BORÅS SERVICEKONTOR GICK PÅ PUMPEN

Ibland tycks ändå hut gå hem inom Borås Stad
 
Så kom då det länge efterlängtade budet, Servicekontoret förbjuds av Stockholms
Tingsrätt att i allt väsentligt konkurrera med privata företag.
 
Resan har som sagt varit lång, mycket lång, och under resans gång har den politiska
ledningen inte stuckit under stol med att de vet bättre än alla andra, och skulle så inte
vara fallet, så struntar man i vilket.
 
Den officiella linjen har varit klar.
 
VI STRUNTAR I GÄLLANDE LAGSTIFTNING.
 
Tyvärr är detta en attityd, man ofta möter i Borås Stad, vi gör som vi vill, och inget kan
göra något åt detta.
 
Kommunstyrelsen med ordföranden Ulf Olsson, har öppet visat sitt förakt för gäl-
lande lagstiftning.
 
Så har också chefen för Servicekontoret gjort, där har kammen vuxit sig så stor att han
tycks anse, att han råder över allt och alla.
 
Och den så kallade kommunjuristen har hela tiden vetat allt bättre än alla andra, här
också.
 
Men nu gick alltså hut hem, efter en lång resa med många deprimerande inslag.
 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT GICK PÅ KONKURRENSVERKETS LINJE OCH
GICK EMOT BORÅS STAD I DET AKTUELLA MÅLET.
 
Servicekontoret får en viss tid på sig att upphöra med tjänster på den privata markna-
den, därefter följer vite, om man inte behagar följa vad som gäller.
 
Det är ingen vågad gissning, att gissa sig till vad som nu händer.
 
DEN POLITISKA LEDNINGEN I BORÅS, SOM HELA TIDEN VETAT ALLT BÄTTRE
ÄN ALLA ANDRA, TYCKS OCKSÅ HA ETT SÄREGET SÄTT ATT ANSVARA FÖR
SKATTEBETALARNAS PENGAR.
 
När en dom av detta slag går kommunen emot, tycks den allmänna uppfattningen inom
den politiska ledningen vara att man ska belasta kommunens ekonomi och rättssyste-
mer med att överklaga.
 
Det tycks inte heller vara något större problem att få den så kallade kommunjuris-
ten att ställa upp på en sådan linje, andra betalar ju.
 
Skulle kommunen inte hinna sammanställa ett överklagande inom angiven tid kan vi nog
räkna med att den så kallade kommunjuristen finner på råd.
 
OM INTE ANNAT KAN HAN JU ÖVERKLAGA SOM PRIVATPERSON, DET TYCKS
HAN JU HYSA EN VISS FÖRKÄRLEK FÖR.
 
Räkna alltså med lite "humhum" och dimråder i början, och när dimridåerna skingras
bör ett överklagande ha skickats in.
 
Om nu ledande politiker i Borås Stad hinner ägna sig åt sådana futiliteter, för-
kärleken för resor till avlägsna orter tycks för den vara lika stor som förkärleken
för den så kallade kommunjuristen att obstruera mot gällande rättssystem.
 
Men under en kort tid får vi väljare kanske ändå leva i den tron att hut ibland går hem.
 
ÄVEN I BORÅS STAD.
 
AE
 
 
 
 
 

ALI BABA TAR EN RÖVARE

Ali Baba och de 40 rövarna känner alla till
 
Ali Baba, tillsammans med sina fyrtio rövare känner ju alla till.
 
Nu sitter Ali Baba häktad på Gotland, men han har bara två rövare med sig
denna gången.
 
När Ali Baba greps av polisen var han Ali Baba och 23 år, men detta varade inte
så länge.
 
När polisen letat en stund var Ali Baba enligt nya idehandlingar Muhammed,
och var nu bara 18 år.
 
Ali Babas olika skepnader förbryllade polisen, som fann för gott att ta kontakt med
MIgrationsverket, för att höra var de övriga 39 rövarna var.
 
Men Migrationsverket kunder inte heller hjälpa polisen, där hittade man ba-
ra en rövare, nu vid namn Ahmed, som var lika gammal som Muhammed,
alltså 25 år.
 
Egentligen hade Ali Baba inte gjort sig skyldig till brott, som motiverade häktning,
men åklagaren beslöt ändå om häktning, då man ansåg att man inte kunde släp-
pa ut en trippelfigur på gatan.
 
Ali Baba hade alltså inga rövare med sig den här gången, Ali Baba, Ahmed
och Muhammed var i högsta grad en och samma person, försedd med tre
olika identitetshandlingar.
 
Kan vara bekvämt i vissa lägen.
 
Ibland kan vi också läsa om fyrlingar i en och samma person, långtradarchau-
förer ur den fria rörligheten som har 4 olika pass för att helt obehindrade av
tidsbegränsningar kunna köra dygnet runt, till dess man stupat.
 
Kontrollerar polisen chauffören vid ett tillfälle, intar han en annan skepnad
vid en annan kontroll.
 
Kan också vara bekvämt i vissa lägen, blir också billigare, så att man kan konkurrera
ut de som inte kommer från den fria rörligheten.
 
Vi kan också läsa om att när det gäller så kallade borttappade pass, så har Sverige
satt sig riktigt ordentligt på kartan. Det finns inget annat land, där så många pass
är på drift. siffran 170 000 nämns av gränspolisen.
 
Justitieministern har nu upptäckt det alla andra upptäckte för många år sedan och
ska utreda passfrågan.
 
Vi är ju tillsagda att inte prata om sådant här, då intar man genast rollen som rasist.
 
Men även med risk för att bli beskyld för detta, måste någon ta upp denna
fråga.
 
ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT ATT FRÅGAN OM EN PERSONS IDENTITET SKA
HANTERAS SÅ SLÄPPHÄNT.
 
Ingen naturlag säger att det behöver vara så här, i vart fall finns inte den naturlagen
i andra länder.
 
Detta problem med identiter har vi låtit växa sig stort, genom att vara genom-
gående slapphänta, här också.
 
Man kan ju fråga sig om Sverige numera är en cirkus eller ett dårhus.
 
Vissa tycks tycka både och.
 
Cirkus Sverige
AE
 

FOLKDOMSTOLEN HAR SAGT SITT

Dan Eliasson får inte fortsätta förruttna Försäkringskassan
 
I dag nås vi luttrade väljare och skattebetalare av ett besked, som i vart fall har visst
positivt inslag.
 
Kommunikationschefen Jonas Lindgren uppges ha kommit fram till att han
säger upp sin anställning vid Försäkringskassan.
 
Positivt i viss mening, men negativt i den meningen att han aldrig borde ha kommit
dit.
 
Han släpptes in  av sin kompis kräkgeneralen Dan Eliasson och fick genom en
hög och välbetald befattning.
 
OCH VI VET NU HUR HAN UTNYTTJADE DETTA.
 
Kräkgeneralen Dan Eliasson, som alltmer framstår som ett enda stort kräk, framhä-
ver i anslutning till uppsägningen, att en "folkdomstol" har tvingar fram detta.
 
Så när "kräket" Dan Eliasson och hans kompis Jonas Lindgren bryter mot alla
de regler de är skyldiga att följa då avfärdar de  kritiker föraktfullt som en "folk-
domstol".
 
Den positiva nyheten var alltså att Jonas Lindgren slutar, säkert har vi inte sett slutet
på denna historia, så länge "kräket" Dan Eliasson sitter kvar.
 
Vi kan lugnt utgå ifrån att det då tillkommer nya trevliga uppgifter om att Jonas
Lindgren inte går lottlös från Försäkringskassan.
 
DAGENS NEGATIVA BESLUT ÄR DOCK ATT DAN ELIASSON STANNAR KVAR,
ÄN SÅ LÄNGE FÅR MAN VÄL TILLÄGGA OCH HOPPAS.
 
Ett "kräk", som gjort sig så omöjlig bland anställda och många utanför verket bör nog
kunna räkna sina dagar.
 
Om det finns någon anständighet kvar i dessa kretsar är det bäst att tillägga.
 
I DESSA SÅ KALLADE ANSVARSFULLA KRETSAR TYCKS DET VARA LÄTT
ATT GLÖMMA BORT ATT DET ÄR DAN ELIASSONS FÖRSUMLIGHET, SOM
GJORT DET MÖJLIGT FÖR JONAS LINDGREN ATT UTNYTTJA SIN POSITION
PÅ SÄTT SOM SKETT.
 
LIKA LÄTT TYCKS DET VARA ATT GLÖMMA BORT ATT DAN ELIASSON KÄNT
TILL DETTA, OCH I STÄLLET FÖR ATT SÄTTA STOPP FÖR DET, HAR HAN ÄG-
NAT SIG ÅT ATT LJUGA OM ALLT OCH ATT MÖRKLÄGGA DET HELA.
 
Om det är sådana generaldirektörer vi medborgare ska begåvas med av den kraft-
fulla och ansvarsfulla Alliansregeringen tycks nog hoppet vara ute både för oss och
landet.
AE
 

BORÅS REGERING RESER TILL KINA

Kammen reser sig på Borås lokalpolitiker
 
Att man reser sig med uppgifter, är en känd sanning sedan länge, men en del tycks
både resa och resa sig lite för mycket.
 
När problemet med tiggare var mer aktuellt förklarade kommunalrådet Lena Palmen
att Borås Stad inte ägnade sig åt utrikespolitik.
 
Det ska man inte heller göra, och gör det inte heller när utrikespolitiken framstår
som svår att driva.
 
MEN NÄR UTRIKESPOLITIKEN FRAMSTÅR SOM ETT RENT NÖJE DÅ DRIVER LO-
KALPOLITIKER I BORÅS UTRIKESPOLITIK MER ÄN GÄRNA.
 
Något som skattebetalarna får betala.
 
Att resa långt och mycket är något som ofta ligger politiker varmt om hjärtat, trev-
ligt är det, andra betalar ju, och har man tur kanske man också lär sig något.
 
Nu ska alltså kommunalrådet Ulf Olsson resa till Kina en gång till, man börjar snart tappa
räkningen på kommunens resor till Kina, de måste upplevas som väldigt trevliga för att
kunna bli så frekventa.
 
Den här gången maskeras nöjet som näringslivsverksamhet.
 
ATT DRIVA NÄRINGSVERKSAMHET I KINA VET JU ALLA INGÅR I ALLA KOMMU-
NERS KÄRNUPPGIFTER, OCH ABSOLUT INTE SKA HANTERAS AV DE FÖRETAG,
SOM ANSER SIG LÄMPADE ATT GÖRA AFFÄRER I KINA.
 
Att vi har myndigheter, som har till uppgift att driva övergripande utrikespolitk, närings-
politik och handelspolitik, är inget som bekymrar lokalpolitiker, när kammen rest sig till-
räckligt mycket.
 
Så Carl Bildt, Ewa Björling och alla de andra får väl känna sig överkörda, när den verk-
liga expertisen tar över deras uppgifter.
 
Hur framgångsrika är då dessa experter, där kammen tycks ha växt riktigt ordentligt.
 
Det första mötet gav inte så mycket, där var resultatet ganska lätt att samman-
fatta.
 
DET MESTA RANN UT I SANDEN.
 
Det andra mötet tycks också vara lätt att sammanfatta.
 
ENLIGT KOMMUNALRÅDET ULF OLSSON RANN DET MESTA UT I SANDEN DÅ
OCKSÅ.
 
Men nu ska man alltså resa till Kina och ha trevligt en tredje gång, och då ska inget rinna
ut i sanden.
 
Det här börjar kännas igen, man gör en och samma sak gång på gång, och förväntar sig
hela tiden olika utslag.
 
De som ägnar sig åt detta brukar betecknas på ett speciellt sätt, men för att inte göra Ulf
Olsson och övriga resenärer ledsna både bör och kan detta utelämnas.
 
Det finns också annat som börjar kännas igen.
 
TECKEN PÅ HYBRIS.
 
De första tecknen på hybris kan vara att man bygger höga och dyra monument, som är
så utformade att dagens och morgondagens väljare ska associera dessa monument med
dess tillskapare.
 
Ett annat ofta tydligt tecken är att man slutat lyssna på sina väljare, ofta aktuellt när dessa
framför kritik i samband med att det byggs monument.
 
Att sedan åka till nöjesresor till Kina är inget ytterligare tecken på hybris bland många
andra.
 
DET ÄR DET YTTERSTA TECKNET PÅ ATT HYBRIS INFUNNIT SIG OCH ATT KAMMEN
VUXIT FÖR HÖGT.
 
Tidigare nöjesresor har maskerats genom att man framfört att näringslivet är tacksamma
för att lokalpolitikerna åker till Kina och roar sig.
 
"Tacka faan för det", här går ju kommunen in och betalar den utveckling av närings-
liver näringslivet själva bör stå för.
 
VEM SKULLE INTE BLI TACKSAM FÖR DETTA ?
 
Dessa nöjesresor till Kina och andra avlägsna platser, exempelvis USA och Filippinerna,
är troligen inte så dyrbara, att de har en avgörande effekt på kommunens ekonomi.
 
Däremot får resorna en annan avgörande effekt.
 
DEN SKAPAR LÄTT ETT FÖRAKT FÖR AKTUELLA FÖRTOENDEVALDA FÖR DERAS
ANSVARSLÖSA SÄTT ATT HANTERA SKATTEMEDEL.
 
TYVÄRR KAN DETTA LÄTT SPILLA ÖVER PÅ ANDRA FÖRTROENDEVALDA, SOM IN-
TAR ETT MER ANSVARSFULLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT.
 
Och en sådan utveckling kan bli mycket dyrbar, mycket dyrbarare än själva resorna i sig.
 
Men trevligt och förnöjsamt är det uppenbarligen att åka till Kina på andras bekost-
nad.
 
FÖR ANNARS SKULLE MAN JU INTE GÖRA DET SÅ FREKVENT, NÄR ÄNDÅ ALLT
TYCKS RINNA UT I SANDEN.
 
Korruption antar många former, Sverige har valt att ha en lagstiftning, som är mer över-
sende och förlåtande än andra länder.
 
Världsbanken, och många länder, har en mer strikt syn på korruption, där ser man
politikers utnyttjande av sin ställning för personlig vinning som korruption.
 
ENLIGT DEN DEFINITIONEN BÖR NÖJESRESOR TILL KINA, DÄR ALLT UTOM
NÖJET RINNER UT I SANDEN, VARA ATT ANSE SOM KORRUPTION.
 
Men det gäller ju inte i Sverige, och då gäller det ju att passa på.
 
Sedan uppstår ju en annan fråga i samband med detta, är det bra eller inte bra att dessa
ansvarsfulla resenärer är på resande fot, och inte kan sköta sin uppgifter "hemma".
 
Svaret är nog inte alltid givet.
 
 
 
Han borde lyssna mer på kommunalrådet Ulf Olsson
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Den gångna helgen bekräftar att vi nått långt med vår jämlikhetspolitik, skottlossningarna blir
nu mer rättvist fördelade över landet, det är inte längre bara i Malmö och Göteborg medborgar-
na får vakna till ljudet av skottsalvor.
 
I Agendas debatt mellan Annie Lööf och Mikael Damberg tvålade Annie till Mikael Damberg och
fick tyst på honom, genom att ge honom rådet att lyssna på sina väljare.
 
Vi ska nu också försöka hitta några väljare till Annie också, då många av oss tycker att hon ock-
så borde lyssna och hålla tyst.
 
Stefan Lövfen föreslår nu obligatorisk gymnasieutbildning. Denna kvantitativa förbättring ser vi
som ett sätt att lösa den höga arbetslösheten bland unga.
 
Alliansen kommer nu att gå vidare på denna linje och föreslå obligatorism högskola för alla, och
räknar då med att arbetslösheten ska vara löst för alla under 23 år.
 
Då utbildningskraven redan blivit så lågt ställda på många högskolor, ser vi inte att detta behöver
innebära några kvalitativa försämringar.
 
Med förslaget närmar sig också oppositionen alltmer Alliansens skolpolitik, genom att man ansluter
sig till våra ambitioner att ta bort all kreativit i skolan och satsa på kvantitet och stor genomström-
ning.
 
Vårt slutliga mål för skolpolitiken är att kreativiteten och den personliga utvecklingsmöjligheten ska
ha fått en så underordnad betydelse att alla barn ses som industriella produkter, som likformas
och stämplas med tillverkningsår i stället för att utveckla begåvningar och talanger.
 
Vi är också överens med oppositionen att vi ska fortsätta att satsa på åtgärder, som redan miss-
lyckas, så att vi säkert lyckas.
 
Vårdförbundet har nu fångar upp mitt budskap, och vill inte heller längre ta i sverigedemokraterna
med tång. Man bojkottar nu partiet och vägrar att lyssna till vad de kan ha för ambitioner inom sjuk-
vården.
 
Jag hoppas att Vårdförbundet nu tar steget fullt ut och också bojkottar alla sverigedemokrater från
all sjukvård.
 
Det är så vi utvecklar demokratin och jämställdheten inom landet.
 
Vår gode vän i Upsala, det moderata kommunalrådet Fredrik Ahlstedt, har nu visat framfötterna
i sådan utsträckning, att vi överväger att ge honom plats i regeringen.
 
 
Han tycks ha utnyttjat sin ställning för att främja sin arbetsgivare i en kommande upphandling.
När detta blev känt raderade han alla mail, som skulle kunna visa vad som utspelats.
 
Här har Maud Olofsson mycket att lära, hon skulle inte ha lämnat så många skriftliga dokument
efter sig i NUON affären, så hade hon sluppit ljuga så mycket.
 
Vi har fått mycket kritik för vår sjukvårdspolitik, bland annat hävdar kritiker att stora överbelägg-
ningar är kopplade till att vi genomfört stora besparingar på olika områden.
 
Professor Gösta Bucht skriver nu om detta och menar att vi borde reformera sjukvårdspolitiken
genom att ta ett helhetsgrepp.
 
Vi har tagit ett helhetsgrepp, vi har skurit ner över hela linjen, det borde Gösta Bucht, som den
professor han är känna till.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 

EN SKOLPOLITIK I FÖRFALL

Kvantitet går här före kvalitet
 
Den sjunkande kunskapsnivån i skolan har medfört ett otal spontana förslag om
förbättringar, eller kanske mer rätt förändringar, inom undervisningen.
 
En del är bra, en del är mindre bra, en del tycks inte bra alls.
 
MÅNGA TYCKS RENT SPONTANA OCH FÖGA GENOMTÄNKTA.
 
Stefan Löfven vill nu inhämta ytterligare röster inför valet och går nu ut med försla-
get att gymnasieutbildning ska bli obligatorisk för alla.
 
Man behöver inte fundera speciellt länga för att komma fram till att detta för-
slag enbart resultater i en ökad kvantitet, ingen ökad kvalitet, snarare tvärt-
om.
 
En del går idag inte vidare till gymnasiet för att de inte "ids" studera mer, många
inledningsvis går vidare, hoppar av i ett senare skede.
 
Både de som väljer att inte gå vidare och de som hoppar av gör detta för mo-
tivationen i kombination med personliga förutsättningar i övrigt inte räcker
till.
 
Skulle en obligatotisk gymnasieutbildning anpassas till dett, medför detta omgående
att kvalitetskraven måste sänkas.
 
Vi har redan sett detta på ett antal högskolor, där man av ekonomiska och andra skäl
eftersträvat en högre genomströmning.
 
UTBILDNINGSNIVÅN HAR SÄNKTS RADIKALT I ETT ANTAL AVSEENDEN.
 
Bland annat har högskolor fått ägna sig åt att lära en del att läsa busstidstabeller
för att de ska kunna komma i tid till högskoleutbildningen.
 
Det finns ingen anledning att tro annat än att utbildningen på gymnasiet skul-
le genomgå samma radikala förändring, om "genomströmningen" skulle göras
obligatorisk.
 
Framtida krav ger inte utrymme för kvantitet före kvalitet, i den mån fokus ska riktas
mot kvantiteten, finns det inget utrymme för att man gör avkall på kvaliteten.
 
Inte om vi vill behålla vårt välstånd något så där intakt.
 
Stefan Löfvens motivering för förslaget visar också att han inte tänkt färdigt. Motivet
han framför är:
 
"När näst intill samtliga arbetsgivare kräver gymnasieutbildning ska vi inte läm-
na ungdomar utan en gymnasieutbildning"
 
Låter vackert och ansvarsfullt, men innan man tänkt färdigt, när man tänkt färdig får
man nog fylla i med.
 
"Genomför man obligatorisk gymansieutbildning kommer nog näst intill varje
arbetsgivare att kräva mer utbildning än obligatorisk gymnasieutbildning".
 
Det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda tycks fortfarande gälla.
 
AE
 

ANNIE LÖÖF TYSAR MIKAEL DAMBERG

Annie Lööf lyckas få tyst på Mikael Damberg
 
Debatten i Agenda gav lite försmak på hur debatten inför valet kommer att utvecklas,
brist på engagemang tycks inte saknas.
 
Men i den här debatten lyckades Annie Lööf få tyst på Mikael Damberg, genom
ett avväpnande anfall.
 
När Annie Lööf aggressivt föreslår Mikael Damberg att:
 
"Han borde lyssna på väljarna"
 
då blir han av naturliga skäl svarslös.
 
Inte kan han bolla tillbaks detta till Annie Lööf, då skulle svaret direkt bli:
 
VILKA VÄLJARE ?
 
 
AE

ANNIE FRAMSTÄLLER SIG SOM EXTREMT ENFALDIG

En politisk debattnivå som knappast kan bli lägre
 
Hur långt ner kan en politisk debattnivå sjunka, en fråga som ständigt dyker upp
när man hör de argument som förs fram inför valet.
 
I Agenda idag, i debatten mellan Mikael Damberg och dagisfröken Annie Lööf,
visade Annie Lööf att debattnivå kan sjunka hur mycket som helst.
 
Debatten gällde "krogmomsen" och arbetsgivaravgifterna för unga, och i den debat-
ten visade Annie Lööf hur långt ner debatten kan nå.
 
Annie Lööf visade att debattennivån nu är så låg, att den knappast kan sjunka lägre.
 
Nu har vi för all del hlrt tidigare det trams Annie Lööf upprepade, men det blir inte bättre
för att det upprepas.
 
Inför hela svenska folket lägger sig Annie Lööf på lägsta tänkbara debattnivå och
säger:
 
"MIKAEL DAMBERG OCH OPPOSITIONEN VILL ATT DE UNGA SKA VARA ARBETS-
LÖSA".
 
Man har olika uppfattningar, och har rätt tillatt ha olika uppfattningar, rörande hur man bäst
löser den stora arbetslösheten bland unga, men att säga att motståndaren VILL att de un-
ga ska vara arbetslösa, är helt enkelt bara dumt.
 
Det är inte bara dumt, det är dummare än dumt, det finns ingen vettig människa, som
kan häva ur sig sådant struntprat.
 
Ska man då tolka detta som att Annie Lööf inte är vettig ?
 
ALLDELES UPPENBART.
 
AE
 
 
 
 
 

DEMOKRATINS VAGGA FINNS DÅ INTE I UPSALA

Det demokratiska underskottet i Sverige är stort
 
I alla länder finns det ett demokratiskt underskott, och Sverige är inget undantag.
 
Det finns individer, som arbetar för att bibehålla eller öka detta underskott.
 
Dessa benämns ofta, på goda grunder, som demokratins dödgrävare.
 
EN SÅDAN DEMOKRATINS DÖDGRÄVARE ÄR DET MODERATA KOMMUNAL-
RÅDET I UPSALA, FREDRIK AHLSTEDT.
 
Dödgrävaren Fredrik Ahlstedt har under mandattiden som kommunalråd tjänstledigt
från sitt gamla arbete, dataföretaget CGJ.
 
Upsala står inför en stor datasatsning, där Alstedts gamla företag ICG kan kom-
ma i fråga.
 
DÖDGRÄVARENS KONTAKTER MED SITT GAMLA FÖRETAG BÖR DÄRFÖR
VARA AV STORT INTRESSE FÖR ATT KUNNA BEDÖMA HURUVUDA DET FINNS
INSLAG AV OEGENTLIGHETET.
 
Nu har det visat sig att demokratins dödgrävare, kommunalrådet, haft mycket fre-
kventa kontakter med sin gamla arbetsgivare.
 
Närmare bestämt har han mailat ungefär 800 mail till sin gamla arbetsgivare,
som då kan komma ifråga för en större upphandling från Upsala Stad.
 
För att ingen ska kunna upptäcka att mailen omfattat oegentligheter "råkar" samtliga
dessa mail vara raderade, och skälet till att de är raderad är att de varit av privat ka-
raktär, så den reporter som efterfrågat mailen, fick stå därmed lång näsa.
 
Så lägligt, allt borta, som kan visa att Fredrik Ahlstedt inte är en dödgrävare.
 
OM NU DESSA MAIL VERKLIGEN SKULLE VARA AV PRIVAT KARAKTÄR BOR-
DE JU FREDRIK AHLSTEDT HA ETT STORT INTRESSE ATT BEVARA DEM FÖR
ATT KUNNA VISA UPP DEM OCH STYRKA ATT HAN INTE ÄR EN DÖDGRÄVARE.
 
Så dödgrävaren kan alltså inte visa upp mailen, eller kanske snarare inte vill.
 
Samtliga dessa mail är säkerhetskopierade och den vägen bevarade, hur nu alla
dessa privata mail kunnat hamna i Upsalas kopieringslagring.
 
Nu har dödgrävaren tur igen, dessa säkerhetskopior omfattas tydligen inte av offentlig-
hetsprincipen, så man måste inte visa upp dem.
 
Så man behöver bara visa upp dem om man vill.
 
SÅ DEMOKRATINS DÖDGRÄVARE, KOMMUNALRÅDET FREDRIK AHLSTEDT,
VILL INTE VISA UPP MAILEN. MEN HAN KAN, OM HAN VILL.
 
Nu är man där igen, dödgrävaren misstänks ju nu på goda grunder ha mailat med inne-
håll, som kan tolkas som oegentligheter.
 
OM NU DESSA MAIL ÄR OSKYLDIGA PRIVATA MAIL TILL EN AV HANS BÄSTA
VÄNNER, SOM RÅKAR FINNAS PÅ ICG, BORDE MAN DÅ INTE HA INTRESSE
AV ATT VISA UPP DEM.
 
Så att alla ser att de är privata, så att ingen då behöver misstänka att dödgrävaren är
en dödgrävare på riktigt.
 
Kanske är mailen privata, men av andra skäl inte kan visas upp, lite planering av bank-
rån och sådant, som en variant på de vanliga rånen, där rånoffren är medborgarna.
 
Men det finns ju också en annan infallsvinkel, de som inte är kommunalråd får ju inte
sitta och maila och porrsurfa hur som helst på arbetstid på arbetsgivrens dator.
 
DET HÄNDER TILL OCH MED ATT ANSTÄLLDA BLIR AVSKEDADE, NÄR DE GÖR
SÅ FULA SAKER, MEN DET GÄLLER JU INTE KOMMUNALRÅD FÖRSTÅS.
 
Hur lång tid tar det att skriva ett mail, till en av sina bästa vänner ? Med lite förberedelser
och tankeverksamhet, kanske 5 minuter. Hur många minuter blir då 800 mail.
 
Det blir ungefär 4 000 minuter, och hur mycket är då 4 000 minuter.
 
4 000 MINUTER ÄR UNGEFÄR 66 TIMMAR ELLER 1 1/2 ARBETSVECKA.
 
Denna tid sitter alltså demokratins dödgrävare och mailar privat till en av sina bästa vän-
ner, som råkar finnas på hans gamla arbetsplats, och som råkar kunna komma ifråga för
en större upphandling.
 
OCH SÅ PRIVATA ÄR MAILEN, ATT DE INTE TÅL ATT VISAS UPP,SÅ ATT ALLA KAN
SE ATT HAN INTE ÄR EN DÖDGRÄVARE.
 
Den reporter, som drabbats av denne demokratins dödgrävare, har JO anmält dödgrävaren.
 
Ett bra sätt att trötta ut sig, helt i onödan, alla vet vi ju redan utgången.
 
VISST HÄNDER DET ATT JO UTREDER ETT ANMÄLT ÄRENDE, MEN INTE OM DET
RÖR SIG OM ETT KOMMUNALRÅD.
 
Det borde ju alla reportrar känna till.
 
Vännen måste nog också vara en mycket god vän.
 
Tänt vad enkelt allt skulle vara om saker och ting skedde med en viss logig, då
skulle alla i detta fallet fått se mailen.
 
FREDRIK AHLSTEDT SKULLE HELT ENKELT HA SPRUNGIT BENEN AV SIG FÖR
ATT KUNNA VISA UPP DESSA PRIVATA MAIL, TILL EN AV HANS BÄSTA VÄNNER,
SOM RÅKAR FINNS PÅ JUST FÖRETAGET ICG.
 
AE

YRKESFÖRBUD SOM YRKESFÖRBUD

Somliga lär sig tydligen aldrig
 
Vi som tillräckligt gamla för att minnas Adolf, minns också att det under hans styre
fanns yrkesförbud riktat mot en viss grupp i Nazi Tyskland.
 
JUDAR FICK INTE ARBETA MED VAD SOM HELST.
 
En del svenskar tyckte nog också att detta vara en bra ide, redan då, men de flesta var
nog, förhoppningsvis, kritiska till detta.
 
Nu väcks åter yrkesförbud till livs, men inte i Nazi Tyskland, utan i Sverige.
 
Sedan ett antal år, tillämpas i praktiken ett selektivt yrkesförbud, riktat mot sverige-
demokrater, som vill verka som lärare.
 
Många tycker att detta är bra, kanske lika många som under 40 - talet tyckte att
yrkesförbud riktat mot judar var bra.
 
DENNA GRUPP KANSKE RYMMER SAMMA INDIVIDER, HAR MAN EN FÖRVRÄNG
SYN PÅ DET ENA, FÖLJER LÄTT ATT MAN HAR EN FÖRVRÄNGD SYN PÅ DET
ANDRA.
 
Nu höjs röster för att vi även ska ha formella yrkesförbud mot sverigedemokrater, en
sådan röst är bland annat läkaren och professorn i Umeå, Yngve Gustavsson
 
YNGVE GUSTAVSSON VILL HA FÖRBUD MOT ATT SVERIGEDEMOKRATER SKA
KUNNA VARA LÄKARE, DÅ LÄKARETIKEN INTE MEDGER ATT MAN ÄR BÅDE
LÄKARE OCH SVERIGEDEMOKRAT.
 
Ungefär som den nazistiska etiken inte medgav att man var både jude och tysk.
 
När man läser vad Yngve Gustavsson skriver om detta, blir man först häpen och för-
vånad.
 
ÄR DET VERKLIGEN SÅ LÄTT ATT BLI PROFESSORN.
 
Inte heller  kan läkarutbildningen  vara försedd med några högre intellektuella krav, och
tankarna leds till den sjunkande kunskapsnivån i landet.
 
Denna förklaras med många olika variabler, som undervisningsmetoder, oro i klassrum
och mycket annat.
 
När man nu läser vad Yngve Gustavsson skriver, och att han genomgått läkarut-
bildning, leder tankarna i en helt annan riktning.
 
KAN DET HELT ENKELT VARA SÅ ATT VI BLIVIT SÅ MYCKET DUMMARE, ATT MAN
INTE KAN STÄLLA NÅGRA PÅ I UTBILDNINGEN.
 
Det nu Yngve Gustavsson skriver kan med stor välvillighet, mycket stor välvillighet, beskri-
vas som förvirrat, och logiken saknas helt.
 
Han lyckas inte riktigt förklara vad i läkaretiken, som gör en sverigedemokrat olämplig som
läkare, men mellan raderna kan man utläsa att det handlar om att en sverigedemokrat inte
vill ta emot lika många flyktingar som andra.
 
Det Yngve Gustavsson inte vill kännas vid, vilket gör framställningen något förvirrad
och ologisk, är att även övriga partier står för en reglerad invandring, visserligen mind-
re reglerad än sverigedemokrateras, men reglerad.
 
Det förekommer ju avslag på asylansökningar, det förekommer ju att asylanter utvisas. Att
dessa administrativa beslut fattas av sverigedemokrater lär väl knappast ens Yngve Gustav-
sson kunna komma fram till.
 
Med Yngve Gustavssons syn på läkaretiken måste det detta leda till att inte heller
moderater, folkpartister och socialdemokrater kan förena sin invandringspolitik med
den angivna läkaretiken.
 
FÖR LÄKARETIKEN KRÄVER JU ATT ALLA SKA FÅ VÅRD I SVERIGE.
 
För det kan väl inte vara så att läkaretiken medger, att man utvisar så många som modera-
er vill utvisa, men inte medger att man utvisar så många som sverigedemokraterna vill utvis-
sa ?
 
Kanske i Yngve Gustavssons förvirrade värld, men knappast i övrigt.
 
Professorn tycks också antyda att sverigedemokrater inte vill ge vård till alla, och att då lä-
karetiken inte medger att de skulle kunna vara läkare.
 
Förvirringen blir nu så omtumlande, att man börjar undra om professorn är vid sina sinnens
fulla bruk.
 
Inte ens för en professor kan det väl vara obekant att alla inte får vård i Sverige, en
del får ingen vård alls, medan en del tvingas uppsöka vård i andra länder, ibland på
egen bekostnad ibland på landstingets bekostnad.
 
Det är ju inga sverigedeomkrater, som tvingar vårdsökande utomlands, eller förvägrar dem
vård, det är oftast ledningarna inom olika landsting som administrerar detta, och det måste
till mycket förvirrade världar för att komma fram till att dessa ledningar utgörs av de hemska
sverigedemokraterna.
 
Det är alltså professorns kollegor i landstingen och valda politiker i landstingen som
vägar ge den vård en del behöver och efterfrågar.
 
DETTA KAN INTE HELLER LEDA TILL EN ANNAN SLUTSATS ÄN ATT OVAN NÄMNDA
INTE HELLER KAN UTÖVA SIN PROFESSION INOM VÅRDEN, DÅ ALLA INTE GES SAM-
MA VÅRD.
 
För det kan väl inte vara på det viset att det är rätt att en moderat vägrar en vårdbehövande,
men fel när en sverigedemokrat förvägrar samma vårdbehövande vård ?
 
Kanske det är så i Yngve Gustavssins förvirrade värld, men man får hoppas att det hål-
ler sig kvar där.
 
Man börjar också fundera på vad som händer där upp i mörka Norrland. Det var inte heller så
länge en annan så kallad professor vid Universtitetssjukhuset framförde att man skulle ta dö på
äldre i snabbare tempo, så att det bereddes bättre utrymme för nyanlända.
 
Detta senare tycks ha fått spridning, då så sent som härom dagen en så kallad områdeschef
i Malmö, Gisela Green, framförde att de äldre dog i alltför liten utsträckning, så att kostnaderna
blev högre än prognosticerat.
 
Det hävdas ofta och från många håll att sverigedemokrater har en människofientlig syn, i så
fall är det ju alldeles uppenbart att de är i "gott" sällskap.
 
Alla mynt har också två sidor, om en så kallad professor har en så hatisk syn på sverigedemo-
krater, som Yngve Gustavsson ger uttryck för, kanske han själv inte ryms inom läkaretiken. Att
denna förvirrade hjärna skulle kunna ge sverigedemokrater samma vård som andra patienter
framstår inte som speciellt sannolikt.
 
 
Professor i Umeå
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Det fina vårvädret har gjort att helgen varit lugn, bara ett fåtal skottlossningar, en skottska-
dad i Göteborg och en dödsskjutning i Stockholm.
 
I det senare fallet misstänker polisen av någon underlig anledning att det rör sig om mord.
 
Söndagen har inletts lika lugn, bara två skottskadade i Linköping.
 
Vi storsatsar nu på att göra vårt försvar ännu mer tillgängligt, användbart och flexibelt och
slaktar därför  ett antal JAS Gripen, för att övriga ska få reservdelar, så att de kan komma
upp i luften.
 
Vi räknar inte med att detta ska få några negativa konsekvenser, då ändå medel saknas för
att kunna köpa in flygbränsle.
 
Vår uppskattade överläkare och professor i Umeå, Yngve Gustavsson, föreslår nu att vi ska
införa yrkesförbud för sverigedemokrater inom sjukvården, då läkaretiken inte medger att man
kan vara både läkare och sverigedemokrat.
 
Våra erfarenheter från yrkesförbuden inom läraryrket har gett så gott resultat att vi även kom-'
mer att pröva detta förslag i positiv anda.
 
Det är så vi utvecklar demokratin.
 
Expressen skriver i dag kritiskt om friskolorna och hävdar att de har som affärside att undan-
hålla resurssvaga elever det stöd de har rätt till.
 
Man pekar då på som exempel på Plusgymnasiet inom Academikakoncernen, där siffrorna
visar att man slussar vinstmedel uppåt i koncernen, som motsvarar 16 600:- per elev, en
ansenlig summa av skolpengen.
 
Vi har försökt få våra moderata kompisnätverk inom dessa koncerner att inte redovisa sluss-
ningen av vinstmedel på ett sådant sätt att Expressen kan hitta det.
 
Vi får se över deras verksamhet en gång till och försöka få dem att i alla fall köpa in läromedel
till eleverna.
 
Vi får aldrig falla för frestelsen att låta valfriheten begränsa vinstintresset.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
            
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Det varma vårvädret tycks hålla i sig, och i går sköt man vårsaluter i Biskopsgården återigen.
Den fria rörligheten bereder oss ständigt nya glädjeämnen.
 
Igår blev jag beskylld av Aftonbladet, för att vi har en ledarlös regering. Jag fick då försvara
mig med att det hade vi ju visst inte, som stridshingst leder jag ju landet sedan 7 år tillbaka
med mitt moderata kompisnätverk inom de privata välfärdsbolagen.
 
Aftonbladet medger nu att det var fråga om en misskrivning,  man menade i stället att vi har
en lealös regering.
 
Här får jag svårare att försvara mig, byter man uppfattning, som man byter skjorta kan man
kanske lätt uppfattas som lealös.
 
Dan Eliassons kriminella affärer fortsätter att ge eko över landet. Han blir beskylld för att be
driva svågerpolitik.
 
Här måste vi rycka ut till hans försvar, han är ju ändå en av oss, Dan Eliasson bedriver ingen
svågerpolitik, de personer han och Jonas Lindgren gynnat är bara vänner och sambon, här
ingår inga svågrar.
 
När jag skickade Ulf Kristersson för att ta ett samtal med vår vän Dan Eliasson, ljög Dan
även för honom.
 
För att inte det skulle bli känt att Dan Eliasson ljög för sin minister, sprang Ulf Kristersson och
gömde sig.
 
Han kommer nu att tillsammans med Annie Lööf och Anna Batra hålla sig gömda till dess valet
är över.
 
Ulf Kristerssons statssekreterare, Anna Pettersson Westerberg, råkade ut för ett litet missöde
i samband med mötet med Dan Eliasson, som medförde att hon fick ett litet talfel.
 
Talfelet visade sig genom att hon upprepade sig som en sliten skiva, samtidigt som hennes
vanliga Bääh bara blev ett Ääh.
 
Göran Hägglund tycks inte vara intresserad av fortsatt Alliansstyre, nu vill  även han att Maud
Olofsson ska infinna sig till KU för att ljuga.
 
Jag får i så fall sätta mig ned med Maud och hitta ett sätt där vi båda ljuger på samma sätt,
så att det inte blir känt inom KU vad som hänt i NUON affären.
 
Även ledande centerpartister, bland annat Hanna Wigenius, vill nu att Maud ska infinna sig
till KU för att ljuga.
 
Nog borde de kunna förstå att Maud känner att hon ljugit färdigt. Dessutom menar ju Hanna
att Maud aldrig ändrar sig, hur fel hon än kan ha.
 
Det är också så vi minns henne, fick hon uttalat en lögn, kunde hon hålla fast vid den hur län-
ge som helst, det var det vi såg som hennes största tillgång och det som gjorde att vi kunde
skjuta NUON affären ifrån så länge.
 
Vi har ju som bekant försökt minska antalet äldre så mycket som möjligt, då de inte ingår i
arbetslinjen.
 
Till vår stora glädje sker nu framsteg på olika orter i detta avseende, främst inom vår tvåstats-
lösning Malmö.
 
Här har man fått underskott i verksamheten och motiverar detta på ett sätt som visar att man
försöker leva upp till Alliansregeringens ambitioner.
 
Stadsområdeschef Gisela Green motiverar då uppkommit underskott på följande sätt:
 
" 80 - 89 åringar utgör en riskfaktor, som tyvärr inte minskat i prognosticerad takt".
 
Det låter som ljuv musik för en stridshingst, som vill att alla bidragstagare ska svältas ut.
 
Sveriges Radio presenterar nu siffror som visar att hemlösheten ökar snabbt även inom grup-
per där man har ordnat arbete, och i övrigt lever ett rodnat liv, och Radion ställer sig kritisk
till denna förda politik.
 
Sveriges Radi borde visa en större förståelse för att vi först måste anvisa lägenheter till alla
asylsökande. Med det låga byggande vi har borde väl alla ändå då förstå, att svenskar med
arbete inte då kan få bostad.
 
Välfärdsfrågorna har väckt mycket debatt efter det att det avslöjats att Hälsans Förskola gav
barnen knäckebröd. Förskolans ägare, Bijan Fahime, ingår ju i Näringslivets styrelse och den-
na slår nu till reträtt i välfärdsfrågor inför valet. Man lägger locket på i dessa frågor för att skyd-
da sig själva och Bijan Fahime.
 
När valet är över och om vi får fortsatt förtroende lovar dock Svenskt Näringsliv att man kommer
fortsätta att driva linjen att Bijan Famime ska kunna servera knäckebröd till små barn.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            

BEATRICE ASKS TÖRNROSASÖMN TYCKS VARA ÖVER

Sverige understödjer människosmugglare
 
Under många år har det varit väl känt i vida kretsar, världen över, att Sverige är så
slapphänta med sin passhantering att man kan hävda att vi låter människosmugg-
lare härja mer eller mindre fritt.
 
Inför valet tycks nu till och med justitieminister Beatrice Ask har vaknat upp ur
sin slummer, men bara lite.
 
DEN SLUMRANDE BEATRICE ASK SKA NU LITE YRVAKET UTREDA DET ALLA
VET.
 
Hon tycks tydligen ha den uppfattningen att hon också bör veta vad alla vet, och vet
man inte det efter 7 år, så bör det vara på tiden.
 
Vad är det då alla vet, ,förutom Beatrice Ask förstås:
 
-  170 000 svenska pass är på drift, ett större antal än i något annat land
-  Just svenska pass påträffas hos flyktingar i större utsträckning än vad som gäller för
    något annat land
-   Svenska "resehandlingar" är de mest missbrukade i hela världen
-  Frontex, gränspoliser i Turkiet och Grekland och ett antal andra länder hävdar att Sverige
   sticker ut, när det gäller att förse människosmugglare med"resehandlingar"
-  Man kan bara slå upp en tidning, främst i Södra Sverige,och man ser samma namn åter-
   komma gång på gång, med uppgift om att passet förkommit
 
Polisen bekräftar att en och samma person under en kort tid kan "tappa" så många som
20 pass, och de får då hela tiden nya.
 
Allt detta vet hela världen, utom Beatrice Ask förstås, hon ska nu låta en utredning
ge henne underlag, så att hon får veta detta en gång till.
 
DET ÄR DETTA SOM KALLAS ETT KRAFTFULLT OCH ANSVARSFULLT STYRE.
 
Man får väl anta att detta något yrvakna, kraftfulla och ansvarsfulla styre hänger samman
med att valet närmar sig, på samma sätt som man bör kunna anta att Beatrice Ask först ef-
ter valet trängtar att få veta det alla andra vet.
 
Vilka starka årgärder kan man då räkna med att den kraftfulla och ansvarsfulla Allians-
regeringen vidtar, när Beatrice fått reda på vad alla andra redan vet.
 
Vi kan redan skymta en kraftfull och ansvarsfull åtgärd.
 
KOSTNADEN FÖR ETT PASS PÅ DRYGT 300:- KANSKE SKA HÖJAS TILL DRYGT 900:-
 
Man häpnar över denna kraftfullhet, detta måste ju avskräcka alla människosmugglare i hela
världen. En svensk "resehandling" uppges kosta i storleksordningen 25 000:- och då förstår
ju alla, utom Beatrice Ask förstås, att en passkostnad till drygt 900:- avskräcker alla ifrån att
handla med falska pass.
 
Det också alla förstår, utom Beatrice Ask förstås, är att en sådan åtgärd slår tämligen
harmlöst. mot de åtgärden borde slå emot.
 
DÄREMOT KAN DEN SLÅ HÅRT MOT EN FAMILJ, SOM I ETT VISST LÄGE RÅKAR
BLI AV MED SINA PASS PÅ RIKTIGT.
 
Men det är ju så politiken tycks fungera, kan man inte gör anågot på riktigt, så får man väl
göra något på låtsas.
 
 
Ojdå, bidde det inte mer än en tumme nu också ?
AE
 
 
 

PUTIN TILLÅTS TA FÖR SIG

Putin bedöms även kunna återta Finland
 
I år är det 100 år sedan 1 världskriget startade, och många anser att det finns likheter
i det skeende, som föregick detta, och det skeende som nu pågår med Ryssland som
huvudaktör.
 
En känd debattör ser likheterna, politiken fallerar, samtalen upphör och kompromisser
blir omöjliga, och ställer då frågan:
 
Går världen återigen likt en sömngångare rakt in i en storbrand ?
 
Ingen vet, men några saker vet man.
 
Ryssland är huvudaktör och västvärlden tycks mest likna en sömngångare, en
mycket naiv och splittrad sådan.
 
Det finns experter,som menar att Västvärlden inte förstått något av det spel Putin nu be-
driver. En sådan är Putins tidigare rådgivare, Andrej Illarionov, som var Putins närmaste
rådgivare under sex år.
 
HAN VARNAR NU FÖR PUTIN OCH PUTINS PLANER.
 
Att han ställer sig kritisk till Västs agerande är mer än tydligt, mycket av kritiken bygger
då på att vi inte förstår Putin och vad som driver Putin.
 
När Angela Merkel beskyller Putin för att ha tappat kontakten med verkligen menar
den före detta rådgivaren att det Merkel som inte har kontakten med verkligheten.
 
MED PUTINS VERKLIGHET, EN VERKLIGHET SOM ÄR FORMAD I KGB.
 
Rådgivaren menar då att Västs ledare har varken förstått Putins världsbild,logik eller hans
avsikter, och menar att Väst därför inte förstår vilka problem de står inför
 
Vi får också veta att Västs ledare tycks ha glömt att det finns ledare som vill erövra andra
länder.
 
När det gäller Ukraina menar han att Putins tydliga mål är att destabilisera landet och upp-
rätta en marionettregering i Kiev.
 
Om situationen kräver och omgivningen tillåter menar han att militära medel kan
komma att tillgripas.
 
Rådgivarens bedömning är att Putins agerande bygger på en extrem misstro mot Väst,
och att han utgår ifrån att Västs ledare alltid ljuger för honom.
 
MED "OM OMGIVNEN TILLÅTER" MENAS ATT VÄSTS LEDARE FÖRBLIR LIKA
NAIVA OCH HANDLINGSFÖRLAMADE SOM DE VARIT SÅ HÄR LÅNGT.
 
HANS SÄTT ATT BEMÖTA DETTA ÄR DÅ ATT FÖRLITA SIG PÅ EGEN MAKT OCH
STYRKA.
 
Sanktioner bedöms också verkningslösa, det anses bara bekräfta att Väst vill Ryssland
illa, och han bedöms här kunna få en stor förståelse för umbäranden bland befolkningen.
'
Andrej Illarionov sammanfattar sin syn enligt:
 
EFTER GEORGIEN OCH KRIM FINNS DET INGET SKÄL ATT TRO ATT DETTA ÄR
PUTINS SISTA AGGRESSION.
 
Hans bedömning är att i dessa aggessiva planer ryms en ambition att återerövra vad som
historiskt anses utgöra Sovjetunionen.
 
OCH I DENNA BILD INGÅR BALTIKUM OCH FINLAND.
 
Beträffande Finland menar han att det inte står på Putins agenda i dag, inte heller i morgon.
 
MEN OM PUTIN INTE STOPPAS TIDIGARE KOMMER FRÅGAN SÄKERT ATT VÄCKAS
FÖRR ELLER SENARE.
 
Ett närmast komiskt inslag, som visar den naivitet och enfald, som råder bland Västs ledare
är hur de tagit emot Putins erkännande om att de så kallade självförsvarsstyrkorna på Krim
var ryska reguljära förband.
 
Detta betraktar man som en NYHET.
 
Med ovanstående bedömning och bild, som den skissas av en av de som bör känna Putin
innan och utan, väljer vår ansvarsfulla regering att närmast utrota vår egen försvarsför-
måga.
 
ATT FÖRETRÄDARE FÖR ALLIANSEN MED JÄMNA MELLANRUM UPPREPAR I
SÖMNEN MANTRAT "TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDBARHETOCH FLEXIBILIET" LÄR
KNAPPAST SKRÄMMA SLAGET PÅ PUTIN.
 
Inte om han finner att situationen kräver och omgivningen tillåter att han annekterar även
Finland.
 
FÖR ENLIGT RÅDGIVAREN ANSER FAKTISKT PUTIN ATT FINLAND FORTFARANDE
"TILLHÖR" RYSSLAND.
 
Man tvingades bara tillfälligt lämna ifrån sig Finland.
 
Ligger det bara aningen av substans i det Andrej Illarionov hävdar kan man dra en lika
säker som förfärlig slutsats.
 
VI HAR VALT POLITIKER, SOM INTE BEKYMRAR SIG DET ALLRA MINSTA OM
LANDETS SÄKERHET OCH TRYGG.
 
En snäll variant är det det beror på ren enfald, men så enfaldiga kan väl ändå inte så
många vara, eller ?
 
 
AE
 
.

HUR GÅR DET NÄR MAN INTE ORKAR ARBETA

Vänsterpartiets 6 timmarsdag vinner terräng
 
Vi är vana vid att se sjukskrivningarna, som det yttre tecken på ohälsa, som råder
inom arbetsmarknaden, och vi vet att sjukskrivningarna ökat under de senaste å-
ren.
 
Framför allt till följd av ökad psykisk ohälsa.
 
Färska undersökningar visar nu att sjukskrivningar bara är toppen på ett isberg, och
att ohälsan omfattar andra problem, som till följd av sin omfattning också kan vara
större problem.
 
En undersökning visar nu att för de 100 största företagen så kostar personalens
dåliga hälsa företagen 74 miljarder.
 
OCH DEN STÖRSTA BOVEN I DRAMAT ÄR INTE DEN PSYKISKA HÄLSAN, DEN
STÖRSTA BOVEN I DRAMAT ÄR DEN DÅLIGA KONDITIONEN.
 
Undersökningen visar helt enkelt att många inom personalen inte orkar arbeta hela da-
gen.
 
Något som borde kunna spela vänsterpartiet i händerna, med deras krav på 6 tim-
marsdag.
 
Undersökningen visar att 45 % av personalen har så dålig syreupptagningsförmåga, att
de inte orkar arbeta hela dagen. Detta tar sig uttryck i bristande koncentration, bristande
engagemang och plötslig trötthet.
 
Vidare visar undersökningen att 50 % av alla medarbetare har så nedsatt arbetsförmåga
till följd av dålig kondition, att detta medför en förhöjdrisk för sjukfrånvaro.
 
Störst är problemet, inte helt oväntat, inom tillverkningsindustrin.
 
Man frågar sig då hur det kunde gå så här illa.
 
SVARET ÄR DELVIS ATT DET ÄR VÅR KONKURRENSFÖRMÅGA, SOM GJORT ATT
DET GÅTT SÅ HÄR ILLA.
 
För vår konkurrensförmåga styrs ju av att allt fler nyttjar datorer, mobiler och surfplattor
alltmer, eller ? Den nu aktuella undersökningen visar nog att bilden är något mer mång-
fasetterad.
 
Vår konkurrensförmåga utvecklas ju knappast i rätt riktning, om folk inte orkar
arbeta.
 
Har vi anledning att oroa oss för detta, defintivt, undersökningen visar på en allt sämre
kondition, sett över tiden.
 
Lägger man till den fetma, som kostar samhället enorma kostnader, och kommer att
kosta ännu mer, så har vi en indikation på vad vi har att vänta oss.
 
 
AE

ALLIANSENS KRAFTFULLA OCH ANSVARSFULLA STYRE

En inkompetent stasledning som kapitulerat
 
Att Försäkringskassans generaldirektör gjort sig skyldig till försummelser med korrupta
inslag är numera mer än klart. Att han ljugit är ännu mer klart.
 
Att hans kompis från Migrationsverket, kommunikationschefen Jonas Lindgren, gjort
sig skyldig till korruption tycks ännu klarare.
 
Nu vet vi hur ansvariga politiker agerat på denna kriminalitet, eller rättare sagt,
inte agerat.
 
OCH MED DEN VETSKAPEN BLIR MAN MER ÄN BEKLÄMD.
 
Närmast ansvarig minister är Ulf Kristersson och under honom statssekreterare Anna
'Pettersson Westerberg.
 
Expressen skriver om dessa figurers agerande i denna affär, och är hälften sant
är man beredd att ge upp.
 
SÅ ANSVARSLÖSA OCH INKOMPETENA FÅR BARA INTE LANDETS LEDANDE
POLITIKER VARA.
 
Efter det att Dan Eliasson avslutat den interna utredningen och mörklagt allt som hänt,
har ovan nämnda politiker haft ett möte med den kriminelle lögnaren Dan Eliasson.
 
Trots att utredningen är avslutat, trots att allt är mörklagt, och trots att Jonas
Lindgren försäkrats att allt är över, får Ulf Kristersson beskedet av Dan Eliasson,
att man håller på att utreda ärendet.
 
EN REN LÖGN FRAMFÖRS ALLTSÅ TILL ANSVARIG MINISTER, OCH MAN
FÅR KANSKE INTE STÄLLA SIG KRITISK TILL ATT HAN TROR PÅ DETTA.
 
För en minister ska kunna förutsätta att en generaldirektör under honom inte ljuger
honom rakt upp i ansiktet i en viktig fråga.
 
Nu var det Dan Eliasson som ljög Ulf Kristersson rakt upp i asniktet och det
kan ju inte ministern räkna med.
 
Men media kan vara elaka och upplyser ansvarig minister, Ulf Kristersson, om att
Dan Eliasson ljög honom rakt upp i ansiktet.
 
Hur reagerar en minister på en sådan uppgift, att en av "hans" generaldirektö-
rer ljuger honom rakt upp i asniktet, han reagerar som kraftfulla och ansvars-
fulla politiker brukar göra.
 
MINISTERN I FRÅGA LÅTSAS SOM OM LÖGNAREN DAN ELIASSON INTE LJU-
GER OCH GER DET SEDVANLIGA ENFALDIGA , MER ÄN ENFALDIGA, SVARET:
 
Jag utgår ifrån att man följer de regler och förordningar, som gäller.
 
Detta sägs alltså med full vetskapom att förhållandet är det rakt motsatta, man
har absolut inte följt de regler och förordningar som gäller.
 
Det är ju snart val, och då Villman inte tackla denna typ av problem.
 
Ulf Kristersson kan ju annars framstå som en hyfsat hygglig "prick", men efter detta
har han mycket att ta igen.
 
Statssekreteraren, Anna Pettersson Westerberg, lär väl däremot aldrig kunna
återhämta dagens prestationer.
 
Media för in samtalet på Dan Eliassons anställning av Jonas Lindgren, något som bryter
mot alla regler som finns, och några till. När reportern ställer frågan om detta är rätt hand-
lagt blir svaret det sedvanliga.
 
Men kanske inte helt det sedvanliga, Anna Pettersson Westerberg har en förkärlek
att inleda allt hon säger med "Ähh, Ähh".
 
Så det första svaret blir:
 
"Ähh, Ähh, jag förväntar mig att man följer de regler och förordningar som finns".
 
Den tålmodige reporten förklar då för geniet Anna Pettersson Westerberg att det är just det
som inte skett, man har inte respekterat några som helst regler och förordningar. Nästa frå-
ga lyder då, hur ställer Du Dig till det ?
 
"Ähh, Ähh, jag förväntar mig att man följer de regler och förordningar som finns".
 
Hur konstigt det än låter förklarar reportern ännu en gång, och nu ännu tydligare, att Jonas
Lindgren anställts i strid mot de regler och förordningar, som gäller.
 
När detta är framlagt så att ett nyfött barn bör kunna förstå det, ställer den tålmodige re-
portern åter frågan:
 
Hur ställer Du Dig till det nu ¨då?
 
"Ähh, Ähh, jag förväntar mig att man följer de regler och förordningar som finns".
 
Efter detta orkar tydligen reportern inte längre, och det är lätt att förstå.
 
Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg är ingen utvecklingsstörd, som
drucket ramlar omkring på gatorna, får man hoppas i alla fal.
 
HON ÄR DEN POLITIKER, FÖR DET ÄR HON, SOM HAR DET NÄRMASTE AN-
SVARET FÖR ATT LÖGNAREN DAN ELIASSON SKÖTER SITT JOBB.
 
Man har ofta haft anledning att undra vad som döljer sig bakom Fredrik Reinfeldt plad-
der om ett kraftfullt och ansvarsfullt styre.
 
BAKOM FREDRIK REINFELDT PLADDER OM ETT KRAFTFULLT OCH ANSVARSFULLT
STYRE DÖLJER SIG STATSSEKRETERARE ANNA PETTERSSON WESTERBERG.
 
Det sägs att vi får de politiker vi förtjänar.
 
DÅ KAN MAN BARA SÄGA, HERRE JÖSSES, VAD MYCKET ELÄNDE MAN MÅSTE HA
STÄLLT TILL MED HÄR I VÄRLDEN.
 
Det ryktas också om att den kriminelle lögnaren Dan Eliasson är påtänkt som minister i
en eventuell socialdemokratiskt regering.
 
Vem var det som sa, att det nu inte kunde bli värre ?
 
 
Sinnebilden av en statssekreterare
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALHAVERI INOM ARBETSFÖRMEDLINGEN

Är hela Sverige en enda stor systemkollaps ?
 
Man har all anledning att nu fundera i dessa termer, saknar våra politiker all förmåga
att utforma viktiga system, så att de fungerar på ett tillfredsställande sätt.
 
Vi ser nu  delkollapser eller totalkollapser på snart sagt alla områden, viktiga samhälls-
funktioner som  inte fungerar tillfredsställande.
 
Och ansvariga politiker, som yrvaket tittar upp och uppger att de inte "hade en
aning" om att det skulle kunna bli så här.
 
En rättsapparat, där polisen inte rycker ut vid brott, och där brottsbekämpningen
blir sämre allt efterhand fler poliser anställs.
 
En skola, där kunskapsutvecklingen är sämst i hela OECD.
 
Privatisering av välfärd, där unga och gamla ofta far illa, och verksamheten styrs av
extrem girighet.
 
En privatisering av järnvägen, som i bästa fall medför att tågen kommer för sent, ofta
helt enkelt spårar ur.
 
En privatisering av apoteken, där läkemedlen blir dyrare och tillgängligen sämre,både
vad gäller lagerhållning och apotek i glesbygd.
 
En privatisering av SOS Alarm, som gör att ambulanserna inte rycker ut, först gör man en
kalkyl för att se om det lönar sig.
 
En privatisering av bilbesiktningen, som medför att allt blir dyrare.
 
På område efter område ser vi delhaverier eller totalhaverier, och aldrig tar någon ansvar,
det är alltid någon annans fel, i den mån man lyckas erkänna att något är fel.
 
Ofta är dessa haverier kopplade till ren kriminalitet, saftade räkningar från vårdcentraler
och tandläkare, privata skolor som får skolpeng för verksamhet som inte bedrivs, listan
kan göras hur lång som helst.
 
En Försäkringskassa, som är indragen i allsköns grov kriminalitet, är det inte asstistans-
bedrägerier, så är det andra former av bedrägerier.
 
En Arbetsförmedling, som också är inblandad i allsköns bedrägerier, är det inte coacher
som lämnar fel underlag, så är det andra som lämnar fel underlag.
 
Den senaste rapporten, med all säkerhet inte den sista, om allsköns bedrägerier
kopplade till Arbetsförmedlingens verksamhet har kommit i i dagarna.
 
NÄR MAN TAR DEL AV DENNA RAPPORT MÅSTE MAN SÄTTA SIG NER, TA SIG FÖR
PANNAN, NYPA SIG I ARMEN OCH FÖRVISSA SIG OM ATT MAN INTE DRÖMMER.
 
Men man drömmer inte, rapporten är precis så hemsk, som man först uppfattar den.
 
Ett område i rapporten omfattar bidragsbedrägerier, som sker mot Arbetsförmedlin-
gen och som är kopplade till så kallade nystartjobb..
 
När det gäller nystartsjobb är tanken att man ska förmå arbetsgivare att anställa sådana
som "står långt från arbetsmarknaden", som det så vackert heter.
 
Vid sådana anställningar får arbetsgivaren huvuddelen av lönen ersatt som bidrag.
 
De kraftfulla och ansvarsfulla politiker, som utformat detta system, har då valt att
inte sätta något tak för hur hög lön en arbetsgivare kan få ersättning för.
 
Själva systemet bygger på att de "som står långt från arbetsmarkanden" då är tänkta få
okvalificerade arbeten, där lönen ofta är låg eller mycket låg. Dessa löner ligger i spannet
17 000:-  - 25 000:-, det är närmast otänkbart att en arbetsgivare anställer en som "står
långt från arbetsmarknaden" till ett okvalificerat jobb till en högre lön än 25 000:-.
 
Det faktum att inget tak är satt och det faktum att ingen som helst kontroll fungerar, här
heller, har gjort att arbetsgivare funnit på att sätt till att plundra skattebetalarna.
 
Man begär helt sonika bidragsersättning för en lön, som är mycket  större än den
verkliga lönen. Rapporten anger som exempel att Arbetsförmedlingen ofta betalar
ut bidrag, grundat på löner ända upp till 50 000:- per månad.
 
ALLA VET ATT INGEN "SOM STÅR LÅNGT FRÅN ARBETSMARKNADEN" OCH SOM
FÅR ETT OKVALIFICERAT ARBETE, FÅR EN LÖN SOM ENS LIGGER I NÄRHETEN
AV 50 000:- PER MÅNAD.
 
Trots denna vetskap betalar Arbetsförmedlingen glatt ut bidrag grundade på dessa bedräg-
liga löneuppgifter, de kraftfulla och ansvarsfulla politikerna har ju inte satt något tak för lö-
nen och kontroll är ju så jobbigt.
 
MYCKET LÄTTARE ATT BLUNDA MED ALLT MAN HAR OCH LITE TILL.
 
När man ser hur detta system är uppbyggt, ersättningsgrundande lön utan tak, utbetalningar
i samband med helt uppenbara bedrägliga uppgifter, och en kontroll i den mån den sker som
bara är skrattretande, då uppkommer frågan.
 
Är de politiker, som format systemet helt hjärndöda ?
 
ELLER ÄR DE SMARTA OCH SAMARBETAR MED DE ARBETRSGIVARE, SOM PLUND-
RAR OSS SKATTEBETALARE ?
 
När det gäller Arbetsförmedlingen finns det anledning att spetsa till frågan ännu mer:
 
Är ansvariga inom Arbetsförmedlingen mer än hjärndöda när de beatalar ut bidrag
grundat på löner, där alla vet att uppgifterna utgör rent bedrägeri ?
 
ELLER SAMARBETAR HANDLÄGGARNA MED AKTUELLA ARBETSGIVARE OCH
FÅR EN RIKLIGT TILLTAGEN DUSÖR ?
 
Det senare vet vi sedan en tid tillbaka är relativt vanligt förekommande.
 
Hur hanterar arbetsgivaren detta bidrag i nästa led, alldeles uppenbart och allmänt känt
är att den anställde "som tidigare stått långt från arbetsmarknaden" inte får den lön som
anges av arbetsgivaren till Arbetsförmedlingen, vederbörande får kanske drygt 20 000:-,
medan bidraget då grundas på en fiktiv lön på kanske 50 000:-.
 
Bidraget från Arbetsförmedlingen, som är tänkt utgöra kanske 80 % av lönen blir
då kanske 40 000:-.
 
Då arbetsgivaren kanske får enbart 20 000:- medavdrag för källskatt, blir det mycket
klirr ner i fickan på arbetsgivaren.
 
INGEN DÅLIG AFFÄR FÖR EN ARBETSGIVARE, SOM LÅTER SIG FÖRLEDAS AV
EN ARBETSFÖRMEDLING SOM HAR NOLL KONTROLL.
 
Att arbetsgivaren gör sig skyldig till bedrägeri är mer än klart, men den störste skurken
är inte arbetsgivaren.
 
DEN STÖRSTE SKURKEN ÄR DEN/DE POLITIKER OCH UNDER DEM ANSVARIGA,
SOM UTFORMAR SYSTEMEN PÅ SÄTT SOM SKER.
 
Totalt ansvarslöst, och totalt utan den minsta eftertanke, med måttot:
 
Bidragen ska betalas ut så fort som möjligt, och till  å stora belopp som möjligt,
och ingen kontroll i världen får sätta käppar i hjulet för detta.
 
FÖR DET ÄR UNGEFÄR SÅ UPPDRAGET FORMULERAS TILL DE MYNDIGHETER, SOM
SKA SKYFFLA UT BIDRAG I OLIKA FORMER.
 
MAN MÄTER HELT ENKELT FRAMGÅNGEN I HUR MYCKET PENGAR MAN LYCKAS
SKYFFLA UT.
 
5 miljarder i ROT avdrag ett visst år är en framgång om ROT avdraget tidigare år var 4
miljarder.
 
VÅRA SKATTEMEDEL SKA BARA SKYFFLAS UT I FORM AV BIDRAG, UTAN NÅGON
SOM HELST KONTROLL.
 
När man tar del av rapporten, som visar hur arbetsgivare göds genom att presentera fiktiva
löner till grund för bidrag i "nystartsjobbsystemet", då finns det all anledning att ställa frågan:
 
ÄR ANSVARIGA POLITIKER HELT HJÄRNDÖDA.
 
Hur agerar då dessa hjärndöda politiker när de informeras om att deras system stimulerar
till allsköns kriminalitet.
 
Det finns ett svar som återkommer hela tiden.
 
VI FÖRUTSÄTTER ATT ALLA FÖLJER DE REGLER OCH FÖRORDNINGAR SOM FINNS.
 
När man hör detta svar, gång på gång, framstår strutsen som en klarsynt varelse.
 
Så länge ansvaret inte sträcker sig längre än att förutsätta att den kriminalitet som finns, inte
finns, då kan vi väljare också förutsätta att ansvariga politiker är hjärndöda.
 
Läs rapporten och fall ner, som hjärtdöd, för det blir nog resultatet.
 
 
Jag förutsätter att man följer de förordningar och regler
som gäller.
AE

MUSEN SOM RÖT,GÖRAN HÄGGLUND

Nu får man allt lyfta för hatten för Göran Hägglund
 
Kristdemokraternas kommundagar tycks ha sporrat Göran Hägglund riktigt ordentligt,
anfall på alla fronter mot Alliansen.
 
Är det möjligen ett samarbete med oppositionen, som hägrar.
 
I SÅ FALL GÄLLER SOM VANLIGT, DJÄRVT VÅGAT ÄR HÄLFTEN VUNNIT.
 
Och nog ger sig Göran Hägglund på djärva tag, så djärva och förnuftiga att han utan
tillstymmelse gör sig förtjänst av Dagens Ros.
 
Dagisfröken Annie Lund ville ju smussla undan lögnaren Maud Olofssontill ett mörkt
hörn, så att KU inte skulle kunna få veta hur hon och stridshingsten ljög om NUON.
 
I detta läget reser sig Göran Hägglund upp och visar prov på både förnuft och mod,
någon som tycks vara en bristvara i vissa kretsar dessa yttersta dagar.
 
JAG TYCKER ATT MAUD OLOFSSON SKA INFINNA SIG TILL KU, DET ÄR HEN-
NES PLIKT.
 
Musen som röt.
 
Så ska det låta, att sedan Göran Hägglund inte har så mycket att förlora, förringar in-
te det hela.
 
Helt klart värt att premieras med dagens ros   
 
Men Göran Hägglund nöjer sig inte med detta, nu ska det också slås en lans för bidrags-
linjen.
 
Arbetslöshetsersättningen har inte höjts sedan 2002, och bakom denna strategi ligger att
Fredrik Reinfeldt vill svälta ut de arbetslösa, som han ser som tärande bidragstagare.
 
Om detta kan man läsa i stridshingsten fina manifest, denna ohyra ska svältas ut.
Tolkar man Fredrik Reinfeldt rätt är denna ohyra, de tärande arbetslösa, inte värda
lika mycket som alla andra.
 
OCH ÄR MAN INTE LIKA MYCKET VÄRD SOM ALLA ANDRA, DÅ SKA JU GRUPP
STÄLLAS MOT GRUPP, OHYRAN ARBETSLÖSA, DEN TÄRANDE GRUPPEN SOM
'UTGÖR BIDRAGSLINJEN, MOT DE SOM ARBETAR OCH SOM UTGÖR ARBETSLIN-
JEN.
 
Denna högst nedvärderande syn på människor, man skulle kunna kallad det människo-
förakt, skulle ju kunna mötas med en viss, men ändå liten, förståelse om denna ohyra
hade något alternativ.
 
Hade ohyran, som ingår i bidragslinjen, haft valmöjligheten att välja mellan att arbeta
eller inte arbeta, då hade ju Fredrik Reinfeldt en liten. mycket liten, möjlighet att mötas
av viss förståelse, men mycket liten, utanför kretsen av redan frälsta.
 
Men så är det inte, definitivt inte.
 
DE FLESTA ARBETSLÖSA, DENNA TÄRANDE OHYRA SOM INGÅR I BIDRAGS-
LINJEN, HAR I DE FLESTA FALL INGEN SOM HELST MÖJLIGHET ATT GÖRA DET-
TA VALET OCH VÄLJA MELLAN ATT ARBETA ELLER INTE ARBETE.
 
Det är yttterst politikerna, som i allt väsentligt skapat de förutsättningar, som gör att så
många blir arbetslösa.
 
MAN KAN DÄRFÖR HÄVDA ATT DET ÄR POLITIKERNA SOM SKAPAT BIDRAGS-
LINJEN.
 
Arbetsgivarna har också en viss, ganska så stor, möjlighet att påverka detta, om de mo-
difierar sina avkastningsmål.
 
Att mot denna bakgrund utsätta arbetslösa för ren svält, för att de ingår i det Fredrik
Reinfeldt och hans kumpaner benämnder biddragslinkjn är inte bara fel.
 
DET VITTNAR OM BÅDE MÄNNISKOFÖRAKT OCH STOR GRYMHET.
 
Fredrik Reinfeldt står personligen för detta människoförakt och är inte i närheten av att
vara värd Dagens Ros, däremot passar en annan växt honom väl så bra.
 
 
På den kan han sitta och ruva sitt hat mot de som ingår i bidragslinjen.
 
När nu Göran Hägglund  distanserar sig från Fredrik Reinfeldts människofientliga poli-
tik, det han kallar arbetslinjen,  vittnar det hela om ganska så stor humor.
 
Alliansen går nu till val och slår på trummorna för det de kallar arbetslinjen, sam-
tidigt som de beskyller oppositionen för att driva en bidragslinje.
 
I DETTA LÄGE LÄMNAR GÖRAN HÄGGLUND ARBETSLINJEN OCH ANSLUTER
SIG TILL BIDRAGSLINJEN.
 
Fredrik Reinfeldt kan knappast haft en av sina bästa dagar.
 
Med två så kloka beslut på en och samma dag undrar man varför Göran Hägglund över-
huvudtaget lierar sig med Alliansen i övrigt.
 
Han har ju i dag vittnat om att han står för något helt annat än vad alliansen står för i
vissa frågor, borde det inte medföra att steget togs fullt ut ?
 
Oavsett detta bör Göran Hägglund ha all heder för sitt agerande och sina uttalanden
under kommundagarnas inledning.
 
Skönt att höra att en mus kan ryta, för tydligen kan ingen annan ryta idag.
 
 
Värd all heder, i vart fall i dag
AE
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona
 
I takt med att vårvädret blir allt finare, blir också vårt trovärdiga regeringsalternativ allt tro-
värdigare.
 
Både Novus och Ipsos visar idag att vårt regeringsalternativ är trovärdigare än någonsin.
I ingen av undersökningarna kommer oppositionen under 50 %, och i ingen av undersök-
ningarna kommer Alliansen upp till 40 %.
 
Kristdemokraterna ser vi borta för all framtid, efter att de varit under spärren så länge jag
kan minnas.
 
Jag säger återigen, kan ett regeringsalternativ bli mer trovärdigt.
 
Den stora händelsen igår tycks ha varit Maud Olofssons vägran att komma till KU och ljuga.
Som jag nämnt tidigare är hennes närvaro i KU onödig, det räcker med att jag kommer dit
och ljuger, särskilt som jag inte vet vad jag ljuger om.
 
Annie Lööf, van vid att ljuga, försökte återigen ljuga för att framställa Maud i lite bättre dager
genom att påstå att Göran Persson också vägrat infinna sig till KU.
 
Jag förstår att Annie Lööf i sin bristande erfarenhet imponeras av mina och Mauds lögner
och själv vill följa efter i våra spår, men jag måste här höja ett varningens finger.
 
Vid samtal med Annie igår talade jag om för henne att hon fick inte ljuga så klumpigt att
lögnen blev avslöjad redan samma dag, hon måste formulera sina lögner, så att de hål-
ter i vart fram till valet.
 
Klarar hon inte av detta får vi gömma undan henne, på samma sätt som vi gömt undan
Anna Batra.
 
Apropå kristdemokraternas kräftgång har nu Alf Svensson återuppstått och ger råd till KD,
hur de ska kunna återerövra sina väljare.
 
Det märks här att Alf är gammal och lever i det förgångna, då han gav Göran Hägglund rå-
det att lyfta fram de kristna värderingarna.
 
När jag förklarade för Waberi vad kristna värderingar var för något höll han på att skratta
sig fördärvad, sådant hade han varit med och utrotat förr.
 
Att Alf hör hemma i det förgånga blir nästan pinsamt tydligt, när han också menar att det
är dessa värderingar som burit fram Västeuropa, vår kultur och våra traditioner.
 
Ska kristdemokraterna hålla på på det viset är det bara bra om de faller ur riksdagen, om
inte annat för att Waberi då får svårigheter att genomföra sina sharia lagar.
 
Och hur vi ska kunna få till det, så att vi får slå våra olydiga hustrur, om man för in en mas-
sa kristna värderingar, det förstår vare sig Waberi eller jag.
 
Aftonbladet är för lustiga idag, när man påstår att Sverige är ledarlöst.
 
Här har man en stridshingst som styr Sverige ihop med sitt moderata kompisnätverk inom
de privata välfärdsbolagen, och så kommer man dragandes med att Sverige skulle vara le-
darlöst.
 
Affären på Försäkringskassan med Dan Eliasson tycks bli allt olustigare, nu blir han beskylld
för att ljuga också.
 
Här hamnar vi en  svår sits, vi kan ju inte kritisera en generaldirektör för att han gör som jag
själv, Annie Lööf och tidigare Maud Olofsson, hur skulle det se ut.
 
Och att han sopar oegentligheter under mattan, det får man väl ändå se på med andra ögon.
 
Som generaldirektör är han ju en av oss, och då ska ju inte alla vara lika, det trodde jag fak-
tiskt att alla förstod.
 
Sedan kan vi ju inte heller så här nära valet visa alltför tydligt att vi skulle kunna ha rekryte-
rat fel, vi måste hela tiden göra de rätta prioriteringarna.
 
Och då kommer landets väl och ve långt ner på listan.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

VÅR KULTUR RÖR SIG I RÄTT RIKTNING

Stridshingsten arbetar hårt för att bli av med den urbarbariska kulturen
 
Vi har hört det förut, av stridshingsten Fredrik Reinfeldt, ett antal gånger.
 
Vi svenskar har ingen kultur, i den mån det finns någon sådan är den en urbar-
barisk kultur.
 
I ORD OCH HANDLING HAR SEDAN STRIDSHINGSTEN ARBETAT HÅRT FÖR ATT
NÅ EN ÄDLARE OCH HÖGRE KULTUR.
 
Förre ledaren för kristdemokraterna, Alf Svensson, tycks inte ha påverkats av strids-
hingstens uppfattning.'
 
I dag ger Alf Svensson rådet till Göran Hägglund att hitta partiets rötter för att kunna
komma upp ur skyttegravarna. Rådet från Alf Svensson blir då:
 
ÅTERGÅ TILL DE VÄRDERINGAR VI BURIT OCH SOM FÖRT FRAM VÄSTEU-
ROPA, VÅR KULTUR OCH VÅRA TRADIONER.
 
Ingen vågad gissning att Stridshingsten satte i halsen, när han nåddes av detta urbar-
bariska råd.
 
Traditionerna och kulturen i Europa har växt fram under många hundra år, i en takt
som inte medfört omvälvande förändringar.
 
Att ändra en kultur och tradintoner kräver just långa ledtider, sedan får strids-
hingsten tycka vad han vill.
 
Försöker man provocera fram, alltför snabbt, en annan kultur och andra traditioner
skapar man motsättningar inom samhäller och man destabiliserar samhället.
 
DET VET DE FLESTA, TYVÄRR INTE FREDRIK REINFELDT, INTE HELLER ANNIE
LÖÖF OCH TYDLIGEN INGEN INOM MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERKOMMUNIS-
TERNA.
 
Enligt dessa kan man göra hur mycket våld som helst på urgamla traditioner och kul-
'turer utan att detta påverkar samhällets stabilitet och sammanhållning det allra min-
sta.
 
TROTS ATT ALL TILLGÄNGLIG FORSKNING ÄR 100 % IGT ENIG OM ATT HOMO-
GENITET, GEMENSAMMA TRATIONER OCH EN GEMENSAM KULTUR ÄR FÖR-
UTSÄTTNINGAR FÖR ETT STABILT SAMHÄLLE.
 
Man får väl anta att de ställer sig till forskningen i detta avseendet, som Jan Björklund
ställer sig till forskningen inom skolområdet.
 
JAG GER SJUTTON I VAD FORSKNINGEN SÄGER.
 
Många har frågar sig hur den ädlare och högre kultur ser ut, den som ska ersätta vår
egen urbarbariska kultur.
 
Inga entydiga svar har lämnats, men man har sett tecken i skyn, och alla tecken
i skyn är inte enbart och helt angenäma.
 
Ökad kriminalitet, fler våldtäkter, stenkastning och bilbränder tycker man att man skulle
kunna klara sig utan.
 
Men Fredrik Reinfeldts nya, högre och ädlare kultur formar sig hela tiden lite tydligare,
lite tydligare efter det tiden går.
 
I dagarna kan man läsa att Migrationsverket annonserar efter personal vid sina flykting-
mottagningar, flertalet utgör städpersonal, och man anger då de meritkrav man ställer,
och det främsta meritkravet är då:
 
Man får inte vara känslig för urin och avföring, då detta förekommer väldigt ofta.
 
Som Alf Svensson uttrycker det, det tog många hundra år att skapa Västeuropas kultur
och traditioner.
 
Vi kanske inte ska ha för bråttom att skapa en ny kultur.
 
I VART FALL KANSKE INTE MER BRÅTTOM ÄN VAD ANDRA HAR.
 
Man vet vad man har, men inte vad man får, eller vet man ?
 
 
AE
 

LÖGNAREN DAN ELIASSON MÅSTE BORT

Dan Eliasson ljuger och mörkar
 
Arbetsförmedlingens generaldirektör fick gå, även ett antal andra chefer har fått gå.
 
MEN FÖRSÄKRINGSKASSANS GENERALDIREKTÖR, DEN FULLSTÅNDIGT
SANSLÖST OMDÖESLÖSE DAN ELIASSON, FÅR SITTA KVAR.
 
Den troliga anledningen är att det är för nära valet, för att det ska vara nyttigt för
oss väljare att få veta vilka ormar Alliansregeringen när vid sin barm och utser till
landets högsta poster.
 
De affärer Expressen avslöjat under de senaste dagarna kan inte tolkas på annat
sätt än att Dan Eliasson är Sveriges genom tiderna mest ansvarslöse och korrupte
generaldirektör.
 
Att han i sin myndighetsutövning, på verkets sida, anger vilka personer han
inte tycker om och som han då vill kräkas på, får nog ses som kronan på verket.
 
Den senaste affären, rörande kommunikationsdirektören Jonas Lindgren, växer oav-
brutet, desto mer tidningen gräver.
 
Att Jonas Lindgren brutit mot de flesta regler som finns, om det finns det inga
tvivel.
 
VID ETT MÖTE RÖRANDE JUST JONAS LINDGREN ANSÅGS ATT DET SKULLE
SKE EN POLISANMÄLAN MOT LINDGREN, VILKET DEN ANSVARSLÖSE DAN
ELIASSON STOPPPADE FÖR ATT SOPA AFFÄREN UNDER MATTAN.
 
Lindgrens agerande medför stora ekonomiska förluster för Försäkringskassan, för
vilka det inte borde finnas annan rubricering än trolöshet mot huvudman.
 
Att sopa detta under mattan är något mycket värre än den värsta skandal.
 
Ovanpå allt detta fifflande visar det sig nu att den extremt omdömeslösa Dan Eliasson
också ljuger, dels för att skylld Lindgren, men också för att skydda sig själv.
 
När Expressen inleder sin undersökning uppger kräkgeneralen att det pågår en intern-
utredning om Jonas Lindgren, och att man får avvakta vad den kommer fram till.
 
Dokument visar nu att Dan Eliasson ljuger, han ljuger något alldeles förfärligt.
 
DOKUMENT VISAR NU ATT  DAN ELIASSOM SJÄLV VID ETT MÖTE FATTAT
BESLUT OM ATT INTERNUTREDNINGEN SKULLE AVSLUTAS OCH ATT INGEN
ÅTGÄRD SKULLE VIDTAGAS.
 
Det motsatta beskedet, en ren lögn, gavs alltså till Expressen, när utredningen var
nerlagd, något Dan Eliasson mycket väl visste.
 
DAN ELIASSON LJÖG MEDVETET I EN VIKTIG FRÅGA, DÄR DET RÄTTA SVA-
RET SKULLE KUNNA HA AVSLÖJAT ATT HAN ÄR MER ÄN KORRUMPOERAD.
 
Men eländet stannar inte vid detta.
 
Redan anställningen av kommunikationschefen Jonas Lindgren tycks vara föremål
för korruption.
 
När Lindgren tillsattes skedde denna tillsättning också på sätt som strider mot alla reg-
ler. Facket framförde då den uppfattningen att vänskapskorruption kunde föreligga.
 
ATT DAN ELIASSON MÅSTE BORT BORDE SKULLE FRAMSTÅ SOM EN SJÄLV-
KLARHET I ALLA STATER MED DEN MINSTA GRAD AV ANSTÄNDIGHET, OCH
DÄR DET FINNS DEN MINSTA FORM AV ANSTÄNDIGT STYRE.
 
Nu är Dan Eliasson inte borta, och då uppkommer ett antal frågor:
 
1)  Vad är det för underliga mekanismer i vårt samhälle som gör att en sådan skum figur
     som Dan Eliasson kan sitta kvar, oavsett vilka brott han än begår ?
2) Varför gör ansvarig minister, Göran Hägglund ingenting, han har ju faktiskt ansvaret
    just nu, även om han ska lämna över efter valet ?
3) Och varför gör stridshingsten, Fredrik Reinfeldt ingenting, han har ju ansvaret för
    att Göran Hägglund ska göra någonting ?
 
Avsaknaden av åtgärder från dessa herrar visar med ömklig tydlighet en och samma
sak.
 
Dessa båda herrar, stridshingsten Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund struntar
fullständigt i landets väl och ve.
 
DE ÄR BEREDDA ATT GÖRA SIG SKYLDIGA TILL VILKA FÖRSUMMELSER SOM
HELST, BARA DE INTE LYFTER FRAM NÅGOT SOM KAN TYDA PÅ ATT OCKSÅ
DE MISSSKÖTT VIKTIGA FRÅGOR.
 
Valet närmar sig och fortsatt makt hägrar. Man kan ju ändå tycka att Göran Hägglund
inte så mycket borde bekymra sig om makten.
 
Efter att ha legat under 4 % i mätning efter mätning borde han ju kunna kosta på
sig att uppträda anständigt.
 
HAN HAR I VART FALL INGET ATT FÖRLORA.
 
Nu återstår bara att någon av dessa herrar, eller båda dessa herrar, ställer sig i TV ru-
tan och mantrar det sedvanliga floskret.
 
VI HAR FÖRTROENDE FÖR DAN ELIASSON, SÅ LÄNGE VI INTE SÄGER ATT VI INTE
HAR FÖRTROENDE FÖR DAN ELIASSON.
 
Får man höra detta en gång till, för vilken gång i ordningen kan man inte hålla ordning på
längre, då kanske man ska göra Dan Eliasson sällskap.
 
Det skulle faktiskt vara något att kräkas för.
 
Även personalen vid Försäkringskassan tycks allmänt vara mycket upprörda över chefens
agerande och lögner, och många har sagt rakt ut:
 
Vi kan ju inte ha en chef som ljuger.
 
VARFÖR KAN DÅ FREDRIK REINFELDT OCH GÖRAN HÄGGLUND HA EN GENERAL-
DIREKTÖR SOM LJUGER, KANSKE FÖR ATT DE SJÄLVA LJUGER SÅ MYCKET ?
 
I vart fall är det väl känt att den förstnämnde gör det, bland annat kan många i KU vittna om
detta.
 
Dan Eliasson måste bort
AE
 
 

JÄMLIKHET I PRAKTIKEN

Dårarna erövrar ny revir
 
Kent Kullander, 43 år och regional samordnare på fackförbundet Vision i Linköping,
räds inte att utmana löjet.
 
Nu ska Kent Kullander praktisera jämställdhetsarbete, Hans normala "manslön" är
32 000:- och nu ska han se hur det går att leva på en "kvinnolön" på 27 000:- per
månad.
 
Kent Kullander uppger att det blir en fråga om att överleva, och att det under månadens
sista tio dagar kommer att märkas att han överlever på en "kvinnolön".
 
Han ser också fram emot en tuff månad, april.
 
Nyligen gick Kents kvinnliga jämlikar omkring på herrtoaletter och försökte kissa genom
en kisstratt.
 
Det lär  inte ha fungerat så där rasande bra.
 
Och så säger man att man inte lär sig något i skolan.
 
AE

ANNIE LÖÖF ÄLSKAR ATT LJUGA

Vem kan ljuga bättre än Annie Lööf
 
Det skulle i så fall möjligen vara Maud Olofsson, en av de största lögnerskorna
genom tiderna.
 
Ljög hon inte om SAAB, så ljög hon om NUON, och ljög hon inte om SAAB
och NUON så ljög om hennes insatser när det gällde att skapa en insatsor-
gansition, som skulle kunna ha lindrat katastrofen i Thailand.
 
I sann centeranda går nu Annie Lööf vidare och försöker slå Maud Olofsson i
förmågan att ljuga.
 
Annie Lööf har tränat ett antal gånger redan i KU och ljugit så att det osat om
det.
 
Varje gång hon avslöjats med att ljuga så att det osat om det, har hon försvarar
sig.
 
OJDÅ, LJÖG JAG,  DET VAR INTE MENINGEN ATT DET SKULLE UPPTÄC-
KAS.
 
Nu går Annie Lööf vidare på denna lögnarbana och försöker täcka upp Maud
Olofssons vägran att ljuga i KU.
 
Vi får nu höra av lögnerskan Annie Lööf att Maud Olofsson bara  gör som
alla andra politiker, som vägrar komma till KU och ljuga.
 
SOM EXEMPEL PÅ DESSA LÖGNER TAR LÖGNERSKAN ANNIE LÖÖF
GÖRAN PERSSON, SOM ENLIGT LÖGNERSKAN ANNIE LÖÖF SKULLE
HA VÄGRAT ATT INFINNA SIG TILL KU OCH LJUGA.
 
Som tur är det finns det statistik på mycket, och det finns även statistik på
vilka som infinner sig till KU och ljuger.
 
OCH DEN STATISTIKEN VISAR ATT GÖRAN PERSSON INTE ALLS VÄG-
RAT ATT INFINNA SIG TILL KU FÖR ATT LJUGA, HAN HAR INFUNNIT SIG
ALLA GÅNGER TILL KU OCH LJUGIT.
 
Ställd inför detta faktum försvarar sig dagisfröken Annie Lööf med:
 
"JASÅ, HAR GÖRAN PERSSON HÖRSAMMAT ALLA KALLELSER TILL KU,
DÅ VAR DET VÄL ETT DÅLIGT EXEMPEL JAG GAV".
 
Annie Lööf ljuger så att det osar om det, och när detta avslöjats menar hon:
 
DEN LÖGNEN JAG ANGAV VAR ETT DÅLIGT EXEMPEL, JAG FÅR LÄRA
MIG LITE MER AV MAUD OLOFSSON OCH LJUGA LITE BÄTTRE NÄSTA
GÅNG.
 
Visst finns det dåliga exempel.
 
Annie Lööf är ett sådant.
 
EN MINISTER SKA BARA INTE GÖRA DET TILL EN VANA ATT LJUGA SÅ
ATT DET OSAR OM DET, OCH SEDAN AVFÄRDA LÖGEN MEDATT LÖGNEN
VAR ETT DÅLIGT EXEMPEL.
 
Att Annie Lööf, och även tidigare Maud Olofsson, har som vana att ljuga så att det
osar om det är en sak.
 
Men betydligt allvarligare är.
 
VAD ÄR DET FÖR EGENDOMLIGA MEKANSIMSER I VÅRT SAMHÄLLE SOM
GÖR ATT UNGEFÄR 4 % AV VÄLJARNA VÄLJARE ATT HA PARTILEDARE,
SOM LJUGER SÅ ATT DET OSAR OM DET ?
 
Förklara det den som kan.
 
 
 
Ljuga är det enda jag kan
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Mycket av debatten kretsar Nu kring Maud Olofsson vägran att komma till KU, och som jag
sa igår räcker det med att jag kommer dit och ljuger.
 
Det är ju lättare för mig att ljuga, som inte var informerad, än för Maud Olofsson, som var in-
formerad.
 
Vill det sig illa så skulle hon ju kunna säga vad som helst, och det klarar vi inte inför valet.
 
SvD beskriver Maud Olofssons vägran som hutlös. Annie Lööf har nu tagit SvD i örat och för-
klarat för SvD att hennes kunskap om NUON affären gör att hon inte heller tycker att Maud
ska inställa sig till KU.
 
Aftonblader försöker sig nu göra lustiga över detta, och skriver att Maud Olofsson förlorat sin
heder.
 
Det är väl bara på Aftonbladet man kan förlora något man inte har.
 
Aftonbladet väljer också att vara kritiska mot moderaternas försvarspolitik, och menar att ett
parti, som inte vill försvara landet, inte heller ska styra landet.
 
På den punkten håller jag med Aftonbladet, men tidningen borde ha uppmärksammat att vårt
mål inte är att styra landet.
 
Vårt mål är att splittra landet genom att skapa så stora motsättningar som möjligt mellan olika
grupper, och titta bara på de ökade inkomstklyftorna, där har vi redan nått långt med splittrin-
gen.
 
Apropå försvaret menar nu Barack Obama att man som erfarenhet efter Krim krisen måste sat-
sa mer på NATO, frihet är inget man får gratis menar han då.
 
Här har vi visat att det finns andra möjligheter, vår frihet får vi gratis, redan i samband med 2
VK visade vi att vi inte vill betala något, när andra får betala för vår frihet, det finns då ingen
anledning att vi ska betala något nu heller.
 
Vår dagisfröken Annie Lööf kampanjar nu mot SSU och menar att de har som mål att göra un-
ga arbetslösa. Detta är en uppföljning på Anders Borgs uttalande att Magdalena Andersson tyc-
ker att arbetsgivare anställer för många och att alltför många unga har jobb.
 
Det är så vi bedriver en ansvarsfull och seriös valkampanj.
 
Tobias Billström beskylls nu för att sprida myter om att många elever är befriade från simunder-
visning i skolorna.
 
Eric Ullenfån säger sig vara tacksam för detta och kommer nu att sätta upp denna myt på sin
mytsida.
 
Dagens Industri rapporterar idag om att ryssen Vladislav Surkov är upptagen på EU sanktionslis-
ta sedan i fredags, vilket innebär att han ska förvägras inresa till Sverige, och inte heller får uppe-
hålla sig i landet.
 
Vladislav Surkov har tillbringat den gångna helgen i Stockholm tillsammans med sin fru, för
att visa att Sverige  inte behöver delta i dessa sanktioner annat än på papperet.
 
Det är så vi solidariserar oss med EU sanktions- och säkerhetsarbete.
 
Media har tillfrågat olika myndigheter hur de ställer sig till detta sanktionsbrott, och svaret man
får är inte överraskande.
 
Ingen har ansvar, här heller, det är så vi kraftfullt och ansvarsfullt styr över våra myndigheter.
 
Vårdföretaget Curema, som styrs av vårt moderata kompisnätverk som alla andra välfärdsbo-
lag, har fått uppdraget att svara för jourläkarbilar i Stockholm. För detta får de bara 24 miljoner
om året, och vi har för syns skull låtsats som om det skulle medföra att de skulle behöva ryc-
ka ut vid akuta fall.
 
Nu slår SvD larm om att vårt moderata kompisnätverk bara tjänar pengar på att inte göra nå-
got, då de inte rycker ut när de ska, för att avkastningen ska bli så hög som möjligt.
 
Det är genom dessa ansvarsfulla privatiseringar vi ansvarsfullt ansvarar för skattebetalarnas
pengar.
 
Skolverket lämnar hu hela tiden olika rapporter, som visar hur förfallet i skolan kunnat ske.
En nyligen presenterad rapport visar att 56 % av förskollärna i kommunala förskolor har för-
skollärarutbildning, medan bara 41 % har motsvarande utbildning inom privata förskolor.
 
Rapporten visar också att 5 % av förskollärarna inom kommunala skolor helt saknar utbild-
ning, medan 12 % inom privata skolor saknar utbildning.
 
Rapporten visar också att dessa skillnader ökar år från år.
 
Det är så vi tar ansvar för att vårt moderata kompisnätverk ska få så goda vinstmarginaler
som möjligt.
 
Det blir idag känt att ett antal av Försäkringskassans högsta chefer under lång tid ägnat sig
åt systematisk kriminalitet, något som generaldirektören Dan Eliasson har haft full kunskap
om.
 
Genom att blunda för detta visar vi vårt kraftfulla och ansvarsfulla styre av våra myndigheter.
 
Särskilt Göran Hägglund har blundat mycket.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet,  än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE

DEN KRIMINELLA LEDNINGEN PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN

Kriminella ska inte tillåtas styra Försäkringskassan
 
Många har under åren blivit upprörda över den omfattande kriminalitet, som frodas
i utkanterna av Försäkringskassan, och även alltför ofta nästlar sin i  myndigheten.
 
Kriminalitet knutet till assistansbedrägerier är något vi kommit att se som nå-
got naturligt.
 
OCH DET VISAR SIG ATT DET ÄR NATURLIGT, DET KAN INTE BLI ANNAT ÄN
NATURLIGT NÄR VERKETS HÖGSTA CHEFER SYSTEMATISKT ÄGNAR SIG
ÅT REN KRIMINALITET OCH I ÖVRIGT VISAR SIG GROVT OLÄMPLIGA FÖR
SINA UPPDRAG.
 
En generaldirektör, Dan Eliasson, som utövar sim myndighetsutövning genom att an-
vända verkets hemsida för att säga att han vill kräkas över de personer han inte tyc-
ker om.
 
DET ÄR INTE FÖR MYCKET SAGT, ATT DET SKULLE VARA EN OMÖJLIGHET I
ANDRA "CIVILISERADE" LÄNDER, I SVERIGE RYCKER ANSVARIGA POLITIKER
INTE ENS PÅ AXLARNA.
 
Nu visar det sig också att generaldirektörens närmaste män systematiskt och under
lång tid ägnat sig åt ren kriminalitet, med generaldirektörens fulla vetskap.
I går fick vi veta att en viss hög chef anställde familjemedlemmar, helt i strid med alla
regler, som gäller för tillsättningar av detta slag.
 
När generaldirektör Dan Eliasson får vetskap om denna kriminalitet befordrar
han den höge chefen för att visa sin lämplighet som generaldirektör
 
I dag får vi veta att ytterligare en hög chef, kommunikationschefen Jonas Lindgren,
systematiskt använder verkets pengar för att sko sig och sin sambo.
 
Efter att ha tillsatt sin sambo, också i strid mot gällande regler, ser han till att
få attesträtt för henne, och den utnyttjar paret sedan flitigt.
 
SAMBON FINGERAR SEMESTRAR OCH VIDTAR NÖJESRESOR JORDEN RUNT,
ALLT UNDER JONAS LINDGRENS FLITIGA ATTESTERANDE.
 
Ofta åker paret gemensamt för att nöjet ska maximeras.
 
Allt detta har varit känt av generaldirektören under en längre tid.
 
DET ENDA DAN ELIASSIN GJORT ÄR ATT RÅTT JONAS LINDGREN ATT INTE
ÄGNASIG ÅT KRIMINALITETEN SÅ MYCKET, DU KAN VÄL TA DET LITE LUG-
NARE.
 
Sedan försvarar han sin försumlighet medatt han inte vill vara som Stalin, men det in-
nebär ju inte han behöver främja ren kriminalitet.
 
Nu när det blir känt utanför verket, menar denne extremt ansvarslöse generaldirektör.
 
JAG KANSKE BORDE GJORT LITE MERA, OCH TIDIGARE, OCH BETECKNAR
DEN RENA KRIMINALITETEN SOM ADMINISTRATIVA MISSAR.
 
Det finns andra som borde gjort mera, och lite tidigare, och dit hör Göran Hägglund.
 
HAN BORDE FÖRPASSA DAN ELISSON SÅ LÅNGT BORT FRÅN FÖRSÄKRINGS-
KASSAN SÅ FORT SOM MÖJLI, SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT, ÄNNU LÄNGRE BORT
ÄN ELEFANTKYRKOGÅRDEN.
 
Helst till en cell på en anstalt, för det är där han hör hemma.
 
Om detta är det kraftfulla och ansvarsfulla styre Fredrik Reinfeldt skryter över vad
dag, då är ju valet lätt i september.
 
 
Blundar för ren kriminalitet på Försäkringskassan
AE
 

ÄVEN POLITIKER BEHÖVER LYFTAS

Alla andra grupper är lyfta
 
Nu ska tydligen lärarna göras mer lämpade genom ett lärarlyft, som tar sig uttryck på
olika sätt, något som de flesta bör vara ganska så eniga om.
 
Sedan är det ju också så att lärarna lyfts tidigare ett antal gånger, i olika sam-
band.
 
DET STÄLLS KRAV, I VART FALL VISSA KRAV, FÖR ATT MAN SKA KUNNA
BLI LÄRARE.
 
Faktum är att det ställs krav, på att alla , nästan  alla yrkeskategorier, ska lyftas på ett
eller annat sätt, för att de ska kunna anses kvalificerade.
 
Knappast någon kan idag få anställning utan att vara lyft, utbildad, certifierad,
eller lämplighetsförklarad på  något annat sätt.
 
EN GRUPP STICKER UT HÄR RIKTIGT ORDENTLIGT, DEN GRUPPEN KAN NÅ
LANDETS HÖGSTA POSTER UTAN ATT VARA DET MINSTA LYFTA, UTAN ATT
DEN MINSTA UTBILDNING OCH INTE ENS VARA CERTIFIERADE FÖR VARE
SIG DET ENA ELLER ANDRA.
 
Íngen har visat intresse för att lyfta de politiker, som aspirerar på framträdande pos-
per, trots att samhället under ett antal år genomgått genomgripande förändringar.
 
De flesta är nog tämligen eniga om att samhället är svårare att styra idag, allt går
mycket fortare och mycket mer är oförutsägbart.
 
Kort sammanfattat bör man nog kunna hävda att kravet på politiker idag är
större än i går.
 
TROTS DETTA HAR INGEN KRÄVT NÅGON FORM AV POLITIKERLYFT, ALLT
TRASKAR PÅ SOM FÖRUT, INGA LYFT, INGEN UTBILDNING, INGA CERTIFI-
ERINGAR ELLER ANDRA KRAV PÅ "ANSTÄLLNINGSBARHET".
 
Den enda form av "lyft" man får är ofta en likriktning i ungdomsförbund och på olika
tankesmedjor.
 
Kanske skulle ett politikerlyft kunna medföra en kvalitetsökning på detta område,
någonting som i form liknar ett högskoleform.
 
För att komma ifråga för en kanditur till riksdagen eller för att kunna ingå i en rege-
ring ska man inneha någon form av certifiering, ha genomfört och klarat någon typ
av prov, något som kanske liknar ett högskoleprov.
 
Som då kanske skulle omfatta krav på viss språkkunskap, krav på viss samhälls-
kunskap samt vissa krav kopplade till värderingar och därmed sammanhängande
egenskaper. Kanske skulle det hela kunna kopplas ihop med utdrag ur belast-
ningsregistret, som sedan följs upp under hela mandattiden.
 
ETT POLITIKERLYFT.
 
Självklart värjer sig alla berörda vid blotta tanken, en del av ren förskräckelse, då de
inser att de inte kan bli "lyfta", andra av andra skäl.
 
Ska man kunna värja sig, bör man också kunna motivera varför det ska ställas krav
på alla i samhället, men inte på politiker.
 
Kan man lämna goda motiv för på det sättet "ställas grupp mot grupp", för att an-
vända ett slitet uttryck, då kanske man kan värja sig mot att införa ett politiker-
lyft, knappast annars.
 
Ett annat slitet uttryck är att politikerna ska utgöra ett tvärsnitt av befolkningen, det är
lätt att utforma ett "lyft", som tillgodser det kravet i rimlig utsträckning.
 
Dessutom har politikerna aldrig utgjort ett tvärsnitt av befolkningen, gör det inte
och kommer aldrig att göra det.
 
KANSKE ETT POLITIKERLYFT SKULLE MÖJLIGGÖRA ATT MAN NÅDDE EN BIT
PÅ DEN VÄGEN.
 
Vem förutom politikerna själva kan ha något emot ett politikerlyft ?
 
AE

SHERATIONS INTEGRATIONSARBETE

Världens största idiot har faktiskt värdegrunder
 
Sherantons VD, Thomas Johansson, uppger sig ha haft en jobbig dag, och känner
sig ihop med personalen kränkt.
 
Mycket av den kritik som framförts mot hotellets behandling av romern Diana
Nyberg, framstår nu som både orättvis och ogrundad.
 
HOTELLET HAR INTEGRATIONSPLANER OCH BEDRIVER ARBETE MED BÅDE
MÅNGFALD OCH INTEGRATION.
 
Jubelåsnan Thomas Johannson försvarar sig nu mot kritiken, och menar att man är
utsatt för ogrundad kritik. Han hänvisar då till hotellets policy:
 
"Som företag strävar vi alltid efter att vara ett riktmärke för mångfald och inte-'
gration. Vi arbetar hårt för att försäkra oss om att alla gäster, kunder, samarbets-
partners och medarbetare värderas och respekteras.
 
Så talar en jubelidiot.
 
Med hänsyn till hur Diana Nyberg behandlats kan det ibland framstå som klokt att
hålla tyst.
 
I VART FALL BÖR MAN KANSKE VARA LITE FÖRSIKTIG MED ATT KOMMUNICERA
OM ATT MAN BEDRIVER ARBETE MED MÅNGFALD OCH INTEGRATION.
 
Som sagt, nu vet man hur en jubelåsna ser ut, och jubelåsnan har också visat oss hur man
bäst utmanar löjet.
 
Sheratons mångfaldsarbete
AE

SHERATON, ETT VERITABELT DÅRHUS ?

Världens jubelidiot styr Sheraton i Stockholm
 
Så var då Stockholm satt på världens karta återigen, denna gång för att ett av stadens
flaggskepp inom hotellbranschen styrs av en total jubelidiot, VD Thomas Johansson.
 
Bakgrunden torde numera vara väl känd, Regeringskansliet planerar en "hearing" vad gäller
romernas behandling i Sverige i modern tid.
 
En del i detta är att man bjuder in Diana Nyman, rom från Malmö, att närvara och regrings-
kansliet bokar rum på Sheraton för detta.
 
Så långe Diana Nyman kan hållas gömd på hotellrummet tycks ledningen kunna
hantera sina fördomar och låta en rom bo på hotellet.
 
Fredrik Reinfeldt har kallat näringsliver ett särintresse, och man börjar nästan förstå ho-
nom.
 
OCH VILKET SÄRINTRESSE SEDAN.
 
Först en i styrelsen för Svenskt Näringsliv, som driver Hälsans Förskola, och som visar
sig vara världens girigaste girigburk, och nu hittar man världens största jubelidiot som VD
på Sheraton i Stockholm.
 
Med dessa galjonsfigurer ska nog Svenskt Näringsliv vara tacksamma att bli kallade
särintresse.
 
När Diana inte håller sig gömd på rummet och vill inta frukost i frukostmatsalen visar zebran
sina rätta ränder.
 
Att se en rom i traditionell klädsel äta frukost med övriga gäster är mer än vad idiot-
erna på Sheraton klarar av.
 
MAN LÅTER SIG STYRAS AV SINA FÖRDOMAR TILL 100 % PROCENT OCH UTGÅR
TYDLIGEN IFRÅN ATT DIANA NYBERG, SOM ALLA ANDRA ROMER ENLIGT SHERATON,
TAGIT SIG IN I HOTELLET OCH SNYLTAT TILL SIG EN FRUKOST.
 
Så hon förs under förnedrande former ut ur frukostmatsalen. Om man utgår ifrån att personalen
vid Sheraton rekryterats bland jubelåsnor, fyllda av alla tänkbara och otänkbara fördomar,kan
man med god (ond ?) vilja hänga med så här långt.
 
Men när Diana Nyberg styrker att hon bor på hotellet och att hon har rätt att äta i fru-
kostmatsalen, men ändå inte tillåts detta, då går det inte längre att hänga med, även om
man utgår ifrån att man har att göra med jubelidioter.
 
DIANA NYBERG FÅR ALLTSÅ DRICKA SITT KAFFE I LOBBYN, FÖR ATT INGEN AN-
NAN GÄST I FRUKOSTMATSALEN SKA KÄNNA SIG STÖRD.
 
VD Thomas Johansson träder tydligen i detta läget in på scenen och visar sig vara den
största jubelåsnan av dem alla.
 
HAN FÖRKLARAR NU FÖR DIANA NYBERG ATT FÖRKLARINGEN TILL ATT HON IN-
TE FICK ÄTA I FRUKOSTMATSALEN VAR ATT HON FICK ETT SPECIALERBJUDANDE
ATT INTE SIN FRUKOST, DÄR INGEN ANNAN ÅT, ALLTSÅ I LOBBYN.
 
ETT SPECIALINBJUDANDE.
 
Att man rekryterar en sådan jubelåsna som VD till Sheraton inger onekligen bekymmer, är
detta den bild man vill visa upp?
 
Senare ringer tydligen jubelåsnan, VD Thomas Johansson, upp Diana Nyberg, en-
gift uppgift inte för att be om ursäkt, utan att informera Diana Nyberg.
 
INFORMERA HENNE OM ATT PERSONALEN VID HOTELLET KÄNNER SIG LEDSNA
OCH KRÄNKTA.
 
Det räcker ju med att 1/10 av detta ligger i närheten av sanningen, för att man omedelbart
kan konstatera att hotellet styrs av världens största jubelidiot.
 
Att det finns många med extrema fördomar, bland annat mot romer, är ingen hemlig-
het.
 
MEN ATT EN VD VID SHERATON SAKNAR ALL FORM AV REN SJÄLVBEVARELSE-
DRIGT FÅR MAN HOPPAS INTE TILLHÖR VANLIGHETERNA.
 
Till och men världens största idiot borde begripa att det kommer att väcka uppmärksamhet,
för att uttrycka sig milt, om man behandlar en inbjuden regeringsgäst på sätt som tydligen
skett.
 
 
Styr Sheraton
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Dagens stora händelse var ju att Maud Olofsson vägrade infinna sig i KU för att slippa
ljuga, en sak som förstorats upp i media.
 
Vi har internt kommunicerat om detta och kommit fram till att det räcker med att jag sätter
mig i KU och ljuger, vi ska ju ändå ljuga om samma sak.
 
Aftonbladet tycks inte vara rädda om sitt presstöd, i dag tar man åter upp hur vårt moderata
kompisnätverk på Attendo driver verksamheten.
 
Man skriver då att det råder grova missförhållanden på Attendo, men det har visat sig att det-
ta är helt fel, den tillsyn vi gjort visar något helt annat.
 
Tillsynen omfattade att vi frågade vårt moderata kompisnätverk på Attendo, med vår vän Henrik
Borelius i spetsen, och man förklarade för oss att det inte förekom några missförhållanden, och
med detta kunde vi avsluta tillsynen.
 
Att man ljög om antalet anställda för att lura de anhöriga att tro att allt var bra, förklarar man med
att man inte lärt sig räkna i skolan.
 
Att man inte bytte blöjor på dementa, så att de fick infektion av fasttorkad avföring, såg man som
en skitsak, och dessutom sparade det pengar, något vi känner sympati för.
 
Försäkringskassans kräkgeneral, Dan Eliasson har nu befordrat en av sina goda vänner inom
myndigheten,  Dani Razmagah, som tack för att denne anställt ett antal familjemedlemmar i
strid mot alla regler.
 
Kräkgeneralen menar att man måste uppmuntra modet att trotsa alla regler om jäv och annat.
Att den interna utredningen lades ner förvånar många, men kräkgeneralen förklarar detta med
att han uppfattar sig följa mina ambitioner, att vi inte ska underblåsa främlingsfientligen så här
nära valet.
 
Och då kan vi inte  kräva att lagen ska vara lika för alla, där får Tobias Billström säga vad
han vill.
 
Dan Eliasson har nu bekräftat vår ansvarsfulla rekryteringspolitik, när det gäller generaldi-
rökterer, vad kan man mer begära av en av landets högsta ämbetsmän, att först i sin myn-
dighetsutövning säga sig vilja kräkas över de han inte tycker om, och sedan befordra de
han tycker om, för att de anställt sin familjemedlemmar.
 
Det är så vi ansvarsfullt rekryterar generaldirektörer.
 
Apropå Tobias Billström så träffar vi nu en ny ansvarsfull överenskommelse med Miljöpartiet,
där vi ska öka flyktingbördan genom att ta hit fler utomeuropeer.
 
Detta kan ju uppfattas som konstigt, när Tobias Billström nu uppger att han ser flyktingström-
men som en börda.
 
Tobias Billström förklarar detta med attnär vi först ökat bördan hos oss, så ska vi sedan kräva
att andra EU länder tar del av vår börda.
 
Undersökningar inom LO visar nu att sverigedemokraterna är näst största parti. Detta bekräftar
vår uppfattning, att alla sverigedemokrater är obegåvade och har stora social svårigheter.
 
Alla vet ju sedan tidigare att LO medlemmar också är obegåvade och lider av stora sociala svå-
righeter,
 
I en debatt idag förklarade Anders Borg att Magdalena har de mest avskyvärda ambitioner och
vill rasera hela den svenska arbetsmarknaden.
 
Magdalena Andersson fick då höra att hon tyckte att alltför många unga fick arbete och att hon
tyckte att arbetsgivaren anställde för många.
 
Det är så vi tar ansvar för att debatten inför valet ska bli ansvarsfull och visa var konfliktlinjen
går.
 
Som Anders Borg visar går nu konfliktlinjen mellan de som framför pinsamma och oanständiga
argument, och de som försöker hålla retoriken på en anständig nivå.
 
Man skulle ju också kunna tro att Anders Borg tappat greppet inför valet på grund av väljar-
opionionen, och så är det, vi har alla tappat greppet.
 
Vår valplattform inför EU valet bygger nu på "här och där", tyvärr har detta fått kritik, då det
kan uppfattas som att vi ställer "vi mot dem".
 
Vi har här och där varit lite otydliga med vår valplattform, "här och där" ska inte tolkas som
"vi och dom", det ska tolkas som att våra uppfattningar är "här och där" beroende på vad
väljarna tycker.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE
 
 
 
 

ANDERS BORG FÖRLÖJLIGAR SIG SJÄLV

Desperationen har nu övergått i ren panik
 
Den tydliga desperationen inom Alliansen tycks nu ha övergått i ren panik, Anders Borgs
agerande i morgonens "minimidebatt" i TV med Magdalena Andersson tyder på detta.
 
Med den självbild Anders Borg har av sig själv kan han ju inte skämmas, men han
borde skämmas.
 
ATT GE EN POLITISK MOTSTÅNDARE ABSURDA UPPSÅT OCH ONDA OCH ABSUR-
DA AVSIKTER ÄR HELT ENKELT INTE VÄRDIGT LANDETS STATSMINISTER.
 
Anders Borg får i debatten sig själv att framstå som både oförskämd, pinsam och löjlig. Som
nedborgare borde vi ha rätt att kunna utkräva en större omdömesgillhet hos den som inne-
har ett av landets högsta ämbeten.
 
I denna minimidebatt får vi då höra en av landets högsta politiker uttala följande:
 
"MAGDALENA ANDERSSON TYCKER ATT ALLTFÖR MÅNGA UNGA HAR ARBETE
OCH MAGDALENA ANDERSSON TYCKER ATT ARBETSGIVARE ANSTÄLLER FÖR
MÅNGA".
 
Ett uttalande, som är oförskämt, omdömeslöshet, dumt, pinsamt och löjligt, och det är inte
Magdalena Andersson som framstår som pinsam och löjlig.
 
Det är Anders Borg som framstår som pinsamt löjligt.
 
VI MEDBORGARE BORDE SOM SAGT HA BÅDE RÄTT OCH ANLEDNING ATT KUNNA
FÖRVÄNTA HOSS ETT STÖRRE ANSVARSTAGANDE OCH EN STÖRRE OMDÖMES-
GILLHET HOS EN AV LANDERS HÖGSTA POLITIKER.
 
Anders Borg och Magdalena Andersson må ha olika uppfattningar om hur man bäst kommer
tillrätta med den höga arbetslösheten. Att Anders Borg vill ha "sänkt" krogmoms och att Mag-
dalena Andersson vill ha "höjd krogmoms" är ju ingen hemlighet, och det var bland annat det-
ta som föranledde Anders Borgs grova övertramp.
 
Även om man skulle komma fram till att Anders Borgs uppfattning skulle utgöra den
mest sannolika möjligheten att bäst komma tillrätta med arbetslösheten, innebär det-
ta inte att Magdalena Andersson har onda avsikter i sina ambitioner.
 
Varje förståndig människa inser omedelbart att det är en fullständigt absurd anklagelse att
beskylla henne för att tycka att alltför många får arbete, och att arbetsgivare anställer för
många.
 
Det alla förståndiga människor omedelbart inser, är att det i denna fråga rör sig om
att två olika individer har samma ambitioner och samma mål, men att man utifrån sam-
ma förutsättningar kommit fram tillskilda uppfattningar om hur man bäst når detta
mål.
 
DETTA LEDER TILL SLUTSATSEN ATT ANDERS BORG INTE ÄR EN FÖRSTÅNDIG
MÄNNISKA, I VART FALL INTE I DETTA AVSEENDET.
 
Genom att medsedvanlig arrogans och överlägsenhet påstå att Magdalena Andersson tyc-
ker att alltför många inga anställs och att arbetsgivarna anställer för många, framstår han
som högst olämplig på den post han innehar.
 
VI MEDBORGARE HAR HELT ENKELT RÄTT ATT KUNNA UTKRÄVA MER AV DE SOM
BESITTER LANDETS HÖGSTA POSTER.
 
En annan aspekt infinner sig också, faller man in i sådan affekt, när ett val närmar sig, hur
förmår man då hålla sig lugn och sansad om ett "riktigt" större problem dyker upp och mås-
te hanteras.
 
Anders Borgs retorik i nämnda fall påminner lite väl mycket om den retorik vi är vana att
höra från ledare av typen Putin och likasinnade.
 
Man tillmäter motståndaren avsikter, som omvärlden inser är helt absurda.
 
OCH VAD VI TYCKER OM PUTIN FÖR DETTA DET VET VI JU.
 
AE

TOBIAS BILLSTRÖM FÄRMLINGSFIENTLIG

EU måste dela på flyktingbördan
 
Flyktingströmmen ökar och ökar, och minister Tobias Billström hävdar nu att EU måste
dela på flyktingbördan.
 
Man håller sig för pannan, sätter sig ner och tror att man drömmer.
 
VILKEN BÖRDA, OCH SKULLE EN FLYKTING KUNNA VARA EN BÖRDA ?
 
Att beteckna flyktingar som en börda måste väl ändå vara den grövsta rasismen man
kan tänka sig, alla är ju lika, så ingen kan ju vara en börda.
 
Det finns bara en enda förklaring till detta remarkabla uttalande.
 
TOBIAS BILLSTRÖM PRATAR HELT ENKELT I NATTMÖSSAN.
 
Här har vi år efter år matats med rapport efter rapport om hur stora nettotillskott varje
onvandrare utgör, och summan av alla dessa nettotillskott till ekonomin blir då hissnande.
 
Det är ju bara Norge, Danmark och en del andra sådana länder, som förknippar flyk-
tingar med kostnader.
 
I SVERIGE ÄR DE JU NETTOTILLSKOTT.
 
Och skulle någon bara komma på iden att ens antyda att det finns kostnader eller "bördor"
kopplade till flyktingströmmen blir de ju omedelbart avfärdar som rasister och främlings-
fientliga, så vad håller Tobias Billström egentligen på med.
 
Kan det möjligen vara ett nytt omslag, där man triangulerar mot sverigedemokraterna ?
 
Och det är ju inte vilket nettotillskott som helst, det ska rädda vården, omsorgen, våra pen-
sioner och så ska de fylla ut alla vakanser på arbetsmarknaden.
 
Utan att alla dessa går till arbetet varje dag, skulle ju Sverige gå under, enligt Eric
Ullenfån.
 
INTE KAN DÅ FLYKTINGARNA UTGÖRA EN BÖRDA.
 
Vi har ju hört att vi ska vara tacksamma för vad Billström kallar en börda.
 
DÅ BORDE VI JU I STÄLLET OCKSÅ VARA TACKSAMMA, FÖR ATT ANDRA LÄNDER
INTE STÄLLER SIG I VÄGEN FÖR FLYKTINGSTRÖMMEN TILL SVERIGE.
 
I stället för att kräva att andra EU länder delar på bördan bör vi i stället skicka ett tackkort
till alla EU länder, som inte insett vilket nettotillskott flyktingströmmen utgör, det Tobias
Billström nu kallar en börda.
 
För det kan väl inte vara så att man för fram dubbla budskap i denna fråga, i så
fall har man ju år efter år, i rapport efter rapport, ljugit för hela svenska folket.
 
MAN SKULLE TILL OCH MED KUNNA SÄGA ATT MAN BLIVIT OFFER FÖR ÅRHUND-
RADETS STÖRSTA HYCKLERI.
 
Men så kan det ju inte vara, inte i Sverige.
 
SP TOBIAS BILLSTRÖM PRATAR I NATTMÖSSAN, NU OCKSÅ, OCH DET KAN MAN JU
HA ÖVERSEENDE MED.
 
AE

MAUD OLOFSSON SÄTTER SIG PÅ TVÄREN

Maud Olofsson gräver centerns grav
 
Ansvarig för den sämsta affären i svensk historia är Maud Olofsson, NUON affären
kommer att gå till historien som den sämsta affären staten någonsin gjort.
 
Diskussionerna kring affären och vem som har ansvar för vad har tidvis varit
omfattande.
 
Som en röd tråd har  frågan om Maud Olofssons ansvar varit en het potatis.
 
För att Maud Olofssons ansvar ska kunna döljas och inte bli den belastning för
regeringen det borde varit, har Maud Olofsson med den drucknes envishet in-
tagit en och samma hållning hela tiden.
 
HON HAR HELA TIDEN LJUGIT SÅ ATT DET OSAR OM DET.
 
Inför kommande KU förhör, till vilka lögnaren Maud Olofsson är kallad, har hon dock
beslutat sig för att inte ljuga längre.
 
Hon har därför vänligheten att nu meddela KU att hon inte kommer till förhören
och ljuger ännu en gång.
 
FÖR SANNINGEN KAN JU HON INTE SÄGA, DET SKULLE BLI EN ALLTFÖR STOR
BELASTNING FÖR DE ANDRA LÖGNARNA I REGERINGEN, SOM OCKSÅ HAFY AN-
SVAR OCH INSYN I AFFÄREN, MEN VALT ATT LUGA SÅ ATT DET OSAR OM DET
I LIKHET MED MAUD OLOFSSON.
 
Den som tycks ha lkjugit mest i regeringen vid sidan av Maud Olofsson är Fredrik Rein-
fledt, som uppger sig inte veta något av det han vet.
 
Nu återstå att se vilken effekt detta får på väljarna och centerpartiet.
 
VILKET ÄR VÄRST, ATT KOMMA TILL KU OCH LJUGA, ELLER ATT VÄGRA KOMMA
TILL KU OCH LJUGA.
 
Bägge beteendena borde ses som så avskyvärda att Maud Olofsson med sitt beteende en
gång för alla gör processen kort med centerpartiet.
 
Maud Olofssons tidigare hantlangare, Elisabeth Thand Ringqwist, har också ljugit så att det
osat om det under resans gång.
 
Hon innehar nu posten som VD på företagarna, och det får väl ses som en bekräftelse på
vilka meriter man efterfrågar i landet, när det gäller viktiga poster.
 
INGET SLÅR FÖRMÅGAN ATT LJUGA.
 
Även denna lögnerska väljer att avstå ifrån att sitta i KU och ljuga en gång till.
 
Man får ju ha riktigt lågt ställda krav, om man anser att dessa två lögnerskors ager-
ande är något annat än en skam för hela landet.
 
Vägrar att ljuga om sina lögner i KU
AE
 
 

ETT PLUS ETT BLIR NUMERA ETT

Resultatet kan knappast bli sämre
 
PISA rapporten lade grunden för den debatt, som nu pågår rörande kvaliteten i skolan.
 
Denna rapport har sedan följts upp av en mängd rapporter, som alla styrker en och sam-
sa sak.
 
KVALITETEN I SKOLAN ÄR SÄMRE ÄN VAD NÅGON NÅGONSIN KUNNAT FÖRE-
STÄLLA SIG.
 
Skolverkets senaste rapport, om nationella prov i matematik, får faktiskt nackhåren att re-
sa sig.
 
ATT RESULTETEN FRÅN DESSA NATIONELLA PROV ÄR SÅ DÅLIGA OCH OJÄMNT
FÖRDELADE ÄR NÄRMAST OFATTBART.
 
Skolverket uppger då att resultaten varierar stort mellan skolor, kommuner och olika de-
lar av landet.
 
Mycket stort.
 
SÅ VAR DET MED DEN LIKVÄRDIGHETEN.
 
Spridningen är närmast av ofattbar karaktär, det finns skolor och klasser, där alla klarar
provet, medan det finns skolor/klasser, där bara 15 % klarar provet.
 
15 % klarar det nationella provet i matematik, något som framstår som helt obegripligt.
 
I hundra skolor ligger antalet godkända under 40 %, något som också framstår som helt o-
begripligt.
 
Men det finns något annat som också är obegripligt, och det hänger samman med att denna
statistik inte på något sätt utgör ny information..
'
Under den ansvarsfulla alliansregeringens ansvarfulla styre har denna statistik pre-
senterats en gång om året, under 7 långa år.
 
OCH TRENDEN HAR VARIT TYDLIGT, EN KLART NEDÅTGÅENDE TREND UNDER
7 LÅNGA ÅR.
 
Att någon ansvarig inte reagerat på detta framstår inte bara som obegripligt, det framstår
också som anmärkningsvärt ansvarslöst.
 
ATT SOM ANSVARIG POLITIKER ÅSE DENNA UTVECKLING UTAN ATT INGRIPA
BORDE BARA INTE FINNAS PÅ KARTAN.
 
Att tidigare regeringar åsett samma utveckling med samma tystnad och passivitet föränd-
rar inte detta faktum.
 
Möjligen kan nuvarande regering lastas hårdare för att utvecklingen med åren blivit
allt tydligare.
 
En del av orsakerna till denna utveckling ligger i vår egen självbild, allt det vi gör är bäst,
och inte i något annat land begriper man lika mycket som vi begriper.
 
Så när andra länder använder en utbildningsmetod, som enligt forskning och all
erfarenhet, leder till goda resultat, så ska vi absolut som enda land i världen använ-
da en helt annan utbildningsmetod, skriftlig huvudräkning, om vilken det inte finns
någon forskning alls.
 
DÄREMOT ÄR JU UPPENBARLIGEN ERFARENHETERNA VÄLDIGT TYDLIGA.
 
Tyvärr ser vi denna snedvridna självbild på snart sagt alla samhällsområden. När det gäller
allt experimenterande av olika privatiseringar har vi också valt att gå vår egen väg, att
implementera system, som alla andra länder anser obeprövade och riskfyllda.
 
Men vet man bäst, så vet man bäst.
 
NU VET VI OCKSÅ VAD DET KOSTAR ATT VETA BÄST.
 
Suboptimering vet de flesta vad det är, och frågan är om inte detta nu sker, när det gäller
att nalkas hur man ska lösa problemen i skolan.
 
Skolan är ingen egen värld, utan en spegelbild av den stora världen.
 
SAKNAR MAN LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA VÄRDERINGAR I DEN STORA VÄRLDEN,
KANSKE DET BIR SVÅRT ATT INFÖRA LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA VÄRDERINGAR
I DEN LILLA VÄRLDEN.
 
Med andra ord, får man göra som man vill ute, kanske man lätt förleds tro att man får
göra vad som helst inne.
 
Och ordning och reda tycks ju vara, enligt de flesta forskares uppfattning, en viktig
förutsättning för att kunna nå goda resultat.
 
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona   
 
Det vackra vårvädret har överraskat oss alla och lockat fram glädjeyttringar på många håll.
 
I Rosengård firade man det fina vädret med kulturyttringar, som rasisterna inom polisen kal-
lar för vårkravaller. I Södertälje ville man inte vara sämre och firade kvällen med att elda upp
bilar.
 
Tyvärr medförde ett antal glädjesaluter i Göteborg att två män blev allvarligt skottskadade,
ett pris vi måste kunna betala för att den fria rörligheten inte ska begränsas.
 
Ett antal boende blev så skrämda av dessa vårsaluter, att de inte längre kunde leva kvar i
vad de kallar tvåstatslösningen i Göteborg. De tyckte att det inträffade för mycket skumma
saker samt att det rörde sig för många skumma personer och bilar inom området.
 
Påverkade av vårvädrets yttringar ville de flytta från området, och vi ser nu att den fria rör-
ligheten följs upp av den påtvingade rörligheten.
 
Det är så vi tar ansvar för att alla ska kunna känna trygghet i landet.
 
Svallvågorna från Krim krisen tycks inte kunna lägga sig. Nu beskyller SvD mig för att ha
sovit och inte sett det jag borde ha sett, när det gäller Rysslands upprustning och ökade
aggression.
 
Här får jag nog vänligt, men bestämt hänvisa SvD att läsa mitt fina manifest. där framgår
det klart och tydligt att det är de mentalt handikappade medborgarna som sover.
 
Själv har jag aldrig tid att sova, jag måste hålla mig vaken och räkna krona för krona.
 
Många undrar vart vår begåvad gruppledare Anna Batra tagit vägen, då man inte hört henne
uttala visheter på länge.
 
Detta är ett medvetet drag i vår valtaktik, genom att inte visa upp henne räknar vi med att
kunna locka till oss fler obegåvade lantisar i valet.
 
Vi fick igår kritik för att vi ville införa betyg redan efter 4 läsåret, bland annat tyckte man att
vår reform, med betyg redan efter 6 läsåret, skulle kunna sätta sig och utvärderas.
 
Här ser man uppenbarligen inte till helheten, vi har inte reformerat färdigt betygssystemet,
får vi bara förnyat förtroende i valet, kommer vi att fortsätta detta reformarbete.
 
Vi kommer då att införa ett nytt betygssystem vart fjärde år. Vi följer då Gustav Fridolins
råd, har man bara en hammare, ser varje problem ut som en spik.
 
Göran Hägglund bröt igår alliansens samarbete då han övergick till bidragslinjen, genom att
vilja öka ersättningen till arbetslösa.
 
När jag tog upp detta med honom valde han att bryta samarbetet även i andra avseenden,
och jag fick då höra att han hellre fikar med Jonas Sjöstedt än att fika med mig.
 
Detta kommer att få långtgående konsekvenser får vårt samarbete, den som fikar efter myc-
ket, mister ofta hela stycket.
 
I går nåddes vi av beskedet att vår urgamla ras, den nordsvenska hästen, håller på att dö
ut.
 
När vi bestämde oss för att ta död på allt svenskt, var det aldrig meningen att det skulle
drabba den nordsvenska hästen, men vi får trösta oss med att araben blivit allt vanligare.
 
Tyvärr tyder det mesta också på att stridshingstarna är på väg att också dö ut.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
 

BORÅS STADS NYA GLASHUS RISKERAR GÅ SÖNDER

Borås Stads nya glashus i farozonen
 
Borås Stad ska till medborgarnas stora glädje bygga ett större glashus i stadens stads-
park, självklart blir det redan på planeringsstadiet dyrare än beräknad, vad annars vore
att vänta.
 
Tyvärr är risken stor att glashusets stora glasade fasader går sönder redan i samband
med invigningen.
 
För att undanröja denna risk bör kommunalrådet Lena Palmen inte beredas möj-
lighet att närvara vid invigningen.
 
HENNES FÖRMÅGA OCH BENÄGENHET ATT KASTA STEN I GLASHUS ÄR ALLTFÖR
STOR FÖR ATT MAN SKA KUNNA TA RISKEN ATT HA HENNE I NÄRHETEN AV GLAS-
HUSET.
 
Det är vida känt riket runt att Borås Stad tillämpar lönedumpning för sin personal, löner för
anställda inom kommunen är oanständigt låga och lägre än inom de flesta kommuner.
 
Kommunen försvar detta med att det skulle bli för dyrt att betala anständiga löner
och att mans sparar ungefär 100 miljoner på att betala oanständiga löner.
 
MAN ÄR OCKSÅ ANGELÄGEN ATT UPPLYSA VÄLJARNA OM ATT DESSA INBESPA-
RADE PENGAR KOMMER VÄL TILL PASS FÖR ATT BEREDA LEDANDE POLITIKER
MÖJLIGHETET TILL SÅ MÅNGA NÖJESRESOR SOM MÖJLIGT, TILL KINA, FILIPPIN-
ERNA OCH ANDRA AVLÄGSNA ATTRAKTIVA ORTER, SOM HAR FÖGA ELLER INGET
ATT GÖRA MED KOMMUNENS VERKSAMHET.
 
Nu ansöker Ströms Slott om att få starta och bedriva barnomsorg i Borås, något som Lena
Palmen för allt i världen inte vill veta av.
 
Hennes motiv för att Ströms Slott då inte ska få bedriva barnomsorg leder lätt till det gamla
ordspråket:
 
"DU SKA INTE KASTA STEN OM DU SITTER I GLAS".
 
Kommunalrådet Lena Palmen motiverar sitt avsky för Ströms Slotts planer med:
 
"VI VILL HELST INTE HA EN VERKSAMHET I BORÅS, SOM ÄR UPPBYGGD PÅ ATT MAN
HAR PERSONAL MED LÅGA LÖNER"
 
Finns det någon som helst logik i vad kommunalrådet här säger innebär ju detta att Lena Pal-
men egentligen inte vill ha den verksamhet Borås Stad bedriver i Borås.
 
För det finns väl skäl att anta att stadens ledande använder logik, när de motiverar hur
de ställer sig till viktiga händelser ?
 
ELLER ?
 
Kan man göra något annat än att sucka.
 
Det skulle i så fall vara att vara lite mer logisk än kommunalrådet Lena Palmen, när man
ställs inför valurnan till hösten.
 
Vad som framförs ovan inrymmer inget ställningstagande till huruvida den aktuella barnomsorgen
bör få bedrivas eller inte.
 
Tål inte kommunalrådet Lena Palmen
AE
 

JAN BJÖRKLUND BEHÖVER LÄSA PÅ

Jag hade inte en aning här heller
 
Det är ju så vi får  höra Jab Björklund uttala sig, när han ska förklara varför han inte
begrep något.
 
I dag visade det sig att Jan Björklund inte hade en aning, i dag heller.
 
Med sin militära bakgrund, en tillgång i de flesta sammanhang, är Björklund skolad
att tala distinkt, som om han begrep vad han talade om.
 
Han svävar då inte på målet det minsta, i vart fall inte till en början.
 
När han sedan tvingas sväva på målet, svävar han riktigt ordentligt.
 
I DAG SVÄVADE JAN BJÖRKLUND RIKTIGT ORDENTLIGT PÅ MÅLET, NÄR HAN
INTE HADE EN ANING, I DAG HELLER.
 
Svävandet gällde en utfrågning av en reporter kring förslaget om betyg redan efter 4
år.
 
Som militär fick Jan Björklund lära sig strategi på högsta nivå och då hette det:
 
"URAKTLÅTENHET ATT GÖRA NÅGOT LIGGER EN CHEF MER TILL LAST ÄN VAL
AV FEL MEDEL"
 
Det ska alltså hända saker, sedan vad som händer kvittar.
 
Denna visdom har tydligen Jan Björklund tagit med sig till sin politiska gärning,
men anpassat den till denna.
 
"URAKTLÅTENHET ATT INTE SÄGA NÅGOT LIGGER EN POLITIKER MER TILL
LAST ÄN ATT SÄGA NÅGOT DUMT".
 
Idag både svävade Jan Björklund på målet och sa dumma saker.
 
Eller vad sägs om när Jan Björklund tvärsäkert förklarar för en reporter att det
finns omfattande forskning kring betyg på ett tidigt stadium och att denna visar
på goda erfarenheter av tidiga betyg.
 
Reportern tvingas läsa innantill för Jan Björklund om vilken forskning, som finns på om-
rådet, och i den mån det finns forskning, visar den det motsatta mot vad Jan Björklund
på militärt maner tvärsäkert påstår.
 
Efter en stunds eftertanke, i vart fall efter en stund, inser tydligen Jan Björkund att det
där med forskning var nog inte så bra.
 
Lika tvärsäkert och på militärt maner hävdar då Jan Björklund att beprövad er-
farenhet visar att det är bra med betyg på ett tidigt stadium.
 
Reportern ifråga tycks utrustad med ett oändligt tålamod, och läser upp lite ytterligare
för Jan Björklund, information som visar att det finns inte alls någon beprövad erfaren-
het, som kan tolkas som att det är bra med tidiga betyg.
 
Den erfarenhet, som finns, visar sig peka i helt motsatt riktning än vad Jan Björk-
lund tvärsäkert på militär maner påstår.
 
Efter ytterligare en stunds eftertankte, i vart fall efter en stund, tycks denna information
ha nått Jan Björklund, som Då försöker sig på att ge ett lika tvärsäkert svar som tidigare,
och då helst också på militär maner.
 
Men nu blir svaret allt annat än tvärsäkert, efter en stunds stammande, stammar
Jan Björklund fram, allt annat än tvärsäkert och inte alls på militärt maner.
 
KANSKE INTE ENLIGT BEPRÖVAD ERFARENHET, MEN DET ÄR BRA ÄNDÅ.
 
Att Alliansen är desperat dessa yttersta dagar, det är ju helt uppenbart, men att en fd
militär kan visa sådan desperation tycks mer än bekräfta den mest pessimistiska syn.
 
Alliansens skolpolitik i ett nötskal kanske.
 
DET FINNS KNAPPAST NÅGON FORSKNING PÅ OMRÅDET, OCH DEN SOM FINNS
VISAR ATT TIDIGA BETYG GER SÄMRE RESULTAT. ÄVEN ERFARENHETER I ÖVRIGT
VISAR ATT TIDIGA BETYG GER SÄMRE RESULTAT.
 
"MEN DET ÄR BRA ÄNDÅ".
 
När desperationen tar sig sådan uttryck, som nu Jan Björklund visar, är det kanske dags
att ta till lite lugnande medel.
 
Än har ju inte valrörelsen börjar på riktigt, och redan har Jan Björklund retat upp allt
vad lärare och elever heter, med god hjälp av Fredrik Reinfeldt.
 
Kan vi nu räkna med ett nytt omslag inom skolpolitiken, i klass med sänkta studibidrag,
som inte blev sänkta.
 
Kommer det då att ta en eller två, eller kanske tre veckor, innan vi får veta att det
inte alls ska ges betyg efter 4 år.
 
HUR SOM HEST TYDER DESPERATIONEN OCH ORSAKEN TILL DENNA ATT "REFOR-
MEN" ÄNDÅ ALDRIG KOMMER ATT REALISERAS.
 
 
Jag hade inte en aning idag heller
AE
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag,
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Vi kan nu konstatera att vår tvåstatslösning i Malmö går från klarhet till klarhet, för att effek-
tivesera verksamheten väljer man nu att spränga bilarna i stället för att elda upp dem, något
som visat sig ta för lång tid,
 
Vårt förslag om att införa betyg redan efter 4 fjärde klass tycks ha fallit i mycket god gjord, och
vi får nu svallande beröm från alla håll.
 
Gustav Fridolin ger oss beröm, och framför att han också inser att fler mätningar inte ger ö-
kad kunskap, men att man måste ha respekt för ambitionen att vilja erövra nya väljare.
 
Forskare från olika håll i världen faller in i berömmet och säger att vi är ute och cyklar,och
vi ser detta som ett beröm för att mijlöarbetet fått ett allt större inslag i skolan.
 
Samtidigt med vårt ansvarsfulla förslag om tidiga betyg lägger nu PISA en ny rapport. Den som
inte läst hela rapporten hakar tyvärr snabbt på den delen av rapporten, som visar att skolan blir
snabbt sämre på alla områden, och att det då gäller både svaga och högpresterande elever.
 
Läser man hela rapporten ser man snabbt att denna kritik är överdriven, Det är inte alls så att
resultaten dalat mest i Sverige i hela världen.
 
I Malaysia har resultaten dalat ännu mer.
 
Amerikanska elever vid Mälardalens högskola bekräftar nu att resultaten vid våra högre skolor
ligger långt framme jämfört med andra länder.
 
Man begär nu betalda skolpremier åter, då man anser att utbildningen  legat på en så hög
nivå, att den inte är anpassad för amerikanska elever.
 
Även rapportein "Nutid och Framtid" bekräftar bilden av en skola, som präglas av hög likvär-
dighet på olika skolor.
 
På skolor med högutbildade föräldrar är alla elever bra, och på de skolor där eleverna har
mindre högutbildade föräldrar så är också alla elever på samma nivå.
 
Valfriheten anses i rapporten som den främsta orsaken till att vi nått denna höga likvärdighet.
 
I Agenda igår gjorde försvarsberedningens ordförande, Cecilia Widegren, ett bejublat fram-
trädande.
  När hon för 20 gången fick in orden "Ansvarsfull finansiering"  av försvaret var jag tvungen att
resa mig upp ur soffan och applådera spontant.
 
Som kronan på verket lyckades hon också mot slutet få in "krona på krona" vad gäller försva-
rets långsiktiga planering.
 
Då blev jag så upphetsad av glädje och stolthet att jag var tvungen att gå ut på balkongen och
kyla av mig.
 
Vi ser oss nu kunna skymta en större samlingsregering efter valet. Jan Björklund har ju redan
tidigare inlett förhandlingar med den där Stefan Löfven och hoppas på att få sitta kvar som ut-
bildningsminister.
 
Även Göran Hägglund visar nu att han vill sitta kvar i båten och försöker muta oppositionen
med att gå med på höjd arbetslöshetsersättning, bara han få gå in som justitieminister.
 
Fortsätter den här utvecklingen får jag väl höra med Stefan Löfven om han inte behöver en
moderat som biträdande statsminister, han kanske behöver någon som kan bedriva en po-
litik krona för krona.
 
Apoteken i Rinkeby säger sig nu vara tvungna att stänga, då de blir utsatta för rån hela tiden.
 
Vi har tillförlitliga uppgiftet, som tyder på att de skyldiga är sverigedemokrater, vilka skulle det
annars kunna vara.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Själv kommer jag under dagen att öva mig på att säga "krona för krona" inför nästa debatt.
 
             
 
AE
 

KRISTDEMOKRATERNA VÄLJER BIDRAGSLINJEN

Kristdemokraterna väljer att bli ansvarslösa
 
Är det någon som möjligen kan ha hört talas om var den politiska konfliktytan ligger ?
 
DEN LIGGER NUMERA MELLAN ATT FÖRA EN ANSVARSFULL ARBETSLINJE
ELLER EN ANSVARSLÖS BIDRAGSLINJE.
 
Det senare gör den ansvarslösa oppositionen, här äventyrar man välfärden genom att
föra en ansvarslös bidragspolitik.
 
Bland annat består denna ansvarslösa bidragspolitik i att man vill att även arbetslösa
ska kunna leva på ett drägligt sätt.
 
Något den ansvarsfulla alliansen inte vill, då man sett till att ersättningen legat
stilla ett antal år.
 
Hade denna utveckling fortsatt hade man ganska så snart varit framme vid Fredrik
Reinfeldts mål.
 
Alla arbetslösa och alla andra bidragstiggare ska leva på svältgränsen.
 
Nu meddelar Göran Hägglund att man lämnar de ansvarsfullas krets och blir lika
ansvarslös som oppositionen med sin bidragslinje.
 
KRISTDEMOKRETRNA VIL DÅ HÖJA ERSÄTTNINGEN FÖR ARBETSLÖSA OCH
DET ÄR VÄL SVÅRT ATT SE DETTA SOM NÅGOT ANNAT ÄN EN MYCKET STOR
SPRICKA INOM ALLIANSEN.
 
Ett alliansparti på ena sidan om den stora konfliktlinjen, medan övriga stannar kvar på
dena andra sidan.
 
Det ska nu bli intressant att höra om även Göran Hägglund blir beskylld för att
stå för en ansvarslös bidragslinje.
 
När nu Göran Hägglund väljer att ställa sig på fel sida om konfliktytan är han inte varsam
med orden, vi får då höra anledningen till att han nu vill ha en höjd ersättning till arbets-
lösa.
 
Vi vill ha ett Sverige som håller ihop.
 
Herrejössus, tänker man då, detta måste väl vara den kraftigaste interna kritik som rests
mot Allianssamarbetet så länge man kan minnas.
 
Ska det ligga någon som helst substans i det Göran Hägglund här säger och inte som van-
ligt vara meningslösa floskler, så är ju innebörden mer än klar.
 
MED DEN LÄGRE ERSÄTTNINGEN TILL ARBETSLÖSA HAR ALLIANSREGERINGEN DRI-
VIT EN POLITIK, SOM SYFTAR TILL ATT SVERIGE INTE SKA HÅLLA IHOP.
 
Detta är ju ingen liten fråga, och man undrar hur Göran Hägglund egentligen tänker.
 
Har han kommit fram till att allianspolitiken syftar till att Sverige inte ska hålla ihop
borde det väl vara en självklarhet att han tar steget fullt ut och ställer sig på den an-
dra sidan konfliktlinjen.
 
DEN SOM MED FREDRIK REINFELDTS ORD DRIVER EN ANSVARSLÖS BIDRAGS-
POLITIK, MEN SOM MED GÖRAN HÄGGLUNDS ORD SER TILL ATT SVERIGE HÅLLER
IHOP.
 
Göran Hägglund konkretiserar också tidpunkten för när Sverige ska kunna förmås att hålla
ihop, och det är redan under nästa mandatperiod.
 
Som det ser ut just nu får nog Göran Hägglund ta steget fullt ut och arbeta för an an-
svarslös bidragpolitik om han ska få möjligheter att medverka till realiserandet av
denna målsättning.
 
Annars är risken stor att han får se Sverige hålla ihop som åskådare.
 
I Dagens Industri menar också Göran Hägglund att vi har en helt snedvriden debatt, och man
får väl anta att med detta avses väljare och en ansvarslös opposition.
 
För den ansvarsfulla alliansen kan väl inte debattera snedvridet, den bygger ju sin po-
litik på ansvar, arbetslinje och numera krona på krona.
 
Som exempel på en snedriden debatt för Göran Hägglund fram att man sällan tecknar en
helhetsbild, och kopplar detta till när väljarna inte är nöjda med än det ena än det andra.
 
Som exempel på detta för han fram sitt eget ansvarsområde och pekar då på den förnämliga
vården av alla äldre, och åsyftar då troligen de äldre som ges möjlighet att så länge som möj-
ligt kunna bo kvar hemma och få hemhjälp av en ständigt ökande ström av okända människor
inom hemtjänsten.
 
Den snedvridna debatten avser också att man inte ser till kvaliteten på sätt man bör göra,och
här berör Göran Hägglund en springande punkt inom privatiseringspolitiken.
 
Frågan om kvalitet har lett till en snedvriden debatt, inte i det avseendet att kan ska
"säkerställa en hög kvalitet i vården", utan därför att politiker och välfärdsentreprenörer
har helt olika utgångspunkter när man använder begreppet "kvalitet".
 
När politikerna använder begreppet kvalitet  ses detta som ett överordnat mål, kvaliteten ska
ligga på en hög nivå för att det medför att vården blir bra.
 
När riskkapitalbolagen använder ordet kvalitet är detta knutet till att kvalitet som över-
ordnat mål är knutet till hög lönsamhet och avkastning.
 
KVALITETEN I SJÄLVA VÅRDEN/OMSORGEN BLIR DÅ INGET MÅL, UTAN BARA ETT
MEDEL FÖR ATT NÅ DET ÖVERORDNADE MÅLET LÖNSAMHET.
 
Kan man nå högre lönsamhet genom lägre kvalitet i själva vården/omsorgen ser vi många
exempel på att välfärdsoligarker väljer den vägen.
 
Den nu aktuella debatten om Hälsans Förskola är väl ett närmast övertydligt exempel
på att kvalitet underordnas det egentliga målet, hög lönsamhet.
 
SÅ LÄNGE MAN LÅTER VÅRDEN FUNGERA PÅ SÄTT SOM NU SKER OCH SÅ LÄNGE
POLITIKER OCH VÄLFÄRDSOLIGARKER LÄGGER OLIKA INNEBÖRD I BEGREPPET
KVALITET KOMMER DET ALDRIG ATT BLI NÅGON ORDNING PÅ DETTA.
 
För den ene ett överordnat mål, för den andre ett medel, som enbart gäller om det överord-
nade målet gynnas.
 
Så visst blir debatten snedvriden, det blir den alltid när man talar förbi varandra och om olika
saker.
 
I DI framför Göran Hägglund också att han vill bli justitieminister under nästa mandatperiod.
 
Ska han ha en chans att förverkliga detta får han nog föra en ansvarslös bidragspoli-
tik, och foga in sig i den ansvarlösa kretsen på andra sidan konfliktlinjen
 
OCH HAN FÅR ABSLOLUT INTE FÖRA EN SNSVARSFUL POLITIK KRONA FÖR KRONA,
ÄR DET "NÅN" SOM HÖRT DET FÖRUT FÖRRESTEN ?
 
För numera en ansvarslös bidraglinje
AE
 

MÅNGFALD OCH ENFALD

Eller ger enfald i stället mångfald
 
Det är inte alla gånger lätt att reda ut begreppen, alla vet vi ju att mångfald är bättre
än enfald, konstigt vore ju annars.
 
Men mycket tyder på att det också finns andra samband.
 
Kanske ger mångfald enfald, eller kanske tvärtom, enfald ger mångfald, eller är
det samma sak ?
 
Universitetslektor Göran Adamsson vid Malmö Högskola skriver om detta i Dagens
Industri.
 
Som många andra i denna krets hör Adam Adamsson hemma på "vänsterkanten" så
när  han antyder en viss kritisk skeptisk inställning, så kanske man inte ska vifta bort,
i alla fall inte direkt.
 
Göran Adamsson ställer ett antal frågor, ifrågasätter ett antal inslag, men ger inga tvär-
säkra svar.
 
Bara det senare ökar hans trovärdighet, och förtjänar en viss uppmärksamhet.
 
Han hänvisar bland annat till vad en känd statsvetare, Robert Putman,  skriver om att
mångfald ger kvalitet.
 
Vi får då till livs att sanningen är något mer blandad, än den vi är tillsagda att förhålla
oss till. Robert Pugman skriver då:
 
EFFEKTIVA ORGANISATIONER FÖRUTSÄTTER ETT VISST MÅTT AV KULTURELL
HOMOGENITET.
 
Sedan länge vet vi, de som vill veta vill säga, att just homogenitet är ett av de nyckelord,
som syftar till att främja just effektivitet.
 
Mängder av forskningsrapporter tyder på att effektiva samhällen, effektiva företag
och effektiva organisationer förutsätter en viss grad av homogenitet, medan inga
rapporter tyder på det motsatta.
 
SÅVITT MAN INTE SER TVÄRSÄKRA UTTALANDEN FRÅN LEDANDE POLITIKER
SOM EN VETENSKAPLIG RAPPORT.
 
Många konfliker runt om i världen, både förr och nu stöder också denna forskning, ingen
konflikt utlöses av att olika grupper är homogena, men desto oftare av att olika grupper
har olika kulturell och religiös bakgrund.
 
Göran Adamsson beskriver denna enkla, och egentligen självklara, omständighet på ett
lättbegripligt sätt:
 
"Om folk verkligen är olika, så kommer de ofta inte så bra överens, de vill arbeta
på olika sätt och ofta blir de upprörda om någon med en annan bakgrund säger
åt dem hur de ska arbeta"
 
Om man inte är rättrogen och då avfärdar detta med en fnysning, i bästa fall, så låter
det ju inte så märkligt, och då  leder ju slutsatsen till att homogenitet mer än mångfald
främjar effektiviten.
 
En slutsats som inte får leda till att man inte tar in "mångfald" som är positiv för
effektiviteten, men som bör leda till att man inte tar in "mångfalden" för "mångfal-
dens" skull.
 
När Göran Adamsson skrev den bok, vilken han refererar till, hänvisar han till samtal med
författare till "Mångfald i Högskolan", socialdemokraternas dokument från 2000, som an-
befallde att alla skulle hylla mångfalden.
 
Han ställde då frågan till författarna hur de kunde veta att mångfalden gav kvalitet. Svaret
som uppgavs  var sensastionellt, men även förväntat. Författarna till denna heliga skrift
svarade då:
 
"Det vet vi inte. Det var ett politiskt mantra. Socialdemokraterna stod för det".
 
Och som många politiska mantra, som upprepas likt en vattendroppen som urholkar stenen,
så förverkligades också detta mantra.
 
Mångfald infördes 2000 inom alla statliga institutioner, alla anmodades att upprätta så kal-
lade mångfaldsplaner.
 
Göran Adamsson beskriver detta som att ingen visste vad det var, men det spelade
ingen roll, det som spelade roll var att mantrats skulle förverkligas.
 
Och som en logisk följd i vår kapitalistiska yra dök det upp så kallade mångfaldskonsulter,
som visste hur de skulle livnära sig på den nya ideologin.
 
ANALYTISK SKÄRPA ERSATTES AV ENTUSIASM, SKRIVER DÅ ADAMSSON.
 
Någon man känner igen från många andra områden, att den analytiska skärpan blir ersatt,
men inte alltid av entusiasm.
 
Adamsson beskriver vidare denna nya ideologi med att anställda erbjöds "stöd" och
blev informerade om att mångfald är bättre än enfald.
 
Göran Adamssons debattinlägg är faktiskt väldigt intressant att läsa, men bara för den som
anser att analytisk skärpa är viktigare än entusiasm, de andra bör nog avstå från att läsa vad
han skriver.
 
Hans debattinlägg ger inga tvärsäkra svar, men ger upphov till ett antal frågor, en sådan fråga
är då:
 
Ger mångfalden, som vi lärt känna den idag, verkligen upphov till effektivitetsvinster
eller blir effekten den motsatta.
 
När man ställer den typen av frågor i Sverige i dag glider debatten omgående, likt en naturlag
in på området rasism och strukturell främlingsfientlighet.
 
Vill man minska entusiasmen och öka den analytiska skärpan bör man kanske mer se
det som en fråga hur effektivitet påverkas av homogeniteten.
 
OCH MED DET SYNSÄTTET KAN 10 "NEGRER" (FÖRLÅT UTTRYCKET) VARA MER EF-
FEKTIVA ÄN 5 "VITA" OCH 5 "NEGRER".
 
Det som gör Göran Adamsson inlägg intressant är att det kommer från ett oväntat håll, man
kan ju säga att han svär riktigt ordentligt i kyrkan.
 
 
AE
 
 
 
 
 

KISSTRATTEN FÖLJS NU UPP MED KISSPRINGA

Kisstratten får nu en efterföljande
 
Introduktionen av FI kisstratt, som gör det möjligt för kvinnorna att besöka herrarnas
toaletter, tycks ha väckt beundran över hela världen.
 
Sporrade av dessa framgångar går man nu vidare och skapar likvärdighet mellan
könen.
 
HERRARNA GES NU OCKSÅ MÖJLIGHET ATT BESÖKA KVINNORNAS TOA-
LETTER.
 
För att göra detta möjligt kommer FI att till alla herrar, som så önskar, tillhandahålla
en kisspringa, som får männen att kunna efterlikna kvinnorna i denna livsavgörande
situation.
 
Gudrun Schyman har ju tidigare uppgett att hon garanterar att FI i år kommer in i
riksdagen.
 
Hon uppger nu att kisstratten ocj kisspringan är de valargument, som ska
övertyga väljarna att rösta för FI.
 
Då både kisstratten och kisspringan blivit formidabla framgångar, bör man nog räkna
med att moderaterna går vidare med sin triangulering.
 
BLIR DÅ NÄSTA STEG ATT VI FÅR SE MODERATER DELA UT KISSTRATTAR
OCH KISSPRINGOR TILL VÄLJARNA MÄRKTA MED "M" ?
 
Men innan så kan ske bör väl problemet med "henarna" klaras ut, och man får  väl då
pröva sig fram med någon kombination av kisstratt/kisspringa.
 
KANSKE EN KISSTRATTSPRINGA ?
 
Visst är Sverige fantastiskt.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Det känns tryggt, att som vanligt kunna vakna till ljudet av skottlossning på olika håll.
 
Annars rör det mesta fortfarande Krim krisen och dess effekter, och allt fler tycks allt
mer negativa till Västs oförmåga att hantera denna typ av konflikter.
 
Litauens utrikesminister menar då att "med lite perspektiv kommer vi senare att förstå
hur svaga och inkonsekventa vi är, Vi gör alldeles för många saker, för lite och för sent."
 
Vi känner att den kritiken inte omfattar oss, vi har ingen anledning att tro att vi senare
ska få lite perspektiv, då heller, det räcker med att vi är tillgängliga, användbara och fle-
xibla.
 
ÖB ger sig nu in i debatten och menar att den av riksdagen beslutade ensidiga solida-
ritetsförklaringen kräver att vi ingriper med hjälp om Baltikum blir utsatt för anfall.
 
Detta blir ju en naturlig följd av att NATO tydligt sagt att de inte rycker in till Sveriges
hjälp i motsvarande situation.
 
Vi måste skapa balans och symmetri i vårt säkerhetsarbete.
 
Aftonbladet rapporterar nu att ryssarna släckte ner sina webbkameror i samband med
att de anföll en flygbas på Krim, för att ingen skulle se vad de höll på med. Aftonbladet
tolkar detta som att ryssarna var olroliga för att omvärlden skulle kunna se vad de höll
på med.
 
Från svensk sida kan vi utlova ryssarna att de inte behöver oroa sig, vi har inte sett
något på flera år.
 
Vår gode vän professor Jercy Sarnecki tycks nu har blivit en renodlad rasist. I ett ut-
talande erkänner han nu att invandrare är överrepresenterade när det gäller att begå
våldtäkter.
 
För att få rasismen att framstå mindre tydligt menar Jercy att dessa våldtäkter sker på
grund av klasskillnader. Här känner man igen Jercy lite bättre, vi alla känner ju att det
är svenskarnas bristande förmåga att bedriva en integrationspolitik, som gör att så
kallade svennehoror blir utsatta för våldtäkt på det sätt Jercy nu beskriver.
 
Vi får nu glädjande rapporter från ABF, där man stänger ute sverigedemokrater från
att deltaga i ABF studiecirklar.
 
Vi ser detta som en uttryck för att alla är lika mycket värda, och att alla måste kunna få
komma till tals, dessutom är ju sverigedemokraterna så obegåvade att ingen studiecir-
kel kan förändra dem.
 
Det är genom att ge statsstöd till denna typ av studiecirklar vi utvecklar demokratin i lan-
det.
 
Med anledning av vad som förts fram kring Hälsans Förskola skriver Anna Dahlberg i
Expressen och pekar på den korruption, som allmänt råder inom välfärdsbranschen,
med moderater och deras kompisar på många ledande poster. Anna Dahlberg ställer
då frågan om Alliansens syn på privat välfärd styrs av detta faktum, att det förekommer
ett kompisnärverk.
 
Självklar styrs vi av att det förekommer ett moderat kompisnärverk, knutet till välfärds-
branschen, det är så vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar.
 
Vi skulle aldrig hålla oss tysta kring vad som hände kring Hälsans Förskola och på and-
ra ställen, om vi inte styrdes av detta.
 
Expressen menar också att allt nu pekar på att det svenska välfärdsexperimentet gått för
långt och att man måste backa.
 
Våra kompisnätverk på ledande poster inom välfärdsbolagen kommer aldrig att tillåta att
vi backar i denna fråga.
 
Samtidigt vill jag avråda alla från att läsa ledaren i Expressen kring detta, någon skulle
ju kunna få för sig att inte rösta rätt.
 
Att andra länder numera ser våra välfärdssystem som avskräckande exempel ger oss
heller ingen anledning att backa, de förstår ju inte bättre, här heller.
 
Debatten om välfärdssystem visar också tydligt var konfliktlinjen går inför valet. Jonas
Sjöstedt framhåller nu att vänsterpartiet inte är till salu.
 
Det är där vi kan se den stora konfliktlinjen, moderaterna är alltid till salu, när kompis-
närverket kräver sitt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsr de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Det gångna dygnet befäster vår ställning som världsledande på ett antal punkter, en
brand på en skola i Linköpint gör att inget land har en chans i världen att slå oss på
fingrarna, när det gäller att ha mest anlagda skolbränder i världen.
 
I Partille blev nu en man skjuten till döds, och vi ser nu effekten av vår nya kriminalpolitik.
Uppdraget till polisen är  nu "skjut för att döda" även om de kan nå samma resultat utan
dödsskjutningar.
 
Dessa skjutna kommer ju ändå aldrig  att ingå i vår arbetslinje, och vi måste hantera skat-
tebetalarnas pengar ansvarsfullt.
 
SvD har idag en kritisk ledare till den politik vi bedriver idag. Man menar då att det kall po-
litiker tidigare hade , nu helt  är borta och ersatts av karriärism
 
Den bilden känner jag inte igen, själv är jag utvald av högre makter och kallad för att få
tyst på alla som inte tycker rätt i Sverige.
 
Tyvärr tycks allt färre av mina mentalt handikappade väljare kunna ta till sig detta.
 
SvD skriver också om Anders Borg stora betydelse, och menar att han nu är överallt
och tycker allt om allt.
 
Det är så vi vill att väljarna ska minnas Anders Borg efter valet.
 
Expressen ställer sig kritisk till den socialdemokratiska rörelsens dubbelmoral, och tar
'då fram Anders Sundström och LO:s ordförande Thorwaldsson som tydliga exempel.
 
Anders Sundström beklagar sig över att han tvingats sitta i valberedningen och fatta be-
slut om sin stora arvodeshöjning i Swedbank, välkommen till de skenheligas kapell me-
nar då expressen.
 
Vad Expressen inte nämner är att detta skenheliga kapell är det  största kapellet i hela
världen, här ryms förutom rörelsens dubbelmoralister även hela regeringen och alla
riksdagsledamöter.
 
Alla har skenheligt och under stort motstånd tvingats sitta med och besluta om sina livs-
långa oanvändbarshetsgarantier.
 
Vi kallar det internt den skenheliga arbetslinjen.
 
Apropå skenhelighet har Carl Bildt den Store fått en hedersplats i de skenheligas kapell efter
att ha utsett sin skenhelige kompas Torbjörn Thörnqwist till honorärkonsul i Ryssland. Vi får
nu bara hoppas att USA sanktioner inte når dessa skenheliga ekonomiska brottslingar, vi har
ju val till hösten.
 
Vår gode vän Bijan Fahime  fick tyvärr kritik när han försökte svälta ut barnen på sin förskola,
helt i linje med att alla med bidrag ska leva på svältgränsen, och barnen har ju barnbidrag.
 
Han har då fått stå i skottgluggen för denna nya moderata politik, att svälta ut barnen, internt
'kallar vi den i Rosenbad att koka soppa på en spik.
 
Vi fick idag glädjande besked om att alltfler skolor nu tillämpar denna politik, då man hittade
kopparnubbar i grönsakssoppan på Tullbroskolan i Falkberg.
 
Tyvärr hade man inte förstått vårt politiska budskapt fullt ut, utan fortfarande drygar man ut
kopparnubbarna med grönsaker.
 
Moderatledda fastighetsbolaget Locum i Stockholm går nu vidare på denna svältpolitik och
skjuter därför på nybyggnaden av sjukhuskök på Södersjukhuset.
 
Alla uppgifter tyder på att den mat som lagas idag inte är ätbar och gör många patienter
sjuka, genom denna ansvarsfulla förskjutning bör vi kunna spara stora belopp, som kan
avsättas för ytterligare svenskundervisning.
 
Apropå svenskundervisning beslöt vi igår att avsätta ytterligare 1 800 000 för de som inte
vill lära sig svenska. Genom vår nya krona för krona politik räknar vi med att vi efter detta
inte ska ha kvar  några platser på äldreboenden överhuvudtaget.
 
Rapporter visar nu att bara 8 900 ungdomar i Stockholm både saknar jobb och utbildning.
Ansvarig moderatpolitiker, Ulla Hamilton, uppger sig se detta som en utmaning, och ska
försöka frisera siffrorna så att utmaningen inte blir så tydlig inför valet.
 
Feministisk Initiativ kommer nu med trevliga initiativ på jämlikhetsfronten, då man försöker
sprida kisstrattar, så att jämlikhetskämparna får det lättare att kissa på herrtoaletter.
 
Faller detta väl ut bland väljarna kommer vi att triangulera även på detta område, och dela
ut kisstrattar till alla märkta med "M", på samma sätt som vi delar ut muggar utanför system-
bolaget märkta med "M".
 
Ordföranden i islamska föreningen, Basil Majrad, har blivit allvarligt misshandel och blir fort-
löpande utsatt för olika hot, därför att han förespråkat ett samarbete mellan muslimer och
kristna svenskar.
 
Min gode vän Waberi och Jan Hjärpe menar här att Basil Majrad gör sig skyldig till islamo-
fobi och därför får skylla sig själv.
 
Jag håller med både Waberi och Jan Hjärppe, och säger som jag brukar säga, när man miss-
handlar de jag inte vill ta i med tång.
 
Har man sådana uppfattningar får man skylla sig själv.
 
Rapporter visar nu att villainbrotten ökar kraftigt, och under det senaste året ökat med 10 %.
Rapporterna visar också att det främst är den fria rörligheten, som ligger bakom denna ök-
ning.
 
Vi kommer därför inte att göra någonting åt denna ökning, heller.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE
 
 
 

EU TYCKS HA TAPPAT FATTNINGEN

En galen värld står helt stilla
 
I dessa yttersta dagar har man all anledning att känna sig desillusionerad, en galen
värld tycks inte röra ett "smack" i riktning mot en mindre galen värld.
 
OS till Hitler 1936, OS till Putin 2014, politik och idrott får inte blandas ihop i
denna galna värld, inte då och inte nu.
 
ADOLF HITLER DÅ, VLAMIDIR PUTIN NU, SAMMA ANDAS BARN OCH SAMMA
EXPANSIONSAMBITIONER.
 
Lebesraum då, intressesfär nu.
 
Och på den "andra sidan" naivitet och inkompens då, Fred i Vår Tid kommer vi ihåg,
och nu naivitet och inkompetens, Putin måste man ju ändå förstå, för att citera Fred-
rik Reinfeldt.
 
Det enda som förändras är att galningarna kan förgöra varandra ännu mer nu än
då.
 
Som om inte detta skulle räcka gör Franrike nu så gott det går för att få världen att fram-
stå som ännu galnare,om det nu går.
 
Sedan en tid tillbaka är det väl känt att Franrike har under produktion ett antal avan-
cerade krigsfartyg, som ska levereras till Ryssland.
 
I GALNINGARNAS VÄRLD GÅR AFFÄRER FÖRE NATIONELL OCH GLOBAL SÄ-
KERHET.
 
Detta leder tankarna till andra galningar i vår moderna historia, Wallenbergare, som un-
der 2 VK levererade viktig krigsmateriel till Adolf, som gjorde det möjligt att förlänga kri-
get, med ytterligare ett antal miljoner döda som följd.
 
I dessa galningars värld har sedan alla svenska regeringar öst fördelar över famil-
jen Wallenberg, för att döva deras förhoppningsvisa dåliga samvete.
 
I GALNINGARNAS VÄRLD BELÖNAS GALNINGARNA, I STORT SOM I SMÅTT.
 
I det lilla kunde vi igår läsa att galningen Bijan Fahime belönades för att han gjorde
sig rik på att barnen svalt.
 
Nu sätter Frankrike kronan på verket och meddelar att man är beredd att skicka strids-
flygplan till Polen och Baltikum för att försvara Ukraina.
 
Så var då cirkeln sluten i galningarnas värld, och här kan vi verkligen tala om en
ond cirkel.
 
LEVERERA KRIGSFARTYG TILL RYSSLAND FÖR ATT ÖKA DERAS MILITÄRA
FÖRMÅGA, OCH SEDAN SKICKA STRIDSFLYGPLAN FÖR ATT BEKÄMPA DE-
RAS MILITÄRA FÖRMÅGA.
 
Frankrikes president har ju inte gjort sig känd för att ha överdriver mycket mellan öro-
nen, eller bakom pannbenet, så han borde kanske begränsa sig till mindre storvulna
planer.
 
BÄTTRE ÄN ATT BEKÄMPA EGNA KRIGSFARTYG MED EGNA STRIDSFLYGPLAN
ÄR I SÅ FALL KANSKE ATT ÅTERIGEN TA PÅ SIG MASKERADKLÄDSELN, SÄTTA
SIG UPP PÅ VESPAN OCH PUTTRA IVÄG TILL ÄLSKARINNEN.
 
 
 
 
AE

ALLIANSREGERINGENS BRUKARPERSPEKTIV

Äldrevården snart ett minne blott
 
Äldrevården har under de senaste åren skiftat karaktär.
 
Fortfarande syftar socialtjänstlagen till att behovet av plats på ett äldreboende
ska styras  sociala och medicinska vårdbehov.
 
I PRAKTIKEN HAR ÄLDRBOENDE MER ELLER MINDRE BLIVIT EN OMLAST-
NINGSPLATS PÅ VÄG TIL BÅRHUSET.
 
Statistik visar tydligt utvecklingen.
 
Under det förra året minskade antalet platser med 1 500, trots att antalet äldre
med vårdbehov ökade.
 
UNDER DE SENASTE FEM ÅREN HAR ANTALET PLATSER MINSKAT MED 6 000.
 
Går man ytterligare några år bakåt i tiden, ända till 2006, då den ansvarsfulla Allians-
regeringen tog över, har antalet platser minskat med ungefär 29 000.
 
Trenden är mer än tydlig, äldre med vårdbehov ska inte ges den rätt socialtjänst-
lagen menar att de har.
 
Parallellt med denna utveckling beviljas fler äldre hemtjänst, något som inte blir billigare
om man skulle tillgodose samma vårdbehov i hemmet.
 
Men man tillgodoser inte samma vårdbehov i hemmet, man tillhandahåller ofta
inte den vård den äldre behöver och har rätt att kräva.
 
MAN RÄKNAR KALLT OCH CYNISKT MED ATT ANHÖRIGA FYLLER UT DETTA
TOMRUM.
 
Budgettrixande har kommit att betyda mer än välfärd, vård och omsorg.
 
Hemtjänsten kan omfatta ända upp till 7 - 8 olika besök i hemmet av olika individer,
en strid ström av okända människor passerar snabbt revy för den så kallade bruka-
ren.
 
Ingen av alla dessa, som snabbt passerar revy, har den minsta tid över för vård i
den meningen att den bryter den isolering brukaren lever i.
 
Många rapporter tyder också på att dessa okända individer, som snabbt passe-
rar revy, har en förkärlek för brukarens smycken och annat.
 
Genom att så många passerar revy, blir det oftast omöjligt att reda ut vem som stulit vad,
brukaren får fortsatt sitta isolerad, men nu utan sina kära minnen.
 
Ansvariga politiker tycker uppenbarligen att det är bra att anhöriga kliver in och
övertar de uppgifter socialtjänstlagen ålägger kommunen att utföra.
 
Frågan om det bara är så bra, det finns också statistik över vad detta för med sig.
 
Anhörighjälpen har ökat med 30 % sedan början av 2000 - talet, den största ökningen
sammanfaller med Alliansregerings ansvarsfulla välfärdsstyre.
 
140 000 personer har minskat sin arbetstid eller slutat jobba helt. Vad detta be-
tyder i antalet arbetade timmar och produktionsbortfall finns det ingen säker
statistik över.
 
KANSKE ÄR DET YTTERLIGARE ETT SÄTT FÖR DEN ANSVARSFULLA ALLIANS-
REGERINGEN ATT FRISERA ARBETSLÖSHETEN, FÖR DETTA BORTFALL I PRO-
DUKTIONEN MÅSTE JU ERSÄTTAS AV ANDRA.
 
ELLER ?
 
I det fall nedgången i arbetstid inte kräver ersättning av annan personal medför ju arrange-
manget en inkomstminskning som utgör en icke oväsentlig konsumtionsminskning, med
den följden att det heligaste av allt, tillväxten, kan sjunka i en icke oväsentlig utsträckning.
 
Det mesta tycks alltså tyda på att man flyttar runt problemet, sett i ett vidare perspek-
tiv.
 
Är det verkligen så här vi vill att äldervården ska utvecklas ?
 
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Krim krisen tycks utvecklas i allt raskare takt och både EU och USA höjer nu sanktions-
nivån gentemot Ryssland.
 
Vi får bara hoppas att sanktionerna inte blir så omfattande att de ger effekt, framför allt
är det viktigt att Frankrike fullföljer sina leveranser av krigsfartyg till Ryssland.
 
EU måste ju leva upp till kravet på att EU rustar det ryska försvaret, så att det ryska hotet
framstår som trovärdigt.
 
Likaså är det av största vikt att den planerade gasledningen South Stream byggs, så
att Rysslands ges större möjlighet att använda anergiförsörjningen som vapen mot EU.
 
Vi känner nu också en innerlig stolthet över vårt ansvarsfulla, genomtänkta och framåt-
blickande beslut att medverka till utbyggnaden av North Stream, så att vi fick Gotland
att ingå i det som Ryssland anser vara sin intressesfär.
 
Dagens Industri deltar aktivt i försvarsfrågan och efterlyser nu ett klarläggande vem som
ska komma till vår hjälp, om Sverige blir inblandad i en konflikt.
 
Här tycks DI inte följt med i utvecklingen av vår ansvarsfulla säkerhetspolitik, vår ensidiga
solidaritetsförklaring ger svaret på denna fråga.
 
Alla har förklarat att ingen kommer att hjälpa oss, då vi inte kan hjälpa oss själva.
 
Det är så vi tar ansvar för att långsiktigt utveckla vår säkerhetspolitik.
 
Carl Bildt den Store framför nu att risken är stor att Ryssland går vidare och intervenerar
i övriga Ukraina.
 
Detta understryker vikten av att vi så fort som möjligt lämnar så stora krediter som möj-
ligt till Ukraina, så att Ryssland kan lägga beslag på dessa och finansiera sina kostnader
för krisen.
 
Debatten om Hälsans Förskola tycks inte vilja lägga sig, nu ställer media frågan "hur i
helvete kunde Stockholms Stad låta detta pågå i flera år".
 
Media borde begripa bättre, Bijan Fahime är ju en av oss, och det bekräftar ju bilden av
att den inte finns någon korruption i Sverige.
 
För att utveckla välfärden stoppade vi ansvarsfullt en utredning Socialdepartement ville
göra rörande den framtida finansieringen av äldreomsorgen.
 
Behovet av en sådan utredning blir allt mindre och mindre, då antalet äldreboenden blir
allt mindre och mindre i takt med att antalet äldreboenden försvinner.
 
Får vi bara fortsatt förtroende i valet kommer behovet av finansiering att upphöra helt.
 
Vårt ansvarstagande för skattebetalarnas pengar visar sig på alla områden. Färska
siffror har nu tagits fram som visar kostnaden för en bårtransport av en avliden till bår-
huset. Ansvaret för detta varier inom olika kommuner, det kan röra sig om ett privat an-
svar, men även kommuner och landsting står ibland för kostnaden.
 
Det intressanta är att privat finansierade bårtransporter kan kosta ända upp till 1 800:-,
medan siffrorna visar att en bårtransport, finansierad av kommun och landsting bara
behöver kosta 4 000:-.
 
Dessa siffor visar vårt ansvarstagande för skattebetalarnas pengar och den höga kompe-
tens upphandlarna inom kommuner och landsting besitter.
 
Färska rapporter visar nu att arbetslösheten stiger kraftigt i Skåne län, jämfört med andra
län. Rapporten visar också att den helt avgörande orsaken till detta är att utomeuropeiskt
födda står utanför arbetsmarknaden.
 
Detta understryker vikten av att vi ökar ambitionen på att locka hit utomeuropeisk arbets-
kraftsinvandring.
 
Vi räknar med att vi ska kunna träffa fler ansvarsfulla överenskommelser med Miljöpartiet
i denna fråga.
 
Beträffande Miljöpartiet tycks man nu ladda upp inför valet och räknar med att kunna sitta
i en regering efter valet.
 
Åsa Romson bedömer då att partiets politik har sådana inslag att de är genomförbara. Hon
menar vidare att de inslag, som inte är genomförbara, inte uppfyller krav på kvalitet och ge-
nomförbarhet.
 
Det senare var ingen nyhet, medan det förra överraskar stort.
 
Det ska också bli intressant att se vilka inslag i partiets politik, som är genomförbara, kanske
avses avskaffandet av all kärnkraft.
 
Anders Borg fick på pälsen igår av en enig lärarkår, då han beskyllde skolan för att präglas
av en flumpedagogik, man ansåg Anders var arrogant, raljerande, barnslig och okunnig i des-
sa frågor.
 
Okunnig är en orättvis kritik, Anders är kunnig i alla frågor, det upprepar han gång på gång.
 
Jan Björklund ryckte solidariskt ut till Anders Borgs försvar i den tron att inte alla redan ti-
digare uppmärksammat att han är okunnig i de flesta frågor.
 
I stället för att vara kritiska borde lärarna vara tacksamma för att vi redan efter 7 år vid mak-
ten upptäcker att skolan drivs av en flumpedagogik, det är ju först då man kan göra något åt
det.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Särskilt ansvar tar jag för att byta uppfattning och politik så ofta som möjligt.
 
Vår brottsbekämpning ger dag för dag tydliga resultat, i dag visar rapporterna att bara
två blev skjutna i Göteborg.
 
Annars var den stora mediafrågan igår Hälsans Förskola i Stockholm, där en av den
borgerliga majoritetens tyngsta företrädare svält ut barnen på sina förskolor.
 
Kritiken bygger på rena missförstånd, alla inser ju att dessa små barn inte ingår i vår
arbetslinje, och då är det ju helt rätt att de ska svälta.
 
Jag rekommenderar alla kritiker att läsa mitt fina Manifest, där jag beskriver att alla bi-
dragstagare ska svälta, och barnen är ju bidragstagare.
 
Stockholm fick även hård kritik för att vi inte genomfört någon kontroll eller tillsyn efter
alla klagomål.
 
Hur skulle detta gå till, Bijan Fihame är ju en av oss, och då måste ju väljarnas intresse
stå tillbaka, det trodde jag alla begrep.
 
I övrigt tycks försvarsfrågan återigen växa och bli stor, större än försvaret.
 
Anders Borg slår nu en lans för en substansiell ökning av försvarsanslaget, och väljar-
na har anledning att vara tacksamma för att vi kom fram till denna ståndpunkt så tidigt.
 
Ryssland planerar ju nu en stor militärövning i anslutning till de baltiska staterna. Skulle
Ryssland då välja att gå vidare kommer vi tack vare nu aviserad ökning av fösvarsansla-
get att kunna fullgöra våra åtaganden enligt vår ensidiga solidaritetsförklaring redan inom
10 år.
 
Vår försvarspolitik bygger på bred enighet och ett långsiktigt åtagande, först satsar vi på
internationella insatser, när vi är trötta på detta satsar vi på nationella insatser.
 
Ekonomin ligger lika fast, först skär vi ner på anslaget för att få bort försvarsförmågan,
sedan höjer vi anslaget med 500 miljoner per år för att veckan därpå sänka anslaget med
100 miljoner på år, för att därefter som kronan på verket höja anslaget substansiellt.
 
Vi möte nästa vecka får vi överväga om vi ska höja anslaget mer eller om vi ska skära ner
igen.
 
Med vår nya krona för krona politik blir det många bidragstagare, som får svälta ännu mer.
 
Det är så vi bedriver långsiktig och ansvarsfull försvars- och säkerhetspolitik.
 
Kritiker hävdar att det råder kaos i Försvarsberedningen. det råder inget kaos i berednin-
gen alls, jag lämnar bara lite olika besked till beredningens ordförande, så att hon inte vet
vilket ben hon ska stå på.
 
Ledamöterna i beredningen i övrigt bekräftar att det inte råder kaos, en menar då att
den moderate ordföranden besitter en ofattbar inkompetens.
 
Spontant tycker jag inte det är så ofattbart, hon är ju en ny moderat.
 
En annan ledamot bekräftar att det inte råder kaos, och menar att ordföranden lyckats
få alla på dåligt humör utom Miljöpartiet.
 
Nu när Anders Borg vill höja anslaget ska vi nog få Miljöpartiet på dåligt humör också.
 
Magdalena Andersson går nu till angrepp mot Alliansen, för att vi ändrar oss hela tiden,
och menar att Alliansregeringen inte är en värdig regering för Sverige.
 
Återspeglar detta väljarnas uppfattning får vi väl ändra oss en gång till, svårare än så är
det inte när man vare sig har visioner eller politiskt program.
 
Carin Jämtin slår nu ett slag för att man ska kunna åstadkomma högre bemanning i pri-
vata vårdföretag.
 
Detta kommer vi under inga som helst omständigheter att acceptera. Själva grundbul-
ten i vår privatiseringspolitik är ju att våra moderata kamrater i ledningen för riskkapital-
bolgen ska kunna hålla nere bemanningen för att lönsamheten ska kunna maximeras.
 
Det är så vi utvecklar välfärden, för riskkapitalbolagens ägare.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
              
 
AE
 
 

MODERAT POLITIK, NÄR DEN ÄR SOM SÄMST

Fattigdom är fattigdom och inget annat
 
Jan Ericsson, moderat riksdagsman från Ubbhult. är en av de megafoner pertihög-
kvarteret använder för att trumpeta ut den rätta läran.
 
I dag skriver megafonen i Borås Tidning om den relativa fattigdomen, och det är i
denna typen av beskrivningar man kan utläsa både den moderata politiken och
den moderata strategin.
 
Själva grundbulten i moderaternas strategi är att undvika att lösa problemen, man
väljer i stället att upprepa med en druckens envisahet att ett problem inte är ett prob-
lem.
 
Tåg som spårar ur, spårar inte ur, försvar som inte finns, det finns, äldre som
inte har boende, har boende, psykisk sjuka som inte får vård, får världens bäs-
ta vård osv i all oändlighet.
 
OCH MAN TRÖTTAR UT LYSSNARNA GENOM ATT UPPREPA DESSA LÖGNER
OCH MANTRA I ALL OÄNDLIGHET.
 
Ansvar, ansvar, ansvar, ansvar, ansvar -------------, man faller bara ner helt utmattad.
 
Sjuka blir friska, arbetsösa blir sysselsatta, allt för att förflytta fokus från problemet och
få verkligheten att försvinna.
 
I dag skriver megafonen på uppdrag av partihögkvarteret att relativ fattigdom inte ut-
gör fattigdom, och det är i denna beskrivning moderaternas innersta skäl visar upp sig
utan falsk blygsamhet.
 
Den moderata politiken bygger på tekniska system där människan ska underord-
sig systemen. Kan de ej underordna sig systemet ska de svältas ut som Fredrik
Reinfeldt vackert beskriver det i sitt fina manifest.
 
I detta samhälle finns det inga människor, bara tekniska system, och fungerar inte sys-
temet, så beror det inte på felaktigt utformade system, för de bygger ju fullt ut på mark-
'nadskrafter, utan det beror på att människorna inte förstått och då genom svält ska lä-
ras att förstå.
 
I ett mer anständigt samhälle är synen den omvända.
 
DÄR UTFORMAS SYSTEMEN UTIFRÅN MÄNNISKANS BEHOV, OCH FOKUS ÄR
ATT MÄNNSIKAN I EN VID MENING "SKA MÅ BRA".
 
Människan sätts i centrum, inte systemet.
 
Megafonens beskrivning av relativ fattigdom och fattigdom är nästan övertydlig när det
gäller att beskriva avsaknad av förmåga att se till människan i det perfekta systemet.
 
Alla forskningsrapporter om fattigdom, välstånd, lycka och harmoni visar enty-
digt ett och samma resultat.
 
ETT SAMHÄLLE MÅR BÄST OCH UTVECKLAS BÄST OM DET ÄR HOMOGENT
OCH SAMMANHÅLLNINGEN STOR, DET SENARE FÖLJER AV DET FÖRSTA.
 
I ett samhälle, där alla är fattiga "på riktigt", som megafonen väljer att utrycka sig, är
homogeniteten stor och sammanhållningen stor.
 
I ett samhälle, där alla är rika, är också homogenitetet stor och likaså sammanhållnin-
gen.
 
I ett samhälle, där det föreligger stora inkomstskillnader och förmögenhetsskill-
nader, är homogeniteten däremot mindre, och likaså sammanhållningen.
 
Upp till en viss gräns är detta hanterbart, över den gränsen kan social oro uppstå, som
inte är hanterbar.
 
Därför får den relativa fattigdomen aldrig förringas, inte om man eftersträvar ho-
mogenitet och sammanhållning i samhället.
 
FÖR SAMMANHÅLLNINGEN KAN DEN RELATIVA FATTIGDOMEN UTGÖRA ETT
STÖRRE PROBLEM ÄN "RIKTIG FATTIGDOM".
 
Att inte se dessa viktiga samband, en förutsättning för en positiv utveckling i sam-
hället, tyder nog på en något extrem teknokratisk syn på människan, för att uttrycka
saken milt.
 
´Samtidigt är det ju lätt att förstå megafonen Jan Ericsson, han är ju ny Moderat.
 
Och de nya moderaterna har ju inte precis marknadsfört sig för att vilja eftersträva
homogenitet och sammanhållning.
 
I DET NYA MODERATA SVERIGE SKA VISSA VARA MYCKET RIKA OCH MÅNGA
RELATIVT FATTIGA.
 
Att detta medför att vi har västvärldens högsta psykiska ohälsa är ju av underordnad be-
tydelse.
 
I VART FALL OM MAN ÄR EN MODERAT MEGAFON.
 
AE
 
 
 

ETT OBERÄKNELIGT ALLIANSSTYRE

Ingen som helst röd går att skymta någonstans
 
Valet närmar sig och väljare står på spel, Putin dyker upp förändrar spelschemat.
 
Då ska Anders Borg storsatsa på försvaret, i vart fall i retoriken. Motivet som anges
är att Putin är oberäknelig.
 
Putin är inte det minsta oberäknelig.
 
DÄREMOT ÄR ANDERS BORG OBERÄKNELIG.
 
Putin följer en väl utstakad linje, att förstärka Rysslands ställning, och här får målet
helga medlen.
 
Alltefter det passas används ekonomiska vapen, diplomatiska vapen och när detta
inte räcker tas militära medel till.
 
För den som kan och vill se är Putin därför inte det minsta oberäknelig, han gör
det han sagt han ska göra och förväntas göra.
 
Problemet är att många låtsas "som om det regnar", man ser inte det man inte vill se.
I allt det Putin gör finns det alltså en röd tråd, Putin är i det avseendet allt annat än
oberäknelig, sett i ett större perspektiv.
 
Man förtränger helt och hållet att Putin är fostrad I KGB.
 
I detaljfrågor, där något inte passar honom, kan han både framstå som och vara oberäk-
nelig.
 
MEN DEN RÖDA TRÅDEN FINNS NÄRVARANDE HELA TIDEN.
 
Däremot är Anders Borg och kans kumpaner rakt igenom oberäkneliga och har i sitt a-
gerande ingen som helst röd tråd att följa,
 
DEN ENDA RÖDA TRÅD, SOM GÄLLER, ÄR ATT BEHÅLLA MAKTEN, OCH DÅ FÅR
FÖR LANDET VIKTIGA INTRESSEN STÅ TILLBAKA.
 
Det är just på den punkten Putin skiljer sig, han låter inga för landet viktiga intressen stå
tillbaka, hans maktambitioner låter detta förenas.
 
Anders Borg och hans kumpaner är beredda att sälja ut vad som helst för att få
behålla makten.
 
OCH DÅ BLIR MAN OBERÄKNELIG.
 
Endera dagen vill man inte ha ett försvar, nästa dag vill man överraskande ha ett försvar,
endera dagen vill man ha sänkta skatter, nästa dag ska skatterna höjas, endera dagen
ska tågunderhållet minimeras, nästa dag ska det maximeras, endera dagen ska antalet
lärare höjas, nästa dag ska antalet lärare öka.
 
LISTAN PÅ OBERÄKNELIGA INSLAG I ALLIANSENS POLITIK KAN GÖRAS HUR
LÅNG SOM HELST.
 
Förr hette det att man inte skulle kasta sten i glashus, men det var förr det.
 
Hade vi inte haft oberäkneliga, eller varför inte populistiska, politiker i Väst, hade
den situation, som uppstått på Krim, troligen aldrig uppstått.
 
Har man ingen egen röd tråd att följa ser andra till att man får en röd tråd att följa.
 
DET ÄR NOG EXAKT DET SOM SKER NU, PUTIN SER VÄSTVÄRLDEN SOM MARIO-
NETTER, SOM HAN KAN DRA OCH RYCKA I HUR SOM HELST.
 
Och vi låter oss ryckas i och dragas i hur som helst.
 
Förr hette det att har man ingen egen arme, så får man någon annans arme.
 
DET BORDE DEN OBERÄKNELIGE ANDERS BORG INSETT FÖR FLERA ÅR SEDAN.
 
Ibland får Västs reaktioner lätt komiska drag.
 
Under den gångna natten låter Barack Obama meddela att USA inte har för avsikt att
ingripa militärt i Ukraina.
 
FINNS DET VERKLIGEN NÅGON PÅ DENNA PLANET SOM BEHÖVER UPPLYSAS
OM DETTA ??? KAN DET VERKLIGEN FINNAS NÅGOT PÅ DENNA JORD, SOM
ENS NUDDAT VID ATT DETTA SKULLE KUNNA SKE ??
 
Musen som röt ?
 
AE

FOLKPARTIET NÄR EN ORM VID SIN BARM

Girigheten sitter på olika stolar.
 
Skandalen på Hälsan Förskola har gett eko över hela landet.
 
Stefan Löfven, Jonas Sjöstedt och många andra är hårt fördömande, medan
Fredrik Reinfeldt tycker att barnen ska få mat till frukost både på kommunala
och privata förskolor.
 
För det var ju inte på den privata förskolan Hälsans Förskola det var pro-
lem, så konkret får man ju inte vara, i synnerhet som ägaren är involverad
i den borgerliga majoriteten i Stockholm.
 
DEN HÄR SKANDALEN HAR MER ÄN EN DIMENSION, OCH VARJE EN-
SKILD DIMENSION ÄR INGET ANNAT ÄN EN REN SKANDAL.
 
Vad har hänt och vad händer.
 
En sak som har hänt, eller mer rätt inte hänt, är den tillsyn som skett, eller rät-
tare sagt inte skett.
 
Den så kallade tillsynen, som skedde efter ett stort antal anmälningar, var inget
annat än ett enda stort skämt, men då uttrycker man sig milt.
 
Vi vet nu varför tillsynen kom att bli ett enda stort skämt, i den meningen
att ingen tillsyn skedde.
 
BOLAGETS ÄGARE, FOLKPARTISTEN BIJAN FAHIMI, ÄR VÄL INGÅNGEN
SOM EN MAKTFAKTOR I STOCKHOLMS BORGERLIGA MAJORITET.
 
En god vän, en kompis, en partikamrat och en man delar korruptionen med, den
utövar man inte tillsyn över.
 
DEN BELÖNAR MAN.
 
Och belönat den korrupte och girige Bijan Fahime har man gjort i en synnerligen
stor utsträckning,
 
HAN HAR INTE BARA FÅTT HUR MÅNGA MILJONER SOM HELST FÖR ATT
KÖPA KNÄCKEBRÖD TILL TANDLÖSA BARN, HAN HAR OCKSÅ FÅTT HUR
MÅNGA MILJONER SOM HELST FÖR ATT BEDRIVA LOBBYVERKSAMHET
RÖRANDE VALFRIHETENS VÄLSIGNELSE.
 
Girigheten använder valfriheten för att maximera girigheten och Stockholms Stad
öser hur många miljoner som helst på honom för att han därutöver ska kunna slå
ett slag för valfrihetens välsignelse.
 
Det blir ibland trångt på en och samma stol, en del vill kalla en del av dessa
inslag för ren och skär korruption.
 
Nu pekar en del på att den girige och korrupte Bijan Fahime ska belönas ytterligare
en gång.
 
Stockholms Stad har fått en het potatis i knät, och den vill man nog bli av med.
 
Strategisk kommunikation kan då vara ett sätt att bli av med en het potatis.
 
OCH HÄR BLIR POTATISEN ÄNNU HETARE.
 
Stockholms Stad har ett avtal där man köper strategisk kommunikation och öser
pengar över ett visst företag och en viss person.
 
Det företag, som enligt avtal svarar för stadens strategiska kommunikation
är bolaget Veritas, ägt av en viss person vid namn Bijan Fahime.
 
Klingar namnet möjligen bekant, i så fall är det inte konstigt.
 
DET ÄR SAMME BIJAN FAHIME, SOM KOMMUNEN ÖSER MILJONER ÖVER
FÖR ATT HAN SKA KÖPA KNÄCKEBRÖD TILL SMÅ BARN  UTAN TÄNDER.
 
Nu kan den sitauationen uppkomma att Stockholms Stad enligt detta uppdrag upp-
drar åt den girige och korrupte Bijan Fahime att bedriva strategisk kommunikation
för kommunens räkning för att minera skadeverkningarna Bijan Fahime själv å-
stadkommit.
 
Låter det konstigt ?
 
I MUTEHOLM ÄR ALLT KONSTIGT OCH MYCKET KORRUPT.
 
När man nu ser helheten förstår man också väldigt tydligt varför kommunen valt
att avstå från en tillsyn, trots alla klagomål som inkommit.
 
ÄR MAN KORRUPT SÅ ÄR MAN KORRUPT.
 
Alliansen har valt att införa ogenomtänkta och ansvarslösa system inom välfärden
och döljer deras konsekvenser genom att babbla om valfrihetens välsignelse.
 
Den största välsignelsen man kan se med valfriheten är att den välsignar gi-
righeten.
 
Om inte verksamheten vid Hälsans Förskola och den girige och korrupte Bijan
Fahimes kopplingar till den borgerliga majoriteten får en de att vakna upp, då kom-
mer dessa aldrig att vakna upp.
 
Folkpartiet i Stockholm har en stor skuld till det som inträffat, ormar av detta
slag belönar man inte och när vid sin barm.
 
 
Politiska kompisar utövar man inte tillsyn över
AE
 
 

VALFRIHET OCH GIRIGHET STYR ÅT SAMMA HÅLL

Dödssynden girighet har nu fått ett ansikte
 
Bland de sju dödssynderna hittar man dödssynden girighet.
 
Nu vet vi var dödssynden Girighet har sitt säte.
 
DÖDSSYNDEN GIRIGHET HAR SITT SÄTE I STYRELSERNA FÖR SVENSKT
NÄRINGSLIV OCH ALMEGA.
 
Uppdrag Gransknings program om Hälsans Förskola gav en skrämmande inblick
i hur valfriheten och girigheten står enade i kampen mot skattebetalare, föräldrar
och små barn.
 
ÄGAREN TILL HÄLSANS FÖRSKOLA, EN FRAMSTÅENDE FOLKPARTIST,
FRAMTRÄDDE I PROGRAMMET OCH FÖSÖKTE FÖRSVARA SIN GIRIGHET.
 
Frågan är om dödssynden girigheten någonsin givits en så klar och tydlig framto-
ning.
 
Att ägaren till förskolan sitter i Svenskt Näringsliv medför ju att man en
gång för alla kan tappa alla former av tillit till och förtroende för denna or-
ganisation.
 
Svenskt Näringsliv har av vissa framstående politiker ibland betecknas som ett
rent särintresse.
 
Efter  dagens program framstår detta som en snäll beskrivning, upplåter
man sina salonger för Girighetens Ansikte, så är särintresse en ren och
skär komplimang.
 
ATT DEN EXTREMA GIRIGHET, SOM UG VISADE I PROGRAMMET, GES
TILTRÄDE TILL DESSA SALONGER FÖR ATT KUNNA UTÖVA SIN EGEN PRO-
FITERING RESER JU ONEKLIGEN ETT ANTAL FRÅGOR.
 
Uttrycker man sig försiktigt kan man ju säga att programmet inte var bra reklam för
Alliansens privatiseringspolitik i vid mening.
 
Vi fick här en inblick hur en förening av olika omständigheter kan locka fram
det sämsta hos människan och låta girigheten styra allt.
 
EN FÖRENING AV PRIVATISERING, MARKNADSKRAFTER, VALFRIHET OCH
AVSAKNADEN AV TILLSYN OCH KONTROLL TYCKS GE FÖRÖDANDE RE-
SULTAT.
 
Alliansen pratar vitt och brett om vikten av kvalitetskontroller och tillsyn. Under en rad
av år hade föräldrar bombarderat olika kommuner om hur girigheten styrde Hälsans
Förskola och vilka effekter detta förde med sig.
 
En respresenrant för Stockholms Kommun framträdde i detta sammanhang och
detta gav anledning att skämmas för mänskligheten.
 
Vederbörande hade gjort den tillsyn han ansåg lämplig och nödvändig. Detta innebar
att han frågade ledning och ägare om de tyckte att klagomålen var berättigade.
 
DÅ DESSA SVARADE ATT ALLT VAR BRA LÄT HAN NÖJA SIG MED DETTA
OCH TYCKTE SJÄLV ATT ALLT VAR BRA.
 
Om detta ska utgöra den kvalitetskontroll Alliansen menar ska berättiga till att man
privatiser allt mer av vår välfärd, då har vi anledning att misströsta över det mesta.
 
Girighetens ansikte avslöjade också en annan av myterna kring privatiserin-
gens förträfflighet.
 
DENNA FÖRTRÄFFLIGHET GÅR UT PÅ ATT MAN SKAPAR MYTER OM ATT
VINSTEN ÅTERINVESTERAS I VERKSAMHETEN I STÄLLET FÖR ATT GÅ
TILL JERSEY.
 
Detta fick vi höra ett antal gånger av Girighetens Ansikte.
 
Vi tar vårt ansvar och återinvesterar i verksamheten, Fredrik Reinfeldt hade
inte kunnat mantra det bättre.
 
DET BORDE HA KOMMIT FRAM LITE BÄTTRE VAD DENNA "ÅTERINVESTE-
RING" EGENTLIGEN UTGJORDES AV.
 
Den utgjordes inte av att barnen fick äta sig mätta.
 
DEN UTGJORDES AV ATT BOLAGET KÖPTE UPP NYA FÖRSKOLOR, SÅ ATT
FLER BARN FICK SVÄLTA.
 
Om detta är Alliansens rescept på att återinvestera vinstmedlen finns det all anled-
ning att betacka sig för fortsatt alliansstyre.
 
HUR FOLKPARTIET OCH SVENSKT NÄRINGSLIV KAN HYSA DENNA ORM OCH
GIRIGHETENS ANSIKTE VID SIN BARM ÄR EN FULLSTÄNDIG GÅTA.
 
Eller det kanske inte är det ?
 
 
AE

NU SKA PLÖTSLIGT SVERIGE FÖRSVARAS

Att komma in när föreställningen är slut
 
Nu menar världens bästa finansminister, Anders Borg, att vi måste storsatsa på för-
svaret, och vi får nu veta att Ryssland finns, Putin finnns, att Ryssland är auktoritärt
och att Putin är oberäknelig.
 
För oss andra, som inte är lika ansvarsfulla som den ansvarsfulla alliansrege-
ringen är detta inga nyheter.
 
VI HAR HELA TIDEN VETAT ATT RYSSLAND FINNS, ATT PUTIN FINNS, ATT
RYSSLAND ÄR AUKTORITÄRT OCH ATT PUTIN ÄR OBERÄKNELIG.
 
Vi som inte är lika ansvarsfulla, och lika kraftfulla, vi har till och med insett att hotet
från Ryssland ökat drastiskt i takt med att landets upprustning tagit fart.
 
Bättre sent än aldrig heter det, men frågan är om det får bli hur sent som helst.
Det duger knappast att komma in när föreställningen är slut.
 
Blindheten hos landets högst ansvariga politiker har ju varit mer än monumen-
tal.
 
NÄR RYSSLAND ÖVAR ANFALL MOT VIKTIGA FÖRSVARSANLÄGGNINGAR,
STÅR VÅRA BEREDSKAPSPLAN KVAR PÅ MARKEN, RYSSLAND HAR FRÄCK-
HETEN ATT ÖVA VID SIDAN AV ORDINARIE ARBETSTID.
 
Och anfallet avfärdades med en axelryckning, inte skulle det innebära att vi behövde
se över vårt försvar, allt var bättre än bra.
 
Till och med vid inledningen av Krim krisen satt skygglapparna kvar på landets högst
ansvarige politiker, stridshingsten Fredrik Reinfeldt.
 
Inte ens då utgjorde Rysslan och Putin ett ökat hot, man måste ju förstå deras
bevekelsegrunder, när det gällde att infiltrera Krim.
 
Vi medborgare har faktiskt rätt att kunna kräva att de som kandiderar till landets hög-
sta politiska ämbeten i alla fall har ett litet embryo, när det gäller förmågan att så långt
det är möjligt trygga landets säkerhet.
 
Alla högst ansvariga, möjligen med undantag av Jan Björklund och kd talesman
Mikael Oskarsson, har visat sig sakna varje uns av denna förmåga.
 
All kritik mot att vår försvarsförmåga har varit otillräcklig har dessutom bemötts med
en arrogans, snorkighet och övermod, som inte hör hemma i ett demokratiskt samhäl-
le.
 
LANDETS HÖGST ANSVARIGA POLITIKER HAR HELT ENKELT VISAT SIG HELT
INKOMPETENTA, NÄR DET GÄLLER ATT I RIMLIG UTSTRÄCKNING BYGGA UPP
EN FÖRSVARSFÖRMÅGA, SOM ÄR RIMLIG, MÖJLIG OCH RELEVANT.
 
Då duger det inte att komma in när föreställningen är slut, det man ska kunna kräva
är att man inser och erkänner hotet, när hotbilden är tydlig för alla utanför Rosenbad.
 
Till och med vänsterkommunisterna har insett långt tidigare att vår försvarsför-
måga måste öka.
 
DET SÄGER VÄL ALLT OM DEN INKOMPETENS, SOM RÅTT INOM REGERINGEN
I DETTA AVSEENDE.
 
Vi ska faktiskt kunna kräva att ansvariga politiker ser ett hot. när det uppenbarar sig,
inte först när hotet är realiserat i form av en annektering.
 
Att komma in och ha synpunkter när föreställningen är slut räcker helt enkelt
inte, vi har rätt att kunna kräva lite förmer.
 
VI FÅR VÄL SÄTTA VÅR TILLITT TILL ATT FÖRESTÄLLNINGEN ÄR ÖVER ÄVEN
I ETT ANNAT AVSEENDE.
 
Tragiskt nog lär inte heller andra aktörer i väsentlig utsträckning åstadkomma en rele-
vant förändring.
 
ATT SEDAN ANDERS BORG HAR RÄTT I SAK ÄR EN HELT ANNAN SAK, MEN DET
BORDE HAN INSETT FÖR ETT ANTAL ÅR SEDAN.
 
AE
 
 
 
 

FOLKPARTIET NÄR EN ORM VID SIN BARM

Valfrihet som ger vatten och knäckebröd
 
Det har väckt stor uppmärksamhet i media att Hälsans Förskola serverat vatten och
knäckebröd till sina telningar till frukost.
 
Men en omständighetet har  inte lyfts fram lika mycket.
 
Och det är hemhörigheten för förskolans ägare.
 
ÄGAREN ÄR EN TUNG POLITIKER INOM FOLKPARTIET.
 
Så nu vet vi varför Folkpartiet slåss så envetet för valfriheten.
 
DERAS TUNGA FÖRETRÄDARE SKA KUNNA GÖRA SIG EN STÖRRE FÖRMÖ-
GENHET PÅ BEKOSTNAD AV SKATTEBETALARNA OCH SMÅ BARN.
 
Denne orm när alltså Jan Björklund vid sin barm.
 
Nu vet vi också bakgrunden till att allianspartierna slåss så envetet för valfrihet och
privatistering.
 
FÖRETRÄDARNA SKA KUNNA GÖRA SIG EN FÖRMÖGENHET PÅ SKATTEBE-
TALARNAS BEKOSTNAD.
 
Vi har sett detta mönster förut, på i stort sett alla poster inom de skattefinansierade
välfärdsbolagen sitter moderata politiker, moderata före detta politiker och kompisar
och bekanta till dessa.
 
Det är ungefäre vad man kan förvänta sig från det hållet.
 
MEN NÄR DET GÄLLER FOLKPARTIET HAR MAN AV EN UNDERLIG ANLED-
NING INVAGGATS I DEN TRON, DEN FALSKA TRON TYDLIGEN, ATT MAN PÅ
DET HÅLLET STÅR FÖR EN NÅGOT HÖGRE MORAL.
 
Det kan man nu glömma helt och hållet.
 
Att nära en sådan orm vid sin barm gör att man distanserar sig från allt vad mo-
ral heter för all tid och evighet.
 
NU KAN JU TYDLIGEN INTE POLITIKER SKÄMMAS, MEN HADE SÅ VARIT FAL-
LET SKULLE JAN BJÖRKLUND HA SKÄMTS NÅGOT RIKTIGT ORDENTLIGT.
 
Man driver inte valfriheten med falska argument på det sätt som sker, när avsikten
är att företrädare i det egna partiet ska kunna förtjäna förmögenheter på att ge små
barn vatten och knäckebröd.
 
Man kan diskutera mycket här i livet, men vissa saker ger inget utrymme för
diskussion.
 
ETT ANSTÄNDIGT PARTI NÄR INTE EN ORM AV DETTA SLAGET VID SIN BARM.
 
Ormtjusare
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till den ny dag.
 
Jag tar ansvar för landet, än så länge 
 
Säkerheten i riksdagshuset tycks ha brustit, man har nu hittat en sovande kvinna på
golvet i riksdagshuset.
 
Ingen förstår hur hon hamnat där, de flesta sovande kvinnor brukar ju sova i sina riks-
dagsbänkar.
 
De första uppgifterna tydde på att hon lämnat avföring efter sig, men mängden av
skit i huset gör att det är svårt att skilja det ena från det andra.
 
I går var vi tvungna att uteslutna två politiker ur partiet, den ene var Björn Schaer-
ström, som smädat både nig och Eric Ullenfån på ett sätt som gör att han inte kan va-
ra kvar i partiet.
 
Mig kallade han en blind gås och Eric Ullenfån fick höra att han är en jubelidiot.
Ska man framföra intern kritik, måste den hålla sig till sanningen, och Björn vet mycket
väl att jag inte är blind.
 
Och mig veterligt har ingen hört Eric Ullenfån jubla.
 
Vi får dagliga bevis för att vår privatiseringspolitik inom olika områden utvecklas väl.
I dag fick vi en rapport som tyder på att marknadskrafterna tar ansvar för folkhälsan,
där fettman blir ett allt större problem.
 
Genom att mata barnen med vatten och knäckebröd går nu Närskolans Förskola före
andra och visar här gott exempel.
 
Samtidigt visar man att kostnadseffektiviteten ökar, när valfriheten får styra. Genom att
bara avsätta 9:- per dag och barn för samtliga måltider visar Hälsans Förskola att man
kan komma mycket längre än vad Timbro någonsin föreställt sig.
 
Lönsamheten är också nästan i klass med vad vi vill uppnå, 8 000 000:-i årligt överskott
motsvarar nästan 200 000:- per barn när alla kostnader är tagna.
 
Det är så vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar och säkrar kvalitetskontrollen.
 
Vi vet sedan några år att Sverige har näst högst antal våldtäkter i världen, och vi har
ibland funderat varför det är så.
 
Vår gode vän, professor Jerzy, fick uppdraget att se över skälet till att vi fått denna situa-
tion, och han har sin förklaring klar.
 
Det är kvinnornas fel att våldtäkterna ökat då de mer delat i nöjeslivet och inte håller sig
lika mycket hemma som förr.
 
Då Jerzy för det mesta säger det vi vill att han ska säga, tar vi detta för gott också. Även
Margot Wallström har getts tillfälle att ge sin syn på denna ökning, och menar att den ök-
ning som skett inte skett, och skulle den ha skett, ska vi inte låtsas om den.
 
Vår entreprenör Bert Carlsson har tydligen haft problem i sin verksamhet de senaste da-
garna, då det varit ett stort antal omfattande slagsmål inom hans hotellverksamhet.
 
Bert menat att hotellgästerna uppträder, så att hans personal inte vågar gå in på hotel-
len, och han menar att det är livsfarligt att gå in där.
 
Förmodligen vill Bert ha lite mer pengar, för att han ska gå in där det är livsfarligt att gå
in, vi får lösa detta genom att ge honom vad han vill ha, även om det kostar i form av att
ett antal äldreboenden måste läggas ner.
 
Bert förklarar det hela med att man inte kan blanda olika nationalitet, de bara slåss med
varandra.
 
Här har Bert missförstått vår flyktingpolitik, vi tycker att det är bättre att de slåss borta än
att de slåss hemma.
 
Förlossningsvården i Stockholm fortsätter tyvärr att bli utsatt förorättvis kritik. Man är
kritisk till Filippa och menar att hon aldrig lämnar riktiga svar på något, när de vill ha
svar på varför man skär ner på vården.
 
Man menar att man bara får politiskt korrekta svar, och slutar lyssna efter bara 4 sekun-
der.
 
Man får vara lite överseende mot dessa barnmorskor, då de saknar politisk erfarenhet.
 
Alla vet ju att vi inte kan lämna riktiga svar, då skulle vi ju aldrig bli valda. Och det vik-
tiga är inte att väljarna lyssnar, det viktiga är att vi pratar.
 
Som Ian sa vi ett tillfälle, politiker är som krokodiler, små öron och stora käftar, och
med dessa egenskaper använder man ju hellre käften än öronen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 
 

ALLIANSEN HANDLAR MED BARN

Privata förskolor vårt nya Klondyke
 
Förr grävde man guld och Canada, och mest guld fann man i Klondyke.
 
Nu gräver man guld i spåren efter Alliansen ansvarsfulla privatiseringar.
 
Med jämna mellanrum dyker det upp information var man gräver guld, och det visar
sig då att man inte behöver gräva speciellt djupt, man behöver inte gräva alls.
 
ALLIANSEN HAR GJORT SÅ ATT MAN BARA BEHÖVER TA FÖR SIG, AV ALL-
MÄNNA MEDEL.
 
I dag informeras vi om en guldgruva i Stockholm, och en i Upsala, båda ägda av en
och samma guldgrävare.
 
NÄRHÄLSANS FÖRSKOLA.
 
Här gräver ägaren guld genom att  till frukost mata barnen med vatten och knäcke-
bröd. Det går inte heller åt så mycket knäckebröd, då barnen är för små att ha någ-
ra tänder att tugga med.
 
Genom detta kan guldgrävaren hålla nere matkostnaden per barn och dag till
9:-.
 
OCH DÅ FÖRSTÅR JU ALLA ATT DET BLIR MYCKET GULD ÖVER TILL GULD-
GRÄVAREN SJÄLV.
 
I driften av dessa två förskolor blir överskottet drygt 8 000 000:-. I skrivandets stund
är det inte känt exakt hur många filialer och barn guldgrävaren har, men leker man
med tanken på en i Stockholm och en i Upsala och 25 barn på vardera, går det att
beräkna hur mycket guld guldgrävaren kan vaska fram.
 
HAN KAN VASKA FRAM 160 000:- I FORM AV ÖVERSKOTT PÅ VARJE BARN.
 
Det blir mycket guld det, tack vare sparsamhet i form av vatten och knäckebröd.
 
Alla privatiseringsivare , med stridshingsten i spetsen, jublar över detta,
titta det blev precis som vi ville.
 
För det blev väl precis som man ville ?
 
ANNARS HADE MAN VÄL GJORT NÅGOT ÅT DETTA VASKANDE EFTER GULD?
 
ELLER ?
 
De som är dogmatiska privatiseringsivrare kommer aldrig, aldrig någonsin, att förstå
att ett överskott på denna nivå är den slutliga bekräftelsen på att mycket gått snett.
 
Det finns ett läge, som innebär att man inte enbart tvistar om huruvida välfärd
ska vara i privat eller offentlig regi.
 
MAN KAN TVISTA OM DEN SKA VARA RATIONELL OCH KOSTNADSEFFEKTIV
ELLER INTE.
 
Det går inte att uttala sig, med säkerhet, om Alliansen ambitioner i detta avseende.
Det går inte säkert att uttala sig om man vill gott eller vill ont.
 
En sak kan man dock med säkerhet uttala sig om.
 
DET FINNS MÅNGDER AV OMSTÄNDIGHETER, SOM INTE BARA TYDER PÅ,
UTAN VISAR, ATT PRIVATISERINGSDOGMATIKERNA INTE HAFT KOMPTENS
NOG ATT URFORMA SYSTEMEN, PÅ SÄTT MAN HAR ANLEDNING ATT KUNNA
KRÄVA.
 
Två små privata förskolor ska bara inte kunna generera ett årligt överskott på
8 000 000:-, då är hela systemet felkonstruerat.
 
OCH SMÅ BARN SKA BARA INTE FÅ VATTEN OCH KNÄCKEBRÖD TILL FRU-
KOST.
 
Dogmatikerna i Alliansen, fostrade i MUF och Timbro, är extrema privatiseringsivrare,
för dem finns det bara goda marknadskrafter.
 
VISAR SIG SYSTEMET FALLA FEL UT ÄR DET DÅ FÖR LITE MARKNADSKRAF-
TER, SOM ROFFAR ÅT SIG.
 
Och då blir receptet mer marknadskrafter, som roffar åt sig.
 
Det sägs at det är de små detaljerna, som visar hur ett system faller ut, eller inte faller
'ut.
 
HÄLSANS FÖRSKOLA ÄR EN SÅDAN DETALJ.
 
Att släppa marknadskrafterna helt fritt, uten den minsta styrning, och utan den minsta
kontroll, vittnar om bristande ansvar, som sträcker sig längre än förmågan att tänka.
 
Det måste rimligen finnas någon form av kvalitetskrav på den som avser starta
privat förskola. Det bör inte räcka med att man vill vaska guld.
 
Under resans gång bör det finns en kontroll/styrning, som så långt det är möjligt och'
rationellelt hindrar att guldgrävare vaskar guld.
 
Skulle det ända visa sig att det vaskas guld och barnen får leva på vatten, borde
det finna en form av "exit".
 
OCH "EXIT" I DETTA FALLET ÄR ATT GULDGRÄVAREN FÖRLORAR RÄTTEN ATT
VASKA GULD, INTE IDAG, UTAN I GÅR, SÅ SNABBT BORDE DET GÅ.
 
Det är helt enkelt mer eller mindre sinnessjukt att systemen utformas, så att hårt beskat-
tade skattebetalare tvingas åse att Alliansen vräker guld över ansvarslösa guldgrävare.
 
 
Det är inte bara Titanic, som kan haverera
AE
 
 

PUTIN STYR OCH EU STRUTTAR OMKRING

EU som en blind gås och en lam anka
 
En känd moderat blir nu utesluten ur partiet för att ha kallat Fredrik Reinfeldt en blind
gås.
 
Uteslutningen tycks märklig, då den mer framstår som en komplimang, att hamna på
samma höga nivå som ledande EU funktionärer är väl  inget att skämmas över.
 
ELLER ?
 
Finanskrisen lärde oss att EU inte löser några problem, det mesta tycks peka i den rikt--
ningen, att man förvärrar många problem på lång sikt, när man gör något.
 
OCH DET ÄR INTE ALLTID MAN GÖR NÅGOT.
 
EU framstår alltmer både som en blind gås och som en lam anka, det viktiga tycks vara
att budgeten ska vara så stor som möjligt, och den egna lönen större än alla andras, skat-
tefritt.
 
KRIMKRISEN VISAR NU ATT FINANSKRISEN INTE VAR ETT UNDANTAG, EN BLIN-
DARE GÅS OCH EN LAMARE ANKA ÄR SVÅRT ATT HITTA.
 
Nu är för all del EU i "gott" sällskap, under Barack Obama tycks också USA i vissa avse-
enden också ha blivit en blind gås och en lam anka.
 
SvD skriver idag något vi alla borde fundera över,
 
Skribenten ger uttryck för en viss motvillig beundran för Putin och skriver:
 
"Medan Västvärlden försöker bestämma sig för hur man ska svara på Putins se-
naste drag, har han redan gjort nästa. Han ställer Väst inför fullbordat faktum"
 
En beskrivning, som känns ganska så rättvis, när man ser EU ledare strutta omkring och
mer bete sig som fjantar än stora ledare.
 
EU trojka med Barrosso i sptens lär väl knappast imponera på någon annan än dem
själva.
 
Vissa meningslösa, i bästa fall halvdana, sanktioner har det beslutats om. Ingen anser dock
att dessa vare sig har eller kommer att få någon effekt att tala om.
 
Ändå ses de som en stor framgång.
 
OCH FRAMGÅNG LIGGER DÅ I ATT EU KÚNNAT ENAS OM NÅGOT ÖVERHUVUDTA-
GET.
 
Carl Bildt den Store ser med stor oro på utvecklingen och menar att Putin och Ryssland är
oberäkneliga.
 
Så sant, Putin är oberäknelig i den meningen att man inte vet hur han ska agera i olika
sitautioner, men att han reagerar det kan man nog räkna med.
 
Att EU och Väst i övrigt är beräkneliga är också alldeles tydligt, men bör kanske
ses med större oro än att Putin är oberäknelig.
 
Man kan i regel räkna med att EU och Väst i övrigt uppträder beräkneligt.
 
NÄR DE EFTER ETT ANTAL NÄTTERS MANGLANDE KOMMER FRAM TILL ETT ENIGT
BESLUT ENAS DE OM ATT INTE GÖRA NÅGOT AV BETYDELSE.
 
Vi har hur många så  kallade "rysslandskännare" som helst, men frågan är om den största
faran ligger i att EU och Väst inte förmår se bakom den kultur och de värderingar, som styr
Putin och andra ryska ledare.
 
Hela tiden agerar EU och Väst i övrigt, som om Putin tänker och planerar som de
själva gör.
 
OM HAN TILL ÄVENTYRS INTE GÖR DETTA ÄR DET BARA EN TIDSFRÅGA INNAN
HAN TÄNKER OCH PLANERAR SOM FJANTIGA LEDARE INOM EU.
 
EU och Väst i övrigt kommer aldrig, aldrig någonsin, att kunna möta Ryssland på ett "effek-
tivt" sätt med denna grundinställning.
 
Putin tänker inte och planerar inte, och kommer aldrig att göra, på samma sätt som
fjantiga ledare inom EU och Väst i övrigt.
 
MAN KOMMER FÖRST ATT KUNNA MÖTA PUTIN NÄR MAN LÄR SIG TÄNKA OCH
PLNAERA, SOM HAN TÄNKER OCH PLANERAR.
 
Först då kan man göra relevanta motdrag.
 
Tycks ordet "fjantiga" ledare inom EU vara en överdrift.
 
ÄGNA DÅ LITE TID ÅT ATT STUDERA BARROSSO I TALARSTOLEN, OCH TA GÄRNA
EN TITT PÅ FRANKRIKES PRESIDENT, NÄR HAN ÅKER MASKERAD PÅ VESPA TILL
SIN ÄLSKARINNA.
 
Då kanske man kommer fram till att "fjantig" är en överdrift, men "åt andra hållet"
 
 
Detta är den Putin man möter.
AE
 
 
 
 
 

KRIMS ANNEKTERING GER INTE ENS BÖRSEN HICKA

Det sägs att börsen alltid har rätt
 
Om det är rätt att börsen alltid har rätt, har vi all anledning att känna oss deprimerade
en dag som denna.
 
Rent allmänt har börsen inte tagit stryk i samband med krisen, hyfsat kraftigt ner
första krisdagen, sedan en successiv återhämtning, för att sedan återta all förlo-
rad mark.
 
NÄR SEDAN DET ÄR ETT FAKTUM ATT KRIM BLIR INFÖRLIVAT MED RYSSLAND
BLIR DET EN "HALV BÖRSYRA" VÄRLDEN ÖVER.
 
Det som inträffade idag skulle ju göra att USA och EU trappade upp de hittills helt oförarg-
erliga sanktionerna, så att man skulle skrämma slaget på ryssarna.
 
Men man skrämde inte slaget på någon, i vart fall inte på ryssarna, och inte heller
på världens börser.
 
EN ANNEKTERING AV KRIM, SANKTIONER FRÅN USA OCH EU OCH EN "HALV
BÖRSYRA", HUR SKA MAN TOLKA DET.
 
Ja, inte ska man tolka det som att Putin skräms speciellt mycket av lite halvdana sank-
tioner.
 
Att inte heller världens börser ens får lindrig hicka kan ju inte heller tolkas på
annat sätt än att sanktionerna inte ens är halvdana.
 
Nu återstår ju bara frågan hur ryssarna ska ta sig till Krim, blir det genom att bygga en
bro eller att ta en bit av södra Ukraina, ingen vet, men man vågar sig kanske på en giss-
ning.
 
Långa broar är dyra att bygga, och så tar det tid, går mycket snabbare att erövra
lite territorium med världen som passiva åskådare.
 
SÅ DET BLIR NOG INGEN BRO HELLER.
 
Hur går då börsen, om och när delar av Ukraina också får stryka på foten ?
 
Utgår man ifrån dagens reaktioner är det väl bli en hejdundrande börsfest.
 
OM BÖRSEN HAR RÄTT, OCH DET HÄVDAS JU, SÅ HAR MAN JU INGEN ANLED-
NING ATT BLI ALLTFÖR IMPONERAD AV VÄSTVÄRLDENS LEDARSKAP EN DAG
SOM DENNA.
 
De enda de kan skrämma upp tycks vara sig själva.
 
Nu fattas bara att man ändrar planerna för nästa OS och förlägger detta till Ryssland än-
nu en gång.
 
 
AE
 
 
 
 

RYSSLAND STYR OCH STÄLLER

EU faller nu till föga och går Ryssland till mötes
 
Många ord tycks mer och mer upphöra att ha den betydelse de tidigare hade.
 
Chockad har upphört att ha någon betydelse, chockade blir alla, när det
inte gått som de tänkt sig.
 
Rasist har också upphört att betyda något, numera är alla rasister, som
inte utövar våld tillsammans med AFA.
 
Även acceptera och att inte acceptera är uttryck, som idag tycks sakna någon
som helst substans.
 
Förr betydde "inte acceptera" att man inte fann sig i något, och valde att
göra något åt det.
 
OFTA KUNDE MAN VARA MISSNÖJD MED NÅGOT MAN VAR TVUNGEN
ATT FOGA SIG I DET, DÅ MAN INTE KUNDE PÅVERKA SITUATIONEN.
 
Man tvingades då acceptera det man egentligen inte ville acceptera.
 
Så uppfattade man acceptera förr, men det var förr det.
 
NU ACCEPTERAR MAN INTE DET MAN ACCEPTERAR.
 
Rysslands annektering av Krim, för det är det vi nu talar om, säger man sig i re-
roriken inte acceptera alls.
 
I RETORIKEN ÄR DET HELT OACCEPTABLET.
 
Men när man bryter ner retoriken på det faktiska planet accepterar man annekte-
ringen, för att man anser sig inte ha något val, om det inte ska svida i skinnet på
oss själva.
 
De val man har skulle svida i skinnet på oss själva, och det får det ju inte
göra.
 
DÅ ÄR DET BÄTTRE ATT ACCEPTERA DET MAN INTE ACCEPTERAR.
 
Innebörden av de sanktioner man nu enats betyder ingenting sett i ett större sam-
manhanG.
 
Man har enats om sanktioner, som inte ska svida i skinnet på EU medlemmar.
 
TYSKLANDS ENERGIFÖRSDÖRJNING FÅR INTE STÖRAS, RYSKA INVESTE-
RINGAR I LONDON FÅR INTE STÖRAS OCH FRANKRIKES EXPORT AV KRIGS-
SKEPP TILL RYSSLAND FÅR ABSLOLUT INTE STÖRAS.
 
Och inte heller får handelsförbindelserna  störas, och därför riktas inte några
sanktioner mot de ryska affärsmän, vilka har affärer med EU, vilka skulle kunna bli
lidande.
 
SANKTIONER RIKTAS BARA MOT INDIVIDER DÄR EFFEKTERNA BLIR AV DEN
KARAKTÄREN ATT DET INTE SVIDER I SKINNET PÅ EU MEDLEMSSTATER.
 
Alla vet att de sanktioner man inför inte kommer att leda till att Ryssland backar, alla
vet också att sanktionerna skulle kunna utformas mycket hårdare och omfatta de
ryska affärsintressen, som har stor betydelse, men då skulle det svida i skinnet.
 
De facto innebär detta att man accepterar Rysslands annektering av Krim, någon
annan slutsats är inte rimlig.
 
DET ÄR VIKTIGARE ATT VIDTA ÅTGÄRDER PÅ EN SÅDAN NIVÅ, ATT DET INTE
SVIDER I SKINNET.
 
Man accepterar därför någon man egentligen inte vill acceptera.
 
MEN ACCEPTERAR, DET GÖR MAN.
 
Man fogar in sig, och då accepterar man, visserligen motvilligt, men accepterar, det gör
man.
 
Det kan visa sig att denna acceptans var rätt sätt att hantera konflikten, men i längden
är det inte hållbart att säga en sak i retoriken, och de facto göra något helt annat.
 
Det brukat leda till att man tappar förtroende och trovärdighet, och en slug och o-
beräknelig typ, som Putin, brukar inte vara sen att utnyttja sådana svagheter.
 
Mellan raderna i olika uttalanden kan man också utläsa att både USA och EU tappat i tro-
värdighet till följd av hur illa man förutsett, eller inte förutsett, de som kom att hända, och hur
de agerat efter det att det hänt.
 
Och det är inte bara Putin, som kan ha tappat förtroende, många uttalanden från oli-
ka bedömare tyder på att vi inte ens tror på oss själva.
 
UPPGIVENHETEN KÄNNS MONUMENTAL.
 
Och då acceptera man det man inte vill acceptera.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Vi befäster alltmer vår världsledande roll när det gäller antalet anlagda skolbränder. Att
Komvux i Södertälje nu blir helt nerbränd ser vi därför som en ytterligare bekräftelse på
att vår ansvarfulla politik fungerar.
 
Bara genom att bygga in och uppmuntra motsättningar i samhället lyckas vi upprätthålla
denna världsledande ställning.
 
Att man sköt en man i huvudet i Sundbyberg i natt vittnar också om att håller ställningar-
na, ingenstans i västvärlden skjuts det så vilt på gatorna.
 
Johan Pehrson beskrev nyligen detta som ett totalt misslyckande inom kriminalpolitiken,
själv föredrar jag att kalla det globalisering och fri rörlighet.
 
Krisen i Ukraina skapar allt större osäkerhet, och det känns då tryggt, att vi ersatt det gam-
la invasionsförsvaret med ett användbart, tillgängligt och flexibelt insatsförsvar. Våra an-
svarsfulla satsningar på att bygga upp vår försvarsförmåga har nu lett till att många JAS
Gripen inte kan flyga, då man saknar reservdelarför att göra dem flygdugliga.
 
Det är så vi utvecklar tillgängligheten och andvändbarheten.
 
Även en  stor del av Försvarets fordon är försedda med körförbud eller har sådana brister
'att förbanden inte kan förflyttas.
 
Det är så vi utvecklar flexibiliteten.
 
Carl Bildt den Store oroar sig också för att EU inte får försvagas, nu när krisen skapar ett
ökat hot.
 
Vi som lyssnat till ordföranden Barrosso och andra ledare inom EU och tagit del av de san-
tioner man beslutat om gentemot Ryssland, vi oroar oss inte för att EU skulle kunna försva-
gas.
 
Vi ska vara tacksamma för att vi har de ledare vi förtjänar.
 
Våra omslag i väsentliga frågor har fått många väljare att hysa tvivel om vår kompetens, mån-
ga sträcker sig så långt att man menar att vis saknar såväl utbildning och kunskap som erfa-
renhet.
 
Här tycks väljarna ha missuppfattat hur den politiska rekryteringen går till, vi rekryteras inte
till våra höga poster för att vi har utbildning, kunskap och erfarenhet, våra poster bygger på
att vi har partiets förtroende.
 
Väljarna borde inse att de inte kan kräva allt.
 
SvD skriver idag om våra omslag och menar att trianguleringen nu gått så långt att det till
slut blir oklart om vi står för någonting alls.
 
SvD borde veta bättre, nog är det klart att vi numera inte står för någonting alls, förutom att
erövra makten förstås.
 
Folkpartisterna Robert Hannah och Simona Mohamsson skriver i DN att de  är förfärade över
den rasism svenska elever blir utsatta för i förorterna. Man menar att svenska elever inte ska
behöva finna sig i att ständigt bli kallade svennehoror, svennebögar, svennerasister och djäv-
la svennar.
 
Man menar då att de svenska eleverna utgör en ständig måltavla för ett invandrarhat, som
måste anses utgöra ren rasism.
 
Det ska bli skönt när folkpartiet går över till oppositionen efter valet, att arbeta med sådana
som inte kan skilja mellan rasism och fri rörlighet håller inte i längden.
 
Rektor Rachal Heimeier vid Engelska Skolan har nu avskedat en 22 årig lärare, som visat
sig vara sverigedemokrat. Bakom avskedandet av Anton Steigermark ligger ett antal elever,
med den demokratiskt sinnade Julia Catan i spetsen, som menar att man inte kan vara lä-
rare om man förtrycker grupper som kvinnor.
 
Vi ser med tillfredsställelse på att man lyssnat på vår demonisering av sverigedemokraterna,
alla vet ju att dessa förtrycker gruppen kvinnor, och då ska man ju inte vara lärare.
 
Waberi, vår gode vän och lärare tillika koranrektor, har erbjudit sig att gå in som vikarie på
Engelska Skolan, om man inte hittar en ersättare.
 
Han har god erfarenhet av hur man förtrycker gruppen kvinnor, men rektorn har redan fram-
fört att detta saknar betydelse, det viktiga är att han inte är sverigedemokrat.
 
Genom att underblåsa denna demonisering av vissa väljare utvecklar vi demokratin på det
sätt AFA, Revolutionära Fronten och numera De Nya Moderaterna eftersträvar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE

HUNDPROMENADER SKA SVÄNGA OPINIONEN I SOLNA

Det politiska sluttande planet
 
Nyligen fick vi genom Demoskop erfara att väljarna i Stockholm sviker alliansen, och
allt tyder nu på att man är beredd att rösta bort Alliansen.
 
Novus presenterar nu resultat från Solna, och detta är inte mer uppmuntande, en
kraftig omsvängning i opinionen har skett, från att ha haft majoritet, får nu alliansen
minoritet.
 
Oppositionen drygt 50 %, och alliansen drygt 44 %.
 
Väljarna vet också varför de sviker Alliansen:
 
Arenabygget, den omfattande korruptionen i samband med detta och annat,
sämre skolresultat och minskad välfärd.
 
Ledande politiker i kommunen är inte sena att förklara orsaken till att väljarna svi-
ker.
 
De har inte förstått vad som skett.
 
MAN RÄKNAR OCKSÅ MED ATT VÄLJARNA KOMMER TILLBAKA, NU NÄR
MAN ÖVERTAR OPPOSITIONENS POLITIK.
 
Man räknar då med att belastningen för korruptionen i samband med Arenabygget
försvinner över en natt.
 
Inte heller här tycks väljarna begripa bättre.
 
Ledande politiker uppger sig inte heller vara oroade för utvecklingen, segern ligger
fortfarande inom bekvämt räckhåll.
 
De väljare, som inte begriper något och missuppfattat allt, kommer att begripa
allt och inte missuppfatta något, när moderaternas valplattform nu tar plats.
 
JOGGANDE MODERATER IFÖRDA T SHIRT MÄRKTA "M", SOM KOMBINERAR
DENNA JOGGNING MED HUNDPROMENADER, DÄR HUNDEN ÄR IKLÄDD
VÄRMANDE KLÄDSEL, OCKSÅ DEN MÄRKT "M".
 
Vem kan motstå detta, och då begripa allt och inte missuppfatta något.
 
 
AE

PUTIN STYR VÄRLDEN MED FRÄCKHET

Stalins ande spökar
 
Putins agerande på Krim har skapat ett helt nytt säkerhetsläge, med helt andra hot-
bilder.
 
Många ser nu stora risker med att vi återgår till kalla kriget.
 
Men är detta verkligen en adekvat jämförelse.
 
ÄR INTE UPPTAKTEN TILL ANDRA VÄRLDSKRIGET EN MER ADEKVAT JÄM-
FÖRELSE.
 
Hitler annekterar Österrike, en förskräckt värld tittar snopet på och gör ingenting, ab-
solut ingen ting.
 
Hitler har här kalkylerat helt rätt, men tröskeln för konfrontation har sänkts.
 
Stärkt av "motståndarens" passivitet gör Hitler en ny kalkyl, som bygger på att han
kan gå in i dåvarande Tjeckoslovakien utan risk för att motståndaren ska reagera.
 
Hitler går in i Tjeckoslovakien, det visar sig att han kalkylerat rätt, "motstån-
daren" gör ingenting, men tröskel för konfrontation har sänkts ytterligare ett
snäpp.
 
Aningslösa ledare på "motståndarsidan"  tror sig kunna förhandla till sig en återhåll-
samhet från Hitler och åker triumierande hem under hejaropen.
 
FRED I VÅR TID.
 
Styrkt av detta kalkylerar Hitler med att "motsåndaren" ska visa passivitet även vid
fortsatt aggression.
 
MEN NÄR HAN GÅR IN I POLEN VISAR DET SIG ATT KALKYLEN INTE HÅLLER.
 
Känns inte detta mönster skrämmande bekant.
 
I dag är tröskeln väldigt hög för att en storkonflikt ska inledas, främst beroende på kärn-
vapen och andra vapen med extrem förintelseförmåga.
 
Putin kalkylrera kallt med detta och räknar med att "motståndaren" ska förhålla
sig passiv vid ett ingripande på Krim.
 
OCH DET VISAR SIG ATT KALKYLEN ÄR KORREKT, INGET INGRIPANDE MED
SUBSTANS.
 
Det får nog anses uteslutet att Putin inte i kalkylen byggt in att det kan bli ekonomiska
sanktioner. Men den oro detta kan skapa i Ryssland kan Putin med rådande system
hantera till skillnad mot Väst förmåga att hantera motsvarande problem.
 
PUTIN SER HELT ENKELT BARA TILL ATT DET INTE BLIR OHANTERLIGA ORO-
LIGHETER.
 
Dessutom har han till sitt förfogande själv sanktionsmedel inom energiområdet, som
kan slå hårdare mot Europa, än vad EU sanktioner troligen kan slå mot Ryssland.
 
Nu ser vi med oro på vad som kan hända efter Krim, och ser då i första hand "övriga
Ukraina".
 
Om Putin skulle göra en kalkyl över ett ingripande i övriga Ukraina är den troli-
gen ganska förutsägbar.
 
TRÖSKELN ÄR FÖR HÖG FÖR ATT VÄSTVÄRLDEN SKA STÄLLA VÄRLDEN
INFÖR EN STORKONFLIKT OM RYSSLAND VÄLJER ATT ANNEKTERA DELAR
AV ELER HELA UKRAINA.
 
En ganska så förutsägbar kalkyl, och egentigen tämligen riskfri för Putin.
 
Förutsägbart är också hur långt Putin är beredd att gå för att försvara "ryssars intres-
se".
 
Han är beredd att gå så långt  hans kalkyl visar att Väst eller Nato inte skulle in-
gripa vid fortsatt aggression.
 
VAR DEN TRÖSKELN I SÅ FALL GÅR VET INGEN, GÅR DEN I MOLDAVIEN EL-
LER GÅR DEN I BALTIKUM ELLER MEDGER DEN ATT EXPANSIONEN STRÄC-
KER SIG ÄNNU LÄNGRE.
 
Det vet vi först om Putin gör fortsatta kalkyler, och det visar sig att kalkylen i ett visst
avseende är fel.
 
Hur sannolikt är det att NATO skulle inleda en storkonflikt om Ryssland försva-
rade "ryssars intressen" i delar av Baltikum.
 
TROLIGEN NÄRMAST OBEFINTLIGT SANNOLIK.
 
Snarare blir det förhandlingar, som slutar i att konstatera fullbordat faktum, och så en
ny triumf för NATO
 
FRED I VÅR TID, MEN DELAR AV BALTIKUM INOM RYSK "INTRESSSFÄR"
 
Och en Putin leende i mjugg.,lika mycket som Hitler troligen log i mjugg.
 
När historia en gång kommer att skrivas lär den innehålla ett antal omständighe-
ter, som knappast kommer att framstå som klädsamma för vissa i vår nutid.
 
DEN ENA KOMMER DÅ ATT VARA HUR VI KUNDE VARA SÅ ENBARMERLIGT
ENFALDIGA ATT VI ACCEPTERADE ATT FÖRLÄGGA OS TILL RYSSLAND.
 
DEN ANDRA HUR VI KUNDA VARA SÅ EMBARMERLIGT ENFALDIGA ATT VI
MEDGAV STORA KREDITER TILL UKRAINA,OM DEN KOMMANDE UTVECKLIN-
GEN BLIR VAD MAN KAN ANA.
 
Med de maktmedel Ryssland har mot Ukraina (gasledningar) är det inte osannolikt
att krediter/stöd till Ukraina kommer att omvandlas till betalningar till Ryssland från
Ukraina, dels för stora skulder, dels för höjda gaspriser.
 
Ukraina står då kvar på ruta ett och erhållet stöd hamnar i "Putins fickor".
 
Blir det på det visar lär vi väl inte behöva invänta historiens dom, våra egna näsar
kommer nog redan att bli tillräckligt långa.
 
Hur kan då Väst/Nato hamnat i denna situationen, närmast totalt maktlösa?
 
GENOM ATT VARA TOTALT ANINGSLÖSA,OCH INTE FÖRMÅTT SE DET MÖN-
STER OCH DE TECKEN SOM ÄNDÅ FUNNITS.
 
Vi har helt enkelt velat se en annan bild än den som funnits.
 
Vad blir då slutsatsen ?
 
Inte att Putin kommer att avsiktligt utlösa en större konflikt, knappast.
 
MEN DEN KAN BLI ATT MAN SER EN RISK ATT HAN KOMMER ATT KALKY-
LERA FEL, OCH PÅ DET VISAT UTLÖSA NÅGOT HAN INTE AVSETT UTLÖSA.
 
Sker denna utveckling är det ju inte bara Putin, som kalkylerat fel.
 
VÅR EGEN ANSVARSFULLA REGERING HAR DÅ OCKSÅ KALKYLERAT FEL,
'OCH LIKASÅ DEN REGERING SOM DROG NER FÖRSVARET DESSFÖRINNAN.
 
Tyvärr måste han känna en viss motvillig beundran för Putins fräckhet och förmåga
att styra utvecklingen, men den beror, lika mycket tyvärr, mer på Västs naivitet  än
skicklighet från Putin.
 
Så jämförelsen med kalla kriget kan nog också tyckas lite naiv, fel utvecklat
kan detta vara inledningen på något mycket värre.
 
SIFO senaste väljarundersökning utfördes under "Krim krisen" och utvisade en kraf-
tig decimering av vänsterkommunisternas sympatisörer.
 
Kan detta månne bero på att vissa insett, att de varit mer naiva än andra ?
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Den gångna helgen har varit lugn med varierande väder. I vår tvåstatlösning Malmö fi-
rade man som vanligt helgen med ett antal bilbränder, kryddat med fullskaligt upplopp
i samband med en fotbollsmatch.
 
Miljöpartiet tycker det bränns för få bilar i Malmö och vill nu därför träffa ytterligare an-
svarsfulla blocköverskridande överenskommelser.
 
Även Tensta fick glädjen att bli skådeplats för upplopp, som tyvärr initierades av en po-
lispatrull.
 
Härom dagen menade Johan Pehrsson att vår kriminalpolitik totalt misslyckats, och vi
får tyvärr dagligen bevis på hur rätt detta är. Han menade då att vi utser polischefer,
'som inte sköter sitt jobb, och i Tensta kan vi nu knyta upploppet till att länspolismästa-
ren inte skött sitt jobb.
 
En polispatrull hade stannat inom ett invandrargängs revor, och självallet måste de då
försvara sitt revir, och då är ju ett upplopp det som ligger närmast till hands.
 
Vi kommer nu att genomföra allvarliga samtal med alla polischefer i Stockholmsområ-
det, så att vi säkerställer att ingen polispatrull stannar på någon annans revir.
 
Rasismen inom polisen måste bekämpas med alla medel.
 
Debatten med Löfven i agenda vanns enligt Demoskop av den där Stefan Löfven, 56 %
ansåg han segrade, medan bara 40 % ansåg att jag segrade.
 
Bland kvinnorna ansåg hela 65 % att Stefan Löfven segrade, men det ser vi mindre all-
varligt på.
 
Deras sympatier för oppositionen är  ju mest knuten till vård och omsorg, och sådant
har vi inte mycket kvar när vi når fram till valet.
 
Löfven gick hårt åt mig och menade att vi dumpar vår egen politik.
 
Det skulle Stefan Löfven också gjort om han haft vår politik. Vi övertar nu oppositionens
politik för att kunna bedriva en politik, vi inte behöver dumpa.
 
Opinion Stockholm visar nu siffror som tyder på att alliansen kommer att förlora både
i kommunalval och landstingsval i Stockholm.
 
Vi räknar med att vända denna utveckling inför valet, när vi övertagit oppositionens poli-
tik.
 
En folkomröstning i Schweiz visar nu att 62 % av opinionen avser att säga nej till Gripen
affären. Här ser vi ett exempel på vilket resultat en marknadsinriktad, aktiv och ansvars-
full utrikespolitik kan åstadkomma.
 
Det är nog bara Carl Bildt den Store, som kan åstadkomma sådana underverk.
 
Generaldirektören för FMW kommer de närmaste dagarna att avsluta förhandlingarna
med det tyskägda varvet Kockum, när det gäller nytillverkning av 2 ubåtar.
 
Inför dessa förhandlingar har hon skriftligen, på vårt uppdrag, meddelat varvet sina mo-
tiv till att förhandlingarna avslutas, och meddelar då att tyskarna inte är att lita på som en
industriell partner.
 
Det är så vi skapar förtroende för att kunna utveckla exporten till vårt näst största expor-
land.
 
Styrkta av SIFO senaste väljarundersökning utformar vi en ny valplattform, som ska ge
alliansen fler röster när det gäller personröster. Alla moderater, som ställer upp i valet,
kommer därför att inrikta sitt vararbete genom att erövra fler personröster.
 
Alla moderater uppmanas därför att delta i olika motionslopp iklädda en tröja märkt "mo-
deraterna".
 
Då alla kandidater inte kan förväntas fullfölja all motionslopp ska tröjan vara vändbar.
När de faller ihop uttröttade ska de därför kunna vända tröjan och i stället visa märknin-
gen "socialdemokraterna".
 
Alla kandidater ska också dela ut vattenmuggar märkta "M" till alla törstiga.
 
För att nå de mest törstiga kommer dessa "m - märkta" muggar i första hand att delas
ut utanför olika systembolag.
 
Som kronan på verket i dessa personsvalskampanjer kommer kandidaterna att göra
hundpromenader med sina hundar, där hundarna är iklädda ett emblem med "en ny
moderat". Anledningen till detta är att kandidaterna inte kan komma i kontakt med väl-
jarna utan sina hundar.
 
Många moderater har inga egna hundar och dessa kommer att få låna ett får, som då
också får samma märkning, "en ny moderat".
 
En del av dessa kandidater kommer att uppträda maskerade, då de inte vill framstå som
alltför fåraktiga.
 
Kandidaternas hundpromenader får också det goda med sig att de lär sig skälla lite
bättre.
 
Faller hundpromenaderna väl ut, kommer jag själv att göra promenader med märk-
ningen "här kommer en  moderat stridshingst".
 
Vi fick viss intern kritik för att riskera oss att göra oss löjliga, när vi ägnar oss åt dessa
hundpromenader, men vi kom fram till att vi kan dumpa dessa också, om vi gör oss löj-
liga, här också.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än  så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
             

KOPIEPAPPER FORMAR ALLIANSENS SKOLPOLITIK

Alliansen utmanar löjet
 
Att Skolpolitiken blir en av de större valfrågorna är ju alldeles uppenbart och
vi ställs då inför två val:
 
Antingen röstar vi på oppositionen för att deras skolpolitik, eller också
röstar vi på alliansen, för att de driver oppositionens skolpolitik.
 
Vi är ju vana vid att partierna för fram sin egen politik, och försöker få den att
framstå som bättre än "motståndarens".
 
När det gäller skolpolitikens utformning har vi nu en ny och något över-
raskande situation.
 
OPPOSITINONEN GÅR TILL VALS PÅ NÅGOT SOM DE KALLAR SIN SKOL-
POLITIK.
 
ALLIANSEN GÅR TILL VALS PÅ ATT FRAMHÅLLA ATT DERAS POLITIK
INTE SKILJER SIG FRÅN OPPOSITIONENS.
 
Man menar då från alliansen att oppositionens skolpolitik är så bra, att man vill
ligga så nära den som möjligt.
 
Vem röstar på en kopia, när det finns ett original ?
 
ALLIANSENS SYMPATISÖRER.
 
Frågan är om inte löjet utmanas lite väl mycket med denna något defensiva skol-
politik.
 
 
AE

YTTERLIGARE ATT ALLIANSHAVERI

Alliansregeringen ser kriminalpolitiken som totalt misslyckad
 
Nu gör ledande allianspolitiker ytterligare ett omslag i politiken.
 
Under år efter år har vi matats med uppgifter från BRÅ och en viss professor Jerzy om
tryggheten och säkerheten i landet.
 
Inga mord, inga våldtäkter, inga mordbränder, inga kidnappningar.
 
ALLT HAR BARA VARIT INBILLNING.
 
Nu gör ledande allianspolitiker, med Johan Pehrsson i spetsen,  ett omslagoch närmar
sig därmed verkligheten.
 
Vi får nu av Johan Pehrsson höra att alliansens kriminalpolitik är totalt misslyckad.
 
MÄRK ORDVALET, INTE MISSLYCKAD, TOTALT MISSLYCKAD.
 
Johan Pehrsson framstår för det mesta som en hyfsat anständig politiker, och ska ha all
heder för att att nu tar steget att beskriva alliansens kriminalpolitik för just vad den är.
 
TOTALT MISSLYCKAD.
 
Med sig på vagnen i denna omsvängning har han också kristdemokraternas taleskvinna
i dessa frågor, som tycks se en öppning att kunna vara kvar i riksdagen.
 
Men vad vore inte politiker, om man tog på sig skulden för detta, nu ger man cheferna i-
nom polisen skulden. Vi får då höra:
 
Här utser vi länspolismästare och andra chefer, och förväntar oss att de ska sköta
jobbet, och så sköter de inte jobbet, styrningen tycks inte ha varit den bästa.
 
SKÖTER INTE LÄNSPOLISMÄSTARNA SITT JOBB, OCH ÄNDÅ TILLÅTS DE SITTA
KVAR OCH MISSKÖTA SITT JOBB ?  Vems fel är det ?
 
Men den insiktsfulle inser ju omedelbart att Johan Pehrsson och andra omsvängare ba-
ra förmedlar en del av sanningen.
 
FÖR ATT ODUGLIGA LÄNSPOLISMÄSTARE SKA KUNNA TILLSÄTTAS GÅNG PÅ
GÅNG, PÅ DET SÄTTET ATT KRIMINALPOLITIKEN BLIR TOTALT MISSLYCKAD
MÅSTE DET FÖRELIGGA YTTERLIGARE EN OMSTÄNDIGHET.
 
Den som styr utnämningen måste också ha misslyckats totalt, annars kan ju inte läns-
polismästarna vara totalt misslyckade.
 
Man kan säkert misslyckats i ett eller flera val av länspolismästare, men misslyckats man
över hela linjen, så att den förda kriminalpolitiken saknar styrning och blir totalt misslyc-
'kad, då föreligger också ett totalt misslyckande i ett tidigare led.
 
ALLIANSREGERINGEN HAR INTE FÖRMÅTT ATT SKÖTA UTNÄMNINGSPOLITIKEN
PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT KRIMINALPOLITIKEN KUNNAT SKE PÅ ETT GODTAG-
BART SÄTT.
 
Bristande styrning i två led inom detta område leder självklart direkt mot ett totalt miss-
lyckande.
 
BRISTANDE STYRNING HOS ALLIANSREGERINGEN FÖLJS UPP AV BRISTANDE
STYRNING HOS LÄNSPOLISMÄSTARNA.
 
Hur skulle det kunna bli något annat är totalt misslyckande ?
 
Det värsta är att man ser denna bristande styrning i stort sett på alla andra områden ock-
så.
 
Ett försvar som inte lever upp till regerings och riksdags ambitioner, en infrastruk-
tur där tågen spårar ur oftare än de når fram, en kunskapsutveckling som är sämst
i OECD trots störst resurser, en krackelerad sjukvård, trots allt större resurser mm
mm mm.
 
De statliga myndigheterna rent allmänt vågar man knappt nämna vid namn, här föreligger
ofta utsvävningar och misskötsel, som tyder på att ingen ens försöker styra dem.
 
På område efter område tycks man kunna se att viktiga samhållsområden och vik-'
tiga myndigheter inte fullgör sina åtagande, många gånger för att de interntinte styrs
på ett bra sätt.
'
MEN I GRUNDEN ÄR ORSAKEN EN BRISTANDE STYRNING FRÅN ALLIANSREGE-
RINGEN.
 
Själva beskriver Alliansregeringen denna bristande styrning på ett annat sätt.
 
DEN ÄR ANSVARSFULL OCH KRAFTFULL.
 
I vart fall, heder åt Johan Pehrsson, som visar både klokhet, mod och integritet.
 
 
 
Hur skulle det kunna bli annorlunda ?
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Det vackra vårvädret har försvunnit lika snabbt som våra skattesänkningar och sänkningen
av studiebidraget, omslaget i vädret är tydligt.
 
SMHI gick i går till och med ut och varnade för storm, med det tillägget att man bara var dum,
om man gick ut.
 
Själv tog jag mig en lång promenad för att lägga upp den politiska valplattformen, det finns
fortfarande många omslag vi kan göra.
 
Närmast till hands är att ta över Miljöpartiets motstånd mot kärnkraften, det skulle kunna ge
oss många röster.
 
Media har uppmärksammat att jag sätter mina ministrar på plats genom att göra omslag i
politiken, utan att hålla dem informerade.
 
Senast satte jag Anders på plats genom att inte informera honom om att jag skulle ändra på
beslutet att sänka studiebidraget. Kort dessförinnan satte jag Karin på plats genom att göra
omslag i försvarsfrågan, nu vill jag låtsas att vi ska satsa på Försvaret.
 
Mina ministrar ska veta sina platser, har jag utsett marionetter till olika poster, så ska de min-
sann också veta att uppträda som marionetter.
 
Aftonbladet tolkar detta som att jag kan uppfattas som otrevlig och osympatisk, nästan lika
'osympatisk som Göran Persson.
 
Ska man kunna väcka förtroende inför väljarna måste man visa sina rätta sidor.
 
Folkpartisten Johan Pehrsson tycks inte förstå sitt eget bästa, nu går han ut och hävdar att
Alliansregeringen totalt misslyckats inom kriminalvården.
 
Här har vi uppdragit åt BRÅ att ta fram siffror som visar att vi lyckats inom kriminalvården,
och så kommer Johan med detta utspel, strax innan valet dessutom.
 
Miljöpartiet tycks nu ha ändrat uppfattning när det gäller friskolor, och vill tydligen förbjuda
alla aktörer med uttalat vinstsyfte.
 
Låter som en intressant ide, faller den väl ut hos väljarna får vi nog inrikta oss på att ta ö-
ver den uppfattningen, också.
 
Hotet från Ryssland tycks nu vara mera konkret, och många bedömare menar att man inte
vet vad Ryssland kan ta sig till härnäst.
 
Samtidigt får vi uppgifter, som visar att de globala militära kostnaderna nu ökar dramatiskt.
Det känns då tryggt att vi lagt ner det nationella försvaret och lugnt kan luta oss mot vår en-
sidiga solidaritetsförklaring.
 
Sverigedemokraterna anklagar oss för att lägga stora kostnader på invandringen, inget kan
vara mer fel.
 
Vi tar ansvar krona för krona, och inga onödiga kostnader får passera.
 
När vi exempelvis avvisar asylsökande till Kabul använder vi oss av samtransport för att
hålla nere kostnaderna.
 
Sist skulle vi avvisa 5 asylanter och valde då samtransport genom att charta en boeing
737-800.
 
På det sättet lyckades vi hålla nere kostnaden för avvisningen till nästan 300 000:- per
asylant.
 
Med vår krona på krona politik medförde detta bara en mindre minskning av antalet sjuk-
vårdsplatser.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Glöm inte heller krona för krona, under ansvarstagande.
 
          
 
AE

FREDRIK REINFELDT ÄR EN STRIDSHINGST

Kriget en fortsättning på politiken
 
Många filosofer och historiker ser stora likheter mellan politik och krig.
 
Man menar också att kriget tar vid där politiken tar slut.
 
VI FÅR HOPPAS ATT DETTA INTE ÄR SANT, I VART FALL INTE ALLTID, FÖR
NU TYCKS ALLIANSEN POLITIK VARA SLUT.
 
Alliansens politik är nu oppositionens politik, och därutöver präglad av ogenomtänkta
omslag och extrem ryckighet.
 
I SvD skriver idag en skribent att krigets vansinne går i cirklar, och här känner man
ju igen politiken, i går sänkt skatt, i dag höjd skatt, i går sänkta studiebidrag, i dag
inte sänkta studiebidrag, i går inget nationellt försvar, i dag ett nationellt förslag,
o.s.v.
 
Så även politiken tycks gå i cirklar.
 
SvD hänvisar till en författare, som beskriver krigets fasor, och ger exempel på hur
ogenomtänkta även krigsutbrott och krigshandlingar kan vara, liksom politiken.
 
Författaren i fråga beskriver då det ryska kriget i Afghanistan, som har stora likhe-
ter med USA krig i Irak och även Afghanistan.
 
Krigets förlopp skildras då i olika stadier:
 
Stadie 1:  Allt går enligt planerna
Stadie 2:  Nu har vi trasslat till det, nu måste vi rätta till det
Stadie 3:  Något är helt fel, vi måste härifrån
 
Man frestas ju faktiskt tro att författaren avser Alliansregeringens reträtter och omslag
på alla tänkbara och otänkbara områden.
 
Men så kan det väl knappast vara ?
 
ELLER ?
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Sedan länge har vi legat i världstopp när det gäller antalet anlagda skolbränder. En to-
talförstörd skola i Hedemora gör det nu möjligt för oss att bibehålla denna tätposition.
 
Vi är inte intresserade av att ta reda på vilka som ligger bakom den här branden, heller.
 
Många blev förvånade när vi beslöt att göra ett nytt omslag, och inte sänka det studie-
bidrag vi skulle höja.
 
Med denna veckopolitik förstärker vi bilden av Alliansens långsiktiga och trovärdiga po-
litik.
 
Som jag nämnde igår beror omslaget på att vi känt av stor oro, den oro vi känner för att
förlora valet kan då medföra vilka ryck som helst i politiken.
 
Vi beslöt om ett annat ryck i går och beslöt att tillskapa fler platser inom lärarutbild-
ningen.
 
Denna reform behöver vi inte ens finansiera krona för krona, då det  inte finns några e-
lever, som efterfrågar dessa nya plaster. För att säkerställa att platserna inte kommer
att kosta något har vi också sett till att inga lärare finns disponibla heller.
 
Jag får nu ett brett stöd och ett stort beröm för vår ryckiga politik. En del av mina beund-
rare går så långt att de kallar mig Flipp Floppare.
 
Visserligen vet jag inte vad det betyder, men som beröm för mina insatser värmer det
varmt mitt hjärta.
 
Många pensionärer gnäller nu över pensionssystemet, och dessa gnällspikar har fått
med sig en del politiker, som var med och beslöt om systemet.
 
Alliansen ser utveklingen som en stor framgång, pensionen är ett bidrag och alla bi-
dragstagare ska leva i fattigdom och under svält, det trodde jag trängt fram till alla som
läst mitt fina manifest.
 
När det gäller kvinnorna har vi nått så långt att hälften av de kvinnliga pensionärerna
har en pension, som ligger under EU fattigdomsgräns.
 
Samtidigt som vi noterar denna stora framgår får vi inte blunda för den stora utmaning
det ligger i att få även resterande hälft att ligga under fattigdomsgränsen.
 
Även inom andra välfärdsområden noterar vi nu stora framgångar.
 
Från att ha haft den fattigdomen inom Norden, har vi på några få år lyckats vi den hög-
sta fattigdomen inom de Nordiska länderna. När det gäller långtidsarbetslösheten ser
vi också samma utveckling. På bara några få år har vi lyckats pressa upp denna från
att ha varit den lägsta inom Norden till att nu vara den högsta inom de Nordiska län-
derna.
 
Det är så vi långsiktigt utvecklar välfärden.
 
Att vi samtidigt får alltfler psykiskt sjuka inom denna grupp förringar inte våra insatset,
tvärtom.
 
Svensk Damtidning intervjuar nu Annie Lööf iklädd prinsessklänning, och en del kritiker
oroar sig för att detta kommer att förminska Annie Lööf.
 
Inom Alliansregeringen ser vi den risken som liten.
 
Novis presenterar nu en undersökning, som visar ett brett stöd för sverigedemokrater-
nas flyktingpolitik. 21 % uppges då hysa sympatier för politiken, även om många av
dem av andra skäl väljer att rösta på andra partier.
 
Även inom moderaterna visar undersökningen ett brett stöd för sverigedemokraternas
politik, 20 % av moderaterna stödjer politiken.
 
Detta är inget som oroar oss, vill inte moderaterna stödja vår politik kan vi alltid vända
oss till Miljöpartiet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Själv kommer jag under dagen att ägna mig åt flipp flopp spel, och räkna krona för krona
under stort  ansvarstagande.
 
           

DAGSPOLITIK STYR NU SVERIGE

Alliansen vänder kappan efter vinden.
 
Nog går det fort i politiken, där också.
 
Tidigare fick vi veta att kriget var över på mindre än en vecka, försvaret räckte inte
längre.
 
Nu ska studenterna planera också sin studieekonom enligt veckoplanering.
 
ENA VECKAN SKA BIDRAGET SÄNKAS MED 300:-, NÄSTA VECKA SKA DET
INTE SÄNKAS MED 300:-.
 
Hur det blir veckan därpå vet ingen.
 
Kritiker menar nu att Alliansen vänder kappan efter vinden, fast det är ingen rättvis
beskrivning.
 
Ingen hinner vända kappan i den takt Alliansen nu ändra sina beslut, så allian-
sen står nog också utan kappa.
 
KANSKE KEJSARENS NYA KLÄDER PASSAS BÄTTRE.
 
Ryckigheten har nu blivit Alliansens politik, på många områden.
 
Vi minns också skatter som skulle sänkas, men som skulle höjas.
 
Vissa beslut håller inte ens en vecka, inte ens en dag.
 
IGÅR LÄT RYCKIGHETSPOLITIKERNA MEDDELA ATT MAN SKULLE INRÄTTA
FLER PLATSER I LÄRARUTBILDNINGEN.
 
Redan samma dag blev det klarlagt att detta också bara var ett ryck.
 
PLATSERNA INOM LÄRARUTBILDNINGAR ÄR INTE ENS IDAG FULLT UTNYTT-
JADE, ATT DÅ "SKAPA FLER PLATSER" BLIR INTE ENS ETT SLAG I LUFTEN.
 
Det blir helt enkelt ingenting, det heller.
 
Dessutom finns det inga lärare, som skulle kunna undervisa fler lärarstudenter, om så-
dana mot all förmodan dök.
 
Fredrik Reinfeldt motiverar ryckigheten med att beslut om att nu inte dra ner bidraget
beror på "skapad oro".
 
Nog tycks det finnas väl tilltagen oro.
 
I ROSENBAD.
 
Gustav Fridolin menar att Alliansregeringen försökte skoja, när man först sänkte bi-
draget, för att sedan inte längre sänka bidraget.
 
Verkar vara en trovärdig analys, nog framstår regeringen efter detta som rena
clowner.
 
Vad bir nästa veckoinslag, och nästa skämt.
 
Kanske att den skatt som skulle sänkas, för att sedan höjas, nu ska sänkas igen.
 
Bli inte förvånad om det börjar rycka också i Fredrik Reinfeldt ansikte, för nervös är han,
den saken är mer än klar.
 
Är det förresten någon som hört "krona för krona politik" uttalas någon gång ?
Möjligen i kombination med ansvar ?
 
 
Styr numera i Rosenbad
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Vi får nu dagliga rapporter om omfattande skottlossningar i Biskopsgården, vi fortsätter
att blunda för orsakerna till detta, också.
 
Den där Anders Lindberg på Aftonbladet försöker sig nu göra sig lustig på min bekostnad,
när han skriver om det försvar, som inte finns, på Gotland heller.
 
Anders Lindberg menar då att det bristfälliga försvaret på Gotland beror på den svaga län-
ken, som sitter mellan mina öron.
 
Jag kan försäkra den där Anders Lindberg, att jag verkligen inte har någon svag länk mel-
lan öronen, heller.
 
Världsbanken beskrev häromdagen den svenska ekonomin och gjorde gällande att vi hade
en stor svart ekonomi, störst i Norden, och till och med större än i Frankrike.
 
Något har vi i alla fall åstadkommit under våra sju år vid makten.
 
Media skriver i dagarna om det fria vårdvalet, och hävdar att det är de svårast sjuka som nu
får betala priset.
 
Det är klart att de svårast sjuka ska betala priset, hur ska man annars få marknadskrafterna att
fungera fullt ut.
 
Det är viktigt att plånboken får bestämma vad man ska och kan köpa, här är det ingen skillnad
på vår sjukvårdspolitik och andra områden.
 
Vem köper en dyr bil, man inte har råd till, just det, så visst är det självklart att de svårast sjuka
drabbas, deras plånbok räcker ju inte till vare sig för dyr bil eller dyr sjukvård.
 
Jonas Sjöstedt skrev i går att ingen förtjänar att leva i fattigdom. Den där Jonas tycks inte ha
läst mitt fina manifest, läs den och det framgår tydligt att alla med bidrag både kan och ska le-
va i fattigdom.
 
Helst vill jag att de ska leva på svältgränsen, om allt detta går att läsa i mitt fina manifest.
 
Jonas beskyller mig också  för att se de  arbetslösa som parasiter.
 
Här få jag nog ge honom rätt, de arbetslösa är parasiter, som lever på bidrag,och de ska sväl-
tas ut, här verkar det ändå som om Jonas har läst mitt fina manifest.
 
Jonas trasslar också in sig i företagens ägarfrågor, och hävdar att  företagens ägare inte skulle
kunnat ha tjänat sina förmögenheter, utan att andra arbetat åt dem. Jonas får då det till att ägar-
na då kan sägas leva på andra, för att dra en parallell till de  arbetslösa, som lever som para-
siter.
 
Där ser man, man får ju nästan det intrycket att Jonas tycker att alla är lika mycket värda, och
då hamnat man ju helt snett.
 
Det vet ju alla att arbetslösa och andra bidragstagare inte är värda någonting.
 
En läkare vid Universitetssjukhuset i Umeå försökte igår hindra Jimmie Åkesson och en led-
ningsgrupp från Landstinget att ta sig in på sjukhuset, under parollen "inga nazister på vårt
sjukhus".
 
Landstingsgruppen ombad honom att återgå till arbetet, men det visade sig att han lyssnat
till mig, när jag underblåser allt hat mot Jimmie Åkesson, jag kan knappt säga namnet utan
att rysa.
 
Han stod därför kvar och återgick inte till arbetet, sådant glädjer ett hatfullt  hjärta, jag hoppas
också att han var försedd med tång, så att han inte behövde vidröra Jimmie Åkesson.
 
En professor Salim Mansun i Canada tycks ha förirrat sig riktigt ordentligt, troligen har han
inte lyssnat tillräckligt på vår egen professor Jan Hjärpe.
 
Salim är invandrad från Pakistan, och verkar nu som professor i Canada. Nu varnar han för
det hot invandrad islam utgör mot västvärlden.
 
Först tyckte jag att det lät nästan lite trovärdigt, men efter att ha lyssnat på Waberi och Jan
Hjärpe förstod jag att det bara var uttryck för islamofobi.
 
Någon länk har man ju mellan öronen, annars skulle de ju inte sitta ihop.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 
 
 
 
 

BORÅS STAD SÄTTER SIG PÅKARTAN IGEN

Borås Stad och lagtrots, igen
 
Idag skriver Borås Tidning om ett ärende, som man helst velat slippa läsa.
 
Borås Stad har under åren gjort sig känd för at strunta i gällande lager inom
många områden.
 
KAMMEN PÅ STADENS SÅ KALLADE KOMMUNJURIST TYCKS VÄXA VARJE
GÅNG MAN KAN KRINGGÅ GÄLLANDE LAGAR.
 
Väl medveten om att man sitter i säker sits, lagstiftningen bygger på att valda politi-
ker uppträder anständigt.
 
NÄR VALDA POLITIKER UPPTRÄDER OANSTÄNDIGT HAR LAGSTIFTNINGEN
INGET ATT SÄTTA EMOT.
 
Och i Borås Stad uppträder valda politiker oanständigt, gång på gång, man tycks
finna ett rent nöje i att trotsa lagen så många gånger som möjligt.
 
Det BYTskriver om idag gäller vinstöverföring från Borås Elnät, ett ärende som det
skrivits spaltmeter om, både i BT och i olika rättsinstanser.
 
Inledningsvis beslutade Förvaltningsrätten om inhibition vad gäller överföringen.
 
För att slå blå dunster i ögonen på väljarna låtsades då kommunstyrelsen
med ordföranden Ulf Olsson i spetsen foga sig i detta beslut.
 
Man hävdade då att man inte ville genomföra överföringen, då man inte ville före-
gripa rättsutvecklingen.
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT ULF OLSSON DÅ HADE SVÅRT ATT HÅLLA SIG
FÖR SKRATT, NÄR HAN LYCAKDES LURA VÄLJARNA PÅ DETTA SÄTT.
 
Vidare meddelar ansvariga att man inte ville "provovera i onödan" genom att begå
öppet lagtros,
 
Oj vad bra allt lät, inte alls Likt Borås Stad, som mer än gärna annars ägnar
sig åt just lagtrots.
 
MEN ANNAT LJUD I SKÄLLAN BLIR DET, NÄR UPPSTÅNDELSEN LAGT SIG.
 
Senare på året låter kommunledningen, med Ulf Olsson i spetsen, meddela att man
ändrat sig.
 
NU SKA MAN FÖREGRIPA RÄTTSUTVECKLINGEN OCH MAN SKA PROVOCE-
RA VÄLJARNA I ONÖDAN.
 
När man gör detta tycker man att man har väldigt mycket på fötterna.
 
MAN HAR KOMMIT FRAM TILL ATT DET ÄR JURIDISKT MÖJLIGT ATT KRING-
GÅ FÖRVALTNINGSRÄTTENS BESLUT.
 
Det finns många juridiska beslut man kan kringgå. Inom exempelvis skatterätten har
man insett detta och infört vad som kallas generalklausuler, som är avsedda om nå-
gon tänkt sig göra det juridiskt möjliga, som lagstiftaren inte avsett man ska kunna
göra.
 
Inom många andra områden utövar man lagtrots och gör det juridiskt möjligt att göra
det man inte ska få göra, genom att arbeta med bulvaner och målvakter.
 
DE FLESTA, OCH ALLA ANSTÄNDIGA, ANSER ATT DESSA KRINGGÅNGAR AV
GÄLLANDE LAGSTIFTNING ÄR OANSTÄNDIGT OCH OACCEPTABELT.
 
Det är synnerligen beklagligt att den politiska ledningen i Borås inte ingår i den krets
av valda politiker, som utgår ifrån att man ska göra det som är anständigt, utan for-
mar sin politik på det som är oanständigt, därför att det är juridiskt möjligt.
 
Den som drivit ärende mot kommunen, advokaten Olle Lindeblad, uppger sig inte va-
ra förvånad över kommunens lagtrots.
 
Det är synnerligen beklagligt att ledande politiker nu driver en politik, som med-
för att de väljare, som fortfarande innehar illusioner i någon form, också ska
komma fram till att man inte ska bli överraskad, om kommunen systematiskt äg-
nar sig åt lagtrots.
 
I en vidare mening är det inträffade helt obegripligt.
 
Alla instanser och alla medborgare borde kunna känna att man kan förutsätta
att även valda politiker riktar sin ambition mot att försöka följa gällande lag.
 
DEN DAG VALDA POLITIKER RIKTAR SIN AMBITION MOT ATT KUNNA UND-
GÅ ATT TILLÄMPA GÄLLANDE LAG, DÅ LIDER SAMHÄLLET I STORT ETT
GIGANTISKT OCH SVIDANDE NEDERLAG.
 
Ett av demokratins viktigaste grundelement sätts då i gungning.
 
DET ÄR YTTERST SORGLIGT ATT KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, ULF
OLSSON, OCH ÖVRIGA INBLANDADE INTE FÖRMÅR SE DENNA KOPPLING.
 
AE

MODERATA SKYGGLAPPAR

Moderater på villovägar
 
I dagens Borås Tidning skriver moderaterna Gunnar Axen och Jan Ericsson ett debatt-
inlägg, som i bästa fall bygger på lite eftertänksamhet.
 
Att Sverige haft en ökad sjukfrånvaro sedan 2006 är väl känt, att Alliansregeringen sut-
tit sedan dess är lika väl känt.
 
Att huvuddelen av denna sjukfrånvaro utgörs av psykisk ohälsa är också väl känt, lika
väl känt som att Alliansregeringen suttit under den tid problemet escalerat som mest.
 
Nu slår skribenterna på stora trumman för att alliansen stödjer människors reha-
bilitering, ingen har lagt så mycket på rehabilitering som Alliansen.
 
KAN DETTA MÅNNE BERO PÅ ATT INGEN ANNAN REGERING SKAPAT SÅ
STORT BEHOV AV REHABILITERING ?
 
Och så slår man ytterligare slag på trumman och pekar på att man satsar på "försäk-
ringsmedecinska utredningar" och förändrar bidragen till företagshälsvården.
 
OCH SÅ DRÄMMER MAN TILL MED DET FINASTE AV ALLT, "FÖRSÄRINGSKAS-
SAN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN FÖRDJUPAR SITT SAMARBETE INOM DEN
SÅ KALLADE ARBETSLIVSINRIKTADE REHABILITERINGEN".
 
Det därlåter ju så fint, så man måste ju bara ta till sig det, men lite betänksam blir man
ändå.
 
De flesta fördjupade samarbeten med Arbetsförmedlingen tycks ju alla ha slutat
med en ren förskräckelse, ska man verkligen fördjupa dessa förskräckelser ännu
mer.
 
Skribenternas beskrivning bygger på en ytterst defensiv och statisk attityd.
 
Man minskar inte världens högsta sjukfrånvaro genom att se till att man har
världens mest omfattande rehabilitering.
 
MED ETT MER ANSVARSFULLT OCH LÅNGGÅENDE PERSPEKTIV SER MAN TILL
ATT MAN FÅR VÄRLDENS LÄGSTA SJUKFRÅNVARO OCH DÄRMED VÄRLDENS
MINST OMFATTANDE BEHOV AV REHABILITERING.
 
Man skulle kunna säga att i skribenternas värld är det svansen som viftar på hunden.
 
För ansvarfulla politiker borde det vara en självklarhet att i en vidare mening or-
ganisera samhället, så att folk blir så lite sjuka som möjligt.
 
SÄTTA MÄNNISKAN I CENTRUM LÅTER INTE BARA KLOKT, DET ÄR KLOKT.
 
Att låta en människofientlig arbetslinje/jobblinje driva utvecklingen kan möjligen ge
en kortfristig frisering av vissa nyckeltal inför ett val.
 
MEN DET GÅR INTE TILL GRUNDEN MED PROBLEMET SJUKFRÅNVARO, I STÄL-
LET BLIR PROBLEMET FÖRSTÄRKT.
 
Låt i stället hunden vifta på svansen.
 
YTTERST GÄLLER FRÅGAN VILKEN VÄRLD VI VILL LEVA I.
 
 
AE

ANNIE LÖÖFS MYTBILDNING

Dunkelt sagt och dunkelt tänkt
 
Annie Lööf låter sig idag intervjuas i dagens Industri och där låter hon mer än gärna odla
den myt hon gärna odlar.
 
INGEN RÖSTAR PÅ CENTERPARTIET FÖR ATT PARTIET HAR EN LEDARE SOM
ÄR EN UNG KVINNA.
 
Om detta är Annie Lööfs genuina uppfattning, och inte bara en uppdiktad myt, tyder det
på en analysförmåga, som medför att Sverige mår bäst av att centerpartiet försvinner ur
riksdagen en gång för alla.
 
SBC siffor visar något helt annat än att väljarna sviker centerpartiet av det skälet att le-
daren är kvinna och ung.
 
SCB sympatiundersökningar visar att det är främst äldre och medelålders män,
ofta boende utanför Stockholm, som håller partiet flytande, som Dagens Industri
väljer att uttrycka sig.
 
OM NÅGRA BORDE BLI SKRÄMDA AV EN LEDARE, SOM ÄR UNG OCH KVINNA,
BORDE DET RIMLIGEN VARA DENNA GRUPP.
 
Kan inte Annie Lööf se detta uppenbara samband är det beklagligt, för partiet, för vä-
gen till riksdagen förutsätter nog någon form av verklighetsanknytning.
 
ATT HÅLLA SIG FLYTANDE PÅ MYTER PÅ GÅ MÖJLIGEN I ROSENBAD, MEN TÅL
KNAPPAST ATT KONFRONTERAS MED VERKLIGHETEN.
 
Däremot har gruppen kvinnliga väljare mer än halverats sedan Annie Lööf tillträdde som
partiledare.
 
Att försöka göra gällande att dessa flyr partiet till följd av en ung kvinnlig väljare
är inte bara en myt.
 
DET ÄR URBOTA DUMT, OCH INNEHAVAREN AV DEN SÅDAN DUMHET KANSKE
UTGÖR DET MER RELEVANTA SKÄLET TILL VÄLJARFLYKTEN FRÅN PARTIET.
 
I intervjun odlas andra myter mer än gärna, man kan då läsa att sverigedemokraterna vill
stänga Sveriges gränser, vilket då hotar vår export.
 
Om man lämnar mytbildningen och läser vad som är skrivet, vill inte ens sverigedemokra-
terna "stänga några"  gränser.
 
Alla större partier är överens om att vi ska ha en reglerad invandring, sverigedemokrater-
vill ha en något mer regelrad sådan.
 
Som enda parti vågar sverigedemokraterna sätta ett mål på "kvantiteten" invandring man
bör eftersträva, och den anges till 5 000 nyanlända per år.
 
Att hävda att en politik, som bygger på en mer reglerad invandring än andra partier, stän-
ger landets gränser, vittnar inte om någon större ambition att beskriva den verklighets-
bild, som föreligger.
 
Och kopplingen till en hotad export framstår i bästa fall som bara obegåvad. Hur ett
ökat utanförskap och en större arbetslöshet skulle hota vår export lär nog för all fram-
tid bli en väl förborgad hemlighet.
 
Det kan finnas en möjlig koppling, och den kopplingen ligger i att lönenivåerna
kan komma att tvingas ner om både när arbetslösheten och arbetskraftsinvand-
ringen ökar påtagligt, något man ibland kan få intrycket att Alliansregeringen ef-
tersträvar.
 
OM DET ÄR DEN OMSTÄNDIGHETEN ANNIE LÖÖF FÖRSÖKER KLÄ I ORD VO-
DE KLÄDSAMMARE OM HON VAR LITE TYDLIGARE.
 
Inför valet är nog de flesta löntagare intresserade att veta om centerpartiets politik byg-
ger på en ambition att sänka den allmänna lönenivån i landet.
 
Intervjun avslutas med att Annie Lööf skapar ännu en my, när hon säger:
 
DET ÄR HELT OTÄNKBART FÖR MIG SOM CENTERLEDARE ATT SÄTTA MIG I EN
RÖD REGERING, OM OPPOSITIONEN VINNER VALET.
 
Här kan man nog med fog påstå att analysförmågan är inte bara dålig.
 
ANALYSFÖRMÅGAN ÄR OBEFINTLIG.
 
I det fall centerpartiet överhuvudtaget sitter i riksdagen i det läget oppositionen
vinner, och om partiet då väljer att ingå ett samarbete med den "röda regeringen,
då är läget med högsta sannolikhet sådant att Annie Lööf inte behöver fatta det
valet.
 
ATT ANNIE LÖÖF DÅ SKULLE SITTA KVAR SOM PARTILEDARE DUGER INTE
ENS SOM MYT.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

ETT MODERAT STEG I RÄTT RIKTNING

Edip Noyan får gå, när tågen inte går
 
Kan man inte få tågen att gå, får man väl se till annat något annat får gå.
 
I det här fallet får moderaten Edip Noyan gå, känd för allsköns oegentlig-
heter.
 
NÄRMAST ANSVARIG FÖR DETTA, EN NÄRMAST SJÄLVKLAR SANERING,
ÄR INFRASTRUKTURMINSTERN, CHATARINA ELMSÄTER SVÄRD.
 
 
Åtgärden väger upp så många tågurspårningar, att hon är värd dagens ros.
 
Kan man månne se denna sanering som ett första steg mot ett anständigare
parti ?
 
I SÅ FALL BLIR NÄSTA STEG ATT DEN GODE WABERI FÅR RESPASS.
 
För inte kan ett parti framstå som anständigt, när man upplåter riksdagen som
arena för en som vill införa sharialagar, och som vill få Sverige att skriva om sina
lagar, så att män får slå sina olydíga kvinnor, alla fyra.
 
Tas detta steg kanske moderaterna kan framstå som nästan lika anständiga som
förr, men bara nästan, lite tänger bör nog bort också innan anständigheten blir vad
den borde vara.
 
 
AE

ATT BYGGA EN RUIN, DAGENS CITAT

Bättre kunde det inte ha sagts
 
Inget land i västvärlden har samma ökning av stressrelaterade sjukdomar som Sverige.
 
Men ingen tycks bry sig det minsta, hjulen ska bara snurra fortare och fortare,
med allt fler psykiskt sjuka.
 
ARBETSLINJE, ARBETSLINJE, JOBBLINJE OCH JOBBLINJE, ÄR DET NÅGON
SOM HÖRT DET FÖRUT.
 
Men det finns faktiskt sådana som både inser och bryr sig, Magnus Birro tycks vara en
sådan udda fågel.
 
I dag skriver han många kloka ord i Expressen och det finns anledning att se en formu-
lering som värd att utgöra dagens citat:
 
VÅRT SAMHÄLLE ÄR EN RUIN DÄR VI TROR ATT VI BYGGER NÅGOT MEDAN VI
I SJÄLVA VERKET BARA UTGÖR HJÄLPREDA I SÖNDERFALLET.
 
Vad då ruin menar säkert samhällsbyggarna i regering och riksdag, vi gör ju inget än
att satsa på investeringar, som gör att hjulen kan surra fortare och fortare.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Vårvärmen tycks hålla i sig under veckan och vi ser allt fler vårtecken på olika platser.
 
I Biskopsgården och på några andra ställen sköts det vilt av glädje för att fira vårens
ankomst. Även I Botkyrka sköt man in våren, här väckte man även en sovande lägen-
hetsinnehavare, för att han inte skulle missa festligheterna.
 
Vad vore då våren utan den fria rörligheten.
 
Vår svenske honorärkonsul i Ryssland, Torbjörn Törnqwist, är nu åter aktuell i nyhets-
media, och vi minns honom från den tiden han samarbetade med Carl Bildt den Store.
Som tack för de tjänster han utförde  åt Carl Bildt, utnämndes han 4 månader efter Carl
Bildts tillträde till konsul i Ryssland.
 
Han har där gjort sig känd, som en av Putins närmaste rådgivare, och har i med hjälp av
Putin lyckats bli en av världens rikaste män.
 
Det är så Carl Bildt bedriver ansvarsfull utrikespolitik, och det är så vi stödjer korruptio-
nen i Ryssland.
 
Landets tre största friskolekoncerner uppvisar nu kraftigt förbättrad lönsamhet, bland
annat tack vare ett stort kostnadsmedvetande, som bland annat tagit sig uttryck i att
antalet lärare blivit allt färre och att många av dessa är obehöriga.
 
Genom att uppmuntra denna ökade lönsamhet tar vi ansvarsfullt ansvar för att kvalitets-
kontrollen säkerställer att skolkoncerneras överskott återförs i verksamheten.
 
Beträffande skolorna gör vi där ett ytterligare omslag, då vi avsätter medel för att minska
antalet elever i klasserna.
 
Sedan 2006 visar nu olika rapporter att antalet elever i klasserna ökat med 3,7 elever, vi
skickar gärna ett tackkort till Stefan Lövfen för att han uppmärksammat oss på att det är
val, så att vi kan minska det antal elever vi tidigare har ökat.
 
Vi erfar i dag att Telias förre VD, Lars Nyberg, av revisorerna föreslås att ej få ansvarsfri-
het.
 
Som störste ägare ser vi det som en välsignelse, att vi hann dela ut avgångsvederlag och
annat, innan detta blev känt.
 
Vi ser också positivt på att Lars Nyberg blev återvald i Autolivs styrelse, har man en gång
kommit i närheten av köttgrytorna ska man inte komma därfirån i första taget, det gäller
inte bara politiker.
 
EU opinionen ser ut att ha blivit mer negativ inför EU valet i vår, och vi tar till oss detta.
Bland annat har vi sedan en tid arbetat hårt för att EU ska göra besparingar inom olika
områden, bland genom att man skär i lönekostnader för kommissionärer och parlamenta-
riker.
 
Tillgångliga uppgifter tycks bekräfta att vi har varit framgångsrika, mycket framgångsrika.
 
Enligt tillgängliga uppgifter har vi ansvarsfullt och framgångsrikt lyckats få ner Cecilia
Malmströms lön till bara 40 miljoner, efter skatt förstås.
 
Det är så vi tar ansvar för att Eu utvecklas i rätt riktning.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE
 
 

INGA NAZISTER PÅ VÅRA GATOR

Det bidde inte ens en tumme
 
Den så kallade nazistattacken i Malmö har väckt starka reaktioner.
 
Ju mindre man vetat om vad som hänt, desto starkare har man reagerat.
 
FREDRIK REINFELDT, MORGAN JOHANSSON, STEFAN LÖFEVN, ALLA
HAR ANSETT SIG VETA ALLT FULLT UT, UTAN ATT VETA DET ALLRA
MINSTA.
 
Hade man varit mer mån om sanningen hade nog reaktionerna varit måttligare,
man får i alla fall hoppas det.
 
Ännu är det inte helt klarlagt exakt vad som hände och hur det hände.
 
DET SOM ÄR KLARLAGT ÄR ATT POLISEN VARIT LITE FÖRSIKTIGARE
I SINA UTTALANDEN ÄN FREDRIK REINFELDT, MORGAN JOHANSSON
OCH STEFAN LÖFVEN.
 
Denna försiktighet visar sig nu bero på att polisen haft annan information än
den Fredrik Reinfeldt, Morgan Johansson och ´Stefan Löfven byggt sina primi-
tiva reaktioner på.
 
Upprinnelsen till bråket tycks ha varit helt annat än vad Fredrik Reinfeldt,
Morgan Johansson, Stefan Löfven och många andra byggt sina reaktioner
på.
 
Både Expressen och Kvällsposten uppger sig ha goda källor, som anger hur
polisens utredning ser ut så här långt.
 
Denna utredning bygger på ett antal vittnesuppgifter i storleksordningen 15 - 20
vittnen, vittnesuppgifter som enligt källorna är både samstämmiga och trovärdiga.
 
Enligt polisens uppgifter, som den anges av källor till Expressen och Kvälls-
posten, ser upprinnelsen ut på ett helt annat sätt.
 
Ett antal personer, kalla dem gärna nazister, rasister, fascister, sådant betyder in-
get längre i den svenska debatten, sant är tydligen att några tillhörde svenskarnas
parti, lämnade en pub, vilken de besökt.
 
På väg från puben blev de igenkända som "nazister" av några i den så kallade
fredliga demonstrationen, fascisterna och nazisterna var ganska få till antalet, sex
stycken har uppgivits.
 
När de fredliga demonstranterna upptäckt dessa "nazister"  satte en hop på 15 - 20
fredliga demonstranter iväg för att "rensa våra gator från nazister".
 
Nazisterna, färre till antalet, flydde då, men oturen ville att en av nazisterna" i sam-
band med denna jakt på dem ramlade och föll.
 
I samband med detta hann de fredliga demonstranterna ikapp "nazisterna",
som då valde att försvara sig.
 
Att "nazisterna" hade tillgång till knivar att försvara sig med medförde att utgången
blev som den blev.
 
Bland de fredliga demonstranterna, som jagade ikapp "nazisterna" finns ett
antal kända namn, knutna till både AFA och Revolutionära Fronten, organisa-
tioner som SÄPO anser vara både våldsbejakande och samhällsfarliga.
 
Hur många av de som reagerat har fått denna beskrivning som underlag för sina
primitiva reaktioner ?
 
Ingen, alla har inledningsvis varit mer än angelägna att utgå ifrån att "nazis-
terna oprovocerat startat våldet.
 
Kommer denna något annorlunda beskrivning att förändra reaktionerna hos de som
reagerat som de gjort inledningsvis ?
 
Oddsen för detta är inte speciellt höga.
 
I SVERIGE FINNS I VISSA AVSEENDEN BARA EN SANNING, OM DEN ÄR SANN
ELLER INTE ÄR AV HELT UNDERORDNAD BETYDELSE,
 
 
AE
 

UBÅTSHAVERI

En dålig affär tycks följas av en sämre
 
Dagens uppgift om att kvalificerad personal lämnat Kockum för att gå över till SAAB
ger inga goda vibbar.
 
Större försvarsaffärer tycks nu omges av inslag av det mindre goda slaget.
 
Havererad haubitsaffär med Norge har vi i färskt minne, likaså en havererad, i vart
fall mycket fördyrad, affär med Man gällande tunga fordon .
 
Det är inte heller en vågad gissning att Schweiz nu drar åt sig öronen i samband med
folkomröstningen angående Gripen, vem vill att Sverige ska bestämma hur schweizarna
ska rösta.
 
Nu kröner FMV, med försvarsdepartements goda gillande, kronan på verket och
ser till att även anskaffningen av ubåtar blir någon vi inte glömmer i första ta-
get.
 
En affär, uppgående till ungefär 4 000 000:- för två ubåtar, ser ut att även den bli ett
gigantiskt misstag.
 
Efter att ha lagt ut 600 000:- i utvecklingskostnader till Kockums, avbryts samarbetet
med varvet, motiven ligger i dunkel, men det är lätt att få det intrycket att man helt en-
kelt inte vill göra affären med det tyskägda varvet Kockum.
 
Affären rullar då vidare med 25 000 000:- avsatta för att SAAB ska se över möjlighe-
terna att gå in i affären.
 
Dagens besked att chefen för ubåtsdivisionen vid Kockum, samt 7 övriga che-
fer sagt upp sig och köpts över av SAAB är illavarslande.
 
DET ÄR LÄTT ATT TOLKA DETTA SOM ATT SAAB REDAN SER DET SOM GIVET
ATT DE FÅR AFFÄREN.
 
Hur den situationen kan bestå med de upphandlingsregler vi har lär i så fall vi inte
få någon förklaring till, det heller.
 
AE
 

FLYGSTOPP FÖR GRIPEN I SCHWEIZ

De dumma schweizarna
 
Vi har i alla tider fått höra att vi skulle vara "die dumme Schweden", men här tycks det
vara hög tid att tänka om.
 
För något dummare än schweizare kan man väl knappast tänka sig.
 
JASGRIPEN AFFÄREN VISAR HUR DUMMA DESSA ÄR.
 
Först träffar de ett avtal med svenska staten, som ger dem ett fast pris på de plan de
köper. Skulle styckepriset för planen bli högre genom tillkommande utveckling och
annat, så skulle svenska staten till 100 % stå för detta, genom att de plan svenska
staten köper blir dyrare, här gäller inget fast pris.
 
Så dumma avtal kan ju bara schweizare göra.
 
Sedan skriver man avtal om motköpsaffärer, till lika stort belopp som köpeskillingen
för Gripen,och  grundluras på det sättet att motköpsaffärerna blir bindande även om
man inte köper Gripen.
 
Så dumma affärer kan ju bara schweizare göra.
 
När affären närmar sig folkomröstningen vill Sverige ingripa i deras demokratiska pro-
cess för att hjälpa dem att tycka rätt i omröstningen. Själva har vi ju stor erfarenhet
av att politiker får oss att tycka rätt, så här har ju Schweiz mycket att dra nytta av.
 
Ändå tackar schweizarna nej till detta generösa erbjudande, man skriver till och med
till vår ambassadör, att man betackar sig för att dra nytta av våra goda kunskaper, när
det gäller att få folk att tycka rätt.
 
Så dumma kan ju bara schweizare vara.
 
För att göra det lättare för schweizarna att kunna fatta rätt beslut i folkomröstningen
har Sverige varit så generösa, att man planerat ett antal flyguppvisningar i Schweiz in-
för folkomröstningen.
 
Nu tackar Schweiz regering nej till detta också, tros att det bara var avsett som normal
marknadsföring, som Carl Bildt den Store väljer att beskriva det hela.
 
Och dessutom har vi ju blivit ombedda av den ena sidan i omröstningen för att  man
ska kunna påverka omröstningen i rätt riktning.
 
Alla vet ju vad en flyguppvisning kostar, att tacka nej till detta vittnar om ren dumhet.
 
Så dumma kan bara schweizare vara.
 
Men får ju vara innerligt tacksamma för att vi själva inte är lika dumma, hur skulle det
då gå.
 
I VÄRSTA FALL FICK VI KANSKE SÄLJA GRIPEN TILL SCHWEIZ.
 
 
AE

FÖRETAGSSAMHETEN FÖDAR I DET NYA SVERIGE

Entreprenörskapet breder ut sig
 
Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson har vid flera tillfällen talat sig varma för det entre-
prenörskap, som följer med invandringen.
 
Enligt dessa skulle vi svenskar vara mindre begåvade, mindre utbildade men
framför allt mindre företagssamma än nyanlända svenskar.
 
 
MÅNGA GÅNGER HAR MAN KÄNNT SIG TVEKSAM TILL DETTA BUDKSKAP,
HÅLLER VI VERKLIGEN MÅTTET SÅ DÅLIGT.
 
Men PISA rapporten och en del andra uppgifter tyder på att vi kanske måste tänka
om, vi kanske är just så oföretagssamma som Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson
hävdar.
 
Vissa uppgifter tyder nu på detta, att vi måste tänka om och acceptera att vi
är både okunniga och oföretagssamma.
 
Tillgängliga uppgifter tyder på just detta, och framför allt tycks nyanlända i Malmö
vara de mest företagssamma.
 
Media och Kronfogdemyndigheten har till en med en så kallad tioitopplista
över vilka i Malmö bland nyanlända svenskar som är mest företagssamma.
 
IBRAHIM SABIH TOPPAR INTE DENNA LISTA, MEN FÖRETAGSSAM ÄR HAN.
 
Han står som ägare till 1 929 bilar,och antalet bilar han äger är så stort, att företags-
samheten inte medger att han betalar parkeringsböter och fordonsförsäkringar.
 
Den illvilliga Kronfogdemyndigheten, som för övrigt tycks vara rent rasistisk,
tar inte vederbörlig hänsyn till Ibrahims tidsbrist , utan har ungefär 19 000 ä-
renden registrerade på honom.
 
SKULDEN TILL KRONOFOGDEMYNDIGHETEN UPPGÅR TILL 41,1 MILJONER.
 
Då Ibrahim inte kan köra alla bilarna på en gång, hyr han ut dem till andra, själv-
klart av ren vänlighet.
 
VÄNLIGHETEN TYCKS VARA SÅ STOR ATT DENNA UTHYRNING SKER HELT
SVART.
 
Då alla ansvariga myndigheter vet att detta pågår, men inger gör, drar Ibrahim själv-
klart den slutsatsen att uthyrningen är skattefri.
 
Så han väljer, på goda grunder, att inte besvära Skatteverket med sin skatte-
fria verksamhet.
 
Ibrahim är känd för att vilja göra sätt för sig, och har hört ryktas om att svenskar
med försörjningsstöd tvingas göra sig av med bilar för att kunna få stöd.
 
Då Ibrahim anser att han klarar sig alldelses utmärkt på den skattefria uthyr-
ningen, och det faktum att Kronofogden lånar ut stora summor, har han be-
gärt att slippa få både etableringsstöd och etableringshjälp, inte heller vill
han ha bostadsbidrag.
 
MEN ALLA DESSA FÖRSÖK HAR VISAT SIG FRUKTLÖSA, ALLA MYNDIG-
HETER ENVISAS MED ATT TVINGA PÅ HONOM OLIKA BIDRAG TROTS ATT
HAN KLARAR SIG UTAN OCH INTE VILL HA DEM.
 
Som är väl känt gäller ju jantelagen i Sverige, och det finns tyvärr ett antal svenskar,
lyckligtsvis bara ett fåtal, som anser att Ibrahims verksamhet inte är förenlig med la-
gen.
 
Dessa, givetvis är de rasister, anser dessutom att myndigheterna borde göra
något åt det.
 
MEN MYNDIGHETERNA SLÅR IFRÅN SIG MED BÅDE HÄNDER OCH FÖTTER
OCH MENAR.
 
Man kan ju inte göra något åt någonting man inte får prata om.
 
Var tid skriver sin egen historia, vår tids historia säger att vi är tvungna att
tycka att Ibrahim gör rätt, annars stämplas vi som rasister och blir av med
våra arbeten, i den mån var har något sådant.
 
DET MEST TROLIGA ÄR ATT DE SOM HYSER DESSA UPPFATTNINGAR INTE
HAR ARBETE, DÅ DE ÄR BÅDE OUTBILDADE,OBEGÅVADE OCH SOCIALT,
FÖR DET ÄR MAN JU OM MAN INTE HAR DEN RÄTTA UPPFATTNINGEN I DES-
SA FRÅGOR, I VART FALL I SVERIGE.
 
Men det är inte givet, knappast troligt, att framtidens historieskrivare kommer fram till
att Ibrahim och de andra entreprenörerna på listan ägnade sig åt verksamheter, som
man skulle blunda för.
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
 Krisen på Krim går nu in i en ny  och allvarligare fas och EU står nu enade som aldrig
förr mot Rysslands aggressioner.
 
Enigheten om att införa sanktioner i olika former är total. Särskilt Storbritannien hävdar
att enigheten måste upprätthållas då deras banker tjänat oerhört stora belopp på ryssars
investeringar.
 
Angela Merkel margerar enigheten genom att understryka att 6 000 tyska företag verkar
i Ryssland, så man får ta både Krim, Ukraina och vad man vill, bara man arbetar för busi-
sess as usual.
 
Även Gerhard Schröder säger sig stå bakom den enade tyska fronten mot Ryssland.
 
Frankrike i sin tur markerar enigheten genom att understryka att man måste fullfölja affä-
ren, där man säljer två krigsfartyg till Ryssland, så att de bättre kan blockera infarten till
Krimhalvön.
 
Med denna totala enighete inom EU kan jag återigen säga, vad vore Europa utan EU.
 
Schwiez tycks nu ha förirrat sig på villovägar, när regeringen har beslutat sig för att stop-
pa vår förevisning av JAS Gripen, med motivet att man inte vill känna sig påverkad av
svenska interventioner.
 
Har regeringen i Schweiz inte lärt sig någonting. om hur affärer går till, vi har ju hela tiden
sagt att vi bara vill hjälpa dem.
 
Ubåtsaffären går nu i den riktning vi hela tiden planerat. 8 viktiga chefer, bland annat che-
fen för ubåtsdivisionen, har nu sagt upp sig och går över till SAAB.
 
Vi ser detta som ett viktigt steg, för att även i denna affär riktigt kunna gynna Wallenbergs-
sfären.
 
Som alla förstår hade SAAB inte tagit detta steget utan att vi under bordet utlovat affären
i förväg, det är så vi ansvarsfullt arbetar.
 
Köpet av två ubåtar blir nu mycket dyrare, då SAAB ska gynnas framför andra, och med
vår krona för krona politik förstår ju alla att någon måste betala.
 
Det blir de äldre, här också.
 
Flygkatastrofen i Asien har tagit en ny vändning. Ett av de falska passen tycks nu vara kopp-
lade till en iransk medborgare, som hade för avsikt att smugglas in i Sverige och begära a-
syl.
 
Detta påminner oss återigen om att Sverige är det land, som mest aktivt bidrar till att falska
pass ska göra det möjligt att utföra både terroraktioner och människosmuggling. Förra året
lyckades vi tappa bort 60 000 pass.
 
Det är så vi tar ansvar för säkerheten i världen.
 
Financial Times skriver idag att de fem största bankerna inom EU står inför ytterligare kost-
nader på 887 miljarder till följd av valutaproblem och oegentligheter i verksamheten.
 
Det känns befriande för oss att vi ska ges möjlighet att medverka till att bankerna även här
undgår att ta ansvaret.
 
Med vår krona på krona politik kommer även denna ansvarsfulla medfinansiering av krimi-
nella banker att drabba äldre och andra.
 
Jag säger återigen, tryggare än med EU kan man inte vara.
 
Vi gör nu ett nytt omslag och stjäl ytterligare en ide från oppositionen genom att föreslå att
klasserna på grundstadiet ska göras mindre.
 
Det tog oss 7 långa år, och ett förslag från oppositionen för att kunna inse detta, men jag säger
återigen.
 
Vi gör vilka omslag som helst, bara vi vinner valet.
 
Rapporter visar nu att korruptionen inom SIDA är betydligt mer omfattande än vad vi tidigare
trott.
 
Jag säger återigen, Carl Bildt den Store kan man alltid lita på, när det gäller att inte ha kon-
troll över sin verksamhet.
 
Världsbanken upplyser oss nu om att vi är näst intill sämst i klassen på att stimulera ny före-
tagssamhet. Man pekar då på att när det tar 1/2 dag i andra länder att starta nytt företag, så
tar det ungefär 14 dagar i Sverige.
 
Vad världsbanken inte uppmärksammat är att det också startas färre nya företag i Sverige,
och då måste det ju också ta längre tid för varje nystartat företag.
 
Vi får inte heller glömma att Annie Lööf har ansvaret för detta.
 
Boken om Carnegies fall kommer nu ut inom kort, och där framställs det som om jag återi-
gen ljugit inför KU, man menar då att det jag inte sagt stämmer.
 
Jag säger återigen, jag kan inte kommentera enskilda fall, hur skulle jag kunna komma i-
håg, när jag ljög eller inte ljög i KU.
 
Vårtecknen blir nu alltfler, förutom ihjälfrusna svalor ser vi skaror av vägpirater, som för-
gyller vägarna med hjälp av den fria rörligheten.
 
Vår egen undfallenhet medför också att våren för dessa vägpirater kan firas riktigt ordent-
ligt.
 
Även gruppvåldtäkter, bland annat i Strömsholm, visar att våren nu ah anlänt på riktigt.
 
Särskilt glädjande är då att långväga gäster, ända från Uzbekistan, väljer att fira våren i
Sverige.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
          
 
AE
 

DAN ELIASSON FÅR EN ATT VILJA KRÄKAS

Kräkgeneralen lever upp till sitt rykte
 
Vi har länge känt till att sjuktalen bland befolkningen stigit kraftigt sedan 2006.
 
Vi har inte med säkerhet vetat varför.
 
DET KAN JU VARA EN TILLFÄLLIGHET ATT ALLIANSREGERINGEN STYRT
LANDET KRAFTFULLT OCH ANSVARSFULLT SEDAN 2006.
 
Men riktigt säkra har vi inte kunnat vara, fram till idag, då vi med full säkerhet vet
vad som i viss utsträckning bidragit till de höjda sjuktalen.
 
ANLEDNINGEN I VISS UTSTRÄCKNING ÄR GENERALDIREKTÖREN VID FÖR-
SÄKRINGSKASSAN DAN ELIASSON , I FOLKMUN KALLAD FÖR KRÄKGENE-
RALEN, FÖR SIN STORA SOCIALA KOMPETENS, SOM BLAND ANNAT TAR SIG
UTTRYCK I ATT HAN VILL KRÄKAS PÅ PERSONER HAN INTE GILLAR.
 
Den i folkmun numera så väl kände kräkgeneralen är ansvarig för försäkringskas-
san, och det ansvaret innefattar ett vitt ansvar för verket, bland annat att organi-
sera verket, så att de anställda mår bra, i vart fall så att de inte far illa.
 
I stället för att organisera verket, så att de anställda inte far illa, har då kräkge-
neralen organiserat verket, så att de anställda mår illa, riktigt illa, så illa att
många gråter när de anländer till arbetet.
 
Dan Eliasson är ju känd för att spara in på både det ena och det andra, bland annat
sparar han in på ersättning till döende cancersjuka, för att verket ska kunna spara
en och annan krona åt den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Krona för krona politik kallas det numera.
 
Kräkgeneralen har nu gått vidare i sin spariver och har då inrättat så kallade
flexkontor för personalen, som ska kunna spara ytterligare några kronor åt
den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
När personalen anländer till  arbetet saknar de arbetsplats och får leta reda på ett
hörn där de kan härbärgera, efter att ha hämtat dator mm i ett förvaringsskåp.
 
Alla hittar inte en plats att sitta på, sparivern har sträckt sig så långt att
inte alla ska få tillgång till platser, när de arbetar.
 
DE SOM SPARATS UR HAMNAR UTANFÖR GEMENSKAPEN OCH FÅR SITTA
ISOLERADE OCH AVSKILDA, OFTA MEDFÖR DET ATT DE TAR TILL GRÅTEN.
 
Kräkgeneralens spariver har lett till väsentligt höjda sjuktal inom myndigheten och
till väldigt dålig arbetsmiljö.
 
MEN VAD GÖR DET, PENGAR HAR JU SPARATS TILL DEN ANSVARSFULLA
ALLIANSREGERINGEN.
 
Dan Eliasson och hans gelikar i regeringen kallar detta gör att värna om försäkrings-
kassans viktigaste resurs, de anställda.
 
Försäkringskassans uppgift är ju bland annat att svara för rehabilitering av
sjuka, så att de kan återkomma i arbete.
 
HÄR HAR DÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN EN GENERALDIREKTÖR, SOM IN-
TERNT I STÄLLET ARBETAR FÖR ATT PERSONALEN SKA BLI SJUKA OCH
MÅ DÅLIGT.
 
Viss logik kan man ju skönja i allt eländet, de få som är friska och arbetar på myn-
digheten får ju mer att göra, då alltfler blir sjuka.
 
Då kan ju verket inrikta sig på att begära ökade anslag, något som tycks vik-
tigare i vissa kretsar än att värna om personalen.
 
EN GENERALDIREKTÖR, SOM ANSTRÄNGER SIG FÖR ATT FÅ SINA MED-
ARBETARE ATT MÅ DÅLIGT, GRÅTA OCH SJUKSKRIVA SIG OCH OVANPÅ
DETTA ANVÄNDER VERKETS HEMSIDA FÖR ATT I SIN MYNDIGHETSUTÖV-
NING INFORMERA LANDET OM ATT HAN KRÄKS PÅ SÅDANA HAN INTE GIL-
LAR.
 
Att regeringen har förtroende för kräkgeneralen är ju alldeles uppenbart, generaldi-
rekörer utan förtroende hamnar ju på Elefantkyrkogården för mindre förseelser än
att deras myndighetsutövning omfattar att vilja kräkas på vissa
 
Frågan inställer sig nu.
 
Att Dan Eliasson får hållas är det avsett som en ren provokation mot väjar-
na.
 
ELLER BEROR DET BARA PÅ ENFALD OCH INKOMPETENS.
 
Om höga tillsättningar styrdes av annat än enfald och inkompetens vore det själv-
klart att Dan Eliasson skilts från sin post.
 
TILL OCH MED INNAN DET BLEV KÄNT ATT HAN VILLE SINA ANSTÄLLDA
ILLA.
 
 
Kräkgeneralen
AE
.
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikankt hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Väljarundersökningarna kommer nu slag i slag, och i dag har vi både YouGove och Uni-
ted Minds.
 
Båda visar att väljarna tröttnat på Alliansen, något som nu inte längre spelar någon roll.
 
Det enda som numera spelar någon roll är att de förfärliga sverigedemokraterna inte kan
få en vågmästarroll, vilket nu är helt uteslutet genom att Folkpartiet tröttnat på oss och vill
samregera med socialdemokraterna, men först efter valet.
 
Innan valet ska de låtsas ingå i Alliansen, men bara så länge Jan Björklund är kvar.
 
Vi får nu säkra tecken från olika rapporter att de flesta medborgarna är negativa till EU.
Jag får här bekräftat att de är precis så mentalt handikappade, som jag skrev i mitt fina
manifest, Det Sovande Folket.
 
Alla borde inse att EU är ett stort fredsprojekt, det enda fredsprojektet, får vi bara med
Ukraina, VitRyssland, Moldavien och några andra gamla sovjetiska sattelitstatet med
i EU, så kommer vi att få fred i vår tid en gång till.
 
Och utan EU hade ju Frankrike och Tyskland hållit  på och krigat med varandra för fullt,
det inser ju alla.
 
Och ett införlivande av Turkiet med EU medför också att demokratin inom EU plötsligt
tar ett stort steg framåt.
 
Att man måste vara mentalt handikappad för att ställa sig negativ till EU inser ju därför
alla, mest av alla inser folkpartister detta.
 
Úkraina krisen vållar fortfarande stor oro världen över, även i Sverige. Ryssland avfär-
dar nu all tankar på att man skulle kunna anfalla Sverige som absurda.
 
Man menar då att dessa tankar är lika absurda, som om någon tidigare skulle komma på
tanken att Ryssland skulle kunna tänkas annektera Krim.
 
Vi satsar nu mer på förskolorna och gör även här ett omslag. Först satsade vi mindre och
nu satsar vi mer.
 
Det är så vi skapar trovärdighet när det gäller vår långsiktiga politik.
 
Satsningen på förskolor följer också vår nya krona för krona politik, vilket här innebär att
vi tar från de äldre för att ge till de yngre.
 
Vi får aldrig falla för frestelsen att ställa grupp mot grupp.
 
I går blev det känt genom en undersökning Företagarna gjort att kvinnor är mindre lönsam-
ma än män, genom att de som VD skapar mindre vinstmarginalet än manliga VD.
 
För att inge ytterligare utredningar ska kunna bekräfta att kvinnor är mindre lönsamma kom-
mer vi att utfärda ett påbud att alla kommande utredningar av detta slag ska ske med tyd-
ligt hensperspektiv.
 
Inga verklighetsbeskrivningar får lägga hinder i vägen för vår satsning på att kvotera in
mindre lönsamma kvinnor i bolagsstyrelserna.
 
För en vecka blev det känt världen över att vår kommissionär Cecilia Malmström blev an-
mäld för förtal och ärekränkning i Spanien, av någon underlig anledning har media i Sveri-
ge vägrat att skriva om detta, trots alla påtryckningar vi gjort.
 
Vi vill ju inte bli beskyllda för att försöka dölja, vad som kan kännas besvärande för oss.
 
Inför valet, främst EU valet, har vi fått indikationer, som tyder på att folk inte vill rösta, då
de upplever sig  sakna makt, och skälet skulle då vara att de tror att de inte har någon makt.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen vill nu undanröja alla dessa osäkerheter, att folk tror att
de inte har någon makt.
 
Genom att vi gjort kraftiga inskränkningar i både åsiktsfriheten och yttrandefriheten så sak-
nar folk den makt de borde ha, det är inget de behöver gå omkring och tro eller känna sig
tveksamma till.
 
Ingen ska behöva betvivla att vi eftersträvar att göra åsiktskorridoren så snäv som möjligt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
        
 
AE
 
 

HUMOR I HENVÄRLDEN

Kvinnodagen får en humoristisk inramning
 
Vi har ju matats med information, statistik och uppgifter av varierande karaktär hur
viktigt det är att kvinnor får dela på makten i företag, både vad avser styrelser,
VD poster och ledningsgrupper.
 
Kvinnor ska då kunna ge företagen inträde till marknader, dit man annars inte når.
 
DEN MESTA AV INFORMATIONEN INOM DETTA OMRÅDE ÄR UTFORMAD SÅ ATT
ALLA SKA FÖRSTÅ ATT MAN BARA FÅR TYCKA I EN RIKTNING.
 
Åsiktskorridoren igen.
 
Lagom till firandet av kvinnodagen får feminismen en present, som många kan tycka va-
ra humoristisk, men feminister i alla läger har säkert lätt för att hålla sig för skratt.
 
Företagarna har gett sig på vågstycket att undersöka hur företagens lönsamhet är re-
taterad till valet av VD, manlig eller kvinnlig, sett till vinstmarginalen.
 
Och det är här det bör stocka sig i halsen på Gudrun Schyman och hennes gelikar.
 
FAST GUDRUN SCHYMAN ÄR INTE SEN ATT HAKA PÅ DENNA HUMORISTISKA
TREND OM FEMINISM.
 
GUDRUN SCHYMAN UPPGER IDAG MED TVÄRSÄKERHET ATT FI SKA KOMMA
IN I RIKSDAEGN TILL HÖSTEN.
 
Kan det bli roligare.
 
Man undrar också  hur hon kan hålla masken med denna humoristiska ådra, men åter till
vinstmarinalerna.
 
FÖRETAGARNA HAR GJORT EN UNDERSÖKNING BLAND 125 000 FÖRETAG OCH
UNDERSÖKT VINSTMARGINALERNA.
 
Där män är VD uppgår den genomsnittliga vinstmarginalen till 8,4 %, men den uppgår ba-
ra till 7 % i de företag som leds av kvinnor.
 
Nu gäller det bara att avvakta och se vad vinstmarginalen blir när kvinnorna kvo-
terats in i bolagens styrelser, det är ju genom detta samma marknader som ska e-
rövras, som inte erövras genom kvinnliga VD.
 
Även Företagarna väljer att se på resultatet med en glimt i ögat, och menar att det åter-
står att undersöka vad det hela beror på.
 
DET BEROR JU PÅ DET UNDERSÖKNINGEN KOMMIT FRAM TILL, FÖRETAG MED
KVINNLIGA VD HAR EN LÄGRE GENOMSNITTLIG VINSTMARGINAL.
 
Man får väl utgå ifrån att utredarna inom Företagarna bestått av bara män, annars ha-
de ju resultatet blivit ett annat, och roligt måste de haft.
 
 
Dagens skämt, riksdagen nästa
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Helgen har som vanligt varit lugn, och vi kopplar detta till våra stora satsningar på poli-
sens arbete.
 
Den kalla natten gjorde att man tog vad som fanns för att kunna värma sig. Ett antal
bilar fanns då väl till pass i Söderort och gjorde det möjligt att öka tillväxten.
 
I vår tvåstatslösning Malmö utbröt stora festligheter på Möllevångstorget, bara en rå-
kade komma i vägen för en kniv och fick livshotande skador.
 
För att kunna lösa sina uppgifter menar nu Riskpolisstyrelsen att man bara behöver 2
miljarder för att täcka upp vår krona för krona politik.
 
Vi kommer därför återigen se över BRÅ:s brottsstatistik, så att vi får fler uppklarade
brott.
 
Kvinnodagen firades i Stockholm med blivande mödrar och personal inom förlossnings-
vården som demonstrerade för vår ansvarsfulla sjukvårdspolitik.
 
Särskilt tacksamma tycks man ha varit för att antalet vårdplaster blivit färre, trots att vi
utlovar att de skulle bli fler.
 
Man demonstrerade också för att kostnaderna för bemanningspersonal skulle öka ännu
mer, så att man fick åka ännu längre för att föda.
 
Folkpartiet lägger nu på sitt möte fast sin politik inför valet. Jan Björklund menar då att
något samarbete med socialdemokraterna just nu inte är aktuellt.
 
Det blir aktuellt först efter valet.
 
I övrigt räknar man inom partiet att Marit Paulsson ska utgöra draglok inför EU valet
genom att vara snorkig mot okunniga väljare.
 
I övrigt har Alliansen under helgen lagt fram sin valplattform, och vi bygger här fortsatt
på vårt förnyelsearbete, det som inte gick hem i går, går hem i morgon, bara vi lär oss
att göra tvärtom och krona för krona.
 
Vi har därför återuppväckt Grouch Marx gamla talesätt:
 
Detta är vår politik och våra visioner, om väljarna inte gillar dem har vi en annan politik
och andra visioner.
 
Apropå krisen i Ukraina skriver SvD i dag, att Putin nu väckt de politiska ledarna i EU,
som hitintills uppträtt som sömngångare. Den kritiken tar vi lätt på, ingen i regeringen
går i sömnen mig veterligt.
 
Och inte går det att väcka oss heller.
 
Expressen skriver i dag initierat om vår försvarspolitik, och menar att vi står väl rustade
för ett ökat hot från Ryssland.
 
Man menar då att vår krona för krona politik medfört  en så stor satsning på allt fler offi-
cerare att personalförsörjningen i övrigt hamnat i kris och att armen nu bara består av
små spridda öar i landet.
 
Detta tar vi till oss, vi ska nog få bort officerarna också, ge oss bara fortsatt förtroende en
mandatperiod till.
 
Expressen beskriver också vältaligt försvarets nya doktrin, där den primära uppgiften är
att hålla flygindustrin vid liv, så att vi kan exportera JAS Gripen.
 
Bättre kunde vår nya försvarsdoktrin inte beskrivas.
 
Vi fick nyligen oroade rapporter från Birmingham i England, där islamistiska organisatio-
ner genom olika kupper lyckats avsätta både lärare och rektorer för att sedan ersätta des-
sa med mer lämpade muslimska lärare.
 
I brev försöker man nu sprida detta över landet.
 
Jag tog upp detta med min gode vän Waberi och han lovade att man inte skulle följa efter
detta, så länge vi gjorde som han ville, och det gör vi ju.
 
Vi står nu inför våren och vi ser redan de första tecknen på att den fria rörligheten utveck-
las som tänkt.
 
Vägpiraterna har nu hittat hem igen, ingen kommer att ingripa mot dem i år, heller.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Det gångna dygnet har varit lugnt och bekräftar vår ansvarsfulla politik, som syftar till
att alla ska känna sig trygga.
 
Ett antal skottlossningar och mordbränder i tvåstatslösningen Ryds i Norrköping föränd-
rar inte detta.
 
Däremot riktar det moderata kommunalrådet Paul Lindwall skarp kritik mot de som ut-
satts för beskjutning och överväger att anmäla detta till diskrimineringsombudsmannen.
 
Alla är lika mycket värda, och de som skjuter på andra ska inte var mindre värda än
andra.
 
Tågtrafiken i Skåne är under dagen stoppad för att den kontaktledning fallit ner och stop-
pat tågtrafiken. Detta bekräftar Alliansregeringens stora och ansvarsfulla satsningar på
järnvägsnåtet.
 
I svaga stunder har jag själv trott att det inte längre fanns några kontakledningar som kan
falla ner.
 
Så länge det finns kontaktledningar som kan falla ner och stoppa tågtrafiken har regerin-
gen fortsatt förtroende för generaldirektören Gunnar Malm.
 
Vi firar idag kvinnodagen och inom alliansregeringen gör vi det genom att hålla Anna Barta
borta från offentligheten.
 
Finland tycks ändå ligga efter Sverige i vissa avseenden. Man har där bjudit in imanen
Bilab Philips, som kommer att hålla ett föredrag om att alla homosexuella ska avrättas.
 
För att visa världen att vi inte ligger efter Finland kommer vi att ta kontakt med Omar Mus-
tafa och efterhöra varför han inte bjudit in Bilab Philips, när han bjudit in alla hans vänner
i övrigt.
 
KG Bergström tar nu upp frågan varför Jan Björklund inte med ett ord berör förvaret, när
han inleder partiets riksmöte.
 
KG borde begripa att han inte kan beröra försvaret, nu när han ska inleda ett regerings-
samarbete med vänsterkommunisterna.
 
Media spekulerar nu i ett partibyte inom folkpartiet.
 
Hela det politiska landskapet kommer att förändras helt efter valet, och där finns det inte
plats för någon Jan Björklund.
 
Skulle ett under inträffa, och alliansen vinner valet, kan vi ju inte ha kvar Jan Björklund.
Att kräva förstatligande av skolan och militär närvaro på Gotland har ju en gång för alla
diskvalicerat Jan Björklund för en fortsatt minsiterpost inom en alliansregering.
 
Dessutom ska ju Tomas Tobe i så fall ha posten som utbildningsminister.
 
Och rollen som utbildningsminister i i en socialdemokratisk regering är ju redan upptagen,
så vi får nog säga adjö till Jan Björklund.
 
Vem som ska komma efter honom är en öppen fråga. Folkpartiets främsta kandidater till
partiledarposten är ju Cecilia Malmström och Birgitta Ohlsson, men ingen av dessa talar
ju så sakta, att man kan begripa vad de säger.
 
Även inom centerpartiet lär det bli partiledarbyte om alliansen inte vinner valet. Vi räknar
då med att det blir en ung kvinna med invandrarbakgrund. En lämplig kandidat har nu ta-
git time out för att förbereda sig inför partiledarposten.
 
Finansieringen för detta är redan förberett genom att hon lagt beslag på biståndsmedel.
 
Spontant kan åldern tala emot henne, men hennes bakgrund talar för att frågan om åldern
är en högst flexibel fråga.
 
Vi räknar med att centerpartiet ska kunna förklara henne så ung, att hon kan efterträda
Annie Lööf, som nu är för gammal att vara kvar.
 
Bytet av partiledare inom kristdemokraterna behöver vi inte bekymra oss om överhuvud-
taget, har man inga väljare behöver man ju inte heller ersätta Göran.
 
När det gäller moderaterna är byter på partiledarposten redan förberett.
 
Med den starka ställning Anna Batra har inom den begåvade stockholmsbefolkningen ser
vi henne som en given kandidat.
 
Resten av befolkningen ser vi på med samma ögon som Anna Batra, de är så obegåvade'
lantisar, att de inte förstår vad som händer runt omkring dem.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
        
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Demoskops väljarundersökning idag kom som en skänk från ovan, alliansen har inte legat
sämre till sedan 1998,och både centerpartiet och kristdemokraterna ligger under 4 %.
 
Dags att fira med champagne, nu behöver jag inte öva varje dag på att säga ansvar, det
börjar kännas tjatigt, och så behöver jag inte göra ett handtag mer här i livet tack vare våra
obskyra pensionsförmåner.
 
Många folkpartister uppger sig redan  nu vara beredda att samregera med en socialdemo-
kratisk regering, jag förstår dem fullt ut.
 
Råttor är alltid råttor, och när katten är borta dansar råttorna på bordet, och nu ska det tyd-
ligen dansas med socialdemokraterna i stället för med alliansen.
 
SvD skriver idag att Rysslands invasion i Ukraina utgör en härdsmälta i Europas säkerhets-
system. Det känns då tryggt att veta, att vi inte längre har vare sig försvar eller säkerhets-
system, i vilka vi kan få härdsmälta.
 
Det räcker med alla andra härdsmältor, som inom kommunikationer och annat.
 
Putin blir nu beskylld för att rasera landets ekonomi för att säkra fortsatt inflytande. Även på
den punkten ger jag honom mitt fulla stöd, och jag har förståelse för det han gör.
 
Själv är jag beredd att rasera vad som helst för at säkra fortsatt inflytande, inte ens höjda
skatter är mig då främmande.
 
Efter att ha saboterat ubåtsaffären med Kockums har vi nu slängt 600 miljoner i sjön, väl
satsade pengar om vi inte vill ha ett marint försvar heller.
 
Vi slänger nu ytterligare pengar i sjön genom att ge uppdraget att bygga ubåtar till SAAB,
nu bör vi säkert kunna räkna med att det inte blir några ubåtar.
 
Visserligen säger SAAB att man har stort marint kunnande, redan deras första SAAB bilar
såg ut som undervattensfarkoster, men vi ska nog kunna stoppa dem också om de kommer
fram till att de kan bygga ubåtar.
 
Carl Bildt tycks nu vara på väg att sabotera vårt sabotage av alla ubåtsaffärer, då han nu
kräver att vi ska bygga 5 ubåtar för 10 miljarder.
 
Med krona för krona politiken ska Anders och jag nog se till att det inte blir några ubåtar,
sedan får Carl säga vad han vill.
 
Jag säger till Carl, som Karin säger till Jan Björklund, Du kan skita på Dig.
 
ÖB går nu på tvärs med Jan Björklund, som vill lyfta fram en militär närvaro på Gotland.
ÖB menar då att  det finns bensin på Gotland så att man kan tanka förrådsställda strids-
vagnar.
 
ÖB menar också att man redan inom två år efter ett angrepp på Gotland bör ha kunnat ut-
bilda de stridsvagnsbesättningar, som krävs för att kunna köra och skjuta med de tankade
stridsvagnarna.
 
Vi slipper då också möta våld med våld, och kan lugna ner situationen.
 
Universiteten i Lund och Upsala tappar nu status, och detta är en medveten satsning. Uni-
versiteten får ju betalt för genomströmningen av elever, desto större antal elever, desto
bättre betalt.
 
Alla förstår ju då att man måste sänka kraven, och denna medvetna satsning ger då lägre
anseende och status.
 
Det tycker jag är lätt att förstå, det trodde jag alla andra också förstod.
 
Vi har också kommit långt med en allt större genomströmning. Redan nu strömmar det i-
genom elever, som inte kan läsa långa texter, som inte kan dra slutsatser och som inte kan
skriva eller räkna.
 
Får vi bara fortsatt förtroende ska vi säkerställa att all kan strömma igenom våra universi-
tet, målet är att ingen ska kunna läsa.
 
SOS Alarm visar nu stor ansvarsfullhet i sin nya utformning. Med valfriheten som grund
väljer man att inte rycka ut när det inte är lönsamt.
 
Tyvärr visar det sig ibland brista i senare led, vi har tyvärr exempel på fall där patienter
blivit liggande i respirator, för att SOS Alarm utnyttjat sin valfrihet och inte ryckt ut.
 
Vi måste därför ta upp samtal med sjukhusen, SOS Alarms ansvarsfulla sparande fram-
står ju nästan som meningslöst, om det dyker upp kostnader i form av respiratorvård i stäl-
let.
 
En lösning vi ser på är att ge sjukhusen incitament, så att de också får belöning om de
inte ger olika behandlingar, då marknadskrafterna är inte starkare än sin svagaste länk.
 
Anders Borg öppnar nu upp för att vi ska kvotera in kvinnor i bolagsstyrelserna. Redan un-
der nästa mandatperiod räknar vi med att ha 100 % henar i styrelserna.
 
Jonas Sjöstedt tycks nu gå allt hårdare fram för att omfattas av ett regeringssamarbete.
Redan nu kräver han att få posten som infrastrukturminister, går  Stefan Löfven med på
det är han dummare än tåget.
 
Jonas säger sig också helst vilja dricka öl med Göran Hägglund, om han ska öla med nå-
gon annan partiledare.
 
Inte visste jag att Jonas föredrog gravöl.
 
Sverigedemokraterna tycks nu vilja anmäla Dan Eliasson för att han ville kräkas på Jimmie
Åkesson, man menar då att det är ren myndighetsutövning, då hans tweet låg på försäkrings-
kassans hemsida.
 
Sånt ger jag inte mycket för, kan jag i min roll som statsminister hävda att jag inte ska ta i ho-
nom med tång ska väl Dan Eliasson i sin myndighetsutövning kunna kräkas på honom.
 
Jag säger även här som Karin säger, sverigedemokraterna kan skita på sig.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
        
 
 

BILLSTRÖMS HYCKLERI

Alliansregeringens hyckleri
 
Under många år har vi blivit indoktrinerade med hur väl Sverige behöver all invandring,
skälet som uppgetts är både många och fantasifulla.
 
Rädda pensionerna, rädda välfärden, utgöra den arbetskraft vi själva saknar,
rädda glesbygden och många andra varianter.
 
SOM EN RÖD TRÅD GENOM DETTA HAR BUDSKAPET VARIT ATT ALLA SÅ
KALLADE UNDERSÖKNINGAR VISAT ATT ALLA INVANDRARE UTGÖR ETT
NETTOTILLSKOTT TILL VÅR EKONOMI, ALLT FRÅN BEBISAR TILL PENSIO-
NÄRER, OCH ALLT FRÅN ANALFABETER TILL LÄKARE.
 
Den röda tråden har dock inte räckt så långt, längre än till våra gränser har den
inte nått.
 
Det Sverige ser som ett nettotillskott ser alla andra länder som stora kostnader.
och här ser man också en annan röd tråd.
 
JU MER VÄLUTVECKLAD DEMOKRATIN ÄR, OCH DESTO STÖRRE FRIHET
MEDBORGARNA HAR ATT YTTRA SIG, DESTO STÖRRE KOSTNAD ANSES
INVANDRINGEN UTGÖRA.
 
Nu kräver minister Billström att andra länder minsann ska ta ett större ansvar,
och här finns det all anledning att bli konfunderad.
 
Här erbjuds vi på ett bräde gyllene tillfällen att förbättra både pensioner,
välfärd och befolka glesbygden, och alltsammans medförande ett tillskott
till vår ekonomi.
 
OCH SÅ TACKAR REGERINGEN NEJ TILL DETTA FORMIDABLA ERBJU-
DANDE OCH VILL ATT ANDRA LÄNDER SKA FÅ TA STÖRRE DEL AV VÅRA
TILLGÅNGAR.
 
Billströms agerande är i och för sig ingen nyhet, men det finns ändå anledning att
upprepa frågan.
 
KAN ETT LAND KOLLEKTIVT UPPVISA ETT STÖRRE HYCKLERI ÄN VAD
SVERIGE GÖR INOM FLYKTINGPOLITIKEN.
 
Det skulle möjligen vara Indien, på den tiden de heliga korna begav sig.
 
 
AE
 

EN SKITDÅLIG FÖRSVARSMINISTER

Försvarsministern bekänner färg.
 
Att Jan Björklund inte lyckats så väl med skollan känner alla till, likaså att han har
en viss förkärlek för militär närvaro på Gotland.
 
Detta senare tycks han kämpa förgäves med.
 
I en kommuniktion, där försvarministern är inblandad diskuteras en militär närvaro
på Gotland.
 
Jan Björklunds uppfattning i denna fråga, den känner vi också till.
 
NU KÄNNER VI OCKSÅ VÄL TILL FÖRSVARSMINISTERNS UPPFATTNING I
DENNA FRÅGA.
 
Hon avfärdar Jan Björklund med orden:
 
SKIT DÅ PÅ DIG.
 
Fredrik Reinfeldt har med god framgång frenetiskt kämpat länge och väl för att bli
av med försvaret.
 
VAD SOMHÄRNÄST SKA BORT FÖREFALLER GANSKA SÅ TYDLIGT.
 
 
Vill att Jan Björklund ska skita på sig
AE

ÅSNAN STÅR INFÖR TVÅ HÖTAPPAR

Åsnan står mellan två hötappar
 
Alla minns vi liknelsen om åsnan.
 
SOM SVÄLTER IHJÄL FÖR ATT ÅSNAN INTE KAN VÄLJA MELLAN TVÅ
HÖTAPPAR.
 
Nu återstår att sedan om nutidens variant kan klara årets val, genom att välja
rätt val, eller hötapp.
 
Transportstyrelsens sågning av Trafikverket idag är en historisk händelse.
 
SÄLLAN ELLEL ALDRIG I MODERN TID HAR ETT STATLIGT VERK FÅTT SÅ
SVIDANDE KRITIK FÖR ATT MAN INTE KAN LÖSA SINA KÄRNUPPGIFTER.
 
Säkra kommunikationer.
 
Vi minns hösten, då infrastrukturminsterns, hade ett "allvarligt" samtal med gene-
raldirektören för Trafikverket, Gunnar Malm.
 
Detta allvarliga samtal skulle utmynna i att Gunnar Malm skulle inse allvaret
och ta ansvaret, som det heter när folk inte sköter sitt jobb.
 
ALLVARET OCH ANSVARET SKULLE REDOVISAS VID ÅRSSKIFTET.
 
Vid årsskiftet fortsatte tågen att spåra ur och regeringen fortsatte att ha förtroende
för Gunnar Malm.
 
Idag fäller Transportstyrelsen bilan över Gunnar Malm och trafikverket, och
väl är väl det, regeringens tycks totalt handlingsförlamad i detta ärende, ock-
så.
 
I VILKET ANNAT LAND SOM HELST SKULLE GUNNAR MALM FÅTT LÄMNA
SIN POST, I GÅR.
 
Nu är inte Sverige vilket annat land som helst, vi är landet där regeringen tillsätter
kompisar till viktiga poster, och kompisar måste man ju ha förtroende för, hur skul-
le det annars gå.
 
OCH SÅ ÄR DET JU VAL I HÖST, OCH DÅ KAN JU INTE VÄLJARNA FÅ VETA
ATT REGERINGEN TILLSÄTTER ODUGLIGA KOMPISAR.
 
Redan tidigare har ju regeringen otur med opinionen, den förstår inte sitt eget bäs-
ta, så det gäller att hålla tungan rätt i munnen, eller att gnägga rätt, som stridshings-
ten säger.
Åsnan står mellan två hötappar
 
Alla minns vi liknelsen om åsnan.
 
SOM SVÄLTER IHJÄL FÖR ATT ÅSNAN INTE KAN VÄLJA MELLAN TVÅ
HÖTAPPAR.
 
Nu återstår att sedan om nutidens variant kan klara årets val, genom att välja
rätt val, eller hötapp.
 
Transportstyrelsens sågning av Trafikverket idag är en historisk händelse.
 
SÄLLAN ELLEL ALDRIG I MODERN TID HAR ETT STATLIGT VERK FÅTT SÅ
SVIDANDE KRITIK FÖR ATT MAN INTE KAN LÖSA SINA KÄRNUPPGIFTER.
 
Säkra kommunikationer.
 
Vi minns hösten, då infrastrukturminsterns, hade ett "allvarligt" samtal med gene-
raldirektören för Trafikverket, Gunnar Malm.
 
Detta allvarliga samtal skulle utmynna i att Gunnar Malm skulle inse allvaret
och ta ansvaret, som det heter när folk inte sköter sitt jobb.
 
ALLVARET OCH ANSVARET SKULLE REDOVISAS VID ÅRSSKIFTET.
 
Vid årsskiftet fortsatte tågen att spåra ur och regeringen fortsatte att ha förtroende
för Gunnar Malm.
 
Idag fäller Transportstyrelsen bilan över Gunnar Malm och trafikverket, och
väl är väl det, regeringens tycks totalt handlingsförlamad i detta ärende, ock-
så.
 
I VILKET ANNAT LAND SOM HELST SKULLE GUNNAR MALM FÅTT LÄMNA
SIN POST, I GÅR.
 
Nu är inte Sverige vilket annat land som helst, vi är landet där regeringen tillsätter
kompisar till viktiga poster, och kompisar måste man ju ha förtroende för, hur skul-
le det annars gå.
 
OCH SÅ ÄR DET JU VAL I HÖST, OCH DÅ KAN JU INTE VÄLJARNA FÅ VETA
ATT REGERINGEN TILLSÄTTER ODUGLIGA KOMPISAR.
 
Redan tidigare har ju regeringen otur med opinionen, den förstår inte sitt eget bäs-
ta, så det gäller att hålla tungan rätt i munnen, eller att gnägga rätt, som stridshings-
ten säger.
 
Valet efter Transportstyrelsens rapport är lätt att urskilja.
 
ANTINGEN SKILJER MAN GUNNAR MALM FRÅN SIN POST, FÖR ATT HAN VA-
RIT ODUGLIG, OCH VISAR DÄRMED ATT REGERINGEN SJÄLV VARIT ODUG-
LIGNÄR DET GÄLLER REKRYTERINGEN AV HÖGA CHEFER.
 
ELLER OCKSÅ SKILJER MAN INTE GUNNAR MALM FRÅN SIN POST, FÖR ATT
DÖLJA ATT HAN VARIT ODUGLIG, FÖR ATT DÖLJA ATT MAN SJÄLV VARIT
ODUGLIG NÄR DET GÄLLER REKRYTERING AV HÖGA CHEFER.
 
Tillämpar man den öppenhet och transparens, är det inte så det heter, som regerin-
gen gjort sig känd för, vet vi redan svaret.
 
Man kommer försöka att dölja att man varit oduglig, för sig själva.
 
SÅ KAN MAN INTE LURA ANDRA, SÅ KAN MAN JU LURA SIG SJÄLV.
 
AE
 
 
 
Valet efter Transportstyrelsens rapport är lätt att urskilja.
 
ANTINGEN SKILJER MAN GUNNAR MALM FRÅN SIN POST, FÖR ATT HAN VA-
RIT ODUGLIG, OCH VISAR DÄRMED ATT REGERINGEN SJÄLV VARIT ODUG-
LIGNÄR DET GÄLLER REKRYTERINGEN AV HÖGA CHEFER.
 
ELLER OCKSÅ SKILJER MAN INTE GUNNAR MALM FRÅN SIN POST, FÖR ATT
DÖLJA ATT HAN VARIT ODUGLIG, FÖR ATT DÖLJA ATT MAN SJÄLV VARIT
ODUGLIG NÄR DET GÄLLER REKRYTERING AV HÖGA CHEFER.
 
Tillämpar man den öppenhet och transparens, är det inte så det heter, som regerin-
gen gjort sig känd för, vet vi redan svaret.
 
Man kommer försöka att dölja att man varit oduglig, för sig själva.
 
SÅ KAN MAN INTE LURA ANDRA, SÅ KAN MAN JU LURA SIG SJÄLV.
 
AE
 
 

TRAFIKVERKET NERE FÖR RÄKNING

Generaldirektör Gunnar Malm av Guds Nåde
 
Vi vet ju sedan länge att generaldirektören vid Trafikverket, generaldirektör Gunnar
Malm av Guds Nåde, aldrig kan ha gjort och aldrig kommer att göra några fel.
 
Hur många fel som än upptäcks, och hur mycket tokigheter Trafikverket än gör'
sig skyldigt till. är svaret ändå detsamma.
 
GENERALDIREKTÖREN AV GUDS NÅDE, GENERALDIREKTÖREN GUNNAR
MALM, HAR ALLTID INFRASTRUKTURMINISTERNS OCH ÖVRIGA REGERIN-
GENS FÖRTROENDE, SÅ LÄNGE DESSA HAR FÖRTROENDE FÖR HONOM.
 
Och så har ju generaldirektören av Guds Nåde, generaldirektören Gunnar Malm, ock-
så arbetat på NCC, och det smäller högre än något annat i moderaternas Nya Sverige.
 
Så nu undrar man vad Transportstyrelsen egentligen håller på med.
 
I EN KRITISK RAPPORT MENAR NU TRANSOPRTSTYRELSEN ATT TRAFIKVER-
KET HELT ENKELT INTE SKÖTER SITT ARBETE.
 
Rapporten tyder nästan på att transportstyrelsen inte har förtroende för Trafikverket,
så länge man inte har förtroende för Trafikverket.
 
Transportstyrelsen skriver då i sin rapport om följande allvarliga brister:
 
- allvarliga brister på spårnäter hanteras på ett oacceptabelt sätt eller hanteras
  inte alls
- personal inom Trafikverket vet inte vart de ska vända sig om de upptäcker all-
  varliga brister
- trafikledarna känner inte till befintliga säkerhetssystem, vare sig vad de omfat-
  tar eller var de finns
- tågledarna agerar olika vid upptäckta allvarliga fel, en del stoppar fortsatt tåg-
   trafik, medan en del låter tågen stoppa sig själva genom att spåra ur.
 
Vem vågar åka tåg efter detta, det skulle möjligen vara infrastrukturministern och öv-
riga ministrar, som har fortsatt förtroende för generaldirektören, som arbetat inom
NCC:
 
En del i rapporten menar att personalen inte vet vart man ska vända sig, när man
upptäcker allvarliga fel på spårnätet.
 
INTE KAN DET VARA GENERALDIREKTÖREN GUNNAR MALMS UPPGIFT ATT
ORGANISERA TRAFIKVERKET, SÅ ATT PERSONALEN VET VART DE SKA VÄN-
DA SIG, NÄR MAN UPPTÄCKER ALLVARIGA FEL PÅ SPÅRNÄTET.
 
Han har ju arbetat på NCC, och så visar ju ansvariga ministrar fortsatt förtroende för
honom.
 
I går ställde  SvD frågan:
 
Hur många Ukraina vill det till, innan alliansregeringen inser att vi ska ha ett för-
svar ?
 
En lika motiverad fråga är, redan före Transportstyrelsens rapport:
 
Hur många tåg måste spåra ur innan regeringen inser, att generaldirektören av
Guds Nåde, generaldirektören Gunnar Malm, vare sig ska arbeta på NCC eller
Trafikverket.
 
HAN BÖR INTE ARBETA ALLS, FÖR SÄKERHETENS SKULL.
 
 
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Härom dagen blev Sverige utslängda från ECQN, så at vår högre utbildning inte kan jäm-
föras med andra länder.
 
Det tycker jag är bra, vi vill inte ha några nya PISA rapporter. Tyvärr erfar vi idag att man
fortfarande gör jämförelser och då visar det sig att våra gamla lärosäten i Lund och Upp-
sala halkar efter i anseende.
 
Vi får hoppas att detta är efterdyningar, och att det inte sker några nya jämförelser, vi mås-
te ju kunna fortsätta att hävda att vi är världsledande.
 
Annars handlar fortfarande det mesta om försvaret, och Anders Borg uppger nu att han kan
tänka sig att lägga mer pengar på försvaret.
 
Hoppas att ingen nappar på detta, för nästa vecka vill han dra ner anslaget igen.
 
Har vi ett veckoförsvar, kan ju den ekonomiska planeringen inte heller omfatta mer än en
vecka.
 
Många ställer sig nu väldigt kritiska till vår försvarsförmåga, igen, och några ställer nu den
direkta frågan, antingen har vi ett försvar eller så har vi inte ett försvar.
 
Den kritiken delar vi inte, vi anser att det finns fördelar med att hitta en gyllene medelväg,
och det tycker vi att vi har gjort.
 
Vi låtsas därför att vi har ett försvar.
 
Forskare skriver i DN idag att vi har den lägsta försvarsförmågan sedan 1500 - talet, detta
ser vi som en grov överdrift.
 
På 1500 - talet hade man inte 14 stridsvagnar förrådsställda på Gotland, som inte kunde
användas.
 
Forskarna menar vidare att försvarets systemkollaps är helt unik och att den skett utan de-
mokratiska mandat.
 
Unik är den definitiv inte, titta bara på tågtrafiken, där kan man tala om systemkollaps, så
det är lätt att konstatera att forskarna ägnar sig åt överdrifter här.
 
När det gäller det demokratiska mandatet håller vi med om att försvaret lagts ner utan att
det skett en debatt kring detta.
 
Detta skedde med beräkning, hade vi diskuterat försvarsfrågan öppet, så hade väljarna
aldrig gått med på en så snabb nedläggning av försvaret.
 
Wilhelm Agrell beskriver vår politik väldigt tydligt och bra, när han säger:
 
"Det nationella försvaret lades inte ner, en dag var det bara nedlagt".
 
Det är så vi kommunicerar med väljarna i viktiga frågor.
 
Krisen i Ukraina tycks få en dimension, när man läser Daily Mail, som presenterar upp-
gifter, som tyder på att krypskyttarna i Kiev var utkommenderade, inte av presidenten,
utan av oppositionsledaren.
 
Som tur är, har våra media inte skrivit om detta, inte detta heller, så vi kan fortsätta att
låtsas som om det inte hänt.
 
Forskarna tycks inte ge sig, nu kommer det en ny rapport, som visar på konsekvenserna
av vår ansvarsfulla politik, när det gäller urgröpningen av arbetslöshetsersättningen.
 
Denna rapport visar nu att ersättningen blivit så låg att många arbetslösa tvingats be-
gära försörjningsstöd, som komplement till arbetslöshetsersättningen.
 
Som om detta skulle vara något nytt, det var ju själva tanken med att vi urgröpte ersätt-
ningen.
 
Många arbetslösa upplever sysslolösheten som ett stort problem, och för att underlätta
detta urgröpte vi ersättningen, så att de kunde fylla ut tiden med att besöka både arbets-
förmedlingen och socialkontoret.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE

CECILIA MALMSTRÖM BORDEVETA BÄTTRE

Beskäftiga folkpartister lever vidare
 
Folkpartisten Cecilia Malmström har mycket att leva upp till, vi minns Bror Duktig,
Bengt Westerberg, som inte kunde sitta i soffan tillsammans med vem som helst.
 
EU kommissionären har under lång tid visat tydliga tecken på att vilja axla Bror
Duktigs mantel. Det kanske går för sig i Sverige, där vi hukar under fogdeväldet
fortfarande och inte vågar säga vår mening.
 
Men det går inte lika bra i Spanien att följa i Bror Duktigs fotspår.
 
EU KOMMISSIONÄREN CECILIA MALMSTRÖM ÄR NU ANMÄLD AV DET
SPANSKA FACKFURBUNDET UNIONGC FÖR FÖRTAL OCH ANMÄLAN HAR
LÄMNATS IN TILL HÖGSTA DOMSTOLEN I SPANIEN.
 
Om detta kan man läsa i nyhetsmagasinet "Senaste Nytt från Spanien".
 
Anmälan avser förtal och ärekränkning och grundar sig på att fackförbundet upp-
fattat att Cecilia Malmström insinuerat att Guaria Civil skulle ha varit orsaken till
15 migranters död.
 
Det spanska fackförbundet anser att detta är helt ogrundade anklagelser och in-
sinuationer, och den som följt EU kommissionärens uttalanden i olika samman-
hand har ingen anledning att tro att fackförbundet är helt fel ute.
 
Fackförbundet menar också att Cecilia Malmström förlorat allt förtroende och att
"Dona Malmström passar inte in i ett demokratiskt utrymme".
 
Den senare formuleringen vet ju alla att den inte har betydelse i detta fall.
 
DONA MALMSTRÖM ARBETAR INTE I NÅGOT, SOM ENS FÖRSÖKER LEVA
UPP TILL ATT VARA ETT DEMOKRATISKT UTRYMME.
 
DONA MALMSTRÖM ARBETAR I EUPARLAMENTET I BRYSSEL,  RÄTT SKA
VARA RÄTT.
 
Men beskäftigen känner vi igen från Bror Duktig och en del andra beskäftiga folk-
partister, ingen nämnd i övrigt och ingen då heller glömd i övrigt.
 
Det som går för sig i Sverige, går alltså inte för sig i Spanien, att beskylla
alla för främlingsfientlighet och motsvarande, så fort en icke europé är i
närheten.
 
Nu är det högst osannolikt att denna anmälan leder någonstans, för som sagt,
EU är inget demokratiskt utrymme, så det är bäst att passa sig.
 
Men oavsett utgången visar det inträffade att Cecilia Malmström vare sig re-
presenterar Sverige eller EU på sätt man har både rätt och anledning att
kunna kräva.
 
 
AE

SJUKVÅRD FÖR PATIENTENS SÄMSTA

SOS Alarm rycker inte ut och sparad därmed pengar
 
Den fria valfriheten och alla privatiseringar upphör inte att förvåna.
 
Inte för att allt är bra, utan för att mycket är dåligt.
 
Nu riktar IVA, Inspektionen för vård och omsorg, åter kraftig kritik, denna gången
mot SOS Alarm, ett bolag som tidigare fått mycket kritik.
 
Denna gången gäller kritiken att man inte ville rycka ut när en andlös pojke behövde
ambulanssjukvård, och detta hela hade kunnat slutat riktigt illa.
 
SOS Alarm har som vanligt goda förklaringar, man får väl anta man anlitat en av
alla de förutvarande politiker, som numera är så kallade konsulter åt välfärdsoli-
garkerna.
 
DEN HÄR GÅNGEN ÄR DEN GODA FÖRKLARINGEN ATT MAN VILL INTE RYC-
KA UT I ONÖDAN.
 
Översatt till mer begripligt språk innebär detta att man vill hålla kostnaderna nere, så
att vinsten blir så stor som möjligt.
 
Fredrik Reinfeldt och Filippa Reinfeldt låter hälsa att det är så här man ansvars-
fullt numera bedriver sjukvård i Sverige.
 
MED PATIENTERNAS SÄMSTA FÖR ÖGONEN.
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
SKOP senaste väljarundersökning bekräftar att vårt regeringsalternativ fortfarande är
det enda trovärdiga, oppositionen får enligt den och tidigare undersökningar bara egen
majoritet.
 
Kammen tycks ha växt på Gustav Fridolin genom dessa undersökningar, han uppger sig
nu förbereda sig inför rollen som skolminister.
 
Jag förbereder mig också för min nya roll, då jag nyligen köpte en bostad i Täby, med för-
hoppningen att det ska finnas några skolor kvar jag kan slumpa bort till mina vänner och
bekanta.
 
Annars kretsar fortfarande det mesta kring Ryssland och Putin. SvD ställer i dag frågan
hur många Ukraina det ska behövas för att jag ska begripa något.
 
Den frågan är lätt att besvara, nog har jag visat att hur många Ukraina som helst ska inte
kunna få mig att begripa något.
 
Däremot tycks den där Jan Björklund tro att han begriper någon efter Putins aggression
mot Ukraina, han återkommer nu till sitt tjat om en militär närvaro på Gotland.
 
Som om vi inte hade tillräcklig militär närvaro på Gotland, vi har ju satt in dussinet gamla
stridsvagnar i ett förråd på ön, vad mer kan Jan begära.
 
Visserligen finns det vare sig skyttar eller förare till dessa gamla stridsvagnar, men det
underlättar ju min doktrin, att vi inte ska möta våld med våld, om Ryssland skulle komma
på iden att ockupera Gotland, vi ska då bara lugna ner situationen, och det sker ju lättare
om vi inte kan använda stridsvagnarna.
 
Det är sådant jag begriper mig på, för att ge SvD ett ännu tydligare svar.
 
Dessutom har vi ju skickat två obeväpnade JAS Gripen till Gotland, någon Jan inte heller
tycks ha insett.
 
Att Carl Bildt den Store i dag reser till Ukraina räknar vi med kommer att medföra att Putin
slår till reträtt över hela linjen.
 
Rolf Ekéus anklagar visserligen Carl för att ha spelat ut sin roll, men mer fel kan man nog
inte ha.
'
Carl Bildt har absolut inte spelat ut sin roll, genom att intervenera i Schweiz demokratiska
processer tyder allt på att han saboterat Gripen affären med Schweiz.
 
Med hänsyn till Carls egenskaper finns det ingen anledning att tro att han inte ska sabo-
tera utvecklingen i Ukraina också, så inte har han spelat ut sin roll.
 
Magnus Birro skriver i Expressen idag att girigheten inte har någon partifärg, men här är
han ute på hal is.
 
Jag vill nog bestämt påstå att det inte finns något parti, inom vilket man avslöjat så många
ledande politiker med att ha tagit emot mutor som moderaterna, så visst har girigheten en
partifärg.
 
Birro visar sig också ha mycket gemensamt med Göran Hägglund och beskriver Görans
verklighetens folk på samma sätt som Göran, men med en annan benämning.
 
Han kallar då verklighetens folk för vanligt folk och beskriver dessa med att prata för högt,
supa sig fulla och se på fel TV program.
 
Vare sig Göran eller jag kunde ha uttryckt oss bättre, det är så vi ser ner på både vanligt
folk och verklighetens folk.
 
Vi får allt fler bekräftelser på att den fria rörligheten ger oss nya positiva impulser. Många
kopplar den fria rörligheten till tiggare och annat, men den fria rörligheten innehåller my-
ket mer.
 
Vi får exempelvis färska uppgifter om att 10 åriga pojkar i Norrköping drar omkring på ga-
torna och säljer sex till äldre damer, något vi kan koppla till den fria rörligheten, då de har
svårt att göra sig förstådda.
 
Ett annat riktigt rörande exempel på de positiva effekter den fria rörligheten för med sig får
vi nu från ett äldreboende, där en 94 dam just avlidit.
 
Frånsett det positiva att vi blivit av med ytterligare en äldre, som inte tillför arbetslinjen
något, så visar utfärdandet av dödsattesten att vi kommit långt i vår utveckling av den
fria rörligheten.
 
Tillkallad läkare beskriv i dödsattesten den 94 åriga damen som en nyss avliden "bebis",
och större bekräftelse på den fria rörlighetens stora förtjänster kan jag inte föreställa mig.
 
Också sådant vill jag påstå att jag begriper mig på, för att återknyta till SvD fråga, vad
jag begriper.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
 

I DAG SI, I MORGON SÅ

Nyckfull politik är bara förnamnet
 
i går beskyllde Fredrik Reinfeldt Putin för att driva en nyckfull politik, till skillnad
från honom själv, som bara ändrar sin politik en gång om dagen.
 
I går fick vi höra att man inte ska möta våld med våld, och alla skulle lugna ner
sig.
 
Och under inga omständigheter var det tal om att höja den svenska bered-
skapen i något avseende.
 
I DAG STATIONERAS ETT ANTAL  JAS GRIPEN PÅ GOTLAND I STÄLLET
FÖR ORDINARIE STATIONERING BLEKINGE.
 
Försvaret är väldigt tydliga med att framhålla att detta ingår inte i de normala ru-
tiner utan är helt motiverat av utvecklingen i Ryssland.
 
En nyckfull dagfördagpolitik eller är det så att JAS Gripen är så lite värda
och ger så låg försvarseffekt att omstationeringen inte medför någon höj-
ning av beredskapen på Gotland.
 
DÅ FREDRIK REINFELDST INTE ANSER SIG VARA NYCKFULL TILL SKILL-
NAD FRÅN PUTIN, MÅSTE JU DET SENARE GÄLLA.
 
En omstationering av JAS Gripen till Gotland höjer alltså inte beredskapen på
Gotland.
 
VI BORDE SKÄMMAS NÄR VI FÖRSÖKER LURA PÅ SCHWEIZ ETT PLAN
MED SÅ LÅG FÖRSVARSEFFEKT.
 
Finns det förresten beväpning till planen ?
 
 
Höjer inte beredskapen
AE
 

CARL BILDT LÖSER KRISEN I UKRAINA

Putin till full reträtt i Ukraina
 
Händelserna i Ukraina går nu så fort att man inte hinner hänga med.
 
I morgon vet vi nu att krisen är över, och allt är ett minne blott, och skälet
till detta har Sverige all anledning att vara stolt över.
 
CARL BILDT Den STORE HAR NU MEDDELAT ATT HAN BESÖKER KIEV I
MORGON, OCH SOM ALLA FÖRSTÅR ÄR DÅ KRISEN LÖST.
 
För att förberda Carl Bildt den Stores ankomst till Kiev anländer redan i dag USA
utrikesminister till Kiev. Uppgiften uppges vara att samla ihop berörda deltagare'
inför Carl Bildts ankomst.
 
När världen fick vetskap om att Carl Bildt den Store skulle åka till Kiev och
lösa kristen steg alla världens börser brant och återtog nästan hela gårdda-
gens nedgång.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Särskilt ansvar tar jag för att politiken ska drivas så nyckfullt som möjligt.
 
På den punkten tycker jag att alliansen lyckats över förväntan. När det gäller skattepoli-
tiken bedrivs den så kortsiktigt som möjligt och styrs av olika nycker, de flesta koppla-
de till vad olika väljarundersökningar visar.
 
Ibland uppfattar vi att väljarna vill ha sänkta skatter, och då sänker vi skatterna, ibland
uppfattar vi att väljarna vill ha höjda skatter, och då höjer vi skatterna.
 
När det gäller försvarspolitiken varierar nyckfullheten från dag till dag. Vi brukar samlas
i Rosenbad varje morgon och diskutera, om vi ska höja eller sänka försvarsanslaget un-
der dagen.
 
Av någon underlig anledning får jag nu kritik för att vi driver politiska frågor kortsiktigt,
utan eftertanke och nyckfullt.
 
Bland annat får jag kritik från forskare att jag är nyckfull, när det gäller satsningen på
Försvaret, och att jag svänger över en natt.
 
Det händer ofta att jag svänger över en natt i viktiga frågor, ofta styrs detta av att en
väljarundersökning presenteras på morgonen, och då måste jag ofta svänga i en viss
fråga över en natt.
 
Krisen på Krim tycks ända ha fått det goda med sig att samtliga partier nu är eniga om
den långsiktiga försvarsplaneringen när det gäller Gotland.
 
Vi är då eniga om att vi inte kan skära ner Försvarsförmågan på Gotland mer än vi gjort.
 
Vänsterpartiet sträcker sig här längst, och öppnar upp för att man ska förstärka den
militära närvaron på Gotland.
 
Vi utgår då ifrån att man med detta avser ryska trupper.
 
Vi kommer nu att inrikta ansträngningarna att stötta regimen i Ukraina med ekonomiskt
stöd.
 
Vi utgår då ifrån att detta ekonomiska stöd kommer att användas för att betala lån till
Ryssland och för att betala höjda gaspriser.
 
På det sättet ges EU möjlighet till att minska Rysslands kostnader för sitt åtagande på
Krim.
 
Aftonbladet skriver idag om lata EU politiker, och menar att de inte gör skäl för sina
löner.
 
Vi placerar inte politiker i Bryssel för att de ska göra skäl för sin lön, vi placerar dem i
Bryssel för att de ska få lön.
 
Särskilt tycks Aftonbladet hysa agg till moderaten Anna Ibrisagic, och har lyckats få fram
att hon inte varit ansvarig för ett enda ärende under sin mandatperiod.
 
Detta ska vi i stället vara tacksamma för, tänk hur det skulle kunna ha gått om hon varit
ansvarig för något ärende.
 
Titta bara hur det går när vi i Rosenbad blir ansvariga för olika ärenden, vem vågar åka
tåg idag, och vem vill nu bli gammal eller sjuk.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
 
 
 
 

NYCKFULLA ALLIANSGRODOR

En nyckfull och ryckig allianspolitik 
 
Fredrik Reinfeldts stöd till Putins annektering av Krim spreds som en löpeld över
världen.
 
KG Bergström ombad stridshingsten hålla klaffen och övriga media spädde på med
att stridshingsten hade mer grodor än gnägg i munnen.
 
Frågan är om inte stridshingsten borde hålla klaffen överhuvudtaget.
 
Inte helt opåverkad av krisen i Ukraina öppnar han upp för att anslagen till Försva-
ret kanske kan komma att höjas, men bara kanske.
 
BARA OM FÖRSVARSANSLAGET ÄR FINANSIERAT.
 
Kanske bäst om stridshingsten höll klaffen överhuvudtaget.
 
Skulle Sverige få ett försvar, som inte vore finansierat vore vi nog det enda
landet som hade ett försvar, som inte var finansierat.
 
ALLA FÖRSVAR ÄR FINANSIERADE, ANNARS HADE DE EJ FUNNITS.
 
Möjligen kan ett försvar överskrida sin budget, och möjligen kan detta komma att
medföra att staten behöver låna upp för att täcka ett sådant överskridande och an-
dra överskridanden.
 
MEN FINANSIERAT ÄR FÖRSVARET ALLTID, OM INTE ANNAT SÅ MED KRE-
DITER.
 
Har man inte kontroll på sådana elementära grunder, ska man kanske hålla klaffen,
man kanske inte ens ska vara en nyckfull statschef.
 
FÖR NYCKFULL ÄR FREDRIK REINFELDT.
 
Bara genom att motivera en höjning av försvarsanslaget med att Putin är nyckfull,
så visar stridshingsten att han är nyckfull.
 
Försvarsanslagen ska bygga på en kompetens att kunna inse, att det som hän-
der på Krim kan hända, inte på en kompetens, som medför att man inser att det
som hänt på Krim har hänt.
 
Putin är inte nyckfull, men däremot är stridshingsten nyckfull. Putin tycks bygga sina
åtgärder, hur brottsliga de än kan tyckas vara, på en genomtänkt och långsiktig stra-
tegi.
 
Gör jag si , så kommer andra att göra så, och hittills har hans kalkyler visat
sig hålla och vara allt annat än nyckfulla åtgärder.
 
OCH DETTA GENOMTÄNKTA OCH KALLA KALKYLERANDE LEDER GÅNG
PÅ GÅNG TILL ATT HAN SLÅR ÖVRIGA VÄRLDEN PÅ FINGRARNA.
 
Däremot är stridshingsten  nyckfull och kalkylerar dessutom fel.
 
Först ska landet räddas med lägre skatter, och så sänks skatterna. Det vi-
sar sig då att väljarna inte alls gillar detta, och då ska Sverige räddas en
gång till, denna gången genom höjda skatter.
 
ÄR DETTA INTE NYCKFULLHET, SÅ FINNS DET INGEN NYCKFULLHET.
 
När det gäller försvaret är nyckfullheten än mer tydlig.
 
Första ska Försvaret jämnas med marken. När det visar sig att väljarna inte
tycker om detta heller, då ska anslaget höjas med 500 miljoner, för att sedan
åter sänkas med100 miljoner om året, när väljarna är vaggade till lugn och
ro.  För att sedan åter höjas när Putin ryter till, men bara om det är finansie-
rat.
 
ÄR INTE DETTA NYCKFULLHET, SÅ FINNS DET INGEN NYCKFULLHET.
 
Både skattepolitik och försvarspolitik ska bygga på långsiktighet där man kal-
kylerar med fördelar och nackdelar för olika alternativ sett i ett längre perspek-
tiv.
 
Klarar man inte av detta, utan låter nyckfulla beslut styra det som borde
bygga på långsiktighet, så borde man kanske hålla klaffen, som K G
Bergström föreslår.
 
För den typen av nyckfull politik klaffar inte,inte i det långa loppet.
 
DET SOM ÄR OHÅLLBART, HÅLLER BARA INTE I LÄNGDEN.
 
 
AE
 

PUTIN HAR TAGIT ÖVER

Ryssland åter en stormakt
 
Vi kan idag skönja ett helt nytt mönster inom världspolitiken.
 
Västvärldens ledare är inte längre världens ledare, man återfinner dessa i Kina och
Ryssland.
 
När det gäller den ekonomiska potentialen är de flesta nog överens om att Kina om
ett antal år intar "förstaplatsen" inom detta område.
 
När det gäller den politiska ledningen, trodde vi framtill för bara några dagar sedan,
att den yttersta makten ligger I Washington.
 
Från och med igår är vi medvetna om att den yttersta politiska makten inte
ligger i Washington, den ligger inte ens i Stockholm.
 
DEN LIGGER I MOSKVA.
 
Att Rysslands annektering av Krim strider mot alla internationella förbindelser inom
folkrätten och mot ingångna avtal med Ukraina behöver man inte ens spekulera ö-
ver.
 
SÄ ÄR DET.
 
Men om man betraktar situationen utifrån den omständigheten att mängder av brott
begåtts, och i stället fokuserar på hur dessa folkrättsbrott begåtts, blir man faktiskt
imponerad, fast det är absolut en motvillig beundran.
 
Putin/Ryssland vill ha tillgång till Krim av ett antal olika skäl, många hänger
samman med en nyuppväckt ambition att återuppväcka ett "ryskt" imperium.
 
KRISEN I UKRAINA INFALLER DÅ HÖGST LÄGLIGT OCH PUTIN KALKYLERAR
KALLT MED FÖR- OCH NACKDELAR FÖR ETT INGRIPANDE.
 
En av de största fördelarna är att västvärlden saknar en ledning, som kan agera fast
och gemensamt.
 
Om man överhuvudtaget någon gång kommer till skott ska allt dras i långbänk
och man griper först in när man ställs inför fullbordat faktum, om man griper
in.
 
DETTA VET PUTIN OCH KALKYLERAR KALLT MED DETTA.
 
När han sedan ingriper på Krim blir det en balansgång på slak lina, som man inte
kan undgå att imponeras av.
 
Krim tas över steg för steg, mycket försiktigt, inget märker något innan det
är ett faktum.
 
Övertagandet sker utan ett enda skott eller andra former av stridigheter.
 
Ryska trupper/soldater uppträder oerhört disciplinerat, till skillnad mot hur det
gått till tidigare, inget våld ,inget hot, till och med journalister tycks kunna ha
närmat sig dessa med frågor.
 
VISSERLIGEN INTE FÅTT NÅGRA SVAR, MEN ÄNDÅ.
 
De ryska trupperna tycks ha haft mycket stränga order om att undvika våldsamheter
och lyckats fullt ut att uppträda mycket disciplinerat.
 
En genomtänkt strategi, som bygger på ett kallt kalkylerande att Väst saknar
struktur och fungerande ledning, gör att övertagandet av Krim är ett faktum.
 
ALLT HAR SKETT I SÅDANA STEG OCH PÅ SÅDANA NIVÅER ATT LEDANDE
VÄSTLÄNDER INTE PROVOCERATS, SÅ ATT DE FÖRLEDS ATT INGRIPA.
 
Annekteringen av Krim är ett faktum, även för gläfsande västländer.
 
Deras gläfsande är nu inte längre inriktat på Ukrainas "rätt" till Krim, utan det
är inriktat på att Ryssland inte går vidare och tar över resterande delar av Uk-
raina.
 
LEDANDE LÄNDER I VÄST ANSER SIG HA DÅ "VUNNIT" OCH ÅSTADKOMMIT
EN DIPLOMATISK LÖSNING, OM RYSSLAND NÖJER SIG MED KRIM OCH LÅTER
RESTEN AV UKRAINA VARA.
 
Historien upprepar sig alltså.
 
Ta gärna Tjeckoslovakien, Österrike och lite till, det gör inget.
 
MEN LÅT RESTEN AV EUROPA VARA, SÅ ATT VI KAN HÄVDA FRED I VÅR TID.
 
Nu ekar samma rop.
 
Tag gärna Krim, men låt resten vara,
 
FRED I VÅR TID.
 
Man måste faktiskt känna en motvillig beundran för Putin, som kan spela ut sina kort
så väl. I dag sitter han med alla triumFkort på hand, den allra minsta eftergift, att inte ta
resten av gamla satellitstatet kommer att ses som en framgång för "Väst".
 
FRED I VÅR TID.
 
Vem kunde tidigare ana att man skulle länna en motvillig beundran för Putin, som inte
är något annat än en gammal KGB chef med allt vad det innebär, och samtidigt känna
en viss avsky för "ledarna" på andra sidan, som inte lyckats säkerställa de mest vitala
säkerhetspositionerna, utan ägnar sig åt hyckleri, dubbelmoral och utstrålar en för-
färande oförmåga att förutse och tackla konflikter.
 
Fred i vår tid.
 
MEN PÅ RYSSLANDS VILLKOR.
 
Avmilitariseringen av Gotland är det yttersta tecknat för att den politiska ledningen i
ett visst land saknar allt ansvar och all förmåga att förutse tänkbara scenarier.
 
Fredrik Reinfeldt har underdånigt ställt sig bakom Putins annektering av Krim.
 
UNDRA OM PUTIN SER DETTA SOM ETT BEVIS FÖR ATT VÅR STATSCHEF
ÄR EN STRIDSHINGST, PÅ RIKTIGT, ELLER EN MULA,PÅ RIKTIGT ?
 
Ville Ni något ?
AE
 
 

ETT MAKTLÖST EU

EU iklädd kejsarens nya kläder.
 
Är det någon som hört den förut ?
 
Att det enda sanna fredsprojektet består av EU.
 
ATT UTAN EU SKULLE TYSKLAND OCH FRANKRIKE HÅLLA PÅ ATT KRIGA
MED VARANDRA FÖR FULLT.
 
Det är så vi blivit indoktinerade, när verkligheten är helt annorlunda.
 
EU har säkert sina fördelar, men inte är det uppbyggt för att kunna garantera
någon form av fred i närområdet.
 
HITINTILLS HAR EU INTE HAFT NÅGOT VÄSENTLIGT INFLYTANDE PÅ NÅGON
KONFLIKTLÖSNING VARE SIG I NÄROMRÅDET ELLER ANNORSTÄDES.
 
Bara stora käftar och små öron, som Ian Wachtmeister beskrev politikerna.
 
Krisen i Ukraina blottlägger med förfärande tydlighet den inkompetens, som
präglar den politik som förts inom EU.
 
Man kan inte kräva att man ska utföra underverk, man kan inte lösa sådant som inte
går att lösa.
 
MEN MAN HAR INTE ENS BEMÖDAT SIG ATT SVARA FÖR VITALA SÄKERHETS-
ASPEKTER, DÄR MAN KUNNAT KUNNAT PÅVERKA SITUATIONEN.
 
Ingen förväntar sig att man vare sig ska förspråka eller använda militära maktmedel mot
Ryssland i detta läget, utan man är hänvisad till olika former av sanktioner.
 
Och här har man inte ens försökt att tillgodose vitala säkerhetsintressen.
 
Även hot om ekonomiska sanktioner blir en papperstiger utifrån det beroende man ska-
pat sig av Ryssland.
 
Halva Tysklands gasförbrukning kommer från Ryssland, vilket medför att Tyskland
inte  kan "utandas" ordet sanktioner mot Ryssland.
 
För Sveriges del gäller att Ryssland är den största leverantören av olja, och Fredrik
Reinfeldt har redan i ord klätt vårt beroende. när han stöttar Putins annektering av
Krim.
 
Ryssland har både i ord, i form av olika styrdokument, och handling nu visat att man är be-
redd att säkra sina intressen på olika håll, på det sätt man själv väljer att formulera dem.
 
Detta gör man i full vetskap om att västvärlden krattar manegen för dem.
 
Om framtiden vet vi föga, däremot vet vi att gasledningen genom Östersjön medfört att
Gotland i vissa lägen kan komma att ingå i Rysslands intressesfär.
 
ATT MOT DEN BAKGRUNDEN AVMILITATISERA GOTLAND OCH AVLÖVA HELA
DET SVENSKA FÖRSVARET FRAMSTÅR SOM SÅ OANSVARIGT ATT DET INTE
BORDE KUNNA FÖREKOMMA.
 
Men det förekommer, under alliansregeringen just nu.
 
Sällan har väl Europas maktlöshet framstått tydligare än vad den gör just nu uti-
från vad som skett i Ukraina.
 
EU uppgifter och möjligheter borde formuleras utifrån denna vetskap i stället för att
majestätiskt uttala sig och låta som om EU är allt och kan göra allt.
 
Kelsaren var nog ganska så välklädd om man jämför med EU, som den framstår
idag.
 
AE
 

STRIDSHINGSTEN HAR GRODOR I MUNNEN

Stridshingsten har grodor i munnen
 
Det är i nöden vännen prövas och världens stora ledare sätts på prov.
 
Nu sätts Fredrik Reinfeldt på prov, genom händelser både inom och utom
landet.
 
När det gäller att sättas på prov gentemot den prövning krisen i Ukraina medför
är betygssättningen ganska så samstämmig.
 
Wilhelm Agrell har aldrig hört något dummare, K G Bergström säger åt ho-
nom att hålla klaffen och Expressen talar om att grodor hoppar ur munnen.
 
GRODOR UR MUNNEN PÅ DEN ANSVARSFULLE STRIDSHINGSTEN, SOM
SKA HÅLLA KLAFFEN.
 
Inget uppmuntrande betyg precis.
 
I en intervju i Dagens Industri fortsätter grodorna att hoppa ur munnen på stríds-
hingsten.
 
I intervjun beskyller stridshingsten socialdemokraterna för att vilseleda folket, när
man låtsas som om man inte är beroende av stöd från vänsterpartiet.
 
VILKA GRODA.
 
Dagens väljaropinion ger socialdemokraterna och miljöpartiet i runda tal cirka 43 %
av väljarna.
 
Moderaterna och folkapatiet uppnår sammantaget 30 %, skulle något av övriga alli-
anspartier råka kunna stanna kvar i riksdagen, uppnår man kanske 33 %.
 
ATT I DET LÄGET BESKYLLA SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT VILSELEDA
FOLKET ÄR EN GRODA STÖRRE ÄN ALLA GRODOR.
 
Det kan knappast gå att vilseleda folket mer än att påstå att denna konstellation skul- le vara
 
DET ENDA TROVÄRDIGA REGERINGSALTERNATIVET.
 
Som sagt, det är i nödsituationer de verkliga ledarana består provet.
 
De andra ledarna består inte provet.
 
DÄR HOPPAR GRODORNA UR MUNNEN OCH DE UPPMANAS ATT HÅLLA KLAF-
FEN.
 
Vad jag tycker om statsministern ?
AE
 
 
 

STATSMINSTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att stödja Putin i allt han gör.
 
Det mesta kretsar nu kring krisen i Ukraina, och det är i stunder som denna de verkliga
ledarana utkristalliserar sig.
 
Som en verklig ledare uttalade jag min stora förståelse för Putin annektering av KRIM.
Forskaren  Wilhem Agrell, som inte tycks förstå bättre, kritiserar mig nu för detta, och
säger:
 
Det är det märkligaste och obehagligaste uttalande av en statsminsiter jag kan påminna
mig.
 
Wilhelm Agrell tycks inte ha varit med om mycket, han skulle höra mig i Utrikesnämnden,
så fick han en hel del att påminna sig om.
 
Många råder mig nu att överlåta utrikespolitiken till Carl Bildt den Store.
 
Det har jag ju redan gjort, på samma sätt som jag överlåtit kunskapsutvecklingen och sjuk-
vården till riskkapitalbolagen, och tågtrafiken till generaldirektören Gunnar Malm.
 
Parallellen med försvaret är här slående, vi har nu inte heller någon kunskapsutveckling.
knappast några sjukvårsplatser och ingen tågtrafik.
 
Varför ska vi då ha ett försvar och möta våld med våld.
 
Jag uppmanade också världen att inte möta våld med våld, så att Putin i lugn och ro kan ta
det han vill.
 
På det sättet krattar jag manegen för Putin, om han får för sig att ta Gotland, det underlät-
tar för honom om han vet att han inte möts med våld, och att jag stöttar honom.
'
Det är detta ledarskap, som ligger bakom moderaternas beslut om att avmilitarisera Got-
land.
 
Gasledningen i Östersjön medför ju att Gotland ligger inom Rysslands intressesfär och
har vi avmilitariserat Gotland kan ju Putin i lugn och ro ta även Gotland, utan att vi be-
höver möta våld med våld.
 
Detta är också denna ansvarsfulla hållning, att inte möta våld med våld, som ligger ba-
kom vår försvarspolitik.
 
Ska vi inte möta våld med våld behöver vi ju inget försvar, och Putin kan ta det han vill
ha i lugn och ro.
 
Han kan ju också lugnt räkna med att jag stöttar honom här, på något sätt måste vi ju
kunna motivera avmilitariseringen av Gotland.
 
Apropå mitt stöd till Putin menar den där KG Bergström nu att jag ska hålla klaffen i
fortsättningen.
 
Efter valet i september kommer jag att hålla klaffen.
 
Expressen vill inte vara sämre och påstår att grodorna hoppar ur munnen på mig.
 
Maria Larsson har tröstat mig med att jag befinner mig i gott sällskap.
 
När kritiken var som störst låtsades vi vilja höja försvarsanlaget med 500 miljoner.
när kritiken sedan lugnade ner sig ville vi dra ner på anslaget igen.
 
Denna långsiktiga och ansvarsfulla försvarsplanering visar nu att regeringen är på
rätt väg.'
 
'Ska vi inte möta våld med våld, så ska vi ju inte höja försvarsanslaget.
 
Det trodde jag alla förstod, i vart fall förstår Putin och jag det.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
            
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDT YRAR

Fredrik Reinfeldt tycks redan ha tagit time out
 
Krisen i Ukraina medför ju olika bedömningar från olika bedömare, ofta beroende
på vilka intressen man företräder.
 
MEN VEMS INTRESSEN FÖRETRÄDER FREDRIK REINFELDT NÄR HAN TA-
LAR I NATTMÖSSAN.
 
Ibland är det faktiskt bättre att hålla tyst än att prata i nattmössan.
 
Stridshingsten känner sig nu tvungen att gå upp på scenen och kommentera krisen
i Ukraina, och vilken kommentar det blir.
 
JAG TROR ATT KRISEN LÖSES GENOM EN DIPLOMATISK LÖSNING.
 
Här är världen ställd inför fullbordat faktum, Ryssland har annekterat delar av Uk-
rainas territorium,
 
Och stridshingsten tror på en diplomatisk lösning.
 
Under åren har man ju både sett och hört diplomatiska lösningar av olika karaktär,
men här ges nog diplomatisk lösning en historisk ny definition.
 
ATT ANNEKTERING AV ETT ANNAT LANDS TEERITORIUM SKULLE UTGÖRA
EN DIPLOMATISK LÖSNING ÄR VÄL KANSKE INTE DET FÖRSTA MAN TÄNKER.
 
Hitlers annektering av Österrike och anfallet mot Polen bör ju också vara diplomatiska
lösningar med denna definition.
 
Inblicken i Fredrik Reinfeldts fantasivärld är intressant även på andra sätt.
 
DET ÄR FÖRST NU MAN FÖRSTÅR VAD HAN MENAR MED ATT TA ANSVAR.
 
AE
 
 

VÅR BEREDSKAP SKRÄMMER SLAGET PÅ RYSSEN

I vart fall är den lika god som 1939
 
Var det inte så Per Albin Hansson sa.
 
VÅR BEREDSKAP ÄR GOD.
 
Fredrik Reinfeldt säger samma sak, men med andra ord.
 
VÅR FÖRSVARSFÖRMÅGA BYGGER NU PÅ ANVÄNDBARHET, TILLGÄNG-
LIGHET OCH FLEXIBILITET.
 
Likheten är slående.
 
Den tillgänglighet, användbarhet och flexibilitet vi kan uppvisa i dag ligger i samma
klass som Per Albin Hanssons "vår beredskap är god".
 
Med andra ord.
 
VI ÄR IDAG MER ELLER MINDRE AVLÖVADE.
 
Nu ryktas om att vi ska höja beredskapen med våra tillgängliga, användbara och fle-
xibla förband.
 
DET ÄR KNAPPAST TROLIGT ATT VARE SIG RYSSLAND ELLER VI SJÄLVA I-
DAG SKULLE MÄRKA AV ATT VI HÖJDE BEREDSKAPEN.
 
Inga haubitser, inget luftvärn, en sönderrostad fordonspark inger knappast någon stör-
re respekt.
 
Och skulle vi på något underligt sätt kunna "höja vår beredskap" är vi beroende
av Ryssland, för att få de sönderrostade tunga fordonen att rulla.
 
DET FAKTUM ATT RYSSLAND IDAG ÄR DEN STÖRSTE LEVERANTÖREN AV
OLJA TILL SVERIGE BORDE KUNNA AVHÅLLA FRÅN SKRATT.
 
Däremot borde Putin förmodligen ha svårt att hålla sig för skratt.
 
FÖRUTOM ATT HAN FÅR TYST PÅ SVERIGE GENOM VÅRT OLJEBEROENDE
FÅR HAN TYST PÅ TYSKLAND GENOM ATT TYSKLAND IMPORTERAR HÄLFTEN
AV SIN NATURGAS FRÅN JUST RYSSLAND.
 
Långsiktig och oberoende planering, säger då Bill
Ingen planering alls, säger då Bull
 
 
AE
 
 
 
 

MELLANHUNDEN BILDT FÅR NU SÄLLSKAP

Fredsprojektet EU bekänner färg.
 
Många oroas idag över att det kan komma till stridigheter i Ukraina.
 
INGEN BEHÖVER OROA SIG DEN HÄR GÅNGEN HELLER.
 
Fredsprojekter UE löser allt, den här gången också, hade någon förväntat sig något
annat ?
 
Vi kan därför lugnt gå och lägga oss i kväll också, och ha Chamberlains ord i minnet:
 
FRED I VÅR TID.
 
Visserligen har Ryssland invaderat Ukraina, och visserligen har man avtal från 1994,
som ska respektera landets gränser och oberoende, men vad gör det.
 
FRED I VÅR TID SA CHAMBERLAIN, OCH GODTROGENHETET, NAIVITETEN OCH
DEN BRISTANDE REALISMEN HAR INTE RÖRT SIG EN "MILLIMETER" SEDAN
DESS.
 
Om några dagar kommer  allt att  vara sig likt, frånsett att Ukraina inte finns i sin nuva-
rande kepnad.
 
USA kommer att gläfsa lite grann några dagar, NATO kommer likaledes att gläfsa
några dagar och EU kommer också att gläfsa några dagar, men sedan kommer
gläfsandet att tystna.
 
DETTA VET PUTIN OCH DET ÄR DÄRFÖR PUTIN GÖR SOM HAN GÖR.
 
USA begränsar sitt gläfsande, då man måste hålla sig väl med Ryssland, för att frågan
om Iran och Syrien inte ska kollapsa.
 
NATO begränsar sitt gläfsande, då man helt enkelt "skiter" i Ukraina.
 
EU begränsar sitt gläfsande, då tillgången på gas från Ryssland inte får äventyras, och
ovanpå detta har EU en ledning, som försiktigt uttalat vare sig kan göra det ena eller
det andra när det kniper.
 
Men sprätta omkring och tala om århundrades fredsprojekt klarar man galant.
 
FRED I VÅR TID, VISST ÄR DET EN FANTASTISK VÄRLD.
 
Kanske, i värsta fall, går börsen ner lite i morgon, men om några dagar har vi åter
index på samma nivåer.
 
BUISINESS AS USUALL GÄLLER ÄVEN HÄR,
 
Det var då en evinnerlig tur att vi hade så ansvarsfulla politiker, då också, att
de gjorde EU beroende av rysk gas.
 
 
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade, ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Utvecklingen i Ukraina tycks skapa oro på många håll, det känns då tryggt att vi själva
så väl förberett oss för den sådan utveckling.
 
Just nu kommer uppgifter om att ukrainska styrkor på vissa håll ska ha avväpnats av
ryska förband.
 
Denna situation har vi förutsett och har därför själva avväpnat våra styrkor för att vara
på säkra sidan.
 
Vi ser nu också hur vår säkerhet ökar, genom att vi gav tillstånd till den ryska gasled-
ningen i Östersjön.
 
Genom detta ansvarsfulla agerande behöver vi aldrig riskera att hamna inom Rysslands
intressesfär.
 
Att vi så snabbt också skulle få ett så varmt tack för att vi lät Ryssland få OS hade vi
inte heller väntat oss.
 
Låter vi Ryssland få även nästa OS, kanske de har vänligheten att ta Baltikum också.
 
Många väljare har ställt sig oförstående till att vi rekryterar generaldirektörer bara uti-
från meriten att de kräks när de tänker på Jimmie Åkesson.
 
Ingen är mer fel, våra meritkrav sträcker sig mycket längre än så. I Just Dan Eliassons
fall var det en annan faktor som kom att bli utslagsgivande för hans utnämning.
 
Alla i Rosenbad blev oerhört imponerade när vi hörde hans framträdande, när han sjöng
"Knulla i Bangkok".
 
Vi hoppas att väljarna tar till sig detta och inte tror att vi utnämner generaldirektörer bara
för att de kräks när de tänker på Jimmie Åkesson.
 
Vi får nu kritik från många håll för att vi blev utkastade från ENQA, det organ som har till
uppgift att jämföra kvalitetsindex för olika länders högre studier.
 
Vi emottar detta besked med största tacksamhet, nu finns det ingen som kan påvisa
hur låg kvalitet vår högre undervisning visar upp.
 
Apropå högre studier föreslår nu Jan Björklund att lärarstudenter ska kunna få 75 000:-
för att de lär sig något.
 
Vi är väl medvetna om att förslaget bygger på att vi under våra år vid makten misslyc-
kats med att utforma lärarutvecklingen, så att behovet av kompetenta lärare inte kunnat
fyllas.
 
Det känns då tryggt, att kunna ta andras pengar för att kunna rätta till våra egna misstag.
Skattehöjningar kommer då väl till pass.
 
Kristdemokraterna föreslår nu, genom Sara Skyttedal, att kriminella EU medborgare ska
kunna utvisas.
 
Här låter Sara Skyttedal som en högerextrem främlingsfientlig rasist, även kriminella EU
medborgare måste ju omfattas av den fria rörligheten och kunna röra sig över gränserna
för att försvåra ett gripande.
 
Det trodde jag alla förstod, i alla fall förstår jag det.
 
Expressen skriver idag att vi förvandlat utredningsväsendet till ett politiskt verktyg, där vi
styr utredningarna  på det viset att vi i förväg kommer fram till vad utredningen ska mynna
ut i.
 
Hur ska vi annars få som vi vill ?
 
Expressen beskyller oss också för att begrava utredningar, som kan bli besvärande, till
efter valet, och för att forcera fram utredningar, som kan vara till nytta för oss.
 
Hur ska vi annars kunna vinna valet ?
 
Vi är sedan länge kända för att ha störst antal skolbränder i hela världen. Nu har vi under
senare tid haft ett flertal grisfarmar råkat ut för större bränder.
 
Man kan ju undra om det finns något samband mellan dessa bränder och det faktum att
hundar i ett antal områden matas med kött indränkt i giftiga vätskor.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

RYSSLAND TAR FÖR SIG OCH VÄRLDEN TITTAR PÅ

En maktlös värld
 
Vi har institutioner som ska värna om fred och säkerhet i vår värld, FN,
NATO, IMF och EU och en del andra aktörer.
 
När det inträffar något som äventyrar fred och säkerhet står alla dessa
aktörer oftast helt handfallna.
 
Vi såg det i Iraq, vi såg det i Afghanistan, vi såg det på Balkan, vi
såg det i Lybien, vi ser det nu i Syrien och vi ser det nu åter i Uk-
raina.
 
EN KRAFTFULL RETORIK OCH ETT KRAFTFULLT FÖRDÖMANDE,
SOM I BÄSTA FALL MYNNAR UT I ATT MAN GÖR FÖR LITE FÖR
SENT.
 
Nu har Ryssland invaderat delar av Ukraina, och vi ser samma mönster,
en retorik om kraftfulla åtgärder, som mynnar ut i tomma intet.
 
Blir månne de kraftfulla åtgärderna mot Ryssland den här gången
samma kraftfulla åtgärder man vidtag när man beslöt om OS i
Ryssland ??
 
Den bistra sanningen är att Putin mycket väl vet att västvärlden står
helt handfallen inför aggressioner av detta slag.
 
Inom ett visst avgränsat område kan han göra exakt vad han vill utan
att det blir någon form av efterräkningar.
 
Ska FN, NATO och EU och andra aktörer ha någon som helst möjlighet att
påverka olika kriser måste man tänka om till 100 %.
 
Om och när det bedöms att ett ingripande ska ske måste det under
helt andra förutsättningar.
 
MAN MÅSTE BYGGA UPP EN KOMPETENS, SOM GER MÖJLIGHET
ATT FÖRUTSE EN KRIS, OCH SEDAN INGRIPA PÅ RÄTT NIVÅ IN-
NAN DET ÄR FÖR SENT FÖR ETT INGRIPANDE ÖVERHUVUDTA-'
GET.
 
Att i detta läget ha en massa synpunkter på Rysslands agerande för ingen-
stans, man är ställd inför ett fullbordat faktum, och alla vet att ingen aktör
har vare sig förmåga eller vilja att förändra detta skeende.
 
Lite krafs på ytan är det vi kommer att få se.
 
OCH DET FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER BLI SÅ STORA KRAFS
PÅ YTAN ATT BÖRSERNA KOMMER ATT STÖRAS ANNAT ÄN MARGI-
NELLT PÅ MÅNDAG.
 
Vi höll Libyen under armarna, tills dess allt urartat, vi höll den syriska regi-
men under armarna, tills dess allt urartat, och nu höll vi den ryska regimen
under armarna, tills dess allt urartat.
 
Nu möten i FN och möten i EU.
 
Helt maktlösa aktörer i en maktlös värld, och historien går igen.
 
SOM CHAMBERLAIN SA EFTER SITT MÖTE MED HITLER,
"FRED I VÅR TID".
 
Gav vi Putin OS, med allt vad det innebar, kanske vi ska hålla tyst nu också.
 
AE

ALLIANSENS MUTKOLVAR

Alliansens mutor kostar pengar
 
Det står skattebetalarna dyrt, när olika allianspolitiker låter sig mutas i än det ena
bygget.i än det andra bygget.
 
Folkpartisten Madeleine mutresor till USA med tillhörande dusörer är numera
väl kända, eller kanske mer rätt ökända.
 
Enligt mutkolven och folkpartisten Madeleine Sjöstedt skulle bygget av Tele 2 arena
i Stockholm inte kosta skattebetalarna ett dyft.
 
Efter ett antal mutresor till USA och ett antal mutnöjesarrangemang visar det sig nu att
bygget kostade många dyft.
 
DET KOSTADE SKATTEBETALARNA 300 MILJONER DYFT, DET VAR PRISET
AEG VILLE HA FÖR DE MUTUTLÄGG DE HADE FÖR MADELEINE SJÖSTEDT
I USA.
 
Barry Andersson, förutvarande ordförande i Stockholms kommunalfullmäktige, skri-
ver idag om detta i Dagens Samhälle.
 
Barry Andersson noterar att Madeleine Sjöstedt håller sig tyst i denna fråga och vill
ha besked varför något kostar 300 miljoner dyft, när det inte skulle kosta ett enda dyft.
 
Barry Andersson tycks vara ute i ogjort väder, han har redan fått svaret.
 
DET FINNS INTE GRATISLUNCHER, INTE HELLER NÅGRA GRATISRESOR TILL
USA, INTE HELLER NÅGRA GRATISINTRÄDEN TILL GLAMORFESTER I HOLLY-
WOOD.
 
Smakar det så kostar det.
 
I DET HÄR FALLET SMAKADE MUTAN MYCKET OCH DET KOSTADE 300 MIL-
JONER.
 
Det svaret har Barry Andersson redan fått.
 
däremot har inte skattebetalarna fått svar på en annan fråga.
 
VARFÖR TILLÅTER MUTKOLVARNA I MUTEHOLM ATT MUTKOLVEN MADELEINE
SJÖSTEDT SITTER KVAR PÅ SINPOST.
 
 
Smakar det, så kostar det
AE

KRISTDEMOKRATERNA STÄLLER GRUPP MOT GRUPP

Den fria rörligheten hotas av kristdemokraterna
 
Många har förundrats över att kristdemokraterna hamnar under 4 % spärren gång
på gång, vad hände egentligen med det arv Alf Svensson lämnade efter sig.
 
Nu vet vi svaret, kristdemokraterna svär i kyrkan, och man svär så att det
osar om det.
 
MAN IFRÅGASÄTTER DEN FRIA RÖRLIGHETEN.
 
Nu ifrågasätter Sara Skyttedel det heligaste av allt heligt, att kriminella ska få röra
sig fritt mellan länderna för att fritt kunna utöva sin kriminalitet.
 
Man tar sig för pannan, att ifrågasätta en av grundbultarna i alliansens politik, inte
är det konstigt att man hamnar under 4 % gång på gång.
 
Svordomarna i kyrkan är av det allvarliga slaget, Sara Skyttedel pekar i en artikel på
att 15 % av ficktjuvarna i Stockholm inte är svenska medborgare.
 
FÅR MAN VERKLIGEN TALA OM SÅDANT I ALLIANSENS NYA MÅNGKULTUR-
ELLA SAMHÄLLE, MAN BLIR UPPRIKTIGT OROAD.
 
Sara Skyttedel  pekar också på att 4 av 10 av dessa ficktjuvar kommer från Rumä-
nien.
 
FÅR MAN VERKLIGEN STÄLLA GRUPP MOT GRUPP PÅ DET VISET I ALLIAN-
SENS NYA MÅNGKULTURELLA SVERIGE, MAN BLIR ÄNNU MER OROAD.
 
Som om detta inte räckte kräver nu Sara Skyttedal att man ska begränsa den fria
rörligheten på det sättet att man ska kunna utvisa kriminella medborgare i EU.
 
Får generaldirektören Dan Eliasson vetskap om detta kan hon nog räkna med
att generaldirektören kräks vid blotta tanken på henne.
 
MED DEN ÅSIKTSFRIHET SOM RÅDER I SVERIGE IDAG BORDE JU SARA
SKYTTEDAL KÄNNA TILL ATT MAN INTE FÅR ANGRIPA DEN FRIA RÖRLIG-
HTEN INOM EU.
 
Kriminella måste ju kunna känna sig trygga inom EU när de reser från land till land
för att utöva sin kriminalitet.
 
Fredrik Reinfeldt har inte hörts av idag, inte idag heller. Man får väl anta att han fick'
en hjärtattack, när någon vågar drista att man ska kunna utvisa kriminella medbor-
gare.
 
MAN FÅR VERKLIGEN HOPPAS ATT KRISTDEMOKRATERNA INTE TAR STE-
GET FULLT UT OCH KRÄVER ATT MAN SKA KUNNA UTVISA ÄVEN KRIMINEL-
LA FRÅN LÄNDER UTANFÖR EU.
 
Hade Eric Ullenfån kunnat få hjärnblödning skulle han i så fall  då säkert ha fått det.
 
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Vår begåvade generaldirektör vid Försäkringskassan, Dan Eliasson, meddelar att han
kräkts idag också, när han sig  själv i spegeln,
 
Vi är många som förstår honom.
 
Att han tycks bryta med grundlagen genom sitt uttalande är inget vi ska bekymra oss
om, grundlagens område täcker inte övergrepp, som begås mot sverigedemokrater.
Mitt försvar för ett knivdåd mot en sverigedemokrat i Malmö bör här ses som en god
praxis.
 
Har man de uppfattningar sverigedemokrater har är det naturligt att man knivskärs och
får stifta bekantskap med Dan Eliasson.
 
Annars är ju dagens stora händelser två nya väljarundersökningar, Marknadsinsikt och
Ipsos.
 
Vi föredrar att hålla oss till den senare, där har i alla fall folkpartiet lyckats klamra sig
över 4 %.
 
Aftonbladet skriver nu skadeglatt, att vårt skatteutspel inte gick hem, men att vi nu själ-
va kan räkna med att få gå hem, efter valet.
 
Skrattar bäst som skrattar sist heter det, räcker det inte med att överta socialdemokra-
ternas skattepolitik för att få sitta kvar vid makten, är vi beredda att gå längre.
 
Nästa steg i vår förnyelse är att överta vänsterpartiets välfärdspolitik, på det sättet räk-
nar vi att kunna utnyttja den stora osäkerhet, som råder i väljarkåren.
 
Vår dagisfröken Annie Lööf oroar sig inte heller över dessa väljarundersökningar, och
menar att hon fortfarande räknar med att centerpartiet ska vara landets törsta parti
inför valet.
 
Hon förklarar nu sina framgångar med att hon säger och gör det som känns rätt i ma-
gen.
 
Det var väl det vi trodde, det kan förklara mycket.
 
Kommunalrådet i Södertälje, Boel Godner, sällar sig nu tyvärr till rasisterna  och uppger
att hon tycker det är orimligt att så många flyktingar anländer till just Södertälje.
 
Eric Ullenfån kommer nu att besöka Boel och informera henne om att varje flykting ut-
gör ett nettotillskott till ekonomin och att hon därför ska vara tacksam för att alltfler söker
sig till just Södertälje.
 
Även i Norge ser vi bekymmer med rasismens utbredning, där har partierna träffat en ö-
verenskommelse, som bygger på att man ska visa större generositet med barn.
 
Det låter bra, men den bistra sanningen är att överenskommelsen utgår ifrån att bar-
nets föräldrar kan styrka sin identitet och at de ej hållit sig gömda.
 
Här i Sverige har vi valt motsatt väg, kräver man styrkt identitet medför ju bara detta att
man styrker att man inte har asylskäl, och sådant vill vi inte medverka till.
 
Vi ser hellre att även Norge ser till att medborgarna tappar så många pass som möjligt,
att  så många identiteter som möjligt blir omöjliga att styrka,
 
Vår ansvarsfulla ubåtsaffär med Kockum tycks nu gå i stöpet, då vi känner oss obekvä-
ma med den kompetens de besitter på detta område.
 
I stället för att unyttja denna kompetens gör vi nu sonderingar med SAAB, som aldrig
ubåtar, visserligen bir allt då dyrare, men vad gör det.
 
Det är ändå bara skattebetalarnas pengar.
 
Vi är inte heller främmande för att lägga beställningen av ubåtar i Australien, det viktiga
är att de inte byggs i Sverige av företag som kan bygga ubåtar.
 
Faller försöket med SAAB väl ut, att kunna bygga ubåtar när man inte kan bygga ubåtar,
kommer vi att låta Kockum bygga nästa generation av stridsflygplan.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE

RSS 2.0