SANNINGENS MINUT I LUFTSLOTTET EU

EU toppmöte visar på betydande splittring
 
I fredags träffades EU ledare på ett toppmöte för att dryfta hur man bland annat
ska agera efter Brexit.
 
Vissa talesmän uppgav sig vara medvetna om EU problem och splittring, bland
annat uppgav en ledare att under mötet skulle:
 
SANNINGENS MINUT NÄRMA SIG
 
Den EU ledaren, den belgiske premiärminstern, kan inte ha en susning om vilka
problem EU har haft, har och kommer att få.
 
FÖR ETT SLUTET OCH HEMLIGT EU, SOM DRIVER FRÅGOR BAKOM MED-
LEMMARS RYGG, FINNS VARE SIG SANNING ELLER "SANNINGENS MI-
NUT".
 
Däremot finns det omplaceringar och avsked av tjänstemän, som vill att EU
medlemmar ska få en vittring om "sanningens minut", och det sker när någon
försöker lyfta fram allt fiffel och båg inom EU.
 
En annan diplomat visade sig ha större vittring om "sanningens minut" än den
belgiske premiärminstern.
 
Denna diplomat, självklart anonym, då han vill behålla sin post, uppgav att en
viktig punkt på mötet var:
 
HUR SKA MAN FÅ ETT POSITIVT BUDSKAP OM EU TILL MEDBORGARNA ?
 
Den frågan tyder ändå på att man under mötet närmade sig "sanningens minut".
 
Och sanningens minut är att EU ledare inte har något intresse av att ak-
tivt verka för positiva inslag för medborgarna, däremot vill man utforma
budskapet så att medlemmar får den villfarelsen att man upplever något
positivt.
 
ETT POSITIVT BUDSKAP ÄR BARA POSITIVT OM BUDSKAPET BYGGER
PÅ NÅGOT POSITIVT, I ANNAT FALL ÄR DET HYCKLERI, LÖGN, FASAD
OCH MANIPULATION.
 
Som "sanningens minut" i EU.
 
Eller som Hasse Alfredsson träffande uttryckte sig:
 
EN TOM PÅSE ÄR FORTFARANDE TOM, ÄVEN OM MAN FYLLER DEN MED
LUFT.
 
Ett "luftslott" är inte heller alltid ett "slott".
 
Ett "luftslott" kan vara EU, så långt ifrån ett "slott" man kan tänka sig.
 
AE

ICA PLUNDRAR SINA KUNDER

Svensk effektivitet slår EU,
 
I dag har Svenska Dagbladet några intressanta inslag om ICA dominans, och dessa
inslag slår effektivt hål på myten om den svenska "effektiviteten".
 
Känt är sedan tidigare att den svenska "effektiviteten" medfört att vi på de flesta
håll har högre priser än EU i övrigt.
 
i de flesta länder, Sverige oräknat förstår, ser man lite annorlunda på effektivitetsfrågor.
 
DÄR ANSER MAN ATT HÖGA PRISER ÄR EN FÖLJD AV LÅG EFFEKTIVITET
OCH ATT LÅGA PRISER OFTA ÄR EN FÖLJD AV HÖG EFFEKTIVITET.
 
I Sverige råder som känt sedan länge det motsatta förhållandet.
 
NÄR PRISERNA ÄR SOM HÖGST SLÅR VI OSS GÄRNA PÅ BRÖSTET OCH
TALAR OM FÖR HELA VÄRLDEN HUR EFFEKTIVA VI ÄR.
 
När det gäller just ICA är den höga prissättningen en följd av ICA dominans på
marknaden, mans styr efter eget behag prissättningen och detta återspeglar sig
också i lönsamheten.
 
Det finns enskilda större "ICA handlare" som genererar en årlig vinst på 50 mil-
joner, just som ett resultat av dominansen och den med denna sammanhängande
dåliga konkurrensen.
 
Enligt ICA handlarna själva beror inte den höga lönsamheten, som ingen an-
nan bransch ens kan drömma om, på den bristande dominansen,
 
DEN BEROR PÅ DEN EGNA EFFEKTIVITETEN.
 
Hur dominerande är då ICA ?
 
Man har ungefär 50 % av marknaden, en dominans som är otänkbar i de flesta
länder, där värnar konkurrensansvariga myndigheter mer om kunderna än om giriga
handlar.
 
Hur påverkar då denna dominans, bristande konkurrens, låga effektivitet och
girigheten prissättningen ?
 
ENLIGT GÄLLANDE STATISTIK HAR SVERIGE LIVSMEDELSPRSIER SOM LIG-
GER 25 % ÖVER SNITTET I EU, I MYCKET JUST BEROENDE PÅ ICA DOMINANS
PÅ MARKNADEN.
 
Ska man då fortsätta att handla hos giriga ICA handlare ??
 
SJÄLVFALLET SKA MAN FORTSÄTTA ATT HANDLA HOS GIRIGA ICA HAND-
LARE OM MAN FORTSATT VILL ATT SVERIGES LEVSMEDELSPRISER SKA
LIGGA 25 % ÖVER SNITTET I EU.
 
Man kan ju tycka att även Sveriges konkurrensmyndigheter skulle agerat i denna
fråga, där en aktör fått en sådan dominerande ställning, att man kunnat påverka
prissättningen på sätt som skett.
 
Ansvariga myndigheter har faktiskt agerat, man har undersökt ICA dominans och
då kommit fram till:
 
I LEDNINGEN FÖR ICA SITTER PERSONER, SOM GÖR ATT OM MAN TILL-
LÄMPAR DEN "SVENSKA MODELLEN" ÄR DET VIKTIGARE ATT VÄRNA
OM GIRIGA ICA HANDLARE ÄN OM DERAS KUNDER.
 
AE
 
 

BIRGITTA OHLSSON HAR FÖTROENDE FÖR "HONOM"

Birgitta Ohlsson har förtroende, för sig själv
 
Debatten kring Birgitta Ohlssons avståndstagande från vissa inslag i liberalernas
politik har väckt starka känslor, både för och emot Birgitta Ohlsson.
 
DE SOM SJÄLVA ÄR ONYANSERADE TYCKER ATT BIRGITTA OHLSSON
SKA FÅ UTTALA SIG ONYANSERAT, OCH DE SOM SJÄLVA ÄR NYANSE-
RADE TYCKER ATT OCKSÅ BIRGITTA OHLSSON SKA UTTRYCKA SIG
NYANSERAT.
 
Men Birgitta Ohlsson är inte alltid onyanserad, ibland är också hon nyanserad,
riktigt nyanserad.
 
I dagens SvD kan man läsa om när Birgitta Ohlsson uttalar sig efter debatten.
 
HENNES UTTALANDE ÄR NYANSERAT. MINST SAGT.
 
Hon uttalar sig då vad gäller sitt förtroende för partiledaren Jan Björklund, och
det uttalandet är nyanserat. milt sagt, nyanserat på gränsen till oanständigt.
 
MITT FÖTROENDE FÖR "HONOM" ÄR STARKT SÅ LÄNGE HANS FÖRTRO-
ENDE ÄR STARKT BLAND VÅRA MEDLEMMAR.
 
Till en början kan man ju tycka att Birgitta Ohlsson ska sträcka sitt förtroende för
"honom" så långt att hon nämner Jan Björklund vid namn.
 
ATT AVFÄRDA JAN BJÖRKLUND MED "HONOM" VITTNAR INTE OM NÅ-
GON STÖRRE OMDÖMESKÄNSLA ELLER FINGERTOPPSKÄNSLA I DET-
TA LÄGET.
 
Skulle Jan Björklunds "förtroende bland medlemmarna" inte bli fortsatt starkt
kanske man ska räkna med at han blir avfärdad med "den där" och "det där".
 
Skapar man sig en samlad bild av Birgitta Ohlsson är nog sanningen den att
hon bara har förtroende för en person.
 
SIG SJÄLV.
 
Hennes uttalande i förtroendefrågan vittnar också om att hon inte ens har kun-
skap om vad förtroende innebär.
 
Förtroende för en person känner man på det egna personliga planet, an-
tingen har man förtroende för en person eller inte.
 
DET EGNA FÖRTROENDET FÖR EN PERSON VARIERAR INTE I TAKT
MED ATT ANDRA PERSONER ( I DETTA FALLET MEDLEMMARNA) KAN
TÄNKAS VARIERA SITT FÖRTROENDE.
 
Att medlemmarnas förtroende för Jan Björklund påverkar hans LÄMPLIGHET
som partiledare är en helt annan sak, med det ska inte påverka en enskild per-
sons förtroende för Jan Björklund.
 
Nu får Birgitta Ohlsson sitta kvar i partiledningen.
 
Det mesta, eller allt, talar nog för att hon inte skulle sitta kvar.
 
HENNES INTOLERANS MOT OLIKTÄNKANDE, HENNES ARROGANS, SYNEN
PÅ SIG SJÄL OCH SYNEN PÅ ANDRA BORDE RIMLIGEN INNEBÄRA ATT HON
INTE SATT I LIBERALERNAS LEDNING, ELLER NÅGOT ANNAT PARTIS LEDNING
ÖVERHUVUDTAGTAGET.
 
Möjligen skulle hon, med sin intoleranta inställning i många frågor, komma mer till sin
rätt i vänsterkommunisterna ? 
AE
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0