FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny helgdag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Själv har jag under den gångna helgen slappnat av och fördrivit tiden med att
ta ansvar. Den tid som blivit över har jag lyssnat, så att jag kan ta ännu mer an-
svar.
 
Tyvärr tar inte alla andra sitt ansvar. Kriminalvården röjer nu statistik, som visar
att ungefär hälften av alla grova förbrytare, som fått livstidsstraff, är utrikesfödda.
 
Vidare avslöjar man att denna överrepresentation ökar i takt med att brotten blir
allt grövre.
 
Det var inte den ansvarsfulla Alliansregeringen mening att detta skulle hända, inte
heller att uppgifterna skulle komma ut.
 
Bara för några dagar sedan fick vi veta att våra intentioner om förlängda straff för et-
niska svenskar inte tillämpades inom rättsväsendet. Nu får vi veta att våra intentio-
ner om strafflindring för utrikesfödda inte heller trängt in i systemet.
 
Till dess att rättsväsendet förstått att alla grova förbrytare med utrikesfödd bakgrund
ska ha några timmars samhällstjänst, kommer den ansvarsfulla Alliansregeringen att
hemligstämpla alla uppgifter som pekar i fel riktning.
 
Krisen i Nord Korea tycks oroa allt fler. Själva känner vi oss trygga även inför ett ev-
entuellt krigsutbrott. Vår satsning på försvaret medför nu att vi har både en försvars-
minister, visserligen en fjolla men ända, och en högvakt.
 
Aftonbladet skriver om krisen och menar att Nord Koreas ledare inte är en pajas. Af-
tonbladet glömde här ta upp att inte heller jag är en pajas, man kan ju undra varför.
 
Media ger sig ofta in på ämnesområden de inte behärskar. Expressen skriver idag om
vår skattepolitik och menar att vi inte kommer att kunna finansiera den välfärd vi låter
socialdemokraterna bestämma. Man sträcker sig så långt att man beskyller oss mode-
rater för verklighetsflykt.
 
Detta visar hur långt många vanföreställningar gått, vi har aldrig haft någon verklighets-
uppfattning att fly från.
 
Debatten om vinstutdelningen i skolan rullar hela tiden vidare och många hävdar att fri-
skolorna ger högre betyg än motiverat för att locka fler elever och därmed nå en högre
vinst.
 
Här slår man in öppna dörrar, höga betyg är inget självändamål, men som läget tycks
just nu finns inga andra styrmedel för att locka eleverna till friskolorna så att dessa får
en högre vinst.
 
Hittar vi mer effektiva sätt att styra offentliga medel, avsedda för skolans verksamhet,
till giriga riskkapitalister, är vi beredda att ompröva denna ordning. Just nu ser vi över
möjligheterna att dela ut skolmedel direkt till vissa skatteparadis, så att man slipper de
kostnader som uppstår i samband med att de tvingas passera olika friskolor.
 
Vänsterkommunisterna låter nu meddela att man säger sig vara beredd på att förhandla
med socialdemokraterna om regeringsmakten. Vi ser med glädje på detta, då vi anar oss
till svårigheter med sådana förhandlingar.
 
Samtidigt blir nu våra egna förhandlingar allt lättare. Det behövs inte mycket för att vi inte
ska behöva förhandla med folkpartiet heller, och då har vi ingen förhandlingspart alls att ta
hänsyn till.
 
Då får vi som vi vill, utan att behöva låtsas ta hänsyn till andra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 

FJOLLAN FÖRSVARSMINISTERN BJUDER UPP TILL VALS

Nord Korea säger sig anfalla USA
 
Tänk vilka futiliteter vi omges av.
 
En förvuxen baby i Nord Korea vill nu starta krig mot USA och Syd Korea
får man väl med på köpet.
 
Nu undrar man ju vad media sysslar med.
 
Det visar sig att vissa media tar in dessa uppgifter, visserligen med små
notiser, men ändå.
 
HAR MEDIA VERKLIGEN INGET ANNAT ATT SYSSLA MED, ÄN ETT KRIG
MELLAN EN FÖRVUXEN BABY I NORDKOREA OCH RESTEN AV VÄRLDEN.
 
Det är ju nästan som när media förteg förintelselägren under 2 VK och ägnade
sig åt hyllningar åt Göring, för han hade ju en svensk fru, och det var ju intressant.
 
Men som tur är finns det fortfarande reportrar som vågar trotsa strömmen och ge
sig i kast med de verkligt stora världsfrågorna.
 
SJÄVKLART ÄR INGET VIKTIGARE ÄN VAD EN IDIOT SOM MEDVERKAT I
LET ´ S DANCE SÄGER OM EN ANNAN IDIOT SOM MEDVERKAR I LET ´S
DANCE.
 
Nord Korea ligger ju ändå så långt borta, medan Let `s Dance ligger oss nära.
 
Och  skulle det ändå smälla, så har vi ju fjollan som blev Försvarsminsister,
men som inte kunde bli mer än kapten, och högvakten.
 
Så vi kan väl skyddade av ansvarspredikanten och fjollan fortsätta att ägna
oss åt Let `s Dance.
 
Och fjollan har ju lovat oss att de som inte vill hjälpa oss, ska hjälpa oss.
 
Så Let `s Dance, som om dansen vore den sista valsen.
 
Let `s dance
AE

FREDRIK REINFELDT, VÅR STORE HAVERIST

Rättsväsendet har havererat
 
I SvD idag skriver Thomas Gur om ett rättsväsende  som havererat ideologiskt.
Artikeln är delvis knuten till det så kallade "Kortedelafallet" där påföljden för en
grov misshandel, som kunde slutat ändå värre, stannade vid några timmars sam-
hällstjänst.
 
Detta var bara ett fall i raden, exemplen är otaliga.
 
ATT VÅRT RÄTTSVÄSENDE HAR HAVERERAT, BÅDE IDEOLOGISKT OCH
I PRAKTIKEN, KAN NOG MÅNGA VARA ÖVERENS OM.
 
Vi ser det också i vår vardag, kriminaliteten escalerar på alla områden, inte bara
escalerar, det kommer nya varianter av allt grövre brottslighet.
 
THOMAS ARTIKEL ÄR INTRESSANT, OCH FÖRFÄRAR, MEN DEN ÄR INTE
HELTÄCKANDE.
 
RESONEMANGET GÖR HALT, OCH DET GÖR HALT VID EN VIKTIG OCH AV-
GÖRANDE PUNKT.
 
Rättsväsendet befinner sig inte på en annan planet, inne heller är det inneslutet
och oåtkomligt hermetiskt.
 
Det befinner sig mitt ibland oss, mitt i samhället.
 
OM RÄTTSVÄSENDET HAVERERAT HAR OCKSÅ NÅGOT ANNAT HAVE-
RERAT, DEN ELLER DE SOM SKA SE TILL ATT RÄTTSVÄSENDET INTE SKA
HAVERA.
 
Vem kan det månne vara, som ska se till att rättsväsendet inte havererar.
 
Kan det möjligen vara samma personer, som ska se till att skolan och kunskapsut-
vecklingen inte havererar, eller samma personer som ska se till att våra kommunika-
tioner inte havererar, eller samma personer som ska se till att sjukvården inte have-
rerar, eller samma personer som ska se till att försvar och polis inte havererar.
 
ELLER SE TILL ATT INGET ÖVERHUVUDTAGET HAVERERAR I SAMHÄLLET.
 
Det finns faktiskt personer som ytterst har till uppgift att se till att funktioner inte havere-
rar, och inför detta gjorde alltså Thomas Gur halt.
 
Och vilka är då dessa personer, de är lätta, väldigt lätta, att identifiera.
 
Det är de personer, som gått till val på att hävda att de är mer lämpade att än
alla andra att se till att våra samhällssystem inte havererar.
 
MAN HITTAR DEM FRÄMST INOM RIKSDAG OCH REGERING, DESSA HAR DET
YTTERSTA ANSVARET FÖR ATT VÅRA SAMHÄLLSFUNKTINER INTE HAVERE-
RAR.
 
Om då ändå system efter system ändå havererar, bör ju slutsatsen vara lätt att dra.
 
Med en fungerande ledning i landet havererar inte systemen.
 
UTAN EN FUNGERANDE ELDNING I LANDET HAVERERAR SYSTEMEN.
 
Av detta följer i sin tur att de som går till val på en beskrivning av sig själva, som inne-
bär att de är mer lämpade än andra att leda landet, helt enkelt ljuger.
 
De är inte lämpade att leda landet, för då skulle funktion efter funktion inte have-
rera, det är väl egentligen ganska så enkelt.
 
För att åter knyta an till Thomas Gur artikel om ett rättsväsende som spårat ur, tar han
upp det förhållandet att ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt och justitieministern är
missnöjda med att deras ambitioner och förslag om skärpa regler ej trängt igenom
rättsväsendet.
 
Man gör helt enkelt som man vill, något vi under det senaste året sett många exem-
pel på, myndighetet efter myndighet som ägnat sig åt excesser.
 
Ska olika system ej haverera, räcker det inte med ledningsfunktioner, som anger nya reg-
ler och uppger sig vara missnöjda när ingen följer dem.
 
DÅ HAVERERAR ALLT.
 
De högsta ledningsfunktionerna ska kunna, och har till uppgift, att säkerställa att nya reg-
ler också omsätts, så att allt inte havererar.
 
Har den högsta ledningen inte den förmågan, att tillse att fattade beslut i olika avse-
enden omsätts i praktiken, då får vi till resultat det vi just nu ser.
 
SYSTEM EFTER SYSTEM HAVERERAR.
 
Och detta till följd av att vi har en ledning som havererat.
 
Så ska vi få ordning på rättsväsendet och andra samhällssystem, som havererat el-
ler är på väg att haverera, ska vi börja i toppen.
 
OCH DÄR SITTER ANSVARSPREDIKANTEN SOM GJORT RÄTTSVÄSENDET OCH
ANDRA SAMHÄLLSFUNKTIONER TILL DE HAVERIER DE ÄR I DAG.
 
 
Bakom ett haveri ligger alltid en haverist
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
En helgdag som denna känner man för att stanna upp och tänka till lite grann, stolt
se bakåt på allt vi i Alliansregeringen utfört under de senaste 7 åren.
 
Den summering vi då kan göra, gör alla andra ledare i Europa gröna av avundsjuka,
inte land i hela världen har utvecklats som Sverige.
 
Som jag sa härom dagen har Sverige nu de bästa förutsättningarna i hela världen
för mänskligt liv. På område efter område kan vi nu notera hur framgångsrika vi har
varit.
 
Ekonomin är ju vårt prioriterade område och här har vi lyckats öka både inkomst-
och förmögenhetsklyftor. Det finns nu många som tjänar flera 100 miljoner om å-
ret och detta hade vi aldrig lyckats åstadkomma om sjuka och arbetslösa inte ställt
upp i så stor utsträckning.
 
Ett annat viktigt område, där vi skjutit frampositionerna, är sjukvården. Många hävdar
att denna försämrats, men detta är en felaktig bild av läget. Vi har fortfarande sjukhus
i Norrland, även om de inte har tillgång till barnmorskor och ambulanstransporter, och
enligt de uppgifter vi har, finns det fortfarande sjukhus som tar emot patienter och en
del av dem får till och med en vårdplats.
 
Våra framgångsrika satsningar på att utveckla försvaret har gett eko i hela världen,
inte någonstans i hela världen har man lyckats fått så lite för så mycket, vi betalar
ändå drygt 40 miljarder för att ha en högvakt.
 
Kriminaliteten är ett annat område, som berör medborgarna mycket. En del hävdar
att otryggheten blivit större, men detta är helt fel. Vår statistik visar att det finns mind-
re orter i Norrland, som inte haft ett enda mord eller en enda våldtäkt under hela året.
Och när det gäller våldtäkter vill vi gärna lyfta fram att Lehsoto fortfarande har större
våldtäkter än Sverige.
 
Vi har genomfört stora satsningar på infrastrukturen, större än någonsin. Resultatet här
ser vi, det inträffar nästan varje dag att tågen norr om Stockholm rullar, kanske inte som
vanligt, men de rullar.
 
Och genom dessa stora satsningar har vi också lyckats få dessa tåg, som går, att komma
i tid, när de kommer för sent.
 
Invandringen är ett annat viktigt område, där vi skjutit fram positionerna och lyckats över
förväntan. Det  finns nu ännu fler områden, där det inte bor några svenskar. Tyvärr inräf-
far det ibland att svenskar förirrar sig in i dessa områden, med det problemet räknar vi med
att kunna lösa ganska så snart, genom att låta invånarna beväpna sig med kraftfullare va-
pen.
 
Skolsystemet kanske jag borde nämnt först, för här ser vi att stora förändringar skett under
våra 7 år vid makten. Det viktigaste framsteget är att vi kraftfullt lyckats öka kapitalets rör-
lighet över gränserna, men även kunskapsutvecklingen har utvecklats positivt, enligt tillför-
litliga rapporter lyckas nu alla elever lämna skolan, ett mål vi arbetat för länge.
 
Våra stora satsningar på lärarna har också gett resultat genom att rekryteringen nu omfattar
allt mer kvalificerade lärare. I samband med de senaste högskoleproven lyckades flera lä-
rarstudenter svara rätt på några frågor, visserligen genom att gissa sig fram, men ändå,
rätt blev det, ibland.
 
Sammanhållningen i samhället har aldrig varit större, tack vare våra målmedvetna satsnin-
gar. Skulle någon inte vilja ingå i denna sammanhållning har vi olika verktyg, bland annat
tänger, för att sammanhållet hålla dessa utanför.
 
Många är berörda av läget på arbetsmarknaden och här kan man nu se resultatet av våra
framgångsrika satsningar. För att vidden av dessa framgångar ska framgå klart har vi av-'
skaffat måttet arbetslöshet och använder nu bara begreppet sysselsättning, och denna ökar
när antalet medborgare ökar, en framgång vi är mycket stolta över.
 
Våra övriga satsningar inom detta område har också burit frukt, aldrig i modern tid har så
många omfattats av FAS 3 och instegsjobb. Vi har uppgifter som pekar att väldigt få arbets-
givare, om någon, nu anställer arbetskraft utan att arbetsförmedlingen betalar lönen.
 
Bättre än så kan det inte bli och denna framgång är vi stolta över, i andra länder har man
den uppfattningen att arbetsgivaren ska betala lönen, ett förlegat synsätt tycker vi i Allians-
regeringen.
 
Den psykiska ohälsan ökar trots våra kraftfulla och ansvarsfulla satsningar på alla områ-
den, ökar till och med än i andra länder. Som tur är förstår alla att detta är oppositionens
fel.
 
Sammantaget har också vår levnadsstandard ökat på alla områden, aldrig har visserligen
antalet fattigfamiljer och tiggare varit större, inte heller soppköken fler, men våra ansvars-
fulla satsningar har gjort att de inte blivit ännu fler.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
helg.
 
AE
 
 
 

JÄGARNA STYR REGERINGEN

Lena Eek en trojansk häst i Alliansregeringen
 
Att den obskyra ministern Lena Eek sitter i regeringen för att gå jägarnas in-
tresse är ju ingen hemlighet.
 
Det vet alla vid det här laget, och det är ingen som förväntar sig något
vettigt från det hållet.
 
TILL OCH IFRÅN KOMMER DET FÖRÖDANDE KRITIK BÅDE FRÅN EU
UTLANDET I ÖVRIGT NÄR DET GÄLLER REGERINGENS VARGPOLITIK.
 
Detta samt att det finns internationella överenskommelser om bevarandestatus
för vissa rovdjur bekommer inte denna obskyra minister det minsta.
 
JÄGARNA FRAMÖR ALLT.
 
Nu senast kommer det än mer förödande kritik från forskare inom området, som
nu menar att hela regeringens politik rörande vargjakten är ett enda stort falsar-
ium.
 
DESSA FORSKARE MENAR DÅ ATT REGERINGENS ENDA SYFTE ÄR ATT
GÖRA JÄGARNA GLADA.
 
Desto färre vargar, desto bättre alltså.
 
För att kunna göra ägarna riktigt glada bollar man med begrepp som bland annat
GYNNSAM BEVARANDESTATUS.
 
Detta begrepp har lancerats som om det utgör ett mått på vad som är nödvändigt
för att bevara en genetisk frisk vargstam.
 
Det har framförts som om det är seriöst och det har låtit seriöst.
 
EN GYNNSAM BEVARANDESTATUS KRÄVER 180 VARGAR.
 
Vem kan ifrågasätta något som låter så seriöst.
 
Forskare från utlandet kan ifrågasätta detta, och det gör de med besked.
 
MAN HÄVDAR NU ATT DET INTE FINNS VARE SIG BIOLOGISKT ELLER
VETENSKAPLIGT BELÄGG FÖR ATT JUST DENNA NIVÅ/STATUS SKULLE
GE EN VISS BEVARANDESTATUS.
 
Olof Liberg, är den som utarbetat det underlag, som Lena Eek använder för att
¨gå jägarnas ärenden.
 
Han ger nu de utländska forskarna helt rätt.
 
DET LENNA EEK KALLAR EN GYNNSAM BEVARANDESTATUS PÅ 180 VAR-
GAR BYGGER INTE PÅ NÅGRA SOM HELST BIOLOGISKA ELLER VETEN-
SKAPLIGA GRUNDER.
 
Olof Liberg menar då att den gynnsamma bevarandestatusen är ett uttryck för en
politisk ambition och har råkat bli just 180 vargar, det skulle ha kunnat bli vad som
helst utgående för vad Lena Eek vill.
 
Nu vet vi alltså vad gynnsam bevarandestatus är och vi vet lite bättre vad den
obskyra Lena Eek går för.
 
Om man ska använda uttrycket på samma sätt som Lena Eek valt att göra och om-
sätta det på miljöministrar i Alliansregeringen, så är det lätt att ange en gynsam be-
varandestatus för dessa.
 
0
 
Man kan ju nu undra varför man arbetat så länge och omfattande för att komma fram
till den gynnsamma bevarandestatusen på 180 vargar.
 
Man hade ju lika gärna kunnat singla slant, eller kanske direkt gått på jägarnas
uppgifter, inte omvägen över gynnsam bevarandestatus.
 
FÖR ATT DET SKULLE LÅTA BÄTTRE OCH FRAMSTÅ BÄTTRE.
 
Det goda och det onda ögat
AE
 
 
 
 

DET NYA ALLIANSSVERIGE

En åldring fortfarande i livet
 
En gammal dam, 89 år gammal, blir rånad mitt på dagen, när hon promenerar
med sin rollator på Östermalm i Stockholm.
 
Bytet blev ett par skor och lite till.
 
Signalement finns, men lämnas inte ut, vi vet numera vad det innebär.
 
En mångkulturell som följer ansvarspredikantens uppmaningar att omvandla
den barbariska svenska kulturen.
 
Vi får ju  vara tacksamma för den kulturhöjning vi nu blir varse när en 89 år gammal
dam med rollator blir rånad på sina skor.
 
VI FÅR HOPPAS ATT SKORNA PASSAR.
 
Samtidigt aktualiserar detta professor Mikael Hjelm farhågor, att äldre är utsatta
för förutfattade meningar och bör dö så fort som möjligt.
 
Professor Mikael Hjelm bör nog inte vara så överdrivet oroad i detta läget,
med en ålder på 89 år lär väl den gamla damen dö ganska snart.
 
DETTA LÄR NOG PÅSKYNDAS AV ATT BLI UTSATT FÖR ETT RÅN MITT PÅ
DAGEN MITT I STOCKHOLM.
 
Kan det möjligen skönjas ett samband här, mellan alltför många gamla och många
rån mot gamla.
 
KAN DET MÖJLIGEN VARA SÅ ATT MÅNGA TAGIT PROFESSOR MIKAEL HJELM
PÅ ORDET OCH GÖR SIG AV MED ALLA GAMLA.
 
Då kan ju ett grovt rån vara ett bra sätt, samtidigt som man får ett par skor på köpet.
 
DET ÄR JU TUR ATT MAN INTE ÄR RASIST, FÖR DÅ SKULLE MAN LÄNGTA TILL-
BAKA TILL DEN BARBARISKA SVENSKA KULTUREN.
 
Då rånades inte en 89 årig dam mitt på dagen mitt i Stockholm på ett par skor.
 
Tydligen var denne kulturberikare inte kopplad till våra nya mänskliga liv, våra kära
vänner i olika Assistansföretag.
 
FÖR DE LÄT JU DAMEN BEHÅLLA ROLLATORN.
 
DET ÄR MER ÄN FÖRSÄKRINGSKASSAN GÖR NUMERA, NÄR DET GÄLLER
SVENSKAR ÄR DET BÄST ATT TILLÄGGA.
 
 
Ansvar ?? Jag ?? Öhh ??
AE

POLITIKER STÄLLER TAND MOT TAND

Nu är inte alla lika längre
 
Så hann så verkligheten upp dessa verklighetsfrånvarande mantra:
 
Alla är lika mycket värde.
 
STÄLL INTE GRUPP MOT GRUPP
 
Nu visar det sig att Alliansregeringens ansvarsfulla invandringspolitik medför att
pengarna inte räcker till på långa vägar.
 
Ingen ska få veta vad det kostar, men när pengarna är slut blir det svårt att
hålla allt hemligt.
 
Så nu när pegarna är slut, vet vi en hel del mer:
 
Alla är inte lika mycket värda.
 
POLITIKER STÄLLER GRUPP MOT GRUPP.
 
Mer tydligt än det är nu kan det aldrig bli.
 
Tandvården har inga pengar, tandvården heller.
 
När då svenskar med svag ekonomi och dåliga tänder behöver tandvård, då
är pengarna slut, PUNKT SLUT.
 
INGA PENGAR, INGEN TANDVÅRD ÅT UTSATTA SVENSKAR.
 
När ankommande somalier med svag ekonomi och dåliga tänder nu strömmar
in är pengarna också slut, men då gäller inte PUNKT SLUT.
 
DÅ GÄLLER INTE ATT ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA ELLER ATT GRUPP INTE
SKA STÄLLAS MOT GRUPP.
 
Då gäller i stället att alla är inte lika mycket värda och man ska ställa grupp mot grupp.
 
SVENSKAR MED DÅLIGA TÄNDER MOT SOMALIER MED DÅLIGA TÄNDER.
 
Om nu någon till äventyrs trodde att gruppen svenskar med dåliga tänder, de som med-
verkat till uppbyggnaden av Sverige, får man säga Sverige fortfarande ?, skulle omfam-
nas av generösa myndigheter, då har de hamnat lite snett.
 
NÄR PENGARNA INTE RÄCKER TILL ÄR DET SOMALIER SOM OMFAMNAS AV GE-
NERÖSA MYNDIGHETER, SOM SER TILL ATT SOMALIER FÅR EN BRA TANDVÅRD,
MEN INTE SVENSKAR.
 
För att få detta till stånd, när pengarna är slut, söker man ´bidrag från olika EU projekt,
och man får det.
 
Här finns det pengar till tandvård.
 
FÖR SOMALIER MEN INTE FÖR SVENSKAR.
 
Man blir ju nästan imponerad av dessa ansvarsfulla allianspolitiker med Eric Ullenfån i
spetsen.
 
Öppet fientlig mot sin egen befolkning, diskriminerar helt öppet och ogenerat sin
egen befolkning.
 
DET ÄR FAKTISKT GANSKA DJÄRVT OCH MYCKET PROVOCERANDE, MEN MAN
FÅR VÄL UTGÅ IFRÅN ATT FREDRIK REINFELDT BYGGER DENNA POLITIK PÅ SIN
BEDÖMNING ATT MÅNGA AV OSS SVENSKAR ÄR MENTALT HANDIKAPPADE.
 
Då kan man ju driva vilken politik som helst, och det gör man.
 
Men som sagt, det är vi väljare som valt:
 
Att alla inte är lika mycket värda.
 
ATT GRUPP SKA SÄLLAS MOT GRUPP.
 
Att somalier är lika mycket värda som svenskar är lika lite värda.
 
Och dessa svenskfientliga och diskriminerande politiker finns det väljare som rös
tar fram.
 
NOG ÄR VÄRLDEN FÖRUNDERLIG.
 
Fast man kanske inte ska bli alltför förvånad, tar man ifrån svenskar deras rollatorer och
permobilar för att ge till sk utrikesfödda, då kan man väl kanske också ta ifrån dem deras
tänder för att ge till sk utrikesfödda.
 
 
Nu ställer vi då tand mot tand,
vad blir nästa steg ?
AE
 
 

HÅKAN JUHOLTS NÖTTER

Håkan Juholt och mördande reklam
 
Socialdemokraternas förre ledare var som många andra politiska lodare mån
om sin ekonomi.
 
Vi vet att han inte kunde klara sig på sin enbarmeligt låga lön utan hittade fan-
tasieggande uppslag att få ner sina hyreskostnader.
 
Det många av oss inte visste var att Håkan Juholt även hade andra talan-
ger, eller mer rätt kanske, hade talanger.
 
DET VISAR SIG NU ATT HAN FRAMGÅNGSRIKT MEDVERKADE I REKLAM
OM DADLAR.
 
Detta visade sig så framgångsrikt. både för Håkan Juholt och reklamföretaget, att
man nu går vidare i detta samarbete.
 
Man har dock insett att just dadlar inte ger en rättvisande bild av Håkan Juholt,
varmed reklamen inte får det genomslag som var tänkt.
 
Nästa inspelning av reklam, där Håkan Juholt medverkar, kommer därför att
avse en mer passande produkt.
 
EN PÅSE NÖTTER
 
    
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
För att inte någon ska känna sig kränkt nämner jag inte den helg vi nu firar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.   
 
Vi får nu ideliga klagomål rörande vården i Skåne, och man hävdar att inget fun-
gerar.
 
Det känns tröttsamt att höra dessa ideliga klagomål, våra moderata lokala politi-
ker har här gjort ett fantastiskt jobb, det mesta är nu borta eller omorganiserat till
smulor.
 
Dessutom bygger ju klagomålen på bristande information och vanföreställningar.
Vi kan ju inte samtidigt med starka offentliga finanser ha en fungerande vård, det
trodde jag alla insåg.
 
Eric Ullenfån har gjort en fantastisk insats på olika områden när det gäller att be-
kämpa rasismen. Styrka av denne ihärdige förkämpe har Gnesta kommun upp-
rättat en likabehandlingsplan för sina förskolor, som kommer att bli riktlikare i he-
la landet.
 
Där har man infört ett inkluderande arbetssätt. Vad detta inkluderar är i dagsläget
inte riktigt klart, men det mesta pekar på att det inkluderar det mest viktiga.
 
Bland annat tar man bort inslag i påskfirandet för att alla ska inkluderas och ingen
ska känna sig kränkt.
 
Landstingsmoderaten Anette, känd från pressen är ju som oss andra moderater,
hon har bara haft oturen att bli upptäckt.
 
Denna upptäckt har nu medfört att hon återförts till Sverige och man läser med be-
störtning hur detta beskrivs i svensk press.
 
Man skriver då att hon återförts till svensk mark, Eric Ullenfån svimmade för en
kort stund när han fick läsa om detta.
 
Vi kommer omgående att rensa bort uttrycket "svensk mark" och ersätta detta mer
mångkulturell mark, så att ingen blir kränkt.
 
Den akademiska världen gör nu stora insatser för att få bukt med rasismen och läg-
ger nu olika förslag, som ligger i linje med vår ansvarsfulla politik.
 
Bland annat kommer ideer från professorer i Umeå att man skulle kunna bli av med
många rasistiska fördomar om alla äldre dör. Man menar att det vore en stor fördel
om alla äldre dog.
 
Jag beundrar denna djärvhet, själv har jag inte vågat sträcka mig längre än till att un-
derblåsa våld mot sverigedemokrater, i hopp om att så många som möjligt av dessa
skulle dö.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen ser detta som ett intressant uppslag och har redan
tillsatt en arbetsgrupp, ledd av Eric Ullenfån och Gustav Fridolin, som ska se över möj-
ligheterna att göra oss av med alla gamla.
 
Detta skulle ju också öppna upp för att vi inte behöver öka pensionsåldern med så mån-
ga år, försvinner de gamla är ju problemet borta.
 
Det påstås att Per Nuder varit med om att forma dessa planer på att bli av med vad han
kallar köttberget.
 
Samtidigt öppnar detta upp för bredare lösningar. Det största motståndet mot flyktingar
finns ju inte bland gamla, utan bland unga och förstagångsväljare.
 
Vi har därför tillsatt en arbetsgrupp, som även ska se över vilka möjligheter vi har att få även
'de unga att dö fortare. En särskild arbetsgrupp kommer omgående att arbeta med detta.
 
Får vi på detta sättet bort många förstagångsäljare kan vi minska på sverigedemokrater-
nas dominans i denna grupp inför nästa val.
 
Samtidigt löser vi mycket av ungdomsarbetslösheten, inga unga, inga arbetslösa unga,
jag behöver inte ens uppmana dem att flytta utomlands.
 
Vi ser nu ett stort behov av att inleda ett närmare samarbete med den akademiska världen,
den här typen av geniala uppslag är ytterst värdefulla.
 
Framför allt möjligheten att få bort arbetslösheten genom att arbeta för att folk ska dö fort-
are löser många möjligheter. Minskar man dessutom med detta rasismen slår man ju två
flugor i en smäll.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
helg, ibland önskar jag att jag vågade säga vilken helg det gäller.
 
AE

MÅNGKULTUR GYNNAS AV ATT GAMLA DÖR

Umeå Universitet har invaderats av Hitlers ande
 
Vår fåntratt till statsminister har de senaste dagarna uttalat sig på det viset att
han framstod som världens största fåntratt.
 
Men detta var helt fel.
 
HUR OTROLIGT DET ÄN LÅTER FINNS DET EN ÄNNU STÖRRE FÅNTRATT
PÅ UNIVERSTITET I UMEÅ.
 
Vi har ju de senaste dagarna fått rapporter, som visar att lärare på olika nivåer
vare sig kan det ena eller det andra, och behöver stöd både vad gäller det ena
och det andra..
 
Men den här fåntratten på universitetet i Umeå tycks vara en större fåntratt
och idiot än alla andra fåntrattar tillsammans.
 
Möjligen skulle de som utsett honom till professor vara ännu större idioter, för fån-
tratten i Umeå är faktiskt professor.
 
Det är ju uppenbart att det inte ställs några som helst krav på studenter som söker
till lärarutbildning.
 
På något sätt har man invaggats i den tron att det ställs några som helst krav
för att kunna bli professor.
 
NU VET MAN BÄTTRE, SOCIOLOGEN MIKAEL HJELM HAR BLIVIT PROFESSOR
VID UNIVERSITETI UMEÅ OCH DÄRMED ÄR DET KLART ATT VEM SOM HELST,
OCH NÅGRA TILL, KAN BLI PROFESSOR.
 
Det tycks numera ställas lika små, eller inga krav alls, på att bli professor som att bli
statsminster.
 
VILKEN FÅNTRATT SOM HELST KAN KOMMA IFRÅGA.
 
Professor Mikael Hjelm arbetar med rasistiska frågor och har kommit på en genial ide
hur man ska minska rasismen i Sverige.
 
DET ÄR BRA OM ALLA GAMLA DÖR, FÖR DE ÄR SÅ FÖRDOMSFULLA.
 
Nu hör ju den så kallade diskrimineringsombudsmannen väldigt selektivt och hör ju
inte diskriminering, som är riktat åt ena hållet, bara åt andra hållet.
 
Tänk om galningen sagt, att det vore bra om alla gamla utrikesfödda dog, för
då skulle svenskfientligheten i landet bli mindre.
 
DÅ HADE DET BLIVIT FART PÅ DO.
 
Men den så kallade professorn tycks ju vara obegripligt okunnig om det mesta.
 
Det är ju inte bara äldre, som är fördomsfulla i den bemärkelsen att de ogillar
att Sverige tas över av analfabeter. Man hittar dessa fördomar bland unga,
bland barn, bland medelålders både kvinnor och män, man hittar dem till och
med bland vissa professorer.
 
Dessa fördomar, som Mikael Hjelm inte tycker ska belasta vårt samhälle är faktiska
så vanliga att de omfattas av cirka 50 % av befolkningen.
 
I DEN AKADEMISKA VÄRLDEN MÅSTE DET VÄL INNEBÄRA ATT DET ÄR BRA
OM 50 % AV BEFOLKNINGEN DÖR SÅ FORT SOM MÖJLIGT DÅ BLIR MAN JU
AV MED ALLA DESSA FÖRDOMAR, INTE BARA DE SOM FINNS BLAND DE
ÄLDRE.
 
Det finns ändå en del gott i vår tillvaro, man lär sig något varje dag.
 
I DAG HAR MAN LÄRT SIG ATT VILKEN IDOT SOM HELST KAN BLI PROFESSOR.
FRAM TILL IDAG TRODDE MAN BARA ATT VILKEN IDIOT SOM HELST KUNDE
BLI LÄRARE.
 
iDIOTEN MIKAEL HJELM UPPVISAR EN VISS LIKHET MED ADOLF HITLER.
 
Var det inte Adolf som inte ville belasta det tusenåriga riket med sådana som
inte tyckte rätt eller hade rätt fördomar, till dessa hörde även en hel del gamla.
 
Idioten Mikael Hjelm tycks också ha gjort sin professorskrets en björntjänst.
 
FRAM TILL IDAG HAR JU RASIST VARIT DET VÄRSTA MAN KAN VARA, NU
TYCKS PROFESSOR VARA DET VÄRSTA MAN KAN VARA.
 
 
Beskyll mig inte för att vara professor,
då blir jag förbannad.
AE

FÅNTRATTENS BISARRA LAND

Värre än så här kan det väl knappast bli
 
Aktuellt hade idag ett inslag om en nioårig svensk pojke, som sedan födseln varit
funktionshindrad. Han tog sig hjälpligt fram på specialgjorda kryckor.
 
Det aktuella felet gick att operera bort.
 
MEN FELET, SOM GICK ATT OPERERA BORT, GICK INTE ATT OPERA BORT
I FÅNTRATTENS LAND.
 
Detta trots att fåntratten hävdat att vi i Sverige har bäst förutsättningar i hela värden
för ett bra mänskligt liv.
 
Men fåntratten Fredrik Reinfeldt inräknar då tydligen inte denna funktionshind-
rade pojke i gruppen "mänskligt liv".
 
 
 
För det finns länder där det finns bättre förutsättningar för detta mänskliga liv,
nämligen USA.
 
FÖR DÄR KAN MAN OPERERA DETTA MÄNSKLIGA LIV, SÅ ATT HAN KAN LEVA
ETT NORMALT LIV.
 
Antingen har den ansvarsfulle fåntratten fel, när han säger att Sverige har de bästa förut-
sättningar för allt mänskligt liv i hela världen, eller också inräknar han inte pojken i det han
benämner "mänskligt liv".
 
DET ÄR BARA FÖR DEN ANSVARSFULLE FÅNTRATTEN ATT VÄLJA, MEN VALET
ÄR INTE LÄTT, HAR MAN MÅLAT IN SIG I ETT HÖRN ÄR DET INTE LÄTT ATT KOMMA
UT.
 
En målande beskrivning av fåntrattens belägenhet.
 
Men de problem detta mänskliga liv har, för ett mänskligt liv är han vare sig fåntratten vill er-
känna det eller inte, öppnar upp ögonen för hur bisarrt mycket är i vårt land.
 
FÅNTRATTARNAS BISARRA LAND.
 
Pojken kan alltså få hjälp med en operation och kunna leva ett normalt liv.
 
Han kan få hjälp i USA, där man har kompetensen.
 
MEN HAN KAN INTE BLI HJÄLPT I SVERIGE, FÖR DÄR HAR MAN INTE KOMPETEN-
SEN.
 
Låter som ett ganska så trivialt problem,tycks bara att beställa tid och biljett och ge sig iväg
och få se till det blir gjort.
 
Fast då har man ju inte tagit med vår Försäkringskassa i beräkningen.
 
FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMER FRAM TILL ATT DETTA KOSTAR OCH DÅ ÄR POJ-
KEN INGET MÄNSKLIGT LIV LÄNGRE.
 
Så det som går att göra i USA för att pojken ska kunna leva ett normalt liv går alltså inte att
göra ändå, för det kostar pengar, och då vill Försäkringskassan inte vara med.
 
Samma försäkringskassa ,som vräker miljarder efter miljarder från assistansbedragare,
som sitter i rullstol när det passar och spelar tennis när det passar, tycker alltså att det
här får det inte kosta.
 
OCH MAN HAR GODA MOTIV FÖR ATT DET INTE FÅR KOSTA.
 
Som EU medborgare ska man inte kunna få vård utanför EU även om man kan få vård.
 
Så här långt kan man ju delvis hänga med, kostar det så kostar det, och någon begränsning
måste ju då gälla.
 
Fast de där miljarderna till rullstolsbundna, från världens alla hörn, som spelar tennis
gör ju att man blir lite splittrad, finns det mycket pengar då, borde det väl finnas pen-
gar annars också, i alla fall lite.
 
Men OK ändå, kanske man kommer fram till, men lite eftertanke gör att man blir bekymrad.
 
EU medborgare ska inte kunna få bekostad vård utanför EU ??
 
MEN ALLA LÅTSASHANDIKAPPADE UTANFÖR EU SKA KUNNA KOMMA IN I EU
OCH FÅ DEN HJÄLP VI INTE KAN FÅ.
 
EU medborgare kan alltså inte få hjälp utanför EU, men icke EU medborgare kan alltså få
hjälp innanför EU.
 
Det som är mänskligt liv på ett ställe tycks inte vara mänskligt liv på ett annat ställe.
 
På något underligt sätt tycks det ändå finns en viss logik och konsekvens i detta bisarra
agerande.
 
Ingen, inte ens Försäkringskassan, förvägrar en icke EU medborgare , som är handi-
kappad, kostsam vård i Sverige.
 
MEN SVENSKAR FÖRVÄGRAS KOSTSAM VÅRD, ÄVEN NÄR DEN FINNS TILLGÄNG-
LIG.
 
Visst är det konstigt.
 
DET KAN TILL OCH MED TYCKAS BISARRT.
 
Det mest bisarra kanske ändå är att vi valt detta  bisarra själva.
 
 
 
Vissa får både vård och pensioner, vissa inte.
AE
 

BORÅSPOLISEN, SÄMRE ÄN SÄMST

Så dålig man bara kan bli
 
Vi har fått höra och lärt oss att vi har världens sämsta polis, ju fler poliser man
tillför, desto färre brott klaras upp.
 
Fåntratten och ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt beskriver detta mål-
ande:
 
VI HAR DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGAR I VÄRLDEN FÖR ALLT MÄNSK-
LIGT LIV.
 
Så talar en fåntratt.
 
Boråspolisen tycks då aspirera på att bland världens sämsta polis bli sämst i
klassen. Hur dålig är man då, det framgår av några så kallade vardagsbrott.
 
En viss yrkeskriminell, på en relativt låg nivå, ägnar sig åt yrkeskriminalitet, det
vet alla i omgivningen, inkl världens sämsta polis om.
 
Någon i omgivningen tröttnar på denna kriminalitet och lämnar in en an-
mälan till världens sämsta polis.
 
Denna anmälan är mycket konkret och avser följande brott:
 
1)  Grovt skattebrott, den den kriminelle "yrkesmässigt" ägnar sig åt svartarbete.
     Anmälaren lämnar uppgift om uppdragsgivare, så för världens sämsta polis
     är utgångsläget bra.
2)  Den yrkeskriminelle tar uppdrag som omfattar att på platsen skjuta ihjäl sjuka
     hästar, han tar betalt i form av en så kallad slaktavgift för att kavavret ska tas
    omhand av ett slakteri. I stället för att lämna kadavret till slakteriet lägger han
    kadavret på en väns marker för att locka till sig vilt som man då lättare kan.
   Förutom att det rör sig om rent bedrägeri bryter vederbörande mot allt som går
   att bryta mot inom miljölagstiftningen.
   Polisen får uppgift om hästar som slaktats på detta sättet samt namnet på den
   på vars marker kadavren dumpas, man har allt man behöver.
3) Den yrkeskriminelle har blivit av med körkortet på grund av rattfylleri och lyc-
   kats med att lura myndigheterna att ge tillstånd till alkolås.
   När han kör med detta alkolås, ofta berusad, tvingar han andra att blåsa i blås-
   anordningen, så att bilen kan startas. Under färd tvingar han sedan medåkande
   att blåsa, när så erfordras, för att färden ska kunna fortsätta. Det finns trovärdiga
   vittnen till detta.
 
Allt som anmäls går att styrka och detta framgår av anmälan.
 
VAD GÖR DÅ VÄRLDENS SÄMSTA POLIS NÄR EN SÅDAN ANMÄLAN KOM-
MER IN.
 
A B S O L U T  I N G E N T I NG
 
Fåntratten Fredrik Reinfeldt beskriver detta som att vi i Sverige har världens bästa
förutsättningar för mänskligt liv.
 
Om fåntratten med mänskligt liv bara avser kriminella då har ju fåntratten rätt.
 
MEN ÄR DET RIMLIGT ATT VI HAR EN FÅNTRATT SOM STATSMINISTER, SOM
SKAPAR VÄRLDENS BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KRIMINELLA, MEN VÄRL-
DENS SÄMSTA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HEDERLIGA.
 
Fåntratten tycker ju uppenbarligen så själv, och många med honom, och då blir det som
det blir.
 
Några månader efter anmälan ringer världens sämsta polis till anmälaren och undrar om
anmälaren står fast vid sin anmälan.
 
Anmälaren tycker ju, självklart, att det är underligt att världens sämsta polis undrar
om detta och svarar att anmälan står kvar.
 
Uppvisande en stor besvíkelse upprepar handläggaren hos världens sämsta polis:
 
STÅR ANMÄLAN VERKLIGEN KVAR ??
 
Svaret blir att det gör den, och sedan dess har världens sämsta polis gått under jorden.
 
Uppenbarligen har man ingen ambition hos världens sämsta polis att utreda brott,
man vill få hjälp att hitta skäl att lägga ner utredningar.
 
Ett annat vardagsbrott visar samma sak, i Borås har vi i särklass världens sämsta polis.
 
Man uppger sig själva prioritera vad man kallar organiserad brottslighet i form av så kal-
lade MC klubbar. En sådan, bandidos hyrde lokaler i en hyresfastighet i Borås. Trots pri-
oriterad spaning mot denna organiserade brottslighet kom det att visa sig att världens
sämsta polis inte hade en susning om att klubben hyrde en lokal i en viss fastighet.
 
Det dröjde naturligtsvis inte länge innan samtliga förråd i fastigheten var tömda, och när
detta sker anmäls brottet till världens sämsta polis.
 
Vad sker nu då ??
 
SJÄLVKLART INGENTING, FÖR DET GÖR DET JU INTE HOS VÄRLDENS SÄMSTA
POLIS.
 
När anmälaren ringer till världens sämsta polis för att efterfråga varför man inte gör något
blir svaret:
 
Vi rycker inte vid brott, med tillägget:
 
ÄR NI INTE NÖJDA MED DETTA FÅR NI LETA EFTER FIMPAR PÅ BROTTSPLATSEN
OCH HITTAR NI NÅGRA FIMPAR KAN NI LÄMNA DEM TILL OSS.
 
Leta efter fimpar för att lämna till världens sämsta polis, verkar något märkligt, ett samtal
till polismästaren för den lokala polisen tycks motiverad.
 
Den lokala polismästaren vid världens sämsta polis visar sig vara en kvinnlig polismästare,
troligen inkvoterad, och uppvisar en mycket vänlig attityd.
 
Något förvånad utbrister hon, finns det bandidos i stan, det visste vi inte.
 
Sedan tillägger polismästaren att man då borde ha ryckt ut och frågar om anmälaren tycker
att man gjort fel.
 
DET TYCKER ANMÄLAREN ATT VÄRLDENS SÄMSTA POLIS GJORT.
 
Den vänlige polismästaren frågar då om anmälaren tycker att det gäller ett tjänstefel.
 
DET TYCKER ANMÄLAREN ATT VÄRLDENS SÄMSTA POLIS GJORT SIG SKYLDIG
TILL.
 
Då säger den vänliga polismästaren att hon per telefon ska upprätta en anmälan om tjänste-
fel och överlämna den till åklagaren.
 
Så långt allt bra, nu tycks det äntligen hända något.
 
OCH VISST HÄNDER DET NÅGOT HOS VÄRLDENS SÄMSTA POLIS SOM TYDLIGEN
SAMARBETAR MED VÄRLDENS SÄMSTA ÅKLAGARMYNDIGHET.
 
Dagen därpå händer det.
 
Då dimper det ner ett brev från världens sämsta åklagarmyndighet, som talar om att förun-
dersökningen är nedlagd, för att brott ej kan styrkas.
 
Detta brev postades alltså dagen innan, samma dag som den vänlige polismästaren'
upprättade en anmälan som skulle lämnas över till åklagaren.
 
Som medborgare kan man nu dra tre mycket bestämda slutsatser:
 
1)  Vi HAR världens sämsta polis
2)  Vi HAR världens sämsta åklagarmyndigheter
3)  Världens sämsta polis och världens sämsta åklagarmyndighet bygger på ett enda
     stort hyckleri, där allt går ut på att man vill ge intryck av att göra något när man inte
     gör något.
 
Fåntratten Fredrik Reinfeldt beskriver det nu beskrivna som att vi har bäst förutsättningar i hela
världen för allt mänskligt liv.
 
Kan verkligen en polis och en åklagarmyndighet bli sämre ? Knappast
 
Kan verkligen en fåntratt bli fånigare ? Knappast.
 
Under 7 år med stor ansträngning har nu fåntratten nått sitt mål.
 
INGENTING, ELLER VÄLDIGT LITE, FUNGERAR, INGEN, ELLER VÄLDIGT FÅ, TAR AN-
SVAR FÖR NÅGOT ÖVERHUVUDTAGET, INGEN, ABSOLUT INGEN, BRYR SIG DET ALL-
RA MINSTA.
 
Men vad gör det när tillväxtens välsignelse står i centrum, och när man skapar starka offentli-
ga finanser genom att ta ifrån medborgarnas deras pengar och dra ner på all välfärd.
 
Det betyder uppenbarligen ingenting i fåntrattarnas rike, men för de som drabbas bety-
der det ofta allt.
 
ANSVAR TAR MAN INTE GENOM ATT RABBLA ORDET UNDER SÖMN, DET TAR MAN
GENOM ATT VISA ANSVAR.
 
Inte genom att uttrycka sig som världens största fåntratt och "ansvara" för världens sämsta po-
lis.
 
 
Fånigare kan ingen bli
AE
 
 
 
 
 
 

SVERIGE ÅTER TILL MEDELTIDEN

Åter till medeltiden
 
Eftersom vi svenskar och icke muslimer inte får ha en uppfattning om islam och
muslimer, utan att bli kallade rasister, kanske vi ska utnyttja möjligheterna att
lyssna på islamister och muslimer, och återge vad de själva säger.
 
Visserligen blir man i dagens Sverige också beskylld för att vara rasist om
man återger vad islamister och muslimer själva säger, men man är inte lika
mycket rasist.
 
Vad säger då islamister och muslimer själva i det Sverige, som allt snabbare tycks
vara på väg tillbaka till Medeltiden.
 
Bästa platsen för detta tycks vara våra moskeer, där sägs och tycks mycket av is-
lamister och muslimer i dagens Sverige.
 
Utbildningsradion hade nyligen ett intressant inslag om detta och berörda
moskeer var den vid Medborgarplatsen och den i Malmö (Bellevue).
 
I mosken vid Medborgarplatsen kommer Utbildningsradion i kontakt med muslimen
Helena, känd ordförande inom svenska muslimer och sympatisör och släkt till väl
kända terrorister.
 
Hon får ge sin syn på islam och feminismen.
 
Och då får vi höra att islam är en högre form av feminism än vår egen femi-
nism och Helene motiverar gärna varför.
 
Till en början erbjuder islam bättre lösningar på problem knutna till feminism utan
att gå in på detaljer.
 
Men när det gäller varför kvinnor sitter bakom skynken på balkonger, avskilda från
männen, säger hon.
 
Detta är en högre form av feminisim och kvinnorna sitter här för att man ska
skydda deras integritet.
 
VÄLKOMMEN TILL MEDELTIDEN ALLTSÅ.
 
Hon har också en förklaring till varför en kvinnas vittnesmål bara är värt hälften så
mycket som en mans.
 
Detta är också en högre form av feminism, som gör det möjligt för en kvinna
att ta med sig sin syster att vittna, för då får de tillsammans lika stor tyngd
som mannen.
 
VÄLKOMMEN TILL MEDELTIDENS MEDELTID ALLTSÅ.
 
Detta var alltså en muslim, som intar en föga kritisk hållning till dessa medeltida
sedvänjor. Hur låter då en muslim, som visar sig lite kritisk till dessa medeltida sed-
vänjor, för sådana finns.
 
Utbilningsradion finner en sådan i anslutning till moskeen i Malmö.
 
Hon är från Iran och säger sig kunna koranen från sitt forna hemland, och hon tycker
att islam i Sverige, och på många håll, kidnappats av fanatiska extremister. Hon ser is-
lams utveckling i Sverige som steg åter till Medeltiden och säger att det är "häpnads- väckande" att vi tillåter detta ske mitt framför ögonen på oss, en återgång till medel-'
tiden i vissa avseenden.
 
Hon lockas/förleds följa med in i moskeen, där en iman håller på att mässa på arab-
iska för fullt, Utbildningsradions journalist förstår av lättförklariga skäl ingenting, men
efter en stund börjar imanen gasta på något som liknar svenska, och då blir det lät-
tare att förstå.
 
Ett inslag i gastandet och mässandet på svenska är:
 
"EN MUSLIM HAR BARA RÄTT TILL SIN EGEN FRU, MEN HAN HAR OCKSÅ
RÄTT ATT HA SEX MED FLICKOR DE VUNNIT I KRIG MOT OTROGNA"
 
Han sa faktiskt så, det är faktiskt inspelat, sedan får Fredrik Reinfeldt älska musli-
mer hur mycket han vill.
 
För han måste väl älska muslimer när det utgår statsbidrag för att stå och
mässa med detta innehåll.
 
REN OCH SKÄR SEXSLAVERI ALLTSÅ, SEXSLAVAR TAGNA I KRIG MOT
OTROGNA.
 
ÅTER TILL MEDDELTIDENS MEDELTID ALLTSÅ.
 
Musmilen från Iran tycker det är motbjudande, häpnadsväckande och barbariskt att
detta får ske och uttalas, det som beskrivs som en högre form av feminism.
 
Muslimen från Iran är inte rädd att gå i konfrontation med de egna och ger sin syn
på vilka flickor det är som man "har rätt att ha sex med efter att ha vunnit i krig mot
otrogna".
 
Det är inte bara flickor från Afrika, det är även flickor från Sverige. Dessa flickor, som 
går under benämningen "svennehoror" är trofeer i kriget mot otrogna. En del av dessa
"svennehoror" gillar inte att vara trofeer i detta krig, utan motsätter sig detta. Förr
kallades detta våldtäkt, men är något man nu ser som en förmildrande omständiget.
 
För det är ju en högre form av feminism och "svennehoran" är ett krigsbyte.
 
Muslimen från Iran tycker också att det är häpnadsväckande att man använder or-
det krig så öppet, och förklarar detta med att man ser sig föra ett krig mot otrogna.
 
När en iman i Malmö säger att man för krig mot otrogna i Sverige, och på andra
håll, då får man statsbidrag.
 
NÄR VI ANDRA UPPREPAR VAD IMANEN SÄGER, DÅ ÄR VI RASISTER OCH
UNDERBLÅSER FRÄMLINGSFIENTLIGEN.
 
Utbildningsradion ringer senare upp imanen och frågar om han verkligen står för det
som sägs, och då blir svaret.
 
Så var det på Medeltiden.
 
JUST DET, SÅ VAR DET PÅ MEDELTIDEN OCH NU HAR VI MEDELTIDEN I
SVERIGE FINANSIERAT MED STATSBIDRAG.
 
Man behöver ju inte ta del av mer interiörer från olika moskeer för att komma fram till
att det finns mycket tokigt i vår invandringspolitik.
 
VÄLDIGT MYCKET VÄLDIGT MYCKET TOKIGT.
 
Med sådan vänner som våra egna valda  politiker behöver vi ju inga fiender.
 
Krigar mot otrogna och tar krigsbyten
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÅR PSYKISKA HÄLSA

Vart är vi egentligen på väg
 
Med jämna mellanrum kommer det rapporter om att vår psykiska ohälsa ökar
dramatiskt.
 
Det får väl antas vara en av grundpelarna i Alliansregeringen framtida
bygge.
 
BYGGET AV FRAMTIDENS SVERIGE.
 
Ju sämre man mår , desto bättre är det, för det är väl det fåntratten i Allians-
regeringen säger.
 
VI HAR VÄRLDENS BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÄNSKLIGT LIV
I SVERIGE.
 
Många uppgifter pekar i den riktningen att den psykiska ohälsan, främst bland
yngre, är större i Sverige än i andra jämförbara länder.
 
Så detta måste väl ändå vara en av de bästa förutsättningar, som gör att
det MÄNSKLIGA LIVET  utvecklas bättre i Sverige än i andra länder.
 
Ser man på inslag i den ökade psykiska ohälsan blir man dok bekymrad, ett
bekymmer som uppenbarligen inte delas av fåntratten Fredrik Reinfeldt.
 
Läkare vid Karolinska Sjukhuset pekar nu på en av världens bästa förut-
sättningar, som gör att det mänskliga livet i Sverige är bättre än på andra
håll.
 
Infektioner och skärsår i underlivet hos kvinnor ökar nu dramatiskt i det land
fåntratten hävdar har de bästa förutsättningar för mänskligt liv i hela världen.
 
Och dessa skador ökar inte i vilka grupper som helst.
 
DE ÖKAR FRAMFÖR ALLT I GRUPPEN UNGA FLICKOR, ÄNDA NER I
ÅLDERN 10 - 11.
 
Barn, för vi talar om barn, rakar alltså underlivet i den bästa av världar för att
trycket från omgivningen tvingar dem att göra så.
 
Med risk för infektioner och sårskador.
 
OCH MED EN PRESS SOM LEDER TILL ÖKAD PSYKISK OHÄLSA.
 
Detta beskriver alltså fåntratten som de bästa förutsättningar i världen för mänsk
ligt liv.
 
SAMMA DAG SOM VI FÅR REDA PÅ ATT VÅR SKOLA ÄR SÄMT I DEN UT-
VECKLADE VÄRLDEN.
 
Det är ju också en variant av att ansvarsfullare än alla andra bygga det
FRAMTIDA SVERIGE.
 
Man har faktiskt allt större anledning att bli allt mer oroad med denne ansvarsfulle
fåntratt som arkitekt av vårt framtida bygge.
 
        
 
Öh ?                                Öh, Öh ??                      Öh, Öh, Öh ???
AE

ALLIANSREGERINGEN GÅR PÅ CIRKUS

Med Framtidskommissionen är cirkeln sluten
 
Med Framtidskommissionens rapport är då cirkeln sluten och vi har återgått
till ruta 1.
 
Vilka var det som gav direktiv till kommissionen?
 
 
Alliansens partiledare med Fredrik Reinfeldt i spetsen.
 
Vilka var det som ledde kommissionen ?
 
Alliansens partiledare med Fredrik Reinfeldt i spetsen.
 
Vilka var det som formulerade rapportens slutsatset.
 
PARTILEDARNA MED FREDRIK REINFELDT I SPETSEN.
 
Att ge direktiv till sig själv, sedan utreda det man vet, och sedan tala om att man
kom fram till det man redan visste och ville komma fram till.
 
KANSKE INTE SÅ KONSTRUKTIVT, MEN MAN FÅR JU SOM MAN VILL, OCH
DET FICK MAN.
 
Rapportens slutsatser stämmer på pricken med de direktiv som gavs. Ett och ett
halvt år har alltså gått utan att något hänt, inget har förändrats, de som gav dire-
tiven säger nu samma sak, på pricken samma sak.
 
Under detta 1 1/2 året har kommissionen lagt ner mängder av arbete, genomfört
mängder av möten, skrivit mängder av rapporter och uttalat mängder av synpun-
ter.
 
FÖR ATT SEDAN MYNNA UT I SLUTSATSER SOM ÄR PÅ PRICKEN IDENTI-
SKA MED DIREKTIVEN.
 
Det tycks som om man kunde ha sparat på krutet, man kanske inte hade behövt
någon kommission överhuvudtaget.
 
Att lägga ner energi och möda för att gå runt i en cirkel och på vägen ha en
massa möten mm, för att sedan vara tillbaka där man började tyder knappast
på kraftfullt styre.
 
Att ge direktiv till sig själv, sedan utreda själva för att sedan själva dra slutsatser
tyder däremot på mycket, inget av det som kan tydas är förenligt med vad som
tål att sägas,
 
Det sägs dock att åsnan har svårt att välja mellan två hötappar.
 
HÄR HAR ÅSNORNA GJORT DET LÄTT FÖR SIG GENOM ATT BARA HA EN
HÖTAPP ATT VÄLJA PÅ.
 
Och vilken hötapp.
 
OCH VILKA ÅSNOR.
 
Att så många åsnor får plats i en och samma sandlåda är dock imponerande. Från
sandlådan lyder ansvarspredikantens visdomsord:
 
VI HAR VÄRLDENS BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÄNSKLIGT LIV HÄR I
SVERIGE.
 
Tydligen finns det plats för åsneliv också.
 
Framtidskommissionen cirklar runt
AE

FÅNTRATTARNAS SKOLPOLITIK

Nu vet vi hur det gick
 
När alliansen tillträdde 2006 anade man hur det skulle gå på vissa områden
 
Nu vet man hur det gick på vissa områden, bland annat skolområdet.
 
OM NU PRIVARISTERINGAR OCH FRISKOLOR LÖST ALLA PROBLEM
ÄR DET JU ETT SKRÄCKSCENARIO HUR DET SKULLE GÅTT UTAN
ALLIANSEN OCH FRISKOLOR.
 
Eller ??
 
Internationella rapporter visar nu att kunskapsutvecklingen sedan just 2006
i Sverige varit negativt och mer negativ än i alla jämförbara länder.
 
Med detta som grund säger då ansvarspredikanten och fåntratten Fredrik
Reinfeldt:
 
VI HAR VÄRLDENS BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÄNSKLIGT LIV
HÄR I SVERIGE.
 
Och fåntratten menar vidare att man på denna grund bygger det FRAMTIDA
SVERIGE.
 
Man kan ju utifrån förutsättningarna ana sig till hur detta framtida Sverige kom-
mer att se ut.
 
Andra rapporter ger nu förklaringar till detta eländiga tillstånd.
 
En rapport kommer från ett antal samstämmiga lärare från olika universitet.
 
DENNA RAPPORT HÄVDAR ATT MÅNGA, FLERTALET ?, STUDENTER INTE
FÖRSTÅR DET SVENSKA SPRÅKET OCH INTE KLARAR AV ATT TA EMOT
INSTRUKTIONER.
 
Man är i rapporten angelägen reda ut att dessa brister gäller inte utländska ele-
ver, utan blåögda och blonda elever.
 
SVENSKA ELEVER VID UNIVERSITETEN SOM INTE FÖRSTÅR SITT SPRÅK
OCH INTE KAN TA EMOT INSTRUKTIONER, SÅ ATT DE KAN LÖSA UPPGIF-
TER.
 
För att ingen ska missa nivån på vad eleverna klarar av tar man ett exempel och
lyfter fram.
 
LÄRARNA MÅSTE HJÄLPA ELEVERNA ATT LÄSA BUSSTIDTABELLER SÅ
ATT DE KAN TA SIG TILL OCH FRÅN UNIVERSITET.
 
En utveckling, som inträffat sedan just 2006 och på vilken ett antal fåntrattar säger
sig bygga DET FRAMTIDA SVERIGE.
 
Det räcker att titta på kunskapsläget i det NUTIDA SVERIGE, för att se att vi har en
katastrof.
 
Hur ska det då gå med bygget av det FRAMTIDA SVERIGE.
 
Och detta framtida bygge inom skolan ska då byggas av lärarna och då blir man ju
än mer bestört, om nu detta är möjligt.
 
De studenter, som söker till lärarhögskolan, är i särklass de sämsta i det ur-
val som finns.
 
DE ÄR HELT ENKELT SÅ DÅLIGA ATT DE INTE KAN BLI SÄMRE, I VART FALL
OM MAN SER TILL RESULTATET AV HÖGSKOLEPROVEN.
 
Där har dessa elever de i särklass sämsta resultaten, och de i särklass sämsta ele-
verna söker till lärarhögskolan.
 
För att man ska förstå hur dåliga resultat dessa presterar exemplifierar man detta med
olika referensmått.
 
Det resultat dessa elever får på högskoleprovet är i nivå med vad en slumpgene-
rator skulle ge.
 
Vi minns då apan som kastade pil på en börskarta och fick samma börsutveckling som
börsanalytiker.
 
NU KASTAR ELEVERNA PIL PÅ HÖGSKOLEPROVET OCH KOMMER IN PÅ LÄ-
RARHÖGSKOLAN MED DESSA PILAR.
 
Och bygger då ihop med Alliansregeringen det framtida kunskapssamhället i Sverige.
Men det räcker inte med detta.
 
RESULTATET FRÅN PROVEN ÄR SÅ DÅLIGA ATT MAN SKULLE NÅ ETT LIKA
BRA RESULTAT OM MAN SVARADE UTAN ATT LÄSA FRÅGAN.
 
Det är ju nästan som våra politiker, som inte heller svarar på våra frågor, utan svarar
på något annat.
 
Det kan alltså inte bli sämre. Och skulle dessa eleverna ändå inte klara sig igenom det-
ta nålsöga, får man ta med sig det underkända provet hem och komma tillbaka med ett
som är lite bättre.
 
Och på detta ska då den ansvarsfulla Alliansregeringen bygga det framtida Sverige.
 
Och ansvarspredikantens beskrivning av detta lär nog återfinnas i våra historieböcker.
 
VI HAR VÄRLDENS BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÄNSKLIGT LIV HÄR I
SVERIGE.
 
Låt oss minnas denna beskrivning av eleverna på universitetet och lärarna på lärarhög-
skolan när vi går till valurnan 2014.
 
Vi får nog ett bättre framtida Sverige om det inte utformas av rena fåntrattar.
 
MÄNSKLIGT LIV I ROSENBAD ÄR BÄTTRE ÄN FÅNTRATTAR I  ROSENBAD.
 
 
Lärarexamination som en form av högsta
tänkbara mänskliga liv i Sverige
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT SOM FÅNTRATT

Fånigare än så kan man inte bli
 
Historien har många exempel på ledare, som kompenserar brister med att för-
stora sig själv.
 
Många framstår då som rena fåntrattar.
 
I dagarna kan man läsa att Nord Korea ska radera ut USA.
 
BARA EN FÅNTRATT KAN UTTRYCKA SIG PÅ DET VISET, MAN SKULLE
FRESTAS TRO ATT DET INTE KAN FINNAS EN STÖRRE FÅNTRATT.
 
Men det finns tydligen en större fåntratt, och då på betydligt närmare håll.
 
FÅNTRATTEN FREDRIK REINFELDT, DEN KÄNDE ANSVARSPREDIKANTEN.
 
Fåntratten Fredrik Reinfeldt tycks slå fåntratten från Nord Korea och alla andra
fåntrattar med råge.
 
Och inte med vilken råge som helst, denna råge tycks överträffa alla andra rågar.
 
Kan man komma fram till något annat efter att ha tagit del av något av det fånigaste
som uttalats i modern tid.
 
Detta exempellöst fåniga uttalande fälldes av fåntratten Fredrik Reinfeldt i
samband med Framtidsrapportens presentation.
 
Vads sägs om ??
 
VI HAR VÄRLDENS BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÄNSKLIGT LIV HÄR I
SVERIGE.
 
Jesus Maria, bevara oss för dessa fåntrattar.
 
Detta hävdar då fåntratten Fredrik Reinfeldt samma dag som många rapporter
visar att  vi har västvärldens sämsta skola och sämsta lärare.
 
Åter jesus Maria, bevara oss för dessa fåntrattar.
 
Så, det går väl knappast att komma fram till annat.
 
VÄRLDEN HAR ALDRIG SKÅDAT EN STÖRRE FÅNTRATT.
 
Och denne exempellöse fåntratt säger sig ta ansvarsfullt ansvar för Sverige och vill
efter 2014 fåntratta vidare.
 
Det skulle i så fall inte bli de bästa förutsättningarna för mänskligt liv i Sverige.
 
 
Mänskligt liv i fåntrattarnas land
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till ännu en solig dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och särskilt då skolan.
 
Natten i Stockholm har varit lugnare än vanligt, på mordfronten har vi bara haft
ett litet ynka mord, vi räknar med att antalet kommer att öka efter 2014 om vi
får förnyat mandat att öka på vår kriminalitet.
 
Under natten har man också firat i våra lilla frizon Tensta genom att erbjuda lite
kulturaktiviteter. I sin längtan efter instegsjobb fördrev man tiden med att värma
sig vid några brinnande bilar.
 
Man såg inga blonda och blåögda i denna krets, bara landsmän.
 
För att skapa mer av detta kulturella utbud, kommer vi att intensifiera ansträngnin-
garna att ta hit fler analfabeter. Möjligheterna till detta bedöms goda, då många an-
dra länder , såsom England, går åt motsatt håll.
 
Under dagarna har mycket uppgifter sipprat ut om skolan och dess resultat. Vi
beklagar detta, då det inte är meningen att man ska förstå hur dåligt allt är.
 
Men man måste sätta saker i sitt rätta sammanhang. Internationella rapporter vi-
sar nu att den svenska skolan blivit fortare sämre än på andra håll sedan 2006.
 
Att detta råkar sammanfalla med vårt makttillträde är ju en ren tillfällighet, det
vet ju alla, och alla vet att det är oppositionen som åstadkommit denna försäm-
ring sedan 2006.
 
Man gör också en stor affär av att lärarna är dåliga Detta är en medveten strategi
från den ansvarsfulla Alliansregeringen och vi ser den som kostnadseffektiv.
 
Det finns ingen anledning att bekosta dyra lärare, som kan läsa, när eleverna på
universiteten inte kan läsa.
 
Efter rapporten från Framtidskommissionen får vi nu kritik för att driva cirkelpolitik.
Man menar då att vi partiledare skrev direktiven samtidigt som vi utformade rap-
portens slutsatser. Att direktiven och slutsatserna då råkar bli likalydande är bara
en tillfällighet.
 
Samtidigt måste man ju förstå att vill vi få som vi vill är det mest effektivt att ge oss
själva direktiv vad vi ska tycka.
 
Miljöpartiet är på väg att spoliera vårt integrationsarbete. Det möte man ville ha be-
gärde man bara några minuter innan man gick till pressen.
 
Vi tycker att detta vara respektlöst, man borde i alla fall ha väntat i 10 minuter. Man
får nästan det intrycket att Miljöpartiet hör hemma i sandlådan.
 
Vi hör också i dagarna att våra eljättar kommer att glädja oss med chockhöjda el-
räkningarna. I ett sådant läge känns det tryggt för den ansvarsfulla Allinasregerin-
gen att kunna hävda att vi inte kan påverka detta.
 
Som ägare i Vattenfall kan vi ju påverka detta lika lite som vi kunde påverka köpet
av Nuon.
 
Kan man inget så kan man inget, det måste vi alla förstå.
 
Under dagen kommer jag att hålla ett föredrag på lärarhögskolan och dela ut de-
lar av Framtidsrapporten. Det blir mest bilder då de flesta av dessa studenter in-
kan läsa själva.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
 
AE

FREDRIK REINFELDT HAR TÄNKT

Ansvarslösare än ansvarslöst
 
Nu får vi höra det igen, när ansvarspredikanten framträder i anslutning till att
man presenterar rapporten Framtidskommissionen.
 
När det gäller unga och välutbildade så kallade svenskar, ofta arbet-
lösa ,ger ansvarspredikanten dem ett gott råd.
 
DET FINNS INTE JOBB TILL ER ALLA, JAG GER ER DÄRFÖR RÅDET
ATT FLYTTA UTOMLANDS.
 
Ett antal gånger, och nu senast i samband med presentationen av rapporten
är budskapet ett helt annat, till andra.
 
Sverige skriker efter arbetskraft och därför måste vi ta in så många anal-
fabeter som möjligt.
 
Det är inte den enda gången ansvarspredikanten har svårt att hålla ordning på
tankarna.
 
OM DET NU FINNS NÅGRA TANKAR, BETEENDET TYCKS TYDA PÅ ATT
SÅDANA SAKNAS.
 
Man ska flytta utomlands för att det finns inga jobb, men flyttar man hit finns det
jobb.
 
Det måste man nog vara ansvarspredikant för att kunna förstå.
 
Den typen av tankar betackar man sig för, då är det nog bättre att det inte
finns några tankar alls.
 
Framtidskommissionens rapport rymmer flera inslag, där det ena inte går att för-
ena med det andra.
 
Lika lite som att det går att förena ansvarspredikanten med någon som tänker.
 
DET SOM INTE ÄR HÅLLBART HÅLLER INTE I LÄNGDEN, DET KAN ALDRIG
SÄGAS FÖR MÅNGA GÅNGER.
 
Men kanske är ansvarspredikanten mer klurig än vi förstår.
 
Kan det möjligen vara att jobbet inte finns när man flyttar ut, men jobbet finns när
man flyttar in.
 
Men även då kvarstår en viktig fråga.
 
DÅ KAN VÄL SVENSKEN SOM FLYTTAR UT, FÖR ATT DET INTE FINNS JOBB,
FÅ ÅKA TILLBAKS TILL DE JOBB SOM FINNS NÄR MAN FLYTTAR IN.
 
Eller ??
 
Man börjar nästan tro att ansvarspredikanten inte har några tankar.
 
ELLER OCKSÅ ÄR ANSVARSPREDIKANTEN EXTREMT FIENTLIG TILL ALLT
VAD SVENSKT OCH SVENSKAR HETER.
 
Mycket tyder på detta, kan man annars tycka att vår kultur är barbariskt och man
vill ersätta den med mord, skottlossningar och våldtäkter.
 
Knappast.
 
 
Jag har i alla fall något som kan ryka.
AE
 

ALLIANSREGERINGENS HÄGRANDE FRAMTID

Ska man skratta eller gråta över framtidskommissionens rapport
 
Det är ju faktiskt den fråga man ställer sig när man tar del av rapporten från fram-
tidskommissionens rapport.
 
Ska man tro vissa deltagare bör man gråta, men hör han presentationen är
det lätt att förledas till skratt.
 
MEN SKATTET FASTNAR LÄTT I HALSEN.
 
När rapporten presenteras av Jesper Strömbäck får man knappast det intrycket
att det är fråga om en framtidsrapport, snarare en rapport som syftar till att in-
vagga lyssnarna i en falsk verklighet.
 
ELLER KANSKE INGEN VERKLIGHET ALLS.
 
Vi blir nu tillsagda att tycka att ekonomisk tillväxt och ekologisk hållbarhet inte står
i motsatsförhållande till varandra.
 
Det som inte är hållbart håller inte i längden, inte här heller.
 
OM DET ÄR NÅGON SOM ÄR ALLDELES UPPENBART ÄR DET ATT MOTSAT-
SEN ÄR DET SOM GÄLLER.
 
Ser man bakåt i tiden upplevs det som genant att någon kan komma på den befängda
iden att låtsas om något annat, det är nästan så att man förväntar sig att rapporten ska
mynna ut i slutsatsen att jorden är platt.
 
Vår tillväxt i den utvecklade världen har varit i genomsnitt några procent under många
år, graden av miljöföroreningar och miljöproblem har växt snabbare på alla håll än den
tillväxt man haft.
 
Föroreningar och miljöproblem har dessutom växt snabbast i de länder, regioner och
städer, som haft den snabbaste tillväxten.
 
Kina och Peking, Tokio, Manilla mm. Man kanske inte ska säga att man ska titta på dessa
orter.
 
Ofta ser man inget alls, tillväxten har gått för snabbt, tillväxtens dimma ligger som en
filt över vissa länder, regioner och städer.
 
På det lilla planet inser alla att två bilar förorenar mer än 1 och att tíllverkning av två kylskåp
kräver mer resurser än tillverkning av ett.
 
Nästan alla, för framtidskommissionen inser det inte.
 
Där råder en fundamentalistisk syn på tillväxtens välsignelse.
 
Två oförenliga saker går ej att förena, inte ens om kommissions ordförande är den
kände ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt.
 
ELLER DET KANSKE ÄR JUST DÄRFÖR TVÅ OFÖRENLIGA SAKER KAN FÖRENAS.
 
I framtiden är det inte uteslutet att nya, nu okända, tekniker kan rubba denna balans i en
positiv riktning, men om det vet vi nu inget.
 
Det vi vet är att det som inte är hållbart inte håller i längden, inte ens om ansvars-
predikanten predikar något annat.
 
Samtidigt kostar man på sig att skämta lite och menar att vi måste komma bort från den
synen att tillväxt och ekologisk hållbarhet är oförenligt.
 
Vi som har en syn kanske ska behålla den, medan de som inte har en syn borde
skaffa sig en sådan.
 
Sedan får vi höra att vi måste komma tillrätta med den negativa synen på äldre arbetskraft.
 
Tackar, tackar, säger kanske många äldre, för det var i så fall på tiden, då man inte sett
mycket av positiv syn på detta tidigare från de som borde ha varit positiva.
 
Denna något senkomna och yrvakna insikt tycks helt vara kopplade till att äldre
SKA arbeta längre.
 
ATT DETTA I SIN TUR I EN NORMALEKONOMI MEDFÖR ATT LIKA MÅNGA UNGA
BLIR UTAN ARBETE TYCKS INTE BESVÄRA FRAMTIDSKOMMISSIONEN.
 
Sedan blir vi upplysta om att landets sociala sammanhållning är starkare än man kanske
tror.
 
Det beror ju på vad man tror, då kan sammanhållningen bli hur stor som helst.
 
Men om man utgår ifrån vad man vet, blir bilden den rakt motsatta.
 
Aldrig någonsin i modern tid har klyftorna ökat så snabbt som under senare år,
på förmögenhetsfördelningen, på inkomstfördelningen, på kunskapsutveckling,
på möjligheten att utnyttja ett antal så kallade valfriheter mm mm.
 
Motsättningarna tar sig också många utryck, kanske främst i en psykisk ohälsa som al-
drig varit större än nu.
 
Och hur skulle det kunna bli annorlunda.
 
EN ALLIANSREGERING, SOM FRAMMANAR NATIONELL SPLITTRING GENOM ATT
INTE REPRESENTERA ALLA MEDBORGARE, INTE ENS VILJA TA I MÅNGA MED
TÅNG.
 
Och som tar hit mängder av analfabeter, ger dem instegsjobb och ber de svenskar som
blir arbetslösa till följd av instegsjobben att flytta utomlands.
 
Hur skulle det då kunna bli annorlunda.
 
Sedan menar man i rapporten att ungas tillit till samhället och deras framtidstro riskerar
att sjunka, när de inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden.
 
Riskerar ??
 
RISKERAR ??
 
Inom vissa grupper har den redan sjunkit så lågt, att den inte kan sjunka mer, så riskera
är kanske fel ordval.
 
Den riskerar inte att sjunka, den har redan sjunkit alldeles för mycket inom vissa
grupper, och på vissa håll så mycket att den inte riskerar att sjunka mer.
 
De som ligger bakom rapporten, ansvarspredikanten och med honom lierade lakejer,
hävdar att de ansvarsfullt bygger framtidens Sverige.
 
Det är nog ingen som betvivlar att de bygger framtidens Sverige, det är det många
som upptäckt, men för den skull behöver de ju inte rasera gårdagens Sverige.
 
MAN KANSKE INTE  SKA BESKRIVA ETT LÅGHUS SOM ETT HÖGHUS.
 
Kanske har den mellanstore hunden, som skäller som en stor hund, fått inspirera rap-
portförfattarna.
 
DET SKULLE I SÅ FALL FÖRKLARA MYCKET.
 
Framtidskommissionen
AE
 
 
 

ILLEGALAS FRIZONER

Polisen saboterar Alliansens integrationsarbete
 
Alliansregeringen har kommit långt i sina planer på olika frizoner för kriminella
och invandrare.
 
Man oroas nu av att dessa ansvarsfulla satsningar ska äventyras av polisen,
som tycks ha en egen agenda.
 
Polisen tycks ha upptäckt ytterligare nätverk i Södertälje, som ägnar sig åt grov
ekonomisk brottslighet, och har därför satt in resurser för att komma åt detta.
 
Även om de slutliga och formella besluten om frizon i Södertälje inte ta-
gits uppges Regeringskansliet känna sig störd av polisens ingrepp, som
man menar underblåser främlingsfientligheten.
 
Källor uppger nu att polisen fått instruktioner från den ansvarsfulla Alliansrege-
ringen att avvakta med insatser till dess det är för sent, då beslut om frizon
fattats. Om polisen inte följer dessa instruktioner uppger man sig vara beredd
"bussa" de kriminella till tunnelbanan i Stockholm för att polisen inte ska kom-
ma åt dem.
 
Källor inom polisen gör också gällande att insatsen försvåras, eller görs
helt omöjlig, då några av de misstänka uppges ha mörk hudfärg.
 
Samtidigt uppger källor inom polisen att man känner sig lättade över att slippa
ingripa i Södertälje, då ansvariga politiker sett mellan fingrarna och låtit många
av de boende beväpna sig med kulsprutor och andra kulturellt betingade vapen.
 
Det har också läckt ut uppgifter från Regeringskansliet att en del av dessa kri-
minella nätverk utgörs av riksdagsmän, bosatta i Södertälje.
 
Man är här oroad för att polisens insatser kan få till följd att deras olagliga
pensionsförmåner kan ifrågasättas och bli föremål för förundersökning.
 
Man uppger därför nu från politiskt håll att man överväger att införa frizoner
på de platser, där riksdagsmännen är bosatta, inte bara illegala invandrare.
 
Som en reaktion på dessa planer har krav rests på att även frizoner ska inrättas
runt om i landet, där medborgare kan söka skydd för politiker, men dessa krav
har tillbakavisats med skärpa, vilket har motiverats med att alla är inte lika och
grupp måste ställas mot grupp.
 
 
En av frizonerna
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till ännu en solig dag.
 
I dagarna presenterar Alliansregeringen sin framtidskommission, där vi talar om att
vi har lyssnat på folk, vilket inget har trott  tidigare.
 
Rapporten ska visa hur vi ska bygga det framtida Sverige, men tyvärr utarbetades
den innan centerpartiet valde att bli jordnära.
 
Hade vi valt att avvakta detta viktiga beslut hade kanske också rapporten varit jord-
nära, nu är den allt annat än jordnära.
 
En viktig punkt i rapporten är jobblinjen. Som vi alla vet är antalet arbetstillfällen i
landet ganska så konstant. Genom slimningar och besparingar tenderar antalet även
att minska över tiden.
 
För att råda bot på detta pekar vi i rapporten på vikten av att få in unga tidigare på ar-
betsmarknaden, samtidigt som vi vill få äldre att arbeta längre.
 
Som alla förstår är ju detta allt annat än jordnära, men i rapporten pekar vi på hur vi
ska lösa detta, till synes olösliga problem.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen kommer att lösa detta till synes olösliga problem ge-
nom att räkna varje arbetstillfälle tre gångar, på det sättet kan vi öka antalet arbetade
timmar och få in fler på de arbetstillfällen som står till buds.
 
Vi uppmärksammades tidigare på ett antal våldtäkter som skedde på Oxieskolan mot
minderåriga tjejer och som utfördes av invandrargäng.
 
En utredning här inleddes av Skolöverstyrelsen, som nu lagt ner denna utredning i sam-
förstånd med den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Ska våra frizoner ha någon betydelse måste de ju gälla alla invandare, även om de rå-
kar begå en och annan våldtäkt utanför zonerna.
 
Ett tag var vi oroliga för att dessa viktiga frizoner i Malmö skulle äventyras när vår vän
Ilmar väljer att sluta.
 
Vi får nu uppgifter som tryggar denna utveckling. Våra goda vänner i Malmö, vänster-
kommunisterna, lovar nu att trygga Malmö som en frizon för alla illegala i hela världen.
 
Genom denna ansvarsfulla satsning kan alla illegala kriminella röra sig tryggt på Malmös
gator. För de få legala, som fortfarande tvingats kvar i Malmö, blir det visserligen mer o-
tryggt att röra sig på gatorna, men det ser vi som ett problem som blir allt mindre för att
så småningom upphöra helt.
 
Frizonen Botkyrka har under det gångna dygnet visat glädjeyttringar över sin nyfunna fri-
het och sprängt ett antal bomber i Alby.
 
Politiken i landet får allt större tyngd genom de stora ingrepp vi gör i medborgarnas vardag.
I Nässjö visar sig detta genom att nyinköpta stolar till kommunalfullmäktige sviktar när de
valda sätter sig i dem.
 
Stolarna uppges av tillverkaren hålla för alla andra, så att de brakar ihop tros hänga sam-
man med de valdas syn på sig själva.
 
Vårt statsöverhuvud, konungen, låter nu meddela att han inte har för avsikt att skaffa mer
barn. Vi har försökt få klarlagt om detta gäller generellt eller bara avser inom familjen., men
vi har inte lyckats få besked på den punkten.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, och så lyssnar jag också.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
och solig dag.
 
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till ännu en vacker dag.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
I dag tar jag ansvar för landet ihop med kristdemokraterna genom att lyssna på
sverigedemokraterna.
 
Den 7/3 la sverigedemokraterna ett förslag både vi ansvarsfulla moderater och de
mindre ansvarsfulla kristdemokrater tyckte var bra, och det gällde förlängda straff
för förrymda fångar.
 
Då vi inte tillåter oss att på en och samma gång tycka detsamma som sverigedemo-
kraterna valde vi och KD den 7/3 att säga nej till detta utmärkta förslag. Nu har det
gått så lång tid att KD tycker det ansvarsfullt att själva lägga exakt samma förslag.
 
Alla måste ju inse att det inte är politikens innehåll som är det viktiga, det viktiga är
att man visar att man tycker olika, när man tycker lika,
 
På samma sätt som vi hävdar att alla är lika, när alla vet att vi tycker vi är mer värda
och lika än andra.
 
Saab affären visar sig nu utvecklas precis på det sätt vi räknade med, det blir en dyr
affär för skattebetalarna.
 
När vi ljög för ECB hade det ju flera goda syften, det godaste var att vi måste framstå
som ansvarsfulla, när vi inte var det.
 
När vi väl börjar ljuga för ECB gav den ena lögnen den andra, och vi var då tvungna
att fortsätta ljuga för väljarna.
 
Självklart förstod vi alla ansvarsfulla i Alliansregeringen att detta skulle bli en dyr affär
för skattebetalarna, inte ens vi är så dumma att vi inte förstod bättre, men vi hade hop-
pats på att väljarna var så dumma, att de inte förstod bättre.
 
Sedan tycker jag personligen att Maud bredde på lite för mycket och ljög lite för myc-
ket, men det var vi ju vana vid, att hon ljög alltså.
 
Hade vi stoppat alla hennes lögner riskerade vi att sätta stopp för det ansvarsfulla allians-
samarbetet.
 
Muthärvan på Migrationsverket tycks öka hela tiden och det sätter vissa käppar i hjulet
för oss. Först betalar de 200 000:- för att smugglas hit och sedan betalar de 50 000:- för
att få uppehållstillstånd, det blir nu allt svårare för oss att även här ljuga för väljarna att
de är utarmade.
 
Men vi gör så gott vi kan, med att ljuga menar jag.
 
Centerpartiet extra stämma tycks ha slutat väl, nu är de både jordnära och liberala, sam-
tidigt som de vill ha fri rörlighet över gränsen, i vart fall i en riktning. Man tycks nästan be-
rusade av dessa framgångar, med att ha kommit överens om att vara jordnära.samtidigt
som liberala.
 
Ingen annan politiker jag kommit i kontakt med har varit jordnära, så vi ser det som ett stort
framsteg, någon i Alliansen bör ju vara jordnära.
 
Man tycks till och med ha blivit så jordnära, att man hör att det susar, när man säger ordet
liberal, då är man riktigt jordnära.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE

POLITIKER FÖRORENAR DIKESVATTEN

Riksdagsledamöter åker i diket
 
Aftonbladet rapporterar idag om att en djurtransport med 200 grisar kört i diket.
 
Riksdagens Förvaltningsenhet lämnar lugnande besked i ärendet och utlovar
att inget av svinen är allvarligt skadat.
 
Samtidigt uppger man att arbetet i riksdagen fortsätter som vanligt, då närvaron
inte påverkats av att 200 grisar hamnat i diket.
 
Man räknar med att de flesta av grisarna ska vara infångade under dagen, så att
de kan lämna in falska reseräkningar redan under morgondagen.
 
 
Riksdagasarbetet delvis lamslaget då drygt
200 grisar hamnat i diket under en utflykt.
AE
 

DET SUSAR I CENTERPARTIET

Det går susningar i Centerpartiets  jordnära barnkammare
 
Per Ankersjö, känd som centerpartiets tyngsta ankare, skräms inte av att
sticka ut huvudet.
 
OM DET NU FINNS NÅGOT ATT STICKA UT.
 
Att han är en av författarna till det ursprungliga ideprogrammet är ju väl känt,
samtidigt som man inte bör förglömma att det skrevs på dagisfrökens uppdrag
och att det återspeglade hennes uppfattningar.
 
INNAN HON FÖRSTOD ATT DET SKULLE VARA SVÅRT ATT SITTA KVAR
MED DESSA UPPFATTNINGAR.
 
Och därför bytte uppfattningar så att hon skulle kunna sitta kvar i barnkammaren.
 
För delar av centerpartiet tycks inte vara något annat än just en ren barn-
kammare.
 
Per Ankersjlö, centerpartiets eget lilla ankare som inte vill ha några väljare, byter
dock inte uppfattning i första taget. Han beskriver stolt hur han tas emot när han
besöker/besökt olika distriktsstämmor i landet.
 
Han beskriver hur reaktionen blir på dessa stämmor när han nämner ordet
rliberal.
 
DET VAR SOM OM DET GICK ETT SUS GENOM PUBLIKEN NÄR MAN SA
ORDET MED STORT "L".
 
Och så tillägger han stolt:
 
MAN KUNDE KNAPPT SÄGA ORDET RAKT UT.
 
När man tar del av detta är det bara att notera att det inte bara är Per Ankersjö,
som räds att säga vissa ord. Skulle man efter detta ge uttryck för hur man uppfat-
tar ankaret, skulle nog polisen komma farande, och den skulle nog inte vara vare
sig nådig eller liberal.
 
Det går ett sus genom publiken när jag säger L ordet.
 
Detta föranleder nog många sus på många ställen.
 
Man har haft anledning att se Annie Lööf som en dagisfröken för en lekstuga, som
omfattar en del av centerpartiet.
 
Detta tycks ha varit en orättvis beskrivning.
 
DAGISFRÖKEN ANNIE LÖFF ÄR NOG MER BARNMORSKA ANNIE LÖÖF, DÅ
VISSA AV DE SMÅ LIVEN INTE TYCKS HA LÄMNAT BB.
 
Centerpartiets extrastämma
AE

LÖGNARNA I ALLIANSREGERINGEN

Så fick vi då veta vad alla visste
 
Det händer ibland att verkligheten hinner ikapp alla lögner till vissas förtrytelse.
 
Vi har under åren blivit itutade att vi har väldens mest ansvarsfulla regering, men
det finns många skäl att ställa sig tveksam till detta mantra.
 
Men det finns en annan omständighetet där vi väljare inte har den minsta
anledning att visa den allra minsta tvekan.
 
VI HAR EN ALLIANSREGERING, SOM LJUGER BÅDE OSS VÄLJARE OCH
INTERNNATIONELLA ORGAN RAKT UPP I ANSIKTET.
 
Det vi för något år sedan visste om SAAB tycks idag bekräftat.
 
ALLIANSREGERINGEN, MED MAUD OLOFSSON SOM FRÄMSTE PÅDRIVARE,
LJÖG FÖR OSS VÄLJARE OCH FÖR INTERNATIONELLA ORGAN INOM EU.
 
En förutsättning för att SAAB affären skulle kunna finansieras var ju, som alla bör kom-
ma ihåg, att lånet finansierades via ECB.
 
Vid den aktuella tidpunkten var SAAB på obestånd enligt alla sätt att räkna, men alla
inblandade lögnare, Maud Oloffson mm, låtsades inte kännas vid detta.
 
DÄREMOT HADE ECB PÅ KÄNN ATT SAAB VAR PÅ OBESTÅND.
 
Då ECB regler inte medgav att man lämnade lån till bolag på obestånd tillskrev då
ECB den svenska regeringen och efterfrågade huruvida SAAB var på obestånd eller
inte.
 
Den lögnaktiga Maud Olofsson, som alternativt var medveten om att SAAB var på
obestånd, alternativt var dummare än tåget som det heter, svarade på detta med
en stor lögn.
 
SAAB VAR INTE PÅ OBESTÅND, VILKET ALLA INITIERADE INKL LÖGNAREN MAUD
OLOFSSON VISSTE, VILKET ÖPPNADE UPP FÖR ECB ATT LÄMNA LÅNET.
 
Även om ECB hade på känn att Maud Olofsson ljög, gick ju detta inte att lyfta fram, så man
medgav lånet. För ECB kvittade vilket då lögnarna i den svenska regeringen använde våra
pengar för att garantera lånet.
 
Maud Olofsson gjorde sig här skyldig till en gigantisk lögn, som nu får till följd att skatte-
betalarna drabbas av den gigantisk kostnad, då säkerheterna visar sig precis så lite värda
som alla initierade visste eller borde ha vetat, inkl lögnaren Maud Olofsson och lögnarna
på Riksgälden.
 
Den andra gigantiska lögnen Alliansregeringen med Maud Olofsson som främsta
pådrivare gjorde sig skyldig till var att garantera att skattebetalarna under inga som
helst omständigheter skulle drabbas av några kostnader.
 
TROTS ATT ALLA INITIERADE VISSTE ELLER BORDE HA VETAT ATT LÅNET MED
DE AKTUELLA SÄKERHETERNA SKULLE KOMMA ATT MEDFÖRA GIGANTISKA KOST-
NADER FÖR SKATTEBETALARNA.
 
Vi har alltså en alliansregering, som tycker att det är i sin ordning att man ljuger hur
som helst, både för väljare och ECB, för att man ska framstå i en bättre och ansvars-
fullare dager.
 
Man frågar sig gång på gång, gång på gång och åter gång på gång.
 
Vad är det för egendomliga inneboende mekanismer i samhället som gör att vi
väljare accepterar att våra högsta politiker ljuger för oss, gång på gång, gång efter
annan.
 
BORDE VI INTE HA VETT ATT UTKRÄVA STÖRRE ANSVAR ??
 
BORDE DET INTE VARA EN SJÄLVKLARHET ATT LANDETS HÖGSTA POLITIKER
INTE MEDVETET LJUGER FÖR OSS ??
 
Nu anser ju uppenbarligen inte ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt att det är en själv-
klarhet att Alliansregeringen inte ljuger för oss väljare och ECB.
 
Nu när vi så tydligt vet att de ljugit så fräckt om detta, hur ska vi då kunna sätta till-
tro till att de inte ljuger fräckt om allt annat.
 
DET KAN VI NATURLIGTSVIS INTE.
 
Däremot kan vi i samband med valstupet 2014 se till att vi blir av dessa lögnare.
 
Tyvärr består politikerkretsen av sådana personer att vi med största sannolikhet
skulle få andra lögnare i regeringen, om vi blev av med dessa lögnare.
 
Men ett försök skadar inte, värre lögnare kan vi ju inte få.
 
 
Precis så känns det
AE
 
 

TOKSTOLLARNA I CENTERPARTIET

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
 
Centerpartiets beslut på sin extra stämma tycks följa detta mönster.
 
DET DUNKELT SAGDA ÄR DET DUNKELT TÄNKTA.
 
Fast när man skärskådar formuleringarna undrar man om man på stämma tänkt
alls.
 
Tidigare har man hävdat att det i landet finns plats för ytterligare 30 000 000 ut-
rikesfödda, som ska ha rätt till försörjning.
 
På stämman begränsar man sig nu inte till 30 000 000 utan menar att alla
människor i hela världen har rätt att söka fristad i Sverige och där erhålla
sin försörjning.
 
ERHÅLLA SIN FÖRSÖRJNING, DET DUNKELT SAGDA ÄR DET DUNKELT
TÄNKTA.
 
Vad menar Centerpartiet med detta, har man rätt att försörja sig själv eller ska man
bli försörjd av andra.
 
Om Centerpartiet menar att man ska rätt att försörja sig själv finns det ju inte
plats för en enda "kotte" om man ser till arbetsmarknaden.
 
ELLER DE INTERNATIONELLA LIBERALERNA PÅ STUREPLAN MENAR KAN-
SKE ATT DE SKA RÄTT ATT FÖRSÖRJA SIG SJÄLVA GENOM ATT TRÄNGA
UNDAN SVENSKAR SOM TIDIGARE FÖRSÖRJT SIG SJÄLVA.
 
Detta leder i sin tur att svenskar inte ska ha rätt att försörja sig själva, en märklig
ståndpunkt om man nu ska vara en internationell liberalist.
 
MAN KANSKE BARA ÄR EN REN TOKSTOLLE, DET MESTA TYDER PÅ DET.
 
Mer troligt är att rätten till försörjning är tänkt att tillgodoses genom att svenskarna
fortsätter arbeta, under tiden utrikesfödda frekventerar våra cafeer.
 
 
Fungerar överhuvudtaget ett system där alla i hela världen ska ha rätt till sin i för-
sörjning i Sverige, men där svenskarna, som då blir uttränga, inte har rätt till sin
försörjning i andra länder.
 
ALDRIG NÅGONSIN HAR DET VARIT MER TYDLIGT VAD SOM ÄR CENTER-
PARTIETS GRUNDBULT I SIN INTEGRATIONSPOLITIK.
 
ETT MER SVENSKFIENTLIGT PARTI HAR ALDRIG FUNNITS OCH KOMMER TRO-
LIGEN HELLER ALDRIG ATT FINNAS.
 
Alla i hela världen ska ha rätt att finna sin försörjning i Sverige, med undantag
för svenskar, som blir undanträngda på arbetsmarknaden eller som alternativ
få se till att alla i hela världen får sin rätt till sin försörjning.
 
UTAN ATT FÖRSÖRJA SIG SJÄLVA.
 
Gång på gång finns det anledning att ställa frågan.
 
Var kommer dessa tokstollar ifrån och vad är det egentliga syftet med denna
extrema svenskfientlighet ??
 
 
Delegat på centerpartiets stämma
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till ännu en vacker dag.
 
Även i dag tar jag ansvarsfullt ansvar för landet, även  för de obegåvade lantisar,
som finns utanför Stockholm, då jag vill vara lika jordnära som Annie.
 
De senaste dagarna har ju präglats av den extra stämman i Centerpartiet. Vår lilla
dagisfröken har imponerat. För att kunna sitta kvar har hon själv svängt i alla de
uppfattningar hon haft under många år, såsom månggifte och annat.
 
Under en kraftfull ledning fick hon då stämman att godkänna allt det hon inte ville
ha godkänt. Här har hon tagit intryck av oss ansvarsfulla moderater.
 
Avgörande är inte politikens innehåll, avgörande är att kunna sitta kvar vid makten,
i vart fall till dess pensionen är säkrad.
 
Stämman har undanröjt alla oklarheter om centern politik, man menar nu att partiet
är en del av den stora internationella liberala familjen.
 
Den typen av klarläggande banar väg för en valseger 2014.
 
Ännu tydligare blir man är man beskriver innehållet i denna internationella liberalism.
 
Den ska vara social, decentralistisk, grön, jordnära och frihetlig. Vi är imponerade av
att man frigjort sig från alla floskler och så tydligt talat om var man står.
 
Det där med jordnära kommer säkert att attrahera många bönder, samtidigt som grön
kan göra många miljöpartister gröna av avundsjuka.
 
Det geniala beslutet om kärnkraftens framtid imponerar allra mest. Att fatta ett beslut
om att vårt samhälle ska vara utan kärnkraft - någon gång, ger ju en väldigt tydlig sig-
nal om vart vi är på väg.
 
Här tycks man ha tagit intryck av vår egen ansvarsfulla politiken vad gäller värnskatten,
där har vi moderater på motsvarande sätt beslutat att vi ska göra oss av med värnskat-
-ten - någon gång.
 
När det gäller värnskatten finns det många anledningar till att ha den kvar i framtiden, för
att avskaffa den - någon gång.
 
Dels medför den egentligen inga skatteintäkter att tala om, dels förväntas ett avskaffande
öka våra skatteintäkter och dels hämmar den tillväxten.
 
Mot denna bakgrund framstår det som mycket ansvarsfullt, kraftfullt och motiverat att inte
avskaffa värnskatten förrän - någon gång.
 
Sedan är ju de flesta ense om att vi måste ha någon form av värn, nu när försverat är bor-
ta är ju värnskatten det enda vi har kvar.
 
Fredsprojektet EU har aldrig framstått så framgångsrikt som nu, när både Cypern och
Grekland blivit stöttade av EU. Detta stöd samt den omständigheten att bara en liten del
av EU befolkning vill ha kvar EU gör det ännu viktigare att skjuta fram positionerna och gö-
ra EU makt än större.
 
Förre ordföranden i EU uppger sig här känna sig oroad över splittringen inom EU och kän-
ner att han inte kan utesluta ett krig, då stämningarna påminner om 1913.
 
Det är en bra sammanfattning av läget, litet stöd för EU och en ökad fiendskap mellan län-
derna.
 
Att i ett sådant läge öka EU makt och skjuta fram positionerna är framsynt och påminner
lite om Chamberlains uttalande inför andra världskriget.
 
Man skulle nu kunna omsätta detta med "fredsprojekt i vår tid", stämningarna tycks i vart
fall vara desamma och häller man bensin på  en eld och det brinner mer, så bör väl också
en annan eld brinna bättre med mer bensin.
 
Med detta allvarliga läge i Europa borde man kanske överväga att kalla in Carl Bildt den
störste av dem Alla för att klarlägga för EU ledare hur de ska agera.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE

EN DEL ÄR VÄRDA MER ÄN ANDRA

Fångad i sin egen retorik
 
Kör man ner i ett hjulspår eller ett dike kan det ibland vara svårt komma på
rätt spår igen.
 
Är man fångad i sin egen retorik kan det vara lika svårt, eller kanske
svårare, att frigöra sig från detta.
 
Särskild om omgivningen börjar gasta om rasism och brunskjortor, då kan
det ofta kännas tryggt att stanna kvar i diket, eller i retoriken.
 
ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA.
 
VI ÄR ALLA LIKA MYCKET VÄRDA, GRUPP FÅR EJ STÄLLAS MOT
GRUPP.
 
Hur ofta har vi inte fått höra detta, till leda kan man nog säga. Men detta
är ju inget annat än rent trams.
 
ALLA ÄR INTE LIKA MYCKET VÄRDA.
 
VI ÄR INTE ALLA LIKA MYCKET VÄRDA, OCH IBLAND MÅSTE VI STÄL-
LA GRUPP MOT GRUPP, DET KAN TILL OCH MED VARA ÖNSKVÄRT.
 
Vilka är mest rabiata med detta "vi är alla lika mycket värda", det vet vi alla,
det är oftast våra folkvalda, och så lite lösaktigt folk på våra tidningar.
 
Hur är det med politikerna själva bakom retoriken ??
 
Det visar sig tydligt när det går till val. I själva kandidaturen ligger att man fram-
häver sig som bättre än andra.
 
Varför skulle man annars göra anspråk på att representera andra så att de
får det bättre ?? Man måste ju då se sig själv som mer lämpad för detta.
 
ÄR MAN DÅ I DE EGNA ÖGONEN LIKA MYCKET VÄRD SOM ANDRA, PER
DEFINTION INTE, MAN ÄR MER VÄRD SJÄLV.
 
Annars hade man inte kandiderat, då hade det varit bättre att ta en lottsedel och
låta vinnaren bli riksdagsman, för alla är ju lika bra, annat är ju otänkbart om de
är "lika mycket värda".
 
Och hur ser man på sina politiska motståndare?? Vem har hört en moderat säga
att alla socialdemokrater är lika bra och ansvarsfulla som moderater, för det måste
de ju per definition vara om "alla är lika mycket värda" och "grupp får inte ställas mot
grupp". Motsatsen gäller självfallet också.
 
Och hur lika mycket är alla värda, när man sitter i riksdag och bestämmer pen-
sioner för sig själva och andra, inte ett dyft.
 
DÅ ÄR MAN DEFINITIVT MER VÄRD ÄN ALLA ANDRA, ANNARS SKULLE JU
PENSIONEN VARA DENSAMMA.
 
ELLER ??
 
Hela lönsättningen i hela vår tillvaro bygger på att "alla är inte lika mycket värda" och
man ställer "grupp mot grupp". Här är vissa mycket mer värda än andra.
 
Om alla vore lika mycket värda skulle väl alla ha exakt lika mycket betalt.
 
ELLER ??
 
Från tunnelbanan känner vi den så kallade spårrånaren och hans offer.
 
Hur många är beredda att hävda att dessa är lika mycket värda, innerst inne ??
 
Säkert ingen, de flesta tycker nog att spårrånaren inte är värd ett dyft, innerst
inne, och de har rätt, på ett sätt.
 
TÅGRÅNAREN ÄR INTE VÄRD ETT DYFT, INNERST INNE, OM MAN STÄLLER
HONOM I RELATION TILL OFFRET, PÅ ETT SÄTT.
 
Om man ställs inför valet att rädda Adolf Hitler eller Maria Theresia, och bara kan räd-
da en av dem, är då båda lika mycket värda ??
 
Skulle så vara fallet singlar man ju slant om vem som ska räddas, men det gör man ju
inte, de flesta räddar nog Maria Theresia.
 
DÅ KAN JU INTE BÅDA VARA LIKA MYCKET VÄRDA.
 
ELLER  ??
 
Tänker man efter, det allra minsta, bör man nog på många håll lägga ner detta
babblande om att "alla är lika mycket värda" för det är de inte, vare sig i vår vardag
eller rent teoretiskt.
 
Denna typ av retorik blir ibland, eller ofta eller varför inte alltid, väldigt utarmad. Just
begreppet människovärde är värt ett bättre öde än att mantras bort.
 
Ska man fylla retoriken med innehåll måste nog de flesta tänka om, och tänka om
ganska så rejält.
 
Det mesta tyder nog på att värdet av en människa rymmer två dimensioner, ett
grundläggande människovärde, då alla i egenskap av människa har ett värde,
och det får nog anses "vara lika".
 
MEN OCKSÅ ETT ANNAT VÄRDE, SOM BYGGER PÅ PERSONLIGA EGENSKA-
PER, OCH SOM VARIERAR FRÅN INDIVID TILL INDIVID.
 
Och detta måste man erkänna, om inte annat därför att hela vår vardag och hela vår
existens just bygger på att vi anser att olika individer är olika mycket värda och behand-
lar dem därefter.
 
Erkänner man inte detta är risken förödande att tankarna leds i helt fel riktning, doktorn
blir patient och patienten blir doktor.
 
Detta har definitivt inte med rasism eller liknande att göra, utan ligger på ett mo-
raliskt och individuellt plan.
 
Och på detta plan kan en röd vara mer värd än en svart, och en svart mer värd än en
vit.
 
Och ve och fasa,då måste man nog också erkänna, att en vit kan  också vara mer
värd än en gul.
 
Förstod vi så småningom om att jorden var rund, när den var platt, kanske vi också kan
förstå att "alla är inte lika mycket värda" när de är "lika mycket värda".
 
Nobelprisen skulle inte heller räcka till alla om "alla var lika mycket värda", på ett
individuellt och moraliskt plan är det nog bäst tillägga.
 
 
Det där känns lite knepigt, vissa av
oss tycker ju att vi är värda mer än
andra ??
AE
 

BORÅS STAD LEKER LENIN

I Borås kan aldrig den politiska sfären bli för stor
 
Inte heller tycks den politiska marken bli för stor, i demokratiska länder skulle
man säkert tala om minerad mark.
 
Även om nu både Sverige och Borås inte tycks rymmas inom en välutveck-
lad demokrati så är det minerad mark man rör sig på.
 
Kommunalfullmäktige i Borås har då nyligen debatterat en fråga som rör inköp av
ytterligare kolchosmark, man tycks fortfarande inspirerad av förutvarande Sovjet-
unionen och vill äga så mycket mark som möjligt.
 
Debatten i fullmäktige tycks ha blivit både hetsig och lång, demokratiförespråkare
mot diktaturförespråkare.
 
Å ena sidan äga så mycket mark som möjligt, å andra sidan inte äga mer mark
än kommunen behöver.
 
Men debatten om marken tycks ha blivit just en debatt om marken, och inte en debatt
om det debatten borde gälla.
 
SKA EN KOMMUN  ÄGA SÅ MYCKET MARK SOM MÖJLIGT ELLER SKA EN KOM-
MUN ÄGA DEN MARK MAN BEHÖVER.
 
I förutvarande Sovjetunionen ägde stat och kommuner (motsv) så mycket mark som
möjligt, man ägde till och med all mark. Den politiska ledningen tycks nu ha blivit så
inspirerad av detta system att man också vill äga så mycket mark som möjligt.
 
OM DETTA BORDE DEBATTEN KRETSAT, INTE OM JUST EN LITEN PLÄTT NÅ-
GON GÅNG I FRAMTIDEN SKULLE KUNNA VARA TILL NÅGON NYTTA.
 
I en välutvecklad demokrati och ekonomi ska vare sig stat eller kommun  äga så myc-
ket mark som möjligt, och om detta borde alltså debatten handlat.
 
Nu tycks man ha fastnat i en någon form av pseuodebatt, där man debatterade marken,
och inte att äga eller inte äga marken.
 
Som att debattera om cykelställ när man borde debattera om hemlösa.
 
Det är både synd och tragiskt att kommunalfullmäktige i Borås inte förmår att lyfta de-
batten till den nivå där den hör hemma.
 
Demokrati eller diktatur.
 
ÄGA SÅ MYCKET MARK SOM MÖJLIGT ELLER ÄGA DEN MARK MAN BEHÖVER.
 
Skiljelinjerna är ytterst klara, i den mån man vill se dem, och inte bara ser cykelställ.
 
Äga så lite mark som mycket eller äga den mark man behöver.
 
Samma skiljelinje som rör Servicekontorets verksamhet.
 
Ska servicekontoret vara så stort som möjligt eller ska det vara så stort, eller litet,
som omständigheterna, och lagar, motiverar.
 
I förutvarande Sovjetunionen vet vi hur det var och hur det gick.
 
I Borås Stad vet vi vad vissa vill och vissa inte vill.
 
Att föra in obekräftade uppgifter om att si och så många arbetstillfällen man gått om miste
om, om man inte får äga så mycket mark som möjligt, tyder inte på ett demokratiskt sinne-
lag.
 
Det tyder mer på en syn som gällde förr i Sovjetunionen, och nu i Nord Korea.
 
STAT OCH KOMMUN SKA ÄGA ALLT, INTE DET DE BEHÖVER.
 
Samma sinnelag som utformar det bemötande medborgare kan möta.
 
SKA MEDBORGARNA VARA TILL FÖR KOMMUN ELLER KOMMUN FÖR MEDBOR-
GARE.
 
Eller ska mark vara privatägd eller ägas i form av kolchoser.
 
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson tycks ha haft kontroll på vad som gäller och framfört
synpunkter, som borde fått alla, utom kolchosanhängare förstås, att förstå att kommun ska
inte äga allt.
 
Kommunalrådet ifråga är ju inte annars rädd för att sticka ut hakan, vem minns inte
dummare än tåget.
 
Borde inte markförvärvet ifråga betecknats lika dumt som kolchoser.
 
FÖR DE VAR DUMMA OCH DE ÄR DUMMA ÄVEN I DAG.
 
 
Vi vet hur det var och vi vet hur
det gick, eller vet vi ?
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag, där vi kan se fram mot en vacker dag.
 
Mycket av nyhetsflödet kretsar kring centerpartiets extra stämma, där man har
lyckats samla partiets alla medlemmar i en mindre sal.
 
Centerpartiet och miljöpartiet för båda fram önskemål att termen "ömmande skäl"
ska tillämpas mer generöst, när vi bedömer om vi ska dela ut pengar till sökande
från olika länder.
 
Här trampar man på en öm tå, vi har vare sig så mycket ömhet eller pengar att
vi kan dela ut detta till alla.
 
Vi har därför valt att både vara lite mer ömma, och att dela ut mer pengar till de
sökande som kommer från andra länder, än vad som gäller för vad jag brukar
kalla etniska svenskar.
 
Med detta hoppas vi kunna få Miljöpartiets stöd i nästa val, när vi nu inte kan få
annat stöd.
 
Ung Vänster har förstått mitt budskap och man mordhotar nu Tomas Billström
och alla moderater. Vi ser det som ett tecken på det samförstånd vi lyckats ska-
pa i samhället i vidare mening.
 
Ung Vänster tycks ändå ha missförstått mitt budskap, det är ju sverigedemokrater,
som ska mördas, inte moderater.
 
De som inte förstått att det är sverigedemokrater de ska mörda, utan tror att det är
moderater de ska mörda, har nu uppmanats att lämna de fredsälskande vänster-
kommunisterna, det tycker jag är bra. Vi måste ha en sådan sammanhållning mel-
lan olika partier, att vi arbetar mot samma hål, att mörda alla sverigedemokrater.
 
K G Bergström hade inte sin bästa dag i går, då han beskyllde Centerpartiet för att
inte haft sin bästa dag.
 
Han gjorde gällande att centerledaren vid ett flertal tillfällen uttryckte sig så att hon
sa  emot sig själv.
 
Till skillnad från KG Bergström tycker jag nog att Annie hade en av sina bättre dagar,
i vanliga fall brukar hon säga emot alla andra, så vi ser det hela som ett steg i rätt
riktning.
 
Även Dagens Nyheter tycks ha blivit väldigt upprörda över Tomas Billströms uttalande
och menar att han uttryckte sig, som man annars gör inför förklädda reportrar. Detta
kommer vi att ta till oss.
 
Självklart ska vi inte uttrycka vår uppfattning offentligt, på det sätt vi luras göra till ut-
klädda reportrar. Vi måste bli lite försiktigare. så att vi än mer anpassar det vi säger till
den som lyssnar, annars kanske vi inte vinner valet.
 
Postens sammanslagning med danska posten har visat sig mer framgångsrik än vad vi
trodde den skulle bli,. Vi kommer därför att genomföra fler sammanslagningar som be-
rör postens verksamhet, främst sådant som gäller brevutlämning.
 
I ett första steg kommer vi därför att slå samman postutdelningen i Malmö med unga
rånare i Rosengård, som redan visat stort intresse för att medverka i detta projekt.
 
Resande till Ålandsfärjan uppges nu ha sorterats på olika bussar utifrån hudfärg, och
detta har upprört många. Det hela tycks bygga på ett missförstånd, då de olika bussar-
na haft olika upptagningsområden, någon buss har hämtat upp resenärer i Rinkeby me-
dan andra bussar hämtat upp resenärer i Täby, och då får det ju den här effekten.
 
Vi kan ju inte ha boende med mörk hudfärg i Täby, hur skulle det se ut, där har ju jag
mina rötter.
 
Jag tar ansvar för landet, och så lyssnar jag också.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
 
AE
 

ÄLDRE JOBBA MER, UNGA MINDRE

Slutsatserna måste leda i rätt riktning
 
I gårdagens debatt var frågan om en höjd pensionålder uppe.
 
Denna debatt har styrts mycket av Fredrik Reinfeldts uttalande om att jobba
"upp till 75 år".
 
Om man släpper fixeringen vid just 75 år är det ändå lätt att uppfatta att
ambitionen hos Alliansregeringen är att höja pensionsåldern, för att få
folk att arbeta längre.
 
Skälet skulle då vara att allt fler blir allt äldre, och som der nu ser ut, allt färre
ska arbeta för allt fler gamla.
 
Men tänk om detta är fel tänkt, tänk om man måste angripa problemet från
ett annat perspektiv.
 
Alla är överens om att allt fler blir allt äldre.
 
Men leder detta per automatik till att pensionsåldern ska höjas ?
 
MYCKET TYDER PÅ ATT DETTA ÄR FEL, HELT FEL.
 
Vår ekonomi präglas i alla tider av ett visst normaltillstånd. I det normaltillstånd vi
har nu har vi en viss arbetsmarknad, ett visst antal arbetstillfällen, en viss arbets-
löshet, ett visst antal gamla och ett visst antal unga.
 
Detta normaltillstånd har under ett antal år förskjutits i den riktningen att olika orga-
nisationer blivit mer slimmade, och antalet arbetstillfällen blivit färre.
 
Allt talar idag för att denna utveckling fortsätter, antalet arbetstillfällen blir
ännu färre.
 
Parallelt med detta visar beräkningar att det kan uppstå ett större behov av arbetskraft
inom offentlig sektor inom ett antal år, till följd av stora pensionavgångar.
 
Löser man verkligen problemet med allt fler gamla med att höja pensionsåldern.
 
MED MÅNGA UNGA ARBETSLÖSA KAN DETTA KNAPPAST VARA KORREKT.
 
Som normaltillståndet i landet ser ut idag skulle en ökning av pensionsåldern medföra
att fler äldre arbetade, högst sannolikt.
 
Med ett i pricip givet antal arbetstillfällen måste detta medföra att annan arbets-
kraft trängs ut, i det här fallet unga.
 
Vissa stannar kvar i sysselsättning, medan lika många inte kommer in som annars
skulle komma in.
 
När det gäller unga frestas politiker ta till olika projekt för att få in unga i arbeten,
som inte finns.
 
Detta medför en kostnad som ska ställas mot minskade pensionskostnader, det bör
bli ett nollsummespel.
 
Slutsatsen är här ganska enkel att dra.
 
ENBART EN HÖJD PENSIONSÅLDER MEDFÖR INTE STRUKTURELLT MINSKADE
KOSTNADER.
 
Det fästs i debatten stor vikt vid stora pensionsavgångar inom offentlig sektor. Men dessa
avgångar får först betydelse om man lyckats suga upp alla arbetslösa ungdomar och det
därefter fortfarande uppstår en brist.
 
Så är knappast fallet.
 
Så inte ens det problemet att det inom offentlig sektor uppstår ett större behov inom ett antal år
löser man genom en höjd pensionsålder.
 
Effekten kan då bara bli att fler äldre arbetar, men färre unga arbetar, fortfarande ett rent
nollsummespel.
 
Problemet med fler gamla, om det är ett problem, kan bara lösas genom större förändringar i det
"normaltillstånd" vi har i dag.
 
En sådan förändring i "normaltillståndet" är fler arbetstillfällen.
 
Då utvecklingen just nu går åt motsatt håll medför nog detta att dessa arbeten måste "impor-
teras", i det här fallet att tidigare utflyttad produktion tas hem, eller någon annan nu ej känd
variant.
 
Vissa tecken på att detta sker, kan man se idag, så helt hopplöst är det kanske inte.
 
Den andra ändringen i "normaltillståndet" man kan åstadkomma är att sänka hela löne-
läget inom alla brancher/grupper.
 
Då skulle också, kanske bör tilläggas, antalet arbetstillfällen gå upp, alternativet att i stället
höja vinstmarginalerna finns ju kvar.
 
Mycket tyder på att just detta är Alliansregeringens målsättning, men vill vi ha det på
det sättet ??
 
Alliansregeringen tycks utgå ifrån att vi inte vill ha det på det viset, då man inte är öppen kring
detta, transparent som det heter numera
 
Även dessa ändringa i "normaltillståndet" skulle behöva bli väldigt stora för att kunna motivera
en höjning av pensionsåldern.
 
Förändringen måste bli så stora att arbetsmarknaden först suger upp alla unga arbetslösa,
och det efter detta blir en arbetsbrist, och dit är det långt.
 
Hur man än vrider på argumenten är det svårt att förstå en sak.
 
VAD VILL MAN UPPNÅ MED EN HÖJD PENSIONSÅLDER ??
 
Man uppnår inte fler sysselsatta, reguljärt på marknaden, man uppnår inte mindre kostnader.
 
Det är således lätt att peka på vad man inte uppnår.
 
MEN VAD ÄR DET MAN UPPNÅR, ÄR DET NÅGOT MAN INTE HELLER VÅGAR VARA
TRANSPARENT OM ??
 
Högst troligt.
 
Sedan bör man vara uppmärksam på att det finns stuider som leder fram till att utvecklingen
mot en ökad arbetslöshet i Europa, främst bland unga, är mer eller mindre ödesbestämd, då
den skulle bero på stora strukturella förändringar i samhället över tiden
 
Utifrån rådande omständigheter blir det därför svårt att frigöra sig från slutsatsen:
 
DET ÄR INTE GIVET ATT EN HÖJD PENSIONSÅLDER LEDER FRAM TILL DET MAN
SÄGER, NOTERA SÄGER, SIG VILJA NÅ FRAM TILL
 
OCH ÄR DETTA INTE GIVET BÖR DET VARA GIVET ATT MAN INTE BINDER SIG FÖR
LÖSNINGEN ATT SÄNKA PENSIONSÅLDERN FÖR ATT NÅ DET MAN SÄGER, NOTERA
SÄGER, SIG VILL NÅ.
 
 
 
Ska ta över moderaternas jobblinje,
blir man förhoppningsfull
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARL BILDT DEN STÖRSTA BETER SIG UNDERLIGT

Aftonbladet på skämthumör
 
Aftonbladet har på senare tid ägnat stor uppmärksammat åt Carl Bildt den
Störste av dem Alla.
 
Den här gången har det då gällt hans svårigheter att hålla tätt efter hem-
liga förhandlingar.
 
Han beskylls då för att ha lcäkt hemliga uppgifter till USA för att lyfta fram sin
egen betydelse.
 
När Aftonbladet ställer frågfan kring detta uppger Aftonbladet:
 
Carl Bildt börjar bete sig underligt.
 
BÖRJAR BETE SIG UNDERLIGT ????????????????????????
 
Att Aftonbladet har en sådan skämtsam sida har inget uppfattat tidigare.
 
 
Mellanstor hund, som skäller underligt,
som en stor hund.
Var det inte så ambassadören sa ?
AR
 
 

NÄR POLITIKER INTE TÄNKER TILL

Billström affären
 
Mycket har sagts i denna affäre, och det är inte säkert att den är slut.
 
Att tungan slinter på Tomas Billström ibland är ju helt klart, om avsikten mer är
att vara politiskt bekväm än att vara korrekt.
 
Men om avsikten är att vara korrekt, i termer av sanningsenlig, då har ju
inte tungan sluntit.
 
Men frågan är om Tomas Billström överhuvudtaget har kontroll på vad han sä-
ger ??
 
På frågan om han övervägt att avgå blir då svaret:
 
NEJ, JAG HAR INTE TÄNKT PÅ ATT AVGÅ.
 
Att komma fram till att man ska sitta kvar, efter att ha tänkt, är något man kan gö-
ra i detta läget.
 
Men att efter statsministerns avhyvling INTE TÄNKT PÅ att avgå vittnar om
att tungan ändå slinter ibland.
 
Men skulle tungan inte ha sluntit, finns bara en rationell slutsats.
 
DÄR NÅGOT ANNAT SKULLE HA FUNNITS FINNS BARA ETT TOMT SKAL.
 
För alla med det allra minsta lilla innehåll i skalet skulle HA TÄNKT DENNA tanke.
 
Att man tänker tanken och kommer fram till att man stannar kvar är en annan
sak.
 
MEN ATT INTE TÄNKA TANKEN, TANKEN HISSNAR.
 
Hur tänker man då ??  Kanske inte alls ??
 
I så fall är det ju klart att han ska sitta kvar, man ska ju inte avvika för mycket.
 
 
Jag tänker inte heller tanken, och
det lätt att förstå varför
AE

SAUDIAFFÄREN I KU

Alla ljuger allid
 
KU behandlar i dagarna den så kallade Saudiaffären, där det genomgående
temat var att alla ljög om allt.
 
NÄR NU KU TAR UPP FRÅGAN FORTSÄTTER ALLA ATT LJUGA OM
ALLT.
 
Ordföranden i KU, miljöpartisten Peter Eriksson, försöker dock hålla en låg
profil och menar:
 
ATT ALLA TALAR SANNING HELA TIDEN ÄR LITE SVÅRT ATT TRO.
 
Det måste väl ändå vara årets understatement, när alla vet att alla alltid
ljuger.
 
SÅ FORT POLITIKER ÄR INBLANDADE.
 
Men det värsta är nog inte att alla politiker alltid ljuger om allt i KU förhören,
det värsta är nog ändå:
 
ATT LEDAMÖTENA I KU INTE BRYR SOM OM ATT DE SOM FÖRHÖRS
ALLTID LJUGER OM ALLT.
 
Trots att man, som Peter Eriksson menar, har svårt att tro att alla talar sanning.
 
Kan det vara så enkelt, och förfärande, att ledamöterna i KU inte vill
att de som förhörs ska fås att säga sanningen.
 
Det skulle ju i så fall stämma väl med politikernas attityd till väljarna.
 
POLTIKERNA MOT FOLKET.
 
Annars skulle ju KU ansträngt sig för att alla inte skulle ljuga om allt.
 
ELLER ??
 
Dagens KU förhör
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar
de flesta välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
Det är sällan jag känner mig så stolt som idag, från hela välden har det ström-
mat lyckönskningstelegram och grattis i olika former.
 
Man är oerhört imponerad av den ansvarsfulla Alliansregeringens ansvarsful-
la rekrytering av nya ministrar. Den nya ministern Maria Arnholm har väckt upp-
seende världen runt, redan när hon införde ordet "hen" i riksdagen förstod man
på olika håll vilken begåvning vi lyckats rekrytera.
 
Efter sitt senaste uttalande om att alla sverigedemokrater hatar alla kvinnor är
man nu så imponerad att inte vet vilken fot man ska stå på.
 
När detta geniala och seriösa uttalande blev känt i USA reste sig hela senaten
och applåderade i en hel timme i en samfälld beundran.
 
Vad gör det om Billström fäller några oöverlagda ord, det uppvägs flera gånger
av de överlagda och väl genomtänkta ord Maria Arnholm ger uttryck för.
 
Varje sekund skänker jag högre makter en tacksamhetens tanke, att vi lyckats
rekrytera en sådan genialt begåvad och seriös politiker.
 
Vi har nu planer på att utnyttja denna framgång och gå vidare på detta tema. Jag
har därför instruerat jordbruksministern att han så fort som möjligt ska säga att
alla sverigedemokrater hatar alla djur.
 
Sentio väljarundersökning visar på fortsatt dålgit stöd för Alliansen, men det var in-
nan Maria Arnholm kom på sitt geniala drag att dra röster.
 
Kina har nu långtgående planer på att utnyttja genetiska profiler med hög IQ pro-'
fil för att bygga landets framtid och välstånd.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen har valt en annan väg för det framtida bygget av
landet.
 
Vi tar i stället hit så många analfabeter med så låg IQ som möjligt.
 
Saua Arabien uppger sig nu vara vilja hjälpa oss på traven. Man har planer på att
utvisa 200 000 illegala immigranter och frågat om vi inte vill ta emot dem.
 
Vi har tackat ja till detta och ser det som ett gott bidrag till vårt gemensamma mål
att få hit 30 000 000 analfabeter.
 
Genom Saudi Arabiens generösa erbjudande har vi möjligheter att komma ifatt Malta,
det enda land som lyckats ta emot fler illegala invandrare än Sverige.
 
Framgångarna med RUT och ROT ökar hela tiden. I ett första steg lyckades vi göra
svarta jobb till vita. Skatteverket visar nu att entreprenörskapet blivit mycket större än
vi vågats hoppa på. Man faktureras nu många arbeten, som inte utförts, en utveckling
som höjer vår tillväxt samtidigt som allt fler vita jobb nu blir svarta eller inte utförs alls.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag, och som sagt Maria Arnholm ska vi vara tacksamma för.
 
Tänt att bara komma på något så genialt, som att alla sveridedemokrater hatar alla kvin-
nor, det är ju nästan i klass med det där köttberget, Ni vet.
 
 
AE

DEN BISARRA ARBETSMARKNADEN

Det bisarra i olika skepnader
 
Om man har en arbetsmarknad, med ett visst antal jobb, och ett visst antal
arbetare och arbetssökande (arbetslösa) då uppstår utifrån detta en viss stor-
lek på arbetslösheten.
 
Denna arbetslöshet kan man lösa på två olika sätt, det inser ju alla, näs-
tan.
 
DET ENA SÄTTET ÄR ATT ÖKA ANTALET ARBETSPLASTER, OCH FÖR
DETTA BEHÖVS OLIKA FORMER AV STIMULANSER, SOM ÖKAR EFTER-
FRÅGAN.
 
DET ANDRA SÄTTET ÄR ATT MINSKA PÅ ANTALET ARBETSTAGARE.
EXEMPELVIS GENOM ATT BE UNGA ARBETSLÖSA ATT FLYTTA UTOM-
LANDS, SOM DEN ANSVARAFULLE ANSVARSPREDIKANTEN.
 
Det finns inget annat sätt att påverka den faktiska arbetslösheten. det inser ju
alla.
 
NÄSTAN, FÖR ALLA FÖRSTÅR INTE DESSA GRUNDLÄGGANDE OMSTÄN-
DIGHETER.
 
En del tror och hävdar att man löser arbetslösheten genom att skyffla runt arbets-
lösheten.
 
Denna uppfattning är vanligt bland de medborgare, som har den självbilden
att de anser sig duktigare än andra att lösa våra gemensamma problem.
 
DE SOM ANSER SIG SÅ DUKTIGA ATT DE SKA IKLÄDA SIG DET ANSVARET
ATT LÖSA VÅRA GEMENSAMMA PROBLEM ÄR POLITIKERNA.
 
De anser sig per defintion duktigare än andra, annars skulle de ju inte represente-
rat oss och löst våra gemensamma problem.
 
ELLER ??
 
Dessa, som är duktigare än alla andra, ser dock inte arbetsmarknaden på detta sätt,
de löser arbetslösheten genom att skyffla runt arbetslösheten.
 
DETTA HAR ALDRIG VARIT TYDLIGARE ÄN NU, EFTER 6 ÅR AV VÄRLDENS
MEST ANSVARSFYLLDA STYRE.
 
Vi har många olika former som skapar incitament för en arbetsgivare att anställa en
viss person, det kan gälla instegsjob, 70 % av det ena eller 80 % av det andra.
 
Allt går ut på att andra än arbetsgivaren ska betala för att arbetslösheten skyf-
flas runt.
 
OCH VISST SKAPAS DET INCITAMENT MEN INGA NYA ARBETSTILLFÄLLEN.
 
Småföretagare har i växande utsräckning utnyttjat denna möjlighet för att sko sig
själva, genom att bidra till att skyffla runt arbetskösheten.
 
Nu närmar vi oss den situationen, då ingen småföretagare anställer någon
reguljärt, det är bidrag i någon form som gäller.
 
Och hur många nya jobb skapas. när det är bidrag som styr anställningen ??
 
INGA, SJÄLVKLART INGA.
 
Men de som anser sig duktigare än andra anser att det skapas många jobb.
 
Vi som inte anser oss duktigare än andra, men ändå lyckas se vad som sker,
vi ser något helt annat.
 
VI SER ATT ARBETSLÖSHETEN SKYFFLAS RUNT.
 
En arbetsgivare blir av arbetsförmedlingen uppmärksammad på att han kan få en an-
ställd med subventionerad lön.
 
Arbetsgivaren skär ner i sin personal för att nu kan han lösa sitt behov på med
subventionerad arbetskraft.
 
ARBETSGIVAREN ACCEPTERAR, TACKSAMT, ARBETSFÖRMEDLINGENS ER-
BJUDANDE OM EN SUBVENTIONERAD ARBETSKRAFT.
 
Arbetslösheten har nu skyfflats runt, så att den med arbete blev utan arbete och den
utan arbete blev med arbete.
 
Den som hade arbete men blev utan arbete blir efter ett tag långtidsarbetslös
och då erbjuder sig Arbetsförmedlignen att subventinera en arbetsgivare för att
denna ska anställa den långtidsarbetslöse.
 
Vilket i sin tur medför att arbetsgivaren skickar iväg en med full lön för att få en anställd
med subventionerad lön.
 
Arbetslösheten skyfflas runt i ett ständigt ekorrhjul till många arbetsgivares stora glädje.
 
DET FINNS IDAG MÅNGA ARBETSGIVARE, SOM I ALLT VÄSENTLIGT BYGGER
SIN ARBETSSTYRKA PÅ ANSTÄLLDA MED OLIKA FORMER AV SUBVENTIONE-
RAD LÖN.
 
Varje sådan har i sin tur fått någon annan att bli arbetslös, för att denne i ett senare ske-
de ska få någon annan arbetslös.
 
Ett ständigt ekorrhjul med lika många arbetslösa men fler subventionerade jobb.
 
Nu uppkommer frågan, kan politiker, som anser sig mer begåvade än andra, verkligen
vara så korkade att de inte ser och begriper vad som nu sker.
 
ARBETSLÖSHETEN SKYFFLAS RUNT.
 
Att moderaterna vill ha det på detta sättet är klart utsagt, i dessa leden ska klyftorna
ökas så mycket som mycket.
 
MAN SKA SATSA PÅ ENTREPRENÖRER HETER DET, OCH DETTA ÄR ATT SAT-
SA PÅ ENTREPRENÖRER.
 
Men andra än moderater, vill de verkligen  ha det på detta viset ??
 
Nya och fler jobb kan ju faktiskt skapas med rätt struktur och rätt stimulanser,
man behöver inte skyffla runt arbetslösheten.
 
Detta är bara att titta sig omkring.
 
IDAG HAR MÅNGA ARBETSGIVARE FLERTALET ANSTÄLLDA I NÅGON FORM AV'
SUBVENTION, HADE DE INTE FÅTT SUBVENTIONEN HADE DE ANSTÄLLT ÄNDÅ.
 
Eftersom de avskedar folk utan subvention för att få folk med subvention, måste ju också
det omvända gälla, självklart med en efterfrågan på samma nivå.
 
Vill vi verkligen ha det på det viset ?
 
ATT MODERATERNA VILL, DET VET VI MEN VI ANDRA.
 
Tycker vi verkligen att det är viktigare att skyffla runt arbetslösheten än att skapa nya jobb ??
 
TYDLIGEN.
 
Det finns många där det erfordras subventionerad lön för att de ska få fäste på arbetsmark-
naden, men det är en annan och mer begränsad fråga.
 
Den stora frågan här är om vi ska ersätta den reguljära arbetsmarknden med en sub-
ventionerad arbetsmarknad för att skyffla runt arbetslösa i ett ekorrhjul.
 
SÅ ATT ENTREPRÖNERNA FÅR ALLT MINDRE OCH ALLT MINDRE LÖNEKOSTNADER.
 
Bättre med ett jobb i handen än tio på papperet
AE
 
 
 
 

TOLKARNA I AFGHANISTAN

Det bisarra Sverige 
 
Mycket i Sverige tycks vara direkt bisarrt, och en del bisarrare än annat.
 
Vår attityd till skyddet av tolkarna tycks vara mer bisarrt än mycket
annat.
 
Många skriver och uttalar sig i dagarna om detta. Bland annat kan man läsa
i Borås Tidning, något som i bästa fall kan beskrivas som obegåvat.
 
Borås Tidning skriver:
 
Rätten till asyl i Sverige får inte kopplas till att man gjort en insats för
landet eller ses som en tillgång för lnadet.
 
Många andra för detta resonemang, som inte kan betecknas som synnerligen
korkat, i bästa fall.
 
I sämsta fall önskar man tolkarnas död.
 
ÖB och andra för inte fram önskemål om att tolkarna ska få asyl för att "de gjort
något", man för fram önksemålet för de nu riskerar liver efter att ha gjort något
för landet.
 
I ANDRA FALL BRUKAR ASYL SES SOM EN SJÄLVKLAR RÄTTIGHETET FÖR
DE SOM RISKERAR LIVET.
 
Och detta utan att ha " gjort något för landet"
 
MEN NÄR MAN RISKERAR LIVET OCH DESSUTOM HAR "GJORT NÅGOT FÖR
LANDET" DÅ SKA MAN INTE FÅ ASYL.
 
I bästa fall ett synnerligen obegåvat resonemang, i sämsta fall en konkret önskan
att de som "gjort något för landet" ska dö.
 
Men de som inte gjort något för landet ska leva.
 
Man får nog vara "funtad" på ett speciellt sätt för att komma fram till denna befängda
slutsats.
 
Försvarsminstern tycks vara "funtad" på det specella sätt som gör att man kan
komma fram till denna befängda slutsats.
 
Men sedan blev hon ju inte heller mer än kapten i Försvaret och tycks därför ha ett
horn i sidan till ÖB.
 
Också ett befängt förhållningssätt, men vad kan man vänta sig av en politiker, som
vill mer men inte kan mer än att bli kapten.
 
Tomas Billström gör sitt till för att belysa hur befängt mycket är i landet:
 
"Sverige delar inte ut asyl som belöning för utfört arbete"
 
Där kom det igen "utfört arbete", har samtliga varit på samma tankesmedja samtidigt ?
 
Jesus Maria, frestas man säga, delar man ut asyl för ej utfört arbete, kan man väl
dela ut asyl för utfört arbete, är alla kompletta idioter i dessa kretsar ?
 
Men andra politiker ser mer klart på behovet av skydd för tolkarna, men fastnar på ett sätt
som ännu tydligare visar att mycket i Sverige är direkt bisarrt.
 
Man menar då att tolkarna måste "ta sig till Sverige" för att ansöka om asyl. Allan Widman,
ofta något så när vettig, menar att man kan ge visum för att kunna "ta sig till Sverige".
 
En annan galning, centerpartisten Staffan Danielsson, visserligen oftar mindre galen än öv-
riga centerpartister, menar att de kan ta sig till Sverige på utbildning för att på så sätt kunna
söka asyl.
 
ÄR ALLA PÅ DENNA NIVÅ KOMLETT GALNA OCH KOMPLETTA IDIOTER  ??
 
Det är ju självklart att vi kan lösa detta praktiskt om vi vill, vill vi inte kan vi aldrig lösa det hur
praktisk man än låtas vara.
 
Att ta sig till Sverige för att söka asyl kan möjligen vara en "vettig" regel i normalfallet,
men vi är ju inte bundna av något internationeely avtal med Mongoliet eller någon an-
an rörande detta,
 
VILL VI GE TOLKARNA ASYL REDAN PÅ PLAST I AFGHAISTAN ÄR DET INGA SOM
HELST PROBLEM ATT LÖSA DETTA, OM VI VILL.
 
Vill vi inte är det problem, annars finns det dispenser, sunt förnuft och mycket som underlättar
om man vill.
 
Skulle man vilja men inte kunna, så kan man ändå.
 
DET ÄR BARA ATT GE TOLKARNA BINDANDE LÖFTE OM ASYL EFTER DET ATT DE
ÅKT TILL SVERIGE FÖR ATT SÖKA ASYL.
 
Klarar vår ansvarsfulla regering, vår antalsmässiga stora riksdag och alla staliga myndighter
i gemensamma ansträngingar inte av att klara av detta enkla ärende, då finns det en slutsats
som  är tämligen självklar.
 
DÅ SKA ALLA DESSA SYSSLA MED NÅGOT ANNAT ÄN DE GÖR JUST NU.
 
Man kan faktiskt bli stum för mindre.
 
 
 
Hade jag befodrat henne till major
kanske jag sluppit få besvär med magen
AE
 
 
 
 

EU SLÅR TILL RETRÄTT PÅ CYPERN ?

Tankarna tycks inte svindla
 
Cypern affären rullar vidare och inget vet hur den ska sluta.
 
Man kan tycka att tankarna borde svindla inför det som nu händer, men
hos vissa svindlar inte tankarna.
 
HOS EU LEDANDE KRISHANTERARE SVINDLAR DEFINITIVT INTE TAN-
KARNA, HOS SVINDLARNA SVINDLAR INTE TANKARNA.
 
Ännu har vi inte kommit så långt att det som inte finns kan svindla.
 
Kris på krs, kris på kris, den ena värre och långvarigare än den andra.
 
Allt fler tycks nu vara överens om att EU ledare inte vare sig löst eller lö-
ser några kriser.
 
I STÄLLET FÖRVÄRRAR, FÖRDJUPAR OCH FÖRLÄNGER TYDLIGEN EU
LEDARE ALLA KRISER SOM INTRÄFFAT OCH INTRÄFFAR.
 
Frågan är om de inte denna gången ändå slagit rekord, driva Cypern i famnarna
på Ryssland och göra Cypern beroende av Ryssland fullt ut.
 
Där svindlar tanken, hos de där tanken kan svindla.
 
MEN INTE ENS DENNA SVINDLANDE TANKE TRÄNGER IN I EU INNERSTA
LEDNING, DÄR GÄLLER EN FASTLAGD STRATEGI, SOM ALLA VET ÄR DÖMD
ATT MISSLYCKAS.
 
Låna mer, låna mer, halleluja, men dölj bara vem som ska betala, ett tag.
 
Det är ingen hemlighet att Ryssland vill åt baser i Medelhavet, och det är ingen hemlig-
het att både NATO och EU ser något sådant som en stor säkerhetspolitisk risk.
 
Det är heller ingen hemlighet att Ryssland använder de energitillgångar, som exporte-
ras till EU i utpressande syfte. Skulle man bli involverad i de gasfyndigheter som tycks
finnas i anslutning till Cypern behöver man inte ens längre utpressa i anslutning till ex-
port.
 
MAN BEFINNER SIG MITT I HJÄRTAT OCH UTPRESSNINGEN KAN SKE MYCKET
MER EFFEKTIVT.
 
Båda dessa omständigheter känner alla berörda till, och alla berörda är oroliga för att
något sådant skulle kunna inträffa.
 
Ändå driver man nu på denna utveckling som om man inget förstår, som om Ryss-
land inte fanns med i bilden.
 
MEN RYSSLAND FINNS MED I BILDEN, JUST NU PÅ ETT HÖGST PÅTAGLIGT SÄTT.
 
Troligen sitter man och gnuggar händerna.
 
Och cyprioter i allmänhet tycks se detta som en godtagbar utveckling, Ryssland är bättre
som fiende än EU som vän.
 
Aldrig har det således varit tydligare, med sådana vänner som EU behöver man inga
fiender.
 
Vad händer nu härnäst, i elfte timmen, när det är nästan för sent, kommer troligen tankarna
att svindla, även där de inte borde kunna svindla.
 
Troligen kommer man att inse, i elfte timmen, att man får inte driva Cypern i famnarna
på Ryssland.
 
I SÅ FALL KOMMER MAN ATT GE CYPERN DET CYPERN VILL HA FÖR ATT INTE RYSS-
LAND SKA FÅ DET RYSSLAND VILL HA.
 
Att detta i så fall skulle vara en förödmjukande vändning för EU ledarna bör väl vara ställt u-
tom alla tvivel, men det är i sådana situationer EU ledarna visar att de inte saknar talanger.
 
Man har vid flertalet tillfällen visat att man kan framställa en förlust som en framgång,
denna gång kanske framgången består i att man känner ansvar för Cypern, när man i
själva verket är rädd för Ryssland.
 
Kanske man borde konsultera ansvarspredikanten och låta honom rabbla ansvar till dess alla
tror på det, det brukar ju fungera, i vart fall i Sverige.
 
I vart fall är utvecklingen på Cypern just nu både spännande och fascinerande.
 
Och farlig.
 
MEN INGET TYDER PÅ ATT ANSVARIGA SER DETTA, JUST NU.
 
 
Tackar, tackar som bäst
AE
 
 
 
 
 

REDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och så reser jag och lyssnar.
 
Oron i landet tycks nu öka för den nya smittorisken papegojsjukan. Den ansvars-
fulla Alliansregeringen kan här lämna trygga besked, smittorisken är väldigt liten
och risken för dödlighet är obefintlig.
 
Som ett starkt bevis på detta har ingen i den ansvarsfulla Alliansregringen insjuk-
nat, vi kanfortfarande upprepa oss som friska papegojor.
 
Jag tar ansvar för landet, det är väl bevis nog.
 
Våra moderata vänner i Stockholm tycks nu ha blivit avslöjade med att ha hemlig-
stämplat ett antal detaljplaner, som enligt lag ska vara offentliga.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen ser allvarligt på detta och kommer att införa
striktare regler, så att moderaterna i Stockholm inte behöver bli upptäckta när de
hemligstämplar sådant som inte ska hemligstämplas.
 
Även i Vallentuna tycks olyckan ha varit framme. Här har en av mina goda vänner,
den ansvarsfulle moderaten Örjan Lidh, velat gynna sin fru på kommunens bekost-
na, och man har ställt sig kritisk till detta. Vi måste komma till rätta med dessa avar-
ter, vi moderater måste kunna ta för oss utan att det jämt ska bli jämmer kring detta.
 
Till och men ett antal moderater i Vallentuna har varit kritisk till att Örjan försökt över-
tala dem till att bryta mot alla lager. Detta ser vi allvarligt på, vi i Alliansen måste hål-
la ihop mot folket.
 
Det har nu också blivit känt att chefen för IMF, Christine Lagarde, begått ett antal o-
egentligheter och blivit föremål för husrannsakan. Det är beklagligt att höga politiker
utsätts för denna form av rättsliga åtgärder, men den ansvarsfulla Allinansregeringen
har säkerställt att vi svenska politiker aldrig kan ställas inför rätta för våra oegentlighe-
ter.
 
Vi har varit så förutseende att vi utformat vår lagstifning, som kommunallag och annat,
att man aldrig kan komma åt våra oegentligheter.
 
Skolinspektionen tycks nu vara ute på villovägar, igen frestas jag säga. Man har nu
stängt en muslimsk skola en Norrköping. därför att undervisningen inte sker enligt
skollagen.
 
Ska vi få någon ordning på vår egen barbariska kultur måste vi ju inse att detta är
något vi måste leva med, vi kommer därför att införa obligatorisk koranundervis-
ning i alla skolor.
 
Vid skolan tycks även elever gå från Jordanien och Thailand. Den ansvarsfulla Al-
liansregeringen är stolt över att vi på detta sätt lyckat vidga asylrätten ännu mer.
 
Samtidigt får ingen kostnad anses vara för stor för att få en ändrad kultur till stånd.,
även jordanier och thailändare bör kunna bidra till detta.
 
Vi tar nu nya steg i denna omvandling och har infört en försöksverksamhet i Hälsing-
land. Tidigare har arbetsförmedlingaen framgångsrikt genomfört kurser i kamelsköt-
ning och cykelåkning.
 
Men detta nya projekt bygger vi nu vidare på dessa goda erfarenheter och komplet-
terar SFI undervisningen med en kurs som ska lära analfabeterna att sitta på pinn-
stolar.
 
Kursens målsättning är här att de ska lära sig sitta kvar, något som tycks bli allt van-
ligare i våra skolor.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, och så är jag ute och reser också, när jag lyss-
nar.
 
Med detta vill Er ansvarsfulle ansvarspredikant önska de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
 
AE
 

DE POLITISKA CLOWNERNA

Våra tvåbenta vänner i politiken
 
Vår politska elit är egentligen en lustig och brokig samling.
 
Upprepar de sig inte som papegojor så beter de sig som åsnor.
 
Ibland blir de, utan att vara medvetna om det, både lustiga och satiriska.
 
Kommunalrådet i Falköping är en sådan lustigkurre som lyckats med att vara
både lustig och satirisk.
 
En kommun, som planerat för "bara" 250 anhöriga somalier.
 
NU FÖRVÄNTAS DESSA ANHÖRIGA DRÄLLA IN ÄNNU MER OCH 250 BLIR
PLÖTSLIGT KANSKE 500
 
Men kommunalrådet ser skämtsamt på detta och kan kosta på sig att vara
lustig, han vet ju att andra betalar.
 
Med stor svårighet att dölja skrattet ropar han hejdfriskt:
 
HUR KUNDE DETTA GÅ TILL OCH HUR KUNDE DETTA HÄNDA, VI HAR JU
BARA PLATSER FÖR 250.
 
Man måste ju utgå ifrån at kommunalrådet inte är så korkat att han inte vet
ur detta kunde gå till:
 
Alla vet ju hur det kunde gå till, det stavas
 
F R E D R I K   R E I N F E L DT
 
Men kommunalrådet i Falköping behöver inte oroa sig, vi vet ju att varje somalier är
ett nettotillskot, och de äldre och sjuka i Falköping kan nu känna sig trygga.
 
Och ungdomarna i Falköping kan också ta det med ro, nu behöver de inte längre
oroa sig för att gå till jobbet varje dag.Deras slitsamma dagar på jobbet är nu över,
instegsjobb åt arbetstörstande somalier borgar för detta.
 
OCH VILKEN JACKPOT, 500 ÄR JU DUBBELT SÅ BRA SOM 250
 
 
HUR KUNDE DETTA HÄNDA  ???
VI BAD JU DEM KOMMA OCH HÄMTA PENGAR, OCH
DÅ KOMMER DE OCH HÄMTAR PENGAR
AE
 
 

ALLIANSENS FRAMTIDSBYGGE

Och vilket bygge det blir
 
När friskolereformen infördes visste man inte hur det skulle gå.
 
I den moderata ansvarsfullhetens namn genomförde man ett av världens
största systemskiften utan att veta hur det skulle komma att gå.
 
MAN VALDE I DEN MODERATA ANSVARSFULLHETENS NAMN ATT GE-
NOMFÖRA DETTA GIGANTISKA EXPERIMENT UNDER EXTREMT MARKNADS-
ANPASSADE VILLKOR, SOM INTE FUNNIT SIN LIKE I NÅGOT ANNAT LAND.
 
När reformen infördes visste man inte hur det skulle komma att gå, det vet man nu.
 
Jan Björklund har insett hur det gått och menar att ingen blev som det var
tänkt:
 
"VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA BLI SÅ HÄR".
 
Nu vet vi att det blev så här.
 
Och så här är ytterst alarmerande. Så här innebär ett antal förändringrar, som inne-
bär ett antal ytterst farliga "så här" för det framtida alliansbygget.
 
Det vi nu vet är alltså följande:
 
Medelklassen, den man vanligtsvis hävdar bär upp samhället, väljer bort de
skolor där de inte vill att barnen ska gå. Kvar i dessa skolor lämnar man barn
till föräldrar, som inte heller vill att barnen ska gå där, men inte har samma
resursutrymme att utnyttja valfriheten.
 
Om föräldrar inom medelklassen märker att andra än de önskade barnen väljer att
följa deras val flyr de vidare till en annan skola.
 
Det har nu visat sig att denna valfrihet leder till en kraftigt ökad segregation vad
gäller kunskapsutvecklingen.
 
Svenska forskare får ju inte forska inom detta område, och skulle de ändå våga forska
inom detta område, får de inte offentligagöra vad de kommit fram till.
 
INGET FÅR RUBBA VÅR TILLTRO TILL ALLIANSENS BYGGE FÖR FRAMTIDEN.
 
Men i USA får forskare forska om effekterna av vår friskolereform, och inte bara det,
man får till och med offentliggöra det man kommer fram till.
 
OCH MAN KOMMER FRAM TILL MYCKET.
 
En bärande linje man kommer fram till är att valfriheten kraftigt ökar segregationen,
och man är tillräcklig fräck för att hävda att den gör det även om Fredrik Reinfeldt och
Jan Björklund inte känner sig bekväma med detta.
 
Men det forskarna i USA kommer fram till, kanske också forskare i Sverige om de
fick forska fritt, är inte bara att segregationen ökar.
 
MAN KOMMER FRAN TILL ATT DENNA ÖKADE SEGREGATION LEDER TILL ATT
SAMHÄLLET I VIDARE MENING BRYTS ISÄR OCH ATT DETTA SÅ SMÅNINGOM
LEDER TILL MOTSÄTTNINGAR, SOM INTE GÅR ATT HANTERA.
 
Denna utveckling kallas i Sverige för att ansvarsfullt bygga för framtiden.
 
Man ser också konturerna av detta framtida bygge, som nu visar sig efter rapport efter
rapport från vår universitetsmiljö.
 
I den senaste miljön beskrivs studenterna vid universiteten, av lärarna själva,
som 13 åringar, som inte har intellektuell kapacitet att följa anvisningar.
 
De kan inte heller formulera en mening, vet inte hur den ska börja eller sluta, kan inte
återge ett citat och en mängd andra brister.
 
Detta gäller elever som gått ut skolor med höga betyg, som blivit höga, inte för att
de har kunskaper, utan för att deras skolor ska få så många skolpengar som möj-
ligt.
 
SÅ KOMMER DE DÅ TILL UNIVERSITETEN MER ELLER MINDRE NAKNA, HELT UR
STÅND ATT TILLGODOGÖRA SIG DEN UTBILDNING UNIVERSITETEN SKA TILLHAN-
DAHÅLLA.
 
Universiteten ser också problem med att elverna ser sig som marknadsanpassade kunder,
inte som elever, och detta medför att universitetet ska leverera och prestera, inte de själva.
 
Den intellektuella kapacitetsbristen har nu blivit så påtaglig på vissa håll, allt fortfarande
enligt ett antal universitetslärare, att lärarna måste ägna tid åt att vägleda eleverna hur de
ska läsa busstabeller.
 
FÅR DE INTE DENNA HJÄLP KLARAR DE INTE AV ATT TA BUSSEN TILL OCH IFRÅN
UNIVERSITETET.
 
Detta kallar den ansvarsfulla Alliansregeringen att bygga för framtiden.
 
Man kallar det också ett led i byggandet av en världsledande kunskapsnation.
 
Vilket bygge frestas man säga.
 
Tyvärr tycks förfallet i dessa avseenden har gått så långt att inte ens ett skifte vid makten
kan förändra något.
 
ETT SAMHÄLLE  SOM GÅTT ISÄR HAR GÅTT ISÄR.
 
 
Vi som blev kvar
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTLANDETS SYN PÅ FRISKOLEREFORMEN

Även den gick överstyr
 
Som mycket annat ogenomtänkt, som privatiserats och avknoppats av galningar
inom Alliansen,
 
Vårt friskolesystem har inte satts in i sitt rätta sammanhang, vi har miss-
letts av extrema fundamentalister, som velat privatisera till varje pris.
 
KOSTA VAD DET KOSTA VILL DET FÅR BLI HUR DÅLIGT SOM HELST,
MEN PRIVATISERAS SKA DET.
 
Detta är agendan, och det har vi inte insett, men utomlands har man insett detta.
 
Man pekar nu med allt större förvåning på den kunskapsutveckling, som
skett och sker i landet.
 
Man uttrycker förvåning att Sverige marknadsanpassat sitt skolsystem längre
och mer än något annat land i hela världen.
 
Utomlands, men inte i Sverige, ser man ett samband mellan detta och kunskaps-
utvecklingen.
 
Man uttrycker utomlands, men inte i Sverige, att den extrema marknadsanpass-
ningen gett nackdelar, som kan knytas till reformen.
 
Eller som Jan Björklund beskriver reformen, vi hade inte "en aning" om hur
det skulle bli.
 
Och utomlands, men inte i Sverige, konstaterar man nu att det blev:
 
Det blev dyrare och mindre kostnadseffektivt, allt för stort fokus att slussa
vinster till annat än verksamhet.
 
Kunskapsutvecklingen blev sämre, inte bättre.
 
Segragationen ökade, inte minskade.
 
Allt som skulle bli bra, blev alltså dåligt. De som insåg detta i tid, begrep då ingen-
ting.
 
DE SOM SENT BEGREP LITE, SÄGER NU ATT DE INTE "HADE EN ANING OM
HUR DET SKULLE BLI".
 
Påminner nästan lite om EU, man gör ont värre för att man inte begriper bättre.
 
Men det är ju onekligen märkligt att man utomlands begriper det vi inte begriper
och ser de svårigheter och nackdelar vi inte ser.
 
MEN ÄR MAN VÄRLDSBÄST I ALLT KANSKE MAN INTE SKA KRÄVA ATT MAN
SE TILL HUR ANDRA UPPFATTAR DET MAN GÖR OCH SÄGER.
 
Och världsbäst är vi ju, även när det gäller den allt sämre kunskapsutvecklingen.
 
MEN DET ÄR JU Å ANDRA SIDAN ETT MÄRKLIGT SÄTT ATT VARA VÄRLDSBÄST
PÅ.
 
Jag minskar segregationen i skolan, genom att
öka segregationen i skolan, för jag begriper inte
bättre
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU SOM ETT ENDA STORT SKÄMT

Fred i vår tid sa Chamberlain
 
Det finns anledning att minnas detta uttalande när våra EU ledare skapar
fredi vår tid i vårt Europa genom att störta Cypern i fördärvet.
 
EU SOM FREDSPROJEKT.
 
Hade inte det egentliga syftet varit så angeläget hade ju hela projektet i
dag framstått inte bara som ett katastrofalt fiasko, utan som ett stort skämt.
 
SKÄMT ÄR DET FÖRVISSO, MEN INTE LUSTIGT.
 
Först lägger man ner all enerig, nästan, på att göra allt vad greker heter
extremt fientliga till allt vad EU heter.
 
DEN LILLA ENERGI, MAN TILL ÄVENTYRS HAR KVAR, LÄGGER MAN NER
PÅ ATT GÖRA ALLT VAD CYPRIOTER HETER FIENTLIGA TILL ALLT VAD
EU HETER.
 
Och när man genomfört dessa behjärtansvärda insatser slår man sig för bröstet
och tycker man löst krisen.
 
HADE DET INTE VARIT SÅ ALLVARLIGT SÅ HADE DET HELA VARIT ETT ENDA
STORT SKÄMT.
 
Ryysland måste dock ha jättekul, när fredsprojektet EU gör Cypern till en fiende och
driver Cypern i famnen på Ryssland.
 
RYSLAND MÅSTE HELT ENKELT HA JÄTTEKUL DESSA DAGAR.
 
Kanske lika roligt som när man skrattade sig fördärvade över att Sverige inte har något
försvar och menade att man kanske ville ha hjälp av Ryssland.
 
Som sagt, ryssarna måste ha helkul dessa dagar.
 
Det har sagts många gångar.
 
EU ledarna löser inte de ständigt uppkommande kriserna.
 
EU LEDARNA SKAPAR DE STÄNDIGT UPPKOMMANDE KRISERNA.
 
Ett fredsprojekt, som ger upphov till ständigt uppkommande kriser och som skapar
fiendenskap mellan länderna är ju faktiskt inte mycket till fredsprojekt.
 
De enda som troligen tycker att EU måste finnas som fredsprojekt, är väl de som
utgr ifrån att Frankrike och Tyskland skulle starta ett 3 världskrig utan EU.
 
Men de tror nog också, å andra sidan, att jorden fortfarande är platt.
 
Aldrig har det varit mer uppenbart, det som varit uppenbart länge.
 
EU VAR INGEN GENIAL LÖSNING FRÅN BÖRJAN OCH EURO SAMARBETET
BLEV EN REN KATASTROF.
 
Kort är visserligen minnet, men det finns ändå anledning att minnas en tid.
 
Den tid då dessa frågor debatterades och då kritiker anågs dummare än förespråkare.
 
Dumma kritiker, som fick rätt, och begåvade förspråkare, som fick fel, en bra
sammanfattningav hur det gick.
 
Om 10 år kommer man troligen att mer öppet också hävda att de som nu agera kris-
hanterar var större idioter än de själva trodde.
 
EU Parlamentet debatterar Cypern
AE
 
 
 
 
 

EU SOM FREDSOBJEKT

Fred i vår tid sa Chamberlain
 
Det finns anledning att minnas detta uttalande när våra EU ledare skapar
fredi vår tid i vårt Europa genom att störta Cypern i fördärvet.
 
EU SOM FREDSPROJEKT.
 
Hade inte det egentliga syftet varit så angeläget hade ju hela projektet i
dag framstått inte bara som ett katastrofalt fiasko, utan som ett stort skämt.
 
SKÄMT ÄR DET FÖRVISSO, MEN INTE LUSTIGT.
 
Först lägger man ner all enerig, nästan, på att göra allt vad greker heter
extremt fientliga till allt vad EU heter.
 
DEN LILLA ENERGI, MAN TILL ÄVENTYRS HAR KVAR, LÄGGER MAN NER
PÅ ATT GÖRA ALLT VAD CYPRIOTER HETER FIENTLIGA TILL ALLT VAD
EU HETER.
 
Och när man genomfört dessa behjärtansvärda insatser slår man sig för bröstet
och tycker man löst krisen.
 
HADE DET INTE VARIT SÅ ALLVARLIGT SÅ HADE DET HELA VARIT ETT ENDA
STORT SKÄMT.
 
Ryysland måste dock ha jättekul, när fredsprojektet EU gör Cypern till en fiende och
driver Cypern i famnen på Ryssland.
 
RYSLAND MÅSTE HELT ENKELT HA JÄTTEKUL DESSA DAGAR.
 
Kanske lika roligt som när man skrattade sig fördärvade över att Sverige inte har något
försvar och menade att man kanske ville ha hjälp av Ryssland.
 
Som sagt, ryssarna måste ha helkul dessa dagar.
 
Det har sagts många gångar.
 
EU ledarna löser inte de ständigt uppkommande kriserna.
 
EU LEDARNA SKAPAR DE STÄNDIGT UPPKOMMANDE KRISERNA.
 
Ett fredsprojekt, som ger upphov till ständigt uppkommande kriser och som skapar
fiendenskap mellan länderna är ju faktiskt inte mycket till fredsprojekt.
 
De enda som troligen tycker att EU måste finnas som fredsprojekt, är väl de som
utgr ifrån att Frankrike och Tyskland skulle starta ett 3 världskrig utan EU.
 
Men de tror nog också, å andra sidan, att jorden fortfarande är platt.
 
Aldrig har det varit mer uppenbart, det som varit uppenbart länge.
 
EU VAR INGEN GENIAL LÖSNING FRÅN BÖRJAN OCH EURO SAMARBETET
BLEV EN REN KATASTROF.
 
Kort är visserligen minnet, men det finns ändå anledning att minnas en tid.
 
Den tid då dessa frågor debatterades och då kritiker anågs dummare än förespråkare.
 
Dumma kritiker, som fick rätt, och begåvade förspråkare, som fick fel, en bra
sammanfattningav hur det gick.
 
Om 10 år kommer man troligen att mer öppet också hävda att de som nu agera kris-
hanterar var större idioter än de själva trodde.
 
EU Parlamentet debatterar Cypern
AE
 
 
 
 
 

PROBLEMET MONA SAHLIN HAR TALAT

Det svenska problemet är nu kartlagt
 
En del gör stora avtryck efter sig, medan en del ger mindre avtryck.
 
Vi som minns, minns Mona Sahlin, och vi minns henner som tjuven som stal godis
och hyrde bilar på andras bekostnad, som vilken kriminell som helst.
 
Som vilken kriminell som helst ??
 
DÅ ÄR MAN VÄL KRIMINELL ??
 
Nu vill den kriminella Mona Sahlin att man ska minnas henne, inte bara som kriminell,
utan också som ett problem.
 
Mona Sahlin sprider nu visdom omkring sig och menar att i Sverige har vi ett
stort problem.
 
DET STORA PROBLEMET, MENAR HON, ÄR ATT VITA SVENSKAR ÄR I MAJORI-
TET.
 
Heliga Maria, frestas man säga, behöver man så mycket uppmärksamhet att man
måste uttrycka sådant vanvett, då ligger det stora problemet inte his den vita majori-
teten.
 
ETT AV DE STÖRRE PROBLEMEN I SVERIGE, KANSKE DET STÖRSTA, ÄR TJUVAR
SOM STJÄL GODIS OCH SOM TYCKER ATT EN VIT MAJORITET I SVERIGE ÄR ETT
STORT PROBLEM.
 
Avtryck har hon gjort, Mona Sahlin, men knappast som framgångsrik politiker.
 
DETTA AVTRYCK LÄR VI NOG OCKSÅ MINNAS.
 
SVERIGES STÖRSTA PROBLEM ÄR DEN VITA MAJORITEN.
 
Heliga Maria, vi ber om Din förbarmelse.
 
Ansvarspredikanten uppges dock nöjd med detta, då han ser stöd för sitt politiska
mål att maximera antalet analfabeter och ta bort vår egen kultur.
 
Vad har vi medborgare gjort för ont för att ha begåvats med dessa vettvillingar.
 
 
Problem möter problem
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvar för landet och reser omkring och lyssnar.
 
Gårdagen präglades av affären Billström och jag försökte anpassa mig så gott
det gick.
 
Först lyfte jag upp ett finger och trodde att det skulle räcka med att Billström bad
om ursäkt.
 
Sedan räckte jag upp två fingrar och då sa Stefan Löfven till mig att jag skulle visa
var jag står.
 
Då tog jag ner fingret och sa var jag stod. Jag förklarade att Tomas Billström hade
mitt förtroende och att han var tvungen att arbeta hårt för att få tillbaka det för-
troende han tappat.
 
Där är det jag står.
 
Sedan ska Tomas inte vara alltför missnöjd, han har ju getts en andra chans till en
provanställning och håller inte detta har jag ju sett till att han får en livslång arbets-
fri försörjning.
 
Mona Sahlin ger oss nu sitt stöd, och menar att det är vi svenkar som är det stora
problemet här i Sverige. Detta stärker oss i vår förvissning att vår kultur måste bort
så fort som möjligt.
 
Cypernkrisen bekräftar nu vikten av att se EU som ett stort och viktigt fredsprojekt.
Landet tycks nu vända sig till Ryssland efter det att EU försökt att få Cypern att gå om-
kull.
 
EU kommer att stärkas när vi i senare försöker sabotera även Spaniens och Frankrikes
ekonomier. Inget får hindra fredsprojektets fortsatta utveckling.
 
Min och Ilmars tvåstatslösning i Malmö tycks också bli ett allt större fredsprojekt. Freds-
ivrare i Södertälje och Botkyrka tycks vara intresserade av att ingå i denna fredslös-
ning.
 
Nu framför även Rinkeby önskemål om att få införlivas i denna fredliga samexistens i
form av en tvåstatslösning.
 
Under natten markerade man sina fredliga ambitioner genom att bygga barrikader och
bränna bilar, samtidigt som man hotade skjuta alla poliser,  kulturaktiviteter de vant
sig vid ifrån sina hemmiljöer, och som de bör ges möjlighet att utveckla när de får våra
pengar.
 
Universitetslärare ger oss nu hopp om framtiden. Från detta håll informerar man nu oss
om att studenterna saknar den intellektuella kapaciteten som erfordras för att följa enkla
instruktioner. Eleverna uppges också bli kränkta för att de får dåliga betyg när de pres-
terar dåligt, en mycket lovande utveckling, då vi arbetar för att alla ska bli kränkta av allt.
 
Vi får också uppgifter om en fortsatt god sammanhållning mellan lärare och elever, då
lärarna biträder studenterna med svårare uppgifter, som att hålla ordning på busstider
och sådant.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen ser mycket positivt på denna lovande utveckling. Vi
trodde aldrig att så många nya analfabeter så snabbt skulle ge detta önskade resultat.
Vi kommer därför att i samråd med centerpartiet och Miljörpartiet säkerställa att ännu
mer analfabeter kommer hit och hämtar pengar och utvecklar vår kunskapsutveckling.
 
Samtidigt minskar denna utveckling klyftorna i samhället. Med den intellektuella kapa-
citet som beskrivs tycks studenterna snabbt närma sig den intellektuella kapacitet vi
politiker ofta har.
 
Ibland tycks utmaningarna lite väl många, ÖB tycks ha kommit tillbaks till jobbet,
men vi ska nog lyckas göra oss av med honom för gott.
 
Utan försvar ser vi ingen anledning att ha en ÖB, särskilt inte som han säger att
vi inte har ett försvar.
 
Jag tar ansvar för landet, och så lyssnar jag också.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er välkomna till
en fortsatt trevlig dag.
 
AE

FREDRIK REINFELDT SOM PAJAS

Tappat förtroende försvinner inte
 
Billströmsaffären rullar på med allt dråpligare inslag, det senast i raden en
statsmininster som har förtroende, men inte har förtroende
 
Ska man ha förtroende för andra som statsminister är det en fördel om
man gör sig förtjänst av förtroende själv.
 
HÖGA POLITIKER TYCKS SÅ IMPONERADE AV SIG SJÄLVA ATT DE
INTE TYCKS MÄRKA NÄR GRODORNA YR UR MUNNEN.
 
För idag flög en ordentlig groda ur ansvarspredokantens mun, och han tyck-
tes helt omedveten om detta.
 
Alla politiker tycks ha suttit på skolbänken på någon smedja, knappast
någon tankesmedja, och lärt sig hur man ska besvara frågan huruvida
man har förtroende för någon.
 
ALLA TILLFRÅGADE TAR UPP EN LAPP UR FICKAN OCH BABBLAR
SAMMA MANTRA.
 
JAG HAR FÖTROENDE FÖR DEN OCH DEN TILLS JAG SÄGER ATT JAG
INTE HAR FÖRTROENDE FÖR DEN OCH DEN.
 
Även ansvarspredikanten har suttit på skolbänken och tog upp lappen
ur fickan när han blev tillfrågad om han hade förtroende för Tomas Bill-
ström.
 
VISST, VISST, JAG HAR FÖRTROENDE FÖR TOMAS BILLSTRÖM OCH
ALLA MINISTRAR TILL DESS ATT JAG SÄGER NÅGOT ANNAT.
 
Klara och tydliga besked som måste ha glatt Tomas Billström, han behöver
säkert muntras upp idag.
 
Några andetag senare har ansvarspredikanten en helt annan uppfattning.
 
Nu får Tomas Billström höra, och alla vi andra, att det blir svårt, mycket
svårt att återupprätta det förtroende som gått förlorat.
 
ÅTERUPPRÄTTA ETT FÖRTROENDE SOM GÅTT FÖRLORAT SOM MAN
HAR KVAR ?????
 
Hur hänger nu detta ihop, det hänger inte ihop alls, det är bara struntprat och
floskler, någon som är förvånad ??
 
KNAPPAST, TILL OCH FRÅGAN OM FÖTROENDE ÄR EN REN FLOSKEL
I DESSA ANSVARSFULLA KRETSAR, SOM ALLT ANNAT.
 
Vem ska man nu tro på ??
 
Pajasen Fredrik Reinfeldt som säger att han har förtroende för Tomas Billström
eller pajasen Fredrik Reinfeldt som säger att Tomas Billström måste arbeta för
att återupprätta det förtroende som gått förlorat.
 
Man gör nog klokt att inte lita på någon av dessa pajaser.
 
FÖRTROENDE OCH TILLIT ÄR NÅGOT MAN GÖR SIG FÖRTJÄNT AV,
DET SKAPAR MAN INTE MED FLOSKLER OM ALLT MELLAN JORD OCH
HIMMEL.
 
Vi har förtroende för alla vi inte
har förtroende för
AE
 

AFTONBLADET STYR ALLIANSREGERINGEN

Billströmsaffären en allt mer bedrövligare affäre
 
Tomas Billstöm har uttryckt sig olämpligt, det är nog de flesta eniga om.
 
Men inslagen i denna sorglustiga historia är både oanständiga och olustiga.
 
Det senaste inslaget i denna makabra affär är ansvarspredikantens be-
drövliga och makabra sågning av Tomas Billström.
 
TOMAS BILLSTRÖM HAR INTE GJORT NÅGOT ANNAT ÄN ATT SÄGA
ATT SÅ HÄR ÄR DET, OCH ALLA HÅLLER MED OM ATT SÅ HÄR ÄR DET.
 
Men ansvarspredikanten har ett annat perspektiv, han lyssnar, men förmågan
att lyssna tycks lite ensidig.
 
LYSSNAR MAN FÖR MYCKET PÅ MARIA FERM, AFTONBLADETS KARIN
ANDERSSON OCH AFA KANSKE DET ÄR BÄTTRE ATT INTE LYSSNA ALLS.
 
Nu tycks ansvarspredikanten ha lyssnat för mycket på dessa intriganter, och då
blir det därefter.
 
FREDRIK REINFELDT GER TOMAS BILLSTRÖM EN REJÄL AVHYLNING.
 
Politik är en märkligt, eller kanske något annat, oanständig.
 
Om man som Carl Bildt den Störste säger som det inte är och ljuger rakt ut
om allt.
 
DÅ ÄR ALLT BRA.
 
Men om man som Tomas Billström säger det alla vet är korrekt.
 
DÅ ÄR ALLT ÅT HELSICKE
 
Något måste vara i grunden fel, när detta kan pågå dag efter dag, lögnaren
premieras och sanningssägaren blir avsågad av ansvarspredikanten.
 
Nu är ju politiker inte som andra människor, de har ingen skam i kroppen.
och därför beter de sig inte som andra människor.
 
Men om Tomas Billström hade varit som andra människor, och haft skam i krop-
pen, då hade valet varit enkelt.
 
HAN SKULLE AVGÅTT I DAG.
 
Inte för att Karin Andersson inte begriper något, inte heller för att ansvarspredi-
kanten inte begriper något, utan av ett helt annat skäl.
 
HAN SKULLE HA AVGÅTT FÖR ATT VISA ATT HAN HAR NÅGON FORM AV
INTEGRITET OCH INTE ACCEPTERAR DENNA CIRKUS.
 
Sista ordet är nog inte sagt i denna bisarra affäre, men om Tomas Billström avgår
då har Karin Andersson, Aftonbladet inte segrat.
 
DÅ HAR TOMAS BILLSTRÖM SJÄLV SEGRAT.
 
På samma sätt som förre försvarsministern Odelberg segrade när han avgick
för att han inte fick något försvar att vara minister för.
 
VISAR MAN ATT DEN EGNA INTEGRITETEN ÄR VIKTIGARE ÄN MAKTTABU-
RETTEN, DÅ ÄR DET OCKSÅ MAN SJÄLV SOM AVGÅR MED SEGER.
Good Bye and good luck
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGE BLIR ALLT BISARRARE

Stefan Löfven sällar sig till dårhuset
 
Att Tomas Billströms uttalande väckt uppmärksamhet kan väl knappast ha
undtgått någon.
 
Ingen seriös bedömare ifrågasätter heller att det är korrekt, det han sagt.
 
DET ÄR VANLIGARE ATT ILLEGALA BOR HOS LANDSMÄN ÄN HOS BLONDA
BLÅÖGDA DAMER.
 
Ingen har ifrågasatt att det är på det viset, men i Sverige får man nu inte längre
säga att det är på ett visst sätt, man ska säga att det är på ett annat sätt.
 
Till och ifrån görs det från olika håll jämförelser med Nord Korea, och frågan är om
inte dessa liknelser blir mer och mer adekvata.
 
Läser man vad Billström ger uttryck för är det bara ett konstaterande av fakta,
ingenting annat, rakt upp och ner.
 
En del vill läsa in att de olika grupperna har olika uppsåt för sitt handlande, då menar
man underförstått ? att ena gruppen har ett gott uppsått och den andra en gott upp-
såt.
 
Det finns absolut ingen i uttalandet, som tyder man att Billström värderar upp-
såtet hos grupperna, bara ett konstaterande av fakta.
 
SÅ HÄR ÄR DET, OCH INGET HAR IFRÅGASATT ATT SÅ HÄR ÄR DET, MEN ÄNDÅ
IFRÅGASAÄTTER ALLA, NÄSTAN, ALLT, NÄSTAN.
 
En del hakar upp sig på att han beskriver ögonfärgen, och får detta till atta vara rasist-
iskt, otroligt bedrövligt.
 
Alla vet att olika människot har olika ögonfärg, och alla vet att ögonfärgen kan
dominera åt ett visst håll hos vissa etniska grupper.
 
DET LIGGER INGET NEDVÄRDERANDE ELLER RASISTISKT I ATT KONSTATERA
DETTA KÄNDA FAKTA.
 
Inget i Billströms uttalande vare sig anspelar eller tyder på att han lägger någon värdering
över vad det innebär att någon har en viss ögonfärg.
 
Mitt barn har bruna ögon.
 
VÅGAR MAN STRÄCKA SIG SÅ LÅNGT I DAGENS SVERIGE, ATT MAN SÄGER
ATT DET EGNA BARNET HAR BRUNA ÖGON.
 
Inte efter detta bisarra gatlopp, man kanske anspeglar på något.
 
Nu sällar sig Stefan Löfven till dessa bisarra kritiker och ger sig på både Reinfeldt
och Billström.
 
Löfven är tydligen klok nog att inte beskylla Billström vare sig för rasism eller annat utan
Stefan Löfven har nu ett annat förhållningssätt.
 
HAN MENAR ATT BILLSTRÖM "ANSPEGLAR" PÅ RASISM.
 
Det finns inget i Billströms uttalande som "anspeglar" på rasism, utan en lyssnare tolkar
efter förmåga, och är förmågan låg, blir tolkningen dålig eller fel.
 
Det nu Stefan Löfven gör är att tillämpa den lägsta formen av retorik.
 
HAN "ANSPEGLAR" PÅ ATT BILLSTRÖM "ANSPEGLAT" PÅ RASISM.
 
Det går väl knappast att komma längre från verkligheten, att anspegla på att någon an-
speglar.
 
Stefan Löfven kräver vidare att Fredrik Reinfedlt, utifrån uttalandet av Billström, ska klar-
lägga var moderaterna "står". Med detta måste förstås att han ska ta avstånd på något
vis.
 
Vad ska han då ta avstånd ifrån ??
 
Att påstå att landsmän inte bor hos landsmän, när de bor hos landsmän ?
 
Eller att påstå att det finns inga blåögda blonda damer ?
 
Eller att påstå blåögda damer inte kan vara blonda ?
 
ELLER SKA REINFELDT "ANSPEGLA" PÅ ATT HAN TAR AVSTÅND IFRÅN ATT
BILLSTRÖM "ANSPEGLAT" PÅ NÅGOT.
 
Det finns ju inget att ta avstånd ifrån i den bemärkelsen var moderaterna står.
 
Sedan kan man föra en debatt kring lämpligheten att uttrycka sig på sätt som
skett, men det är en helt annan sak.
 
Men en aldrig så olämplig formulering, som inte är rasistiskt, är inte rasisisk för att den
är olämplig.
 
OCH DET LIGGER I BETRAKTARENS ÖGON HURUVIDA MAN SKA TOLKA ETT
VISST UTTALANDE SOM EN ANSPEGLNING PÅ NÅGOT.
 
MEN OM DET INTE FINNS NÅGON "ANSPEGLNING" I UTTALANDET MEN BETRAK- 
TRAKTAREN ÄNDÅ HITTAR EN "ANSPEGLING" ÄR DET BETRAKTARENS ÖGON
DET ÄR FEL PÅ.
 
Stefan Löfven tycks, så här långt, i allt väsentligt vara en sympaptisk person, för att
vara en politiker är väl bäst tillägga.
 
DET ÄR SYND ATT EN ANNARS SYMPATISK PERSON SKA HÄNFALLA ÅT ATT
ANSPEGLA PÅ ATT NÅGON ANSPEGLAR NÅGOT SOM INTE ANSPEGLAS.
 
Även om vissa politiker har betydande likheter med vissa djur borde den politiska de-
batten kunna hållas på en högre nivå.
 
 
Ett får är ett får och inte en anspeglad åsna
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag är en lyssnande ansvarspredikant, först lyssnar jag och sedan tar jag ansvar.
 
Stödpaketet till Cypern vållar fortfarande oro. Den ansvarsfulla Alliansregeringen
har svårt att förstå denna oro, ännu mindre förstår vi att man talar om konfiskation.
 
I Sverige har bankerna sedan lång tid tillbaka, med vårt samtycke, konfiskerat spa-
rarnas pengar i form av allför höga och omtiverade avgifter. Denna konfiskation har
aldrig blivit föremål för demonstrationer, att Cypern nu väljer en annan form av kon-
fiskation är ju bara en annan variant av våra höga avgifter..
 
Cyperns bankskatt framstår ännu mindre som en konfiskation om man ser till att vi
tar ut världens högsta skatter, så man måste sätta in saker i sitt rätta sammanhang.
 
Dessutom är det intressant att se att det finns nya öppningar för hur staten ska värna
om sina pengar, vi trodde vi tömt alla möjligheter att ta ifrån medborgarna våra pengar.
Vi ska nu undersöka om inte vi också kan utnyttja denna väg för att förbättra våra
starka offentliga finanser, så att alla medborgare får ännu sämre privata finanser.
 
Billströms uttalande i går öppnar upp våra ögon för de stora problem vi har framför
oss, vi kommer nu att sortera ut en del av vårt språk, så att ingen ska behöva känna
sig kränkt.
 
I nästa upplaga av "svensk ordlista" kommer man därför inte att återfinna "blond",
"rödhårig", "dam","landsman", "tvåbent" och "fyrbent". När det gäller "svarthårig" är
vi inte beredda att ta ställning till om det ska få vara kvar, vi måste först höra om
kurderna i Kurdistan accepterar att vi svenskar använder ordet "svarthårig".
 
Vi har också svårigheter att ta ställning till om man ska få säga "blåögd", för det kan
ju innebära att det reses krav på att man inte heller får säga "att det svartnar för ö-
gonen". Problemet med "blåögd" hänger också ihop med att det är dubbelbottnat,
då man ibland använder ordet för att beskriva politiker. Denna blåögdhet kan vi dock
nog lösa genom att kalla dessa blåögda för grönögda, under förutsättning att man får
säga grönögd förstås.
 
Den lyssnande och ansvarsfulla Alliansregeringen återkommer med besked om detta
när Waberi talat om för oss vad som gäller.
 
Vår arbetsmarknadspolitik utvecklas som tänkt framgångsrikt. Butiker i anslutning till
ett antal förläggningar anställer nu väktare i stort antal, och på vissa orter medför det-
ta ett stort uppsving.
 
Man klandrar oss för att inte se till hela landet och vi vidtar nu kraftåtgärder för att kom-
ma tillrätta med glesbygdsproblemet. Vissa butiker tycks ha problem med att kunder flyr
till andra orter för att handla, av någon underlig anledning tycks detta också vara kopplat
till de butiker, som anställer många väktare.
 
Vi kommer nu att ge särskilda bidrag till de butiker, från vilka kunderna flyr av samma
skäl som man anställer väktare.Detta ser vi som ett ansvarsfullt sätt att lösa ett angelä-
get problem.
 
Butiker ska ju inte behöva stå för den minskade omsättning som följer av att vi vidtar
åtgärder som får kunderna att fly. Och vi får ju inte underblåsa främlingsfientligheten
genom att se till att vissa inte får vissa att fly.
 
Eller som Tomas skulle uttryckt sig, flyende kurder får ju kunder att fly, men så får man
ju inte säga, ajabaja, nu blev säkert Waberi ilsken, igen.
 
Barnmorskor runt om i landet demonstrerar nu mot sina arbetsförhållanden och menar
att de inte har tid att äta och gå på toiletten. Detta finner även den ansvarsfulla Allians-
regeringen som skäliga krav och vi kommer nu att ta upp förhandlingar med parterna
om hur detta ska lösas.
 
För att inte våra besparingar ska äventyras kommer vi att föreslå att man slår samman
dessa krav, så att man äter i samband med att man går på toiletten.
 
Det klagas nu lite här och var att våra vägar och gator inte är framkomliga på grund av
alla gropar. Till viss del är det en följd av våra ansvarsfulla inbesparingar men den är
också en följd av våra ansvarsfulla överenskommelser med Miljöpartiet, så att inga bi-
lar kan färdas på våra vägar.
 
Och som allt annat är ju även detta relativt, fortfarande är ju våra gator och vägar i'
bättre skick än vägarna i Mongoliet, som för övrigt av någon egendomlig anledning
har fler vårdplatser än Sverige.
 
Jag tar ansvar för landet, och så lyssnar jag också.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
            
                                         Fråga mig inte vilken färg jag har
                                         på mina ögen, för det får jag inte
                                         tala om.
AE

SD I FULL FART MOT KATASTROFEN

Nolltolerens mot sunt förnuft
 
Sverigedemokraterna utesluter medlemmar på löpande band, med den här
farten kommer det inte att finnas några kvar att uteluta.
 
De som inte själva blir uteslutna tröttnar därför att alla andra blir uteslut-
na.
 
NOLLTOLERANS MOT ALLVARLIGA FELBEENDEN ÄR NOG BRA HOS
SD OCH SKULLE SÄKERT BEHÖVAS PÅ MÅNGA ANDRA STÄLLEN.
 
Men när det kombineras med nolltoleran mt sunt förnut, blir det mer be-
tänksamt.
 
OCH NOLLTOLERANS MOT SUNT FÖRNUFT TYCKS HA STYRT DELAR
AV UTESLUTNINGEN, MOTIVEN TILL UTESLUTNING TYDER PÅ DET.
 
Patrik Ehn tycks ha varit n tillgång för partiet, men genom att utesluta honom
är partiet ingen tillgång för sig själv.
 
Motivbilden inger knappast förtroende.
 
PATRIK EHN HAR LYFT FRAM EN AV HITLERS FAVORITKONSTNÄRER.
 
Tur i oturen var väl att Hitler inte hade Picasso som favoritkonstnär, han var
värd ett bättre öde än en bannlysning av sverigedemokraterna.
 
BERÖRINGSÅNGEST LEDER SÄLLAN TILL NÅGOT GOTT, INTE HELLER
HÄR.
 
Begriper man inte att man tycka en konstnär är bra utan att tycka att Hitler är
bra är nog loppet kört, som det brukar heta.
 
Patrik Ehn uppges vara en uppskattad förtroendevald i sin region och det
uppges nu att det finns risk för splittring.
 
Har man nolltolerans mot sunft förnuft kan man nog strunta i andra noll-
toleranser.
 
Där ser man risken med att förbjuda en debatt inom ett viss område, debattörer
på alla håll tycks tappa all sans och besinning.
 
På förmiddagen Tomas Billström och på eftermiddagen SD partistyrelse,
pågår det möjligen en tävling i vem som ska framstå som mest korkad.
 
I SÅ FALL TYCKS KONKURRENSEN STENHÅRD.
 
Troligen en vanlig känsla i dårarnas tidevarv
AE
 
 
 
 

POLITIKER BER OM URSÄKT FÖR SIN EXISTENS

De krökta ryggarnas politik
 
Så var det dags igen.
 
En obegriplig ursäkt och en politiskt krökt rygg.
 
Vi medborgare har ju haft våra ryggar krökta sedan det forntida fogdeväsendet.
Men våra krökta ryggar tycks vara raka i jämförelse med alla nya krökta ryggar.
 
Senast ut på scenen är alltså minister Tomas Billström som ber om ursäkt,
för något som inte behöver ursäktas och kröker rygg för de man under inga
omständigheter ska kröka rygg.
 
Vad sa då Tomas Billström som var så hemst:
 
HAN SA ATT VISSA ÄR BLÅÖGDA OCH VISSA INTE, SAMT ATT LANDSMÄN
BOR HOS LANDSMÄN.
 
I det sammanhang det sas var allt sant, det var korrekt beskrivet och det var adekva-
tet i sitt sammanhang.
 
Vad mer kan man kräva ??
 
Jo att ursäkter ska framföras för att stilla ett fåtal opionsbildare på yttersta vänster-
kanten.
 
AFA OCH LITE ANNAT LÖST FOLK SOM KASTAR STEN OCH HAR SIG OAVSETT
HUR MÅNGA URSÄKTER DE KRÖKTA RYGGARNA FRAMFÖR.
 
Man frågar sig sedan vad det är för ynkryggar som hävdar att de är lämpade att bekläda
landets högsta poster.
 
Som ber om ursäkt för sådant som inte behöver ursäktas.
 
OCH SOM BER OM URSÄKT FÖR SIN BLOTTA EXISTENS.
 
Och kröker sina ryggar i det oändliga för än det ena än det andra.
 
VI BEHÖVER INTE POLITIKER SOM BER OM URSÄKT FÖR ALLT SOM SÄGS
OCH GÖRS, SÄRSKILT INTE OM DET SOM SÄGS OCH GÖRS ÄR KORREKT.
 
VI NEHÖVER INTE HELLER POLITIKER MED STÄNDIGT KRÖKTA RYGGAR, SOM
BER OM URSÄKT FÖR SIN BLOTTA EXISTENS.
 
Vi behöver politiker som säger sanna saker, när de behöver sägas, och som står för det
de säger.
 
Vi behöver också politiker, som sträcker på sina ryggar, för det behövs när man
ska gå i närkamp med samhällsomstörtande element.
 
De ytterligheter i form av AFA, Ung Vänster, Grön Ungdom och numera Centerpar-'
tiet bemöter man bäst med ärliga besked och sträckta ryggar.
 
Hur många stenar det än kastas, för det är inte antalet stenar från AFA som ska styra den
svenska politiken.
 
Det som bör styra den svenska politiken är rakryggade politiker, som står upp för
och värnar om de grupper som bär samhället, inte störtar det.
 
OCH DÅ SKA MAN INTE URSÄKTA ATT MAN FINNS, INTE HELLER KRÖKA RYGG
SÅ FORT DET BLÅSER.
 
Man börjar ju så smått undra vad dessa krökta ryggar har för självbild på sig själva ??
 
Och dessa krökta ryggar ska alltså stå för den yttersta ledningen av ett försvar vi inte har
när det blåser på riktigt.
 
DET ÄR INTE UTAN ATT MAN BLIR LITE RÄDD.
 
 
Snälla snälla AFA, jag säger vad som helst
bara Ni inte blir arga på mig.
AE
 
 
 
 
 
 

INFÖR VALSTUPET 2014

Att förstå eller inte förstå
 
Vissa tycks aldrig förstå och dit bör nog räknas moderaternas partisekreterare,
den begåvade och flexible Kent Persson.
 
I en intervju i SvD utvecklar han i dag sina intellektuella tankegångar inför valet
2014.
 
Han menar då som megafon för ansvarspedikanten, den lyssnande Stats-
ministern:
 
FÖRR ELLER SENARE MÅSTE OCKSÅ SOCIALDEMOKRATERNA PARTI-
LEDARE STEFAN LÖFVEN GE BESKED OM VEM HAN SKA GÖRA UPP
MED.
 
Geniet Kent Persson tycks plågad av insikten av att socialdemokraterna har någon
att göra upp med.
 
MEN HAN TYCKS INTE LIKA PLÅGAD AV INSIKTEN ATT MODERATERNA BARA
HAR FOLKPARTIET HAR GÖRA UPP MED MED NUVARANDE STÄLLNING I VÄL-
JAROPIONEN.
 
Med övriga partier uträknade finns det inget att göra upp med, så geniet Kent Persson
kanske borde bekymra sig mer för Alliansen är för oppositionen.
 
Men visst, en liten öppning för att göra upp finns det ju, och det är ju att göra upp med
Miljöpartiet.
 
Och då behöver man inte fundera på vad det kommer att kosta.
 
VI VET VAD DET KOMMER ATT KOSTA OCH DET KOMMER ATT KOSTA FÖR-
FÄRLIGT MYCKET.
 
Maktgalna moderater kommer att skjuta allt ansvar åt sidan, kanske inte någon större
ansträngning, för att nå en överenskommelse med Miljöpartiet.
 
Man kommer att ge Miljöpartiet det Miljöpartiet vill ha.
 
OCH MILJÖPARTIET VILL HA ÖPPNA GRÄNSER OCH DET KOMMER MAN I ETT
SÅDANT LÄGE ATT FÅ.
 
Centerpartiets drömmar om 30 000 000 hitresta analfabeter kommer då att te sig som en
mild västanfläkt.
 
Vart leder den instikten ?
 
KNAPPAST TILL ATT MAN RÖSTAR PÅ MILJÖPARTIET, LIKA LITE SOM PÅ MODE-
RATERNA.
 
 
Risken stor att kamelerna lämnas utan
tillsyn om Kent Persson ges möjlighet
att "göra upp"
AE
 
 

ALLIANSREGERINGEN ANSVARSLÖSARE ÄN NÅGONSIN

Att säga ett och göra ett annat
 
Ingen regering i hela världenär duktigare på att säga ansvar  än vår ansvarsfulla
Alliansregering.
 
Men ansvar på riktigt är det desto snålare med.
 
I MÅNGA VIKTIGA FRÅGOR ÖVERLÅTER MAN ANSVARET PÅ ANDRA.
 
Kan vara bra och lämpligt i situationer där andra bör och ska ha ansvaret, men
inte i frågor där Alliansregeringen inte bara bör utan ska ha och ta ansvar.
 
SOM AFGHANISTANSATSNINGEN.
 
I SvD idag skriver Johanne Hildebrantom detta, Alliansrgeringens bristande an-
svar. Hon beskriver hur enskilda soldater och deras chefer får ta ansvaret för en in-
sats, som Alliansregeringen inte vågar beskriva öppet och ta ansvar för,
 
Fredsinsatsen som blev en krigsinsats.
 
Hon skriver här att ansvaret för insatsen nu "sipprat ner till soldater" som tvingas
förklara Alliansregeringens politik.
 
Hon menar att det är vanvettigt, och inte bara vanvettigt, utan fullständigt van-
vettigt.
 
MEN VAD SKA MAN FÖRVÄNTA SIG AV EN VANVETTIG REGERING, OM INTE
EN VANVETTIG POLITIK, SÅ DET ÄR VÄL KANSKE ATT SLÅ IN ÖPPNA DÖR-
RAR.
 
Skribenten ställer sig också oförstående till de uppgifter som spritts, att riksdagen
vilseletts och inte förstått omsvängningen. Hon menar då att våra folkvalda sitter
och trycker på röstknappar som valboskap utan att begripa någontingting.
 
Här har Johanna Hildebrant lyckats sammanfatta mycket av det som sker i vår
urtima rikdsdag.
 
Den utgörs av valboskap, sedan kanske åsnorna inte vill kännas vid denna be-
skrivning, de trycker på knappar de är tillsagda att trycka och de begriper ingen-
ting.
 
EN BRA SAMMANFATTNING KAN MAN TYCKA, MEN TILL DEN BÖR LÄGGAS
ATT MAN INTE TAR DET ANSVAR MAN SKA TA.
 
Detta leder in på det senaste ansvar som nu "sipprar" ner på andra, där ansvaret e-
gentligen är Alliansregeringens.
 
Nu är det inte längre Alliansregeringens ansvar att skapa jobb, de är utsatta
som uppbär försörjningsstöd, som ska skapa jobb.
 
För på annat sätt kan man inte tolka de ansvarsfulla moderaternas förslag:
 
Att de med försörjningsstöd inte ska få TV och tidningar, kanske inte heller
frukost, om de inte söker de jobb som inte.
 
ATT INTE FÅ TIDNING FÖR ATT MAN INTE SÖKER DE JOBB SOM FINNS ??
 
Om, och efter många om, det finns någon logik i detta måste det ju medföra att
när en med försörjningsstöd söker ett jobb, som inte finns, dyker det upp ett jobb
som inte finns, om vederbörande söker det jobb, som inte finns.
 
TÄNK ATT DET VAR SÅ ENKELT, ATT INGEN KOMMIT PÅ DETTA FÖRUT.
 
Tänker man lite, bara lite grann, kommer man fram till att gruppen med försörjningsstöd
inte är en homogen grupp. Här finns många som inte ens kan anta de jobb de ska söka,
men inte finns.
 
DE ÄR I ALLTFÖR DÅLIGT SKICK FÖR DETTA OCH DET ÄR DÄRFÖR DE ÄR UT-
SATTA OCH UPPBÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD.
 
En regering ska inte göra ont värre för denna grupp.
 
Hur dessa "välvilliga" ambitioner omsätts i praktiken har vi redan sett många exempel
på, döende cancersjuka som tvingas släpa sig till arbetsförmedlingen för att döende
ligga till arbetsmarknadens förfogande.
 
DESSA ERFARENHETER BORDE RÄCKA.
 
Att det sedan finns inom gruppen, sådana som borde ut på arbetsmarknaden, och skulle
må bra av det är en annan sak.
 
Men att skapa de jobben är defintivt inte deras ansvar, och skapandet sker defini-
tivt inte genom att de söker de jobb som finns.
 
DET ÖVERGRIPANDE ANSVARET FÖR DETTA HAR REGERINGEN OCH DET SKA
INTE SIPPRA NER PÅ UTSATTA MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD,
 
Det ska vara sig sippra ner eller välla ner, vilket nu tycks vara avsikten.
 
Sedan är frågan hur effektiva de förslagna åtgärderna kan tänkas vara, redan förekommer
inom arbetsmarknaden projet/åtgärder som tyder på att effektiviteten är allt annant än hög.
 
Har man känningar på den lokala arbetsmarknaden känner man till detta.
 
De flesta, kanske alla, innehavare av restauranger, barer, grillar mm upplever detta jobb-
skapande dagligen.
 
Så kallade arbetssökande, ofta i par eller flera, störar in till en restaurangägare och viftar
med ett papper och uppmanar högljutt:
 
Skriv på detta papper för annars får vi inga pengar. Vi vill inte ha något jobb, vi vill
bara att Du skriver på att vi sökt jobb så att vi får våra pengar.
 
Ska vi nu se utsatta med försörjningsstöd springa omkring och vifta med papper:
 
SKRIV PÅ, SKRIV PÅ, JAG VILL INTE HA NÅGOT JOBB, MEN SKRIV PÅ SKRIV PÅ,
ANNARS FÅR JAG INGEN TIDNING.
 
När upphörde Sverige att vara anständigt ??
 
6 - 7 år sedan ??
 
Det går att ändra på, i samband med valstupet 2014.
 
EN REGERINGS ANSVAR SKA ALDRIG VARE SIG SIPPRA ELLER VÄLLA NER PÅ
VARE SIG SOLDATER ELLER UTSATTA MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD.
 
 
 
Ska jag söka jobb för att skapa jobb, jag tror jag skiter
i det, jag läser ändå inga tidningar.
 AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvar för landet, nu till och med hela landet, i vart fall fram till valet, och
så lyssnar jag också.
 
Nyhetsflödet i dag kretsar kring EU stöd till Cypern och många frågar sig nu hur
man kan gå så hårt fram mot Cypern, när man varit försiktigare annars.
 
Att ta bankkundernas pengar kan tyckas väldigt drastiskt, men det är inte dras-
tiskt som det låter.
 
Cypren är ett litet land, och ingen annan inom EU kommer att bry sig, hur mycket
de än demonstrerar.
 
Vi ser detta som ett starkt bevis på den solidaritet EU bygger på.
 
Att Sverige också är ett litet land som EU skulle kunna strunta i, är något vi inte
låtsas om i våra förhandlingar i olika frågor.
 
Att ta bankkundernas pengar i Cypern är en fråga för Cyperns bankkunder. Att detta
senare skulle kunna sprida sig och tillämpas även i Spanien är inget vi förstår, det
heller.
 
Att denna typ av stölder från bankkunder kan nå en ännu större spridning, genom att
man av solidaidetsskäl kräver att EU alla bankkunder ska betala, är inget vi begriper,
det heller.
 
Cypern är så litet, så litet, och jag tar ju ansvar, och så lyssnar jag också.
 
Tomas Billström har nu uttalat sig igen och det brukar ge eko. Nu senast har han ju
kommenterar gömda illegela och menar att de inte göms av "trevliga blonda svenska
damer" utan av "landsmän som inte alls är blonda och blåögda".
 
Tomas Billström har fått mycket kritik för detta och den kritiken är välgrundad.
 
I det Alliansstyrda Sverige är det inte bara damer som är blonda, utan även herrar, så
han borde använt uttrycket "hen", det tycker jag han borde förstått.
 
Dessutom gjorde han sig skyldig till an allvarlig felsägning, när han använde ordet "lands-
män". I det Aiilansstyrda Sverige finns inga landsmän till landsmän, det skulle kunna un-
derblåsa främlingsfientligheten.
 
I övrigt stödjer jag hans uttalande.
 
Uniteds väljarbarometer i dag visar ju på en fortsatt nedgång för oss ansvarsfulla modera-
ter. Detta är inget som bekymrar oss. Det var ju val 2010 och det blir ju val 2014. Vi räknar
ändå med att vinna valet genom att jag reser omkring och lyssnar.
 
Resa omkring och lyssna är jag bra på, när det blir tid över efter allt ansvarstagande.
 
Maria Wetterstrand tycks ha blivit lite mer diplomatisk efter sin avgång som språkrör. Till
vår stora glädje lovar hon nu att Mijöpartiet ska hoppa av den överenskommelse vi aldrig
borde ha träffat.
 
Vi kommer nu att öka kraven på socialbidragstagare, då vi själva inte lyckats skapa de jobb
vi lovat. Vi kommer nu därför att tvinga utsatta med försörjningsjobb att skapa de jobb vi
själva inte kunnat skapa, i annat fall får de ingen frukost, inte heller några tidningar eller
TV.
 
Debatten om REVA tycks inte kunna lägga sig. Nu dyker den upp i en annan form. Den kom-
mande tvåstatslösningen i Malmö har nu medfört att man inför väktare på stadens skolor.
Dessa ska då kunna avkräva ide handlingar av alla elever, för att förhindra att de använder
sina skjutvapen för att skjuta ihjäl varandra.
 
REVA debatten leder nu till att dessa väktare inte får kontrollera elever med mörk hudfärg,
vilket kommer att underlätta arbetet för väktarna. Väktarbolaget sträcker sig så långt att de
ställt frågan om då några väktare behövs för dessa kontroller, då alla elever tycks vara för-
sedda med mörk hudfärg.
 
I övrigt har natten varit lugn, kanske lugnet före storme, för så här lugnt ska det inte vara i
vårt nya alliansstyrda Sverige.
 
Bara en mordbrand i Tensta under natten och då bara i en grill, inte en enda skola som
brännts ner. Med årerts stora anhöringinvandring räknar vi dock med att detta är ett över-
gående problem.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, när jag inte reser omkring och lyssnar.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle och lyssnande ansvarspredikant de flesta av Er en
fortsatt trevlig dag.
 
 
AE

CARL BILDT DEN STÖRSTE AV DEM ALLA

Carl Bildt den Store mer diktare än politiker
 
En diktare beskriver sim omgivning i andra former än verkligheten, och dikten
'kan då uppfattas som både behaglig och verksam.
 
Ingen känd politiker i modern tid tycks ljuga så mycket som Carl Bildt den
Store, så rollen som diktare hade nog passat honom bättre.
 
Man säger att etniciteter spelat ut sin roll, alla är likadana och lika mycket värda.
 
Men alla är inte likadana, vissa är tålmodigare än andra.
 
OCH SVENSKARNA TYCKS TÅLMODIGARE ÄN ALLA ANDRA SAMMAN-
TAGET, NÅGON ANNAN FÖRKLARING ÄR SVÅR ATT FINNA TILL ATT VI
STÅTT UT MED DENNE DIKTARE, ELLER CLOWN.
 
Atfonbladet har haft oförskämdheten att påminna sina läsare om att Carl Bildt den
Store läckt hemliga uppgifter som han inte borde ha läckt. Alla inblandade tycks
vara överens om olämpligheten i detta, men på olika nivåer, främst beroende på
politisk hemvist.
 
I denna uppblossande infekterade debatt är Carl Bildt den Store, som vanligt, vad
annat är att vänta, arrogant och föraktfull samt direkt oförskämd mot Aftonbladets
medarbetare.
 
Vad annat är att vänta, Carl Bildt den Store är den han är, en riktigt arrogant.
föraktfull, oförskämd och lögnaktig gycklare.
 
Har man verkligen så mycket att ´vara arrogant över, när den främsta meriten hos
en själv är att åka världen runt och berätta för alla hur dumma andra är och hur begå-
vad man är själv.
 
Vissa tolkar detta på motsatt sätt.
 
Nu beskriver Carl Bildt den Store det hela som en jätteanka. Allt är relativt här i världen,
men det finns faktiskt en större anka knuten till Carl Bildt den Store.
 
Den jätteankan är knuten till hans bisarra beteende när han inte längre var statschef utan
bara rikdsdagsman. I denna egenskap uppbar han arvode som riksdagsman, men var
aldrig "där". Som vanligt reste han runt och beskrev hur begåvad han var.
 
På den fråga varför han inte utövade sitt riksdagsmandat blev svaret från den allsmäktige:
 
SVERIGE ÄR EN FÖR LITEN ANKDAMM FÖR MIG.
 
Det är en en JÄTTEANKA.
 
Men hur märkligt det än låter finns det en ännu större JÄTTEANKA, och det är JÄTTE-
ANKAN Fredrik Reinfeldt som utser den andra JÄTTEANKAN till utrikesminisiter.
 
I alla civiliserade världar borde det vara en total omöjlighet att en JÄTTEANKA som ser
Sverige som en ankdamm utses som utrikesminster.
 
Det är ju uppenbart helt förfärligt att JÄTTEANKAN Carl Bildt den Store är föraktfull och arro-
gant mot Aftonbladet, men det finns även här något som är ändå mer förfärligt.
 
OCH DET ÄR ATT JÄTTEANKAN CARL BILDT DEN STORE ÄR ARROGANT, ÖVERLÄG-
SEN, FÖRAKTFULL OCH LÖGNAKTIG ÄVEN MOT SINA VÄLJARE.
 
Och ovanpå detta är eminensen misstänkt för delaktighet i krigsförbrytelser i Sudan.
 
KAN MAN TÄNKA SIG EN MER FÖRAKTFULL ATTITYD MOT VÄLJARNA ÄN ATT VÄLJA
DENNA JÄTTEANKA TILL UTRIKESMINISTER.
 
Om någon till äventyrs tycker att ovanstående är lite tillspetsat, så är detta lätt att lägga
tillrätta.
 
Carl Bildt den Store bemöter Aftonbladets uppgifter med sedvanlig arrogans.
 
ATT SÄTTA DIT CARL BILDT DEN STORE ÄR INGET FÖR NYBÖRJARE, MED DET UT-
TALAT KAN VÄL KNAPPAST NÅGOT VARA TILLSPETSAT.
 
Att uttrycka sig på det visat är nog en större anka än allt annat. Allt det där om Carl Bildt den
Store och mellanstor hund och mycket annat känns nu förlegat.
 
Diktaren Carl Bildt den Store är ju inte bara Stor, han än nu Carl Bildt den Störste.
 
INTE SKA NYBÖRJARE BESVÄRA DEN STÖRSTE AV DEM ALLA.
 
Men en sak känns inte förlegad, och det är den ständigt återkommande frågan:
 
HUR I HELA VÄRLDEN KUNDE DENNE CLOWN UTSES TILL UTRIKESMINISTER ??
 
Svara på det den som kan.
 
Gud bevare mig, en väljare, hur
har han sluppit upp till mig ?
AE
 
 

POLITIKER RINGAKTAR VANLIGT FOLK

Politikers förakt för väljarna
 
I förrgår fick vi veta att Stefan Löfven inte ville att "vanliga knegare" skulle få
högre skatt.
 
Det finns många som inte tycker att man ska beskriva väljarna i dessa
nedlåtande termer.
 
UNDERFÖRSTÅTT ÄR DET EN ANMÄRKNINGSVÄRD RINGAKTNING.
 
I går fick vi av Fredrik Reinfeldt veta att "vanligt folk" skulle märka av attmode-
raterna satt i regeringen.
 
Det finns även här många som inte tycker att man ska beskriva väljarna
i dessa nedlåtande termer.
 
UNDERFÖRSTÅTT ÄR ÄVEN DETTA EN AVSEVÄRD RINGAKTNING.
 
Många har länge hävdat att ledande politiker ser sig som en elit, och mycket
tyder på att de gör det.
 
Att använda termer som "vanliga knegare" och "vanligt" folk eller kanske
"the small people" bevisar att man ser sig som en elit och tycker att man
kan vara nedlåtande mot de som försörjer en.
 
En politiker, som inser sin rätta plats, att representera sina väljare, har ett helt
annat förhållningssätt:
 
Antingen är alla "vanliga knegare" eller "vanligt folk" eller också är inget
det.
 
HAR MAN INTE DENNA GRUNDSYN SKA MAN INTE REPRESENTERA VARE
SIG "VANLIGA KNEGARE" ELLER "VANLIGT FOLK".
 
Det har ofta sagts att vi har de politiker vi förtjänar, men uppenbarligen har vi inte
det.
 
Lika uppenbart är att vårt politiska system ger möjlighet till, i vart fall på sikt
att få de politiker vi förtjänar.
 
UPPENBART ÄR ATT VI INTE HAR DET IDAG.
 
 
Vanligt folk och jag
AE
 

HELA VÄRLDEN RÖSTRÄTT I SVERIGE

Vägen till demokrati tycks lång
 
Alla har inte alltid haft rösträtt, och har det inte nu heller.
 
Vi minns den tid när alla medborgare inte fick rösta, statare och bönder var
förr inte värda mer än nu, men då fick de inte ens rösta.
 
Vi minns ännu mer då kvinnor skulle trassla till det om de fick rösta, och där-
för fick de inte rösta.
 
Nu får de både rösta och trassla till det.
 
Men än tycks det långt till den eftersträvade demokratin, väljare i många länder
får inte rösta.
 
Nu har dagens Nyheter upptäckt att inte heller alla i Sverige idag får rösta.
 
MAN HAR TILL SIN FÖRFÄRAN UPPTÄCKT ATT DE SOM UPPEHÅLLER SIG
ILLEGALT I SVERIGE INTE HAR RÖSTRÄTT I SVERIGE.
 
Hur denna förfärande oförrätt kunnat pågå så länge är en gåta, här tycks
sverigedemokraterna fått alltför stort inflytande.
 
SJÄLVKLART SKA ALLA SOM UPPEHÅLLER SIG I SVERIGE HA RÖSTRÄTT
NU NÄR VI GETT DEM KRIMINELLA FRIZONER.
 
Nu har de ju skola, vård, tandvård och allt annat, inte som vi andra visserligen, för
de har den ju gratis, men ändå.
 
Ska kvalitetssäkringen på denna självklara välfärd för alla illegala i landet kunna
säkerställas måste man ju få rösta.
 
Redan nu uppges en grupp illegala i frizonen Cetralstationen tagit intiativ till
bildandet av ett nytt parti inför valet 2014.
 
DET ILLEGALA DEMOKRATISKA PARTIET
 
Många väntar sig att det ska få ett avgörande i valet, med hänsyn till sitt stora antal
men framför allt för att ingen vågar säga emot dem.
 
Redan har kritiska röster höjts mot denna utvidgning av rösträtten, som man menar
är alldelses för snäv.
 
Många politiker, särskild inom centerpartiet, menar att globaliseringen kräver
att man måste sträcka sig längre.
 
Man menar också i dessa kretsar att det är orättvist och ojämlikt att bara de som kan
bekosta en resa hit ska få rösträtt.
 
En naturlig följd av detta menar, bland annat centerpartisten Per Ankersjö, är att
alla i hela världen oberoende av var de befinner sig ska ha rösträtt i Sverige.
 
Liberala centerpartister uppger sig vara beredda ta intiativ till en sådan utveckling ch
menar att det borde finnas utrymme för ett nytt parti även för denna grupp. Man upp-
ger sig här redan ha ett arbetsnamn:
 
DET ILLEGALA GLOBALA DEMOKRATISKA PARTIET.
 
Centerpartiet menar sig finna stora fördelar med en sådan utveckling. Om man inte
lyckas attrahera alla 30 000 000 man vill ha hit, kanske de till en början vill kunna
rösta från sina hemländer.
 
Att en sådan utvidgad rösträtt kan medföra en ansträngning på vår ekonomi avfärdas
medatt vi har Europas starkaste offentliga finanser, och dessutom är ju kapitalutflödet
till dessa grupper redan betydande.
 
Man måste skänka en tacksamhetens tanke till dagens Nyheter, som upptäckt denna
förfärande brist i vårt välutvecklade demokratiska samhälle.
 
 
Dagens Nyheter är lika ansvarsfulla som vi liberala ansvarsfulla centerpartister
AE
 
 
 
 
 
 

TILLÅTANDE SYN PÅ GROVA BROTTSLINGAR

Grov brottslighet har blivit vardag
 
De värdeförskjutningar som äger rum i samhället återspeglar sig i vårt sätt
att uttrycka sig.
 
Språket används för att leda tankarna i en viss riktning.
 
NÅGOT SOM ÄR MYCKET ALLVARLIGT KAN MED SPRÅKLIG RETORIK
FRAMSTÄLLAS SOM HARMLÖST.
 
Under natten skedde omfattande skottlossning i Solna.
 
Detta betecknar polisens talesman som "bråk".
 
Man kan ana nästa steg i utvecklingen.
 
NÄR FOLK BLIR IHJÄLSKJUTNA MED VAPEN UTAN LJUDDÄMPARE BESKRIVS
DET MED ATT GRANNAR BLIVIT STÖRDA AV BULLER.
 
Kanske är det inte nästa steg, kanske är vi redan där.
 
NÄR RÄTTSLIGA INSTANSER SER MINDRE ALLVARLIGT PÅ ATT GROVA FÖR-
BRYTARE BEVÄPNAR SIG MED SKJUTVAPEN OCH MOTIVERAR DETTA MED
ATT MAN MÅSTE KUNNA SKYDDA SIG.
 
Då finns det väl knappast några mer steg att ta.
 
Alliansregeringen har rätt, man har lyckats åstadkomma mycket under sina sex år.
 
En svunnen tid
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Allt annat överskuggas i dag av SIFOS senaste väljarbarometer, jag förstår ingen-
ting, av detta heller.
 
Jag har verkligen ansträngt mig att säga ansvar så många gånger som möjligt,men
inget tycks hjälpa. Vi kommer nu att bredda vår politik, så att alla moderata politiker
ständigt går omkring på gator och torg och nynnar "jag tar ansvar".
 
Att kristdemokraterna ligger kvar under 4 % är också svårt att förstå, de har ju inget
annat program än att få vara kvar vid makten, vem kan bli förargad av detta.
 
Ännu svårare är att förstå att centerpartiet fortsätter sin kräftgång. Här har vi gång
på gång sagt till folk att tycka att det är bra med invandring, och så straffas det parti
som vill ta in 30 000 000, allt är fullständigt obegripligt.
 
Vi får även här bredda politiken och vara lite tydligare när vi talar om vad vanligt
folk får tycka.
 
Polisen tycks ha blivit lite upprörd över mitt raljerande över ouppklarade brott. Jag
har svårt att förstå denna upprördhet för att vi för fram detta.
 
Tänk om vi skulle bli upprörda över att väljarna vänder sig mot att vi kallar en ökad
arbetslöshet för ökad sysselsättning, då skulle vi vara ständigt upprörda.
 
Eller att folk skulle vända sig mot att vi kallar en höjd skatt för en sänkt skatt, då skulle
vi inte  heller få en lugn stund.
 
Eller att vi skulle säga att tågen inte kommer för sent, när de kommer för sent.
 
Nej, vanligt enkelt folk måste vänja sig vid att vi politiker ska bedömas på annat sätt
än andra.
 
Gör vi fel, så gör vi ändå rätt, annars skulle vi ju inte kunna  sitta kvar.
 
Siffrorna från SIFO kan tyckas nedslående men Dagens Nyheter för fram ett förslag,
som vi kommer att lägga fram.
 
Vi ser alla illegala som vår nya kärnväljare och kan vi ge dem rösträtt, så ökar våra
chanser att vinna valet betydligt.
 
Min gode vän Waberi i riksdagen och också napat på detta förslag och tycker att man
ska gå längre. Han menar att det fortfarande finns somalier i Somalia, alla har ännu
inte flyttat till Sverige, och många av dem skulle säkert rösta på Alliansregeringen om
de fick etableringsstöd utan att behöva flytta hit.
 
Jag tar ansvar för landet
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
 
AE

TEJPAD POLITIK

Privatiseringarna blir allt mer underhållande
 
Kvalitet är det som räknas, sa visst Bill
Kvalitet var det rätta ordet, tillade visst Bull
 
För det är ju kvaliten som räknas, och den kvalitet som kvalitetsförsäkras
och certifieras.
 
DÅ KAN VI KÄNNA OSS RIKTIGT TRYGGA.
 
Men den kvalitertssäkrade och certifierade privatiseringen är inte bara kvalitets-
säkrad, den är också underhållande.
 
Arriva är ju känt över hela världen, som en kvalitetssäkrad och certifierad
privatisering, som kör in sina tåg i våra hus.
 
Fast de som bodde i huset kanske inte tyckte det var så underhållande, men vad får
man inte stå ut med för att avknoppningar ska bli lyckade.
 
Fast Arriva har många strängar på sin lyra när det gäller att underhålla oss resenä-
rer.
 
Och eftersom inga hus är raserade kan man ju tycka att de andra strängarna enbart
är underhållande, men det beror ju på hur kvalitetssäkrad den tejp är som Arriva an-
vänder i samband med underhåll och reparationer.
 
Norrtåg, som då opereras av den certifierade och kvalitetsäkrade operatören Arriva,
kör ofta in i älgflockar, vilket då medför omfattande skador på tågens främre delar.
 
För att tågens främre delar efter dessa kollissioner ska hållas samman använ-
der sig Arriva av tejp, förhoppningsvis certifierad sådan.
 
RESENÄRER SOM SETT DESSA TÅG I TRAFIK HAR INLEDNINGSVIS TROTT
ATT DE VAR PÅ VÄG TILL SKROTEN.
 
Det mesta tyder nu på att hela Alliansregeringens privatiserings- och avknopp-
ningshysteri är mogen för skrotning.
 
TÅG I TRAFIK SOM FÖRVÄXLAS MED SKROTHÖGAR.
 
I Sverige under år 2013, man tycker det borde vara en omöjlighet, men under den an-
svarsfulla Alliansregeringen är inget omöjligt omöjligt.
 
Det vore ju oförskämt mot Afrika att jämföra våra tejpade tåg med djungeltåg, så
man får väl nöja sig med att himla med ögonen.
 
Och fatta ett vettigt beslut inför valet 2014.
 
Men en sak ska ändå Alliansrgeringen ha eloge för.
 
När tågen är skrothögar som måste hållas ihop med tejp är det ju en klok politik
att säkerställa att tågen aldrig går.
 
Och även Arriva är värd en viss eloge, för att tåget inte ska rasa samman helt och hållet
håller man sig till elefanttejp, här snålas det inte.
 
Jösses kan man bara säga, och detta ska beskrivas som det mest ansvarsfulla
styret i världen under alla tider.
 
ATT INTE ENS KUNNA FÅ TEJPADE TÅG I RULLNING.
 
Källor gör gällande att man nu ska fortsatta med dessa kostnadseffektiva satsningar
och nästa steg att tejpa ihop uppges vara Försvaret.
 
Man uppger sig inte behöva så mycket tejp i detta nästa steg, just nu håller man
tydligen på att leta efter något att tejpa ihop.
 
 
Tejpen tycks inte ha räckt
AE
 
 
 
 
 

POLITIKER OCH THE SMALL PEOPLE

Politikers förakt för the small people
 
Det är i språket man finner variationerna. Lyssnar man på vad folk säger,
vad de inte säger och hur det sägs, då uppenbarar sig mycket.
 
Nu har Stefan Löfven uppenbarat sig.
 
Stefan Löfven har en sympatisk bakgrund, sprungen ur enkla förhållande,
som satt sin prägel på honom under tiden på Metall.
 
Men posten som partiordförande blev tydligen för mycket, rötterna
var tydligen inte tillräckligt fast rotade.
 
Stefan Löfen uttalar sig nu i skattefrågan och menar att vanliga knegare
inte ska få höjd skatt.
 
Vanliga knegare ?
 
VANLIGA KNEGARE ?
 
Mer rotad var han tydligen inte i sitt enkla ursprung, nu har han fallit offer
för rollgestaltningen.
 
VI I ELITEN OCH NI VANLIGA KNEGARE.
 
Det är direkt oanständigt, otillbörligt och oförkämt att ringakta en grupp män-
niskor genom att kalla dem:
 
VANLIGA KNEGARE
 
Särskilt som det är dessa vanliga knegare, som gör det möjligt för vissa att sitta
i sin upphöjdhet och titta neråt.
 
Vi minns en annan i hög position, som fällde yttrandet:
 
The small people
 
Det var också en svensk, Svanberg och även han sprungen ur enkla rötter, som
fällde detta yttrande i USA efter oljekatastrofen.
 
I USA blev folk förbannade, för där ser man jämlikhet och frihet som realiteter
värt mer än intetsägande floskler.
 
FOLK BLEV TILL OCH MED SÅ FÖRBANNADE ATT DEN UPPHÖJDE SVANBERG
TVINGADES TILL EN URSÄKT, MEN DEN SATT LÅNGT INNE.
 
Man får kanske be Stefan Löfven lite om ursäkt för jämförelsen, för Svanbergs
upphöjdhet, enligt sin egen självbild, ligger uppenbarligen på en helt annan
nivå, där finns det inget högre.
 
Här i Sverige är vår historia en annan, här har alltid fogden och politkern bestämt, och
vi ska krypa ihop när vi blir tilltalade.
 
Här vet vi sedan barnsben att de flesta av oss är både vanliga knegare och the small
people.
 
VI HAR FÅTT LÄRA OSS ATT VI HAR TVÅ UPPGIFTER, DELS BETALA VÄRLDENS
HÖGSTA SKATTER, SÅ ATT VISSA KAN VARA UPPHÖJDA, DELS HÅLLA TYST OM
BÅDE DETTA OCH ANNAT.
 
Det värsta är inte att människor som Svanberg och Löfven använder uttryck som vanliga
knegare och the small people.
 
DET VÄRSTA ÄR ATT DE SER PÅ OSS SOM VANLIGA KNEGARE OCH THE SMALL
PEOPLE, INNERST INNE.
 
Annars skulle de inte uttryckt sig på det viset.
 
Stefan Lövfens nya självbild ?
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Särskilt välkommen hälsar jag Anders Borg, som haft vänligheten att informera
alla moderater om att det är jag som bestämmer, inte han.
 
Malmö utvecklas planenligt i riktning mot en tvåstatslösning. Vi kommer nu att in-
föra skjutövningar på skolorna så att eleverna får rätt hemkänsla. De fåtal som än-
nu ej införskaffat kniv kommer att tillhandahållas en sådan så fort detta är möjligt.
 
Som ett led i kunskapsutvecklingen kommer vi också att sprida vissa elever över
alla Malmös skolor, ingen elev i det Alliansstyrda Sverige ska ha rätt att må bra,
alla ska må lika dåligt.
 
Som tack för hjälpen att ha jagat iväg alla judar har jag lovat Ilmar att hans barn-
barn inte ska drabbas av denna kunskapsutveckling, den skola där de går kom-
mer inte heller att bli utsatt för beskjutning.
 
Vi kan aldrig ge avkall till allas lika värde, alla ska må lika illa, ingen får må bättre.,
med undantag för Ilmars barnbarn, men då som tack för Ilmars viktiga insats.
 
Vårt Sverigemöte har så här långt varit mycket lyckat. Alla moderater har nu för-
stått att partiet inte får ha några visioner, sådana kan vara farliga. Ingen får heller
vara bundet av något partiprogram, vi måste i alla lägen anpassa oss till vad som
är bäst inför valstupet 2014.
 
Viss kritik har framförts mot vår hållning i försvarsfrågan och man tycks på vissa
håll tro att vi inte kan försvara oss på rätt sätt.
 
Även dessa vanförställningar är nu borta, alla ansvarsfulla moderater arbetar nu
för att vi inte ska kunna försvara oss alls.
 
Och så den där Bo Frank, som aldrig kan hålla tyst. Nu senast under mötet kräver
han att partiet ska tillåta sig en mer tillåtande attityd, när medlemmar framför upp-
fattningar som inte är godkända av mig.
 
Bo Frank borde veta bättre, med våra rötter från 40 talet, då de flesta av oss sym-
patiserade med Hitler, borde alla förstå att vi inte kan hålla oss med tillåtande atti-
tyder.
 
Själv tillåter jag ingen att säga något jag inte tillåtit. Frågan är nu hur länge jag kan
hålla i den där Bo Frank med tång.
 
Under mötet kom Anders Borg med ett välkommet klarläggande. Han informerade
alla moderater om att det inte är han som bestämmer, utan att det är jag som be-
stämmer.
 
Den typen av klarläggande behövs och jag uppskattar Anders för att han nu rett ut
vad som gäller.
 
SL i Stockholm upphandlar nu stora konsultjäntser via mäklare för att förhindra
att väljarna får reda på vad som sker. Detta kommer att skapa större möjligheter
för våra lokala politiker att ägna sig än mer åt korruption. Den typen av avslöjande
som skedde i anslutning till bygget av Solna arenan kan vi nu undvika om väljarna
hålls utanför allting från början.
 
Samtidigt tycks det märkligt att så många fortfarande tror att offentlighetsprincipen
har något värde, efter 6 år med ett Alliansstyrt Sverige.
 
Carl Bildt den Store blir nu beskyldd för att ha läckt igen, och själv menar han att
man av detta gjort en höna av en fjäder.
 
Har han rätt är detta ett stort framsteg, vi andra har hela tiden trott att han skulle
förbli en broiler.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er
en fortsatt trevlig dag.
 
                 
                                       Spegel på väggen där   ?    Fjäder eller höna ?
AE

HÅKAN JUHOLT SKA NU BERIKA VÅR KULTUR

Håkan Juholt uppges nu ha fått ett nytt jobb
 
Aftonbladet och andra gör nu gällande att Håkan Juholt fått ett nytt jobb.
 
Detta skulle då vara som ersättare i Kulturutskottet.
 
Håkan Juholt som ersättare i Kulturutskottet bör ju framkalla lika många
skratt som Håkan Juholt i Försvarsutskottet och Håkan Juholt som parti-
ledare.
 
LUSTIGA KOMBINATIONER.
 
Men Aftonbladet har en underlig uppfattning om jobb, man kan nästan
säga att de missleder sina läsare.
 
Ersättare i Kulturutskottet som jobb ??
 
Snart hävdar väl Aftonbladet att Carl Bildt den Store jobbar.
AE

REINFELDT LÖSER ARBETSLÖSHETEN

Man får väl flytta utomlands
 
EU ledarna återigen samlade, och som vanligt står arbetslösheten högt på
agendan.
 
Ansvarspredikanten har sin egen lösning på detta problem i det land han har
ansvar för.
 
Man får väl flytta utomlands.
 
Just det, exakt så hävdar ansvarspredikanten.
 
MAN FÅR VÄL FLYTTA UTOMLANDS.
 
Visst, det låter ju bra, men tycks vara en säregen jobblinje. Och vilka blir det då
som flyttar utomlands, knappast de som inte kan få jobb utomlands, utan de som
kan få jobb utomlands.
 
Alltså de välutbildade och duktiga.
 
ANSVARSPREDIKANTEN VILL ALLTÅ ATT LÖSA ARBETSLÖSHETEN I SVE-
RIGE GENOM ATT VÄLUTBILDADE OCH DUKTIGA FLYTTAR UTOMLANDS.
 
Nu är det ju inte så att ansvarspredikanten vill tömma Sverige på folk, han vill töm-
ma landet på välutbildat folk, och så vill han fylla det med annat, gärna överfullt.
 
I andra riktningen ska det strömma analfabeter med en genomsnittlig IQ på
70 - 80, som vare sig kan afghanska, somaliska eller svenska.
 
DETTA KALLAS AV ANSVARSPREDIKANTEN ARBETSKRAFTSINVANDRING
OCH DEN SKA TYDLIGEN MOTIVERAS MED ATT DUKTIGA OCH VÄLUTBILD-
ADE SVENSKAR ÅKER I ANDRA RIKTNINGEN.
 
Är det någon som förstår ?
 
Troligen ingen utöver ansvarspredikanten själv, Eric Ullenfån, språkrör och
lite annat löst folk.
 
Denna arbetskraft ska då först i görligaste utsträckning först lära sig sitt eget språk,
för att därefter i bästa fall kunna lära sig lite svenska, för att därefter få instegjobb.
 
Alltså de jobb som inte fanns och som fick ansvarspredikanten att föreslå att
de som kan jobba ska flytta utomlands, alltså de som redan kan både svenska
och jobba utan insteg.
 
SÅ ATT DET BEREDS STÖRRE PLATS FÖR DE SOM INTE KAN JOBBA.
 
Är det någon som förstår ?
 
Troligen ingen utöver ansvarspredikanten själv, Eric Ullenfån, språkrör och
lite annat löst folk.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen hävdar att man bygger Sverige för framtiden.
 
DET TYCKS NOG BLI ETT RIKTIGT SKRALTIGT BYGGE, KANSKE ETT HUS
MED TAK MEN UTAN VÄGGAR SOM USA BRUKAR SÄGA OM EU.
 
                     
TVÅ FLUGOR I EN SMÄLL
AE
 
 

MODERAT POLITIK RÄDDAR LIV

Privatiseringen räddar liv
 
I Stockholm åtalas nu en man för att ha knuffat ner sin hustru i syfte att få slut
på henne.
 
Många förvånas över detta beteende, man trodde det tillhörde en svunnen
tid.
 
DET NYA SVERIGE SER UT PÅ ETT HELT ANNAT SÄTT.
 
I det nya Sverige knuffar man inte ner kvinnor på spåret, det är så att säga inte
framgångsrikt, i det nya Sverige knuffar man ner kvinnorna från balkonger.
 
FÖR BALKONGER FINNS JU FORTFARANDE.
'
Mannen uppges ursäkta sitt beteende med att han var ordentligt berusad
samtidigt som han varit utomlands under en längre tid.
 
HAN TRODDE ATT DET FORTFARANDE GICK TÅG I SVERIGE.
 
AE

MODERAT VANSINNESPOLITIK

Dårhuset skenar i allt högre takt
 
Det finns tydligen moderater som inte har bara "hål i huvudet", en av dessa,
tyvärr alltför få, är kommunstyrlsens ordförande i Vallentuna.
 
Björn Schaerström
 
Lägg namnet på minnet för han är nog inte moderat så länge till, och skälet
till detta är då att han inte "har hål i huvudet".
 
Björn Schaerström har skrivit ett antal debattinlägg i invandrarfrågan och dessa
är inte nådiga.
 
Ingen har ifrågasatt det han framför, men man har ändå försökt tysta honom.
 
ARGUMENTEN HAR DÅ VARIT:
 
Var inte så tydlig, var lite försiktig, detta gynnar inte moderaterna, Du har ju rätt
men det kan inte framföras på det här sättet och lite annat flum flum.
 
Björn S tycks inte rädas sin sin politiska karriär. I dag skriver han ett nytt debattinlägg
på Newsmill.
 
DETTA BÖR BARA LÄSAS.
 
Många av uppgifterna är så frapperande att man lockas till skratt, men skrattet fastnar
lätt i halsen, när man inser vad uppgifterna medför.
 
Sammantaget blir en resume:
 
Alla kommuner, och stat och landsting, anstränger sig idag bortom det rimliga för att
skära ner allt som går att skära ner. och även sådant som inte går att skära ner.
 
När det gäller välfärd och annat vi är vana vid.
 
FÖR ATT SKAPA UTRYMME FÖR ATT UNDER 2013 TA EMOT ÖVER 50 000 SK
UTRIKESFÖDDA, SOM VI INTE BEHÖVER, SOM BJÖRN SCHAERSTRÖM VÄLJER
ATT UTTRYCKA SIG.
 
Inlägget på Newsmill böra bara läsas.
 
Det finns ju många, miljöpartister, vänsterkommunister och lite annat löst folk, som inte
kan ta till sig vare sig detta eller något annat.
 
Men för de som kan ta till sig lite av varje, är detta både en intressant och nödvändig
läsning.
 
NÖDVÄNDIG FÖR ATT KUNNA RÖSTA RÄTT.
 
Mer än 50 000 under 2013, som inte behöver skydd och som vi inte behöver och som får
lika mycket betalt, som vi får som arbetar för att de ska få lika mycket utan att arbeta.
 
Det är en bra sammanfattning av inlägget.
 
ELLER DET KANSKE INTE ÄR EN BRA SAMMANFATTNING AV INLÄGGET ?
 
Beror lite på utgångspunkt, språkrör och lite annant löst folk tycker nog att vi ska gå till
jobbet varje dag för att försörja ytterligare över 50 000 som väljer att komma hit under
2013 för att hämta pengar.
 
UTAN ATT VI BEHÖVER DEM OCH UTAN ATT DE BEHÖVER SKYDD.
 
Björn Schaerström använder uttrycket "hål i huvudet politik".
 
Det måste väl ända vara ett understatement, frågan är om det överhuvudtaget finns
något att ha ett hål i ??
 
 
Moderat "hål i huvudet politik"
AE

BORÅS STICKER UT - IGEN

Att släcka elden med bensin
 
Förr placerades barn med problem i särklass.
 
NU VISAR FÄRSK STATISTIK ATT HELA BORÅS ÄR I SÄRKLASS.
 
I vart fall stadens förskolor.
 
Statistik, som visar att antalet barn i barngrupper är större än på andra orter
och fortsätter att öka fortare än på andra orter.
 
Vissa inslag i förskoleverksamheten vill man se , vissa inte.
 
Ett inslag man inte vill se är att barn i förskoleåldern mår allt sämre och
blir allt mer utåtagerande. I den ansvarsfulla politiska sfären kallas detta
för pedagogisk utveckling, något föräldrar aldrig kan åstadkomma, de
kan bara föda och leverera barn till förskolan.
 
DE MÅR ALLTSÅ SÄMRE OCH BLIR ALLT MER UTÅTAGERANDE I TAKT
MED ATT ANTALET BARN I GRUPPERNA ÖKAR.
 
För att lösa detta problem har tydligen ansvariga gått på kurs hos Räddningstjän-
sten och lärt sig att släcka eldar.
 
Släck elden genom att hälla på bensin, var det inte så man sa?
 
Om förskolebarn mår allt sämre i takt med att antalet barn i förskolorna i grupp-
erna ökar, vilka lösningar står då tills hands.
 
Öka antalet barn i förskolorna, låta antalet vara konstant eller att minska
antalet barn i förskolorna.
 
Alla politiker är eniga om att det sist nämnda är den vägen man ska gå, öka
antalet barn i förskolorna och i grupperna, gärna ännu lägre ner i åldrarna
och helst obligatorisk.
 
Nästa steg är väl enkel till förskolan driekt från BB:
 
SÅ DET BRINNER  BÄTTRE.
 
De ideologiska låsningarna är så cementerade att ingen kan, eller våga, peka
på det mest elementära.
 
VI MÄNNISKOR ÄR, HUR KONSTIGT DET ÄN LÅTER, ALLTJÄMT EN BIO-
LOGISK VARELSE.
 
Vilket leder till att anknytningen till mamman är viktigare än anknytningen till en
förskolelärare, som dessutom uppger sig inte ha tid.
 
Men detta skulle ju aldrig MAO ha erkänt, han heller, fast där ägnade man
sig åt krigiska lekar, här stryper man bara varandra på förskolegården.
 
Och det är därför det brinner, allt oftare och på allt fler platser.
 
Visst är det konservativt, riktigt stockkonservativt, fråga SSU och VUF, de
vet.
 
TILL OCH MED KDU VET I DAG, DET GÄLLER ATT HÄNGA MED I TIDEN.
 
MEN ALLT VAR FAKTISKT INTE SÄMRE FÖRUT, DET FANNS TILL OCH MED
SÅDANT SOM VAR BÄTTRE.
 
Skräckscenario, barn som utveckas i egen
takt, utan både MAO och pedagogik
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
I dag känner jag att jag har mycket på hjärtat, om Ni tillåter mig skämta, det där
med hjärta var väl kanske att ta i.
 
Egentligen är vi förvånade att så många röstar på oss Nya Moderater, då vi inte
tar ansvar för hela landet utan bara Stockholm. Vissa obegåvade utanför Stock-
holm tycks nu ha insett detta och vi måste därför förnya oss här också. Vi ser en
stor förändringspotential på detta område och vår begåvade och ansvarsfulle par-
tisekreterare Kent Persson säger nu.
 
Vi ska bredda vår politik och ta ansvar för hela landet.
 
Man kan ju undra vad det är för idioter ute i landet, som röstar på oss, när vi bara
tar ansvar för Stockholm.
 
Vår ansvarsfulla och begåvade gruppledare i Riksdagen Anna Kindblad Batra har
dock svårigheter att ställa om sig i detta förändringsarbete Hon hävdar fortfarande
att alla som bor utanför Stockholm är obegåvade lantisar, och att vi inte ska ta an-
svar för dessa.
 
Jag har ju tidigare hållt med henne om detta, annars hade hon ju inte blivit grupp-
ledare. För att ingen ska betvivla detta stöd har jag ju förtydligat mig och sagt att
majoriteten av medborgarna är mentalt handikappade, och då har jag ju i allt väs-
entligt menat dem som bor utanför Stockholm.
 
Även vår försvarspolitik bygger ju på detta, att inte hela landet ska försvaras.  Däre-
mor satsar vi på försvaret av Stockholm, dit vi har kraftsamlat hela högvakten.
 
Så förstå oss om vi är överraskade, hur man man rösta på ett parti, som inte tar an-
svar för hela landet, utan bara för dem som bor i Stockholm.
 
Men nu ska vi bredda oss och ta ansvar för hela landet, i vart fall fram till valet.
 
Överenskommelsen med miljöpartiet tycks vara i farozonen, då man härifrån häv-
dar att vi inte tar tillräcklig hänsyn till ömmande fall. Detta är något vi har svårt att
förstå, många krigsförbrytare och terrorister kan vittna om att vi tagit hänsyn till öm-
mande fall, hade de inte ömt tagits emot av oss, hade de straffats för de grova brott
de begått.
 
Nu får vi kritik för att vi inte vill ta bort värnskatten. Visserligen har vi sagt att den är
skadlig för det mesta och till ingen nytta, men detta är ju inga skäl till att man ska ta
bort den.
 
Med den typen av ansvarslösa krav kan man ju komma fran till att Alliansregeringen
ska avskaffas, och det vill jag inte, så värnskatten får vara kvar, den också.
 
Vi får också kritik för att vi nu mest hävdar vad vi inte ska göra i stället för att vi för fram
det vi vill göra.
 
Vi är öppna för självkritik och har förstått att medborgarna får det bättre, desto mindre
vi gör.
 
Arbetet med att höja vårt kultur går ständigt och allt fortare framåt.
 
I dag har man stängt 3 skolor i Malmö, för att de blivit vapendepåer. Ilmar och jag ser
med stolthet på detta, och ser det som ett tecken att vi kan utropa en tvåstatslösning
redan  under denna mandatperioden.  Vi har dock förstått att det fortfarande finns ju-
dar kvar i staden, men vi arbetar för att få bort dessa också.
 
Även i Stockholms grannskap går utvecklingen snabbt framåt. Polisen menar nu att de
nått stora framgångar i sitt kulturfrämjande arbete med korvutdelning och hävdar att
Botkyrka nu är i klass med Södertälje.
 
Det är också en utveckling vi är stolta över, men det finns fortfarande en stor förbättrings-
potential både i Södertälje och Botkyrka, alla är ju ännu inte kriminella i dessa frizoner.
 
Rosenbad visar att det återstår en hel del att göra på dessa orter.
 
Carl Bildt har läckt, igen frestas jag tillägga. Vi är väl medvetna om hans egenskaper, det
har blivit avgörande för att vi vill att han ska hålla sig på resande fot så långt borta så
mycket som möjligt. Samtidigt är vi medvetna om att ingen annan i regeringen har ett så
stort behov av att bli bekräftad, och det måste vi ha ett visst överseende med.
 
Expo har framfört kritik mot att vi är främlingsfientliga genom att vi inte låter utrikesfödda
ta tillräckligt urymme i TV. Vi är öppna för denna kritik och har tagit upp en diskussion
med den oberoende TV ledningen och krävt att de ska visa Efterlysning i repris ett antal
gånger.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för delar av landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
                                        
 
inför valet ska ja bredda politiken                så att inte bara Södertälje och
och ta ansvar för hela landet                       och Botkyrka haverar, utan hela landet
 
AE
 
 

AVSÅGAD MILJÖPARTIST

Miljöpartisk och motorsågsmassaker
 
Det lurar många faror i buskarna, en motorsåg fel hanterad kan utgöra en stor
fara.
 
Möter Du en miljöpartist med en motorsåg, ska Du springa därifrån så fort
som möjligt.
 
DET KAN NÄMLIGEN VARA GALNINGEN OCH MILJÖPARTISTEN ELISABET
JOHANSSON, KÄND FÖR ATT TERRORISERA SIN OMGIVNING MED MOTOR-
SÅG.
 
Galningen Elisabet Johansson är aktiv som miljöpartist i Täby, en ort som är känd
för att leverera galningar i politiken.
 
Galningens Elisabet Johanssons är dock troligen en säregen galning, försedd
med motorsåg sågar hon ner häckar i Täby.
 
En grön politik, som inte alla tycks nöjda med, i vart fall inte de som blir utsatta för
grön politik och får sina häckar nersågade.
 
Galningen och miljöpartisten Elisabet Johansson var inte nöjd med grannens häck,
och det man inte är nöjd med sågar man ner, i vart fall om man är en avsågad miljö-
partist.
 
I ett första skede kommunicerade galningen Elisabet Johansson med grannen med
häcken.
 
Grannen med häcken var tydligen resonabel, vilket tyder på att han inte var mil-
jöpartist, och gick med på att trimma häcken, så att galningen Elisabet Johansson
kunde se lite mera.
 
Under detta samtal var alla införstådda med att häcken stod på grannens tomt, även gal-
ningen Elisabet Johansson.
 
Men grannens trimning av häcken föll inte galningen Elisabet Johansson i smaken. När
grannen inte var hemma sliter hon fram motorsågen och sågar ner grannens häck.
 
När detta blir känt hävdar galningen Elisabet Johansson att häcken, som stod på
grannens tomt, inte nu längre stod på grannens tomt.
 
DET GJORDE DEN BARA NÄR GRANNEN LOVBADE ATT TRIMMA HÄCKEN SÅ ATT
GALNINGEN ELISABET JOHANSSON SKULLE KUNNA SE LITE MER.
 
Mycket av miljöpartiets politik, som varit svår att förstå, blir nu lättare att förstå.
 
ÖPPNA GRÄNSER DÄR DET VÄLLER IN ANALFABETER MED IQ 70 GÖR NOG ATT
ELISABET JOHANSSON KÄNNER SIG MER HEMMA.
 
Men nu är galningen Eilsabeth Johansson miljöpartist, och då ska man inte räkna med
att det slutar med en nedsågning av grannens häck.
 
GALNINGEN ELISABET JOHANNSON HÄVDAR ATT HON FÖRSÖKT KOMMA ÖVER-
ENS MED GRANNEN, MEN ATT DET ÄR SVÅRT ATT KOMMA ÖVERENS MED GRAN-
NEN.
 
De flesta är nog svåra att komma överens med om galningar sågar ner deras häckar.
 
Nu ska detta upp i tingsrätten, och följer rätten gällande lag kan ju bara ett utslag vara
rimligt.
 
FÖRVARING PÅ RÄTTSPSYK.
 
Uppenbarligen finns det andra som också hör hemma på rättspysk, då hon sitter
i kommunalfullmäktige.
 
NÅGRA GALNINGAR MÅSTE JU HA RÖSTAT FRAM HENNE.
 
 
Miljöpartist beväpnad inför demokratiarbetet
AE
 
 
 
 
 
 
 

VÅRT SLUTTANDE PLAN

Vart är vi egentligen på väg
 
Man förundras alltmer för var dag som gr, vart är vi egentligen på väg.
 
En förundran som ofta blandas med förfäran.
 
Senast blev många förfärade över att en konfirmationsundervisning avslutar
en lektion med att man delar ut ett diplom.
 
ETT KNULLMEDBORGARMÄRKE.
 
Att samhällen kan gå både under och överstyr har vi sett många exempel på
i historien.
 
Är det dit vi är på väg, att allt går överstyr och vi går under.
 
Att våra värdegrunder, våra normer, i den mån vi har sådana, och vår moral
gått överstyr och gått under är nog många beredda att skriva under på.
 
Men knullmedborgarmärken är bara ett steg av många på vägen.
 
Sedan några har alla lärt sig att man inte får kränka Muhammed, för då blir
man uppsatt på den internationella dödslistan, och det vill man ju inte bli.
 
Men ingen tycks bli skändad om man skändar Jesus, och ingen tycks bli
uppsatt på någon dödslista om så sker.
 
Och Jesus blir skändad i Sverige, långt mer än någon Muhammed blivit.
 
När en så kallad ärkebiskop i en domkyrka är med och framställer Jesus
som homosexeull, då kan väl knappast kränkningen bli mer uppenbar och
långtgående.
 
Men ingen dödslista, bara applåter från Ärkebiskopen, Jesus är ju bara Jesus för
kristna medan däremot Muhammed är Muhammed för muslimer.
 
DET ÄR SKILLNAD DET.
 
Man kan ju fråga sig varför en människa kommer på iden att bli ärkebiskop för
kristna, när han tycker att deras tro ska kränkas så tydligt, men det är väl en del
av den svenska kulturen.
 
Knullmedborgarmärken, Jesus som homosexuell, man tycker det borde
räcka för oss, men det gör det inte.
 
Den så kallade ärkebiskopen, som ansåg det ingick i hans sysslor att kränka krist-
na, hade en syster.
 
Hon tyckte också att hon var lämpad att bli ärkebiskop och valde därför att
kandidera till detta ämbete, när den så kallade ärkebiskopen själv inte ville
kränka kristna längre.
 
Denna syster hade en diger meritlista och tyckte att hon var den mest lämpade
att bli ärkebiskop.
 
I media uppger hon då att hennes främsta merit för ärkebiskopsämbetet var
att hon var öppet homosexuell.
 
Utan att lägga några speciella synpunkter på detta med homosexuell, ställer man
sig ända frågan:
 
Vart är Sverige egentligen på väg när den främsta meriten för att bli ärkebiskop'
uppges vara att vara öppet homosexuell.
 
Då ska man ju inte heller bli överraskad om ärkebiskopen skändar både `Jesus och
alla kristna.
 
Inte heller ska man bli förvånad att präster låter genomföra lektioner inom kon-
firmationen med att dela ut diplom:
 
I FORM AV KNULLMEDBORGARMÄRKEN.
 
Egentligen tycks vi ha passerat det stadie då vi ställer frågan, vart Sverige är på väg.
 
Ser vi oss omkring med öppna ögen vet vi svaret på frågan vart Sverige är på väg.
 
ALLA TYCKER INTE ATT DET ÄR DEN ENDA OCH RÄTTA VÄGEN.
 
Den rätta vägen ??
AE

KNULLMEDBORGARMÄRKET SOM VÄRDEGRUND

Simborgarmärket ersätts av knullmedborgarmärket.
 
Alla vet nog inte vad simborgarmärket stod för, men det stod för mycket av det
som var det Gamla Sverige.
 
Nu ersätts simborgarmärket av en ny symbol, som bättre ska visa hur det
Nya Sverige ser ut.
 
SIMBORGARMÄRKET ERSÄTTS AV KNULLMEDBORGARMÄRKET.
 
Nu behöver ingen längre tvivla över vad det Nya Sverige står för, med denna nya
värdegrundande symbol för ungdomen kan snart alla barbariska inslag i vår kultur
vara borta.
 
Ansvarspredikanten uppges vara mycket nöjd med detta värdegrundande symbol-
märke.
 
Att dela ut knullmedborgarmärke till 14 åringar som deltar på konfirmationsläger i
Blekinge är nu alltså helt i sin ordning.
 
En del helt blinda, och även en del halvblinda, vill få detta att vara ett utslag
av en enskild persons agerande.
 
DETTA ÄR INTE EN ENSKILD PERSON SOM AGERAR, DETTA ÄR EN PERSON
SOM AGERAR I ENLIGHET MED VAD HAN TROR VARA RÄTT I SAMHÄLLET.
 
Konfirmationsundervisningen innehåller alltså en lektion i ämnet "kärlek" och när kon-
firmander i Sverige ska lära sig kärlek, så ska naturligtsvis RFSU stå för detta.
 
Och då blir det som det blir.
 
14 ÅRIGA UNGA FLICKOR FÅR DIPLOM I FORM AV KNULLMEDBORGARMÄRKET,
VILKA DE SKA BÄRA SYNLIGT PÅ SITT KAVAJUPPSLAG (MOTSV).
 
Detta är ingen enskild persons handling, en enskild person kan bara göra på detta sättet,
om den enskilde personen tror att omgivningen inte tar avstånd.
 
Och det gjorde den inte.
 
Flickorna fick sina märken och bar omkring sina märken, ingen i omgivningen lyfte på ett
ögonbryn.
 
DET VAR FÖRST NÄR FLICKORNA KOM HEM TILL SINA FÖRÄLDRAR MED DESSA
MÄRKEN PÅ SIG, SOM MAN LYFTE PÅ ÖGONBRYNEN.
 
Och då var det väldigt många som lyfte på väldigt många ögonbryn.
 
Hycklande präster, kanske fostrade av katolska kardinaler, lyfte på ögonbrynen.
 
Ajabaja, så får man inte göra, men vi har inget ansvar, vi kan inte vara överallt.
 
NEJ, EN HYCKLANDE PRÄST KAN INTE VARA ÖVERALLT, MEN EN HYCKLANDE
PRÄST KAN VARA NÅGONSTANS.
 
De hycklande prästerna försvarar sitt hyckleri också med att de inte kan göra allt.
 
Nej, hycklande präster kan inte göra allt, men de kan göra någonting.
 
OCH NÅGONTING SKULLE KUNNA VARA ATT SE TILL ATT EN ENSKILD PERSON
INTE DELAR UT KNULLMEDBORGARMÄRKEN NÄR MAN SOM HYCKLANDE PRÄST
ARRANGERAR EN LEKTION I KÄRLEK PÅ EN KURS FÖR 14 ÅRIGA KONFIRMAN-
DER.
 
Kam man som hycklande präst inte vara någonstans och inte göra någonting, kanske man
inte ens ska vara hycklande präst, och definitivt inte präst.
 
Vi får inte de samhällen vi inte skapar.
 
VI FÅR DE SAMHÄLLEN VI SKAPAR.
 
Och nu har vi fått ett samhälle där det i ansvariga kretsar anses acceptablet att dela ut
knullmedborgarmärken på konfirmationsläger.
 
Men det tycker man bara så länge föräldrana inte känner till det, när föräldrarna
känner till det tycker man inte så längre.
 
Nu vet vi vad det nya Alliansstyrda Sverige står för.
 
KNULLMEDBORGARMÄRKEN
 
Vi får som sagt det samhälle vi skapar, och detta samhälle har kristdemokraterna helt glatt
låtit växa fram, kanske man gjort studieresor till Sodom och Gomorra.
 
Det är inte utan att man blir förundrad.
 
KNULLMEDBORGARMÄRKEN SPEGLAR
NOG GANSKA BRA VÅRT VÄRDEGRUNDS-
ARBETE.
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Vi i Alliansregeringen har många utmaningar framför oss, och ibland tycks det som
om vi blir angripna från alla håll.
 
Ett oväntat angrepp kom i dagarna från den där Littorin, jag kommer inte ens ihåg
förnamnet. Denne menar nu att vi i Alliansregeringen ska ägna oss åt välfärdsfrå-
gor.
 
Här man man verkligen tala om att slå in öppna dörrar, vi har under sex år inte gjort
annat än att ägnat oss åt välfärdsfrågor, det finns inte ett välfärdsområde där vi inte
skurit ner kraftigt, så prata inte med oss om välfärdsfrågor.
 
Ett annat angrepp blir vår ansvarsfulle försvarsminister Karin utsatt för. Många menar
att det är anmärkningsvärt att hon ifrågasätter och kritiserar Försvaret så ihärdigt.
 
Detta är fullt i sin ordning, Karin är ihärdig, hon kämpade hårt för att bli mer än Kapten
i Försvaret, men hennes kompetens var tydligen inte i nivå med denna ihärdighet.
 
Vi förstod att hon kände sig bitter för detta, och det var en bra grund för att kunna an-
förtros arbetet att avskaffa Försvaret.
 
Och i egenskap av minister är hon ju inte heller beroende av att besitta den kompe-
tens hon tydligen inte hade i Försvaret.
 
Men helt utan kompetens är hon inte, hon lyckades nu hitta rester av försvaret, som
vi trodde inte fanns, och det har skapat utrymme för ytterligare nedskärning på 500
miljoner.
 
Man ger sig också på vår justieminister och hävdar att inte heller hon har någon er-
farenhet. Det finns ingen som har så omfattande erfarenhet av att avskaffa lag och
ordning, under de senaste åren har hon säkerställt att vi har mest våldtäkter i Europa
och att det skjuts på våra gator varje dag.
 
Jag skulle vilja se den som ansvarsfullt kan åstadkomma något liknande.
 
Vi går nu vidare i vår ansvarsfulla politik, när det gäller att bli av med alla barbariska
inslag i vår kultur. Som en försöksverksamhet har vi därför inför en ny nationell sym-
bol för ungdomar.
 
Det gamla simborgarmärket kommer nu att ersättas av knullmedborgarmärket. Särskilt
kristdemokraterna har varit pådrivande i denna fråga, då man ser detta som en sym-
bol för sitt framgångsrika värdegrundsarbete.
 
Många upprördes i går över att en gravt funktionsstörd CP skadad, inte centerpartist
är väl bäst tillägga, blev utfrågad av Försäkringskassan. Efter att ha haft assistensstöd
sedan 1994 blev han nu utfrågad vad han gjorde på toiletten och hur länge han kissade
och bajsade. Kritik har riktats mot frågeställningen, då en del anser att alla borde veta
vad man gör på toiletten.Försäkringskassan vet inte detta, det ingår inte i deras upp-
drag att veta det, så man måste fråga sig fram.
 
Sedan måste ju alla förstå att vi måste dra ner på det omfattande assistansstödet till
gravt funktionshindrade svenskar, i annat fall finns inte tillräckligt utrymme att ge detta
stöd till utrikesfödda, som låtsas behöva det.
 
Den som utsattes för detta och blev utfrågad hur länge han kissade och bajsade, tycks
ha känt sig kränkt. För att unvika att kränkta känner sig kränkta har vi instruerat Försäk-
ringskassan att kalla alla kränkningar för integritetsnära utfrågning.
 
Nu tycks polisen vara framme igen, när vi lyckades avstyra att de grep illegala i T banan,
ger de sig nu på illegala i Botkyrka, Det tycks som om vi hela tiden får utöka frizonen för
utrikesfödda, som är kriminella.
 
Polisen motiverar sina avskyvärda handlingar att man vill motverka att det bildas ett para-
lellsamhälle i Botkyrka.
 
Där har vi samma målsättning, får vi bara mer tid på oss kommer vare sig Botkyrka eller
Södertälja att vara parallellsamhällen, de kommer att vara normgivande.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
AE
 
 

MALMÖ SÄTTER SIG PÅ KARTAN, IGEN

Den hemska verkligheten gör sig påmind
 
Det visar sig gång på gång, åter och åter.
 
DET SOM INTE ÄR HÅLLBART HÅLLER INTE I LÄNGDEN.
 
Rosengårdsskolan var inte hållbar och höll inte i längden. Inte heller Rosengård
är i nuvarande utforming hållbart i längden, frågan är hur länge stadsdelen hål-
ler.
 
ELLER INTE HÅLLER, FÖR DET ÄR VÄL MER RELEVANT.
 
När och om Rosengårdsskolan läggs ner uppstår frågan, vad händer nu ?
 
Kan möjligen det vara första steget på dagisfröken Annie Lööfs ambition
om slopad skolplikt.
 
I det här fallet tycks det i så fall vara en anpassning till verkligheten.
 
Barn och ungdomar som inte går i skolan, utifrån vad vi menar med att gå
i skolan, fortsätter att inte gå i skolan.
 
En mer trolig och sannolik utveckling är att det bussas och integreras, så att ele-
verna från Rosengård gör att det inte blir hållbart på övriga skolor heller.
 
Skälet till att Rosengårdsskolan eventuellt läggs ner är ju att elever, som har äd-
lare ambition än att elda upp skolan, och lärare med ambitioner flytt skolan.
 
Bussning och integration medför ju då att lärare och vissa elever måste
fly en gång till.
 
Dessutom är ju bussning i Malmö numera farligt. Elever med en högre kultur än
vår egen barbariska kultur tycks ju nu fått för vana att värma upp sig genom att
elda i bussar under gång.
 
Så bussning är nog inte bra, och inte heller ska lärarna behöva fly en gång
till.
 
Dagisfrökens förslag är kanske inte så dumt i det här fallet, slopa den skolpligt som
ändå inte gäller och låt barnen elda bäst de vill. De kanske också får lite mer tid att
öva stenkastning.
 
Men när det gäller det stora ohållbara, hela Rosengård, blir det ju svårare när det
visar sig att det inte håller.
 
Sprida dessa över hela landet kan ju innebära att hela landet blir ohållbart.
 
OCH DÅ HAR JU FREDRIK REINFELDT OCH ERIC ULLENFÅN FÅTT SOM DE
VILL.
 
Och det är ju ingen som vill, vettig är väl bäst tillägga, men dessa tycks ju bli färre
och färre, så vem vet.
 
Hela Sverige ohållbart, tanken svindlar.
 
DET MEST SVINDLANDE ÄR NOG ATT DET REDAN SVINDLAR.
 
 
 
Haveri här också
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Tro det eller inte, men idag är jag på gott humör, i vart fall är jag inte bitter. Social-
demokraterna ger oss nu stöd i en av våra viktigaste frågor.
 
Alla vet ju att Sverige är det land i Europa där judeförföljelserna är mest omfattande.
Här har Ilmar och jag gjort ett bra jobb, men vi har haft svårigheter att hitta alla judar.
 
Grenar av socialdemokratin tycks nu vara beredda att hjälpa oss hitta de judar vi
själva inte hittat.
 
På en webbplats föreslår man nu att alla judar ska märkas med en lapp. Vi kan ju
vara lite självkritiska här, det borde vi kunnat tänka ut själva, Adolf använde ju redan
på 40 - talet den möjligheten.
 
Våra goda vänner i Miljöpartiet tycks också vara angelägna att bistå oss i vårt reform-
arbete. Man föreslår nu där att ambulanser och helikoptrar ska ersättas av cykelsjuk-
bårlag.
 
Detta tycks vara en utmärkt lösning, vi har ju ansvarsfullt skärt ner antalet vårdplaster,
så att vården nu blivit mycket billigare. Att vissa då inte får plats får man då räkna med.
 
Lösningen med cykelsjukbårlag tycks här passa som handen i handsken, dessa sjuk-
transporter komma att ta så lång tid, att inga vårdplaster ibland erfordas.
 
Är man förutseende och anskaffar cyklar utan växel kanske vi inte behöver några vård-
platser alls.
 
Förslaget passar också in i den utveckling som tycks ske på cancerområdet, allt fler
drabbas av döende cancer. Dessa cykelbårsjuklag tycks vara lämpliga för att tran-
sportera dessa döende cancerpatienter till arbetsförmedlingen, så att de kan ligga
till arbetsmarknadens förfogande.
 
När man kommer in på arbetsförmedlingen har jag svårt att hålla min ilska tillbaka. I
sitt yttrande över våra pensionsförmåner menar arbetsförmedlingen att vi inte ska ha
bättre förmåner än andra.
 
Man tycks helt omedveten om vem som utser generaldirektörer.
 
Detta leder in på alla de förmåner vi gett oss själva, dessa är nu så många att vi är be-
redda att dela med oss till andra. Vi har därför påbörjat en försöksverksamhet i Höga-
näs, där alla utrikesfödda ska få förtur i bostadskön.
 
Vissa kritiska synpunkter har vi erhållit på detta, men vi har lyckats stoppa allvarligare
kritik, genom att beskylla kritikerna för att vara rasistiska.
 
Svenskarna ska överhuvudtaget vara glada att de får stå i kö, men det innebär ju inte
att de ska tilldelas bostäder som andra.
 
Vi nås i dag av nyheten att en 3 åring var nära strypt på en förskola. Det visar sig här
att värdegrundsarbetet och ansvarstagandet lever upp till våra moderata ambitioner.
 
Rektorn menar att inget fel begåtts och att personal varit på plats, men inte varit där.
Rekorn ifråga ingår i Försvarsberedningen och för därifrån med sig sitt ansvarsfulla för-
hållningssätt.
 
Vi har ett försvar, men ingen vet var det är.
 
Margot Wallström är nu utsedd att ingå i styrelsen till Postkodlotteriet. Jag har köpt
några lotter där, och tycker väl att antalet nitlotter redan räcker.
 
Skandalen i Göteborg angående rostiga spårvagnar tycks växa hela tiden, trots att
politiker lämnar förklaringar hela tiden.
 
Ansvarslösa kritiker menar nu att politikernas förklaringar inte håller, och på sätt och
vis kan jag instämma i detta.
 
Driver man en politik som inte håller, håller inga förklaringar i världen, det är bara att
titta på våra privatiserade skolor och vårt försvar. Det där sista var menat som ett
skämt, för där finns ju inget att titta på.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önksar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
         
När jag fått min förmån ska han få sin,
ni andra barbarer kan gott vänta
AE
 
 

DÖDA ALLA GAMLA BARBARER

Nu ska alla gamla resnas bort
 
Läkemedelsförmånsverket är ganska okänt och har levt i skymundan.
 
Nu för söker man krypa fram ur anonymiteten och man väljer ett ganska så
drastiskt sätt.
 
MAN SLÅR PÅ TRUMMAN FÖR ATT ÖVERLEVANDEN FÖR GAMLA ÄR
FÖR LÅNG.
 
Nu ska de gamlas liv göras kortare så att de dör fortare.
 
Man skriver då om sitt nya projekt, som formulerats av våra ansvarsfulla politiker:
 
"FÖRLÄNGD ÖVERLEVNAD FÖR DEN HÄR ÅLDERSGRUPPEN, GAMLA, GER
UPPHOV TILL ÖKADE SAMHÄLLSKOSTNADER".
 
Bara för att ingen ska missförstå budskapet förtydligar man sig:
 
"LYCKAS GAMLA FÖRLÄNGA SIN LEVNAD MED MEDECINER BIDRAR DE INTE
TILL SAMHÄLLSEKONOMIN OCH ÄR ENBART EN BÖRDA FÖR SAMHÄLLET".
 
Hitler kunde inte sagt det tydligare:
 
ONYTTIGA SKA BORT, OCH HAN SÅG TILL ATT ONYTTIGA KOM BORT.
 
NU SKA ALLTSÅ DET ANONYMA VERKET GÖRA SIG KÄNT GENOM ATT GÖRA
SOM HITLER, SE TILL ATT DE ONYTTIGA FÅR EN KORTARE ÖVERLEVNAD.
 
På ren svenska alltså:  DÖDA DE GAMLA SOM ÄR EN BÖRDA.
 
Det uppfinningsfinniga verket har också en lösning på hur man ska genomföra detta upp-
drag man fått av den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Man ser till att de inte får verksamma medeciner, så vips, så dör de.
 
GENIALT, HÄR SPARAR DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN PÅ TVÅ OM-
RÅDEN.
 
Dels ingen kostnad för verksamma medeciner, dels ingen kostnad för de gamla bör-
dorna.
 
De gamla bördorna som skapade det land, som nu tackar för detta genom att döda de gamla
bördorna.
 
Och bakom detta uppdrag ligger alltså den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Uppgifter tyder nu på att man ska bli ännu ansvarsfullare.
 
MAN UNDERSÖKER MÖJLIGHETERNA ATT TA FRAM ANDRA VERKSAMMA MEDE-
CINER, SOM KRAFTIGT FÖRKORTARE ÖVERLEVNADSTIDEN.
 
Cyankalium har förts på tal enligt vissa källor.
 
Men källor uppger att det finns en spittring inom regeringen, och det gäller vilket som är
billigast.
 
LÅTA DE GAMLA LEVA LITE TILL UTAN MEDECENIER, MED DEN KOSTNAD DETTA
MEDFÖR, ELLER GE DOM CYANKALIUM, MED DE KOSTNADER DETTA MEDFÖR.
 
Källor uppges nu göra gällande att det för stunden lutar åt det senare alternativet:
 
DÖDA DE GAMLA SÅ FORT SOM MÖJLIGT, KOSTA VAD DET KOSTA VILL.
 
För att ingen ska missförstå omfattningen av detta ansvarsfulla uppdrag understryker den
ansvarsfulla Alliansregeringen att ingen analfabet ska få förkortad överlevnad, det gäller
bara de gamla barbarer, som byggt upp landet.
 
Fri sjukvård är ju fri sjukvård menar man, för vissa.
 
Fredrik Reinfeldt uppges se stora fördelar med detta projekt, girigheten i samället
är nu så befäst, att han utgår ifrån att alla unga ska rösta ihjäl alla gamla, de får ju
då behålla mer.
 
Han är därför förhoppningsfull att alla unga ska rösta på moderaterna.
 
                               
 
   Jag ska leva                                          Ni ska dö
   AE                                                                 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
I dag hälsar jag speciellt alla gamla välkomna till en ny dag, då vi arbetar för att
de gamla inte ska få så många nya dagar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och alla gamla.
 
Vi har nu gett Läkemedelsförmånsverket instruktioner att alla gamla ska dö så fort
dom möjligt. I samarbete med Regeringskansliet har därför verket utarbetat nya rikt-
linjer. Grundbulten i denna nya ansvarsfulla politik formuleras då:
 
"Förlängd överlevnad för åldersgruppen gamla ger upphov till ökade samhällskost-
nader".
 
Det är ju alldeles uppenbart, som vi ansvarsfulla moderater ser det, att denna för-
längda överlevnad är en börda för samhället. Verket har därför instruerats att dra ner
på biliga och verksamma medeciner, så att denna samhällsbörda blir mindre.
 
Vi håller nu också på att i samråd med verket ta fram andra nya verksamma mede-
ciner, som aktivt verkar för att överlevadstiden blir mindre och samhällsbördan inte
så stor.
 
Förebilden för detta ansvarsfulla projekt har vi hämtat från våra tidigare själsfränder
i Nazi Tyskland, där tycke man inte heller om människor som sågs som bördor.
 
Självklart kommer denna kostnadsbesparing inte att tillämpas på ankommande anal-
fabeter, tvärtom ger det reformutrymme för att ge dem ännu mer pengar.
 
Vi driver också andra ansvarsfulla och framgångsrika projekt, när det gäller dessa
samhällsbördor.
 
För att få bort samhällsbördorna så fort som möjligt drar vi nu ansvarsfullt och fram-
gångsrikt ner antalet äldreboenden. Säskilt i Göteborg har detta visat sig framgångs-
rikt, då pånga gamla dör i förtid i avvaktan på plats på äldreboende.
 
Vi får nu uppmuntrande uppgifter rörande kunskapsutvecklingen i skolan. Tidigare
har denna utveckling varit nedåtgående, men den trenden är nu vänd. Genom att
skolorna nu skriver ut allt högre betyg för samma resultat, en del kallar det betygs-
inflation, slår man två flugor i en smäll.
 
Dels ökar kunskapsutvecklingen, dels ökar antalet elever till vissa skolor, så att de
kan höja. riskkapitalens avkastningskrav.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, och alla gamla, i vart fall de som fortfarande
lyckas överleva våra reformer.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
I morgon är det min ansvarsfulla förhoppning, att det ska finnas färre samhällsbördor
att önska en fortsatt trevlig dag.
                                
 
Gamla samhällsbördor måste bort, det är vi överens om
AE

ROSENBAD FÖRPESTAR LUFTEN

Svinen förpestar vatten och luft
 
I KIna har man hittat ungefär 2000 döda grisar, både kultingar och fullvuxna svin,
som förpestat floden de hittats i.
 
Vi vet ju sedan länge att levande svin förpestar  luften, nu vet vi att de döda för-
pestar vatten.
 
Som tur är förpestar levande kultingarn luften mindre än fullvuxna svin.
 
ANNARS HANDE MAN INTE KUNNAT VISATS I OMGIVNINGARNA KRING
ROSENBAD.
 
För där tycks kultingar ha tagit över, de fullvúxna svinen är i klar minoritet, vuxna
allianspolitiker tycks vara ett minne blott.
 
Så inget ont utan att det har något gott med sig, håller man för näsan och
går snabbt kan man passera Rosenbad.
 
Kultingarna i Rosenbad
AE

PER NUDER UTAN HJÄRNSKAKNING

Ägnar sig åt fortsatt utförsåkning
 
När Mona Sahlin kom till makten åkte Per Nuder ut.
 
Tydligen fick han blodad tand av detta, och har fortsatt att åka utför. Men
stupet var tydligen för brant, eller förmågan för liten , för slidan den slant.
 
Per Nuder blev uppenbarligen svårt skadad, men tycks ändå vid gott mod.
 
Vid den här typen av olyckor brukar skadorna vara omfattande, och hjärn-
skakning tillhör rutinerna.
 
I likhet med många andra politiker har Per Nuder svårt att få hjärnskak-
ning.
 
Och det fick han inte heller, av lättförklarliga skäl, han är ju politiker.
 
 
Hjärnskakning, hur skulle jag få det ??
AE

BORÅS STAD FÖRSÄMRAR FÖR SKADADE

Välfärd på ett sluttande plan
 
Så var det alltså dags igen, välfärden i Borås tar åter ett steg tillbaka, och sättet
och motiven är alltid desamma.
 
Modborgarna får det bättre när de får det sämre och inte ska det sparas när
det ska sparas.
 
Rita Johansson, stadsdelschef, agerar som alla andra i detta system.
 
Utgår ifrån att väljarna är idioter som inte begriper ett dyft.
 
Nu ska alltså inte svårt skadade, som opererats, rehabiliteras på kortidsplatser, nu
ska de förvaras hemma.
 
EN FÖRVARING ÄR JU BILLIGARE ÄN EN REHABILITERING.
 
Och argumneteringen för försämringen är den gamla vanliga, dimridå på dimridå.
 
Det uppges nu att de flesta vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt.
 
OM NÅGON VILL FÖRVARAS OCH BO KVAR I SITT HEM SÅ LÄNGE SOM MÖJ-
LIGT EFTER EN OPERATION ÄR NOG VEDERBÖRANDE KAPABEL ATT TRÄFFA
DETTA VAL HELT PÅ EGEN HAND.
 
Borås Stad behöver alltså inte hjälpa den operade på traven för att vederbörande ska för-
stå att han/hon helst vill vara hemma.
 
Och sedan uppges det att det är bra att de får träna i sitt eget kök och på sin egen
toilettet.
 
DET FINNS ANLEDNING ATT TRO ATT DET BLIR TILLFÄLLLE TILL MYCKET TÅLA-
MODSKRÄVANDE ÖVNING I DET EGNA KÖKET OCH DEN EGNA TOILETTEN.
 
Vi har sett dessa täningar och övningar hemma förut. Tidigare har det hetat att äldre också
vill vara kvar hemma så länge som möjligt.
 
Resultatet har här ofta blivit att de legat ensmma hemma i sin sängar och tränat men inte på toiletten, utan i sängen.
 
Det finns knappast någon anledning att tro annat att träningen här ofta får samma inriktning,
träning på toiletten sker i sängen.
 
Självklart sker inte detta systemskifte för att spara pengar, menar Rita Johansson. Antingen
begriper Rita själv inget av något eller också utgår hon ifrån att ingen av oss andra begriper
något av något.
 
Bägge delarna lika illa, men vi börjar bli vana med detta.
 
Sedan tror Rita Johansson att rehabiliteringen går snabbare när människor är i sin trygga
hemmiljö.
 
Vilken trygg hemmiljö, den kanske känns allt annat än trygg om man inte kan träna
i det egna köket och den egna toiletten.
 
DEN STÖRSTA TRYGGHETEN LÄR NOG DEN OPERERADE UPPLEVA OM MAN SJÄLV
FÅR VÄLA TRÄNINGSPLATS, TRYGG KORTTIDSPLATS ELLER OTRYGG HEMMILJÖ.
 
Men för att få en sådan riktig trygghet på plats måste vi ju ha både andra politiker och stads-
delschefer.
 
Och det har vi ju inte, så det blir till att träna på den egna toiletten i den egna sängen.
 
Man kan ju undra varför Borås Stad genomför en sådan systemförändring, när den blir
dyrare för Borås Stad, för det blir den ju, enligt Rita Johansson.
 
Eller blir den inte ?
 
Vi kan nog ta bort frågetecknat, däremot kan vi inte ta bort de som ligger bakom detta.
 
 
 
Man hittar mig lite varstans
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
I dag är jag bittrare än vanligt, och det vill inte säga lite. Nu kommer YouGo med
nya rekordsiffror för SD, och jag som sagt att man inte får rösta på dessa kackor-
lackor.
 
Men vi i den ansvarsfulla Alliansregeringen vet hur man kommer till rätta med dessa
demokratiska problem. Vi var framsynta när vi rekryterade politiker, präglade av sin
miljö från Balkan och Somalia. Folkpartiet visar nu sina bästa sidor, när den balkan-
inspirerade politkern Jasenko Selimovic visar vägen för hur vi ska lösa valet 2014.
 
Jag kunde inte ha kommit på det bättre själv, att förbjuda folk att rösta fel, här ligger
ju nyckeln till framgång. Formulerar man då reglerna rätt kan de ju mynna ut att
att det bara är rätt att rösta på Alliansen. Då spelar det ju ingen roll om CP och KD
är utraderade nu.
 
Får man inte rösta på någon annan, vinner vi ju ändå.
 
Tack Folkpartiet och Jasenko Selimovic, Adolf och Josef sänder Er också säkert
en varm hälsning.
 
Hade jag haft något en sten kunde falla ifrån hade jag sagt att en sten fallit från det jag
inte har, heller.
 
Nu vinner vi valet ändå, trots YouGov och väljarna, tack Jasenko Selimovic, vi ska genast
tillsätta en författningsdomstol, som gör att vi vinner valet.
 
Nu börjar forskare och annat löst folk ha en massa synpunkter. Den där Gunnar Sandelin
skriver nu en bok, som kommer ut i mars, men titeln: "Invandring och mörkläggning".
 
Man sällar sig där till den där Assar Lindbeck, som hävdar att Sverige inte klarar anstorm-
ningen, och påstår att vi tappat kontrollen.
 
Vi har aldrig haft någon kontroll att tappa, för oss är det viktigare att slå sönder det svenska
samhället, tack än en gång Jasenko Selimovic.
 
Även Maria Ferm gnäller och har för sig och hotar nu med att miljöpartiet ska lämna samarbetet
med oss, om vi inte gör som de säger.
 
Jag säger då det, vad är det för en värld vi lever i. Vi har aldrig haft något samarbete med MP
och kommer aldrig att ha det. Däremot utnyttjade vi dem för att få till stånd en lösning i en
viss fråga, och det kan vi tänka oss göra igen, på samma sätt vi moderater utnyttjar folkpar-
tiet, centerpartiet och kristdemokraterna.
 
Att det inte längre finns så mycket att utnyttja är ju en helt annan sak. Med en författningsdom-
stol i ryggen behöver vi ju inte heller bekymra oss om detta heller.
 
Maria Ferm tycks inte heller hänga med. det finns ju inte längre några illegala, dessa är ju
nu alla legala, så här slås öppna dörrar in igen.
 
Framgångarna i Malmö blir allt tydligare. Nu senast blev en 12 åring rånad och det mesta
tyder på att rånarna kom från Jasenko Selimovics hemtrakter, så än en gång Jasenko Seli-
movic, tack för allt.
 
Nu gnälls det också på ett antal ställen över att flyktingar får förtur till bostäder. Jag är så
innerligt trött på dessa svenskar, det ska bli skönt när de är i minoritet. När det gäller för-
tur till bostäder ska de vara tacksamma att de ges möjlighet att betala bostäderna för de
som får förtur, ju fler förturer desto snabbare en högre kultur, som jag brukar säga.
 
Som sagt, mina vänner Waberi och Jasenko Selimovic var lyckade satsningar, nu behöver
man inte driva valarbete överhuvudtaget, det är bara att hänvisa till förvaltningsdomstolen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag, särskilt Jasenko Selimovic är värd en trevlig dag, en mycket trevlig dag, tänk vad
det går att åstadkomma när folk inte får rösta fel.
 
                                                               
Författningsdomstolar kan uträtta underverk, då röstar folk inte fel.
AE

HITLER HAR TAGIT ÖVER FOLKPARIET

Nu är det öppna kort som gäller
 
Aldrig har ledande politiker i Sverige visat sådant förakt för demokratin som idag.
 
Förr var Folkpartiet ett demokratiskt parti, men det var en gång det.
 
Nu har vi Eric Ullenfån och få vill väl förknippa honom med demkokrati.
 
Men Eric Ullenfån är för det mesta oförarglig och är väl personligen inte förmö-
gen att göra en fluga förnär.
 
Däremot tycks han ha hittat en riktig diktaturkramare och utsett denne till
statssekreterare.
 
NU MÅSTE VI KOMMA IHÅG NAMNET OCH ALDRIG GLÖMMA DETTA, PÅ
SAMMA SÄTT VI ALDRIG FÅR GLÖMMA HITLER, STALIN MAO OCH EN
DEL ANDRA.
 
Den dagen vi glömmer dessa är vi illa ute, vaksamheten får aldrig upphöra.
 
Namnet är alltså Jasenko Selimovic och han är statssekreterare hos Eric
Ullenfån.
 
Hitler, Stalin och Mao och en del andra hade inte mycket till övers för andra
partier, det har inte heller statssekreterare Jasenko Selimovic.
 
HAN MENAR NU ATT DEMOKRATIN ÄR SVAG OCH ATT FOLK IBLAND RÖSTAR
FEL.
 
Men för statssekreterare Jasenko Selimovic räcker det inte att folk röstar fel,
 
DE SKA OCKSÅ HINDRAS FRÅN ATT RÖSTA FEL, PRECIS SOM HITLER, STALIN
OCH MAO TYCKTE, INGEN FÅR RÖSTA FEL.
 
Statssekreterare Jasenko Selimovic vill nu införa en författningsdomstol, som
ska hindra folk från att rösta fel.
 
VARFÖR INTE STOPPA IN DE SOM RÖSTAR FEL I KÄLLAREN PÅ KREML NÄR
MAN ÄNDÅ HÅLLER PÅ.
 
Men det är bra att statssekreterare Jasenko Selimovic talar ur skägget, nu vet vi var
vi har Folkpartiet.
 
FOLKPARTIET VILL HINDRA FOLK FRÅN ATT RÖSTA FEL, VILKET PER DEFINTION
ÄR ATT AVSKAFFA DEMOKRATIN.
 
Nu vet vi detta.
 
Vi vet också en annan sak.
 
VILL VI BLI AV MED DEMOKRATIN, SÅ ATT FOLK INTE KAN RÖSTA FEL, SKA VI
RÖSTA PÅ ALLIANSEN, VILL VI BEHÅLLA DEMOKRATIN SKA VI GÖRA SOM MAN
GJORDE MED HITLER.
 
Göra oss av med Folkpartiet.
 
Egentligen borde det vara helt otänkbart i Sverige år 2013.
 
Ett parti i den regerande alliansen vill göra sig av med demokratin, så att folk inte kan
rösta fel.
 
Man får väl utgå ifrån att denna föreslagna författningsdomstol får interneringsläger till sin
hjälp.
 
HUR I HIMMELSENS NAMN KUNDE DET GÅ SÅ HÄR LÅNGT, LEDANDE FOLKPARTIST
VILL ALLTSÅ AVSKAFFA DEMOKRATIN OCH HINDRA FOLK FRÅN ATT RÖSTA FEL.
 
Det blir med detta lite lättare att förstå en del av vad Erick Ullenfån sagt i olika frågor.
 
Att diktaturkramaren Jasenko Selimovic har ansvarspredikantens stöd är ju en självklarhet.
 
Ansvarspredikanten vill också hindra folk att rösta som de vill, inte genom en författ-
ningsdomstol, mem väl genom att underblåsa politiskt våld mot de som röstar fel.
 
HUR KUNDE DET GÅ SÅ HÄR LÅNGT I SVERIGE ÅR 2013.
 
Och vad säger olkpartister ute i landet, vill de också inrätta en författningsdomstol, som hind-
'rar folk att rösta fel.
 
Det bör nog klarläggas inför valstupet 2014.
 
Att förfölja judar i Malmö förvånar nu inte heller längre, det brukar också den här typen
av tyranner göra.
 
 
Återuppstånden i Folkpartiet
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till denna soliga dag.
 
Natten har varit så lugn, att det nästan känns onaturligt, endast 2 större anlagda
bränder är rapporterade, en idrottsanläggning i Kungälv och en skola i Uppsala.
 
Vi ser dock detta som en ren tillfällighet, då vi ännu inte lyckats bygga så många
fritidshem att man inte behöver bränna ner skolorna.
 
Räddningstjänsten har lyckligtsvis utvecklat en rationell syn på dessa bränder.
Man menar, ligger det något brännbart i vägen är det lätt att det börjar brinna.
Med den grundsynen ser vi inte skolbränderna som något större problem.
 
Lite skottlossning på gatorna har också gjort att natten blivit lugn i Stockholm.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen har under de gångna åren lyckats på nästan
alla områden, men vi har inte nått ända fram i alla avseenden.
 
Det visar sig nu att utrikesfödda fortfarande är utsatta för strukturell rasism. Den
senaste statistiken visar att en nyanländ mamma med 3 barn, skattefritt bara får
21 800:- i månaden, och detta kan vi inte vara nöjda med. Det är bara det dubbla
mot vad en genomsnittlig svensk mamma tjänar, och med dessa låga nivåer kan
vi knappast infria vårt mål att förändra Sverige i grunden.
 
Ges vi ett förnyat förtroende att ansvarsfullt styra landet under ytterligare 4 år måste
vårt mål bli att denna utrikesfödda mamma med 3 barn skattefritt ska få minst det fyr-
dubbla jämfört med en arbetande svensk mamma.
 
När dessa upgifter blev kända kallade vår ansvarsfulle vän Fredrik Malm dessa upp-
gifter för vandringssägner, inte kunde en utrikesfödd mamma få så lite menade han.
 
Men efter att han räknat ett antal gånger kom han fram till att denna vandringssägen
visade sig korrekt, den utrikesfödda mamman var tvungen att släpa sig fram på des-
sa små skärvor.
 
Min gode vän, moderaten Christer G Wennerholm, har fått utstå mycket kritik dessa
dagar. Man menar bland att att hans förtjänstfulla insatser inte förenats med att han
tillsatts i demokratisk ordning.
 
Man blir nästan skrämd av detta oförstånd, hur skulle en moderat som Christer G
Wennerholm kunna bli vald, om det skedde under demokratiska former, det är ju
en ren omöjlighet.
 
Nästa steg är väl att man menar att jag skulle kunna bli vald, om det skedde i demo-
kratiska former, det är då en salig tur att det styrs av partigruppen.
 
Tyskland tycks inte ha gjort sig helt fria från sin rasistiska grundsyn. På vissa håll
menar man att gruppen romer kissar och bajsar överallt, bland annat i trappupp-
gångar och att detta medför att tyskarna själva inte kan bo kvar i dessa områden.
Man går så långt att man hävdar att behöver man bajsa, drar man bara ner byxorna
och bajsar på platsen.
 
Detta är i Tyskland, här hemma vet vi ju bättre, och för att visa att vi har rätt, bjuder
vi in så många romer som möjligt för att komma och hämta pengar.
 
Maria Leissner och Eric Ulllenfån uppger sig dessutom villiga att härbärgera så många
som möjligt själva, och skojar om att de inte har något emot lite bajs i trappuppgången.
 
Många menar att moderaterna i nästa val kan tvingats samverka med miljöpartiet. Det
visar sig nu att detta parti är så opålitligt att en sådan samverkan knappast är möjlig.
 
En miljöpartist i Uddevalla har utvecklat en säregen uppfattning, och menar att man
inte kan dra ner hur mycket som helst på skolans område, bara för att tillgodose, vad
hon kallade högljudda krav från vissa invandrare. När detta blev känt avsa hon sig
självklart alla politiska uppdrag.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen kan aldrig samverka vare sig mer enskilda eller
partier, som intar den ståndpunkten att man inte kan skära ner hur mycket som helst
på skolans område för att tillgodose högljudda invandare.
 
I just detta fallet hade invandrarna alla skäl i världen att vara högljudda, deras boende
uppfyllde inte hotellstandard av högsta klass, och så kan vi ju inte ha det.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
AE
.

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny solig vårdag.
 
Vi ser nu dag för dag hur vår jobblinje blir allt framgångsrikare. Framför allt är det
den ansvarsfulla arbetskraftinvandringen, som visar sig särskilt lyckad.
 
Som ett led i en tvåstatslösning i Malmö har vi premierat romer som arbetskraftsin-
vandrat till Malmö.
 
Satsningen har nu visat sig oerhört lyckad, nästan 20 % av arbetskraftinvandrin-
går till jobbet varje dag, vissa dagar i alla fall.
 
Övriga 80 % har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden på grund av strukturell
rasism, då det visat sig att dessa romer från Serbien har en något lägre IQ än vanligt,
genomsnittet ligger kring 80 i stället för som normalt 100.
 
Detta kommet vi att lösa med lägre krav i utbildningen, så att alla får få samma för-
utsättningar, det är viktigt att vi inför framtiden höjer vår konkurrenskraft på detta
sätt samtidigt som vi skapar allas lika rätt till utbildning.
 
Gränspolisen har nu äntligen upphört med sitt arbete och gränserna suddas ut allt
mer mot ordningspolisen. Snart har vi nått vårt ansvarsfulla mål att ingen polis arbe-
tar, vare sig inom gränspolisen eller ordningspolisen.
 
Vi noterar med detta också  att Annie Lööf fått de frizoner hon önskat. Som en logisk
följd av denna utveckling kommer vi inom kort med ett regeringsbeslut som innebär
att alla illegala och kriminella i landet är legala och laglydiga.
 
Tågskandalen I Göteborg öppnar upp öronen på många av oss. Det visar sig nu att
även i denna affär visste alla i ett tidigt skede vad de nu säger att de inte visste.
Den kritik som då tidigt framfördes valde politikerna i Göteborg att inte lyssna till
och här har de vårt fulla stöd.
 
Man kan som politiker inte lyssna till kritik om man saknar öron, detta har dock
hos oss politiker kompenserats med andra vitala organ.
 
I Norge har nu en lärare uppmanat sina elever att dricka lärarens blod, och detta
tycks också ha väckt en viss uppmärksamhet.
 
Vi politiker, och då främst vi moderater, finner inget uppseendeväckande i detta.
I MUF uppmuntrar vi i ett tidigt skede alla våra unga moderater att vara så blod- törstiga som möjligt.
 
I USA har man nu hittat en isolerad fånge, som man glömt bort, och även detta
tycks ha väckt stor uppmärksamhet, något som tyder på att man fokuserar på
fel saker i USA, som vanligt.
 
Här hemma har vi sedan länge glömd bort och isolerat våra gamla i takt med att
hemtjänsten ökat sina avkastningskrav.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet. Jag vill också understryka att vårt regerings-
alternativ aldrig varit starkare än nu, då vi snart har 40 % av väljarna bakom oss.Vårt
regeringsalternativ blir också allt starkare i takt med att CP och KD hamnar allt
lägre under 4 %.
 
Att socialdemoklraterna nu nästan ensamt är lika stora som vi alla andra som är
kvar, förändrar inte denna ansvarsfulla retorik, det gäller att hålla fast vid retori-
ken även om verkligheten förändras, något vi inte brukar ha svårt för.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE

ENTERPARTIET LIDER AV TORGSKRÄCK

Centerpartiet blir allt mindre
 
Demoskop senaste undersökning visar ett parti som är på väg att försvinna.
 
Först försvinner förståndet, om det funnits något, sedan försvinner det
andra.
 
FÖRSTÅNDET ÄR JU REDAN BORTA, MEN HAR FÅTT EN FRIZON I T
BANAN.
 
Bättre förekomma än förekommas tycks Fredrik Federley tycka.
 
Kan man inte bli omvald, kan man ju säga att man inte vill bli omvald,
bättre fly än illa fäkta.
 
Genom Fredrik Federley avgång från riksdagen uppges partiledningen sig stå
inför en stor kris.
 
Vad händer om Fredrik Federley väljer att inte heller rösta på centerpartiet.
 
DÅ ÄR RISKEN STOR ATT VÄLJARANDELEN REDUCERAS FRÅN 3,0 %
TILL EN ÄNNU LÄGRE NIVÅ, EN HEL PERSON FÖRSVINNER JU.
 
Kvar kanske bara blir dagisfröken Annie Lööf, ankaret Per Ankersjö och
varghataren tillika jägarlobbyisten Lena Eek.
 
Erlandsson räknar man inte med längre, han uppges mest vara sysselsatt
med att räkna sina pengar, och övriga partiet hattar mest omkring.
 
Partiledningen uppges vara så desperat att man överväger att kalla in förre
miljöministern Carlgren.
 
DÅ  ÄR MAN RIKTIGT DESPERAT.
 
Lider av torgskräck
AE

DÅRHUSET LEKSAND

Idioter fortsätter att uppträda som idioter
 
När man såg Uppdrag Granskning och idioterna i Leksand, främst Cecilia
Liljeberg och Göran Migert, blev man betänksam.
 
HUR I HELA FRIDENS NAMN KAN DESSA TILLÅTAS STYRA EN KOMMUN
TÄNKTE MAN.
 
Nu styr de för all del inte kommunen, de vanstyr den, men det är ju den gängse
ordningen i dessa kretsar.
 
När man såg programmet tänkte man, mer idiotiskt kan väl ändå ingen bete sig.
 
Men ack så fel man kan ha.
 
IDIOTER SOM CECILIA LILJEBERG OCH GÖRAN WIGERT KAN, HUR KON-
STIGT DET ÄN LÅTER, BETE SIG ÄNDÅ MER IDIOTISKT.
 
Hela Sverige har i TV sett vilka idioter dessa och några till i Leksand är.
 
Den enda vettiga krishantering i ett sådant läge är att försöka vrida fkus på något
annat och försöka få folk att glömma det de sett.
 
Normalt glömmer folk ofta det de sett, och sådant här lever ofta kvar i minnet några
få dagar.
 
Men idioterna i Leksand vill att fokus ska ligga kvar att de betett sig som idioter,
ingen ska tillåtas glömma att de betett sig som idioter.
 
MAN HAR NU ALLTSÅ ANMÄLT PROGRAMMET TILL GRANSKNING FÖR ATT
INGEN SKA TILLÅTAS GLÖMMA ATT DE BETETT SIG SOM IDIOTER.
 
Jsses Maria, är det enda man kan säga, inte ens de mest kompletta idioter bor-
de kunna vara så urblåsta.
 
MEN I LEKSAND KAN DE MEST KOMPLETTA IDIOTERNA VARA JUST SÅ UR
BLÅSTA.
 
De som såg programmet inser omedelbart, att allt det som nämns ovan, inte är annat
än långtgående komplimanger.
 
URBLÅST ÄR FAKTISKT I DETTA SAMMANHANGET ETT STORT BERÖM.
 
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarfulle, kraftfulle och mentalt handikappadeansvarspredikant hälsar de
flesta av Er väkomna till en ny solig vårdag.
 
En sådan här dag kan man knappast säga att det våras för den ansvarsfulla Alli-
ansregeringen, enligt Demoskop har vi vårt lägsta stöd på fyra år.
 
Vår partisekreterare Kent Persson håller ändå humöret uppe och menar att vi mås-
te göra mer, när alla vet att vi borde göra mindre.
 
Sverigedemokraterna fortsätter också till nya rekordhöjder, men detta ser vi som
ett mindre problem. Lyckas vi bara höja invandringen ännu mer medför ju detta att
sverigedemokraterna marginaliseras i takt med detta.
 
Vi flyttar därför vårt fokus på dessa våra nya kärnväljare, analfabeter från olika länder.
För att de nu bättre ska kunna integreras kommer vi att först lära dem krypa, sedan att
gå, för att sedan lära sig sitt eget språk. Därefter räknar vi med att de ska kunna gå
till jobbet varje dag, och vi räknar med att läkarbristen blir löst med denna framsynta
satsning.
 
Genomförda kurser i cykling och kamelskötsel visar att detta är lönsamma stasningar.
 
Vår skolpolitik utvecklas nu i rätt riktning. Efter en lyckad försöksverksamhet kommer
vi nu att dela ut gratis amfetamin till alla elever, för att de vid sina prov ska kunna
minnas lite bättre.
 
Med denna reform räknar vi att vår kunskapsutveckling ska nå upp i nivå med Gambia
och Somalia.
 
Vissa rasister framför nu kritik att våra gamla allmänna värderingar nu förskjutits i en
sådan riktning att motsättningarna i samhället blivit alltför stora.
 
Inte heller detta ser den ansvarsfulla Alliansrgeringen som ett problem Lyckas vi bara
fortsätta vår ansvarsfulla flyktingpolitik kommer det inte att finnas utrymme för några
gamla allmänna värderingar överhuvudtaget.
 
I ett sådant framtida drömsamhälle kommer våldtäkter att bli så ofta förekommande
att det ses som en ny allmän värdering.
 
Detta leder in på sverigedemokraternas uteslutning för att någon läst en bok, detta
ser vi som en storm i ett vattenglas, vi måste ju vara lite ärliga, men bara ibland för-
stås.
 
Bränner kristdemokraterna bokbål på Onsala och vi anstiftar att man tar bort Tin Tin
och Pippi Långström, bör man ju kunna förbjuda folk att läsa böcker.
 
Det där med folk, rörande sverigedemokraterna, sa jag för att vara lustig, det vet ju
alla att sverigedemokrater inte är folk, det är därför de ska utrotas, gärna med våld.
Adolfs syn på förintelsen ses här som en förebild.
 
Tyvärr har det sipprat ut uppgifter om hur stora assistanskostnaderna blivit, de har
ökat från bedömda 3,5 till 25 miljarder. Bedömare hävdar nu att de privata företagen
inom branschen driver upp kostnaderna. Internt talar man om att kostnaderna driver
amok.
 
Den ansvarsfulla alliansregeringen ser inte heller detta som ett större problem, vi
friska svenskar måste vara solidariska med friska utrikesfödda. Mängden assisten-
ter som går till jobbet varje dag ökar ju dag för dag, så vi kan ju säga att jobblinjen
här är myket framgångsrik.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
AE

DÅRARNA PÅ SÄS

Idioterna finns på nära håll
 
I Uppdrag Granskning uppenbarade sig igår ett antal idioter i den politiska led-
ningen.
 
Det är numera ofta vi ser idioter i olika politiska ledningar uppenbara
sig i olika program.
 
Men man behöver inte åka till Leksand för att hitta politiska idioter, Man hit-
tar dem ofta på närmare håll.
 
Bor man i Borås hittar man dem bland annat på parkeringsbolaget Hojab,
på SÄS och på Securitas.
 
En ung mamma med en allvarligt skadad 1,5 åring, som brutit armen, behöver
uppsöka akuten. Väl framme märker hon att hennes VISA kort ej medger att
hon köper biljett, men pressad av situationen rusar hon ändå in på akuten.
 
Hennes insats har kunnat styrkas av intyg, läkare mm, men parkeringsbot ska
hon ha.
 
Avkastningskravet för Hojab och Securitas kan ju inte tillåtas sjunka och'
idioterna på SÅS måste ju få säga sitt.
 
SÄS har en så kallad kommunikationschef, som tycks angelägen att framstå som
mer idiotisk än alla andra.
 
Samtidigt tycks hon ha lyckats lära sig de vanliga flosklerna, så hon kommunice-
rar i ärendet med att visa dessa kunskaper:
 
JAG HAR FÖRSTÅELSE FÖR ATT MAMMAN REAGERADE SOM HON
GJORDE.
 
Det är väl bara i dårarnas inverterade värld en förståelse är ren oförståelse och
tar sig uttryck i att en idiot tycker att mamman ska ha parkeringsbor, men ändå inte
borde ha det.
 
För det måste väl ändå "förståelse" innebära, eller är det BARA en floskler
som är inövad.
 
Kommunikationschefen Maria Bohlin tycks vara väldigt angelägen att framstå som
en riktigt stor idiot och menar vidare:
 
VI MÅSTE BEHANDLA ALLA LIKA OCH IBLAND BLIR DET FYRKANTIGT.
 
Det positiva här är att en fyrkantig erkänner att vederbörande är fyrkantigt, mer
vanligt är att andra är fyrkantiga.
 
ALLA MÅSTE BEHANDLAS LIKA OCH LIKA FYRKANTIGT.
 
Det måste vara förfärligt många mammor som infinner sig till akuten med 1,5
åringar som brutit armen och där mamman inte inte kan köpa biljett med sitt
VISA kort. Det måste vara så förfärligt många att en idiot kommer fram till att
avkastningskravet sjunker om alla dessa mammor slipper betala biljett.
 
Men på en punkt har kommunikationschefen Maria Bohlin, som tycks angelä-
gen att framstå som en större idiot än alla andra, ha rätt.
 
Visst ska alla mammor med en 1,5 åring som brutit armen hanteras lika,
ingen tycker annorlunda.
 
MEN DE SKA INTE BEHANDLAS IDIOTISKT LIKA, DE SKA ALLA SLIPPA
BETALA BÖTER OM OMSTÄNDIGHETERNA GÖR ATT KOMMUNIKATIONS-
CHEFEN TYCKER ATT DET ÄR FÖRSTÅELIGT.
 
Som sagt, idioterna finns ofta på närmare håll, och är ofta fler än man både
tror och befarar.
 
 
Bää, bää, jag tycker också det är förståeligt, vad då förresten ?
AE
 
 

DET POLITISKA LJUSET

Tjuvar opererar i mörker
 
Borås Tidning skriver idag om satsningar, där man med enkla medel lyckats
få ner antalet stölder ur långtradere.
 
MAN HAR ANORDNAT BESLYSNING OCH STÖLDERNA MINSKAR.
 
Tänk att det kan vara så enkelt.
 
Lite mera ljus och lite mindre stölder.
 
Med dessa goda erfarenheter borde man kanske sprida lite mer ljus, kanske
lite mer upplysta politiker inte skulle skada.
 
Kan det möjligen vara så enkelt även på detta område.
 
LITE MER UPPLYSTA POLITIKER OCH LITE MINDRE STÖLDER FRÅN
MEDBORGARNA.
 
Det låter ju faktiskt ganska så bra, men frågan är om det är så lätt.
 
Såg man programmet Uppdrag Granskning igår och tar del av en del
uttalanden här och där uppstår onekligen tveksamheter.
 
KANSKE POLITIKER INTE ÄR SÅ UPPLYSTA ATT DE KAN UPPLYSAS.
 
Detta kan självklart vinklas på två sätt, men den ena vinklingen är mer sannolik
än den andra.
 
Men en sak är säker, ju mindre upplysta de kan bli, desto mer belysta bör
de bli.
 
 
Som god  ny moderat föredrar jag mörker
AE
 
 
 
 
 
 

MODERAT UTAN FÖRSÅND

När förståndet inte räcker till
 
Ingen kan ju ha undgått att uppmärksamma tåget, som körde in i ett hus.
 
Skälet till detta var det gamla vanliga, krav på högre avkastningskrav och högre bo-
nusar gjorde att säkerheten eftersattes.
 
Och när man skulle förklara det som skett, som inte borde kunna förklaras,
gjorde man också som vanligt.
 
MAN LJÖG OM DET MESTA, KANSKE ALLT.
 
Operatören Arriva, med avkastningskrav som medför att deras tåg kör in i hus, o-
pererar också på andra områden.
 
Och utifrån hur dessa operationerfår man vara tacksam att de inte opererar
folk.
 
Men bussar opererar de i Stockholm, och som vanligt i dessa operationskretsar
är det avkastningskraven som styr.
 
Även här styr avkastningenskraven så att man bryter mot olika miljölagar.
 
Man vill inte slösa resurser på att starta bussar utan bussarna får stå och brumma
på tomgång timme efter timme.
 
Detta vet alla, det är känt över hela Stockholm.
 
ALLA STOCKHOLMARE VET ATT ARRIVA BRYTER MOT LAGEN OCH KRITIKEN
ÄR MASSIV, STÄMNINGAR ÄR PÅ GÅNG.
 
Men det tycks finnas en stockholmare, som inte har intellektuella förutsänningar för att
kunna ta till sig att bussarna står och brummar och då förstör miljön både med oljud
utsläpp, i strid mot alla lagar.
 
Och den som inte begriper detta är inte vem som helst.
 
DET ÄR ANSVARIGT BORGARRÅD CHRISTER G WENNERHOLM, SJÄLVKLART
MODERAT, FÖR DÅ TYCKS MAN INTE BEGRIPA SÅ MYCKET.
 
Nu ska man ju i och för sig inte bli överraskad, det är inte första gången moderaten
Christer G Wennerholm inte begriper något.
 
Men nu blir det så tydligt att det blir rent genant.
 
Alla i Stockholm, förutom moderaten Christer G Wennerholm förstås, vet nu att Arriva
bryter mot många lagar.
 
Snillet moderaten Christer G Wennerholm ombeds nu av SvD att kommentera Arrivas
brott mot olika miljölagar.
 
Snillet själv vill inte nedlåta sig till att svara på sådanaobetydliga frågor, utan han
överlåter på ett annat snille, sin pressekreterare, att svara på denna fråga.
 
Och svaret blir:
 
"CHRISTER G WENNERHOLM UTGÅR IFRÅN ATT ARRIVA FÖLJER REGLER OCH
GÄLLANDE LAGSTIFTNING"
 
Alla Stockholmare, utom moderaten Christer G Wennerholm förstås,vet att Arriva gör allt
annat än följer "regler och lagstiftning".
 
Och denne moderat, Christer G Wennerholm, är ansvarigt trafiklandstingsråd.
 
Och så finns det fortfarande många som föundras över att kommunikationer inte
fungerar.
 
Det finns många skäl, och ett avgörande skäl är moderaten Christer G Wennerholm.
 
Hur konstigt det än låter finns det faktiskt många väljare som väljer att låta sig
representeras av denne bisarre idiot:
 
"JAG FÖRUTSÄTTER ATT ARRIVA FÖLJER REGLER OCH LAGAR"
 
Man får väl anta att han också förutsätter att ARRIVA inte har något tåg, som kört in i ett hus.
 
HAN KANSKE TILL OCH MED SOM EN DEL ANDRA IDIOTER FÖRUTSÄTTER ATT FRI-
SKOLEREFORMEN FUNGERAR VÄL OCH ATT VI HAR ETT FÖRSVAR.
 
Om man förutsätter saker som inte finns blir ju onekligen samhällsutvecklingen lätt att styra
 
Och man kan ju göra det ansvarsfullt och kraftfullt, bara att förutsätta det som inte finns.
 
LITE GRANN SOM TUSEN OCH EN NATT, ALLADIN OCH LAMPAN.
 
Kanske det är dessa associationer, som medför att alla araber ska ombedas bosätta sig i
Sverige.
 
MAN KAN JU FÖRUTSÄTTA ATT DE INTE BOSÄTTER SIG I SVERIGE.
 
Jag undanber mig alla jämförelser med
moderaten Christer G Wennerholm
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Det tycks hända mycket nu, eller lite beroende på hur man ser det, så risken är
att jag i dag blir långrandig.
 
Det kommer dystra siffor rörande statistik över kvinnomisshandel i Malmö, mest
misshandlar i landet.Vi räknar dock med att inom överskådlig tid komma till rätta
med detta.
 
När vi passerat stadiet en tvåstatslösning i Malmö och infört sharia i hela landet
räknar vi med att kvinnomisshandeln blir jämnare utspridd över landet.
 
Svt visar nu vägen och inför program på arabiska. Faller detta väl kommer vi suc-
cissivt att dra ner på  alla svenska program
 
Unga SSU har nu fått kritik för att ha hyllat Stalin och Mao, för oss moderater är
detta en storm i ett vattenglas.
 
För inte så många år sedan hyllade vi moderater Hitler och nu hyllar vi Muhammed.
 
Uppdrag Granskning hade igår ett program om Leksand, jag imponerades av den
kommunala ledningen, många tycktes ha samma inställning till lagar som vi mode-
rater.
 
Särskilt imponerad blev jag av centerpartisten Cecilia Liljeberg, hon påminde i mångt
och mycket om Annie Lööf, att inte kunna öppna munnen utan att säga något dumt
ses som meriterande i dessa kretsar.
 
Den utrikesfödda Hanna Gadban gick igår till frontalanfall mot vår flyktingpolitik Hon
gör gällande att slöjan inte bara är ett klädesplagg utan en symbol, som medför kvin-
noförtryck.
 
Jag blir mycket irriterad när människor med egna erfarenheter har synpunkter på hur
saker ska göras, när man utan erfarenheter kan vifta med händerna och tala om hur
det ska vara.
 
Vi föreslår nu en ny lag om vård för illegala kriminella. Dessa kommer då att gratis få
den vård och omsorg svenskarna önskar de fick, bland annat gratis tandvård.
 
Enligt våra beräkningar kommer detta inte att öka trycket på sjukvården då vår politik
rörande svenskarna går i motsatt riktning.
 
Då allt färre sjuka svenska får vara sjuka utan ska ligga till arbetsmarknadens förfog-
ande räknar vi med att mycket kapacitet blir ledig.
 
Labour hävdar nu att man tagit in för många invandrare i Storbrittannien. och man av-
ser att begränsa antalet framöver.
 
Detta är en utveckling vi ser på med glädje och tacksamhet, då vi själva tar in för få in-
vandrare har jag erbjudit Storbrittannien att vi tar emot de flyktingar man där inte vill ha.
 
En äldre kvinna i Karlskrona dog för att hon gjort ett fritt vårdkval. Den nye privata ope-
ratören nådde inte sina avkastningskrav om man slösade tid att införskaffa nycklar, så
kvinnan blev liggande död efter larm.
 
Dels var kvinnan gammal och kunde inte stå till arbetsmarknadens förfogande, dels
hade hon inga anhöriga som skjöt omkring sig, så operatören tycks ha gjort en rim-
lig prioritering.
 
Carl Tham skriver idag om våra friskolor och menar att dessa är den största sociala ka-
tastrofen i modern tid.
 
Carl Tham är tidigare känd för att uttrycka olika överdrifter och han förnekar sig inte.
Jag skulle kunna nämna många större sociala katastofer för landet,men jag avstår från
detta, då jag aldrig brukar betygsätta mig själv.
 
Unga pojkar i Västebotten uppges nu att roat sig med att tvätta en katt i en tvättmaskin,
och många tycks upprörda över detta. Man ska nog vara försiktiga att döma någon o-
hörd. Pojkarna trodde att katten var en varg och frågade Lena Eek vad man skulle gö-
ra med vargen och fick då svaret.
 
Håll Sverige rent från vargar.
 
Så vi ska vara lika försiktiga när vi dömer dessa pojkar ,som när vi dömer Lena Eek, hon
kan ju inte hjälpa att hon är som hon är.
 
Och det är ju jag som utsett henne som minister, och de odjur vi har i regeringen gör att
vi inte behöver några rovdjur i naturen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Det tycks hända mycket nu, eller lite beroende på hur man ser det, så risken är
att jag i dag blir långrandig.
 
Det kommer dystra siffor rörande statistik över kvinnomisshandel i Malmö, mest
misshandlar i landet.Vi räknar dock med att inom överskådlig tid komma till rätta
med detta.
 
När vi passerat stadiet en tvåstatslösning i Malmö och infört sharia i hela landet
räknar vi med att kvinnomisshandeln blir jämnare utspridd över landet.
 
Svt visar nu vägen och inför program på arabiska. Faller detta väl kommer vi suc-
cissivt att dra ner på  alla svenska program
 
Unga SSU har nu fått kritik för att ha hyllat Stalin och Mao, för oss moderater är
detta en storm i ett vattenglas.
 
För inte så många år sedan hyllade vi moderater Hitler och nu hyllar vi Muhammed.
 
Uppdrag Granskning hade igår ett program om Leksand, jag imponerades av den
kommunala ledningen, många tycktes ha samma inställning till lagar som vi mode-
rater.
 
Särskilt imponerad blev jag av centerpartisten Cecilia Liljeberg, hon påminde i mångt
och mycket om Annie Lööf, att inte kunna öppna munnen utan att säga något dumt
ses som meriterande i dessa kretsar.
 
Den utrikesfödda Hanna Gadban gick igår till frontalanfall mot vår flyktingpolitik Hon
gör gällande att slöjan inte bara är ett klädesplagg utan en symbol, som medför kvin-
noförtryck.
 
Jag blir mycket irriterad när människor med egna erfarenheter har synpunkter på hur
saker ska göras, när man utan erfarenheter kan vifta med händerna och tala om hur
det ska vara.
 
Vi föreslår nu en ny lag om vård för illegala kriminella. Dessa kommer då att gratis få
den vård och omsorg svenskarna önskar de fick, bland annat gratis tandvård.
 
Enligt våra beräkningar kommer detta inte att öka trycket på sjukvården då vår politik
rörande svenskarna går i motsatt riktning.
 
Då allt färre sjuka svenska får vara sjuka utan ska ligga till arbetsmarknadens förfog-
ande räknar vi med att mycket kapacitet blir ledig.
 
Labour hävdar nu att man tagit in för många invandrare i Storbrittannien. och man av-
ser att begränsa antalet framöver.
 
Detta är en utveckling vi ser på med glädje och tacksamhet, då vi själva tar in för få in-
vandrare har jag erbjudit Storbrittannien att vi tar emot de flyktingar man där inte vill ha.
 
En äldre kvinna i Karlskrona dog för att hon gjort ett fritt vårdkval. Den nye privata ope-
ratören nådde inte sina avkastningskrav om man slösade tid att införskaffa nycklar, så
kvinnan blev liggande död efter larm.
 
Dels var kvinnan gammal och kunde inte stå till arbetsmarknadens förfogande, dels
hade hon inga anhöriga som skjöt omkring sig, så operatören tycks ha gjort en rim-
lig prioritering.
 
Carl Tham skriver idag om våra friskolor och menar att dessa är den största sociala ka-
tastrofen i modern tid.
 
Carl Tham är tidigare känd för att uttrycka olika överdrifter och han förnekar sig inte.
Jag skulle kunna nämna många större sociala katastofer för landet,men jag avstår från
detta, då jag aldrig brukar betygsätta mig själv.
 
Unga pojkar i Västebotten uppges nu att roat sig med att tvätta en katt i en tvättmaskin,
och många tycks upprörda över detta. Man ska nog vara försiktiga att döma någon o-
hörd. Pojkarna trodde att katten var en varg och frågade Lena Eek vad man skulle gö-
ra med vargen och fick då svaret.
 
Håll Sverige rent från vargar.
 
Så vi ska vara lika försiktiga när vi dömer dessa pojkar ,som när vi dömer Lena Eek, hon
 kan ju inte hjälpa att hon är som hon är.
 
Och det är ju jag som utsett henne som minister, och de odjur vi har i regeringen gör att
vi inte behöver några rovdjur i naturen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

DÅRARNA I LEKSAND

Beklämmande interiör i Leksand
 
Man börjar nu bli så van vid halv- och helkriminella politiker att man knappt rea-
gerar.
 
Men den som inte reagerade på Uppdrag Gransknings inslag om Leksand
måste vara än mer obegåvad än kommunchefen I Leksand, om det nu är möj-
ligt.
 
De flesta förfasas över hur kommunen agerat gentemot Hockeyklubben och för-
skingar skattemedel i en aldrig sinande ström.
 
Men dessa olagligheter och allt förenat med detta är ju egentligen bagateller.
 
OM MAN JÄMFÖR DET SOM HÄNT MED KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
CECILIA LILJEBERG OCH KOMMUNCHEFEN GÖRAN WIGERT.
 
Något mer oseriöst, något mer omdömeslöst, något mer lögnaktigt och något mer inkompe-
tent lär knappast gå att finna.
 
Kommunstyrelsens ordförande tillhör ju centrapartiet och det förklarar ju det mesta,
men inte allt.
 
Hitintills har man inte kunnat tro att ens en centerpartist kan vara så oseriös, så om-
dömeslös, så lögnaktig och så inkompetent.
 
MEN NU VET MAN ATT EN CENTERPARTIST KAN VARA JUST DETTA,OCH OVANPÅ
DETTA HAR DETTA SPEKTAKEL EN BAKGRUND  SOM ÅKLAGARE.
 
Att hänvisa olagliga till beslut till en jurist som visar sig inte ha varit inblnadad, för att sedan
hänvisa till en annan jurist, som inte heller varit inblandad är ju närmast ren lyteskomik.
 
Skulle detta vara en representativ bild av en åklagare är landet illa ute.
 
Samtidigt är det fascinerande att en kommun kan hanka sig fram med en sådan veritabel
idiot till ordförande i kommunstyrelsen, men det tycks vara Hockeyklubben som styr och
ställer.
 
När det gäller kommunchefen Göran Wigert är det hela mer svårbedömbart.
 
Man får en känsla av att han satt och drev med tittarna i TV.
 
ÄVEN OM EN KOMMUNCHEF BLIR UTSEDD AV POLITIKER BORDE DET VARA OMÖJ-
LGT ATT EN KOMMUNCHEF ÄR SÅ KORKAD SOM GÖRAN WIGERT FRAMSTOD SOM.
 
Många tittare uppfattade honom som nerknarkad och det skulle ju kunna förklara en
del.
 
De som inte har sett programmet om Leksand kan kanske tycka att ovanstående är lite respekt-
löst och tillspetsat.
 
Efter att ha sett programmet bör man ha kommit fram till att varje ord, varje stavelse
och varje nyans är en komplimang.
 
Inga ord i världen kan ge dessa varelser i Leksands kommunledning en rättvisande bild.
 
Men som sagt, det är också fascinerande, hur kan en kommun överhuvudtaget fungera med
två sådana figurer.
 
Om dessa figurer på ett rättvist sätt speglar bilden av en kommunalpolitiker eller en
kommunchef, då är vi riktigt illa ute.
 
DÅ ÄR DET NOG SVÅRT ATT KOMMA FRAM TILL EN ANNAN UPPFATTNING ÄN ATT
HELA LANDET STÅR INFÖR EN OMFATTANDE KOLLAPS.
 
Kristdemokraterna tycks ju leva i farozonen. Ett par av dessa samvetsömma politiker fanns
också i Leksand och visade sig vara allt annat än samvetsömma.
 
SAMVETSLÖSA STÄMMER NOG LITE BÄTTRE.
 
Var dessa två figurer representativa för kristdemokraterna är varje kristdemokrat en kristdemo-
krat för mycket.
 
Programmet speglar en viktig dimension. Hur bär man sig åt för att hitta sådan inkompe-
tenta figurer till ledande befattningar i en kommun.
 
Man måste väl kunna finna något bättre, för något sämre går väl knappast att finna.
 
När men ser sådant här i kommun efter kommun, gång på gång, blir man riktigt oroad.
 
MED SÅDANA I DEN POLITISKA LEDNINGEN SER FRAMTIDEN ALLT ANNAT ÄN LJUS.
 
Programmet måste ses, men man bör ha något att hålla sig i.
 
Leksands kommunala ledning
AE
 
 
 
 
 

POLITIKER VIFTAR MED HÄNDERNA

Beslut som ej föregås av analyser
 
Mycket kritik har framförts mot satsningen av Nya Karolinska i Stockholm.
 
Nu kommer uppgifter, som tyder på att ekonomin också äventyras av en o-
genomtänkt utbyggnad av spårvägen i staden.
 
En enig expertis menar att man inte gjort några konsekvensanalyser och att
en utbyggad av tunnelbanan skulle var mer samhällsekonomisk.
 
En bonus skulle ju då förstås vara ett illegala kriminella fick en större
frizon att röra sig på.
 
Bedömare menar att pplaneringen av dessa kostsamma projekt varit när-
mast obefintlig och att projekten mer styrts av spontanitet och ett behov
att "satsa".
 
Experter går så långt att man menar att planeringen bestått i att man
viftat med händerna och sagt att så här gör vi.
 
Mycket av ansvarsfulla moderaters satsningar tyder på att de viftar väldigt
mycket med händerna, eftersom de flesta privtiseringar inte blivit så där rik-
tigt lyckade och medför konsekvenser man inte "hade en aning om".
 
Med hänsyn till den kompetens dessa herrar ofta uppvisar kanske man
inte ska vara så kritisk till att de planerar stora projekt och stora system-
förändringar genom att vifta med händerna.
 
MYCKET TYDER PÅ ATT DE INTE HAR NÅGOT ANNAT ATT VIFTA MED.
 
Jag har inga händer att vifta med, så jag
planerar med klövarna, det tycks gå lika
bra
AE

AALIANSREGERINGEN BRISTER I ANSVAR

Tycks vara obefintligt
 
Vattenfalls affärer med NUON har ju fått utså mycket kritik, och många andra
av Vattenfalls affärer också.
 
Att nuvarande regering gjort saker den inte borde ha gjort, och sagt saker
den inte borde ha gjort,är tämligen klart.
 
DET ÄR OCKSÅ EN MYCKET SNÄLL BESKRIVNING.
 
Under en frågestund i riksdagen frågas minister Peter Norman ut om detta och
han ger sin syn på ansvaret.
 
JAG ÄR INTE ROAD AV ATT GRÄVA I VEM SOM FATTADE BESLUT.
 
En så kallat ansvarsfull minister, som uppger sig representera oss väljare, som
avfärdar denna affär med:
 
JAG ÄR INTE ROAD AV ATT GRÄVA I VEM SOM FATTADE BESLUT.
 
Men det kan ju faktiskt vara så att vi väljare är intresserade att gräva i vem som
fattade beslut, när det medfört så stora kostnader för oss.
 
DET BORDE FAKTISKT MINSITER PETER NORMAN HA FÖRSTÅTT OCH
HANS UTTALANDE TYDER PÅ ETT FÖRAKT FÖR OSS VÄLJARE SOM LIG-
GER I NIVÅ MED DET FÖRAKT ANSVARSPREDIKANTEN VISAR.
 
Men det kanske är ansvarspredikanten, som instruerat Peter Norman att visa oss
väljare detta förakt, inte helt osannolikt.
 
Men ibland tycker dessa herrar att det är intressant att gräva efter vem som fattat
beslut, och det är när andra, som oppositionen, fattat beslut.
 
Och dessa herrar far land och rike runt och talar om hur ansvarsfulla de är.
 
NU VET VI VAD DET ANSVARET OMFATTAR, INTE ATT GRÄVA I DET SOM HAR
BETYDELSE FÖR OSS VÄLJARE.
 
 
 
Jag vill inte heller gräva i det som varit,
och hoppas att rätten inte gör det heller
AE

POLITISK KOMMUNIKATION

Att tala är silver och tiga är guld
 
På den tiden man fick lära sig något i skolan, inpräntades detta med kraft.
 
HAR MAN INGET VETTIGT ATT SÄGA, BÖR MAN HÅLLA TYST.
 
Vi lever nu i en inverterad värld, där även detta gamla ordspråk inverterats.
 
I Borås genomförde i dagrna politiker ett informationsmöte angående vind-
kraften i Sjuhärad, och där visade sig just detta.
 
Det är faktiskt intrtessant, mycket intressant, att lyssna till vad våra
politiker säger, och då lyssna väldigt noga.
 
Moderaternas gruppledare, Annette Carllson, gör ett begåvat och insikts-
fullt uttalande:
 
"Vi vill bygga vindkraftverk på ett hållbart sätt"
 
HÅLLBART SÄTT ??
 
Ska man tolka detta som ett det inom de ansvarsfulla moderaterna finns en linje,
som förspråkar en utbyggnad, som är ohållbar ??
 
För annars tycks det ju vara lite "tala är guld, men tiga är silver".
 
Osannolikt är dock inte att moderaternas kommunikationsstrateger beordat alla
megafoner ute i landet att säga hållbart så många gånger som möjligt, precis
som man är beordade att säga ansvar så många gånger som möjligt.
 
Är man inte hållbar och ansvarsfull kan man ju låtsas att man är hållbar
och ansvarsfull, till slut är det kanske någon, kanske en mentalt handikap-
pad medborgare, som tror på det.
 
Kristdemokraternas gruppledare, Falco Guldenpfenning, vill inte vara sämre, han
tycker till och med att man ska sprida lite desinformation.
 
Han menar då:
 
" Den värsta tortyren är ljud".
 
Som sagt, tiga är guld och tala är silver, framför allt om man sprider lögner.
 
DEN VÄRSTA TORTYREN ÄR INTE LJUD, DET FINNS EN MYCKET VÄRRE
TORTYR.
 
Politiker.
 
Men det finns faktiskt en ännu värre tortyr, vi medborgare som utsätter oss för
tortyr, genom att välja politiker som utsätter oss för tortyr.
 
För om nu ljuden är den värsta tortyren, så kommer ju ljuden inte dit av sig
själv.
 
DET FLESTA LJUD, SOM DÅ UTGÖR DEN VÄRSTA TORTYREN, KOMMER TILL
NÄR POLITIKER TAR STRID MED MEDBORGARE SOM VILL FÖRHINDRA UT-
BYGGNAD AV DE LJUD SOM LEDER TILL TORTYR.
 
 
Morgan Hjalmarsson, kommunlrådet som tycker att ministrar är dummare än tåget,
tycks dock har varit lärosam i skolan. Han menar att han själv aldrig skulle bosätta
sig i närheten av vindkraftverk och utsätta sig för världens värsta tortyr.
 
Här kan man säga att tala är guld.
 
Tänk, men bara som en önskan, för det är ju helt orealistikst, att våra politiker
inte utsatte oss för tortyr de inte själva vill utstå, eller gav sig förmåner de inte
anser vi ska ha.
 
TÄNK, MEN BARA ÖNSKA, FÖR DET ÄR JE HELT OREALISTISKT, VILKET
SAMHÄLLE VI DÅ SKULLE FÅ.
 
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Den stora nyheten idag är Chavezs dödsfall, vilket inte kom oväntat.Man har nu
kommenderat ut miltiär på gatorna för att befolkningens sorg inte ska ta sig uttryck
i oroligheter.
 
Vid dagens regeringssammanträde hade vi anledning att ta upp denna frågan Hur
skulle vi kunna hantera motsvarande händelse, hur är vår beredskap för detta. Vi
fann snabbt att vi inte har någon beredskap alls, då någon militör att skicka ut på
gatorna inte finns längre. Då polisen inte längre vill arbeta beslöts att MUF skulle
skickas ut på gatorna om glädjeyttringarna i ett sådant läge blev ohanterliga.
 
En annan stor nyhet är ju Schweitz ställningstagande till anskaffning av Gripen.
Tveksamheten där beror till stor del på att man ifrågasätter planets prestanda.Den-
na tveksamhet har vi ingen anledning att känna i Sverige, där anskaffningen inte
sker av militära skäl utan om omsorg av moderata vänner i försvarsindustrin.
 
Man skulle nästa kunna säga att det motsatta råder i Sverige, ju lägre prestanda
planet ges, desto mer tjänar våra moderata vänner i försvarsindustrin.
 
Sjukvården har nu blivit föremål för en omfattande debatt och många för fram sina
synpunkter. Vanförställningarna tycks här omfattande, det finns till och med läkare
inom vården, som för fram kritik och gör gällande att sjukvården främst inriktas mot
lönsamma patienter.
 
Här tycks informationsbehovet vara väldigt stor, olönsamma patienter är just olön-
samma och vården måste bli därefter.
 
Ska vi ha en lönsam sjukvård, kan vi ju inte ha olönsamma patienter, det är alla
riskkapitalister eniga om.
 
I vårt grannland Norge ser man på utrikesfödda med andra ögon än vi själva. Där
har man gjort en undersökning bland ankommande somalier och funnit att minst
30 % ljuger om sin härkomst för att få asyl.
 
Här i Sverige skulle vi aldrig göra en undersökning, som visar att somalier ljuger,
och dessutom behöver de inte ljuga för att få asyl.
 
Vi har valt att driva en politik, som gör att somalier inte behöver ljuga, alla ombeds
i stället komma hit och hämta pengar.
 
Gränspolisens arbete med illegala har ju fått mycket kritik, från vissa grupper, en del
kallar dem högljudda, och jag kan väl hålla med om att en del av oss politiker är lite
högljudda i bland.
 
Men denna kritik har nu lett fram till att vi instruerat gränspolisen att inte ingripa mot
illegala kriminella överhuvudtaget, så länge det rör sig om brott som inte leder till an-
nat än bötesstraff. Vi ser detta som ett första steg mot en frizon för illegala kriminella,
som omfattar hela landet.
 
Vi ser nu över möjligheterna att utöka detta så att polisens ska avstå från att ingripa
mot illegala kriminella även när det gäller grövre brott, som mord och annat.
 
Denna nya inriktning medför ju bortfall av betydande bötesbelopp, men detta kommer
att kompenseras genom att polisen instruerats att ingripa oftare mot svenskar, som gör
sig skyldiga till lindriga förseeler, som att köre "lite för fort".
 
En god vän till Waberi och mig, en känd radikal islamist har tyvärr nu häktats i Göteborg,
tydligen på felaktiga grunder, enligt vad Waberi hävdar. Denne gode vän är mest känd
för sitt uttalande på Face Book, där han gett sin syn på judarna i Sverige, som ju är all-
deles för många.
 
Han säger här: " Om vi muslimer skulle ställa upp judar på en kö och spotta på dem,
så skulle de svimma".
 
Jag rekommenderar alla barbariska svenskar att läsa detta, så att Ni förstår betydelsen
av att vi så fort som möjligt implementar denna kulturella nivå.
 
Samtidigt är den typen av ansvarsfulla uttalanden ett bra sätt att säkerställa att alla ju-
dar försvinner, Ilmar tycks fortfarande ha besvär med några nere i Malmö.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
AE

JAN BJÖRKLUNDS LEKSTUGA

Smiter ifrån sitt ansvar - igen
 
Folkpartiledaren Jan Björkuld är arkitekt bakom många reformer, när det gäller
privatisering av friskolor är den en del av detta.
 
Mycket är det som inte blivit som det var tänkt, eller kanske blev det som det
var tänkt, men man vågar inte erkänna detta, nu när kritiken är så omfattande.
 
Vi är vana att höra Jan Björklund smita från sitt ansvar, när något gått snett:
 
Friskolereformen har visat sig ha stora brister på många områden, och varje
gång en brist uppenbaras, utbrister den ansvarige:
 
JAG HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE BLI PÅ DET HÄR SÄTTET.
 
Nu visar konkursen på idrottsgymnasiet på brister, som egentligen borde medföra
rättarting bland de som har ansvar för införandet av regelsystemet.
 
Nu får vi återigen höra utbildninsministern klaga:
 
JAG HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA GÅ TILL PÅ DET HÄR
SÄTTER, DET ÄR FEL PÅ REGLERNA, ÄGAREN HAR INTE TAGIT SITT ANSVAR,
VI MÅSTE ÄNDRA PÅ REGLERNA, BLA BLA BLA.
 
Vad är det egentligen Jan Björklund inte har en aning om ? Han ligger ju bakom hur
reformen är utformad, har medverkat till regelsystemets uppkomst och bör känna till
allt.
 
SKA MAN DÅ INTE HA EN ANING OM VAD SOM KAN KOMMA ATT INTRÄFFA?
 
Man kanske inte ska införa system och utforma regler för systemskiften om man inte
"har en aning om vad som kommer att inträffa".
 
DET FINNS INGA ANSVARIGA BAKOM FRISKOLEREFORMEN, DET FINNS BARA
OANSVARIGA.
 
Det borde vara en självklarhet att man gör konskekvensanalyser vid genomförande av
stora systemskiften.
 
Klarar man inte detta är väl kanske inte en minsterpost den rätta platsen.
 
Friskoleägaren beskylls nu av utbildningsministern för att inte ha tagit sitt ansvar. Mo-
raliskt är ju agerandet klart klandervärt, men sitt ansvar har han ju tagit.
 
HAN HAR FÖLJT DET REGELSYSTEM JAN BJÖRKLUND UTFORMAT OCH BETETT
SIG PRECIS PÅ DET SÄTTET SYSTEMET UPPMUNTRAR OCH SOM JAN BJÖRKLUND
BORDE HAFT EN ANING OM.
 
Som det utvecklat sig är det väl alldeles uppenbart att reglerna behöver skärpas.
 
Men lika uppenbart är väl att vi utbildningsministern ska ha en sådan kompetens att han
kan utforma regler vid stora systemskiften och kunna ha en uppfattning om vad som kan
komma att inträffa.
 
Så det är inte bara reglerna som behöver ändras.
 
ÄVEN UTBILDNINSGMINSTERN TYCKS BEHÖVA ÄNDRAS.
 
Även om man kan få det intrycket är faktiskt Sverige inte en cirkus, där man spelar på
chokladhjul, vinner man så vinner man, förlorar man så förlorar man.
 
Det borde vara en självklarhet att regeringsmakten inte används som en ren lekstuga,
vilket tycks vara fallet.
 
 
Jag har inte en aning om någonting
AE

BORÅS STAD OCH CAREMA SKÄMMER UT SIG, IGEN

Avlidna patienter ger en trygg och bra vård.
 
Borås Tidning skriver idag om Carema och Byttorpsklint, igen.
 
Carema i Borås har en chef vid namn David Clifford. Denne menar att patienter
som avlider är ett uttryck för trygg och bra vård.
 
Det kan självfallet inträffa att patienter på ett demensboende avlider.
 
MEN DET SKA INTE INTRÄFFA ATT PATIENTER PÅ ETT DEMENSBOENDE
AVLIDER, NÄR DE INTE SKA AVLIDA.
 
KLAGOMÅLEN HAR VARIT MÅNGA, OCH DET MESTA TYDER PÅ ATT DETTA
BOENDE BORDE LAGTS NER FÖR LÄNGE SEDAN.
 
En patient som ramlar och slår SIG, men ingen personal som har tid att förvissa sig
om att någon skada inträffat.
 
Personalen lägger den skadade i sängen för att vila, därför att patienten är
lugn.
 
DÖENDE OCH DÖDA BRUKAR VARA LUGNA.
 
Dagen därpå är den lugne patienten död, därför att den lugne patienten var lugn
för att en hjärnblödning inträffat.
 
Med detta som bakgrund menar chefen David Clifford att Carema och Byttorps-
klint levererar en god vård.
 
Vi andra undrar då hur en dålig vård  då ter sig, finns det några levande där över-
huvudtaget.
 
Nu ska Borås Stad utreda detta, självfallet har det ännu inte utretts.
 
Men ändå vet vi redan vad som kommer att inträffa.
 
DET KOMMER INTE ATT INTRÄFFA NÅGONTING ÖVERHUVUDTAGET´.
 
I vanlig ordning kommer vi finansiärer att få veta att ingen har gjort fel, och har
något fel begåtts, så har ingen ansvar, och defintivt inte de som har ansvar.
 
Och Byttorpsklint kan fortsätta att leverera god vård i form av patienter
som dör, men inte borde dö.
 
BORÅS KOMMUN BORDE SKÄMMAS SOM MEDGER EN UNDERBEMAN-
NING SOM FÅR TILL FÖLJD ATT PATIENTER SOM ÄR DÖENDE DÖR
FÖR ATT DE ÄR LUGNA.
 
Men ingen kommer att skämmas, hur mycket de än borde.
 
Har man ingen skam i kroppen kan man inte heller skämmas.
 
Låt honom dö, han är ju lugn
AE
 
 

VÄLFÄRD MED FN BISTÅNDSMEDEL

Bistånd från FN ska klara den nya välfärden
 
De flesta nyktra vet numera att flyktingpolitiken tycks ha haverat ordentligt.
 
En del, tydligen ordentligt påstrukna, vill att flyktingpolitiken ska have-
rera ännu mer.
 
OM NU ETT STÖRRE HAVERI ÄR MÖJLIGT, MAN KAN BARA SJUNKA
EN GÅNG.
 
Nu ska den svenska flyktingpolitiken tydligen finansieras med biståndssmedel.
 
På sätt och vis är det ju en logisk utveckling.
 
Analfabeter utan möjligheter att utveckla sig blir ju inte mer utvecklade
för att de åker till Sverige och hämtar pengar.
 
Ur den aspekten kan ju biståndet lika väl styras till Sverige som till Afrika.
 
Men samtidigt skorrar det lite falskt.
 
I den politiska retoriken får vi ju ständigt höra att varje utrikesfödd är ett netto-
tillskott.
 
De går till arbetet varje dag och de ska rädda våra pensioner, vår välfärd
och vår omsorg.
 
Är det verkligen rätt använda biståndsmedel kan man undra.
 
Att använda biståndsmedel för att rädda de som ska rädda andra.
 
Det inte bara låter konstigt, det är konstigt.
 
Men vad gör det om det är konstigt, vi får nöja oss med att det är ansvars-
fullt.
 
 
Med Alliansregeringens benägna bistånd
ska skeppet, också, kunna haverera en
gång till
AE
 
 

OUTLAWS REKRYTERAR POLITIKER

Ledande politiker söker nya karriärer
 
Vi vet sedan tidigare att det förekommer gängstridigheter mellan olika krimi-
nella gäng.
 
Outllaws uppges nu söka nya möjligheter för att rekrytera nya medlemmar i
sitt gängkrig med Hell Angels.
 
Ny inslag är att man rekryterar allt yngre personer och att rekryteringen
inriktas på olika rättspsyk.
 
Man uppger sig i första hand söka efter "riktiga dårar" som inte väjer för någon-
ting.
 
Så här långt tycks resultatet ha blivit magert.
 
Man uppges nu överväga att utöka sitt rekryteringsområde till att omfatta
även Rosenbad och Helgeandsholmen.
 
                
 
Uppges vara eftertraktade av Outlaws, riktiga dårar som inte väjer för något.
AW

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade nsvarspredikant hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Däremot tar man inte ansvar på många andra håll i Europa. I Scweitz tycks man inte
ens veta vad ansvar här.
 
I alplandet,bara detta säger ju allt, överlåter man makt till folket i folkomröstningar.
Som om folket skulle kunna ta det ansvaret. Nu senast har man då röstat om che-
fers bonuser, och det gick som man kunde befara.
 
Nu ska cheferna inte kunna få lika höga löner och bonuser, klyftorna minskar och
detta efter att folket bestämt.
 
Detta skulle aldrig kunna inträffa under vårt ansvarsfulla styre, ett sovande folk kan
aldrig anförtros ett så stort ansvar, och klyftorna måste ju bestå.
 
Med den synen på demokrati och ansvar förstår man att landet inte får vara med i
det europeiska samarbetet.
 
Efter att i många år strävat efter att skapa så stora motsättningar i landet som möjligt
ska vi nu försöka skapa sammanhållning.
 
Vi kommer att inleda detta sammanhållninsarbete med att dela ut integrationspengar
till riskkapitalister.
 
Som alla förstår finns det inget särskilt reformutrymme för detta utan den ansvarsful-
la reformen måste finansieras från annat håll.
 
I första hand kommer detta att ske genom en minskad skolpeng till de som haft otu-
ren att födas i Sverige. På det sättet ökar vi sammanhållningen en gång till.
 
Vi blir nu ofta beskyllda för att vända i många viktiga politiska frågor. Vi är stolta över
att vara så pragmatiska. Vi kommer framöver att utforma vår politik utifrån svaren på
de frågor vi ställer.
 
Den viktigaste frågan kommer då att bli; "Vad vill Ni ha".
 
Sedan kommer vi att utforma vår politik så att folk tror att de får det vi lovat.
 
Som en led i denna pragmatiska utveckling finns det förslag på ytterligare ett namnbyte,
just nu överväger vi att kalla oss De Nya Diversehandlarna.
 
Gängvåldtäkter i vår nya kultur blir nu allt vanligare och vi får lära oss leva med det. Se-
nast var nu en grov gruppvåldtäkt i Tensta. Polisen har sjävfallet varit förtegen om vilka
gärningsmännen kan ha varit, men man lättar nu på sekretessen och går ut med komp-
letterande information.
 
Gruppvåldtäkten tycks ha begåtts av svenskar, som i skydd av mörkret lyckats ta sig in
i Tensta.
 
Vårt ansvarsfulla arbete med en tvåstatslösning i Malmö fortskrider planenligt. Senast
lyckades Ilmar och jag höja den kulturella nivån i staden genom att uppmuntra ungdo-
domar att elda i bussar under färd. Lyckas vi få dessa kulturella yttringar permanenta
tycks vi inom kort kunna träffa ett formellt beslut om en tvåstatslösning.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
 
 

INTEGRATIONSPENG OCH SAMMANHÅLLNING

Moderaterna öppnar upp för ökade resurser till skolan
 
Men inte till alla, bara till vissa.
 
Det kan väl inte ha undgått någon att kunskapsutvecklingen i skolan under
många år blivit allt sämre.
 
Många har hävdat att resurser måste tillföras för att höja nivån i skolan.
 
Nu öppnar Alliansrgeringe upp för ökade resurser till skolan, det  finns
alltså resurser nu, det har det inte funnits tidigare
 
FÖR VISSA, MEN INTE FÖR ALLA.
 
Den nya resursen heter integrationspeng, pengar till vissa, men vissa inte.
 
oderaterna motiverar då detta med att samhället måste hållas ihop.
 
HÅLLA IHOP SAMHÄLLET GENOM ATT GE ÖKADE RESURSER TILL VISSA.
MEN VISSA INTE.
 
Av stämningen ute bland folk är det nog tvärtom, sammanhållningen i sam-
hället blir allt mindre, när man ger mer åt vissa, men vissa inte.
 
Man kan faktiskt vända på ekvationen.
 
Om man väljer att ta hit mindre antal barn, som har stort behov av integra-
tionspeng. slår man två flugor i en smäll.
 
MAN UPPNÅR STÖRRE SAMMANHÅLLNING I SAMHÄLLET, SAMTIDIGT
SOM DET KOSTAR MINDRE.
 
Man brukar ju säga, att smakar det så kostar det. Det kan faktiskt vara precis
tvärtom
 
JU MINDRE DET KOSTAR, DESTO BÄTTRE SMAKAR DET.
 
Sammanhållningen i samhället mår säkert bäst av att man driver utvecklingen i
den riktningen att behover av integrationspeng blir så litet som möjligt.
 
Det behöver alltså inte kosta om det ska smaka.
 
Anders Borg har presenterat förslaget.
 
Ärf det möjligen ett tack för senast till Annie Lööf och Per Ankersjö. i så
fall är det lättare att förstå.
 
 
Ökade resurser till vissa, vissa inte
AE
 

INTEGRATIONSPENG

Moderaterna öppnar upp för ökade resurser till skolan
 
Men inte till alla, bara till vissa.
 
Det kan väl inte ha undgått någon att kunskapsutvecklingen i skolan under
många år blivit allt sämre.
 
Många har hävdat att resurser måste tillföras för att höja nivån i skolan.
 
Nu öppnar Alliansrgeringe upp för ökade resurser till skolan, det  finns
alltså resurser nu, det har det inte funnits tidigare
 
FÖR VISSA, MEN INTE FÖR ALLA.
 
Den nya resursen heter integrationspeng, pengar till vissa, men vissa inte.
 
oderaterna motiverar då detta med att samhället måste hållas ihop.
 
HÅLLA IHOP SAMHÄLLET GENOM ATT GE ÖKADE RESURSER TILL VISSA.
MEN VISSA INTE.
 
Av stämningen ute bland folk är det nog tvärtom, sammanhållningen i sam-
hället blir allt mindre, när man ger mer åt vissa, men vissa inte.
 
Man kan faktiskt vända på ekvationen.
 
Om man väljer att ta hit mindre antal barn, som har stort behov av integra-
tionspeng. slår man två flugor i en smäll.
 
MAN UPPNÅR STÖRRE SAMMANHÅLLNING I SAMHÄLLET, SAMTIDIGT
SOM DET KOSTAR MINDRE.
 
Man brukar ju säga, att smakar det så kostar det. Det kan faktiskt vara precis
tvärtom
 
JU MINDRE DET KOSTAR, DESTO BÄTTRE SMAKAR DET.
 
Sammanhållningen i samhället mår säkert bäst av att man driver utvecklingen i
den riktningen att behover av integrationspeng blir så litet som möjligt.
 
Det behöver alltså inte kosta om det ska smaka.
 
Anders Borg har presenterat förslaget.
 
Ärf det möjligen ett tack för senast till Annie Lööf och Per Ankersjö. i så
fall är det lättare att förstå.
 
 
Ökade resurser till vissa, vissa inte
AE
 

BARN SOM HANDELSVARA

Alla barn går att sälja med mördande reklam
 
Till och med barn i Sverige kan köpas och säljas i Sverige, ibland med och ibland
utan mördande reklam.
 
Som rabatt på köpet får man en frikostig skolpeng.
 
Friskolekvalet tycks ha blivi en dundarande succe, aldrig har så många nya miljo-
närer tillkommit som i samband med denna barnhandel.
 
Idrottsgymnasiet i Karlstad tycks vara den slutliga bekräftelsen över Allians-
regeringens ansvarstagande för barnen i skolan.
 
ALLA GÅR ATT SÄLJA MED MÖRDANDE REKLAM.
 
Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund uppges vara mycket nöjda med den lyckade
satsningen i Karlstad. På tu man hand uppges de dock beklaga att ägaren bara
hann ta ut 15 000 000 innan konkursen.
 
Ägaren till det konkursade gymnasiet i Karlstad har alltså bildat en koncern, för
att kunna sälja barn med mördande reklam. Koncernens syfta har varit att när
barnen är sålda ska de kastas ut på gatan, utan skola och utan utbildning.
 
Före konkursen togs det ut 15 000 000. I samband med konkursen blev alltså
alla barnen utan utbildning, utslängda på gatan.
 
Ägaren hade inget som helst syfte att tillhandahålla utbildning, kavalitet
eller en bestående skola.
 
Han hade bara ett syfte.
 
ATT SÄLJA SÅ MÅNGA BARN SOM MÖJLIGT OCH TJÄNA SÅ MYCKET
MÖJLIGT.
 
Och när han sålt så många barn som möjligt, och tjänat så mycket pengar som
möjligt, blir alltså barnen utslängda på gatan.
 
I SVERIGE ÅR 2013, VÄRLDENS BÄSTA LAND.
 
På väg ut från edgångssammanträdet ger barnhandlaren en kort intervju, där vi
får veta att det var bäst för barnen.
 
BÄST FÖR BARNEN.
 
På sätt det skett kan väl bara barnhandlare, Fredrik Reinfeldt och Jan Björk-
lund tycka att det är bäst för barnen.
 
Att efter att ha sålts slängas ut på gatan och bli utan utbildning.
 
Kvar i ruinerna står barnhandlaren och viftar med 15 000 000 skolpengar.
 
MONEY, MONEY, MONEY, JAG ÄLSKAR FREDRIK OCH JAN.
 
De som också tycker att man ska handla med barn och av samma skäl älskar Fredrik
och Jan har ju ett säkert val vid valstupet 2014.
 
ALLIANSREGERINGEN
 
De som inte tycker att man ska handla med barn och slänga ut dem på gatan
utan utbildning, har ju också ett säkert val.
 
INGEN ALLIANSREGERING.
 
Dagisfröken Annie Lööf uppges jubla av förtjusning, närmare ej obligatorisk skolgång
kan man ju inte komma.
 
Det är till och med bättre än frizoner i t banan för brottslingar, månggifte och
mycket annat tänkvärt.
 
LIBERALARE ÄN SÅ KAN DET JU INTE BLI.
 
 
Money, money, money
Barnen är vår högsta skatt
AE
 
 
 
 
 

FÄRSK STATISTIK FRÅN KRIMINALVÅRDEN

Överraskande siffor från Kriminalvården
 
Färska siffor från Kriminalvårdsstyrelsen visar en överraskande utveckling.
 
Det alla sverigedemokrater länge hävdat, att utrikesfödda är i majoritet på vå-
ra grövre anstalter, visar sig nu vara helt fel.
 
Fortfarande är 70 % av de grövre brottslingarna på våra anstalter svenska
medborgare.
 
ENDAST 30 % ÄR ICKE SVENSKA MEDBORGARE.
 
I denna statistik är dock ej medräknat de svenska medborgare, som är utrikes-
födda.
 
Chefen för Kriminalvårdsstyrelsen uppger att man inte får särredovisa sven-
skar, då man är rädd för att svenskfientligheten ska underblåsas.
 
Fredrik Reinfeldt uppges ha kommenterat siffrorna med att han trodde att an-
talet ej svenska medborgare var 0. Han utrycker också oro för att rättsväsendet
har missförstått regeringens signaler, då man inte dömt alla grova brottslingar,
som inte är svenska medborgare, till samhällstjänst.
 
30 % ej svenska medborgare kan tyckas lite, det skulle ju kunna vara 100 %, men
det visar ändå att dagisfröken Annie Lööfs förslag om frizoner inte är helt verk-
lighetsförankrat.
 
30 % medför ändå ett så stort antal att tunnelbanesystemet inte räcker till som frizoner.
Men man uppger ändå att man är beredd bygga ut systemet så att frizonerna kan göras
större så att inte ej svenska medborgare ska behöva vistas på våra anstalter.
 
Jag tar ansvar för landet uppges Fredrik Reinfeldt spontant uttryckt när han fick siffror-
na presenterade.
 
Alla är inte svenskar
AE

POLITIKEN BLIR ALLT SNURRIGARE

Politiken snurrar allt mer
 
Politiken tycks bli allt snurrigare, i den mån den kan bli snurrigare, är väl bäst
att tillägga.
 
Arbetsmarknadspolitiken snurrar runt hela tiden.
 
Ibland ska avgiften vara hög, ibland ska den vara låg.
 
ALLT ÄR ANSVARSFULLT OCH BRA FÖR LANDET
 
Ibland ska man kvalificera sig till ersättning från a kassan, ibland inte.
 
ALLT ÄR ANSVARSFULLT OCH BRA FÖR LANDET.
 
Det senaste, men säkert inte det sista, snurriga är att nu ska man inte behöva kva-
lificera sig alls till a kassan, det räcker med att finnas, kanske inte ens det.,om man
ska tolka vissa ersättningar från Fkass, som bidrag till döda i Bosnien.
 
NU DÖPS FÖRSÖRJNINGSSTÖD OM TILL ERSÄTTNING FRÅN A KASSA.
 
Detta tycks vara så snurrigt att till och med snurriga politiker tycker att det är snur-
rigt.
 
Men de mest snurriga politikerna tycker uppenbart inte att det är snurrigt, för
annars skulle väl snurriga moderater inte lagt förslaget ?
 
Men en mindre snurrig politiker tycker det är snurrigt.
 
Folkpartiets Johan Pehrson menar:
 
Man måste ha jobbat i någon form, annars blir det bara snurrigt.
 
Här kommer de verkliga visdomsorden, och det förklarar mycket.
 
ALLA BITAR FALLER NU PÅ PLATS, ALLT BLIR MINDRE SNURRIGT.
 
Självklart måste alla ha jobbat i någon form, annars blir allt bara snurrigt.
 
SÅ INTE ÄR DET KONSTIGT ATT ALLIANSREGERINGENS POLITIK ÄR SNUR-
RIG.
 
För man menar väl inte att ett ordförandeskap i MUF är att ha jobbat "i någon form" ?
 
 
   
 
Allt faller nu på plats
AE
 
 

POLITIKER SOM FÖRSKRÄCKER

Telia och NUON förskräcker
 
Men det är inte det enda som förskräcker, även politikerna själva förskräcker.
 
SvD skriver om dessa förskräckelser idag och menar att dessa förskräckelser
inte är lämpade som företagare.
 
Man menar att stora kapitalförstöringar blir reslutatet om man styr företa-
gen med sikte på att vinna nästa val.
 
Nu är det ju inte bara företagens värde som blir förstört, när politikerna bara har
sikte på nästa val.
 
Kommunikationer, apotek, vård, försvar, skola mm mm mm blir ju förstört
när man bara styr med sikte på nästa val.
 
SvD menar att det förekommer många absurda situationer, där politiker agerar
så att det klart framstår att man inte ska leda företag, heller kanske man bör til-
lägga.
 
Man tar Vattenfall som exempel pekar på att vid ett tillfälle kan ägarens
styrelserepresentant i styrelsen klubba en affär, medan ägaren vid ett
annat tillfälle tar avstånd från affären.
 
Visst är det absurt, det också.
 
Man tar också upp energipriset, där ägaren ibland, men bara ibland, rasar
mot höga energipriser, för att i nästa stund kraftigt höga alla energiskatter.
 
Visst är det absurt, det också.
 
Men kan man verkligen vara så förskräcklig som företagare, om man inte är
förskräckligt rent allmänt.
 
TÄNK OM VÅRA POLITIKER ÄR FÖRSKRÄCKLIGA RENT ALLMÄNT, DÅ BE-
HÖVER VI OCKSÅ EN GRILLO.
 
Mycket tyder faktiskt på att våra politiker är så förskräckliga rent allmänt, hur kan de
annars komma på iden att ljuga så mycket om så mycket och att ge sig alla de ob-
skyra förmåner de ger sig.
 
Vi kanske behöver en helt annan form av politiker, ärliga och kompetenta, och som
inte förskräcker vare sig här eller där.
 
När Grillo gjort rent i Italien skulle nog många välkomna honom hit.
 
 
            
 
Förskräcker                        Förskräcker också           Förskräcker också       Förskräcker också
AE
 

MODERATERNA TAR ANSVAR FÖR MATEN

Ansvarsfulla moderater tar ansvar
 
Det tycks fortfarande finns medborgare, som inte känner till att alla moderater
tar allt ansvar.
 
Någon annan förklaring kan väl knappast finnas till att man är så anhelägen att
predika om ansvar i varje andetag.
 
Och utifrån empiriska erfarenheter är ju detta lätt att förstå.
 
Det goda man gör , det syns och det behöver man inte tala om.
 
DET GODA MAN INTE GÖR, DET SYNS INTE HELLER, MEN DÅ FÅR MAN
TALA OM DET I STÄLLET.
 
Det är på det viset en del länder blir världsbäst, som förutvarande Sovet-
unionen, Öst Tyskland och Sverige.
 
Är man inte bäst får man väl hävda att man är bäst.
 
Men de flesta av oss har inte missat att moderaterna ansvarsfullt tar ansvar för
landet.
 
FÖR LANDET, DET LÅTER IMPONERANDE.
 
Men för att befästa sin ställning som ett ansvarsfullt parti vidgar man nu det an-
svaret.
 
I Borås Tidning idag skriver en moderat att man tar ansvar för maten.
 
FÖR MATEN.
 
Nu kanske det blir ordning och reda, kanske man kan hoppas på en återgång till
6 hårda brödskivor om dagen, det skulle nog Socialstyrelsen gilla.
 
Men detta ansvar, ansvar för maten, känns ändå mer rätt.
 
VI ÄTER JU ALLDELES FÖR MYCKET OCH ÄR ALLDELES FÖR TJOCKA, HÄR
KAN KANSKE MODERATA NEDSKÄRNINGAR MEDFÖRA MYCKET GOTT.
 
Så varför inte slå två flugor i en smäll, ansvara mer för maten, så att vi äter mindre
och ansvara mindre för landet så att vi äter mer.
 
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Den stora nyheten idag är att vi moderater svänger i från om privatiseringar i välfär-
den. Nu vet vi inte hur vi vill ha det på detta område, heller. Vi väljer därför att va-
ra flexibla på detta område. Försvaret får här visa vägen, det blir lättare att vara
flexibel över något som inte finns.
 
De ofta förekommande svängningarna tycks ha fått många att tro att vi inte har vare
sig politik eller visioner. Inget kan vara mer rätt, för oss moderater är den avgör-
ande strävan att utöva makt, alla våra förslag styrs av denna ambition, och då
kan det ju bli stora svängingar i våra olika förslag.
 
Vårdkvalet i Stockholm rullar vidare. Fillippa ska ha all eloge för alla de kval Ni
utsätts för. Man får dock inte förringa alla andra kval, vi ger medborgarna möjlig-
heter att välja mellan.
 
Tågkval, apotekskval, premiekval och många andra kval har nu kommit så långt
att medborgarna har lika svårt att välja som vi politiker.
 
Vårdkvalet i Stockholm för tankarna till Nya Karolinska. Finansieringen här tycks
vara i farozonen. Vi ansvarsfulla moderater tar dock ansvar för detta, vi räknar
med att kunna dra ner antalet vårdplatser för att kunna finansiera denna fördyring.
 
Vi får bara hoppas att det finns så många vårdplatser kvar att ta bort att det täcker
fördyringen.
 
Vi lägger nu ansvarsfulla förslag, som kommer att medföra att behovet av försörj-
ningsstöd kommer att minska kraftigt.
 
De som inte har arbete, inte har arbetat och som nu har försörjningsstöd, kommer
nu också att få rätt till a kassa. Vi räknar att med denna omvälvande reform kunna
säkra valutgången 2014.
 
Vi försöker ju också säkra maktinnehavet genom att anstifta så många misshandlar
som möjligt av sverigedemokrater. Tyvärr tycks effekten ha uteblivit, då partiet ännu
finns kvar.
 
Vi får nu god hjälp av AFA, som i utbyte mot statsbidrag har lovat att kämpa ner varje
sverigedemokrat.
 
Som en kuriosa kan nämnas att araber i Malmö kommer att starta en arabisk bio i
Malmö. Som en eftergift mot jämlikheten kommer denna att vara öppen också för
kvinnor en gång om året, men självklart bara om de ledsagas av män.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
AE

EN MOTBJUDANDE ELLER KATASTROFAL POLITIK

Motbjudande och katastrofala alternativ
 
Andreas Cervenka skriver ofta i SvD, och inläggen tyder på insikt på det eko-
nomiska området.
 
Men insikten är också kryddad med humor och satir, som gör att insikten lätt
också får fäste.
 
Dagens inlägg är läsvärt och har rubriken "faran med minsta motståndets
politik".'
 
Han menar här att låga räntor medför att vi lånar lite av morgondagens efter-
frågan och njuter av den redan idag.
 
NÄR EU LEDARE GÖR JUST DETTA JUBLAR VI MED HELA HJÄRTAT
OCH LÅNAR AV MORGONSDAGENS EFTERFRÅGAN SÅ MYCKET VI
KAN.
 
Ingen frågar sig vad detta innebär för morgondagen, det kan faktiskt innebära
mycket, men det behöver vi ju inte bry oss om, det heller.
 
Han pekar på hur förre centralbankschefen pumpade ut mängder av pengar, som
gav upphov till mängder av problem.
 
Men det gav ingen effekt, bara fler och större problem.
 
Nu pumpar man ut ännu mer pengar utan att det ger annan effekt än att man lånar
av morgondagens efterfrågan.
 
Ingen bryr sig det minsta, njut idag, andra får slita i morgon.
 
Riktigt roligt blir det när Cervenka pekar på hur det går när politiker missköter sig,
han använder ordet perverst.
 
Ju sämre de sköter sig sig desto mer pengar tvingas vi pumpa ut och desto
mer lånar vi av morgondagen.
 
PÅ MORGONDAGENS BEKOSTNAD NJUTER VI OCH BELÖNAR OSS OCH
VÅRA POLITIKER MER DESTO SÄMRE DE SKÖTER SIG.
 
Visst är det perverst.
 
Han pekar också på att kortsiktiga beteenden leder till långsiktiga skador, men det
vet vi ju sedan länge, att ingen bryr sig om detta heller är en annan sak.
 
Njut själv idag och låt andra slita i morgon.
 
När han citerar en känd ekonom börjar man förstå ett och annat:
 
"Politik är inte det möjligas konst. Politik är att välja mellan det motbjudande
och det katastrofala".
 
Nu faller bitarna på plats.
 
"Politik är som politiker, när vi väljer har vi att välja mellan motbjudande poli-
tiker och sådan som orsakar rena katastrofer".
 
Om inte vi själva inser  det kanske de vi lånar av i morgon kommer att inse det.
 
Men det behöver vi  ju inte bekymra oss om , det heller.
 
AE
 
 
 
 

MODERAT FÖRSVARSPLANERING

En komplex miljö kräver en komplex förmåga
 
Den moderata broilern Cecilia Widegren skriver i dagens Borås Tidning att Sverige
är "väl förberett i en ny tid" och syftar då på en försvarsmåga som inte finns.
 
Man får väl anta att med "i en ty tid" avses 2023, då vi först har något, och nå-
got är då  6 600 soldater.
 
Broilern skriver att den säkerhetspolitiska miljön är komplex, och det får väl närmast
ses som ett understatement i dag.
 
Samtidigt reser det krav på att de som ska studera dessa komplexa miljöer
har en komplex förmåga och rätt kan bedöma vad som är sannolikt kunna
ske i morgon.
 
Det finns faktisk en forskning kring detta med komplex förmåga, också ,och den om-
fattar just förmågan att studera komplexa miljööer och fatta komplexa beslut om fram-
tiden.
 
Man brukar då tala om komplex förmåga på 10 år, 3 år och avskand av komplex för-
måga.
 
Detta leder in på broilerns uttryck om placeringshorisont:
 
Ett väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt under "överskådlig tid"
 
ÖVERSKÅDLIG TID
 
Eftersom vi inte har något försvar i dag, men tanken var att vi skulle kunna försvara
oss i högst en vecka 2019, följer av detta vad överskådlig tid är:
 
ÖVERSKÅDLIG TID ÄR FRAM TILL 2019.
 
Nu har ju i och för sig Försvaret saboterat denna bedömning om "överskådlig tid".
 
BRISTANDE RESURSER MEDFÖR ATT MAN MÅSTE ÄNDRA "ÖVERSKÅDLIG
TID" 2019 TILL "ÖVERSKÅDLG TID" 2023.
 
Det känns tryggt att komplexa miljöer och komplexa beslut kan hanteras med denna
höga ansvarsfullhet och kompetens.
 
Sedan är tyvärr försvarssystemen så komplexa att deras komplexitet medför att man
måste kunna hantera komplexa situationer med en längre "överskådlig" tid än både
2019 och 2023.
 
Har man en sådan begränsad komplex förmåga att man bara kan hantera kom-
plexa miljöer intill 2019/2023 kanske man inte ska syssla alltför mycket med för-
svarsfrågor.
 
OM MAN OVANPÅ DETTA BESKRIVER NÅGON SOM INTE FINNS SOM "FLEXIBELT,
ANVÄNDBART OCH TILLGÄNGLIGT" DÅ KANSKE MAN INTE ALLS SKA SYSSLA
MED FÖRSVARSFRÅGOR.
 
Dessa broilers tycks ha en säregen syn på samhällsfrågor. Broilern Cecilia Widegren
menar att man kontinuerligt tar initiativ till öppna möten och offentliga hearings.
 
HADE HON MÖJLIGEN MÖTET MED ÖB I ÅTANKE HÄR, NÄR MAN VIA SÄPO
OCH RIKSÅKLAGAREN FÖRSÖKTE KOMMA ÅT ÖB FÖR ATT HAN VARIT ÖP-
PEN OM ATT VI BARA KAN FÖRSVARA OSS EN VECKA.
 
Först 2023, och om fienden inte skjuter för mycket.
 
Vi som inte är broliers har nog de flesta den uppfattningen att "öppna möten" förplik-
tigar till mer än att sätta åt ÖB, när han är, just öppen.
 
Sedan är det ju intressant hur plötsligt mängder av moderata politiker skriver mängder
av inlägg, som gör gällande att man tar mängder av ansvar när det gäller Försvaret.
 
Hade man tagit ansvar för Försvaret, hade det synts, och då hade man inte tvin-
gats skriva mängder av inlägg.
 
Den moderata försvarsberedningen
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Målet att upprätta en tvåstatslösning i Malmö, något Ilmar och jag arbetat för
länge, går nu in i nästa fas.
 
Med målet att Malmö som en tvåstatslösning ska bli en socialt hållbar stad har
Ilmar föreslagit att försörjningsstöden till invandrarfamiljer ska öka. Detta förslag
är i linje med vår ansvarsfulla allianspolitik under förutsättning att de offentliga
finanserna inte försämras. Detta kan då komma att medföra att dessa ökade försör-
kingsstöd till invandrarfamiljer finansieras med sänkta stöd till etniska svenskar.
 
Vi vet sedan länge att den psykiska hälsan i Sverige ökat mer i Sverige än i an-
dra jämförbara länder. Nu kommer uppgifter om att 30 % av patienterna i vår-
den lider av psykisk ohälsa.
 
Vi ser detta som ett resultat av vår ansvarsfulla satsning på jobben, slits man
sönder på arbetsmarknaden ska man ha rätt till psykisk vård.
 
30 % är ju förresten faktiskt inte mer än moderaternas väljarstöd, ett märkligt
sammanträffande kan man tycka.
 
Mötet i Maramö var ju tänkt att låtas som om vi i Allinasen stod starka och enade.
Vi hann knappt äta upp korven förrän den där Göran drar igång konflikter. Nu har
han fått för sig att vi ska införa en författningsdomstol för att säkerställa medbor-
garnas rätt.
 
Här har vi under hela 6 år framgångsrikt bekämpat all yttrandefrihet, och vi har
nu tystat all kritik. Waberi har till och med lyckats få upp den där Lars Wilks på
dödslistan för att han målat fel motiv, och så kommer Göran med detta.
 
Förstår han inte vad det kan medföra, en författningsdomstol som ska säkerstäl-
la att grundlagar följs, vad kommer då härnäst.
 
I förlängningen kan ju folk få för sig att jag, Er ansvarsfulle statsminister, represen-
terar hela befolkningen. I ett sådant läge kan väl kanske en och annan felaktigt få
för sig att jag har skyldighet att ta i alla medborgare med tång, men så långt hop-
pas jag att det inte går.
 
Försvarets förmåga blir nu allt tydligare, eller oförmåga. VI har nu först 2023 inget
att tala om, och allt detta inget är hela 6 600 soldater. Och sä säger man att jag
struntar i Försvaret. Ingen kan väl kräva att en avveckling av denna stora organi-
sation ska kunna ske under två mandatperioder.
 
Nyheten om slukhålet i Florida, som slukade en man och hans möbler, har spridits
över hela världen. Här kan man tala om att sila mygg och svälja elefanter. Här har
gigantiska slukhål slukat alla centerpartiets och kristdemokraternas väljare och man
hör inget om detta slukhål.
 
Sedan får man ju skänka en tacksamhetens tanke att man inte skriver om Migrations-
verkets slukhål, då hade väl ett större slukhål slukat även hela moderaterna.
 
Men så långt ska vi inte komma, jag ska tala med Göran, så att ingen författningsdom-
stol bildas, som kan komma på den befängda iden att folk ska ha rätt att få denna in-
formationen.
 
Jag har ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag,
jag hoppas bara att Göran kommer på bättre tankar.
 
AE

KOMIKER FÖRUTSER KOLLAPS I ITALIEN

Men i Sverige förutser vi inga kollapser
 
Här saknar vi humor på detta område, när det gäller kollapser ska man vara all-
varlig.
 
Kollapser i Sverige förutser vare sig komiker eller andra, kollapser inträf-
far bara.
 
Sedan är förstås en kollaps en relativ bedömning, och kollapsen får väl, som
det heter, bedömas med betraktarens ögon.
 
Men det skulle nog inte skada med komiker i Sverige också, som har för-
mågan att förutse kollapser.
 
Väljaropinionen, som den nu ser ut ,kommer med stor sannolikhet medföra en
kollaps i det politiska systemet i Sverige också, lite beroende på hur man definie-
rar en kollaps förstås.
 
Inget block kommer att kunna prestera ett regeringsunderlag, men alla kommer
att vilja regera.
 
Utifrån detta läge kommer man att bilda en regering, som har en minsta ge-
mensam nämnare, och bara den gemensamt.
 
ATT FÅ REGERA.
 
För att åstadkomma ett sådant underlag måste alla, som är berörda, ge upp mycket,
för att få något. Miljöpartiet är en joker i leken och kommer, som det nu ser ut, att kun-
na utöva utpressning, vare sig den kommer att riktas mot moderaterna eller socialde-
mokraterna.
 
Fast den finns en gemensam nämnare till.
 
Alla poliska frågor och alla visioner kommer att bli underordnade den största
frågan:
 
HÅLL SVERIGEDEMOKRATERNA UTANFÖR
 
Vi har nog vår egen politiska kollaps 2014, men i avsaknad av humor väljer vi
att inte förutse den.
 
I stället tar ansvarspredikanten ansvarsfullt ansvar för resan mot kollapsen.
 
Om inte Försvaret genomgått en kollaps, så beror det på att man väljer att kalla en
kollaps för något annat, kanske flexibelt, tillgängligt och användbart.
 
Bara att kalla något som inte finns för tillgängligt, flexibelt och användbart är
väl att komma så nära en kollaps som möjligt.
 
Och Försvarets kollaps, som inte är en kollaps, har man valt att skjuta till 2019, som
man nu valt att skjuta till 2023.
 
Först 2023 inträffar den kollaps i Försvaret, som redan har inträffat. Och för
att alla ska se att det inträffar en kollaps ska försvarsminsitern, i kjol som rys-
sarna säger, lära Försvaret att räkna.
 
Här blir det nog en kollaps på kollapsen.
 
Sjukvården inom vissa områden, främst Stockholm och Skåne, anses av vissa ha kol-
lapsat. Och har den inte kollapsat anser många att den kollapsar när Nya Karolinska
kollapsar.
 
Men även denna kollaps  har man lyckats hålla undan. Sjukvården i Skåne och
Stockholm är ingen kollaps, det är en framgångsrik privatisering och avknopp-
ning.
 
Flyktingpolitiken har kollapsat, även om vissa campingägare inte har kollapsat. Assar
Lindbeck menar också att ekonomin kommer att kollapsa, för att flyktingpolitiken redan
har kollapsat.
 
Men Assar Lindbeck måste här ha fel, 30 000 000 som går till jobbet varje dag, kan
väl knappast få ekonomin att kollapsa.
 
Däremot kanske 30 000 000 som går till jobbet varje dag får kommunikationerna att kol-
lapsa, men det blir nog inte mycket till kollaps där heller.
 
Tåg och spårvagnar har ju redan kollapsat, och de kan ju inte kollapsa två gånger,
eller ?
 
Pensionssytemet anser många kommer att kollapsa, men den kollapsen är redan löst.
Alla pensionärer får mindre och mindre år för år och rätt som det är är den kollapsen bor-
ta.
 
Det finns också små kollapser. Den döende cancersjuke, som tvíngades presentera da-
tum för sitt dödsfall, för att kunna få sjukpenning, tycker nog att han drabbats av en kol-
laps.
 
Men för Försäkringskassan är en kollaps inte en kollaps, där är en kollaps bara be-
klaglig, när den upptäcks., annars är den inte ens beklaglig.
 
Polisen tycks ha drabbats av kollaps, tillför man fler och fler poliser, och man uträttar mindre
och mindre, så måste det väl ända vara en kollaps.
 
Assistanshjälpen tycks också ha kollapsat, i vart fall tycks tennisspelare kollapsa ner i rull- stolen om försäkringskassan uppenbarar sig.
 
Och ovanpå alla dessa kollapser, så har kunskapsutvecklingen i skolan kollapsat så att
allt fler lärare kollapsar.
 
Det kanske inte skulle vara så tokigt med en komiker i Sverige också, som kunde förutse
de kollapser vi har att se fram mot.
 
SAMTIDIGT KUNDE JU DENNE KOMIKERN OCKSÅ SKÄMTA OM DE KOLLAPSER,
SOM REDAN INTRÄFFAT OCH INTE ÄR KOLLAPSER.
 
Samtidigt kunde han ju upplysa oss om att allt inte är så bra som vissa vill ge ske av, inte
heller så dåligt heller lyckligtsvis.
 
Kollapserna tycks många
AE

ISLAMISTER TAR FÖR SIG

EN MODERAT AVSKAFFNING AV DEMOKRATIN
 
Att vi svenskar lider av någon tvångsneuros, när det gäller sig att förhålla sig
till muslimer och islamister, är väl tämligen uppenbart.
 
INGEN VÅGAR SÄGA NÅGOT OM NÅGOT OCH SÄGER NÅGON INGET
OM NÅGOT DÅ ÄR DET TVÄRTOM SOM GÄLLER.
 
De enda vettiga inlägg i denna debatt, som är värda att ta på allvar, kommer
oftast från urikesfödda.
 
Så de är väl rasister de också.
 
Ett sådant vettigt inlägg i debatten hittar man idag på Newsmill, skrivet av en
exiliranier. Inlägget är intressant på många sätt och framställningen är mycket
tydlig.
 
Han tar upp två kärnpunkter, som borde få oss att ägna frågan en viss eftertanke.
 
Den ena är att han delar in islamister i två grupper på samma sätt som våra
politiska ledare gör, moderata islamister och radikala ismalister.
 
Enligt skribenten har båda grupperingarna samma mål, att upprätta ett kalifat och
att avskaffa demokratin. Hans argument är starka, finns det någon islamistiskt stat
som är demokratisk frågar han, och svaret vet vi.
 
Däremot skiljerna sig medlen åt för att nå detta mål, moderata islamister vill
avskaffa demokratin med fredliga medel, medan radikala islamister vill av-
skaffa demokratin med våld.
 
Dessa så kallade moderata islamister omkramas av våra ledande politiker och man
hjälper dem att komma in i det parlamentariska systemet för att därifrån kunna arbe-
ta och avskaffa demokratin.
 
Det mest kända namnet i Sverige torde väl vara den radikale koranrektorn Waberi,
som av moderaterna getts en riksdagsplast för att inifrån systemet kunna avskaffa de-
mokratin.
 
Med inre fiender behöver man inga yttre fiender, och vet man inte vem fienden
är lär man ha svårt att försvara sig.
 
SÅ VÄGEN TYCKS MYCKET LÅNG TILL ETT UPPVAKNANDE.
 
DEN STORA FRÅGAN ÄR OM VI HINNER VAKNA UPP INNAN DET ÄR FÖR SENT.
 
Våra riksdagspartier gör tyvärr allt som står i deras makt för att se till att vi inte vaknar
upp, så risken att det blir för sent är nog tyvärr väldigt stor.
 
Den andra viktiga aspekten är hans återgivande av den retorik, som används av radikala
islamister världen över. Den är lätt att komma ihåg, för man hör den dag efter dag, år ef-
ter år, världen runt. På konferens efter konferens, i TV program efter TV program mantras
det:
 
"DÖD ÅT USA, DÖD ÅT ISRAEL, DÖD ÅT ALLA JUDAR, DÖD ÅT VÄSTVÄRLDEN"
 
När han återgett detta ställer han frågan:
 
Vad är det i detta som är så svårt att förstå ??
 
Det finns faktiskt ett svar på detta.
 
Det som gör att det är så svårt att förstå detta tydliga budskap är att våra ledande politiker
förbjudit åt oss förstå detta enkla och tydliga budskap.
 
Detta medför att det blir svårt att förstå detta enkla och tydliga budskap, man kan ju
per defintion inte förstå något man inte får förstå.
 
Men det finns något annat som är ännu svårare att förstå:
 
Vad får oss att välja politiker, som förbjuder oss att förstå viktiga saker, som är livsav-
görande för framtiden.
 
Och ännu svårare blir det att förstå vad som får oss att välja politier som driver en politik som
med stor sannolikhet medför att vi gräver vår egen grav, i vart fall demokratins grav.
 
Är verkligen demokratin så hemsk, så att vi måste välja politiker, som medverkar till
att den avskaffas.
 
Vi har redan islamistiska enklaver i landet, så det är nog lite svårt att, som Eric Ullenfån gör, av-
färdar dessa enklaver som myter.
 
Än så länge har vi möjlighet att verka för att inte hela Sverige blir en enda stor enklav, men
hur länge.
 
FÅR WABERI BESTÄMMA BLIR DET INTE LÄNGE, OCH VÅRA NYA MODERATER TYCKER
ATT HAN SKA FÅ BESTÄMMA.
 
 
Vad är det som är så svårt att förstå ?
AE
 
 
 

KUNSKAPSUTVECKLINGEN I SKOLAN

Sverige alltmer på dekis
 
Alla tycks numera överens om att vår kunskapsutveckling utvecklas sämre
är i andra jämförbara länder.
 
Men där tycks det vara slut på enigheten, man kan särskilja två olika
extremgrupper, som har olika taktik för hur en dålig skola ska göras
bättre, eller sämre.
 
På den ena ytterligheten ligger Alliansregeringens företrädare, tyvärr livligt
påhejad av samtliga oppositionpartier.
 
DÄR VILL MAN GÖRA EN DÅLIG SKOLA BÄTTRE GENOM ATT GÖRA DEN
SÄMRE.
 
På den andra ytterligheten ligger rasister och främlingsfientliga.
 
SOM VILL ATT EN DÅLIG SKOLA SKA GÖRAS BÄTTRE GENOM ATT GÖRA
DEN BÄTTRE.
 
Om man frisläpper sig från det vanliga tjattret och tramset om främlingsfientlighet,
som blockerar all vettig debatt i landet, finns det vissa fundamenta, man bör ta ha
kunskap om och ta hänsyn till, när man säger sig vilja utveckla kunskapsutveck-
lingen i skolan.
 
All forsking i dag visar entydigt, mycket entydigt, och sedan får Eric Ullenfån, Mona
Sahlin och Ansvarspredikanten säga vad de vill, att det finns skillnader i begåvnings-
profiler.
 
Man har i dag kommit så långt att man kan konstatera, sedan får Eric Ullenfån,
Mona Sahlin och Ansvarspredikanten säga vad de vill, att denna skillnad till
viss del beror på miljöförutsättningar och till viss del genetiska orsaker.
 
NÄR DET GÄLLER SKILLNADER, KNUTNA TILL GENETIKEN, ÄR MAN TÄML-
LIGEN ENIG OM I FORSKNINGEN, ATT MYCKET ÄR KNUTET TILL INAVEL
OCH VAD DETTA FÖR MED SIG.
 
Att sedan forskaren och den mångkunnige Eric Ullenfån underkänner all forskning
är en helt annan sak, myter betyder här mer.
 
Men om man bortser från Eric Ullenfån och låter slutsatserna styras av befint-
lig forskning är det lätt att konstatera viss elementära fakta.
 
Skillnader i begåvningsprofil leder fram till olika genomsnittliga IQ. Sverige anses ha
en genomsnittlig IQ på omkring 100, vissa anger 101. En viss befolkningsgrupp, som
ska ersätta vår barbariska svenska kultur anses ha en genomsnittlig IQ på 68.
 
Dessa basfakta kan man självklart ignorera, men om man väljer att inte ignorera
dessa basfakta blir det lättare att föra en vettig debatt.
 
En sådan vettig debatt bör styras av ett antal elementära faktorer.
 
1)  Om man sammanför 2 individer, den ena med OQ 101 och den andra med IQ 68,
     blir det svårare att nå ett visst resultat än om man sammanför två individer med
     iQ 101, under förutsättning att resursinsatsen blir densamma.
2)  Om man sammanför 2 individer, den ena med IQ 68 och den andra med IQ 101, och'
     styr resurserna, så att den med IQ 68 ska komma "ikapp" den med IQ 101, så blir
     den genomsnittliga IQ lägre 'än 101
3)  Om den med IQ 101 ser rersurserna styras på sätt som 2) visar tappar IQ 101 sitt
     incitament att bli bättre, det lönar sig föga.
4)  Av 3) följer lätt att av två elever, där den ena inledningsvis är motiverad och den
     andre inte, båda blir mindre motiverade om antalet elever med IQ 68 blir allt större.
 
Lämnar man allt tjats om rasism åt sidan blir det lätt att dra vissa slutsatser av ovan-
ståend elementära basfakta.
 
Om man utgår ifrån en relativt homogen grupp med IQ 101 och späder ut den med
allt större grupper med IQ 68, blir det genomsnittliga kunskapsresultatet allt sämre
över tiden, ju större gruppen IQ 68 blir.
 
Detta motverkar man inte, utan förstärker, om man styr resurser från "grupp 101"
till "grupp 68".
 
Som individ och politiker är man i sin fulla rätta att tycka, och att argumentera för att en
"grupp 68" ska bli allt större andel i de klasser, som tidigare tillhörde "grupp 101".
 
Men om man samtidigt hävdar att det genomsnittliga skolresultatet inte blir sämre
med en sådan utveckling medför det att man placerar sig själv i "gruppen 68".
 
Om man , som vissa gör, bygger ett reformarbete i skolan, som syftar till att lyfta det ge-
nomsnittliga resultatet, på att det blir bättre och bättre om "gruppen 68" blir allt större,
då placerar man sig själv någon annanstans.
 
Och inte är det över 68.
 
DET FINNS INGET REFORMARBETE I VÄRLDEN OCH DET FINNS INGA RESUR-
SER I VÄRLDEN SOM KAN LYFTA EN KUNSKAPSUTECKLNING, OM DEN GE-
NITTLIGA IQ HELA TIDEN MINSKAR I ELEVMATERIALET.
 
Inget av det som tas upp ovan får man självklart tala, utan man ska självlart
låtsas som om det som finns inte finns, och det som är inte är.
 
Vi lever ju i Sverige, och där har alla med IQ 68 självklart IQ 101.
 
Men så länge vi låter dessa självklarheter styra oss får vi också räkna med att
alltmer falla tillbaka i kunskapsutvecklingen.
 
Och som sagt, visst har man rätt att tycka och argumentera för att så ska ske.
 
MEN MAN BORDE OCKSÅ HA RÄTTEN FÖR ATT TYCKA OCH ARGUMENTERA
FÖR ATT SÅ INTE SKA SKE.
 
Men alla är ju lika mycket värda. då kan ju ingen
ha IQ under 100, men hur ska vi göra med de som
har över 100, de är ju också lika mycket värda ??
 
Vi bestämmer att de med IQ 130 också har IQ 100,
DÅ är alla lika mycket värda, och DÅ blir det bra
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Åter en bitter dag, bittrare än vanligt, dessa väljarundersökningar ger mig ingen ro.
Ipsos senaste undersökning tyder på att jag får åka tillbaka till Täby, hoppas att det
finns några skolor och institutioner kvar där, som jag kan förskingra för skattebeta-
larna.
 
Men hämnden kan bli ljuv, med stöd av min gode vän Waberi har jag god tid på mig
att se till att alla mentalt handikappade medborgare kan minnas moderaterna.
 
Med böneutrop över hela landet kommer alla ihåg vad vi moderater gjorde för Er.
 
Fillippa påstås nu ha ljugit om de resurser man tillfört vården inom Stockholm. Vi
moderater ljuger inte, det undviker vi genom att skriva om historien, så att den pas-
sar oss lite bättre.
 
Sverigedemokraten Ulf Prytz har ju blivit svårt misshandlad i sitt hem av mina nya kärn-
väljare. Det var på tiden att det hände igen, jag hade nästan gett upp hoppet.
 
Arbetar man aktivt för parti jag inte gillar, så ska man veta vad som gäller och man får
skylla sig själv.
 
Min gode vän Waberi informerade mig om att Lars Vilks nu äntligen är uppsatt på döds-
listan, det var också på tiden..
 
Efter sex år vid makten får man ju nästan se det som ett misslyckande att folk säger det
som inte får sägas och målar det som inte får målas, det är nästan så att man blir avund-
sjuk när man tänker på vilka verktyg politiker i vissa länder har.
 
Men det finns alltid ljuspunkter, även om kunskapsresulteten uppges minska, vilket jag
kan bekräfta, finns det utbildningsanstalter som ger hopp för framtiden.
 
Uppsala Universitet har alltid visat vägen och vår världsledande ställning tycks vara före-
nad med universitetet även framöver.När andra utbildningsanstalter har svårt att få ihop
elevunderlag strömmar elever i allt stridare strömmar till de framtidsínriktade kurser Upp-
sala anordnar, det ger också hopp om framtiden.
 
Jämställdheten är ju fortfarand ett viktigt mål, för svenskar är väl bäst att tillägga annars
får jag Waberi på mig, och här visar Uppsala Universitet vägen.
 
Den senaste kursen "Perspektiv på Fittan" ger oss en fingervisning om hur ledande vi är
i många avseenden.
 
Inget annat land i världen ligger så långt framme att de har kompetens att driva denna
typ av kurser, Och syftemålet med kursen är ömmande, att inom genusvetenskapen ar-
beta för att uppvärdera det kvinnliga könsorganet, borde mana till efterföljd i andra län-
der.
 
Min gode vän Waberi har föreslagit att vi ska gå kursen, samtidigit som han föreslår att
man inför en annan viktig kurs, "Perspektiv på det manliga könsorganet", han menar att
många av hans landsmän skulle mötas av större förståelse om man också lyckades
uppvärdera det manliga könsorganet.De som berikas genom dessa landsmän skulle då
kanske inte bara ses som offer.
 
Mycket talar för att jag bör gå kursen, att mitt namn hittades i ett kundregister hos en pro-
stituerad.och föklarades med en SFI kurs, skulle ju väcka störra tilltro om jag bevistade
denna kurs.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
AE

VÅLDET TAR VID DÄR FÖRSTÅNDET TAR SLUT

Den nya kulturen har tagit vid
 
Vi är ganska så många, som var ganska stolta förr, men som är mindre stolta
nu.
 
Riktiga naturkatastrofer är svårt att värja sig emot, men att skapa egna
katastrofer vittnar om märkliga värderingar.
 
Man kan förstå att man inte längre får sjunga "Du gamla Du Fria", för vare sig
frihet eller det gamla består.
 
Så det är nog lika bra att vi gömmer även denna tradition.
 
Det nya samhällets konturer avtecknar sig nu allt tydligare, i stort som i
smått.
 
Vi alla vet ju att sverigedemokrater och judar inte ska få finnas i vårt land, men
hur politikerna än anstränger sig så finns det fortfarande sverigedemokrater och
judar i landet.
 
Förmodligen vrider sig ansvarspredikanten sig i förtvivlan över detta, men
hjälpen är inte långt borta.
 
I Ängelholm blev under dagen en sverigedemokrat, aktiv inom politiken, mycket
illa misshandlad i sitt hem.
 
GÄRNINGSMANNEN VAR EN AV DESSA KULTURELLA PERSONER SOM SKA
HJÄLPA OSS ATT BLI AV MED DEN BARBARISKA SVENSKA KULTUREN.
 
Senast något liknande meddelade ansvarsåredikanten Fredrik Reinfeldt att det är
sådant som händer och man har sig själv att skylla.
 
OM MAN RÖSTAR PÅ FEL PARTI.
 
Hitler och Stalin kunde inte sagt det bättre.
 
Ett annat nöje för dessa kulturellt högstående individer har länge varit att larma polis
och räddningstjänst, och kasta sten på dessa när de rycker ut.
 
Men tekniken går framåt.
 
Borta är stenarna och tekniken tar vid i denna kulturella utveckling. Under några dagar
har polisen i Göteborg larmats och ryckt ut till idyllen Biskopsgården.
 
Där möts polisen av ungdomsgäng på 15 - 20 personer, som omringar polisen och
med grön laser försöker förstöra synen på polisen.
 
HITLERJUGEND KUNDE INTE HA GJORT DET BÄTTRE.
 
Som sagt, tekniken går framåt, men annat går bakåt, Du gamla Du fria kan vi nog glömma
för gott.
 
Denna utveckling beskrivs av ansvarspredikanten som ett resultat av ett ansvars
fullt och kraftfulle alliansstyre.
 
OCH SÅ BEGÄR ANSVARSPREDIKANTEN YTTERLIGARE 4 ÅR FÖR ATT DENNA
UTVECKLING SKA KUNNA FORTSÄTTA.
 
 
Säg bara till Fredrik, jag ställer gärna upp,
jag har vanan inne
AE
 
 
 

MODERATERNA GÖR SVERIGE TILL ÅTLÖJE

Fordom stora dagar ter sig nu avlägsna
 
Går man tillbaks ett antal år i tiden fanns det många inslag i vårt land och i vår
politik, som väckte respekt utomlands.
 
Det var då det, och förändringen tycks i allt väsentligt sammanfalla med
att en alltmer så kallad ansvarsfull moderat politik förs.
 
Många gånger har man skrattat bakom ryggen på oss, och många gånger skade-
glatt.
 
Men det var då det.
 
NU SKRATTAR MAN INTE BAKOM RYGGEN PÅ OSS, NU SKRATTAR MAN
OSS RAKT UPP I ANSIKTET.
 
Vem kunde ens föreställa sig att vi skulle bli utskrattade och väcka löje utomlands
innan de ansvarsfulla moderaterna tog över.
 
Nu behöver man inte föreställa sig att vi väcker löje utomlands.
 
För en normal och ansvarsfull medborgare väcker det onekligen betänkligheter då
ryska satiriker gör vårt försvar, eller icke försvar, till åtlöje.
 
HAR DET NÅGON GÅNG I MODERN TID INTRÄFFAT ATT ETT LAND I EUROPA,
ELLER NÄRLIGGANDE, GÖR ETT FREDLIGT SINNAT LAND TILL ÅTLÖJE FÖR
ATT DE INTE HAR ETT FÖRSVAR.
 
Tydligen måste man vara en ansvarsfull moderat för att inte kunna inse att detta är något
alldeles befängt.
 
Övriga partier tycks lite omtöcknat ha insett det man i Ryssland har insett, vi har inget
försvar, och det finner man så lustigt att man gör oss till åtlöje.
 
Försvarsministerns, som för övrigt också blir föremål för åtlöje, reaktion är att det är bra
att man visar yttrandefrihet i Ryssland.
 
Ju längre bort man kommer är det tydligen bra med yttrandefrihet, men inte i vårt
eget land.
 
HÄR BLIR MAN KALLAD RASIST, FRÄMLINGSFIENTLIG, BLIR UTSATT FÖR POLI-
TISKT VÅLD, OMPLACERAD OCH AVSKEDAD OM MAN KOMMER PÅ IDEN ATT UT-
NYTTJA DEN YTTRANDEFRIHET SOM ÄR SÅ BRA I RYSSLAND.
 
Så inte är det märkligt att vi görs till åtlöje.
 
Kjol eller inte, nog borde man kunna kräva att både försvar och försvarsminister inger och
väcker sådan respekt att de inte väcker åtlöje.
 
Nu har så mycket underlag resenterats att vi har ganska klart för oss vad vårt försvar kan
åstadkomma.
 
Nu framstår en veckas försvar, som något helt verklighetsfrämmande.
 
Nu formuleras vår försvarsförmåga enligt vikarierande ÖB med:
 
VISST KAN VI SLÅSS LITE GRANN, MEN VAD TJÄNAR DET TILL.
 
Och det som lett fram till denna situation kallas av vissa för ansvarsfullt och kraftfullt styre.
 
DET ÄR NOG INTE BARA RYSSLAND, SOM SKRATTAR ÅT OSS, MEN ÖVRIGA GÖR
DET I NJUGG.
 
När man beskriver vårt försvar, som att man försöker sätta kanoner på saabar, borde väl
även en omtöcknad moderathjärna inse att det gått snett.
 
SÄRSKILT SOM VI HAR VARE SIG SAABAR ELLER KANONER.
 
Rysslands bild av vårt försvar
AE
 
.
 
 
 
 
 
 

BONUSFESTEN FORTSÄTTER

EU GÅR PÅ MASKERAD
 
Vi minns finanskrisen och den oro den medförde.
 
De flesta ansåg att bankerna hade en stor skuld till uppkomsten av krisen
samt att bankerna var för stora och för systemfarliga.
 
Nu skulle krafttag vidtas, bankerna fick inte vara så stora och så systemfarliga.
 
Vad hände efter detta, det vet vi nu.
 
DE SYSTEMFARLIGA BANKERNA ÄR ÄNNU STÖRRE IDAG, VARAV FÖLJER
ATT DE OCKSÅ ÄR MER SYSTEMFARLIGA.
 
Så gick det med den krishanteringen.
 
Bankchefernas bonusar har också identifierats som en riskfaktor, alltför stora och
alltför farliga.
 
Nu vidtar man krafttag mot detta, och vilka krafttag, bäva måtte gudarna och bank-
cheferna.
 
GUDARNA KANSKE BÄVAR, MEN KNAPPAST BANKCHEFERNA.
 
Bankerna och deras chefer lever  i en värld där de inte behöver ta hänsyn till någon
annan än sig själva och trygga sina förmåner.
 
Systemuppbyggnaden, kulturen och den bristande konkurrensen medför att man alltid
har den intjäning man vill ha.
 
SAMTIDIGT SOM MAN KAN HA DEN LÖN OCH DEN BONUS MAN VILL HA.
 
Räcker avkastningen inte till, är det bara att höja lite oskäliga avgifter så att de blir ännu
mer oskäliga. Detta gör man i samråd med andra banker så att ingen ska kunna få ett
alternativ.
 
Detta problem, med den bristande konkurrensen, löser våra geniala politker med en
variant av "kejsarens nya kläder".
 
ÄR DU INTE NÖLD MED DIN BANK FÖR ATT DEN HAR FÖR HÖGA RÄNTOR OCH
AVGIFTER, GÅ DÅ TILL EN ANNAN BANK SOM HAR FÖR HÖGA AVGIFTER OCH
RÄNTOR.
 
Kejsarens nya kläder, och våra politiker är lika stolta över denna lösning som kejsaren
över sina nya kläder.
 
Nu dyker alltså en ny variant av kejsarens nya kläder upp, nu ska bonusarna begränsas,
bonus maximalt en årslön.
 
Bankchefer är giriga, det vet vi, och de tar det de vill ha, det vet vi.
 
OCH VÅRA POLITIKER TRYGGAR DE SYSTEM SOM GÖR ATT DE KAN TA DET
DE VILL HA OCH DET GÖR DE.
 
Vill en bankchef ha 40 "millar" om året, då tar han 40 "millar" om året. Fram till nu kanske
i form av fast lön 10 och bonus 30.
 
Nu får man alltså tänka om, och det tycks vara ganska så lätt, för EU ledare har ju uppen-
barligen inte tänkt.
 
Fast lön på 10 och bonus på 30 blir nu något annat:
 
Fast lön på 20 och bonus på 20 och simsalabim så har bankchefen tagit det han
vill ta.
 
Dessutom är ju den nya ordningen till fördel för bankernas styrelser. Nu behöver man inte
längre lägga ner lika mycket arbete på att ändra i bonusreglerna, när målen inte nås och
man måste hitta på nya mål.
 
Kanske att det är så jobbigt att jobba när banken går sämre, fantasin är inte begrän-
sad.
 
Vad säger nu den nya ordningen om EU, allt eller inget.
 
Man har ju beskyllt EU för att inte lösa krisen, utan för att vidta åtgärder, som förstärker
och förlänger krisen.
 
När det nu gäller begränsningen av bankchefernas bonusar har man överträffat
sig själv.
 
HÄR LYCKAS MED KONSTSTYCKET ATT FATTA ETT VIKTIGT OCH AVGÖRANDE
BESLUT SOM INTE FÅR NÅGRA EFFEKTER.
 
Det är ju ett klart framsteg, ingenting försämras.
 
Så gick det med den krishanteringen.
 
EU klär upp bruden
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar
det flesta välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar på landet, jag glömde nästan säga det.
 
I dag hälsar jag absolut inte Uddevalla välkomna. Föräldrarna i den staden tycks
vara alldeles galna, de vill att deras barn ska gå i skolor där det är lugnt och man
kan lära sig något.
 
Får vi ansvarsfulla moderater förnyat förtroende kommer den här typen av rasism
att lösas på ett naturligt sätt.
 
När vi väl ersatt den svenska barbariska kulturen kommer det inte finnas någa skolor
att välja på, där man kan påräkna lugn och möjligheter att lära sig något.
 
Men just nu vill jag inte ta i Uddevalla med tång.
 
En äldre kvinna i Nord Malung har tragiskt omkommit på ett hem till följd av undernäring.
Vi beklagar detta, samtidigt som vi tycker att man ska visa förståelse för detta.
 
Med så många nya munnar att mätta kan ju maten inte räcka till alla, och vissa prioite-
ringar måste då göras.
 
Nyheter rapporterar nu att en kvinna i Högsbo är allvarligt skadad efter beskjutning. Nu
hände det i Högsbo, men det skulle kunna hända överallt och det gör det.
 
Min gode vän Ilmar är ju på väg ut, men det hindrar ju inte att han kan under sin kvarva-
rande tid kan bidraga till att få bort vår kultur.
 
I Malmö är nu ett galleri vandaliserat, det som var tänkt att ställa ut Lars Vilks konst. Detta
måste man sympatisera med, och Ilmar gjorde rätt som anstiftade denna vandalisering.
Det är bra att han i sann demokratisk andra uppmanar medborgare att inte besöka vissa
utställningar och att vandalisera vissa gallerier.
 
Ryssland förnekar sig inte, att göra sig löjligt över vårt försvar är ju bara löjligt. Jag tycker
man gör sig själv till åtlöje om man förlöjligar något som inte finns.
 
Fortfarande har Ryssland tydligen inte hängt med, då man menar att vi försöker bestycka
våra saabar med kanoner. Här märks det att Ryssland har långt kvar, vi har ju gjort oss av
med både saabar och kanoner.
 
Ryssland borde veta att jag tar ansvar för landet, hur kan det ha undgått dem ?
 
Och det där med att försvarsministern går klädd i kjol, det var lite väl lågt. Någon förklädnad
måste väl ändå försvaret ha.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er, men absolut inte
Uddevalla, en fortsatt trevlig dag.
 
 
                  
 
AE                                           Ryssland skulle bara veta,
                                                vi kan vi också
 

RSS 2.0