SVERIGES FRAMTID ÄR AFRIKA

Afrika är vad som gäller
 
Vi minns Anders Borgs resa till Afrika, då vi i lyriska ordalag fick höra vilket paradis
Afrika utgjorde, alla världens ekonomiska förutsättningar låg där och bara väntade
på att bli upplockade.
 
Nu aktualiseras frågan av att Anders Borg åker till USA och ska missionera om
detta.
 
SVERIGES FRAMTID HETER AFRIKA
 
lyder då missionen och man får väl anta att Anders Borg ser lite vidare på detta,
och att VÄRLDENS FRAMTID HETER AFRIKA.
 
Kina får här ursäkta med sin lilla betydelse för framtiden.
 
Men Anders Borg framtidsvisioner tycks inte omfattas av afrikanerna själva, i
vart fall inte av alla.
 
Många afrikaner ser inte Afrika som framtiden.
 
MÅNGA AFRIKANER SER I STÄLLET SVERIGE SOM FRAMTIDEN.
 
Har dessa afrikaner sett något som Anders Borg missat ?
 
 
AE

JUSTITIEMINISTERN LÄMNAR WALKOVER

Svensk polis borde lära av andra
 
Väl känt är att Norge nyligen ansåg sig utsatt för terrorhot och vidtog åtgärder därefter,
bland annat förstärkte man polisens utrustning och ökade antalet poliser.
 
Nu är även resultatet av denna satsning känd och SvD (Ivar Arpi) skriver om detta,
resultatet är föga förvånande för de insiktsfulla. men kanske förvånande för de som
bygger säkerhet med fritidsgårdar.
 
I NORGE BEGICKS NU FÄRRE BROTT OCH FLER BROTT BLEV UPPKLARADE.
 
På sätt och viss hänger ju också detta ihop, begås färre brott, så finns ju större resur-
ser att sätta in för uppklarning av ett visst brott.
 
OCH DENNA UTVECKLING KUNDE MAN SE UTAN ATT EN ENDA FRITIDSGÅRD
BYGGDES I NORGE UNDER DE AKTUELLA DAGARNA.
 
Ivar Arpi pekar på att samman utveckling såg man i New York, där brottsligheten min-
skade med 80 % när polisen ändrade arbetsmetoder, man började koncentrera sig på
de platser och tider där brotten i allt väsentligt skedde.
 
EN MINSKNING MED 80 % UTAN NYA FRITIDSGÅRDAR, UTAN ÖKADE RESUR-
SER, OCH UTAN INKVOTERADE POLISCHEFER VÅGAR MAN KANSKE TILLÄG-
GA MED RISK FÖR ATT BLI KÖLHAVAD AV GUDRUN SCHYMAN.
 
Ivar Arpi för fram ett antal omständigheter, som pekar på att den svenska polisen
inte fullt ut arbetar enligt detta mönster, om man utrycker sig försiktigt.
 
Uttrycker man sig mindre försiktigt tycks den svenska polisen inte arbeta alls, i vart
fall inte på de platser och tider de flesta brotten begås.
 
Här ska polisen lämna walkover och överlämna arbetet till byggherrarna, en takti
som bygger på att kriminaliteten styrs av sociala faktorer.
 
Att sociala faktorer spelar in ifrågasätter ingen, men att dessa ska ha en helt avgö-
rande betydelse motsägs av de resultat polisen visar upp i andra länder.
 
Ivar Arpi för fram ett exempel som visar polisens taktik för att bekämpa brottslig-
heten i Sverige. I dag kan polisens kommunikationscentraler via GPS följa polisbi-
larna ute på fältet och denna uppföljning visar en förödande ansvarslöshet hos
ett antal poliser.
 
MAN UPPGER SIG VARA PÅ "FARLIGA PLATSER" NÄR GPS VISAR ATT MAN
ÄR PÅ OFARLIGA PLATSER, MAN UNVIKER ATT ÅKA TILL FARLIGA PLATSER
PÅ GRUND AV BEKVÄMLIGHET OCH RÄDSLA.
 
Denna attityd hos polisen stöds av erfarenheter från den tid då poliser tvångskom-
menderades till Stockholm.
 
FÖR ATT VISA SIN AVSKY MOT DESSA KOMMENDERARINGAR FÖREKOM
DET ATT MAN ÅKTE "ÅT FEL HÅLL OCH ÅKTE VILSE" NÄR MAN FICK ETT
LARM OM ETT VISST BROTT.
 
Det fanns tjänstgörande poliser som uttryckte stolthet över att man gjorde på det
sättet.
 
Så det är tämligen klart att medborgarnas trygghet och säkerhet i allt väsent-'
ligt inte kan kopplas till fritidsgårdar, fler poliser och mer resurser.
 
Tvärtom har ju ökningen av antalet poliser medfört att den totala "produktiviteten"
minskat.
 
Det som i stället behövs är också tämligen klart.
 
EN JUSTITIEMINISTER SOM TAR SITT ÄMBETE PÅ ALLVAR OCH SKÖTER
SITT JOBB SÅ ATT POLISEN SKÖTER SITT JOBB.
 
AE

ALLIANSENS INTEGRATIONSPOLITIK

Alliansregeringen kan vara stolt
 
Med de ambitioner Alliansens företrädare ger uttryck för finns det all anledning
för Alliansen att känna sig stolta.
 
MAN HAR I GRUNDEN FÖRÄNDRAT DET SVERIGE, VARS KULTUR EN-
LIGT FREDRIK REINFELDT UTGÖR EN URBARBARISK KULTUR.
 
Tecken på en allt ädlare kultur är nu så många att Alliansens framgång inte
kan ifrågasättas.
 
Äran måste tyvärr fördelas lika, oppositionen har väl kämpat på i samma spår.
 
En som inte förstått vikten av att förändra och förädla Sveriges kultur är somaliern
Mona Walter, hon tycks inte förstått något av det budskap Alliansregeringen, med
Eric Ullenfån i spetsen, förmedlat.
 
Man får kanske ursäkta somaliern Mona Walter med att språkunskaperna
inte möjliggjort att hon förstått vikten av att Sverige frigörs från sin urbar-
bariska kultur.
 
När man följer Mona Walter har man svårt att förstå att någon i Sverige kan umgås
med de värdegrunder hon ger uttryck för, och ovanpå detta ställer hon grupp mot
grupp.
 
MONA WALTER HAR HAFT FRÄCKHETEN ATT KONVERTERA FRÅN ISLAM -
KRISTENDOM, OCH DÄREFTER UTIFRÅN SINA ERFARENHETER FRÅN IS-
LAM HAFT DEN ÄNNU STÖRRE FRÄCKHETEN ATT KRITISERA VISSA IN.-
SLAG I ISLAM.
 
Sådant gör man inte ostraffat i det Nya Sverige, och det borde Mona Walter för-
stått. Lyckligsvis har det funnits så kallade svenskar med mer utvecklad känsla
för vad det Nya Sverige kräver, och dessa har då haft vänligheten att upplysa
Mona Walter hur vedervärdigt hon betett sig.
 
Det nya Sveriges ryggrad, muslimska män, har då uppsökt henne på job-
bet och framför dödshot för att hon anslutit sig till den urbarbariska sven-
ska kulturen.
 
Samma ryggrad har i stora grupper hejdat henne på gatan och framför sam-
ma hot.
 
En som varit kunnig i koranens värdegrund har också haft vänligheten att
citera nämnda skrift samtidigt som han visat sekvenser där jihadister skär
halsen av sådana som saknat det vett Mona Walter saknar. Den i koranens
lära kunnige islamisten har avslutat lektionen med:
 
"SÅ HÄR GÅR DET FÖR DE SOM LÄMNAR ISLAM".
 
Självfallet har Sveriges nya ryggrad även utnyttjad sociala media för att framföra
samma hälsningar.
 
Till följd av sitt urbarbariska beteende har nu Mona Walter tvingats flytta och be-
gära skyddad identitet.
 
Ovanpå denna belastning på Det Nya Sveriges Adminsitration har hon haft
fräckheten att begära skydd av SÄPO, mer känt som SEPÅ.
 
Tydligen har SEPÅ inte ännu insett vad Det Nya Sverige kräver av organisatio-
nen utan det mesta tyder på att SEPÅ anser att Mona Walters situation kräver
beskydd, för stunden är bäst att tillägga.
 
Det finns många krafter, många med så stort inflytande att de kan få SEPÅ
att tänka om och lämna Mona Walter utan skydd.
 
I DET NYA SVERIGE FÅR MAN BARA INTE GÖRA SOM MONA WALTER
GJORT, DET BORDE TILL OCH MED SEPÅ INSE.
 
Självfallet har traditionella media inte informerat allmänheten om de vedervär-
digheter Mona Walter begått, det skulle ju kunna underblåsa främlingsfientlig-'
heten.
 
 
AE
 
 

RÄTTSSAMHÄLLET TAR TIME OUT

Samhället slår nu följe med polisen
 
Att Polisen sedan lång tid tagit time out är ingen hemlighet.
 
Samhället i vidare mening tycks nu följa polisen och ta time out.
 
MEDBORGARNAS SKYDD OCH SÄKERHET KAN NU MÅNGA GÅNGER BETECK-
NAS SOM EN REN SCHIMÄR.
 
i dag en skjuten till döds och en allvarligt skottskadad i Skäggetorp i Linköping, ett av
dessa laglösa invandrarområden som vuxit upp i landet och där alla myndigheter tagit
time out.
 
17 gripna, alla kända sedan tidigare av polisen och alla tydligen med utländsk bakgrund.
Att ha utländsk bakgrund tycks numera vara en garanti för att alla myndigheter ska ta
time out, när brott begås i dessa kretsar, och all lagstiftning tycks läggas åt sidan.
 
Skälet till time out och åtsidosättande av gällande lagstiftning är tydligt.
 
BÄTTRE ATT KRIMINELLA FÅR BEGÅ BROTT ÄN ATT FRÄMLINGSFIENTLIGHET
UNDERBLÅSES.
 
De flesta av dessa 17 gripna skulle ha förpassats ur riket för länge sedan, då hade vi
säkert också haft mindre problem med främlingsfientlighet.
 
Vi kan också idag läsa om hur polisen i Helsingborg och Landskrona tagit time out
för att smeka kriminella invandrare längs ryggen.
 
Två poliser tar då upp jakten på en misstänkt brottsling, som flyr in i ett grönområde.
Den ene polisen följer efter och finner sig plötsligt omgiven av en lynchmobb, bestå-
ende av sextio talet, de flesta troligen berättigade till etableringsstöd.
 
Polisen känner sig hotad till livet, drar sin pistol och begär förstärkning, sådan
kommer också ganska så omgående.
 
10 POLISPATRULLER KOMMER TILL FÖRSTÄRKNING, MEN STANNAR UTAN-
FÖR GRÖNOMRÅDET OCH FÖRBJUDS ATT GÅ IN OCH RÄDDA SIN KOLLEGA.
 
Skälet polisledningen uppger är att man inte vill skapa främlingsfientliga attityder,
varav följer att en polis liv är mindre värt i detta läge.
 
Räddningen för polisen blir att kollegan nu följt efter och att två i lynchmobben
känner honom och lycka lugna ner de potenta mördaraspiranterna så mycket
att poliserna lyckas få fri lejd.
 
Polisledningen förnekar inte att förstärkningen förbjuds att gå in i grönområdet, och
man förnekar inte heller att polisens liv stod på spel.
 
ATT INTE UNDERBLÅSA FRÄMLINGSFIENTLIGHET TYCKS HA BLIVIT EN VIK-
TIGARE UPPGIFT FÖR POLISEN ÄN ATT RÄDDA LIV.
 
Att poliserna "ute i organisationen" känner bitterhet och ilska över polisledningens
agerande visar sig också på många sätt.
 
En tanke, en ganska så obehaglig sådan, infinner sig nu.
 
EN POLISMANS LIV VÄRDERAS AV POLISLEDNINGEN SÅ LÅGT ATT MAN AV-
BLÅSER EN FÖRSTÄRKNING, SOM FINNS I ANSLUTNING.
 
Hur säkra ska då vi "vanliga" medborgare vara när våra liv står på spel och detta
sätts i samband med kriminalitet knuten till invandring.
 
Vi ska inte vara säkra alls, vi ska känna oss helt utelämnade.
 
POLISEN, OCH ÄVEN ÖVRIGA SAMHÄLLET, HAR I VÄSENTLIG UTSTRÄCK-
NING TAGIT TIME OUT, NÄR DET GÄLLER ATT FÖRHINDRA OCH BEIVRA
BROTT KNUTNA TILL DENNA GRUPP.
 
Det är viktigare att främlingsfientligheten inte underblåses.
 
De politiker, som tycker att detta är en korrekt, lämplig och bra prioritering,
bör säga detta rent ut, så att vi väljare vet vad vi har att rätta oss efter.
 
Som moderaten Bo Frank mycket riktigt säger, nu vågar ingen politiker säga vare
sig bu eller bä.
 
MAN SÄGER BARA BÄÄ.
 
AE

DEN NYA FÖRNEKELSEN

Att skämmas för sitt ursprung
 
SvD har sedan en tid tillbaka en ny skribent, som skriver återkommande ledarin-
lägg, ofta både intressanta och omfattande viktiga samhällsfrågor.
 
Alice Teodorescu, även känd för flitigt deltagande i TV debattprogram.
 
Som namnet indikerar har Alice en utländsk bakgrund, i det här fallet Rumänien.
Hon lever också upp till de förväntningar man ofta möter.
 
Ska man höra sanningen om oss svenskar ska vi inte lyssna på oss själva,
de klokaste analyserna och råder är ofta inte egentillverkade.
 
I dag kan vi läsa hur svenskheten, enligt Alice Teodorescu, kan definieras.
 
DET SVENSKASTE SOM FINNS ÄR ATT FÖRNEKA ATT DET FINNS NÅGOT
SVENSKT ÖVERHUVUDTAGET.
 
Denna syn på oss själva är vi tillsagda att vara stolta över, andra länder har ofta en
helt annan syn på sin identitet.
 
Där håller man ofta högt sådana trivialiteter som sammanhållning, homogenitet,
rötter, traditioner, kultur och mycket annat.
 
MAN HAR OFTA DEN BEFÄNGDA UPPFATTNINGEN ATT DEN TYPEN AV ILLU-
SIONER FRÄMJAR MÄNNISKORS TRYGGHET OCH TILL OCH MED SJÄLV-
KÄNSLAN.
 
Men som sagt, ensam är stark, och då känns det tryggt att veta att helt andra saker
leder till trygghet och hög grad av självkänsla.
 
INGEN HOMOGENITET I SAMHÄLLET, INTE HELLER NÅGON SAMMHÅLLNING,
BORT MED ALL EGENKULTUR OCH ARBETA FÖR ATT STÖDJA ALLA ANDRA
OCH BÄTTRE KULTURER, SE TILL ATT INGEN KÄNNER VID SINA RÖTTER I
DET FÖRGÅNGNA, FÖRNEKA HISTORIEN OCH SLÄNG ALLT VAD EGNA TRA-
DITIONER HETER OCH ANAMMA I STÄLLET ANDRA OCH BÄTTRE TRADITIO-
NOR.
 
Det är först då vi skapar ett lyckligt och harmoniskt samhälle fyllt av lyckliga medbor-
gare, som i bokstavlig bemärkelse tar strid för religiösa och kulturella särarter.
 
Men trots alla idoga ansträngningar har all svenskhet inte försvunnit.
 
VI KAN IDAG LÄSA OM ATT ANTALET SJÄLVMORD BLAND UNGA, 15 - 24 ÅR,
KAR LAVINARTAD OCH NU UPPGÅR TILL 1 600 OM ÅRET, DEN STÖRSTA SIFF-
RAN SEDAN 1989, DEN HÖGSTA SIFFRAN OCKSÅ I JÄMFÖRBARA LÄNDER.
 
Såvisst finns det andra svenskheter än att förneka allt svenskt.
 
Det är ju sorgligt att alla dessa tragiska fall inte hunnit inse vikten av att inte ha några
rötter, inte ha någon kärnfamilj och inte ha en egen kultur och egna traditioner.
 
För alla inser ju att antalet självmord bland unga minskar ju mindre rötter, och
trygghet, man har samt med graden av identiteter, egen kultur, egna traditioner
och graden av homogenitet och sammanhållning i samhället
 
ELLER ??
 
 
AE
 
 
 

SKATTEVERKETS TIME OUT

Sharialagar har tagit över i Malmö
 
Expressens reportage om den så kallade arbetskraftsinvandringen i Malmö, även
förekommande på andra orter, är intressant på många sätt.
 
Ett modernt slaveri med sharias förtecken.
 
Detta slaveri sker helt öppet på stadens centrala krogar, den arbetskraft som betalt
svarta belopp för att arbeta svart i Sverige, arbetar helt öppet svart.
 
Alla vet om det.
 
ÄGARNA VET OM DET, DE SVARTANSTÄLLDA VET OM DET, KUNDERNA VET
OM DET, EXPRESSEN VET OM DET, NÄSTAN ALLA VET OM DET.
 
Den enda som inte tycks veta om detta är Skatteverket, man ställer sig då frågan om
Skatteverket i Malmö är på rymmen eller om sharia tagit över helt.
 
Illegal/svart arbetskraft på krogar är tänkt att hållas tillbaka med personalliggare,
kontrollbesök och kontrollavgifter, och detta förekommer ganska så regelbundet på
andra orter än Malmö.
 
I MALMÖ TYCKS SKATTEVERKET HA TAGIT "TIMNE OUT".
 
Inga kontroller av personalliggare, inga kontrollbesök och inga kontrollavgifter, all
svart arbetskraft tycks kunna arbeta helt ostört.
 
Att vi importerat mycket av Mellanöstern till Malmö är ett känt faktum.
 
ÄR DENNA IMPORT TILL MALMÖ NU SÅ OMFATTANDE ATT SKATTEVER-
KET TAGIT TIME OUT OCH ACCEPTERAR ATT SHARIA SKA STYRA BESKATT-
NINGEN PÅ STADENS KROGAR.
 
Det finns all anledning att ställa frågan.
 
 
AE
 
 
 
 

ONKEL TOMS STUGA NU I SVERIGE

Alliansens politik ett rent träsk
 
Att arbetskraftsinvandringen är bra, fint och ett måste har Alliansen försökt ingjuta
med modersmjölken
 
Karriärssugna politiker har ingjutit denna mjölk till den så milda grad att de tappat
både syn, hörsel och förstånd.
 
Så fort okvalificerad arbetskraft kommer på tal börjar de "dilla" om läkare
och IT tekniker från Indien.
 
MEN ALLA FRÅN INDIEN ÄR INTE IT TEKNIKER, MÅNGA AV DEM JOBBAR
SVART UNDER SLAVLIKNANDE FÖRHÅLLANDE PÅ BARER MM.
 
För de som inte tappat syn , hörsel och förstånd bör Expressens artikelserie kring
detta vara intressant. Har man då det minsta förstånd inser man genast att detta
är ett enda stort träsk, som vimlar av bedragare och bedragna, och som inte borde
få förekomma i ett anständigt land.
 
Det är ingen överdrift att i dag påstå att slaveriet uppstått i en ny form i
Sverige.
 
Vill vi att Sverige ska se ut på det viset ??
 
ALLIANSREGERINGEN VILL DET, MAN SLÅSS MED NÄBBAR OCH KLOR
FÖR ATT BERDAGARE SKA KUNNA FORTSÄTTA ATT BEDRA OCH FÖR ATT
BEDRAGNA SKA KUNNA FORTSÄTTA ATT BLI BEDRAGNA.
 
Men slaveriet stannar inte vid slavliknande svartjobb på krogar mm, härom dagen'
fick vi uppgifter om att rumäner och bulgarier säljer slavar i Göteborg. Dessa sla-
var säljs inte bara som sexobjekt utan även för utförande av hemtjänster och an-
nat.
 
För slavarna betalar slavdrivarna ungefär 30 000:-.
 
Vad gör polisen åt detta ?
 
Som vanligt gör man inget åt detta heller, man uppger sig känna till slaveriet
men uppger att man inte har tid att göra inget, här heller.
 
ONKELS TOMS STUGA, I SVERIGE 2014 OCH ALLA ANSVARIGA BLUNDAR.
 
AE

VILDA ÖSTERN HAR TAGIT ÖVER I SVERIGE

Tvåstatslösningen Malmö visar vägen
 
Natten till i dag blev i Malmö som i Gaza, allt annat skulle ha varit förvånande i
tvåstatslösningen Malmö.
 
Importerad antisemitism och importerade etniska och religiösa konflikter är
inte de bästa förutsättningar för att bygga vidare på det vi en gång var så
stolta över.
 
På sätt och viss får man med hänsyn till omständigheterna ändå vara tacksam
för vad som hände i Malmö i natt.
 
Det sköts i alla fall inte på öppna gator, så än så länge ligger vi i lä för Chicago
och Al Capone.
 
MEN 3 SKOTTSKADADE, VARAV MINST EN ALLVARLIGT, PÅ EN SVARTKLUBB
ÄR INTE FY SKAM DET HELLER.
 
Hade landet haft en ledning med det minsta intresse för att upprätthålla i vart fall
en schimär av säkerhet och trygghet, hade detta varit det slutgiltiga uppvaknandet
ur törnrosasömnen.
 
Men det blir inget uppvaknande ur törnrosasömnen, inte den här gången heller med 3
nedskjutna på en svartklubb i Malmö.
 
Polisen kommer att fortsätta att kräva högre löner för att inte göra något och vår säker-
hetspolis, SEPÅ, kommer att fortsätta att bedyra att allt är bra.
 
AE

ENFALD HAND I HAND MED MÅNGFALD

Är svenskarna världens dummaste folk ?
 
Länge fick vi höra från tyskarna "Die dumme Schweden" och vi tycks göra allt för
att kunna leva upp till detta.
 
Är det möjligt att förena rena spöken med heliga kor ?
 
JA I SVERIGE ÄR DETTA FULLT MÖJLIGT, VI FÖRENAR RENA RASISTSPÖKEN
MED RETORIK SOM ALLTMER KOMMIT ATT UTGÖRA HELIGA MANTRA.
 
Rasism tycks numera ha tagit över hela vår tankevärld, i dagarna fick moderaten Camilla
Engström, styrelseledamot i moderaterna Danderyd, lämna sina uppdrag efter det att
hon uttryckt rasistiska åsikter på Twitter, med den svenska måttstocken vill säga.
 
Med andra, mer verklighetsförankrade måttstockar, uttryckte hon bara ett faktum.
 
I en debatt med en "antirasist" skriver då Camilla Engström på Twitter:
 
"KAN MUSLIMER VARA MED I FACKET DÅ DE HAR EN HELT ANNAN VÄRDE-
GRUND".
 
För konstaterandet av detta faktum blir hon alltså uteslutet.
 
Alldeles frånsett att de förfärliga rasisterna i sverigedemokraterna varje sekund får höra
att de har värdegrunder, som borde förpassa dem till underjorden, de tillhör ju en grupp
som inte är lika, så är ju uttalandet ganska så oskyldigt och neutralt.
 
För muslimer har väl en annan värdegrund, det är väl själva bakgrunden till att
de är just muslimer ??
 
ELLER ??
 
För muslimer kan väl knappast anses ha samma värdegrunder som kristna, ateister,'
buddister mm ??
 
Skulle man beskylla en muslim för att ha samma värdegrund som en kristen, skul-
le troligen muslimen bli mer förargad över detta, än vad "antirasisten" blev förargad
över vad Camilla Engström uttryckte.
 
Förr ansågs moderaterna vara ett tämligen fritt parti, man ansågs ha högt i taket.
 
I dag har man inget tak alls, man har bara ett golv, och det golvet ligger nere i käl-
laren.
 
Fredrik Reinfeldt och ett antal andra förtryckare har lyckats undertrycka yttrandefriheten
så långt, att det nu börjar bli rent skrattretande.
 
Tyvärr vågar ingen i dagens Sverige kritisera detta förtryck, då det spänner över
alla som vill göra karriär, inte genom kompetens och förnuft, utan att så många
gånger som möjligt uttala så många heliga kor som möjligt.
 
Risken för att misshaga gruppen muslimer har drivit oss så långt bort från allt förnuft, att
man inte längre har någon haka att tappa.
 
Vi tycks ha tappat sinnet för alla proportioner i detta avseende, och huvudfåran
i dag är en åsiktstkorridor, som är så snäv att endast de mest indoktrinerade för-
mår ta sig fram.
 
Säg "negerboll" och mental härdsmälta inträffar i landet, rita en rondellhund och vi står
på randen av ett inbördeskrig.
 
Men om ärkebiskopen hyllar en avbild av Jesus i Upsala Domkyrka, där Jesus
framställs som homosexuell, då är hela tillställningen en avbild av paradiset.
 
En sak kan man nog vara tämligen säker på.
 
NÄR HISTORIA SKRIVS ÄR DET INTE TYSKARNA SOM KOMMER ATT FRAMSTÄL-
LAS SOM "DE DUMMA TYSKARNA".
 
Men det är troligen inget vi behöver bekymra oss om.
 
MED DEN TAKT VI HAR IDAG RÖRANDE LÄSFÖRMÅGA OCH UTVECKLIG AV
INTELLEKTUELL FÖRMÅGA LÄR VI INTE BEHÖVA BEKYMRA OSS ÖVER VAD
SOM "STÅR I BÖCKERNA".
 
 
AE

SVERIGES GRÄDDFILER

Olika sätt att möta samma hot
 
Vi minns andra världskriget, hur det drabbade länder som Sverige, Norge och
Danmark på olika sätt.
 
Danmark och Norge ställde upp för den gemensamma kampen för demokrati
mot den gemensamma fienden Nazi Tyskland.
 
SVERIGE GJORDE GEMENSAM SAK MED DEN GEMENSAMMA FIENDEN
NAZI TYSKLAND OCH "LYCAKDES" DÅ HÅLLA LANDET UTANFÖR KRIGET.
 
Framgångsrika inslag i denna framgångsrika politik var bland annat transittranspor-
ter av tyska trupper till Norge och export av krigsavgörande produkter som järnmalm
och stål.
 
Det senare grundlade bland annat familjen Wallenbergs förmögenhet, något de
sedan dess blivit hyllade för.
 
Politiken att göra gemensam sak med fienden har efter denna framgångssaga
fortsatt efter andra världskriget in i modern tid.
 
Fjäskandet för förutvarande Sovjetunionen tog sig många gånger så förnedrande'
former, att många trodde att vi ingick i Warzawapakten.
 
Mordpatruller/terrorgrupper från Iran skickades hem efter utfört värv för att inte stö-
ra relationen med vännen Iran.
 
Listan kan göras lång.
 
Nu höjer Norge beredskapen och man förstärker säkerhetsnivåerna i ett antal av-
seenden efter det att terrorhotet ansetts ha ökat.
 
I Sverige gör man ingenting, och varför skulle man göra någonting.
 
GÅR MAN FIENDENS ÄRENDEN, HAR MAN MINDRE ATT FRUKTA, DET ÄR
EN LÄRDOM VI FICK UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET.
 
Så lite, eller mycket, "gullande" med olika fundamentalistiska grupper är inget
som överraskar.
 
Samtidigt som Norge höjer beredskapen ändrar SÄPO i Sverige namn, till ett
nytt namn, som bättre stämmer överens med verksamheten.
 
SEPÅ
 
AE
 
 

SJÄLVMORDSPOLITIKEN

Tröskeln för terrordåd sänks alltmer
 
Ökat terrorhot i Norge får oss svenskar att i värsta fall rycka på axlarna.
 
Den typen av hot finns inte i Sverige, här ska vi arbeta med säkerheten på ett
annat sätt.
 
DET SÄTT VI VALT ÄR ATT TA IN FUNDAMENTALISTER I VÅRA PARLAMEN-
TARISKA FÖRSAMLINGAR, FÖR ATT ÖKA DERAS MÖJLIGHTER ATT PÅVER-
KA ANDRA.
 
Klokt, i Sverige anses det så, men vi är tämligen ensamma om den uppfattningen.
 
I samband med terrorhoten mot Norge presenteras nu nya siffror om antalet funda-
mentalistiska islamister, som kan tänkas utgör hot mot Skandinavien, Sverige själv-
fallet undanräknat här,
 
Ungefär 350 så kallade fundamentalister från Skandivavien, en del så kallade svenskar,
har genomgått eller genomgår terroristträning genom ISIS i Syrien.
 
Utbildningen anses göra dem ännu mer radikala, göra dem ännu mer våldsbenägna,
får dem att framstå som ännu större förebilder i radikala kretsar samt sänker deras
tröskel för att utöva dödligt våld.
 
Hur möter vi denna hotbild ?
 
VI MÖTER DEN INTE ALLS, I STÄLLET LÅTSAS VI ATT HOTBILDEN INTE EXI-
STERAR OCH EXISTERAR DEN ÄR DEN TÄMLIGEN MENLÖS.
 
För att visa hur ofarlig hotbilden är driver våra ledande politiker en politik som syftar till
att göra det enklare för dessa fundamentalistiska islamister att rekrytera nya "rekryter".
 
Detta gör man då genom att stimulera invandring av radikala kretsar, som kan
använda välfärdssystemet i Sverige för att finansiera planläggning och förbe-
redelser av illegal verksamhet.
 
En klok politik ?
 
I Sverige anser våra valda politiker att det är en klok politik, men som sagt, vi är täm.-
ligen ensamma om den uppfattningen.
 
VI KAN TRYGGT OCH LUGNT LUTA OSS TILLBAKA I FÖRVISSNING OM ATT
HELA VÄRLDEN HAR FEL, DET ÄR BARA SVERIGE SOM HAR RÄTT.
 
AE

RINKEBY BY NIGHT

Nattliga kulturyttringar i Rinkeby
 
Sommarnatten kröntes på sedvanliga kulturyttringar, sådant vi förr benämnde upplopp,
i Rinkeby.
 
Upplopp, förlåt kulturella yttringar av kulturell särart, skedde på 4 platser, med
närmare 1000 deltagande gäster.
 
BILAR I BRAND, STENKASTNING, POLISER SKADADE, POLISBILAR VANDALI-
SERADE.
 
Och media väljer, som vanligt frestas man tillägga, att ligga lågt, inte ska alla rasistiska
svenskar få bränsle till sin främlingsfientlighet.
 
Och inga gripna, i vanlig ordning frestas man tillägga, även sådant skulle ju blottlägga
sådant rasistiska svenskar inte mår bra av att känna till.
 
Och i takt med ökade och uppbossade invandrarupplopp uttrycker regering och
migrationsverk stolthet över att man fyller på mest i världen.
 
HAR MAN ALDRIG TÄNKT TANKEN ATT GATSTENEN KAN TA SLUT, HUR HAN-
TERAR MAN EN SÅDAN SITUATION ?
 
AE
 

HÖJDA PENSIONER HÄGRAR

Migrationsverket hårdsatsar för framtiden
 
Pensionärsorganisationerna har under många år klagat över att pensionerna blivit allt
lägre.
 
Denna klagan tycks nu ha gett resultat, pensionerna väntas få ett stort lyft de kom-
mande åren.
 
Bland annat har Migrationsverket äntligen förstått hur man skapar förutsättningar för
att pensionerna ska lyfta, så att pensionärerna blir nöjda.
 
Genom ett gediget och strävsamt arbete visar nu ny statistik att Migrationsverket
nått framgång.
 
NYA SIFFROR, POSITIVA FÖR LANDETS FRAMTID OCH PENSIONÄRERNAS PEN-
SIONER, VISAR NU ATT MIGRATIONSVERKET ALDRIG NÅGONSIN LYCKATS LOC-
KA SÅ MÅNGA NYANLÄNDA ATT VÄLJA SVERIGE SOM UNDER ÅR 2014.
 
I år räknar man skadeglatt med att lyckas attrahera ungefär 100 000 nyanlända att välja
Sverige, till stor förtret för andra europeiska länder, som går miste om denna framtids-
satsning.
 
Och Migrationsverket räknar med att denna positiva trend håller i sig.
 
LYCKAS MAN BARA FÅ ANDRA EUROPEISKA LÄNDER ATT INTE INSE FÖRDELEN
MED DESSA FRAMTIDSSATSNINGAR RÄKNAR VERKET MED ATT ANTALET NYAN-
LÄNDA SKA TREDUBBLAS INOM ETT BEGRÄNSAT ANTAL ÅR.
 
Mycket pekar då på att vänsterkommunisterna och miljöpartiet får möjlighet att genomföra
sina seriösa satsningar på en förkortad arbetstid.
 
Interna siffror inom Migrationsverket tyder på att ingen behöver arbeta alls om man
får upp takten på nyanlända ytterligare, något som bland annat centerpartiet insett
och därför satt målet 30 000 000 nyanlända.
 
Som allt annat har även detta mynt två sidor, och även denna framtida satsning har nack-
delar, lyckligstvis bara av tillfällig karaktär.
 
För att härbärgera denna ökning av asyksökande och för att göra Bert Karlsson
mer förmögen, trots dennes argsinta protester mot att behöva skapa nya boenden,
tvingas nu Migrationsverket att begära ytterligare ett antal miljarder för att möta
denna anstormning av framtidslöften, där var och en enligt Eric Ullenfån ganska
så omgående bidrar med ett nettotillskott till vår ekonomi.
 
Sett mot denna bakgrund bör det väl ses som en rimlig satsning att bara behöva betala
ytterligare ett antal miljarder, när framtida vinster hägrar för alla pensionärer och alla
som inte vill arbeta, vare sig 6 timmar eller färre.
 
Styrkta av dessa framgångar planerar nu Migrationsverket för att upprätta resecentra
på Malta, Sicilien och i Spanien, för att underlätta för dessa länder att skicka asylanter
till Sverige så fort som möjligt. Man räknar med att den vägen kunna få hit i vart fall
några hundratusen asylanter, innan  det gått upp för berörda länder att man drar un-
dan mattan för deras framtidssatsningar.
 
Att Alliansregeringen stödjer dessa satsningar står redan klart, uppgifter gör gällande
att Fredrik Reinfeldt här ser, förutom möjligheter till kraftigt höjda pensioner, ett utmärkt
sätt att straffa alla som röstade på de förfärliga sverigedemokraterna.
 
 
AE
 
 
 
 

RYSSLAND STYR VÄRLDEN

Väst ber om problem
 
Undfallenheten mot Hitler under upptakten till 2 VK var påfallande, den var så påfal-
lande att man tycker den borde lärt sig något av detta.
 
Ingen tycks ha lärt sig något av detta.
 
UNDFALLENHETEN MOT RYSSLAND OCH PUTIN ÄR HELT I KLASS MED UND-
FALLENHETEN MOT HITLER OCH NAZITYSKLAND.
 
Krim är ett faktum, likaså destabiliseringen av Ukraina, likaså att Ryssland levererat
den missil som sköt ner planet från Malaysia. Vi vet också att Ryssland pumpar in
mängder av vapen till separatisterna i Ukraina samt stöttar dessa alkoholiserade vett-
villingar med ryska officerare och experter, på plats i Ukraina.
 
Inget av detta tillåts störa EU /Europas undfallenhet mot Ryssland och Putin, den
måste leva vidare till varje pris.
 
TÄNK ON DEN TYSKA EKONOMIN PÅVERKAS, HU VAD HEMSKT, TÄNK OM
FRANKRIKE INTE KAN EXPORTERA KRIGSFARTYG SÅ ATT RYSSLAND BLIR
ÄNNU STARKARE, HU VAD HEMSKT.
 
Undfallenheten visar inga gränser.
 
OS i Berlin 1936 ses med historiska ögon som ett mycket stort misstag, som gav Hitler
den uppmärksamhet han eftersträvade och fick.
 
Putin eftersträvade samma uppmärksamhet och fick OS 2013.
 
ÄNNU HAR INTE HISTORIEN HUNNIT IKAPP DETTA ENORMA MISSGREPP, ATT
GE PUTIN OS, UTAN OS I RYSSLAND SES FORTFARANDE MED SKYGGLAPPAR.
 
Politik och idrott får ju inte blandas ihop, i vart fall inte om Ryssland är inblandat, då
gäller undfallenhet, samma undfallenhet väst visade mot Lenin, Stalin, Chrustjev och
hela det ryska barbariska galleriet.
 
För att ge världen sken av att OS 2013 hamnade på rätt ställe går nu världens
ledare vidare. och ser till att ett av de kommande stora idrottsaktiviteterna ham-
nar i Ryssland och kan stärka Putins ställning bland befolkningen ännu mer.
 
VM I FOTBOLL 2018 I RYSSLAND.
 
Historien kommer inte att hinna i kapp oss då heller, men en sak är tämligen säker.
 
OM INTE PUTINS ARVTAGARE TILLÅTS SKRIVA HISTORIA BÖR NUTIDENS
LEDARE  I EU / EUROPA VARA GLADA ATT DE INTE KAN LÄSA FRAMTIDENS
DOM ÖVER DERAS GÄRNINGAR.
 
Idag borde det ses som en självklarhet att Västvärldens ledare gjorde klart för FIFA
att något VM i Ryssland 2014 kommer man inte att medverka till.
 
 
AE

ASYLSÖKANDE SAKNAR HYGIENARTIKLAR

Nyanlända får inte bajsa på badstranden
 
Att vi svenskar är världens värsta rasister blir vi ständigt upplysta om.
 
Graden av rasism tycks ofta dessutom vara knuten till olika orters storlek, ju mindre
ort desto värre rasism.
 
Sölvesborg är en sådan liten ort, försedd dessutom med badstrand, och staden
visar nu upp en främlingsfientlighet, som trotsar all beskrivning.
 
ORTBORNA ANVÄNDER SIG NU AV OLIKA DIGITALA MEDIA FÖR ATT SPRIDA
NÄTHAT, OMFATTANDE GROV FRÄMLINGSFIENTLIGHET.
 
Asylsökande har upptäckt badstrandens möjligheter till olika aktiviteter och en aktivitet
är, som vi alla känner till, att med jämna mellanrum bajsa.
 
Och asylsökande är inte annorlunda än andra, alla bajsar med jämna mellanrum.
och en del av dem bajsar med jämna mellanrum på ortens badstrand.
 
Av någon underlig anledning tycks ortens boende missnöjda med detta, och menar att
asylsökande borde ta upp efter sig precis som man tar upp efter hundar.
 
Som tur är vågar man inte gå så långt i sitt näthat att man ska behandla bajsande
asylsökande på samma sätt som bajsande hundar, det vill säga att komplettera
hundförbudet på stranden med ett asylsökandeförbud.
 
Däremot riktar man skarp kritik mot asylförläggningens ägare, den ökände Bert Karlsson,
för att denne inte förser sina boende asylsökande med sådana hygienartiklar, att de på
samma sätt som hundägare kan hålla rent efter sig.
 
Kommunen i sin tur har dock funnit en lösning på detta triviala problem och upp-
manat näthatarna att skänka hygienartiklar i form av plastpåsar till Bert Karlsson,
så att han i sin tur kan förse de asylsökande med erforderliga hygienartiklar.
 
Visst är Sverige fantastiskt, speciellt på sommaren, och då speciellt i Sölvesborg.
 
Uppgifter gör nu gällande att kommunen överväger att dra in alla offentliga toiletter,
då man här ser en möjlighet till stora besparingar, kan en del bajsa på stranden, bör
väl alla kunna bajsa på stranden.
 
AE
 

MODERAT NÄTHAT MOT TV

Ledande moderat slänger ut sin TV
 
Den kände, numera ökände ?, Gunnar Axén följer nu i Bo Franks fotspår och ägnar
sig åt näthat på sin blogg.
 
Näthataren Gunnar Axen blir så uppretad på den vänligt sinnade inranskfödde
Athena Farrokhyad, när denne sommarpratar i P1, så att han slänger ut sin TV
och ringer och säger upp TV licensen.
 
Gunnar Axen tycks i sitt hat ha tappat alla koncepter.
 
DEN VÄNLIGT SINNADE IRANSFÖDDE SOMMARPRATAREN VILL JU BARA
UPPLYSA OSS SVENSKAR OM HUR RASISTISKA VI ÄR OCH ATT ALLA
BORGARE SKA SKJUTAS I NACKEN.
 
Med sådant oskyldigt och välmenande sommarprat är det helt obegripligt att
Gunnar Axel hänfaller åt rent näthat som nu sker, och på sin blogg skriver att
han är trött på vänsterextremistiska brandtal i TV.
 
En njugg inställning kan man tycka, ansvarig för valet av sommarpratare Cilla
Benkö vill ju bara använda offentligt finansierade program för att lyssnarna ska
rösta rödgrönt inför valet, skulle det kunna motivera att man ägnar sig åt näthat
och rent destruktivt beteende.
 
Nej, dessa moderata näthatare får skärpa sig, och i stället visa lite tacksamhet.
 
VI SKA VARA TACKSAMMA FÖR ATT VI INTE BLIR SKJUTNA I NACKEN
PÅ RIKTIGT, FÖR DET ÄR JU OFTA DETTA SKER I DE LÄNDER, VARIFRÅN
MÅNGA AV DESSA VÄLMENANDE OCH UPPLYSTA SOMMARPRATARE
KOMMER IFRÅN.
 
Och framför allt ska de visa tacksamhet mot Cilla Benkö, som anstränger sig
så mycket för att vi ska förstå hur rasistiska vi är.
 
AE

DET MODERATA NÄTHATET

Moderatblogg visar sig vara hatsajt
 
Växjömoderaten Bo Frank väjer ofta inte för sanningen och pekar ofta på saker,
som är självklara, för andra än politiker förstås.
 
Nu går Bo Frank längre och visar att hans blogg är rena hatsajten, värre nät-
hat än det Bo Frank nu ger uttryck får man nog leta efter.
 
Utan att skämmas det minsta skriver Bo Frank på sin blogg:
 
"SVERIGES EXTREMA HÅLLNING NÄR DET GÄLLER FLYKTINGPOLITIKEN ÄR
INTE HÅLLBAR OCH KOMMER ATT BEHÖVA REVIDERAS"
 
Tydligare kan näthatet inte bli, här menar tydligen Bo Frank på fullt allvar att det som
inte är hållbart är hållbart, något som blivit något av en svensk helig ko.
 
Det vet väl alla numera, i vart fall i Sverige, att när det gäller flyktingpolitiken
är det ohållbara hållbart, inte ohållbart som i andra länder.
 
Bo Frank tycks i sitt näthat förblindad och ser inte den enda sanningen, alla vet ju
att alla nyanlända till Sverige utgör ett nettotillskott, och alla nettotillskott till ekono-
min gör ju denna ännu mer hållbar, det vet ju alla, i vart fall i Sverige.
 
Det är bara övriga världen, som inte insett detta, och det är där flyktingpoli-
tiken behöver revideras, det inser ju alla, i vart fall i Sverige.
 
MAN TYCKER JU ATT BO FRANK SOM MODERAT POLITIKER BORDE VETA
BÄTTRE, MEN ÄR MAN FÖRBLINDAD AV HAT, SÅ KAN DET LÅTA PÅ DETTA
SÄTTET.
 
Sedan beskyller Bo Frank andra politiker för att hysa samma hat, men att de inte vå-
gar säga detta öppet.
 
Man skulle ju nästan kunna tro att han är "kompis" med Tobias Billström, den
enda skillnaden tycks vara att Fredrik Reinfeldt fått tyst på den ene, men inte
den andra.
 
Sedan menar också Bi Frank att de flesta kommunpolitiker, oavsett partifärg, tycker
som han, men att de är i karriären och därför vågar säga vare sig Bu eller Bä.
 
Här har ju Bo Frank trampat riktigt fel, det vet väl alla att de flesta kommun-
politiker vågar säga Bää, hur skulle de annars kunna göra sig hörda.
 
Bo Frank avslutar sig näthat med att hävda att det råder en outtalad tunghäfta i des-
sa frågor, även här tycks Bo frank ha trampat riktigt fel.
 
Inte är det en outtalad tunghäfta, det vet väl alla att Fredrik Reinfeldt uttalat
att det är denna tunghäfta som ska råda.
 
Det är inte första gången Bo Frank använder sin blogg som hatsajt, men nu tycks
tycks han definitivt ha gått över gränsen.
 
Att hävda att det ohållbara inte är hållbart lär nog visa sig vara tillräckligt
för att utgöra grund för ett uteslutningsärende i det parti, som en gång hade
högt i taket.
 
AE

EU KRÄLAR I STOFTET FÖR RYSSLAND

Fjäskandet för Ryssland fortsätter
 
Naiviteten hos EU ledare, vad gäller hållningen till Ryssland, tycks inte ha några
gränser.
 
NU ÖVERVÄGER MAN VAPENEMBARGO MOT RYSSLAND.
 
Att "överväga" ett vapenembargo mot Ryssland i dessa tider är så naivt att det trotsar
all beskrivning.
 
Är det något man långt tidigare borde ha "övervägt" är det att exportera vapen
till Ryssland överhuvudtaget.
 
Med Krim annekterat, Ukraina destabiliserat och den militära närvaron kring Östersjön
i sådan omfattning att alla landets grannar känner sig starkt hotade, så fortsätter EU
ledare att fjäska för Putin och Ryssland.
 
Det enda vettiga beslutet mot bakgrund av Ryssland militära utveckling och det
ökade hot landet utgör borde kunna beskrivas på ett annat sätt.
 
DEN TID ÄR PASSERAD DÅ VAPENEMBARGO SKA ÖVERVÄGAS, DET ÄR BE-
SLUT SOM GÄLLER, OCH DET BESLUTET ÄR LÄTT ATT FORMULERA.
 
INTE ETT KRUTKORN SKA EXPORTERAS TILL RYSSLAND.
 
Att Frankrike krälar i stoftet för att få slutföra sin affär med Ryssland rörande två
avancerade krigsfartyg är så ynkligt att det inte bådar gott för framtiden.
 
Att idag beskriva EU som ett fredsprojekt framstår som alltmer främmande.
 
IDAG FRAMSTÅR EU SOM EN YNKA PAPPERSFIGUR, PAPPERSTIGER ÄR
ATT TA I FÖR MYCKET.
 
Att så många ska kräla i stoftet för så få lär inte fylla framtidens historieböcker med
många hyllningar.
 
Framför allt är risken att främst Frankrike och Tysklands ledare kommer att framstäl-
las som rena överlöpare i stil med Quislin och liknande figurer.
 
Putin tycks få alltmer ha skrocka över.
AE
 
 
 

EU GER OCH PUTIN TAR

Vissa tycks aldrig lära sig något
 
Europeiska ledares förmåga har under senare tid satts på många prov, och man kan
se en röd tråd genom alla händelser.
 
EN NAIV TRO PÅ PUTIN OCH EN EFTERGIFTSPOLITIK BORTOM ALLA GRÄN-
SER.
 
Flygolyckan i Ukraina följer samma mönster, trots alla bevis "i världen" vägrar man
att se det som finns att se.
 
Man tycks hoppas på något under, som ska visa att Putin inte är den han är.
 
Nu sätter man sitt hopp till Putin och menar arr han har möjligheter att medverka till
att utreda vad som hänt.
 
Man sätter då tryck på Putin om att medverka till en utredning.
 
Vari detta tryck består, förutom naivitet och eftergifter, har man inte lyckats visa, dess-
utom är Putin allt annat än intresserad av att utreda vad som hänt.
 
JU MINDRE KÄNT DET BLIR VAD SOM HÄNT, DESTO MER NÖJD BLIR PUTIN.
 
Känt är, väl känt, att planet skjutits ner, att planet skjutits ner med missiler, som sepa-
ratisterna fått från Ryssland, samt att rysk expertis erfordrats för att hantera avskjut-
ningen.
 
Känt är också att det finns fotografier över dels ramper, som forslats in i Ukraina, men
också ut, efter nerskjutningen, för att dölja att de funnits på plats.
 
Känt är också att en missil fraktats in, men inte ut.
 
Inspelningar återger också samtal mellan separatister och ryska "säkerhetsmän",
som återger att en "civilt flygplan" skjutits ner, gissa vilket.
 
EN MISSIL SAKNAS ALLTSÅ,  EUROPEISKA LEDARE ÄR NOG TÄMLIGEN
ENSAMMA OM ATT TRO ATT  JUST DENNA MISSIL INTE HAR NÅGOT SAM-
BAND MED NERSKJUTNINGEN.
 
Mot bakgrund av vad som hänt, och är känt, är det både naivt och dumt att hävda
att Putin ska agera.
 
PUTIN HAR REDAN AGERAT, OCH VI SER RESULTATET, NÄRMARE 300
DÖDA.
 
Vill man verkligen att Putin ska fortsätta att agera ??
 
Däremot är det på tiden att vissa andra agerar, och att dessa lämnar sin verk-
lighetsfrånvända syn på personen Putin.
 
VI HAR PASSERAT "ELFTE TIMMEN" NÄR DET GÄLLER ATT FÖRHÅLLA
SIG TILL DET HOT RYSSLAND UTGÖR.
 
Putin ska därför inte tvingas agera.
 
HAN SKA FÖRHINDAS ATT AGERA.
 
Bockar i Örtagården finns alltid. En sådan är uppenbarligen förre förbundskanslern
Gerhard Schröder, som nu står på Putins lönelista.
 
Angela Merker har också ett mörkt förflutet i förutvarande Öst Tyskland.
 
HENNES INSTÄLLSAMMA ATTITYD TILL PUTIN VISAR KANSKE INTE ATT
HON STÅR PÅ PUTINS LÖNELISTA, MEN ALLDELES KLART ÄR ATT HON
INTE LÄMNAT ALLT ARV FRÅN ÖST TYSKLAND EFTER SIG.
 
Förutom att EU /Europa har att se till att Putin "inte agerar" eller agerar så lite som
möjligt, har man en stor och svår uppgift att få Tyskland med sig på banan.
 
Vad väntar man egentligen på ?
 
ATT FRANKRIKE SKA FÅ SÄLJA ÄNNU FLER KVALIFICERADE KRIGSFAR-
TYG TILL RYSSLAND, ATT RYSSLAND SKA ANNEKTERA BALTIKUM ELLER
ATT MAN SKA HITTA ETT SKÄL ATT GE RYSSLAND YTTERLIGARE ETT OS ??
 
Naiva ledare på alla kanter har under många år hyllat EU som det stora fredsprojek-
tet.
 
HADE DETTA FREDSPROJEKT INTE REDAN FALLIT PLATT TILL MARKEN, OM
DET NÅGONSIN LYFT FRÅN MARKEN, HADE DET MED DUNDER OCH BRAK
FALLIT PLATT TILL MARKEN EFTER RYSSLANDS AGERANDE OCH EU EFTER-
GIVENHET UNDER DET SENASTE ÅRET.
 
Sanktioner i pereferin i all är, men en sanktion blir en sanktion först i det läget det
den sanktionerar något, och dit har EU ännu inte kommit.
 
OCH LÄR VÄL HELLER ALDRIG KOMM DIT OM USA INTE TVINGAR FRAM
ATT MAN ÖPPNAR UPP ÖGONEN.
 
AE
 

ETT LAMSLAGET EUROPA

Chamberlains "Fred i vår tid" borde gett oss en läxa
 
Vi minns Chamberlains möte med Hitler, som avslutades med ett av historiens
mest naiva uttalande:
 
FRED I VÅR TID
 
Detta ska ses kopplat till ett av historiens mest naiva sportarrangemang:
 
OS I BERLIN 1936.
 
OS i Berlin får väl numera som ett naivt spektakel ses som slaget av ett ännu större
naivt spektakel:
 
OS I RYSSLAND 2013.
 
Det behövdes inte någon större form av insikt för att före OS i Ryssland komma fram
till ståndpunkten att OS i Ryssland var fel sett ur många perspektiv, ett sådant var att
det skulle stärka Putins ställning internt i Ryssland och ge honom större manövrerings-
utrymme till en konfrontativ politik gentemot grannländer och Väst.
 
Inte ens med facit i hand lyckas ledare i Väst komma fram till att  valet av plats för OS
var mindre lämpligt.
 
OCH FACIT HAR VI IDAG.
 
Väst har spelat Putin i händerna på ett sätt som får Chamberlain att framstå som ett
politiskt geni.
 
Rysslands förberedelser inför OS kantades av alla tänkbara, och otänkbara brott mot
mänskliga rättigheter, när det gällde hur man behandlade arbetskraft, miljö och annat.
 
Västs reaktion inför detta.
 
BLUNDA OCH TIG.
 
Stärkt av detta ger sig Putin på Krim och annekterar halvön under former som för tan-
karna till 2 VK upptakt.
 
Västs reaktion inför detta.
 
BLUNDA OCH TIG.
 
North Stream byggdes med full vetskap om att Putin använder energitillförseln som ett
politiskt vapen. En strak pådrivare här var Gerhard Schröder, som nu belönats av Putin
med att inneha en hög post inom Gazprom. Gerhard Schröders agerande tycks mer
vara styrt av Putin än om omsorg om västliga intressen.
 
Väst reaktion inför detta.
 
LÅTSAS SOM OM DET INTE ÄR ETT PROBLEM.
 
Som om beroendet av Ryssland med North Stream inte skulle vara tillräckligt går man
vidare och bygger South Stream, något som ytterligare skapar ett stort beroendeför-
hållande till Ryssland.
 
Västs reaktion på detta.
 
NU TYCKS DET LÅNGSAMT GÅ UPP FÖR ANSVARIGA INOM EU/EUROPA ATT
MAN FÖRSATT SIG I EN BESVÄRANDE BEROENDESTÄLLNING OCH NU PLA-
NERAR MAN FÖR ATT KUNNA FRIGÖRA SIG FRÅN DETTA BEROENDE.
 
Västs politik i ett nötskal.
 
FÖRST BYGGA DYRA GASLEDNINGAR FÖR ATT MAN ANSER SIG BEHÖVA DEM,
FÖR ATT SEDAN PLANERA FÖR ANDRA ÄNNU DYRBARARE LÖSNINGAR, FÖR ATT
MAN INTE ANSER ATT TIDIGARE DYRA LÖSNINGAR ÄR LÄMPLIGA.
 
Gerhard Schröder gick inte lottlös ur detta, men vad det kommer att kosta EU/Europa vet
vi ännu inte.
 
Stryrkta av Västs flathet i samband med annekteringen av Krim går Putin vidare och de- stabiliserar delar av Ukraina. Vad detta medfört vet vi i dag.
 
Att Ryssland är ansvarig för att ha tillhandahållit avancerade vapen, som gjort det möjligt
att skjuta ner flygplan på hög höjd tycks vara klarlagt, likaså att nyttjandet av dessa vapen
kräver tillgång på ryska tekniker.
 
Västs reaktion på destabiliseringen av Ukraina.
 
LITE SANKTIONER MOT ENSKILDA RYSSAR I DEN PERFIFERA MAKTSFÄREN,
SOM FÅR PUTIN ATT DRA PÅ MUNNEN.
 
Ingen sanktion får ges den tyngden att Ryssland ska behöva känna sig besvärat. Bland
annat Frankrike fortsätter att sälja kvalificerade vapen till Ryssland, som levererar kvali-
ficerade vapen till separatister i Ukraina.
 
EU /Europas åtgärder framstår närmast som skrattretande, och det lilla som gjorts har
gjorts efter påtryckningar från USA.
 
Ett positivt inslag i denna embarmerliga eftergivenhet får nog Carl Bildt ändå anses
vara. Han har i kraftiga ordalag tydligt markerat var han står gentemot Ryssland.
 
SÅVISST HAR VI FACIT, MEN VI HAR INTE MOD OCH FÖRSTÅND ATT ANVÄN-
DA OSS AV FACIT, FORTSATT ÄR FLATHETEN MOT RYSSLAND SÅ STOR ATT
DEN NU INTE BARA ÄR SKRATTRETANDE, DEN ÄR OCKSÅ SVÅR ATT FÖR-
STÅ.
 
Cameron formulerar detta på ett slående sätt.
 
EU / EUROPA FORTSÄTTER ATT BETE SIG SOM OM EU / EUROPA ÄR MER
BEROENDE AV RYSSLAND ÄN VAD RYSSLAND ÄR BEROENDE AV EU OCH
EUROPA.
 
Frågan är om en misslyckad politik kan beskrivas på ett tydligare sätt.
 
OCH SOM KRONAN PÅ VERKET PÅ DETTA POLITISKA MISSLYCKANDE ÄR
GOTLAND FORTFARANDE DEMILITARISERAT.
 
AE

DEMOKRATIN SATT PÅ UNDANTAG

Aftonbladet hyllar diktaturens kreatur
 
Man frestades länge att tro att diktaturens kreatur försvann med Olof Palme, men man
blir besviken gång på gång.
 
Besvikelserna blir så många och så omfattande att det blir alltmer tveksamt om Sverige
kan inräknas bland de länder som har en välutvecklad demokrati.
 
Diktaturens kreatur idag är inte desamma som på Olof Palmes tid, de gamla dikta-
turens kreatur har ersatts av nya diktaturens kreatur.
 
ETT SÅDANT NYTT DIKTATURENS KREATUR TYCKS VARA AFTONBLADET.
 
Aftonbladet är sedan länge kända för sin hatiska inställning till sverigedemokraterna,
inställningen till dessa tycks vara lika hatisk som inställningen till demokratin hos vis-
sa av dess skribenter.
 
Majoriteten av LO förbundet har idag tagit den ställningen att man utesluter sve-
rigedemokrater från möjligheten att inneha förtroendeposter, en fråga som tycks
väcka allt större debatt.
 
DAGENS NYHETER, KÄND FÖR SIN RELATIVT LIBERALA PROFIL, IBLAND, IN-
SER ATT LO STÅNDPUNKT LIGGER I UTKANTEN AV DEMOKRATIN, MEDAN
AFTONBLADET, MINDRE LIBERAL FÖRSIKTIGT UTTRYCKT, ANSER ATT VI
SKA GÖRA DET DEMOKRATISKA UNDERSKOTTET ALLT STÖRRE.
 
Aftonbladet stödjer då LO genom att hävda att det inte är en mänsklig rättighet att
inneha en förtroendepost inom LO.
 
Självfallet är det inte en mänsklig rättighet att inneha en förtroende post inom LO,
lika lite som det är en mänsklig rättighet att skriva idiotiska ledarinlägg på Afton-
bladet.
 
Däremot anser nog de flesta, självfallet inte Aftonbladet och andra diktaturens
kreatur, att det är en mänsklig rättighet, inom en demokrati, att medlemmarna
i en facklig organisation får välja vilka de vill låta sig representeras av.
 
DETTA ÄR DÄREMOT EN SJÄLVKLARHET, EN SÅDAN SJÄLVKLARHET ATT
DEN TROLIGEN FÖRTÅS AV DE FLESTA, SOM SER DEMOKRATIN SOM STÖR-
RE ÄN EN DIKTATUR.
 
Dit räknas uppenbarligen inte alla på Aftonbladet.
 
AE
 
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN - IGEN

Svinen tar för sig
 
Vi stackars väljare och skattebetalare får ständigt höra att den svenska välfärden är
något vi tacksamt ska ta emot och att den är kopplad till det höga skattetrycket.
 
Problemet är att vissa får mer välfärd än andra.
 
OCH MEST VÄLFÄRD FÅR ARBETSFÖRMEDLARE PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN,
SOM SER TILL ATT HÅLLA SKATTETRYCKET UPPE MED RÅGE.
 
En arbetsförmedlare tillbringade sin semester i Jordanien, ungefär fyra veckor, och för-
såg sig rikligt med den svenska välfärden. Tillgängliga uppgifter anger inte om arbets-
förmedlaren har sina "rötter" i arabvärlden, men en månads semester i Jordanien och
synen på den svenska välfärden talar för att så är fallet.
 
Arbetsförmedlaren privatsurfar för 115 000:- under sin semester, självklart gör
han det "i tjänsten".
 
Ansvariga vid Arbetsförmedlingen ansåg dock inte kopplingen till tjänsten var av den
arten att arbetsförmedlaren kunde undgå disciplinstraff.
 
HAN FICK 20 LÖNEAVDRAG SOM STRAFF FÖR ATT HAN FÖRSNILLAT 115 000:-.
 
Med den synen på hur välfärden utnyttjas och hur straffen utformas lär väl arbetsför-
melares privatsurfing fortsätta att slå i taket.
 
20 LÖNEAVDRAG ÄR JU INGET ANNAT ÄN EN DROPPE I HAVET FÖR VAD VEDER-
BÖRANDE STÄLLT TILL MED.
 
Ska man slippa denna typ av svinaktigheter finns bara en lösning, en anda lösning.
 
DEN LÖSNINGEN ÄR ATT DET INTE SKA VARA LÖNSAMT ATT FÖRSNILLA VÅR
VÄLFÄRD.
 
Ett straff, som innebar återbetalning på 115 000:- och ovanpå detta ett "straff" skulle
en gång för alla få alla dessa "svin" att besinna sig innan de välfärdar alltför mycket.
 
Med ett rimligt utformat sanktionssystem skulle vi med all säkerhet få bort alla
dessa svinaktigheter över en natt.
 
TROLIGENM BEHÖVER BARA ETT ENDA EXEMPEL STATUERAS FÖR ATT
SVINEN SKA UPHÖRA ATT SVINA NER.
 
Sedan kan man ju fundera över hur den svenska väljarkåren kan acceptera den här
typen av svinaktigheter utan att så mycket som höja på ögonbrynen.
 
DETTA ÄR FAKTISKT NÅGOT SOM GÅR ATT GÖRA NÅGOT ÅT, BARA VALDA
POLITIKER VILL GÖRA NÅGOT ÅT DET.
 
Uppenbarligen är de inte det minsta intresserade av att göra något åt denna typ av
svinaktigheter.
 
 
AE
 

LARS OHLY FÖR HAMAS TALAN

Palmes arv kan inte fördärvas
 
Stefan Löfven har vågat sig på konsstycket att göra ett balanserat och nyanserat
uttalande om krisen i Mellersta Östern.
 
Göran Persson försökte sig en gång i tiden att göra samma våghalsade konsstycke,
att uttala sig balanserat och nyanserat om krisen i Mellersta Östern.
 
ATT UTTALA SIG BALANSERAT OCH NYANSERAT OM KRISEN I MELLERSTA
ÖSTERN GÖR MAN INTE OSTRAFFAT I SVERIGE.
 
Här är det bara tillåtet att ansluta sig till Hamas politik.
 
ISRAEL SKA UTPLÅNAS OCH VARJE JUDE MELLAN HAVEN SKA DÖDAS.
 
Det är balanserat och nyanserat i dagens Sverige, och man tänker då osökt på
de tre frihetsfrihetsgraderna, som någon formulerade, ganska så fyndigt.
 
I Storbritannien, ett fritt land, är allt tillåtet som inte är förbjudet.
 
I Sverige, ett mindre fritt land, är allt förbjudet, som inte är tillåtet.
 
I förutvarande Sovjetunionen, ett ofritt land, var allt förbjudet, som var tillåtet.
 
Debatten i Sverige rörande krisen i Mellersta Östern följer detta mönster, det är in-
te tillåtet att hävda att också israeler/judar ska få leva, tillåtet är endast att följa Ha-
mas politik, att israeler/judar inte ska få leva "mellan havet och havet".
 
Lars Ohly, en förgrening på Stalin och Hilding Hagberg, följer nu detta mönster, när
han starkt kritiserar Stefan Lövfens uttalande, något som knappast överraskar.
 
Lars Ohly uppfattning är ganska så väl känd vid det här laget, något mer antisemi-
tisk går knappast att finna i Sverige, utanför Malmö bör kanske tilläggas, och i hans
värld är varje levande jude en levande jude för mycket.
 
På annat sätt kan man knappast tolka de sympatier som visas för Hamas ter-
rorpolitik och rörelsens vana att roa sig med att skjuta raketer mot Israel.
 
Lars Ohly formulerar sig i vanlig ordning mindre verklighetsförankrat:
 
STEFAN LÖFVEN FÖRDÄRVAR PALMES ARV IAD GÄLLER SYNEN PÅ KRI-
SEN I MELLERSTA ÖSTERN.
 
Kan man fördärva Stalins och Hitlers arv när det gäller den förda antisemitismen ?
 
KNAPPAST, DEN KAN BARA FÖRBÄTTRAS.
 
Kan man fördärva Palmes arv när den gäller den förda antisemitismen ?
 
KNAPPAST, I LIKHET MED VAD SOM GÄLLER FÖR STALIN OCH HITLER KAN
DETTA ARV BARA FÖRÄNDRAS I POSITIV RIKTNING.
 
En mer hemsk och onyanserad politik på detta problemområde, än den Olof Palme
och Sten Andersson förde, kan man bara hitta om man går 75 år bakåt i tiden.
 
Den var inte blåögd, den var inte heller enögd.
 
DEN VAR HELT BLIND FÖR JUDARNAS RÄTT TILL ATT FÅ LEVA SOM ALLA
ANDRA MÄNNISKOR.
 
Krisen i Mellersta Östern rymmer många förvecklingar, och vägen till en fredligare sam-
existens är svår, det har utvecklingen visat, men en sak är lätt, och den är också lätt
att förstå.
 
Och den frågan gäller sambandet orsak och verkan.
 
DEN DAG HAMAS INTE SKJUTER RAKETER MOT ISRAEL UTFÖR IRSRAEL IN-
GA RAIDER MOT GAZA, MEN SKULLE ISRAEL UPPHÖRA MED RAIDER MOT
GAZA, KOMMWER DETTA INTE ATT MEDFÖRA ATT HAMAS SLUTAT SKJUTA
RAKETER MOT ISRAEL, SNARAST KOMMER MAN ATT SKJUTA FLER RAKE-
TER.
 
Orsak och verkan är ofta lätt att se och förstå, men det kräver att man öppnar båda
ögonen, inte bara det ena.
 
När det gäller sambandet i detta fallet, är det så lätt att se, att till och med
Stalins gengångare borde kunna se det.
 
AE
 

CENTERPARTIETS RASISTISKA RÖTTER

Centerpartiet ser bara vissa rötter
 
Få initierade och seriösa betraktare kan komma fram till en annan slutsats, att de-
batten om vår flyktingpolitik inte bara spårat ur, den har hamnat i diket.
 
Det är rötter hit, och det är rötter dit.
 
MEN DET ÄR BARA ANDRAS RÖTTER SOM RÄKNAS, INTE DE EGNA RÖT-
TERNA.
 
Och mest rötter har sverigedemokraterna, trots att de har mindre och mindre upp-
seendeväckande rötter än både vänsterkommunisterna och centerpartiet.
 
Vänsterkommunisternas rötter är så väl kända, att de knappast behöver om-
nämnas.
 
LENIN, STALIN, HILDING HAGBERG OCH LARS ORLHY OCH MÅNGA ANDRA,
OCH SÅ NÅGRA TIOTALS MILJONER DÖDADE TILL FÖLJD AV DESSA "RÖTTER"
 
Detta hindrar inte partiet att uppträda som om bara andra har rötter, inte man själv.
 
Mindre känt och mindre uppmärksammat är centerpartiets rötter, man skulle kunna
säga att ambitionen att se bjälken i det egna ögat är mindre än ambitionen att se det
man vill se i grannens öga.
 
CENTERPARTIET HAR SÅDANA "RÖTTER" ATT MAN EN GÅNG FÖR ALLA BOR-
DE BESINNA SIG OCH TALA I MINDRE BOKSTÄVER OM ANDRAS FÖRFÄRLIGA
RÖTTER, NÄR DET GÄLLER FRÅMLINGSFIENTLIGHET OCH REN RASISM.
 
Och det är ingen liten bjälke man återfinner i deT egna ögat.
 
Vad sägs om följande inslag i partiprogrammet 1933 ?
 
"SOM EN NATINELL UPPGIFT FRAMSTÅR DEN SVENSKA FOLKSTAMMENS BE-
VARANDE MOT INBLANDNING AV MINDERVÄRDIGA UTLÄNDSKA RASELEMENT
SAMT MOTVERKANDE AV INVANDRING TILL SVERIGE AV ICKE ÖNSKVÄRDA
FRÄMLINGAR.
 
Detta utgör centerpartiets "rötter".
 
I samma "rötter" kan vi också utläsa följande:
 
" DÅ KRISTENDOMEN ÄR DEN SÄKRASTE GRUNDVALEN FÖR EN REDBAR OCH
ALLMÄNGILTIG LIVSFÖRING, MÅSTE KRISTEN TRO OCH LIVSÅSKÅDNING FRÄM-
JAS OCH BEVARAS SOM GRUNDVAL FÖR SVENSK FOLKUPPFOSTRAN"
 
Vilket följs av ren islamfobi:
 
"DET RELIGIÖSA LIVET BÖR BEREDAS MÖJLIGHET ATT UTVECKLA SIG FRITT
OCH OSTÖRT AV KRISTENSDOMSFIENTLIGA INFLYTELSER"
 
För att ingen ska sväva i tvivelsmål om vilka rötter centerpartiet har  förtäljer partipro-
grammet:
 
" SOM EN NATIONELL UPPGIFT FRAMSTÅR DEN SVENSKA FOLKSTAMMENS
BEVARANDE MOT INBLANDNING AV MINDERVÄRDIGA UTLÄNDSKA RASELE-
MENT SAMT MOTVERKANDE AV INVANDRING TILL SVERIGE AV ICKE ÖNSK-
VÄRDA ELEMENT"
 
Men det stannar inte vid detta:
 
"ETT ENERGIST ARBETE MÅSTE BEDRIVAS FÖR FOLKHÄLSANS HÖJANDE
OCH VÅRT FOLK SKYDDAS MOT DEGENERANDE INFLYTELSER"
 
Det finns mycket mer av dessa värdegrunder att läsa i centerpartiets tidigare parti-
program, som utgör partiets rätter.
 
Att partier och värderingar förändras över tid gäller alla, både centerpartiet och an-
dra partier, men vill man göra ett stort nummer av andras "rötter" i form av ren ra-
sism och främlingsfientlighet, kanske man borde tala med lite mindre bokstäver i
stället för att försöka framstå som något ädlare än andra, bland annat med ädlare
och mer förhöjda rötter än andra.
 
Annie Lööf tycks inte vuxen sin roll som partiledare, att hon skulle förstå
det dubbla budskap,  partiet nu står för är nog lite för mycket begärt.
 
Men någonstans i partiet borde väl ändå finnas krafter, som inser att man
ska vara försiktig med att i alltför grova ordalag klanka andra, när man själv
har "rötter" som står för något ingen vill stå för.
 
ELLER ÄR DET FÖR MYCKET BEGÄRTR AV CENTERPARTIET, ATT BESK-
RIVA SINA RÖTTER PÅ SAMMA SÄTT MAN BESKRIVER ANDRAS RÖTTER ?
 
 
AE
 
 
 

FOLKPARTIET SOM EN KAMELEONT

En del tycks aldrig lära sig
 
Nu vill centerpartiet sälja ut Danderyds Sjukhus och här ser man återigen ett exempel
på ett parti som inte är i fas med utvecklingen och som inte tycks lära sig något av nå-
gon eller något.
 
Det är milt uttryckt något tondövt att föra fram denna fråga inför valet med hänsyn
till de frågor väljarna prioriterar.
 
KANSKE SKA MAN FINNA BAKGRUNDEN I EN INSIKT OM VILKET ELÄNDE MAN
VARIT MED OM ATT STÄLLA TILL, SÅ ATT MAN VILL FÖRSÄKRA SIG OM ATT
INTE VINNA VALET ?
 
Intressant är övriga allianspartiers reaktioner på detta tondöva utspel.
 
Arkitekten, de Nya moderaterna, bakom alla dessa galna privatiseringar, ofta be-
stående av rena gåvor till moderata kompisgäng, väljer att ligga lågt.
 
ETT NYTT OMSLAG.
 
Desto mindre tysta är folkpartiet, som beskriver centerpartiets utspel som ett tecken på
desperation.
 
DESPERATION ATT VILJA SÄLJA UT DANDERYDS SJUKHUS.
 
Man ska inte kasta sten om man befinner sig i glashus ----
 
Den minnesgode erinrar sig snabbt att bara för några få år sedan var det just Folkpartiet,
som var den ivrigaste förespråkaren av en utförsäljning av just Danderyds Sjukhus.
 
MED DEN LOGIKEN MÅSTE MAN JU UTGÅ IFRÅN ATT FOLKPARTIET FÖR BARA
NÅGRA ÅR SEDAN VAR JUST DESPERATA OCH NU TYCKS VARA DESPERATA
FÖR ATT CENTERPARTIET ÄR DESPERATA.
 
Man borde bli förvånad, men av någon underlig anledning blir man det inte.
 
AE

ARBEIT MACHT FREIHEIT

Alla ska arbeta enligt arbetslinjen
 
Det kan väl knappast ha undgått något hur Alliansens jobblinje ser ut.
 
NÄSTAN ALLA SKA JOBB.
 
Man får hålla sig till "nästan" då de ansvariga för jobblinjen utformat sina egna för-
måner på det sättet att de inte behöver göra ett handtag, efter det att de själva slu-
tat sin politiska gärning.
 
MEN I ÖVRIGT GÄLLER JOBBLINJEN, JOBBA LÄNGRE, JOBBA MER, OCH
FRAMFÖR ALLT JOBBA ÄVEN OM DU ÄR SJUK.
 
Vi har upplevt bisarra inslag i denna jobblinje, där döende cancersjuka en månad
före sin jordafärd fått föras på bår till Arbetsförmedlingen.
 
FÖR ATT LIGGA TILL ARBETSMARKNADENS FÖRFOGANDE.
 
Idag ser vi återigen ett bisarrt exempel på denna jobblinje, som vittnar om en för-
skräckande fientlig inställning till sjuka människor.
 
EN SVÅRT MULTISJUK, 60 ÅR, MÅSTE SÖKA JOBB.
 
Den sjuka är en kvinna, drygt 60 år, som lider av diabetes, epelepsi, har omfattande
vårdbehov och har hemtjänst för att hon inte kan sköta sin omvårdnad.
 
Läkarintyg vittnar om hur svårt sjuk hon är, och att det är uteslutet att hon skulle kun-
na ingå i "jobblinjen".
 
För den oinvigde är det svårt att ta till sig att en som är så svårt sjuk att man har
omfattande hemtjänst ska kunna sköta omvårdnaden av andra i ett jobb.
 
FÖRSÄKRINGSKASSAN TYCKS DOCK MER INVIGD, DÄR HÄVDAR MAN ATT
KVINNAN SKA KUNNA TA ETT JOBB.
 
"ETT LÄMPLIGT OCH ANPASSAT JOBB".
 
Hur ett lämpligt och anpassat jobb ser ut för en som är svårt sjuk och kräver omfattan-
de hemtjänst väljer dock Försäkringskassan att hålla tyst om.
 
Kanske man finner den typen av jobb på Försäkringskassan, där tycks tydligen
vem som helst kunna jobba.
 
I övrigt är det nog tämligen svårt att kunna föreställa sig den arbetsgivare som anställer
en kvinna, drygt 60 år, med den aktuella sjukdomsbilden.
 
Frånsett detta vittnar Försäkringskassans beslut om en människosyn, som inte'
hör hemma i ett anständigt samhälle.
 
AE
 
 
 
 
 
 

EU AGERAR MOT BÄTTRE VETANDE

Intoleransen frodas i Bryssel
 
Under gårdagen valdes ett antal viktiga poster inom EU parlamentet, bland annat
fick folkpartisten Cecilia Wickström en viktig ordförandepost, något som skedde i
strid mot tidigare regler och praxis.
 
Skälet till att man frångick praxis var att man inte ville att alla skulle kunna
komma till tals, de med de orätta åsikterna skulle bara kunna väljas in i par-
lamentet, men till tals skulle de inte kunna komma.
 
Cecilia Wickström kommenterar detta på ett sätt som är något uppseendeväckan-
de, om man uttrycker sig milt, man får väl anta att hon hade en av sina sämre da-
gar.
 
Var det en av hennes bättre dagar ligger Folkpartiet risigt till.
 
Bland annat motiverar hon den omständigheten att alla inte ska få komma till tals
med;
 
DET HANDLAR OM ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE, DEMOKRATI OCH RES-
PEKT FÖR MÄSNKLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER.
 
Vi andra, som inte är miljöskadade av vistelsen i Bryssel, går fortfarande omkring
med den tydligen helt befängda uppfattningen att demokrati, alla människors lika
värde och respekt för mänskliga fri- och rättigheter är kopplade till att alla ska få
komma till tals.
 
Men Cecilia Wickström upplyser nu oss om att vi har helt fel, demokrati byg-
ger på att vissa ska hindras att få komma till tals.
 
Visserligen består idag det politiska spelet av att rabbla mantra och floskler till dess
lyssnaren stupar av ren trötthet, men någon måtta måste det väl  få vara.
 
En travesti från Hermansson är på sin plats.
 
NÅGON DJÄVLA ORDNING MÅSTE DET VÄL ÄNDÅ FÅ VARA I BRYSSEL OCH
FOLKPARTIET.
 
Demokrati, alla människors lika värde och respekten för fri och rättigheter är för viktiga
begrepp för att få kopplas till att stänga igen rätten för vissa att få komma till tals.
 
Cecilia Wickström motiverar intoleransen med att detta medför att det europeiska pro-
jektet då förs framåt.
 
Om den omständigheten att "ett projekt förs framåt" överordnas alla andra mål
och strävanden, så kan man föra fram att Hitler också förde sina projekt framåt.
 
AUTOSTADERNA FINNS FORTFARANDE KVAR.
 
Vidare får vi höra att den nya intoleransen i EU parlamentet inte är konstigare än att
Alliansen i Sverige består av fyra partier, som vill ta ansvar och lite annat struntprat.
 
Liknelsen är så slarvig och ogenomtänkt att man verkligen får hoppas att
Cecilia Wickström hade en av sina sämre dagar, en riktigt dålig dag.
 
Det som händer inom EU parlamentet är att några försöker hindra andra valda från
att komma till tals, något som inte ligger i närheten av att kunna jämföra med Alli-
ansen, får man hoppas i alla fall.
 
Skulle en sådan liknelse kunna föreligga skulle Alliansen uppträda på ett sätt vi
inte känner till att den gör eller har gjort, i vart fall inte så tydligt som på det sätt vi
nu ser i Bryssel.
 
För det kan väl inte vara så att De Nya Moderaterna försöker hindra sina alli-
ansbröder från att komma till tals ?
 
Inte heller kan det väl vara på det viset att Alliansen hindrar övriga riksdags-
män från att komma till tals ?
 
ELLER ??
 
Hade så skett hade liknelsen varit motiverad, nu blir den bara pinsam.
 
Intoleransen inom EU är också med allra största säkerhet något som i allra största
säkerhet är rent kontraproduktivt.
 
KRITIKEN MOT DET SÄTT EU PROJEKTET I DAG "FÖRS FRAMÅT" ÄR REDAN
STOR, OCH INTE LÄR DEN BLI MINDRE AV ATT ALLA INTE FÅR KOMMA TILL
TALS.
 
Den post Cecilia Wickström valts till vittnar ändå om att man inom EU har ett väl ut-
vecklat sinne för humor.
 
BAS FÖR FRAMSTÄLLNINGSUTSKOTTET, SOM BEHANDLAR KLAGOMÅL
OCH SYNPUNKTER FRÅN VANLIGA EU MEDBORGARE.
 
Eller är valet ett sätt att visa att man anser att man kan driva med EU medborgarna ?
 
Kan man inte höra kritiska röster inom EU från valda delegater är det svårt att
tänka sig att man kan låta klagomål från "vanliga" EU medborgare finna fot-
fäste i organisationen.
 
Cecilia Wickström vill säkert väl, när hon nu ger uttryck för dessa närmast bisarra
uppfattningar.
 
Men att vilja väl är inte alltid detsamma som att göra väl.
 
 
AE

DEMOKRATINS DÖDGRÄVARE

Vissa möten får störas, andra inte
 
SvD skriver idag (Ivar Arpi) om något som borde intressera alla under rubriken "Tyst
majoritet bör höras mer".
 
Ivar Arpi är för det mesta ute i angelägna frågor och han gör inte heller idag någon
besviken, förutom de med de rätta åsikterna.
 
DE BLIR JU ALLTID BESVIKNA OM NÅGON HÄVDAR ATT ALLA SKA FÅ KOM-
MA TILL TALS.
 
Hela Arpis inlägg är intressant och han påpekar att den så kallade åsiktskorridoren
nu är en realitet och att korridoren blir allt snävare med tiden.
 
ATT DEMOKRATIUNDERSKOTTET I TAKT MED DETTA OCKSÅ BLIR ALLT STÖR-
RE INSER ALLA, UTOM DE MED DE RÄTTA ÅSIKTERNA FÖRSTÅS.
 
Har man bara de rätta åsikterna kan aldrig åsiktskorridoren bli för trång, inte heller kan
demokratiunderskottet bli för stort.
 
Hitler hade de rätta åsikterna, Stalin hade de rätta åsikterna och många andra
lysande genier hade de rätta åsikterna, och alla såg de till att åsiktskorridoren
blev snäv.
 
Hitler och Stalin har nu sina uppföljare i Sverige i den meningen att man bara får ha
de rätta åsikterna, om inte är det helt i sin ordning att de till att de orätta åsikterna
inte kan föras fram.
 
Ivar Arpi för fram ett exempel, tydligare än något annat, som visar att något är fel,
genuint fel, i Sverige idag.
 
DET ÄR INTE INTOLERANT ATT STÖRA SVERIGEDEMOKRATERNAS MÖTEN,
MEN DET ÄR INTOLERANT ATT STÖRA FI MÖTEN.
 
Kan det sägas med tydligare ord, Hitler och Stalin tyckte också att vissa fick störas,
när de försökte uttrycka sin felaktiga åsikt.
 
Ivar Arpi menar att detta visar att det demokratiska underskottet är stort i
Sverige, något som nog får ses som en välvillig beskrivning.
 
Läget får nog ses som mycket mer allvarligare.
 
OM VISSA INTE FÅR KOMMA TILL TALS ÖVERHUVUDTAGET FÖRELIGGER
INTE DEMOKRATI ÖVERHUVUDTAGET OM MAN GER DEMOKRATI DET INNE-
HÅLL ORDET HADE, INNAN DE MED DE RÄTTA ÅSIKTERNA GAV ORDET EN
ANNAN INNEBÖRD.
 
AE

RASSIM NÄR DEN ÄR SOM VÄRST

Rasismen i Almedalen
 
I skuggan av all retorik i Almedalen härjade rasisterna som  allra värst, och det
var inte vilka rasister som helst, som härjade allra värst.
 
DET VAR JONAS SJÖSTEDTS ADEPTER I DEN VÄNSTEREXTREM ORGA-
NISATIONEN "RUMMET", SOM NU VISADE SIG VAR RASISTER AV DEN
ABSOLUT VÄRSTA SORTEN.
 
För att visa att man var rasister av den absolut värsta sorten tillämpade man Syd
Afrika förra politik, Apartheid, men i omvänd tappning.
 
På det seminarium man anordnade hade ett antal så kallade "vita" och ljushylta in-
taget platser alldeles för långt fram.
 
NÄR SEMINARIET BÖRJADE RÄTTADE MAN TILL DETTA MISSTAG GENOM
ATT BEORDRA ALLA "VITA" OCH LJUSHYLTA, SOM INTAGIT PLATSER
LÅNGT FRAM, ATT RESA SIG UPP OCH STÄLLA SIG LÄNGST BAK.
 
Anledningen var att man skulle bereda plats för den nya eliten, de som hade annan
hudfärg än vit hudfärg. I sedvanlig svensk ordning protesterade ingen, utan alla vi-
ta reste sig snällt och ställde sig längst bak.
 
En del, som ville närvara under seminariet, var så vita att de inte fick komma in över-
huvudtaget.
 
Ingen i ledningen förnekar att detta förekommit, tvärtom är man stolt över att
kunna slå enm lans för den så kallade rasifieringen.
 
EN I DENNA MAKABRA LEDNING ÄR LO MANNEN KOWA ZOLFAGARY, DET
ÄR INTE KÄNT ATT LO TAGIT AVSTÅND FRÅN DENNA APARTHEID, SÅ MED
TILLÄMPNING AV SEDVANLIGT TYST SAMTYCKE BÖR MAN KUNNA UTGÅ I-
FRÅN ATT LO TYCKER ATT DET ÄR HELT OK ATT MAN BEDRIVER OMVÄND
APARTHEID I SVERIGE 2014.
 
Att Jonas Sjöstedt tycker att så är lämpligt är ju ingen nyhet.
 
Detta är alltså bilden av Sverige år 2014, när det motsatta utspelades i Syd Afrika
var det ingen hejd på hur hemskt detta var.
 
NU I SVERIGE, ÅR 2014, ÄR DET TYDLIGEN HÖJDEN AV VISDOM.
 
Det finns de som tycker att det gått för långt i Sverige med de inslag av rasism i
fel riktning, som förekommer allt oftare.
 
Det finns också de som anser att rasismen i denna riktning inte nått tillräckligt
långt.
 
MÅNGA AV DESSA SITTER I REGERINGEN, OCH MÅNGA AV DESSA FÖRDÖM-
DE APARTHEID.
 
När det förekom i Syd Afrika.
 
 
 
 
 AE

FÅR SEVED BESÖK AV ERIC ULLENFÅN

Rasismen frodas i Malmö
 
Ordet rasism har blivit så uttjatat och spritt att man knappast ids lyssna på det längre,
inte heller tycks någon längre bry som om att fundera över vad som är "riktig" rasism.
 
Idag får vi ett tydligt bevis på vad riktig rasism är, och den är något annat än den
påklistrade rasism vissa använder sig av,
 
DENNA RIKTIGA RASISM UPPENBARAR SIG I DAG I VÅR TVÅSTATSLÖSNING
MALMÖ, NÄRMARE BESTÄMT STADSDELEN SEVED, KÄNT FÖR ATT HYSA MÅN-
GA RIKTIGA RASISTER, SÅDANA SOM HATAR JUDAR OCH SVENSKAR.
 
10 invånare i tvåstatslösningen slår med järnrör en man sönder och samman, så
illa att han var nära att mista livet.
 
Med hänsyn till brottets allvarliga karaktär och att det är ett så kallat hatbrott bor-
de upprördheten vara stor bland politiker och media.
 
UPPRÖRDHETEN ÄR INTE STOR, DET FINNS INGEN UPPRÖRDHET ÖVERHUVUD-
TAGET.
 
Bakgrunden till dådet är att en man hängt upp en israelisk flagg i sitt fönster, sådant får
man inte göra i det Nya Sverige.
 
I DET NYA SVERIGE, OCH FRAMFÖR ALLT I TVÅSTATSLÖSNINGEN, FÅR MAN
BARA PARADERA PÅ STADENS GATOR MED DEN PALESTINSKA FLAGGAN
VAJANDE.
 
Efter det att ett antal fönster slagits sönder i mannens lägenhet går mannen ut på ga-
tan, något han inte borde ha gjort.
 
HAN VISADE JU FEL FLAGGA.
 
På gatan blir han slagen sönder och samman med järnrör.
 
MED JÄRNRÖR, VEM MINNS INTE JÄRNRÖREN I STOCKHOLM.
 
Om det fanns den allra minsta rättvisa i landet skulle nu upprördheten vara stor över då-
det, men upprördheten infinner sig inte alls.
 
HATBROTTET GÅR I FEL RIKTNING.
 
Vi minns järnrören i Stockholm, några överförfriskade sverigedemokrater tog upp järn-
rör från gatan för att de kände sig hotade, gick ett antal meter och la sedan ner järnrö-
ren.
 
Ingen blev skadad, sverigedemokraterna försökte inte ens skada någon.
 
UPPRÖRDHETEN I LANDET BLEV SÅ STOR ATT REN KALABIK RÅDDE, INTE
SEDAN HEDENHÖS HADE NÅGON UPPVISAT SÅDANT BARBARI OCH SÅ TYDLIG
RASISM.
 
Nu blir en allvarlig skadad, mycket allvarlig skadad, men hatbrottet riktar sig åt fel håll.
 
INGEN UPPRÖRDHET, INGEN LYFTER SÅ MYCKET SOM PÅ ÖGONBRYNEN, ME-
DIA RAPPORTERAR LITE PLIKTSKYLDIGAST.
 
Hatbrottet gick ju åt fel håll.
 
Vem minns inte den beslöjade kvinnan, som påstod sig ha blivit upptryckt mot en bil,
något som senare blev ifrågasatt.
 
ÅTER RÅDER KALABIK I LANDET.
 
Veronica Palm paraderar med slöja för att visa sin sympati för hatoffret.
 
VAR ÄR VERONICA PALM IDAG ?
 
Mona Sahlin är inte heller sen att tillsammans med många andra ikläda sig slöja för
att visa sin sympati med hatoffret.
 
VAR ÄR MONA SAHLIN OCH ALLA DESSA ANDRA I DAG ?
 
Eric Ullenfån uppträder gärna och ofta med synpunkter, så fort någon på den rätta sidan
ger uttryck för upplevt kränkning, vare sig det är befogat eller inte. Reser också ofta och
gärna till orter där påstådda hatbrott skett.
 
VAR ÄR ERIC ULLENFÅ IDAG ?
 
Skulle Eric Ullenfån, något överraskande, komma på iden att besöka Seved för att för
syns skull försöka upprätthålla skenet av någon form av jämvikt, rekommenderas han
att ta med sig en pall att stå på.
 
RISKEN ÄR ANNARS ATT NÅGON KAN UPPTÄCKA HUR LITEN HAN ÄR,
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

GUDRUN SCHYMAN SEGRARE I ALMEDALEN

Man vinner inte ett krig med ett slag
 
Sverige tycks rent allmänt ha en viss säregen egenskap, som skiljer ut sig från övriga
världen.
 
Sticker man ut hakan, rätt haka på rätt sätt på rätt tid och plats, och tänjer grän-
serna, då kan man vara säker på att framgången är given.
 
OCH JU MER MAN TÄNJER GRÄNSERNA JU STÖRRE BLIR FRAMGÅNGEN, PÅ
VILKET SÄTT GRÄNSERNA DÅ TÄNJS SAKNAR DÅ INTRESSE, BARA GRÄN-
SEN TÄNJS ÅT RÄTT HÅLL.
 
Att vilja döda alla män blir då en inbjudande utmaning i stället för en motbjudande atti-
tyd, för att uttrycka sig milt.
 
Ovanstående i kombination med Gudrun Schymans så kallade karisma, i allt väsent-
ligt bestående i att hon inte låter någon annan komma till tals, gör nu att media utro-
par Feministiskt Initiativ till Almedalens segrare.
 
MEN SOM SAGT, MAN VINNER INTE KRIGET GENOM ATT VINNA ETT SLAG
OCH DESSUTOM MÅSTE MAN BESEGRA ALLA.
 
Det räcker inte med att besegra vissa, att besegra de som väljer att åka till Visby för
att lyssna till de rätta tonerna i Almedalen är ingen större svårighet, det räcker med
att hålla sig undan de verkliga problemen och nyttja retoriken till att säga de rätt sa-
kerna.
 
Många, inte alla, som väljer att åka till Visby under Almedalsveckan styrs av
den för stunden godkända politiska uppfattningen i en viss fråga vid ett viss'
tillfälle, och de vet utifrån detta hur de ska rösta.
 
DEN FÖR DEN GIVNA STUNDEN JUST  GIVNA RÄTTA POLITISKA UPPFATT-
NINGEN ÄR GUDRUNS SCHYMANS SYN PÅ JÄMLIKHET OCH FEMINISM.
 
Så Gudrun Schyman behöver inte besegra de som väljer att åka till Almedalen, de
är redan besegrade.
 
AV RETORIKEN.
 
Det andra slaget, det större slaget, är svårare att vinna för Gudrun Schyman, och
den striden gäller alla de väljare, som inte väljer att åka till Almedalen för att visa
upp den rätta politiska ståndpunkten.
 
Och den striden blir inte lätt att vinna, 48 % av dessa väljare anser att FI är
det hemskaste som hänt landet sedan urminnes tider.
 
OCH DET VÄRSTA AV ALLT, DENNA SYN TYCKS INTE STYRAS AV RETO-
RIKEN I DET POLITISKA SAMTALET, UTAN STYRS AV NÅGOT HELT ANNAT.
 
Vanligt svenskt bondförnuft, något som tycks ha varit en bristvara i Almedalen.
 
FÖR DET ÄR VÄL FORTFARANDE VANLIGT SVENSKT BONDFÖRNUFT ATT
INTE VILJA DÖDA ALLA MÄN, OCH ATT BRÄNNA UPP ANDRAS PENGAR.
 
ELLER ??
 
 
AE
 
 

MILJÖPARTIET STÖDJER ISIS

Miljöpartiet går terrorismens ärenden
 
Folkpartisten Mehmet Kaplan är inte känd för att väga sin ord på guldvåg, han
gjorde därför härom dagen ingen överraskad, då han uppgav sig sympatisera med
de jihadister, som for till Syrien och gjorde gemensam sak med ISIS.
 
Han jämförde då dessa jihadister med de svenskar som deltog på finnarnas
sida under 2 VK.
 
DESSA SYMPATISERADE VI JU MED, OCH DÅ MÅSTE JU MEHMET KAPLAN
SYMPATISERA MED DE JIHADISTER, SOM FAR TILL SYRIEN OCH GENOM-
FÖR TERRORAKTIONER IHOP MED ISIS.
 
ELLER ??
 
För att korsfästa oskyldiga och att halshugga oskyldiga är väl terrordåd ?
 
ELLER ??
 
Nu tycks Mehmet Kaplans sympati med dessa terrorister ha en annan och djupare
dimension.
 
ISIS är stämplad som en terroristorganistion, och Mehmet Kaplan uttrycker
sympatier och förståelse för att svenskar deltar i denna terroristgrupps förbryt-
elser.
 
MED HÄNSYN TILL MEHMET KAPLANS VÄRDERINGAR I ÖVRIGT, SOM DE
FRAMSTÅTT MÅNGA GÅNGER, ÖVERRASKAR DETTA FÖGA.
 
Mer överraskande är att Svenska myndigheter ser mellan fingrarna på att svenskar
reser ut och in i landet för att med jämna mellanrum delta gemensamt med de terro-
ristgrupper FN har fördömt och som utför de mest avskyvärda människobrott.
 
Minst lika överraskande är att Miljöpartiets ledning inte har några som helst
"dubier" att knyta "ormen" Mehmet vid sin barm, man har uppenbarligen ge-
nom tyst samtycke visat att man har samma uppfattning om dessa hjältemo-
diga jihadister.
 
ELLER ÄNNU VÄRRE, DET BORDE KANSKE INTE ÖVERRASKA.
 
Överraskande är också, eller kanske inte alls överraskande, att media ligger
så lågt, eller inte alls, rörande det Mehmet Kaplan gett uttryck för.
 
I DET OFFICELLA SVERIGE, BÅDE HOS REGERING, RIKSDAG, PARTIER
OCH MEDIA, BORDE DET VARA EN SJÄLVKLARHET ATT ETT UTTALANDE
SOM DET MEHMET KAPLAN GETT UTTRYCK INTE FÅR PASSERA SOM OM
DET BARA REGNAR.
 
För svenskarnas deltagande i finska kriget kan inte under några som helst jämför-
else jämföras med ISIS förbrytelser och i en utvecklad demokrati ska sympatier
med krigsförbrytelser inte ses mellan fingrarna.
 
ELLER ??
 
AE

ANDERS BORG RÄKNAR FEL

Anders Borg tar sig ton - igen
 
Nu försöker Anders Borg att skrämma Stockholmarna till att rösta rätt.
 
RÖSTAR MAN FEL SKA MAN RÄKNA MED ATT DRABBAS AV EN SKATTECHOCK
MENAR DÅ ANDERS BORG.
 
En räknenisse upphör aldrig att räkna, inget konstigt med det, en räknenisse kan inget'
annat och får hålla sig till det han kan.
 
Hade räknenissen kunnat annat än att räkna hade han följt med sin tid och förstått
att även stockholmarna ser andra värden  än siffertabeller.
 
STOCKHOLMARNA ÄR KANSKE SÅ UPPLYSTA I SIN TID ATT DE ACCEPTERAR
EN SKATTECHOCH FRAMFÖR ANDRA CHOCKER.
 
De kanske tycker att en skattechock väger lätt mot så många andra chocker:
 
ÄLDREOMSORGSCHOCK, SJUKVÅRDSCHOCK, MÖDRAVÅRDSCHOCK, FÖRSVARS-
CHOCK, SKJUTNING PÅ ÖPPNA GATOR CHOCK, TÅG OCH OCH MÅNGA ANDRA
CHOCER, SOM KAN LEDA TILL SVÅRA TRAUMAN.
 
Men sådant förstår ju inte en räknenisse, så det blir nog bra att stockholmarna lindras
med att bara behöva uppleva en skattechock.
 
Sedan är tydligen räknenissens räknesnurra försedd med skygglapp på samma sätt som
räknenissen själv.
 
Räknenissen tvingas nu skriva ner Sveriges tillväxtsiffror för både 2013 och 2014.
 
SOM SKÄL ANGES DÅ DEN HEMSKA GLOBALISERINGEN OCH VÅR HEMSKA OM-
VÄRLD.
 
Att räknenissen inte insett att även detta är den inte ännu tillträdande regeringens fel bå-'
dar inte gått.
 
FÖR DET KAN JU SJÄLVFALLET INTE VARA SÅ ATT EN EVENTUELL SKATTE-
CHOCH I STOCKHOLM BEROR PÅ MÅNGA ÅRS FÖRSUMMELSER AV DEN RE-
GERING, SOM REGERAT.
 
Självfallet inte, inte enligt Anders Borg.
 
AE

FÖRSVARET -GYCKLARNAS MARKNAD

Åter till värnplikten
 
Folkpartiets talesman i försvarsfrågor, Allan Widman, framstår både som en kunnig och
sympatisk politiker.
 
Nu sticker Allan Widman ut hakan och förslår att man ska återinföra värnplikten.
 
FRÅGAN ÄR OM HAN DÅ INTE SKJUTER ÖVER MÅLET.
 
Allan Widman är i grunden oerhört kritisk till många frågor och framför allt till att man
inte lyckats bemanna förbanden, något som han ger uttryck för genom:
 
DET DUGER INTE ATT 2009 BESLUTA OM EN ORGANISATION 2014, SOM INTE
BLIR BEMANNAD FÖRRÄN 2024, OM DEN NÅNSIN BLIR DET.
 
OM DEN NÅNSIN BLIR DET ??
 
Det är alltså på det viset Alliansen vill möta det ökade ryska hotet, och man förstår då
att ökade anslag till försvaret finansieras krona för krona genom att man tar tillbaks ök-
ningen.
 
OM BEMANNINGEN NÅNSIN BLIR AV ??
 
Kan en misslyckad politik beskrivas mer handfast, knappast.
 
Allan Widman menar nu arr vi i närtid inte klarar av att bemanna förbanden och att möj-
ligheten till detta är "obefintlig".
 
Han formulerar då detta med:
 
"DET DUGER INTE OCH VI KAN INTE LÄNGRE SKJUTA PROBLEMEN FRAMFÖR
OSS".
 
Det är här man inte hänger med den annars så logiske och konsekvente Allan Widman.
 
HAR MAN INTE RESUSER ATT SKJUTA PÅ NÅGOT ANNAT SKA VI VÄL BARA
VARA TACKSAMMA FÖR ATT VI KAN SKJUTA PÅ PROBLEMEN FRAMFÖR OSS.
 
Allan Widman medger också att övergången till yrkesförsvar hastades fram, något som
inte överraskar någon, som inte vill bli överraskad.
 
VARFÖR SKULLE MAN INTE HASTA FRAM DENNA ÄNDRING, NÄR MAN HASTAT
FRAM ANDRA ÄNDRINGAR, SOM ÄLDREREFORMER OCH OLIKA PRIVATISERIN-
GAR.
 
Hasta fram, Alliansens nya ansvarsfulla politik.
 
AE

FÖRSVARSPOLITIK - GE ÅTER VAD DU HAR FÅTT

Ena handen tar vad den andra ger
 
Ingen kan ha undgått att nås av Alliansens mantra.
 
ALLT SKA FINANSIERAS ANSVARSFULLT, KRONA FÖR KRONA.
 
Många har förletts att tro att detta är ett av Alliansens så många mindre genomtänkta
mantra, men mantrat är långt handfastare än så.
 
Räknenissarna i Alliansen gör allt för att reformer och anslagsökningar ska finan-
sieras fullt ut.
 
KRONA FÖR KRONA SKA GÄLLA TILL VARJE PRIS.
 
Som ett tydligt exempel på denna ansvarsfulla politik för nu Alliansen fram sin finansi-
ering av anslagsökningen till Försvaret.
 
Under stor enighet har Alliansen, med stöd av oppositionen, till följd av det öka-
de hotet från Ryssland, beslutat om en anslagsökning till Försvaret, som syftar
till att öka försvarsförmågan.
 
UNDER STOR ENIGHET HAR OCKSÅ ALLIANSEN FINANSIERAT DENNA ANSLAGS-
ÖKNING KRONA FÖR KRONA, INTE EN ENDA KRONA ÄR HÄR UNDERFINANSIERAD,
INTE HELLER "ÖVERFINANSIERAD".
 
För åren 2013 och 2014 ökade Alliansen därför anslaget till Försvaret med sammanlagt 500
miljoner för att öka försvarsförmågan.
 
Finansieringen skedde här som sagt krona för krona, och för att ingen skulle känna
att man fick stå tillbaka för särintresset Försvaret, skedde finansieringen krona för
krona ansvarsfullt på det sättet att Försvaret fick lämna tillbaks en summa motsva-
rande den ökning man fått.
 
GENOM FPI (FÖRSVARSPRISINDEX) FICK FÖRSVARET LÄMNA TILLBAKS 500
MILJoNER FÖR 2013 OCH 2014, EXAKT MOTSVARANDE DEN ANSLAGSÖKNING
MAN FÅTT FÖR ATT FÖRSVARSFÖRMÅGAN SKULLE ÖKA.
 
En finansiering som slår helt rättvist och finansieras inte bara på kronan, utan också exakt
på öret.
 
EN ÖKNING AV FÖRSVARSFÖRMÅGAN KAN JU INTE SKE MER ANSVARSFULLT
OCH FINANSIERAT, DET BEGRIPER JU ALLA.
 
OCH ALLA BEGRIPER JU OCKSÅ HUR VÄL FÖRSVARET MÅR AV DETTA OCH HUR
VÄL FÖRSVARSFÖRMÅGAN ÖKAT.
 
För det var ju det den skulle göra.
 
I dag kan man läsa att FP vill återinföra värnplikten, och man går så långt att man menar
att avskaffandet av värnplikten skedde i hafsiga former.
 
DET ÄR MYCKET SOM SKER I HAFSIGA FORMER NÄR DET GÄLLER ALLAINSENS
FÖRSVARSPOLITIK.
 
Inte bara där frestas man tillägga.
 
AE

ERIC ULLENFÅN RÄCKER INTE TILL

Det är storleken som avgör
 
Det sägs att det inte är storleken som avgör, utan innehållet.
 
Men har man inget innehåll, får man tydligen ta till storleken, det har vi erfarit
från bilder från olika stora världsliga ledare.
 
MAN FALLER LÄTT I SKRATT NÄR MAN SER NORDKOREAS LEDARE STRUT-
TA OMKRING PÅ HÖGKLAPPADE SKOR.
 
Lika lätt är det att falla i skratt, när man ser att Eric Ullenfån finner att han också mås-
te gå efter storleken, då innehållet inte räcker till.
 
I en politisk debatt i TV är allt tillåtet, även att förstora det som inte är stort.
 
Med klara instruktioner till TV i en direktsänd debatt utgår Eric Ullenfån att han ska
kunna framstå som större än han är,
 
I STÄLLET FÖR ATT TA PÅ SIG OBEKVÄMA HÖGKLACKADE SKOR TAR HAN
TILL EN PALL, FÖR ATT FRAMSTÅ SOM STÖRRE ÄN HAN ÄR.
 
Han kan göra detta i tron att TV som vanligt är följsam, när det gäller att varav nicke-
docka åt pajaser inom makteliten. för pajas är det just det Eric Ullenfån visar att han
är.
 
Men alla är inte lika följsamma som TV, en privatfotograf tyckte att pajasen Eric Ullenfån
var värd att dokumentera på bild.
 
Visst lockar bilden till skratt, men skrattet har lätt att fastna i halsen vid närmare
eftertanke.
 
DET ÄR DENNA TYP AV PAJAS VI VÄLJER TILL ETT AV LANDETS HÖGSTA
POSTER.
 
AE
 
 
 

MILLÖPARTIETS HYCKLERI

Grupp ställs mot grupp
 
Att Fredrik Reinfeldts tal i Visby avbröts av ett antal halvnakna "fruntimmer" är väl
känt vi det här laget.
 
Reaktioner har varit tämligen entydiga, samtidigt som de följer den demokratiska
fåran.
 
POLITISKA MÖTEN FÅR INTE OCH SKA INTE STÖRAS.
 
Det låter som ljuvlig musik för ett demokratiskt öra, men vid närmare lyssnande
är musiken lite väl entonig.
 
Det visar sig nu att en ledande miljöpartist varit drivande bakom aktionen, och
Miljöpartiets ledning finner då för gott att ta avstånd från aktionen, med skäl lika
goda som några andra.
 
POLITISKA MÖTEN FÅR INTE STÖRAS.
 
Ägnar man detta den allra minsta eftertanke vittnar det hela om politiskt dubbel-
spel och hyckleri.
 
Vid så gott som alla sverigedemokraternas politiska möten har "diktaturens krea-
tur" ägnat mycket kraft att just både störa och förhindra politiska möten.
 
Bland dessa "diktaturens kreatur" har man ofta återfunnit miljöpartister i sällskap
med ännu värre anhang, i armkrok med varandra.
 
DÅ HAR INGEN PARTILEDNING RYCKT UT TILL DEMOKRATINS FÖRSVAR.
 
Hyckleri, poliotiskt dubbelspel och man ställer grupp mot grupp och delar in folk
i "vi och dom".
 
Beror det på att partiledningen, och större delen av media, inte begriper
bättre, är det illa nog.
 
MEN BEGRIPER DE BÄTTRE, OCH ÄNDÅ DRIVER DETTA DUBBELSPEL,
ÄR DET ETTER VÄRRE.
 
Mycket talar tyvärr för att det är det senare som gäller.
 
 
AE

ALLIANSEN TÅGPOLITIK

Ett omslag som kan komma att kosta
 
I går erfor vi ett ytterligare omslag i politiken.
 
DET TIDIGARE ROBUST OLÖNSAMMA (ANDERS BORG) BLIR NU ROBUST
LÖNSAMT, OCH DET EKONOMISKT OFÖRSVARBARA (JAN BJÖRKLUND)
BLIR NU HÖJDEN AV EKONOMISKT ANSVARSTAGANDE.
 
Till en början jubel i många läger, men efterhand en alltmer avvaktande och kritisk
reaktion, som byggde på en närmare analys.
 
Kritiken mot förslaget rymmer många dimensioner, de flesta kretsar kring
ekonomin.
 
INITIERADE BEDÖMARE ÄR TÄMLIGEN ENIGA OM ATT FINANSIERINGEN
JUST NU INTE HAR EN LÖSNING, OCH OAVSETT KOMMANDE LÖSNINGAR
ÄR INVESTERINGEN SÅ STOR, ATT DEN KOMMER ATT MEDFÖRA UNDAN-
TRÄNGINGAR PÅ ANDRA VIKTIGA SAMHÄLLSOMRÅDEN.
 
Om detta nämnde Fredrik Reinfeldt inget, möjligen kan man tolka detta som att'
han är lika lite insatt i detta, som han är insatt i hur finansieringen av Försvaret
ser ut via FPI.
 
Dagens Industri skriver idag en kritisk ledare till den föreslagna hastigheten och
tidningen anför många skäl till att man kanske ska ta sig en riktigt ordentlig fun-
derare kring detta innan man går vidare.
 
DI noterar då att redan dagens järnvägssystem innehåller så många brister
man redan i dag visat sig inte klara av att hantera, och detta leder till fråge-
ställningen.
 
OM ANSVARIGA POLITKER OCH TRAFIKVERKET MED FLERA INTE LYC-
KATS FÅ ORDNING PÅ DET VÄL INARBETADE TÅGSYSTEM VI HAFT I MÅN-
GA ÅR, VARFÖR SKA VI DÅ TRO ATT DE LYCKAS BÄTTRE MED ETT HELT
NYTT, OCH MER KÄNSLIGT OCH AVANCERAT, SYSTEM.
 
Svara på det den som kan.
 
 
AE

RÄKNENISSAR UTAN HJÄRTA

Utan hjärta ingen hjärna
 
Novus har gjort en intressant undersökning rörande väljarnas förtroende för olika
politiker gällande olika frågor.
 
Inte oväntat får då räknenissen Anders Borg högt förtroende, något som in-
te bör överraska.
 
RÄKNENISSAR SKA VARA DUKTIGA PÅ ATT RÄKNA.
 
Novus VD, Torbjörn Sjöström, sammanfattar undersökningen på ett träffande sätt,
då han ser Anders Borgs starka ställning här som moderaternas akilleshäl, när väl-
jarna efterlyser något nytt, sitter räknenissen fortfarande på sin kammare och snur-
rar på sin räknesnurra.
 
Torbjörn Sjöström uttrycker sig här mycket träffande.
 
MODERATERNA HÅLLER I PENGARNA, MEN HJÄRTAT ÄR BORTA.
 
Frånsett att moderaterna inte håller i alla pengar, pengarna till sitt moderata kompis-
nät i välfärdsbolagen kan de ju inte beskyllas hålla i, leder hans uttalande i en viss
riktning.
 
OM VÄLJARNA EFTERLYSER POLITIKER MED HJÄRTA, OCH MAN INTE HAR
FÖRMÅGA ATT INSE DETTA, DÅ KANSKE INTE HELLER HJÄRNAN ÄR SÅ
VÄL UTVECKLAD.
 
Låter inte helt orimligt.
 
MODERATERNA HÅLLER I PENGARNA, MEN HJÄRTAT OCH HJÄRNAN ÄR
BORTA.
 
 
AE

FÖRSVARSMINISTER PÅ DEKIS

Hur inkompetent kan en försvarsminister vara
 
I går avslöjades spelet bakom de höjda anslagen till Försvaret, som syftade till att
möte det ökade hotet från Ryssland.
 
HOTET KAN JU INTE HA BEDÖMST SÅ ALLVARLIG DÅ RÄKNENISSARNA
GENOM FPI TOG TILLBAKS ALLA ÖKNINGAR RIKSDAGEN BESLUTAT OM
OCH LITE TILL.
 
Att i sådant läge ta till brösttoner och slå sig för bröstet genom att hävda att man
möter det ökade ryska hotet med ökad anslag och ökad försvarsförmåga ter sig
milt sagt som något direkt oanständigt.
 
Men oanständigheten stannar inte vid detta och rymmer en annan dimen-
sion.
 
LANDETS FÖRSVARSMINISTER UPPGER SIG NU INTE KÄNNA TILL ATT
FPI DRAR TILLBAKA DE ANSLAG RIKSDAGEN BESLUTAT OM OCH LITE
TILL.
 
Då uppstår en viktig fråga.
 
Hur oinformerad och inkompetens kan landets försvarsminister tillåtas
vara.
 
Svaret på den frågan tycks väldigt enkel.
 
LANDETS FÖRSVARSMINISTER KAN TILLÅTAS VARA HUR OINFORMERAD
OCH INKOMPETENT SOM HELST.
 
Sammanfatta har vi nu en situation, som borde få även tondöva politiker att skäm-
mas ögonen ur sig.
 
Landets försvarsminister, Karin Enström, är ytterst ansvarig för Försvaret och
förutsättes ha kunskap om både de anslag Försvaret behöver och de anslag För-
svaret tilldelas.
 
Riksdagen tilldelar anslag, och har nyligen tilldelat ökad anslag, både för 2013,
2014 och några år framåt.
 
Landets försvars minister har valt att göra ett stort nummer av detta och
skryter vitt och brett om det ansvar man tar för att möte det ökade ryska
hotet.
 
BAKOM RYGGEN PÅ FÖRSVARSMINISTERN TAR RÄKNENISSARNA DOLT
OCH LÖMSKT TILLBAKS ALLA DESSA HÖJNINGAR OCH LITE TILL, SÅ ATT
FÖRSVARET I STÄLLET FÖR HÖJDA ANSLAG FÅR SÄNKTA ANSLAG.
 
OM DETTA UPPGER SIG LANDETS FÖRSVARMINISTER INTE HA EN ANING.
 
Landet har alltså en försvarsminister, som skryter över att man tilldelar ökade an-
slag till försvaret, när man sänker anslaget till försvaret.
 
Frågan blir oundviklig.
 
HUR OINFORMERAD OCH INKOMPETENT KAN LANDETS FÖRSVARSMINIS-
TER TILLÅTAS VARA.
 
Svaret blir lika oundvikligt.
 
LANDETS FÖRSVARSMINISTER KAN TILLÅTAS ATT VARA SÅ OINFORME-
RAD OCH INKOMPETENT, SÅ ATT DET STRÄCKER SIG LÄNGRE ÄN VAD
MAN NÅGONSIN KUNNAT FÖRESTÄLLA SIG.
 
 
AE
 

GUDRUN SCHYMAN BARA BLIND PÅ ETT ÖGA

Tantligan pratar inte bara strunt
 
Feministiskt Initiativ, i folkmun kallad tantligan, ses väl av de flesta som ett stort
skämt, men det är inget skämt.
 
ATT VILJA DÖDA ALLA MÄN OCH ATT INTE KUNNA GÖRA EN BUDGET
SKA MAN INTE SKRATTA BORT.
 
Men även en blind höna kan hitta ett korn, så även Gudrun Schyman kan nu av-
slöjas med att ha sagt något vettigt.
 
Att hon eldar upp pengar och att hon inte kan budgetera och räkna får man
väl ta med en nypa salt, men i övrigt har hon nog inte vandrat helt vilse i
den ekonomiska ambitionen.
 
Gudrun Schyman menar nu:
 
"DET FINNS EN ÖVERDRIVEN IDE OM ATT DET ÄR EKONOMISK TILLVÄXT
I TRADITIONELLA BNP TERMER SOM LEDER OSS FRAMÅT"
 
och ställer sig kritisk till detta.
 
Beaktar man vissa inslag i "traditionella tillväxttermer" är det lätt att hålla med hen-
ne.
 
Att frakta en skruv med flyg till Kina för att sätta ihop den med en mutter, för
att sedan flyga tillbaks skruven med muttern, kan väl knappast ses som en
hållbar och sund tillväxt, men tillväxt blir det.
 
Även ökad snuskonsumtion och ökat  konsumtion av sjukvård ger
ökad tillväxt i "traditionella BNP termer", men kan väl knappast ses som
en hållbar och sund tillväxt.
 
Det finns många andra exempel på tillväxtfrämjande konsumtion/produktion,
där manborde ta sig en riktigt stor funderare om det nu använda BNP måttet
verkligen gagnar en hållbar och sund utveckling.
 
Här borde nog många lyssna på Gudrun Schyman, och inte avfärda henne
som den galning hon är.
 
Gudrun Schyman menar vidare:
 
"Ekonomin kan aldrig vara målet, ekonomin ska bara vara redskapet för
att nå de mål samhället sätter upp".
 
TÄNK ATT SÅ MYCKET KLOKHET KAN KOMMA FRÅN EN ANNARS SÅ
BLIND HÖNA.
 
Ett av Alliansens räknenissars största misstag är att de förväxlat mål och me-
del, vi ser det på många olika håll.
 
När man skapar ordning och reda i den offentliga ekonomin så att folk
far illa, då är man till och med en blindare höna än Gudrun Schyman.
 
 
AE
 
 

ALLIANSEN LURAR VÄLJARNA - IGEN

Nu blir omslagen robusta
 
När valet närmar sig kan tydligen det mesta inträffa, och mindre nogräknade
politiker vänder upp och ner på alla tänkbara begrepp.
 
Tydligen vänder man upp och ner på även otänkbara begrepp.
 
DET SOM FÖRUT VAR OFÖRSVARBART BLIR NU FÖRSVARSBART,
OCH DET SOM TIDIGARE VAR ROBUST OLÖNSAMT BLIR NU ROBUST
LÖNSAMT.
 
Sverigebygget, omfattande bland annat tåg som går, och som går fort, ska
nu rädda Sverige in i framtiden.
 
För bara några år sedan ansåg Alliansen att denna räddning skulle ru-
inera landet.
 
2010 BETECKNADE ANDERS BORG SATSNINGEN SOM "ROBUST O-
LÖNSAM".
 
Denna "robusta olönsamma" satsning är nu så robust och lönsam, att  den
utgör en förutsättning för landets framtid.
 
Jan Björklund avfärdade samma år samma snabbtåg med orden:
 
"Den typen av snabbtåg är ekonomiskt oförsvarsbart"
 
INFÖR VALET MED SVIKTANDE VÄLJARSTÖD BLIR NU PLÖTSLIGT
DET OFÖRSVARSBARA INTE BARA FÖRSVARBART, DET BLIR NÖD-
VÄNDIGT.
 
Med denna typ av tvära kast i vad som är robust och icke robust, försvars-
bart och inte försvarsbart, vill Alliansen ha förnyat förtroende från väljarna.
 
Nu återstår att se om väljarna är lika dumma som tåget.
 
Att finansieringen just nu är ett enda stort frågetecken får väl anses stärka
det robusta och försvarsbara.
 
 
AE
 
 
 
 

ÄR ALLIANSPOLITIKER ÄRLIGA

Svaret blir ett rungande nej
 
I vart fall när det gäller försvarsförfrågan. När det gäller försvarsfrågan har räkne-
nissarna på Finansdepartementet satt i system att grundlura de svenska väljarna.
 
Att detta skulle kunna ha skett, år efter år, utan att stridshingsten lämnat sitt
samtycke får nog tas som uteslutet.
 
Hur många gånger har vi inte hört mantrat.
 
SOCIALDEMOKRATERNA STÅR FÖR EN ANSVARSLÖS FÖRSVARSPOLITIK,
MEN VI I ALLIANSEN STÅR FÖR EN ANSVARSFULL FÖRSVARSPOLITIK OCH
RUSTAR NU UPP FÖRSVARET MOT BAKGRUD AV ATT VI OCKSÅ FÖRSTÅTT,
SENT OMSIDER, DET ANDRA FÖRSTÅTT EFTER KRIM KRISEN OCH ANNAT.
 
Och Alliansens ansvarsfullhet har då bestått i och består i att man rustar upp genom
att öka försvarsanslaget.
 
Nu vet vi sanningen, den bistra sanningen, tack vare uppgifter från Försvarets
Forskningsinstitut.
 
OCH DESSA UPPGIFTER VISAR ATT VI HAR BLIVIT GRUNDLURADE AV RÄKNE-
NISSARNA, MED STRIDSHINGSTENS GODA MINNE.
 
Det som gjort det möjligt att grundlura väljarna är det så kallade Försvarsindexet, kal-
lat FPI. Systemet fungerar på det viset att Försvaret tilldelas anslag genom politiska
beslut, varefter Finansdepartementet i efterhand justerar Försvarets kostnadsökningar
genom FPI.
 
Tanken är de då Försvarets anslag inklusive den politiskt fattade ökningen ska hålla
takt med den allmänna kostnadsutvecklingen. Sätter man FPI för Försvaret i nivå med
 kostnadsutveckling ökar försvarsanslaget i takt med kostnadsutvecklingen.
 
RÄKNENISSARNA PÅ FÖRSVARSDEPARTEMENTET HAR VALT ATT SÄTTA FPI,
MED STRIDSHINGSTENS GODA MINNE, PÅ EN SÅDAN LÅG NIVÅ, ATT ANSLA-
GET URHOLKAS ÖVER TID.
 
Fredrik Reinfeldt beskriver detta med orden:
 
VI HAR ÖKAT PÅ ANSLAGEN TVÅ ÅR I RAD FÖR ATT MÖTE DE HOT SOM FINNS
I VÅR TID.
 
Vi kan nu avläsa den faktiska ökningen för 2013 och 2014 där Alliansen ökade anslaget
för att möta det ökade hotet.
 
ÅR 2013 ÖKADE ANSLAGET MED 300 MILJONER OCH 2014 MED 200 MILJONER
VAREFTER RÄKNENISSARNA TOG TILLBAKA 500 MILJONER.
 
Räknenissarna tog alltså tillbaka så mycket att försvarsanslaget inte höjdes med en
enda krona, i fasta priser fick alltså Försvaret mindre anslag.
 
Regering/riksdag ökar på med 500 miljoner, räknenissarna minskar med 500 miljoner.
 
NU VET VI ALLTSÅ VAD POLITIKEN KRONA FÖR KRONA MEDFÖR I VERKLIG-
HETEN.
 
Försvarets Forskningsinstitut beskriver detta som att Försvaret får en negativ särbehand-
ling, kanske beroende på att det enligt stridshingsten utgör ett särintresse.
 
Denna negativa särbehandling fortsätter 2015. 2015 ökar anslaget, till följd av politiska
beslut med 380 miljoner, men räknenissarna tar med hjälp av FPI tillbaka inte bara 380
miljoner, man höjer ribban och tar tillbaka 700 miljoner.
 
EN ÖKNING MED 380 MILJONERFÖR ATT MÖTA DE BEHOV MAN UPPGER SIG
KÄNNA TILL OCH SKA MÖTA MEDFÖR ALLTSÅ I STÄLLET EN MINSKNING MED
320 MILJONER.
 
Beräkningar visar också det ackumulerade utfallet åren 2012 - 2015.
 
ANSLAGET ÖKAR MED 880 MILJONER OCH RÄKNENISSARNA PÅ FINANSDE-
PARTEMENTET TAR TILL BAKS 1 300 MILJONER MED HJÄLP AV FPI.
 
Bedömare beskriver FPI som en "osynlig beslutsfattare", som verkar lömskt i det
fördolda, och som slår undan fötterna på de synliga och verkliga beslutsfattarna i
riksdagen.
 
De som tror på tomten tror att ansvariga politiker vid sidan av Finansdeparte-
mentet inte är medvetna om hur FPI slår.
 
DE SOM INTE TROR PÅ TOMTEN UTGÅR IFRÅN ATT "SE SYNLIGA BESLUTS-
FATTARNA" ÄR DE SOM "DOLT OCH LöMST" I VERKLIGHETEN OCKSÅ ÄR
DE "OSYNLIGA BESLUTSFATTARNA".
 
Nu vet vi hur det går till när Alliansen grundlurar väljarna.
 
 
 

DESSA MILJÖPARTISTER

Bara order Miljöpartiet får nu nackhåren att resa sig
 
Det politiska landskapet i Sverige har nu invaderats av kompletta galningar.
 
Feministiskt Initiativ ska sätta sprätt på så mycket pengar att landet går i
konkurs.
 
DET KALLAS INOM TANTLIGAN FÖR ATT KROSSA PATRIALKARET.
 
Miljöpartiet känner nu att FI flåsar dem i nacken och ska inte vara sämre, eller
bättre är kanske mer rätt.
 
I dag har Åsa Romson och gruppledaren Kaplan gjort uttalanden, som pla-
cerar Miljöpartiet i rena dårhuset.
 
BARA ORDET MILJÖPARTIET äR NU FULLt TILLRÄCKLIGT FÖR ATT NACK-
HÅREN SKA RESA SIG AV REN FÖRSKRÄCKELSE.
 
Åsa Romson har idag identierat orsaken till alla problem som existerar i landet
Sverige.
 
ALLA PROBLEM I LANDET SVERIGE ÄR ORSAKADE AV HETEROSEXUELLA
VITA MÄN.
 
Än värre är att drygt 10 % av väljarna tycks vilja rösta på dessa kompletta vettvil-
lingar.
 
Gruppledaren Kaplan är ju knappast känd för att välja sina ord på guldvåg,
men i dag tycks tungan ha sluntit riktigt ordentligt.
 
De jihadister, som krigar i Syrien och Iraq för ISIS ser de flesta som rena krigs-
förbrytare, så icke gruppledaren Kaplan.
 
NÄR HAN IDAG JÄMFÖR DESSA JIHADISTER MED DE SVENSKAR SOM KRI-
GADE PÅ FINNARNAS SIDA UNDER 2 VK OCH TYCKER ATT DE SKA MÄTAS
MED SAMMA MÅTT FÅR MAN VÄL ANTA ATT HAN TALAR FÖR PARTIETS
RÄKNING.
 
Under 2 VK for ju många svenskar till Finland för att kriga på finnarnas sida i kam-
pen mot ryssarna.
 
Detta var en klar kamp för Finlands frihet och syftade till att värna landets demokrati,
och kampen skedde mot en inkräktare.
 
De jihadister, som reser från Sverige till Syrien och Iraq, reser dit för att kriga för
jihad och i detta ingår att bekämpa demokratin.
 
På vägen till detta mål halshugger man oskyldiga och korsfäster de som inte är
tillräckligt behagliga.
 
Och nu erfar vi att Miljöpartiet genom sin gruppledare Kaplan anser att dessa
grupper står för en och samma sak och bör mätas med samma mått.
 
OCH SAMMA PARTI HÄVDAR ATT SVERIGEDEMOKRATERNA HAR EN MÄNNIS-
KOFIENTLIG SYN.
 
Sverige är väl troligen det enda landet i världen där en människovänlig syn anses
föreligga när man halshugger och korsfäster folk till höger och vänster.
 
DET SÄGER EN HEL DEL OM LANDET SVERIGE, NÄR NÄRMARE 15 % AVSER
ATT LÄGGA SIN RÖST PÅ DESSA GALNINGAR.
 
Man kan faktiskt bli väldigt trött för mycket mindre.
 
 
AE

VÄLFÄRDSRESURSER

 
Effektivitetsglapp
 
SEB välfärdsbarometer tar pulsen på den svenska välfärden, och konstaterar det många
andra konstaterat.
 
RESURSERNA TILL DEN SVENSKA VÄLFÄRDEN HAR ALDRIG VARIT STÖRRE.
 
Detta känner vi igen från många andra uttalanden, främst från Alliansens företrädare.
 
RESURSERNA HAR ALDRIG VARIT STÖRRE, VARE SIG INOM ÄLDREVÅRDEN,
SKOLAN ELLER SJUKVÅRDEN.
 
Och efter 2006 har resurserna ökat lavinartat, i vart fall om man ska tro Alliansen.
 
Och ändå gnäller brukarna och vårdtagarna, missnöjet tycks inte ha några grän-
ser.
 
Mycket talar för att allt är rätt, hur oförenligt det än verkar, resurserna är på många håll
större, och orsakerna till missnöje tycks både fler och motiverade.
 
Hur kan då detta hänga ihop ?
 
Sett ur brukarnas / vårdtagarnas perspektiv betyder större resurser in bara något, om stör-
re resurser in också ger större kvantitet / kvalitet ut.
 
MYCKET TYDER PÅ ATT SÅ INTE ALLTID ÄR FALLET, HUR MYCKET RESURSERNA
ÄN ÖKAR BLIR RESULTATET SÄMRE / MINDRE.
 
Inom polisen har man konstaterat att 3 000 fler poliser ger sämre resultat över hela linjen,
Inom sjukvården konstaterade man nyligen, att ingen land fått så många fler läkare, men
att samtidigt inget annat land inom OECD hade så få patientbesök per läkare.
 
Hysteriet med personal från bemanningsföretag, hyrläkare och annat ger högre kostna-
der, mycket högre kostnader, utan att brukarna / vårdtagarna märker av detta i form av
"mer ut i systemet".
 
De ökade resurserna in går ofta då åt till ökade kostnader internt.
 
Vi märker detta inom snart sagt alla verksamhetsområden myndighetsområden.
 
Trafikverket har senare år fått ökade medel för underhåll, utan att detta nått ut till
"spåren" och "växlarna". Dessa medel har i stället gått till intern verksamhet, som
syftat till att privatisera ännu mer, med ännu fler tågurspårningar till följd.
 
FÖRSVARET SKA VI INTE ENS NÄMNA I DETTA SAMMANHANG, HÄR AVSÄTTER
MAN LIKA MYCKET SOM "FÖRR I TIDEN", DRYGT 40 MILJARDER, MEN KAN INTE
ENS FÖRSVARA PLÄTTAR AV SVERIGE I EN VECKA.
 
Vi ser effektivitetsglappet på många andra områden, där kostnaden för en tjänst/produkt
i Sverige ligger betydligt högre än snittet inom EU.
 
Vi har rekordhöga byggkostnader, vi ´har rekordhöga matpriser, vi har rekordhöga
priser på många andra tjänster / produkter.
 
Fokuserar man enbart på att resurserna ska öka, men bekymrar sig mindre, eller inte alls,
för vad man får för resurserna, uppstår just den situation vi idag har på många områden.
 
VI AVSÄTTER REKORDSTORA RESURSER IN, MEN FÅR REKORDLITE UT.
 
Viss medvetenhet om detta problen tycks ändå finnas bland ledande politiker, på många
håll antyder man en ambition att skära i vissa myndigheters resursförbrukning.
 
Magdalena Andersson gjorde ett tappert försök och vågade sig på konststycket
att föreslå minskade resurser för myndighetsverksamhet, och vågade till och med
sätta en siffra på detta.
 
10 MILJARDER MINDRE BORDE MAN KUNNA AVSÄTTA UTAN ATT VERKSAMHE-
TEN ÄVENTYRADES GENOM ATT MAN EFFEKTIVESERADE VERKSAMHETEN.
 
Det skulle hon inte gjort, hon fick direkt på pälsen av Alliansen, och många andra.
 
HUR MÅNGA FÄRRE POLISER BLIR DET DÅ UTE PÅ GATORNA ??
 
När det gäller just polisen, vet vi tämligen mycket genom olika rapporter, hur hög, eller
låg, effektiviteteten är inom detta område, och här har Magdalena Andersson rätt.
 
BÄTTRE MED EN POLIS SOM JOBBAR, ÄN 10 SOM INTE JOBBAR, OCH SÅ
BLIR DET OCKSÅ BILLIGARE.
 
Egentligen är det närmast makabert att man genom olika välfärdsbaronetrar mäter väl-
färd och annat genom att mäta hur stora resurser en viss verksamhet glufsar i sig.
 
I STÄLLET BORDE DET VARA FULLSTÄNDIGT SJÄLVKLART ATT MAN MÄTER
DET MAN FÅR UT, OCH FÖRSÖKER FÅ UT SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT TILL SÅ
LITEN KOSTNAD SOM MÖJLIGT.
 
Inte tvärtom, vilket nu tycks vara fallet på många håll.
 
AE
 
 

RSS 2.0