DAGENS KONFLIKTLINJE

Förstärka eller dämpa motsättningar ?
 
Statsvetaren Andreas Johansson Heinö skriver regelbundet ledare i Borås
Tidning. I dag skriver han en ledare under rubriken:
 
KONFLIKT ÄR POLITIKENS DRIVMEDEL.
 
Ledaren är intressant, ger upphov till en hel del eftertanke, den handlar i
mångt och mycket om "Skotten I Ådalen", men har sin bäring även i dagens
politik.
 
Skotten i ådalen splittrade tveklöst Sverige kan vi då läsa.
 
Skotten var det tragiska resultatet av eskalerande motsättningar längs
en väl etablerad skiljelinje.
 
Känns det igen i dagens politiska fält ? Visst !!
 
SKARP OCH TYDLIG SKILJELINJE MELLAN SVERIGEDEMOKRATERNA
OCH ÖVRIGA PARTIER.
 
Utifrån händelsen i Ådalen skriver då Heinö:
 
Varje politiker ställs någon gång efter denna typ av händelse och ytterst finns
det två alternativ:
 
ATT FÖRSTÄRKA MOTSÖTTNINGARNA ELLER ATT DÄMPA MOTSÄTT-
NINGARNA.
 
Efter händelsen i ådalen valde ansvarsfulla politiker att så långt det var möjligt
att dämpa motsättningarna.
 
Hur gör dagens politiker, dämpar man eller förstärker man motsättningarna.
 
MAN FÖRSTÄRKER MOTSÄTTNINGARNA SÅ MYCKET MAN KAN, HURU-
VIDA DETTA ÄR BRA ELLER INTE LIGGER I "BETRAKTARENS ÖGA".
 
Det är bara att hoppas att dessa motsättningar inte förstärks så mycket att
vi får något som motsvarar "skotten i ådalen".
 
Vi kan också ske en tydlig skiljelinje i ambitionen att förstärka motsättningarna
bland de svenska väljarna.
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Västerkommunisterna och Centerpartiet
vill förstärka motsättningarna så mycket som möjligt.
 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill också förstärka motsätt-
ningarna men vet själva inte hur mycket.
 
Heinö skriver också att skarpa skiljelinjer gör det lättare att mobilisera, men att
det finns en övre gräns där konflikten trappas upp bortom kontroll.
 
Med hänsyn till de många övergrepp som skett mot företrädare för SD
(misshandlar, bomber utanför bostäder, mobbning, utfrysning mm) så
finns det anledning att ställa sig frågan om vi inte passerat den punkt
man riskerar att passera.
 
Politikernas spelregler är också klara, de som jagar makten har mest att
vinna på splittring, medan de som har makten har det omvända ansvaret.
 
ATT DÄMPA MOTSÄTTNINGARNA.
 
FREDRIK REINFELDT SOM STATSMINISTER INSÅG ALDRIG ATT DET
I HANS UPPGIFT INGICK ATT DÄMPA MOTSÄTTNINGAR, HAN FÖR-
SÖKTE FÖRSTÄRKA DEM SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.
 
INTE HELLER STEFAN LÖFVEN TYCKS HA INSETT ATT HAN ÄR STATS-
MINISTER. HANS GASTANDE I TV OM ALLSKÖNS FASCISTER OCH NA-
ZISTER TYCKS MER TYDA PÅ ATT HAN TROR SIG BEFINNA SIG I EN
BOXNINGSMATCH.
 
Konflikten i ådalen hanterades alltså ansvarsfullt, där försökte man betona
den nationella enigheten.
 
I DAG GÄLLER DET MOTSATTA I DEN KONFLIKTLINJE VI IDAG KAN
SKÖNJA.
 
BETONA DEN NATIONELLA ENIGHETEN SÅ LITE SOM MÖJLIGT, FÖR-
NEKA DEN HELST HELT OCH HÅLLER, FÖRSTÄRK MOTSÄTTNINGARNA
INOM SAMHÄLLET SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.
 
Heinö beskriver det dåtida samhället som ett folkhem som inte hade plats för
oförsonliga konflikter mellan arbete och kapital.
 
Denna bild står onekligen i stark kontrast till det vi ser i dag.
 
I DAG VILL SOCIALDEMOKRATERNA, VÄNSTERKOMMUNISTERNA,
MILJÖPARTIET OCH CENTERPARTIET ATT MOTSÄTTNINGARNA I
SAMHÄLLET SKA VARA SÅ OFÖRSONLIGA SOM MÖJLIGT, MEDAN
MODERATERNA, LIBERALERNA OCH KRISTDEMOKRATERNA VILL
ATT MOTSÄTTNINGARNA BARA SKA VARA OFÖRSONLIGA.
 
Ledaren är klart intressant att läsa, även applicerad på dagens samhälle.
Men vilka slutsatser man drar beror helt och håller på preferenser och sker
utifrån "betraktarens öga".
 
VILL MAN FÖRSTÄRKA MOTSÄTTNINGARNA I SAMHÄLLET OCH
GÖRA MOTSÄTTNINGARNA SÅ OFÖRSONLIGA SOM MÖJLIGT
ELLER VILL MAN DÄMPA MOTSÄTTNINGARNA FÖR ATT INTE
SKAPA OFÖRSONLIGA MOTSÄTTNINGAR ?
 
Fast frågan är ju bara aktuell att ställa om man anser att en viss del av
medborgarna, uppgående till närmare 20 %, ingår i samhället.
 
FREDRIK REINFELDT ANSÅG DET UPPENBARLIGEN INTE SOM
STATSMINISTER, FÖR MAN TAR FAKTISK I ALLA MEDBORGARE
MED TÅNG.
 
STEFAN LÖFVEN TYCKS INTE HELLER ANSE ATT ALLA ÄR FULL-
VÄRDIGA MEDLEMMAR, FÖR DÅ STÅR MAN INTE I TV OCH GAS-
TAR OM NAZISTER OCH FASCISTER.
 
AE
 
 

KARIKATYR AV KARATYREN

KARIKATYR LÄXAR UPP "EN ENKEL MAN"
 
Inget  ont utan att det har något gott med sig heter det.
 
Om man anser att "Brexit" och "Trump" är onda företeelser så har de
i vart fall fört något gott med sig.
 
MÅNGA HAR UPPFATTAT DET PROBLEM SOM ÄR KOPPLAT TILL
ATT MÅNGA POLITIKER SER NER PÅ OCH AVFÄRDAR DE DE
KALLAR FÖR "ARGA UNGA MÄNA", "ENKLA MÄNNISKOR", "fOLK
BOSATTA PÅ LANDSBYGDEN" OCH MÅNGA ANDRA BEGREPP
DE VILL ANÄNDA FÖR ATT MARKERA SIN SÄRSTÄLLNING.
 
Få, om några, politiker vill erkänna detta problem för sig själva, än
mindre för de "enkla människor" de förolämpar.'
 
Detta hindrar inte att det ibland lyser igenom ändå.
 
IBLAND LYSER DET IGENOM VÄLDIGT TYDLIGT.
 
Ett sådant tillfälle, där politikerns förakt för den "enkle mannen" lyser
igenom tydligt, väldigt tydligt, kan vi i dag läsa om i dagens Borås
Tidning.
 
Den "enkle mannen" är då en väljare vid namn Leif Petzäll, och den
ansvarsfulle politikern är moderaternas gruppledare i Borås, Ulrik
Nilsson, som har vänligheten att i ett inlägg "läxa upp" den enkle man-
nen i en fråga som debatteras i Borås.
 
Den "enkle mannen" Leif Petzäll har fräckheten att i tidigare inlägg i tid-
ningen ventilera en uppfattning knuten till byggnation av nytt Miljöcenter.
 
Moderaternas gruppledare Ulrik Nilsson går då i svaromål genom en
replik och är i repliken tydlig med att han normalt bara svarar på frågor
från förtroendevalda.
 
Redan här är det dags att resa "varningsflagg", politikers uppgifter
är inte främst att bekräfta varandra utan att kommunicera med sina
väljare.
 
MEN DET SOM FÖLJER ÄR VÄRRE, VIDA VÄRRE.
 
Den "enkle mannen" Leif Petzäll får nu veta att Ulrik Nilsson ändå ned-
låter sig att svara en som inte är förtroende vald och Ulrik Nilsson formu-
lerar sig då enligt följande:
 
" JAG SVARAR PÅ FRÅGORNA OM UPPHANDLING ÄVEN OM LEIF
PETZÄLL INTE ÄR UPPHANDLINSEXPERT".
 
INTE UPPHANDLINGSEXPERT !!!
 
Går det överhuvudtaget att förställa sig ett mer föraktfullt, nedsättande och
oförskämt sätt att avfärda en "enkel man" som "inget begriper".
 
Man kan faktiskt svara den "enkle mannen" utan att upplysa honom om
att han inte är "upphandlingsexpert", högst troligt är att han är väl med-
veten om detta själv.
 
EFTER DENNA FÖRÖDANDE AVRÄTTNING FÅR LEIF PEZÄLL EN
LEKTION I UPPHANDLING AV ULRIK NILSSON SOM BEGRIPER DET
"ENKLA MÄN" INTE BEGRIPER.
 
Ulrik Nilsson är känd, en del vill säga okänd, bland väljarna för sin "stor-
slagna" utstrålning. Den som har missat att han har en självbild, som över-
träffar det mesta, har nog missat en hel del.
 
Genom denna "storslagna självbild" har upphandlingsexperten gått
från klarhet till klarhet inom politiken.
 
Uppgifter gör gällande att när upphandlingsexperten var politiker på lands-
tinget andades många ut, när han fick lämna hetluften.
 
Ännu fler lär ha andats ut när han fick lämna sin förtroendepost i Borås.
Nu tyder uppgifter på att han åter ska få sin egen "storslagna självbild"
bekräftad genom att ånyo gå till "större uppgifter".
 
Stämmer dessa uppgifter får man väl tolka detta som att moderaterna
anser arr man har för många väljare i Borås.
 
I och för sig är det väl kanske inte så märkligt att just Ulrik Nilsson är den
som mest tydligt lever upp till kravet att politiker ska "sätta sig" på väjarna
och avfärda dem som "enkla män".
 
JU MINDRE DEN STORSLAGNA SJÄLVBILDEN HAR REELL TÄCKNING
DESTO VIKTIGARE ÄR DET JU ATT FÅ DEN BDKRÄFTAD, I VART FALL
FÖR SIG SJÄLV, OCH SOM DET HETER, TOMMA TUNNOR SKRAMLAR
MEST.
 
Det är högst beklagligt att det uppkommit en klyfta mellan politiker och "enkla
väljare som ingenting begriper", men är mer beklagligt är att politiker som Ul-
rik Nilsson så tydligt ger uttryck för dem.
 
Med hänsyn till den storslagna självbilden finns det elaka tungor som
hävdar att moderaten Ulrik Nilsson är en politisk karikatyr, men inget
kan vara mer fel, och rätt ska vara rätt.
 
ULRIK NILSSONS SJÄLVBILD TYDER MER PÅ ATT HAN ÄR EN KARI-
KATYR AV EN KARIKATYR AV EN POLITIKER,
 
AE

RESAN TILL ENKLA JOBB

Den svenska modellen förnekar sig aldrig
 
I SvD kan man i dag läsa en intressant ledare under rubriken:
 
HINDRAR VI NYANLÄNDA FRÅN ATT JOBBA ??
 
Ledaren utgör en utförlig beskrivning av den "svenska modellen", som är tänkt att
göra allt så svårt att inget går att genomföra.
 
Ledaren redovisar då ett antal steg för att en asylsökande ska kunna få "jobb":
 
1) Det krävs undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd
2) Arbetsgivaren måste anmäla till Migrationsverket
3) Man måste ha ett samordningsnummer, vilket man inte kan få då man inte har
    tillgång till ID handlingar, dessa är lämnade till Migrationsverket, om de finns
4) Man kan inte få bankkonto utan personnummer, vilket medför att gällande
    lönerutiner inte kan tillämpas.
 
Skulle man med "högre makters försyn" lyckas trassla sig igenom alla dessa
effektiva hinder årerstår det femte och största hindret:
 
MAN RISKERAT ATT FÅ MINDRE ERSÄTTNING I FORMA LÖN EFTER SKATT
ÄN VAD MAN SKULLE HA UPPBURIT I BIDRAG.
 
Visst är den "svenska modellen" gudomlig.
 AE
 
 

ÄR ANDERS BORG EN BUBBLA ?

Bobubbla oroar bubblan Anders Borg.
 
I dagens SvD kan man läsa att Anders Borg oroar sig för bobubblan under rubriken:
 
BOBUBBLA OROAR ANDERS BORG
 
Sverige har högst skuldsättning i världen vad gäller hushållets skuldsättning, så det
finns all anledning att oroa sig över detta.
 
Men Anders Borg satt själv som ansvarig under 8 långa år och lät denna skuldsätt-
ning öka.
 
I STÄLLET FÖR ATT DÅ OROA SIG FÖR DETTA OCH VARNA FÖR DETTA
SLOG HAN SIG FÖR BRÖSTET OCH SKRÖT ÖVER LANDETS LÅGA OFFENT-
LIGA SKULDSÄTTNING.
 
Detta skryt tyder antingen på att Anders Borg inget begriper, eller också ville han
mörka situationen för medborgarna, det är bara att välja vilket.
 
ETT LANDS SÅRBARHET VAD GÄLLER SKULDSÄTTNINGEN SKA OCH MÅSTE
BEDÖMAS UTIFRÅN DEN  SAMMANLAGD SKULDSÄTTNINGEN OCH DÅ LIG-
GER BARA JAPAN SÄMRE TILL I HELA VÄRLDEN.
 
Detta borde Anders Borg ha begripet även under Allianstiden, och inte bara nu.
 
SÅ DET GÅR VÄL KNAPPAST ATT KOMMA FRAM TILL ATT SLUTSATSEN BLIR
ATT DÅVARANDE "VÄRLDENS BÄSTA FINANSMINISTER" SJÄLV ÄR EN BUBB-
LA, ELLER ?
 
AE
 
 

KU BEHÖVER OCKSÅ SKÄRPA SIG

Konstitutionsutskottet ser inte grandet i sitt eget öga
 
I dagens SvD kan man  läsa rubriken:
 
KU FÖRESLÅR ÖKAD INSYN I RIKSREVISIONEN.
 
Något som framstår som ett understatement.
 
Att utse halvkriminella, eller helkriminella, tillika ansvarslösa och inkompetenta
riksrevisorer och sedan låta dem härja fritt efter eget bevåg tycks inte vara det
mest optimala.
 
Så helt klart är att Riksrevisionen behöver hållas med stramare tyglar. Man kan ju
till en början se till att halvkriminella revisor hålls undan från Riksrevisionen, och
här ligger ansvaret hos KU.
 
Så när KU kräver ökad insyn i Riksrevisionen flyttar försöker man flytta fokus.
 
VISST, ÖKAD KONTROLL BEHÖVS AV RIKSREVISIONEN, MEN ÄNNU VIKTIGARE
ÄR ATT DET BEHÖVS ÄNNU MER ÖKAD KONTROLL AV KU.
 
Inte bara affären med Riksrevisionen ligger till grund för an sådan bedömning. I de
flesta ärenden sker ingen som helst sakprövning i KU, utan anmälningar bedöms och
beslutas efter partiskiljande linjer.
 
I PRINCIP ALLA ÄRENDEN I KU SKER BESLUT UTIFRÅN VAD SOM ÄR BÄST
FÖR DET EGNA PARTIET, OCH INGEN SOM HELST KOPPLING SKER FÖR DET
MESTA TILL VAD SOM ÄR RÄTT ELLER FEL.
 
Det senare är faktiskt KU uppgift, inte att ledamöterna ska sitta i KU och skydda sitt
parti,.
 
SÅ DET BEHÖVS OCKSÅ EN ÖKAD INSYN I OCH KONTROLL AV KU.
 
Och ska en sådan insyn/kontroll så är det inte en ny samling "nickedockor" i form
av parlamentarisk sammansättning som behövs.
 
DET BEHÖVS EN KONTROLL VÄRD NAMNET OCH DETTA KAN BARA SKE
GENOM EN INSYN SAMMANSATT AV OBEROENDE KOMTETENTA PERSO-
NER SOM INTE ÄR SYSTRAR, SVÅGRAR ELLER "KOMPISAR" MED DE SOM
SKA KONTROLLERAS.
 
Fortsätter ledande politiker i våra västliga demokratier att avskärma sig från med-
borgarna på det sättet att man alltid skyddar varandra, så kommer vi troligen att få
en "Trump" i varje land.
 
Och varje gång någon i eliten avfärdar alla medborgare som inte röstat som eliten
vill med:
 
DESSA VÄLJARE ÄR UNGA ARGA MÄN UTAN BEGÅVNING OCH UTAN UTBILD-
NING OCH NU GÄLLER DET ATT FÅ DEM ATT FÖRSTÅ HUR DE SKA RÖSTA
 
Då kommer varje "Trump" i varje land att bli ännu mer "Trump".
 
Det är faktiskt dags att politiker får upp ögonen för vilka de representerar och ut--
talar sig och beter sig i enlighet med detta.
 
 
 

SKA EN TSUNAMIN SVEPA IN ÖVER EUROPA ?

Ser vi en svall våg eller tsunamin framför oss
 
Kommentarerna efter presidentvalet stretar åt alla tänkbara håll, och åt en
del otänkbara.
 
Det kännetecknande för många är misstrogenhet, rädsla och ren skräckslagenhet.
 
DEN RÄDSLA OCH SKRÄCKSLAGENHET EUROPAS LEDANDE POLITIKER
KÄNNER ÄR INTE KOPPLAT TILL "ORO" OCH "OSÄKERHET" KRING UT-
VECKLINGEN.
 
ORON OCH SKRÄCKSLAGENHETEN ÄR KOPPLAD TILL ATT STRÖMNIN-
GARNA I USA SKA NÅ EUROPA OCH SPOLA BORT ALLA "RÄTTÄNKANDE
FÖRSTÅSIGPÅARE".
 
Behöver det vara så förskräckligt, kanske inte, vare sig världen eller Europa
går under om "fylltratten" Juncker blir ersatt med en politiker, som har vett att
hålla sig rimligt nykter under viktiga möten.
 
Göran Eriksson skriver lite om detta i dagsens SvD under rubriken:
 
Svallvågen från USA kan nå Europa nästa år.
 
SOM EU OCH EUROPAS LEDARE SKÖTER, MISSKÖTER, SPLITTRINGS-
TENDENSERNA INOM EU ÄR NOG RISKEN ATT SVALLVÅGEN FRÅN USA
ÖVERGÅR I EN TSUNAMIN PÅ VÄGEN ÖVER ATLANTEN.
 
Göran Eriksson citerar en författare i USA, som i mars skrev:
 
VI BEFINNER OSS TVÅ ELLER TRE "DÅLIGA" VAL IFRÅN SLUTET FÖR
VÄSTVÄRLDEN SOM VI KÄNNER DEN.
 
Två av dessa val är nu alltså avklarade, Brexit och valet av Donald Trump, och
det tredje återstår, Marine Le Pens höga siffror i opinionen.
 
Så mycket tyder på att vi får en svallvåg i Europa, kanske en tsunamin, men
ska vi verkligen behöva vara så rädda för detta:
 
DE FLESTA SVALLVÅGOR BRUKAR HÅLLA STRÄNDERNA RENA OCH
DET ÄR MYCKET SOM BEHÖVER HÅLLAS RENT I EUROPA / EU.
 
AE

ETT SAMHÄLLE SOM SPÅRAT UR, TOTALT

Vi lever i kränkhetens Mecka
 
Det största kommunikationsproblemet i Sverige är nog inte att tågen spårar ur.
 
DET STÖRSTA KOMMUNIKATIONSPROBLEMET TYCKS VARA ATT RÄT-
TEN ATT VARA KRÄNKT HAR TAGIT ÖVER VÅRA LIV.
 
Vi har under åren erfarit de mest befängda exempel på hur vissa blivit kränkta
och ofta fått skadestånd för fullständigt befängda saker.
 
DEN STÖRSTA KRÄNKNINGEN I VIDARE MENINING ÄR NOG RIKTAD
MOT LANDET I SIN HELHET, SOM SKAPAT EN KULTUR DÄR DEN TYP
AV DÅRSKAP KAN FRODAS PÅ SÄTT SOM SKER.
 
I dagens Borås Tidning skrivs i dag om en kränkning, som visar att kommuni-
kationen i landet spårat ut. fullständigt.
 
En skolklass med barn i åldern 10 - 11 år åker buss. En flicka sitter och sjunger
och en annan elev, en pojke, känner sig kränkt av detta. Väl medveten om de
rättigheter alla kränkta har i Sverige säger pojken till flickan att sluta sjunga.
 
Flickan, som tror att sunt förnuft gäller och att demokratiska värdegrunder ska
gälla även i skolan, har inte fattat att kränkheten tagit över våra liv, och säger
att hon vill fortsätta att sjunga.
 
OCH TILL DEN KRÄNKTE POJKENS FÖRVÅNING FORTSÄTTER FLICKAN
ATT SJUNGA.
 
I ett land, där kränkheten inte tagit över våra liv, skulle det ha kunnat stanna
vid detta, det rör sig ju ändå om barn, och får väl gränserna tänjas lite när det
gäller att visa omdöme och sunt förnuft.
 
Men nu lever vi i " KRÄNKHETENS MECKA" och då stannar det inte hos
"barnen".
 
DET FOTSÄTTER UPP OCH SKOLAN "TAR UPP FALLET".
 
INTE NOG MED ATT SKOLAN "TAR UPP FALLET", MAN KONTAKTAR
FLICKANS FÖRÄLDRAR MED BESKEDET ATT DERAS DOTTER KRÄNKT
EN ANNAN ELEV.
 
Så vi ska nog inte bekymra oss över att tågen "spårar ur", betydligt viktigare
saker tycks ha spårat ur i vårt samhälle.
 
 
AE

SVENSK BUBBELEKONOMI

Vårt skryt borde fastna i halsen
 
Ingen kan väl ha undgått höra allt skryt från våra politiker rörande våra "starka
offentliga finanser" och "hur väl vi står rustade".
 
Andreas Cervenka tillhör en av våra mest ansedda ekonomijournalister och han
skriver i dag om detta i SvD.
 
NÄR MAN LÄSER DETTA INSER MAN ATT SKRYTET FRÅN VÅRA POLI-
TIKER BORDE FASTNA I HALSEN.
 
Skrytet avser vår  OFFENTLIGA SKULDSÄTTNING, som bara är en del av
den skuldsättning, som konstituerar ett lands "sårbarhet.
 
Skuldsättningens sårbarhet för landet utgörs av summan av OFFENT-
LIG SKULDSÄTTNING och HUSHÅLLENS SKULDSÄTTNING.
 
Detta vet "alla", utom politiker förstås, för att de vetat detta skulle de väl inte
slå sig för bröstet så mycket, eller ??
 
De har aktivt drivit en politik, som ska göra Staten rik och undersåten fattig.
 
Andreas Cervenka sätter siffror på denna sårbarhet, och dessa siffror är SÅÅ
skrämmande att det inte borde finnas plast för skryt, även om det skulle fast-
na i halsen.
 
Empirisk forskning visar att under finanskriser, undersökta under 150 år, så
överstiger hushållens skuldsättning 150 % av BNP och har ökat med 18 %
under en 5 årsperiod.
 
Med den empiriska forskningen som grund drar man då slutsatsen att
"det är upplagt för en krasch" när dessa förutsättningar är aktuella.
 
Hur ser då det ut i Sverige "i dag", i landet med "världens starkaste offent-
liga finanser ??
 
2014 UPPGICK DE PRIVATA SKULDERNA TILL 248 % AV BNP. DE
HADE DÅ ÖKAT NED 45 % UNDER 7 ÅR.
 
Upplagt för "krasch" med andra ord.
 
Det finns ´bara ett land i världen, där den totala skuldsättningen är större,
Japan, och bara ett land i världen, där skuldsättningen ökat snabbare,
Kina.
 
Upplagt för "krasch" med andra ord.
 
Det som hållit "kraschen" utanför dörren så här långt är den låga räntan.
De flesta bedömare är införstådda med att räntan kommer att öka inom
loppet av några år, och att detta då medför att många hushåll slås ut
och ger upphov till spridningar inom ekonomin i stort.
 
För att säkerställa att en sådan "krasch" blir så stor och omfattande som
möjligt menar nu många politiker att man ska avskaffa ränteavdragen.
 
Effekten av detta är lätt att förutse.
 
SKJUTEN FRAMIFRÅN OCH STUCKEN MED KNIV I RYGGEN.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

FÖRSLAG OM "VINSTSTOPP" ETT SLAG I LUFTEN

Kejsarens nya kläder i ny tappning
 
Inom kort presenteras Ilmar Repalus utredning om "vinststopp" i välfärdsbolagen.
 
Från att har haft en framträdande roll som kommunstyrelsens ordförande i Malmö,
har nu Ilmar Repalu startat en ny karriär.
 
SOM SAGOFÖRFATTARE OCH HANS FÖRSTA BOK UPPGES FÅ NAMNET
"KEJSARENS NYA KLÄDER I NY TAPPNING".
 
Uppdraget att presentera ett förslag till "vinststopp" i välfärdsbolagen får väl när-
mast ses som omöjligt, ett rent självmordsuppdrag.
 
TYVÄRR VILL NOG DE FLESTA INTE SE DETTA NU, UTAN DET KOMMER
MAN ATT BLI VARSLE, NÄR SYSTEMET "SATT SIG".
 
Då lär man väl förhålla sig till detta "vinststopp" som Jan Björklund förhållit sig
till friskolereformen, när delar av denna också visade sig vara "kejsarens nya
kläder".
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA BLI SÅ HÄR.
 
Redan innan förslaget är presenterat visar det sig att många faktiskt inte har
en "aning om hur det kommer att bli", många har inte heller en "en aning" om
vad förslaget innebär.
 
Redan nu, innan förslaget är presenterat, man vet dock ändå en hel del, är
debatten och kommentarerna fullständigt kaosartade.
 
MAN ANVÄNDER BEGREPP SOM "VINSTSTOPP" OCH "VINSTUTTAG"
HULLER OM BULLER, SOM OM DET VORE SAMMA SAK.
 
MAN ANVÄNDER OCKSÅ BEGREPP SOM RESULTATRÄKNING OCH
BALANSRÄKNING HULLER OM BULLER, SOM OM DET OCKSÅ VORE
SAMMA SAK.
 
Talar vi om "vinststopp" i den meningen att "vinsten" inte ska få överstiga
ungefär 7 % med tillägg för statslåneräntan, står man inför en helt omöjligt
uppgift.
 
Vinsten är i princip "nedersta raden" i resultaträkningen och vägen dit är
inte snittslad, om man uttrycker sig försiktigt.
 
Redan ett sådant "skatteplaneringsinslag" som periodiseringsfonder gör
att man rakt av kan reducera vinsten med 30 % och fondera detta i bolaget,
och det kommer säkert att vara frestande i så fall att fondera en vinst i bo-
laget i stället för att "vinsten ska gå tillbaks i verksamheten".
 
Det borde inte behöva påpekas, men vinsten i form av "nedersta raden" i
resultaträkningen påverkas av de kostnader som bolaget har. Man behöver
inte vara en "Einstein" för att gissa sig till att ägare kommer att inta sådana
positioner i företaget att de kan kompensera sig med höga löner, och andra
förmåner, när vinsten inte får överstiga ett visst belopp.
 
En mindre djärv gissning är också att bolag kommer att organisera sig i
koncerner, uppbyggda för att just kunna kringgå ett vinsttak.
 
Det mest skrämmande i förslaget är nog ändå att vissa myndigheter ska
utöva insyn så att "vinststoppet" respekteras, och till dessa myndigheter
hör bland annat Skolinspektionen. Dessa myndigheter ska då få till upp-
gift att granska offentliga årsredovisningar för att tillse att lagen efterlevs.
 
DETTA ÄR JU SÅ BEFÄNGT ATT DET INTE ENS GÅR ATT SKRATTA
ÅT, AV FLERA SKÄL.
 
Det ena skälet är att dessa myndigheter inte ens har ett "embryo" av kun-
skap och kompetens för att kunna granska årsredovisningar på ett sätt
som fyller högre krav än "kejsarens nya kläder".
 
Det andra skälet är att den offentliga årsredovisningen säger föga, eller
inget, om hur vinsten är skapad, den säger bara hur stor vinsten är.
 
Ska man genomföra en tillsyn värd namnet, för att tillse att regler
inte kringgås, måste man gå på djupet och göra en tillsyn närmast
i nivå med en regelrätt revision.
 
Syftar förslaget på att begränsa "vinstuttag", det andra än Ilmar Repalu'
kallar vinstutdelning, är detta lika befängt.
 
Som svar på en begränsad "vinstutdelning" kommer ägarna säkert som
"amen i kyrkan" att förändra sin långsiktiga strategi.
 
MAN KOMMER DÅ ATT FÖLJA REGLERNA FÖR TAK FÖR "VINST-
UTDELNING" MEN MAN FONDERAR VINSTERNA I BOLAGET I
STÄLLET FÖR ATT DELA UT DEM.
 
STRATEGIN BLIR DÅ ATT MAXIMERA VINSTEN VID EN ÖVERLÅ-
TELSE, GENOM ATT STORA VINSTER ÄR FONDERADE, I STÄLLET
FÖR ATT MAXIMERA VINSTEN I RESULTRÄKNINGEN ÅRSVIS.
 
I dag kunde man höra centerpartiets talesman ondgöra sig över att
det var första gången staten går in och petar i ett företags resultaträk-
ning.
 
DENNA KOMMENTAR BYGGER PÅ ATT "VINSTSTOPPET" AV-
SER VINSTEN I RESULTATRÄKNINGEN OCH ATT STOPPET TAR
SIKTE PÅ RESULTATRÄKNING.
 
I samma nyhetsinslag uttalade sig också Jonas Sjöstedt och hans ut-
talande gällde tak för "vinstuttag".
 
DETTA KAN MAN BARA UTTRYCKA OM LAGFÖRSLAGET AVSER
ETT TAK FÖR "VINSTUTDELNING" OCH FÖRSLAGET TAR SIKTE
PÅ BALANSRÄKNINGEN.
 
Det ska bli intressant att se vem som har rätt, centerpartiets talesman
eller vänsterkommunisternas talesman, för båda kan inte ha rätt, den'
ene måste ha fel.
 
Men redan nu kan man alltså konstatera faktum.
 
I DEBATTEN KRING FÖRSLAGET KASTAS BEGREPP SOM "VINST-
STOPP" OCH "VINSTUTTAG" OM VARANDRA, FULLSTÄNDIGT
HULLER OM BULLER OCH RESULTATRÄKNING OCH BALANS-
RÄKNING KASTAS OCKSÅ OMKRING HULLER OM BULLER.
 
Borde man inte kunna begära mer av ledande politiker, som kommer
att ha ett avgörande inflytande på hur lagförslaget kommer att falla
ut ??
 
ATT DET SEDAN INTE KOMMER ATT FÅ DEN EFFEKT MAN TÄNKT
SIG KAN MAN ALLTSÅ SÄGA REDAN NU, SÅ VARFÖR TA EN STRID
SOM INTE SYFTAR TILL ANNAT ÄN ATT FÅ KEJSAREN ATT FRAM-
STÅ SOM KLÄDD ??
 
Märkligt är också att man har en sådan "övertro" på att myndigheter
utan kompetens ska kunna utöva en tillsyn, som inte går att utöva.
 
Redan tidigare vet vi ju att tillsynen ofta inte fungerar när ansvariga
myndigheter har formell kometens och utövar tillsyn som borde kunna
gå att utöva.
 
NU SKA TYDLIGEN "MYNDIGHETSSVERIGE" VÄXA SIG ÄNNU
SVAGARE.
 
AE
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0