REGERINGEN HAR ABDIKERAT

Sjöfartsverkets personal har gjort myteri
 
Den som under årens lopp följt Sjöfartsverkets eskapader tror sig befinna sig på
en annan planet.
 
DEN SOM SETT HUR REGERINGEN HANTERAR SJÖFARTSVARKETS ESKA-
PADER, BLAND ANNAT VERKETS MYTERI, TROR SIG BEFINNA SIG ÄNNU
LÄNGRE BORT, I ETT ANNAT SOLSYSTEM.
 
Det kan inte sägas för många gånger:
 
Sjöfartsverket är en ren katastrof.
 
REGERIGNEN SOM HAR ANSVARET FÖR SJÖFARTSVERKET ÄR EN ÄNNU
STÖRRE KATASTROF.
 
Myteriet  inom Sjöfartsverket har pågått i år, men regeringen blundar för detta,
också !!
 
I Svd kan man i dag läsa om detta, ännu en gång, under rubriken:
 
KD KRÄVER BESKED AV FÖRSVARSMINISTERN OM STILLASTÅENDE RÄDD-
NINGSHELIKOPTRAR.
 
Allianspolitikerna Hans Wallmark och Mikael Oscarsson kräver besked av rege-
ringen syftande till att räddningstjänsten ska fungera, vilket den inte gör i dag.
 
Sjöfartsverket gjorde sig känd i anslutning till dessa helikoptrar för den stora korrup-
tionshärvan, när man i strid med alla regler inköpte dessa från Italien.
 
Regeringen gjorde inget åt detta, då heller.
 
MAN FÅR VÄL HYSA EN VISS RESPEKT FÖR REGERINGEN I DETTA AVSE-
ENDE. VILL MAN LÅTA ALLT I LANDET DRIVA VIND FÖR VÅG FÖR MAN
JU INTE ENGAGERA SIG "I ENSKILDA KORRUPTSHÄRVOR".
 
Sedan väl dessa helikoptrar kommit på plats har de i princip inte kunnat användas,
och skälet är känt.
 
Piloterna har gjort myteri.
 
NÄR PILOTERNA GJORT MYTERI HAR VERKETS LEDNING OCSKÅ GJORT
MYTERI GENOM ATT INTE TA ANSVAR FÖR DEN UPPKOMNA SITUATIONEN
OCH I FÖRLÄNGNINGEN HAR OCKSÅ REGERINGEN GJORT MYTERI GENOM
ATT INTE STYRA /LEDA SJÖFARTSVERKET, SÅ ATT RÄDDNINGSTJÄNSTEN
FUNGERAR.
 
Helikoptrarna har också gjort "myteri", de står för det mesta på marken och sätts
inte in för att piloter och andra gjort myteri.
 
Denna situation har inte seglat upp under en natt, den har pågått länge, och har
sin grund i att piloterna vill ha hutlösa och obskyra förmåner.
 
Och är man pilot i ett land, där det mesta driver vind för våg, för att regeringen
gjort myteri, då gör man också myteri för att få obskyra och hutlösa förmåner.
 
Sjöfartsverket dementerar inte att alla gjort myteri, men menar att det finns skäl till
myteriet, och man anger då:
- Övningar har inte genomförts som planerat
- Den mentala statusen har påverkats av pågående förhandlingar
- Det har varit dåligt väder
Att övningar inte genomförts är struntprat, likaså att vädret varit dåligt, det har inte
varit ihållande dåligt under 3 år.
Men den "mentala statusen" är inte struntprat.
 
BRISTER I DEN "MENTALA STATUSEN" HITTAR MAN PÅ 3 NIVÅER:
1) Hos piloterna
2) Hos Sjöfartsverkets ledning
3) Hos Regeringen.
 
Det Sjöfartsverkets ledning menar med "mental status" är att piloterna gjort myteri
för att de inte fått obskyra och hutlösa förmåner, och vill tvinga fram detta med ille-
gala aktioner.
 
UNDER TIDEN SAKNAR LANDET RÄDDNINGSRESURSER PÅ DETTA OMRÅDE,
OCH INGEN BRYR SIG OM DETTA, HELLER.
 
Den "mentala statusen" måste därför också ifrågasättas hos både verkets ledning,
som också gjort myteri, och hos regeringen som bara rycker på axlarna åt detta.
 
Regeringens hantering av Sjöfartsverkets korruption och myteri är symptomatisk.
Formellt har Regeringen ansvaret för att underställda myndigheter fungerar, men
denna uppgift har man abdikerat ifrån sedan många år.
 
Sjöfartsverket är då inget undantag.
 
REGERINGEN LÅTER I PRINCIP SAMTLIGA MYNDIGHETER DRIVA VIND FÖR
VÅG, BRYTER DE MOT LAGAR, SO WHAT ?, SKÖTER DE INTE SIN UPPGIFT,
SO WHAT ?, ÄGNAR DE SIG ÅT ANNAT ÄN UPPGIFTEN, SO WHAT ?,
ÄGNAR DE SIG ÅT KORRUPTION, SO WHAT ? OCH GÖR DE MYTERI, SO
WHAT ?.
 
De som anser att landet och dess myndigheter ska driva vind för våg därför att
regeringen gör myteri, har ett lätt val inför valet i september.
 
RÖSTA PÅ STEFAN LÖFVEN.
 
 
 
AE

EN NY BISARR TYPIOSK SVENSN DEBATT

Vi har nu fått en ny typisk svensk debatt
 
Skam den som ger sig tycks man tycka.
 
Spåren efter den fullständigt bisarra debatten rörande invandring har knappt
torkat förrän vi ger oss in i nästa bisarra debatt.
 
Den förra debatten rörde invandringens enorma vinster. Från Ystad till Hapa-
randa satt så kallade experter med sin tillrättalagda uppfattning och räknade
hur stort nettotillskott till ekonomin varje nyanländ medförde.
 
DEN SOM KOM FRAM TILL STÖRST VINST VANN.
 
Nu har denna bisarra debatt bedarrat, något, men skam den som ger  sig, i
Sverige lyckas man alltid hitta något område, där man kan föra en bisarr de-
batt.
 
DEN NYA BISARRA DEBATTEN GÄLLER DEN HÖGA NIVÅN PÅ BROTTS-
LIGHETEN  OCH MER KONKRET OM POLISEN SKA GES MILITÄRT STÖD.
 
Vissa öppnar nu upp för att sådant militärt stöd till polisen ska kunna ges, bland
annat har Stefan Löfven antytt något i den riktningen.
 
Detta har nu medfört att de med tillrättalagd uppfattning, de som tidigare såg stora
ekonomiska vinster med varje nyanländ, vädrar  morgonluft.
 
ÄNTLIGEN EN NY CHANS TILL EN BISARR DEBATT TYCKS MAN TÄNKA.
 
Vad gäller då saken, kanske borde man börja i den änden, eller ?
 
Saken gäller den höga brottsligheten, grövre än tidigare och mer omfattande.
 
En sak att då ta hänsyn till är att polisen aldrig har kunnat, kan inte, och kommer
aldrig att kunna, hantera denna höga nivån på brottsligheten.
 
Den fråga vi då måste ställa oss är:
 
SKA VI ACCEPTERA UTVECKLINGEN AV BROTTSLIGHETEN ELLER SKA
VI FÖRSÖKA GÖRA NÅGOT ÅT DEN ??
 
De som tycker att vi ska acceptera utvecklingen mot en allt grövre brottslighet
kan lugnt luta sig bakåt och konstatera vad som sker när polisen inte kan lösa
sin uppgifter.
 
De som anser att situationen är oacceptabel, och som inser att polisen inte räc-
ker till, måste gå vidare i tankegången och ställa frågan:
 
VEM /VAD SKA MEDVERKA TILL EN BÄTTRE UTVECKLINGEN NÄR POLISEN
INTE RÄCKER TILL ??
 
Jesus ??
Mollgan??
 
Man inser snabbt att vare sig Jesus eller Mollgan kan lösa detta problem, och det är
då tanken på militärt stöd till polisen kommer in.
 
"MILITÄR" HAR SÅDAN UTBILDNING OCH SÅDAN ORGANISATION ATT DE
POSITIVT KAN BIDRA TILL ETT STÖD ÅT POLISEN.
 
Det är här debatten blir rent bisarr, de rättrogna börjar nu yra om historiska händel-
ser:
 
MILITÄR SKJÖT JU IHJÄL CIVILA I ÅDALEN OCH DET VILL VI INTE SKA
HÄNDA IGEN !!!
 
Man blirså innerligt trött på detta enfaldiga "tjattrande".
 
I Danmark har man löst detta utan att "civila skjuts ihjäl i Ådalen". Där har man
satt in militär i samband med gränsvakningen för att avlasta polisen, så att
polisen kan ägna sig åt mer polisiära uppgifter.
 
DET BORDE ALLTSÅ GÅ ATT ÄVEN I SVERIGE SÄTTA IN MILITÄR FÖR ATT
AVLASTA POLISEN VAD GÄLLER VISSA UPPGIFTER UTAN ATT "CIVILA
SKJUTS IHJÄL I ÅDALEN".
 
Ett kommunalråd i Malmö, tillhörande det Meningslösa Partiet, är starkt motstån-
dare till att "militär ska patrullera i Rosengård och skjuta mot folk".
 
Ska vi föra debatten på den nivån kanske det är bäst att låta brottsligheten
fortsätta att eskalera över alla bräddar.
 
AE

TOTALFÖRVIRRAD FÖRSVARSDEBATT

Förvirrade blir förvirrade
 
Stefan Löfven gjorde det nu igen.
 
HAN SKAPADE FÖRVIRRING I SÄLEN.
 
Att han lyckades med att skapa förvirring i Sälen kan ju inte ha berott på annat
än att de som lyssnade till honom redan var förvirrade.
 
Hur man kan göra en megaaffär av att Stefan Löfven inte använde exakt samma
ordval som Försvarsberedningen är en fullständig gåta.
 
NÄR FÖRSVARSBERE'DNINGEN SÄGER ATT "ETT VÄPNAT ANFALL INTE
KAN UTESLUTAS" SÄGER STEFAN LÖFVEN ATT "ETT VÄPNAT ANFALL
INTE ÄR SANNOLIKT"
 
Det finns ingen som helst motsatsförhållande i dessa olika sätt att uttrycka sig.
 
ATT MAN INTE UTSLUTER NÅGOT INNEBÄR INTE ATT DET ÄR SANNOLIKT,
OCH ATT MAN SER NÅGOT SOM OSANNOLIGT INNEBÄR INTE ATT MAN
UTESLUTER DET.
 
Man ser bara "saken från två olika håll", i detta fallet ville Stefan Löfven av hänsyn
till interna motsättningar tona ner retoriken, medan Försvarsberedningen ville "tona
upp" retoriken med hänsyn till ett förändrat säkerhetsläge.
 
I SAK SÄGER MAN EXAKT SAMMA SAK.
 
Stefan Löfven är här klämd, mellan en intern opposition och en förändrad syn på
säkerhetsläget.
 
Om han försöker balansera denna situation på sätt som skett, utan att säga nå-
got som ändrar sakinnehållet bör man kanske ha en viss respekt för detta.
 
MAN BLIR BARA FÖRVIRRAD AV VAD HAN SÄGGER OM MAN REDAN ÄR
FÖRVIRRAD.
 
Många förvirrade har också förvirrat sig ännu mer över hans uttalande om "ett
ENSKILT anfall mot Sverige inte är sannolikt".
 
Den förvirringen är ändå svårare att förstå, här skulle man kunna formulera sig:
 
ETT ENSKILT ANFALL MOT SVERIGE ÄR I DET NÄRMASTE UTESLUTET.
 
Ordet ENSKILT är här nyckelordet. Ett sådant ses närmast som helt uteslutet
av de flesta ej förvirrade bedömare.
 
Ett väpnat anfall mot Sverige kan inte UTESLUTAS, framstår just nu fortfarande
som OSANNOLIKT, och sker det så sker det inte som ENSKILT anfall mot Sve-
rige, det sker SANNOLIKT i samband med en aggression riktad mot Baltikum
och då HÖGST SANNOLIKT syftande till att Ryssland vill kontrollera luft- och
sjövägar i Östersjöområdet.
 
Hur ska man då sammanfatta den debatt som blossat upp kring dessa ordval ?
 
KANSKE SOM ATT FÖRVIRRADE PERSONER SKA HÅLLA SIG BORTA
FRÅN EN FÖRVIRRAD FÖRSVARSDEBATT ?
 
AE
 
 

HOVRÄTTEN ÄGNAR SIG ÅT "HETS MOT FOLKGRUPP" ?

Rasismen tycks nu ha tagit över i våra Hovrätter ?
 
Poliser är utsatta och drabbas ofta av övergrepp i olika former.
 
Vid ett tillfälle blev en kvinnlig polis misshandlad, dragen i håret och spottad i
ansiktet.
 
Övergreppet utfördes av vad Hovrätten kallar en "invandrare" och ledde till
åtal.
 
Väl i Hovrätten frikändes "invandraren" med motiveringen:
 
" DETTA UTGÖR INTE ETT UPPENBART OFÖRSVARLIGT BETEENDE
AV EN INVANDRARE".
 
Att Hovrätten i fråga drabbats av hybris och rasism är ju uppenbart för var
och en, men "vän av ordning" tycker att man ändå ska ställa frågan:
 
Utgör Hovrättens motivering "hets mot folkgrupp" eller utgör den en
diskriminering mot andra än invandrare, då dessa kan antas dömas om
de spottar en polis i ansiktet och misshandlar polisen ??
 
AE

PAPPFIGUR SOM PAPPFIGUR

Thailand använder Sverige som föredöme ?
 
I Thailand har premiärministern vidtagit ett djärvt steg för att undvika att
svara på journalisters frågor.
 
NÄR HAN SKA MÖTA JOURNALISTER OCH SVARA PÅ FRÅGOR STÄL-
LER HAN UPP EN PAPPFIGUR, SOM JOURNALISTERNA FÅR HÄLSA
PÅ.
 
Källor från Thailamd gör gällande att man inspirerats av Stefan Löfven.
 
AE

VÅR NYA VÄRFÄRD, SVÄLT IHJÄL NÖDSTÄLLDA

I Den Nya Välfärden "tynar killen bort"
 
I dagens Borås Tidning kan man läsa om den Nya Välfärden under rubriken:
 
GOD MAN SLÅR LARM: KILLEN TYNAR BORT !!
 
Killen i Den Nya Välfärden är en 26 årig ung man diagnostiserad med autism och
"killen" har boendestöd från Borås Stad.
 
Detta boendestöd är ungefär som man numera kan förvänta sig i Vår Nya
Välfärd.
 
"KILLEN FÅR INTE VARMLAGAD MAT UTAN MÅSTE HÅLLA TILL GODO
MED GODIS OCH KAKOR MM.
 
Detta har pågått under ett års tid och "killen" är nu gravt undernärd.
 
Kommunens motivering är den man numera kan förvänta sig i Vår Nya Välfärd.
 
HAN RESER SIN INTE UPP UR SÄNGEN OCH HJÄLPER TILL ATT LAGA
VARN MAT OCH DÅ SKA HAN INTE HA NÅGON VARM MAT, DET ÄR
DÅ BÄTTRE ATT HAN SVÄLTER !!
 
Detta är Den Nya Välfärden i ett nötskal:
 
INGEN ANPASSNING SKA SKE FRÅN KOMMUNENS SIDA, ALL ANPASS-
NING SKA SKE FRÅN DEN SOM INTE KAN ANPASSA SIG, OCH NÄR IN-
GEN ANPASSNING KAN SKE SÅ SKA INGEN HJÄLP GES !!
 
Man kan uttrycka detta på ett annat, mer känt och begripligt sätt:
 
STAT OCH KOMMUN ÄR INTE TILL FÖR NÄDSTÄLLDA, SOM HAR RÄTT
TILL HJÄLP, UTAN NÖDSTÄLLDA ÄR TILL FÖR ATT ANSTÄLLDA UR
BEGÅVNINGSRESERVEN SKA GES MÖJLIGHET ATT UTÖVA MAKT Ö-
VER NÖDSTÄLLDA MED SÅ LITEN EMPATI SOM MÖJLIGT.
 
En som uppenbarligen tycks vara anställd ur "begåvningsreserven" är enhets-
chefen Madelene Lyckelid, namnet uppges taget för att hon blivit lycklig över
att för sätta nödställda på plats.
 
Den gode mannen har skickat in en anmälan om vanvård till kommunen och i
en Nya Välfärden utreds numera sådan anmälningar på sedvanligt sätt.
 
LYCKIGA LYCELID, LYCKLIG ÖVER ATT FÅR SÄTTA NÖDSTÄLLDA PÅ
PLATS, BLIR NU ÄNNU LYCKLIGARE, HON FÅR NU UTREDA SIG SJÄLV
FÖR ATT KOMMUNEN MED SÄKERHET SKA KOMMA FRAM TILL ATT
INGET FEL BEGÅTTS AV LYCKLIGA LYCKELID.
 
Lyckliga Lyckelid tycker inte att  det är konstigt att de som gjort fel, och blir
anmälda, får utreda sig själva, det är så vi brukar göra.
 
JUST DET, DET ÄR SÅ MAN BRUKAR GÖRA I DEN NYA VÄLFÄRDEN, DÄR
NÖDSTÄLLDA ÄR TILL FÖR LYCKLIGA LYCKELID I STÄLLET FÖR TVÄRTOM.
 
Trängd mot väggen av Borås Tidning kan man tycka att även Lyckliga Lyckelid
borde insett att fara var på färde, men "icke sa Nicke", när nöden är som störst
är räddningen som närmast.
 
Och här utgörs räddningen av Den Nya Välfärdens evangelium:
 
HÄR I KOMMUNEN KOMMENTERAR VI MINSANN INGA ENSKILDA FALL,
MED DET UNDERFÖRSTÅDDA ATT INGEN SKA MINSANN TRO ATT MAN
ÄR NÅGOT.
 
Nu hade tyvärr Lyckliga Lyckelid otur, den gode mannen var god, långt godare
än Lyckliga Lyckelid, så han anmälde fallet till IVO.
 
Och då minsann blev det fart på Lyckliga Lyckelid och hennes anhang inom
Borås Kommun.
 
DEN UNGE "KILLEN" MED AUTISM FICK PLÖTSLIGT VARN MAT UTAN ATT
BEHÖVA STIGA UPP UR SÄNGEN OCH HJÄLPA TILL ATT LAGA MATEN !!
 
Nu när IVO ska utreda detta får man hoppas att Lyckliga Lyckelid inte glömmer att
hänvisa IVO till att man minsann inte kommenterar några enskilda fall.
 
 

STALINS RÖTTER TITTAR FRAM I JULEMÖRKRET

Stalin ville inte heller ge, bara ta !!
 
Stalins och Lenins, och Hilding Hagbergs, rötter vill inte att det ska råda julefrid
i landet.
 
Om detta kan man läsa i dagens Borås Tidning under rubriken:
 
GODISKORG FRÅN SD VÄCKER REAKTIONER
 
Om Stalin  och Lenin, och Hilding Hagberg, levt skulle de ha varit stolta, myc-
ket stolta över sin ättling Ida Legnemark
 
Liksom sina rötter, Stalin och Lenin, och så Hilding Hagberg, så vill ätt-
lingen Ida Legnemark att inget, absolut inget, ska komma folket till godo.
 
Som Stalin, Lenin, och Hilding Hagberg, och nu ättligen Ida Legnemark säger:
 
ALLT VAD NI HAR SKA KOMMA MIG TILL GODO.
 
Ovan nämnda har aldrig unnat, unnar inte och kommer aldrig att unna, att nå-
got kommer folket till godo, och framför allt inte de äldre, och framför allt inte
i samband med julen.
 
DET HAR ALLTID VARIT, ÄR OCH KOMMER ALLTID ATT VARA DEN
KOMMUNISTISKA MODELLEN !!
 
Nu i juletid tar sig denna modell det praktiska uttrycket att man vill förvägra
äldre på kommunens äldreboende att få en godispåse att mumsa på under
julen.
 
Skam den som ger sig, gick man "på pumpen" när man ville vägra de äldre att
dricka en snaps till julen, så kan man ju ta nästa steg och hoppas på bättre ut-
fall denna gången.
 
ÄLDRE SKA INTE FÅ ÄTA GODIS UNDER JULEN.
 
För att inte denna politik ska sticka de förfärliga medborgarna alltför mycket i
ögonen så anger man svepskäl för sin kommunistiska modell, och vad är då bättre
än att använda andra rötter, nästan lika hemska som Stalins ättlingar, i vart
fall om dessa får bestämma.
 
SÅ VAD PASSAR DÅ BÄTTRE ÄN ATT ANMVÄNDA SD SOM SLAGPÅSE,
NÄR DET NU ÄR SD SOM DELAR UT GODISPÅSARNA.
 
Och turen står på Stalins ättlingarnas sida, inte nog med att godispåsarna de-
las ut av SD::
 
TITTAT MAN RIKTIGT NOGA HITTAR MAN PÅ GODISPÅSEN ETT LITET
MÄRKE DÄR MAN KAN LÄSA "SD".
 
Då utropar Stalins ättlingar, nu när  lyckan är fullkomlig:
 
INTE SKA DE ÄLDRE FÅ EN GODISPÅSTE AV SD, FRAMFÖR ALLT INTE
OM DET STÅR "SD" PÅ PÅSEN, SKA DET STÅ NÅGOT PÅ PÅSEN SÅ
SKA DET STÅ "STALIN".
 
Nu ställer sig "vän av ordning" en fråga:
 
Kan man så här i juletid tänka sig något mer svagsint, något mer småsint,
något mer elakt och något mer vedervärdigt ??
 
ATT MISSUNNA DE ÄLDRE EN GODISPÅSE TILL JUL, BARA FÖR ATT
SD DELAR UT DEN, OCH FÖR ATT DE ÄLDRE FÅR VETA ATT SD DE-
LAR UT PÅSEN ??
 
" Vän av ordning" erinrar sig också att alla andra partier ofta också delar ut
saker, lite hur som helst, och mer än gärna informerar om vem som "delar
ut". Det gäller också Stalins ättlimngar, som ofta gör en dygd av att man
ger "folket gåvor", ofta med tillägget att "man ger mer gåvor till folket än
andra".
 
Samtidigt måste man ge Stalins ättling, Ida legnemark, en eloge för hennes
idoga kamp för den kommunistiska modellen, den är i vart fall konsekvent.
 
EN SAMHÄLLSMODELL I ALLÄNHET OCH EN SKATTEMODELL I SYN-
NERHET, SOM ÄR ÄGNAT ATT FRÅNTA FOLKET ALLA DESSA GÅ-
VOR.
 
Även i juletid.
 
Men vi ska kanske inte misströsta,
 
DEN MINNESGODE VET JU HUR DET GICK FÖR IDA LEGNEMARKS
RÖTTER, ELLER ?
 
 
AE
 

BROTT MÅSTE LÖNA SIG

Vi bygger vårt land på "värdeladdade fraser"
 
Det blir allt tydligare att vårt samhällsbygge sker med "floskler", "mantra", och
"meningslösa värdeladdade fraser", som faller platt till marken i sitt möte med
verkligheten.
 
I dessa yttersta dagar är det inte bara tillåtet, det är berömvärt, att beskriva vårt
samhälle i termer som för bara ett halvår var snudd på landsförräderi.
 
NU SKA ALLA HYLLA VÅRA SVENSKA VÄRDERINGAR !!
 
Ytterligare "floskler", "mantra" och "värdeladdade" fraser,  meningslösa, som faller
platt till marken.
 
Det viktiga måste väl ändå vara hur de "svenska värderingar" ter sig i vår vardag
och gestaltar sig i verkligheten , eller ?
 
Att politiker inte vill känna av verkligheten vet vi sedan länge, men vi andra, vill
inte vi inte veta hur dessa hyllade "värderingar" och "värdeladdade fraser" ter
sig i vår vardag. eller ?
 
LÅT OSS DÄRFÖR LÄMNA DET POLITISKA LÅTSASLIVET OCH TA ETT
KLIV IN I VERKLIGHETEN.
 
En viss pizzeria i Borås lever mitt i denna "värdegrundande verklighet" liksom
många andra pizzerior, och andra småföretag.
 
En dag som denna kliver en ung, lång och svart man in och beställer en pizza.
När pizzan lämnas fram vill han ta pizzan samtidigt som han säger att han inte
har några pengar att betala med. Däremot kommer hans "mamma" in om en stund
och betalar, och under tiden tycker han att han bör kunna äta sin pizza.
 
Vis av erfarenhet lämnar inte företagaren ut pizzan utan ställer den bakom disken
och säger:
 
" ´Vi ställer pizzan här och när Din "mamma" betalt så får Du pizzan"
 
Strax därpå ringer telefonen och småföretagen måste ta samtalet och för en
stund släppa pizzan ur sikte.
 
Som en "oljad blixt" dyker då den "unge, långe och svarte mannen" upp
BAKOM disken, roffar åt sig pizzan och rusar ut med den på gatan för att
försvinna.
 
Aktuell pizzeria är belägen nära stadens polishus och många poliser är nära
vänner och frekventa gäster. När han tar upp denna händelse med några po-
liser. blir svaret klockrent:
 
FUNDERA INTE ENS PÅ ATT ANMÄLA DETTA, FÅR VI IN EN SÅDAN AN-
MÄLAN SLÄNGER VI DEN DIREKT I PAPPERSKORGEN !!
 
Denna händelse återspeglar väl våra "svenska värderingar" bortom alla värde-
ladde fraser och implementerade i verkligheten.
 
Varför har det då blivit på detta sätt, alla "alla skiter i allt" ?
 
Ytterst sett är det inte "den unge, långe och svarte mannen" som är skyldig
till att "värdeladdade fraser" konfronteras med verkligheten på sätt som beskrivs
ovan.
 
GRUNDEN FÖR ATT VÅR VARDAG  SER UT SOM BESKRIVS OVAN BEROR
PÅ POLITISKA SIGNALER OCH POLITISKA IMPLEMENTERINGAR SOM HAR
FÖGA GEMENSAMT MED DE "MENINGSLÖSA VÄRDELADDADE FLOSKLER"
VÅRA POLITIKER ÄLSKAR ATT VRÄKA UR SIG, I TID OCH OTID.
 
Ett bra exempel på en "värdeladdad fras", som inte bara är en värdeladdad sådan,
utan också en högst "enfaldig fras" är när Stefan Löfven babblar och lallar:
 
DET FÅR INTE VARA LÄTT ATT VARA KRIMINELL I SVERIGE !!
 
Man får då anta att den "unge, långe och svarte mannen" och många med
honom tagit Stefan Löfven på orden, eller ? / AE
AE
 
 

EN LUCKA I HUVUDET

Ödet drabbar oss olika, väldigt olika
 
Ödet är inte rättvist, det slår väldigt olika, det vet vi sedan länge.
 
Men att det skulle kunna slå så orättvist som Göteborgsposten i  dag beskriver,
det kunde man inte tro ens i sin vildaste fantasi:
 
GÖTEBORGSPOSTEN SKRIVER DÅ ATT EN MAN HAFT DEN MAXIMALA
OTUREN ATT BLI MEDVETRSLÖS EFTER ATT HAN FÅTT EN LUCKA I
HUVUDET !!
 
Så orättvist faller alltså ödets lotter, en del blir medvetslösa, andra inte, av luckor
i huvudet.
 
DEN ORÄTTVISAN HAR INTE DRABBAT VÅRA VALDA, NÄR DE INTAR
SIN PLATSER PÅ HELGEANDSHOLMEN.
 
De framstår bara som medvetslösa.
AE
 
 

FÖRSVARSBEREDNINBGENS SNÖMOS

Ömsom vin och ömsom vatten
 
Försvarsberedningens skrivningar utgör "ömsom vin och ömsom vatten".
 
En del förslag och målbeskrivningar är både motiverade, lämpliga och nödvändiga.
 
Men frågan är om det ändå inte finns lite för mycket "vatten" i målbeskriv-
ningarna ??
 
SVERIGE SKA KUNNA STÅ EMOT ETT REGELRÄTT MILITÄRT ANFALL I
TRE MÅNADER, TILL DESS HJÄLP KOMMER, OM DET KOMMER !!
 
Hur i himmelsens namn ska detta gå till, vi har ju inte ens lämnat " envackas-
sadiet" och den veckan avsåg ett begränsat anfall i ett område !!
 
NU SKA MÅLET VARA ATT STÅ EMOT ETT REGELRÄTT ANGREPP UNDER
3 MÅNADER.
 
Snömos är bara förnamnet !!
 
En tänkt angripare, läs just nu Ryssland, sätter inte in resurser, som ska hanka
sig fram under tre månader.
 
EN TÄNKT ANGRIPARE, LÄS RYSSLAND, SÄTTER IN RESURSER OCH MEDEL
OCH GENOMFÖR OPERATIONER PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT FÖRLOPPET
BLIR ALLT ANNAT ÄN 3 MÅNADER.
 
Med nuvarande försvarsplanering och försvarsförmåga bör målet sättas i nivå med
eller under ribban.
 
Försvaret bör därför utformas och ges uppgifter, så att man uppnår rimliga
tröskeleffekter, så att en angripare, läs just nu Ryssland, inte anser det värt
med ett regelrätt väpnat anfall.
 
SKULLE ÄNDÅ EN ANGRIPARE, LÄS JUST NU RYSSLAND, BESTÄMMA SIG
FÖR ETT VÄPNAT REGELRÄTT ANFALL, SÄTTER MAN MED HÖG SANNOLIK-
HET IN  RESURSER, SOM ÖVERBRYGGAR TRÖSKELEFFEKTEN, OCH DÅ ÄR
DET "KÖRT" LÅNGT INNAN 3 MÅNADER PASSERAT.
 
Vi ska i stället ställa oss frågan om vi då klarar "en vecka".
 
AE
 
 
 
 

BÄTTRE FÄLLA ÄN FRIA EN SKYLDIG

Fäll offren men fria gärningsmännen !!
 
Våldtäktsdomen rörande den grova gruppvåldtäkten har rört upp många känslor
samtidigt som den bekräftar det vi vet sedan länge och som kan sammanfattas
enkelt, mycket enkelt:
 
FRIA GÄRNINGSMÄNNEN TILL VARJE PRIS OCH FÄLL OFFREN EN GÅNG
TILL !!
 
SvD har ett inlägg om denna dom i dagens tidning och där får man en bekräftelse
på den obalans som råder mellan gärningsmän och offer, och den obalansen kan
också sammanfattas enkelt, mycket enkelt:
 
TRO PÅ VARJE LÖGN GÄRNINGSMANNEN SÄGER OCH TRO INTE ETT
ORD AV VAD OFFRET SÄGER.
 
Denna obalans, kanske inte lika tillspetsad, finns inom rättssystemet och den till-
lämpas till gärningsmannens fördel.
 
Vad gäller den aktuella domen så uttalar sig tingsrätten, enligt  SvD, på följande
sätt:
 
" Den som är åtalad behöver inte bevisa något - eller ens ha en nackdel av
att ha lämnat oriktiga uppgifter "
 
En fullständigt hårresande obalans till gärningsmannens fördel. Den första halvan
är lätt  att hålla med om, det är åklagaren som ska bevisa skuldfrågan och den
misstänkte har bara att förhålla sig passiv.
 
Men den andra halvan är minst sagt hårresande och innebär:
 
GÄRNINGSMANNEN TILLÅTS LJUGA HUR MYCKET SOM   HELST OCH KAN
EFTER HAND ANPASSA SINA LÖGNER I FÖRUNDERSÖKNINGEN OCH I
ANSLUTNING TILL ÅKLAGARENS FRAMSTÄLLNING MEDAN VARJE LI-
TEN GLIDNING I OFFRETS FRAMSTÄLLNING HANTERAS SOM OM OFF-
RET ÄR MINDRE TROVÄRDIGT OCH MAN INTE SKA SÄTTA TILLTRO TILL
VAD SOM FRAMFÖRS !!
 
Varje "expert" med den minsta insikt om människors beteende vet att minnesbilden
i samband med en traumatisk händelse inte i alla detaljer korresponderar över tid.
 
ATT UTIFRÅN DETTA BESKRIVA ETT OFF'ER SOM MINDRE TROVÄRDIGT,
VARS UTSAGA MAN INTE SKA BEAKTA, ÄR DIREKT OANSTÄNDIGT, FÖR
ATT UTTRYCKA SIG MILT.
 
Ska vi kunna bibehålla vår civilisation, i den mån den nu finns, så är det på hög
tid att vi inför en balans i rättssystemet, där offret ges rätt till likabehandling
gentemot gärningsmannen.
 
Eftersom man ofta hamnar i ett ovisst läge, där "ord står mot ord", borde det vara
självklart att en gärningsman i viss mening ifrågasätts, om vederbörande "ljuger
så att det osar om det".
 
Indien hade sina heliga kor, och i viss utsträckning har man lyckats göra sig av med
dem.
 
Vi har också ett antal heliga kor vi bör göra oss av med, en sådan är:
 
Det är bättre att fria en skyldig än att fälla 10 oskyldiga .
 
Denna "heliga ko" bör anpassas på ett sätt som skapar bättre balans i rättssys-
temet, och bör lyda:
 
DET ÄR BÄTTRE ATT FÄLLA EN SKYLDIG ÄN ATT FRIA EN SKYLDIG !!
 
AE

SÄG MARGOT WALLSTRÖM - DET RÄCKER

Regeringen kan nu pusta ut !!
 
Det har varit en viss, ganska så stor, uppmärksamhet rörande att all kommunikation
kring Sveriges ansökan om plats i FN Säkerhetsråd.
 
900 SIDOR HAR HELT ENKELT FÖRSVUNNIT FÖR ATT INGEN SKA VETA VAD
SOM HÄNT !!
 
Pinsamheten på UD har varit stor rörande detta, till och med på UD har man insett
att det är generande att 900 sidor viktig information inte diarieförs, som lagen före-
skriver, och dessutom också råkar "försvinna".
 
UD meddelar nu den glada nyheten att dessa 900 sidor inte alls försvunnit, man
har gömt dem för att ingen ska kunna läsa dem.
 
FÖR ATT SLIPPA PINSAMHETEN ATT DE FÖRSVUNNIT PLOCKAR MAN NU
ALLTSÅ FRAM DE, INTE FÖR ATT DE SKA KUNNA LÄSAS, UTAN FÖR ATT
DE INTE SKA KUNNA LÄSAS.
 
Detta löser man på sätt, som följer den "svenska modellen":
 
ALLT SOM VISAR ATT LEDANDE POLITIKER LJUGER MÅSTE OMEDELBART
HEMLIGSTÄMPLAS !!
 
Den "svenska modellen", som medför att politiker hemligstämplar allt som medborgarna
borde veta har alltså även denna gång tjänat politikerna väl.
 
Men man måste ändå lyfta blicken och se till  de större sammanhangen.
 
Därför är det bra att UD hemligstämplar även dessa 900 sidor.
 
DET VORE FÖRÖDANDE FÖR MEDBORGARNAS TILLIT TILL DEN POLITISKA
SYSTEMET OM MAN UPPMÄRKSAMMADES PÅ ATT LEDANDE POLITIKER
OFTA, STÄNDIGT? ALLTID ?, LJUGER.
 
AE

NYA KAROLINSKA FÖRSTÄRKER VÄLFÄRDEN FÖR BCG

Återigen ett välfärdstecken i sjukvården
 
Nya Karolinska har blivit en lång följetong med måna upprepningar.
 
De främsta upprepningarna är sent, sent, dyrt, dyrt och skumt, skumt !!
 
I dag kan man i DN läsa ett inlägg, som återigen bekräftar den svenska
modellen,
 
DEN VÄLFÄRDSMODELL SOM BYGGER PÅ ATT DE FLESTA, ALLA ?,
OFTA SAKNAR INSIKT OM VAD SOM SKER, OCH ALLTID SAKNAR
INSIKT OM VARFÖR DET SKER.
 
Nu skriver DN avslöjande om ännu ett nytt inslag i modellen.
 
BOSTON CONSULTING GROUP HAR FAKTURERAT NYA KARO-
LINSKA EN KVARTS MILJON KRONOR.
 
När ledningen, bland annat den så kallade sjukhusdirektören tillfrågas
vilka åtgärder/kostnader detta belopp avser blir svaret den vanliga hänvis-
ningen
 
 
till att den "svenska modellen" har tjänat oss väl.
 
Svaret blir, mer specifikt:
 
VI I LEDNINGEN, OCH FRAMFÖR ALLT JAG SJUKHUSDIREKTÖREN
HAR INGEN ANING OM VART DENNA EN KVARTS MILJARD GÅTT,
HELLER !!
 
Bättre hade nog då varit att frågan riktats till Magdalena Andersson, då
hade vi fått veta vart denna en kvarts miljon kronor gått:
 
ENLIGT VÅR GENIALA FINANSMINISTER GÅR ALLTING TILL VÅR
VÄLFÄRD, SOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG, DET UTGÖR GRUN-
DEN I  VÅR SVENSKA MODELL SOM TJÄNAT OSS VÄL.
 
Även om vi nu inte vet vart dessa 250 000 000:- tagit vägen så vet vi i
alla fall en sak:
 
DEN SVENSKA MODELLEN HAR TJÄNAT BOSTON CONSULTING
GROUP VÄL / AE
 
Nya Karolinskas ledning i korruptionsmöte / AE
 
 

SVERIGE SLÄPAR EFTER - HÄR OCKSÅ

Det går åt rätt håll, men ----
 
I dagens SvD kan man läsa ett nyhetsinslag under rubriken:
 
FÄRRE UNGA UTAN JOBB - MEN SIFFROR SPÖKAR FÖR LÖFVEN
 
Under de senaste dagarna har inslagen duggat tätt om den positiva utvecklingen på
arbetsmarknaden för unga.
 
Rekordfå unga, 55 000, är nu inskrivna på Arbetsförmedlingen, den lägsta nivån å
¨10 år.
 
En fantastisk god utveckling med andra ord, men här, som överallt annars, är allt
relativt:
 
UTVECKLINGEN I DE FLESTA ANDRA JÄMFÖRBARA LÄNDER HAR VARIT
KLART BÄTTRE.
 
Med den glädjande utvecklingen i Sverige skulle man kunna tro att vi nu ligger
i "topp", men så är det inte, långt därifrån.
 
SETT TILL UNGDOMSARBETSLÖSHETEN LIGGER SVERIGE PÅ PLATS
NR 18 INOM EU.
 
Allt annat än positivt med andra ord, i relativa termer.
 
Siffrorna på hela arbetsmarknaden är inte heller så mycket bättre.
 
SETT TILL HELA ARBETSMARKNADEN LIGGER SVERIGE PÅ PLATS NR
16 INOM EU.
 
Även här allt annat än positivt, i relativa termer.
 
Slutsatsen är tämligen enkel, eller slutsatserna:
 
1) Det är den globala högkonjukturen som medfört att Sverige uppvisar en
    bättre bild i absoluta tal, inte en inhemsk "kraftig arbetsmarknadspolitik"
 
2) Det är strukturella fel på främst vår arbetsmarknad, men även inom sam-
    hället i övrigt, som medfört att vi relativt andra länder uppvisar en sämre
    bild
 
DET FINNS MED ANDRA ORD MYCKET ATT GÖRA, HÄR OCKSÅ.
 
Det närmast löjeväckande löften  om EU lägsta arbetslöshet framstår inte som
mindre löjeväckande med den bild vi har i dag / AE
 
AE

BIDRAG TILL TERROR MINSKAR TILLITEN I SAMHÄLLET

Faran finns där vi borde ana den
 
Man brukar säga att faran finns där man minst anar den.
 
I VISSA FALL FINNS I STÄLLET FARAN DÄR MAN MEST ANAR DEN.
 
En terrorforskare skriver i dag en högintressant ledare i Göteborgsposten, där
denna fråga behandlas på ett relevant sätt.
 
Det är i högsta grad på tiden att någon vågar ta upp denna tabubelagda fråga.
 
Terrorforskaren menar då att den största faran, vad gäller extrem islamism,
inte kommer från "återvändare", som kan tänkas utföra attentat på hemma-
plan.
 
DEN STÖRSTA FARAN LIGGER ENLIGT HONOM HOS DEN POLITISKA
OCH ICEMILITANTA ISLAMISMEN.
 
Den politiska och ickemilitanta islamism, vara medlemmar i varierande grad
hyser kritik, eller hat mot Väst, och som försöker upprätta parallellsamhällen
med egna lagar och rättssystem.
 
Var hittar vi då denna politiska och ickemilitära islamism, som enligt terror-
forskaren är den stora faran, i den meningen att deras mål, ambitioner och
aktiviteter minskar tilliten i samhället ?
 
VI HITTAR DEN I "TV-SOFFOR", VI HITTAR DEN I MOSKEER, VI FINNER
DEN HOS VISSA IMANER, VI HITTAR GRUPPERINGAR INOM "UNGA
MUSLIMER" OCH ANDRA MUSLIMSKA FÖRENINGAR.
 
Det är en brokig skara vi möter här, ovan nämnda områden ska inte uppfattas
som att "alla" tillhöra den "fara" terrorforskaren pekar på.
 
MEN DET RÄCKER ATT DE ÄR SÅ MÅNGA ATT DE KAN UNDERGRÄVA
TILLITEN OCH STABILITETEN I SAMHÄLLET.
 
Terrorforskaren ställer frågan vad vi gör åt detta, och ger själv svaret, vi gör
ingenting.
 
Men här får man nog säga att terrorforskaren har fel, visst gör vi något.
 
VI DELAR UT BIDRAG TILL DESSA GRUPPERINGAR SÅ ATT DE KAN
NÅ SINA MÅL ATT UNDERGRÄVA TILLITEN OCH STABILITETEN I
SAMHÄLLET.
 
Detta inslag kan läsas på nätet, Göteborgsposten, och kan varmt rekommen-
deras.
 
Passa samtidigt på och läs om Angereds Kamelcenter, som visar hur fram-
gångsrik integrationen blir när man delar ut rikligt med bidrag.
 
 
AE
 
 
 

RSS 2.0