SVT ÄR DELVIS POLITISKT STYRT

Enfalden och okunnigheten styr vår debatt
 
Många ha blivit upprörda, andra inte, över Jimmie Åkessons uttalande om P 3.
Man har rätt att tycka att han har "fel", men lika stor rätt att tycka att det ligger
något, eller mycket, i vad han säger.
 
Före detta medarbetaren på SVT, Helena Stålnert, tillhör den skara som blir upprörd,
och hon är som sagt i sin fulla rätt. Hon framflr sin upprördhet i dag i en ledare i SvD
under rubriken:
 
NEJ, PUBLIC SERVICE ÄR INTE POLITISKT STYRT.
 
Debattinlägget är inte bara pinsamt enfaldigt, det kringgår problemets kärna, vilket
ofta upprörda personer gör sig skyldiga till när de saknar sakargument.
 
I en lång harang beskriver då Helena Stålnert, hur ledningen utses i SVT, och vilka
som kan komma ifråga som ledamöter mm.
 
EN ENDA LÅNG OCH MENINGSLÖS HARANG SYFTANDE TILL ATT KRINGGÅ
PROBLEMET.
 
Måvara att det inte står ristat "vänsterkommunist" i pannan på utsedda styrelseleda-
möter, men det är inte avsaknaden av detta som är styrande för hur politiskt SVR är,
på riktigt.
 
En sak är hur SVT anses "styrt" av en "oberoende" ledning, en helt annan sak är
hur denna "styrning" omsätts i verksamheten.
 
Ett antal utredningar har gjorts rörande den politiska hemvisten hos anställda vid SVT
och alla hamnar i samma "härad".
 
80 - 85 % av de anställda är "vänstervridna", antingen i form av vänsterkommu-
nister eller i form av miljöpartister.
 
JUST DESSA POLITISKA GRUPPERINGAR ÄR KÄNDA FÖR ATT I TID OCH OTID.
I ALLA MÖJLIGA OCH OMÖJLIGA LÄGEN, SÅ GOTT SOM ALLTID FÖRFÄKTA
SINA POLITISKA BUDSKAP.
 
Mot denna bakgrund är det en tämligen ointressant aspekt om SVT ledning i formell
mening är "politiskt oberoende", den politiska styrningen utövas oberoende av detta
"nere" i verksamheten.
 
OCH DENNA POLITISKA STYRNING TYCKS DE KLARA AV MED STOR FRAMGÅNG,
ELLER ?
 
AE
 

SVERIGES VÄLJARE DOPAS INFÖR VALET

Är det inte dags att vakna nu ??
 
Det är mindre än 2 veckor till valet och både väljare och politiker, som vill bli valda,
sover "som stockar".
 
Dagens Industri har i dag en analys kring detta under rubriken:
 
DAGS ATT VAKNA.
 
Den handlar om Sveriges ekonomi och berör viktiga områden, som överhuvudtaget
inte tas upp inför valet.
 
Det finns andra, och viktigare, områden än landets ekonomi, men ekonomin är inte
så oviktig att den kan läggas helt åt sidan inför valet, vilket nu sker, i praktiken.
 
VI VÄLJARE HAR RÄTT ATT INFÖR VALET VETA VILKA EKONOMISKA PROB-
LEM LANDET HAR OCH HUR OLIKA POLITIKER TÄNKER SIG LÖSA DEM.
 
DI analys listar 4 viktiga problemområden:
 
TILLVÄXT, SYSSELSÄTTNING, EXPORT OCH SKULDSÄTTNING.
 
När det gäller tillväxt matas vi "till leda" med uppgifter om att Sverige är en "tiger" med
en tillväxt på dryga 3 %.
 
Detta är en ren lögn.
 
DET ENDA RÄTTA MÅTTET PÅ TILLVÄXTEN ÄR ATT INKLUDERA BEFOLKNINGS-
TILLVÄXTEN OCH TILLVÄXTEN PER CAPITA ÄR LÄGRE ÄN 1 %, OCH DETTA ÄR
LÄGST TILLVÄXT I HELA EUROPA !!
 
Detta medför att vi år ut och år in halkar efter i välståndsutvecklingen och det märker vi
¨på många, alla ?, områden.
 
Varför döljer ALLA politiker detta inför valet ?
 
När det gäller sysselsättning så är Sverige också en "tiger", sysselsättningen ökar hela
tiden så att det brakar.
 
Detta är rent nonsens, det relevanta måttet är arbetslösheten, och den har aldrig
i jämförelse med jämförbara länder varit högre.
 
Man kan ju spontant tycka att en hög sysselsättning borde ge en  låg arbetslöshet,
men så är det inte i "rövarspråkets" land.
 
Där ger en hög sysselsättning en hög arbetslöshet !!
 
OCH DET HÄNGER JUST SAMMAN MED REGERINGENS "RÖVARSPRÅK", DET
SPRÅK MAN ANVÄNDER NÄR SCB FÅR TILL UPPGIFT ATT MANIPULERA SIFF-
RORNA.
 
När SCB ställer frågor om sysselsättning gäller följande:
 
MAN ANSES SOM SYSSELSATT OM MAN "ARBETAT" EN TIMMA UNDER DEN
VECKA FRÅGAN STÄLLS. HAR MAN ARBETAT 1 TIM PÅ TVÅ STÄLLEN DÅ ÄR
MAN 2 SYSSELSATTA. GÄLLER ÄVEN FÖRENINGSARBETE.
 
Att mäta sysselsättningen på detta sätt tyder på "mental ohälsa" och föreligger inte
sådan måste syftet vara att föra oss väljare bakom ljuset.
 
Varför tiger oppositionen om detta inför valet ?
 
När det gäller exporten skjuter den i höjden och alla jublar, och det är bra om den
"skjuter i höjden", men mindre bra är bakgrunden till att den skjuter i höjden.
 
Svensk ekonomi är dopad genom att vår valuta "sjunkit som en sten" i samma
takt som exporten "skjutit i höjden".
 
Vår valuta gentemot euron är på den lägsta nivån sedan många år, i skrivandets
stund 10:60. Sett till framtiden är detta inget annat än en ren katastrof och skälet
är tydligt.
 
EXPORTFÖRETAGEN RIDER PÅ VÄXELKURSEN OCH GÖR INTE NÖDVÄN-
DIGA PRODUKTIVITETSFÖRBÄTTRINGAR, VILKET PÅ SIKT ERODERAR
KONKURRENSKRAFTEN.
 
Varför tiger man om detta inför valet ?
 
När det gäller skuldsättningen håller Magdalena Andersson att brista på grund
av beröm för sig själv.
 
Vi får då höra att Sverige aldrig haft en så låg offentlig skuldsättning. Detta
är väl rätt men inget mått på landets finansiella risk.
 
DEN FINANSIELLA RISKEN UTGÖRS AV DEN SAMLADE SKULDSÄTTNINGEN,
DEN OFFENTLIGA ADDERAD TILL HUSHÅLLENS.
 
DÅ HAR SVERIGE EN EXTREMT HÖG SKULDSÄTTNING, SOM INFÖR FRAM-
TIDEN UTGÖR EN STOR RISK. JAPAN ÄR DET ENDA LAND I VÄRLDEN SOM'
HAR EN STÖRRE SKULDSÄTTNING.
 
Varför nuddar inte ens politiker vid detta inför valet ??
 
Ser man på politikers tystnad i dessa viktiga frågor inför valet så ställer man sig som
väljare frågan:
 
Syftar valdebatten BARA till att föra oss väljare bakom ljuset ?
 
AE
 
 

VARFÖR LJUGER REGERINGEN, IGEN ?

Svensk tillväxt lägst inom EU !
 
Så här inför valet, och annars också, så briljerar regeringen i ett antal frågor.
 
FÖR ATT KUNNA BRILJERA SÅ ÄGNAR MAN SIG ÅT LÖGNER !!
 
Per Gudmundson i SvD lyfter fram dessa lögner i en ledare med rubriken:
 
RÖVARSPRÅKET DÖLJER ATT VI HAR SÄMST TILLVÄXT I EU.
 
Detta är i och för sig känt sedan länge och inga nyheter men det behöver lyftas
fram inför valet. Ledaren bör därför läsas av alla som är många att lägga sin röst
rätt.
 
Det Gudmundson kallar "rövarspråk" är en omskrivning, en vänlig sådan
för rena lögner.
 
De lögner som lyfts fram avser två viktiga områden, svensk tillväxt och arbets-
lösheten.
 
När det gäller tillväxten briljerar regeringen med siffor som närmar sig 3 %.
 
Den verkliga tillväxten utgör 0,9 %, räknat per capita, det enda korrekta
måttet, och är lägst inom EU.
 
INGET ANNAT LAND INOM EU HAR EN TILLVÄXT PER CAPITA UNDER-
STIGANDE 1 %.
 
Denna låga tillväxt utgör ett problem, ett stort sådant, inför framtiden. Man brukar
överslagsmässigt räkna med att tillväxten bör uppgå till ungefär 2 % för att man
ska "hänga med i utvecklingen". Ligger den lägre så har landets produktivitetsök-
ningar varit på för låg nivå och minskat konkurrenskraften.
 
Att det cirkulerar olika uppgifter hänger samman med den stora befolkningsöknin-
gen. Att vi överhuvudtaget har en positiv tillväxt hänger också delvis samman med
en gynnsam valutautveckling, den kan senare slå hårt åt andra hållet.
 
När det gäller arbetslösheten briljerar regeringen med att den gått ner, och det har
den, men inte beroende på regeringens politik, utan beroende på en långvarig hög-
konjuktur, som fått arbetslösheten att gå ner i alla jämförbara länder.
 
När regeringen briljerar med att arbetslösheten gått ner från 7,8 till 6,5 % i
en högkonjuktur så ska detta jämföras med andra länder.
 
I TYSKLAND LIGGER ARBETSLÖSHETEN PÅ 3,5 % OCH I STORBRITANNIEN
PÅ 4,1 %.
 
Slutsatsen är mycket enkel:
 
DET FINNS ABSOLUT INGET ATT BRILJERA ÖVER I DESSA AVSEENDEN,
SNARARE BORDE MAN SKÄMMAS ÖVER ATT MAN INTE ÅSTADKOMMIT BÄTTRE
RESULTAT UNDER EN LÅNGVARIG HÖGKONJUKTUR.
 
Troligt är att konjukturen vänder under nästa mandatperiod och då står vår nya regering
inte med "ett dukat bord" utan kommer att ställas inför stora svårigheter, mycket beroende
på att nuvarande regering sumpat bort våra framtidsmöjligheter.
 
Många är osäkra inför valet, läser man ledaren är man troligen inte längre osäker.
 
AE
 

SLUTA ATT BARA PRATA OM BILBRÄNDER !!

Föräldrar måste fostra sina barn !!
 
I Borås Tidning kan man i dag hitta en ledare med denna rubrik:
 
FÖRÄLDRAR MÅSTE FOSTRA SINA BARN
 
FOSTRA SINA BARN ??
 
Det är väl precis det föräldrarna gjort, fostrat sina barn, men på en sätt som
medför att de bränner bilar, eller ??
 
I Sverige får man inte precisera olika kulturella beteenden, men man kan
ändå ställa frågan:
 
HUR MÅNGA HAR HÖRT TALAS OM SVENSKA FÖRÄLDRAR, SOM FOST.-
RAT SINA BARN TILL ATT BRÄNNA BILLAR ??
 
Jaså ingen, det förvånar inte.
 
Frågan är om man ska lösa detta kulturella beteende eller inte ?
 
Så här långt har politikerna varit tydliga, oerhört tydliga.
 
DETTA SKA VI INTE LÖSA, DETTA SKA VI BARA PRATA OM !!
 
Det finns faktiskt ett sätt att lösa detta, om man frigör sig från flumpolitiken,
och tillgriper åtgärder som medför resultat, så finns det en både enkel och
effektiv väg att vandra:
 
UTVISA BÅDE ANSVARIGT "BARN" OCH FÖRÄDRARNA OM DE SAKNAR
SVENSKT MEDBORGARSKAP ELLER HAR DUBBLA SÅDANA.
 
Många ryggar säkert för detta, och menar att det är "inhumant", "omänskligt"
och att man inte får vara så tydlig.
 
Men det är precis tvärtom, det är humant mot bilägarna, det är humant
mot föräldrarna och det är humant mot barnen.
 
BARA VETSKAPEN OM ATT HELA FAMILJEN SKULLE BLI UTVISAD
OM BARNEN FOSTRATS TILL ATT BRÄNNA BILAR SKULLE MEDFÖRA
ATT INGEN BIL, ELLER V ÄLDIGT FÅ, BRÄNDES UPP.
 
Det vore väl bra, eller ??
 
Bättre än att bilarna brinner upp eller ??
 
Och även bättre än att man bara pratar om det, eller ?
 
AE
 
 
 

TRÄ EN KONDOM ÖVER FLASKAN !!

Även Romarriket föll på grund av "olämpliga händelser"
 
I Borås Tidning kan man i dag läsa om något som beskrivs som en "olämplig
händelse" under rubriken:
 
ANSTÄLLD HETSADE BARN TILL LEK MED SEX ANSPELNING.
 
Platsen var en av kommunens fritidsgårdar och sexanspelning utgjordes av
barnens lek utgjordes av att de fick trä kondomer över flaskor.
 
Verksamhetschefen på kommunens fritidsförvaltning, Marie Louise
Bengtsson, förringar detta och kallar det en "olämplig händelse".
 
OLÄMPLIG HÄNDELSE ?? !!
 
DETTA ÄR INGEN "OLÄMPLIG HÄNDELSE" DET ÄR "FULLSTÄNDIGT
ÅT HELSICKE" OCH SKA BEHANDLAS SOM OM DET ÄR "FULLSTÄN-
DIGT ÅT HELSICKE" !!
 
En sådan behandling bör innehålla två åtgärder:
1) Den anställde på fritidsgården blir av med sitt arbete omgående
2) Marie Louise Bengtsson degraderas och omplaceras till mindre viktig
    post omgående.
 
Det är precis den här typen av händelser och sättet att bemöta dem som gör
att man saknar tilltro till Sveriges framtid.
 
Romarriket föll, till stor del på grund av dekadens, och mycket tyder på
att Sverige går ett liknande öde till mötes.
 
Sättet att bemöta denna typ av galenskaper blir nu den vanliga, man ska se
över värdegrunderna !!
 
Det behövs ingen värdegrundsplan för att en vettig människa ska be-
gripa att man inte tvingar barn på en fritidsgård att trä kondomer över
en flaska !!
 
Detta är typiskt för allt som sker i Sverige i dag, man reducerar det individ-
uella ansvaret till "noll", så vips så är problemet löst:
 
Man ser detta över hela linjen:
 
1) Bedriver en kommunanställd samhällsomstörtande verksamhet, som
    här, då ska man se över värdegrunderna.
2) Förgiftar en vårdanställd en patient så ska det anmälas till IVO, så är
    den frågan avförd från dagordning
3) Brinner halva Sverige så rycker inte polisen ut, utan man skriver att
    det är "en särskild händelse" och så är den frågan också avförd från
    dagordningen.
 
Ska vi få "någon djävla ordning i Sverige, som C H Hermansson skulle ha
sagt, så måste individers olagliga / olämpliga beteenden knytas till ett per-
sonligt ansvar och medföra påföljd i någon form, inte försvinna upp i "tomma
intet"
 
AE
 
 
 

FÖRSVARETS NYA GIGANTISKA GÖKUNGE !

Hur stor kan en gökunge bli ??
 
Vi har erfarit att en gökunge kan bli stor, väldigt stor.
 
EN GÖKUNGE KAN BLI LIKA STOR SOM NYA KAROLINSKA, DET VET
VI NUMERA.
 
När denna gökunge blev känd så utgick man ifrån att större än så kan väl ändå
inte en gökunge bli, då tränger den ju allt som går att tränga ut, och lite till.
 
Nu visar det sig dock att en gökunge faktiskt kan bli större än Nya Karolinska,
den kan bli hur stor som helst och ingen vågar nu gissa hur stor den blir.
 
DENNA GIGANTISKA GÖKUNG VISAR SIG NU VARA FÖRSVARETS NYA
LUFTVÄRNSSYSTEM, PATRIOC AFFÄREN.
 
Mycket har sagts om denna gökunge, men det mesta återstår nog att säga, när
man slutligen vet hur gigantisk den blir.
 
Dagens Industri har en artikel i dag, som visar hur det går till i det politiska spelet
när man vill att en gökunge ska bli stor, riktigt stor.
 
Försvaret behöver luftvärnsförmåga, bestående av eldenheter och missiler.
 
För att lura skattebetalarnas lierar sig nu moderaterna med regeringen och
låtsas som om gökungen bara uppgår till 10 - 12 miljarder.
 
MAN FÅR DÅ ELDENHETER MEN BARA 2O TALET MISSILER, SÅ FÅ ATT
DE KNAPPT KAN GÖRA VERKAN.
 
När väl denna gökunge är på plats, så kommer nästa gökunge att dyka upp som
"gubben i lådan".
 
DÅ BEHÖVER ELDENHETERNA FÖRSES MED SÅ MÅNGA MISSILER FÖR-
SVARET BEHÖVER, C:A 280 UTÖVER DE 20-TAL SOM NU KÖPTS IN, TILL
EN KOSTNAD PÅ UNGEFÄR 50 MILJONER/MISSIL, DVS TOTALT NÄRMARE
15 MILJARDER UTÖVER HANDPENNINGEN 12 MILJARDER.
 
Denna kostnad, totalt närmare 30 miljarder ska alltså finansieras utan att beslut
fattats om att Försvaret ska tillföras mer medel.
 
Det är nog bara regeringen, och nu moderaterna, som kan få detta räkneexempel
att gå ihop.
 
Moderaterna säger sig värna mer om "skattebetalarnas pengar" än andra
partier.
 
FREDRIK REINFELDT VISADE MED SIN FLYKTINGPOLITIK HAR DETTA AN-
SVAR GESTALTADE SIG. NU SKA TYDLIGEN MODERATERNA PÅ NYTT VISA
HUR MAN SLÖSASR MED PENGAR, INOM FÖRSVARET.
 
Allt pekar på att denna satsning kommer att tränga ut oerhört mycket av annan för-
svarsförmåga, och man ser nu moderaternas nya valslogan:
 
RÖSTA PÅ MODERTARNA OCH VI HAR INGET FÖRSVAR KVAR !!
 
Men detta räcker inte, det kommer att dyka upp en tredje gökunge, och ingen har
den minsta aning om hur stor denna gökunge är.
 
DENNA GÖKUNGE UTGÖRS AV ANPASSNINGSKOSTNADER OCH UPPGRA-
DERINGSKOSTNADER. INGEN HAR ENS IDS RÄKNAT PÅ DETTA FÖR ATT
INTE DET SKA BLI KÄNT HUR DYRT DET ÄR.
 
Men en sak vet vi:
 
REGERINGEN, MED STÖD AV MODERATERNA, KÖPER NU IN ETT LUFTVÄRNS-
SYSTEM SOM ÄR DYRARE ÄN ALLT ANNAT OCH INGEN HAR DEN MINSTA
ANING OM HUR DYRT DET BLIR I SLUTÄNDAN.
 
Men försvaret behöver ju luftvärnsförmåga menar många, och sådan är ju inte gratis.
 
VISST DEN ÄR INTE GRATIS, MEN DET FINNS ALTERNATIV.
 
DET FINNS MODERNARE SYSTEM, MED BÄTTRE TEKNISK PRESTANDA, SOM
KOSTAR HÖGS 1/3 AV DENNA GÖKUNGE.
 
 
Att regeringen fullständigt "skiter" i försvaret vet vi sedan många år, men vad har hänt
med moderaterna, man borde faktiskt förklara vad det är man håller på med här, och
då är det två frågor som är extra intressanta:
 
1) VARFÖR VILL MODERATERNA HA ETT ÅLDERDOMLIGT SYSTEM, MED SÄMRE
    PRESTANDA ÄN BEFINTLIGA ALTERNATIV, SOM KOSTAR MINST 3 GÅNGER
    MER ÄN VAD SOM BEHÖVS ?
2) VARFÖR VILL MODERATERNA INTE AVVAKTA MED DETTA BESLUT TILL EFTER
    VALET.
 
Dessa svar är moderaterna skyldiga oss väljare FÖRE valet.
 
FÅR MAN SOM VÄLJARE INGET SVAR PÅ DETTA GIGANTISKA SLÖSERI, SOM
MED ALL SÄKERHET KOMMER ATT URGRÖPA FÖRSVARSFÖRMÅGAN, SÅ
KANSKE SKA RÖSTA PÅ VÄNSTERKOMMUNISTERNA.
 
De vill egentligen inte heller ha ett fungerande försvar, men där möter man upp detta
med att det inte ska kosta så mycket,
 
Det är väl bättre att betala lite för lite, än väldigt mycket för närmast inget, eller ?
 
Läs gärna Dagens Industri idag, där kan man läsa hur oerhört stor detta slöseri tycks
bli och vilka urgröpningseffekter det kan tänkas få på försvarsförmågan.
 
Den Nya Alliansen:
 
MODERATER OCH SOCIALDEMOKRATERNA SOM GÅR SAMMAN FÖR ATT
MED EN GIGANTISK GÖKUNGE TRÄNGA UNDAN STOR DEL AV FÖR-
SVARSFÖRMÅGAN.
 
Men alla mynt har två sidor, så även detta, framstår Sverige som förlorare, så finns
det också vinnare:
 
RYSSEN SOM MÅSTE SKRATTA IHJÄL SIG ÅT DENNA SATSNING, SOM TYCKS
GÖRA VARE SIG TILL ELLER IFRÅN.
 
LEVERANTÖREN MÅSTE OCKSÅ SKRATTA IHJÄL SIG, TROLIGEN KUNDE MAN
INTE TÄNKA SIG ATT DET FANNS SÅDANA "TOKSTOLLAR" I VÄRLDEN SOM
KUNDE TÄNKAS KÖPA DETTA ÅLDERSTIGNAOCH MINDRE EFFEKTIVA SYSTEM
TILL ETT PRIS HÖGRE ÄN ALLT ANNAT.
 
Nu infinner sig en hemsks känsla:
 
TÄNK OM ALLIANSEN VINNER VALET OCH SKA TA HAND OM SKATTEBE-
TALARNAS PENGAR UNDER 4 ÅR PÅ DETTA SÄTT ??  !!
 
Då kanske vi har vare sig försvar eller skattebetalare, eller ?
 
Regeringen och moderaterna fattar beslut i Patriocaffären / AE
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0