JUSTITIEMINISTERN VISAR ANSVAR OCH GÖMMER SIG

Mönstret börjar kännas igen
 
Att SÄPO hemligstämplar inköp av kaffe borde väl knappast komma som
någon överraskning.
 
Agerandet är helt i enlighet med människans natur.
 
Är det mesta man gör skumraskaffärer vill man  dölja det mesta, är allt
man gör skumraskaffärer vill man dölja allt.
 
Sedan kan man ju tycka att inköp av kaffe borde kunna ske utan att det behöver
döljas, men nu är ju SÄPO just SÄFO och där tål tydligen inte mycket att synas,
vare sig det rör sig om James Bonds eller annat trams.
 
Lika lite överraskande är att vi har en justieminister som springer och gömmer sig
så fort hon gjort en fadäs.
 
Vi börjar bli vana vid detta, stora i korken i sin kritik av andra, men springer
och gömmer sig så fort det bränns mot dem själva.
 
ANSVARSFULLA OCH REGERINGSDUGLIGA MINISTRAR, JA OM MAN FÅR
UPPREPA DET TILL LEDA SJÄLV, KNAPPAST ANNARS.
 
Fast hemligstämplandet av inköp kaffe mm är ju inte annat än ett symptom på något
annat, och även detta börjar vi bli vana vid.
 
Inkompetenta ministrar som tillsätter inkompetenta kompisar som chefer för vik-
tiga myndigheter, och som springer och gömmer sig så fort kompisarna visar
sig just så inkompetenta som de är.
 
En någon säregen defintion på ansvarsfullhet, att springa och gömma sig när man
har skyldighet att redavisa vad man gjort men inte borde ha gjort.
 
Men som sagt, vi börjar bli vana och mönstret är övertydligt.
 
Så länge vi röstar fram politiker som har en någon upphöjd självbild av sig själva och
som anser att deras kompisar ska bli myndighetschefer lär vi få ser mer av ministrar
som springer och gömmer sig.
 
Vi har de politiker vi förtjänar,
lite svårt att ta till sig
AE
 

MODERATERNA TYSTAR DEBATTEN

Vänsterpartiet röjer väg för demokratin
 
Vi är nog ganska så många som känner oss vilsna i det politiska klimatet,
som det nu ser ut.
 
Under många år har vi fått vänja oss vid moterater som värnar om frihet
och gammelkommunister som hyllat Stalin och Lenin.
 
Frågor som yttrandefrihet och rättigheter var lätta att knyta till politisk hemvist.
 
Moderater värnade om rättigheter och friheter och kommunister ville få
folk att hålla tyst.
 
Efter det att moderater upphört att vara moderater och den frihetsinskränkte
Fredrik Reinfldt fått härja fritt har man nu ombytta roller.
 
Nu senast är detta manifesterat i Justieministerns beslut att hinda Dagens
Nyheter från att avslöja det svinaktiga slöseri, många gånger med kriminel-
la inslag,som frodas i olika/alla myndigheter under Alliansregeringens an-
svarsfulla styre.
 
Och vänsterkommunister som försvarar våra grundlagsfästa friheter och som nu
har för avsikt att anmäla frihetsbegränsaren Beatrice Ask till KU.
 
Bra rutet av vänsterkommunisterna, men vad gör vi medborgare för att värna
om våra rättigheter,
 
Ingenting, vi fortsätter att rösta på en moderatledd Alliansregering, som
alltmer tycks fokusera på att ljuga och tysta oss medborgare.
 
Att Fredrik Reinfeldr vill tysta allt som går att tysta och lite till är ju alldelses
uppenbart, men, och det finns ett väldigt stort men.
 
Även om Fredrik Reinfeldt dompterar och ryter så att alla i alliansen gör sig
små, så fanns det förr ett inslag i politiken.
 
ETT LIBERALT FOLKPARTI SOM VÄRNADE OM GRUNDLÄGGSSTADGADE
RÄTTIGHETER, VART TOG DET PARTIET VÄGEN.
 
Lek med tanken att exempel Per Ahlmark skulle gullat med despoterna Fredrik
Reineldt och Beatrice Ask när de hemlistämplar det vi har rätt att få reda på.
 
Never in my life, skulle Per Ahlnark sagr, här dagtingas inte med några
frihetsbegrepp.
 
Men nu dagtingas med allt som kan vara besvärande för den ansvarsfulla Allians-
regeringen.
 
Mest besvärande tycks vara att vi medborgare dagtingar med våra egna in-
tressen.
 
 
Moderat som inskränker friheten
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPKTLÖST MOT VÄLJARNA

Svart på vitt
 
Nu tycks vi ha svart på vitt att demokratin är satt på undantag i Borås.
 
Det höjdes många kritiska röster när de politiska blocken träffade överens-
kommelse om att demokratin skulle urholkas.
 
BT har redovisat en enkät som tycks bekräfta även att valda politiker
tycker att demokratin urholkades.
 
Man menar från många håll att överenskommelsen är bekväm, då ingen
kan ställas till ansvar.
 
Själva visten med en demokrati är att väljarna ska kunna STÄLLA NÅGON till
ansvar.
 
Att denna uppfattning tycks vara utbredd bland valda politiker kan nog
inte ses som något annat än alarmerande.
 
POLITIKER SOM TYCKER ATT DET ÄR BEKVÄMT ATT MAN TRÄFFAT EN
ÖVERENSKOMMELSE SOM INNEBÄR ATT VÄLJARNA INTE KAN UTKRÄVA
ANSVAR.
 
Hade en politiker kunnat skämmas borde de skämmas.
 
Många framför som positivt att blocken fått ökad respekt för varandra. Här tycks
vi har svaret på det många befarat.
 
Det är viktigare att politiker i olika block känner respekt för varandra än att
väljarna känner respekt för sina valda politiker.
 
För lika stora ansträningar att åstadkomma det senare som att åstadkomma det
förra kan man ju inte skymta.
 
En överenskommelse mellan blocken där det ses som viktigare att politiker
får respekt för varandra än att väljarna får respekt för politiken.
 
Hade en poliiker kunnat skämmas borde de skämmas.
 
Lite komiskt blir det också när professorn Folke Johansson ger sin syn på modellen:
 
Boråsmodellen är inget stort demokratiskt problem, men det är svårt för väljarna
att veta vem som har ansvar för det ena och det andra.
 
Finns det demokratiska problem som är större än att en väljare inte vet vem som har
ansvar för det ena eller det andra ??
 
Hur ska man då kunna välja ??
 
Det tycks vara kravlöst att kunna bli professor nuförtiden.
 
Gemensam broilerfabrik,
ett hot mot demokratin ?
AE
 

ATT BYGGA TRÖSKLAR MOT VÄLJARNA

Sanningen får stå tillbaka
 
I avsaknad av visoner har moderaterna utarbetat en strateti som man an-
vänder titt som tätt.
 
Strategin är lika enkel som gammal.
 
DROPPEN URHOLKAR STENEN.
 
I moderat och modern tappning är detta omsatt till:
 
Upprepar man en lögn tillräckligt många gånger blir lögnen en sanning.
 
Fredrik Reinfeldt upprepade investering 17 gånger i sitt budgettal för att man
felaktigt skulle tro att det skulle investeras nya pengar.
 
Lokala megafoner gör sitt bästa att leva upp till denna strategi. En av dessa
lokala megafoner är kommunalrådet Anette Carlsson, som skriver ett debattin-
lägg i BT idag.
 
Rubriken har "S bygger trösklar på arbetsmarknaden". Detta kanske är sant och
det kanske också får effekter, vem vet, men en annan aspekt borde också få ut-
rymme.
 
En politiker som ljuger och manipulerar sanningen bygger trösklar mot med-
borgarna.
 
Att bygga dessa trösklar mot medborgarna bör nog rimligen bedömas värre och det
är just det som megafonen Anette Carlsson gör.
 
I debattinlägget anges att sysselsättningen ökat med 200 000 under 6 år, ett sätt att
uttrycka sig som kommer från moderaterna centralt och som syftar till att manipulera'
sanningen.
 
Det  kan vara sant att sysselsättningen ökat med just det angivna beloppet, men
detta beror inte på en regeringsduglig Alliansregering utan det beror på att befolk-
ningsmängden ökat kraftigt under den angivna tiden.
 
Med det adekvata måttet att mäta arbetslösheten sedd  relation till populationens storlek
har arbetslösheten ökat.
 
Detta är det enda rätta måttet, att bara mäta sysselsättningen  är ren och skär ma-
nipulation.
 
Men megafonen tycks mena att det är bättre att 9 av 100 jobbar än att 8 av 10 jobbar.
 
Att manipulera väljarna är att bygga trösklar mot väljarna.
 
Ett annat megafoninlägg är att den sänkta bolagsskatten ger arbetstillfällen. Det mesta
pekar på att detta också är ren och skär manipulation.
 
Alla initierade bedömare hävdar att en sänkt bolagsskatt ger ringa eller ingen effekt på
arbetslösheten, och att den avsatta summa skulle få större effekter om man satsade den
i närtid och på andra områden.
 
Dessa bedömare görs av intierade bedömare inom näringslivet  (organisationer och före-
trädare för företag), vilkas bedömninagr ska ställas mot megafoner som inte har en timmes
erfarenhet av företagsamhet.
 
På lång sikt kan en annan kapitalallokering skapas med en lägre bolagsskatt, men det tar
många år att få denna allokering till stånd. Några effekter på kort tid anser intierade bedö-
mare, till skilddnad från oinitierade bedömare, inte kommer till stånd.
 
Att manipulera sanningen är att bygga trösklar till väljarna.
 
Men en rimlig bedömning tycks vara att politiker av alla kulörer har just som syfte:
 
ATT BYGGA TRÖSKLAR TILL VÄLJARNA.
 
 
Lokal megafon hyllar Per Slingerman
AE
 
 

DET STÄNGDA SVERIGE

Ett moderat öppet samhälle
 
Dagens Nyheter har under den senaste tiden öppnat upp mångas ögon för
det slöseri som förekommer inom många statliga myndigheter.
 
Tillväxtverket, Näringsdepartementet och SÄPO, listan kan göras hur lång
som helst.
 
Nu känner sig ansvarsfulla moderater besvärade över att väljarna blir
medvetna om det slöseri som uppmuntras av den ansvarsfulla och
regeringsdugliga Alliansregeringen.
 
Justitieministern, som här framstår som ansvarsfullare än alla andra ansvars-
fulla moderater, har nu fattat beslut om att det öppna samhället ska göras
ännu öppnare.
 
De myndigheter som ägnar sig åt slöseri och kriminalitet ska nu tillåtas
att vara öppnare och få hemligstämpla allt material som skulle kunna
visa på att myndigheterna ljuger, stjäl bedrar och är allmänt slösaktiga.
 
Den ansvarsfulle Justieministern har påbörjat denna öppenhetsprocess genom
att tillåta att SÄPO hemligstämplar allt material som visar hur de slösar med
pengar.
 
Säkra källor gör gällande att den ansvarsfulle justitieminstern avser fortsätta
denna öppenhetsprocess med att motsvarande öppenhet ska uppmuntras vid
alla statliga myndigheter.
 
Tillförlitliga källar hävdar att uttrycket "öppenhetsprocess" har initierats av Re-
geringens egen lille Goebbels, retorikern Per Slingerman.
 
Dagens Nyheter menar att beslutet om denna ökade "öppenhet" är absurt.
 
Om det fattade beslutet är absurt, måste ju också den som fattat beslutet vara
absurd.
 
Det mesta tycks peka på att Dagens Nyheters bedömning är rättvisande.
 
Öppenhetens förkämpe
AE
 

MODERATPOLITIKER FÖRSKINGRAR

Ansvarsfulla moderater tar för sig
 
Alla vet ju att moderater är ansvarsfulla, medan andra inte är ansvarsfulla.
 
Vi får också efterhand ökad kunskap om vad som konstituerar denna moderata
ansvarsfullhet.
 
Det moderata ansvaret tycks syfta till att moderater ska gynna sig själva
på andras bikostnad, ofta med rent kriminella metoder, raden av exempel
kan göras lång.
 
Senast, men inte sist, i raden av moderata bedragare är den moderate lands-
tingspolitikern Anette Zetterberg, som genom sin privata friskvårdsverksamhet
ansvarsfullt bedragit Försäkringskassan på ungefär 1 000 000:-.
 
För att säkerställa att Anettet Zetterberg skulle vara ansvarsfull har hon
för säkerhetsskull suttit i Polisstyrelsen och varit ansvarsfull.
 
Anette Zetterbergs ansvarsfulla bedrägeri möjliggjordes genom den slapp-
het som präglat olika privatiseringsreformer.
 
Reformerna tycks närmast vara utformade i syfta att uppmuntra allsköns krim-
nalitet.
 
Fredrik Reinfeldt uppmuntrar och försvarar den form av ansvarsfullt bedrägeri
Anette Zetterberg ägnat sig år och menar:
 
Det är bara genom bedrägligt förfarande dessa privata alternativ kan åstad-
komma de oskäliga vinster de bör uppnå. Vi i alliansregeringen kommer
även framåt att arbeta för ansvarsfulla privata alternativ där aktörerna
uppmuntras att ägna sig åt bedrägeri.
 
Många socialdemokrater tycks ha tagit upp en kamp om vilket parti som ska fram-
stå som mest kriminellt. Under gårdagen avancerade socialdemokraterna kraftigt
i denna tävling med Sven Erik Österbergs och Håkan Juholts insatser men Anette
Zetterbergs ansvarsfulla bedrägeri har återigen gett moderaterna en betryggande
ledning.
Ansvarsfull moderat politiker
 
Brottsförebyggande rådet uppges nu ha utlovat en hittelön till den som hittar en
moderat politiker som inte ljuger eller stjäl. Man har vågat sätta summa ganska
hög, då man bedömer att hittelönen inte behöver utbetalas.
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS LEDARE

Morgonhäslning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsmimister önskar de flesta av
Er välkomna till en ny vacker dag.
 
Alla dagar då den moderatledda regeringen får bestämma är vackra, andra
dagar är inte vackra.
 
I gårdagens hälsning nämnde jag hur roligt det är att vara minister och hur
vi ministrar roas av att kunna skämta med Er och lura Er.
 
Tyvärr tar Ni alldelses för allvarligt på våra politiska utspel, många av Er tycks
tro att våra förslag är genomtänkta och bygger på någon form av visioner.
 
Inget kan vara mera fel, våra förslag är inte genomtänkta alls och de bygger på
att någon får en ingivelse och så blir denna ingivelse ett politiskt förslag som alla
enas kring.
 
Många tycks också felaktigt tro att vår politiska verksamhet skulle förhålla sig till
någon form av sanning.
 
Även här kan det inte vara mera fel, vi politiker väger överhuvudtaget inte in
vad som är sant eller inte, helt andra mål får styra.
 
Vi brukat säga att gårdagens sanning är inte dagens sanning och den ingivelse
vi fick i går inte behöver vara samma ingivelse vi får i dag.
 
För en tid sedan fick vi en ingivelse att vi skulle anskaffa ett antal Gripen utan att
någon visste hur hotbilden såg ut.
 
Nu har våra vänner i oppositionen också fått en ingivelse inom detta område och
vill finansiera denna anskaffning, något vi i Alliansregeringen ställer oss tveksamma
till.
 
Vi har därför i dag fått en ny ingivelse, där vi ställer oss negativa till en anskaffning
av Gripen. Denna ingivelse stöds av att det framkommit att det inte finns någon hot-
bild, som motiverar en anskaffning av planet.
 
Hotbilden blir bara aktuell om Schweitz anskaffar ett antal Gripen och Alliansregeringen
har nu fått den ingivelsen att vi inte ska rusta upp Schwietz lufförsvar så att denna hot-
bild aktualiseras.
 
Eftersom det inte föreligger någon annan hotbild som motiverar en anskaffning av Gripen
har Alliansregeringen beslutat att omvärdera denna ingivelse.
 
Detta ökade reformutrymme kommer vi som tidigare att prioritera för satsningar inom
vård och omsorg för de rikdsdagsmän som inte vill arbeta.
 
Och med denna morgonhälsning vill Er mentalt handikappade statsminister önska de
flesta av Er en fortsatt bra dag.
 
AE
 
 

KORRUPTIONSTÄVLING PÅ HÖG NIVÅ

Ombytta roller på alla plan
 
Moderater som blir Nya Moderater som blir Nya Socialdemokrater.
 
Socialdemokrater som blir näringslivskramare och arbetar med affärsplaner.
 
Det är ingen hejd på det politiska förändringsarbetet, ingen vet vare sig in
eller ut. em en sak vet man ändå:
 
Det är vi väljare som blir lurade.
 
Nu tycks de olika partierna konkurrera med varandra på andra plan än det rent
politiska.
 
Man tycks ha inlett en intensiv kamp om vem som är mest korrupt och mest
oärlig.
 
Vi har vant oss vid tanken, att så fort en uppenbarlese utgörs av en sk ny mode-
rat, då ska man utgå ifrån att de mesta lagar och regler får stå tillbaka under mot-
tot:
 
Roffa ansvarsfullt åt Dig allt Du kan av andras pengar.
 
Nu tycks det som om socialdemokraterna går i närkamp och man under dagen kraftigt inhämtat det försprång de sk Nya Modereterna haft sedan länge.
 
Avståndet krympte kraftigt genom Sven Erik Österbergs resoluta angrepp på med-
borgarnas pengar under mottot:
 
Kan Nya Moderater stjäla så ska jag inte vara sämre.
 
Håkan Juholt, som under en tid tvingas hålla sig undan, tycks nu ha vädrat morgonluft
i denna tvekamp. Han framför att partiet bör kunna ha nytta av hans färdigheter och hän-
visar till sitt lägenhetsfiffel.
 
Håkan Juholt bidrar niutill denna giganternas tävlan genom att försöka lura sitt eget parti
till att betala en faktura som är att hänföra till hans privata levnadsomkostnader.
 
Källor gör gällande att han tillfrågat Per Slingerman om det lämpliga i att göra detta
och fått ett rungande ja.
 
SÅ GÖR ALLA NYA MODERATER, DE BEKOSTAR INGET SJÄLVA.
 
Styrkt av detta kräver alltså Håkan Juholt 100 000:- av partiet för sina privata levnads-
omkostnader och menar att detta medför en klar etappseger över de Nya Moderaternas
fiffel.
 
Summan det tvistas om är én advokaträkning där Håkan Juholt konsulterat en advokat
i samband med sina traktamentsfiffel, för att undersöka om inte tidningarna i sina skriverier
gjort sig skyldiga till ärekränkning och förtal.
 
Källor från det socialdemokratiska partiet låter nu hälsa att de uppskattar Håkan Juholts
bidrag i denna korruptionstävling samtidigt som de menar att inslaget inte kan vara
seriöst menat.
 
MAN UPPGER SIG HA SVÅRT ATT TRO ATT NÅN KAN LURAS TILL ATT TRO ATT
NÅGON SKULLE KUNNA SÄGA NÅGOT KRÄNKANDE OM HÅKAN JUHOLT.
 
Både de Nya Moderaterna och Socialdemokraterna uppger sig säkra att vinna korrup-
tionstävligen och menar att inge ska betvivla dessa ärliga uppsåt att låta sig korrumperas
så mycket som möjligt.
 
Erbjuder nu sina färdigheter
AE
 
 
 
 
 
 

SOCIALDEMOKRAT ROFFAR ÅT SIG

Vem blir förvånad
 
Socialdemokraten Sven Eri Österberg, nyutnämnd landshövning i Luleå,
tycks tillhöra de jämlikhetskämpar som är mer jämlika än andra.
 
Det finns inga gränser för påhittigheten hos dessa jämlikhetskämpar
när det gäller att tillförskansa sig rättigheter man inte har rättigheter
till.
 
Att vara landshövding är förenat med sk "boplikt", landshövdingen ska bo
i residenset, punkt slut och därmed basta.
 
Men reglerna är inte "punkt slut och därmed basta" när jämlikhets-
kämparna förhandlar med varandra om våra pengar.
 
Då gäller inga andra regler än att roffa åt sig så mycket som möjligt.
 
Jämlikhetskämpen Sven Erik Österberg vill vara båda Landshövding
och bo där han inte får bo.
 
Och när dessa jämlikhetskämpar vill ha något de inte berättigade att få lyckas
de alltid ihop med andra lika korrupta jämlikhetskämpar förhandla sig till det de
inte är berättigade till.
 
Så nu får jämlikhetskämpen Sven Erik Österberg vara landshövding i Lulea
men bo där han inte får bo.
 
OCH FÅR FYRA HEMRESOR VARJE MÅNAD VILKET HAN ENLIGT REGLERNA
INTE ÄR BERÄTTIGAD TILL.
 
Förhandlingsläget borde ju vara krsitallklart.
 
Passar det inte att bo i Luleå passar det inte heller att säga ja till att bli lands-
hövding. Det finns andra lämåliga kandidater till denna post.
 
Det är svårt att komma fram till en annan slutsats än att dessa jämlikhetskämpar
är rena banditer.
 
För man är väl en bandit om man tar andras pengar när reglerna säger att
man inte få ta andras pengar.
 
Ytterligare en kriminell jämlikhetskämpe
som bär iväg med våra pengar
AE
 
 

EU LEDARSKAP

Fjant  ut, fjant in
 
Aftonbladet har idag intressanta uppgifter.
 
Man menar att Fredrik Reifeldt har goda förutsättningar att efterträda EU
ordförande Barosso.
 
Skulle spanjoren gå till historien som en stark ledare lär den historien
få skrivas av EU själva.
 
Spanjoren Barosso framstår i stället som en enfaldig, extremt självgod fjant,
som trippar omkring och tycks väldigt belåten med sig själv.
 
Är Aftonbladets uppgifter korrekta tycks EU ha väldigt tydliga merit-
krav i sin rekrytering för höga poster.
 
Ett val av Fredrik Reinfeldt skulle onekligen medföra praktiska problem, den
tång han använt i Sverige måste ersättas med en större tång. Frågan är om
det finns så stora tänger, för huvuddelen av Europas befolkning och många
länders ledare måste omslutas av denna tång.
 
Att tysta hela Europas befolkning blir inte lätt som att tyska svenskarna.
 
Ser man till det tidigare valet av sk utrikesminster till EU så kan förstår valet
av Fredrik Reinfeldt te sig rationellt ch konsekvent.
 
 
Nu ska EU kanske tystas ännu mer
AE

JUDAR I SVERIGE ÅR 2012

Omvända naturlagar
 
På vissa håll, men bara på vissa håll, tycks det alltefter hand uppstå en större
insikt om hur omfattande övergreppen är mot judar i Sverige, framför allt
i Malmö.
 
Under bokmässan hölls seminariun kring detta problem och det är alldeles
uppbart att problemet är stort i Sverige, mycket stort, och det tycks öka hela
tiden.
 
Under seminariet återgavs berättelser från ett antal lärare, bland annat en
lärare som flytt undan judeförföljelser i Polen, flytt till Sverige för att först
arbeta som kock för att sedan arbeta som lärare i Rosengård.
 
Hans resa i livet kan delas in i 3 skeden:
 
1)  Djävla jude i Polen
2)  Djävla polack när han kom till Sverige
3)  Djävla jude nu 2012 i Sverige i Malmö
 
Alla vet att detta förekommer, men få erkänner att det förekommer.
 
Alla vet vilka som ligger bakom denna judeförföljelse, det är antisemiter
från Mellanöstern som för hit sina motsättningar.
 
MEN FÅ VÅGAR ERKÄNNA ATT MAN VET DETTA.
 
Men värre är att etablerade partier i landet valt att underblåsa dessa antisemitiska
strömningar genom att välja sida.
 
Man bjuder in fler antisemitister och blundar för vad detta medför, ett tyst
samförstånd till ökade förföljelser.
 
Alla vet vad nazism och brunskjortor stod för i Nazi Tyskland. Det stod för:
 
Judeförföljelse och utrotning av judar.
 
Hur ser det ut i Sverige idag ? Ett enda parti tar öppet ställning för att det inte
är acceptablet att judar förföljs och får höra att de ska gasas ihjäl.
 
Detta enda parti är Sverigedemokraterna.
 
Övriga partier förenas i ett tyst samförstånd, det är OK att hävda i Sverige idag,
år 2012, att judar ska gasas ihjäl.
 
För sitter man vid makten och väljer att inte göra något, när man skulle kunna göra något, då är det uttryck för samförstånd eller en viss proritering.
 
Och prioriteringen är.
 
DET ÄR ÅR 2012 I SVERIGE ACCEPTABELT ATT ÖPPET HÄVDA ATT JUDAR
SKA GASAS IHJÄL ELLER DÖDAS PÅ ANNAT SÄTT.
 
Vilka var det som var nazistter och brunskjortor i Nazi Tyskland ? Det vet vi.
 
Vilka är det som betecknas som nazister och brunskjortor i Sverige idag, år 2012.
 
Det är inte de partier som accepterar och underblåser judeörföljelserna.
 
Nazisterna och brunskjortorna är det parti som hävdar att man ska göra något
åt judeförsöljelserna,
 
Behöver man föra resonemanget längre, knappast, alldeles uppebart är att retorik och
ordval syftar till att vända upp och ner på förhållanden så att folk fås att tro att det som
är fel är rätt, och att det som är rätt är fel.
 
Sedan finns det ju också många kvar som minns vilka som var de riktiga brun-
skjortorna i Sverige under nazi tiden, Fredrik Reinfeldt har många av dem i sin
omgivning.
 
Genom att upprepa investering 17 gånger går det ju att få åhörare att tro att det
investeras nya pengar, genom att beskylla andra för att vara rasister 17 gångar
och 1000 gånger till bör man då också kunna flytta fokus från det som är besvä-
rande.
 
Det som är besvärande är att judar i Sverige följs mer och blir mer utsatta för
övergrepp än i något annat land i Europa.
 
Man kan tycka vad man vill om Sverigedemokrater, det bör tillhöra grundläggande
rättighter, men en sak är säker:
 
Det är inte Sverigedemokraterna som är nazister oc brunskjortor om man återgår
till ordens ursprung.
 
Nazisterna och brunskjortorna återfinner man i Rosenbad.
 
Men om Per Slingerman bestämmer vad vi ska säga och vad vi ska tycka då blir det
tvärtom.
 
Sedan finns det sådan som vill ursäkta dessa judeförföljelser med att muslimer blir
också utsatta för övergrepp.
 
Säkert.
 
Men lika säkert är att det inte är judar som står bakom dessa övergrepp, så varför
ska muslimers övergrepp mot judar rättfärigas med att judar inte begår övergrepp
mot muslimer.
 
Lite svårt, eller rättare sagt mycket svårt, att förstå.
 
 
Alliansregeringens beskrivningar
av judar
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

En morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en regnig dag.
 
Många av Er hårt utsatta och obegåvade medborgare kanske känner Er dystra
en sådan här dag, men vi i Alliansregeringen är aldrig dystra.
 
Vi i Alliansregeringen har roligt hela dagen, alla dagar, och vi ägnat många skratt
åt hur lätt det är lura Er och ljuga för Er.
 
Särskild roligt hade vi alla i Alliansregeringen när vi grundlurade Er alla i samband
med presentationen av höstbudgeten.
 
Genom att hela tiden upprepa ordet investering fick vi Er att tro att det skulle inves-
teras nya pengar, vi trodde aldrig att ett så grovt skämt skulle gå hem.
 
Men det gjorde det och vi hade hjärtligt roligt i många dagar, det är roligt att vara
minister då och man blir aldrig dyster.
 
Vi hade för avsikt att skämta lite grann om ett ökat reformutrymme på 23 milj. Detta
fanns ju inte utan hade uppstått genom att alla ersättningar till sjuka och arbetslösa
mm hade sänkts. Några nya pengar fanns ju inte, utan vi hade ju  tagit från utsatta för
att ge till mindre utsatta. Vi trodde ju aldrig att någon skulle ta detta på allvar.
 
Men alla tog det på allvar, då  är det roligt att vara minister och man blir aldrig dyster.
 
När jag hela tiden upprepade investering var detta tänkt som satir, men alla blev im-
ponerade av denna retorik. Alla dessa investeringar ligger så långt fram i tiden att
vi inte känner att de blir aktuella, mycket händer innan dess. Men vi hade aldrig räk-
nat med att någon skulle ta oss på orden när vi skämtade om detta.
 
Men alla tog oss på orden och går omkring och tror att vi ska bygga järnvägar om ett
antal decennier, då är det roligt att vara minister och man blir aldrig dyster.
 
Alla prognoser visar att arbetslösheten kommer att öka nästa år. Vi trodde ju aldrig
själva att någon skulle komma på iden att tro på att denna ökade arbetslöshet nästa ¨år
kommer att lösas med löst skissade investeringar 20 år framåt i tiden.
 
Man alla trodde på detta, då är det roligt att vara minister och man blir aldrig dyster.
 
Det vi inom Alliansregeringen har mest roligt åt är att alla, nästan alla, tycks tro på vår retorik.
 
Där har Per Slingerman gjort storverk, tänka att kunna lura alla att tro att vi för en
välfärdsploitik när allt syftar till att öka klytorna så mycket som möjligt och att skapa
så stora motsättningar som möjligt.
 
Det är lättare att vara minister då, och vi i Alliansregeringen är tacksamma för att Ni
mentalt handikappade medborgare är så lättlurade.
 
Så visst är det roligt att vara minister, man är inte dyster en enda dag.
 
Med denna hälsning vill jag önska Er en fortsatt God Dag, vi i Alliansregeringen kom-
mer under dagen ihop med Per Slingerman att sätta ihop ett program där man ska
kalla ett visst antal saker för annat än det är, det blir då lättare att lura Er och vi får
ändå roligare.
 
AE

ANTESMITISM UNDERBLÅSES AV REGERINGEN

Ett extremt judehat i Malmö
 
Vi kan idag läsa nyheter om att några försökt spränga en byggnad tillhörande
judiska församligen i Malmö.
 
Den antesemitiske Ilmar Repalu låtsas förfärad, Många andra låtsás också för- färade.
 
 
MÅNGA AV DE SOM NU LÅTSAS FÖRFÄRADE ÄR MED SIN RETORIK
OCH UNDFALLENHET YTTERST ANSVARIGA FÖR ATT DET FÖRFÄRLIGA
HÄNDER.
 
 
Judehatet i Malöm är lika förfärande i dag i Malmö som det var förfärande i
Nazi Tyskland under 1930 - talet.
 
Helt öppet talar antesemitiska krafter för att man ska DÖDA ALLA JUDAR.
 
Den som  tror att detta inte förekommer bör läsa Expressens nätupplaga
idag. Där återger tre judiska lärare hur det ser ut i Malmö idag.
 
Den hemska sanningen är att Sverige har tagit emot så många antese-
miter, att judhatet och judförföljelserna idag, i Malmö, I Sverige är minst
lika omfattande som under 1930 - talet i Tyskland.
 
De som i lyriska termer, i alla lägen, oavsett vad som händer, med den drucknes
envishet hyllar det kulturberikning det innebär att alltfler antesimiter kommer till
Sverige för att använda denna arena för övergrepp och förföljelse av judar, bör
läsa denna nätupplaga.
 
Sedan ska man ställa en relevant fråga.
 
Om det som hände i Tyskland under 1930 talet var så förfärligt att man inte får
förneka vad det ledde till, varför är samma fenomen i Sverige idag så förhär-
ligande att man man måste förneka att det förekommer.
 
Läs, förfäras, låt det sjunka in och inse vad det är som pågår.
 
Ska Sverige inte ska gå till historien som jämförtbart med Hitler Tyskland
måste det till att ansvariga agerar med kraft.
 
Att Ilmar Repalu tillåts fortsätta underblåsa dessa övergrepp borde var oacceptabelt.
 
Lika oaccebelt borde det vara att den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt låtsas som att
detta inte händer för att få in så många antisemistiska röster som möjligt.
 
Vilar tungt över Malmö idag
AE

MODERAT FÖRSKINGAR SKATTEMEDEL

Per Slingerman ute i kylan
 
Alla vi obegåvade lantisar får med jämna mellanrum höra hur ansvarsfulla
alla moderater är.
 
Nu får vi också veta att det moderata landstingsrået i Stockholm, Christer
Wennerholm, är mer ansvarsfull än andra.
 
Det ansvarsfulla moderata landstingrådet låter Stockholms Landsting
betala ett antal miljoner till ett konsultföretag för att göra PR för mode-
raterna.
 
FÖR ATT DET INTE SKULLE SYNAS ATT STOCKHOLMS LANDSTING
BETALADE FÖR NÅGONTING DE INTE FICK BETALA FÖR LÄT DET
ANSVARSFULLA LANDSTINGRÅDET TRAFIKNÄMNDEN BEATALA
ALLA DESSA KONSULTKOSTNADER.
 
För att det som inte är tillåtet inte skulle synas tyckte det ansvarsfulla mode-
rata landstingsrådet.
 
Uppgiften var att utforma en sk kommunikationsstrategi för moderaterna
så att de skulle lära sig att ljuga ännu mer för väljarna.
 
Ambitionerna att ljuga för väljarna var så stora att inte ens Per Slingerman
ansågs vuxen att åstadkomma denna kommunikationsplan.
 
Det ansvarsfulla moderata landstingsrådet, som är ordförande i Trafiknämnden
och lät denna betala för något den inte fick betala, anser att det inte är ansvars-
fullt att svara på frågor kring detta.
 
Han hänvisar därför ansvarsfullt till denna nämnds förvaltningschef, som svarar
på frågan varför man betalade detta:
 
Det är inte min bild att vi ska göra något sådant.
 
På frågan hur det kan komma sig att man betalar en politisk stragetiplan blir svaret:
 
Alltså, det står bara på ett papper, jag vet inte om det är en felutskrift, för vi
jobbar inte med att ta fram politiska underlag.
 
DET ANSVARSFULLA LANDSTINGSRÅDET BORDE KÄNNA TILL ATT DET
FINNS NÅGOT SOM BENÄMNS TROLÖSHET MOT HUVUDMAN.
 
Det väljare som inte tycker att politiker ska vara så ansvarsfulla att de förskingar
skattemedel, kanske ska överväga lämpligheten i att rösta på ansvarsfulla mode-
rater i Stockholm.
 
 
En i raden av ansvarsfulla
moderata politiker
AE
 
 
 
 
 

MODERAT KRITIK

Att inte kunna lyfta blicken
 
Förre forskningsministern Tobias Kranz har skrivat sina memoarer och
är mycket kritisk till sina forna regeringskamrater, som inte ville vara kam-
rat med honom längre.
 
Skälet till att hans forna kamrater inte ville vara kamrat med honom
tycks ha varit att han lyfte blicken för mycket.
 
Den ratade kamraten kritiserar i boken Alliansregeringen mycket hårt och
menar att den politik man bedriver får Sverige att hamna på efterkälken.
 
Han beskylder då Alliansregeringen för att:
 
Inte kunna lyfta blicken, vara väldigt inskränkt och väldigt snäv.
 
En hård kritik, som tycks bygga på en bitterhet, för att han inte fått vara
kamrat med kamraterna längre.
 
Hade förre forskningsministern lyft blicken tillräckligt mycket hade
han sett:
 
DET FINNS INGEN REGERING I HELA VÄRLDEN SOM ÄR SÅ ANSVARS-
FULL OCH LYFT BLICKEN SÅ MYCKET SOM DEN ANSVARSFULLA
ALLIANSREGERINGEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER ATT LYFTA BLIC-
KEN UTÅT OCH INFORMERA OM HUR INSKRÄNKTA OCH SNÄVA ALLA
ANDRA ÄR.
 
Märkte inte Tobias Krantz detta under sin ministertid, har bitterheten tagit över
fullständigt ??
 
Att man sedan har anledning att fundera över varför en regering inte vill vara
kamrat med en forskningsminister utan anser sig kunna undvara en sådan
minister., men ändå hävdar att de är i världsklas vad gäller forskning, det är
en helt annan sak.
 
 
En forskningsminister vi
inte vill ta i med tång
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade Statsminister hälsar de flesta
av Er väkomna till en ny dag, som tycks bli en vacker dag.
 
Alliansregeringen ser för var dag nya tecken på att vår framgångsrika och
ansvarsfulla politik lyckas på alla områden.
 
Alliansregeringen har under många år arbetat intensivt och ambitiöst för att
minska utanförskapet.
 
Detta samarbete sker ibland över de politiska gränserna för att skynda på
utveckllingen.
 
När det gäller utanförskapet i Malmö har därför Alliansregeringen sedan
många år drivit projekt tillsammans med Malmös ledande socialdemokrat,
Ilmar Repalu.
 
Utanförskapet i Malmö har sedan många år varit betydande, och större
än i många andra städer.Många anser att det finns alltför många judar i
Malmö och att detta utanförskap är ett stort problem.
 
Alliansregeringen har därför i samarbete med Ilmar Repalu skapat förut-
sättningar för att minska detta utanförskap genom att bjuda in så många
antisemiter som möjligt.
 
Antal judar i utanförskap har vi därför ansvarsfullt och framgångsrikt minskat
år från år, vi har fått många av dem att fly till andra länder.
 
Även om minskningen av judar i Malmö varit omfattningen är det Alliansreger-
ingens ambition, som stöds av Ilmar repalu, att denna minskningstakt ska öka.
Vi har därför under de senate åren fört en retorik, som syftar till att förståelsen
för olika sk övergrepp mot judar ska bli större.
 
Denna ansvarsfulla politik har varit mycket framgångsrik och antalet övergrepp
mot judar i utanförskap har ökat för varje år.
 
Nu senast i natt såg vi ett bra exemepel på att denna ansvarsfulla retorik burit
frukt genom att man försökte spränga en judisk församlig i Malmö. Vi räknat
med att denna ansvarsfulla handling ska minska utanförskapet av judar i Malmö.
 
Vår retorik har också syftat till att minska det utanförskap som sverigedemokra-
terna utgör. När politikst våld utövats mot dessa har jag därför uppmundtat detta
genom att hävda att det är sådant dessa får räkna med.
 
På samma sätt måste vi ansvarsfullt se på detta ansvarsfulla sprängdåd, det
har skett mot judiska församlingen för att judar är som de är, och för att de säger
vad de säger.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen räknar med att våra antisemtiska vänner ska
lyssna på vår retorik ännu mer och genomföra ytterligare anstgrängningar som
syftar till att minska det judiska utanförskapet i Malmö.
 
 
AE
 

MEDBORGARNA SVIKS, IGEN

Privatiseringens halleluja
 
Under de senaste dagarna har det förts en debatt som visat att Apoteken
inte lever upp till det krav man ställde i samband med privatiseringen.
 
Läkemedel som inte fanns i lager utan måste beställas skulle kunna
erhållas inom 24 timmar.
 
Det visar sig nu att detta inte fungerat , inte fungerat alls.
 
Genierna bakom denna privatisering oss dess konsekvenser tycker sig
ha en bra förklaring.
 
KRAVET PÅ 24 TIMMAR STÄLLDES BARA PÅ ATOTEKEN, MEN BAKOM-
LIGGANDE LED SOM GROSSISTER OCH LÄKEMEDELSBOLAG STÄLLdes
DET INGA KRAV PÅ.
 
Då uppkommer ju frågan, är genierna bakom denna reform extremt dumma
eller låtsas de vara extremt dumma.
 
Man måste tydligen vara icke politisk verksam för att begripa att kravet måste
vara förankrat i alla led för att det skulle kunna fungera.
 
Eller det kanske bara var ett spel för gallerierna, detta var inte heller tänkt
att fungera.
 
DET VAR PRIVATISERINGEN SOM VAR VIKTIG INTE ATT DET SKULLE
FUNGERA.
 
Lite spel för gallerierna med verkningslösa krav kan då tyckas vara ett bra medel:
 
Om man har för avsikt att lura de man representerar.
 
Sedan finns det ju all anledning att fråga sig hur det kunde fungera bättre innan
reformen, då motsvarande krav inte fanns alls.
 
 
Gnuggar det han har, eller inte har, i sina
funderar över hur medborgarna luras bäst.
AE
 
 

CHICAGO GÖR ENTRE

Tryggare kan många vara
 
Frågan är kanske om någon kan känna sig trygga i det land som nu
formats.
 
Händelser som förr väckte stora rubriker passerar nu bara förbi. Upp-
givenheten verkar total. Ett bra exempel är en händelse i Stocholm
under gårdagen.
 
Två bilar krockar i en korsning, skottlossning sker och passagerare
i bilarna skjuter mot varandra. Tillkallad polis lyckas stoppa den ena
bilen och finner där 6 personer, gissa etnicitet, med skyddsvästar.
 
Inte ens en rubrik i nyhetsbruset, alla rycker på axlarna.
 
Jaså, lite skottlossning igen, bra att de har skyddsvästar så att de inte
blir skadade.
 
De som tyckar att detta är den miljö vi ska leva i ska naturligtsvis fortsätta
att rösta på de politiker som är ansvariga för denna utveckling.
 
Al Capone tycks ha återuppstått.
 
 
Ett framtidsyrke
AE

FRANKRIKE OCH ISLAM

Det rasisitiska Frankrike
 
Frankrike har återigen visat sig vara det land man länge misstänkt, både
rasistiskt och främlingsfientligt med tydliga inslag ax extremhöger och
nazism.
 
Regeringen i Franrike har idag fattat beslut om rasistiska åtgärder som
aldrig skulle kunna komma ifråga i det främlingsvänliga och svenskfient-
liga Sverige.
 
Den franska regeringen har fattat beslut om att utvisa alla som bok-
stavligt följer islam och som inte delar landets värderingar. Man
menar att de utgör en säkerhetsrisk för Franrike.
 
Här kan man verkligen tala om skilda världar, det tycks som om begreppet
globalisering  ej nått Frankrike.
 
I Sverige har i vart fall, som tur är globaliseringen nått Sverige, och då
lyckligtsvis i vår egen tappning.
 
Här är det lyckligtsvis inte tal om att nyanlända ska dela våra värderingar,
det ses framsynt i stället som positivt att så inte sker.
 
Endast då kan vår inskränkta och barbariska kultur, allt enligt den ansvars-
fulle Fredrik Reinfeldt, ersättas med de värderingar Frankrike inte lärt sig
att uppskatta.
 
Men i praktiken bör Frankrikes hållning inte bli något problem. Vår ansvarsfulla
regering anser ju att Sverige ska maximera inflyttningen av nyanlända med så-
dana värderingar som inte är välkomna i Frankrike.
 
Så här kan man ju slå två flugor i en smäll, som det heter:
 
Franrike blir av med de som de inte vill ha, och Sverige får hit de vi vill ha
hit.
 
Ett klart win-win case som det heter, kan det bli bättre.
 
Och visst är det skönt att det finns utrymme för olika uppfattningar, en säker-
hetsrisk i Frankrike och en garant för välstånd i Sverige.
 
Det är skönt att då veta att vi alltid har rätt.
 
 
Globarisering anländer
AE

EU SLUTMÅL

Tendenser till djupa splittringar inom EU
 
Att Tyskland under Angela Merkel har en stark ställning inom EU är oom-'
tvistat.
 
Hennes starka ställning och kontroversiella hållning tycks nu ha retat upp
Fredrik Reinfeldt, som annars har för vana att uttala sig nedlåtande enbart
när det gäller sina egna undersåtar.
 
Angela Merkel uttalar sig nu om den förestående bankunionen och menar:
 
Det är meninglöst att genomföra någonting väldigt snabbt om det i slut-
ändan ändå inte fungerar.
 
Detta tycks ha retat gallfeber på Statsministern, som uppges ha protesterat
ktaftigt mot detta uttalande. som menar:
 
Frågan är inte om Bankunionen ska fungera eller inte, frågan är om
Bankunionen ska genomföras eller inte.
 
I SVERIGE HAR VI SNABBT OCH FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRT MÅNGA
PRIVATISERINGAR UTAN ATT HA HAFT EN ANING OM HUR DET SKULLE
BLI OCH DET HAR DÅ INTE HELLER VISAT SIG FUNGERA.
 
Fredrik Reinfeldt avrundar sin salva med:
 
Vi måste skapa enighet inom unionen om att det är snabba och dogmatiska
förändringar som erfordas, inte huruvida de fungerar eller inte.
 
 
EU slutmål
 
 
 
 
 
 

ÅSNOR PÅ DEPARTEMENTET

Åsnevänding
 
Dagens industri har under några dagar rapporterat om de orättvisor, som är
kopplade till att man inte får ersättning för advokatkostnader i samband med
mål om upphandling.
 
Underhand har Justiedepartemtet intagit den ståndpunkten att målsättningen med
nuvarande regler varit att försvåra processer inom detta område, då man menar:'
 
Enskilda ska inte tilåtas att försvåra eller föhindra kommuners och statens
verksamheter även om ett antal lagar bryts.
 
Nu uppges att Justiedepartementet ändrat sin uppfattning och att man är beredd
att låtsas se över reglerna.
 
DI beskriver detta som en kovändning och uppger sig beklaga tryckfelet.
 
DI uppges mena att det ska vara ÅSNEVÄNDNING.
 
Bakom DI korrigering uppges ligga omfattande protester från många lantbrukare.
 
De vill inte att deras boskap ska jämföras med sakkunniga på något departe-
ment.
 
 
Justiedepartement åsnevänder
AE

POLITIKER OCH VANLIGT FOLK

På många famnars djup
 
BT har idag en artikel med rubriken "när politiker öppnar famen".
 
Ledaren tycks uttrycka en viss grad av naivitet.
 
När en politiker ger intryck av att öppna famen ska man definitivt inte
låta sig omfamnas utan springa så fort man kan åt andra hållet.
 
Man riskeras att kvävas annars.
 
Ledarenskribenten försöker upprättahålla en positiv syn på politikerskrået,
en ansträngning som är dömd att misslyckas. Dessutom finns det vissa
sakfel i ledaren.
 
Ledaren menar bland att att det skulle vara en vanföreställning att politiker
inte skulle vara vanligt folk. Det är ingen vanföretällning.
 
Politiker är ett visst slag av folk, de utgör det "SLAGEt" som har större
behov av att utöva makt än vad andra har.
 
Ofta har de tidigare kommit till korta i konkurrens med andra, och väljer då
den poltiska arenen där stor makt kan utövas utan att inneha kompetens.
 
Det är en särskild sorts människa.
 
Ledareskribenten tycks vidare tro att politikerna har "en aning" om hur vanliga
människor har det.
 
När dessa särskild människor, med stort maktbehov och ofta utan kompetens,
hamnar på den politiska arenen trubbas deras sinnen av och de avskärmar
sig alltmer från sk "vanligt folk".
 
Dessutom är politiker ofta olika vanliga människor i andr avseende:
 
 
De tycker ofta att de har rätt att själva bryta mot olika lagar, när de samtidigt
är väldigt noga med att andra ska följa alla lagar.
 
De stiftar ofta lagar som har det primära syftat att de själva ska gynnas eller
undantas från en viss skyldighet.
 
Inte gör vanligt "folk" detta ?????
 
Mona uttryckte detta väldigt tydligt när han avslutade sin politiska karriär:
 
"Det var först när jag slutade som politiker som jag förstod att vi politiker lever i en
bubbla, avskärmar oss själva och vet lite om verkligheten utanför oss själva".
 
Det är nog bara BT ledare och politiker själva som tror att Mona Sahlin var
en röst i öknen.
 
 
Insiktsfull fd politiker.
AE
 
 

GRIPENKÖP UTAN KALKYLER

Försvarsministern talar ut
 
Försvarsministern har nyligen medverkat i ett  seminarium och där gett
sin syn på försvaret och dess förmåga. Där menar hon bland annat:
 
Vi har ett försvar.
 
Ett inledande uttalande som är mycket kontroversiellt, då mycket tyder på
att vi  bara låtsas ha ett försvar.
 
Denna öppenhjärtliga attityd står också i bjärt kontrast till Försvarsminsiterns
vanliga attityd, att inte vara hjärlig alls.
 
Självfallet tar hon också upp frågan om SUPER Gripen och menar att:
 
Anskaffningen av nya Gripen bygger inte alls på gäljekalkyler utan
bygger inte på några kalkyler alls.
 
Inför förvånade reportrar förklarade hon lite senare att avsaknaden av kal-
kyler underlättar för en regeringsduglig regering att fatta viktiga och långt-
gående beslut.
 
Hon beskrev också lite närmare vilken affärsmodell som låg bakom mode-
raternas försvarsplanering, om den nu finns tillade hon. Planeringen i så fall
bygger då på menar Försvarsminsitern:
 
Att redan framrullade materialköp rullas fram ytterligare ett antal år så
att så många som möjligt lurats att tro att vi har något vi inte har.
 
Försvarsministern vågar se också på en mer detaljerad beskrivning över
vilken förmåga anskaffningen av nya Gripen skulle medföra och menar:
 
Vi kan upprätthålla incidentberedskap på två platser dygnet runt om
incidenterna är av lindrigare art. Detta medför att vi måste lämna hu-
vuddelen av landet åt sitt öde.
 
Genom dessa ansvarsfulla satsningar fortsätter vi att förstärka de redan starka
offentliga finanserna.
 
Hon ger också ett annal detaljerat exempel på försvarsförmågan:
 
Om en motståndare skulle flyga an mot Sverige med 20 moderna plan, så
skulle våra egna mindre moderna och mindre utrustade Gipen kunna för-
svara en bredd på 40 mil
 
I FLERA TIMMAR.
 
Efter det uppges Försvarsministern ha verkat lite osäker och tillagt:
 
Det beror ju också på om baser och stridsledning finns och fungerar och
detta verkar mindre sannolikt.
 
Det verkar som om vi får lämna Gotland åt sitt öde, Gotland också.
 
AE
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS LEDARE

Min hälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar en del av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag brukar inte kunna sätta mig in i frågor, framför allt inte mindre och enklare
frågor, men ibland tvingas jag att konkret ta ställning i vissa mindre frågor.
 
Allt som gäller privatiseringar ligger mig varmt om hjärtat och jag ser nu tecken på
att det förekommer vaneförställningar om dessa land många av Er obegåvade
lantisar.
 
Privatiseringen av apoteken har fungerat bra, mycket bra, i stort, och med i stort
menas att de privatiseras.
 
Tydligen finns det obegåvade lantisar som har fäst tilltro till vårt löfte att nödvändiga
lägemedel skulle kunna erhållas inom 24 timmar. Att detta skrevs in i överenskom-
melsen var bara ett spel för gallerierna och det var aldrig tanken på att detta skulle
behöva uppfyllas.
 
Det är själva privatiseringen som är viktig, inte om verksamheten fungerar eller inte.
I huvudstaden förstår man detta, men det är beklagligt att Ni obegåvade lantisar har
vanföreställningar om detta.
 
Detta leder in på det lokala järnvägsnätet och det tycks som om det lokalt finns väl-
digt stora vanföreställningar om Alliansregeringens politik.
 
Ett av Alliansregeringens viktigaste mål är att skapa starka offentliga finanser och
detta når vi genom att dra ner på underhåll och annat så att vissa verksamheter
inte fungerar.
 
En sådan verksamhet är tågen, Alliansregeringen förstärker de offentliga finanserna
genom att säkerställa att tågen inte går.
 
Då kan det lokal järnvägsnätet inte undantas. Det kommer tecken på att invånare i
Västra Götaland har vanföreställningar om detta. Där tycks man tro att järnvägen
mellan Borås och Varberg ska kunna möjliggöra tågtrafik och man tycks inte se sam-
bandet med Alliansregeringens ambition att nå starka offentliga finanser.
 
Vår skolpolitik tycks därför att nått störst framgång i Väst Sverige. Även om de flesta
är mentalt handikappade tyder dessa vansföreställningar på att de flesta mentalt han-
dikappade ändå finns i Väst Sverige, Alliansregeringen ser detta som en stor lokal framgång.
 
Detta innebär ju också att de obegåvade lantisarna i Väst Sverige  är mer obegåvade
än andra obegåvade lantisar. Detta är något som speciellt glädjer vår uppskattade och
begåvade gruppledare Anna Batra Kindblad.
 
 
AE
 

FAS 3 FASAS UT

Kejsarens nya kläder i ny skepnad
 
Att FAS 3 varit ett riktigt misslyckande är väl ett understatement.
 
Dock ett misslyckande oseriösa arbetsgivare kunnat sko sig på, liksom
de kan och kunnat sko sig på andra ogenomtänkta och verkninglösa po-
litiska sk åtgärder.
 
Socialdemokraterna har länge varit kritiska och efterlyst sk "riktiga jobb". Nu
anser man sig ha skapat 30 000 riktiga jobb genom att döpa om FAS 3.
 
FAS 3 ska inte längre heta FAS 3 utan heta anställningsstöd och arbetsgiva-
rens kostnad ska finansieras med stöd, uppgående till 85 - 100 %.
 
Detta kallar alltså socialdemokraterna "riktiga jobb", man vet inte om man
ska skratta eller gråta.
 
Beroende på hur man förhåller sig till olika förhållanden kan det till och ifrån
finnas skäl att ge anställningsstöd till särskilt utsatta.
 
Men ett anställningsstöd innebär aldrig att ett "oriktigt" jobb blir ett "riktigt
jobb" bara för att man kallar det vid ett visst namn.
 
 
Det finns bara en typ av "rikitga jobb" och det finns inga varianter på detta hur gärna
politiker av skilda kulörer vill kalla något för något annat än det är.
 
Ett riktigt jobb konsititureras av att en viss given efterfrågan får en arbetsgivare
att anställa någon och att den anställningen medför en sådan lönsamhet att ar-
betsgivare kan betala full lön utan att erhålla någon form av bidrag.
 
Så länge politiker envisas med att kalla "oriktiga" jobb för "riktiga jobb" kommer vi ald-
rig att få en fungerande arbetsmarknad.
 
Om bara politiker och arbetsförmedlare ägnade bara en liten stund att studera arbets-
marknaden ute i verkligheten skulle de få en bild, som de nu inte tycks vara medveten
om.
 
Alla sk åtgärder med alla tänkbara och otänkbara stödformer skapar inga riktiga
jobb överhuvudtaget, utan skapar obalanser och inlåsningar på arbetsmarknaden.
 
Vem vill anställa någon utan stöd när man kan få stöd, inte alla.
 
Den ultimata snedbalansen är ett enmansföretag, som får stöd för att anställa en viss
person. Fortfarande är arbetskraftbehovet en man/kvinna men plötsligt befinner sig
två män/kvinnor på plats för att utföra en mans/kvinnas arbete.
 
Kanonbra tycker arbetsgivaren, nu behöver jag inte arbeta så mycket själv, eller
kanske inte alls.
 
NU KAN JAG SPELA GOLF I STÄLLET.
 
En nidbild, absolut inte, utan en bra beskrivning av hur vissa sk åtgärder ter sig
i det verkliga livet, tydligen en obekant sfär för vissa.
 
Det vill nog till att man är politiker för att man ska tycka det är rätt att använda skatte-
pengar för att ersätta en arbetskraft med en annan arbetskraft med de konsekvenser
det får enligt ovan.
 
Inte bara synen på "riktiga jobb" är skev utan även själva grundsynen  hur jobb skapas.
Jobb skapas aldrig med aldrig så välmenande utbildingsinsatser, stödformer, flytta hit
och dit mm.
 
Jobb SKAPAS i helt andra ändan, jobb skapas med att en affärside tar sig form
i en verksamhet som kräver arbetskraft.
 
I princip gäller detta även offentligt finansierad verksamhet,i de fall den styrs
av ett behov är bäst att tillägga.
 
Det är först när man inser detta man får en fungerande arbetsmarknad och "riktiga
jobb". Det innebär att man ska SKAPA något annat.
 
Man ska SKAPA företag som kräver anställda, det är liksom inte samma sak.
 
Men vägen dit tycks oändligt lång.
 
Så vi får nog nöja oss med Kejsarens nya kläder och att FAS 3 jobb blir riktiga genom
att kallas någt annat.
 
FAS 3 blev sysselsättningsfas som
blev anställningsstöd
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

SPEL FÖR GALLERIET I VÅRDEN

Vårdekonomin styr behovet av vård
 
Alla känner väl det det där om alla är lika och allas rätt till allt och
liknande floskler ,det har vi vant oss vi.
 
Men alla är inte lika och alla har inte rätt till allt, inte ens det de
har rätt till.
 
Inte inom sjukvården för där är man kunder och kundhantering ska
låta sig styras av ekonomin. ett mål överordnat allt annat.
 
Även om kunder som har rätt till vård far illa.
 
Det visar sig nu att delar av den hyllade vårdreformen fungerar just på det
viset.
 
Alla som har rätt till viss vård får inte den vård de har rätt till, därför
att andra med mindre rätt till vård får en vård de inte har rätt till.
 
DÄRFÖR ATT VÅRDGIVAREN DÅ TJÄNAR PENGAR.
 
Alliansregeringen strör lovord över sig själva för att alla inte får den rätt
de har rätt till och då far illa.
 
Kögarantierna fungerar på vissa håll på det sättet. Vårdgivaren optimerar
ekonomin om nya kunder i kön prioriteras före kunder som har rätt till åter- besök.
 
Dessa omfattas inte av kö/vårdgarantin och kan därför få vänta så
länge att de far illa och får skador de annars inte skulle ha fått.
 
Det finns många exempel på att så sker.
 
Det är bra för ekonomin.
 
Alliansregeringen är som sagt stolt över dessa effekter.
 
Privatiseringar, avknoppningar och därmed förenade sk garantier är
bra, väldigt bra.
 
MYCKET BÄTTRE OCH VIKTIGARE ÄN ATT DE BÄST BEHÖVANDE
FÅR DEN VÅRD DE HAR RÄTT TILL OCH BEHÖVER.
 
Som återbesökare kan Du ju riskera att hamna i fel kö, den som inte ger
vårdgivaren optimal ekonomi, och då kan det gå illa för Dig, riktigt illa har
det visat sig.
 
Du kan få vänta länge på det Du har rätt till.
 
I DET ALLIANSSTYRDA SVERIGE.
 
Vårdreform, ett spel för gallerierna ?
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade Statsminsister hälsar vissa av
Er välkomna till en ny dag.
 
Idag har jag glädjande nyheter som visar hur framgångsrik vår ansvars-
fulla politik har varit.
 
Entydiga rapporter visar nu att eleverna i skolorna mår allt sämre och att
den psykiska ohälsan ökar för vart år.
 
Vi ser med stolthet på denna lyckade utveckling, som visar hur våra be-
sparingar gett just de effekter vi eftersträvat.
 
Samtidigt ökar det motsättningarna i landet, då den mentala ohälsan ökar
olika fort i olika former av skolor.
 
Ökade motsättningar och ökade klyftor ser Alliansregeringen också som en
bekräftelse på vår framgångsrika och ansvarsfulla politik.
 
Till vår glädje ser vi att friskolorna avsätter mindre resurser för att hjälpa
elever med mental ohälsa. Genom dessa avvägningar nås ett av Allians-
regeringens viktigaste mål, att friskolorna ska bli så lönsamma att de kan
öka sina vinstutdelningar, framför allt till skatteparadis.
 
Att friskolorna avsätter mindre resurser för skolpsykologer mm ser en del som
att det skapas orättvisor knutna till de olika skolformerna. Alliansregeringen kom-
mer inom kort att utjämna dessa orättvisor genom att ytterligare dra ner på stats-
bidragen till kommunerna, så att de inte heller får utrymme att anställa skolpsyko-
loger och annan överflödig skolpersonal.
 
Alliansregeringen är medveten om att skollagen kräver att lika möjligheter inom
dessa områden ska finnas oberoende av skolformen. Vi är också medvetna om
att det finns kritiker som menar att skollagen i detta avseende är ett spel för galle-
rierna.
 
Alliansregeringen är mycket tacksam för detta beröm och dessa lovord, vi anser oss
själva väldigt duktiga på att spela för gallerierna. Vår gode medarbetare Per
Slingerman har för utvecklingen framåt inom detta område.
 
Vi ser också detta spel för gallerierna som en förutsättning för att kunna behålla
makten, Alliansregeringens viktigaste mål.
 
Och med detta önskar jag de flesta av Er en fortsatt God Dag.
 
 
 AE
 
 
 

MODERAT RATAR OBEGÅVADE LANTISAR

Moderat ratar övriga Sverige
 
I dag har Dagens Industri ett inslag av de moderata genierna Anna Batra
Kindblad och Anders Borg, den senare känd för att vara synnerlgen impo-
nerad av sig själv.
 
Man menar att Socialdemokraterna försöker plocka poäng genom att rata
framtidsinvetseringar.
 
Men vad tjänar framtidsinvesteringar för syfte när man samtidigigt
ratar hela den svenska befolkningen, som inte bor i Stockholm.
 
Det är just det det moderata geniet Anna Batra Kindblad gör.
 
HON RATAR ALLA SOM INTE BOR I STOCKHOLM.
 
Och ratar hon alla dessa tycks det väl ganska så meningslöst att göra
framtidsinvesteringar hos dessa ratade.
 
På vilket sätt ratar det moderata geniet Anna Batra Kindblad alla utanför
Stockholm.
 
Hon ratar dem genom att hävda att alla som inte bor i Stockholm är
obegåvade lantisar.
 
Just precis, vi är ratade och vi är obegåvade lantisar.
 
Så socialdemokraterna gör kanske rätt som ratar framtidsinvesteringar,
i vart fall utanför Stockholm, de kan knappast tjäna något syfte, då vi
måste antas för obegåvade för att kunna tillgodogöra oss sådana sats-
ningar.
 
Vi har alltså ett statsbärande parti, vars ledning (Anna Batra Kindblad
är gruppledare i Riksdagen) hävdar att alla utanför Stockholm är obe-
gåvade lantisar.
 
Sverige är troligen det enda demokratiska landet i Världen där det stats-
bärande partiet kallar huvudelen av sina medborgare för obegåvade lant-
isar.
 
Hon har ju gått i god lära, husse spär på med att dessa obegåvade
lantisar är mentalt handikappade.
 
Det är motiverat att utifrån detta ställa frågan:
 
Vad är det för egendomliga mekanismer som gör att så många röstar på'
moderaterna ?
 
Är vi precis så obegåvade och mentalt handikappade som Anna Batra
Kindblad och Fredrik Reinfeldt hävdar.
 
Moderaternas gruppledare
i Riksdagen
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FRÄMLINGSFIENTLIGA MODERATER

Politik när den är som sämst
 
Alla minns den ansvasfulle som inte ville ta i vissa med tång. Skälet till
att de inte är värda att ta i med tång var tydligt:
 
De är främlingsfientliga och rasistiska.
 
För de som är intresserade av att bygga sina uppfattningar på ett korrekt
faktaunderlag finns det i dag ett intressant inslag på Avpixlat.
 
På avpixlat finns i dag återgivet ett antal motioner som las av dåvarande
moderaterna och som visar moderaternas syn på invandringen.
 
I alla motionerna framgår det mycket klart, synnerligen klart, att alla
moderater är mycket medvetna, synnerligen medvetna, om de problem
en stor invandring medför.
 
Man använder formuleringar då som är mycket mer främlingsfientliga och
rasistiska än vad SD någonsin har gjort.
 
En omsvängning under Fredrik Reinfeldt till 100 %.
 
Då insåg man att vår politik borde harmonisera med övriga Europa, vilket
man inte gör idag.
 
Även Carl Bildt den Store uttalade sig i dessa frågor.
 
Hans uppfattning för 10 år sedan var långt mer främlingsfientlig än vad SD
ger uttryck för idag.
 
Då ska man också betänka att moderaterna redan då menade att det redan anlänt
mer flyktingar än Sverige klarat av. Sedan dess har det anlänt ytterligare ungefär
500 000, som enligt moderaterna då Sverige inte skulle klara av.
 
Modera politik i ett nötsal.
 
Främlingsfientliga och rasistiska för 10 år sedan och svenskfientliga nu.
 
Utan att ta ställning till om invandringen är bra eller dålig, om den är för stor eller
inte, ger dessa  motioner en bra bild av Moderaternas värdegrunder.
 
Total avsaknad av moral och fullständigt hållningslös.
 
Alla bör läsa detta inslag på Avpixlat, oberoende av vad man tycker om Avpixlat,
det ger omedelbart en mer nyanserad bild av den politik Moderaterna hävdar att
de står för.
 
Ansvarsfull är väl kanske inte det första som kommer i åtanke.
 
Kameleont med benägenhet
att också ljuga
AE
 
 
 

MOBBNING MED NYA JUDESTJÄRNOR

Vanvettet breder ut sig
 
Vi förfasas med all rätt över judförföljelserna i Tysklan och vi har svårt
att föreställa den förnedring judarna utsattes för.
 
Brännmärkta genom att gå omkring  med en judestjärna synlig.
 
Händelserna i Tyskland har tydligen imponerat på sk lärare i en viss
skola, Emmaboda.
 
Mindre snälla barn brännmärkta genom att läraren sätter stjärnor
på deras bänk, som ska manifestera att de inte var snälla, på samma
sätt som Hitler inte ansåg judarna var snälla.
 
SVERIGE DEN 25/9 2012 OCH LÄRAREN ANSES FORTFARANDE
LÄMPLIG SOM LÄRARE.
 
Europas mest omfattande judeförföljelse i Malmö och en ny variant av
judestjärnor i Emmaboda.
 
Vad blir nästa steg, Emmaboda och Malmö ligger ju ganska nära intill
varandra.
 
Kanske att judarna i Malmö också förses med stjärnor för att de inte
är snälla.
 
Som kultur och annat utvecklas i Sverige i dag, bl a Kulturhuset i Stockholm,
tycks ett sådant scenario inte alltför avlägset.
 
Det är nog många idag som känner
att de är beredda ge upp, men det
kanske är meningen
AE
 
 
 

BARBARISKA SVERIGE

Nu vet vi hur alternativet ter sig
 
Vår ansvarsfulle, men tyvärr något svenskfientlige, Statsminister har ju be-
skrivit den svenska kulturen som barbarisk och något man ska göra sig av
med så fort som möjlgt.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen har aldrig riktigt förklarat hur den kultur
kommer att se ut när vår egen barbariska kultur ersätts.
 
De svenskfientligt styrda Stocholm har nu gett oss en god illustration vad det
är vi kommer att mötas utav.
 
Hur denna kulturberikning ser ut har sajten Avpixlat en god illustration över,
där finns ett foto av kulturansvarig på Kulturhuset i Stockholm.
 
Denne kulturansvarige var ansvarig för att kasta ut den rasistiska tidningen
TinTin för att de barbariska svenskarna inte skulle bli ännu mer barbariska
om de fick läsa denna tidning.
 
Om till äventyrs någon svensk skulle finna det fördelaktígare att bibe-
hålla vår gamla barbariska kultur i stället för att mötas av idag illustre-
rad kulturberikning har ju möjlighet att verka för detta.
 
GENOM ATT INTE RÖSTA FRAM EN STATSMINISTER SOM BESKRIVER
SINA MEDBORGARE SOM MENTALT HANDIKAPPADE OCH SOM BAR-
BARER OCH OVANPÅ DETTA GÖR GÄLLANDE ATT DESSA BARBARER
HAR VANFÖRESTÄLLNINGAR OM DE INTE TYCKER SOM DEN ANSVARS-
FULLE.
 
Valet borde ju faktiskt vara ganska så lätt.
 
 
Förlösningen från barbariet på väg
till undsättning
AE
 
 

SKOLAN ERODRRAR, DEN OCKSÅ

Ytterligare en bekräftelse på Dårhusets existens
 
Den som ställer sig tveksam till hur tillståndet blivit i  landet från fornstora
dagar behöver inte längre vara tveksam.
 
Idag får man ytterligare en bekräftelse, ovanpå alla andra bekräftelser, att
vi befinner oss i ett veritabelt dårhus.
 
Emmaboda har idag satt Sverige på kartan, snart tycks kartan vara över-
full av Sverige.
 
Skolan i Emmaboda har sitt lilla speciella sätt att stödja svaga elever. En lärare
anser sig göra detta genom att genomföra en öppen attitydundersökning i klas-
sen för att eleverna ska få uttrycka vilka som är snälla och vilka som inte är snäl-
la.
 
Attitydundersökningen är öppen på det sättet att alla i klassen vet vilka som
man tycker är snälla och vilka man inte tycker är snälla.
 
Läraren ifråga vill säkerställa att de svaga eleverna verkligen känner att skolan
stödjer dessa speciellt mycket, precis som skollagen anger.
 
Läraren sätter därför stjärnor på bänkarna till de elever som är svaga för att
visa att alla andra inte tycker att de är snälla.
 
JU MINDRE SNÄLL MAN ÄR DESTO MER STÖRRE ANTAL FÅR DEN MINDRE
SNÄLLA ELEVEN  PÅ SIN BÄNK.
 
Sverige år 2012 och den officiella versionen är att  skolan satsar stora resurser för att
stötta svaga elever.
 
Men de som andra kanske inte tycker är snälla kanske inte är svaga vem vet,
så då kanske det är  OK med stjärnor på bänken så att alla kan se vilka de andra
inte tycker är snälla.
 
EN VARDAGSBILD AV LIVET I SVERIGE DEN 25/9 2012
 
Och så blir man ifrågasatt när man hävdar att Sverige blivit ett dårhus.
 
Det mest anmärkningsvärda är inte att en lärare visar sig vara en veritabel idiot och
tillika grym och elak. Idioter och grymma samt elaka individer har funnits i alla tider
och kommer att finnas i alla tider.
 
Men ska verkligen en sådan komplett idot till lärare verkligen vara lärare.
 
Man kan aldrig säkerställa kvaliten på alla lärare när de antas till lärarutbildning eller
anställs till som lärare.
 
Men däremot kan man fastställa kvaliten i efterhand när en idiot visar sig vara
just en idiot.
 
Det anmärkningsvärda i den här historien är inte lärarens agerande.
 
DET ANMÄRKNINGSVÄRDA ÄR ATT HAN FÅR VARA KVAR SOM LÄRARE.
 
Krävs det verkligen mer bevis för att Sverige utvecklats till ett "dårhus", kanske mår
Sture Bergwall bäst av att stanna kvar på Säter, där kallas ju i alla fall en dåre för en
dåre.
 
Man kommer inte på den befängda iden att kalla honom lärare.
 
 
Man kanske inte ska fundera alltför mycket
över varför vissa saker inträffar som inte
borde inträffa
AE
 
 
 
 
 

DIKTATURENS KREATUR I SVERIGE

Diktaturens kreatur i Sverige
 
Ett sätt att beskriva bristande demokrati och bristande civilastion vi
känner till från Olof Plames tid.
 
Nu har vi diktaturens kreatur mitt ibland oss och de får härja helt
fritt, Olof Palme kanske skulle behövts idag.
 
Att förbjuda boken Tin Tin för tankerna till bokbål i Nazi Tyskland. Nu har
den sk konstnärliga ledningen, med ett förflutet som inte hör hemma i ett
demokratiskt land, insett att han inte kan få härja fritt.
 
Nu tar man inte tillbaks boken, det vara bara ett "DEBATTINLÄGG"
för att diskutera rasismen.
 
MAKEN TILL RAPPAKALJA FÅR MAN NOG LETA EFTER.
 
Ännu värre tycks vara att de flesta ansvariga låter sig nöja sig med detta,
boken får ju vara kvar och odemokratiska sk konstnärliga ledare bör det
ju finnas utrymme före.
 
Det ska vara högt i taket i ett demokratikt samhälle men det ska vara
högre i taket för demokratiska krafter än för odemokratiska krafter.
 
FÖR DIKTATURENS KREATUR BÖR DET VARA VÄLDIGT LÅGT TILL
TAKET.
 
En demokrati måste försvaras, det duger inte att l¨åta sig nöja sig med lite
floskler om "debattinlägg".
 
Att en sådan här sak kan förekomma överhuvudtaget är en stark larmsig-
nal. Sådant kan bara förekomma under vissa omständigheter.
 
Odemokratiska krafter har krattat manegen för att sådant ska kunna
hända och odemokratiska krafter utnyttjar den krattade manegen.
 
Detta är inget litet "debattinlägg,, då får man också se olika bokbål i vår
historia som bokbål, dessa historiska bokbål avskräcker.
 
Och bokbål i Sverige år 2012 borde avskräcka lika mycket.
 
Vill man försvara demokratin och inte låta diktaturens kreatur ta över,
finns det bara en lösning:
 
Avskeda omgående alla de diktaturens kreatur som ligger bakom detta
tilltag, för att markera att det inte är acceptablet.
 
Men det sker ju bara om ansvariga politiker har en sund demokratisyn, så
ett ingripande till demokratins försvar syns nog väldigt avlägset.
 
Vi ser hur det gick när Adolf fick bränna sina bokbål, hade man velat
hade man kunnat stoppa honom i tid. Nu valde man att låta honom
bränna bokbål och låtsas som om det var väl inget.
 
Men det blev det.
 
 
Konstnärliga ledare på Kulturhuset
AE
 
 
 
 
 
 

KORRUPTA MODERATA KOMMUNALRÅD

Moderater leder korruptionsliga
 
Ibland år man det intrycket att huvuddelen av moderata politgiker är korrupta
och var dag tillkommer omständigheter som befäster detta intryck.
 
I dag är det moderata kommunalrådet i Hörby, som tycks ingå i de korruptas
starka skara.
 
Kommunelrådet har upphandlat en tavla av sig själv för kommunens räkning,
där han föreställer en romersk legionär.
 
Tavlan har kostat 600 000:- och ej blivit föremål för upphandling. Den har dess-
utom "råkats" ha målats av en god vän till Kommunalrådet.
 
Bara en omständigheten att man beställer en tavla av sig själv föreställande
en romersk legionär borde vara tillräckligt för att vederbörande spärras in.
 
Att upphandling inte skett har man ett ánsvarsfullt motiv till:
 
Den här typen av konstverk kräver en viss typ av kompetens och kan
inte upphandlas.
 
Man kan utifrån detta dra ett antal andra slutsatser:
 
Kommunalråd och inköpschef i Hörby besitter en inkompetens som vare
sig kan upphandlas eller förhoppningsvis har sin like.
 
Den här typen av korruption kan bara förekomma i ett land som påstår att
korrution inte förekommer och där de korrupta politikerna, som beskriver sig
som ej korrupta, är precis så ansvarsfulla som ansvarsfulla moderatet uppger
sig vara.
 
Fredrik Reinfeldt måste nog ändå ha rätt när han hävdar att vi är mentalt
handikappade.
 
Men att vi skulle vara så mentalt handikappade att vi väljer så korrupta moderata
politker känns besvärande.
Det moderata kommunalrådet i Hörby och hans konstnärsvänner
AE
 
 

KORRUPTION SOM AFFÄRSIDE

Konsten att tjäna pengar
 
Det kommer fortlöpande nya begrepp och alla är utformade för att väcka
positiva assicationer.
 
Interkultur kommunikation låter ju väldigt positivt och väcker onek-
ligen positiva associationer.
 
Men hur många vet vad det är, troligen inte så många.
 
Interkultur Kommunikation är detsamma som att råna skattebetalarna
i det moderataledda Stockolm.
 
Interkultur är en PR Byrå, ägd och ledd av en ansvarsfull folkpartist, som
har fått ett visst uppdrag av moderatledda Stockholm, att svara i telefon
rörande vissa ärenden.
 
Denna uppgifter löser man parallellt med övrig verksamhet, utan att det medför
särskilda kostnader.
 
Man för med sig mobiltelefonen och svarar vid behov.
 
För denna Interkulturella Kommunikation tar man betalt med 1 500:- per
samtal (plus moms), som var och att är kort.
 
Moderatledda Stocholm betalar med glädje till en likaledes ansvarsfull allians-
broder.
 
Nu vet vi alltså 3 saker, om vi inte visste det förut:
 
1)  Interkultur Kommunikation är detsamma som att råna skattebetalare i
     Stockholm, visserligen legat, då korrupta politiker gjort det legalt.
2)  Vi vet vad moderater i Stockholm menar med ansvarsfullt och dugligt
     styre
3)  Vi vet att politiker i Stockholm, i vart fall vissa, är korrupta.
 
Det är bra med ökad kunskap, men det är ännu bättre om ökad kunskap leder
till något poitivt.
 
Här är det positiva lätt att identifiera, bort med korrupta politiker i Stockholm,
på andra orter med för den delen.
 
 
Interkultur Kommunikation
AE

HOTAD FRIHET

Maktambitioner
 
Vi kan i dagarna följa utvecklingen när det gäller "ö tvisten" mellan Kina och
Japan, som egentligen är något större.
 
SvD medarbetare i Kina tar upp detta tema idag och menar:
 
Det är förknippat med så många inneboende konflikter så sker ingen änd-
ring efter höstens partikongress så känns det som en tidsfråga innan det
smäller på riktigt.
 
Det låter som om man borde skicka dit Chamberlain, eller varför inte någon EU
ledare, kanske Cecilia Malmström
 
Hon har säkert ett antal floskler till hands som kan lugna ner läget.
 
Men artikeln är intressant även med fokus på Sverige.
 
Medarbetaren beskriver det starka Kina och dess syn med:
 
En stark nation tar bara vad den vill ha.
 
Detta uttalande känns ju sympatiskt. Redan Ingvar Carlsson uttalade sitt varma
stöd för den "starka staten" och införde begreppet medborgarrätt, som kom att
begränsa den individuella friheten.
 
Vi har världens högsta skattetryck så vi är vana vid att en stark stat tar det
den vill ha.
 
So what ?
 
Medarbetaren menar också att människor är en produkt av det samhälle de växer
upp i.
 
Inte heller detta är en nyhet för oss svenskar.
 
Här vet vi vad vi får säga och vad vi inte får säga.
 
Människorna i Kina uppges vidare vara präglade i revolutionär maoism, där fiender
ska krossas, oliktänkare är förrädare, åsikter är odiskutabla.
 
Att krossa en fiende det kan man ju göra genom att inte ta i fienden med tång.
 
Att vara kritisk till fenomen i det svenska samhället, ex världens mest omfattande
och omvälvande invandring, medför att man betecknas som rasist, och det vill
man ju inte vara, lika lite som man vill vara förrädare.
 
Åsikter är odiskutabla, det vi vi även i Sverige, jämlikhetsdebatten och debatten
om invandring (den uteblivna debatten) samt ett antal andra debatter vittnar om
detta.
 
Har man avvikande uppfattningar får man höra att man är omdömeslös, obegåvad,
missinformerad mm.
 
Statsministern själv avvisar oliktänkande med att de har vanföreställningar.
 
SÅ VARFÖR HA EN MEDARBETARE I KINA, EN MEDARBETARE SOM SKRIVER
OM SVERIGE BLIR MYCKET BILLIGARE.
 
 
Mycket tycks leva kvar
AE
 
 
 
 
 
 

ATT INTE VÄRNA OM FRIHET

Tåget rullar vidare
 
Många förfärades när den sk "tunnelbanerånaren" lämnade kvar sitt offer
på spåret med följden att han blev påkörd.
 
Man upplevde att alla förförades över det som skedde och många förfärades
över att han först inte greps.
 
Efter det att han greps finns det sådana som förfäras över att han greps,
och till denna krets hör pressombudsmannen Ola Sigvardsson.
 
HAN UPPGER SIG VARA FÖRFÄRAD ÖVER ATT TUNNELBANERÅNAREN
KUNDE GRIPAS.
 
Man får väl anta att pressombudsmannen är tillsatt med meritkrav som bygger
på Alliansregeringens ambitioner att undertrycka vissa sanningar.
 
Pressombudsmannen menar att rånarens foto inte skulle ha publicerats, för det
underlättade att gripa honom.
 
Han menar att man behöver fundera två gånger innan man publicerar bilder som
gör det möjligt att gripa så grova kriminella.
 
Självklart ska man rent allmänt fundera över både det ena eller det andra.
 
Däremot bör kanske inte pressombudsmannen Ola Sigvardsson ansträga
sin med att fundera över något, vare sig två eller tre gånger.
 
SANNOLIKHETEN FÖR ATT DETTA SKA LEDA TILL NÅGOT TYCKS INTE
VARA HÖG.
 
 
Hit men inte längre
AE
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS LEDARE

Hälsning till Det Sovande Folket
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade Statsminister hälsar en del av
Er välkomna till en ny dag.
 
Alliansregeringen kan nu summera 6 framgångsrika år där en del av fram-
gången bygger på att förhindra yttringar från den mentalt handikappade
befolkningen.
 
Alliansregeringen kommer därför att fortsätta dessa ansträngingar och vi
har därför nu beslutat att utarbeta särskilda program inom informations- området, där målet är att alla mentalt handikappade medborgare ska
tänka och tycka lika.
 
Förebilder för våra ambitiösa program är MAO:s folkbildningsinformation och
de bokbål som skedde i Nazi Tyskland.
 
Ett första steg är reda taget i samarbete med det moderatledda Stockholm.
Som ett första steg i denna försöksverksamhet har det tillsatts en försökschef,
där meritkravet varit att komma från en krets där känsligheten för att bli kränkt
är en drivande faktor.
 
Redan har detta resulterat i att man rensat ut den första boken, vi i Alliansre-'
regeringen tycker är en olämplig läsning, böckerna om Tintin.
När väl denna framgångsrika och ansvarsfulla satsning är klar kommer vi att
gå vidare genom att rensa ut alla andra böcker, i nästa omgång Pippi Lång-
strump och Tusen och en Natt.
 
I samband med dessa folkbildninsstasningar kommer Alliansregeringen att
postumt återta de bemärkelser som tilldelats författaren till Pippi Långstrump.
 
Eftet försöksöksverksamheten i Stockholm kommer vi att gå vidare i övriga
landet och tillsätta för uppgiften lämpliga chefer på alla bibliotek och där genom-
föra motsvarande utrensning.
 
Vi bedömer att denna del av den ansvarsfulla folkbildningen ska vara klar redan
2013-06-30.
 
Vid denna tidpunkte kommer vi att införa en ny lag, som gör det förbjudet att
inneha böckerna Tintin; Pippi Långstrum och Tusen och en Natt.
 
I samband med att detta förbud införs kommer medborgarna att ges tillfälle att
lämna in sina böcker till särskilda inlämningsställen, där det efter förebild från
Tyskland kommer att anordnas särskild bokbål.
 
Efter denna viktiga tidpunkt kommer det att vara förenat med vite att inneha nämnda
böcker.
 
Efter förebild från Gestapo kommer Alliansregeringen också att bilda en ny myndighet
med uppgiften att genom täta stickpov göra oanmälda hembesök för att säkerställa
att inga innehav av dessa otillåtna och samhällsfarliga böcker förekommer.
 
Även om åtgärderna kan tyckas långtgående är det inte Alliansregeringens uppfattning
att vi behöver ändra i våra grundlagar.
 
När vi gör fortsatta inskränkningar i olika rättigheter kommer vi som tidigare hävda att
vi inte gör det och att grundlagarna tillämpas, det ser bättre ut på det visat.
 
Alliansregeringen räknar med att vi genom olika åtgärder ska kunna få alla medbor-
gare positiva till detta folkbildningsprogram och med detta önskar Er  ansvarsfulla
Statsminister Er, vissa av Er, en fortsatt god dag.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

IT CENSUREN NÄRMAR SIG

EU tar efter Kina när det gäller censur
 
Att Kina har censur på internet det vi vi, det är känt , men inget vi engagerar
oss i, vi har ju vår yttrandefrihet..
 
Liknande censur förekommer även i andra länder, som Iran, Egypten mm,
det är också väl känt, men inte heller något vi engagerar oss i, vi har ju vår
yttrandefrihet.
 
ÄN SÅ LÄNGE.
 
Clean IT låter väl trevligt, ungefär som att tvätta bilen, Clean Car.
 
Men det är inte som att tvätta bilen, och det är inte trevligt heller, det
är väldigt otrevligt.
 
Kanse inte så överraskande att det är otrevligt, då det är ett projekt inom
EU.
 
Som många andra projekt inom EU, otrevliga de också ,handlar Clean IT
om att begränsa yttrandefriheten och öka det demokratiska underskottet.
 
Men man vill från EU sida gå mycket längre, väldigt mycket längre. Den censur
man planerar att införa är mycket långtgående.
 
Utkastet till förslag om begränsningar i yttrandefriheten innehåller många inslag,
som inte hör hemma i en demokratisk federation., för dit är vi ju på väg.
 
Men det är kanske det som är själva poängen med den planerade censuren,
besvärliga medborgare ska inte tillåtas framföra störande synpunkter på
resan till den federation de inte vill ha.
 
Efter intryck från Kina mm föreslås en rad åtgärder, mycket långtgående:
 
- Polisen ska få befogenheter att stänga webbsidor utan beslut från åklagare eller
   domstol
-  Staten ska kunna blockera misshagliga sajter
-  Social nätverk ska kunna blockeras
-  Material på nätet ska förhandfiltreras
-  Operatörer som skyddar kunders integitet ska kunna stoppas
-  Operatörer som förbinder sig att följa Clean IT ska få förtur
 
Vad förtur innebär i sådana här sammanhang det vet vi, andra kommer inte in över-
huvudtaget.
 
Att kunna stänga misshagliga sajter, tänk vad praktiskt som nätet utvecklats,
Inte behöva lyssna till en enda kritisk synpunkt, det politiska ledarskapet blir
lika lätt som det är i Kina.
 
Varför inte ta steget ut när vi ända ska ta efter Kinas odemokratiska system.
 
Kör ut de få stridsvagnar vi har på torgen, så att folk lär sig hålla tyst även på
gatan. Begriper de inte vinken går det ju att köra över dem.
 
Om allt detta har vår ansvarsfulla Alliansregering inte sagt ett ord, ingen annan heller
för den delen.
 
Detta kan ju bara tolkas som att Alliansrgeringen ser dessa begränsningar som
välkomna.
 
Det förvånar inte,b lir man rasist så fort man öpnnar "truten" är det lika bra att ta steget
ut och stänga "truten", halvmessyrer brukar inte bli framgångsrika.
 
Innan rätten att uttrycka sig helt försvinner borde kanske vi medborgare väga in
detta inför nästa val.
 
Varför inte rösta på ett parti, som säger sig värna om demokratin.
 
Fast det är nog bäst att förvissa sig om att det inte stannar vid "säger", och då
lär man få leta länge efter någon att rösta på.
 
 
Tycks stå högt i kurs
AE
 

POLITIK ÄR ATT VÄLJA, SMÅ GÖR FÖRE STÖRRE

Human invandringspolitik på tvärtomspråket
 
Tvärtomspråk är ju något man vanligtsvis förkippar med små barn.
 
Nu erfar man att detta tvärtomspråk används flitigt för arr dölja det man
inte vill visa, och i vissa kretsar tycks det vara bäst att dölja det mesta.
 
Tvärtomspråket blir det normala för vissa, bland annat politiker.
 
Det humana blir inhumant och det inhumana blir humant, men vad
gör det när man själv sitter på makten och avgör vad som är humant
eller inhumant.
 
Alla invändningar kan ju tystas med att vederbörande är rastist och det vill
ju ingen vara.
 
Debatten de senaste dagarna visar tydligt på detta tväromspråk.
 
En tvååring, med en tryggfamlilj utvisas för att man inte kan hitta hennes
mamma.
 
En medelålders man, ofta våltäktsbenägen och omdefinierad till sk ensam-
kommande barn och hemmahörande i avlägset land, blir OMBEDD att komma
till Sverige för att han UPPGER sig att han inte kan hitta sin "mamma".
 
Men det är klart, en viss skillnad finns det, i det första fallet lär man inte hitta mamman,
i det senare fallet dyker "mamman" och ett antal andra upp ganska så nära efter det
att PUT beviljas.
 
Men vad gör det att man ljuger och använder tvärtomspråk och gör det humana in-
humant och tvärtom, när man är ansvarsfull och anser sig ha rätt att bestämma vad
andra ska tycka.
 
Det finns exempel på andra ansvarsfulla politiker i modern tid, som ansett
sig ha rätt att bestämma vad andra ska tycka, det har som regel inte slutat
så bra.
 
Vi får väl hoppas att historien inte upprepar sig utan att slutet här blir lite bättre,
trots att Fredrik Reinfeldt anser sig ha rätt att bestämma vad andra ska tycka.
 
Om de inte tycker som han, då är det bra.
 
 
Snart är jag så stor att jag får komma till Sverige
AE
 
 
 
 
 
 

CIRKUS SVERIGE

Sanning eller konsekvens
 
Sverige utvecklas allr mer till en cirkus.
 
Är man inte själv drabbad och om man bortser från att ytterst allvarlga
fel begås, både av det ena och andra slaget, kan man ju ha riktigt roligt.
 
 
Utvisningen av tvåringen till Franrike är ju tragisk, ytterst tragisk,
och borde inte ha blivit aktuell.
 
Men tydligen har Sverigedemokraterna tagit över Migrationsverket
och då blir det som det blir, man inrikatr sig hänsynlöst på de allra
minsta, som inte ens kan gå ut på gatorna och demonstrera.
 
För det kan ju inte vara Alliansregeringen som står bakom allt detta,
beslut om Migrationsverket och utformning av lagar hur man aska agera.
 
Nej, det är omöjligt, det måste vara de rasistiska Sverigedemokraterna.
 
Men alldeles bortsett från detta agerar berörda myndigheter, som om det yt-
tersta syftet är att tillhandahålla underhållning.
 
Migrationsverket tycks känna sig kränkta, för att alltfler kommit till insikt om
att verket styrs av idioter, som får direktiv för sin verksamhet av idioter.
 
Nu försöker man skylla ifrån sig, och det är då det tragiska blir lustigt, fast
även beklämmande, ytterst beklämmande.
 
Man menar att socialförvaltningen i Lund inte letat efter mamman och
därför ska man utvisa tvåringen till Frankrike.
 
Man får väl utgå ifrån att de skämtar, att utvisa en tvåring från Sverige
för att man inte hittar tvååringens mamma.
 
Ska det ligga någon form av logik i detta utslag av skämtlynne kan man utgå
ifrån att ett antal 10 000 tals sk ensamstående skägg bär iväg till Afganistan.
 
För de hävdar ju också att man inte kan hitta deras "mamma".
 
Men bortsett från detta vill Socialförvaltningen haka på den skämtsamma linjen
och menar, vi har visst letat efter mamman genom att efterhöra hos olika amba-
sadder, om de vet var mamman, som ingen vet var hon är, är.
 
Socialförvaltningen i Lund anklagar då Migrationsverket för att ljuga, när man
skämtar.
 
På förfrågan vilka ambasser man tillfrågat får ma besked om att det är "statshemlig-
heter" som inte får yppas.
 
Men bakåtsträvare och främlingsfientliga rasister, man får väl anta det är Jimmie
Åkesson och en del andra suspekta personer, har kollat upp detta.
 
Och det visar sig nu att Socialförvaltningen inte alls efterforskat mamman hos "olika
ambassader" i vart fall inte de som kan tänkas vara aktuella.
 
Kanske man efterforskat hosa mbassaden i Nepal, vem vet, men i vart fall inte hos de
ambassader, som kan vara aktuella.
 
Visst är det lustigt.
 
SOCIALFÖRVALTNINGEN L LUND TYCKS LJUGA NÄR DE HÄVDAR ATT MIGRA-
TIONSVERKET LJUGER.
 
Men det är förstår inte lika lustigt att desssa komletta idioter, rakt av komletta idioter,
ska avlönas av offentliga medel och tillåtas utöva makt i Sverige.
 
Mycket tyder på att Sture Bergwall får lämna Säter.
 
Det kan då uppstå lediga platser på lämpligare ställe för vissa.
 
 
Man bereder plats för Migrationsverket
och Socialförvaltningen i Lund.
AE
 
 
 
 

SAMHÄLLE SOM ERODERAR

Säkerhetstjänsten är ute och reser, igen
 
Det kan man lungt påstå, i dubbel bemärkelse, och en del av dessa resor
tycks hypotekiska.
 
De som vill minnas FOI och dess bulvan minns att mängder av fel begicks,
mängder av chefer och politiker ljög om allt som gick att ljuga om och lite
till.
 
För att låtsas ta ansvar tillsatte man några låtsasutredningar, som
ledde fram till att ingen gjort fel, när alla visste att alla gjort fel, och
ingen ljög när alla visste att alla inblande ljög.
 
Hela Världen slogs inte med överraskning, alla visste  förväg att även denna
låtsasutredning skulle medföra att ingen som gjort fel hade gjort fel.
 
Det är den typen av agerande Fredrik Reinfeldt, mannen med ansvar och
som beskriver sig själv som mentakt handikappad, beskriver som ansvars-
tagande.
 
Det är till att beksriva ansvarstagande på ett lite speciellt sätt, för att uttrycka
sig lite försiktigt. Osama Bin Laden giller den typen av ansvar, också.
 
Nu dyker det upp lite besvärande omständigheter, i allt väsentligt rent komiska
men även med allvarligt inslag.
 
Alla vet att FOI fick 250 000:- som de inte fick, som man satte i ett bulvan-
företag man inte visste fanns.
 
Nu visar det sig att dessa 250 000:- överlämnades till FOI mottagare från säker-
hetstjänsten MUST på ett speciellt sätt:
 
Det överlämnades i en papperskasse i form av 500 sedlar.
 
För att ingen skulle få veta att FOI fick de 250 00 de fick men inte fick.
 
Nu visar det sig att genierna vid MUST tydligen haft kunskap om att sådant måste
bokföras, och tycks då ha blivit besvärande.
 
Inte kan man bokföra att 250 000 lämnas över till någon som hävdar att veder-
börande ej fått 250 000:- trots att alla vet att han fått 250 000:-, hur skulle det se
ut.
 
Krismöte på MUST och geniknölar gnuggas, simsalabim kommer man fram till en fiffig
lösning.
 
Vi bokför det som om det är resor och hotellnotor, då är det ingen som upptäcker
det.
 
Underlag i form av kvitton mm får väl antas som statshemligheter eftersom sådan inte
kan ha funnits överhuvudtaget.
 
Gott råd till alla företagare som fifflar med skatten, skriv dit hotellnotor och rese-
kostnader.
 
Skulle Skatteverket gnälla åberopa FOI som rättspraxis, för det måste ju vara OK
när FOI gör det och ingen reagerar.
 
 
FÖR DET HAR JU INGEN GJORT.
 
Uppgifterna tycks så besvärande så nu får man väl anta att Fredrik Reinfeldt och övrigt
anhang inte ens vågar tillsättat en låtsasutredning.
 
För att åberopa Fredrik Reinfeldt, vi mentalt handikappade medborgare har de poli-
tiker vi förtjänar.
 
 
Vad har dom för moral där borta i Sverige,
egentligen, här tycks jag ligga i lä
AE
 
 
 

EU LEDARE SOM LJUGER

Europeisk och svensk tillväxtpakt
 
I budgeten utlovas satsningar på tillväxt, genom satsningar på forskning mm.
 
Den minnesgode erinrar sig att motsvarande köfte lämnas av EU:S ledare i
början av sommaren. Man utlovade att avsätta 120 milj euro för just forskning,
småföretagande mm.
 
I EU budgetutskott, som har insikt i ekonomin, såg man detta löfte som sk falsk
fernissa och menade att det var lösa löften och att handkskakningar framför ka-
meror såg bra ut.
 
Det visade sig också senare att tillväxtpakten bara var luft, tom avsaknad av
luft.
 
Det skedde i stället bantningar inom forskning, innovation och övriga om-
råden, där man sagt man skulle avsätta 120 milj euro för att skapa tillväxt.
 
Falsk fernissa, lösa löften mm.
 
Detta föranleder socialdemokraten Göran Färm, också verksam i detta EU ut-
skott att hävda:
 
Utskottet är enigt om att EU ländernas ledare gick ut med löften de inte
tänkte hålla.
 
Har man verkligen inte viktigare saker för sig inom EU än att framföra sådana
självklarheter och sådant som redan är väl känt.
 
Det vet väl alla att EU ländernas ledare både inom EU och i sina egna länder
går ut med löften som de inte tänker hålla.
 
 
Här tycks man ha ambitionen att uppfinna hjulet på nytt.
 
Däremot skulle det vara överraskande om EU ländernas ledare någon gång
höll ett löfte de lovat hålla.
 
 
Rådgivare inom EU
AE
 
 

DUBBELMORAL ELLER INGEN MORAL ALLS

Sverige tycks leva lite vid sidan av
 
På den tiden Sovjetunionen fanns odlade landet sin egen verklighet. Det
andra hade uppfunnit hade Sovjet uppfunnit och passade inte kartan ri-
tade man om den.
 
Man var bäst på allt, tom bättre än imperialisterna.
 
Sverige hade på den tiden kära och nära kontakter med Sovjetunionen
och andra kommunistdiktatorer och tycks ha på verkats av detta.
 
Helt oberoende av omständigheterna i Världen är vi "världsetta",
"världsledande" och "bäst i världen" på allt som finns att vara
bäst på.
 
Tom bättre än imperialisterna från USA, som har uppfunnit mycket av det
vi använder och är världsledande på att använda.
 
Vi tycks leva i en egen värld och tar inte intryck av någon, inte någon
överhuvudtaget, vi kan allt bättre än alla andra.
 
Andra måste beskriva detta för att man ska förstå hur befängt det blivit. Ett
bra exempel, hävdas det, är den svenska debatten kring förra presidentvalet
i USA. Vi visste vilken president som skulle bli vald och kunde sedan abso-
lut inte förstå varför en annan blev vald.
 
Den då aktuella amerikanske ambassadören i Sverige följde denna debatt
och beskrev sedan sin tid i Sverige med:
 
Det var som att leva i ett parallellt universum
 
Han utvecklade detta med att hans uppfattning är att vi i Sverige skapar oss
en egen sanning och en egen uppfattning och även om den går på tvärs med
alla uppfattningar i världen finns det alltid en röd tråd:
 
Sverige är världsledande
 
Jan Scherman skriver i Dagens Industri om ett annat "parallelt universum" som
finns i Sverige.
 
Gårdsförsäljning av vin och alkohol ses som acceptabelt i andra länder men i
Sverige är det ett folkhälsoproblem. Han menar då:
 
Märkligt att försäljning av vin på en gård är ett folkhälsoproblem om System-
'bolagets hemkörning av vin till dörren inte är ett folkhälsoproblem.
 
För att komma fram till denna intellektuella härdsmälta utgår man ifrån begreppet
 
TILLGÄNGLIGHET
 
Paralella universum i kombination med hjärnstillestånd.
 
Den invandrarpolitik vi för är också ett tydligt, mycket tydligt, exempel på en helt av-
vikande uppfattning och politik vi för i Sverige, jä'mfört med alla andra länder.
 
Det man i andra länder ser som problem ser vi i Sverige som nettotillskott,
det man i andra länder  får tala om får vi i Sverige inte tala om.
 
Den nuvarande debatten angående presidentvalet tycks följa samma mönster. I
Sverige har vi bestämt att Obama kommer att väljas om, medan man i USA  inte
har tillgång till samma säkra underlag som vi i Sverige har.
 
Mycket av det som ryns under begreppet "Paralella universum" skulle ju också
kunna kallas för dubbelmoral, men sådant förekommer självfallet inte.
 
Inte i landet som vet bäst i allt.
 
 
AE
 
 
 
 

SÄTER FLYTTAR STURE BERGWALL

Släpp fångarna fria och lås in ledningen
 
Detta tycks vara en motiverad åtgärd efter Säterledningens senaste manöver
i Bergwall ärendet.
 
När jag gjorde min värnplikt hade jag en plutochef, med mycket charm och som
var omtyckt. Men som var "lite" slarig med vissa sker. Vid ett tilffälle fic vi inte
tillfälle att byta smutstvätt på sätt som skulle ske varannan vecka. Vi klagade
över detta och fick genast respons på denna klagan. Vi fick ställa upp i korri-
doren med våra sk persedelpåsar ,på två led genom olika processer fick vi
internt byta "påsar" med varandra två gånger.
 
Efter detta upplöste plutonchefen vår pluton med orden "Nu har NI ingen anled-
ning att klaga, nu har Ni bytt tvätt, inte en gång, utan två gånger".
 
Hans polularitet gjorde att vi tog detta med jämnmod.
 
Frågan är om ledningen på Säter är lika polpulär.
 
I vart fall försöker man sig på en repris av det som beskrivs ovan.
 
Sture Bergwall har under en lång tid utsatts för omfattande restriktioner, de flesta
bedömare hävdar att detta är en ren hämnd för att han vågat ha synpunkter på de
övergrepp Säters ledning utsatt honom för.
 
Bland annat har man förvägrat honom en undersökning, som visar hans nu rådande
mentala hälsa. Man behandlar honom utifrån de bedömningar som gjordes när han
var djupt neddrogad.
 
Hans advokat har därför begärt att han ska få flytta till en annan anstalt dels för att
kunna få den vård han har rätt till, dels för att inte bli utsatt för fortsatta övergrepp.
 
Efter att ha stretat emot länge tillmötesgår nu Säters ledning en förflyttning.
Han får flytta upp en trappa till nästa våning.
 
Säters ledning ser sig som generös och menar:
 
Sture Bergwall har begärt att få flytta, nu har han fått flytta och nu ska han
vara nöjd.
 
De flesta vet inte var Säter ligger, men man får väl utgå ifrån att det inte ligger i
Sverige,
 
Det borde vara helt omöjligt.
 
Troligen ligger det någonsstans i Somalia, eller kanske Etiopien.
 
För i Sverige kan det ju inte ligga, inte när vi är världsbäst på allt.
 
Chefsöverläkaren på Säter tuggande cat
AE
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister önskar en del av Er
väkomna till en ny vecka.
 
Under de senaste dagarna har det inträffat händelser som bekräftar att vår
politik har varit framgångsrik.
 
Alliansregeringen har under våra 6 år vid makten haft som mål att skapa så
stora spänninga och splittringar i landet som möjligt.
 
Vi ser nu att denna ansvarsfulla politik bär frukt på många områden.
 
Rapporteringen de senaste dagarna har mycket kretsat kring utvisningen av
ettåringar och tvååringar. Alliansregeringen har ingen del i detta, då Migra- tionsverket står utanför Alliansregeringen ansvarsområde.
 
Det inte många känner till är att det är det främlingsfientliga partiet Sverigedemo-
kraterna, som driver Migrationsverket och som är ansvariga för dessa grymma ut-
visningar.
 
Om Alliansregeringen haft ansvar för denna vrksamhet skulle detta aldrig ha hänt,
men vi ser med tillfredsställelse ändå på att det sker, då vi därmed mobilisera stör-
re krafter mot SD samtidigt som splittringarna i samhället ökar.
 
Alliansregeringen har också varit framgångsrik på ett annat område. Vi noterar nu
att antalet unga män, som saknar arbete, aldrig har varit större. Antalet har under
vår mandattid ökat med 50 %, en framgång vi inte vågade räkna med.
 
När vi utformade vår regeringsförklaring hade vi inga förväntningar om att vi skulle
kunna lyckas åstadkomma så stora spänningar under så kort.
 
Vi hoppas att få fortsatt förtroende för denna politik och vårt mål är att ingen ung
man ska ha arbete.
 
Framgången med denna satsning har varit så stor att Alliansregeringen måste om-
definiera viss retorik vi använder. Ett av våra mål har varit att ingen, utom vissa för-
stås, ska stå utanför sammhället, och känna utanförskap.
 
Att känna utanförskap är viktigt, och vi säkerställer nu att många känner detta.
 
Det ökade antalet unga män utan arbete, en stor framgång i sig, medför dock pro-
blem när man använder detta begrepp.
 
Alliansregeringen har därför beslutat att ge begreppet utanförskap en ny innebörd,
på samma sätt som moderater blev socialdemokrater.
 
Utanförskap ska framöver innebär att man som ung man har arbete, och vi strävar
som sagt efter att detta utanförskap ska upphöra.
 
Även på ett annat område har vår ansvarsfulla politk ökat ordentligt, och detta har
märkts tydligt de senaste dagarna. Tyvärr har ökningen varit så framgångsrik att
media inte tycker att det är intressant att rapportera om dessa framsteg längre.
 
Men faktum är att Alliansregeringen lagt ner stor möda på, att i samförstånd med
Miljöpartiet, så många skolor, dagis och fritidshem ska eldas upp som möjligt. De
senare dagarna ser vi resultatet av denna ansvarsfulla och framgångsrika politik.
 
Vi kommer därför att träffa nya överenskommelser med Miljöpartiet för att ta kunna
snabba upp denna process, att elda upp alla dessa byggnader.
 
Jag känner mig som ansvarsfull statsminister stolt över att under så kort tid ha p-
stadkommit så stora spänningar och splittringar i samhället och hoppas att Ni kära
medborgare delar denna stolthet och glädje.
 
 
AE

EUROPAS BYFÅNAR

Fast byfåne är nog för snällt
 
Det tycks bli att vanligare att man i övriga Europa benämner oss svenskar
som Europas byfånar.
 
Det blir allt svårare att argumentera emot. Med en statsminister som
beskriver sig själv och drygt halva befolkningen som mentalt handi-
kappade blir uppförsbacken lite väl brant.
 
Fast det tycks finnas något ännu värre än byfånar i vårt avlånga land, och
dessa varelser tycks i stor utsträckning ha hamnat på Migrationsverket.
 
Man släpper in allt tänkbart och otänkbart, våldtäktsmäm från Afrika, Irak och
Afganistan. mördare och allsköns kriminella, det är bara att komma hit och
ta för sig.
 
Dokument och pass talas det inte om , det är sådant som förutsättes ha
"förkommit". Den ena rövarhistorien är värre än den andra. Ingen ska behöva
gå miste om Paradiset, så allt accepeteras.
 
Identiteter är av underordnad betydelse, pass tappas och nya pass säljs.
 
Omvärlden ser på med allt häpnare ögon, och värre saker än Europas
byfånar börjar nu höras.
 
Fast för små barn gäller inte detta med pass, då är pass viktigt. väldigt viktigt,
det är till och med så viktigt att babysar blir utvisade om de inte har pass.
 
Härom dagen fick vi höra att stora, starka Migrationsverket orkade ge sig på en
tvååring för att utvisa henne till Frankrike.
 
Groteskt, otroligt groteskt.
 
Idag får man höra att stora starka Migrationsverket också orkar och vågar ge
sig på en ettåring.
 
Man skickar ett brev till ettåringen och upplyser ettåringen om att hon ska
ha lämnat landet inom 4 veckor.
 
Ettåringens familj är från Irak, mamma, pappa och äldre syskon har upphålls-
tillstånd och pass. Ettåringen är född i Sverige, men har inget pass, och ska nu
utvisas :
 
För att hon inte har pass som inte Iraks ambassad uppger sig kunna ställa
ut.
 
Migrationsverkets linje är inte helt lätt att följa.
 
En afrikan, som ljuger varifrån han/hon kommer, som saknar pass och
övriga dokument kan komma hit och ta för sig.
 
Då behövs inget pass.
 
En ettåring född i Sverige, med familj i Sverige med uppehållstillstånd blir ut-
visad för att ettåringen inte har pass.
 
Då behövs pass.
 
Är det någon som kan förstå något av detta överhuvudtaget.
 
Men en sak förstår man, jobbar man på Migrationsverket i ledande befattning,
då ska man nog ta byfåne som en komplimang.
 
 
Migrationsverkets ledningsgrupp
AE
 

KULTUREBB

De 10 små negerpojkarna
 
Sagan om de 10 små negerpojkarna tycks påminna om den svenska kulturen.
 
Negerpojkarna blev allt färre, så småningom bara återstod en
negerpojke, på samma sätt som inslag efter inslag i den svenska kukl-
turen försvinner så att det snart knappast finns några inslag kvar.
 
Vi svenskar har ju länge längtat efter att bli av med dessa kulturella inslag,
som vi under lång tid varit slavar under.
 
Hur många har egentligen velat sjunga psalmer, fira skolavslutning i
kyrkan, hissa midsommarstång, dricka snaps till midsommar samt ett
antal andra barbariska inslag.
 
Inte många, och dessa hittar man inom rasistiska och främlingsfientliga
kretsar.
 
Lyckligstvis fortskrider denna utveckling på ett för alla positivt sätt.
 
Det senaste kulturella framsteget är då att Ishockeyförbundet förbjudit
att man får sjunga nationalsången vid matchvinster.
 
Ett klokt beslut, hur kan någon överhuvudtaget ha kommit på iden att man
ska sjunga nationalsången, helt befängt, rasistiskt och främligtsfientligt.
 
Att sjunga nationalsången, det är sådant som Sverigedemokraterna kan
hålla på med, inte vi upplysta och främlingsvänliga medborgare.
 
Det tycks nu tas ytterligare steg i denna upplysta utveckling.Många hävdar
att det är rasistist och främlingsfientligt att den svenska flaggan får visas i
samband med olympiader, många uppges känna sig kränkta.
 
Regeringen uppges nu komma med ett förslag om hur den svenska flaggan
ska ersättas vid Olympiader och bett om förslag från olika grupper.
 
Ett förslag, som tycks ha goda möjligheter att segra, är förslag från Malmös
starke man, Ilmar Repalu.
 
Han förslår att den svenska flaggan i samband med Olympiader ska er-
sättas med Hamas flagga med motiveringen.
 
Det är först då hela Sverige har möjlighet att bli som Malmö.
 
Denna motivering uppges ha gjort intryck på regeringen, som på andra sätt
försöker verka i den riktningen, och som här ser en möjlighet att skynda på
utvecklingen
 
Sagan om negerpojkarna tycks jämförbara även i ett annat avseende.
 
Numera får man ju inte säga det ordet heller, lika lite som man får hylla
sin barbriska kultur.
 
Det finns olika uppfattningar om vad som är framåtskridande och bakåtskridande.
 
 
Ett minne blott ?
AE
 

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade Statsminister hälsar en del av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag hoppas att dagen blir bättre än gårdgaen, för nu känner jag mig bekym-
rad.
 
Gårdagen och dagen dessförinnen kretsade mycket kring utvisningen av
en tvåårig fransk flicka. Denna debatt bygger på vanföreställningar och visar
att de flesta har ringa eller ingen förståelse för hur vi politiker arbetar. Jag ser
detta som en ytterligare bekräftelse på att de flesta av Er är mentalt handikap-
pade.
 
Vi politiker känner att vi är utvalda ledare och detta reser särskilda krav på
oss. Vi måste bland annat ägna åt oss det stora frågorna och överlåta till
andra att ägna sig åt de små frågorna.
 
Skulle någon annan än en politiker försöka sig på att ägna sig åt stora och
viktiga frågor sätter vi effektivt stopp för sådant.
 
Som stora frågor ser vi bland att försöka hitta förklaringar och ursäkter till att
kriminella begår grova brott, så att de kan undslippa straff.
 
En annan stor fråga är att skärpa lagen inom vissa områden så att sk heder-
värda medborgare inser att alla lagar måste följas.
 
En annan stor och viktig fråga är att vi politiker måste säkerställa vår för-
sörjning efter det vi avslutat våra politiska uppdrag. Det har visat sig, att få
av oss har den kompetensen att de kan få jobb på den fria marknaden.
 
Detta leder in på avvisningen av den 2 åriga franska flickan. Den stora frågan
här är att göra något åt den massiva invandringen, som skapar allt större och
allt större problem.
 
Tyvärr har vi själva målat in oss i ett hörn, som för med sig att vi inte kan åtgärda
det vi vet är fel, utan vi måste fortsätta att hävda att det som är fel är rätt.
 
För att ändå kunna visa handlingskraft måste vi just inom detta områda ägna
oss åt de små frågorna, som vi kan klara av, i stället för att ägna oss åt de
stora frågorna, som vi inte kan klara av.
 
Och alla vet ju hur lätt det är att utvisa en tvåring som ännu inte kan prata, det
väger lätt jämfört med de svårigheter det innebär att utvisa de som bör utvisas.
 
Samtidigt är vi tacksamma för att det dyker upp ett och annat utelämnat minder-
årigt barn, som gör det möjligt för oss att visa handlingskraft.
 
Samtidigt förstår ju alla hur mycket viktigare det är att utvisa en 2 åring, som
bott hela sitt liv i Sverige, än att utvisa andra barn, sk ensamkommande barn,
som aldrig bott i Sverige.
 
Dessa visar dessutom samma handlingskraft som Alliansregeringen, de ljuger
om sin ålder på samma sätt som vi ljuger när det är något vi vill dölja.
 
De våldar ocKså ofta sin omgivning, både andra män och sk svennehoror, på
samma sätt som Alliansregeringen våltar sin omgivning, bland annat arbetslösa
och sjuka.
 
Så jag utgår ifrån att alla förstår hur viktigt det är att just denna 2 åriga flicka
inte får stanna i Sverige.
 
AE
 
 

BLIR DET EN "BJÖRKLUND" IGEN

Helt galen i två ändar
 
Sverige sticker ut när det gäller invandringspolitiken  något alldeles
förfärligt.
 
Det finns inget land i Världen, som kommer i närheten av att ta emot
så många invandrare.
 
Alla är välkomna, utan eller med papper, med sanna eller lögnaktiga
historier om sin bakgrund.
 
Alla är välkomna, krigsförbrytare, terrorister, terroristsympatisörer, mördare,
våldtäktsmän, tjuvar, banditer mm mm, name it.
 
Hälften av svenskarna tycker detta är vansinne, hälften är tillsagda att
tycka det är bra.
 
Alla andra länder, som inser vilka problem det innebär, tycker att vi bedriver
en vansinnig invandringspolitik.
 
Ju mer kriminella , ju större splittring , desto bättre, en helt galen värld,
man undar om den kan bli galnare.
 
Den tycks kunna bli galnare.
 
När paragrafryttare och andra galningar i Sverige åberopar lagar för att
ta hit andra galningar i obegränsade mängder, så lyckas man med att vara
ändå mer galen, men åt andra hållet.
 
En 2 åring klarar man av att utvisa, och tvååringen ska utvisas.
 
Till varje pris, och här gäller paragraferna.
 
Ingen vet var mamman är, en familj som är beredd att ta hand om henne, aldrig
varit i det land som hon ska utvisas till.
 
Men utvisas ska hon, till varje pris, till ett land, Frankrike, där hon inte varit
och vars språk hon inte kan.
 
Migrationsverket tycker att det är viktigt att hon ska få möjlighet att återförenas
med sin mamma.
 
En mamma som övegivit sitt barn, som hörde av sig sist för ett år sedan
och som ingen vet var hon är.
 
Men då får väl franska myndigheter ta hand om henne.
 
Menar Migrationsverket, som inte beaktar att det finns en familj som vill
ta hand om henne, i Sverige.
 
Vart tar den fria rörligheten vägen i detta fall.
 
Allsköns slödder, som stjäl, snattar, våldtar, misshandlar mm, you name it, får
tillgång till Sverige och allt det vi kan tillhandahålla, you name it.
 
Den fria rörligen är helig, men dock inte för en tvåring.
 
Som har en familj, som vill ta hand om henne, som inte stjäl och har för sig.
 
Tänk att det finns ett land som har den uppfattningen att paragrafrytteri
är överlägset sunt förnuft och som tillåter obegränsad invandring av all-
sköns kriminella men som kompenserar detta med att utvisa små barn
som inte har anhöriga.
 
På sätt och vis är det ju en prestation, att ta in för många av sådana som inte borde
komma hit och utvisas för många av de som borde få stanna.
 
Paragrafrytteri framstår ju nästan som något positivt när man följer detta
ärende.
 
Ska Jan Björklund göra en "Björklund" igen`? Han brukar ju rycka ut när han
bedömer att han kan plocka poäng, med att hävda i vissa fall., och bara då det
gäller att kunna plocka poäng.
 
När föräldrar utvisas menar han att barnen ska få vara kvar, då de inte har
"valt sina föräldrar".
 
Här har ju barnet inga riktiga föräldrar, så inte kan detta barn ha valt sina för-
äldrar.
 
Hallo, hallo där, Jan Björklund, här har Du ett barn som inte valt sina för-
äldrar, vart tog Du vägen.
 
Det finns röster att vinna, kom fram och släng ur Dig lite floskler.
 
Nu är nog oddsen ganska stora att 2 åringen får vara kvar hos familjen som
sagt sig vilja ta hand om henne, uppståndelsen har blivit för stor.
 
Men att beslutet att utvisa 2 åringen överhuvudtaget tagits visar att Sverige
inte är det land det borde.
 
Håller Migrationsverket fast vid sitt beslut  att utvisa 2 åringen har vi det defintiva
beviset.
 
Jan Björklund har gjort en "Björklund " igen.
 
Kom igen, flickan har inte valt
sina föräldrar
AE

ETT RIKTIGT DÅRHUS ?

En bra beskrivning av vårt kära land Sverige ?
 
Mycket tyder numera på att vårt kära gamla land Sverige blivit just dårarnas
paradis och ett tillhåll för dårar av både inhemsk och utrikes härkomst.
 
Dårskapen tycks ha satts i system och tycks till och med på vissa håll,
inkl vissa myndigheter, vara meriterande.
 
Dårskap som merit, mycket tyder alltså på det, för många av dårarna får höga
poster och blir höga chefer.
 
Nu har ett antal kronofogdar vaknat och upptäckt att det finns en värld. Man
har nu upptäckt att det förekommer dåraktiga affärer med beslagtagna ciga-
retter, och där dårarna på Kronofogdemyndigheten är ett viktigt sk redskap.
 
Beslagnatagna cigaretter ska säljas och säljs av Kronofogdemyndigheterna,
de auktioneras bort och priserna blir ofta låga, mycket låga.
 
Priserna blir till och med så låga att priset understiger det beskattnings-
värde som är kopplat till cigaretterna. Om köparen väljer att elda upp
cigaretterna blir han berättigad att återfå beskattningsvärdet som då
överstiger vad han gett.
 
En exempel visar att en köpare gett 12 milj kr för ett parti, där beskattnings-
värdet uppgick till 19 milj kr. Köparen valde att åka till förbränningen och elda
upp rubbet, för att därefter  utkvittera 7 milj från Skatteverket, skattefritt.
 
7 milj kr skattefritt för ingenting, det är ju bättre än att råna en bank.
 
Men det är ju beklämmande att vi ska bli rånade av Kronofogdemyndigheten
och Skatteverket på detta närmast idiotiska sätt.
 
Och Skatteverket, vad tycker man där om denna genila affärside.
 
Man tycker den är bra, för lagen öppnar upp för denna möjlighet.
 
Att lagen medger ett upplägg av denna karaktär är ju en total bekräftelse
på att vi lever i dårarnas paradis.
 
Hur kan då saker och ting utvecklas till att bli så idiotiska och galna.
 
SVARET ÄR LÄTT ATT GE, STYRS ETT LAND AV IDIOTER OCH LAGAR
I DET LANDS SOM STYRS AV IDIOTER UTFORMAS AV ANDRA IDIOTER
DÅ BLIR OCKSÅ RESULTATET IDIOTISKT.
 
Enkelt som en plätt som det heter.
 
Inte blir något bättre av att Statsministern i det land som tydligen styrs av dårar
beskriver sig som mentalt handikappad.
 
Då behöver man inte råna banker, då räcker det att legalt råna Skatteverket.
Och rånarana är ju i gott sällskap, sedan många år ägnar sig ministrar och
rikdsdagsmän åt legala rån när de låtsas att inte arbeta när de arbetar för
att få avgångsvederlag de inte är berättigade till.
 
Så man ska ju inte bli förvånad, med sådan föredömen ska man inte förvänta
sig något annat.
 
Om nu Skatteverket tycker att detta upplägg är så genialt borde ju någon i detta
makabra sällskap kunna komma fram till iden att Skatteverket själva utnyttjar
detta.
 
Varför bolagiserar inte Kronfogdemyndigheten en del som får ägna sig åt
att köpa cigaretter från den andra delen av Kronofogdemyndigheten för att
sedan kvittera ut en skattefri vinst från Skatteverket.
 
Då får ju i alla fall vi medborgare behålla dessa pengar, även om vi fortfarande
befinner oss i dårhuset.
 
Men man får väl vara annat än dåre för att komma fram till att detta upplägg
är bra, för lagen är sådan, och sedan inte kunna komma fram till att det finns
möjligheter att bolagisera inom Kfm.
 
Men det är klart, det är nog bäst att man inte kräver för mycket av dessa som är
satta att representera medborgarnas intressen.
 
Men man borde kanske kunna begära lite, lite grann, bara en liten, liten
smula, då skulle sådant här inte förekomma.
 
 
Talesman för Skatteverket
AE
 
 
 
 
 

SCHWEITZ MILITÄRT HOT MOT SVERIGE ?

Útgör Schweitz ett hot mot Sverige
 
Tydligen är det Scweitz försvarsförmåga som avgör utformningen av vårt
lands luftsvar.
 
Försvarspolitik kan ju bli riktigt underhållande med en Statsminister
som beskriver sig som mentalt handikappad och en Försvarsminister
som ser Schweitz som det främsta militära hotet mot Sverige.
 
Utgår man ifrån att vi lever i en rationell värld går det ju inte att komma fram
till en annan slutsats, om man inte är mentalt handikappad förstås.
 
När det gäller den ekonomiska biten har ju Alliansregeringen varit väldigt
tydlig.
 
Med de tillskott man nu beslutat om ryms en anskaffning av SUPER
Jas inom den militära anslagsramen.
 
Att en del bedömare, vissa med militära och säkerhetspolitiska kunskaper,
kommer fram till en annan slutsats, finns ingen anledning att fästa avseende
vid, vad går upp mot en handlingskraftig och regeringsduglig Alliansregering,
som leds a en statsminister som beskriver sig som mentalt handikappad.
 
En kombination som är helt outstanding, här räcker det inte med insikts-
fulla argument, floskler och avsaknad av kunskaper får i stället styra
Sveriges säkerhet.
 
Redan tidigare har Alliansregeringens agerande väckt viss förvåning, ordet
bör ses som ett kraftigt understatetment.
 
Man tillsätter en försvarsutredning av bara moderater.
 
Redan här börjar man undra om inte Fredrik Reinfeldts beskrivning av sig själv
är korrekt.
 
Sedan fattar man beslut om att anskaffa SUPER Jas innan försvarsutred-
ningen ens börjat  arbeta.
 
Fredrik Reinfeldt måste bara ha rätt i sin beskrivning av sig själv.
 
Men när den intellektuellt välutrustade försvarasministern tar till orda börjar man
sväva på målet.
 
Det tycks som om hotbilden redan fanns utkristalliserad så att man inte be-
hövde invänta  försvarsutredningens rapport.
 
Mycket tyder på att det är så och Försvarsministern har också definierat det mili-
tära hotet.
 
OM SCHWEITZ FÖRSTÄRKER SITT MILITÄTA LUFTFÖRSVAR GENOM ATT
ANSKAFFA SUPER JAS MÅSTE VI OCKSÅ ANSKAFFA SUPER JAS.
 
Annars behöver vi inte anskaffa SUPER JAS.
 
Det kan inte sägas tydligare, Schwietz utgör det militära hotet. Man skulle haft en
viss förståelse  om man angett att det funnits ekonomiska avväningar bakom
detta resonemang, men det är ju redan avfärdat med att anslagen räcker..
 
Sedan kan ju kanske andra bedömare komma fram till en annan ståndpunkt.
 
Finns det inget större hot än Schweitz kanske vi inte ska ha ett försvar över-
huvtaget
 
För det kan väl inte vara på det visat att Alliansregeringen med den ansvarsfulle
Statsministern ljugit för oss alla, igen är bäst att tillägga.
 
Det kanske inte har med försvarspolitik att göra överhuvudtaket, och då behövs
ingen hotbild eller något sådant trams.
 
DET KANSKE "BARA" ÄR REN OCH SKÄR INDUSTRIPOLITIK DÄR REGERINGEN
VILL GYNNA GODA KOMPISAR I VISSA FÖRETAG PÅ SAMMA SÄTT SOM TELIA
VILLA GYNNA VISS FAMILJ I UZBEKISTAN.
 
Men då kanske det inte ska belasta Försvaret överhuvudtaget ??
 
Och man kanske bör hitta en annan benämning, industristastning framstår som bättre
än försvarssatsning.
 
MEN BEAKTANDE AV ATT AVSIKTEN DÅ ÄR ATT GYNNA SAAB OCH DESS ÄGARE
KANSKE DET FINNS ÄNNU BÄTTRE BESKRIVNING.
 
Varför inte korruption ? Nej, det går inte, det finns ju inte i Sverige.
 
Miljöpartiet som enda parti tycks ha genomskådat detta spektakel och att kopplingen till vår
egen anskaffning till ett eventuellt köp av Schweitz bevisar att det är ett industriprojekt.
 
Sanning från Miljöpartiet och lögner från Alliansregeringen, man får väl kanske vänja sig
vid det mesta.
 
 
Visst blir man uppgiven
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNIE LÖÖF SER SIG SOM STATSMINISTER

Annie Lööf analyserar
 
I dag har Dagens Industri ett reportage om Annie Löff, där hon analyserar
Centerpartiets kris.
 
Annie Lööf och analysera, det verkar så där i förbifarten en svårsmält
kombination.
 
I reportaget menar Annie Löff  "jag har börjat bygga en stabil grund för Center-
partiet", vilket då medför att hon menar att en sådan inte funnits innan hon bör-
jade bygga en sådan.
 
Intressant, mycker intressant, tänk att detta parti har kunnat verka i
Alliansen utan att ha haft en stabil grund.
 
Man undrar vad Maud Olofsson känner när hon nu får veta att partet saknat
en fast grund under hennes ledning och att Annie Lööf nu rättar till detta.
 
Förmodligen ingen bra dag för Maud Olofsson.
 
Annie Lööf menar vidare att som ledare får man ta kritik ibland och det får man
då hantera, menar hon.
 
Det uppges att hon "off record" gjort tillägget att det där med kritik gäller
bara när kritiken riktas mot andra , då kan hon hantera den. Men när hon
själv får kritik springer hon och gömmer sig och hänvisar till kritiken mot
Tillväxtverket och den kritik som senare kom mot Näringsdepartementet.
 
En självbild i reportaget och en annan självbild i verkligheten, någon förvånad,
det rör ju sig om en politiker.
 
Annie Löff menar också att hon är en person med "is i magen".
 
Med hänsyn till de uttalanden hon gör med jämna mellanrum är det väl
till att vara tacksam att hon har något någonstans.
 
Centerpartiet ligger idag för det mesta under 4 % spärren, och detta motiverar
Annie Lööf med att man inte varit tillräcklig tydlig.
 
Annie Lööf ska nog akta sig för att vara tydlig med partiets politik, eller
avsaknaden av en sådan, då lär 3,3  bli ännu mindre.
 
Finns det inget att vara tydlig om ska man nog inte vara alltför tydlig med detta.
 
Ambitionen är det inget fel på, hon menar att partiet ska bli en dominerande kraft
i svensk politik.
 
På det humoristiska planet kan man ju skratta sig fördärvad åt detta men det
finns en allvarlig dimension, som skrämmer.
 
SOM SKRÄMMER NÅGOT ALLDELSES FÖRFÄRLIGT.
 
Fattar hon beslut i för landet viktiga frågor med denna verklighetsförankring,
då har vi medborgare anledning att vara rädda.
 
RIKTIGT ORDENTLIGT RÄDDA OCH DÅ ÄR 3,3 % 3,3 % FÖR MYCKET.
 
Hon förtydligar denna verklighetsfrånvaro genom att klarlägga att hon tror det är möj-
ligt att Centerpartiet blir det största partiet i landet.
 
På vilken institution hittar man personer med denna verklighetsfrånvaro, för någon
diagnos måste väl ändå föreligga här ?
 
Man får väl anta att Fredrik Reinfeldt och Dy Nya Socialdemokraterna bävar inför 2014,
Annie Löff som statsminister.
 
Då framstår ju till och med invandringspolitiken som bra.
 
 
Statsministerkandidat
AE
 
 
 
 
 
 
 

TELIA OCH DESS VD KORRUPTA ?

Telias VD går Regeringens ärenden
 
Staten som störste ägare har ansvar för att säkerställa att Telia följer ägar-
direktiv och verkar i ägarnas anda.
 
Detta gör man med besked och därför har inte ägaren anledning att ut-
trycka missnöje med Telias ledning, och det gör man inte heller.
 
Telia verkar helt i ägarens anda,  man helt bortser från all etik och all
moral, samt ljuger i alla lägen.
 
Man gör också som ägaren när det krisar till, man tystar de som kan vara
obekväma.
 
Telias ledning, med ägarens förtrogne VD, tystade alla mellanchefer som ville
gå till botten med affärerna i Uzbekistan, precis som Alliansregeringar tystar
alla obekväma, exempelvis som skedde i vapenaffären medaudi Arabien, mut-
härvan med Gripen samt ett antal andra affärer.
 
Så Alliansregeringen har ingen anledning att vara missnöjd med att Telia
är korrupt, att Telia ledning ljuger, att Telia ledning tystar all berättigad kri-
tik eller att Telia saknar all etik och moral.
 
Telia agerar helt i ägaerns anda.
 
Och man uttrycker inget missnöje med ledningen heller, bara att Telia själv ska
gå till botten med vissa frågor som man borde ha gått till botten med för 4 år sedan
men valde att inte gå till botten med.
 
Vilket den störste ägaren tyckte var bra, allt i ägarens anda, ljug och tysta
kritiker.
 
Men nu dyker det upp besvärande omständigheter, som tycks ligga utanför ägarens
möjligheter att manipulera och ljuga bort.
 
Korruptionsutredningen i Schweitz är en sådan, men det återstår att se vart den
leder.
 
Mer besvärande är de röster som nu börjar höras just i Ubekistan.
 
Allmänt görs det gällande att Uzbekistan är ett av de mest korrupta länderna
i världen och det får till mycket innan man börjar känna sig obekväm med
korruption i olika former.
 
Alliansregeringen har förklarat Sverige fritt från korruption, vare sig det förekommer
eller inte. Strategin är enkel och tydlig.
 
Mutor och korruption förekommer inte i Sverige och förekommer det så är det
inte mutor och korruption för att det sker just i Sverige.
 
Det ger bra statistik.
 
Nu börjar ledare och bedömare i just Uzbekistan känna sig obekväma med att Telia
i Sverige ägnar sig åt korruption som drabbar Uzbekistan.
 
Ledare i Världens mest korrupta land känner sig obekväma med att landet utan
korruption är så korrupterat att det drabbar landet med Världens störtsa korrup-
tion.
 
Hade det gällt ett annat land än Sverige är det högst sannolikt att alla larmklockor satts
på högsta läge.
 
I Sverige får vi nog utgå ifrån att Telia gjort allt rätt och skänkt pengar till "rättmätiga"
ägare som är bulvaner, men det behöver vi ju inte låtsas om.
 
VÅRA POLITIKER KAN JU FORTSÄTTA ATT LJUGA SOM VANLIGT OCH LÅTSAS
ATT VERKLIGEN LIGGER NÅGON ANNANSTANS.
 
Dagens Industri berör detta perifert idag när man tar upp att bulvanföretaget egentligen
handlat med licenser och frekvenser, som är STULNA, stulna av landets ledare och
stulna från landet Uzbekistan.
 
DI menar att när då Telia handlar med denna stulna egendom kallas det normalt för
häleri.
 
MEN DET GÄLLER NATURLIGTSVIS INTE OM DET SKER I SVERIGE OCH I TELIA.
 
 
Uzbekistans bild av Sverige
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade Statsminister hälsar en del av
Er välkomna till en ny dag.
 
Antalet att hälsa välkomna tycks bli färre för var dag, det svenskvänliga partiet
går framåt, och snart tycks tången inte räcka till.
 
Andra faktorer som medför att antalet som välkomnas blir allt mindre, är
rådande opionssiffror och att allt fler inte tycker som jag.
 
Alliansregeringen har haft flera krismöten där vi diskuterar hur vi ska hantera
att så många av våra mentalt handikappade medborgare har vanföreställningar
i den meningen att de inte tycker som jag.
 
Vi har framgångsrikt lyckats tysta alla som inte tycker som Alliansregeringen
genom att regelmässigt använda motargument som rasister och främlingsfi-
entliga.
 
Däremot har vi inte lyckats att få alla mentalt handikappade att tycka rätt. Här
återstår mycket att göra.
 
Vanföreställningarna tycks också breda ut sig och de framstår tydligt i den kritik
som framförs mot Telia för dess agerande i Asien.
 
Staten är störste ägaren i bolaget och vi har ett ansvar för att det utvecklas i den
riktning vi som ägare finner lämpligt.
 
Näringsdepartemant utövar därför ägarstyrning och vi känner oss trygga med att
Telia följer denna styrning.
 
Det som försvårar debatten är att många tycks tro att Telia skulle vara underkastat
några etiska eller moraliska krav.
 
Detta är helt fel, Telia är instruerat att agera i ägarens anda, vilket innebär att man
fullständigt ska bortse från allt som kan hänga samman med etik och moral.För
ägaren går makten före allt och för Telia går girigheten framför allt.
 
För att säkerställa att girigheten går före allt och att etik och moral inte smyger sig
in i organisationen har vi tillsatt en för detta särskilt lämplig VD.
 
Alliansregeringen är medveten om att även mentalt handikappade medborgare kan
bli medvetna och att det då uppstår vanföreställningar.
 
För att förebygga detta har Alliansregeringen tillsammans med sina större företag,
främst Vattenfall och Telia, heft regelbundna övningar i krishanteringar. Vi ser
nu att dessa övningar bär frukt när vanföreställningar kommer till uttryck.
 
Temat under dessa krishanteringsövningar är detsamma som när regeringskansliet
har krishanteringsövningar.
 
Ljug så mycket som möjligt, även om det är tydligt att det är en lögn
 
Och med detta vill jag önska de flesta av Er en trevlig helg.
 
 
AE
 
 
 
 

DET OBSKYRA TELIA

Telia visar Regeringens rätta skepnad
 
Uppståndelsen kring Telia affärer är på sina håll ganska stor, men vissa
håll vill man få det att framstå som att den är stor.
 
SvD skriver idaf om affären och innehållet i den borde få ett antal Allians-
kramare att vakna upp.
 
Näringsutskottet avser höra med Telia om de föjer sina etiska regler.
 
Detta får nog ses som en undanmanöver för att få det att framstå som
att någon som borde vara upprörd, inte är upprörd men låtsas vara det.
 
Det är ingen hemlighet, Telia har inga etiska regler överhuvudtaget, därför
finns det inga etiska regler att följa.
 
Samarbetar man med olika länders säkerhetstjänster för att tysta oliktänkande
i olika diktaturer framstår det som märkligt att bara nämna ordet etik.
 
Och allt detta sker med ägarens välsignelse, ansvarig minister låtsas nu
vara överraskad och låtsas vara upprörd. Detta har man känt till länge
och välsignat. Det blev känt för 4 år sedan och välsignades av Staten som'
störte ägare.
 
Och det ska vara på detta viset så det är inget konstigt att Staten välsignar detta.
 
Enligt Alliansregeringen ska det inte finna några som helst begränsningar
i företags sätt att välja hur de ska agera, oavsett hur obskyra de är, det är
själva grundbulten i Alliansregeringens näringspolitik och vi kommer att
få se mer av detta.
 
Hade det inte varit välsignat hade man tidigare gjort något.
 
Det enda som kan hinda denna är utveckling är att de etiska förespråkarna blir
så många att en etisk och ansvarsfull regering kan väljas.
 
Vissa inslag i rapporteringen är avsedda  att vilseleda. Telia hänger upp hela sitt
agerande på att man lämnat pengarna till en "rättmätid ägare" som haft "mandat"
att företräda bolaget.
 
Samtidigt erkänner man att det troligen fanns någon annan som stod bakom den
som företrädde bolaget rent formellt.
 
Telia har gjort affärer med en bulvan och vetat om detta och den störste ägaren
har vetat om detta. Alla i denna krets anser att det är OK att göra affärer med ett
bulvanföretag som har till uppgift att plundra ett lands tillgångar, där landet ifråga
leds av en diktator.
 
OCH DÅ SKA NÄRINGSUTSKOTTET FÖLJA UPP OM TELIA FÖLJER SIN ETISKA
REGLER.
 
Är man bara dum själv eller utgår man ifrån att alla andra är dumma ??
 
Telia uppger sig ha gjort en noggrann undersökning och har till synes inte hittat det alla
andra hittat.
 
Men Telia har säkert gjort en noggrann undersökning, och har säkert hittat det alla
andra har hittat, men som man uppger sig inte ha hittat.
 
Man vill bara inte säga vad man hittat, för då hade man inte kunna göra affären,
 
Att bara använda ordet etiskt i dessa sammanhang är skamlöst.
 
Ovanpå detta visar det sig nu att de affäresmässiga riskerna är stora i landet, en annan
opearatör har kastats ut därför att diktatorn vill ha ut operatören.
 
Telia har alltså betalt 2 200 000 000 till en bulvan för en diktator och riskerar sedan
att åka ut ur landet om diktatorn blir på dåligt humör, vilket kanske kan stillas med
ytterligare 2 200 000 00 till en 22 årig bulvan i Gibraltar.
 
SvD är hyfsat tydlig i sin analys och menar:
 
Ledningen är inkompetent eller cyniskt kalkylerande.
 
TÄNK OM SvD HAR FEL, TÄNK OM DET ÄR BÅDE OCH.
 
Det mesta tyder på det.
 
Och det sker med Statens välsignelse och ansvarig minister låtsas upprörd.
 
Nu vet vi vad Alliansregeringen avser när man beskriver sig själva som ansvars-
fulla.
 
 
Kan en regering framstå som mer naken ?
Telia ska vi bara inte prata om
AE
 
 
 

HÖSTBUDGETEN

Förväntade och icke förväntade reaktioner
 
Presentationen av höstbudgeten ger ju självklart upphov till olika reaktioner,'
en del oväntade och en del förväntade.
 
BT har idag ett inslag där man följer upp dessa reaktioner.
 
En förväntad reaktion kommer från den moderate riksdagsmannen Jan Ericsson.
Denne är känd som megafonen, som under sin manadattid inte tänkt en självstän-
dig tanke.
 
Det är därför ingen överraskning att han nu agerar som megafon för Anders Borg
och mantrar: Den starkaste ekonomin i Europa.
 
Aningslös som han tycks vara tillägger han att det inte är en slump.
 
Det är ingen slump OM vi har en stark ekonomi, allt annat skulle ha varit synner-
ligen märkligt.
 
Om en regering tillträder med ett visst skattetryck och en viss välfärd föreligger en viss
nivå på styrkan i de offentliga finanserna.
 
Om alla transferreringssystem förblir på samma nivå och inte tillåts följa BNP utveck-
lingen eller till och med sänks uppstår positiva effekter på de offentliga finanserna. Om
skattetrycket i princip blir oförändrat, fortfarande Världens högsta, kvarstår denna posi-
tiva effekt.
 
Men det kanske är svårt för en megafon att förstå dessa självklara samband.
 
Men kanske kan tom en megafon förstå ett enklare men likartat samband.
 
Em en familj med viss given inkomst och med vissa utgifter börjar råna sina
grannar och samtidigt slutar att betala sina räkningar, uppstår postiva effek-
ter på hushållets ekonomi.
 
Den blir starkare, och det kanske även en megafon kan förstå.
 
Så megafonen Jan Ericsson har rätt, det är ingen slump att de offentliga finans-
erna är starka.
 
Chefsekonomen på Nordea visar däremot en oväntad reaktion, till synes mycket märk-
lig.
 
Hon tycker att det är märkligt att Regeringen gått från att prata om hängslen och livrem-
mar till att bli mest optimistisk i hela Europa.
 
En chefsekonom vid Nordea som inte känner till att det är val 2014, det är märkligt.
Och som dessutom tycks tro  att Regeringen har någon annan vision än att vinna
valet, och att då sanning och annat får stå tillbaka, det är märkligt.
 
Ordföranden i SACO visar en viss begränsning då han bara ser till skattesystemet som
det utvecklas i reformen och i övrigt.
 
Han menar att skattesystemet eroderet till en schweizerost.
 
Man kan ju tycka att en chef för SACO, akademiskt bildad och allting, borde kunna
lyfta blicken lite mer.
 
Skottlossningar varje dag. ökat antal mord för varje dag, världsrekord i våldtäkter,
kaos i skolan, allt sämre skolresultat, laglösa förorter, unga och barn som mår allt
sämre mm mm mm.
 
Då är det inte skattesystemet som eroderat.
 
Det är samhället som eroderat.
 
 
Hur långt kan något erodera,
det vet vi inte än, men vi kan ana
AE

ETT KORRUMPERAT SIDA

Aningslöshet, i bästa fall, styr landet
 
SvD har idag ett inslag om SIDA Generaldirektör, som tycks ha en stor be-
nägenhet för att begå oegentligheter, där nära vänner "råkar" vara inbland-
ade.
 
I andra länder benämns sådant korruption, men inte i Sverige, för där
förekommer inte sådant.
 
Skönt, då kan ju goda vänner fortfarande tillsättas på höga poster.
 
SIDA tillsatte en hög post, där vederbörande fick en extremt hög lön, som
vad avser nivån avvek från alla andra löner på SIDA.
 
Varför löner blev så hög har ett svar. Den som anställdes var en kusin till
Generaldirektörens man och sådana ska ju ha högre löner än alla andra.
 
I vart fall i Sverige där korruption inte finns.
 
Generaldirektören ursäktar det hela med att hon inte skötte rekryteringen.
 
Hon hade bara föreslagit vederbörande och skrivit under anställnings-
kontraktet.
 
Skönt att det inte finns korruption i landet, men lite tråkigt att det finns General-
direktörer, som inte borde vara Generaldirektörer.
 
Genraldirektören, som inte borde vara Generaldirekörer, tycker också om att
upphanda i strid mot upphandlingsregler. Stora upphandlingar råkar då vara
riktade till en sk när affärskontakt.
 
Skönt att det inte finns korruption i Sverige.
 
Direktupphandlingen ifråga stoppades i sista stund av en korruptionsledare
och då är Generaldirektören nöjd, mycket nöjd. Hon menar:
 
Jag är nöjd, vi kör med öppna kort.
 
Vad Generaldirektören inte tycks vara medveten om är att det finns andra
kort, även öppna sådana, än mannens kusin och nära affärsbekanta.
 
Sådet är inte säkert att alla är nöda, vi väljare som avlönar dessa kort är kanske
inte nöjda.
 
Att Generaldirektörer tillsätts på en enda merit, att vara kompis med någon mi-
ister, är väl känt.
 
Men det känns tråkigt att alla dessa ministrar tycks ha hamnat i så dåliga
sällskap.
 
De tycks bara ha kompisar som är korrumperade och inkompetenta.
 
Hur kan detta komma sig, borde inte våra ministrar ha kompisar som inte är korrupta
och inkompetenta.
 
Det finns många gamla visa ordspråk, ett av dem är.
 
Säg mig vem Du umgås med så ska jag säga vem Du är.
 
 
Den svenska modellen
AE
 
 

DAGENS HÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Hälsning till Det Sovande Folket
 
I dag önskar Er ansvarsfulle och mentalt handikappade Statsminister Er särskilt
hjärtligt välkomna till en ny dag, i vart fall de flesta av Er.
 
Vi i Alliansregeringen har inte kunnat sova alls i natt.Efter att ha fått ett så fint
mottagande vid budgetpresentationen blev vi så imponerade av oss själva att
vi blev helt lyriska.
 
Vi hade aldrig kunnat föreställa oss att väljarna så oreserverat skulle acceptera
en så total omsvängning i vårt politiska program.
 
Först spara, spara och hävda ansvar, ansvar och sedan stimulera, stimulera och
bryta överskottsmål, bryta överskottsmål
 
Vi trodde aldrig att det skulle gå att genomföra utan stora protester, men det
gick, och det gick över förväntan.
 
Vi är därför mycket nöjda idag och jag personligen ser detta som en bekräftlese
på att min beskrivninga av väljarna, som mentalt handikappade, framstår allt mer
som helt rätt.
 
En och annan kritik har antytt av vi inte är konsekventa och sanningsenligt.Den
kritiken vill jag kraftigt tillbakavisa.'
 
Alliansregeringen är tvärtom mycker konsekvent, alla våra åtgärder syftar till att
gynna redan gynnade och att skapa så stora spittringar i samhället som möjigt
så att väljarna inte har utrymme att kritiskt granska vår politik.
 
Beträffande sanningsenligheten har vi aldrig hävdat att Alliansregeringe talar
sanning. Tvärtom bygger hela vår olitik på att vi ljuger hela tiden. Hur skulle det
se ut om vi talade sanning, då skulle vi inte vinna ett val.
 
Per Slingerman leder detta framgångsrikt.
 
Som ledstjärna har Alliansen därför lite skämtsamt skapat en ny slogan som be-
skriver hur vi ser på vår politik.
 
Gårdagens sanning är inte dagens sanning.
 
Vi måste ju vinna alet och kunna utöva makt, det är et vi eftersträvar, inget annat.
 
Då behöver vi inte heller några visioner.
 
Vår uppskattade gruppledare i Riksdagen, Anna Batra Kindblad, ber att få framföra en
hälsning till Er och önskar därför alla sina obegåvade lantisar en God Morgon.
 
Med denna hälsning kommer jag att fortsätta dagen med att vara imponerad av mig
själv, och Anders Borg förstås.
 
Men det senare behövs kanske inte, han är i stånd att kunna vara imponerad av sig
själv
 
 
AE

UNDERSKATTAD POLITIK

Eric Ullenfån igen
 
Eric Ullenfån tycks haft en riktigt dålig dag.
 
Någonstans i denna diffusa hjärna tycks det ha dykt ett tvivel, visseligen
liet men ändå tvivel, på att den förda politiken inte är helt rätt.
 
Han menar nu att man kanske underskattat probemen det innebär
att ta hit sk ensamkommande kriminella skäggbarn
 
 
Andra länder i Europna uppger sig vara tacksamma för att Eric Ullenfån
underskattat detta problem, då får dessa själva mindre reella problem.
 
Alla ensamkommanade kriminella skäggbarn kommer till Sverige
och lyfter bidrag och skapar problem.
 
Kanonbra tycker de, självkalrt, tar Sverige hand om detta slipper vi det.
 
Ett problem man tycks ha underskattat, är dessa kriminella skäggbarns
ålder.
 
Detta innebär att när någon, sett genomsnittligt, uppger sig vara 15 år, så är
vederbörande ungefär 30 år, sett till genomsnittet.
 
Enannat betydligt allvarligare underskattnng är hur sk svenskhoror drabbas.
Eric Ullenfån har tidigare tyckts haft uppfattningen att dessa sk svensk-
horor ska få betala det pris de får betala.
 
För att inte problemet med ensamkommande kriminella skägg ska över-
skattas
 
Man kan ha olika uppfattningar i dessa frågor, men en sak är tämligen klar.
 
Eric Ullenfåns kompetens kan inte underskattas.
AE
 
 
 

SVARTA SEPTEMBER

20 september då kulissen föll
 
Den 20 september 2012 påminner mycket om den dag muren mellan Öst-
och Västtyskland föll.
 
Dessförinnan hade många svenskar åkt till Öst Tyskland och förundrats
över det Öst Tyska undret.
 
Det finns inga medborgare i andra länder som i dag reser till Sverige och
förundras över det svenska undret.
 
Men mängder av svenska politiker reser land och rike runt och beskriver
det svenska undret, världsledande i allr och lite till, ungefär som dåvar-
ande Öst Tyskland gjorde.
 
Nu tycks den sista bastionen falla, den 20 september kan komma att beskrivas
som den dag då muren till Sverige föll, alla som vetat hur det låg till vågar nu
kanske säga hur det låg till.
 
Landet utan korruption
 
Visst, Lars Nyberg och Cecilia Edström på Telia tycker nog så fortfarande, de
har säkert inte märkt att muren fallit.
 
Och med hänsyn till moralen och etiken hos svenska politiska ledare får de säkert
sitta kvar och övertyga oss andra om att muren inte fallit.
 
Rättsystemet
 
De flesta är idag medvetna om att rättssystemet inte alltid en garant för att rättvisa
skapas och det kan ha sina brister, det ligger i sakens natur.
 
Men, tycker de flesta, Högsta Domstolen måste väl ändå i sista ändan garantera
att allt går rätt.
 
För att bli justitieråd måste man väl ha någon form av merit.
 
Nej. här är muren kvar, Högsta Domstolen garanterar inte att man får rätt, tvärtom
tycks vissa justieråd garantera att allt blir fel.
 
Göran Lambertz.
 
De som normalt inte läser expressen bör läsa Expressen idag. Den 20/9 2012 är
den dag det visade sig att rättssystemet fallerat, fallerat till 100 %.
 
Den som läser Expressen den 20/12 2012 kan inte komma till en annan slutsats
att i vart fall ett justieråd upprätthåller en tjänst i Högsta Domstolen, trots att
han bevisligen drabbats av intellektuell härdsmälta samt sedan många år lider
av en extremt omfattande omdömeslöshet.
 
Frågan uppkommer nu hur någon kan vara så extremt inkompetent att Göran Lambertz
utses till ett av landets högsta ämbeten inom rättsväsendet.
 
Svaret är att det är vår ansvarsfulla, handlingskraftiga och regeringsdugliga Allians-
regering.
 
När ett justieråd drabbats av menalt stillestånd och agerar som om han vore mentalt störd
borde vederbörande väl kunna ersättas.
 
Nej inte i Sverige och man ställer då frågan varför.
 
Vår ansvarsfulla, handlingskraftiga och regeringsdugliga Alliansregering anser att
Högsta Domstolen ska ha ledamöter med extremt dåligt omdöme och som drabbats
av hjärnstillestånd.
 
Hur kan det överhuvudtaget vara möjligt.
 
Inte svårt att svara på, har man en statschef som beskriver sig själv som mentalt handikappad
bör man inte bli  förvånad om kriminella vänner utses till myndighetschefer och idioter med
hjärnstillestånd utses till justiteråd.
 
Av debatten att döma tycks ända de första stenarna ha rämnat, än återstår att Den Store
Ledaren får lämna arenan.
 
Först då kan det öppnas upp möjligheter till att demokratin i Sverige går samma väg
som den gjorde och gör i forna Öst Tyskland.
 
 
Var lika väl sedd och beundrad som Fredrik
Reinfeldt nu är, tänk att vi inte 50 år senare
vet bättre.
 
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS SJÄLVBILD

Fredrik Reinfeldt beskriver sig själv
 
Många har under åren förundrats över att en i demokratiska val vald Stats-
minister kan bete sig och uttrycka sig som han gör.
 
Vi minns då han i strid mot grundlagen valde att inte representera alla med
borgare, med motiveringen att han inte ville ta i dem med tång.
 
Vi minns när han avfärdade demokratiska yttringar i samband med FRA lagen
att vi väljare hade vanföreställningar.
 
Vi minns att han har ägnat sig åt och ägnar sig åt ekonomisk brottslighet, genom
att slumpa bort offentliga tillgångar.
 
Vi minns att han underblåser politisk förföljelse av oliktänkande, det är helt OK menar
han att misshamdla oliktänkande med kniv mm.
 
Vi minns att han underblåser judeförföljelser i Sverige.
 
Vi minns att han försöker splittra landet genom att skapa så mycket motsättningar
som möjligt.
 
Vi minns att han avfärdat sin riksdagsgrupp med "vad tror Ni att Ni är" när de inte
tyckt som han tyckt de bör tycka.
 
Vi minns att han anser den svenska kulturen som barbarisk och vill ersätta den
med stenkastning och våldtäkter så fort som möjligt.
 
Vi vet alltså ganska mycket, men en sak tycks vi inte veta.
 
Varför ser en i demokratisk ordning vald statschef, på samma sätt som Hitler
gjorde, sina medborgare som statister och fiender.
 
Vi tycks inte behöva fundera över detta längre, Fredrik Reinfeldt beskriver sig själv
på ett sätt som gör det lättare att förstå varför han agerar som han gör.
 
Han beskriver sig själv som mentalt handikappad.
 
Nu hukar nog de mesta, som aldrig vågar säga vare sig det ena eller det andra
men detta är inte farligt att framföra.
 
DETTA ÄR FREDRIK REINFELDTS BESKRIVNING AV SIG SJÄLV.
 
Normalt har man ju svårt att sättan tillit till vad han säger, men här talar det mesta
för att hans beskrivning av sig själv är korrekt.
 
I sin bok Det Sovande Folket beskrev Fredrik Reinfeldt alla som trodde på den sk
svenska modellen som mentalt handikappade.
 
Nu är det Fredrik Reinfeldts främsta valargument att man ska tro på och värna
om den svenska välfärden.
 
Då måste väl han vara mentalt handikappad ??
 
Man måste nog vara mentalt handikappad för att komma fram till en annan slut-
sats.
 
 
Jag tycker också att alla är mentalt
handikappade som inte tycker som jag,
jag tog inte heller i dem med tång, jag
gasade ihjäl dem
AE
 
 
 
 
 
 

TELIA STÖJDER DIKTATOR EKONOMISKT

Telia imponerar
 
Efter att ha sett Uppdrag Granskings program om Telias affärer med andra
korrupta individer, slås man av ett antal omständigheter.
 
Det är blan annat lättare att förstå varför Telia inte blev den framgångsrika
folkaktie den var tänkt att bli.
 
Ett telecomföretag år 2012, som verkar över hela världe, som har en
kommunikationschef som inte kan kommunicera.
 
Det är klar att det inge går.
 
Sällan har man sett en kommunikationschef framstå som så oproffsig. En
en enda fråga kunde /ville besvars, floskler upprepadesgång på gång.
 
Att ändå kunna verka så högdragen och överlägsen och arrogant är
ju nästan imponerande.
 
Det mesta tyder på att självbilden är lite förvriden.
 
Men i ett avseende imponerade kommunikationschefen, riktigt ordent, och
här slog hon nästan Statsministern.
 
Under en kort intervju kunde hon nästan säga "rättmätig" lika många
gånger som Statsministern säger "jag tar ansvar".
 
Inte dåligt.
 
Fortsättningen kommer att bli intressant, oddsen är ganska tydliga.
 
EN VD som säger sig komma att avgå om Uppdrag Granskings uppgif-
ter är korrekta, men som inte kommer att avgå när de visar sig korrekta.
 
Och som kommer att motivera detta med att han tar sitt ansvar genom att
stanna kvar och ta ansvar för det han inte tar ansvar.
 
Och en störste ägare som säger sig komma att gå till botten med detta
om inte Telia går till botten med detta.
 
Och som inte kommer att gå till botten med ågot alls när Telia inte går till
botten med något alls.
 
Vive La Swede.
 
Den enda störningen i denna affären tycks vara utredningen i Schweitz, men den
går säkert att klara ut genom att hävda att Schweitzarna är mentalt handikappade,
den varianten är ju Fredrik Reinfeldt bra på.
Telias VD med byxorna nere,
men vad gör det, inget

INTELLEKTUELL HÄRDSMÄLTA I HD

Med lite inslag av humor
 
De mail Göran Lambertz skickat till kretsen sopkvasten mm kan ju bara
tyda på en enda sak.
 
Justiterådet Göran Lambertz har drabbats av en intellektuell härd-
smälta, en total sådan.
 
Detta hindrar inte att hans mail konversation har komiska inslag, humorn
finns tydligen kvar även om hjärnan är borta.
 
I mail till Sopkvasten menar han att man inte ska gå på Justieministern utan
förbugå henne med tystnad och tilläger:
 
Så småningom kommer hon att börja säga klokare saker.
 
Det lättar ju upp stämningen ordenligt, justieministern säga kloka saker, det är
ju inte det första man tänker på annars.
 
Justierådet har ju varit väldigt tydlig med att han vet allt bättre om Quicks skuld
eller oskuld än alla andra. Därför uppger han sig villig att debattera om detta men
bara under vissa reservationer:
 
Jag vill inte debattera med advokaten Thomas Olsson (Bergwalls advokat)
för han är mer insatt i ärendet.
 
Jag vill bara debattera med de som inte satt sig in i ärendet.
 
Och denne Göran Lambertz är justieråd.
 
OCH DENNE GÖRAN LAMBERTZ LÅTER DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGE
RINGEN SITTA KVAR SOM JUSTIERÅD.
 
Nu behöver man inte längre fundera över varför en del domar blir som de blir.
 
Nu vet vi varför.
Justierådet tänker
AE
 
 
 

MOBBNING I SKOLAN

Skolledningar eroderar tryggheten för barn
 
Man kan idag i BT läsa hur en 6 åring upplever sin skolstart.
 
Slagen med en bandyklubba, fastbunden vid en gunga och blivit utsatt
för stenkastning.
 
Det har också varit oroligt och stökigt i klassen.
 
Eleven i fråga har av föräldrarna upplevts fara så illa att barnets morföräldrar
känt sig tvungna närvara i skolan.
 
Rektorn, som hävdar att säkerhet och trygghet är det viktigaste i skolan, vidtar
självfallet krafttag, får man väl utgå ifrån.
 
Krafttag vidtas, men krafttag kan som känt variera, och här består krafttagen att
inte kommunicera med föräldrarna och att hävda att anslagen minskat och att
inga pengar finns för extra åtgärder.
 
Om en sexåring blir utsatt för det ovan nämnda är det ingen resursfråga över-
huvudtaget, det är en ledningsfråga och/eller en kulturfråga.
 
Detta kan bara förekomma på en skola som har en rektor som inte ska vara
rektor och där en viss kultur ges rätten att överskrida normal anständighet.
 
Sedan är det lika sjävklart att ökade resurser, om de satsas rätt är bäst att tillägga,
kan göra en bra skola bättre och en dålig skola mindre dålig.
 
Här är det uppenbart ledningen som inte fungerar eller anser att det ska vara
på detta viset, av kulturella skäl.
 
I dagarna kom en larmrapport från en skola i Alvesta, där hade föräldrarna begärt
att en rektor skulle entledigas.
 
Där var det också stökigt och oroligt.
 
Unga flickor kallades varje dag för svennehora, slampa och fitta av en känd
viss lite grupp.
 
Den aktuelle rektorn var här ganska öppen med sin åsikt och tillbakavisade all
form av kritik med motiveringen.
 
Våra elever får lära sig att leva med att andra kulturer har ett annat sätt att
uttrycka sig.
 
När umgänget i skolorna får utformning som i dessa fall framstår det nästan som
obegripligt att det får passera med strunt som kulturella skillnader och att resurser
saknas.
 
I ett avseende har dock rektorn rätt, resurs saknas på ett område.
 
Det saknas en rektor.
 
Det finns också anledning att fundera över vad det är för underliga värdegrunder som
gör att ansvariga politiker och deras förvaltningar tillsätter rektorer som verkar, eller
inte verkar, på detta sätt.
 
Och dessutom låter dem vara kvar, när de verkar, eller inte verkar, som de gör.
 
Men det kanske är lättare att skriva ner värdegrunds planer och skriva nationella
handlingsplaner mot mobbning, än att se till att skolorna får rektorer som är rek-
torer.
Rektorskonferens mot
mobbning i skolor
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle statsminister hälsar de flesta av Er välkomna till en ny spännande
dag.
 
Vi i Alliansregeringen tycker att alla dagar är spännande och vi förundras lika
mycket varje dag, över att Ni har förtroende för oss.
 
I den mån Alliansregeringen har en politik, som sträcker sig längre än till att få
behålla makten, vill vi inte att den förs ut.
 
Även om de flesta av Er är mentalt handikappade är risken ändå stor för att Ni
ska bli kritiska till vad som sker, om Ni förstår vidden av de förändringar vi har
ambitionen att genomföra.
 
Vi i Alliansregeringen har därför skapat en speciell retorikgrupp, ledd av Per
Slingerman, som har till uppgift att föra Er bakom ljuset.
 
Vi talar därför nu hellre om det halvfulla glaset än det halvtomma, det låter
mycket bättre. Det är ocksåd denna retorik som ligger bakom vår slogan
"det ska löna sig att arbeta".
 
Det låter mycket bättre än att öppet tala om att alla bidrag och ersättningar sänks
efter hand.
 
Som de flesta av Er känner till har vi nu skapat ett reformutrymme, där vi kan dela
ut allmosor till olika grupper som vi vill ska rösta på Alliansen.
 
Man kan få intryck av att det är Alliansens förtjänst att detta reformutrymme skapats
och det är också Alliansens förtjänst.
 
Det sker en årlig tillväxt som gör att vår BNP ökar. Samtidigt har Alliansen tryckt ner
alla bidrag och ersättningar så att dessa inte kunnat följa tillväxtutvecklingen. På
detta fiffiga sätt har vi skapat starka offentliga finanser.
 
Genom att vår retorik varit mycket framgångsrik har det varit svårt att förstå vad som
hänt, så jag vill göra en jämförelse som är lättare att förstå.
 
När vi sänker alla bidrag och ersättningar  och bibehåller världens högsta skattetryck
är det självfallet så att de offentliga finanserna blir starka. Det är samma verkan som
skulle uppstå om ett hushåll började råna sin grannar och sluta betala alla sina räk-
ningar, då skulle också hushållets ekonnomi bli stark.
 
Anders Borg har starkt medverkat till att vi kunnat föra denna retorik så framgångsrikt.
Varje gång han  övertygande  säger att våra offentliga finanser är starka ger detta ut-
slag i opinionen, mindre vikt är om det är sant.
 
Tyvärr ser vi nu tecken på att alltfler börjar fårstå vad som ligger bakom vår tidigare
framgångsrika retorik. Tidigare har vi känt att vi kunnat luta oss tillbaka genom att de
flesta av Er är mentalt handikappade, men det verkar inte räcka längre.
 
Alliansregeringen kommer därför att öka sina ansträngningar att försämra resultatet
i skolorna, så att Ni medborgare blir allt okunnigare och begriper allt mindre.
 
Vi räknar då med att vår retorik återigen ska kunna bli lika framgångsrik.
 
Med denna hälsning vill jag önska många av Er en fortsatt God Dag.
 
 
Jag är inte mentalt handikappad, det är
bara Ni som är mentalt handikappade
AE
 
 

STOPP FÖR ALLA ANSLAG TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN ?

 
 
Sedan ¨många år är vi vana vid att resurser avsätts i aldrig sinande
strömmar för åtgärder, som inte leder någonvart.
 
Några arbeten förmedlas inte länge av Arbetsförmedlingen, det är inte
ens någon som låtsas att så sker.
 
Nu stundar nya tider och från helt oväntat håll.
Socialdemokraterna avser lägga förslag m åtgärder, som i förlängnin-
gen medför att Arbetsförmedlingen avvecklas.
 
Partiets talesman Ylva Johansson menar att man måste förnya synen på
hur arbeten förmedlas och menar att man måste vara pragmatisk och släp-
pa in privata aktörer.
 
Det verkliga nytänkandet, och ett revolutionerande sådant, är partiets
planer på hur Arbetsförmedlingens arbete ska finansieras.
 
ARBETSFÖRMEDLINGEN SKA FÅ BETALT PER JOBB DE FÖRMEDLAR.
 
Lyckas partiet genomföra denna systemförändring medför det tämligen omgå-
ende en totalavveckling av hela Arbetsförmedlingens verksamhet.
 
Kan det verkligen vara socialdemokraternas planer ?
 
INGA ARBETEN FÖRMEDLAS, INGA RESURSER OCH AVVECKLING.
 
Det låter för bra för att vara sant.
 
Men lite Fas 3, numera sysselsättningsfas, får väl ändå vara kvar får man
hoppas.
 
Det får inte bli för stora förändringar över en natt, det klarar vi inte.
 
 
Coachverksamheten avvecklas
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DET KORRUPTA SVERIGE

 
Telia mutar dotter till diktator
 
Så var vi där igen,  Telia gör det man inte får göra, och VD som inte borde
ha få sitta kvar tidigare får säkert sitta kvar nu också.
 
Staten sitter ju som största ägare och där ser man moral, etik och juri-
dik som något som gäller för andra.
 
Att betala en 22 årig kvinna i Gibraltar  2 200 000 000, som är dotter till en
president i en diktatur, slår nog det mesta som hänt inom korruptionsområ-
det på många år
 
Men fortfarande ägnar ju sig vi inte i Sverige åt korrumption, och vi  har ju
stöd av juridik och lagstiftning.
 
Det som är muta och korruption i andra länder är inte muta och korrup-
tion i Sverige, jättebra, då är vi världsledande igen.
 
STATEN SOM STÖRSTA ÄGARE OCH FREDRIK REINFELDT SOM STATS-
MINISTER DÅ VET VI VAD SOM GÄLLER.
 
Inga fel begångna, kritiker har vanföreställningar och är mentalt handikap-
pade.
 
En taktik som brukar gå hem i landet med mentalt handikappade medborgare,
som Fredrik Reinfeldt väljer att beskriva oss som.
 
Ett litet problem tycks dock nu ha dykt upp på vägen.
 
Den stora muthärvan utreds ihop med andra stora muthärvor i Schweitz.
 
Nu vet alltså politiker och mýndigheter i alplandet vad man har att vänta sig när
man vågar ge sig på den korruption som inte är korruption.
 
Alla politiker, myndighetschefer, polismyndigheter och åklagare i Schweitz
har vanföreställningar och är mentalt handikappade.
 
För annars skulle man väl inte se korruption som korruption när det inte är korrup-
tion.
 
En liten nyans till visst uppvaknade tycks dock ske.
 
De som inte vill uttala sig och som inte är anträffbara och som inte vill uttala
sig om enskilda fall tycker ändå:
 
UZBEKISTAN ÄR JU ETT AV VÄRLDENS MEST KORRUPTA LÄNDER.
 
I vanlig ordning vill dock dessa, som gör sig oanträffbara så fort de borde vara anträff-
bara, se saken från en enda sida, och då den sidan som gynnar deras egen.
 
Uzbekistan tar emot mutor och detta är korruption.
 
Men någon måste väl ändå ha lämnat över detta som är en muta, och det finns väl
bara ett land i Världen där givaren i ett fall som detta är världsbäst.
 
I övriga världen är synen en annan.
 
Det som någon har gett har någon fått.
 
DET SOM ÄR KORRUPTION I DEN ENA ÄNDEN ÄR OCKSÅ KORRUPTION I DEN
ANDRA ÄNDEN.
 
Nu återstår bara att världens mest ansvarsfulle statschef, Fredrik Reinfelt, som repre-
sentant för den störste ägaren lovordar Telia och den korrupte VD Lars Nyberg, samt
att han återigen hävdar att vi väljare lider av vanförställningar och är mentalt handikap-
pade.
 
Det kommet säkert att gå hem, man kan ju se det som en välfärdsskapande pri-
vatisering, och det är ju fint.
 
Särskilt om ett antal miljarder hamnar där de inte ska hamna.
 
 
Telias affärside
AE
 
 
 
 
 

TUMULT I STORKYRKAN

Pastor orsakar tumult i Storkyrkan
 
Traditionsenligt firas Riksdagens öppnande med ett besök i Storkyrkan.
 
Det visade sig i samband med detta att tjänstgörande pastor var mer än
vanligt frispåklig och detta gav upphov till tumultartade scener.
 
Bland annat uppges ett antal moderater tågat ut ur Storkyrkan då de
känt sig kränkta av pastorns tal och beskyllningar.
 
Pastorn inledde sin gudstjänst med att ge alla en rejäl uppsträckning och me-
nade att alla hade syndat:
 
Regeringskansliet, kyrkan och kungahuset.
 
Redan under denna inledning uppges ett antal moderater ha stormat ut ur kyr-
kan ropande:
 
Alliansregeringen syndar aldrig, det är bara oppositionen som syndar.
 
Kungen själv uppges under detta tumult generat ha tittat ner i golvet och sett ut
som om han tänkt  på sina fornstora dar.
 
När tumultet lagt sig fortsatte pastorn med gudstjänsten, fortsatt kritisk och öppen-
hjärtlig.
 
Jag ber Er att Ni ska vara ledare som skapar värme i ett allt mer komplicerat
samhälle.
 
Ytterligare ett antal moderater uppges här ha rest sig och tågat ut ur kyrkan. En ta-
lesman motiverade detta uttag med:
 
Vi tar inte emot vilka kränkningar som helst, Alliansregeringen har under sina
6 år vid maketn inte gjort annat än skapat mer värme för redan besuttna och
vi har dessutom säkerställt att skattemedel skickas i väg till varma länder.
 
Pastorn tycktes vara oberörd av detta avbrott och fortsatte sin gustjänst med:
 
Ledare får inte falla för frestelsen att bli mer upptagna av sig själva än att hjälpa
andra.
 
Nu uppges att självaste statsministern inte kunde hålla sig längre utan reste sig upp
och lämnade Storkyrkan tätt följd av ett antal moderata ministrar. Statsministerns
pressekreterarr motiverade detta senare med:
 
Moderaterna kan inte bli mer upptagna av sig själva än de redan är, så vi känner
inte att vi berörs av detta kontroversiella inslag. Dessutom har vi under alla rege-
ringsåren hjälp många att köpa offentliga tillgångar till kraftigt rabbaterade priser.
 
Fortfarande helt oberörd, vilket får ses som en prestation, fortsatte pastorn sin gudstjänst
med:
 
Karaktärsbrotten är i alla fall demokratiskt fördelade i den svenska befolkningen.
 
Här uppges en uppretad statsminister ha återvänt skrikande:
 
Vi politiker har inga karktärsbrott, det är bara de mentalt handikappade medborgar-
na som har karaktärsbrott.
 
Pastorn hade i detta läge svårt att göra sig hörd, varför Kungen själv försökte gjuta olja på
vågorna och höll ett litet tal. I talet fokuserade han på vikten av att skapa meningsfull fram-
tid för barn och ungdomar.
 
Detta uppges ha fått resten av Alliansens ledamoter att resa sig och springa ut ur
kyrkan skrikande:
 
Vi kan inte ta ansvar för barn och ungdomar, vi ägnar alla våra krafter för att skapa en me-
ningsfull framtid för alla politiker som inte vill arbeta.
 
Detta måste få komma i första hand.
 
Kungen uppges under talet ha hållt ett antal mynt i handen, som han stolt studerat med jämna
mellanrum
Gudstjänst för ledamöter i Storkyrkan
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

HÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle Statsminister hälsar en del av Er välkomna till en ny dag
i det nya Sverige.
 
I går öppnade Riksdagen igen och jag  hade då möjlighet att återigen
framföra en hyllning till mig själv och de Nya Moderaterna.
 
Jag har nu varit ansvarsfullare än alla i drygt 6 år och känner nu att detta
inte räcker.
 
Vi i Alliansregeringen vill förändra politiken för att säkra att vi vinner nästa
val och har därför beslutat föra en ny politik. Tyvärr har vi själva ingen fun-
gerande politik utan måste söka efter detta någon annanstans.
 
Socialdemokraterna har en mycket bättre politik än Alliansregeringen och
vi har därför beslutat att överta deras program.
 
Vi kommer också inför valet nästa år att lansera en ny slogan som knyter an
till detta.
 
Vi kommer att marknadsföra oss som De Nya socialdemokraterna.
 
Alliansregeringen har också beslutat sig för att, förutom att vara ansvars-
full, följa penningströmmarna.
 
Vi kommer därför att börja investera och jag har uppmanat alla i Alliansre-
geringen att säga investera minst en gång per dag.
 
Dessa investeringar kommer att prioriteras mot särskilt eftersatta områden.
 
Ett viktigt sådant eftersatt område  är att kunna öka arvoden till alla våra riks-
dagsmän, efter det att de avslutat sitt mandat i Riksdagen.
 
De måste känna den trygghet det innebär att inte behöva söka arbete.
 
Alliansregeringen kommer också att investera stora belopp för att skapa
förmögenheter hos de ministrar och statssekreterare som väljer att inte
längre verka poliiskt. Dessa utsatta personer, vilka utgör en kraftigt efter-
satt grupp, kommer därför i detta investeringsprogram få både avgångsve-
derlag och pension samtidigt som de inte behöver avräkna nya inkomster.
 
Vi räknar att med dessa prioriterade investeringar kraftigt kunna öka klyftan
mellan politiker och de menalt handikappade medborgarna, en av Alliansens
viktigaste uppgifter.
 
Själv kommer jag under resten av dagen att utforma ett investeringsprogram,
som säkerställer att jag inte behöver söka jobb efter nästa val, om väljarna
till äventyrs skulle upptäcka vad Alliansregeringen håller på med.
 
Er ansvarsfulle investerare och statsminister önksar vissa av Er med detta en
fortsatt god dag.
 
AE

ÖKADE RESURSER MOT BROTTSLIGHETEN

Ökad satsning på grov brottslighet
 
Även om mycket tidigare läckt ut angående höstens budget presenterades
ändå ett antal överraskningar.
 
Vissa av dem bör vara en positiv överraskning för de flesta, bland annat en
speciell avsättning på 1,5 miljarder för att bekämpa den grövre ekonomiska
brottsligheten.
 
Källor gör gällande att direktiv redan överlämnats till Ekobrottsmyndigheten,
då man uppges ha lämnat direktiv om vilka målgrupper arbetet ska inriktas
mot, samt vilken inriktning det ska ha.
 
Enligt tillförlitliga källor ska medlen i allt väsentligt disponeras för att ut-
reda brott inom de grova kriminella kretsar, där det tidigare ansetts för
svårt att genomföra utredningar.
 
Målsättningen uppges också vara at dessa utredningar ska medföra att
man kan lagföra ett större antal grova brottslingar inom dessa kretsar.
 
Regeringen räknar också med att den ökade insatsen ska finansiera sig själv,
då dessa kretsar står för merparten den den grova ekonomiska brottsligheten
i landet.
 
Källorna pekar ut tre speciella grupper som i ett första skede ska bli före-
mål för dessa intensifierade insatser:
 
Prio 1:  Ministrar i nuvarande Alliansregering
Prio 2:  Nuvarande och förutvarande statssekreterare
Prio 3:  Samtliga Generaldirektörer
 
Man uppger sig redan nu ha information som tyder på att ett antal inom dessa
kretsar kommer att kunna anhållas inom några få dagar.
 
De som redan nu är föremål för utredning och misstänkta brott har i första hand
ägnat sig åt privata utsvävningar, finansierade med offentliga medel, samt miss-
brukat det svenska välfärdssystemet genom att undanhålla stora inkomster för
att kunna få avgångsvederlag mm.
 
Ekobrottsmyndigheten uppges dock ställa sig tveksam till dessa omfattande stats-
ningar, då man menar:
 
Att landet blir utan politiskt ledning samt att samtliga myndigheter blir för-
lamade utan sina chefer.
Misstänkt ledningscentral för grov
ekonomisk brottslighet
AE
 
 

SAMHÄLLET ERODERAR

Politiska ritualer
 
Riksdagens öppnande borde vara en högtidlig tillställning, där alla månar
om att vara anständiga.
 
Det är den inte, Fredrik Reinfeldts tal medför att gränsen för anständig-
het är passerad.
 
När ritulerna blir alltför tydligt lögnaktiga passeras också gränsen för vad som
borde betecknas som anständighet.
 
Fredrik Reinfeldt underströk i sitt tal vikten av att skapa sammanhållning i vårt
land.
 
Sällan har en uppgift varit så oförblommat lögnaktig.
 
FREDRIK REINFELDT HAR SEDAN MÅNGA ÅR KONSEKVENT ARBETAT
FÖR ATT SKAPA STORA MOTSÄTTNINGAR I LANDET OCH ÄR TROLIGEN
DEN STATSMINISTER I MODERN TID, SETT ÖVER HELA EUROPA, SOM
MEST KONSEKVENT ARBETAT FÖR ATT SKAPA ALLT STÖRRE MOTSÄTT-
NINGAR.
 
 
Ny statistik visar att den genomsnittlige löntagaren i Sverige under de senaste åren
erhållit mycket kraftiga nettolönökningar.
 
Under samma tid har ersättningen inom arbetslösheten minskat, avgifterna till kas-
sorna har ökat och allt detta har medfört allt större spänningar.
 
Beroende på vilka värderingar man har kan man komma fram till olika upfatt-
ningar huruvida detta är rätt eller fel.
 
MEN EN SAK KAN MAN INTE HA OLIKA UPPFATTNINGAR OM, DESSA ÖKADE
SPÄNNINGAR HAR INTE SKAPAT SAMMANHÅLLNING INOM LANDET.
 
Utvecklingen har i stället skapat ökad splittring mellan olika grupper.
 
Svårt sjuka under denna tid har fått sina ersättningar kraftigt sänkta eller helt bort-
tagna.
 
Beroende på vilka värderingar man har kan man komma fram till olika uppfatt-
ningar även här huruvida det är rätt eller fel.
 
MEN MAN KAN ALDRIG KOMMA FRAM TILL SLUTSATSEN ATT DETTA SKAPAT
ÖKAD SAMMANHÅLLNING INOM LANDET-
 
Många känner sig i stället övergivna av samhället vilket även detta medfört stora spän-
ningar.
 
DEFINITIVT INGEN ÖKAD SAMMANHÅLLNING.
 
Statsministern har personligt hävdat att mer än hälften av den svenska befolkningen är
mentalt handikappad, därför att denna del inte tycker som han i vissa avseenden.
Många känner sig kränkta av detta.
 
Att se denna ringaktning av en befolkningsmajorit som att skapa sammanhållning
är så befängt att det nästan framstår som om vederbörande är, just det, själv men-
talt handikappad.
 
Statsministern personligen har tagit kraftigt avstånd från en stor väljargrupp genom att
hävda att han inte vill ta i den med tång. Denna grupp utgör idag c:a 8 % av väljarna,
dvs ungefär 750 000:-. Dessa är helt utestängda från samhällsgemenskap, blir avske-
dae, får ej vara med i facket, blir misshandlade, får sina egendomar vandaliserade samt
blir utsatta för övergrepp i största allmänhet.
 
Att beteckna detta som en ambition att skapa sammhållning är så befängt så det går inte
att kommentera.
 
Sverige är det land i Västvälden där judarna , med Alliansregeringens välsignelse, blir
utsatta för den mest omfattande förföljelsen. Fredrik Reinfeldt hade kunnat dämpa dessa
krafter, men valt att stödja de krafter som är ansvariga för judeförföljelsen.
 
Att se dessa förföljelser som ett sätt att skapa sammanhållning vittnar nästan
om psykisk ohälsa.
 
Den stora invandringen är ett uttryck för Alliansregeringens politik. Man kan ha uppfatt-
ningen att den är rätt eller fel, men oberoende av detta har den medfört ett antal prob-
lem.
 
Kriminaliteten har ökat, antalet våldtäkter störst i världen, skolresultat eroderar, getton
skapas mm mm. Allt detta har medfört oerhört stora motsättningar, som kommer till
uttryck i båda riktiningarna.
 
Att beteckna denna utveckling som ett led i att öka sammanhållningen är också så
befängt att det inte går att kommentera.
 
Man kan tycka att vi ska hit all världens kriminella, det har man rätt att tycka,'
men sammhållning skapar det inte.
 
Det skapar problem, det skapar otrygghet och det skapar spänningar
 
Att en statsminister använder Riksdagens högtidliga öppnande för så omfattande
och oblyga lögnaktiga ritualer upplever säkert många som stötande.
 
Om ett antal år, när sanning vågar uttryckas, vilket inte är aktuellt idag, kommer
med all sannolikhet omdömet om den sammanhållande kraften att bli.
 
ALDRIG HAR EN STATSCHEF I MODERN TID I ETT CIVILISERAT LAND MED-
VETET EFTERSTRÄVAT  SÅ STORA MOTSÄTTNINGAR BLAND BEFOLKNINGEN.
 
Varför kan man fråga sig.
 
Det är ett känt faktum att makten blir lättare att utöva om undersåtarna får fiender att
ägna sig åt, upplevda eller riktiga, utom landet eller inom landet.
 
Mao tillämpade det, Hitler tillämpade det, Stalin tillämpade det.
 
Och Fredrik Reinfeldt tillämpar det
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN ALLT STÖRRE SVINSTAM

Borås Tidning pekar på ett växande problem
 
I dagens BT tar man i en artikel upp ett växande problem, den växande
svinstammen.
 
BT menar att svinstammen i Sjuhärad har växt sig starkare och att det
går fort. Man menar att svinstammen ställer till olika former av skade-
verkningar på flera håll.
 
Tidningen menar vidare att svinstammen för ett antal år sedan inte utgjorde
ett stort problem, men att det nu runt om i Sjuhärad finns flera grupperingar,
och värst uppges det vara på Kungsgatan i Borås.
 
BT pekar på att man kan komma tillrätta med problemet genom att använda
olika former av åtgärder för att hålla nere svinstammen på en acceptabel nivå.
Man menar dock att dessa möjligheter är begränsade till vart 4. år.
 
En väljare uppges ha fått hela sitt liv förstört av svinstammen efter att de bökat
omkring i hans liv, det var först efter överklagande till Förvaltningsrätten han fick
rätt.
 
Andra väljare menar att den ökade svinstammen har medfört att marken bökats
upp på flera ställen,helt i onödan, bland annat i form av rondeller.
 
BT menar vidare att olika representanter för svinstammen är svårfångade, då de
mestadels befinner sig i det fria eller på utrikes resa. Man menar att det krävs
stort tålamod att komma i kontakt med svinstammen.
 
BT ger också ett antal exempel där väljare gått samman för att möta de ökade
problemen men en kaftigt ökad svinstam, bla har grupper bildats för att få behålla
mindre och äldre skolor.
 
BT ger  exempel på lyckade stastningar, där väljarna gått samman för att
motverka skadeverkningarna, och pekar på orter där ökningen av svinstammen
i princip upphört.
 
BT pekar också på att den ökade svinstammen medför stora problem för trafi-
kanter med ökade olycksrisker. Svårigheterna att ta sig fram i centrala Borås
är ett bra exempel på detta.
 
Värst tycks trafiksitauationen vara på Allegatan, där har svinstammen ställt
till det rejält för ortens trafikanter.
 
Ett antal drabbade väljare tycks ha ansökt hos Länsstyrelsen om utökad jagt
på den allt större svinstammen, men besked har ännu inte lämnats i detta ären-
de.
 
BT nämner också att vildsvinsstammen ökat, men den ökningen tycks utgöra
ett mindre problem.
 
 
Ställer enligt BT till problem
AE

HÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle Statsminister hälsar en del av Er välkomna till en ny dag.
 
Under gårdagen uppmärksammades ett antal omständigheter, som gör
att jag måste ge mitt morgontal ett pedagogiskt innehåll.
 
Två uppskattade tidigare medarbetare inom Alliane, centerpartisten Leif
Zetterberg och kristdemokraten Dan Ericsson, fick tyvärr löpa gatlopp i
media.
Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle Statsminister hälser Er alla mentalt handikappade medborgare
välkomna till en ny dag.
 
Under gårdagen blev två tidigare mycket uppskattade medarbetare, centerpar-
tisten Leif Zetterberg och kristdemokraten Dan Ericsson, utsatta för ett orättvist
mediedrev. Detta gör att jag måste låta min morgonhälsning få en pedagogisk
inriktning.
 
Alliansregeringen har under många år konsekvent och ansvarsfullt arbetat för
att våra ledande politikers ersättningar ska bli så generösa som möjligt och vi
har nått stora framgångar inom detta område, vi kan säga att vi även här är
världsledande.
 
Inriktningen har här varit att ledande politiker ska ha generösa förmånder under
hela sin livstid,men framför allt under den tid som följer på avslutat uppdrag.
 
Den nu framförda kritiken tycks inte ha uppmärksammat vår ansvarsfulla politik
på detta område, och jag ser det som en bekräftelse på min tidigare uttalade
uppfattning att de flesta av Er är mentalt handikappade.
 
Kritiken bygger också på rena vanföreställningar och många tycks tro att vi poli-
tiker är valda för att representera Er mentalt handikappade medborgare
 
Inget kan vara mer fel. Vi låter oss väljas för att komma i åtnjutande av makten
och för att utöva denna genom att maximera våra ersättningar framför allt efter
avslutade uppdrag.
 
I detta ligger att alla politiker ges möjlighet att missbruka välfärdsapparaten,
något vi inte tillåter att andra gör.
 
För att möjliggöra detta generösa program, mest ansvarsfullt i hela världen, är
ett skattetryck en nödvändig förutsättning-
 
Många av Er tycks fortfarande tro att det höga skattetrycket är kopplad till en
hög välfärdsnivå, inget kan vara mer fel. Däremot är det viktigt att upprätthålla
en hög välfärdsnivå för den makthavande politiks eliten.
 
För att kunna vidmakthålla denna politiska inriktning tvingas vi, tyvärr, att med
jämna mellanrum anordna vad vi betecknar som fria val.
 
För att dessa val ska bli så fria som möjligt använder vi världens högsta skatte-
tryck till att dela ut lite allmosor inför valet till alla mentalt handikappade väljare,
så att de inte förleds att rösta fel.
 
Och med denna morgonhälsning hoppas jag att inga ytterligare vanföreställningär
framförs när ministrar och dessa närstående politiker gynnar sig själva.
 
AE
 
 
 
 
Vi i Alliansen uppskattar inte när medborgarna framför kritik och framför allt
inte när kritiken är riktad mot våra generösa förmåner.
 
Jag ser kritiken som en bekräftelse på min tidigare uttalade uppfattning att
huvuddelen av Er är mentalt handikappade.
 
Kritiken bygger också på rena vanföreställningar, kanske inte så överraskande
med hänsyn till Ert mentala tillstånd.
 
Aliiansergeringen har under många år konskekvent och strävsamt arbetat för att
maximera förmånerna för våra ledande politiker, dels under sin aktiva tid, men
framför allt efter avslutat uppdrag.
 
Detta är själva grundbulten i Alliansregeringens politik och det är den främsta
anledningen till att vi valt att ha Världens högsta skattetryck, någon måste ju
betala dessa generösa förmåner, långt mer generösa och ansvarsfulla än vad
man kan hitta i andra länder.
 
Kritiken tyder också på att Ni har en felaktigt syn på den politik som formats i
Sverige. Många av Er tycks tro att vi politiker är valda att representera Er, detta
är en grov vanföreställning.
 
Vi politiker låter oss  väljas av Er för att vi ska kunna utnyttja Er tro på det demo-
kratiska systemet.
 
För att upprätthålla denna naiva tro tvingas Alliansregeringen, tyvärr, med jämna
mellanrum anordna k fria val.
 
För att dessa val ska bli så fria som möjligt delar vi ut lite a

KORRUPTA POLITIKER

Korruptionen breder ut sig
 
Det är inte alltid säkert att hur man definierar olika förhållanden stämmer fullt
ut med verkligheten.
 
Sovjetunionen var en av de främsta (folk)demokratierna. Vi vet att det inte var
en demokrati, men får man definiera sig själv blir det på det viset
 
Vi hävdar att Sverige är det minst korrupta landet i Världen. Detta bygger på
att vi definierar detta själva. Vi har en lagstiftning, som medför att något som
är en muta i övriga Europa vanligtsvis inte är en muta i Sverige. Följer man
den defintion Världsbanken och en del övriga organisationer har, är Sverige
troligen det mest korrupta landet i Västvärlden.
 
Med denna typ av självspeglingar blev dåvarande Sovjetunionen en demo-
krati och Sverige blir ett land fritt från korruption.
 
Våra valda politiker har legitimerat den form av ekonomisk brottslighet och korrup-
tion det innebär att sitta i en riksdag och besluta om speciella förmåner för sitt
eget skrå.
 
Det troligtsvis mest kända torde vara den gräddfil man skapat genom att kunna ha
en livslång arbetsfri försörjning efter avslutat riksdagsmandat.
 
En annan känd gräddfil har uppmärksammats idag då två före detta ledamöter
gömmer inkomster de har för att kunna bibehålla höga avgångsvederlag.
 
När man följer dessa utvecklingar slås man av att dessa politiker vi väljer att'
representera oss, i många fall i moralisk mening, utgör samhällets absoluta
bottenskikt.
 
De två som uppmärksammats idag, en centerpartisk och en kristdemokrat, finns
det fullgoda skäl att beskriva som parasiter, och då är detta ett riktigt understate- ment.
 
Jämför man politiker av denna typ med bankrånare och motsvarande grupper
utfaller jämförelsen otvetydligt till bankrånarens fördel.
 
Bankrånaren tar en kalkylerad risk när han rånar och blir han upptäckt
får han ta ansvar.
 
Fifflande politiker tar inga som helst kalkylerande risker och uppmärksammas
deras fifflande blir det vi skattebetalare som får ta ansvaret.
 
Det är inte speciellt svårt att bestämma sig för var man ska placera sina sympatier.
 
Dessutom medför dessa rötägg inom politikerskrået att samhällsklimatet ut-
vecklas oerhört negativt. Inget civiliserat samhälle torde kunna förbli civiliserat
när dessa rötägg ges möjlighet att breda ut sig.
 
Eftersom politiker som inte blir upptäckta inte tar avstånd från de upptäckta rötäggen, så
är det lätt att vara kategorisk:
 
Kan det  vara så att alla ledande politiker är rötägg ??
 
Det är onekligen svårt att argumentera emot ett ¨sådant påstående då man följer upp
de två "ärenden" som uppmärksammats idag och det så här långt inte är känt att någon
annan tagit avstånd från beteendet.
 
En civilisation som leds av korrupta rötägg.
 
Vem tror att det håller i längden.
 
Det som inte är hållbart håller definitivt inte i längden, inte ens om det ohållbara
utgörs av korrupta rötägg inom politiken.
 
Borde inte vi som betalar
 
 
Och dessa väljer vi att stjäla från oss,
det är nog bäst att vi inte definierar
oss själva, det kan bli ett brysktt upp-
vakande
AE
 
 
 
 

MORALISKT HAVERI INOM KD

Moralen inom KD tillhör nu historien
 
KD går hela tiden en kräftgång, över eller under 4 %.
 
Från KD brukar man motivera de dåliga opionssiffrorna med att man inte
nått ut med sitt budskap.
 
Vänta bara till dess att väljarna förstår det de nu inte förstår, då blir
det gynnsammare siffror.
 
Nu har kristdemokraten Dan Eliasson lyckats föra ut KD program på ett
sätt som partiet inte lyckats med och tydliggjort partiets moral.
 
Partiet har ju konsekvent hävdat att man är en garant, ensam i öknen,
för att värna om etiska och moraliska frågr.
 
Dan Eliasson har nu med stöd av en centerpartisk tydliggjort var partiet
står i etiska och moraliska frågor.
 
Man står inte alls i dessa frågor, kristdemokraten Dan Eliasson vittnar om
att all etik och moral är som bortblåst i partiet.
 
DET ENDA SOM RÄKNAS ÄR ATT ROFFA ÅT SIG SÅ MYCKET SJÄLV SOM
MÖJLIGT, PÅ ANDRAS BEKOSTNAD.
 
Av rikdsdagen legitimerad korruption gör det då möjligt att bli förmögen, på andras
bekostnad.
 
Att då begära och erhålla avgångsvederlag när man arbetar och tjänar pengar
i eget bolag är då kristdemokratisk fiffighet, i andra länder är denna form av
fiffighet ren och skär korruption.
 
Kvar finns alltså inget av KD, att då ligga nära 4 % verkar ju nästan utopi, fallhöjden
bör rimligen vara ganska så stor.
 
Med inget av politiken kvar är läget inte det gynnsammaste. Partiledningen har nu
ett val som borde vara lätt:
 
Att deklarera att korruption är korruption och ta avstånd från det som inträffat,
eller att hävda att väljarna främsta uppgift är att mjölkas av giriga politiker.
 
Valet borde vara lätt, men oddsen är ändå ganska stora för att partiledning och andra
KD politiker hävdar att väljarnas främsta uppgift är att låta sig mjölkas av giriga och
oärliga politiker.
 
Som lever och frodas i KD, hade Alf Svensson legat begravd hade han nog haft
svårt att ligga still.
 
Att ligga nära 4 % i väljaropionen verkar med denna typ av politiker vara en stor
prestation.
 
ELLER ÄR DET OSS VÄLJARE DET ÄR FEL PÅ ??
 
 
Sinnebilden för en sann KD politiker 2012 ?
AE
 
 
 
 

SVINERIET INOM CENTERPARTIET

Att lära av djuren
 
Med hänsyn till den politik Centerpartiet för och fört och med de ledare
de haft och har, har man haft anledning att ställa en och annan fråga:
 
Vad är det för slags människor som är Centerpartister
 
Nu vet man vad det är för slags människor som är Centerpartister och
en av dem är förre statssekreteraren Leif Zetterberg.
 
Centerpartister är människor som ägnar sig åt svineri och därmed
förenlig verksamhet.
 
Centerpartisten och förre statssekreteraren är en människa, för man måste
väl kalla honom för detta, som ägnar sig åt svineri och därmed förenlig verk-
samhet.
 
Förre statssekreteraren Leif Zetterberg har sedan sin tid som statssekreterare
under 2 års tid kvitterat ut ett avgångsvederlag på ungefär 85 000:- per månad,
som han är berättigad till om han inte skulle ha någon inkomst.
 
Centerpartisten Leif Zetterberg har under dessa två år ägnat sig åt närings-
verksamhet, i form av aktiebolag, där omfattningen i allt väsentligt har be-
stått i rent svineri, en vanlig syssla inom cancerpartiet, förlåt centerpartiet.
 
Under dessa två år har han i aktiebolagsform drivit jordbruk med vinstt samt därut-
över haft styrelseuppdrag i 10 talet olika bolag. Dessa har gett honom en årlig in-
komst på drygt 500 000:-, som borde ha avräknats på hans avgångsvederlag.
 
Centerpartisten Leif Zetterberg, som ägnar sig åt svineri, har haft den politiska
social aförmågan att undanhålla dessa inkomster så att hans avgångsvederlag kan
fortsätta att betalas ut.
 
Centerpartist som ägnar sig år svineri, en inte helt ovanlig komination.
 
Men  centerpartisten Leif Zetterberg är fiffigare än alla andra centerpartister,
som ägnar sig åt svineri.
 
Inkomster från styrelseuppdrag är i normalfallet, och med normalfall menas här de
lagar vi medborgare har att följa men vissa inte, inkomster av tjänst och skulle ha
medfört avräkning på avgångsvederlaget.
 
Men den fiffige centerparisten Leif Zetterberg, som ägnar sig åt svineri, har
funnit en lösning även på detta.
 
För varför inte göra inkomst av tjänst till näringsverksamhet så kan jag behålla hela
mitt avgångsvederlag.
 
Den fiffige centerpartisten Leif Zetterberg , som ägnar sig åt svineri, har lurat
oss alla.
 
Men skatteverket har ju regler för detta kan man ju tycka. Visst, men de gäller bara
för vissa, och där är inkomst av tjänst inkomst av tjänst och inget annat.
 
Många är de förtetagsledare som försökt att få styrelseuppdrag att falla under närings-
verksamhet utan att lyckas.
 
Men utan framgång, för de är ju inte  centerpartister som ägnar sig åt svineri
och som själva formulerar lagarna så att de kan ägna sig åt svineri utan att
behöva åtalas.
 
Det får bara vi andra göra när vi ägnar åt oss svineri.
 
Leif Zetterberg har gjort två fel, ett gravt omoralsikt ch ett juridiskt.
 
Det omoraliska består i att gömma intäkter / inkomster för att behålla avgångs-
vederlaget.
 
Alla med den minsta insikt vet att dessa inkomster, som under ett antal år "göms",
finns tillgängliga senare i tiden.
 
Det juridiska består i att centerpartisten Leif Zetterberg, som ägnar sig åt svineri,
lagt inkomst av tjänst i fel förvärvskälla.
 
Och Skatteverket gör inget, abslolut inget, och varför skulle de göra det.
 
De tycks ju ha Alliansregringens uppdrag att tillämpa gällande skatteregler olika.
är Du med har Du immunitet, är Du inte med är motsvarande agerande ekonomisk
brottslighet.
 
Man kan ju fråga sig om det kan bli värre, men det kan bli mycket värre, mycket värre än
vad man någonsin kunder ana.
 
Centerpartisten Leif Zetterberg, som ägnar sig åt svineri, tycker på förfrågan att han
handlat moraliskt rätt.
 
Nu  vet vi vilka politiker vi väljer och centerpartister, som ägnar sig åt svineri i synnerhet.
 
I andra länder är denna typ av svineri ett solklart fall av korruption.
 
Alliansregeringen reser land och rike runt och talar om för alla korrumperade regimer att
vi i Sverige, minnsann, inte har korruption.
 
Självklart blir inte korruption korruption om man legaliserar den , för vissa, lika lite
som bankrån skulle vara bankrån, om man legaliserade den , för vissa.
 
Detta är tyvärr Allianspolitik i ett nötskal, svaga ska sättas åt och den politiska eliten i
förening med vissa andra, ska roffa åt sig allt som går att roffa åt sig.
 
Och lite till.
 
Skatteverket då, gör det ingen utredning i detta fallet, har vi YTTERLIGARE en
alliansstyrd myndighet, som ägnar sig åt svineri.
 
Det är vara att välja.
 
Leif Zetterberg är den i mitten.
som knuffar undan de andra.
AE
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN RÄCKER INTE

Arbetsförmedlingen som ett skämt
 
Det tycks som om Arbetsförmedlingen är ett enda stort skämt.
 
Tyvärr ett väldigt dyrbart, stort skämt.
 
Att Arbetsförmedlingen inte förmedlar arbete är känt sedan länge. Den enda
förmedling av arbete, som tycks ske inom denna myndighet, är förmedling
av coacher, som i sin tur inte kan förmedla jobb till andra.
 
Att arbetsförmedlingen ägnar sig åt dyrbara excesser är också känt sedan
länge, stora summor läggs på utsvävningar som inte har ett dyft med Arbets-
förmedlingens uppgift att göra.
 
Att Arbetsförmedlingen har en Generaldirektör som inte räcker till är också
känt sedan länge, men som kompis till de som tillsatt henne får hon sitta kvar
till varje pris.
 
Men något måste väl Arbetsförmedlingen vara bra på.
 
MAN KAN JU FAKTISKT BÖRJA UNDRA.
 
Arbetsförmedlingen erhåller ju stora summor, där avsikten är att jobb ska för-
medlas, men inga jobb förmedlas.
 
Nu visar det sig att Arbetsförmedlingen inte ens klarar av att anställa sin
egen personal, som ska ha till uppgift att förmedla jobb, men inte förmed-
lar jobb.
 
När man ska anställa egen personal lägger man ut dessa uppdrag på bemannings-
företag.
 
DETTA SKA JU ARBETSFÖRMEDLINGEN VARA EXPERT PÅ.
 
Hur inkompetent kan en myndighet och dess chef tillåtas att bli, innan det får
konsekvenser.
 
Tydligen hur inkompetent som helst.
 
Vem ska föda lamm åt mig,
kanske Arbetsförmedlingen ?
AE
 
 
 

LEDANDE IT NATION

Sverige världsbäst inom IT
 
Vi får ofta, alldeles för ofta, höra av våra valda politiker att vi är bäst i
Världen, än avseende det ena än avseende det andra.
 
En av de saker vi är världsbäst i är IT tekniken. Undersökningarna om
vår förträfflighet bygger inte om den nytta IT tekniken ger och den effek-
tivitet den kan skapa.
 
Vår ledning inom IT bygger på penetration och hur många SMS man
skickar.
 
Ju mer datorer som porrsurfar, desto bättre är vi inom IT.
 
Rikspolisstyrelsen har nu bidragit till att öka vår ledande ställning inom IT
området.
 
Man har över hela landet köpt in bärbara datorer som ska kunna an-
vändas för rapporting direkt från polisbilen, för stora belopp.
 
Men dessa dyrbara bärbara datorer, som ska nyttjas i bilarna, tas inte med
ut. De kan inte användas för att rapportera från bilarna.
 
Det är bra med statistik som inte betyder något, då kan man vara bäst
på allting.
 
Det är tydligen också bra med polismästare som inte begriper något. Polis-
mästaren i Örebro har getts tillfälle att uttala sig om dessa bärbara datorer,
som inte fungerar och inte kan användas, och menar:
 
Datorerna är väldigt bra verktyg för att kunna rapportera direkt från bi-
larna, men det är synd att de inte fungerar.
 
Meritkraven tycks inte högt ställda när man tillsätter polismästare i Örebro.
 
Sedan tycks ju själva inköpet av datorerna vara en felsatsning, troligen har
man som vanligt för mycket pengar att röra sig med.
 
Då polisen ofta överhuvudtaget vägrar att ta emot anmälan kan väl knap-
past behover av datorer, som gör det möjligt att direktanmäla från bilen,
vara så stort.
 
SÄRSKILT SOM DE INTE FUNGERAR.
 
Vi medborgare får väl känna oss nöjda med att antalet poliser hela tiden ökar:
 
Som inte kan rapportera, och som inte vill utreda brott  och som inte
rycker ut.
 
Men visst är vi bäst, ändå.
 
Tryggare kan många vara
AE
 
 
 
 
 
Datorerna för nu en slumrande tillvaro på olika hyllor i olika polishus, men har
ju ändå bidragit till att säkerställa Sveriges ställning som ledande IT nation.
 
 
 
Man kan inte använda dem för att rapportera från bilarna.
 
 
 
 

DEN STORE LEDARENS TAL TILL DET SOVANDE FOLKET

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle statsminister hälsar alla Er alliansväljare välkomna till en
ny dag.
 
Många av Er har säkert redan sett att myckt av Alliansregeringens politik
redan nu är inriktad på att vinna valet 2014.
 
Som ett led i detta har Alliansregeringen beslutat att minska skatterna för
våra pensionärer. För den som följer med i debatten, tyvärr måste jag nog
tillägga, kan detta vara svårt att förstå.
 
Meningen är inte att någon ska förstå detta, utan meningen är att Alliansen
ska vinna nästa val.
 
Själva förstår vi inte heller vad vi gör.
 
För att Ni ändå ska kunna förstå bakgrunden till detta ansvarsfulla beslut vill
jag beskriva denna i korthet.
 
I ett första skede ville vi skapa rättvisa och stimulans för fler jobb genom att
öka skatten för pensionärer och minska den för arbetstagare.
 
I ett andra skede vill vi nu skapa ökad rättvisa och stimulans för fler jobb genom
att minska skatten för pensionärer och öka den för arbetstagare.
 
Vi i Alliansen bedömer att detta gynnar alla och då kommer alla gynnade att rösta
på Alliansen i nästa val.
 
Den minskade skatten till pensionärerna är också kopplade till ett ökat reformut-
rymme, som hänger samman med de starka offentliga finanserna.
 
I ett första skede genomför vi stora besparingar, som blir mest kännbara för utsatta
grupper, och dessa besparingar ger upphov till starka offentliga finanser.
 
I ett senare skede, närmare valet, använder vi detta reformutrymme för att försvaga
de offentliga finanserna.
 
Alliansen ser detta som en ansvarsfull politik.
 
En annan fråga jag vill lyfta fram idag är den kritik som framförts mot min trikesmi-
nister Carl Bildt den Store.
 
En del av kritik går ut på att han medverkat till brott mot mänskliga rättigheter i Ogaden
genom sitt engagemang i OLundin Oil. Det är alldelses uppenbart att han medverkat
till avskyvärda brott mot mänsligheten men man gör det alldeles för lätt för sig om man'
menar att Sverige och dess ledande politiker ska leva upp till de krav vi ställer på andra.
 
För att Alliansregeringen inte ska belastas av denna fråga inför valet kommer Alliansre-
geringen att utfärda ett påbud, som innebär att alla som tar upp denna fråga kommer att
beskyllas vara rasister.
 
Carl Bildt den Store har också beskyllts för att ljuga, och här får man nog förstå kritiken.
De saker Carl Bildt gjort sig skyldig till kan man inte erkänna, hur skulle det se ut, och då
återstår inget annat än att ljuga.
 
För övrigt trodde jag att alla insett at Carl Bildt den Store ofta ljuger och överdriver, så det
borde inte komma som en överraskning.
 
Det var just dessa egenskapet som gjorde att valet som utrikesminister föll på Carl Bildt den
Store, att ljuga är en förutsättning för att vara politiker och framför politiker inom Allians-
regeringen.
 
För att vi ska kunna driva vår ansvarsfulla politik framgångsrikt måste vi ljuga, Ni förstår
säkert vad som skulle hända om alla mentalt handikappade förstod vad Alliansregeringen
håller på med.
 
Och med detta vill jag önska alla alliansväljare en fortsatt bra dag.
 
 
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Hälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle statsminister hälsar en del av Er välkomna till en ny dag,
som jag hoppas blir bra för en del av Er.
 
Min hälsning till en del av Er kommer idag att kretsa till våra planer inför
valet 2014.
 
En del av Er kan ju av dagens SIFO siffror förledas tro att Allliansen inte
kommer att vinna nästa val.
 
Inget kan vara mera fel, Allianser känner sig säkra på att vinna nästa val, lika
säkra som Putin var att vinna sitt val.
 
Alliansen har redan börjat utarbeta planer för hur denna framgång ska säkras.
 
Som ett led i detta har vi skickat Carl Bildt den Store till Ukraina för att se om
vi kan lära oss av deras sätt att manipulera valen.
 
Redan nu har vi dock vidtagit ett antal åtgärder, som vi är förvissade kommer
att leda till att Alliansen vinner.
 
Tidigare val genomförde vi viss försöksverksamhet på vissa orter, där Posten
vägrade att dela ut visst valmaterial. Vi kommer nu att vidga detta program på
det sättet att Posten kommer att instrueras att bara dela ut valmaterial till de
partier som tillhör Alliansen.
 
Även i vallokalerna genomförde vi vid de två senaste valen viss försöksverksam-
het, på det sättet att valfunktionerna uppdrogs att gömma valsedlar för visst parti.
Trots dessa ansträngningar lyckades många väljare hitta dessa gömda valsedlar.
 
Vi kommer därför inför nästa val att ändra i vallagen, så att valsedlar förbjuds för
andra partier än Alliansen.
 
Internt inom Alliansen har vi också säkerställt att valet ska vinnas. Bland annat har
vi instruerat KD att Maria Larsson ska uttala sig så lite som möjligt.
 
Även Centerpartier kommer att instrueras på det sättet att dess ledare ska upphöra
att försöka vara ledare.
 
Vi har också utarbetat nationella handlingsplaner som syftar till att representander för
vissa partier och deras väljare ska uteslutas från samhällsgemensakapen. Vi kommer
därför att uppdra åt Arbetsförmedlingen att säkerställa att inga arbeten förmedlas till
sökande tillhöriga vissa partier.
 
Alla offentliga arbeten kommer också att omfattas av detta program, alla tillhöriga visst
parti kommer därför inom den närmaste tiden att avskedas.
 
Vi kommer också att se över Föreningslagen så att vissa partier inte får representeras
som funktionärer i föreningslivet.
 
Vi har även under de senare åren underblåst politisk förföljelse mot representanter för
vissa partier. Vi kommer nu att intensifiera detta arbete och uppmana alla väljare att
begå övergrepp mot alla representanater för partier som inte tillhör Alliansen.
 
Målsättningen med dessa kraftfulla och ansvarsfulla åtgärder är att alla ska förstå att
det har sitt pris att tro att man har fria val.
 
Internt inom riksdagen kommer också arbetet att förändras. Vi kommer därför att ändra
de föreskrifter som styr Riksdagens arbete.
 
Framöver kommer det att vara förbjudet att hälsa på representanter för vissa partier. Man
kommer inte heller att få befinna sig i samma rum som dessa eller att åka i samma bil.
 
Vi räknar att med dessa kraftfulla och ansvarsfulla åtgärder att marginalisera de partier som'
trots andra åtgärder vågar fortsätta med sitt politiska arbete.
 
Vi har därför god förhoppningar att Alliansen ska kunna bebehålla makten men räknar med
att Carl Bildt den Stores besök i Ukraina ska ge oss en bättre verktygslåda för att vinna valet
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle Statsminister Er alla alliansvänner en god dag.
 
 
AE
 
 
 

KVINNOSYN OCH POLITIK

Hjärntvätt
 
Det har blivit ganska tyst när det gäller debatten om ökad jämlikhet mellan
könen, vilket är lätt att förstå.
 
Även den mest rabiate måste inse svårigheterna att arbeta för ökad
jämlikhet mellan könen samtidigt som man ska förklara varför kvin-
nor ska sitta bakom ett skynke, om de överhuvudtaget får vara ute.
 
Då är det bättre att hålla tyst.
 
Man alla håller inte tyst, de som vill att kvinnan ska sitta bakom ett
skynke flyttar hela tiden fram sina positioner.
 
ÄVEN I SVERIGE.
 
Det pågår runt om i världen något som kan betecknas som ren hjärntvätt som
syftar till att kvinnan ska sitta bakom ett skynke och bada ensam och fullt på-
klädd.
 
Och ingen vågar utmana denna hjärntvätt som för oss bakåt i tiden.
 
Den som vill se förstår vad som händer, men nu är det ju så att alla inte vill eller
kan se vad som händer, de väljer att håll tyst.
 
Då blir det lättare för andra att flytta fram positionerna och föra jämlikheten
bakåt i tiden.
 
De som inte vill se borde öppna ögonen och se vad som sker, det pågår runt om
i Västvärlden sk samlevnadskurser, som syftar till att flytta oss bakåt i tiden, när
det gäller jämlikheten mellan könen.
 
På dessa kurser, av någon underlig anledning administrerade av muslimer,
utbildar man männen till att tycka:
 
KVINNOR ÄR NYCKFULLA OCH KÄNSLOSAMMA, BRA SOM HUSTRUR OCH
MÖDRAR, MEN ALDRIG SOM LEDARE OCH HÄRSKARE.
 
På dessa kurser får man veta att kvinnans roll är att som hustru och moder med
ansvar föra människosläktet vidare.
 
Deltagare på dessa kurser är både män och kvinnor, männen sitter å främre rader
och kvinnorna på bakre rader, ofta bakom skynken.
 
På kurserna kommunicerar man med delatagarna och ställer frågor av typen:
 
Kan Du som kvinna ta ett beslut och hantera konsekvenserna av Ditt beslut ?
 
Kvinnorna är tillsagda att skaka på huvudet på denna fråga och de skakar alla på
huvudet.
 
Föreläsaren fyller då på med:
 
Nej, men män kan. Gud skapade oss så eftersom ett skepp inte kan ha mer än
en kapten.
 
Dessa samlevnadskurser förekommer runt om i västvärlden, alla politiker hukar och
låtsas som att de inte förekommer.
 
Successivt flyttas så positionerna så att allt mer kvinnor får veta sin plats.
 
Och Feministiskt initiativ oc Gudryn Schyman håller knäpptyst och låter detta
breda ut sig.
 
Det har aldrig gått att göra både och, men om man ska välja kanske man ska välja
rätt, åter till medeltiden är inte rätt.
 
Trovärdighet får man inte i julklapp.
 
 
Får inte vara skeppare
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

HISORIEN GÅR IGEN

Att inte lära av historien
 
Under valutakrisen1992 regerades Sverige av en  moderatledd regering under
statsminister Carl Bildt den Store.
 
När valutaspekulationerna härjade som värst valde trojan Carl Bildt, Bengt
Dennis och Ann Wibble att agera mot bättre vetande.
 
Detta kom att stå landet dyrt, när valutan ändå efter en tid föll, vilket av seröisa
bedömare på ett tidigt staium bedömdes som oundvikligt, drabbades enskilda,
företag och nationen av enroma förluster, som kunnat undvikas.
 
Om landet styrts av kompetenta politiker.
 
De enda vinnarna i detta spel var storbankerna som fick tid att ställa om sina
postioner. Dessa tackade efteråt Bengt Dennis och Ann Wibble genom att ge
dem högt skattade positioner.
 
Men nationen fick betala.
 
Trojkan drev en politik som kom att medföra att ingen vågade opponera sig mot
de olika sk krispaket som presenterades, till ingen nytta.
 
Dagens Industri beskriver idag den rådande situationen som att det rådde:
 
Ett intellektuellt undantagstillstånd i landet.
 
Man lyckades förbjuda kritik från oliktänkande, näringsliv, ekonomer mm, alla
höll de tyst, även om de var djupt kritiska till vad som skedde.
 
Dagens Industri beskriver det som om man sågs som landsförrädare om
man dristade sig att ifrågasätta den rådande politiken.
 
Andra länder, med motsvarande problem, valde en annan väg och lät valutan flyta.
Storbittannien, ett av dessa länder, ansåg att Sverige stack ut och inte visade sunt
förnuft.
 
SOM SEDAN VISADE SIG VARA FEL OCH MYCKET KOSTSAMT OCH SOM AV
CARL BILDT DEN STORE EFTERÅT BESKREVS SOM;
 
Ett misslyckande som ska beskrivas som ett misslyckande.
 
1992, en borgerlig regering, Carl Bildt och intellektuellt undantagstillstånd.
 
Har man lärt sig någonting av historien, inte mycket tyder på det.
 
2012, en borgerlig regering, Carl Bildt åter med i regeringen och återigen ett
intellektuellt undantagstillstånd.
 
Men nu inom ett annat område.
 
Inom invandrarpolitiken råder helt klart ett intellktuellt undantagstillstånd. Sverige
sticker ut och gör tvärt om vad som sker i andra länder. Ingen får kritisera det som
sker. Nu är man inte landsförrädare om man kritiser, nu är man fascist, nazist,
främlingsfientlig, outbildad, obegåvad mm mm.
 
Allt med samma syfte som 1992, att tysta all kritik, när man inte har argument för att för-
svara det som sker.
 
1992 fanns en framstående ekonom som vågade ta upp frågan, Carl Hamilton. I dag finns
också enstaka kritiker som vågar höja rösten, de flesta duckar i det intellektuella undantags-
tillståndet.
 
Tomas Gur i SvD tar upp problemet idag och menar att problemet växer för var dag som
går, om man inte gör något.
 
Precis som under valutakrisen, problemet växte för var dag som gick så länge man
inte gjorde något åt problemet.
 
Tomas Gur menar att det nu går att skjuta problemet framför sig, även om det växer dag för
dag, beroende på att vi idag har en stark ekonomi, som delvis döljer hur stort problemet är.
 
Det intellektuella undantagstillståndet idag medför alltså att vi skjuter ett problem
framåt i tiden, samtidigt som det växer dag för dag.
 
När vi har resusrer att kunna hantera det.
 
För att så småningom hamna i en situation där vi måste lösa problemet men kanske inte,
och högst troligt, inte har resurser att lösa det.
 
Intelluktuellt undantagstillstånd, definitivt ja.
 
1992 och 2013 liknar varandra på många sätt.
 
En moderatledd regering som tvingar på landet en katastofal utveckling och möter kritik
genom att förbjuda kritik.
 
Vi vet inte med säkerhet hur det kommer att gå, men vi kan se hur det idag ser ut i länder
med muslimska befolkningar och med starka islamska strömningar.
 
Det går därför att föreställa sig hur det kommer att gå.
 
Riktarna man blickarna mot Malmö, Södertäljde, förorter till Stockholm, Göreborg. Uppsala,
Eskilstuna, Västerås mm kan man ännu tydligare se hur det kan tänkas komma att gå.
 
Man nästan vet hur det kommer att gå.
 
Fredrik Reinfeldt beskyller huvuddelen av oss för att vara mentalt handikappade, kan det
möjligen vara så att han har rätt.
 
Eller finns det en bättre förklaring till att vi väljare väljer att återigen låta oss styras
av en regering som regerar i intellektuellt undantagstillstånd.
 
 
Ett misslyckande är ett misslyckande
och ett haveri är ett haveri
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT MENTALT HANDIKAPPAD ?

Politiker erkänner färg
 
I dagens BT kan man läsa ett inlägg av socialdemokraten Håkan Rydbäck.
 
Inlägget har rubriken:
 
Slå vakt om den svenska välfärden.
 
Det är sällan en svensk politiker så öppet erkänner sina mentala brister.
 
Utan den minsta reservation uttalar Håkan Rydbäck att han tillhör
gruppen mentalt handikappade.
 
Vår ansvarsfulle statsminister Fredrik Reinfeldt beskriver alla medborgare
som mentalt handikappade, om de tror på den svenska modellen när det
gäller värnandet om välfärden.
 
SÅ ENLIGT FREDRIK REINFELDT ÄR ÄVEN SOCIALDEMOKRATEN
HÅKAN RYDBÄCK MENTALT HANDIKAPPAD.
 
Sedan är det ju upp till oss väljare att avgöra om vi ska ha politiker som
är mentalt handikappade och då avgöra vad som är mentalt handikap-
pat.
 
Det kanske inte är på det sättet att Håkan Rydbäck är mentalt handi-
kappad för att han tror på den svenska modellen.
 
DET KANSKE ÄR SÅ ATT FREDRIK REINFELDT ÄR MENTALT HANDI-
KAPPAD SOM HAR DET OERHÖRT DÅLIGA OMDÖMET ATT BESKRIVA
HÅKAN RYDBÄCK SOM MENTALT HANDIKAPPAD.
 
Mentalt handikappad
AE

POLITIK SOM HANDELSVARA

Politiker utan visioner, utan moral
 
Men desto mer giriga, säljer sig till högstbjudande.
 
Det fanns en tid då det fanns politiker man kände man kunde lita på, även
om de politiskt stod för en annan uppfattning än den man själv hade.
 
Nu är inte bara politiken en handelsvara.
 
ÄVEN POLITIKERNA SJÄLVA ÄR EN HANDELSVARA, GIRIGA UTOM
ALLT FÖRNUFT SÄLJER DE UT SIG TILL HÖGSTBJUDANDE.
 
Och är då beredda att tillhandahålla vilka uppfattningar och värdegrunder som
helst, bara de kan sko sig.
 
Vi ser det gång på gång, gång på gång.
 
Att som politiker gå över till näringslivet behöver inte vara fel, det kan tvärtom i
vissa fall, efter viss karens, vara positivt.
 
Men att byta uppfattningar, visioner  och värdegrunder i samband med detta
är inte positivt.
 
DET ÄR SÅ NEGATIVT ATT DESSA PERSONER ALDRIG BORDE GETTS FÖR-
TROENDE ATT REPRESENTERA OSS VÄLJARE.
 
Socialdemokraten Snömos är ett tydligt exempel på detta. Som socialdemokratisk
minister drog han sig inte för att kritisera banker ganska så krafigt, mycket av det
de gjorde var klandervärt.
 
En uppfattning och ett agerande värt att respektera, bara den inte är till salu.
 
OCH DET VAR DEN.
 
Som VD för Bankföreningen är nu det som var fel alldeles förträffligt.
 
Visioner till salu till högstbjudande, inga hållbara visioner, bara fasader. Det
är så klandervärt och omoraliskt att det inte ens går att sätta ord på det.
 
Nu vill förre statsministern inte vara sämre. och han har ju tidigare visat att han är
till salu, allt går att sälja ut.
 
Politik, moral, etik, värdegrunder mm.
 
Men har får man kanske vara lite mer återhållsam i kritiken.
 
Göran Persson hade ingen etik och moral att sälja ut, så här var inte detta till
salu.
 
Som statsminister uttryckte Göran Persson stark kritik mot riskkapitalbolagen.
 
Jag är mycket, mycket frågande inför dessa riskkapitals sätt att bryta sönder
företag.
 
SA HAN DÅ.
 
Nu hägrar mammon och då gäller inte detta. Göran Persson lierar sig nu med risk-
kapitalister inom privat omsorg (Valedo). Man välkomnar honom med orden:
 
Göran Persson är en skicklig ledare som har strategisk förståelse för vilka
förutsättningar som finns.
 
Så kan man ju också beskriva en politiker som ser politiska uppfattningar som en
'handelsvara.
 
När det gäller Göran Persson kanske man inte ska bli alltför förvånad. Hans förmögen-
het är skapad på ett sätt som väcker många frågor.
 
Gift med en annan hade han speciella relationer med statssekreterare Anitra Steen.
Dessa speciella relationer medförde att han lotsade henne från befattning till befatt-
ning som möjliggjorde för henne att skapa sig en förmögenhet.
 
Som tack för detta gifte de sig med varandra.
 
I andra länder skulle det troligen kallas korruption och medföra riksrätt.
 
Men inte i Sverige.
 
Där är det OK att sälja både sig själv och andra
 
 
 
Vi får de politiker vi förtjänar
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle statsminister hälsar många av Er välkomna till en ny dag,
samtidigt hoppas jag att en del av Er får en riktigt dålig dag, eftersom Ni
inte tycker som jag tycker.
 
Jag kommer att ägna mitt tal idag åt de möjligheter vi nu ställs inför.
 
Oroligheterna runt om i Arabvärlden visar vilken lugn vrå Sverige är, och
skulden till detta anser jag vara den barbariska svenska kulturen.
 
Alliansregeringen har därför träffat ett antal överenskommerlser med Miljö-
partiet, som ska underlätta övergången från ett alltför lugnt samhälle till ett
samhälle med stora motsättningar.
 
Vissa av dessa inslag kan komma att utnyttjas av Sverigedemokraterna, då
man här kan tänkas hävda att de missgynnar svenskar. Jag erinrar Er då att
NI inte ska ta i dessa med tång.
 
Däremot är det viktigt att Ni lägger tången åt sidan när vi väkomnar våra nya
vänner.
 
Vissa inslag i uppgörelsen bedömer vi kommer att resultat omgående, på det
sättet att landet öppnas ännu mer och vi därför kan välkomna ännu fler nya
vänner.
 
Ett exempel på detta är att Alliansregeringen nu kommer att erbjuda kommunerna
statsbidrag så att alla nya vänner kan få tillgång till körkort gratis
 
Detta kommer att finansieras genom att körkortsavgifterna för svenskar kommer att
höjas.
 
Vi kommer också att uppdra åt Arbetsförmedlingen att prioritera förmedlingen av le-
diga jobb, så att vissa nya projet kommer att genomsföras där bara våra nya vänner
kan komma att omfattas.
 
Våra nya vänner har ofta en mer civiliserad kultur med sig än den vi själva är vana
vid. För att underlätta att våra nya vänner kan bibehålla denna positiva kulturella
särart kommer Alliansregeringen av avsätta stora resurser.
 
Bland annat kommer vi att säkerställa ett antal materialupplag i de områden där våra
nya vänner kan tänkas vilja bosätta sig. Dessa upplag kommer att utgöras av gatutsten
för att underlätta deras intregation samtidigt som de kan fortsätta att utöva sin kultur.
Vidare kommer vi i vissa områden att upprätta särskilda bilbrandplatser i samråd med
Räddningstjänsten, där Alliansregeringen kommer att tillhanda bilar att elda upp.
 
Denna senare åtgärd bedömer vi också kommer att öka den årliga tillväxten med 0,5 %.
 
Båda dessa senare åtgärder kommer att finansieras genom nerdragningar i vård och
omsorg. Vi kommer då med riktade insatser att säkerställa att dessa nerdragningar
inte drabbar våra nya vänner.
 
Er ansvarsfulle Statsminister önskar nu att Ni alla, många av Er mentalt handikappade,
får en riktigt bra dag.
 
AE
 
 
 
 

ATT TÄVLA I FÖRNEDRAN

Det barbariska tar över, allt mer
 
Den minnesgode erinrar sig för ett par år sedan en viss utställning i Uppsala
Domkyrka. Utställningen hade ärkebiskpens stöd och den hyllades av alla
som då ville vara korrekta.'
 
Ett antal hyllande inte utställningen.
 
De kände sig kränkte men fick höra att det skulle de inte göra, utställ-
ningen var konst, och yttrandefrihet och konst fick man inte kompro-
missa med.
 
Låter ganska bra, men vad gällde utställningen
 
Jesus framställdes som homosexuell, med stöd av ärkebiskopen, och
alla som kände sig kränkta skulle hålla tyst.
 
Yttrandefriheten och konsten stod över sådana futiliteter som att kristna kunde
bli kränkta om Jesus framställdes som homosexuell.
 
Nu är det andra tider, mer upplysta får man väl anta.
 
Muhammed framställs i en film som homosexuell.
 
Och så finns det sådana som hävdar att jordens undergång inte är nära,
men det måste den vara av alla upplysta reaktioner att döma.
 
Jesus som homosexuell, kristna kränkta, Muhammed som homosexuell,
muslimer kränkta, i första fallet helt OK, i andra fallet domedag.
 
Upplysta analfabeter, triggade av extremister dödar, vandaliser och härjar.
 
De upplysta, som tycker det är OK att kränka kristna, drabbas av hybris.
 
Islamister och allsköns extremister kränkta, här gäller det att förnedra
sig, förnedra sig till varje pris och kräla i stoftet.
 
Inte får muslimer och extremister vara kränkta, det får bara kristna vara.
 
Förstapris i Västvärlden tycks nu gå till den som förnedrar sig mest.
mest gulligull till extremister och hej då till konst och yttrandefrihet.
 
Fullständigt ofattbart, sk upplysta demokratiskt valda politiker som tävlar
om att kräla i stoftet för att inte  extrema islamister ska låtsas bli kränkta.
 
Orsak till terror kommer de att finna överallt, så det blir mycket krälande
i stoftet framöver.
 
Hej då till yttrandefrihet och konst, i vart fall i viss riktning.
 
Att dåden inträffare den 11 sept och att de är initierade av extrema islamister
tycks helt klart, men vad gör det, de låtsas ju bli kränkta.
 
Att sedan övertyga ett antal analfabeter att de också är kränkta är ju
inga problem, bara att åberopa Muhammed, så är cirkusen i gång.
 
Den verkliga cirkusen utgörs av alla västpolitiker som tävlar om att kräla i
stoftet.
 
Den fråga som nu infinner sig, hur ska man kräla i stoftet när det verk-
ligen behövs. när man krälar i stoftet så mycket man kan när det inte be-
hövs.
 
Vapenarsenalen tycks uttömd.
 
Det finns kretsar som hävdar att vissa grupperingar har ambitioner att skapa
ett nytt kalifat. Det finns kretsar som låtsas som att vissa som säger att de som ut-
talar denna ambition inte uttalar denna ambition.
 
Men en sak är säker.
 
Något våld lär inte behövas för att skapa ett nytt kalifat i USA och Väst-
Europa, det fixar vi själva åt dem, de behöver bara bli lite kränkta med
jämna mellanrum.
 
 
Sitt vackert
AE

ANNIE LÖÖFS STORA AVGÖRANDE

Annie Lööf har tänkt igen
 
Som framgår av nyhetsrapporteringen avser Regeringen lägga förslag om
att bolagsskatten ska sänkas drastiskt, från 26,3 % till 22 %.
 
Reaktionerna är blandade, en del tycker förslaget är bra, andra tycker att
det inte medför så mycket.
 
Inom olika företagsorganisationer, där man kan tänkas ha minst kunskap
om dessa frågor, menar man att det finns andra skatter som skulle ge bättre
effekter på tillväxt och arbetsmarknad, om de sänktes.
 
Alliansregeringen, som kan antas ha mest kunskap om dessa frågor, menar
i stället att den skatt det är viktigast att sänka är just bolagsskatten.
 
Andra viktigare förändringar, där Alliansrgeringen trott sig veta bättre än
de som vet bättre, har gett ett annat utfall än det utlovade.
 
Detta har medfört reaktioner från ansvariga ministrar med uttryck som.
 
Vi hade inte "en aning" om att det skulle bli på det här viset.
 
Det återstår nu att se om Alliansregeringen hade "en aning" om hur det  skulle
bli, eller om det kommer att visa sig, att de som vet minst om bolagskatters ef-
fekt, näringslivsorganisationer, kommer att få rätt.
 
Bland alla de som vet bäst, utan att veta bäst, finns en som vet ändå bättre
än alla de andra, som vet bäst.
 
Annie Lööf
 
I vanlig ordning uttalar hon sig på det sättet att det framgår att hon har.
 
Ja just det, inte "en aning", nu heller.
 
Annie Lööf menar att denna sänkning av bolagsskatten är AVGÖRANDE
för var de multinationella bolagen lägger investeringar, fabriker och huvud-
kontor.
 
Vi kan alltså se fram emot en anstormning av utländska bolag, när nu dessa
ska förlägga sina investeringar, fabriker och huvudkontor till Sverige.
 
För det AVGÖRANDE beslutet är ju fattat, nu är det bara att verkställa.
 
Alliansregeringen tycks  få ett oväntat problem.
 
Var ska man hysa alla huvudkontor för alla världens bolag.
 
Eller kan det möjligen vara på det sättet att Annie Lööf är den ende närings-
minister i hela världen som inte förstått att en sänkning av bolagsskatten inte
är avgörande för var investering, fabrik och huvudkontor förläggs.
 
Det tycks så.
 
Mer erfarna, mer mogna och mer kompetenta inser på ett tidigt stadium.
 
Bolagsskatten är inte en avgörande faktor, den är en omständighet
bland många andra, som avgör var huvudkontor mm hamnar.
 
Det borde även Annie Lööf inse.
 
Är det rimligt att ha en så omogen och okunnig person som närings-
minister, kan man fråga sig.
 
Ja i Sverige är det tydligen rimligt att ha en näringsminister som för
det mesta bara pratar strunt.
 
 
Oraklet som avgör
AE
 

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Hälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle Statsminister hälsar de flesta av Er välkomna till en dyster
och regnig dag.
 
Som vanligt omfattar min morgonhälsning till Er ej de som har valt att inte
tycka som jag.
 
Även om de flesta av Er är mentalt handikappade, som jag brukar säga, har
jag förstått att Ni ändå är i stånd att oroa Er över läget på arbetsmarknaden.
 
Nu kan Alliansregeringen upplysa Er om att Ni inte behöver oroa Er, vi är
ansvarsfulla och driver en kraftfull politik som syftar till att Ni inte ska förstå
att Ni ska behöva oroa Er.
 
De som förstår bättre än Alliansregeringen hävdar att arbetslösheten ökat,
vi som inte förstår bättre hävdar att den har minskat.
 
I dagarna har Statiska Centralbyrån, som inte förstår bättre, lämnat uppgifter
som skulle visa att arbetslösheten skulle ha ökat. Alliansregeringen, som för-
står bättre, hävdar att SCD välgrundade uppgifter är fel.Alliansregeringen menar.
utan att ha grund för det, i stället att arbetslösheten minskat.
 
Även om arbetslösheten minskat fortsätter vi våra kraftfulla åtgärder som syftar
till att Ni inget ska förstå. Stora förändringar i FAS 3 programmet har därför skett.
 
Kritiker hävdar, felaktigt förstås, att detta program inte medfört några nyanställ-
ningar. Alliansregeringen har därför gett Arbetsförmedlingen uppdraget att byta
ut namnet FAS 3 till sysselsättningsfasen. Med denna omvälvande förändring räknar'
Alliansregeringen med  att under tiden fram till nästa val kunna hävda att programmet
ger sysselsättningseffekter.
 
Andra viktiga framsteg Alliansregeringen gjort på arbetsmarknaden är att minska
antalet förtidspensionärer. Genom att ta ifrån dem deras ersättning och ställa dem
till arbetsmarknadens förfogande har vi gjort stora framsteg. Visserligen har de inte
fått några jobb, men genom den stora systemförändringen står de väsentligt närmare
arbetsmarknaden.
 
Samma förbättringar har vi ernått genom att friskkförklara ett antal svårt sjuka. Deras
tillstånd medför att de inte kan arbeta men genom reformen har de kommit att stå
närmare arbetsmarknaden.
 
SCB aktuella siffror visar tydligen att långstidsarbetslösheten ökat kraftigt både
vad gäller den grupp som varit arberslös minst ett år och den grupp som varit arbets- lös  minst två år. Inför valet kommer vi dock att ersätta dessa siffor med siffror som
vsar att arbetslösheten minskat.
 
Med alla dessa kraftfulla insatser från den regeringsdugliga Alliansregeringen be-
höver alla arbetslösa därför inte oroa sig.
 
Med dessa uppmuntrande besked önskar jag nästan Er alla en forstatt bra dag.
 
 
AE
 

ARBETSFÖRMEDLINGENS FIFFEL

Upphandlingsbrott hos Arbetsförmedlingen, igen
 
Konkurrensverket utreder nu Arbetsförmedlingens upphandlingar, då man'
brutit mot egna ramavtal.
 
IGEN
 
Konkurrensverket är tylig med sina erfarenheter av Arbetsförmedlingen och
menar:
 
Avdelningschefer med budgetansvar gör lite som de själva vill.
 
Inte så märkligt, det hade varit märkligare om de inte gjorde som de själva
vill lite hur som helst.
 
Med en Generaldirektör som bryter mot än det ena och än det andra
vore det konstigt om inte också underlydande chefer bryter mot än
det ena och än det andra.
 
Det strängaste straff som nu kan erhållas är att få böter.
 
Som man bötar med andras pengar, skattebetalarnas pengar.
 
Då blir det också som det blir, inget ansvar och chefer gör vad de vill.
 
Andra får träda in och ta ansvaret.
 
Alla dessa excesser medför ett resursslöseri av oanade mått, det finns för
mycket penagr avsatta och då gör man åt med för mycket pengar.
 
Andras pengar.
 
För att få rätsida på detta krävs i ett första steg att den offentliga sektorn bantas
och att kvarvarande delar får mer balanserad resursfördelning.
 
Effektivisering kallas det visst.
 
Ett annat nödvändigt inslag är att ren ekonomisk brottslighet och övrig kriminalitet
måste medföra ett personligt ansvar.
 
Man ska inte böta med andras pengar, ska det bötas så ska det vara med egna
pengar.
 
Den ekonomiska brottslighetet bland generaldirektörer och andra myndighetschefer
skulle upphöra över en natt om man "statuerade" ett exempel, bara ett exempel.
 
Avsked för kriminalitet och krav på skadestånd.
 
Då skulle allt ta slut över en natt.
 
Men politiska beslutsfattare vill tydligen inte att det ska ta slut över en natt.
det ska inte ta slut alls, det ska fortsätta.
 
Då återstår ju bara att väljarna bestämmer sig för att välja politiker som vill att denna
typ av brottslighet ska ta slut över en natt.
 
Men finns det sådana politiker ?
 
 
Jag skiter i Er, det kostar mig inget
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

TUNNELBANERÅN

Som man bäddar får man ligga
 
Allmänheten är, med rätta, upprörd över en händelse i Stockholms Tunnel-
bana, där en man efter att ha ramlat ner på spåret blivit rånad.
 
För att därefter få ligga kvar och bli påkörd av tåget och svårt skadad.
 
Detta framställs som något exeptionellt, vilket man önskar att det borde vara.
 
Men händelsen bör nog ses i ett vidare perspektiv.
 
Sverige har under många år, allt sedan Alva Myrdal, stuckit ut på det sättet
att man experimenterat med sociala och ekonomiska reformer på ett sätt and-
ra länder inte gjort.
 
Ett inslag i allt detta experimenterande är att alla ska kunna och få för-
verkliga sig själva.
 
GÄRNA PÅ ANDRAS BEKOSTNAD.
 
Vi ser nu resultatet av detta, bristande ansvar rent generellt och bristande civil-
kurage.
 
Man förverkligar sig själv och bryr sig i övrigt inte.
 
På kort sikt kan fler övervakningskamerormöjligen dämpa denna utveckling,
men på lång sikt erfordras ett helt annat synsätt.
 
Möjligheten och rättigheten att få förverkliga sig själv måste kombineras
med att man skapar värdegrunder som håller samman samhället.
 
Undervisning med de 10 budorden kanske inte var så tokig, kanske lika bra
som undervisning om koranen, vem vet, värt att pröva kanske.
 
Rånaren i detta läge "råkade" vara en invandrare, men kunde även ha varit
en svensk, självfallet.
 
Men har vi problem med vårt eget självförverkligande kanske vi borde
fundera över lämpligheten att ta hit kriminella invandrare och låta dem
stanna kvar när de utöver sin kriminalitet.
 
Att dessa ovanpå våra egna skapade problem kommer hit och självförverkligar
sig på sätt som nu skett kanske inte är optimalt.
 
Framför allt inte om de får stanna kvar och fortsätta sitt självförverkligande.
 
Det finns mycket att fundera över kring dessa frågeställningar, ett första
bra steg borde vara att få tala om dem.
 
Men det får man inte, inte i Sverige.
 
 
Det måste också finnas något att
självförverkliga
AE
 
 
 
 

ROSENBAD I BLOCKAD

Medborgarnas trygghet går i första hand
 
Det meddelas nu att säkerheten är höjd i regeringskansliet, bland annat
har tidigare öppna dörrar låsts.
 
Men dörren till det allämmas kassaskåp uppges fortfarande vara
öppen, så att olika myndigheterna inte ska behöva känna sig be-
gränsade när de ska supa och festa om.
 
Försvarsmakten uppges också vara inkopplade för att sättas in som
skydd. ÖB uppger dock att uppdraget är förenat med stora svårighe-
ter samt att det inte är specificerat så att man kan fullgöra uppdraget.
 
ÖB menar att det endast finns hemvärn att sätta in och att detta
inte är hemma.
 
Samtidigt menar ÖB att uppdraget inte kan utföras även om hem-
värnet skulle vara hemma.
 
Han efterlyser uppgift om vem som ska skyddas, det är inte angivet.
 
I avvaktan på vidare instruktion uppger sig ÖB utgå ifrån att det
är medborgarna som ska skyddas och att uppdraget innebär att
hindra ministrar och partisekreterare från att komma i kontakt
med väljarna.
 
ÖB uppger vidare att han återkommer när hemvärnet är hemma och
att då Försvaret sätter in skydd för väljarna.
 
 
Försvaret sätter Rosenbad i blockad,
för att skydda väljarna
AE

SMYGBESKATTNING

Omoral och kriminalitet
 
BT har idag en ledare som följer upp Borås Elnäts smygbeskattning. BT
brukar ju, tyvärr, vara ganska beskedlig i sin eventuella kritik av politiker
i Borås Stad.
 
Mellan raderna kan man dock läsa att BT gör stora framsteg, kritiken
är egentligen ganska så tydlig.
 
Men den stannar där den inte borde stanna. BT menar at tpolitikerna i Borås
Stad har blundat för det omoraliska i smygbeskattning.
 
Man ska inte dra sig för att kalla en sak vid dess rätta namn. Det mesta tyder
på att BT inte borde stannat vid att använda ordet omoral.
 
Det mesta tyder på att det är olagligt och att politikerna i Borås Stad
ägnar sig åt ekonomisk brottslighet.
 
Är detta en korrekt bedömning, och det mesta tycks peka i den riktningen.
är detta en utomordentlig viktig information för BT läsare i egenskap av väl-
jare.
 
Väljarna i Borås Stad måste ges möjlighetet att i allmänna val ta ställning
till om de ska välja politiker som är omoraliska och som ågnar sig åt eko-
nomiska brottslighet.
 
För en normalväljare borde valet tyckas lätt.
 
Nu är ju omoralen och den eventuella ekonomiska brottsligheten så tydligt fram-
trädande att den rimligen borde ha föranlett en annan reaktion hos bolagers VD
än den han nu uppvisade.
 
Är denne VD verkligen mogen sin uppgift, ligger inte i uppgiften en förmåga
att följa  lag, ha en moralisk kompass samt att i krissituationer kunna
uppvisa ledarskap. som i vart fall i någon mån känner av vad som är rätt och
fel.
 
Så tycks det ju inte vara, men man får väl utgå ifrån att meritkravet varit att få en
politiskt följsam VD.
 
När det gääler ansvariga politiker, omoraliska och troligen något värre, borde ju dessa
ruskas om och känna skam.
 
De kommer dock vara sig att ruskas om eller känna skam.
 
Men även om de per defintion som politiker inte kan känna skam, borde de inte känna
någon utanför den politiska bubblan, som kan ge vägledning om vad som är rätt och
fel.
 
Har de mot förmoden sådana kontakter utanför bubblan och är förmögna, också
mot förmodan, att lyssna på dessa kontakter, bör de nog tillvarata dessa möjlig-
heter.
 
Det är ju inte helt uteslutet att väljarna kommer fram till den någon ovanliga och oväntade
slutsatsen att de är trötta.
 
Trötta på omoraliska och olagliga politiker.
 
Sedan beror ju alla dessa excesser till stor del på att det allmänna blivit för stort och att
man disponerar allt för stora resurser.
 
Då uppstår per automatik ett omfattande slöseri, och det ser vi mycket av, både här
och där.
 
MEN DET ÄR EN ANNAN OCH STÖRRE FRÅGA, MEN ÄVEN SLÖSAKTIGA POLITI-
KER BÖR AVKRÄVAS MORAL OCH RESPEKT FÖR GÄLLANDE LAG.
 
 
Vadå lag, det fanns ju pengar att hämta
AE

MORGONHÄLSNING TILL DET SOVANDE FOLKET

Morgonhälsning till Det Sovande Folket.
 
En så här vacker morgon känns det särskilt bra att kunna hälsa de flesta
av Er välkomna till en ny vacker höstdag.
 
Jag vill bara påminna Er om att Er ansvarsfulle statsminister inte hälsar alla
svenskar välkomna, en del av Er, som inte tycker som jag i vissa frågor, häl-
sar jag inte välkomna.
 
Däremot hälsar jag alla Er mentalt handkappade svenskar särskilt välkomna,
då jag ser Er som trogna moderater.
 
Var tid har sina svårigheter. Långt tillbaka hade vi ett antal sjukdomar som vi
klarade av att utrota. En del av dessa har vi nu fått tillbaka genom vår ambition
att öppna landet för olika infektionssjukdomar, bland annat tuberkulos.
 
För Alliansregeringen är detta en medveten satsning då vi ser detta som det
pris vi måste betala för att så snabbt som möjligt få bort den svenska kultur
som fortfarande finns kvar.
 
Som ett led i denna satsning, att skapa ett öppet samhälle för alla, välkomnar
vi i Alliansregeringen ytterligare ett kulturellt inslag i vårt öppna land.
 
Från olika skolor kommer nu rapporter om att huvudlöss blivit ett större problem.
Jag vill varna alla för att kalla detta ett prolem, då dessa löss kan komma att
känna utanförskap.
 
Vi i Alliansregeringen är angelägna om att inga löss, inte heller huvudlöss, ska
behöva uppleva utanförskap i vårt öppna land.
 
Vi kommer därför att fortsätta vår intensiva kamp mot alla främlingsfientliga
krafter, som ställer sig i vägen en spridning av huvudlöss.
 
Och med detta önskar jag de flesta av Er en fortsatt bra dag.
 
 
AE

DAGENS "BJÖRKLUNDARE"

Minister pratar strunt
 
Vad är då en Björklundare, jo det är att prata strunt och inte visa ansvar trots
att man är i den ställningen att man inte borde prata strunt och man borde
visa ansvar.
 
I dag gör minister Jan Björklund en "Björklundare"
 
 
IGEN
 
När han borde visa ansvar och inte prata strunt visar han inget ansvar och
pratar strunt .
 
IGEN
 
Vem minns inte det famösa uttalandet att VISSA barn till nyanlända inte borde
avvisas för att de hade inte:
 
Valt sina föräldrar.
 
Alla vet att det med jämna mellanrum utvisas barn till nyanlända och med Jan
Björklunds logik
 
Har dessa kunnat välja sina föräldrar.
 
Det är då en "Björklundare", att prata strunt och inte visa ansvar och sedan inte ha
"en aning" om vilka konsekvenser olika reformer har inom de områden där han är
ansvarig.
 
Idag gör Jan Björklund en "Björklundare" igen, och detta i samband med att att Allians-
regeringen beslutat att ta ytterligare medel från vård och omsorg för att locka hit fler
nyanlända.
 
Man vill då avsätta resurser för att förbättra skolgången för nyanlända samtidigt som
man försämrar skolgången för icke nyanlända.
 
Motivet för den ökade resurstilldelningen är, enligt minister Jan Björklund, att de flesta
nyanlända kommer från mer civiliserade länder som Somalia och Afganistan, men där
skolgången är mindre utvecklad.
 
Denna mindre utvecklade skolgång i Somalia och Afganistan, menar Björklund, försvårar
skolintagretionen när de kommer till Sverige.
 
Och sedan gör han en "Björklundare".
 
Det vet ju alla att flickor i Afganistan inte ens får gå i skolan.
 
 
Samtidigt vet ju "alla" att det inte kommer flickor till Sverige från Afganistan, det kommer'
unga våldtäktsbenägna män, som låtsas vara barn.
 
Det måste till Jan Björklund och en "Björklundare" för att finna ett samband mellan flickor
som inte får gå i skolan i Afganistan, och som inte kommer till Sverige, och unga mäns
svårigheter med skolan när de kommer till Sverige.
 
Kanske andeöverföring mellan en flicka i Afganistan och en ung man i Sverige, vem
vet, med sådan ministrar kan man förvänta sig vad som helst.
 
Det måste vara väldigt lätt att vara minister i Sverige, när kompetensen inte sträcker sig
längre än vad uttalandet vittnar om.
 
 
Varför framstå som seriös när
man inte är det.
AE
 

TV SOM SKATTEBAS

Ökning av skattebasen
 
Tänk att man kan bli imponerad av politiker, det framstår som lite overkligt.
 
Men det går faktiskt att bli imponerad av politiker för vissa saker de gör.
 
För deras ogenerande fräcket, deras systematiska agerande och deras
systematiska försök att skapa orättvisor.
 
För visst är det ogenerat fräckt att ta betalt för något man kanske inte har.
 
Och systematiken är tydlig, skattebasen ska vidgas till varje pris och oavsett
hur den drabbar.
 
Det slutliga målet tycks vara klart, ingen intjänad krona ska få behållas.
 
Rättviseaspekten ganska så uppenbar. Här drabbas enskilda som inte har TV,
och hur konstigt det än låter, de kanske inte heller har tillgång till "mobiltv".
 
Men betalas ska det.
 
Den här typen av upplägg kan bara förekomma när man har grundinställningen
att medborgarna inte äger sina pengar och att staten ska lägga beslag på så
mycker som möjligt.
 
Och med skattebaser och argument som gör att de inte förstår vad som
händer.
 
Några vinnare finns i alla fall, förutom de offentliga finanserna.
 
Ungdomar under 18 år med egen bostad och egen TV, för sådana finns
ju faktiskt, imfattas inte av den utvidgade skattebasen.
 
Ses kanske som en ny grupp kärnväljare som bör gynnas ?
 
Uppgifter gör nu gällande att Alliansregeringen går vidare med denna typ av
vidgad skattebas.
 
Källor gör gällande att nästa steg kommer att medföra att alla över 25 år
kommer att beskattas för att de har en personbil.
 
Motivet till att alla omfattas, även de som inte äger bil, är att de kan ju åka buss
 
De som tycker att man ska beskatta de som inte har TV och inte kan se på
TV i annan form heller, måste ju rimligen tycka att man ska kunna beskatta
alla som om de hade bilar, för de kan ju åka buss.
 
För någon logik finns det väl ändå i det politiska spelet, eller ??
 
 
Snart är alla banker rånade,
vem ska jag råna då ??

VISSA BORDE SKÄMMAS

Davids seger över Goliath
 
Det är inte ofta David segrar över Goliath, framför allt inte om Goliath är
det politiska systemet.
 
Men man ska aldrig säg aldrig, hur osannolikt det än verkar.
 
Borås Elnät har under ett antal år ägnat sig åt ekonomisk brottslighet
gentemot medborgarna i Borås. Om detta går att läsa i BT.
 
MED POLITIKERNAS GODA MINNE.
 
För det är väl ekonomisk brottslighet när man tar mer betalt än vad man har
rätt att ta betalt ?
 
I vart fall gäller detta utanför den politiska sfären.
 
Inom den politiska sfären är det inte så, där bestämmer Goliath i egenskap av
sin styrka och makt och difinierar egensinnigt vad som är rätt och fel.
 
Fram till idag, då David klev in och krävde rättvisa, och tycks få det.
 
Politiker som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet, blir upptäckta och stoppade.
 
Borde inte de skämmas, definitivt borde de skämmas.
 
Men de kommer inte att skämmas, de kommer inte att skämmas alls.
 
För att kunna skämmas måste man kunna känna skam, och den egenskapen
återfinns aldrig eller sällan i den politiska sfären.
 
Det är bara väljare som ska känna skam.
 
Ett troligt scenario är att dessa skamlösa politiker hittar en ny fiffig lösning
där de kan roffa åt sig motsvarande summa pengar från skattebetalarna.
 
Det kan den göra som inte förmår känna skam, hur det blir återstår att se.
 
 
Avslöjad
AE
 
 
 
 
 
 
 

DEN FULA ANKUNGEN

Även politiken tycks ha sina svanar
 
I BT kan man idag läsa ett inslag om MIljöpartisten Tom Andersson, som
fyller 35 år.
 
Inslaget återger uttalanden och värderingar som påminner om sagan om
den fula ankungen som växte och blev en vacker svan.
 
Hur i himmelsens namn har Tom Andersson hamnat i detta sällskap
med de värderingar han ger uttryck för
 
Man sätter liksom i halsen, hur kan han tillåtas var med i beslutande försam-
lingar.
 
Med hans inställngar kan det ju sluta hur som helst, man får väl bara hoppas
att Miljöpartiets inflytande inte tillåts öka utan att hans uttalanden fortfarande
kan ses som exotiska inslag i politiken.
 
Han säger sig trivas i rollen som politiker och menar:
 
HAN VILL VERKA FÖR ÖKAT MEDBORGARINFLYTANDE.
 
Även om det bara är retorik, syftande till att föra väljarna bakom ljuset som brukligt
är, är det ändå ett vågat uttalande.
 
Skulle det realiseras skulle ju mycket av den förda politiken få läggas på hyllan.
 
800 somalier skulle troligen bli 0 somalier.
 
Nej, så kan det ju inte vara avsett att menas, det är säkert uttryck för den representativa
demokratins sätt att uttrycka sig.
 
Medborgarnabör bör få ökat inflytande om de tycker som sina valda politiker, annars
är de omdömeslösa.
 
Men Tom Andersson är inte rädd och gå ännu längre och menar:
 
Det finns politiker som tror sig sitta inne med alla svar, men de kanske inte ens har
förstått frågan.
 
Här får man nog utgå ifrån att Tom Andersson kommer att anses ha passerat gränsen.
 
Skulle politiker inte sitta inne med alla svar, en helt revolutíonerande inställning.
 
Det är ju vi väljare som inte kan sätta oss in i komplexa situationer och rösta om frågor
som berör oss.
 
Uppgifter gör nu gällande att den politiska ledningen kräver att Miljöpartiet utser
ett nytt kommunalråd.
 
Även om man är ung, får det vara någon måtta på egensinnet.
 
Kommunalråd på villovägar
AE
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Hälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle statsminister hälsar de flesta av Er välkomna till en ny dag,
som tycks bli en vacker höstdag.
 
För de jag inte vill ta i med tång hoppas jag att vädret blir lite sämre.
 
Under senare har tid har vi märkt av försämringar inom ekonomin inom
den del andra länder i EU, självfallet inte i Sverige där Alliansregeringen
hela tiden fört en ansvarsfull politik.
 
Alliansregeringen har ändå beslutat att stimulera vår egen starka ekonomi,
då det inte kan uteslutas att dessa försämringar kan komma att påverka
landet.
 
Alliansregeringen har därför beslutat att avsätta ungefär 50 milarderj för speciella
satsningat inom byggnadsindustrin. Motsvarande summa kommer att finansi-
eras genom nerdragningar inom vård och omsorg främst inom de delar som
inte berör vård och omsorg för nyanlända.
 
Satsningarna kommer att inriktas på byggnadsåtgärder som syftar till att öka
jämlikheten mellan könen.
 
Kommunerna kommer således att uppmuntras att bygga särskilda badhus där
bara män får bada för att vi ska slippa den adminstration som skapas för att
ha åtskilda badtider på de badhus som finns i dag.
 
En annan stor satsning avser ombyggnad av alla biografer och liknande sam-
lingslokaler. Dessa ombyggnader kommer att medföra att samtliga dessa lo-
kaler avskiljs i två separata avdelningar, så att män och kvinnor inte behöver
komma i kontakt med varandra.
 
Många av dessa framtimtidsinriktade satsningar kommer att beröra mångas
vardag och på sikt kommer det att förändra hela samhället.
 
Alliansregeringen har som mål att denna förändring ska syfta till att nom 10 år
ska jämlikheten mellan könen återspegla den som rådde för 300 år sedan.
 
Och med detta önskar jag de flesta av Er en fortsatt vacker och God Dag.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

INDOKTRINERING BEFÄSTER INTEGRATIONSPROBEM

Väl rotad indoktrinering
 
Helgens händelser på Hässleholmen har gett och ger upphov till många
kommentarer men knappast några analyser.
 
I stället blottläggs ett problem, som sannolikt är mycket större än
de konsekvenser en segregation kan föra med sig.
 
Det framstår som om vi svenskar nu blivit så manipulerade och indoktri-
nerade att vi inte ser vare sig det ena eller det andra.
 
Både hjärnbalk och ryggmärk tycks på många håll ha bytts ut med
nytt innehåll, förprogrammerat att formulera sig på visst sätt obe-
roende av rådande omständigheter.
 
Då blir der också som det blir, debatten går helt fel, inga analyser görs och
inga problem kan lösas.
 
BT har idag en ledare där man lite halvhjärtat försöker ta sig an problemet men
i det stora hela för man en tillrättalagd debatt.
 
Man bygger sin ledare på att "hela Hässleholmen" får skulden för det som in-
träffat. Det finns inget som pekar på att någon kommit i närheten av att antyda
något sådant.
 
Inte heller hela Sverige är ansvarigt.
 
När man börjar föra den typen av befängda argument antar de lätt karak-
tären av ursäkter för det som inträffat och redan på detta stadium riktas fokus
åt fel håll.
 
Resten av ledaren är också skriven, till stora delar, med en "utbytt hjärnbalk".
 
Skribenten menar att det skulle vara "en grumlig föreställningsvärld"  att de
som tänder på är "främmande för svensk" kultur. Den här typen av absurda sve-
pande formuleringar ar bara ett syfta:
 
Att förflytta fokus och göra förövare till offer.
 
För alla utom skribenten på BT är det väl känt att de som roar sig med att bränna
upp bilar har ett annat än svenskt ursprung.
 
Av detta följer per defintion att deras brännande av bilar "är främmande för
svensk kultur".
 
Man får allt vara bra indoktrinerad för att kunna komma fram till att det skulle vara
en "grumlig föreställningsvärld" att påpeka denna slälvklara omständighet.
 
Den grumliga föreställningsvärlden tycks vara mer förankrad hos ledarskri-
benten.
 
BT ledare går vidare på detta tema och menar att de inträffade händelserna inte är
annorlunda än när det brinner och vandaliseras i Sjömarken och Sandared.
 
Frigör man sig från "grumliga föreställningsvärldar" kommer man faktiskt ganska
så snabbt fram till att det är annorlunda, väldigt annorlunda.
 
DET BRÄNNS INGA BILAR I SJÖMARKEN ELLER SANDARED, MEN DET BRÄNNS
BILAR PÅ HÄSSLEHOLMEN, MÅNGA BILAR OCH OFTA.
 
Men det är väl en "grumlig föreställningsvärld" att påpeka något så väl känt och något
så självklart.
 
Många andra än BT försöker flytta fokus och hakar på framförda ursäkter för det som har
skett:
 
Det är polisens fel.
 
Det är inte osannolikt, är tom sannolikt, att polisen uppträtt på sätt som kan ha provocerat.
Naiviteten, en snäll omskrivning, måste vara omfattande när man hakar på detta.
 
Att bränna andra privatpersoners bilar och att slå sönder kommunkontoret är ju inte
riktat på polisen utan måste förklaras med andra faktorer.
 
Argumentet framstår mer som en förolämpning mot polisen och hör överhuvudtaget inte
hemma i en debatt som riktar in sig på grundorsakerna till att det bränns bilar mm.
 
I Malmö har den kulturella förändringen gått längre, på vissa håll bemöts besökare aggressivt
med argumenten:
 
Detta är inte Sverige, detta är vårt territoium, här får Du inte vara.
 
Fotografer mm blir fråntagna kameror för man får inte fotografera i "deras land".
 
Kanske förklaringsfaktorn finns att finna i en utveckling som liknar denna.
 
POLISEN FÅR INTE FINNAS PÅ HÄSSLEHOLMEN, INTE FÖR ATT DE UPPTRÄDER
PÅ VISST SÄTT, UTAN JUST FÖR ATT DE ÄR POLISER OCH ÄR I "ANDRAS LAND"
 
Väljer man att flytta fokus på ett sätt som passar den egna indoktrineringen lär inte heller
några problem bli lösta.
 
Sedan uttrycker skyldiga:
 
Polisen kommer hit och startar krig, och då ska de få krig.
 
Socioekonomiska företräder förklarar denna logik med att dessa unga är arbetslösa och
frustrerade.
 
Ersatt hjärnbalk igen, det finns många exempel på områden, där arbetslösa inte eldar
upp bilar för att polisen kommer på besök.
 
Ska man överhuvudtaget hitta lösningar på dessa problem lär det behövas andra förklar-
ingsmodeller.
 
En socioekonomisk företräder ursäktar skottlossningen på Hässleholmen som en isloerad
händelse som kan inträffa var som helst.
 
Även här ligger Malmö ett steg före, och skottlossningar  inträffar inte var som helst,
de inträffar företrädesvis inom vissa områden.
 
Samma socioekonomiska företrädare menar vidare att han inte tycker:
 
Att polisen ska springa runt och visa upp sig nu.
 
Polisarbetet främjas inte i detta läget av att polisen blir så föraktfullt bemött.
 
Detta är alltså en kommunalt anställd tjänsteman / politiker som ger uttryck för denna attityd
mot polisen i deras ambition med att upprätthålla lag och ordning på Hässleholmen.
 
Det verkar mer som om en viss Peter vare sig ska pringa runt eller uttala sig om något
överhuvudtaget, det blir nog bäst så.
 
 
Vem har anledning att känna sig frustrerad,
knappast den som bränner bilar
AE
 
 
 
 

TYSTNAD SOM KORRUPTION

Att våga vara
 
En viss journalist fick nyligen årets pris "Golden Pen of Freedom" och i
samband med detta uttalande journalisten.
 
Tystnad är också korruption.
 
ATT LEVA I TYSTNAD ÄR BARA ETT ANNAT SÄTT ATT DÖ.
 
Journalisten verkade i Mexico, där man som journalist är utsatta för andra
risker än vi är vana vid och som kan komma att framkalla tystnad.
 
Ser man till hur debatter förs i Sverige och hur argumenten anpassas till
att vara korrekta, skulle uttalandet lika väl kunna gälla Sverige.
 
När man inte vågar uttala sig utan hänvisar till sk "enskilda fall" vad
är det om inte rädsla för att uttala sig och i stället hålla tyst.
 
Många kommentarer kring invandrarfrågor har blivit så tillrättalagda
att de närmast framstår som skrattretande.
 
Vi kanske inte är så annorlunda i Sverige.
 
Men hur många av oss tänker på att vi valt ett annat sätt att dö på, säkert
inte så många.
 
Vill vi inte fortsätta att vara korrupta finns det möjligheter att välja andra sätt att
dö på, mer anständiga sätt att dö på.
 
Men vägen dit tycks oändligt lång, av olika argument att döma.
 
Man kan aldrig vara för säker,
bäst att hålla tyst'
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Hälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle statsminister hälser vissa av Er välkomna till en ny dag.
 
I mitt morgontal kommer jag att uppehålla mig kring försvarfrågan, då den
under senare tid blivit föremål för omfattande kritik.
 
Vår politik i försvarsfrågan har utsatts för kritik, och det tycker jag inte om.
Dessutom bygger denna kritik på rena vanföreställningar.
 
Kritiken riktar in sig på att vi inte har tillfredsställande förmåga att hävda vår
integritet. Det tycker jag bara är bra. En förutsättning för att alla som är men-
talt handikappade ska rösta moderat är just att de inte har integritet.
 
Så vad gäller den delen av kritiken så äv Alliansregeringen nöjd med att man
inte är tillfredsställd med  integriteten.
 
Vi har också blivit beskylda för att skönmåla försvarets förmåga och för att inte
tillföra erforderliga ekonomiska resurser.
 
När det gäller den första delen av denna kritik är vi medvetna om att det kan ligga
något i den. Hur beskrivningen än blir måste det bli en skönsmålning, men det har
också varit Alliansregeringens målsättning, en kuliss är bättre än ingenting.
 
När det gäller de ekonomiska resurserna hänger detta ihop med att vi måste stärka
de offentliga finanserna och detta sker genom indragningar på alla områden.
 
Kritikerna ser svårigheter förenade med personalförsörjning och ekonomi. För att
dessa svårigheter inte ska påverka våra satsningar inom försvaret har vi beslutat
att köpa in ett antal JAS Gripen innan Försvarsutredningens utredning påbörjats.
Vi bedömer att deras slutsatsser kan komma att försvåra den typen av beslut och
vi menar då att det är bättre att förekomma.
 
För att Försvarsutredningen inte ska frestas till att lämna en rapport som avviker från
Alliansregeringen försvarspolitik har vi också tillsatt en ordförande som saknar just in-
tegritet och som kan förväntas lämna den rapport vi vill ha.
 
Vi räknar därför att även fortsättningsvis kunna utforma försvarets förmåga utan att
ta hänsyn till hotbild mm, vilket vi räknar med kommer att medföra stora besparingar.
 
Vi ser dessa besparingar som en viktig del i den finansiering, som är nödvändig när
det gäller att styra över allt större resurser till nyanlända analfabeter.
 
Även om vi inom Försvaret ännu inte nått ända fram, är vi ändå mycket nöjda med
de resultat vi nått så här långt.
 
Nu när hotbilden inte längre styr försvarets utformning har Alliansregeringen infört ett
nytt försvarsmål, som formulerats av den intellektuelle moderaten Hans Wallmark.
 
Han menar att vi inte lyckats göra Försvarsförmågan sämre än vad socialdemokraterna
lyckades göra och det ser vi som en stor framgång.
 
Vi ser heller inga större risker förenade med stora nerdragningar inom Försvaret, då
olika grupper av försvarsvänner knappast kan förväntas välja andra politiska alterna-
tiv såsom vänsterpartiet och miljöpartiet.
 
Vi känner oss därför trygga med vår politik även om den inte skapar trygghet.
 
AE
 
 

OLIKA POLITISKA MÅLSÄTTNINGAR

Olika målsättningar inom kommunen
 
Fritidsgården på Hässleholmen tycks ha varit stängt under helgen, mycket
tyder på detta.
 
Ett antal bränder, omfattande stenkastning, ett antal sönderslagna rutor samt
en del andra inslag tyder på att fritidsgården varit stängd under helgen.
 
En ledamot i stadsdelsnämnden förklarar dessa kulturella yttringar med att frust-
ration skulle vara orsaken.
 
Det finns faktiskt de som tycker att den typen av frustration ska utövas på
avlägsna orter, rasister kallas de.
 
Ledamoten, Anne Rapinoja, framför också att det är jobbigt att tillhöra en grupp
som är bortglömd.
 
Anne Rappakalja tycks vara det rätta namnet.
 
Mer bekymmersamt är dock att det inträffade blottlägger uppenbara stridigheter
inom kommunen
 
Räddningstjänsten uppger sig vara oroade över de händelser som inträffar.
 
Den politiska ledningen arbetar i motsatt riktning, man vill öka inflyttningen av dem som
är vad Anne Rappakalja kallar frusterade.
 
Detta kan ju inte tolkas på annat sätt än att den politiska ledningen oroar sig för
att antalet bilbränder är för få, mer sten ska kastas på Räddningstjänsen, mer
skadegörelse ska utföras mm mm.
 
Man har ju rätt att ha olika uppfattningar och ambitioner, men frågan är om man ska
verka politiskt om man har så lite förståelse för behovet av sammanhållning inom ett
samhälle.
 
För lite logisk måste man väl ändå vara, kastar man sten så kastar man sten.
 
Det är nog bäst att Räddningstjänsten omvärderar sina värdegrunder och lär
sig uppskatta dessa kulturella yttringar.
 
Mycket tyder också på att dessa kulturella yttringar är en förövning för starten
på gynnade zoner, bl a på Hässleholmen.
 
 
För det är ju uppenbart så tacksamhet fungerar i förening med frustration.
 
Ju mer man får desto mer sten kastas det.
 
Och det ska tydligen uppmuntras, mer av den sorten.
 
Minskat utanförskap,
enligt Ulrik
AE
 
 
 

ALLIANSEN RESULTAT TALAR FÖR SIG SJÄLVA

Tala är silver, tiga är guld
 
I vart fall om man talar som riksdagsmannen Ulrik Nilsson.
 
Tillsammans med en annan moderat har Ulrik Nilsson ettdebattinlägg i
BT idag, där Ulrik gör en ny Ulrik.
 
Vad är då en Ulrik.
 
En Ulrik är att inte kunna någonting överhuvudtaget men ändå tro
att man kan mer än alla andra.
 
Förutom att Ulrik Nilsson i inlägget gör en Ulrik så gör han ett självmål,
ett riktigt ordentligt självmål, när han menar:
 
Alliansens resultat talar för sig själv.
 
Uttrycket självmål får väl ses som ett understatement.
 
Tåg som inte går, läkemedel som inte finns men ska finnas, sämre kvalite
i skolan, välfärdsvinster till skatteparadis, skyhög arbetslöshet, olika
myndigheter som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet, obefintlig psyk-
vård, skottlossningar här och där , världsrekord i våldtäkter, en alltmer
ökad otrygghet mm mm.
 
VISST, ALLIANSENS RESULTAT TALAR FÖR SIG SJÄLVA
 
På den punkten har ju Ulrik Nilsson helt rätt, men i övrigt är det inte mycket som är
rätt i inlägget, det mesta är en Ulrik.
 
Att utanförskapet skulle ha minskat får väl mest ses som ett makabert skämt. Med
en ökande arbetslöshet, ökad invandring, ökat antal ungdomar utan betyg mm, då
får man hitta nya flexibla definitioner för att utanförskapet ska ha minskat.
 
Det kommer dagligen larmrapporter om att försörjningsstödet ökar dramatiskt och
många kommuner uppger sig digna under denna utveckling.
 
Dessa uppgifter tycks inte ha nått riksdagsmannen Ulrik Nilsson på dennes
semesterresor, finansierade av offentliga medel.
 
Nästan skrattretande blir det när riksdagsmannen Ulrik Nilsson yvs över en
järnväg melan Borås och Göteborg, som är tänkt att gå melllan Bollebygd och
Mölnlycke.
 
Med sådana beskrivningar kan vem som helst framstår som handlingskraftig.
 
Till och med Ulrik Nilsson.
 
 
AE
 

SAMHÄLLSKOSTNADER I VÄLFÄRDEN

Världens Bäst utbyggda barnomsorg
 
Statistik kan ofta ge värdefull kunskap och viss statistik kan ge mycket
värdefull kunskap.
 
Det finns till och med statistik som ger så värdefull kunskap att den
ger upphov till viss eftertanke, ibland till och med inom områden där
eftertanke inte får finnas.
 
Ett antal Hälso- och Sjukvårdsförvaltningar har viss statistik som är både
intresssant och ger upphov till eftertanke.
 
Denna statistik visar i vilken omfattning förskolebarn är sjuka i vanliga
infektionssjukdomar, som förkylning, feber mm.
 
Statistiken visar på ett genomsnitt uppgående till 6 - 8 infektionssjukdomar
per år, med en längd på underfär 1 vecka, per styck.
 
Den sammanlagda infektionstiden uppgår sålunda till ungefär 2 månader,
under vilken tid barnet måste vara hemma från förskolan och föräldern
hemma från arbetet.
 
De eftertankar detta må ger upphov till kan ju leda i olika riktningar,
beroende på de värdegrunder man har som individ.
 
Men det är inte givet att man kommer fram till att det samhällsbygge som
startades av Alva Myrdal är det optimala.
 
 
Eftertanke, so what.
det är makten som räknas
AE

MORGONHÄLSNING TILL DET SOVANDE FOLKET

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Jag hälsar de flesta av Er välkomna till en ny vecka i jobblinjens tecken.
Som alla känner till vill jag inte välkomna alla medborgare, en del av Er
ska lämnas utanför och dem vill jag inte ta i med tång.
 
De senaste dagarna har debatten mycket rört sig om att den psykiska
ohälsan ökat och att antalet självmord stigit i höjden
 
Vi känner också till att Sverige har den högsta andelen självmord      
 
För oss i Alliansregeringen är detta inga nyheter, redan på ett tidigt stadium
blev Er ansvarsfulle Statsminister medveten om att de flesta av Er är mentalt
handkappade.
 
Denna omständighetet tillsammans med Alliansregeringens framgångsrika poli-
tik kan ligga bakom det ökade antalet självmord.
 
För oss i Alliansregeringen är det ett viktigt mål att alla bidrag inom välfärden
ska skäras ner så att ingen får bidrag som överstiger svältgränsen. Vi räknar
därför med att den psykiska ohälsan kommer att öka ytterligare.
 
Ett annat viktigt inslag i vår ansvarsfulla politik är att arbeta för ökade motsättningar
inom samhället. Vi ser redan stora framgångar inom detta område i form av ökat
antal skottlossningar mm.
 
Även om en ökad psykisk ohälsa och ett ökat antal självmord primärt inte är mål
för Alliansregeringens ansvarsfulla politik, ser vi ett ändå ett klart samband ned
dessa förändringar och våra ambitioner att forma om samhället.
 
Alliansregeringen hoppas därför att Ni kära medborgare ställer Er solidariska med
den ökade sykiska sjukhälsan, för det pris Ni får betala för Alliansregeringens an-
svarsfulla politik.
 
AE
 
 
 

LJUSNING INOM BANKSEKTORN

När det är som mörkast klarnar det
 
Det förekommer mycket välgrundad kriktik mot våra banker.
 
De svenska storbankerna har de högsta marginalerna på sina boräntor
i hela Västvärlden, och det drabbar alla bolåntagare och även många
andra.
 
Kan det bli mörkare, knappast.
 
Men det finns bedömare som säget att det kan bli ljusare, och tänk om
det gäller även inom bankområdet:
 
 
TÄNK OM DET KLARNAR INOM BANKSEKTORN NÄR DET ÄR SOM MÖR-
KAST.
 
Den ökade skuldnivån både inom den privata sfären och inom den offentliga har
fått ett antal bedömare att se en ljusning i mörkret.
 
Detta bygger på att priset på pengar sjunkit mot noll och att minusräntor
aktualiserats.
 
Att kunna ta ut höga räntor på lån är själva grunden för bankernas affärsideer.
 
Finacial Times ser utvecklingen som ett förebud om hela banksektorns död
i västvärlden.
 
Ett antal bedömare inom finansvärlden menar att nollavkastningen riskerar
att få dagens system att tippa över.
 
Man menar också att olika centralbankschefer inte förstått vad som hänt.
 
Allt är inte som förut, det man gjorde förr fungerar inte längre, gamla teorier
stämmer inte längre.
 
En kröniker i Svd sammanfattar detta med att:
 
Verkligheten har fräckheten att uppföra sig på ett sätt som centralbankschefer
och andra experter inte förväntat sig.
 
Man får inte tro på alla domedagsprofetior, men tänk om det är sant den här gången.
 
Tänk om utvecklingen medför banksektorns död som Financial Times fruktar,
eller hoppas beroende på hur man ser det.
 
När det är som mörkast klarnar det, tänk ingen bank att betala västvärldens
högsta boräntor till.
 
Men vad kommer i stället ??
 
Bäst att göra som strutsen och den svenska regeringen i frågan.
 
 
Här nere kommer vi att
fortsätta att vara bäst
AE
 
 

STRUTSPOLITIK

Vi går mot en ökad integrerad bankunion
 
Vare sig vi vill eller inte.
 
I dag kommer, troligen är nog bäst att tillägga, ett detaljerat förslag att presen-
teras över hur en bankunion är tänkt att se ut.
 
Den inriktning av den finansiella politiken och integrationen inom EU har utlöst
starka reaktioner och omfattande diskussioner inom EU.
 
Dock inte i Sverige.
 
I SvD idag motiverar Rolf Gustavsson denna passiva ställning med:
 
I Sverige föredrar både regering och opposition den gängse strutspolitiken-
låtsas som om frågan inte angår oss och följer med strömmen.
 
Påminner om vår hålling under 2 K, först följde vi med den ena strömmen, när
den var på väg att förlora följde vi med den andra strömmen
 
Rolf Gustavsson brukar ofta och för det mesta framföra välgrundade synpunkter, men
är här han uppenbarligen ute på djupt vatten.
 
Har han aldrig hört talas om Sveriges handlingskraftiga och regeringsdugliga
Alliansregering ?
 
När han nu ändå är inte på strutspolitik, varför begränsa den till frågan om bank-
union och EU politik.
 
Strusten tycks ha tagit ett stort grepp om Sverige överhuvudtaget:
 
Sverige är landet där en våldtäkt inte är en våldtäkt, ett problem är inte ett problem
och skottlossningar som förekommer förekommer inte mm mm.
 
Strutskött tycks också ha blivit allt vanligare på de svenska matborden.
 
Har fastnat för gott ?
AE
 
 

MODERATERNS NYA VALTAKTIK

Desperationen växer
 
Alliansregeringens desperation tycks växa för var dag.
 
Den mentalt handikappade befolkningen tycks inte vara lika lätt att
manipulera som Fredrik Reinfeldt tycks ha trott.
 
Opinionsläget sviktar och desperationen ökar.
 
Inom Alliansregeringen utarbetas också nya strategier hur man ska möta
detta nya läge och man ställs inför stora svårigheter.
 
En uppenbar svårighet tycks vara avsaknaden av en politik i vissa frågor
som tycks vara viktiga för väljarna, såsom ungdomsarbetslöshet och infra-
struktur.
 
Då får man väl överta andras politik, inslag som man tidigare krafigt
protesterat emot.
 
Men vad gör det, bättre med en politik man protesterat emot än ingen politik
alls.
 
Men nu tycks desperationen ha ökat så mycket att man måste ställa
sig frågan, vilka som är mentalt handikappade:
 
Vi medborgare, enligt Fredrik Reinfeldt, eller moderaterna själva.
 
Det finns nu inslag i den politiska debatten som vittnar om en riktigt stor despe-
ration från Alliansregeringen och då främst hos moderaterna.
 
Em moderat politiker kallar en socialdemokratisk politiker för SOSSELUDER
och SOSSEFNASK.
 
Vi väljare tycks kunna se fram emot en spännande valrörelse.
 
Det finns inga uppgifter som tyder på att Fredrik Reinfeldt tagit avstånd från
detta moderata valutspel, utan man får väl därför anta att det sker med hans
välsignelse.
 
Kan man kalla medborgarna för mentalt handikappade bör väl SOSSELUDER mm
också vara gångbara politiska argument.
 
 
Moderat valaffisch ?
AE
 
 
 
 
 

FRISKOLORS BETYG

Skev betygsättning
 
Det kommer nu fram uppgifter som bekräftar att betyg på natinella prov
sätts högre i friskolor än kommunala skolor.
 
Hade någon förväntat sig något annat ?
 
Ja, faktiskt hade någon annan förväntat sig något annant.
 
Utbildningsminister Jan Björklund har tidigare uttalat att han inte
hade "en aning" om att det skulle bli som det blev när man fattade
beslut om friskolor.
 
Man får väl anta att han inte hade "en aning" om att betygssättningen skulle
bli skev heller, något man borde kunnat haft "en aning" om, för det ligger i
sakens natur, så att säga.
 
Den ekonomiska drivkraften är stor, ibland för stor.
 
Nu vill man lösa detta genom att proven rättas av andra, och detta är åter-
igen ett exempel på svensk problemlösning, sk suboptimering.
 
Först inför man en struktur som visar sig vara fel, därför att man inte har
"en aning" om hur utfallet ska bli.
 
När det sedan visar sig bli fel, inför man en åtgärd som ska korrigera detta,
för att man sedan ska upptäcka att detta medför ett nytt fel som man då
åtgärdar med en ny åtgärd.
 
Man skulle ju också kunna ta bort orsaken till att det blivit fel.
 
Man skulle ju då ta bort den struktur som visat sig medföra många konse-
kvenser som vare sig är önskade eller förväntade.
 
Vi har många strukturer där man lappar och lappar, lappar och lappar, för att så
småningom komma till "vägs ände".
 
När det gäller friskolor och betygssättning ska man kanske inte lappa och
lappa. Man vet nu att det inte blev som man tänkt sig, och man vet att an-
svariga inte "hade en aning" om vad de beslutade om.
 
I stället för att lappa och lappa kanske man ska ställa sig frågan:
 
Är nuvarande utformning av friskolesystemet  bra?
 
Men frågan ska inte bara ställas, den bör också besvaras, och då inte med "lapp
på lapp".
 
Om det nu uppstår problem med betygen i friskolor så kan det ju bero på att
det är strukturen det är fel på, eller ?
 
Har inte en aning nu heller
AE

VÄLMENANDE POLITIKER

Försvarslöst Sverige
 
I dagens BT kan man under debatt ta del av ett inlägg i försvarsdebatten
av major Ingvar Leion.
 
De uppgifter som lämnas är säkert korrekta och det är lätt att hålla med om
flertalet slutsatser, men på två punkter tycks analysen brista.
 
På  en punkt kan analysen nästan ses som en förskönande beskrivning av
Sveriges försvarsförmåga.
 
Skribenten oroar sig för att en undsättande makt skulle komma att få ett
alltför stort inflytande över vår politik, då vi själva har väldigt lite att komma
med.
 
Denna oro är med största säkerhet obefogad.
 
DE FLESTA ANALYSER PEKAR I DEN RIKTNINGEN ATT VI INTE FÅR
NÅGON UNDSÄTTNING ÖVERHUVUDTAGET.
 
Bedömningen är att vår försvarsförmåga är för liten för att vi ska kan få
undsättning.
 
VI KAN INTE FÖRSVARA DE BASER VI BEHÖVER FÖR ATT EN UNDSÄTT-
NING SKA KUNNA GENOMFÖRAS.
 
Så oron för att en undsättande makt ska få för stort inflytande bör vi kunna lägga
åt sidan.
 
I ett annat avsseende  brister analysen betänkligt, riktigt betänkligt.
 
Ingvar Leion menar att försvarspolitiken styrts av naiva och välmenade politiker
och att det därför blivit som det blivit.
 
Man får väl utgå ifrån att Ingvar Leion aldrig träffat en politiker på riktigt,
för att hade han vetat bättre.
 
EN POLITIKER ÄR INTE VÄLMENANDE MOT NÅGON ANNAN ÄN SIG SJÄLV.
 
 
Välmenande försvarspolitiker
AE
 

TAL TILL DET SOVANDE FOLKET

Hälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle Statsminister hälser Er välkomna till en ny dag, i vart fall
de flesta av Er, vissa vill jag inte ta i med tång, inte heller hälsa till.
 
Idag kan jag glädja Er med en stor och glad överraskning.
 
Inför höstens budgetförhandlingar har vi funnit att det finns ett stort utrymme
för ofinansierade reformer och vi kommer därför att göra en storsatsning inom
utbildningsområdet.
 
Som jag tidigare sagt är ju huvuddelen av Er mentalt handkappade. Den upp-
skattade moderaten Anna Batra Kindblad har ju också upptäckt att alla utan-
för Stockholm är obegåvade lantisar.
 
Vi kommer därför nu att göra en storsatsning inom detta område och den kom-
mer att påbörjas redan i januari 2013 och den kommer under ledning av Anna
Batra Kindblad att börja med en större inventering som syftar till att klargöra
inom vilka områden man hittar de som är mest mentalt handikappade och mest
obegåvade lantisar.
 
Denna inventering kommer sedan att följas upp, fortfarande under ledning av
Anna Batra Kindblad, av stora satsningar.
 
Dessa satsningar kommer att omfatta bildandet av ett antal utbilningscentra,
där de mest mentalt handikappade och alla obegåvade lantisar kommer att
beredas plats i en första omgång.
 
Det kommer att upprättas nationella handlingsplaner för att säkerställa att
detta kommer att fungera och det kommer att administreras av certifierade
friskolor, vilket säkerställer att det hela kommer att gå med vinst.
 
Som första delmål har Alliansregeringen satt upp att de som omfattas av denna
stora utbildningssatsning ska bli nästan lika begåvade som Stockholmarna, så
att de också kan rösta moderat.
 
Och med denna glada nyhet önskar jag Er, i vart fall en del av Er, en fortsatt
bra dag.
AE
 

SVERIGES NYA KULTUR

Bilbränder och explosioner
 
Regeringens satsningar ser nu ut att bära frukt, särskilt i Malmö och
Landskrona.
 
Antalet bilbränder och explosioner har under den senaste veckan
ökat lavinartat och inget tycker tyder på att det ska upphöra.
 
Alliansregeringen uppger sig ändå vara mindre nöjd med denna utveckling
och planerar krafttag för att visa handlingskraft och regeringsduglihet.
 
För att stimulera till ännu fler bilbränder och ännu fler explosioner
kommer man att införa ett antal satsningar som ger ett ökat inflöde
av personer vars kultur innefattar denna typ av kulturella inslag.
 
Den satsning man gjorde med Miljöpartiet anses inte ha gett den efter-
strävade effekten, alltför få bilbränder har skett sedan dess.
 
Anders Borg säger sig här se stora möjligheter att kraftigt öka till-
växten inom vissa branscher samtidgt som man förnyar bilbestån-
et i riktning mot mer miljövänliga bilar.
 
 
Bilbranchen och Anders Borg jublar
AE
 
 
 
 

OMSTÖRTANDE VERKSAMHET MED BIDRAG

Staten finansierar samhällsomstörtande verksamhet
 
I vilken stat undrar man naturligstvis.
 
Man behöver inte undra så länge, ren samhällsomstörtande verksam-
het finansieras av Svenska Staten
 
SvD reporter Per Gudmundsen har god kännedom om islamska förgreningar
i Sverige och har kartlagt många av dessa och deras ledare.
 
En tidigare i Sverige ganska så okänd organisation, forrfarande liten i Sverige,
är Hizb ut Tahrir. Denna är förbjuden i ett antal länder och politiker i dessa
länder tar mycket bestämt avstånd från organisationen.
 
Denna organisation skräder inte orden och i retoriken är man tydlig.
 
Man ska avskaffa västerländska statsbildningar, krossa alla demokratier,
avskaffa alla demokratiska rättigheter och upprätta kalifatet.
 
Organsiationen är nu etablerad i Sverige och media och politiker väljer att låtsas
som om det "regnar".
 
Även om föreningen i Sverige i sig är liten har den förgreningar i svenska muslimska
föreningar som normalt påstår sig respektera demokratin. Valda ledare i normalt
mer moderata muslimska föreningar sympatiserar på olika sätt med Hizb ut Tahrir.
 
Exempelvis är Lway Al Maeeni i KTH Muslimska Studenter även en frontfigur i denna
rörelse som har till uppgift att avskaffa demokratin.
 
KTH Muslimska Studenter och ett antal andra muslimska föreningar löst knutna till
Hizb ut Tahrir uppbär olika former av offentliga bidrag och hyllas som moderata
muslimer.
 
Föreningar som i många andra länder är förbjudna att verka för att de vill av-
skaffa demokratin får alltså offentliga bidrag i Sverige.
 
Det är svårt att inte beteckna detta som stöd till samhällsomstörtande verksamhet
och det stödet lämnas av
 
Svenska Staten
 
Svenska Staten lämnar alltså bidrag till föreningar och organistioner som har som
mål att avskaffa demokratin i Sverige och hela vår statsbildning.
 
Man kan ju naturligstvis avvisa detta som rena konspirationsteorier, men då gör man
det i bästa fall mot bättre vetande.
 
I sämsta fall har man en egen agenda som inte tål att granskas.
 
I andra länder vet man sämre, för vi vet ju alltid bäst, där förbjuder man orga-
nisationen att verka.
 
Den som har intresse att datera upp sina kunskaper inom detta område rekommen-
deras att läsa Per Gudmundsens blogginlägg.
 
Vi kommer att få höra mer om Hizb ut Tahrir.
 
TAR INTE ANSVARIGA POLITIKER OCH MEDIA UPP DETTA FENOMEN UTAN LÅTER
ORGANISATIONEN UTVECKLAS MED OLIKA FORMER AV STÖD KOMMER VI NTE ATT
HÖRA MER OM DEN.
 
Vi kommer att höra väldigt mycket mer om den.
 
Om inte annat lär den som är intresserad höra en del om den vid en planerad konferens i
Stockholm i oktober.
 
 
 
Vi får det samhälle vi förtjänar.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU RAPPORT OM LÄSFÖRMÅGAN

Larm om läsförmågan
 
En Eu rapport visar nu att läsförmågan är väldigt låg i de flesta EU länder.
 
I några av länder blir den också successivt sämre.
 
Till dessa senare länder, sex till antalet, hör naturligsvis Sverige.
 
Varför narurligtsvis, självklart därför att läsförmågan försämras i takt
med att skolklasserna består av alltfler analfabeter.
 
Utbildningen i klasserna måste då anpassas till detta, fullständigt
självklart att det medför sämre läsförmåga, och sämre kunskaper
i övrigt för den delen också.
 
Utbildningsministern är medveten om denna bristande läsförmåga och anger
ett antal skäl till att den uppstått.
 
Men utelämnar självklart den troligen viktigaste anledningen, klasserna
har numera en annan sammansättning, vilket gör det svårare att upprätt-
hålla kvaliten.
 
Detta är självklarheter och det behöver inte vara fel.
 
Har man den uppfattningen att det är viktigare att ta in ett större antal analfabeter
än att upprättahålla läsförmågan och andra kunskaper, då är det logisk och det
går att argumentera utifrån detta.
 
Man har faktiskt rätt att ha den uppfattningen, man borde också ha rätt att ha den
motsatta uppfattningen.
 
Men det har man inte.
 
Sådana argument kan väcka respekt,även om man har en avvikande upp-
fattning.
 
Men man ljuger om man påstår att ett ökat analfabeter i skolklasserna inte på-
verkar det genomsnittliga skolresultatet.
 
Den typen av argument kan aldrig väcka respekt.
 
 
Tunneln tycks aldrig ta slut
 
 
 

TUNNELSEENDE INOM RÄTTSVÄSENDET

Vill man inte se ser man inte
 
I dagens BT kan man läsa ett debattinlägg av ett antal allianspolitiker som
gäller säkerheten vid våra domstolar.
 
Debattörerna är medvetna om vissa brister men väljer att blunda för
andra brister.
 
Man räknar upp de framsteg Alliansregeringen åstadkommit, men medger
inom varje område att allt ändå inte är bra.
 
Exempelvis menar man att "polisen inte kan leverera efter bästa förmåga".
 
Ett skämtsamt sätt att uttrycka sig.
 
NÄR MAN INTE RYCKER UT, NÄR MAN INTE TAR EMOT ANMÄLNINGAR,
NÄR MAN INTE GENOMFÖR UTREDNINGAR DÅ KANSKE "INTE BÄSTA
FÖRMÅGA" ÄR DET MEST ADEKVATA UTTRYCKET.
 
Om man avstår från humorn kanse beskrivningen bör vara "levererar
inte alls"
 
Man pekar på ett riktigt avskräckande exempel då det gäller bristande säker-
het vid domstolar och det är :
 
JUST PRECIS, DET ÄR MALMÖ.
 
Där har man beslagtagit mest vapen vid olika kontroller och man vet vilka
grupperingar det är som skapar denna bristande säkerhet.
 
Det är samma grupperingar som slår sönder våra sjukhus, slänger sten på rädd-
ningstjänsten, våldtar svenskhoror mm mm..
 
Man vet vilka grupperingar det är.
 
Nu vill man förbättra säkerheten genom att införa LARMBÅGAR vid domstolarna.
 
Säkerheten vid domstolarna kan förbättras mycket bättre och mycket enk-
lare samtidigt som man förbättrar säkerheten vid våra sjukhus, för räddnings-
tjänsten mm mm.
 
MAN INFÖR LARMBÅGAR VID GRÄNSERNA.
 
Tänk att man har modet att uttrycka en så hemsk uppfattning, att sätta in effek-
tiva åtgärder där de gör nytta i stället för att låtsas sätta in åtgärder som inte
gör nytta.
 
Sverige verkar vara världens längsta tunnel
AE
 
 

TUNNELSEENDE

Nu verkar alla kunna förstå.
 
Nästan.
 
Debatten om vinster i välfärden rullar vidare.
 
De som vill att vården ska bli sämre tycker att vinster är bra och de som
tycker att vården ska bli bättre tycker att vinster  är dåligt.
 
Ganska logiskt och lätt att förstå, men inte för alla.
 
En del påstår fortfarande att vården blir bättre när den blir sämre.
 
Men det går faktiskt framåt.
 
I dagens BT kan man utläsa i ett debattinlägg att till och med Solveig och
Arne Könsberg har förstått att vården blir bättre när den blir bättre.
 
Nu önskar man bara att moderaterna ska förstå att vården blir bättre när den blir
bättre och inte bättre när den blir sämre.
 
Men det kommer nog aldrig moderaterna att förstå, det heller.
 
 
Moderat välfärd
AE
 

VÄLFÄRDSVINSTER

Nu verkar alla kunna förstå.
 
Nästan.
 
Debatten om vinster i välfärden rullar vidare.
 
De som vill att vården ska bli sämre tycker att vinster är bra och de som
tycker att vården ska bli bättre tycker att vinster  är dåligt.
 
Ganska logiskt och lätt att förstå, men inte för alla.
 
En del påstår fortfarande att vården blir bättre när den blir sämre.
 
Men det går faktiskt framåt.
 
I dagens BT kan man utläsa i ett debattinlägg att till och med Solveig och
Arne Könsberg har förstått att vården blir bättre när den blir bättre.
 
Nu önskar man bara att moderaterna ska förstå att vården blir bättre när den blir
bättre och inte bättre när den blir sämre.
 
Men det kommer nog aldrig moderaterna att förstå, det heller.
 
 
Moderat välfärd
AE
 

VÅLDTÄKTSLANDET SVERIGE

Margot Wallström får nytt uppdrag ?
 
Margot Wallström, väl känd för de flesta svenskar, har sedan en tid tillbaka
varit FN särskilda sändebud för att sätta stopp för våldtäkter begångna i
Afrika.
 
I BT kan man läsa att Margot Wallströms uppdrag är på väg att avslutas.P¨å
vissa sätt har hennes uppdrag inte varit helt okontroversiellt. Sverige är det
land i hela Världen, Afrika inberäknat men med undantag för lilla Lehosto, där
det begås flest våldtäkter.
 
Detta är uppmärksammat i hela Världen, men i Sverige är det inte tillåtet att
tala om det. Bland annat har amerikanska opinionsbildare uppvaktat den svenska
Regeringen och begärt att den ska vidta åtgärder.
 
Så varför ett särskilt sändebud i Afrika och just ett svensk sändebud i Afrika ?
 
Så varför inte ett särskilt sändebud i Sverige, där antalet våldtäkter överstiger
antalet våldtäkter i Afrika.
 
Svaret är mycket enkelt.
 
Om man inte får säga att ett problem finns, då går det inte heller att lösa det,
steg nummer 1 alltså på alla problemlösningsteorier.
 
Den svenska Regeringens ställningstagade är väldigt tydligt och konsekvent uttryckt:
 
Om en afrikan begår en våldtäkt i Afrika är det ett led i en krigföring, men om sam-
ma afrikan kommer till Sverige och våldtar en svenska, då är det kulturellt betin-
gat.
 
FÖRSTÅ DET DEN SOM KAN, DET ÄR BRA ATT REGERINGEN KAN FÖRLITA SIG
PÅ ATT VI ÄR MENTALT HANDIKAPPADE SOM FREDRIK REINFELDT MENAR.
 
Källor gör nu gällande att Margot Wallström kommer att få ett nytt uppdrag som särskilt
sändebud.
 
Uppdraget uppges vara förlagt till Sverige och målet vara att nedbringa antalet våld-
täkter så att antalet inte blir högre än i Afrika.
 
Den svenska regeringen uppges ha protesterat mot detta, då man menar att en våldtäkt
bara är en våldtäkt om den utförs i Afrika, inte om den utförs i Sverige.
 
 
Tom jag vet att ett grässtrå är ett grässtrå
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONTAL TILL DET SOVANDE FOLKET

Den store ledarens tal till Folket
 
Jag hälsar nästan alla kära medborgare tillhörande det Sovande Folket
välkommen till en ny dag och inledningen till en ny helg.
 
En del av det Sovande Folket hälsar jag inte God Morgon då jag inte vill'
ta i dem med tång och som Statsminister inte representerar dem.
 
I dag kan jag glädja Er med, kära mentalt handikappade medborgare, att våra
kraftfulla satsningar på prioriterade områden bär frukt.
 
Nya siffror från Migrationsverket visar att vår ansvarsfulla politik är riktig och
bär frukt. Siffrorna visat att antal asylsökande i år ökar med 40 % och verket
begär mer medel för att möte detta. Man begär bara 8,1 milj och det får ses
som mycket modest.
 
Vi räknar med att denna utveckling ska fortsätta.
 
Inget land i hela Världen har varit så framgångsrik med sin politik inom detta
område, och vi kommer att fortsätta arbeta i den riktningen.
 
Vi är alltså bäst även här och det är den ansvarsfulla Alliansregeringens för-
tjänst.
 
Vårt mål är att Migrationsverket ska begära så mycket pengar att all annan
verksamhet får stå tillbaka.
 
Redan nu noterar vi att kvaliten i skolan blir sämre och sämre, bland annat
visar det sig att allt färre och färre kan läsa.
 
Alliansregeringen ser denna utveckling som lovande och den underlättar våra
fortsatta satsningar.
 
Ju färre som kan läsa, desto lättare blir det att föra vår politik utan att den får kritik.
 
En sådan här dag med så fin statistik känns det bra att vara Er ansvarsfulle Stats-
minister.
 
Ha en fortsatt bra dag.
 
 
AE

EN DESPERAT ALLIANSREGERING

Sprickor i rustningen
 
Alliansregeringen tycks bli allt mer desperat allt efter tiden fortskrider med
det opinionsläge som föreligger.
 
Desperationen framträder tydligt när man visar att man inte har en egen poli-
til på många områden, i vart fall ingen man tror på själv.
 
Att då överta socialdemokraternas politik när det gäller infrastruktursats-
ningar och ungdomsarbetslöshetsfrågor kanske inte på lång sikt är op-
timalt.
 
Väljarna kan nog luras en hel del, men frågan är om de kan luras i längden till
att tro att ett parti som inte har ett eget program har ett eget program.
 
Den ökade desperationen tycks märkligt nog också följas av en allt tydligare
maktfullkomlighet, som nu tar sig märkliga uttryck.
 
Det tog ungefär socialdemokraterna 50 år att i orubbad maktställning bli makt-
fullkomliga.
 
Det har tagit Alliansregeringen, och då främst moderaterna,6 år att i rubbat
bo bli ännu maktfullkomligare.
 
En imponerande bedrift. men förklaras till stor del av det goda utgångsläget, en
arrogans och ett högmod som är svårslaget.
 
Maktfullkomligheten framträder nu tydligt i Alliansregeringens nya strategi, som tycks
vara kopplad till frågan om vinst eller inte inom välfärden.
 
Alla allianspolitiker ska nu lära sig mantra ett krav på Löfven att han ska redovisa
sin uppfattning i frågan.
 
Bisarr maktfullkomlighet.
 
Det är inte moderaterna som ska välja socialdemokraterna utan det är väljarna som har
att ta ställning till hur de ska välja.
 
Löfven ska kommunicera denna fråga gentemot väljarna och är de nöjda eller inte
nöjda ankommer det på dem att ta ställning hur de ska rösta.
 
LÖFVEN HAR ALLTSÅ INGEN SOM HELST ANLEDNING ATT SITTA VACKERT DÄRFÖR
ATT MODERATERNA STÄLLER KRAV PÅ ATT DE SKA REDOVISA VARE SIG DET ENA
ELLER DET ANDRA.
 
Om Alliansregeringen vill påverka väljarna i denna fråga ankommer de på dess politiker att
kommunicera gentemot väljarna och den vägen övertyga dem att man har rätt politik.
 
Om väljarna således saknar information som de tycker att Löfven borde lämna ska detta inte
kanaliseras via krav från Alliansregeringen.
 
På vanlig hederlig svenska skulle man kunna uttrycka:
 
Alliansrgeringen har inte ett förbaskat dyft med att göra vad Löfven väljer att kommunicera
eller inte kommunicera.
 
Saknar man en egen politik och inte har något att redovisa är det nog en bättre väg att formulera
en egen sådan.
 
Man bör inte alltför tydligt visa att man är extremt desperat, det kan straffa sig.
Farligt att blåsa upp sig för mycket.
man kan spricka.
AE
 
 
 

SANERING AV SVERIGE

Sanering av ohyra
 
Den viktiga globaliseringen får med sig nya inslag, dag för dag, på'
plats efter plats.
 
Det är känt att vi sedan en tid tillbaka fått tillbaka sjukdomar, som sedan
många år var utrotade i Sverige, som tuberkulos mm.
 
Våra uppskattde politiska ledare, de vi själva valt, har sagt till oss att
dessa sjukdomar ska vi betrakta som något positivt. Om vi inte gör
det blir vi utlovade att kallas rasister.
 
Som de mentalt handikappade vi svenskar är, enligt Fredrik Reinfeldt, ser
vi detta som positivt.
 
Skönt att tuberkulos är tillbaka, för främlingsfientliga vill vi ju inte vara.
 
DÅ KAN VI JU BLI AVSKEDADE OCH DET VILL VI JU INTE BLI.
 
Globaliseringen för med sig andra inslag som vi är tillsagda att vara positiva
till, bland annat kackerlackor i olika varianter.
 
Vissa hyresvärdar har beskyllts för att av ren illvilja ha planterat in kacker-
lackor i lägenheter som bebos av sk nyanlända, bland annat i Malmö.
 
Självklart är det så att dessa kackerlackor planterats in av fastighets-
ägarna, allt annat vore ju ren rasism, och rasist vill man ju inte vara.
 
Nu visar det sig att även fastighetsägaren Västerås Kommun planterar
in kackerlackor, bland annat i det kommunala badhuset, som nu måste genom-
gå en helsanering.
 
Avpixlat gör sig lustig över detta ock konstaterar att just denna art är ofarlig
och att man därför inte ska vara rädd för de "små krabaterna". Man menar där-
för att man inte behöver vara främlingsfientlig,dels för att krabaterna är små
och ofarliga, dels för att Kommunen planterat in dem.
 
Vi som tror oss veta bättre tror oss veta att man inte skulle behöva sanera
bort dessa "små krabater" om man inte tog in så många "stora krabater".
 
Men nu är ju globaliseringen här och den medför ju, tydligen, att krabaterna i
Sverige ska försörja både små och stora krabater från Världens alla hörn, in
kluderande den ohyra som de inte för med sig.
 
 
Globaliseringsvåg med ohyra
AE
 
 
 
 
 

PSYKV ÅRDEN I SVERIGE

Bäst i Världen, eller
 
Gårdagens Debattprogram i SVT angående psykvård mm blottlägger
brister som bygger på stelhet och byråkrati.
 
En moderatpolitiker från Halland, en av de ansvariga för den aktuella
omsorgen, var nöjd med sakernas tillstånd, och menade.
 
Vi har levt upp till garantikravet på att alla ska få vård inom 3 må-
nader.
 
Här måste det väl ändå ha slagit  slint någonstans, antingen hos den en-
eskilde eller i reglernas utformning.
 
En vårdgaranti är ju värd ganska lite om den vårdbehövande behöver
vård inom kortare tid än tre månader och råkar avlida i väntan på att
sjukvårdsinrättningen ska innehålla vårdnadsgarantins krav.
 
Om den ska vara någon som helst vits med en vårdgarantil bör man ju få
vård när man behöver den, inte när man har avlidit, som nu var aktuellt i det
fall som debatterades i Debatt.
 
Om vårdnadsgarantin inte är tänkt att tolkas som att
 
Man ska få vård när man behöver det för att undvika allvarligare konse-
kvenser och aldrig senare än inom tre månader, så bör den ändras eller
tolkas på annat sätt.
 
Det borde väl även en moderat inse.
 
Men visst, det är ju helt klart, de offentliga finanserna blir ju avsevärt
starkare om man slipper vårda sjuka ch låter dem avlida innan vård-
garantin gått ut.
 
Man kan göra felaktiga bedömningar i enskilda fall, som kan föranleda att man
får vård för sent, men den ansvarsfulle moderaten åsyftade inte detta.
 
Han åsyftade att det är bra om man innehåller vårdgarantin vare sig avlider
i väntan på denna eller inte.
 
Och sådana figurer finns det figurer som röstar på.
 
 
 
Ett liv mindre, där sparade vi en bra slant
AE
 

NYA PENGAR TILL SOMALIER

Det regnar nu pengar från Himlen
 
För det måste det väl ändå vara därifrån som de kommer, det framställs
ju som om ingen får betala.
 
En politisk Win Win situation.
 
Regeringen har fått mycket kritik från olika kommuner för att de får överta
försörjningsansvaret för somalier efter de första 2 åren.
 
Minister Erik Ullenfån har nu löst detta problem.
 
Det tycks nu finnas två skattekollektiv i landet, ett där medborgarna beskattas
och ett där medborgarna inte beskattas.
 
För det kan väl inte vara på det viset att BÅDE statlig och kommunal skatt
tas ut från samma skattekollektiv ?
 
Nej, det går ju inte när Erik Ullenfån säger att man kommunerna "slipper" betala
detta försörjningsstöd.
 
Fast det Erik Ullenfån inte begriper det begriper faktiskt vi andra.
 
 
BÅDE STATLIG OCH KOMMUNAL SKATT BETALAS AV SAMMA SKATTE-
KOLLEKTIV.
 
Detta innebär att om kommunerna "slipper" betala denna försörjning så "slipper"
de också att få bidrag i andra former de annars skulle kunna få.
 
Den totala summan pengar är ju faktiskt en och densamma, till och med vid
en evntuell skattehöjning, för där kommer inte heller pengarna från himlen.
 
Att kommunerna nu "slipper" betala denna försörjning innebär bara att somalierna
får hämta ut samma summa pengar vid ett annat utlämningskontor.
 
Vilken revolution, och den ses som ett framsteg.
 
Det är ju imponerande att en Nation kan bestå av medborgare på alla nivåer (Erik
Ullenfån, Kommuner, väljare mm) som låter sig luras med så enkla medel.
 
Men frågan är hur länge ?
 
 
Tom jag begriper att gräset tar slut
om jag äter upp det
AE
 
 
 
 

ÖVERKAPACITET INOM FORDONSINDUSTRIN

Framsynt planering
 
Tillväxt mm revideras nu ner slag för slag, inom region efter region.
 
En av de mest utsatta brancherna är fordonsindustrin, där nedgången i
försäljning är särskilt tydlig.
 
Märks bland annat inom Volvo Personvagnar.
 
Man gör nu beräkningar som pekar i den riktningen att överkapaciteten
inom Europas Fordonsindustri är ungefär 30 %.
 
Som man bäddar får man ligga, heter det, och frågan är om man nu
inte får ligga som man bäddat inom Fordonsindustrin.
 
Redan för ungeför 10 år sedan fanns det en överkapacitet inom denna indu-
stri och den uppgick då till ungefär 15 %.
 
Det gjordes då en strategisk undersökning bland alla fordonstillverkare hur
man avsåg möte detta problem.
 
Det visade sig att samtliga företag planerade för produktionsökningar,
och den genomsnittliga produktionsökningen råkade ligga på
 
JUST DET, UNGEFÄR 15 %
 
Nu är kapacitetsöverskottet ungefär 30 % och företagen planerar kapacitets-
ökningar.
 
Ska man utgå ifrån att de råkar bli i genomsnitt 30 %  ??
 
Man säger ofta att politiker, när de "blåser på", försöker leva som Näringslivet.
 
Det kanske också är tvärtom, företagsledare försöker leva som politiker
när de "blåser på".
 
Och så finns det fortfarande bedömare som ställer sig frågande till varför det går
som det går.
 
Svaret är enkelt.
 
Blåser också på
AE
 

VINSTUTDELNING I VÅRDEN


VINSTUTDELNING I VÅRDEN

Vinst eller inte vinst
 
Under en längre tid har det debatterats livligt om vinst ska få förekomma
inom den skattefinansierade vården och utbildningssystemet.
 
Debtten tycks ha tilltagit under senare tid och positionerna tycks vara väl-
digt låsta.
 
Antingen ingen vinst alls eller vinst enligt marknadens krav.
 
Skyttegravar och motstridigheter, låsta positioner, ingen eftertanke.
 
Eftertanken borde vara att offentligt finansierad verksamhet måste
hanteras utifrån just att det är offentligt finansierad verksamhet.
 
Detta hindrar inte att verksamheten kan gå med vinst, rimlig vinst och
att man med genom regelsystem och upphandling hittar former som i rimlig
utsträckning tillgodoser båda uppfattningarna.
 
Är denna debatt ett exempel på den svenska samförståndsmodellen
kanske vi bör hitta en annan svensk modell.
 
För frågan om vinst eller inte går att lösa, men bara om man utgår ifrån
förutsättningarna och inte enbart från egenintresset och ideologin.
 
Ibland kan faktiskt lagom och "både och" vara väl så goda målsätt-
ningar.
 
AE
 

VÅR NYA KULTUR

Kulturen tar sig nya former
 
I dagens BT kan man läsa om en ny skottlossning, denna gång centralt
på Hässleholmen mitt på eftermiddagen inför många vittnen.
 
Man far väl anta att detta äer förövningar inför införandet av fria zoner.
 
Antalet skottlossningar ökar successivt dag för dag, och ingen tycks be-
kymra sig speciellt mycket.
 
Ingen vill heller beakta vilka som mestadels står bakom dessa skott-
lossningar samt att ökningen sker i takt med att alltfler nyanlända
uppmanas att komma till Sverige.
 
DETTA FÅR MAN INTE TALA OM, DÅ UNDERBLÅSER MAN DEN SK
FRÄMLINGSFIENTLIGHETEN.
 
Då är det bättre att bara rycka på axlarna när skottlossningar sker  mitt på
dagen centralt inför många vittnen blir allt vanligare.
 
Och förövarna har ju inget att frukta.
 
Det underblåser ju främlingsfientligheten att gå ut med signalement så
risken för att bli gripen är ju inte speciellt stor.
 
Det uppges enligt säkra källor vara en taktik utformad för att få ner den tidigare
överrepresentationen när det gäller kriminalitet bland nyanlända.
 
Griper man inga krimininella nyanlända finns det ju inga kriminella nyanlända,
tänk vilket fiffigt sätt att påverka en oönskad statistik
 
 
Krismöte på Justiedepartementet
AE
 
 
 
 
 

DAGENS TAL FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle statsminister hälsar Er välkomna till en ny dag under
Alliansrgeringens ansvarsfulla ledning.
 
Jag  försöker undvika att se bakåt, utan väljer att se framåt, men idag
känner jag att jag vill kommentera gårdagens Debattprogran I SVT
som säkert berört oss alla.
 
Bristerna i dagens omsorg, när det gäller psykisk ohälsa, fördes på tal.
Att det skulle föreligga brister är en ren vanföreställning.
 
Visserligen är resurserna totalt i dag mindre än de varit förut, men detta
beror på en medveten satstning, de resurser som avsattes förr var för höga
och en anpassning har nu skett.
 
Alliansregeringens bedömning är att resurserna fortfarande är för höga och
vi kommer fortlöpande att trappa ner både kvalitet och kvantitet när det
gäller dessa resurser.
 
I retoriken kommer vi naturligtsvis även i fortsättningen framställa det som
om vi satser mer inom detta område.
 
De begränsade resurser som ändå blir kvar, måste till stora delar omfördelas,
och det tror jag alla ställer sig solidariska med. Nyanlända, som i allt större ut-
sträckning kommer till Sverige genom våra målmedvetna satsningar, inrymmer
stora grupper som för med sig omfattande psykisk ohälsa.
 
Alliansregeringen ser det som en viktig prioritering att omfördela resurserna till
dessa grupper och det kommer naturligstvis att påverka vården för svenskar.
 
Den kommer successivt att bli allt mindre för att så småningom helt upphöra när
vi nått målet att nyanlända är fler än vad jag brukar kalla etniska svenskar.
 
Det förekom tyvärr kritik mot att minister Maria Larsson, skämtsamt kallad grodan,
valde atttt inte närvara i programmet. Detta var efter instruktioner från Er ansvarsfulle
statsminister.
 
Maria Larsson ansvarar inte inför väljarna utan ansvarar bara inför mig och dessutom
kan man aldrig vara säker på att hon säger rätt saker.
 
Dessutom är det en utbredd vanföreställninbg att jag själv på något sätt skulle vara
ansvarig inför väljarna.
 
Inget kan vara mer fel, själv är jag bara ansvarig inför marknaden.
 
Er ansvarsfulle statsminister önskar Er nu en fortsatt God Dag.
 
 
AE

BISTÅND UTAN ANSVAR

Goda vänner göder goda vänner
 
Sverige uppger sig vara solidariska med den sk tredje världen och skänker
därför bistånd till fattiga länder.
 
Många frågor har rests vart detta bistånd tar vägen och många har ifråga-
satt nyttan av biståndet.
 
Nu behöver man inte längre fråga vart biståndet tar vägen och man
behöver inte ifrågasätta nyttan av biståndet.
 
Generaldirektören för SIDA, en vän till ledande politiker och utsedd av dessa,
reder nu ut vart biståndet tar vägen och redovisar den nytta biståndet har.
 
Biståndet tar vägen till Generaldirektörens vänner och dessa har nytta
av detta, väldigt stor nytta.
 
Generaldirektören för SIDA gör nu en stor affäre att hon lever upp till
Alliansregeringens ambitioner, att göda och föda sina vänner med offent-
liga medel.
 
Generaldirektören menar att det ligger i uppdraget att anställa goda vänner till
höga stabsbefattningar och menar att:
 
Hon gör bara som Regeringen gör, utnämner goda vänner som inte har
några meriter, so what ??
 
Hon menar vidare att vi inte behöver fundera över vart biståndet tar vägen,
biståndet hanterar hon ansvarsfullt, precis som Regeringen, med att slussa
detta till goda vänner, genom att betecka dessa som konsulter och ge dem
lukrativa uppdrag utan den upphandling som borde ha skett.
 
Så nu behöver vi inte fundera över vart biståndet tar vägen
 
Däremot borde vi kanske fundera över att ingen ansvarig i regeringen
funderar över vart biståndet tar vägen.
 
Eller ännu bättre, fundera hur de ska agera när biståndet tar den vägen
det inte borde ta.
 
Men man kanske inte ska fundera över detta, heller.
 
Har man en biståndsminister som är fd revisor och som undviker skatte-
brott med motiveringen att hon inte kan deklarera, då kanske man inte
behöver fundera över detta, heller.
 
MAN BEHÖVER EN BISTÅNDSMINISTER SOM BÅDE KAN DEKLARERA
OCH SOM SER TILL ATT BISTÅNDET TAR VÄGEN DIT DET SKA TA VÄGEN.
 
Det ska inte slussas via goda vänner till goda vänner.
 
 
 
Vadå ansvar, jag ´är ju minister
AE
 
 
 
 
 

FÖRSVARSKAOS

Skönmålning av Försvaret
 
Anders Linder, SvD , har under några dagar lyft fram de brister som finns inom
försvaret, och det är en nedslående syn som möter oss.
 
Försvarsförmågan kan sammanfattas med:
 
Vi har troligen inte förmåga att bli undsatta av NATO.
 
En skrämmande låg nivå , som då beror på en oförmåga att försvara de baser
som erfordras för NATO undsättning.
 
Den försvarsvänlig Alliansregeringen, satir om ingen märkte det, har dock
ett annat mått på landers försvarsförmåga.
 
Moderaten Johan Forsell, ledamot i försvarsutskottet, bemöter Anders Linder
med argumentet.
 
FÖRSVARSFÖRMÅGAN ÄR GOD DÄRFÖR ATT DEN ÄR STÖRRE ÄN DEN VAR
2006 ??????????????????????????????????????????????????????????
 
Där fick man svart på vitt, hotbilden helt ointressant, dimensioneringen ska ske utifrån
förmågan 2006.
 
Större än 2006, då är det bra.
 
Nu blir säkert Anders Borg säkert mycket glad, här finns ju en enorm potential för stora
besparingar.
 
Varje inte jämföra dagens förmåga med förmågan 1501, då kan man ju spara in
på allt nästan ?
 
Eller är det detta man gjort ?
 
 
Det gick att bli mer uppgiven
AE
 
 

VÄRDET AV KUNSKAP

Inget förtroende för kompetens
 
Medlemmarna i Riksbanksdelegationen har fört fram olika uppfattningar om
hur räntan bör hanteras.
 
Kunskapsnivån och den teoretiska nivån på delegaterna varierar kraftigt.
 
Lars Svensson är den delegat som har den mest gedigna teoretiska bakgrunden
och får ses som den mest kompentente inom kretsen i detta avseende.
 
Är detta något som uppskattas, för det borde väl uppskattas.
 
Nej, det är inget som uppskattas, man uppskattar i stället andra egenskaper.
 
SEB har gjort en enkät bland aktörer på räntemarknaden för att få fram vem
man har mest förtroende för och resultatetet blev nedslående.
 
Den man har minst förtroende för är just Lars Svensson.
 
Att man har minst förtroende för honom beror inte på att han är kunnigare än
de andra.
 
Det tycks bero på att han inte tycker som de andra, en dödssynd i Sverige.
 
ATT INTE TYCKA SOM ANDRA, DET DUGER INTE.
 
Helt ovidkommande om man har rätt eller inte, det viktiga är att man tycker som
andra, då tycker man rätt.
 
Räntan blev sänkt idag som Lars Svensson tyckte borde ske.
 
Alla de andra som tycker lika och rätt tyckte förut inte att räntan skulle
sänkas.
 
Att Lars Svensson har haft rätt och nu fick rätt innebär ju inte att han har rätt.
 
Han har fel ändå, för han tycker inte som de andra.
 
Och  i Sverige får man då minst förtroende, då blir det också som det blir.
 
På sätt och vis är det ju lättare att förstå valet av politiker med detta synsätt.
 
Nu kan jag inte bli mer uppgiven ?
AE
 
 

POLITIKER SOM LOBBAR

Korruption som finns men inte finns
 
Korruption finns ju inte i Sverige, och det är vi stolta över. Sedan  kan
man ju fråga sig vad vi har att vara stolta över.
 
En lagstiftning som säger att det som är korruption i andra länder
inte är korruption i Sverige.
 
Är det verkligen något att vara stolt över även om statistiken blir fin, här
också ?
 
Det dyker fortlöpande upp exemplel på korruption i Sverige som inte är
korruption.
 
En av de senaste inslagen är West Sweden AB, tidigare firade för sin
förmåga att disponera det stora offentliga överskottet, där man nu an-
mält tidigare VD för bedrägeri och trolöshet.
 
Detta kommer att ha sin gång, och medför troligen i vanlig ordning, att inga
fel har begåtts, och ansvar, nej det finns det ingen som har.
 
Men en del uttalanden i samband med att detta nystas upp är ganska
intressanta och mycket talande.
 
Det är ju inte vilka som helst som sitter i denna lobbyrganisations styrelse,
det är särskilt utvalda och särskilt kvaklificerade.
 
Det är politiker, och de har ju ofta en upphöjd syn på sig själva och detta
märks även här.
 
Ordförande tackar media med orden:
 
Vi tackar media för att dessa saker kommit till vår kännedom.
 
Att styrelsens uppgift medför att dessa "saker" skulle komma till deras kännedom
genom deras eget agerande föresvävar tydligen inte dessa figurer.
 
Synnerligen beklämmande.
 
En annan politiker i styrelsen uttrycker sin glädje över att:
Jag tror inte organisationen är mer i gungning nu än jämfört till tidigare.
 
Det är till att ha höga ambitioner.
 
Synnerligen beklämmande, den ambitionsnivån borde man inte belasta
väljarna med.
 
 
Och jag som trodde man inte kunde
bli mer uppgiven, där ser man.

POLITISK OHÄLSA

Vill man inte se då vet man inte heller
 
I dagens BT kan man läsa ett inlägg av två moderater, MartiN Andersson
och Cecilie Tenfjord- Tofteby.
 
För dessa två moderater tycks sambandet mellan orsak och verkan ha upp-
hört att existera.
 
I inlägget pekar man på den växande psykiska ohälsan hos främst barn och
unga men väljer att bortse från sambandet orsak och verkan.
 
Man utgår ifrån att psykisk ohälsa bland barn och unga är något som
bara finns, det är inget man skapar.
 
Det finns ingen naturlag som säger att psykisk ohälsa bland barn och unga
bara finns, den uppstår av någonting.
 
Att Sverige har den högsta ohälsan i Västvärlden bland barn och unga styrker
att den inte bara finns, den uppstår av någonting.
 
Nu vill dessa moderater, som inte vill se sambandet mellan orsak och
verkan, rätta till detta.
 
MAN VILL SÄTTA IN KRAFTTAG FÖR ATT MÖTA DEN VÄXANDE OHÄLSAN.
 
Det är till att vara "blind" och låtsas som om den förda politiken inte medför några
konsekvenser.
 
Professor Assar Lidbeck beskrev i sin memorbok att nu vågar uttrycka att han sett
och ser Sverige som ett enda stort laboratorium där man experimenterar med med-
borgarna, socialt och ekonomiskt, på ett sätt som inte förekommit/förekommer i
andra länder.
 
Han såg det som ett "högriskprojet" som skulle kunna äventyra den psykiska ohäl-
san.
 
Hur gick det och hur var det med orsak och verkan ??
 
Starka och regeringsdugliga politiker för KRAFTFULLT en politik som leder
till ökande psykisk ohälsa bland barn och unga, bland gamla med för den delen.
 
SEDAN SKA SAMMA POLITIKER TA KRAFTTAG FÖR ATT MOTVERKA DEN PSY-'
KISKA OHÄLA MAN SJÄLVA ÅSTADKOMMER MED ANDRA KRAFTTAG.
 
Borde man inte i stället sätta in KRAFTTAGEN på att föra en politik som INTE LEDER
till ökande psykisk ohälsa bland barn och unga.
 
Fast då får man ju förstår byta ut hela den politiska ledningen på ett bräde, och
det är ju inte det lättaste.
 
NEJ, DÅ ÄR DET LÄTTARE ATT FORTSÄTTA SLÄCKA BRÄNDER MAN SJÄLV
TÄNDER ELD PÅ.
 
 
Det är lätt att bli uppgiven
AE
 
 
 
 

ENFALDEN SPRIDER SIG

Regeringens agerande ger mersmak
 
De som finasierar Regeringens och dess olika myndigheter har ju under den'
senare tiden sett inslag som tyder på både enfald och en oseriös attityd, två
mycket förskönande omskrivningar.
 
Man får nåstan det intrycket att Regeringen har tagit upp en kamp med
sina myndigheter, vem som kan framstå som mest enfaldig och minst
seriös.
 
Bägge tycks i så fall ligga bra till för en seger.
 
Tävlingen tycks nu ha spridit sig till Näringslivet och Stora Enso rapporterar
nu utgången av den första etappen i denna tävling, som man tycker är mycket
stimulerande.
 
Grenen består i att försöka framstå som mest dum. och tävlingsplatsen är för-
lagd till Skene.
 
Ensam mot företaget i denna deletapp står en arbetstagare som vill vika upp
sina arbetsbyxor ungeför 1 dm och Stora Enso har gett honom ett antal var-
ningar för att han gjort detta.
 
Arbetstagaren tror sig kunna vinna tävligen genom att framhärda, men gör en
fatal missbedömning.
 
Stora Enso gör en framryckning och tror sig kunna avgå med etappseger.
 
MAN AVSKEDAR DEN ANSTÄLLDE FÖR ATT HAN VIKT UPPBYXORNA OCH'
TROR DÄRMED ATT SEGERN ÄR GIVEN.
 
Den fackliga organisationen uppges nu tvista med företagsledningen om vem som
avgått med segern.
 
För det var väl en tävling för skojs skull, för ingen kan väl vara så dum, på
riktigt ?
 
Eller?
 
 
Får inte vara med i tävlingen,
överkvalificerad
AE
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning från den store ansvarsfulle ledare
 
Som ansvarsfull statsminister för det Sovande Folket önksar jag Er alla
God Morgon och en god fortsättning på dagen.
 
Som alla känner till pågår det en presidentvalskampanj i USA och inslagen
där vittnar om hur ansvarslös politik man för där och ansvarsfull politik jag
för här.
 
Natten till idag höll förre president Bill Clinton ett tal som syftade till att stödja
Barack Obama och hana visade i detta talet hur ansvarslös politik man tänker
sig föra i USA framöver.
 
För att Ni ska förstå hur tacksamma NI ska vara för den ansvarsfulle Stats-
minister Ni själva har tar jag mig friheten att citera del av Bill Clintons tal.
 
Bill Clinton menade:
 
Vi demokrater vill föra en politik där vi gör saker och löser problem ge-
mensamt medan republkanerna anser att var och en ska sköta sig själv.
 
Jag hoppas att Ni förstår vad jag menar, hur skulle det se ut om vi förde en
politik som byggde på att vi var solidariska med varandra, då skulle ju sjuka
få rimlig ersättning, arberslösa högre ersättning och man vet inte var det skulle
sluta.
 
Jag kan försäkra Er alla mentalt handikappade medborgare att Alliansregeringen
kommer aldrig att svikta i sina ambitioner och vi kommer framöver att anstränga
oss ändå mer att sätta press på resurssvaga och gynna redan resursstarka.
 
Allt för att gynna jobb linjen och överlåta på Er alla att ta ansvar för sig själva.
 
Själva har ju vi ministrar redan tagit ansvar för oss själva så att vi är försäkrade
att själva slippa belasta jobblinjen.
 
Jag önskar Er en god fortsatt dag.
 
 
AE
 
 

MILJÖPARTIST UTNYTTJAR UTSATTA FLYKTINGAR

Miljöpartist utnyttjar utsatta flyktingar
 
Med jämnna mellanrum framträder politiker från skilda partier och uttrycker
dumhetet och utför dumheter, så man man tror att man nått till vägs ände.
 
Man tror i sin enfald att nu kan det väl inte uppenbara sig en politiker
som är mer oseriös och enfaldig.
 
Men ack så fel man kan ha, man lär sig aldrig.
 
Den kan uppenbara sig en politiker som framstår som oseriösare och
enfaldigare än alla andra som framstått som oseriösa och enfaldiga.
 
Miljöpartisten Ulf Svensson från Ulricehamn uppenbarar sig och framstår som
enfaldigare och mer oseriös än alla andra politiker.
 
Man förstår nu lite bättre bakgrunden till den överenskommelse Miljöpartiet
träffade med Alliansregeringen, syftande till att underlätta för nyanlända på
olika sätt.
 
Detta tycks vara extremt hyckleri, en vänlig omskrivning.
 
Överenskommelsen tycks ha syftat till att underlätta för miljöpartisten
Ulf Svensson så att han får privara sysslor utförda av utsatta flyktingar.
 
Ulf Svensson har utnyttjat två flyktingar från Iran att utföra diverse sysslor på
hans gård, under löfte att de ska få  ersättning. Paret har arbetat ungefär 800
timmar och fått ersättning på  ungefär 10 000:- mot löfte att få resterande del
när uppehållstillstånd medgetts.
 
När uppehållstillstånd medgetts vägrar alltså miljöpartisten Ulf Svensson att
reglera den ersättning för arbetet han utlovat.
 
Ulf Svensson framtäder i TV lokala nyheter och utifrån detta inslag kan man
göra en enkel sammanfattning.
 
Det är förfärande att en så uppenbart enfaldig människa , tillika extremt
oseriös, ska tillåtas sitta i olika politiska beslutsorgan.
 
Det hela tenderar till ren människohandel, utnyttjande a flyktingar är en
alltför förskönande omskrivning.
 
Den extremt enfaldige Ulf Svensson dribblar bort sig i allsköns konstigheter
och motiverar den uteblivna ersättningen med att paret inte varit "anställda".
 
Att en politiker med långvarig karriär saknar elementära kunskaper i ele-
mentära frågor är direkt stötande.
 
Även en sådan idiot som Ulf Svensson borde känna till att  ersättning ska
utges för utfört arbete, vare sig den som har utfört arbetet är "anställd",upp-
dragstagare, näringsidkare eller privatperson.
 
Det finns tydliga regler och lagar för detta och även den största idiot
borde kunna begripa detta.
 
Den uteblivna ersättningen motiveras också, bland annat, med att det inte
föreligger kollektivavtal, något så befängt så det går inte att kommentera.
 
Tangerar till människohandel och ett antal myndigheter med mm har
att förhålla sig till detta och bör nu bekänna färg.
 
Närmast att bekänna färg bör vara Miljöpartiet, ställer man upp på detta eller
ställer man inte upp på detta, beslutet bör vara enkelt, omgående uteslut-
ning från partiet och skiljande från alla politiska uppdrag.
 
Sker inte detta omgående bekänner Miljöpartiet färg och visar att man
ser mellan fingrarna på versamheter som tangerar människohandel.
 
Partiets något egenartade och maniska kritik av SD blir onekligen lite svår
att förstå, inte "ens" de förfärliga sverigedemokraterna kommer i närheten
av denna främlingsfientliga attityd.
 
Andra partier har också att förhålla sig till det som inträffat. Sker inte uteslut-
ning omgående av Ulf Svensson och man fortsätter samarbetet med Miljöpartiet
som om inget har hänt bekänner man också färg.
 
Man bekänner färg och visar att man ser mellan fingrarna på verksamheter
som tangerar människohandel.
 
Vissa inslag bör vara olagliga i en mängd avseenden och polisen har att förhålla
sig till detta. Gör man inget bekänner även polisen färg.
 
Man bekänner färg och visar att man ser mellan fingrarna på verksamheter
som tangerar människohandel.
 
Vare sig fråga är om "anställning" eller inte tycks en mångd oegentligheter föreligga
knutna till svart arbetskraft, skattebrott, redovisning av sociala avgifter, källskatt mm
mm mm.
 
Följer inte Skatteverket upp detta bekänner också skatteverket färg.
 
Man bekänner färg och visar att man ser mellan fingrarna på verksamheter
som tangerar människohandel samt bör vara olika typer av skattebrott.
 
ELLER KAN DET VARA SÅ ATT OVAN NÄMNDA BARA SER MELLAN FINGARNA
PÅ VERSAMHETER SOM TANGERAR MÄNNISKOHANDEL NÄR DET GÄLLER EN
POLITIKER.
 
Visar sig nämna partier och myndigheter bekänna färg i den meningen, då tycks även
den enfaldige och oseriöse Ulf Svensson framstå som relativt seriös.
 
 
Vart är vi på väg ??
AE
 
 
 

APOTEKEN

Vänsterpartiet ute och reser
 
Privatiseringen av läkemedelförsäljningen har fått mycket kritik,.
 
Denna privatisering har visat sig fått negativa konsekvenser i viktiga
avseende, den också.
 
SOM MAN INOM ALLIANSREGERINGEN INTE HADE "EN ANING" OM
ATT DE SKULLE UPPSTÅR, DE HELLER.
 
Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt, känd för sitt stora motsånd, mot
olika former av privatiseringar, har inte varit sen att haka på denna kritik.
 
Han menar att denna privatisering har varit ett totalt misslyckande.
 
Jonas Sjöstedt tycks inte ha förstått bakgrunden till Alliansregringens olika
privatiseringar. Denna privatisering är inget misslyckande alls, den heller,'
den är lika lyckad som alla de andra privatiseringarna.
 
Och det är här Jonas  missuppfattat allt.
 
Privatiseringarna har inte som målsättning att verksamheterna ska fungera
bättre eller kosta mindre, exempelvis att folk kan köpa de läkemedel de be-
höver, detta är av underordnad betydelse.
 
Privatiseringarna införs av ett enda skäl och det är tydliggjort på många sätt.
 
DE SKA BARA PRIVATISERAS OCH MÅLET ÄR SÅ HELIGT ATT MAN INTE
ANSER SIG BEHÖVA FÖRUTSE KONSEKVENSERNA, MAN ANSER SIG INTE
BEHÖVA "EN ANING" OM VAD DET INNEBÄR.
 
Det viktiga är just privatiseringen, och det borde Jona Sjöstedt ha förstått, har inte
han heller en aning.
 
Dessutom fullföljer ju bara de privata Apoteken Alliansregeringens linje, har verk-
ligen inte Jonas Sj;stedt insett detta.
 
Apotekens finanser ska ju bli starka, och det kan det bara bli med lagerminskning,
det ar ju Regeringens linje, mindre kostnader, starkare finanser.
 
Apoteksbolagen kan ju skryta med detta, har inte Jonas insett detta.
 
 
AE

CARL BILDT STÅR STARK

Med förmåga att resa sig
 
Otaliga är de uttalanden där Carl Bildt gjort och som bedömst som rena
lögner.
 
Men Carl Bildt har stått starkt och rest sig.
 
Eminsen har också gjort otaliga fadäser, som borde fått honom på fall.
 
Men Carl Bildt har stått stark och rest sig.
 
Rapporter visar nu att många unga män, i tonåren, helt i onödan använder
Viagra för att de tror det ökar lustkänslan.
 
Viagra brukas ju inte bara av unga, utan företrädesvis av äldre, och då äldre
i alla samhällsgrupper.
 
Viagra tycks nu ha nått de finare salongerna.
 
För kan det finnas någon annan förklaring till att Carl den Store alltid reser
på sig när han inte borde kunna resa på sig ?
 
 
Reser sig alltid
när han är ute och reser
AE
 

VÄLFÄRDSOLIGARKER

Det nya Sverige
 
LO ordförande vill ta strid när det gäller vinsterna i friskolor mm.
 
Han benämner aktörerna inom branschen för:
 
Välfärdsoligarker
 
Egentligen är det en mycket träffande beskrivning. Begreppet kommer då
ifrån privatiseringen i Ryssland där oligarker gjorde sig enorma förmögen-
heter på att offentliga tillgångar slumpades bort, ofta till närstående.
 
Exakt samma sak händer nu i Sverige sedan några år, offentliga tillgångar
slumpas bort, inte sällan har det skett  till närstående.
 
Det är bra att någon kallar saker viss dess rätta namn, för jämförlsen med
de ryska oligarkerna är både rätt och träffande.
 
Däremot är det märkligt att det som en gång var ett parti med både moral,
borgerliga värderingar och präglat av konservatism ska behöva jämföras,
och på goda grunder, med Putinland.
 
Ändå märkligare är att så många väljare väljer att rösta på ett parti
som företräder oligarker, vi påstås ju ha fria val.
 
Men de kanske vare sig behöver åka tåg, köpa läkemedel eller ser ett behov
av ett försvar.
 
Då spelar det ju ingen roll hur man röstar.
 
 
Föredöme för Fredrik Reinfeldt
AE
 
 
 

ETT RESLIGARE SVERIGE

Sverige framstår som ståndaktigt
 
Tillståndet i ett land kan mätas på olika sätt och det kan tydligt framgå
av olika trender.
 
En trend i Sverige just nu tycks vara att unga män, övre tonåren, allt mer
och mer brukar potensmedlet Viagra.
 
Illegala preparat köps i ökande utsträckning över nätet, ofta med substanser
som kan ge olika biverkningar.
 
Om ungdomars framtidshopp kan mätas utifrån bruket av Viagra är hoppet
om Sveriges framtid stort.
 
Man kan också dra andra slutsatser, inte lika positiva.
 
En biverkning, som medfört att många sökt sig till landets sjukhus, är att det
som står står sig, det står sig länge.
 
Biverkningen anses vara kopplad till att preparaten kan medföra övedoseringar
och då blir det som det blir, det som står det står.
 
Det fanns en tid då man beskrev Sverige som landet "Lagom", rätt eller fel må
vara tveksamt, men begreppet framstår här som en lämplig dosering.
 
Biverkningen tycks vara ett led i Alliansregeringens privatiseringspolitik och tycks
vara kopplad till privatiseringen av tågen.
 
Det som inte ska stå står, och det som ska gå går inte.
 
Man får väl utgå ifrån att Alliansregeringen ser det som ansvarstagande att
det som inte ska stå ändå står, då pekar ju ändå kurvorna uppåt.
 
Sedan kan man ju ägna en viss eftertänksamhet åt det förhållandet att unga män
i ökande utsträckning använder Viagra utan att behöva det.
 
Tecken på sjuklig fixering ? Troligen.
 
Bådar det gott för framtiden ? Knappast, vittnar om något som det inte bör
vittnas om.
 
Ytterligare ett bevis på vad Alliansregeringens regeringsduglighet och ansvarsta-
gande lett till.
 
Den psykiska ohälsan kan ta sig många uttryck.
 
Det gamla ordspråket "Det som är ohållbart håller inte i längden" tycks stå sig väl.
 
Det som inte kan stå står sig inte i längden heller.
 
 
Ibland förstår man behovet av Viagra
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERN HAR ORDET

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle statsminister önsker Er alla välkomna till en nyd dag, i
dag är jag mer ansvarsfull än vanligt.
 
Alliansregeringen är just nu i färd med att resa runt i landet och utlova
löften som syftar till att vi vinner valet 2014.
 
Som alla vet har Alliansregeringen ingen egen politik som skulle kunna
göra det möjligt att vinna valet, utan vi måste därför kopiera andra parti-
program, där partier har mer genomtänkta satsningar.
 
Som ett led i denna framtidssatsning så kommer vi under resan att pre-
sentera ett antal satsningar som bygger på andra partiers hjärtefrågor.
 
Vi har redan hunnit avverka ett antal sådana, som infrastruktursatsningar,
och satsningar på ungdomsarbetslösheten.Dessa satsningar bygger på
tidiagre förslag från socialdemokraterna, som då avvisades med att de
inte var ansvarsfulla.
 
Nu när vi framför dem är de inte längre ansvarslösa, de är ett mått på
Alliansregeringens ansvarsfullhet och regeringsdugliget.
 
Vi kommer under den fortsatta resan runt landet att presentera ett ytter-
ligare antal satsningar som bygger på förslag från socialdemokraterna
och som tidigare har avvisats som ansvarslösa.
 
Visar sig dessa framtidssatsningar otillräckliga har Alliansregeringens
enda starka parti, moderaterna, planer på att att återigen ändra sitt namn.
 
Det nya namnet är då tänkt att bli "De Nya Socialdemokraterna" men det
får jag återkomma till tidigare.
 
Just nu är det viktigast för oss att visa väljarna att vi inte har några visioner
utan är flexibla och kan ändra vår strategi utifrån vad väljarna tycker.
 
Ha edn fortsatt bra dag
 
AE
 
 

ALIANSREGERINGEN PROVOCERAR

Resursfördelning för utbildning
 
Det är väl känt vid det här laget att RUT avdrag kan användas för att få
skatteavdrag för läxhjälp för barnen.
 
Det var inte tänkt att utnyttjas på det viset men den regeringsdugliga
Alliansregeringen ser mellan fingararna på detta på samma sätt som
de ser mellan fingrarna på mycket annat.
 
Ett antal debattörer har i dagarna tagit upp denna fråga, det är märkligt att
frågan överhuvudtaget behöver diskuteras.
 
Att trycka tillbaks utbildningsnivån i resurssvaga grupper och stimulera
utbildning i resursstarka grupper trodde man tillhörde en förgången tid.
 
Men det tillhör inte en förgången tid, det är moderaternas politik idag, i dag
år 2012 vill alltså moderaterna trycka tillbaka resurssvaga grupper i utbild-
ningssystemt.
 
Egentligen inte så konstigt att moderaterna driver detta, tydligen har de'
flesta i den gruppen under sin skoltid trycks tillbaka och inte fått till-
räckligt stimulerande intelluktuella övningar.
 
Men måste de hämnas på dagens resurssvaga grupper, ett märkligt agerande.
 
Ännu märkligare är att det fått med sig allianspartierna på denna linje.
 
Tänk vad makten kan förstöra människor och grumla deras omdömen.
 
Vänsterpartiet har en klar linje i denna fråga, likaså olika lärarorganisationer,
men var står övriga ?
 
Tänk att Vänsterpartiet, som är så ansvarslösa, kan ha så rätt i en viktig
fråga, medan moderaterna, som är så ansvarsfulla, kan ha så fel i en så
viktig fråga.
 
Och dessutom driva en så orättvis linje och ändå kunna sitta kvar i landet ledning.
 
Men det hela går ju att rätta till, men då fordras att man erhållit en viss läxhjälp
själv under skolan, men det tycks ganska så magert med detta på vissa viktiga
poster, så det blir till att fortsätta se mellan fingrarna.
 
Här som på många andra ställen.
 
'Märkligt, mycket märkligt.
 
 
Fick nog inte mycket läxhjälp i skolan
AE
 
 

INVANDRARCIRKUS

Konsten att göra sig till åtlöje
 
Tänk att det finns politiker som arbetar frenetiskt på att göra sig själva och
landet till åtlöje.
 
Fast det kanse inte så är så jobbigt, det är ju andra som får betala.
 
Inslag  i invandringscirkusen börjar nu bli riktigt komiska, om man bort-
ser vad det för med sig förstås.
 
Gruppen somalier har ju en längre tid varit kritiska till svårigheterna, som de
uppger sig uppleva, att ta hit anhöriga. Detta är ju löst nu, i vart fall för soma-
lierna.
 
Men nu upplever den somaliska gruppen att man fått ett nytt problem på
halsen, vilket de menar kan riskera deras möjligheter till kontrollös in-
vandring till Sverige.
 
Medborgare i olika grannstater har nu uppmärksammat  hur lätt det  är att få
asyl i Sverige, man menar att det räcker med att uppge man är somalier.
 
Ett stor antal från dessa grannstater uppges nu ha sökt och fått asyl i Sverige
med uppgivande att de är somalier. Somalier i sin tur uttrycker rädsla för att
denna ström kan medföra problem för dem.
 
En av dessa "somalier" som inte är somalier och som inte kommer från Somalia
har mailat "hem" och detta mail har på något sätt kommit i orätta händer, eller rätta
händer beroende på hur man ser.
 
Något nedbandat säger mailet följande.
 
JAG HAR KOMMIT TILL PARADISET. NÄR JAG KOM HIT STÄLLDE MAN
NÅGRA FRÅGOR, JAG SA ATT JAG KOM FRÅN SOMALIA. INGEN BRYDDE
SIG OM ATT KONTROLLERA MINA UPPGIFTER. JAG BEHÖVER INTE AR-
BETA MEN FÅR PENGAR ÄNDÅ. HEMMA ARBETADE JAG 18 TIMMAR MEN
FICK INTE LIKA MYCKET PENGAR. JAG HAR OCKSÅ FÅTT EN FIN BOSTAD.
ALKOHOLEN OCH CIGARETTERNA HÄR ÄR BILLIGA OCH JAG SOM TYCKER
OM ATT DRICKA ALKOHOL OCH RÖKA KAN GÖRA DET HUR MYCKET JAG
VILL.
 
Och slutklämmen i mailet är:
 
KOM HIT TILL PARADISET.
 
Visste man inte om vilka oerhört negativa konsekvenser det medför på olika områden
med denna okontrollerade invandring, skulle man ju tycka att att detta mail är hejdlöst
lustigt.
 
Vare sig man tycker att det är roligt eller inte bevisar det i sin enkelhet tydligt och rätt-
ramt en omständighet.
 
Invandringspolitiken har kapsejsat.
 
Det är ju tidigare känt att ett antal arabiska hemsidor runt om i Världen ger anvisningar
för hur man ska tillrättalägga sin bakgrund för att komma in i Sverige.
 
Detta är känt av alla ansvariga, men ingen fäster avseende vid detta.
 
Mailet får nog ändå anses ta priset.
 
Man får väl i vanlig ordning utgå ifrån att minister Erik Ullenfån inte begriper vad mailet
gerv uttryck för utan i stället uttrycker sin tacksamhet över att en somalier som inte är
somalier är tacksam.
 
För att ha kommit till Paradiset, för det är ju det Alliansregeringen påstår sig skapa
med sina "öppna gränser".
 
Cirkus är det i alla fal, men alla cirusar är ju inte värda att skratta åt.
 
 
Erik Ullenfån som cirkusdirektör
AE

PRIVILEGIESAMHÄLLET, ADEL OCH BÖNDER

Ökade orättvisor
 
Det fanns förr en politiks ambition att underlätta för barn från sk "arbetar-
hem" att studera vidare.
 
Detta har aldrig lyckats fullt ut utan det har funnits och finns fortfararande
stora sociala skillnader mellan de grupper som studerar vidare och som
inte studerar vidare.
 
En ansvarsfull regering borde göra något åt detta kan man tycka men så är
det inte.
 
En ansvarsfull regering gör precis tvärtom.
 
Man underlättar fortsatta studier genom att bekosta läxhjälp via RUT avdrag för
de som har råd att utnyttja denna priviligitet.
 
De som har mest behov av att få läxhjälp har inte råd att utnyttja detta privilegium
och därför ökar accelerande olika gruppers möjligheter att studera vidare.
 
Och de som minst behöver hjäp får mest hjälp och de som mest behöver
hjälp har inte råd att ta hjälp.
 
MEN DE ANSES AV ALLIANSREGERINGEN HA RÅD ATT VIA SKATTSEDELN
BEKOSTA LÄXHJÄLP TILL DE SOM MINST BEHÖVER DET OCH SOM HAR
RÅD ATT BEKOSTA DET SJÄLVA.
 
Fredrik Reinfeldt beskyller ju flertalet av oss att vara mentalt handikappade. Man får
väl utgå ifrån att han tror att detta underlättar för att föra fram budkskapet att detta
skulle vara orättvist.
 
Ett mer orättvist system är svårt att tänka sig.
 
Vänsterpartiet har inte alltid fel, här kan man tala om att ta från de fattiga och ge till
de rika, men samtidigt tar man från de som behover och ger till de som inte behöver.
 
Åe 2012 , i Sverige ??? Ja, med en Alliansregering är det möjligt.
 
Vill man elementära inslag av rättvisa i landet är valet lätt, vid nästa val.
 
 
Har inte fått läxhjälp och
ska inte ha det heller, men
fick betala för andras läxhjälp
AE
 
 

ALIANSREGERINGEN FÅR KRITIK FÖR PASSIVITET

Paus i regerandet
 
Socialdemokraternas vice gruppledare framför, inte helt oväntat, kritik
mot Alliansrgering.
 
Däremot tycks innehållet i kritiken vara lite svårt att förstå, i vart fall för
alla oss som uppskattar yttrandefrihet och övriga demokratiska rättig-
heter.
 
Vice gruppledaren framför kritik mot att Alliansregeringen är alltför
passiv.
 
En kritik som är svårt att förstå, mycket svårt att förstå.
 
Man behöver bara erinra sig utvecklingen i skolan, att försvaret försunnit,
svårare att få tag på läkemedel, tåg som inte går, ökande arbetslöshet.
ekonomisk brottslighet inom de flesta statliga myndigheter mm mm mm.
 
Samt oerhört stora motsättningar i samhället och kraftigt ökande
orättvisor.
 
Allt i väsentligt ett resultat av en Alliansregering under 6 år.
 
Så desto mindre Alliansregeringen tänker, desto mindre den säger
och desto mindre den gör, ju bättre är det.
 
Så, för guds skull, kritisera inte Alliansregeringen för att vara passiv, tänk
om den blir mindre passiv.
 
Det finns ett gammalt talesätt:
 
Säg inget, gör inget och var inget, så kan Du inte göra fel.
 
Fredrik Reinfeldt tycks ha omsatt detta till
 
Säg inget, gör inget och var inget så kan vi behålla makten.
 
Om medborgarna är tillräckligt mentalt handikappade förstås, och det hävdar
ju Fredrik reinfeldt att de är.
 
Var därför glad så länge Alliansregeringen är passiv men var själv aktiv.
 
 
 
 
Passiv, väldigt passiv
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONTAL

En hägrande framtid
 
Jag önskar Er alla kära medborgare, till hörande det Sovande Folket,en
god fortsättning på den dag som börjat.
 
Alliansregeringen har sedan länge prioriterat satsningar som innebär att
vår potentiella väljargrupp ska bli allt större och vi ser nu stora framgångar
på detta område.
 
Sedan många år tog vi bort kravet på att skyddsbehov skulle föreligga för att
man skulle få uppehållstillstånd i Sverige, vilket medfört en större väljarbas
än vad vi någonsin vågat hoppas på.
 
Överenskommelsen med Miljöpartiet banade också väg för en ökad väljar-
bas för Alliansregeringen. Tyvärr kommer väl en del av de som berörs av
denna överenskommelse att rösta med Miljöpartiet men fördelarna får nog
anses överväga nackdelarna.
 
Vi ser nu de långsiktiga resultaten av denna ansvarsfulla och framåtriktade
politik. Överenskommelsen med Miljöpartiet tycks till och med ha blivit mer
framgångsrik än vad vi vågade hoppas på.
 
Tanken med överenskommelsen var att främst somalier skulle nappa på
det generösa erbjudandet att komma till vårt öppna land och bli försörjda
utan att behöva arbeta.
 
Fördelarna med detta generösa erbjudande har emellertid uppmärksammats
av andra grupper utanför Somalia. Tyvärr tror dessa att de måste uppge sig för
att vara somalier, när de flyttar till Sverige, vilket är en ren vanfäreställning
 
Vår generösa politik med öppna gränser bygger på att ingen ska behöva ljuga
för att få uppehållstillstånd.
 
På grund av dessa missuppfattningar kommer Alliansregeringen inom kort att
upprätta ett antal extra konsulat i de flesta afrikanska länder med uppdraget
att underlätta för alla som vill flytta till Sverige. Vi kommer då att gå ut med om-
fattande information som tydligt visar att vi inte ställer några krav på att man
ska behöva redovisa varifrån man kommer, det kommer att räcka med att man
kommer.
 
Vi kommer också att vara tydliga med att vi accepterar olika typer av intyg och
betyg, även om det framgår att de är falska, allt för att underlätta integrationen,
och inträdet på arbetsmarknaden.
 
Med dessa framtidssatsningar är det vår förhoppning att skolans kvalitet ska bli
ännu bättre, att kriminaliteten och då främst våldtäkterna ska ner samt att mot-
sättingarna i vårt samhälle ska upphöra helt.
 
Slutligen sänder jag ett varmt tack till alla Er mentalt handikappade medborgare
för att Ni inte förstår vad som sker, det underlättar Alliansregeringens politik.
 
En del av Er mentalt handikappade
vill jag inte ta i med tång
AE
 
 
 
 
 

GRISAR I PARKEN

Tycks göra skäl för namnet.
 
Vår store ledare, den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt, ser ju den svenska
befolkningen som "Det Sovande Folket", som han ger uttryck för i sin
mycket uppskattade bok.
 
Beteckningen tycks i vart fall vara en bra beskrivningen på de anställda
vid den kommunala förvaltningen i Malmö.
 
Där tycks man ha vaknat till och insett att Göteborgs Parkförvaltning fram-
gångsrikt använt grisar nattetid för att hålla rent i stadens parker.
 
Utifrån dessa goda erfarenheter tycks nu Malmö Parkförvaltning vara be-
redd pröva denna lösning i Malmös parker.
 
Här kan man ju verkligen tala om att uppfinna hjulet på nytt
 
Alla uppgifter som sipprar ut från svinstian tycks tyda på att Malmös
parker sedan många år övertagits av svin.
 
Kan man få dessa svin att hålla rent är ju förstås mycket vunnit, men det är
nog svårt att se hur det går till.
 
I Malmö får man nog fortsätta förknippa svinen med smutsgrisar.
 
 
Räcker antalet till ?
AE

REGERINGEN VISAR KRAFT

Regeringen blir bara bättre och bättre
 
I dag rapporteras det återigen om nya exempel på Alliansregeringens
förträfflighet, den blir bara ansvarsfullare och ännu mer regeringsdug-
lig.
 
Idag får vi veta att Alliansregeringens regeringsduglighet och handlings-
kraft nått Apoteken.
 
Efter delprivatiseringen har Regeringens handlingskraft och ansvarsta-
gande visat sig vara ännu större än vad man uppger själva.
 
Man har varit så handlingskraftig att man lyckats få Apoteken att
skära ner på sortimenten, så att kunderna inte längre erbjuds de
läkemedel man behöver.
 
Regeringen har varit så handlingskraftig att Apoteken nu bara tillhanda-
håller de läkemedel som efterfrågas mest.
 
Hade någon förväntat sig något annat ?
 
Ja, i Alliansregeringen hade man förväntat sig någon annat och uppger sig
som regel inte ha "en aning" om vilka konsekvenser en privatisering för med
sig.
 
Så går det när kompetens, erfarenhet och eftertänksamhet ersätts med
dogmer och fundamentalism.
 
Dogmen och fundamentalismen är i dag tydlig, det ska privatiseras, inte för
att det kan bli bättre och/eller billigare, utan av det dogmatiska skälet att det
 
Ska privatiseras till varje pris
 
Dogm ? Fundamentalism ? Lätt att svara på då vi inom de allra flesta priva-
tiseringar låtit marknaden tagit över långt mer än vad alla andra länder låtir
ske.
 
Bäst i Världen ? Enligt Alliansregeringen absolut bäst i Världen, kanske inte för
de som vill åka tåg eller köpa visst läkemedel.
 
Handlingskraft och regeringsduglighet i all ära, men ska man styra ett rike är det
ju ingen nackdel om man styr det i rätt riktning.
 
 
Genom att styra utan åror når
man aldrig fast mark, det blir vad
det blir och det går som det går.
AE
 
 

INTERIÖR FRÅN RIKSDAGEN

Riksdagen bekänner färg
 
Riksdagsmannen William Petzälls bortgång är väl känd och den ses av
de flesta som djupt tragiskt.
 
En medmänniska som behöver hjälp men inte får det.
 
En medmänniska som behöver hjälp men inte får det därför att han
valt att representera ett visst parti.
 
EN MEDMÄNNISKA SOM BEHÖVER HJÄLP MEN INTE FÅR DEN HJÄLP
HAN ÄR BERÄTTIGAD TILL FÖR ATT HAN VISSA POLITIKSA VÄRDE-
RINGAR.
 
I Sverige
 
Och inga larmklockor tycks ringa här, inte en enda.
 
I ett ´civilierat och demokratiskt land ska en medmänniska som behöver hjälp
och är berättigad till hjälp få denna hjälp oberoende av politiska sympatier.
 
Man kan fråga sig om Sverige är civiliserat när man tar del av den moderate
riksdagsmannen Jan Ericsson blogg och uttalande.
 
Jan Ericsson visar här själv ha besuttit viss medmänsklighet och menar:
 
"Jag hälsade alltid på honom och pratade lite när vi möttes, och jag märkte
att han uppskattade det. Alltför många behandlade honom som luft"
 
Man vill tro att det inte är sant, men det tycks det vara.
 
Det innebär alltså att ett antal valda ombud för de svenska väljarna inte
hälsade på honom i korridoren, inte pratade med honom och behandlade
honom som luft.
 
I Sverige och i Sveriges Riksdag.
 
Och denna vuxenmobbning utförs av samma människor som sitter och
hycklar i Riksdagen och menar hur viktigt det är att alla ska vara humana
och ingen ska mobba någon.
 
Ingen får vara utanför som Fredrik Reinfeldt hycklande mantrar.
 
Och nu sker detta mitt framför ögonen på oss, mitt i Sverige, mitt i självaste
Riksdagshuset.
 
Har de ingen antimobbningsplan på detta ställe, det har de ju bestämt att man
ska ha på alla andra ställen.
 
Man får väl anta att det nu sker en rapporttering om att det inte finns fungerande
antimobbningsplaner i Riksdagen, så att detta inte händer igen.
 
Den fråga man nu ställer sig är:
 
Vad är det för bedrövliga omänskliga monster som är invalda i riksdagen
och beter sig på det ytterst oanständiga sätt Jan Ericsson beskriver.
 
När det gäller denna typ av problem finns det bara en enda lösning.'
 
Väljarna måste betrakta dessa valda ombud som luft och en gång för alla
förpassa dem så långt bort från alla demokratiska institutioner det är möj-
ligt.
 
Vi väljer ju inte riksdagsmän för att de ska dra vanära över landet
 
 
Interiör från Riksdagshuset
AE
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Tal till det Sovande Folket
 
God Morgon, alla kära medborgare, ingående i det Sovande Folket.
 
I dag börjar en ny vecka och Alliansregeringen kommer att fortsätta att
prata om ansvarsfullt regerande.
 
De gångna veckorna har tydligt visat  med vilken konsekvens Allians
regeringen styr landet och på det sättet visat en regeringsduglighet
och ett ansvarstagande, som man inte kan finna i något annat land.
 
Ni kära medborgare, det Sovandet Folket, har fördelen av att låta
Er styras och manipuleras av den bästa regeringen i hela Världen.
 
Sa jag manipuleras ? ,  det ska vara favoriseras.
 
En del av Er kan ha missuppfattat händelser, som inträffat under de
senaste veckorna när det gäller viss verksamheter inom vissa statliga
myndigheter.
 
I så fall bygger det på rena vanföreställningar, inte så ovanligt när man
är mentalt handikappad, vilket de flesta av Er är, lykligtsvis brukar jag
tillägga.
 
När det gäller utnämningar av generaldirektörer har Alliansregeringen
valt ett mer ansvarsfullt sätt att rekrytera chefer än vad som eljest är
vanligt i mindre ansvarsfulla länder.
 
För att säkerställa att rekryterade chefer är lojala mot Regeringen och
inte ensidigt syrs av lojalitet mot myndighetens uppdrag, har vi valt att'
begränsa rekryteringsurvalet.
 
Vi rekryterar därför bara goda vänner, företrädesvis andra politiker, och
säkerställer den vägen ansvarstagande och lojalitet.
 
Och alla som har vänner vet att man förhåller sig till vänner på ett sätt
som avviker från hur man förhåller sig till andra. Man är lite mer över-
seende och därför visar vi vårt stora ansvarstagande genom att vara just
överseende mot våra vänner när de kanske tillåter sig lite smärre avvikel-
ser från det som gäller.
 
Samtidigt är vi beroende av att dessa myndigheter levererar det vi vill
att de ska leverera. Ni kära medborgare, skulle troligen ha mindre för-
troende för Alliansregeringens ansvarsfullhet, om Ni fick kännedom om
exempelvis arbetslöshetens verkliga storlek.
 
Det är därför viktigt att arbetsförmedlingens Generaldirektör känner sig
lojal mot Alliansregeringen och levererar de siffror vi vill ha, inte hur arbets-
lösheten ser ut.
 
Detta kan vi bara säkerställa genom att vara ansvarsfulla och överse en
del med de fester Arbetsförmedlingen arrangerat men kanske inte borde
ha arrangerat.
 
Likaså har vi varit beroende av att Tillväxtverket levererat den tillväxt vi
vill åberopa, och som skiljer sig från andra bedömares prognoser. Bara
på detta sätt kan vi upprättahålla bilden av en regeringsduglig och ansvars-
full regering.
 
Tillväxtverkets Generaldirektör höll inte måttet här utan visade sig illojal mot
Regeringen och fick därför avgå.
 
Med en ny Generaldirektör räknar vi med att få bättre tillväxtssiffror som
visar den handlingskraft Alliansregeringen besitter.
 
Denna dag kommer vi i Alliansregeringen att ägna oss åt oss en av de vik-
tigaste frågorna som finns på agendan. Vi kommer därför att ägna hela dagen
åt att reformera arvodessystemet för ministrar som tvingas avgå när de forlorar
ett val.
 
Som jag brukar säga, bättre att förekomma än att förekommas, och med det
önskar jag en fortsatt god dag.
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Tal till det Sovande Folket
 
God Morgon, alla kära medborgare, ingående i det Sovande Folket.
 
I dag börjar en ny vecka och Alliansregeringen kommer att fortsätta att
prata om ansvarsfullt regerande.
 
De gångna veckorna har tydligt visat  med vilken konsekvens Allians
regeringen styr landet och på det sättet visat en regeringsduglighet
och ett ansvarstagande, som man inte kan finna i något annat land.
 
Ni kära medborgare, det Sovandet Folket, har fördelen av att låta
Er styras och manipuleras av den bästa regeringen i hela Världen.
 
Sa jag manipuleras ? ,  det ska vara favoriseras.
 
En del av Er kan ha missuppfattat händelser, som inträffat under de
senaste veckorna när det gäller viss verksamheter inom vissa statliga
myndigheter.
 
I så fall bygger det på rena vanföreställningar, inte så ovanligt när man
är mentalt handikappad, vilket de flesta av Er är, lykligtsvis brukar jag
tillägga.
 
När det gäller utnämningar av generaldirektörer har Alliansregeringen
valt ett mer ansvarsfullt sätt att rekrytera chefer än vad som eljest är
vanligt i mindre ansvarsfulla länder.
 
För att säkerställa att rekryterade chefer är lojala mot Regeringen och
inte ensidigt syrs av lojalitet mot myndighetens uppdrag, har vi valt att'
begränsa rekryteringsurvalet.
 
Vi rekryterar därför bara goda vänner, företrädesvis andra politiker, och
säkerställer den vägen ansvarstagande och lojalitet.
 
Och alla som har vänner vet att man förhåller sig till vänner på ett sätt
som avviker från hur man förhåller sig till andra. Man är lite mer över-
seende och därför visar vi vårt stora ansvarstagande genom att vara just
överseende mot våra vänner när de kanske tillåter sig lite smärre avvikel-
ser från det som gäller.
 
Samtidigt är vi beroende av att dessa myndigheter levererar det vi vill
att de ska leverera. Ni kära medborgare, skulle troligen ha mindre för-
troende för Alliansregeringens ansvarsfullhet, om Ni fick kännedom om
exempelvis arbetslöshetens verkliga storlek.
 
Det är därför viktigt att arbetsförmedlingens Generaldirektör känner sig
lojal mot Alliansregeringen och levererar de siffror vi vill ha, inte hur arbets-
lösheten ser ut.
 
Detta kan vi bara säkerställa genom att vara ansvarsfulla och överse en
del med de fester Arbetsförmedlingen arrangerat men kanske inte borde
ha arrangerat.
 
Likaså har vi varit beroende av att Tillväxtverket levererat den tillväxt vi
vill åberopa, och som skiljer sig från andra bedömares prognoser. Bara
på detta sätt kan vi upprättahålla bilden av en regeringsduglig och ansvars-
full regering.
 
Tillväxtverkets Generaldirektör höll inte måttet här utan visade sig illojal mot
Regeringen och fick därför avgå.
 
Med en ny Generaldirektör räknar vi med att få bättre tillväxtssiffror som
visar den handlingskraft Alliansregeringen besitter.
 
Denna dag kommer vi i Alliansregeringen att ägna oss åt oss en av de vik-
tigaste frågorna som finns på agendan. Vi kommer därför att ägna hela dagen
åt att reformera arvodessystemet för ministrar som tvingas avgå när de forlorar
ett val.
 
Som jag brukar säga, bättre att förekomma än att förekommas, och med det
önskar jag en fortsatt god dag.
 
 
 

REGERINGENS HANDLINGSKRAFT

Den tycks öka i accelerande takt
 
Alliansenregeringen hävdar ju bestämt att de har full kontroll över sina
myndigheter.
 
Detta kan ju rimligen inte tolkas som annat än att alla excesser sker
med Alliansregeringens välsignelse.
 
Det förklarar också varför de ser mellan fingarna på sådant de inte borde
se mellan fingrarna på.
 
Eftersom det dagligen tillkommer nya exempel på olika excesser som förevarit
vid olika myndigheter och det ena exemplet blir värre än der andra så blir ju
också slutsatsen
 
Regeringens handlingskraft och regeringsduglighet ökar för var dag
 
För de har ju full kontroll över dessa och deras excesser ökar för var dag.
 
Sedan finns det ju onekligen en hel del som talar för att  regeringsduglig-
heten och handlingskraften borde vara mindre, i vart fall utifrån hur Allians-
regeringen definierar den.
 
Senast ut i raden är nu Arbetsförmedlingens Generaldirektör. Redan för att
år sedan fick hon hård kritik för att hon tillsatte 4 höga tjänster med kompisar.
 
Hon hanterade denna situationen logiskt och menade:
 
Då Regeringens tillsätter sina kompisar på höga tjänster, så måste jag
väl få tillsätta mina kompisar som höga chefer.
 
Alliansregeringen hade inget att sätta emot detta logiska försvar, men uppskat-
tade inte Generaldirektörens uppriktighet.
 
Generaldirektören erbjöds därför och accepterade en kostsam utbildning
i medieträning.
 
De som till äventyrs i sin enfald trodde att det var ett meritkrav vid denna typ av
rekrytering att kunna kommunicera med media tillhör troligen den grupp som
den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt benämner som mentalt handikappade.
 
För så är det inte, det ställs inga krav överhuvudtaget, det räcker att vara'kompis.
 
Och här får man väl hålla med den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt, inte ska
man kräva av en kompis att den kan kummunicera med media, när man
honorerar vederbörande med en  hög tjänst.
 
Någon måtta måste det väl ändå vara på kraven.
 
Nu har det visat sig att nämnde Generaldirektör inte tycker att Arbetsförmedlingen
fått tillräckligt beröm för det man gjort, informationen har inte nått fram som det bru-
kar framställas.
 
Vad gör en Generaldirektör i ett sådant läge, självklart skriver en Generaldirektör ett
debattinlägg i lämpliga media, för är man ju duktig på måste man ju utgå ifrån, annars
hade de väl inte blivit Generaldirektörer.
 
Eller ??
 
Jo faktiskt, det är inget krav vid en rekrytering av en Generaldirektör att denne med
hjälp av hela sin stab ska kunna skriva ett debattinlägg i media.
 
Det visar sig nu att Genrealdirektören som inte kan skriva debattinlägg ändå vill göra
debattinlägg och vänder sig till en konsulfirma, som får uppdraget att vid två tillfällen'
utarbeta debattinlägg som ska undertecknas av Generaldirektören och införas i lämp-
liga media.
 
Det ena uppdraget kostade 125 000:- och det andra 150 000:--
 
Till saken hör också att det ena aldrig kom att införas, det var tydligen för dåligt, men
kostade det, det gjorde det och det riktigt ordentligt.
 
Tänk att vi har välavlönade Generaldriektörer som inte kan skriva ett debattinlägg,
inte ens med hjälp av sin stab.
 
Och tänk att vi har en Regering som rekryterar kompisar till dessa poster som inte
kan skriva ett debattinlägg
 
VAR NÅGONANNANSTANS GÅR SÅDAN REGERINGSDUGLIGHET OCH HANDLINGS-
KRAFT ATT FINNA ???
 
Bara i Sverige troligen.
 
 
Överkvalificerad för att bli Generaldirektör,
ministerpost var inte att tänka på
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERATERNA SVIKER LANDET

Kan vi försvara oss
 
Den titeln har boken som utgivits av Kungl Vetenskapsakademin och fråge-
ställningen tycks motiverad och har fått några opionsbildare att ta upp temat.
 
Försvarsdebattören Bo Pellnäs, omvittnat kunnig, och Anders  Linder, SvD idag,
är några av dem.
 
Bo Pellnäs menar att "demokratin undermineras om höga försvarschefer låter
sig korrumperas till tystnad".
 
Den risken kan knappast vara aktuell längre.
 
Om en statsminister förklarar att en betydande grupp av medborgarna ska ställas
utanför genom att "man inte ska ta i dem med tång" är den risken liten.
 
Likaså är risken liten om anställda kan avskedas från anställningar och uteslutas
från offentligt finansierade fackförbubd om de röstar på ett visst riksdagsparti.
 
Risken blir inte heller större om landets Statsminister uttrycker samförstånd till att
man misshandlar och förföljer representanter för visst riksdagsparti.
 
För att den angivna risken ska finnas måste det finnas något att underminera.
 
Anders Linder beskriver moderaternas nya försvarspolitiker som "cheerleaders åt
Regeringen" utan några som helst egna ambitioner eller kunskaper.
 
Detta tycks vara en provocerande jämförelse, vanliga "cheerleaders" brukar ju
vara vacka att se på  och så kan de röra på sig också, inte bara sitta vackert.
 
Anders Linder uttrycker viss förvåning över att man redan nu braverar hur bra försvaret
är 2019.
 
Märkligt för att komma från Anders Linder, denna har arbetat många är med att
följa politiker och vet säkert att kartan går före verkligheten.
 
Sådana futiliter som hur det är och hur det blir är inget för dessa ansvarsfulla kretsar,
där gäller i stället:
 
Vad man säger att det är och vad man säger hur det blir.
 
I vanlig ordning får man väl utgå ifrån att man med Fredrik Reinfeldts terminologi är men-
talt handikappad om man förlitar sig på verkligheten.
 
Anders Linder tar också upp aspekten om undsättning från NATO, något som ibland före-
speglas även om vi inte är medlemmar.
 
Analyserna här visar tydligen att en sådan undsättning inte kan bli aktuell:
 
VARE SIG VI ÄR MEDLEMMAR I NATO ELLER INTE.
 
Alliansregeringen har reducetat vår försvarskapacitet så långt att det framstår som
tveksamt om vi ens kan försvara de baser NATO behöver för att undsätta oss.
 
Anders Linder beskriver detta som:
 
Det är inte säkert att vi har kapacitet att bli hjälpta.
 
Arkitekten bakom detta, Fredrik Reinfeldt, beskriver den uppkomna situationen som att han
tagit ansvar för landet.
 
Hur skulle det sett ut om han inte tagit ansvar. eller är det just så det ser ut nu ??
 
Det finns ett gammalt talesätt, ett land har alltid en arme, sin egen eller någon annans.
 
Sverige har idag inte någon egen arme.
 
 
Lite ammunition skulle inte skada
AE
 
 

ETABLERINGSSTÖD

Erik Ullenfån uträttar storverk
 
Erik Ullenfån låter nu meddela att man i höstbudgeten tar in förslag som
en gång för alla kommer att lösa allt utanförskap.
 
Regeringen tycks här ha intagit en rent främlingasfientlig ställning och me-
nar nu:
 
Nyanlända ska tvingar flytta om de erbjuds jobb på annan ort, annars
mister de etableringsstödet.
 
Många uppges redan ha blivit väldigt upprörda och planerar omfattande pro-
tester och menar:
 
De har verkligen inte flyttat till Sverige för att arbeta, de har flyttat till
Sverige för att SLIPPA arbeta.
 
Inför risken att få omfattande demonstrationer på halsen har Erik Ullenfån
gjort ett blixtbesök i Rinkeby och vid ett torgmöte utlovat.
 
Det finns inga lediga jobb så  Ni behöver inte riskera att erbjudas några.
 
Samtidigt uppges Regeringskansliet utforma ett pressmeddelande som ska
lugna alla upprörda nyanlända med lydelsen:
 
Det presenterade förslaget syftar inte till att ställa krav på att man antar
jobb, utan syftar till att manipulera de väljare som är kritiska till att vi
tar in nyanlända som de upplever inte vill söka anställning.
 
Vi är därför angelägna att lyfta fram den omständigheten att även om det,
mot all förmoden, skulle dyka upp ett jobb som erbjuds och vederbörande
tackar nej till detta, så kommer försörjningen vara säkerställd genom för-
sörjningsstöd och andra stöd vi delar ut frikostigt till gruppen nyanlända.
 
 
Erik Ullenfån besöker Rinkeby
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Den ansvarsfulle store ledaren
 
God morgon kära medborgare, idag är det söndag och jag hoppas att Ni alla får
en skön dag under mitt ansvar.
 
En sådan här dag har man möjlighet att tänta över hur det ser ut runt om i världen
där ledarna inte är lika ansvarsfulla.
 
Alla har inte en så ansvarsfull ledare som Ni har begåvats med, så det ser mindre
bra ut på andra håll.
 
Vi bör därför, en dag som denna, ägna våra tankar åt andra som inte har en så
ansvarsfull ledare.
 
Alliansregeringen arbetar energist för att ta hit så många som möjligt som inte har
en ansvarsfull ledare. Jag har på det visat varit mycket mer ansvarsfull är Finlands
ledare, denne har bara under 1 halvåret 2012 tagit dit ungefär 1 000 som inte haft en
ansvarsfull ledare och de får det inte nu heller.
 
Vi, det vill säga jag, har under samma dag tagit hit drygt 20 000 som inte har en ansvars-
full ledare men som nu får världens mest ansvarsfulla ledare.
 
Rensat från att Finlands och Sverige har olika befolkningsmängder har jag alltså varit
ungefär 10 gånger så ansvarsfull som Finlands ledare, jag hoppas Ni kommer ihåg detta
inför nästa val, även om de flesta av Er är mentalt handikappade.
 
Alliansregeringen är väl medveten om att vi inte undsätter de mest utsatta. vi skulle nå
många fler om vi satte in hjälpen lokalt. Här har vi dock varit tvungna att kompromissa,
då i så fall de mest utsatta inte skulle fått en ansvarsfull ledare, som de skulle komma
att rösta på i nästa val för att visa sin tacksamhet.
 
Moderaternas Riksdagsgrupp hade häromdagen konferens i Nynäshamn. Att vi förlagt
konferensen utanför Stockholm hängde ihop med att det fanns ett stort intresse hos många
moderater från Stockholm att studera hur obegåvade lantisar ser ut.
 
Dessa intresserade stockholmare fick möjlighet till en rundtur i Nynäshamn under ledning
av Anna Batra Kindblad. Denna rundtur skapade mycket munterhet och man fick bekräftat
att lantisar inte bara är obegåvade, de flesta är också mentalt handikappade.
 
I anslutning till konferensen  skrev Carl Bildt den Store, förlåt att jag tillåter mig skämta,på
sin blogg lyriskt att "mörkret lägrar" sig över Nyn äshamn.
 
Alliansregeringen vill att mörkret ska lägra sig över hela landet och vi intensifierar nu sam-
arbetet med Vattenfall för att få upp elpriserna.
 
Vi kommer också fortsätta kampen att tysta alla kritiska röster. Just nu ser vi över möjlighe-
terna att vidta gruppen som vi inte ska ta i med tång, som ett led i att mörkret ska lägra sig
över hela landet.
 
Jag önskar med detta en fortsatt god dag, själv ska jag försöka använda dagen till att säga
ansvar så många gånger som möjligt.
 
 
AE
 
 
 
 
 

I ANSTÄNDIGHETENS TECKEN

Ansvarstagande och anständighet i förening
 
Aftonbladet upprörs idag över att höga politiker och höga militärer super
sig fulla i tjänsten när de reser med statens flygplan, i allt väsentlig ti sam-
band med resor till Bryssel och andra EU möten.
 
Denna upprördhet är svår att förestå.
 
Tänk hur det skulle se ut om de inte söp sig fulla och betedde sig
som anständigt folk.
 
För annars är de ju inte anständigt folk.
 
Statsministerns uppges avfärda Aftonbladets uppgifter med att supandet
är nödvändigt.
 
Han menar att detta är ett resultat av att all kritik i Sverige har tystats
och att därför ingen politiker behöver anstänga sig att uttrycka sig
anständigt.
 
Ingen vågar protestera här hemma menar han, men det vågar man i Bryssel
och det kostar på, här hemma räcker det med lite floskler.
 
Statsministern tar upp som exempel där han försökte tysta kritiska röster
från Tyskland och Storbrittannien med att ha inte skulle "ta i dem men tång" om
de inte tyckte som han själv tyckte.
 
Uppgifter gör gällande att det höll på att sluta med en förskräckelse.
 
Statsministern verkar närmast upprörd, när han återger en annan händelse,
där olika kulturer uppfattar saker på olika.
 
Han uppger sig ha försökt förklara för Turkiets Premiärminister att landet
inte bör komma med i EU därför att Turkiets befolkning är mentalt handi-
kappade.
 
Fredrik Reinfeldt uppger sig inte ha förstått Turkiets reaktion, då heller.
 
Statsministern menar därför att svenska politiker måste anpassa sig till EU
samarbetet och uppträda anständigt och försöka lära sig att att kritik inte
är förbjudit i andra länder också.
 
Han försvarar därför supandet med att det är ett effektivt sätt att frigöra
sig från den gällande kulturen och uppträda som anständigt folk.
 
Det förklarar också varför Fredrik Reinfeldt gav sin personlige vän;Ulrika
Schenström en gåva på 2 000 000 när hon söp sig full i tjänsten och inte
kunde utföra sina tjänsteåliggande, i dessa kretsar klarar man inte av det
utan att supa sig full.
 
Om det kräver att Fredrik Reinfeldt och hans kompisar behöver supa sig fulla
i tjänsten, för att uppträda anständigt i andra länder, tycks 65 000:- vara en
ganska blygsam och välmotiverad investering.
 
Troligen skulle de mentalt handikappade svenskarna, som de beskrivs av
Fredrik Reinfeldt, vara beredd att sats ännu större belopp om dessa herrar
kunde bete sig anständigt även i Sverige.
 
 
Det kostar på att vara ansvarsfull
AE
 
 
 
 
 
 

MISSION IMPOSSIBLE

Rekrytering ny Generaldirektör
 
Just nu pågår rekrytering av ny generaldirektör till Tillväxtverket och det är
ett rekryteringsföretag som fått det lukrativa uppdraget.
 
Rekryteringsföretaget uppger att samtliga ministrar inkommit med förslag
till utnämningar, och att samtliga dessa utgörs av goda politikervänner till
respektive minister.
 
I uppdraget ingår att det ska ställas krav på etik och moral.
 
Detta krav har förvånat rekryteringsföretaget och man menar att detta
avsevärt kommer att försvåra rekryteringen.
 
Man har därför begärt att få frångå de listor olika ministrar lämnat, då annars
uppdraget bedöms som omöjligt att lösa.
 
 
Ny Generaldirektör Tillväxtverket ?
AE

REGERINGENS BOSTADSPOLITIK

Akelius sågar Regeringens bostadspolitik
 
I dagens Dagens Industri sågar Roger Akelius Regeringens bostadspolitik,
den sågas totalt över hela linjen. Han beskriver den som:
 
Ett fullständigt misslyckande.
 
 
Akelius uppger sig vara medveten om det kontroversiella och velat balansera
detta med att framhålla andra områden, än bostadsmarknaden, där Regeringen
inte misslyckats fullständigt.
 
Han uppger sig tyvärr inte ha hittat något sådant.
 
Samtidgt motsäger sig Akelius sig själv, då han menar att den svenska bostads-
marknaden är oerhört bra för honom.
 
Då kan ju inte Regeringens bostadspolitik samtidigt vara ett fullkständigt
misslyckande, då målet tycks vara att ta från de som inte har för att ge till
de som har.
 
Så hur hänger detta ihop ?
 
Akelius menare vidare att politikerna med regler och skyhöga skatter hindrar
bostadsmarknaden från att fungera.
 
Här man man verkligen tala om att slå in öppna dörrrar.
 
Frågan är i stället vilken marknad Regeringen med regler och skyhöga skatter
inte hindrat att fungera.
 
Akelius får också stöd i sin kritik från oväntat håll, bostadsminister Stefan Attefall.
 
Denne menar att allmännyttan inte får bli för dominerande, då det kan förlama hyres-
marknaden.
 
Här ser man tydligt faran med alltför tydligt åtskild ansvarsfördelning, vilken
verksamhet och marknad är inte förlamad genom att den är för dominerande.
 
Kanske bankerna i så fall, men där är ju inte Stefan Attefall ansvarig.
 
Det görs också jämförelser mellan Tyskland och Sverige och det visar sig att det är
50 % dyrare att bygga hyreshus i Sverige än i Tyskland.
 
Detta "försvarar" Stefan Attefall med att ledtiderna är kortare i Tyskland och att det går
fortare att sätta spaden i jorden.
 
Det är inte spaden det är fel på i Sverige, det är de som är ansvariga för den
politik, som reglerar hyresmarknaden.
 
Både ledtider skulle kanske bli kortare och spadar sättas i jorden fortare om
våra politker började kalla en spade för en spade.
 
Numera är inte en spade en spade utan en spade är vad man vill att den ska vara.
 
Sedan kanske man ska fundera över hur det kan kosta 50 % mer att bygga i Sverige
 
När vi är bäst i Världen på allt, hur hänger det ihop ?
 
Det ohållbara håller inte i längden
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Svenska Folket
 
Statsministern lämnar idag den sedvanliga morgonhälsningen till sitt
älskade folk.
 
Kära medborgare, välkommen till en ny dag.
 
I min uppskattde bok, det Sovande Folket, uttryckte jag min stora upp-
skattning för Era fina egenskaper.
 
Det är mycket uppskattat att Ni är en sovande befolkning, det gör det
lättare för Alliansen att genomföra ett antal beslut, som vi annars skulle
fått svårt att genomföra.
 
Forsätt därför gärna att sova även under dagen.
 
Jag beskrev också att Ni kära medborgare i allt väsentligt är mentalt handi-
kappade. Det är något jag uppskattar väldigt mycket, det är lättare att styra
en befolkning, där majoriteten är mentalt handikappad, än att styra ett land
med en upplyst befolkning.
 
De senaste opionsundersökningarna visar tyvärr att antalet mentalt handi-
kappade minskat väsentligt, vilket gjort det mer svårt att styra landet.
 
För att motverka denna utveckling  har Alliansen i samråd med Miljöpartiet
beslutat att intensifiera ansträngningarna att ta hit analfabeter från olika
områden. Vi i Alliansen bedömer att dessa också är så mentalt handikappade
att de kommer att rösta på sina välgörare i nästa val.
 
Denna anstormning av analfabetar kommer att kosta något, jag vill inte säga hur
mycket, det kan avskräcka några mentalt handikappade. För att lura kommunerna
har vi därför beslutat att höja bidragen till kommunerna så att de inte protesterar
alltför mycket för att ta emot fler analfabeter som röstar på oss.
 
För att inte försämra statsfinanserna genom dessa ökade bidrag till kommunerna
kommer vi att dra ner på övriga statsbidrag till kommunerna. Vi kommer att lämna
särskild direktiv hur dessa sänkta bidrag ska omsättas i kommunerna och främst
blir det äldrevården, som ska få dra ner lite till.
 
Som vi brukar säga i Alliansen, de äldre har gjort sitt.
 
Vi kommer att fortsätta denna bidragsväxling till kommunerna så länge de inte
förstår att det rör sig finansiering från ett och samma skattekollektiv.
 
Våra humanitära insatser främst riktade mot somalier kommer ändå att få vissa,
mindre effekter, på statsfinanserna.
 
I min fina bok gav jag uttryck för att inga bidrag sk få ligga över svältgränsen. För
att möta dessa nya humanitära behov kommer Alliansen att intensifiera sina an-
strängningar att nå detta bidragsmål, och vi kommer i första hand då inrikta oss
på grupperna äldre, sjuka och barn, självklart bara de som tillhör det jag brukar
benämna etniska svenskar.
 
Jag önskar min sovande befolkning en fortsatt God Dag.
 
AE

RSS 2.0