HÄKTA LEDNINGEN PÅ SJÖFARTSVERKET

Värre korruption än så här kan det knappast bli
 
Den som såg Uppdrag Granskning i går bör ha tappat både andan och hakan.
 
Efter att ha tagit del av hur Sjöfartsverket handlar upp räddningshelikoptrar
kan man bara dra en slutsats.
 
DET ÄR SVÅRT ATT TÄNKA SIG ATT NÅGOT ANNAT LAND INOM EU HAR
EN LIKA OMFATTANDE OCH TYDLIG KORRUPTION, FÖR KORRUPTION ÄR
DET NÄR MAN BESTÄMMER SIG FÖR ATT EN VISS LEVERANTÖR SKA'
GYNNAS FRAMFÖR ANDRA HELT I STRID MOT LAGSTIFTNINGEN.
 
Det var inga småsaker vi fick till livs.
 
Man tror ju knappast att det är sant när verkets högsta ledning veckor innan man
skickar ut upphandlingsunderlag åker ner till leverantören och "skakar hand"  över
att affären är klar.
 
Ledningens syn på detta är närmast makaber.
 
MAN SKULLE SÄKERT HA KUNNAT GJORT PÅ ANNAT SÄTT.
 
För att dölja de brott man håller på att begå genomför man affärshandlingar på
"privata" mailkonton, där mailen inte diareförs. Ingen får alltså veta att ledningen
är i full färd med att begå brott "för fulla muggar"
 
Ledningens syn på detta är minst lika makaber.
 
MAN SKULLE SÄKERT HA KUNNAT GJORT PÅ ANNAT SÄTT.
 
Minst lika säkert, är att det är förbjudet att göra som man gjort.
 
Man håller sig också med "dubbel redovisning" för att det utåt ska framgå att man
inte håller på att "begå brott för fulla muggar".
 
När man ska informera Näringsdepartementet skriver man någon form av utkast,
som diarieförs som om det sänts till Näringsdepartement.
 
I den skrivelse man skickar formellt och helt korrekt till Näringslivet tar man
helt sonika bort de delar, som kan visa att man håller på att "begå brott för
fulla muggar".
 
DEN SKRIVELSE MAN AVSÄNDER HAR ALLTSÅ ETT HELT ANNAT INNE-
HÅLL ÄN DEN SKRIVELSE NÄRINGSDEPARTEMENTET ERHÅLLER, NÅGOT
SOM INTE KAN TOLKAS PÅ ANNAT SÄTT ATT MAN AVSER FÖRA NÄRINGS-
DEPARTEMENT BAKOM LJUSET OCKSÅ.
 
Verkets så kallade kommunikationschef blir varse denna diskrepans, och blir för ett
"ögonblick" stum, för att därefter lakoniskt säga "vi har gjort rätt" för att därefter helt
sonika lämna en pågående intervju.
 
Vilken sophög har man letat i när man rekryterat denna så kallade kommuni-
kationschef ?
 
KANSKE SAMMA SOPHÖG SOM NÄR MAN HITTADE VERKETS GENERAL-
DIREKTÖR OCH STÄLLFÖRETRÄDANDE GD ?
 
FÖR DET MÅSTE VÄL ÄNDÅ VARA PÅ EN SOPHÖG MAN HITTAR SÅDANA
"SOPOR". "SOPOR" KAN MÖJLIGEN I VANLIGA FALL SES SOM EN NED-
SÄTTANDE BETCKNING, MEN FÅR NOG HÄR SES SOM EN FÖRSKÖNANDE
BESKRIVNING.
 
Hur kan det gå till på det viset, och framför allt, hur kan man tillåta att det går till
på det viset.
 
Bakgrunden är den gamla vanliga, regeringen låtsas tillsätta höga poster
på meriter, men väljer att tillsätta "kompisar". När sedan dessa "kompisar"
visar sig vara rena skojare, så försvarar regeringen sina "kompisar".
 
VI SER DET GÅNG PÅ GÅNG, GD EFTER GD BEGÅR FULLSTÄNDIGT SANS-
LÖSA OEGENTLIGHETER, OCH FÅR SITTA KVAR.
 
I VÄRSTA FALL HAMNAR DE PÅ ELEFANTKYRKOGÅRDEN MED FULL LÖN
UTAN ATT BEHÖVA ARBETA, NÅGOT SOM ANDRA SKULLE SE SOM "BÄSTA
FALL".
 
FULL LÖN UTAN ATT BEHÖVA ARBETA SKULLE NOG UPPSKATTAS AV
MÅNGA.
 
Kompissystemet i kombination att ingen anser sig behöva ta ansvar, vare sig hö-
ga chefer, kontrollmyndigheter eller chefernas tillsättare.
 
ALLA TYCKS HELT ENKELT SKITA I ALLT, DET ENDA ANSVAR MAN ORKA
LEVA UPP TILL ÄR ETT DYSTER OCH LAKONISKT UTTALANDE:
 
" VI SKULLE SÄKERT HA KUNNAT GJORT PÅ ETT ANNAT SÄTT".
 
Vilka konskekvenser kan detta tänkas få för Sjöfartsverkets högsta chefer, som
begått alla tänkbara brott inom upphandlingsområdet, och några till ?
 
Självfallet blir det inga konsekvenser alls.
 
I SVERIGE BLIR DET INGA KONSEKVENER, INGEN BEHÖVER TA ANSVAR
FÖR NÅGONTING, BARA MAN KOMMIT IINOM RÄCKHÅLL FÖR "KÖTTGRY-
TAN" OCH HAR DE RÄTTA "KOMPISARNA".
 
Så Sjöfartsverkets chefer kommer att sitta kvar, det kommer deras kompisar i rege-
ringen att se till, och de kommer att fortsätta att begå brott, att ljuga, att mörka och
att vara överlägsna och arroganta.
 
REGERINGENS UTJÄMNINGSPOLITIK OCH REGERINGENS BRISTANDE AN-
SVAR FÖR ATT UTKRÄVA ANSVAR AV TILLSATTA HÖGA CHEFER ÄR EN
GARANTI FÖR ATT KARUSELLEN FORTSÄTTER, PÅ VERK EFTER VERK,
AV GD EFTER GD.
 
Systemet är fullständigt barockt, genom att inte utkräva ansvar vid ren och skär
brottslig verksamhet, legaliserar man korruption och brottslig verksamhet på
olika myndigheter,
 
BARA BROTTSLINGARNA SITTER TILLRÄCKLIGT HÖGT UPP I SYSTEMET
OCH HAR DE RÄTTA KONTAKTERNA.
 
Övriga får räkna med att sitta vackert och ta ansvar för minsta förseelse, ofta även
förseelser utförda av andra, högre upp i kedjan.
 
Frågan blir nu om korruption kan framstå som värre och tydligare än den
vi såg i Uppdrag Granskning ?
 
SVARET 'ÄR GIVET, KORRUPTIONEN ÄR AV DEN ARTEN ATT ALLA IN-
BLANDADE BORDE BLI AV MED SINA JOBB, I GÅR, OCH ÅTALAS, I VART
FALL FÖR EN MÄNGD TJÄNSTEFEL.
 
Men så kommer inte att ske, inte med de "rätta kompisarna".
 
Man känner sig inte speciellt stolt över "sitt" land och de som är satta att styra
landet, när man tar del av Uppdrag Gransknings program om Sjöfartsverket.
 
Beträffande Sjöfartsverket noterar man också att det var bara för några dagar det
blev känt att man skickade bluffakturor till ett antal kommuner. När kommunerna
vägrade betala, försvarade Sjöfartsverket det hela med att man ville skapa "debatt".
 
Det framgick inte hur man skapar debatt genom att skicka bluffakturor till
sådana som inte är skyldiga att betala något.
 
DET FATTADES BARA ATT MAN DÅ FICK HÖRA "ATT ÄVEN DESSA BLUFF-
FAKTUROR KUNDE HA SKÖTTS PÅ ETT ANNAT SÄTT".
 
Nu ska visserligen Konkurrensverket utreda dessa brott, men vi vet redan hur det
kommer att gå, som vanligt, ingen har gjort fel, och har det gjorts fel kunde det ha
gjorts på annat sätt och verket ska ändra sig åt så kallat förbättringsarbete.
 
Sjöfartsverkets ledning är bedrövlig säger då Bill
Bedrövlig är bara förnamnet säger då Bull
 
AE
 

GÖKUNGEN JAS GRIPEN

Jas Gripen borta med vinden
 
Mycket kritik har framförts mot industriprojektet JAS Gripen. Brister vad avser
vapenlaster, brister i ledningsfunktionen, brister i flygsäkerheten , avskanad av
reservdelar mm mm.
 
Senast under veckan erfor vi att piloterna får så bristfällig utbildning, att de
inte har tillräcklig förmåga och kompetens att deltaga i övningar.
 
ÖB medger nu också att "antalet flygproducerade timmar har gått ner
till en nivå ÖB inte vill".
 
ETT SNÄLLT SÄTT ATT UTTRYCKA ATT JAS GRIPEN FÖR DET MESTA
STÅR KVAR PÅ MARKEN.
 
Vad har då vi skattebetalare fått när det gäller detta industriprojekt.
 
Man skulle kunna säga att vi bara fått "två tredjedelar", resten är helt
enkelt borta.
 
Det sista planet i C/D versionen är nu levererat och SAAB har då levererat
204 plan. men flygvapnet har inte 204 plan.
 
67 plan är borta.
 
HUVUDDELEN AV DETTA FÖRKLARAS MED ATT PLANEN MONTERATS
NER. SKÄLET SKULLE VARA ATT RESERDELAR SAKNATS OCH ATT
MAN MÅSTE SLAKTA PLAN FÖR ATT FÅ FRAM RESERVDELAR TILL
ÖVRIGA.
 
Detta är alltså vad vi skattebetalare får när det gäller JAS Gripen.
 
Till stor del köper man in dyrbara plan, för att sedan slakta dem för att få fram
de reservdelar SAAB behagar att inte tillhandahålla.
 
Som Wallenberg säger:
 
MAN MÅSTE JU TÄNKA PÅ MARGINALEN, OCH DÅ KAN VI JU INTE LEVE-
RERA RESERVDELAR OCKSÅ.
 
VÅRA POLITIKER BORDE OCKSÅ TÄNKA PÅ MARGINALEN.
 
AE
 

ÄR SJLFARTSVERKET ETT "DÅRHUS" ?

Svineri i offentlig regi - igen
 
Vi nås ofta av uppgifter om att näringsidkare drabbas av vad man benämner
bluffakturor, ett gissel för många.
 
Polisen och näringslivsorganisationer ser detta som ett stort problem och anser
att det är viktigt att man gör något åt det.
 
Sjöfartsverket gör nu något åt det.
 
MAN TYCKER ATT IDEN MED BLUFFAKTUROR ÄR SÅ BRA ATT MAN BE-
SLUTAT SIG FÖR ATT ÄVEN SJÖFARTSVERKET SKA SKICKA UT BLUFF-
FAKTUROR.
 
Sjöfartsverket har utfört ett antal så kallade räddningsaktioner åt olika kommuner,
och därefter fakturerat kommunerna för dessa kostnader.
 
Alla inblandade, såväl Sjöfartsverket som berörda kommuner, känner till att lagen
förbjuder Sjöfartsverket att fakturera för denna typ av tjänster.
 
Detta har inte hindrat Sjöfartsverket ifrån att chansa och man har, i strid
mot gällande lagstiftning, skickat rena bluffakturor till berörda kommuner.
 
INTE HELT OVÄNTAT HAR KOMMUNERNA VÄGRAT BETALA, MED HÄN-
VISNING TILL GÄLLANDE LAGSTIFTNING.
 
Efter detta kan man ju tycka att Sjöfartsverket borde ställas inför "skranket" på
samma sätt som sker med alla andra, i vart fall vissa, fifflare, som ägnar sig åt
denna typ av bedrägeri.
 
Men Sjöfartsverket saknar inte kreativitet, när det gäller att förklara sitt be-
drägliga beteende.
 
MAN MENAR ATT MAN SKICKAR UT BLUFFAKTUROR FÖR ATT MAN VILL
VÄCKA DEBATT.
 
Nu ¨återstår bara att de fifflare, som i olika former av blufföretag, skickar ut bluff-
fakturor till näringsidkare, försvarar sig med samma argument.
 
Vi ägnar oss åt bedrägeri för att vi vill skapa debatt, inte för att komma åt
andras pengar.
 
MED HÄNSYN TILL DE ARGUMENT MAN IBLAND FÅR HÖRA FRÅN SÅ
KALLADE FÖRSVARSADVOKTER SKA VI KANSKE INTE BLI ÖVERRAS-
KADE OM VI FÅR HÖRA FÖRSVARSARGUMENT ÄVEN AV DETTA SLAG.
 
Gång på gång, gång på gång erfar vi att höga chefer inom offentlig förvaltning
uttalar sig och agerar som om de mist förståndet.
 
Man börjar nästan tro att det är en merit att inte ha "ett förstånd" när det
gäller rekryteringen till höga poster inom offentlig förvaltning.
 
AE

ETT HAVERERAT FÖRSVAR

Inget system är starkare än sin svagaste del
 
Det är känt att ingen kedja är starkare än sin svagaste läng, och detsamma bör gälla
även för andra system.
 
INGET SYSTEM BÖR DÄRFÖR VARA STARKARE ÄN SIN SVAGASTE DEL.
 
Inom JAS GRIPEN systemet är nu detta plågsamt uppmärksammat. Systemet har
så många brister att det blir svårt att identifiera den svagaste länken.
 
Allt inom systemet tycks vara så svagt, att systemet inte ens getts tillfälle att
haverera.
 
DET HAR ALDRIG FUNGERAT ÖVERHUVUDTAGET, BRISTER NÄR DET GÄL-
LER TILLGÅNG TILL VAPENLASTER, BRISTER I LEDNINGSFUNKTIONEN,
TEKNISKA BRISTER, SOM GÖR ATT MAN MÅSTE BEGRÄNSA "FLYGVERK-
SAMHETEN, I MÅNGA FALL INNEBÄRANDE ATT PLANEN FÅR STÅ KVAR
PÅ MARKEN.
 
Till allvarliga systembrister läggs nu en så bristfällig utbildning av piloter, så allvar-
liga att piloterna inte ens kan använda det lilla av systemet som går att använda.
 
Piloterna kan helt enkelt inte flyga planen, så att planen kan nyttjas på sätt
som är tänkt.
 
HAVERKOMMISSIONEN PEKAR PÅ JUST DETTA, NÄR MAN ÅTERGER EN
INCIDENT I MARS 2014.
 
"Incidenten" omfattade att två plan JAS Gripen under en övning helt enkelt höll
på att krocka, och anledning var just bristfällig utbildning.
 
En elev och en instruktör över anfall mot ett tredje plan, ett målflygplan, och i sam-
band med detta kommer två av planen, elevens plan och målplanet nos mot nos,
så nära som 30 - 45 meter. Haverikommissionen hänför helt "incidenten" till just
brister i utbildning.
 
Man är tydlig i sin rapport:
 
" Händelsen beror på att den kull eleven tillhör har drabbats av stora problem
under sin utbildning på grund av resursbrist"
 
" Det har här inneburit att eleven inte har rätt förkunskaper för att kunna öva"
 
Haverikommissionen är också tydlig med varför utbildningen blivit så bristfällig, att
elever och kommande piloter inte kan flyga planen på ett säkert sätt:
 
"Försvarsmakten prioriterar andra uppgifter, bland annat stöd till exportkunder"
 
JAS Gripen sågs redan från början som ett stolt "industriprojekt" som skulle exporteras
världen över, Försvarsmakten behov av allsidighet fick stå tillbaka. Aldrig har väl detta
framstått tydligare.
 
FÖR ATT KUNNA GE STÖD TILL EXPORTAFFÄRER EFTERSÄTTER FÖRSVARS-
MAKTEN PILOTERNAS UTBILDNING SÅ ATT DE INTE KLARAR AV ATT DELTAGA
I ÖVNINGAR.
 
HUR I HIMMELSENS NAMN SKA DE PILOTER, SOM HAR SÅ BRISTFÄLLIG UTBILD-
NING, ATT DE INTE KAN DELTAGA I ÖVNINGAR, KUNNA GENOMFÖRA UPPDRAG
UNDER KRIGSFÖRHÅLLANDEN.
 
Fast risken är väl kanske inte så stor att detta behöver testas, mer troligt är att planen,
även under krigsförhållanden, blir kvar på marken till följd av brist på reservdelar.
 
Haverikommissionen är skoningslös i sin tydlighet:
 
" MAN NEDPRIORITERAR UTBILDNINGEN OCH DÅ KAN DET FÅ DE HÄR KONSE-
KVENSERNA, ATT PLANEN KROCKAR MED VARANDRA I LUFTEN UNDER ÖV-
NINGAR"
 
Haverikommissionen nöjer sig inte med att konstatera bristerna i utbildningen, man ger
tydliga rekommendationer till Försvarsmakten att avsätta mer resurser till utbildning.
 
Något för regeringen och alliansen att lyssna till kanske, så att de inte träffar nya
ansvarsfulla överenskommelser, som ger så njugga anslag att JAS Gripens pi-
loter inte kan utnyttjas ?
 
Försvarsmakten själva förnekar inte på något sätt att det är som Haverikommissionen
påstår, tvärtom, man säger då:
 
"Piloterna får inte rätt förutsättningar i form av kompetens och förmåga, och där-
för riskerar planen att krocka med varandra"
 
DESSA PILOTER, UTAN KOMPETENS OCH FÖRMÅGA, SKA ALLTSÅ UTFÖRA
UPPDRAG UNDER SKARPA FÖRHÅLLANDEN, MED ETT PLAN SOM I PRINCIP
SAKNAR VAPENLAST, HAR ETT ICKE FUNGERANDE LEDNINGSSYSTEM, HAR
TEKNISKA BRISTER, SOM BEGRÄNSAR FLYGFÖRMÅGAN OCH SOM SAKNAR
RESERVDELAR.
 
SKRÄMMER VI VERKLIGEN NÅGON ANNAN ÄN OSS SJÄLVA ??
 
Försvarsmakten menar vidare att denna bristfälliga utbildning är en medveten priori-
tering, för att bland annat kunna bistå bättre med exportstöd.
 
DETTA KAN VÄL KNAPPAST TOLKAS PÅ ANNAT SÄTT ATT DET ÄR VIKTIGT
ATT KÖPARLÄNDERNAS PILOTER KAN FLYGA, MEN MINDRE VIKTIGT ATT
VÅRA EGNA PILOTER KAN FLYGA, ELLER ??
 
Försvarsmaktens talesman. Micael Bydén, slår en gång för alla fast:
 
" EXPORTSTÖDET ÄR PRIORITERAT"
 
Kan ett viktigt försvarssystem haverera mer tydligt än vad JAS Gripen tycks ha
havererat ?
 
AE

VARFÖR BYTER FREDRIK LUNDBERG FOT ?

Upp som en sol, ner som en pannkaka
 
Nog kan Anders Nyrén efter dagens utveckling liknas vid en pannkaka.
 
Sällan har någon i svenskt näringsliv blivit så tillplattad offentligt.
 
Att Anders Nyrén fick avgå får väl ses som ett nödvändigt rengöringsar-
bete, "någon djävla ordning måste det väl ändå vara också i svenskt
näringsliv" skulle nog CH Hermansson ha sagt.
 
När det städas ordentligt brukar det lukta fräscht, men här luktar det
inte fräscht, det stinker.
 
Vi behöver bara backa bandet några veckor för att känna att det stinker,
och att det är något som saknas.
 
Vid SCA bolagsstämma var Fredrik Lundberg lyrisk över Anders Nyréns
alla förträffligheter. Bättre förmåga fanns inte, förutom Fredrik Lundberg
kanske.
 
I vart fall hade Fredrik Lundberg bara positivt att säga om Anders
Nyrén, en av näringslivets värsta "svinpälsar".
 
IBLAND ÄR DOCK MINNET KORT, OCH IDAG SÅGADE FREDRIK
LUNDBERG ANDERS NYRÉN JÄMS MED FOTKNÖLARNA.
 
Nu var Anders Nyrén olämplig i allra högsta grad, så olämlig att han
inte fick sätta sin fot i Industrivärden eller sfärbolagen.
 
Det brukar inte gå till på detta viset, om det inte är något som stin-
ker, och inget känt har inträffat sedan SCA bolagsstämma, som skul-
le kunna motivera Fredrik Lundbergs omsvängning
 
ALLTSÅ BÖR NÅGOT OKÄNT, OKÄNT FÖR ALLMÄNHETEN, JUST NU,
HA INTRÄFFAT.
 
"Svinpälsen" och hans anhang är ju föremål för förundersökning genom Riks-
enheten mot Korruption, kan det månne vara här man kan hitta förklaringen
till vad som skett idag.
 
Kan det då månne vara något som sipprat ut från förundersökningen,
som gör att det är bättre att förekomma än att förekommas ?
 
VERKAR VARA EN RIMLIG FÖRKLARING, DÅ HAR VI EN HEL DEL
INTRESSANT ATT SE FRAM EMOT.
 
Fortsättning lär i så fall följa.
 
AE

STORSTÄDNING I SVERIGE

Svinpälsen lämnar nu alla uppdrag
 
Sfären kring Industrivärden har fått ustå mycket kritik för allt fifflande i SCA med mm.
 
Till följd av detta fick "svinpälsarna" Jan Johansson, VD i SCA, och Sverker Martin Löf,
"supersvinpälsen", lämna sina poster.
 
Kvar blev "Svinpälsen" Anders Nyrén.
 
DEN ENDE KVARVADANDE SVINPÄLSEN FÅR NU LÄMNA ALLA SINA UPPDRAG
I SAMBAND MED ATT HAN INTE FÖRSLÅS SOM ORDFÖRANDE I INDISTRIVÄRDEN.
 
Ett reningsbad, som skulle ha gjorts för länge sedan, samtidigt som det tillhör ovanligheter-
na att det städas uppifrån.
 
Nämnda svinpälsar har varit tjänstemän, som genom korsägande och stiftelser själva ska-
pat sig näst intill obegränsade möjligheter att fiffla med andras pengar.
 
DEN TYPEN AV KORSÄGANDE OCH SVINPÄLSAR HÖR INTE HEMMA I VÄL UTVECK-
LADE EKONOMIER OCH DEMOKRATIER, SÅ DET VAR VERKLIGEN PÅ TIDEN ATT
DET STÄDADES UNDAN.
 
In på scenen, som ordförande i Industrivärden, träder nu Fredrik Lundberg, som arbetar
med "egna pengar" och gjort sig känd för både långsiktighet och ansvarskänsla.
 
Förändringen genom denna scenförändring är så stor, att den just nu framstår som svår
att omfamna.
 
Sverige har öppnat upp dörren från svinstian och tar ett kliv mot ett land mot en
väl utvecklad demokrati.
 
NU ÅTERSTÅR SOM NÄSTA STEG ATT MAN AVSKAFFAR RÖSTRÄTTSDIFFERENEN
SOM GÖR ATT ANDRA SVINPÄLSAR KAN HÄRJA FRITT MED ANDRAS PENGAR.
 
Detta senare har man sedan länge insett i övriga världen, inget annat land har ett så'
"svinaktigt" rösträttssystem som Sverige.
 
Så länge detta system finns kvar återstår det en hel del innan Sverige kan framställas som
en demokrati.
 
I en demokrati ska faktiskt "folk" ha rätten att bestämma över sin "egna pengar".
 
SOM ENDA LAND HAR I VÄRLDEN HAR SVERIGE EN EXTREMT LÅNGT GÅNGEN
RÖSTRÄTTSDIFFERENS, SOM GÖR ATT "FOLK" INTE KAN BESTÄMMA ÖVER'
SINA PENGAR, HELLER.
AE
 
 

LIVETS ORD SKA BEKÄMPA ONDSKAN

KD tar strid mot allt
 
Som nyvald partiledare väljer Ebba Busch att utmana hela det övriga politiska
fältet.
 
KD SKA NU BEKÄMPA ONDSKA, LIKGILTIGHET OCH TA STRID FÖR EN
MINDRE STAT.
 
Detta låter ju utomordentligt bra, men inser Ebba Busch vilka krafter hon utma-
nat.
 
Den största ondskan ligger inte i den osminkade ondskan, den är ganska
ovanlig, den största ondskan ligger i den förklädda och förmenta snällhe-
ten, som utgör den verkliga ondskan.
 
VILKET LEDER TILL ATT EBBA BUSCH UTMANAR HELA DET ÖVRIGA POLI-
TISKA FÄLTET, ALLA PARTIER VILL JU OSS FÖRMENT VÄL, MEN DET SLU-
TAR ÄNDÅ I UPPLEVD ONDSKA.
 
Den förmenta snällheten är bland annat när man i retoriken menar att alla kvinnor
ska kunna känna sig trygga, men när man i verkligheten ger gärningsmäns i grupp-
våldtäkter " fri lejd".
 
Det är för många den verkliga ondskan.
 
Vem har upplevt annat än likgiltighet från alla politiker, representerade alla partier.
Enda gången de inte är likgiltiga för medborgarnas vardagsproblem är ett antal vec-
kor vart fjärde år.
 
Fast det är ju ingen rättvis beskrivning, inte är de likgiltiga när det gäller att säker-
ställa sina egna obskyra pensionsförmåner.
 
Inser Ebba Busch vilka krafter hon utmanar, när hon vill bekämpa likgiltig-
heten ?
 
Vi är säkert många som sympatiserar med att "staten ska göras mindre", men vem
ska KD då samarbeta med, alla övriga partier har ju under ett halvt sekel gjort "Sta-
ten" så stor att den nu är en kolloss, där något knappast längre fungerar.
 
Statens "kärnverksamhet" tycks numera vara att se till att medborgarna inte
har en privat sfär.
 
Har Ebba Busch insett vilka krafter hon utmanar, eller det  bara retorik, den här
gången också ?
 
Med den uttalade ambitionen att bekämpa ondska, likgiltighet och att Staten
ska bli mindre är i vart fall en sak klar.
 
KD GÅR EN ÖDE VÄG TILL MÖTES, FÖR PARTIET KAN INTE SAMARBETA
MED REGERINGEN, SOM STÅR FÅR ONDSKA, LIKGILTIGHET OCH VILL ATT
STATEN HELA TIDEN SKA BLI ÄNNU STÖRRE.
 
INTE HELLER KAN MAN SAMARBETA MED ALLIANSEN,SOM OCKSÅ STÅR
FÖR ONDSKA, BLAND ANNAT I FORM AV DECEMEMBERÖVERENSKOMMEL-
SEN, MEN ÄVEN LIKGILTIGHET, I FORM AV EN FULLSTÄNDIGT AVSAKNAD
AV EMPATI FÖR MÄNNISKORS VARDAGSPROBLEM.
 
SAMARBETE KAN INTE HELLER SKE MED ALLIANSEN NÄR DET GÄLLER
ATT MINSKA "STATEN". AV NÅGON UNDERLIG ANLEDNING GÖRS HÄR
STATEN HELA TIDEN STÖRRE, TROTS ATT MAN HELA TIDEN VILL GÖRA
DEN MINDRE.
 
Skulle kanske som enskild faktor underlätta för KD att samarbeta med Alliansen,
båda gör en sak och säger en annan.
 
Ebba Busch ambition känns rätt, helt rätt, vi alla medborgare eftersträvar mindre
ondska i samhället, mindre likgiltighet från samhället och en mindre stat, som gör
det möjligt för oss at baka vårt bröd själva.
 
Men det är ändå något som känns fel.
 
EBBA BUSCH HAR SINA RÖTTER I LIVETS ORD, OCH VI VET SEDAN DE-
CENNIER VAD ONSKA STÅR FÖR I EXTREMA KRISTNA GRUPPERINGAR.
 
Där har ondskan alltid bestått i att man inte står för den rätta läran, hyllar man
inte Jesus, så är man dömd att hamna i underjorden.
 
Är det den synen på "ondska" som lever kvar i Ebba Busch ambitioner kan-
ske det bara är bra att KD inte kommer att kunna samarbeta med någon, fram-
över heller kanske man ska tillägga.
 
AE

VÅRT SLUTTANDE PLAN

Sverige backar över hela linjen
 
SvD gör ju anspråk på att vara en seriös tidning, men det hindrar inte att man kan
skämta ibland, tyvärr tillåter man sig i dag att skämta om lite allvarligare saker.
 
Under Brännpunkt skriver Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, båda professo-
rer vid Entreprenörscentrum, ett inlägg med rubriken:
 
" Sverige når inte toppnivån"
 
För att få läsaren på gott humör inleder skribenterna med ett sällsynt lyckat skämt
och skriver:
 
" Kunskapsnationen Sverige står inför betydande framtida utmaningar"
 
Man behöver inte klarlägga att det är ett skämt, det räcker att ha läst PISA för att
inse att det är ett skämt, visserligen lite väl grovt, men ändå ett skämt.
 
Resten av inlägget går i lite allvarligare tecken.
 
Man pekar då på de varsel och nerdragningar som skett i Sverige och att bakom
dessa döljer sig ett allvarligt problem, en generell nedgång i antalet anställda inom
flera centralt viktiga branscher. Man menar vidare att detta mönster är specifikt för
Sverige, medan antalet anställda i kunskapsintensiva branscher har gått ner i Sve-
rige, har antalet gått upp i jämförbara länder.
 
Skribenterna visar att Sverige backar över hela linjen och pekar på läget inom tre
viktiga områden, It, telekom och Life Science.
 
Under åren 2001 - 2011 har i Sverige antalet anställda i dessa viktiga branscher
gått ner med 20 - 50 %.
 
I JÄMFÖRBARA LÄNDER, SOM FINLAND, DANMARK, NORGE OCH SCHWEITZ
HAR ANTALET I STÄLLET GÅTT UPP MOT MOTSVARANDE PROCENT.
 
Mönstret är tydligt.
 
I andra jämförbara länder motsvaras nerdragningar i en viktig sektor med att
det kompenseras av tillväxt i annan kvalificerad produktion.
 
I SVERIGE SKER NERDRAGNINGAR I VIKTIG FORSKNING OCH PRODUKTION
UTAN ATT MOTSVARAS AV ÖKNINGAR I ANNAN PRODUKTION.
 
ETT RENT KATASTROFALT LÄGE MED ANDRA ORD, OCH DÅ KANSKE DEN
SKÄMTSAMMA INLEDNINGEN INTE LÄMPAR SIG.
 
Kunskapsnation, skämta är väl OK, men man får inte ta i för mycket, då mister skäm-
tet hela stycket, som det brukar heta.
 
Hur påverkar då nedgången av arbetstillfällen i avancerad produktion i Sverige och
diamentralt motsatt utveckling i andra länder bilden vi ger av oss själva.
 
Den påverkar inte bilden vi beskriver av oss själva det allra minsta.
 
VI VET FORTFARANDE BÄST, VI ÄR BÄTTRE ÄN ALLA ANDRA OCH ÄR MAN
PÅ RIKTIGT SKÄMTSAMT HUMÖR KAN VI BESKRIVA OSS SOM KUNSKAPS-
NATION.
 
Det underlag skribenterna presenterar borde ge oss en tankeställare, en riktigt or-
dentlig tankeställare.
 
KUNDE EN SÅDAN TANKESTÄLLARE LANDA I ATT VI INSER ATT VI SKA
ÄGNA MINDRE TID ATT TALA OM FÖR OMVÄRLDEN ATT VI ÄR BÄST I DET
MESTA, OCH I STÄLLET ÄGNA MER TID ATT LÖSA PROBLEM "HEMMA",
DÅ SKULLE MYCKET VARA VUNNIT.
 
I vart fall skulle vi kunna ändra riktiningen på vårt sluttande plan
 
AE

DEN SVENSKA BLYGSAMHETEN

Sverige bäst i världen här också
 
Vi svenskar är som små barn, får vi inte höra att vi är bäst i ett visst avseende,
då blir vi tjuriga och förvanskar sanningen.
 
Vissa sanningar är docK av den arten att de inte behöver förvanskas, vi
kan nöjt luta oss tillbaka och vara nöjda med att vara bäst i världen.
 
Mest antal skolbränder i världen, mer i absoluta tal än i hela USA, det är bara'
att luta sig förnöjsamt tillbaka.
 
Mest antal gruppvåldtäkter bland jämförbara länder, det är bara att luta sig för-
nöjsamt tillbaka,
 
Mest antal bilbränder i jämförbara länder, det är bara att luta sig förnöjsamt
tillbaka.
 
Enligt övriga länder i EU har vi också låtit islamiseringen gått längre i Sverige
än i andra jämförbara länder, det är bara att förnöjsamt luta sig tillbaka.
 
Vi tar emot mest flyktingar per capita i hela EU, ungefär 10 gånger fler än
Tyskland, som annars hävdar, att de är lika framgångsrika som Sverige,
men bara i absoluta tal. Här kan vi verkligen förnöjsamt luta oss tillbaka
och till och med kosta på oss ett överlägset leende, andra länder går
fortfarande åt fel håll, medan vi fortfarande går åt rätt håll.
 
Biståndsminister Isabella Lövin informerar oss nu om ytterligare eTT svensk
rekord, visserligen gör hon det med lite ödmjukhet, men man kan inte ta
miste på stoltheten.
 
SVENSK FLYKTINMOTTAGNING KOSTAR NÄSTAN DUDDELT SOM
MYCKET PER PERSON SOM EU SNITTET.
 
Bakom detta idoga arbete ligger bland annat, enligt Isabella Lövin, längre
handläggningstider, högre boendekostnader och fler ensamkommande
flyktingbarn.
 
Vi får också veta att Sverige når den framgångssaga genom att göra större
avräkningar i biståndsbudgeten än alla andra länder.
 
Sverige lyckas då komma upp 22 % av biståndsbudgeten.
 
SNITTET INOM EU VISAR ATT ÖVRIGA LÄNDER INTE KLARAT AV ATT
KOMMA UPP TILL MER ÄN 3 % AV BISTÅNDSBUDGET,
 
Isabella Lövins nya uppgifer, framföra med ödmjukhet men med tydliga inslag
av stolthet, borde väl en gång för alla få tysT på alla Sveriges belackare av alla
kulörer.
 
SVERIGE ÄR BÄST, SVERIGES PAPPA ÄR MYCKET STARKARE ÄN ALLA
ANDRA LÄNDERS PAPPOR.
 
Eller ??
 
AE
 

REGERINGEN BESTÄLLER EN NY FINANSKRIS

Regeringen beställer nästa finanskris
 
SvD har en både uppskattad, ambitiös och kunnig skribent i Andreas Cervenka, som
har den något ovanliga egenskapen att han talar om hur det är, när andra talar om hur
det inte är.
 
I går skrev Cervenka ett inlägg i SvD där han menade att nästa finanskris står
inför dörren.
 
INFÖR DÖRREN ÄR KANSKE VÄL STARKT, OM FÅR MAN TRO CERVENKA STÅR
DEN I VART FALL UTANFÖR DÖRREN, OCH DEN TYCKS INTE NÖJA SIG MED ATT
BANKA ALLTFÖR LÄNGE.
 
Andreas Cervenka är inte lite fräck, han påstår att nästa finanskris inte beror på otur el-
ler något oväntat.
 
I STÄLLET MENAR HAN ATT NÄSTA FINANSKRIS ÄR ETT RENT BESTÄLLNINGS-
JOBB, FRÅN BÅDE FÖRUTVARANDE OCH NUVARANDE REGERING.
 
Det är allt till att vara ordentligt fräck, här har vi lärt oss att vår förutvarande finansminister
var världsmästare, våra offentliga finanser var starkare än alla andras, vår skuldsättning
var närmast obefintligt, och så går regeringen och beställer en ny finanskris.
 
Cervenka, som då brukat tala om hur det är, när andra talar om hur det inte är, förklarar
sin egensinniga uppfattning genom att hänvisa till den tyske filosofen Arthur Schopen-
haur, som menade:
 
"ALLA SANNINGAR GENOMGÅR TRE STADIER. FÖRST BLIR DE FÖRLÖJLIGADE,
SEDAN KRAFTIGT MOTARBETADE FÖR ATT SLUTLIGEN BLI ACCEPERADE SOM
SJÄLVKLARA SANNINGAR".
 
Man får väl anta att Schopenhaur redan på sin tid då hade i åtanke, förutom att jorden varit
platt, att den svenska skuldsättning var ett föredöme för alla andra länder.
 
När nu Cervenka går sin egen väg, och talar om hur det är, i stället för att tala om hur det
inte är, hävdar han, på goda grunder, att Sveriges skuldsättning inte alls är ett föredöme.
 
Lägger man ihop statens skuldsättning, kommunernas skuldsättning och hushållens skuld-
sättning är Sveriges skuldsättning allt annat än ett föredöme, den är en beställning på nästa
finanskris.
 
I EN TABELL ÖVER VÄRLDENS MEST SKULDSATTA LÄNDER KOMMER DÅ SVERIGE
PÅ EN FÖGA SMICKRANDE ANDRAPLATS, 293 % AV BNP, ENDAST SLAGET AV JA-
PAN MED 411 % AV BNP.
 
Har man lyssnat alltför mycket till världsmästaren Anders Borg låter detta ju helt orimligt,
men det är inte orimligt, bara orimligt i den meningen att man skryter över finanser, som
utgör en beställning av nästa finanskris.
 
Anledningen till att det blivit så här illa vet vi sedan länge, Sverige är landet där Statens
intresse väger tungt och individens intresse väger fjäderlätt, eller inte väger alls.
 
Som en konsekvens av detta tar man ifrån medborgarna alla deras pengar, i vart
fall huvuddelen genom världens högsta skatter (nästan just nu) och vältrar över
all skuldsättning på hushållen.
 
TACKA DÅ SJUTTON FÖR ATT STATENS FINANSER BLIR STARKA, SÄRSKILT
OM MAN SAMTIDIGT SKÄR NER PÅ ALLT SOM GÅR ATT SKÄRA NER, FÖRUTOM
ALLA SKENANDE KOSTANDER FÖRSTÅS.
 
Hushållen skulle också få "starka finanser" om man slutade betala sin räkningar och
rånade sina grannar.
 
I Sverige skryter alltså världsmästaren att man på det sätt gjort Staten rik, men samtidigt
också undersåten fattig.
 
Cervenka tar också upp riksbankchefens ansträngningar att bekämpa den så kallade bo-
stadsbrasan, detta misslyckades genom att ansvaret övergick till Finanschefen. Cervenka
menar då att Riksbankschefen då blev sur, det är tidigare känt att Stefan Ingves alltid
blir sur, så fort han inte får som han vill.
 
Efter att då skamset lommat iväg återkommer Stefan Ingves tjurigt med bensindunkar
för att elda på brasan med minusränta, allt efter devisen "hämnden är ljuv".
 
Hur kan det då bli på det här viset, att regeringar beställer nya finanskriser i stället för att fö-
rebygga dem ? Cervenka har svaret, även här:
 
Han menar då att svenska politiker följer ett känt mönster:
 
VI GÖR INGENTING NU SÅ LÖSER SÄKERT NÅGON ANNAN DET LITE LÄNGRE FRAM.
 
Cervenka pekar också på decemberuppgörelsen som ett exempel på just detta, vi gör inget
vettigt nu, så kanske någon gör något vettigt längre fram. Han beskriver på uppgörelsen på
ett sätt som slutligt bevisar att han talar om hur det är, när andra talar om hur det inte är. Han
beskriver då uppgörelsen med:
 
REGERING OCH OPPOSITION KOM ÖVERENS OM ATT BARA REGERINGEN FÖRST
BARA SLAPP ATT REGERA, SÅ SKULLE OPPOSITIONEN SENARE SLIPPA ATT
OPPONERA.
 
Det är bland annat så man beställer nästa finanskris.
 
AE

FLYKTINGFRÅGAN

Tragedierna i Medelhavet inte Europas "fel"
 
Tragedierna i medelhavet har medför många olika reaktioner, en del mindre moti-
verade, om man säljer att uttrycka sig milt.
 
Vissa mindre motiverade reaktioner bygger på uppfattningen att allt detta
skulle vara Europas och EU:s fel.
 
I en ledare i SvD väljer en gästledarskribent att ta upp detta känsliga ämne och
han väjer inte för sanningen.
 
Självklart har han en bakgrund som "utrikesfödd" och är således inte vacci-
nerad i den svenska likriktningsfabriken, vilket gör att han både kan och vå-
gar hålla sig till sanningen.
 
ENLIGT HANS SANNING ÄR DET INTE ALLASVARE SIG EUROPAS ELLER
EU FEL ATT MÄNGDER AV FLYKTINGAR SÖKER SIG TILL EUROPA.
 
Möjligen skulle man kunna finna ett "fel" i att Europa och EU utformat sina asyl-
och migrationssystem på ett sådant sätt att det ger illusioner, som så småningom
medför dessa tragiska slut-
 
Om det inte är Europas fel, vems är de felet, ledarskribenten är väldigt tydlig här.
 
DET ÄR TILL 100 % POLITIKERNA I DE LÄNDER VARIFRÅN FLYKTINGARNA
KOMMER, SOM ÄR ANSVARIGA FÖR ATT FLYKTINGARA KÄNNER SIG TVUNG-
NA ATT FLY.
 
Vad blir då slutsatsen utifrån detta, att vi ska ta emot alla från "Afrika" eller att vi ska
arbeta för att förhållanden i "Afrika" blir sådana att människor inte tvingas fly ?
 
Man kan ju tycka att slutsatsen borde vara given, men det är den uppenbarli-
gen inte.
 
Ledarskribenten pekar också på vår felaktiga inställning till flyktingfrågan, och menar
att vi mer eller mindre ser det som en "naturlag" att folk ska vara på flykt.
 
Ledarskribenten menar att detta är helt fel utgångspunkt, det är ingen naturlag,
som gör att folk flyr. det är politiska ledare, som gör att folk flyr.
 
ÄVEN EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN KAN ÄNDRAS, MED RÄTT ÅTGÄRDER,
SÅ ATT MAN INTE BEHÖVER FLY PÅ GRUND AV ATT VILA FÅ DET BÄTTRE,
MEN BARA MED RÄTT FÖRUTSSÄTTNINGAR OCH RÄTT LEDARE.
 
Vad blir då slutsatsen utifrån detta ? Att hela världen ska bli en enda stor flykting-
ström, eller att man ska arbeta för att förhållanden i alla länder möjliggör att man
lever i sina "hemländer" ?
 
Slutsatsen borde vara given, men är det uppenbarligen inte.
 
Ledaren i SvD är klart läsvärd, självklart dock inte för de hårt troende, det vill
säga de som mindre formar sitt "troende" med kunskap och nyfikenhet än med
ryggradsreflexer.
 
AE

JAS GRIPEN KAN INTE UTFÖRA UPPDRAG

Kan en regering vara hur ansvarslös som helst ?
 
Man noterar ibland, kanske ofta, att framträdande politiker framstå som rejält ansvars-
lösa.
 
I den mån det överhuvudtaget kommer ansvar på tal, gäller det att lägga över an-
svaret på någon annan.
 
REGERINGEN HAR ANSVARET FÖR ANSKAFFNING AV JAS GRIPEN OCH FÖR
ATT SYSTEMET SKA KUNNA HÅLLAS OPERATIVT FUNKTIONSMÄSSIGT, OCH
DET ANSVARET LEVER MAN UPP TILL GENOM ATT AVSÄTTA ANSLAG, TILL-
RÄCKLIGA ANSLAG.
 
Vi vet sedan länge att det finns brister, stora brister, när det gäller funktionsmässighe-
ten i JAS Gripen systemet.
 
Otillräckliga vapenlaster (brist på robotar), brister i ledningssystemet, begräns-
ningar i säkerheten och begränsningar i flygverksamheten mm mm mm.
 
GÖKUNGE ÄR BARA FÖRNAMNET, EN GÖKUNGE BRUKAR JU FÖRKNIPPAS
MED RESURSSLÖSERI, VILKET HÄR ÄR FALLET, MEN EN JÖKUNGE BRUKAR
JU SÅ SMÅNINGOM BÅDA KUNNA FLYGA OCH  "KOKO".
 
DEN ÄR GÖKUNGEN KAN VARE SIG DET ENA ELLER ANDRA.
 
Att det är politikerna som beställt och köpt detta bristfälliga system gör ju att ansvaret
helt odelat ligger på den högsta politiska nivån.
 
Hur ställer sig då ansvariga politiker själva till detta ?
 
FÖGA ÖVERRASKANDE HAR DE, SOM VANLIGT, INGET SOM HELST ANSVAR,
OCH ANSVARET LIGGER, SOM VANLIGT, HOS DEM SOM INTE KUNNAT PÅVER-
KA SITUATIONEN.
 
Det visar sig nu att JAS Gripens stora brister, när det gäller den operativa förmågan,
är kopplad till bristen på reservdelar. Detta har nuvarande försvarsministern uppmärk-
sammat och medger att problemet finns, han säger då:
 
Bristen på reservdelar medför att JAS Gripen inte kan utföra uppdrag:
 
ETT SNÄLLT SÄTT ATT BESKRIVA BILDEN AV ATT ETT ANTAL JAS GRIPEN
INTE KAN KOMMA UPP I LUFTEN TILL FÖLJD AV BRIST PÅ RESERVDELAR.
 
Efter 8 år med stridshingsten trodde man att man hört det mesta kring ansvar, men
ack så fel man ändå kunde ha.
 
Politikernas syn på ansvar, eller rättare sagt brist på ansvar, lever kvar oberoen-
de av regeringens färg och/eller sammansättning.
 
För en "utomstående", ej politiker är bäst att tillägga, är bilden ganska så klar, eller
rättare sagt helt klar.
 
Om politiker beslutar om anskaffning om ett vapensystem, som man redan från
början vet är bristfälligt, och sedan avsätter så små anslag att det inte finns re-
surser att inköpa reservdelar, med den följden att planen blir stående på marken
och inte "kan utföra uppdrag", då är ansvarsbilden tämligen klar, såvitt man inte
inandas luften i Rosenbad förstås.
 
ANSVARET LIGGER SJÄLVFALLET HOS DEN, I DET HÄR FALLET REGERING
OCH RIKSDAG, SOM INTE STÄLLT MEDEL TILL FÖRFOGANDE SOM GJORT
DET MÖJLIGT ATT INKÖPA RESERVDELAR.
 
Försvarsminister Peter Hultqwist syn på detta är något annorlunda. inte helt över-
raskande;
 
HAN ANSSER, FAKTISKT NÅGOT ÖVERRASKANDE ÄVEN FÖR ATT KOMMA
FRÅN EN POLITIKER, ATT DET ÄR "MYNDIGHETENS" FEL ATT MYNDIGHETEN
INTE FÅTT ANSLAG SÅ ATT GRIPEN INTE KAN FLYGA PÅ GRUND AV ATT
ANSLAG INTE FINNS FÖR INKÖP AV RESERVDELAR.
 
Detta är så allvarligt och så anmärkningsvärt, även med hänsyn till att politiker är in-
blandade, att det förtjänar att tas en gång till.
 
Regering och riksdag beslutar om ett stort industriprojekt för att gynna SAAB,
och Wallenberg, och detta antar formen av ett antal JAS Gripen. Då kopplin-
gen till Försvaret inte är helt klar och given bekymrar man sig inte om att ut-
forma systemet så att det blir operativt funktionsdugligt, det ska j bara gynna
den industriella utvecklingen. Och väl utvecklat och klart behöver det ju inte
kunna komma upp i luften, eller ?
 
Och behöver det inte komma upp i luften och utföra "uppdrag" menar regering
och riksdag att det inte heller behöver avsättas anslag så att man kan köpa in
reservdelar, som gör det möjligt att "komma upp i luften och utföra uppdrag".
 
AMBITIONEN ÄR MED ANDRA ORD TYDLIG OCH KLAR, OCH ÄVEN MÅLUPP-
FYLLELSEN BLIR VAD MAN KAN FÖRVÄNTA SIG.
 
RESERVDELAR SAKNAR, OCH JAS GRIPEN KAN INTE KOMMA UPP I LUFTEN
OCH "UTFÖRA UPPDRAG".
 
Vems är då ansvaret för detta?
 
Myndighetens förstås, i vart fall enligt försvarsminister Peter Hultqwist.
 
DÅ MÅSTE DET JU OCKSÅ VARA "MYNDIGHETEN" SOM ÄR ANSVARIG FÖR
ATT AVSATTA MEDEL INTE MÖJLIGGJORT INKÖP AV RESERVDELAR, ELLER ?
 
Man kan bara sucka, har Sverige inte Sverige gjort sig förtjänt av något bättre ?
 
AE
 

ERIC ULLENFÅN MED PALLEN

Eric Ullenfån vill nu gå vidare med Modulhus
 
Etablerlngsreformen känner det flesta av oss till, när den etablerades var Eric Ullenfån
alldeles "till sig i trasorna" och menade att det var århundrades mest lyckade reform.
 
Det dröjde inte länge innan det abrupt visade sig att det i stället var århundradets
mest misslyckade reform.
 
DETTA HAR INTE TRÄNGT FRAM TILL ERIC ULLENFÅN, DET HELLER, HAN HÄV-
DAR NU FORTFARANDE ATT ETABELRINGSREFORMEN VAR LYCKAD.
 
Så lyckad att han nu vill gå vidare med likande projekt, denna gång modulhus, avsedda
för afrikaner och resenärer från Mellersta Östern. Man får väl anta att Eric Ullenfån, med
Mona Sahlin som förebild, tänker sig att dessa modulhus också ska härbärgera jihadist-
krigare på tillfälligt besök i Sverige för att samla krafter till nya halshuggningar i Guds namn
i Syrien.
 
Att bostadslösa "svenskar", som inte halshugger kristna, saknar bostad och inte
får tillgång till modulhus, är inget som bekymrar Eric Ullenfån. I hans värld är
"svenskarnas" främsta uppgift att underlätta upprättandet av ett kalifat.
 
MEN DET BORDE FAKTISKT BEKYMRA HONOM, BEKYMRA HONOM OERHÖRT
MYCKET.
 
Vi har inga vulkaner, på riktigt vad är känt, men röster ut folkdjupet tyder på att det kan
bli vulkanutbrott även i Sverige.
 
Fortsätter Eric Ullenfån och hans anhang att diskriminera "svenskar" är det risk
för våldsamma vulkanutbrott, även i Sverige, det mesta tyder för närvarande på
detta.
 
Att bostadslösa "svenskar" blir diskriminerade på bostadsmarknaden är alltså inget
som bekymrar Eric Ullenfån, men det finns annat som bekymrar honom.
 
Det som nu bekymrar honom är om staten eller kommunerna ska stå för de kost-
nader, som är förenade med byggandet av "modulhus".
 
På sätt och vis ett märkligt och omotiverat bekymmer, ser man det långsiktigt kommer
ju varje boende i dessa "modulhus" att vara en garant för vår framtida välfärd, visser-
ligen först efter i snitt 7 år, enligt den nuvarande "heliga kon", enlig den förra "heliga kon"
bidrog dessa boende till den framtida välfärden samma dag de satte sin fot på moder
Sveas jord.
 
Men ändå är alltså Eric Ullenfån bekymrad, bekymrad över om Stat eller kommu-
ner ska stå för denna ytterst lönsanna investering.
 
DET ÄR TYDLIGEN MYCKET SOM INTE LYCKAS TRÄNGA FRAM TILL ERIC UL-
LENFÅN, INTE BARA DET ATT ETABLERINGSREFORMEN BLEV ÅRHUNDRA-
DETS STÖRSA MISSLYCKANDE.
 
DET TRÄNGER TYDLIGEN INTE FRAM ATT DET VARE SIG ÄR STAT ELLER
KOMMUNER, SOM FÅR STÅ FÖR DENNA YTTERST LÖNSAMMA INVESTERING.
 
Det är faktiskt medborgarna / skattebetalarna som får stå för de kostnader som upp-
kommer till följd av att "modulhus" byggs.
 
Och de kanske är mer bekymrade över detta än vad Eric Ullenfån är över vem,
Stat eller kommuner, som ska låtsas betala kalaset.
 
När nu Eric Ullenfån torgför detta nya "århundradets mest lyckade reform" får man
hoppas att han inte glömmer sin "ståpall" hemma, risken kan ju då bli att han inte
når upp och blir sedd.
 
AE

FETLAGDA UNGDOMAR LÄR SIG MINDRE

Asfalten blommar
 
Förr sjöng förväntansfulla barn "vår blomstrande framtid", är det nu något som
blomstrar så är det väl asfalten, till följd av bristande vägunderhåll.
 
Ser man till delar av infrastrukturen, som vissa vägar och vissa, de flesta,
järnvägar, så tycks Sverige bli alltmer likt Murmansk.
 
Vi fick veta genom PISA att framtiden är allt annat än blomstrande, då det är
kunskapsutvecklingen som avgör hur vi kan hålla oss konkurrenskraftiga i en
allt tuffare omvärld.
 
Så ser man till PISA är det inte mycket som tycks blomma i Sverige. Vi har i
dagarna också fått information om varför kunskapsutvecklingen är så dyster
som den är. En delförklaring är då:
 
FETLAGDA BARN LÄR SIG MINDRE KUNSKAPER OCH HAR SVÅRARE
ATT INHÄMTA KUNSKAPER.
 
Går man då ut på gatan försedd med denna nya in formation, förstår man lätt
varför PISA visar vad PISA visar.
 
FETLAGDA BARN OCH UNGDOMAR SÅ LÅNGT ÖGAR RÄCKER.
 
Och det är ofta ingen liten fetma vi då ser, redan små telningar ser ibland ut
som rullande klot.
 
Med denna kunskap inför ögonen finns det definitivt ingen anledning att
sjunga den "blomstertid nu kommer", snarare "den domedag nu kommer".
 
Den omfattande fetma vi ser omkring oss påverkar inte bara kunskapsinhämt-
ningen och utvecklingen av individers begåvning.
 
Den påverkar också andra vitala delar av vår samhällsstruktur.
 
Man talar ofta om behovet av förkortad arbetstid, detta är redan genomfört på
sina håll.
 
Ett antal undersökningar visar att många fetlagda ungdomar helt enkelt
inte orkar arbeta en hel dag, efter ett antal timmar faller de utmattade ihop
och förmår inte "leverera" mer.
 
Detta gäller inte bara fetlagda ungdomar, det gäller också många andra
ungdomar.
 
MÅNGA UNGDOMAR HAR EN SÅ DÅLIG KONDITION, UTAN ATT UPPVISA
FETMA, ATT DE INTE HELLER FÖRMÅR "LEVERERA" EN HEL DAG.
 
Denna utveckling accelererar för var dag, och det är lätt att förstå vad detta kan
komma att betyda för vår välfärdsutveckling.
 
Dessa fetlagda och utmattade ungdomar ska alltså slåss mot välutbildade,
ambitiösa och hungriga ungdomar från Asien och delvis också Afrika.
 
DET FÖRSTA MAN DÅ TÄNKER PÅ ÄR JU KNAPPAST "VÅR BLOMSTRANDE
FRAMTID".
 
Sjukvården tar en allt större del av våra resurser i anspråk, trots detta blir på sina
håll köerna längre och längre. Många sjukdomar är tätt förknippade med just fetma
och dålig kondition, eller ingen kondition alls.
 
Hur denna sjukvård ska kunna hantera allt mer omfattande sjukdomar och
diagnoser till följd av en alltmer utbredd fetma mår man nog bäst att inte tän-
ka på.
 
Det är inte känt att det just nu finns ett framgångsrikt recept för att hävda och vända
denna utveckling.
 
MEN MAN SKULLE NOG KOMMA LÅNGT OM MAN VAKNADE UPP UR TÖRN-
ROSASÖMNEN OCH INSÅG ATT DETTA ÄR ETT STORT, RIKTIGT STORT,
OCH VÄXANDE, RIKTIGT ORDENTLIGT VÄXANDE, PROBLEM.
 
SOM FÖRR ELLER SENARE MÅSTE HANTERAS, OCH DÅ HELST INTE GENOM
ATT BÅDE VÅRDEN OCH EKONOMIN KLAPPAR IHOP.
 
AE
 

GYCKLARNA OCH NARRARNA HAR JULAFTON

Andra länder inom EU måste ges möjlighet till större asylström
 
Den allt större flyktingströmmen ini  EU tycks nu bli så stora, att vi börjar
se möjligheter att lösa våra framtida välfärdsproblem.
 
För att flyktingströmmen inte ska medföra tragedier av den typ vi i dag ser på
Medelhavet, är det viktigt att EU griper in och tar sitt ansvar.
 
En god början och ansats skulle vara att skapa "lagliga vägar" in i EU ge-
nom att tillhandahålla sjösäkra båtar för transport av flyktingar.
 
UTGÅNGSLÄGET ÄR OCKSÅ, FÖRUTOM ATT VI BEHÖVER INVANDRING
FÖR VÅR FRAMTIDA VÄLFÄRD, ATT DET FINNS GOTT OM PLATS FÖR
FLER INVANDRARE INOM EU.
 
Fredrik Reinfeldt har redan gjort rekognoseringsturer i Sverige från luften, och det
har då visat sig att det finns gott om utrymme för bosättning av fler invandrare.
 
Det finns ingen anledning att tro annat än att även övriga länder inom EU
har gott om myrar, skogar och fält, som fortfarande är obebodda.
 
Våra politiker har sedan länge insett vikten av att flyktingströmmen till EU ska
fördelas mer rättvist än vad nu är fallet. Man menar då från svenskt håll att
även andra länder ska ges möjlighet att säkra sina framtida välfärdssystem.
 
Själva har Sverige lyckats väl i detta avseende, vi har lyckats komma upp i en
årlig flyktingsström på ungefär 100 000 flyktingar per år, vilket då motsvarar
ungefär 1 % av nuvarande befolkningsmängd.
 
Övriga länder inom EU har långt till detta mål, närmast ligger Tyskland, som tar
emot 1/10, d v s 1 promille av sin befolkning.
 
Potentialen för att ta emot fler inom EU tycks alltså betydande. Självfallet ska
Sverige inte medge att asylströmmen till Sverige ska minska, enligt Arbetsför-
medlingens generaldirektörer, och många andra, behöver vi mints 100 000
flyktingar per år för att själva klara vår framtida välfärd.
 
Sverige måste därför arbeta hårt för att andra länder ska kunna nå samma
framgångssaga som Sverige nått, en flyktingström årligen på 1 % av befolk-
ningen.
 
Man förstår vilken potential detta skulle innebära, om andra länder lyckades nå
dit Sverige redan nått.
 
Tyskland skulle då kunna ta emot ungefär 820 000 flyktingar, mot som idag
"fjuttiga 80 000".
 
Frankrike skulle i sin tur kunna ta emot ungefär 630 000 medan Storbrittanien
skulle ta emot ungefär 600 000 flyktingar.
 
Enbart dessa länder skulle alltså kunna ta emot ungefär 2 000 000 flyktin-
gar per år om man lyckades utforma sin migrationspolitik lika framgångs-
rikt som Sverige.
 
Man inser ju omdelbart vad detta medför. Vi vet att det står drygt 1 000 000
i kö i Nordafrika och väntar på en "laglig väg" in i EU.
 
Om andra länder drev en lika framgångsrik migrationspolitik som Sverige
skulle man kunna beta av denna kö på mindre än 1 år.
 
OM DET INTE KOMMER EN NY KÖ FÖRSTÅS, MEN SÅ LÄNGE KÖN INTE
ÖVERSTIGER 1 000 000 BÖR BARA DE TRE NÄMNDA LÄNDERNA KLARA
AV ATT BETA AV KÖN, SVERIGE HAR JU REDAN VISAT ATT DET ÄR BÅDE
MÖJLIGT OCH EFTERTRAKTANSVÄRT.
 
Trots de uppenbara fördelarna med en större migration tycks Sverige stå inför
en svår uppgift, man får nästan det intrycket att övriga länder inom EU aktivt
väljer bort möjligheterna att säkra sina framtida välfärdssystem.
 
Tidningen Guardian läcker nu uppgifter, som tyder på att EU inte förstått
värdet av att skapa breda "lagliga vägar" in i EU. Uppgifterna tyder på att
man kommet att sätta som mål att årligen ta emot 5 000 båtflyktingar, me-
dan resten även fortsättningsvis måste hålla sig till sjöodugliga båtar och
ta sin in i EU på "olagliga vägar".
 
MAN FÅR VERKLIGEN HOPPAS ATT DESSA BEGRÄNSNINGAR INTE DRAB-
BAR SVERIGE UTAN ATT VI ÄVEN FORTSÄTTNINGSVIS KAN BYGGA UT
VÅRA VÄLFÄRDSSYSTEM PÅ DET SÄTT GD FÖR ARBETSFÖRMEDLINGEN,
MIKALE SJÖBERG, FÖRESPRÅKAR.
AE
 
 
 
 

REGERINGEN VÅRDAR DEN HELIGA KON

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta
 
Det har vi fått lära oss, i vart fall vi som inte är politiker, det dunkelt sagda är det dunkelt
tänkta.
 
Men hur dunkelt sagt blir det Då, när man inte tänker alls ?
 
DET BLIR SÅ DUNKELT SAGT SOM FÖRSVARSPROPOSITIONEN, SOM LÄGGS I
MORGON SÄGER.
 
Dunklare sagt, och ännu mer dunkelt tänkt, eller inte tänkt alls, än försvarspropositionen
är nog svårt att tänka sig, så länge man håller sig utanför Rosenbad förstås.
 
Vi minns försvarsuppgörelsen nyligen, där lyckades man krångla ihop en överenskommel-
se, så småningom, genom att göra halsbrytande volter, där en sanning ställdes mot en san-
ning.
 
Den ena sanningen, enligt Anna Batra Kinberg m fl, var att man var överens om att
en NATO anslutning skulle utredas, för- och nackdelarna med en sådan.
 
Den andra sanningen, enligt Stefan Löfven, var att en NATO utredning definitivt inte
var aktuell, då alliansfriheten även fortsättningsvis skulle utgöra en grundbult i vår
säkerhetspolitik.
 
SOM VANLIGT MED ANDRA ORD, INGEN TÄNKER SIG TANKEN ATT SAKER OCH
TING SKA HÄNGA IHOP, JU MER DET SPRETAR DESTO MER ÖVERENS ÄR MAN
OM ATT MAN ÄR ÖVERENS.
 
Om nu försvarsuppgörelsen var dunkel, så är försvarspropositionen "dunkeldunkel",
där konstateras att NATO medlemskap inte är aktuellt. Man får väl då anta att Anna
Batra Kinberg tar detta bokstavligt, inte aktuellt klockan 12 i morgon, men aktuell kl
12 på lördag.
 
I försvarspropositionen anges nu att NATO är en viktig och central aktör, både för
Sverige och andra länder kring Östersjön.
 
Låter som ett eko från 2 VK, bra att övriga Europa bekämpar Hitler, bara vi slip-
per ta något ansvar.
 
I propositionen skriver regeringen att "utvidgningen" av NATO gynnar säkerheten i
Europa.
 
Denna skrivning ger ju utrymme för en del tolkningar, en del elaka, riktigt elaka.
 
EN SÅDAN RIKTIGT ELAK TOLKNING ÄR ATT REGERINGEN ANSER ATT DEN
SVENSKA FÖRSVARSFÖRMÅGAN ÄR SÅ RUDIMENTÄR, ATT JUST DEN INTE
GYNNAR EN UTVIDGNING AV NATO.
 
För ärligt talat, med handen på hjärtat, borde inte regeringen vara angelägen om att
vi går med i NATO, om en "utvidgning gynnar säkerheten i Europa" ?
 
Eller vill inre regeringen gynna säkerheten i Europa ?
 
ELLER ÄR DET BARA DUNKELDUNKELT SAGT OCH DUNKELDUNKELDUNKEL
TÄNKT ?
 
Sedan skrivar man i propositionen att NATO är den enda organisation som har en ut-
vecklad förmåga för ledning av genomförande av krävande insatser.
 
För att ingen osäkerhet här ska råda skriver man att det inte finns något alternativ till
NATO:s ledningsförmåga.
 
Klockrent uttalat, kan inte betyda något annat än att Sverige inte har en lednings-
organisation, som medger sådan ledning.
 
FÖR ATT VISS LOGIK DÅ SKA RÅDA MÅSTE JU DETTA INNEBÄRA ATT SVERIGE
INTE HAR PLANER PÅ ATT SÄTTA IN "KRÄVANDE MILITÄRA INSATSER", FÖR
DÅ SKULLE VI VÄL HA EN LEDNING FÖR SÅDANA, ELLER ??
 
ELLER ÄR SKRIVNINGEN BARA ÅTER ETT EXEMPEL PÅ DET DUNKELDUNKELT
SAGDA OCH DET DUNKELTDUNKELTDUNKELT TÄNKTA.
 
Man säger också att regeringen vill utveckla NATO samarbetet genom att öka deltagan-'
det i "avancerade och komplexa övningar"
 
Men det mest avancerade och komplexa "övningen" vill man inte deltaga i, det
kanske kostar för mycket, vi har ju lärt oss att andra alltid ska betala för vår säker-
het.
 
Men det räcker tydligen inte att visst är dunkeltdunkel sagt och dunkeldunkeldunkel tänkt,
när det gäller den så kallade värdlandspropositionen, som vi också har att se fram emot,
tycks det vara dunkeldunkeldunkel sagt och ännu mera dunkelt tänkt.
 
I denna "värdlandsproposition" är det meningen att Sverige ska kunna tillåta NATO att
bemanna egna baser I Sverige, med egen personal och egna vapen.
 
Dels vid övningar och kriser
 
MEN ÄVEN I KRIG.
 
SVERIGE ÄR TROLIGEN DET ENDA LAND I VÄRLDEN DÄR MAN ANSER ATT DEN
SÅ KALLADE ALLIANSFRIHETEN ÄR FÖRENLIGT MED ATT MAN LÅTER NATO
BEMANNA EGNA BASER, I SVERIGE MED EGEN PERSONAL, EGET BEFÄL OCH
EGNA VAPEN, I KRIG.
 
Nu kan vi bara sätta vårt hopp till en enda sak.
 
ATT DET DUNKELDUNKELTDUNKELT SAGDA OCH DET ÄNNU MERA DUNKELT
TÄNKTA INTE BLIR FÖREMÅL FÖR ETT TEST I VERKLIGHETEN.
 
Då riskerar ett alliansfritt Sverige att stå med NATO trupper på svensk mark, ditbjudna av
oss själva, samtidigt som vi inte , enligt försvarspropositionen, har egen ledning att genom
föra krävande insatser.
 
Påminner det inte lite för mycket, eller mycket för mycket, om tyska transittrupper
genom Sverige under  2 VK.
 

LAGLIGA VÄGAR, TANKEN SVINDLAR INTE, DEN SAKNAS

Dagens mantra ekar landet runt
 
Flyktingkatastrofen på Medelhavet, och på andra håll, borde få ansvariga att tänka till.
 
I stället för att tänka till tycks man ha fått hjärnstillestånd.
 
NU TALAR ALLA OM LAGLIGA VÄGAR IN I EU, INTE EN POLITIKER ELLER ANNAN
ANSVARIG VÅGAR NUMERA VISA SIG UTAN ATT MANTRA. "VI MÅSTE SKAPA
LAGLIGA VÄGAR IN I EU".
 
Enfalden tycks kompakt, begriper man överhuvudtaget vad man pratar om ?
 
Ska "lagliga vägar in i EU" avhjälpa flyktingkatastroferna, finns det bara en lösning.
 
Alla måste få tillgång till "laglig väg in i EU", ingen ska behöva bli hänvisad
till andra vägar än "lagliga vägar".
 
VI TALAR DÅ OM ATT MILJON EFTER MILJON, OCH YTTERLIGARE MILJONER
KOMMER ATT VÄLLA IN GENOM "LAGLIGA VÄGAR".
 
Om det är det man eftersträvar ska man naturligtsvis hävda att "lagliga vägar" är den
optimala lösningen, man hamnar väl då kanske i nivå med Annie Lööfs ambition:
 
Sverige bör ta emot 30 000 000 flyktingar.
 
Men om man med "lagliga vägar" menar att man ske ge någon form av "humanitärt"
visum eller kanske öka antalet kvotflyktingar. då är ju detta bara en dellösning, en myc-
ket liten dellösning.
 
Man hjälper det fåtal som ges möjlighet till "laglig väg".
 
MEN ALLA ANDRA ÄR FORTFARANDE HÄNVISADE TILL ANNAT ÄN "LAGLIGA
VÄGAR IN I EU", FLYJKTINGKATASTROFER HAR INTE FÖRBÄTTRAS ANNAT
ÄN MARGINALELLT, ELLER KANSKE INTE ALLS.
 
Är det detta man nu menar kanske man borde förtydliga sig lite, just nu verkar vare sig
avsändare eller mottagare i denna "retorik" ha den minsta aning om vad som åsyftas.
 
Förr hette det "det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta". I en modern variant, knuten till
dessa "lagliga vägar" borde det i stället heta:
 
DET RIKTIGT DUNKELT SAGDA ÄR INTE TÄNKT ALLS.
 
AE
 
 

GRIPEN, JORDFRÄS, GÖKUNGE OCH BLINDBOCK

Försvarets flaggskepp kan inte flyga
 
Försvarets flaggskepp, Gripen, landets exportsucce och spjutspetsen på den svenska
spetstekniken visar sig nu vara en enda stor flopp.
 
Man ställer sig nu frågan:
 
VAD HÅLLER SAAB PÅ MED, VAD HÅLLER ÖB PÅ MED OCH VAD HÅLLER POLI-
TIKERNA INTE PÅ MED.
 
Vi vet sedan tidigare att Gripen är en enda stor gökunge i boet, att projektet överhuvud-
taget roddes i hamn berodde i första hand på att man såg det som ett inudustriprojekt.
 
NU VISAR SIG DENNA GÖKUNGE, EN GÅNG BENÄMND SOM VÄRLDENS STÖRSTA
"JORDFRÄS" , OCKSÅ VARA ETT TEKNISKT MISSFOSTER, DEN KAN BARA FLYGA
OM MAN INFÖR KRAFTIGA BEGRÄNSINGAR FÖR FLYGVERKSAMHETEN.
 
Att Gripen i första hand sågs som ett industriprojekt medförde ju att man inte behövde vara
så noga med vilken försvarseffekt/förmåga Gripen hade.
 
För att göra industriprojektet så billigt som möjligt har man därför försäkrat sig att beväp-
ningen till planet har sådan omfattning. att det är närmast skrattretande, för "ryssen".
 
Vi talar annars om "veckoförsvar", när det gäller Gripen gäller inte ens detta.
 
EFTER ETT FÅTAL INSATSER FINNS DET LÄNGRE INGA VAPENLASTER.
 
Vi vet också sedan tidigare att Sverige i sitt samarbete med NATO gjort sig beroende av
NATO, när det gäller vis stridsledning rörande Gripen. Enligt tillförlitlig källa erfordras för
optimal insats vissa så kallade kryptonycklat, vilka bara kan nyttjas i samarbete med NA-
TO.
 
OCH NATO ÄR VÄLDIGT TYDLIG MED ATT DESSA NYCKAR INTE KAN TILLHANDA-
HÅLLAS I ETT SKARPT LÄGE, VILKET MEDFÖR ATT DEN LILLA TEKNISKA PRES-
TANDA GÖKUNGEN ÄNDÅ HAR, INTE KAN ANVÄNDAS OPTIMALT.
 
Och ovanpå detta kommer nu uppgifter som visar att planet inte kan flyga som man tänkt
sig och att piloternas utrusning därutöver medför begränsningar.
 
Ryssen måste ha "skitkul" åt detta. Vid ett anfall kommer "ryssen" att mötas av plan,
där man hela tiden har inskränkningar i flygförmågan/flygverksamheten, därför att
alla ledningsinstrument plötsligt kan slockna.
 
I FULLT DAGSLJUS FLYGER DÅ GÖKUNGEN SOM OM DET ÄR TOTALT MÖRKER,
FÖRUTOM ATT HAR VARIT EN GÖKUNGE HAR NU GRIPEN OCKSÅ BLIVIT EN
BLINDBLOCK.
 
Piloternas dräkter tycks inte heller medge att man nyttjar planets prestanda fullt ut, i
de fall planet nu har någon prestanda efter att all ledningsutrusning slocknat och man
flyger vidare utan vare sig styrning eller vapenlast.
 
DRIVER SAAB MED POLITIKERNA NÄR MAN SÄLJER DENNA GÖKUNGE OCH
BLINDBOCK ?
 
Att sälja en ren blindbock till Försvaret utan att informera om detta kan väl knappast be-
tecknas som annat är en ren skandal.
 
Man frågar sig varför ÖB hållit tyst om detta, hur ÖB kan ha den uppfattningen att detta
inte är information som ansvariga politiker har rätt att ha tillgång får väl ses som en full-
ständig gåta.
 
ÖB FRAMSTÅR RENT ALLMÄNT SOM SERIÖS OCH ANSVARSFULL, MEN FRÅGAN
UPPKOMMER, HAR HAN "GÅTT IN I VÄGGEN" EN GÅNG TILL ?
 
Att ansvariga politiker, försvarsutskott mm, inte känner till Gripens begränsningar, fram-
står som närmast obegripligt.
 
Tillgängliga uppgifter tyder dock på att de inte getts möjlighet att inhämta denna info, varför
det hela får ses som en ren anekdot.
 
Det mesta tyder just nu på att SAAB i lönndom med ÖB fört politikerna bakom lju-
set.
 
OM INTE DETTA FÅR KONSEKVENSER, BÅDE INOM SAAB OCH FÖRSVARET,
KOMMER ALLT ATT FRAMSTÅ SOM ÄNDÅ MER OBEGRIPLIGT, OM DET NU ÄR
MÖJLIGT.
 
Förutom jordfräs, gökunge så är nu alltså JAS Gripen en ren blindbock.
 
Inte ens som gökunge är den mycket att sätta i hatten.
 
EN GÖKUNGE UTAN ÖGON, UTAN VINGAR OCH UTAN NÄBB.
 
OCH DET ÄR MED DEN GÖKUNGEN VI SKA SKRÄMMA SLAGET PÅ "RYSSEN"
OCH EXPORTERA SPETSTEKNIK VÄRLDEN RUNT.
 
Det är nu bara att hoppas att ingen kommer på tanken att köpa ubåtar från SAAB, de
kommer väl att sjunka "som en sten".
 
 
AE
 
 

MAGDALENA ANDERSSON MER FRÄCK ÄN SERIÖS ?

Ränteavdrag och fastighetsskatt
 
I dag kan man i SvD läsa ett inlägg av Magdalena Andersson under rubriken:
 
"Avdragen blir kvar" och med detta avses ränteavdragen.
 
Man blir ju nästan stum av beundran när man läser vad Magdalena Andersson
skriver,
 
Hur har hon mage att vara så fräck ?
 
Det pågår och har pågått en debatt om ränteavdragens vara eller inte vara.
Regeringens, och Magdalena Anderssons, officiella hållning är att ränteav-
dragen ska inte förändras / tas bort.
 
Med denna hållning i sakfrågan, ränteavdragen ska vara kvar oförändrade,
kritiserar nu Magdalena Andersson oppositionen.
 
OCH HON KRITISERAR DÅ OPPOSITIONEN FÖR ATT OPPOSITIONEN
UNDER SIN TID I REGERINGSSTÄLLNING INTE AVSKAFFADE DESSA
AVDRAG.
 
Man blir ju nästan stum av beundran, hur kan man "ha mage" att vara så
fräck.
 
Men Magdalena Andersson är inte bara fräck, på gränsen? till oanständig, hon
visar sig också okunnig, djupt okunnig.
 
När hon kritiserar oppositionen kopplar hon kritiken till fastighetsskatten,
när man avskaffade det ena borde man ha avskaffat det andra.
 
MEN DET FINNS I GRUNDEN INGEN KOPPLING MELLAN FASTIGHETS-
SKATTEN OCH RÄNTEAVDRAGEN.
 
Har man lite längre och vidare perspektiv än Magdalena Andersson, och de bör
inte vara speciellt vida och långa, för att så ska vara fallet, så känner man till
att fastighetsskatten tillkomst inte var kopplad till ränteavdragen.
 
FASTIGHETSKATTENS TILLKOMST VAR KOPPLAD TILL NÅGOT SOM
HETTE RÄNTEBIDRAG (FÖR FASTIGHETER) OCH DET BORDE FAKTISKT
MAGDALENA ANDERSSON KÄNNA TILL.
 
På den tiden kostade räntebidragen Staten en hel del och de trappades därför
succesivt ner för att sedan tas bort helt och hållet.
 
För att bibehålla "balansen" på fastighetsmarknaden, och med balans avses här
att staten inte skulle lägga ut mer än man fick in, införde man fastighetsskatten
för att just balansera räntebidragen.
 
Detta borde Magdalena Andersson känna till och inte ge sken av att fastig-
hetsskattens tillkomst hade annan grund.
 
Tanken var också att balansen skulle bibehållas på det sättet att när räntebidra-
gen var helt borta, då skulle också fastighetskatten vara "helt borta".
 
Men vi vet hur det är med politiker,
 
HAR DE VÄL FÅTT GREPP OM VÅR PLÅNBOK SLÄPPER DE INTE GREP-
PET I FÖRSTA TAGET, INTE HELLER I ANDRA TAGET, MEST TROLIGT
ALDRIG.
 
DET ÄR DÄRFÖR MAN KLAMRAT SIG FAST VID FASTIGHETSSKATTEN
MED STÄNDIGT NYA MOTIVERINGAR. NÄR MAN INTE LÄNGRE KAN HITTA
NYA MOTIVERINGAR SÅ HITTAR MAN NYA NAMN, MAN KAN JU UNDRA
VAD DEN HETER NÄR FASTIGHETSAVGIFT INTE LÄNGRE DUGER, HEL-
LER ?
 
Så vill Magdalena Andersson framstå som seriös och kunnig bör hon avstå från
två saker:
 
Det ena är att inte kritisera oppositionen för att man inte avskaffade ränte-
avdragen. Det andra är att inte koppla fastighetsskatten till ränteavdragen.
 
NU VALDE MAGDALENA ANDERSSON ATT INTE FRAMSÅ SOM SERIÖS
OCH KUNNIG, ELLER HON KANSKE INTE HADE NÅGOT VAL, VEM VET ?
 
AE

MÅNGKULTURELLA MÖTEN INOM PSYKIATRIN

Diagnoser styrs av olika kulturer
 
SvD har idag en intressant, mycket intressant, artikel under rubriken:
 
" Olika syn på depression ställer krav på vården"
 
Artikeln är intressant, som sagt mycket intressant, men har en slagsida, som medför
att den ändå har stora brister.
 
Artikeln fokuserar "bara" på en utrikesfödd patients möte med en svensk läkare,
när problemen är minst lika stora vid en svensk patients möte med en utrikesfödd
läkare.
 
Området går under benämning "transkulturell psykiatri" och omfattar hur man på skilda
håll i världen förhåller sig till psykisk ohälsa.
 
Skribenten pekar på hur viktigt det är att man kan tolka och förstå patientens besvär
och menar då att man måste ta hänsyn till kulturella skillnader.
 
I detta sammanhang definierar man då "kultur" som inlärda kunskapssystem, be-
grepp, regler, sedvanor, språk, religion, familjestrukturer, ceremonier, ritualer samt
moraliska och rättsliga traditioner samt lite till.
 
Det framgår ganska så snart att depressioner världen runt inte alltid är vad vi vant oss vid,
i stället för att beskriva en psykisk ohälsa beskriver man kroppsliga besvär.
 
Detta sätt att beskriva psykisk ohälsa känner vi igen, det var inte många år sedan vi
själva förhöll oss till psykisk ohälsa på det sättet, och vi har inte frigjort oss från
detta fullt ut ännu.
 
Skribenten pekar på att man i många "kulturer" inte ser förändringar i stämningsläge eller
ångest som en psykiatrisk sjukdom utan som sociala och moraliska problem, och en dep-
rimerad person kan i värsta fall beskrivas som lat.
 
Mot den här bakgrunden är det lätt att förstå de problem som är förknippade med
att en "utrikesfödd" ska beskriva sin psykiska ohälsa inför en "svensk läkare". Lä-
karen får då höra att patienten har "svår smärta i höger höft", och diagnosen blir
då inte helt lätt att ställa.
 
ALLT DETTA ÄR VÄLDIGT LÄTT ATT FÖRSTÅ. LIKA LÄTT ATT FÖRSTÅ TYCKS
INTE DET OMVÄNDA VARA.
 
Och det omvända blir då när en "svensk" patient möter en "utrikesfödd" läkare.
 
När då den "svenske" patienetn beskriver sin psykiska ohälsa kanske han då ris-
kerar att bli stämplad som "lat"
 
DETTA PROBLEMET ÄR I DAG STORT INOM PSYKIATRIN.
 
Läkarvakanserna inom sjukvården är på många håll betydande, särskilt stora är de just
inom psykiatrin.
 
Detta löser man genom stafettläkare och "utrikesfödda" läkare.
 
Om det är något som är viktigt inom denna del av vården, så är det just kontinuitet i
relationen patient / läkare, förmågan att förstå små fina språkliga nyanser och för-
måga att förstå konsekvenserna av att olika kulturer kan leda till olika bedömningar.
 
Det är därför viktigt, utomordentligt viktigt, att det forskas inom transkulturell
psykiatri vad gäller en "utrikesfödds" möte med en "svenska" läkare.
 
MEN BORDE DET INTE VARA LIKA VIKTIGT ATT FÄSTA UPPMÄRKSAMHETEN
PÅ DE SVÅRIGHETER, JUST INOM PSYKIATRIN, EN "SVENSK" PATIENT MÖTS
AV I SITT MÖTE MED EN "UTRIKESFÖDD" LÄKARE.
 
För den ena svårigheten är vare sig mindre eller mindre viktig än den andra, eller ?
 
AE
 
 

HYCKLERI SKAPAR INGA LÖSNINGAR

Hyckleri är bara "förnamnet"
 
Tragedierna i Medelhavet kommer nu slag i slag, och fortsättningen lär inte bli
bättre.
 
Enligt uppgift står 1 000 000 emigranter och väntar i Nordafrika.
 
SAMTIDIGT SOM TRAGEDIERNA BLIR FLER OCH STÖRRE ÖKAR DESPE-
RATIONEN HOS VÅRA POLITIKER.
 
Det blir närmast pinsamt att höra alla desperata uttalanden fyllda med hyckleri
och okunskap.
 
Nu ska det öppnas "lagliga vägar" in i EU.
 
Är det någon som överhuvudtaget funderat över vad detta innebär. Rent logiskt
bör "laglig väg" in i EU innebära att 1 000 000 köande i Nordafrika omgående
slussas över till EU bidragssystem.
 
När väl den kösituationen lättat står ytterligare ett antal miljoner och väntar i nya
köa för att kunna utnyttja den "nya lagliga vägen" in i EU.
 
För det kan väl ändå inte vara på det viset att "nya lagliga vägar" bara ska
omfatta ett urval av dessa köande 1 000 000, kanske 10 000, kanske 100 000 ?
 
HUR HADE MAN TÄNKT ATT ÖVRIGA I KÖN SKULLE AGERA I ETT SÅDANT
TÄNKT LÄGE, ÅTERGÅ TILL "BUSHEN" ?
 
KNAPPAST, DE SOM INTE FÅR TILLGÅNG TILL "NY LAGLIG VÄG IN I EU"
KOMMER NATURLIGSVIS FORTSÄTTA ATT TA SIG ÖVER MEDELHAVET
I FARLIGA FARKOSTER.
 
Självklart kan man tycka, eller ?
 
Hyckleriet är också så grovt, att man inte vet om man ska skratta. Nu far våra
politiker i "skytteltrafik" till Bryssel för att övertyga andra EU länder att ta en stör-
re del av bördan.
 
Vilken börda, vi tar in ungefär 100 000 om året, ett minimum för att rädda
välfärden enligt många ansvarsfulla politiker, så var är problemet ?
 
Det var inte länge sedan Annie Lööf och ett antal centerpartister hävdade att vi
skulle ta emot 30 000 000 flyktingar, det tar 30 år med nuvarande asylström,
 
Så var ligger problemet ?
 
Det var inte heller länge sedan Fredrik Reinfeldt reste landet runt i flygplan och
gnuggade händerna av förtjusning. Tittande ut genom flygplansfönstret åsåg
han mängder av obebodda myrar och skogar, som kunde härbärgera hur mån-
ga asylsökande som helst.
 
Så var ligger problemet ?
 
Alldeles nyligen hävdade Arbetsförmedlingen generaldirektör, Mikael Sjögren,
att vi måste ta emot minst 100 000 flyktingar om året, just den summa vi för till-
fället råkar ta emot, ungefär, om inte landet och dess välfärd skulle klappa i-
hop.
 
Så var ligger problemet ?
 
Fram till alldeles nyligen har vi fått höra att det inte var förenat med kostnader
att vi tog emot stora mängder flyktingar.
 
Nu är detta modifierat, så att efter i genomsnitt sju års vistelse i landet, då ska
alla asylsökande åstadkomma att det "regnar manna från himmelen".
 
Så var ligger problemet ?
 
Vi matas också ständigt med informationen, kanske lite manipulativ kan man
tycka, som visar att d en stora flyktingströmmen inte på något sätt medför ne-
gativa konsekvenser, inga brinnande bilar, inga brinnande skolor, inga våld-
täkter, ingen försämrad kunskapsutveckling och absolut ingen ökad kriminali-
tet.
 
Så var ligger problemet ?
 
KAN DET MÅNNE VARA PÅ DET VISET ATT HYCKLERIET ÄR SÅ STORT
OCH OKUNSKAPEN SÅ OMFATTANDE ATT DET BLOCKERAR ALLA RIM-
LIGA LÖSNINGAR ?
 
AE
 
 

BORÅS SKÄMMER UT SIG - IGEN

Borås, staden där tomheten styr och ställer
 
Borås försöker ofta och gärna att framställa sig som en framstående stad, en stad,
som ska synas på kartan.
 
För att synas så mycket som möjligt på kartan bygger man ihop bebyggelsen så
tätt som möjligt.
 
AMBITIONEN TYCKS VARA ATT MAN I DEN ENA FASTIGHETEN SKA KUNNA
STÅ PÅ BALKONGEN OCH STRÄCKA UT HANDEN FÖR ATT HÄLSA PÅ GRAN-
NARNA I GRANNFASTIGHETEN.
 
Nyligen uppmärksammades att det byggdes 2 höghus, med fasaderna bara några
meter ifrån varandra.
 
Tanken med detta var tydligen att man skulle kunna så på de olika fastigheternas
balkonger och se det som en gemensam uteplats.
 
Nu visar det sig att man från Borås Stads Samhällsnämnd tycker att ett fåtal meter
är alldeles för stort avstånd.
 
Man har därför släppt fram ett "höghus" beläget 80 cm ifrån intillliggande fas-
tighet mitt i centrum.
 
NOG KOMMER BÅDA DETTA OCH BORÅS STAD ATT SYNAS PÅ KARTAN.
 
Boende i det "gamla" huset ställer sig frågande till hur detta kan ha gått till, en något
berättigad fråga kan man tycka.
 
Stadsarkitekten i Borås, Tomas Rossing, och bygglovschefen; Anders Engberg,
tycker också att  det är en berättigad fråga och menar att byggnationen inte är
så "lyckad".
 
Allt är relativt här i världen och när Tomas Rossing tycker att något inte är "lyckat"
bör det röra sig om en förfärande katastrof.
 
Tomas Rossing är stadsarkitekten, med egen firma som bisyssla, och som använde
den privata hemsidan som plattform för sin tjänstetelefon för att "ragga kunder".
 
Detta tyckte tydligen stadsarkitekten Tomas Rossing var "lyckat", så när något
inte är "lyckat" i hans ögon måste det rimligen röra sig om en ren och skär ka-
tastrof.
 
Bygglovschefen Anders Engberg har också sin syn klar:
 
" Det är inte jättebra, det kan vem som helst se"
 
Hoppsan tänker man då, om nu stadsarkitekten tycke att det inte var "lyckat" och bygg-
lovschefen inte tyckte att det var "jättebra", hur i himmelsens namn kunde då byggna-
tionen tillåtas.
 
Både stadsarkitekten och bygglovschefen slår ifrån sig och menar att ingen i kommu-
nen har det minsta ansvar.
 
Fastighetsägaren ville ha det på det viset.
 
MAN STÄLLER SIG DÅ FRÅGAN HUR MÅNGA LUNCHER DET TAGIT FÖR ATT
MAN KOMMIT FRAM TILL ATT FASTIGHETSÄGAREN SKULLE FÅ SOM HAN
VILLE, NÄR INGEN ANNAN VILLE ATT DET SKULLE BLI PÅ DET VISET.
 
Det förklaras delvis av att ordföranden i Samhällsnämnden heter Kjell Claesson, mest 
känd för sin tomma blick, och det hävdas att visst annat också är tomt.
 
Han tycker tydligen att det är "lyckat" och "jättebra" att man bygger ett höghus
80 cm från en grannfastighet. Detta förklarar han med:
 
DETTA ÄR INGET PROBLEM, DE NYA BALKONGERNA HAMNAR JU BARA MOT
EN TOM VÄGG.
 
Se där , vissa har tydligen rätt, det är inte bara blicken som är tom, visst annat är
tydligen också tomt.
 
Även en ordförande i en Samhällsbyggnadsnämnd, även om det är i anarkister-
nas epicentrum Borås, måste väl ändå kunna inse att balkongerna i det nya hu-
set inte byggs för att vara "tomma", ska de se in i en "tom vägg" ?
 
Men Kjell Claesson, med den tomma blicken och alldeles uppenbart visst annat tomt,
ger sig inte, och framhärdar:
 
" Man får räkna med att det blir trångt i staden, vi ska ju förtäta staden mer fler
boende i centrum"
 
Har man då en tom blick, och alldeles uppenbart visst annat tomt, då blir det med det
utgångsläget 80 cm mellan höghusen.
 
AE
 

DEN SKADLIGA OPPOISTIONEN

Decemberöverenskommelsen rena skämtet
 
Effekterna av den ansvarsfulla decemeberöverenskommelsen blir allt tydligare.
 
NU MEDGER OPPOSITIONEN SJÄLVA ATT OPPOSITIONEN ÄR FARLIG FÖR
LANDET.
 
För på annat sätt kan man väl inte tolka oppositionens förhållningssätt till regerin-
gens lagda budget.
 
Först hävdar man med yttersta emfas att de flesta enskildheter i budgeten är
farliga för landet.
 
SEDAN BESTÄMMER MAN SIG FÖR ATT RÖSTA FRAM DEN BUDGET SOM
ÄR FARLIG FÖR LANDET.
 
Samtidigt är det klädsamt att oppositionen så tydligt visar vad de själva tycker
om sin politik, för det måste väl vara "deras" politik, när de frivilligt, helt frivilligt,
röstar fram den i riksdagen.
 
TYDLIGARE ÄN SÅ KAN VÄL KNAPPAST EN OPPOSITION ÖPPET ERKÄNNA
ATT DESS POLITIK ÄR FARLIG FÖR LANDET.
 
Eller ??
 
AE

GOTLAND SKA FÖRSVARAS, MEN SVERIGE DÅ ?

Det bidde inte en tumme, nu heller
 
Det har nu gått ett part dagar sedan alliansen och regeringen träffade sin överens-
kommelse om försvaret.
 
Man önksar att man nu kunde uttala sig efter det att dimmorna skingrats.
 
MEN NÄR DET GÄLLER NUVARANDE POLITIKERS FÖRHÅLLANDE TILL VÅR
FÖRSVARSFÖRMÅGA KOMMER DIMMORNA ALDRIG ATT SKINGRAS.
 
DIMMORNA KOMMER I STÄLLET ATT BLI ALLT TÄTARE OCH TJOCKARE.
 
Det finns anledning att summera vad man kom fram till i den uppgörelse de inblan-
de parterna kom överens om. Man måste då backa bandet lite, man måste gå till-
baks till Försvarsberedningen, som under Fredrik Reinfeldts ansvarsfulla ledning
försökte göra särintresset Försvaret så litet som möjligt.
 
Försvarsberedningen lyckades aldrig ta till sig  den omvärldsförändring, som re-
dan då kunde skönjas. Man fortsatte att mala ner särintresset, som om allt var sig
ligt.
 
INGEN UPPRUSTNING I RYSSLAND, INGET HOT FRÅN RYSSLAND, INGEN
PUTIN, OCH FANNS PUTIN SÅ OMFAMNADE HAN VÄST.
 
Med andra ord drev alltså Försvarsberedningen sitt arbete så långt bort från verk-
ligheten man kunde komma, och resultatet blev därefter.
 
UNDER STÄNDIGT PAPEGOJPLADDER OM "TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDBAR-
HET OCH FLEXIBILIT" DREV MAN FÖRSVARSFÖRMÅGAN I BOTTEN. OMVÄRL-
DEN HÅNSKRATTADE ÖPPET ÖVER VÅRT "ENVECKASFÖRSVAR".
 
Försvarsberedningens inriktning byggde alltså på "fred i vår tid" och uppgiften till
Försvaret tog inte hänsyn till det ökade hotet.
 
När dimmorna efter Försvarsberedningen pladder skingrades kom ÖB fram till att
det saknades 4 miljarder om året för att man skulle kunna hålla den "bottenplatta",
som erfordrades för det basförsvar man behövde, då hotet ansågs ringa. Brister
i denna "bottenplatta" omfattade sådana rudimentära saker som ammunition, uni-
former, kängor mm.
 
När man fick information om dessa brister i det basala försvaret kände man
sig förflyttad till inledning till vår beredskapstid under 2 VK.
 
Inte heller då fanns uniformer och ammunition, och resultatet känner vi till.
fjäsket för Adolf tog sig helt orimliga former.
 
NU ÄR VI DÄR IGEN, VI MÅSTE FALLA UNDAN FÖR ALLA, SOM VILL OSS
ILLA.
 
Kanske är det dags att återuppta traditionen från beredskapstiden, allmän-
heten samlar in allmoser så att anställda inom Försvaret kan få uniformer.
 
Det behövs alltså 4 miljarder om året för att nå upp till den "bottenplatta" som med-
ger en försvarsförmåga på en plats under högst en vecka, och som förutsätter att
hotbilden är ringa eller ingen alls.
 
Att då tilldela försvaret drygt 2 miljarder om året medför alltså att det saknas förut-
sättningar att återskapa den angivna "bottenplattan".
 
DEN SVENSKA FÖRSVARSFÖRMÅGAN BYGGER ANSLAGSMÄSSIGT PÅ ATT
HOTET ÄR RINGA ELLER INTE FINNS, OCH ATT FÖRSVARET SKA KUNNA
FÖRSVARA EN PLATS UNDER EN VECKA.
 
ANGIVEN HÖJNING MEDFÖR DÅ NU ATT TIDEN EN VECKA RIMLIGTSVIS
MÅSTE ANSES VÄL TILLTAGEN.
 
Pratar vi nu om en dag, två dagar eller 3 dagar ? Dimmorna ligger täta, inget vill
hantera den frågeställningen.
 
Samtliga parter har under förhandlingarna talat sig varma för hur viktigt det är att
uppgradera försvaret med hänsyn till den ökade hotbild vår omvärld nu rymmer.
 
Bakom all denna retorik och alla dessa dimridåer ligger dock en helt annan san-
ning.
 
ÄVEN MED DEN NU BESLUTADE HÖJNINGEN KAN FÖRSVARET INTE LEVA
UPP TILL DE UPPGIFTER MAN GAVS, NÄR HOTBILDEN VAR FÖRSUMBAR.
ÄNNU MINDRE KAN MAN LEVA UPP TILL DE UPPGIFTSSTÄLLNINGAR,
SOM KRÄVS MED HÄNSYN TILL ATT HOTBILDEN FÖRÄNDRATS KRAFTIGT,
NEGATIVT.
 
UTGÅENDE FRÅN AKTUELLA BRISTER INOM FÖRSVARET OCH UTGÅENDE
FRÅN DEN NU AKTUELLA ANSLAGSHÖJNINGEN HAR DET INTE SKETT NÅ-
GON SOM HELST UPPGRADERING AV FÖRSVARSFÖRMÅGAN.
 
DET ÄR MER MOTIVERAT ATT TALA OM EN FORTSATT NEDGRADERING.
 
Att det skett en viss omdisponering för att täcka de mest akuta problemen, som
försvaret av Gotland mm, förändrar inte denna övergripande slutsats.
 
När man fört förhandlingarna har man också lagt åt sidan, vad det kan komma
att betyda med ytterligare anskaffning av 10 Gripen 2 ubåtar mm.
 
Den frågan ska man tydligen ta upp när dimmorna skingrats, mer troligt är
att dimmorna kommer att täta ännu mer, när man tar i denna heta fråga.
 
VAR SKA DESSA PENGAR TAS IFRÅN ? KANSKE FRÅN FÖRSVARET
AV GOTLAND ?
 
Hur genomtänkt och logiskt uppbyggd kan då överenskommelsen antas vara?
Utgår man ifrån hur NATO frågan hanteras är inget vara sig genomtänkt eller
logiskt uppbyggt.
 
Allt är medvetet så luddigt uttryckt att inga dimmor ska skingras, med
målsättningen att alla ska lämna förhandlingen som vinnare utan att
känna till vad de vunnit, eller förlorat.
 
DETTA GÄLLER DEFINITIVT NATO UTREDNINGEN, TÄNK OM DET OCK-
SÅ GÄLLER ÖVRIGA DELAR AV ÖVERENSKOMMELSEN?
 
ALLT ÄR SÅ LUDDIGT UTTRYCKT ATT INGEN INSER VAD MAN KOMMIT
ÖVERENS OM.
 
Man kan skämta om det mesta, så också Försvaret.
 
När KD förhandlare, Mikael Oscarsson, i ett glädtjut firar överenskommelsen
med att nu kan Försvaret skjuta, nu får Försvaret ammunition, då förstår man
vad det hela handlar om.
 
DET HANDLAR OM ATT TA KONSEKVENSERNA AV DECEMBERÖVER-
ENSKOMMELSEN.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGE URHOLKAS ALLT MER

Biståndet urholkas, det också
 
Svenska Dagbladet skriver idag om det svenska biståndet.
 
Det svenska biståndet till utvecklingsländerna blir allt mer urholkat, och man styr
över dessa medel för att täcka vad Anders Borg, och många andra, ser som ske-
nande kostnader.
 
Sett mot denna bakgrund är det säkert mycket som kommer att "urholkas"
de närmaste åren.
 
Samtidigt är SvD rubrik lite märkligt, Sverige världsbäst i att urholka biståndet.
 
Precis som om det skulle vara en överraskning att Sverige är världsbäst.
 
ATT URHOLKA.
 
Vi är världsbäst i att urholka skolans kunskaper, försvaret, älrdevården, våra
pensioner, järnvägsunderhållet, kustbevakningen, psykvården och mycket annat.
 
Varför skulle vi då inte vara världsbäst i att urholka biståndet ?
 
AE

MORDVÅG PÅ MEDELHAVET

Antalet dödsoffer i Medelhavet stiget ständigt
 
Vi matas dagligen om ständiga tragedier kopplade till flyktingströmmen över
Medelhavet.
 
Si och så många har hittats drunknade en viss dag. tragedin tycks inte få något
slut, i stället ökar den hela tiden.
 
Men tragedin innehåller en element, som är lite känt, och som man väljer att
tala väldigt tyst om.
 
Italienska polisen öppnar nu upp för att man får tala om det, som det
inte tidigare har talats om.
 
ITALIENSKA POLISEN MEDDELAR NU ATT MAN HÄKTAT 15 MÖRDARE
MAN FUNNIT I FLYKTINGSTRÖMMEN.
 
Och det är inte vilka mördare som helst, det är mördare som bygger sina illgär-
ningar på religiösa motsättningar.
 
Man har starka religiösa motsättningar i sitt hemland, man tar med sig
dessa motsättningar ut på Medelhavet och man tar med sig dessa motsätt-
ningar när man kliver i land i Europa.
 
DE 15 MÖRDARNA ÄR MUSLIMER, SOM ENLIGT ITALIENSKA POLISEN
KASTAT KRISTNA ÖVERBORD, FÖR ATT DE SKA GÅ EN SÄKER DÖD
TILL MÖTES. POLISEN UPPGIFTER BYGGER I SIN TUR PÅ VITTNESUPP-
GIFTER FRÅN ANDRA BÅTFLYKTINGAR.
 
Hur hanterar vi denna typ av illgärningar, vi hanterar dem inte alls. Vi ser i
stället storögt på hur de religiösa motsättningarna i Europa blir allt större för
var dag som går.
 
Italienska polisens uppgifter borde mana till en viss eftertanke, allt är
inte alltid vad det ser ut att vara.
 
AE

OMBYTTA ROLLER I FÖRSVARSFRÅGAN

Ombytta roller och ständigt kaos
 
Förhandlingarna rörande Försvaret tycks "gå i stå" den här gången också.
 
Förra gången försvarsförhandlingar "gick i stå" var när Försvarsbered-
ningen lät som papegojor:
 
TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDBARHET OCH FLEXIBILITET VAR DET DÅ
SOM GÄLLDE.
 
Att inget var tillgängligt, att det som fanns inte gick att använda och att flexi-
biliteten låg i Asien och Afrika var det ingen som bekymrade sig om.
 
Det viktiga var att det inte avsattes så mycket medel, att Försvaret skulle
kunna lösa sina uppgifter.
 
Debattören och örlogskaptenen, det finns faktiskt sådana fortfarande trots av-
saknaden av "båtar", skriver i dag om försvarsförhandlingarna i SvD. Hans
omdöme är inte speciellt nådigt:
 
SVERIGES FRAMTID LIGGER JUST NU I HÄNDERNA PÅ ETT FÅTAL
INDIVIDER SOM TYVÄRR INTE VERKAR HA TAGIT TILL SIG, OCH FÖR-
STÅTT VIDDEN AV DET KRAFTIGT FÖRSÄMRADE OMVÄRLDSLÄGET.
 
Detta gällde också den senaste Försvarsberedningen, den förstod inte heller
vidden av det kraftigt försämrade omvärldsläget, för den gick utredningen ut
på att vara Fredrik Reinfeldt behjälplig med att skära ner på särintresset För-
svaret.
 
Fast det är en viss skillnad på Försvarsberedningens arbete och nuvarande
förhandlingar. Man ser helt ombytta roller, beroende på om man ansvarar för
ekonomin eller inte.
 
De som då i Försvarsutredningen lite, mycket lite, insåg vidden av det
kraftigt försämrade omvärldsläget, inser nu mindre än tidigare, och
tvärtom.
 
När Alliansen satt vid makten, under Försvarberedningen, ville man
"bara" satsa nålpengar, 75 miljoner, medan "Hultqwist" ville satsa 900
miljoner.
 
UTAN ANSVAR MYCKET PENGAR, MED ANSVAR LITE PENGAR. NU
ÄR DET OMBYTTA ROLLER, MEN FORTFARANDE GÄLLER DETSAMMA,
MEN OMVÄNT.
 
ALLIANSEN, UTAN ANSVAR, VILL SATSA MYCKET, MEDAN REGERIN-
GEN, MED ANSVAR ?, VILL SATSA MINDRE.
 
Både under Försvarsberedningen och nu är själva kärnfrågan borta, helt bor-
ta.
 
VILKET FÖRSVAR BEHÖVER SVERIGE MED HÄNSYN TILL DET KRAF-
TIGT FÖRSÄMRADE OMVÄRLDSLÄGET. DET HELA REDUCERAS TILL
ETT DRIBBLANDE OM PENGAR, UTAN ANSVAR ?, LITE PENGAR, MEN
ANSVAR ?, MINDRE PENGAR.
 
Försvarsberedningen trängde inte på djupet med denna fråga, det mesta ty-
der på att man inte heller ville tränga på djupet. Allt gällde att skapa ett gar-
nityr, som kostade så lite som mycket under de muntra tillropen:
 
TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDBARHET OCH FLEXIBILITET.
 
Försvarsberedningens misslyckande lever vi kvar med, visst hopp har satts
till att nu aktuella förhandlingar mer skulle tränga på djupet, när det gäller
själva kärnfrågan.
 
VILKET FÖRSVAR BEHÖVER SVERIGE, I DAG OCH FÖR FRAMTIDEN,
MED HÄNSYN TILL DET KRAFTIGT FÖRSÄMRADE OMVÄRLDSLÄGET.
 
Nu tycks det hela resultera i att vi blir besvikna, en gång till, och att allt till-
låts kretsa kring hur lite Försvaret får kosta, oavsett uppgifter Försvaret står
inför.
 
Men spelplanen ser som sagt lite annorlunda ut.
 
En Allians vid makt ville spara mer, men i opposition mindre, en "röd-
grön röra" ville i opposition satsa mer, men i regeringsställning mindre.
 
Det säger en hel del om det ansvar olika aktörer anser vara förknippat med
sina uppdrag.
 
ELLER RÄTTARE SAGT,DET SÄGER ALLT.
 
AE

FÖRSVARSKRISEN BESTÅR

Ett "försvar" i djupaste kris
 
Vi minns förutvarande försvarsministern Mikael Odenberg, som avgick för att han
inte ville administrera något som inte fanns.
 
FÖR FÖRSVARSFÖRMÅGAN FANNS INTE DÅ, OCH DEN FINNS INTE NU.
 
Mikael Odenberg skriver i dag under brännpunkt i Svd ett inslag om just detta,
avsaknaden av   försvarsförmåga.
 
Han menar här att vi, skattebetalarna, inte får valuta för pengarna, när det gäller
försvaret, och att försvaret inte kan lösa sin uppgift.
 
Han pekar också på vissa problemområden, som de flesta andra vill blunda för,
som att en återmilitarisering av Gotland inte låter sig göras i en handvändning,
då all militär infrastruktur är borta.
 
Han pekar också på den omständigheten att man beställt ytterligare 10 JAS
plan utan att säkerställa finansieringen, trots att man inte ens säkerställt finans-
ieringen av de plan som beställts tidigare.
 
Att mot denna bakgrund sitta och förhandla om ett fåtal miljarder "hit och
dit" framstår ju inte som annat än rent befängt.
 
Mikael Odenberg menar att det föreligger ett politiskt systemfel, när det gäller
genomförandet av försvarsförhandlingarna, och det är lätt att hålla med.
 
Samtalen handlar då om att bolla ett antal miljarder "hit och dit" utan att sätta
dessa pengar i relation till försvarets uppgifter och den militära förmågan.
 
Sekvensen av denna kritik är skrämmande i sin enkelhet. De flesta är överens
om att Försvaret fram till i dag inte kunnat lösa sin uppgift. De flesta är också
överens om att Försvaret inte kommer att kunna lösa ålagda uppgifter med de
anslagsökningar, som nu framstår som mest troliga.
 
MAN GER ALLTSÅ TILL ETT FÖRSVAR, SOM ÍNTE KAN LÖSA SINA UPPGIF-
TER, ÖKADE ANSLAG, SOM MEDFÖR ATT FÖRSVARET INTE HELLER FRAM-
ÖVER KOMMER ATT KUNNA LÖSA ÅLAGDA UPPGIFTER.
 
Verkar det vettigt ?
 
Försvarspolitikerna, dock inte Folkpartiets, tycker det är vettigt.
 
Som "glad amatör" och djupt okunnig om många aspekter kan man ju annars för-
ledas att tro något helt annat.
 
ANTINGEN SKA MAN VÄL AVSÄTTA SÅ MYCKET MEDEL, ATT ÅLAGDA
UPPGIFTER KAN LÖSAS, ELLER OCKSÅ AVSÄTTER MAN INGA MEDEL
ALLS, ELLER ??
 
AE
 

SVERIGE UTAN OPPOSITION

Är man frälst så är man frälst
 
När Regeringen nu lagt sin vårbudget ser man det yttersta beviset för hur man
ska bedöma "decemberöverenskommelse".
 
Överenskommelsen bör utifrån vårbudgeten, bland annat, bedömas som
att opposition totalt tappat kontroll, förnuft och förutsättning att bedöma
omgivningsfaktorer.
 
Oppositionen far nu ut i hård kritik mot Regeringen för att den gjort, vad man
kallar en vänstersväng.
 
DET ÄR INTE REGERINGEN, SOM GJORT EN VÄNSTERSVÄNG, DET ÄR
OPPOSITIONEN SOM GJORT EN VÄNSTERSVÄNG GENOM ATT TRÄFFA
"DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN".
 
Nu hamnar man i den bisarra situationen att man först framför hård kritik mot vis-
sa inslag, för att sedan sätta sig ner och godkänna dessa inslag.
 
Samtidigt kanske man inte ska bli förvånad, detta är ungefär lika bisarrt som när
man inte röstar på sina egna förslag för att sverigedemokraterna kan ha samma
uppfattning i en viss fråga.
 
Men är man frälst så är man frälst och har man skygglappar, så har man
skygglappar.
 
INTE ENS NU, MED VÅRBUDGETEN PÅ BORDET, FÖRMÅR ARKITEKTER-
NA BAKOM "DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN2 INSE ATT DET GÅTT
SNETT.
 
Att beskriva det som att "det gått snett" är egentligen en ganska så snäll beskriv-
ning. Man skulle kunna använda betydligt elakare uttryck på en opposition, som
fullt frivilligt, upphör att vara opposition och låter en minoritetsregering ta ut de
svängar minoritetsregeringen finner önskvärt.
 
Hur skulle man ha gjort i stället, vårbudgetens innehåll visar tydligt hur man bor-
de ha gjort. Vissa inslag vill oppositionen alldeles uppenbart inte ha. Genom "de-
cemberöverenskommelsen" har man avsagt sig alla möjligheter att påverka det-
ta.
 
Utan "decemberöverenskommelsen" hade minoritetsregeringen i stället
varit bakbunden, av oppositionen.
 
MAN HADE VARIT TVUNGEN ATT I ENSKILDA SAKFRÅGOR FÖRHANDLA
MED OPPOSITIONEN FÖR ATT KUNNA LÄGGA FRAM EN BUDGET SOM
HADE FÖRUTSÄTTNINGAR ATT ANTAS.
 
DET ÄR OCKSÅ SÅ DET FUNGERAR I VÄLUTVECKLADE DEMOKRATIER,
DOCK INTE I SVERIGE.
 
 
AE
 
 

SVINPÄLSEN STYR FORTFARANDE SCA

Det stinker fortfarande om SCA
 
Så var då bolagsstämman i SCA ett minne blott, men inte vilket minne som helst.
 
De flesta av oss kommer att minnas SCA som en veritabel svinstia, som fort-
farande är en veritabel svinstia, för något annat kan ju inte SCA vara fal-
let med "svinpälsen" Anders Nyrén fortsatt i styrelsen.
 
Tidigare händelser i SCA och bolagsstämman blottlägger missförhållanden inom
Näringslivet och dess ägare, som man inte trodde var möjligt.
 
Det blottläggs också en korruptionskultur, en enfald och en ansvarslöshet, som
man inte heller trodde var möjligt inom denna krets och på denna nivå.
 
Nuvarande VD menar nu att hans viktigaste uppgift är att återställa förtroendet
för SCA.
 
Den uppgiften kan han lägga åt sidan.
 
FÖRTROENDET FÖR SCA KOMMER ALDRIG ATT KUNNA ÅTERSKAPAS
SÅ LÄNGE "SVINPÄLSEN"  ANDERS NYRÉN SITTER I STYRELSEN.
 
Fondbolagens ledningar har också visat sig vara riktiga "griskultingar". Till intet
förpliktigande kritik har man, försiktigt, vågat framföra. men längre har man inte
vågat gå.
 
ATT FONDBOLAGEN RÖSTAT FÖR STYRELSENS ANSVARSFRIHET VITT-
NAR OM EN ANSVARSLÖSHET SOM ÄR FULLSTÄNDIGT OBEGRIPLIG.
 
Beteendet vittnar också om att fondbolagens ledningar inte förstått fondernas
roll i det ekonomiska systemet.
 
FONDERNAS ROLL ÄR INTE ATT SITTA I KNÄT PÅ "SVINPÄLSAR" AV
TYPEN ANDERS NYREN, SVERKER MARTIN LÖF OCH ANDRA SVINPÅÄ-
SAR, FONDBOLGENS UPPGIFT ÄR ATT TILLVARATA FONDDELÄGAR-
NAS INTRESSE.
 
Och det görs bäst utan Anders Nyrén i SCA styrelse och genom att man inte
ger ansvarsfrihet, så att signalvärdet förebygger liknande excesser.
 
Riksenheten mot korruption genomför dessutom en förundersökning riktad
mot vissa styrelsemedlemmar, och som just nu bedöms kunna rubriceras
som muta och trolöshet.
 
ATT I DET LÄGER DELVIS BAKBINDA FÖRUNDERSÖKNINGEN VITTNAR
OM EN INSTÄLLNING OCH OM EN ATTITYD MAN INTE TRODDE VAR MÖJ-
LIG I SVERIGE ÅR 2015.
 
Det riktiga rötägget i denna soppa tycks ha varit och tycks vara "rötägget"
Sverker Martin Löf. Det är synd att man inte hade tillfälle att åse honom på
Bromma, fullt iklädd all jaktutstyrsel, i avvaktan på "affärsflyget" för att resa
till sin "korruptionskompis" i Österrike och jaga.
 
"Rötäggets" utstyrsel på Bromma lär ha framkallat många skratt.
 
In i det sista visade också "rötägget", inte bara att han är ett "rötägg", utan att
han också är en komplett tondöv "idiot".
 
På bolagstämman försöker "rötägget" göra sig till huvudperson genom att hål-
la ett så långt tal som möjligt. Alla med "vettet i behåll" skulle i stället ha gjort
sig så små som möjligt.
 
Men det var inte bara talets längd, som visade att "rötägget" tycks vara en komp-
lett idiot. Mycket av kritiken har ju riktats mot olika inslag i samband med olika
bisarra jakter. Att då avsluta sitt tal på sätt som skett, visar att "rötägget" är mer
enfaldig än man någonsin kunnat tro.
 
JAG AVSLUTAT MITT TAL  MED ATT JAG ÄVEN VILL SLÅ ETT SLAG FÖR
JAKT.
 
Efter denna avslutning finns det anledning atts tälla en viktig fråga.
 
HUR I HIMMELSENS NAMN KAN EN SÅDAN "IDIOT" KUNNAT SPELA EN
SÅ STOR ROLL I SVENSKT NÄRINGSLIV UNDER SÅ LÅNG TID UTAN ATT
BLI AVSLÖJAD.
 
AE
 

VEM TROR PÅ STEFAN LÖFVEN ??

Lägst arbetslöshet i EU 2020 framstår nu som ett skämt
 
I vissa avseenden framstår Regeringen som rena gycklare.
 
Stefan Löfvens "urbota korkade" löfte om EU lägsta arbetslöshet framstår efter
vårbudgeten precis som vad det är, "urbota korkat".
 
Vårbudgeten innehåller vissa nyckeltal, ett sådant nyckeltal är arbetslöshetens
utveckling fram till och med 2019.
 
FÖR 2020 AVSTÅR MAN ATT ANGE ETT NYCKELTAL, MAN FÅR VÄL ANTA
DETTA HÄNGER IHOP MED ATT LÖFTET ÄR "URBOTA KORKAT".
 
Enligt dessa nyckeltal bedömer regeringen att arbetslösheten ligger kvar på en
hög nivå år 2019 och anger 6,4 %.
 
Österrike har för närvarande EU lägsta arbetslöshet, och den uppgår till
5 %.
 
Likvärdiga länder inom EU kommer att få en någorlunda likvärdig utveckling av
arbetsmarknaden de närmaste åren. Det är därför högst sannolikt att om Sverige
till 2020 sänker sin arbetslöshet, så kommer samma sak att ske i Österrike.
 
För att Stefan Löfvens "urbota korkade" löfte ska kunna infrias så måste
alltså regeringen från 2019 till 2020 sänka arbetslösheten från 6,4 % till un-
der 5 %.
 
VEM TROR PÅ DET, KNAPPAST STEFAN LÖFVEN SJÄLV OCH DEFINITIVT
INTE MAGDALENA ANDERSSON.
 
Genom vårbudgetens nyckeltal erkänner alltså regeringen redan nu, visserligen
indirekt, men ändå, att löftet om EU lägsta arbetslöshet år 2020 inte kommer att
frias.
 
Vem är överraskad, knappast någon. Däremot kan det finnas anledning att någon
ställer ut så "urbota korkade" löften.
 
AE

TYSKLAND SOM FÖREBILD

Rätt där behöver inte vara rätt här
 
Ungdomsarbetslösheten i Sverige, liksom i många andra länder, är ett gissel.
 
Under en längre tid har många röster höjts för att man i Sverige ska lösa ung-'
domsarbetslösheten genom att ta efter hur man gör i Tyskland, lärlingssystem.
 
Det är tänkbart att införandet av ett lärlingssystem, likt det i Tyskland,
skulle kunna medverka till att sänka ungdomsarbetslösheten.
 
MEN DET ÄR INTE ALLS SÄKERT ATT SÅ BLIR FALLET, DÅ FÖRUTSÄTT-
NINGARNA SKILJER SIG ÅT I LÄNDERNA.
 
Tyskland har en total arbetslöshet understigande 5 %, Sveriges överstiger 8 %,
Tyskland har en ungdomsarbetslöshet på ungefär 7 %, Sveriges överstiger 20
%, de senare uppgifterna enligt Eurostat.
 
Tyskland har vidare en tillväxt per capita överstigande Sveriges.
 
I vilken utsträckning lärlingssystemet åstadkommit den väsentligt lägre ungdoms-
arbetslösheten i Tyskland lär det inte gå att uttala sig om, men den totala arbets-
lösheten talar för att även ungdomsarbetslösheten i Tyskland bör vara lägre i
Tyskland, även utan lärlingssystem.
 
Det är inte lärlingssystemet i sig, som åstadkommer och skapar "jobb", lärlings-
systemet förbereder ungdomar så att de bättre kan slussas in på arbetsmark-
naden. Möjligen kan lärlingssystemet få till följd att ungdomar få jobb på äldres
bekostnad, d vs det sker en undanträngning till ungdomarnas fördel.
 
Vi ska självfallet snegla på andra länder, för att hitta lösningar på både den totala
arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten.
 
Men vi bör vara försiktiga, mycket försiktiga, med att dra alltför långtgående
slutsatser om att ett lärlingsarbete, likt det i Tyskland, skulle lösa vår stora
ungdomsarbetslöshet.
 
MYCKET AV VÅRA PROBLEM HAR VI SKAPAT SJÄLVA, HELT PÅ EGEN
HAND, OCH LÖSNINGARNA MÅSTE OCKSÅ UTFORMAS UTIFRÅN DETTA.
 
Det kan aldrig heller sägas för många gånger.
 
Genom att göra arbetslösa mer "anställningsbara" skapar man inga "jobb"
man kan bara effektivisera matchningen till de jobb som finns.
 
DET ÄR BARA GENOM ETT POSITIVT FÖRETAGSKLIMAT SOM MEDFÖR
EN ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER MAN KAN
"SKAPA NYA JOBB".
 
Lärlingssystemet i Tyskland i all ära, men det är nog så att det i större utsträckning
är den tyska industritraditionen, som medfört att landet har lägre arbetslöshet, både
totalt och bland ungdomar.
 
Samtidigt är lärlingssystemet värt att pröva, för även om det inte ger de positiva ef-
fekter vi förväntar oss, så lär det inte skapa några negativa effekter, förutom kanske
en viss undanträngning av annan arbetskraft.
 
AE
 
 

ENVECKASFÖRSVAR BLIR NU "DAGFÖRSVAR"

Vårt dagliga försvar
 
Förhandlingarna om anslagstilldelningen tycks nu gå in i sitt slutskede.
 
Det som är känt är att den "kvarvarande" alliansen lagt ett gemensamt bud på
drygt 13 miljarder och den likaledes "kvarvarande" regeringen höjt sitt bud till
drygt 7 miljarder.
 
Är då detta rimliga avvägningar, det beror på om man vill ha ett försvar eller
inte, värt namnet.
 
Vill man inte ha ett försvar, värt namnet, spelar det ingen större roll var
man hamnar inom detta "spänningsfält".
 
VILL MAN DÄREMOT HA ETT FÖRSVAR, VÄRT NAMNET, ÄR ALLIANSENS
BUD INTE HELLER TILLRÄCKLIGT.
 
ÖB hävdar att Försvaret behöver , under den aktuella perioden, 20 miljarder för
att hålla den så kallade "bottenplattan" vid liv. Denna så kallade "bottenplatta"
motsvaras av vad som skämtsamt kallades "enveckasförsvaret".
 
Detta "enveckasförsvar" var ganska så rudimentärt, man kunde försvara landet
i högst en vecka, men bara på en enda plats, och lite skämtsamt tillagt bara un-
der förutsättning att "ryssen" inte sköt för mycket.
 
Detta "enveckasförsvar" var också behäftat med betydande svagheter.
 
Inget luftvärn att tala om, endast en artilleripjäs, ingen förmåga att förfly-
ta sig över vattendrag (åar), ålderdomliga tyngre fordon, många med kör-
förbud, dålig beväpning till vissa vapensystem (JAS mm) samt stora bris-
ter i vissa ledningsfunktioner.
 
DET ÄR ALLTSÅ DETTA ENVECKASFÖRSVAR, SOM BARA KAN SKE PÅ
EN BEGRÄNSAD PLATS, MED OVANSTÅENDE BRISTER, VI I BÄSTA FALL
FÅR OM ÖB "KRAV" TILLGODOSES.
 
Det är inte känt att någon ifrågasatt ÖB beräkningar för att man ska få den "botten-
platta" politiker beställt.
 
Detta innebär i sin tur att med nu aktuell höjning tilldelas försvaret inte de medel,
som erfordras för att lösa de uppgifter man ålagts.
 
Med ett anständigt beteende som förutsättning leder detta i sin tur att poli-
tikerna justerar Försvarets uppgifter.
 
DET KAN SKE PÅ TVÅ SÄTT, ANTINGEN ÅLÄGGS FÖRSVARET ATT FÖR-
SVARA EN PLATS I LANDET MINDRE ÄN EN VECKA, ELLER SÅ ÅLÄGGS
FÖRSVARET ATT FÖRSVARA MINDRE ÄN EN BREGRÄNSAD PLATS I EN
VECKA.
 
ÖB beräkningar har inte fullt ut tagit hänsyn till vad anskaffning av ytterligare
JAS gripen och 2 ubåtar man föra med sig. Känt är nog ändå att bristen blir stör-
re än angivna 20 miljarder.
 
FÖRSVARA HÖGST EN PLATS I LANDET UNDER NÅGRA FÅ DAGAR,
MINDRE ÄN EN VECKA, HUR LÅTER DET ?
 
ANSVARIGA POLITIKER TYCKER ATT DET LÅTER BRA.
 
AE

HOPPAS ATT STEFAN LÖFVEN BRYTER ETT LÖFTE TILL

Stefan Lövfens drömhus
 
Vi har vant oss vid arr vår samarbetsminister, statsminister Stefan Löfven, med
samarbete avser att ställa ut löften och sedan bryta dem på löpande band.
 
Redan nu kan vi räkna med att ytterligare löften kommer att brytas.
 
LÖFTET ATT NÅ EU LÄGSTA ARBETSLÖSHET ÅR 2020 KOMMER ATT
BRYTAS, LÖFTEN ÄR SÅ GENUINT ENFALTDIGT UTFORMAT ATT NÅGOT
ANNAT ÄN LÖFTESBROTT INTE KAN BLI AKTUELLT.
 
Såvitt man inte klär upp bruden med oceaner av bidragsjobb, som är tänkt att
år 2020 visa en förvrängd bild av verkligheten.
 
När löftet ställdes ut hade Sverige en arbetslöshet på ungefär 8 %, Österrike
hade EU lägsta med 5 %.
 
Samtidigt noterar man att den så kallade jämviktsarbetslösheten i Sverige
uppgår till 6,8 %. Kommer vår arbetslöshet under denna nivå uppstår problem
och ekonomin blir "ansträngd" och "överhettad".
 
Troligen vill inte Stefan Löfven att vår ekonomin ska bli "ansträngd" och
överhettad, men det hindrar inte att han ställer ut oöverlagda och mindre
genomtänkta löften, som om de infrias, medför att ekonomin blir "över-
hettad" och ansträngd".
 
HÄR FÖRELIGGER EMD ANDRA ORD BESVÄRANDE MÅLKONFLIKTER,
VILKET STEFAN LÖFVEN I EGENSKAP AV STATSMINISTER BORDE HA
BEAKTAT.
 
Hur utvecklas då den så kallade jämviktsarbetslösheten, går den ner så att
Stefan Lövfens löfte inte framstår som enbart okunnigt.
 
Enligt KI beräkningar kommer den så kallade jämviktsarbetslösheten
inte att gå ner, mer talar för att den i stället kommer att gå upp.
 
ALLT ANNAT LIKA MEDFÖR DETTA, OM STEFAN LÖFVENS LÖFTE
INFRIAS, ATT VÅR EKONOMI INTE BLIR "ANSTRÄNGD" OCH "ÖVER-'
HETTAD", DEN BLIR I STÄLLET "MYCKET ANSTRÄNGD" OCH MYCKET
"ÖVERHETTAD".
 
Vad krävs för att vår arbetslöshet ska komma under Österrikes, en förutsättning
för att Stefan Löfvens löfte ska infrias ?
 
Det krävs att det skapas 500 000 nya jobb, man behöver inte vara ett geni
för att omedelbart inse att detta inte är en "utmaning", ett kärt ord numera,
det är mer än en utmaning, det är en omöjlighet, om man inte ska skapa
dessa "nya jobb" med den sedvanliga socialdemokratiska politiken.
 
HÖJ SKATTERNA OCH "SKAPA" JOBB MED BIDRAG.
 
Men 500 000 nya jobb är inte hela sanningen. Hur gärna vi vill få Sverige att
framstå bäst i alla grenar, så är Sverige inte bäst i alla grenar, bara jämförel-
sen med Österrike visar att vi lever i en falsk drömvärld.
 
Sverige är inte oberoende av sin omvärld, Sverige lever inte i en kuvös och ut-
vecklar inte sin arbetslöshet helt oberoende av hur det går i andra länder.
 
När det går bra i Sverige bör det därför också gå bra i andra jämförbara
länder.
 
DET INNEBÄR ATT OM SVERIGE KAN SÄNKA SIN ARBETSLÖSHET FRÅN
8 % TILL UNDER 5 %, FÖR ATT KOMMA UNDER ÖSTERRIKES, SÅ SÄNKER
ÖSTERRIKE TROLIGEN OCKSÅ SIN ARBETSLÖSHET, KANSKE INTE MED
3 %. MEN KANSKE MED 2 %.
 
Då måste ju Sverige ner till en arbetslöshet på under 3 % för att ha en lägre än
Österrike, eller ?
 
Med detta "multipeltänkande" inser man omedelbart att Stefan Löfvens löfte
inte är värt ett "vitten", det framstår bara som ogenomtänkt, naivt, kanske till
och med enfaldigt.
 
Vad innebär då detta för ekonomin, om Stefan Löfvens löfte skulle infrias, Sverige
får en arbetslöshet på ungefär 2 - 2,5 %, maximalt, och jämviktsarbetslösheten
ligger fortfarande högt, 6,8 % eller högre.
 
Då blir inte ekonimin "mycket ansträngd" och "mycket överhettad".
 
DEN BLIR "EXTREMT ANSTRÄNGD" OCH "EXTREMT ÖVERHETTAD".
 
Det är så Stefan Löfven tänkt med sitt löfte, om han tänkt.
 
BORDE STEFAN LÖFVEN HA TÄNKT PÅ DETTA ?
 
DET FRAMSTÅR SOM ETT RIMLIGT KRAV, ELLER ?
 
Det är bara att hoppas att Stefan Löfven inte håller sitt löfte, den här gången
heller.
 
AE
 
 

FOLKPARTIET BESTÄMMER TAKTEN ?

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta
 
Man kan tycka och tänka vad man vill om Folkpartiet, men dunkel i sin syn på
försvarsfrågan är partiet inte.
 
Genom sin sorti från försvarsförhandlingarna kan man därför vända på
det gamla uttrycket "det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta":
 
DET TYDLIGT SAGDA ÄR HÄR DET TYDLIGT TÄNKTA.
 
Detta är mer än vad som kan sägas om kvarvarande partier i förhandlingarna,
 
Är det någon "utomstående" som överhuvudtaget vet vad dessa partier
vill i försvarsfrågan ?
 
KNAPPAST, FÖRUTOM ATT DE INTE VILL GE ÖB VAD SOM KRÄVS FÖR
ATT FÖRSVARET SKA KUNNA LEVA UPP TILL DE POLITISKT LAGDA 
MÅLEN.
 
Vart Folkpartiets sorti bär är det för tidigt att uttala sig om i dag.
 
Vill det sig riktigt väl ryker "decemberöverenskommelsen" all världens
väg och Sverige tar ett steg mot demokrati.
 
När det gäller försvarsförhandlingarna specifikt är det inte omöjligt att Folk-
partiets sorti öppnar upp för en mer gynnsam överenskommelsen än vad som
annars skulle vara fallet.
 
Förhandlingarna ligger i "spänningsfältet" 4,2 miljarder (regeringens bud)
och 10 miljarder (moderaternas bud).
 
CENTERPARTIET OCH KRISTDEMOKRATERNAS BUD KAN MAN BORTSE
IFRÅN, SOM VANLIGT FRESTAS MAN TILLÄGGA.
 
Parterna, regeringen och moderaterna, med centerpartiet och kristdemokraterna
som tysta vittnen, måste nu anstränga sig mer för att nå en överenskommelse
inom detta "spänningsfält".
 
Regeringen å sin sida måste nu anstränga sig lite mer för att "december-
överenskommelsen" inte ska ryka all världens väg, vilket innebär, allt an-
nat lika, att regeringen nu är beredd till större eftergifter än när Folkpartiet
ingick i förhandlingen.
 
Moderaterna å sin sida måste nu tydligare visa att de eftersträvar en an-'
svarsfull försvarsförmåga för att inte lämnat fältet fritt för Folkpartiet att
framstå som det enda parti som vill försvara landet. Detta bör medföra att
man är beredd till mindre eftergifter än när Folkpartiet deltog.
 
EN RIMLIG SLUTSATS ÄR ATT BÅDA PARTERNA NU ÄR MER ANGELÄGNA
ATT TRÄFFA EN ÖVERENSKOMMELSE.
 
EN LIKA RIMLIG SLUTSATS ÄR ATT DENNA ÖVERENSKOMMELSE LANDAR
MITT I "SPÄNNINGSFÄLTET", D VS UNGEFÖR 8 MILJARDER.
 
Man bör också kunna utgå ifrån att regeringen ställer krav på en specificerad fi-
nansiering, självklart "krona för krona", för det man släpper igenom över 4,2 milj.
Man bör också kunna utgå ifrån att moderaterna ställer upp på en sådan speci-
ficering. Man bör också kunna utgå ifrån att det då blir tal om höjda skatter / av-
gifter.
 
Man bör också kunna utgå ifrån att båda parterna kommer att hävda att en över-
enskommnelse vittnar om ansvarstagande och att överenskommelser ligger exakt
på den nivå som erfordras för att trygga Sveriges försvarsförmåga.
 
Även frågan om en NATO utredning kan ligga närmare en lösning utan Folkpartiet.
 
Vägledd av ordspråket "det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta" kan nu par-
terna snickra ihop riktlinjer om en NATO utredning, som alla, från yttersta
vänstern till yttersta högern, anser går dem till mötes.
 
DET VILL SÄGA EN UTREDNING SOM INTE LEDER NÅGONSTANS, ANNAT
ÄN ATT MAN INOM ETT ANTAL ÅR KOMMER ATT TRÄTA OM VAD MAN VAR
ÖVERENS OM.
 
Sett till försvarsförmågan ska vi nog därför vara tacksamma för att Folkpartiet läm-
nade förhandlingarna.
 
En del tyder också på att vi sett till "decemberöverenskommelsen" också ska vara
tacksamma för att Folkpartiet nu "tydligt säger det tydligt tänkta".
 
AE
 
 
 
 

FOLKPARTIET VET HUR EN SLIPSTEN SKA DRAS

Det finns tydligen fortfarande ruter i Folkpartiet
 
Något överraskande lämnade då Folkpartiet de gemensamma förhandlingarna
om landets framtida försvar.
 
Folkpartiet har från början har en rätt linje och drivit denna.
 
Försvaret ska få de anslag ÖB menar att han behöver för att lösa de upp-
gifter som är ålagda försvaret.
 
FÅRINTE ÖB RESPONS PÅ DETTA MENAR FOLKPARTIET ATT DET ÄR
POLITIKERNAS SKYLDIGHET ATT PEKA PÅ I VILKET AVSEENDE ÖB
"RÄKNAT FEL" ELLER PEKA PÅ VAD FÖRSVARET INTE SKA GÖRA,
SOM DE ÄR ÅLAGDA ATT GÖRA.
 
Det är en logisk linje att driva, och det hedrar Folkpartiet att man konsekvent
intagit denna hållning..
 
Ännu mer hedrar det Folkpartiet att man nu lämnar de gemensamma för-
handlingarna i stället för att låtsas hitta en överenskommelse, som alla
är nöjda med men som, som vanligt frestas man säga, inte löser vare sig
det ena eller andra, utom att alla kan gå ut genom dörren och hävda att
"alla har fått som de vill och alla är nöjda".
 
Hur övriga allianspartier ställer sig till denna nya situation återstår att så. Det
återstår också att se hur detta kan tänkas påverka "decemberuppgörelsen",
som bland annat hade som utgångspunkt "att man skulle enas kring Försva-
ret".
 
Att Försvaret behöver mera nslag blev mer än tydligt i dag, då det bekräfta-
des att Försvaret under sin så kallade "underrättelseoperation" inte kunna skilja
på en ubåt och en "arbetsbåt".
 
Trots insats av Marinens hela arsenal lyckades man inte heller lokalise-
ra en ytgående "arbetsbåt" hur ska det då gå om man är ute efter en rik-
tig ubåt.
 
SÅ NOG BEHÖVER FÖRSVARET ÖKADE ANSLAG.
 
´Folkpartiets något överraskande steg hedar partiet och gör det förtjänst av
dagens ros.
 
         
AE
 
 

NU ÅTERSTÅR ATT SE OM STEFAN LÖFVEN KAN HÅLLA ETT LÖFTE

Hur många löften kan en statsminister bryta
 
Det är inte utan att man tycker man har anledning att ställa den frågan.
 
Det lovas lite väl rundhänt och bryts lite väl rundhänt.
 
Nu utfärdas nya löften, denna gång kopplade till ränteavdragen.
 
RIKSBANKSCHEFEN VILL STRAMA ÅT RÄNTEAVDDRAGEN MEDAN
STEFAN LÖFVEN SÄTTER SIG PÅ TVÄREN OCH "LOVAR" ATT AV-
DRAGEN SKA FÅ VARA KVAR.
 
Statsministerns motivering till sitt ställningstagande känns igen och det känns
igen på ett oroande sätt. Det anges ett viktigt motiv till att ränteavdragen ska
få vara kvar.
 
Det  motivet är att man inte ska vidta åtgärder, som kan tänkas dra
ner konsumtionen.
 
MAN FÅR VÄL DÅ ANTA ATT STEFAN LÖFVEN HAR LÖFTET OM ATT
BEHÅLLA ROT, ETT LÖFTE SOM GAVS FÖRE VALET, I ÅTANKE, DET
LÖFTESBROTTET MEDFÖR JU INGEN MINSKAD KONSUMTION, EL-
LER ??
 
Det känns som att saker går i repris.
 
Stefan Löfven "
 
AE

KOMMUNAL RÄTTSRÖTA

Sverige sämst i klassen - igen
 
SvD skriver i dag i en ledare om den stora rättsrötan i Sverige under rubriken
"Kommunal trotsålder".
 
Ledaren tar upp det som redan är känt sedan länge av många.
 
Många kommunala ledningar och många kommunala chefer struntar
fullständigt i gällande lagstiftning.
 
MAN VÄLJER ATT STRUNTA I LAGSTIFTNINGEN DÄRFÖR ATT DET
SAKNAS SANKTIONER OCH DÄRFÖR ATT TJÄNSTEMANNAANSVARET
TOGS BORT FÖR MÅNGA ÅR SEDAN.
 
I ledaren görs en jämförelse med övriga nordiska länder, och det framgår att
alla nordiska länder, utom Sverige förstås, har en lagstiftning som syftar till
att säkerställa rättssäkerheten för medborgarna.
 
SOM ENDA LAND I NORDEN HAR SVERIGE EN LAGSTIFTNING SOM SYF-
TAR TILL ATT TRYGGA SÄKERHETEN FÖR DE KOMMUNLEDNINGAR OCH
CHEFSTJÄNSTEMÄN, SOM ÖPPET TROTSAR GÄLLANDE LAGSTIFTNING.
 
Detta är inget som sker i lönndom bakom ryggen på väljarna, utan man går
ibland så långt att man stoltserar med lagtrotset, det finns ju inga sanktioner.
 
SANKTIONER ÄR BARA TILL FÖR MEDBORGARNA FÖR ATT HÅLLA
DESSA PÅ PLATS.
 
I ledaren kan man läsa om ett exempel, som visar hur djupgående föraktet är
för gällande lagstiftning.
 
I en kommun, Lessebo kommun, hade Länsstyrelsen fällt ett utslag, som ogil-
tigförklarade ett kommunalt beslut. Detta viftades bort av kommunstyrelsens
ordförande med:
 
" LÄNSRÄTTEN HAR JU INGA SANKTIONER ATT KOMMA MED . VISST
ÄR DET EN SVÅR FRÅGA OM VI ÄVENTYRAR RÄTTSSÄKERHETEN. MEN
EN MAJORITET AV FULLMÄKTIGE HAR JU SAGT SITT. FÖR MIG ÄR DET
DEN HÖGSTA DEMOKRATI SOM FINNS".
 
På vissa håll inom kommunerna är alltså den högsta demokratin, att man
bryter mot gällande lagstiftning.
 
Här har vi den avgörande orsaken till att många medborgare ofta kommer "i
kläm" vid sina kontakter med kommunen, då de vill utnyttja sina lagstadgade
rättigheter.
 
MÅNGA KOMMUNER STRUNTAR HELT ENKELT I ATT FÖLJA GÄLLANDE
LAGSTIFTNING, JUST DÄRFÖR ATT DET INTE FINNS NÅGRA SANKTIO-
NER.
 
Man får nog anses ha ett något säreget förhållande till demokratibegreppet, om
man tycker att gällande ordning är anständigt och civiliserat.
 
I övriga nordiska länder har man alltså utvecklat demokratin i mer civili-
serad och anständig riktning.
 
VARFÖR HAR VI AVSTÅTT FRÅN DETTA I SVERIGE ?
 
 
AE

FÖRSVARET DRAR NER BYXORNA

Tur att Försvaret inte lyckades sänka "ubåten"
 
I de flesta fall kan man räkna med att "sanningens minut" närmar sig.
 
Vi minns höstens uppmärksammade "underrättelseinsats" där alla inblandade
hävdade att bevisningen för att det rörde sig om en ubåt var mer än bevisat
 
DEN BEVISADE UBÅTEN UPPGES NU VARA EN BEVISAD ARBETSBÅT.
 
Att detta presenteras som en "marginalnyhet" är inte överraskande, det mest över-
raskande är att man överhuvudtaget presenterar uppgiften. Att man försöker tona
ner vikten av "nyheten" är inte heller förvånande.
 
För "nyheten" är faktiskt ingen nyhet.
 
REDAN UNDER PÅGÅENDE "UNDERRÄTTELSEINSATS" VAR DET KÄNT ATT
DEN VIKTIGASTE OBSERVATIONEN INTE VAR EN UBÅT, UTAN JUST EN AR-
BETSBÅT.
 
Försvaret valde dock att blunda för att ubåten var en "arbetsbåt, insatsen skulle ju
kunna bli lite generande, om det kom fram att man jagade en känd arbetsbåt.
 
REDAN UNDER INSATSEN VAR DET ALLTSÅ KÄNT ATT DET INTE FANNS
NÅGON OBSERVATION SOM TYDDE PÅ EN UBÅT, UTAN DEN VIKTIGASTE
OBSERVATIONEN VAR EN ARBETSBÅT.
 
Hur kunde det då gå så illa.
 
Man får väl anta att Försvaret i "stridens hetta" inledningsvis själva trodde på att
det fanns en ubåt i området.
 
Det var ju en pensionerad överstelöjtnant som gjort observationen och en sådan
måste ju antas veta hur en ubåt ser.
 
Under hela insatsen var den pensionerade överstelöjtnantens uppgift det man
hängde upp insatsen på. Övriga observationer var av mindre värde och de hade
bara ett värde, om de kopplades till "ubåten", förlåt arbetsbåten.
 
Rensat för alla floskler och bortförklaringar är alltså "sanningens minut" föl-
jande.
 
NÅR DET NU VISAR SIG ATTD EN ENDA VIKTIGA OBSERVATIONEN VAR EN
ARBETSBÅT FALLER OCKSÅ ALLA ANDRA OBSERVATIONER BORT SOM
HELT OVIDKOMMANDE.
 
Slutsatsen borde ju bli förödande.
 
DET FANNS ÖVERHUVUDTAGET INGEN SOM TYDDE PÅ ATT DET FANNS
UBÅT ELLER UBÅTAR I OMRÅDET.
 
"SANNINGENS MINUT" BLIR JU INTE MINDRE FÖRÖDANDE DÅ DET FÅR
ANSES STÅ KLART ATT DET REDAN UNDER INSATSEN VAR KÄNT ATT
DEN VIKTIGASTE OBSERVATIONEN VAR EN "ARBETSBÅT" NÅGOT SOM
FAKTISKT MEDIA RAPPORTERADE OM, MEN SOM VIFTADES BORT.
 
Det är lätt att förstå att Försvaret vill "smyga ut" denna "nyhet", frågan är varför man
överhuvudtaget tar upp "nyheten".
 
Den enda vettiga förklaringen till att Försvaret nu drar ner byxorna är att "ny-
heten" skulle komma från annat håll och att det är bättre att förekomma än
att förekommas.
 
Insatsen visade, trodde vi då, att Försvaret inte kunde upptäcka en "säker" ubåt.
 
Nu vet vi lite mer.
 
NU VET VI ATT FÖRSVARET INTE HELLER KAN UPPTÄCKA EN "SÄKER"
ARBETSBÅT.
 
Ryssarna hade hjärtligt roligt åt oss under jakten på den "säkra" ubåtenm hur
roligt ryssarna har nu är lätt att föreställa sig.
 
Insatschefen Anders Grenstad vill inte kommentera "nyheten" utöver vad som
framgår av pressmeddelande.
 
DET ÄR LÄTT ATT FÖRSTÅ.
 
Ubåtsjakten följde med Titanic i djupet
AE
 
 
 

ÄR LANDSHÖVDINGAR IMMUNA MOT SVENSK LAG ?

När försvann anständigheten i Sverige ?
 
Den är bara att konstatera, det saknas mycket av den anständighet som skulle kunna
göra Sverige till ett anständigt land.
 
När försvann den anständigheten, eller har den aldrig funnits ?
 
Försvann den malmexporten till Nazi Tyskland, försvann den med transitering
av tyska trupper genom Sverige, försvann den med baltutlämningen, försvann
den med utlämningen av iranska lönnmördare till Iran eller har den aldrig fun-
nits.
 
I VART FALL TYCKS DEN VARA HELT BORTA NÄR MAN ÅSER HUR LANDS-
HÖVDINGEN  I NORRBOTTENS LÄN SKÖTT SITT ÄMBETE, ELLER RÄTTARE
SAGT TYCKS HA MISSKÖTT SITT ÄMBETE.
 
Landshövdingen har inte velat att Northland Resources miljöbrott ska bli kända.
Han har inte heller, i strid mot gällande svensk lag, anmält miljöbrott när de väl
blivit kända.
 
För att inte bolagets miljöbrott inte ska bli kända utanför en snäv krets organiserade
landshövdingen Länsstyrelsen på ett mindre vanligt sätt. Han fråntog de som inom
organisationen var ansvariga för miljötillsynen och överlät miljötillsynen till personer
som var involverade i gruvverksamhet, och som var intresserade av att miljöbrotten
skulle döljas.
 
Miljöåklagare och miljöjurister ser detta som "brister i processen" och menar
att landshövdingens agerande kan ha varit sådan PASSIVITET som medför att
bolaget kan undgå åtal.
 
Detta sätt, att beskriva landshövdingens agerande är, milt uttryckt en förmildrande,
mycket förmildrande, omskrivning.
 
Landshövdingens agerande utgjorde inte en passivitet som kan medföra att
åtal inte kan väckas.
 
LANDSHÖVDINGENS AGERANDE VAR I HÖGSTA GRAD AKTIVT, OCH AKTIVI-
TETEN SYFTADE TILL ATT DÖLJA ATT MILJÖBROTT SKULLE KUNNA DÖLJAS
OCH ATT ÅTAL DÅ INTE SKULLE KUNNA BLI AKTUELLT.
 
Rätt ska vara rätt, även när det gäller en landshövding, och då är passivitet en sak
och aktivitet en helt annan sak.
 
ATT OMORGANISERA LÄNSSTYRELSEN I SYFTE ATT DÖLJA ETT MILJÖBROTT
ÄR I HÖGSTA GRAD EN AKTIV HANDLING.
 
AE
 

VAD HAR TOLKARNA GJORT FÖR ONT ?

Ett svårförklarat svek.
 
Tolkarna i Afghanistan utgör ett trist exempel på godtyckligheten i svensk invand-
ringspolitik.
 
Johanne Hildebrandt har under lång tid  engagerat sig i denna "historia" och gör
i dag ett inlägg om tolkarna i SvD.
 
Hon är mycket kritiskt vill hur tolkarnas asylansökningar hanterats, en del har fått asyl,
andra inte. Godtycklighet tycks råda och de som fått avslag vet inte varför.
 
För att godtyckligheten inte ska framstå alltför tydligt för "utomstående" har
man hemligstämplat motiveringarna till varför man är godtycklig till frågan
om att ge tolkarna asyl eller inte.
 
JOHANNE HILDEBRANDT BESKRIVER SVERIGE AGERANDE SOM SKAMLIGT,
OCH DET ÄR LÄTT ATT HÅLLA MED HENNE PÅ DEN PUNKTEN.
 
SVERIGE UPPTRÄDER SKAMLIGT, DEN HÄR GÅNGEN OCKSÅ, FÖR VILKEN
GÅNG I ORDNINGEN?
 
Johanne Hildebrandt tar upp godtyckligheten i myndigheternas agerande, men vidden
av godtyckligheten framgår inte fullt ut, den gäller inte bara inom "tolkkretsen", den
gäller också i relation till övrig invandring.
 
Vi vet hur asylströmmen ser u i dag, eller rättare sagt vi vet inte hur den ser ut. 100 000
anländer per år, enligt dessa kan högst 5 %, enligt Migrationsverkets egna siffror, visa
upp dokumentations, som gör att man med rimlig sannolikhet kan bedöma deras hem-
länder.
 
Oavsett detta, att man inte har en aning om vilka som anländer till Sverige, går Migra-'
tionsverkets uppgifter numera ut på att så fort som möjligt ge alla en identifikation,
så att de så fort som möjligt kan ges uppehållstillstånd, och så fort som möjligt anta
alla de "jobb" som erbjuds.
 
Men av någon underlig, hemligstämplad, anledning omfattas inte tolkarna från
Afghanistan av denna "humana" invandringspolitik.
 
DE SKA TILL VARJE PRIS HINDRAS ATT KOMMA TILL SVERIGE, TROTS ATT
MAN VET VILKA DE ÄR, OCH TROTS ATT DE "TJÄNAT SVERIGE VÄL" SOM
DET BRUKAT HETA I ANDRA FALL.
 
Någonstans i denna "soppa" finns det något som inte stämmer, landets allmänna syn
på en generös invandringspolitik borde väl även gälla alla afghaner, inte bara de som
inte varit tolkar, eller ?
 
Övriga afghaner omfamnas ju av alla myndigheter, varför inte tolkarna ?
 
Johanne Hildebrandt leker med tanken att någon i begynnelsen gjort något fel man
nu vill dölja, och som då från dessa konsekvenser.
 
Vem skulle bli förvånad om det var på det sättet, knappast någon.
 
HEMLIGSTÄMPELN, MED MOTIVERINGEN ATT SKYDDA LANDETS SÄKERHET
OCH ATT SKYDDA RELATIONERNA MED ANDRA LÄNDER, BRUKAT JU ANVÄN-
DAS JUST I DE FALL, DÄR NÅGON MYNDIGHETET GJORT NÅGOT FEL MAN
INTE VILL ATT UPPDRAGSGIVAREN, VÄLJARNA OCH MEDBORGARNA, SKA
HA KÄNNEDOM OM.
 
Sverige är i alla fall Sverige, vare sig mer eller mindre. och just på den punkten
vet vi vad Sverige står för, hemligstämpla allt som är svårt att förklara för upp-
dragsgivarna.
 
AE

HUR SER ASYLSTRÖMMEN UT, DEN SANNA ?

Hur ser asylströmmen ut - egentligen ?
 
Migrationsverket har gjort progonser för asylströmmen de närmaste åren, och'
enligt dessa bör vi kunna förvänta oss en asylström  i spannet 100 000 till
120 000 per år de närmaste 4 åren.
 
En del finner detta oroande, en del bara som roande och en del ser det
som en förutsättning för att pensionerna i framtiden ska kunna betalas
ut.
 
Men hur korrekta är dessa prognoser, ständigt återkommande ändrade prog-
noser tyder på att träffsäkerheten är låg.
 
Konstigt vore annars, det är inte den lättaste uppgiften att kunna förutse hur
många som väljer att ta sin tillflykt till Sverige.
 
Verkligheten är däremot ofta mer träffsäker än prognoserna.
 
VERKLIGHETEN I BLAND ANNAT ANGERED TYDER PÅ ATT PROGNOSER-
NA ÄR ALLT ANNAT ÄN TRÄFFSÄKRA.
 
UPPGIFTER FRÅN JUST ANGERED, OCH BARA ANGERED, TYDER PÅ ATT
DET TILL ANGERED ANKOMMER 1 000 ASYLSÖKANDE I VECKAN.
 
Detta är bara en stadsdel i Göteborg, en stadsdel bland många andra med hög
invandrarandel.
 
OCH TILL DENNA STADSDEL SKULLE DET ALLTSÅ NU KOMMA, ENLIGT
UPPGIFTER FRÅN "VERKLIGHETEN" PÅ ÅRSBASIS 50 000 ASYLSÖKANDE.
 
Övriga stadsdelar i Göteborg, Malmö, Stockholm, Södertälje, Vivalla, Gottsunda,
Gävle, Pajala och allt vad det heter skulle utifrån detta på årsbasis ta emot "bara"
50 000 asylsökande sammantaget.
 
Vem kan tro på sådana siffror, förutom Migrationsverket förstås ?
 
NÅGONSTANS LIGGER EN HUND, MINST EN HUN D, BEGRAVEN ?
 
AE
 
 
 

DET STINKER KORRUPTION

Svenskt utredningshaveri utmanar anständigheten
 
Utredningen av oegentligheterna inom SCA lockar inte precis till skratt, utredningen
är ett tragiskt exempel på att Sverige tappat fotfästet i många avseenden.
 
Utredarna Johan Muck och Svante Forsberg tillsattes under rubriceringen
"oberoende granskare".
 
Vi vet sedan tidigare vad man i Sverige menar med "oberoende granskare",
med det menas granskare, som dels är beroende, dels kan anses komma
fram till en rapport/slutsats, som inte belastar de skyldiga.
 
UTREDARNA JOHAN MUNCK OCH SVANTE FORSBERG GÖR DÄRFÖR IN-
GEN BEVIKEN - NU HELLER.
 
Hur oberoende är då dessa "oberoende" granskare och hur oberoende har de skött
utredningen.
 
Om den "oberoende" granskaren Johan Munck vet vi sedan tidigare en hel del, han
har tidigare varit "oberoende" utredare i ett antal ärenden, och aldrig gjort de som
tillsatt honom besvikna.
 
I sann ämbetsmannatradition har han träget strävat efter att uppdragsgivarna
ska få vad de velat ha, det vill säga ingen skyldig ska finnas skyldig.
 
JOHAN MUNCK GÖR SOM "OBEROENDE" GRANSKARE INGEN BESVIKEN,
DEN HÄR GÅNGEN HELLER.
 
Svante Forsberg är minst lika "oberoende" som den "oberoende" granskaren Johan
Munck.
 
Den "oberoende" granskaren Svante Forsberg är ordförande i revisionsbolaget
Deloitte, vilket bolag har varit revisor i SCA jaktanläggning i Henvålen.
 
MYCKET AV OEGENTLIGHETERNA I SCA HAR KRETSAT JUST KRING HENVÅLEN
OCH I ANDRA LÄNDER SKULLE MAN SÄKERT DRA SIG FÖR ATT UTSE ORDFÖR-
ANDEN I DELOITTE SOM EN "OBEROENDE" GRANSKARE.
 
Valet av "oberoende" granskare gör att det inte luktar korruption.
 
DET STINKER KORRUPTION.
 
Hur har då dessa "oberoende" granskare genomfört sin "oberoende" granskning.
 
För att ingen oberoende, riktigt oberoende, ska kunna framföra kritiska synpunkter
har man inhämtat all information från de inom SCA, som nu är föremål för förunder-
sökning.
 
FÖGA ÖVERRASKANDE HAR DESSA FRAMFÖRT ATT ALLA REGLER FÖLJTS,
OCH LIKA FÖGA ÖVERRASKANDE HAR DE "OBEROENDE" UTREDARNA UTI-
FRÅN DETTA OCKSÅ KOMMIT FRAM TILL ATT ALLA REGLER FÖLJTS.
 
Hur noggranna har då de "oberoende" granskarna varit, de har varit så noggranna att
det ska framstå att alla regler följts.
 
De "oberoende" granskarna har låtit SCA tillhandahålla det material SCA velat tillhanda-
hålla.
 
De "oberoende" granskarna menar sedan att de utgått ifrån att det materialet är
korrekt och fullständigt.
 
MAN HAR DÄRFÖR INTE SOM "OBERONDE" GRANSKARE SJÄLVSTÄNDIGT VE-
RIFIERAT DET MATERIAL SCA VALT ATT ÖVERLÄMNA.
 
SKA MAN SKRATTA ELLER GRÅTA, ETT STÖRRE BEVIS PÅ ETT BESTÄLLNINGS-
UPPDRAG OCH REN OCH SKÄR KORRUPTION LÄR NOG VARA SVÅRT ATT HITTA,
KANSKE INTE I SVERIGE, MEN PÅ ANDRA HÅLL.
 
När sedan de "oberoende" granskarna redogjorde FÖR rapporten, valde de att låta hyperskur-
ken Jan Johansson, förre VD i SCA, medverka för att man skulle få det att ännu tydligare
framgå att hyperskurken följt alla regler.
 
Inledningsvis var den "oberoende" granskaren Svante Forsberg angelägen att sva-
ra på frågor kring rapporten, men det var så länge de "oberoende" granskarna kun-
de framstå som just "oberoende" granskare.
 
DEN "OBEROENDE" GRANSKAREN SVANTE FORSBERG SVARAR NUMERA INTE
PÅ FRÅGOR.
 
DEN ANDRE "OBEROENDE GRANSKAREN , JOHAN MUNCH, HAR ALDRIG SVARAT
PÅ FRÅGOR, HAN HAR BARA GETT UPPHOV TILL FRÅGOR.
 
Om denna så kallade utredning utgör "sinnebilden" av Sverige, då har vi en gång för alla
sagt "farväl" till allt vad anständighet heter.
 
Utredningssverige under haveri
AE

SYSTEMFEL VID TILLSÄTTNINGEN AV HÖGA CHEFER ?

Våra ämbetsmän rena karikatyrer ?
 
Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson avgår nu på egen begäran
och omgående, något som väcker förvåning på många håll.
 
Under lång till har det spekulerats om motsättningar mellan Martin Andersson och
Riksbankens ordförande Stefan Ingves.
 
Bedömare menar att dessa motsättningar har sin grund i en inflammerad person-
konflikt och att denna kan ligga bakom avgången. När man lyssnar till olika be-
domares beskrivningar av dessa personligheter är det lätt att förstå att en konflikt
uppkommit.
 
Stefan Ingves beskrivs då som osmidig och tidvis arrogant.
 
Martin Andersson i sin tur beskrivs som prestigefull och principfast.
 
På det personliga planet är det lätt att förstå att det uppkommit en konflikt, per-
soner med dessa egenskaper kan helt enkelt inte samarbete, dessutom är
karaktärsegenskaperna av den karaktären att de kan skapa mentala låsningar
som i sin tur ger upphov till felaktiga beslut.
 
Så på det personliga planet är det lätt att förstå att det gått som det gått
och att mycket inte fungerat.
 
Dessa personer är ju inte tillsatta för att driva personliga vendettor, dessutom
har båda en stor betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling och för att o-
lika finansiella institutioner fungerar, och då uppstår frågan:
 
Hur fungerar, eller inte fungerar, egentligen tillsättningen av viktiga pos-
ter inom det svenska samhället ?
 
ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT ATT EGENSKAPET SOM OSMIDIG, TID-
VIS ARROGANT, PRESTIGEFYLLD OCH PRINCIPFAST SKA TILLÅTAS
VID TILLSÄTTNINGEN AV SÅ VIKTIGA POSTER.
 
Svaret borde vara enkelt, men är det uppenbarligen inte. Man kan ju tycka
att lite mer än personliga vänskapsrelationer på  den högsta nivån i vart fall
bör ha någon betydelse,
 
AE

LUFTLANDSÄTTNING I SVERIGE

Sverige vidöppet för anfall från luften
 
En vimsigare regering än den vi nu har får man nog leta efter, hela rege-
ringen tycks bestå av en enda Åsa Romson.
 
Kommissioner, nationella samordnare och industrikansler och mycket annat till-
sätts för att tala om för regeringen var den befinner sig och vad den ska göra.
 
SvD försöker sig i dag på att beskriva denna regering, och SvD kan faktiska
vara riktigt underhållande.
 
När man nu beskriver den sittande regeringen som en regeringen som har
föga grepp på det mesta, så har man funnit en riktigt träffande och under-
hållande jämförelse,
 
REGERINGEN FRAMSTÅR SOM ETT GÄNG LUFTLANDSATTA, SOM INTE
HAR EN SUSNING OM VAR DE ÄR.
 
Samtidigt får vi väljare skylla oss själva.
 
Tillåter vi att en Alliansregering nedmonterar allt vid försvarsförmåga heter,
så att Sverige intas av ett gäng luftlandsatta, som inte har en susning om
var de är, då får vi faktiskt skylla oss själva.
 
AE
 

BORÅS STAD BORDE SKÄMMAS - IGEN

I Borås är de döda inte värda lika mycket
 
Borås Stad får nu kritik för att man inte uppfyllt sina skyldigheter mot medborgarna,
för vilken gång i ordningen har man tappat räkningen på.
 
Den är gången gäller det det bistånd en psykiatriklient hade rätt till och fått
beviljat stöd för.
 
Klienten i fråga hade rätt till bistånd i form av ett tillsynsbesök i veckan.
 
ETT TILLSYNSBESÖK I VECKAN.
 
Veckorna i Borås Stad tycks vara längre än på andra håll i landet, mycket mycket
längre.
 
Klienten fick besök av familjeomsorgen i slutet av maj.
 
DÅ KLIENTEN REDAN DÅ TYCKS HA VARIT DÖR, VALDE KLINETEN ATT INTE
ÖPPNA DÖRREN, VILKET FAMILJEOMSORGET SIG NÖJA MED.
 
Det rörde sig ju bara om en psykiatriklient, och alla vet ju att de inte är lika mycket
värda, och öppnar en död inte då dörren får den döde skylla sig själv.
 
Man får väl anta att den ansvarsfulla och idogt arbetande familjeomsorgen
tänkte i sådana termer.
 
Rätt till ett besök i veckan, och ett beslut i slutet av maj, då börja ju nästa vecka
infalla i början av juni.
 
Men den tidräkningen gäller inte i Borås Stad, den gäller bara i övriga landet.
 
I BORÅS STAD INFALLER INTE NÄSTA VECKA I BÖRJAN AV JUNI, NÄSTA
VECKA INFALLER HÄR I SLUTET AV SEPTEMBER.
 
Då var den döde fortfarande död, till familjeomsorgens stora förvåning.
 
BORÅS STAD FÅR NU KRAFTIG KRITIK FRÅN HIV FÖR ATT MAN INFÖRT EN
ANNAN TIDRÄKNING ÄN VAD SOM GÄLLER I ÖVRIGA LANDET. HIV MENAR
DÅ ATT DET INTE ÄR RIMLIGT ATT EN VECKA UTSTRÄCKS TILL ATT UTGÖRA
4 MÅNADER.
 
Som vanligt får man väl anta att Borås Stad inte anser att man gjort fel, den här gången
heller, det rörde sig ju bara om en död psykiatriklient.
 
Detta är återigen ett exempel på att balansen mellan det allmänna och individen
är skev, extremt skev.
 
När individer begår förseelser mot det Allmänna är det blåslampan som gäller, då ska
det utkrävas ansvar och statueras exempel. Av någon underlig anledning gäller detta
inte när förseelser, eller grova brott, begås mot andra individer.
 
Då är det skyddstillsyn och krattning av lön i diket i 20 timmar som gäller.
 
MEN NÄR DET ALLMÄNNA BEGÅR GROVA BROTT MOT ENSKILDA INDIVIDER,
DÖDA SÅVÄL SOM LEVANDE, DÅ ÄR DET INTE BLÅSLAMPAN SOM GÄLLER.
 
DÅ ÄR DET LEX MARIA SOM GÄLLER, I VÄRSTA FALL ETT FÖRSIKTIGT "HUM-
MANDE" FRÅN HIV.
 
Denna skeva balans skapar förutsättningar för att det som nu skett i Borås lätt ska
kunna ske.
 
INGEN SKA BEHÖVA TA ANSVAR OCH FRAMFÖR ALLT SKA DET INTE UT-
KRÄVAS ANSVAR.
 
Lite "babblande" om att alla tar sitt ansvar, och att det alltid finns utrymme för
"förbättringsarbete" och så en lex Maria anmälan, ofta först efter det media vak-
nat till, sedan är allt ur världen.
 
UTOM DEN DÖDE FÖRSTÅS, DEN DÖDE ÄR FORTSATT DÖD.
 
Detta ansvarslösa förhållningssätt är inte värdigt ett civiliserat land. I ett civiliserat land
bör det utkrävas lika stort ansvar när anställda inom det offentliga begår förseelser mot
enskilda, som när enskilda begår förseelser mot det "Allmänna".
 
Med ett sådant förhållningssätt skulle döda slippa ligga döda i sina lägenheter i fyra
månader.
 
AE
 

BYFÅNEN GUNNAT MAL STOPPAR TÅGEN - IGEN

Den sista ? kontaktledningen
 
Så var det alltså dags för ett nytt tågstopp söder om Stockholm.
 
Av någon underlig anledning tycks stoppet den här gången bero på att en
kontaktledning ramlat ner.
 
Och här har man man i den uppfattningen att inga fler kontaktledningar
skulle kunna ramla ner.
 
VID DET HÄR LAGET BORDE ALLA KONTAKTLEDNINGAR HA RAMLAT
NER OCH BLIVIT LIGGANDE PÅ MARKEN.
 
Man får ibland lätt det intrycket att det är nedramlade kontaktledningar, som
skapar tågstoppen, detta är inte rätt, det är helt enkelt helt fel.
 
DET ÄR TÅGEN SOM ORSAKAR TÅGSTOPPEN.
 
Kontaktledningar har funnits längs banorna "så länge man kan minnas". Des-
är, och har alltid varit, utformade och dimensionerade för en viss typ av tåg.
 
Kontaktledningarnas utformning har inte varit något som Trafikverket
beaktat, när man anskaffat nya tåg, eller tillåtet operatörer att utnyttja
bansystemet med nya tåg.
 
Får man tro tillförlitliga sagesmän inom Trafikverket har man anskaffat tåg,
som inte är konstruerade för att kunna utnyttja befintliga kontaktledningar
på ett trafiksäkert sätt.
 
ENKELT UTTRYCKT, OCH LITE TILLSPETSAT, RIVER DAGENS TÅG
HELT ENKELT NER KONTAKTLEDNINGAR, NÄR DE FAR FRAM LÄNGS
BANSYSTEMET.
 
Detta är något man velat dölja, och tågstoppen motiveras diffust och allmänt'
med enbart eftersatt underhåll.
 
Så är det alltså inte.
 
NYA TÅG RIVER HELT ENKELT NER KONTAKTLEDNINGAR, TILL VILKA
TÅGEN INTE ÄR ANPASSADE.
 
Vän av ordning frågar sig då hur det kunde gå så illa, detta borde väl ändå
Trafikverket ha kunnat förutse.
 
Generaldirektören för Trafikverket är sedan några år Gunnar Malm, och
han har länge ansetts som "Europas byfåne".
 
SÄTTER MAN EN BYFÅNE SOM CHEF FÖR TRAFIKVERKET FÅR MAN
OCKSÅ RÄKNA MED ATT TÅG ANSKAFFAS, SOM RIVER NER BEFINT-
LIGA KONTAKTNÄT.
 
Den minnesgode erinrar sig också att byfånen och hans anhang tidigare
anskaffade tåg, som inte var utrustade för svensk kyla, utan blev stående
under vintern.
 
SÅ  DET FINNS FÖGA ANLEDNING ATT BLI ÖVERRASKAD ÖVER VAD
BYFÅNEN STÄLLER TILL MED.
 
Trafikverkets ledning under
anskaffning av nya tåg.

HAR ALLIANSEN EN RYGGRAD ??

Krav att Alliansen ska visa ryggrad
 
Tomas Gur skriver idag i SvD en ledare med rubriken:
 
"Alliansen bör visa att den har en ryggrad"
 
Tomas Gurs ledare brukar vara intressant att läsa, han väjer inte för att lyfta fram
frågor få andra vågar lyfta fram.
 
Den här gången lyfter han fram tanken att Alliansen borde arbeta mer aktivt inom
Riksdagen och lämna sin beröringsskräck med SD.
 
Man kan hålla med om allt, samtidigt som man undrar hur Tomas Gur kan hamna
så snett i sin slutsats.
 
Hur skulle Alliansen kunna visa att den har en ryggrad ??
 
OM, MAN FÅR NOG SÄGA OM, DEN ÖVERHUVUDTAGET HAR FUNNITS, SÅ
FÖRSVANN DEN JU MED DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN.
 
AE

ÄR DET SOCIALT NU, ATT SKRYTA MER ÄN FÖRR ?

Får Facebook oss att bli bättre människor ?
 
Var det bättre förr, eller är det bättre nu ?
 
Eller är det bäst när vi tar tillvaratar det som var bra förr, men inte bättre
nu ?
 
Tekniken formar våra liv alltmer, och det är bara en tidsfråga innan vi männis-
kor ses som tillbehör till tekniken, ungefär som känslolösa känselspröt på mo-
biler och datorer.
 
Inte många funderar över vad detta medför och hur det påverkar oss.
 
Att skippa den omoderna formen av social samvaro och tala med varandra
tycks tillhöra det förgångna.
 
HUR MYCKET ENKLARE ÄR DET INTE ATT KOMMUNICERA MED VARAN-
DRA, SITTANDE VI SAMMA BORD, MED SMS ?
 
Vi följer strömmar och trender och inte många ägnar den minsta eftertanke hur
detta påverkar oss som sociala varelser.
 
Att vi förändras med tekniken är helt klart, och detta är väl de flesta ense
om.
 
MEN DE FLESTA ÄR INTE MEDVETNA OM HUR MYCKET TEKNIKEN FÖR-
ÄNDAR OSS OCH I VILKEN RIKTNING.
 
Nu får man ju inte hävda att det "var bättre förr", men tillämpar man den moral
som fanns förr, och inte finns nu, så var det faktiskt bättre förr, i vart fall i viss me-
ning.
 
Förr ansågs det mindre "fint" att skryta, i vart fall fick man inte skryta för
mycket.
 
I DAG GER OSS SOCIAL MEDIA "GILLA" OM VI SKRYTER, ÄVEN OM VI
SKRYTER LITE VÄL YVIGT.
 
Det fanns en tid, då man kommunicerade med varandra, utan att trycka på
en knapp, man slog ett nummer och Telia såg till att man kunde kommunice-
ra med varandra.
 
Lek då med tanken, att man på den tiden det begav sig, hade 300 vänner, och
att man ringde dessa vänner innan man företog sin semesterresa till Thailand
på två veckor.
 
Man ringde då glatt runt till sina 300 vänner och informerade dem: "Nu
åker jag till Thailand på semester i 2 veckor och det kostar 20 000:- per
person".
 
HUR MÅNGA SKULLE HA GILLAT  DETTA ?
 
Troligen inte så många, ett flertal skulle nog ha tyckt att detta var ett skryt, som
passerade anständighetens gräns.
 
ÄN FLER SKULLE NOG HA TYCKT ATT "VÄNNEN" FRAMSTOD SOM EN
KOMPLETT GALNING, RINGA RUNT TILL 300 VÄNNER OCH SKRYTA OM'
ATT HEN SKULLE ÅKA TILL THILAND PÅ SEMESTER I TVÅ VECKOR OCH
ATT DET SKULLE KOSTA 20 000:- PER PERSON.
 
Nu har tekniken medför att vi inte behöver ringa Telias nummer 300  gånger
utan det räcker med att "trycka på EN knapp" för att nå alla sina 300 vänner.
 
NU ÅKER JAG PÅ SEMESTER TILL THAILAND PÅ TVÅ VECKOR OCH DET
KOSTAR 20 000:- PER PERSON.
 
Vederbörande kanske inte skulle få 300 gillande, men antalet gillande skulle ha
blivit tresiffrigt, definitivt.
 
Och då uppstår frågan.
 
HAR DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN, BLAND ANNAT SOM DEN FRAM-
STÅR PÅ FACEBOOK OCH ANDRA SOCIALA MEDIA, FÅTT OSS ATT UT-
VECKLAS POSITIVT SOM MÄNNISKOR ÖVER HELA LINJEN, ELLER BORDE
VI TA OSS EN LITE FUNDERARE.
 
I VISSA FALL KANSKE DET VAR BÄTTRE FÖRR, ELLER ?
 
AE
 

HAR GUSTAV FRIOLIN LÖST SKOLPROBLEM PÅ 100 DAGAR ?

Nu vet vi varför PISA får Sverige att sticka ut
 
Dagens Nyheter har i dag ett intressant inslag, där Gustav Fridolin lägger sina
synpunkter på hur problemen i skolan ska lösas och hur man ska komma till
rätta med kunskapsinhämtningen.
 
När man läser DN får man nästan det intrycket, när man läser mellan ra-
derna, att Gustav Fridolin erkänner att han inte nått sitt vallöfte att inom
100 dagar ha löst alla problem i skolan.
 
Inslaget i DN bygger bland annat på att man studerat vilka faktor i framgångs-
länder, som lett till att man lyckats nå bättre resultat än i Sverige och att man
på vissa håll lyckats vända en dålig utveckling till en bra utveckling.
 
Nedanstående faktorer sticker då ut, som viktiga för att nå en god kunskaps-
inhämtning:
 
Undervisning i fokus
 
Av någon underlig anledning tycks undervisningen i framgångsrika länder vara
en viktigare faktor än att eleverna "ska utveckla sig själva".
 
Kunskaper mät ständigt
 
Enligt Gustav Fridolin strider ju ett sådant synsätt mot "all vetenskaplig forskning",
men man får väl här utgå ifrån att andra länders resultat bygger på att man har
något att mäta, så tycks inte alltid vara fallet i Sverige.
 
Omedelbara stödinsatser
 
Här tycks Sverige redan ha tagit efter, det är väl därför man skurit ner antalet
specialpedagoger, eller ?
 
Tydliga regler
 
I de framgångsrika länderna tycks man ha den världsfrånvända bilden att elever-
na ska tvingas följa tydliga regler, och lyda lärarna, i stället för att lärarna ska ly-
da eleverna, märkligt kan man tycka.
 
Mobilförbud
 
Av någon underlig anledning tycks man i framgångsrika länder kunna kränka
eleverna hur mycket som helst. Det borde väl ändå alla begripa att alla elever
omgående skolkar från skolan, om de blir så grovt kränkta, att de inte kan sit-
ta med fötterna uppslänga på bordet, med huvan dragen över den påsatta
kepsen, med hedseat i öronen och fingrande med sitt senaste SMS, eller ?
 
Kvarsittning
 
I de framgångsrika länder DN pekar på, menar man tydligen att kvarsittning
utgör ett viktigt instrument både för att nå ordning och reda och för att nå kun-
skapsinhämtning.
 
Vi vet ju sedan länge att kvarsittning både integritetskränknande och en medel-
tida metod, så det är tur att Gustav Frilodin i DN ges möjlighet att även här reda
ut hur rätt Sverige har, och hur fel alla andra har.
 
Rektorer
 
Som gemensam nämnare i framgångsrika länder kan man se att man anser att
rektorer ska undervisa i betydande utsträckning och ha erfarenhet av pedagogik.
Här ser man ju att vi ändå inte är sämst i allt, i detta avseende vet vi ju vad en rek-
tor huvudsakligen ska ägna sig åt.
 
När det förekommer mobbning i en skola, vilket tycks vara en vardaglig företelese
i de flesta skolor, ska alla rektorer med stor emfas hävda att mobbning minsann
aldrig förekommit eller förekommer på "hen;s" skola, för det tycks ju vara en vik-
tig och avgörande uppgift, eller ?
 
När man läser DN inser man att det egentligen inte är mycket nyheter, men man
slås ändå av tanken:
 
OCH SÅ FINNS DET FORTFARANDE SÅDANA I SVERIGE SOM ÄR ÖVER-
RASKADE ÖVER ATT VI NÅR SÅ DÅLIGA KUNSKAPSRESULTAT.
 
AE

HELA GRUVSATSNINGEN ETT SMUTSIGT SKÄMT

Det svarta hålet i Pajala
 
När man såg Uppdrag Gransknings program om gruvan i Pajala kan man inte bli
annat än beklämd, riktigt ordentligt beklämd.
 
Man nyper sig i armen och undrar om man befinner sig i Sverige.
 
Gruvan fick de flestas ögon att tindra som julstjärnor, dock tindrade inte ögonen
på alla. En kvinnlig polis var kritisk till satsningen.
 
Hon hämtades i sin bostad av kollegor och förd till Företagshälsovården,
där " man" ville att läkarna skulle förklara henne psykisk sjuk.
 
DET ÄR NU MAN UNDAR OM BOKEN "GULAGARKIPILAGEN" SYFTADE
PÅ FORNA SOVJETUNIONENS ELLER VAR EN STUDIE AV ETT TÄNKT NU-
TIDA SVERIGE.
 
En landshövding, som uppenbarligen skyddar miljöbrottslingar, och som
organiserar Länsstyrelsen så att brotten inte ska anmälas. Ovanpå detta
lierar sig med allsköns skummisar på ett sätt som mer påminner om Nea-
åpel och Sicilien än om Sverige.
 
OCH SOM EXTRA KRYDDA INTE ENS LÅTSAS ATT HAN ÄR SERIÖS.
 
Och en blivande statsminister, som luktar på järnmalmspulvret, och för-
tjust, som ett barn, utropar:
 
DET LUKTAR PENGAR.
 
Det värsta var nog ändå den långa intervjun med den sparkade VD. Gruvbo-
laget var en stor satsning, som berörde många och omfattar stora investerin-
gar.
 
Och i toppen på detta bolag sitter en VD, som inte tycks ha en aning om,
dels att det finns en aktiebolagslag, dels att ledningen har ett ansvar.
 
Ledningen är på väg att stämmas, och klart är att grund för stämning föreligger,
så att "det skriker om det".
 
Inte den störste "idioten" i hela världen skulle kunna komma på tanken att
bolag inte under en tid drevs på obestånd, och att bolaget under den tiden
ådrog sig nya skulder.
 
PER DEFINITION, ENLIGT DEN LAG SOM VD INTE TYCKS KÄNNA TILL,
BLIR DÅ LEDNINGEN PERSONLIGT ANSVARIG.
 
Men detta tycks inte oroa bolagets VD det allra minsta, han säger sig inte vara
det minsta orolig.
 
Han har haft rådgivare, han har frågat rådgivarna och han har lyssnat till
rådgivarna.
 
OCH DÅ HAR VD, ENLIGT VÄRLDENS OKUNNIGASTE VD, INGET ANSVAR.
 
När man hörde detta fick man nypa sig i armen ett antal gånger, hur i himmelsens
namn kan en person, så djupt okunnig, och djupt inkompetent, och så djupt ansvars-
lös och oseriös bli satt som VD för ett så viktigt objekt ?
 
Ett minimikrav måste väl ändå vara att man kan läsa innantill, eller ?
 
MED DEN ELIT, ELLER KANSKE MER RÄTT anhang, SOM STYRDE OCH STÄLLDE
I GRUVBOLAGET, POLITIKER, MYNDIGHETER, LANDSHÖVNING, VD OCH
STYRELSE SKA MAN INTE ÖVERRASKAS ÖVER ATT SKULDERNA I KON-
KURSEN ÖVERSTEG 14 MILJARDER.
 
MAN SKA BLI ÖVERRASKAD ÖVER ATT SKULDERNA INTE BLEV STÖRRE.
 
Nästan skrattretande blev det när det framgick att vagnarna till Narvik gick utan
täckning och svärtade ner hela sträckan från Pajala till Narvik med svart järnmalms-
pulver,
 
Man kan ju undra hur mycket pulver som kom fram till Narvik. Kanske skulle
inköp av lämpliga presenningar gjort att företaget kunnat göras lönsamt i stäl-
let för att sprida ut sin försäljning längs banan.
 
AE
 

RSS 2.0