HUR SAMHÄLLSFARLIG KAN EN POLISCHEF TILLÅTAS VARA ?

Polisområdeschefen i Borås måste utgöra en ren samhällsfara ?
 
Ibland får man en stark känsla av det  blir för mycket, det räcker, hit men inte
längre.
 
Polisområdeschefen Tomas Stakeberg Jansson bekräftar nu denna känsla, det
har blivit alldeles för många tecken / bevis på att polisen inte räcker till.
 
Bara namnet Stakeberg gör ju att det ryser över hela kroppen, det sista man tänker
på när man hör namnet Tomas Stakeberg Jansson är just "stake".
 
EN MER ENFALDIG OMRÅDESPOLIS FÅR MAN NOG LETA EFTER !!
 
Hans agerande och hans uttalande visar nu att vi nåtts vägs ände, hit men inte
längre, nu får det bara vara nog.
 
Hans agerande i samband med att en ung flicka, ett barn, våldtogs, är inte under
all kritik, den är bortom all kritik.
 
Gärningsmannen / våldtäktsmannen är  känd, visst bevismaterial beslagtas och i ett
skede blir den våldtagna flickan BEORDRAD att infinna sig och hämta ut beslagtaget
bevismaterial.
 
BLAND DETTA BESLAGNTAGNA BEVISMATERIAL FLICKA TVINGAS HÄMTA
UT FINNS BLAND ANNAT EN ANVÄND KONDOM INNEHÅLLANDE GÄRNINGS-
MANNENS SPERMA !!
 
Detta försöker "staken" förringa genom att hänvisa till "stakens"  "beslagsrutiner".
 
Vi tvingas då åhöra något av det dummaste man hört i mannaminne:
 
VÅRA BESLAGSRUTINER ÄR SÅDAN ATT VI LÄMNAR UT GÄRNINGSMÄNS
SPERMA TILL VÅLDTAGNA FLICKOR.
 
Vän av ordning ser nog lite annorlunda på detta:
 
INGA "BESLAGSRUTINER" I VÄRLDEN SKA KUNNA MEDFÖRA ATT EN UNG
VÅLDTAGEN FLICKA TVINGAS HÄMTA UT GÄRNINGSMANNENS KONDOM
MED SPERMA I.
 
Den "stake" som inte begriper detta ska bara inte vara områdespolischef och
den "idiot" som beordrat flickan att hämta kondomen ska avskedas på fläcken.
 
SÅ HÄR FÅR DET BARA INTE GÅ TILL OCH DET ÄR FULLSTÄNDIGT SANSLÖST
ATT "STAKEN" HAR DEN MONUMENTALA ENFALDEN OCH OMDÖMESLÖSHETEN
ATT HAN FÖRSÖKER FÖRRINGA DETTA TILL "BESLAGSRUTINER".
 
I dag går "staken" vidare, och detta hänger samman med att centrala Borås upplevs
som, och är, en otrygg plats. Misshandel, ofta grov sådan, rån mm sker numera på
öppen gata utan att någon ingriper,
 
Alla seriösa bedömare har nu insett att detta är inte acceptabelt, det håller inte och
ordningen måste återställas. Man vill då, och föreslår, att centrala delar av Borås
ska omfattas av regler som gör det möjligt för kommunen att i samråd med hand-
lare mm anlita väktare som upprätthåller den ordning polisen inte VILL upprätt-
hålla.
 
Här träder då den extremt ansvarslöse, extremt enfaldige och extremt in-
kompetent "Staken" in, områdespolischefen Tomas Stakeberg Jansson in
och visar att han är långt mer enfaldig, ansvarslös och inkompetent än någon
någonsin kunnat ana.
 
Han deklarerar nu glatt:
 
VISST, DET SKER EN MÄNGD BROTT I CENTRALA BORÅS, MEN VILL INTE
POLISEN UPPRÄTTAHÅLLA LAG OCH ORDNING SÅ SKA INGEN ANNAN
GÖRA DET HELLER !!
 
Det är här, om inte tidigare, man inser att det gått för långt, det räcker, hit men inte
längre.
 
DE POLISER SOM TVINGAR VÅLDTAGNA UNGA FLICKOR ATT HÄMTA UT
GÄRNINGSMANNENS SPERMA SKA AVSKEDAS RAKT AV OCH DE POLIS-
CHEFER SOM FÖRRINGAR DETTA, GENOM HÄNVISNING TILL "BESLAGS-
RUTINER", OCH SOM INTE VILL UPPRÄTTHÅLLA LAG OCH ORDNING SKA
AVSKEDAS SNABBARE ÄN "RAKT AV".
AE
 
 

DETTA KAN BARA HÄNDA I ETT VERITABELT DÅRHUS

Frågan är om det nu kan bli värre ?
 
Man hyser många gånger ett gnagande tvivel rörande utvecklingen i Sverige
 
ÄR SVERIGE ETT VERITABELT DÅRHUS ELLER ÄR VI BARA PÅ VÄG ATT
BLI DET ?
 
Detta tvivel får väl numera anses undanröjt genom polisens försorg. Det som hänt
i ett visst polisdistrikt kan bara hända i ett veritabelt dårhus.
 
Ett barn blir våldtaget, gärningsmannen blir gripen och vissa av gärningsmannens
tillhörigheter beslagtas.
 
Polisen kallar / beordrar det våldtagna barnet att komma in till polisstationen
för att hämta "sina! tillhörigheter.
 
BLAND DET SOM DET VÅLDTAGNA BARNET SKA HÄMTA ÅTERFINNS EN
KONDOM MED GÄRNINGSMANNENS SPERMA !!!!!
 
Frågan är om inte "dårhus" är ett för milt uttryck ?
 
AE
 
 
 

ÄR REGERINGEN "DUM SOM TÅGET", PÅ RIKTIGT ?

Nu har det spårat ut fullständigt !!
 
Visst har man känt till att Miljöpartiets politik bygger på enfald och ansvarlöshet,
men att socialdemokraterna nu ikläder sig denna tröja, enfald och ansvarslös-
het, är en nyhet.
 
BESLUTET OM ATT BYGGA EN HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG  BYGGER PÅ
SÅDAN eNFALD ATT MAN BLIR FULLSTÄNDIGT FÖRSKRÄCKT.
 
Ursprungligen ansågs kostnaderna alltför höga, vilket fick till följd att Trafiksäker-
hetsverket gjorde försök att banta kostnaden.
 
Man satte då prislappen till 230 miljarder, även den ansågs samhällseko-
nomisk olönsam, oerhört olönsam.
 
TRAFIKSÄKERHETSVERKETS BEDÖMNING VAR ATT VARJE SATSAD
KRONA SKULLE GE EN SAMHÄLLSNYTTA PÅ 0:25 KRONOR.
 
Denna katastrofalt dåliga affär överträffar, som katastof räknat, tidigare kata-
stofer som Stålverk 80, alla skeppsvarv, stöd till tekoindustrin, NUON, Vatten-
fall, Nya Karolinska och alla andra katastrofer.
 
Alla andra ekonomiska katastrofer förbleknar i jämförelse med den ekonomiska
katastrof en satsning på denna järnväg medför.
 
Även Konjukturinstitutet har räknat ut vad denna katastrof kostar och man kom-
mer då fram till:
 
FÖR VARJE RESA UNDER LÅN TID MÅSTE STATEN SKJUTA TILL  700 -
800:- (GÄLLER PER PERSON)
 
Hur säkert är då summan 230 miljarder, den är inte ens osäker, den är en an-
sats.
 
Ovanpå denna summa, 230 miljarder, tillkommer nödvändiga satsningar på
stationer och andra viktiga struktursatsningar.
 
VAD DETTA KOMMER ATT KOSTA HAR MAN I DAG INTE ENS EN ANING
OM.
 
Det är detta man ska genomföra genom att sätta ett kostnads/utgiftstak.
 
FULLSTÄNDIGT OMÖJLIGT OCH VITTNAR OM EN ENLALD OCH AN-
SVARSLÖSHET SOM BORDE VARA OMÖJLIGT.
 
Samtidigt anser sig regeringen kunna genomföra detta "billigare", till en kost-
nad på 205 miljarder, utan att ha en aning om vad stationer mm kan komma att
kosta.
 
Regeringen  vet inte hur man ska kunna pressa kostnaden, men pressa
den det ska man, och man hänvisar till tekniska lösningar som man inte
känner till.
 
MAKEN TILL ENFALD OCH ANSVARSLÖSHET FÅR MAN NOG LETA
LÄNGE EFTER.
 
Men det finns faktiskt inom regeringen en minister som vet hur denna tekniska
lösning, att få ner kostnaden, ser ut.
 
Minister Isabella Lövin uppger sig veta hur kostnaden ska kunna pressas till just
205 miljarder, och hon redovisat tydligt denna "tekniska lösning":
 
KOSTNADEN KAN PRESSAS OM MAN BYGGER PÅ KORTARE TID. NU
HAR VI BESLUTAT ATT FÖRLÄNGA PROJEKTTIDEN OCH DÅ KAN DÄR-
FÖR KOSTNADEN REDUCERAS FRÅN 230 TILL 205 MILJARDER !!
 
Sug på, den karamellen, och fly sedan landet illa kvickt !!
 
DET BLIR BILLIGARE ATT BYGGA OM MAN BYGGER UNDER KORTARE
TID OCH DÄRFÖR BLIR DET BILLIGARE ATT NÄR BYGGNATIONEN TAR LÄNG-
RE TID !!
 
Men detta är inte den enda "tekniska lösning" Isabella Lövin hänvisar till:
 
MAN BYGGER BILLIGARE PÅ KONTINENTEN OCH DÅ SKA VI OCKSÅ
BYGGA JÄRNVÄGEN BILLIGARE ÄN 230 MILJARDER !!
 
Geniet Isabella Lövin missar här bara en viktig punkt, en ganska så viktig punkt.
Att man rent allmänt bygger billigare på "kontinenten", och att Sverige i princip
har högst byggkostnad inom EU hänger samman med konkurrensbilden och
samhällsstrukturer.
 
Detta är inget som förvinner för att Isabella Lövin vill tänka bort dem.
 
SNARAST ÄR DET TROLIGT ATT DEN GENERELLA KOSTNADSBILDEN
I SVERIGE KOMMER ATT ÖKA, NÄR MAN TAR I ANSPRÅK SÅ STORA
RESURSER OCH "FLASKHALSAR" FÅR ANTAS UPPSTÅ.
 
Denna fullständigt makalösa enfald och ansvarslöshet uppvisar nu alltså re-
geringen pressad därtill av Miljöpartiet.
 
MAN ORKAR KNAPPT TA TILL SIG DET, MAN ORKAR KNAPPAST ENS
SUCKA ÖVER DET.
 
Den uppgivenhet man känner inför denna monumentala enfald och ansvars-
löshet går inte ens att beskriva.
 
AE
 

DÅRHUSET SVERIGE PÅ VID GAVEL

Visst kan mycket bli sämre i Sverige
 
Vilka vet inte vem rektor Anna Sundelin är ??
 
Rektor Anna Sundelin är rektor på Dragonskolan i Umeå och åtagit sig en
stor samhällsuppdrag.
 
REKTOR ANNA SUNDELIN HAR BESTÄMT SIG FÖR ATT BEVISA FÖR ALLA,
DET FÅTAL, SOM ÄNNU INTE INSETT DET ATT SVERIGE UTGÖR RENA
"DÅRHUSET".
 
Sex elever på skolan, tonåringar, har utarbetat ett faktablad, där man i sex punkter
presenterar vissa fakta kring invandring. Dessa fakta är just fakta, och ingen skulle
komma på iden att ifrågasätta dessa fakta inte ens rektor Anna Sundelin.
I faktabladet ger eleverna också källhänvisning kring de fakta man tar upp.
 
Det är här rektor Anna Sundelin kommer in i bilden.
 
HON ANMÄLER ELEVERNA TILL SÄPO SOM HAR TILL UPPGIFT ATT TRYGGA
RIKETS SÄKERHET, SAMTIDIGT GÖR HON  OCKSÅ FÖR SÄKERHETS SKULL
EN POLISANMÄLAN RIKTAD MOT ELEVERNA.
 
Är det nu fortfarande någon som betvivlar att Sverige utvecklats till rena "dårhuset" ?
 
Res då till Umeå och ta en titt på rektor Anna Sundelin, så bör dessa tvivel vara
undanröjda.
AE

HUR KUNDE DET GÅ SÅ HÄR ILLA ??

Inte ens sverigedemokraterna förstod hur illa det skulle gå
 
Under lång tid har SD påtalat riskerna med vad som skulle kunna gå "snett" när
migrationen blev så omfattande som vi lät den bli.
 
Nu vet vi delvis facit.
 
INTE ENS SVERIGEDEMOKRATERNA FÖRSTOD HUR ILLA DET SKULLE
KOMMA ATT GÅ.
 
De flesta är i dag medvetna om den koppling som finns mellan integration och
nyanländas överrepresentation vad gäller kriminalitet, och den kopplingen är illa,
riktigt illa, långt värre än någon någonsin velat/kunnat befara.
 
Nu duggar också rapporterna tätt, som styrker uppkomsten av parallelssamhällen,
men inte bara det.
 
I DESSA PARALLELLSAMHÄLLEN ARBETAS DET FRENETISKT FÖR ATT
MAN INTE SKA INTEGRERAS.
 
Detta vill/kan inte ansvariga politiker se/erkänna, vilket innebär att vi har 3 parallel-
samhällen, inte 2.
 
ETT PARALELLSAMHÄLLE FÖR VANLIGA/INSIKTSFULLA/UPPLYSTA SVEN-
SKAR, ETT PARALELLSAMHÄLLE FÖR ISLAMISTER OCH ETT PARALLEL-
SAMHÄLLER FÖR EJ UPPLYSTA/INSIKTSFULLA POLITIKER SOM TYCKS
LEVA I ETT PARALLELSAMHÄLLE FJÄRRAN FRÅN VÅR PLANET.
 
Borås Tidning har i dag ett granskande reportage i samarbete med Polisen och
Borås Kommen, och denna granskning kan sammanfattas kort:
 
GRANSKNINGEN VISAR PÅ TYDLIGA PARALELLSAMHÄLLEN OCH
POLITIKER SOM INTE VARIT SITUATIONEN VUXNA.
 
Borås Tidning är faktiskt väldigt ärliga i denna granskning, och man sticker inte
"under stol" med problemen och deras omfattning, man kan då läsa, och här följer
lite utdrag:
 
1) Tolkar förvränger samtalen för att försvåra integrationen
2) Tolkar stannar kvar efter tolksamtal för att kontrollera att ingen asylsökande fres-
    tas integrera sig
3) Nya asylsökande uppsöks av islamister och det krävs då att de ska betala 10 %
    av sina stöd/bidrag, som ska gå till uppbyggnad av shariasamhällen
4) I moskeerna förekommer det regelrätta rättegångar, där rättvisa skipas enligt
    sharia och helt vid sidan av den svenska rättvisan.
5) Moralpoliser förekommer i förorterna och de är mycket aktiva, klär sig någons
    dotter "fel" så knackas det på dörren och föräldrarna får klart för sig vilken kläd-
   sel som gäller
6) Socialarbetare känner många unga flickor och följer deras utveckling. Från att
    ha visat tecken på vilja till integration, så dyker de plötsligt upp helt svartklädda
    under stark bevakning av ett antal män
7) Alla integrationsprojekt motarbetas starkt
 
Om allt detta, och mycket därtill, skriver alltså Borås Tidning om i dag, läsvärt.
Borås Tidning är faktiskt mycket ärliga och går in på problemen med en klarsyn
man tidigare inte mött någonsin.
 
Man kan sammanfatta bilden med:
 
ALLT ÄR MYCKET VÄRRE ÄN VAD ALLA SVERIGEDEMOKRATER GEMEN-
SAMT NÅGONSIN VELAT PÅSKINA !!
 
Det är ingen naturlag som ligger bakom denna utveckling:
 
DET ÄR ANSVARSLÖSA, LÖGNAKTIGA, NAIVA OCH ENFALDIGA POLITIKER
SOM LIGGER BAKOM DENNA UTVECKLING.
 
Ska man förstå Borås Tidning rätt, så har politikerna raserat hela den samhällsbygg-
nad tidigare generationer byggt upp.
 
Mak kan ju undra hur dessa enfaldiga och ansvarslösa politiker ska lösa de problem
Borås Tidning beskriver och som varit kända av "folk" utan skygglappar sedan länge.
 
Man behöver faktiskt inte undra hur politiker tänker lösa dessa problem, de har varit
tydliga på den punkten:
 
MAN VILL TA HIT FLER NYANLÄNDA SÅ ATT PROBLEMEN BLIR ÄNNU STÖRRE,
SAMTIDIGT SOM MAN FORTSÄTTER ATT FÖRNEKA ALLA DE PROBLEM DETTA
FÖR MED SIG.
 
DET SLUTLIGA MÅLET ÄR ATT GÖRA PROBLEMET SÅ STORT ATT DET INTE
GÅR ATT LÖSA, VISSA VIFTAR TRIUMFIERANDE OCH MENAR ATT DETTA MÅL
REDAN ÄR NÅTT.
 
Det finns på vissa områden vissa former av så kallade rättstribunaler.
 
FRÅGAN ÄR OM DET INTE GÅTT SÅ ILLA, TILL FÖLJD AV OLIKA POLITIKERS
ANSVARSLÖSHET, ATT DET BORDE VARA DAGS ATT INRÄTTA NÅGON FORM
AV TRIBUNAL OCH STÄLLA ANSVARIGA POLITIKER TILL ANSVAR FÖR VAD
DE STÄLLT TILL MED.
 
Visserligen skulle det bli trångt om utrymmet i en tänkt "tribunalsam", men det finns
byggnader, som rymmer många, och kanske vore ett urval den bästa vägen.
 
I Nurnbergprocessen ställde man inte alla tyskar inför tribunalen utan man valde ut
ett antal särskilt skyldiga, kanske det vore ett sätt att gå vidare på det sättet.
 
På plats skulle då vissa vara självskrivna, här tänker man i första hand på Fredrik
Reinfeldt, Annie Lööf, Mona Sahlin, Maria Ferm, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin
bara för att nämna några.
 
Läs dagens Borås Tidning med behållning, de som har skygglappar, och sunt för-
nuft, lär få se skygglapparna rasa efter bara några rader.
 
Det är en skrämmande, närmast bisarr beskrivning, vi ser av det svenska
samhället, och som drivits fram av vissa politiker.
 
MEN DET ÄR INTE BESKRIVNINGEN SOM ÄR DET MEST SKRÄMMANDE,
DET MEST SKRÄMMANDE ÄR ATT ETT ANTAL POLITIKER, SKYLDIGA TILL
DENNA UTVECKLING, STÄLLER UPP I VALET HÖSTEN 2018 MED MOTIVE-
RINGEN ATT DE SKA "TA ANSVAR".
 
Efter att ha läst Borås Tidning vet vi nu vad det medför att ta denna typ av "ansvar"
och har väljarna den minsta tillstymmelse till självbevarelsedrift så  blir utfallet i
valet:
Centerpartiet 0 %
Miljöpartiet    0 %
Vänsterkommunisterna 0 %
Logiken borde leda till att SD då skulle få 100 %, men inte ens det skulle fungera.
Demoniseringen av de som tidigt lyft fram det Borås Tidning ny lyfter fram har varit
så omfattande och manipulativ, där vi skapat en samhälle, där stora delar av det
"offentliga" Sverige skulle mobilisera olika former av "civilmotstånd" mot en regering
där SD ingår.
 
EXAKT SÅ ILLA ÄR DET I SVERIGE I DAG.
 
OCH DET LÄR INTE BLI MINDRE ILLA I SVERIGE EFTER VALET.
 
Men man kanske inte ska misströsta, i ett längre perspektiv kanske detta löser
sig självt.
 
MED DEN TYPEN AV POLITIK, SOM DRIVS I DAG, OCH FRAMÖVER, SÅ
KOMMER JU ALLA PARALLELLSAMHÄLLEN ATT UPPHÖRA.
 
Hela Sverige kommer då att utgöra en homogen enhet, och då får Annie
Lööf som hon alltid velat.
 
Läs alltså Borås Tidning i dag och låt denna information / granskning bli
en faktor som vägs in när Du går till vals i höst .
AE
 
 

SHARIA TAR ÖVER ALLT MER

Sharia tar över i Borlänge
 
Polisen i Borlänge är nu mer öppen än polisen i andra områden, och också mer
öppna än de flesta politiker.
 
MAN GÅR NU ÖPPET UT OCH ERKÄNNER ATT MAN HAR PARALLELLA
RÄTTSSYSTEM I BORLÄNGE.
 
Vissa grupper, undra vilka ?, använder "andra metoder och sedvänjor"
för att upprätthålla lag och ordning i Borlänge.
 
Men varför vara kritisk till denna utveckling, våra egna "metoder och sedvän-
jor" har ju medfört att Sverige numera utgör rena "Vilda Västern" i alla led i
rättskedjan.
 
Då kan man väl inte heller tala om parallella rättssystem, själva har vi ju inget.
Sharia måste väl ändå vara bättre än Quick fallet, Kevin fallet, all skottlossning,
alla våldtäkter, alla mord, allt detta är väl en bekräftelse på avsaknad av ett
rättssystem, eller ?
 
Men ska vi följa vissa politikers ambitioner, hemmahöriga främst i Miljöpartiet
och centerpartiet, måste vi ändå gå varsamt fram.
 
Skulle vi direkt hugga händerna av alla "tjuvar", så skulle ju produktiviteten i
landet gå ner mycket dramatiskt, och så vill vi ju inte ha det.
 
För att inte tala om alla otrogna kvinnor, ska vi stena ihjäl alla dessa kommer
ju fertiliteten ner till farligt låga nivåer. Förenat med alla kvinnor som kastas
ut från balkonger så är ju risken stor att vi inte får några kvinnor kvar.
 
Så man får framställa en stilla vädjan till Miljöpartiet och centerpartiet.
 
GÅ GÄRNA VARSAMT FRAM NÄR NU NÄR NI VILL INFÖRA ETT FULLSKA-
LIGT SHARIASAMHÄLLE, LÅT UTVECKLINGEN TA LITE TID OCH OMFATTA
"STEG FÖR STEG".
 
AE

REGERINGEN VILL HA BARNÄKTENSKAP

Barnäktenskaps det är fint det
 
I de flesta civiliserade länder är barnäktenskap mer eller mindre förbjudet,
så icke i Sverige.
 
Under olika former av "krumbukter" försöker man ändå få det att framstå som
att man inte "tycker om" barnäktenskap.
 
MEN OMTANKEN OM NYANLÄNDA ÄR SÅ STOR ATT MAN ÄR BEREDD ATT
ACCEPTERA VAD SOM HELST FÖR ATT FÅ DERAS VÄLVILJA.
 
Detta visas sig nu också i synen på barnäktenskap.
 
Socialstyrelsen har nu utarbetat en informationsskrift, byggt på den svenska
modellen, som säger att det som borde vara förbjudet är tillåtet för vissa grup-
per.
 
Denna skrift har då rubriken:
 
INFORMATION TILL DIG SOM ÄR GIFT MED ETT BARN.
 
Välfärden i Sverige, dit våra skatter går, omfattas alltså av att en av våra
myndigheter skickar ut information till peodofiler, så att de ska tillämpa
sitt förbjudna beteende på ett sätt som socialstyrelsen finner lämpligt.
 
Om denna något säregna information kan man läsa om på Socialstyrelsens
hemsida.
 
Vad säger då oss detta ?
 
Det säger att Sverige dansar på avgrundens rand, det säger att vi har långt
kvar till civilisationen och det säger att den politiska retoriken på detta om-
råde är en enda stor "charad".
 
När man läser denna information till peodofiler, utarbetad enligt den svenska
modellen, då slås man av ett gammalt ordspråk, där man jämförde frihetsgra-
derna i olika länder.
 
I STORBRITANNIEN ÄR ALLT TILLÅTET, SOM INTE ÄR FÖRBJUDET, I
SVERIGE ÄR ALLT FÖRBJUDET SOM INTE ÄR TILLÅTET OCH I SOVJET-
UNIONEN ÄR ALLT FÖRBJUDIT SOM ÄR TILLÅTET.
 
Det är tur att Socialstyrelsen nu informerar oss på ett sådant sätt att ingen
går omkring i tron att barnäktenskap inte skulle vara tillåtet, för då kan det
ju inte vara förbjudet.
 
Läs gärna Socialstyrelsen hemsida kring denna information och låt Dig
beundras av hur fantastiskt Sverige egentligen är.
 
Men betänk då att fantastiskt kan utgöra två motpoler, den ena kanske mindre
smickrande.
 
Regeringen har det yttersta ansvaret för att myndigheterna agerar korrekt och
att deras verksamhet återspeglar grundläggande svenska värderingar. Utifrån
detta kan man dra en slutsats, en mycket bestämd slutsats:
 
REGERINGEN TYCKER DET ÄR BRA MED BARNÄKTENSKAP BARA PEO-
DOFILERNA UTÖVAR BARNÄKTENSKAPET SÅ ATT DET INTE STÖR
OMGIVNINGEN FÖR MYCKET.
 
De som tycker att detta är ett förhållningssätt som stämmer med demokra-
tiska och civiliserade normer ska naturligtsvis i valet rösta så att nuvarande
regering kan sitta kvar och stimulera till fler barnäktenskap.
 
AE
 
 
 
 
 

REGERINGENS EGEN LILLA CLOWN

Positiv exportstatistik
 
I dag kommer positiva siffor rörande Sveriges exportstatistik, vi ser ökningar
på snart sagt varje område.
 
Dessa ökningar hänger samman, i allt väsentligt, med 2 faktorer:
1) En stark global tillväxt
2) En försvagad kronkurs.
 
Geniet minister Ann LInde ger då sin syn på denna utveckling, en syn så långt
från verkligheten man kan komma.
 
Nästan lika långt från verkligheten som när hon ljuger om sin roll inför KU om
IT skandalen.
 
Minister Ann Linde tycks vara bra på att "ljuga", inte underligt att man då upp-
fattar henne som extremt osympatisk.
 
Hennes lögn om exportens utveckling lyder då:
 
DENNA ÖKNING AV EXPORTEN HAR SKETT TACK VARE REGERINGENS
KRAFTFULLA EXPORTSTRATEGI !!
 
Nog påminner det lite väl mycket om hennes lögner om sin roll i IT skandalen,
eller ?
 
Som ansvarig minister borde Ann Linde i stället oroa sig för de risker en försvagad
kronkurs kan föra med sig.
 
Företagen surfar på den svaga kronkursen och genomför inte nödvändiga
effektiviseringar inför framtiden.
 
Den dagen kanske, förhoppningsvis, minister Ann Linde befinner sig på en post,
där hon kan sitta och ljuga utan att det betyder så mycket för oss medborgare.
 
Medeltida regeringar hade sina clowner, en tradition som
tycks fortleva i Rosenbad / AE

VÄSTERVIK VISAR UPP DET POLITISKA FÖRFALLET

Det svenska politiska förfallet
 
Uppdrag Granskning visade i kväll ett inslag om utbygganden av ett flygfält
i Västervik.
 
Det leder för långt att redovisa allt fiffel som sKett, den som är intresserad av
att göra rätt val i september Bör titta på detta program, som går i repris.
 
STUDERA DÅ SÄRSKILT DEN MODERATE POLITIKERN HJALMAR
HJALMARSSON, EN VÄRRE FIFFLARE, LÖGNARE OCH SKURK HAR
MAN INTE SKÅDAT "SEDAN HEDENHÖS".
 
Med en sådan skurk och fifflare som verksam i ett parti blir valet lätt,
i den meningen vilket parti man inte kan rösta på, av rena anständighets-
skäl.
 
Man får hoppas att delar av den moderata partiledningen såg programmet och
drog nödvändiga slutsatser.
 
Det räcker inte, som ledande och största parti inom Alliansen, att tala i
inteT förpliktande termer, rent allmänt, om ansvar och vuxenbeteende.
 
MAN MÅSTE OCKSÅ LEVA UPP TILL BEVIS OM MAN INTE SKA STÖTA
BORT VÄLJARE.
 
I detta ingår att partiet inte när ormar som Hjalmar Hjalmarsson viD sin barm.
Inte nog med att han var skurkaktig, lögnaktig, extremt oseriös, ovanpå detta
framstod han som extrem okunnig och enfaldig.
 
ATT VID SIDAN AV ORDINARIE RUTINER, UTAN BEFOGENHETER, BYGGT
PÅ MANIPULATIONER OCH LÖGNER FÅ EN FLYGPLASTUTBYGGNAD TILL
STÅND UTAN ATT VETA, ELLER BEGRIPA, VAD SOM ERFORDRAS FÖR ATT
DEN SKA KUNNA ANVÄNDAS. ÄR SÅ PINSAMT ATT MAN MÅSTE HÄMTA
ANDAN UNDER PROGRAMMET.
 
Den här typen av fifflare och "kompletta idioter" hör inte hemma i något seriös
parti, allra minst i ett parti med den framtoning Ulf Kristersson vill åstadkomma.
 
DET FINNS NÅGOT SOM HETER UTESLUTNINGSÄRENDE, OCH DET TYCKS
HÖGST BEFOGAR HÄR.
 
Undertecknad tillhör den krets av väljare, som under vissa omständigheter kan tän-
kas lägga sin röst på moderaterna, men--- och åter men -- .
 
DETTA KAN ALDRIG KOMMA ATT ÖVERVÄGAS SÅ LÄNGE HJALMAR
HJALMARSSON I VÄSTERVIK ÄR REPRESENTANT FÖR PARTIET, OCH
JAG VET ATT JAG INTE ÄR ENSAM OM DEN UPPFATTNINGEN.
 
AE
 

MILJÖPARTIETS HUVUDMOTSTÅNDARE- MEDBORGARNA

Miljöpartiet lägger ut nya dimridåer
 
Har man ingen politik, som går "hem i stugorna", så får man hatta lite där och
hatta lite här.
 
Som Miljöpartiet, som inte presenterat en genomtänkt ide, så långt man kan
minnas.
 
Presenteras en ide, så ska den vara invälvd i dimma och lögner, så också idag.
 
I dag går Miljöpartiet ut och menar att deras huvudmotståndare i valet är
moderaterna.
 
Vi som varit med på resan några år vet dock bättre:
 
MILJÖPARTIETS HUVUDMOTSTÅNDARE HAR ALLTID VARIT, ÄR OCH KOM-
MER ALLTID ATT VARA MEDBORGARNA.
 
AE
 

VARFÖR VILL REGERINGEN KVINNOR SÅ ILLA ?

Det gäller även gruppvåldtäkter
 
Som man bäddar får man ligga är ett sedan länge känt ordspråk.
 
OCH DET TYCKS ÄVEN GÄLLA OMRÅDET GRUPPVÅLDTÄKTER.
 
Expressen har i dagarna en intressant och omfattande artikelserie rörande
just gruppvåldtäkter.
 
Denna artikelserie visar med förfärande tydlighet hur ansvarslös den förda
migrations. /integrationspolitiken har varit, och är.
 
Studien spänner över åren 2016 - 2017 och omfattar 43 dömda gärningsmän,
dömda för gruppvåldtäkter.
 
Resultatet är skrämmande i sin tydlighet:
 
Den genomsnittliga åldern är 21 år.
 
42 AV 43 DÖMDA HAR UTLÄNDSK BAKGRUND.
 
Det är denna kunskap som fått regeringen att lägga förslag om att den grupp
som kan skönjas bakom denna statistik ska få stanna i Sverige även om man
inte har skyddsskäl.
 
Kvinnors behov av skydd tycks inte vara en prioriterad fråga inom regeringen,
när det gäller den faktiskt förda politiken.
 
ÄVEN PÅ DETTA OMRÅDE FÅR RETORIK ERSÄTTA ANSVAR OCH NÖD-
VÄNDIGA ÅTGÄRDER.
 
Det är denna politik man går till val med, och man räknar då med, hör och häpna,
att bli omvald.
 
Är vi väljare verkligen så "korkade" ?
 
AE
 
 
 
 

FÖR EU IN NATO I EN SÄKERHETSPOLITISK KRIS ?

Borde inte EU ledare besinna sig i stället för att "muskla sig" ?
 
Handelskrig eller inte, enfalden och inkompetensen tar sig nu sådana uttryck
att man inte ens klarar av att kalla ett handelskrig för ett handelskrig.
 
EN SPADE HAR ALLTID VARIT EN SPADE, OCH SVARAR EU MED
MOTDRAG OCH EGNA TULLAR SÅ HAR VI EN "SPADE" I FORM AV
ETT HANDELSKRIG.
 
Det är ju ytterst beklämmande att EU ledare inte ens klarar av att beskriva det
man gör på ett korrekt sätt.
 
Men långt värre är den risktagning man tar på det säkerhetspolitiska området,
detta tycks man inte haft förmåga att ens nudda vid.
 
Det är ingen hemlighet att Trump från början velat haft större draghjälp från andra
länder i NATO arbetet, formulerat som att alla borde satsa 2,5 av BNP på försva-
ret. Trump tycks också haft specifika invändningar på hur delar av NATO sam-
arbetet förs.
 
Det är heller ingen hemlighet, även om dekadenta EU ledare drar sig för att er-
känna det, att USA utgör navet i NATO. Utan USA är NATO i dag "nothing".
Detta vet man, innerst inne, och man borde värna om att den situationen be-
varas, så länge EU inte kan stå "egna ben".
 
Trump motiverar införandet av stål tullar med nationella säkerhetsintressen,
dessa säkerhetsintressen sammanfaller med NATO och EU egna säkerhets-
intressen.
 
Dessa intressen utgörs av att USA snabbt kan intensifiera ökad produktion av
tung krigsmateriel, som bättre säkerställs med snabb tillgång till stål, och
detta utgör basen inte bara i USA försvar, utan också basen i NATO försvars-
förmåga, vilket ligger i linje med EU säkerhetspolitik.
 
Har aldrig dilettanterna i EU ställt sig frågan:
 
OM INTE EU LÄNDERNA SJÄLVA VILL ATT USA SKA KUNNA FÖRSVARA
EUROPA OPTIMALT, HUR KAN DE DÅ FÖRVÄNTA SIG ATT USA UNDER
MOTSTÅND FRÅN EU SKA STRÄVA I DEN RIKTNINGEN ??
 
Hur USA kommer att ställa sig till en händelseutveckling rymmande dessa ris-
ker går inte att ha en uppfattning om i dag, men vissa andra inslag ökar säker-
hetsrisken för EU påtagligt.
 
EU ledning tycks, enligt uppgifter, nu ägna sig åt rena så kallade "påverkans-
operationer", där man försöker lägga tullar i regioner republikanskt styrda, för
att där åstadkomma arbetslöshet syftande till att republikaner och Trump inte
ska återväljas.
 
ÄR DETTA SANT, SÅ ÄR DETTA RENA PÅVERKANSOPERATIONER LIKA
DEM MAN FÖRDÖMT ANDRA, LÄS RYSSLAND, ATT BEDRIVA.
 
Lägger man ihop dessa omständigheter är EU ledning ute på hal is, mycket hal
is, frågan är om det finns någon is som bär överhuvudtaget ?
 
Trump är i viss mening, mätt med traditionella mått, oberäknelig.
 
BORDE EU INTE VÄGT IN DE SÄKERHETSPOLITISKA RISKER DE TAR
NÄR DE GENOMFÖR NÅGOT SOM DE INTE ENS VÅGAR KALLA VID
NAMN ?
 
Man kan nog ana sig till att Putin njuter i fulla tag när EU ledare så tydligt
går hans ärenden, och kanske når mål han aldrig skulle kunna drömma om
att nå på egen hand.
AE
 
 
 
 

SVERIGE- ANSVARSLÖSHETENS EPICENTRIM

Ställ ingen individ till ansvar till varje pris
 
Den så kallade "svenska modellen"  har många konturer, en sådan är frågan
om hur ansvar ska utkrävas, och då är modellen tydlig, mycket tydlig.
 
UTKRÄV ALDRIG, ALDRIG NÅGONSIN, PERSONLIGT ANSVAR OM MAN
KAN LYFTA BORT ANSVARET OCH SKYLLA PÅ SYSTEMET.
 
Den "svenska modellen" kommer här ofta till användning, och vi nås i dag av
nyheten om ett sådant exempel.
 
EN MAN MED BESLUTAD HEMTJÄNST VARJE DAG LÅG DÖD I SIN LÄ-
GENHET UNDER TRE DYGN !!
 
Varje dag, under dessa 3 dagar, hävdar ansvariga anställda inom hemtjänsten,
att de  varit där och "bultat" på dörren, men trott att brukaren "var ute".
 
Hemtjänstbolaget erkänner utan omsvepningar att reglerna i sådana fall
klart anger att man ska vidta vissa åtgärder och inte bara tro att "någon
är ute".
 
Anställda, som "bultat" på dörren, uppger också att man känt till rutinerna och
beklagar att den döde legat död i 3 dagar.
 
Nu ska detta enligt den "svenska modellen" anmälas enligt Lex Sarah
till IVO, så att ansvaret kan lyftas bort från de individer som är ansvariga.
 
"VAD I HELSICKE" KAN IVO HA FÖR ANLEDNING ATT GRANSKA DETTA
OM AVSIKTEN INTE ÄR ATT ANSVARSFRÅGAN SKA FÖRSVINNA I ETT
ENDA STORT TÖCKEN ?
 
Här föreligger ett klockrent tjänstefel, kopplat till en eller flera anställda, och
då ingår det väl i arbetsgivarens uppgifter att utreda detta och vidta lämpliga
och motiverade disciplinåtgärder, eller ??
 
Så länge vi envisas med att ersätta personligt ansvar med i bästa fall
att någon "rutin ska ses över" så kommer vi att få leva meds dåligt
fungerande organisationer, eller orginisationer som inte fungerar alls.
 
AE
 
 

FÖRLÅT DEM DERAS SYNDER

Förlåt dem för deras  synder då de inte begriper bättre
 
Var det inte ungefär så Jesus sa ?
 
Förlåt dem för deras synder, de förstår inte vad de gör ?
 
Det blir allt tydligare att ledande politiker, myndighetschefer och mellanchefer
utformar lagar och regler samt implementerar dem som om de vore "kompletta
idioter".
 
Då de inte tycks förstå vare sig det de gör, eller det de säger, så bör man
kanske vara lika förlåtande som Jesus, men ibland blir inslaget av illvilja
och enfald så stort och påtagligt att det blir svårt att vara förlåtande.
 
Om ett sådant exempel, där illvilja kryddad med extrem enfald, styr och styrt
utformningen och tillämpningen av lagar och regler kan vi i dag läsa om i
Borås Tidning.
 
Borås Tidning skriver då om IDA, som är svårt funktionsnedsatt och behöver,
och har berättigats, till assistanshjälp.
 
När funktionsstörningen ökar och behovet av hjälp ökar ansöker familjen
om utökad assistans.
 
Då slår illviljan och enfalden till med full kraft:
 
FÖRSÄKRINGSKASSAN STRAFFAR IDA OCH FAMILJEN GENOM ATT TA
BORT ALL HJÄLP ÖVERHUVUDTAGET !!
 
Detta löser familjen på ett lite udda sätt, kan man tycka, då man tar tillbaks sin an-
sökan blir den illvillige och enfaldige lite mindre enfaldig och illvillig.
 
IDA OCH FAMILJEN FÅR I NÅDER BEHÅLLA DEN HJÄLP DE HADE TIDI-
GARE.
 
Redan här uppstår två besvärande frågor, båda kopplade till illvilja och enfald:
1) Vilket ljushuvud  har kommit på iden att man ska straffa en funktionsnedsatt
    som fått ökad funktionsnedsättning och ansöker om mer hjälp ?
2) Vilket ljushuvud har kommit på iden att en funktionsnedsatt bara ska få hjälp
    om vederbörande inte ansöker om mer hjälp, sker detta så anses inget hjälp-
   behov föreligga.
 
Redan här känner man att illviljan och enfalden på detta område inte kan bli större
men både illviljan och enfalden kan bli större, mycket större.
 
Idas utökade behov är kopplat till "urin och avföring" och hon har kateter för att
möjliggöra dessa funktioner.
 
Försäkringskassan avvisar hjälp på detta område med en förklaring, som borde
skrivas in i historieböckerna.
 
ASSISTANSHJÄLP BEVILJAS BARA BLAND ANNAT FÖR PERSONLIG
HYGIEN OCH INTE FÖR "URIN OCH AVFÖRING".
 
Här blir man ju närmast konfunderad, finns det verkligen individer som är så
enfaldiga att de inte inser att "personlig hygien" även omfattar förmågan att
hantera sin egen "urin och avföring" ?
 
Ja, det finns uppenbarligen, i vart fall inom Borås Kommun.
 
Men skam den som ger sig, tycks dessa enfaldiga och illvilliga individer tycka.
 
Ska man framstå som illvillig och enfaldig är det lika bra att ta i ordentligt,
så att ingen kan undgå illviljan och enfalden.
 
Därför försöker dessa "halvfigurer", om ens det, förklara sig, och då lyser en-
falden och illviljan allt starkare.
 
OM BEHOVET AV STÖD UNDERSTIGER 20 TIMMAR DÅ INGÅR "URIN
OCH AVFÖRING" INTE I "PERSONLIG HYGIEN" MEN OM BEHOVET AV
STÖD ÖVERSTIGER 20 TIMMAR DÅ INGÅR "URIN OCH AVFÖRING" I
PERSONLIG HYGIEN.
 
För att ingen ska betvivla enfalden lägger man till.
 
OM BEHOVET AV HJÄLP UNDERSTIGER 20 TIM ÄR DET "MEDICINSK
VÅRD" SOM VI INTE FÅR ÄGNA OSS ÅT, MEN ÖVERSTIGER BEHOVET
AV HJÄLP 20 TIM ÄR "URIN OCH AVFÖRING" INTE MEDICINSK VÅRD
OCH DÅ FÅR VI ÄGNA OSS ÅT DET.
 
Den  som inte, efter att ha läst detta, drabbas av "hjärnblödning" är nog ganska
så immun mot denna åkomma.
 
Hur slutade då detta ärende  ?
 
IDA hade tidigare en assistant, men när behovet ökade tillsatte vårdbolaget
ytterligare en assistant  då en inte räckte, med den utgångspunkten att be-
hovet var så påtagligt att Försäkringskassan skulle gå med på utökningen.
 
När Försäkringskassan då inte gjorde detta tog vårdbolaget bort den ena
assistanten, vilket medförde att också den andra slutade då arbetet var
för tungt och inte kunde utföras av en person.
 
En solklar seger för Försäkringskassan med andra ord.
 
MAN BEHÖVDE INTE LÄGGA UT EN ENDA KRONA FÖR IDA.
 
AE
 
 
 
 

ÄNTLIGEN SÄGER MAN, SÅ FÖRSTÅR MAN POLITIKEN

Dagens Ros till chefen för Västlänken i Göteborg
 
Vi är många som ställer oss helt oförstående till politiska budskap och politiska
mål / ambitioner.
 
Ibland frestas man frustrerat ge upp och säga:
 
JAG BEGRIPER INGENTING.
 
Västlänken i Göteborg har utsatts för mycket kritik för utbyggnaden och chefen
för Västlänken klargör nu hur han ser på denna kritik, och hans förklaring visar
ju att man uppfattat politiken rätt, när man ingenting begriper.
 
Västlänkens chef klarlägger nu, äntligen, sambandet mellan politiker och väljare.
 
Vi får då höra som förklaring till att vi inte förstår alla budskap.
 
DET ÄR INTE LÄTT ATT FÖRKLARA SAKER FÖR FOLK SOM INGET
BEGRIPER !!
 
Det är inte klarlagt var chefen för Västlänken politiskt hör hemma, men det
mesta pekar på att han är centerpartist.
AE

ÄR ALLA I SOLNA TINGSRÄTT "DYNGRAKA" ?

Nu kan det väl ändå inte bli värre, eller ??
 
Man har länge trott att bristerna i det svenska rättssystemet är så stora att
det inte kan bli värre.
 
MEN DET KAN BLI VÄRRE OCH DET BLIR VÄRRE HELA TIDEN.
 
Nu tycks bristerna vara så stora att det är befogat att ställa frågan om vi över-
huvudtaget har ett rättssystem som hör hemma i den civiliserade världen.
 
Läser man dagens Borås Tidning inser man snabbt att det så kallade rätts-
systemet vi håller oss med i Sverige inte hör hemma i ett civiliserat samhälle.
 
Ledande politiker har så småningom kommit till insikt, viss liten insikt, om att
medborgarna har ett behov av att känna sig trygga, och talar sig därför varma
för "lag och ordning".
 
Men "lag och ordning" och ett rättssystem är inte starkare än sin svagaste länk,
och vissa länkar är så svaga att rättsstaten tycks ha upphört fungera.
 
Får man tro dagens Borås Tidning hittar man en sådan svag länk, en
mycket svag länk om någon länk överhuvudtaget, i Solna Tingsrätt.
 
DÄR BESTÅR DEN SVAGA LÄNKEN AV NÄMNDEMÄN SOM TYCKS
VARA I BEHOV AV VÅRD.
 
Om detta kan man läsa i dagens Borås Tidning under rubriken:
 
" MAN AV "BRA FAMILJ" FRIAD FÖR MISSHANDEL.
 
Bakgrunden är då att en man står åtalad för misshandel av sin fru, och
blir frikänd.
 
MOTIVEN TILL FRIKÄNNANDET ÄR AV DEN ARTEN ATT DET ÄR BEFO-
GAT HÄVDA ATT RÄTTSSTATEN UPPHÖRT ATT FUNGERA, OM DEN NU
NÅGONSIN FUNGERAT.
 
Mannen blir alltså frikänd för misshandeln, och rätten pekar då bland annat
på att mannens familj "verkar vara en bra familj" !!
 
Att man av detta skäl inte godtar kvinnans version av det som hänt borde
få den mest hängivne beundraren av vårt så kallade rättssystem att ge upp.
Rätten skriver då i domen:
 
DET ÄR INTE OVANLIGT ATT KVINNOR FELAKTIGT HÄVDAR ATT DE
BLIVIT MISSHANDLADE OCH HOTADE OCH PÅ DET SÄTTET LÅTSAS
ATT DE ÄR I BEHOV AV SKYDDAT BOENDE !!!
 
Nämndemännen tycks själva behöva vård på "skyddat boende", mycket skyd-
dat boende, med stängsel omkring, då de utgör en ren samhällsfara.
 
Vad andra kvinnor gör, som inte är "ovanligt" ska alltså enligt dessa infantila
nämndemän  utgöra en grund för hur kvinnans version ska bedömas.
 
Det bör tilläggas att rättens domare motsatte sig ett friande, någon tycks
ändå i Solna Tingsrätt inte   helt tappat förståndet.
 
Det är här man tror att det inte kan bli värre, men det kan bli värre, mycket värre,
i vart fall i Solna Tingsrätt. Där skriver man:
 
" KVINNANS TROVÄRDIGHET MINSKAR GENOM ATT HON ANMÄLDE
MISSHANDELN TILL POLISEN I STÄLLET FÖR ATT SÄGA TILL MANNENS
FAMILJ" !!
 
Det är här men ser efter om man har giltigt pass, så att man kan lämna landet.
 
Nu ska man alltså inte anmäla misshandel i familjen och kvinnovåld till polisen
utan till misshandlarens "bra" familj" !!
 
KAN DET BLIR VÄRRE, JA !!
 
För detta räcker inte, i domen skriver man också:
 
" MANNENS FAMILJ VERKAR VARA EN BRA FAMILJ TILL SKILLNAD
FRÅN KVINNANS, VILKET OCKSÅ HAR BETYDELSE FÖR BEDÖMNINGEN
AV SKULDFRÅGAN "
 
Det är här man börjar undra vad en enkel flygbiljett till civilisationen kostar ?
 
AE

BEGRAVNING PÅ NÄTET

Gud har nu ersatts av Telenor och Telia
 
Det har debatterats mycket kring nyttjandet av mobiltelefoner i skolan. Mycket
tyder på att ett flitigt användande av mobilen både minskar kunskapsutvecklin-
gen, intelligensen, den sociala förmågan och den psykiska hälsan.
 
NU FORTSÄTTER MOBILTELEFONEN SITT SEGERTÅG I SAMHÄLLET
MED DET UTTALADE SYFTET ATT GÖRA ALLA TILL "SKÅLLADE RÅT-
TÅR", DÄR INGEN PLATS SKA FINNAS FÖR EN FRIDFULL STUND.
 
Representanter inom kyrkan märker nu tydlig trend när det gäller begravnin-
gar.
 
BEGRAVNINGAR FÅR ALLT FÄRRE BESÖKARE, OCH ALLT TYDER PÅ
ATT DET BEROR PÅ "TIDSBRIST".
 
Den tidsbrist som uppkommer som en följd av att teknisk utrustning avlastar
oss mer och mer, så att vi får mer och mer tid över till oss själva !!
 
Men fortfarande finns det begravningar, dit det kommer besökare, och dessa
besökare kommer inte ensamma.
 
Med sig har man sin bästa vän, mobiltelefonen, och sin bästa vän överger
man inte, inte ens på en begravning.
 
MÅNGA SOM NU BESÖKER BEGRAVNINGAR SITTER OCH "PILLAR"
PÅ SIN BÄSTA VÄN, MOBILTELEFONEN, UNDER TIDEN DE SÖRJER.
 
Tillgänglighet kallas det, och tillgänglighet på en begravning är väl bra, eller ?
 
Men man kanske ska vara tacksam, så här långt, när man tänker sig nästa
inslag på begravningar.
 
Nästa steg på begravningar lär väl säkert, som amen i kyrkan, att man
tar med sig sin bärbara dator och sitter och "skypar".
 
MAN KANSKE INTE HELLER SKA BLI ÖVERRASKAD OM BESÖKARNA
OCKSÅ TAR MED SIG "HEMMAREDSKAP" FÖR ATT KUNNA UTFÖRA
GYMTRÄNING UNDER SITT SÖRJANDE ?
 
Vem var det som påstod att människan är en social varelse ?
 
Glömde vederbörande bort ett litet "a" som kan föregå social ?
 
AE
 

VARFÖR ÄR SVENSKA SKATTER SÅÅÅÅ HÖGA ?

Se aldrig till helheten, då kan ju skatten sänkas
 
Vi slår oss alltid för bröstet och berömmer oss själva hur effektiva och duktiga
vi är.
 
PÅ ETT AGGREGERAT PLAN ÄR VI INTE ALLS EFFEKTIVA, VI ÄR SNA-
RARE MYCKET INEFFEKTIVA.
 
Mycket av denna tydliga ineffektivitet har sin grund i ett "flumtänkande" där
inget ansvar utkrävs och många gör som de vill, och vad de vill.
 
På ett aggregerat plan borde det finnas ett tydligt, väldigt tydligt, sam-
band, om effektiviteten i samhället är den optimala.
 
PÅ DETTA AGGREGERADE PLAN SKA VÄRLDENS HÖGSTA SKATTER
MOTSVARAS AV  VÄLFÄRDSTJÄNSTER OCH ANDRA OFFENTLIGA TJÄN-
STER, SOM HÅLLER EN HÖGRE KLASS ÄN I JÄMBÖRBARA LÄNDER.
 
Så är det inte alls, på vissa områden är det övertydligt. och så fort man konstaterar
en effektivitetsbrist, så ska man tillföra mer resurser, så att allt fler gör ett dåligt
jobb.
 
Om 10 poliser står och tittar på ett upplopp utan att ingripa så blir det väl
inte bättre om 20 poliser står och tittar på ett upplopp utan att ingripa, eller ?
 
Inte heller en "dålig" lärare blir bra om man utnämner vederbörande till
förstelärare och höjer lönen med 10 000:- per månad.
 
Inom sjukvården "påstås" bristen på läkare och sjuksköterskor vara stor, medan
tillgänglig statistik visar något helt annat.
 
Denna tillgängliga statistik visar 2 saker, bland annat:
 
Det ena är att Sverige har fler läkare och sjuksköterskor än andra jämförbara län-
der.
 
Det andra är att läkare och sjuksköterskor träffar färre patienter per dag i Sverige
än i andra länder.
 
Nu ska regeringen lösa detta effektivitetsproblem genom att "ta fram" ännu fler
sjuksköterskor, är det optimalt ??
 
Vissa problem, många, kan belysas med tillspetsade argument, ett sådant kan
man i dag hämta från Dagens Nyheter.
 
DN skriver då om effektivitetsbrister på KTH, där man fått ställa in utbildning
för att 2 professorer inte varit närvarande på  sina arbetsplatser sedan 7 må-
nader.
 
UNDER DEN TID DE HAFT SKYLDIGHET, OCH LÖN, ATT UNDERVISA PÅ
KTH, HAR DE UNDERVISAT I USA.
 
Hur löser man denna "effektivitetsbrist" ?
 
Följer man den svenska modellen är lösningen enkel:
 
MAN ANSTÄLLER 2 PROFFESORER TILL SOM UNDERVISAR I USA I STÄLLET
FÖR ATT GENOMFÖRA DEN UNDERVISNING PÅ KTH DE ÄR ANSTÄLLDA FÖR.
 
Mer resurser ska ju lösa alla problem, eller ?
 
Är det verkligen inte dags för ett revolutionerande "nytänk"
 
ATT ANVÄNDA BEFINTLIGA RESURSER RÄTT INNAN MAN KASTAR BENSIN
PÅ ELDEN.
 
Att göra rätt saker på rätt  sätt kan då vara en god ledstjärna.
 
MAN KANSKE TILL OCH MED KAN GÖRA RÄTT SAKER "SÅ RÄTT" ATT MAN
KAN SÄNKA SKATTER I STÄLLET FÖR ATT HÖJA SKATTER, DET LÄR MAN
KUNNA I ANDRA LÄNDER, VARFÖR INTE I SVERIGE ?
 
AE

GÖR MIGRATIONSVERKET NÅGOT RÄTT ??

På Migrationsverket tycks verkligheten överträffa dikten
 
I Göteborgsposten kan man i dag läsa en beskrivning av Migrationsverkets
verksamhet, där verket får beröm för sina snabba beslut, där beslut ofta fattas
snabbt, helst utan något att gå på, ungefär som att "skjuta från höften".
 
Trots denna snabba beslutsfattning, ofta på lösa grunder eller inga alls, så
visar det sig att man gör få fel.
 
Migrationsverket har då under fem dagar BARA fattat fel asylbeslut i 83 ärenden !!
 
Man blir imponerad.
 
DET BLIR JA BARA MINDRE ÄN 4 000 FELAKTIGA ASYLBESLUT UNDER ETT
HELT ÅR !!
 
Och så finns det fortfarande sådana som klagar på den förda flyktingpolitiken.
 
AE

ÖB OCH FÖRSVARSMINISTERN BÖR AVGÅ, NU !!

Kan en ÖB framstå som hur ynklig som helst ?
 
Svaret på den frågan får nog bli ett rungande "ja".
 
Särskilt om man beaktar de hemliga uppgifter ÖB nu presenterat om Anders
Brännström för att misskreditera honom och förringa hans person.
 
Om man uttrycker sig snällt, extremt snällt, så kan man säga att ÖB
agerar på ett sätt som visar att han inte är vuxen rollen som ÖB.
 
Officersförbundet har tidigare blivit engagerade i ärendet med anledning av
att Brännström "sparkades". Man har också synpunkter på ÖB agerande
vad gäller att misskreditera Brännström.
 
Dagens Nyheter skriver om detta och där framgår att Officersförbundet
inte heller tycks vuxen sin roll, utan man tassar fram i filttofflor.
 
Förbundets jurist menar då att ÖB agerande gränsar till förtal.
 
GRÄNSAR ???
 
DET ÄR AV ALLT ATT DÖMA FÖRTAL, OFFICERSFÖRBUNDET BÖR
DÄRFÖR SKRIDA TILL HANDLIG OCH STÄMMA ÖB.
 
I ett annat avseende visar Officersförbundets jurist större insikt, när hen
menar:
 
ÖB ÄGNAR SIG ÅT REN PERSONFÖRFÖLJELSE AV EN UNDERORD-
NING.
 
Lek med tanken en stund, och tänk då att förbundets jurist hart rätt, att ÖB
ägnar sig åt personförföljelse genom att förtala en underordnad.
 
DDÅ HAR VI I SÅ FALL EN ÖB SOM ÄGNAR SIG ÅT PERSONFÖR-
FÖLJELSE AV EN UNDERORDNAD, SOM SÄGER DET ALLA KÄNNER
TILL OCH SOM HAN HAR RÄTT ATT SÄGA ENLIGT GRUNDLAGEN.
 
Om detta är en korrekt samlad bild, så uppstår frågan:
 
Hur länge till kan vi ha en sådan ÖB och en sådan försvarsminister ?
 
AE
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0