BEGRAVNING PÅ NÄTET

Gud har nu ersatts av Telenor och Telia
 
Det har debatterats mycket kring nyttjandet av mobiltelefoner i skolan. Mycket
tyder på att ett flitigt användande av mobilen både minskar kunskapsutvecklin-
gen, intelligensen, den sociala förmågan och den psykiska hälsan.
 
NU FORTSÄTTER MOBILTELEFONEN SITT SEGERTÅG I SAMHÄLLET
MED DET UTTALADE SYFTET ATT GÖRA ALLA TILL "SKÅLLADE RÅT-
TÅR", DÄR INGEN PLATS SKA FINNAS FÖR EN FRIDFULL STUND.
 
Representanter inom kyrkan märker nu tydlig trend när det gäller begravnin-
gar.
 
BEGRAVNINGAR FÅR ALLT FÄRRE BESÖKARE, OCH ALLT TYDER PÅ
ATT DET BEROR PÅ "TIDSBRIST".
 
Den tidsbrist som uppkommer som en följd av att teknisk utrustning avlastar
oss mer och mer, så att vi får mer och mer tid över till oss själva !!
 
Men fortfarande finns det begravningar, dit det kommer besökare, och dessa
besökare kommer inte ensamma.
 
Med sig har man sin bästa vän, mobiltelefonen, och sin bästa vän överger
man inte, inte ens på en begravning.
 
MÅNGA SOM NU BESÖKER BEGRAVNINGAR SITTER OCH "PILLAR"
PÅ SIN BÄSTA VÄN, MOBILTELEFONEN, UNDER TIDEN DE SÖRJER.
 
Tillgänglighet kallas det, och tillgänglighet på en begravning är väl bra, eller ?
 
Men man kanske ska vara tacksam, så här långt, när man tänker sig nästa
inslag på begravningar.
 
Nästa steg på begravningar lär väl säkert, som amen i kyrkan, att man
tar med sig sin bärbara dator och sitter och "skypar".
 
MAN KANSKE INTE HELLER SKA BLI ÖVERRASKAD OM BESÖKARNA
OCKSÅ TAR MED SIG "HEMMAREDSKAP" FÖR ATT KUNNA UTFÖRA
GYMTRÄNING UNDER SITT SÖRJANDE ?
 
Vem var det som påstod att människan är en social varelse ?
 
Glömde vederbörande bort ett litet "a" som kan föregå social ?
 
AE
 

VARFÖR ÄR SVENSKA SKATTER SÅÅÅÅ HÖGA ?

Se aldrig till helheten, då kan ju skatten sänkas
 
Vi slår oss alltid för bröstet och berömmer oss själva hur effektiva och duktiga
vi är.
 
PÅ ETT AGGREGERAT PLAN ÄR VI INTE ALLS EFFEKTIVA, VI ÄR SNA-
RARE MYCKET INEFFEKTIVA.
 
Mycket av denna tydliga ineffektivitet har sin grund i ett "flumtänkande" där
inget ansvar utkrävs och många gör som de vill, och vad de vill.
 
På ett aggregerat plan borde det finnas ett tydligt, väldigt tydligt, sam-
band, om effektiviteten i samhället är den optimala.
 
PÅ DETTA AGGREGERADE PLAN SKA VÄRLDENS HÖGSTA SKATTER
MOTSVARAS AV  VÄLFÄRDSTJÄNSTER OCH ANDRA OFFENTLIGA TJÄN-
STER, SOM HÅLLER EN HÖGRE KLASS ÄN I JÄMBÖRBARA LÄNDER.
 
Så är det inte alls, på vissa områden är det övertydligt. och så fort man konstaterar
en effektivitetsbrist, så ska man tillföra mer resurser, så att allt fler gör ett dåligt
jobb.
 
Om 10 poliser står och tittar på ett upplopp utan att ingripa så blir det väl
inte bättre om 20 poliser står och tittar på ett upplopp utan att ingripa, eller ?
 
Inte heller en "dålig" lärare blir bra om man utnämner vederbörande till
förstelärare och höjer lönen med 10 000:- per månad.
 
Inom sjukvården "påstås" bristen på läkare och sjuksköterskor vara stor, medan
tillgänglig statistik visar något helt annat.
 
Denna tillgängliga statistik visar 2 saker, bland annat:
 
Det ena är att Sverige har fler läkare och sjuksköterskor än andra jämförbara län-
der.
 
Det andra är att läkare och sjuksköterskor träffar färre patienter per dag i Sverige
än i andra länder.
 
Nu ska regeringen lösa detta effektivitetsproblem genom att "ta fram" ännu fler
sjuksköterskor, är det optimalt ??
 
Vissa problem, många, kan belysas med tillspetsade argument, ett sådant kan
man i dag hämta från Dagens Nyheter.
 
DN skriver då om effektivitetsbrister på KTH, där man fått ställa in utbildning
för att 2 professorer inte varit närvarande på  sina arbetsplatser sedan 7 må-
nader.
 
UNDER DEN TID DE HAFT SKYLDIGHET, OCH LÖN, ATT UNDERVISA PÅ
KTH, HAR DE UNDERVISAT I USA.
 
Hur löser man denna "effektivitetsbrist" ?
 
Följer man den svenska modellen är lösningen enkel:
 
MAN ANSTÄLLER 2 PROFFESORER TILL SOM UNDERVISAR I USA I STÄLLET
FÖR ATT GENOMFÖRA DEN UNDERVISNING PÅ KTH DE ÄR ANSTÄLLDA FÖR.
 
Mer resurser ska ju lösa alla problem, eller ?
 
Är det verkligen inte dags för ett revolutionerande "nytänk"
 
ATT ANVÄNDA BEFINTLIGA RESURSER RÄTT INNAN MAN KASTAR BENSIN
PÅ ELDEN.
 
Att göra rätt saker på rätt  sätt kan då vara en god ledstjärna.
 
MAN KANSKE TILL OCH MED KAN GÖRA RÄTT SAKER "SÅ RÄTT" ATT MAN
KAN SÄNKA SKATTER I STÄLLET FÖR ATT HÖJA SKATTER, DET LÄR MAN
KUNNA I ANDRA LÄNDER, VARFÖR INTE I SVERIGE ?
 
AE

GÖR MIGRATIONSVERKET NÅGOT RÄTT ??

På Migrationsverket tycks verkligheten överträffa dikten
 
I Göteborgsposten kan man i dag läsa en beskrivning av Migrationsverkets
verksamhet, där verket får beröm för sina snabba beslut, där beslut ofta fattas
snabbt, helst utan något att gå på, ungefär som att "skjuta från höften".
 
Trots denna snabba beslutsfattning, ofta på lösa grunder eller inga alls, så
visar det sig att man gör få fel.
 
Migrationsverket har då under fem dagar BARA fattat fel asylbeslut i 83 ärenden !!
 
Man blir imponerad.
 
DET BLIR JA BARA MINDRE ÄN 4 000 FELAKTIGA ASYLBESLUT UNDER ETT
HELT ÅR !!
 
Och så finns det fortfarande sådana som klagar på den förda flyktingpolitiken.
 
AE

ÖB OCH FÖRSVARSMINISTERN BÖR AVGÅ, NU !!

Kan en ÖB framstå som hur ynklig som helst ?
 
Svaret på den frågan får nog bli ett rungande "ja".
 
Särskilt om man beaktar de hemliga uppgifter ÖB nu presenterat om Anders
Brännström för att misskreditera honom och förringa hans person.
 
Om man uttrycker sig snällt, extremt snällt, så kan man säga att ÖB
agerar på ett sätt som visar att han inte är vuxen rollen som ÖB.
 
Officersförbundet har tidigare blivit engagerade i ärendet med anledning av
att Brännström "sparkades". Man har också synpunkter på ÖB agerande
vad gäller att misskreditera Brännström.
 
Dagens Nyheter skriver om detta och där framgår att Officersförbundet
inte heller tycks vuxen sin roll, utan man tassar fram i filttofflor.
 
Förbundets jurist menar då att ÖB agerande gränsar till förtal.
 
GRÄNSAR ???
 
DET ÄR AV ALLT ATT DÖMA FÖRTAL, OFFICERSFÖRBUNDET BÖR
DÄRFÖR SKRIDA TILL HANDLIG OCH STÄMMA ÖB.
 
I ett annat avseende visar Officersförbundets jurist större insikt, när hen
menar:
 
ÖB ÄGNAR SIG ÅT REN PERSONFÖRFÖLJELSE AV EN UNDERORD-
NING.
 
Lek med tanken en stund, och tänk då att förbundets jurist hart rätt, att ÖB
ägnar sig åt personförföljelse genom att förtala en underordnad.
 
DDÅ HAR VI I SÅ FALL EN ÖB SOM ÄGNAR SIG ÅT PERSONFÖR-
FÖLJELSE AV EN UNDERORDNAD, SOM SÄGER DET ALLA KÄNNER
TILL OCH SOM HAN HAR RÄTT ATT SÄGA ENLIGT GRUNDLAGEN.
 
Om detta är en korrekt samlad bild, så uppstår frågan:
 
Hur länge till kan vi ha en sådan ÖB och en sådan försvarsminister ?
 
AE
 

DEN SVENSKA MODELLEN HÖLL INTE

Den svenska modellen är under avveckling
 
Stefan Lövfen hävdar att den "svenska modellen" inte ska avvecklas, den ska utvecklas.
 
Gårdagens utveckling på NKS tyder på motsatsen, den svenska modellen tycks nu av-
vecklas på ett närmast brutalt sätt.
 
EN FIFFLANDE UPPHANDLINGSCHEF PÅ NKS TVINGAS LÄMNA SIN POST TROTS
NÄRA VÄNNER INOM DEN POLITISKA ELITEN !!
 
Den svenska modellen klarade inte denna påfrestning, den fifflande upphandlingschefen
Jan Svenonius tvingades lämna sin post tros att den fifflande och jävige moderata topp-
politikern Irene Svenonius gjorde allt för att dölja hans brott.
 
Frågan är om den "svenska modellen", som vanligt frestas man tillägga, ska lägga hinder
i vägen för en anständig utveckling ??
 
EN ANSTÄNDIG UTVECKLING SKULLE KRÄVA ATT MAN NU INLEDER EN FÖR-
UNDERSÖKNING RÖRANDE  DE BROTT JAN SVENONIUS TYCKS HA BEGÅTT.
 
Det behövs ingen statlig utredning för att komma fram till att en sådan både behövs och
är kraftigt motiverad, den kan inledas utifrån de uppgifter som nu är kända.
 
MAN ATTESTERAR INTE FAKTUROR UTAN ATT DET FRAMGÅR VAD SOM ÄR
FAKTURAUNDERLAG OCH MAN BESLUTAR INTE OM UTBETALNINGAR TILL
BOSTONGRUPPEN, TILL VILKA DE INTE ÄR BERÄTTIGADE.
 
Det tycks utgöra både tjänstefel, korruption och trolöshet mot huvudman, och det kan
vare sig den svenska modellen eller korrupta utredare ändra på !!
 
Det finns också en annan dimension, också den tycks omfatta brottsliga handlingar.
Irene Svenonius vägran att gå med på en extern utredning rörande de brott hennes
man tycks ha begått beskrivs i sedvanlig ursäktande form, enligt den svenska modellen,
som jäv.
 
VISST ÄR DET JÄV, SOLKLART JÄV, MEN DET TYCKS OCKSÅ VARA NÅGOT
ANNAT.
 
Kommunallagen är tydlig på denna punkt:
 
EN LEDAMOT, OCH IRENE SVENEONIUS ÄR LEDAMOT, FÅR INTE DELTAGA
I BESLUT RÖRANDE FAMILJEMEDLEM.
 
Denna lydelse blev Irene Svenonius informerad om innan sin vägran att godkänna
en extern utredning.
 
Med vetskap om denna lydelse, och med vetskap om att hennes man tycks ha
begått grova brottsliga gärningar bör det gå att komma fram till en annan be-
dömning än bara "jäv".
 
KANSKE OTILLBÖRLIG SKYDDANDE AV BROTTSLING ELLER UTNYTTJANDE
AV  TJÄSNTESTÄLLNING FÖR ATT DÖLJA KRIMINELL VERKSAMHET ??
 
Inte heller här behövs en statlig utredning, allt är känt, som motiverar en förunder-
sökning, det är bara att skrida till verket.
 
SÅVITT MAN INTE LÅTER DEN SVENSKA MODELLEN LÄGGA HINDER I VÄ-
GEN, DEN MODELL SOM ÄR TÄNKT ATT SÄKERSTÄLLA ATT FIFFLANDE
POLITIKER INTE SKA KUNNA NÅS AV LAGENS LÅNGA ARM.
 
Den moderata partiledningen har mycket att förklara i detta ärende. Så här långt har
man med näbbar ock klor slagits för att partiledningen ska delta i mörkläggningen
av denna kriminalitet.
 
Den moderata partiledningen skulle "vinna poäng" på att intaen hederlig och korrekt
ståndpunkt kring detta, nu och självmant, i stället för att senare tvingas till det under
galgen, när en statlig utredning kan avslöja allt fiffel, som även partiledningen varit
mån om att dölja,
 
AE
 
 
 
 

KORRUPTIONEN KRING NKS

Maken till "klant" får man leta efter
 
Efter att ha sett debatten i Agenda mellan Annika Strandhäll och Irene Svenonius
så finns det anledning att ställa frågorna:
 
1) Har moderaterna ingen som helst självbevarelsedrift ?
2) Har moderaterna aldrig hört talas om krishantering ?
 
Som alla andra debatter bringade inte heller denna debatt någon klarhet i sakfrågan,
däremot ställdes personlighet mot personlighet.
 
Om man bortser från kompetensaspekten och begränsar sig till den personliga
utstrålningen, så vann Annika Strandhäll med vid marginal, inte beroende på
Annika Strandhälls positiva utstrålning, utan beroende på att allt är relativt.
 
Om man uttrycker sig milt brukar Annika Strandhäll inte vinna "sympatipoäng", men
här hade hon en lätt match.
 
Irene förlorade matchen redan när hon uttalade sitt första ord, och sedan föll hon
allt efterhand.
 
Och det är här man undrar vad moderaterna håller på med ?? Irene Svenonius är
inte ansvarig för NKS sedan början utan tillträdde under byggnationen.
 
MEN HENNES KOPPLING TILL UPPHANDLINGSCHEFEN  OCH HENNES RABI-
ATA FÖR SÖK ATT SKYDDA SIN MANS OEGENTLIGHETER GÖR ATT HON NU
PERSONIFIER ALLT ELÄNDE SOM SAMMANKOPPLAS TILL NKS.
 
Att då släppa fram henne i Agenda och låta henne framstå som är mer rabiat, oför-
sonlig och fullständigt oförstående till sakfrågan tyder på att den moderata partiled-
ningen fullständigt tappat greppet, om man nu haft något.
 
SOM LÄGET NU ÄR SKA IRENE SVENONIUS HÅLLAS SÅ LÅNGT BORT FRÅN
ALLT VAD VÄLJARE HETER SÅ MYC KET SOM MÖJLIGT !!
 
Detta påstående bygger på elementär marknadsteori.
 
HAR MAN NÅGOT POSITIVT ATT LYFTA FRA, SÅ LYFTER MAN FRAM DET,
HAR MAN BARA NEGATIVT ATT LYFTA FRAM, SÅ LYFTER MAN INTE FRAM
DET FÖRRÄN MAN KAN SE EN POSITIV FÖRÄNDRING / FÖRBÄTTRING:
 
Och där är vi inte ännu när det gäller NKS, frågan är om vi någonsin kommer dit-
hän.
 
Så sammantaget framstår det som fullständigt obegripligt att den moderata
partiledningen släppte fram Irene Svenonius i Agenda och genom sitt rabiata
och opolerade sätt fick till och med Annika Strandhäll att framstå som en ljuv
varelse.
 
Vill moderaterna ha kvar några väljare i Stockholm ska de gömma Irene Svenonius
i en mörk vrå till dess valet är över.
 
Hennes rabiata motstånd mot en extern utredning har länge framstått som just
rabiat, i Agenda framstod motståndet inte bara som rabiat, det framstod också som
enfaldigt.
 
Att hänvisa till landstingets revisorer, att dessa skulle stå för en "oberoende gransk-
ning", tyder på att det mentala tillståndet inte är på topp just nu.
 
NKS är inte bara världens dyraste sjukhus, det är också det enda sjukhuset i världen
där ansvarig politiker sitter i ledningen och skyddar sin man, som råkar vara upphand-
lingschef, och som tycks ha råkat ägna sig åt oegentligheter.
 
Att mot den bakgrunden ha den "svansföringen" Irene Svenonius hade i Agenda
borde få den moderata partiledningen att vare sig en post i NKS eller i partiled-
ningen är något som gynnar den moderata "marknadsföringen"
 
Man får nu hoppas att den utredning regeringen initierar får direktiv, som medför att
man går till botten  med alla de frågor som tyder på att korrupta inslag i upphandlin-
gen varit väldigt omfattande.
 
Kopplingen Irene Svenonius har Jan Svenonius borde också medföra att man låter
granskningen omfatta hur Jan Svenonius fick sin befattning.
 
ATT HAN INTE ÄR RÄTT MAN PÅ DENNA POST LÄR VÄL INGEN SERIÖS BE-
DÖMARE I DAG BETVIVLA, SÅ FRÅGAN UPPSTÅR:
 
Hur fick han posten, var det korruption, också ?
 
Det känns faktiskt på det sättet / AE
 
 

ÄR SVERIGE STRUTSENS HEMLAND ?

Inte ska vi lyssna på danskarna, eller ?
 
En dansk politiker från Venstre har i en intervju gett regeringens syn på vissa frågor
knutna till migration / integration.
 
En del, väldigt många, tycker att man bara ska lyssna på argument som bekräftar den
egna uppfattningen. Som rättrogen svensk ska man då verkligen inte lyssna till vad
danskarna säger.
 
De få, som tycker att debatten gynnas av att olika uppfattningar bryts mot varandra
ska verkligen, riktigt noga, lyssna till vad danskarna säger.
 
Danskarna säger bland annat att målsättningen inte är att bli som Sverige, man
ser Sverige som ett avskräckande exempel när det gäller migration / integration.
 
På sätt och vis strävar vi efter samma mål, Danmark vill inte bli som Sverige, och Sverige
vill under inga omständigheter bli som Danmark.
 
Vi har ju de bästa lösningarna av alla, på dessa områden också, och då ska man
ju inte sträva efter att lyssna på andra.
 
Man menar också i Danmark att man ska sträva efter att Danmark ska förbli danskt.
 
Att någon skulle våga säga något liknande i Sverige får väl anses som fullstän-
digt uteslutet, möjligen kan man höra mellan raderna att Sverige ska bli som
Mellersta Östern.
 
Vad gäller just Mellersta Östern ser danskarna asylströmmen härifrån som problematisk
till skillnad från oss svenskar, de flesta ?, som ser denna asylström som särskilt berik-
ande.
 
Danskarna beskriver den i stället som problematisk i ett antal avseenden. Man menar då
att just denna grupp kommer till Danmark enbart för att leva på bidrag och för att skapa
parallellsamhällen.
 
Man hävdar också att de inte ens vill ta till sig danska värderingar, att man bara vågar !!
 
Nu är ju danskar en gång för alla danskar, och vi vet ju vad de går för, med vår
ansvarsfulla syn på dessa frågor vet vi ju att inte ens sverigedemokrater skulle
våga uttala sig på det viset.
 
Men danskarna stannar inte vid detta, de menar också att vissa asylgrupper, bland
annat från Mellersta Östern är särskilt brottsbelastade och man menar, tydligen på
fullt allvar, att man för statistik som visar just detta.
 
Som rättrogen svensk frågan man sig då, halvt omtöcknad:
 
KAN DET VERKLIGEN VARA TILLÅTET ATT FÖRA STATISTIK I KÄNSLIGA
ÄMNEN SÅ ATT MAN VET VAD MAN PRATAR OM NÄR MAN FÖR DEBATT ??
 
Här tycks ändå danskarna ha mycket att lära av oss svenskar, där statistik ersätts
med att Regeringen och BRÅ talar om för oss vilken uppfattning vi ska tillåtas ha
i dessa frågor.
 
Väl uppe i varv eldar man ännu mer i Danmark, och man går så långt som att påstå
att många våldtäkter beror på kulturella skillnader, och inte på socionomiska faktorer.
 
När man hör slikt, så vill man inte lyssna längre, man när nästan en längtan att an-
mäla Danmark för hets mot folkgrupp.
 
Alla vet ju att vissa grupper inte är överrepresenterade, kraftigt, vad gäller
våldtäkter och särskilt då gruppvåldtäkter, och skulle det finnas den minsta
antydan till någon sådan "fake news", så beror ju det på socionomiska för-
hållanden ute i förorterna.
 
DET VET VI JU ALLA, ELLER ??
 
Nej, Danmark borde faktiskt bli mer som Sverige, eller ?, och Sverige får aldrig
sträva efter att ta efter något i Danmark, eller ?
 
En "skomakare" ska ju förbli vid sin "läst", då han avet llt som rör skor bäst, eller ?
 
AE

DAGS ATT SÄTTA NER FOTEN KRING NKS

Det dryper av oegentligheter kring NKS
 
Det dryper av oegentligheter kring det mesta som rör sjukhusbygget NKS
 
MAN KAN INTE LYFTA PÅ EN "STEN" UTAN ATT HITTA SMÅ, ELLER
STORA, KORRUPTIONSLARVER !!
 
Detta har den moderatledda landstingsledningen försökt dölja år in, och
år ut.
 
Under galgen har man nu pressats att acceptera en "extern utredning", och
den är "under galgen".
 
Vi vet hur det brukar gå med utredningar som sker "under galgen"
 
SANNINGEN FÅR FALLA NER I FALLLUCKA SÅ MYCKET SOM MÖJ-
LIGT, JU MINDRE SOM BLIR KÄNT DESTO BÄTTRE.
 
Därför är det bra, mycket bra, att Stefan Löfven nu öppnar upp för en stat-
lig utrening kring NKS alla oegentligheter.
 
Stefan Löfven brukar hävda att Sverige är på väg i "rätt riktning", någon som
verkligen tål att diskuteras, om man orkar lyfta blicken från den heliga och
saliggörande tillväxten.
 
Men Stefan Löfvens ambition   här är ett steg i rättning riktning, om det nu
följs upp med en statlig utredning, på riktigt, inte på låtsas.
 
Skulle en sådan tillsättas är det viktigt att viss delrapportering sker före va-
let och sker öppet, gentemot väljarna.
 
En utredning får antas bli så omfattande att den inte kan slutrapporteras
före valet, men viss  delrapportering bör kunna ske, och det är nödvändigt,
sett ur demokratins synvinkel.
 
En del så kallade ansvarsfulla politiker, som säger sig hylla demokratin,
anser att viss för väljarna viktig information, ska lämnas efter valet, så
att korrupta politiker inte riskerar att få lämna sina poster i valet.
 
DE POLITIKER SOM HYLLAR DEN PRINCIPEN BÖR OMVÄRDERA SIN
POSITION OCH GE SIG I VÄG MED VINDENS HASTIGHET, TILL EN
PLAST SOM PASSAR DEM BÄTTRE, KANSKE NORDKOREA ?
 
Har man den minsta respekt för väljarna, och demokratin, inser man omgå-
ende att väljare ska ha tillgång till viktig information innan de gör sitt val.
inte efter.
 
Att  motsatsen sitter så djupt hos vissa politiker vittnar om ett stort,
mycket stort, demokratiskt underskott i Sverige .
 
Fullföljer Stefan Löfven sina tankar om en
statlig utredning kring NKS, så är rosen hans / AE

DEN FRIVILLIGA SLÖJAN

Indiens heliga kor betar för fullt i Sverige.
 
Indien har/hade sina heliga kor och dessa fick vare sig angripas eller
ifrågasättas.
 
SVERIGE HAR OCKSÅ HELIGA KOR, MÅNGA, SÅDANA, SOM FÅR
OSS ATT BETE OSS SOM ÅSNOR.
 
En sådan helig ko, eller myt, som får oss att bete oss som åsnor är myten
om att  slöjan bärs frivilligt.
 
Inte ens när muslimska kvinnor, som kommit till Sverige vittnat om att slöj-
tvånget i Sverige ofta är större än vad de upplevde i sina hemländer, får
detta oss att upphöra oss att bete oss som åsnor.
 
DENNA HELIGA KO MÅSTE HÄR LEVA "FOR EVER" !!
 
I Blekinge har en Tingsrätt avkunnat en dom, som borde få oss att fundera
över om vi ändå inte ska upphöra att bete oss som åsnor.
 
I denna dom dömdes en "17 åring" för att ha slagit sin "14 åriga" lillasyster
med basebollträ.
 
Systern kom hem, ej iklädd slöja, vilket då brodern upptäckte och skrek:
 
Tag på Dig en slöja !!
 
VARPÅ HAN HÄMTADE ETT BASEBOLLTRÄ OCH FORTSATTE ATT
SKRIKA, TA PÅ DIG EN SLÖJA, SAMTIDIGT SOM HAN MISSHAND-
LADE HENNE KRAFTIGT MED BASEBOLLTRÄT.
 
Av någon underlig anledning blev brodern dömd för misshandel, man
kan ju tycka att han skulle ha blivit frikänd för att systern inte frivilligt bar
en slöja, detta kulturella beteende borde ju vara lagligt, eller ??
 
Påverkar då denna typ av domar vår syn på "frivilligheten" att bära slöja ?
 
Självfallet inte !!
 
EN HELIG KO FÅR ALDRIG, ALDRIG NÅGONSIN, IFRÅGASÄTTAS
AV DE RÄTTROGNA, OCH SÅDANA TYCKS DET FINNAS GOTT OM
I SVERIGE.
 
Domslutet förtäljer inte huruvida den "14 åriga" flicka efter misshandeln
"frivilligt" bar slöja eller inte.
 
AE
 
 
 

BEGÅVNINGSRESERVEN STYR TULLVERKET

Tullverket, och Sverige, faller fortare än börsen !!
 
De flesta välinformerade vet sedan länge att Sverige befinner sig på ett
"sluttande plan" i ett antal avseenden.
 
Sammanfattar man dessa "avseenden" så tycks detta "sluttande plan"  medföra
en krasch, rakt ner i avgrunden.
 
Mycket av detta scenario bygger på kompetensen, eller inkompetensen, hos le-
dande politiker och myndighetschefer.
 
SvD belyser detta övertydligt i dag under rubriken:
 
TULLVERKET MÖRKAR OM MOMSHAVERIER PÅ ARLANDA.
 
Där kommer Therese Mattson till tals, tydligen hämtad ur den så kallade be
gåvningsreserven, eller kanske inkvoterad, till tals.
 
OCH DÅ MÖRKNAR EN REDAN NATTSVART BILD.
 
Vem är då Therese Mattson ??
 
Hon är generaldirektör för Tullverket, tydligen inkvoterad i kraft av sitt kön,
för någon annan merit kan man inte urskilja, om man ska förstå SvD rätt.
 
Hon var också en av kandidaterna till att bli rikspolischef, och många blev för-
bluffade över valet av SÄPO chefen, men man ser nu ett mönster.
 
Den viktigaste meriten för att bli ny rikspolischef tycka ha varit förmågan
att blunda.
 
SÄPO BLUNDADE FÖR AKILOV OCH MATTSON BLUNDADE FÖR AR-
LANDA.
 
Säpochefen tycks ha blundat mest och blev därför utsedd till rikspolischef !!
 
SvD inslag i dag handlar om "momshaveriet " på Arlanda, ett av många have-
rier. som medför att Sverige är på väg rakt ner i "avgrunden".
 
När man läser SvD inslag uppkommer frågan, hur blir man generaldirektör ?
 
I Therese Mattssons fall tycks det hela vara tämligen tydligt:
 
EN KVINNA SKA UTSES, KVINNAN I FRÅGA SKA INTE HA NÅGON SOM
HELST KOMPETENS, HON SKA INTE FÖRSTÅ DET ANDRA FÖRSTÅR
OCH HON SKA INTE SVARA PÅ FRÅGOR SOM ÄR BESVÄRANDE.
 
Trots dessa tydliga meritkrav, visar hon nu att hon inte uppfyller kraven,
då hon svarar på frågor som kan tyckas besvärliga utan att förstå vad hon
säger.
 
Momshaveriet på Arlanda är ett haveri, om detta är alla överens, och Tull-
verket har en del i att detta haveri inträffat. Förklaringen får vi nu från begåv-
ningsreserven:
 
MOMSHAVERIET BEROR FRAMFÖR ALLT PÅ EN FÖRSENAD OMVÄRLDS-
ANALYS.
 
Att Tullverket inte sköter sina åliggande, och att dess generaldirektör blundar
skulle alltså bestå  i "försenad omvärldsanalys"
 
Man kan inte se någon "försenad omvärldsanalys", men däremot en "fel om-
världsanalys"
 
OCH DEN FELAKTIGA OMVÄRLDSANALYSEN BEGICKS AV REGERIN-
GEN SOM UTSÅG EN UR BEGÅVNINGSRESERVEN ATT BLI GENERAL-
DIREKTÖR FÖR TULLVERKET.
 
Att tullverket inte skött sina uppgifter, och att dess generaldirektör blundat för
allt, motiveras nu med:
 
LAGSTIFTNINGEN ÄR KOMPLEX !!
 
"Vilken idiot" som helst känner till att varor från Kina ska momsbeläggas,
dock inte Therese Mattsson, hon tycker att denna enkla fråga utgör en "kom-
Plex lagstiftning" och då uppkommer frågan:
 
OM MAN INTE FÖRSTÅR DET "VILKEN IDIOT SOM HELST" FÖRSTÅR
I VILKEN KATEGORI HÖR MAN DÅ HEMMA ??
 
Regeringen har svaret:
 
OM MAN INTE FÖRSTÅ DET "VILKEN IDIOT SOM HELST" FÖRSTÅR DÅ
HÖR MAN HEMMA I KATEGORIN GENERALDIREKÖRER,
 
Alla som nu är förvånade över att Sverige befinner sig på ett sluttande plan
bör nu räcka upp en hand !!
 
DET BLEV INTE MÅNGA HÄNDER.
 
Vidare skriver Therese Mattsson om den "komplexa lagstiftningen":
 
TULLVERKET TILL FÖLJD AV DEN SENFÄRDIGA OMVÄRLDSANALYSEN
INTE "PRIORITERAT" KONTROLLER AB MOMS I DEN TYPEN AV FÖRSÄN-
DELSER VI TALAR OM.
 
Tullverket ??
 
Har inte ens oraklet Therese Mattson förstått vilken befattning hon är inkvoterad
till ??
 
Det är inte "Tullverket" som är ansvarig för att "prioritering" blivit fel.
 
DET ÄR CHEFEN FÖR TULLVERKET, DEN INKVOTERADE GENERALDIREK-
TÖREN I EGEN HÖG PERSON, SOM ÄR ANSVARIG FÖR ATT TULLVERKET
PRIORITERAR RÄTT I SIN VERKSAMHET.
 
Så här långt i intervjun börjar det tydligen gå upp för den så kallade generaldirek-
tören att hennes svar tyder på att hon borde befinna sig på annan plats än på
posten som generaldirektor för Tullverket.
 
HON ÖVERGÅR I STÄLLET TILL EN BEPRÖVAD TAKTIK OCH VÄGRAR ATT
SVARA PÅ FLER FRÅGOR, TROLIGEN MED HÄNVSINING TILL DET OMTA-
LADE "ENSKILDA FALLET".
 
Hennes presschef, Michaela Linderoth, är desto mer talför och tillägger til SvD:
 
" TACK FÖR DINA FRÅGOR, MEN VI HAR INGET NYTT ATT TILLFÖRA"
 
Nytt ??  Att tlllföra ??
 
MED THERESE MATTSON SOM GENERALDIREKTÖR FÖR TULLVERKET,
TYDLIGEN HÄMTAD FRÅN BEGÅVNINGSRESERVEN, SÅ TYCKS UPPEN-
BARLIGEN  TULLVERKET INTE HELLER HA TILLFÖRT NÅGOT "GAMMALT "
 
AE
 
 
 

DEN ENFALDIGE POLISCHEFEN

Polisen ägnar sig åt ren vendetta
 
Det flesta av oss har på något sätt kommit i kontakt med vad polisen Peter
Springare sagt och gjort.
 
Helt klart är att det råder delade meningar kring en del av hans uttalanden,
men i sak får väl det värsta han ha sagt utgjort faktaunderlag, som de flesta
av oss inte har mod att uttala.
 
Hans chefer inom polisen har inte uppskattat hans uttalanden, de vet vem som
tillsätter dem och avsätter dem, och de vet vad "husse" tycker om opassande
sanningar.
 
PETER SPRINGARES CHEFER INOM POLISEN HAR DÄRFÖR ÅTERKOM-
MANDE ANMÄLT HONOM TILL ÅKLAGARE FÖR ÄN DET ENA, ÄN DET
ANDRA, I SYFTET ATT FÅ TYST FÅ HONOM.
 
Lika många gånger som Peter Springare blivit anmäld, så har åklagare kommit
fram till att han inte gjort något brottsligt.
 
Men skam den som ger sig, tycker "husses" drängar och anstränger sig
nu än mer för att behaga "husse", så att de kan sitta kvar och försöka få
tyst på poliser, som säger det alla borde säga.
 
Tidigare anmälningar har byggt på påhittade "brott" som Peter Springare
skulle ha utfört.
 
Nu tycks fantasin tryta hos "husses" drängar när de fortsätter sin  ven-
detta mot Peter Springare.
 
FANTASIN GER INTE UTRYMME FÖR FLER PÅHITTADE BROTT, MEN
SKAM DEN SOM GER SIG TYCKER DRÄNGARNA.
 
Peter Springare har. på fritid, haft en föreläsning.
 
Peter Springares chef, en av "husses" drängar och tillsatt av "husse" och
som kan omplaceras av "husse", går nu "husses" ärende i ett nytt varv.
 
POLISCHEFEN ANMÄLER FÖRELÄSNINGEN TILL EN ÅKLAGARE OCH
HOPPAS ATT ÅKLAGAREN HITTAR NÅGOT SAGT, SOM SKULLE KUNNA
VARA BROTTSLIGT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
POLISCHEFENS FANTASI RÄCKER INTE ENS TILL ATT HITTA PÅ EN
BROTTSRUBRICERING UTAN HAN HOPPAS ATT ÅKLAGAREN SKA
KUNNA FORMULERA EN SÅDAN OM ÅKLAGAREN HITTAR DET BROTT
POLISCHEFN HOPPAS SKA FINNAS.
 
Detta vill alltså en högt uppsatt polischef, en av "husses" drängar, att åklagare
och polis ska ägna sig år.
 
Samtidigt hävdar man febrilt att det finns för få poliser och för lite resurser.
 
Av allt att döma, utifrån detta "ärende", så tycks det motsatta gälla, det
finns för många poliser.
 
I VART FALL FINNS DET EN POLISCHEF FÖR MYCKET !!
 
Om nu åklagaren är en åklagare, på riktigt, och han också inte en av "husses"
drängar, så skulle han kunna upptäcka  att brott begåtts, även om så inte av
Peter Springare.
'
FÖR VISST MÅSTE DET VARA ETT BROTT BEGÅNGET OM EN  HÖG
POLISCHEF PÅ TJÄNSTETID ÄGNAR SIG ÅT VUXENMOBBNING, ELLER ?
 
FÖR VUXENMOBNING ÄR EXAKT DET SOM SKER !!
 
Hur var det nu tyskarna säger ?
 
Var det inte Die Dummen Schweden ??
 
VEM SÄGER NU EMOT ??
 
Peter Springares chefer sammanträder
före vendettan / AE
 
 

DN BESKRIVER VANSTYRET AV SVERIGE

Dagens nyheter visar upp förfallet i Sverige
 
Ingen kan väl ha undgått turerna i megaskandalen NKS.
 
Turerna har varit många, allt från den inledande upphandlingen till dagens
korrupta inslag. För den oinvigde, som försökt följa utvecklingen, finns det
mängder av inslag som borde ses som rent kriminella, korruption och tro-
lös mot huvudman.
 
Många har krävt en oberoende utredning, krav som blev mer omfattande när
det blev känt hur mycket och hur Boston Gruppen fakturerat sina tjänster.
 
BOSTON GRUPPEN SKICKADE DÅ ÖVER ETT PAPPER DÄR DET STOD EN
EN SUMMA, LÅT SÄGA 50 MILJONER, UTAN NÅGON SOM HELST SPECIFIKA-
TION.
 
Det stod i princip enbart;
 
Betala 50 miljoner !!
 
Det finns lagar och regler kring hur fakturor ska vara utformade för att de ska kunna
godkännas och bokföras, bland annat gäller bokföringslagen även för NKS.
 
Den som släppt igen dessa fakturor och släppt igenom betalningarna borde rimligen
som minst gjorts sig skyldig till grovt tjänstefel, korruption ligger också nära till hands.
 
Ytterst ansvarig för upphandlingen råkar vara Jan Svenenius, som råkar vara make
till Irene Svenenius, som råkar vara ytterst politiskt ansvarig för NKS.
 
Hon har motsatt sig en oberoende utredning för att, som det tycks, skydda sin makes
oegentligheter.
 
DETTA KALLAR DAGENS NYHETER JÄV ??
 
För den oinvigde pekar allt i den riktningen att någon begått rena oegentligheter, och
som ytterst ansvarig  har Jan Svenenius också en del i detta.
 
I stället för att gå fram i filttofflor, som DN gör, borde lagboken tas fram och en
förundersökning borde inledas kring de betalningar som skett till Boston Grup-
pen.
 
En sådan inriktning leder också till en helt annan syn på hur man ska se på hur Jans
maka arbetat för att skydda honom och dölja de oegentligheter som tycks ha begåtts.
 
Även här borde lagboken tas fram i stället för att mumla om "jäv" och en för-
undersökning borde i stället inledas rörande "skyddande av brottsling".
 
Mutaffärerna tycks numera så som "spö i backen# och de sker helt ogenerat och
öppet, och det är naturligt, ingen bryr sig det minsta.
 
I DAG KAN EN LEDANDE POLITIKER OCH MYNDIGHETSCHEF FIFFLA PRECIS
HUR MYCKET SOM HELST UTAN ATT NÅGON SÅ MYCKET LYFTER PÅ ÖGON-
BRYNEN.
 
Det DN kallar jäv borde alltså ses som misstänkta kriminella handlingar och bli före-
mål för förundersökning. Det räcker inte att Irene Svenenius "kliver åt sidan" för att
undanröja jäv, oegentligheterna har redan skett.
 
I viss mening får väl ändå Irene Svenenius anses ha rätt, när hon  motsätter sig en
oberoende granskning, för att, som det tycks, skydda sin make.
 
Turerna kring NKS har haft så många inslag, många av rent kriminell karaktär,
att stadiet "oberoende  granskning" måste anses passerat.
 
I STÄLLET BORDE EN ÅKLAGARGRUPP TILLSÄTTAS SOM GENOMFÖR EN
ÖPPEN OCH OMFATTANDE FÖRUNDERSÖKNING KRING ALLA OEGENTLIG-
HETER FRÅN DAG 1 TILL IDAG !
 
Vissa bedömare menar att man ska kräva återbetalning från Boston Gruppen. Detta
måste anses vara ett minimikrav.
 
STOCKHOLMS STAD BORDE RETURNERA ALLA OSPECIFICERADE FALTUROR
OCK KRÄVA EN ORDENTLIG SPECIFIKATION ÖVER:
- specificerad nedlagd tid
- specifikation utfört arbete
- specifikation vem som utfört tjänst
- specifikation över vilka inom NKS som varit kontaktmän i konkreta frågor.
 
DE SUMMOR SOM BOSTON GRUPPEN DÅ INTE KAN SPECIFICERA OCH
GÖRA SANNOLIKA BÖR OMGÅENDE BLI FÖREMÅL FÖR EN STÄMNING.
 
Redan nu bör också Boston gruppen bannlysas från alla arbeten inom offentlig verk-
samhet.
 
Korruptionsärenden står numera "som spö i backen" och både antal och summor
eskalerar över tid. Detta rör sig troligen om enorma summor, vilket medför åtstram-
ningar på andra områden.
 
Man talar om "gökungar i boet". I dag finns det fog att påstå att Sverige saknar
politisk ledning i den meningen att landet styrs. Den styrning som sker har mer
karaktären av rent vanstyre.
 
Tillåter man korruptionen växa på sätt som sker, så kommer denna "gökunge",
tillsammans med en annan "gökunge", migration/integration att lägga beslag
på huvuddelen av våra gemensamma resurser.
 
Den moderata partiledningen har legat lågt rörande denna megaskandal och sett
mellan fingrarna för att skydda andra ledande moderater.
 
Även detta agerande borde bli föremål för en undersökning i någon form, så får
det bara inte gå till.
 
Elisabeth Santesson satt i Agenda i går och talade om vikten om att både  tala
om problemen och att lösa problemen.
 
Det är en både viktig och nödvändig ansats.
 
MEN DEN RETORIKEN BLIR BARA EN ENDA "STOR TOM PÅSE" OM MAN
SER MELLAN FINGARNA PÅ DE OEGENTLIGHETER SOM SKETT KRING
NKS FÖR ATT SKYDDA VISSA MODERATER.
 
Många är eniga med Elisabeth Svantesson i den meningen att man ska tala om
problemen och lösa dem.
 
MODERATERNA HAR EN CHANS ATT VISA ATT DE MENAR VAD DE SÄGER
GENOM ATT RENSA UPP KRING ALLA OEGENTLIGHETER SOM SKETT,
OCH SKER, KRING NKS ÖVER TID.
 
Det räcker då inte att man "viskar" om jäv och att Irene Svenenius "kliver åt sidan"
i just denna fråga, och det räcker inte heller att Jan Svenenius sitter kvar på sin
post.
 
AE

RSS 2.0