SWEDBANK EN STOR SKAM FÖR HELA LANDET

I Sverige får en bankchef bete sig hur som helst
 
Dagens Industri har under en period haft avslöjande reportage om fifflaren och
lögnaren Michael Wolf, VD i Swedbank.
 
Den som följt dessa reportage och har den minsta anständighet i kroppen kan
rimligen bara komma fram till en enda slutsats.
 
MICHAEL WOLF OCH KRETSEN KRING HONOM SKA BORT FRÅN SWED-
BANK FORTARE ÄN KVICKT.
 
Bakgrunden är av den karaktären att man knappt tror att det är sant.
 
FIFFLAREN OCH LÖGNAREN MICHAEL WOLF ANSTÄLLER 2 "KOMPISAR"
OCH INRÄTTAR HÖGA BEFATTNINGAR FÖR DESSA.
 
 
kompisar att ägna sig åt oegentligheter, som berikar dem riktigt ordentligt.
 
När detta blir avslöjat ägnar sig fifflaren och lögnaren Miichael Wolf åt att för-
ringa oegentligheterna och mena att "det är så här det går till i fifflarvärlden och
det har bankens kunder och Finansinspektionen bara att rätta sig efter". 
 
För det var väl ungefär så han uttryckte sig när han arrogant och överlägset
avfärdade kritik, eller ?
 
Men när kritiken blir alltför skarp och dessutom korrekt biter inte ens den mest ex-
trema arrogans och överlägsenhet, inte ens om det kommer från en fifflande och
lögnaktig bankdirektör vid namn Michael Wolf.
 
Fifflaren och lögnaren Michael Wolf fick krypa till korset, men under krypan-
det fortsatte han att ljuga om oegentligheterna.
 
Nu gick lögnerna ut på att det inte falls några exakta regler som hans fifflande
kompisar hade brutit emot.
 
I sak menade fifflaren och lögnaren Michael Wolf att de hade gjort rätt, men
man kanske kunde ha gjort på ett annat sätt.
 
SÅ SÄGER DEN BORNE FIFFLAREN OCH LÖGNAREN.
 
Rent allmänt är det ju på det viset att förnuftet ska styre, och ju högre upp man kom-
mer desto mer kan man kräva att förnuftet ska styra.
 
Fiiflaren och lögnaren Michael Wolf intar den motsatta ståndpunkten.
 
JU HÖGRE UPP MAN KOMMER, I VART FALL I SWEDBANK, DESTO MINDRE
KRAV PÅ FÖRNUFT SKA MAN STÄLLA OCH DESTO MER SKA MAN KUNNA
FIFFLA.
 
Så fifflaren och lögnaren Michael Wolf hävdade då att hans kompisar inte " i sak
brutit mot några regler".
 
I bankkundernas värld, och övrigas värld, är det fullständigt givet att man inte kan
utforma regler, som är heltäckande, allmänna regler ska kunna uppfattas så att
svinpälsar inte tar över verksamheten.
 
I Swedbanks ledning tycks den motsatta uppfattningen gälla.
 
DET GÄLLER ATT TILLÄMPA ALLMÄNNA REGLER SÅ ATT VI SVINPÄLSAR
I BANKENS LEDNING KAN ROFFA ÅT SIG SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.
 
Fifflaren och lögnaren Michael Wolf var dock lite för tidigt ute när han uttalade
sig och trodde att en del av sanningen skulle vara förborgad.
 
Dagens Industri har i dag ett inlägg som är väldigt tydligt, om man vill dra de rätta
slutsatsen.
 
EN LÖGNARE OCH FIFFLARE SOM MICHAEL WOLF, TILLIKA EN RIKTIGT
STOR "SVINPÄLS" SKA BARA INTE SITTA SOM BÖRS VD I ETT STORFÖRE-
TAG, I VART FALL INTE I DET ANSTÄNDIGT LAND.
 
DI avslöjar nu att det som " i sak var rätt" var så inne i norden fel, att det är fullstän-
digt ofattbart.
 
Fiiflarens och lögnarens kompisar hade inte alls gjort rätt " i sak", de hade gjort så
fel "i sak" man bara kan tänka sig.
 
Banken undervisar anställda mellanchefer om den etik och den moral som'
ska styra bankens agerande.
 
I MYCKET TYDLIGA EXEMPEL VISAR MAN I DENNA UNDERVISNING ATT
MELLANCHEFER, OCH UNDERFÖRSTÅTT BANKEN, INTE UNDER NÅGRA
OMSTÄNDIGHETER FÅR AGERA PÅ DET SÄTT SOM FIIFLAREN OCH LÖG-
NAREN MICHAEL WOLFS KOMPISAR GJORT.
 
Banken har alltså två regelverk, ett för banken och dess mellanchefer, och ett för
fiiflaren och lögnaren Michael Wolf och hans kompisar.
 
Swedband är inte vilket bolag som helst, det är en av hörnstenarna i svenska eko-
nomi, börsnoterat och därmed underkastat börsens etiska regler och dessutom
underkastat de regler Finansinspektionen upprättat.
 
Om man ska vidmakthålla bilden av Sverige som ett land med en utvecklad infra-
struktur och en utvecklad finansvärld, så är det fullständigt oacceptabelt att fifflare
som Michael Wolf ska kunna agera på sätt som skett.
 
Tyvärr är Sverige ett litet land, och detta har kunnat utnyttjats på ett sätt som
är mindre hedrande.
 
NÄR DET GÄLLER ATT UPPRÄTTA REGLER SOM GER BILDEN AV ETT AN-
STÄNDIGT LAND SÅ ÄR DET FIFFLARE OCH LÖGNARE OCH DERAS KOM-
PISAR, SOM UTFORMAR REGLERNA. SÅ ATT DE SJÄLVA KAN FORTSÄTTA
ATT LJUGA OCH FIFFLA.
 
Det borde vara fullständigt självklart att Finansinspektionens regler är så utformade
att en för landet viktig finansaktör inte har en chef som sätter en ära i att fiffla och ljuga
och som tillsätter kompisar som han skyddar när de ägnar sig åt oegentligheter.
 
Lika självklart borde det vara att börsens regler är så utformade att chefer, så kal-
lade chefer, av typen Michael Wolf inte ens kan komma i närheten av att komma
i fråga för chefsskap.
 
OCH SKULLE DE ÄNDÅ SLINKA IGENOM NÅLSÖGAT EFTER ATT HA BE-
TETT SIG SOM MICHAEL WOLF NU GJORT BORDE ÅTGÄRDEN / SANKTIONEN
VARA OMEDELBAR.
 
 
AVSKED, ÅTAL OCH NÄRINGSFÖRBUD FÖR RESTEN AV LIVET.
 
Swedbanks ledning borde inte bekymra sig för avgångsvederlag för fifflaren och
lögnaren Michael Wolf. Den skada han åsamkat bolaget överstiger vida den ersätt.
ning den ekonomiska eliten kan frestas ge honom.
 
I bakgrunden skymtar "gossen med guldbyxor", socialdemokraten Anders Sundström.
Denne gjorde politisk karriär genom att tillhandhålla en sympatisk bild av sig själv, nå-
got som nu uppenbarligen visat sig vara falsk marknadsföring.
 
I sin nuvarande ställning försvarar Anders Sundström fifflaren och lögnaren Michael
Wolf med "näbbar och klor".
 
Det är inte första gången Anders Sundström visar att makt korrumperar, en tidigare
sympatisk person visar sig senare fullständigt "maktgalen".
 
Vi kan numera se Anders Sundström som en personifiering av det gamla ord-
språket:
 
" MAKT KORRUMPERAR OCH TOTAL MAKT KORRUMPERAR TOTAL".
 
Det är alldeles uppenbart att Sverige i dag uppvisar sidor som är mindre hedersamma.
Som exempel kan nämnas det agerande Swedbank nu uppvisar under ledning av
fifflaren och lögnaren Michael Wolf.
 
Att kan ska få avsked på "grått papper" utan tillstymmelse till avgångsvederlag
vore nog något självklart i vilket land som helst, som vill göra anspråk på att
en finansiell marknad värd namnet.
 
LIKA SJÄLVKLART ÄR ATT ANDERS SUNDSTRÖM BORDE GÖRA HONOM
SÄLLSKAP PÅ DENNA RESA.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÄR KRASCHAR EKONOMIN ?

Världen inväntar nästa krasch ?
 
Dagens Industris reporter Andreas Cervenka gör aldrig någon besviken, när han
skriver om ekonomiska frågor.
 
Hans inlägg präglas oftast, eller alltid, av oräddhet, hög integritet, analysskärpa
och en skarp slutledningsförmåga.
 
Den "cocktailen" medför att man ges möjlighet att läsa saker, som andra väljer
att förtiga eller inte ens förstå.
 
Under rubriken "Världsekonomin uppvisar antibiotikaresistens" skriver Cervenka
i dag om lågräntepolitiken.
 
Han inleder inlägget med att konstatera att FED första räntehöjning nyligen inte
var ett steg mot det "normala".
 
Han menar då att sedan 2008 finns ínget  "normalt" utan bara olika nyanser
av "jättekonstigt".
 
Han sågar den drivna lågräntepolitiken "jäms med knölarna" och menar att man
inte uppnått vad man eftersträvat, snarast tvärtom.
 
Massiva stödköp har då lett till färre investeringar i ekonomin, något oroande
menar han då avsikten var att det skulle bli tvärtom.
 
Inte utan att man känner igen detta, det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss,
eller mer korrekt.
 
SÅ HÄR BLIR DET NÄR MAN INTE TÄNKER.
 
Cervenka pekar också på den omständigheten att kapitalet flyttats från den reala
ekonomin till finansvärldens globala kasino och skapat börsyra och annan yra över
hela världen.
 
Genom detta har man då enligt Cervenka "sopat bort allt riskmedvetande",
en utveckling och omständighet man med ganska stor sannolikhet vet leder
till en krasch, förr eller senare.
 
Ingen tycks heller ha klart för sig varför ekonomin uppträder som den gör eller
hur man ska göra för att den ska uppträda som man vill.
 
Alla kliar "sig i huvudet" och hoppas på det bästa samtidigt som skuldsätt-
ningen ökar i snabb takt och blir allt mer ohållbar,
 
Andreas Cervenkas slutsats framstår som lika skrämmande som  sannolik.
 
VIDDEN AV SKEVHETER SOM EVENTUELLT SMUGIT SIG IN I EKONOMIN
UNDER ÅREN MED NOLLRÄNTEEXPERIMENT KOMMER ATT BLOTTLÄG-
GAS LÄNGRE FRAM.
 
Eller med andra ord, det kan bli mycket värre med facit i hand, ungefär som det
blev med Fredrik Reinfeldts "öppna hjärtan".
 
Det dilemma vi nu står inför enligt Cervenka är då:'
 
HÖJA NU OCH RISKERA EN KRASCH ELLER VÄNTA OCH KANSKE RIS-'
KERA NÅGOT VÄRRE.
 
Pest och kolera med andra ord.
 
Cervenka menar att experimentet med lågränta gjort ekonomierna immuna mot
dopningar genom lågränta och stöd köp och att det uppstått en "lågränteresistens".
 
Cervenkas inlägg är, som vanligt, intressant i sin helhet och bör läsas av alla som
tror sig veta att vi befinner oss i "centralbankernas trygga famn".
 
Den enda trösten är att jorden redan gått under ett antal gånger, och det har alltid
löst sig på något mirakulöst sätt.
 
 
 
AE

UNDANTRÄNGNINGSEFFEKTER

Sanningens minut närmar sig nu
 
I dagens Dagens Industri kan man läsa en ledare med rubriken:
 
" Magdalena Andersson behöver en krisplan".
 
Ledaren behandlar det faktum att staten behöver stramå åt utgifterna för att
pengarna inte räcker till, och alla är numera tydliga med varför pengarna inte
räcker till.
 
Kostnaderna för migration och integration skenar inte, de skenar mer
än skenar.
 
Allt detta är ju bekant sedan tidigare och många har redan sett effekterna
av detta, olika tjänster kostar nu mer och det man fick förr får man inte läng-
re. Men i ledaren tydliggörs i ytterligare ett steg det som följer i spåren av
skenande kostnader och åtstramningar.
 
UNDANTRÄNGNINSEFFEKTER.
 
Fram till helt nyligen medgav inte "åsiktskorridoren" att man fick tala om detta,
men även här har det skett en försiktig öppning.
 
Steg för steg vågar nu allt fler våga tala om de undanträngningseffekter
som uppstår i spåren av skenande kostnader för migration och integra-
tion.
 
Och de skenande kostnaderna omfattar två olika inslag av undanträngnings-
effekter.
 
DEN ENA UNDANTRÄNGNINGSEFFEKTEN ÄR NÄR INVANDARE GES
FÖRMÅNER OCH MÖJLIGHETER, SOM TRÄNGER UT SVENSKAR.
 
Exempel på detta är instegsjobb, där invandrare erhåller "jobb", som eljest
andra får. Ett annat exempel på detta är tandvård, där mer eller mindre gra-
tis tandvård till flyktingar tränger undan möjligheterna för andra att få tillgång
till tandvård.
 
DEN ANDRA UNDANTRÄNGNINSEFFEKTEN AV SKENANDE KOSTNA-
DER ÄR ATT VISSA INSLAG I VÄLFÄRDEN OCH VISSA TJÄNSTER
UPPHÖR HELT ELLER DELVIS.
 
Ett sorgligt e xempel på detta är äldrevården, där man drar ner på  hemtjänst
och drar in kaffe för att pengar behöver slussas till andra områden, lås invand-
ring.
 
I ledaren är DI tydlig med att beskriva denna utveckling och man menar att man
med de prioriteringar man tvingas göra ställer "grupp mot grupp".
 
Ställa grupp mot grupp ??
 
Är inte detta en av de teser som tuggats mest intensivt under åren, att man
skulle "öppna sina hjärtan" så att man inte "ställde grupp mot grupp".
 
Och nu tycks det motsatts inträffa:
 
JU MER MAN "ÖPPNAR SITT HJÄRTA" DESTO MER TVINGAS MAN GENOM
HÅRDA ÅTSTRAMNINGAR OCH PRIORITERINGAR JUST "STÄLLA GRUPP
MOT GRUPP".
 
Var det detta man åsyftade, eller begrep man inte vad man höll på att skapa,
här heller frestas man tillägga ?
 
Dagens Industri beskriver ett antal undanträngningseffekter, som uppstår när
kommuner och landsting tvingas till omprioriteringar, som kommer att medföra
att man "ställer grupp mot grupp".
 
FÖREBYGGANDE VÅRD DRAS NER TILL FÖRMÅN FÖR AKUTVÅRD, TAND-
VÅRD MÅSTE RANSONERAS, SOCIALTJÄNSTEN MÅSTE PRIORITERA BORT
VISSA VERKSAMHETEOMRÅDEN.
 
Till detta kan läggas att polisen inte hinner med vad den ska, resurser inom skolan
riktas på sätt som "ställer grupp mot grupp" mm mm.
 
Dagens Industri sammanfattar sin beskrivning av problemområdet med att
detta kräver "ledarskap och en stabil majoritet i riksdagen" och konstaterar
att regeringen har vare sig eller.
 
Det mesta pekar i den riktningen att vi bara sett inledningen på de undanträng-'
ningseffekter som uppstår i spåren av skenande kostnader för migration och inte-
gration, och då uppstår frågan:
 
FÖRSTOD MAN FRÅN BÖRJAN ATT DET SKULLE BLI PÅ DET HÄR SÄTTET,
ELLER "BLEV DET BARA PÅ DET VISET".
 
Vilket är värst ??
Troligen "både och".
 
AE
 
 

SWEDBANKS LEDNING PRATAR "SHIT"

Swedbanks ledning borde skämmas
 
Swedbanks ledning har  i en rad artiklar i Dagens Industri kritiserats för att höga
chefer ägnat sig åt sidoaffärerna, vilka i allra högsta grad framstår som rena o-
egentligheter.
 
Kritiserade chefer har varit Göran Bronner och Magnus Gagner- Geeber och de-
ras agerande har fullt ut försvarats av bankens VD Michael Wolf.
 
Under rubriken "BORDE INTE HA GJORTS" sågar i dag DI bankens VD Michael
Wolf jäms med knölarna.
 
NÄR MAN FÖLJT DI ARTIKELSERIE ÄR DET LÄTT ATT KOMMA FRAM TILL
ATT EN SÅDAN "KNÖL" SKA INTE INNEHA EN SÅ FRAMTRÄDANE ROLL
SOM NU ÄR FALLET.
 
"Knölen" Michael Wolf tycks inte ens ha läst förordet till Krishanteringens ABC
genom att så ihärdigt och så länge försvara en så sjuk sak.
 
Styrelsens ordförande, Anders Sundström, lever inte helt upp till förväntningarna,
om man uttrycker sig milt, mycket milt.
 
BÅDA HERRARNA TYCKS VARA ETT PINSAMT TYDLIGT EXEMPEL PÅ DET
GAMLA ORDSPRÅKET:
 
"MAKT KORRUMPERAR OCH TOTAL MAKT KORRUMPERAR TOTALT".
 
Nu går "knölen" Michael Wolf till reträtt efter att styrelsen beslutat om att strama
åt reglerna för chefernas bisysslor.
 
Inte ens i detta läge förmår Michael Wolf inse att agerandet varit felaktigt och menar
att Swedbank gjort både interna och externa granskningar och funnit att alla regler
följts.
 
ALLA REGLER FÖLJTS ??
 
Han menar då att inga regelfel begåtts och därför inget fel "i sak" begåtts.
 
INGET REGELFEL BEGÅTTS OCH DÄRFÖR INGET FEL I SAK BEGÅTTS ??
 
Michael Wolf understryker gång på gång att cheferna Göran Bronner och Magnus
Gagner- Geeber inte brutit mot några regler,
 
INTE BRUTIT MOT NÅGRA REGLER ??
 
Vid en närmare gransning visar det sig att banken överhuvudtaget inte haft några
regler med bäring på de oegentligheter nämnda chefer begått.
 
Med en druckens envishet försvarar alltså "knölen" Michael Wolf oegentlig-
heter, som i en mängd avseenden bör ligga i gråzonen att vara "kriminella",
med att cheferna inte brutit mot några regler.
 
NÄR DET INTE FUNNITS NÅGRA REGLER ATT BRYTA MOT.
 
Och Michael Wolf är VD i ett av landets största och viktigaste företag.
 
Det säger en hel del om tillståndet i Sverige, och framför allt inom närings-
livet.
 
ELLER DET SÄGER KANSKE ALLT ?
 
AE

SVERIGES VAL AV GETTO ?

Väljer vi låglönegetto eller arbetslöshetsgetto ?
 
I dag kan man läsa ett synnerligen intressant inlägg i Dagens Industri, skrivet av
professor Assar Lindbeck, under rubriken:
 
FARLIG UTVECKLING
 
Den farliga utvecklingen avser flyktingkrisen och Assar Lindbecks inlägg borde
läsas av "alla som inte ser längre än näsan räcker" eller knappt det.
 
Redan för några år sedan varnade Assar Lindbeck för att den dåvarande invand-
ringen låg på sådana nivåer, att det i längden inte var hållbart.
 
Ingen lyssnade på honom, då heller, men tack vara sin nära koppling till so-
cialdemokraterna lyckades han undgå att bli stämplad som "rasist" och "na-
zist".
 
HADE MAN LYSSNAT TILL HONOM DÅ, HADE LÄGET I SVERIGE VARIT HELT
ANNORLUNDA.
 
Det som är intressant med Assar Lindbecks inlägg är just att "han ser lite längre än
näsan räcker". Han ser inte det i första hand som ett ekonomiskt problem.
 
HAN FOKUSERAR I FÖRSTA HAND PÅ DE SOCIALA KONSKEKVENSERNA DEN
STORA FLYKTINGSTRÖMMEN KOMMER ATT FÖRA MED SIG.
 
Här bör också rymmas begrepp som sammanhållning, stabilitet och homogenitet.
 
Observera order "kommer", allt talar för att vi i dag ser problemen i "sin linda" och att
de kommer att växa över tid.
 
Ansvariga politiker och myndigheter, vilka inte ser "längre än näsan räcker", ser flyk-
tingpolitiken som en dagsfråga.
 
Och dagsfrågan är att ordna "tak över huvudet" för dagen.
 
VILKA PROBLEM SOM TORNAR UPP SIG I MORGAN IDS MAN INTE ENS BRY
SIG OM, ÄN MINDRE GÖRA NÅGONTING ÅT DEM.
 
Vad hävdar då Assar Lindbeck i sitt inlägg ? Bland annat att man mer ska hjälpa flyk-
tingarna i närområdet. Är det någon som hört det förut, som det brukar heta. Visst
har vi hört det förut, vi har hört det varje dag, från sverigedemokraterna.
 
DET HAR DÅ VIFTATS BORTT MED FLOSKER OM "BRUNSKJORTOR" OCH
LIKNANDE TRAMS.
 
Ska man nu också vifta bort Assar Lindbeck med att han är en "brunskjorta" ?
 
I väl vägda ordalag är Assar Lindbeck fullständigt skoningslös i sin kritik av den
förda politiken, och skriver:
 
" Det har funnits en tendens att värdera olika politiska förslag i flyktingpoliti-
ken utifrån motiven i stället för utifrån den verklighet som skapats".
 
Vad betyder då detta på vanlig gammal "hederlig" svenska
 
ATT POLITIKERNA LEVT VID SIDAN AV VERKLIGEN ÄR JU HELT KLART,
LIKA KLART ÄR ATT POLITIKEN PRÄGLATS AV ENFALD OCH UTÖVATS
AV "NYTTIGA IDIOTER".
 
Kan man tolka hans formulering på annat sätt ??
 
När politiker och myndigheter inte "ser längre än näsan räcker" och fokuserar på
"tak över huvudet" menar Assar Lindbeck att problemet är ett helt annat.
 
DET STORA PROBLEMET ÄR DE SOCIALA KONSEKVENSERNA, DÄR VI
HAMNAR I INVANDRARGETTON OCH ARBETSLÖSHETSGETTON.
 
Vi brukar slå oss för bröstet och tala om "ansvar" när man för fram att Sverige
tagit emot flest flyktingar i västvärlden.
 
Assar Lindbeck menar då att, förutom att vi tagit emot mest flyktingar, har vi varit
särskilt illa rustade för detta.
 
Att ta emot mest flyktingar och vara sämst rustade för detta verkar ju inte
vara en speciellt genial ide.
 
MAN SKULLE NÄSTAN KUNNA SÄGA ATT DEN ÄR I GRUNDEN HELT BE-
FÄNGD.
 
NÄSTAN ??
 
Att vi skulle vara sämre rustade än andra beror, enligt Assar Lindbeck, på att
bostadsmarknaden och arbetsmarknaden inte är konstruerade för människor
med begränsad utbildning och som inte kan det svenska språket.
 
Sverige har haft bostadsbrist i 70 år menar Lindbeck, och nu tror man att man
ska lösa detta "únder dagen" med lite "regelförenklingar".
 
SOM ATT TRO PÅ TOMTEN, MILT UTTRYCKT.
 
När andra "ordnar tak över huvudet för dagen" pekar Assar Lindbeck på att vårt
samhälle överhuvudtaget inte är rustat och organiserat för så stora befolknings-
ökningar, som blir följden av den stora invandringen.
 
Det säger sig egentligen själv, Sverige har under decennier och sekler, anpassat
sina strukturer till att passa en viss befolkningsmängd.
 
När befolkningsmängden ökar mer än vad olika system är tänkta att klara
av uppstår "flaskhalsar" på snart sagt alla områden.
 
DET ÄR JUST DETTA VI SER I DAG, OCH ASSAR LINDBECK PEKAR PÅ
TILLGÅNGEN PÅ LÄRARE, LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR,
 
Man skulle kunna tillägga att dessa brister rör i stort sett alla samhällsfunk-
tioner.
 
DESSA SAMHÄLLSFUNKTIONER HAR BYGGTS UNDER DECENNIER OCH
SEKLER, ANPASSADE TILL EN VISS BEFOLKNINSMÄNGD.
 
MAN FÅR NOG VARA "FÖDD UNDER EN BYRÅ" OM MAN GÅR OMKRING
OCH TROR ATT DETTA KAN LÖSAS GENOM ATT MAN UPPREPAR "LÅG-
LÖNEJOBB" OCH "JOBBLINJEN" TILLRÄCKLIGT MÅNGA GÅNGER.
 
Assar Lindbecks slutsats, om vi inte vänder utvecklingen, är tydlig:
 
"DÅ FÅR VI ANTINGEN LÅGLÖNEGETTON ELLER ARBETSLÖSHETSGET-
TON"
 
Trots sin gedigna erfarenhet tycks Assar Lindbeck vara ute i "sista minuten", ar-
betslöshetsgetton har vi ju redan, så valet är redan gjort, eller ?
 
Ska man tolka honom som att vi får "både och" ?
 
I så fall borde man tänka ett varv till, och då tänka lite "längre än näsan räcker".
 
DET FINNS ETT TREDJE ALTERNATIV, OCH DET ÄR ATT SE TILL ATT DET
INTE UPPSTÅR EXTREMA LÅGLÖNEGETTON OCH ATT NU BEFINTLIGA'
ARBETSLÖSHETSGETTON FÖRSVINNER MED RÄTT POLITIK.
 
Men det förutsätter att nuvarande, plötsligt påkommen stramhet i invandringspo-
litiken" inte blir den dagslända man utlovat.
 
För man har ju utlovat att stramheten ska vara en dagslända, visserligen
ska den räcka i 3 år, men sedan.
 
DÅ, EFTER 3 ÅR MED TILLFÄLLIG POLITIK, SKA VI ÅTERVÄNDA TILL FLYK-
TINGKAOS OCH SÄKERSTÄLLA ATT VI FÅR ANTINGEN LÅGLÖNEGETTON
ELLER ARBETSLÖSHETSGETTON FÖR ÖVERSKÅDLIG TID.
 
Och då är det troligt att Assar Lindbeck ligger och "vrider sig i sin  grav" så någon
kritik från honom lär väl inte nå fram, då heller.
 
AE
 

MODERATERNA HAR SKADAT LANDET

Är Sverige världens "tröttaste" land ??
 
Den 10/12 2015 borde skrivas in i världshistorien, det är dagen då allt i Sverige
ställdes på ända.
 
Dels erkänner nu moderaterna att man under regeringstiden borde ha in-
tagit en striktare hållning till invandringen.
 
Dels erkänner man att detta skadat partiet och landet.
 
SKADAT LANDET ????
 
Om ett parti skadar sig själv får det skylla sig själv men här har vi ett parti som
nuu erkänner att man under sitt regeringsinnehav skadat landet.
 
SKADAT LANDET ????
 
Detta erkänner nu moderaterna utan att någon så mycket rycker på axlarna,
inte den minsta respons kan upptäckas. Reaktionerna omfattar bara den ena
delen, att man tar avstånd från den invandringspolitik Fredrik Reinfeldt förde.
 
Under Alliansens tid beskyllde många Fredrik Reinfeldt för att vara "landsför-
rädare" mm och milt uttryckt tog ingen till sig detta. Med dagens erkännande
tycks dessa beskyllningar vara helt motiverade.
 
Fredrik Reinfeldt en landsförrädare ??
 
VISST FINNS DET FOG FÖR DETTA OM MAN MEDVETET DRIVER EN PO-
LITIK SOM SYFTAR TILL ATT SKADA LANDET OCH BRYTA SÖNDER
STRUKTURERNA I LANDET, ELLER ??
 
Så det är svårt att utifrån dagens moderata erkännande komma fram till nå-
got annat än att Fredrik Reinfeldt var en "landsförrädare".
 
OCH DETTA BEMÖTER MAN INTE ENS MED EN GÄSPNING.
 
Dagens erkännande att moderaterna skadat landet kommer notgsent omsider
att få den uppmärksamhet saken gäller och skrivas in i världshistorien.
 
Samtidigt ska moderaterna ha en viss heder, men bara en liten sådan, för att
man erkänner sina missgrepp.
 
Moderaterna är inte ensamma om att ha skadat landet.
 
CENTERPARTIET HAR SKADAT LANDET, FOLKPARTIET HAR SKADAT
LANDET, SOCIALDEMOKRATERNA HAR SKADAT LANDET, VÄNSTER-
KOMMUNISTERNA HAR SKADAT LANDET OCH MILÖJÖPARTIET HAR
SKADAT LANDET.
 
KD HAR BARA SKADAT LANDET LITE.
'
SVERIGEDEMOKRATERNA HAR INTE SKADAT LANDET ALLS.
 
Men det är inte bara partier som skadat landet, bakom dessa partier finns
exempellöst ansvarslösa personer, som skadat landet så svårt att skadorna
kanske inte kan repareras.
 
TILL DENNA KRETS HÖR FRÄMST FREDRIK REINFELDT OCH ANNIE
LÖÖF, MEN ÄVEN ERIC ULLENFÅN, ANNA BATRA KINBERG, STEFAN
LÖFVEN, JONAS SJÖSTEDT, GUSTAV FRIDOLIN OCH ÅSA ROMSON
OCH EN MÄNGD ANDRA EXTREMT ANSVARSLÖSA POLITIKER.
 
Hur ser en svensk politiker, som skadat landet, på sin egen situation ?
Man kan väl säga att förhållningssättet är något säreget.
 
MAN SÄGER ATT MAN SKADADE LANDET GENOM ATT TA ANSVAR ,
 
Ta ansvar genom att skada landet ???
 
Sedan säger man att man ska fortsätta att "ta ansvar" genom att eftersträva
fortsatta maktpositioner, är då tanken att man vill skapa sig möjligheter att
skada landet ännu mer ??
 
I många andra länder har man en helt annan syn på hur en politiker, som ska-
dat landet, ska förhålla sig till kommande maktpositioner, man ska hålla sig
borta så långt som möjligt.
 
I Japan är den politiska kulturen och affärskulturen annorlunda, helt annorlun-
da.
 
Skulle en politiker komma på den befängda iden att medvetet driva en
politik som skadar landet och sedan erkänna detta, står inga taburetter
kvar och väntar.
 
FÖRST BER MAN OFFENTLIGT OM URSÄKT OCH SEDAN GÅR MAN
OCH SKJUTER SIG.
 
Den senare delen klarar vi oss kanske utan, men den första delen tycks vara
högst motiverad.
 
ALLA POLITIKER SOM "TAGIT ANSVAR" GENOM ATT SKADA LANDET
BÖR OFFENTLIGT BE MEDBORGARNA OM URSÄKT OCH SEDAN HÅLLA
SIG SÅ LÅNGT BORTA SOM MÖJLIGT FRÅN ALLT VAD POLITIK HETER.
 
Det förtjänar att upprepas, moderaterna har erkänt att man skadat landet,
det inger viss respekt.
 
Övriga partier, som skadat landet lika mycket eller mer, har inte erkänt
detta.
 
DET INGER MINDRE, ELLER INGEN, RESPEKT.
 
AE
 
 

INTEGRATION PÅ LEK OCH LÅTSAS

Man kan inte trolla med integrationen, heller
 
Mycket uppmärksamhet har ägnats den omständigheten att integrationen i Sverige
lyckas sämre än i många andra länder.
 
In i det sista vägrade ansvariga politiker att inse att det finns ett uppenbart
samband mellan möjligen att integrera väl och migrationsvolymen.
 
DETTA ÄR EN SJÄLVKLARHET I ALLA ANDRA LÄNDER UTOM SVERIGE,
MEN SOM VI KÄNNER TILL GÄLLER INTE SJÄLVKLARHETER I SVERIGE,
DÄR GÄLLER DOGMER, HURUVIDA DE ÄR VERKLIGHETSFÖRANKRADE
ELLER INTE SAKNAR INTRESSE.
 
Det behövs alltså vare sig mycket inlevelseförmåga eller förnuft för att inse att
det är svårare att integrera många än färre.
 
Ungefär lika självklart som att man bara kan "trycka in" 6 personer i en bil
som rymmer 6 personer.
 
Men det finns en annan aspekt på möjligheten att integrera. Studier på etniska
grupper i USA och vissa andra länder pekar på att det finns ett så kallat urval
inom migrationen, innebärande att migranter söker sig till länder, där de upp-
lever att de får den största nyttan, egentligen ganska så självklart.
 
Dessa studier har visat att inom en viss etnisk grupp, kan man särskilja två
olika urval, den ena gruppen prioriterade möjligheten att komma i arbete, och
sökte sig till USA.
 
Den andra gruppen, det andra urvalet inom den etniska gruppen, priori-
terade möjligheten att få ett bättre lev utan att arbete, och den gruppen
sökte sig i allt väsentligt till Sverige.
 
DET SÄGER SIG SJÄLV, ELLER LIGGER I SAKENS NATUR SOM DET HE-
TER, ATT DET ÄR LÄTTARE ATT INTEGRERA EN SOM STRÄVAR EFTER
ATT KOMMA I ARBETE, ÄN ATT INTEGRERA EN SOM STRÄVAR EFTER
ATT KUNNA LEVA UTAN ATT ARBETA.
 
Det är komiskt att se hur detta urval bekräftar sig själv på "lokal nivå".
 
Lärnia bedriver på vissa orter introduktionsverksamhet för nyanlända. En
nyanländ turk gavs tillträde till denna introduktion och "genomled" en dag.
 
När dagen nalkades sitt slut meddelande han omgivningen att han inte
orkade gå "upp så tidigt" som kursen krävde.
 
SEDAN DESS HAR ÖVRIGA KURSDELTAGARE INTE SETT "RÖKEN AV
HONOM".
 
På samma kurs var olika studierum förenade med en smal korridor. En beslö-
dad ung kvinna tillbringade delar av dagen genom att ligga under en filt i korr-
doren och be i riktning Mecca, till många förtret då man inte kunde komma för-
bi.
 
ANDRA KURSDELTAGARE OMBAD HENNE ATT INTE LIGGA UNDER EN
FILT I KORRIDOREN OCH BE I RIKTNING MECCA, SEDAN DESS HAR MAN
INTE SETT "RÖKEN AB HENNE HELLER".
 
Av studierna i USA och "evidensupplevelser"  kan man således dra den slutsat-
sen att vissa grupper och vissa individer inte låter sig integreras.
 
Om dessa grupper i Sverige är stora på grund av urvalet, och individerna
är många kan man dra en annans slutsats.
 
DET KANSKE INTE ÄR SVERIGE SOM ÄR DÅLIGT PÅ ATT INTEGRERA,
DET KANSKE ÄR STORLEKEN PÅ MIOGRATIONEN OCH URVALET SOM
GÖR DET OMÖJLIGT ATT INTEGRERA VISSA GRUPPER OCH VISSA
INDIVIDER.
 
Denna slutsats leder i sin tur till en annan slutsats.
 
Vi kanske inte ska skuldbelägga oss alltför mycket för att integrationen
i Sverige är sämre än i andra länder, om orsaken är extremt stor migra-
tion och att ett visst "urval" söker sig till just Sverige.
 
ATT VI SKA SKULDBELÄGGA OSS FÖR ATT VI TILLÅTET ATT MIGRA-
TIONEN BLIVIT SÅ STOR ATT DENNA SITUATION UPPKOMMIT ÄR EN
HELT ANNAN SAK.
 
Dessa slutsatser leder i sin tur till andra slutsatser.
 
Vi kanske ska tvinga fram en mindre migration för att lyckas bättre med
integration och här tycks redan mycket  vara på gång.
 
En annan slutsats är att vi kan inte integrera sådana som inte vill, eller
kan, integreras med samma metoder som används på grupper och in-
divider som vill och kan integreras,
 
DIT HAR VI INTE KOMMIT ÄNNU, SÅVITT ÄR KÄNT.
 
AE

MARGOT WALLSTRÖM "TJÄNAR INTE SVERIGE VÄL"

Valet är fritt
 
Margot Wallströms senaste uttalande rörande konflikten i Mellersta Östern framstår
ju inte som speciellt begåvad, om man uttrycker sig milt.
 
Att tungan slinter kan hända de flesta, men de flesta drabbas inte av att tungan slin-
ter så fort man öppnar munnen.
 
Än allvarligare blir det när man försvarar den dumhet man uttalat, då framstår man
som ännu dummare.
 
Som pricken över i:et går det i detta läget också att framstå som ännu mer
obegåvad, eller dummare, och det gör man när man sedan försöker förklara
det som inte låter sig förklaras med att Israel missförstått vad som sagts.
 
MED AVSIKT.
 
Som statsminister är det inte helt lätt att hantera detta, och det finns då 4 strategier
för statsmannen Stefan Löfven att välja på:
 
Strategi 1:  Han ombildar regeringen och låter Margot Wallström vila i tystnad. Han
får då en chans att framstå som mer klarsynt, eller varför inte begåvad, än sin utrikes-
minister.
 
Den strategin valde statsmannen Stefan Lövfen inte.
 
Strategi 2: Statsmannen Stefan Löfven tar avstånd från det Margot Wallström sagt
och får därmed chansen att framstå som mer begåvad, eller varför inte mindre dum,
än Margot Wallström.
 
Nu säger ju inte det så mycket, men man får vara tacksam för det "lilla", som det
vackert brukar heta.
 
Den strategin valde statsmannen Stefan Löfven inte.
 
Strategi 3: Statsmannen Stefan Löfven kommenterar inte vad Margot Wallström sagt,
utan mumlar i skägget "att vi får väl se" och tillsätter en nationell samordningsman.
 
Härigenom svävar väljarna i ovisshet om huruvida Stefan Löfven är mer eller mindre
begåvad än Margot Wallström.
 
Den strategin valde statsmannen Stefan Löfven inte.
 
Strategi 4: Statsmannen Stefan Löfven kopierar Margot Wallström och låter meddela
att han tycker precis som henne.
 
Härigenom behöver väljarna inte sväva i ovisshet om statsmannen Stefan Löfven är
mer eller mindre begåvad, eller lika obegåvad, som Margot Wallström, eller varför inte l
lika "dum".
 
DEN STRATEGIN VALDE STATSMANNEN STEFAN LÖFVEN.
 
Det allvarligaste i denna affär är nog inte klumpigheten utan att det gång på gång
inträffar att Margot Wallström uttalar sig på ett sätt som tyder på att hon inte förmår
att hålla sig neutral i Mellersta Östern konflikten. Sympatierna för Hamas och pale-
stinierna lyser igenom lika tydligt som antipatin mot Israel.
 
Att Stefan Löfven ansluter sig till Margot Wallströms sätt att uttrycka sig kan inte hel-
ler tolkas på annat sätt än att förhållningssättet har en kraftig slagsida, när det i stället
gäller att försöka förhålla sig neutral.
 
Som papegojer brukar ovan nämnda, och många andra också för den delen, mena
att vissa omständigheter, som alliansfrihet, neutralitet mm, "tjänat Sverige väl".
 
DET SKULLE INTE SKADA OM BÅDE MARGOT WALLSTRÖM OCH STEFAN LÖF-
VEN ANSTRÄNGER SIG LITE MERA ATT VARA NEUTRALA I OLIKA KONFLIKTER,
SÅ ATT DE OCKSÅ "KAN TJÄNA SVERIGE VÄL", för det gör de inte i dessa yttersta
dagar.
 
AE
 
 
 

I BORÅS ÄR JORDEN ÄNNU PLATT

När sanningen träder fram blir det pinsamt
 
I förgången tid kämpade några envist för att få andra att förstå att jorden var rund, inte platt.
 
Inledningsvis fick dessa envisa förkämpar uppleva det många upplevt efter dem.
 
MOT DÅRARNA KÄMPAR GUDARNA FÖRGÄVES.
 
När det gäller flyktingpolitiken har det varit lika förgäves att bekämpa dårarna som det var
att bekämpa de dårar som hävdade att jorden var platt.
 
I Borås Tidning i dag framträder detta med pinsamt tydlighet , där kan man läsa 2 inlägg
med rubrikerna "Borås vill ta en paus i mottagandet av flyktingbarn" och "Fältgruppen ho-
tas av nedläggning".
 
Vi erinrar oss hur det var när jorden var platt, då ansåg företrädare för kommunen att
det skulle komma så många flyktingar som möjligt, ju fler desto bättre, pensioner skul-'
le räddas, vård och omsorg skulle räddas och kommunen stod och föll med att det kom
så många som möjligt.
 
Nu har dagens "dårar" insett att man måste dämpa volymen för att "ta en paus",
de som redan tidigt hävdade att denna situation skulle uppkomma betecknades
av dagens "dårar" som främlingsfientliga, brunskjortor, rasister och nazister.
 
Vi har med andra ord inte utvecklats speciellt mycket sedan den tid jorden var platt,
än i dag tycks rättesnöret vara att det är bättre att så långt som möjligt, och lite till
hålla fast vid det som är både fel och ohållbart.
 
OCH ÄN I DAG HÄVDAR "DÄRARNA" ATT DETTA ÄR ATT TA ANSVAR.
 
I ena inslaget kan man läsa att en fältgrupp ska läggas ner, därför att dessa socionomer
nu tvingas arbeta med flyktingar, samtidigt som möjligheterna att hänvisa andra barn än
flyktingbarn till olika former av vård mer eller mindre försvunnit.
 
ETT TYDLIGARE FALL AV SÅ KALLADE UNDANTRÄNGNINGSEFFEKTER ÄR SVÅRT
ATT TÄNKA SIG.
 
För några månader var det otänkbart att det skulle uppkomma undanträngninseffekter i
Borås, eller på andra ställen med för den delen, och de som varnade för detta fick hela
raddan av okvädningsord "nedtryckt i halsen".
 
Nu har dagens "dårar" både insett och erkänt att det förekommer undanträngnings-
effekter, något sent om man uttrycker sig milt.
 
Det är inte känt att förespråkarna för att jorden var platt, senare bad de lite mer insatta
om ursäkt, men så borde kanske ha skett.
 
På samma sätt bör dagens "dårar" be alla om ursäkt, för att man bemött alla var-
ningssignaler från lite mer insatta med en lång rad av okvädningsord, som de
fått "nedtryckt i halsen".
 
Den situation som uppstått i Borås, och annorstädes, enligt de båda inläggen är inte
en följd av någon form av naturkatastrof.
 
ATT SVERIGE DRABBAS I FLYKTINGKRISEN HÅRDARE ÄN ANDRA LÄNDER
ÄR NÅGOT DAGENS "DÅRAR" BESTÄLLT GENOM ATT VÄGRA LYSSNA PÅ
VARNINGSSIGNALER FRÅN DE SOM VARIT MED LYHÖRDA FÖR VAD SOM
VARIT PÅ GÅNG.
 
Det får väl ses som ytterst tragiskt att vi inte kommit längre i detta avseende, utan
även i dag betraktar "dårarna"  de som inte är försedda med skygglappar för både
det ena och det andra, när det borde vara tvärtom.
 
Nu när vi kommit "så långt" att "dårarna" den här gången också tvingas erkänna att
"jorden är platt", bildlig bemärkelse, borde man nog på olika håll ta sig en funderare,
en riktigt stor funderare, om det gynnar trovärdigheten hos ansvariga politiker att
hålla fast vid uppenbara tokigheter på sätt som skett.
 
AE
 
 
 
 
 

RSS 2.0