SVERIGES STYRE

Hur är det egentligen ställt där uppe
 
På den absoluata toppen, hur är det egentligen ställt där, omständigheterna
inger onekligen en viss oro.
 
Barn ska inte klandras för föräldrars brister och föräldrar kan inte alltid stäl-
las till ansvar för vad barnen/ungdomarna gör.
 
Men en viss, inte bara en viss utan mycket stor, påverkan sker från
generation till generation.
 
Föräldrars brister och gåvor går ofta i arv till kommande generationer.
 
Hur ser det ut på den högsta toppen, när det gäller att överföra brister
och gåvor till kommande generationer.
 
FADER TILL FADER
 
Kommunpolitiker i Täby som ägnade sig åt, att tillsammans med sin son
tillika då kommunpolitiker i Täby, åt ekonomisk brottslighet omfattande att
i strid med Kommunallagen slumpa bort offentlig egendom.
 
På äldre dagar mest känd för att ett antal gånger ha åkt fast för rattfylleri,
vilka utövats med stor skadegörelse på ett antal bilar.
 
Riskerar just nu fängelse för rattfylleri.
 
MELLANLEDET
 
Landets högste politiker, som tillsammans med sin far ägnade sig åt ekonomisk
brottslighet i Täby.
 
Har under sin tid som rikspolitiker fortsatt denna ekonomiska brottslighet, att
initiera och medverka till att slumpa bort offentlig egendom.
 
Skäller ut sin riksdagsgrupp om dessa inte tycker som han anser att den ska tycka
med att vråla:
 
"Vad tror ni att Ni är för någonting"
 
Avfärdar medborgare som inte tycker som han med att de har "vanföresträllningar".
 
Utger en mindre bok där han hävdar att mer än hälften av svenskarna är mentalt handi-
kappade.
 
Ja just det, mentalt handikappade.
 
I samma bok uttrycker han sin ambition att sänka alla former av bidrag så att ingen
som får bidrag ska leva ovanför svältgränsen.
 
Utser en gruppledare i riksdagen som hävdar att alla som inte bor i Stockholm är obe-
gåvade lantisar.
 
Ja just det, obegåvade lantisar är Anna KIndblads beskrivning av oss alla som inte
bor i Stockholm.
 
Ska enligt grundlagen representera alla medborgare i riket, men kränker vissa med att hävda
 
"Jag vill inte ta i Er med tång"
 
Ja just det, landets högste politiker vill inte ta i c:a 500 000 medborgare, för att de inte'
röstar som han tycker att de ska rösta, tros att grundlagen styr att han ska representera
alla.
 
SONEN
 
En son som är som man säger, känd av polisen. Roar sig till och ifrån att bli inblandad i olika
misshandelsmål mm.
 
Anses allmänt som en extrem bråkstake som skyddas av faderns ställning.
 
Och så finns det bedömare som menar att vi har de politiker vi förtjänar.
 
Vi som är mentalt handikappade måste ha gjort mycket ont i våra dagar, men bör ändå
mötas av viss förståelse utifrån vår psykiska hälsa, allt enligt landets högste politiker.
 
Så hur är det egentligen högst upp i landets styre, frågan tycks motiverad.
 
 
Tro inte att Ni är något
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÄTTSSKANDAL

Det uppenbara är inte uppenbart
 
Det tycks vara en oförenlig motsägelse, men är det inte.
 
Inte i det svenska rättssystemet, som inte alltid gör skäl för namnet.
 
Fallet Quick har de flersta troligen tröttnat på att följa, men inte alla.
 
Justitierådet Lambertz gnetar på och på ett sätt som gör att många
höjer på ögonbrynen.
 
För att höja på ögonbryen är det man gör, att sätta ner foten finns inte på
agendan.
 
Inte i Sverige, inte när representanter för den offentliga makten beter
sig som man inte bör bete sig.
 
Då sätter man inte ner foten, det gör man bara när de som finanserer
systemet gör saker som man inte bör göra.
 
I Debatt i går beskyllde Leig Silbersky Göran Lamberz för att ha drabbats
av en intellektuell härdsmälta.
 
En grav anklagelse men tycks vara berättigad. Tyvärr förs debatten så att
det till och ifrån är svårt att följa med. Debatten har fått inriktningen på vad
han som Justitieråd får och inte får säga.
 
Debatten har inte förts med inriktning på vad han tidigare sagt och
utifrån detta borde få eller inte få säga.
 
Göran Lamberz har tidigare som Justitiekansler gjort sig känd som en kompe-
tent hög jurist ,med hög integritet, som vågat uttala sig i frågor som många andra
inte vågat beröra.
 
Men alla gör vi fel, har vi mod ,vågar vi erkänna detta och gå vidare, ofta bemöts
vi då med respekt.
 
Har vi inte mod att erkänna fel kan en intellektuell härdsmälta uppstå och
vi bemöts inte med respekt.
 
Göran Lamberz gjorde som Justitiekansler ett fel, ett oerhört stort fel. Han fick upp-
draget att granska de utredningar som gjorts i fallet Quick. Detta granskningsuppdrag
skedde mycket ytligt och var förenat med mängder av olämpliga inslag och saknade
lämpliga inslag.
 
Rapporten mynnade ut i  att all utredning kring fallen Quick skötts väl och
att ingen form av rättsskandal inträffat.
 
DET HAR NU VISAT SIG ATT HAN HADE FEL, GRUVLIGT FEL, OCH DET VISAR
SIG OCKSÅ ATT HAN INTE HAR MOD ATT ERKÄNNA DETTA.
 
Göran Lamberz försvarar inte turerna kring utredningar och domar i fallet Quick.
 
Han försvarar sina tillkortakommanden i samband med den rapport han utar-
betade och som visade sig vara katastrofalt dålig och felaktig.
 
Vi som inte fastnar i juridsika labyrinter utan ser der som sker kan ju lätt konstatera
att det föreligger en rättsskandal.
 
På TV har många ofta kunnat se inslag där Quick vallats på olika brottsplatser. Han
har varit så drogad att han inte kunnat ta sig fram. Den medecin han fått vet man nu
är förknippad med vissa beverkningar.
 
En biverkning är att vilja vara en förhörsledare till lags och svara som denne vill
att man ska svara.
 
Dessa vallningar och de uppgifter Quick lämnat i samband med dessa har sedan legat
delvis till grund för de fällande domarna.
 
Om inte detta är en rättsskandal finns inga rättsskandaler.
 
En annan rättsskandal är att Göran Lamberz agerar som han gör i egenskap av Justitie-
råd. Men för detta kan han inte göras ansvarig.
 
Ansvar kan inte utkrävas av en som fått en intelektuell härdsmälta.
 
I stället ligger ansvaret hos dem som utser och avsätter Justitieråd. Det borde vara en
självklarhet att HD inte ska besättas med Justitieråd som dels gör fel på det sätt som
skett, dels inte har mod att erkänna detta stora fel och slutligen beter som som nu sker
i strid mot all praxis och allt regelsystem.
 
Det borde ju vara en självklarhet att ett Justitieråd inte kritiserar kollegor för att
de frikänt en oskyldig och skriver debattartiklar med inriktningen på att den o-
skyldige ändå är skyldig
 
Men det är inte omöjligt, inte i Sverige.
 
Och i Sverige har de som tillsätter och avsätter landets högsta jurister inte heller
större mod än Göran Lamberz.
 
Ansvariga politiker hukar, som vanligt, höjer i bästa fall på ögonbrynen, men att sätta
ner foten, nej och åter nej.
 
Det gör man inte i Sverige när det gäller politiker och höga tjänstemäm, de har
immunitet.
 
Sätter ner foten det gör man när andra vågar kritisera dessa som har immunitet.
 
Då saknas inte modet.
 
Samtidigt är det tråkigt att en erkänt duktig hög jurist kröner sin framgångsrika karriär
på sätt som nu skett. Men vi drabbas ju alla av sjukdomar, både fysiska och psykiska,
en del av intellektuell härdsmälta,  så det bör ju finnas stort utrymme för förståelse.
 
 
Två skyldiga och en oskyldig
AE

DÅRARNAS PARADIS

Bidragskarusellen snurrar allt fortare
 
Och fortare, för vissa.
 
I dagarna kan man ta del av ett myndighetsärende som gäller Malmö och
är överklagat till Förvaltningsrätten.
 
Man vet inte om man ska gråta eller skratta, skulle man välja det senare
lär det väl fastna i halsen.
 
En invandrarfamilj i Malmö, bestående av mamma, pappa, barn i vanlig ord-
ning lever ett bekvämt liv.
 
Ingen av föräldrarna arbetar, ändå har de lyckats att få hemhjälp för
sysslor i hemmet, som mamman tycker är slitsamma.
 
Hon är dock generös och upplyser om att hon orkar stötta sonens skolgång,
men sedan är det stopp.
 
Sonen vill spela fotboll två gånger i veckan, men mamman "orkar" inte stötta
sonen med detta.
 
Vart går man då, om man redan är bortskämd med att få det man vill, något
som de som betalar kalaset inte är vana att få.
 
Man går naturligtsvis till Socialförvaltningen i vanlig ordning, vägen dit är ju känd,
och ber om assistans / ekonomiskt stöd för att sonen ska få spela fotboll två gånger
i veckan.
 
Av någon outgrundlig anledning uppskattar doch inte Socialförvaltningen i
Malmö detta och avslår begäran.
 
Där ser man, det var inte så illa som man trodde.
 
Nej det var mycket värre.
 
Mamman som inte arbetar, är helt frisk, orkar inte ta sonen till och från fotbollsträning
två gånger i veckan och hävdar att Socialförvaltningen är både det ena och det andra.
 
Och överklagar till Förvaltningsrätten och får rätt.
 
Nu sitter mamman hemma och har det bekvämt medan sonen forslas till fotbollsträning
två gånger i veckan med färdmedel som bekostas av Socialförvaltningen.
 
Kan det  månne vara på det viset att Förvaltningsrätten är trött på allt vanvett och
vill underblåsa främlingsfientliga stämningar som det så vackert heter.
 
I så fall kan man förstå beslutet.
 
I annat fall är det den slutliga bekräftelsen på att vi befinner oss i veritabelt dårhus.
 
Självklart kan man inte ta del av dessa omständigheter i media, utan information måste
sökas på annat håll.
 
För att få spridning på vad som händer i landet bör så många som möjligt informeras
om detta rättsfall.
 
Alla bör också fråga sig.
 
Jag som arbetar och borde orka mindre, jag kanske också borde söka hjälp för att
mina söner ska få assistans med färden till fotbollsträningen.
 
Svaret på detta det vet vi, men vi vet inte svaret på det andra.
 
Varför har Sverige utvecklats till ett veritabelt dårhus i vissa avseenden.
 
Professor Assar Lidbeck hade en tes om detta i sin självbiografi, där han menade att våra
politiker under många år hanterat Sverige som ett laboratorium där man gjort ekonom-
iska och sociala experiment i en utsträckning som inte skedde i andra länder.
 
Där hade man fullt upp att bygga upp all förstörelse efter 2 VK , en kamp som vi valde
att åka snålskjuts på. Kan det månne ha varit detta som inspirerat mamman med en fot-
bollsintresserad son.
 
ATT ÅKA SNÅLSKJUTS PÅ ANDRA.
 
Assar Lidbeck menar i boken att dessa experiment utgjorde ett högriskprojekt.
 
Kan det vara det priset vi får betala nu ?
 
 
Förvaltningsrättens ordförande ?
Nej, det skulle vara oförskämt,
mot apan
AE

JÄRNVÄGSSATSNINGEN

Manisk fixering
 
BT har idag en ledare koplad till beslutet att bygga dubbelspår mellan Borås-
Göteborg, som i och för sig är en omskrivning av dubbelspår mellan Bolle-
bygd och Mölnlycke.
 
Det senare låter ju inte lika bra.
 
BT ledare förefaller lite vinklad, lätt att förstå med hänvisning till tidningens
politiska hemvist. Tyvärr får det en alltför stor slagsida, då man tycks klandra
de "rödgröna" lite för mycket och de "borgerliga" lite för lite.
 
BT skriver om en närmast manisk fixering till Götandsbanan och detta är det
lätt att hålla med om, men bara delvis.
 
Attityden tycks inte ha varit närmast manisk, den tycks ha varit mer än
manisk.
 
När det gäller ansvarsfrågan erinrar sig de som vill minnas en viss Ulrik Nilsson.
 
Denne var inte manisk när det gällde Götalandsbanan, han var maniskt
manisk, precis lika maniskt manisk som frågor gällande acekumulator-
tanken.
 
Så ansvaret kan nog beskrivas lite mer objektivt, kan man tycka.
 
Senare i ledaren tycks ändå skribenten mena att det inte bara är de "rödgröna"
som bör klandras och menar:
 
Hur kunde de folkvalda så länge missa att det var västerut, och inte österut,
som boråsarna i första hand hade behov av att åka ?
 
Vilken planet kommer månne denne skribent ifrån ??  Mars ??
 
Här på jorden vi vet att "de folkvalda" ofta och gärna och länge missar både
det ena och det andra.
 
Bland annat missar de länge, ofta och gärna, den verklighet vi andra lever i.
 
Men som Mona Sahlin sa efter det hon avgått:
 
DET ÄR LÄTTARE ATT LEVA I EN BUBBLA OM MAN INTE INSER ATT MAN
LEVER I EN BUBBLA.
 
Efteråt menade hon att hon insåg att hon levde i en bubbla.
 
Diskussionen om Götalandsbanan, och mycket annat, pekar väl ganska så
tydligt på att ett antal andra politiker skulle må bra av att ernå Mona Sahlins
erfarenheter.
 
 
Folkvalda
AE
 
 

ANSVARSLÖST OCH ANSVARSFULLT

Konsten att kunna vara både och
 
Regeringens beslut om satsningar på infrastrukturen visar också på egen-
skaper, man tidigare inte trodde man kunde ha.
 
Tidigare trodde man inte att man i en och samma fråga kunde vara
både ansvarsfull och ansvarslös.
 
Men nu vet man bättre.
 
Man behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att minnas hur Anders Borg
och Fredrik Reinfeldt beskrev och definerade sitt ansvarstagande.
 
Att bygga Ostlönken var robust olönsamt och ansvarslöst mot skatte-
betalarna.
 
Man menade att man visade ansvarstagande genom att inte bygga Ostlänken
vilket då skulle drabba skattebetalarna.
 
Nu fattar man beslut om att bygga Ostlänken och har även här en tydlig
och klar motivering.
 
SKATTEBETARNA SKULLE DRABBAS OM MAN INTE BYGGDE OSTLÄNKEN
OCH REGERINGEN TAR SITT ANSVAR GENOM ATT FATTA BESLUT OM ATT
BYGGA DEN.
 
Huruvida beslutet att bygga länken är rimligt eller inte är inte kopplat till ansvarsfrå-
gan, men eftersom förutsättningarna inte förändrats borde ju beslutet över tid bli
det detsamma.
 
Man ställer sig därför frågan, hur kan ett beslut att bygga vid en tidpunkt beskrivas
som ansvarslöst för att något senare beskrivas som ansvarsfullt.
 
Svaret är mycket enkelt.
 
OPINIONSLÄGET
 
i kombination med mindre ansvarsfulla politiker.
 
Vi får de politiker vi förjänar.
 
 
Är jag ansvarsfull eller ansvarslös idag,
bäst att kolla med SIFO
AE
 
 

BLÅSNINGEN

Alliansregeringen blåser oss alla
 
SvD har idag infört en talande bild som visar när partiledarna blåser
ut festtårtan när Alliansen firar 8 årsjubileum.
 
Bilden illustrerar också något annat, hur duktiga de är på att blåsa
oss alla.
 
Bilden visar tydligt hur rangordningen ser ut i Regeringen när
det gäller att blåsa oss alla.
 
Jan Björklund sticker fram hakan och visar att han kan blåsa
riktigt ordentligt, blåsa oss alla på en fungerande skola.
 
Annie Lööf framstår också som en duktig blåsare, nästan i klass
med Jan Björklund, men så har hon också blåst oss alla på både
kompetens och ansvarstagande.
 
Göran Hägglund tycks blåsa lite mer avmätt och verkar inte heller känna
sig riktigt hemma.
 
Är säkert tagen av opionsläget, det fresta på att blåsa oss alla på att
familjen ska värnas.
 
Den som sticker ut mest och blåser minst är Statsministern själv. Här
verkar han lite tillbakadragen och verkar inte kunna deltaga i blåsnin-
gen.
 
Troligen beror det frånvarande uttrycket på att han ägnar drömmar
åt sitt ansvarstagande.
 
Där ser man, den som är sämst på att blåsa, är bäst på att blåsa oss alla.
 
 
Allianspartierna firar och är sig själva,
som vanligt
AE

REGERINGEN OMBILDAS

Sverige uppges få en demokratisk regering
 
Den planerade men inställda konstnärsutställningen i Jämtland (Jamtli)
tycks få stora konsekvenser.
 
Bakgrunden är avstängningen av Lars Vilks med motiveringen att han inte
tycker som man bör tycka för att få vara med på en konstinställning.
 
Avstängningen av Lars Vilks har då medfört en solidaritetsförklaring
från nästan alla övriga utställare.
 
De hoppar av de också, och utställningen får ställas.
 
Konstnärerna visar sig här nu vara rester av en utrotningshotad art.
 
Människor som vill vårda demokratin och som tycker att man ska få
tycka det man vill, inte det andra vill.
 
Man kan ju ställa sig frågan hur de överlevt Alliansregeringens 6 år vid makten,
tycks vara ett uthålligt släkte.
 
Man ska ställa denna solidaritetsförklaring, grundad på demokratisk värdegrund,
mot Alliansregeringen uttalande rörande Lars Vilks.
 
Visserligen ska han få tycka som han vill, men vi vill inte att han ska tycka
som han vill.
 
VI VILL ATT HAN SKA TYCKA SOM VI VILL, ANNARS KAN VI MISTA ETT AN-
TAL MUSLIMSKA VÄLJARE.
 
Källor gör nu gällande att stora och mäktiga krafter arbetar för att få en ett antal
konstnärer i Regeringen med motiveringen:
 
Förutom att de respekterar demokratin, till skillnad från vissa andra, finns
inom denna grupp ett stort antal utövare som kan måla verkligheten som
den är.
 
TILL SKILLNAD FRÅN VISSA ANDRA GRUPPER.
 
 
En målande beskrivning av en
visionslös regering
AE
 

FN INSATSER I SVERIGE

Undantagstillstånd i Sverige rycker närmar
 
Att det hänt händelser i lilla Forserum vet alla vid det här laget. Men alla är
troligen inte fullt ut informerade om hur allvarligt läget är.
 
Det som inledningsvis sågs som ett lokalt problem tycks nu segla upp till
en nationell kris av högsta dignitet.
 
Redan nu har vissa extraordinära insatser skett.
 
Natinella insatsstyrkan har upprättat en mobil polisstation på torget
för att förhindra vad som tycks utvecklas till folkmord.
 
Även tolkar befinner sig stadigvarande på torget för att kunna gripa
in om någon somalier får sin fönsterruta krossad.
 
Somaliska föreningen har också begärt att det ska tillsättas en nationell
kriskommission som ska utreda händelserna.
 
Det uppges att justieministern har krupit fram från sitt gömställe, efter
att ha gjort sig otillgänglig efter SÄPO festens avslöjande, och utlovat
att en kriskommission ska tillsättas omgående.
 
Uppgifter gör nu gällande att somaliska föreningen inte tycker att dessa åt-
gärder räcker utan kräver:
 
Att Förenta Nationerna ska rycka in med fredsskapande insatser.
 
Justieministern uppges ställa sig positiv till en sådan FN insats men med ett
förbehåll:
 
FN mandat måste då begränsas till att omfatta folkmord mot somalier,
inte folkmord mot svenskar utförda av somalier.
 
För det är väl folkmord det hela handlar om.
 
Det känns skönt att vara bäst i hela Världen även här. I andra länder kan man
bara göra EN höna av en fjäder.
 
Här kan vi göra en hel hönsgård av en fjäder, tänk att vara så bra.
 

FORSERUM INTE DEN ENDA PLATSEN

Eller det kanske är det
 
Forserum är ju satt på kartan, som  det heter, och många önskar säkert att
det inte var satt på kartan.
 
Exakt vad som hänt, och exakt vad som inte hänt, tycks inte lätt att reda ut.
 
Men att det inträffat incidenter, båda mot somalier och "svenskar" tycks
uppenbart.
 
En av de incidenter man uppger inträffat, men som inte är helt lätt att styrka,
är att dessa ungdomar skulle ha hällt mjölk över en somalisk kvinna, man
kan ju bara ana sig till syftet.
 
Är  det sant, och man kan ju i detta sammanhanget utgå ifrån det, så är
det embarmerligen dumt, oförsvarligt, kränkande.
 
Inslag av rasism tycks i så fall uppenbart.
 
Media rasar, kommunen har krismöten, fackeltåg arrangeras mm mm.
 
Det är bra att man agerar, och m,an vill utgå ifrån att aktioner är balanserade
i dessa sammanhang.
 
Men är aktionerna balanserade, mycket tyder på att så inte är fallet.
 
Pojk i de övre tonåren slumrar till på en bänk på ett torg mitt i en mellansvensk
mellanstor stad.
 
Två invandare, varav minst en somalier, går föbi pojken. häller brandfarlig vätska
på pojken, OCH TÄNDER PÅ.
 
Pojken vaknar till skrikande, slänger sig på marken, men de två, varav minst
en somalier, trycker ner honom med kängerna för att att inte ska kunna släcka
elden.
 
När vittne närmar sig flyr de två förövarna, varav minst en somalier, och pojken tas
till sjukhus med allvarliga brännskador och får genomgå stora hudtransplantationer.
 
Stora skador för livet, både fysiskt och pysiskt.
 
Media rasar inte, man rapporterar inte alls om det, man försöker förtränga det
hela, inga krismöten hos kommunen, inga fackeltåg, inget.
 
INGENTING ALLS FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA DET SOM HÄNT, I STÄLLET
FÖRSÖKER ALLA DÖLJA DET, INKLUSIVE MEDIA.
 
Man får väl anta att det är den vanliga varianten, inte underblåsa främlingsfientlighet
och lite andra floskler.
 
Sverige har alltså blivit ett land där det är OK att somalier händer brännfarlig
vätska på en svensk pojk och tänder på, men det är en oerhörd skandal om
en svenska pojk häller mjölk på en somalisk kvinna.
 
En del tycker att detta är uttryck för balans.
 
ALLA TYCKER INTE DET.
 
De som tycker att det är uttryck för balans tycks också tycka att det är rasism
och inhumant (mjölken) medan det andra inte är rasism och är humant.
 
ALLA TYCKER INTE DET.
 
Många har nog anledning att ställa sig frågan hur det kunde gå så långt, men
det tycks ha för gått för långt för att det ska finnas utrymme för den typen av
eftertänksamhet.
 
Med den retorik och demagogik som styr dessa värderingar känns det faktiskt bra
att vara "rasist" och "inhuman" för det motsatta är ju etter värre.
 
 
En dag i Sverige
AE
 
 

SVENSK GRISUPPFÖDNING

Sveriges svinbönder oroade
 
Sverige svinbönder oras nu över prisutvecklingen och menar att stora
delar av branschen hotas av utslagning.
 
Regeringen lägger dock ner stora ansträningningar för att dämpa
böndernas oro över denna utveckling.
 
Regeringen pekar här på den omfattande svinuppfödning som sker både
inom Regeringen och inom statliga myndigheter och att den väl väger
upp det minskade antal svin bönderna ser framför sig.
 
För visst är det rent svineri.
 
Vi vanliga medborgare har fått vänja oss vid att bokföringsbrott, momsbe-
drägeri och skattebrott inte är tillåtet.
 
Vi har fått veta att detta, när det sker av oss, är ett stort samhällspro-
lem och man har skapat en speciell myndighet för att komma¨åt detta
stora samhällsproblem.
 
Bokföringsbrott, momsbedrägeri och skattebrott. En myndighet, Ekobrotts-
myndighete, som ska arbeta med detta.
 
Men inte överallt, uppdraget är begränsat, av direktiven framgår att viss
ekonomisk brottslighet inte är ekonomisk brottslighet.
 
För när det förekommer i statliga myndigheter med Regeringens välsignande
är det inte ekonomisk brottslighet.
 
Det är kultur, en svinaktig kultur.
 
Att ingen ansvarig ser allvarlig på detta är ju alldeles uppenbart. En statlig
myndighetschef menar:
 
Revisorerna hittar alltid något.
 
I andra sammanhang gäller, att om revisorerna hittar ekonomisk brottslig-
liget, ska detta anmälas till åklagare.
 
Men inte när det begås inom statliga myndigheter, med Regeringens
välsignade.
 
För det sker med regeringens välsignande, man hade kunnat förhindra detta.
 
Ansvar ska utkrävas och kan utkrävas, Regeringen tillsätter och AVSÄTTER
myndighetschefer.
 
Och man både kan och skyldighet att anmäla brott, men gör det inte.
 
Men i Sverige anmäls bara andra.
 
Då accelerar det också för var dag och blir värre och värre.
 
Så grisuppfödarna behöver inte oroa sig, svinen blir bara fler och fler.
 
Regeringssammanträde
AE
 
 
 
 

JAS GRIPEN

Regeringen ljuger
 
Säkerhetspolitiska bedömare hävdar nu att Regeringen ljuger i fråga om
Super - Jas.
 
Man menar att det är en ren lögn att inköpet inte kommer att urholka För-
svarets ekonomi.
 
Man undrar vilken värld dessa bedömare lever i, det vet väl alla, att alla,
så gott som alla är väl bäst tillägga, politiker ljuger om än det ena och
än det andra.
 
Varför skulle de inte ljuga just här, nej här slår bedömarna in öppna dörrer.
 
Då är det betydligt värre att vi väljare vet att politiker ljuger för det mesta
och låter dem fortsätta att ljuga för det mesta.
 
Man får hoppas att de också ljuger om ramavtalets innehåll, för är de uppgifter
som presenteras riktiga , då är det riktigt illa ställt.
 
Schweiz får ett fast styckepris på sina 22 plan, men Sverige får det inte.
 
Det måste nog vara det sämsta affärsavtalet i moderna tid, sett över hela
världen.
 
Frågan tycks berättigad:
 
Är ansvariga ministrar och deras förhandlare kompletta idioter.
 
Det råder stor enighet om att projektet kommer att fördyras avsevärt. Denna
fördyring drabbar över hela fältet, produktionspriset per plan, styckepriset blir
högre.
 
Men Schweiz drabbas ine av denna fördyring, det gör bara Sverige.
 
MEN MAN DRABBAS INTE BARA AV FÖRDYRINGEN PÅ DE PLAN SOM
INKÖPS FÖR SVERIGE, MAN DRABBAS OCKSÅ AV DEN FÖRDYRING SOM
BORDE BELASTA DE PLAN SOM SÄLJS TILL SCHWEIZ.
 
Tidigare trodde man att det inte fanns sådana "idioter" att det skulle kunna skrivas
avtal med sådant innehåll.
 
Nu behöver man inte tro längre, nu vet man att det finns "idioter" som kan
skriva sådana avtal.
 
Schweizarna uppger sig vara nöjda med avtalet, för det innebär att de kan
hävda att de visar ansvarstagande mot befolkningen, väljarna.
 
Tacka för det, när avtalets motpart är en komplett "idiot".
 
Man får väl utgå ifrån att en av dessa "idioter", Fredrik Reinfeldt, i vanlig
ordning hävdar att det är regeringsduglighet och ansvarstagande att visa
den oansvarighet mot väljarna Schweiz Regering inte vill visa.
 
Och ovanpå detta innebär avtalet att Saab, i samarbete med Staten, gör motköp
motsvarande hela inköpssumman.
 
Vem detta drabbar är ingen vågad gissning, i vart fall inte SAAB.
 
Man får väl anta att många champagnekorkar farit i luften de senaste dagar-
na i Schweiz.
 
Göra stora affärerer med en åsna, det tillhör inte vanligheterna.
 
 
Den svenska förhandlingsgruppen
AE
 
 

SJUKLÖNEANSVAR

Ett tydligt rättvise problem
 
Men det kan man ju bara inse om man vet hur systemet fungerar, och
det tycks inte alla veta.
 
Inte ens de som beslutar i dessa frågor och har bestämda uppfattningar.
 
Stefan Löfven föreslår nu att man ska halvera denna tydliga orättvisa. Att man
vill halvera en orättvisa och inte ta bort den, kan bara bero på två omständighe-
ter.
 
Man tycker att det ska vara orättvist eller så har man liten eller föga insikt
om hur systemet fungerar där "ute" i verkligheten.
 
För ett antal år sedan var systemet rättvist med den innebörden att småföreta-
gare och anställda i småföretag behandlades lika i sjukförsäkringssystemet.
 
Var man sjuk fick man ersättning enligt samma villkor.
 
Så kan det ju inte gå till, småföretagare och anställda i småföretag som behandlas
lika, och politikerna fann anledning att ändra på detta.
 
Det som var rättvist skulle vara orättvist.
 
I bästa fall infördes förändringen för att beslutsfattarna inte insåg vad de beslutade
om, ett inte ovanligt inslag, i sämsta fall ville man att det skulle vara orättvist.
 
Det blev mycket orättvist.
 
Förutom att systemet blev orättvist blev det kontraproduktivt, småföretagare insåg
att de inte hade råd att anställa i samma utsträckning.
 
Sådana futiliteter hindar naturligsvis inte vissa politiker att hävda att man vär-
nar om småföretagare och stimulerar ökad sysselsättning.
 
Vad betyder verklighet mot demogogik och retorik, inget i vissa kretsar.
 
Orättvisorna framträder tydligt om man studerar ett litet företag, där småföretagaren
själv arbetar heltid och har en anställd. Vanligsvis är lönsamheten i denna typ av små-
företag så skral att småföretagaren får nöja sig med en mindre lön än den anställde.
 
Allt går i övrigt jämt upp, inget utrymme för oväntade kostnader.
 
Blir småföretagaren sjuk är det företaget som ska betala hans sjukfråvaro 2 veckor.
Att anställa en vikarie medger inte ekonomin och han kan inte vara borta för då fun-
gerar inte företaget.
 
Den enda lösningen är att han arbetar när han är sjuk och det gör de flesta små-
företagare när de är sjuka.
 
De politiker som skapat detta system har hävdat att det är rättvist.
 
Blir den anställde sjuk betalar småföretagaren hans sjukfrånvaro under två veckor.
För att företaget ska fungera måste han anställa en vikarie.
 
Ekonomin medger inte att han anställer en vikarie, och därför måste han själv avstå
från lön under den tiden vikarien arbetar och får "hans lön".
 
De politiker som skapat detta system har hävdat att det är rättvist.
 
Det har inte varit rättvist och det har missgynnat småföretagaren gentemot den an-
ställde och det har medför minskat antal anställningar.
 
Oavsett detta hävdar ett antal politiker att de värnar om småföretagare och att detta sys-
tem är att sätt att värna om småföretagare.
 
I bästa fall beror agerandet på okunskap eller oförstånd, i sämsta fall att man har
kunskap och förstånd men eftersträvar orättvisa.
 
Nu vill alltså Stefan Löfven halvera denna orättvisa, och man får väl utgå ifrån att han
med detta menar att det är bra att halva orättvisan är kvar.
 
Annars hade väl förslaget inneburit att man tog bort hela orättvisan ?????????
 
Vissa allianspartier tycks redan ha hörsammat förslaget och tycker också att det är
bättre att halvera en orättvisa än att ta bort en orättvisa.
 
Småföretagarna får väl trösta sig med att politikerna säger ett och gör ett annat,
då vet man ju vad mna har att förhålla sig till.
 
Det tar på krafterna att arbeta när man är sjuk,
hoppas jag får halva hullet tillbaka
AE
 

MYNTET HAR TVÅ SIDOR

Halshuggning får man på köpet
 
Under de senaste två dagarna har media varit angelägna att rapporta om en
massaker i Afganistan.
 
17 festdeltagare blev halshuggna för att de dansade och sjöng.
 
Det var i Afganistan det och vi har all anledning att förfasas över detta och upp-
märksamma detta i media.
 
För sådant ska ju inte förekomma någonstans, inte heller i Sverige.
 
Skönt att veta att det inte förekommer i Sverige och att media inte behöver
skriva om denna typ av grymhet, begångna i Sverige.
 
Eller det kanske är så att liknande, fast i mindre skala, förekommer i
Sverige, men att media inte skriver om det.
 
I så fall är det märkligt, att vara mer angelägen om att berätta om halshugg-
ning som utförs långt borta, och mindre angelägen när det sker närmare oss.
 
Och inte skriva alls när det sker i Sverige.
 
FÖR DET SKER I SVERIGE, VISSERLIGEN INTE 17 ÅT GÅNGEN, MEN DET
SKER.
 
Nyligen blev en kvinna i Mellansverige halshuggen för att hon ville lämna sin
man.
 
Som av en händelse var kvinnans man en afgan, hitkommen som ensam-
kommande barn, och med åldern 21 år.
 
Men att halshuggning förekommer i Sverige ska media naturligtsvis inte skriva
om, hur skulle det se ut, då skulle ju läsarna få veta vad som sker i landet, och
det klarar de ju inte av.
 
Då är det säkrare att skriva om halshuggningar långt bort för att inte under-
blåsa främlingsfientliga strömningar.
 
MEN ATT UNDERBLÅSA FRÄMLINGSFIENTLIGA STRÖMNINGAR I SVERIGE
RIKTADE MOT FRÄMLINGAR LÅNGT BORT, DET GÅR AN.
 
En underlig värld vi lever i.
 
Det finns saker man skulle kunna lära sig av händelser likt denna, men det är ju
svårt att lära sig om något som man inte ska få veta att det sker.
 
En underlig värld vi lever i.
 
Men de som känner till att det finns information, som kan skada oss, tillgänglig
på olika håll, de kan faktiskt ändå lära sig av vad som sker runt omkring oss.
 
En sak man definitivt bör lära sig är.
 
Är man bärare av en viss kultur i ett visst land, bär man denna kultur vidare även
om man flyttar till ett annat land.
 
Man fortsätter halshugga, man fortsätter kasta sten på myndighetspersoner,
man fortsätter våldta "horor", man fortsätter stjäla mm mm.
 
Men det får man ju inte skriva om, då är det bättre att låtsas att man antar andra'
kulturella värderingar den dag man sätter sin fot i Sverige.
 
En underlig värld vi lever i.
 
 
Det är tryggt att inte veta
AE

FÖRSVARSBEREDNINGEN

Analys först, utgift sedan
 
Det mantrat  har man hört ett antal gångar, från Alliansregeringen och gällande
hur man ansvarsfullt driver försvarsplaneringen.
 
Låter förtroendegivande och bra, riktigt bra analysera hotbilden först och
anpassa Försvaret sedan.
 
Riktigt bra, kan knappast bli bättre, om det blir några pengar till Försvaret förstås.
 
Konturerna av Alliansregeringens anskaffningsbeslut 40 - 60 Super- Jas börjar
nu avteckna sig.
 
Framstår inte lika förtroendegivande och inte lika bra, fatta beslut om ut-
giften först och analysera sedan ??
 
Var det inte tvärtom man skulle göra ??
 
Försvarsberedningen är utsedd och även dess ordförande, moderaten Cecilia
Widegren. Denna utredning har till uppgift att utreda hotbilden, som bland annat'
styr ett evetnuellt behov av Super - Jas, samt det antal som då behöver anskaf-
fas.
 
Analysen inte påbörjad och anskaffningsbeslutet, i princip ett detaljbeslut,
fattat.
 
Och vilket beslut sedan.
 
Underfinansierat redan från början och dessutom färre plan som erfordras
om man kommer fram till att planet erfordras.
 
Men det behövs naturligtsvis, utgiften är ju beslutad, det är bara analysen som
återstår.
 
Ansvarstagande kallas detta upp och nervända förfarande, ansvarstagande
mot industrins behov och önskemål, inte Försvarets.
 
Tänk vad "Wallenberg" skulle bli sur om SAAB inte fick sälja mer flygplan, inte en
middag till på Täcka Udden.
 
Nej, det går inte för sig, då är det säkrare att ta beslutet först och analysen sedan.
 
Då behöver "Wallenberg" inte oroa sig, men det gör i stället ÖB, men vad gör
det.
 
Men som allt annat i världen har även detta upp och nervända beteende två sidor.
 
Försvarsberedningen behöver ju inte arbeta så länge, kanske inte alls, be-
slutet är ju fattat, kosnadseffektiv rationalisering.
 
Kanske lika bra det, utredningens ordförande har ju inte ingett större förtro-
ende.
 
Att kunna mantra tillgänglighet, flexibiliet och användbarhet i sömnen räcker nog
inte.
 
Då är det säkert bättre att fatta beslut om utgift först och analysera sedan.
 
 
Vilken otur, det blev bara 10 plan.
AE
 
 
 
 
 

MINISTRAR PÅ FLYKT

Den politiska representativiteten urholkas
 
Nyligen uppträdde ett par moderata riksdagsmän som urholkade, men
de är tydligen i gott sällskap, Alliansregeringen tycks nu också rymma
urholkade ministrar.
 
Men värre är att något väldigt viktigt tycks vara på väg att urholkas.
 
Den representativa demokratin tycks vara på väg att urholkas, och
den tycks urholkas på mänga sätt, och väldigt mycket.
 
I en representativ demokrati representerar någon någon, ett ganska så
ordentligt och tydligt fundament.
 
När någon representerar någon , rent allmänt, ligger i detta ganska så
självklart att uppdragsgivaren blir informerad i rimlig utsträckning.
 
Nyligen noterade vi att Annie Lööf sprang och gömde sig när hon hade
anledning att informera de hon representerade. Det gick alldelses utmärkt
att representera uppdragsgivarna när det gällde andra tillkortakommanden.
 
När det gällde att representera gentemot uppdragsgivarna rörande egna
tillkortakommanden var det inte lika angeläget.
 
HON SPRANG OCH GÖMDE SIG OCH BLEV OANTRÄFFBAR.
 
Fegt och ansvarslöst.
 
Nu har hon fått sällskap. Landets Justieminister brukar gärna vädra sina å-
sikter, när det gäller att ha synpunkter på andra.
 
Idag har det funnits anledning att ifrågasätta hennes kompetens vad gäller
att styra olika myndigheter. Då blev det också tyst.
 
HON SPRANG OCKSÅ OCH GÖMDE SIG OCH BLEV OANTRÄFFBAR.
 
Lika fegt och ansvarlöst.
 
En representativ demokrati bygger på ett ansvarstagande gentemot uppdrags-
givarna, väljarna. Detta inkluderar, självfallet, en inormation riktad till just
dessa, inte bara rörande andras brister utan även egna brister.
 
Allt annat är fegt, ansvarslöst och inkompetent.
 
Hur skulle dessa ömkliga figurer bete sig i ett riktigt krisläge, troligen springa och
gräva ner sig, likt en känd President i IraQ.
 
Bedrövligt, och bedrövligt att den representativa demokratin urholkas av
urholkade ministrar.
 
Det luktar skit, riktigt pyton,
det är säkert en urholkad
minister som gömt sig
AE

BILDEN KLARNAR

Den klarnar alltmer.
 
Man kan till och med tycka att den klarnar lite för mycket.
 
Vem vill leva i ett land där den politiska ledningen och de chefer de
tillsätter rånar landets befolkning.
 
Märkligt nog vill många leva i ett sådant land, för tillräckligt många
röstar uppenbarligen på partier, som företräds av politiker som be-
främjar ekonomisk brottslighet.
 
Den trolöshet mot huvudman, förskringring av allmänna medel
och momsfiffel som sker är ekonomisk brottslighet, trodde man.
 
När nu ekonomiska brottslighet inte är ekonomisk brottslighet, i vart
fall inte i vissa kretsar, får väl humorn ta vid.
 
Humorn brukar ju faktiskt utvecklas i förtryckta länder.
 
Men en lite humoristisk glimt i ögat kan man ju ställa frågan:
 
Vad är det för likhet mellan en generaldirektör och en rånare ?
 
BÄGGE RÅNAR
 
Med glimten kvar i ögat kan man ju då ställa nästa fråga:
 
Vad är det för skillnad mellan en generaldirektör och en rånare ?
 
Genraldirektören ställs inte inför ansvar när det upptäckts att han rånar,
men det gör rånaren.
 
Med lite mer ansvar, och utan glimt i ögat, kan man då ställa den tredje
frågan:
 
Vem är värd mest respekt, den som tar ansvar för att han rånar, eller
den som inte tar ansvar när han rånar.
 
Justieministern, som utser en del av rånarna, har idag svarat på den
tredje frågan.
 
Alla delar nog inte "henens" svar.
 
 
Dagens Generaldirektör
AE
 
 
 
 
 
 
 

STALIN LEVER ÄN

Transportarbetarförbundet hyllar Stalin
 
Uppgifter från transports sénaste styrelsemöte, tyvärr inte det sista, visar
på att det finns olika fraktioner inom förbundet.
 
En fraktion vill tillämpa demokratiska grundläggande principer.
 
En annan fraktion, i majoritet, vill tillämpa de grundläggande principer
Stalin tillämpade i dåvarande Sovjetunionen.
 
Stalins värderingar och ande vilar alltså fortfarande över Sverige, år
2012, men inte bara det.
 
Svenska Staten, dvs vi skattebetalare, finansierar Transports dyrkande
av Stalin.
 
Tillspetsat, men sant.
 
Den demokratiska fraktionen har lagt en motion om att medlemmar som utnytt-
jar demokratiska rättigheter, att uttrycka sig fritt och tänka fritt, inte ska uteslutas.
 
Den odemokratiska fraktionen, över vilken Stalins ande vilar tungt, avstyr-
ker detta försök till att införa demokrati inom Transport.
 
Självklart har man en motivering till varför man motsätter sig rätten att tänka och
tala fritt, det hade Stalin också, och man menar:
 
Om vi bifaller motionen innebär det ett frikort till aktiva inom Sverigedemo-
kraterna ATT BETE SIG ILLA PÅ ETT SÄTT SOM INGEN ANNAN FÅR GÖRA.
 
Stalins hyllare preciserade dock inte:
 
PÅ VILKET SÄTT SOM AKTIVA SVERIGEDEMOKRATER BÄR SIG ILLA PÅ
ETT SÄTT SOM INGEN ANNAN FÅR GÖRA.
 
För undertecknad känner inte någon "vettig" människa som känner till att aktiva
Sverigedemokrater beter sig illa på ett sätt som ingen annan får göra.
 
Däremot är det väl känt, och väl dokumenterat, att de som inte gillar SD
bär sig illa åt på ett sätt som ingen annan får göra.
 
De misshandlar aktiva inom SD, slår sönder deras bilar, slänger stenar genom
deras lägenhetsfönster, kastar brandbomber in deras lägenheter mm mm.
 
Precis som den ´mobb Stalin skapade.
 
För det kan väl inte vara så att man bär sig så illa åt som ingen annan får
göra om man tycker att Sverige tar emot för många invandrare.
 
FÖR ÄR DET PÅ DET VISET SÅ BÄR SIG HELA EUROPA SIG SÅ ILLA ÅT
SOM INGEN ANNAN FÅR GÖRA, FÖRUM SVERIGE FÖRSTÅS.
 
Stalin preciserade inte heller varför han skickade "aktiva" till dödsläger i Sibirien.
De fick bara inte heller tycka som de ville och säga vad de ville och blev då Statens
fiender.
 
Nu blir Transorts fiender behandlade på samma sätt. Stalins ande vilar tungt över
de ansvariga.
 
Och denna antidemokratiska verksamhet bedriver Transport understödd av skatte-
medel, en bidragsform som Regeringen står bakom.
 
Stalins ande tycks vila tunkt över landet.
 
En demokrati skapas inte av vad man säger den innehåller.
 
Den skapas av vad den innehåller.
 
Stalin skulle nog ha varit ganska så nöjd med Transport och Fredrik Reinfeldt.
 
 
 
Fredrik Reinfeldt påstås att inte ha visioner.
inget kan vara mera fel
AE
 
 

SÄPOCHEFEN FÅR SÄLLSKAP

Det gick alltså att bli dummare
 
Efter de uttalanden som skett av nuvarande och förutvarande chefen för
SÄPO trodde man, tydligen i sin enfald:
 
Det skulle inte kunna gå att framstå som mer dum och mer ansvarslös.
 
Tänk vad fel man kan , man kan   framstå som både dummare och mer
ansvarslös.
 
Landets Justieminister har just besvisat att det går.
 
Landets Justieminister har alltså bevisat att det går att vara både dummare
och mer ansvarslös än vad man kan tro att någon kan vara.
 
Nytt rekord i Guiness igen och Sverige satt på kartan igen.
 
Med den här farten kommer snart hela kartan att upptas av Sverige.
 
Justiministern har alltså hittat en genial lösning på problemet att till-
satta kompisar tillika rena idior inte ska förskingra skattemedel, och
menar, på fullt allvar får man väl utgå ifrån:
 
Om cheferna inte är vana vid att hantera de arbetsuppgifter de har till
uppgift att  sköta får man väl se över regler och rutiner.
 
Det har tydligen inte föresvävat den geniala Justieministern att man inte ska
besätta landets högsta ämbeten med chefer:
 
"Som inte kan hantera de arbetsuppgifter de är satta att lösa" därför att
de saknar VANA.
 
Och har betalt för att lösa.
 
Vi som inte heller har den vanan har trots det vant oss vid, i vart fall de flesta,
att man inte ska fiffla med momsen och förskingra offentliga medel och bryta
mot lagar i största allmänhet.
 
Vi blir faktiskt straffade om vi inte har den "vanan", man ser inte över
våra rutiner.
 
Men så är vi ju också betydelselösa varelser som bara har till uppgift att
finansiera detta vanvett.
 
Inga regler eller rutioner i världen kan medföra förbättringar på nu
aktuella områden.
 
SÅ LÄNGE INKOMPENTA MINISTRAR TILLSÄTTER KOMPISAR SOM
OCKSÅ ÄR INKOMPETENTA OCH TILLIKA RENT KRIMINELLA.
 
Nu fattas bara att Fredrik Reinfeldt, i vanlig ordning, försäkrar att man är
ansvarsfull och regeringsduglig.
 
Sedan kan det väl inte bli värre, får man hoppas.
 
Men osvuret är nog bäst med denna "ledning".
 
Och jag som trodde jag var dum,
där ser man
AE
 
 
 
 
 
 
 

SÄPOCHEFEN IMBECILL ?

SÄPO chefen framstår som imbecill
 
Kan tyckas vara tillspetsat, men framstår närmast som en komlimang.
 
Den som vill lyssna på en intervju men en myndighetschef som framstår
som imbecill bör titta på DN nätupplaga.
 
Sällan har en myndighetschef, nuvarande chefen för SÄPO, framstått som så
korkad.
 
Visserligen är nuvarande SÄÅP chefen inte den som beslutade om festen, det
var förutvarande chefen, som nu är chef för Migrationsverket.
 
Men han försvarar festen, förskingringen av andras pengar.
 
Idioterna, politikernas kompisar cirklar runt i systemt och ställer till
allsköns elände varhelst de dyker.
 
Läs med behållning DN nätupplaga om detta och finn:
 
En myndighetschef, kompis med politiker som utsett honom, som inte
har en aning om något överhuvudtaget.
 
Trots att han inte har en aning om något överhuvudtaget, inte ens det
han ska ha en aning om, tycker han att han ska vara överlägsen mot
reportern.
 
Generaldirektören huvudsakliga kommunikation utgörs av VA ?  VA ?
 
Uppenbarligen en komplett idiot.
 
Och en sådan idiot ska vi avlöna med dryga miljonen om året, bara för att han
är kompis med politikerna.
 
Hur kunde det bli så här illa, undrar man.
 
Med en ansvarsfull och regeringsduglig Alliansregering blir det så här illa.
 
Ska inte Sverige för all framtid betecknas som en "bananrepublik" måste detta
få konsekvenser.
 
Förskingring, trolöshet mot huvudman, brott mot upphandlingslag, moms-
fiffel, troligen bara möjligt i ett Alliansstyrt Sverige utan att bli föremål för
sanktioner och krav på ansvarstagande.
 
Det börjar faktiskt bli lite för mycket av dessa förskingringar av skattemedel och
det börjar också bli lite för mycket av en Statsminister som hela tiden försvarar
det med : "Det är väl inget att bry sig om, bara lite undantag här och där".
 
Systematisk korruption är vad det är, ingenting annat, och det kommer vi
att få behålla så länge den ansvarsfulla och regeringsdugliga Alliansreger-
ingen inte styr landet.
 
 
Ansvarsfull moderat som inte vill
kritisera en idiot till kompis hon
tillsatt för att förskingra skattemedel
AE
 
 

SÄPOCHEFEN PSYKISKT SJUK

En SÄPO chef som är psykiskt sjuk eller bara fartblind
 
Frågan framstår som högst motiverad.
 
Under den senaste tiden har Sverige kommit med i Guiness rekordbok
ett antal gånger, rekord har slagits på rekord.
 
Den ene efter efter den andre myndighetschefen har slagit rekord efter rekord,
fester har tillåtits kosta allt mer.
 
Men nu har SÄPO chefen slagit dem alla, med råge.
 
Myndighetens fest för alla anställda visar sig nu ha kostat 5 300:- per person.
 
Säpo har ju inte visat sig där där rasande effektiv när det gäller sitt uppdrag,
man har funnit spioner som inte är spioner men inte funnit spioner som finns.
 
Men på en punkt är man tydligen duktig, helt outstanding.
 
ATT GÖRA ÅT MER PENGAR PÅ PERSONALFESTER ÄN NÅGON ANNAN.
 
För säkerhets skull fifflade man med momsen som alla andra. men den här gån-
gen fifflade man inte i gråzonen utan man bara fifflade.
 
Så man fick betala tllbaka momsen, tom riksrevisionen tyckte det var för
"djävligt".
 
En SÄPO chef som slår rekord i slöseri med skattedemedel och som fifflar med
momsen, var kan man hitta det.
 
I det Alliansstyrda Sverige förstås, det är ett resultat av den kultur denna
ansvarsfulla och regeringsdugliga regering skapat.
 
Det finns faktiskt en logik bakom allt detta fifflande och allt detta förskingrande.
 
Dessa chefer, som är politikernas kompisar, är tillsatta utan att ha erforderliga
meriter, ofta inga meriter alls. För att kunna leda en organisation måste man ha
de anställdas förtroende och väcka respekt. Har man inte den kompetens som
erfordas för att nå detta kan man ju nå det på annat sätt.
 
Man kan skapa lojalitet genom att köpa den för andras pengar.
 
Korruption kallas det visst.
 
Varför gör då regeringen inget åt detta. Ett av skälen är att det är deras kompisar
och man har själv tillsatt dem.
 
Man avsätter inte sina kompisar i första taget, inte ens om de fifflar och är odugliga,
det kan ju tyda på att man själv fifflar och är oduglig.
 
Och det är man ju inte, man är ju ansvarsfull och regeringsduglig, även om de
myndigheter man styr fifflar och förskingar.
 
En märklig form av ansvarstagande kan man tycka, men nu är vi i Sverige och då
är det som det är.
 
Logiken finns dock även här. Kan man inte väcka den resekt som erfordras för att
leda "sina" myndigheter får man väl åstadkomma lojalitet på annat sätt.
 
Man kan ju köpa myndighetschefernas lojalitet med andras pengar genom att
se mellan fingrarna när dessa köper andras lojalitet med andras pengar.
 
Korruption kallas det visst.
 
I alla led och i hela systemet.
 
Ansvarstagande och regeringsduglighet kallas det.
 
Ansvarslöst, ekonomisk brottslighet, inkompetent och korrupt är det.
 
Annie Lööfs "egen" myndighetschef som fifflade med bara 1 400:- per person hamnade
på Elefantkyrkogården och blev belönad genom att slippa arbeta under tre år med bibe-
hållen lön.
 
Om denna princip ska upprätthållas bör väl här belöningen bli så stor att statens
budget spräcks, en gång till.
 
Och hur hemskt det än låter så finns det faktiskt kyrkogårdar som framstår som bättre
alternativ i detta fall än Elefantkyrkogården.
 
På sätt och viss är det dock ändå en prestation och på det sättet riktigt impone-
rande.
 
HUR BÄR MAN SIG ÅT FÖR ATT KUNNA ARRANGERA EN PERSONALFEST MED
EN KOSTNAD PÅ 5 300:- PER PERSON.
 
En förutsättning är förstår att det rör sig om andras pengar, men frågan är om det inte
måste finnas en förutsättning till.
 
Kan man verkligen vara psykist friskt, troligen inte.
 
Uppgifter gör nu gällande att Guinees kommer att utarbeta en särskild bilaga till sin årliga
upplaga, som följer upp de fortlöpande rekord i förskringring som sker av svenska myndig-
hetschefer.
 
Ansvarsrekord uppges vara arbetsnamnet.
 
 
Det är dyrt att vara korrupt
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERAT ARBETSMARKNAD

Insikt som imponerar
 
I dagens BT finns ett debattinlägg av den moderate riksdagshenen
Isabella Jernbeck.
 
Hon hävdar i inlägget att jobbskatteavdraget VISAT sig ha tydliga effekter
i form av ökad sysselsättning, ökat arbetsutbud och minskat utanför-
skap.
 
Ingen floskler undanglömd här inte, imponerande retorik.
 
Inlägget imponerar även på andra sätt, imponerar riktigt ordentligt.
 
Tänk att ha ett riksdagshen som vet saker som inte går att veta, det är väl
troligen det som avses med regeringsduglighet.
 
ATT VETA DET SOM INTE GÅR ATT VETA, DET VET VISSTE JU INTE ENS
EINSTEIN.
 
Man förundras och imponeras, vi är tydligen i goda händer.
 
Det mesta tyder på att jobbskatteavdraget kan ha positiva effekter på sysselsättningen
och det väl inget som tyder på motsatsen.
 
Det finns dock inga mätmetoder, som gör det möjligt att mäta om dessa effekter verkli-
gen uppnåtts.
 
Finns det inga mätmetoder finns det heller inga möjligheter att mäta effekterna
och det har man heller inte gjort.
 
FÖR ATT MAN INTE KUNNAT.
 
Men riksdagshenen Isabella Jernbeck vet det andra inte vet och det man inte ska kunna
veta.
 
Imponerande, riktigt imponerande.
 
Vi andra som inte vet det som inte går att veta, vet i alla fall en sak.
 
Tro är en sak, att hoppas är också en sak, men att veta och visa tydligt är
något helt annat.
 
Historien visar också något som kan vara farligt och som påminner om detta.
 
När tron övergår i tron om det enda rätta, uppstår fundamentalism.
 
Påminner om moderaterna, men också om hemska händelser i det förgångna.
 
Man kan allstå, troligen på goda grunder, tro och hoppas att jobbskatteavdraget
gett ökad sysselsättning, ökat arbetsutbud och minskat utanförskap.
 
Men man kan inte veta och det finns inget som visar detta och framför allt
inte visar det tydligt.
 
Det är bara riksdagshenen Isabella Jernbeck som vet det som inte ska gå att veta.
 
Ska man verkligen bli imponerad av att någon hävdar sig veta det som inte
går att veta.
 
Andra bedömningar framstår som mer motiverade.
 
Jag visar tydligt min rätta sida
AE
 
 
 

FLYKTINVÅGEN VÄNDER

Sverigedemokraterna tycks ha spelat ut sin roll
 
I den senaste SIFO mätningen fick SD drygt 6 %, en uppgång sedan förra
mätningen med 0,8 %.
 
Trots detta ser SD ut att gå en mörk framtid till mötes.
 
Det kommer ny tydliga signaler från Storbrittanien som tyder på att man
underminerar SD förda politik.
 
SD politik grundas ju i mycket på att invandringen är för stor och att den bör
begränsas.
 
Kritik som gör gällande att invandringen är för stor tycks bli allt mer grund-
lös.
 
FLYKTINVÅGEN TYCKS NU VÄNDA I ALLT STÖRRE UTSTRÄCKNING, ALLT
FLER SOMALIER FLYTTAR FRÅN SVERIGE TILL STORBRITTANIEN, ÄVEN
SÅDAN SOM FÅTT UPPEHÅLLSTILLSTÅND.
 
Det inte SD lyckats med tycks Storbrittanninen ha lyckats med.
 
Att hålla somalierna borta från Sverige.
 
För att lyckas med detta har Storbrittanninen tvingats ta till knep som för oss svenskar
framstår som högst olämpliga och helt verklighetsfrämmande.
 
Uppgifter från somalier, som flyttat till Storbrittannien, och ganska omgående fått jobb
visar på stora brister när det gäller arbetsmarknaden i Storbrittannien.
 
Nyligen anställda somalier i Storbrittannien, som fått bland annat städjobb, hävdar att
man fått dessa jobb utan att visa upp betygsmeriter.
 
Uppfostrade i Sverige har de försökt övertyga arbetsgivarna om att dessa ska ta del av
deras betygsmeriter, men de har bara blivit utskrattade.
 
Arbetgivarna menar då att man ska kunna städa utan att behöva visa upp goda betyg.
 
Vissa av dessa somalier uppges nu längta tillbaks till Sverige, där de tvingats att
visa upp betygsmeriter för att få städjobb.
 
Man förstår efter dessa uppgifter lite bättre, varför ekonomin i Storbrittannien utvecklats
som den har gjort.
 
Man tillämpar inte moderaternas jobblinje.
 
Eller är det bara vi som är dumma.
 
Jag ska ju städa åt dem,
inte lära dem räkna
AE
 

RÄDSLAN SPRIDER SIG

En befogad rädsla
 
Inträffade incidenter kan vara av både allvarlig och mindre allvarlig
karaktär.
 
Under de senaste dagarna har vi uppmärksattas på en incident
som tycks ha kunnat sätta landets framtid på spel.
 
Ansvariga politiker har dock i det här fallet varit aktiva och satt stopp
för fortsatt spridning, som skulle fått allvarliga följder om det tillåtits ske.
 
Ansvarig för den för landet farlga incidenten har stängts av från
alla politiska uppdrag.
 
En säkerhetsrisk mindre, snabbt och bra agerat av ansvariga politiker.
 
Här tar moderaterna verkligen ansvar för en gångs skull, det är man
inte van vid.
 
Hade man vågat skulle man ha klappat händerna. men det vågar man ju
inte efter detta.
 
Tänk om man skulle bli kallad KLAPPSVENSK.
 
Nej, den risken vågar man inte ta, för avsikten med all denna uppståndelse
måste väl ha varit att få stopp för allt klappande i händerna.
 
För inte borde det kunna väcka uppståndelse för att kalla en turk som
klappar händerna för KLAPPTURK.
 
Nej det kan bara inte vara möjligt, utan avsikten måste ha varit att skrämma
folk från att klappa händerna.
 
Ska någon kritik riktas mot den klappat i händerna, en numera förbjuden
handling, bör det väl i så fall vara föremålet för handklappning.
 
Att klappa händerna åt Mona Sahlin, borde väl ändå en tuk begripa att man
inte gör.
 
Det borde utgöra grund för avstängning från alla uppdrag.
 
Sedan skänker man ju en tacksamhetens tanke till alla politiker som gjort
landet så framgångsrikt, att landets största problem tycks utgöras av om
någon som klappar händerna klappar händerna.
 
Eller är vi bara dumma, i så fall riktigt dumma.
 
 
Undrar vad moderaterna säger om detta,
jag kanske inte får sitta kvar i Rosenbad
AE
 
 
 

GREKLAND EXIT

Outhärdlig ges nu ett nytt innehåll
 
Greklands premiärminister har nyligen träffat både Tysklands och Frankrikes
ledare, uppenbarligen under mindre gemytligare former.
 
Mötet med Frankrikes ledare hade dock inslag av ren humor, samtidigt som
man gav vissa ord en ny innebörd, en innebörd nu helt okänd för de flesta.
 
Man blir nästan lite överraskad över den råa humor Frankrikes President
vågar ge uttryck för, när han raljerar:
 
Grekland måste FORTSÄTTA att visa TROVÄRDIGHET i sitt program.
 
Även om utomstående kan skratta hjärtligt åt ett så rått skämt, nästan lite väl
grymt, är det lätt att förstå att Greklands Premiärminister inte känner sig
road.
 
Nyspråket som används är också imponerande. Frankrikes President tar
ut svängarna riktigt ordentligt och menar:
 
DESSA TROVÄRDIGA SATSNINGAR MÅSTE DOCK VARA UTHÄRDLIGA
FÖR FOLKET.
 
Det outhärdliga blir nu plötsligt uthärdligt, på det sättet kan ju nästan vad som
helst bli uthärdligt.
 
De ungdomar, och föralldel också många äldre, som redan flyttat från Grekland
för att de fann Grekland outhärdligt, får nu höra av Frankrikes President att
Grekland inte alls var outhärdligt.
 
Det är ju inte underligt att det gått så illa för grekerna när de inte ens själva
begriper vad som är outhärdligt och uthärdligt.
 
Tur att Frankrikes President förklarar detta för dem.
 
Det finns mycket som pekar i den riktningen att man inte ska fövånas över vad
som händer, och framför allt inte händer, i Europa i övrigt.
 
Sveriges Regering uppges sympatisera med de uttalanden som gjorts av Frankrikes
President och menar:
 
Vi brukar inte heller fästa så stort avseende vid verkligheten, det är retoriken
man ska ta fasta på.
 
 
EU ledare samlas till krismöte i Bryssel
AE

STARKA OFFENTLIGA FINANSER

Rik stat med fattiga undersåtar
 
Mycket skryt har vi fått höra rörande hur starka de offentliga finanserna
är, starkast i Europa.
 
Nordea presenterar nu en rapport som visar hur de starka offentliga fi-
nanserna uppstått.
 
Sambandet är helt klart, allt fattigare undersåtar ger en allt rikare
stat.
 
Rapporten bekräftar detta och visar att var 4:e LÖNTAGARE har en må-
nadslön som inte räcker månaden ut.
 
Det gäller alltså löntagare, som arbetar och ska kunna försörja sig.
 
Man har inte heller någon buffert.
 
Och lönen är så liten, och skatterna så höga, att lönen inte räcker
månaden ut, månad efter månad, år efter år.
 
Och det är tydligen något Anders Borg och allierade tycker är något att
skryta över.
 
Alla tycker inte det är något att skryta över.
 
Nordea, som låtit beställa rapporten och nu presenterar den, ser det som ett
stort problem, men ser också en sätt att bidra till en lösning.
 
Man menar att bankerna bör hjälpa till här.
 
Många som inte får pengarna att räcka till betackar sig nog för denna hjälp då
man redan nu ser att bankerna har de högsta boränterna i Europa.
 
Anders Borg är inte ensam över att skryta över starka finanser.
 
Även bankerna skryter över starka finanser och sin egen skicklighet.
 
Och så bygger både Anders Borgs starka finanser och bankernas starka
finanser på att man tar mer pengar från det som inte får lönen att räcka till
än vad som sker i andra jämförbara länder.
 
Där tycker man oftast att även hushållen bör ha en stark ekonomi.
 
Men nu bor vi i Världens Bästa Land och där tycker man inte så.
 
Tjuvar finns det gott om,
på alla nivåer
AE
 
 

SYSTEMKOLLAPSEN RYCKER NÄRMARE

Kräftskiva på Harpsund urartade
 
Kräftskivan på Harpsund tycks ha gått livligt till, trots försäkringar om att
internrepresentation inte ska omfatta alkohol tycks denna här ha flödat
ganska så fritt.
 
Under kvällens senare timmar träffade man en överenskommelse, som
med all sannolikhet medför en kraftig baksmälla. Man LOVADE att köpa
c:a 50 JAS GRipen.
 
Ett plan som ÖB sagt sig ha vare sig råd med eller behov av.
 
Vem man "LOVAT" att köpa planet framgår inte, men man får väl utgå ifrån
att här avses goda vänner inom Försvarsindustrin.
 
Affärer med JAS är ju förknippade med mutor tidigare, så varför inte
driva denna kultur vidare, man har ju vanan inne.
 
Att alkohol fördunklar omdömet, det vet vi, och mycket alkohol fördunklar
omdömet mycket.
 
Förtäringen av alkohol tycks ha varit betydande.
 
Affären tycks förutsätta att Schweiz köper de 22 plan, vilka nu är föremål för
förhandling.
 
Att mot denna bakgrund LOVA att köpa JAS gör man bara i ett sent skede
av kräftskivan, i ett väldigt sent skede.
 
Enligt alla tillgängliga uppgifter tycks ett parti i Scheiz dessutom ha för avsikt att
blockera affären, och det förefaller som om man skulle kunna göra detta.
 
Dessutom tycks det mesta peka på att det blir en folkomröstning i Schweiz, och
uppgifter tyder på att den kommer att gå emot affären.
 
Så spriten tycks ha flödat och fördunklat omdömer riktigt rejält.
 
Innan den ekonomiska aspekten kom upp på agendan gör uppgifter gällande att
de flesta slocknat. Endast Annie Lööf uppges ha varit den som kämpat vidare och
gjort de ekonomiska kalkylerna.
 
Enligt tillgängliga uppgifter kommer det uppgivna tillskottet till Försvarsmakten under
13 år, fram till 2025, att uppgå till drygt 20 mil, Kostanderna för det UTLOVADE köpet
kommer att uppgå till 90 milj, vilket de flesta tror är en försiktig beräkning.
 
Ovanpå detta finns det inte vapen till de plan som finns i dag, och det finns inte
heller några pengar för att köpa några heller.
 
Lite nya obeväpnade plan får alltså göra sällskap med gamla obeväpnade plan och
dessutom göra sällskap med lika obeväpnade korvetter Visby.
 
Och inget luftvärn finns för att försvara de baser där dessa obeväpnade plan ska
baseras.
 
Enligt tillförlitliga källor ska det lokala Systembolaget ha fått stänga dagen före kräft-
skivan, då det mesta av sortimentet tagit slut.
 
Det mesta pekar på att baksmällan blir väldigt omfattande, men vad gör det.
 
Mycket tyder på att oppositionen får överta baksmällan och bortsett från detta
går det ju alltid att skylla en dålig ekonomi på en ÖB som inte kan räkna.
 
Och så betalas ju kalaset av andra, så och även kräftskivan på Harpsund.
 
 
Så här ser ut stup ut, vilket
inte alla tycks känna till
AE
 

AUKTORITÄR LEDARSTIL

Konsten att tysta alla
 
Nyligen har en bok presenterats av författaren Gertud Höhler i Tyskland,
i vilken hon försöker beskriva den personlighet som gömmer sig bakom
Förbundskanslern Angela Merkel.
 
Författaren beskriver Angela Merkel som maktfullkomlig, auktoritär och
beredd att kasta alla politiska värderingar över bord för att gynna den egna
karriären.
 
Föga sympatiskt kan man tycka.
 
Vidare saknar hon alla värderingar och övertygelser.
 
Föga sympatiskt kan man tycka.
 
Hon beskrivs också som extremt värdeneutral och ha en brist på passion.
 
Föga sympatiskt kan man tycka.
 
Anledningen till hennes sätt att agera ansåg författaren fanns att finna i DDR,
där man duckade och anpassade sig för att undvika konflikter, som kunde för-
svåra den egna karriären.
 
Det går till som vid tsarens hov dundrar kritiker.
 
Föga sympatiskt kan man tycka.
 
Vidare hävdar författaren att all debatt har utplånats och att alla oliktänkande
sorterats ut.
 
Det är uppenbarligen mycket man gått miste om, inte visste man att Angela
Merkel styrde över Rosenbad, men nu vet man.
 
 
Jag gör så gott jag kan,
tro inte annat
AE
 
 
 
 
 
 

TILLVÄXTENS HYBRIS


TILLVÄXTENS HYBRIS


MODERAT ARBETSMARKNADSPOLITIK

Kosmetika
 
BT skriver idag om en rapport som utarbetats av moderatet Jan Ericsson.
 
Moderaten Jan Ericsson är välkänd för att ofta förekomma i olika medial
sammanhang.
 
Hellre ofta än bra, det gäller att vara flitig.
 
Nu har han utarbetat en rapport om hur arbetsmarknaden ska utvecklas
och där ligger tyndgpunkten på ökad SFI utbildning.
 
Obunden av verkligheten kan man sväva fritt.
 
Att en ökad SFI utbildning ger en ökad "koppling" till arbetsmarknaden är
i mångt och mycket en schimär.
 
En ökad koppling till arbetsmarknaden genom ökad SFI ger en ökad
koppling först då den som utsätts för en ökad SFI vill ha en ökad kopp-
ling.
 
Det är inte alltid fallet.
 
En elev under SFI utbildning, som skedde i samarbete med Arbetsförmedlin-
gen i en viss stad, gav väldigt tydligt uttryck för avsaknaden av denna "kopp-
ling". Han ställde frågan:
 
Varför ska vi arbeta när vi får pengar ändå ?
 
Bra fråga men fick inget svar, men ökad SFI är nog inget bra svar.
 
Dessutom har det redan visat sig att nyanlända redan på eget bevåg ökar SFI
utbildningen. Genom att låtsas att inte klara SFI proven kan de fortsätta sin
SFI utbildning och den vägen få större bidrag än eljest och så slipper de
utsättas för krav på "kopplingar till arbetsmarknaden"
 
Men är man obunden av verkligheten kan man sväva fritt, väldigt fritt.
 
Kopplingen till arbetsmarknaden styrs av helt andra faktorer och där är utbud
och efterfrågan helt avgörande.
 
Utbudet är förenklat antalet som som borde arbeta och efterfrågan är tillgången
på antalet arbetsplatser.
 
Läget på arbetsmarknaden kan då, något förenklat, bara förbättras genom två
faktorer:
 
Ett ökat antal arbetstillfällen och / eller ett mindre antal individer.
 
Problemet kan aldrig, aldrig lösas med att dra ner på antalet arbetstillfällen.
 
Problemet kan heller aldrig, aldrig, lösas med att öka antalet individer,
framför allt inte om de saknar erfoderlig kompetens.
 
Allt annat är kosmetika och ägnat att dölja att man inte har bra lösningar på
det verkliga problemet, en obalans mellan utbud och efterfrågan.
 
Bilden är något förenklad då relationen utbud / efterfrågan i viss mån påverkas
av specifika krav på viss kompetens.
 
Men detta specifika problem kan aldrig, aldrig någonsin, lösas genom att
ta hit analfabeter och öka deras SFI utbildning.
 
BRISTER PÅ ARBETSMARKNADEN KOMMER ALDRIG, ALDRIG ATT KUNNA
ÅTGÄRDAS SÅ LÄNGE MAN ÄGNAR SIG ÅT KOSMETIKA OCH FÖR IN LITE
ÅTGÄRDER HÄR OCH LITE ÅTGÄRDER DÄR.
 
Men visst är det bekvämare att sväva i det blå, helt obunden av verkligheten.
 
Då blir det också som det blir, kanske lite ökad SFI lite här och där, men ingen ökad
koppling till arbetrsmarknaden.
 
Och kan man inte lösa ett konkret problem får man väl låtsas lösa något annat.
 
Visst är åtgärder bra, men bara om de leder någon vart, om inte bara kostsamma.
 
 
SFI elever med ökad koppling till
arbetsmarknaden
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERAT HUMOR

Kvantitet framför kvalitet
 
Moderaterna Ulrik Nilsson och Jan Ericsson är kända skribenter i olika
sammanhang.
 
Ambitionen att kompensera  låg kvalitet med kvantitet är tydlig,
hellre ofta och mycket är bättre än bra
 
Kvantitetsambandet tar sig också uttryck i att göra gemensamma inlägg
och presentera ett antal självklarheter, hjulet har uppfunnits många gån-
ger av dessa herrar.
 
I dag har BT infört ett gemensamt inlägg där dessa moderater presenterar
ett antal självklara omständigheter kring biståndsfrågan.
 
Här överraskar dock moderaterna ordentligt, positivt, och ger uttryck för en
humor man inte trodde de besitter. I inlägget menar man:
 
Vi vill FÖRDJUPA debatten.
 
Den typen av självkritisk humor uppskattas, mer av den varan.
 
De mest humoristiska inlägg kan alltså komma från de mest oväntade håll.
 
Källor gör också gällande att moderaten Ulrik Nillson satt ihop inlägget
med moderaten Jan Ericsson via nätet i samband med en semsterresa
till varmare nejder, föga överraskande finansierad av offentliga medel.
 
Kvantitet eller kvalitet, det är frågan, det är bara i moderaterna 1 åsna
+ 1 åsna blir 3 åsnor.
 
Också en form av uppblåst  tillväxt.
 
 
Interiör från Timbro
AE
 
 
 

FLEXIBLA POLITIKER

Ilmar Repalu överraskar, igen
 
Malmös starke man. Kommunstyrelsens Ordförande Ilmar Repalu, har
fått ta emot mycket kritik för sitt stöd till omfattande judeförföljelser.
 
Inte internt i Sverige förstås, där är ju den gängse uppfattningen att
judarna ska drivas från Malmö och helst ur landet, men från andra
länder, länder i den civiliserade delen av världen där man tar avstånd
från judehat och judeförföljerser.
 
Men bilden av Ilmar Repalu verkar inte riktigt rättvisande. dessutom visar
det sig att Ilmar Repalu är en riktigt flexibel person, så flexibel så att det är
svårt att hänga med i flexibiliteten.
 
Det visar sig nu att hans stöd för förföljelse av olika etniska grupper inte
begränas till ambitionen att driva ut de hemska judarna.
 
Han stöder också förföljelse av de som förföljer judarna, och det får
man väl ändå se som en riktig prestation.
 
Det finns liksom ett antal araber i Malmö, och dessa firar varje år en kul-
turfest, som utgör kulmen av alla löpande festligheter under året.
 
Bilbränder, rån. misshandel, våldtäkter mm, som sker löpande under året,
får då sin kulmen vid dessa årliga kulturfester.
 
Inför årets festligheter har man bjudit in artister från Iraq, men dessa vill
inte komma.
 
De vågar inte åka till Malmö för att de är rädda för de gäng som härjar
Malmö.
 
Det är inte cirkus, det är faktiskt sant.
 
Det uppges nu att kommunalrådet Ilmar Replau är mycket nöjd, han
hade inte räknat med detta goda utfall.
 
Tänk att kunna nå så omfattande förföljelser av andra etniciteter att de som
förföljer en grupp inte vågar åka till Malmö för att den grupp de tillhör också
förföljer dem.
 
Alla verkar förfölja alla, nu måste väl ändå Ilmar Repalu vara nöjd.
 
Och dessutom sätter han Malmö på kartan, riktigt ordentligt, och det ska
man ju göra, för det är fint det.
 
Att judar runt om i världen inte vågar åka till Malmö det vet vi, och det är ju
bra för då slipper vi de hemska judarna som SSU säger, men att de som
förföljer judarna inte vågar åka till Malmö, det är väl nästan oslagbart.
 
Adolf hade inte kunnat göra det bättre.
 
Det uppges också av tillförlitliga källor att myndigheterna i Bagdad förberer
en anstormning av asylsökande från Sverige, främst före detta irakier som
fått asyl i sverige, men som nu fruktar för sina liv, i Sverige.
 
 
Malmö
AE
 
 
 

FRISKOLEREFORMEN

Förmåga att tänka och ta ansvar
 
Kan man tänka sig ett land, ett enda land i hela världen, där det är en merit
att som minister inte kunna tänka, när man borde tänka, och inte ta ansvar,
när man borde ta ansvar.
 
Ja det finns ett land i hela världen, där det är en merit för en minister
att inte kunna tänka och inte ta ansvar.
 
Det bör väl vara minister Jan Björklund I Sverige ?  Rätt gissat.
 
SvD reportage om friskolereformen är avslöjande på många sätt, mycket
avslöjande.
 
Jan Björklund menar att han, en av arkitekterna bakom reformen, inte kunde
tänka sig att det skulle bli som det blev.
 
Det var många andra som kunde tänka sig hur det skulle bli, men de begrep
inget, allt enligt den som inte kunde tänka sig att det blev som det blev.
 
Den som inte kunde tänka begrep, men de som kunde tänka begrep inte, lite
svårt att ta till sig, men så måste det vara.
 
Och inget ansvar heller, det är också meriterande. Att det inte blev som han hade
tänkt sig kunde ju inte bero på att han inte kunde tänka, när han utformade reglerna
och borde ha kunnat tänka.
 
Men menar man själv att man inte kunde tänka, så får det väl bli som det blir.
 
Känns det igen, regeringsduglighet kanske, vem vet.
 
Är det verkligheten rimligt att ha en minister som själv uppger  att han inte kan
tänka sig hur det ska bli, när han fattar beslut och inte anser sig ha ansvar när
reglernas utformning, för vilka han är ansvarig, medför att det inte blir som han
hade tänkt
 
I Sverige är det faktiskt rimligt, det är inte bara rimligt.
 
ENLIGT ´DEN MEST ANSVARSFULLE OCH HANDLINGSKRAFTIGASTE AV DEM
ALLA ÄR DET INTE BARA RIMLIGT.
 
Det är bevis på ansvarstagande och regeringsduglighet.
 
Bäva måtte gudarna den dagen Alliansregeringen uppvisar ansvarslöshet och regerings-
oduglighet.
 
Då blir väl inget som man tänkt sig, då heller.
 
 
Att tänka rätt är stort, att inte tänka
alls är större
AE
 

VALUTASTRAGIER

Att göra det starka starkare
 
Det låter väl bra, och kan väl aldrig vara fel.
 
Mycket tyder på att det ibland kan vara fel, och mycket tyder på att
det görs fel, väldigt mycket fel.
 
SvD har idag ett porträtt av Danmarks nya centralbandschef, och där kan
man ta del av lite intressanta uppgifter.
 
Danmark har samma delikata läge som Sverige, valutan anses som stark
Hemlösa och moderat hemlösa
 
Att det föreligger problem med hemlösa på olika håll är väl ganska så känt.
 
Hur hanterar den handlingskraftiga och regeringsdugliga Alliansrege-
ringen detta, kan man undra.
 
Beslutsamheten är det inget fel på, Ulf Krisfofferson har satt en sk "nollvision"
över antalet akut hemlösa i Stockholm.
 
Nollvision, ett gott tecken på bra beslutsamhet.
 
Men hur gick det, inte riktigt lika bra.
 
Antalet akut hemlösa i Stockholm har gått upp under de senaste 5 år. Hur ser
då ansvariga moderata ledare på denna utveckling i Stockholm.
 
Socialborgarrådet Anna König, moderat förstås, är glad över utvecklingen.
 
Just det, hon är glad över att det under de senaste 5 åren blivit fler akut hemlösa
i Stockholm.
 
Man har ju rätt att glädjas över olika saker, men man kanske inte ska vara
socialborgarråd om man gläds över att det blivit fler akut hemlösa i Stock-
holm.
 
Det finns andra hemlösa än akut hemlösa. Enligt Socialstyrelsens undersökning
har även denna grupp ökat i Stockholm
 
För att få ytterligare något att glädjas över räknade socialborgarrådet själv
denna grupp, som enligt Socialstyrelsen hade ökat, i stället hade minskat.
 
Då får man ju något att glädjas över, för Socialstyrelsen kan ju inte ha rätt.
 
Socialborgare rådet i Stockholm har tydligen tagit intryck av en annan känd
politiker, Else Marie Lindgren Borås.
 
Hon gick lite längre.
 
Hon hävdae på sin tid att det inte fanns några hemlösa alls i Borås trots att
Socialstyrelsen hade hittat 28 hemlösa i Borås.
 
Där har socialborgarrådet i Stockholm mycket att lära.
 
En som inte får lämnas utanför
som Fredrik säger
AE
och kapital flödar in i lander och stärker landets egen valuta.
 
Men där upphör skillnaden, tyvärr enligt de flesta bedömare.
 
Danmark ser ett problem med en alltför stark valuta och håller därför nere
räntan och vidtar också andra åtgärder för att kyla ner den egna valutan.
 
Man har infört negativ ränta, när olika banker deponerar medel i riksbanken,
och man säljer egen valuta för att hålla kronkursen nere.
 
OCH DET TYCKS UTVECKLAS VÄL.
 
På andra sidan sundet gör man precis tvärtom.
 
Vår styrränta hålls på en nivå som är dubbelt så hög som inom EMU, och detta
genererar en kronkurs som ökar och ökar, och ger allt sämre konkurrenskraft.
 
Sverige skulle kunna göra samman sak som Danmark, dvs att handla i den egna,
valutan, och då sälja för att få ner den egna kursen.
 
Men på den här sidan sundet gör vi alltså precis tvärtom.
 
Riksbanker har nu aviserat att man löpande kommer att stödköpa den egna valutan,
med det resultatet att att kronkursen / valutan ökar än mer.
 
Genialt, otroligt genialt, tänk att inte Danmark begripit detta.
 
Utveckligen med en hög ränta och köp av egen valuta framstår nu för många bedö-
smare som så märklig att man framkastat hypotesen att Riksbanken vill ha just en
högre kronkurs.
 
Skulle det verkligen kunna vara på det viset att Riksbanschefen VILL att det ska
gå sämre för landets exportindustri.
 
DET TYCKS INTE BÄTTRE, FÖR MAN MÅSTE VÄL UTGÅ IFRÅN ATT HAN BE-
BGRIPER BÄTTRE.'
 
Eller ????, nej så får man inte tänka.
 
Exportsindustrins företrädare jublar ju inte precis, men vad gör det.
 
Anders Borg kan ju skryta ännu mer över en ännu starkare valuta.
 
När exportindustrin går allt sämre, men vi kanske skulle exportera vår politik till Danmark
som inte begriper bättre.
 
Det finns bara en väg, den rätta
AE
 
 
 
 
 

HEMLÖSA

Hemlösa och moderat hemlösa
 
Att det föreligger problem med hemlösa på olika håll är väl ganska så känt.
 
Hur hanterar den handlingskraftiga och regeringsdugliga Alliansrege-
ringen detta, kan man undra.
 
Beslutsamheten är det inget fel på, Ulf Krisfofferson har satt en sk "nollvision"
över antalet akut hemlösa i Stockholm.
 
Nollvision, ett gott tecken på bra beslutsamhet.
 
Men hur gick det, inte riktigt lika bra.
 
Antalet akut hemlösa i Stockholm har gått upp under de senaste 5 år. Hur ser
då ansvariga moderata ledare på denna utveckling i Stockholm.
 
Socialborgarrådet Anna König, moderat förstås, är glad över utvecklingen.
 
Just det, hon är glad över att det under de senaste 5 åren blivit fler akut hemlösa
i Stockholm.
 
Man har ju rätt att glädjas över olika saker, men man kanske inte ska vara
socialborgarråd om man gläds över att det blivit fler akut hemlösa i Stock-
holm.
 
Det finns andra hemlösa än akut hemlösa. Enligt Socialstyrelsens undersökning
har även denna grupp ökat i Stockholm
 
För att få ytterligare något att glädjas över räknade socialborgarrådet själv
denna grupp, som enligt Socialstyrelsen hade ökat, i stället hade minskat.
 
Då får man ju något att glädjas över, för Socialstyrelsen kan ju inte ha rätt.
 
Socialborgare rådet i Stockholm har tydligen tagit intryck av en annan känd
politiker, Else Marie Lindgren Borås.
 
Hon gick lite längre.
 
Hon hävdae på sin tid att det inte fanns några hemlösa alls i Borås trots att
Socialstyrelsen hade hittat 28 hemlösa i Borås.
 
Där har socialborgarrådet i Stockholm mycket att lära.
 
En som inte får lämnas utanför
som Fredrik säger
AE

FRISKOLEREFORMEN

Att vare sig vilja eller kunna
 
SvD har haft en reportageserie som granskat effekterna av friskolereformen.
 
AVSLÖJANDE
 
Och det är inte Regeringens påstådda handlingskraft och regeringsduglighet
som avslöjas.
 
Det är en total frånvaro av ansvar och förmåga att inse konsekvenserna
av egna beslut
 
SOM AVSLÖJAS
 
Bakom friskolereformen låg en ambition att åstadkomma ökad valfrihet, pedago-
gisk mångflad och småskalighet.
 
Hälften av friskolorna ägds i dag av stora koncerner drivna av vinstintresse, så
man kan väl säga att ingen av de ursprungliga ambitionerna är uppfyllda.
 
Men valfriheten då, den anges ju som en viktig faktor, när inget annat positivt går
att hitta.
 
Reklambudgeterna ökar markant och elever lockas till en viss skola med än det
ena , än det andra, allt från datorer  till resor och rena kontanter.
 
Valfriheten för eleven tycks bestå i att uppskatta en viss dator framför en annan
dator, eller varför inte en resa till Spanien.
 
MYCKET AVSLÖJANDE OCH INTE MYCKET TILL VALFRIHET, I VART FALL INTE
KOPPLAT TILL UNDERVISNING OCH PEDAGOGIK.
 
Men vad gör det, man har ju fått sjösätta ett system man inte förstått hur det skulle komma
att fungera.
 
HANDLINGSKRAFT OCH REGERINGSDUGLIGHET, TYCKER VISSA, INTE ALLA.
Jan Björklund, en av arkitekterna bakom reformen, som ville ha småskalighet men fick
storskalighet, vad tycker han.
 
Han tycker i frågan, han tycker att man ska akta sig för att säga att det är fel med
stora koncerner.
 
När man utformade systemet för att nå småskalighet men får storskalighet, då ska man
alltså akta sig för att säga att det blev fel.
 
När man inte når det man vill nå utan får det motsatta ska man alltså vara nöjd
med det man får, inte för att det är bra.
 
UTAN FÖR ATT DET MÅSTE VARA BRA, ANNARS HAR MAN JU GJORT FEL.
 
HANDLINGSKRAFT OCH REGERINGSDUGLIGHET, TYCKER VISSA, INTE ALLA.
 
Jan Björklund tycker faktiskt mycket, om mycket. Bland annat menar han att inslaget av
marknadsföring är direkt olämpligt.
 
Direkt olämpligt ?????
 
Då gör man väl något ???  Inte Jan Björklund, han menar:
 
Det är omöjligt att reglera med regler ???????????????????????????????????
 
Kan en minister vara så inkompetent, att han inte med regler kan hindra denna marknads-
föring som han tycker är direkt olämplig ??
 
Tydligen, handlingskraft och regeringsduglighet, i vart fall enligt vissa, inte enligt alla.
 
HELT ENKELT OFATTBART INKOMPENTENT ENLIGT VISSA.
 
Jan Björklund kan dock instämma i att reformen blev långt ifrån vad man eftersträvade och
uppger till SvD:
 
Jag är inte ansvarig för den utveckling som skett, det är inte jag som styrt hur markna-
den har utvecklats.
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
 
Hur korkad kan en minister egentligen vara, otroligt korkad tydligen.
 
Det ankommer på arkitekten till reformen att utforma reglerna så att de blir som man
tänkt sig och inte låta andra utveckla reformen på sätt man inte tänkt sig.
 
Då har man utformat reglerna fel och man har inte insett vilka konsekvenserna skulle bli av
de beslut man fattar.
 
Ett synnerligen tydligt ansvar.
 
OCH ETT SYNNERLIGEN TYDLIGT EXEMPEL PÅ AVSAKNAD AV SJÄLVINSIKT OCH
ANSVARSTAGANDE.
 
Handlingskraft och regeringsduglighet, för vissa ja, men inte för alla.
 
Alliansregering eller Alliansfritt, det är bara att välja.
 
 
Det blev inte som jag tänkt mig,
marknaden bestämde över mig
AE
 
 
 
 

ALLT FLER UNGA I FÖRSVARET

Kejsarens nya kläder, om ens det
 
Moderaten Cecila Widegren skriver idag i BT om "allt fler unga i Försvars-
makten".
 
En något missvisande beskrivning, det fanns faktiskt förr fler unga i Försva-
ret, än vad det finns nu och kommer att finnas.
 
Men vad gör det, verkligheten är inte till för att beaktas, i vart fall inte
i de kretsar Cecilia Widegren rör sig.
 
Då är floskler och retorik bättre, då kan det bli hur bra som helst.
 
Och mycket riktigt bygger hela inlägget på floskler och allt blir då hur
bra som helst.
 
Vi får nu ett nytt försvar och det nya försvaret skiljer sig från det förra på tre
viktiga punkter:
 
1) Det nya försvaret ska vara användbart
2) Det nya försvaret ska vara flexibelt
3) Det nya försvaret ska vara tillgängligt
 
Cecilia Widegren har aldrig varit verksamhet i det gamla Försvaret, som per
defintion inte kan ha varit användbart, flexibelt och tillgängligt.
 
Så man får väl vara lite överseende.
 
Samtidigt får man väl vara mycket tacksam över den tid som gått, tänk om det
hänt något som krävt militära insatser.
 
Då hade vi stått där med ett Försvar som var oanvändbart, inte flexibelt och
otillgängligt, tänk vilket öde.
 
Vi som, till skillnad från Cecilia Widegren, har lite erfarenhet från den tiden det begav
sig, vet faktiskt att Försvaret var både användbart, flexibelt och tillgängligt.
 
Det var till och med mer användbart, flexibelt och tillgängligt än det Försvar vi
har, sett utifrån den dagens hotbild.
 
Samtidigt får man väl ändå ge Alliansregeringen ett stort erkännande.
 
Det är ingen dålig prestation att omvandla ett gammalt oandvändbart, ej flexibelt
och otillgängligt Försvar till ett nytt användbart, flexibelt och tillgängligt Försvar
och samtidigt krafigt dra ner försvarskostnaderna år efter år.
 
GÖR OM DET DET SOM KAN.
 
Denna enorma omvandling framstår självfallet i en bättre dager om man använder floskler
och "mantrar" hela tiden
 
Upprepar man hela tiden användbart, flexibelt och tillgängligt kanske till och med
någon börjar tro på det.
 
Även utanför politikerkretsen.
 
Men på en punkt har ju Cecilia Widegren helt rätt.
 
Det är klart att flexibiliten blir bättre när det knappt finns något, då kan man ju
manövrera lite hur som helst, det finns ju ingen som har svårt att hänga med.
 
Fast lite utmanande är det ju förstås att påstå att tillgängligheten ökat. Förr uppgick
tillgängligheten till att kunna sättas in inom maximalt tre dygn.
 
Detta har nu ökat till tre år, och inom den tiden har alla påbörjade krig avslutats.
 
MEN VAD GÖR DET OM MAN BORTSER FRÅN DET, INGET, I VART FALL INTE
FÖR SKRIBENTEN.
 
Ordets makt över tanken kallas det visst.
 
Och det är inte bara Försvaret som nu blir användbart, flexibelt och tillgängligt, även de
ingående förbanden blir, enligt Cecilia Widegren, användbara, flexibla och tillgängliga.
 
De som inte finns.
 
Tänk vad Alliansregeringen är handlingskraftig.
 
Flexibel, särskilt den på 4 ben
AE
 

SYSSELSÄTTNING

Som man frågar får man svar
 
Alliansen och dess förespåkare gör nu ett stort nummer av hur den lägre
restaurangmomsen påverkat sysselsättningen, påstår man.
 
Som vanligt i dessa kretsar manipulerar man och bortser från verklig-
heten, för den finns. och den går att få bekräftad.
 
När man nu stolt braverar över att sysselsättningen ökat är det inte syssel-
sättningen man åberopar.
 
Man hävdar, fullt korrekt, att antalet lediga platser inom branschen har
ökat.
 
Ökat antal anmälda lediga platser är en sak, sysselsättning är en annan sak.
 
Sysselsättninge, som mäter de som ARBETAR i branschen, har i stället
minskat 2 kvartalet 2012 jämfört med 2 kvartalet 2011.
 
SCB har sysselsättningsstatistik som tydligt visar detta och det finns siffror att
gå på.
 
2 kvartalet 2011           134 495 sysselsatta inom branschen
2 kvartalet 2012           131 031      -"-
 
Alltså en minskning med 2,6, men det är ju inte lika rolig statistik, då  är
det roligare att bortse från fakta och verklighet.
 
FÖR MAN LOVADE JU ATT DET SKULLE BLI HÖGRE SYSSELSÄTTNING OCH
DÅ MÅSTE DET JU BLI DET, ELLER --
 
Då kan det ju faktiskt bli hur bra som helst, helt otroligt bra kan det bli, om man
bortser från verkligheten.
 
Och det gör man, om man är politiker.
 
Undertecknad har också yrkesmässig erfarenhet av hur den lägre momsen på-
verkat sysselsättningen på ett antal mindre arbetsställen.
 
Ingen sysselsättningsökning alls, och inte heller några planer på detta.
 
Man tar in den personal man måste ha för att det ska fungera, och det har man
gjort tidigare också, för annars hade det inte fungerat, och det tänker man fort-
sätta med.
 
Ganska logiskt och självklart.
 
Däremot gnuggar de som driver verksamheten händerna, och det har de anled-
ning till.
 
Allt annat lika ökar vinsten. Hade man ex en omsättning tidigare på låt säga 4 mkr
ökar nu omsättningen, till följd av att momsen blir lägre, till ungefär 4,5 mkr.
 
Differensen, 500 000:-, utgör i exemplet en ren vinstökning och går rakt ner
i ägarens "urholkade" plånbok, inte konstigt att han gnuggar händerna.
 
Var det detta Alliansen ville åstadkomma har man ju också anledning att gnugga
händerna, men någon ökad sysselsättning har det inte gett, inte enligt SCB.
 
Man gör också ett stort nummer av att omsättningen ökat och drar då den något
felaktiga slutsatsen att det skett ett ökat "uteätande".
 
Omsättningen ökar till följd av att momsen minskar, allt annat lika. I siffer-
exemplet ovan ökar omsättningen från 4 mkr till 4,5 mkr, enbart som följd
av att momsen minskat.
 
Mer klirr i den "urholkade plånboken", men inte fler som äter ute.
 
Antalet anmälda lediga platser kan, eventuellt och efter många om, komma att  med-
föra att sysselsättningen kommer att öka.
 
Men om det vet vi inget, bara om vi vill bortse från fakta och verklighet och det
finns det väl ingen som vill.
 
Jo faktiskt, de som hävdar att lägre moms gett ökad sysselsättning.
 
Som man frågar får man svar.
 
Apropå sysselsättning uppges Borås Stad ha goda erfarenheter av att "som man frågar
får man svar".
 
Man ställde två näraliggande frågor till en utvald grupp för att undersöka invånarnas
uppfattning om antalet anställda i Borås Stad:
 
På frågan "hur många anställda har Borås Stad" svarade de flesta "alldeles för
många".
 
När man i stället frågade "hur många arbetar i Borås Stad" svarade de flesta
"alldeles för få".
 
Tolka det den som kan, som man frågar får man svar.
 
Det gäller i högsta grad också effekten av lägre "matmoms".
 
Sedan säger politikerna att priserna gått ner,
hur vet de det ?? Ingen upphandling och be-
talar inte själva ??
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAKURSER OCH STYRRÄNTA

Riksbanken agerar Sven Dufva
 
Sven Dufva var djärv och ståndaktig och den tidens föredöme.
 
Vår riksbank är också, i vart fall, ståndaktig, räntan ska ligga på en hög nivå,
men kanske inte ett lika stort föredöme.
 
Kosta vad det kosta vill, allt enligt Sven Dufva.
 
Jämfört med jämförbara länder avviker därför vår räntepolitik och denna av-
vikelse är ganska så tydlig.
 
Vår Riksbank höjer mer och tidgare än andra och sänker mindre och
senare än andra.
 
Ibland blir följderna tydliga, men de kan man ju låtsas att man inte ser, när man
är självständig kan man ju göra som man vill.
 
Ibland är kopplingen till räntan också tydlig, men bara ibland, och det kan man ju
låtsas att man inte heller ser, men bara ibland.
 
DI har idag en intressant analys av hur Riksbanken ser på valutans koplling till
räntan, ibland.
 
2008 skedde en kronförsvagning och Riksbanken hävdade då att en kronför-
svagning kunde motverkas av en högre reporänta.
 
Vi har alltså en Riksbank, som inser att en svag valuta kan stärkas med en
högre styrränta.
 
Verkar vara en bra insikt, tycks stämma med både teori och empiriska erfarenheter.
 
Nu har vi en kronförstärkning, som de flesta bedömare tycker är både för snabb
och för kraftig, och dessa bedömare menar att man då borde sänka styrräntan,
helt enlig all teori och empiriska erfarenheter.
 
Men Riksbanken tycker inte vi ska sänka reporäntan, då detta samband ej
föreligger.
 
Vi har alltså en Riksbank som inte inser att en stark valuta kan försvagas
med en lägre styrränta.
 
Verkar vara en dålig insikt, tycks inte stämma med vare sig teori eller empiriska
erfarenheter.
 
Vi har alltså en Riksbank, i vart fall majoriteten av direktionen, som förstår vad som
händer när valutan försvagas, men som inte förstår vad som händer när valutan för-
stärks.
 
Då blir det också därefter.
 
Riksbanken har många mål, det viktigaste är inflationsmålet. Man har övergett infl-
tionsmålet, då inflationen nu är låg, till föremål för andra mål som man inte har.
 
Vi har alltså en Riksbank som inte arbetar mot det mål de ska arbeta utan ar-
betar mot mål de inte har till uppgift att arbeta mot.
 
Då blir det också därefter.
 
Företrädare för industrin hävdar att den höga räntan skapar stora problem och att
konkurrenskraften försämras.
 
Detta avfärdar Riksbanken med att det inte är dess uppdrag att skydda indu-
strins intressen.
 
Vi har alltså en Riksbank som inte arbetar med det uppdrag man har, men arbetar
med andra uppgifter man inte har, men industrins intresse vill man inte skydda.
 
Då blir det också därefter.
 
 
Vår tids Sven Dufva
AE
 
 

FORSERUM

Selektiv rasism
 
Så är då Forserum satt på kartan, som det vackert heter.
 
Och minister Erik Ullenfån har uttallat sig igen, och på sedvanligt
sätt.
 
SELEKTIV RASISM ÄR DET SEDVANLIGA SÄTTET.
 
De händelser som ligger bakom utvecklingen i Forserum är det svårt att
ha en bestämd uppfattning om, bara med tillgång till uppgifter i media. Så
mycket är väl dock klart att det som  hänt borde inte ha hänt.
 
Men är det rasism.
 
Ja, det är selektiv rasism.
 
Runt om i landet sker fortlöpande hatbrott, utförda mot judar och "övriga"
svenskar. Ingen krismöten och uttalanden från minister Erik Ullenfån där
inte.
 
Selektiv rasism.
 
Det blir tydligast om man jämför det som skett i Forserum med det som har
skett i sker i Malmö.
 
Systematiska hatbrott och uttryck för rasism mot stadens judar.
 
Det vet alla, som vill veta är bäst att tillägga, vissa vill inte veta.
 
När det gäller händelserna i Forserum vill Kommunen tona ner det som
skett, men minister Erik Ullenfån har ett annat perspektiv:
 
Man måste utgå ifrån hur somalierna upplever det och de upplever
det som rasism och hatbrott.
 
När det gäller händelserna i Malmö vill Kommunen inte bara tona ner det
som skett, det som har skett och sker, har inte skett och sker inte.
 
Vad säger då Erik Ullenfån om detta i Malmö ??
 
Inget om att man ska ta hänsyn till vad judarna tycker och att bedöma
synnerligen tydlig rasism som rasism.
 
Däremot försöker han flytta fokus i Malmö, men inte i Forserum.
 
I Malmö påstår han att de hatbrott muslimer utför mot judar utförs av
svenskar.
 
I konsekvens med denna konsekvensbeskrivning borde kanske muslimer
beskyllas för händelserna i Forserum.
 
Men det gör man ju inte för det skulle ju vara uppenbart galet. Uppen-
bart galet på ett ställe är bra, men uppenbart galet på ett annat ställe
är inte bra.
 
Selektiv rasism och manipulering av sanning.
 
De som minns, och vill minnas, erinrar sig att även Hitler var en förespåkare
för selektiv rasism.
 
Tyskar fick förfölja judar men  judar fick inte förfölja tyskar.
 
Nu har vi det i Sverige.
 
Judar och "etniska" svenskar får inte förfölja invandrare, men invandrare
får förfölja judar och "etniska" svenskar.
 
Hur kunde det bli så här, kan man fråga sig. Skälen härtill är många och samman-
taget inget vi har anledning att vara stolta över.
 
Erik Ullenfån bidrar ju inte precis till att det ska bli bättre, inte andra politiker
heller för den delen.
 
Definitionen kärnväljare kan ju variera över tiden, och dessa får man ju inte stöta
bort.
 
Man blir faktiskt ganska så uppgiven, nästan lika uppgiven som aborginierna.
Det är tydligen så här vi vill ha det,
i vart fall ganska så många
AE
 
 
 
 
 
 

TREDJE RIKET

Judehatets epicentrum
 
Judeförföljelse i det förgånga är lätt att förfäras över.
 
Judeförföljelse idag uppmuntras,
 
I SVERIGE, SOM STÅR PÅ LISTAN ÖVER DE LÄNDER DÄR JUDEFÖR-
FÖLJELSERNA ÄR MEST OMFATTANDE.
 
Våra ledande politiker tycks vilja gå till historien som ledare för Det Tredje
Rikets återkomst.
 
Mycket tyder i den riktningen, varför får alla antisemitiska krafter annars
hållas och varför uppmuntras de.
 
BLAND ATT GENOM ATT FÅ STORT INFLYTANDE I SSU OCH BLAND
ANNAT GENOM ATT HÅLLAS BAKOM RYGGEN AV VISSA POLITIKER
AV TYPEN REPALU, REINFELDT MM.
 
Har det dock redan pysa över, det finns tecken på att så är fallet.
 
Socialdemokraten Krister Kronlid, Uddevalla, tar nu bladet från munnen och
uttrycker sin oro.
 
 
Han menar, och påstår, att de antisemtiska krafterna i SSU är stora och
ständigt blir större.
 
Drivande i denna utveckling uppges vara ungdomar från Mellan Östern som söker
sig till SSU, därför att man upplever SSU som en källa för judehat.
 
Kronlid menar också att hans uppgifter kommer att förnekas av den socialdemokra-
tiska ledningen, ingen antisemtism inom SSU inte, fattas bara.
 
Hade något förväntat sig något annat.
 
Något annat man nu inte kan förvänta sig är att Krister Kronlid får fortsätta som
politiker inom socialdemokraterna.
 
Någon ordning måste det väl ändå vara, ska judehatet få frodas kan man ju
inte ha kritiker inom de egna leden.
 
Men som sagt, det kanske pyser, och det då kanske kommer att pysa något all-
delses förfärligt.
 
För visst är det märkligt att politiker från andra länder, exempelvis USA, måste
upplysa oss att Sverige sticker ut hakan här.
 
MEST OMFATTANDE JUDEFÖRFÖLJELSE INOM EUROPA.
 
Är vi bara dumma eller är det på riktigt så att våra ledande politiker överlag är anti-
semiter ??
 
Frågan måste ställas.
 
OCH DEN KOMMER ATT BESVARAS, KANSKE INTE IDAG, KANSKE INTE I
MORGON, MEN DEN KOMMER ATT BESVARAS.
 
Den dagen kommer nog många att önska att de inte kommer att jämföras med
dåtidens ledare i Tredje Riket.
 
Och nog är det märkligt, synnerligen märkligt, att de som uppmuntrar antisemitism
kallar de som bekämpar judeförföljelserna för nazister.
 
SSU anklagar SD för att vara nazister.
 
Borde det inte vara tvärtom, tänk vad retorik och floskler kan förvränga
verkligheten
 
 
Ledare för Tredje "Riket"
en skugga från det förgångna
AE

HEDERLIG MODERATPOLITIKER EFTERLYSES

Återigen en moderat privatisering
 
Moderaternas fundamentalism och dogmer när det gäller privaiseringar
till varje pris är ibland svårt att förstå, ofta omöjlig att förstå.
 
Men efterhand klarnar bilden alltmer.
 
Giriga moderatpolitiker ser oanade möjligheter att sko sig på det
allmännas bekostnad.
 
 
Det Fredrik Reinfeldt kallar ansvarstagande och regeringsduglighet tycks
inte vara annat än ren och skär kriminalitet.
 
Senast, men garanterat inte sist, ut i raden är det moderata landstings-
rådet i Wärmland, Anette Zettergren.
 
I ett kort nyhetsinslag häromdagen nämndes detta i förbigående, väldigt
kort, nästan obefintligt.
 
Inte kan man offentligagöra att moderatpolitiker ägnar sig åt ekonomisk
brottslighet, hur skulle det se ut.
 
Väljarna skulle kanska rösta på ett hederligt parti, om det nu finns är väl bäst
att tillägga.
 
I vart fall driver det ansvarsfulla och handlingskraftiga moderata landstingsrådet
en privat mottagning som sjukgymnast.
 
Länge har omfattande misstankar förelegat att det ansvarsfulla moderata
landstingsrådet fakturerat för patienter som inte finns och som finns men
inte varit där.
 
Skatteverket har föraviserat ett besök för att kontrollera den ansvarsfulla moderata
politikerns journaler, så hon har haft god tid att visa moderat handlinskraft.
 
Vid det aviserade besöket visade det sig att journalena ej fanns tillgängliga
 
Det ansvarsfulla och handlingskraftiga moderata landstingsrådet hävdade bestämt
att journalerna inte var bort, men de var inte tillgängliga just då, och inte senare
heller för den delen visade det sig.
 
Det är skönt med ansvarsfulla och handlingskraftiga moderater.
 
Men vem i hela friden röstar på dessa kriminella och ansvarsfulla varelser.
 
Tänk att det finns sådana, märkligt.
 
Och att det finns allianspartier som stöttar detta, märkligt.
 
De Nya Kriminella Moderaterna uppges nu ha blivit än mer desperata och oroas
över att väljarna kan förledas tro att alla moderater är ohederliga.
 
Källor gör därför gällande att det ansvarsfulla och handlingskraftiga partiet har satt
ut en stor hittelön:
 
100 000:- utlovas till den som finner en hederlig moderat.
 
Intresset uppges vara ganska ljumt när olika väljare tillfrågas om de avser deltaga
i denna eftersökning. Man motiverar det ljumma intresset med att oddsen är allt-
för låga.
 
Man tillägger också att man inte heller kan lita på att få hittelönen även om man
mot alla odds skulle hitta en hederlig moderat.
 
Eller som man kan läsa på Solna Arenan:
 
VEM KAN LITA PÅ EN NY MODERAT ??
 
En i raden av ansvarsfulla och handlingskraftiga
moderatpolitiker
AE
 

SVERIGE UTANFÖR EUROPA

Sverige en trygg hamn
 
När vågorna går höga i Europa är det skönt att känna tryggheten i att Sverige
inte ligger i Europa.
 
För vi tycks ju inte ligga i Europa, i vart fall inte om man ska följa den retorik
våra ledande politiker för.
 
Att vi inte tillhör valutaunionen vet ju alla, men att vi inte ligger i Europna över-
huvudtaget lir ju lite mer svårsmält, kan det tyckas.
 
Chefen för den tyska säkerhetspolisen, Gerhard Schindler, har uttalat sig i Die
Welt och menar:
 
Det föreligger en stor hotbild mot Europa av islamistiska terrorister samt
att militanta islamister vill ha jihad i HELA Europa.
 
De i Sverige som, till äventyrs vågar uttrycka en sådan uppfattning, blir ju direkt
upplysta om att de har fel, och avfärdade, avfärdade som rasister.
 
Jihad hotar under inga omständigheter Sverige och att påstå något sådant
är dessutom uttryck för rasism och främlingsfientlighet.
 
Det är ju detta den djärve rasisten får höra.
 
Gerhard Schindler låter förresten hälsa att alla rasister och främlingsfientliga i
Sverige ska känna att de befinner sig i gott sällskap och menar:
 
Det finns ansvarskännande och verklighetsförankrade politiker i Europa.
 
Man kan ju leka med tanken att Gerhard Schindler har fel, men utrymmet för detta
är tämligen litet, då alla tänkbara och otänkbara kanaler i aranvärlden dag in och
dag ut trumpetar ut budkskapet att USA och Europa ska erövras med Jihad.
 
Men inte Sverige, inte enligt våra egna politiker, som har till uppgift att skydda
oss.
 
Uppgiften att skydda oss anser de att du fullgör genom att välja in jihadister
och shariaförespråkare i riksdagen.
 
DESSA ANSES LIKSOM FÅ DET LITE LÄTTARE DEN VÄGEN.
 
Så inte kan Sverige ligga i Europa,
 
 
Ingen halal här inte
AE

RÄNTEAVDRAG

Det finns mer att ta
 
Ständigt återkommande är frågan om att minska på ränteavdragen.
 
Det skickas upp den ena efter den andra ballongen för att känna efter
hur de som ska betala reagerar.
 
Utifrån responserna skiftas motiven och tekniken för en ändring,
men en sak utgör den röda tråden.
 
MER SKATTER SKA TAS IN OCH MAKTEN ÖVER VÄLJARNA DEN
VÄGEN OCKSÅ ÖKAS.
 
Ju mindre man får behålla själv desto mindre makt över sitt eget liv.
 
Och desto mer kan politkerna bestämma.
 
Hur rimligt är det med sänkta ränteavdrag, det kommer tro inte annat, det
beror på betraktaren.
 
Är betraktaren en politiker är allt rimligt som ökar skatten och ökar
makten över väljaren.
 
Är betrakten lagstiftaren bör rimligen bedömningen bli en annan, och det
finns faktiskt en lagstiftning inom detta området, hur konstigt det än låter.
 
Men nu är ju lagstiftaren och politikern en och samma person så en
motsträvig lagstiftning är ju inget man behöver bry sig om, bara att
ändra eller att bryta mot, som man ofta gör.
 
Lagstiftningen inom skattelagstiftningen regelerar att en skatt ska vara
symmetrisk och rättvis.
 
Att den är symmetrisk innebär att inom en förvärvskälla ska intäkter och
kostnader matcha varandra.
 
Här är förvärvskällan kapitalinkomster och intäkten är ränteinkomster
och kostnaden räntekostnad.
 
Hur enkelt som helst, bara att följa lagstiftningen, skatta för intäkter
och avdrag för kostnader.
 
Nu tycker alltså politikerna att lagstiftningen inte är bra, bort med symmetrin
och skatta mer.
 
För det är väl ingen som på fullt allvar tror att någon kommer att skicka
upp försöksballonger för att se hur väljarna reagerar om man vill ta bort
skatten på ränteinkomster.
 
Aldrig , aldrig någonsin, inte i Sverige.
 
Där är vägen spikrak, konsekvent och tydlig, högre skatter och mera makt
åt politikerna
 
Men dölj det gärna, kalla inte en skatt för en skatt, att kalla inte makt för makt.
 
Kalla i ställer en skatt för en avgift och makt för medborgarråd.
 
Tänk vad lätt det är att lura väljarna, måste vara lätt att vara politiker.
 
Lika lätt som att stjäla godis från småbarn
AE
 

FASTIGHETSSKATTEN

Att bära badkläder vintertid
 
Att bära badkläder vintertid, så tokig kan väl ändå inte någon vara kan man
tycka.
 
Precis så tokig kan någon vara och dessutom bära vinterkläder som-
martid.
 
Men vem kan vara så tokig kan man undra.
 
Politkerna förstås, vilka annars.
 
Fastighetsskatten är åter på tal, återigen, och för vilken ordning i gången
vet ingen.
 
Än ska den höjas, än ska den sänkas, än ska den räknas si och än ska den
räknas så. än gäller den ena tekniken och än gäller den andra, ingen tycks
veta vare sig in eller ut.
 
Det finns faktiskt sådana som när det gäller fastighetsskatten vet både in
och ut.
 
Vilka kan dessa vara, kan man då undra.
 
Politikerna förstås, vilka annars.
 
De vet både in och ut och har en helt klar och helt konsekvent agenda med två
inslag:
1)  Ta in så mycket skatter som möjligt
2)  Se till att skattebetalarna får behålla så lite som möjligt.
 
På köpet får man det viktigaste av allt, man ökar makten över våra liv genom
att vi får behålla mindre själva.
 
Tänk att nå så många viktiga mål så enkelt, det tycks vara lätt att vara politiker.
 
Det gäller bara att paketera det hela så att ingen begriper vad som sker, och det
gör man.
 
Genom att hela tiden ändra hit och dit tar man ut mer och mer utan att någon
ser vad som sker.
 
Fiifigt och slugt, bra med fiffiga och sluga politiker, särskilt när syftet är att lura oss
väljare.
 
Men det måste väl ändå finnas starka motiv för fastighetsskatten man man tycka.
 
Ja det finns starka motiv för fastighetsskatten, men bara om man begränsade och kort-
siktiga perspektiv.
 
Med längre och mer vidgade perspektiv finns det inga motiv alls för fastighetsskat-
ten, men det fanns.
 
För den som har längre och vidgade perspektiv fanns det en gång motiv för fastighetsskat-
ten, det var då fastighetsägarna erhöll sk räntebidrag.
 
För att neutralisera denna effekt införde man "TILLFÄLLIGT" en fastighetsskatt som var
avsedd att minska orättvisorna mellan olika sektorer.
 
Dessa räntebidrag trappades sedan ner för att försvinna helt.
 
Då borde ju också fastighetsskatten ha försunnit helt, men det gjorde den inte.
 
Då uppstår naturligtsvis en knivig sitaution, skälet till skatten borta men skatten vill man
ju ha kvar.
 
Det är ju nästan som att behålla vintemössan på när det blir sommar, och det gör väl
knappast någon.
 
Jo det finns faktiskt sådana som beter sig som om de hade vintermössan på när
sommaren kommer.
 
POLITIKER
 
Fast då måse de ju vara försedda med korta och begränsade perspektiv och de tycks
de ju vara, eller ??
 
De behåller inte bara vintermössan på när sommaren kommer, de behåller även badkläderna
på när vintern kommer.
 
Fastighetsskatten gör det ännu mer möjligt att låta offentliga medel bekosta trevliga
och privata semesterorter till varmare nejder vintertid.
 
Bra med fiffiga och sluga politiker, som luras, ofta.
 
Samma gäller mervärdesskatten, tillfällig, lägre och motiven nu borta.
 
DET MÅSTE OCKSÅ KÄNNAS TRYGGT FÖR POLITIKERNA MED VÄLJARE SOM
LÅTER SIG LURAS, MYCKET, OFTA OCH SÅ LÄTT.
 
Politiker på Korsika finansierad
genom fastighetsskatt
Verkar trevligt, för vissa
AE
 
 
 
 
 
 
 

EN STARK VALUTA

En starkare valuta skapar problem
 
Många bedömare menar att den allt starkare svenska valutan skapar stora
problem för många, främst exportindustrin.
 
Ideerna och förklaringarna till att den blivit så stark är många och många ser
en sänkt ränta som en väg till en svagare svensk valuta.
 
Men det tycks finnas andra vägar att nå samma mål och en känd national-
ekonom listar ett antal andra sätt att nå samma mål, varav ett uppges vara:
 
Att snacka ner Sverige och den vägen sänka marknadens förväntnin-
gar.
 
 
Det låter ju nästan som om någon
 
Först snackat upp Sverige för att den vägen öka marknadens förvänt-
ningar.
 
Anders Borg uppges ha kraftiga invändningar mot denna senare beskrivning.
 
 
 

KONKURRENSVERKET SÖKER NY CHEF

Ytterligare en Generaldirektör sparkas
 
Källor gör nu gällande att Elefantkyrkogården inom kort kommer att utökas.
 
Det uppges nu råda full panik i Regeringskansliet till följd av Konkurrens-
verkets olika utredningar mot olika myndigheter, vad avser olika brott
mot Upphandslingslagen.
 
Bakgrunden är att Konkurrensverket inlett utredning mot både TIllväxtverket,
Vinnova och SFF /Stiftelsen för statlig forskning) då man uppger sig på goda
grunder kunna misstänka att brott skett mot upphandlingslagen.
 
Regeringen uppges ha tagits på sängen över Konkurrensverkers utredningar
och man uppges vara mycket upprörd över det som sker.
 
Upprördheten gäller mindre de brott mot Upphandlinslagen som myndig-
heterna begått, mer att utredningen riktas mot ledande politikers kompisar.
 
Någon sådant har inte hänt i modern tid och upprördheten uppges vara stor,
mycket stor.
 
Redan har ett antal krismöten hållits och man diskuterar olika lösningar. Man
menar att det är helt oacceptabelt att Konkurrensverket genomför denna typ
av utredningar, vilket anses sabotera utnämningspolitiken.
 
Här tillsätter ledande politiker myndighetschefer helt utan meriter som en
vänskapsgest och så kommer Konkurrensverket och ställer krav att de ska
följa lager de uppger sig inte känna till.
 
Sådant duger inte menar man, ska Regeringen kunna tillsätta omeriterade vänner
som chefer på olika myndigheter, så får inte detta saboteras av en annan tillsatt
god vän.
 
Konkurrensverkets utspel uppges därför komma som en stor överraskning och
paniken uppges ligga nära.
 
Tänk om verket går vidare till andra myndigheter, menar man, då kommer
ju mängder av goda vänner utan meriter att ställas inför skranket.
 
Det går inte för sig, inte i Sverige.
 
Regeringen uppges nu diskutera lösningar på detta delikata probelm och källor
menar att tillsättandet av en ny chef, rekryterad fråm MUF, borde kunna säker-
ställa ordningen.
 
Andra inom Alliansregeringen uppges kräva att man går hårdare fram och kräver
(citerat från internt möte):
 
Att kurrensverket läggs ner så att utnämningspolitiken kan ske utan
störningar.
 
Källor gör också gällande att Fredrik Reinfeldt kommer att föreslå Annie Lööf
som ansvarig för en särskilt tillsatt grupp med uppgift komma med förslag hur
Konkurrensverkets framfart bäst ska hejdas.
 
Det tycks också råda en massiv kritik mot förre centerpartistledaren Maud Olofsson
för hennes tillsättning av en opålitlig chef för Konkurrensverket. Det visar på
mycket dåligt omdöme, uppger regeringskällor, och man avser också se över
rutinerna så att vänner med en större lojalitet utses som chefer framöver.
 
Meritkrav på ny chef
AE
 

KONKURRENSVERKET SÖKER NY CHEF

Ytterligare en Generaldirektör sparkas
 
Källor gör nu gällande att Elefantkyrkogården inom kort kommer att utökas.
 
Det uppges nu råda full panik i Regeringskansliet till följd av Konkurrens-
verkets olika utredningar mot olika myndigheter, vad avser olika brott
mot Upphandslingslagen.
 
Bakgrunden är att Konkurrensverket inlett utredning mot både TIllväxtverket,
Vinnova och SFF /Stiftelsen för statlig forskning) då man uppger sig på goda
grunder kunna misstänka att brott skett mot upphandlingslagen.
 
Regeringen uppges ha tagits på sängen över Konkurrensverkers utredningar
och man uppges vara mycket upprörd över det som sker.
 
Upprördheten gäller mindre de brott mot Upphandlinslagen som myndig-
heterna begått, mer att utredningen riktas mot ledande politikers kompisar.
 
Någon sådant har inte hänt i modern tid och upprördheten uppges vara stor,
mycket stor.
 
Redan har ett antal krismöten hållits och man diskuterar olika lösningar. Man
menar att det är helt oacceptabelt att Konkurrensverket genomför denna typ
av utredningar, vilket anses sabotera utnämningspolitiken.
 
Här tillsätter ledande politiker myndighetschefer helt utan meriter som en
vänskapsgest och så kommer Konkurrensverket och ställer krav att de ska
följa lager de uppger sig inte känna till.
 
Sådant duger inte menar man, ska Regeringen kunna tillsätta omeriterade vänner
som chefer på olika myndigheter, så får inte detta saboteras av en annan tillsatt
god vän.
 
Konkurrensverkets utspel uppges därför komma som en stor överraskning och
paniken uppges ligga nära.
 
Tänk om verket går vidare till andra myndigheter, menar man, då kommer
ju mängder av goda vänner utan meriter att ställas inför skranket.
 
Det går inte för sig, inte i Sverige.
 
Regeringen uppges nu diskutera lösningar på detta delikata probelm och källor
menar att tillsättandet av en ny chef, rekryterad fråm MUF, borde kunna säker-
ställa ordningen.
 
Andra inom Alliansregeringen uppges kräva att man går hårdare fram och kräver
(citerat från internt möte):
 
Att kurrensverket läggs ner så att utnämningspolitiken kan ske utan
störningar.
 
Källor gör också gällande att Fredrik Reinfeldt kommer att föreslå Annie Lööf
som ansvarig för en särskilt tillsatt grupp med uppgift komma med förslag hur
Konkurrensverkets framfart bäst ska hejdas.
 
Det tycks också råda en massiv kritik mot förre centerpartistledaren Maud Olofsson
för hennes tillsättning av en opålitlig chef för Konkurrensverket. Det visar på
mycket dåligt omdöme, uppger regeringskällor, och man avser också se över
rutinerna så att vänner med en större lojalitet utses som chefer framöver.
 
Meritkrav på ny chef
AE
 

DET FÖRGÅNGA OCH FRAMTIDEN

Fred i vår tid.
 
Var det inte så Chamberlian uttryckte sig efter sitt möte med Hitler och
när 2 VK stod inför dörren.
 
2 VK med nazismens dröm om världsherravälde och miljoner och
åter miljoner döda som följd.
 
En tradegi som hade kunnat stoppas.
 
Om man uppmärksammat risken för tradegin i tid, varningstecken
fanns och de var många.
 
Men ingen gjorde något och Hitlers spelrum var stort.
 
Newsmill har idag en krönika om dåtidens dröm om herravälde och vad
det förde med sig.
 
Och som tar upp dagens drömmar om världsherravälde och vad det
kan föra med sig.
 
Denna krönika bör läsas, endast den som är försedd med skygglappar runt
hela kroppen kan avfärda allt som står i denna krönika, välskriven och väl-
dokumenterad.
 
Krönikan anger bl an ursprunget till firandet av Ramadan, ett firande vi idag
uppmuntrar och delar i, läs och ägna viss eftertanke.
 
Krönikan menar att dåtidens drömmar om världsherravälde idag har sin mot-'
svarighet i nutuden dröm om världsherravälde.
 
Krönikan bygger mycket på Irans presidents tal och som vittnar om ambi-
tioner och drömmar som i mångt påminner om Hitlers ambitioner och dröm-
mar.
 
Islamismens drömmar om världsherravälde är som ett eko från dåtiden nazi-
Tyskland.
 
Det går inte en dag utan att motsvarade drömmar och ambitioner uttalas från
olika företrädare från den islamska världen.
 
Och som stöds av muslimska företrädare i Sverige.
 
OCH SOM INGEN LÅTSAS OM.
 
Dåtidens antisemitism var förfärlig men dagens antisemistim är så runsren
att den kan firas, bl a med deltagande i ramadan.
 
Denna krönika bör läsas, viss eftertanke bör ägnas innehållet och dagens frömmar
om världsherravälde bör inte avfärdas på samma sätt som Hitlers drömmar om
världsherravälde avfärdades.
 
Krönikan är lång, men varje rad, varje mening är värd eftertanke. Den är också logisk
och rakt på sak och menar, gårdagen kan vi inte påverka men framtiden kan vi påver-
ka, men tycks inte vilja.
 
För drömmarna i dag är precis lika farliga, minst, Iran har idag kärnvapen, vilket
Hitler inte hade.
 
Hur förhåller sig Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt till drömmen om detta världsherra-
välde.
 
Precis som Chamberlain, FRED I VÅR TID, i vart fall i dag.
 
 
Dagens fröm om världsherravälde
AE

INGEN TAR ANSVAR

Ansvarslöshet utan gränser
 
Att det föreligger ett rättshaveri när det gäller "Fallet Quick" är väl i dag
ställt utom alla tvivel.
 
Den som sett på TV hur Quick fullständigt nerdrogad vallats omkring utan
att själv kunna stå på benen och att uppgifter från dessa vallningar senare
använts i bevisningen vet att rättshaveriet är tydligt.
 
Men rättshaveriet sträcker sig mycket längre, mycket mycket längre, och
det sträcker sig så långt att det är svårt att förstå.
 
Hur kunde det som hände hända
 
I SVERIGE ???????????????????????????????????????????????
 
 
Vissa inslag i processen reser frågor om Sverige som land har ett rättssystem
som är anständigt och civiliserat.
 
Svaret är inte givet.
 
Hanteringen av fallet Johan Asplund visar tydligt att svaret inte är givet, visar
mycket tydligt att svaret inte är givet.
 
Johan Asplunds mamma hade under en lång tid velat träffa ansvarig åklagare
van der Kwast, benämnd sopkvasten, men förvägrats detta.
 
Redan här är gränsen för anständighet borta.
 
I förhör hade Quick uppgett att Johan Asplund hade ett visst ärr är på ett visst ställe.
Polisens utredare ville då att mamman skulle beskriva detta ärret för att ställa det
mot Quicks uppgifter. Mamman ville inte till en början detta, då hon inte litade på
ansvariga utredare och för att det ärr Quick uppgett sig se inte fanns.
 
Polisens utredare pressar då mamman till att rita ett ärr och utlovar i gengäld att
hon ska få tala med åklagaren van det Kwast, vilket hon borde ha fått i alla fall
långt tidigare.
 
Pressad av polisen ritar hon ett ärr som Johan Asplund haft men som inte alls
motsvarade det är Quich beskrivit och som fanns på ett annat ställe.
 
Med denna utpressning är gränsen för oanständighet med råge passerad.
 
Efter detta förväntar sig mamman, helt efter att utlovat löfte, att få träffa van der
Kwast, men förnekas fortfarande detta.
 
Nu har det blivit så oanständigt att det inte går att sätta ord på det.
 
I rätten visas senare mammans teckning upp.
 
Det visar sig nu att teckningen är förvanskad, någon har alltså ändrat den teck-
ning mamman gjort.
 
Varför har den ändrats, det framgår tydligt.
 
Teckningens konturer har ändrats för att teckningen bättre ska stämma överens
med den bild Quick gett,
 
DETTA HAR SKETT AV ANSVARIGA FÖRUNDERSÖKNINGSLEDARE.
 
Nu är inte bara gränsen för anständighet och oanständigthet passerad med råge.
 
Sverige har upphört att vara ett civiliserat land, poliser som förvanskar material
för att fälla en åtalad som blir fälld på detta förvanskade material och som nu'
visar sig vara oskyldig.
 
Hur ställer sig rättssystemets högste ansvarig till detta.
 
Hon ställer sig inte alls till detta, hon bekräftar att vi medborgare är till för myndig-
heterna, inte tvärtom, myndigheten gör inte fel och gör de fel, inget ansvar.
 
Självfallet måste högst ansvarige visa sig upprörd och visar sig upprörd över:
 
1)  att en oskyldig dömts
2)  att den skyldige går fri
 
Men inte över att förundersökningsledaren förvanskat bevismaterial för att fälla
en oskyldig.
 
SVERIGE, anständigt land ?, tveksamt, civiliserat land ?, tveksamt.
 
I ett anständigt och civiliserat land borde det vara självklart att den som förvanskar
besvismaterial för att fälla en oskyldig åtalad borde ställas till ansvar.
 
Men det sker alltså inte i Sverige.
 
Och så är vi ändå bäst i hela Världen på allt, visst är det fantastiskt.
 
Och ovanpå detta ett jävigt Justieråd som efter Quicks frikännande i HD går
ut och gör gällande att Quick ändå är skyldig.
 
Det är tur att orden inte räcker till.
 
 
Gör kanske så gott hon kan, men borde i
så fall göra det på ett annat ställe
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STARKA OFFENTLIGA FINANSER

Dagens citat
 
Alla i hela världen vet att Sverige har Europas starkaste finanser, vem
skulle kunna ha missat det.
 
Det görs löpande undersökningar över hushållens disponibla tillgångar
och varje gång visar det sig att de flesta hushåll har väligt små buffertar
eller inga alls.
 
Staten har tagit ifrån dem alla pengar och förstärkt sina offentliga
finanser.
 
Jättebra enligt Alliansregeringen, inte enligt alla drabbade.
 
En bakdirektör uttrycker nu detta på ett träffande sätt.
 
Vi har en medelklass utan medel.
 
När får vi höra Anders Borg resa land och rike runt och skryta över detta ?
 
Anders Borg ?
AE

FREDRIK REINFELDT FORSKAR

Att tala är silver och lyssna är guld
 
Ett gammalt talesätt som förr väckte respekt, i dag mindre respekt.
 
Ser man till vissas förmåga att lyssna är bristen på guld i Sverige avse-
värd.
 
Fredrik Reinfeldts intresse för forskning har ju inte precis varit ett fram-
trädande inslag i hans politik.
 
Lite forskningsmedel här och lite forskningsmedel där, och av detta
mycket forskningmedel till arrangemang av fester och glamour.
 
Men nu ska det forskas, Regeringens opionsläge kräver detta.
 
Och då ska mer forskningsmedel delas ut lite här och där, mest till
kvinnor och minst till dynamisk forskning.
 
Samtidigt är en höjning av trängselskatten i Stockholm på tal, och även
inom detta område forskas det.
 
Det finns forskare inom detta område som är kunniga och deras
forskning och kunskap visar entydigt att en höjd av trängselskatten
i bästa fall blir neutral, sannolikt medför den många negativa konse-
kvenser.
 
Varför lyssna till dessa när man tror sig kunna plocka politiska poäng genom
att dela ut lite forskningmedel här och lite där.
 
Att tala är då guld, och lyssna ska man inte alls.
 
I vart fall när det gäller Fredrik Reinfelft och hans NYA ställningstagande vad
gäller trängselskatten.
 
Men är man desperat så är man, men då får man också räkna med att det
blir som det blir.
 
Handlingskraft byggd på okunskap och desparation är inte alltid en positiv
kraft.
 
Sig själv nog
AE
 
 
 

RIKSDAGEN SOM FÅFÄNGANS MARKNAD

Ulrik Nilsson ryter till
 
Riksdagsmannen Ulrik Nilsson framför i dagens BT synpunkter på den
regionala beskattningen och menar att den urholkar våra plånböcker.
 
Det är mycket som urholkar våra plånböcker och det är mycket som
är urholkat
 
OCH MÅNGA SOM ÄR URHOLKADE
 
Vissa saker är det svårt att förstå sig på, vissa saker är det omöjligt att
förstå sig på.
 
Det är då svårt att förstå att någon tycks vara så fåfäng att vederbör-
ande inte begriper att vederbörande inte begriper något.
 
Riksdagsmannen Ulrik har haft ett antal poster, både inom och utom poli-
tiken, och det är inte känt att det i samband med dessa utförts några större
bravader.
 
Lyckas man inte med det stora i Riksdagen får man väl ge sig på det
lilla.
 
Riksdagsmannen Ulrik Nillsons insatser i det lilla är väl känt när det gäller
engagemanget rörande den kära ackumulatortanken.
 
Insatserna i "det lilla" tycks nu vidgas till att omfatta omsorgen av våra plån-
böcker så att dessa inte urholkas genom regional beskattning.
 
Vi har världens högsta beskattning och detta urholkar våra plånböcker betyd-
ligt mer än just den regionala beskattningen, som är för hög i sig.
 
Mandatet i Riksdagen borde rimligen medföra två omständigheter, dels
arbeta med frågor knutna till uppdraget, dels fokusera på väsentlighe-
ter.
 
Och det är en väsentlighet att det totala skattetrycket urholkar våra plånböcker
mer än vad den regionala beskattningen gör.
 
Men varför arbeta med de stora frågorna man inte klarar av när man kan
'arbeta med de små frågorna
 
SOM MAN INTE HELLER TYCKS KLARA AV.
 
Kan det möjligen också vara så att Regionen inte är alliansstyrt och landet alli-
ansstyrt som medfört att riksdagsmannen engagerar sig i urholkningen på en
viss nivå.
 
Det största urholkandet står faktiskt Alliansregeringens politik för, till
vilken riksdagsmannen Ulrik Nilsson är knuten.
 
Men varför vara kritisk till den egna politiken i stora frågor när man kan vara djärv
och kritisk till andras politik i små frågor.
 
Trots allt engagemant kring ackumulatortank och regionala frågor tycks ändå riks-
dagsmannen Ulrik Nilsson ha en viss knytning till Riksdagen.
 
På ett mycket utmanande och provocerande sätt använder han riksdagsförvaltnig-
nens pengar till att bekosta sina egna nöjesresor bl a semesterresa till Korsika.
 
Att detta också urholkar våra plånböcker är lätt att förstå.
 
Men inte för den som är så fåfäng att vederbörande inte begriper att han inte be-
griper.
 
Är man så fåfäng då begriper man allt och det gör Ulrik Nilsson.
 
 
Högt i det blå
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TILLVÄXT I NYA FORMER

Sveriges tillväxt i världsklass
 
Det ekonomiska undret Sverige hittar nya former att öka tillväxten och
fantasin tycks här överträffa verkligheten
 
Vissa former av tillväxt blir vi informerade om i media, vissa inte.
 
VI SKA I VISSA FALL INTE VETA SOM HÄNDER.
 
Men den som vågar gå in på sk rasistiska sajter kan bli upplyst om
former former av tillväxt vi inte ska känna till.
 
Avpixlat visar idag en intressant variant av tillväxt, en vandalisering av
fritidshem, så omfattande att hela byggnaden anses totalförstörd.
 
Det är ingen djärv gissning att media väljer att inte rapportera om detta,
man kan ju underblåsa främlingsfientliga krafter.
 
Våga ta steget att titta på detta inslag, men tala inte om för någon
att Du gör det, då kanske avskedet inte är långt borta.
 
VAR FÖRSIKTIG.
 
Denna typ av totalförstörelse i form av vandalisering är en relativt ny före-
teelse, så potentialen är stor för tillväxt i olika former. Tidigare är vi vana
vid att denna form av tillväxt tagit sig uttryck i att bränna ner fritidsgårdar,
men utvecklingen går ju framåt.
 
Detta har hänt i en invandrartät stadsdel i Jönköping, här ligger Borås i lä,
vad är futtiga 14 busskurer mot detta.
 
Den offentliga bilden av utanförskap är att man vandaliserar för att man inte'
har fritidshem.
 
Nu vandaliseras det för att man har fritidshem, tillväxt till varje pris.
 
 
Man får väl anta att Anders Borg gnuggar händerna, hela tiden nya former
av tillväxt, Sverige blir bara bättre och bättre.
 
Vilka har gjort det, ingen vet och ingen vågar gissa, men två saker vet man.
 
Dels att det skett i en invandrartät stadsdel och dels att invandrare är
överrepresenterade i tillväxtformen bränna ner fritidshem.
 
Man vet faktiskt en tredje sak också, dessa tillväxtskapare ligger inte på lat-
sidan, de gnetar på riktigt ordentligt.
 
Man tog med sig biljardbollar från fritidshemmet och använde dessa för
att kasta söner rutor i en närliggande skola och vårdhem.
 
Tillväxten måste ju ha sitt pris, man får då bjuda till.
 
Alliansregeringen har ju tidigare träffat överenskommelse med Miljöpartiet om
att denna form av tillväxt ska uppmuntras.
 
Uppgifter gör nu gällande att man avser att träffa en ny överenskommelse
med Miljöpartiet som går ut på att man ska införa en sk kriminell kvot, där
ansträngingarna ska intenfisieras på att bjuda in potentiella tillväxtskapare.
 
Visst är Sverige fantastiskt, tänk att bli ombedd att komma hit, få livstids försörj-
ning utan krav på arbete och ändå lägga ner stor energi på tillväxtskapande
åtgärder, utan att någon kräver detta.
 
Kan det bli bättre, ja enligt de sk främlingsvänliga kan det bli bättre, och
det blir också bättre hela tiden, mycket bättre.
 
 
 
Tillväxten ökar hela tiden
AE
 
 
 
 

VÄLJARUNDERSÖKNINGAR

United Minds i augusti
 
Resultatet av denna undersökning, som presenteras idag, överraskar och
väcker många frågor.
 
Socialdemokraterna forsätter sin framgång.
 
Trots att Stefan Löfven enligt Fredrik Reinfeldt tiger och inte sagt ett
vettigt ord sedan han tillträdde.
 
Att sedan Fredrik Reinfeldt med detta uttalande placerar sig på politikens
sophög är en annan sak, en politisk ledare med rang uttrycker sig bara inte
på det sättet.
 
Och moderaterna fortsätter gå bakåt.
 
Tack vare att Fredrik Reinfeldt INTE tiger och inte säger ett vettigt ord.
 
Svenskarna kanske inte är så dumma när allt kommer omkring.
 
 
Över 4 % i undersökningen,
svenskarna är kanske ändå så dumma när allt kommer omkring.

POLITIKER SOM BIOLOGISKA VARELSER

Hormonstyrda politiker
 
Finaskrisen för några år sedan gav upphov till många förklaringsmodeller
och många har vågat sig på äventyret att skriva böcker om orsaken till
krisen.
 
En känd forskare har skrivit en bok i ämnet och ser en tydlig och avgörande
förklaring till krisens uppkomst och spridning.
 
Manliga hormoner.
 
Resonemanget är intressant på många sätt och forskaren ifråga menar att
aktörerna bakom krisen är biologiska varelser, unga biologiska varelser.
 
Där belöningssystemen medfört att de gått i spinn.
 
 
Aktörerna var unga och belöningssystemen medförde att testeronhalterna
ökade, man fick ökad sexhunger, tunnelseendet ökade och viljan att ta större
risker ökade.
 
Man triggade varandra att ta allt större risker och tunnelseendet ledde
till alltmer riskfyllda och vanvettiga beslut.
 
Forskaren och författaren menade att de unga aktörerna inte enbart styrs av
förnuft och tanke och gjorde gällande att testorinhalten minskade med åldern,
vilket vi alla vet.
 
Och skapade bättre förutsättningar för förnuft och tanke.
 
Detta gällde unga aktörer inom finansbraschen.
 
Samma kan väl inte gälla unga aktörer inom politiken, eller ?????????
De kan väl inte vara biologiska varelser med testeronhalt, eller ??????
 
I så fall skulle man få en bra förklaring till alla fundamentalistiska beslut, som
bygger på tunnelseende, exempelvis vissa avknoppningar som ska ske vare
de sig är bra eller dåliga.
 
Man får också en bra förklaring till alla vanvettiga beslut.
 
Den moderata ledningen och partiets minsistrar är i allt väsentligt unga poli-
tiker, är de också bilogiska varelser med testeronhalt och som styrs av
annat än förnuft och tanke.
 
Självklart inte, i vart fall inte enligt mannen med ansvar.
 
Forskar menar också att man i viss mån löser detta problem med en bättre
ålderssammansättning.
 
Mer äldre med mindre testeron skulle ge beslut som var mindre vanvettiga
och riskfylld samt mer styrdes och förnuft och tanke.
 
Men sådant må gälla finansbranschen och absolut inte politiken.
 
Och definitivt inte i Sverige, där står unga oerfarna ministrar  för det förnuft
och den eftertanke, som i andra länder återfinns hos äldre.
 
Kan det månne vara så att Annie Lööf inte är en ung kvinna utan en ung man,
det skulle förklara mycket.
 
Unga män som är unga kvinnor förekommer ju inom detta parti, så varför inte
tvärtom också.
 
MAKT UTGÖR OCKSÅ ETT BELÖNINGSSYSTEM.
 
Ju lägre ålder, desto länge tunnel,
även inom politiken
AE
 
 
 

VALET I SOMALIA

Det första "demokratiska" valet
 
I dag går Somalia till val i vad som betecknas som det första demokratiska
valet i landet, och man startar denna process med höga ambitioner.
 
Man uppger bland att att det varit svårt att hitta presidentkandidater, då man
velat ha en utan kriminellt förflutet.
 
Höga ambitioner är bra, men frågan är om inte dessa ambitioner är o-
nödigt höga.
 
DET BÖR GÅ ALLDELES UTMÄRKT ATT BILDA EN REGERING MED BÅDA
STATSCHEF OCH MINISTRAR SOM HAR ETT KRIMINELLT FÖRFLUTAT.
 
Vår egen moderatledda Alliansregering vittnar väl om detta.
 
Att slumpa bort offentlig egendom är kriminellt, att fiffla med skatter och
licenser är också kriminellt.
 
 
Somalia bör kunna lära mer av Sverige
AE

POLITISK SLAGSIDA

Det politiska myntet har bara en sida
 
Kan verkligen mynt bara ha en sida, undrar man:
 
Ja, i Sverige kan ett mynt bara ha en sida.
 
Vidare undrar man om saker kan inträffa utan att det finns ett orsakssamman-
hand.
 
Ja, i Sverige kan saker inträffa utan samband mellan orsak och verkan.
i vart fall låtsas man inte om sambandet.
 
Otaliga gånger har många främst Anders Borg, berömt sig själv för Sveriges
starka offentliga finanser. BT har en ledare idag, där man också pekar på
denna omständighet, och denna omständighet framställs alltid som om det
är en bra omständighet.
 
Men det är inte bara bra omständighet, inte för alla, för många, de allra flesta
är det en dålig omständighet.
 
De starka offentliga finanserna har inte skapats ur det tomma "intet", de är inte
ens skapade av Anders Borg.
 
De starka offentliga finanserna har skapats genom att Sverige har världens
högsta skattetryck, samt genom stora besparingar i välfärden och genom
försäljning av offentlig egendom.
 
Myntet har alltså två sidor, när man talar om den ena, borde man också tala om
den andra.
 
I stället förleder man väljarna att tro att offentliga finanser enbart är av godo
och skapade av framgångsrika moderater.
 
DETTA ÄR I GRUNDEN FEL.
 
Det finns en orsak och det finns en verkan, fattiga skattebetalare ger en rik
stat.
 
Det låter ju inte lika bra, därför får vi inte heller höra det heller.
 
Sambandet blir tydligare när man talar om andra svaga länder, exempelvis Grekland.
I Greklands besparingspaket, skapat i överenskommelse med ECB, ingår att sälja
offentlig egenom.
 
Varför, jo just för att stärka de offentliga finanserna.
 
Inget ensidigt mynt där inte, och ett klart samband mellan orsak och verkan.
 
Men inte i Sverige, där är Anders Borg bara duktig.
 
Det ensidiga myntet och avsaknas av samband mellan orsak och verkan förekommer
också på andra håll.
 
Men bara i Sverige.
 
De svenska bankerna är bättre än alla andra banker, fattas bara annat. Och självfallet
hävdar vi då. ofta och gärna, att vi är bättre än alla andra.
 
Bankernas intjäning sker i första hand från räntenettot och där genererar boräntor
den högsta intjäningen.
 
OCH SVENSKA BANKER HAR HÖGRE BORÄNTOR ÄN ANDRA, LÅTER KANSKE
INTE LIKA BRA.
 
Samma sak här, myndet har två sidor, en "bra" och en dålig, och det finns en orsak och
det finns en verkan.
 
Fattigare låntagare ger rikare banker.
 
Vi för också gärna fram vår numera starka valuta som om det vore en prestation utförd av
Alliansregeringen. Samma sak här, myntet har två sidor, och det finns en orsak och det
finns en verkan.
 
Den starka valutan är i allt väsentligt skapad av en högre räntenivå än vad som gäller
i jämförbara länder, inte genom Anders Borgs prestationer.
 
Samma sak här, myntet har två sidor och det finns en orsak och det finns en verkan.
 
Men inte i Sverige, där har myntet bara en sida och orsaken är inte orsaken.
 
DET BLIR LÄTTARE ATT SKRYTA ÖVER SIG SJÄLV PÅ DET VISET.
 
Och som präglad ensidiga mynt
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRTROENDET FÖR ANNIE LÖÖF

Förtroendet rasar för Annie Lööf
 
De senaste opinionsundersökningarna rörande förtroendet för Annie Lööf
visar på kraftiga förskjutningar under den senaste tiden.
 
Dessa visar nu på ett kraftigt ras i förtroendet för Annie Lööf. Endast ungefär
var 10:e väljare uppger sig ha "något" förtroende för Annie Lööf
 
 
Många ställer sig nu frågan, hur kan det se ut på det viset.
 
MÅNGA MENAR ATT ANNIE LÖÖFS FADÄSER OCH PARTIETS POLITIK
BORDE HA MEDFÖRT ATT INGEN HAR FÖRTROENDE FÖR ANNIE LÖÖF.
 
Nu visar det sig alltså att Annie Lööf trots allt har mycket större förtroende än
vad många anser hon är värd.
 
Djupintervjuer ger dock ett klart svar på detta besynnerliga fenomen.
 
Inom äldreomsorgen visar det sig nu att förtoendet för Annie Lööf är
större än inom andra grupper och det uppges bero på att man tror att
Centerpartiet fortfarande leds av Torbjörn Fälldin och att Annie Lööf
är Torbjörn Fälldin.
 
Mycket tyder därför på att det oväntat starka stödet för Annie Lööf kommer
att minska.
 
 
Förtroendet för Annie Lööf sviktar inte
AE

VERKLIGHETSFLYKT

Politiker som manipulerar
 
Och som dessutom ljuger.
 
Så kan det väl ändå inte vara, inte på riktigt väl, och definitvt inte i Sverige
väl, inte på riktigt.
 
Jo, precis så kan det vara i Sverige idag, på riktigt. ledande politiker lju-
ger i sämsta fall, manipulerar sanningen i bästa fall.
 
Man kan ju tycka att vi skulle ta avstånd från detta.
 
Men det gör vi inte, vi röstar fram ljugande och manipulerande poli-
tiker, gång på gång, vid val efter val.
 
SvD har idag en insiktsfull ledare kring detta ämne och tar upp ett antal
exempel.
 
Ett talande exempel som tas upp är då Försvarsministerns ovilja att kalla
Saudi Arabien för en diktatur. Skälet till det är uppenbart:
 
Man vill inte kalla en företeelse vid dess rätta namn för att det kan få
vissa konsekvenser.
 
I det här fallet skulle konsekvensen bli att Saudi Arabien blir förnärmade,
vilket land vill bli kallat diktatur även om man är det, och då kanske skulle
köpa lite mindre vapen från Sverige.
 
För vapen vill vi ju sälja till Saudi Arabien även om ledande politiker
vet att det är en diktatur och att man bestämt att vapen inte ska säljas
till diktaturer.
 
Problem är ju till för attt lösas och här löser man problemet genom att undvika
att kalla en diktatur för en diktatur.
 
Förutom att ha politiker som ljuger och manipulerar har vi också tydligen
politiker som tycker att man ska sälja vapen till länder man har bestämt att
inte sälja vapen till.
 
Problem är till för att lösas, fokusera på ord som ger associationer i fel riktning,
dvs manipulera mottagarna.
 
Då kan man sälja vapen till de länder man själv bestämt att man inte ska
sälja vapen till.
 
Bra när politiker löser problem, inte sant.
 
Ledarskribenten i SvD tycks inte vara av den meningen och hävdar:
 
Beslutade regler, antagna principer och konventioner är knutna till vissa
ord och dessa ord är faktiskt till för att följas.
 
Ledareskribenten tycks sticka ut hakan riktigt ordentligt, att bara våga hävda att
man inte ska sälja vapen till ett land man bestämt själv att inte sälja vapen till.
 
Skribenten ser det som ett demokratiskt problem ocn menar:
 
När politiker bryter mot regler, antagna principer och konventioner genom att
vägra konstatera sådant  som alla redan känner är det ett demokratiskt problem.
 
Vadå, vem vägrar konstatera sådant som alla känner till, så oseriös kan väl ändå
ingen vara.
 
Jo politiker kan vara så oseriösa.
 
FÖR ATT SÄLJA VAPEN TILL EX SAUI ARABIEN SOM DE BESTÄMT SJÄLVA
ATT DE INTE SKA SÄLJA VAPEN TILL.
 
Skribentens slutsats blir i ledaren:
 
Politiker måste i sina samtal börja uppföra sig som ärliga vuxna människor.
 
Ett vågat uttalande, skribenten tycks mena att vi inte ska ha några politiker.
 
Men det finns en ännu viktigare slutsats att dra.
 
Vi väljare ska sluta välja politiker som inte är ÄRLIGA och VUXNA människor,
som dessutom ljuger och manipulerar för att kunna göra saker de själva bestämt
att de inte ska göra.
 
En till synes hissnande tanke, vem ska styra landet ??
 
 
Interiör från regeringssammanträde
AE
 

PLUNDRING AV STATSKASSAN

Hundratals miljarder borta
 
Indien skakas nu av en stor skandal, igen, då hundratals miljarder uppges
ha försvunnit.
 
Miljarderna har försvunnit genom att Regeringen i Indien slumpat bort of-
fentliga tillgångar som gruvrättigheter och mark till privata intressen.
 
Tillgångarna ska ha slumpats bort för en bråkdel av marknadsvärdet.
 
Skandalen uppges ha samma dimension som när ryska politiker
slumpade bort stora delar av offentligt ägda företag till sk oligarker
och Putin själv.
 
Indien och Ryssland är stora länder och även där är 100 tals miljarder
stora summor.
 
Skulle motsvarande summor försvinna ur statskassan i Sverige på mot-
svarande sätt skulle det få enorma konsekvenser.
 
Så blir det en skandal som uppmärksammas i hela världen när det
sker i Indien och Ryssland vilka konsekvenser skulle det då inte få
i Sverige om motsvarande hände här.
 
Som tur är kan det inte hända i Sverige.
 
Trodde man.
 
Under finanskrisen på 90 talet manipulerade dåvarande statsministern Carl
Bildt ihop med Ann Wibble och Bengt Dennis växelkursen för att "hundratals
miljarder" skulle slumpas över till bankerna.
 
Stor skandal, självklart inte, inte i Sverige, där är vederbörande nu Ut-
rikesminister.
 
Hundratals miljarder har slumpas bort till privata aktörer i samband med av-
knoppningar av olika slag. Arkitekten bakom detta är bl a Fredrik Reinfeldt,
som påbörjade denna brottslighet redan i Täby, där han under sin tid slum-
pade bort ett antal skolor på olagligt sätt.
 
Stor skandal, självklart inte, inte i Sverige, där är vederbörande nu Stats-
minister.
 
Indien är Indien och Ryssland är Ryssland.
 
Och Sverige är Sverige.
 
I vart fall indierna behöver inte skämmas över detta, där är
 
En skandal en skandal
 
 
Svensk avknoppning
AE
 
 

POLISEN STOPPAR KULTURENGAGEMANG

Främlingsfientliga poliser stoppar kulturfest
 
Under lördagen genomfördes en av årets stora kulturhändelser i Malmö.
 
Fler deltog i detta kulturengameng än vad som annars är vanligt, flera
hundra deltog i de omfattande festligheterna, och Kommunstyrelens
Ordförande uppger sig mycket nöjd med hur arrangemanget genom-
fördes och menar:
 
Vi har arbetat många år med att stimulera denna typ av kulturfester
och gläds nu över det stora deltagandet.
 
Vi kommer från kommunens sida att utöka det ekonomiska stödet
så att Malmöborna får fler möjligheter till dessa berikande händel-
ser.
 
Kommunalrådet uppger också att Malmöborna gått man ur huse för att
bevittna festligheterna och bedömer att flera hundratusen åskådare
följde kulturfestligheterna.
 
Festligheterna bestod huvudsakligen av slagsmål med knivar och
påkar samt andra tillhyggen. En av höjdpunkterna var olika inslag
av skottlossning, ett nummer Malmöborna uppges ha uppskattat
mycket.
 
Det enskilt mest uppskattade kulturinslaget uppges ha  varit ett
försök av storming av Malmö Sjukhus.
 
Polisen i Malmö anklagas nu för rasism och främlingsfientlighet då
man inledningsvis försökte stoppa kulturengagemanget.
 
Polismästaren i Malmö uppges vara djup ångerfull och förklarar
Polisens ingripande med:
 
VI TRODDE FÖRST ATT DET VAR ETNISKA SVENSKAR SOM SLOGS
 
och tillägger
 
Hade vi förstått att det var en kulturfest hade vi naturligsvis inte in-
gripit.
 
Kommunstyrelsens Ordförande uppges redan ha tillsatt en utredning som
ska gå till botten med polisens ingripande och källor gör gällande att Polis-
mästaren i Malmö kommer att tvingas avgå.
 
Själv utlovar Kommunstyrelsens Ordförande att han tillsammans med
Regeringen och Miljöpartiet kommer att intensifiera ansträngningarna
för att bredda detta utbud inom kulturen.
 
Samtidigt cirkulerar uppgifter om att en massa judar stört festligheterna
genom att röra sig ute i Malmö.
 
Kommunstyrelsens Ordförande uppges bli mycket förvånad över dessa
uppgifter och uppges ha uttryckt:
 
Och jag som trodde vi jagat bort alla judar från Malmö.
 
Källor gör också gällande att förre partiledaren Maria Leissner kommer att
ingå i den grupp som nu ska granska Polisens påstådda främlingsfientlighet.
 
 
Festarrangör
AE
 
 
 
 

RÄTTSHAVERI

Sjöpolisen havererar
 
Det inträffar numera dagligen,tydligt och regelbundet.
 
Många anstränger sig hårt för att få Sverige att framstå som det dårhus
det tycks vara.
 
Inom Polisen finns det uppenbarligen många som kämpar hårt med detta
som tydligt mål.
 
Nu senast har sjöpolisen varit ute och seglat, seglat riktigt ordentligt, men det
finns ingen anledning att tro sjöpolisen inser detta.
 
De har ju bara ingripit men inte insett att ett ingrepp kan övergå till över-
grepp.
 
Sedan har ju man inom polisen erfarit att man aldrig gör fel, och gör man fel,
så gör man ändå inte fel, för det gör ju polisen inte.
 
Nyligen inträffande ett ingripande till sjöss som inte kan anses annat än att det
övergick till övergrepp.
 
Besättningen på en polisbåt signalerar till en båt att man vill att båten ifråga ska
angöra polisbåten, viss kontroll ska ske, eller också ville man kanske bara utöva
makt, vem vet.
 
I båten ifråga befann sig en man med sin hustru, mannen något berusad, hustrun
inte. Av detta skäl hade mannen, som egentligen var den mest båkunnige överlåtit
till hustrun att framföra båten.
 
Allt i sin ordning och helt enligt lagen.
 
Vid angöringen till polisbåten inser mannen att hustrun har vissa svårigheter att an-
göra på ett bra sätt och ger muntliga instruktioner till henne för att underlätta angö-
ringen.
 
Angöringen underlättas, angöringen sker smidigt och allt borde vara bra.
 
MEN ALLT ÄR INTE BRA, FÖR I POLISBESÄTTNINGEN FINNS POLISER MED
AMBITIONEN ATT FÅ SVERIGE ATT FRAMSTÅ SOM DÅRHUS.
 
Man arresterar mannen för att han gett hustrun instruktioner som underlättat angö-
ringen och motiverar detta med:
 
Genom instruktionerna har mannen tagit aktiv del i båtens framförande.
 
Mer säkert är att poliserna ifråga tagit aktiv del i att få Sverige att framstå som
ett dårhus.
 
Ett gott stalltips är att mannen kommer att fällas, inte går man emot polisen, fattas
bara, dessa har per definition rätt även när de har fel.
 
 
Ett haveri är ett haveri
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

RÄTTSHAVERI

Sjöpolisen havererar
 
Det inträffar numera dagligen,tydligt och regelbundet.
 
Många anstränger sig hårt för att få Sverige att framstå som det dårhus
det tycks vara.
 
Inom Polisen finns det uppenbarligen många som kämpar hårt med detta
som tydligt mål.
 
Nu senast har sjöpolisen varit ute och seglat, seglat riktigt ordentligt, men det
finns ingen anledning att tro sjöpolisen inser detta.
 
De har ju bara ingripit men inte insett att ett ingrepp kan övergå till över-
grepp.
 
Sedan har ju man inom polisen erfarit att man aldrig gör fel, och gör man fel,
så gör man ändå inte fel, för det gör ju polisen inte.
 
Nyligen inträffande ett ingripande till sjöss som inte kan anses annat än att det
övergick till övergrepp.
 
Besättningen på en polisbåt signalerar till en båt att man vill att båten ifråga ska
angöra polisbåten, viss kontroll ska ske, eller också ville man kanske bara utöva
makt, vem vet.
 
I båten ifråga befann sig en man med sin hustru, mannen något berusad, hustrun
inte. Av detta skäl hade mannen, som egentligen var den mest båkunnige överlåtit
till hustrun att framföra båten.
 
Allt i sin ordning och helt enligt lagen.
 
Vid angöringen till polisbåten inser mannen att hustrun har vissa svårigheter att an-
göra på ett bra sätt och ger muntliga instruktioner till henne för att underlätta angö-
ringen.
 
Angöringen underlättas, angöringen sker smidigt och allt borde vara bra.
 
MEN ALLT ÄR INTE BRA, FÖR I POLISBESÄTTNINGEN FINNS POLISER MED
AMBITIONEN ATT FÅ SVERIGE ATT FRAMSTÅ SOM DÅRHUS.
 
Man arresterar mannen för att han gett hustrun instruktioner som underlättat angö-
ringen och motiverar detta med:
 
Genom instruktionerna har mannen tagit aktiv del i båtens framförande.
 
Mer säkert är att poliserna ifråga tagit aktiv del i att få Sverige att framstå som
ett dårhus.
 
Ett gott stalltips är att mannen kommer att fällas, inte går man emot polisen, fattas
bara, dessa har per definition rätt även när de har fel.
 
 
Ett haveri är ett haveri
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPERADOS I ROSENBAD

Leds Sverige av en clown
 
Efter statsministerns tal idag tycks det vara en berättigad fråga.
 
I så fall är det en respektlös clown som saknar omdöme och
sedvanlig anständighet.
 
I talet beskyllde han Stefan Löfev för att inte ha sagt något vettigt
sedan han tillträde.
 
Som sagt, ovettigt, oanständigt, respektlöst och omdömeslöst.
 
Vad uttryckte statsministern själv för vettigt under talet, för allt var
väl vettigt.
 
Nej, en hel del av det han gav uttryck för var ovettigt och tycks
mer ha varit desperata och ogenomtänkta utspel.
 
Ett desperat och ogenomtänkt utspel var förslaget att bygga ut T banan
i Stockholm.
 
Ett bra förslag, troligen, det mesta tycks peka på att en utbyggnad be-
hövs.
 
Det tyckte Håkan Juholt för ett år sedan också och föreslog samma
sak.
 
Håkan Juholt blev då avfärdad och förolämpad av Fredrik Reinfeldt med
motiveringen att det var en regional fråga, det var inget Håkan Juholt
skulle "lägga sig i".
 
Nu förslår Fredrik reinfeldt samma sak som Håkan Juholt gjorde och
det som då var regionalt är nu plötsligt inte regionalt.
 
Ett utslag av humor, eller:
 
Ogenomtänkt, omdömeslöst, respektlöst och
 
OVETTIGT
 
Fredrik Reinfeldt föreslog också att detta regionala inslag som är en regional
fråga skulle finansieras genom höjda trängselskatter.
 
Här blir det dubbelt ovettigt.
 
Även tränsgelskatter är en ickefråga för Regeringen.
 
Ogenomtänkt, omdömeslöst och
 
OVETTIGT
 
När det gäller tränsgelskatten var moderaterna negativa när den infördes
och man kom att acceptera den under vånda. Man erinrar sig nu förutvarande
partisekreterarens historieförfalskning.
 
Är moderaterna där nu igen ?
 
Nu ska man alltså höja det man var negativ till.
 
Ogenomtänkt, inkonsekvent och
 
OVETTIGT
 
Som sagt, nog är det bättre att tiga och inte säga något vettigt än att tala
mycket och vara vanvördig, oanständig och ovettig.
 
Styrs Sverige av en desperat clown, frågan tycks vara motiverad.
 
 
Tiga är silver, tala strunt är guld
AE
 
 

TAL AV EN STATSMINISTER

Hur oseriös kan en statsminister vara
 
En statsminister kan faktiskt, hur motbjudande det än är, vara precis hur
oseriös som helst.
 
I Sverige och utan att någon regarerar.
 
I sitt tal idag tog han upp Stefan Löfven agerande och betygsatte honom
med orden.
 
Stefan Löfven har inte sagt ett vettigt ord sedan han tillträdde.
 
En statsminister som uttrycker sin uppfattning på det vanvördiga sättet
har satt betyg på sig själv.
 
Och det betyget kan bara bli ett, så omdömeslöst, oseriöst och
vanvördigt som man kan tänka sig.
 
En statsminister uttrycker sig bara inte på det viset bara, inte om vill
göra anspråk på att vara seriös.
 
Statsministern har för vana att uttrycka sig på detta vanbördiga
sätt och gör inte anspråk på att vara seriös.
 
Beträffande sakfrågan har faktiskt Stefan Löfven sagt många saker
sedan han tillträdde, och många av dem är i rent objektivt avseende
väldigt vettiga.
 
Statsministern överdriver och ljuger dessutom.
 
Ska man verkligen ha en statsminister som är extremt vanvördig och
som ljuger och överdriver.
 
I andra länder tycker man vanligstvis inte det, i Sverige tycker man
det.
 
I liver träffar man dessutom många val, ett val är att tiga och inte säga
vettiga saker, ett annat val är att inte tiga och säga ovettiga saker.
 
Vi har en statsminsister som inte tiger och säger ovettiga och van-
vördiga saker.
 
Kan det verkligen vara bättre än att tiga och inte säga vettiga saker, även
om det skulle vara sant i fallet Stefan Löfven.
 
Knappast.
 
Det känns inte helt bekvämt att ha en statsminister man känner drar
skam över både sig själv och landet.
 
Men vi har valt, påstås det.
 
 
Den ansvarsfulle
AE

RÄTTSHAVERI

Korruption ger rättshaveri
 
Nyligen blev det känt att eminensen Carl Bilds gett instruktioner till Krono-
fogdemyndigheten att bete sig på visst sätt i ett utmätningsärende.
 
Carl Bildt, benämnd Carl Bildt den store, blev KU anmäld för detta.
 
Nu visar det sig att ett justieråd följer i Carl Bilds spår.
 
Justierådet Calissendorff medverkade i HD beslut som gav Kronofogde-
myndigheten rätt till utmätning. Justierådet är gift med en av de advoka-
ter som företräder ryska intressen i denna affär.
 
Det visar sig nu att just detta justieråd, gift med advokaten som före-
träder ryska intressen, ringt till Kronofogdemyndigheten och informerat
myndigheten om hur de ska bete sig.
 
Självklart ska de enligt denna instruktion / information bete sig som hennes
man tycker som företrädare för ryska intressen.
 
När detta uppmärksammas upplyser justierådet Calissendorff om att
hon inte visste att hennes man, advokaten, företrädde just de ryska in-
trssen hon just nu försökte att främja.
 
Hjärnblödning, troligen.
 
Inom kort tid har nu två fall av rättsövergrepp / korruption skett på högsta
nivå.
 
Ett tecken på sammanbrott i samhället, troligen.
 
Utkrävs ansvar, självklart inte, Sverige är Sverige, fattas bara.
 
 
Härdsmälta hos Justieråd
AE

UTBILDNING I GRUPPDYNAMIK

Politiker i fablernas värld
 
Näringsdepartementet, med Annie Lööf, har nu insett att de i sin kommu-
nikation har en del att lära.
 
Gruppdynamiken fungerar inte och till mångas förvåning finns det
ingen på departementet, och inte på andra departement för den delen
heller, som kan utbilda i gruppdynamik.
 
Man uppger sig vara överraskade över att medborgarna missförstår den
information man ger dem och då tappar förtroendet för politiker.
 
Då man upplever att många medborgare hävdar, felaktigt förstås, att det
minskade förtroendet beror just på att man förstått den information poli-
tiker lämnat. har man beslutat att departementet ska utbildas i kommunika-
tion genom gruppdynamik.
 
Målet uppges vara att gruppdynamiken ska övertyga medborgare som
inte har förtroende för politiker att de har förtroende för politiker.
 
Man har satt målet högt för denna utveckling av kommunikation och förlagt
den till Kolmården och motiverar detta med:
 
Vi har mycket att lära av delfinerna, i deras kultur ska man utföra något
för att få en belöning.
 
Den planerade utbildningen bland delfiner har dock väckt stor oro i djurparken
i övrigt, och många djurföreningar uppges planera demonstrationer som protest
mot det planerade samarbetet med delfinerna.
 
Djurparkens största förening, bestående av får och getter och benämnd Annies
får, har svårt att dölja ilskan när man för frågan på tal och menar:
 
Om en fårskock kommer till Kolmården tycker vi det är självklart att man
inleder besöket med att träffa en annan fårskock.
 
Åsneförenigen, företrädd av dess ledare åsnan Annie, har inte varit sen att
haka på denna kritik och menar:
 
Många i vår förening har tidigare tagit steget över till politiken och arbetar nu i Rosen-
bad och vi tycker därför att artigheten kräver att dessa åsnor inleder besöket med
att träffa sina gamla vänner.
 
Samtidigt erkänner man att även en utbildning ledd av delfiner kan ge ett gott
utbyte, då utgångsläget bedöms som mycket gott.
 
DET KAN JU INTE BLI SÄMRE.
 
Näringsdepartementet under utbildning
i gruppdynamik i Kolmården
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUKTURELLA FEL

Avsaknad av styrning och ansvar
 
Under den senaste tiden har vi erfarit att ett antal verksamheter gått över
styr genom extravaganta fester, ofta med rent kriminella inslag.
 
Varför går något överstyr.
 
Verksamheten styrs inte.
 
Egentligen är det inte så konstigt att offentliga myndigheter inte styrs, de
kan helt enkelt inte styras. Vi brukar framhäva vår stora offentliga sekor
som något uteslutande positivt.
 
Men den är nu för stor att låta sig styras, framför allt då ansvariga poli-
tiker ofta saknar förmågan till styrning, så även viljan.
 
Ansvariga nivåer, regering och riksdag, tycks i stort sett ha tappat greppet
om förvaltningen, den tycks få göra lite som den själv vill. När man inte själv
har greppet tycks man överlåta detta till andra.
 
En myndighet skapas, därefter skapas en myndighet som ska kont-
rollera denna myndighet, därefter skapas en myndighet som ska kont-
rollera den myndighet som ska kontrollera den första myndigheten som
i sin tur ska kontrolleras av Riksrevision mm.
 
Resultat därefter, allt vävs ihop till en verksamhet som ingen kan utvärdera,
ingen kan styra och där många gör vad som faller in, allt efter behag.
 
Ansvariga vare sig kan heller vill styra denna sektor.
 
Varför accepterar politiker denna utveckling, kan man fråga sig.
 
Svaret är ganska så enkelt, politiker efterfrågar egen makt, inte att myn-
digheter ska styras på ett optimalt sätt.
 
Genom denna uppbyggnad förskjuts makten successivt från medborgarna till
Stat och Kommun.
 
Politiker får större makt och vi mindre.
 
För varje myndighet och för varje enskild anställd inom dessa myndigheter för-
skjuts makten från oss, desto fler och större myndigheter, desto mindre makt får
vi över våra liv.
 
Och politikerna får större makt över våra liv.
 
SÅ VILL POLITIKERNA OFTAST HA DET OCH DÅ BLIR EN OPTIMAL MYN-
DIGSHETSUTÖVNING AV UNDERORDNAD BETYDELSE.
 
Makten framför allt är det som gäller, och vi accepterar detta.
 
Det vulgära festandet och annat slöseri är också kopplat till vårt skatteuttag. Vi har
världens högsta skatteuttag, ibland är Danmark värre, och staten tar in så mycket
skatter och avgifter, att man inte märker att det slösas.
 
Vi som måste hushålla vet hur verkligen ser:
 
Ju mer pengar Du har desto mer gör Du åt, och ju större överflöd Du har desto
mindre nogrannt prövar Du olika utgifter.
 
Samma "basic" gäller politiker och offentliga myndigheter.
 
Ju större kassan blir desto mer slösas det.
 
Och dessutom förskjuts makten.
 
För varje krona vi blir ifråntagna i form av skatter och avgifter, desto mer för-
skjuts makten.
 
IFRÅN OSS, TILL POLITIKERNA.
 
 
En ofantligt stor offentlig sektor, jämfört med jämförbara länder, och världens
högsta skattetryck, vill vi ha det, tydligen, för vi kan ju välja, påstås det.
 
På köpet får vi också, per defintion, den minsta makten över våra liv, jämfört
med jämförbara länder.
 
Vill vi bli mer fråntagna makt över våra liv mer än vad som sker i andra jämförabara
länder.
 
KNAPPAST, MEN VI HAR VALT DET, PÅSTÅS DET.
 
Och då uteblir också  i fortsättningen styrningen och ansvaret, och slöseriet fortsätter.
 
FÖR VARJE KRONA MAN MER BETALAR I SKATT/AVGIFTER OCH FÖR VARJE
PERSON SOM YTTERLIGARE BLIR ANSTÄLLD I OFFENTLIG SEKTOR SKER EN
FÖRSKJUTNING AV MAKTEN.
 
FRÅN OSS.
 
Och detta har vi valt, påstås det.
 
 
Det är svårt att styra rätt.,och ännu
svårare stt styra rätt om man inte ser,
eller väljer att inte se.
AE
 
 
 
 

ANSVARSTAGANDE

Bättre fly än illa fäkta
 
För det mesta ett klokt råd, men vissa har faktiskt tagit på sig uppgiften
att fäkta.
 
En som tagit på sig en uppgift som innebär en plikt att fäkta, är Stats-
ministern Fredrik Reinfeldt,enligt egen uppgift mannen med ansvar'
och muskler.
 
Hur är det med plikten och ansvaret, ganska så illa tycks det.
 
Annie Lööfs bravader är väl kända vid det här laget.
 
Det gick bra, väldigt bra, att vara karsk i TV när det gällde att kritisera
Tillväxtverkets chef, en motiverad kritik i sig.
 
När det senare visade sig att Annie Lööf gjort samma fel själv, roffat
åt sig av offentliga medel, var det inte längre aktuellt att vara karsk i
TV längre.
 
Annie Lööf försvann, gjorde sig oanträffbar och visade en feghet
som är svår att förena med uppgiften som minister.
 
Annie Lööf är inte ensam om att springa och gömma sig när man bör
"fäkta". Försvarsministern sprang också och gömde sig när hon borde
ha "fäktat".
 
Dessa ministrar, men en total oförmåga att hantera  en krissituation,
ska alltså sitta i ett kriskabinett och leda landet vid ofred.
 
Som inte vågar visa sig vid minsta motgång.
 
Inga goda odds precis.
 
Hur är det med den ansvarsfulle statsministern. Denne har till uppgift att
tillsätta och avsätta ministrar. Denna roll kräver förmåga och mod att
axla det ansvar som är förknippat med dessa utnämningar och avsätt-
ningar.
 
Har Annie Lööf inte gjort några fel överhuvudtaget är det Statsmi-
nisterns uppgift att stötta henne offentligt.
 
Hon ska inte behöva springa och gömma sig för att hon inte har Statsmi-
nisterns stöd, om hon inte gjort fel alltså.
 
Har Annie Lööf gjort fel är det Statsministerns uppgift att förhålla sig
till detta på ett ansvarsfullt sätt.
 
Har Statsministern också sprungit och gömt sig, nej han har inte alls sprungit
och gömt sig.
 
HAR HAR ALDRIG KOMMIT FRAM.
 
Statsministern hukar i något gömställe och har inte hörts , synts eller på annat
sätt varit närvarande.
 
Han är borta, totalt borta från arenan.
 
I vanlig ordning sitter han gömd och avvaktar vad som ska ske.När han vet vad
skett kryper han fram ur sitt gömställe  och uttrycker ansvarstagande.
 
Då vet han vem han ska hålla på, ingen risk att satsa fel här inte.
 
Men ministrar, som behöver hans stöd, får under tiden springa och gömma sig
för att de inte får hans stöd.
 
Ansvarstagande och handlingskraft enligt engen uppfattning.
 
ALLA DELAR INTE DEN BEDÖMNINGEN.
 
Man kan ju undra hur Europa sett ut i dag om den tidens statschefer suttit och
avvaktat krigets utgång för att klarlägga ven man ska hålla på.
 
För det är väl motsvarande mönster man ser hos mannen med ansvar.
 
 
 
Statsmannen avvaktar
AE

SVENSK MYNDIGHETSUTÖVNING

Styrs den av enfald
 
Mycket tyder på att en stor del av den svenska myndighetsutövningen
präglas av chefer, ganska så enfaldiga, mycket ansvarslösa och som gärna
kryddar på med lite ekonomisk brottslighet.
 
Det är i detaljerna man ser det, om man vill se detaljerna förstås.
 
Många ansvariga, såväl politiker som andra, vill vare sig se detaljer eller
helheten.
 
Verkligheten är till för att avfärdas i vissa kretsar.
 
 
Uppdrag Gransking i dag visade en repris som innehöll en detalj, upplysande
och intressant. Gränsdragningen mellan det komiska och bedrövliga tycks i-
bland hårfin.
 
Programmet handlade om poliser som stjäl pengar som förvaras i polisens
kassaskåp, anmärkningsvärt, men minst lika anmärkningsvärt är hur det han-
teras, i detaljerna.
 
Uppdrag gransking frågade om en viss stöld , som skett av polisen, och där er-
sättning betalats ut den den bestulne.
 
Den tillfrågade höge chefen, ansvarig för en viss station, uppgav att hon inte kän-
de till ett viss fall av stöld som skett på "hennes" station.
 
Uppdrag Grankning tog då fram en begäran som vederbörande polischef under-
tecknat och skickat in till Rikspolisstyrelsen med begäran om ersättning till den
polisen stulit från.
 
Polisenchefen uppger då, till synes inte det minsta generad, att hon trodde
att hon undertecknat ett annat ärende med ett annat innehåll.
 
Så det var inte alls konstigt att hon inte kände till det fallet där hon undertecknat
en begäran om ersättning.
 
Det konstiga ligger i att en hög polischef, ansvarig för en stor och kostsam
organisation, undertecknar en skrivelse utan att ha "en aning" om vad skriv-
elsen gäller.
 
Nu förstår man lite bättre hur alla dessa dyrbara vulgära fester på skattebetalar-
nas pengar kommer till.
 
Det är bara att sticka fram en skrivelse till sin chef och vederbörande skriver
på utan att ha "en aning" om vad vederbörande skriver på.
 
 
Av "detaljerna" framgår lätt att det mesta då kan bli både onödigt kostsamt och föga
effektivt.
 
Skriver en hög chef på ett papper utan att ha "en aning" om vad som beslu-
tas kan det faktiskt bli väldigt dyrbart, för andra, och väldigt ineffektivt.
 
Det känns betryggande med seriösa, ansvariga och kompetenta chefer på olika
håll inom den offentliga förvaltningen, inte sant.
 
Frågan är väl hur länge de som betalar ställer upp på detta.
 
Som sagt, gränsen mellan det komiska och det bedrövliga är hårfin.
 
Man kan ju skratta åt en polischef, som framstår så enfaldig, men bedrövelsen
tar nog över.
 
Det är vi som utsätts för konsekvenserna och får betala det.
 
Inte ska man heller avkräva ansvar där sådant bör finnas, men inte finns, inte i Sverige.
 
Där upplever många, på goda grunder, att vi medborgare är till för staten, inte'
tvärtom som brukar vara vanligt i demokratier, och då ska man ju naturligstvis
bara avkräva ansvar av medborgarna.
 
Fattas bara annat, hur skulle det se ut.
 
Det behöver knappast påpekas av den aktuelle polischefen har en hög lön.
 
 
Polischefen visar sin rätta sida.
AE
 
 
 
 
 
 

VISST BLIR DET VÄRRE

Polis som jagar tjuvar och stjäl deras pengar
 
I Kina förstås ?
 
Nej, inte alls det sker i Sverige gång på gång, och gång på gång.
 
Efter alla turer med alla kriminella myndighetschefer tycks man ha nått
till vägs ände. Så här illa har det blivit, men nu kan det inte bli värre.
 
Uppdrag Gransking hade idag en repris, som knyter an till den
blomstrande kriminaliten, som förekommer ogenerat inom statliga
myndigheter.
 
Man förstår nu varför olika kriminella myndighetschefer tycker att de kan
stjäla från medborgarna, de har ju verkligt goda föredömen.
 
Uppdrag Gransking idag visar ett otal fall där Polisen stjäl från med-
borgarna, man tar in personer (lob mm) omhändertar deras pengar,
låser in dem i kassaskåå, ingen ska kunna ta dem.
 
MEN NÅGON KAN TA DEM, ENDAST POLISEN HAR TILLGÅNG TILL
KASSASKÅPEN, OCH VIPS ÄR PENGARNA BORTA.
 
Det händer gång på gång, på station efter station.
 
Inte undra på att myndighetschefer stjäl medborgarnas pengar, när
polisen stjäl medborgarnas pengar.
 
Hur hanterar polisorganisationen dessa stölder, där polisen stjäl pengar
från medborgarna.
 
Precis som när kriminella myndighetschefer stjäl pengar från medbor-
garna, man hanterar dem inte alls.
 
Bakgrunden i alla redovisade fall är pengar inlåsta i kassaskåp, räknade av
flera poliser och förseglade i påsar. Bara ett antal polischefer har tillgång
till den kod som erfordras för att öppna skåpen.
 
Vips, så är pengarna borta, gång på gång, på station efter station.
 
PÅ VISSA STATIONER FÖREKOMMER DET OFTARE ÄN PÅ ANDRA,
INGEN BRYR SIG.
 
Hur hanterar man dessa fall, där det är uppenbart att polisen stjäl medbor-
garnas pengar.
 
Man hanterar dem inte alls, för det mesta ingen anmälan överhuvudtaget,
sker det en anmälan ingen förundersökning, sker det en "låtsasförunder-
sökning" läggs den ner direkt.
 
INGA FÖRHÖR MED DE POLISER, ETT FÅTAL 2-4, SOM HAR TILLGÅNG
TILL KODEN OCH BLAND VILKA TJUVEN MÅSTE FINNAS.
 
I stället en begäran till Rikspolisstyrelsen att de bestulna ska få sina pengar
tillbaka via Rikspolisstyrelsen.
 
De bestulna får sina pengar tillbaka från Rikspolisstyrelsen, tagna av
skattemedel,
 
ANSVAR HAR UTKRÄVTS - AV SKATTEBETALARNA.
 
Men tjuvarna då, de poliser som stjäl.
 
De fortsätter att stjäla medborgarnas pengar, gång på gång, på station
efter station, ingen bryr sig.
 
DE BESTULNA FÅR JU ERSÄTTNING FRÅN RIKSPOLISSTYRELSEN TAGNA
AV SKATTEMEDEL.
 
Varför ska man då bry sig att poliser stjäl medborgarnas pengar, det är bättre att
låta dem fortsätta att stjäla pengar.
 
Man kanske inte nu ska bli så förvånad över att politiker och myndighetschefer
stjäl pengar från medborgarna.
 
De gör ju bara som polisen och den gör ju rätt.
 
FRITT FALL, OM DET NU GÅR ATT FALLA MER FÖRSTÅS.
 
 
Dessa gör att det som inte kan bli värre blir värre
AE
 
 
 
 
 
 
 

LAND I ÖPPET FÖRFALL

Har Sverige nått knäckpunkten
 
För några år sedan satt några statsvetare i TV oc h diskuterade ett antal
inslag i det svenska samhället.
 
De inslag man diskuterade var allvarliga strukturfel och man menade
att felen hela tiden accelererade. Det mesta kretsade kring moral och
etik.
 
Statsvetarna ansåg att Sverige befann sig på, vad man menade var ett
sluttande plan. Man kom fram att det inte inta fanns några mirakelmede-
ciner utan en förändring krävde den typ av politiska ledare Sverige inte
har.
 
Man menade att det sluttande planet bara kunde förändras i en mer
positiv riktning med vad man benämnde "demoniska åtgärder" något
man var överens om att Sverige inte var moget för.
 
Alla tre var eninga om att det sluttande planet skulle slutta ännu mer och det
troliga var, ansåg man, att man så småningom skulle nå en sk knäckpunkt,
där sluttningen skulle öka.
 
Moralen och etiken i samhället skulle alltså eroderas i en allt snabbare
takt.
 
Den 16/8 2012 tycks det vara motiverat att ställa frågan:
 
HAR VI NU PASSERAT DENNA KNÄCKPUNKT.
 
Under gårdagen rapporterades ett antal interiörbilder från SSF och man hade då
svårt att tro att det kunde bli värre. Omfattningen av begångna fel och hanteringen
av information kring detta var på en sådan nivå att det knappast kunder bli väre.
 
Men det kunde faktiskt bli mycket värre, sluttningen tycks öka för var dag.
 
Nu rapporterar man att den redovisning som skett för att dölja vad som skett, sk
vilseledande bokföring (försvårande av skattekontroll) inte hade skett överhuvud-
taget.
 
En hög chef hade gömt de mest graverande handlingarna på sitt rum och de
var inte ens bokförda som vilseledande bokföring.
 
Nu har Ekobrottslmyndigheten inlett en förundersökning mo SSF. Den borde också
omfatta Annie Lööf mm.
 
Nu kan det väl ändå inte bli värre, bäst att vara försiktigt.
 
Det är inte osannolikt, tydligen, att det dyker upp något ännu värre under resten
av dagen eller i morgon.
 
BÄST ATT VARA HELGARDERAD NÄR STATLIGA MYNDIGHETER LEDS AV EKO-
NOMISKA BROTTSLINGAR UTSEDDA AV SINA KOMPISAR I DEN POLITISKA LED-
NINGEN.
 
Summerar man de senaste dagens händelser och ser dessa mot bakgrund av vad som
tidigare hänt framskymtar en förfärande bild av ett land i moraliskt och etiskt sönderfall.
 
1) Ett antal ministrar som i ägnar sig åt ekonomisk brottslighet i olika former.
 
2) Statliga myndigheter där det tycks vara mer vanligt att man ägnar sig åt eko-
    nomisk brottslighet än att man inte gör det
 
3) En riksdag som sitter och formulerar regler som är avsedda att ge dem obskyra
    förmåner andra inte kommer i åtnjutande av
 
4) Kommuner där man ägnar sig åt ekonomisk brottslighet genom att strunta i gäl-
    lande upphandslingsregler samt bekosta egna nöjesresor med offentliga medel.
 
Och inget som gör något åt det.
 
ETT LAND I FRITT FALL SOM PASSERAT KNÄCKPUNKTEN ?????
 
Kopplar man denna sammanställnning till alla skottlossningar, alla mord, alla våldtäkter,
alla grova misshandlar, allt ökande i en snabb fart, är det frestande av svara ja på en så-
dan fråga,
 
Och ovanpå detta enklaver där svensk lag inte gäller och ingen vågar sig dit för att upprätt-
hålla svensk lag.
 
Att många kriminella chefter inom den statliga förvaltningen dessutom framstår som
både omeriterade och enfaldiga motiverar heller inget annat svar.
 
SVERIGE TYCKS I VISSA AVSEENDEN VARA ETT LAND I FRITT FALL OCH TYCKS
VITTRA SÖNDER.
 
Så illa kan det väl inte gå, menar säkert de flesta.
 
Öst Tyskland var för ett antal år sedan ett ekonomiskt under, ett föredöme för alla. Sverige
är i dag ett ekonomiskt under och ett föredöme för alla, tycker vissa.
 
Bilden av fasaden Öst Tyskland påminner i mycket av bilden av Sverige.
 
Man får hoppas att liknelsen är fel och att det inte går så illa, men en sak är säker.
 
DET KOMMER ATT GÅ VÄLDIGT ILLA MED EN REGERING SOM FORTSATT INTE
ENS SER DE PROBLEM SOM BÅDE FINNS OCH BLIR SYNLIGA, TYDLIGT, TILL OCH
IFRÅN.
 
Många andra ser dem, och många ser att ekonomisk tillväxt inte är allt.
 
 
Beundrades också av de flesta svenskar
på den tiden det begav sig
AE
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTANSFUSK

Grodan har hört av sig
 
Minister Maria Larsson, mer känd som Regeringens groda för alla sina
grodor, har nu uttalt sig i SvD om assistansfusk.
 
En ny groda igen, hade någon förväntat sig något annat.
 
Grodan Maria Larsson menar i inlägget att:
 
"Det går inte att komma åt fusket utan att myndigheter har tillgång
till bättre underlag".
 
Snällt uttryckt är detta en ny groda, mer korrekt en ren lögn.
 
Rättsväsendet har signaler från den politiska ledningen att de inte
ska "komma åt problemet" hur bra underlag de än har.
 
Låter det tillspetsat, det är det inte.
 
Nyligen fuskade en kurdisk familj med assistansersättning och fick felaktigt
ut 1 mkr om året i 5 år. Kvinnan låtsades vara helt förlamad och satt i rull-
stol när det "passade" för att styrka sin sk "förlamning".
 
I övrigt arbetade hon heltid i en korvkiosk utan den minsta tecken på förlamning.
Polisen utredde noggrant fallet, köpte korv och fotograferade den förlamade
när hon serverade korv och rörde sig fritt.
 
Kvinnan hade bott i Sverige i 10 år och kunde svenska när hon sålde korv.
 
Solklart fall enligt åklagaren som åtalade.
 
OCH FÖRLORADE ??????????????????????????????????????????
 
Hur kan en åklagare förlora ett så klart fall av bedrägeri.
 
Jo, därför att det sk rättsväsendet har uppfattat vissa signaler från grodan
Maria Larsson och hennes kollegor att vissa brott inte är brott.
 
Det spelar ingen roll hur "bra underlag en myndighetet har", vissa brott är inte
brott.
 
För att kunna hörsamma dessa signaler och frikänna krävs ju onekligen en viss
fantasi och flexibilitet av domstolarna.
 
Och det visar domstolarna.
 
I detta fallet frikändes kvinnan helt därför hon hon på grund av språksvårig-
het kanske inte förstått att hon felaktigt fått en 1 mkr om året.
 
TROTS ATT "MYNDIGHETEN HAFT TILLGÅNG TILL DET BÄSTA UNDERLAG".
 
Det går således inte att komma åt assistansfusket genom att få bättre underlag, då man
inte VILL komma åt assistansfusket när det absolut bästa underlaget finns.
 
Det går bara att komma åt assistansfusket om politiker som Maria Larsson vill
komma åt assistansfusket, inte om det inte vill det.
 
 
OCH DET VILL DE INTE.
 
 
Undrar vad jag gjort för ont, det finns
de som jämför mig med Maria Larsson
AE

SAMHÄLLE I GUNGNING

En stöld är en stöld
 
Man kan ju tycka att en stöld är en stöld, men en stöld är inte alltid en
stöld.
 
Om en stöld är en stöld ska bedömas utifrån vem som stjäl.
 
I SvD idag kan man läsa en ledare där en professor vågar sticka ut hakan
rfiktigt ordentligt, och menar på fullt allvar:
 
EN STÖLD ÄR EN STÖLD
 
Han motiverar sitt inlägg med att stat och kommuner inte har några egna
pengar, vilket de tycks tro, utan att alla de pengar stat och kommun dispo-
nerar är medborgarnas pengar.
 
Ett kontroversiellt inlägg, som få politiker är beredda hålla med om.
 
Dessa tycks i stället mena att det vi får behålla av våra arbetsinkomster har
politiker skapat och är något vi ska vara tacksamma för.
 
Proffesorn menar utifrån sin kontroversiella uppfattning att:
 
Varje slöseri med offentliga medel är stöld från medborgarna och bör
behandlas därefter.
 
Hur behandlas den som stjäl, jo vederbörande straffas.
 
Professorn, som skrivit detta inlägg,  är verksam inom praktisk filosofi,
men tycks helt sakna verklighetsförankring.
 
Det borde väl även en professor begripa att vi inte skulle ha några verk-
samma politiker om stöld skulle behandlas som stöld i dessa kretsar.
 
NEJ, DET ÄR NOG SÄKRAST ATT FORTSÄTTA ATT BEHANDA STÖLD
SOM SEMINARIER OCH RESOR I DESSA KRETSAR.
 
Seminarium och marknadsprojekt,
i vart fall för vissa
AE
 
 
 

POLITISK PRIORITERING

Att svälja elefanter och sila mygg
 
En politisk konst, eller kanske mer en politisk sjävbevarelsedrift.
 
Socialdemokraterna har nu KU anmält Näringsdepartentet med an-
ledning av de fel man begått i samband med granskningen av Annie
Lööfs tillkortakommanden.
 
Felen som begått är många och flera av dem tycks allvarliga:
 
Vilseledande bokföring ger FÖRSVÅRANDE AV SKATTEKON-
TROLL, SKATTEBROTT samt TROLÖSHET MOT HUVUDMAN
 
plus lite till.
 
Bra att det sker en KU anmälan så att alla frågetecken kan rättas till
rörande vad som är fel.
 
För anmälan syftar väl förhoppningsvis till att räta ut alla fråge-
tecken, vill man utgå ifrån.
 
Man ska definitivt inte utgå ifrån att anmälan syftar till att reda ut alla
frågetecken, man vill att alla frågetecken ska vara kvar.
 
DÄRFÖR ANMÄLER MAN ENBART FORMALIA  FEL, HÄR ATT BE-
GÄRDA HANDLINGAR EJ LÄMNATS UT TILLRÄCKLIGT SNABBT.
 
Krafttag mot formalia och inga tag alls mot kriminalitet.
 
Härligt med ansvarsfulla politiker, för de uppger ju sig vara ansvars-
fulla.
 
Det kan för en icke ansvarsfull medborgare tyckas besynnerligt att man an-
griper formalia men inte grov ekonomisk brottslighet.
 
Det är inte alls besynnerligt.
 
De flesta politiker har vant sig vid att roffa åt sig av offentliga medel och
lämna missvisande redovisning för att dölja detta.
 
Inte ger man sig på andra som utnyttjar systemet som man själv.
 
DÅ KAN MAN JU SJÄLV DRABBAS.
 
Bäst att hålla sig till formalia och undvika ansvar.
Varför får aldrig jag vara ifred
AE
 

AVSAKNAD MERITER

Meriter efterlyses
 
De senaste dagarna har ett antal fall inträffat inom myndigheter och hos
ett antal höga politiker, där kompetensen tycks vara begränsad.
 
En genomgående drag tycks vara i dessa kretsar att merit och kompe-
tens inte efterfrågas vid tillsättning.
 
Inkompetenta politiker tillsätter inkompetena kompisar som myndighetsche-
fer.
 
Man ska alltså inte vara förvånad över att vissa saker, många saker, inte
fungerar bra.
 
MAN BÖR NOG VARA MER FÖRVÅNAD ÖVER ATT VISSA SAKER FUN-
GERAR ÖVERHUVUDTAGET.
 
Ibland blir avsaknaden av krav på kompetens och avsaknaden av komptens
så uppenbart tydligt att det framstår som ren komik. Två sådana tydliga in-
slag har kunnat noteras under dagen.
 
Statens Stiftelse för Forskningbidrag har varit aktuell under dagen och bland annat
för vidlyftiga affärer där man skulle upphandlat men inte upphandlat.
 
Känns visst igen från andra ställen, t ex Borås Stad.
 
Men i det här fallet finns det tydliga inslag av komik, ren lyteskomik.
 
VD för stiftelsen SSF uppger att man borde ha upphandlat och motiverar
varför man borde upphandlat men inte upphandlat.
 
MOTIVET UPPGES AV VD VARA ATT HAN INTE KÄNT TILL ATT STIFTELSEN
LYDDE UNDER LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING.
 
Här tillsätter alltså en inkompetent politiker en inkompetent kompis som VD
för stiftelsen som inte ens vet att Stiftelsen lyder under denna lag.
 
Riktigt underhållande, faktiskt, och föga förvånande att det  då sker både det ena och
det andra, en kompis som VD som har "noll koll", riktigt underhållande.
 
I samband med detta uttryckte Socialdemokraternas talesman i forskningsfrågor, han
som var partisekreterare men inte fick vara kvar som partisekreterare, sin syn på hur
forskningen i Sverige skulle stärkas.
 
Man skulle inte dela ut bidrag och stipendier till duktiga forskare.
 
MAN SKULLE I STÄLLET DELA UT STIPENDIER TILL KVINNLIGA FORSKARE.
 
Knappast konstigt att Astra flyttar från Sverige med detta fokus i forskningen.
 
Uppgifter gör nu gällande att den fd partisekreteraren avser att komplettera
detta inlägg då han uppger sig ha utelämnat / glömt en grupp som också
bör få stipendier. Dessa källor gör nu gällande att det under morgondagen
kommer att skickas ut ett pressmeddelande med innehållet:
 
"Det blir kvar så mycket pengar till forskning, även efter alla vidlyftiga fester,
att det kommer att finnas utrymme för stipendier även till andra än kvinnliga
forskare. För att inte behöva dela ut stipendier till duktiga forskare bör sti-
pendier också delas ut till analfabeter som vill bli forskare".
 
Med den här utvecklingen och dessa prioriteringar tycks vi snart bli byfånar alli-
hopa.
 
Som sagt, inte konstigt att Astra flyttar sin forskning, när meriter och dug-
lighet diskrimineras.
 
 
VD för SSF under upphandling
VD tycker själv han bara är "naiv", det
finns utrymme för en annan bedömning
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

SENASTE VÄLJARBAROMETERN

Fortsatt stort stöd för korruption
 
Den senaste tidens händelser inom Tillväxtverket, Vinnona och nu senast SSF har'
rest frågor kring den moral och etik valda politiker på den högsta nivån har.
 
Väljarbarometern kan idag presentera den senaste siffrorna på den etik och moral
väljarna anser Regeringens ministrar har.
'
Väljarbarometern har till en statistiskt utsedd grupp ställt frågan:
 
Anser Du att en minister i Sverige ska ägna sig åt momsbedrägeri, försvårande av
skattekontroll, vilseledande bokföring samt rent allmänt roffa åt sig offentliga medel ?
 
Andelen väljare som anser att en minister i Sverige ska ha dessa egenskaper och ägna
sig åt ekonomiska brottslighet visar sig till en början inte vara så stor, men med hänsyn till
brottens allvar är siffrorna ändå alarmerande.
 
Drygt 4 % av väljarkåren tycker att en minister i Sverige ska äga sig åt den typen av
ekonomisk brottslighet frågan rymmer.
 
Väljarkåren har samtidigt ställts inför frågan vilket parti de skulle rösta på om det var val
idag.
 
Drygt 4 % av väljarkåren uppger då att de skulle rösta på Centerpartiet, en procentsats
som håller sig stadigt kring denna nivå.
 
Djupintervjuer ger dock mer överraskande resultat i undersökningen.
 
De drygt 4 % som röstar på Centerpartiet visar sig vara samma personer som uppskattar
att en minister ägnar sig åt ekonomisk brottslighet.
 
Man kan tycka att denna samstämmighet är både anmärkninsvärt och förvånande så Väljar-
barometern valde att gå vidare i undersökningen och ställde frågan till de som uppgett att
de skulle rösta på centerpartiet.
 
Vilken egenskap hos en minister uppskattar Du mest, kompetens eller ärlighet ?
 
Svaret överraskade Väljarbarometern, men tycktes samtidigt bekräfta hur det ser ut i
verkligheten.
 
100 % av tillfrågade centerpartister uppgav i undersökningen.
 
VI FÖREDRAR EN MINISTER SOM ÄR BÅDE INKOMPETENT OCH OÄRLIG OCH SER
HELST ATT HON DESSUTOM ÄR OERFAREN ,OMOGEN OCH OSERIÖS.
 
Man fick också möjlighet att motivera sina svar och de flesta motiverade sina svar med att:
 
Vi måste hålla till godo med det vi har i partiet
 
Väljarbarometern kommenterar också undersökningen och menar att sympatierna för att en
minisiter ska ägna sig åt ekonomisk brottslig i verkligheten är mycket större.
 
Man uppger då att ingen av Alliansen övriga ministrar har framfört några invändningar mot
den pågående ekonomiska brottsligheten hos vissa ministrar och "dessas" Generaldirektörer
och menar då.
 
Minst 40 % av väljarkåren och dess valda representanter anser att det är i sin ordning
att ministrar ägnar sig åt ekonomisk brottslighet.
 
 
Anders Borg reser ofta runt och informerar om hur bra Sverige är, oftast Världsbäst. Av skäl
som ej redovisats har denna tätposition i världen ej upptagits i samband med denna informa-
tion.
 
Man får hoppas att det beror på förbiseende och inget annat.
 
 
Och vi som trodde att vi vilselett så bra
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPS KORRUPTIONSCENTRA

Världsbäst i korruption
 
Alla vet vad korruption är,Världsbanken har en entydig definition på vad
korruption är.
 
Den täcker mycket, men täcker inte allt.
 
Om man har en defintion på vad som är korruption som inte täcker något
av vad som är korruption, då har man inte heller någon korruption.
 
Sverige har valt den vägen , i Sverige är inte korruption korruption,
och då har vi inte heller någon korruption.
 
På det sättet kan vi uppvisa väldigt fin statistik, vi har ingen korruption,
och vi är bäst i Världen.
 
Även här.
 
Går man på Världsbankens definition på vad som är korruption blir det annor-
lunda:
 
Sverige är troligen det mest korrupta landet i Väst Europa.
 
Troligen helt i klass med Syd Amerika förr, och Afrika förr, men dessa
regioner har blivit bättre.
 
I Sverige går vi åt motsatt håll, vi har ingen korruption, men den korruption som
finns blir värre för var dag.
 
Korruptionen i Sverige blir värre för vad dag, året runt för var dag som går.
 
Vilka är de värsta syndarna inom detta område, det bör väl ändå vara giriga före-
tagare.
 
Nej, de värsta syndarna inom detta område är våra valda politiker och deras
kompisar som inte lyckats nå den politiska toppen och därför blir utsedda
av sina kompisar till myndighetschefer, utan tillstymmelse till meriter.
 
Hur kan då våra valda lyckats med att stå för Europas mest omfattande korruption.
 
Ganska så enkelt med den strategi man valt, man kallar korruption för seminarier,
internrepresentation, kick off mm mm.
 
På det sättet blir statistiken över befintlig korruption väldigt bra.
 
Vi blir bäst i världen igen, tillsammans med förutvarande Öst Tyskland, Nord Korea,
Sovjetunionen mm.
 
Där förekom / förekommer inte heller någon korrumption, fattas bara annat.
 
Benämningen på en företeelse styr både tanke och agerande.
 
Kallar man inte korruption för korruption är det inte korrution.
 
Mord är då inte heller mord om man kallar ett mord för ett misstag. Det går att
förbättra statistiken över mord också, kanske värt att tänka på.
 
Vi får då minst mord i hela världen också.
 
Den som till äventyrs tycker att denna beskrivning inte är helt korrekt, bör kanske läsa
dagens Aftonbladet.
 
Här finns en ganska så bra beskrivning hur en av våra valda ledare väljer att manipulera
myndighetens redovisning, så att korrution inte blir korruption.
 
Vem är denne valde politiske ledare ??
 
Annie Lööf naturligsvis, men hon är inte ensam.
 
Hon kan ju inte vara ensam då övriga regering samtycker och låter henne hållas.
 
Momsbedrägeri är i Sverige straffbart.
 
För vissa, men inte för politiker och myndighetschefer.
 
För dessa är det helt OK att fiffla med momsen för att roffa åt sig av offentliga medel och
att benämna korruption som något annat än korruption.
 
Man bör alltså läsa dagens Aftonblad med andakt.
 
Sitter Annie Lööf kvar efter detta är statusen på landet Sverige därefter.
 
En ganska märklig status, valda politiker tillåts ägna sig åt ekonomiska brottslig-
het i sin ämbetsutövning och rörande stora belopp.
 
Övriga tillåts det inte.
 
Det är tur att vi har Världens högsta skatter så att detta blir möjligt.
 
Vi väljare tycks ju tycka att detta är helt OK, vi väljer de politiker som tycker att detta är
OK.
 
Det kan dock bara bli bättre den dag vi förstår att det ligger i vårt intresse att välja
politiker, som inte är korrupta och inteägnar sig åt ekonomisk brottslighet i stor omfatt-
ning.
 
DET FÖRSTÅR VI TYDLIGEN INTE IDAG.
 
 
Vadåååå?, så gör vi allihopa.
Det som inte bör synas ska inte heller synas,
i vart fall inte i politiken
AE
 
 
 
 

ÖPPENHET I POLITIKEN

Öppenheten visar sig gång på gång
 
Men öppenheten från våra politiker är selektiv, den visas bara upp ibland,
ofta visas den inte alls.
 
Vi ser det gång på gång, brist på öppenhet när öppenheten inte passas.
 
Det vi då också ser är brist på mod, vi ser ren feghet, när öppenheten inte
visas upp för att öppenheten inte passar.
 
Politikers öppenhet är selektiv.
 
Annie Lööf visade detta väldigt tydligt när hon inledningsvis kritiserade Till-
växtverket kraftigt för olika missförhållanden.
 
När det sedan visade sig att Annie Lööf praktiserat samma beteende, roffat
åt sig offentliga meddel, var öppenheten borta.
 
Hon sprang och gömde sig och gjorde sig otillgänglig.
 
FEGT OCH OPROFFSIGT.
 
Försvarsministern blir nästa i raden, slänger ur sig lite grodor och vill visa öppen-
het.
 
Selektiv öppenhet att ihop med Carl Bildt "fjäska för" Saudi Arabien.
 
När detta sedan inte håller spring hon och gömmer sig och gör sig otill-
gänglig.
 
FEGT OCH OPROFFSIGT.
 
Dessa beteenden kan ju vid ett första påstående framstå som enbart löjeväck-
ande och komiska, fegt komiska, men bilden är betydligt allvarligare.
 
Det är dessa minsistar som ska stå upp och försvara oss och landet vid
allvarliga kriser.
 
SOM SPRINGER OCH GÖMMER SIG FÖR ATT DE INTE KLARAR AV ATT
KOMMENTERA EN ENSKILD LITEN HÄNDELSE.
 
Kan det bli värre ?
 
Knappast, men det kan bli bättre om vi väljare politiker som visar öppenhet och
inte är så fega att de springer och gömmer sig vid minsta lilla motgång.
 
Alliansen kallar detta för ansvarstagande och regeringsduglighet.
 
Det finns andra som kallar det något helt annat.
 
AE
 
 
 
 
 
 

ÖKADE TILLVÄXTTAL

Ökad tillväxt genom svineri
 
Anders Borg skryter om hur tillväxten ökar, för ökar gör den.
 
Tyvärr är det väldigt få som bryr sig om vad en ökad tillväxt omfattar,
köp av alkohol, köp av snus och ökad sjukdom, allt detta är tillväxt och
den ökar.
 
Och så ökar tillväxten genom rent svineri.
 
Tillväxtverket ökade tillväxten genom rent svineri, Vinnova ökade tillväxten
genom rent svineri, före dessa ökade ett antal andra myndigheter tillväxten
genom rent svineri.
 
Idag får vi kännedom om att Stiftelsen för strategisk Forskning (SSF)
ökar tillväxten genom rent svineri.
 
Namnet låter väl fint, forskning avsedd att stimulera utveckling, jättefint. Men
i stället går dessa penagr i stor utsträckning till att öka tillväxten genom att
festa och supa upp stiftelsens pengar.
 
Lite pengar till bidrag för forskning, men mycket pengar för att öka till-
växten genom rent svineri.
 
Tillväxt är ju bra, så därför får ju även tillväxt genom rent svineri fortsätta.
 
För det får fortsätta, och det kommer att fortsätta, för att ingen ansvarig
har det minsta intresse av att stoppa detta
 
DÅ BLIR MAN JU INTE INBJUDEN TILL ATT ÖKA TILLVÄXTEN GENOM
ATT SUPA UPP VÅRA OFFENTLIGA MEDEL, OCH DET GÅR JU INTE FÖR
FÖR SIG.
 
Därför kommer tillväxt genom rent svineri att fortsätta, ansvariga politiker som
skulle kunna sätta stopp för det vill att det ska fortsätta.
 
Annars hade man stoppat det, det hade räckt med ett pilotfall, åtal och skade-
stånd, så hade det upphört.
 
Men politikerna vill ha tillväxt genom rent svineri.
 
Vi försöker i alla fall hålla oss rena.
 
Tillväxten i SSF följer samma mönster som tillväxten i Tillväxtverket mm.
 
Galamiddagar och andra fester till stora kostnader. Brott mot upphandling och
en bokföring som är avsedd att vilseleda.
 
En galamiddag, dyrbar så att kostnaden tom översteg Tillväxtverkets tillväxt, inte dåligt.
 
Under tre år betalar man till enbart en festarrangör 9,3 mkr och inget vet vart pengarna
tagit vägen, men tillväxt är det, och det är ju bra.
 
För att ingen ska få kännedom om detta svineri har man kallat svineriet för "mark-
nadsföringsprojekt".
 
DENNA VILSELEDANDE BETECKNING I REDOVISNINGEN VITTNAR OM ATT MAN
FÖRSTÅTT ATT DET VARIT FEL.
 
Man har haft ett uppsåt att ägna sig åt svineri, i detta fallet en mängd kriminella
handlingar, bl a trolöshet mot huvudman och brott mot upphandlingsregler.
 
Kommer någon att göra något år det ?
 
INGEN, ABSOLUT INGEN, KOMMER ATT GÖRA DET MINSTA ÅT DETTA SVINERI,
TILLVÄXT GENOM SVINERI KOMMER ATT FÅ FORTSÄTTA, DÄRFÖR ATT ALLA
ANSVARIGA POLITIKER VILL ATT DET SKA FÅ FORTSÄTTA.
 
Man kommer att fortsätta att tillsätta omeriterade kompisar och så kommer man att fort-
sätta öka tillväxten  genom att supa ihop.
 
När det nu gäller SSF har ett antal ministrar varit med och festat och supit upp de pengar
som skulle gått till forskning.
 
Blir lite svårt att ge sig på de kompisar man supit med här.
 
KORRUPTION KALLAS DET VISST.
 
Det sägs att det är svårt att göra progoser, särskilt om framtiden, men i ett fall är det mycket
lätt att göra en progos.
 
Ansvariga politiker kommer att fortsätta tillåta detta och ansvariga politiker kommer
inte att utkräva ansvar i något fall.
 
DETTA KRIMINELLA SVINERI KOMMER ATT FORTSÄTTA.
 
 
Till dess vi väljare väljer politiker som inte vill ha tillväxt genom svineri.
 
Och sådana har vi inte valt idag.
 
 
Rent svineri är vad det är.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLIANSENS FAVORITHUND

Allianspolitiker älskar pudlar
 
Så måste det väl ändå vara, den ena pudeln avlöser den andra.
 
Tidigt idag fick vi av Försvarsministern, den mindre begåvade moderaten
som inte vill eller kan förstå, veta att Saudi Arabien inte är en diktatur.
 
Tydligen har denne obegåvade och oseröse Försvarsminister som ska rep-
resentera landet men inte gör det, lyssnat till sin moderatkollega Anna Batra
Kindlund, och utgått ifrån att väljare är dummare än hon själv.
 
Men väljarna är inte dummare än Försvarsministern och definitivt inte
så dumma som Försvarsministern och kollegan Anna Batra Kindblad
vill göra gällande.
 
Tydligen har under dagen kollegor som är mer begåvade än Försvarsministern
förklarat för den obegåvade och oseröse Försvarsministern att Saudi Arabien
faktiskt är en diktatur.
 
Hur otroligt det än låter, den obegåvade och oseriöse Försvarsministern
tycks ha förstått detta.
 
Sent under dagen får vi alltså höra från Försvarsministern att landet som tidigt
under dagen inte var en diktatur, nu under dagen utvecklats till att bli en
diktatur.
 
HÄR GÅR DET MINNSANN UNDAN, EJ DIKTATUR PÅ FÖRMIDDAGEN OCH
DIKTATUR PÅ EFTERMIDDAGEN.
 
Med denna hissnande utveckling kanske Saudi Arabien inte finns i morgon.
 
En motiverad fråga uppkommer gång på gång.
 
Var hittar man dessa obegåvade och oseriösa individer som ska företräda oss
på högsta nivå.
 
Man frestas nästan tro att man driver med oss.
 
Men vem hade förväntat sig något annat från en moderat politiker ?
 
ETT NYTT BEVIS PÅ EN HANDLINGSKRAFTIG OCH ANSVARSFULL REGERING.
 
Hur många länder i Europa har ledande politiker, som gång på gång skämmer ut sitt
eget land.
 
I VART FALL ETT LAND, VÅRT EGET.
 
 
Man får ändå se det positiva, 2014 nalkas och allt kan bara bli bättre,
 
Ett bra utgångsläge, det känns befriande.
 
 
Snart orkar jag inte längre vara pudel
AE
 
 
 
 
 

FÅRAKTIGT

Får går i Carl Bildts fotspår
 
Den sista människan är inte född, inte heller det sista fåret.
 
Carl Bilds förkärlek för Saudi Arabien är väl känd.
 
Där finns pengar han kan berika sig på och så kan man ju sälja dit
lite också.
 
Med detta resonemang är Saudi Arabien ett föredömligt land, lite tortyr
och övergrepp drabbar ju andra än det svenska exportörerna, vad gör
det.
 
Inget, i vart fall inte för Carl Bildt och vår handelsminister.
 
Och så anser ju sig Carl Bildt också vara god vän med föredömet i Saudi
Arabien, landets chef för säkerhetstjänsten och tortyrkammaren.
 
Vår nya Försvasminister tycks känna sig osäker i sin roll och kämpar för
sin trovärdighet. Vad är då bättre än att ansluta sig till den som vet allt.
 
Försvarsministern har nu anslutit sig till den som vet allt och ser på
samma sätt Saudi Arabien som ett föredöme.
 
För att kunna göra detta på ett trovärdigt sätt ändrar hon språkets och ordens
betydelse lite grann, men vad gör det, det viktiga är att handeln uppmuntras.
 
Försvarsministern inför nu ett nytt språk med innebörden att en diktatur
är inte en diktatur och en demokrati är inte en demokrati och menar:
 
MAN KAN JU INTE SÄGA ATT SAUDIARABIEN ÄR EN DIKTUR, MEN MAN KAN
JU INTE HELLER SÄGA ATT SAUDIARABIEN ÄR EN DEMOKRATI, DÅ DET FÖRE-
KOMMER LITE ÖVERGREPP OCH TORTYR OCH SÅ DÄR".
 
Ja, vad ska man säga, det finns väl knappast ord som räcker till, men däremot tycks en
fråga vara motiverad:
 
Ska denna varelse vara ytterst ansvarig för vårt försvar ?
 
Och Carl Bildt jublar, fåren ansluter.
 
Regeringssammanträde i det fria
AE

POLITIKERS MORALISKA KOMPASS

Politiska förebilder
 
Hur ser en poltisk förebild ut, tydligen kan den se ut lite hur som helst.
 
Det finns bra och det finns dåliga politiska förebilder.
 
 
OCH SÅ FINNS DET VÄLDIGT DÅLIGA POLITISKA FÖREBILDER
 
En av dessa är känd vida runt i världen och anser sig själv som ett väldigt
gott politiskt föredöme. Alla delar inte den uppfattningen.
 
Hur kan en dålig politisk förebild se ut ?
 
1)  En sådan förebild ljuger ofta, ljuger mycket och ljuger om det mesta.
2)  Beskriver sitt eget hemland som en ankdamm, som är för obetydlig för
     att han ska verka i dess tjänst
 
3)  Detta hindrar inte att han accepterar olika poster som han använder för
     egna syften, i allt väsentligt att resa runt och berätta hur bra han är och
     hur dåliga andra är
4)  Har genom sitt agerande åsamkat sitt land betydande ekonomiska för-
      luster, fråmst genom manipulation av landets växelkurs
5)  I samband med p 5 medvetet drivet ett stor antal företagare och enskilda
     i konkurs
6)  Som styrelsemedlem i ett suspekt företag medverkat till brott mot mänsklig-
     heten i Afrika. Mängder av flyktingar, mängder av svältande och många döda
     som resultat. Drivkraften var här att skapa sig en förmögenhet.
Lämnade kvar detta efter att ha intjänat sin förmögenhet
 
7)  Landets media anser att vederbörande saknar moralisk kompass, att han är
     normlös och drivs av egna intressen, främst ekonomiska.
8)  Har hyllat förre ledaren i Libyen för denns insatser.
     Medverkade då till att utbilda detta lands säkerhetstjänst till att förtrycka sina medbor-
     are
 
Hyllad av den politiska förebilden.
 
9)  Har hyllat den politiska ledningen i Syrien för att den upprätthållit stabiliteten i
     landet genom tortyr och andra brott mot mänskligheten
10) Ser  Saudi Arabien som ett föredöme och ett trevligt familjeföretag och skryter
      med att han är personlig god vän med landets chef för säkerhetstjänsten. Ser denna
      chef som en ledande förebild i Arabvärlden.
Ser chefen för detta som en förebild i Arabvärlden.
 
11)  Hade uppgifter i Bosnien / Sarajevo på 90 - talet och ansåg sig ha utverkat stordåd.
       Stordåden var dock inte större i dessa medborgares ögon än att han bemöts med glåp-
       ord från dessa vid senare besök, just för att han inte gjorde något annat än att tala om
       att han gjorde mycket.
12)  Anses vara extremt arrogant och överlägsen och ser själv detta som fina egenskaper.
13)  Beskrivs av USA som en hund som skäller mer än den biter med formuleringen:
 
        "En mellanstor hund som försöker skälla som en stor hund"
 
14)  Anser sig själv arbeta för mänskliga rättigheter, men anses av många bedömare bara
       göra detta när det passar hans egna syften. Han uppges av dessa visa:
 
       "Ett selektivt stöd för mänskliga rättigheter"
 
15)  Ägnar sig åt ministerstyre för att driva igenom sina personliga ambitioner och stöjda
        korrupta regimer.
  
 
Detta måste väl ändå vara en nidbild, sådana politiska förbilder kan väl knappast finnas i den
moderna globala miljön ?
 
Jo denna politiska förebild finns i vår globala moderna miljö.
 
Man får väl då vara tacksam för att denna politiska förebild inte finns i Sverige.
 
Nej, det har man ingen anledning att vara tacksam för, vederbörande politiska förebild
finns just i Sverige.
 
Då måste man väl ändå vara tacksam för att att han inte har en framträdande roll inom Sverige.
 
Nej , det ska man definitivt inte vara tacksam för.
 
HAN ÄR UTRIKESMINISTER I SVERIGE.
Kanske det säger mer om os själva
med denna förebild
AE
 
 
 
 

MAKTAMBITIONER OCH RÄTTVISA

Politikers köp av röster
 
I alla tider och alla länder, troligen, har olika partier kämpat för att säkra röster,
ofta i form av sk kärnväljare, och vägen dit har i alla tider varit att "ge något".
 
När någon får något så måste någon ge något.
 
När politiker således ger en grupp väljare något som binder denna grupp till det
aktuella partiet, så måste någon annan betala. Det är inte det aktuella partiet,
det är inte den som mottar:
 
Det är någon annan som ger.
 
När man tar från någon och ger till någon annan uppstår per automatik
orättvisor och diskriminering. Detta givande och tagande måste därför ses i
ett större sammanhang och de fördelar man uppnår måste vara större och vik-
tigare än de orättvisor och diskrimineringar man skapar.
 
Alliansens sk jobbpolitik marknadsförs som just jobbpolitik. Tllförlitliga källor
gör dock gällande att bakom denna politik ligger helt andra ambitioner.
 
Ambitionen är enligt dessa källor att ta från någon för att ge till någon för
att skapa lojaliteter som tillförsäkrar röster.
 
Korruption ligger snubblande nära till hands.
 
De aktuella nystartzonerna uppges vara ett inslag i denna maktpolitik, att ta från en
för att ge till en annan för att tillförsäkra sig röster. Ser man till Alliansens utformning
av jobblinjen är det lätt att skönja detta.
 
All ekonomisk forskning visar dessutom att ekonomin blir mer dynamisk och mer effek-
tiv om man, så långt det är möjligt, använder sig av generellt urformade regler och und-
viker att "ta från en för att ge till annan".
 
ALLIANSEN HAR VALT DEN MOTSATTA VÄGEN, DVS EN VÄG SOM GER EN MIND-
RE DYNAMIK OCH MINDRE EFFEKTIVITET, OCH "TAR SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT
FRÅN EN FÖR ATT GE SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT TILL EN ANNAN".
 
 
ROT AVDRAG
 
Rot avdrag är i grunden orättvisa och diskriminerande och det finns de som anser att det är
tveksamt om de är lagliga, just för den diskriminering det innehåller.
 
Orättvisan och disktrimineringen är lätt att se.  Låt säga att två villaägare vid en och samma
gata behöver byta tak, till en kostnad på 100.000:-. Den ene ha de 50.000:- som erfodras för
bytet (ROT finansierar övriga 50 000:-), medan den andra inte har 50 000:- och inyte kan byta
tak.
 
Men Alliansen anser att den som inte har råd byta taket har råd att via skattesedeln med-
finansiera grannens takbyte.
 
Djupt orättvisa och diskriminerande. Diskrimineringsinslaget är så påtagligt att det finns
bedömare som säger att systemet är tveksamt sett utifrån våra grundlagar.
 
Den som har råd byta taket uppskattar med säkerhet ROT avdraget och kan nog förväntas att
rösta på förespråkare för ROT.
 
Alliansen köper alltså lojalitet genom att ta pengar från den som inte har råd byta taket för
att ge till  den som har råd att byta taket.
 
Systemet marknadsförs som något helt annat och kostnaden "smetas ut" på andra i den förhopp-
ningen att ingen ska förstå vad som sker, och det tycks vara en korrekt bedömning.
 
Att köpa lojalitet på detta sätt kan lika väl benämnas att muta någon, och det blir ju inte
bättre av att man mutar någon med andras pengar.
 
ATT MUTA NÅGON PÅ DETTA SÄTT FÖR ATT SÄKRA RÖSTER LIGGER SNUBBLANDE
NÄRA KORRUPTION, OM DET INTE ÄR DET.
 
För att kunna motivera denna orättvisa och diskriminering måste något annat vinnas, som är
poistivt och större.
 
Om detta vet man inget, den statistik man för omfattar hur många miljarder man betalat
ut i ROT avdrag.
 
JU FLER MILJARDER MAN BETALAT UT, DESTO BÄTTRE ÄR MAN, ETT MÄRKLIGT SÄTT
ATT MÄTA EFFEKTIVITET.
 
Och ju fler miljarder man betalar ut, desta fler orättvisor skapar man och desta fler lojaliteter köper
man.
 
OCH JU MER SNUBBLANDE NÄRA KORRUPTION HAMNAR MAN.
 
RUT AVDRAG
 
Samma uppbyggnad som ROT, man tar från en (som inte har råd använda RUT) och ger till en
som har råd att använda RUT.
 
Samma orättvisor och samma diskriminering uppstår.
 
Man köper även här lojalitet med andra pengar, snubblande när korruption om det inte är
det.
 
REDUCERAT MOMSAVDRAG RESTAURANGER
 
Samman uppbyggnad, man köper lojaliter med andras pengar och "smetar ut" kostnaden så att
ingen ska upptäcka vad som sker.
 
NYSTARTZONER
 
Samma uppbyggnad, samma orättvisor, samma köp av lojalitet.
 
Det hade varit lättare att förstå denna typ av sektoriserad ekonomi, om den visat sig ge väsentliga
fördelar.
 
Men all ekonomiska forskning visar att generella system är mer effektiva och mer rättvisa.
Det finns inte heller några empiriska bevis på motsatsen.
 
Inslagen av orättvisas är så uppenbara att man kan bli förbluffad att man väljer att köpa andras
lojaliteter med andras pengar.
 
Hur ser Alliansen på rättvisa ??
I ett rättvist samhälle lämnas ingen utanför, det låter väl bra.
 
Men, men och åter men ---------------------------------------------------
 
De som inte har råd att använda ROT men skulle behöva det lämnas utanför.
 
De som inte har råd att använda RUT men skulle behöva det lämnas utanför.
 
De som arbetar i servisgrenar och betalar 25 % skulle behöva betala 12 % lämnas utanför.
 
De som inte arbetar i nystartzoner skulle också behöva lägre sociala avgifter men lämnas utanför.
 
Listan kan göras längre:
 
Pensionärer får högre skatter och lämnas utanför.
 
Sverigedemokrater lämnas utanför, de vill han inte ens ta i med i med tång.
 
ALLIANSEN HAR ALLTSÅ AMBITIONEN ATT SKAPA ORÄTTVISOR GENOM ATT
LÄMNA MÅNGA UTANFÖR.
 
Samtidigt hävdar man regelbundet att man minskat "utanförskapet".
 
Hur går detta ihop ?
 
DET GÅR INTE ALLS IHOP, SÅVITT MAN INTE GER SIG RÄTTEN BEGÄNSA "UTAN-
FÖRSKAPET" TILL ATT OMFATTA DE GRUPPER MAN VILL SKA INGÅ.
 
De som lämnas utanför men inte ingår i detta begränsade och godkända "utanförskap"
räknas inte.
 
De finns inte.
 
Och på precis det sättet är det.
 
FÖR ALLIANSEN FINNS INTE ALLA MÄNNISKOR.
 
Mycket tyder på att Alliansen avser fortsätta med detta systematiska köp av lojaliteter. där man
tar från en för att ge till en annan.
 
Nästa grupp tycks vara pensionärer, lite lägre skatt, så röstar även de på Alliansen.
 
Även bilverkstäder och en del andra tjänstebranscher tycks vara aktuella, ta från en bransch för
att ge till en annan, skapa lojalitet och ägaren till bilverkstaden röstar på Alliansen.
 
Snubblande nära korruption, om det inte är.
 
Svagheten med denna politik, att köpa röster genom att ta från en och ge till en annan. är att man
når till vägs ände.
 
Plötsligt har alla individer och alla företag och alla branscher någon form av positiv särställ-
ning och förmån.
 
Genom att kostnaden för detta "smetas ut" på andra upphör då effekten, alla får i stället vara med
och betala för alla.
 
Exakt som det skulle bli med generella system, men man slapp alla negativa effeketer och
allt krångel.
 
Tänk att det ska vara så svårt att göra enkla saker enkelt, och hur enkelt det är att göra enkla saker
svårt.
 
Man skulle ju också kunna tycka att det är anmärkningsvärt att Alliansen sjösätter system med så
uppenbara inslag av orättvisor och diskriminering och utan att de påvisas ge andra positiva inslag
än att just några får mer pengar och några mindre pengar.
 
Sannolikt har man rådfrågat Moderaternas gruppledare Anna Kindblad Batra, som menar att
alla bosatta utanför Stockholm är obegåvade lantisar.
 
Då behöver man ju inte riskera att de ska upptäcka orättvisorna när de "smetar ut" det, vissa ger
och vissa får, de förstår ju ingenting.
 
Bra med medborgare som är obegåvade och inget förstår, då kan man ju vara hur orättvis som
helst.
 
Och det är man.
 
Källor gör gällande att man inom Moderaterna har problem med vissa Stockholmare, de uppges
ha upptäckt orättvisorna på grund av att de är begåvade.
 
Samma källor gör här gällande att Moderaterna avser utabeta olika former av ROT avdrag mm an-
passat till olika landsdelar för att ingen ska upptäcka att det den ene får vad den andre får ge.
 
Även dessa förändringar kommer att marknadsföras som "jobblinje" uppges det.
 
I Sverige är vi för övrigt duktiga, vi är faktiskt på riktigt världsbäst, på att köpa missriktade lojali-
teter. Inom Näringslivet köper vissa missriktade lojaliteter genom att betala absurda löner med
andras pengar. Det sker inom ramen för rösträttsdifferensen, högst i världen.
 
Man är tydligen väldigt bra att kopiera Näringslivet när det gäller mindre lämpliga inslag
men inte lika bra när det gäller mer lämpliga inslag, märkligt.
 
Att köpa missriktad lojalitet med egna pengar är muta.
Men inte med andras tydligen, märkligt ??
 
Att politik måste innehålla omfördelning inom systemet är något helt annat och legitimt
så länge rättvisekravet innehålls så långt som möjligt. Men något positivt måste då
nås förutom att säkra röster.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKNADSFÖRING AV SVERIGE

Det finns stunder av sanning
 
Tydligen, i vart fall avsaknad av lögner.
 
Vädret är vackert, klockan närmar sig 0900 och -----------------------------
 
Det har inte kommit några uppgifter som tyder på att utrikesminister
Carl Bildt ljugit om något ännu i dag.
 
Uppgifter gör gällande att han är gäst hos Putin som tack för sin hyllning
till det ryska rättsväsendet.
 
Och så är ju dagen inte slut ännu.
Pengar går före allt / Carl B
AE
 
 

DÅRHUSET

Man trodde inte det kunde bli värre
 
Men det kan det, det kan bli ordentligt värre, och man måste ställa sig
frågan varför våra politiker vill att det ska bli väldigt mycket värre, för
det vill de ju.
 
En vardagsbild från Alliansens Nya Sverige ger en ganska så bra bild
hur det Nya Sverige ser.
 
Det hemska är inte vad som sker.
 
Det hemska är att våra valda politiker vill att det som sker ska ske.
 
EN VARDAGSBILD I DET NYA SVERIGE.
 
Basen är en herrgåd i mellansverige, förut bebodd av driftiga svenska
företagare.
 
Nu drivs herrgården av Attendo, ett vårdföretag kopplat till moderaterna,
och man har insett att flyktingförläggning är en lukrativ verksamhet.
 
På herrgården bor bland annat en 28 årig asylsökande som vill tacka
Sverige på ett speciellt sätt för att han välkomnas hit och blir försörjd.
 
Han visar sin tacksamhet genom att släpa in en 13 årig flicka i en
bastu och våldta flickan.
 
Enligt våra politiker blir nu flickan inte våldtagen, hon blir berikad med en
högre kultur än vår egen, hon borde  vara tacksam.
 
Men hon är motsträvig, hon är inte tacksam, hon har skador för livet.
 
Sperma från 28 åringen återfinns i flickans vagina, men han blånekar till
att varit i närheten av henne.
 
Domstolar i Sverige har inte insett att dessa kulturberikare ljuger om
allt möjligt, och även allt omöjligt, så sperman finns väl inte i vaginen
trots att den finns där.
 
Försvarsadvokater ska utses för våldtäktsmän från Afganistan mm, det anses
som en större mänsklig rättighet än att en 13 årig flicka i Sverige inte ska bli
våldtagen på sätt som skett.
 
Hur resonerar försvarsadvokaten ? Han resonerar precis lika korkat som
de politiker som anser att skattemedel ska finansiera advokater som tar
sig an våldtäktsmän från Afganistan.
 
Min klient är oskyldig, det finns säkert en bra förklaring till att hans sperma är
i 13 åringens vagina.
 
Hade man inte varit i Sverige hade man ansett att denne sk försvars-
advokat borde förpassas långt bort, men nu är man i Sverige och då är
det annorlunda.
 
DENNA FÖRSVARADVOKAT SOM ANSER ATT KLIENTEN ÄR OSKLYDIG OCH
ATT DET FINNS EN BRA FÖRKLARING TILL ATT HANS SPERMA FINNS I 13
ÅRINGENS VAGINA SKA ARVODERAS AV OFFENTLIGA MEDEL.
 
Ett klockrent vansinne.
 
Vad gör den 28 årige våldtäktsmannen när han inte tackar för sig genom att
våldta 13 åriga flickor och neka till att hans sperma finns i vaginan när den
finns där.
 
Han tackar för sig genom att lägga ut brädor med spikar i på vägen utanför
herrgården för att förbipasserande bilar ska skadas.
 
En vardagsbild från Alliansens Nya Sverige, visst är det fantastiskt.
 
Vi som inte tycker att denna utveckling är bra har lite svårt att förstå att vi
är rasister för att vi inte tycker att denna utveckling är bra.
 
Men vi som är rasister och inte tycker att denna utveckling är bra får väl flytta
till ett annat land och där bli försörjda och tacka för detta genom att våldta barn
och lägga ut spikmattor på vägarna.
 
För det måste väl finnas andra länder som vill försörja oss presumtiva
våldtäktsmän, det kan väl inte bara vara Sverige som är fantastiskt.
 
AE
 

STARKA OFFENTLIGA FINANSER

Orsak och verkan
 
En medlem i Riksbanksfullmäktige. Lars Svensson, går i dag ut och blott-
lägger de olika uppfattningar som råder inom Riksbanken.
 
De som är imponerade av Anders Borgs ständiga skryt över starka
offentliga finanser bör läsa detta.
 
Det som hört Anders Borg "vet" att Sverige har starka offentliga finanser
och att kronan är stark.
 
Det Anders Borg inte har talat om varför de offentliga finanserna är
starka och varför kronan är stark.
 
Mycket beror på en högre ränta än omvärlden och denna högre ränta har
sammantaget skapat mycket större problem än vad som eventuellt kan
ha motsvarat nyttan.
 
Konkurrenskraften minskar och arbetslösheten ökar, det är vad Anders
Borg egentligen skryter över, arbetslösheten är högre än vad den skulle
ha varit med en ränta i nivå med omvärlden.
 
 
DETTA ÄR REGERINGENS JOBBLINJE, INTE MYCKET TILL JOBBLINJE
KAN MAN TYCKA OCH DET TYCKER DE SOM HAR INSIKT.
 
Insikten har Lars Svensson, professor i ekonomi, och den av 2 som förespråkar
lägre ränta. De som inte har insikten, dvs ingen relevant utbildning, är i majori-
tet och förordrar en högre ränta och en högre arbetslöshet.
 
Fel åtgärder och fel resultat, till följd av bristande insikt, känns det igen ?
 
Annie Lööf är också oerfaren och gör fel saker med fel resultat.
 
En stark Regering som visar handlingskraft, påstår de själva.
 
Det räcker inte att man själv tycker man är duktig,
man ska vara duktig också.
AE
 
 
 

ANNIE LÖÖF IGEN

Annie Lööf blottlägger brister
 
Att Annie Lööf är oerfaren, omogen och inte vuxen sin uppgift torde väl
vid det här laget vara klart för alla som vill se.
 
Men naturligstvis inte för de som inte vill se och de verkar ju vara
nästen 4 % av väljarna.
 
Olika kommentarer från olika bedömare blottlögger dock avsevärda bris-
ter i vårt politiska system, även dessa har varit uppenbara för de som vill
och kan se.
 
Men naturligstvis inte för de som inte vill och inte kan se, och de tycks
också vara många.
 
Bedömare menar nu att Centerpartiet borde plocka in några erfarna som
hjälper Annie Lööf att undvika fadäser.
 
Dessa råd tycks inte vara menade som skämt utan allvarligt menade. Hade
det inte varit för det allvarsamma i situationen skulle man ändå kunna se det
som humor.
 
Men ska verkligen oerfarna personer som behöver stöd för att undvika fa-
däser sitta i Regeringen och styra riket. Är inte detta ämbete av större vikt?
 
Man kanske kan undvika fadäser genom att plocka in erfarna som inte gör
fadäser och plocka ut oerfarna som gör fadäser.
 
Många bedömare menar vidare att hon gjort många mindre lämpliga uttalanden
och relaterar detta till hennes bristande erfarenhet. Man menar då att hon kanske,
i bästa fall, kommer att växa till sig.
 
Är landets styre inte av större vikt än att viktiga ämbeten som ministrar ska
överlåtas till oerfarna som behöver läras upp, och i bästa fall bli erfarna och
bättre.
 
Man baxnar av dessa ofullkomligheter i vårt politiska system.
 
Politiska bedömare menar vidare att man ska stärka hennes roll och låta erfarna och
fötroendeingivande personer i centerpartiet kliva fram och hjälpa henne i rollen som
minister.
 
Driver man med oss.
 
Är det överhuvudtaget rimligt och acceptabelt att en minister är så oerfaren och
så lite förtroendeingivande att andra mer erfarna och förtroendeingivande ska
kliva in och hjälpa henne.
 
Lever vi i rena dårhuset, borde  en oerfaren och mindre förtroendegivande person,
som fifflar med offentliga medel, inte vara aktuell som minister.
 
Man kan ju tycka det, men Alliansregeringen tycker inte det.
 
DEN TYCKER ATT DEN ÄR REGERINGSDUGLIG OCH HANDLINGSKRAFTIG.
 
På önskelistan får man väl nu sätta en mindre regeringsduglig och mindre handlings-
kraftig regering.
 
På en riktig cirkus har man ju i alla fall roligt
AE
 
 
 
 
 

BIDRAGSFIFFEL IGEN

Politisk humor
 
Under årens lopp har olika politiska ungdomsförbund ägnat sig åt olika
former av bidragsbedrägerier.
 
Senast upptäckta är SSU partidistrikt i Norrbotten och SSu i Piteå. Att
detta är en godtagbar kultur i dessa organisationer är helt uppenbart.
 
Fiffel med offentliga medel är helt OK, se bara till att inte bli upptäckt,
då får man låtsas se över lite rutiner mm.
 
 
Få förväntar sig att politiker har humor, men det visar sig vid de mest ovän-
tade tillfällen att de har humor.
 
De har mycket humor.
 
Denna tar sin nu uttryck på olika sätt.
 
En företrädare för SSU menar, och låtsas att han menar allvar, att detta
beror på att medlemmarna i SSU är unga.
 
En träffsäker och speciell form av humor, självklart ska man vara kriminell för
att man är ung, fattas bara annat.
 
Andra politiska humorister menar att hur ska dessa unga politiker bli när de är
vuxna, när de är så kriminella när de.
 
Kan de bli roligare, knappast.
 
När de unga politikerna blir vuxna blir de precis som de vuxna är just nu.
 
De fortsätter att fiffla med bidrag och vara kriminella för det är ju av de
vuxna just nu de lärt sig att fiffla med offentliga medel och vara krimi-
nella.
 
Så säg inte att politiker inte har humor.
Byxan nerdragen som ung, vad gör det,
vi kommer igen som vuxna
AE
 
 
 
 
 

MINISTERSTYRE

Carl Bildt har gjort det igen
 
Nu har Carl Bildt gjort det igen, trampat ordentligt i klaverat, inte första
gången och inte den sista.
 
Anmäld till KU för "solklart" ministerstyre av Miljöpartiets språkrör.
 
Tycker också andra är det är ett "solklart" fall av ministerstyre? Nästan
alla bedömare tycker att det är ett "solklart" fall av ministerstyre, folk-
rättsexperter, advokatsamfundet mm mm mm. Det är bara en som inte
tycker att det är ett "solklart" fall av ministerstyre.
 
Denne ende är Carl Bildt, han tycker inte det är ministerstyre alls,
det är information.
 
Historien upprepar sig:
 
Som vanligt vet Carl Bildt inte bättre.
 
Tänk att ha en utrikesmininster som för det mesta inte vet bättre och
ändå själv tycker att han är så bra.
 
Säkert oslagbart rekord detta också.
 
Och så ljuger han för det mesta också.
 
Tänk att ingen annan, inte någon annan, begriper
ett enda dugg

VÄLJARNA FLYR KD

Minister Maria Larsson kan inte hålla tyst
 
Minister Maria Larsson, mest känd som grodan, har nu uttalat sig igen.
 
Trots att partiledningen tycks kämpa hårt för att Maria Larsson inte ska
uttala sig om något överhuvidtaget, uttalar hon sig ibland om både det
ena och det andra.
 
Det mesta som sägs är som sagt grodor.
 
KD uppger sig ju vara partiet som värnar om familjens rätt till integritet
och rätt att bestämma över sin egen familjesituation.
 
Det är partiets uppfattning, men den delas inte av grodan Maria Larsson.
 
Grodan Maria Larsson har nu lagt ett förslag till Socialstyrelsen.
 
Socialstyrelsen har fått uppdraget att utreda ett förslag om sk "separa-
tionsteam".
 
Dessa ska utgöras av team i offentlig regi som ger stöd och hjälp till familjer
under skilsmässor.
 
Familjerna antas inte klara av detta bättre själva. Men avsikten kanske är att
förbättra sysselsättningen, ett antal team ger ett antal arbetstillfällen, kanske
inte så tokigt tänkt i så fall.
 
Men motivet är inte detta utan motiver är att processen ska bli så smärt-'
fri som möjligt.
 
Det troliga är att processen blir så smärtfri som möjligt desto mindre minister
Maria Larrsson, benämnd grodan, medverkar i denna process, vare sig i
form av "separationsteam" eller på annat sätt.
 
Risken kan ju annars vara att man får separationsångest.
 
Nu har grodan tänkt till igen
AE

POLITIK ÄR ATT KUNNA

Politik är att vilja och kunna
 
I den politiska retoriken menar man att:
 
Politik är att vilja.
 
För att den politiska viljan ska ha något värde måste det också finnas en
förmåga att utnyttja och utveckla denna vilja.
 
Finns den, svaret är inte givet.
 
Assar Lindbeck var under många år en känd ekonom och har påverkat
mycket i vår samhällsutveckling. Han har nu skrivit sina memoarer och
där finns en hel del att ta fasta på, som idag inte tas fasta på.
 
Han menar bland annat att politik är inte bara att vilja, utan också att välja,
och hävdar:
 
Kloka ekonomiska råd leder inte alltid till kloka politiska beslut.
 
Översatt till prosa innebär detta att det inte räcker att rådgivaren är klok, be-
slutsfattaren får inte vara dum. Att han framför något så självklart kan ju inte
tolkas på annat sätt än att:
 
Det förekommer att politiska beslutsfattare inte har kompetensen att ta till
sig rådgivning, på prosa uttryckt de är dumma.
 
Känns det igen ?
 
Han pekar på ett antal känsliga punkter i samhällsutvecklingen under åren, hyres-
regleringen är en sådan. Han påpekar här att man under och efter kriget införde en
tillfällig reglering, präglad av den tiden. Han pekar på de problem som i dag finns
kring detta och menar:
 
Det är inget gott betyg åt svenska politiker att en tillfällig kristidsreglering tillåts
skada vår ekonomi 70 år efter krigets slut.
 
Tecken på handlingskraft och ansvar, knappast, enbart oförmåga att vilja och kunna.
 
Lindbeck pekar också på ett annat fenomen, som i dag är dagsaktuellt. Sverige har
fått mycket kritik för sin oförmåga och ovilja att medverka i Europas tillväxtsträvanden,
då vi ska skapa en egen stark offentlig ekonomi, starkare än alla andras och till vilken
nytta ? Lindbeck påminner här om beslutsbakgrunden:
 
Det angivna överskottet i statsfinanserna var tänkt att gälla en begränsad tid.
 
Regeringens insatser på detta område, inger det förtroende ? Visar det på handlings-
kraft, vilja och förmåga ?
 
Knappast, det vittnar om ovilja och oförmåga och en extrem avsaknad av flexi-
bilitet och situationsanpassning.
 
HAR VI SAGT ATT VERKLIGEN SER UT SÅ HÄR SÅ SER VERKLIGHETEN UT SÅ
HÄR ÄVEN OM VERKLIGHETEN FÖRÄNDRAS.
 
En dogm, som tyder på vilja och förmåga ??
 
Kanske vilja, men definitivt inte förmåga.
 
Vi har en Regering i dag som styrs av vilja men inte förmåga. Viljan bygger på dogmer
och fundamentalism.
 
Det som inte är bra är bra för att det SKA BARA vara bra.
 
Exemplen återfinns inom många sk privatiseringar och nu senast när det gäller nystart-
zoner.
 
Det som visar sig inte vara bra är bra för det ska bara vara bra.
 
Vilja kanske, men dålig sådan, förmåga, definitivt inte.
 
 
Assar Lindbeck tar upp denna aspekt på ett för ekonomer ovanligt lättförståeligt sätt och
uttrycker:
 
Man får inte bli så förblindad av modeller att man inte ser verkligheten. Det behövs
erfarenhet och sunt förnuft också.
 
Hur ser det ut i verkligheten idag, dogmer / modeller styr oberoende av om resultatet blir
bra eller inte. Unga och oerfarna ministrar utan erfarenhet.
 
Tydligen saknas sunt förnuft på många håll också.
Det är tur att det finns modeller att hålla sig till
AE
 
 

AVLÖVAD MINISTER

Handlingskraft
 
Annie Lööf försökte visa handlingskraft när det gällde hanteringen av
Tillväxtverkets chef.
 
Denna handlingskraft visade sig tydligt när hon överlät åt sin stats-
sekreterare att handta de svåra momenten i samband med avpollet-
teringen av verkets Generaldirektör.
 
 
Det visar sig nu att Annie Lööf har större handlingskraft än så. Hon har lika
stor handlingskraft som Christina Lögnen.
 
Även Annie Lööf visar den säregna handlingskraften att hon inte kan se
skillnad mellan sina pengar och skattebetalarnas pengar.
 
 
När detta blir upptäckt visar Annie Lööf ånyo sin säregna form av handlingskraft.
 
Hon städar bort de bevis som finns på departementet och som visar att hon
nyttjat skattemedel för privat bruk.
 
Vissa saker går inte att städa bort, även här visar hon sin säregna form av hand-
lingskraft, statssekretearen får rycka in och ta på sig skulden igen.
Trots städningen framgår det att hon är en tjuv, högst ovärdigt.
 
Återigen får alltså hennes statssekreterare gå in och stå som ansvarig för de fel
Annie Lööf begått.
 
FEGT, BEDRÖVLIGT OCH HÖGST OVÄRDIGT.
 
Annie Lööf har inte bara en säregen handlingskraft, hon har också en säregen moralisk
kompass.
 
När andra roffar åt sig offentliga medel är de inte värda förtroende och ska ta ansvar,
när Annile Lööf roffar åt sig offentliga medel är hon värd fortsatt förtroende och hen-
nes ansvar ska övertas av statssekreteraren.
 
EN FEG, BEDRÖVLIG OCH HÖGST OVÄRDIG MORALISK KOMPASS.
 
Men någon form av kompetens bör Annie Lööf väl ändå ha, hon är ju ändå minister, kan
många tycka, men inte alla. Hon kanske är öppen i sin kommunikation, det ska ju en
minister vara.
 
Ja, hon är öppen i sin kommunikation, väldigt mycket öppen i sin kommunikation, när
hon kommenterar förtroendefrågan för Christina Lögnen.
 
När det gäller hennes eget motsvarande fiffel är hon oanträffbar.
 
Fegt, bedrövligt och högst ovärdigt.
 
Men hon måste väl ändå vara ärlig kan man tycka, hon är ju ändå minister.
 
Inte ens detta elementära och självklara krav uppfyller Annie Lööf. Det gör man inte
när man roffar åt sig offentliga medel och städar bort dem, när en reporter begär att
få se vad som utspelat sig.
 
Slutsatsen är ganska given.
 
En person högst ovärdig och för omogen att vara minister.
 
Man bör väl kunna anta att Centerpartiet till partiledare valt ett av sina starkaste kort.
 
Man undrar då hur de svaga korten ser ut, men det är nog bäst att inte veta.
 
Men hänsyn till Annie Lööfs agerande uppstår frågan hur en ordinär centerpartist egent-
ligen ser ut.
Så här ser en ordinär centerpartist egentligen ut.
 
Centerpartiet rosar ju inte marknaden precis när det gäller opinionsläget. Detta brukar
politiker försvara med att man inte "nått ut med budskapet".
 
När det gällert Centerpartiet är det nog mer troligt att man just nått ut med bud-
skapet.
Jag har förtroende för Annie Lööf till dess jag meddelar
att jag inte har förtroende för Annie Lööf.
 
AE
 
 
 
 
 
 

YTTRANDEFRIHET

Vart är vi på väg
 
Den frågan finns det all anledning att ställa, det finns många goda skäl
att ställa den frågan.
 
Yttrandefriheten i Sverige är i dag skarpt beskuren jämför med alla
jämförbara demokratiska stater.
 
Detta beror inte främst på formaliserad och legaliserad censur och formella
straffpåföljder.
 
Den successivt minskade yttrandefriheten beror på många års mani-
pulering från politiker och vissa media (motsv) i kombination med
utfrysning, mobbning, avsked mm om man ändå dristas säga det man
inte bör säga.
 
Vi svenskar är nu så skrämda för att uttala oss om det vi inte ska uttala oss om,
så att effekterna av denna manipulering är fullt jämförabara med vad som hänt
i länder som Sovjetunionen mm, där man skrämt till tystnad med fysiskt våld.
 
Här finns våldet, men marginellt, våldet som tystar är subtilt, ibland inte subtilt.
 
Vissa tycker att det är så bra att man inte får säga vad man tycker i vissa
frågor, att man accepterar begränsningar i yttrandefriheten.
 
Många av dessa "vissa" är de politiker, vilka har till uppgift att värna demokratin
och yttrandefriheten.
 
Synnerligen märkligt inslag i en sk formell demokrati.
 
Vissa andra tycker att yttrandefriheten 'r så viktig att man ska få säga vad man
tycker, även om det är obekvämt, och vissa tycker att man den är så viktig att man
ska värna om den.
 
Dessa "vissa" straffas ofta med avsked, mobbning, uteslutning mm av just de
som ska värna demokratin.
 
Synnerligen märkligt inslag i en sk formell demokrati.
 
Sajten Avpixlat är ett sådant inslag man inte ska och inte får läsa i Sverige. Offentlig-
gör man att man läst denna sajt kan man påräkna, i bästa fall, viss uteslutning.
 
Synnerligen märkligt inslag i en sk formell demokrati.
 
I en sådan bör alla sätt att framföra sina uppfattningar uppmuntras.
 
Axpixlat ger ofta information om händelser som skett och vilka vi inte ska få kännedom
om.
 
Vad har begränsningen i yttrandefriheten och den manipulering som lett fram till detta med-
fört för samhällsklimatet.
 
Om man vågar ta del av det man inte får ta del av kan man få veta vad denna begränsning
av yttrandefriheten medfört för samhällsklimatet.
 
DENNA MANIPULERING OCH BEGRÄNSNING AV YTTRANDEFRIHETEN HAR UTVECKLAT
SIG TILL EN KATASTROFAL CANCERBÖLD I SAMHÄLLET.
 
Helt motiverade uttalanden, som anknyter till det som inte får uttalas, kan idag utlösa grovt fysiskt
våld från de mest oväntade håll.
 
Läser man Avpixlat idag hittar man ett inlägg som visar hur vår sveenska polis beter sig mot
ett brottsoffer, som vågar använda yttrandefriheten.
 
Detta polisvåld, ett rent övergrepp, är en direkt följd av den politiksa manipulering som skett
under många år.
 
Man har gjort det politikst möjligt och till och med politiskt önskvärt att använda fysiskt våld
mot enskilda som omsätter yttrandefriheten.
 
Detta våld mot demokratin har escalerat under senare år och det kommer att escalera ännu mer
under de kommande åren intill dess att ledande politiker sänder ut signaler som stämmer med
grundlagsskyddet.
 
Det gör man inte idag, man gör tvärtom och därför kommer våldet att escalera mot dem som
tycker att man ska värna om yttrandefriheten.
 
LÄS DÄRFÖR AVPIXLAT INSLAG IDAG OM POLISÖVERGREPP I GÄVLE.
 
Ställ därefter frågan:
 
Vill vi verkligen ha ett samhälle där myndigheter ingriper på detta sätt om någon enskild an-
vänder yttrandefriheten för att säga något som politiker inte anser man ska säga.
 
Idag vill vi det eftersom vi låter det hända.
 
Men vad vill vi i morgon då det escalerat och blivit värre.
 
Då kanske det drabbat Dig själv eller någon anhöring, vill man det då fortfarande.
 
Knappast, och det går att förhindra, men inte genom att gå vidare i de spår som trampas
upp idag.
Idag får vi inte tycka och säga det vi vill,
ska vi fortsätta tillåta våld för att vissa inte
ska få säga och tycka vad de vill ?
Tydligen för så ser det ut idag
AE
 
 
 
 
 
 
 

ANNIE LÖÖF ROFFAR ÅT SIG

Annie Lööf frälses drottning
 
Det mesta är numera historia när det gäller Tillväxtverkets Generaldirektör
som bjöd på middag där summan per deltagare uppgick till drygt 1 400:-.
 
Förfärligt tyckte Annie Lööf och tappade förtroendet.
 
Hon tappade dock inte förtroendet så mycket att hon själv vågade meddela
att hon tappat förtroende.
 
Hennes statssekreterare fick låta meddela att Annie Lööf tappat förtro-
endet. Imponerande, mycket imponerande, kan man tycka.
 
Annie Lööf förfärades också över att skattemedel inte sköttes på ett ansvars-
fullt sätt.
 
Ännu mindre förtroende och en Generaldirektör förpassad till den sk
Elefantkyrkogården, ett antal inkompetenta och kriminella fd genraldi-
rektörer, som är kompisar med ledande politiker och därför ska försör-
jas efter insatser där andra får räkna med avsked.
 
Bedrövligt, mycket bedrövligt.
 
Generaldirektören blir också utnämnd till frälse av Annie Lööf för sina extra-
vaganser.
 
Men vem ska nu tappa förtroende för Annie Löff och vart ska hon förpassas,
för visst bör hon förpassas, man ska ju vara aktsam med skattemedel.
 
Och Annie Lööf bör väl nu utnämnas till frälses drottning, framstår som
en motiverad utnämning utifrån vad som sagts.
 
Vad gör Annie Lööf när hon inte tappar förtroendet för SINA generaldirektörer
för att de missköter skattemedel.
 
Jo när Annie Lööf inte tappar förtroende för andra som missköter skatte-
medel så missköter hon skattemedel själv.
 
Imponerande, mycker imponerande och mycket djärvt eller kanske korkat.
 
Annie Lööf bjuder kompisar i centerpartiet på middag på en av Stock-
holms dyrast restauranger.
 
Här uppgick notan till ungefär 1 500:- person. När andras notor uppgår
till 1 400:- per person tappar Annie Lööf förtroendet för dem.
 
Imponerande, mycket imponerande, eller kanske korkat.
 
Centerpartiet är värd och ska betala, men fakturan RÅKAR  hamna på Närings-
departementet och den RÅKARbetalas av Näringsdepartementet..
 
Nu RÅKADE detta bli upptäckt och det var då det uppdagades att saker som inte
får ske RÅKARske.
 
 
Man bör väl kunna utgå ifrån att alla fakturor som RÅKARhamna på Näringsdepar-
tementet också RÅKARut för en sk attestering.
 
Hur en attestering går till på Näringsdepartementet där en privat faktura
råkar hamna och råkar attesteras har Annie Lööf inte ansett sig behöva
förklara.
 
Hon är ju minister och i dessa krestar ska man inte behöva stå till svars för bedrägeri,
det ska bara andra behöva göra.
 
Allt struntprat om "råkade hamna" är naturligstvis inget annat än rent struntprat.
 
Om Annie Lööf kompetens inte räcker till för att se till att en faktura hamnar
rätt om hon bjuder kompisar på en privat middag kanske hon inte ska vara
minister.
 
Om inte hennes kompetens och ledningsförmåga räcker till att säkerställa
att man på departementet inte råkar attestera och betala privata fakturor
som råkar hamna där ska hon definitivt inte vara minister.
 
En skandal, ja om det skett i ett annat land.
 
I Sverige tar inga politiker ansvar och de skyddar varandras oegentligheter,
då förekommer inte heller några skandaler.
 
Ovanpå detta noteras nu att Näringsdepartements riktlinjer för internrepresenta-
tion förbjuder förtäring av alkohol.
 
Oavsett detta RÅKADE Annie Lööf vid departements jullmiddag bjuda på
både det ena och det andra.
 
Och vi skattebetalare fick betala det vi inte ska få betala, känns det igen.
 
Defintivt, var det inte Christina Lögnen som inte skulle få dricka vin och som "Annie"
tappade förtroendet för när hon drack vin.
 
Men att dricka förbjuden alkohol på skattemedel själv, det går bra det.
 
Det är tydligen mycket som råkar hända kring Annie Lööfs fögderi som vare sig ska
få hända eller få råka hända.
 
Det påstås att centerpartiet fortfarande har väljare, kan det verkligen vara sant ????
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEN LURAR VEM

Galenskaperna escalerar
 
Nystartzoner är just nu på tapeten och en desperat regering tycks vara
mer desperat än vad man kan förstå.
 
Frågan inställer sig nu:
 
Lurar Regeringen oss eller lurar Regeringen sig själv eller blir Rege-
ringen lurad.
 
För någon blir lurad, helt klart.
 
Och för det mesta är det ju Regeringen som lurar oss, så det är nog så
nu också.
 
Erfarenheterna från Franrike och Storbrittanien visar att denna typ av "reform"
blir oerhörd dyr utan att ge några som helst fördelar. Den ger i stället mängder
av stora och uppenbara nackdelar.
 
Dessa nackdelar kan man bara undvika att se om man blundar.
 
Utredningen, vilken stöds av Erik Ullenfån mm, har beräknat kostnaden för denna
galenskap och beräknar den till 100 - 110 mkr.
 
Förefaller vara REA utifrån de erfarenheter som finns på andra håll.
 
Vilket utrymme för ökad sysselsättning ger denna kostnad ? Om man lägger sig
på den maximala finansiering som är tänkt för varje "sysselsatt", dvs max 70.000
per år, ger detta en ökad sysselsättning på ungefär 1 500 personer.
 
Man är alltså beredd att sjösätta ett system som medför mer kostnader än vad
som motsvarar inbesparingar på andra håll, som ökar bedrägeri och bidragsfiffel
och som är förenat med mängder av problem, orättvist, diskriminerande mm mm
 
Och som enligt tillgängliga erfarenheter minskar sysselsättningen i stället för att öka den,
då man flyttar den och minskar totalen.
 
Detta synnerligen kontroversiella satsning är man alltså beredd att göra för att öka
antalet sysselsatta med ungefär 1 500 för att minska sysselsättningen på andra håll
med ett större antal.
 
SOM SAGT, VEM LURAR VEM I DENNA FRÅGA, ATT ULLENFÅN INGET BEGRIPER
BÖR MAN UTGÅ IFRÅN MEN I ÖVRIGT ??
 
Så tokigt går det när enfald, dogmer och fundamentalism får ta över.
 
Troligen är kostnaden underskattad men det blir ju då andras pengar, så varför bry sig.
 
Men Du och jag kanske borde bry oss, det är faktiskt våra pengar.
Jag gillar nystartzoner
AE
 

DESPERATIONEN VÄXER OCH VÄXER

Erik Ullenfån tar över
 
Nu ska det vara nystartzoner, enligt Erik Ullenfån. Det spelar ingen roll
hur galet det är, det ska vara nystartzoner, enligt Erik Ullenfån.
 
Både Frankrike och Storbrittanien är prövat på denna tanke och har er-
farenheter, till skillnad från Erik Ullenfån.
 
Den senare har ingen erfarenhet av yrkesarbete överhuvudtaget, men vet
ändå bättre än vad erfarenheterna från Frankrike och Storbrittanien visar.
 
Desparationen inom Regeringen tycks nu växa och växa och bli allt
större. Nu tycks den vara så stor att man som medborgare smittas
och blir desperat.
 
VAD BLIR NÄSTA STEG I DESSA GALENSKAPER ??
 
Erfarenheterna är kristallklara från nämnda länder. Sysselsättningen ökar
inte totalt, den minskar tom totalt.
 
Inom zonerna ökar den med 5 % men utanför zonerna, i kranskommunerna'
minskar den i stället med 7 %. Det beror på att man pendlar in till zonen för
att fiffla till sig bidrag.
 
Dessutom visar sig kostnaden per skapat arbetstillfälle (dessa 5 %) vara enormt
stor.
 
Man betalar alltså enorma kostnader för att öka sysselsättningen med 5 %
för att den minska intill med 7 %.
 
Detta vet man i de länder man prövat på detta.
 
STYRS VI AV KOMPLETTA IDIOTER, FRÅGAN MÅSTE STÄLLAS
 
Att Erik Ullenfån lever upp till sitt namn är en sak, men är alla i Regeringen nu så
desperata att de alla blivit så desperata att de tappat kontrollen totalt.
 
Införs nystartzoner, med de kunskaper och erfarenheter som finns till hands
från andra länder, har vi fått den slutliga bekräftelsen.
 
Sverige styrs av desperados som förtjänar den benämningen vi svenskar numera
har i Europa.
 
Europas byfånar, men måste de verkligen sitta i Regeringen.
 
Men man kanske inte ska bli förundrar överhuvudtaget.
 
Sätter man ihop en Regering där det ledande skiktet har vare sig teoretisk ut-
bildning eller yrkeserfarenhet utan bygger sina erfarenheter och sin ideologi
från MUF och Timbro, då vore nog ett annat resultat mer överraskande.
 
En aspekt som numera sällan beaktas, och inte heller här tycks ha beaktats är att
lagar och förslag till åtgärder bör utformas för att främja båda rätt och rättvisa.
 
Här läggs förslag, som tycks komma att gå igenom, som är orättvist i grunden
diskriminerande, snedvrider konkurrensen och man har all anledning utgå ifrån
att den lockar till ökad kriminalitet i form av ökat bidragsfiffel.
 
Men även så svaga kort borde väl ändå kunna lyssna till de som har erfarenheter
som kan vara till nytta.
 
Inte i Sverige, här är vi bäst och vet bäst.
 
Trots att man vet mer och kan bättre både i Franrkrike och Storbrittaninen, i vart fall
när det gäller nystartzoner.
 
Men varför ska man lyssna på de som vet bättre, när man vet bäst.
 
Carl Bildt tycks ha smittat av sig, nu tycks alla vara "Bildtare", alla vet bäst
utan att begripa bättre.
 
Om ett antal år kommer vi ha ett antal utredningar som kommer att vrida på argumen-
ten för att bevisa att dessa zoner blev lyckade.
 
Det kommer att bli ett utmanande uppdrag, kanske lämpligt för Christina Lögnen,
med sina stora erfarenheter av tillväxtfrågor, allt enligt Annie Lööf.
 
Som boråsare får man väl hoppas att hela Borås blir en nystartzon, så att inte avfolk-
ningen blir för stor.
 
Förutsättningar finns ju, Norrby, Hässleholmen och 800 analfabeter ovanpå detta,
så Borås kommer kanske lindrigt undan.
 
Mer synd i så fall för alla kranskommunér, som kommer att få mängder av pendlare till
Borås.
 
Men vad gör det, byfånarna behöver inte ta ansvar, det gör man med andras pengar.
Får väl antas bli en nystartzon, här finns ju
vanan att fiffla åt sig bidrag.
AE
 
 
 
 

NYSTARTZONER

Att tänka fel och göra fel
 
Nu avser Regeringen lägga förslag om sk nystartzoner, och detta förslag
bygger då på en nyligen presenterad utredning.
 
Att tänka fel är inte bra, att göra fel är inte heller bra. Värst av allt är att både
tänka fel och göra fel.
 
Kan en Regering både tänka fel och göra fel.
 
Jag det kan en Regering, i vart fall om den styrs av dogmer och inte lyssnar
på andras erfarenheter.
 
Andra länder har redan försökt stimulera zoner av det slag vår Regering nu
vill "stimulera".
 
Erfarenheterna är enbart negativa.
 
Erfarenheterna visar att man får ett ökad företagsamhet inom zonerna, men
det är redan befintlig företagsamhet utanför zoner som flyttar.
 
Företagsamhet utanför zonerna flyttar in i zonerna för att undgå skatt.
 
Det tänkta förslaget ger inga nettoeffekter men är kontraproduktivt, då befintligt
skatteunderlag blir mindre utan att det ger något i stället.
 
Varför tar vår Regering inte hänsyn till dessa erfarenheter.
 
Vi är naturligstvis bättre än alla andra, och där andra gör fel gör vi naturligtsvis
rätt.
 
Inte ska vi lyssna till andras erfarenheter, då är det bättre att styras av egna
dogmer, baserade på inga erfarenheter alls.
 
Hur rättvist är detta mot de företagare och anställda som inte omfattas av dessa
nystartzoner.
 
Det är inte rättvist alls, det är väldigt orättvist.
 
Utredningen visar sig väldigt medveten om att detta är väldigt orättvist, men vad gör
det om dogmerna styr.
 
Då får väl det orättvisa försöka framställas som rättvist.
 
Det är precis det som sker i den sk utredningen, sida upp och sida ner försöker man
argumentera för att det orättvisa är rättvist.
 
Man lyckas inte, det orättvisa framstår fortfarande som orättvist.
 
Och så är det kontraproduktivt, men vad gör allt detta:
 
Moderata dogmer och fundamentalism är viktigare än effektivitet och rättvisa.
 
 
Tänk vad enkelt det egentligen är.
 
Väljer vi väljare rätt får vi en Regering som både tänker rätt och gör rätt, kanske.
 
Väljer vi väljare fel, får vi en Regering som både tänker och gör fel, säkert.
Fårskocken låter sig ledas vart som helst
AE
 
 

MEDBORGARFÖRAKT

Carl Bildt gillar inte Regeringsformen
 
Hur många länder i den sk utvecklade världen har en utrikesminister som
helt ogenerat bryter mot Regeringsformen ?
 
I vart fall 1 land, dvs Sverige i gott sällskap med ej demokratiskt utveck-
lade länder som Ryssland.
 
Hur många länder i den sk utvecklade världen har en utrikesminister som helt
ogenerat bryter mot Regeringsformen och samtidigt använder, helt tydligt och
ogenerat provocerande, maktfullkomligt ministerstyre.
 
I vart fall 1 land, dvs Sverige, i övrigt knappast så tydligt ens i Ryssland.
 
Bakgruunden är ett ärende som Kronofogdemyndigheten driver och som inte
passar Putins Ryssland. Kronofogdemyndighetens ärende bygger på domar i
Tingsrätt, Hovrätt och Högsta Domstolen, Kronofogdemyndigheten kan således
inte ha mer rätt.
 
Ändå skriver eminensen Carl Bildt ett brev till Kronofogdemyndigheten och
talar om för myndigheten hur denna ska agera, i strid mot Regeringsform och
som provocerande tydligt ministerstyre.
 
Hur kan detta ske i Sverige, därför att Sverige är Sverige och Carl Bildt är Carl Bildt.
 
Inget land i Europa har så kuvade medborgare som Sverige, vikingatiden är en gång
för alla borta, kvar finns bara en stor ängslan att inte göra fel, att inte säga fel och att
inte vara fel.
 
Man kan ju bli avskedad.
 
Att Carl Bildt skriver brev av denna karaktär är inte konstigt.
 
Han begriper helt enkelt inte bättre, sedan får han hur många gånger som helst
själv hävda att han begriper bättre.
 
En kompetens avgörs inte av hur bra man själv uppger sig vara, utan av vad man gör
och vad man säger.
 
Carl Bildt har ett antal gånger sagt och gjort saker som visar att han inte begriper
bättre.
 
När nu frågan kommit upp på agendan, hur förhåller sig då Carl Bildt till den kritik som
framförts och framförs.
 
Han visar ett förakt som borde vara fullständigt otänkbart i ett välutvecklat land.
 
Mot bakgrund av att Regeringsformen och att ministerstyre skett borde en, som begriper
bättre, kanske vara lite försiktig och ödmjuk i sitt försvar, för försvara sig måste man ju.
 
I Sverige gör ingen ledande politiker fel, det är bara vi undersåtar som gör fel.
 
Till SvD uppger nu UD:S presschef, på uppdrag av Carl Bildt, som inte begriper bättre.
 
Ingen kommer att uttala sig i denna fråga.
 
och tillägger sedan:
 
VARFÖR BEHÖVER JAG INTE FÖRKLARA FÖR DIG (riktat till SvD).
 
I vilket annat land uttrycker man ett sådant förakt för väljarna när man själv brutit mot
de viktigaste lagarna som finns i landet.
 
Inte i ett enda land förutom Sverige.
 
Carl Bildt, som inte begriper bättre, brukar beskriva Sverige som en ankdamm som inte
är värdigt att behöva representeras av hans eminenta förmåga.
 
 
Kanske är det läge för att realisera detta så att vi slapp detta ofta återkommande
och tydliga förakt.
 
VI VÄLJARE ÄR VÄRDA NÅGOT BÄTTRE.
 
 
Ingen av Er begriper något, det är bara jag
som begriper något, något lite'
AE
 

SPRICKOR I FASADEN

Hur ser Regeringen på sitt ansvar
 
Kan tyckas vara en onödig fråga, självklart ska Regeringen se på sitt uppdrag
med stort ansvar.
 
När man noterar Carl Bildts allmänna jargong, nu senast manifesterad med ett
uppenbart ministerstyre gentemot Kronfogdemyndigheten, kanske inte frågan
är omotiverad.
 
Det finns stora och allvarliga brister när det gäller Regeringens ansvarsta-
gande.
 
DET FINNS STORA BRISTER I FASADEN, PÅ VISSA HÅLL KAN MAN NOG
SÄGA ATT FASADEN RÄMNAT NÄR DET GÄLLER ANSVARSTAGANDE.
 
En mindre sammanställning visar uppenbara brister när det gäller ansvarstagande,
moral, etik och hederlighet.
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt
 
Enlig vår svenska grundlag ska statsministern representera alla medborgare. Tro-
ligen finns det ingen statschef / motsv i den utvecklade delen av världen som bort-
ser från en sådan lag på det arroganta sätt Statsministern väljer att göra.
 
Att vägra låta sig representera c:a 7 % av medborgarna och hävda att han inte
ens vill ta i med dem med tång måste vara ett svårslaget rekord.
Tången är undanstoppad men hammaren är framtagen. Landets Statsminister
underblåser fysiskt våld mot c:a 7 % av medborgarna, oslagbart rekord.
Endast Kadaffi med sina råttor och kackerlackor var bättre, här ligger faktiskt
Fredrik Reinfeldt i lä.
 
Statsmannen ifråga hävdar också att mer än hälften av Sveriges medborgare är vad
han uppger "mentalt handikappade" och det för att de till skillnad från honom tror på
den svenska välfärdsmodellen.
 
Sug på den karamellen, troligen världsrekord i förakt för sina medborgare.
 
Moderaternas gruppledare i Riksdagen
 
Hävdar med Fredrik Reinfeldts goda minne att alla utanför Stockholm är obegåvade
lantisar, sug på det, troligen också ett svårslaget rekord.
Möjligt vi är får vi på landet, men knappast ansvarsfullt att säga det så öppet.
 
Utrikesminister Carl Bildt
 
Seglar ovanpå och är bättre än alla. Betecknar svenskarna som ankor i en ankdam, som han
står över och inte anser han ska befatta sig med, hans person är för stor.
 
Det är möjligt att vi är mindre värda ankor, men knappast ansvarsfullt att ge uttryck för det.
 
Ett antal minstrar ljuger helt ogenerat när de inte vill konfronteras med sanningen.
Påminner starkt om ministrarna Carl Bildt och Eva Björling, samt ett antal andra.
Fredrik Reinfeldts förtrogne, licensskolkade, ljög och var full under tjänstgöring i
Regeringskansliet. Licensskolkade tillsammans med ett antal kända moderater i
Regeringen, som licensskolkade av "ideologiska skäl".
Ett stort antal ledande moderater i Regeringen med mycket god ekonomi och mycket
"ansvarsfulla" enligt egen utsago har skattefifflat i olika former. Skälet tycks ha varit
att de anser sig lite förmer än andra och inte behöver följa gällande regler, det behöver
bara andra göra.
Tja, vad ska man säga, vederbörande minister kördes iväg till London.
 
Sammanställningen kan göras mycket längre och fylligare, men bör räcka för att besvara den
enkla frågan:
 
Är Regeringen som kollektiv ansvarsfull, på nysvenska kanske, på svenska knappast.
 
Är de seriösa, hederliga och ärliga, allför många omständigheter pekar i den riktningen att det
knappast kan vara fallet.
 
SPRICKORNA I FASADEN ÄR BETYDANDE.
 
De som känner sig bekväma med att betecknas som "mentalt handikappade" och obegåvade
lantisar har möjlighet att låta detta vara ett stadigvarande förhållningssätt gentemot medborgarna.
 
Rösta då på moderaterna, så kan Du fortsätta att beskrivas som mentalt handikappad och
obegåvad lantis.
Självklart röstar jag moderat, dum som en gås och blind.
AE
 

MINISTERSTYRE

Svensk rättsprocess styrd av Ryssland
 
Eminensen Carl Bildt har gjort det igen, uttalat sig omdömeslöst och
agerat omdömeslöst.
 
Bakgrunden är att Kronofogdemyndigheten driver ett rättsligt ärende,
för närvarande inriktat på utmätning av rysk egendom (konsultatbygg-
nad) i Sverige. Kronofogdemyndighetens agerande bygger på legala
beslut fattade i rättsliga processer i Sverige enligt svensk lag.
 
Ryssland har tydligt framfört att man är kritisk till detta, ett milt ut-
tryck här.
 
Carl Bildt brukar ju annars inte agera i den svenska ankdammen, som han
beskriver Sverige. Motivet han framfört till detta är att hans person är för
viktig för att agera i denna ankdamm.
 
Detta har fört med sig att Carl Bildt far land och rike runt, på det allmännas
bekostnad förstås, och informerar andra statschefer / motsv hur de skall
bete sig och agera.
 
Kronofogdemyndighetens agerande tycks vara av sådan dignitet att det
kan anstå Carl Bildt att ha synpunkter på hur den bedrivs.
 
Carl Bildt har nu skriftligen låtit meddela Kronofogdemyndigheten att
man inte bör driva denna process, då relationen till Ryssland kan även-
tyras.
 
Man undrar ju nästan om man "hört" rätt, jo det har man, Carl Bildt menar på
fullaste allvar att Ryssland ska styra rättsliga processer i Sverige om man an-
ser att dessa inte gynnar ryska intressen.
 
Svensk lag ska inte gälla i Sverige utan underordnas ryska intressen.
 
KAN MAN KOMMA NÄRMARE ETT LYDRIKE ?
 
Att de ryska internationella ambitionerna är stora är uppenbart och det lär väl
vi bli varse många gånger på många sätt.
 
Men att svenska rättsprocesser ska styras av dessa ambitioner på detta tyd-
liga sätt framstår som klart stötande.
 
Carl Bilds perspektiv på sig själv kan tyvärr ibland, ganska ofta, medföra ganska
så vidlyftiga och omdömeslösa utspel, men här tycks det mesta ha passerats.
 
Frågan uppstår:
 
Representerar eminensen utrikesminister Carl Bildt den Svenska Regeringen
i denna fråga.
 
I så fall är det väldigt illa, i praktiken lyder vi under Ryssland när Ryssland vill att vi
ska lyda under Ryssland.
 
Representerar Carl Bildt inte Regeringen är det ändå värre, väldigt mycket ändå
värre.
 
Ministerstyre lär inte vara tillåtet i Sverige.
 
En mer tydlig form av ministerstyre lär vara svår att skönja.
 
För att undvika ministerstyre framstår som mest lämpligt att eminensen Carl Bildt
upphör att vara minister, då föreligger inte heller minsisterstyre.
 
En viss logik kan visserligen skönjas i agerandet. Beroendet av den nya gasledningen med-
för att Ryssland getts möjlighet till utpressning för att nå sina syften.
 
Men det borde man tänkt på då.
 
Gör som vi säger, annars--------
Ja tack säger då Carl Bildt
AE
 
 
 
 

RÖST UR FOLKDJUPET

Svenskar tar strid mot makten
 
Kan det vara sant, knappast, men vissa gör ändå ett tappert försökt.
 
Det finns en kvinna i Sverige, vid namn Åsa Karlsson, ålder 52 år och
som svenskar i synnerhet.
 
Det som skiljer henne från andra är 2 viktiga omständigheter:
 
Hon är rasist och hon är en obegåvad lantis.
 
Varför är hon rasist, jo hon vågar ge uttryck för sin rädsla för vad som
händer i vårt samhälle idag.
 
Varför är hon en obegåvad lantis, jo enligt moderaten Batra Kindblad,
gruppledare i Riksdagen som anser sig stå över obegåvade lantisar,
bor hon inte i Stockholm.
 
Rasisten och den obegåvade lantisen Eva Karlsson har dristat sig
att skriva ett brev till alla partiledare och beskriva den oro över vad
som händer i samhället och vad som händer i samhället med politikers
goda minne.
 
Detta brev går idag att läsa på sajten Avpixlat. Alla som har intresse att ta del
av den oro en vanlig svensk medborgare känner, både välgrundad och stor,
bör ta sig tid att läsa detta brev.
 
För allt i världen, satsa bara inte på oroade svenskar, det går liksom inte
för sig.
 
Läs alltså brevet på Avpixlat.
 
Uppgifter gör gällande att Regeringen i samråd med övriga partiledare utarbetar
en strategi för hur man ska bemöta Åsa Karlsson rasistiska brev.
 
Källorna gör här gällande att moderaten Anna Batra Kindblad, gruppledare
i Ridsdagen för moderaterna, ska genomföra en resa i riket och upplysa alla
ej boende i Stockholm att de ej får glömma att de är obegåvade lantisar.
 
Samma källor gör gällande att Åsa Karlsson kommer att avskedas från sitt arbete
på grund av sin rasistiska läggning.
 
De som inte bor i Stockholm och inte anser sig vara obegåvade lantiser kanske ska
överväga var de lägger sina röster i nästa val.
 
De som tycker att Åsa Karlsson för fram ideer mm som stämmer med vad som sker
omkring oss, kanske också ska överväga vilket parti man röstar på i nästa val.
 
Det uppges också att Fredrik Reinfeldt har startat en grupp på Face Book i samråd
med muslimska Brödraskapet, benämnd:
 
Tysta Åsa Karlsson.
 
Läs brevet med eftertanke och begrunda.
 
Kommer hon att få svar, absolut inte. Varför inte ?
 
Hon är ju bara en skötsam oroad svensk medborgare, vem bekymrar sig
om sådana i dag.
 
Nej, då finns det mycket viktigare grupper att satsa på, varför inte våldtäktsmän
från hela världen och stenkastare från Gaza.
Ska man rasera det man byggt, tydligen
AE
 
 

POLITISK STORSINTHET

Christina Lögnen överraskar, positivt
 
Vem kunde tro att Tillväxtverkets Generaldirekörer, Christina Lögnen,
var storsint.
 
Knappast någon, i vart fall inte utanför den inre kretsen.
 
Men Christina Lögnen är storsint, hon tycks vara oerhört storsint.
 
Efter Regeringens entledigande av henne från generaldirektörensbe-
fattningen går Christina Lögnen ut med ett pressmeddelande, där hon
visar sin stora, oerhört stora, storsinthet.
 
Hon uppger i pressmeddelandet att hon ACCEPTERAR Regeringens
beslut om entledigande.
 
Mycket storsint, att acceptera Regeringens beslut om entledigande. Man vår
väl anta att Regeringen, med Annie Lööf i spetsen, är oerhört tacksamma för
denna acceptans.
 
Tänk om Christina Lögnen motsatt sig entledigandet och inte accepterat
Regeringens beslut.
 
REGERINGSKRIS MÅHÄNDA?
 
För Christina Lögnen måste väl ändå haft möjlighet motsätta sig entledig-
andet, annars verkar acceptansen lite svårt att förstå.
 
För man accepterar väl knappast något man måste acceptera.
 
Frågan inställer sig igen.
 
Varifrån kommer dessa människor, knappast från Universitet i alla fall.
Jag accepterar också att bli lammkött.
AE
 
 
 

RÄTTSRÖTA

Korruption som löneförmån
 
Så blev då Tillväxtverkets Genraldirektör befordrad som belöning efter
alla sina kriminella handlingar.
 
För det måste väl ändå vara en befordran att flyttas från ett arberte
med lön till att vistas på Regeringskansliet med samma fulla lön utan
att behöva arbeta.
 
Vem ser inte full lön utan arbetskrav som en befordran.
 
Hur sköttes detta egentligen ??
 
Svinaktigt dåligt, som vanligt.
Det är vi svin som tillsatte svinet, rena svineriet.
 
Regeringen kom undan ansvaret, för att ha tillsatt ett svin, rena svineriet. Faktum
är att ingen, överhuvudtaget ingen, fått ta någon form, inte den minsta form, av an-
svar i denna svinaktiga affär.
 
Christina Lögnen har ju inte bara funnits, hon har utfört ett antal brottsliga handlingar.
Inte för någon av dessa brottsliga handlingar har någon, inte någon ansvarig, vågat
eller velat, ta upp denna aspekt.
 
Varför vågar ingen ta upp denna aspekt?
 
Därför att många andra höga chefer och politiker gör exakt samma saker och
hur skulle det se ut om det utkrävdes ansvar för sådant, det går inte för sig,
inte i dessa kretsar.
 
 
Men vi som betalar deras löner ska åtalas när vi begår kriminella handlingar, svinaktigt
och ren rättsröta och ren korrumption.
 
På vilket sätt har hon gjort fel ?
 
Tillväxtverkets regler om maxsummor för internmiddagar mm är kristallklara och dessa
gäller för alla, även verkets Generaldirektör. Att bortse från detta är tjänstefel.
 
Christina Lögnen har på denna punkt begått tjänstefel och ingen utkräver ansvar.
 
SVINAKTIGT, RÄTTSRÖTA OCH KORRUPTION.
 
Gällande upphandlingsregler gäller för alla, även Tillväxtverkets Generaldirektör. Gäll-
ande regler har ej beaktats och tjänstefel mm föreligger.
 
Ingen har på denna punkt utkrävt ansvar.
 
SVINAKTIGT, RÄTTSRÖTA OCH KORRUPTION.
 
Internmiddag har bokförts fel för att få högre momsavdrag än vad som gäller. I Bokföringen har
lämnats vilseledande uppgifter. Generaldirektöreren är formellt ansvarig. Detta är inget gränsfall.
som en del fösöker vinkla det.
 
Skattebrott och försvårande av skattekontroll tycks föreligga.
 
Ingen har på denna punkt utkrävt ansvar.
 
SVINAKTIGT, RÄTTSRÖTA OCH KORRUPTION.
 
Generaldirektören har personligen med skattemedel fört ett mycket, ett väldigt mycket,
utsvävande liv. Mindre känt är att hon under 2 1/2 år rest för ungefär 600.000:-. Detta
motsvararar ungefär 20.000:- per månad året runt under 2 1/2 år. För att hålla igång
detta utan att den interna kritiken ska bli alltför stor, måste också andra chefer och ver-
kets anställda få del av detta rofferi.
 
Bakgrunden till extravaganserna är ganska så tydligt. Rofferi åt de anställda för att möj-
liggöra ändå större rofferi åt sig själv.
 
Bör benämnas trolöshet mot huvdman.
 
Inegn har velat ta upp denna aspekten och utkräva ansvar.
 
SVINAKTIGT, RÄTTSRÖTA OCH KORRUPTION.
 
 
Varför kan allt detta ske utan att någon utkräver ansvar?
 
Därför att politiker och höga offentliga chefer ser det som löneförmån att kunna
roffa åt sig av det allmänna.
 
Det sker varje dag, året runt inom Regeringen, inom Ridsdagen, inom regionerna, inom
verken och inom kommunerna.
 
OCH INOM BORÅS STAD.
 
SVINAKTIGT, RÄTTSRÖTA OCH KORRUPTION.
 
När dett antal från Borås på väljarnas bekostnad åker till Rom på vinresor, då är det
inget annat än:
 
SVINAKTIGT, RÄTTSRÖTA OCH KORRUPTION.
 
Samma gäller nöjesresor till Kina, jättekul att åka ut och resa men Borås Stad
har inte ett dyft, inte ett enda dyft, i Kina att göra, vare sig man låtsas vara in-
bjuden eller inte.
 
När Ulrik Nilsson mitt under semstertid på det allmännas bekostnad åker till Korsica och
låtsas läsa franska, utan att hans riksdagsmandet erfordrar detta, då är det inget annat
än:
 
SVINAKTIGT, RÄTTSRÖTA OCH KORRUPTION.
Semster på det allmänas, Din och min, bekostnad sker dagligen av våra politiker,
varje dag. året runt, år efter år. Ulrik Nilsson är en av dessa.
 
SVINAKTIGT, RÄTTSRÖTA OCH KORRUPTION.
 
Att politiker inte har intresse av att sanera inom detta område, det vet vi, de ser resande
och andra inslag på vår bekostnad som löneförmåner.
 
SVINAKTIGT, RÄTTSRÖTA OCH KORRUPTION.
 
Ingen sanering från det hållet är att vänta, bara lite floskler om att man ska se över ruti-
ner, när någon har oturen att bli avslöjad.
 
Saneringen måste komma från annat håll, kanske från de som betalar, och kanske inte
själva har råd att semestra för att de via skatten betalar andras semester.
Hur dumma är NI egentligen ?
AE
 
 
 
 
 
 
 

STARKARE ÄN TÅGEN

Handlingskraftig Regering
 
Det bemötande många erfar från politiker i Borås är, för att uttrycka sig
milt, något anmärkningsvärt.
 
Att bli beskylld för att vara omdömeslös när man uttalar något som inte
anses passande i den kommunala organisationen torde numera ingå i
förväntansbilden.
 
Lite mer udda, men det förekommer, är att beskylla ministrar för att vara
dummare än tåget.
 
Lite udda som sagt.
 
Man kan tycka att detta motiverat, måhända att många ministar
är dummare än tåget, men det ger ändå en orättvis bild. Bland annat
har ledare för SJ fördömt uttalandet då man tycker att jämförelsen haltar,
jämfört med ministrar är tåg inte så dumma menar man.
 
Men beskyllningen tycks ändå orättvis. då regeringens ministrar inte bara
är dummare än tåget.
 
Regeringens ministrar är också starkare än tågen.
 
Det finns ingen regering i hela Västvärlden där regeringen är så stark och
lyckats stoppa så många tåg. Samtidigt tvingas man erkänna att man inte
är så stark att man lyckas stoppa alla tåg. Under den senaste veckan har,
trots regeringens ambitioner, ett antal tåg i mellansverige och Skåne lyckas
forcera alla hinder, dock med avsevärd försening.
 
Vissa tåg går alltså fortfarande trots Regeringens ambitioner att stoppa alla
tåg, men källor uppger att man är på god väg att lösa detta problem.
 
Många bedömare uttrycker både tvekan och beundran för den handlingskraft
och regeringsduglighet Regeringen visat inom att detta område, att uppvisa
sådan styrka att man nästan stoppar alla tåg.
 
Regeringen uppvisar för en gång skull en ödmjuk attityd och menar att det
egentligen inte är så svårt att stoppa tågen.
 
Det räcker med att dra ner underhållet så att alla elkontakter inte fungerar.
 
Man ligger också långt framme när det gäller att lösa problemet med de tåg SJ
och andra operatörer ändå lyckas hålla igång.
 
Regeringen uppger här att man i höstbudgeten kommer att ta bort allt under-
håll till Banverket och menar då att inga elkontakter kommer att fungera.
 
Även en del resenärer är tydligen också "dummare än tåget" och uppger sig inte
förstå vitsen med att visa styrka genom att stoppa alla tåg.
 
Regeringens talesmän i dessa frågor, Anders Borg och Annie Lööf, har dock
svar att ge:
 
Man menar att alla borde förstå, även de som är dummare än tåget, att de offent-
liga finanserna är ett överordnat mål och att dessa förbättras om underhållet till
Banverket tas bort.
 
Minister Annie Lööf, van att lämna goda och väl genomtänkta förslag, menar vidare att
man just nu studerar möjligheten att utnyttja denna styrka för att ytterligare förstärka de
offentliga finanserna.
 
Hon menar då att Regeringen bör överväga att låta SJ sälja alla tåg.
 
Inte alla resenärer förstår heller detta resonemang, utan menar att vissa är beroende av
inte bara starka offentliga finanser, utan även offentliga kommunikationer. Man märker
hos några en klart syrlig attityd mot nämnde minister, en del hörs nynna på en gammal
refräng men med en annan text.
 
Många förvånade resenärer på Stockholms Central, inväntande tåg som inte går, hörde
därför några pensionärer sjunga den kända melodin:
 
Är det så här att vara kär när man är liten hur är det då att vara kär när man är stor.
 
Men texten till melodin var helt annorlunda och man tyckte sig höra:
 
Är Annie så dum när hon är liten hur dum är hon då när hon blir stor.
 
De sjungande pensionärerna sågs också bära en skylt med texten:
 
Vi har förtroende för Annie tills vi låter meddela att vi inte har förtroende för Annie,
och nu låter vi meddela att vi inte har förtroende för Annie.
 
Men de offentliga finanserna är starkast i hela Europa, vem kan undgått att höra detta.
 
Men resenärer har inte heller undgått att notera att tågen inte går, nu vet man varför,
DE OFFENTLIGA STARKA FINANSERNA.
 
Talande bild från en stark minister, det är
tydligen inte bara kortslutning i SJ elkontakter.
AE
 
 
 
 
 
 
 

STARKARE ÄN TÅGEN

Handlingskraftig Regering
 
Det bemötande många erfar från politiker i Borås är, för att uttrycka sig
milt, något anmärkningsvärt.
 
Att bli beskylld för att vara omdömeslös när man uttalar något som inte
anses passande i den kommunala organisationen torde numera ingå i
förväntansbilden.
 
Lite mer udda, men det förekommer, är att beskylla ministrar för att vara
dummare än tåget.
 
Lite udda som sagt.
 
Man kan tycka att detta motiverat, måhända att många ministar
är dummare än tåget, men det ger ändå en orättvis bild. Bland annat
har ledare för SJ fördömt uttalandet då man tycker att jämförelsen haltar,
jämfört med ministrar är tåg inte så dumma menar man.
 
Men beskyllningen tycks ändå orättvis. då regeringens ministrar inte bara
är dummare än tåget.
 
Regeringens ministrar är också starkare än tågen.
 
Det finns ingen regering i hela Västvärlden där regeringen är så stark och
lyckats stoppa så många tåg. Samtidigt tvingas man erkänna att man inte
är så stark att man lyckas stoppa alla tåg. Under den senaste veckan har,
trots regeringens ambitioner, ett antal tåg i mellansverige och Skåne lyckas
forcera alla hinder, dock med avsevärd försening.
 
Vissa tåg går alltså fortfarande trots Regeringens ambitioner att stoppa alla
tåg, men källor uppger att man är på god väg att lösa detta problem.
 
Många bedömare uttrycker både tvekan och beundran för den handlingskraft
och regeringsduglighet Regeringen visat inom att detta område, att uppvisa
sådan styrka att man nästan stoppar alla tåg.
 
Regeringen uppvisar för en gång skull en ödmjuk attityd och menar att det
egentligen inte är så svårt att stoppa tågen.
 
Det räcker med att dra ner underhållet så att alla elkontakter inte fungerar.
 
Man ligger också långt framme när det gäller att lösa problemet med de tåg SJ
och andra operatörer ändå lyckas hålla igång.
 
Regeringen uppger här att man i höstbudgeten kommer att ta bort allt under-
håll till Banverket och menar då att inga elkontakter kommer att fungera.
 
Även en del resenärer är tydligen också "dummare än tåget" och uppger sig inte
förstå vitsen med att visa styrka genom att stoppa alla tåg.
 
Regeringens talesmän i dessa frågor, Anders Borg och Annie Lööf, har dock
svar att ge:
 
Man menar att alla borde förstå, även de som är dummare än tåget, att de offent-
liga finanserna är ett överordnat mål och att dessa förbättras om underhållet till
Banverket tas bort.
 
Minister Annie Lööf, van att lämna goda och väl genomtänkta förslag, menar vidare att
man just nu studerar möjligheten att utnyttja denna styrka för att ytterligare förstärka de
offentliga finanserna.
 
Hon menar då att Regeringen bör överväga att låta SJ sälja alla tåg.
 
Inte alla resenärer förstår heller detta resonemang, utan menar att vissa är beroende av
inte bara starka offentliga finanser, utan även offentliga kommunikationer. Man märker
hos några en klart syrlig attityd mot nämnde minister, en del hörs nynna på en gammal
refräng men med en annan text.
 
Många förvånade resenärer på Stockholms Central, inväntande tåg som inte går, hörde
därför några pensionärer sjunga den kända melodin:
 
Är det så här att vara kär när man är liten hur är det då att vara kär när man är stor.
 
Men texten till melodin var helt annorlunda och man tyckte sig höra:
 
Är Annie så dum när hon är liten hur dum är hon då när hon blir stor.
 
De sjungande pensionärerna sågs också bära en skylt med texten:
 
Vi har förtroende för Annie tills vi låter meddela att vi inte har förtroende för Annie,
och nu låter vi meddela att vi inte har förtroende för Annie.
 
Men de offentliga finanserna är starkast i hela Europa, vem kan undgått att höra detta.
 
Men resenärer har inte heller undgått att notera att tågen inte går, nu vet man varför,
DE OFFENTLIGA STARKA FINANSERNA.
 
Talande bild från en stark minister, det är
tydligen inte bara kortslutning i SJ elkontakter.
AE
 
 
 
 
 
 
 

OSERIÖSARE KAN INGEN VARA

Generaldirektör i världsklass
 
Den fifflande Generaldirektören i Tillväxtverket har slagit till igen.
 
Hon slår rekord på rekord.
 
Inte kunde man tro att hon kunde vara mer oseriös och mindre ansvarsfull än
vad som framkom när hon hävdade att "Grand Hotell var det billigaste alterna-
tivet".
 
Men hon kunde vara mer oseriös och mindre ansvarsfull,mycker mer o-
seriös och mycket mindre ansvarsfull.
 
Hon har ju politisk bakgrund och då ska man inte förvänta sig vare sig ansvar
eller annat som normalt förknippas med sedvanlig anständighet.
 
NU LÅTER HON MEDDELA SINA UPPDRAGSGIVARE, VI VÄLJARE HON
HANTERAT TROLÖST, ATT VISST, VISST, DET FANNS BILLIGARE AL-
TERNATIV.
 
Man måste ju utifrån detta utgå ifrån att det nu plötsligt dyker upp lämpliga
anläggningar som inte funnits tidigare, eller den det möjligen vara så att den
politiskt tillsatte generaldirektören helt enkelt bara ljuger, och då helt enkelt
bara ljuger med Regeringens goda minne.
 
Det verkar så, för fortfarande har ju hon Annie Lööfs fulla förtroende.
 
Annie Lööf som låtit meddela att hon har förtroende för SINA generaldirektörer
så länge hon inte låter meddela oss något annat.
 
Annie Lööf har inte låtit meddela oss att hon inte har förtroende för General-
direktöre,, alltså har hon det, och alltså har hon det nu även efter att den fiff-
lande chefen nu tillstår att det fanns billigare alternativ
 
3 frågor tycks motiverade och allmängiltiga:
 
1)  Varifrån kommer alla dessa fifflande och lögnaktika personer med politisk bakgrund
2)  Hur kommer det sig att de i alla lägen oavsett hur mycket de fifflar, får tillåtas sitta
     kvar
Den 3. och viktigaste frågan är:
 
Vad är det för egendomliga mekanismer som gör det möjligt, i ett uppgivet demo-
kratiskt land, att lögnaktiga och fifflande politiker ständigt håller fifflande och lögn-
aktiga verkschefer bakom ryggen.
 
DET SENARE BORDE VARA OMÖJLIGT I ETT DEMOKRATISKT LAND MED UPPLYSTA
MEDBORGARE.
 
I Sverige är det inte bara möjligt, det förekommer, och det förekommer ofta.
 
Hur har det kunnat gå så här fel ?
 
Uppgifter gör nu gällande att Annie Lööf ska samla alla SINA lögnaktiga och fifflande general-
direktör i ett och samma verk. Källor gör gällande att detta ska ägna sig uteslutande åt "Håll-
bar Tillväxt" inom grov brottslighet och helt upphöra med att låtsas utföra samhällstjänster.
Samma källor gör gällande att detta nya verk redan fått ett "arbetsnamn" och att en lögnaktig
och fifflande chef redan utsetts.
Det nya superverket med chefen Christina Lugnet
som i samband med detta byter namn till Christina Lögnen
AE

FÖRTROENDE OCH PERSPEKTIV

Nysvenska, perspektiv och proportioner
 
I minglet är det lätt att förklä ren dumhet genom till inget förpliktigande
floskler.
 
I krishantering kan det bli svårare att hantera ett problem, och ibland kan
det bli så svårt att vederbörande framstår som en ren fåntratt.
 
Näringsminister Annie Lööf har med anledning av exesser i Tillväxtverket
tillämpat viss krishantering.
 
Det tycks väl underbyggt att Annie Lööf framstår som en fåntratt med
en bild av sig själv som inte korresponderar med en riktigt bild av henne.
 
Den bild av sig själv Annie Löf har framgår ganska tydligt, och på många sätt.
 
När hon var i Kinna träffade hon, som hon uttryckte det, sin MOTSVARIGHET,
Kina.
 
Man får väl anta att Kinas Näringsminister framfört sitt varma tack till Annie Lööf
för hennes perspektivfulla och ödmjuka förhållningssätt.
 
Med anledning av krisen ska nu Annie Lööf träffa SINA GENERALDIREKTÖRER
 
Och här har man gått omkring och trott att det är Regeringens generaldirektörer, om
de nu överhuvudtaget har en politisk ägare / hemhörighet.
 
Verken och dess Genraldirektörer kanske ingår i Statsförvaltningen och här
"äger" Annie Lööf vare sig det ena eller andra.
 
Sättet att uttrycka sig bekräftar bilden av en person utan självinsikt, maktfullkomlig
och utan den kompetens som bör kunna avkrävas av en minister.
 
Benämningen bubbla, fostrad i en politisk broilergård tycks väl motiverad.
 
Hur hanterar Annie Lööf krisen i Tillväxtverket. Inledningsvis menar hon att det är
OACCEPTABELT, ANMÄRKNINGSVÄRT OCH I STRID MOT GÄLLANDE REGLER.
 
Genrandirektörern och underlydande chefter har också gjort sig skyldiga, helt klart,
till både tjänstefel och trolöshet mot huvudman samt ett antal upphandlingsbrott.
 
Har då Annie Lööf förtroende för Generaldirektören, frågan borde vara att lätt att be-
svara, men är det inte.  Regeringens ministrar har suttit på skolbänken och lärt sig att
använda vissa formuleringar utan att kunna sätta in dem i sitt rätta sammanhan.
 
Hon låter nu meddela.
 
Jag har förtroende för Generaldirektörer tills jag meddelar något annat.
 
Annie Lööf har inte meddelat något annat och har alltså enligt sitt eget uttalande fortsatt
förtoende för Generaldirektören, trots att det mesta är oacceptablet.
 
Det snällaste man kan säga är väl egentligen.
 
ETT KVALIFICERAT SKITSNACK AV EN MINISTER SOM SAKNAR BÅDE DET ENA OCH
DET ANDRA.
 
 
Dessutom är ju den moralsika aspekten inte betydelselös. Har Annie Lööf förtroende efter detta
innebär det att hon säger ett och menar ett annat (oacceptabelt) och att hennes egen moral är
under all kritik.
 
En samlad bild ger en bild av en minister totalt i avsaknad av de mest elementära egen-
skaper som krävs av en minister i  en regering.
 
DET RÄCKER INTE ATT VARA IMPONERAD AV SIG SJÄLV.
 
Ett grundkrav måste väl ändå kunna vara att kunna använda språket, och inte gömma sig
bakom fikonspråk och nysvenska.
 
Ord som oacceptabelt och förtroende beyder faktiskt något, i vart fall utanför politiken.
 
Hur har Sverge kunnat skapat en kultur där denna typ av oseriösa, ansvarslösa och inkompe-
tenta politiker ges ledande roller.
 
Det borde vara otänkbart.
 
Svaret finns kanske att återfinna i ekonomiproffessor Assar Lindbecks självbiografi. Där uppger
han sig vara överraskad av vissa inslag i den svenska politiken och uppger:
 
Jag har betraktat Sverige som ett slags samhällsekonomiskt och socialpolitiskt labora-
torium - i vissa fall av ett högrisklaboratorium.
 
Ska man laborera med viktiga värden i ett laboratorium krävs i vart fall någon och en viss kompe-
tens, det räcker inte att vara en bubbla.
 
Vi kan nu resultatet av detta laborerande:
 
Ett högt ohälsotal, världsrekord i självmord, världsrekord i våldtäkter samt världens mest
egoistiska/individualistiska personer.
 
OCH SÅ HAR LABORATORIUMET GETT OSS VÅR MOTSVARIGHET TILL KINAS NÄRINGS-
MINISTER.
 
Tack Annie Lööf för att Du bekräftar bilden, nu behöver vi inte tvivla längre.
När jag ledsagar min motsvarighet i Kina.
AE
 
 
 
 
 
 

ANSVARSLÖST

Korruptionen breder ut sig
 
Tillväxtverket och Vinnova har under de senaste dagarna varit "på tapeten".
Bilden klarnar efter hand.
 
Styrelsens ordförande är en före detta sk toppmoderat, Christel Heister,
nu politiskt utnämnd Landshövding i Stockholm
 
Generaldirektören är en före detta socialdemokratisk politiker från
Haparanda.
 
Vid flera tillfällen tidigare har Tillväxtverkets styrelse fått grava anmärk-
ningar, från olika statliga revisionsprogram, för att man styrelsen miss-
skött styrning och kostnadskontroll.
 
Styrelsens ordförande, toppmoderaten nu landshövding, avfärdar frågor om
detta på ett arrogant och överlägset sätt, inga fel har begåtts, man är jätteduk-
tiga och alla statliga revisionsorgan begriper ingenting.
 
Så brukar det låta när politiker uttalar sig om egna tllkortakommanden.
 
Nu ska näringsministern Annie Lööf, känd för sina floskler och bristande verk-
lighetsförankring, ta krafttag för att rätta till de fel som begåtts.
 
De fel som begåtts är tjänstefel och trolöshet mot huvudman, begånga av
ett antal chefer inom de aktuella verken.
 
För sådana fel brukar en Tingsrätt vara rätt instans, men det gäller förstås
bara de korrupta politikernas uppdragsgivare, väljarna.
 
Annie Lööf, styrelsens ordförande (toppmoderaten) och Generaldirektören ingår
i samma nätverk och ägnar mycket tid tillsammans för att beundra varandra och
sig själva.
 
Korruption kallas det visst när höga politiker håller varandra om ryggen.
 
Finns det verkligen någon på denna jord som tror att näringsminsister Annie Lööf,
ska ta några krafttag.
 
De krafttag som kommer att tas har fokus på att ingen ska behöva ta ansvar.
 
Som politikerna brukar säga.
 
Vad har man politiska kompisar till för om vi inte ska ställa upp för varandra
mot medborgarna.
 
Politiker ÄR goda kompisar med varandra oberoende av partifärg, när det gäller
att skydda varandra mot medborgarna.
 
Stalltipset är solklart.
 
Ingen har gjort fel i dessa ärenden, och inget ska ta ansvar, men ändå kommer
det att göras gällande att vissa rutiner ska ses över.
 
Och dessa rutiner ska ses över av de som gjort tjänstefel och är skyldiga till trolöshet
mot huvudman.
 
Visst är Sverige ett fantastiskt land, i vart fall för korrupta politiker.
 
Uppges vara inbjuden till Annie Lööfs möte, på egen
begäran, då kan uppges anse sig ha mycket att lära
av korrupta svenska politiker.
AE
 

GLOBAL MAKTLÖSHET

Chicken race
 
Vi vet alla vad chicken race är för något, 2 bilar mot ett stup i hög fart och
den som väjer sist har vunnit.
 
Men det är ett litet chicken race, det finns också många stora chicken
race.
 
Tyskland och Sydeuropa utspelar ett chicken race.
 
Sydeuropa vill ha pengar, men inte lämna ifrån sig makt. Tyskand kan
tänka sig ge pengar om man får mer makt.
 
Chicken race, vem som vinner återstår att se.
 
Europa och USA utspelar ett chicken race.
 
Bägge parter trycker nya pengar i en allt hastigare takt på bekostnad av medbor-
garnas ekonomi och statsfinanser.
 
Den som trycker mest pengar och försämrar statsfinanserna mest vinner,
om det fungerar förstår.
 
Finansvärlden och olika statet utspelar ett chicen race i gigantisk form.
 
Finansvärlden kör mot stupen med hög fart, stater måste hela tiden
ingripa, finansvärlden vinner för det mesta förstås.
 
Det som tycks ligga bakom alla dessa händelseutvecklingar är en och samma
faktor.
 
Vissa institutioner har tillåtits att växa sig så stora att stater inte längre
kan sköta sina uppgifter.
 
Olika samhällen har parallellt med detta blivit alltmer komplexa och det
har blivit allt svårare att överblicka en trolig utveckling.
 
Den Globala maktlösheten hos olika stater tycks växa hela tiden.
 
Görs det inget kanske bara stupet finns kvar ?
 
Det finns inte mycket som tyder på insikt om denna globala maktlöshet hos olika
politiker.
 
Man angriper nya problem med gamla lösningar.
 
En riksbankschef som sätter ränta utifrån en "normalränta" som rådde för
15 år sedan - kan det bli värre.
 
När barnen växer och kläderna blir för små beror det på att barnet vuxit, inte att
kläderna blivit mindre, det finns inga "normalkläder", klädstorleken måste anpassa
efter åldern, men det är förstås lättare att förstå.
 
Var tid är normal utifrån sina förutsättningar och åtgärder måste anpassas
till detta.
 
Mycket tycks vara ett ledningsproblem.
Vadå?
AE
 
 

TILLVÄXT TILL VARJE PRIS

Tillväxten i Sverige i världsklass
 
Regeringens ansträngningar att öka tillväxten tar sig hela tiden nya uttryck.
 
Nyligen fick vi erfara att Tillväxtverkets uppgifter, att stödja tillväxten, i allt
väsentligt kom att omfatta olagliga bisassa förmåner till anställda
 
Visst ökade tillväxten, tom på flera områden.
 
Förutom ökning i vinförsäljning ökade också tillväxten i brottslighet.
 
Bra jobbat av den regeringsdugliga Alliansen, för det är de som har jobbat.
 
Regeringen tillsätter och avsätter Genderaldirektörer, men här ligger
en liten hake, inte en så liten förresten.
 
Enligt grundlag mm ska olika verk vara opolitiska, men så fungerar det inte.
Verken används helt ogenerat för politiska syften.
 
Och då måste ju Generaldirektören vara lojal, inte mot sitt ämbete utan
mot en ansvarsfull regering.
 
En Generaldirektör som får avgå för olagligheter blir inte lojal mot en an-
svarsfull regering, alltså får en Genrealdirektör som begår oegentligheter
sitta kvar.
 
Lojalitetet blir då ändå större, byggd på tacksamhet för att få sitta kvar, smart
tänkt av en ansvarsfull regering.
 
En ansvarsfull regering, som uppmuntrar korruption och oegentligheter,
det kan väl inte finnas, och framför inte i Sverige.
 
TYDLIGEN.
 
Denna form av uppmuntrad tillväxt är tydligen också satt i system inom andra
verk, vi ser det gång på gång, oegentlighet efter oegentlighet, alla GD får stanna
kvar och visa sin tacksamhet och lojalitet.
 
Mycket regeringsdugligt och mycket ansvarsfullt.
 
Vinnova är att annat verk som ska stödja tillväxt, där ska man tom och stödja "håll-
bar tillväxt".
 
Tydligen har man fått samma instruktioner och samma målsättning som Tillväxt-
verket.
 
Vinnova stödjer också den hållbara tillväxten med generöra och återkommande
vinprovningar för personalen.
 
Inget ansvar utkrävs heller, en ny tacksam och lojal GD.
 
Det är bra med ansvarsfulla och regeringsdugliga regeringar, snart är alla GD
tacksamma och lojala, kan inte bli bättre.
 
Och vi väljare tycker detta är OK, för vi gör ju inget, trots Jantelagen.
 
För jantelagen borde ju medföra att vi också får lite vin gratis, eller ?
Alliansens kamp mot korruption
AE
 
 
 
 
 

FREDSPROJEKTET

När oförståndet får råda
 
EU projektet när det bildades hade många tillskyndare. Gemensamt för dem
alla var att de förstod bäst.
 
Vi som var tveksamma till både EU och valutaunionen, vi förstod ingenting och
det fanns de som ville förklara varför vi inte förstod någonting.
 
Vi förstod ingenting för vi var outbildade, obegåvade och var rädda för det
främmande.
 
Hade vi inte varit allt detta hade vi varit positiva till stora och återkommande kriser.
 
För vi som inget förstod förstod ju att risken för detta var stor.
 
En av EU projektets främsta tillskyndare var dåvarande moderaten Wikman. Denna
har i dagarna gjort avbön och menar nu:
 
Ja sidan vid den svenska euroomröstningen hade fel.
 
Men en svensk politiker har ju aldrig fel även om han har fel, så trots att man hade
fel i allt är ändå det gemensamma projektet, EU och valutaunionen, bra. Nu uppges
det av nämnde politiker vara bra för.
 
EU samarbetet är en FRAMGÅNGSSAGA och krig har ersatts av fred.
 
När man uttalar sig på det sättet finns anledning ställa frågan:
 
Vem är nu outbildad, obegåvad och rädd för sanningen.
 
Inte kan det vara vi som vet att andra 2.VK slutade 1945 och att detta inte var EU
förtjänst, vi outbildade vet att det var USA:s förtjänst.
 
Efter 2.VK har det inte varit något krig inom EU området, men det får man väl vara
både outbildad, obegåvad och rädd för sanningen för att kunna inse.
 
EU projektets tillskyndare och fundamentalister hävdar ju, när problemen tränger sig
på att EU viktigaste uppgift är att förhinda krig. Sedan 2 :VK har det inte förekommit
antydan till krigsrisk inom EU området.
 
Utifrån detta finns det inga argument för EU eller valutaunionen, såvitt man inte hävdar
att EU stoppade 2 VK 1945.
 
Men det viktigaste argumentet kvarstår.
 
Komplexfyllda makthavare har i alla tider, och kommer i alla tider vilja bygga
monument över sig sjäva, med andras pengar.
 
Och det kommer de att fortsätta med så länge vi tillåter och betalar, till varje pris
som Mario Draghi säger.
 
Det vi outbildade och obegåvade nu också inser är ett nytt problem i det fredsprojekt
man påstår sig bygga.
 
Alla motsättningat som nu kommer i dagen och man inte kan lösa ökar risken för
olika konflikter mellan länderna.
 
Dessa risker och motsättningar har blivt större och är större än om EU ej bildats och
man stannat vid dåvarande EES.
 
Tänk att man kan vara så outbildad och obegåvad och ändå se den sanning en del
inte vill se.
 
Och särskild obegåvade och outbildade är ju vi som inte ser någon större risk för storkrig
mellan Tyskland och Franrike, det får man vara EU ledare för att kunna se.
 
 
Min framfart hejdad av EU, för djäkligt,
men visst bra har det blivit.
 AE
 
 

DEN KRIMINELLA ELITEN

Etiken inom EU
 
Europeiska Centralbanken (ECB)  är en centralbank som har möjlighet
att fatta vittgående beslut i frågor som rör EU krisen och som får konse-
kvenser för oss alla.
 
ECB har en chef, italienare, vid namn Mario Draghi.
 
Vem är denne Mario Draghi, är han hederlig eller är han hederlig ? Det
tycks finnas många skäl att ställa frågan.
 
Nyligen gick nämnde Mari Draghi ut och lovade att han skulle försvara
valutanunionen till varje pris, med andras pengar är bäst att tillägga.
 
Hur beter sig nämnde Mario Draghi när han försvarar något till varje pris, med
andras pengar.
 
Han beter sig på ett sätt som, försiktigt uttryckt, inte inger förtroende, man
skulle nästan kunna tro att han är en politiker, men det är han inte.
 
HAN ÄR EN BANKMAN MED VISS FÖRFLUTET.
 
Chefen för ECB, Mario Draghi, har ett förflutet som direktör vid Goldmans Sachs,
ett av de stora finansinstitut, som aktivt medverket till uppkomsten av de många
finanskriserna.
 
Vad gjorde Mario Draghi som direktör vid Goldman Sachs, han gjorde en hel del.
 
Bland annat medverkade han till att hjälpa Grekland att förfalska bokföringen
för att dölja Greklands underskott, för att landet skulle kunna upptas i eurosam-
arbetet.
 
Trevlig moral ledande chef vid ECB anser sig kunna tillämpa.
 
Och efter denna medverkan anser Mario Draghi sig kunna agera på sätt som
skett mot Grekland.
 
Ännu trevligare moral ledande chef vid ECB anser sig kunna tillämpa.
 
En viss nyhetsbyrå begärde nyligen att få ut de dokument som ECB upprättade i sam-
band med att Goldmans Sachs / Mario Draghi förfalskade bokföringen för Greklands
räkning.
 
ECB, med chefen Mario Draghi, vägrar att lämna ut dessa dokument, han vill inte
att det  ska bli än mer känt att han fifflat med Greklands bokföring.
 
En exempellöst trevlig moral ledande chef vid ECB anser sig kunna tillämpa.
 
Och alla vi som får betala hans kamp, att försvara unionen till varje pris med våra
pengar, säger inte ett knyst.
 
VI ÄR SÅ NAIVA, ELLER KANSA DUMMA, ATT VI LITAR PÅ VÅRA VALDA LEDARE.
 
Vi borde kunna lita på våra valda ledare, men det kan vi inte, och vi gör inget åt det.
 
Inte konstigt att det går som det går.
 
Hur sköter chefen Mari Draghi sitt ämbete nu på ECB, när han inte sitter på Goldman
Sachs och fifflar med bokföringen.
 
Nu är han anklagad för jäv, och inte för vilket jäv som helst.
 
Det finns en lobbyorgansition, en internationell klubb för bankirer, som har till syfte att
lobba mot just Mario Draghi och andra viktiga ledare, avsedda att leda oss rätt.
 
Men Mario Draghi anser inte att han ska leda oss rätt, han anser att han ska leda
dessa lobbyister rätt.
 
Denna lobbyorganisation anses ha stort inflytande på bland annat ECB, och det kanske
inte är så konstigt.
 
Mario Draghi sitter med i denna lobbyorganisation och lobbar mot ECB för att ECB inte ska tillvarata unionens intresse utan bankirernas intresse.
 
Och detta tycker vi är bra, för det måste vi ju göra.
 
Annars hade ju våra valda reagerat mot detta och vi skulle ha reagerat om våra valda
inte reagerat.
 
OCH SÅ TYCKER VI DET ÄR KONSTIGT ATT DET GÅR SOM DET GÅR.
 
 
Ännu konstigare är det att det inte är värre, men det blir det.
 
I vart fall så länge vi tillåter att Mario Draghi sitter som chef för ECB och lobbar för
bankirerna.
 
Hade undertecknad arbetat vid EU nu hade undertecknad redan varit omplacerad, det är så det
går till i vårt öppna värld, och det är därför det går som det går.
Lite mer till mina vänner bankirerna, det är det pris Ni får betala,
när jag försvarar Er till "varje pris".
AE
 
 

RSS 2.0