GÖRAN HÄGGLUND OCH ÄLDERVÅRDEN

Tänk på de äldre när valet närmar sig
 
I DAG ÄR DET GÖRAN HÄGGLUNDS TUR ATT GÖRA ETT OMSLAG.
 
Göran Hägglund har, lagom till valet, kommit på att många äldre far illa, här finns
kanske röster att hämta, kanske så många att KD kommer över 4 %.
 
Tanken att alla så gamla som 85 år ska ha rätt ha välja "någon form av sär-
skilt boende" kan inte tyckas som annat än sympatisk.
 
När sedan räknenissarna kommer in och ska räkna krona för krona så kanske
"någon form av särskilt boende" inte blir vad många vill räkna med.
 
MEN TANKEN ÄR KLART SYMPATISK, BAKGRUNDEN LITE MINDRE SYM-
PATISK.
 
Här har Göran Hägglund varit en drivande del av den administration, som medfört
att antalet för särskilda boenden för äldre blivit mindre till antalet, närmare sagt
nästan 30 000 mindre antal platser.
 
Denna utveckling har Göran Hägglund varit en del av, och har med öppna ögon
drivit en politik, som medfört att många äldre blivit Alliansens offer och fått fort-
leva ett liv ofta i ren misär.
 
ATT UNDER ÅTTA ÅR VID MAKTEN DRIVA EN ÅLDREPOLTIK, SOM SÅ HÅRT
DRABBAR MÅNGA ÄLDRE, OCH SEDAN NÄR MAKTEN TYCKS BORTA MED
VINDEN DRIVA EN POLITIK, DÄR DE ÄLDRE PLÖTSLIGT BERYDER NÅGOT,
IMPONERAR INTE.
 
OCH DÅ UTTRYCKER MAN SIG VÄLVILLIGT OCH MILT.
 
Men frånsett det som varit, ett steg i rätt riktning är bättre än många steg i fel rikt-
ning.
 
Hur sedan Göran Hägglund ska kunna få gehör för sina ambitioner, när räkne-
nissarna får säga sitt  är en helt annan sak.
 
AE
 
 

ARBETA MINDRE, FÅ MER GJORT

Mentala låsningar hindrar fortsatta reformer
 
Agenda i går tog upp frågan om en arbetstidsförkortning, och det visade sig snabbt
att det finns mentala låsningar, på vissa håll, som förhindrar att man överhuvudtaget
debatterar fråga,
 
Så fort frågan kommer upp, för vissa med mental låsningar direkt fram ryggrads-
reflexen och menar.
 
VI MÅSTE ARBETA FLER TIMMAR, INTE FÄRRE, FÖR ATT KUNNA BIBEHÅLLA
VÄLFÄRD OCH ANNAT.
 
Om man är rädd för att 1 plus 1 ska kunna bli mer än två, då ska man naturligtsvis häv-
da att antalet heliga timmar är en helig faktor, något man inte får tala om eller ifråga-
sätta, ungefär som Indiens heliga kor, NATO och flyktingpolitiken.
 
Utvecklingen så här långt och ett antal omständigheter talar för att andra organ än
ryggmärgen ska få säga sitt.
 
Arbetstiden har vid olika tillfällen förkortats i olika steg.
 
INGEN, INTE ENS I NÅGON I ALLIANSEN, INTE ENS VÅR ARBETSMARKNADS-
MINSITER HÄVDAR ATT DESSA FÖRKORTNINGAR UTARMADE SVERIGE.
 
På 1950 talet gick Sverige ner till 45 timmar arbetsdag, inget som medförde något hack
i tillväxtkurvan.
 
På 1960 talet reducerades arbetstiden till 42,5 timmar, inte heller detta förde Sverige
tillbaks till medeltiden.
 
På 1970 talet infördes 40 timmarsveckan, något vi med facit i hand inte heller kan se
som att tillväxt och välfärd sattes på undantag, snarare tvärtom.
 
Vi gick också från 6 dagarsvecka till det "normala" femdagarsvecka i samband med
dessa förkortningar, och Sverige fortsatte att utvecklas, trots att antalet arbetade tim-
mar blev färre.
 
Till mångas stora förtret utökades semestern från fyra veckor till 5 veckor, ingen
hävdar på fullt allvar idag att detta satte stopp för välfärden i Sverige.
 
Reformer inom föräldraförsäkringen medförde också att antalet arbetade timmar blev
färre, men Sverige överlevde.
 
Alla dessa förändringar skedde under samma buller och bång, som visas upp i
dag, när frågan kommer på tal om ytterligare reducering.
 
MOTSTÅNDARNA, SAMMA MOTSTÅNDARE SOM IDAG, HÄVDADE MED EMFAS
ATT VÄLFÄRD OCH TILLVÄXT SKULLE STÅ TILLBAKA OCH SVERIGE ÅTERGÅ
TILL MEDELTIDEN.
 
Nu sker debatten under samma former, eländes elände, om arbetstiden reduceras.
 
En sak är att historiken ger utrymme för slutsatsen att arbetstiden kan förkortas utan
att landet går under.
 
I viss mening kan man också hävda att Sverige är organiserat på fel sätt.
 
ETT STORT ANTAL ÄR ARBETSLÖSA OCH UPPBÄR ERSÄTTNING, MÅNGA AV
DESSA SKULLE KUNNA UTFÖRA OLIKA TYPER AV ARBETE.
 
Alla länder anser inte att det är nationalekonomiskt optimalt att dessa går sysslolösa,
uppbärande ersättning, medan mängder av arbetsuppgifter inte blir utförda.
 
En annan syn på arbetets fördelning skulle kunna medföra en helt annan organi-
sation, där arbetstiden förkortades, men antalet arbetade timmar inte blev färre.
 
Vi vet också ett antal andra omständigheter.
 
Inom ett antal branscher "orkar" flertalet anställda inte arbeta full tid, beroende på ned-
satt kondition. Studier visar då att produktiviten sjunker mycket snabbt efter 6 timmar.
 
En annan organisation skulle kunna råda bot på detta, hålla produktiviteten uppe
"hela 8 timmar" per dag, utan att antalet arbetade timmar blev färre, och med resul-
tatet att den totala produktiviteten skulle öka.
 
Vi vet också att ett antal företag inom olika branscher både genomfört försök med förkor-
tad arbetstid och gått ner i arbetstid, från 8 till 6 timmar.
 
Resultaten bekräftar de erfarenheter man fått från olika håll.
 
DEN TOTALA PRODUKTIVITETEN UNDER SEX TIMMAR KAN BLI LIKA HÖG SOM
DEN TOTALA PRODUKTIVITETEN UNDER 8 TIMMAR.
 
Erfarenheterna varierar starkt mellan olika branscher och mellan olika företag, men tren-
den är tydlig.
 
DEN TOTALA PRODUKTIVITEN ÄR INTE DIREKT KORRELERAD TILL ARBETSTIDEN
UTAN PRODUKTIVITETEN PER TIMME SJUNKER I TAKT MED ATT ANTALET AR-
BETADE TIMMAR ÖKAR.
 
Detta är inte så konstigt, det är bara vår arbetsmarknadsminister och ett antal andra med
mentala låsningar, som tycker att detta är konstigt.
 
För att lätta upp de mentala låsningar kan de ju försöka sig på konststycket att hålla
samma tempo i ett hundrameterslopp, som i femmilen.
 
DÄR BEGRIPER TILL OCH MED RYGGMÄRGEN ATT PRODUKTIVITETEN, DVS HAS-
TIGHETEN, SJUNKER JU LÄNGE MAN SPRINGER.
 
Vi vet också att många, väldigt många. mår väldigt dåligt av den stress och det tempo, som
idag präglar stora delar av arbetslivet. Genom att få bukt med detta problem via förkortad ar-
tidstid, skulle man troligen också kunna öka produktiviteten per timme.
 
Debatten i Agenda följde det vanliga mönstret, den som vågar och kan se mer än det som
finns precis framför näsan, viftades bort som mindre vetande.
 
Och de som sitter med mentala låsningar, var de som viftade mest och visste bäst.
 
Både historik och erfarenheter tyder på att det inte är uteslutet, att man kan hitta
organisationsformer, som bättre tillgodoser både enskilda och landet om man
reducerar arbetstiden.
 
Att med ryggmärgen rent slentrianmässigt vägra att se de öppningar, som möjligen kan
nås genom en arbetstidsförkortning vittnar inte om någon större kognitiv förmåga.
 
ÄR DET PISA SOM VARIT FRAMME NU IGEN ?
 
AE

EU SAMARBETET HAR STOPPAT 1 VÄRLDSKRIGET

Resenären Ulrik Nilsson är ute och reser igen
 
Den moderate riksdagsmannen Ulrik Nilsson, mer känd i folkmun som resenären för
sina vidlyftiga nöjesresor på skattebetalarnas ´bekostnad, skriver ofta och gärna i
media.
 
Attityden till EU har med tiden blivit mer polariserad, på ena kanten mer kritisk inställning,
på den andra kanten en närmast naiv syn på EU förmåga.
 
Resenären tillhör de som tycks ha en mer än naiv syn på EU förmåga till insatser
inom olika områden, något som ofta kommer till uttryck i olika former.
 
MED SEDVANLIG INTELLEKTUELL BRILJANS BESKRIVER I DAG RESENÄREN I
BORÅS TIDNING EU FREDSBEVARANDE FÖRMÅGA.
 
Han knyter då an till minnet av 1 världskriget och menar, med den sedvanliga intellek-
tuella briljansen, att EU är en påminnelse om att bilden av Europa har förändrats.
 
Resenären tycks inte sätta några gränser för vad EU kan förmå i detta avseende,
när han skriver:
 
EU SAMARBETE GÖR ATT  DET FÖREFALLER OMÖJLIGT MED SAMMA KRIG.
 
Andra än resenären, med en mer realistisk syn på utvecklingen efter 2 VK, tror nog att
sannolikheten för att Tyskland och Frankrike skulle ha ihjäl varandra är tämligen liten, och
att EU samarbete i detta avseende gjort vare sig till eller ifrån.
 
Men att sätta EU förmåga och förtjänster så högt att man lovordar EU för att ha
satt stopp för samma krig som 1914- 1918 förefaller väl ambitiöst.
 
Bara den omständigheten att det kan vara svårt att samla ihop ett antal miljoner an-
tika muskedunder gör att sannolikheten för samma krig är närmast obefintlig, vare sig
EU bidraget eller inte.
 
Vi är sedan länge också bortskämda med att moderater på olika nivåer gärna
förskönar historien kring de frågor de vill lyfta fram.
 
MEN ATT PÅSTÅ ATT EU FÖRÄNDRAT BILDEN AV EUROPA PÅ DET SÄTTET
ATT SAMMA KRIG SOM 1914 - 1918 INTE FÖREFALLER MÖJLIGT 2014 ÄR VÄL
ÄNDÅ ATGT TÄNJA SANNINGEN LITE VÄL LÅNGT.
 
Vi som inte har resenärens intellektuella briljans tror fortfarande att 1 VK utspelades
1914 - 1918, och i så fall kan ju samma krig inte utspelas en gång till, vare sig EU bi-
dragit eller inte.
 
ELLER ??
 
AE
 
 

FRISKOLANS TID FÖR VINSTSKÖRD ÄR NU UTE

Näringslivet vill ställa eleverna utan skola
 
Att retoriken tillåts ta ut svängarna i politiken är ingen nyhet, ibland svänger det mer,
ibland mindre.
 
Debatten rörande vinster och vinstutdelning inom friskolorna och välfärd tycks
tillåta svängningar och överdrifter inom den högre skolan.
 
ALLIANSEN, LIVLIGT PÅHEJAV AV MIKAELA VALTERSSON OCH ANDRA SÄR-
INTRESSEN, HÄVDAR MED EMFAS ATT ELEVERNA SKA DRABBAS AV ALL-
SKÖNS HEMSKHETER OM VINSTER FÖRBJUDS ELLER BEGRÄNSAS INOM
FRISKOLEVERKSAMHETEN.
 
Kritiker till vinster inom friskoleverksamheten beskrivs som ytterst oansvariga och
det finns ingen gräns för hur mycket elände de vill ställa till för de stackars eleverna.
 
Si och så många skolor ska läggas ner och si och så många elever står utan sko-
la om vinster förbjuds/begränsas.
 
ATT ELEVERNA HAR TILLGÅNG TILL KOMMUNALA SKOLOR TYCKS INTE FÖRE-
SVÄVA DENNA ANSVARSFULLA KRETS AV SÄRINTRESSEN.
 
Nu redovisar SKOP en rapport, som ställer det mesta på huvudet, man har genomfört
en undersökning bland landets företagare, hur de ställer sig till vinstförbud/vinstbegräns-
ning inom friskolor och välfärdsbolag.
 
Resultatet är lika överraskande som glädjande, företagare inom näringslivet tycks
ha en större insikt om hur dessa så kallade reformer slagit fel.
 
71 % AV FÖRETAGSLEDARNA VILL BEGRÄNSA FRISKOLORNAS MÖJLIGHET
ATT DELA UT VINST.
 
EN ÄNNU STÖRRE ANDEL, 73 %, VILL BEGRÄNSA VÅRDBOLAGENS MÖJLIGHET
ATT DELA UT VINST.
 
Med Alliansens retorik, livligt påhejad av Mikaela Valtersson och andra särintressen, vill
alltså 71 % av företagsledarna att hundratusentals elever ska ställas utan skola.
 
Så är det naturligtsvis inte.
 
DÄREMOT TYCKS 71 % AV FÖRETAGSLEDARNA HA FÖRSTÅTT DET ALLIANSENS
FÖRESPÅKARE, LIVLIGT PÅHEJADE AV MIKAELA VALTERSSON, INTE HAR FÖR-
STÅTT.
 
Eleverna kommer inte att stå utan skola, hur många friskolor som än läggs ner.
 
 
AE

FI OCH ORDNING OCH REDA I FINANSERNA

Gudrun Schyman, tomte eller lekstuga
 
Många förundrades när Gudrun Schyman eldade upp 100 000:- till allmän beskåd-
ning.
 
Gick det verkligen att få in så mycket pengar genom en låtsasbosättning på
Österlen att man kunde elda med dem.
 
NU VET VI NOG SVARET.
 
Gudrun Schyman och tantligan, som Fi kallas i folkmun, har så gott om pengar
att man både kan gödsla med dem och elda upp dem.
 
Liberala Ungdomsförbundet har gjort en beräkning över det ekonomiska
utfallet av FI valprogram, och det visar sig att det finns pengar i massor.
 
LUF KOMMER FRAM TILL ATT FI ÅTGÄRDER KOMMER ATT KOSTA NÄR-
MARE 500 MILJARDER OM MAN SLÅR IHOP KOSTNADSDRIVANDE REFOR-
MER OCH INTÄKTSREDUCERAR.
 
Så dubbelbosättningen på Österlen måste ha gett mängder av pengar, för man
måste väl utgå ifrån att även FI har finansiering för allt man avser att göra, eller
att inte göra.
 
ELLER ??
 
Röster inom LUF ställer också frågan om det verkligen finns någon vettig männis-
ka, som kan rösta på detta, och LUF besvarar sin egen fråga med ett rungande nej.
 
Enligt senare väljarundersökningar kan 2 - 3 % av väljarna tänka sig att rösta
på FI.
 
 
AE
 
 
 
 
 

DEMOKRATINS FÖRSTA VÅRTECKEN KAN SKÖNJAS

Demokratin bjuds upp till dans
 
I SvD skriver idag Tove Lifvendahl i en krönika om invandring, kopplad till öppenhet,
yttrandefrihet och debatt.
 
Den svenska debatten är ju sedan många år inmålad i ett hörn, där den officiella re-
toriken närmast syftar till att dölja förekommande problem.
 
En omvärld ser på oss med en stigande förvåning, där vi intar positioner, som
ses som både omöjliga, ansvarslösa och löjeväckande på många områden.
 
Tove Lifvendahl skriver nu om att detta bör diskuteras, det är synnerligen välkommet
att någon öppnar upp denna dörr på glänt.
 
MINDRE BRA ÄR ATT VI SÅ HÄR LÅNGT INTE TILLÅTITS ATT DISKUTERA DET
TOVE L VILL VI SKA KUNNA DISKUTERA.
 
På sitt sedvanliga resonerande förhållningssätt beskriver Tove L att det finns både
för och nackdelar med invandring, på detta område som på alla andra områden, nå-
got vi alla borde tycka är ganska så självklart.
 
PÅ DEN TIDEN MYNTET FANNS, VISSTE VI ATT DET HADE TVÅ SIDOR.
 
Tove Lifvendahl föreslår nunågot så ovanligt som att vi ska utgå ifrån att myntet har
två sidor även här, och att vi ska förhålla oss till det.
 
Ett synnerligen välkommet intiativ, tyvärr mindre troligt att den kastade hand-
sken tas upp, något man kan läsa mellan raderna att Tove L inte heller tror ska
ske.
 
Lyckats man komma ur det hörn man målat in sig i gällande invandringen är det ju
ganska så lätt att hitta ett principiellt resonemang kring frågor kopplade till invand-
ringen.
 
De frågor man bör öppna upp för debatt följer i allt väsentlig tre spår, och allt
måste bygga på att man inte kan bunta ihop "invandrare" som om gruppen är
en homogen grupp, lika lite som etniska svenskar är en homogen grupp.
 
HUMANITETSASPEKTEN, KOSTNAD- OCH NYTTOASPEKTEN OCH SLUTLIGEN
DEN FRIA RÖRLIGHETEN BÖR DÅ FÅ DEBATTERAS.
 
HUMANITETSASPEKTEN
 
I någon form av objektiv mening kan man nog dela in "nyanlända" i två grupper, vissa
behöver skydd, vissa inte.
 
De flesta av oss är nog eniga om att de som behöver skydd, och kan styrka detta på rim-
ligt sätt, ska få flyktingstatus. Den enda begränsningen kan rimligen vara att skyddsas-
pekten ger ett "postivt netto", dvs vi ska inte ge skydd till sådana, som medför att andra
blir skyddslösa.
 
Konkret innebär detta att utrymmet för krigsförbrytare, terrorister, terroristsympatisörer
och redan dömda grova förbrytare borde vara väldigt begränsat.
 
De flesta är nog också överens om att humanitetsaspekten måste ges en begränsning,
där antalet nyanlända når en gräns, där svårigheterna och motsättningarna förenade
med invandringen blir så stora, att de inte kan hanteras.
 
Denna typ av avvägningar borde vi få diskutera, vilket också sker i de flesta andra
länder.
 
KOSTNADS- /NYTTOASPEKTEN
 
Här kan man följa tre huvudspår.
 
Det ena huvudspåret är den invandring, som generar nytta för Sverige utan att ge över-
stigande nackdelar. Inom denna grupp hittar man den ansvarsfulla arbetskraftsinvandrin-
gen, ofta exemplifierad med IT tekniker från Indien och läkare från Iraq.
 
I den mån man kan utkristallisera denna grupp är det svårt att tänka sig att någon kan
motsätta sig denna typ av invandring.
 
Den andra ytterligheten är den grupp, som bara generar kostnader och problem utan
att ge någon som helst nytta. Hit kan räknas den grupp som under "humanitetsaspekten"
exemplifieras som krigsförbrytare mm.
 
Får man diskutera detta på ett vettigt sätt är nog de flesta överens om att invandringen
inom denna grupp ska göras väldigt restriktiv.
 
Gruppen mellan dessa ytterligheter är den grupp, som medför de svåraste avvägningar-
na. Gruppen består av sådana som medför kostnad, utan motsvarande nytta, men där
humanitära skäl kan medföra att flyktingstatus medges.
 
Vi vet från statistik från Migrationsverket att många "nyanlända" inte ligger i närheten av
att tillhöra denna grupp, utan söker asyl av helt andra skäl, så kallade ekonomiska flyk-
tingar.
 
De flesta av oss är nog överens om att man ska se positivt på en invandring, upp till en
viss gräns, när det gäller "nyanlända" med skyddsbehov, även om de inte generar mot-
svarande "nytta".
 
De flesta har nog svårt, innerst inne, att förstå att man inte får debattera hur man ska
ställa sig till dessa avvägningar.
 
DEN FRIA RÖRLIGHETEN
 
Carola sjöng "trollbunden av en vårvind" oc h det känns som om debatten i Sverige är
trollbunden, när det gäller att förhålla sig till den fria rörligheten.
 
Stora grupper förhåller sig till den fria rörligheten, som att allt som rör sig, ska tillåtas
röra sig i riktning Sverige.
 
De flesta är nog, innerst inne, mer inställda på att se den fria rörligheten på ett annat
sätt. Rörlighet till nytta för Sverige, utan större olägenheter, lär väl knappast någon ha
något att invända mot.
 
Rörlighet som endast åstadkommer skada för Sverige, och kanske även i vidare me-
ning, ställer sig nog de flesta, innerst inne, negativa till.
 
Tove L nämner gruppen jihadister, som får resa fritt in och ur Sverige, som en sådan
grupp.
 
De flesta är nog tämligen överens om att man ska få debattera huruvida detta är rim-
ligt eller inte, många sträcker sig nog så långt att de anser att det inte är rimligt.
 
Definitivt är nog de flesta, innerst inne. eniga om att man ska ha rätt att debattera det-
de,  man bör också kunna kräva att politikerna tar upp detta till debatt, så att man har
möjlighet att förhålla sig.
 
Den heliga kon "den fria rörligheten" missleder också i sin retorik. När vissa ges "fri
rörlightet" uppstår skyddsaspekter för andra, som begränsar deras mer berättigade
fria rörlighet. Hit hör olika typer av förbrytare, som gör livet till ett "helvetee" för mån-
ga.
 
De flesta är nog överens om att den typen av "fri rörlighet" ska begränsas, likaså att
det ska få debatteras.
 
Det sägs att det första vårtecknet är en ihjälfrusen svala.
 
Man får nu bara hoppas att Tove L krönika inte går samma öde till mötes utan
får vara första tecknet på en debatt som går vidare och som borde ha startats
för länge sedan.
 
 
AE
 
 

LÄGG OSTHYVELN ÅT SIDAN INOM SKOLAN

Sverige sämst i klassen återigen
 
Den senaste rapporten om tillståndet i vår skolvärld har gett nytt bränsle i debatten
om världens sämsta skola. Rapporten hinner inte presenteras innan olika intressen-
ter kommenterar den utifrån sina intressen.
 
Av rapporten, PISA/Talis, framgår nu att lärarna i Sverige anser sig ha lägre status än
i andra länder och att en stor majoritet ångrar sitt yrkesval.
 
KOPPLAT TILL ANDRA RAPPORTER VITTNAR ÄVEN DENNA RAPPORT OM ETT
TILLSTÅND, SOM BARA KAN BESKRIVAS MED ETT ENDA ORD.
 
KATASTROF.
 
Olika intressenter försöker nu backa upp sina ståndpunkter, Jan Björklund återkommer
med att skolan ska förstatligas, Fridolin återkommer med krav om höjda löner, Ibrahim
Baylan återkommer med sitt krav om att lärarna ska sättas på skolbänken och Skolver-
ket återkommer med sitt krav om kriskommission.
 
Dagens Industri skriver idag om detta, något mer nyanserat än vad ovanstående
reaktioner vittnar om.
 
DI MENAR DÅ ATT DEN BISTRA SANNINGEN ÄR ATT INGET AV OVANSTÅNDE
KOMMER ATT LÖSA DE NUVARANDE PROBLEMEN, I VÄRSTA FALL KAN DE
FÖRVÄRRAS.
 
Vad DI inser, men inte många andra, är att kunskapsutvecklingen börjar inte och slu-
tar inte i skolsalen.
 
KUNSKAPSUTVECKLINGEN I SKOLAN ÄR EN SPEGELBILD AV SAMHÄLLET I
ÖVRIGT OCH KUNSKAPSUTVECKLINGEN BÅDE BÖRJAR OCH SLUTAR PÅ EN
VIDARE PLATS ÄN JUST I SKOLSALEN.
 
Adderar man de olika rapporterna är vi sämst i klassen i många avseenden.
 
SÄMST KUNSKAPSUTVECKLING, SÄMTS KOGNITIV PROBLEMLÖSNINGSFÖR-
MÅGA, MEST SENA ANKOMSTER OCH MEST SKOLK.
 
När det gäller just sena ankomster och mest skolk kunde vi nyligen läsa en rapport
från Svenskt Näringsliv, där man anser att många elever inte ens är anställningsbara
på grund av bristande respekt och punktlighet.
 
När det gäller punktligheten kan ett exempel från verkligheten vittna om hur eländig
attityden kan vara.
 
På en viss kurs, på en viss kurs, kom ett visst antal elever ständigt för sent.
 
SLUTADE SKOLDAGEN 1400, KOM DE FÖRST OMKRING 1350, BAD OM UR-
SÄKT FÖR SEN ANKOMST OCH SATTE SIG NER.
 
Bakom denna "punktlighet" låg ett system där man får fortsatt bidrag från CSN
om man kommer för sent, men inte om man håller sig borta.
 
OCH MAN HÅLLER SIG JU INTE BORTA OM MAN IN FINNER SIG STRAX IN-
NAN SKOLAN SLUTAR.
 
DI inser problemets vidd och pekar på att andra intressenter än skolan måste träda
in på ett helt annat sätt än vad som nu sker. Di tar då upp elevernas nyttjande och
beroende av "digital underhållning" i olika former och menar att denna är förödande.
 
DEN SKAPAR ELEVER SOM ÄR ÖVERVIKTIGA, SLÖA, OBILDADE OCH INTE
HAR DEN KONDITION OCH UTHÅLLIGHET, SOM KRÄVS FÖR ATT INHÄMTA
KUNSKAPER.
 
DI anser sig också ha lösningen, och den innebär att kunskapsutvecklingen börjar
långt tidigare och långt utanför skolsalen, man pekar här ut föräldrarnas ansvar,
och menar att skolan inte har en chans om föräldrarna låter hemmen vara en ren
nöjesplats. I stället ska man återgå till det tidigare generationer känner till, men in-
te den nuvarande:
 
Barn ska göra läxor, gå skogspromenader, besöka tekniska museer, läsa
böcker och lära sig att ha tråkigt.
 
EN REN KULTURREVOLUTION MED ANDRA ORD, HURUVIDA DEN ÄR MÖJ-
LIG ELLER INTE ÄR EN ANNAN SAK.
 
Att forskning också visar att alltför mycket "digital underhållning" verkar fördumm-
ande förstärker det DI väljer att lyfta fram.
 
Men DI går längre och menar att kunskapsutveckligen och förutsättningarna för en
sådan inte börjar och slutar i skolsalen och/eller hos föräldrarna.
 
Även arbetsgivarna är en nyckelgrupp som påverkar kunskapsutvecklingen.
 
DI MENAR DÅ ATT ARBETSGIVARNA MÅSTE SLUTA PRIORITERA SOCIAL
SMIDIGHET OCH BÖRJA PREMIERA FORMELL KUNSKAP.
 
Man skulle ju nästan kunna förledas tro att DI menar att en arbetsgivare mer ska
premiera förmågan att räkna, än frågan om hur många Facebook vänner en sö-
kande har.
 
MEN SÅ LÅNGT VÅGAR VÄL INTE ENS DI GÅR, ELLER ??
 
Vissa saker tycks dock allt mer klara efter alla undersökningar om skolan, som visar att
så mycket är så dåligt.
 
SKOLAN ÄR INGEN ISOLERAD Ö I SAMHÄLLET, SKOLAN ÄR EN SPEGEL-
BILD AV SAMHÄLLET I ÖVRIGT, OCH ÅTGÄRDER MÅSTE SÄTTAS IN PÅ EN
BREDARE FRONT ÄN SJÄLVA SKOLAN.
 
DE ÅTGÄRDER, SOM ERFORDRAS, TYCKS VARA AV SÅ DRAKONISK KARAK-
TÄR, ATT DE ENDAST KAN KOMMA TILL STÅND GENOM NÅGOT SOM NÄR-
MAST KAN SES SOM EN REN KULTURREVOLUTION.
 
EN SÅDAN KULTURREVOLITION MÅSTE OMFATTA HELA SAMHÄLLET, SKO-
LAN, FÖRÄDRARNA, ARBETSGIVARNA OCH ALLA ANDRA.
 
Har DI rätt i sin analys tycks uppgiften övermäktig.
 
HUR MÅNGA FÖRÄLDRAR KAN TÄNKAS FÅ MED SINA BARN PÅ EN SKOGS-
PROMENAD, UTAN IFHONE ?
 
Förmodligen lätt räknade, så vi får nog fortsätta att leva på ett sluttande plan, om DI
analys är något så när rätt.
 
 
AE

UPPFOSTRINGSANSTALTER INOM SKOLAN.

Ordning och reda i ekonomin , men inte i skolan
 
Många har med rätta förfasats över den kunskapsutveckling, som framträtt genom
olika rapporter.
 
PISA rapporterna om kunskapsutvecklingen samt elevernas problemlösnings-
förmåga gör ingen glad, inte heller andra rapporter från Skolstyrelsen och an-
dra.
 
Sämst i klassen i det mesta, om nu klassen utgörs av OECD.
 
Farhågor har uttalats om att kunskaperna i kärnämnen som matematik och fysik är så
låga att Sveriges konkurrensförmåga är hotad på allvar.
 
Någon hjälp från lärarna tycks inte heller vara att vänta, många av dessa kan inte hel-
ler vare sig räkna, stava eller läsa.
 
ETT HOPPLÖST LÄGE MED ANDRA ORD, VÄRRE BÖR DET VÄL INTE KUNNA
BLI, KAN MAN TYCKA.
 
Svenskt Näringslivs rapport visar nog ändå att mycket är mycket värre än vad man
kunde föreställa sig. Inte ens om lärarna blir bra, klasserna små och resurserna ö-
kas tycks det finnas möjlighet att återgå till en normal kunskapsnivå.
 
Militären Jan Björklund tycks vara den ende politiker, som insett stundens all-
var, om man tolkar Svenskt Näringslivs rapport rätt.
 
ORDNING OCH REDA TYCKS VARA DET SOM ÄR DEN FÖRSTA OCH FRÄMSTA
FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR ATT VI SKA FÅ EN SKOLA VÄRD NAMNET.
 
Läser man denna rapport och adderar den till olika rapporter från olika lärare mm, är det
lätt att komma fram till slutsatsen, att vanliga åtgärder inte räcker långt.
 
STUNDEN TYCKS KOMMEN FÖR ATT GÖRA HELA SKOLVÄRLDEN TILL EN ENDA
STOR UPPFOSTRINGSANSTALT.
 
Svenskt Näringslivs rapport vittnar om en ren och skär katastrof, något som också under-
stryks av ett antal lägesrapporter från skolvärlden.
 
Näringslivs medlemsföretag ser inte mycket gott i den unga grädda, som ska föra Sverige
framåt.
 
MAN MENAR GENOMGÅENDE ATT ELEVERNA SAKNAR DEN PUNKTLIGHET OCH
RESPEKT, SOM ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR YRKESLIVET.
 
Många elever är helt enkelt inte anställningsbara, inte för att de inte kan läsa och räkna,'
utan för att de är alltför respektlösa.
 
DET FINNS JU IDAG INGET I DET SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMET INKLUSIVE
ARBETSFÖRMEDLINGEN ARBETE, SOM TAR HÖJD PÅ PROBLEMET UTIFRÅN
DETTA.
 
Nio av tio medlemsföretag värderar högt egenskaper som respektfullt bemötande, uthållig-
het i arbetet, ordningssamhet och punktlighet, men färre än två av tio företag anser att sko-
lan  rustar eleverna för detta.
 
MEDLEMSFÖRETAGEN HÄVDAR ATT DE HAR SVÅRT ATT REKRYTERA KOMPE-
TENTA MEDABETARE UTIFRÅN KRAVEN PÅ RESPEKT OCH ORDNING.
 
Ingen av de reformer som trätt i kraft inom skolan, eller kommer att träda i kraft, har ett
tydligt fokus på dessa frågor.
 
ÄR DET REGELRÄTTA UPPFOSTRINGSANSTALER VI BEHÖVER INFÖRA ?
 
Ett antal rapporter från skolans värld antyder nog att så är fallet.
 
Näringslivs rapport innehåller självfallet också förslag på hur man ska komma till
rätta med en del av problemen.
 
BETYG I ORDNING OCH UPPFÖRANDE FÖRESLÅS DÅ BLAND ANNAT.
 
Lärarförbunden har redan framfört synpunkter på rapporten och lämnade förslag.
 
SJÄLVFALLET SKA MAN DÅ INTE HA BETYG I UPPFÖRANDE, HADE NÅGON
VERKLIGEN RÄKNAT MED NÅGON ANNAN REAKTION.
 
Att alternativet tycks vara att lärarna ska bära hjälm och rustning i sitt skolarbete
tycks tydligen vara att föredra från detta håll.
 
 
AE

ANDERS BORGS BIDRAGSTAGARE

Anders Borgs bidragstagare skapar ordning och reda
 
Anders Borg har ju förklarat för oss att arbetslösa är mindre värda än vi andra.
 
MED ALL ÖNSKVÄRD TYDLIGHET HAR DE AVFÄRDATS SOM BIDRAGS-
TAGARE,
 
Och vad bidragstagare är värda vet de som läst Fredrik Reinfeldt fina manifest.
 
DE ÄR INTE MER VÄRDA ÄN ATT DE SKA LEVA PÅ SVÄLTGRÄNSEN.
 
Och på svältgränsen lever många av dessa bidragstagare, de arbetslösa, nå-
got Konjukturinstitutet slog larm om i går. Vi fick då veta att köpkraften för des-
sa bidragstagare gått ner sedan 2001 i en utsträckning få kunnat föreställa sig.
 
Bland annat kunde man läsa att en ensamstående arbetslösa förlorat
 3 700:- per månad i form av köpkraft sedan 2001.
 
I dag presenterar dagens Industri vilken inverkan detta haft på våra statsfinan-
ser, och man ser då staten som den stora vinnaren.
 
Vi får då veta att Staten gjort en besparing i storleksordningen 20 - 30
miljarder, per år, något som underlättat att uppnå budgetmål och att skapa
ordning och reda i ekonomin.
 
Summan motsvarar halva "försvarskostnaden".
 
DE SOM TYCKER ATT DEN SORTENS SKAPANDE AV "ORDNING OCH RE-
DA" I EKONOMIN VID SIDAN AV INDRAGNINGAR AV ÄLDREBOENDEN OCH
ANNAT, ÄR NÅGOT ATT SKRYTA OM, SKA SJÄLVFALLET IMPONERAS AV
DET SKRYT VI STÄNDIGT FÅR HÖRA FRÅN FREDRIK REINFELDT OCH
ANDERS BORG.
 
De som tycker att arbetslösa ska ses som annat än bidragstagare och att äldre
är värda att tas om hand har mindre anledning att imponeras av skrytet.
 
 
AE
 
 
 

KONJUKTURINSITUTET VISAR VÄGEN

Nu återstår bara att se sanningen i vitögat
 
Konjukturinstitutets prognos över kommande underskott bör rimligen sätta stopp
för den moderna tidens kanske största svek mot ett lands invånare.
 
Utan att darra på manschetterna kopplar KI underskott med skenade kostna-
der för vår invandring.
 
KI GÖR IDAG NÅGOT SOM ÄR VÄRRE ÄN ATT SVÄRA I KYRKAN, MAN PRE-
SENTERAR DEN NAKNA SANNINGEN OM KOSTNADEN FÖR VÅR INVAND-
RING.
 
När det gäller invandringen vet vi idag ett antal saker.
 
Vi vet att vi har den högsta invandringen i världen bland jämförbara länder, både
mätt per capita och i absoluta tal.
 
Som enda land i världen visste vi, fram till idag, att invandringen utgör ett nettotill-
skott till ekonom, ju fler nyanlända desto bättre utslag i vår ekonomi.
 
Vi vet också att i alla andra länder har man motsatt uppfattning, där ser man de kost-
nader, som är förenade med invandringen, och hur konstigt det än låter, man både
vågar och får tala om detta.
 
När det gäller ledande politikers manipulation rörande kostnadsfrågan bör
nog denna ses som vår tids största svek mot väljarna.
 
VARE SIG MAN FÖRSPRÅKAR ELLER MOTSÄTTER SIG EN HÖGRE INVAND-
RING ÄN ALLA ANDRA LÄNDER ÄR DET EN REN ANSTÄNDIGHETSFRÅGA
ATT MEDBORGARNA BLIR KORREKT UPPLYSTA OM VAD EN STOR INVAND-
RING FÖR MED SIG, BÅDE I POSITIVA OCH NEGATIVA AVSEENDEN.
 
Så är inte fallet i Sverige fram till idag, allt har skönmålats och all kritik har bemötts
i bästa fall med tystnad, mer ofta med ren och skär politisk förföljelse.
 
I dag uttalar sig fredrik Reinfeldt, som om även han till sist inser att det bör-
jar brännas under fötterna.
 
VI FÅR DÅ HÖRA ATT VI (Sverige) INTE KAN PÅVERKA HUR MÅNGA INVAND-
RARE VI KAN TA EMOT.
 
Modern tids största svek mot väljarna följs nu alltså upp av ännu ett gigantiskt svek,
en stor lögn och en ansvarslöshet som gränsar till det närmast ofattbara.
 
Att vi har världens största invandring är inget som beror på vår midnattssol,
inte heller på våra kalla vintrar.
 
ATT VI HAR VÄRLDENS HÖGSTA INVANDRING BEROR UTESLUTANDE PÅ
ATT FREDRIK REINFELDT JUST FÖR EN POLITIK, SOM PÅVERKAR NYAN-
LÄNDA ATT SÖKA ASYL MM JUST I SVERIGE.
 
Sverige har påverkat nyanlända till just detta beteende på många sätt:
 
Vi förser flyktingar med falska pass i större utsträckning än andra, vi genom-
för mindre kontroller än andra eller inga alls, vi sätter tilltro till historier om
bakgrunder som andra länder närmast skrattar åt, vi ger PUT där andra länder
inte ger PUT , vi ger förmåner av olika slag mer än andra mm mm mm.
 
ATT VI PÅVERKAT NYANLÄNDA ATT VÄLJA JUST SVERIGE ÄR SÅ SANT DET
BARA KAN VARA.
 
Att nu krypa bakom denna uppenbara sanning genom att påstå att vi (Sverige) inte
kan påverka hur många invandrare vi kan ta emot, är ytterligare en lögn från en
statschef, vi efter NUON affären vant oss vid att höra ljuga.
 
Men det är inte bara en ren lögn, det är också något annat.
 
DET ÄR SÅ FEGT OCH RYGGRADSLÖST ATT MAN KNAPPAST FATTAR ATT
EN HÖG POLITIKER KAN NEDLÅTA SIG TILL DETTA.
 
Fredrik Reinfeldt har påverkat migrationen på det sättet att vi fått fler nyanlända än
vad vi skulle fått om vi bedrivit en invandringspolitik i nivå med andra länder.
 
Att konstatera detta är vare sig rasism eller främlingsfientlighet, man kan vara positiv
till en stor invandring och ändå inse att Fredrik Reinfeldt både ljuger och uppträder
ryggradslöst.
 
Ovanpå detta stjälper alltså KI hela lasset, det som var sant i går, är nu en ren lögn,
inte bara när det gäller invandring utan även den så kallade ansvarsfulla ekonomiska
politiken.
 
KI KONSTATERAR NU ATT DET INOM ETT ANTAL ÅR BEHÖVS 120 MILJARDER
I SKATTEHÖJNINGAR FÖR ATT ÖVERSKOTTSMÅLET SKA KUNNA HÅLLAS.
 
Det är ett kvitto på den ansvarsfulla ekonomiska politiken, men det KI säger är även ett
kvitto på något annat.
 
KI BERÄKNING BYGGER PÅ ATT INVANDRINGEN DE NÄRMASTE ÅREN SJUN-
KER, HUR MAN KAN KOMMA FRAM TILL DETTA ÄR I OCH FÖR SIG NÄRMAST
EN GÅTA.
 
Men beloppet 120 miljarder bygger på just detta antagande. KI pekar ut vilka faktorer,'
som varit och kommer att vara kostnadsdrivande.
 
DEN STÖRSTA OCH VIKTIGASTE KOSTNADSDRIVANDE PUNKTEN MAN UPPGER
ÄR JUST INVANDRINGEN.
 
Hur är detta möjligt, här har nästan alla politiker från Ystad till Haparanda inklusive strids-
hingsten och Eric Ullenfån, med emfas och darrande röst bedyrat att varje nyanländ ut-
gör ett nettotillskott till ekonomin.
 
Och nu får vi höra att den är en av de främsta kostnadsdrivande faktorerna.
 
ALLA MED DET MINSTA FÖRSTÅND I BEHÅLL HAR JU SEDAN LÄNGE VETAT
ATT DET ÄR JUST PÅ DET VISET, MEN DET ÄR FÖRST IDAG VI FÅR DET SATT
PÅ PRÄNT.
 
Men KI stannar inte vid detta, summan 120 miljarder i skattehöjningar bygger som
sagt på att invandringen minskar kommande år.
 
KI drar sig inte för att också tala om vad som händer om detta antagande inte
kommer att stämma.
 
MAN SÄGER DÅ ATT OM INVANDRINGEN INTE MINSKAR KOMMER INVAND-
RINGEN ATT BLI ÄNNU MER KOSTNADSDRIVANDE OCH DET KOMMER DÅ
ATT ERFORDRAS ÄNNU STÖRRE SKATTEHÖJNINGAR ÄN 120 MILJARDER.
 
För alla de som inte haft förståndet i behåll, och lyssnat på Fredrik Reinfeldt, Eric Ul-
lenfån, Annie Lööf, Gustav Fridolin, Jonas Sjöstedt och många andra måste detta
rimligen framstå som helt obegripligt.
 
I går medförde varje nyanländ ett nettotillskott i ekonomin, och i dag medför
varje ytterligare nyanländ behov av ytterligare skattehöjning.
 
HUR DESSA TVÅ YTTERST OFÖRENLIGA SAKER KAN FÖRENAS BORDE
UPPTA FREDRIK REINFELDT TID MER ÄN ATT LJUGA OM ATT SVERIGE
INTE KAN PÅVERKA DEN SÅ KALLADE "VOLYMEN" PÅ INVANDRINGEN
TILL SVERIGE.
 
Slutsatserna av ovanstående blir INTE att man ska begränsa invandringen, man
kan mycket väl vara positiv till en stor invandring och acceptera att den medför
ytterligare skattehöjningar.
 
Slutsatsen blir en helt annan.
 
ALLA MEDBORGARE BORDE HA RÄTT ATT KRÄVA KORREKT INFORMA-
TION FRÅN LANDETS REGERING OCH ANDRA POLITIKER NÄR DE SKA
FÖRHÅLLA SIG TILL HUR DE SKA SE PÅ EN KOSTNADSDRIVANDE FLYK-
TINGPOLITIK.
 
Berlinmuren föll med dunder och brak under en "natt".
 
Drar man rätt slutsatser av vad Fredrik Reinfeldt i dag sa och den rapport
KI lämnade föll även en annan mur med dunder och brak.
 
ALL ANSTÄNDIGHET KRÄVER NU ATT FRÅGAN OM INVANDRINGENS STOR-
LEK SKA KOPPLAS TILL DE SLUTSATSER KI DRAR , ATT INVANDRINGEN ÄR
KOSTNADSDRIVANDE OCH ATT EN ÖKAD INVANDRING KRÄVER HÖGRE
SKATTETRYCK.
 
Man underkänner nog många av de som förespråkar en hög invandring, då man
försöker lura dem att tro att varje nyanländ ger ett nettotillskott.
 
MÅNGA VÄLJARE SKULLE NOG MED ÖPPNA ÖGON ACCEPTERA EN AN-
SVARSFULL FLYKTINGPOLITIK, ÄVEN MED VETSKAPEN ATT DEN VAR
KOSTNADSDRIVANDE OCH KRÄVDE ÖKAT SKATTETRYCK.
 
En ansvarsfull flyktingpolitik kräver dock att fler murar raseras än den Fredrik Rein-
feldt i dag försökte riva, och den KI idag rev.
 
Men ett bar steg i rätt riktning är bättre än inget steg alls.
 
 
AE
 
 
 
 

ARBETSLÖSA, VÅR NYA FATTIGDOMSGRUPP

Arbetslösa drar sitt strå till stacken
 
TCO presenterar idag en rapport, som visar köpkraftsutvecklingen hos arbetslösa
sedan 2001. I sak är det mesta känt sedan tidigare, men inslaget av konkreta köp-
kraftsförändringar visar hur långt det gått inom vissa områden av den så kallade
svenska välfärden.
 
Det kan inte ha undgått någon att moderaterna slår sig för bröstet, ofta och
gärna, för att de skapat vad man kallar ordning och reda i ekonomin.
 
DET ÄR INTE DE NYA MODERATERNA SOM SKAPAT ORDNING OCH REDA
I EKONOMIN.
 
Det är myrorna i myrstacken, som skapat ordning och reda i ekonomin, och TCO
pekar ut en av dessa myror, de arbetslösa,
 
Sedan 2001 har taket i arbetslöshetsförsäkringen varit detsamma, på samma
sätt som taket legat fast inom andra trygghetssystem.
 
TCO rapport visar nu hur hårt detta slagit inom gruppen arbetslösa.
 
En ensamstående arbetslös har sedan 2001 förlorat en köpkraft på 3 700:-
per månad, en ensamstående mamma med ett barn förlorat en köpkraft på
 5 300:- per månad, och två arbetslösa med två barn en köpkraft på drygt
7 000:- per månad.
 
När vi andra erhållit en ökat köpkraft, har alltså gruppen arbetslösa halkat efter
i en utsträckning, som får konsekvenser ej drabbade nog har svårt att förstå.
 
Men gruppen arbetslösa står inte ensam i denna utveckling, den gäller även i-
nom andra trygghetssystem, såsom sjukförsäkringssystemet, pensionssystemet
 och andra system.
 
OCH DET ÄR I DESSA GRUPPER VI FINNER DE SOM GJORT DET MÖJLIGT
ATT SKAPA ORDNING OCH REDA I FINANSERNA.
 
Det är arbetslösa, det är sjuka och det är vissa andra grupper som utsatts för
sådana köpkraftsförsämringar att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt anser sig
kunna stå och skryta över att de skapat ordning och reda i ekonomin.
 
Som om Rädda Barnens insamlare skulle skryta över sig själva för att
givarna stoppar mycket gåvor i bössorna.
 
ANDERS BORG OCH FREDRIK REINFELDT ÄR INGET ANNAT ÄN INSAM-
LARE AV DE GÅVOR ARBETSLÖSA, PENSIONÄRER OCH SJUKA TVINGATS
LÄMNA IFRÅN SIG.
 
Men på en punkt kan Fredrik Reinfeldt tillerkännas förmåga att skapa ordning
och reda i ekonomin, hans politiska agenda har hela tiden varit tydlig och den
har hela tiden följt en röd tråd.
 
Den röda tråden har sitt ursprung i hans manifest "Det Sovande Folket"
där man kan läsa att alla bidragstagare ska leva på högst svältgränsen.
 
OCH I FREDRIK REINFELDTS VÄRLD ÄR PENSIONÄRER, ARBETSLÖSA
OCH SJUKA INGET ANNAT ÄN BIDRAGSTAGARE, SOM SKA HÅLLAS KORT,
SÅ KORT ATT  DE SVÄLTER.
 
Det är inte bara myror i myrstacken, som skapat ordning och reda i ekonomin åt
Anders Borg och Fredrik Reinfeldt.
 
Även Försvaret, Kustbevakningen, Skolan, Kommunerna, Sjukvården, äldre
vården, Trafikverket och många andra system har också bidraget till att skapa
ordning och reda i ekonomin.
 
RESULTATET DET VET VI NU, ÄR MAN ANNAT ÄN EN RÄKNENISSE ÄR DET
INTE MYCKET ATT SKRYTA ÖVER.
 
För vi som är annat än räknenissar vill väl att ekonomin ska vara ett medel för att
medborgarna ska må bra och olika funktioner ska fungera väl, inte ska det vara
tvärtom och ekonomin det övergripande målet.
 
INTE VILL VI SOM ÄR ANNAT ÄN RÄKNENISSAR ATT VI SKA MÅ DÅLIGT FÖR
ATT DET BLIR SÅDAN ORDNING OCH REDA I EKONOMIN ATT VIKTIGA FUN-
TIONER INTE FUNGERAR OCH VI SJÄLVA MÅR DÅLIGT.
 
Som att spänna vagnen för hästen, vilket Alliansen nu tycks göra.
 
AE
 
 
 
 

ALLIANSENS VALPLATTFORM

Mer rätt än så kan det inte bli
 
Svenska Dagbladet har sina ljusa stunder, och en sådan ljus stund inträffar idag,
när gästskribenten Benjamin Silberstein skriver om Alliansens brist på visioner
och ideologier.
 
Han ger då rådet att Alliansen ska tänka mer, tänka fritt och tänka större.
 
MED HÄNSYN TILL VISSA INSLAG I POLITIKEN FRESTAS MAN LÄTT TILL
ATT VILJA LÄGGA TILL - TÄNKA ALLS.
 
Silberstein är inne på rätt spår när han menar att Alliansen inte kan leva på att
hålla sig flytande med olika trianguleringar, vilket han formulerar:
 
"Visst kan visioner och ideologi stöta bort vissa väljare på kort sikt, men i
längden är de väsentliga för frågan om förtroende".
 
Här kan man festas att ställa frågan, vilket är viktigast, att stöta bort väljare på
kort sikt, eller att stöta bort väljare för all framtid.
 
För det senare riskerar man, om visioner och ideologi blir en alltför tydlig brist-
vara.
 
Behållningen av inlägget kommer i slutet i form av ett citat:
 
"Den som inte står för något faller för vad som helst".
 
TROLIGEN KAN INTE DE NYA MODERATERNAS POLITIK SAMMANFATTAS
PÅ ETT MER TRÄFFSÄKERT SÄTT.
 
 
AE

DET SOM INTE ÄR HÅLLBART HÅLLER INTE

Lagom är bättre än för lite och för mycket
 
Media har under senare dagar skrivit mycket om Migrationsverkets agerande i
Åtvidaberg, där Migrationsverket under bryska former försökt ta över en bygg-
nad belägen mitt I Åtvidaberg.
 
Agerandet fick en ledande socialdemokrat i kommunen, verksam sedan 38 år,
att backa från alla sina politiska uppdrag, bland annat av skälen att han ville
värna den kommunala självständigheten och inte "göda" Bert Karlsson.
 
Nu har Tingsrätten sagt sitt i ärendet och Migrationsverket tvingas ge sig
av till förmån för den hyresgäst som har besittning till lokalen.
 
BERT KARLSSON TYCKER FORTFARANDE ATT DET ÄR HAN SOM SKA
"GÖDAS" OCH TÄNKER ÖVERKLAGA TINGSRÄTTENS BESLUT DÅ TINGS-
RÄTTEN BARA YRAR.
 
Någon som är överraskad ?
 
Samtidigt kan vi ta del av prognoser, som visar att flyktingströmmen kommer att
öka lavinartat under året, för vilket år i ordningen.
 
Vi kan också ta del av hur Sverige förhåller sig till andra länder i dessa avseenden.
 
Sverige har sedan "urminnes tider" tagit emot mest flyktingar per capita, medan
Tyskland tagit emot mest i absoluta tal.
 
Nu sticker Sverige ut även här, Sverige tar inte längre bara emot flest flyk-
tingar per capita.
 
MED VÅRA DRYGT 9 MILJARDER INVÅNARE TAR VI EMOT FLER FLYKT-
INGAR ÄN TYSKLAND, MED SINA DRYGT 80 MILJARDER INVÅNARE, ETT
LAND SOM ÄNDÅ ÄR KÄNT FÖR EN GANSKA SÅ HUMAN FLYKTINGPO-
LITIK.
 
Man bli rent allmänt lätt fångad i sin egen fälla och frågan är om vi inte blivit fån-
gade i vår egen fälla, när det gäller att framhålla det förträffliga med en allt stör-
re flyktingström.
 
I alla andra länder i Europa och annorstädes finns en medvetenhet om att
en stor flyktingström genererar vissa problem och drar stora resurser.
 
I Sverige anstränger man sig, milt uttryckt, för att visa att det andra länder ser
som en kostnad är ett nettotillskott till ekonomin. Samtidigt väljer vi att blunda
för att en alltför stor flyktingström genererar problem av olika slag.
 
Frågan uppstår då.
 
HAR SVERIGE RÄTT I NÅGON OBJEKTIV MENING, OCH HAR ALLA ANDRA
LÄNDER HELT FEL ?
 
VET SVERIGE NÅGOT ANDRA LÄNDER INTE VET, OCH HAR SVERIGE SLUM-
RANDE RESURSER INGET ANNAT LAND ANSER SIG HA ?
 
Frågorna borde faktiskt få ställas och de borde också ges ett svar.
 
Att ställa frågorna och att ge de rätta svaren har inget med rasism att göra, inte
heller med främlingsfientlighet.
 
Skulle det ses som rasism att ställa dessa frågor, skulle regeringarna i alla
Europas länder (utom Sverige) var både rasister och främlingsfientliga, då
de just ställer dessa frågor och försöker förhålla sig till dessa.
 
Socialdemokraternas ekonomikon, Assar Lidbäck, ställde frågan, och gav den nog
också ett svar, han var tveksam till om utvecklingen var hållbar.
 
SVERIGE HAR VALT ATT GÅ SIN EGEN VÄG, KANSKE FÅNGAD I SIN E-
GEN FÄLLA.
 
Hur human man vill vara,  hur väl man än vill, och hur öppen man än vill vara,
så finns det en bortre gräns för hur många flyktingar ett land kan ta emot.
 
HUR STORT LIDANDE MAN ÄN SER RUNT OM I VÄRLDEN NÅR MAN DEN-
NA GRÄNS FÖRR ELLER SENARE, OM FLYKTINGSTRÖMMEN TILLÅTS
ÖKA OKONTROLLERAT ÖVER ÅREN.
 
Det är också viktigt att man inte låter sig styras av det som avser arbetskrafts-
invandring, när man försöker förhålla sig till detta.
 
En så stor flyktingström som möjligt bör inte vara ett övergripande mål, målet
bör vara att migrationen tillåts bli så stor att de sammanlagda fördelarna, i nå-
gon form av objektiv mening i den mån de går att mäta, är större än de sam-
manlagda nackdelarna.
 
Att vi borde vara mer uppmärksamma på de problem en stor och okontrollerad
flyktingström innebär, framkom härom dagen.
 
Uppgifter från danska polisen kan inte tydas på annat sätt än att man ser
grannlandet Sverige som en säkerhetsrisk, som hotar den danska natio-
nella säkerheten.
 
Uppfattningen har sin grund i att vår bristande kontroll av asylsökande, där vi
bevisligen tar emot ett antal terroristsympatisörer och krigsförbrytare, något
som underlättas av att svenska falsa pass är i omlopp i stort antal, och genom
att vi godtar asylsökandens uppgifter mer naivt än andra.
 
Genom att då ge sådana "PUT" i Sverige, som inte borde få det, ges dessa
möjlighet att fritt resa till andra länder utan att detta kan förhindras.
 
DANMARK SER DETTA SOM ETT PROBLEM, VI SER DET SOM EN FÖRDEL.
 
Borde inte detta i alla fall ge någon form av vibbar, särskilt som vi nu har ett stort
antal så kallade jihadister i Syrien i Iraq mitt framför ögonen ?
 
 
AE
 
 

MODERATERNA SAKNAR VÄCKARKLOCKA

Att se katastrofen innan den är ett faktum
 
Carl Bildt och Hillevi Engström skriver i dag i Aftonbladet om ISIS och vad utveck-
lingen i Iraq kan komma att föra med sig.
 
MAN MENAR DÅ ATT UTVECKLINGEN ÄR EN VÄCKARKLOCKA OCH MÅSTE
MANA OSS TILL UPPMÄRKSAMHET I ETT ANTAL AVSEENDEN.
 
Man undrar då vilken form av väckarklocka Alliansen har, eller om man har någon
väckarklocka överhuvudtaget.
 
ISIS kom inte till över en natt, och har inte heller byggt upp sin position över en natt.
 
ISIS STÄLLNING I DAG ÄR RESULTATET AV EN LÅNGVARIG OCH GENOM-
TÄNKT STRATEGI, SOM LETT ORGANISATIONEN DIT DEN ÄR I DAG.
 
Från början var ISIS ett litet embryo, som trevade sig fram och försökte hitta former
för att få fotfäste i sina ambitioner om att få fäste för sina maktambitioner.
 
Redan i detta skede borde väckarklockan ringt, en väckarklocka som ringer
för sent är inte mycket för världen.
 
På samma sätt borde väckarklockan ringt innan De Nya moderaterna gav koran-
rektorn Waberi en arena i riksdagen, där han kan slåss för sina ambitioner att man
ska få slå sina 4 olydiga hustrur och att man ska införa sharia.
 
Har man väl etablerat en syn, som överser med att man slår sina olydiga hust-
rur, spelat det ingen roll hur mycket och gällt väckarklockan ringer.
 
AE
 
 

NÄR BAJS ÄR BAJS PÅ RIKTIGT

I vissa frågor måste vi sätta ner foten
 
Som sagt, vissa frågor har den karaktären, att vi måste sätta ner foten.
 
DET DUGER INTE ATT ALLTID BLUNDA OCH SKITA I ALLT.
 
Lokaltidningen i Kista, Mitt I, skrev häromdagen om hur vissa skiter överallt och att
övriga "skiter" i detta.
 
Grupper av boende går nu samman för att ta tag i problemet, att det skits i trapp-
uppgångar och lite här och där.
 
Objektivt sett är nog de flesta av oss eniga om att det inte ska skitas allt för mycket
i trappuppgångar och likande ställen.
 
Tyvärr får objektiviteten vika när vi ska förhålla oss till mångfalden och vad denna
kan föra med sig, positivt och negativt, och då väljer de flesta av oss att blunda.
 
Tyvärr ser vi även här det tydliga mönstret.
 
DE BOENDE SER ETT STORT PROBLEM OCH "TROR" SIG VETA VILKA SOM
STÅR BAKOM SKITANDET I TRAPPUPPGÅNGAR OCH ANNAT, LOKALTID- NINGEN LÅTSAS ATT DET ÄR "HEMLÖSA" OCH MEDIA I ÖVRIGT LÅTSAS
ATT DET INTE HÄNDER.
 
Men det händer, titt som tätt, med stora olägenheter som följd både för boende och
kommunen som får städa upp.
 
Talesmän för kommunen uppger att problemet utgör en betydande sanitär
olägenhet.
 
Hur kan det komma sig att vi passivt åser detta, fullständigt paralyserade när o-
lägenheten skapas av inslag i den så kallade mångfalden.
 
Vi är alla överens om det är en betydande olägenhet när hundar skiter i våra par-
ker, att bara tänka tanken att hundarna skulle få skita i våra trapphus är det ingen
som kan ta till sig.
 
Vi har här bestämmelser, som tvingar hundägare att med medförd påse "ta upp
efter sig".
 
Men när inslag i mångfalden gör det hundarna gör stänger vi andra allt som
går att stänga.
 
Uppgifter gör gällande att det finns kulturella mönster bakom denna utveckling,
men även då måste vi sätta ner foten och förhålla oss till hur vi vill ha det.
 
Om inslag i mångfalden skiter i trapphus och annat är detta inte en fråga om
rasism eller antirasism, inte heller en fråga om främlingsfientlighet eller inte främ-
lingsfientlighet, inte heller en fråga om öppna eller icke öppna gränser.
 
DET ÄR EN REN ORDNINGSFRÅGA VI  MÅSTE FÖRHÅLLA OSS TILL.
 
Är det OK att man skiter i trapphus ?
 
Inbyggt i frågeställningen ligger en kontroversiell dimension.
 
SKA KULTURELLA AVVIKELSER STYRA I DEN RIKTININGEN ATT LAGEN
INTE GÄLLER, ELLER SKA LAGEN ÄVEN OMFATTA KULTURELLA AVVIK-
ELSER.
 
Om vi tycker det förra ska vi "skita" i att man skiter i trapphus, tycker vi det förra
ska vi sätta ner foten.
 
Men på rätt ställe, det gäller att undvika avföringen.
 
Med handen på hjärtat, hur många vill egentligen att det ska se ut så här och
gå till på det viset ?
 
Avföring i trappuppgångar och annat.
 
Den grupp, som uppges ligga bakom denna sanitära olägenhet i Kista, har också
skapat uppmärksamhet kring sig genom att lorta ner med avfall i olika former kring
sina lägerplatser.
 
Alldeles uppenbart är det nödvändigt att ställa ett antal obehagliga frågor och
ge dessa lika obehagliga svar.
 
 
AE

TIMGLASET ÄR FULLT

Så väcks då slumrande böcker till livs
 
Initierade har sedan länge känt till att Fredrik Reinfeldt skrivit en bok för ett antal år
sedan, där han grovt kränkte och förolämpade stora delar av den svenska befolk-
ningen.
 
Boken fick titeln "Det Sovande Folket" och där skräder författaren inte orden.
 
BLAND ANNAT KAN MAN LÄSA ATT DE FLESTA SVENSKAR ÄR MENTALT
HANDIKAPPADE OCH SKÄLET DÄRTILL ÄR AT TDE TROR PÅ VAD SOM KAL-
LAS DEN SVENSKA MODELLEN.
 
Att sedan Fredrik Reinfeldt av taktiska skäl, för att värva röster, valt att själv uppge sig
tro på den svenska modellen kan bara föranleda en enda och säker slutsats.
 
HAN ANSER SIG SJÄLV MENTALT HANDIKAPPAD.
 
I boken kan man vidare läsa att bidragstagare ska leva på svältgränsen och inte un-
nas något därutöver.
 
Boken fanns tillgänglig på de flesta bibliotek, men när Rosenbad närmade sig försvann
boken över en natt från dessa bibliotek och blev otillgänglig.
 
Man har många skäl att fråga sig varför och hur.
 
Fredrik Reinfeldt har i termer som inte kan tolkats på annat sätt förnekat sitt författar.
skap.
 
Det är inte känt att han tagit tillbaks något av vad som anförts i boken, så det som
där skrivs måste antagas vara hans nuvarande måttstock på svenska folket.
 
MENTALT HANDIKAPPADE.
 
Nu tycks sanningens minut närma sig.
 
Enligt uppgifter är boken nu åter upptryckt av allianskritiska röster och ett exemplar har
lämnats in till registratorn på två departement, varmed följer att boken nu finns diare-
förd som offentlig handling.
 
ALLA SOM VILL  LÄSA ATT DERAS STATSMINISTER ANSER DEM MENTALT
HANDIKAPPADE KAN ALLTSÅ NU LÄSA BOKEN.
 
Och lägga sin röst därefter.
 
 
AE

CAMERON VISAR VÄGEN

Olika färder, olika mål
 
För att synas i de rätta sammanhangen visar sig Fredrik Reinfeldt gärna och ofta till-
sammans med premiärminister Cameron.
 
Fredrik Reinfeldt uppger att de i mångt och mycket har gemensamma berör-
ingspunkter och gemensamma intressen.
 
Nu uttrycker sig dock Cameron, som om det inte kan vara så mycket bevänt med
detta "gemensamma".
 
Fredrik Reinfeldt svävar inte på målet det minsta, när han som det viktigaste målet
anger att hålla ordning och reda på ekonomin. Att äldre som unga, fattiga, sjuka och
arbetslösa i denna kamp får stryka på foten är ingen hemlighet, inte ens något man
försöker dölja.
 
Nu säger då Cameron något, som borde få Fredrik Reinfeldt att rysa in i innersta
ryggmärgen.
 
ATT BEKÄMPA MILITANT ISLAMISM ÄR LIKA VIKTIGT SOM ATT ORDNA UPP
EKONOMIN.
 
Han menar då att man tidigare accepterat extremistiska uttryck, extremistiska åsik-
ter och extremistiska tankesätt så länge man uppgav sig att inte tolerera våldsam
extremism.
 
Men nu skulle alltså denna tid vara förbi, att kämpa mot militant islamism li-
ka viktigt som att ordna upp ekonomin.
 
Ord och tankegångar som borde få Fredrik Reinfeldt tat sätta ett och annat i stru-
pen.
 
Att sätta koranrektor Waberi i riksdagen, för att ge honom en plattform att
utveckla och införa sharia, tycks knappast vara något som förenar Cameron
och Fredrik Reinfeldt.
 
AE

ÄLDREBOENDE OMLASTNINGSPLAST T BÅRHUSET

Äldre dör som flugor på 'äldreboenden
 
Så har vi då färsk statistik över vad många av oss redan visste.
 
VI HAR NU FÄRSK STATISTIK ÖVER VAD SOM KALLAS KORTTIDSDÖENDE.
 
Korttidsdöende kallas de så kallade brukare, som får plats på äldreboende och efter
det dör inom en månad.
 
Statistiken gäller Stockholm, Alliansens skyltfönster, och visar att 25 % av de
äldre som bereds plast på äldreboende dör inom en månad.
 
DE HAR FÅTT VÄNTA FÖR LÄNGE PÅ EN PLATS OCH ÄR FÖR SKRÖPLIGA
FÖR ATT ÖVERLEVA.
 
Ett bra sätt att få ordning och reda på finanserna.
 
För att antal år var motsvarande siffra ungefär 5 %, och sedan dess har antalet
platser i Sverige gått ner med närmare 30 000, ett av många skäl till att många
äldre förvägrats plats på äldreboende och får det först, när det inte är för sent.
 
FÖR 25 % AV DE ÄLDRE SOM FÅR TILLGÅNG TILL ÄLDREBOENDE BLIR
DETTA INGET ANNAT ÄR EN OMLASTNINGSPLATS TILL BÅRHUSET.
 
Alliansstyrd välfärd i Sverige, år 2014, de äldre är inte ens längre brukare, de är
korttidsdöende.
 
Inget ont, som inte har något gott med sig, brukar det heta, och även de korttids-
döende tycks ha något gott med sig.
 
Nu tycks ansvariga för ordning och reda i finanserna ha kommit fram till att
det kan skapas ännu mer ordning och reda i finanserna.
 
NÄR DE KORTTIDSDÖENDE ÄNDÅ LEVER SÅ KORT TID PÅ ÄLDREBOENDE
BÖR MAN JU KUNNA DRA NER PÅ STANARDEN.
 
Lever man bara 1 månad på boendet känns det ju knappast, som om mat behöver
serveras, något ansvariga för ordning och reda i finanserna nu tycka ha kommit
fram till.
 
Så ekorrhjulet snurrar lite fortare, många korttidsdöende ger lägre standard,
som ger ännu fler korttidsdöende, som ger ännu  -----------.
 
Vart tar många av de äldreboenden vägen, som vi inte har råd med, för att det ska
skapas ordning och reda i finanserna.
 
Många av dessa äldreboenden konverteras för att bättre passa att "göda" Bert
karlsson, något som i dagens Sverige bäst tycks passa att skapa ordning och
reda i de offentliga finanserna.
 
Verkar vara ett klokt avvägande, för inte kan dessa äldre, som dör som flugor, ha
medverkat till landets uppbyggnad.
 
AE
 

MIKAEL DAMBERG VILL ATT ALLT SKA VARA DÅLIGT

Förlupna ord
 
Partiledardebatten ansågs av många  innehålla ovanligt hårda och aggressiva
inslag, kanske ett tecken på desperation och förestående val.
 
När Fredrik Reinfeldt tappar masken, blir han lätt både arrogant och överlägsen,
något han visade bevis på under debatten.
 
Ivrigt gestikulerande och i aggressivt tonfall "hojtar" han åt Mikael Damberg,
efter att ha radat upp alla eländigheter socialdemokraterna skulle komma att
ställa till med:
 
DU, MIKAEL DAMBERG, VILL INGET ANNAT ÄN ATT ALLT SKA VARA DÅLIGT
I SVERIGE.
 
Förlupet ord är här nog en mild beskrivning.
 
Mikael Damberg har säkert fel i många av sina analyser, på samma sätt som Fredrik
Reinfeldt säkert har fel i många av sin analyser.
 
Men den bakomliggande ambition bakom analyserna, även om de leder i fel
riktning, bör man nog kan utgå ifrån bygger på att man vill något bra.
 
Ingen normal människa bör väl kunna komma på tanken för att beskylla Mikael
Damberg för att vilja att allt ska vara dåligt i Sverige,
 
Men Fredrik Reinfeldt påstod just detta.
 
MEN SÅ ÄR HAN JU INGEN NORMAL MÄNNISKA, HAN ÄR STATSMINISTER
I SVERIGE.
 
 
AE
 
 

VI ÄR ALLA AFRIKANER

Sverige ska numera inte med rätt byggas
 
Nu lurades vi av spåkäringarna på SMHI igen, vi vaknade lyckligtsvis upp till
finare midsommarväder än SMHI utlovat.
 
Men allt annat vi vakande upp till var inte lika vackert.
 
Vi är alla afrikaner, var det inte så Bengt Westerberg uttryckte sig ? Kanske
har han rätt, en del tyder nu på det.
 
RIKTIGT FULT OCH ILLA VAR NYHETEN OM ATT ALLA FLICKOR I EN
SKOLKLASS I NORRKÖPING KÖNSSTYMPATS, DE FLESTA AV DEM
PÅ  DET MEST EXTREMA OCH PLÅGSAMMA SÄTTET.
 
En hel skolklass småflickor könsstympade, i Sverige, år 2014, och ingen tycks
tycka att detta är något större fel.
 
Formellt är ju lagstiftningen kristallklar, könsstympning anses som ett
allvarligt brott och skulle normalt ge påföljden fängelse i ett antal år.
 
MEN DET ÄR UNDER NORMALA FÖRHÅLLANDEN, OCH I SVERIGE ÄR
NUMERA MYCKET INTE NORMALT.
 
Såvitt man inte kommit så långt i sin mångkulturella extrema sekterism att man
tycker att ett organiserat inslag av ett stort antal könsstympningar är ett normalt
inslag.
 
Hur reagerar vårt så kallade rättssamhälle på detta, det mesta tyder på att rätts-
samhället inte reagerar alls.
 
De flesta inblandande ger självfallet uttryck för läpparnas bekännelse, och me-
nar, att så här får man ju inte göre.
 
En del sträcker sig till och med så långt att de menar att de brukar infor-
mera föräldrarna inför en utlandsresa att det är förbjudet med könsstymp-
ning, och även om det sker utomlands kan de medföra påföljden fängelse
i Sverige vid återkomsten.
 
Denna syn på rättsordningen ger man uttryck för när inget hänt och då ingen bli-
vit könsstympad.
 
Men när det verkligen hänt något och många småflickor är könsstympade,
då är det annat ljud i skällan.
 
DÅ STRÄCKER MAN SIG INTE LÄNGRE ÄN TILL ATT SOCIALTJÄNSTEN
SKA TA HAND OM FLICKORNA.
 
I övrigt tycks lagen, så här långt, vara satt helt ur spel.
 
INGET TYDER SÅ HÄR LÅNGT PÅ ATT NÅGON ÖVERHUVUDTAGET NUD-
DAT VID TANKEN PÅ ATT FÖRÖVARNA SKA STÄLLAS TILL ANSPRÅK.
 
Det finns många som hävdar att islamiseringen gjort stora framsteg i Sverige.
 
Tycker man att svensk rättskipning ska råda för alla, är man ju nu per de-
finition rasist, och som rasist kan man ju tillåta sig  tycka att denna typ
av framsteg kanske borde betecknas som något annat än "framsteg".
 
Händelsen i Norrköping är inte bara en könsstympning.
 
REAKTIONERNA, SÅ LÅNGT MAN KAN AVLÄSA DEM SÅ HÄR LÅNGT,
UTGÖR OCKSÅ EN RÄTTSSTYMPNING.
 
Allt tyder på att den omfattande könsstympningen, alla flickor i en och samma
klass, utgör ett stort och väl organiserat övergrepp och samtidigt ett grovt brott.
 
OCH FÖRÖVARNA BLIR INFORMERADE OM ATT DE SKULLE KUNNA RIS-
KERA FÄNGELSE OM DE GJORT DET DE GJORT UTOMLANDS I STÄL-
LET FÖR I SVERIGE.
 
Skygglappar och rädsla i en ytterst farlig kombination.
 
Svenska Dagbladet hade idag en ledare, som talade sig varm för att vi skulle
återerövra rätten att vara stolta över vår flagga, en dag som denna, efter allt
trams från vissa grupper att flaggbränning är en ädel form av antirasism.
 
Vid sidan av ett hyfsat väder var det också en bra start på midsommaraftonen.
 
AE
 
 

LIKVÄRDIGHET INOM SKOLAN, DET ÄR BRA DET

Bra att de flesta är lika dåliga
 
I ett stort debattinlägg i SvD gör Jan Björklund upp med den svenska skolan.
 
Han erkänner att kunskapsutvecklingen är just så dålig som PISA rapport visa-
de, en utveckling som han menar har pågått under minst 2 decennier.
 
Men en allianspolitiker är ju inte en allianspolitiker för inte, så vad gör det att kunskaps-
utvecklingen är dålig, när det finns annat som är så mycket bättre.
 
ENLIGT JAN BJÖRKLUND ÄR LIKVÄRDIGHETEN I DEN SVENSKA SKOLAN SÅ
MYCKET BÄTTRE.
 
Jan Björklund kostar också på sig att definiera likvärdighet.
 
"GOD SKOLGÅNG OAVSETT BAKGRUND".
 
Vad "god skolgång" utgör visa PISA rapporten med önskvärd tydlighet, en kunskapsut-
veckling, som medför att kunskaperna inom kärnämnen, och annat, är klart lägre än
i övriga OECD länder.
 
Nu ska man ju inte förvänta sig någon högre form av logik från detta håll, men nå-
gon form av stadga måste man ju utgå ifrån att det finns i resonemanget.
 
Och den stadgan i resonemanget leder ofelbart fram till.
 
Kunskapsutvecklingen är katastrofal, kunskaper är låga och blir allt sämre, men
likvärdigheten den är hög, och det är bra.
 
LIKVÄRDIGHET UTIFRÅN DETTA KAN JU KNAPPAST INNEBÄRA ANNAT ÄR ATT
DE FLESTA ELEVER ÄR LIKA DÅLIGA, OAVSETT BAKGRUND.
 
Denna likvärdighet höjer Jan Björklund till skyarna, likt mycket annat Alliansen höjer
till skyarna.
 
EN LIKVÄRDIGHET PÅ DESSA NIVÅER BORDE JU OCKSÅ VARA EN KATASTROF,
OCH ÄR DET, MEN INTE I ALLIANSENS SVERIGE.
 
Nu finns det för alld el inte så mycket som pekar i den riktningen att "likvärdigheten" sett
på detta sätt skulle ha varit så mycket bättre med oppositionen vid makten, men en fak-
tor är viktig, mycket viktig.
 
TYCKER MAN ATT DET ÄR BRA MED EN HÖG LIKVÄRDIGHET, SOM BASERAR
SIG PÅ ATT SVERIGE HAR SÄMST KUNSKAPSUTVECKLING INOM OECD BÖR
MAN KANSKE INTE VARA UTBILDNINGSMINISTER.
 
Vad denna höga likvärdighet lett till ser vi också på våra högskolor och universitet,
kunskapskraven har blivit så låga att det många gånger är rent skrattretande, knap-
past något som leder i riktning mot "en konkurrenskraftig kunskapsnation".
 
Detta är också ett uttryck för den retorik, som kommit att styra mycket inom politiken,
man gömmer misslyckanden genom att föra fram värdeladdade ord.
 
LIKVÄRDIGHET I ALL ÄRA, MEN DET ÄR INTE BRA OM DE FLESTA ÄR LIKA
DÅLIGA..
 
DET ÄR FAKTISKT BÄTTRE JU FLER SOM ÄR BÄTTRE HUR OLIKVÄRDIGT
DETTA ÄN KAN TE SIG, YTLIGT.
 
Hur konstigt det än låter blir ju inte en "dålig" elev sämre, för att en annan elev blir
bättre.
 
ELLER BLIR HEN DET ??
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona
 
Utvecklingen i Iraq skrämmer och vi kan på avstånd se krigets härjningar på många olika
sätt.
 
Längs vägarna i Iraq kan vi nu se utbrända bilvrak, som den iraqiska armen lämnat efter
sig under sin flykt.
 
En våg av bilbränder har under de senaste dagarna drabbat även Upsala, om samma gär-
ningsmän ligger bakom dessa är ännu för tidigt att uttala sig om.
 
Beträffande vågen av bilbränder i Upsala har vi kommit överens med media att inte skriva
om detta, heller.
 
Vi får aldrig tappa fokus när det gäller vårt öppna samhälle och rätten till yttrandefrihet, men
fokus får inte sträcka sig så långt att vi underblåser främlingsfientligheten.
 
Så vår samlade politik är nu, låt bilarna brinna och håll tyst om detta.
 
Apropå Iraq skriver SvD idag att Iraq inte längre är en sammanhållen stat. Globaliseringen
idag känner inga gränser och vi ser här slående likheter med Malmö, en stad där delar inte'
längre heller  fungerar som en sammanhållen stad.
 
Internationella Valutafonden (IMF) läxar nu upp Sverige för hushållens höga belåning och
ser dessa svällande hot som ett hot mot ekonomin.
 
Jag säger återigen, så fort någon kritiserar vår ansvarsfulla politik, att även IMF styrs av po-
pulism och vanföreställningar.
 
Vem tror egentligen IMF att man är.
 
Även IMF borde känna till att politik är att välja, och Alliansregeringen har valt sin politik.
 
Någon måste ju ändå låna någonstans, och för att skapa starka offentliga finanser har vi
valt att skuldsätta hushållen, det borde ju även IMF förstå.
 
En rik stat, rika moderata kompisgäng och fattiga undersåtar, det är tidens och Alliansens
melodi.
 
Vi tar som sagt ansvar för skattebetalarnas pengar och Dagens Industri ger oss i dag beröm
för hur ansvarsfulla vi är.
 
Man skriver då i berömmande ordalag hur vi ansvarsfullt garanterade SAAB:s lån i banken
EIB. Tryggheten i de garanter vi krävde och fick manifesterade Bo Lundgren och Maud Olof-
son med att "skattebetalarna kan vara trygga, de kommer inte att förlora någonting".
 
Det visar sig nu att skattebetalarna kunde vara trygga, skattebetalarna betalade för denna
trygghet inte alls så mycket som det betalade för sin trygghet när Vattenfall köpte NUON.
 
När det gäller lånet till EIB har skattebetalarna så här långt bara förlorat närmare en miljard
och i Alliansens ögon är det trygghet för skattebetalarna.
 
Sedan tycker jag man ska vara tacksam för att förlusten så här långt inte blev större, man får
aldrig glömma att Maud Olofsson var inblandad.
 
Att kammen på Miljöpartiet vuxit efter EU valet, är helt klart, snart tycks kammen vara lika
hög som hos oss moderater.
 
Det går inte en dag utan att Gustav Fridolin skriver om hur bra och ansvarsfulla Miljöpartiet
är, att kampen om makten skulle utspelas på denna arena kom lite oväntat.
 
I dag skriver då Gustav Fridolin att debatten inför valet bör ske sakligt och att vi ska lyssna
på varandra, framför allt ska vi inte skrämmas med varandra.
 
Det är lätt för den där Fridolin att säga, som har en klimatpolitik att komma med. Vi som inte
längre har några visioner att komma med, ännu mindre en klimatpolitik, måste ta till de va-
pen som bjuds, och då har vi valt att skrämma väljarna med andra partier.
 
Att inte kunna erbjuda någonting ser vi som ett bättre alternativ än att erbjuda det Miljöpar-
tiet erbjuder.
 
Fridolin skriver också att klimatet och skolfrågan är för viktiga områden, för att de ska bli
föremål för skyttegravskrig.
 
Här visar Gustav att han inte förstått vad politik handlar om, det är inte väljarna och frågans
vikt, som avgör var man skapar konfliktytor.
 
Konfliktytor skapas där man genererar så många röster som möjligt, och då kan det komma
att handla om så viktiga saker som om man ska skrämmas med andra partier eller inte.
 
Jan Björklund försvarar idag i SvD våra framgångar inom skolan och pekar på att vi nått
väldigt långt när det gäller likvärdigheten, men erkänner samtidigt att kunskapsutvecklingen
varit just så dålig som PISA visade.
 
Det är här vi kan avläsa framgångarna med vår ansvarsfulla satsning på friskoleverksamhe-
ten, likvärdigheten har aldrig varit större, de flesta är lika dåliga.
 
Urban Ahlin får nu kritik för att han gör gemensam sak med sverigedemokraterna vad gäller
arbetskraftsinvandringen. Urban får då kritik för att han menar att den politiken förde social-
demokraterna innan sverigedemokraterna fanns.
 
Den kritiken ger jag lite för, vi moderater förde själva den politiken, när vi var moderater och
långt före socialdemokraterna.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 

KULTUREN FORMAR POLITIKEN

Politik kan förenas med kultur
 
Även om man inte till vardags ser så stora kopplingar mellan politik och kultur, så finns
kopplingar, på djupet.
 
En kulturskribent, Håkan Lindgren, fördjupar sig i detta i SvD idag, och mycket av det som
förs fram är intressant, mycket intressant.
 
Mycket av det borde ge många av oss en och annan tankeställare.
 
Hans bakgrundssyn är att identitetstänlandet förvandlats till en ideologi, som producerar
en ny underklass, och utifrån detta teoretiserar han om olika identiteter.
 
På ett djupare plan har mycket av det som framförs bäring på många av de ström-
ningar vi idag ser i samhället, som feminism, rasism, antirasism och annat.
 
"Vi strävar efter kollektiva karaktärsegenskaper och marknadsför dem under en viss typ
av identitet, en färdigpackad identitet"
 
Känns onekligen igen, tillhör man Feministisk Initiativ är det som att svära i kyr-
kan, om man hävdar att männen ska leva. Bara kollektiva karaktärsegenskaper
och kollektiva uppfattningar tillåts inom denna typ av identiteter, som man hit-
tar på andra ställen än FI, som moderater, sverigedemokrater, rasister, antira-
sister och många andra områden.
 
SÄG NÅGOT MINDRE PASSANDE OCH DU ÄR BORTA MED VINDEN.
 
Skribenten menar att detta kollektiva tänkande och denna kollektiva identitet fört oss
till en bergfast tro på att något är rätt.
 
"Islamism, gnällpopulism och rasism är alla delar av samma stora rörelse, vi rör oss
tillbaka mot de dummaste och mest förnedrande formerna av kollektiv identitet"
 
Sug på karamellen "alla män ska dö" och man kommer snabbt fram till att skri-
benten är inne på rätt spår.
 
Han konstaterar att man "förr" sökte en individuell identitet, där man sökte en identitet,
som syftade till att utveckla en själv.
 
"Man ville definiera sig själv i motsättning till etablerade grupper, och man var villig att
betala ett pris, i form av utanförskap och otrygghet"
 
Lätt att hålla med på den punkten, i dag är utanförskap det värsta som kan hän-
da en människa, så var det inte förr i alla avseenden.
 
Utveckligen beskrivs som:
 
"Vårt identitetssökande går i dag i helt motsatt riktning, det handlar idag om att ansluta
sig till en kollektiv identitet, lika färdigdefinierat som ett varumärke"
 
Känns nästan bekant, idag har partiet och likande rörelser inga visioner,  ambitio-
nen är i stället att deras varumärke inte får solkas ner.
 
Man kan också läsa i inlägget:
 
"Viljan att utveckla en individuell identitet har helt andra drivkrafter än viljan att ansluta
sig till ett färdigpackat kollektiv och får helt andra konsekvenser".
 
Detta känner vi igen, står man som representant för ett "färdigpackat kollektiv"
kan man säga vilka dumheter som helst, och alla lyssnar som vore det prästen
som mässade, men står man för en individuell identitet, spelar det ingen roll
vilken vishet man sprider, det är ändå ingen som lyssnar.
 
Skribenten dömer också ut den tillhörighet den kollektiva identiteten för med sig.
 
"Tillhörighet är ingen erfarenhet, den är i själva verket ett surrogat för erfarenhet"
 
Här tänjer skribenten på gränserna, inte kan han mena att någon som företräder
FI, AFA, RF eller något liknande kan ha fel ?
 
Vi får också läsa att detta kollektiva identitetstänkande låser in oss i föreställningar, som
producerar en ny underklass, alla ska hålla sig på sin plats
 
"Att då söka skydd i kollektiva identiteter kan framstå som enda sättet att försvara sina
rättighterer i en orättvis värld, medan det i praktiken är rena motsatsen, det kollektiva
identitetstänkandet blir ett verktyg att bryta ner de rättigheter vi kämpat oss till"
 
"I förlängningen väntar ett framtida apartheid med varje grupp bakom en mental tagg-
tråd i varsitt reservat, där alla kräver sina undantag, kvoter och specialregler".
 
Detta är också något vi redan känner igen från vår vardag, är det inte den ena
gruppen som skallar om kvotering, så är det den andra gruppen som skallar
ännu högre om kvotering, och alla reformer ska ju syfta till att alla grupper får
"mer i plånboken".
 
Sedan glider skribenten in på politik ideologi contra identiteter, och det är här det blir
riktigt intressant.
 
När det gäller politiska ideologier tvingas "grälande", för det mesta är det bäst tillägga,
att bryta argument mot varandra och till slut hitta en lösning.
 
"När det gäller identiteter får vi en annan typ av konflikter, den som kritiserar
min identitet, har redan början planera nästa steg, Förintelsen"
 
Det sista order ska man självklart se som en överdrigt, men är inte själva kärnan värd
att ta på allvar.
 
IDAG HAR DET BLIVIT EN REN KRÄNKHETSINDUSTRI ATT KÄNNA SIG KRÄNKT
SÅ FORT NÅGON PÅPEKAR ATT MAN TILLHÖR EN VISS KOLLEKTIV IDENTITET.
 
Skribenten menar att det är farligt att att godta denna utveckling och skriver:
 
"Samhällets motsättningar ses som ett kallt krig mellan ett antal oföränderliga identite-
ter, vilket garanterar att motsättningarna kommer att förbli olösliga".
 
Återspeglat väl ganska så väl den bild vi har av samhället idag, många motsätt-
ningar har väl aldrig varit så tydliga och permanenta, och inte tycks de bli
mindre med de etniskt grundade kollektiva identiteter man skapar i form av
ghetton på olika håll.
 
ETT "GOTT" EXEMPLEL ÄR NÄR LANDETS STATSCHEF GER UTTRYCK FÖR
ATT HAN INTE VILL TA I EN VISS GRUPP MED TÅNG.
 
Den typen av kompromisslösa, ogenomtänkta, ansvarslösa och enfaldiga uttalanden
är exakt det som låser in en kollektiv identitet bakom en mental taggtråd och får den
svår att nå.
 
På slutet av inlägget kan man läsa:
 
"Den som vill befria någon är i viss mån tvungen att säga, Du duger inte som Du är,
vilket har blivit en omöjlighet att säga i dagens samhälle, och därför är befrielsen i
motsvarande mån lika omöjlig".
 
Vi har hört samma sak i en annan och enklare tappning, kalla en spade för en
spade, annars kan man inte lösa problemet.
 
LIKA SVÅRT ÄR DET ATT BEFRIA NÅGON FRÅN VÅRT "MODERNA UTANFÖR-
SKAP" OM MAN INTE FÅR DEFINIERA DEN KOLLEKTIVA IDENTITET, SOM
SKAPAR UTANFÖRSKAPET.
 
Man kan inte förbjuda försäljning av negerbullar, om man inte får kalla en neger-
bulle för en negerbulle, ett annat sätt att uttrycka saken på ett lite begripligare sätt.
 
"Kulturinlägget" är intressant och bör läsas med andakt och eftertanke, mycket
av det som skrivs måste få tid att sjunka in.
 
MEN NÄR DET SJUNKIT IN, PÅ RÄTT SÄTT, INSER MAN NOG GANSKA SÅ OM-
GÅENDE ATT MÅNGA STRÖMNINGAR I VÅRT SAMHÄLLE IDAG INTE MED NÖD-
VÄNDIGHET FÖR UTVECKLINGEN FRAMÅT.
 
I vart fall är debattinlägget klar läsvärt för alla som vi få en lite mer nyanserad bild av
de strömningar som styr och formar samhället i dag.
 
 
AE
 
 

DEMOKRATI OCH FOTOFÖRBUD

Demokratin i landet når nya höjder
 
Att demokratin inte ännu nått sin fulländning, det vet vi, men borde ju kunna hoppas
att de steg som tas inom detta område, ändå leder i rätt riktning.
 
Riktigt så tycks det inte vara på alla områden.
 
PÅ VISSA OMRÅDEN TYCKS STEGEN BÅDE STORA OCH AVGÖRANDE I MOT-
SATT RIKTNING, FRÅN DEMOKRATIN.
 
Ett sådant område utgörs av Hisingsskolan i Jönköping, där rektorn Chatarina Berge-
lin tillåts härja fritt med sina något egenartade värderingar, om man väljer att uttrycka
sig försiktigt.
 
REKTOR CHATARINA BERGELIN HAR INFÖRT TOTAL FOTBÖRBUD INOM SKO-
LAN, NÅGOT SOM OMFATTAR ÄVEN KLASSRESOR OCH SKOLAVSLUTNINGAR.
 
Skälet är att ingen elev ska behöva känna sig kränkt, ett uttryck som tycks omfatta det
mesta idag.
 
Man ha förhålla sig till denna typ av galenskaper på olika sätt, men även galenskaper
borde innehålla någon form av logik och konsekvens.
 
I någon form av objektiv mening är beslutet klokt och rätt, eller oklokt och fel.
 
ÄR DET OKLOKT OCH FEL BORDE BÅDE FÖRBUDET OCH REKTOR CHATARINA
BERGELIN BORT, FORTARE ÄN FORTAST.
 
Är det klokt och rätt, infinner sig ett antal frågor.
 
Både barn, ungdomar och vuxna befinner sig på andra platser än i skolan, tidsmässigt
befinner de sig längre på andra platser.
 
Miljöerna på "andra platser" kan ofta vara sådana att förutsättningarna för att bli kränkt
kan vara större än att bli kränkt inom skolan.
 
Ska det föreligga ett förbud att bli kränkt lite på skolan kräver ju logiken att man
inte ska kunna bli kränkt mycket någon annanstans.
 
Om rektor Chatarina Bergelin har fattar ett klokt och rätt beslut kräver logiken omgående
uppföljning på andra områden.
 
Det enda logiska beslutet är då att man omgående inför ett totalt fotostopp inom
hela landet på alla platser.
 
FÖR INGEN SKA JU BEHÖVA RISKERA ATT BEHÖVA KÄNNA SIG KRÄNKT.
 
Att rektor Chatarina Bergelin bortser från att det troligen är svårt, troligen omöjligt, att
upprätta någon form av respekt för beslutet är en bisak, har man inte respekt för öv-
riga beslut inom skolan behöver man ju inte heller ha respekt för detta beslut.
 
Man får också bortse från de svårigheter det skulle innebära att upprätthålla respek-
ten för förbudet genom någon form av sanktioner.
 
En förälder trotsar förbudet och tar en bild på skolan.
 
SKA MAN REGLERA FÖRÄLDERN, BESLAGTA KAMERAN ELLER RIVA HELA
BYGGNADE, SÅ ATT STADSARKITEKETEN INTE BEHÖVER KÄNNA SIG KRÄNKT.
 
Hur blir man rektor förresten, det tycks inte vara förenat med några större krav.
 
AE
 
 

STATSMINSITERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona  
 
Reaktionerna på beskrivningen av en Botkyrkaskola under rubriken "Upplösning i skolan" har
ju blivit många och starka, man skulle ju kunna förledas tro att allt är dåligt i skolan, men så
är inte fallet, vi ser många exempel på hur skolor drivs båda ansvarsfullt och med fokusering
på demokratiska värden.
 
Hisingsskolan i Jönköping är ett sådant föredöme, där rektorn Chatarina Bergelin visar vä-
gen hur vi ska utveckla vår demokrati.
 
För att ingen på skolan ska behöva känna sig kränkt har hon infört totalt fotoförbud på sko-
lan, och det gäller även klassresor och avslutningar.
 
Detta rimmar väl med Alliansregeringens politik, att ingen får känna sig kränkt, och vi har ju
barn och vuxna på andra områden än i skolorna.
 
Alliansregeringen kommer därför inom att utveckla demokratin i samma inriktning genom
att införa ett totalt fotoförbud i hela landet.
 
Då förbudet är lätt att upprätthålla och kontrollera, kommer förbudet att träda i kraft om-
gående.
 
Betydelsen av ett fotoförbud framgår i sin fulla kraft i den rapport Skolinspektionen upp-
rättat efter en inspektion på Gubbängsskolan i Stockholm.
 
Rapporten visar att det där är vanligt att eleverna sparkar ock skallar varandra, det är
även vanligt att lärare och rektorer blir sparkade och skallade.
 
Kulturyttringarna är så vanliga att skolan inte hinner anmäla dem i takt med att de sker.
 
Här gör verkligen ett fotoförbud nytta, vi vill ju inte att omvärlden ska imponeras allt
för mycket av den kultur vi nu ersatt vår egen urbarbariska kultur med.
 
Dagens Industri skriver idag raljerande om min syn på valet av ordförande i EU kommis-
sionen och menar att den vittnar om att jag tror jag kan ignorera vad den egna partigrup-
pen i  parlamentet beslutat.
 
Här tros ingenting, kan jag ignorera vad den egna partigruppen i vårt eget parlament be-
slutat, ska jag minsann nog kunna ignorera EU parlament också.
 
Folkvalda parlament och partigrupper ska inte inbilla sig att de är något brukar jag säga,
och då får jag som jag vill.
 
DI skriver också att jag är som klippt och skuren för en post i EU, då jag är harmlös, och
då blir en bra kompromisskandidat, samt att jag saknar framtid i mitt eget land.
 
Hade jag saknat framtid i mitt eget land hade jag inte köpt hus i Täny.
 
Aftonbladet skriver idag om Stefan Löfvens svårigheter att få stöd för en regering efter
valet. Tidningen pekar på  att den naturliga samarbetspartnern är MIljöpartiet, men tid-
ningen uppger sig inte se något naturligt med detta parti.
 
För en gångs skull kan jag hålla med Aftonbladet, i Alliansen ser vi inte heller något na-
turligt med detta parti, något mer onaturligt än att vilja avfolka glesbygden får man nog
leta efter.
 
Aftonbladet skriver också att svårigheter tornar upp sig , som kan komma att innebära
att förhandlingar leder till att många väljare kommer att känna sig svikna.
 
Här behöver Aftonbladet inte bekymra sig, sedan 2006 är de flesta av väljarna redan
inte annat än bekymrade.
 
Jonas Sjöstedt försöker göra sig lustig över de förhandlingar som kan bli aktuella efter
valet, och menar nu återigen  att vänsterpartiet inte sätter sig i en regering, där man in-
te får viktiga krav uppfyllda.
 
Det vet vi  sedan skoltiden, man går inte på dans, om man vet att man inte blir uppbju-
den, och räven ger sig inte heller på de sura rönnbären.
 
Förre försvarsministern Mikael Odenberg sågar idag styrningen av Försvaret under Alli-
ansregeringen, och menar att Anders Borg styrde och ställde över allt, till och med skul-
le han vara med och bestämma vika vapensystem Försvaret skulle ha.
 
Den kritiken ger jag inte mycket för, ska Anders Borg bestämma att tågen inte ska kun-
na ta sig fram, bör han väl också kunna bestämma att vårt Försvar inte kan försvara
oss.
 
Mikael är också starkt kritisk till vår skönmålning av försvarsfömågan och påstår att
vi här efterliknar "Bagdad Bob", som skröt över sådant som inte fanns.
 
Inte kan Karin påminna om "Bagdad Bob", han var ju general och man.
 
SvD skriver idag i en kulturartikel om våra identitetssträvanden, där en strävan efter
personlig identitet alltmer övergått till en kollektiv identitet, där de flesta säger och gör
vad de tror sig man förväntar sig vad man ska säga och göra.
 
Här har Alliansen under sina år vid makten varit framgångsrika, den kollektiva identi-
tet vi skapat har stora likheter med en religiös sekt, alla hoppar när jag säger till, alla
dansar när jag säger till och alla har lärt sig att säga de rätta orden, som rasism, främ-
lingsfientlighet, ordning och reda, ansvar, krona för krona och många andra viktiga
retoriska inslag.
 
Att det skulle vara så lätt att ge stora delar av det svenska folket en kollektiv identitet
trodde vi aldrig när vi inledde doktrineringen.
 
Jag säger som Jan Björklund brukar säga, när det inte går som han räknat med, jag
hade inte en aning om att det skulle vara så lätt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
 
 
 

ISLAM STÅR FÖR TOLERANS, I SVERIGE

Islamister tar över Norra Iraq
 
Media rapporterar nu om att Norra Iraq kollapsar, och att detta beror på att islamister
tagit över, här gruppen ISIS.
 
Självklart att Norra Iraq kollapsar, när islamister tar över.
 
ÖVERALLT DÄR ISLAMISTER HAR ETT INFLYTANDE KOLLAPSAR DET MESTA.
 
Dagens nyheter beskriver islamisternas framfart som ett helvete, som sänder kalla kå-
rar utför ryggraden.
 
Och varför skulle man inte få kalla kårar utmed ryggraden, när man tar del av
islamisternas terror, förtryck och tortyr.
 
ÖVERALLT DÄR ISLAMISTER HAR ETT INFLYTANDE DRABBAS ANDRA, SÅ
ATT DE FÅR KALLA KÅRAR UTMED RYGGRADEN
 
Förutom Norra Irag kan man nämna Talibaner, Boko Haram och alla övriga islamis-
tiska grupper i Afrika och övriga världen.
 
Islamister är i vissa, många, avseenden synonymt med barbari, förtryck, terror
och tortyr.
 
DEN BILDEN GÄLLER STÖRRE DELEN AV VÄRLDEN, DOCK INTE SVERIGE.
 
Genom sekterisering och tungomålstalande har Alliansregeringen, företrädd av Eric
Ullenfån, strävat efter att få islamister och islamisering att framstå som något helt
annat.
 
All kritik mot islamister och islamisering är i detta tungomålstalande förbjudet
och alla kritiska synpunkter avfärdas även här med ryggraden som islamofobi.
 
I stället för att dra slutsatser av Boko Harams kidnappningar, ISIS härjningar i Iraq
och Syrien, Talibanernas härjningar i Afghanistan och många andra gruppers här-
ningar inom många andra områden, väljer Eric Ullenfån att fokusera på något helt
annat:
 
Islam står för en högre tolerans, en tolerans vi borde ta till oss.
 
DET ÄR EN MYT.
 
Islam står inte idag för tolerans, islam står i dag i allt väsentligt för det rakt motsatta.
 
Förblindad av sin egen retorik försöker Alliansregeringen öka toleransen i ri-
ket genom att ge Waberi en plattform i riksdagen.
 
DENNE ÄR MEST KÄND FÖR ATT VILJA INFÖRA SHARIALAGAR OCH ATT
FÖRSPRÅKA ATT MAN SKA HA RÄTT ATT SLÅ SINA FYRA HUSTRUR.
 
Hur detta kan kopplas till tolerans vet nog bara Eric Ullenfån och hans gelikar.
 
Den svenska hållningen till islam också islamisering, den sänder också kalla
kårar efter ryggmärgen.
 
Som en känd amerikansk general uttryckte sig i denna fråga:
 
KÄNNER MAN INTE IGEN EN FIENDE SÅ HAR MAN INGEN MÖJLIGHET ATT
FÖRSVARA SIG.
 
INTE ENS I EN VECKA.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Vi kan nu med stor tillfredsställelse konstatera att gårdagen utgjorde en vändpunkt inför
valet.
 
Det var den dag valvinden vände och vi kan tacka LO ordförande Thorwaldsson för att
valvinden vände.
 
Vi är oerhört tacksamma att han sitter i TV och tydligt klarlägger att Stefan Löfven inte kom-
mer att kunna komma överens med Miljöpartiet.
 
En röst på oppositionen medför alltså att vi inte får någon regering alls, inte ens en som är
mindre trovärdig.
 
Thorwaldsson kommer inom kort att utses till hedersordförande i de Nya moderaterna som
tack för sina insatser.
 
Mindre lyckat var att Anders Borg sitter i samma TV och talar om för alla, att våra åtgärder
inom arbetsmarknadspolitiken varit mindre lyckade.
 
För att ingen ska frestas tro att vi inom moderaterna har så högt till taket, att man får säga
vilka sanningar som helst, kommer vi inom kort att öppna ett uteslutningsärende mot Anders
Borg.
 
För att arbetsmarknaden ska fungera även för de grupper, som står långt ifrån arbetsmark-
naden måste vi satsa mer på lågavlönade arbeten, där kravet på utbildning kan sättas läg-
re.
 
Tankarna leder då till forna tiders springchasar, en karriär som stod öppen för alla. Inom
Järvaområdet öppnar man nu upp för en modern variant av denna karriär för unga utan
utbildning.
 
Redan som åttaåring får man pröva på att vara springpojke inom Järvaområdet, och arbets-'
uppgifter omfattar främst att stå som larmvakt, om polisen skulle komma, åt de 17 - 18 år-
ingar, som kommit längre i karriären och städar upp i butiker.
 
Socialtjänsten framhåller att detta projekt kommer att lösa integrationsproblemen inom
området, och man stödjer verksamheten passivt.
 
Socialdemokraten Hans Andersson, kommunalfullmäktiges ordförande i Åtvidaberg, avsä-
ger sig nu alla uppdrag efter 38 år inom politiken. Motivet är att han inte vill se sig som en
kugge i ett system, där Migrationsverket sätter hela det demokratiska systemet ur spel.
Han vänder sig också mot att Migrationsverket göder Bert Karlsson med pengar.
 
Det är bra att rasisterna inser att de måste lämna arenan för att bereda plats för öppnare
gränser.
 
Vi får aldrig svikta på målet, när det gäller att göda Bert Karlsson med pengar.
 
SVT rapporterar idag om att antalet fattigpensionärer blivit större, från 2006 har de ökat
från 130 000 till 200 000, Det är ingen tillfällighet att ökningen blir dramatisk från 2006, den
tidpunkt från vilken jag fick möjlighet att omsätta mitt fina manifest till verklig politik.
 
Ett viktigt inslag i detta manifest var ju att alla bidragstagare skulle leva på svältgränsen,
och vi vet ju alla att alla fattigpensionärer är bidragstagare.
 
Sedan har vi ju inte outtömliga reserver att ösa ur, ska vi göda Bert Karlsson och våra
moderata kompisgäng med pengar, kan vi ju inte samtidigt ge fattigpensionärer mer än
absolut nödvändigt.
 
Det är så vi tar ansvar för pensionärerna och ställer grupp mot grupp.
 
Taxipriserna i Stockholm har seglat upp som ett stort problem, då upptrissade priser
skämmer bilden av Stockholm, och många turister känner sig lurade.
 
Vi tar nu krafttag mot detta lurendrejeri och kommer att ta bort dessa taxibilars reg-
skyltar, om de inte skärper sig.
 
Att vi inriktar våra kraftfulla satsningar på just registreringsskyltarna är att vi vill inte
stänga gränserna mer än nödvändigt.
 
Igår skrev DN om en lärarvikariats erfarenheter från en skola i Botkyrka, vilket väckt
mycket uppmärksamhet. Rubriken var "En skola i upplösning". Många röster vittnar
nu om att bilden stämmer ganska så väl.
 
Enligt jan Björklund ligger orsaken till detta förfall i tiden före 2006, efter den tidpunkten
har allt blivit bättre.
 
Får vi fortsatt förtroende efter valet kommer dessa förbättringar att fortsätta, och hela
samhället bli i upplösning.
 
Tågtrafiken och mycket annat visar att vi redan är på god väg här,
 
Rapporter visar nu att Norra Iraq kollapsar genom att islamisterna tar över. Dagens
Nyheter skriver också att det sänder kalla kårar efter ryggmärgen, när det blir känt
vad dessa islamister gjort i form av terror och tortyr.
 
Eric Ullenfån har försäkrat mig om att dessa uppgifter är ren islamofobi, och att an-
svariga islamister, gruppen ISIS, tagit över Norra Iraq för att visa sin stora tolerans
mot andra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för andra, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 

AFRIKANER SLÅSS I IRAQ

Inbördeskrig i Iraq
 
Nu krigar afrikanerna i Iraq mot varandra.
 
Det lågintensiva kriget tycks ha övergått i rent inbördeskrig, som vanligt är det islam-
ister, som försöker visa omvärlden sin tolerans.
 
De som inte begriper bättre hävdar att detta inbördeskrig bottnar i etniska och
religiösa konflikter.
 
DE SOM VET BÄTTRE, EFTER ATT HA LYSSNAT TILL BENGT WESTERBERG,
MER KÄND SOM BROR DUKTIG, VET ATT DET INTE KAN LIGGA NÅGON ET-
NISK KONFLIKT BAKOM  KRIGET.
 
För enligt Bror Duktig finns det inget folk, och då kan det ju inte heller finnas några
etniciteter.
 
Bror Duktig förtydligar detta med att det inte finns något folk.
 
VI ÄR ALLA AFRIKANER.
 
Så enligt Bror Duktig strider afrikaner mot afrikaner i det nu uppblossande inbördes-
kriget i Iraq.
 
Nu är det ju ingen i Sverige, som tror annat än att Bror Duktig menar väl med att på-
stå att alla är vi afrikaner, det är den svenska debatten i ett nötskal.
 
Men man ska nog inte ta för givet att alla iraqier uppskattar att inte få bli be-
traktade som folk, det är nog bara i Sverige vi ska vara stolta över att vi inte
är folk.
 
DET ÄR NÄR MAN TAR DEL AV DEN TYPEN AV UTTALANDEN OCH SÄTTER
IN DEM I ETT LOGISK SAMMANHANG, MAN SNABBT INSER ATT MYCKET
GÅTT FEL I DEN SVENSKA DEBATTEN KRING DESSA FRÅGOR.
 
MYCKET, MYCKET FEL.
 
 
AE

DEN SOM FÖRLORAR VALET VINNER

Nu ska valet förloras till varje pris
 
Så här långt har man fått den uppfattningen att både Alliansen och Oppositionen
varit besjälade av att vinna valet.
 
Denna kamp om att vinna valet tycks idag ha övergått i en strävan att förlora
valet, till varje.
 
TYDLIGEN FINNS DET NÅGOT I BAKGRUDNEN, SOM GÖR ATT INGEN VILL
REGERA ÖVER SVERIGE LÄNGRE.
 
LO:s ordförande framträder idag i Tv och hävdar att han har svårt att föreställa sig
att socialdemokraterna kan komma överens med Miljöpartiet.
 
Han sträcker sig så långt att han menar att Stefan Löfven inte har några möj-
ligheter att förhandla fram en överenskommelsemed Miljöpartiet.
 
DETTA KAN KNAPPAST INTE TOLKAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN ATT LO INTE
VILL ATT OPPOSITIONEN SKA VINNA VALET.
 
Efter Miljöpartiets kongress kastade man in så mycket grus i maskineriet, bort med
två reaktorer under mandatperioden och ingen förbifart Stockholm, att LO inte be-
höver anstränga sig mycket för att få sin vilja fram.
 
Samma dag sitter Anders Borg och Sven Otto Littorin och gör sitt bästa för att de-
savoera Alliansen så gott det går.
 
FAS 3 har bara varit ett enda stort elände och inte gett någonting.
 
Även andra projekt inom arbetsmarknadspolitiken har varit närmast menings-
lösa och knappast gett några jobb. Man måste vara försiktig med att tro att
denna typ av åtgärder ger något.
 
OCH SÅ PRICKEN ÖVER "I:ET" - ÄVEN OM DET INTE GETT NÅGOT SÅ VAR
VI TVUNGNA ATT AVSÄTTA RESURSER FÖR ÅTGÄRDERNA.
 
Man har ju god anledning att tolka detta sista som att annars hade väljarna upp-'
fattat att man inte gjort något.
 
Nu sitter Anders Borg och Sven Otto Littorin och säger att visst, vi har gjort
en del, men det har inte medfört något märkbart.
 
Man får väl anta att de talar om rest moms, sänkta arbetsgivaravgifter för ungdo-
mar, ROT, RUT och lite annat.
 
Ska man nu tolka Anders Borg rätt vill inte han heller att man ska vinna valet.
 
Kan det månne vara efter det att Anders Borg uppges ha velat "sjunka ner
i jorden" när han åsåg discot i Nacka ?
 
I SÅ FALL ÄR DET LÄTT ATT FÖRSTÅ ATT HAN INTE VILL ATT ALLIANSEN
HELLER SKA VINNA VALET.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Vi märker redan av att vi går mot semestertider och att Stockholm blir lugnare, under går-
dagen var det bara en som blev svårt skottskadad i Stockholm.
 
Trafikutskottet hade igår möte för att berömma Alliansregeringens satsningar på järnvägs-
nätet, ett möte som blev en formidabel succee för Alliansen.
 
Alla medlemmar i utskottet, utom två, lyckades infinna sig i tid till mötet.
 
De två som inte infann sig i tid hade valt tåget.
 
Media skriver idag om att ett stort antal unga somaliska flickor från Stockholm reser till kri-
gets Syrien för att bistå Jihad. Imanen Ibrahim Bouraleh oroar sig för detta och undrar vad
de har i Syrien att göra.
 
Det är inget att oroa sig över, de åker till krigets Syrien för att slåss för toleransen, och lär
säkert komma hem gravida på samma sätt som sina systrar från Somalia, som också åker
till krigets Syrien för att bistå jihadkrigare.
 
Apropå detta skriver en palestinsk skribent, Madur Zahran, nu att islamiseringen av Sverige
är märkbar, och att vi märker av det genom alltmer halalkött, böneutrop och sharialagar.
 
Vadå märkbar, det vore väl märkligt, om detta inte skulle märkas, här har vi under 7 år ar- betat för att toleransen inom islamiseringen ska  få spridning, och hade detta inte märks
hade det varit ett stort misslyckande.
 
Vi har ju till och med gett islamisten Waberi en plats i riksdagen för att kunna sprida islam
och göra islamiseringens tolerans mer märkbar.
 
Vi får nu mycket kritik för vårt åtgärdsprogram FAS 3, och många menar att programmet är
meningslöst.
 
¨Som Aftonbladet skriver, är programmet inte alls meningslöst, bland annat har ju Ivan
Dagas genom sitt bolag Jobbfabriken fått mer än 100 miljoner för att deltagare inom FAS
3 ska sitta och titta.
 
På detta har han blivit oerhört rik, skulle detta ha varit meningslöst ?
 
Även Anders Borg och Sven Otto Littorin sågar nu våra åtgärder inom arbetsmarknadspo-
litiken och menar att det mesta inte gett någon märkbar effekt.
 
Här har jag under 7 år ständigt framhållit att det som inte ger effekt, ger effekt, och så kom-
mer dessa två och säger helt öppet som det är. Vill de inte att vi ska vinna valet.
 
Sven Otto Littorin kan jag förstå, han vill säkert hämnas, men Anders har väl inget att häm-
nas för, så den här verklighetsbeskrivningen förstår jag mig inte på.
 
SvD hakar idag på trenden att kritisera vår politik och liknar den mest vid en tom påse, och
att våra kampanjer syftar till att fråga väljarna vad de vill att vi ska fylla den med.
 
Tyvärr får vi inte tillräckligt många råd, så att den tomma påsen blir fylld, utan vi måste fyl-
la påsen med de råd vi får från olika opinionsinstitut.
 
Miljöpartiet sätter nu ner foten och menar att vinster och kvalitet inom skolan inte är fören-
ligt. Man menar då att man inte kan behandla skolan som vilken marknad som helst.
 
På den punkten vill jag vara väldigt tydlig, man kan hantera skolan som vilken torgmark-
nad som helst.
 
Miljöpartiet tycks också mena att man inom skolvärlden bara ska bereda plats för de som
är intresserade av att ge barn en god utbildning.
 
Även på den punkten vill jag vara tydlig, lika tydlig som de moderata kompisgäng, som le-
der våra friskolekoncerner. Även lyckosökare ska kunna vara med i skolvärlden för att tjä-
na så mycket pengar som möjligt, som på vilken torgmarknad som helst.
 
Apropå skolvärlden så gnälls det återigen över att barn med behov av särskilt stöd inte får
detta, trots att de har rätt till det. Jag vet inte vilken gång i ordningen vi får höra detta gnäll
och jag säger återigen.
 
Ska vi ha ordning och reda i våra offentliga finanser kan vi ju inte slänga ut en massa pen-
gar på särskilt stöd till sådana elever som har behov av stöd och rätt till det.
 
Det borde väl alla dessa gnällspikar ändå förstå.
 
På tal om skolvärlden skriver en vikarierande lärare i dag i dagens Nyheter om sina erfa-
renheter under vårterminen. Han skriver då under rubriken "en vårtermin i kaos och en
skola i upplösning", och man kan få det intrycket att allt inte är bra.
 
Allt är bra, man kan inte se skolan avskild från övriga samhället. Vi måste hela tiden sätta
fokus på det öppna samhället och att våra gränser ska vara öppna, och då kan inte skolan
vara en sluten värld.
 
Aftonbladet kritiserar nu Beatrice Ask för att ha finansierat en valupptaktskonferens med
offentliga medel. Konferensen hade rubriken "Valets Vinnare" och kostade 50 000:-.
 
Jag säger här återigen, vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar. Dessutom är det viktigt
att understryka att Beatrice är högst och närmast ansvarig för brottsbekämpning inom lan-
det, och då vill vi inte ha kritik, om hon själv inte följer lag och gällande rätt.
 
Vi får aldrig falla för frestelsen och ställa samma krav på politikerna, som vi ställer på med-
borgarna, då vet man aldrig var det slutar.
 
Norge tycks nu ha bestämt sig för att införa förbud mot tiggeri, tänk sig att vårt grannland
inte har kommit längre.
 
Vill man stoppa tiggeriet, ska man göra som i Sverige, det gäller även här.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
        
 
AE
 
 

JAN BJÖRKLUND, FÖR HELVETE, VAKNA UPP

En vårtermin i extremt kaos
 
En vikarierande lärare, en journalist, skriver idag i Dagens Nyheter om sina erfaren-
heter kopplad kopplade till ett vikariat under vårterminen i en förortsskola i Stock-
holm.
 
Man kan se detta som lärarens dagbok under vikariatet.
 
DENNA DAGBOK BEHÖVER LÄSAS AV ALLA.
 
Här utspelas en verklighet, som få kan föreställa sig. Den reaktion man själv blir
offer för är lätt att sammanfattat.
 
FÖR HELVETE, JAN BJÖRKLUND OCH ALLA ANDRA ANSVARIGA, VAKNA
UPP, FÖR HELVETE.
 
Man ska inte krydda sitt språk med svordomar heter det, men ibland räcker vårdat
språk helt enkelt inte  till.
 
För att återge innehållet i denna lärarens dagbok räcker vare sig vårdat språk
eller svordomar.
 
Vikariens "dagbok" bör läsas av alla, som har det minsta intresse för samhällsutveck-
ling.
 
Alldeles uppenbart tillhör den aktuella skolan inte våra elitskolor, men det finns
heller ingen anledning att tro, utifrån andra rapporter som ges, att skolan skulle
vara helt ensam om de problem som återges.
 
DET RÄCKER MED ETT FÅTAL SKOLOR AV DENNA KARAKTÄR FÖR ATT HELA
VÅRT SKOLVÄSENDE SKA KUNNA SAMMANFATTAS SOM EN ENDA STOR KATA-
STROF.
 
Den interiör, som återges, vittnar om en millö som inte kan förbättras med kosmetiska,
inte ens med handfasta åtgärder.
 
Ska man överhuvudtaget komma till rätta med denna typ av ofta förekommande
problem i våra skolmiljöer erfordras en helt ny och en helt annan syn på vilka
krav vi ska ställa på ansvarstagande hos skolungdomarna.
 
ATT DET INTE KAN FORTSÄTTA PÅ DET VISET DAGBOKEN BESKRIVER BORDE
VARA UPPENBART FÖR ALLA, SOM HAR DEN MINSTA AMBITION ATT VÄRNA
OM SVERIGES FRAMTID.
 
AE
 

TRAFIKUTSKOTTET DET SENASTE TÅGOFFRET

Dårhus eller cirkus är nu frågan
 
Sveriges tågkaos, sommar, vinter, höst som vår, vittnar om att landet mer
eller mindre blivit rena dårhuset, i vart fall rena cirkusen.
 
FÖR MER FASTARTAD ÄN DET NU BLIVIT KAN DET VÄL KNAPPAST
BLI.
 
Riksdagens Trafikutskott tycks ha tröttnat på alla turer, eller mer rätt alla in-
ställda turer, och kallat infrastrukturministern till "förhör".
 
Fast egentligen behövs det inget förhör, vi vet redan varför allt inom tågtrafi-
ken är rena cirkusen.
 
Har man en ansvarsfull och kraftfull regering, den beskrivning Allians-
regeringen ger av sig själva, så kan det inte bli annat än farsartat inom
tågtrafiken.
 
ATT INTE UNDERHÅLLA JÄRNVÄGSNÄTET OCH KALLA DETTA FÖR ATT
SKAPA ORDNING OCH REDA I EKONOMIN LEDER DIREKT TILL TÅGKAOS.
 
Lätt som en plätt att förstå, rena nollsummespelet, mycket pengar på ena stället
och inga pengar på andra stället, eller med regeringens egna ord.
 
ORDNING OCH REDA I DE OFFENTLIGA FINANSERNA SKAPAR KAOS I-
NOM TÅGTRAFIKEN, PÅ SAMMA SÄTT DET SKAPAR KAOS PÅ MÅNGA
ANDRA OMRÅDEN.
 
Men åter till "förhöret", som blev en bekräftelse på att styrningen av våra kom-
munikationer blivit rena cirkusen, en helt sanslös fars.
 
Trafikutskottet kan inte börja sammanträdet och "förhöret" på utsatt tid.
 
TVÅ AV UTSKOTTETS MEDLEMMAR KOMMER FÖR SENT DÄRFÖR ATT
DERAS TÅG (OLIKA TÅG) KOMMIT FÖR SENT.
 
Kaos på alla plan, säger då Bill
Kaos var  ordet, säger då Bull
 
Kan man få en mer handfast bekräftelse på att tågtrafiken utvecklats till
rena farsen ?
 
KNAPPAST.
 
AE

FRAMGÅNG PÅ HARPSUND SLÅR VÄRLDEN MED HÄPNAD

Hårda manglingar gav resultat
 
Några av världens främsta ledare samlades på Harpsund för viktiga förhandlingar,
och resultatet gör ingen besviken.
 
Efter mycket hårda, men konstruktiva förhandlingar, har man överraskande
lyckats enas i en rad kontroversiella frågor.
 
EU MÅSTE SATSA MER PÅ TILLVÄXT, JOBB, EFFEKTIVARE KONKURRENS-
KRAFT OCH REFORMER.
 
Efter denna närmast förödande framgång kan man bara tacksamt konstatera.
 
Hur skulle vi klara oss utan dessa världens främsta ledare ?
 
 
AE

STATSMINSTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Harpsundsmötet gav mig den solglans jag så väl behövde, har vi nu tur kommer moderater-
na i nästa väljarundersökning över 20 %.
 
Angela Merkel gav mig ett välmenat råd, hur jag ska vinna valet, och föreslog:
 
Var Dig själv.
 
Hon skulle bara veta, sist jag var mig själv var när jag skrev mitt fina manifest det Sovande
Folket och där avslöjade att huvuddelen av de svenska medborgarna var mentalt handikap-
kappade.
 
Sedan dessa har jag varit tvungen att ägna all kraft för att inte visa vem jag är.
 
Nu fattas väl bara att Angela Merkel föreslår att Anna Batra ska vara sig själv.
 
Efter all solglans på Harpsund frestas man ju att känna sig som folk, men det har ju Bent
Westerberg sagt att man inte får känna, känna sig som folk. Enligt Bengt finns det ju inget
folk, bara afrikaner, så jag får väl känna mig som en afrikan då.
 
KU kommer i dag att fatta beslut om sin NUON rapport, och starka krafter inom utskottet
hävdar att någon, Maud eller jag, måste ljuga.
 
Hoppas att de i sista stund inte upptäcker att det är jag som ljuger.
 
United Minds väljarundersökning ses av många som en "käftsmäll"  för moderaterna och
den visar nu också att en majoritet av väljarna tycker att Sverige är på väg åt fel håll.
 
Det gäller i vart fall inte mig, jag har varit på väg åt rätt håll under lång tid, Täby.
 
Folk, förlåt afrikaner menar jag, saknar i alla fall inte humor. Nu skriver media att en man
blivit påkörd av ett tåg. Hur i himmelsens namn skulle det ha gått till, sprang han själv
på tåget.
 
Man raljerar nu över oss moderater och kallar oss mobberater, det tycker jag är orättvist.
Själv har jag inte mobbat andra än sverigedemokrater, och det räknas ju inte, och inte kan
folk, förlåt afrikaner, känna sig mpbbade bara för att jag hävdar att de är mentalt handikap-
pade.
 
Idag bjuder Eric Ullenfån in till rundabordssamtal om islamofobi, inbjudna är forskare och
andra som tycker som Eric Ullenfån och avsikten är att få så många andra som möjligt att
också tycka rätt.
 
Man kommer särskilt att trycka på vikten av ökad tolerans, och kommer då att ta som gott
exempel lyfta fram den tolerans muslimska grupper visar judar i Malmö.
 
Apropå den höga toleransen mot judar o Malmö har man också en jämställdsträff i staden,
där Feministiskt Initiativ kommer att lyfta fram sina viktigaste frågor.
 
Man kommer där att redovisa olika humana sätt att ta död på alla män, och kommer också
att presentera olika förslag på lösningar hur man lever utan pengar, när man brännt upp
alla sedlar.
 
SvD skriver idag om Finlands President, känd för sin kärvt realistiska världssyn, och som
utifrån denna syn förordar medlemskap i NATO, särskilt utifrån vad som hänt och händer
i Ukraina.
 
Själv delar jag inte denna kärvt realistiska världssyn, utan håller mig hellre till en orealist-'
isk världssyn, och ställer mig negativ till medlemskap i NATO, särskilt efter vad som hänt
och händer i Ukraina.
 
Att rådgivare till Putin nu hotar med ett tredje världskrig underlättar för mig att ha denna
orealistiska världssyn.
 
Mycket pekar idag på att Ryssland stänger av gasleveranserna till Ukraina, vilket kan
medföra konsekvenser för övriga Europa. Skulle så ske ser jag det som att min orealist-
iska världssyn är att föredra framför en realistisk världssyn.
 
Skulle det uppstå energibrist i Europa bör det ända inte medföra större problem.
 
Gerhard Schröder kan säkert få Ryssland att bygga ännu en gasledning till Europa vid
sidan av North Stream och South Stream.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE

SAAB GYNNAS - IGEN

SAAB gynnas på skattebetalarnas bekostnad
 
Så blev det åter en affär mellan FMW och SSAB, som fick aktieägarna att jubla.
Skattebetalarna har all anledning att jubla desto mindre.
 
Man börjar nu skönja ett viss mönster i dessa affärer, som knappast kommer att
gå till historien som skolexempel på affärsmannaskap.
 
Affären med haubitser, den gick in stöpet, och allt blev dyrare än dyrt.
 
Affären med helikoptrar gick i stöpet och allt blev dyrare än dyrt.
 
Affären med tunga fordon gick i stöpet och allt blev dyrare än dyrt.
 
Affären med JAS Gripen gick i stöpet i den meningen att Schweiz backade ur, nå-
got man borde tagit med i beräkningen, när avtalet träffades.
 
När nu Schweiz backar ur blir även allt här dyrare än dyrt.
 
DEN SVENSKA STATEN TRÄFFAR AVTAL RÖRANDE AFFÄRER OMFATTAN-
DE GIGANTISKA BELOPP, SOM GRUNDAR SIG PÅ FROMMA FÖRHOPPNIN-
GAR OM ATT DET SKA BLI PÅ ETT VISST SÄTT.
 
När det blir på allt annat än ett visst sätt, blir det ofta dyrare än dyrt, och det blir det
nu också.
 
SAAB affären har även andra märkliga inslag, minns man inte fel ville ÖB prioritera
andra områden före anskaffning av Gripen.
 
Alliansregeringen fann det viktigare att göra en gigantisk industrisatsning, där in-
slag om förhoppningar var styrande och där SAAB skulle få vad de ville ha.
 
Nu får åter SAAB vad man vill ha, och åter är det fromma förhoppningar som
styr affären.
 
HURUVIDA SAAB KOMMER ATT KUNNA BYGGA UBÅTAR ÄR IDAG INTE HELT
GIVET, UTAN ALLT BYGGER PÅ EN FÖRHOPPNING ATT SÅ KAN SKE.
 
SAAB DISPONERAR INGET VARV FÖR PRODUKTION, HELT NÖDVÄNDIGT ATT
HA, UTAN FÖRHANDLAR MED THYSSEN KRUPP OM ATT ÖVERTA KOCKUM
OCH KARLSKRONA.
 
Hur detta faller ut vet man inte idag, utan beställningen till SAAB bygger på fromma
förhoppningar att ett övertagande ska ske, och att ett övertagande sker i former, som
inte medför att fördyringen blir en ny "NUON skandal".
 
Normalt och klokt affärsmannaskap bygger inte på fromma förhoppningar om
att saker ska ske på visst sätt, utan normalt och klokt affärsmannaskap bygger
på att man, så långt är möjligt, undanröjer alla risker som går att undanröja.
 
Staten, här företrädd av FMW, går helt motsatt väg, här genomför man gigantiska
affärer, som innehåller betydande osäkerheter och risker, som man kunnat undan-
röja genom att avvakta.
 
Affären med JAS Gripen hade kunnat anstå till dess man hade kunskap hur
affären med Schweiz skulle utvecklas.
 
Visserligen har man i formell mening en teoretisk möjlighet, på papperet, att backa
affären, om ingen samarbetspartner träder in, men detta är rent teoretiskt.
 
Har man målat in sig i ett hörn sitter man där man sitter.
 
Affären med ubåtar hade också kunnat anstå, tills dess osäkerheterna vae undan-
röjda angående SAAB:s kompetens och varvskapacitet.
 
Man behöver inte ha någon större begåvning eller affärssinne för att ganska så
omedelbart inse vilken part, som kompenserar sig för dessa risker och osäkerhe-
ter.
 
ALLT BLIR DYRARE ÄN DYRT FÖR SKATTEBETALARNA.
 
Summan av dessa riskfyllda affärer, styrda av fromma förhoppningar, har också
en annan riskprofil.
 
Vad är det för omständigheter, som gör att man lägger alla kort i ett ägg,
SAAB kommer nu att stå som ensam leverantör vad gäller alla stora och
kostsamma beställningar FMW kommer att lägga.
 
Inom viktiga systemområden finns det inte ens teoretiska möjligheter att anlita
andra leverantörer på ett sådant sätt och i sådan utsträckning, att SAAB måste
lämna "vettiga" priser.
 
Alla priser kommer att avgöras i förhandlingar mellan FMW och SAAB, och
vi vet ganska så väl, vad som händer när en beställare bara har en part att
förhandla med.
 
ALLT BLIR DYRARE ÄN DYRT FÖR SKATTEBETALARE.
 
Det inträffar att man får höra att Alliansen ansvarsfullt tar ansvar för skattebeta-
larnas pengar.
 
De gigantiska affärerna enlig ovan vittnar knappast om något i den rikt-
ningen, snarats tvärtom.
 
AE
 
 
 

VÅRA ÖDMJUKA BANKER

Indisk bankir visar vägen
 
Den indiske bankiren Uday Kotak utsågs i helgen till "World Entrepreneur of the
Year".
 
Ingen "liten" bankir, 25 000 anställda och ett börsvärde på 80 miljarder, men
stor visar sig också kunna vara liten.
 
När man tar del av bankirens filosofi och sina så kallade värdegrunder förstår
man varför ingen svensk bank kommer i närheten av att kunna få denna utmär-
kelse.
 
Bankiren menar att banker ska stå med fötterna på jorden och undvika
komplexa produkter.
 
Kan inte tolkas på annat sätt än att bankerna inte ska stå med fötterna på kun-
derna och leverera produkter, som de själva förstår sig på.
 
Bankirens concept för en bra bank är lätt att förstå och omfattar tre mänskliga
egenskaper. Att han bara använder ordet "mänskliga egenskaper" vittnar om att
han ligger så långt från svenska banker man bara kan komma.
 
Här är "mänskliga egenskaper" ersatt med räntenetto, provisionsnetto,
nettomarginal och primärkapitaloch lite annat, allt annat än "mänskliga e-
genskaper"
 
Inom den svenska bankvärlden har man aldrig hört talas om dessa tre "mänsk-
liga egenskaper", varför de bör återges.
 
Den första är att det måste finnas klokhet och att denna klokhet inte får för-
enas med för stora risker.
 
OMSATT TILL SVENSKA FÖRHÅLLANDEN ÄR DET MEST RISKFYLLDA MAN
KAN TÄNKA SIG ATT ANLITA EN MINDRE KLOK SÅ KALLAD RÅDGIVARE
PÅ EN BANK, SOM UTÖVER SÅ KALLAD KUNDNYTTA.
 
Den nyligen öppnade processen av aktiespararna mot Swedbank talar här sitt tyd-
liga språk, klokhet saknas, men risker, för kunderna, finns desto mer.
 
Den andra egenskapen är enkelhet och inga komplexa derivatprodukter.
 
SVENSKA BANKER HAR GÅTT MOTSATT VÄG, I AMBITIONEN ATT LURA
PÅ KUNDERNA PRODUKTER DE INTE FÖRSTÅR, OCH SOM DE TROR SKA
GE AVKASTNING, HAR PRODUKTERNA BLIVIT SÅ KOMPLEXA ATT DE SÅ
KALLADE RÅDGIVARNA HOS BANKEN INTE FÖRSTÅR VAD PRODUKTEN
OMFATTAR.
 
Däremot kan många ruinerade småsparare vittna om vad så kallade säkra derivat-
produkter ger, eller rättare sagt kräver.
 
Den tredje egenskapen är ödmjukhet.
 
VEM HAR VARIT INNE PÅ EN SVANSKA BANK OCH MÖTTS AV ÖDMJUKHET,
I STÄLLET MÖTS MAN AV KALLA HANDEN OM MAN VILL VÄXLA PENGAR.
 
UT MED DIG, VI HAR EN BANKAUTOMAT 1 KM BORT DU SKA ANVÄNDA, KOM
INTE HIT OCH STÖR OSS.
 
Bankiren summerar dessa tre egenskaper med hur han ser på bankens uppgift.
 
VÅRT UPPDRAG ÄR ATT GE VERKLIG SERVICE I VERKLIGHETEN TILL VERK-
LIGA MÄNNISKOR.
 
Det kan ju knappast vara Göran Hägglunds "verklighetens folk" han åsyftar, dessa
"verkliga människors" verkliga service består i en bankautomat och en dosa.
 
När man läser detta är det lätt, mer än lätt, att förstå varför ingen svensk bankchef
får det åtråvärda priset.
 
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, krona för krona, än så länge 
 
Helgen har vari lugn på alla sätt, i Stockholm skedde inte mer än 2 mord under gårdagen,
det bekräftar bilden av vår kraftfulla och framgångsrika brottsbekämpning.
 
Det fortsatta tågkaoset bekräftar också våra ansvarsfulla satsningar på järnvägsnätet, trots
detta får vi kritik från Miljöpartiet, som raljerar över våra framgångar.
 
Miljöpartiet menar då att kalla vinterdagar hindrar tågen på sommaren, varma sommardagar
hindrar tågen på sommaren och höstlöv hindrar tågen på hösten och man raljerar över att tå-
gen bara går under våren.
 
Här visar Miljöpartiet återigen att man lever i en drömvärld, jag tycker nog att vi visat att tågen
inte går under våren heller. Dessutom borde Miljöpartiet vara nöjda, då vi nått ett av våra vik-
tigaste miljömål.
 
Bullren längs våra järnvägar är nästan helt borta.
 
United Minds väljarundersökning visar ett fortsatt glapp mellan blocken på ungefär 18 %,
själva når vi moderater det sämsta resultatet på många år enligt detta institut.
 
Genom att centerpartiet är borträknade blir vårt regeringsalternativ nu trovärdigare än nå-
gonsin.
 
Smolk i bägaren var ändå att de förskräckliga sverigedemokraterna når fortsatt över 11 %.
Som om detta inte räckte visar en annan undersökning att var tredje bonde avser rösta på
detta hemska parti.
 
Vår dagisfröken får säga vad hon vill, men tur i oturen är att bönderna inte är fler. Denna
rapport bekräftar också det vår begåvade Anna Batra ständigt hävdar.
 
Lantisar, medborgare bosatta utanför Stockholm, är obegåvade, och särskilt obegåvade
tycks en tredjedel av de riktiga lantisarna vara.
 
Detta säger jag för att vi inte får ställa grupp mot grupp.
 
Allt tyder nu på att Folkpartiet gör gemensam sak med oppositionen efter valet. Tydligen
avser man på vägen dit ta en sväng till högerexstrema krafter. Bengt Westerberg, mer
känd som Bror Duktig, hävdar nu att det inte finns folk, det finns bara afrikaner.
 
Jag vill inte gå så långt, visst finns det folk, men de flesta av dem är mentalt handikap-
pade, i vart fall i Sverige, om detta kan man ju läsa i mitt fina manifest.
 
Det säger jag bara för att man inte ska ställa grupp mot grupp.
 
Att folkpartiet nu tar svängen över högerextrema krafter och visar rent rasisitiska värde-
ringar får vår demokratiminister att också ta ut svängarna, lite för mycket.
 
Nu gör hon gällande att det inte finns några etniciteter, och framför allt inga etniska
svenskar.
 
Hon får också skärpa till sig, det går inte att ta ut svängarna hur mycket som helst, jag
har varit mycket tydlig med att påpeka att det visst finns etniska svenskar, och att dessa
präglas av att vara mindre företagssamma och begåvade, samtidigt som de är urbar-
bariska.
 
Det säger jag bara för att man inte ska ställa grupp mot grupp.
 
Eric Ullenfån får nu fortsatt stark kritik för de lögner han spred i samband med att han
presenterade en rapport, som gjorde gällande att antalet områden med utanförskap min-
skat, när antalet i stället ökat.
 
Vi kommer nu att lösa detta genom att Eric Ullenfån utökar sin mytlista med en ny myt,
att Eric Ullenfåns lögner bara är en myt.
 
Efter valet räknar vi med att kunna göra ytterligare ett tillägg på mytlistan, att det finns
en Alliansregering.
 
Aftonbladet skriver idag om friskolekoncernernas stora miljardvinster, och ondgör sig
över att de knappt betalar någon skatt alls. Genom olika skatteupplägg rundar de skat-
telagarna och betalar mindre skatt än alla andra typer av bolag.
 
Detta är ju själva grundbulten i vår privatisering av skolverksamheten och övrig väl-
färd.
 
Ska våra moderata kompisgäng i ledningen för dessa bolag tjäna mer än alla andra,
måste de ju också skatta mindre än alla andra, det trodde jag att även Aftonbladet be-
grep.
 
Det är så vi ansvarsfullt utvecklar landet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE

FOLKPARTIETS RASIST

Bror Duktig har talat igen
 
Att Sverige utvecklats till någon som motsvarar en religiös sekt, när det gäller att
förhålla sig till invandringen, blir alltmer uppenbart.
 
Det är tungomålstalande hit, och det är krumbukter dit.
 
DET GÅR INTE ENS ATT TALA OM DE MEST SJÄLVKLARA SAKER,
 
Och när man ändå talar om direkt självklara saker, blir det lätt fel, väldigt fel.
 
SÅ FEL ATT TILL OCH MED BROR DUKTIG, BENGT WERSTERBERG FRAM-
STÅR SOM EN RENODLAG RASIST.
 
Folkpartister har ställts inför frågan om det finns etniska svenskar, och det visar sig
nu att i de frisinnades värld finns inga etniska svenskar, det finns inget folk överhu-
vudtaget.
 
Vår demokratiminister, annars känd för att vara tydlig, krumbuktar sig dock
lite på frågan om det finns etniska svenskar.
 
DEN FÖRSTA KRUMBUKETN BLIR ATT HON INTE VET OM DET FINNS ETNIS-
KA SVENSKAR, OCH SKULLE DET FINNAS NÅGOT HON INTE KÄNNER TILL
ÄR DET INTE RELEVANT.
 
DEN ANDRA KRUMBUKTEN BLIR ATT HON TILLÄGGER ATT HON INTE VET
OM DET FINNS ENTICITERER ÖVERHUVUDTAGET PÅ JORDEN.
 
Det var inte länge sedan vår stridshingst fick kritik för att han visste det Birgitta
Olsson inte visste, stridshingsten var väldigt tydlig med att det fanns etniciteter
på jorden, det fanns till och med etniska svenskar i Sverige, att de var mindre
företagssamma än icke etniska svenskar är inte relevent i detta sammanhang.
 
Vet demokratiministern något som stridshingsten inte vet ?  Talar man inte
med varandra inom Rosenbad ?
 
En som inte krumbuktar sig det minsta är Bengt Westerberg, mer känd som Bror
Duktig, och varför skulle han krumbukta sig, alla andra har ju fel, det är ju bara
han som kan ha rätt.
 
På frågan om det finns etniska svenskar kommer svaret direkt ock tydligt.
 
Det finns ju inget folk, jag förstår inte vad Du menar, vi är alla afrikaner.
 
Den satt den, om man uttrycker sig milt.
 
DET FINNS INGET FOLK, VI ÄR ALLA AFRIKANER.
 
Kan det uttryckas tydligare, afrikaner ses inte av Bror Duktig som folk.
 
Så fel kan det bli när man ingår i en sekt, som läst fast sig vid en viss
retorik, där inget får ifrågasättas.
 
Tänk om en sverigedemokrat sa:
 
Afrikaner är inget folk.
 
DÅ SKULLE BROR DUKTIG INTE HÅLLA TYST, DÅ HELLER.
 
Så nu vet vi alla:
 
BENGT WESTERBERG, MER KÄND SOM BROR DUKTIG, ÄR EN RENODLAD
RASIST, VÄRRE ÄN ALLA SVERIGEDEMOKRATER, FÖR INTE ENS EN SÅDAN
SKULLE VÅGA SÄGA ATT AFRIKANER INTE ÄR FOLK.
 
 
AE

VÅRDEN I SOMMARSVERIGE

Ett säkert sommartecken i Det Nya Sverige
 
Nu slår vården larm, igen, för vilken sommar i ordningen har man tappat räkningen
på.
 
En absolut majoritet av landsting och kommuner rapporterar nu, återigen,
om stora problem inför sommaren.
 
UNDERBEMANNING, STRESS, BRIST PÅ PLATSER OCH SVIKTANDE PATI-
ENTSÄKERHET.
 
Det känns nästan som om man "hört det förut", i vart fall ett antal gånger sedan
det magiska året, då allt i landet blev "SÅ" mycket bättre.
 
Vårdförbundet går nu ut och slår larm, igen, vi känner igen det från varje som-
mar, i vart fall sedan 2006, det magiska året, då Alliansregeringen befriade
oss från det socialistiska oket.
 
Man undrar vilken planet Vårdförbundet kommer ifrån, i vart fall kan det inte vara
planeten Rosenbad.
 
Har Vårdförbundet aldrig hört talas om ansvarsfulla, starka och offentliga
finanser ?
 
HUR I "HIMMELSENS NAMN" TROR VÅRDFÖRBUNDET ATT MAN KAN FÖR-
ENA STARKA OCH OFFENTLIGA FINANSER MED ATT GE VÅRDEN DE RE-
SURSER VÅRDEN BEHÖVER FÖR ATT SKAPA PATIENTSÄKERHET.
 
Nej, ska vi ha starka och offentliga finanser, då får allt vården hålla till godo med
att patientsäkerheten räddas genom att tillgängligheten blir låg, att underbeman-
ningen skapar vårdskador och att de som ändå lyckas smita in på en vårdanstalt
förvaras i en och annan korridor, i bästa fall kanske i ett förråd utan säng.
 
Begriper verkligen inte Vårdförbundet detta ?
 
 
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona   
 
Den interna moderata kritiken efter EU valet och Demoskops väljarundersökning tycks bli
bara större och större.
 
Nu kräver till och med många att jag ska sparka till och med Kent Persson, före valet. Tur
att dessa kritiker glömt att det var jag som fick honom insparkad.
 
Kom de ihåg detta kunde de ju komma på den befängda iden, att jag också skulle ha någon
form av ansvar.
 
Fast en del tycks redan vara inne på den tanken, och menar att moderaterna nog skulle må
bra av ett ledarbyte.
 
Fast jag tänker klamra mig fast, så länge jag säger att man har förtroende för mig, men om
ryktena är sanna, att jag ses som kandidat till posten som EU kommissionens ordförande, då
kommer ju allt i ny dager.
 
Får jag den posten tänker jag inte klamra mig fast, då kommer jag i stället att hävda att jag
tar mitt ansvar för partiets nergång bland väljarna, och lämnar över partiledarposten till nå-
gon annan.
 
Själv ser jag mig som skräddarsydd för posten i EU yttersta ledning, vill man ha en kompro-
misskandidat, som egentligen ingen vill ha, är jag som klippt och skuren.
 
Men den interna kritiken berör mig ändå illa, jag uppmanas bland annat att ta krafttag i skol-
frågan.
 
Skulle jag inte ha tagit krafttag i skolfrågan, fråga bara mitt moderata kompisgäng i friskole-
koncernerna, de kan intyga att jag tagit krafttag, för att de ska få vad de önskar sig.
 
Lika befängt är kravet att jag ska ta krafttag mot den bristande integrationen, här har jag
ju tillsammans med Miljöpartiet tagit sådan krafttag, att hela integrationsprocessen kan
brista.
 
Man kräver också att jag ska kräva besked av den där Stefan Löfven rörande hans samar-
bete med Miljöpartiet, och lyfta fram att MP lever i en drömvärld.
 
Här får vi gå försiktigt fram, risken är ju annars att man också upptäcker den drömvärld alli-
ansen lever i, bland annat får försvaret inte framstå som en drömvärld, i vart fall inte för va-
let.
 
Sedan kräver kritikerna att jag ska se gladare ut , och vara mer positiv, här kan man tala
om att leva i en drömvärld.
 
Vem har sett en ledsen hund se glad ut, och jag tänker inte vifta på svansen för att göra
någon nöjd.
 
Jag får också rådet att inte se ut just som en ledsen hund, och det har jag försökt att göra
något åt, men tyvärr gick det inte så bra, en ledsen stridshingst tycktes inte heller falla
väljarna i smaken.
 
Jag får också höra att jag borde göra mig mer synlig och inte se så trött ur, men det ser
jag inte heller som en lösning.
 
Titta bara på Kent Persson, han gör sig synlig hela tiden och trött verkar han aldrig, men
se ändå hur det tycks gå för honom.
 
Så inte är det konstigt att jag ser ut som en ledsen hund.
 
Ännu ledsnare blir jag när jag läser Expressen och Anna Dahlberg skriver att man ska skil-
ja på migrationsfrågor och rasismfrågor.
 
Hur skulle jag kunna skilja på detta, då skulle jag ju inte kunna demonisera alla som vill
se en mer ansvarsfull migrationspolitik som rasister.
 
Och ännu ledsnare blir jag när jag läser att folkpartisten Staffan Werne vill ha en mer öp-
pen demokrati och föreslår en ny demokratiutredning.
 
Vem tror han att han är egentligen, sitter han i transportkompaniet så ska han transpor-
tera det jag beställer, inget annat.
 
Vill han ha demokrati får han gå över till oppositionen, hos mig har han inget att hämta.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
pingsthelg.
 
           
 
AE
 

ÄVEN EN BLIND HÖNA KAN HITTA ETT KORN

Folkpartist dömer ut demokratin
 
Folkpartisten Staffan Werne dömer nu ut demokratin och föreslår att man genom-
för en ny demokratiutredning.
 
Tydligen har Folkpartiet inte helt tappat greppet, även om det intrycket är lätt att
få ibland.
 
Folkpartisten Staffan Werne har nu insett att demokratin inte fungerar så
bra, vissa skulle nog säga att den fungerar väldigt illa.
 
Staffan Werne påpekar det som är kärnan bakom hans kritik.'
 
TROTS ATT MESTA HAR FÖRÄNDRATS ÄR POLITIKENS STYRSYSTEM DE-
SAMMA.
 
Ett annat sätt att uttrycka samma sak, är att politiken och politikerna inte hängt med.
 
DE HAR BARA HÄNGT SIG FAST OCH HÄNGER SIG FAST.
 
Ledarskribenten menar att genom att utvecklingen gått förbi politikerna skapar
detta konflikter mellan medborgare, kommuner och staten, som i sin tur skapar
stora och många olägenheter.
 
SUBOPTIMERINGAR, INEFFEKTIVA STYRSYSTEM, DÄR VARE SIG MAKT EL-
LER ANSVAR ÄR TYDLIGT, DÅLIGT RESURSUTNYTTJANDE OCH MINSKAD
FÖRÄNDRINGSBENÄGENHET.
 
Staffan Werne pekar också på att den representativa demokratin, i den roll man gett
den i dag, spelat ut sin roll.
 
Om den frisinnade folkpartisken är så frisinnad, att han med detta menar att man
som medborgare också ska få yttra sig mellan valen har han kommit långt.
 
MYCKET, MYCKET LÅNGT, FÖR IDAG ÄR JU SITUATIONEN DEN ATT POLITI-
KER MER ELLER MINDRE NONCHALANT OCH ARROGANT SLÄNGER TILL OSS
ATT VI SKA HÅLLA TYST MELLAN VALEN.
 
Vi får ju välja vart fjärde år, och dessemellan ska politiker få göra som de vill.
 
Och det gör de, beslutar om obskyra pensioner åt sig själva och dyrbara nöjes.
resor på medborgarnas bekostnad, det utgör för många den representativa de-
mokratins höjdpunkt.
 
OCH HAR MAN SYNPUNKTER FÅR MAN KASTAT SIG I ANSIKTET ATT VI HAR
REPRESENTATIV DEMOKRATI OCH ATT VI MINSANN FÅR RÖSTA VART FJÄR-
DE ÅR.
 
Så nog är det lätt att hålla med Staffan Werne, så mycket har förändrats att demokra-
tin inte alltid fungerar optimalt.
 
Men för att demokratin ska fungera optimalt, erfordras också optimala politiker, och
där tycks också utvecklingen medfört att politiker stöpta i gamla former inte förmår
tackla de problem ett modernt samhälle kräver.
 
Det räcker inte med att kunna maila och twittra, man måste också ha en helhets-
syn, någon som egentligen är helt uppenbart.
 
Vårt moderna samhälle genomgår många och snabba förändringar och är mycket mer
komplicerat och sammansatt än för bara något tiotal år sedan.
 
Det blir också allt svårare att kunna överblicka konsekvenserna av de beslut man
fattar i olika frågor, något som ibland blir pinsamt tydligt.
 
NÄR EN ANNAN FRISINNAD FOLKPARTIST, JAN BJÖRKLUND, DELTAR I BESLUT
RÖRANDE VIKTIGA SYSTEMFÖRÄNDRINGAR, SOM FRISKOLORNA, OCH ALLT INTE
GÅR SOM TÄNKT, FÅR VI HÖRA.
 
"jAG HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA BLI SÅ HÄR".
 
Så nog är det uppenbart att vi också behöver moderna politiker, moderna i den menin-
gen att de kan fatta väl avvägda beslut i komplicerade frågor.
 
En ny demokratiutredning kanske därför borde kompletteras med en utredning
rörande vilka krav som måste ställas på en politiker i vårt moderna och kompli-
cerade samhälle.
 
Kanske man då blir tvungen att ställa den obehagliga frågan:
 
Behöver en politiker i ledande ställning mer och bredare erfarenhet och kunskap
än att gå från rollen som ordförande i elevkåren, via MUF, PIFF och PUFF direkt
till en ministertaburett ?
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

EXPRESSEN SVÄR I KYRKAN

Kakan som kan ätas men ändå hållas kvar
 
Vi har enligt ett normalt och officiellt synsätt en reglerad invandring, där man prövar
asylsökande enligt ett visst system.
 
Vissa får stanna, vissa inte.
 
SKYGGLAPPARNA KALLAR DET TA FÖR ÖPPNA GRÄNSER OCH FRI INVAND-
RING.
 
De som försiktigt försöker påpeka att invandringen är reglerad  blir angripna av skygg-
lapparna både verbalt och fysiskt.
 
De snällaste verbala angreppen är rasist, nazist och fascist ofta i förening med
att rasisten ifråga är klent begåvad.
 
Anna Dahlberg på expressen skriver om detta idag. Anna Dahlberg ses nog av många
som en av landets främsta journalister, hennes förmåga och mod att ta upp tabubelag-
da frågor och genomföra en strikt och korrekt analys är omvittnad.
 
I dag angriper hon den infantila debatt vi har i Sverige rörande invandringen och
dess konsekvenser.
 
Att skygglapparna skulle påverkas av vad hon skriver torde vara uteslutet, men förhopp-
ningsvis består inte hela Sverige av skygglappar, ännu frestas man tillägga.
 
Anna Dahlbergs debattinlägg är klart läsvärt och savslutas med:
 
Den svenska debatten skulle må bra av att skilja på migrationsfrågan och rasism-
frågan.
 
Vägen dit tycks tyvärr lång, för bland alla skygglappar är detta en och samma sak, och
då uppstår frågan vem som är klent begåvad, skygglappen eller den som kan skilja mel-
lan migrationsfrågan och rasismfrågan.
 
Anna Dahlberg fortsätter med:
 
Man kan ha olika syn på hur stor invandringen bör vara, utan att för den skull ha
problem med att acceptera mångfald.
 
Vad Anna Dahlberg här säger är väl egentligen att mångfald mår bäst av att inte kombi-
neras med enfald.
 
Anna Dahlberg rundar av med slutsatsen:
 
Annars måste man ju i konsekvensens namn hävda att den reglerade invandringen
vi faktiskt har också är rasistiskt.
 
Att skygglapparna ska förstå detta är nog för mycket begärt, men alla andra, de som inte
är skygglappar, eller bara har en skygglapp, borde de inte förstå detta.
 
ELLER HAR DET GÅTT SÅ LÅNGT ATT INTE ENS DE UTAN SKYGGLAPPAR FÖR-
STÅR DE MEST ELEMENTÄRA SAMBAND ?
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Nationaldagen firades med pompa och står på alla håll, mest pompa och ståt uppvisade
man i vår tvåstatslösning Malmö, där man avslutade nationaldagen genom att bränna sven-
ska flaggor utanför Folkets Hus.
 
Feministiskt Initiativ, med Foujan Roubezh i spetsen, lovordar det lugn med vilket denna
manifestation för landet utfördes.
 
FI lovar också att återkomma med fler manifestationer ihop med AFA och Researchgruppen,
om man kommer in i riksdagen.
 
Då man anser sig inte behöva vare sig sedlar eller svenska flaggor, kommer man att anord-
na facebooksidor för att samla in alla flaggor och sedlar och göra ett gemensamt bål av så-
dant som inte behövs och/eller kan påminna om Sverige.
 
FI uppger i samband med detta att man har långvarig erfarenhet om hur man hanterar sed-
lar på bäst sätt, och det bästa sättet är att bränna dem, man uppger att all budgetering då
också kommer att underlättas.
 
Vi ser fram emot att få in detta ansvarsfulla parti i riksdagen, mycket tyder på att de nästan
är lika ansvarsfulla som vi i alliansregeringen.
 
Vi får nu omfattande intern kritik efter Demoskops senaste väljarundersökning, och nästan
alla moderater i hela landet, upp till flera hundra, kräver nu att valgeneralen Kent Persson
ska avgå.
 
Det moderata kommunalrådet Ann Christin Hjerdt menar att Kent är en bra Persson, men
att han inte är rätt Persson för uppdraget.
 
Vi har ingen rätt Persson för uppdraget i partiet, vi kan ju inte kalla in kossan Doris, det
skulle inte heller fungera.
 
Man kräver nu att jag ska agera, något jag har svårt att ta till mig, jag gör ju inget annat
än agerar.
 
I går agerade jag vilt under nationaldagen, jag tror att jag sa "krona för krona" minst 100
gånger.
 
En del går så långt att de kräver att jag ska börja le igen, ´även detta har jag svårt att ta
till mig.
 
Igen ? när skulle jag ha lett, det skulle i så fall vara när jag såg på fotboll.
 
Vi får nu kritik för att vi bara når ett av 16 av våra klimatmål fram till år 2020, även detta
är kritik som väger väldigt lätt, då vi nått det viktigaste av våra klimatmål.
 
Bullret kring våra järnvägar har upphört.
 
Ett annat viktigt klimatmål kommer vi också att nå i september, då det kommer att städas
upp i Rosenbad.
 
SvD skriver idag om att Folkpartiet förfinat de metoder vi använder för att frisera hur mån-
ga orter, som lider av utanförskap.
 
Genom dessa förfinade metoder har vår begåvad Eric Ullenfån lyckats komma fram till att
antalet områden med utanförskap minskat sedan 2006, när de i stället ökat mycket kraftigt.
 
Med dessa erfarenheter i botten kommer vi nu också att förfina de metoder vi använder för
att frisera arbetsmarknadsstatistiken inför valet.
 
Jan Björklund går nu hårt ut och säger sig vilja slåss för att förstatliga skolan, han menar
att detta är nödvändigt då många kommuner skyller sina dåliga resultat på att man har fel
elever.
 
Här har Jan nog inne på rätt spår, vi får nog förstatliga det mesta inför valet, som det nu ser
ut har vi bara fel väljare.
 
Jan menar också att man måste ha en ödmjuk inställning om man ska nå goda resultat.
 
Jag hoppas att han inte inkluderar oss moderater i detta, för då kommer man aldrig att lyc-
kas nå goda resultat.
 
Jan menar också att bra skolor har nått bra resultat genom att sluta att skylla ifrån sig, all-
ting kan inte alltid vara andras fel.
 
Som alla förstår gäller detta bara skolresultat, inom politiken är det ju alltid andras fel.
 
Växande inkomstklyftor i USA ses som ett stort hot mot stabilitet och framtida tillväxt,
det är ju då inte underligt att man brottas med så stora och många problem.
 
För oss är växande inkomstklyftor och växande förmögenhetsklyftor själva fundamentet
i vår ekonomiska politik, utan detta skulle vi aldrig kunna nå vårt mål att ställa grupp mot
grupp.
 
Mycket tyder nu på att Miljöpartiet kommer att få stort genomslag i den regering som
träder till efter valet. Vi kan därför räkna med att minst två kärnkraftsreaktorer stängs av
under mandat perioden.
 
Vi får bara hoppas att man inte stoppar Vattenfalls planering av nybyggnad av två nya reak-
torer, för då vet man aldrig var det slutar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
helg.
 
          
 
AE

VÅRA FORNSTORA DAGAR ETT MINNE BLOTT

Det var en gång ett land, för länge sedan
 
En gång i tiden, för inte så länge sedan, fanns det ett land, där i vart fall någon
form av sans och måtta rådde.
 
Landet hette Sverige, och sans och måtta, i vart fall i viss utsträckning,
rådde intill 2006.
 
DET ÅR DÅ ALLIANSEN TOG MAKTEN OCH DET MESTA AV SANS OCH
MÅTTA FÖRSVANN.
 
Samtidigt upphörde äkta moderater att existera och ersattes av extrema
fundamentalister, som valde att kalla sig "nya moderater",
 
En dag som  denna, nationaldagen, visar att all sans och måtta är försvunnen.
 
När sans och måtta rådde, innan Alliansen tog över 2006, firade man både
flaggans dag och nationaldagen.
 
Visserligen långt ifrån Norges "sjuttonde maj", men man kunde ändå av-
läsa en viss måtta och en viss sans i vårt firande.
 
MEN ALL SANS OCH MÅTTA FÖRSVANN DEN DAGEN FÖR 8 ÅR SEDAN,
DEN DAG DÅ DET MAGISKA UNDRET INTRÄFFADE OCH ALLIANSEN
TOG ÖVER MAKTEN I LANDET.
 
Samma dag som alla äkta moderater försvann, som genom en blixt.
 
Sans och måtta har nu övertagits av en kamp mot rasistiska konstruktioner,
idag gestaltat genom att man ska stjäla andras svenskflaggor och bränna upp
dem för att skända det urbarbariska landet Sverige så mycket som möjligt.
 
Bakom denna kamp mot rasistiska konstruktioner, iklädd den svenska
flaggan, står en organisation som Researchgruppen och andra antira-
sistiska organisationer.
 
När det gäller just researchgruppen ska inte förglömmas att oraklet Eric
Ullenfån står som organisationens beskyddare.
 
FÖR I DAGENS SVERIGE, DÄR ALL SANS OCH MÅTTA FÖRSVUNNIT,
ÄR DET HÖJDEN AV VISDOM ATT BEKÄMPA RASISTISKA KONSTRUK-
TIOENR GENOM ATT STJÄLA FLAGGOR FRÅN ANDRA OCH SKÄNDA
LANDET SVERIGE GENOM ATT BRÄNNA UPP DESSA STULNA FLAGGOR.
 
Bakom denna kamp mot rasistiska konstruktioner, den svenska flaggan, står
vid sidan av Researchgruppen även Feministisk Initiativ, det senare partiet ä-
ven känd för att vilja ta död på alla män.
 
Och bakom Researchgruppen står Eric Ullenfån.
 
FI vädrar nu morgonluft och tycks kunna komma in i riksdagen på sitt något
extrema program, att vilja döda alla män och att bränna upp alla svenska flag-
gor för att rasera alla rasistiska konstruktioner.
 
Hade det inte varit för den ansvarsfulla Alliansregeringen, företrädd av
den likaledes ansvarsfulle Eric Ullenfån, hade man ju kunnat avfärda allt
detta med att det bara rör som om kompletta galningar.
 
OM DET RÖR SIG OM GALNINGAR, HAR DESSA GALNINGAR GOTT STÖD,
ÄNDA IN I DÅRHUSET ROSENBAD.
 
För det är inte vettvillingarna i Researchgruppen och vettvillingarna i FI, som är
de största vettvillingarna,
 
De största vettvillingarna är de vettvillingar, som skapat den miljö och den
atmossfär, som gör det möjligt att bränna svenska flaggor och motivera det-
ta med att man bekämpar rasistiska konstruktioner och river murar.
 
OCH DESSA YTTERST ANSVARIGA KOMPLETTA VETTVILLINGAR SITTER
I ROSENBAD, SAMMA VETTVILLINGAR, SOM HAR SKAPAT DEN MILJÖ
DÄR DET ÄR OMÖJLIGT FÖR ETT TÅG ATT TA SIG FRAM OCH OMÖJLIGT
FÖR LANDET ATT SKYDDA SINA INTRESSEN I MER ÄM HÖGST EN VECKA,
LIKA OMÖJLIGT SOM FÖR EN GAMMAL ATT FÅ PLATS PÅ ETT ÄLDREBOEN-
DE.
 
Vissa är förfärade över att moderaterna inte fick mer än 18;5 % i Demoskops väl-
jarundersökning, vissa är förfärade att de fick så mycket som 18;5 %.
 
Det är inte vare sig Researchgruppen eller FI, som skapat den atmossfär, där
man bränner svenska flaggor för att rasera rasistiska konstruktioner.
 
DET ÄR FREDRIK REINFELDT, SOM SKAPAT DENNA ATMOSSFÄR.
 
Stridshingtsen bakom boken det Sovande Folket, där han dömer ut huvuddelen av
den svenska befolkningen som mentalt handikappade.
 
Var man återfinner de mest mentalt handikappade bör stå klart en dag som
denna.
.
 
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till den ny dag.
 
De som mest värnar om nationaldagen hälsar jag dock inte välkomna i dag heller, tån-
gen sitter där den sitter.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona  
 
Att nationaldagar numera är ett enda elände, det vet vi ju alla, man förleds lätt att tro att det
finns något urbarbariskt svenskt kvar. Men denna nationaldag tycks värre än andra, att vak-
na upp till Demoskops senaste mätning gör ingen moderat glad.
 
Enligt mätningen når vi endast 18,5 %, den lägsta siffran sedan 2003. Den där KG Bergström
rådde mig att ta nervlugnande innan jag läste rapporten, men han behöver inte oroa sig.
 
Jag tar lugnande medel sedan 2006, det trodde jag alla sett, då jag inte rört en min sedan dess.
 
Dagens Industri menar nu att Alliansens tid är ute, men då har man inte räknat med vår valgene-
ral Kent Persson, han säger något överraskande att valet är i september, och innan dess kan allt
hända, även hans egen avgång,
 
Men ska vår tid inte vara ute får allt Annie Lööf se till att inte svimma, så fort hon blir pressad,
framför allt måste vi få henne att hålla tyst, annars är vår tid ute.
 
Man säger också att verkligheten är vår värsta fiende, men frågan är om inte Trafikverket är
en ännu värre fiende.
 
När vi ser att det sedan 2008 uppstår i genomsnitt 3,5 fel om dagen på kontaktledningar, dag
efter dag, år efter år, sedan 2008, det är då man verkligen behöver något nervlugnande.
 
Hur vi än skyller på oppositionen för detta finns det fortfarande mentalt handikappade medbor-
gare, som tycks ha fått för sig att vi har ansvar för detta bara för att vi sitter i regeringen.
 
Fast vi ser ju inte bara Trafikverket som en fiende, det finns också likheter, som visar att vi
står varandra nära, inte heller Trafikverket vill ju kännas vid verkligheten.
 
På samma sätt som vi inom Alliansen nu far vilse far Trafikverket vilse, tåg som ska gå till
Linköping kör vilse och hamnar i Flen.
 
Det är i alla fall oppositionens fel, något annat kan ingen påstå.
 
Men vi hittar också ansvarsfulla och framtidsinriktade inslag på nationaldagen, våra vänner
inom Researchgruppen organiserar idag en kampanj, som syftar till att man går ut och stjäl
flaggor för att sedan bränna upp dem.
 
Några skulle ju i sin enfald kunna kalla detta näthat, men så är det ju inte, här vet vi ju att
sverigedemokraterna inte ligger bakom kampanjen.
 
Man motiverar denna ansvarsfulla kampanj med att "Flaggan är en rasistisk konstruktion
som sätter gränser mellan människor", det är den typen av ansvarskännande kampanjer
som gör att vår ansvarsfulle Eric Ullenfån mer än gärna samarbetar med organisationer
närstående till Researchgruppen.
 
Då vi inte vill ha några gränser mellan människor ställer vi oss  också positiva till denna kamp
mot den rasistiska konstruktionen,  vår urbarbariska flagg.
 
Redan har ett antal flaggor stulits och bränts i vår tvåstatslösning Malmö, så där tycks redan
den rasistiska konstruktionen ha blivit mindre.
 
I samband med denna kamp mot rasismen visar Feministisk Initiativ framfötterna, när deras
representant Roujan Rouzbeh, aktiv inom partiet stödjer kampanjen med måttot:
 
"Att skända den svenska flaggan är att säga att det får vara nog nu, och att alla murar måste
rivas".
 
Vi ser fram emot när FI kommer in i riksdagen och hjälper oss att få stopp på alla rasistiska
konstruktioner och att riva alla murar.
 
Men jag hoppas att de inte river muren kring Visby, den tycker jag är fin.
 
Apropå Visby har vi ju länge ansett att Gotland inte är värt att försvar, men vi har nu bytt å-
sikt om detta, också, och gör ett omslag här, också.
 
Skälet till detta omslag är att Regionstyrelsen på Gotland nu menar att alla invandrare från
tredje världen ska få gå före alla svenskar i bostadskön.
 
Inom Alliansregeringen gillar vi att man ställer grupp mot grupp, så vi gör nu ett omslag och
tycker därför att Gotland är värt att försvara.
 
Vi får nu också många berömmande ord för våra ansvarsfulla avregleringar inom många
områden, då de ger möjligheter till fri prissättning, så att våra entreprenörer inte behöver
jobba så mycket.
 
Entreprenörer inom taxinäringen, ofta förtagssamma nyanlända, skänker oss nu stor
tacksamhet, för att de inte behöver jobba så mycket.
 
Genom att kunna ta betalt med 38 000:- för en taxiresa till Arlanda behöver de inte ut-
föra mer än en körning i veckan.
 
Det är så vi utvecklar vår jobblinje, man får inte jobba för många timmar.
 
Får vi bara förnyat förtroende ytterligare en period, så ska vi ge dessa entreprenörer
möjlighet att anpassa priserna, så att deras arbetstid närmar sig Miljöpartiets friår.
 
Det är så vi arbetar för att stärka Stockholms fasad som ett attraktivt turistmål.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag, men försök att inte tänka på att det är nationaldag, vi få inte låta de rasistiska kon-
struktionerna få fäste i landet.
 
        
 
AE

KARIN ENSTRÖM MED DUMSTRUT

Är Försvarsministern född under en byrå ?
 
Dagens väljarundersökning från demoskop visar rekordlåga siffror för moderaterna,
18,5 %, den lägsta siffran sedan 2003.
 
I dag uttalar sig försvarsminister Karin Enström om försvaret, och skulle detta
uttalande vara representativt för moderaterna, då är inte 18;5 % lite väljarstöd.
 
DÅ ÄR 18,5 % JUST 18,5 % FÖR MYCKET.
 
För det hon ger uttryck för idag är nog det dummaste man hört på länge.
 
Går man ett antal år tillbaka var socialdemokraterna inte alltför försvarsvänliga, om
man uttrycker sig försiktigt, men den bilden har nu ändrats, kraftigt.
 
Moderaterna har under sina år vid makten år efter år undergrävt landets försvarsför-
måga. och man har nått så långt att försvarsförmågan nu mer eller mindre är borta.
 
Under galgen har man efter Ukraina krisen tvingas att göra ett tillfälligt stopp, mer
på låtsas, och försöker ge sken av att nu ska det minsann satsat på försvaret.
 
Men först 2014, för så långt bort i tiden behöver man ju inte ta ansvar. I avvak-
tan på denna dimmiga framtid fortsätter man att dra ner, främst på bemannings-
sidan, så att det som är dåligt blir än sämre.
 
MODERATERNAS INRIKTNING TYCKS VARA ATT SVERIGE INTE SKA KUNNA
FÖRSVARAS ENS EN VECKA.
 
Efter Försvarsberedningens rapport vill socialdemokraterna återställa försvaret genom
ökade medel, och föreslår en höjning på 900 miljoner, något som sågas tvärt av av mo-
deraterna.
 
BUDSKAPET FRÅN MODERATERNA ÄR TYDLIGT.
 
INGA MER PENGAR TILL FÖRSVARET OCH INGEN ÖKAD FÖRSVARSFÖRMÅGA,
I VART FALL INTE FÖRE 2024, VISSA EFFEKTER KAN SKÖNJAS REDAN 2018,
OM DETTA RÅDER BRED ENIGHET.
 
I viktiga frågor, såsom anskaffning av JAS Gripen och ubåtar, är socialdemokraterna
eniga med alliansen och förordar en anskaffning.
 
Den samlade bilden är således helt klar sedan en lång tid.
 
TIDIGARE FÖRSVARSVÄNLIGA MODERATER HAR BLIVIT ALLTMER OINTRES-
SERADE AV FÖRSVARET OCH VILL SATSA ALLT MINDRE PÅ FÖRSVARET.
 
medan socialdemokraterna gått motsatt väg:
 
TIDIGARE GRUMLIGT FÖRSVARSVÄNLIGA MEN ÖVERGÅTT ALLTMER TILL
ATT FÖRSTÅ ATT FÖRSVARET MÅSTE TILLSKJUTAS PENGAR OCH FÖRESLÅR
DÄRFÖR ÖKADE ANSLAG TILL FÖRSVARET.
 
I detta läge går alltså försvarsministern ut och hävdar att socialdemokraterna är ett hot
mot vårt framtida försvar.
 
Känner hon till något som vi andra inte känner till ?
 
ELLER ÄR DET PRECIS SOM DET LÅTER, INTE BARA DAGENS DUMMASTE CI-
TAT, UTAND ET DUMMASTE CITAT MAN HÖRT PÅ LÄNGE.
 
Man kan inte beskylla "hela" Alliansregeringen som ett hot mot framtidens försvar, de-
lar har en mer verklighetsbaserad syn än moderaterna, men en sak är helt klar.
 
NÅGOT STÖRRE HOT MOT FÖRSVARET ÄN MODERATERNA FINNS INTE IDAG,
INTE ENS VÄNSTERKOMMUNISTERNA VILL GÅ SÅ LÅNGT SOM MODERATERNA
NÄR DET GÄLLER NEDSKÄRNINGAR.
 
Så om insikten bakom detta uttalande återspeglar moderaternas uppfattning i stort, då
är 18,5 % inte lite väljarstöd,
 
Det är 18,5 % för mycket.
 
Man tycker sig kunna utläsa en viss desperation bakom uttalanden, men inte ens ett väl-
jarstöd på 18,% % kan motivera en sådan desperation.
 
Moderaterna beskylls av många, även inom de egna leden, ha tappat kontakten med verk-
ligheten.
 
Tydligare bevis för att så är fallet kan man knappast få.
 
 
AE

TRAFIKVERKET ÄR SOM JESUS

Alla har hört talas om Trafikverket
 
Det tycks vara med Trafikverket, som med Jesus.
 
ALLA HAR HÖRT TALAS OM "HONOM", MEN INGEN HAR SETT TILL "HONOM",
 
I vart fall har inga kontaktledningar sett skymten av Trafikverket, men om det är upp-
märksamhet verket vill ha, så har man lyckats "med råge".
 
BÄTTER ÖKÄND ÄN OKÄND TYCKS VARA VERKETS SLOGAN.
 
Sveriges Radio har en intressant uppföljning rörande effektivitet, om man tillåts an-
vända det uttrycket i samband med Trafikverket.
 
Vi vet av andra, som också vill ha uppmärksamhet, att allt blivit bättre sedan det ma-
giska året 2006.
 
Enligt SVT är också 2008 ett magiskt år, sedan dess har också allt blivit "bättre",
för det har det ju blivit enligt den kraftfulla och ansvarsfulla Alliansregeringen,
som överlåtit ledningen av Trafikverket till sin gode vän generaldirektören Gun-
nar Malm, känd som Europas byfåne.
 
ENLIGT SVT HAR DET SEDAN 2008 INTRÄFFAT UNGEFÄR 8 000 FEL PÅ KON-
TAKTLEDNINGAR INOM JÄRNVÄGSNÄTET.
 
´Hissnande siffor, 8000 fel på kontaktledningar sedan 2008.
 
Det ger ungefär 1 330 fel på nätets kontaktledningar per år.
 
VILKET LEDER TILL DRYGT 3,5 FEL PÅ KONTAKTLEDNINGAR PER DAG, ÅRET
RUNT UNDER 8 ÅR.
 
Och detta under en ansvarsfull alliansregering, som med emfas hävdar, att man tillskjutit
mer medel till underhåll av nätet än någon annan regering i modern tid.
 
Fast det kanske inte är så konstigt att felen blir så många, Enligt verkets anslagsäskan-
den yrkade man underhållsmedel med 20 miljarder för lite.
 
Och denna "miss" berodde på att man trodde att man bara hade hälften av de kon-
taktledningar man har i verkligen.
 
Pusselbitarna faller då på plats.
 
INTE KAN MAN KRÄVA ATT TRAFIKVERKET SKA UNDERHÅLLA KONTAKTLED-
NINGAR, SOM MAN INTE KÄNNER TILL ATT MAN HAR.
 
Det är att begära för mycket.
 
I vart fall en Europas byfåne.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Återigen vaknar man till en dag, då generaldirektören Gunnar Malm, Europas byfåne, ska-
par rubriker.
 
En nedriven kontaktledning i Herrljunga, som skapar tågstopp mellan Göteborg och Stock-
holm, jag förstår inte hur detta kan ske.
 
Jag trodde att alla kontaktledningar redan var nerrivna, och så hittar byfånen hela tiden nya
kontaktledningar att riva ner.
 
Många frågar sig hela tiden hur vi kan ha fortsatt förtroende för byfånen, och då säger jag
som jag brukar säga,
 
Vi har förtroende för byfånen, så länge vi har förtroende för byfånen, och så länge man hittar
nya kontaktledningar att riva ner, har vi fortsatt förtroende för byfånen.
 
Trafikverkets byfåne får nu också kritik för att man gjort fel prognoser för biltrafiken på viktiga
vägar, så att vi investerat mycket större belopp än vi borde ha gjort.
 
Inte heller detta påverkar vårt förtroende för byfånen, felräkningen uppgick ju bara till 100 %,
när den uppgår till 200 % får vi överväga om vi ska ha fortsatt förtroende eller inte.
 
Trafikverkets felräkning medför nu att Miljöpartiet kräver att man ska lägga korten på bordet.
Då Trafikverket inte vet hur många kort man har, kan man inte lägga korten på bordet, heller.
 
Sedan borde kanske Miljöpartiet vara lite mer försiktig när det gäller att lägga korten på bor-
det.
 
Genom att nu lägga korten på bordet, och kräva nedläggning av två reaktorer och förbud
mot vinster i välfärden, har man ju gjort att oppositionen inte längre är valbar.
 
Vi vill att väljarna ska rösta på oss, därför kommer vi själva aldrig att lägga korten på bordet,
annat än falskkort förstås, men det räknas ju inte.
 
Den finska ekonomin uppvisar nu depression, fallande BNP, för tredje året i rad.
 
Och detta har man åstadkommit helt på egen hand, utan den minsta hjälp av något Miljö-
parti.
 
IF Metall skriver nu till mig och begär att lögnaren Maud Olofsson ska entledigas från sin
post i LKAB styrelse. Man pekar då på att  hennes agerande i NUON affären var pinsamt,
respektlöst och ansvarslöst.
 
Vi kan inte entlediga viktiga befattningshavare på dessa grunder, det är nu viktigare än nå-
gonsin att landet inte står utan ledare.
 
Sociologen och lektorn Göran Adamsson har trotsat mitt yppandeförbud i viktiga frågor och
har skrivit boken "Svensk Mångfaldspolitik - en kritik från vänster".
 
Förutom att man inte ska får skriva sådan böcker visar själva titeln att allt är helt fel, kritik
mot mångfald kan inte komma från vänster, den kan bara komma från högerextremister.
 
Författaren skriver bland annat att den svenska debatten är "så banal att man kan gråta".
 
Om man ska gråta över något så är det att lektorer upptar sin tid med att skriva böcker
om ämnen man inte får debattera.
 
Boken är särskilt känslig för oss moderater, författaren skriver att olika mångfaldsplaner
vid våra högskolor har papegojklang, där alla hela tiden upprepar vad alla andra säger.
 
Göran Adamsson tycks inte ha förstått vår valplattform, det är ju med papegojklang vi
ska vinna valet.
 
Sedan ironiserar författaren hur vi behandlar minoritetsgrupper, och menar att vi gärna
romantiserar dessa genom att skriva om mat och dans, samtidigt som vi bortser från
viktiga frågor som hederskultur, antisemitism, intolerans, angrepp mot homosexuella,
synen på jämställdhet och mycket annat.
 
Det vill till en lektor för att kunna vara så naiv, hur skulle vår flyktingpolitik se ut om vi
inte bortsåg från viktiga saker,
 
Författaren ger inte heller mycket för den fria debatten, och menar att all kritik avfärdas
som högerextrem och rasistiskt.
 
Här vill jag nog ge lektorn rätt, jag ger inte heller mycket för en fri debatt, ska det de-
batteras, så är det min uppfattning som gäller.
 
Vi får mycket och gärna beröm för hur vi stärkt våra offentliga finanser, och detta ska-
par ringar på vattnet inom olika området.
 
Vi får nu glädjande rapporter från både Malmö och Helsingborg, där polisen bestämt sig
för att stärka de offentliga finanserna under sommaren.
 
Som bidrag till detta har man därför bestämt att stänga polisens toaletter under sommaren,
så att man slipper kostnader för dyr städning.
 
Skulle alla stänga sina toaletter skulle vi kunna skryta ännu mer över våra starka offent-
liga finanser.
 
Nu ges polisen rådet att kissa på olika bensinmackar, och då slår man ju två flugor i en
smäll.
 
Förutom att de offentliga finanserna förbättras ökar vi tillväxten genom att bensinmack-
arnas toaletter måste städas lite oftare.
 
Som Miljöpartiet mycket riktigt hävdar, tillväxt kan innehålla mycket, och dit räknas snus
och polisens kiss på bensinmackar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
I dag genomför vi vårt kickoff möte i Nacka, som alla sett fram emot och som ska vända
valvinden.
 
Det viktigaste med mötet är att vi i Alliansen ska visa att vi tycker om varandra, särskilt myc-
ket tyckte vi om Maud Olofsson, när vi slängde henne åt vargarna.
 
Mötet kommer också att sätta agendan för den fortsatta politiken, vissa steg är redan kända
och vissa åtgärder är redan påbörjade.
 
Alliansen står för öppna gränser, men vi har ännu inte nått ända fram, fortfarande stoppar
Kustbevakningen smuggel av narkotika och berusade båtförare.
 
Vi sätter därför på agendan att Kustbevakningen ska dra ner på anslaget med i genomsnitt
30 % på alla områden, så att gränserna även över vatten öppnas upp, så att det även här
blir fritt fram att smuggla narkotika.
 
En annan viktig punkt på agendan är att organisera förlossningsvården i Stockholm och när-
området under sommaren, då resurser saknas i båda Stockholm och näraliggande städer.
 
Vi kommer därför att organisera denna vård under sommaren så att Upsala och Enköping
rekommenderar sina medborgare att åka till Stockholm, där förlossningsplatser saknas,
medan Stockholm rekommenderar sina medborgare att åka till Enköping och Upsala att
föda, även här rör det sig om orter utan resurser.
 
Det är så vi sätter agendan inom förlossningsvården och tar ansvar för att alla mödrar ska
få den vård de är berättigade till,
 
På agendan kommer också att stå att vi ska införa en ny obligatorisk medieskatt. Ledande
moderater har redan förberett detta steg som syftar till att sätta stopp för presstödet.
 
Det ' är så vi tar ansvar för det fria ordet.
 
Vi moderater informerade ju nyligen om att vi ska bygga ett nytt privatsjukhus i Järfälla.
Vi får nu kritik från övriga allianspartier för att vi inte informerade dem om detta innan vi
gick ut i media. Skälet var att vi inte ville göra det möjligt för andra allianspartier att dra
till sig röster genom detta projekt.
 
Allianspartierna menar nu att det var både obegripligt och oacceptabelt att vi gick bakom
ryggen på dem.
 
Det är så vi bygger enighet inom Alliansen och visar att vi tycker om varandra.
 
Många har frågat sig varför vår begåvade Anna Batra så sällan visar sig inför valet. På vår
agenda står också att hålla henne undan offentligheten så mycket som möjligt, så att så
många som möjligt av alla obegåvade lantisar röstar på moderaterna.
 
Vi får nu mycket kritik för att vi utvecklat FAS 3 i strid mot beslut i riksdagen, men det är
inte vårt fel att det blev som det blev. Ansvariga för att alla dessa går till  arbetet är Sven
Otto Littorin och Angeles Bermudez Svanberg, vilka nu helt tar avstånd från denna reform.
 
Båda säger nu att de inte förstår att någon vill ha FAS 3, och att alla utom arbetsgivarna
och Angeles står som stora förlorare.
 
Särskilt Angeles uppger sig stå som en stor vinnare och påpekar särskilt att hon nu regel-
bunder kan träna i Sturebadet med full betalning.
 
Jag förmodar att hon ger uttryck för någon form av skadeglädje och vill göra mig avund-
sjuk, men som sagt, skrattat bäst som skrattar sist.
 
Till hösten kan jag göra henne sällskap och också tillbringa min tid i Sturebadet mot full
betalning.
 
Det har ni blivit känt att den där Stefan Löfven försökt tysta intern kritik vad gäller vinstut-
delning inom privata välfärdsbolaget.
 
Han uppges då ha sagt till Daniel Suhonen i arg ton att "nu får Du väl bestämma Dig om
vi ska vinna valet eller inte".
 
Nu får Stefan Löfven kritik för detta, och det är något jag inte förstår.
 
Med stor framgång har jag ju fått tyst på all kritik inom Alliansen för att vi ska vinna valet,
jag har ju till och med fått tyst på Anna Batra.
 
Den enda jag inte fått tyst på är Annie Lööf, hon fortsätter att sabotera för Alliansen, den
enda förklaring jag kan ge till detta, är att hon bestämt sig för att liera sig med oppositio-
nen.
 
Vår brottsbekämpning blir alltmer kraftfull och effektiv, grovt kriminella kan nu inte bara
helt öppet bryta mot knivförbudet.
 
Vår kraftfulla brottsbekämpning visar sig nu ha tvingat fram att grovt kriminella tvingas
inköpa "blåställ" för att kunna framstå som byggnadsarbetare med tillstånd att bryta mot
knivförbudet.
 
Vi kommer nu att intensifiera kampen mot den organiserade brottsligheten då antalet
skjutvapen i omlopp är alldeles för stort.
 
Vi kommer då att tvinga fram att kriminella tvingas införskaffa polisuniformer, så att de
inte behöver bryta mot förbudet att inneha skjutvapen.
 
Vi får många rara och gulliga rapporter om hur ensamstående flyktingbarn tas om hand
på våra barnhem för dessa.
 
På ett barnhem i Piteå har ett litet ensamt barn fått så stor anknytning till en kvinnlig an-
ställd att barnet våldtagit den anställda kvinnan.
 
För att opinionen inte ska bli negativ till att vi tar om hand ännu fler små gulliga barn har
vi gett alla media, utom hatsajter förstås, att inte rapportera om detta.
 
Det är så vi vinnlägger oss att upprätta respekten för ett fritt informationsflöde.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
 

ALLIANSEN BÖR GÅ MOT EN PROMENADSEGER

Miljöpartiet lägger grus i maskineriet
 
Före Miljöpartiets kongress tydde det mesta på en valseger för oppositionen.
 
Efter kongressen står det mesta skrivet i stjärnorna.
 
MILJÖPARTIETS FRAMGÅNG I EU VALET MEDFÖRDE ATT KAMMEN VÄXTE
TILL HIMMELEN OCH MAN VÄLJER ATT LÄGGA GRUS I MASKINERIET.
 
Mer rätt är kanske att man inte lägger grus i maskineriet, man lägger stora stenar i
maskineriet.
 
Förbifart Stockholm tycks kunna bli den tuva som stjälper hela lasset.
 
Som sagt, kammen hos Miljöpartiet tycks ha växt en hel del, nu uttalar sig partiets
taleskvinna, Stina Bergström, om förbifart Stockholm.
 
Det gäller att vara konsekvent i sin politik, och då måste man stoppa förbifart
Stockholm.
 
I OCH FÖR SIG EN LOGISK STÅNDPUNKT FÖR PARTIET, SKA MAN STOPPA
HELA SVERIGE, KAN MAN JU INTE GÖRA UNDANTAG FÖR FÖRBIFART STOCK-
HOLM.
 
Summerar man nu stämningarna, framstå ju inte den närmaste framtiden som helt o-
komplicerad.
 
Beslutet om förbifart är fattat, och socialdemokraterna har låst fast sig vid detta
beslutet-
 
Intern uppgifter inom Miljöpartiet menar att man kan tänka sig kompromisser
rörande klimatmål och kärnkraft, men när det gäller Förbifart Stockholm:
 
NEVER IN MY LIFE, DEN SKA BARA STOPPAS.
 
Man kan nog tolka den interna uppfattningen på det sättet att man inte är beredd att
sätta sig i en regering, som bygger förbifart Stockholm.
 
Vid sidan av detta står vänsterpartiet och tittar på, och menar att man inte kan sitta
i en regering, som delar ut vinster i välfärdsbolag.
 
I mitt i detta står Stefan Löfven med ett splittrat parti, där vissa vill dela ut vins-
term, andra inte.
 
Stefan Löfvens egen hållning är väl känd, dela ut vinster utan att dela ut vinster, och
jag sätter mig inte i en regering, som väljer att bryta mot beslutet om att bygga Förbi-
fart Stockholm.
 
Summerar man denna situation, splittrade uppfattningar i viktiga frågor, kärn-
kraft, klimat, försvar. vinstutdelning och förbifart Stockholm, och lyfter fram
dessa inför valet bör oddsen vara goda för en vändning i valvinden.
 
RÄTT SKÖTT BÖR ALLIANSEN GÅ MOT EN PROMENADSEGER.
 
Skulle oppositionen klara av att vinna valet, är oddsen ganska låga för att förhandlin-'
gar om regeringsförklaring och budget brakar samman totalt.
 
Då går ändå budet till Alliansen, någon regering måste vi ju ändå ha, varför
då inte fatta ett val, som går direkt på detta alternativ.
 
Förvånande vore om inte kickoff mötet i Nacka kommer att fokusera på dessa frågor.
 
I stället för att babbla "ansvar" och "krona på krona" med den drucknes envishet, så
finns det faktiskt argument, som kan få sympatisörer till oppositionen att svikta på
målet.
 
HUR MÅNGA VILL EGENTLIGEN ATT HELA SVERIGE SKA STOPPAS,  INTE
BARA FÖRBIFART STOCKHOLM.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Det tycks som om alla våra äldre inte är nöjda över någonting, gnäller de inte över att de inte
får plats på särskilt boende, gnäller de över något annat.
 
Nu gnäller de äldre i Helsingborg över att de blir utsatta för en rånvåg, och att tonåringar sliter
av dem de smycken de bär, guldband och annat.
 
Som om inte detta skulle räcka, ansluter sig sverigedemokraterna till gnällandet, och ställer
grupp mot grupp, när man accepterar de dementas påstående att tonåringarna har invandrar-
bakgrund.
 
På tal om SD menar nu SIFO att partiet inte bör kunna växa mer, något vi ska vara tacksam-
ma för, vi kan ju inte ha partier, som anser att äldre ska kunna röra sig ute utan att bli befriad
från sina halssmycken.
 
Samtidigt får SD inte gå tillbaka, i vart fall inte så mycket, att vi inte kan få deras fortsatta
stöd i vårt fortsatta regerande.
 
Krusningarna från EU valet tycks inte lägga sig, många bedömare biter sig fast i att jag inte
stödde vår huvudkandidat Gunnar Hökmark. Man beskyller mig till och med för att ha visat
avståndstagande.
 
Media borde faktiska veta vid det här laget att jag alltid visar avståndstagande mot alla som
inte tycker exakt som jag.
 
Även modervänliga media tycks känna behov av att rikta kritik mot mig och partiet. Vi blir här
beskyllda för att låta omgivningen diktera vad partiet ska stå för och för att byta åsikt, som
man byter kläder.
 
Man går så långt att man menar att vi med detta sätter dumstruten på oss själva, men den
kritiken tar jag lätt på.
 
Jag har ingen dumstrut, så det kan inte gälla mig.
 
Mycket kretsar annars kring Miljöpartiet och deras kongress. Aftonbladet menar nu att det är
en gåta hur socialdemokraterna och Miljöpartiet ska kunna regera ihop. Att få ihop en gemen-
sam budget borde vara en omöjlighet menar tidningen.
 
Obefogad oro, har vi lyckats få igenom en gemensam budget med centerpartiet ska väl soc-
ialdemokraterna kunna få igenom en gemensam budget med Miljöpartiet, det är bara att låt-
sas som om kärnkraften inte finns.
 
Aftonbladet menar också att samarbetet redan kommer att spricka när man försöker komma
fram till en gemensam regeringsförklaring.
 
Även denna oro är obefogad, vilket våra överenskommelser med Miljöpartiet visar rörande
ökad flyktingmottagandet.
 
Ger man dem bara vad de vill ha bör inte det vara svårt att koma fram till en gemensam rege-
ringsförklaring.
 
Eu dömer nu ut Sverige i vissa avseenden, bland annat menar man att PISA visar att det
svenska utbildningssystemet är ett misslyckade.
 
Här får EU skärpa sig, systemet är allt annat än ett misslyckande, försäljningssiffrorna ökar
ju för varje år.
 
Vi blir nu också beskyllda för att ha skapat en för stor skuldsättning för hushållen, då den
uppgår till 80% av BNP.
 
Jag säger det återigen, vi kan inte få både och, ska vi ha en starka offentliga finanser, så
måste vi ha fattiga och skuldsatta medborgare.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet. än så länge, öre för öre
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 

ALLIANSEN SKA INTE RÖKA UT SIG SJÄLV

Flå inte björnen innan den är skjuten.
 
Är det inte så det heter, ta det säkra före det osäkra.
 
Det flesta tar det idag för säkert att oppositionen övertar regeringsmakten och beskriver
detta kärnfullt.
 
ALLIANSEN ÄR RÖKT.
 
Man motiverar detta med att glappet uppgår till 12-13 %, beroende på mätning, men är
verkligen glappet så stort, det glapp som bör räknas.
 
Visst, 51 % till den osamlade oppositionen, och 38 % till den samlade alliansen, det kan
ju skenbart ge ett glapp på 13 %.
 
Men är glappet i verkligheten så stort ? Räknar man in att sverigedemokraterna
"alltid" röstar med alliansen blir ju glappet betydligt mindre, runt 5 %.
 
Med hänsyn till att många osäkra skulle rösta "borgerligt", om de röstade, och med hän-
syn till att alla allianspartier just nu känns trygga över 4 %, och med hänsyn till att det
försiktigt tycks röra sig i positiv riktning för alliansen, så borde detta glapp kunna minska
så mycket att den osamlade oppositionen hamnar under 50 %.
 
Det är vad som då händer, som troligen är den viktiga faktorn.
 
Mycket tyder på att Stefan Löfven inte vågar sig på äventyret att bilda en minoritetsrege-
ring, där en opposition (nuv allians och SD) kan rösta ner i princip allt som tas upp.
 
Är detta en korrekt "analys" skulle Stefan Löfvens räddning vara att ett eller flera
allianspartiet gör gemensam sak med socialdemokraterna, och hur troligt är det
om man kallt räknar med att oppositionen inte vågar sig på äventyret att regera i
minoritet.
 
Så egentligen behöver Alliansen inte känna sig "rökt", man behöver bara sätta ribban
på rätt nivå:
 
Arbeta med målet att opposition inte får nå över 48 %, vilket ger ett nuvarande
glapp på "bara" 3 %, något som inte borde vara ouppnåeligt, och se till att inget
alliansparti sviktar på målet, vare sig före eller efter valet.
 
INTE ENS OM OPPOSITIONEN LYCKAS KAMMA HEM EN SEGER BÖR KANSKE
ALLIANSEN SE SIG SOM RÖKT.
 
Att socialdemokraterna skulle kunna enas kring en regeringsförklaring med Miljöpar-
tiet framstår väl närmast som en utopi.
 
Lycka man enas kring en sådan utopi, ska man sedan enas kring någon form av
budget.
 
ATT ENAS KRING EN BUDGET MED NÅGON, SOM INTE ANSER ATT PENGAR
ÄR NÅGOT MAN SKA BRY SIG OM, OCH SOM ANSER ATT EN BRIST PÅ ENER-
GE SKAPAR ARBETSTILLFÄLLEN, BORDE FÅ ÄVEN EN LUTTRAD FÖRHAND-
LARE SOM STEFAN LÖVFEN ATT FALLA  PLATT TILL MARKEN.
 
Så när socialdemokraterna eventuellt lyckas överleva en regeringsförklaring och ska-
pandet av en budget, lär väl Stefan Lövfens närmaste dröm vara lätt att gissa.
 
NYVAL SÅ FORT SOM MÖJLIGT.
 
Att hämta hem 3 % fram till valet, borde väl inte vara så svårt att Alliansen ska se sig
själva som förlorare.
 
FÖR DET ÄR JUST DET INTRYCKET MAN FÅR JUST NU.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Det fina vädret gjorde att helgen blev lugnare än vanligt, bara en enda skola, Bredbyskolan i
Rinkeby, blev nedbränd.
 
Vi räknar ändå med att kunna hålla ställningar även på detta området, landet med mest an-
lagda skolbränder i hela världen, då ingen bedöms kunna knappa in på vårt försprång.
 
Som jag nämnde i Agenda är Alliansens läge inför valet mycket allvarligt. Tankekedjan Timb-
ro beskyller oss nu för att saknar både visioner och nya ideer, och menar att vi kör 2010 års
valkampanj i repris.
 
Det räcker att jag säger "krona för krona" så förstår alla att denna kritik är orättvis. I övrigt har
ju vi bytt åsikt så många gånger om så mycket, att vi själva inte fullt ut har kontroll om vår val-
kampanj går i repris eller inte.
 
En färsk undersökning bland väljarna visar nu att vår dagisfröken, Annie Lööf, har lägst för-
troende av alla partiledare bland väljarna.
 
Endast 1 % av väljarna har stort förtroende för henne.
 
Uppgiften chockade oss inom Rosenbad, och vi ställde oss alla frågan varifrån kom alla des-
sa som hade stort förtroende för Anni Lööf, men vi kom fram till att de flesta måste komma
från Maramo, för där bor ju hennes släkt.
 
Apropå centerpartiet tycks nu partiet bli den första råttan som lämnar det sjunkande skep-
pet. Många tunga lokala centerpartister öppnar nu upp för en samverkan med socialdemo-
kraterna.
 
Man motiverar detta med att man vill ta ansvar och förhindra SD från att kunna utöva infly-
tande, men från mer informella samtal vet vi att det rör sig om att det rör sig om att skapa
ordning och reda i ekonomin, den egna ekonomin.
 
Även om dessa centerpartister ser praktiska möjligheter till denna samverkan talar mycket
emot att den kan ske.
 
Själva menar dessa centerpartister att processen ska kunna vara möjlig, och att då presti-
gen inte får överstiga förståndet.
 
Men lite prestige måste de väl ända visa, så vi får nog dras med partiet även i opposition.
 
Uppgifter visar nu att kostnader för LAS 3 och antalet som omfattas av detta stadigt ökar,
trots riksdagens beslut att LAS 3 ska skäras ner och om möjligt avvecklas.
 
Vi får nu kritik för detta, men det tar vi lätt på, jag säger som jag brukar säga till riksdags-
gruppen.
 
Vilka tror Ni att Ni är i riksdagen, som tror Er kunna påverka vår politik.
 
Förra gången jag använde denna kraftfulla demokratiska dialog med moderaternas riks-
dagsgrupp, fick jag allt tyst på gruppen.
 
Vi ska nog få tyst på riksdagen i övrigt också, det ska inte sitta en massa ombud i riks-
dagen och tro att de är något.
 
Eric Ullenfån kommer nu med sin första rapport sedan 2006, som visar utan förskapets
utveckling inom olika områden. Vi har inte lämnat någon rapport sedan dess, då utanför-
skapet hela tiden ökat, och det vill vi ju inte att väljarna ska känna till, det heller.
 
Eric Ullenfån har dock hittat ett annat, mycket fiffigare, sätt att mäta utanförskapet, så
nu känner vi oss trygga med mätningen.
 
Genom den nya mätmetoden kan vi nu visa att utanförskapet, som hela tiden ökat, nu
sedan 2006 i stället minskat,.
 
Det är så vi bedriver ansvarsfull politik i Alliansens Sverige.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE
 
 
 
 

STREJGENERALEN LIGGER STEGET FÖRE

Svensk humor blir alltmer bisarr
 
Svensk humor tycks bli allt mer bisarr.
 
Nu görs gällande att tågpersonal inom Skåneregionen ska strejka, så att
tågen inte går.
 
Hur nu detta ska gå till .
 
STREJGENERALEN GUNNAR MALM, MER KÄND SOM EURPOAS BYFÅNE,
HAR JU REDAN SETT TILL ATT TÅGEN STREJKAR.
 
En låtsasstrejk utan insatser med andra ord.
 
Ett tåg som inte går kan inte stoppas säger då Bill
Alla tåg strejkar redan säger då Bull
 
 
AE

SEKTEN SVERIGE SLÅR TILL IGEN

Nu har diktaturens kreatur varit framme igen
 
Den som trodde att diktaturens kreatur var borta med Olof Palme, trodde fel, helt
fel.
 
DIKTATURENS KREATUR GÖR SIG PÅMINDA I VÅRT SAMHÄLLE VARJE
DAG.
 
I dag har SvD en ledare, skriven av Merit Wager, som visar hur diktaturens kreatur
vinner mark i Sverige i dag, år 2014.
 
I ett civiliserat land skulle denna ledare väcka en enorm uppmärksamhet, så icke i
Sverige. Sverige framstår alltmer som en politisk sekt, där demoniseringen av poli-
tiska motståndare tar sig samma uttryck som i religiösa sekter, som Livets Ord mm.
 
Livets Ord skrämmer de religiöst besatta med att de hamnar i helvetet, om de syn-
dar på visst sätt.
 
Den politiska sekten i Sverige skrämmer medborgarna med att de hamnar i helve-
tet, om de inte deltar i förföljelsen av sverigedemokrater.
 
Merit Wagers ledare skulle skrämt slaget på alla demokratins förespråkare i alla civi-
serade samhällen, men i den politiska sekten Sverige har den inte skrämt slagen
på någon.
 
Merit Wager återger hur en familjedagsföräldrer blir behandlad i den politiska sekten
Sverige,
 
Föräldern i fråga har arbetat med dessa uppdrag i 10 år, har hela tiden ansetts som
mycket kompetent och seriös, vitsorden har hela tiden varit de bästa.
 
Föräldern ifråga har också tillhört den politiska sekten och varit både medlem och po-
titiskt aktiv i ett av sektens allianspartier.
 
Vitsorden under 10 år har därför varit mycket bra och alla sektledare har varit
nöjda.
 
Men så händer det förfärliga, sådant som inte får hända i sekter som Ku Klux Klan
och andra sekter.
 
Familjeföräldern lämnar sekten och går över till djävulen, i sekten Sverige är
djävulen identisk med sverigedemokraterna.
 
Och då blir det minsann fart på sektledare, i detta fall chefer inom ett vårdbolag, som
anser sig ha uppfattat högsteprästen Fredrik Reinfeldt på rätt sätt.
 
I SVERIGEDEMOKRATER KAN MAN JU INTE TA I MED TÅNG, OCH HÄR GÄLLER
DET ATT BLI AV MED HELVETET SÅ FORT SOM MÖJLIGT.
 
3 chefer inom vårdbolaget begär att få träffa uppdragstagaren, och träffen kommer att
omfatta två timmar.Man motiverar träffen med att partiet är ju kontroversiellt och detta
motiverar att man vill ha svar på några profilfrågor..
 
Personen ifråga var ju tidigare aktiv inom ett alliansparti, och då ville ingen stäl-
la frågor om profilfrågor.
 
DET ÄR ALLTSÅ HELT KLARLAGT ATT DET POLITISKA ÖVERGREPPET ÄR
MOTIVERAT AV PARTITILLHÖRINGHETEN, INTE AV PERSONENS "PROFIL"
ELLER ANNAT.
 
Uppdragstagaren blir tillfrågad om vilka värdegrunder han har, och man får väl anta
att svaret då bör ha blivit att han har samma värdegrunder, som han hade när han
var aktiv i ett alliansparti,
 
Cheferna från vårdbolaget är angelägna att understryka att de själva inte är "politiskt
kunniga", men detta hindrar inte att en politisk utfrågning.
 
ALLDELELS UPPENBART ÄR ATT ÅSIKTSFRIHETEN INTE OMFATTAS AV DES-
SA KRESTAR.
 
Tydligen anar representanterna för vårdbolaget att man är ute på gungfly, för man vill
understryka hur man ser på saken.
 
"DET ÄR SKILLNAD PÅ VAD MAN RÖSTAR PÅ OCH OM MAN ÄR MEDLEM I
ETT PARTI".
 
Närmare 50 % av väljarna sympatiserar med sverigedemokraterna, när det gäller
flyktingpolitikens utformning, omkring 10 % av väljarna röstar på partiet.
 
DETTA ÄR OK ENLIGT DIKTATURENS KREATUR, MEN MAN FÅR INTE VARA
MEDLEM I DET PARTI MAN RÖSTAR PÅ.
 
Frågan är om det går att komma närmare Nord Korea, utan att gå detta lands regims
ärenden.
 
På direkt förfrågan undrar uppdragstagaren om det finns kritik mot sättet att utföra ar-
betet, och även här blir svaret tydligt.
 
ABSOLUT INGEN KRTIK MOT SÄTTET ATT UTFÖRA RBETET, TVÄRTOM, UPP-
DRAGET HAR SKÖTTS PÅ ABSOLUT BÄSTA SÄTT.
 
De politiska utfrågarna skriver hela tiden protokoll över vad som sägs och detta proto-
koll ska gås igenom av koncernchefen, som sedan ska meddela sin bannbula över den
uppdragstagare, som utfört alla uppdrag på absolut bästa sätt.
 
I vilket demokratiskt land som helst skulle detta ha medför stora och våldsamma
protester, men i Sverige, inte ens en axelryckning.
 
Och svaret är enkelt.
 
MAN RYCKER INTE PÅ AXLARNA NÄR SEKTLEDAREN GER ORDER OCH SEKT-
MEDLEMMAR UTFÖR DENNA ORDER.
 
Den som efter att ha läst denna ledare fortfarande anser att vi lever i ett demokratiskt
land, har en del att lära, för att uttrycka sig milt.
 
 
Sektledaren har sagt sitt
AE
 

MODERAT HUMOR

Moderater ska inte försöka vara lustiga
 
I Borås Tidning idag försöker två moderata riksdagsmän vara lustiga, och ironiserar
lite över inkomstklyftorna i Sverige.
 
Moderater ska dock helst undvika att vara lustiga, se bara hur det går för Fred-
rik Reinfeldt, när han försöker vara lustig.
 
Undertonen hos de moderata megafonerna, är att det spelar ingen roll om inkomst-
klyftor och förmögenhetsklyftor ökar, bara pensionärerna får det bättre.
 
Att pension skulle vara någon form av uppskjuten lön, tycks inte föresväva
dessa megafoner, lika lite som att relativ fattigdom kan vara ett problem.
 
BUDSKAPET ÄR TYDLIGT, PENSIONÄRERNA HAR VARIT LYCKLIGA SEDAN
2006, DÅ DE PÅ ALLA OMRÅDEN FÅTT DET BÄTTRE.
 
Efter september ska de inte räkna med att vara lyckliga.
 
Som exempel på hur bra alla dessa pensionärer fått det sedan 2006 lyfter mega-
fonerna fram ROT och RUT.
 
Man darrar inte ett dugg på manschetterna. när man lyfter fram ROT och RUT
som ett bevis för att pensionärerna fått det bättre sedan 2006.
 
DESTO MER BORDE PENSIONÄRERNA DARRA, AV ILSKA, NÄR DE LÄSER
DETTA, OM DE NU HAR RÅD MED EN TIDNING.
 
Även i megafonernas högkvarter borde väl ändå insikten vara så hög, att man borde
veta att de flesta pensionärer har en ekonomi, som innebär att det får förbli en dröm
att kunna använda sig av vare sig ROT eller RUT.
 
ROT och RUT används enligt all tillgänglig statistik av högavlönade, och dit
räknas väl knappast de flesta pensionärer, hur lustig man än försöker vara.
 
Så när nu moderaterna försöker vara lustiga. pekar de i stället på en mycket grov
orättvisa, som uppstått med ROT - och RUT systemet.
 
Vissa har råd att använda sig av reformerna, vissa inte, och de flesta av pensinärer-
na tillhör den senare gruppen, men det ska de tydligen vara tacksamma för.
 
SÅ MODERATER SKA NOG RENT ALLMÄNT AVSTÅ IFRÅN ATT FÖRSÖKA
LUSTIGA, OFTA FRAMSTÅR DE SOM LUSTIGA ÄNDÅ.
 
Sedan försöker megafonerna också ironisera över vårt land, och talar hela tiden
om "det lilla landet Sverige".
 
Varje sann moderat tar sig nog här för pannan, och ser det närmast som en ren
oförskämdhet.
 
SVERIGE ÄR INGET LITET LAND, DET VAR BARA FRAM TILL 2006 DET VAR
ETT LITET LAND, OCH MYCKET TYDER PÅ ATT DET EFTER SEPTEMBER ÅTER
BLIR ETT LITET LAND.
 
AE

RSS 2.0