HUDDINGE ANSVARSFULLARE ÄN ANDRA

Huddinge kommun plundrar skattebetalarna
 
Numera tycks vi väljare och medborgare vara så luttrade, att vi bara reagerar om vi
får mer eller mindre i plånboken.
 
Idag presenteras dock nyheter som borde förmå de flesta att slita blicken från
plånboken.
 
OM INTE ANNAT FÖR ATT HUDDINGE KOMMUN FÖRSÖKER TÖMMA DEN.
 
Huddinge kommun äger ett 60 tal villafastigheter. Dessa hyrs i allt väsentligt ut till
tjänstemän inom kommunen, man får väl anta att den del av dessa har politisk ku-
lör.
 
Och inte till vilket pris som helst.
 
MEDIA PRESENTERAR ETT EXEMPEL SOM UPPGES VARA ETT GOTT RIKT-
MÄRKE.
 
När en "icke tjänsteman" på kommunen flyttar ur villan, med en hyra på ungefär
ungefär 11 000:- per månad, och en "tjänsteman" flyttar in, kanske med politisk 
kulör, inträffar något förutom att villan får en ny hyresgäst.
 
HYRAN SÄNKS PLÖTSLIGT TILL 4 500:- PER MÅNAD.
 
Media visar samtidigt att alla de villor, som hyrs av "tjänstemän" har en hyra som
uppgår till maximalt halva marknadspriset. De som inte är tjänstemän inom kommunen
betalar full hyra, i enlighet med marknadspriset.
 
Vem har då den lägst satta hyran ? Rätt gissat.
 
LÄGST SATT HYRA HAR DEN TJÄNSTEMAN, SOM HAR TILL UPPGIFT ATT FÖR-
MEDLA UTHYRNING AV DESSA VILLOR.
 
Hur reagerar då ansvariga inom kommunen när detta blir känt, de borde väl skämmas
"häcken av".
 
Rätt gissat igen.
 
DE REAGERAR INTE ALLS, INTE ENS MED EN GÄSPNING, OCH SKÄMS GÖR DE
INTE.
 
Detta är inte nära korruption, det är bortom korruption, det är inte heller nära trolöshet
mot huvudman, det är bortom trolöshet mot huvudman.
 
Man kan ju förundras över att förfallet i ett land gått så långt att ansvariga inte ens
orkar gäspa när uppgifter av detta slag blir kända.
 
 Huddinge Kommuns tjänstemän
AE

ANNIE LÖÖFSKA UPPFOSTRA AFRIKA

Annie Lööf är ute och reser
 
Novus ger i sin senaste väljarundersökning centerpartiet 3 % av väljarkåren, partiet
förklarar detta med att man varit otydlig med sin politik.
 
DET ÄR NOG BARA 3 % AV VÄLJARKÅREN, SOM UPPFATTAR CENTERPAR
TIETS POLITIK SOM OTYDLIG, ÖVRIGA 97 % UPPFATTAR DEN NOG SOM SÅ
TYDLIG, ATT MAN RÖSTAR PÅ ETT ANNAT PARTI.
 
Nu slår Annie Lööf på stora trumman och ska resa ända till Afrika för att visa upp sin
betydelse. Bland annat ska hon då undervisa Afrika ledare om vilken infrastruktur kon-
tinenten behöver.
 
I Dagens Industri beskriver då Annie Lööf sittresande:
 
JAG STÄLLER ALLTID KRAV PÅ ETT CSR ARBETE NÄR JAG RESER RUNT
I VÄRLDEN
 
Man får väl hoppas att ledarna på den afrikanska kontingenten tar detta hot på all-
var.
 
När man inte har förstånd att välja sina ord med omsorg, blir lätt ordvalet därefter.
 
Det är ju uppenbart att Annie Lööf ser sig som väldigt betydelsefull:
 
NÄR JAG RESER RUNT I VÄRLDEN.
 
Att som näringsminister i Sverige ha den synen på sig själv och sin egen betydelse
säger en hel del om personen ifråga.
 
Av Novus väljarundersökning idag tycks det inte bara var ute i världen Annie Lööf
är ute och reser.
 
 Fortfarande röstar 3 % av väljarna på detta.
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Uppdrag Granskning gav igår chockvågor över landet, och det är inget jag kan förstå.
När vi utformade friskolereformen förstod vi, och vi utgick ifrån att alla andra också för-
stod, att friskolornas vinstintresse skulle komma att medföra att man strävade att hålla
nere alla kostnader och bara locka till sig lönsamma elever.
 
Det var detta vi gick till val på, och det är detta vi kommer att gå till val på även nästa
år. Vi ser det som fullt logiskt att man sorterar bort olönsamma elever, när det är vinst-
intresset som styr. Dessa två saker hänger ihop som ler och långhalm, det borde inte
Jan Björklund  låtsas oförstående om , han är ju en av de som format systemet.
 
Jonas Sjöstedt är inte sen att haka på detta drev, och beskyller oss nu för att leka affä-
rer med eleverna.
 
Ingenting kan vara mer fel, vi leker inte affärer med våra elever, vi låter andra göra af-
färer på våra elever.
 
Aftonbladet kräver nu att vi byter ut ledningen för Skånepolisen, då de ljuger hela tiden.
I sak har ju Aftonbladet rätt, det är inte bra om en polisledning ljuger hela tiden, det bor-
de räcka med att de ljög ibland. Samtidigt måste vi fråga oss, hur ska vi kunna ut polis-
ledningen i Skåne, alla andra poliser ljuger ju också.
 
Novus presentera idag sin senaste väljarundersökning, och till vår stora glädje finns det
fortfarande väljare som kan tänka sig att rösta på centerpartiet. Partiet får hela 3 % av väl-
jaropinionen. Räknar vi med dessa väljare, som inte tycks förstå vad det hela rör sig om,
så ligger vi bara 11 % efter den samlade oppositionen.
 
Vi räknar med att ta igen detta underläge genom att införa ännu fler instegsjobb, och med
nystartszoner på plats räknar vi med att ha egen majoritet.
 
I måndags hade Annie Lööfs statsbärande parti ett seminarium, där den suspekte ekono-
men Assar Lindbeck deltog. Trots att alla försökte få ut honom ur lokalen hann han framföra
att Sverige inte kan ha öppna gränser, och motiverade detta med att vi då inte kan skydda
våra löner och välfärdssystem.
 
Man kan ju undra hur han kunde bli professor, alla borde väl vid det här laget känna till att
vår politiska ambition bygger på det rakt motsatta.
 
Vi ska inte behålla våra lönenivåer och vårt välfärdssystem, vi ska ha Europas lägsta löner
och välfärdssystemet ska monteras ner.
 
De som är intresserade av dessa ansvarsfulla satsningar, vilka vi går till val på, kan läsa mer
om detta i mitt fina manifest Det Sovande Folket, där beskriver jag närmare hur jag vill mon-
tera ner hela det svenska välfärdssystemet.
 
SvD försöker idag vara lustig och frågar i en ledare hur litet försvaret kan bli utan att förssvin-
na helt.
 
Vi har väl här varit väldigt tydliga med att det kan bli hur litet som helst utan att försvinna helt,
hela försberedningen är ju kvar och arbetar för att allt annat ska bli mindre.
 
Att ett antal dött i polisens "fyllerceller" det senaste åren tycks av någon underlig anledning
ha väckt kritik på några håll. Justitieministern gick på mitt uppdrag igår ut och rättade till de
vanföreställningar, som tycks råda på detta område.
 
Hon framförde då den ansvarsfulla uppfattningen att det var bra att 8 dött i fylleceller under
det senaste året.
 
SCB kommer nu med det positiva beskedet att vi nästa år har att se fram emot en ytterligare
ökning av antalet nyanlända. SCB räknar då med att det kommer minst 130 000 nyanlända.
 
SCB förklarar denna framgång med att ambitiösa väljer att åka till Canada, medan asylsö-
kande väljare att åka till Sverige.
 
Apropå nyanlända får vi ofta kritik för att integrationen inte fungerar bra. Förvaltningsrätten
i Västra Götaland visar nu att detta bygger på rena vanföreställningar. Man har där gett en
nyanländ 700:- extra i försörjningsstöd i månaden, för att han ska kunna äta halalslaktat kött.
Förvaltningsrätten motiverar sin dom med att den nyanlände lovat sin mor att inte äta annat
kött än halalslaktat.
 
Denna dom undanröjer alla tvivel om att vår integrationspolitik inte skulle vara den bästa i
Europa.
 
Sedan får vi bara hoppas att andra grupper inte lovar sina mödrar att de ska dricka Cham-
pagne eller liknande, våra försörjningsstöd kan då rasa i höjden.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 

EN FÖRBANAND JAN BJÖRKLUND BORDE SKÄMMAS

Men vem är han förbannad på
 
Hela Sverige går nu omkring och är förbannade efter att man sett förgranskningen
av kvällens Uppdrag Granskning.
 
Jan Björklund uppger nu i TV att han också går omkring och är förbannad.
 
MEN VEM ÄR DET SOM JAN BJÖRKLUND ÄR FÖRBANNAD PÅ, DET KAN
VÄL INTE VARA SIG SJÄLV HAN ÄR FÖRBANNAD PÅ.
 
Det vanliga är annars inte att Jan Björklund blir förbannad, när väljarna blir varse
en eller annan avigsida av friskolereformen.
 
När systemet fungerar precis som man tänkt sig och folk roffar åt sig precis
som man tänkt sig låtsas Jan Björklund överraskad och sticker fram sitt an-
svarsfulla tryne med orden.
 
JAG HADE INTE "EN ANING" OM ATT KONSEKVENSERNA SKULLE BLI SÅ
HÄR.
 
Den som är ansvarig för systemets uppbyggnad och efterlevnad har "inte en aning"
om hur det kommer att tillämpas.
 
Aktörerna inom den lönsamma friskoleverksamheten agerar precis som sys-
temet uppmanar dem att agera.
 
ÄGARE, SKOLLEDNINGAR, FÖRÄLDRAR OCH ELEVER AGERAR  RATIONELLT
OCH GÖR PRECIS SOM SYSTEMET BER DEM ATT GÖRA.
 
Om man ska bli förbannad på någon ska man alltså bli förbannad på de som byggt
upp friskolesystemet utan att bekymra sig om att ta reda på hur aktuella aktörer kan
tänkas agera.
 
I detta rationella beteende ligger hos ägare och skolledningar att förvissa sig om
att deras elever är lönsamma.
 
JAN BJÖRKLUNBD SKA ALLSTÅ, SOM HAN SÄGER PÅ REN SVENSKA, BLI
FÖRBANNAD PÅ SIG SJÄLV, INTE DE REKTORER SOM NU RÅKAR STÅ I
SKOTTGLUGGEN.
 
OCH MED HÄNSYN TILL DE AVIGSIDOR FRISKOLEREFORMEN NU VISAT I
ETT ANTAL AVSEENDEN, ETT ANTAL GÅNGER, BORDE JAN BJÖRKLUND,
SOM HAN SÄGER PÅ REN SVENSKA, BLI "DJÄVLIGT" FÖRBANNAD PÅ SIG
SJÄLV.
 
Han borde bli så "djävligt" förbannad, för att uttrycka sig på ren svenska, att han
kom underfund med att denna reform inte är hållbar i längden.
 
Det är ingen tillfällighet att ansvariga i andra länder inte behöver gå omkring
och vara förbannade, vare sig på andra eller sig själva.
 
DE SKAFFADE I FÖRVÄG SIG "EN ANING" OM VAD EN FRISKOLA AV SVENSK
MODELL SKULLE MEDFÖRA OCH VALDE ANDRA LÖSNINGAR.
 
Att Sverige sticker ut i hela världen med sin friskolelösning, finansierad med offent-
liga medel på ett sätt inget annat land kan tänka sig, är numera känt över hela värl-
den.
 
DET ÄR NOG BARA DEN SÅ KALLADE ANSVARSFULLA ALLIANSREGERIN-
GEN OCH LEDNINGARNA I FRISKOLEKONCERNERNA,SOM NUMERA TYC-
KER ATT DETTA ÄR I SIN ORDNING.
 
 De fyras gäng,som inte har "en aning" om vad deras experiment i skolans
värld för med sig.
AE

KJELL OLOF FELDT VISSTE REDAN DÅ

Skit som skit kan man tycka
 
Nu när skiten inom friskolereformen uppenbarar sig i sitt mest brutala och osminkade
erinrar man sig den gamle räven, dåvarande finansministern Kjell Olof Feldt.
 
Hur var det nu han skrev på sin lilla lapp, när han satt och drömde sig bort i riks-
dagsbänken.
 
FRISKOLOR ÄR MEST SKIT, BARA SKIT, TÄNK ATT VI LYCKATS BAXA DET ÄNDA
HIT.
 
Kjell Olof Feldt var tidigt ute, han såg redan då det många inte ens vill se idag.
 
 
AE
 

ALLIANSEN SÄLJER UT VÅRA SKOLBARN

Lönsamma elever ses som affärsmöjligheter
 
Uppdrag Gransknings program i kväll är redan en formidal framgång, innan programmet
har visats.
 
Bra rutet Janne Josefsson.
 
OCH NU RYTER HELA SVERIGE MOT 2 STACKARS REKTORER,SOM BARA RÅKAT
SÄGA VAD ALLA REKTORER TYCKER.
 
Dessa två rektorer, som nu kommer tall tals i Uppdrag Granskning, är bara toppen på ett
isberg. De råkar nu bara komma i vägen, i stället är de offer för det system man ville in-
föra när man införde friskolereformen.
 
Det fanns bara en bärande ide bakom friskolereformen.
 
DEN BÄRANDE IDEN VAR ATT FINNA AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM DEN OFFENT-
LIGA SEKTORN.
 
Men så kunde man ju inte torgföra denna affärside, man var ju tvungen att förpacka den
så att den gick att sälja, allt efter tesen.
 
Allt går att sälja med mördande reklam.
 
SÅ MAN SÅLDE IN AFFÄRSIDEN FRISKOLA MED MÖRDANDE REKLAM GENOM
ATT GÖRA EN FALSK FÖRPACKNING.
 
Och förpackningen utgjordes av struntprat om valfrihet, kvalitet och en massa annat strunt.
 
Med affärsiden väl på plats är det lönsamhet som gäller, och detta ser vi ju gång på
gång.
 
OCH SKÖTSAMMA OCH "FINA" ELEVER ÄR MEST LÖNSAMMA, BEHÖVER INTE EN
MASSA LÄRARE OCH STÖD,OCH ANNAT SOM KOSTAR. SÅ ÄR DET TÄNKT ATT
FUNGERA OCH SÅ FUNGERAR DET.
 
De två rektorer, som nu får löpa gatlopp i Uppdrag Granskning, gör bara vad de förväntas
göra. De agerar helt i reformens andra, och går helt ägarens ärenden.
 
Att ge sig på dessa två stackare tjänar inget syfte.
 
SKA MAN HITTA EN VÄG UT UR DETTA SPEKTAKEL MED DEN SÅ KALLADE VALFRI-
HETEN, MÅSTE MAN VÅGA SIG PÅ EN UPPGÖRELSE MED HELA IDEN SOM SÅDAN.
 
Och i en sådan uppgörfelse är inte Alliansen beredd medverka, de vill ha spektaklet kvar och
putsa lite på ytan.
 
MEN SKA MAN KOMMA TILL RÄTTA MED ETT AV DEN MODERNA TIDENS STÖRTSA
FALSARIER, DÅ SKA MAN INTE PUTSA PÅ YTAN.
 
Då ska man göra rent under ytan, och där hittar man mycket skit.
 
BLAND ANNAT HITTAR MAN ÄGARE, SOM DRIVER SINA FRISKOLOR PÅ DET SÄT-
TET ATT REKTORER UTTALAR SIG SOM DE GÖR.
 
 
Tänk att vi kunde lotsa den här skiten så långt, innan vi blev avslöjade.
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTSMORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Det är sällan jag känner mig så ansvarsfull som idag, det skjuts runt omkring mig,
i stort sett överallt och våra friskolereformer har aldrig framstått i klarare dager.
 
Till en början vaknade jag till ljudet av ekon från skottlossningar i Eskilstuna, och
knappt hann dessa ekon lägga sig förrän skottlossning bröt ut i Bagarmossen.
 
Stridshingsten inom mig vaknade då, men det visade sig  bara  vara en kvinna
som blivit skjuten.
 
Chicago By Night är vår nya politiska slogan, alla behöver skjutas.
 
Uppdrag Granskning i kväll tycks bekräfta vår ansvarsfulla friskolepolitik. V i la ner
mycket arbete när vi genomförde reformen på att förvissa oss om att våra egna "fi-
na" elever inte fick sin skolgång förstörd genom att gå tillsammans med en massa
stökiga elever från Tensta och andra ghetton.
 
Uppdrag Granskning visar nu att vi lyckats bra med denna ambition. Vi får aldrig
svikta på vårt mål att ingen grupp får ställas mot någon annan grupp, och därför
måste vi utforma skolpolitiken, så att friskolorna inte drar till sig fel elever.
 
Nu invänder en del att lagstiftningen inte medger att man sållar elever på detta sätt,
men då säger jag som jag alltid sagt.
 
Lagstiftningen är till för mentalt handikappade medborgare, inte för oss ansvarsfulla
moderater.
 
Redan har friskolelobbyister kritiserat SVT för att man sänder Uppdrag  Granskning,
jag hoppas att de lyckas stoppa programmet, budbärare ska alltid skjutas.
 
Lärarnas Riksförbund, som alltid gnäller över våra fina friskolor, kallar nu det som in-
träffat för en regelrätt skandal.
 
Detta är ett slag i luften, det inträffade är inte alls en regelrätt skandal, det är en
ansvarsfull skolpolitik från Alliansens sida.
 
Självklart insåg vi att det skulle gå på det här viset, vi hade ju varit idioter annars, vi
ville ju att det skulle bli så här, vem vill inte skydda sina barn från gangsters ute i för-
orterna.
 
Så jag vill inte att någon ny beskyller oss för att vara idioter, vi vet vad vi gör.
 
Cancervården i Stockholm kritiseras nu hårt, och jag blir så trött på detta innerliga
gnäll jämt och ständigt. Hur kan dessa mentalt handikappade cancersjuka förestäl-
´la sig att vi ska kunna bringa ordning och reda i Statens finanser, om vi samtidigt ska
ta hand om en massa cancersjuka. Dessutom är ju många av dessa döende och kom-
mer aldrig att kunna omfattas av Alliansens jobblinje.
 
Vi får till och med höra från anhöriga till sådana som dött, för att de inte fått vård, att
det är omänskligt att människor med allvarliga sjukdomar ska behöva dö för att de
inte får vård.
 
Det vore ännu omänskligare om vi la pengar på dessa döende cancerpatienter, då
kanske vi inte kunde ge oss själva obskyra pensioner.
 
Apropå vården är det ett ständigt gnäll om allt, bland annat gnäller man över att pysk-
vården inte har tillräckligt med platser och får tillräckligt med resurser.
 
Detta är ju helt fel, psykvården kan ta hand om alla. Nyligen fick vi en uppmuntrande
rapport om att en cancersjuk med en hjärntumör skickades till en psykakut i stället
för att få vård för sin cancer.
 
Visserligen dog han, men det inträffade visar ju att psykvården tar hand om alla.
 
Det är ingen ände på detta gnäll över vården, man ger sig nu också på journalsyste-
met den ansvarsfulla landstingsledningen infört. Att det legat öppet för allt och alla
är ju själva vitsen med utformningen, inte ska vi lägga ner några pengar på att tryg-
ga patientsäkerheten.
 
Somliga går så långt att man hävdar att landstinget borde polisanmält dessa brister.
Landstingsledningen utgörs ju av ansvarsfulla allianspolitiker, skulle vi polisanmäla
allt de gör, skulle vi inte ha annat att syssla med än detta. Och jag säger än en gång,
lagen är inte till för att tillämpas när ansvarsfulla allianspolitiker bryter mot lagen.
 
Vi har också fått kritik för vår integrationspolitik på det sättet att man hävdar att vi
tillhandahåller allt för enkla asylförläggningar.
 
Vi tar nu till oss den kritiken, och Migrationsverket har nu fått instruktioner att i första
hand teckna avtal om asylförläggningar i herrgårdar och slott. Dessa riktlinjer har
vi kompletterat med ekonomiska anvisningar, ju dyrare det blir desto bättre är det.
 
Vi kan nu peka på hur framgångsrikt detta blivit bland annat genom förhyrningen av
Skebo Slott i Roslagen, inget skulle kunna bli dyrare har vi fått bekräftat.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
AE
 
 

POLITISKA KRAFTTAG INOM POLITIKEN

Det bidde inte ens en tumme
 
Alla, även de minst insatta, vet sedan länge att så kallade stafettläkare är en mindree
lyckad satsning inom vården.
 
Den ger liten kontinuitet i kontakten med patienten och den är dyr.
 
DEN FÖRSTA OLÄGENHETEN TYCKS ALDRIG HA BEKYMRAT ANSVARIGA
INOM VÅRDEN, MEN DEN ANDRA OLÄGENHETEN, ATT DET BLIR DYRT,
TYCKA HA FÅTT VISSA ATT VAKNA.
 
I slutet av 2012 vaknade vissa ansvariga på SKL, Sveriges Kommuner och Lands-
ting, och bestämde sig för att göra en kraftinsats för att minska stafettläkarna och
övrig bemanningspersonal.
 
MAN FORMULERADE DÅ MÅLSÄTTNINGEN ATT MAN SKULLE HALVERA DEN
INHYRDA PERSONALEN FRAM TILL 2014.
 
Och som sagt, man skulle ta till alla de krafttag man hade .
 
Vi befinner oss nu i slutet av 2013 och hur gick det med alla de krafttag man hade på
SKL.
 
DET GICK INTE ALLS, MAN TYCKS INTE HA HAFT NÅGRA KRAFTTAG ÖVER-
HUVUDTAGET.
 
Alla de kraftfulla krafttag man tog till för att minska inhyrningen med 50 % gav i stället
en ökning på 7 %.
 
Nu när man vet vad politikers kraftfulla krafttag egentligen utgör, är det lättare
att förstå varför alla andra stora och kraftfulla satsningar mynnar ut i intet.
 
Förr skojade man ofta om att politik var förviktigt för att kunna skötas av politiker.
 
KANSKE ÄR DET TID ATT SLUTA SKOJA OM DETTA OCH GÖRA ALLVAR AV
SAKEN.
 
En minskning med 50% ska inte bli en ökning med 7 %, i vart fall inte om man tar
tillkrafttag och sitter i den situationen att man har makt att påverka det hela.
 
 
Kan man känna annat än uppgivenhet ?
AE
 

FRISKOLA FÖR VISSA

Dubbla budskap ger bilden av himmel och helvete
 
Vi vet ju alla att Alliansregeringen frälst oss med friskolereformen, den där reformen,
som gav oss valfrihet och evig lycka.
 
Uppdrag Granskning har i kväll  ett intressant inslag, där man beskriver den
eviga lyckan vi försetts med enligt Alliansregeringen.
 
TYVÄRR VISAR PROGRAMMET ATT DEN EVIGA LYCKAN MED DENNA YT-
TERST VÄL AVVÄGDA REFORM, FÖR DET ÄR VÄL SÅ DEN SES OCH BE-
SKRIVS, INTE NÅR UT TILL ALLA.
 
Och av någon outgrundlig anledning når den eviga lycka ninte ut till dem som just
behöver den.
 
Reformen beskrivs som att den ger valfrihet, den ger högre kvalitet och den är
tänkt att ge bättre kunskapsutveckling.
 
Uppdrag Granskning visar nu att allt detta är rent nonsens, i vart fall den valfrihet
som är knuten till att friskolorna ska vara öppna för alla.
 
UPPDRAG GRANSKNING VISAR MED ALLÖNSKVÄRDHET, OCH LITE TILL.
ATT FRISKOLORNA DEFINITIVT INTE ÄR ÖPPNA FÖR ALLA.
 
Rektorer har getts möjlighet att välja mellan en skötsam elev och en "stökig" elev.
Uppdrag Granskning visar då att man vill inte ha den "stökige" eleven, av det skä-
let att man vill skydda de "fina" eleverna. De elever, mot vilka de fina eleverna
ska skyddas, beskrivs som ruttna äpplen och cancersvulster, och dessa motbju-
dande varelser ska definitivt inte gå på dessa fina friskolor med sina "fina" elever.
 
Det går alltså till exakt på det viset alla, som ville se, såg att det skulle komma
att bli.
 
Detta är också en av anledningarna till att inget annat land velat gå så långt när
det gäller att släppa friskolor fria att ta för sig av offentliga medel.
 
En liten pikant fråga uppkommer med anledning av vad som nu är avslöjat av
Uppdrag Granskning.
 
De som vurmade för friskolereformen, kan de verkligen ha varit så aningslö-
sa och "dumma", att de inte kunde inse vad som skulle komma att ske, det
som de flesta kunde se på ett tidigt stadie.
 
SVARET MÅSTE NOG BLI, ATT INGEN POLITIKER PÅ LEDANDE NIVÅ,KAN
ANTAS VARA SÅ NAIV OCH "DUM", DÅ VORE VEDERBÖRANDE NÅGON-
ANNANSTANS.
 
Vilka skäl kan då ha förelegat att man fört en retorik, som syftat till att skapa en
uppfattning om att friskolorna är till för alla.
 
En näraliggande förklaring är just att man velat skydda de "fina" eleverna"
från de "stökiga" eleverna.
 
En av rektorerna i programmet har vänligheten att förklara var de "fina" eleverna
finns, och var de "stökiga" eleverna finns.
 
SÅ DEN MEST NÄRLIGGANDE FÖRKLARINGEN KAN NOG TÄNKSAS VARA
ATT FRISKOLEREFORMENS VURMARE SETT SINA EGNA SKYDDSLINGAR
SOM "FINA" ELEVER SOM SKA SKYDDAS FRÅN ANDRA.
 
Att det är något sjukt i hela upplägget bekräftas ju av att ett antal av konstruktörer-
na bakom denna välsignelse själva står ledande moderater nära och själva gjort
sig förmögenheter på att skydda "fina" barn från "stökiga" barn.
 
Nu ska det tydligen till räfstarting inom friskoleverksamheten enligt Jan Björklund
och Anders Borg. Man ska ha långsiktighet och då pekar man gärna på Academica,
där man hittar många moderata kompisar i ledningen.
 
Det finns bara ett litet "aber", fast inte litet.
 
JUST ACADEMICA ÄGER JUST PYSSLIGEN, SOM VISAR SIG DRIVA EN FRI-
SKOLA, SOM VILL SKYDDA "FINA" BARN FRÅN "STÖKIGA" BARN.
 
Allt detta vet både Jan Björklund och Anders Borg.
 
De vill bara lägga ut rökridåer i den tron att de ska kunna lura oss en gång till.
 
SÅ ATT "FINA" BARN KAN FORTSÄTTA ATT SKYDDAS FRÅN "STÖKIGA" BARN
 
Uppdrag Granskning i kväll bör nog ses av alla. De redan frälsta lär nog inte påverkas
av detta heller, de påverkas bara av sådan som kan skyddda deras barn från andras barn.
 
Dubbla budskap är vad det är säger då Bill
Dubbla budskap är bara förnamnet säger då Bull
 
Friskolereformen bygger på dubbla budskap, minst
AE
 
 
 

SURFPLATTOR GÖR OSS DUMMARE

Uppkopplad blir urkopplad
 
De kommer ständigt nya rapporter om forskning mer mera, som pekar i den riktningen
att vi ska vara försiktiga med att göra oss till alltför intim vän med våra mobiler och läs-
plattor mm.
 
Bara häromdagen fick nu höra förskolepersonal i Stockholm uttala oro för att föräld-
rarna bryr sig mer om mobilen än "ungen".
 
Många rapporter har också entydigt visad att en ständig uppkoppling verkar fördum-
mande på det sättet att hjärnan aldrig får den vila hjärnan så väl behöver.
 
Nu kommer från USA nya forskningsresultat, som pekar i samma riktning.
 
Ständig eller frekvent uppkoppling påverkar, som man säger hjärnans funk-
tioner, på det sättet att förmågan till inlärning blir mindre.
 
MAN SÄGER DET INTE RENT UT, MEN MELLAN RADERNA I RAPPORTEN ÄR
DET LÄTT ATT UTLÄSA.
 
STÄNDIG ELLER HÖGFREKVENT UPPKOPPLING MEDFÖR FÖRDUMNING.
 
Särskilt stor uppges fördumningen bli, om man växlar mellan olika media
med korta mellanrum, hjärnan blir då så störd, att "hjärnans funktioner" för-
sämras drastiskt.
 
Detta att hjärnans funktioner förändras, i klartext en ren fördumning, blir mer fram-
trädande ju längre ner i åldrarna man går, det vill säga under den tid hjärnan är un-
der utveckling-.
 
UPPKOPPLAD BLIR ALLTSÅ URKOPPLAD.
 
Man får väl anta att ansvariga inom världens mest pedagogiska skola beaktat
detta, när man anskaffar läsplattor med mera i allt större utsträckning allt längre
ner i åldrarna.
 
Således kanske inte det mest begåvade sättet att möta en allt sämre kunskaps-
utveckling.
 
KAN DET MÖJLIGEN HA VARIT PÅ DET VISAT ATT ANSVARIGA FÖR DENNA
ALLT STÖRRE ANSKAFFNING SJÄLVA TILLBRINGAT ALLTFÖR STOR TID MED
ATT VARA ALLTFÖR UPPKOPPLADE OCH DÅ SJÄLVA NU ÄR URKOPPLADE.
 
Ett ekorrhjul, som i så fall känns direkt alarmerande.
 
Nu kommer för all del den här rapporten från USA, så man får väl vara lite försiktig
med att dra alltför långtgående slutsatser.
 
DET VET JU "ALLA" ATT SVERIGE LEDER DENNA FORSKING, OCKSÅ.
 
 
 
 
AE
 

REGERINGEN BACKAR UPP ALLT POLISVÅLD

Polisens rötägg får hållas
 
Polisvåld och polisövergrepp tycks escalera för varje år. Gemensamt för dessa över-
grepp är att ingen polis någonsin blir fälld.
 
Med full vetskap om detta fäster av någon underlig anledning alla rättsinstanser större
tilltro till lögnaktiga poliser än hederliga "ickepoliser".
 
Rötäggen inom polisen består av två grupper.
 
DEN VÄRSTA GRUPPEN RÖTÄGG ÄR DE POLISER SOM SJÄLVA UTÖVAR ÖVER-
VÅLD I SAMBAND MED OLIKA ÖVERGREPP.
 
DEN ANDRA GRUPPEN RÖTÄGG ÄR DE POLISER, SOM SKYDDAR DE VÄRSTA
RÖTÄGGEN GENOM ATT VITTNA TILL DERAS FÖRDEL.
 
I Göteborg är nu ett sådant mål aktuellt, där bägge grupperna av rötägg är represente-
rade.
 
DELS ETT RÖTÄGG, SOM MISSHANDLAT EN OMHÄNDERTAGEN.
 
DELS TRE RÖTÄGG, SOM VITTNAR TILL DET FÖRSTA RÖTÄGGETS FÖRDEL.
 
Bakgrunden till dessa rötäggs agerande är att de omhändertaget en drogpåverkad och
försett honom med handfängsle och kardborrband kring benen, varefter man lagt honom
på golvet i polisbilen.
 
Väl liggande på golvet har det värsta rötägget roade sig med att slå honom på njurarna,
man får väl anta att det ingår i polisutbildningen, eftersom det är så vanligt förekommande.
 
RÖTÄGGETS SLAG HAR VARIT SÅ VERKSAMMA ATT DEN OMHÄNDERTAGNE DA-
DEN EFTER UPPVISAR  25-30 BLÅMÄRKEN.
 
De tre andra rötäggen tittade på och vittnade sedan till det värsta rötäggets fördel. Samtli-
ga dessa rötägg hade lite otur, då med i bilen fanns en polispraktikant, som ännu inte var
fullutbildad på Polishögskolan och fortfarande kunde tala sanning.
 
Denne praktikant vittnar nu om att det värsta rötägget sagt till honom att också vara ett
rötägg. Han har då blivit tillsagd:
 
DU SÅG INTE NJURSLAGEN.
 
Praktikanten besvarar detta med att han visst såg njurslagen och får då till svar:
 
NEJ, DET GJORDE DU INTE.
 
De tre rötäggen, som var vittne, vitsordar denna kommunikation, men hävdar att det
värsta rötägget bara "skojat" med praktikanten.
 
Av någon underlig anledning tror nu åklagaren mer på praktikanten än på rötäggen,
så det hela ska nu upp i rätten.
 
Vi vet redan utgången på denna fars.
 
I SVERIGE BLIR INGA RÖTÄGG INOM POLISEN FÄLLDA,TY ANDRA RÖTTÄGG
INOM KÅREN VITTNAR TILL DERAS FÖRDEL.
 
Denna typ av rötäggsvittnesmål börjar nu bli så vanliga att man borde göra något åt
'det.
 
EN LÖSNING VORE JU ATT LAGSTIFTNINGSVÄGEN REGLERA ATT MAN INTE
'FÄSTER AVSEENDE VID VAD POLISEN SÄGER, DÅ MAN ÄNDÅ VET ATT DE
ALLTID LJUGER NÄR DET GÄLLER ATT VITTNA TILL FÖRDEL FÖR KOLLEGOR.
 
För inte så längesedan agerade ett antal rötägg i Varberg, då en brottsling sköts ner.
Brottslingen var obeväpnad och utgjorde inget hot mot vare sig polisen eller någon an-
nan, vilket styrks av filminspelning Trots detta skjuter ett rötägg ner brottslingen, som
segnar ner på marken. Liggande på marken, cirka 15 meter från rötägget som skjuter,
försöker den nedskjutne krypa på alla fyra mot rötägget.
 
Rötägget skjuter då ytterligare ett skott utan att vara hotad, och den beskjutne segnar
ner på marken.
 
Ett annat rötägg, som åsett det hela  och är i sällskap med en polishund, rusar då
fram till den nerskjutne och börjar besinningslöst slå denne med sin batong.
 
FILMINSPELNING VISAR ALLT DETTA OCH DET ÄR HELT KLART ATT DEN NED-
SKJUTNE INTE KUNDE RÖRA SIG OCH INTE UTGJORDE ETT HOT MOT VARE
SIG RÖTÄGGEN ELLER NÅGON ANNAN.
 
Rötäggen blev åtalade, men som vanligt klarade sig rötäggen.
 
I SVERIGE SKA RÖTÄGG INOM POLISEN KLARA SIG.
 
Av någon underlig anledning tycks nu en annan överåklagare inte vara nöjd med att
dessa rötägg klarade sig och tar nu upp frågan på nytt.
 
Vi vet redan utgången.
 
BÄGGE RÖTÄGGEN KOMMER ATT FRIAS, I SVERIGE SKA RÖTÄGG INOM PO-
LISEN FRIAS.
 
Ska vi göra anspråk på att vara ett anständigt land, måste vi ha en anständig polis.
 
RÖTÄGGEN INOM POLISEN ÄR FÖR MÅNGA,FÖR ATT MAN SKA KUNNA SÄGA
ANNAT ÄN ATT POLISEN I STORT INTE UTGÖR EN ANSTÄNDIG GRUPP.
 
De som har till skyldighet att se till att poliskulturen utvecklas så att polisen kan upp-
fattas som anständig är vår Regering.
 
För att de ska lösa den uppgiften krävs att de också är anständiga.
 
MER ÄN ALLDELES UPPENBART LÖSER REGERINGEN INTE DEN ANGELÄG-
NA UPPGIFTEN.
 
Kan då regeringen också vara något annat än oanständig ? Knappast.
 
Nu hävdar många bedömare att det vore politiskt självmord att försöka ge sig på den
uppgiften, då polisen blivit en stat i staten.
 
Om detta kan man bara säga en sak.
 
ÄR POLITIKERNA SÅ SVAGA ATT DE INTE VÅGAR SIG PÅ ATT FÖRSÖKA LÖ-
SA DENNA YTTERST ANGELÄGNA UPPGIFT, DÅ SKA DE INTE VARA POLI-
TIKER.
 
I vart fall inte i ett land som vill göra anspråk på att vara anständigt och demokratiskt.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomnatill en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och alla skottlossningar  
 
Våra bovärdar ute i tvåsstatsregionerna tycks göra goda insatser. I går sköts bara en
man i Malmö, och i dag på morgonen sköts bara en man i Göteborg.
 
Detta ser den ansvarsfulla Alliansregeringen som ett stort framsteg, det kunde ju vara
värre, titta bara på hur det var i Chicago.
 
Samtidigt måste vi föra en konsekvent politik, ska vi vara världsledande när det gäller
antalet våldtäkter, måste vi ju också vara världsledande när det gäller antalet skott-
lossningar, så vi får vara försiktiga med att tillsätta alltför många bovärdar.
 
Mitt besök i Norge blev en formidabel framgång. Jag lyckades övertyga norrmännen
att jag inte kommer att ha några synpunkter på vilka partier norrmännen röstar fram.
 
Jag var då väldigt noga med att understryka att de politiska övergrepp vi själva begår
mot svenskar, som inte röstar som jag tycker, inte ska spilla över på Norge.
 
Samtidigt måste vi enas om att dessa övergrepp är nödvändiga, vi får aldrig sväva på
målet när det gäller att bekämpa rasismen inom sverigedemokraterna.
 
Som alla vet står ju alliansen enig när det gäller att hålla våra gränser öppna och väl-
komna alla nyanlända. Att sverigedemoraterna helt på egen hand skapat myndigheten
Migrationsverket, och står för mängder av utvisningar är ju inget Alliansen kan ta an-
svar för.
 
Det utgår jag ifrån att alla förstår, och gör man inte det, kan jag hjälpa dem på traven
att förstå, det anses jag vara duktig på, att tvinga andra att förstå det jag förstår.
 
Mycket av debatten i landet handlar nu om friskolor och kunskapsutveckling, och mäng-
der av vanföreställningar tycks florera. Många tycks tro att Jan Björklund nu inte vill ha
riskkapitalbolagen som ägare till friskolor. Detta är helt fel, de som lyssnade på honom
inser omedelbart att så var inte meningen.
 
Jan Björklund ville inför valet ge sken av att dessa bolag skulle hållas utanför, men vad
han sa var att de "flesta" inte var lämpliga och att detta "de flesta" bara gällde "nyetable-
ringar."
 
Som alla förstår leder detta till att allt kommer att fortsätta som hitills.
 
Även Anders Borgs uttalande har missförståtts, det var också ägnat att få väljarna att tro
att vi ändrat oss.
 
Även de som lyssnade på Anders Borg uppfattade att han hävdade att bolagen inte borde
kunna verka i "nuvarande form". Vi har lugnat Academica med att detta uttalande syftade
till att alla stora riskkapitalbolag bör satsa på att växa sig större, men att de bör vänta till
efter valet med att realisera dessa planer.
 
Många kritiska röster har också höjts mot att många friskolor inte sparar elevernas betyg.
Det är svårt att förstå den kritiken, alla borde ju kunna förstå att det är förenat med kostna-
der med att spara betyg.
 
Förstår man det förstår man att rektorer pressas av ägarna till att hålla nere alla kostna-
der,så att vinsten kan maximeras.
 
Krav på att eleverna ska få sina betyg sparade får aldrig inkräkta på möjligheterna att slus-
sa offentliga medel till skatteparadis utomlands.
 
Apropå skolor kommer det nu larmrapporter från Danmark, där det nu visar sig att huvud-
delen av eleverna vid landets särskolor är tvåspråkiga och man knyter denna utveckling
till den stora förekomsten av kusinäktenskap, i vanligt tal benämnt inavel.
 
Då vi inte får tala om kusinäktenskap i Sverige, har vi ju inte samma problem som i Dan-
mark, och även om dessa kusinäktenskap skulle  förekomma, så medför vår kunskapsut-
veckling i stort att man inte skulle märka så mycket av det.
 
Skatteverket signalerar nu att man ska skärpa kontrollen över de populära ROT avdragen.
Vi kommer att ta kontakt med Skatteverket angående denna nya inriktning. Vi utformade
inte systemet för att man skulle kontrollera bedrägerier, vi utformade systemet för att man
skulle betala ut så mycket i bidrag som möjligt, så fort som möjligt.
 
Det är genom dessa bidragskanaler, ofta förenade med omfattande bedrägerier, vi skapar
ordning och reda i Statens finanser.
 
Barnläkaren David Eberhard har nu skrivit en bok om barn, som jag hoppas att ingen lä-
ser. Tyvärr hävdar han i boken att våra barn är ouppfostrade och att både Sverige och
föräldrarna tappat kontrollen över dem.
 
Jag vänder mig starkt mot den beskrivningen, att barnen skulle vara ouppfostrade, ser
man på situationen i skolorna och ute på gatorna är det lätt att se att de inte är ouppfost-
rade.
 
De är inte uppfostrade överhuvudtaget.
 
Och det där med att Sverige tappat kontrollen över barnens fostran tycker jag är ett olämp-
ligt sätt att beskriva situationen. Många skulle ju kunna få för sig att Sverige under vår tid
vid makten tappat konrollen över mycket annat, som polisens interna kultur, som våldstäkts-
utvecklingen, som utvecklingen av skottlossningar och mord, som utvecklingen av den psyk-
iska ohälsan, som utvecklingen av äldrevården, som kunskapsutvecklingen och mycket an-
nat.
 
Nej, det är inte alls bra att man skriver böcker som kan väcka sådana tankar.
 
Då föreslår jag i stället att man läser mitt fina manifest Det Sovande Folket. Där kan man
läsa om hur mentalt handikappad man är, samtidigt som jag dömer ut det välfärdssamhälle
jag nu låtsas omfamna inför valet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Vi ser nu dag för dag stora framsteg inom den politik vi för inom Alliansregeringen.
Steg för steg infriar vi våra vallöften.
 
Senast igår infriade vi löftet att leveranserna till apoteken skulle stoppas för att våra
vänner inom riskkapitalbolagen inte betalade sina fakturor. Då detta kan äventyra
patientsäkerheten har många undrat vad vi håller på med egentligen.
 
Vi håller på med att äventyra patientsäkerheten, det var det vi gick till val på.
 
Samtidigt tycker vi det är roligt att experimentera med dessa viktiga system, har man
inte gjort några analyser om vad som kan ske, kan ju vad som helst dyka upp helt ö-
verraskande.
 
Jag säger som Jan Björklund brukar säga, när det dyker upp något han borde ha för-
berett sig för.
 
Jag hade ingen aning om att det skulle kunna bli så här.
 
Men som sagt, roligt är det att experimentera med patientsäkerheten,
 
Kalla Fakta igår gillar jag inte alls, där visade man att vi går Tobaksindustrins ärende.
Detta har vi ju gjort länge, men det är inte meningen att folk ska få veta att vi går de-
ras ärenden.
 
Det känns nästan som om valsegern är rökt, när man ser sådana inslag.
 
Dagens Industri skriver idag om Förbifart Stockholm och det ska bli skönt att lämna
ifrån sig makten, när man inser vad som ska följa i de förhandlingar Miljöpartiet kom-
mer att driva i denna fråga.
 
Vi har ju bringat ordning och reda i denna utbyggnad genom att lägga ner drygt två
miljarder innan utbyggnaden påbörjats.
 
Denna summa viftar Åsa Romson bort som kattskit. Vi ser inte denna summa som
kattskit, men efter att ha hört detta förstår jag att det finns kattskit på andra ställen.
 
Jan Björklund går nu ut och är mycket tydlig med att riskkapitalbolag inte är lämp-
liga ägare till företag inom skola och vård.
 
Han är lika tydlig med detta, som han var tydliga med att förklara att de var lämpli-
ga ägare till företag inom skola och vård.
 
Många kan ju tycka att det är underligt att vi svänger på det viset, men det är inte
allas underligt.
 
Det är ju val nästa år, och då kan vi ju inte driva de frågor vi vill driva, vi får vänta
med att driva med väljarna till efter valet.
 
Under vår partistämma enades vi under parollen "alla behövs". Timbro går nu ut
och kritiserar oss för att föra en politik, som inte stämmer med denna paroll.
 
Vi trodde inte att våra ambitioner så snabbt skulle avslöjas, vi trodde att vi skulle
klara oss över valet i alla fall.
 
För att gå Timbro till mötes ändrar vi nu den parollen, så att den bättre stämmer ö-
verens med vår politik.
 
Vi kommer därför att gå till vals på parollen att "vissa behövs", och den stämmer
också bättre med vår jobblinje.
 
Härom dagen genomförde man provval i vissa gymnasier och resultatet där var di-
rekt deprimerande. Socialdemokraterna visade sig som störst parti med ungefär 22
%, tätt följt av sverigedemokraterna med ungefär 20 %.
 
Oss ville man inte veta av.
 
Vi har ju gjort stora ansträngningar för att göra oss av med alla gamla genom att skä-
ra ner antalet vårdplatser i äldreboenden.
 
Ska vi ha en chans att vinna valet tycks det som om vi också måste göra oss av med
alla unga.
 
Sjukskrivningarna, främst för psykisk ohälsa, tycks nu öka dramatiskt, och vi räknar
med att kostnaderna ökar med många miljarder de kommande åren.
 
Vi får nu vara lite självkritiska på den punkten, de kraftsatsningar vi gjort för att för-
bättra välfärden tycks ha varit i största laget.
 
Att så många skulle komma att leva i ett ständigt lyckorus för att vi tagit bort nästan
alla platser inom psykvården kunde vi ju inte räkna med.
 
Jag såg i går Agendas inslag om Skånepolisens romregister, och där framträdde
polisens jurist.
 
Detta föranleder oss att nu omgående se över kvaliteten på juristutbildningen, det
kan ju inte vara meningen att vilken dumskalle som helst ska kunna bli jurist.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 

NU SKA BARNEN LÄRA SIG LÄSA

Maria Arnholm tar nu till krafttag
 
Ingen behöver ju längre tvivla över att kunskapsutveckligen över tid försämrats. Bland
annat har läsförmågan blivit sämre i många grupper, många kan inte ens läsa överhu-
vudtaget.
 
Alliansregeringens politik inom detta område är något motsägelsefull.
 
FÖRST SÄTTER VI IN SÅ LITE RESURSER I SKOLAN ATT BARNEN INTE LÄR
SIG LÄSA. NÄR VI SEDAN SER ATT VI NÅTT MÅLET OCH MÅNGA INTE KAN
LÄSA,DÅ SÄTTER VI IN RESURSER SÅ ATT MÅNGA FLER KAN LÄRA SIG
LÄSA.
 
Nu ska Alliansregeringen sätta in krafttag Så att fler ska kunna lära sig läsa och "hen"
minsiter Maria Arnholm beskriver denna kraftfulla satsning i Borås Tidning idag.
 
Man kan då läsa följande:
 
Alliansen ska nu möta utmaningen att många inte kan läsa och tar därför steg
mot ökad läsförmåga.
 
Fler ska ta del av fack- och skönlitteratur.
 
Kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i
samhällslivet ska öka.
 
Vi ska samordna läsfrämjande insatser av strategiskt intresse.
 
Det litteratur-och läsfrämjande arbetet ska stärkas på regional och lokal nivå.
 
NU BEHÖVER INGEN VARA OROLiG FÖR ATT MAN INTE SKA KUNNA LÄSA
LÄNGRE, DET ÄR BARA ATT PLOCKA FRAM AUGUST STRINDBERG I STÄL-
LET FÖR SURFPLATTAN.
 
Många som inte lärt sig läsa och vet vad floskler är kan med läshjälp dock redan
ha lärt sig något nytt.
 
INNEBÖRDEN AV FLOSKLER OCH INTETSÄGANDE BESKRIVNINGAR.
 
Om den sjunkande kunskapsutvecklingen ska fås att ändra riktning lär det nog be-
hövas lite mer verklighetsbaserad syn.
 
KEJSARENS NYA KLÄDER RÄCKER INTE LÅNGT NÄR DET ÄR KALLT.
 
 Läsfrämjande insats av strategiskt intresse
AE
 
 
 
 
 

MOBILTELEFONEN STÖTER BORT VÅRA UNGAR

Vi tycks ha glömt vårt ursprung
 
Att människan var ett däggdjur erkände vi förr, men det är inget någon vågar erkänna
idag.
 
Vårt biologiska ursprung och våra egenskaper som däggdjur vill ingen kännas
vid längre.
 
NU ÄR VI "HEN" HIT OCH "HEN" DIT OCH RÄCKER INTE DET SÅ SKA VI TILL-
HÖRA ETT TREDJE KÖN.
 
Som däggdjur hade vi en intressant egenskap, stötte vi bort våra ungar, så for de illa,
de rent av dog.
 
Så fungerar det alltjämt bland de riktiga däggdjuren, de som inte nått upp till
tredje könet på utvecklingsskalan.
 
DESSA STÖTER BORT SINA UNGAR NÄR DE INTE VILL HA DEM,OCH FÅ AV
DESSA BORTSTÖTTA DÄGGDJURSUNGAR ÖVERLEVER.
 
Svenska Dagbladet har en intressant artikel om just detta under rubriken "Mobilfi-
xerande gör barn deppiga". Miljön kring detta är förskolor i Stockholm och SvD be-
skriver hur det tredje könet och hen upphört att vara däggdjur som tar hand om si-
na ungar.
 
Man kan då läsa hur det ser ut när "henarna" lämnar och hämtar sina barn vid des-
sa förskolor:
 
Ungarna får leka själva medan föräldrarna sitter och kollar Facebook.
 
Föräldrarna dröjer sig kvar utomhus innan de lämnar barnen, för att täckningen
där är bättre, under tiden får barnen sköta sig själva.
 
Föräldrarna ger barnen saker för att de ska vara tysta så att man kan tala i tele-
fon.
 
SvD uppgifter är referat från personalen som uppger sig försöka hindra föräldrarna
att bete sig på det viset.
 
Nu är det ju alldeles uppenbart att personalen för en hopplös kamp.
 
VAD VORE DESSA "HENAR" UTAN STÄNDIG UPPKOPPLING, DE HADE JU
FORTSATT ATT BARA VARA DÄGGDJUR.
 
Hade vi fortfarande varit däggdjur och stött våra ungar på det viset hade de flesta av
dem dött.
 
Nu är vi inte längre däggdjur, enligt oss själva, och därför dör inte heller våra
ungar när vi stöter bort del.
 
MEN TILL VILKET PRIS, KANSKE TILL PRISET AV VÄSTVÄRLDENS HÖGSTA
PSYKISKA OHÄLSA.
 
Nu ska vi ju inte räkna med att alltför många reflekterar över vad SvD skriver i denna
angelägna fråga.
 
VI HAR JU ÖVERLÅTIT ÅT MOBILTELEFONEN ATT REFLEKTERA ÅT OSS.
 
 

ANSVARSTAGANDE MED OFFENTLIGA MEDEL

Folkpartist slår det mesta i den vägen
 
Kan det undgått någon att Alliansregeringen är ansvarsfull när det gäller att förvalta
våra offentliga medel.
 
Folkpartiet tycks ha en säregen förmåga att förvalta våra offentliga medel.
 
MEST SÄREGEN  FÖRMÅGA ATT FÖRVALTA VÅRA OFFENTLIGA MEDEL
TYCKS FOLKPARTISTEN I UDDEVALLA HA.
 
Kommunalrådet, tillika förre egyptiern, Essam El Nagger.
 
Efter att ha tagit del av vad han håller på med behöver vi inte längre sväva i något
tvivelsmål, vart våra skattepengar tar vägen.
 
Kommunalrådet har fallit på eget grepp , som det så vackert heter. Först retar han
upp sig på en annan politiker, kanske någon form av rasism, vem vet, och begär
utdrag angående dennes telefonsamtal.
 
Och, ve och fasa, det visar sig att denne motbjudande person ringt privata
samtal under flera minuter.
 
MEN SOM SAGT, VAD VORE VÄRLDENS UTAN MÄSNKLIGA SVAGHETER,
OCH DÅ HETER DET ATT HÄMNDEN ÄR LJUV.
 
Och hämnden blev ljuv, självklart begärs då kommunalrådets telefonlistor ut, vem
vet som  döljer sig här.
 
Nu vet vi vad som döljer sig i det folkpartiska kommunalrådets, tillika förre
'egyptierns, telefonlistor.
 
DET AVSLÖJAS NU ATT HAN SITTER DAGARNA I ÄNDA OCH RINGER ATT
HAR DATATRAFIK TILL JUST EGYPTEN.
 
Hans delikata telefonräkningar uppgår för detta till nästan 40 000:-. Som sagt,
hämnden kan ibland vara ljuv.
 
Men som folkpartist tycks man inte bara ha en säregen ställning till ansvar
om offentliga medel, man tycks också ha en säregen hållning till vad som
är sant och osant.
 
NU LÅTER KOMMUNALRÅDET MEDDELA ATT DESSA TELEFONSAMTAL
TILL EGYPTEN HÄNGER SAMMAN MED ALLIANSENS JOBBLINJE.
 
Tjosan, hämnden kanske inte var så ljuv ändå, för ett kommunalråd kan väl
inte ljuga, det är väl bara vi vanliga dödliga som ljuger.
 
Nu uppges Folkpartiets lokala gren komma att behandla kommunalrådets
"framtid".
 
UTGÅNGEN AV DETTA EVENTUELLA MÖTE AVGÖR OM FOLKAPRTIET
SKA SES SOM ETT ANSTÄNDIGT PARTI ELLER INTE.
 
Man får väl anta att folkpartisens telefonerande är ett lokalt stöd för ansvars-
predikantens arbete med att bringa ordning och reda i Statens finanser.
 
  Ibland har man faktiskt rätt att känna på det viset  / AE

VÄRLDENS ABSOLUT SÄMSTA POLIS

Frågan är nu om den kan bli sämre
 
Polisen har under senare tid fått stor uppmärksamhet av det mindre angelägna slaget.
 
Bristerna, kulturen och attityderna inom polisen tycks dock vara så stora att det
inte går att framföra kritik mot den svenska polisen.
 
OAVSETT HUR MAN FORMULERAR SIG SÅ FRAMSTÅR ALLT SOM BERÖM OCH
KOMPLIMANGER.
 
Vissa inslag i kritiken har den karaktären att man ställer sig frågan om en polis kan bli
sämre.
 
KAN EN POLIS VERKLIGEN BLI SÄMRE ÄN OM MAN  INTE AVBRYTER INNE-
BANDYN OCH RYCKER UT VID LARM OM BROTT.
 
Hur bär man sig åt för att bli sämre än så ??
 
Idag får vi ytterligare lite vatten på denna kvarn. Nu visat det sig att polisen låter svårt
skadade ligga och dö i arrestlokaler i stället för att låta dem komma under vård.
 
Vissa som överlevt denna behandling hos världens sämsta polis kan vittna om
att  det inte spelat någon roll hur mångagånger de bett om att få komma under
vård och hur svårt skadade de än varit.
 
POLISEN MENAR SOM SVAR PÅ DENNA KRITIK ATT MAN INTE GJORT FEL, VIL-
KET DÅ MEDFÖR ATT DE PÅ FULLT ALLVAR HÄVDAR ATT SVÅRT SKADADE
OMHÄNDERTAGNA SKA LIGGA OCH DÖ I ARRESTLOKALER.
 
Under de senare åren har 8 svårt skadade leget och dött i arrestlokaler till följd av att
polisen vägrat ge dem rätten att komma under vård.
 
Riksenheten förpolismål har kopplats in ett antal gånger men ingen polis har
då kunnat åtalats.
 
Detta beror inte på att polisen inte gjort fel utan beror på helt andra omständigheter.
 
DET FINNS INGEN DOKUMENTATION KRING AKTUELLA HÄNDELSER, INGEN
KOMMER IHÅG VAD SOM HÄNT OCH INGEN KOMMER IHÅG VILKA SOM VA-
RIT INBLANDADE.
 
Det är ju då lätt att förstå att Riksenheten för polismål inte kan hitta någon ansvarig.
Men det finns andra saker som också är svåra att förstå-
 
Hur kommer det sig att vi år efter år låter detta fortgå inom polisen, det är ingen
naturlag som säger att vi ska ha världens sämsta polis.
 
Men frågan är om vi inte måste lyfta blicken, och ställa oss frågan vem det som ytterst
är ansvarig för att vi har världens sämsta polis.
 
Svaret är väldigt lätt att ger, det är våra valda politiker som är ansvariga för att vi
har världens sämsta polis.
 
ÄNNU LÄNGRE BORT I ANSVARSKEDJAN ÄR DET DOCK VI VÄLJARE SOM ÄR
ANSVARIGA FÖR ATT VI VÄLJER POLITIKER, SOM TILLÅTER POLISEN ATT UT-
VECKLA EN POLISKULTUR, SOM MEDFÖRT ATT VI NU HAR VÄRLDENS SÄMSTA
POLIS.
 
Om vi nu har världens sämsta polis, och våra valda politiker är ansvarig för detta, då
följer som ett brev på posten nästa fråga.
 
HAR VI DÅ OCKSÅ VÄRLDENS SÄMSTA POLITIKER.
 
De som dött i arrestlokalerna, för att de inte fått den vård de har rätt till, skulle nog kunna
tänkas svara ja på den frågan.
 
MEN POLITIKERNA KLARAR SIG DEN HÄR GÅNGEN, OCKSÅ, DE SOM DÖTT
TILL FÖLJD AV ATT VI HAR VÄRLDENS SÄMSTA POLIS KAN INTE SVARA PÅ
DEN FRÅGAN LÄNGRE.
 
Världens sämsta polis låter starkt.
 
I går kunde vi läsa om två poliser som inte ingrepp vid brott i samband med upplopp i
Örebro, de valde att agera åskådare i stället, ungefär som om de befunnits sig på en box-
ningsmatch.
 
I STÄLLET FÖR ATT INGRIPA VID BROTTET, VILKET DE HAR SKYLDIGHET ATT
GÖRA, VALDE DE ATT KÖRA ÖVER EN MAN SOM LÅG MEDVETSLÖS PÅ GATAN
EFTER ATT HA BLIVIT MISSHANDLAD UNDER UPPLOPPET.
 
Hur bär sig en polis åt för att kunna vara sämre, det borde vara omöjligt.
 
Nu kan ju i och för sig polisen köra över mer än en medvetslös på gatan, men det föränd-
rar inget i sak, det är nyanser på samma skala.
 
I går såg vi på agenda Skånepolisens så kallade jurist försvara "romregistret".
 
Efter att ha sett detta ställer man sig resignerat ytterligare två frågor:
 
Den ena är om vem som helst numera kan bli jurist, ställs det inga som helst krav
på förekomst av "hjärnceller" ?
 
Den andra frågan som dyker upp är, vi kanske inte bara har världens sämsta polis,
vi kanske också har världens sämsta polisjurister.
 
Som sagt, här finns mycket att göra för våra valda politiker, om de också inte vill bli sedda
som "världens sämsta".
 
 Polisskolan,nu en realitet i Sverige
AE
 
 
 
 
 
 

RING INTE 112 FÖR DÅ BLIR DI PÅKÖRD

Polisen åskådare till upplopp i Örebro
 
Alltfler tycks nu ställa sig frågan varför vi överhuvudtaget har en polis i landet,
världens sämsta polis förväntas ju inte kunna uträtta så mycket.
 
Fast det är ju förstås att driva det lite väl långt, så länge de administrerar
utfärdandet av passhandlingar gör de ju ändå en viss nytta.
 
För inte så länge sedan i samband med en fotbollsmatch i Borås agerade polisen
åskådare till upplopp, som innebar att man plundrade en storbutik, sådant vi kan se
på Tv i samband med naturkatastrofer på Filippinerna och andra platser.
 
Tre poliser stod inne i en storbutik och agerade som åskådare, när ett antal
huliganer plundrade butiken.
 
Utanför på gatan fick en kvinna rutan på sin bill sönderslagen av andra huliganer.
Två andra poliser agerade här åskådare. När kvinnan frågade poliserna varför de
bara tittade på när hennes bilruta blev sönderslagen blev svaret från Världens
sämsta polis.
 
PRATA INTE MED OSS, VI ÄR INKALLADE FRÅN GÖREBORG. OCH FÖR-
RESTEN, KÖR DU VIDARE MED SÖNDRIG BILRUTA SKRIVER VI UT EN BOT.
 
Nu har världens sämsta polis agerat åskådare igen i samband med huliganupplopp
i Örebro. Ett 40 tal huliganer slåss under upploppsliknande former och två poliser
tittade på som om upploppet inte berörde dem överhuvudtaget.
 
Att upploppet gick häftigt till bekräftas av att en 34 årig man låg medvetslös
på gatan efter att ha misshandlats.
 
NÄR DESSA TVÅ POLISER, SANNA REPRESENTANTER FÖR VÄRLDENS
SÄMSTA POLIS TRÖTTNAT PÅ ATT TITTA PÅ, ÅKTE DE DÄRIFRÅN I SAKTA
MAK.
 
Och i samband med denna ärofyllda reträtt kör de naturligstvis över den liv-
löse mannen som ligger på gatan efter att ha blivit misshandlad.
 
I VANLIG ORDNING FÅR MAN VÄL ANTA ATT EN EVENTUELL FÖRUNDER-
SÖKNING REDAN ÄR NEDLAGD, FOLK FÅR JU SKYLLA SIG SJÄLVA, INTE
SKA DE LIGGA MEDVETSLÖSA MITT PÅ GATAN.
 
Polismästaren i Örebro utlovar nu att man ska skriva värdegrundsplaner och att
man ska genomföra förbättringsåtgärder, så att polisen inte kör på livlösa män
som ligger på gatan efter att ha blivit misshandlade.
 
Polismästaren uppger att en viktig bit i detta förbättringsarbete blir att sätta
åskådarna på skolbänken och lära dem stava till "förstärkning".
 
Kan inte den ansvarsfulla Alliansregeringen se till att lägga ut passhanteringen på
någon annan myndigheten så att vi kan lägga ner polisen ??
 
Många av oss har det redan jobbigt nog utan att behöva bli påkörda av Värl-
dens sämsta polis.
 
 
Polisskolan finns tydligen på riktigt, i Sverige
AE
 
 
 
 

ROT AVDRAGET SKAPAR KRIMINELLA

Staten gör alla till kriminella
 
Nu stundas val, och denna nyhet tycks ha nått ändå in i den mest fundamentaliska
grottan.
 
Fundamentalisterna Anders Borg och Jan Björklund tycks ha förstått att det
är val nästa år och då är det inte bra att ha kvarnstenar om halsen.
 
SÅ DÄRFÖR VILL MAN LÅTSAS TA BORT KVARNSTENEN SOM RYMS INOM
FRISKOLEREFORMEN.
 
Anders Borg vänder kappan efter vinden, och tycker tvärtom över en natt.
 
VAD GÖR MAN INTE FÖR NÅGRA RÖSTER MENAR HAN.
 
Jan Björklund, som aldrig tyckts ha förstått någonting överhuvudtaget, utan kommen-
terar alla avslöjande inom friskolreformen med:
 
JAG HADE INTE "EN ANING" OM ATT DE SKULLE BLI PÅ DET VISET.
 
Nu tycks både Anders Borg och friskolepastorn Jan Björklund ha "en aning" om att det
är val nästa år, och då ruckar man gärna på principerna.
 
Men varför bara rucka på principerna när det gäller denna kvarnsten, det finns många
andra kvarnstenar, där man kan vinna röster genom att vända kappan efter vinden.
 
ROT är inte bara en kvarnsten, den är också troligen det mest orättvisa instru-
ment politikerna använt sig av sedan Jesus födelse.
 
Skatteverkets målsättning för ROT är enkelt formulerad.
 
GÖR AV MED SÅ MYCKET PENGAR SOM MÖJLIGT SÅ FORT SOM MÖJLIGT.
 
Gör man av med mer ROT bidrag i år än förra året, är man bättre än förra året, och gör
man nästa år av med mer ROT avdrag i år är man bättre än i år.
 
Ett närmast ofattbart oansvarigt och naivt spektakel.
 
Orättvisan har två dimensioner:
 
Det är orättvist som de branscher som inte får ROT avdrag, det är orättvist mot
de skattebetalare, som inte har råd att utnyttja avdraget.
 
En husägare vi en viss gata har inte rådd att lägga om taket, även med utnyttjande av
ROT,men han har råd att skattevägen finansiera grannens omläggning av taket, som
har råd att utnyttja avdraget.
 
EN OMVÄND ROBIN HOOD SKATT, BARA MÖJLIG I EN MILJÖ, DÄR ANSVARSLÖS-
HETEN ÄR TOTALT STYRANDE.
 
Men den största nackdelen är nog ändå vad det för med sig på det moraliska och etiska
planet.
 
Fifflar man är upptäcktsrisken "noll", Skatteverket hävdar till och med med emfas,
hittar vi oegentlighetheter, bryr vi oss inte om det.
 
DET VIKTIGA ÄR ATT STATISTIKEN VISAR ATT ROT AVDRAGEN BLIR STÖRRE
FÖR VARJE ÅR, OCH VAD GÖR DET DÅ OM FOLK FIFFLAR.
 
Det finns alltid fifflare, men här är upptäcksrisken "noll" vilket medför att även vad man
kallar "hederliga" medborgare faller lätt för frestelsen att fuska, det finns stora pengar att
tjäna.
 
DET INNEBÄR ATT MAN SÄNKER TRÖSKELN FÖR ATT BETRÄDA DEN KRIMI-
NELLA BANAN.
 
Ska vi verkligen utforma vår lagstiftning på det sättet att vi stimulerar annars hederliga
medborgare att fiffla med skatten.
 
ABSOLUT JA SÄGER DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN, DET GÖR
ABSOLUT INGET ATT ALLTFLER FIFFLAR MED SKATTEN, BARA VI FÅR BETALA
UT SÅ MYCKET ROT AVDRAG SOM MÖJLIGT.
 
Hur går det då till när annars hederliga medborgare fifflar med ROT avdragen och be-
träden den kriminella banan, vilket de inte skulle ha gjort om den ansvarsfulla Alliansre-
geringen inte uppmuntrade dem till att bli kriminella.
 
Den vanligaste varianten känner alla till.
 
Man omvandlar material till arbetstid så får man avdrag med 50 % även för material-
kostnader.
 
Vad gör Skatteverket, när det upptäcker att så skett.
 
MAN GÖR INGET,MAN SÄGER HELT ÖPPET ATT MAN "SKITER" I DETTA, MAN
HAR REGERINGENS UPPDRAG ATT BETALA UT SÅ MYCKET ROT AVDRAG SOM
MÖJLIGT SÅ FORT SOM MÖJLIGT.
 
För att bringa ordning och reda i Statens finanser.
 
En liten fräckare variant är att det utförs inga arbeten överhuvudtaget, allt är bara
fejkat.
 
Vad gör då Skatteverket när det upptäcker att så skett.
 
MAN GÖR INGET, MAN SÄGER HELT ÖPPET ATT MAN "SKITER" I DETTA,MAN
HAR REGERINGENS UPPDRAG ATT BETALA UT SÅ MYCKET ROT AVDRAG SOM
MÖJLIGT SÅ FORT SOM MÖJLIGT.
 
För att bringa ordning och reda i Statens finanser.
 
En annan lite mer sofistikerad variant är att utnyttja det maximala avdraget ett visst år
och sedan överenskomma med leverantören att skjuta på faktureringen, så att man känna
lägga ett maximalt avdrag året därpå även om arbetet utförts året innan.
 
Vad gör då Skatteverket, när de upptäcker att så skett.
 
MAN GÖR INGET, MAN SÄGER HELT ÖPPET ATT MAN "SKITER" I DETTA, MAN
HAR REGERINGENS UPPDRAG ATT BETALA UT SÅ MYCKET ROT AVDRAG SOM
MÖJLIGT SÅ FORT SOM MÖJLIGT.
 
För att bringa ordning och reda i Statens finanser.
 
Ska vi verkligen ha det på det viset för att ett antal fundamentalistiska politiker är så naiva,
att det är skrattretande.
 
Många av dessa politiker, som är så naiva att det lockar till skratt, tycks inbilla sig
själva att ROT bedrägerierna inte är omfattande.
 
FÖR NÅGON ANNAN ÖVERTYGAR DE INTE.
 
När man nu inför valet kommit underfund med att det fundamentalistiska experimentet
med friskolor inte slog väl ut därför att ingen brytt sig om att analysera vad som skulle
kunna hända, borde man då inte ta nästa steg.
 
Erkänna i lagom avväga floskler att inte heller ROT avdraget fungerar som det bor-
de fungera, för att man inte brytt sig om att analysera hur marknaden förhåller sig
till denna inbjudan till de kriminellas värld.
 
NÄR MAN ÄNDÅ HÅLLER PÅ KAN MAN JU SAMTIDIGT TA TAG I ALLA BEDRÄGERIER
INOM ASSISTANSOMRÅDET.
 
För man tar väl ansvarsfullt ansvar för landet och dess finanser ??
 
För man bringar välordning och reda i Statens finanser ??
 
ELLER ??
 
 
Taket är inget tak, det är en synvilla, det är en arbetskostnad.
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Det gångna dygnet tycks ha varit lugnt, ett lugn före stormen. Så här långt har vi bara
upplevt de sedvanliga bilbränderna, främst i Landskrona. Den här gången gav man sig
på lite tyngre objekt i form av lastbilar, vilket tycks ha varit tröttsamt, då man inte orkade
kasta sten när Räddningstjänsten kom.
 
Den storm vi har framför oss tycks utgöra Guds straff för att vi döper barn till sverigede-
mokrater.
 
Den förra svåra stormen, Per, var ju det straff Gud sände oss efter att en kyrkoherde
döpte ett barn till en sverigedemokrat i Karlskrona.
 
Jag hoppas att ingen kyrkoherde döper något barn till någon sverigedemokrat de när-
maste dagarna, så att vi slipper Guds Straff.i form av en ny storm.
 
På tal om sverigedemokraterna påminner nu Sentio oss om att dessa kackerlackor fort-
farande finns kvar, inte bara det, kackerlackorna har förökat sig och har nu en andel av
väljarkåren på 14,1 %.
 
Slipper vi nu bara denna storm i form av Guds Straff så har vi ju en ärkebiskop, som ska
uppfostra dessa kackerlackor moraliskt, så vi slipper kanske straff från Gud i framtiden.
 
Annars har vi ju inte annat än problem med dessa nazister, som jag inte vill ta i med tång.
Som om det inte räckte med dessa måste vi nu ta oss an kackerlackorna i Norge. Vi
gjorde ju vad vi kunde för att bojkotta installationen av Olav Thon i Karlstad, så att han
inte skulle kunna installeras som hedersdoktor.
 
Vi vill gärna ha hans pengar, men vi vill inte ta i honom själv med tång.
 
Nu har norrmännen synpunkter på vårt agerande och menar att vi har vanhedrat Norge.
Vi har inte alls vanhedrat Norge, vi tar oss bara den självklara rätten att tala om för norr-
männen vilket parti de ska rösta på.
 
Jag har fått kritik för att jag inte ställt mig kritisk till NSA avlyssning, men jag tycker det är
självklart att jag ställer mig vid sidan av detta.
 
Själv har jag ju inte blivit avlyssnat, och USA har försäkrat mig om detta, då man bara
avlyssnar statschefer som har något viktigt och vettigt att säga. Jag fick också höra att
det där med att "bringa ordning och reda i Statens finanser" fick jag gärna behålla för
mig själv.
 
Gustav Fridolin har ju nu inbjudit vår lilla dagisfröken, Annie Lööf till debatt. Jag hoppas
vid min Gud att hon inte antar denna inbjudan.
 
Ska vi ha den minsta chans att vinna valet måste vi få tyst på henne.
 
Expressen skriver idag ett starkt kritiskt inlägg om  att vi inte avsätter resurser för att
hindra grov ekonomisk brottslighet. Man hävdar då att både arbetskraftsinvandringen,
ROT& RUT avdragen samt assistansersättningen innehåller så omfattande inslag av
grov ekonomisk brottslighet att vi borde göra något åt det.
 
Tidningen har också talat med många jurister, som arbetar med dessa frågor, och des-
sa hävdar att vi är naiva,
 
Expressen tycks inte ha hängt med i utvecklingen. Det var de Gamla Moderaterna, som
bekämpade grov ekonomisk brottslighet.
 
De Nya Moderaterna tar i stället ansvarsfullt ansvar och arbetar får att få ordning och
reda i Statens finanser, och där finns inget utrymme för att begränsa grov ekonomisk
brottslighet.
 
Och naiva är vi inte, vi vet att denna grova ekonomiska brottslighet förekommer, men
ännu är den inte så omfattande, att våra egna obskyra pensioner är i farozonen.
 
Vi har idag fått höra att en man i Skåne drabbades av hjärtinfarkt och dog därför att
ambulansen for vilse. Vi har följt upp detta ärende, och det visade sig att det var en
äldre man, som inte längre stod till arbetsmarknadens förfogande, så vi ser det som
ett bidrag till att skapa ordning och reda i Statens finanser att ambulansen for vilse.
 
Ambulanschefen har dock inte förstått vikten av skapa ordning och reda i Statens
finanser, då han ursäktat det hela med att " Det finns inget värre än att stå och vänta
på en ambulans som inte kommer".
 
För att ingen ska behöva drabbas i onödan kommer nu Region Skåne, lett av ansvars-
fulla moderater, att gå ut med ett meddelandet att ingen ska stå och vänta på ambulan-
ser, i onödan, som  ändå inte kommer.
 
För att det inte ska uppstå missförstånd i samband med denna välfärdssatsning kommer
SOS Alarm att efterfråga åldern på den som efterfrågar ambulanstransport.
 
Genom en sådan reform räknar vi med att förstärka statskassan, så att vi kan höja vå-
ra pensioner ytterligare en gång, innan vi tvingas överlämna makten nästa år.
 
Vi har ju fått kritik för att vi inte gett Försvaret de resurser man behöver för att kunna för-
svara en liten plätt av Sverige under några dagar. Som bekant har vi ju höjt anslaget till
försvaret de närmaste åren med lite nålpengar för att tysta de mest högljudda kritikerna,
det är ju val nästa år.
 
Bara för att vi inte ska riskera att dessa höjda anslag de närmaste åren används för öv-
ningsverksamhet eller annat som kan tänkas vara till nytta för försvarsförmågan har vi
genomfört en ansvarsfull reform, som minskar eller förhindrar denna risk.
 
Vi har därför fattat beslut om att bolagisera fastighetsförvaltningen inom Försvaret och
höja Försvarets hyror, så att vi får tillbaks de höjningar vi beslutet om.
 
När det gäller försvaret får vi Nya Moderater aldrig sväva på målet.
 
Ju mindre det är, desto bättre är det, inget inom Försvaret bidrar till att bringa ordning
och reda i Statsens finanser.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE

GASELLFÖRETAG SLÅR REKORD

Guldkantade avtal ger rekordvinster
 
Affärstidningen Veckans Affärer känner säkert de flesta till. En av tidningens inslag
är att varje år utse "Sveriges Superföretag".
 
Kriteriet för att komma med på denna lista är att superföretaget är "effektivt, lönsamt
och snabbväxande" och att tidningen ser en möjlighet att företaget ska växa till ett
storföretag.
 
Ett av de aktuella företagen på listan, "Sveriges Superföretag 2013", sticker ut lite
särskilt.
 
SNABBVÄXANDE ÄR DET, UNDER DET SENASTE ÅRET ÖKADE OMSÄTTNINGEN
MED DRYGA 43 % TILL 34 MILJONER.
 
LÖNSAMT ÄR DET OCKSÅ, AV OMSÄTTNINGEN PÅ 34 MILJONER ÄR 20 MILJO-
NER REN VINST, EN NETTOMARGINAL DE FLESTA INTE ENS KAN DRÖMMA OM.
 
Bara 3 av listans superföretag har en högre lönsamhet än det just aktuella företaget.
 
Hur kan man då komma upp i denna närmast otänkbara lönsamhet och platsa
in på listan "Sveriges Superföretag".
 
SKRIV ETT GULDKANTAT AVTAL MED MIGRATIONSVERKET.
 
Företaget ifråga är Lundegårds Fritidsutveckling AB på Gotland. Affärsiden är kanske
inte genial, men enkel, att hyra ut en campingstuga på 18 kvadratmeter med fyra bäd-
dar till den som betalar högst, och högst är här 25 000:-per månad
 
OCH HÖGST BETALAR MIGRATIONSVERKET.
 
Man börjar nu förstå Annie Lööfs olika prioriteringar, dels att satsa på att minst landet
tar emot 30 000 000nyanlända, dels att satsa på småföretag.
 
Med den här utvecklingen behöver Annie Lööf inte vara orolig, då kommer denna
typ av företag att växa så att de knakar sönder.
 
DELAR AV DEN SVENSKA TJÄNSTENÄRINGEN GÅR EN GULDKANTAD FRAMTID
TILL MÖTES.
 
Sedan återstår att tänka på hur länge resurserna räcker, men det behöver vi ju inte tänka
på nu.
 
EFTER OSS SYNDAFLODEN, VAR DET INTE SÅ DET HETTE FÖRR.
 
Ordning och reda i statens finanser var det, så kan Lundegårds
Fritidsutveckling få ordning och reda i sina finanser.
AE

JOHAN NORBERG DIKTAR OM VERKLIGHETEN

När demagogin får styra sinnet
 
 
Kunde Hitler, så kan väl jag, tycks den liberale skribenten Johan Norberg tycka.
 
De som vill veta vet numera att judehatets epicentrum ligger i Malmö, inte i Berlin. Vi
vet också att denna omständighet väckt internationell uppmärksamhet, av det mindre
smickrande slaget.
 
Vi förhåller oss till denna förfärande realitet på tre olika sätt.
 
Det ena förhållningssättet är att vi både ser och erkänner det som sker och vill
göra något år det.
 
Av någon underlig anledning kallas dessa ofta för rasister.
 
Det andra förhållningssättet är att inte förneka att Malmö är judehatets epicentrum,
men att förflytta fokus från problemets kärna.
 
Detta sker ofta under slingarande och föga trovärdiga tirader.
 
Det tredje förhållningssättet är att förneka att det förekommer judeförföljser i Malmö.
 
Till denna krets hör tyvärr den krets, som skulle kunna ha undvikit att situationen uppstått
genom den makt de har eller har haft. Dit kan räknas Ilmar Repalu och Fredrik Reinfeldt.
 
Av någon underlig anledning kallas denna krets för antirasister.
 
Den kände liberale skribenten Johan Norberg ger sig nu in i debatten om Malmö som
judehatets epicentrum och ger under slingrande och föga trovärdiga former sin syn
på problemet.
 
Han erkänner att problemet finns men vill inte kännas vid problemets uppkomst, och hamnar
då i den krets som vill förflytta fokus från problemets kärna.
 
För detta syfte använder han grov demagogi, något han är duktig på, men som hör hemma
mer i tredje riket än i Sverige.
 
Vi andra vi vet alla, vilka som står bakom dessa judeförföljelser i Malmö. Kärt barn har mån-
ga namn, vi kan beteckna dem som araber, palestinier, kulturberikare eller You Name it, men
vi vet vilka det rör sig om.
 
Nu vill den kände liberale skribenten Johan Norberg flytta fokus från det vi alla vet till något
ingen av oss vet, och för den skull använder han demagogin som en trestegsraket.
 
Det första steget innebär att han berättar att han träffat en judisk bekant, en kvinna,
som berättade att ett äldre  "pursvenskt" par angrep henne för att hon bar en judisk
symbol.
 
Redan här bör man komma fram till att ingen kvinna av judisk börd, ska angripas för att hon
bär en judisk symbol, vare sig av "äldre pursvenska" eller andra.
 
Inget i redovisade uppgifter tyder på att "angreppet" haft annat innehåll än verbalt trakasseri,
inga knivar, inga skottlossningar, inga knytnävar, "bara" verbala trakasserier. Nu får man se
"bara" för vad det är, för det är inte "bara", det ska inte heller förekomma.
 
När nu steg 1 fått oss att fördöma dessa förfärliga äldre pursvenska vidtar steg 2 i demagogin,
som ska få oss att flytta fokus från verkligheten till vad Johan Norberg vill uppnå.
 
I steg 2 blir vi då upplysta om:
 
MINST ett äldre pursvenskt par angriper judar i Malmö.
 
Hoppsan, nu har alltså ett par blivit minst ett par.
 
Dessa minst ett par pursvenska äldre pensionärer måste vara ett förfärligt släkte, och
vad skönt att höra att det inte är araber som trakasserar judarna i Malmö.
 
Efter att ha sett framgångarna med sin demagogi, för alla vill ju höra att det inte är arbaber,
som trakasserar judar i Malmö, går den liberale skribenten Johan Norberg vidare med sin tre-
stegraket.
 
Nu nås vi av rubriken:
 
NAZISTISKA SVENSKA PENSIONÄRER ÄR NU EN SÄRSKILD TYP AV ANTISEMITISKA
VÅLDSVERKARE.
 
Där satt den, en äldre verbalt trakasserande blir först "minst en" för att sedan bli en
mängd nazister.
 
Men vart tog alla araber vägen, som vi alla vet  står bakom dessa judeförföljelser  ??
 
De försvann av bara farten, nu har de ersatts av äldre nazistiska pensionärer av pur-
svenskt ursprung.
 
SÅ DEN LIBERALE SKRIBENTEN JOHAN NORBERG TYCKS HA UPPNÅTT SITT SYF-
TE.
 
Att han på vägen till denna skenbara framgång smutsat ner ordet liberal är troligen inget
som bekymrar honom.
 
Lite överraskande är då ändå detta inlägg i debatten om judehatets epicentrum. Johan Nor-
berg tar ju till och ifrån upp angelägna ärenden och det inträffar ju till och med att han fram-
står som resonabel.
 
Kan det vara så att han haft en av sina sämre dagar ?
 
ELLER ÄR DET SÅ ATT HAN VISAT SIN RÄTTA LIBERALA SIDA ?
 
Inte heller antisemiten Fredrik Reinfeldt kunde ha gjort det bättre.
 
För han är väl en antisemit, när han blundar för vad som sker i Malmö, med den makt
och ansvar han har ?
 
 
 
Goebbels är min förebild
AE
.
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
I går fick jag tyst på alla kritiker, som ondgjort sig över att jag inte betalt min tv licens.
Jag kom fram till att jag inte behövde snylta på Er med detta. Genom att jag snyltat
till mig en obskyr pensionförmån behöver jag aldrig tänka på tv licenser mera.
 
I går gjorde Anders Borg en omsvängning under galgen, som överraskade de flesta.
För att vi inte ska förlora valet hävdar nu Anders Borg att friskolorna ska styras av
långsiktighet, kompetens och att man betalar skatter.
 
Många av våra vänner i riskkapitalet blev förfärade, när de hörde detta om skatter, men
vi gick snabbt ut och förklarade att det bara gäller till dess valet är över.
 
En del av våra vänner i dessa bolag uttryckte också oro för att man skulle behöva lägga
ner en massa pengar på kvalitet i undervisningen i stället för att kunna föra ut vinster ur
landet.
 
Även denna oro stillade vi snabbt med att man måste ha förståelse för att vi ibland mås-
te säga en sak och mena en annan.
 
Aftonbladet kritiserar oss för att inte kunna hantera de problem som finns inom polisen.
Jag förstår inte varför de tar upp just detta, vi har väl aldrig sagt att vi kan hantera någ-
ra problem över huvudtaget, vi skapar problem i stället.
 
Se bara på våra kommunikationer, skolan, försvaret, friskolorna, apoteken och mycket
annat, vem kommer på iden att vi skulle lösa problem.
 
Det har väckt stor uppmärksamhet att ett antal unga med narkolepsi inte fått den ersätt-
ning vi utlovat. Man påstår till och med att vi ljuger.
 
De som påstår att vi ljuger har inte förstått politikens innehåll, skulle vi säga som det är
skulle vi inte få en röst. Och de som inte fått ersättning har säkert stor förståelse för det-
ta.
 
Alla löften till trots får vi inte avvika från den enda rätten vägen att skapa ordning och re-
da i Statsens finanser, och där finns inget utrymme för att hålla vad man lovat.
 
Vi får nu också kritik för att vi inte driver en gemensam linje med EU när det gäller NSA
avlyssning.
 
Denna kritik förstår jag inte. När vi förde väljarna bakom ljuset med vår nya FRA lagstift-
ning var ju ett av målen att NSA skulle avlyssna på ett sätt som nu sker.
 
Då kan vi ju inte i efterhand komma och säga att vi förde väljarna bakom ljuset.
 
Några tidigare försvarsministrar, Mikael Odelberg och Leni Björklund, kritiserar nu oss
också för att vi är slappa i våra säkerhetsrutiner, som gör det möjligt att lyssna av
sekretesskyddade uppgifter.
 
Jag önskar vi slapp beskyllningar för att vi är slappa på den punkten, det kan ju öppna
upp misstankar för att vi är slappa även på andra områden, som att säkerställa ett
tryggt polisarbete, kommunikationer och annat.
 
Våra vänner inom Carema tycks ha fått problem med Skatteverket, när det gäller den
vinstdelning man gjort inom ägarbolaget Triton. Vi får se över de direktiv Skatteverket
har i dessa frågor, det är inte meningen att våra vänner i dessa riskkapitalbolag ska be-
tala skatter som andra.
 
Nu tycks ändå Triton har hittat en lösning och tycks ha för avsikt att lägga ner den del av
verksamheten, som är åtkomlig för Skatteverkets skattekrav, så det hela verkar inte få
ett lyckligt slut.
 
Vi skapar ju inte system för att vinster ska kunna tas ut skattegynnat för att sedan Skat-
teverket ska komma och sabotera upplägget.
 
Våra satsningar på en förfinad kultur tycks nu ge resultat. I Malmö planerar man en fes-
tival, som vittnar om den kulturella nivå vi åstadkommit under vår tid vid makten.
 
Festivalen kommer att gå under namnet Fittfestivalen och syftar till att skapa större kun-
skap om kvinnans könsorgan.
 
Många av mina medarbetare blev så förtjusta över denna nya kulturella inriktning och
föreslog omedelbart att vi skulle nysta vidare på denna tråd.
 
Rosenbad kommer därför nästa år att arrangera en festival, som vi gett arbetsnamnet
Kukfestivalen, och som har till syfte att skapa ökad kunskap om mannens könsorgan.
 
Ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott har sagt sig varaberedd gå in som fes-
tivalgeneral.
 
Jag har ju tidigare sagt att vår gamla kultur är en urbarbarisk kultur vi måste göra oss
av med. Här ser vi innovativa förslag, som öppnar upp för en kulturell nivå, som kan göra'
oss världsledande även på detta område.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE
 
 

GÖRAN HÄGGLUND EN NY MR HYDE ?

Göran Hägglund en lögnare av Guds Nåde
 
Göran Hägglund bär ju frälsarkrans, och om det är något vi lärt oss så är det att
dessa Guds barn står över oss andra.
 
Bland annat har vi fått höra och lära att man ska inte svära i kyrkan.
 
MEN MAN FÅR TYDLIGEN LJUGA HUR MYCKET SOM HELST I KYRKAN.
 
Trots kombinationen av kyrklig och politisk bakgrund tycks Göran Hägglund ha
lyckats med konststycket att framstå som relativt sympatisk.
 
DEN TIDEN TYCKS NU VARA HELT FÖRBI.
 
De senaste dagarna har kritiken mot att alla, som drabbats av narkolepsi inte fått
den ersättning, som utlovats av Göran Hägglund för regeringens räkning, antagit
stormstyrka.
 
Göran Hägglunds löfte att alla skulle få ersättning var helt kategoriskt, utan den
minsta antydan till begränsningar och reservationer.
 
ALLA SKULLE FÅ MEN ALLA FICK INTE.
 
Hur reagerar då minister Hägglund på att man ställer sig kritisktill att han ljuger
dessa drabbade rakt i ansiktet.
 
Han reagerar inte alls, kan "skiter" fullständigt i att vissa drabbade inte får den
ersättning han utlovat.
 
HAN IDS INTE ENS SVARA PÅ FRÅGOR KRING DETTA.
 
I stället skickar han ut sin presschef Johan Ingerö, och denne förklarar varför Göran
Hägglund ljuger.
 
VI HAR DEN ORDNING VI HAR.
 
Nu är även detta en ren lögn, vi har inte alls den ordning vi har.
 
Vi har den ordning Göran Hägglund valda att tillämpa.
 
ATT UTLOVA FULL ERSÄTTNING TILL ALLA, FÖR ATT SEDAN LÄGGA UT  DET'
HELA PÅ ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG,SOM HAR SOM ENDA SYFTA ATT MAXI-
MERA SINA VINSTMARGINALER.
 
I går skrev Göran Hägglund en artikel i SvD som var kritisk till EU, där han bland annat
hävdade att EU visade okänslighet och ointresse när medborgare eller medlemsländer
ställer frågor till EU.
 
Nu blir Göran Hägglunds svar, via presschefen Johan Ingerö, på varför han ljugit
vissa drabbade rakt upp i ansiktet.
 
VI HAR DEN ORDNING VI HAR.
 
Nu är det just Göran Hägglund som skapat den ordning vi har, och nu ställer man sig
frågan:
 
HAR NÅGON NÅGONSIN LYCKATS ÖVERTRÄFFA GÖRAN HÄGGLUND I ATT VARA
OINTRESSERAD OCH OKÄNSLIG, NÄR DRABBADE MEDBORGARE STÄLLER FRÅ-
GOR.
 
Även om EU gör så gott man kanför att överträffa Göran Hägglund, när det gäller att besva-
ra frågor "okänsligt och ointresserat" erinrar man sig inget tillfälle då EU nått upp till hans
nivå.
 
En politiker, som har den attityden till de löften han ställt ut, ska helt enkelt inte vara poli-
liker.
 
Hade Göran Hägglund och han till synes enfaldige presschef känt det minsta ansvars-
kännade hade inte svaret blivit.
 
VI HAR DEN ORDNING VI HAR.
 
Svaret hade i stället blivit:
 
NU SKA VI SE TILL ATT VI FÅR DEN ORDNING VI UTLOVADE.
 
Det förtjänar också att påpekas att andra länder, där man drabbats av narkolepsi, valt helt
andra lösningar.
 
Där har de drabbade fått det politikerna utlovat.
 
Det förtjänar också att påpekas vilken lösning Sverige och den lögnaktige Göran Hägglund
valt.
 
Man har valt att lägga ut hanteringen på ett försäkringsbolag, som är delägt av Glaxo.
 
Och vem är då Glaxo ??
 
JO, GLAXO RÅKAR VARA DET LÄKEMEDELSBOLAG SOM TOG FRAM DET AKTUELLA
VACCINET.
 
Men man nöjde sig inte med att ta fram det aktuella vaccinet.
 
TIDEN VAR SÅ KNAPP, NÄR DET GÄLLDE ATT LEVERERA VACCINET, ATT MAN INTE
TOG SIG TID ATT GÖRA ERFORDERLIGA UNDERSÖKNING OM VILKA BIEFFEKTER
DET KUNDE TÄNKAS MEDFÖRA.
 
Man förstår då varför andra länder inte valde "den ordning" Göran Hägglund valde.
 
MAN VILLE VARKEN LJUGA ELLER MEDVERKA I REN KORRUMPTION.
 
Detta oprövade vaccin köper då sedan Staten för  1 300 000 000 och experimenterar
med det på befolkningen.
 
DEN UNDERSÖKNING GLAXO BORDE HA GJORT VÄLJER NU STATEN ATT GÖRA
I FORM AV ETT FULLSKALEEXPERIMENT PÅ SVENSKA BEFOLKNINGEN.
 
Men något ansvar har man inte.
 
Det finns både juridiska och moraliska aspekter på Hägglunds agerande.
 
Den juridiska sidan är väldigt enkel.
 
HAR MAN LOVAT NÅGOT ÄR DET DET SOM GÄLLER, PUNKT SLUT, SOM DET HETER.
 
NÄR DET GÄLLER DEN MORALISKA ASPEKTEN FÅR DET NOG SES SOM EN FULL-
STÄNDIG GÅTA HUR GÖRAN HÄGGLUND KAN VISA DEN OKÄNSLIGHET OCH DET
OINTRESSE HAN NU VISAR.
 
Hade han den minsta anständighet i kroppen gick han ut med en oreserverad ursäkt till alla
drabbade och rättade till det hela.
 
EN MINISTER SKA VARA SIG LJUGA ELLER VISA SIG OKÄNSLIG OCH OINTRESSE-
RAD.
 
Sådana ministrar vill nog de flesta inte ha.
 
Men det är uppenbarligen inget som bekymrar Göran Hägglund. Att det bekymrar ett antal
drabbade är ju fullständigt uppenbart.
 
SOM DET NU UTVECKLATS BORDE DET OCKSÅ BEKYMRA OSS VÄLJARE I NÄSTA
VAL.
 
De drabbades situation är en tragisk fråga i sig, men frågan är om det inte finns en större
dimension.
 
VI HAR ALLTSÅ EN REGERING, SOM VÄLJER ATT GÖRA ETT FULLSKALEEXPERI-
MENT PÅ DEN SVENSKA BEFOLKNINGEN, MED ETT VACCIN, SOM INTE ÄR BEPRÖ-
VAT OCH SEDAN VISAR SIG FARLIGT.
 
Och när det visar sig farligt tar man inte ansvar fullt ut.
 
Bedrövligt är bara förnamnet säger då Bill
Bedrövligare än bedrövligt är vad det är säger då Bull
 
 
Ljuger och svär i kyrkan
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRÄLSAREN FRÄLSER BARN MED LÖGN

Löften om tomma påsar
 
Kan man lita på politiker, hur gärna man än vill svara j måste man nog dra på svaret,
riktigt ordentligt.
 
För att sedan avge ett rungande nej.
 
Nu kan  man tydligen inte ens lita på de som ska frälsa oss på riktigt.
 
NÄR KRISTDEMOKRATER LJUGER SÅ ATT DET OSAR OM DET MÅSTE JORDENS
UNDERGÅNG VARA NÄRA,
 
I går rapporterades det att ett antal barn, som drabbats av narkolepsi, inte fick ersättning
på det sätt som utlovats.
 
För ett år sedan uttalade sig vår frälsare här i Sverige, Göran Hägglund, på följande sätt:
 
ALLA SOM BLIVIT SJUKA AV VACCINET SKULLE FÅ ERSÄTTNING, ÄVEN OM
LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGENS MAXGRÄNS ÖVERSKREDS.
 
För att ingen skulle sväva i tvivelsmål hur väl frälsaren ville dessa arma, som drabbats
av narkolepsi, förtydligade frälsaren:
 
REGERINGEN OCH SOCIALDEMOKRATERNA GER NU ETT TYDLIGT BESKED TILL
DE DRABBADE BARNEN, DE SKA INTE BEHÖVA ÄGNA FRAMTIDEN ÅT SEGDRAG-
NA RÄTTSPROCESSER.
 
Den senare delen av löftet, rörande segdragna rättsprocessor uppfyller ju frälsaren med
råge, då juridiken tycks medföra att processer inte ens kan inledas.
 
Men den första delen av löftet då, är det inget som bekymrar frälsaren, tydligen inte det
minsta, då han inte anser sig behöva kommentera detta.
 
Däremot skriver frälsaren i dag i SvD om EU okänslighet och ointresse när med-
borgare framför önskemål.
 
MEN DET GÄLLER TYDLIGEN BARA EU, TYCKS INTE OMFATTA VÅR FRÄLSARE.
 
Hade det varit någon annan än Göran Hägglund hade han säkert suttit hemma i skam-
vrån och skämts vid det här laget.
 
Men som vi vet, så skäms inte frälsare, det är bara de som ska frälsas som ska
skämmas,
 
 
Längre än så kan den nog inte bli
AE
 
 

POLISHUMOR

Polisens kommunikationsstrategi
 
Utfrågningen i KU rörande Skånepolisens register över romer ger ju delvis en dyster
bild av hur polisen ser på integritetsfrågor, men innehåller även komiska delar.
 
Romerna uppger sig si kränkta och förföljda av polisen, att de drar sig för att ringa
larmnummer 112, om så skulle erfordras.
 
Nu behöver det ju i och för sig inte betyda så mycket, som vi alla vet är ju sanno-
likheten ganska låg att polisen rycker ut.
 
Men att rikspolischefen skulle vara en skämtare av hög rang hade man inte kunnat fö-
reställa sig.
 
Rikspolischefen hänvisar nu till den utredning Skånepolisen gjord själva över
sig själva och då kommit fram till att man inte gjort fel.
 
ROMERNA FÅR DÅ HÖRA ATT EFTER DET ATT RIKSPOLISCHEFEN TAGIT
DEL AV DENNA UTREDNING, SOM SKÅNEPOLISEN GJORT SJÄLVA, SÅ HAR
BILDEN NYANSERATS PÅ DET SÄTTET ATT INGEN GJORT FEL.
 
Vi vet ju alla vad resultatet blir när vi utreder oss själva.
 
Man börjar ju undra om rikspolischefen börjar ett tidigt julfirande.
 
FÖR LUSTIGARE KAN JU INGEN VARA.
 
Sedan menar vår nye komiker, rikspolischefen Bengt Svensson, att det är viktigt med en
dialog med den romska minoriteten.
 
Man får väl då anta att romerna ska sitta och rita släktträd över polisen, för någon
annan dialog tycks inte ha skett.
 
Komikern Bengt Svensson har dock tyvärr lite otur i tajmingen när han menar att man
måste anstränga sig från båda håll för att få en dialog till stånd.
 
Det är inte bara polisen som ska anstränga sig i denna dialog.
 
Nu vet vi ju formerna för polisens dialog, när de anstränger sig i sin Facebook grupp UMF.
 
Man får hoppas att komikern Bengt Svensson inte menar att romerna ska anstränga
sig på samma sätt som polisen.
 
I SÅ FALL LÄR DERAS BEKANTSKAP MED POLISEN INTE BEGRÄNSAS TILL SLÄKT-
TRÄD.
 
 
Vår nye rikspolischef
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Gårdagens stora händelse var ju omröstningen i riksdagen avseende höjningen av
brytpunkten. Här ser man risken att falla på eget grepp, själva undviker vi sådana ris-
ker genom att inte ha något grepp alls, se bara hur det fria skolvalet utvecklats.
 
På tal om det fria skolvalet utvecklats var det intressant att se TV dokumentären i går
där man försökte misstänkliggöra vår satsning på det fria skolvalet. Vissa ansvarslö-
sa kritiker går nu så långt att man hävdar att det fria skolvalet och friskolereformen
skulle kunna vara förknippad med nackdelar.
 
En av våra mest seriösa ministrar, Maria Larsson, reder idag ut dessa vanföreställnin-
gar och ger den rätta bilden av det fria skolvalet. Hon säger då:
 
"LOV är fantastiskt. Vi ser en framväxt av många små verksamheter, drivna av kvin-
nor, ofta lokalt förankrade, det är verkligen en kvalitetsförbättring."
 
Nu hoppas jag att ingen mer kommer dragande med att något riskkapitalbolag skulle
kunnat ha varit inne i dessa småskaliga verksamheter, som gett denna stora kvalita-
tiva förbättring.
 
Vi får nu kritik för att alla som drabbats av narkolepsi inte får ersättning. Man går till
och det så långt att man hävdar att Göran Hägglund utlovat ersättning, men att han
nu sviker detta löfte.
 
Göran Hägglund sviker inga löften, i det här fallet håller han sig fast vid det som ut-
lovats.
 
I samband med att frågan debatterades utlovade Göran att inget drabbat barn skulle
behöva ägna sig åt segdragna rättsprocesser för att få ersättning.
 
Nu infriar han detta löfte, genom att vissa barn inte ges rätt till ersättning, och på det
viset slipper drabbas av segdragna rättsprocesser, de slipper till och med rättspro-
cesser helt och hållet, den risken har vi undanröjt.
 
Polisens Facebook grupp, UMF, väckte igår stor uppmärksamhet när det uppdagades
vad man sysslade med. Vissa kritiker har av någon anledning ställt sig kritiska till att
i gruppen ingick ett antal ledamöter i Rikspolisstyrelsen. Man menar då att de borde ha
satt stopp för detta.
 
Den kritiken delar jag absolut inte, här rör det sig om politiker och förtroendevalda och
av dessa ska man väl kunna kräva att de säger en sak och gör något annat.
 
Och att de skulle komma på iden att kommentera enskilda fall får man verkligen hop-
pas att de inte gör.
 
Romerna uppger sig nu så skrämda av dessa uppgifter att man inte vågar ringa 112,
om det skulle hända något. Det tar vi inte så allvarligt, det är numera ingen som för-
väntar sig att polisen ska rycka ut när man ringer 112.
 
Samtidigt måste vi ju ha förståelse för polisens problem, just nu står de inför stora
budgetproblem, och då kan man ju inte rycka ut vid brott, särskilt inte om man håller
på att spela innebandy.
 
Att ge polisen de resurser de behöver är heller ingen framkomlig väg, våra starka och
offentliga finanser får inte äventyras, då är det bättre att brottsligheten breder ut sig.
 
Göran Hägglund tar sig friheter idag när han skriver i SvD under brännpunkt. Utan när-
mare eftertanke skriver han att EU har stora brister när man inte respekterar medlems-
ländernas rätt till politiska uppfattningar.
 
Detta skulle ju kunna leda tankarna till att vi även i Sverige skulle respektera medborgar-
nas rätt till fria politiska uppfattningar.
 
Jag hoppas att ingen kommer på den befängda iden, då ger jag mig ut med min tång i
högsta hugg.
 
Då lyssnar jag hellre till vår nye Ärkebiskop, när hon beskriver sina ambitioner och
värderingar. Hon säger då precis det jag vill höra, att vissa väljare, som har en viss poli-
tisk uppfattning saknar moralisk självdisciplin och därför ska uppfostras.
 
Det är ljuv musik för mina öron och jag har därför erbjudit henne att låna min tång om
hon skulle behöva den i sin uppfostran av de väljare som avviker från den rätta tron.
 
Adran Dibrani imponerade stort i riksdagen igår, man skulle ju nästan kunna tro att han
är moderat. När man hör honom hävda att vi alla är invandrare, blir man lyrisk. Det är
ju nästan som när Kennedy hävdade att han var en "Berliner".
 
Verkligheten får aldrig tillåtas ta över retoriken.
 
Det är ju väl känt att Carl Bildt den Store och jag har kyliga känslor för varandra, i sin
långsinthet har han aldrig lyckats glömma att jag manövrerade ut honom från partiledar-
posten.
 
När det gäller intriger och konspirationer kan ingen slå mig på fingrarna, fråga både Ulf
Kristerson och Carl Bildt.
 
Nu försöker Carl Bildt imponera på mig genom att beskriva sig som Super Mario. Det
imponerar inte det minsta på mig.
 
Någon stridshingst blir han aldrig.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE
 
 

HOTET FRÅN EU

EU Levererar för mycket
 
Göran Hägglund gör vanligen inte så mycket väsen av sig, men idag har han valt att
föra lite väsen.
 
Göran Hägglund skriver alltså i SvD idag på Brännpunkt under rubriken:
 
EU HAR BLIVIT ETT HOT MOT SIG SJÄLV
 
En helsida, rakt igenom sympatiskt formulerat, välbalanserat och inga finurliga spets-
fundigheter. Troligen kan både "EU hatare" och "EU fundamentalister" som exempel-
vis Cecilia Malmström hålla med om det mesta i det stora hela.
 
SNYGGT SKRIVET OM MAN VILL HÅLLA SIG VÄN MED ALLA.
 
Men bakom en del skrivningar ligger under ytan ett antal frågeställningar, som kan vara
problematiska, och som Göran Hägglund väljer att undvika, medvetet eller omedvetet.
 
Slutsatsen "Ett EU som försöker göra för mycket kommer till sist att leverera för
lite" är ju en ren fullträff, men i förlängningen dyker det upp en näraliggande frå-
ga.
 
Här hade det väl varit lämpligt att analogt med denna synnerliga fyndiga formulering i
alla fall antyda att vi själva våndas med samma problem.
 
ETT SVERIGE SOM FÖRSÖKER GÖRA FÖR MYCKET KOMMER TILL SIST ATT
LEVERERA FÖR LITE.
 
Storleken på vår offentliga förvaltning för lätt tankarna till både Bryssel och Strasbourg.
Och Annie Lööf och Centerpartiet kansKe borde ta sig en funderare på om Sverige kan
"leverera mer" när vi nått målet att härbärgera 30 000 000 nyanlända.
 
Man behöver inte gå över bron för att hämta vatten, som det heter.
 
Göran Hägglund går så långt att han skriver att EU har blivit ett hot mot sig själv, och att
den riktning man haft sedan starten riskerar att bli kontraproduktiv.
 
EU  ett hot ??  Här är ju onekligen Göran Hägglund inne på ett farligt spår. Själv
väljer Hägglund att spåra ur lite grann, för vad gör man med ett hot.
 
GÖRAN HÄGGLUND VILL "UTVECKLA" HOTET. ANNARS ÄR VÄL DEN VANLIG-
ASTE REAKTIONEN PÅ ETT HOT ATT AVVECKLA HOTET.
 
Ser man EU som ett hot då ska det bort, i likhet med alla andra hot, man kan inte sitta
på två stolar samtidigt.
 
Lite senare i inlägget återkommer Hägglund till detta och menar att vi nu måste fundera
på vilka maktbefogenheter vi kan flytta till tillbaka till nationalstaterna. En logisk följd av
att EU ses som ett hot.
 
Följer Sverige den linjen bör vi alltså så fort som möjligt göra oss oberoende av
EU så mycket som möjligt , kan det möjligen vara så Hägglund tänkt, troligen inte,
men slutsatsen måste hamna här.
 
Göran Hägglund, annars känd som en försiktig general, räds inte de stora utmaningarna
i inlägget och skriver:
 
"ORO OCH SKEPSES FRÅN MEDBORGARNA MÖTS MED OKÄNSLIGHET OCH O-
INTRESSE AV EU:S MAKTHAVARE".
 
Här är ju onekligen Göran Hägglund på hemmaplan, säg den medborgare i Sverige som
inte mötts av "okänslighet och ointresse" i sina kontakter med myndigheter,i nte i EU u-
tan i Sverige.
 
I dag kan man läsa om det löfte Göran Hägglund ställde ut i samband med att många
som fick vaccin drabbades av narkolepsi.
 
ETT UTSTÄLLT LÖFTE, TYDLIGT, KATEGORISKT UTAN DEN MINSTA RESERVA-
TION, ALLA DRABBADE SKA FÅ ERSÄTTNING.
 
Nu får inte alla ersättning, bara vissa. Ställd inför frågan varför inte alla får ersättning,
som Göran Hägglund lovat, blir svaret det inte helt ovanliga.
 
NO COMMENTS.
 
Är det möjligen detta ointresse och denna okänslighet Göran Hägglund har i åtanke när
han beskriver motsvarande brister inom EU.
 
Sedan skriver Göran Hägglund att EU inte ska vara klåfingrig, vem ska det, inte ens Sve-
rige, och ger som exempel skyddsjakt på varg, här är det en nationell angelägenhet.
 
Göran Hägglund måste ha gjort sig skyldig till en misskrivning här, får inte EU göra sin
röst hörd i den fråga blir det ingen nationell angelägenhet.
 
DET BLIR EN ANGELÄGENHET FÖR JÄGARNA OCH DERAS LOBBYIST I REGE-
RINGEN LENA EEK.
 
Vi får också läsa om att Eu måste sätta punkt för slarv och slöseri med våra pengar och
att vi ska bekämpa fusket med bidrag.
 
Onekligen en märklig attityd, låter vi SIDA hantera biståndsmedel som man gör,
och vi låter kriminella nätverk, ofta så kallade utrikesfödda, helt obehindrat plun-
dra oss genom assistansbedrägerier, kanske vi ska vara lite försiktiga i vår kritik
mot andra.
 
Sedan ger sig göran Hägglund in i ett riktigt getingbo och skriver:
 
"SKÖTSAMMA EU LÄNDER SKA INTE FORTSÄTTA BETALA FÖR DEM SOM LEVER
ÖVER SINA TILLGÅNGAR"
 
Även som stark EU kritiker har man ju så här långt i sin enfald trott att EU bland hade till
syfte att vara solidarisk och utjämna skillnaderna mellan de som kan leva över sina till-
gångar och de som inte har några tillgångar, men tydligen har man fel på den punkten.
 
EU SKA INTE STÅ FÖR DEN HÅLLNINGEN, ATT GENOM SOLIDARITET JÄMNA UT
STORA ORÄTTVISOR.
 
Är det månne denna syn som ligger bakom Alliansregeringens politik, och som smittat
av sig på Hägglund efter 7 år i regeringen.
 
ARBETSLÖSA SKA INTE LEVA PÅ ARBETANDE, SJUKA SKA INTE LEVA PÅ
FRISKA OCH GAMLA SKA INTE LEVA PÅ UNGA.
 
EU kanske bara har lärt sig av oss, och det brukat vi ju hävda att de ska göra.
 
I slutet av inlägget blir Göran Hägglund pinsamt självkritisk, om man ser honom som en
representantför Alliansregeringen, när han skriver:
 
"ETT EU SOM INTE RESPEKTERAR MEDLEMSSTATERNAS POLITISKA VÄGVAL
KOMMER ATT FÖRLORA RESPEKT BLAND MEDLEMSSTATERNAS MEDBORGA-
RE".
 
Lätt att förstå, självklart ska EU respektera medlemsstaternas politiska vägval, allt annat
vore ju ett stort övergrepp på demokratin.
 
Ett lika sort övergrepp på demokratin, som om vår regering och riksdag inte respek-
terade medborgarnas politiska vägval.
 
ÄR DET MÅNNE ANSVARSPREDIKANTEN OCH HANS TÅNG, SAMT ALLA ÖVER-
GREPP MOT SVERIGEDEMOKRATER GÖRAN HÄGGLUND HAR I ÅTANKE NÄR
HAN SKRIVER DETTA.
 
Som sagt, ett väldigt välskrivet inlägg, men man behöver inte gå över bron för att få
vatten.
 
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS KRIG MOT OLIKA GRUPPER

Krig och splittring är vad som gäller
 
Vi minns Olof Palme, hätsk, fientlig.
 
ÄR DU INTE MED MIG ÄR DU MOT MIG.
 
Det känns lite märkligt att man nu hör dessa tongångar på nytt, men nu från ett
oväntat håll.
 
Det är på de små, små, små detaljerna man ser det. Och det är i ordvalet man ofta
avslöjar sina innersta tankar.
 
Man kan ju inte alltid vara på sin akt.
 
Nu gick förslaget om höjd brytpunkt som det gick, maken till klantighet får man
väl leta.
 
Först blåser man till strid, så att det stänker om det.
 
NÄR SEDAN KAMPEN TAR VID DÅ ÄR MAN INTE DÄR, SEGER PÅ WALK
OVER.
 
Den något oväntade segern fick Stridshingsten att tappa garden och visa sin
rätta gestalt, en variant av Olof Palme.
 
Stridshingsten gjorde då bedömningen att oppositionen troligen skulle återkom-
ma i denna fråga på ett eller annat sätt, men inte i politiska former.
 
MAN SKULLE FORTSÄTTA KRIGET MOT 1 000 000 LÖNTAGARE.
 
Vi har alltså en stridshingst, som tillmäter oppositionens politiska mål, som att
de för en strid mot ett antal löntagare.
 
Uttalandet leder inte bara tankarna till Olof Palme, man nuddar lätt tanken
vid både Hitler och Stalin.
 
Fredrik Reinfeldt för ju en politik, som inte delas av alla medborgare i alla avse-
enden.
 
Ska man då ta ansvarspredikanten på orden innebär detta att Fredrik Reinfeldt
för ett krig mot de medborgare, som inte har samma agenda som han själv.
 
TANKEN SVINDLAR NU LITE LÄTT,VI BEFINNER OSS INTE MITT I EUROPA,
MEN ÄNDÅ, OCH VI HAR ÅR 2013 EN STATSCHEF, SOM BESKRIVER SIN
AGENDA SOM OM HAN FÖR EN STRID MED DE SOM INTE TYCKER SOM HAN.
 
Ett demokratiskt statsskick bygger ju per definition på att partier med olika visioner
strävar efter att få makt som medför att man kan realisera denna.
 
ATT MAN DÅ FÖR ETT KRIG MOT DE MEDBORGARE, SOM I ETT ELLER AN-
NAT AVSEENDE, INTE FÅR MER I PLÅNBOKENGENOMEN AV EN VISS ÅTGÄRD,
VAR ONEKLIGEN ETT NYTT SÄTT ATT BESKRIVA DEMOKRATIN.
 
Oppositionen för alltså krig mot 1 000 000 löntagare för att man vill hindra en höjning
av brytpunkten, så att  dessa inte får mer i plånboken.
 
Rätt ska vara rätt, också i detta avseende.
 
FÖR NU OPPOSITIONEN KRIG MOT  1 000 000 LÖNTAGARE I DETTA AVSEEN-
DE, SÅ FÖR JU FREDRIK REINFELDT OCH ALLIANSEN KRIG MOT ANDRA
GRUPPER.
 
KRIGET FÖRS MOT SJUKSKRIVNA, KRIGET FÖRS MOT ARBETSLÖSA, KRIGET
FÖRS MOT PENSIONÄRER OCH EN DEL ANDRA GRUPPER, SOM BLIVIT MISS-
GYNNADE AV EN ELLEL ANNAN ÅTGÄRD.
 
Reformen av det femte jobbskatteavdraget tycks inte heller vara en politisk handling.
 
I LINJE MED VAD FREDRIK REINFELDT SÄGER MÅSTE JU DETTA AVDRAGET
VARA ETT FORTSATT KRIG MOT PENSIONÄRER, ARBETSLÖSA, SJUKA MM,
SOM INTE KOMMER ATT KUNNA GOTTSKRIVA SIG DENNA SKATTESÄNKNING.
 
Undertecknad anser själv att brytpunkten bör höjas, kanske på ett annat sätt än vad
som nu sker, och kanske i förening med en reform av värnskatten, men höjas bör den.
 
MEN JAG SKULLE ALDRIG, ALDRIG NÅGONSIN, KOMMA PÅ DEN HELT BE-
FÄNGDA IDEN ATT OPPOSITIONEN FÖR DEN SKULL FÖR ETT KRIG MOT MIG.
 
Fredrik Reinfeldts uttalande gör alltså att man helt enkelt håller sig för pannan. Sät-
ter man det i samband med ett antal andra omständigheter, börjar man undra om
det inte finns psykiska defekter hos den store Statsmannen.
 
Att ledande politiker och företagsledare ofta har många framträdande drag, som ty-
'der på psykopatisk läggning ,  är ett känt faktum, men Fredrik Reinfeldt drag sträcker
sig längre.
 
Lägger man samman en antal faktorer finns det anledning att bli riktigt bekym-
rad:
 
ATT BESKRIVA MERPARTEN AV LANDETS MEDBORGARE SOM MENTALT
HANDIKAPPADE, ATT BESKRIVA SIG SJÄLV SOM EN STRIDSHINGST OCH
NU BESKRIVA OPPOSITIONENS POLITIK SOM ETT KRIG MOT 1000 000
LÖNTAGARE.
 
Tecken i skyn saknas minsann inte.
 
 
 
Stridshingsten rustad för krig mot sjuka, pensionärer och arbetslösa
AE
 
 
 
 
 

POLISKÅRENS NÄTHAT

Polis, polis, potatisgris
 
Så har man skojat i alla tider, polis ,polis, potatisgris.
 
Och nu visat det sig att många poliser inte bara är potatisgrisar, de är ena
riktiga svin, på riktigt.
 
Bara för några veckor sedan försökte sig vissa politiker, livligt påhejade av media,
att ge näthatarna ett ansikte.
 
Man lyckades inte riktigt på den punkten, även om man antydde i vilka kret-
sar man kunde hitta näthatarna.
 
DET INTE POLITIKER, LIVLIGT PÅHEJADE AV MEDIA, LYCKADES MED, TYCKS
NU POLISEN HA LYCKATS MED.
 
Polisen har alltså lyckats ge dem man kallar näthatarna ett konkret ansikte, ingen be-
höver längre tvivla på var man ska söka närhatarna.
 
DE RIKTIGA NÄTHATARNA HITTAR MAN HOS POLISEN SJÄLVA.
 
De avslöjande uppgifterna om polisens slutna Facebook grupp, den så kallade UMF-
gruppen avslöjar alltså en gång för alla var man hittar näthatarna.
 
Att polisen genom sitt agerande under gångna har inte har mycket förtroende hos all-
mänheten är ingen nyhet, men det som nu avslöjats vittnar om mentaliter inom kåren,
som sträcker sig vidare än man kunnat föreställa sig.
 
Polisens uppgift att sanera inom kriminella kretsar är alltid viktig.
 
EN ÄN VIKTIGARE UPPGIFT TYCKS NU VARA ATT SANERA INOM POLISEN.
 
Det finns uppenbarligen inom kåren ett stort antal rötägg, som borde vara så långt
från allt polisarbete som möjligt.
 
Potatisgris får man väl numera se som en komplimang. En jämförelse med svin bör
man dock akta sig för, de är värda ett bättre öde.
 
Om de avslöjanden, som skett idag, får passera utan några som helst sanerings-
åtgärder inom poliskåren, då har Sverige återigen satt sig på kartan.
 
OCH DEN KARTAN VILL NOG INTE MÅNGA SITTA PÅ.
 
Aldrig någonsin har väl behovet om en grundlig uppgörelse med värderingar och kultur
inom poliskåren framträtt tydligare. Under åren har vi sett lite väl många övergrepp mot
enskilda, som aldrig lett till påföljder.
 
ATT LEDANDE PERSONER INOM SAMHÄLLET NU BLIR UTSATTA FÖR ETT SAM-
LAT NÄTHAT FRÅN POLISEN ÄR HELT ENKELT BARA FÖR MYCKET.
 
 
Dags för uppstädning  /  AE
 

FELAKTIG KOMMUNIKATIONSSTRAGI INOM FLYKTINGPOLITIKEN

Övergrepp i rättssak
 
Man upphör aldrig att förvånas över alla motsägelsefullheter och tokigheter när det
gäller flykting- och invandringspolitiken.
 
Nu har en handläggare vid Migrationsverket, uppenbarligen rasist som inte fat-
tat att vi har öppna gränser, blivit hotad och misshandlad utanför sin bostad i
Göteborg.
 
Bakgrunden är då att en invandrare känt sig missnöjd med ett beslut i ett asylärende,
som fattats av den nu misshandlade.  Den missnöjde ringer upp handläggaren och
hotar denne för att han inte fått som han vill.
 
Kort därefter blir handläggaren uppsökt av två invandrare utanför sin bostad
och när han efter förfrågan bekräftar sitt namn blir han misshandlad.
 
NÅGONSTANS MÅSTE HÄR FÖRELIGGA ETT ORDENTLIGT SYSTEM- OCH
KOMMUNIKATIONSFEL.
 
Hur i himmelsens namn kan våra ledande politiker ha tillåtet det att gå så långt att
vissa invandrare anser sig ha "rätt" att misshandla handläggare vid Migrationsverket,
som fattar beslut som inte faller i smaken.
 
HÄR HAR NOG MÅNGA EN STOR ANLEDNING TILL SJÄLVRANNSAKAN OCH
STÄLLA SIG FRÅGAN OM INTE VÅR KOMMUNIKATION UTÅT OM ÖPPNA
GRÄNSER OCH ANNAT GÅTT FÖR LÅNGT.
 
Som kommunikationen sker, och har skett, finns det ju fog för att invandrare blir
"förbannade" när de inte får asyl, alla har ju sagt att alla är mer än välkomna och
våra gränser är öppnare än öppna.
 
Och skulle någon komma på den befängda iden att påstå helt öppet att gränserna
inte är  helt öppna, klassas vederbörande omedelbart som främlingsfientlig.
 
SÅ EGENTLIGEN ÄR DET LÄTT ATT HA FÖRSTÅELSE FÖR ATT ETT ANTAL
INVANDRARE MISSHANDLAR EN HANDLÄGGARE SOM FATTAT BESLUT
OM ATT UPPEHÅLLSTILLSTÅND EJ SKA GES, KOMMUNIKATIONEN UTÅT
ÄR JU AV HELT ANNAT SLAG.
 
Sett ur invandrarens synpunkt måste ju handläggaren ha gjort fel, och då ska han
misshandlas.
 
Sedan undrar man vad Migrationsverket har fått för instruktioner i denna typ av ären-
den, när en handläggare blir misshandlad på sätt som skett.
 
En incidentrapport har upprättats, så långt är allt klart. När media vill ha kopia
av denna handling, som media uppfattar som en officiell handling, förvägras
man detta.
 
EFTER ATT RÄTTSLÄGET KLARLAGTS, ATT DET GÄLLER EN OFFICIELL
RAPPORT, FÅR MEDIA TILLGÅNG TILL EN RAPPORT.
 
Men den rapporten är kraftigt förvanskad ,och nu dyker det upp en ny fråga.
 
VEM KAN HA GETT SÅDANA INSTRUKTIONER TILL MIGRATIONSVERKET,
ATT DE ANSER SIG KUNNA VÄGRA ATT LÄMNA UT EN OFFICIELL HANDLING
AV DETTA SLAG, OCH SEDAN NÄR RÄTTSLÄGET KLARLAGTS, FÖRVANSKA
DEN RAPPORT SOM LÄMNAS UT.
 
Bortsett från alla andra tokigheter inom flyktingpolitiken visar det nu inträffade på
två helt klart strukturella problem.
 
Det ena är att vi för en kommunikation, som medför att många berörda upp-
fattar våra "öppna" gränser som öppnare än de är.
 
Det andra är att vissa myndigheter, här Migrationsverket, tycks ha invaggats i
någon underlig tro att offentliga handlingar bara är delvis offentliga.
 
Vi har valt att driva en flyktingpolitik och invandringspolitik, avviker kraftigt från vad
alla andra jämförbara länder står för. Vi har också länge hävdat att vår väg är den
enda rätta.
 
När man ser vad som händer runt omkring börjar man undra om det inte är dags
till lite eftertanke.
 
ÄR DET VERKLIGEN HELT SÄKERT ATT ALLA ANDRA JÄMFÖRBARA LÄNDER
BEDRIVER EN INHUMAN INVANDRINGSPOLITIK OCH ATT SVERIGE ÄR DET
ENDA LAND,SOM STÅR FÖR DET ENDA RÄTTA OCH KLOKA ??
 
  Är det inte det ena så är det det andra   / AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar landet  
 
Jag skapar också ordning och reda i Statens finanser, det gäller förstås bara andra,
själv ska jag bringa oordning och oreda i Statens finanser genom att snylta mig fram
och inte betala tv licens.
 
Just nu håller ett antal experter i regeringskansliet på att hitta argument som gör det
möjligt för mig att fortsätta att snylta mig fram.
 
Som alla känner till är det ju en ren privatsak att hålla sig med tv och betala licens för
detta. Jag utgår därför ifrån att alla uppskattar att många tjänstemän nu därför jobbar
med denna fråga, så att jag kan fortsätta att snylta mig fram. Jag är ju ändå en stats-
man,i vart fall i mina egna ögon.
 
Debatten i riksdagen om budgeten var livlig. Vi tog hem många poäng genom att hävda
att oppositionen är odräglig, vi har alla anledning att tacka professor Carl B Hamilton
för hans seriösa framträdande.
 
Hur blev han professor förresten ?
 
Debatten visade tydligt att oppositionen är beroende av de förfärliga sverigedemokrat-
erna för att kunna stoppa en höjd brytpunkt. Detta är ju så tydligt att alla kan se det, an-
nars är man ju bara dum.
 
Många har frågat mig om vi också inte är dumma, när vi tror att ingen ska förstå att vi
också är beroende av sverigedemokraterna för att få igenom det femte jobbskatteav-
draget.
 
Men vi är inte så dumma som många tror, läs gärna mitt fina manifest, så förstår Ni att
det är andra som är dumma. Här beskriver jag vältalande hur mentalt handikappade
svenskarna är och då är det lätt att förstå varför de inte förstår att vi också bygger våra
förslag på att sverigedemokraterna ställer upp för oss.
 
Dagens Nyheter skriver att vår begåvade Anna Batra blev både upprörd och röd om kin-
derna under denna debatt.
 
Jag tycker att är lätt att förstå att hon blev röd om kinderna, det var ju mängder av obe-
gåvade lantisar som tog upp tiden för oss stockholmare under debatten, och som alla
vet har ju dessa inget vettigt att säga.
 
Vår justitieminister meddelade igår att vi kommer att skärpa vapenlagarna. Då de flesta
av de vapen som är i omlopp är automatiska och sköter sig själva har vi ingen anledning
att fundera över om det finns några skyttar bakom dessa vapen vi behöver göra något åt.
 
Skulle det ändå finnas skyttar bakom vapnen räknar vi att få stopp på dessa genom vår
senaste kraftinsats, att sätta in bovärdar i de områden där vapnen avfyrar sig själva.
 
Vi får idag rapport om att vår högst kompetenta polis bildat en sluten grupp på Facebook,
där man går hårt åt de som vågar kritisera polisens arbete.
 
Vi ser detta som en lovvärd utveckling, själva gör vi allt för att få stopp på de som ut-
trycker andra uppfattningar än de Alliansregeringen företräder, Tobias Billström före-
gick i går med gott exempel på sin Facebook sida.
 
Polisen får inte heller förledas tro att yttrandefriheten gäller i Sverige, det kan leda till
många mindre övergrepp mot enskilda individer, som inte har förstånd på att hålla tyst.
 
Gruppen kallar sig tydligen för UBF, och det ska stå för underbemannade, missnöjda
och förbannade. Det är lätt att förstå deras kritik mot de som är kritiska mot vissa inslag
i polisarbetet, vi har ju haft möjlighet under 7 år att påverka denna kultur, och nu ser vi
hur väl det bär frukt.
 
Leif GW Persson beskriver de till exempel som att han är "slut i precis hela huvudet",
jag tror att det är därifrån Carl B Hamilton inspirerats i sina uttalanden.
 
Carin Götblad får höra att hon är en dokussåpadeltagare, och här har vi gått omkring och
trott att hon inte var någonting.
 
UBF är inte heller nådiga mot Aftonbladet som får höra att man är "skit som luktar illa",
vi förmodar att de då har sett våra attacker mot sverigedemokraterna som förebild.
 
Vi har ofta fått kritik för att vi inte alltid styr våra myndigheter på ett ansvarsfullt och kom-
petent sätt. Polisens Facebook grupp visar nu tydligt att denna kritik faller platt till mar-
ken.
 
Vi utgår också ifrån att Rikspolischefen inte heller har mod att ingripa, den här gången
heller, själva vågar vi ju inte ingripa, det är ju val nästa år.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE

OPPOTUNISMEN PYR INOM MODERAT MEGAFON

Moderata högkvarterets megafon ryter till igen
 
Borås Tidning blir med jämna mellanrum berikad med inlägg från den moderate
riksdagsmannen Jan Ericsson, med en bakgrund i Ebberöds Bank och mer känd
som "megafonen".
 
Megafonen ryter till igen med ett inlägg i dagens BT. När man inte själv förstår vad
man skriver kan formuleringarna bli både roande och avslöjande, riktigt avslöjande.
 
Maken till opportunistiskt synsätt torde världen inte skådat sedan Hedenhös
tider.
 
Megafonen tar upp den i och för sig angelägna frågan om att antalet vårdplatser
i vården är för få, och just på den punkten är det lätt att hålla med.
 
Denna angelägna fråga kamofleras med det sedvanliga tramset hur bra Allian-
sen är och hur ansvarslös oppositionen är.
 
Den typen av tröstlöst ältande är vi ju nu så vana vid att man bara blir trött när man
läser.
 
Men avslutet på inlägget blir man inte trött på att läsa, avslutet avslöjar den
extremt opportunistiska syn vissa moderata riksdagsmän har på hur poli-
tiken ska bedrivas,
 
Efter det sedvanliga tramset och självberömmet avslutar då megafonen, med ett
förflutet på Ebberöds Bank, inlägget med:
 
Med ett år kvar till valet har patienter och personal all anledning att förvänta
sig mer.
 
Som sagt, begriper man inte vad man skriver och uttalar, då kan man avslöja sina
innersta tankar.
 
Många gånger har man ju misstänkt att många politiker totalt struntar i att
deras skyldighet är att bedriva en ansvarsfull politik under hela mandatpe-
rioden.
 
MAN HAR TILL OCH MED I SINA SVÅRASTE STUNDER NAGGAT VID TAN-
KEN ATT DE KANSKE BARA AGERAR MED SIKTE PÅ ATT VINNA VALET.
 
Men att en riksdagsman skulle vara "såå" enfaldig att han "såå" klart uttalar att
en politikers arbete bara ska syfta till att vinna valet, det hade man knappast för-
väntat sig.
 
Fram till detta inlägg från megafonen hade ju annars patienter och personal
levt i en helt annan förhoppning.
 
MAN TRODDE I SIN ENFALD ATT PATIENTER OCH PERSONAL SKULLE
KUNNA FÖRVÄNTA SIG MER HELA TIDEN.
 
Inte bara när det bara var ett år kvar till valet.
 
En och annan mindre vetande kan till och med ha styrts av naiva drömmar att
politiker drivs av en vision att göra Sverige, EU och Världen lite bättre, nu vet
man själv bättre, det är inte alls som det framställs, det är inte Sverige, EU och
Världen, som ska bli bättre, det är valutgången som ska bli bättre.
 
Hade inlägget skrivits av någon annan än megafonen hade man ju kunnat tolka
det som en lite finurlig satir, men inget är känt som tyder på att megafonen har
var sig humor eller är satiriskt lagd.
 
 AE

SNYLTARNA PÅ REGERINGSKANSLIET

Licensskolkarna
 
För en kort tid rapporterade media om att statsministern snyltade på skattebetalarna
genom att vägra betala tv licens.
 
Något med väl tilltaget skämtlynne hade tydligen skickat in en tv anmälan till Radiotjänst
i Fredrik Reinfeldts namn, den typen av skämt vill man ha mer av.
 
Expressen var därför tvungna att ändra de ursprungliga uppgifterna, och meddelar nu att
frågan fortfarande är under utredning, och att inget innehav av tv lämnats in, vare sig av
regeringskansliet eller Fredrik Reinfeldt.
 
MAN HÄPNAR JU.
 
Här har man en stridshingst som inget hellre vill än att skapa ordning och reda i Statens
finanser.
 
Men den ordningen och redan ska tydligen skapas av andra.
 
SJÄLV SKA STRIDSHINGSTEN SNYLTA SIG FRAM.
 
Moderaterna, inkl Fredrik Reinfeldt själv, tycks hylla honom som en stor statsman.
 
ÄR MAN VERKLIGEN EN STOR STATSMAN OM MAN SMUTSAR NER SIG MED NÅGOT
SÅ BAGATELLARTAT SOM ATT VÄGRA BETALA TV LICENS ??
 
Utredning pågår fortfarande uppger både regeringskansliet och Statsmannen, tillika landets
stridshingst.
 
UTREDNING ??  ANSVARSFULLT ANSVAR FÖR ORDNING OCH REDA I STATENS
FINANSER ??
 
Här sitter ett antal högkvalificerade jurister och höga tjänstemän i veckor och utreder om
stridshingsten ska betala 519:- i kvartalet i tv licens.
 
Kostnaden för denna "utredning" måste rimligen redan överstiga tv licenser så många
år man kan överblicka.
 
Är detta statsmannalikt ?  Vittnar detta om ansvar och ansvarstagande ??  Vittnar detta om
att man själv vill bidraga till ordning och reda i Statens finanser ???
 
Ett schaskigt spektakel är vad det säger då Bill
Schaskigare än schaskigt är vad det är säger då Bull
 
   AE
 
 

DEN ONDA VILJAN I MALMÖ

Att säga en sak och mena något helt annat
 
Redan i förskolan fick man som litet barn lära sig att hålla sig till sanningen, att säga
ett och mena detsamma.
 
Ett antal politiker tycks inte ha gått i förskolan, man kan nästan misstänka att de
inte gått i skolan alls.
 
FÖR DESSA GÄLLER TYDLIGEN ATT SÄGA EN SAK OCH MENA NÅGOT ANNAT.
 
LÖGNEN HAR UPPHÖJTS TILL EN DYGD.
 
Det var inte länge sedan delar av Rosengårdsskolan fick stängas, för att undervisning
inte kunnat ske. Uppdrag Gransknings program i kväll omfattar denna process och av
förhandsannonseringen att döma blir det ett intressant program.
 
Politiker i Malmö tycks länge ha vetat att skolan hade så dåliga förutsättningar, att den
borde ha stängts för länge sedan.
 
Detta var tydligen inget beslut man ville, eller kunde ta, utan man drev skolan vidare.
 
FÖR ATT DÖLJA HUR UTVECKLINGEN GICK VALDE MAN ATT MEDVETET FÖRA
BARN, FÖRÄLDRAR OCH ÖVRIGA INVÅNARE BAKOM LJUSET.
 
Ansvariga politiker tycks ha varit fullt medvetna om att skolans förutsättningar samtidigt
blev allt sämre och sämre alltefter tiden gick.
 
För att dölja denna utveckling utarbetade man tydligen något som betecknades
för en kommunikationsstrategi.
 
DENNA KOMMUNIKATIONSSTARGETI GICK UT PÅ ATT HELA TIDEN BESKRIVA
SKOLANS FÖRUTSÄTTNINGAR, SOM OM DE ÖVER TID BLEV BÄTTRE OCH BÄTT-
RE, NÄR MANÄNDÅ HADE KLART FÖR SIG ATT FÖRUTSÄTTNINGARNA HELA
TIDEN BLEV SÄMRE OCH SÄMRE.
 
Alla berörda blev här lurade, inte av misstag eller någon form av god vilja, utan enbart
av det skälet att man ville föra sina väljare och andra bakomljuset.
 
Ett antal föräldrar genomskådade denna konspiration och flyttade sina barn till
andra skolor.
 
DE FLESTA FÖRÄLDRAR BLEV GRUNDLURADE AV POLITKERNA I I SISTA STUND,
DÅ UNDERVISNINGEN STÄNGDES NER.
 
Vad säger detta om aktuella ansvariga politiker i Malmö ?
 
Lämpar sig knappast att uttrycka i skrift.
 
Eric Ullenfån talade för några dagar sedan vid en konferens i Upsala om onda männi-
skor som hade onda avsikter.
 
VAR DET MÖJLIGEN POLITKERNA I MALMÖ HAN ÅSYFTADE ?
 
   AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Jag håller ordning och reda på Statens finanser och därför arbetar jag för att alla
som lever på bidrag ska leva på svältgränsen. Läs gärna om dessa ambitioner i
mitt fina manifest. Vår valtaktik inför nästa val kommer att inriktas på innehållet
i detta manifest, så att Ni alla blir bekanta med att jag ser Er som mentalt handi-
kappade och att Ni ska svälta om Ni inte ingår i jobblinjen.
 
Det senaste dygnet har annars varit lugnt, under gårdagen var det inte mer än två
skottlossningar i Malmö, det visar att vår tvåstatslösning i regionen fungerar.
 
Min gode vän, eller förre gode vän vill jag nog säga, Gunnar Axel valde att utmana
mig på det grövsta. Som väl var valde han nu att avgå som riksdagskandidat och
det fanns inget alternativ till detta.
 
Det finns bara plats för en hingst i MUF stallet, och jag tänker inte tillåta att några
föl tar sig ton mot unga MUF ston, den rätten tar sig bara hingstar, och det finns
bara utrymme för en hingst här.
 
När Anna Batra fick höra detta att Gunnar ofredat en ung flicka i MUF ruskade hon
bara på huvudet och muttrade att han beter ju sig som en obegåvad lantis.
 
Kritiken mot den dom Göta Hovrätt fattade angående den så kallade "samlagsfilmen"
har blivit massiv och man menar att domen visar ett haveri både moraliskt och intel-
lektuellt.
 
Jag vill nog påstå att den kritiken faller platt till marken, dessa domare har ett antal
gånger visat att de har vare sig moral eller intellekt, så här finns inget som kan have-
rera.
 
Samtidigt tycks motiveringen i domen tyda på att de själva regelmässigt följer porr-
sajter på nätet, annars bör de ju inte kunnat veta att detta är så vanligt att man ska
ändra praxis i den riktningen.
 
Media slår nu upp stort att vi skurit ner antalet vårdplatser inom vården, framför allt
inom psykiatrin. Man menar också att sjuka blir sjukare för att det inte finns platser.
 
Jag vet inte hur många gånger jag måste säga det, men alla borde ju förstå att vi
'inte kan ha en massa vårdplatser, om jag ska skapa ordning och reda i Statens
finanser. Dessutom kommer ju många av dessa aldrig att kunna omfattas av jobb-
linjen.
 
När det gäller dessa psykiskt sjuka måste vi göra ett undantag, och ställa grupp
mot grupp, de kan ju ändå inte bevaka sin intressen.
 
Många bedömare hävdar nu att Sverige och Finland ligger i riskzonen, då våra  bo-
stadspriser är uppblåsta sedan många år.
 
Här tycks man inte se skogen för alla träd, alla borde ju kunna inse att med en upp-
blåst regering och en uppblåst offentlig sektor så kan ju resultatet inte bli annat än
en uppblåst bostadsmarknad.
 
Tomas Billström har återigen visat sin respekt för yttrandefriheten, på det sätt vi
moderater länge hävdat är det enda riktiga.
 
En vän till honom på Facebook, en artonåring, tog sig friheten att framföra en syn-
punkt, som inte sammanföll med vad Tobias Billström tyckte. Han gjorde då det en-
da rätta och stängde av 18 åringen som Facebook vän.
 
Vi måste statuera exempel på detta område, någon gång måste ju i alla fall dessa
mentalt handikappade medborgare förstå, att man framför inte vad man tycker un-
der en ansvarsfull Alliansregering.
 
Vi får här aldrig sväva på målet, yttrandefriheten är inget vi ska tillåta tillämpas, man
vet ju aldrig hur det då går.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
             
 
AE
 

NÄRCYNISMEN FÅR STYRA VÅRDEN

 En ökad psykisk ohälsa gör att många nu kan hälsa hem
 
Under den tid det begav sig nynnade många på en gammal och kär melodi:
 
Ett barn av sin tid. 
 
Både dessa barn och den tiden är nu borta och ersatts av andra barn och andra
tider, och utifrån sjukhälsotal finns det anledning att verifiera texten något:
 
ETT SJUKT BARN AV EN SJUK TID.
 
När det gäller sjuksiffor ökar nu dessa sedan några år dramatiskt och framför allt ökar
den psykiska ohälsan. I dag ska ju alla vara friska och stå, eller ligga, till arbetsmark-
nadens förfogande, och allt mer ansvar läggs på den enskilde.
 
Det får aldrig ifrågasättas att den enskilde har ett betydande, eller totalt, ansvar
för de omständigheter en enskild kan påverka.
 
MEN DET BORDE VARA LIKA SJÄLVKLART, OCH DET ÄR DET INTE, ATT DEN
ENSKILDE INTA SKA HA OCH TA ANSVAR FÖR OMSTÄNDIGHETER DEN EN-
SKILDE INTE KAN PÅVERKA.
 
Och sådana omständigheter finns det gott om.
 
SÅ OM ETT "SJUKT" SAMHÄLLE SKAPAR EN PSYKISK OHÄLSA HOS EN VISS
INDIVID, BORDE ANSVARET LIGGA HOS SAMHÄLLET, MEN DEN UPPFATTNIN-
GEN TYCKS INTE DELAS AV ALLA SOM ANSVARAR FÖR RESURSFÖRDELNING
INOM DETTA OMRÅDE.
 
Socialförsäkringsminister Ulf Kristerson, mest känd för att lägga beslag på attraktiva bo-
stad just avsedd för utsatta med psykisk ohälsa, har varit på besök i Borås, och i samband
med detta presenteras ett antal alarmerande siffror kring ohälsan och sjukskrivningarna.
 
Inom gruppen kommunanställda har sjukskrivningen under det senaste året ökat med 18%
och den största ökningen ligger inom områdena skola samt vård och omsorg.
 
Har då kommunanställda blivit 18 % mindre ansvarsfulla eller 18 % mer sjuka, det finns in-
get givet och säkert svar på detta, men det finns ett annat och givet svar.
 
Det har skett stora besparingar inom dessa områden och bemanningen är på de fles-
ta ställen betydligt mindre.
 
FÖR EN LEKMAN ÄR DET LÄTT ATT SE I SAMBAND I DESSA SIFFOR, LÄGRE BE-
MANNING OCH ÖKAD STRESS I SAMBAND MED ATT ARBETSUPPGIFTERNA UT-
FÖRS.
 
Sambandet blir allt tydligare när det visar sig att den psykiska ohälsan ökar i mycket snab-
bare takt än andra sjukdomsorsaker.
 
Vems "fel" är då detta ?
 
DEN ENSKILDE, SOM BLIVIT MINDRE ANSVARSFULL OCH SJUKSKRIVER SIG MER,
'ELLER SAMHÄLLER, SOM BLIVIT MER ANSVARSFULLT OCH BEMANNAR MINDRE.
 
Svaret borde ge sig självt, men det gör det inte.
 
SAMHÄLLET ANSER SIG INTE HA NÅGOT ANSVAR FÖR DENNA UTVECKLING, SAM-
HÄLLETS ANSVAR BEGRÄNSAS TILL ATT ÖVERYGA SJUKA MED OLIKA FORMER
AV UTEBLIVNA ERSÄTTNINGAR ATT DE ÄR SÅ FRISKA ATT DE KAN JOBBA.
 
Det förtjänar här att upprepas.
 
DET ÄR INTE EN ENSKILDS FEL, OM EN ENSKILD BLIR PSYKISK SJUK AV ATT SAM-
HÄLLET VIDTAR ÅTGÄRDER, SOM ORSAKAR OHÄLSAN.
 
Andra intressanta siffror presenteras.
 
ANTALET SJUKSKRIVNA I SJUHÄRADSREGIONEN HAR UNDER DEN SENASTE 5 ÅRS-
PERIODEN ÖKAT MED 104 %.
 
104 % ????, och mest i form av psykisk ohälsa.
 
DEN ENSKILDES FEL ELLER SAMHÄLLETS FEL ??
 
Hur möter då samhället denna utveckling, att sjuktalen ökar dramatiskt, främst till följd av en
ökad psykisk ohälsa. Svenska Dagbladet skriver idag om detta, och man förleds då dra den
slutsatsen att samhället bemöter inte detta alls.
 
Hur bemöter man då den omständigheten att antalet sjuka med psykisk ohälsa ökar dramatiskt.
 
REDAN EN HASTIG ÖVERBLICK GER ETT SNABBT SVAR PÅ DETTA, MAN BEMÖTER
ETT ÖKAT ANTAL SJUKA MED PSYKISK OHÄLSA MED ATT DRA NER PÅ ANTALET
VÅRDPLATSER.
 
En klok minskning tycks vissa tycka, har man inget annat i huvudet än att det ska vara ord-
ning och reda i Statens finanser, så kan ju alla dessa sjuka slänga sig i väggen.
 
Ett högst cyniskt, kallhamrat och omänskligt agerande som har sin troliga bakgrund
i att samhället inte anser sig ha någon framtida nytta av många av dessa psykiskt sju-
ka.
 
ANSVARSFULL POLITIK KALLAS DET PÅ MODERATSPRÅK.
 
SvD har kommit fram till att 21 landsting minskat antalet vårdplatser under de senaste 10 åren,
samtidigt som antalet psykiskt sjuka ökat dramatiskt.MAN TAR VÄSTRA GÖTALAND, SOM
ETT SKRÄCKEXEMPEL, DÄR ANTALET VÅRDPLATSER SKURITS NER MED 100 VÅRD-
PLATSER.
 
Antalet vårdplaster har också skurits ner inom alla vårdgrenar, men antalet har skurits ner
mest inom den vårdgren, där antalet sjuka ökar mest.
 
SJUKA MED PSYKISK OHÄLSA, MÅNGA GÅNGER I SÅDANT SKICK ATT DE INTE FÖR-
VÄNTAS KUNNA INGÅ I JOBBLINJEN.
 
Cyniskt ? Kallhamrat ? Omänskligt ?
 
Kan svaret bli ett annat än ja ??
 
SvD pekar också på den omständigheten att fler ungdomar i Sverige mår psykiskt dåligt än i
andra jämförbara länder.
 
Den enskildes fel ?  Samhällets fel ?
 
Ansvarspredikanten pekar på att vi inte ska ha mer socialistiska experiment i landet och skräm-
mer då med det röda skynket oppositionen.
 
Men det finns ett annat rött skynke och andra experiment.
 
SEDAN MÅNGA, MÅNGA ÅR HAR SVERIGE GENOMFÖRT SOCIALA EXPERIMENT I
STOR SKALA OCH GENOM DETTA STUCKIT UT FRÅN ANDRA JÄMFÖRABARA LÄN-
DER.
 
Vi har då hävdar att vi legat i framkant.
 
Ärt det verkligen att ligga i framkant, när olika social experiment visar sig ge den högsta psy-
kiska ohälsan bland ungdomar i västvärlden.
 
Den enskilde ungdomens fel eller samhällets fel ??
 
Svaret borde vara självklart.
 
UNGDOMAR SOM FÅR PSYKISKOHÄLSA FÖR ATT ANSVARSIGA, OANSVARIGA ?,
POLITIKER GENOMFÖR SOCIALA EXPERIMENT, SKA RIMLIGEN INTE LASTAS FÖR
DETTA.
 
Göta Hovrätts dom om "samlagsfilmen" är ett socialt experiment, som vållar psykisk ohälsa.
 
DET ÄR INTE DEN ENSKILDES UPPGIFT ATT ANSVARA FÖR ATT DEN TYPEN AV
EXPERIMENT FÖREKOMMER.
 
SvD har också talat med många läkare inom vårdgrenen psykiatri och alla är här eniga.
 
NÄR MAN SKÄR NER ANTALET VÅRDPLATSER OCH PSYKISKT SJUKA INTE FÅR
'HJÄLP MEDFÖR DETTA ATT DEN PSYKISKA OHÄLSAN FÖRVÄRRAS.
 
Självklart för vissa, men tydligen inte självklart för andra, vissa, exempelvis de ansvariga
politiker, som skär ner antalet vårdplatser, tycks ha motsatt uppfattning.
 
Dessa politiker tycks ha den uppfattningen att psykiskt sjuka blir bättre av att vård-
platser skärs ner, så att de inte får behandling.
 
FÖR MAN MÅSTE  JU UTGÅ IFRÅN ATT DESSA ANSVARIGA POLITIKER, SOM SKÄR
NER ANTALET VÅRDPLATSER, INTE VILL ATT REDAN PSYKISKT SJUKA SKA BLI
ÄNNU SJUKARE, FÖR ATT DE INTE FÅR VÅRD.
 
Eller ??  Ibland undrar man ju ??
 
När en redan sjuk blir ännu sjukare för att ingen vård finns att tillgå, vems är felet då ?
 
Den enskildes eller samhällets ??
 
DEN SOM HAR FÖRMÅGAN ATT TÄNKA MER ÄN EN TANKE I TAGET,OCH INTE BA-
RA TÄNKER PÅ ORDNING OCH REDA I STATENS FINANSER, KOMMER LÄTT FRAM
TILL VEM SOM ÄR SKYLDIG.
 
Och inte är det den enskilde som är skyldig, men ändå är det den enskilde som får stå för
konsekverna, att bli ännu sjukare.
 
I ett samhälle där allt kretsar kring hur mycket den enskilde har i plånboken, och hur de stat-
liga finanserna utvecklas blir svaret lätt.
 
Självklart är detta kostnadseffektivt, dessa arma stackare kommer ju aldrig att kunna
inlemmas i jobblinjen.
 
I ETT ANNAT LAND, DÄR SOCIALA EXPERIMENT  SKAPAT ALLT  MER OMFAT-
TANDE PSYKISKT OHÄLSA, SKULLE SÄKERTSVARET BLI ETT ANNAT.
 
Självklart ska vi ta hand om dessa arma stackare också.
 
MEN NU BEFINNER VI OSS INTE I ETT ANNAT LAND, VI BEFINNER OSS I SVERIGE,
OCH DÅ SKA PSYKISKT SJUKA BLI ÄNNU MER SJUKA FÖR ATT INGEN VILL VETA
AV DESSA ARMA STACKARE.
 
Något att vara stolt över ??
 
Några tycker tyvärr det, och de befinner sig tyvärr i den positionen att de anser sig
bara behöva ha en tanke i taget i huvudet.
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUNNAR AXEN UTMANAR LÖJET

Ytterligare en politiker som gör sig löjlig
 
Nu får tydligen förre ministern Littorin sällskap bland de stora utmanarna.
 
Moderaten Gunnar Axel ska nu gå vidare och anta nya utmaningar.
 
ETT UTTALANDE, SOM ÄR BÅDE LÖJLIGT OCH YNKLIGT.
 
Moderaten tycks inte ha kunnat hålla fingrarna styr, eller något annat grövre,
och har nu anmälts för ofredande av en kvinna.
 
Just nu är alla uppgifter knapphändiga, så man får väl kanske i brist på en
fullödig bild vara lite försiktig i fördömandet.
 
MEN DEN SAK KAN MAN FÖRDÖMA I KRAFTIGA ORDVAL, RIKTIGT
KRAFTFULLA ORDVAL.
 
Om man anmäls för ofredande av en kvinna, och det finns substans bakom
anmälan, bör det vara stört omöjligt att vara en tillgång för partiet så nära in-
på valet.
 
DÅ FINNS DET BARA ETT ALTERNATIV, ETT ENDA ALTERNATIV, OCH
DET ÄR ATT AVGÅ FORTAST MÖJLIGT.
 
Det gjorde nu Gunnar Axen, och det var nödvändigt. Samtidigt skedde det utan
alltför mycket krumbukter och slingrande, och det bör han än så länge, innan 
mer är känt, ha en viss heder för.
 
Men han ska inte ha heder för allt han nu säger.
 
Varför han avgår är mer klart än klart, det är kristallklart, till och vi mentalt handi-
kappade väljare, som Fredrik Reinfeldt väljer att beskriva oss, ser klart varför
han avgår.
 
HAN AVGÅR FÖR ATT HAN INTE KAN SITTA KVAR, DÄRFÖR ATT HAN
ANMÄLTS FÖR OFREDANDE AV EN KVINNA.
 
Det vore den enklaste sak i världen att säga helt kort.
 
NU ÄR JAG ANMÄLD FÖR OFREDANDE OCH SER INTE ATT JAG DÄRFÖR
KAN SITTA KVAR I MINA POSITIONER, DÄRFÖR AVGÅR JAG.
 
Men en sådan rakrygghet och tydlighet finns inte på de flesta politikers karta, i stäl-
let gör de löjliga med de mest ynkliga bortförklaringar till varför man avgår.
 
Som i det här fallet:
 
DET ÄR DAGS ATT GÅ VIDARE TILL NYA UTMANINGAR.
 
Visst är det en utmaning, men på ett annat sätt än vad Gunnar Axen åsyftar.
 
Det utmanar löjet att uttala sig på det viset i detta läget.
 
Och vem ska nu anta denna "utmaning". Det blir nog skattebetalarna som får
anta den utmaningen, någon annan lär väl inte stå för hans levebröd den när-
maste tiden.
 
Den begåvade Anna Batra tycker att det är tråkigt att Gunnar Axen "väljer" att
sluta, då han har mycket ogjort.
 
Gunnar Axen har inte gjort för lite, han har gjort för mycket.
 
Dessutom är det ju synd att den begåvade Anna Batra inte har någon obegåvad
lantis att skylla på i detta läget, det skulle ha gjort allt mycket enklare.
 
Sedan kan man ju bara tycka synd om Gunnar Axen, med en stridshingst som
förebild är det inte lätt att veta hur man ska bete sig gentemot alla ston.
 
Man får väl anta att stridshingsten själv inte gnäggar för mycket över detta
överraskande avelsbeteende.
 
Ansvarsfull moderat
AE
 

SNUSK I HOVRÄTTEN

Sverige ska inte längre byggas med lag
 
Förr var de allra flesta av den uppfattningen att ett lands stabilitet krävde att man byggde
landet på någon form av lag och ordning.
 
Den tiden tycks nu vara över.
 
NU FORMAS VÅR PRAXIS INOM RÄTTSORDNINGEN AV SNUSKHUMRAR I VÅRA
HÖGRE DOMSTOLAR.
 
Och vi tycks inte längre kunna tala om rätt, det vi upplever ibland är den grövsta orätt.
 
I FORM AV DOMAR AV SNUSKHUMRAR I VÅRA HÖGRE DOMSTOLAR.
 
Dessa snuskhumrar, som sitter och dömer orätt i våra högre domstolar, tycks leva ef-
ter parollen.
 
VI MÅSTE LÄRA SOM VI LEVER.
 
Och visst lever dessa snuskhumrar, vi har haft snuskhumrar både i HD och i vissa hov-
rätter, som snuskat till det riktigt ordentligt. Har det inte varit njutningar med prostituella,
så har det varit peodofilhandlingar i olika varianter.
 
Nu tycks dessa snuskhumrar i domstolarna fått för sig att deras snuskiga leverne ska
implementeras i rättsordningen och därför ska deras snuskiga leverne utgöra rättesnö-
re för oss övriga medborgare.
 
För inte så länge sedan tyckte ett antal av dessa snuskhumrar att det var helt i sin ordning
att ett gäng på 6 ungdomar i Tensta utförde de mest skändliga handlingar på en ung flic-
ka, som befann sig i ett hjälplöst tillstånd.
 
BLAND ANNAT TYCKTE SNUSKHUMRARNA ATT DET VAR HELT I SIN ORDNING
ATT UNGDOMARNA TRYCKTE UPP EN FLASKA I HENNES UNDERLIV OCH SKA-
DADE HENNE BÅDE FYSISKT OCH PSYKIST.
 
Man får inte vara främmande för att snuskhumrarna flämtade av upphetsning, när de un-
der rättegången fick höra alla snaskiga detaljer.
 
Nu sticker ett antal av dessa ruggiga snuskhumrar fram sina fula trynen återigen.
 
Nu gäller det en ung flicka, som haft samlag med sin pojkvän.
 
Mycket till pojkvän kan det inte ha varit, då "pojkvännen" utan flickans vetskap filmat
samlaget och lagt ut det på nätet.
 
Alla, som inte är renodlade snuskhumrar, inser ju omedelbart att flickan har anled-
ning att känna sig grovt kränkt, när ett antal dreglande snuskhumrar, av vilka många
troligen är domare i HD och våra hovrätter, sitter och dräglar framför datorn.
 
MEN SNUSKHUMRARNA I HOVRÄTTEN TYCKER INTE ATT FLICKAN HAR ANLED-
NING ATT KÄNNA SIG KRÄNKT.
 
Där sätter man ner ett redan lågt straff och ett redan lågt skadestånd med en rent snuskig
motivering.
 
DESSA SNUSKHUMRAR MENAR DÅ ATT MAN NUMERA ÄR SÅ ÖPPEN OM SIN
SEXUALITET, SÅ ATT DET ÄR HELT I SIN ORDNING, ATT DRÄGLANDE DOMARE
SITTER OCH DRÄGLAR FRAMFÖR ETT INSPELAT SAMLAG SOM SKETT UTAN
FLICKANS KÄNNEDOM.
 
Det finns nu anledning att vi ställer oss ett antal frågor.
 
Den ena frågan är om våra valda politiker också tycker att detta är i sin ordning. I
så fall ska vi förpassa allt vad politiker heter till sophögen.
 
OM VÅRA VALDA POLITIKERINTE TYCKER ATT DETTA ÄR I SIN ORDNING, SÅ ÄR
DET SANNERLIGEN PÅ TIDEN ATT DE TAR SIG I KRAGEN OCH SER TILL ATT AN-
NAT ÄN RENA SNUSKHUMRAR SITTER I VÅRA HÖGRE DOMSTOLAR.
 
En tredje fråga vi har anledning att ställa, ska vi ställa till oss själva.
 
SKA VI VERKLIGEN ACCEPTERA ATT DET SITTER RENA SNUSKHUMRAR I VÅRA
HÖGRE DOMSTOLAR OCH UTVECKLAR PRAXIS I EN RIKTNING, SOM FÅR ROMAR-
RIKETS FALL ATT FRAMSTÅ SOM EN OSYNDIG VÄSTANFLÄKT.
 
 
Förhandling i Hovrätten
AE
 
 
 
 
 
 
 

AL CAPONE BERIKAR SVERIGE

Chicago kan nu slänga sig i väggen
 
Vi svenskar är nog lite speciella, när vi inte är bäst på något, har vi en betydande
benägenhet att ändå framhäva oss som "världsetta", "världsledande", "bäst i klas-
sen" och en massa likande trams.
 
Men på vissa områden är vi faktiskt bäst i världen, i vart fall "världsledande".
 
Vi är "världsledande" när det gäller antalet våldtäkter i landet, tyvärr finns
det ett litet land i Afrika, som är mer "världsledande" än Sverige.
 
Inom detta område är vi till och med så "världsledande" att det väcker uppmärksam-
her världen runt. Opinionsbildare och andra, bland annat från USA, skriver till vår
ansvarsfulla regering och frågar "Vad fan håller NI på med".
 
Svaret blir då att vi öppnar upp våra gränser för ännu fler våldstäktsmän, nu var man
främlingsfientlig igen, men det går inte alltid att sväva förbi sanningen likt en minister.
 
Vi är också "världsledande" när det gäller anlagda bränder på skolor, förskolor
och fritidsgårdar.
 
Här är vi till och med så världsledande att antalet bränder i faktiska tal är större i vårt
lilla land än i hela USA.
 
Så här är vi "världsledande" i "världsklass".
 
Nu tycks vi också ha blivit "världsledande" vad gäller antalet skottlossningar
på öppen gata, i vart fall i den civiliserade världen, om vi nu längre räknas till
den delen.
 
CHICAGO OCH AL CAPONE KAN NU SLÄNGA SIG I VÄGGEN.
 
Tekniken underlättar också denna utveckling, det är lättare att komma undan smi-
digt på en "moppe" än med en gammal skraltig amerikanare.
 
Vad gör vi då åt detta, tydligen ingenting, allt pågår inför öppen ridå helt obehindrat
av politiska ingrepp eller polisiära åtgärder.
 
I den mån man för en debatt om detta förs debatten som om vapen går omkring,
eller åker "moppe" omkring, helt av sig själva. Det är ingen som håller på avtryc-
karen tydligen, i vart fall vågar man inte prata om detta.
 
Det finns alltså för många vapen, men inte för många skyttar.
 
Men vi vet "alla" ganska väl vilka det är som gör att vi blir "världsledande" på dessa
något udda områden.
 
VI VET MYCKET VÄL VILKA GRUPPERINGAR DET ÄR SOM STÅR FÖR MERPAR-
TEN VÅLDTÄKER OCH NÄSTAN ALLA GRUPPVÅLDTÄKTER. VI VET OCKSÅ
VÄL VILKA SOM BRÄNNER UPP SKOLOR, FRITIDSHEM, BILAR OCH CONTAIN-
RAR.
 
VI VET OCKSÅ VILKA GRUPPERINGAR SOM STÅR FÖR MERPARTEN AV DE
SKOTTLOSSNINGAR SOM NU GÖR OSS "VÄRLDSLEDANDE" PÅ DETTA OMRÅ-
DE.
 
Frågan är vad vi gör med all denna vetskap.
 
Vi vet alla vad vi gör med all denna vetskap.
 
SKYGGLAPP PÅ.
 
De som inte har skygglappar, och dristar sig ta upp detta till debatt, blir omedelbart
näthatare eller något annat tramsigt, såvitt inte en invandrare försöker få upp ögonen
på oss, då tittar vi i stället generat ner i marken och låtsas inte höra.
 
DENNA UTVECKLING BÖR RIMLIGEN ANSES VARA SÅ ALARMERANDE ATT
VI MÅSTE KUNNA FÖRA DEBATT KRING DEN UTAN ATT ALLA DEBATTÖRER
ÄR FÖRSEDDA MED SKYGGLAPPAR.
 
Och vet vi vilka grupperingar som står för det mesta av dessa "världsledande" inslag
måste rimligen debatten omfatta just detta.
 
VILKA ÄR DET SOM GÖR DET OCH VARFÖR.
 
Och en sådan debatt måste man kunna föra utan skygglappar, hejarop om "främlings-
fientlighet", "rasism", "nazism" och en massa likande trams.
 
Det måste rimligen ligga i allas intresse att våra så kallade öppna gränsser inte är så
öppna att de är öppna för allt.
 
För vi vill väl ändå inte att Sverige ska brinna, att svenskor ska våldtas och att
folk ska skjutas ihjäl.
 
IBLAND VERKAR DET NÄSTAN SÅ.
 
Det är ju alldeles uppenbart att det finns mycket att göra på detta område. Alliansen ral-
jerar över att oppositionen vill beskatta allt som rör sig.
 
Men allt som rör sig är faktiskt inte bra, en del är faktiskt så dåligt att det både
bör beskattas och förhindras.
 
Öppna gränser framställs ju som något odelat positivt, men vapendebatten som nu startat,
visar ju att den inte är odelat positiv, och då måste man rimligen förhålla sig till det fak-
tum att öppna gränser medför problem i vissa avseenden.
 
Troligen anser alla i Sverige att vi inte vill att ett antal norrmän ska komma in i Sve-
rige och bränna upp våra skolor, kasta sten på polisen, elda upp våra bilar,åka om-
kring på "moppar" och skjuta ihjäl folk.
 
DE FLESTA SKULLE TROLIGEN TYCKA ATT DESSA "NORRMÄN" KUNDE GOTT
STANNA I NORGE OCH BRÄNNA BILAR,OCH INGEN SKULLE KOMMA PÅ DEN
BEFÄNGDA IDEN ATT YRA OM RASISM OM MAN INTE VILLE ATT NORRMÄN
SKULLE KOMMA HIT OCH BETE SIG SOM BESKRIVS OVAN.
 
Och ingen skulle komma på iden att beskylla alla norrmän för att göra allt vad ett fåtal
gör.
 
Men om den som kastar sten eller bränner bilar inte är "norrman" uppstår tydligen en
blockering i hjärnan.
 
Vi blir helt paralyserade.
 
DET ENDA LIVSTECKEN VI LYCKAS ÅSTADKOMMA ÄR ATT YRA OM FRÄMLINGS-
FIENTLIGTHET.
 
Ska vi överhuvudtaget kunna få en chans att få skottlossningen att upphöra måste vi
frigöra oss från denna paralysering och föra debatten utifrån de fakta vi känner.
 
Målet vi alla borde känna oss kunna samlas kring är lätt att formulera i två mål:
 
DET ENA ÄR ATT VI SKA FÖRSÖKA UNDVIKA ATT TA HIT ELEMENT SOM
KRACKELERAR SAMHÄLLET
 
DET ANDRA ÄR ATT OM VI ÄNDÅ INTE LYCKAS HINDRA ELEMENT, SOM KRAC-
KELERAR SAMHÄLLER, ATT TA SIG IN, SÅ SKA DET UT IGEN FORTARE ÄN
KVICKT.
 
Då dessa element i allt väsentligt är ett fåtal behöver en annan attityd till just dessa inte
innebära att man i ett vidare perspektiv är främlingsfientlig.
 
BÅDE ENSKILDA OCH LÄNDER MÅSTE RIMLIGEN HA EN RIMLIG CHANS ATT
SKYDDA SIG MOT ELEMENT SOM KRACKELERAR OCH BRYTER SÖNDER SAM-
HÄLLET.
 
Vi har här ett tydligt val:
 
ANTINGEN ATT BEHÅLLA SKYGGLAPPARNA PÅ, OCH DÅ KOMMER SKOTTLOSS-
'NINGARNBA ATT ÖKA I ANTAL, ELLER OCKSÅ ATT TA AV SKYGGLAPPARNA,
OCH DÅ HAR VI I ALLA FALL EN CHANS ATT FÅ STOPP PÅ DEM.
 
Det är ju faktiskt ingen naturlag som medför att Sverige alltmer börjar likna Chicago, eller
varför inte Somalia eller Gazaremsan.
 
Alla dessa inslag, bränder, våldtäkter och skottlossningar, är inte följden av en na-
turlag.
 
DET ÄR FÖLJDEN AV EN OGENOMTÄNKT OCH ANSVARSLÖS POLITIK.
 
 
Sweden, here I come
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Under tiden jag bringar ordning och reda i Statens finanser tycks det skjutas alltmer
på våra gator. Av någon underlig anledning riktas nu kritik mot oss I Alliansen för
att dessa skjutningar tilltagit under vårt kraftfulla styre.
 
Det finns till och med kritiker som hävdar att vi inte gör något, och mer fel kan man
inte ha. Vi har tagit krafttag mot denna brottslighet. Förutom att vi tillsatt bovärdar i
Göteborg har vi bekämpat den ökade skottlossningen genom att hävda att denna ök-
ning innebär mindre skottlossning än tidigare.
 
Fortsätter den att öka är vi beredda att ta till ännu kraftigare krafttag och bekämpa
skottlossningen genom att hävda att den inte förekommer överhuvudtaget.
 
Vi har fortfarande ett antal skygglappar, som ligger oanvända.
 
SvD påstår också att polisen inte ingriper, trots att man vet vilka det är som skjuter,
och man raljerar då med att polisen vill få en naturlig avslutning på skottlossningen.
Här delar vi SvD uppfattning, det blir billigast om polisen inte ingriper mot gängen och
gängen skjuter ihjäl varandra. Ordningen och redan i Statens finanser kan äventyras
om vi lägger ner en massa pengar på polisarbete som skyddar medborgarna.
 
Eric Ullenfån gjorde igår succe genom att presentera vårt förslag att nyanlända ska
erbjudas jobb, som inte finns. Jag har förstått att det funnits sådana som tog detta
förslag, som om vi var så dumma, att vi trodde att man kan erbjuda nyanlända jobb
som inte finns.
 
Vi är inte alls så dumma, inte ens Eric Ullenfån är så dum, detta trixande har bara som
mål att förbättra arbetslöshetsstatistiken före valet.
 
Vi är beredda att betala hur höga ersättningar till vem det bara månne, bara vi får bort de
som inte jobbar ur statistiken, efter valet får vi se hur vi gör med detta.
 
Det går nu knappt en dag utan att vi har problem med Svenska Dagbladet. I dag skriver
SvD, att man inte kan vittna i Sverige, för att det är ett laglöst land.
 
Sverige är absolut inget laglöst land, här råder ordning och reda i Statens finanser, och
vad gör det då om det mördas ett antal om dagen, och ingen vågar vittna.
 
Om vi nu har problem med SvD är det ju inget mot vad Aftonbladet står för. I dag skriver
tidningen att jag inte är skapelsens krona. Det vet väl alla, framför allt alla moderater att
jag är skapelsens krona, själv har jag aldrig svävat på målet i den frågan.
 
Sture Bergwalls frisläppning är nu föremål för rättslig prövning. Ärendet har nu gått så
långt att det inte längre gäller Sture Bergwall utan det har blivit en principiell fråga.
 
En medborgares önskemål får aldrig sättas före statens intressen, hur skulle då samhäl-
let se ut. Säger nu den objektiva ledningen på Säter att Sture Bergwall ska vara kvar, för
att man målat in sig i ett hörn, då ska han vara kvar.
 
Blir han frisläppt kan ju folk undra vad Staten håller på med, efter alla de domar han bli-
vit frikänd för.
 
Swedbank visar i dag rekordresultat och det visar sig nu att man höjt alla bonusprogram
till skyarna, de har aldrig varit större. Detta kan ju te sig märkligt då den ansvarsfulla Alli-
ansregeringen sagt sig motarbeta dessa höga bonusersättningar.
 
Men vi kan trösta oss med att de kunde ha varit högre, en del påstår faktiskt att de kan
det.
 
Eric  Ullenfån höll igår ett hyllat föredrag på en konferens i Upsala, en konferens om nät-
hat. Här var Eric tydlig och hävdade att de som riktar kritik mot den ansvarsfulla Alliansre-
regeringen gör det på egen risk.
 
Han beskrev dessa, som riktar kritik mot vår ansvarsfulla politik, som onda som har onda
avsikter.
 
Och alla vet ju att man ska göra sig av med alla onda. Eric var också tydlig med att vi
måste avskaffa åsiktsfriheten på nätet, då nätet ger stora möjlighetet att framföra kritik
mot oss utan att vi kan hindra det.
 
Lyckades vi begränsa yttrandefriheten på många områden bör vi nog genom att använda
våra verktyg, tänger och annat, lyckas få stopp även på åsiktsfriheten på nätet.
 
Ge oss bara förtroende ytterligare en mandatperiod så ska nog Eric och jag få stopp på
både vad folk säger, gör och tycker.
 
Och åsikter, som avviker från de åsikter jag säger att medborgarna  ska ha, det får bara i
te förekomma, inte i mitt toppstyrda moderatland.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandat och brigar ordning och reda i Statens finanser.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
          
 

SPEX I ROSENBAD

Det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda
 
Så hette det förr när man inte förmådde tänka klart och sa dumma saker, som ingen
förstår.
 
Men hur ska man formulera sig när någon inte tänker alls och säger det som är
dummare än dumt, och som inte går att förstå.
 
KANSE NÅGOT ÅT HÅLLET "HAR MAN INTE TÄNKT ALLS SÅ SKA MAN HÅLLA
TYST".
 
I så fall borde vår humoristiske minister i Rosenbad, Eric Ullenfån, hållt sig tyst idag i
stället för att ägna sig åt något som närmast framstår som galghumor.
 
Att Alliansregeringen känner sig pressad från många håll av den verklighet som nu
trycker på från många håll är lätt att förstå.
 
EN FLYKTINGSTRÖM SOM ÄR STÖRRE ÄN NÅGONSIN OCH ETT MIGRATIONSVERK,
SOM HINNER MED MINDRE ÄN NÅGONSIN.
 
Nu ska tydligen denna pressade situation lösas med galghumor och Eric Ullenfån har idag
skämtat grovt om detta.
 
GALGHUMOR OCH KEJSARENS NYA KLÄDER I EN MÄRKLIG BLANDNING.
 
Nu ska man alltså sätta press på nyanlända och antar de inte erbjudna jobb ska de inte
erhålla etableringsersättning.
 
Det kan inte finnas någon annan förklaring på detta dunkelt tänkta än att Eric Ullen-
fån driver med oss.
 
Med den arbetslöshet som idag råder är väl de flesta överens om att det finns inga jobb att
"erbjuda". Ska man kunna erbjuda något måste det finnas något att erbjuda, det är nog de
flesta överens om, utom humoristerna i Rosenbad förstås, de erbjuder vad Hasse Alfredsson
kallade "tomma påsar".
 
Att bara komma på tanken att erbjuda jobb  som inte finns är så befängt att desparatio-
nen inom Rosenbad tycks ha escalerat riktigt ordentligt.
 
Den enda realistiska varianten är undanträngningar i någon form, en nyanländ får ett jobb som
en annan mister. För att en arbetsgivare ska bli intresserad av att byta ut en som kan svenska
mot en som inte kan svenska måste moroten vara stor, ordentligt stor.
 
Instegsjobb i kubik kanske, det borde kunna locka en del arbetsgivare, men det räcker
ändå inte långt, den typen av undanträngning kan bara tillämpas på enklare sysslor,
där språket inte spelar någon roll och utbildning inte erfordras.
 
DEN MARKNADEN ÄR REDAN FULL AV INSTEGARE, SÅ NU SKA DÅ NYANLÄNDA
MED HÖGRE INSTEGSERSÄTTNING TRÄNGA UNDAN INSTEGARE MED DEN NUVA-
VARANDE NIVÅN PÅ INSTEGSERSÄTTNING.
 
Och dessa undanträngda nyanlända, ska de sedan i sin tur erbjudas jobb som inte finns
och ges en ännu högre variant av instegsersättning och i sin tur tränga undan dem som
trängt undan dem. Utan tvivel en lustiger dans.
 
Någon annan lösning lär inte finnas i sikte.
 
DET ÄR VÄL BARA DESPERADES I ROSENBAD, SOM BJUDER IN TILL FEST UTAN
ATT HA NÅGON FEST.
 
Och verklighetsförankringen framstår inte som imponerande, vad är det tänkt ska hända,
när en nyanländ erbjuds ett jobb, som inte finns, och tackar nej.
 
Att etablerinfsersättning är i farozonen har vi fått höra, men det betyder knappast att den
som tackar nej till jobb , som inte finns, hamnar på fattighuset.
 
För det är väl ingen som på fullt ansvar tror och föreställer sig att någon tar på sig
ansvaret för att nyanlända ska lämnas utan tak över huvudet och svälta ihjäl, om de
inte tar ett jobb som inte finns.
 
I STÄLLET BLIR DET NÅGON ANNAN TYP AV ERSÄTTNING, SOM MEDFÖR ATT DET
ÄR FULLSTÄNDIGT OINTRESSANT HUR MAN STÄLLER SIG TILL ETT ERBJUDANDE
OM ETT JOBB SOM INTE FINNS.
 
Sedan kan man ju försöka att vara lika humoristisk som Eric Ullenfår försöker vara idag.
 
Vad händer om en nyanländ tackar ja till ett jobb som inte finns ??
 
Nog för att man sett tecken på att Alliansregeringen blir alltmer desperat i takt med att väl-
jarunderlaget sviktar.
 
MEN ATT DESPRERATIONEN SKULLE TA SIG SÅ DESPERATA FORMER  ATT MAN
BJUDER IN TILL FEST NÄR MAN INTE HAR FEST, DET VAR SVÅRT ATT TRO, TIDI-
GARE.
 
Kombinerar med detta skämt med centerpartiets skämt, att vi ska ta hit minst 30 000 000
nyanlända blir ju allt hejdlöst roligt.
 
Antalet sysselsatta i landet bör väl uppgå till runt 4 800 000. När alla dessa är ersatta med
nyanlända med instegsjobb, återstår ändå lika många som ska anta ett jobb, som inte finns.
 
BLIR DÅ LÖSNINGEN ATT DET SKA TILL TVÅ ELLER TRE INSTEGSJOBB PÅ VARJE
ARBETSPLATS,
 
I så fall börjar det alltmer lika bemanningen på gamla sovjetiska fabriker, där jobbade alltid
tre gånger så många än vad som erfordrades.
 
Samtidigt måste man ge Eric Ullenfån en eloge, det är inte många som lyckats göra arbets-
marknadspolitiken lustbetonad och skämtsam.
 
DET HAR HAN GJORT IDAG, MED RÅGE OCH ALL HEDER.
 
 
 
En tom påse är en tom påse, det borde även Rosenbad inse.
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Olika kulturyttringar i Tensta satte sin prägel på helgen, bland annat blev fyra unga män
skottskadade.
 
För bara några dagar sedan gjorde jag gällande att brottsligheten i landet minskat under
Alliansregeringens ansvarsfulla styre. Vi ser med tillfredsställelse på att denna typ av kul-
turyttringar stödjer denna uppfattning.
 
För att inte underblåsa främlingsfientlighet kommer polisen inte heller den här gången att
tillåtas lämna ut eventuella signalement på gärningsmännen, då är det bättre att de inte
blir gripna.
 
Vår partistämma ger fortfarande eko över världen. Bland annat hävdade vi att ekonomin
under vårt ansvarsfulla styre nu är starkare än den var både 2006 och för 40 år sedan.
 
Nya undersökningar bekräftar detta och visar nu att ekonomin under vårt ansvarsfulla
styre till och med är starkare än den ekonomi som rådde för 1000 år sedan.
 
Genom stämmobeslut kommer vi nu att genomföra ett omfattande förbättringsarbete. I
stället för att alla moderater minst en gång per dag säger "ansvar" kommer alla modera-
ter nu att uppmanas att minst en gång per dag säga att "ordning och reda i statens finan-
ser".
 
För att detta ska tränga igenom ordentligt är det viktigt att alla väljare får höra det så mån-
ga gånger som möjligt, vi kommer därför inte att fästa något avseende vid om mantrat
passar in i något sammanhang eller inte, det viktiga är att väljarna får höra orden "ordning
och reda i Statens finanser", det är orden som ska imponera, inte innehållet i det vi säger.
 
Väljarna behöver inte med detta förbättringsarbetet vara rädda för att de inte får höra mode-
rater traggla "ansvar", "ansvarsfullt" och "vi tar ansvar för landet", då många av oss vant oss
vid att rabbla detta även i sömnen, så det kommer nog att leva kvar länge.
 
Maud Olofssons ande dyker nu upp igen och skapar oro inför valet. Hon säger nu att center-
partiet kommer att få minst 4 %av rösterna i valet nästa år, och detta gav mig skrämselhicka.
Vi hade ju god nytta av Maud under hennes tid, men jag har inget minne av att hon talade
sant vid något tillfälle, allt gick ju ut på att ljuga, alla minns vi ju SAAB och NUON.
 
Vi får hoppas att hon ljuger lite mindre nu, då hon inte behöver ta något ansvar, vilket hon
inte gjorde förr heller förstås.
 
LO satsar nu på nätverksamhet i form av Opinionsverket för att vinna valet åt den där Ste-
fan Lövfen. Maud hävdar ju att han inte har någon erfarenhet, och en sådan drar man alltså
fram som statsministerkandidat. Nej, han borde nog ha stannat kvar som svetsare, någon
statsman av min rang kan han aldrig bli.
 
Sedan har ju LO inte hängt med i svängen, man tycks inte ha förstått att moderaterna nu går
LO ärenden. Vi ska väl inte behöva överta vänsterkommunisternas program för att LO ska
förstå detta.
 
Den där KG Bergström ger sig aldrig, nu går han ut och säger att jag tappat kontrollen, han
borde faktiskt veta bättre.
 
Ingen inom partiet vågar säga emot mig, bättre kontroll kan man väl inte ha, och det vet den
där KG Bergström.
 
Vår ansvarsfulla och genomtänkta flyktingpolitik imponerar mer dag för dag. Många blev upp-
rörda över Uppdrag Gransknings avslöjande om den så kallade ryska kvinnan och hennes 4
barn, när de utvisades till Ryssland.
 
Nu behöver de inte vara upprörda längre, våra öppna gränser visade sig vara just så öppna
som vi velat ha dem, familjen har nu återvänt till Sverige, och Migrationsverket är då tack-
samma för att kunna fylla ut sin lediga kapacitet genom att ta upp detta fallet igen.
 
Visserligen skedde utvisningen i ett chartrat plan, som kostade 250 000:-, men den kostnaden
väger lätt, om man väljer till att se att utvisningen samtidigt skapade jobb  för de sex poliser
som ville åka till Moskva.
 
Möjligen kan vi klandra oss när det gäller detta ärende, för att kvinnan och hennes barn tvin-
gades att åka buss vid sin återresa till vår öppna gräns. Så här i efterhand borde vi ju insett
att vi också skulle chartrat ett plan för återresan, även polisen bör ju sysselsättas med menings-
fulla uppgifter.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
Själv kommer jag under dagen att öva på att säga "ordning och reda i Statens finanser", hur ofta
vi säger detta kommer att bli avgörande för valet nästa år.
 
             
 
 
 
 
 
 

CARL BILDTS LÖGNER SITTER I GENERNA

Carl Bildt har falskheten i generna
 
Carl Bildt har tydligen återigen muntrat upp stämmodeltagarna genom att sjunga falskt.
Att sjunga "Fyra Bugg och en Coca Cola "falsk kan inte ha varit något stort problem för
falskspelaren Carl Bildt.
 
För Carl Bildt den Store sjunger inte bara falskt på partiets stämmor.
 
HAN SPELAR FALSKT OCKSÅ MELLAN STÄMMORNA.
 
Vi minns alla hur han spelade falskt angående sin oskyldiga medverkan till att byinvå-
nare fördrevs från sina byar för att Lundin Oil skulle komma år mer olja.
 
Vi minns också när han sjöng falskt och falskspelade angående illegela vapenaffärer
med Saudi Arabien.
 
Vi är många som minns många andra falskspel, där Carl Bildt den Store spelat falskt
och ljugit om sina bedrifter, eller kanske mer rätt avsaknaden av sådana.
 
Vi kommer nu också så småningom att minnas att han spelade falskt, när han beskrev
sitt ansvar, eller rättare sagt avsaknaden av ansvar, när det gäller biståndshanteringen
på UD.
 
Utifrån en samlad bild av Carl Bildt är det svårt att inte komma fram till att Carl
Bildt spelar falskt och ljuger för det mesta.
 
SÅ DET HADE VÄL VARIT MER FÖRVÅNANDE OM HAN INTE SJÖNG FALSKT OCK-
SÅ PÅ PARTISTÄMMAN.
 
En gång falsk, alltid falsk, var det inte så det hette ??
 
   AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Helgen har så här långt varit lugn, bara en man knivmördad i Stockholm, men upp-
gifter tyder på att det var en sverigedemokrat, och då gör det inget. Har man den ty-
pen av värderingar, som hälften av det svenska folket har, då får man skylla sig själv
om man blir knivmördad.
 
Vi får nu kritik för att vår jobblinje nått vägs ände för att vi inte fortsätter med jobbskat-
reavdragen. Denna kritik bygger på rena vanföreställningar. Vi får nu uppmuntrande
rapporter om att sysselsättningen ökar kraftigt genom att arbetstillstånd säljs svart
till allt högre summor och allt oftare.
 
Så visst fungerar vår arbetskraftsinvandring, och svarta pengar är väl värda lika mycket
som vita pengar, i vart fall när det gäller arbetskraftsinvandringen, annars hade vi gjort
något åt det, det trodde jag alla förstod.
 
Vår paroll på stämman att "alla behövs" har väckt både kritik och förvåning. Självklart
menar vi då inte att äldre ska omfattas av detta, de behövs ju inte längre, det är ju där-
för vi kraftigt skär ner på platserna på alla äldreboenden.
 
Tydligen finns det fortfarande för många platser på dessa boenden. Dagens Nyheter
skriver idag att två av tre som önskar plats får ett nej, detta måste ju innebära att det fort-
farande finns sådana som får de platser de önskar.
 
Detta måste vi se över under nästa mandatperiod, inte ska de som inte behövs belas-
ta samhället på det sättet, de kommer ju aldrig att kunna omfattas av jobblinjen.
 
Expressen tar sig ton idag, igen vill jag säga, i skolfrågan. Man kritiserar oss nu för att
vi varit oförmögna att stoppa skolans lycksökare.
 
Så fel kan det alltså bli när man vet så lite. Vi har aldrig haft någon ambition att stop-
pa några lycksökare till skolan, tvärtom har vi utformat systemen med sikte på att så
många lycksökare som möjligt ska söka sig till skolan.
 
Genom att många av våra moderata vänner sitter i ledningen för dessa lycksökare
har vi sporrats att göra dem så lyckliga som möjligt, och många av dem är nu väldigt
lyckliga.
 
Kritiken mot UD:S biståndshanteringen tycks inte lägga sig, nu riktar man även kritik mot
departementschefen, Carl Bildt den Store, som om han skulle ha något att göra med det-
ta.
 
Man tycks på fullt allvar mena att Carl Bildt på något sätt skulle ha ansvar för detta, Carl
har väl aldrig tagit ansvar för något som blivit fel, och varför skulle han börja med det just
nu.
 
Sedan tycks man vara kritisk till att vi inte bryr oss om hur biståndsmedlen hanteras, bara
de kommer ut så fort som möjligt. SvD beskriver detta som om vi hyllar principen "cashen
måste ut till varje pris".
 
Visst är det så, vi bedriver denna ansvarsfulla politik på många andra områden, när det
gäller ROT avdrag till exempel struntar vi fullständigt i vart pengarna går. Här har vi in-
struerat Skatteverket att inte uppmärksamma de mest tydliga inslag av bedrägeri, utan
bara betala ut pengarna så fort som möjligt, till varje pris.
 
För att möjliggöra detta att "cashen måste ut så fort som möjligt" när det gäller ROT av-'
dragen har Skatteverket fått som mål att göra av med så mycket pengar som möjligt så
fort som möjligt, och summan måste öka för varje år.
 
Sammaprincip gäller biståndshanteringen, det är så vi bedriver ansvarsfull politik och vär-
nar om skattebetalarnas pengar.
 
Och kritiken mot Carl Bildt får man helt enkelt lägga ner. Carl Bildt gör aldrig några fel, det
har han sagt till mig många gånger.
 
Och att Carl Bildt skulle komma på tanken att ljuga i denna fråga har jag svårt att tro, han
kan ju inte ljuga jämt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 

STRIDSHINGSTEN SKYGGAR I PANIK

Ångesten vällar  nu fram som en ångvält
 
Oppositionen beskyller nu alliansregeringen för att ha skatteångest.
 
DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN, ANSVARAFULLARE ÄN ALLA
ANDRA, HAR INGEN SKATTEÅNGEST.
 
Den har panikångest, panikångest över att förlora valet 2014.
 
Och då tappar man lätt fattningen, och det tycks man nu har gjort med råge.
 
    Ansvarspredikanten inför valet.
 
EN ANSVARSPREDIKANT SOM INTE VILL SÄNKA SKATTERNA UNDER 2015,
EN FINANSMINISTER SOM INTE VILL SÄNKA SKATTERNA UNDER MANDAT-
PERIODEN OCH EN PARTISTÄMMA SOM VILL PRIORITERA SKATTESÄNK-
NINGAR, BLAND ANNAT I FORM AV ETT SJÄTTE JOBBSKATTEAVDRAG.
 
För att ekonomin i landet ska bli hållbar, måste skattepolitiken vara genomtänkt,
långsiktig, ansvarsfull och dynamisk för att allt ska falla på plats.
 
INGET AV DETTA ÅTERFINNER MAN I DENNA PANIKSITUATION, DET EN-
DA MAN ÅTERFINNER ÄR:
 
Ångest, extrem ansvarslöshet, kortsiktighet, motsägelsefulla budskap.
 
ALLT DETTA BOTTNAR I ATT MAN INTE VILL TALAOM VILKEN POLITIK
MAN VILL FÖRA, UTAN MAN TALAR OM ATT MAN VILL FÖRA EN ANNAN
POLITIK, SOM GER STÖRREMÖJLIGHETER ATT VINNA VALET.
 
Nu ska ett parti, som vill sänka skatterna, gå till vals med att inte sänka skatterna,
det är klart att ångesten bryter ut.
 
Allt sker inför öppen ridå , ändå beter sig stämman och alla inblandade som om
alla var överens.
 
Vissa media beskriver detta talande:
 
STÄMMAN VILL HA FORTSATTA SKATTESÄNKNINGAR, HÖJD BRYTPUNKT
OCH SÄNKT BOLAGSSKATT PRIORITERAT.
 
Och så säger man:
 
Ingen ens antydde att detta står i motsättning till vad Fredrik Reinfeldt och
Anders Borg framfört.
 
Har alla på moderaternas stämma blivit skvatt galna, alla vi andra kan ju se att
många på stämman borde "antytt" både det ena och det andra.
 
Den ende som tycks ligga i närheten av ett sansat uttalande tycks vara Anders
Borg, när han hävdar:
 
VI RÄKNAR INTE MED ATT UNDER NÄSTA MANDATPERIOD KUNNA SÄNKA
FLER SKATTER.
 
Klokt sagt, det är inte många som räknar med det med dagens väljaropinion.
 
 
 
Moderat skattepolitik inför valet
AE
 

MINSISTER PAPEGOJA HAR NU BLIVIT MINISTER NARR

Vad som göms i snö kommer fram i tö
 
Men när det gäller biståndshanteringen på UD ska det töa två gånger innan det
som gömts kommer fram.
 
Ingen kan idag tvivla på att biståndshanteringen på UD är en ren präktskan-
dal efter den interrapport SvD avslöjat.
 
INGEN KAN DÅ HELLER TVIVLA PÅ ATT CARL BILDT DEN STORE OCKSÅ
ÄR EN PRÄKTSKANDAL, DÅ HAN ÄR ANSVARIG FÖR DENNA PRÄKTSKAN-
DAL.
 
Alla, utom Carl Bildt den Store, tycks nu vara överens om att biståndshanteringen
är en präktskandal. Alla, utom Carl Bildt den Store, tycks nu inse, under galgen för-
stås, att något måste göras.
 
Det ska omorganiseras och det ska analyseras och gud vet vad, och alla
tycks eniga om att det behöver göras omgående.
 
MEN OMGÅENDE FÅR I DETTA FALLET EN nY BETYDELSE, FÖR DET ÄR
JU VAL NÄSTA ÅR, OCH DÅ BLIR OMGÅENDE EFTER VALET.
 
Om någon skugga skulle kunna falla på den ansvarsfulla alliansregeringen,och
här kan många skuggor falla på den ansvarsfulla alliansregeringen, säkert lika
många skuggor som i NUON affären.
 
Vad gör då en ansvarsfull moderat med något som måste göras omgående,
men då kan tänkas kasta en skugga på den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
KANSKE SOM DEN ANSVARSFULLA MINSTERN HILLEVI ENGSTRÖM,SOM
NU SÄGER:
 
DETTA ÄR EN KOMPLICERAD FRÅGA SOM KRÄVER ANALYS, MEN DEN
ANALYSEN TÄNKER VI VÄNTA MED TILL HÖSTEN 2014 , EFTER VALET.
 
Den ansvarsfulla ministern förklarar inte varför en analys, där alla är eniga att
den bör utföras omgående, ska vänta till hösten 2014.
 
MEN VI ANDRA VET JU äNDÅ VARFÖR MAN VÄNTAR MED DETTA, OCH DET
GÖR JU VALET 2014 LITE LÄTTARE.
 
 
Minister Hillevi Engström, tidigare känd som papegojan,
ska nu analysera bistandhanteringen på UD, efter valet.
För fanns narrarna på hovet , nu tycks de finnas i Rosenbad.
AE
 
 
 
 
 

ANSVARSFULLARE KAN INGEN VARA

Ansvarsfull borgerligt styre en gång till
 
Nu redovisar SvD uppgifter som visar att den ansvarsfulla majoriteten i Stockholm
varit ansvarsfull en gång till.
 
Nu gäller ansvarstagandet  tillbygganden av Nya Karolinska.
 
Vi vet sedan tidigare att bygget av Nya Karolinska blivit både försenat och dyrare
till följd av den ansvarsfullet som råder inom den borgerliga majoriteten i huvudsta-
den.
 
Inför valet tycks man vara rädd för att denna ansvarsfullhet, som också präg-
las av hög kompetens, ingen har någonsin kunnat bygga dyrare, inte ska va-
ra tillräcklig.
 
MAN VÄLJER NU ATT VARA ÄNNU MER ANSVARSFULL OCH BYGGER DÅ TILL
NYA KAROLINSKA SÅ ATT INGET ANNAT BYGGE NÅGONSIN KAN KOMMA ATT
BLI DYRARE.
 
Enligt de uppgifter SvD nu presenterar ska tillbyggnaden kosta 61 000:- per kvadrat-
meter, och man hävdar förtjust att så här dyrt kan ingen annan ansvarsfull bygga och
bygga till.
 
För att bevisa sitt ansvarstagande hånar man då både Danmark och USA och
menar triumfierande:
 
I JÄMFÖRBARA BYGGEN  I DANMARK OCH USA LYCKAS MAN BARA KOMMA
UPP I 30 000:-PER KVADRATMETER OCH I SPANIEN ÄR MAN ÄNNU VÄRRE,
DÄR LYCKAS MAN BARA KOMMA UPP I 17 000:- PER KVARAMETER.
 
Den borgerliga majoriteten förklarar sina framgångar med att det inte fanns något ut-
rymme för konkurrens i upphandlingen och säker stolt.
 
NÄR VI UPPHANDLADE NYA KAROLINSKA, FANNS DET TYVÄRR LITE KONKUR-
RENS, MEN VI LYCKADES ÄNDÅ KOMMA UPP I EN KOSTNAD PÅ 45 000:- PER
KVADRATMETER.
 
Den borgerliga majoriteten i Stockholm uppger nu att de inte behöver bedriva någon
valrörelse inför valet 2014.
 
MAN UTGÅR IFRÅN ATT DERAS ANSVARSFULLA OCH KOMPETETNA UPPHAND-
LING AV NYA KAROLINSKA OCH DESS OMBYGGNAD SKA IMPONERA SÅ MYC-
KET PÅ VÄLJARNA ATT MAN RÖSTAR RÄTT ÄNDÅ.
 
Just det, det gäller att rösta rätt ändå, eller kanske tack vare.
 
 AE
 
 

TOBIAS BILLSTRÖM ÄR NU JESUS, SOM ALLA HÖRT TALAS

En till intet förpliktigande etisk policy
 
Vi väljare och medborgare börjar bli tämligen vana vid dubbla budskap från våra
politiker, som inte har något annat syfte än att ytan ska glänsa.
 
Och under ytan ska man kunna göra som man vill, och det gör man.
 
Att Tobias Billström ägnat sig åt aktieaffärer, som han inte borde sig ha ägnat sig
åt, är väl tämligen klart vid det här laget. Känt är också att ekobrottsmyndigheten
inlett en försundersökning, det första steget i en rättsprocess.
 
Hur förhåller sig då ansvarsfulla moderater, styrda av sin etiska policy, till
detta dilemma, en minister misstänkt för oegentligheter och där rättsliga
myndigheter inlett en förundersökning, det första steget i rättssamhällets
rättsprocess.
 
Moderaternas etiska policydokument är ju klart, och säger hur man ska förhålla
sig detta, där är ju avsikten att glänsa på ytan.
 
Detta dokument, avsett att glänsa på ytan, säger då tydligt att "den som be-
finner sig i en rättsprocess bör som regel ta en så kallad time out".
 
TYDLIGT OCH KLART, VITTNAR OM ANSVARSTAGANDE OCH RESPEKT FÖR
LAG OCH ORDNING.
 
På ytan.
 
Under ytan, där det inte är viktigt att man glänser, bubblar det av brist för både
sitt eget policydokument och lag och ordning.
 
Moderaterna är ju vana att skriva om sin historia, det kan förre partisekreteraren
Arkelsten vittna om, och man har också en lång historia där man skriver omen hel
del annat också. 
 
Problemet med problemet Tobias Billström löser man därför med lite nysven-
ska.
 
EN FÖRUNDERSÖKNING SOM INGÅR I RÄTTSPROCESSEN ÄR INGEN FÖR-
UNDERSÖKNING SOM INGÅR I RÄTTSPROCESSEN, SÅ DÄRFÖR HAR EN
RÄTTSPROCESS SOM INLETTS, INTE INLETTS.
 
Förre partisekreteraren Arkelsten skulle inte ha kunnat skriva om verkligheten på
ett bättre sätt.
 
SÅ NU SKA TOBISA BILLSTRÖM INTE TA TIME OUT SOM PARTIETS ETISKA
NORMER FÖRESKRIVER.
 
Hur kan detta bara gå till på det viset.
 
Lätt att förstå, när man har att göra med herrar och damer av denna sort.
 
DET ÄR JU VAL NÄSTA ÅR, DÅ GÄLLER DET ATT GLÄNSA PÅ YTAN, OCH
VAD SOM SKER UNDER YTAN ÄR HELT OVIDKOMMANDE.
 
För att ta udden av allt detta bedrövliga och oanständiga beteende, försöker nu mo-
deratledningen sig på att vara lustig och hävdar:
 
TOBIAS BILLSTRÖM ÄR JU INTE MISSTÄNKT.
 
Jätteroligt, har moderaterna rätt här, så är det väl Jesus, eller varför inte Muhammed,
som är misstänkt.
 
Bedrövligt är vad det är säger då Bill
Mer än bedrövligt är vad det är säger då Bull
 
 Vi moderater lova nysvenska och dubbla budskap
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REIN FELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Partistämman har ju överskuggat det mesta under denna veckan och det känns skönt
att vi lyckats hålla en enad front i alla frågor.
 
Särskild skönt känns det att stämman manifesterade sin hållning till mitt ledarskap, be-
undran för Anders har ibland tagit sig sådana former att jag känt mig undanskymd.
 
Nu rättade stämman till detta missförstånd genom att stå upp vid sin ovation över mitt
historiska kunnande, medan de satt och applåderade när Anders talade om skatter och
nutid.
 
När det just gäller skatterna lyckades partiledningen och stämman manifestera en ge-
mensam front hur vi ska agera i skattefrågan.
 
Jag har en front, Anders Borg har en andra front och partistämman antog en tredje front.
Med denna samsyn kan väljarna inte undgå att imponeras av Alliansens regeringsduglig-
het.
 
Beträffande skatterna blir vi nu skyllda för skatteångest, för att vi manifesterat denna sam-'
syn. Vi har ingen skatteångest, den enda ångest vi har är regeringsångest.
 
Jan Björklund manifesterade ju också med foto det enda trovärdiga regeringsalternativet.
Tyvärr fick Jan i hastigheten med Annie och Göran på kortet, som vi vet har ju dessa in-
ga väljare längre.
 
Slukhålet UD har väckt mycket kritik och man kräver nu från olika håll att man ska göra
en översyn av verksamheten.
 
Carl Bildt den Store har talat om för mig att en sådan översyn skulle komma att drabba
honom, och har vill inte drabbas.
 
Vi har därför valt att avvakta med en analys och översyn av biståndshanteringen till ef-
ter valet, då är risken mindre att Carl Bildt den Store drabbas. Då kan vi som opposition
hävda att oppositionen är skyldiga till det vi är skyldiga och då behöver inte Carl Bildt
drabbas.
 
Den där Thomas Bodström kräver nu att Tobias Billström ska ta "time out" för sina aktie-
affärer.
 
Här kan man verkligen tala om att slå in öppna dörrar, Tobias Billström har redan tagit
"time out", det trodde jag alla hade märkt.
 
Jägarförbundet visar oss nu sin stora tacksamhet för att deras lobbyist Lena Eek gick
deras ärenden i vargfrågan. Man ställer därför ideellt upp och biträder oss med integra-
tionen av nyanlända ungdomar.
 
Man kommer då att ha friluftskurser för dessa, där man lär dem att tillverka fågelholkar.
Detta faller väl in i verksamheten, då Migrationsverket har svårt att få fram asylbostä-
der, någonstans måste de ju ändå sitta och holka.
 
Vi kommer  nu att ta upp förhandlingar med Svenska Kyrkan för att förbjuda dop av barn
där en eller båda föräldrarna är sverigedemokrat. Prästen Helene Sturefeldt har nu på
ett övertygande sätt visat att Gud straffade oss med stormen Per, efter det att hon döpt
barnet till sverigedemokraten Richard Jomstrof.
 
Och ingen vill väl ha mer straff från Gud i form av stormar.
 
När det gäller invandringen är den nu högre än någonsin, och kostnaderna skenar, nå-
got vi inte vill tala om. För att slippa tala om detta sålde vi vårt innehav i Nordea, men
det visade sig att detta inte räckte för att vi skulle slippa tala om detta.
 
Nu stiger kostnaderna så snabbt att vi också måste sälja alla andra innehav staten äger
för att vi ska slippa tala om detta.
 
Folkpartiet beskyller oss nu för att stjäla deras kläder, när vi ger oss in i skolfrågan för
att lura väljarna. Detta kan man ju bara skratta åt, folkpartiet har väl inga kläder, det
enda de har är sitt stöd för oss moderater.
 
När det gäller skolfrågan tycks den där Gustav Fridolin vara på väg att avslöja oss.
Han pekar nu på att vår budget medför fortsatta besparingar i skolan och att detta in-
te stämmer med att vi ska satsa mer.
 
Det är klart att det inte stämmer, men vi kan ju inte gå till vals på hur vi ska göra, vi
kan bara gå till vals på vad vi säger att vi ska göra.
 
Nu undanröjde dock Tomas Tobé detta hot genom att förslå att den där Gustav Fri-
dolin ska ta en mattelektion. För att han då inte ska få  kunskaper, som gör det möj-
ligt att avslöja innehållet i vår budget, kommer Carl Bildt den Store att tillhandahålla
lärare från UD biståndshantering.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lid dag.
 
             
 
AE

ENTREPRENÖRER INOM RESEBRANSCHEN

Tystnad råder, endast tysken är vaken
 
Vår flyktinpolitik och integrationspolitik framstår för var dag i allt märkligare dager, och
ju märkligare den blir desto mindre får man prata om den.
 
I Tyskland får man prata om sin integrationspolitik.
 
DÄR FÅR ÄVEN LITE UDDA SYNPUNKTER KOMMA TILL TALS, SÅ UDDA ATT DE
ALDRIG, ALDRIG NÅGONSIN, SKULLE TILLÅTAS PRESENTERAS I SVERIGE.
 
En somalisk affärsman, verksam inom resebranschen, får komma till tals i tysk TV, där
han ges utrymme att beskriva sin affärsverksamhet.
 
Tyskarna får då veta, det svenskarna inte ska få veta, hur en somalisk affärsman, verk-
samt inom resebranschen, arbetar hårt för sitt uppehälle.
 
Han beskriver då sin affärsverksamhet enligt följande:
 
"NÄR MAN KOMMER TILL EUROPA SKA MAN FÖR ASYLMYNDIGHETEN ANGE ATT
MAN VILL TA HIT FRU, MOR OCH BARN, ÄVEN OM NÅGRA SÅDANA INTE EXISTE-
RAR. SEDAN RINGER MAN TILL MIG OCH BERÄTTAR ATT MAN HAR EN ÅTERFÖR-
ENINGSMÖJLIGHET ATT SÄLJA. DEN MÖJLIGHETEN FÖRMEDLAR JAG SEDAN
VIDARE".
 
En fiffig och lönsam affärside, ett riktigt gott exempel på entreprenörskap.
 
Fast de som gör detta möjligt är nog inte lika fiffiga, om man väljer att uttrycka sig
diplomatiskt.
 
Ungefär liknande reseinstruktioner har ju sedan många år presenterats på hemsidor i o-
lika arabländer. En sådan resebroschyr har till och med under många år administrerats
från Upsala.
 
Men om sådant får man ju inte heller tala, inte i Sverige.
 
AE

VÄLJARNA SKA FÖRAS BAKOMLJUSET

Ej sänkta skatter blir sänkta skatter
 
En elefant utan snabel, så beskrevs moderaterna och Fredrik Reinfeldt efter det över-
raskande beskedet att man inte skulle gå till vals på sänkta skatter.
 
I stället skulle elefanten utan snabel satsa på skolor och välfärd.
 
MED HÄNSYN TILL MODERATERNAS POLITIK INTILL IDAG BLIR DET NOG INTE
KVAR NÅGON ELEFANT ALLS.
 
Ej sänkta skatter, tänk vad lätt det är att lura både väljarna och oppositionen på sin konfekt.
Samtidigt tycks man lura både sig själv och partistämman.
 
Att inte gå till vals på sänkta skatter, därför att man vill satsa på skolor och välfärd
låter ju riktigt sympatiskt.
 
MEN DET FRAMSTÅR INTE SOM LIKA SYMPATISKT NÄR PARTISÄMMAN VILL FÖRE-
SLÅ YTTERLIGARE SÄNKTA SKATTER, BLAND ANNAT ETT SJÄTTE JOBBSKATTE-
AVDRAG.
 
Goda råd blir då dyra, eller det kanske inte finns goda råd i detta läge, bara dåliga.
 
Ett sådant dåligt råd tycks då ansvarspredikanten ha fått när han nu försöker slingra
sig ur det hela genom att hävda att man inte går till vals med sänkta skatter för 2015.
 
NU GÅR MAN ALLTSÅ TILL VALS MED EJ SÄNKTA SKATTER FÖR 2015 FÖR ATT SE-
DAN,UTAN ATT GA TILL VALS MED DET, VILL SÄNKA SKATTERNA EFTER 2015.
 
Det brukar kallas att lura väljarna.
 
Vill väljarna låta sig luras av detta, ska de naturligtsvis låta sig luras till detta, men då får de
också ta konsekvenserna.
 
EJ SÄNKTA SKATTER 2015,OCH I BÄSTA FALL LITE BÄTTRE VÄLFÄRD OCH SKO-
LOR FÖR DET FÅR MAN JU RÅD MED, OCH SEDAN EFTER 2015 LITE SÄNKTA SKAT-
TER OCH SÄMRE SKOLOR OCH VÄLFÄRD, FÖR NÅGOT ANNAT HAR MAN JU INTE
RÅD MED.
 
Tänk att ett lands väljare låter sig luras så lätt.
 
 
   AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Särskilt ansvar tar jag för sänkta skatter och ej sänkta skatter på en och samma gång,,
försök med det den som kan.
 
Vi får nu rapporter om fortsatt skottlossning i Göteborg och återigen en man allvarligt
skadad.
 
Jag förstår inte att detta fortsätter, här har vi samråd med Göteborgs Kommunledning
och polisen satt in kraftfulla årgärder i form av ett antal bovärder, och ändå fortsätter
man att skjuta.
 
Det förekommer spekulationer om att Tobias Billström kommer att utses till ny justitie-
minister i nästa regering. Han är redan införstådd med att antalet bovärdar måste bli
större så att folk slutar skjuta.
 
Tobias lämplighet för positionen justitieminister kan knappast någon ifrågasätta, sär-
skilt nu när han blir föremål för en förundersökning av ekobrottsmyndigheten.
 
Själv vägrar jag ju betala min TV avgift och vi moderater har som jag nämnde igår en
lång historia, och den kantas av moderater, som vägrar betala skatter och ägnar sig
åt olika former av bedrägerier. Så Tobias förefaller här vara ett gott val.
 
Skolinspektionen stoppar nu Praktiska Gymnasiet i Botkyrka för att de lever upp till
den skolpolitik våra friskolor medför. Nu drabbas ju här bara 100 elever, så vi ser det
som en ickehändelse, Vi får bara hoppas att ägarna hunnit suga ut så mycket som
möjligt innan skolan stoppades.
 
Getrud Sigurdsen går nu till attack mot vår äldrevård och det är ju uppenbart att hon
gör det i rent egenintresse, hon vill ju själv ha en plats på äldreboende. Att männis-
kor, som närmar sig 100 år och inte kan ta hand om sig själva, ska få en plats på
äldreboende är ju rent befängt.
 
Om de inte kan ta hand om sig själva, hur ska vi då kunna ta hand om dem.
 
Hon beskyller oss för att bedriva tvångsvård, detta är en rent oförskämd beskyllning.
Våra besparingar syftar till att så gamla människor inte ska ha någon vård alls, så
jag förstår inte hur hon kan uppfatta detta som ett tvång.
 
Nu är hon ju inte ensam om att ställa orimliga krav. Anna Lisa i Ängelholm, som bara
är 96 år, är också en av dessa odrägliga äldre, som bara reser orimliga krav. Hon vill
också ha plats på äldreboende för att hon inte klarar av att duscha utan att behöva kry-
pa baklänges nerför källartrappan.
 
Hon får väl sluta duscha då, att lägga pengar på dessa gamla som aldrig kommer att
kunna inlemmas i jobblinjen får aldrig komma på tal för oss moderater.
 
I går fick UD svidande kritik för att man helt saknade rutiner för sin verksamhet, och det-
ta slog hårt mot biståndshanteringen.
 
Att UD saknar rutiner är helt fel. Carl Bildt har förklarat för mig att han rutinmässigt tittar
in på UD var 14 dag, för att försäkra sig om att alla biljetter för hans nöjesresor är i sin
ordning.
 
Före stämman förklarade jag att vi inte går till vals på sänkta skatter. Detta överraskade
stämman samtidigt som stämman ställdes framför förslag om att sänka skatterna, bland an-
nat i form av ett sjätte jobbskatteavdrag.
 
Nu får jag kritik för att detta inte tycks hänga ihop, men detta hänger ihop.
 
Vi går till vals med att inte sänka skatterna 2015 för att lura väljarna. När vi har lurat
väljarna har vi gått till vals på att sänka skatterna efter 2015.
 
Det hänger väl ihop, det trodde jag alla förstod.
 
Jag utgår också ifrån att alla förstår att vi nu tar strid för ett femte jobbskatteavdrag och en
höjd brytpunkt, samtidigt som vi går till vals på att inte sänka skatterna för att vi måste sat-
sa mer på skolan och välfärden.
 
Det hänger ju också ihop, det trodde jag också alla inser.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

MODERATERNA SÖKER NÅGON SOM INTE GJORT BORT SIG

Desperat jakt på Fredrik Reinfeldts efterträdare
 
Internt inom partiet och även inom media tycks pågå en livlig diskussion om vem
som ska efterträda Fredrik Reinfeldt.
 
Det tycks inte vara mycket till stridshäst, lite vissen och trött, utan nya ideer
och inga visioner alls.
 
Två namn återkommer stadigt som två tänkbara efterträdare, Anna Batra och Cat-
arina Elmsäter.
 
Den senares främsta meriter uppger interna källor vara att hon inte gjort bort
sig.
 
MAN KAN JU SÄTTA MÅLET HÖGT ELLER LÅGT,ATT INTE HA GJORT BORT
SIG ÄR VÄL INGET MÅL ALLS.
 
Däremot tycks Anna Batra ha gjort bort sig desto mer, att på fullt allvar kalla alla utan-
för Stockholm för obegåvade lantisar kan väl bara vara en merit inom det nuvarande
arbetarpartiet.
 
Alla riktiga arbetarpartier och många med dem skulle nog se det som en alltför
stor belastning att påskina att 8 500 000 medborgare i Sverige är obegåvade lan-
tisar.
 
MEN NU ÄR JU EN GÅNG FÖR ALLA MODERATER MODERATER,OM ÄN I ETT
ANTAL NYA TAPPNINGAR, OCH DÄR ANSES DET SOM EN MERIT ATT NEDVÄR-
DERA MÄNNISKOR PÅ SÄTT SOM SKETT NÄR DET GÄLLER ANNA BATRA.
 
Hennes supporters, när det gäller att kandidera till partiledarposten, försöker ursäkta
detta med obegåvade lantisar.
 
DETTA SA HON JU FÖR 15 ÅR SEDAN.
 
Det intressanta och avgörande är inte om hon sa detta för 1 år sedan, för 5 år sedan
eller för 15 år sedan.
 
DEN INTRESSANTA OCH AVGÖRANDE FAKTORN ÄR ATT DETTA ÄR HENNES
UPPFATTNING OM 8 500 000 SVENSKAR, BOSATTA UTANFÖR STOCKHOLM
 
Har man den uppfattningen är det helt ovidkommande när man gett uttryck för den,
och Anna Batra har sagt att hon har den uppfattningen.
 
En del av dessa supportrar, mindre bevandrade i moderaternas historia, försöker på-
skina att Anna Batra bett om ursäkt för det hon sagt.
 
Denna uppgivna ursäkt har i så fall inte uttalats på ett sådant sätt och i sådant
sammanhang att den nått alla obegåvade lantisar.
 
Och dessutom ber man inte om ursäkt för att man har en tokig uppfattning, man hål-
ler inne med den.
 
Om nu den begåvade Anna Batra ändå bett om ursäkt, och då bett om ursäkt
för att hon uttalat vilken uppfattning hon har i denna fråga, är detta också helt
ovidkommande.
 
DET AVGÖRANDE ÄR VILKEN UPPFATTNING HON HAR, OCH DÄR HAR HON
VARIT TYDLIG.
 
Alla bosatta utanför Stockholm är obegåvade lantisar.
 
Detta var inget oöverlagt uttalande, det var väl överlagt.
 
Den överraskade reportern, som gavs detta uttalande på ett silverfat, blev först helt
ställd, men samlade sedan ihop sig och frågade:
 
"Vad sa Du, sa Du att alla utanför Stockholm är obegåvade lantisar ? Menar Du
verkligen detta ?"
 
Svaret blir då, ja det menar jag men jag får ändra mig på en liten punkt:
 
DE LANTISAR SOM FLYTTAT TILLSTOCKHOLM ÄR INTE OBEGÅVADE, DE HAR
JU VISAT SIG SÅ BEGÅVADE ATT DE FLYTTAR TILL STOCKHOLM.
 
Vem arbetarna i arbetarpartiet väljer till partiledare kan tyckas vara en partiintern ange-
lägenhet. Men risken eller chansen, beroende på hur man ser det,  att Alliansen åter är
regeringsställning kan man inte bortse ifrån.
.
 
OM MAN DÅ GÖR ANSPRÅK PÅ ATT VARA ETT STATSBÄRANDE PARTI BORDE
DET VARA EN OMÖJLIGHET ATT MAN HAR EN STATSMINISTER,SOM PÅ FULLT
ALLVAR HÄVDAR ATT ALLA BOSATTA UTANFÖR STOCKHOL, UNGERFÄR
8 500 000 MEDBORGARE ÄR OBEGÅVADE LANTISAR.
 
Vi är många obegåvade lantisar, som känner oss obekväma att representeras av en
statschef med denna bisarra uppfattning.
 
Då är det faktiskt bättre att representeras av någon vars främsta merit, enligt in-
terna moderatkällor, är att hon inte gjort bort sig.
 
DET BORDE ÄVEN EN VALBEREDNING I ARBETARPARTIET KUNNA FÖRSTÅ.
 
Men det är klart, har man under Fredrik Reinfeldts tid lyckas leva med att vara mentalt
handikappad och ovanpå detta fått höra av Carl Bildt den Store att man är en anka i
en ankdamm, då kanske man också klarar av att vara obegåvad lantis.
 
MAN KANSKE TILL OCH MED ÄR DET EFTERSOM MAN INTE GÖR NÅGOT ÅT
SAKEN.
 
    AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar tar jag för att ihop med Carl Bildt den Store hantera biståndspengarna
på UD på rätt sätt.
 
Annars kretsar det mesta nu kring vår partistämma. Denna förberedde jag ansvarsfullt
genom att i god tid gå ut med beskedet att vi inte vill sänka några skatter.
 
Detta har fått många att höja ögonbrynen i förvåning och man beskriver nu partiet som
en elefant utan snabel. Denna kritik vittnar om att man inget förstått, jag vill inte bli jäm-
förd med en elefant, vare sig med eller utan snabel, jag vill bli jämförd med en stridshingst.
 
Dessutom har ju kritikerna helt fel angående detta med skatter. Självklart vill vi fortsätta att
sänka våra skatter, särskilt för  de som tjänar mest. Men detta måste vi hålla tyst om, vi mär-
ker ju att väljarna blir skrämda av ytterligare skattesänkningar.
 
Sedan blir vi också nu beskyllda, även internt, för att vi skulle sakna visioner och en ideolog-
isk kurs.
 
Ingenting kan vara mer fel, vi har tydliga visioner och en tydlig ideologisk kurs för vår politik.
Den främsta ,kanske den enda förresten, är att vinna valet nästa år. Och vår ideologiska
kurs är, om möjligt, ännu tydligare. Vår ideologiska kurs är att vinna valet nästa år.
 
Med så tydliga val måste vi vara beredda att alltefter väljarna säger ifrån ändra våra visioner
och vår ideologiska kurs, så att vi inte tappar väljare.
 
Vår idologiska kurs får aldrig stå i vägen för målet att genom anpassad retorik vinna över nya
väljare.
 
I mitt fina tal på stämman gick till hårt anfall mot de opportunistiska socialdemokraterna och
krävde att man inte skulle genomföra fler socialistiska experiment med landet.
 
Vi måste framöver satsa alla våra krafter på att genomföra ekonomiska experiment med o-
lika system, framför allt på ett sådant sätt att ingen vet hur det hela kommer att falla ut.
 
Vi får nu rapporter från Migrationsverket att flyktingströmmen till landet aldrig varit lika stor
och man tar emot ungefär 2 000 per vecka,
 
Ingen vet hur man ska emot dem, och som alla vet  vet ju inte vi det heller, så jag förstår in-
te varför Migrationsverket vänder sig till oss, man får väl själva reda ut de problem vi ställt
till med.
 
En del uppger sig nu vara kritiska till att en bosnisk församling i Göteborg flaggar med Al
Quaida fana. Den här kritiken är svårt att förstå, tar vi hit jihadister måste vi ge dem det
svängrummet att de tillåts flagga med sina fana.
 
Och jihadister måste vi ju ta hit, tänk vad arg Annie skulle bli annars, för att inte tala om
Miljöpartiet.
 
Nej vi får nog inte flagga för mycket med vad vi tycker om detta.
 
I dagarna presenteras det en starkt kritisk intern rapport från UD, där man pekar på en
mängd missförhållanden.
 
Innehållet i denna rapport tycks vara starkt vinklat, jag har talat med Carl Bildt den Store
om detta och han har förklarat för mig att på UD finns det inget som är fel, det är ju han
som är dess chef.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE

PROFESSOR AV DIN TID

Inflation tycks även råda inom professorsutnämningar
 
Till och ifrån dyker det upp en så kallad professor, som uttalar sig som om han/hon
inte vore professor.
 
Vi minns professorn vid Umeå Universitet som nyligen framförde att så många gam-
la som möjligt skulle dö så fort som möjligt för att lämna plats till nyanlända svenskar.
 
Förr förknippade man en professorstitel med lärdom, begåvning och tankspridd-
het.
 
SÅ ÄR DET UPPENBARLIGEN INTE LÄNGRE,NU ÄR INTE TANKARNA SPRIDDA,
DET TYCKS INTE FINNAS NÅGRA TANKAR ÖVERHUVUDTAGET, DET GÅR ATT
BLI PRFOFESSOR I ALLA FALL.
 
En viss uppmärksamhet har det väckt att en bosnisk församling i Göteborg, utanför sin'
lokal har hissat Al Quaids svarta fana.
 
Kan möjligen förklara allt skjutandet i Göteborg.
 
Nu har då en professor förklarat för oss att detta är väl ingenting, och denne professorn
är ingen mindre än professor Åke Sanden ,professor i religionskunskap.
 
Nu får vi höra av honom att detta står inte för någonting, och han exemplifierar
då med vårt svenska flagga.
 
MAN ÄR JU INTE NAZIST FÖR ATT MAN VIFTAR MED EN SVENSK FLAGGA, DET
ÄR SOM OM MAN VÍFTADE MED EN SVENSK FLAGGA PÅ EN FOTBOLLSMATCH.
 
Då får man väl anta att denne så kallade professor också tycker att det är OK att flagga
med fanor med Nazi emblem och vifta med dessa på fotbollsmatcher.
 
För tankarna ska ju inte vara bara spridda, i den mån de finns, bör de ju vara för-
enade med en viss logik.
 
 jAR HAR TAPPAT MIN DOKTORSHATT
ae

TOTAL FÖRVIRRING PÅ UD

SIDA:s stora blåsning av skattebetalarna
 
SvD skriver idag om det kraftfulla och ansvarsfulla styret Alliansregeringen uppvisar
vad gäller biståndshanteringen på UD.
 
När man läser om detta blir man mer än beklämd, att detta tillåts fortsätta är rent
bedrövligt.
 
Det är ju känt sedan länge att ordningen på UD inte är den bästa, och mycket av oordnin-
gen kan tydligen tillskrivas Carl Bildt den Store.
 
Genom alla sina resor världen runt, för att informera andra ledare hur de ska bete sig,
försummas ordningen på UD.
 
Att en så kallad ansvarsfull regering tillåter att det får gå så här långt är inte bara bedrövligt.
 
DET ÄR EN PRÄKTSKANDAL.
 
SvD uppgifter kommer då från en intern utredning, inte en utredning från den elaka opposi-
tionen eller okunniga konsulter, och man får väl därför anta att man håller tillbaka i kritiken
lite grann.
 
MEN KRITIKEN RÄCKER TILL ÄNDÅ, RIKTIGT ORDENTLIGT.
 
Den interna rapporten bär alltså titeln:
 
BIDRAGSPROCESSEN - RESURSERNA SOM FÖRSVANN
 
I rapporten kan man utläsa mycket, man kan utläsa att två tredjedelar av alla ärenden får helt
underkänt sett till hur de handlagts. Bristerna är då inte små.
 
BRISTERNA ÄR SYSTEMATISKA OCH GROVA.
 
Upprättade dokument gör det svårt eller helt omöjligt att spåra varför pengar betalts ut.
 
UNDER DET ANSVARSFULLA STYRET, HÄR REPRESENTERAT AV CARL BILDT DEN
STORE, SÅ ÄR PENGARNA HELT ENKELT BARA BORTA, DE HAR FÖRSVUNNIT.
 
Utredaren uppger att "det är tveksamt i många fall om budgetlagen och anslagsförordningen
för statliga medel har följts".
 
PÅ VANLIG SVENSKA BETYDER DETTA ATT MAN HELT ENKELT HAR "SKITIT" I ALLT
SOM STYR, ELLER SKA STYRA VERKSAMHETEN.
 
Carl Bildt den Store är den som styr, eller ska styra verksamheten, hur gillar han att man "ski-
ter" i honom.
 
Troligen bryr sig han inte ett skvatt, så länge han kan ta av biståndsmedel själv och resa värl-
den runt.
 
Utredaren uppger vidare att "vissa ärenden är så slappt skötta att det inte kan uteslutas att
UD borde kräva pengarna tillbaka".
 
Hur ställer sig då UD till detta.
 
MAN "SKITER" I DETTA OCKSÅ.
 
Utredaren har också tittat på hur stor medvetenheten är på de olika enheter, som "skiter" i allt
och skriver då:
 
"BRISTER FÖREKOMMER PÅ ENHETER INOM VILKA VISSA ANSER ATT BRISTER INTE
FINNS".
 
På gammal hederlig svenska kan man tyda detta till:
 
"MAN "SKITER" HELT ENKELT I ATT MAN" SKITER" I DET MESTA".
 
Inga Britt Ahlenius beskriver detta med sitt sedvanliga klarspråk:
 
DET RÅDER TOTAL FÖRVIRRING INOM VERKSAMHETEN.
 
Total förvirring inom en verksamhet som styrs av en ansvarsfull Alliansregering och vars när-
maste ansvarig är Carl Bildt den Store.
 
HUR KAN DETTA BARA VARA MÖJLIGT.
 
Utredaren pekar också på hur denna släpphänta hantering får konsekvenser för närmast
ansvariga handläggare.
 
Det får inga som helst konsekvenser, den framtida karriären påverkas aldrig.
 
Hur ställer sig då UD själva till denna rapport och innehållet, man kan knappast beskylla UD
för att "skita" i innehållet.
 
Man har i stället lagt ner stor möda på att skriva om den interna rapporten till en offi-
ciell rapport, där man undviker att nämna de påtalade bristerna.
 
Så man kan ju inte säga att UD "skiter" i ALLT.
 
Alla de felaktigheter, som tagits upp i den interna rapporten, sammanfattas i den officiella
med:
 
TROTS ETT OMFATTANDE REFORMARBETE INOM BIDRAGSHANTERINGEN ÅTER-
STÅR ATT FÖRBÄTTRA VISSA OMRÅDEN.
 
Inte dåligt jobbat av UD.
 
En skandalrapport blir över en natt en rapport som låter väldigt bra.
 
Den personal, som omfattats av detta omfattande reformarbete, har haft möjligheten att
lägga synpunkter under resans gång.
 
Här kan man utläsa vissa intressanta yttrande som:
 
"RAPPORTEN BÖR RENSAS FRÅN VISSA UPPGIFTER I VISSA AVSEENDEN"
 
"VISSA FORMULERINGAR BÖR STRYKAS"
 
"EN DEL AV SLUTSATSERNA I UTREDARENS RAPPORT UTGÖR ETT ARBETSMIL-
JÖPROBLEM"
 
Det senast nämnda yttrandet från den personal, som omfattats av ett omfattande reformarbete,
är faktiskt en riktig höjdare.
 
Med en personal, som tillåts ha den typen av synpunkter på hur grova felaktigheter
ska rättas till, ska man inte bli förvånad att UD redigerar en rapport med detta inne-
håll.
 
VI STYRS JU ÄNDÅ AV EN REGERING ANSVARSFULLARE ÄN ALLA ANDRA REGE-
RINGAR.
 
 
Carl Bildt den Store bemöter kritiken
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÅRTAN VISAR DEN POLITISKA BLÅSNINGEN

Hur de sedan tycks smaka spelar mindre roll
 
Gustav Fridolin skulle kanske stannaT kvar som lärare, den pedagogiska förmågan tycks
inte saknas.
 
Att bjuda på tårta i riksdagen fick mången slumrande att kvickna till.
 
MEN STANNAR FRÅGAN VID HUR MÅNGA TÅRTOR SOM BAKAS, BLIR OCKSÅ RE-
SULTATET DÄREFTER.
 
En tårta måste också smaka gott, annars kan man baka hur många som helst.
 
Ansvarspredikanten tycks inte vara bekymrad över hur en tårta smakar, bara de är
så många som möjligt och dräper då till bagaren med:
 
"VARFÖR VILL DU FÖRDUBBLA RESTAURNGMOMSEN FÖR DEM SOM GJORT DEN
DÄR TÅRTAN"
 
 
"Alla" tycker det var fyndigt, även Borås Tidning, som idag skriver om detta och visar att man
också gått i den stora fällan.
 
FILMEN DEN STORA BLÅSNINGEN SÅGS AV MÅNGA OCH DEN VAR BRA.
 
Men det är tråkigt att vi väljare ska bli blåsta för att vare sig landets högsta politiker eller
våra opinionsbildare vill se denna fråga för vad den är.
 
SCB OCH ANDRA HAR VISAT HUR MÅNGA RAPPORTER SOM HELST SOM VISAR
ATT SÄNKNINGEN AV RESTAURANMOMSEN INTE GAV FLER JOBB.
 
Men den gav något annat, högre marginaler till krogägare. Utan att fördjupa sig i redovis-
ningstekniska termer går det enkelt att visa vad som sker, när momsen sänktes.
 
Låt säga att en liten, högst ordinär restaurang, med en omsättning (ex moms) på
5 000 000:- ger ett överskott (nettomarginal) på 10 %, det vill säga 500 000:-.
 
När man över en natt sänker momsen till hälften inträFfar endast två saker i bolagets redo-
visning.
 
OMSÄTTNINGEN (FORTFARANDE EX MOMS) HÖJS TILL 5 500 000:- OCH NETTO-
MARINALEN HÖJS NU TILL  18 % I STÄLLET FÖR 10 %, DET VILL SÄGA 1 000 000:-.
 
Ägaren får alltså ytterligare 500 000:- att stoppa i egen ficka utan att göra det minsta i nå-
got annat avseende än att kurra belåtet.
 
Några "unga" anställs inte ytterligare, det visar alla rapporter.
 
Nu får vi se vår utbildningsminister Jan Björklund stå i TV och vifta med ett papper där äga-
ren till en stor hamburgerkedja har skrivit ett brev där han tillsammans med andra krogäga-
re förfäras över att någon vill återställa momsen.
 
Och Jan Björklund går på den stora blåsningen, för han kan väl inte bara låtsas ha
'gått på den stora blåsningen.
 
Han "köper" det ägaren skriver, att ägaren är fruktansvärt bedrövad att han inte kan ha kvar
så många "unga" anställda.
 
Finns det verkligen så naiva politiker att de tror att en ägare till en hamburgerkedja
skriver till regeringen och uttrycker en fruktan för att "unga" inte ska få jobb ?
 
TYDLIGEN, ANNARS HADE JAN BJÖRKLUND INTE VUFTAT MED DETTA PAPPER.
 
Däremot finns det hur många skäl som helst för denna ägare, och andra ägare, att skriva
till regeringen för att kunna behålla den högre marginalen, så att de kan fortsätta att stoppa
ner mer i egen fick.
 
Men så rakt på sak kan man ju inte skriva till regeringen, då skulle Jan Björklund in-
te stå i TV och vifta med papperet.
 
DÅ ÄR DET BÄTTRE ATT SKRIVA NÅGOT HELT ANNAT, SÅ ATT MAN  FÅR JAN
BJÖRKLUND ATT VIFTA MED PAPPERET I TV.
 
OCH GÅ DEN STORA BLÅSNINGEN.
 
Hur många skäl är hur många skäl som helst att skriva till regeringen för att få stoppa ner
mer pengar i egen ficka.
 
I EXEMPLET OVAN, HÄMTAT FRÅN DEN VERKLIGHET MAN INTE VILL KÄNNAS VID,
UPPGÅR ANTALET SKÄL TILL 500 000, ETT SKÄL FÖR VARJE KRONA.
 
Borås Tidning skriver triumfierande att 3 av 4 restaurangägare motsätter sig en återställare
av momsen.
 
Med hänsyn till vad som hände när man sänkte momsen borde det vara 4 av 4.
 
EN AV FYRA ÄGARE VILL TYDLIGEN ATT TÅRTAN SKA SMAKA BRA, INTE BARA
FÖR DEM SJÄLVA,UTAN ÄVEN FÖR ANDRA.
 
Jan Björklund blåst, media blåst, vi väljare blåsta.
 
MEN RESATURANGÄAGRNA ÄRINTE BLÅSTA,INTE ÄNNU.
 
 
 
Känn Er blåsta
AE
 
 
 

PÅFÅGLAR OCH PAPEGOJOR I RIKSDAGEN

Spegel på väggen där, säg vem som skönast i världen är
 
I går var det alltså dags för en ny partiledardebatt i riksdagen och den genomfördes
som vanligt.
 
Upprepade allt som tidigare sagts och alla var bättre än alla andra, precis som
vanligt med andra ord.
 
PAPEGOJORNA OCH PÅFÅGLARNA LEDDA AV EN STRIDSHINGST GJORDE
ENTRE I RIKSDAGEN.
 
Påfåglarna hade ruggat upp sig riktigt ordentligt inför spegeln och alla vara vackrare
än alla andra.
 
Och var man inte vackrast så var man bäst.
 
Så egentligen gjorde det inget om både åhörare i riksdalsbänkarna slumrade lite och
vi andra också.
 
Men påfågeln utbildningsminister Jan Björklund hade nog ruggat upp sig lite för myc-
ket och blivit förblindad av sin egen bild i spegeln, där lät skrytet lite väl falskt.
 
SVERIGE GÅR MOT ETT UTBILDSNINGSREDKORD NÄR DET GÄLLER ANTALET
STUDENTER PÅ HÖGSKOLAN.
 
Det finns ingen anledning att ifrågasätta sakuppgiften i sig, men man vänder upp och ner
på saker och ting lite grann.
 
Ett problem framställs som lösningen på ett problem.
 
Många krafter arbetar, många gånger i all välmening, för att antalet elever på våra
högskolor ska bli allt fler.
 
HÄR FINNS ETT INBYGGT PROBLEM SOM MEDFÖR ATT MAN KANSE INTE SKA
SKRYTA ALLTFÖR MYCKET ÖVER ATT VI GÅR MOT NYA REKORDNIVÅER.
 
Att vi går mot nya rekordnivåer är nog snarare en del av problemet med den minskade
kunskapsutvecklingen på våra högskolor.
 
"ALLA" VET ATT KRAVEN MÅSTE SÄNKAS FÖR ATT SLUSSA IGENOM ALLT
FLER ELEVER.
 
Så det som är en fördel i ett avseende behöver inte vara en fördel i ett annat avseende.
Så i praktiken föreligger en konkret valsituation.
 
SKA VI UTBILDA ALLTFLER PÅ VÅRA HÖGSKOLOR OCH NÅ ETT GENOMSNITT-
LIGT RESULTAT PÅ EN LÄGRE NIVÅ ELLER SKA VI UTBILDA FÄRRE ELEVER OCH 
NÅ ETT GENOMSNITTLIGT RESULTAT PÅ EN HÖGRE NIVÅ.
 
Så skryter man i riksdagen över att antalet elever går mot rekordnivåer, då skryter man
också över att kunskapsutvecklingen också går mot rekordnivåer, men åt fel håll.
 
Vilken väg man väljer torde vara ett politiskt beslut.
 
I SAMMA ÖGONBLICK LEDNING VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET FÅR STY-
RA DETTA VAL, BLIR ELEVERNA FLER OCH FLER.
 
Alla påfåglar vill vara vackrast, och störst, även de som verkar på våra utbildningssäten.
 
 
      
 
Partiledardebatten
AE
 
 
 
 
 

BRANDSKATTNING AV ALLA EU MEDBORGARE

Nu gäller det för alla EU medborgare att hålla hårt i plånboken
 
Världen över har man förfasats över den politiska oförmågan och det bristande an-
svaret "over there", men nu tycks man tydligen vara på väg mot en temporär lösning,
visserligen en högst temporär sådan , men ändå.
 
Men på den här sidan Atlanten tycks det kunna bli etter värre, och någon lösning
tycks inte ligga i sikte.
 
En av EU kommissionärer är på charmresa och besöker då bland annat Sverige,och
ger i samband med detta sin syn på saken.
 
EU MEDBORGARE VILL HA MER AV EU.
 
Nu kommer det signaler som tyder på att det är någon helt annan som vill ha mer av nå-
gon helt annan.
 
EU VILL HA MER AV EU MEDBORGARNA.
 
Internationella valutafonden, under ledning av en gammal EU trotjänare, som vanligt i des-
sa kretsar själv misstänkt för omfattande bedrägerier i Frankrike under sin tid där, ger sig
nu in i leken.
 
IMF har då kommit fram till att skuldbergen i de olika EU länderna inte löser sig själva u-
tan behöver lite hjälp på traven, och då har man kommit fram till att EU medborgarna bör
kunna hjälpa till.
 
IMF skissar då på ett antal alternativ, självklaret just nu bara ideutkast, för man vill ju in-
te skrämma slag på alla de EU medborgare "som vill ha mer  EU".
 
Ett av dessa förslag utgör en så kallad kapitalskatt, där EU medborgarnas kapitaltillgångar
skulle beskattas med en så kallad engångsskatt och denna skulle då behöva uppgå till 10
% av varje medborgares kapitaltillgång.
 
SÅ MYCKET ANSER ALLTSÅ IMF ATT EU VILL HA AV ALLA EU MEDBORGARE.
 
För att ingen ska smita ifrån sin medborgerliga EU plikt signalerar man redan nu från IMF
att en sådan kapitalskatt, om den införs, måste komma överraskande, så att alla illojala
EU medborgare inte hinner flytta sitt kapital. Men frågan är kanske om man ska se sitt ka-
pital som sitt kapital efter sådana tongångar, det är nog bara lånat utlånat av EU.
 
Sedan är vi ju ganska luttrade när det gäller så kallade engångsskatter, de har ju en viss
benägenhet att leva kvar.
 
Den dåvarande engångsskatten omsättningsskatten, som alla bedyrade bara skulle
gälla "något" år, lever kvar i god vigör i form av mervärdesskatten, och den har då
under åren ökat från drygt 3 % till nu 25 %, det är ingen dålig resa för något som
skulle bli en tillfällig anhalt.
 
Fastighetsskatten var också en engångsskatt, som skulle försvinna när vi blev tröt-
ta på den. Den lever kvar än i dag och vi har väl aldrig varit tröttare än nu på alla var-
ianter som presenteras för att hålla den vid liv.
 
Så blir det en kapitalskatt av "engångskaraktär" inom EU och samma takter som tidigare
lever kvar, bör det alltså ta 10 år innan EU fått allt de vill ha av oss EU medborgare, 10 %
om året i 10 år och inte bara EU är barskrapat,utan även de medborgare somvill ha "mer
EU".
 
Nothing left, med andra ord.
 
 
AE

SVERIGEDEMOKRATERNAS HEMSKA KATTSKRÄLLE

Stigmatiseringen mot Sverigedemokraterna
 
Fredrik Reinfeldt har ju gjort klart för oss vad som gäller för sverigedemokrater,
och i dessa ska man ju inte ta i med tång.
 
INTE I EN DEMOKRATI, FÖR DÄR STÄLLER MAN INTE GRUPP MOT GRUPP.
 
Och ska man inte tas i med tång får man ju inte heller skriva böcker, det bör väl
alla förstå.
 
Expressen förstår det i vart fall, men nu har Jimmie Åkesson varit olydig
och skrivit en bok i alla fall.
 
MED FÖLJDEN ATT EXPRESSEN FÅR HYBRIS, EN GÅNG TILL, FÖR VILKEN
GÅNG I ORDNINGEN UNDRAR MAN.
 
Dessutom har Jimmie Åkesson haft fräckheten att vilja ha med sin katt på om-
slaget till boken, och sådant går ju inte för sig.
 
Hade det varit en stridshingst hade det väl gått an.
 
Men inte nog med att han ville ha katten med på omslaget, kattskrället fanns inte
på plats när omslaget fotades i Stockholm.
 
Jimmie Åkesson gjorde sig då skyldig till en av världshistoriens största
försyndelser, och detta lyckades lyckligsvis Expressen avslöja.
 
MAN GJORDE I ETT SENARE SKEDE ETT FOTOMONTAGE AV KATTSKRÄL-
LET, SÅ ATT DET KOM MED PÅ UPPSLAGET.
 
Man får ju tacka gudarna för att Expressens grävande journalister lyckades upp-
täcka detta, så att de fick sitt stora scoop.
 
Nu säger ju detta en hel del om Expressens storhet, eller litenhet passar kan-
ske bättre, men det säger också en hel del om oss andra i Sverige, vi som
läser Expressen och som har att förhålla oss till olika partier.
 
NÄR STIGMATISERINGEN MOT ETT RIKDSDAGSPARTI, SOM OMFATTAR
IDAG DRYGT 10 % AV VÄLJARNA, GÅTT SÅ LÅNGT ATT DETTA BLIR ETT
SCOOP OCH SES SOM ETT STORT AVSLÖJANDE AV DE FÖRSKRÄCKLIGA
SVERIGEDEMOKRATERNA SOM GÖR ETT FOTOMONTAGE AV ETT KATT-'
SKRÄLLE, DÅ HAR DET GÅTT FÖRLÅNGT OCH NÅGOT ÄR I GRUNDEN
FEL.
 
Och felet ligger inte hos kattskrället, inte heller hos Jimmie Åkesson, inte heller hos
sverigedemokraterna, inte heller ens hos Expressen.
 
ANSVARET FÖR DETTA VANVETT, I FORM AV RENA FÖRFÖLJELSER, LIGGER
HOS DE SOM SKAPAT FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR DENNA STIGMATISERING.
 
Vem och vilka kan det månne vara ?
 
Kanske ansvarspredikanten med tången  ?
 
I vart fall är vi många som borde ställa oss frågan om detta är vettigt. Den som tycker
att detta är vettigt bör nog omgående uppsöka närmaste akut.
 
 
 
Varför bråkar NI med mig, jag har inte gjort något ?
AE
 
 
 

DEN BEGÅVADEANNA BATRA HAR TALAT

Regeringen tycks förlora striden om brytpunkten ?
 
Agerandet kring det femte jobbskatteavdraget och en höjning av brytpunkten på-
minner lite om den hållning demokraterna och republikanerna i USA intar till var-
andra.
 
HITTA FÖR GUDS SKULL INTE EN LÖSNING SOM KAN VARA GYNNSAM I
EN VIDARE MENING, OCH FRAMFÖR ALLT INTE FÖR VÄLJARNA.
 
Mången är nu förvånad över att man inte kan hitta en lösning, som gör det möjligt
att både höja brytpunkten på ett rimligt sätt och samtidigt kanske göra sig av med
värnskatten.
 
Men nu behöver vi undra över motiven bakom detta förhållningssätt, i vart
fall inte när det gäller moderaterna.
 
Den begåvade Anna Batra, gruppledare för moderaterna i riksdagen, förklarar nu
för oss förvånade väljare varför socialdemokraterna ska gå med på en höjning av
brytpunkten.
 
Anna Batra är ju känd för att vara mer begåvad än all de drygt 8 miljoner svenskar
som är bosatta på andra orter än huvudstaden, så vi ska kanske inte bli förvånade
när hon delger oss obegåvade lantisar sina begåvade analyser.
 
Vi får nu höra varför socialdemokraterna ska gå med på höjningen.
 
INTE FÖR ATT DEN BEDÖMS SOM DÅLIG BRA ELLER MITTEMELLAN, INTE
För ATT DEN ÖKAR INKOMSTKLYFTOR ELLER NÅGOT SÅDANT.
 
Nej, socialdemokraterna får nu förklarat varför de ska gå med på höjningen.
 
GÅR DE MED PÅ HÖJNINGEN GER DE SD BUDGETINFLYTANDE.
 
Det är alltså så begåvade stockholmare bedriver ansvarsfull politik.
 
Om ett beslut, som "drabbar" väljarna, är bra eller dåligt , har alltså ingen som
helst betydelse i dessa begåvade kretsar.
 
DET VIKTIGA I DESSA BEGÅVADE KRETSAR ÄR ALLTSÅ ATT SD INTE FÅR IN-
FLYANDE.
 
Per definition är alltså något dåligt för att SD tycker det är bra, den karamellen tål att
suga på.
 
TÄNK OM REGERINGEN KOM FRAM TILL DEN BEGÅVADE SLUTSATSEN ATT
DE GER SD INFLYTANDE NÄR DE DRIVER IGENOM DET FEMTE JOBBSKATTE-
AVDRAGET.
 
Men sådant räknas förstås inte, en moderat är ju i alla fal en moderat.
 
Vi kanske ska vara lite mer ödmjuka när vi kritiserar Tea Party rörelsen i USA för att
driva sin politik i rigida former.
 
Vi tycks hitta detta beteende på betydligt närmare håll.
 
   AE
 

STRIDSHINGSTENS FÖRVRÄNGDA SJÄLVBILD

Fredrik levererar inga skattesänkningar
 
Ordval avslöjar ofta hur en talare ser på sin egen person och sin egen betydelse.
 
Det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk som ger det goda rådet till de  som fått en
förvrängd självbild.
 
Man ska ta  fram en hink, fylld med vatten, och stoppa ner ett finger i vatt-
net.
 
DET HÅL SOM KVARSTÅR I VATTNET EFTER DET FINGRET LYFTS UPP MENAR
DE GAMLA KINESERNA VITTNAR OM HUR OUMBÄRLIG OCH VIKTIG MAN ÄR.
 
Frågan är om inte ansvarspredikanten borde plocka fram en hink och stoppa ner ett
finger.
 
Ansvarspredikanten går nu till val på att inte lova några nya skattesänkningar, och vi får
då höra.
 
JAG vill inte lova något som JAG inte kan leverera.
 
LEVERERA SKATTER ??
 
Det är alltså inte moderaterna som i så fall "levererar" skattesänkningar.
 
Det är inte heller Alliansregeringen, som i så fall "levererar" skattesänkningar.
 
Det är inte ens Riksdagen, som i så fall "levererar" skattesänkningar.
 
DET ÄR JAG, FREDRIK REINFELDT, SOM LEVERERAR SKATTESÄNKNINGAR.
 
Vi har ju länge både anat och känt till att de små allianspartierna dompteras av mode-
raterna.
 
Nu får vi också veta att i en sfär ovanpå allt annat, ovanpå riksdag och regering,
svävar Fredrik Reinfeldt och "levererar" det andra enligt grundlagen ska "levere-
ra".
 
Ordval säger som sagt väldigt mycket.
 
I det här fallet säger ordvalen så mycket att det blir nog ett hål kvar i vattnet,
när fingret lyfts bort i alla fall.
 
OM MAN SKA LYSSNA TILL ANSVARSPREDIKANTEN FÖRSTÅS.
 
 STRIDSHINGSTEN I NY SKEPNAD
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant, alias stridshingsten,
hälsar det flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Fram till igår tog jag ansvarsfullt ansvar för landet genom att tala mig varm för skatte-
sänkningar i alla former.  Från och med idag kommer jag att tala mig varm för att inte
sänka några skatter.
 
Vi moderater tar alltid ansvar, det är bara formen för ansvar som kan variera.
 
Jag talade mig tidigare varm för ett sjätte jobbskatteavdrag, men detta kylde tydligen
ner väljarna. Jag kommer därför inte längre att tala mig varm för ett ytterligare jobb-
skatteavdrag.
 
Vi moderater tar alltid ansvar , det är bara formen för ansvar som kan variera, ibland
räddar vi landet ansvarsfullt med jobbskatteavdrag, ibland räddar vi landet ansvarsfullt
genom att förskona det från jobbskatteavdrag.
 
Ungefär som med avgiften till arbetslöshetsförsäkringen, ibland upp, ibland ner, som en
berg- och dalbana, vi tar ansvar vare sig det går upp eller. ner.
 
Vi har också ansvarsfullt fram till igår genomfört ansvarsfulla besparingar inom skolan,
även detta tycks ha kylt ner väljarna. Vi kommer därför nu att ansvarsfullt lägga större
resurser på skolan.
 
Vår partisekreterare kommer också att följa upp dessa skolsatsningar med nya logoty-
per, där vi går ut som "det nya skolpartiet", allt för att vilseleda väljarna.
 
Man skulle ju kunna kalla denna politik för opportunistisk, men vi moderater är aldrig
opportunisiska, vi är alltid ansvarsfulla, opportunismen står oppositionen för.
 
Kritiken mo FAS 3 har tidvis varit omfattande, men vi får nu uppgifter som visat på att
satsningen varit lyckosam. Skogsstyrelsen har tagit fram uppgifter, som visar Arbets-
förmedlingens kostnad per FAS anställd Skogsstyrelsen blivit hänvisad.
 
Denna kostnad uppgår till 31 000:- per FAS anställd, och här får vi ett kvitto på att vå-
ra satsningar på detta område inte bara ger effekt, utan också är kostnadseffektiva.
 
Jag har fått kritik efter min intervju med Euronews där jag framförde att de som röstar
på sverigedemokraterna inte gillar Sverige, och att detta bygger på mitt personliga hat
till sverigedemokraterna.
 
Här slår man verkligen in öppna dörrar, det vet väl alla att man inte kan gilla Sverige
om dess statsminister hävdar att han inte vill ta i en med tång, det ska man väl inte be-
höva förklara.
 
Och det där med hatet är väl inte så svårt att förstå, de flesta moderater har ju samma
uppfattning som sverigedemokraterna vad gäller flyktingpolitiken och jag får lägga ner
alldeles för mycket kraft för att dölja detta och tala om för dessa moderater vad de ska
tycka, så jag tycker det är naturligt jag hatar upphovsmännen bakom detta.
 
När jag säger att sverigedemokraterna inte gillar Sverige, kan ju detta tolkas som att
jag ställer grupp mot grupp, men så är det ju inte.
 
Vil jag inte ta i en grupp med tång, så är det ju ingen grupp, det trodde jag alla förstod.
Det är ju sådant man bara kan gnägga åt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
          
 
 

MANAGEMENT GENOM LIKRIKTNING

Likriktning genom nyspråk
 
I dag kunde vi läsa i Borås Tidning om en förskola som nu ska vara  pionjärer inom
pedagogiken.
 
De små barnen ska nu drillas i entreprenöriellt lärande.
 
MAN FÅR HOPPAS ATT DET SKER I FORM AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE LE-
KAR OCH ATT INGEN GENOM DENNA PEDAGOGIK BLIR UTSATT FÖR FEL-
AKTIV kÖNSKODNING.
 
För det är väl så vi ska uttrycka oss nu, tillsammans med entreprenöriellt lärande.
 
Nyspråket skapar hela tiden nya associationer, men förstår vi  egentligen vad andra
och vi själva säger.
 
ÄR DET NÅGON SOM FÖRSTÅR VAD SOM ÄR ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE
FÖR EN TVÅ -TRE ÅRING, TROLIGEN INTE.
 
Men detta är inget problem, det finns inga problem kvar längre i vår snäva ? värld.
 
Alla problem är sedan en tid bortblåsta med vinden.
 
NU HAR VI BARA PROBLEMATIKER, HETER DET EN ELLER ETT PROBLEMATIK
FÖRRESTEN.
 
Är det någon som hört någon använda ordet "problem" det senaste året, troligen inte,
det är problematik hit och det är problematik dit.
 
Nyspråket flyttar associationerna och ibland vår egen självbild, visst låter det mer impo-
nerande att tala om problematik i stället för vanliga "skitproblem".
 
Men är det egentligen samma sak. Är inte ett problem något mindre och mer konkret,
ett problem man kan ta på, medan problematik låter som något mer komplext, något
som är mer sammansatt och sammavägt.
 
Men det är inget problem, för sådana har vi ju inte längre.
 
Och har man problematik, en eller ett vilket det nu är, då vet vi ju också vad vi har i för-
längningen.
 
Vi har en eller flera utmaningar.
 
ÄR DET NÅGON SOM UNDER DET SENASTE ÅRET TRÄFFAT PÅ NÅGON SOM
INTE SAGT ATT "HEN" HAR EN UTMANING. TROLIGEN INTE.
 
Typ var förr något suspekt, det är det inte längre, nu är alla med självaktning "typer".
 
Är det någon som under det senaste året träffat på någon som inte slänger dit ett
"typ" i slutet av en allvarlig mening, eller ibland först i meningen.
 
Precis var för något exakt och just precist,nu är allt precist.
 
Är det någon som under det senaste året träffat på någon som inte tycker att allt
är "precis", troligen inte.
 
Absolut drack man förr när man var riktigt törstig och ville bli på snusen. Nu är allt abso-
lut hur tokigt det än är.
 
Är det någon som under det senaste året träffat någon som inte tycker att allt är
"absolut", troligen inte, för nu är allt "absolut".
 
Listan över nya ord och nya associationer kan göras lång, mycket lång, men en sak har
de flesta gemensamt.
 
PLÖTSLIGT, SOM ÖVER EN NATT, BÖRJAR "ALLA" ATT ANVÄNDA ETT ORD SOM
"INGEN" ANNAN ANVÄNT FÖRUT.
 
Precis som när alla plötsligt, som över en natt, ska ha en stor halsduk virad om halsen på
ett visst sätt.
 
Vad säger detta om oss själva ?
 
FÅR VI AVGE SVAR SJÄLVA TYDER ALLT DETTA PÅ ATT VI ÄR INDIVIDUELLA,
VI PÅVERKAS INTE AV ANDRA OCH VÄLJER ATT GÅ VÅRA EGNA VÄGAR OCH
I EN VIDARE MENING TYDER DET PÅ STORHET.
 
HC Andersen var tidigt ute med sina "Kejsarens nya kläder".
 
  Alla pip låter lika, även här / AE
 
 
 
 

NOBELPRIS TILL ALLA, ROPEN SKALLA

Motstridiga resultat ger samma resultat
 
Svd skriver idag om de nobelpris, som delats ut i ekonomi, och det är en fascinerande
läsning.
 
Priset delas ju av tre.
 
En av pristagarna får då sitt pris med motiveringen att han bidragit till att visa hur
effektiva marknaderna är att bedöma de rätta tillgångspriserna.
 
En annan av pristagarna får sitt pris med motiveringen att han bidragit till att visa
hur ineffektiva marknaderna är att bedöma de rätta tillgångspriserna.
 
Onekligen både fascinerande och högintressant, att få nobelpris för att i sin forskning
ha kommit fram till helt motsatta resultat, två resultat som är helt oförenliga och som
leder till helt olika slutsatser om hur man ska agera i sina investeringsbeslut.
 
Det är ju nästan som i politiken.
 
DÄR INTRÄFFAR OCKSÅ ATT EN BESPARING BLIR EN INVESTERING OCH ATT
EN LÖGN ÄR EN SANNING.
 
Kanske vi nästa år få ser nobelpriset i ekonomi delas av Fredrik Reinfeldt och Stefan
Löfven för deras olika syn på hur jobbskatteavdraget påverkar arberslösheten.
 
AE

STATSMINSTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
En del har undrar över varför jag beskriver mig som mentalt handikappad. Jag tycker
därför att Ni ska läsa mitt fina Manifest "Det Sovande Folket", så förstår Ni bättre var-
för jag beskriver mig som mentalt handikappad. Jag säger detta som en tröst, det är
inte bara Ni väljare som är mentalt handikappade.
 
Mitt ansvar visar sig nu genom att vår egen barbariska kultur nu alltmer ersatts med
kultyryttringar som ger krydda i tillvaron.
 
Under natten gavs krydda i tillvaron för en familj i Sätila utanför Göteborg, när deras
villa beslöts.
 
Vi fick nyligen också information om att tillvaron för en bilist i Bredäng kryddades när en
annan bilist steg ur bilen och sköt ett antal skott mot honom.
 
Vi har fått klagomål över att dessa kulturyttringar sker lite hur som helst, det tycks inte
finnas någon övergripande planering för dessa.
 
Efter förebild från Göteborg kommer vi därför även i Stockholm att tillsätta ett antal bo-
värdar, som ska se till att alla inte skjuter lite hur som helst utan att skjutningarna verk-
ligen genomförs, så att tillvaron kryddas för alla, inte för vissa.
 
Vi måste också i Stockholm ta krafttag mot dessa skjutningar, som sker lite hur som
helst, och något kraftigare medel än bovärdar har vi inte lyckats hitta.
 
Många har haft roligt åt att jag går omkring och gnäggar och tror att jag är en strids-
hingst. Jag kan väl hålla med om att det inte var så lyckat med stridshinst, den är ju
inte så snabb i tempot.
 
Som jag sa i min intervju till Aftonbladet behöver vi höja tempot i valrörelsen och då duger
det inte med en stridshingst.
 
Från och med idag är jag därför en gepard, på det sättet kan jag höja tempot en hel del.
 
Jag har redan fått komplimanger för att jag är en gepard, man tycker det passar mig bättre
än att vara stridshingst.
 
Man menar då att man sällan hör mig gnägga, men däremot ryter jag ofta mot mina medar-
betare, när det är något som inte passar, och det är det ofta.
 
Så hör Ni nu något som ryter, då är det inte Fredrik Reinfeldt som ryter, det är geparden
Fredrik Reinfeldt som ryter.
 
På det sättet blir jag ju både mer taggad och taggig.
 
Miljöpartiet går återigen ut med att man vill höja bensinpriset. Vi trodde att man skulle nöja
sig med att det eldades upp så många bilar att bensinförbrukningen på det sättet blev läg-
re.
 
Vår ansvarsfulla överenskommelse med Miljöpartiet syftade ju just till att det skulle eldas
upp mer bilar, men där ser man, man ska inte lita på någon.
 
Alla andra partier vill nu profilera sig på skolfrågor, och vi måste därför följa strömmen. Vi
kommer därför i valrörelsen att ger mer pengar till skolan, det är inte omöjligt att vi då kom-
mer att ge tillbaks nästan lika mycket pengar till skolan som vi tidigare dragit in.
 
Vi kommer inte att ge tillbaks lika mycket, då grundbulten i vår politik är att spara på allt,
även sådant det inte går att spara på.
 
Men om detta senare vill vi ju inte tala om för mycket, då är det bättre att väljarna får höra
att vi avsätter mer medel än vad som gjordes 2006.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, i vart fall ett tag till 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
Taggad inför valet
AE
 
 
 
 
 

EU SKUTAN PÅVÄG MOT GRUNDSTÖTNING

EU medborgardialog
 
EU kommissionären Vivianne Reding besöker nu Sverige under sin rundresa som
går under beteckningen "medborgardialog".
 
Förmodligen är det samma medborgardialog, som sker när man lyfter bort revisorer
inom EU, som försökter lyfta fram det dialogen borde handla om.
 
DET VILL SÄGA EN DIALOG, DÄR MAN DÖLJER ALLT SOM BEHÖVAR TALAS
OM,OCH LYFTER FRAM ALLT SOM MAN INTE SKA TALA OM.
 
Resultatet av denna medborgardialog så här långt har vi sett i land efter land.
 
Opinionen i de allra flesta medlemsländer är stark kritisk och på de flesta håll
anser man att man ska återta mycket av den nationella makt EU lagt beslag på.
 
Hur förhåller sig då EU och Vivianne Reding till denna kritik, man förhåller sig genom
att utnyttja satir och humor.
 
Vivianne Reding säger då inför sitt besök i Sverige.
 
DET JAG HAR UPPTÄCKT ÄR ATT FOLK VILL HA MER AV EU.
 
För att ingen ska undgå det roliga och satiriska i detta skämt tillägger hon:
 
FOLK FÖRVÄNTAR SIG ATT VI SKA LÖSA PROBLEMEN ÅT DEM.
 
Befolkningarna i Grekland och Portugal skrattar nog ihjäl sig över dessa skämt.
 
Med ett så skämtsamt lynne har man anledning att se fram emot EU kommissionärens
besök i Sverige.
 
 
Visst, mer vill ha mer, men kanske inte de som drabbas.
AE
 

KEJSARENS NYA KLÄDER PÅ FÖRSKOLAN I BORÅS

Ordets makt över tanken
 
Det finns många exempel på när tanken och handlandet inte räcker till och man
låter retoriken ge sken av att det sker mer än vad som sker.
 
Ordets makt över tanken och det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
 
Nu ska Borås färdigställa en ny förskola och det behövs säkert.
 
Det pedagogiska arbetet kommer här att bli epokgörande och de små liven
slipper stapla klossar på varandra och ingen ska leka med dockor och bilar.
 
Ansvariga slår sig nu på bröstet och nu ska man minsann se till att telnin-
garna ska rustas för vuxenlivet.
 
Ansvariga anger nu målsättningen till:
 
VI SKA HA EN FÖRSKOLA MED ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE.
 
?????????????????????????????????????????????????????
 
Här framstå ju nästan det dunkelt tänkta som övertydligt, kejsaren utan kläder
framstår också som fullt påklädd.
 
Små barn på förskolan ska nu drillas i entreprenöriellt lärande.
 
Den bästa tolkningen är att ansvariga inte förstå vad de pratar om.
 
SKULLE DE FÖRSTÅ VAD DE PRATAR OM FÖRSTÅR DE INTE VAD DE
SYSSLAR MED.
 
Det finns många beprövade sätt att göra sig löjlig på.
 
BORÅS HAR HÄR I ALLA FALL HAFT FÖRMÅGAN ATT HITTA ETT OPRÖVAT
SÄTT ATT GÖRA SIG LÖJLIG PÅ.
 
 
Entreprenöriellt lärande på förskola i Borås
AE
 
 

STAFFANSTORP ÅTER I HETLUFTEN

Så tycks hut ha gått hem här också
 
Många ögonbryn höjdes i häpnad när det blev uppdagat att politikerna i Staffanstorp
tog för sig givmilt av våra hårt intjänade pengar.
 
I de kommentarer som följde på detta kunde man knappast avläsa den minsta ödmjuk-
het.
 
TONDÖVHETEN BLAND DE INBLANDE POLITIKERNA VAR MONUMENTAL.
 
Vi fick höra i arroganta och överlägsna tonfall att de söp minsann så mycket de ville, ba-
ra de inte söp upp för mer än vad de skulle ha fått i traktamente.
 
Och som vanligt ägnade man sig åt de små frågorna och lämnade de stora åt sidan.Den
lilla frågan, hur mycket man skulle få supa för skattemedel, blev den stora frågan.
 
Den stora frågan blev ingen fråga alls.
 
OCH DEN STORA FRÅGAN GÄLLDE OM ÖVERHUVUDTAGET SAMMA GÄNG, ÅR
EFTER ÅR, SKULLE ÅKA TILL RIVIERAN OCH FESTA.
 
Nu tycks dock verkligen ha hunnit ifatt dessa obskyra förtroendevalda, de tycks ha förstått
att det är val nästa år också.
 
Och deras bedömning blir då att de inte kommer att få sitta kvar om de inte betalar
de pengar de söp upp.
 
Nu tror förmodligen dessa obskyra förtroendevalda att de själva gjort ett bra val.
 
Betala tillbaka det man söp upp och sedan bli omvald och åka till Rivieran och festa
igen.
 
Men väljarna kan faktiskt göra ett mycket bättre val i samband med nästa val.
 
DE KAN SE TILL ATT DESSA OBSKYRA FÖRTROENDEVALDA BETALAR TILLBAKS
DET DE SÖP UPPOCH SEDAN INTE HELLER KAN ÅKA TILL RIVIERAN OCH FESTA
IGEN.
 
För den möjligheten finns, i nästa val.
 
Det bästa valet vore dessutom att se till att dessa figurer inte bara betalade tillbaks det de
söp upp, de borde även betala  tillbaka det de rest upp.
 
Tyvärr har det utvecklats en märklig kultur på det politiska området.
 
MAN ANSER SIG HA RÄTT ATT RESA RUNT OCH HA DET TREVLIGT PÅ DET ALL-
MÄNNAS BEKOSTNAD I EN ORIMLIG UTSTRÄCKNING.
 
Det enda man behöver prestera för att göra detta är att försöka hitta på en listig formule-
ring, som får andra att tro man utför något av värde, och sedan fiffla lite med kvitton så
att ingen kan se hur dyrt det blev.
 
Att denna frihet missbrukas i en inte oväsentlig utsträckning råder det i dag inga tvivel
om. Lika lite tvivel råder det om att någon självsanering ska vi inte påräkna inom detta
område.
 
DETTA ÄR BARA VÄLJARNA SOM KAN UTFÖRA DENNA SANERING.
 
 
Bild från bolagsstämma i kommunägt bolag  Staffanstorp
AE
 
 
 

NORD KOREA SPRIDER DÖD OCH SKRÄCK

Den store ledaren sprider död och förskräckelse
 
Användandet av kemiska i Syrien har förskräckt de flesta av oss, och med all rätt.
 
Detta vanvett dyker upp i vårt omvärld med jämna mellanrum.
 
Idag kan vi läsa i Aftonbladet om vanvettet i Nord Korea.
 
Om Aftonbladets uppgifter är korrekta genomför Nord Korea försöksverksam-
het med både kemiska vapen och biologiska vapen.
 
OCH MAN ANVÄNDER INTE RÅTTOR OCH MÖSS SOM FÖRSÖKSDJUR, MAN
ANVÄNDER POLITISKA FÅNGAR OCH STRAFFÅNGAR SOM FÖRSÖKSDJUR.
 
Vittnen beskriver hur försökspersonal står utan laboratorier och ser genom glasen
hur dessa försöksdjur vrider sig i plågor i samband med "försöken".
 
ETT VANVETT STÖRRE ÄN VANVETT OCH VÄRRE ÄN VI KAN FÖRESTÄLLA
OSS.
 
Nu är det inte första gången denna typ av uppgifter presenteras, Nord Korea har ett
antal gånger påståtts utföra just sådan försöksverksamhet.
 
Att respekten för människan i Nord Korea ligger på en sådan nivå att man inte bara
kan vifta bort uppgifterna känner vi till sedan länge.
 
Men det finns en annan form av vanvett, och den hittar vi på närmare håll.
 
VI HITTAR DETTA VANVETT I SVERIGE.
 
Mången är den svensk som styrt kosan till Nord Korea och kommit åter med lyriska
berättelser om den Store Ledaren och hans Paradis. De flesta av dessa lyriker hör
av någon anledning hemma i vad som benämns den "röd- gröna röran".
 
Många av dessa lyriker finns mitt ibland oss, vi behöver inte åka till Nord Korea
för att hitta dessa vettvillingar.
 
ÄN I DAG KLAMRAR DE SIG FAST VID FÖRESTÄLLNINGEN OM DEN STORE LE-
DARENS FÖRTRÄFFLIGHET OCH ATT FOLKREPUBLIKEN UTGÖR ETT FÖRE-
DÖME FÖR ANDRA, INKLUSIVE OSS SVENSKAR.
 
En del av dessa lyriker, levande mitt ibland oss än i dag, finns fortfarande organise-
rade i det vänskapsförbund, som knutit nära och vänskapliga förbindelser med den
Store Ledaren.
 
Så när vi läser i Aftonbladet ska vi inte bara förfäras över de vettvilingar, som
genomför denna försöksverksamhet på människor.
 
VI SKA OCKSÅ FÖRFÄRAS ATT VI MITT IBLAND OSS, ÄN I DAG ÅR 2013, HAR
VETTVILLINGAR SOM KNYTER VÄNSKAPLIGA FÖRBAND MED VETTVILLIN-
GARNA I NORD KOREA, SOM GASAR IHJÄL POLITISKA FÅNGAR I VAPENFÖR-
SÖK.
 
Men graden av vanvett varierar, även hos oss.
 
Det finns runt omkring oss mängder av människor , som själva tycker sig vara
högst förträffliga, som har lite till övers för en del andra, som inte tycker och
tänker det rätta.
 
Så man ska nog vara lite försiktig med att godkänna vad som får sägas och inte sägas.
 
Tillåter vi inte alla att tycka och säga vad de tycker och tänker ligger vi på  sam-
ma skala som Nord Korea.
 
VISSERLIGEN PÅ EN ANNAN LATITYD, MEN FORTFARANDE SAMMA SKALA.
 
Antingen får man tänka fritt och uttala sig fritt, även i kontroversiella frågor, eller också
inte. Det finns inga mellanting.
 
Varje "mellanting" medför att vi befinner oss på samma skala som Nord Korea.
 
Vem är idag beredd att påstå att vem som helst i Sverige kan uttrycka sin uppfattning
fritt utan att behöva påräkna negativa konsekvenser, om det uttryckta inte faller i god
gjord.
 
Förmodligen ingen, förutom de i Nord Koreanska Vänskapsförbundet förstås.
 
Det finns egentligen ganska så mycket att städa upp framför vår egen dörr in-
nan vi tar till brösttoner mot alla andra i dessa frågor.
 
DET INNEBÄR JU SJÄLVKLART INTE ATT VI SOM INTE TILLHÖR NORDKORE-
ANSKA VÄNSKAPSFÖRBUNDET SKA REAGERA KRAFTIGT PÅ DET SOM SKER.
 
Lyrikerna lär väl knappast tro Aftonbladet när det gäller dessa uppgifter.
 
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Här i Stall Rosenbad har natten varit lugn, inget av mina ston har heller visat sig dräk-
tiga, men som den hingst jag är ger jag aldrig upp hoppet.
 
Natten har varit lugn i övrigt så långt jag kan se, bara lite sedvanlig skottlossning på
öppna gator i Eskilstuna samt bilbränder i Åkersberga och Helsingborg. I Åkersberga
hade man vänligheten att begränsa bränderna till två garagelängor med bara 10 talet
brända bilar.
 
Med dessa omfattande bilbränder är det nu lättare att förstå Miljöpartiets ambitioner
med helt öppna gränser.
 
Med allt öppnare gränser bränns alltmer bilar och då kan vi räkna men minskade koldi-
oxidutsläpp. Här får gott bara gott med sig.
 
Två väljarundersökningar bekräftar nu tidigare undersökningar, vi moderater ligger på
den lägsta nivån sedan 2010 och gapet mellan blocken har inte heller varit större sedan
dess.
 
Kent Persson har sina funderingar kring detta och menar att det beror på att vi inte fått
ut vår politik. Då jag tycker att vi fått ut vår politik, titta bara på allt som nu inte fungerar,
så kanske man måste tänka sig tanken att det är precis tvärtom.
 
Tänk om undersökningen visar att vi nått ut med vår politik.
 
Samtidigt känner jag ändå en stor förtröstan inför valet, både United Minds och Yougovs
undersökning gjordes innan det blev känt för väljarna att jag är en stridshingst.
 
Gnäggar bäst som gnäggar sist.
 
MUF hotar nu med att gå till anfall på vår partistämma och vill privatisera Arbetsförmed-
lingen. Vi ställer oss inte helt främmande för detta.
 
Vi måste först säkerställa att ingenting heller fungerar med denna privatiseringen, samtidigt
som så mycket som möjligt av offentliga medel överförs till skatteparadis.
 
Först då kan vi känna oss trygga med att den moderata politiken ger väljarna vad vi vill ha.
 
BRÅ rapporterar nu att antalet gruppvåldtäkter ökat dramatiskt under senare år. Då vi inte
vill stöta oss med centerpartiet och miljöpartiet i frågor som rör flyktingpolitiken vill vi inte
kännas vid dessa siffror.
 
Vi ska också se till att BRA inte heller kommer att kännas vid dessa siffror i kommande rap-
porter, främlingsfientligheten får inte underblåsas.
 
En dramatisk ökning av antalet gruppvåldtäkter är då ett pris värt att betala, bara vi talar
tyst om det.
 
Läget angående budgetstupet i USA tycks fortfarande vara låst ,och till en början var det
svårt att förstå hur det kunde gå så illa.
 
Men efter att ha sett intevjuinslag med republikanska väljare är det lättare att förstå varför
det gått så illa.
 
Många av dessa väljare tycks nästan vara lika mentalt handikappade som mina väljare,
och dessa är ju som jag skriver i mitt fina manifest, riktigt ordentligt mentalt handikappade.
 
Aldrig har det varit tydligare, tänk att vara så mentalt handikappad att man röstar på en
stridshingst.
 
Men man kanske inte ska bli förvånad, United Minds mätning visar nu att centerpartiet gjort
en kraftig uppryckning, kan man rösta på en åsna bör man väl kunna rösta på en hingst.
 
Men som sagt, den som gnäggar sist gnäggar bäst.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Då de eländiga sverigedemokraterna tycksöka i varje mätning känns det nu lite vemodigt,
det blir efterhand allt färre som jag kan välkomna och önska en trevlig dag.
 
För jag vill ju inte ställa grupp mot grupp, men samtidigt måste man ju förstå att man kan ju
inte välkomna de som är mindre värda.
 
             
 
 
 
 

STALL ROSENBAD ANFALLER OPPOSITIONEN

Stall Rosenbad stärker nu försvarsförmågan
 
Så fick då den ansvarsfulla Alliansregeringen tyst på alla försvarskritiker,
man förstärker nu försvaret med nya beridna enheter, och den första
hingsten har redan köpts in och ska användas för avel. Hingsten har
fått namnet Fredrik Reinfeldt efter statsministern
 
Kavelleriet gör då renässans och man inrättar ett första stall på cen-
tral plats för att kunna rycka ut snabbt med dragna sablar om den le-
de fienden anfaller.
 
Den första kavallerienheten inrättas i Rosenbad och kommer att gå under
namnet
 
STALL ROSENBAD
 
Samtidigt slår man tvåflugor i en smäll, många har hyst farhågor för att den
beridna högvakten har sett sina sista dagar. Detta problem tycks nu ha fun-
nit sin lösning i och med att hingsten Fredrik Reinfeldt nu kan ingå som för-
stärkning.
 
Rosenbads stallmästare uppger att den nyanskaffade hingsten Fredrik Reinfeldt
blir vild bara han ser ett sto, och man ser därför positivit på möjligheten att få
fram erforderligt antal stridsföl.
 
Då man redan har många ston på plats i Stall Rosenbad räknar man med att
den första beridna enheten ska kunna finnas på plats redan inom ett antal år.
 
Stockholmarna ombeds vara uppmärksamma på detta nya inslag i stadsbilden.
Hör man något som gnäggar är det troligen Fredrik Reinfeldt.
 
 Stall Rosenbad går till attack mot oppositionen
AE

FREDRIK REINFELDT HAR STALLPLATS I ROSENBAD

Löjets skimmer lägrar sig över Rosenbad
 
JAG ÄR EN STRIDSHINGST.
 
Var befinner sig nu Fredrik Reinfeldt, i lekstugan eller i Rosenbad.
 
Såvitt man inte ser Rosenbad som en lekstuga kan man inte vara på
dessa två ställen samtidigt.
 
Fredrik Reinfeldt gör ju anspråk på att vara en statsman och vill gärna visa
upp sig som en sådan, gärna i sällskap med andra större statsmän.
 
Att fälla ett uttalande av denna karaktär, "JAG ÄR EN STRIDSHINGST",
är så löjeväckande och barnsligt att man har svårt att tro det är sant.
 
MEN DET ÄR DET TYDLIGEN SANT, FREDRIK REINFELDT ÄR EN STRIDS-
HIGST I SINA EGNA ÖGON.
 
Är det möjligen första tecknet på en hjärnblödning vi nu skådat.
 
Nu blir det bara för mycket, först Kent Persson och hans nya logotype och sedan
Fredrik Reinfeldt som en stridshingst.
 
Om detta löjliga uttalande skulle kunna värva röster, kan man bara säga en
en sak.
 
STRIDSHINGSTENS UTTALANDE OM ATT VI ÄR MENTALT HANDIKAPPADE
FRAMSTÅR I SÅ FALL SOM EN KOMLIMANG.
 
Inget folk i hela världen borde kunna vara så korkat att det röstar fram ett parti som
leds av en som går omkring och hävdar att han är en stridshingst.
 
Hönshjärna har vi länge vetat vad det är, nu vet vi också hur en stridshingst ser ut.
 
Man kan bara sucka och säga en sak.
 
GUD BEVARE LANDET FÖR STRIDSHINGSTAR.
 
 
Fredrik Reinfeldt i sin nya skepnad,
stridslystet föl.
AE
 
 
 
 

POLITIKER SOM FÅNGAR I SIN EGEN FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD

När drivkraften besegras av motkraften
 
Egentligen är det märkligt att frågan om jobbskatteavdrag och en höjd brytpunkt kan
föranleda de konstellationer som nu skapats på det politiska området.
 
Jobbskatteavdraget är ju den stora delen i detta paket, med en beräknad kostnad
på ungeför 13  miljarder i form av minskade skatteintäkter.
 
Trots att reformen enligt så gott som alla kunniga bedömare inte medför något "jobbtill-
skott" att tala om så ska den bara genomföras, så det så.
 
Och på något märkligt sätt lyckas men skapa en konstellation som gör detta möj-
ligt.
 
Avsaknaden av lediga jobb, som alla med ökad drivkraft skulle välja att gå till, gör ju att
den så kallade dynamiska effekten av reformen blir begränsad.
 
Den enda positiva effekt man uppnår är att de som ges avdraget uppnår en högre köpkraft
och den vägen kan skapa ökad efterfrågan i en vidare mening. Men är det detta man vill
uppnå finns det andra riktade åtgärder till samma kostnad som skulle ge betydligt större ef-
fekter.
 
Däremot ger en höjd brytpunkt tveklöst dynamiska effekter, på det sätter att posi-
tiva drivkrafter "släpps lösa".
 
Det borde rimligen inte föreligga någon tveksamhet att alla, som når brytpunkten, medve-
tet eller omedvetet, gör en ny kalkyl över sin situation.
 
NU NÄR SKATTEN TAR EN STÖRRE ANDEL, SKA JAG DÅ SKIPPA KARRIÄREN,
JOBBA LITE MINDRE ELLER STRESSA LITE MER OCH BETALA STÖRRE ANDEL
I SKATT.
 
Dessa överväganden är lätta att förstå och lätta att anpassa sig till, höjd lön, större an-
del av höjningen går till skatt.
 
Däremot är det få som förstår hur jobbskatteavdraget slår i en viss given situation, i de
flesta fall påverkar inte jobbskatteavdraget ställningstaganden som hänger ihop med att
jobba mer eller mindre, göra karriär eller inte, då man inte ser vad som händer.
 
Däremot ser man direkt vad som händer när lönen passerar brytpunkten, en större
andel går till skatt.
 
Då dessa dynamiska effekter är så lätta att se och då man tveklöst kan påstå att det ger
positiva effekter på ekonomin, framstår det som märkligt att man inte kan enas kring den-
na reform.
 
En skenbar kostnad på 1,3 miljarder skulle säkert generara en större intäktsökning
genom de dynamiska effekterna av att fler arbetar mer, och att fler tar på sig ett stör-
re ansvar.
 
Carola sjöng "fångad av en stormvind" med stor framgång.
 
Här tycks visa politiker vara fångade av  en annan stormvind,sin egen föreställnings-
värld, ur vilken man inte kan frigöra sig, och det leder nog tyvärr till att alla blir förlo-
rare.
 
I VERKLIGHETEN BLIR BRYTPUNKTEN EN AVBRYTSPUNKT FÖR ALLA DE SOM
ANPASSAR SIN LÖN / KARRIÄR TILL EN NY SKATTESISTUATION.
 
En AVBRYTSPUNKT, i den meningen att fler jobbar mindre och färre gör karriär och
tar större ansvar, är det verkligen det vi vill ha ?
 
1,3 miljarder är ju egentligen inte mycket för att åstadkomma mycket, medan 13 miljarder
'är alltför mycket för att åstadkomma så lite.
 
Vi talar gärna och mycket om låsta lägen i USA, borde vi inte här kunna visa att vi öppnar
upp för en lösning när det gäller en höjning av brytpunkten.
 
Tar man lite från jobbskatteavdraget och lägger på höjningen av brytpunkten, så skulle ju
den senare reformen kunna få en inriktning som kan få motståndarna (oppositionen) att
få en skatteprofil man känner sig bekväm med, kanske en höjd brytpunkt kombinerad med
en riktad förändring av grundavdraget, som gynnar de som oppositionen säger sig vilja
värna om.
 
Samtidigt kan man ju passa på att mjuka upp brytpunkten, i den meningen att man inför
fler "mjukare" steg..
 
Vill man inte, så går det inte, det visar sig nu i USA, och det visar sig tyvärr också här i
Sverige.
 
ALLA BORDE VI JU VARA INTRESSERADE AV ATT VI ALLA FÅR DET BÄTTRE,
INTE BARA MODERATER, INTE BARA SOCIALDEMOKRATER,UTAN ATT REFOR-
MER GES ETT INNEHÅLL SOM I EN VIDARE MENING GYNNAR ALLA.
 
Är det inte så vi ser läget i USA ? Och är det inte så vi inte ser på läget hos oss själva ?
För vi vill väl inte vara som republikanerna i USA, eller vill vi ??
 
SKATTETRYCKET ÄR SOM EN BLYERTSPENNA, TRYCKER MAN TILL FÖR HÅRT,
SÅ GÅR BLYERSTEN AV.
 
Är det inte så man bör se på en höjning av brytpunkten ?
 
 
Pennans brytpunkt, bryter man för hårt går pennan av.
 
AE

VÄRDET AV EN GOD FÖRVALTNING

Bristande insikt tycks råda om värdet av god förvaltning
 
Professor Bo Rothstein är väl kanske inte känd som de stora åthävornas man, men
när han ger uttryck för något tycks det som om man bör lyssna.
 
Bo Rothstein ger i en ledare idag i Dagens Nyheter uttryck för en uppfattning
och farhågor som alla bör ta del av, i den mån detta inte redan skett.
 
Vi är alla invaggade i den tron att vår välfärd utvecklats genom demokratiutveckling
och genom fria marknadsreformer.
 
Bo Rothstein försöker i ledaren på ett övertygande sätt förminska värdet av
hur dessa faktorer påverkat vår välfärdsutveckling.
 
När det gäller demokration uppger han sig ha gjort observationer i olika system och
stater som landar i den uppfattningen att demokratin inte är en avgörande faktor för
välståndsutvecklingen.
 
Vår alliansregering har ju gjort sitt bästa för att övertyga oss om att reformer om en
allt friare marknad öppnar upp portarna till Paradiset.
 
Bo Rothstein pekar i stället med övertygande kraft på de risker en sådan utveckling
rymmer om inte den offentliga verksamheten utvecklas i takt med detta, så att mark-
naden kan "tyglas" på rätt sätt. Som det är nu menar Rothstein att företag utnyttjar
den uppkomna situationen till att begränsa konkurrensen i stället för att öppna upp
för en större konkurrens.
 
I ledaren pekat han då på fyra andra faktorer, som kan vara viktigare för vår välfärds-
utveckling än demokrati och marknadsreformer:
 
Den ena är då att den offentliga verksamheten måste utvecklas som styrmedel
när man genomför marknadsreformer. Detta har nu inte skett och han pekar på
vad som skett inom skolsektorn och sjukvården. Han menar att vi varit för na-
iva.
 
Den andra faktorn är att man ska undvika en politisering av offentliga tjänster
och menar då att Sverige här under senare år gått motsatt väg.
 
Den tredje faktorn är att den organiserade brottsligheten ökat och fört med sig
inslag vi tidigare förskonats från och  att det nu medför att rättskipningen påver-
kas.
 
Den fjärde, och kanske mest kontroversiella faktorn, är att vi infört en mindre
meritbaserad rekrytring till offentliga tjänster, där kvoteringar i olika former
tillåtits breda ut sig. Han pekar också på den omständigheten att svenskar nu-
mera uppfattar att korruptionen ökat mer i Sverige än vad andra nordbor upp-
fattar i respektive länder, vilket kan ha ett samband med detta.
 
Som en sammanfattning menar då Bo Rothstein att politiker tycks sakna insikt om
de faror denna utveckling för med sig och tycks trygga i sin uppfattning att allt är
bra bara demokratin fungerar och marknadsreformer införs i allt snabbare takt.
 
DE SOMÄR GENUINTINTRESSERADE, INTE BARA POLITISKT INTRESSERA-
DE, AV EN FAKTISK VÄLSTÅNDSUTVECKLING BÄR LÄSA DENNA LEDARE.
 
Inte bara en gång ,utan två kanske tre gånger.
 
Med den ökade insikt detta kan medföra kanske vi kan få både en fungerande
demokrati, rimliga marknadsreformer och en faktisk välståndsutveckling.
 
Ska man läsa denna ledare med behållning måste man ju förstås släppa allt det
där om tärande och närande, har man den grundinställningen kan man nog läsa
ledaren hur många gånger som helst utan att det leder till ökad insikt.
 
Skriver i DN idag, bör definitivt läsas  /  AE

GENETIKEN STYR VÅR UMGÄNGESKRETS

Lika barn leka bäst
 
Så hette det för i tiden, lika barn leka bäst. Vi fick också höra, säg mig vem Du umgås
med, så ska jag säga vem Du är. Lika som bär var ett kärt uttryck.
 
Sånt där struntprat är väl troligen inte många som lyssnar på idag, idag ska ju
alla leka med alla, oavsett hur bären ser ut.
 
Forskare från olika universitet i USA tycker inte att detta är strunt utan man har ge-
nomfört studier angående detta, och man har faktiskt kommit fram till just det vi kom
fram till förr.
 
Lika barn leka bäst, och säg mig vem Du umgås med så ska jag säga vem Du är.
 
Nu uttrycker sig ju forskare inte på det viset, och det är bara att beklaga, forskare ut-
trycker sig oftast, så att man förstår lite av vad som sägs eller inget alls.
 
Men lite av vad forskarna i USA säger går ändå att förstå, trots att man hänvisar till
genforskning.
 
MAN SÄGER DÅ ATT DNA STRUKTUREN, DEN GENETISKA STRUKTUREN, MED-
FÖR ATT VÄNNER SÖKER SIG TILL VÄNNER PÅ DET SÄTTET ATT VÄNNER BLIR
GENETISKT NÄRBESLÄKTADE.
 
De blir till och med så genetiskt närbesläktade att de kan jämföras med vad man kallar
"fjärdedelskusiner"
 
Mer nära "lika barn leker bäst" kan man väl knappast komma.
 
Forskarna hävdar också att DNA påverkar hur vi väljer vår umgängeskrets och hur den
ser ut.
 
Att detta är både intressant och kontroversiellt, om det bör väl knappast råda någon tve-
kan.
 
Om inte bör det kanske påverka hur man ser på integration av olika grupper,och
forskarna pekar just på detta, och räknar själva med att mötas av stark kritik.
 
MAN ERKÄNNER ÖPPET ATT MAN KOMMIT FRAM TILL NÅGOT MAN INTE FÅR
KOMMA FRAM TILL.
 
Nu är ju detta forskningsresultat isolerat just till hur DNA styr och måste därför tas med
"en nypa salt". Fortfarande styrs ju vårt val av vänner och umgängeskrets också av helt
andra faktorer, såsom yrkestillhörighet, skolbakgrund och valet av "nyttiga vänner".
 
Men sett som en isolerad faktor och vad det kan tänkas innebära är det nog en
ganska så revolutionerande nyhet.
 
   Hur ska vi integrera folk nu då ?  / AE
 

UTPRESSNING SOM MAKTMEDEL

USA har kidnappat hela världen
 
Hela världen tycks nu hålla andan inför vad som ska hända under veckan, får man
till en lösning angående budgetstup och annat, eller får man det inte.
 
President Obama hävdar att republikanerna ägnar sig åt utpressning och republika-
nerna hävdar att president Obama inte vill förhandla.
 
Till synes en totallåsning, som just nu inte tycks ha en omedelbar lösning.
 
Amerikanare i allmänhet ursinniga och förvånade, och vi med dem, hur i himmelsens
namn kan politiker vara så ansvarslösa att de på ren kiv äventyrar samhällsutvecklingen.
 
Just nu förstår vi inte alls vad som sker "over there", hur kan de bara ta så lätt
på det ansvar de är valda att ta.
 
MEN NÄSTA ÅR BLIR DET TROLIGEN LÄTTARE ATT FÅ FÖRSTÅELSE FÖR ATT
MAN ANVÄNDER UTPRESSNING I SYFTE ATT ÄVENTYRA SAMHÄLLSUTVECK-
LINGEN.
 
Jan Björklund formulerade sig klokt, för en gångs skull ?, i samband med partiledarede-
batten och riktade sig då till Miljöpartiet:
 
OM NI CHOCKBESKATTAR ALLT SOM RÖR SIG, KOMMER VI SNART ATT LEVA I
ETT LAND SOM STÅR STILL.
 
Fyndigt, träffsäkert, underhållande
 
OCH SKRÄMMANDE, LIKA SKRÄMMANDE MEN PÅ EN ANNAN SKALA, SOM DET
SOM NU SKER I USA.
 
Socialdemokraterna kommer inte att kunna bilda regering utan att Miljörpartiet medver-
kar som det nu ser ut.
 
Miljöpartiet har väl knappast en historia, som vittnar om samhällsansvar, om man väljer
att uttrycka sig milt. Att man plötsligt skulle byta skepnad efter nästa val är knappast tro-
ligt. Mer troligt är att man utnyttjar situationen, för att driva igenom en politik man vill ha
men som socialdemokraterna inte vill ha, men måste acceptera för att få med Miljöpar-
tiet på vagnen.
 
Vi talar då främst om kärnkraft och miljösatsningar, men även om frågor som rör
försvar, invandring, skolor, rättsväsen och annat.
 
FÖR DET ÄR VÄL INGEN SOM PÅ FULLT ALLVAR TROR ATT MILJÖPARTIET, I DET
LÄGE SOM NU TYCKS RÅDA I VÄLJAROPINIONEN, SÄTTER SIG SNÄLLT OCH LY-
DIGT I EN REGERING OCH RÄCKER FRAM EN VACKER TASS OCH GÖR SOM SOC-
IALDEMOKRATERNA ÖNSKAR.
 
Nej,Jan Björklund riskerar nog att delvis bli sannspådd, vi kommer att chockbeskatta allt
som rör sig, och vi kommer att alltefter tiden går leva i ett land som står  alltmer still.
 
Och när detta händer kommer det troligen att ske i former, som gör det lättare för
oss att förstå vad som just nu sker i USA "over there".
 
DET ÄR INTE BARA USA SOM HAR OANSVARIGA POLITIKER, DE FINNS NOG
LITE HÄR OCH DÄR, DEN STÖRSTA SKILLNADEN ÄR ATT EN OANSVARIG PO-
LITIK I USA FÅR STÖRRE GENOMSLAG VÄRLDEN RUNT.
 
Så när vi kanske hämtat oss efter vad som nu kan hända, kanske vi i värsta fall får en
repris på utpressning, där vi själva är aktörer.
 
I SIFO:s senaste mätning gick 2,1 % från Miljöpartiet till  just Socialdemokraterna.
 
FORTSÄTTER DENNA TREND FÅR VI KANSKE I ALLA FALL INGEN UTPRÄGLAD
UTPRESSNINGSSITUATION.
 
 
Att utpressning i USA är utpressning, det är det lätt att vara ense om, nu återstår att
se, eventuellt, om alla är ense om att  utpressning i Sverige också är utpressning.
Mer troligt är att nyspråket åker fram och vi får höra om ansvarstagande.
 
AE
 

FREDRI REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Den allt överskuggande nyheten för dagen är ju SIFO:s senaste väljarundersökning,som
ger oss ordentligt med råg i ryggen.
 
Med centerpartiet borta ur bilden och en  oppositionen som leder med drygt 10 % känns det
tryggt att vi utgör det enda trovärdiga regeringsalternativet.
 
Samtidigt noterar vi att många tillfrågades innan Kent Persson presenterade vår nya logoty-
pe. Vi räknar med att denna utgör ett sådant framgångskoncept att den starkt kommer att för-
ändra opinionen till vår fördel.
 
Jonas Sjöstedt uppger nu att vänsterpartiet måste välja sina strider och här får vi nog ge ho-
nom rätt. Vi måste också välja våra strider om vi ska kunna hävda oss i kampen om regerings-
makten.
 
Då väljarna prioriterar den välfärd vi vill rasera, ser vi väljarnas som vår största fiende och vi
måste då välja att  ta strid med dem i första hand.
 
När det gäller välfärden finns det dessutom ett glapp mellan hur vi ser på den och hur väljarna
uppfattar välfärden, väljarna har här inte samma verklighetsbild som vi moderater.
 
Vi måste därför inrikta denna strid mot att väljarna får samma verklighetsuppfattning som mo-
deraterna och att de ser det vi uppfattar.
 
Vi måste därför ersätta vår tidigare kampanj "Välkommen till verkligheten" med "Välkommen
från verkligheten".
 
Samtidigt tycker vi att vi ska få erkännande för de prioriteringar vi i alla fall gör inom välfärds-
området.
 
Ständigt återkommande rapporter vad gäller bedrägerier inom assistansområdet visar ju att
vi lägger ökade resurser på det vi finner viktigt.
 
Medan EU i snitt lägger 0,5 % av BNP på assistansverksamhet lägger vi hela 2,3 % av BNP,
1,5 gånger hela försvarsbudgeten, på motsvarande verksamhet.
 
Då det får antas att vi har ungefär samma omfattning av riktigt funktionshindrade, så kan man
grovt räkna med att skillnaden utgörs av assistansstöd till de som inte är riktigt funktionshind-
rade.
 
Så visst satsar vi på välfärden, men då måste man prioritera bort det som  är mindre viktigt.
 
Vi nås nu av uppgifter att Jonas Sjöstedt vill bli infrastrukturminsiter i den regering vi får nästa
år.
 
Man kan säkert klandra oss för att tågen inte gått som de skulle, men viss utbyggnad av dub-
delspår har vi ändå stått för.
 
Nu får vi nog räkna med att de flesta linjer blir enkelspåriga.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             

KÖNSKODNING FÖRSVÅRAR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LEKAR

Genuspedagogiken gör pojke till flicka och klok till dåre
 
Man har ju många gånger ställt sig frågan om genuspedagogiken och tänkt, att
nu får det väl ändå räcka.
 
Vi är ju ändå födda som pojkar och födda som flickor, men riktigt så enkelt
tycks det inta vara.
 
I GENUSPEDAGOGIKERNAS VÄRLD ÄR VI ALLA FÖDDA LIKA SOM ETT
OSKRIVET BLAD, VI FÖDS KÖNSNEUTRALA
 
Att alla andra biologiska varelser föds på ett annat sätt vill man inte beakta, man
har ju intagit ett högre trappsteg på Maschlows behovstrappa.
 
OCH DÄR FINNS INGA POJKAR OCH FLICKAR, ALLA AMMAR OCH ALLA
FÖDER BARN.
 
Miljöpartiet, med sin nära knytning till den biologiska miljön, vill nu dra en lans för
att vi gå ännu längre, så att alla leker med dockor, ammar och föder barn.
 
Som icke miljöpartiskt tänker man stillsamt, har det inte redan gått förlångt ??
 
MEN FÖR EN RÄTTROGEN MILJÖPARTIST KAN GENUSPEDAGOGIKEN
ALDRIG DRIVAS FÖR LÅNGT.
 
Nu lovar man att alla förskolor ska ha genuspedagoger, för att barnen ska er-
bjudas fler möjligheter, pojkar ska amma och föda och flickor ska slåss.
 
I praktiken innebär ju denna genuspegagogik att man tar ifrån barnen alla de
möjligheter, som inte leder till rätt beteende.
 
ENLIGT GENUSPEDAGOGERNA.
 
När nu Miljöpartiet sätter upp djärvare mål, som man väljer att uttrycka sig, blir
man ju onekligen lite förvånad.
 
HAR DET INTE REDAN GÅTT FÖR LÅNGT ?? ÄR DET INTE DJÄRVT NOG ??
 
På en viss förskola, Egalia i Stockholm, får man inte använda orden pojke el-
ler flicka.
 
MAN SKA SÄGA KOMPIS ELLER PERSON.
 
På en annan viss förskola, i Gävle, har man numera förbjudit vad man kallar fri
lek.
 
TILLÅTER MAN FRI LEK KAN BARNEN BETE SIG KÖNSSTEREOTYPT.
 
I en annan viss förskola får man inte komma i närheten av cyklar och bandy-
klubbor, utan väljer att förlägga verksamheten " i skogen".
 
SKÄLET ÄR ATT BARNEN INTE SKA BLI KÖNSKODADE OCH DETTA I
SÅ FALL SKULLE FÖRSVÅRA GRÄNSÖVERSKRIDANDE LEK.
 
På en annan förskola förbjuder man cyklar överhuvudtaget.
 
SKÄLET HÄR ÄR DETSAMMA, KAN FLICKOR CYKLA FÖRSVÅRAR DET
GRÄNSÖVERSKRIDANDE LEK.
 
Bilar och dockor då, hur har det gått med dessa leksaker.
 
Glöm bilar och dockor.
 
ALLT SÅDANT ÄR NUMERA HELT RADERAT I GENUSPEDAGOGERNAS
VÄRLD, OCH I MILJÖPARTIETS VÄRLD.
 
Det inser ju alla att lek med dockor och bilar ger en oönskad könskodning och
försvårare gränsöverskridande lek.
 
Nu återstår bara att se hur Miljöpartiet lyckas överbrygga den hemska
könskodningen att flickor föder barn.
 
MEN INGET ÖVERRASKAR NUMERA, HAR MAN EN LÖSNING PÅ HUR VI
KLARAR OSS UTAN KÄRNKRAFT KAN MAN SÄKERT OCKSÅ FÅ POJKAR
ATT FÖDA BARN OCH AMMA.
 
Hade det inte varit för att det framstår som sannolikt att dessa vettvillingar kom-
mer att ingå i vår nästa regeringen, hade man ju bara kunnat skratta åt det.
 
Nu fastnar skrattet lätt i halsen, i vart fall för oss som inte har pojkar som
föder våra barnbarn.
 
Fast alternativet tycks inte vara så mycket bättre, med en minister som motar-
betar könskodning och underlättar gränsöverskridande lekar med att använda
sig av det icke könsstereotypa ordet "HEN" ska man väl kanske inte hysa så
stora förhoppningar.
 
AE
 
 

SLÄNG ALLA ÄLDRE I VÄGGEN

Våra rännstensungar har nu blivit rännstensäldre
 
Vi minns rännstensungarna i vårt gamla Lort Sverige, ungarna som ingen ville veta
av, och som inte hade någonstans att ta vägen.
 
Dessa rännstensungar har nu vuxit upp och blivit både äldre och gamla.
 
OCH FORTFARANDE ÄR DET INGEN SOM VILL VETA AV DEM OCH DE HAR
INGENSTANS ATT TA VÄGEN.
 
Dessa rännstensäldre behandlas som om de inte hade varit med om att bygga upp
det land vi nu lever i, man gör allt för att de inte ska ha någonstans att ta vägen och
för att de ska känna sig överflödiga.
 
För att hjälpa dem på traven drar man ner på vårdplatser inom äldrevården, så
att man måste uppnå den aktningsvärda åldern på 100 år, minst, för att slippa
rännstenen.
 
Vi minns den 94 åriga damen, som slängde sig ut från balkongen för att hon inte stod
ut med tanken att leva i misär i rännstenen.
 
Vi minns 99 åringen som fick en toasits i vardagsrummet för att lindra vistelsen i ränn-
stenen.
 
Och vi minns många andra.
 
GEMENSAMT FÖR ALLA DESSA, DE VI MINNS OCH SOM BYGGT UPP DET LAND
VI LEVT I, ÄR ATT DE SKA LEVA KVAR I RÄNNSTENEN, NÅGOT ÄLDREBOENDE
SKA DE DEFINITIVT INTE FÅ TILLGÅNG TILL.
 
Vart fjärde plats inom äldrevården har försvunnit samtidigt som de äldre ökat i antal, det
säger en hel del om den politiska ambitionen inom detta område,
 
Tanken bakom detta är väldigt enkel.
 
DET SPARAR MER PENGAR OM DE ÄLDRE STANNAR KVAR I RÄNNSTENEN ÄN
OM DE FÅR PLATS PÅ ÄLDREBOENDE.
 
Alla vet att hemtjänsten inte ersätter en plats på ett äldreboende, men politikerna är här
cyniska i kubik.
 
Man räknar cyniskt och kallt med att anhöriga rycker in och tar det ansvar sam-
hället kräver in skatter för att själva ta.
 
Att vissa äldre inte har anhöriga alls, eller anhöriga som inte vill betala skatt två gånger,
fäste man cyniskt inget avseende vid.
 
DESSA FÅR KLARA SIG BÄST DET GITTER I RÄNNSTENEN, DE HAR JU BARA
VARIT MED OM ATT BYGGA UPP VÅRT LAND.
 
Och många av dem kan ju inte ens sända SMS, då hör de definitivt hemma i rännste-
nen,
 
Siffor i Stockholm bekräftar nu denna cyniska och människofienliga politik, vart femte
som ebjuds plats på ett äldreboende dör inom två månader. För övriga landet finns in-
gen statistik.
 
Man blir ju överraskad över att situationen är sådan just i Stockholm, där har ju
den borgerliga majoriteten under år efter år satsat på välfärden,och då främst
för unga och gamla, i vart fall enligt vad man säger.
 
Den ansvarsfulla borgerliga majoriteten uppger nu att de ska skrota äldreboende i
nuvarande form överhuvudtaget.
 
Man har planer på att upprätta samlingsplaster för dessa rännstensäldre direkt
i anslutning till bårhusen, så att man slipper omlastningskostnaden på de äldre-
boenden, dit man inte vill att de rännstensäldre ska komma.
 
Hur lyckas då ansvariga politiker retoriskt hantera denna utveckling, att våra gamla
rännstensungar nu blir våra nya rännstensäldre.
 
Lätt som en plätt som det heter, man använder nysvenska, det språk som våra
politiker använder, när deras ambitioner gör att de måste föra oss bakom lju-
set.
 
Vi får då inte höra att man skär ner på antalet platser inom äldreboendet för att man
ska spara på de rännstensäldre och att man cyniskt räknar med att de ska överleva
i sin avföring hemma i sina sängar med hjälp av anhöriga, som arbetar dygnet runt
i övrigt efter att ha drabbats av drivkraften det femte jobbskatteavdraget.
 
Nej, på nysvenska får vi höra något helt annat.
 
VI FÅR HÖRA ATT DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN SATSAR PÅ
ÄLDREVÅRDEN FÖR ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR DE GAMLA ATT SÅ LÄN-
GE SOM MÖJLIGT KUNNA BO KVAR I SINA HEM.
 
Man kan säga och tycka mycket om detta spektakel, men en sak överraskar, över-
raskar något oerhört. Att moderaterna har kommit fram till att de rännstensäldre al-
rig mer kommer att kunna ingå i arbetslinjen det har man ju insett.
 
Men kristdemokraterna säger sig ju stå för något annat än rännstensäldre.
 
VAD ÄR DET DÅ SOM GÖR ATT GÖRAN HÄGGLUND OCH MARIA LARSSON
INTE FÖRSTÅTT, KAN DET MÖJLIGHETEN VARA NÄRHETEN TILL GRYTORNA ?
 
Den ansvarsfulla alliansregeringen påstår att detta är ett anständigt apspel,men
det är inget anständigt apspel.
 
Anständigt är det definitivt inte.
 
DÄREMOT ÄR DET ETT APSPEL.
 
 
 
Rännstensungarna har nu blivit vuxna, rännstensäldre
 
AE
 
 
 
 

MUHAMMED ERSÄTTERNU JESUS SOM GUDS AVBILD

Ärkebiskopskandidater bekänner sin sanna tro
 
Man kan ju undra om det finns något flatare än flatast, och det gör det faktiskt, det
finns något flatare än flatast.
 
Detta flatare än flatast återfinner man bland kandidaterna till ärkebiskopsäm-
betet i vår kristna och rättrogna land.
 
Vi som en gång var kristna minns den tid då Jesus var Guds avbild och nedstigen
från himmelen.
 
Allt det där är nu borta med vinden, eller kanske mer rätt borta med islam.
 
NU KAN MUHAMMED LIKA VÄL VARA GUDS AVBILD, ELLER SATAN, ELLER
BUDDHA, OINTRESSANT VILKET.
 
Ärkebiskopskandidater har utfrågats om hur de ser på vissa frågor.
 
En av dessa frågor gällde om Jesus var en sannare avbild av Gud än Muhammad.
Men behöver ju inte gissa tre gånger vad svaret blir på en sådan fråga i Sverige i
dag.
 
Självklart svarar ingen av kandidaterna att Jesus är en sannare bild av Gud
än Muhammed och man hänvisar då på sin starka tro på kristna värden.
 
FÖR MAN MÅSTE VÄL UTGÅ IFRÅN ATT MOTIVET TILL DETTA SVAR ÄR JUST
DETTA, DE VILL JU BLI ÄRKEBISKOP I EN KRISTEN KYRKA, DÅ HAR MAN JU
STARK OCH RÄTT TRO.
 
Eller det kanske inte alls är så längre, man kanske vill bli ärkebiskop i en kristen kyrka,
där Jesus är borta med vinden och ersatt av Satan, Muhammed eller Buddha eller nå-
gon annan.
 
Vi vet ju alla vad som ligger bakom denna flathet, flathet bortom all flathet.
 
MAN VILL JU INTE FRAMSTÅ SOM ISLAMOFOG I DAG, VÄRRE ÄN ATT HA
SPETÄLSKA.
 
Och visst är man islamofog och besatt av spetälska om man inte lydigt följer alla på-
bud från islamexperten Hjärpe, Mona Sahlin och ett antal andra vettvillingar.
 
OCH DÅ SPELAR DET INGEN ROLL FÖR EN KRISTEN OM GUD SER UT SOM
JESUS ELLER MUHAMMAD, ELLER EN GRIS ELLER HUND, BARA HAN SER
UT.
 
I Upsala domkyrka såg också Jesus ut och då också Gud ut som en "bög"
 
Man undrar nu vad som krävs för att bli ärkebiskop, och det krävs tydligen ganska
så mycket.
 
I valet efter ärkebiskop efter Hammar framförde en av kandidaterna att hennes främsta
merit till ärkebiskopsämbetet var att hon var öppet homosexuell.
 
Nu kompletteras meritkravet och man antas väl bli imponerad av vilka kvalifika-
tioner man kräver till detta ämbete.
 
DEN VIKTIKASTE MERITEN ÄR ATT VARA ÖPPET HOMOSEXUELL OCH DÅ FÅR
MAN VÄL ANTA ATT DEN NÄST VIKTIGASTE NU  ÄR ATT DET KVITTAR HUR
GUD SER, MUHAMMED GÅR LIKA BRA SOM JESUS.
 
Kristna och andra troende sägs vara starka i sin tro, man kan säga vad man vill om
dessa kandidater, men starka i sin tro är de inte.
 
TROR DE ATT MUHAMMED LIKNAR GUD LIKA MYCKET SOM JESUS HAR DE
INGEN TRO ALLS, VARE SIG STARK ELLER SVAG.
 
Kanske borde de konvertera till islam ,men då får de väl problem med tolerans för deras
viktigaste kvalifikationskrav, att vara öppet homosexuell.
 
Teologen Eva Hamberg, med 25 år bakom sig i Svenska Kyrkan, finner allt detta som så
stötande att hon väljer att gå ut ur Svenska Kyrkan.
 
Det borde de aktuella kandidaterna också göra, kan de inte särskilja Jesus och Mu-
hammed har de inget där att göra.
 
Alla har rätt till sin religiösa tro, man kan tro på Satan, man kan tro på Buddha, man kan tro
på Muhammed och man kan till och med tro på Jesus.
 
MEN TROR MAN PÅ JESUS KAN MAN INTE TRO LIKA MYCKET PÅ MUHAMMED.
 
Muslimer gillar inte att Jesus, förlåt Muhammed, avbildas om hund, och det bör man res-
pektera.
 
Men ärkebiskopskandidaterna räds inte att avbildas som hundar.
 
STRYKRÄDDA SÅDANA.
 
Hur ska man då lämpligast beskriva deras beteende.
 
FLATARE ÄN FLATAST, YNKLIGARE ÄN YNKLIGAST OCH ENFALDIGARE ÄN EN-
FALDIGAST.
 
Man minns den tid då det var vanligt att man gick i den så kallade söndagsskolan.
 
Det märks nu att söndagsskolan är borta, och med den mycket annat.
 
 
Muhammed, nedstigen från Himmelen
AE
 
 

FREDRIK REINFELDS MORGON

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Trots kraftfulla insatser från polis och politiker i Göteborg fortsätter kulturyttringarna,
i går blev en man svårt skottskadad i Bergsjön i Göteborg. Vi har nu övertygat kom-
munledningen att man måste ta till ytterligare krafttag för att komma till rätta med des-
sa kulturyttringar.
 
Kommunstyrelsen i Göteborg har lovat gå oss till mötes och kommer inom kort att
tillsätta ytterligare en bovärd i området.
 
En del på den röd gröna sidan tycks ha blivit upprörda över att vi kallar socialdemo-
kraterna för bidragspartiet och kontrar nu med att moderaterna då bör kallas för ränn-
stenspartiet.
 
Jag förstår denna upprördhet, genom våra nedskärningar inom vård, omsorg och
äldrevård blir ju behovet av bidrag allt större, så vi får nog ta på oss skulden att den
nya regeringen nästa år måste gå in med allt större bidrag för att de som lever i ränn-
stenen ska överleva.
 
Och själv tycker jag inte rännstenspartiet känns så främmande, vi hade ju förr begrep-
pet rännstensungar på barn som inte hörde hemma någonstans, och nu är  ju dessa
på väg tillbaks genom våra ansvarsfulla nedskärningar.
 
Samtidigt har vi ju fått en ny grupp i rännstenarna, alla äldre som genom våra nedskär-
ningar av antalet platser i äldreboendet inte heller har någonstans att ta vägen.
 
Det känns skönt att från och med nästa år slippa ta ansvaret för hur man ska ta hand
om alla dessa rännstensäldre.
 
Samtidigt är jag stolt över att ha underlättat omsorgen av dessa rännstensäldre för
nästa regering. Genom att kraftigt begränsa tillgången till antalet platser i äldreboen-
det blir de intagna allt äldre och äldre. Siffror från Stockholm visar nu att var femte in-
tagen dör redan inom två månader, därför att vi avvaktar med att ta in dem tills de är
på väg att dö.
 
Genom att göra äldreboenden till omlastningsstationer på väg till bårhuset har vi lyckats
genomföra stora besparingar. Skulle vi få förnyat förtroende i nästa val kommer vi att
förlägga alla äldreboenden i direkt anslutning till bårhusen och på det sättet även slippa
själva omkostnaden för denna omlastning.
 
Kritiken mot snuskiga toiletter i skolorna växer nu allt mer och man driver då en kampanj
under rubriken "skolsnusket". Detta tycker jag är snuskigt, alla borde väl ändå begripa
att vi måste skära ner kraftigt på städningen i skolorna om vi ska ha råd med renhållnin-
gen i alla vår asylförläggningar.
 
Man kan ju inte få allt här i världen, och det är vår uppgift som politiker att prioritera när
det är nödvändigt.
 
Och här har vi prioriterat, snusk i våra skolor och rent på våra asylförläggningar. Sam-
tidigt får man inte förstora upp snusket i skolorna, de flesta skolor har ju tillgång till grön-
områden, där man kan utföra sina behov.
 
Vi är ändå medvetna om att det finns en viss risk för att prioritera all renhållning till asyl-
förläggningarna, blir dessa alltför många och stora kan skolsnusket escalera till ett nytt
Lort Sverige, och den vägen vill ju bara centerpartiet, miljöpartiet och vänsterkommu-
nisterna välja.
 
Det riktas nu stark kritik mot att tobaksföretagen, främst Philip Morris, lobbat hårt mot
EU för att få igenom sina önskemål.
 
Jag förstår den kritiken och ställer mig bakom den. Vi har själva valt en mer framgångs-
rik väg för att lobbyisterna ska kunna lyckas i sitt arbete, här har vi valt att ta in dem i
vårt parlamentariska system, riksdag och regering, så att de genom att sitta på dubbla
stolar lättare kan få gehör för sina krav.
 
Jag har fått mycket beröm för denna lobbyistmodell, mängder av jägare har mailat och
skrivit till regeringen och tackat för Lena Eeks insatser i vargfrågan.
 
På vissa håll inom vården tycks det fortfarande förekomma köer, hur det nu kan komma
sig, vi har ju skurit ner så mycket att det inte borde finnas någon vård.
 
För att komma tillrätta med dessa köer kommer vi att införa en försöksmodell i Karlskro-
na. Som ett led i vår ambition att göra Sverige mer marknadsinriktat kommer därför vis-
sa som besöker akuten att förses med VIP kort, som ger dem rätt till en snabbare vård.
 
Vi får aldrig upphöra med våra ambitioner att skapa gräddfiler för gräddan, det är själva
grundbulten när det gäller att skapa drivkrafter i vår marknadsmodell. Faller denna verk-
samhet väl ut kommer alla som röstar på alliansen att få VIP kort på alla akuter och vård-
centraler.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 

ATT LURA SKJORTAN AV SKATTEBETALARNA

Tänk vad lätt det ändå kan vara att lura oss på pengar
 
Många är de som upprörts av de många och omfattande assistansbedrägerierna, som ofta
rört sig om stora pengar, väldigt stora belopp.
 
Missbruken har varit många, omfattande och ofta pågått under lång tid.
 
Vem minns inte korvinnehavaren, som bott 15 år i Sverige och spelat rullstolsbunden och
därför haft assistansersättning under alla dessa år, sammanlagt blev det åtskilliga miljoner.
 
Genom spaning lyckades polisen få fram att hon arbetade i sitt korvstånd helt oförhindrat.
Genom att själva köpa korv och fotgrafera den "rullstolsbundne" när hon rörde sig oförhind-
rat i sin yrkesutövning, trodde polis och åklagare att slaget var vunnit.
 
Men då hade man inte räknat med den "svenska rättvisan" och Die Dummen Sweden.
 
DEN "RULLSTOLLSBUNDNE" BLEV HELT FRIKÄND FÖR ATT HON BARA BOTT I
SVERIGE I 15 ÅR OCH DÄRFÖR KANSKE MISSFÖRSTÅTT VAD TOLKEN SAGT OCH
DÅ TROTT ATT PENGAR REGNADE FRÅN HIMLEN.
 
DIE DUMMEN SWEDEN I KUBIK ALLTSÅ.
 
Men varför gå över bron efter vatten, när man kan bluffa sig till assistansersättning helt till-
låtet.
 
Nu ska man ju inte läsa hatsajter, för då kan man ju nås av någon uppgift, som inte stämmer
med den egna föreställningsvärlden, och det ska man ju akta sig för.
 
Men ibland bör man kunna göra undantag och detta är ett sådant tillfälle.
 
PLUSFAMILJEN AB SYSSLAR MED LAGLIGT ASSISTENSBEDRÄGERI, DÄR UTLÄN-
NINGSLAG, ASYLPRÖVNING OCH VI SJÄLVA FRAMSTÅR SOM ETT ENDA STORT
SKÄMT, ETT KOSTSAMT STORT SKÄMT.
 
Det obskyra assistansbolaget Plusfamiljen AB har en obskyr VD vid namn David Söderlund,
som tycker det är roligt att lura skjortan, och pengarna, av oss skattebetalare. Detta har han
skrutit mycket och gärna om i ett radioinslag. Han tycker uppenbarligen han är smart och vi
är dumma.
 
DIE DUMMEN SWEDEN IGEN ALLTSÅ.
 
Hans obskyra lagliga assistansbedrägerier, omskrutna i ett radioinslag, finns nu återgivna på
"hatsajterna" Fria Tider och Avpixlat.
 
Dessa bör nog läsas av de som inte tycker att bedragare ska lura skjortan, och pengarna, av
oss.
 
DIE DUMME SWEDEN IGEN, ALLTSÅ, LITE VÄL TYDLIGT.
 
 Ta för er, det är fritt fram
AE.
 
 

MED HJÄLP AV SYRE HITTAR EN BLIND HÖNA RÄTT

Försvarsministern på charmturne
 
Försvaret i stora delar ett minne blott, det vet vi, men försvarsministern är dock kvar.
 
Försvarsministern tycks nu göra en charmresa inför valet och som en del av detta be-
sökte hon Borås.
 
Bland annat hade hon vänligheten att förära resterna av vårt försvar, kamratförenin-
gen från stadens nedlagda regemente, med ett besök.
 
Och fram tonade en bild vi inte är helt vana att de i samband med olika framträ-
danden.
 
ETT TREVLIGT FRAMFÖRT FÖREDRAG, ETT TREVLIGT OCH VÄNLIGT SÄTT,
HYFSADE SVAR PÅ STÄLLDA FRÅGOR OCH BRA I DET STORA HELA.
 
Även allianspolitiker kan alltså vara trevliga och korrekta på tu man hand.
 
Att man sedan kan ha en avvikande uppfattning om vår försvarsförmåga och försvars-
politik är en helt annan sak.
 
Dagens Industri har mött moderater, som hävdar att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg
genom sin dominans förbrukar allt syre i sin omgivning.
 
Kan det möjligen vara denna syrebrist som gör att alliansministrar inte alltid säger
och uppträder så att det inte imponerar.
 
Vid besöket i Borås saknades tydligen inget syre, men så var ju inte heller Fredrik Reinfeldt
närvarande.
 
 
Hittade lite syre i Borås
AE
 

FREDRI REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Den stora nyheten igår tycks ha varit att jag inte betalar tv licens. Flera av mina mo-
derata vänner har ju inte heller gjort detta tidigare, så varför ska jag betala tv licens,
det förstår jag absolut inte.
 
Tobias Billström betalade ju inte heller sin licens och han fick sitta kvar i regeringen
då detta skett i ungdomligt oförstånd.
 
Nu kan jag ju tyvärr inte skylla på ungdomlighet, men jag räknar med att Radiotjänst
ska ta hänsyn till mitt oförstånd.
 
Om någon reporter nu frågar mig om jag har förtroende för mig kommer jag att svara
att det har jag så länge jag har det, och i övrigt kommer jag inte att kommentera en-
skilda fall.
 
Det väckte stor uppmärksamhet att vi genom avräkning använder biståndsmedel för
att finansiera vad sverigedemokraterna kallar massinvandringen.
 
Jag förstår inte att man tycker det är konstigt, alla vet ju sedan länge att vi moderater
i grunden är negativa till bistånd, och kan man då slå två flugor i en smäll genom att
dölja kostnaden för det sverigedemokraterna kallar för massinvandring, så är det väl
bara bra.
 
Vänsterpartiet gör nu ett taktiskt genidrag genom att deklarera att man inte kommer
att kräva ministerposter. Väljare kan då rösta på oppositionen utan att behöva få väns-
terpartiet.
 
På vår kommande partistämma får vi ta upp om vi ska bemöta detta på samma sätt.
Vi har ju också problem med ett obskyrt parti, centerpartiet som vill ta hit hela värl-
den, och kan väljarna rösta på Alliansen utan att få centerpartiet på köpet bör också
mycket vara vunnit.
 
Fast det problemet kommer nog att lösa sig av sig själv.
 
SCB och Arbetsförmedlingen rapporterar nu att antalet arberslösa i september över-
stiger antalet arbetslösa i samma månad förra året. Man rapporterar nu att arbetslös-
heten ligger på 8,5 %.
 
Man undrar ju vad SCB och Arbetsförmedlingen egentligen håller på med. Här har vi
länge arbetat med måttet på sysselsättningen för att dölja den riktiga arbetslösheten
och så saboteras allt detta i ett enda slag av dessa myndigheter.
 
Vi får nu förtydliga våra direktiv till dessa myndigheter, så att de inte äventyrar valut-
gången.
 
Tillväxten rapporteras nu ha blivit mycket lägre, endast 0,1 %, och även industrins pro-
duktion har minskat kraftigt, 6,7 %.
 
Som alla förstår beror detta på den framgångsrika ekonomiskapolitik vi fört under fi-
nanskrisen, alla vet ju att det skulle ha blivit värre utan våra jobbskatteavdrag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 

MENTALT SAMMANBROTT I ROSENBAD

Enfalden styr i Rosenbad
 
Så sällar sig då landets statsministrar till den rad av ministrar, som på fullt allvar menar
att de inte ska betala tv licens.
 
De som först upptäcktes fick gå för att regerings förtroende inte skulle raseras. Tobias
Billström fick stanna kvar för hans beteende vara bara "ungdomligt oförstånd".
 
Utan något förtroende att bevara, utan ungdom och bara försedd med oförstånd
tar nu Fredrik Reinfeldt denna befängda och helt onödiga fight.
 
Beter man sig som en idiot förtjänar man att betecknas som en idiot.
 
FREDRIK REINFELDT OCH ANSVARSIGA POLITIKER / TJÄNSTEMÄN I ROSEN-
BAD BETER SIG NU SOM RENA IDIOTER OCH FÖRTJÄNAR DÅ NU ATT BETECK-
NAS SOM RENA IDIOTER.
 
Ett bagatellartat ärende förvandlas i ett slag till ett monumentalt fiasko helt beroende på
avsaknad av känsla för moral, etik, sunt förnuft och mycket annat.
 
TONDÖVHETEN ÄR HELT ENKEL MONUMENTAL.
 
När nu landets högsta elit lyckas förvandla ett bagatellartat ärende till ett ´monumentalt
fiasko blir man ju lite fundersam över vad som händer, om "riktiga" problem dyker upp.
 
Som utgångsläge finns det ingen anledning utgå ifrån annat att ansvarspredikanten hand-
lat i någon form av "god tro", han trodde att det skulle vara på detta sättet.
 
När då Radiotjänst väljer att lyfta fram frågan borde reaktionen vara självklar, betala i all
tysthet och håll i övrigt tyst.
 
Att i det läget börja yra om att nu ska jurister se över detta och sedan får jag se
hur det går, vittnar om ett antal brister.
 
DELS TOTAL TONDÖVHET, DELS MAKTFULLKOMLIGHET, MEN ÄVEN OM REN
ENFALD.
 
Alla som bör veta vad fri bostadsförmän omfattar vet detta, Fredrik Reinfeldt borde veta
'detta. I den ingår inte vare sig fri telefon eller fri television, har man dessa förmåner ska
dessa förmånsbeskattas i särskild ordning.
 
FREDRIK REINFELDT BORDE KÄNNA TILL DETTA. OM SÅ INTE VARIT FALLET
BORDE HAN FÖRSTÅTT VAD SOM GÄLLDE NÄR HAN BLEV UPPLYST OM VAD
SOM GÄLLDE.
 
Nu skedde inte detta och det vittnar om maktfullkomlighet, en förvrängd självbild och
på ren enfald.
 
Den förvränga självbilden är svårt att förstå. Alla statsministrar har i alla tider hävdat att
de har "rätt" till visst privatliv även om de "arbetar 24 timmar om dygnet". Till detta privat-
liv räknasatt äta frukostsamt att inneha tv och betala tv licens för detta.
 
Att koppla in jurister i detta ärende, rörande en omständighet i den privata sfären,'
vittnar också om en bristande insikt var gränsen mellan privat och tjänst går.
 
LITE TILLSPETSAT FINNS DET ANLEDNING ATT TALA OM MISSBRUK AV MAKT-
STÄLLNING.
 
"Vilken idiot som helst" förutsättes begripa att man ska betala tv licens, begriper man
inte det är beskrivningen enfaldig tämligen snäll.
 
Tjänstemännen i Rosenbad tycks sakna den mest elementära insikt om hur man för-
håller sig till en mindre "krissituation".
 
Man hävdar att detta pågått länge, och det finns ingen anledning att ifrågasätta att det
pågått länge. Det ligger då i sakens natur att ingen haft anledning att ifrågasätta detta
bagatellärende, det har fått rulla vidare av bara farten.
 
Så långt är allt lätt att förstå, svårare är att förstå hur dessas maktens högsta elit tän-
ker,när de förhåller sig till det faktum att Radiotjänst hävdar att betalning ska ske.
 
ATT DÅ HÄVDA ATT MAN INTE SKA BETALA FÖR ATT MAN INTE BETALD SÅ
LÄNGE MAN KAN ÖVERBLICKA VITTNAR OM EN ENFALD SOM STRÄCKER
SIG LÄNGRE ÄN MAN KAN TA IN.
 
Att motivera en utebliven betalning, man är skyldig att erlägga, med att det har vi
gjort så länge vi kan överblicka, vittnar om något långt värre än man kan överblicka.
 
En notorisk rattfyllerist brukar ofta ha kört full så långt han kan överblicka
innan han/hon har oturen att bli tagen i en kontroll.
 
SKULLE DÅ RATTFYLLERISTEN KRÄVA ATT FÅ FORTSÄTTA ATT FÅ KÖRA
FULL DÄRFÖR ATT HAN / HON KÖRT FULL SÅ LÄNGE HEN KAN ÖVERBLICKA.
 
Polisen skulle då skratta sig fördärvad, vilken idiot skulle man tänka.
 
Ska vi nu skratta oss fördärvade över att vi har den typen av "idioter" i landets
högsta ledning ?
 
NEJ, KNAPPAST, DET ÄR MER MOTIVERAT ATT GRÅTA SIG FÖRDÄRVAD.
 
Hur man än vrider och vänder på detta ärende är det fullständigt obegripligt att ett
sådant bagatellärende kan hanteras så monumentalt enfaldigt, det bör man ha i å-
tanke när ansvarspredikanten nästa gång kräver att få ta ansvar för landet.
 
 
 
Rosenbad
AE
 
 
 
 

EN SMÅAKTIG STATSCHEF PREDIKAR ANSVAR

Nu vet vi alla vad moderat ansvar omfattar
 
Så fick vi då svart på vitt, vad det moderata ansvaret ansvarspredikanten alltid pre-
dikar, egentligen omfattar.
 
Egentligen borde vi inte ha blivit överraskade, alliansens bana är ju kantad av
ministrar, som vägrar betala både böter, skatter och tv licenser.
 
SÅ DENNA TYP AV MODERAT ANSVAR TYCKA LIGGA I GENERNA HOS DE
SÅ KALLADE NYA MODERATERNA.
 
Att inte betala TV licenser och annat, som dessa ansvarsfullaste av alla ansvarsfulla
ålägger oss att betala.
 
Så nådde vi då vägs ände, men en statschef som vägrar att betala den tv licens
vi alla har skyldighet att betala.
 
SNÅLT, DUMT, ANSVARSFULLT, GEMENT OCH PINSAMT ÄR BARA FÖRNAM-
NET SOM DET VACKERT HETER.
 
Att som statschef nedlåta sig till sådana småaktigheter vittnar om både det ena och
det andra, det mesta passar sig inte i tryck.
 
MEN ANSVARSFULLT ÄR DET DEFINITIVT INTE.
 
Nu är det bara Kent Persson nya logotype som kan rädda äran åt Väst Europas mest
småaktiga och snåla statschef.
 
Inte ens om ansvarspredikanten rent formellt skulle kunna slippa att betala licensen
borde han utnyttja denna möjlighet till extrem småaktighet.
 
I DETTA LÄGET ÄR DET BARA ATT SITTA VACKERT OCH BETALA SOM ALLA
VI MENTALT HANDIKAPPADE MEDBORGARE.
 
Småaktigt är vad det är säger då Bill
Småaktigt är vad det är säger då Bull
 
 
Ansvarspredikanten försöker slå vakt om 519:- i kvartalet,
återstår nu att se om Raditjänsten klarar av den fighten.
Friskt vågar är i alla fall hälften vunnit.
AE
 

SVERIGE NUMERA RENA VILDA ÖSTERN

Uppdrag Granskning
 
De som inte såg Uppdrag Granskning i går bör nog anstränga sig för att se det i
repris.
 
Man får då en inblick i något rent förfärligt.
 
ETT LAND DÄR DELAR AV RÄTTSVÄSENDET UTGÖR REN RÄTTSRÖTA
OCH DÄR FÖRFALLET ÄR SÅ OMFATTANDE ATT LÄGET NÄRMAST ÄR
OGRIPBART.
 
En polis, som medveten pekar ut en oskyldig, som om denne skulle vara skyldig.
Och gör det på det vanligt förekommande viset bland poliser, tvärsäkert.
 
I efterhand visar det sig att hon inte alls visste hur vederbörande såg ut,och vill
inte heller ställa upp på frågor.
 
Och får vara kvar som polis.
 
En åklagare, som vägrar att medverka till att bevis tas fram som visar att den
åtalade är skyldig, trots att åklagaren har en skyldighet att vara objektiv. När
ärendet senare ska upp i Hovrätten försöker åklagaren få Hovrätten att inte
heller den ska ta fram de bevis som visar att den åtalade är oskyldig.
 
När skandalen briserar i sin fulla kraft svarar inte heller åklagaren på frågor.
 
Och får vara kvar som åklagare.
 
Och en chef till åklagaren, som försvar åklagaren och visar en attityd och ett
bemötande, som man inte trodde var möjligt.
 
Snorkigare än snorkigt.
 
OCH FÅR VARA KVAR SOM CHEF FÖR ÅKLAGAREN
 
Och en chef till polisen som begick mened, för det var det, som tycker att det
"får hon väl svara på".
 
Summan av det hela blir i Tingsrätten då att den oskyldige blev dömd.
 
INTE FÖR ATT HAN VAR SKYLDIG UTAN FÖR ATT POLIS OCH ÅKLA-
GARE VILLE SÄTTA DIT HONOM, OCH FÖR ATT NÅ DETTA MÅL BEGÅR
POLISEN MENED OCH ÅKLAGAREN VÄGRAR TA FRAM UPPGIFTER SOM
VISAR ATT HAN ÄR OSKYLDIG.
 
Målet vittnar om allvarliga strukturella problem i Sverige.
 
Man kan aldrig försäkra sig mot att idioter får anställning inom polis och
åklagarämbeten.
 
MEN NÄR IDIOTER FÅR ANSTÄLLNING INOM POLISEN OCH ÅKLAGAR-
ÄMBETET SKA DE BEREDAS MÖJLIGHETER ATT VARA IDIOTER PÅ NÅ-
GOT ANNAT STÄLLE.
 
Sverige kommer aldrig få möjligheter att vara ett demokratiskt fungerande land
fullt ut så länge myndighetspersoner tillåts begår rena övergrepp mot medbor-
gare utan att det medför någon typ av sanktioner / straff.
 
I en fullt ut fungerande demokrati inser även polis och åklagare att de står för
medborgarnas trygghet, inte tvärtom.
 
Uppdrag Granskning inslag visar att det finns mycket, oerhört mycket, att
få gjort i Sverige innan vi kan anse oss ha ett fungerande rättssystem.
 
ALLA KAN VI GÖRA FEL, MEN HÄR VAR DET INTE FRÅGA OM ATT AV
MISSTAG GÖRA FEL, HÄR VAR DET FRÅGA OM ATT PÅ REN DJÄVUL-
SKAP SÄTTA DIT NÅGON MAN FÅTT FÖR SIG VAR SKYLDIG.
 
I ett land, där rättssystemet var välutvecklat, skulle den attityden omedelbart ha
medfört att de stod i kö på arbetsförmedlingen.
 
DE POLISER OCH ÅKLAGARE SOM PARADERADE I UPPDRAG GRANSK-
NING SKA HELT ENKELT INTE FÅ UTÖVA DESSA YRKEN.
 
För det kan väl inte vara så eländigt ställt i landet att vi inte kan kräva något bätt-
re.
 
 
Rättssamhälle, Öhhh, Öhhh ?? Vad är det ??
 
AE
 

EN VRIDEN ARBETSMARKNADSPOLITIK

Med Alliansregeringen har mycket gått snett
 
SvD har idag en ledare under rubriken "Den snedvridande staten".
 
Den som förbländats och imponerats av Alliansregeringens så kallade jobb-
linje och arbetslinje bör läsa denna ledare.
 
DEN BÖR SÅ LITE TVIVEL OM ALLIANSRGERINGENS FÖRTRÄFFLIGHET.
 
Nystartjobb låter ju något alldeles förträffligt, särskilt för arbetsgivaren, som får
nästan hela lönen betald, av Dig och Mig.
 
Nu har arbetsgivare fullt ut förstått detta och anger i jobbannonser att man vill
ha sökande som har eller kan få nystartjobb.
 
Läs om detta i SvD och förfäras, undanträngning kallas det på fackspråk
 
FÖRFÄRAS MAN INTE ÖVER DETTA FÖRFÄRAS MAN INTE ÖVER NÅGOT.
 
Eller när arbetsgivare annonserar efter unga för att man ska få lägre arbetsgivare-
avgifter och sökande över 26 år avvisas därför att de är för gamla.
 
Läs om detta i SvD och förfäras, undanträngning kallas det på fackspråk.
 
FÖRFÄRAS MAN INTE ÖVER DETTA FÖRFÄRAS MAN INTE ÖVER NÅGOT.
 
Allianspolitiker reser land och rike runt och talar omvikten av att uppmuntra entre-
prenörer. Entreprenörer är normalt sådana som kan driva företag lönsamt och
framgångsrikt och som generar jobbtillfällen.
 
Dessa blir nu utkonkurrerade av företag, som inte är effektiva men som kan ge
låga anbud, därför att de får gratis arbetskraft från kommuner, så kallade prak-
tikplatser.
 
Läs om detta i SvD och förfäras, undanträngning kallas detta också.
 
SvD använder rubriken "Den snedvridande staten", och den rubriken är ganska
så talande.
 
MAN MÅSTE HELT ENKELT VARA HELT VRIDEN FÖR ATT SÄTTA ALLA
MEKANISMER UR SPEL PÅ ARBETSMARKNADEN.
 
Detta är den ansvarsfulla Alliansregeringens jobbpolitik och arbetslinje.
 
LÄS ALLTSÅ I SvD OCH FÖRFÄRAS.
 
Det värsta av allt är nog ändå att inget lär bli bättre med en regering ledd av nu-
varande oppositioner.
 
ATT SÄTTA ALLA VETTIGA MEKANISMER UR SPEL TYCKS NU VARA ETT
GENETISKT DRAG I SVERIGE.
 
Så man behöver inte läsa SvD för att förfäras.
 
 Tja, visst känns det uppgivet, kolera eller pest hette det förr
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikanthälsar de flesta av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Dagens Industri har de senaste dagarna riktat stark kritik mot vår partisekreterare
Kent Persson, men denna har nu fått revansch och visat sin styrka.
 
Han har tagit fram en ny logotype för moderaterna, jag tror visst vi heter så fortfa-
rande, och med den ska vi nu vinna valet.
 
För oss var det nödvändigt att ta fram en ny logotype, har vi ingen politik som attra-
herar väljarna får vi inrikta oss på att ta fram en logotype som attraherar väljarna.
 
Som jag sagt tidigare, de flesta väljarna är ju så mentalt handikappade att man kan
lura dem med denna typ av tricks.
 
Många tycks tycka att detta är löjligt, men det är inte alls löjligt, det visar nu att vi
tagit steget fullt till att vara ett marknadsinriktat parti.
 
Vi har numera JC och MQ som förebild, går det inte att sälja blå jeans, så säljer vi
väl röda jeans.
 
I linje med detta byter vi också namn från nya arbetarpartiet till arbetarpartiet. Vi kom-
mer i god tid före valet utvärdera om detta slagit väl ut. Är då opinionssiffrorna fortfar-
ande dåliga kommer vi att byta namn en gång till, och då till "Det nya M - Vänsterpartiet".
 
Kent Persson har också lagt ner stort arbete på att skräddarsy det budskap inför valet,
allt efter vad olika målgrupper efterfrågar. Även här har JC och MQ varit förebild, man
säljer olika plagg i olika färg, allt efter tycke och smak.
 
Vår begåvade partisekreterare har därför utformat vårt valbudskap så att de kan rik-
tas mot olika målgrupper och övertyga dem om att vi är de enda som står för att sälja
rätt jeans, förlåt jag menar naturligstvis jobblinje.
 
Utifrån vår marknadsfilosofi kommer vi därför att utforma ett valbudskap till de som vill
ha privatisering inom skolan, och ett annat till de som absolut inte vill se en privatise-
ring.
 
Vi kommer också att ha särskild valbudskap för de som är intresserade av försvaret,
ett för de som vill ha ett starkare försvar och ett för de som inte vill ha något försvar alls.
 
Även när det gäller flyktingpolitiken kommer vi att gå ut med olika valbudskap, ett som
går ut på att vi ska öka invandringen, och detta gör vi gemensamt med centerpartiet,
och ett budskap där vi vill minska invandringen, och det utformar vi ihop med sverige-
demokraterna.
 
SvD har idag en ledare under rubriken den snedvridande staten och tar då upp de frå-
gor som hänger samman med nystartsjobb, sänkta arbetsgivareavgifter för unga och
gratispraktikanter till företag.
 
Det verkar som om SvD är i den villfarelsen att vi inte förstått att dessa reformer skul-
le snedvrida arbetsmarknaden.
 
Så dumma är vi inte, vi ville snedvrida arbetsmarknaden, så dumma är vi.
 
Den där Stefan Löfven ger sig inte, nu går han åter ut och kräver en utredning om NUON
och menar att vi där gjort en exempellöst dålig affär.
 
Han skulle bara veta, detta är inte en exempellöst dålig affär, denna dåliga affär förblek-
nar i jämförelse med de dåliga affärervi gjort när vi skänkt eller slumpat
 
Jag tar ansvarsfullt  ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 

RYSSLANDS UPPRUSTNING EN SCHIMÄR

Ryssen får skrämselhicka
 
Äntligen får vi veta sanningen om det svenska försvaret och vår försvarsförmåga.
 
Nu visar det sig att ÖB och många försvarsanalytiker medvetet fört oss bakom
ljuset i många, många år.
 
Visserligen har ÖB sagt att vi bara kan försvara oss en vecka, om ens det, och att
det bara gäller en lokal lite plätt, om ens det. Och vi har fått höra att plätten inte får
omges av diken, för diken kan man inte ta sig över.
 
ALLT DETTA VISAR SIG NU VARA LÖGNER FÖR ATT VI INTE SKA SKRÄMMA
SLAGET PÅ RYSSEN.
 
Och när ryska flyg över anfallskrig mot viktiga svenska strategiska mål, och vi med-
vetet låtsas som om vi inte upptäcker det, blir vi oroade alldeles i onödan.
 
ÄVEN DETTA VISAR SIG NU VARA EN LÖGN FÖR ATT INVAGGA RYSSEN I
FALSK SÄKERHET.
 
Det känns nu att vi kan känna oss helt trygga, tryggare kan ingen vara, och alla des-
sa lögner, avsedda att invagga ryssen i falsk säkerhet, blir avslöjade i samband med
att försvaret gör en kraftsamling av resurser för att säkra Gotland.
 
14 STRIDSVAGNAR FÖRRÅDSSTÄLLS PÅ GOTLAND, NÅGONSTANS SKA DE
JU FÖRRÅDSSTÄLLAS OCH DÅ KAN DE JU STÅ PÅ GOTLAND  LIKA VÄL SOM
I SKÅNE.
 
Fast stridsvagnsbesättningar är det skralt om.
 
Men även denna lilla satsning är skenbart liten, den får den ryska upprustningen att
blekna.
 
Brigadgeneral Stefan Andersson avslöjar nu hur det ser ut bakom kulisserna,
något man i det längsta valt att hemlighålla för att kunna spela ut sin styrka
om ryssen skulle vara dum nog att anfalla.
 
Vi får nu genom brigadgeneralen Stefan Andersson veta:
 
GENOM DENNA SATSNING KAN VI SNABBT ETABLERA MILITÄR NÄRVARO
PÅ GOTLAND MED ETT SYSTEM SOM ÄR BLAND DET MEST SLAGKRAFTIGA
OCH SKYDDADE SOM FINNS.
 
Här har vi ett av de slagkraftigaste försvarssytem som finns, och så går vi omkring och
är rädda för ryssen.
 
Och USA med sina hangarfartyg och kärnvapen kan ju slänga sig i väggen, vad har
man att komma med när vi ställer upp med ett av de slagkraftigaste försvarssystem
som finns.
 
Så nu vet ryssen och USA det de borde vetat förl änge sedan.
 
FÖRSÖK INTE MED OSS, DÅ SÄTTER VI IN VÅRA SLAGKRAFTIGA SYSTEM OCH
DÅ KAN NI SLÄNGA ER I VÄGGEN.
 
Förutom att vi svenskar nu vet att vi har ett av de slagkraftigaste försvarssytemen i värl-
den, så vet vi tydligen också en annan sak.
 
FÖRSVARET TYCKS HA TILLÄMPAT INKVOTERING NÄR MAN UTSER BRIGAD-
GENERALER.
 
 
Brigadgeneralen har ordet
AE
 
 
 
 
 
 
 

TIGGERI,PÅ GOTT ELLER ONT

Tiggeri som levebröd
 
Tiggare från Rumänien, Bulgarien och gud vet varifrån väller in i städerna.
 
Till en början lite uppbragda reaktioner, vad gör de här egentligen, som småningom
övergår till något annat.
 
DE STACKARNA HUNGRAR JU OCH FRYSER, SKA VI INTE GE DEM LITE FÖR-
SÖRJNINGSSTÖD.
 
Exakt vad som ligger bakom detta tiggeri har väl ingen svaret på idag, en del hävdar
att det är sammanvävt med olika former av brottslighet.
 
När man tittar ner i pappersmuggarna och ser några enstaka mynt är det lätt att tycka
synd om tiggarna.
 
Inte går det att leva på detta.
 
MEN ÄR DET HELA SANNINGEN
 
Kontroversiella uppgifter, man själv inte kan verifiera, ska man alltid ta med en nypa
salt, men man ska inte heller avfärda dem därför att de är obehagliga och inte passar
in i den gängse bilden.
 
I Borås finns en viss tobaksaffär, där man utför finansiella tjänster under "Western
Uinion".
 
Till denna "vissa" tobaksaffär kommer nu dagligen "tiggare" som lämnar in pengar,
som ska överföras till Rumänien.
 
Enligt uppgiftslämnarna rör det sig inte om pappersmuggar och enstaka mynt.
 
ENLIGT UPPGIFTSLÄMNARNA RÖR DET SIG OM TJOCKA SEDELBUNTAR.
 
Vart går man med den typen av information,  det finns ingenstans att gå med den
typen av information.
 
Polisen tar ju numera inte emot anmälningar om brott och skulle en anmälan
avse en rom idag, lär väl polisen försvinna med en rasande fart.
 
Uppgifterna finns, de lämnas av sådana som har förutsättningar att vara ganska så
initierade.
 
Är de sanna, sanningen är då att om det har "jag" inte en aning.
 
DOCK ÄR UPPGIFTERNA SÅ PASS ALARMERANDE ATT DE INTE BÖR AV-
FÄRDAS MED EN RYGGRADSREFLEX.
 
Affären finns, skylten "Western Union" finns utanpå och romerna/tiggarna finns där
också.
 
 
Kan skenet bedra, den här gången också ??
AE
 
 
 

NU KAN VI LÄSA IGEN . VID DATORN

Datorerna hjälper oss på traven, eller stjälper ?
 
Nu visar en undersökning hur bra vi är på att läsa, räkna och lösa problem.
 
MED DATOR.
 
Och alla "världsettor" runt i landet jublar, vad var det vi sa.
 
Att resultatet av denna undersökning inte riktigt stämmer med kunskapsutveckling,
resultat på högskoleprov och läsförmåga på riktigt, är ju inget vi behöver bekymra
oss över.
 
MED STATISTIK OCH DATORNS HJÄLP BLIR VI BÄTTRE ÄN VI ÄR.
 
Och då ska man jubla, tycker vissa, mest de som har ett behov att i tid och otid
hävda hur bra vi svenskar är.
 
Men när man jublar som mest glömmer man något och det är ingen liten detalj.
 
UNDERSÖKNINGEN GÄLLER VÅR FÖRMÅGA MED/VID DATORN.
 
Det finns en baksida med detta, och det är ingen liten baksida, och den tycks verifi-
erad med mängder av vetenskapliga rön.
 
För att bibehålla eller öka vår intellektuella förmåga behöver hjärnan övas, ju
mer den övas desto mer ökar vår intellektuella förmåga.
 
HJÄRNANS VIKT ÖKAR MED ÖVNING OCH VISAR DEN INTELLEKTUELLA
ÖVNINGEN.
 
Övertar en dator problemlösningen får hjärnan inte den övning hjärnan behöver för
att bibehålla eller öka den intellektuella nivån.
 
Samtidigt som vi blir duktigare på att använda tekniska hjälpmedel och lösa problem'
med hjälp av dessa inträffar något annat.
 
HJÄRNAN FÅR INTE DEN ÖVNING HJÄRNAN BEHÖVER OCH DET SKER EN
FÖRDUMNING I EN VIDARE MENING.
 
Men vi är fortfarande hjältar framför datorn.
 
Det är denna utveckling som ligger bakom de larmrapporter från högskolor och uni-
versitet, där man måste hjälpa universitetselever med att lösa busstidstabeller så
att de kan ta sig till och från skolan.
 
Man ska nog jubla lite försiktigt utifrån vad undersökningen mäter och kommer fram
till.
 
ALLA MYNT HAR ALLTID TVÅ SIDOR.
 
Beaktar man effekterna av "hjärnövning" blir väl kanske en rimlig slutsats att man
kanske inte ska använda en dator till allt när hjärnan utvecklas som mest.
 
SURFPLATTOR TILL ALLA, ROPEN NU SKALLA.
 
Visst, vill vi inte ha några hjärnor kvar på våra små barn, då ska vi ha surfplattor
till alla i alla lägen.
 
Svårt att förstå, absolut.
 
Lättare är att förstå är vad som händer om man givet en viss sträcka kör
mycket bil i stället för att gå.
 
JU STÖRRE ANDEL AV STRÄCKAN MAN KÖR BIL, DESTO SÄMRE BLIR
KROPPENS KONDITION, SETT I ETT LÄNGRE PERSPEKTIV FÖRSTÅS.
 
Svårare än så är det inte, när det gäller att köra bil förstås. Egentligen är det inte
heller svårare än så när det gäller behovet av att öva hjärnan i en vidare mening.
 
Sedan är det ju förstås mycket avgörande vad man använder datorn till.
 
ATT PÅ FACEBOOK TALAOM ATT IDAG TAR JAG PÅ MIN GRÖNA TRÖJA
LÄR VÄL INTE ÖKA DEN INTELLEKTUELLA FÖRMÅGAN SÅ DÄR RASANDE
MYCKET.
 
 
Något att jubla över, eller ??
AE
 
 
 

FREDRI REINFELDTS MORGONHÄLSLNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Som vanligt har det senaste dygnet varit lugnt, förutom lite skottlossning i Västra
Frölunda. För att få ner brottsligheten har vi nu lagt dessa kulturyttringar under
Kulturministern och hon ska åka ner till Göteborg och höra om man inte kan till-
sätta lite fler bovärdar, så att kulturyttringarna upphör.
 
Den där Stefan Löfven, den där verkstadsarbetaren Ni vet som kommit upp sig,
visar nu sin avundsjuka mot oss andra. Han hävdar nu att Carl Bildt den Store
lever i sin vår lilla värld. Så långt kan man bara sträcka sig om man är riktigt
avundsjuk.
 
Carl Bildt lever inte alls i vår lilla ankdamm, som han väljer att kalla sin uppdrags-
givare Sverige, utan han lever hela tiden ute i den stora världen. Och han har lyc-
kats väl.
 
Snart finns det ingen som hört hur begåvad han är och hur obegåvade alla andra
är.
 
Dagens Industri försöker nu genom en artikelserie beskriva moderaterna som de
ska beskrivas, helt utan talanger. Den beskrivningen kan vi under inga omständlig-
heter gå med på, se bara på Carl Bildt den Store, större talang har världen aldrig
skådat.
 
Och se på Anna Batra, hon är ju mer talangfull och begåvad än alla som bor utan-
för Stockholm.
 
Och se på alla moderater, som genom att sitta på dubbla stolar, kan roffa åt sig
offentliga medel.
 
Nej, Dagens Industri borde vara lite försiktigare här, kan vi skära ner presstödet
till sådana som är kritiska till vår flyktingpolitik, kan vi nog också skära ner stödet
till de som framför kritik överhuvudtaget.
 
Dagens Industri spekulerar nu också över vem som ska efterträda oss, och då har
man en poäng. Vi söker ju någon som inte har gjort bort sig, som Dagens Industrie
väljer att formulera sig, och där har vi inte varit särskilt framgångsrika.
 
Vi har bara hittat en talang, som inte gjort bort sig, om man accepterar att hon gjort
bort sig genom att tågen inte kan ta sig fram förstås.
 
Tjänstemännen på Finansdepartementet gör nu uppror mot Anders Borg och menar
att de används för att driva vår politik. Maken till vanföreställning får man leta efter,
man skulle nästan kunna tro att det har den uppfattningen att Regeringen ska styra
riket.
 
Här måste jag vara tydlig och klar.
 
Regeringens uppgift är inte att styra riket, det kan ju vem som helst se, vår uppgift
är att vinna nästa val, och för detta behöver vi tjänstemännen på alla departement.
 
Vi får nu uppgifter om att socialchefer inom kommunerna blir uppsagda på löpande
band. Detta är en utveckling vi ser på med största tillfredsställelse.
 
De som har sagts upp har inte bara beskrivit att kostnaderna inom deras områden
ökat, de har också beskrivit att ökningen hänger ihop med en ökning av försörjnings-
stöd och ovanpå allt detta har de framfört, helt öppet, skälet till att försörjningsstödet
ökat katastrofalt inom deras kommuner.
 
Vår policy här är helt klar, med en så uttalad främlingsfientlig inställning ska de av-
skedas och sägas upp omgående.
 
Det visar sig nu att de uppgifter vi försökt mörka om JAS affären med Schweitz på
något sätt ändå kommit ut, så nu vet alla att vi kommer att göra en dålig affär även
här.
 
Men kritikerna till affären ser inte till helheten, affären är i sin helhet bättre än NUON
affären.
 
Socialdemokraterna tycks nu få besvär med intern kritik, då vissa delar vill ta hit så
många araber som möjligt. Jag vet hur det känns att sitta i den situationen, vi har
också oerfarna unga som inte vet bättre, titta bara på vår dagisfröken Annie, hon
vill ta hit minst 30 000 000, de flesta araber.
 
Som den frågar utvecklar sig ska det bli skönt att slippa ifrån ansvaret nästa år.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
            
 
AE
 
 

STATSMINISTERN FÖRRINGAR BROTTSLIGHETEN

Allmänhetens skydd numera helt borta
 
Härom dagen fick vi under partiledardebatten höra att brottsligheten minskat i
landet. Det må vara hur som helst med den statistiken, men inte stämmer den
med vad allmänheten upplever.
 
Allmänheten upplever en allt hårdare och grövre brottslighet, alltfler skott-
lossningar, allt fler våldtäkter och alltfler grövre misshandlar.
 
Att mot bakgrund av hur allmänheten både upplever och uppfattar brottslighe-
ten, då stå i TV och låtsas som om det regnar är inget annat än rent oförskämt.
 
Alla vet ju att med statistik kan man bevisa vad som helst bara ingångsvär-
dena är de rätta.
 
MEN NÄ'R DET GÄLLER ALLMÄNHETENS BEHOV AV SKYDD OCH TRYGG-
HET BORDE VERKLIGHETEN GÄLLA FRAMFÖR KARTAN.
 
Det borde ju faktiskt också en statsminister kunna inse, framför allt en moderat
sådan.
 
Det var faktiskt en gång, men den känns numera avlägsen, då moderater vär-
nade om något så viktigt som trygghet och säkerhet för medborgarna.
 
DE SÅ KALLADE NYA MODERATERNA TYCKS VÄRNA OM HELT ANDRA
INTRESSEN, SOM ATT SITTA PÅ DUBBLA STOLAR OCH ROFFA ÅT SIG
OFFENTLIGA MEDEL ELLER RÄKNA PÅ SINA PENSIONER.
 
Det är ofta i det lilla man ser det stora.
 
Borås Tidning skriver idag om det "lilla livet". Det gäller en salong i staden gan-
ska så stor, som under natten blev utsatt för inbrott, väktare kommer och man
larmar polisen.
 
Polisen handlar i moderat anda och lämnar beskedet:
 
- brottet var inte prioriterat
- tjuvarna har troligen försvunnit
- det finns sannolikt inga bevis att säkra
 
Att det fanns klara handavtryck på ett vitrinskåt tjuvarna länsat intresserad inte
polisen, som här som vanligt valde att inte rycka ut.
 
DET ÄR SÅ ALLMÄNHETEN UPPLEVER DET SKYDD SAMHÄLLET STÅR
FÖR.
 
Exemplen kan göras hur många som helst, vanligtsvis vill polisen inte ens ta e-
mot en anmälan, inte ens om man släpar en tjuv tillpolisstationen ägnar man
ärendet något intresse.
 
Lyckas man efter  stor möda tvinga polisen att ta emot en anmälan får man dagen
därpå ett brev från det andra benet i det svenska rättssamhället:
 
EN SÅ KALLAD ÅKLAGARE SKRIVER KORT OCH GOTT:
 
Ärendet blir inte föremål för förundersökning då brott ej kan styrkas.
 
Sönderslagna rutor, utslagna tänder och uppbrända bilar och andra trivialiteter av
detta slag påverkar inte ärendehandläggningen:
 
BROTT KAN EJ STYRKAS.
 
Det är så allmänheten upplever brottsligheten i landet och det sätt på vilket den
hanteras.
 
Det borde faktiskt en statsminister intressera sig för.
 
Många gånger är det så galet att man inte vet om man ska skratta eller gråta. För
något år sedan fick en dotter till mig  inbrott i sin källare, tillsammans med ett an-
tal andra hyresgäster. Bandidos hyrde en lokal i samma källare och polisen upp-
ger ju att man prioriterar "Mcrelaterad gängkriminalitet".
 
När då polisen kontaktas väljer man att inte rycka ut, trots att man själva säger
att man rycker ut på alla inbrott i lägenheter och tillhörande utrymmen.
 
Dottern blir i stället ombedd att leta efter "fimpar" på inbrottsplatsen och hit-
tade hon några "fimpar" skulle hon lämna över dem till polisen.
 
När man då stillsamt påpekar för stadens polismästare att det finns "Bandidos"
som hyresgäster och dessa troligen stått för inbrottet, blir svaret onekligen något
överraskande:
 
FINNS DET BANDIDOS I STADEN, DET VISSTE VI INTE.
 
Om man inte vet att en prioriterad grupp inom brottsligheten finns i staden, en gan-
ska liten stad, vad vet man då ?
 
En annan dotter blev utsatt för bedrägeri och bestulen i en nära relation. Hon anmälde
detta till polisen tillsammans med lite andra kriminella inslag av ganska så allvarlig art,
relationen i fråga visade sig vara yrkeskriminell.
 
Anmälan föranledde ingenting, absolut ingenting. Efter tre månader ringer en utredare
från polisen och frågar om hon fortfarande vill stå för anmälan. Då hon svarar ja blir ut-
redaren uppenbart besviken och försöker henne att ta tillbaks anmälan, som då inne-
höll ett antal inslag av grov brottslighet.
 
Sedan dess har dottern inte hört ett ljud.
 
DET VAR ETT ÅR SEDAN.
 
DET ÄR SÅ ALLMÄNHETEN UPPLEVER BROTTSLIGHETEN Í SAMHÄLLET OCH
DET ICKESKYDD SAMHÄLLET STÖTTAR MEDBORGARNA MED.
 
Att det är så illa ställt borde intressera landets statsminister i stället för att förringa den
brottslighet allmänheten blir utsatt för.
 
STATSMINISTERNS VIKTIGASTE UPPGIFT ÄR FAKTISKT INTE ATT VINNA NÄS-
TA VAL.
 
STATSMINSITERNS VIKTIGASTE UPPGIFT ÄR ATT STYRA LANDET.
 
Det borde faktiskt till och med Fredrik Reinfeldt förstå.
 
 
Varför maskerar jag mig egentligen, det är ju ingen som bryr sig ändå ?
AE
 
 
 
 
 
 
 

TALANGJAKTEN INOM MODERATERNA

Moderaterna nere för räkning enligt Dagens Industri
 
Dagens Industri har förvånat de senaste dagarna genom en serie avslöjande reportage ,
där man beskriver tillståndet inom de så kallade nya moderaterna.
 
I går skrev man att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är så dominanta att de förbrukar allt
syre för omgivningen, en omständighet som får "talanger" att sluta inom partiorganisatio-
nen.
 
Alltfler råttor tycks nu lämna det sjunkande skeppet.
 
Di skriver idag att mederaterna är ett "tvåmansprojekt" och dessa tvås dominans är total,
vilken talang vill stanna i den miljön.
 
I dag går Dagens Industri på talangjakt och spekulerar i vem som ska bli Reinfeldts efter-
trädare.
 
Man nämner då bland annat Anna Batra, och det är då det blir helt klart att partiet saknar
talanger.
 
OM DEN FRÄMSTA MERITEN ÄR ATT MAN HÄVDAR ATT ALLA UTANFÖR STOCK-
HOLM ÄR OBEGÅVADE LANTISAR ÄR MAN RIKTIGT ILLA UTE I DENNA TALANG-
JAKT.
 
Men varför inte, har man en partiledare nu som hävdar att alla som tror på den svenska
modellen är mentalt handikappade, då kan man väl kanske krafsa fram vad som helst
utan att någon rynkar på ögonbrynen.
 
  Moderaternas nästa partiledare ?
 
Dagens Industri tycks ha talat med många inom partiet och fått en god bild av vilka som
kan komma ifråga som nästa partiledare.
 
Förutom den begåvade häxan ovan nämner många Catarina Elmsäter och man för då
fram hennes meritvärde som lämplig partiledarkandidat.
 
HON HAR INTE GJORT BORT SIG.
 
När man nu letar efter ledare inom partiet är alltså utgångsläget att man ska hitta
någon som "INTE GJORT BORT SIG".
 
Så kan ju också en talangjakt läggas upp, men några större segrar lär då knappast kunna
hägra.
 
 
 
Har inte "gjort bort sig" och ses därför som partiledarkandidat.
AE
 
 

FÖRSVARSATTRAPPER PÅ GOTLAND

Sverige mobiliserar kulisser på Gotland mot "ryssen"
 
Aftonbladet skriver idag om ett sedan länge känt faktum.
 
Ett antal stridsvagnar, enligt vad som är känt 14 stridsvagnar, ska förråds-
ställas på Gotland.
 
Låter det imponerande och betryggande, knappast.
 
Dessa stridsvagnar larvar inte omkring av sig själv på Gotland om det in-
träffar något.
 
DET ÄR BARA POLITIKER OCH FÖRSVARET SOM LARVAR SIG NÄR MAN
FÖRSÖKER GE SKEN AV ATT MAN NU "SATSAR" NÅGOT PÅ GOTLAND.
 
Som sagt, stridsvagnarna larvar inte omkring av egen kraft, det fordras förare för
att de ska kunna larva omkring. Och även om stridsvagnarnas kanoner är helau-
tomatiska och kan "skjuta av bara den" så fodras faktiskt skyttar än i dag.
 
HUR KONSTIGT DET ÄN LÅTER BEHÖVS DET FAKTISKT ÄN I DAG STRIDS-
VAGNSBESÄTTNINGAR FÖR ATT DESSA STRIDSVAGNAR SKA KUNNA
LARVA OMKRING OCH SKJUTA.
 
Nu påstår de som vill föra oss bakom ljuset att om det händer någonting får vi
väl flyga över lite personal så att man kan använda stridsvagnarna.
 
Lite kockar och signalister kanske, för enligt vad som är känt finns det inga
stridsvagnsbesättningar för dessa vagnar.
 
EFFEKTEN AV DENNA SATSTNING ÄR INTE STÖRRE ÄN OM MAN STÄLLER
UPP 14 STRIDSVAGNSATTRAPPER PÅ GOTLAND.
 
Men utbildning bör väl kunna ske menar då den "aningslöse".
 
Visst kan man utbilda stridsvagnbesättningar, om det nu skulle behövas, tro-
ligen är nog bäst att tillägga, för det är mycket som måste stämma då.
 
Men att utbilda helt nya stridsvagnsbesättningar med den struktur försvaret har idag
är inte gjort i en handvändning, det måste till många handvändningar för att få detta
till stånd.
 
Det är svårt, närmast omöjligt, att föreställa att stridsvagnsbesättningar kan
vara utbildade och tillgängliga på Gotland snabbare än 1 år efter det att "det
hänt något".
 
Och under tiden har Gotland hunnit ockuperats många gånger om.
 
SÅ DET BLIR TILL ATT FLYGA ÖVER LITE KOCKAR OCH SIGNALISTER SOM
SKA BEMANNA DESSA VAGNAR.
 
Alla partier är inte ens positiva att man ställer upp stridsvagnsattrapper på Gotland.
I det här sammanhanget förnekar sig inte MIljöpartiet, när partiets talesman ställer
sig negativ till stridsvagnsattrapper på Gotland, och då med motiveringen.
 
INTE ENS FÖRSVARET HAR JU BEGÄRT ATT GOTLAND SKA FÖRVARAS
MED VAD SOM I SAMMANHANGET KALLAS STRIDSGRUPP.
 
Miljöpartiet gör nog bäst att hålla sig till miljön,definitivt ska de inte ägna sig åt
försvarspolitik.
 
Till och med en miljöpartiskt talesman i försvarsfrågor borde väl känna till
att det inte är Försvaret som beslutar om det ska stationeras en så kallad
stridsgrupp på Gotland.
 
DET ÄR ETT POLITISKT STÄLLNINGSTAGANDE.
 
Och det är just därför att vi nu har "stridsvagnsattrapper" som i bästa fall kan be-
mannas med kockar och signalister, som "ska flyga över till Gotland" om det "hän-
der något".
 
HADE FÖRSVARET FÅTT "BESTÄMMA" OCH FÅTT DE ANSLAG MAN BOR-
DE FÅ HADE INGA STRIDSVAGNAR BEHÖVT FÖRAS ÖVER TILL GOTLAND
OCH FÖRRÅDSSTÄLLAS.
 
Då hade de förband som tidigare fanns på Gotland aldrig lämnat ön.
 
 
Stridsgrupps försvar av Visby ringmur.
AE

ATT FÖRSTORA UPP SIG SJÄLV SOM LIBERAL

Konsten att se sig själv med förstoringsglas
 
Flyktingolyckan i Medelhavet berör många, på många sätt, tragedin är svår att
beskriva och ännu vet man inte omfattningen.
 
Inte heller i Bryssel tycks alla EU parlamentarier kunskap om sin egen
omfattning.
 
NÄR MAN KOMMER TILL BRYSSEL TYCKS MAN VÄXA MED AVSTÅNDET
TILL STOCKHOLM OCH RÄCKER INTE DET FINNS DET TYDLIGEN FÖRSTO-
RINGSGLAS ATT TA TILL.
 
Folkpartiets EU parlamentarier Cecilia Malmström, känd för att inte yttra sig i onö-
dan och för att långsamt känna på orden när hon väl öppnar munnen, uttrycker
nu sitt deltagande med Italien.
 
Av någon underlig anledning uttrycker hon sitt deltagande med Italien, inte
med offren och deras anhöriga. Men det är kanske EU:s gränsförsvar som tar
sig detta uttryck, vem vet.
 
Men i alla fall ska nu Cecilia Malmström åka till Italien och visa sin solidaritet med
det italienska folket och väljer då platsen Lampedusa.
 
Man tycks ha effektiva förstoringsglas i Bryssel som medger att man kan för-
stora upp sig hur mycket som helst.
 
Man får nu hoppas att bara alla italienare förstår vilken ära de nu föräras och går
man ur huse för att visa sin stora tacksamhet och vördnad.
 
SKÖTER HON SINA KORT VÄL OCH SER TILL ATT VATIKANEN FÅR KÄNNE-
DOM OM HENNES SOLIDARITETSRESA KANSKE HON KAN BLI EN NY HELI-
GA BIRGITTA.
 
I Bryssel tycks det finnas gott om luft, då man kan blåsa upp sig hur mycket som
helst. Hoppas också att alla italienare tar henne på lika stort allvar som hon tycks
ta sig själv, då kan det bli en riktigt trevlig resa.
 
 
Undra om jag får plats på Lampedusa ?
AE
 

ATT TALA SIG VARM FÖR NÅGOT MAN INTE FÖRSTÅR

Guldet är ojämnt fördelat i vår riksdag
 
Svenska Dagbladet slår idag på stort och redovisar statistik över hur ofta och länge
olika partier talar i vår församling.
 
Och här gäller inte att tala är silver och att tiga är guld.
 
HÄR GÄLLER ATT TALA SÅ MYCKET OCH LÄNGE SOM MÖJLIGT, DÅ FYLLER
MAN SIN DEMOKRATISKA FUNTION.
 
SvD statistik visar då att vänsterpartiet är bäst, här talar man mest och så länge som
möjligt.
 
Moderaterna tycks helt oansvariga, här talar man lite och så kort som möjligt.
 
Vad säger då detta, det beror på om man är gammal eller ung.
 
Är man gammal då gäller nu liksom förr.
 
Tala är silver och tiga är guld.
 
Då talar man bara när man har något att säga, och formulerar sig kort, tydligt och be-
griplit, så att budskapet inte försvinner i en massa svammel.
 
Är man ung så gäller det motsatta.
 
Tala är guld och tiga är silver.
 
Då talar man gärna länge och väl, även om man inte har något att säga, och det gör
ingenting om någon uppskattar ett budskap eller inte.
 
Så man kan ju tolka SvD statistik och generationsskillnader på ett visst sätt, och det
stämmer också med åldersfördelningen i riksdagen.
 
MODERATERNA VÄLJER OFTA ATT VARA TYSTA NÄR DE INTE HAR NÅGOT
ATT SÄGA, MEDAN VÄNSTERPARTIET PRATAR SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT
NÄR DE INTE HAR NÅGOT ATT SÄGA.
 
Inte att undra över att de flesta slumrar i sina bänkar, i den mån de är där förstås
 
 
Ibland dyker det upp ett och annat vettigt också, fast inte ofta
AE

VISST GÅR DET ATT VARA DUMMARE ÄN DUM

VD i Nynäshamnsbostäder leder överlägset så här långt
 
Alla som läser tidningar bör numera känna till vad det kommunala bostadsföretaget
Nynäshamnsbostäder står för.
 
ATT VD OCH ALL PERSONAL RESER TILL PARIS FÖR ATT HA TREVLIGT.
 
Samtidigt presenterar media bolagets VD och efter den presentationen tycks slut-
satsen vara lätt att dra.
 
NÅGOT DUMMARE OCH MER OSERIÖST GÅR VÄL KNAPPAST ATT UPPBRINGA
I SVEA RIKE.
 
All personal med VD i spetsen åker alltså till Paris för att ha trevligt, och som alla vet
kostar sådant pengar.
 
Men sådana trivialiteter tycks inte utgöra problem för en VD, som framstår som
dummare och mer oseriös än alla andra VD, och det säger inte lite.
 
Att det sticker i ögonen på många är ju självklart och det är ju detta som drivit media
att ta upp detta trevliga inslag.
 
Men landets tydligen dummaste VD räds inte att försvara resan:
 
DET ÄR VÄL INTE FEL ATT HA TREVLIGT.
 
Efter detta famösa uttalande tycks dock eftertankens kranka blekhet slagit landets tyd-
ligen dummaste VD, han tycks rädd för att inte alla förstått hur dum han är.
 
Han utvecklar då sitt försvar med:
 
I detta kommunalägda bolag är det inte skattebetalarna som betalar för att vi åker
till Paris och har trevligt.
 
På frågan vem som då betalar denna resa, som bekostas av det kommunalägda bolaget;
svarar då tydligen landets dummaste VD.
 
DET ÄR HYRESGÄSTERNA SOM BETALAR.
 
Heliga Maria tänker man, finns det verkligen en så dum VD att han inte begriper att
dessa medel skulle komma skattebetalarna till godo om man inte reste till Paris och
hade trevligt.
 
Men fortfarande tycks landets tydligen dummaste VD vara osäker över om alla förstår hur
erbarmeligt dum han är, så han utvecklar sitt försvar över att man åkt till Paris för att ha trev-
ligt. Han tillägger då:
 
VI HAR INTE ANVÄNT AKTIEKAPITALET, DET FINNS FORTFARANDE KVAR EFTER
DET ATT VI ÅKT TILL PARIS OCH HAFT TREVLIGT.
 
Nu behöver Nynäshamnsbostäders VD inte längre vara orolig längre.
 
NU FÅR MAN NOG UTGÅ IFRÅN ATT ALLA INSETT ATT HAN MÅSTE VARA LANDETS
I SÄRKLASS DUMMASTE VD.
 
Man trodde ju faktiskt inte att det fanns en endaste VD i ett aktiebolag i vårt avlånga land, som
inte vet vad aktiekapital står för i ett aktiebolag.
 
MAN BORDE VETA ATT DET INTE ÄR PENGAR SOM LIGGER I ETT HÖRN OCH VÄNTAR
PÅ ATT NÅGON IDIOT SKA KOMMA PÅ TANKEN ATT RESA TILL PARIS OCH HA TREV-
LIGT FÖR AKTIEKAPITALET.
 
Pinsamt, sa Bill
Pinsamt är bara förnamnet, säger då Bull.
 
 
VD i Nynäshamnsbostäder har ordet
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Dagens Industri fortsätter idag att presentera uppgifter, som försvårar för oss att vinna
valet nästa gång. Jag vill inte att medborgarna ska få reda på sådant som gör det svårt
för oss att vinna valet nästa år, hade jag kunnat bli buttrare hade jag blivit buttrare.
 
Bland annat skriver man att partikansliet nu upphört att fungera. Detta är en grov lögn
och en lömsk attack på oss ansvarsfulla moderater.
 
Partikansliet har inte fungerat sedan pratkvarnen Kent Persson tog över som partisek-
reterare.
 
Kent Perssons ställning kommer förresten att avgöras under vår stämma nästa vecka.
Som Dagens Industri mycket riktigt säger har vi ingen talang som gör det möjligt att er-
sätta Kent Persson, så vi räknat med att vi blir tvungna att säga att han har fortsatt för-
troende.
 
Tidningen avslöjar också till min stora förtret att många medarbetare väljer att lämna
sina positioner. Detta är inte heller något jag vill ska komma ut, det skulle ju kunna ty-
da på att vi inte är de vinnarskallar vi säger att vi är.
 
Det höjs också kritiska röster bland de som hoppar av, att jag och Anders Borg för-
brukar syret runtomkring oss, så att ingen annan kan komma till tals.
 
Har man den uppfattningen gör man oss en tjänst om man hopparav, Anders Borg och
jag vill inte ha en massa medarbetare omkring oss, som tror att de kan komma till tals.
 
De medarbetare vi har har till uppgift att leverera det jag säger, och i övrigt ska de inte
komma till tals, jag kan sträcka mig så långt att de ska hålla tyst om de inte är tillsagda
att säga det jag sagt de ska säga.
 
Vår föredetting Sven Otto Littorin tycks ha vaknat till livs och rycker nu ut till försvar för
Kent Persson. Littorin menar då att det inte är bara dennes fel att det mesta inte funge-
rar.
 
Där har Littotin helt rätt, jag har många andra runt omkring mig, som också har ansvar
för att det inte fungerar. Ibland verkar det som om jag förbrukar allt syre omkring mig
och tvingas göra allt själv.
 
Sedan försöker också Littorin vara lustigt när han säger att man bara kan nå framgång
inom politiken om man har roligt.
 
Genom vårt förändringsarbetet har vi moderater haft stora framgångar, och säg den som
kan ha haft roligt med mig.
 
Nej där har Sven Otto fel, och alla kan ju inte heller ha tid att ha roligt med prostituerade.
 
Vi får nu genom media uppmuntrande rapporter om att många av våra politiker sitter på
dubbla stolar. Man menar då att de förenar sina politiska uppdrag med lobbyverksamhe-
er. Man berömmer då oss moderater för att 5 av 6 upptäckta fall är moderater och man
nämnder som föredömliga exempel Erik Langby och Harry Stensson, jag hoppas att de
känner sig lika hedrade som jag.
 
Av någon underlig anledning menar media samtidigt att dessa, som sitter på dubbla sto-
lar, inte följer vårt partis etiska regler.
 
Den kritiken förstå jag inte, de måste mena de etiska regler vi skrivit in för syns skull.
 
Våra riktiga etiska regler, att roffa åt sig så mycket som möjligt av offentliga medel, tyc-
ker jag de lever upp till mycket bättre än många andra.
 
En del av de som bara orkar sitta på en stol, och därför valt att lämna politiken för att
roffa åt sig offentliga medel från en annan position, tycker jag har varit riktigt fiffiga.
 
För att behålla så mycket som möjligt av avgångsvederlag och annat driver de verksam-
heten i aktiebolag och väljer att inte ta ut någon lön.
 
Sådant fifflande gillar jag, det hoppas jag alla förstår, annars hade jag ju satt stopp för
det med den makt jag har.
 
Men i politiken måste vi prioritera, och då får vi välja att tänka på oss själva, medan de
som betalar, skattebetalarna, får stå tillbaka.
 
Vi får nu också glädjande rapporter från Addis Abeba. Ambassaden har aldrig upplevt
så långa ringlande köer av somalier och andra , som vill komma till Sverige och hämta
pengar.
 
Man uppger sig göra vad man kan för att så många som möjligt ska beredas komma
hit och hämta pengar. Waberi har av ren glädje över detta inte slagit sina fyra olydiga
hustrur på flera dagar.
 
Ambassadören slår sig också stolt för bröstet och rapporterar att inga som helst köer
finns utanför några andra ambassader och menar att detta beror på att vi är mer ge-
nerösa med pengar än andra länder.
 
Några uppges ha förirrat sig till den danska och norska ambassaderna, men de har
då tillsagts att det finns mer pengar att hämta om de köar utanför vår ambassad.
 
Sådant gillar jag att höra, det ökar våra möjligheter att inleda ett samarbete med Mil-
jöpartiet efter valet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

FREDRIK REINFELDTS TÅNG MÅSTE NU BYTAS UT

Ibland blir det bara komiskt
 
Att vårt förhållningssätt till vår egen flyktingpolitik väcker både munterhet och för-
våning i andra länder är inte någon hemlighet.
 
Men frågan är om det inte  gått så långt att vi själva bör ha hantera vår flykting-
politik med en viss munterhet.
 
Iranier i Sverige tycks vara ett märkligt släkte, på något underligt sätt har
de lyckats att undgå ansvarspredikantens bannbula.
 
Nättidningen Stockholmian har gjort en undersökning bland iranier i Sverige
vilket parti de skulle rösta på om det blev val i dag.
 
Föga överraskande kommer då socialdemokraterna på första plats med en pro-
centandel på 38 %.
 
Mer överraskande är andraplatsplaceringen på 15 %, vilket då är sverige-
demokraterna.
 
Här får man ju ta på sig glasögon som mer stämmer med hur andra ser på oss
än hur vi själva ser på oss.
 
Dessa förfärliga sverigedemokrater, som till varje pris ska förgöras med
misshandel, mord, mordbränder och annat enligt ansvarspredikantens på-
bud, skulle de ha ett program som attraherar iranier i Sverige
 
ETT PROGRAM SOM HAR SOM MÅLSÄTTNING ATT VI SKA TA HIT FÄRRE
INVANDRARE OCH DE SOM TAS HIT SKA INTE VARA KRIGSFÖRBRYTARE,
TERRORISTER OCH KRIMINELLA I EN SALIG BLANDNING.
 
Tydligen har de aldrig hört talas om detta med grupp mot grupp, så man får väl
förlåta dem lite, men ändå.
 
INVANDRARE SOM VILL MINSKA INVANDRINGEN, DET BLIR VÄL ÄNDÅ
LITE FÖR MYCKET.
 
Ansvarspredikanten får nog skaffa sig en ny tång, denna grupp mot gruppen
kan väl knappast rymmas inom den nuvarande tången.
 
När man nu frågar dessa främlingsfientliga och rasistiska iranier i Sverige vad
som får dem att vilja rösta på sverigedemokraterna blir svaret ännu mer förfär-
ande.
 
DE VILL INTE KLUMPAS IHOP MED SYMPATISÖRER TILL AL SHABAAB,
SOM KOMMER HIT FÖR ATT FÅ MEDBORGARSKAP OCH PENGAR, SÅ
ATT DERAS TERRORVERKSAMHET BLIR MER EFFEKTIV.
 
Tid och utrymme för eftertanke ??
 
Självfallet inte, i Sverige tänker vi inte, vare sig före eller efter.
 
DET ÄR DÄRFÖR VI NUMERA HITTAR SÅ KALLADE SOMALIA SVENSKAR
I LEDANDE BEFATTNINGAR INOM AL SHABAAB PÅ OLIKA HÅLL I AFRIKA.
 
Kommentarer är nog överflödiga.
 
 
För snålt tilltagen, nu när iranierna ska kunna omfattas av tången också ?
AE

VINNARSKALLEN KENT PERSSON

Kent Persson en katastrof
 
De så kallade nya Moderaterna tycks ha drabbats av en allvarlig kris och den har
sitt ursprung i en allvarlig katastrof.
 
KATASTROFEN OCH PARTISEKRETERAREN KENT PERSSON.
 
Dagens Industri slår upp detta stort idag och hävdar att missnöjet inom partiorga-
nisationen håller på att koka över.
 
I så fall är det på tiden, lokalt ute i många kommuner har det kokat över för
länge sedan.
 
PÅ TIDEN ATT DET DÅ NÅR UPP DIT DET HÖR HEMMA.
 
DI menar nu att Kent Perssons framtid är oviss, och konstigt vore det väl annars. Som partisekreterare i ett ovisst parti måste ju framtiden vara oviss.
 
Fast det är kanske att ta i, partiets framtid tycks inte vara så oviss, tiden i
Rosenbad tycks vara över.
 
OCH DÅ KAN JU INTE HELLER KENT PERSSONS FRAMTID VARA OVISS.
 
Källor menar att Fredrik Reinfeldts enda skäl att inte skicka tillbaks Kent Persson
till Örebro och reta upp dess medborgare, är att han inte vill äventyra valrörelsen.
 
Då den redan tycks äventyrad kanske ovissheten för Kent Persson borde
göras så kort som möjligt.
 
Många moderata källor hävdar nu att det finns inget förtroende för Kent
Persson kvar.
 
KVAR  ??
 
Han hade då inget förtroende med sig i bagaget från Örebro, så där kan inte
ha funnits mycket att "ha kvar".
 
DÄR MENADE MAN ATT MAN VAR GLAD ATT BLI AV MED HONOM, PRAT-
KVARNAR I ÖVRIGT FANNS DET REDAN GOTT OM.
 
Vissa moderater vill gå längre och kommenterar alla avhopp från kansliet:
 
HAR MAN NÅGON TYP AV VINNARSKALLE ÄR DET INTE ÅT KENT PERSSON
MAN SKA JOBBA.
 
Verkar vara en klok inställning, men varför inte ta steget ut med denna insikt och tec-
ken på klokhet.
 
HAR MAN NÅGON TYP AV VINNARSKALLE KANSKE MAN INTE SKA JOBBA ÅT
MODERATERNA ÖVERHUVUDTAGET SOM LÄGET NU SER UT.
 
Tidigare uppgifter tyder på att Folkpartiet har "vinnarskalle", då man uppges ha gjort
sonderingar hos socialdemokraterna om en samlingsregering efter valet.
 
Dagens Industri skriver också att talangerna har tagit slut i partiet och att valet av Kent
Persson skett med anledning av detta.
 
Det känns inte som en rättvis beskrivning, den siste talangen fanns ju kvar så
sent som när Sofia Arkelsten var partisekreterare.
 
HENNES TALANGER ATT SKRIVA OM PARTIETS HISTORIA VAR IMPONERANDE.
 
Fredrik Reinfeldt hånlog glatt under gårdagens partiledardebatt.
 
KANSKE VAR DET ÅT PARTIETS, SIN EGEN OCH KENT PERSSONS OVISSA FRAM-
'TID HAN HÅNLOG.
 
 
 
Vinnarskallarna, särskilt  figuren till höger tycks vara en vinnarskalle.
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS HUMOR

En svensk ska inte alltid tiga
 
Vi minns krigstiden, då skulle vi svenskar alla tiga.
 
Fredrik Reinfeldt tycks inte ha hunnit med i utvecklingen.
 
HAN TIGER FORTFARANDE, MEN HAN TIGER DÅ HAN INTE SKA TIGA.
 
Men när han tiger visar han samtidigt att han har humor, vem trodde honom
om att ha humor.
 
SvD tar åter upp det problemet att Fredrik Reinfeldt lever i det förgånga och
tiger.
 
Han besvarar inte interpellationer i riksdagens.
 
DET ÄR HANS SÄREGNA SÄTT ATT UTVECKLA OCH FÖRÄDLA DEMO-
KRATIN.
 
Socialdemokraten Mikael Damberg har retat upp sig på detta, han måste haft
en dålig dag, då han annars inte verkar kunna reta upp sig.
 
Men varför reta upp sig på något som bara är tokroligt.
 
Tobias Billströms aktieaffärer känner vi ju nu alla till. Mikael Damberg har då
ställt frågan till ansvarspredikanten om denne fortfarande har förtroende för
Tobias Billström.
 
Det vanliga svaret på denna typen av frågor brukar ju annars vara att häv-
da att man har förtroende så länge man har förtroende.
 
VI SOM MINNS KOMMER IHÅG ATT DETTA FÖRR KALLADES "GODDAG
YXSKAFT".
 
Men ansvarspredikanten försöker vara lite roligare än så, och han lyckas fak-
tiskt bli tokrolig.
 
HAN SKICKAR UPP TOBIAS BILLSTRÖM ATT SVARA PÅ FRÅGAN OM
ANSVARSPREDIKANTEN HAR FÖRTROENDE FÖR BILLSTRÖM.
 
Man behöver inte gissa tre gånger för att gissa rätt vad svaret blev.
 
Självklart har Tobias Billström förtroende för sig själv, inga enskilda fall
i världen kan komma fram till något annat.
 
SÅ KOM INTE OCH SÄG ATT ANSVARSPREDIKANTEN INTE HAR HUMOR.
 
 AE

INGA NOBELPRIS I ANKDAMMEN

Att tala är silver, att göra är guld
 
I dessa yttersta dagar skrivs mycket om nobelpris och nobelpristagare.
 
Många förvånas över att antalet nobelpristagare från Världens Bästa Land är så få
medan antalet nobelpristagare från USA är desto fler.
 
SvD har gjort en undersökning kring detta och i samband med detta har man interv-
juat forskare både i Sverige och USA och man får fram en ganska så tydlig bild.
 
VARFÖR ANTALET NOBELPRISTAGARE FRÅN VÄRLDENS BÄSTA LAND ÄR SÅ
FÅ.
 
Egentligen är det konstigt att de är så få, är man världsetta, världsledande och leder ut-
vecklingen i allt, för det är ju vår egen självbild, då borde ju alla nobelpristagare komma
från Världens Bästa Land.
 
Men SvD lyckas nu förklara detta egendomliga mönster och fram träder då en tydlig bild.
 
I USA HÅLLER MAN INTE PÅ OCH PRATAR SÅ LÄNGE, UTAN SÄGER ATT NU GÖR
VI SÅ HÄR OCH SÅ GÖR MAN SÅ HÄR.
 
Medan man i Sverige talar länge och väl och det så småningom leder fram till att man ut-
reder om något ska utredas.
 
I USA VET MAN KNAPPT VAD DET ÄR ATT UTREDA NÅGOT SOM MAN ANSER BÖR
GÖRAS.
 
Kulturen I USA tycks inte heller så väl utvecklad som kulturen i Sverige och där har SvD,
med stöd av många intervjuer kommit fram till:
 
OM MAN SITTER PÅ ETT MÖTE I USA OCH HAR EN LOGISK FÖRKLARING TILL VAD
MAN VILL GÖRA, SÅ KÖPER FOLK DET PÅ EN GÅNG.
 
I SVERIGE HANDLAR DET MER OM POSITIONER ÄN OM HUR DRIVANDE MAN ÄR.
 
Inte utan att det senare känns igen.
 
Har man rätt position i Sverige kan man säga hur dumma saker som helst och om-
givningen imponeras och springer benen av sig i rätt riktning.
 
HAR MAN I STÄLLET INTE RÄTT PLATTFORM SPELAR DET INGEN ROLL VILKA
LÖSNINGAR MAN HAR ELLER HUR KLOKA SYNPUNKTER MAN HAR.
 
I bästa fall emottas det med en gäspning, inte sällan får man höra att man är oinformerad
och inget begriper.
 
Så vi kanske inte ska vara så förvånade över att USA har fler nobelpristagare.
 
 Nu ska vi prata om vad vi ska prata om.
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
I gårdagens partiledardebatt vann jag debatten hela tiden genom mitt charmiga upp-
trädande. Jag fick visserligen lite kritik för vad man uppfattade som hånleenden, men
det var inga hånleenden, tvärtom. Jag ville inte visa upp mina buttra miner utan försök-
te mig i stället på att le.
 
Och alla vet lika väl som jag att fruktlösa försök att le lätt kan uppfattas som hånle-
enden.
 
Samtidigt tvålade jag till den där Stefan Löfven riktigt ordentligt, han måste lära sig att
man inte kan sätta sig upp mot mig.
 
Andra har tidigare också försökt sätta sig upp mot mig och då gick det också som det
gick. Både Ulf Kristersson och Carl Bildt den Store försökte sätta sig upp mot mig vid
tidigare tillfällen och de fick sig en riktig läxa.
 
Mig sätter man sig inte upp emot, det ska den där Stefan Löfven få erfara.
 
Dagens Nyheters undersökning pekar på att den där Jimmie Åkesson vann debatten.
Detta vänder jag mig starkt emot.
 
Själv tycker jag ju att jag vann debatten, jag hoppas att alla la märke till att jag inte tog
ansvar för landet en enda gång.
 
När jag inte vill ta i någon med tång kan ju inte andra komma och säga att han kan ha
vunnit en debatt där jag, självaste statsministern,deltar.
 
Media skriver nu att vi har problem i vår partiorganisation och att många i denna krets
nu valt att sluta.
 
Man hävdar då från många håll att talangerna i partiet tagit slut. Jag vänder mig mot den-
ne beskrivning, vi har aldrig haft några talanger i partiet sedan Gösta Bohmans tid.
 
Och vi hade ju inte valt Kent Persson till partisekreterare om vi haft några talanger.
 
Det är inte bara från partiorganisationen folk flyr, media pekar nu på att många flyr från
Stockholm. Mycket tyder på att även denna flykt beror på att Kent Persson nu ofta up-
pehåller sig i staden.
 
Under debatten i går hävdade jag att brottsligheten sjunkit i landet, vilket tycks ha över-
raskat många. En del har då hävdat att alla skottlossningar, alla mord och alla våldtäkter
i stället tyder på att brottsligheten ökat.
 
Jag ger även dessa rätt i viss utsträckning, men för att medborgarna ska känna sig tryg-
ga och för att vi ska ha en chans att vinna valet har vi valt att klassificera alla skottloss-
ningar, alla mord och alla våldtäkter som annat än brottslighet.
 
De ingår numera under Kulturdepartementet och benämns kulturyttringar.
 
Apropå detta skedde det kulturyttringar under gårdagen och natten. I Angered, av
alla platser, blev under morgonen en man ihjälskjuten under kulturfestligheter.
 
Även i Malmö firade man sin nya kultur genom att skjuta lite omkring sig medan man
hjälpte några ungdomar att bli av med sina mobiltelefoner och annat.
 
På tal om polisen har ju polisen redan gjort ett antal framgångsrika inkvoteringar för att
begränsa sin kompetens. Man väljer nu att gå vidare i den riktning och polisledningen
avser inkvotera romer i stor utsträckning.
 
Vi ser med tillfredsställelse på detta och denna inkvotering bör kunna underlättas genom att
ett stort antal lämpliga aspiranter redan finns upptagna i register hos polisen.
 
I går hade jag glädjen att kunna meddela att en sverigedemokrat, utsatt för grov misshandel
med rasistiska motiv i Upsala, senare avled till följd av detta.
 
Även idag har jag glädjande besked, en av dessa förfärliga nationalsiter, Daniel Spansk
blev i går svårt misshandlad på Södermalm av 8 maskerade antirasister.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen stödjer denna kamp mo rasismen och vi får aldrig fal-
la för frestelsen att ställa grupp mot grupp.
 
 
Och som jag brukar säga när dessa förfärliga varelser blir mördade, misshandlade eller
får sina hem och bilar uppbrända, man får skylla sig själv när man har den typen av vär-
deringar.
 
Det är på det sättet man utvecklar demokratin och redan Adolf visste hur man bäst utveck-
lade demokratin.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikankt de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
Och beskyll inte mig för att hånle när jag inte hånler.
 
AE
 
 

PARTILEDAREGNÄLL

Kammen reste sig på Stefan Löfven
 
Två timmar och i princip inget nytt från fronten, men inget hade väl väntat sig några
nyheter.
 
Gamla krigsnyheter är det som gäller och försvar av skyttegravar. Men ändå kändes
det befriande att de flesta av partiledarna lämnat zombierollen åt sidan och ibland
'visade lite känslor.
 
TILL MÅNGA FÖRVÅNING OCKSÅ LITE HETLEVRADE KÄNSLOR.
 
Det var bara Göran Häggström som inte förmådde lämna zombierollen hemma, vänlig
och timid intill döddagar, men så ska han ju också  lämna riksdagen nästa år.
 
Kammen på Stefan Löfven tycks dock ha växt till sig riktigt ordentligt.
 
STYRKT AV ALLA OPINIONSUNDERSÖKNINGAR VÅGADE HAN SIG PÅ KONST-
STYCKET ATT SIA OM EN FRAMTID I ROSENBAD.
 
NÄR  jag sitter i Rosenbad fick man höra, inte om eller ifall eller något åt det hållet.
 
NÄR JAG SITTER I ROSENBAD.
 
Men alldeles klart är att han kommer att plågas av Jonas Sjöstedt med LO flåsande i
ryggen ända till porten på Rosenbad.
 
MEN DÄR FÅR JONAS ALLT SNÄLLT STANNA ÄVEN EFTER VALET OCH ÄGNA
SIG ÅT GENANT STÖD ÅT EN MINORITETSREGERING.
 
Förutom att kammen växte på Stefan Löfven förekom inga större grodor, allt var väl inövat.
 
Fredrik Reinfeldt levererade som vanligt ett antal av sina hånleenden, hur han tror att dessa
banar väg till Rosenbad framstår nog som en gåta för de flesta, förutom han själv förstås
 
Det mesta pekat dock på att vi slipper dessa hånleenden efter valet, de blir nog begravda
i Täby för gott.
 
Ett antal aggressiva avbrott av andra talare samt viftanden med händerna ledde knappast
tankarna till statsmannaskap. Snarare tonade bilden fram av en konspiratorisk och konflikt-
benägen MUF ordförande.
 
Jobbskatteavdraget skapar drivkrafter att skapa jobb, men hur lyckades ansvarspredikanten
inte förklara.
 
Inga jobbskatteavdrag i världen kan av egen kraft skapa drivkraft som leder till nya jobb, om
jobb inte är skapade och finns tillgängliga när drivkrafterna släpps lösa.
 
Men samtidigt är ansvarspredikanten värd lite heder av andra skäl. Trots synbarligen stora
ansträngningar lyckades han låta bli att förpesta omgivningen med sitt mantrande om ansvar.
 
Inte en enda gång tog han ansvar för landet, men det kan ju kanske bero på att den
kam Stefan Löfven fått har Fredrik Reinfeldt förlorat.
 
I TÄBY FINNS  JU INTE SÅ MYCKET ANSVAR ATT TA, DÄR GÄLLER DET JU ATT
SLUMPA BORT ALLT SOM FINNS ATT SLUPMA BORT I KOMMUNEN.
 
Inte heller fick någon under debatten höra att man var mentalt handikappade, ansvarspre-
dikanten tycks nästan ha blivit anständig på gammeldar. Inte ens Jimmie Åkesson fick hö-
ra att ansvarspredikanten inte ville ta i honom med tång.
 
Kanske var det insikten om att hans sovande väljare vaknat till liv och förstått vad
som håller på att hända, som gjorde att han höll sig på mattan i detta avseende.
 
Ansvarspredikanten fick också tillfälle att visa sin pedagogiska färdighet. och utsatte
Jimmie Åkesson för en lektion i samhällslära.
 
Jimmie Åkesson fick då höra, ett antal gånger och repetition är ju lärandets moder, att i ett
samhälle fungerar rättsordningen, så att rättsordningen är fristående från den politiska mak-
ten.
 
Man får ju utgå ifrån att Jimmie Åkesson var tacksam för denna lektion, då det måste ha
kommit som en nyhet, han har ju bara suttit i riksdagen ett antal år.
 
Pekfingervalsen borde annars andra än statsministrar ägna sig åt.
 
Och regeringens lilla dagisfröken Annie Lööf ägnade sig som vanligt åt floskler om än det ena
och än det andra.
 
Även här gällde att repetition är lärandets moder, ingen kan ju nu ha undgått lära sig den sen-
aste flosklern från dagisfröken.
 
ALLIANSEN LEVERERAR OCH OPPOSITIONEN BARA PRATAR.
 
Här hade det varit motiverat att ansvarspredikanten gått in med pekfingervalsen och gett dagis-
fröken en lektion i samhällskunskap.
 
DET ÄR FAKTISKT EN REGERINGS ANSVAR ATT LEVERERA OCH EN OPPOSITIONS
ANSVAR ATT BARA PRATA.
 
Man får väl dock hoppas att dagisfröken ändå vet hur det går till när en opposition i minoritet
levererar det de inte kan leverera, då de saknar makt att leverera.
 
Trots alla nesor under i samband med partiprogram och annat tycks det ändå finnas lite mod
hos regeringens dagisfröken.
 
HÖGMOD OCH EN SJÄLVBILD AV GUDS NÅDE.
 
Det var inte många floskler som inte avslutades med att hon triumfierande stack näsan upp i
luften, många gånger förenat med ett hånleende, troligen inspirerat av ansvarspredikanten.
 
Men det hånleendet slipper vi nog också se inom kort, oberoende av om alliansen eller
oppositionen vinner valet.
 
Då väntar korvgrillning i Småland, men utan alliansvänner.
 
 Ryggar kan också tala
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
En underbar morgon att vakna upp till, det känns som om man börjat ett nytt liv. Att
LO distrikten nu går ut och kräver att vänsterpartiet ska vara med i en ny regering
med socialdemokraterna är som balsam på alla sår.
 
Nu får vi kanske en ny chans att trakassera medborgarna med nedskärningar inom
välfärd, skola, vård och omsorg.
 
Annars har det gångna dygnet varit lugnt, en man skjuten under lugna former i Ange-
red och en kvinna mördad under lugna former i Gränna.
 
Vi har också fått glädjande rapporter om att SDU medlemmen Erik Björkman nu änt-
ligen är död.
 
Erik misshandlades svårt av vad som uppgavs vara afrikaner i Uppsala under augus-
ti. Då allt tydde på att det var ett hatbrott, präglat av grov rasism, och en afrikan tydli-
gen var gärningsman, lät vi polis och åklagare förstå att man inte skulle utreda detta.
 
Nu är äntligen Erik Björkman död, en SD mindre att behöva slippa ta i med tång.
Med den typen av värderingar får man skylla sig själv, som jag brukar säga.
 
Den ökände moderatpolitikern i Hylte, den där Jerzy Golowkin, har nu för gott lämnat
moderaterna och gått in i SD. Som skäl uppger han att han är skrämd över den kom-
mandodemokrati jag utövar, och att den påminner om hans förflutna i kommuniststa-
ter.
 
Vi välkomnar denna övergång, vi ska inte ha moderata kommunalpolitiker, som tror
att yttrandefriheten är till för att utnyttjas.
 
Vi fick igår höra att korruptionen i Sverige nu ökat kraftigt de senaste åren och olika
rasister försökte koppla detta till att antalet statligt anställda med invandrarbakgrund
kraftigt ökat.
 
Detta är rena vanföreställningar, invandrarnas andel av korruptionen kommer aldrig
att kunna överstiga moderaternas andel av korruptionen, se bara vad vi ansvarsfullt
åstadkom när vi byggde Friends Arena, där ligger alla invandrare allt i lä.
 
En så kallad professor vid Harwards Universitet  går nu ut och spår våldsamma kon-
flikter i Europa mellan en invandrare och en vit underklass, som känner sig missgyn-
nad. Han förutspår en ren katastrof i dessa spår.
 
Vi tar till oss detta och kommer nu att utforma vår politik, som missgynnar vår svenska
underklass, så att alla inte så tydligt kan se att den missgynnas. Bland annat kommer
vi att utforma skattefria zoner för vissa områden, där den vita underklassen inte bor.
 
Vi kommer att driva detta projektet under parollen "där vita bor alla ska skatta, inom an-
dra zoner alla ska skratta".Vi räknar då med att denna skämtsamma attityd ska ta bort
udden av att den vita underklassen missgynnas och kan föranleda våld och en kata-
strof.
 
En SIFO mätning visar nu en kraftig förskjutning av väljarnas förtroende när det gäl-
ler mig och Stefan Löfven, gapet har reducerats mycket snabbt till hälften av vad det
var tidigare.
 
Som alla vet mister ju den hela stycket som gapar efter mycket, och vi ser nu resul-
tatet av att jag gapar mycket mer än den där Stefan Löfven.
 
Jag ser fram mot partiledardebatten i kväll och kommer att ägna resten av dagen åt
talövningar. Särskilt kommer jag att öva mig på att säga "ansvar för landet" så många
gånger som möjligt. Min taktik går ut på att tysta all kritik, oberoende av vad den gäller,
med att upprepa detta hela tiden.
 
Våra mätningar visar att det finns tillräckligt många mentalt handikappade väljared för
att denna taktik ska löna sig.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag och vi syns i kväll i Agenda under parollen "ansvar för landet".
 
             
AE
 
 
 
 
 
 

LO SER HELST ALLIANSEN VID MAKTEN

LO taktiska känsla förfärar
 
En dag som denna måste nog Fredrik Reinfeldt gnugga händerna när han vaknar, en
bättre morgonpresent för Alliansen är svår att tänka sig.
 
Alla tirader och mantra om att oppositionen saknar ett trovärdigt regeringsalternativt
har Stefan Löfven glidit undan genom att inget säga och lämna dörren öppet för allt.
 
Men nu ska LO distrikten bedriva valrörelse och då blir allt i stället en repris
på Mona Sahlins bedrövliga agerande när hon kände sig "tvingad" bjuda in vän-
sterpartiet.
 
LO DISTRIKEN SÄGER NU DET INGEN FÅR SÄGA ELLER TYCKA OCH GÖR DET
HELT OGENERAT.
 
Vi får nu höra att LO helst ser att socialdemokraterna samarbetar med vänsterpartiet
i en eventuell regering.
 
Och ett samarbete med Miljöpartiet ställer man sig kallsinnig till.
 
Stefan Löfven har så här långt försökt sig på konststycket att få det att framstå
som att det är vänsterpartiet man ställer sig kallsinning till och att det är ett sam-
arbete med Miljöpartiet man ska gå till vals med.
 
EN VALS I OTAKT MED ANDRA ORD.
 
Oppositionens framgångar har ju varit betydande och denna rörelse tycks inte ha upp-
hört.
 
Men hur bra man än spelar finns det inte utrymme för alltför många självmål.
 
DETTA SJÄLVMÅLET KOMMER TROLIGEN ATT FÖRFÖLJA STEFAN LÖFVEN
TILL DÖDSDAGAR, I VART FRAM TILL VALET.
 
Det politiska läget tycks plötsligt blivit helt annorlunda.
 
För bara några dagar sedan skulle socialdemokraterna och LO enas inför valet
och dra åt samma håll.
 
BARA NÅGRA DAGAR SENARE ÄR LO OPPOSITIONENS FIENDE OCH ALLIAN-
SENS BÄSTA VÄN.
 
Det går undan i politiken ibland.
 
Jonas Sjöstedt bedömer troligen detta utspel från LO som något positivt. Att det i verk-
ligheten kan medföra att vänsterpartiet inte får något inflytande alls, vare sig i eller u-
tanför en regeringsbildning, kommer troligen inte att föresväva honom.
 
En bättre chans att vända opinionen kommer troligen inte Alliansen att få.
 
OCH EN VÄRRE FIENDE ÄN VÄNNEN LO KOMMER TROLIGEN INTE HELLER
SOCIALDEMOKRATERNA ATT FÅ.
 
Tondövhet och bristande taktkänsla så att det stänker om det ,är bara förnamnet som
det populärt numera heter.
 
 
Dagens svinhugg, frågan är om det går igen
AE
 

FREDRIK REINFELDT SAKNAR ELEMENTÄR ANSTÄNDIGHET

Vissa borde faktiskt skämmas
 
Är det någon som möjligen kan ha hört att Sverigedemokraterna är främlingsfientliga,
rasister, nazister, har rötter i det förflutna, bär bruna skjortor och mycket annat.
 
Inte, lyssna då på ansvarspredikanten, han är duktig på att berätta om detta.
 
Och varför berättar då ansvarspredikanten så högt och gärna om detta.
 
JO DÄRFÖ ATT HAN HÄVDAR ATT SD VILL MINSKA INVANDRINGEN, NÅGOT
ANNAT SKÄL HAR HAN ALDRIG KUNNAT PÅVISA OCH INTE HELLER KAN
MAN HITTA NÅGOT ÅT DET HÅLLER I PARTIETS PROGRAM.
 
Hur ser då verkligen ut bakom allt detta oanständiga apspel.
 
De nya moderaterna har sina rötter i moderaterna som har sina rötter i höger-
partiet, som hade en stark knytning till nazismen under andra världskriget
och gjorde allt före att vara Adolf till lags.
 
OCH SÅ BAR MÅNGA BRUNSKJORTOR PÅ RIKTIGT, MAN VILLE JU VARA
SOM ADOLF.
 
Den här verklighetsbeskrivningen låtsas man inte om när man ger sverigedemo-
'kraterna "rötter" de inte har.
 
Och hur ser det ut idag, det kan SOM Institutet vid Göteborgs Universitet berätta.
 
53 % AV DE NYA MODERATERNA VILL ATT INVANDRINGEN SKA MINSKA,
PRECIS DET SOM SVERIGEDEMOKRATERNA VILL.
 
SVERIGEDEMOKRATERNA VILL INTE KLUBBA NER "NEGRER" MED KLUB-
BOR ELLER SKÄRA HALSEN AV SOMALIER.
 
DE VILL ATT INVANDRINGEN SKA MINSKA, PRECIS SOM 53 % AV DE NYA
MODERATERNA.
 
Nu finns det ingen som helst anständighet att finna hos ansvarspredikanten, allt
är ett enda stort experimenterande vågspel med landets framtid.
 
Men hade det funnits den minsta anständighet hade han agerat utifrån det
faktum att sverigedemokraterna och 53 % av de nya moderaterna i invand-
ringsfrågan har ungefär samma syn på flyktingpolitiken.
 
OCH SKULLE DEN MINSTA ANSTÄNDIGHET HA FUNNITS HADE DET INTE
FUNNITS PLATS FÖR NÅGRA "TÄNGER" I POLITIKEN.
 
Ska man varje dag mantra om att "grupp inte får ställs mot grupp" rimmar det illa
om man inte kan ta i en gruppmed tång.
 
I Sverige får vi ju inte tala om detta, men utomlands har man en ganska enig syn
på detta ansvarslösa och oanständiga beteende hos Fredrik Reinfeldt och de som
stöttar honom i den fråga.
 
OCH DEN SYNEN TYCKS VARA ALLT ANNAN ÄN ATT MAN FLYTTAT DEMO-
KRATINS INNEHÅLL I RÄTT RIKTNING.
 
53 % av moderaterna är 53 % av moderaterna, sedan kan ansvarspredikanten ha hur
många tänger som helst och blunda hur mycket som helst, 53 % är fortfarande 53 %.
 
 
 
Hör definitivt inte hemma i Sveriges politik och ansvarspredikanten borde
haft förstånd att be omursäkt för sitt oöverlagda uttalande för länge sedan
AE
 

ALLIANSREGERINGEN HOTAR MED ETT 5.JOBBSKATTEAVDRAG

Ibland stannar inte skam och hut borta utan går hem
 
Nu ska vi alltså begåvas med ett femte jobbskatteavdrag, och så trillar jobben in och
alla blir lyckliga i alla sina dagar.
 
Det är ju så det låter och heter.
 
Och motiven för att alla ska bli lyckliga i alla sina dagar låter inte heller så tokigt.
 
VI LOVADE JU ATT GENOMFÖRA YTTERLIGARE ETT JOBBSKATTEAVDRAG
OCH DÅ MÅSTE VI JU GÖRA DET.
 
Men hakar låter inte så bra om det hakar upp sig, och nu hakar det upp sig, det hakar
upp sig riktigt ordentligt.
 
En undersökning bland väljarna visar nu att väljarna inte vill ha ett femte jobb-
skatteavdrag.
 
BARA 35 % ÄR POSITIVA TILL ETT FEMTE JOBBSKATTEAVDRAG MEDAN 47
% ÄR DIREKT NEGATIVA TILL ETT SÅDANT.
 
Så vi har alltså en ansvarsfull regering som lovar att genomföra det väljarna inte vill
ha och genomför det för att man lovat genomföra något väljarna inte vill ha.
 
Förstå det den som kan,
 
DÅ ÄR DET LÄTTARE ATT FÖRSTÅ ATT VI SLIPPER DEN TYPEN AV LÖFTEN
INOM ETT ÅR.
 
Blir vi utlovade att få något tycker nog de flesta att det är en förutsättning att vi vill ha det.
 
I annat fall är det inte ett löfte.
 
DÅ ÄR DET ETT HOT.
 
NU BLIR VI ALLTså HOTADE MED ETT FEMTE JOBBSKATTEAVDRAG FÖR ATT
DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN LOVADE ATT HOTA OSS MED DET.
 
Förstå det den som kan.
 
AE
 

ALLIANSPOLITIKER HOT MOT DEMOKRATIN

Väljarna behandlas nochalant
 
Svenska Dagbladet har idag ett inslag, som tydligt visar hur vissa inom Alliansrege-
ringen satt i system att nonchalera riksdagsordningen och vår demokrati
 
Det gäller skyldigheten att svara på interpellationsfrågor och riksdagsordningen an-
ger att detta bör ske inom två veckor för att den aktuella frågan inte ska bli inakttu-
ell.
 
Vettigt kan man tycka, inte ska man besvara en fråga när frågan inte är aktu-
ell längre.
 
MEN VISSA ALLIANSPOLITIKER TYCKER INTE ATT DETTA ÄR VETTIGT UTAN
TYCKER ATT DE SKA OBSTRUERA.
 
Obstruera mot riksdagsordningen, demokratin och väljarna.
 
Dessa politiker, som obstruerar mot allt detta, har vi själva valt, och vilka är då dessa.
 
DET ÄR MÅNGA SOM OBSTRUERAR MOT ALLT DETTA, MEN DE SOM OBST-
RUERAR MEST ÄR ANDERS BORG, CARL BILDT DEN STORE, LENA EEK OCH
SÅ SJÄLVFALLET ANNIE LÖÖF.
 
Någon som förvånas, knappast inte, det sitter i generna hos dessa personer, att in-
te respektera demokratin.
 
När det gäller Anders Borg hävdar tillförlitliga källor att han satt i system att obstruera
demokratin och riksdagsordningen, för att visa att han är bäst.
 
Han besvarar 90 % av frågor för sent för att visa att han obstruerar mot riksdags-
ordningen, demokratin och oss väljare.
 
MEN SÅ GÅR OCKSÅ HÖGMOD FÖRE FALL OCH MYCKET TYDER PÅ ATT HAN
FALLER I SEPTEMBER NÄSTA ÅR.
 
Att Carl Bildt finns med bland de som obstruerar mest mot demokratin förvånar ingen.
Kan man beskriva Sverige som en ankdamm, som är för liten för hans upphöjda begåv-
ning ska man naturligstvis inte besvara frågor som riksdagsordningen anger, fattas
bara annat.
 
Besvarar 77 % av alla interpellationsfrågor för sent, men här får man nog vara tacksam
i stället.
 
TACKSAM FÖR ATT CARL BILDT DEN STORE NEDLÅTER SIG TILL ATT NÄRVARA
I VÅR RIKSDAG.
 
När det gäller Lena Eek upphörde hon för länge sedan att vara en representant för demo-
kratin. Hon är sedan länge representant för förvildade jägare som vill utrota alla vargar.
 
Att detta strider mot EU lagar om rovdjurens bevarande behöver man ju inte bekymra sig
om man inte representerar väljarna och demokratin.
 
Lobbyisten Lena Eek besvara 64 % av frågorna för sent och tycker att detta är rätt.
 
Man får bara hoppas att hon blir biten av en varg, om det nu finns någon rättvisa här i
världen.
 
Och dagisfröken Annie Lööf, utrotad som vargen, hur ser hon då på demokratin.
 
Hon ser inte demokratin alls, hon besvarar också 77 % av frågorna för sent.
 
MEN I DET FALLET SPELAR DET MINDRE ROLL, HON ÄR REDAN BORTA FRÅN
DEMOKRATIN OCH NÄSTA ÅR ÄR HON BORTA FÖR GOTT.
 
Man har all anledning att vara kritisk mot dessa demokratins fiender, med all rätt.
 
MEN ÄNNU STÖRRE ANLEDNING HAR MAN ATT VARA KRITISK MOT SIG SJÄLV,
OM MAN UTSER DESSA DEMOKRATINS FIENDER ATT OBSTRUERA MOT RIKS-
DAGFSORDNINGEN.
 
Jag är bäst och behöver inte besvara några frågor
från de som inget beriper
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGE PÅ DEKEN ?

Det sluttande planet sluttar nu alltmer
 
Skottlossningar på våra gator hör numera till rutinerna, helt i klass med Chicago
under förbudstiderna.
 
Vad gör då ansvariga politiker och övriga ansvariga.
 
INGENTING, ABSOLUT INGENTING, FÖRUTOM ATT UTSE SÅ KALLADE BO-
VÄRDAR.
 
Våldtäkter mest till antalet i Europa ofta förknippade med grovt våld.
 
Vad gör då ansvariga politiker och övriga ansvariga.
 
INGENTING, ABSOLUT INGENTING.
 
Detta ärt en utveckling vi inte såg för ett antal år sedan, låt säga för sju år sedan,
sedan dess har den grova brottsligheten eroderat över alla gränser.
 
OCH RÄTTSSYSTEMETS SÄTT ATT MÖTA DENNA UTVECKLING ÄR TOTALT
HAVERI OCH BISARRA DOMAR I DEN MÅN MAN ORKAR DÖMA.
 
Förr sa man att land bara kan byggas på rätt, och det bör nog gälla fortfarande. Utan
ett fungerande rättssystem tappar medborgarna tilliten till staten och allt blir ett kraf-
tigt sluttande plan.
 
Vi hörde om Sodom och Gomorra. vi hörde om romarrikets fall, vi noterade att
den högstående kulturen i Kina blev ett minne blott.
 
Kulturen i Egypten och många andra länder med en högstående kultur brakade
också samman.
 
GEMENSAMT FÖR DESSA SAMMANBROTT TYCKS HA VARIT EN AVSKAND AV
RÄTTSSYTEM, SOM SAMMANFALLER MED MEDBORGARNAS TILLIT TILL SYS-
TEMET,OFTA FÖRKNIPPAT MED SEXUELL LÖSSLÄPPET.
 
Man öppnar alla kranar och alla får göra vad de vill, ingen ingriper och tar ansvar.
 
Mycket tyder på att Sverige idag befinner sig ganska långt ner på det sluttande planet,
en del hävdar att vi är så långt nere att det inte går att vända utvecklingen.
 
Och rättssystemet krackelerar i takt med detta. I den mån någon överhuvudtaget ingriper
numera är hanteringen ofta ett hån mot allt vad anständighet heter.
 
Så har det inte alltid vara, sedan ett antal år, låt säga sju år, har denna förändring
blivit väldigt tydlig.
 
Alla minns vi nog Mollgan, som körde rattfull och försvann när polisen kom, Den som
körde rattfull klarade sig genom att skylla på seriefiguren Mollgan.
 
Vi har i färskt minne den "15 åriga tjej" som blev utsatt för övergrepp i Tensta nyligen.
 
Fokus på att skydda gärningsmännen, fokus på offret "lika med noll".
 
Nu har vi ytterligare två domar i rattfyllerimål skett, som bekräftar att vi befinner
oss på avgrundens rand.
 
En lastbilschaufför, som kör rejält berusad med en promille på 2,84, blir frikänd för
att det inte förelåg uppsåt.
 
HAN KÖRDE I SÖMNEN OCH DÅ KUNDE INTE UPPSÅT FÖRELIGGA.
 
När moderater var riktiga moderater kunde ingen rejält berusad köra omkring i söm-
nen utan att rättssystemet reagerade.
 
Gösta Bohman skulle vrida sig i våndor i sin grav om han kunde se vad de så kallade
nya moderaterna har gjort med Sverige.
 
Uppsåtsrekvisitet används som det behagas , och ibland, som i detta fallet, behagas
det något alldeles förfärligt.
 
Många berusade körde innan de så kallade nya moderaterna havererade rättssystemet
ofta "fulla" på morgonen i tron att de var nyktra. Det förelåg då inte heller något "upp-
såt" men de dömdes för att de skulle förstå bättre.
 
Romarrikets fall framstår som en mild västanfläkt när en rattfull med 2,84 promille
kan köra omkring i en lastbil och klara sig genom att hävda att han sover.
 
Samtidigt klarar sig en annan rattfull från straff genom att han inte heller hade något upp-
såt att köra full, han bara körde full med 1,o promille. Denne rattfulle klarade sig genom
att göra alkoläsaren funktionsoduglig genom att först sätta på motorn och sedan stänga
av den, då fungerade inte alkoläsaren.
 
Föraren var för full att förstå detta, och därför skulle han inte dömas, när han körde om-
kring för full för att förstå detta.
 
I varje anståndigt rättssystem ses alkolås och alkoläsare som hjälpmedel. Fungerar in-
te dessa hjälpmedel, så har den enskilde ändå ett personligt ansvar.
 
Så var det också i Svea Rike för ett antal år sedan, låt säga för 7 år sedan.
 
ALLIANSREGERINGEN HAR GJORT MYCKET FÖR SVEA RIKE, ELLER SNARARE
SAGT MOT SVEA RIKE, NÄR DET GÄLLER BROTTSUTVECKLINGEN OCH HUR
SYSTEMET TACKLAR DENNA.
 
Aldrig i sin vildaste fantasi kunde man någonsin tro att de riktiga moderaterna någon gång
skulle övergå till så kallade nya moderater och skapa ett samhäller, där skottlossning hör
till vardagen, och där olika rättsinstanser tycker att det är Ok att man kör omkring i en stor
lastbil i sömnen med promillen 2,84.
 
MEN NU ÄR VI DÄR, OCH FRÅGAN UPPSTÅR DÅ VAD SOM VANKAS FRAMÖVER
 
Ett nytt sammanbrott av ett land med en historia som rymmer en ganska så vettig kul-
tur, i vart fall fram till för sju år sedan?
 
Vem vet, men någon gång kommer vi att få svaret på detta.
 
 
Man ska inte ta allt för givet
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Vi får nu hela tiden bekräftelser på hur väl tvåstadslösningen i Malmö faller väl ut.
Det senaste dygnet fortsatta skottlossningar inom nystartzonen och en skadad, som
i vanlig ordning inte vill tala med polisen.
 
Hamas har nu hört av sig och uppger sig vara beredda att stå som företrädare för de
som inte vill tala med svensk polis, man menar då att man står ju ändå för samma
sak.
 
Tvåstadslösningen tycks nu också vidga sina revir. Polis och myndigheter går nu ut
och varnar alla för att barn ska tillåtas gå ensamma. I takt med att vi alltmer närmar
oss situationen på Västbanken i Malmö får vi nu överväga om vi också inte ska se
över vapenlagarna så att befolkningen tillåts beväpna sig för att kunna skydda sig.
 
Vi får nu uppmuntrande rapporter från både BRÅ och Statskontoret, som visar på
en kraftig ökning av korruptionen i landet. Man pekar också på det samband som kan
finnas med att antalet statligt anställda med invandrarbakgrund, inkvoterade enligt o-
lika regler, ökat lavinartat.
 
Vi räknade aldrig med att vi skulle få en sådan ökning av korruptionen när vi öppnade
upp våra gränser. Utifrån våra erfarenheter och dessa rapporter från BRÅ och Stats-
kontoret kommer vi nu att öppna upp våra gränser ännu mer, så att korruptionen kan
öka ännu mer.
 
SOM Institutet vid Göteborgs Universitet kommer nu med uppgifter som visar att alla
inom moderaterna inte lyder mina direktiv. En studie visar nu att hela 53 % av mode-
raterna anser att vår invandring ska minska. Detta stämmer visserligen med de sig-
naler vi fått från olika lokala moderatpolitiker, som den där Schenström och Frank,
men så här kan det bara inte få gå till.
 
Då det i studien finns många osäkra, och sådana som inte vet, medför ju detta att
bara 25 % av moderaterna lyder mig, så får det bara inte gå till, alla i partiet ska i
demokratisk ordning hålla tyst i den frågan om de inte tycker som jag.
 
Dessutom är ju en mindre invandring samma mål som de där förfärliga sverigedemo-
kraterna står för.
 
Valrörelsen ser nu ut att bli besvärlig, jag kan inte förstå var jag ska få tag på en tång
så stor att den också omfattar 53 % av moderatväljarna.
 
Aftonbladet skriver nu att Tobias Billström är en belastning för Alliansregeringen. Det
trodde jag vi alla var.
 
Vår ansvarsfulla reform med ett femte jobbskatteavdrag tycks ha fått sig en liten törn.
Det visar sig nu att bara 37 % av väljarna tycker att detta är en bra reform. Nu måste
man ställa sig frågan hur det ska gå att styra landet.
 
Att bara 37% av väljarna tycker att det finns frågor som är viktigare än plånboksfrågor
gör det ju helt omöjligt att styra landet.
 
Vi fick i går information om att en lastbilschaufför, som kört berusad med promillehalten
2,84 blev frikänd av Hovrätten, för att han kört i sömnen.
 
Det ser vi som en lämplig utveckling av praxis inom detta område, kan vi politiker sova
i riksdagsbänkarna, bör väl chaufförerna kunna sova i sina bilar under färd.
 
I går hittades som bör vara känt en stor krokodil i en trädgård i Skåne och genast
hörde lustigkurrarna av sig. Jag fick under dagen många mail, där jag fick höra att
krokodilen påminde om mig på många sätt, glupsk, stor käft och inga öron.
 
Jag motsäger mig inte beskrivningen i sig, men lite respekt bör man väl ändå visa
landets statschef, jag har ju ändå träffat Barack Obama.
 
Att jag sedan inte respekterar väljarna utan kallar dem mentalt handikappade och inte
vill ta i dem med tång, ger dem ju inte vilka rättigheter som helst.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Vi får nu hela tiden bekräftelser på hur väl tvåstadslösningen i Malmö faller väl ut.
Det senaste dygnet fortsatta skottlossningar inom nystartzonen och en skadad, som
i vanlig ordning inte vill tala med polisen.
 
Hamas har nu hört av sig och uppger sig vara beredda att stå som företrädare för de
som inte vill tala med svensk polis, man menar då att man står ju ändå för samma
sak.
 
Tvåstadslösningen tycks nu också vidga sina revir. Polis och myndigheter går nu ut
och varnar alla för att barn ska tillåtas gå ensamma. I takt med att vi alltmer närmar
oss situationen på Västbanken i Malmö får vi nu överväga om vi också inte ska se
över vapenlagarna så att befolkningen tillåts beväpna sig för att kunna skydda sig.
 
Vi får nu uppmuntrande rapporter från både BRÅ och Statskontoret, som visar på
en kraftig ökning av korruptionen i landet. Man pekar också på det samband som kan
finnas med att antalet statligt anställda med invandrarbakgrund, inkvoterade enligt o-
lika regler, ökat lavinartat.
 
Vi räknade aldrig med att vi skulle få en sådan ökning av korruptionen när vi öppnade
upp våra gränser. Utifrån våra erfarenheter och dessa rapporter från BRÅ och Stats-
kontoret kommer vi nu att öppna upp våra gränser ännu mer, så att korruptionen kan
öka ännu mer.
 
SOM Institutet vid Göteborgs Universitet kommer nu med uppgifter som visar att alla
inom moderaterna inte lyder mina direktiv. En studie visar nu att hela 53 % av mode-
raterna anser att vår invandring ska minska. Detta stämmer visserligen med de sig-
naler vi fått från olika lokala moderatpolitiker, som den där Schenström och Frank,
men så här kan det bara inte få gå till.
 
Då det i studien finns många osäkra, och sådana som inte vet, medför ju detta att
bara 25 % av moderaterna lyder mig, så får det bara inte gå till, alla i partiet ska i
demokratisk ordning hålla tyst i den frågan om de inte tycker som jag.
 
Dessutom är ju en mindre invandring samma mål som de där förfärliga sverigedemo-
kraterna står för.
 
Valrörelsen ser nu ut att bli besvärlig, jag kan inte förstå var jag ska få tag på en tång
så stor att den också omfattar 53 % av moderatväljarna.
 
Aftonbladet skriver nu att Tobias Billström är en belastning för Alliansregeringen. Det
trodde jag vi alla var.
 
Vår ansvarsfulla reform med ett femte jobbskatteavdrag tycks ha fått sig en liten törn.
Det visar sig nu att bara 37 % av väljarna tycker att detta är en bra reform. Nu måste
man ställa sig frågan hur det ska gå att styra landet.
 
Att bara 37% av väljarna tycker att det finns frågor som är viktigare än plånboksfrågor
gör det ju helt omöjligt att styra landet.
 
Vi fick i går information om att en lastbilschaufför, som kört berusad med promillehalten
2,84 blev frikänd av Hovrätten, för att han kört i sömnen.
 
Det ser vi som en lämplig utveckling av praxis inom detta område, kan vi politiker sova
i riksdagsbänkarna, bör väl chaufförerna kunna sova i sina bilar under färd.
 
I går hittades som bör vara känt en stor krokodil i en trädgård i Skåne och genast
hörde lustigkurrarna av sig. Jag fick under dagen många mail, där jag fick höra att
krokodilen påminde om mig på många sätt, glupsk, stor käft och inga öron.
 
Jag motsäger mig inte beskrivningen i sig, men lite respekt bör man väl ändå visa
landets statschef, jag har ju ändå träffat Barack Obama.
 
Att jag sedan inte respekterar väljarna utan kallar dem mentalt handikappade och inte
vill ta i dem med tång, ger dem ju inte vilka rättigheter som helst.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE

POLITIKER ÅTEFUNNEN HELT FÖRVILDAD

Politiker återfunnen efter att ha varit borta i 10 år
 
Polisen i Skåne har i närheten av Staffanstorp återfunnit en moderat politiker som
varit försvunnen i tio år. Han hittades instängd i en villaträdgård.
 
Man har för länge sedan gett upp hoppet att återfinna den moderate politikern från
Staffanstorp.
 
Instängdheten i ett trångt utrymme utan tillgång till vatten gjorde att en identi-
fiering till en början visade sig svår, då politikern genomgått en stor förändring
och tycktes helt förvildad.
 
NÄR DEN VÄRSTA AGGRESSIONEN LAGT SIG LYCKADES MAN IDENTIERA
POLITKERN UTIFRÅN DET SIGNALEMENT MAN FORTFARANDE HADE TILL-
GÅNG.
 
Den stora käften och de små öronen övertygade så småningom polisen att man
hittat rätt man.
 
Politikern tycktes ha levat utan tillgång på vatten och förundran var till en början stor
att han överlevt.
 
EFTER EN STUND VISADE DET SIG DOCK ATT DET FANNS SKÅLAR ATT TILL-
GÅ MED BÅDE GIN OCH TONIC OCH SNAPS AV OLIKA SORTER.
 
Man förstod då att det inte gått någon nöd på politikern från Staffanstorp och det syntes
heller inga tecken på att han gjort någon nytta i trädgården.
 
 
Staffanstorpspolitiker återfunnen i villaträdgård efter 10 år
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTSA MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en vacker höstdag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Vi har ett lugnt dygn bakom oss, vår brottsbekämpning ger nu hela tiden goda re-
sultat. Det förekommer, som nu, att bara ett mord sker per dygn, som nu i Välling-
by. Annat var den på den ansvarslösa oppositionens tid, det skedde det ibland inga
mord alls på en hel vecka.
 
Och vi vet ju att väljarna inte bryr sig om hur många mord som sker, det är tillväxt
de vill ha, och så vill de att vi tar ifrån dem deras pengar så att vi får starka offent-
liga finanser.
 
Vår tvåstadslösning i Malmö visar sig nu fungera allt bättre. I går brann det som van-
ligt i Malmö, och det kastades som vanligt sten på polis och räddningstjänst, men det
är begränsat till våra nystartzoner, den ena delen av tvåstadslösningen.
 
Demoskops väljarundersökning bekräftar tidigare undersökning från andra institut, och
vi ser allt tydligare att allt färre vill ha oss.
 
Men som jag brukar säga, det är valet som räknas, och vi kommer att övertyga väljar-
na om att rösta på oss ännu en gång.
 
Många har undrat varför jag håller en så låg profil och uttalar mig så sällan, detta är
en medveten satsning inför valet.
 
Dels har jag förstått att väljarna är trötta på att höra mig upprepa ansvar med jämna
mellanrum, och något annat budskap har jag ju inte. Dels vill jag inte belasta valrö-
relsen alltför mycket med mina buttra miner och arroganta sätt.
 
Vi har av samma skäl försökt få vår dagisfröken Annie att hålla sig borta från all of-
fentlighet, för att inte påminna väljarna om alla hennes lögner i KU, men det är stört
omöjligt.
 
Hon ska jämt ställa till förtret och påminna väljarna att vi ska ta hit 30 000 000 analfa-
beter. Den vägen får vi ju bara röster från vänsterpartiet och dessa kan vi ju inte bil-
da regering med.
 
Den där Bergström är inte heller sen att ha synpunkter på Demoskops undersökning
och hävdar att mycket beror på att vi inte kunnat tygla riskkapitalisterna. Vi har inga
som helst ambitioner att tygla dessa, de flesta där är ju moderater och sedan länge vå-
ra goda vänner, däremot vill vi tygla alla som tycker att det ska råda lag och ordning i
hela landet, inte bara utanför nystartszonerna.
 
Sedan är vi ändå förhoppningsfulla inför valet, det är ju nästan ett helt år dit. Vi har
därför god tid på oss att övertyga väljarna om att de mår bäst av att vi skär ner all
omsorg och vård så mycket som möjligt och ser till att få tyst på alla som ställer sig
kritiska till detta.
 
Kunskapsutveckligen har länge varit ett problem, och kunskapen har utvecklats o-
jämt i olika skolor. För att ingen skola nu ska lyckas uppnå en god kunskapsutveck-
ling föreslår den där Jan Björklund att man ska slussa över invandrarungdomar som
inte kan svenska till de skolor där kunskapsutvecklingen ändå klarat sig något så när.
 
Jag hoppas att väljarna före valet inte förstår hur dumt det är.
 
Media skriver idag att socialdemokraterna tänker vinna valet med LO hjälp, men de
kommer att få en hård kamp.
 
Med Waberis hjälp räknar vi med att kunna motmobilisera våra nya kärnväljare och
vi kommer därför skapa möjligheter att lämna sin röst via tumavtryck och tillåta be-
väpning inne i vallokalerna.
 
SCB siffror visar nu att många jobb flyttats ut från Sverige de senare åren. På sätt
och vis är detta inte helt bra, men vi konstaterar att denna utflyttning bara berör led-
ningsorganisationer, IT organisationer och avdelningar för forskning och utveckling.
 
Detta kan ju i stället spela oss i händerna och underlätta för oss att skapa de låglö-
nearbeten vi eftersträvar. Vi räknar inte heller med att denna utflyttning av viktiga
funktioer kommer att påverka våra ansvarsfulla och framtidsinriktade satsningar ¨på
instegsjobb och nystartsjobb.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, jäklar, nu sa jag det igen 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant, nu slant tungan igen, de flesta
av Er en fortsatt trevlig dag.
 
      
 
AE

POLITISK OANSTÄNDIGHET

Anständiga gränder utsuddade
 
Den politiska retoriken idag är många gånger så genomskinlig och oanständig att
man har svårt att ta till sig vad som sker.
 
Förbättringar av arbetslöshetsförsäkringen är nu på gång och skälet till detta är att
förbättringen ingår i "jobbpolitiken" och ska generera jobb.
 
Förra gången det skedde en ändring i avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen
var det en höjning, som var ungefär lika stor som den sänkning som nu är fö-
restående.
 
Skälet var då detsamma.
 
HÖJNINGEN AV AVGIFTEN INGICK I "JOBBLINJEN" OCH SKULLE FRÄMJA
TILLKOMSTEN AV NYA JOBB.
 
Den snälla varianten av detta sätt att föra retoriken och omsätta den i praktisk poli-
tik är då:
 
ATT ANSVARIGA POLITIKER ÄR SÅ ENFALDIGA ATT DE INTE INSER ATT
DESSA BÅDA FÖRÄNDRINGAR INTE KAN VERKA I EN OCH SAMMA RIKT-
NING.
 
Den elakare varianten är då:
 
ATT ANSVARIGA POLITIKER ANSER ATT VI MEDBORGARE ÄR SÅ ENFAL-
DIGA ATT VI INGET FÖRSTÅR.
 
Läser man Fredrik Reinfeldts fina manifest "Det Sovande Folket" lutar det nog åt det
senare alternativet, då vi där beskrivs som mentalt handikappade.
 
Men denna närmast enfaldiga retorik stannar inte vid detta exempel på ren enfald.
 
Man tillskriver sig ofta goda avsikter själv, medan motståndaren har onda avsikter
när man gör samma sak.
 
Magdalena Andersson tycks lite upprörd över detta och kritiserar nu Anders Borg
för en oanständig vokabulär.
 
NÄR OPPOSITIONEN FÖRBÄTTRAR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN SES
DET SOM EN BIDRAGSLINJE, MEN NÄR REGERINGEN GÖR SAMMA SAK IN-
GÅR DET I "JOBBLINJEN".
 
Magdalena Andersson har all anledning at bli upprörd över detta, och det har vi
väljare också.
 
ETT MINIMUM AV RENT SPEL BÖR VI KUNNA KRÄVA.
 
Vad håller de egentligen på med ?
AE
 

VI SÄTTER HÅRT MOT HÅRT MOT RYSSARNA

Har man inget har man inget att sätta in
 
Ryska flyganfall (övning) mot strategiska mål i Sverige, vår egen incidentberedskap
slumrar och snarkar på marken, medan danska NATO plan lyfter från Baltikum.
 
Det skedde nyligen och enligt försvarsministern, hon i kjol som ryssarna glatt
skojar över, var allt i sin ordning.
 
VÅR INCIDENTBEREDSKAP SKA SLUMRA OCH SNARKA NÄR RYSKA PLAN
ÖVAR ANFALL MOT SVERIGE.
 
Under andra världskriget hade vi inget heller och följden blev eftergifter mot Adolf.
Att en del, huvudsakligen hemmahörande i dåvarande högerpartiet, inte tyckte att
det var eftergifter är en annan sak, enligt dessa var vi under ytan allierade med
Adolf.
 
Tyska transittrupper genom Sverige, krigsmaterialexport till Adolf och mycket annat,
sådant andra skulle skämmas för men som vi är stolta över, vi höll oss ju utanför kri-
get genom att göra som Adolf sa.
 
Nu är vi alltså där igen.
 
Ryska storövningar i Östersjön som väcker oro i Baltikum och Polen, men i Sverige
höjer ingen på ögonbrynen, alla ligger lågt och tiger.
 
Det är först då Svenska Dagbladet skriver om det som några vaknar till. Till de som
vaknar till hör inte landets försvarminister, som hävdar:
 
VI HAR EN GOD BILD AV ÖVNINGSVERKSAMHETEN OCH FÖLJER DEN NOGA.
 
Kanske i nivå med när danska NATO plan följde det ryska flyganfallet ??
 
Nu kritiserar man ryssarna för att övningen var större än vad man rapporterat om,
och menar att mönstret börjar bli bekant.
 
Ryssarna säger en sak och genomför sedan något helt annat.
 
KONSTIGT VORE VÄL ANNARS, DE BÖR VÄL HA LÄRT SIG AV SVERIGE, SOM
ÄNDA SEDAN ANDRA VÄRLDSKRIGET AV RÄDSLA FÖR RYSSARNA SAGT EN
SAK OCH MENAT EN ANNAN.
 
Även om försvarsministern slumrar och snarkar tycks kristdemokraterna hysa vissa
tvivel om att vi är så bra att vi följer allt och har koll på allt.
 
Man menar från det hållet att man vill ha en ARMEBATALJON stationerad på Gotland.
 
Detta hävdar då partiets talesman i försvarsfrågor, Mikael Oscarsson. Man får då
anta att han varit på besök i Finland, för där lär man hitta armebataljoner. Våra
egna bataljoner tycks ju inte duga.
 
Kristdemokraterna tycks överhuvudtaget ha en speciell förmåga att kombinera försvars-
politik med humor.
 
Det var inte länge sedan partiets partisekreterare tog upp samma problem och me-
nade att man borde stationera trupper på Gotland, med "militärer".
 
Det är väl annars bara vid Vätterns södra vackra strand trupper bemannas av annat än
militärer, på Gotland  vore nog inte Frälsningsarmen till mycket nytta.
 
Ryssarna har ju tidigt visat att de har hejdlöst roligt år vårt försvar och försvarsförmåga.
 
DET FINNS INGEN ANLEDNING ATT TRO ANNAT ÄN ATT DE GENOMFÖR SIN
STORA ANFALLSÖVNING UNDER FORTSATT SKRATTANDE.
 
Att en artikel i SvD ska få landets försvarspolitiker att uppmärksamma att en jätteövning
pågår "runt knuten måste vara roligt för ryssarna.
 
FÖR OSS ANDRA ÄR DENNA NONCHALANS OCH OINTRESSE BARA SKRÄMMAN-
DE.
 
 
 
En svensk tiger
AE
 
 
 
 

DE ÄLDRE TYCKS HÖRA HEMMA PÅ SOPTIPPEN

Äldre ska inte få kosta oss något
 
De senaste dagarna har ett antal ärenden rörande utsatta äldre passerat revy.
 
Vi har sett och hört lidande och gråtande gamla berätta om det oanständiga
bemötande de får när de söker hjälp.
 
Ett uppmärksammat fall var ju den 99 årige mannen som råkat ut för två fallolyck-
kor, legat tre veckor på sjukhus och när han kom hem inte kunde ta sig upp för
trappan för att besöka toaletten.
 
Han själv och anhöriga tog för givet att han då skulle erbjudas särskilt bo-
ende och man ansökte om detta.
 
SVARET BLEV OCKSÅ DET GIVNA I DESSA YTTERSTA DAGAR.
 
ETT RUNGANDE NEJ, DU ÄR JU BARA 99 ÅR, HAR BARA BYGGT UPP
LANDET OCH KAN INTE GÅ I TRAPPOR.
 
Det räcker inte i dessa yttersta dagar, då ska tydligen ett särskilt boende vara
en omlastningsstation på vägen till bårhuset.
 
För att visa sin välvilja ställde man i alla fall in en potta på golvet i vardagsrum-
met, en behandling som tyder på att man ser gamla som någon sorts djur,
katten får en kattlåda och 99 åringen en potta.
 
Men frågan är om inte bemötandet från ansvariga chefer, biståndshandläggare
och politiker många gånger är mer kränkande än att få ett nej på en begäran om
särskilt boende.
 
I det nu aktuella fallet motiverade ansvarig chef att man avstyrkt med hänsyn till
99 åringens önskemål. Man menade då:
 
VI VILL TILLGODSE HANS RÄTT ATT BO HEMMA SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT.
 
Man undrar då om vederbörande chef talar om samma ärende och befinner sig på
samma planet.
 
99 åringen får förmodas känna till att Han "har rätt att bo hemma" men problemet
är att han inte kan bo hemma utan vill utnyttja sin "rätt" till särskilt boende.
 
Huruvida en plast finns eller inte , om rätt beslut är fattat eller inte, det är en särskild
fråga.
 
MEN ATT VÄNDA UPP OCH NER PÅ ALLTING PÅ DETTA EXTREMT OHYF-
SADE SÄTT ÄR TALANDE FÖR DET BEMÖTANDET MAN MÅNGA GÅNGER
MÖTER IDAG PÅ DE "MÖTESPLATSER" DET OFFENTLIGA ERBJUDER.
 
Att formulera sig som om man tillgodoser 99 åringens önskemål  när man i själva
verket bryskt och inhumant gör det rakt motsatta.
 
Att den typen av uttalande kan ske utan reaktioner utan för passera som om
"det regnar" ger upphov tillfunderingen:
 
HAR SVERIGE DRABBATS AV NÅGON TYP AV KOLLEKTIVT VANSINNE ?
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Den här morgonen tillhör inte en av de bättre för Alliansen, när man läser Novus
senaste väljarundersökning. Snart tycks hela Alliansen vara ett minne blott, center-
partiet under 4 % och folkpartiet snart nere på 4 % och KD kvar i Jönköping.
 
I detta läget känns det tryggt att det bara är Alliansen som kan visa upp ett trovär-
digt regeringsalternativ.
 
De ryska anfallsövningarna mot Baltikum väcker nu oro runt Östersjön. Flera leda-
re har redan ställt frågor till oss om vi står fast vid vår solidaritetsförklaring. Vi har
då kunnat lämna lugnande besked på dessa frågor.
 
Lyckas man bara få Ryssland att hålla an med ett anfall i tre år, det behöver vi för
hitta något att sätta in, har vi lovat att sätta in en av marinens två  korvetter, under
förutsättning att vi hunnit beväpna den förstås.
 
Media tycks inte ge sig när det gäller biståndsförskingringen på UD, nu har man upp-
täckt av vi ljög när vi hävdade att inte löner längre togs av biståndsmedel. Det är
märkligt att man inte på UD lyckas ljuga så bra, att det inte blir upptäckt, om inte
borde ju Carl Bildt veta hur man ljuger för att slippa ta ansvar.
 
Samtidigt är det i sådana här stunder man saknar Maud Olofsson, hon var en mäs-
tare i att ljuga. Jag tror ingen annat hade klarat av att ljuga för Europeiska Investe-
ringsbanken, så att SAAB skulle få det lån de inte var berättigade till.
 
En lögnaktigare skata får man leta efter, vi skulle behöva henne i KU framöver, där
ligger fortfarande Annie Lööf i lä, även om hon gjorde så gott hon kunde.
 
Uppdrag Gransknings program igår uppvisade inga nyheter, det var det gamla van-
liga.
 
En moderatstyrd kommun, där politikerna förskingar skattemedel och ljuger, skulle
det ha något nyhetsvärde.
 
Här kommer man dragande med 412 000:-, som om det skulle vara något, det är
felräkningspengar jämfört med vad vi moderatet förskingrat i samband med alla
privatiseringar.
 
Nej, låt dem ta sig en sup på morgonen, då kanske de blir som folk i stället för att
sitta på sina höga hästar.
 
Expressen skriver idag en kritisk rapport om våra fina friskolor och menar att sko-
lan nu inte skapar förutsättningar för likvärdighet mellan eleverna.
 
Det börjar bli tjatigt att behöva bemöta den typen av vanföreställningar. Vi modera-
ter har aldrig velat ha någon likvärdighet i skolorna, tvärtom, vi vill ha skolor för våra
barn där det råder lugn och ro och där inga arbetarbarn stör idyllen.
 
De flesta friskolor ger oss den möjligheten, så friskolorna har kommit för att stanna
och med dem ingen likvärdighet, svårare än så är det inte.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
Själv ska jag ta mig en sup med mina kollegor i Staffanstorp och ge dem en lektion i hur
man ska ljuga utan att skämma ut sig.
 
             
 
AE
 
 
 
 
 

SVERIGE -VÅLDTÄKTERNAS EPICENTRUM

Sverige ett U land när det gäller våldtäkter
 
Expressen har  idag en ledare, man inte borde ha behövt skriva.
 
MAN BORDE INTE HA BEHÖVT SKRIVA DEN FÖR ATT DEN ÄR SANN OCH
OTROLIGT FÖRNEDRANDE FÖR SVERIGE.
 
Ledaren avser gruppvåldtäkten, där 6 av våra nyanlända vänner, gruppvåldtog en
hjälplös ung tjej.
 
Ledarskribenten jämför händelsen med de grymma våldtäkter, som skett nyligen
i Indien.
 
Detta är en orättvis jämförelse, en fruktansvärt orättvis jämförelse.
 
I INDIEN TOG POLITIKERNA STÄLLNING OCH TOG AVSTÅND IFRÅN DET
SOM SKEDDE.
 
I Sverige tiger politikerna och tar avstånd från den unga tjejen.
 
SÅ INDIEN BETACKAR SIG NOG FÖR ATT JÄMFÖRAS MED U LANDET
SVERIGE, U LANDET NÄR DET GÄLLER VÅLDTÄKTER OCH KVINNOSYN.
 
Ledarskribenten i Expressen skriver att han skäms över att vara svensk, en skam-
känsla man kan förstå, men som man ändå inte kan förstå.
 
Svenskarna frustation över detta illdåd går inte att ta miste på, så svenskarna har
ingen anledning att skämmas.
 
Däremot har vi svenskar, nyanlända hederliga sådana såväl som svenskar heder-
liga sådana, all anledning att skämmas, men inte över oss själva.
 
Vi har anledning att skämmas över två andra skrämmande inslag i vårt land.
 
DET ENA ÄR DE SÅ KALLADE JURISTERNA I HOVRÄTTEN, SOM LÄMNAR
MOTIVERINGAR TILL DOMEN SOM FÅR INDIEN ATT FRAMSTÅ SOM ETT
PARADIS NÄR DET GÄLLER KVINNOSYN.
 
DET ANDRA VI SVENSKAR BEHÖVER SKÄMMAS ÖVER ÄR DE POLITIKER
VI VALT SOM LÅTER ALLT DETTA SKE.
 
Det är ingen naturlag som säger att illdåd av detta slag ska behöva ske, inte heller
att Sverige har näst högst våldtäkter i världen.
 
DET ÄR VÅRA VALDA POLITIKER SOM SÄGER ATT DET ÄR ACCEPTABELT
MED DENNA TYP AV ILLDÅD.
 
Annars hade de gjort något, politikerna i Indien gjorde något, så vi betackar oss
för alla besvärjelser, som syftar till att få oss att framstå som lika bra eller bättre
än Indien.
 
Ledaren í expressen anger antalet våldtäkter per dag till 16 anmälda våld-
täkter.
 
16 ANMÄLDA VÅLTÄKTER I VÅRT LILLA LAND PER DAG, NÄST HÖGST
ANTAL I HELA VÄRLDEN.
 
Så högt att det får kända opinionsbildare i USA att skriva till vår Regering och
fråga vad vi håller på med.
 
Svaret från vår ansvarsfulla Alliansregering blir då.
 
VI HÅLLER INTE PÅ MED NÅGONTING,VI SAMTYCKER TILL DETTA GENOM
TYSTNAD OCH PASSIVITET.
 
16 ANMÄLDA VÅLDTÄKTER PER DAG, OCH ETT TROLIGT MÖRKERTAL PÅ
DET FYRDUBBLLA.
 
OCH VÅR ANSVARSFULLA ALLIANSREGERING TYCKER ATT DETTA ÄR
HELT OK OCH SAMTYCKER GENOM TYSTNAD OCH PASSIVITET.
 
Våldtäkterna har nu också ändrat karaktär genom våra så kallade öppna gränser.
 
NU ÄR DET GRUPPVÅLDTÄKTER SOM GÄLLER.
 
Och vår ansvarsfulla alliansregering samtycker genom tystnad och passivitet.
 
Våldtäkterna har också genom våra öppnat gränser ändrat karaktär på ett annat
sätt, förutom att det blivit gruppvåldtäkter.
 
NU FÅR OFFREN VARA GLADA OM DE ÖVERLEVER.
 
Det är numera inte ovanligt att våldtäkterna sker genom införande av knivar, ar-
meringsjärn och annat i underlivet, som kan kryddas med lite knivskärning i an-
siktet.
 
FÖRAKTET FÖR VAD MAN KALAR SVENNEHORAN OCH  DEN SVENSKA
SLAMPAN ÄR FÖRFÄRANDE GRYMT OCH TYDLIGT.
 
Och den ansvarsfulla Alliansregeringen tycker allt detta är OK och samtycker ge-
nom tystnad och passivitet.
 
Det inträffade lyfter samtidigt fram ett annat strukturellt problem.
 
Genom en idiotisk felrekrytering kan det naturligtsvis inträffa att man väljer
en komplett idiot, som framför komPLett idiotiska motiveringar i sina domar,
som hovrättsråd.
 
MEN DET ÄR INGEN NATURLAG SOM SÄGER ATT EN KOMPLETT IDIOT
SKA SITTA KVAR I HOVRÄTTEN, OM VEDERBÖRANDE VISAR SIG VARA
EN KOMPLETT IDIOT.
 
Dessa bör faktiskt gå att flytta på i ett anständigt samhälle utan stora strukturella
problem.
 
MEN DET FÖRUTSÄTTER FÖRSTÅS ATT ANSVARIGA POLITIKER INTE
OCKSÅ ÄR KOMPLETTA IDIOTER.
 
 
Jag tycker inte heller öppna gränser är bra
AE
 
 

LÄGE FÖR DÖDSSTRAFF FÖR POLITIKER ??

Uppdrag Granskning avslöjar fiffel
 
Nu avslöjar Uppdrag Granskning i kväll återigen ett antal politiker, som inte
bara sticker fingrarna i syltburken, hela armen tycks nerstucken.
 
Vi har under många år matats med olika politiker, som gett sig själva förmåner,
tillåtna eller otillåtna, långt bortom vad som är rimligt.
 
ÄR HÄLFTEN AV DE FÖRHANDSUPPGIFTER SOM VISAS OM KVÄLLENS
PROGRAM KORREKTA, BORDE DETTA MEDFÖRA ATT MÅNGA FÖTTER
SÄTTS NER.
 
Politiker är uppenbarligen rent allmänt inte så seriösa, ärliga, hederliga och an-
ständiga att man kan överlåta till dem själva att utnyttja sina positioner efter eget
gottfinnande och göra "förbättringsåtgärder" och upprätta "värdegrundsplaner"
när ett enskilt ärende avslöjats med att ha spårat ur.
 
ALLT TYDER PÅ ATT DET INOM POLITIKEN FINNS EN KULTUR, SOM OM-
FATTAR EN "VÄRDEGRUND" SOM BYGGER PÅ ATT DET ÄR FRITT FRAM
ATT TA FÖR SIG AV OFFENTLIGA MEDEL FÖR EGEN NJUTNING.
 
Att något "förbättringsarbete" eller ändrade "värdegrunder" skulle kunna initieras
av våra högsta politiker har man en gång för alla slagit ur hågen.
 
DERAS APSPEL I RIKSDAGEN DÄR MAN BEVILJADE SIG SJÄLVA FORT-
SATTA OBSKYRA PENSIONSFÖRMÅNER HAR EN GÅNG FÖR ALLA SLÄCKT
ALLA FÖRHOPPNINGAR I DEN RIKTNINGEN.
 
Däremot är det alldeles uppenbart att någon bör och måste göras, att politiker skor
sig helt ogenerat som nu Uppdrag Granskning tar upp och som riksdagem visat i
sin "pensionsreform", tyder på att vi nåtts väg ände.
 
Att man dricker snaps till frukost och gin och tonic till lunch på en resa till Frankrike
man bara gör för att roa sig, borde väl få den mest enfaldige politiker att reagera ?
 
ELLER ??  Troligen inte ?
 
Ska politiker upprätthålla någon form av legitimitet i väljarnas ögon måste de
också upprätthålla någon form av anständighet.
 
Nu är det ju också alldeles uppenbart att många politiker inte upprätthåller någon
form, ingen form alls, av vanlig hederlig anständighet.
 
Därför måste det införas någon form av sanktionssystem, där korrupta politiker
ställs till ansvar för fiffel av det slag Uppdrag Granskning nu tar upp.
 
Och att då fifflande politiker ska sitta i någon form av parlamentarisk grupp och
bedöma andra fifflande politiker, är väl då inte det första man tänker på, erfaren-
heterna där fifflande poliser utreder fifflande poliser manar ju inte precis till efter-
följd.
 
DET PROGRAM UPPDRAG GRANSKNING VISAR I KVÄLL BORDE MYNNA
UT I NÅGON FORM AV NATIONELL SAMLING SOM MEDFÖR ATT VI EN
GÅNG FÖR ALLA GÖR OSS AV MED DESSA MÖJLIGHETER TILL OTILLBÖR-
LIGHETER INOM DET POLITISKA SKRÅET..
 
Hur kommer det då att gå, det kommer inte att gå alls.
 
Programmet kommer att emottas av allmänheten med stor ilska. Däremot kommer
många av de som är berörda, politiker i vid mening, välja att inte se programmet.
De som ändå väljer att se programmet emottar budskapet med en gäspning.
 
Själva kommer de ju inte att initiera någon förändring, som medför att de mås-
te agera hederligt.
 
OCH DE VET ATT INGEN ANNAN HELLER KOMMER ATT INITIERA NÅGON FÖR-
ÄNDRING, SOM TVINGAR FRAM ATT POLITIKER MÅSTE AGERA HEDERLIGT.
 
Man sågar inte av den gren man sitter på, den måste andra såga av.
 
Vi kommer alltså att fortsatt fe se mängder av dessa otillbörligheter och enfaldiga
politiker, som i enskilda fall lämnar de mest befängda motiverar till att man fifflat som
man gjort.
 
 
Snaps till frukost och gin och tonic till lunch, och jag som betalar.
Och sedan försvara det med att det är skånska traditioner som gäller.
Det borde vara dödsstraff på detta.
AE
 

REKRYTERINGSFIASKO I BORÅS STAD

Äldreboende på Distansgatan distanserar sig alltmer
 
Borås Tidning uppger nu att krisen på äldreboendet på Distansgatan blir allt värre
och värre.
 
De knapphändiga uppgifter man som utomstående får tyder på att alla "ansvariga"
ser detta som ett internt problem, knutet till ledningen och personalen på just äld-
deboendet.
 
I STÄLLET TYDER ALLT PÅ ATT PROBLEMET ÄR KNUTET TILL DEN POLI-
TISKA OCH ADMINSITRATIVA LEDNINGEN PÅ HÖGRE NIVÅER.
 
Ledningen tycks helt enkelt inte fungerat.
 
För en utomstående har chefen för äldreboendet, Erika Lörinczy,på  ett tidigt stadium
framstått som inte vuxen sin uppgift.
 
När personer strävar efter att höja sig själv till skyarna, och får omgivningen att
medverka till att man höjs tills skyarna då ska man rent allmänt bli misstänksam.
 
DEN TYP AV PERSONLIGHETSDRAG BRUKAR OFTA TYDA MER PÅ MANIPULA-
TIVA EGENSKAPET OCH PSYKOPATISKA DRAG ÄN KOMPETENS.
 
Redan förhållningssättet i samband med att "Erika" försvarade de komplett vanvettiga
"vinresorna" till Rom och efter detta fortsatte att planera för ytterligare resor borde ha
fått ansvariga chefer / politiker att dra öronen åt sig.
 
När då "Erika" senare tillskriver Skatteverket och förklarar för Skatteverket att man på
Skattverket inte förstår det "Erika" förstår då borde även de största tvivlarna upphört
att tvivla.
 
För en utomstående var det mer än tydlig att "Erika" inte var vuxen sin chefsroll
och tillät sig själv att växa mer än hon borde, därför att ingen ansvarig brydde sig
om att hon växte mer än hon borde.
 
Nu tycks ändå de största tvivlarna ha upphört att tvivla och "Erika" är satt i karantän.
 
För en utomstående är dock den uppkomna situationen i allt väsentligt inte
"Erikas" fel.
 
FÖR EN UTOMSTÅENDE LIGGER ANSVARET PRIMÄRT HOS DE ANSVARIGA
CHEFER / POLITIKER SOM VALT ATT INTE SE, ALLTERNATIVT INTE KUNNAT SE,
DE TECKEN DE LÅNGT TIDIGARE BORDE HA SETT.
 
Man ska nog rent allmänt vara försiktig med att alltför mycket imponeras av den glans
personer med speciella personlighetsdrag lyckas skapa åt sig.
 
Svenska Dagbladet roade sig för ett antal år sedan att utse vad man då kallade årets
svensk, detta roade man sig med i två år.
 
Under dessa två år hann man med att utse två "årets svenskar".
 
DESSA TVÅ VAR EGYPTIERN MED DOKTORSHATTEN OCH PALMESPANAREN
HOLMER.
 
När dessa visade sig vara allt annat än "årets svenskar" la SvD ner projektet, man ville
tydligen inte ha mer av den sortens "årets svenskar".
 
Vågar man hoppas att Borås Kommun drar lärdom av det hela och vid sin rekry-
tering av chefer imponeras av det man ska imponeras av, inte det man inte ska
imponeras av.
 
 
Vad var det jag sa ?
AE
 
 
 
 
 
 
 

PARTIET SOM FÖRSVANN MED ALF SVENSSON

Politiker ställs mot väggen inför valet
 
Borås Tidning har en artikelserie, där man ger utrymme för gruppledarna för de
olika partierna att torgföra sina åsikter och presentera sig själv.
 
Idag presenterar Borås Tidning kristdemokraternas gruppledare i Borås, Falco
Guldenpfennig.
 
För de som är mindre bekanta med de politiska partierna är kristdemokra-
terna det parti som försvann med Alf Svensson.
 
KD gruppledare lyckas med BT hjälp framställa sig själv på ett sympatiskt sätt,
samtidigt som inga allvarligare grodor hoppade ur munnen.
 
Som gruppledare för ett parti utan väljare kan det vara honom väl unt.
 
Men på en punkt, en mycket allvarlig punkt, har partiets gruppledare missat i
sin omvärldsanalys.
 
HAN MENAR ATT ÄLDREOMSORGEN ÄR SORGLIGT BORTGLÖMD OCH
MED DETTA UTTALANDE VISAR HAN ATT OMVÄRLDSANALYSEN I JUST
DETTA AVSEENDE "NÄRMAR SIG NOLL".
 
Om det är något som är väl ihågkommet, så är det väl äldreomsorgen, må vara
i god kunkurrens med Försvaret och vård och omsorg i övrigt.
 
Få områden kan mäta sig med äldreomsorgen, när det gäller att inte bli "sorgligt
borgglömd".
 
Man har kommit ihåg äldreomsorgen vid varje tillfälle det ska sparas och dras in.
Man har då kommit ihåg att göra antalet äldreboende allt färre och färre.
 
Media idag kan också upplysa partiets gruppledare att man på alla sätt ser till
att äldre inte blir "sorgligt bortglömda".
 
Aftonbladet visar idag på ett fall där man inte "sorgligt glömt" bort en 99 årig man
som efter ett antal svåra fallolyckor inte kunde ta hand om sig själv.
 
Där kom man ihåg att ge honom en toahink att ställa på golvet i vardagsrummet,
så att han slapp "skita" direkt på golvet.
 
Expressen i sin tur visade att man inte "sorgligt glömde" en 75 demenssjuk man.
Man glömde inte bort att tvinga in honom på rättsspyk. då det inte fanns någon
ledig plats på särskilt boende. Man glömde inte heller bort att ge honom så tunga
medeciner så att han kröp omkring på golvet.
 
NEJ, DE ÄLDRE ÄR ALLT ANNAT ÄN BORTGLÖMDA, MAN KOMMER IHÅG
DEM VID VARJE BESPARING.
 
Egentligen är detta stora intresse för våra gamla lite konstigt.
 
DE HAR JU BARA BIDRAGIT TILL ATT BYGGA UPP VÅRT LAND, SÅ MAN
TYCKER JU ANNARS ATT MAN BORDE KUNNA GLÖMMA BORT DEM.
 
Om nu KD gruppledare i Borås tycker att de äldre är "sorgligt bortglömda", en sym-
patisk  tanke i sig, tycks omvärldanalysen brista i ett annat avseende, ett mycket
viktigt avseende.
 
OM MAN FÄSTER DETTA AVSEENDE VID ÄLDREOMSORGEN HUR KAN DET
DÅ KOMMA SIG ATT MAN HUSERAR IHOP MED DET PARTI, SOM LIGGER
BAKOM DE FLESTA FALL, SOM MEDFÖR ATT MAN "KOMMER IHÅG" ÄLDRE
PÅ ETT SÄTT MAN INTE BORDE GÖRA.
 
Kan man inte lämna ett vettigt svar på den frågan fortsätter man att kampera med
detta parti och gör som de säger.
 
Kan man lämna ett vettigt svar på denna frågan borde detta medföra ett antal om-
värderingar av partiets hållning.
 
Det gäller att vara ute i tid, kön inom omsorg och vård kan vara lite stor ibland.
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och alla bränder i landet    
 
Världens ögon är nu riktade mot USA och där skyller skjuter partierna hela skulden på
det andra partiet.
 
I Sverige skulle vi ansvarsfulla partier aldrig skjuta skulden på någon annan. Att den
sämre kunskapsutvecklingen under vår tid vid makten är oppositionens fel det vet ju
alla.
 
Vi får nu fortlöpande rapporter om bränder på olika håll, så gott som varje dag. Med
finanskrisen i färst minne är vi tacksamma för det bidrag till tillväxten detta medför,
alla raparationer och nybyggander ger här ett värdefullt bidrag.
 
Vi räknar också med en kraftig skjuts uppåt i vår tillväxt de närmaste åren. När center-
partiet nått sina mål, med minst 30 000 000 nyanlända, räknar vi med att bränderna
ska ha fått en sådan omfattning att vår tillväxt kommer att överstiga Kinas.
 
Det har rests tvivel på olika håll när vi gjort beräkningar på sysselsättningen inom grup-
pen nyanlända, det finns de som påstår att vi förskönar läget genom olika former av
åtgärder.
 
För att ingen ska kunna avslöja vårt dribblande med dessa siffror har vi nu uppdragit åt
SCB att lägga sina prognoser lite fram i tiden.
 
SCB har hörsammat detta mycket väl och går nu ut med progonser som tydligt visat
att antalet nyanlända som är i arbete kraftigt har ökat år 2035.
 
Vår satsning på välfärden ifrågasätts ibland. I kväll kommer Uppdrag Granskning att pre-
sentera uppgifter, som visar att denna kritik är gripen ur luften.
 
Politiker från Skåne reser till Frankrike varje år, och förser sig gott under tiden, snaps
till frukost och gin och tonic till lunch.
 
Detta borde väl ändå kunna få alla att inse att vi värnar om välfärden för oss politiker.
 
Vi får också kritik för att vi försummar äldreomsorgen, och även denna kritik är gripen
ur luften. Media pekar idag på flera exempel där våra ansvarsfulla satsningar på äldre
vittnar om både ansvar och empati för denna grupp.
 
I Heby exempelvis slipper en 99 åring, allvarlig skadad i samband med olika fallolyckor,
att bo på äldreboende. Biståndshandläggaren har så småningom gått med på att han
ska slippa bo på äldreboende. För att han ska slippa utföra sina behov på golvet i var-
dagsrummet har kommunen välvilligt ställt en toahink på golvet i vardagsrummet där
han kan utföra sina behov.
 
Här har vi ett fint exempel på god äldreomsorg, man kan ju bara föreställa sig hur det
skulle se ut om han gjorde alla sina behov direkt på golvet. Och bara tanken att tvinga
in honom på ett äldreboende får tankarna att svindla.
 
Tillhandahållandet av toahink ser vi som ett fint exempel på en empatisk äldreomsorg,
och vi är stolta över att ansvarig chef i detta fallet är moderat.
 
Även Expressen gör nu allt för att lyfta fram de fina sidor i vår äldreomsorg. Man pekar
då på en demenssjuk 75 åring, som vägrade att ta emot erbjudande plats på särskilt
boende och begärde att bli placerad på ett rättspsyk.
 
Där hade man vänligheten att ge honom så tunga droger att han kröp omkring på golvet.
Man vågar inte tänka tanken på vad som skulle ha hänt om man tvingat in honom på en
av alla lediga plaster på våra äldreboenden och avstått ifrån att ge honom så tunga mede-
ciner att han kröp på golvet.
 
Han skulle ju kunnat ha ramlat och slaget sig något alldeles förfärligt.
 
Med den osakliga kritik vi möter på många håll rörande vår äldreomsorg känns det tryggt
att media lyfter fram exempel som visar på de stora satsningar vi gör för att trygga  ålder-
domen för de äldre.
 
Jag tar ansvarfullt ansvar för landet och särskilt värnar jag om alla gamla som byggt upp
vårt land.   
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Själv kommer jag att ihop med Maria Larsson ta mig en runda och förvissa mig om att inga
äldre tvingas in på någon ledig plats på alla våra äldrepolitiker.
 
              
 
AE
 
 

VÄRMEN SPRIDER SIG I LANDET

Branden i Sverige verkar lite svårsläckt
 
Så där lite i förbifarten noterades under dagen att en skola i Enköping bränts ner.
En händelse numera så vanligt förekommande att notiser, i den mån det finns notiser,
knappt uppmärksammas.
 
Knappt har röken lagt sig i Enköping förrän brandröken lägrar sig över Gott-
sunda, känt för alla sina bilbränder.
 
Den här gången är det en tennishall, där man hittat ett antal brandhärdar, som
uteslutetratt branden kommit igång av sig själv.
 
Har man Alliansregeringens ensidiga fokus på tillväxtkurvor är detta naturligtsvis
höjden av lycka.
 
TILLVÄXTEN RAKAR I HÖJDEN MED ALLA BRÄNDER, DET SKA JU BYGGAS
NYTT OCH REPARERAS.
 
För oss andra, som ser annat i världen utöver tillväxt framstår detta att Sverige brin-
ner som rena vansinnet.
 
Så länge vi inte kan klarar av att kalla en spade för en spade kommer Sverige
att fortsätta att brinna, och bränderna kommer att bli fler och svårare att släcka.
 
DEN SPADE VI INTE KLARAR AV ATT KALLA EN SPADE ÄR ALLA DE INVAND-
RARUNGDOMAR SOM NÄR ETT INTENSIVT HAT TILL ALLT VAD SVERIGE OCH
"VI" STÅR FÖR.
 
Detta påstående innebär inte att alla invandrare ska dras över en kam, men det finns
tillräckligt många mordbrännare i dessa grupper för att det ska vara ett stort problem.
 
Ska man kalla spaden för en spade, på riktigt, finns det bara ett enda sätt att
beskriva en spade.
 
DEN GRUPPEN INVANDRARE, HÖGST TROLIGT EN LITEN GRUPP, SOM HATAR
SVERIGE SÅ INTENSIVT ATT DE MÅSTE BRÄNNA UPP VÅRA TILLGÅNGAR SOM
TACK FÖR ALLA GENERÖSA BIDRAG MM BÖR HANTERAS PÅ ETT RATIONELLT
SÄTT.
 
Och det enda rationella här är att alla dessa hatare av allt västerlänskt som inte kan
hålla tändstickorna i styr förpassas omgående dit de hör hemma.
 
OCH HEMMA ÄR DÅ INTE ETT SOCIALKONTOR ELLER FRITIDSHEM I SVERIGE.
 
Klarar vi inte av att skilja agnar från betet när det gäller att ta emot invandrare, kommer
vi vare sig att ha agn eller bete så småningom.
 
 
    Det är väl någon sån där obegåvad lantis som tuttat på den här
                              gången också.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLISEN MAKTLÖS UTAN VITTNEN

En samhällsutveckling som delvis helt spårat ur
 
Vi minns alla det nyligen inträffade mordförsöket på en "pappa" i Malmö, där ett'
gäng banditet försökte slänga ner honom från en bro.
 
Detta brottet borde ha klarats ut för länge sedan, det fanns alla förutsättnin-
gar för detta.
 
HÄNDELSEN FINNS TYDLIGEN INSPELAD OCH MÄNGDER AV VITTNERN
ÅSÅG DET HELA UTAN ATT INGRIPA.
 
Nu efteråt säger alla de vittnen, som såg hela händelsen, inte ett knyst.
 
INTE ETT ENDA KNYST, INGEN SOM SÅG NÅGOT HAR SETT NÅGON, OCH
HAR MAN SETT SÅ HAR MAN TAPPAT MINNET.
 
Nästan i klass med alla de poliser som tappat syn, hörsel och minne, när de varit
vittnen till en kollegas övergrepp.
 
Nu försöker man urskulda dessa vittnen genom att hävda att de kanske har en så
stor misstro mot polisen att de inte vill vittna.
 
Dessa ursäkter är inte bara farliga, de är också dumma och löjliga.
 
DET BARBARISKA BANDITGÄND, SOM FÖRSÖKTE SLÄNGA NER PAPPAN
FRÅN BRON HÖR INTE HEMMA I ETT CIVILISERAT SAMHÄLLE OCH SKA BE-
HANDLAS DÄREFTER.
 
Men även de som var åsyna vittnen, och väljer att tiga, hör inte heller hemma
i ett civiliserat samhälle och bör behandlas därefter.
 
Polisen må genom sitt agerande skapa hur stor misstro som helst, men ett tigande
i detta läget kan inte ursäktas med "misstro mot polisen".
 
Både sättet att bete sig mot "pappan" och valet att tiga om det man sett vittnar om
en cancerböld, som tycks vara så stor att samhället riskerar vittra sönder.
 
DET KAN ALDRIG MÖTAS MED EN URSÄKT ATT "MISSTRON MOT POLISEN
ÄR STOR" HUR STOR DEN ÄN KAN ANTAS VARA IBLAND.
 
Om vittnen till äventyrs för med sig en kultur som medför denna typ av ansvarslöst
agerande kanske de bör välja, med viss hjälp, att stanna kvar där det kulturella mönst-
ret mer överensstämmer med att "misstro polisen".
 
 
Nu räcker det med flum  / AE
 
 

DET FRIA SKOLVALET FJÄTTRAR ELEVERNA

Drivkrafter hittar nya lösningar
 
Det fria skolvalet bygger ju på att skolpengen ska följa med vid valet av skola.
 
Mängder av avarter har följt i spåren på detta, allt syftande till att locka
till sig elever och hålla dem kvar, så att pengarna får flöda.
 
ALLT FRÅN RESOR, FRIA DATORER, MARKNADSFÖRING,OCH GENE-
RÖSA BETYG TILL RENA MUTPENGAR.
 
Alliansen kallar det drivkrafter som ska skapa en bättre skola, som leder till
bättre kunskapsutveckling.
 
Drivkrafterna att locka till sig nya elever och behålla dem man har finner
nu nya former i den hårda konkurrensen.
 
I NORRKÖPING AVSLÖJAS NU ATT EN LÄRARE BUNDIT FAST EN ELEV
VID SKOLBÄNKEN FÖR ATT HAN SKA STANNA KVAR.
 
Nu frågar sig vän av ordning, vad blir nästa steg för att hålla eleverna kvar så
att skolpengen inte försvinner ?
 
För eleven bands väl fast för att skolpengen skulle stanna kvar ??
 
Sedan kan man ju fundera över detta i en lite vidare mening.
 
KAN DET VERKLIGEN VARA RIMLIGT ATT EN SKOLA ÖVERHUVUDTA-
GET FÅR SKOLPENG, DÄR LÄRARE ANSER ATT MANÖVRERINGSUT-
RYMMER MEDGER ATT MAN BINDER FAST ELEVER VID SKOLBÄNKEN ?
 
Men det är säkert en för stor fråga för att Skolverket ska våga ta i den.
 
 
Man får ofta det man ber om
AE
 

SKOLOR SÄTTS I BRAND

Det ryker och pyser lite här och där
 
Så var det då dags igen.
 
En skola i Enköping satt i brand och alla elever evakuerade.
 
Vi svenskar är världsbäst på att hävda att vi är världsbäst, är vi inte världsetta  här,
så är vi världsledande där.
 
DET ÄR INGEN HEJD PÅ  HUR VÄRLDSLEDANDE OCH DUKTIGA VI ÄR NÄR
VI FÅR HÄVDA DETTA SJÄLVA OCH OEMOTSAGT.
 
Men på vissa områden är vi faktiskt världsledande, och det finns anledning att fram-
häva detta i samband med den pågående branden i Enköping.
 
1)  Vi är världsledande när det gäller antalet skolbränder, inget annat land i världen
      har så många skolbränder per capita. USA exempelvis har färre skolbränder i
     absoluta tal än vad vi har
2)  Vi är numera världsledande när det gäller antalet bilar som sätts i brand
3)  Vi är också numera världsledande när det gäller antalet stenar som kastas på
     Räddningstjänsten, när de ska släcka alla de bränder, där vi är världsledande
 
Vi är också världsledande när det gäller våldtäkter, och vi utmärker och särskild nu-
mera för gruppvåldtäkter, kan man inte värma sig på det ena sättet kan man tydligen
värma sig på det andra sättet.
 
Vi är numera också världsledande på skottlossningar på gator och torg, och här ry-
ker det något alldeles förfärligt.
 
En del tycker uppenbarligen att Sverige ska brinna, ju mer desto bättre,men
många som inte tycker att Sverige ska brinna upp ställer sig nu frågan:
 
ÄR DET EN NATURLAG SOM GÖR ATT SKOLOR, BILAR, CONTAINRAR OCH
ANNAT ÄR MER LÄTTANTÄNDLIGT I SVERIGE ÄN I ANDRA LÄNDER ?
 
ÄR DET EN NATURLAG ATT DET SKA RYKA UR PISTOLPIPOR OFTAR I VÅRT
LAND ÄN I ANDRA SVERIGE.
 
Det är faktiskt svårt att hitta en naturlag som säger att det måste vara på just detta
sättet.
 
DETTA ÄR HELT ENKELT NÅGOT VI SJÄLVA DRIVIT FRAM HELT OCH HÅLLET.
 
En del tycker att det nu brinner något alldeles i "helsicke" för mycket och att man be-
höver göra någonting åt det.
 
En del tycker att det inte brinner tillräckligt mycket och vill då att det ska brinna ännu
mer.
 
DE SOM TYCKER ATT DET BRINNER FÖR MYCKET KALLAS LITE SLARVIGT
FÖR FRÄMLINGSFIENTLIGA AV DE SOM TYCKER ATT DET BRINNER ALLDE-
LES FÖR LITE.
 
AE
 
 
 
 
 

SIDA EN GÖKUNGE I BOET

SIDA sätter sprätt på pengarna till ingen nytta
 
Svenska Dagbladet har haft en intressant artikelserie om SIDA:s biståndsverksamhet
under några dagar.
 
KANSKE MER SKRÄMMANDE ÄN INTRESSANT OM MAN SER TILL INNEHÅLLET.
 
Sverige är en av de största bidragsgivarna och man tycker att man borde få något för
så mycket.
 
Men allt tyder på att vi får väldigt lite, eller inget alls, för så mycket.
 
Enligt tillförlitliga källor går en stor del av biståndsmedlen till att göda den stora organisa-
tion, som arbetar med biståndsverksamhet på FN.
 
En del gick också till att göda Gunilla Carlsson och Carl Bildt den Store på hans viktiga
resor världen runt, för att imponera världen runt.
 
Ungefär som på många av våra egna myndigheter med andra ord.
 
För att dölja detta skriver man tydligen ofta olika rapporter om biståndsutfallet, en intern
rapport som visar att inget skett, och en extern rapport som visar att mycket skett.
 
För att den externa rapporten som visar att mycket skett, ska göras mer trovärdig , ho-
tar man tydligen ofta bidragsländerna till att säga att de blivit mer hjälpta än de blivit,an-
nars får ledarna inga medel alls att lägga beslag på.
 
Summerar man de uppgifter SvD redovisar är bilden tydligare än tydlig, allt utgör en
enda stor skandal.
 
Vad gör vi då själva åt denna skandal. Det finns faktiskt vissa som gjort försök att rensa
rent i detta träsk, och dit hör tydligen Riksrevisionsverket.
 
När Riksrevisionsverket gjort försök att reda ut vad som sker i detta träsk vad gäl-
ler vårt eget bidragsgivande har tydligen verket fått höra att de ska inte lägga sig
i hur UD sköter detta.
 
OCH PÅ UD HÄRSKAR SOM ALLA VET CARL BILDT DEN STORE, TROTS ATT
HAN SJÄLV ALDRIG ÄR NÄRVARANDE.
 
Kanske lätt att förstå denna mörkläggning, alla dessa onödiga resor tyder på ett behov
av att imponera på andra, på samma sätt som tjänstemännen på FN tycks ha ett behov
av att imponera på andra.
 
MED PENGAR SOM SKULLE GÅTT TILL BISTÅND.
 
Självklart vill inte biståndsminsiter Hillevi Engström ställa upp på en intervju med anled-
ning av SvD artikelserie.
 
RISKEN ÄR JU BETYDANDE ATT VI SKULLE FÅ HÖRA EN PAPAGOJA EN GÅNG
TILL.
 
Men biståndsministern vågar ändå ge svar i mailform, och då hörs ju inte papegojan, och
menar då:
 
SVERIGE PÅTALAR "ÖPPET OCH TYTDLIGT" BRISTERNA INOM FN BISTÅNDSHAN-
TERING.
 
Detta är ju inget annat än kvalificerat struntprat, kanske inte kvalificerat men struntprat.
 
Det enda som kan påverka korrupta tjänstemän på FN, som med biståndsmedel vill im-
ponera på andra,är att biståndsmedel stryps så länge de inte sköter hanteringen på ett
godtagbart sätt.
 
SÅ LÅNGE MAN GÖDER DEM MED PENGAR, SÅ KOMMER DE FORTSÄTTA ATT
GÖDA SIG SJÄLVA.
 
Follow the Money gäller även här.
 
Samma dag som man stryper storleken på biståndsmedlen och anger skälet därtill kom-
mer de korrupta tjänstemännen på FN sluta upp med att göda sig själv.
 
Troligen kommer också de som gött sig själva mest också att bli ersatta av sådana som
göder sig själva mindre.
 
MEN INGET AV DETTA KOMMER ATT SKE SÅ LÄNGE PENGARNA FLYTER FRITT
OCH SVERIGE PÅTALAR "ÖPPET OCH TYDLIGT".
 
Öppenhet och transparent låter vackert i mångas ögon, men även detta är rent
struntprat, så länge man blundar med allt man har i praktiken.
 
OCH BLUNDAR MED ALLT MAN HAR ÄR JUST DET MAN GÖR.
 
Från Riksrevisionen menar man att inget granskat UD ordentligt och antyder att detta del-
vis hänger ihop med kulturen på UD, läs Carl Bildt den Store.
 
NOG ÄR DET PÅ TIDEN ATT NÅGON GRANSKAR BÅDE UD OCH CARL BILDT DEN
STORE ORDENTLIGT.
 
Det rör sig faktiskt om stora pengar, som till stor del inte kommer till någon nytta.
 
Är man ansvarsfull, som ansvarspredikanten hävdar man är, sparar man där det
ska sparas, och inte där det ska sparas.
 
EN 84 ÅRIG DAM SKA INTE BEHÖVA SLÄNGA SIG UT FRÅN BALKONGEN FÖR
ATT MAN SPARAR PÅ FEL STÄLLE.
 
 
Öppenhet är det som gäller, menar Bill
Transparans låter fint, säger då Bull
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFLEDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och att pressen tystas  
 
Budgetbråket i USA  får nu dramatiska konsekvenser och presidenten ger order om att
många myndigheter ska stänga omedelbart och "nu".
 
Här tycks USA ha mycket att lära av vårt ansvarsfulla styre. Vi stänger inte ner några
äldreboende och sjukhus omedelbart och "nu" utan låter det ske i hanterbara former.
 
Under våra sju år vid makten har vi stängt ner lika mycket som USA nu stänger ner
utan att det väckt annan uppmärksamhet än att en och annan 84 årig dam kastar sig
ut från balkongen.
 
Sverigedemokraterna vill nu spara 118 miljarder under fyra år genom att spara på in-
vandrarna. Här kommer partiets unkna förflutna fram i öppen dager. Här har vi under
många år sparat den summan varje år på svenskarna, för att göra det möjligt för alla
att komma hit och hämta pengar, och nu vill sverigedemokraterna vända upp och ner
på allting.
 
SD ansvarslösa politik måste vi alla ta avstånd ifrån och fortsätta att spara på svensk-
arna för att skapa utrymme för en ännu större invandring.
 
Vi får aldrig falla för frestelsen för att ställa den ena gruppen mot den andra, det räc-
ker att vi ställer den andra gruppen mot den ena.
 
Vår invandringspolitik försvåras fortfarande av att pressen inte tar sitt ansvar. I går
skrev pressen om en gruppvåldtäkt i Skellefteå och det öppnar genast upp för att främ-
lingsfientligheten ökar.
 
Får vi bara igenom att presstödet försvinner för den typen av tidningar ska vi nog kom-
ma till rätta med den typen av skriverier också.
 
Däremot tycks media ha besinnat sig och nu upphört att skriva om de skottlossningar
som sker, vilket vi tacksamt noterar, då kan flyktingströmmen fortsätta utan att någon
behöver se konsekvenserna.
 
Fast fortfarande har vi problem med hatsajterna, de tycks inte lyssna till mitt påbud om
att inte skriva om skottlossningar.
 
Där fortsätter man fortfarande att skriva om skottlossningar, som enligt vår officiella håll-
ning numera inte sker, och man kan då läsa om en lägenhet i Rosengård som besköts
i går.
 
Vi måste få stopp för denna ansvarslösa nyhetsförmedlning, tillåts den fortsätta vet man
aldrig var det kan sluta.
 
Det skulle till och med kunna sluta att man börjar ifrågasätta våra öppna gränser, och hur
skulle man då kunna ta in alla vapen.
 
Apropå detta med vapen hittades en mördad till nu, denna gången i ett industriområde i
Stockholm. Morden tycks nu ha blivit så många att många känner sig oroade.
 
För att stilla denna oro kommer vi att överlägga med pressen, så att de inte skriver om
mord heller.
 
Registret om romer fortsätter att väcka starka känslor. En av de registrerade, romern
Alpacino Petroniv, har nu gripits av dansk polis efter att ha varit efterlyst för att ha låst
in sin f d hustru under 16 dygn och då misshandlat henne, våldtagit henne och rakat
av henne håret.
 
När han nu sitter i säkert förvar hos polisen i Danmark har Beatrice Ask bättre möjlig-
hetr att åka ner till honom personligen för att be om ursäkt för att han finns med i po-
lisens register.
 
Alf Svensson, jag tror att det fortfarande finns de som minns honom, ger sig nu in i
vårddebatten.
 
Alf Svensson menar nu att vi har glömt bort vården och att vården är det primära.
 
Jag kan trösta Alf Svensson, vi har inte glömt bort vården, vi lägger ner så mycket
vi kan varje år.
 
Anna Batra hävdar ju att alla lantisar är obegåvade lantisar och jag  trodde ju inte att
hon menade att detta även gällde allianspolitiker på landet.
 
Nu visar det sig att en kristdemokrat kört alldeles för fort i Halmstad och blivit av med
körkortet.
 
Politikern hänvisar nu till Europakonventionen för att nu få tillbaka körkortet och anger
att politiska möten nu inte  längre kan besökas.
 
Det verkar som om Anna Batra vetenskapliga undersökning, om att alla lantisar är
obegåvade, även gäller allianspolitiker på landet.
 
Anna Batras studier visar ju också att alla obegåvade lantisar som flyttar till Stockholm
plötsligt blir begåvade.
 
Vi har därför planer på att alla kristdemokratiska politiker i landet ska flytta till Stockholm,
så att vi inte får problem med obegåvade politiker i detta partiet inför valrörelsen.
 
Bara för att de inte ska bli av med sina generösa traktamenten och andra förmåner i
samband med en flyttning till Stockholm kommer de att få en särskilt begåvningsbonus
för att de så snabbt blivit begåvade stockholmare efter att ha varit obegåvade lantisar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
AE
 
 
 
 
 

RSS 2.0