UNGA ANSTÄLLDA - SLIT OCH SLÄNG PRODUKTER

Mycket har gått överstyr i Vilda Västern
 
Arbetsmarknaden i Sverige får ibland Vilda Västern att framstå som en "Sörgårds-
idyll".
 
Frågan är hur det kunde bli så här, och varför politiker och fackliga organisationer
lät det gå så här långt.
 
Under många år fick anställda successivt bättre arbetsvillkor, en utveckling som nu
är bruten, till stor del beroende på Bemanningsföretagens inträde och agerande.
 
Nedanstående exempel är vardagsbilder i dagens Sverige, där Bemanningsföretag
ofta ägnar sig åt ren rovdrift på personal och ser personalen som "slit och släng
produkter".
 
EXEMPEL NR 1:
 
En ung man, anställd på ett bemanningsföretag har varit utplacerad på ett och samma
företag under cirka 1 år.
 
Både arbetsledare och arbetskamrater har varit belåtna, mycket belåtna, med hans in-
satser. Inga incidenter har under året inträffat och ingen känner till att han i något av-
seende skulle ha misskött sig eller gjort något fel.
 
En dag, för ungefär en vecka sedan, ställer en arbetsledare frågan till honom om han
trivs på arbetet. Han trivs på arbetet och detta svar lämnar han, sedan är samtalet av-
slutat.
 
PÅ KVÄLLEN SAMMA DAG RINGER REPRESENTANT FÖR BEMANNINGSFÖRE-
TAGET OCH MEDDELAR HONOM KORT.
 
" Du behöver inte infinna Dig på företaget XX i morgon!!
 
INGEN HAR TALAT MED HONOM VAD SOM FÖRANLETT DETTA, HAN BLIR
BARA BEHANDLAD SOM EN OVIKTIG "LORT", EN "SLIT OCH SLÄNGPRODUKT"
SOM MAN BEHANDLAR PRECIS HUR SOM HELST.
 
En minimikrav skulle här ha varit att någon på företaget informerat honom om varför
han inte skulle "behöva inställa sig på företaget" dagen därpå.
 
Arbetsbrist var det inte tal om, då en annan kom att inta hans plats.
 
FRÅGAN ÄR OM MAN KAN HITTA ETT MER ANSVARLÖST OCH OSERIÖST
LEDARSKAP ?
 
EXEMPEL 2
 
En ung kvinna har en provanställning på sex månader. Enligt upprättat avtal ska
arbetsgivaren 2 veckor innan provanställningens slut "säga upp" den provanställde
om anställningen inte övergår i tillsvidareanställning.
 
När provanställningen närmar sig sitt slut och den anställde inte hört något om even-
tuell fortsättning, eller avslut, blir oron stor.
 
Den provanställde unga kvinnan är ensamstående mamma och har svårt med för-
sörjningen. även med ett lågavlönat jobb.
 
När provanställningen närmar sig sitt slut borde det vara ett minimikrav att den an-
ställde får en vink om hur det kommer att gå. Blir det slut på anställningen är det
skäligt att man ges möjlighet söka annan anställning, men inte ett ord yppas över
någons läppar.
 
När det återstår två veckor och då formellt det åligger arbetsgivaren att säga upp
den anställde, om så ska ske, fortsatt dödstyst, ingen säger en knäpp.
 
Det går en vecka till, nu återstår det en vecka av provanställningen och ännu har
ingen sagt ett enda litet knyst.
 
Nu är oron stor, minst sagt, hos den ensamstående mamman, hon har ingen som
helst aning om hur arbetsgivaren ser på hennes eventuella fortsatta anställning.
 
Som av en ren slump snubblar hon över en arbetsplanering en chef upprättat.
 
DÄR KAN HON TILL SIN STORA FÖRVÅNING SE ATT HON ÄR INPLANE-
RAD SOMMAREN UT !!
 
Detta tolkar hon som att hon ska "få vara kvar".
 
Men det hela stannar inte vid detta.
 
I god tid, två månader före begärd ledighet om föräldraledighet, begärde hon
föräldraledighet under två veckor i augusti och fick detta beviljat.
 
TILL HENNES STORA FÖRVÅNING ÄR HON NU INPLANERAD FÖR ARBETE
EFTER SIN PROVANSTÄLLNING UNDER DEN TID HON BEVILJATS FÖRÄLDRA-
LEDIGHET (EN BEVILJAN SOM SKEDDE UNDER FÖRUTSÄTTNING HON FICK
FORTSÄTTA ANSTÄLLNINGEN) OCH ALLT DETTA UTAN ATT NÅGOT SAGT
SÅ MYCKET SOM ETT ORD OM EN EVENTUELL FÖRLÄNGNING AV ANSTÄLL-
NINGEN- ÄN MINDRE ETT ORD OM INPLANERING UNDER FÖRÄLDRALEDIG-
HETEN.
 
Kommentarer överflödiga, men man kan nog utgå ifrån att ledarskapet i Vilda
Västern var mer ansvarsfullt och seriöst.
 
Vad gör politiker åt att arbetsmarknaden utvecklats som skett och som här beskri-
vits ?
 
INGENTING, ABSOLUT INGENTING, ANSTÄLLDA UNGA MÄNNISKOR SKA
BEHANDLAS SOM "SLIT OCH SLÄNG".
 
Vad gör då fackliga organisationer åt att arbetsmarknaden utvecklats så här ?
 
INGENTING, ABSOLUT INGENTING, ANSTÄLLDA UNGA MÄNNISKOR SKA
BEHANDLAS SOM "SLIT OCH SLÄNG".
 
Detta är alltså vardagsbilder från arbetsmarknaden i Sverige år 2017 !!
 
AE

BORÅS STAD - VÄRREE KAN DET VÄL INTE BLI ?

Inkompetens inom kommunen skapar stora merkostnader
 
Nybyggnaden av Sobackenanläggningen i Borås har nu blivit vad många befarade:
 
EN PRÄKTIG SKANDAL, MED SKANDALÖSA INSLAG FRÅN BÖRJAN TILL
SLUT, ÄVEN OM MAN ÄNNU INTE KAN SE SLUTET.
 
Och hur skulle det kunna bli annorlunda ? Här genomför man den största investe-
ringen i Borås Historia och tillsätter ansvariga som inte håller måttet i något avse-
ende.
 
Det hela tycks kantats av att självgoda "fjantar" getts för stort utrymme och fått
leka lekstuga med skattebetalarnas pengar.
 
En fördyring på 500 miljoner, för att halvfigurer i bolagets ledning, inkl styrelseN
inte håller måttet !!
 
SÅ SENT SOM FÖRRA VECKAN VAR DET OKÄNT FÖR DE FLESTA I LE-
DANDE POSITION ATT FÖRDYRINGEN BLEV SÅ STOR.
 
Här genomför man historiens största investering och inkompetenta, och självgoda,
fjantar inser inte att de har skyldighet att hålla sig informerade om kostnadsut-
vecklingen !!
 
DE BLIR CHOCKADE OCH ÖVERRASKADE NÄR DE FÅR VETA DET DE HAFT
SKYLDIGHET ATT HA VETSKAP OM HELA TIDEN !!
 
En inkompetent fjant är bolagets förre VD, Gunnar Peters. Han avgick nyligen efter
det att han inte fick den ersättning han ville ha.
 
NÄR HAN VID AVTECKNINGEN FÅR REDA PÅ KOSTNADSFÖRDYRINGEN
KOMMER DEN MER ELLER MINDRE SOM EN CHOCK MENAR FJANTEN.
 
Det är denne fjant som haft det yttersta och saliggörande projektansvaret och
fjanten har inte ens vett på att hålla sig informerad om kostnadsutvecklingen.
 
GUD BEVARE OSS FÖR DET KOMMUNALA SJÄLVSTYRET OM DET UT-
ÖVAS AV FJANTAR PÅ DETTA SÄTT.
 
Andra fjantar sitter i styrelsen och inte heller där har man haft vett att hålla sig
informerad om kostnadsutvecklingen. Talesman för fjantarna i styrelsen är mode-
raten Ulrik Nilsson. förste vice ordförande.
 
Denne har snart sagt gjort sig omöjlig på inom alla sina politiska uppdrag till
följd av sin inkompetens och ansvarSlöshet.
 
OCH ULRIK NILLSON GER MAN ALLTSÅ ETT BETYDANDE ANSVAR FÖR
ATT GENOMFÖRA DENNA GIGANTISKA INVESTERING !!!
 
En stor del av fördyringen utgörs av omprojekteringar till följd av ett miserabelt
förfrågningsunderlag, inte det första sådant i kommunens historia.
 
Redan i ett tidigt skede varnade experter för detta, men fjantarna i ledningen
tyckte att de visste bättre och ville inte lyssna på andra än sig själva.
 
NU VET VI RESULTATET, FJANTARNA FICK SOM DE VILLE OCH INVÅ-
NARNA I BORÅS KAN RÄKNA MED EN 6 % IG HÖJNING AV TAXORNA,
MINST.
 
Fjantarna motiverar sin ambition att utarbeta ett dåligt förfrågningsunderlag, som
per definItion ger stora fördyringar med:
 
DET ÄR JU INGA ANDRA ÄN SKATTEBETALARNA SOM DRABBAS !!
 
Kommunchefen Svante Stomberg ska nu tillsätta en grupp, där han själv ska
ingå, och som ska arbeta "närmare" fjantarna i ledningen.
 
´Det är så dags det !!
 
2015 ÖKADE MAN I STÄLLET DELEGERINGEN TILL FJANTEN GUNNAR
PETERS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT INSYNEN BLEV SÅ LITEN SOM
MÖJLIGT OCH ATT KOSTNADSÖKNINGEN SKULLE KUNNA SKE OHÄM-
MAT UTAN INSYN !!
 
En tidigare ledamot i styrelsen, Jan Olof Dahlin, varnade tidigt för att under-
laget i upphandlingen var för dåligt och kunde redan då säga att kostnaderna
till följd av detta skulle öka kraftigt.
 
Fjantarna i ledningen lyssnade inte på detta utan lämnade ut halvdana
handlingar med följden av att Jan Olof Dahlin valde att ta sitt ansvar och
lämna styrelsen.
 
NU VET VI ATT DET VAR FJANTARNA I BOLAGSLEDNINGEN OCH STY-
RELSEN SOM BORDE HA FÅTT GÅ, ELLER RÄTTARE SAGT, ALDRIG
TILLSATTS !!
 
Jan Olof Dahlin hävdade redan tidigt att föreslagna ledningsdragningar var helt
omöjliga, något inte fjantarna ville lyssna på, det heller.
 
Jan Olof Dahlin fick helt rätt, omprojekteringar fick göras med stora kost-
nadsökningar.
 
FJNATARNA MOTIVERAR DÅ FÖRDYRINGEN MED ATT "PROJEKTMISSAR"
 
DET VAR INGA ANONYMA PROJEKTMISSAR, SOM MEDFÖRDE SKANDALEN,
DET VAR HÖGST KÄNDA MISSAR, FJANARNA I LEDNINGEN.
 
Det är dessa som har fulla ansvaret för kostnadsökningen, inte några anonyma
"projektmissar" !!
 
Kan då Borås Stad lära sig något om detta ??
 
Ja, ja och åter ja !!
 
ÖVERLÅT INTE ÅT INKOMPETENA OCH SJÄLVGODA FJANTAR ATT ANSVARA
FÖR FRÅGOR VIKTIGA FÖR KOMMUNEN OCH DESS MEDBORGARE.
 
Man kan lära sig en sak till:
 
BYT OMGÅENDE UT FJANTARNA I LEDNINGEN, INKLUSIVE STYRELSEN, SÅ
ATT VI SLIPPER NYA FÖRDYRINGAR PÅ 500 MILJONER !!
 
AE
 
 
 
 
 
 

DET ÄR I DETALJERNA MAN SER DET !!

Hela Sverige är för sent ute !!
 
I Borås Tidning kan man i dag läsa ett inslag, som handlar om personalbrist inom
förskolorna.
 
Facket menar då att man larmat länge, och flera gånger, och anser nu att kommun-
ledning i Borås är "för sent ute".
 
Detta kommenterar förvaltningschefen, Pernilla Bjerkesjö, lakoniskt på ett träffsäkert
sätt:
 
HELA SVERIGE ÄR FÖR SENT UTE !!
 
Det är alltså i detaljerna man ser det, och aldrig har väl den politiska ledningens till-
kortakommanden  sammanfattats så träffsäker i så få ord:
 
HELA SVERIGE ÄR FÖR SENT UTE !!
 
Då är personalbristen i Borås förskolor bara en detalj, vi ser samma tiillkortakomman-
den inom många, alla ?, områden.
 
- man för sent ute med att inse konsekvenserna av en ohämmad flyktinginvandring
- man var för sent ute med att inse att säkerhetspolitiken måste förändras genom
  den förändrade hotbilden mot Sverige
- man var för sent ute med att inse att den ökade kriminaliteten måste mötas med ö-
  kade resurser inom polisen
- man var för sent ute med att inse konsekvenserna av kommunernas kommande
  utgiftsexplosion
- man var för sent ute för att inse den allt sämre kunskapsutvecklingen i skolan
- man var för sent ute med att inse ökat behov inom äldrevård/heltjänst
- man var för sent ute med att inse vad det innebar att eftersätta underhållet inom
  infrastrukturområdet
- man var för sent ute med att inse - - - - - - - ! !
 
VAR DET / ÄR DET NÅGOT MAN  INTE VAR / ÄR FÖR SENT UT ATT INSE ??
 
Den svenska politiken beskylls ofta för att vara nyckfull genom alla "omtag" och
"ompositioneringar".
 
Den svenska politiken är inte ens nyckfull.
 
DET MESTA SKER PÅ EN HÖFT UTAN DE MINSTA ANTYDNINGAR TILL
KONSKEKVENSBEDÖMNINGAR AV OLIKA FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR.
 
AE

DEN SVENSKA MODELLEN SLÅR TILL IGEN !!

Så var det återigen bevisat
 
RIMLIGA OCH VÄL FÖRANKRADE RÄTTSPRINCIPER TILLÄMPAS INTE I
SVERIGE, FLUMMET SITTER HELA TIDEN I HÖGSÄTET.
 
Större delen av rättssystemet tycks inte vara genomtänkt och analyser tycks
hela tiden lysa med sin frånvaro, det mesta tycks komma till på "en höft"
 
I den mån någon "tänkt" ser man till att flummet säkerställer att tillämp-
ningen också sker på en höft.
 
Nu rapporterar olika media att en åtalad sexualbrottsling vid midnatt går fri
från åtal, därför att preskriptionstiden på 10 år går ut.
 
RÄTTSSYSTEMET HAR ALLTSÅ SATT IN ALL KRAFT PÅ ATT HITTA UT-
VÄGAR FÖR KRIMINELLA ATT SLIPPA STÄLLAS TILL ANSVAR.
 
Den 50 årige gärningsmannen var lärare och hade ett förhållande med en
13 årig elev.
 
Som åtalad kallades han till rättegång i mars 2017, men tyckte inte att han hade
anledning att infinna sig.
 
SEDAN DESSA HAR HAN HÅLLT SIG UNDAN FÖR ATT PRESKRIPTIONEN
SKA MEDFÖRA ATT HAN GÅR HELT FRI.
 
Och inte "en käft" har lagt "två strån i kors" för att hitta honom, och detta motiverar
man med att den " svenska modellen", mer allmänt kallad flummodellen måste
gälla även här.
 
VID MIDNATT KAN HAN ALLTSÅ HÖRA AV SIG IGEN, BÖRJA JOBBA SOM
LÄRARE OCH INLEDA NYDA RELATIONER MUD UNGA ELEVER!
 
Den drabbade flickan, nu 18 år, uppger sig ha tappat allt förtroende för det
svenska rättssystemet.
 
HON LÄR INTE VARA ENSAM !!!
 
Ansvariga politiker, och myndigheter, uppger sig fästa lite, eller inget, av-'
seende om off tret har förtroende för det svenska rättssystemet eller inte.
 
DET VIKTIGA ÄR ATT DEN SVENSKA MODELLEN TILLÄMPAS SÅ ATT
KRIMINELLA SOM UNDGÅR STRAFF KAN KÄNNA FÖRTROENDE FÖR
DET SVENSKA RÄTTSSYSTEMET.
 
Hela situationen är fullständigt absurd, det finns möjligheter att förena allmänna
preskriptionstider med anpassade preskriptionstider för gärningsmän som är
åtalade och kallade till rättegång.
 
I DETTA FALLER SKULLE MAN KUNNA ANPASSA LAGSTIFTNINGEN SÅ
ATT ALLMÄNNA PRESKRIPTIONSTIDER KOMPLETTERAS MED INDIVID-
UELLA SÅDANA, SÅ ATT EN MISSTÄNKT NAMNGIVEN GÄRNINGSMAN
FÅR FÖRLÄNGD PRESKRIPTIONSTID INTILL DESS HEN BEHAGAR IN-
FINNA SIG.
 
Är detta möjligt ?? Självfallet inte !!
 
I FLUMMETS MECKA MÅSTE DEN SVENSKA MODELLEN SÄKERSTÄLLA
ATT KRIMINELLA GÅR FRIA SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT.
 
AE
 
 

DAN ELIASSON I SKOTTSÄKER VÄST ÄR PROBLEMET

Invandrare tar bladet från munnen, där vi själva inte vågar
 
I dagens SvD kan man läsa ett intressant inlägg under rubriken:
 
" HÄR RÖSTAR SOMLIGA PÅ SD I STÄLLET FÖR S - AV MISSTAG"
 
Inlägget ger en bild, bland många,av förorten Järva, ett av våra många parallel-
samhällen, som utgör enklaver till länder i Mellersta Östern.
 
När invandare uttalar sig får man ofta höra den osminkade sanningen, där vår
egen sanning "sminkas" genom att man filtrerar bort allt, som inte faller i god
jord.
 
För använde man talesättet:
 
Sanningen får man bara höra från barn och fyllehundar !!
 
Det finns anledning att ändra detta talesätt, sått det ska ligga "mer i tiden".
 
SANNINGEN FÅR MAN BARA HÖRA AV BARN, FYLLEHUNDAR OCH IN-
VANDRARE.
 
Inlägget innehåller en båda talande och roande beskrivning av hur det ser ut
när politrukern Dan Eliasson gör en safariresa och besöker enklaven:
 
HAN SATT I EN PIKETBIL MED SKOTTSÄKER VÄST, MITT PÅ LJUSA
DAGEN !!
 
Han ställer då, med västen påtagen sittande i bilen, en fråga till en enklavbo-
ende:
 
"Vad är det som är problemet här i Tensta ? ? "
 
Som sagt, av barn, fyllehundar och invandrare får man höra sanningen,
så även här:
 
" DU ÄR PROBLEMET. GÅ UT OCH PRATA MED DEM SOM BETALAR
DIN LÖN !!"
 
Sedan får den "svenska modellen", flummodellen, sig en "smocka" av enkla-
ven invånare:
 
" Vi är kritiska till svenska politiker, de är robotar som inte gör något
konkret !"
 
Med hänsyn till vad som görs, när något görs, så kanske man ska vara tack-
sam att våra robotar inte gör något "konkret".
 
Robot är faktiskt en ganska så träffande beskrivning.
 
TA VILKEN DEBATT SOM HELST, MAN KAN I FÖRVÄG TALA OM VILKA
FLOSKLER EN VISS POLITIKER SKA BABBLA OM.
 
Det är som att trycka på en knapp på en "pratdocka".
 
Men även vi svenskar får oss en rejäl "smocka".
 
SVENSKA FOLKET SVÄLJER ALLT UTAN ATT PROTESTERA !!
 
Är det någon som säger emot ?
 
 
 

EU LÄGSTA ARBETSLÖSHET NÅS NU MED SVINDLERIER

Arbetsförmedlingen Stefan Löfvens förlängda bedrägeri
 
Så var vi där igen, återigen visar det sig att Arbetsförmedlingen svindlar bort skatte-
betalarnas pengar.
 
DENNA GÅNG I MASKOPI MED IRANSK - SVENSKA FÖRENINGEN I MALMÖ.
 
Föreningen får per år drygt 50 miljoner av Abetsförmedlingen för att hålla ett antal
sysselsatta.
 
Delar av de lönebidrag Arbetsförmedlingen betalar ut till föreningen går inte vidare
som löner, vilket är en absolut förutsättning enligt gällande regler.
 
Ansvariga inom föreningen medger också att pengar stoppas i egen ficka, vilket
möjliggörs genom att man betalar ut lägre löner än de lönekontrakt man visar upp
för Arbetsförmedlingen.
 
Och varför skulle man inte medge detta öppet och ärligt, med ett stort hån.-
flin.
 
ALLA VET JU ATT I FLUMMETS MECKA "SKITER ALLA I ALLT" VILKET
OCKSÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN OCKSÅ ÖPPET OCH ÄRLIGT ERKÄNNER,
FÖRMODLIGEN OCKSÅ MED ETT HÅNFULLT LEENDE PÅ MUNNEN.
 
Man säger då från Arbetsförmedlingen:
 
INTE KONTROLLER VI HUR DESSA PENGAR ANVÄNDS, VI VET JU ATT DET
BARA ÄR ANDRAS PENGAR, OCH DÅ "SKITER VI  I ALLT", VI OCKSÅ !!
 
Ungefär så låter det i alla fall.
 
Den stora frågan är inte varför föreningen ägnar sig åt bedrägeri i maskopi med Ar-
betsförmedlingen.
 
DEN STORA FRÅGAN ÄR VARFÖR FÖREINGEN FÅR BIDRAG ÖVERHUVUD-
TAGET ??
 
Men det tycks finnas ett svar även på detta.
 
Initierade källor gör gällande att Stefan Löfven uppmuntrar dessa bedrägerier
med motiveringen:
 
HUR SKULLE JAG KUNNA NÅ EUROPAS LÄGSTA ARBETSLÖSHET OM INTE
FÖRENINGEN FICK SVINDLA BORT ANDRAS PENGAR I MASKOPI MED AR-
BETSFÖRMEDLINGEN ??
 
AE

ANNA BATRA KINBERG - DEN STELA PINNEN

Århundradets sämsta krishantering
 
Anna Batra Kinberg satt löst, men valde att fortsätta.
 
HANTERINGEN AV DETTA FÅR VÄL ANSES VARA ETT EXEMPEL PÅ ETT
AV ÅRHUNDRADETS SÄMSTA KRISHANTERING, I FLERA AVSEENDEN.
 
1) När det blåser som värst är ABK borta, och hennes första uttalande är ett
    Twitter med floskler
2) Kritiken var i allt väsentligt riktad mot henne personligen, i stället för att själv
    ta ansvar, valde hon att göra 2 "bondeoffer"
3) Det så kallade "förbättringsarbetet" är närmast skrattretande.
 
ANNA BATRA KINBERGS FÖRBÄTTRINGSUTRYMME UTGÖRS AV ATT
HON SKA 'ÄNDA SIG I TVÅ AVSEENDEN.
 
Moderaterna tycks nu tro att man kan lära vuxna hundar "att sitta", med den
illusionen lär man inte "återfå väljarnas förtroende".
 
Anna Batra Kinberg är en person med vissa egenskaper, två av dem synnerligen
olämpliga för den post hon inne har.
 
HON ÄR STEL SOM EN PINNE OCH EN TOTALT VÄRDELÖS KOMMUNIKA-
TÖR.
 
Nu ska hon inte vara sig själv utan hon ska låtsas vara någon annan, hon ska nu
inte vara "stel som en pinne" och hon ska vara en bra kommunikatör.
 
MAN TAR SIG FÖR PANNAN, ALLA UTOM MODERATER VET JU ATT MAN
INTE KAN LÄRA VUXNA HUNDAR ATT SITTA.
 
Eller omsatt till paritiedare, man är den  man är, och framför ska man vara sig själv
om man ska nå framgång.
 
Anna Batra Kinberg har varit en ren olycka för partiet när hon varit sig själv.
 
SKA HON NU LÅTSAS VARA EN ANNAN KAN DET INTE SLUTA I ANNAT ÄN
EN REN OCH SKÄR KATASTROF.
 
Försöker moderaterna nu upprepa Fredrik Reinfeldts trick:
 
Att få väljarna att tro att moderaterna inte var moderater.
 
VILL MAN NU FÅ VÄLJARNA ATT TRO ATT ANNA BATRA KINBERG INTE ÄR
ANNA BATRA KINBERG.
 
Denna taktik i ett krisläge, att inte förstå fundamentala samband, kan bara sluta illa,
mer illa än det nu är illa.
 
Man ska inte fråga hur ledande moderater tänkte när de nu slöt upp bakom ABK.
 
DE TÄNKTE INTE ALLS !!
AE 
 
 

RSS 2.0