MODERATA PLATTITYDER

Moderaterna pratar strunt igen
 
Man slås av hur den politiska retoriken styrs av floskler och bygger på enfald,
i bästa fall okunnighet.
 
Det har uppmärksammats stort att SD, med Jimmie Åkesson, försöker pressa
moderaterna, med Anna Batra Kinberg som måltavla, att presentera hur man
tänker sig de politiska konstellationerna efter valet.
 
Huruvida detta är en framgångsrik taktik bör nog ifrågasättas, i många fall når
man bättre resultat genom att låta "verkligheten ha sin gång".
 
Men moderaternas svar på detta vittnar åter om floskler och enfald, i bästa
fall okunnighet, kryddat med omfattande historieförfalskning, inte första gån-
gen i partiets historia kan man tillägga.
 
Med anledning av SD utspel meddelar partiets partisekreterare vis SvD i
form av ett sms:
 
EXEMPLEN ÄR MÅNGA PÅ ATT SD INTE KLARAR ATT TA ANSVAR OCH
VARFÖR SAMARBETE MED DEM INTE ÄR AKTUELLT.
 
Självklart har SD, och representanter för partiet, uttryckt saker och gjort saker,
som tyder på bristande ansvar, på samma sätt som alla andra partier uttryckt
saker och gjort saker, som tyder på bristande ansvar.
 
DET ÄR INTE KÄNT ATT DETTA BRISTANDE ANSVAR SKULLE PRÄGLA
SD I STÖRRE UTSTRÄCKNING ÄN ANDRA PARTIER OCH DETTA BE-
VISAR MAN INTE GENOM ATT UTRYCKA SIG I SVEPANADE, ALLMÄN-
NA TERMER UTAN DEN MINSTA SUBSTANS.
 
Detta ska inte tas som något försvar för SD utan bör ses som en uppmaning
till andra partier, att visa just det ansvar de hävdar SD inte har.
 
OCH DET ANSVARET LEVER MAN INTE UPP TILL OM MAN SER TILL
GRANDET I GRANNENS ÖGA OCH INTE SER BJÄLKEN I SITT EGET
ÖGA.
 
Moderaterna borde ligga lågt, väldigt lågt, när det gäller att "visa ansvar".
 
2 AV LANDETS STÖRSTA PROBLEM ÄR KOPPLADE TILL IDEOLOGISKA
EXTREMA YTTRINGAR SOM LÅG TILL GRUND FÖR BESLUT UNDER
ALLIANSREGERINGEN OCH DÄR MODERATERNA FÖRDE "BEFÄLET".
 
Det ena problemet är det problem som moderaterna, missledda delvis av
Fredrik Reinfeldt, skapade på flyktingområdet, bland annat genom överens-
kommelsen med MP.
 
OM MAN MED ATT TA ANSVAR MENAR ATT MAN SÄTTER ETT LAND
I EN SITUATION SOM NU UPPSTÅTT, DÅ HAR SJÄLVFALLET jESSICA
POLFJÄRD RÄTT.
 
MODERATERNA TOG DÅ ANSVAR FÖR LANDET GENOM ATT FÖRSÄTTA
LANDET I EN EXTREM KRISSITUATION VAD GÄLLER KONSEKVENSER-
NA AV FLYKTINGPOLITIKEN.
 
Om det är detta Jesscia Polfjärd åsyftar, när hon ser "grandet i SD öga", och
menar att SD inte tagit ansvar, hade det varit klädsamt om detta framgick lite
tydligare i retoriken.
 
Det andra området gäller konskekvenserna av världens längstgående privat-
sering inom välfärden. Till och med moderaterna medger nu att de inte riktigt
"fattade vad man gjorde" när man genomförde stora systemförändringar utan
att beakta kombinationen stora rister och ekonomiska incitament.
 
Om det är detta "ansvarstagande " Jessica Polfjärd åsyftar när hon
framhäver att moderaterna, till skillnad från SD, visat att de "tar an-
svar", så borde även det lyfts fram lite tydligare i retoriken.
 
DET ÄR NOG INTE ALLA VÄLJARE SOM DELAR UPPFATTNINGEN
ATT MAN "VISAR ANSVAR" NÄR MAN INTE "FATTAR VAD MAN GÖR".
 
Jag tror det är många, som delar min uppfattning, utan att därmed ta ställ-
ning för SD, att moderaterna inte gynnas av att man för fram denna typ av
meningslösa plattityder, som dessutom får anses vara fel, helt fel i grun-
den.
 
När man för fram dessa meningslösa plattityder borde man kanske
också beakta att sd knappast varit i den situationen någon gång, ännu,
som medfört att de haft tillfälle att "visa ansvar" på det sätt övriga par-
tier har.
 
Senus ?
 
Att även moderaterna borde sträva efter att inte ägna sig åt floskelpolitik och
att sprida plattityder omkring sig.
 
OM INTE AV ANNAT SKÄL ATT DET TROLIGEN ÄR KONTRAPRODUK-
TIVT, FOLK BLIR LÄTT "SÅ FÖRBANNAT TRÖTTA" PÅ DET OCH BLIR
DE RIKTIGT TRÖTTA PÅ DET KANSKE DE KAN RÖSTA PÅ PRINCIP
VAD SOM HELST, TILL OCH MED NÅGOT SOM I MÅNGAS ÖGON ÄR
VÄRRE ÄN SD.
 
Det är bara att se på USA just nu, vilken inriktning politiken får när folk
blir "förbannat trötta på" att så kallade seriösa och ansvarsfulla politiker
ägnar sig åt historieförfalskning, plattityder, rena lögner och långtgående
förtal av motståndare.
 
Vill vi dit ??
Uppenbarligen, för strävan att nå dit är det inget fel på
AE

MODERATERNA FATTAR INTE VAD DE GÖR ??

Gungeligung styr nu moderaterna
 
Moderaternas politik på vissa områden kan nu beskrivas som att "hela havet
stormar".
 
Moderaternas förslag om en bred uppgörelse i välfärdsfrågor var ett svidande
bakslag för den politik som fördes av "Den Store Stridshingsten".
 
Under 8 år uppgav man sig "göra Sverige starkt" genom att släppa fram pri-
vatiseringar inom välfärden långt mer liberalt än något annat land vågat sig
på att pröva.
 
Men "Den Store Stridshingsten" och hans vapendragare Anders Borg
visste bättre.
 
OCH NU VET VI HUR DET GICK, TILL OCH MED MODERATERNA AN-
SER ATT DET GICK "ÅT HELSICKE".
 
Nu ska "Sverige åter göras starkt" enligt "Den Store Stridshingstens" gunst-
ling, Anna Batra Kinberg.
 
 
MEN DEN HÄR GÅNGEN SKA MAN GÖRA SVERIGE STARKT GENOM
ATT GÖRA TVÄRTOM.
 
Känns det som långsiktig politik ? Knappast.
 
Känns det genomtänkt ? Knappast, var det rätt på ena sättet måste det vara
fel på det andra sättet.
 
Moderaterna erkänner nu att det var fel på det förra sättet, när man "gjorde
Sverige strakt" under åtta år med extrema privatiseringar som slog sönder
välfärden.
 
Moderaternas sätt att beskriva hur man gjorde "Sverige starkt" under
8 års regeringsinnehav förtjänar nog att gå till historien:
 
DET FANNS STÖRRE RISKER ÄN VI FÖRUTSÅG MED KOMBINATIO-
NEN AV EKONOMISKA INCITAMENT OCH SVAG KVALITETSKONTROLL.
 
Tro det eller inte, men det är faktiskt moderatledningen som skriver detta i
ett debattinlägg i DN.
 
Man skriver rakt upp och ner att man "gjorde Sverige starkt" genom att
inte förutse de risker som var förenade med de extrema systemföränd-
ringar man gjorde.
 
Jan Björklund har ett mer "oförblommat" sätt att uttrycka sig om samma sak.
När brister i systemet uppdagats har han ett flertal gånger uppgett och er-
känt:
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE BLI SÅ HÄR,
 
Den Store Stridshingsten ledde alltså en regering under 8 år som inte ville
se riskerna med privatiseringen och som inte "hade en aning" om hur det
skulle kunna bli !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
SvD skriver om detta i dag under rubriken:
 
" M vill slippa valstrid om vinster i välfärden"
 
Med hänsyn till att man inte hade "en aning om" hur det kunde bli när man in-
förde vinster i välfärden är det lätt att förstå att man inte vill ha en debatt kring
detta.
SvD uttrycket sig nästan lika "oförblommat" som Jan Björklund, när man be-
skriver hur Den Store Stridshingsten gjorde Sverige starkt:
 
" MAN FATTADE INTE RIKTIGT VAD MAN GJORDE NÄR MAN SLÄPPTE
IN MARKNAD OCH VINSTINTRESSEN I VÄLFÄRDEN".
 
Om man ska sammanfattar Jan Björklunds och SvD syn på den förda välfärds-
politiken under Alliansregeringen blir det sålunda:
 
" MAN FATTADE INTE RIKTIGT VAD MAN GJORDE, MAN INSÅG INTE
RISKERNA OCH MAN HADE INTE EN ANING OM HUR DET SKULLE GÅ"
 
Arkitekterna bakom detta ska nu "göra Sverige starkt" igen.
 
Som väljare måste man då ställa sig frågan:
 
ÄR DET RIMILIGT OCH TROVÄRDIGT ATT POLITIKER SOM INTE FATTAR
VAD DE GÖR, SOM INTE SER UPPENBARA RISKER OCH SOM INTE HAR
EN ANING OM HUR DET SKA GÅ NÄR DE FATTAR BESLUT OM VIKTIGA
SYSTEMFÖRÄNDRINGAR SKA KUNNA GÖRA SVERIGE STARKT, EN
GÅNG TILL.'
 
Självklart är det vare sig rimligt eller trovärdigt.
 
Politiker som inte fattar vad de gör, som blundar för uppenbara risker och som
inte genomför konsekvensanalyser vid viktiga systemförändringar och som
då inte har en aning om hur det kommer att gå ska hållas så långt borta från
Rosenbad som möjligt.
 
Det blir då lite av "moment 22", som väljare kan man ju inte heller undgå
att slås av intrycket att även nuvarande regering inte "fattar vad den gör"
inom viktiga områden och inte heller ser uppenbara stora risker i flera
avseenden och inte heller förmår se konsekvenserna av vissa beslut.
 
Så vad gör man då som väljare 2018 ???
 
Röstar på FI, de erkänner ju i alla fall att de "inte fattar vad de håller på med" ?
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAR ERICSSON DRAGIT EN NIT- ELLER VINSTLOTT ??

SARGAT ERICSSON "TAGER VAD MAN HAVER"
 
Innan ny VD tillsattes i Ericsson var alla rörande överens om att det var viktigt
att man hittade en kandidat som kunde titta på Ericsson "med nya ögon", som
gjorde det möjligt att anpassa bolaget till den utveckling, som i stora avseende
passerat utan större förmåga till anpassning från bolagets sida.
 
Tidigare "ofarliga" konkurrenter med låg omsättning och lågt tekniskt kunnande
har nu passerat Ericsson både i omsättning, lönsamhet och innovationsförmåga.
 
Nu är en ny VD tillsatt och många drar en lättnadens suck, inte för att man får
en VD som kan titta på bolaget "med nya ögon", utan för att bolaget överhu-
vudtaget lyckas få tag på en VD.
 
REKRYTERINGEN ÄR FÖR DE FLESTA ÖVERRASKANDE OCH BORTA
MED VINDEN TYCKS VARA KRAVET ATT "TITTA PÅ BOLAGET MED
NYA ÖGON".
 
Börje Ekholm har suttit i styrelsen under ett decennium och har, enligt många
bedömare, medverkat till att "köra bolaget i botten".
 
Börje Ekholm har under den tiden inte visat framfötterna, om man uttrycker
sig milt, i den meningen att han visat insikt om bolagets problem och vilka
åtgärder som krävs för att möta dessa.
 
NU SER VI DOCK EN HELT ANNAN BÖRJE EKHOLM, BÖRJE EKHOLM
HAR BLIVIT EN UPPDATERAD BÖRJE EKHOLM.
 
Vi får nu höra, från Börje Ekholm i form av "linjetal", de insiktsfulla visdomshört
ingen hört förut.
 
VI MÅSTE FÅ RÄTT STORLEK PÅ FÖRETAGET. VI MÅSTE FÅ TILLVÄXT
I VÅR OMSÄTTNING. VI MÅSTE GÖRA STRATEGISKA FÖRVÄRV. VI MÅS-
TE VÄLJA OCH GÖRA OSS AV MED ANDRA TEKNIKER.
 
Som "vän av ordning" blir man lite undrande:
 
Om  Börje Ekholm nu har denna insikt om vad som behövs, varför lyftes
detta inte fram under han långa tid i styrelsen ??
 
Framtiden får väl utvisa om valet av vad var rätt och klokt, men en del av sva-
ret har man nog redan:
 
SITTER MAN PASSIV OCH OKUNNIG OM PROBLEM I BOLAGET UNDER
ETT DECENNIUM TALAR VÄLDIGT LITE FÖR ATT MAN BLIR SÅ AKTIV
SOM SITUATIONEN KRÄVER OCH UPPVISAR EN INSIKT MAN TIDIGARE
SAKNAT, OCH SITUATIONEN BLIR INTE GYNNSAMMARE FÖR ATT
ALLT SKA UTFÖRAS "PÅ DISTANS", NÄR MAN REDAN "DRAGIT SIG
TILLBAKA".
 
ae
 
 

DEN SVENSKA MODELLEN, SÄMRE OCH DYRARE

Sämre vård till högre kostnad
 
Så där spontant kan man ställa sig frågan, om det verkligen finns sådana
"idioter" som medvetet och med full avsikt vill försämra en verksamhet
genom att göra den dyrare, kanske dubbelt så dyr.
 
Många naiva kanske frestas svara på den frågan med "det är klart att det
inte finns några "idioter" som medvetet vill göra en verksamhet sämre ge-
nom att göra den dyrare.
 
Mer fel kan man kanske inte ha.
 
SVERIGE KRYLLAR AV "IDIOTER" SOM VILL GÖRA MÅNGA VIKTIGA
VERKSAMHET BETYDLIGT SÄMRE GENOM ATT GÖRA DEM BETYD-
LIGT DYRARE.
 
Först försämrade man allmänvården genom att låta kostnaderna för så
kallade "hyrläkare", mer korrekt benämning är nog "dyrläkare", vilket
medförde att kontinuiteten för patienterna försvann mer eller mindre
helt.
 
Enligt många experter och bedömare försvann kontinuiteten så mycket
att det påverkade patientsäkerheten.
 
Det är ingen "naturlag" som säger att man ska ha "dyrläkare", det är något
fundamentalistiska politiker på den extrema högerkanten bestämt, med hän-
visning till att "marknadens krafter" måste gälla.
 
Att man använder sig av "dyrläkare" beror ju inte på att det saknas läkare, de'
befinner sig bara på "fel ställe", de befinner sig i "roffarekonomin".
 
Detta är ett exempel på när man medvetet försämrar en verksamhet genom
att göra den sämre.
 
Med starka politiska ledare skulle man med kraftfulla beslut sätta stopp
för detta "över en natt".
 
SKA DU ARBETA INOM VÅRDEN, SÅ ÄR DET INOM VÅRDEN DU SKA
ARBETA, INTE INOM "ROFFAREKONOMIN".
 
""Dyrläkarna" har även spritt sig till psykiatrin och där sätter man sin "fot ibland"
och låtsas ge vård till patienter med mentala funktionsstörningar. Om det är
några som behöver kontinuerlig vård så är det väl dessa utsatta grupper.
 
MEN DE SOM BESTÄMT SIG FÖR ATT GE SÄMRE VÅRD TILL DUBBELT
SÅ HÖG KOSTNAD "SKITER" FULLSTÄNDIGT I DETTA.
 
För dem 'är det viktigast att "marknadens fria krafter" får ta över omsorgen av
utsatta patienter.
 
DESSA UTSATTA GRUPPER OCH DESSA PATIENTER FÅR DÅ EN SÅ DÅLIG
VÅRD, GENOM DEN BRISTANDE KONTINUITETEN, ATT MAN KAN TALA
OM REN TORTYR.
 
Dessa utsatta människor måste alltså vid varje läkarbesök återigen berätta om
sin bakgrund, för någon som inte har "en susning" om bakgrunden och som
inte är intresserad av något annat än att "staffettera" till ett annat ställe där
"roffarekonomin" ger hen "mer i plånboken".
 
ATT ANSVARIGA POLITIKER LÅTER DETTA PÅGÅ INOM PSYKVÅRDEN
ÄR INGET ANNAT ÄN EN RN SKANDAL OCH VITTNAR OM ATT ALLT
PRAT OM "KAVLITET" OCH "ATT ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA"
INTE ÄR ANNAT ÄN "RENT SKIKPRAT".
 
Frågan är om man verkligen uppfyller olika internationella överenskommelser
när man låter utsatta psykpatienter utsättas för denna "tortyr" av "dyrläkare".
 
Nu kommer larmrapporter om att man även vill göra socialvården sämre genom
att göra även den dyrare.
 
KOSTNADERNA FÖR "STAFETTSOCIONOMER" STIGER NU DRAMATISKT
SEDAN NÅGRA ÅR TILLBAKA.
 
Även här får man väl anse att det medför en regelrätt "tortyr" av socialvårdens
"klienter/kunder".
 
EN PATIENT SOM MÅR SÅ DÅLIGT, ATT HEN KNAPPT KAN HÅLLA SIG
VID LIV SKA ALLTSÅ BEHÖVA MÖTA EN "STAFETTSOCIONOM", SOM
INTE KAN NÅGOT OM BAKGRUNDEN UTAN PATIENETEN MÅSTE
VARJE GÅNG ÅTERBERÄTTA ALLT VAD SOM TIDIGARE BERÄTTATS.
 
Under tiden sitter "staffettsocionomen"m och tittar på klockan för att kunna
hitta i tid till nästa "hyrställe".
 
DETTA ÄR ETT SANSLÖST TYDLIGT EXEMPEL PÅ NÄR MAN BESTÄM-
MER SIG FÖR ATT UTSATTA I SAMHÄLLET SKA FÅ EN SÄMRE VÅRD
GENOM ATT GÖRA DEN DYRARE.
 
Att det fungerar med "staffettsocionomer" visar ju att det inte är brist på
socionomer, de befinner sig bara på "fel ställe",
 
Detta skulle man kunna komma tillrätta med att "sätta ner foten" och
bestämma att från och med nu gäller att socionomer jobbar inom
socialvården, eller inte alls, undantaget förstår socionomer som
valt att jobba med privata mottagningar, privata på riktigt.
 
MEN KANSKE ÄR DET SÅ ATT ANSVARIGA POLITIKER HAR LIKA
LITE "FÖTTER" ATT SÄTTA NER SOM DE HAR "HJÄRNA ATT AN-
VÄNDA".
 
För man kan väl inte ha någon hjärna att tala om, om man medvetet
och med full avsikt gör viktiga samhällsfunktioner mindre fungerande
genom att göra dem dubbelt så dyra, eller ?? / AE
 
AE

SÄPO VISAR SIN ENFALD, IGN

Enfaldigare än så här kan nog ingen bli
 
Att vi har problem med terrorverksamhet har varit känt utanför Sverige under
lång tid.
 
Sent omsider har även Sverige vaknat ur sin törnrosasömn och infört nýa
lagar mot "terrorbrott".
 
ATT DE ÄR UDDLÖSA, TANDLÖSA OCH ATT INGEN BRYR SIG OM ATT
TLLÄMPA DEM ÄR EN HELT ANNAN SAK.
 
DET INGÅR I DEN "SVENSKA MODELLEN" , FLUMMODELLEN.
 
Nu har regeringen insett att man bör gå vidare, om inte annat för syns skull,
och vill, för syns skull föRstås, utöka kriminaliseringen kopplad till terrorresor.
 
DÅ SÄTTER SIG SÄPO PÅ TVÄREN, OCH VISAR SIN ENFALD, ÅTERI-
GEN.
 
SÄPO menar då att ytterligare kriminalisering kan få negativa konsekvenser
för  det brottsförebyggande arbetet.
 
Det är ju så enfaldigt, så man vet inte om man ska skratta eller gråta,
konsekvensen för SÄPO kan möjligen bli att man får arbeta lite, och
det är nog där "skon klämmer".
 
SÄPO motiverar sin enfaldiga kritik med att det kan leda till ett utökat an-
tal förundersökningar, som om inte det skulle vara bra, när dEt gäller att
komma åt "terorhot ??
 
Bakom denna enfaldighet ligger att när väl en förundersökning inletts i
samband med att en "aktör" rest utomlands så får FRA inte längre lämna
information till SÄPO, vilket de tydligen får om förundersökning inte in-
letts.
 
SÄPO MENAR DÅ ATT MAN KAN TAPPA FÖRMÅGA ATT BEDÖMA
"AKTÖRENS" FÖRMÅGA OCH AVSIKT.
 
Maken till enfald får man nog leta efter, till och med inom SÄPO.
 
Visst kan en lagändring på ett område påverka tillämpningen inom ett
annat område, så långt är allt sant.
 
MEN MAN KAN JU TYCKA ATT ENFALDEN INOM SÄPO INTE ÄR SÅ
STOR ATT MAN INTE INSER ATT MAN ÄVEN KAN ÄNDRA LAGSTIFT-
NINGEN BETRÄFFANDE FRA RÄTT ATT LÄMNA INFO TILL SÄPO
ÄVEN OM FÖRUNDERSÖKNING INLETTS.
 
Återigen ett tydligt bevis på den "svenska modellen". 
 
VI KAN BARA TÄNKA EN TANKE I TAGET .
 
AE
 
 

ALLA VARIABLER LYSER KLART RÖTT

Det är nog mer frågan om "när" än om "om"
 
Den svenska skuldsättningen tas ständigt fram som ett bevis på hur "starkt
Sverige står".
 
Den svenska skuldsättningen gör att Sverige står allt annat än starkt.
 
SVERIGE HAR NÄST HÖGST SKULDSÄTTNING I DEN "CIVILISERADE
VÄRLDEN", DET ÄR BARA JAPAN SOM HAR STÖRRE SKULDSÄTT-
NING ÄN SVERIGE.
 
När vi slår oss för bröstet och "skryter" om hur låg skuldsättning Sverige har
syftar "skrytmånsarna" på den "offentliga skuldsättningen".
 
DET ENDA RELEVANTA MÅTTET PÅ ETT LANDS SÅRBARHET NÄR DET
GÄLLER SKULDSÄTTNINGEN ÄR SUMMA AV OFFENTLIGA OCH PRIVA-
TA SKULDER.
 
Och med detta relevanta, och korrekta, mått på sårbarheten har alltså Sverige
näst högst skuldsättning " i världen".
 
Detta bevisar återigen den svenska sjukan.
 
VI KAN BARA DEBATTERA EN SAK I SÄNDER OCH FÖR OSS BLIR ETT
PLUS ETT ALDRIG TVÅ, DET BLIR BARA "1".
 
Om detta slår nu forskare larm i ett inlägg i dagens SvD under rubriken:
 
UNGA BLIR FÖRLORARE PÅ BOMARKNADEN.
 
Här beskriver man situationen rakt upp och ner, som man beskriver den, och
denna beskrivning sammanfaller tämligen väl med andra länders beskrivning
av Sveriges utsatta läge sett till skuldsättningen.
 
ALLA VARIABLER LYSER RÖTT FÖR SVERIGE.
 
Ett så enkelt och tydligt budskap borde väl vara enkelt att förstå, eller ?
 
Men det är tydligen helt omöjligt att förstå dessa "röda variabler", då
alla inblandade ansvariga envisas om att slå sig för bröstet och skryta
över vår låga offentliga skuldsättning.
 
Forskarna, från handelshögskolan mm) skriver då:
 
DATA OCH FAKTORER SOM HISTORISKT HAR FÖREGÅTT BUBBLOR
ELLER KRACHER ÄR JUST NU ILLAVARSLANDE.
 
Och detta skryter politiker över ????
 
Man menar också att våra möjligheter att möta en bubbla och/eller krasch är
tämligen begränsade, då det enda vapnet, räntevapnet, är satt ur spel genom
den låga negativa räntan.
 
VI KAN MED ANDRA ORD BARA SITTA OCH TI´TTA PÅ OM/NÄR EN
BUBBLA OCH/ELLER EN KRASCH KOMMER.
 
Ungefär som Carl Bildt, Bengt Dennis och Ann Wibble "tittade på" den stora
finanskrisen.
 
Räntan ska vi alltså inte "hoppas på", den beskrivs som så låg att den
inte kan gå åt annat håll än "uppåt".
 
Man skriver också att en bubbla och/eller krasch kommer att förstärka en
lågkonjuktur som troligen inträffar i samband med detta, genom att hushåll
tingas prioritera bort mycket av sin konsumtion för att kunna möta ökade
räntor.
 
DET ANTAS DÅ KOMMA ATT FÖRSTÄRKA EN LÅGKONJUKTUR.
 
Forskarna menar också att Sverige har svårt att på egen hand hålla nere
räntorna.
 
RIKSBANKEN HAR INGET ANNAT VAL ÄN ATT FÖLJA INTERNATIO-
NELLA RÄNTEUPPGÅNGAR.
 
Alla röda variabler lyser alltså starkt utan att vi har tillgång till möjligheter
att möta dem med olika "vapen", då dessa redan är satta ur spel och vi
måste följa internationella räntetrender.
 
Forskarna menar också att situationen kan bli så allvarlig och nedgången
så bred att Staten måste gå in med skuldsanering för många, främst unga,
som blir för hårt skuldsatta, för att det ekonomiska systemet inte ska falla
ihop helt.
 
Ungefär som under den "stora finanskrisen", då Staten fick gå in och stötta
banker.
 
Då lärde man sig att banker inte fick bli så stora att de blev "systemfarliga".
Att man struntade i denna lärdom/läxa och lät bankerna växa och bli ännu
mer systemfarliga är en helt annan sak.
 
Nu har vi en hög privat skuldsättning, som är "systemfarlig", och man lå-
ter den också växa.
 
Hur ser då ansvariga politiker på de problem nu forskarna lyfter fram ?
 
MAN SKRYTER ÖVER ATT MAN INTE SER DEM !!
AE
 
 
 
 
 

PARALLLSAMHÄLLEN HAR NOG KOMMIT FÖR ATT STANNA ?

Bättre sent än aldrig heter det, men ---
 
Nu går liberalerna till attack mot våra "parallellsamhällen".
 
Fredrik Malm menar nu att detta är en utvecklning som måste stoppas och man
vill sätta ´ner foten i ett antal frågor.
 
KRÄV PROV FÖR MEDBORGARSKAP, BEGRÄNSA EBO BOSÄTTNING OCH
STÄLL LÄGRE KRAV PÅ BROTT FÖR UTVISNING.
 
Svensk flyktingpolitik i "ett nötskal".
 
FÖRSTA "TAR MAN ANSVAR" FÖR ATT SKAPA PARALLELLSAMHÄLLEN
SEDAN SKA MAN "TA ANSVAR" FÖR AVVECKLA DEM.
 
Man ryser av obehag över den inkompetens som präglat svensk flyktingpolitik,
man har "inte tänkt efter före" och man har inte förstått vilka problem man varit
på väg, och är, att bygga upp.
 
Bättre sent än aldrig heter det, men frågan är om det inte är för sent.
 
"DEN SVENSKA MODELLEN" HAR INTE DEN HANDLINGSKRAFT SOM
ERFORDRAS OCH LEDANDE POLITIKER HAR INTE DET MOD OCH DEN
INSIKT SOM ERFORDRAS FÖR ATT HANTERA DETTA PROBLEM.
 
Visst är ofta sent  bättre än aldrig, men här är det nog "för sent".
 
KLOCKAN HAR HELT ENKELT PASSERAT "TOLVSLAGET" .
 
AE
 
 

VEMA ÄRENDEN GÅR BORÅS TIDNING, EGENTLIGEN ?

Vad ska man lita på i dessa yttersta dagar ?
 
Det är inte ovanligt att olika tidningar innehåller reportage om olika människor
som kommer i kläm, ibland mellan "stolar", men oftare mellan myndigheter.
 
Borås Tidning har ett sådant inslag i dag, och när man läser detta leds
tankarna lätt i en viss riktning.
 
Reportaget omfattar en äldre demenssjuk, intagen på boende, som har ett
avvisningsbeslut. Olika läkare och andra vittnar om hur illa förberedd hon
skulle vara om hon utvisades.
 
Borås Tidning beskriver då utförligt i vilket dåligt skick kvinnan är. Som "lekman"
utan annan tillgång till information är den BT ger kan man, naturligstvis, inte
ha en bestämd, inte heller obestämd, uppfattning om vad som är rätt och fel.
 
Detta hindrar dock inte att man reagerar för beskrivningen i vissa stycken.
 
Man kan då läsa att kvinnan har så svårt att röra sig att man måste an-
vända lyft och sele för att få kvinnan i säng.
 
I anslutning till detta kan man också läsa.
 
Man måste använda särskilt täcke för att kvinnan under natten inte ska
lämna sängen och vandra omkring.
 
MAN FÅR HOPPAS ATT DESSA NÅGOT OFÖRENLIGA PERSONLIGA
EGENSKAPER INTE HAR SPRIDNING UTANFÖR SVERIGE, OCH DET
HAR DE TROLIGEN INTE HELLER.
 
AE
 
 

FÖRSÄKRINGSKASSAN SJUKSKRIVER SVERIGE

Sjukare är så här kan det inte bli
 
Undertecknad hade i dag anledning att kontakta Försäkringskassan i ett ärende
knutet till en anhörig. En sammanfattning av denna kontakt ger då en samlad
bild av "Sweden Today".
 
SJUKARE ÄN SÅ HÄR KAN DET INTE BLI.
 
Sjukskrivningarna i landet ökar dramatiskt och stressrelaterade sjukdomar ökar
lavinartat.
 
Ändå får man det intrycket att Försäkringskassan utformar sitt system för
att jaga kunder, man stressar folk så att de blir "kunder hos Fkass"
 
ÄR MAN ALLTSÅ INTE STRESSRELARAT SJUK INNAN MAN KONTAKTAR
FKASS BÖR MAN RÄKNA MED ATT VARA DET EFTER KONTAKTEN.
 
Man måste helt enkelt vara "sjuk" för att inte bli sjuk av att ta kontakt med Fkass.
 
Inledningsvis får man höra att kötiden är "längre än 15 minuter", detta med längre
än "15 minuter" visaresig senare vara nästan en timme. Väl medveten om att
tiden är en gränssättande faktor så mottar man tacksamt Fkass erbjudande om'
att trycka på en viss knapp, så ska man bli uppringt när "det är ens tur".
 
Detta är dock förknippat med ett litet, eller stort problem.
 
MAN HAR ALLT ANNAT ÄN "TUR", DET BLIR ALDRIG "ENS TUR", FÖR DET
ÄR INGET SOM RINGER UPP.
 
I stället får man snällt sätta sig i telefonkö, för ärendet har inte den karaktären att
Fkass "webbsida" lämpar sig i detta läge.
 
KÖTIDEN ANGES DÅ TILL "MER ÄN 15 MINUTER", VILKET VISAR SIG VARA
NÄRMARE EN TIMME, OCH MIN PLATS I KÖN ÄR 259.
 
Sedan blir jag efterhand "nerräknad", från 259 till 246 till 199 till 167 till 150 för
att efter närmare en timme få "bingo".
 
NÅGON FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN SVARAR.
 
Det är troligt, högst troligt, att någon i den så kallade "begåvningsresrven" i Fkass
ledning anser detta vara ett uttryck för effektivitet, att "slimma organisationen"
så att organisationen inte fungerar.
 
Vad "begåvningsreserven" i denna extrema suboptimering inte tänker på att det
finns en värld utanför Försäkringskassan.
 
MÅ VARA ATT EN SLIMMAD ORGANISATION PÅ FKASS KAN SPARA EN
OCH ANNAN KRONA, MEN MAN BORDE BETÄNKA VAD DET INNEBÄR I
PRODUKTUIONSBORTFALL ATT TUSENTALS, OCH ÅTER TUSENTALS,
SITTER I EN OÄNDLIG VÄNTAN PÅ ATT FKASS I NÅDER SKA TALA MED
DEM.
 
Detta är inte effektivitet i vidare mening, det är högsta graden av ineffektivitet.
 
Dessutom får detta närmast bisarra bemötande en kontraproduktiv verkan,
Flass uppgift är bland annat att förebygga och bota stressrelaterade sjukdomar.
 
I STÄLLER JAGAR FÖRSÄKRINGSKASSAN NYA "KUNDER" GENOM ATT
MED SITT BEMÖTANDE SKAPA STRESSRELATERADE SJUKDOMAR,
MÅNGA BLIR HELT ENKELT FULLSTÄNDIGT "VANSINNIGA" EFTER ETT
FÖRSÖK ATT NÅ FKASS.
 
Försäkringskassan är tyvärr inte unika, mängder av myndigheter gör också
folk "fullständigt vansinniga" när man inte kan få kontakt med myndigheten.
 
Säkert inbillar sig "begåvningsreserven" i Rosenbad, på Helgeandshol-
men och politiska "kompisar" i ledningen för olika verk att detta är höj-
den av effektivitet, att spara en och annan krona på ett visst ställe när
det "kostar skjortan" på andra ställen.
 
Hur slutade då kontakten med Försäkringskassan, en kontakt som nåddes
efter en timme och efter intagande av en "hela låda novalecol"
 
 
I viss mening slutade den väl, handläggaren var ytterst trevlig och till-
mötesgående och ärendet fick sin lösning även om omständigheterna
var tämligen komplicerade.
 
ATT KONSTATERA DETTA ÄR OCKSÅ UTTRYCK FÖR EN SUBOPTI-
MERING.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

ETT LAND I SÖNDERFALL ?

Sverige är på väg åt rätt håll
 
Visst är det så Stefan Lövfen säger:
 
SVERIGE ÄR PÅ VÄG ÅT RÄTT HÅLL.
 
Läser man Dagens Nyheter kan man få ett annat intryck. Där hävdar utländska
journalister att Sverige är på väg mot något helt annat än "rätt håll".
 
Förr mötte man en bild av Sverige som föregångsland på vissa områden, och vi
hade mycket att vara stolta över.
 
Nu möter vi en annan bild av Sverige i utlandet, enligt DN.
 
DEN BILD VI MÖTER ÄR ETT SAMHÄLLE I FÖRFALL, SOM PRÄGLAS
AV LAGLÖSA OMRÅDEN, VÅLDTÄKTER OCH ETT SAMHÄLLE I KAOS,
ETT STORT ANTAL OMRÅDEN DIT POLISEN "INTE VÅGAR SIG".
 
I och för sig känner de flesta igen beskrivningen, problemet är bara att "å-
siktskorridoren" inte medger att vi ger en korrekt beskrivning.
 
OM VI INTE SKA BESKYLLAS FÖR ATT VARA SVERIGEDEMOKRATER,
ELLER NÅGOT ÄNNU VÄRRE, OM DET NU FINNS, SÅ SKA VI BEKÄNNA
OSS TILL DEN RÄTTA LÄRAN, SOM STEFAN LÖFVEN BESKRIVER DEN,
 
SVERIGE ÄR PÅ VÄG ÅT RÄTT HÅLL.
 
Allt fokus i landet riktas mot "tillväxt" och därmed sammanhängande förhållanden,
mixtrar man då med siffrorna och räknar BNP i absoluta tal, så kan ju Sverige
vara på väg åt "rätt håll". Att tillväxt bör justeras för inflation och befolkningstill-
växt, alltså räknas per capita, den typen av futiliteter behöver man inte brý sig
om, om man vill visa att Sverige är på väg åt rätt håll:
 
Ekonomi och tillväxt i all ära, men vare sig ekonomi eller tillväxt bör utgöra de
övergripande målen.
 
DET ÖVERGRIPANDE MÅLET BÖR RIMLIGEN VARA ATT HÅLLA LANDET
SAMMANSVETSAT OCH ATT DET INTE LANDAR I KAOS,
 
Skälet till detta är enkelt:
 
EN SÄMRE EKONOMI KAN MAN ALLTID RÄTTA TILL MED RÄTT ÅT-
GÄRDER, OM LANDET INTE ÄR "LAGLÖST" OCH "I KAOS", MEDAN
DET TAR GENERATIONER ATT ÅTERSKAPA ORDNING OCH REDA
NÄR "LAGLÖSHET" OCH "KAOS" VÄL TAGIT ÖVER, OM DET ÖVER-
HUVUDTAGET GÅR,
 
Så i stället för att "blunda" för allt som sker, vi inte vill se, borde vi kanske
bli lite ödmjukare och "lyssna" till den bild av Sverige som i dag förmedlas
från utlandet.
 
DET MAN INTE KÄNNER TILL ELLER VILL ERKÄNNA, DET KAN MAN
ALDRIG HELLER RÄTTA TILL.
 
AE

NU STÄDAS DET EFTER CARL HENRIK SVANBERG

Ska karismatiska ledare hyllas för sin inkompetens ?
 
Under senare tid har Ericsson stått i fokus för sina nerdragningar, en följd av
de lönsamhetsproblem, som nu präglat bolag.
 
Men Ericsson har problem, som sträcker sig längre än så, vilket SvD skriver
om i dag, under rubriken:
 
MILJARDSMÄLL HOTAR EFTER FÖRVÄRVSFEST
 
Rapporten är nära förestående och bedömare menar nu att Ericsson kan tvin-
gas ta en "resultatsmäll" på 20 miljarder.
 
En resultatsmäll, på ett bräde, på 20 miljarder, hur kan detta bara ske i
ett bolag av Ericssons storlek, bolaget är ju i dag ganska "litet" ??
 
DET FINNS TRE SKÄL TILL RESULTATSMÄLLEN, DET FÖRSTA ÄR IN-
KOMPETENTA LEDARE, DET ANDRA ÄR INKOMPETENTA LEDARE OCH
DET TREDJE ÄR INKOMPETENA LEDARE.
 
De flesta riktar nog då tankarna till Hans Vestberg, men sett ur bolagets
synpunkt är det en annan ledare, som mer utgör orsaken till en eventuell
resultatsmäll:
 
DEN HYLLADE STORE LEDAREN CARL HENRIK SVANBERG, MED EN
SJÄLVBILD SOM FÅR HONOM ATT BESKRIVA OMGIVNINGEN I FORM
AV "SMALL PEOPLE".
 
Både Hans Vestberg och Carl Henrik Svanberg drabbades av "hybris", i
form av "störst är bäst", och genomförde mängder av förvärv, den senare
drabbades av större "hybris" än den förre.
 
65 MILJARDER SPENDERADES PÅ FÖRETAGSKÖP SOM I ALLT VÄSENT-
LIGT KOM ATT BLI EN STOR BESVIKELSE, MERPARTEN STOD IKONEN
CARL HENRIK SVANBERG FÖR.
 
Redan under hans tid som VD riktades stark kritik mot dessa "hybrisaffärer",
men Carl Henrik Svanbergs förmåga att dupera omvärlden fick kritiken att
falla platt till marken.
 
MÅNGA AV DET BOLAG HAN KÖPTE HAR SENARE VISAT SIG HELT
"VÄRDELÖSA", NÅGOT SOM HÖLLS UNDER BORDET SÅ LÄNGE HAN
SATT PÅ VD POSTEN, MEN SOM NU TVINGAS FRAM I RAMPLJUSET.
 
Var det då tillfälligheter, som medförde att Carl Henrik Svanberg, genomförde
affärer, som var värdelösa, och som kan komma att kosta bolaget "livet" ?
 
NEJ, DET VAR INGEN TILLFÄLLIGHET, HANS "HYBRIS" OCH SJÄLVBILD
HAR PRÄGLAT HELA HANS KARRIÄR.
 
Innan VD skapet i Ericsson var Carl Henrik Svanberg VD i Assa Abloy, och även
där genomfördes mängder av "hybrisaffärer", som höll på att få bolaget på fall.
 
SvD beskriver detta som att Carl Henrik Svanberg under sin tid som VD
på Assa genomförde "ett tresiffrigt antal uppköp".
 
Inget företag klarar av att hantera en sådan massiv "hybrismanagement", och
mycket riktigt, bolaget fick stora problem, men som lyftes fram först efter det
att han lämnat bolaget.
 
Efterträdaren Bo Dankis fick den otacksamma uppgiften att städa upp
efter Carl Henrik Svanberg.
 
NU FÅR ANDRA DEN OTACKSAMMA UPPGUIFTEN ATT STÄDA UPP
I ERICSSON EFTER CARL HENRIK SVANBERGS "HYBRISAFFÄRER".
 
Man såg samma tendenser i samband med oljekatastrofen i USA, där fick
den operative chefen konfronteras med katastrofen medan bolagets ord-
förande, som borde skött detta, "sprang och gömde sig".
 
När han sent omsider visade sig betecknade han de som drabbats
som "small people".
 
En annan känd "hybrisikon" var Fermentas skapare på sin tid, som i
stil och retorik uppvisade betydande likheter med Svanberg. Vi vet hur
det gick med Fermenta,
 
Vilken slutsats bör man då dra av detta ?
 
MAN SKA ÄRA DE, SOM ÄRAS BÖR, OCH HYLLA DEM, SOM HYLLAS
BÖR, OCH MAN SKA INTE ÄRA DEM, SOM INTE ÄRAS BÖR, OCH INTE
HELLER HYLLA DEM SOM INTE HYLLAS BÖR.
 
Tyvärr tillämpas denna linje inte konsekvent, vare sig inom Näringsliv eller
politik, man ser mängder av exempel där en inkompetent "ledare", både
inom näringsliv och politik, går från "klarhet till klarhet" och på vägen är
rent destruktiv för sin omgivning.
 
Kan vi verkligen inte bättre ??
 
AE
 
 
 
 
 
 

MODERATERNA FÖR EN HALV DEBATT RÖRANDE NATO

Nu ska det tydligen smusslas här också ?
 
I dag kan man i SvD läsa ett inslag av Anna Batra Kinberg rörande bland annat
NATO anslutning.
 
Här beskyller hon Stefan Löfven för att vara passiv, men glömmer att nämna
att hon själv är lite väl tyst.
 
Ofta framförs det att vi i Sverige bara kan debattera en fråga i taget, inläggen
om NATO anslutning tyder närmast på att vi inte ens kan debattera en fråga
i taget.
 
VI KAN TYDLIGEN BARA DEBATTERA EN HALV FRÅGA I TAGET.
 
Ett antal partier, och ett antal politiker, bland dem Anna Batra Kinberg försö-
ker nu positionerna sig inför en eventuell NATO anslutning och talar sig varma
för en sådan.
 
MYCKET TYDER PÅ ATT SVERIGE HAR MYCKET ATT VINNA PÅ EN NATO
ANSLUTNING, MEN DÅ SKA DEBATTEN OMFATTA HELA FRÅGAN, INTE
HALVA FRÅGAN.
 
Smakar det så kostar det brukar det heta, och här kostar det med största sanno-
likhet, samtidigt som det smakar.
 
Ska man alltså debattera en NATO anslutning är det absolut nödvändigt
att också föra fram vad det betyder kostnadsmässigt.
 
MAN BEHÖVER JU INTE HELA TIDEN GÖRA SAMMA MISSTAG,
 
När det gällde "höghastighetestågen" fattades beslut om sådana inför förra
valrörelsen, utan att kostnadsaspekten beaktades. Fredrik Reinfeldt ville ha
"något att komma med" i valrörelsen, och det gjorde han.
 
Med den följden att man senare konstaterade "oj vad dyrt det blir", det
blir nog inga höghastighetståg.
 
Ska vi nu behöva uppleva detta i repris.
 
POLITIKER FATTAR I  "SMALT" SAMFÖRSTÅND BESLUT OM ATT SVERIGE
SKA ANSLUTA SIG TILL NATO FÖR ATT SENARE KONSTATERA.
 
OJ, VAD DYRT DET BLEV, VI STRUNTAR I NATO.
 
Det är oansvarigt, det är oseriöst, det är vilseledande, det är kontraproduktivt och
det är ohederligt och det är enfaldigt att diskutera och eventuellt föreslå en anslut-
ning utan att koppla det till vad det kan komma att kosta.
 
I dag ligger försvarskostnaderna grovt räknat på 1 % av BNP. Enligt NATO
standard bör varje enskilt land ha en försvarskostnad uppgående till 2 % av BNP.
Detta tillåts variera från land till land beroende på många omständigheter. Då
Sverige själva uppger sig ha en ekonomi i "världsklass" torde utrymmer för vä-
entliga "rabatter" vara begränsat.
 
EN NATOANSLUTNING BORDE DÄRFÖR MEDFÖRA ATT FÖRSVARSKOST-
NADERNA ÖKAR FRÅN DRYGA 40 MILJARDER TILL KANSKE DRYGA 80
MILJARDER.
 
En hederlig och anständig debatt borde därför utformas på ett helt annat sätt.
 
VI VILL ATT SVERIGE SKA ANSLUTA SIG TILL NATO OCH VI RÄKNAR MED
ATT DETTA, I VÄRSTA FALL, KAN MEDFÖRA ATT VI MÅSTE DUBBLA VÅRA
FÖRSVARSKOSTNADER.
 
Alla debattinlägg, som utelämnar denna viktiga omständighet, är ohederliga, de
är oanständiga, de är vilseledande, de är ansvarslösa, de är enfaldiga och de är
kontraproduktiva.
 
Vi ska inte ställa för höga krav på oss själva.
 
Att ställa kravet att vi ska kunna debattera mer än en fråga i taget är nog att
ställa för höga krav.
 
MEN ÄR DET OCKSÅ ETT FÖR HÖGT STÄLLT KRAV ATT VI BARA SKA
KUNNA DEBATTERA EN HALV FRÅGA I TAGET ??
AE
 
 

SVERIGE GRÄVER SIN EGEN GRAV

Muslimska Brödraskapet marscherar i Sverige
 
Borås Tidning har i dag en artikel om religiösa friskolor, kopplat till att den muslimksa
"friskolekonecernen" Rössmoleskolan, under ledningen av Fredrik Reinfeldts gunst-
ling Waberi, fått tillstånd att uppfostra barn i Borås till att förstå Koranen på rätt sätt.
 
Olika parter kommer till tals i artikeln, och alla talar utifrån sina perspektiv, varför allt
inte får tas som "sant". Men allt behöver inte vara sant, det räcker med att kanske 10
% är sant för att slutsatsen ska bli en, en tydlig sådan.
 
Sverige gräver sin egen grav.
 
OCH VI GRÄVER DJUPT, VÄLDIGT DJUPT.
 
En av våra största "utmaningar", dvs enligt nysvenska ett stort problem som inte går
att lösa, är integrationen, och det läggs ner mycket pengar och energi på att hitta lös-
ningar här. Den som tycker att integrationen inte ska stanna vid vacker retorik, eller
bara retorik, bör läsa dagens inslag i BT, och inte bara läsa, utan förhålla sig till vad
som här framkommer.
 
Rössmosseskolan, under ledning av förre moderaten Waberi, känd för sin förkärlek att
slå fyra hustrur, har alltså ansökt om tillstånd, och fått sådant, att driva friskola i Bo-
rås.
 
När man läser detta får man alltså en hel del till livs:
 
I styrelsen finns män som vill separera muslimer från det svenska samhället, i och för
sig ingen nyhet, men något vi valt att blunda för, detta också,
 
Flera i styrelsen har kopplingar till Muslimska Brödraskapet, så nu är det alltså för-
grening av det Muslimska Brödraskapet, för islamistiskt för att tillåtas till och med i mus-
limksa länder, som ska uppfostra ett stort antal barn i Borås.
 
Man gör det redan i Göteborg, delvis med känt resultat.
 
Ordföranden har suttit som president i "Federation of Islamic Organisation", den eurp-
peiska förgreningen av Muslimska Brödraskapet.
 
Man ryser längs hela ryggraden när man läser vidare:
 
DET SKOLORNA UTGÖR ÄR EN DEL AV ETT POLITISKT OCH RELIGIÖST PRO-
JEKT I EUROPA, DÄR DEN BÄRANDE IDEN ÄR ATT SKYDDA MUSLIMER FRÅN
ALLT VÄSTERLÄNDSKT.
 
Man bygger därför upp egna institutioner som skolor mm för att bygga ett muslimskt
civilsamhälle.
 
ALLDELSES UPPENBART ÄR SVENSKA SKATTEBETALARE MER ÄN BENÄGNA
ATT BIDRA TILL DENNA UPPBYGGNAD.
 
Det finns mycket, väldigt mycket, pengar att hämta här.
 
DESSA PENGAR ANVÄNDER FRISKORNA FÖR ATT GENOMFÖRA SIN POLITIK,
BLAND ANNAT ATT MOTVERKA INTEGRATION, INNEBÄRANDE OCKSÅ ATT
MAN VILL UPPFOSTRA OCH KONTROLLERA ALLA MUSLIMSKA BARN.
 
I inlägget tar man också upp den kända "myten" att alla är välkomna till dessa sko-
lor, något som krävs för att de ska få tillstånd.
 
DENNA ÖPPENHET PROGARERAS FÖR DÄRFÖR ATT MAN VET ATT DET ÄR
EN FÖRUTSÄTTNING FÖR TILLSTÅND, PÅ SAMMA SÄTT SOM ALLA VET ATT
DENNA ÖPPENHET ÄR EN REN "MYT".
 
Lek bara med  tanken hur troligt det är att en svensk familj sätter sina barn i en mus-
lisk friskola, där eleverna sitter med en koran "i knät" och vaggar fram och tillbaka,
tills dess indoktrineringen nått innersta ryggmärgen.
 
Det är när man leker med den tanken som man inser vad denna så kallade öp-
penhet är värd.:
 
INGENTING, ABSOLUT INGENTING I PRAKTIKEN.
 
Detta vet alla, och det är något "alla", i vart fall ansvariga politiker, väljer att blunda
för. Detta förhållningssätt, att blunda för det man inte vill se, ingår i den omtalade
"svenska modellen".
 
VI FATTAR DÄRFÖR INTE VÅRA BESLUT UTIFRÅN HUR VERKLIGHETEN SER
UT UTAN HUR VI VILL ATT VERKLIGHETEN SKA SE UT.
 
Islamisterna har lärt sig detta, de säger hela tiden rätt saker, som faller väl ut hos
myndigheterna, och så får man sina tillstånd, tros att alla vet att det hela bygger på
en ren lögn.
 
DEN SVENSKA MODELLEN, ATT SÅ FORT SOM MÖJLIGT GRÄVA SIN EGEN
GRAV.
 
Forskare ger i inslaget sin syn på detta:
 
MAN SÄGER EN SAK UTÅT OCH EN HELT ANNAN INÅT.
 
Waberi är själv ett bra exempel på detta:
 
NÄR HAN FÅR PREDIKA, UTAN ATT VETA ATT KAMERAN GÅR, SÅ ÄR DET
HELT OK ATT SLÅ SINA FYRA HUSTRUR, MEN I LÄROPLANEN ÄR DET AB-
SOLUT FÖRBJUDIT.
 
"Den svenska modellen" bygger på att man fattar beslut med vetskap om sådan för-
ljugenhet.
 
Friskolan är alltså ett politiskt och religiöst projekt, som syftar till att fostra
eleverna att ta avstånd från allt västerländskt och att motarbeta all integration.
 
Här kommer vi åter in på den "svenska modellen".
 
MAN "VRÄKER UT PENGAR" PÅ INTEGRATIONSÅTGÄRDER, DÄRFÖR ATT
MAN ANSER DET NÖDVÄNDIGT FÖR ATT  HÅLLA SAMMAN  SAMHÄLLET,
SAMTIDIGT SOM MAN "VRÄKER UT" PENGAR PÅ RELIGIÖSA FRISKOLOR,
SOM ANSER ATT DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT MOTVERKA INTEGRATIONEN.
 
Det är en bra summering av den "svenska modellen", många anser att den är ett
uttryck för naivitet, men i grunden är det inte naivitet.
 
I GRUNDEN ÄR DET I BÄSTA FALL EXTREM ENFALD, I VÄRSTA FALL EN
MEDVETEN STRÄVAN ATT MEDVERKA TILL ATT BYGGA UPP ENKLAVER
I FORM AV PARALLELLA SAMHÄLLEN.
 
Detta med enklaver återkommer flera gånger i inslaget, och man kan då läsa:
 
"DE SOM ÄR MEST INTRESSERADE AV ATT DRIVA RELIGIÖSA MUSLIMSKA
FRISKOLOR ÄR DE SOM ÄR MEST INTRESSERADE AV ATT BYGGA UPP
MUSLIMSKA ENKLAVER I SAMHÄLLET.
 
Detta medverkar vi alltså till genom att "vräka ut" pengar, som gör det möj-
ligt att genomdriva detta politiska och religiösa projekt.
 
KALLA DET VAD SOM HELST, MEN KALLA DET INTE NAIVT.
 
4 namngivna i styrelsen är "absolut aktiva i Muslimska Brödraskapet", och det sä-
ger väl en hel del, eller ??
 
Vi kan alltså läsa att statliga och kommunala bidrag socialiserar in barnen i en
viss miljö, där avsikten är att skapa enklaver och motverka integration.
 
Detta är alltså den "svenska modellen".
 
KALLA DET VAD SOM HELST, MEN KALLA DET INTE NAIVT.
 
I inslaget slår man också fast att de drivande krafterna bakom dessa skolor på
detta sätt skapar sig en maktposition i samhället, som möjliggörs av att myndig-
heter och politiker ser dem som "slussar" till samhället i övrigt. Man kallar in
dem till förhandlingar och Agenda mm och tror sig kommunicera, när man bara
blir utsatt för en utstuderad manipulering.
 
Känns det igen från Agenda mm ?? Iman efter Iman tillåts sitta och breda ut
sin om de muslimska friskolornas förträfflighet, eller ?
 
Sverige har nu världens högsta skattetryck, och det finns många sätt att
gräva sin egen grav.
 
VI HAR ALLTSÅ VALT DET DYRASTE SÄTTET.
 
Läs gärna dagens Borås Tidning och detta inslag, men sitt helst ner / AE
 
AE

MED POLITIKER SOM VÄNNER BEHÖVER MAN INGA FIENDER

Borås Stad förnekar sig inte, nu heller
 
I dag kan man i Borås Tidning läsa ett intressant inlägg om en husägare som haft
vattenläckage in i källaren.
 
Detta inlägg är både intressant, tankeväckande och oroande.
 
DEN HÄR TYPEN AV HÄNDELSER INTRÄFFAR "TITT SOM TÄTT" OCH LIKA
OFTA STÄLLER SIG KOMMUNEN AVVISANDE TILL ATT UTGE RIMLIG ER-
SÄTTNING.
 
Man får lätt intrycket när man läser inlägget, och liknande inlägg, att Borås
Stad ser sina invånare som fiender, som ska nedkämpas till varje pris.
 
Allt tyder på att vattenläckaget är knutet till att en vattenledning i anslutning till
huset läckt ut vatten. Denna ledning "ägs" av ett kommunägt företag, Borås Energi
AB, men ytterst har kommunen politiker möjlighet i egenskap av ägare att sköta
en sådan här sak "snyggt och korrekt", om man vill,
 
UPPENBARLIGEN VILL MAN INTE SKÖTA DETTA "SNYGG OCH KORREKT,
DETTA HELLER.
 
Bolaget, och ytterst ägarna, kommunens politiker, försöker gömma sig bakom
konstlade resonemang om "orsakssammanhang", som för den som inte har mer
kännedom om fallet, än vad som framgår i media, enbart framstår som pinsamma-
 
MYCKET PINSAMMA OCH RENT LÖJEVÄCKANDE.
 
Situationen kan lätt beskrivas i sammanfattad form.
 
Ett kommunägt vattenrör läcker vatten utanför huset, och under tiden läcker vatten
in i huset, utan att någon förstår varför. Läckaget i vattenledningen blir större med
följden att en stråle strålar rakt upp i luften med följden att läckaget upptäcks.
 
Bolaget lager vattenröret, och läckaget i huset upphör, allt blir plötsligt "frid och
fröjd".
 
Reparationen av vattenröret hade tydligen inte den "kvalitetssäkring" som vanligts-.
vis är gällande, kanske var reparatörerna inte "certifierade", i vart fall sprang led.
ningen läck igen efter några år.
 
OCH SOM ETT BREV PÅ POSTEN, FRÅN FÖRR KANSKE MAN SKA TILLÄGGA,
ÅTERKOM LÄCKAGET I HUSETS KÄLLARE.
 
Återigen repareras vattenledningsröret, och återigen, som ett brev på posten från
förr, upphör vatten att tränga in i källaren.
 
Man kan ju då tycka att "frid och fröjd borde" gälla rakt av men det gör det inte.
 
Bolaget Borås Energi, och ytterst kommunens politiker och jurister, menar att
man inte har någon ansvar för detta, därför att det inte är påvisat något "orsaks-
sammanhang".
 
Den något mer insiktsfulle kommer väl snarast fram till att orsakssamman-
hanget kan inte vara tydligare.
 
Utifrån hur affären är beskriven i media uppstår då frågan:
 
Är bolagets företrädare, ytterst dess ägare kommunens politiker, och kom-
munjurister ENFALDIGA eller är de ELAKA ?
 
ELAKA TUNGOR GÖR GÄLLANDE ATT DE ÄR BÅDE OCH ?? / AE
 
AE
 
 

SAMHÄLLETS SPLITTRINGSTENDENSER

Svd Krönika 2/10
 
I dag har SvD två inlägg som är läsvärda och som går på djupet när det
gäller att förhålla sig till dagens viktigaste frågeställningar.
 
Det ena inlägget är en krönika av Tove Lifvendahl under rubriken "Att fjättra
eller frigöra". Tove Lifvendahl skriver alltid med eftertanke och för ett resonerande
resonemang, som leder fram till rimliga slutsatser, dagens krönika är här inget
undantag.
 
Krönikan utgör en form av recension av memoarer skrivna av den amerikanske
författaren J D Vance, som levde upp under svåra förhållanden. Tove Lifvendahl
knyter ihop memoarerna med dagens strömningar i samhället och vi kan då läsa
ett antal formuleringar, som borde tränga in "under skinnet":
 
DET ÄR HELT AVGÖRANDE ATT MEDBORGARNA KAN LITA PÅ ATT BEHAND-
LAS RÄTTVIST. DEN OROVÄCKANDE TRENDEN ATT VILJA BEDÖMA MÄNNIS-
KOR UTIFRÅN YTTRE FAKTORER URGRÖPER TILLITEN TILL SÅDANA MEKA-
NISMER.
 
Sedan följer:
 
BRISTEN PÅ TILLIT TILL INSTITUTIONERNA ÄR PRISET FÖR DEN DISKRMINE-
RING SOM OSVIKLIGEN BLIR FÖLJDEN AV DET SOM KALLAS POSITIV SÄRBE-
HANDLING VILKET ÄR LIKA SKADLIGT SOM SÅVERREKRYTERING.
 
VARKEN KONTAKTER, KÖNSTILLHÖRIGHET ELLER ETNICITET SKA TILLÅTAS
TRUMFA BEGÅVNING OCH AMBITION.
 
Har Tove Lifvendahl rätt, vilket de flesta troligen håller med om, på många håll kanske
bara i retoriken, då kan man dra en slutsats.
 
 
VI HAR MYCKET, VÄLDIGT MYCKET, SOM BEHÖVER RÄTTAS TILL I VÅRT SAM-
HÄLLE.
 
Tove Lifvendahl nämner det inte, inte ens antyder, men läsaren kan förledas tro att
könskvotering till bolagsstyrelsen minskar tilliten till våra institutioner, eller ?
 
andra omständigheter som givet bör minska tilliten till våra institutioner bör i en-
lighet med det anförda vara:
 
VISSA FÅR GRATIS TANDVÅRD, VISSA INTE, VISSA FÅR FÖRTUR TILL "JOBB",
VISSA INTE, VISSA FÅR FÖRTUR TILL BOSTÄDER, VISSA INTE, VISSA FÅR FÖR-
TUR TILL OLIKA FORMER AV VÅRD, VISSA INTE MM MM.
 
LISTAN ÖVER OLIKA FORMER AV DISKRIMINERING SOM KAN TÄNKAS MINSKA
TILLITEN TILL VÅRA INSTITUTIONER KAN FAKTISKT GÖRAS GANSKA SÅ LÅNG,
VÄLDIGT LÅNG.
 
Troligen har dessa diskriminerande inslag tllkommit i någon form av "god tro", som byg-
ger på bristande insikt, naivitet, undfallenhet kryddat med enfald.
 
Denna form av minskad tillit stannar inte vid detta, det tar sig också uttryck i bristande
sammanhållning i samhället, bristande tolerans och stora och farliga splittringstenden-
ser.
 
Då uppstår frågan:
 
ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT AVV BRISTANDE INSIKT, NAIVITET, UNDFALLEN-
HET KRYDDAT MED ENFALD SKA STYRA SVERIGE MOT ÖKADE SPLITTRINGS-
TENDENSER, ÄVEN OM DET SKER I "GOD TRO" ??
 
I krönikan framgår det också tydligt att Tove Lifvendahl ser längre och djupare än många
andra, troligen de flesta, och det förstår man när hon skriver.
 
ALLT SAMVERKAR, OCH DET ÄR JUST DET DET GÖR, ALLT SAMVERKAR OCH
PÅVERKAR VARTANNAT I ETT STÄNDIGT OMLOPP.
 
Det är sällan, nästan aldrig, vi möter denna insikt.
 
FINNER MAN PROBLEM INOM POLISEN, SÅ ÄR DET POLISIÄRA PROBLEM, FIN-
NER MAN PROBLEM I SKOLAN ÄR DET SKOLANS PROBLEM OSV OSV.
 
När det i stället är så att olika områden samverkar och påverkar varandra, och det ena
problemet ofta är en spegelbild av ett annat problem.
 
Tove Lifvendahl pekat tydligt på detta och tar skolan som exempel:
 
DET SPELAR INGEN ROLL HUR MYCKET REGERINGEN SATSAR PÅ SKOLORNA,
OM FAMILJERNA INTE FÖRMÅR ERBJUDA EN TRYGGARE HEMMILJÖ.
 
Det stannar inte vid detta, utan allt samverkar, och familjerna kan inte erbjuda eleverna
en tryggare hemmiljö, om samhället i en vidare mening erbjuder familjerna en otrygg
miljö.
 
ALLT SAMVERKAR, OCH DET MESTA ÄR EN SPEGELBILD AV NÅGOT STÖRRE,
SÅ OCKSÅ SKOLAN SOM ÄR EN SPEGELBILD AV SAMHÄLLET.
 
Gör man inget åt "samhällets problem" spelar det därför heller ingen roll att man stor-
satsar på polis eller skola.
 
ALLT SAMVERKAR OCH PÅVERKAR I ETT STÄNDIGT KRETSLOPP.
 
I slutet av krönikan kan man läsa:
 
Man måste kunna skilja på kunskap och intelligens, det förra går att åtgärda, det
andra är tämligen svårt att påverka.
 
När det gäller "intelligensen" tyder det mesta på att vi befinner oss på ett sluttande
plan, den genomsnittliga "intelligens" blir då mindre och mindre. Detta är alltså svårt
att ändra på, varför slutsatsen bör vara given.
 
 
En annan näraliggande insikt kan man läsa i en kolumn, skriven av Mauricio Royas,
känd, i vissa kretsar ökänd, för sin förmåga att formulera slipande kontroversiella
sanningar.
 
Han är här inne på samhällets förmåga att hantera flyktingströmmar och menar att
liberala strömningar skapar fler problem här än de kan tänkas lösas. Han ställer
då, bland annat, den övergripande frågan, och den är nära knuten till de diskrimi-
neringsproblem Tove Lifvendahl berör:
 
HUR STOR FÅR INVANDRINGEN VARA SÅ ATT VI KLARAR DET I PRAKTISKT
AVSSENDE (MOTTAGNINSKAPACITET) MEN OCKSÅ VAD GÄLLER DEN GRUND-
LÄGGANDE VÄRDESAMMANHÅLLNINGEN, UTAN VILKEN VI FÅR ETT SPLITT-
RAT OCH KONFLIKTFYLLT SAMHÄLLE ?
 
En mycket kontroversiell frågeställning, men inte mindre motiverad för det. I dag envi-
sas fortfarande vissa ledande politiker, läs här främst Annie Lööf, att eventuella prob-
lem stannar vid och bara omfattar mottagningskapaciteten
 
FÅR VI BARA TILLRÄCKLIG MED ASYLFÖRLÄGGNINGAR SÅ ÄR DET BARA
ATT TUFFA PÅ MENAR DESSA ANINGSLÖSA "NYTTIGA IDIOTER".
 
Mottagningskapaciteten är nog det minsta problemet här, och får väl ses som en
"mild västanfläkt" mot vad som möter i form av flaskhalsar på olika områden, bris-
tande sammanhållning i, samhället, diskrimineringstendenser och ökad splittring,
en minskad värdesammanhållning med andra ord. som likt "intelligensen" inte går
att ändra på när sammanhållningen väl upphört.
 
ÄR DET DÄRFÖR INTE PÅ TIDEN AV VI ÖPPNAR UPP FÖR HUR EN STOR,
KANSKE FÖR STOR FLYKTINGSTRÖM PÅVERKAR VÄRDESAMMANHÅLL-
NINGEN, DET ORD MAURICIO ROJAS ANVÄNDER, I STÄLLET FÖR ATT
FORTSÄTTA TALA I "TUNGOMÅL" ?
AE
 
 
 
 
 
 

"BURA IN" HELA MIGRATIONSVERKET

Inkompetens på Migrationsverket firar nu nya triumfer.
 
Anders på Migrationsverket, som bara vill vara "Anders på Migrationsverket"
visar nu att Anders inte ens är Anders.
 
ANDERS PÅ MIGRATIONSVERKET VISAR SIG STÅ FÖR EN INKOMPETENS
OCH ANSVARSLÖSHET GRÄNSANDE TILL DET OFATTBARA.
 
Med normala kriterier bör väl även "Anders på Migrationsverket" och hans hant-
langare ha gjort sig skyldiga till "trolöshet" mot huvudman, där huvudmannen är
vi skattebetalare.
 
Nu har visserligen "Anders på Migrationsverket" lämnat Migrationsverket, med
spillror efter sig.
 
Vi vet sedan tidigare hur "Anders på Migrationsverket" såg på skattebetalarnas
pengar:
 
JU MER SOM RANN  IVÄG UTAN ATT MAN FICK VALUTA FÖR DET, DESTA
BÄTTRE VAR DET.
 
För att ingen skulle betvivla inkompetensen hos "Anders på Migrationsverket" och
hans hantlangare skrev man ett avtal med en skeppsägare om en asylförlägg-
ning i Härnösand.
 
FÖR ATT INGEN SKULLE BETVIVLA INKOMPETENSEN SÅG MAN TILL
ATT DET INTE GICK ATT FÅ TILLSTÅND FÖR SKEPPET ATT LIGGA I
HAMNEN OCH FÖR SÄKERHETENS SKULL SÅG MAN OCKSÅ TILL ATT
DET INTE FANNS NÅGRA ASYLSÖKANDE ATT TILLGÅ.
 
Det äventyret kostar troligen närmare i miljard kronor, helt bortkastade pengar.
 
Är det då någon som till äventyrs tror att detta är ett undantag, tänk då om or-
dentligt.
 
Nu visar det sig att Migrationsverket fåt tså mycket pengar att de blivit alldeles
snurriga.
 
FÖR ATT KUNNA GÖRA AV MED ALLA DESSA PENGAR HAR MAN,
TORLIGEN PÅ REN ILLVILJA MOT SKATTEBETALRNA, SKRIVIT LÅNG-
SIKTIGA AVTAL OM ASYLFÖRLÄGGNINGAR FÖR "ENSAMKOMMANDE"
UTAN ATT NU BEHÖVA PLASTERNA.
 
Nu slås man av en hemsk tank, tänk om det gått pengar i retur till ansvariga
chefer, ungefär som på Sjöfartsverket ??
 
Man tycks ha lyckats över förväntan, med att försnilla offentliga medel.
 
NU STÅR MAN DÄR MED  1 600 LEDIGA PLATSER, SOM KOSTAR
 2 500 000 OM DAGEN TILL INGEN NYTTA.
 
Ansvarig minister "vill" nu att Migrationsverket ska "omförhandla" dessa avtal.
 
HUR NAIV KAN EN MINISTER EGENTLIGEN TILLÅTAS VARA ??
 
Den som sitter på en "guldgruva" stiger inte åt sidan frivilligt.
 
MER MOTIVERAT SKULLE NOG VARA ATT "OMFÖRHANDLA" UPPDRA-
GEN FÖR VISSA MINISTRAR OCH CHEFER PÅ MIGRATIONSVERKET.
 
Detta är så ansvarlöst att man har svårt att ta till sig det, det kan jämföras med
att man åker till Stockholm och tar in på hotell, men inte vet om man stannar
1 eller 2 nätter.
 
FÖR SÄKERHETS SKULL B ETALAR MANFÖR 1 ÅR I FÖRSKOTT OCH SKR-
VER AVTAL OM ATT HOTELLET FÅR BEHÅLLA PENGARNA OM MAN
BARA STANNAR 2 NÄTTER.
 
Migrationsverkets agerande borde ses som kriminellt, trolöshet mot huvudman,
och rendera i åtal och förvaring bakom galler / AE
AE
 
 
 
 
 

RSS 2.0