KOMMUNALSKATTERNA RASAR I HÖJDEN.

Allt jubel om tillväxt borde fastna i halsen
 
Vi hörde det var dag under Alliansens tid vid makten, och vi hör det nu var dag med
en "rödgrön regering".
 
STARKA OFFENTLIGA FINANSER OCH VI ÄR BÄTTRE ÄN ALLA ANDRA.
 
Det skorrar falskt, och det är falskt, men det är svårt att ta till sig.
 
Hur kan ett hushåll stärka sina finanser, kanske genom att stjäla från grannen och
samtidigt konsumera mindre. Ungefär så ser det ut när Staten skaffar sig "starka
offentliga finanser"
 
MAN HÖJER SKATTER OCH AVGIFTER OCH SKÄR NER I MÅNGA VÄLFÄRDS-
OCH TRYGGHETSSSYSTEM.
 
Får man inte starkare finanser den vägen, så får man väl anses vara "född under en
byrå".
 
Tillväxten är också ett "skrytmoment" som rakar i höjden, och allt beror på att invand-
ringen ökat.
 
Fler invandare ger större offentliga utgifter, som ger högre tillväxt. Ökat vård-
behov till följd av invandring och ökad sjukskrivning ger ökad tillväxt.
 
ALLT DETTA ÄR BRA  I RETORIKEN, I DAG, MEN VAD DET FÖR MED SIG FRAM-
ÖVER TALAR MAN TYST OM MITT I SKRYTET.
 
Skulle skrytet om den höga tillväxten ha någon som helst bäring borde väl man anstränga
sig att ta hit så många invandrare som möjligt, det höjer ju tillväxten. Nu strävar man i
stället för att dra ner invandringen, hur dessa något oförenliga ambitioner hänger ihop ta-
lar man tyst om.
 
Men allt detta bekymrar sig medborgarna föga om, eller inte alls. Desto mer borde man
bekymra sig över vad SKL , Sveriges Kommuner och Landsting, tycker om all denna för-
nämliga tillväxt.
 
OM TILLVÄXTEN TYCKS SKL INTE TYCKA ALLS, I VART FALL INTE ATT DÖMA
AV DERAS SENASTE RAPPORT OM BEHOVET AV KOMMANDE SKATTEHÖJNIN-
GAR.
 
SKL BEDÖMER ATT DEN FÖRNÄMLIGA TILLVÄXTEN INOM NÅGRA ÅR SKA
TVINGA FRAM GENOMSNITTLIGA SKATTEHÖJNINGAR I LANDETS KOMMUNER
MED 2:-.
 
FÖR VARJE INTJÄNAD HUNDRALAPP SKA ALLTSÅ DEN GENOMSNITTLIGE
MEDBORGAREN BETALA YTTERLIGARE 2:- I SKATT.
 
Med en lön på 30 000:- medför detta alltså en skattehöjning på 600:- PER MÅNAD
till följd av den höga tillväxten.
 
SKL hycklar inte heller med anledningen till det ökade behov.et, man anger att det
är den ökande invandringen som leder fram till detta.
 
KANSKE BORDE I ASNTÄNDIGHETENS NAMN MAGDALENA ANDERSSON, OCH
ALLA ANDRA, TALA LITE HÖGRE OM DETTA MITT I ALLT SKRYT OM STARKA
OFFENTLIGA FINANSER, LÅGT LÅNEBEHOV OCH HÖG TILLVÄXT.
 
Vad som är viktigt för Magdalena Andersson är kanske inte alltid viktigt för den genom-
snittlige löntagaren, men en sak är viktig.
 
ATT TALA OM ATT MYNTET HAR TVÅ SIDOR, DET ÄR BARA I FABLERNAS
VÄRLD ETT MYNT HAR EN SIDA.
 
AE
 
 
 
 
 
 

MODERATERNA VILL KOLLA SÄNGKAMMAREN

Moderaterna vill dela säng med bidragstagare
 
Moderaterna kommer nu med ett förslag, som spontant framstår som hissnande.
 
Men vid närmare eftertanke kanske det är en nödvändighet.
 
KOMMUNERNA SKA TVINGAS GÖRA OANMÄLDA HEMBESÖK FÖR ATT
KOMMA ÅT BIDRAGSFIFFEL.
 
Detta är INTE 1 maj, det är dagarna före 1 maj.
 
Så långt har det alltså gått i Sverige, att politiker anser att man måste tränga
sig in i sovrummet för att hejda utvecklingen med ökande bidragsfiffel.
 
Men vad hade man väntat sig, bidragsfifflarna följer bara i spåren på de rik-
tigt stora fifflarna.
 
POLITIKER SOM FIFFLAR MED EGNA PENSIONER OCH GÖMMER LÖNER
I BOLAG FÖR ATT FÅ AVGÅNGSVEDERLAG SAMT "NÄRINGSLIVSHÖJDARE"
SOM FIFFLAR MED ANDRAS PENAGR NÄR DET GÄLLER ATT SKO SIG MED
BONUSAR, AVGÅNGSVEDERLAG OCH OBSKYRA PENSIONSFÖRMÅNER.
 
Så vad hade man väntat sig, som man bäddar får man ligga, och nu vill alltså
moderaterna kolla hur man "ligger", när, hur och med vem.
 
Men det är inte bara elitens obskyra roffande, som banat väg för detta bidragsfiffel.
Decennier av ansvarslös politik har skapat ett fifflarfolk. Ingen har utkrävt ansvar,
undfallenhet präglar det mesta och olika system har utformats med sikte på att
alla ska kunna fiffla så mycket som möjligt och ställas till ansvar så lite som möjligt.
 
NU VILL MODERATERNA ATT MAN SKA GÅ FRÅN "0" TILL "100" PÅ EN
SEKUND.
 
Decennier av politisk slapphet och ansvarslöshet kräver nu sin tribut, på samma
sätt som en slapp och ansvarslös flyktingpolitik krävde sin tribut.
 
Även där höll inte slappheten, undfallenheten, enfalden och ansvarslösheten, även
där var man tvungen att gå från "0" till "100" på 1 sekund.
 
Vad hade alternativet varit till att bedriva en ansvarslös och slapp politik som upp-
mande folk att göra som de ville, när de ville och hur de ville.
 
Alternativet hade varit att driva en ansvarsfull politik.
 
EN SÅDAN ANSVARSFULL POLITIK HADE I TID TAGIT SIKTE PÅ ATT INTE
LÅTA FLYKTINGPOLITIKEN NÅ NIVÅER SOM VAR OHANTERBARA.
 
EN ANSVARSFULL POLITIK HADE OCKSÅ TAGIT SIKTE PÅ ATT INTE UT-
FORMA OLIKA VÄLFÄRDSSYSTEM SÅ ATT MAN MER ELLER MINDRE BJÖD
IN FOLK TILL ATT BLI FIFFLARE.
 
På grund av en slapp, undfallande och ansvarslös politik så står vi nu vid "vägs ände"
i båda dessa frågor.
 
Från "0" till "100" på 1 sekund.
 
Att moderaterna nu förslår att man ska tvinga kommunerna att "kika in i sov-
rummet" för att leta efter bidragsfifflare är bara ett kvitto på att politikern under
decennier lett Sverige på villovägar, när det gäller ansvarstagande, etik och
moral.
 
DET ÄR I ETT SÅDANT LÄGE "DRAKONISKA" ÅTGÄRDER ERFFORDRAS FÖR
ATT ÅTERSTÄLLA ORDNINGEN.
 
Förslaget innehåller dels en svaghet, dels måste det ta sikte på långsiktighet.
 
´Svagheten i dag är att vare sig kommuner eller staten har i dag så starka le-
dare att de kan ta sig an drakoniska åtgärder, till synes tycks de inte i stånd
att ta sig an några åtgärder alls.
 
LÅNGSIKTIGHETEN ÄR ETT ÄNNU STÖRRE PROBLEM. DET DET TAGIT DE-
CENNIER ATT RIVA NER KOMMER ATT TA ÄNNU FLER DECENNIER ATT Å-
TERSTÄLLA, OM DET NU GÅR ATT ÅTERSTÄLLA.
 
Vad blir sensus av detta ?
 
Att man ska tänka efter före, en god regel i alla lägen.
 
Anna Dahlberg skrev häromdagen i expressen att "vår nästa strid är striden om
värderingar".
 
Är det månne denna handske moderaterna nu tagit upp ?
 
AE
 
 

SAMHÄLLET SVIKER OCH KRACKELERAR ALLTMER

Alla ansvariga "skiter" i allt.
 
TV/rapport har en serie nyhetsinslag om hur systemet med Gode Män fungerar.
 
MAN KAN DÅ KONSTERA ATT DET INTE FUNGERAR ALLS,  DET HELLER.
 
Uppenbarligen är det satt i system att "Gode Män" stjäl de medel man är satta
att förvalta åt utsatta människor.
 
Många "Gode Män" plundrar och rånar helt enkelt de utsatta på deras medel.
 
Utsattas kontoutdrag visar då så udda medel som "inköp av moped", "inköp av bil"
"semesterresa" och liknande, inköp och verksamheter som kontoägarna vare sig
haft nytta av eller kännedom av.
 
DE HAR ENKELT UTTRYCKT BLIVIT PLUNDRADE / RÅNADE AV SINA "GODE
MÄN".
 
Hur reagerar ansvariga inom samhället på detta.
 
De reagerar inte alls.
 
SIN VANA "SKITER" DE I ALLT, UTOM ATT FÖRSÄKRA SIG OM SINA EGNA
FÖRMÅNER FÖRSTÅS.
 
Kommunerna har överförmyndare, som har till uppgift att utöva kontroll och tillsyn
över Gode Män. Som ett led i detta avkrävs Gode Männen räkenskaper, som ska
kontrolleras i skälig utsträckning.
 
Det är bara att konstatera att om det står "inköp av bil" på ett kvitto och konto-
ägaren saknar körkort, så borde överförmyndaren och dennes stab höja på
ögonbrynen.
 
MEN INGEN ÖVERFÖRMYNDARE "HÖJER DET MINSTA PÅ ÖGONBRYNEN"
HUR UPPENBART DET ÄN ÄR ATT DE UTSATTA BLIR RÅNADE.
 
Brottsrekvisiten är ofta flera och tydliga, trolöshet mot huvudman, bedrägeri mm.
 
När TV / rapport frågar olika överförmyndare varför det inte granskar inlämnade
räkenskaper på det sätt de har skyldighet att göra är svaret över hela linjen det-
samma.
 
VI SKITER FULLSTÄNDIGT ATT UTFÖRA DET ARBETE VI ÄR SKYLDIGA ATT
UTFÖRA. VI FÅR VÅR LÖN ÄNDÅ.
 
Kommunledningen utser överförmyndrare. När kommunledningar landet runt tillfrå-
gas varför de inte kräver at överförmyndare ska utöva den kontroll och tillsyn de
har skyldighet att utöva, och för vilken de uppbär lön, blir också här svaret över
hela linjen detsamma.
 
VI SKITER FULLSTÄNDIGT I DETTA, DETTA OCKSÅ.
 
Hur uppenbart det än är att brott begåtts har ingen överförmyndare polisanmält
kriminella "Gode Män", med motiveringen.
 
VI SKITER I ALLT, VI FÅR VÅR LÖN ÄNDÅ.
 
En del utsatta, som blivit rånade/plundare av sina kriminella "Gode Män" har
tagit mod till sig och traskat iväg till polisen och gjort en brottsanmälan.
 
Det svar man då fått är lysande, något man ska vara tacksam för.
 
Vi tar emot Din anmälan, men Vi tänker lägga ner den direkt.
 
Hur kan mandå tycka att ett sådant svar är lysande, något man ska vara tacksam
för ? Jo. mer vanligt är ju att polisen vägrar att ta emot anmälningar, de har inte
tid för innebandy mm.
 
När polisen tillfrågas varför de lägger ner utredningar, som extremt tydligt visar dels
att brott begåtts, dels vem som är gärningsman, "Den kriminelle Gode Mannen",
blir svaret över hela linjen detsamma.
 
VI SKITER FULLSTÄNDIGT I DETTA, OCKSÅ, VI FÅR VÅR LÖN ÄNDÅ.
 
Verkar beskrivnignen tillspestad ? Överdriven ? Rent av osann ?
 
DEN ÄR I ALLT VÄSENTLIGT LITE TILLSPETSAD JA, LITE ÖVERDRIVEN
JA, RENT AV SANN JA.
 
I allt väsentligt är det en korreklt beskrivning av hur "Gode Män" systemet, över-
förmyndare, ansvariga politiker och polisen fungerar, eller inte fungerar idag.
 
Denna beskrivning är ingen enskildhet, som kan lösas genom att man tillskju-
ter resurser till "Gode Männen", ett vanligt sätt att lösa problem i dag som har
djupare bottnar.
 
DENNA BESKRIVNING SKULLE PASSA IN PÅ VILKEN MYNDIGHETSUT-
ÖVNING SOM HELST OCH VILKEN POLITIKERSTYRD VERKSAMHET SOM
HELST.
 
Vi har skapat ett samhällssystem, där få anser att en lön är kopplad till
at man utför det man är skyldig att utföra, och där få, eller ingen tar an-
ansvar, och där många, alla ?, fullständigt "skiter" i allt.
 
På nysvenska heter det alla arbetar med "värdegrundsarbete" och i den
mån alla "skiter i allt" så kan det finnas utrymme för förbättringsarbete.
 
SVERIGE I DET OMTALADE NÖTSKALET
 
AE
 
 
 
 
 
 

UNDFALELNHET OCH ENFALD STYR SVERIGE

Hycklerier firar nya triumfer
 
Turkiska Riksförbunder uppbär statliga bidrag, en förutsättning för detta är att
föreningen lever upp till "grundläggande demokratiska värderingar".
 
Det man känner till om Turkiska Föreningen påminner minst om allt om "grund-
läggande demokratiska värderingar".
 
För att ingen tveksamhet ska råda om vilka ambitioner Turkiska Riksförbundet
har, ställer sig förbundets vice ordförande på torget och ropar ut sitt budskap:'
 
" DÖD ÅT DE ARMENISKA HUNDARNA. DÖD. DÖD. "
 
Visste man inte om att man befinner sig i Sverige kunde man ju förledas tro att
detta ropande skulle utgöra "hets mot folkgrupp".
 
Nu ska ansvarig myndighet, MUCF,  "inleda en utredning" om Turkiska Riksor-
ganisationen lever upp till "grundläggande demokratiska värderingar" med detta
uttalande.
 
Hade denna undfallenhet och enfald utgjort ett undantag hade det inte varit mycket
att säga om det, men det är inget undantag.
 
Landet styrs i dag med en blandning av undfallenhet, okunnighet och enfald, en
mindre lyckad cocktail kan man tycka, där alla tycks tävla om att blunda mest
och ta minst ansvar.
 
Ett rimligt beslut efter detta uttalande hade varit att omgående, dagen därpå, fat-
ta beslut att  statsbidrag till organisationen tillhörde det förgångna.
 
Undfallenhet och enfald är nog snällt uttryckt, det är nog bara "förnamnet" som
man brukar säga,
 
AE

MILJÖPARTISTISK HUMOR ?

Jorden är fortfarande platt i Miljöpartiet
 
Mycket har sagts om Miljöpartiet in dessa yttersta dagar, så man får inte bli förvånad
om "tryckfelsnisse" dyker upp bland alla de uttalanden som görs.
 
Miljöpartisten Fredrik Hanell har råkat ut för "tryckfelsnisse" när han kommenterat
partiets senaste krisdagar. Vi kan då läsa:
 
" Det har inte blivit tydligt vad Miljöpartiet står för".
 
Alla inser ju att detta måste vara fel, ordet "inte" har slunkit med av bara farten, rättar
man då felet blir det lättare att förstå vad Fredrik Hanell menar:
 
" DET HAR BLIVIT TYDLIGT VAD MILJÖPARTIET STÅR FÖR".
 
För inte kan en miljöpartisk ha humor, och skämta med sig själv och sitt parti ?
 
Nu ska Miljöpartiet inte ta illa vid sig av att "tryckfelsnisse" har varit framme. Tryck-
felsnisse brukar dyka upp så fort något parti fått dåliga siffror i en väljarundersök-
ning. Vi får då ofta, eller alltid höra:
 
"Partiet har inte lyckats föra ut sin politik, när väljarna förstått vilken politik
vi står för, så återkommer de"
 
Här får väl  "tryckfelsnisse" anses vara lite elak, alla vet ju vad partisekreterare och
andra sagt, i vart fall menat, i detta avseende:
 
" PARTIET HAR LYCKATS FÖRA UT SIN POLITIK OCH DET ÄR DÄRFÖR DE
FLYR PARTIET. NÄR VI LYCKAS FÖRA UT VÅR POLITIK LITE BÄTTRE KOM-
MER DE ATT FLY I ÄNNU STÖRRE SKAROR".
 
Nu har alltså "tryckfelsnisse" varit framme genom att ordet "inte" kommit med av miss-
tag. Ibland blir det motsatt resultat när "nisse" dyker upp, och då kan ordet "inte" falla
bort.
 
Som när vi hör ett politiskt orakel uttala sig om ett annat orakel i partiet:
 
Vi har förtroende för NN , så länge vi har förtroende för NN.
 
Alla inser ju att "inte" fallit bort,  och det som sagts är ju:
 
VI HAR FÖRTROENDE FÖR NN, SÅ LÄNGE VI INTE HAR FÖRTROENDE
FÖR NN.
 
 
AE 

AKELIUS SÄTTER FART PÅ BOSTADSBYGGANDET

Roger Akelius vill bli ny bostadsminister
 
När "katten är borta dansar råttorna på bordet" brukar det heta.
 
Om man får tro Dagens Industri är det nu ingen liten råtta som dansar på
bordet efter det att Mehmet Kaplan lämnat det som många ser som ett
sjunkande skepp.
 
Dagens Industri skriver i dag att Roger Akelius vill bli ny bostads-
minister.
 
FÖRST BAXNAR MAN, SEDAN TÄNKET MAN EFTER, SEDAN
TÄNKER MAN EFTER EN GÅNG TILL.
 
Det kanske inte skulle vara så "dumt", det skulle i vart fall ge betydligt
bättre förutsättningar än de föregångaren gav.
 
Roger Akelius är en kontroversernas man, han går sina egna vägar, säger
det han tycker, och gör det han vill, när han vill. Hans starkaste sida tycks
inte vara att fråga andra om lov och sitta vackert.
 
Men mitt i denna personlighet finns ett element av stor betydelse.
 
HAN TYCKS LYCKAS I DET MESTA HAN FÖRETAR SIG, ÄR INTE
DET NÅGOT AV VAD DEN SVENSKA POLITIKEN I DAG BEHÖVER.
 
Roger Akelius framstår också som en stor humorist, när han meddelar
sina ambitioner. Han kan till och med tänka sig att bli socialdemokrat om
han får bli bostadsminister.
 
Låter det oseriöst, i så fall är mycket oseriöst, vi har exempel på flera
ministrar, som vips blivit medlemmar i ett för dem helt okänt parti, bara'
de får bli ministrar. Det senaste kända exemplet tycks vara vår nuvarande
kulturminister.
 
Man ska ta Roger Akelius på allvar, mycket större allvar än man tar de
flesta höga politiker i dag. Han lyckas och andra misslyckas. Hans recept
tycks enkelt, genomförbart och framgångsrikt.
 
Han menar att han skulle inleda en karriär som bostadsminister med att
införa en lagförenkling inom bostadsområdet, hämtat från Tyskland där
det tillämpats med stor framgång.
 
OM EN BYGGNADSNÄMND INTE SVARAR INOM 6 VECKOR SÅ FÅR
MAN BYGGA, OCH MAN FÅR BYGGA "UNGEFÄR" SOM HUSEN SER
UT I OMGIVNINGEN.
 
Tänk vilken fart det skulle få på byggandet, och byggnadsnämnderna.
'
ALLA MÖTEN, ALLA KICK OFF, ALLA RASTER, ALLT "DÖSNACK"
SKULLE ÖVER EN NATT OMSÄTTAS I KONSTRUKTIVT ARBETE.
 
Vi känner ju den svenska modellen, och dess bästa sida är ju knappast
att låta medborgarna välja fritt.
 
Applicera sedan denna ytterst konstruktiva ide på andra områden.
 
INFÖR EN BESTÄMMELSE SOM SÄGER ATT ALLA MYNDIGHETER
MÅSTE BEHANDA ETT ÄRENDE INOM 6 VECKOR, HAR SÅ INTE
SKETT SÅ FÅR SÖKANDEN (MOTSV) GÖRA SOM DEN VILL.
 
Låter det befängt ? Ägna då lite eftertanke över vad som händer om
en medborgare inte behagar inkomma med en viss rapport eller skriv-
else inom en viss tid, då kommer Staten flåsande med en blåslampa
med en kraftig förseningavgift i handen, gärna kryddad med lite vite.
 
Går det åt det ena hållet, så borde det väl gå åt det andra hållet,
eller ?
 
I dag rör det inte myndigheterna " i ryggen" hur lång tid en ärendebe-
handling tar. Lite, eller mycket nonchalant, meddelar man att "balansen"
är si och så lång, många gånger uppgående till flera år.
 
TÄNK VILKEN FART DET SKULLE BLI PÅ FÖRVALTNINGSRÄTTER,
KAMMARRÄTTER, ALLA KOMMUNFÖRVALTNINGAR MM OM MAN
MÅSTE SVARA INOM EN VISS TID, ANNARS FÅR SÖKANDEN GÖRA
SOM DEN VILL.
 
Inte en enda "kick off" så långt ögat skulle kunna nå.
 
Alla väluppfostrade, väluppfostrade enligt den svenska modellen, där allt
tar den tid det tar, och ingen tar ansvar för något, skulle ju omedelbart
hävda att detta inte är vare sig genomtänkt eller genomförbart.
 
MEN DET ÄR BÅDE GENOMTÄNKT OCH GENOMFÖRBART.
 
Huruvida det går att genomföra beror på vilken kultur man tillämpar:
 
1)  Den gängse enligt den "svenska modellen", att allt tar den tid det tar
eller den kanske mer konstruktiva
2) Man löser ett problem inom den tid man disponerar
 
Alla handläggare, vana vid den svenska modellen, sätter naturligtsvis
ett sådant påstående i halsen, att man löser ett problem inom den tid
man disponerar, man redan lite. mycket lite, eftertanke visar att man
inte alls behöver sätta detta i halsen, heller.
 
FÖR VISST ÄR DET BÄTTRE ATT LÖSA ETT PROBLEM TILL 90 %
ÄN ATT INTE LÖSA DET ALLS,, I VART FALL I DE FLESTA FALL,
ELLER ?
 
 
AE
 

DEN SVENSKA MODELLEN - I SKOLAN

Arbetsmiljöverket larmar - igen
 
Gustav Fridolin lyckades tydligen inte lösa alla problem inom skolans värld
" inom loppet av 100 dagar efter valsegern".
 
Tvärtom, man får väl anta att det beror på att "inte förstått hur kränkta kvinn-
liga lärare blir, när de sparkas på benen och kallas horor", på samma sätt
som han inte "förstått" att kvinnor blir kränkta av  att vissa män inte vill ta
just dem i hand vid hälsning.
 
Utvecklingen har gått allt annan än "Gustav Fridolins väg", här heller frestas
man tillägga, vilket framgår av Arbetsmiljöverkets senaste rapport.
 
Den visat riktigt alarmerande siffror:
 
SEDAN 2010 HAR ANTALET LÄRARE, SOM SJUKSKRIVER SIG TILL FÖLJD
AV ATT DE UTSATTS FÖR HOT OM VÅLD ELLER REN FYSISKT VÅLD  ÖKAT.
 
ÖKAT MED 31 % OCH ÄR HELA TIDEN STIGANDE.
 
Och ingen bryr sig, på riktigt, som vanligt.
 
Frågan är vilket som är värst.
 
ATT VÅLDET MOT LÄRARNA ÖKAR SÅ KRAFTIGT ELLER ATT INGEN BRYR
SOIG OM ATT VÅLDET ÄKAR SÅ KRAFTIGT.
 
Men varför ska man bry sig om detta, när man inte bryr som om något annat, vi
måste slå vakt om den svenska modellen.
 
ATT BLUNDA FÖR PROBLEMEN, TVINGAS VI ÖPPNA ÖGAT SKA VI  LÅTSAS
INTE SE DET VI SER, OCH FRAMFÖR ALLT, TA INTE ANSVAR, INTE I NÅGOT
LÄGE.
 
Ta ansvar och göra något åt våldet i skolan är farligt, någon kan ju hävda att man
gör fel. Då är det bättre att följa den säkra devisen:
 
GÖR INGET, SÄG INGET OCH FRAMFÖR ALLT, VAR INGET, SÅ RISKERAR
DU INTE GÖRA FEL, LEVER UPP TILL DEN SVENSKA MODELLEN OCH KAN
GÖRA EN RISKFRI KARRIÄR.
 
Men frågan om lärarnas sjukskrivning, till följd av våld mot dem i skolan, kanske
ändå löser sig. Nu tycks ju flera partier ense om att skära ner både tiden för sjuk-
skrivning och ersättningsnivåerna. En del vill gå så långt som att "si och så mån-
ga" många lärare får vara sjuka, alla andra är friska,
 
MED DESSA SYNSÄTT MÅSTE VÄL ÄNDÅ VÅLDET MOT LÄRARNA UPP-
HÖRA, ELLER ??
 
Lärarförbundets ordförande refererar ett fall, där en lärare berättar hur hon blir ut-
satt.
 
HON UPPGER SIG FÅ TA EMOT MELLAN 5 OCH 7 SPARKAR OCH SLAG
PER DAG.
 
PER DAG ???
 
Hur många talar om denna miljö ?? Ingen ansvarig i var fall ??
Hur många bryr sig att det ser ut på det viset ?? Ingen ansvarig i vart fall ??
Hur många tar ansvar och gör något åt denna situation ?? Ingen ansvarig i vart fall ??
 
För om man vet att situationen ser ut som beskrivs, och är i den situationen att
man skulle kunna åtgärda det, men ändå väljer att förhålla sig passiv.
 
DÅ KAN MAN VÄL KNAPPAST ANSES BRY SIG ELLER TA ANSVAR, ELLER
????????????????????
 
AE
 
 
 
 
 

NYSVENSKA PÅ HANDELSBANKEN

Vi tycks leva i 2 "verkligheter"
 
I dag nås vi av uppgiften att Handelsbanken ska slimma sin organisation, och
vi vet vad som händer när företag slimmar organistionen.
 
SKÄR NER PÅ PERSONALEN.
 
Handelsbanken är ju sedan tidigare väl känt för, och uppskattat för, sin stora
kontorsverksamhet, som gör att man kommer kunderna "närmare". Detta be-
tyder på "vanlig hederlig svenska" att Handelsbanken har, eller kanske haft,
lokala kontor, som till och med man låtit kunderna besöka.
 
Nu är det delvis slut på denna verksamhet, man slimmar organisationen genom
att stänga ner omkring 60 lokala bankkontor.
 
En svår nöt att knäcka för en bankledning, som hyllats för sin lokala när-
varo, men på Handelsbanken är man inte ställd mot väggen av att behöva
försvara denna delikata organisationsförändring.
 
Likt politiker väljer man den bekväma lösningen, passar inte verkligheten, så
får man väl hålla sig till kartan.
 
HANDELSBANKEN BEMÖTER NU KRITIKEN MOT ATT MAN LÄGGER NER
LOKALA BANKKONTOR SÅ ATT KUNDERNA FÅR FÄRRE KONTOR ATT
TILLGÅ GENOM ATT LYFTA FRAM JUST KARTAN.
 
Man motiverar då nerdragningen av kontor med:
 
BANKEN FÖRSTÄRKER DEN LOKALA NÄRVARON.
 
Detta är utsagt av bankens högste chef, och inte sagt i "fyllan och villan" på nå-
gon simpel firmafest.
 
En ganska så bra bild av hur man löser problem i Sverige i dag.
 
BORTSE FRÅN VERKLIGHETEN OCH LYFT FRAM KARTAN, GÄRNA EN
KARTA MED VÄLDIGT GROVA KONTURER.
 
AE
 
 
 
 
 

DEN SVENSKA MODELLEN

Amfetamin skyndar på byggprocessen
 
Mycket har sagts om "den svenska modellen" under senare tid, men få har definierat
hur den ser ut.
 
Uppdrag granskning visade i går hur den svenska modellen ser ut.
 
SKYDDSOMBUD SOM SKÖTER SITT ARBETE OMPLACERAS I STRID MOT
GÄLLANDE LAGSTIFTNING.
 
EJ KOLLEKTIVANSLUTNA "SMITER" IN PÅ ARBETSPLASTEN OCH ARBETAR
SVART.
 
LÄGSTALÖNEN UPPGÅR TILL 25:- PER TIMME
 
ARBETSPASSEN KAN UPPGÅ TILL 48 TIMMAR UTAN RAST.
 
FÖR ATT MÄKTA MED SÅ LÅNGA ARBETSPASS "GÅR" EN DEL BYGGARBE-
TARE PÅ AMFETAMIN.
 
Detta är alltså den så omtalade svenska modellen.
 
För det måste det väl ändå vara, när det sker helt inför öppen ridå, och ingen, abso-'
lut ingen ansvarig blir bekymrad, inte så mycket som rycker på axlarna ens.
 
Där hittar man en "svensk modell" till.
 
INGEN ANSVARIG, VARE SIG POLITIKER ELLER MYNDIGHET, TAR DET MINSTA
ANSVAR, ABSOLUT INGET ANSVAR, FÖR NÅGONTING, ABSLOLUT INGENTING.
 
Nu har vi blivit lite klokare, det finns 2 "svenska modeller".
 
1) Byggprocesserna snabbas på genom att byggarbetarna måste "gå på" amfetamin för
   att orka arbeta 48 timmar i sträck utan rast
2) Ingen tar det minsta ansvar för någonting
 
AE
 
 
 

DEN SVENSKA MODELLEN

Sweden today
 
Det talas mycket om den svenska modellen, många har försökt sig på att beskriva
den, men ingen har lyckats.
 
Ungefär som med "Jesus", alla har hört talas om honom men ingen har sett
honom.
 
PEAB bygger det stora nya köpcentrat i Stockholm och försöker nu "dra sitt strå
till stacken" för att beskriva den "svenska modellen".
 
Man lyfter då fram hur man samarbetar med underleverantörerna:
 
1) De får avtalsenliga minimilöner på 25:- i timmen
2) De tillåts arbeta 48 timmar i sträck utan långrast
3) De blir utskällda om de vill gå med i "facket"    1)
4) De förvägras semester
 
Detta är inspelat så inte ens PEAB kan svänga sig, tror man, andra inspelade har
ju svängt sig tidigare.
 
En del av oss minns Uppdrag Gransknings program från valstugorna för några år
sedan, som handlade om dubbla budskap (läs hyckleri) vad gäller offentliga uttal-
anden om flyktingar ställt i relation till vad man sa "privat". Detta filmades med dold
kamera.
 
Då fick man se en moderat lokalpolitiker peka på en bild av sig själv, där han
uttryckte vissa ej tryckbara saker.
 
HAN PEKADE DÅ PÅ SIG SJÄLJ, PÅ BILDEN, OCH SA, DET DÄR ÄR INTE JAG,
DET ÄR NÅGON ANNAN.
 
Så med detta i ryggen, och mycket annat, kan säkert PEAB svänga sig här också.
 
Hur har det offentliga Sverige reagerat på PEAB;s beskrivning av den svenska mo-
dellen.
 
INGEN REAKTION ALLS, INGEN REAKTION SÅ LÅNGT ÖGAT RÄCKER.
 
Möjligen kan man tänka sig att vissa allianspolitiker är nöjda, mycket nöjda, här
har man ju lyckats att sänka lönerna. riktigt ordentligt.
 
Sedan uppstår en annan fråga, kopplad till detta.
 
HUR KAN DET KOMMA SIG ATT JUST PEAB FIGURERA I EN MÄNGD SKUM-
RASKAFFÄRER, ALLT FRÅN KORRUPTION TILL MUTOR OCH ANDRA EKO-
NISKA OEGENTLIGHETER.
 
Men den frågan ska man kanske inte lyfta fram, då beskylls man säkert för att ra-
sera den "svenska modellen".
 
Utan att lyfta fram frågan undrar kanske ändå "vän av ordning":
 
HUR KAN POLITIKERNA MED ÖPPNA ÖGON HA TILÅTIT ATT KAOSET OCH
RENA OEGENTLIGHETER BRETT UT SIG PÅ ARBETSMARKNADEN SOM
SKETT ?
 
AE

LEDARLÖS TILLBAKAGÅNG ?

Alltmer pekar i fel riktning
 
I dagens Dagens Industri kan man läsa en ledare med rubriken:
 
" LEDARLÖST STILLESTÅND ".
 
Om man väljer att uttrycka sig snällt är ledaren något mindre positiv till
Sveriges utveckling än landets finansminister, som ser allt i rosa.
 
Skillnaden i syn på utvecklingen tycks i allt väsentligt kunna hänföras till
att DI beskriver den sannolika utvecklingen, medan finansministern ägnar
sig åt fantasifulla drömmer.
 
Det finansministern bygger sina fantasifulla drömmar på är Sveriges re-
lativt höga tillväxttal, de höga tillväxttalen bygger i allt väsentligt på två
fundamenta:
 
DET ENA ÄR ATT TILLVÄXTEN I MÅNGT OCH MYCKET BYGGER PÅ
OFFENTLIG KONSUNTIONSÖKNING, KNUTEN TILL MIGRATIONEN.
 
DEN ANDRA ÄR ATT TILLVÄXTEN MÄTS I ABSOLUTA TERMER, INTE
PER CAPITA. MED DET SÄTTAT ATT MÄTA ÖKAR BNP PER AUTOMA-
TIK, ALLT ANNAT LIKA SOM DET HETER, AV BARA FARTEN NÄR DET
STRÖMMAR IN LÅGUTBILDADE INVANDRARE, SOM INGÅR I TILLVÄXT-
UNDERLAGET.
 
Om nu denna form av tillväxt är så allenasaliggörande för landets utveckling,
sÅ borde väl alla gränskontroller, alla idekontroller, alla utvisningar och allt
prat om volymer upphöra "per studs".
 
I STÄLLET BORDE VI VÄL TA HIT SÅ MÅNGA LÅGUTBILDADE SOM
MÖJLIGT, SÅ ATT TILLVÄXTEN ÖKAR ÄNNU MER, ELLER ?
 
Så är det naturligtsvis inte, att finansministern bygger sina ljuva drömmar
på tillväxtökningen, byggd på migrationen, är ju närmast ett bevis på att
hon förstått lite, eller inget alls.
 
DI ledare gör upp räkningen med vissa av dessa drömmar och ser riskerna
framöver på ett helt annat sätt. Utifrån vad som skett så bedömer man ut-
vecklingen som:
 
"Om inget görs så kommer de statistiska trenderna att fortsätta. Asyl-
invandrare med låg utbildning (eller ingen alls) kommer att utsättas
för hög arbetslöshet, dåligt boende, dålig hälsa, kriminalitet och sko-
lorna kommer att misslyckas med att de barnen utbildning. Resten av
samhället kommer att reagera med massiv segregering. Det är ingen
vacker bild av Sverige".
 
Det framgår tämligen tydligt att ledarskribenten anser att risken för denna
utveckling är överhängande, om inget görs, och "inget" görs ju som be-
kant av väsentlig betydelse.
 
DI riskanalys beskriver finansministern som en "tillfällig kostnadspuckel".
 
DEN POLITIK SOM GRUNDAR SIG PÅ DENNA "TILLFÄLLIGA KOST-
NADSPUCKEL" BESKRIVER DI SOM "LEDARLÖST STILLESTÅND".
 
Di ledare har troligen rätt i det mesta ,men på en punkt har man anledning
att ställa sig tveksam.
 
Är det verkligen ett "lerdarlöst stillestånd" landet befinner sig i och
riskerar att få behålla ?
 
ÄR INTE RISKEN BETYDANDE FÖR ATT VI FÅR UPPLEVA EN "LE-
DARLÖS TILLBAKAGÅNG".
 
Tittat man på vissa inslag i samhällsutvecklingen som exempelvis kun-
skapsutvecklingen, kriminaliteten, kvinnofriden mm, så tycks stillastå-
endet lysa med sin frånvaro, eller ? / AE
AE

ÄR ARABISKA TERRORISTER "SVENSKAR" ?

Färden genom Europa ger växlande nationalitet
 
Det inträffar ofta att man tycker att språket vanvårdas.
 
Ett nytt exempel är den "gripne svenske terroristen" i Bryssel.
 
INTE ÄR DEN "GRIPNE SVENSKE TERRORISTEN" SVENSK, HAN ÄR ARAB.
 
Denna språkliga vanvård förekommer bara när det gäller begreppet "svenskar".
Inte inträffar motsvarigheten, när en svensk flyttar till ett annat land.
 
En svensk som bosätter sig i Spanien blir lika lite spanjor, som en svensk som
bosätter sig i Danmark blir dansk.
 
Detaljstuderar man vanvården av språket blir man ju helt "snurrig i huvudet".
 
Syrier, som anländer till Sverige beskrivs i princip omgående som "svenskar".
 
DÅ MÅSTE JU OCKSÅ DE SYRIER, SOM NU ÄR KVAR I GREKLAND, VARA
GREKER, ELLER ??
 
Så i det grekiska flyktinglägren bör det inte finnas vare sig syrier, afghaner eller
marockaner, bara greker, eller ?
 
Ännu snurrigare blir det när man studerar färden genom Europa för att komma
till Sverige. Resan kanske går från Grekland, via Österrike, Tyskland och Dan-
mark för att slutligen landa i Sverige.
 
ANALOGT MED TILLÄMPNINGEN AV BEGREPPET "SVENSK" BÖR JU DETTA
INNEBÄRA ATT DEN RESANDE FÖRST KANSKE ÄR SYRIER, SEDAN BLIR
GREK, FÖR ATT SEDAN NÅGRA DAGAR VARA ÖSTERRIKARE, FÖR ATT
SEDAN NÅGRA DAGAR VARA TYSK, SEDAN DANSK FÖR ATT SLUTLIGEN ?
BLI SVENSK.
 
Vad säger denna snurrighet ?
 
Den säger bland annat att man inte är "svensk" bara för att man landat i Sverige,
lika lite som man är dansk efter att ha landat i Danmark.
 
En viss försiktighet rekommenderas alltså när man slentrianmässigt använder be-
greppet "svensk" på individer som är allt annat än "svenskar".
 
Särskilt är det nog många "riktiga svenskar", av olika etnicitet, som misströstar när
de klumpas ihop med "arabiska terrorister" som är allt annat än svenskar.
 
Rädslan för att beskyllas för att vara "nazist" får driva oss så långt att vi slutar att
tänka.
 
Kanske borde man låta förnuftet övervinna rädslan i viss mån, kanske så långt att
man inser att det bör finnas ett visst tidsperspektiv och en viss assimilering, innan
någon blir "erkänd som svensk" ?
Är jag också "svensk" ? / AE
 
 
 
 

SKÖNMÅLNING AV INVANDRINGEN

Sanningen om sanningen
 
Vi har erfarit att Sverige utgör det land som inom OECD lyckats minst bra, eller
sämst, och det finns många skäl till detta.
 
Ett av dessa skäl är att den svenska "individanpassade" kulturen är mer "individ-
anpassad" än i andra OECD länder och därför blir kulturkrocken kraftigare hos
oss än i andra länder när vi möter olika klankulturer.
 
Detta dåliga integrationsresultat har beskrivits i negativa termer, som kan tyckas
vara en ren skräckskildring.
 
I GENOMSNITT KOMMER INVANDARE IN PÅ VÅR ARBETSMARKNAD EF-
TER 7 ÅR.
 
Nu visar denna skräckskildring, som visar sig vara allt annat än en skräckskildring,
att den i stället är en ren skönmålning av vår integrationspolitik.
 
SCB har gjort, vad man kallar en mer träffsäker  "registerbaserad aktivitetsstati-
stik", som bättre visar sysselsättningen inom invandrargruppen jämfört med sys-
selsättningen i övrigt.
 
SCB arbetar då i denna statistik med kategorierna helårsanställda och företagare,
det vill säga personer, som i princip försörjer sig själva, och statistiken omfattar
åldersspannet 20 - 64 år.
 
De som inom den totala befolkningen, utifrån dessa förutsättningar, ingår i sys-
selsättningen, uppgår till 69 % av den totala befolkningen.
 
MOTSVARANDE SIFFRA BLAND FLYKTINGAR OCH DERAS ANHÖRIGA
UPPGÅR, ENLIGT SCB, TILL 25 % EFTER 8 ÅR, OCH TILL 34 % EFTER 15
ÅR,
 
SKÖNMÅLNINGEN 50 % EFTER 7 ÅR BLIR ALLTSÅ EN RIKTIG SKRÄCK-
SKILDRING PÅ 25 % EFTER 8 ÅR.
 
SCB understryker också att statistiken är från 2013 och att hänsyn då inte har
tagits till  omfattningen av invandringen 2015. Vilken slutsats ska man dra
av detta senare ?
 
ATT SKRÄCKSKLIDRINGEN AV SKÖNMÅLNINGEN OCKSÅ ÄR EN SKÖN-
MÅLNING.
 
Har det då någon betydelse om man skönmålar eller skildrar verkligheten i form av
en ren skräckskildring ?
 
Självklart ?
 
ARBETSMARKNADSPOLITISKA ÅTGÄRDER MÅSTE JU LIGGA PÅ ETT HELT
ANNAT PLAN OM MAN SKA LYFTA EN SYSSELSÄTTNING FRÅN 25 % TILL
69 % ÄN OM MAN SKA LYFTA DEN FRÅN 50 % TILL 69 %.
 
DET FÖRSTÅR VÄL ALLA, ELLER ?
 
Sedan kan man ju ställa sig frågan varför politiker och ansvariga myndigheter, för-
utom SCB, ägnar sig åt skönmålning inom detta område ?
 
AE
 

SKATTEVERKET.VÄNSKAPSKORRUPTIONENS EPICENTRUM ?

Skatteverket skyddar sina kompisar
 
Som en röd tråd i det svenska samhällets toppskikt gäller en helig regel.
 
VÄNSKAPSKORRUPTION SKA UTGÖRA DEN VÄRDEGRUND, PÅ VILKET LANDET
SKA STYRAS.
 
Under Alliansregeringens ansvarsfulla år tjänstgjorde på regeringskansliet statssekreter-
na / kabinettssekreteraren Ingemar Hansson, Helena Dyrseen och Frank Belfrage.
 
Där fick man lära sig svåra konsten att utöva vänskapskorruption, så att kompisarna
gynnades så mycket som möjligt, på andras bekostnad.
 
De välutbildade korruptionsförmågorna Ingemar Hansson och Helena Dyrseen placerades
av sina kompisar som höga chefer för Skatteverket. En prioriterad uppgift tycks där ha va-
rit att värna om sina kompisar, så att dessa inte fastnade i de garn Skatteverket gillrade
för andra.
 
Kompisen från regeringskansliet Frank Belfrage visar sig nu vara en skattesmitare, men
då han är kompis till cheferna på Skatteverket, får han ju inte behandlas som en sådan,
utan ska åka gräddfil, här också, en gång till
 
Skatteverket genomför en undersökning rörande Frank Belfrages skatteflykt, och nu tycks
erfarenheterna från regeringskansliet komma väl till pass.
 
VAD SKA VÄNSKAPSKORRUPTION ANVÄNDAS TILL OM INTE FÖR ATT NU RÄDDA
KOMPISEN FRANK BELFRAGE.
 
Helena Dyrseen ringer sålunda till kompisen Frank Belfrage och säger, delvis underförstått:
 
VI PÅ SKATTEVERKET TVINGAS TYVÄRR GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING AV
DIN MISSTÄNKTA SKATTEFLYKT, OCH EFTERSOM DU ÄR MIN OCH INGEMAR
HANSSONS KOMPIS TYCKER VI ATT DU INTE SKA BEHANDLAS SOM ANDRA.
JAG HAR TYSTNADSPLIKT RÖRANDE DETTA, MEN DÅ DU ÄR MIN KOMPIS BRY-
TER JAG DEN OCH TALAR OM VAD VI HÅLLER PÅ MED.
MITT RÅD TILL DIG ÄR ATT GÖRA EN SJÄLVRÄTTELSE, VISSERLIGEN ÄR DETTA
FÖR SENT, DÅ VÅR UNDERSÖKNING REDAN PÅBÖRJATS, MEN VÅRA REGLER ÄR
JU INTE TILL FÖR VÅRA KOMPISAR, DE ÄR TILL FÖR DE SOM SLAVAR OCH BETA-
LAR VÅR KORRUTION.
 
Så skulle Helena Dyrseen låta om hennes avsikt med samtalet återspeglade sig fullt ut.
 
Enligt SVT kände Skatteverkets GD, Ingemar Hansson till detta samtal, där Helena Dyr-
seen bryter sin tystnadsplikt för att rädda kompisen Frank Belfrage.
 
Tycker något att detta är konstigt ? I så fall är det konstigt, att någon tycker att det är
konstigt.
 
SVERIGE. INKLUSIVE SKATTEVERKET, UTGÖR VÄNSKAPSKORRUPTIONENS
EPICENTRUM.
 
I SAMHÄLLETS TOPPSKIKT SES DET BÅDE ÖNSKVÄRT OCH TILLÅTET ATT
MED HJÄLP AV ANDRAS PENGAR VÄRNA OM SINA KOMPISAR, DÅ DE GÖR
SÅDANT SOM VI ANDRA FÅR PÅFÖLJDER FÖR.
 
Hade Helena Dyrseen skött sitt arbete, så hade Frank Belfrage fått skattetillägg och
rubricerats som skattesmitare.
 
NU HAR HAN RÄDDATS FRÅN DETTA AV KOMPISARNA INGEMAR HANSSON
OCH HELENA DYRSEEN.
 
Förresten, hur många "vanliga" skattebetalare i Sverige har fått ett samtal från Helena
Dyrseen, där hon ringer för att man ska slippa få skattetillägg genom att bortse från
gällande regler ?
 
JÅSÅ INGEN ??  DET LÅTER NÄSTAN SOM OM FRANK BELFRAGE SÄRBEHAND-
LATS FÖR ATT HAN ÄR KOMPIS MED INGEMAR HANSSON OCH HELENA DYR-
SEEN, MEN SÅ KAN DET VÄL INTE GÅ TILL, I SVERIGE, ELLER ??
 
Det är i Sverige det kan gå till på det viset. där sitter vänskapskorruptionen i
ryggmärgen på samhällets toppskikt.
 
I varje anständigt land skulle detta inte kunna hända, men i Sverige händer det.
 
Slutsats ?
 
Skulle det mot förmodan hända i något anständigt land skulle det Skatteverket samma
dag få en annan GD och en annan överdirektör, men i Sverige får de sitta kvar, de har
ju i sin tur sina kompisar, som också gått i lära på rätt ställe,
 
Dan Eliasson, en av dessa kompisar, som lärt sig den rätta kulturen, uppgav att han
ville kräkas när han såg Jimmie Åkesson.
 
NU HAR HAN ANLEDNING ATT KRÄKAS EN GÅNG TILL.
 
AE
 
 
 
 

ÄR ANDERS YGEMAN VÅR NYE "POPULIST" ?

Det sista vi behöver är ordning och reda ?
 
Anders Ygeman har fått mycket beröm för sin hållning under flyktingkrisen, och
det är honom väl unt.
 
Men nu frågar man sig:
 
Har inte Anders Ygeman blivit lite väl "populistisk" ?
 
När man ställer frågan får man lämna åt sidan att ingen i dag vet vad populism
står för, men den får väl här användas som den används i övrigt.
 
De senaste dagarna har nätverket Soldiers of Odin agerat i Sverige med det
uppgiva syftet att trygga kvinnofriden på våra gator.
 
Detta kommenterar Anders Ygeman med:
 
"Det sista vi behöver för att ha ordning och reda i Sverige är högerextrema
brottslingar på gatorna"
 
??????
 
Med hänsyn till den "ordning och reda" politiker tycks vara nöjd med på våra gator,
skulle man ju så där i förbifarten frestas att omformulera detta uttalande lite:
 
DET SISTA VI BEHÖVER PÅ VÅRA GATOR ÄR ORDNING OCH REDA.
 
Men det är inte där "populismen" ligger, det är i förhållningssättet till frågan i stort.
 
Kvinnofriden i Sverige behöver tryggas, så långt är allt klart. Ingen kan väl heller
ha en annan uppfattning att det är allas vår uppgift att medverka till att så sker,
efter bästa förmåga, inom lagens "råmärken"
 
Med hänsyn till att det finns andra nätverk, som agerar ungefär som Soldiers of
Odin, kan Anders Ygemans uttalande inte tolkas på att sätt än om man är "höger-
extrem", då har man ingen rätt till att medverka till att det blir ordning och reda i
Sverige.
 
FÖR DET MÅSTE VÄL VARA DEN UTFÖRDA HANDLINGEN OCH DET SAGDA
ORDET, SOM AVGÖR OM EN INSATS ELLER LÄMPLIG ELLER INTE.
 
Inte kan väl en viss grupptillhörighet avgöra om en utförd handling eller ett sagt ord
är lämpligt eller inte ??
 
Om Soldiers of Odin agerar lämpligt och uttrycker sig lämpligt i frågan om att skyd-
da kvinnofriden bör deras insats bedömas på samma sätt man mäter andra lik-
nande insatser.
 
Vi vet att det finns andra nätverk, som har tagit sig uppgifter, eller till och med fått
uppgiften av olika kommuner, att agera i trygghetsskapande syfte.
 
Dessa nätverk bygger ofta i allt väsentligt på tidigare kriminella, ofta invandrare
och ofta vänsterextremister, som libland ämnat sin tidigare bana, och som då a-
ses lättare komma till tals med andra "på drift".
 
DETTA TRYGGHETSSKAPANDE N'ÄTVERK FINNS PÅ MÅNGA HÅLL I
LANDET OCH OFTA HAR KOMMUNERNA MEDVERKAT I VERKSAMHETEN.
 
Vi ser till och med exempel på där dessa trygghetsskapande nätverk innehåller
medlemmar, som är "avlönade av en kommun" och som fortfarande ägnar sig åt
kriminalitet,
 
DETTA BRUKAR INTE MEDFÖRA ATT DE INTE GES FÖRTROENDET ATT
FORTSÄTTA SIN TRYGGHETSSKAPANDE VERKSAMHET.
 
Så frågan dyker upp, och den är viktigt, för alla ska ju behandlas lika, eller ?
 
DET SISTA VI BEHÖVER FÖR ATT FÅ ORDNING OCH REDA PÅ VÅRA GATOR
ÄR ALLTSÅ HÖGEREXTREMA BROTTSLINGAR ?
 
MEN VÄNSTEREXTREMA BROTTSLINGAR OCH BROTTSLINGAR MED IN-
VANDRARBAKGRUND PASSAR TYDLIGEN ALLDELES UTMÄRKT FÖR ATT
BRINGA ORDNING OCH REDA PÅ VÅRA GATOR ?
 
Anders Ygeman kan och vet bättre än att hänfalla till ogenomtänkt populism på
sätt som nu skett.
 
AE

RSS 2.0