SÄKERT BOENDE

Vissa flyttar ut, vissa flyttar in
 
Antalet ensamkommande barn ökar nu ständigt och källor gällande
att detta i främsta hand styrs av investeringsklimatet i Sverige. Invest-
eringskonsulter i olika länder uppges mot skälig ersättning, enligt upp-
gift c:a 150 000:-, föreslå Sverige som investeringsland.
 
Man menar från dessa konsulter att inga andra investeringsalter-
nativ framstå som så fördelaktiga, en investering på 150 000:- ger
en livslång arbetsfri försörjning.
 
Man påpekar också till dessa sk ensamkommande, att detta är en av-
avkastning som för många framstår som ouppnåeligt.
 
Investeringsklimatet i Sverige har nu medfört en anstormning av invest-
erande, som tvingar Regeringen att se över sina investeringsprognoser,
men samtidigt skapar det problem på det sättet att det uppstår brist på
bostäder.
 
Enskilda kommuner har löst detta på sinnrikt sätt. Bland annat vräkte
Grums Kommun ett antal hyresgäster med kontrakt för att bereda plats
för dessa investerare. Det sågs som ett pilotfall,där man ville avläsa
vilka reaktioner detta medförde.
 
Det blev inledninsgvis lite reaktioner, främst från de vräkta, men dessa
tystade man snabbt ner genom att kalla dessa för rasister.
 
Pilotprojektet ses nu som så framgångsrikt att Regeringen uppges ha gått
ut med en uppmaning till landets alla kommuner att  vräka svenska
hyresgäster för att bereda plats åt dessa investerare.
 
Först ut efter denna humanitära uppmaning blev Essunga Kommun, som
nu följer i Grums spår.
 
Regeringen uppges vara mycket nöjd med denna omedelbara följsamhet
och räknar med att många kommuner kommer att följa efter. Regeringen
uppges också vara beredd att utbetala statsbidrag för varje svensk en
kommun vräker.
 
Många hyresgäster, men även egnahemsägare, uppges nu ha blivit oroa-
de för att bli av med sina hem och har hört av sig, främst många äldre.
 
Regeringen har kännt sig tvungen att gå ut med lugnande besked och
Regeringskansliets informationschef uppges nu vara på väg att skicka
ut ett pressmeddelande med innehållet:
 
Ingen behöver oroa sig för att bli av med sin bostad, Regeringen ga-
ranterar att Migrationsverket tar väl hand om den.
 
 
Välkommen
AE

MODERATA SKOLREFORMER

Moderaterma föreslår krafttag i skolan
 
Moderaterna har nu insett att skolans kvalite och resultatet i skolan
successivt sjunkit under Allianens Regeringsinnehav, och menar nu'
att detta helt och hållet är de "Röd Grönas fel".
 
 
Man uppger sig se betydande försämringar i lärartäthet. betygsresultat,
ordning i skolklasser mm.
 
Man uppger sig ha gett upp alla ambitioner att lyfta resultat mm under
den skolplikt som råder idag, dvs 9 år, och avser nu lägga förslag att skol-
plikten ska öka 1 år med en tidigarelagd skolstart.
 
Man uppges motivera förslaget med att man lär sig mer under 10
år än under 9 år och dessutom medför reformen att lärartätheten
ökar drastiskt.
 
Man menar också att de resursbrister man uppmärksammat blir
mindre genom att antalet elever i skolan blir större.
 
Man uppger sig inte heller se något problem med att eleverna i denna tidiga
ålder är för omogna för skolstart, såsom hävdats hitintills.
 
Elevernas omognad som hitintills talat emot en tidigarelagd skolstart
har man planer på att lösa genom att i ett pressmeddelande informe-
ra skolans intressenter, elever, lärare, föräldrar mm, att de elever som
nu är för omogna för skolstart nu är mogna för skolstart.
 
Med detta pressmeddelande menar man sig uppnå en ökad förståelse
för att eleverna med detta blir lika mogna som de moderata intitiativ-
tagarna.
 
Lärarförbundet ställer sig mycket positivt till den föreslagna reformen och
menar:
 
Genom denna reform ökar lärartätheten i skolan och dessutom kan vi
arbeta för att höja lärarlönerna, då dessa nya elever har mycket svårare
för inlärning och detta medför ökade krav på lärarna.
 
Moderaterna uppger sig räkna med att denna kraftiga satsning på skolan gör
det  omöjligt för de "Röd Gröna" att ytterliga försämra skolans resultat under
Alliansregeringens mandattid.
 
 
 
Nu tar moderaterna krafttag i skolan      säger Bill
Krafttag i skolan tar moderaterna           säger Bull
AE
 
 
 

PROGRAMMERADE UPPFATTNINGAR

Vissa politiker är lätta att förutse
 
På Newsmill finner man idag ett inslag där folkpartisten proffessor
Carl Hamilton uttalar sig i positiva ordalag.
 
Blir man förvånad ?
 
Den dag Carl Hamilton, Birgitta Olsson och Ceclia Malmsten uttalar
något som inte är positivt då finns det anledning till förvåning.
 
Det är bra med trogna supportrar men det imponerar inte speciellt
mycket om man är så förgrammared att allt som rör EU är bra för
att det rör EU.
 
Kanske borde nämnda politiker överväga om det i vart fall inte
vid något tillfälle finns något som inte är bra med EU.
 
För sådant finns väl ?
 
Väl mött
AE

KORRUMPTION I SVERIGE

Det som inte finns finns
 
Ernst & Young har genomfört en undersökning i Sverige om höga chefers
uppfattning om rådande korrumptionskultur i landet.
 
Utredningen kan ju tyckas onödig då Regeringen i olika sammanhäng
bedyrat vår oskuld, även här här vi bäst i världen, förekommer kultur
i Sverige så förekommer den inte.
 
Genom att styra det sk "Arena målet" i Solna har Regeringen också be-
visat:
 
När korrumption förekommer så förekommer den inte, i vart fall inte
om höga moderatet som ägnar sig åt korrumtion  inte ägnar sig
åt korrumtion.
 
Ernst Young undersökning bland  2600 höga chefer inom offentliga och pri-
vata företag visar:
 
- BARA hälften av tillfrågade chefer tror att svenska politiker tar emot
  mutor
- BARA  4 av 10 chefer tror att mutor styr politikers beslut
- BARA 28 % av cheferna tror att korrumtion förekommer inom den egna
  organisation.
 
 
Regeringen uppger sig inte fästa avseende vid detta, då det är deras uppgifter
till OECD som gäller, och enligt den så förekommer det inte korrumtion i landet.
 
Källor gör nu gällande att Regeringen för säkerhets skull tänker utestänga Ernst
& Young från alla offentliga upphandlingar för att slippa få uppgifter av detta slag.
 
Källor från Regeringskansliet uppges nu hävda:
 
Om vi lämnar ut uppgifter om att det inte finns korrumtion när det finns så
kan vi ju inte tillåta att andra lämnar ut uppgifter om att korrumption finns,
hur skulle det se ut ?
 
 
Ha en trevlig resa
AE

POLITISKT ANSVARSTAGANDE

Det vill säga noll ansvar
 
Alla som vill veta vet nu hur lämplig Gudrun Antemar är för att betros
med uppgifter inom offentlig verksamhet.
 
 
I objektiv mening kan hennes nöjesresor inte vara annat än trolöshet
mot huvudman, men det kommer aldrig att aktuliseras.
 
I den politiska gemenskapen skyddar man varandra, och hur skulle
det gå om man utkrävde ansvar av någon, då blev man ju kanske
själv tvungen att visa ansvar.
 
Nej, det duger inte, låt det bara gå så kan nöjesresorna rulla vidare.
 
Den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt, mannen med ansvar, har dock via sin
ansvarsfulle Justieminister känt sig tvungen att kommentera eländet, och
hen menar:
 
Regeringen har inget ansvar för en myndighets "reseplanering".
 
Utifrån detta får man väl utgå ifrån att det är marsmänniskor som utsett
Gudrun Antemar som generaldirektör, för Regeringen kan ju inte ha gjort
det, då man inte har och tar ansvar för denna utnämning.
 
Visst ansvar visar man dock, som Riksrevisor ges nu Gudrun Antemar
förtroende att kolla att ingen annan gjort det hon gjort.
 
Som sagt, det är härligt med politiker med ansvar, för det har de väl ?
 
Väl mött
AE
 
 

REFORMSTOPP

Nedlagt arbete
 
I Svd idag menar Urban Bäckström att Regeringen synes ha tagit
ledigt och lagt ner arbetet.
 
Han uppmanar Regeringen "att göra något".
 
Urban Bäckström anses ju normalt omdömesgill, men här synes en tal-
skrivare fått igenom ogenomtänkta formuleringar.
 
Urban Bäckström uppges nu backa från delar i inlägget och förklarar sig:
 
Jag menar tvärtom, alla vet ju vad som händer när Regeringen gör
något, jag menar i stället att de inte ska göra något.
 
Vi är många som ser vad som händer när Regeringen gör något och som
tycker det är bra om Regeringen tagit ledigt och inte gör något.
 
Ha en bra dag
AE

ARBETSMARKNAD

Statistik
 
I dag kommer alarmerande siffror från SCB, prognoser över befolknings-
utveckling och åtföljande konsekvenser för sysselsättning och arbetsmark-
nad.
 
I korthet innebär det att ungefär 600 000 mer arbetstillfällen måste skapas.
 
Uppgiften kan tyckas inrymma en stor "utmaning" för våra politiker.
 
Man gör gällande att man är väl förberedd att möta denna utmaning
genom att alla åtgärder inom EU och Valutaunionen gör det möjligt
att hantera detta.
 
Sväva i "det blå" är tydligen en politisk egenskap.
 
Anders Borg skapar också trygghet inför denna "utmaning" genom att klar-
lägga att Sverige är bättre än alla andra och det räcker.
 
Arbetsmarknadsministern verkar dock inte helt övertygad om att Anders
Borg har helt rätt och satsar stort på att öka antalet arbetsplatser. Hon
menar här:
 
Vi har gjort mycket för att trygga sysselsättningen och vi fortsätter
med detta genom att utöka projektet FAS 3. Om inte nuvarande sats-
ning på Fas 3 ger 600 000 nya jobb kommer vi att satsa ännu mer på
Fas 3.
 
Med de uppgifter SCB släpper är det inte helt lätt att förstå att man har som
mål att stimulera en ökad invandring av analfabetar som aldrig kommer att
sättas i arbete.
 
Men för att förstå dessa samband måste man ju vara rasist och det får
man ju inte vara.
 
Det är inte känt att man föreslagit eller "sjösatt" några åtgärder som gör det
möjligt att komma upp i närheten av den sysselsättningsökning som erford-
das.
 
Vi har de politiker vi har och förtjänar, vad har vi gjort för ont ??
Väl mött
AE

RIKSREVISION

Bocken i Örtagården
 
Det visar sig nu att förre chefen för Ekrbottsmyndigheten, Gudrun Antemar,
mycket försiktigt, mycket försiktigt utryck varit synnerligen olämplig för sin
post.
 
Någon månad innan hon slutar tjänsten åker hon alltså på en nöjesresa på
vår bekostnad till Miami ihop med några "kompisar"på EBM.
 
Resan var ju inte genomtänkt, men det kan man ju inte erkänna. när det blir
uppmärksammat. Då måste man ju ha ett gott skäl
 
Det goda skälet var att Gudrun Antemar skulle få inspiration för att ar-
beta på en myndighet där hon skulle sluta, dvs inspiration för att arbeta
där men inte arbeta där.
 
Själva flygresan kostade drygt 35.000:- och alla vet att den inte ska behöva
kosta mer än 6.000:-. Även här har den högt uppsatte och ansvarsfulle poli-
tikern en god förklaring:
 
Jag hade inte beställt resan själv.
 
Gudrun Antemar är ju sedan tidigare inte känd för att vara speciellt ansvars-
full, kompetent och seriös, snarast mycket tvärtom.
 
Frågan infinner sig:
 
Vad är det för underliga mekanismer som gör att en person med avsak-
nad av alla adekvata kvalifikationer utses på sätt som här skett?
 
Är man chef för EBK borde man väl ändå själv vara hederlig, detta är väl när-
mast att se som ekonomisk brottslighet. Täcks det inte in av nuvarande lag
som "trolöshet mot huvudman" lär det vara fel på lagen.
 
Hur hanterar man en hög chef med dessa kvalifikationer som slutar som chef:
 
Jo, man utser vederbörande till riksrevisor.
 
RIKSREVISOR, är det inte sådana som ska säkerställa att andra inte gör
just det som Gudrun Antemar gjort ??
 
Vår ansvarsfulle statsminister Fredrik Reinfeldt , mannen med ansvar, synes
ha en egen definition på ansvar:
 
Ansvar är att gynna odugliga och ohederliga kompisar, om det visar sig
påverka stabiliteten i samhället och effektiviteten hos våra myndigheter
är av underordnad betydelse.
 
Vi har de politiker vi har, må Gudarna visa oss förbarmande.
 
Väl mött
AE
 
 

SJUKFÖRSÄKRING

Det moderata målet svältgränsen
 
Aktuella statisiska uppgifter visar nu att 1 av 3 når det sk taket i
sjukförsäkringen.
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt har i sin politiska ambition det myc-
ket tydliga målet att:
 
Inga bidrag ska utgå över svältgränsen
 
Källor gör nu gällande att Statsministern tycker att takten är alldeles
för långsam när det gäller att få ner alla bidrag till den sk "svältgrän-
sen". Man uppges därför ha tillsatt en arbetsgrupp som ska göra det
möjligt innan mandatperiodens slut att uppnå detta mål att komma
ner till svältgränsen.
 
Tillförliga källor gör här gällande att man bedömer att man snabbast
når detta målet genom:
 
- sänka taket för ersättning mycket kraftigt
- se till att ingen hamnar över taket
 
Statsministern har ett antal gångar uttalat sin uppfattning hur viktigt
det är att inga bidrag får ligga över svältgränsen.
 
Den som vill få mer detaljerad information om Statsministerns ambi-
tioner, att bringa ner alla bidrag till svältgränsen, kan läsa om detta i
hans utgivna bok "Det Sovande Folket".
 
Statsministern tycks i boken mena:
 
 
Att väcka det sovande folket lyckats man bäst med genom att
sänka alla bidrag till svältgränsen.
 
Dessa kraftiga nedskärningar i välfärden riskerar, enligt bedömare
inom moderaterna, att minska moderaternas väljarpotentialen. Ge-
nom att inte tala om målet bedömer man också att denna risk mini-
meras. Uppgifter gör också gällande att alla moderater inför valet
rekommenderas att balansera denna risk genom att använda orden
"välfärd" och "välfärdens kärna" så många gånger som möjligt.
 
Valarbetarna rekommenderas också att vara försiktiga med att näm-
na att med "välfärdens kärna" menas just att bidragen ska hamna i
nivå med svältgränsen.
 
Väl mött
AE
 
 
 
 

MOGNADSTESTER

Moderat utspel
 
Moderaterna föreslår nu att alla sexåringar ska genomgå ett mognads-
test inför skolstarten.
 
Ett av de övriga Allianspertier´na, känt för att se verklighetens folk som
verkligheten är, uppges nu hoppa på denna trend och föreslår:
 
Vi tycker att även blivande politiker ska genomgå ett mognadstext innan
de blir politiker. Mycket lite tyder dock på att detta förslag går igenom, bl
a har det Lagrådet i sin urövning uttalat:
 
Då skulle vi ju inte ha några politiker.
 
Väl mött
AE

ARBETSMARKNADSPOLITIK

Moderat ansvarstagande
 
Idag bör väl alla veta att Statsminister Fredrik Reinfeldt är mer ansvarsfull än
alla andra ansvarsfulla. I detta ansvarsfulla agerande har han visat särskilt
ansvar i omsorgen om sig själv och sina kollegor i Riksdagen. Han stoltse-
rar här med sin ansvarsfulla politik:
 
Gärna joblinjen för andra, men inte för mig själv och andra i Riksdagen.
 
För att vara ett sk civiliserat land i Västvärlden är detta så provocerande att det
nästan är berömvärt. Ansvarsmannen Fredrik Reinfeldt, med särskilt ansvar
för sig själv, förtjänar därför en hyllning i form av poesi:
 
Hyllning till den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt med ansvar
 
Våra moderater vet bättre än andra
att alla med sjukdom till AF kan vandra
 
Förr som sjuk Du kunde ofta bli hjälpt
Med Fredrik vid makten Du bara blir stjälpt
 
Som döende cancersjuk Du nu är beredd
att av AF in i arbete varligt bli ledd
 
Att arbete då inte finns är av mindre värde
våra visa moderater alla de sjuka lärde
 
Det viktigaste då syns alltmer att vara
att våra skatter för annat spara
 
Och hur skulle det annars kunna gå till
när de valda efter riksdag vill sitta still
 
Inte ska dessa behöva att arbeta mer
så sparas på de sjuka det måste alltmer
 
Den förra slogan man valde lansera
Stå till förfogande i stället för att kurera
 
Med ökad sparnit denna slogan man nu reviderat
Sängliggande med assistans man till AF rekvirerat
 
Så Alliansen nu ändrat sin slogan om detta
Ligg till AF förfogande blir nu det rätta
 
Om Dy tycker att Du ska omfattas av joblinjen men att de ansvarsfulla
moderaterna inte ska omfattas av joblinjen är valet lätt
 
RÖSTA PÅ DE ANSVARSFULLA MODERATERNA
 
Väl mött
AE
 
 

VALRÖRELSE 2014

Moderat taktik inför Valet
 
Källor gör nu gällande att moderaterna intensifierar sina förberedelser
inför valet.
 
Bland annat uppges Statsministerns pressekreterare ha setts i en större
järnaffär, inhandlande dels en hammare och dels en större tång än den
tång Fredrik Reinfeldt använde i förra valet.
 
Den större tången motiveras med att Statsministerna inför nästa val inte
kommer att brgränsa tångens kapacitet till SD, utan man uppges nu kom-
ma att hävda:
 
Alla som inte röster på alliansen är inte fullvärdiga medborgare i
Sverige och därför kommer kommande Statsministern inte att repre-
sentera dessa.
 
Man uppges  också hävda att Sverige även här, som i alla andra avse-
enden ska ses som ett föredöme. Man menar då:
 
Sverige är det enda landet inom EU och även OECD där grundlagen
medger att Statsministerna inte representerar alla medborgare.
 
 
Man uppges vidare inför valet driva den linjen:
 
Alla som inte röstar på Alliansen är inte värda att ta i , inte ens med tång.
 
Inköpet av hammaren uppges hänga samman med att Statsministern blivit im-
ponerad av en gammal fana i samband med en resa till Ural Bergen, denna
visade en bild av en hammare och en skära.
 
Det uppges nu att moderaterna kommer att gå till val med ett budskap som
detta men anpassat till svenska förhållanden:
 
Hammaren och Tången.
 
Källor gör också gällande, detta har dock ej gått att få bekräfta, att man efter
valet har planer att deportera Alliansens fiender till Norrland.
 
Ha en bra dag
AE
 
 

STARKA STATSFINANSER

Verkligheten tränger sig på
 
En rapport från OEAC visar nu att Sverige är det näst dyraste landet i
Europa att leva i - vem är förvånad ?
 
Det finns samband, som förklarar detta, och dessa samband är lätta att
förstå:
 
Summan av pengar vid en viss given tidpunkt är i Sverige given. Ju
mer pengar staten tar från den enskilde desta mer pengar får Staten
 
Svårt att förstå, knappast, men politkerna talar ogärna om detta uppenbara
samband. I stället reser Fredrik Reinfeldt och Anders Borg land och rike
runt och skryter hur duktiga de är för att våra statsfinanser är bra. Budskapet
borde i stället vara:
 
Ju mer pengar vi tar från Er desta mer får vi själva, dvs Staten, och ju
högre skatter och avgifter vi tar in desto dyrare blir det för Er att leva.
 
Låter det bra, knappast, men ändå röstar vi på politiker som driver denna
politik och ovanpå detta åker omkring och skryter över hur bra de är.
 
Moderaterna uppges ha tagit till sig av denna kritik och man uppger att man
kommer att gå ut med ett ärligare valbudskap i nästa val och mycket tyder
på att detta utformas enligt:
 
Vi arbetar för att statsfinanserna ska vara starka och det gör vi genom att
ta så mycket vi kan från Er, målet är fattiga medborgare och en stark stat.
Vår målsättning är också att Sverige ska vara ett dyrt land att leva i och detta
möjliggör vi genom att ha högre skatter och avgifter än alla andra länder.
För att yttligare stärka redan starka statsfinanser drar vi ner på välfärden
så mycket vi kan, inga bidrag och transferingar ska ligga över svältgränsen
 
Eftersom vi röstar på partier som driver denna politik är det väl så vi vill ha det ?
 
Fortsatt trevlig helg
AE
 
 
 
 
'
 
 

STARKA STATSFINANSER


KORRUMPTION OCH MUTOR

Kriktik från OECD
 
OECD riktar nu skarp kritik för Sveriges slappa hantering av mutbrott.
 
Från ledande håll tillbakavisas detta med skärpa då man menar att
Sverige här, i likhet med allt annat, är bäst i världen. Man hänvisar då
till att det statistiskt är påvisat att Sverige har lägst antal bevisade mut-
brott i OECD.
 
Fredrik Reinfeldt uppges här ha tillagt syrligt efter det att mikrofonen
stängts av:
 
Och för att vi ska kunna vara bäst i världen även här  så har vi an-
passat vår lagtsiftning så att en muta som är en muta inte är en
muta.
 
Trevlig  helg
AE

NATO

Försvarsmaktövningar
 
Det visar sig att att Sverige deltagit i NATO övningar och att detta
hemlighållits. Socialdemokraterna, men även FP talesman ställer
sig mycket kritiska till detta, och menar att man "smyger" in Sverige
i NATO.
 
Statsministern Fredrik Reinfeldt, mannen med ansvar, som alltid av-
färdar allt, även det som inte går att avfärda, tillbakavisar detta med
skärpa och menar:
 
Det har inte alls hemlighållits, det har bara inte funnits tillfälle
att tala om det
 
och fortsätter
 
Vi smyger inte in något, när det inte behövs tillägger han, ,men
här kan försvarets dimension ha gett det intrycket.
 
Numera är ju försvaret så litet att man lätt kan få det intrycket att
man smyger in det när man deltar i denna typ av övningar.
 
Samtidigt ursäktar sig mannen med ansvar med:
 
Det vet ju till om med USA att vi är med i NATO men inte är med i NATO.
 
Ha en trevlig helg
AE

6 AP Fonden

Målsättningar
 
Enligt offentliga uppgifter har 6 AP fonden till uppgift, vilket många
anses ha svårt att tro,  att värdesäkra våra pensioner.
 
Det finns också, enligt tillförlitliga källor, också en inofficiell målsätt-
ning för verksamheten, den uppges nu vara att så fort som möjligt
göra av med alla pengar, så att inga pensionsmedel finns kvar.
 
Ett led i denna verksamhet är att alla anställda har en dyrbar förmånsbil
utan att de behöver bil i tjänsten. Anonyma käller gör nu också gällande
att sambor, hustrur och barn till anställda och deras släktingar också har
tillgång till dyrbara förmånsbilar. då det visat sig vara svårt att göra åt
pegarna i den takt ledningen har som mål.
 
AP Fonden styrelse uppges nu ha blivit tillsagda av våra ansvarsfulla
politiker att välja ett mindre uppmärksamhet sätt att göra åt fondens
pengar så fort som möjligt.
 
Styrelsen har därför begränsat förmånsbilarna på det sättet att ingen
familj får ha mer än 5 förmånsbilar.
 
Det uppges också enligt tillförlitliga källor att alla anställda till följd av detta
kommer att få tredubblade löner och att en särskild, ej specificerad, bonus
kommer att utgå.
 
Styrelsen uppges triumfera över denna förändring som enligt nya beräkningar
medför att AP Fondens pengar kommer att gå åt ändå fortare.
 
Nya beräkningar visar, enligt säkra källor, att alla pensionsmedel då tar slut
redan år 2020, mot som tidigare beräknats 2030.
 
Fredrik  Reinfeldt, mannen med ansvar, uppges välkomna denna förändring
samtidigt som han uppges hävda att han inte kan påverka något som innebär
att pensionsfondens ägare och övriga väljare får det sämra. Han uppger sig
bara kunna påverka de viktiga frågor:
 
Som medför att han själv och övriga politiker får det bättre, av typen
livslånga arbetsfria inkomster efter mandat i riksdagen.
 
Väl mött
AE
 
 

Konjukturprogonser

Avmattad konjuktur
 
Konjukturinstitutet drar nu ner sina prognoser för de år man kan
överblicka. I gengäld drar man upp prognoserna för de år man
inte kan överblicka.
 
Man menar också att  den återhämtning som inte skett nu inte sker.
För de närmaste åren menar man sig ha ett gott underlag för att göra
träffsäkra prognoser och menar att tillväxten blir:
 
2012       0.7 %
2013       2.7 % , här görs den lite högre för att osäkerheten är större.
 
I takt med att osäkerheterna ökar, desta längre fram progosen gäller,
drar man upp tillväxtsiffrorna och ger följande prognoser:
 
2014       5.4
2015     10.8
2016     21,6
 
Man uppger sig bygga dessa prognoser på trendlinjer och menar att til-
växten i Sverige redan 2015 går förbi tillväxten i Kina med detta prognos-
redskap.
 
Väl mött
AE
 
 
 
 

VALUTA KRISEN INOM EU

Lyckönskningar från USA:s president
 
USA:s president uppges nu ha blivit tagen på sängen av EU ledarnas
kraftfulla agerande och bevis på nytänkande. Han uppges ha skickat
ett lyckönskningstelegram med innehållet:
 
Lycka nu till med försöket att göra rätt saker i rätt ordning.
 
Av underhandsuppgifter framgår att president Obama ska vara upp-
riktigt överraskad och inte kunnat förvänta sig dessa oväntade åt-
gärder, som nu förväntas lösa EU krisen.
 
Tillförliga källor hävdar också att president Obama inte är främmande
för att följa efter denna strategi, om omständigheterna visar att detta
är möjligt.
 
Ha det bra
AE

KRISEN INOM EU OMRÅDET

Krishantering
 
Många tycks vara trötta på de många turerna knutna till olika krisinslag i
EU och euro samarbetet.
 
Det mesta tyder nu på att alla dessa kriser tycks gå mot ett snabbt slut.
EU ledarna har i samband med sitt senaste, sista undrar vissa skeptiker,
enats om ett övergripande mål som snabbt ska göra slut på alla kriser.
 
Man har då formulerat sitt kraftfulla agerande i målsättningen:
 
Nu ska vi göra rätt saker i rätt ordning.
 
Alliansregeringen uppges dock ställa sig lite tveksam till att fullt ut ansluta
sig till denna målsättning och menar att man vill inta en avvaktande hållning:
 
Vi känner att vi vill fortsätta att göra fel saker i fel ordning så att väljarna
inte blir överraskade.
 
Väl mött
AE

Saxat i Bt

Uttalat idag

I dagens Bt uttalar sig två av moderaternas tyngsta rikspolitiker, Ulrik Nilsson
och Cecilia Tenfjord-Toftby.

Båda är kända för sitt ödmjuka förhållninssätt kombinerat med stor eftertänk-
samhet när det gäller tydlighet i ordval och retorik.

Cecilia Tenfjord- Toftby är intervjuad i Bt med anledning av en konferens i
Rio de Janeiro. Här ska hon tala om medveten matkonsumtion.

Uppgifter gör gällande att Cecilia Tenfjord- Toftby har omfattande personliga
erfaren från detta och menar:

Vi är fortfarande många som äter omedvetet.

Ulrik Nilsson fortsätter att fördjupa sig i den lokala politiken, uppgifter gör alltså
gällande att partikamrater uppmanat honom  att inte uttala sig i riksdagen.

Ulrik Nilsson fortsätter idag temat på sin omhuldade ackumulatortank och menar:

Denna är en symbol för en hållbar framtid.

Tydligare än så kan det inte sägas.

Ulrik Nilsson har också avkrävt  Ulf Olsson besked i denna viktiga fråga och
hävdar att denne inte har svarat.

Upprördheten inom socialdemokraterna uppges i dag vara stor då man menar
att det är ett stort och allvarligt missgrepp att inte svara självaste Ulrik Nilsson.

Ulrik Nilsson använder också uttrycket "bakåtsträvare" med knytning till acku-
mulatortanken och ger därför detta ord ett nytt och intressant innehåll. Man
får väl anta att denna intelligenta formulering är avsedd att stärka hans chan-
ser i nästa val.

Ulrik Nilsson uppger sig också vara stolt över att boråsarna åstadkommit bl
annat ackumulatortanken. De som känner Ulrik Nilsson vet med säkerhet att
han inte menar att han är stolt över sig själv.

Uppgifter gör nu gällande att Ulrik Nilsson ska bosätta sig i anknytning till
ackumulatortanken om han inte får förnyat förtroende i nästa val. Han upp-
ger sig då bättre kunna vårda den ömt och kärleksfullt.

Ha en bra dag


SOLNA TINGSRÄTT

Stölder från Kungafamiljen

I dag har det fallit en intressant dom i Solna Tingsätt. Somaliern Abdi
Osman lyckades etablera goda realtioner med prinsessan Christina och
hennes make. Abdi fick många förmåner och man visade stort förtroende
för honom.

Abdi visade  sin tacksamhet på ett annorlunda sätt, han stal smycken från
sina välgörare, värda 855 000:-, vilke ej återffunnits.

Domen har nu fallit i Solna Tingsrätt och är intressant på många sätt. Efter
domen i det sk Arena målet är det lätt att få det intrycket att Tingsrätten
inte dömer överhuvudtaget.

Utifrån den omständigheten att det därför gäller Solna Tingsrätt och
att det stulna värdet bara uppgår till 855 000:- och inte  återfunnits
får väl domen skyddstillsyn anses som utomordentligt hård.

Domen är intressant på ett annat sätt. Rasistiska grupperingar har länge
hävdat, självfallet felaktigt, att invandrare är i kraftig minoritet på landets
fängelser.

Uppgifter gör nu gällande att Regeringen tagit till sig detta, och som man
uppger, nu vill visa sitt ansvar. Tillförlitliga källor menar då att Regeringen
låtit föstå, utan att uttala det öppet naturligstvis, att rättsväsendet när det
gäller sk nyanlända i olika skepnader ska visa återhållsamhet vad gäller att
döma till fängelse, även om stafflskalorna anger att fängelse ska utdömas.

Med detta kraftfulla agerande räknar Regeringen med att snabbt få argument
för att bemöta de felaktiga uppgifter som cirkulerar om den överrespresenta-
tion som påstås finnas i våra fängelser.

Ihärdiga rykten gör också gällande att Regeringen är medveten om att det
kan uppfattas som stötande med denna tillämpning, självklart bara inom
främlingsfientliga kretsar.

Regeringen förväntas därför, enligt tillförlitliga källor, i morgon ut-
komma med ett förordnande som innebär att det med omedelbar
verkan ska betecknas som hatbrott att kommentera detta. Som sär-
skilt försvårande omständighet uppges då bli att ha kritiska syn-
punkter.

Väl mött
AE

TILLSKOTT TILL MYNTSAMLINGEN

Humor på Riksbanken

Få har väl missat nyheten att vi fårr en ny enkrona med betckningen
vår horkung.

Man får väl utgå ifrån att tillverkaren ser det som ett skämt, och uppen-
barligen är det ett antal som uppskattar detta som ett skämt.

I kölvattnet av detta skämt dyker det dock upp skämt mer eller mindre
roliga.

Frågan är om inte Mårten Gromer, teknisk chej på Riksbanken, tar priset
ändå, när han ger sin syn på Riksbankens policy:

Mårten Gromer uppger att Riksbanken inte har något med det falska
myntet att göra.


Det känns befriande med denna information. nu slipper vi oroa oss för att
Riksbanken bakom ryggen på oss präglar mynt med med denna typ av kränk-
ande text.

Vi är många som känt oss oroade över att Riksbanken gör just detta,
men nu slipper vi oroa oss.

Väl mött
AE

RAPPORT FRÅN SKOLÖVERSTYRELSEN

Friskolekoncernen Bauer

Som framgår i olika media har Skolöverstyrelsen genomfört en omfattande
inspektion / kontroll vid huvuddelen av Bauerkoncernens friskolor. Rapporten
är den största i sitt slag i landet och uppvisar många och allvarliga brister,
som undemålig undervisning, avsaknad av bibliotek och många rena lag-
brott.

Rapporten uppges ha skakat Regeringen. Ansvariga arkitekter bakom friskole-
reformen, Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund, uppges också ha blivit ordent-
ligt upprörda och låtit Skolöverstyrelsen förstå att rapporten innehöll många
fel och att den kom vid fel tidpunkt.

Regeringens upprördhet uppges mest hänga samman med att rapporten blivit
offentliggjord, det dåliga utbildningsresultatet uppges man acceptera bara man
får bort de kommunala skolorna.


Skolöverstyrelsens Generaldirektör uppges till en början stå fast vid rapporten
men efter att ha insett, med en viss hjälp från Regeringskansliet, att hans för-
ordnande går ut under denna mandatperioden uppges nu från intierade källor
vid Skolöverstyrelsen att rapporten kommer att omarbetas och offentligöras
först efter valet.

Källorna uppger att rapporten kommer att tona ner bristerna och mer fokusera
på Friskolekoncernens betydelse för kvaliten i det svenska skolsystemet. Rykten
gör också gällande att koncernens ägare under hand fått beskedet att hotet om
att dra in tillståndet mest ska ses som ej bindande retorik och att man kan låta
allt vara som förut.

För att visa handlingskraft uppges Referingen ha tillsatt en utredning som ska vara
klar 2040. Med hänsyn till att man egentligen inte vill ha några ändringar har
man ännu inte utsett utredare eller gett direkt för utredningen.

Därutöver uppges Regeringen vilja uppvisa handlingskraft med kraftfulla åt-
gärder, som ska få omgående genomslag i det svenska skolsystemet. Det
övergripande målet med detta kraftfulla program är att utjämna skillnaderna
mellan kommunala skolor och friskolor.

Källor gör källande att detta kraftfulla program bl annat kommer att innehålla:

- ökad skolpeng till alla friskolor, så att man omgående kan höja kvaliten utan
  att behöva minska ägarnas vinstuttag
- minska kravet på behöringhet när det gäller lärare i kommunala skolor
- införa en biblioteksskatt, där skatten är tänkt att tas ut per m2 bibliotek som
  skolorna har
- biblioteksskatten, som beräknas inbringa drygt 3 000 000 000:- är tänkt att
  öronmärkas för att bekosta annonser vid överlåtelser av friskolor

Utöver detta uppges att Regeringens kommunikationsstrateger utarbetat en
strategi för att medborgarna inte ska få en felaktigt syn på friskolor till följd
av Skolöverstyrelsens felaktiga rapport.

Redan tidigare uppges  ansvariga ministar ha anordnat en weekend konferens
med Finlandsfärjan till Helsingfors.

Där ska alla Alliansen politiker fått lära sig att säga utantill:

Vinsten måste gå till verksamheten och får inte försämra kvaliten.

Då detta tydligen inte fått avsedd effekt uppges att kommunikationsstrategerna
kommer att anordna en ny weekendkonferens, där man kommer att förstärka
och effektivisera Alliansens budskap. Man kommer därför att kvalitetssäkra
det tidigare man lärt sig och förstärka budskapet med att upprepa de olika
nyckelorden. Man uppges nu komma att kräva av alla Alliansens politiker att
de ska lära sig utantill:

Vinsten, vinsten, måste gå till verksamheten, verksamhheten och får inte
försämra kvaliten, kvaliten.

Samtliga elever uppges också vara beordrade att twittra detta viktiga meddelande
minst en gång i veckan.

Med på den aktuella weekendkonferensen med Finlandsfärjan till Helsingfors uppges
för övrigt varit närvarande en känd borgerlig politiker från Borås. Denne har ombetts
uttala sig om konferensen men uppger sig inte minnas någon konferens.

Det sista han uppger sig minnas är när han vinkade av en kvinnlig bekant,
bosatt i Stockholm, i samband med att färjan lämnade Finlandsterminalen.

Även ministern Jan Björklund uppges ha uttalat sig över Skolöverstyrelsen rapport
och det program som nu är tänkt att genomföras. Som vanligt uttalalade sig då
Jan Björklund på ett sätt som återigen bekräftar hans kompetens inom sitt eget
sakområde;

När vi genomförde skolreformen med friskolor förstod vi ingenting och hade
inte en aning om vilka konsekvenserna skulle bli.

De större friskolorna uppges vara nöjda med Regeringens handläggning så här långt.

Väl mött
AERiksdagsdebatt

Jan Björklund och Jimmie Åkesson

I partiledardebatten mellan Jimmie Åkesson och Jan Björklund var turerna
ibland inte helt lätta att förstå.

Jimmie Åkesson menade att det förslag som Folkpartiet lagt om språktest mm,
ligger väldigt nära SD uppfattning och gjorde då gällande att partierna i vissa
frågor tycker samma sak.

Jan Björklund höll med Jimmie Åkesson om detta men kände att han ville dis-
tansera sig från SD även om de tyckte samma sak, så han förtydligade sig med att
tillägga:

Även om vi tycker samma sak så tycker vi inte samma sak för vi är ju olika
partier.

Jan Björklund synes själv ha uppfattat detta som lite kryptiskt och gjorde ett för-
tydligande:

Ni vill ju begränsa invandringen, vi vill ta in så många som möjligt.

Jan Björklund brukar ofta framhäva den glädje vi ska känna över att så sker och brukar
ofta ha drastiska exemplifieringar.

Denna gång hänvisade Jan Björklund, till allas förvåning, till ett inlägg på den rasistiska
bloggen Avpixlat. Inlägget avser ett hatbrott i Uddevalla där 3 sk rasistiska raggare
gjorde sig skyldiga till hatbrott.

Jan Björklund uppges hävda att det är föredömligt exempel på hur dessa uppskattade
nyanlända reagerar på rasistiska provokationer.

Inlägget är kopplat till ett kort videosnitt som bör ses. Ingen behöver efter detta
tvivla över det berättigade i det nödvärn som utövas mot dessa gräsliga raggare.

Man får väl anta efter detta att kraftfulla åtgärder införs för att stävja detta grova gatu-
våld som enskilda invandare.

Man får väl också anta, förhoppningsvis, att stödet till SD minskar efter detta. Till följd
av detta torde FP opinionsläge komma att kraftigt förbättras trots det främlingsfientliga
förslag man lagt om språktest mm.

Man får väl också efter att ha sett detta hatbrott mot enskilda invandrare utgå
ifrån att alltfler delar Bjröklunds uppfattning "att man ska in så många som
möjligt"

Väl mött
AESOCIALTJÄNSTLAGEN

SOCIALTJÄNSTLAG OCH ARBETSMARKNADSPOLITIK

Under Brännpunkt SvD, presenterar Maria Larsson en lagrådsremiss som är
tänkt att förbättra socialtjänstlagen.

Maria Larsson är känd för att uttrycka sig konkret, och till skillnad från många
andra politiker, undvika floskler. Denna tydliga och raka kommunika präglar
också detta inlägg under Brännpunkt.

En del av det som framförs är helt revolutionerande och utrymmet för bätt-
ringar bedömns betydande.

Exempelvis uppger Maria Larsson att hon mött barn som inte trodde att social-
tjänstlagen fanns till för dem. Detta visar ju på synnerligen anmärkningsvärda
brister inom den svenska välfärden.

Hitintills har man utgått ifrån att det bara är vuxna som inte tror att
socialtjänsten är till för dem.

Sverige gör ju ofta anspråk på att ligga i framkant när det gäller även sociala
reformer, en omständighetet som tyvärr inte uppmärksammats fullt i övriga
världen.

Det är därför intressant att Maria Larsson vågar angripa problem inom detta
omåde med nya kontroversiella synpunkter.

Maria Larsson menar i inlägget att när barnet får vård ska barnets bästa
vara avgörande.

Ett djärvt nytänkande, som man hoppas får spridning även utanför Sverige.

Lagförslaget är även tänkt att förbättra abetslöshetstatistiken. Visserligen uppger
Fredrik Reinfeldt att det inte finns någon arbetslöshet bland sk "etniska svenkar"
men Maria Larsson menat att man kan ju aldrig veta vad framtiden för med sig.

Som ett led i dessa ansträngningar föreslår nu Maria Larsson

att varje barn ska få en namngiven socialsekreterare

Obekräftade uppgifter gör gällande att Maria Larsson är beredd gå ett steg längre
om detta inte ger önksat resultat och menar

att då får vi ge varje barn två namngivna socialsekreterare

Vad vore ett framsynt förslag om man inte utnyttjade IT tekniken. Maria Larsson
inser här betydelsen av detta och föreslår

att starta "barntjänsten på nätet"

Med denna kraftiga satsning finns det all anledning utgå ifrån att även de mest
konservativa inom socialtjänsten inser att barnets bästa ska vara vägledande.

Ha en bra dag

FÖRSVARSPOLITIK

Besparingar

Känt sedan tidigare är att ÖB, Sverker Håkansson, bestämt hävdat att
Försvaret behöver ytterligare medel för att uppnå de mål man har och
för att inte tvingas till besparingar.

Fredrik Reinfeldt och övriga försvarsvänliga moderater har nu låtit meddela
ÖB, att han uttalar sig om saker han inte känner till. Man hävdar då i ställer
att Försvaret har för mycket pengar och man har tillsatt en moderatgrupp som
ska föreslå kraftiga besparingar. I uppdraget ingår att undersöka om det finns
kvar några förband, och om dessa i så fall kan läggas ner.

Ej bekräftade uppgifter gör gällande att en viktig bakomliggande orsak är
att  Regeringen vill tillfredsställa Wallenberg Gruppen med att köpa fler
Gripen, som man inte behöver. Risken anses annars vara att man undtas från
viktiga inbjudningar till Täcka Udden.

Redan uppges enligt tillförlitliga källor ett antal konkreta besparingararsförslag
föreligga som:

- att förlänga livslängden på de terrängbilar som inköptes på 70 - talet
- man räknar kallt med stora besparingar inom drivmedelsområdet då
   denna ökade livslängd medför ännu fler körodugliga terrängbilar, redan nu
   uppges ett antal ha körförbud mm
- ställa in större övningar för de större övningar som redan är inställda
- inleda en försöksverksamhet där kontraktsanställda medges ha civila 
  kläder under övningarar i stället för uniform, för vilken förmån de viss
  ersättning ska erläggas.

Allianspartierna uppges ha protesterat krafigt då de inte får vara med i
utredningen, en ledande folkpartist uppges ha sagt att:

sandlådan är för liten, vi får bygga en större

Fredrik Reinfeldt, mest känd för sitt stora ansvarstagande och försiktiga ord-
val uppges vid detta ha blivit oerhörd irriterad och utbrustit:

med sådan allianspartier kan vi skära ner hela försvaret, det verkar inte
finnas något att försvara

Obekräftade uppgifter gör gällande att Miljöpartiet krävt att en del av dessa be-
sparingar ska öronmärkas för att stimulera fler unga mongolier att begära asyl
i Sverige, då mongolier endast i undantagsfall tidigare sökt asyl i Sverige.

Miljöpartiet motiverar detta krav med att det, förutom att vara humant, också är
självfinansierat. Minister Billströn, känd för att gå med på vad som helst, uppges
vara intresserad av att utreda Miljöpartiets krav.

Ha en bra dag
AE

ÅLDERSDSIKRIMINERING

Förstärkt skydd mot åldersdiskriminering

En av Regeringens starkaste och mest inflyelserika ministrar skriver idag om att
lagstiftningen kommer att skärpas och vidgas när det gäller sk åldersdiskriminering.

I dag anses gällande lagstiftning omfatta ett alltför begränsat område.

Aktuell minister, kristdemokraten Maria Larsson känd för sitt karftfulla agerande i
ett antal frågor, har dock enligt uppgift även begränsat omfattningen i den nya
lagen, som är tänkt träda i kraft 1 jan 2013.

Regeringen anser, enligt Maria Larsson, att det är synnerligen viktigt att Offentliga
Myndigheter själva behåller möjligheten till åldersdiskriminering främst inom om-
rådena äldreomsorg, hälsovård och pensioner, då annars kostnaderna skulle skjuta
i höjden.

Förre ministern Per Nuder uppges ha medverkat i utformningen av det nya lagför-
slaget. Med hänsyn till livsmedelslagen har man dock, trots omfattande protester
från Per Nuder, valt att inte använda ordet "köttberget" i lagtexten.

Med hänsyn till att Maria Larsson ibland uppvisar en häpnadsväckande flexibiliet
och tycks ändra uppfattning från dag till dag, får man dock inte ta för givet att
lagförslaget kommer att genomföras i nuvarande skrivning.

Som utgångspunkt för lagtexten har också legat Kommunallagstiftningen. Man
har då haft som målsättning att utforma lagtexten så långt det är möjligt så att
brott begångna av poltiker per defintion inte är brott, och framför allt ska det
inte vara förenat med sanktioner.

Erfarenheterna från denna lagstiftning uppges vara mycket goda. Kommunalråd
runt om i landet uppges mest se olika Förvaltningsrätter som ett skämt om deras
domar inte skulle passa.

Ha en bra dag
AE


Sandlådan

Ökad politisk realism

Socialdemokraten Mikael Damberg uttalar sig i SvD idag inför förstående parti-
ledardebatt i Riksdagen.

Mikale Damberg ska här ersätta Stefan Löfven då denne är förhindrar deltaga,
envisa rykten gör gällande att han inte vill sitta i den sal där ett antal mode-
rater sitter.

Mikael Damberg visar i detta läge tecken på en mycket insiktsfull och helt ny
syn på politiken, helt i överensstämmelse med vad många tycker.

Mikael Damberg anger sålunda:

Dels att Alliansen inte levererar någon politik
Dels att det är lite sandlåda just nu på Regerings sida

Man får som väljare uppskattat dessa insiktsfulla och djärva uttalanden. Mikael
Damberg har uppenbarligen också förstått det kontroversiella i det han säger
och begränsat Sandlådan till att omfatta Regeringen.

Ha en bra dag
AE

Felkonstruerad valutaunion

Dagens industri har idag en intressant krönika där denna avslutas med en
sammanfattande slutsats att valutaunioen var felkonstruerad från början och
och att den påminner om:

Ett tak utan väggar och att den vägg som saknas i bygget heter överstatlig
demokratisk kontroll.

Krönikan är intressant inte bara till innehållet utan vilka frågor och synpunkter den
i övrigt väcker.

En synpunkt, ganska lätt att konstatera helt nyktert, är att om det var något poli-
tikerna garanterade i samband med valutaunionens införande var just att det al-
drig skulle kunna bli tal om en federation med detta innehåll. Nu är vi där och
alla, tycks vara eniga om att detta nu är nödvändigt, även de som vid införandet
var skeptiska till detta.

Detta leder in tankarna på vad det är för mekanismer som medför att våra valda
politiker beslutar om system, vars konsekvenser de inte förmår att överblicka, och
som medför ständigt återkommande krishanteringsåtgärder, vilka i bästa fall skju-
ter problemet framåt, inte sällan förvärrar problemet.

Man känner sig inte direkt upplyft när tankarna går i den riktningen.

Först måste noteras att samhällsutecklingen, genom internationalisering, teknisk
utveckling mm, skapat mer kompexa system där konsekvenserna just blivit svårare
att överblicka när man genomför systemförändringar.

Kraven på våra valda politiker synes inte ha hängt med denna utveckling.

Huvuddelen av våra valda kommer inte från den "akademiska och intellektuella"
världen. Dessutom startar de flesta sin politiska bana redan i tidig ålder och fler-
talet saknar yrkeserfarenhet, när de startar sin politiska karriär. För att skolas
"rätt" i denna karriär sker en fortbildning (tankesmedjor) där innehållet mest
tycks inriktas på att de själva ska kunna manövrera rätt utifrån sina egna och
partiets intressen. Man lär sig således:

- hur man fyller en tom påse med ingenting
- hur man elegant svänger sig för att inte besvara en konkret fråga
- hur man säger mycket utan att säga något, genom att maximera
  floskler och mantra

Man utvecklar en konstart i dessa avseenden och blir imponerade av varandra.

Med ovanstående i bagaget ger man sig ut i "den stora politiska världen" och
"antar utmaningar" och "axlar ansvar".

Det finns exempel, många, på att även yrkeserfarna i ett senare skede av livet
väljer den politiska banan. Betecknande för dessa, även här finns undantag, är
att de knappast är kända som de mest kompetenta inom respektive yrkesom-
råde.

Den fortsatta karriären styrs väldigt mycket av annat är väl utvecklade profes-
sionella kunskaper. Styrande egenskaper synes vara förmåga att skapa sociala
relationer ("nätverka"), intrigrera och manipulera.

Ur denna "slutna" krets av politiker väljs sedan ministrar, statsministrar, EU.
parlamentarier ordförande EU rådet mm mm.

Ovanstående kan framstå som negativt, men behöver inte utesluta att individen
på det personliga planet kan vara bra, tom mycket bra.

Det finns också, självklart, många undantag.

Men den samantagna bilden bör nog vara tydlig, skrämmande tydlig, kan man
tycka. Politikernas kompetens motsvarar inte det komplexa samhälle vi har idag.
Det är därför valutaunionen vittrar sönder, ingen har förstått innebörden av det
man beslutat.

Många andra samhällssystem "vittrar sönder" till följd av att våra valda, besluts-
fattarna, inte förstått innebörden av det de beslutat.

Exemplen kan göras många, tågen ska gå, väldfärden ska inte exploateras mm.

Ett mer komplext samhälle reser krav på politiker med mer komplex kompetens,
man kan inte bara förlita sig på "rådgivare".

Viktiga egenskaper i detta komplexa samhälle är då sk komplex förmåga och sk
kognitiv förmåga.

Komplex förmåga definieras som förmågan att kunna förutse konsekvenserna av
de beslut man fattar. Det finns omfattande vetenskaplig forskning inom detta om-
rådet, och denna visar att en synnerligen liten andel av "populationen" har hög
kompetens på detta område. Mindre än en promille av "populationen"  uppskattas
ha förmågan att i rimlig utsträckning kunna förutse konsekvenserna av relativt
komplicerade beslut i ett 10 årsperspektiv.

Väldigt få politiker, någon ?, tycks ha väl utvecklad komplex förmåga.

Kognitiv förmåga definieras som förmågan att kunna sammväga olika miljöföut-
sättningar till ett väl balanserat beslut.

Även här tycks få politiker har väl utvecklag kognitiv förmåga. Föreligger den tycks
den ofta få stå tillbaka för ett "konsensusbeslut", dvs alla nöjda men ingen nöjd.

Väger man samman ovanstående är det lätt att förstå att både valutaunionen och
andra komplicerade system mer eller mindre "vittrar sönder".

Hur ter sig då framtiden? Man kan självallet fortsätta med politiker med en kompe-
tens, som den beskrivs ovan, rätt eller fel. Det oundvikliga resultatet, i ett alltmer
komplext samhälle, blir då fler och större kriser, alltfler ogenomtänkta panikåtgär-
som inte sällan försvårar en redan svår kris.

Vad är alternativet ? Lätt att definiera, men kanske inte lika lätt att nå, dvs mer
kompetenta politiker med en ansvarsfullhet mer syftande till helheten och vad
som gagnar helheten. Välutvecklad komplex och kognitiv förmåga är då några av
de grundförutsättningar som då lär erfordras.

En naiv dröm ? Knappast, urvalet måste gå att göra mer kompetent och det finns
ingen anledning förutsätta att detta måste begränsa demokratiska fundamenta.
Tvärtom borde demokratin kunna vitaliseras om större krav ställs på politikers
kompetens i en vidare mening.

En sak är i vart fall säker.

Vi kan inte acceptera att våra samhällssystem blir ett tak utan väggar.

Ovanstående ska inte tolkas som att "alla" politiker är "inkompetenta" utan ses
som ett uttryck för att nuvarande system med politikerurval på högsta nivåer
knappast är optimalt.

Nyanserna kan säker göras annorlunda och en del kan säkert tyckas vara "fel",
men oavsett detta, problemt finns.

Ha en bra dag

AE

Uppslupen stämning

Visst finns det humor i potitiken.

Se gärna mitt inslag på den lokala bloggen
"boraspolitik.blogg.se"

Vi kan nog räkna med att ser mer av detta.

Häla
AE

Jorden är rund igen

ATT TAPPA ELLER HA FOTFÄSTE, DET ÄR FRÅGAN

Nu verkar "skam gå på torra" land. Alla som under åren insett och påstått
att en stor del av allt utanförskap och arbetslösheten är en följd av en allt-
för stor invanding har av Fredrik Reinfeldt beskyllts vara både främlings-
fientliga och rasister.

Nu kommer uttalanden som är lite svåra att förena med det som uttalats
tidigare. Den fanns en tid då förnekelsen var 100 %-ig, jorden var bara inte
rund, den var platt. Kom någon på iden att påstå att den inte var platt
var vederbörande "mentalt sjuk" och beskylldes för både det ena och det
andra.

Plötslig insåg alla att jorden var rund.

Fredrik Reinfeldts uttalande i radion i dag kan jämföras med den de revolu-
tionerande omsvängningen angående jorden platt  eller rund.

Nu heter det att man måste kalla saker vid dessa rätta namn och sedan följer:

"Man kan inte bortse från att flödet av invandrare skapar mer arbetslöshet
och utanförskap".

Man sätter sig ner och håller sig för pannan - vart tog allt prat vägen om kultur-
berikning och att våra pensioner skulle räddas av detta "flöde".

Vad är ansvarsfull politik ??

1)  Att uppmuntra flödet av invandrare för att berika vår kultur och för att rädda
     våra pensioner
2)  Att hävda att "flödet" skapar mer arbetslöshet

Tja, de lärde bör väl kunna tvista länge om vad som är är rätt eller fel. En sak lär
man ju inte behöva tvista om, bägge ståndpunkterna kan ju bara inte vara rätt.

Men Fredrik Reinfeldr med ansvar har lyckats utföra konststycket att föra en an-
svarsfull politik i bägge avseendena - ett varmt grattis - för det trodde nog ingen
var möjligt. För Fredrik Reinfeldt är väl ansvarsfull, det tycker i alla fall Ulrika
Schenström som fick c:a 2 000 000:- i gåva av den ansvarsfulle vännen när
hon insåg att hon borde säga upp sig och inte var berättigad till avgångsveder-
lag.

Här kan man tala om vänskap och ansvar.

Kan den månne vara så att Fredrik Reinfeldt med ansvar, känd för sin arroganta
och överlägsna attityd, kommit lite närmare jorden, svårt att tro detta, men un-
ligare saker har hänt.

Väl mött
AE

TILLVÄXT SOM MANTRA

Mantra och floskler

Den europeska ekonomiska utvecklingen har nu "över en natt" antagit en
ny skepnad, nu gäller tillväxt och inte besparingar.

Viktigare problem har en närmast en ödesbestämd lösning, man löser dem med
floskler och mantra.

Nu är det alltså tillväxt som gäller, alla ställer in sig i ledet, och alla hyllar tillväxten.
Ingen funderar på huruvida detta med bra tillväxt är knutet till om innehållet är bra.

Allt är per definition bra bara tillväxten ökar. Det finns dock en begränsing, som ingen
tycks beakta, tillväxtens innehåll är inte alltid bra.

Detta kom till tydligt uttryck efter den sk finansiella krisen, när man vid det 1 kvartal
som uppvisade positiv tillväxt ropade "halleluja, nu det det tillväxt igen".

SCB statistik visar vad som ingår i tillväxten och draglok detta kvartal, som gjorde att
tillväxten blev positiv, var ökad konsumtion tobak, alkohol och sjukvård.

Ser man tillväxten som en renodlat överordnat mål, utan att ta hänsyn till inne-
hållet, är naturligsvis ökad konsumtion av tobak, alkohol och sjukvård något att
eftersträva.

Dock är det mindre troligt att flertalet väljare / medborgare vid närmare eftertankte
delar detta synsätt.

TILLVÄXT ÄR ALLTSÅ BRA BARA OM TILLVÄXTENS DELKOMPONENTER UTGÖR
NÅGOT MAN BÖR EFTERSTRÄVA I EN VIDARE MENING.

Debatten kring detta är obefintlig, är det tillväxt är det per defintion bra.

Lika lite diskuterar man tillväxtens koppling till hållbarheten. Var för sig är tillväxt och
hållbarhet viktiga mål, men ingen kopplar dessa frågor till varandra. På ytterkanten
finns det politiker som insett vikten av hållbarhet, miljöpartiet, men å andra sidan
tycks de sakna insikt om betydelsen av tillväxt, med rätt innehåll är det bäst att tillägga.

Avsaknaden av insikt om kopplingen tillväxt och hållbarhet blir ibland närmast löje-
väckande tydligt.

Enligt tillväxtfantasterna är det bra tillväxt och ett bra överordnat mål att tillverka ett
ex ett kylskåp som håller 3 år i ställer för 15 år, då Elektrolux genom detta kan växa
"operativt" och bidra till tillväxten.

På lokala sopstationer ser man högar av användbara kylskåp, spisar, frys mm som bi-
drag till tillväxte, visst är det bra.

Likaså är det bättre att skicka 2 muttrar till Kina och sätta ihop dessa med 2 skruvar
för att sedan skicka tillbaks denna komponent till Sverige i stället för att skicka 1 mutter
mm, då detta anses bidra till tillväxten. Att denna sk "arbetsfördelning" krafigt påverkar
hållbarheten är det ingen som beaktar.

Ett visst uppvaknande framstår som motiverat.

TILLVÄXT ÄR BRA, MEN BEDÖMNINGEN BÖR UTGÅ IFRÅN ATT TILLVÄXTENS
INNEHÅLL ÄR "BRA" OCH TILLVÄXTENS KOPPLING TILL HÅLLBARHETEN BÖR
UPPMÄRKSAMMAS MER.

Självklart kan man tycka, men likväl blir tillväxten mest ett mantra.

SOM SAGT, HÅLLBART ÄR BARA DET SOM HÅLLER I LÄNGDEN.

LIkaså tycks föga hänsyn tas till vad som kan ses som ett sk "normaltillstånd". Ett sådant
föreligger i alla länder vid alla tidpunkter. Tillväxtens "normaltillstånd" i Sverige brukar
ligga kring en tillväxt / produktivitetsförbättring på c:a 2 %. Stabilitet har ett egenvärde
för alla, både enskilda, företag och samhälle, varför avsteg från detta "normaltillstånd"
bara bör ske undantagsvis. Undantag kan motiveras vid vissa typer av kriser, då både
stimulanser och indragningar kan vara motiverade.

Normalt medför dock detta att "normaltillstånd" påverkas vid eventuella stimulanser mm.
Stimulerar man ex bilförsäljningen 1 år medför detta normalt att bilförsäljningen minskar
nästkommande år mm.

"Normaltillståndet" tycks ha ett egenvärde i sig genom den stabilitet i systemt det skapar.
Inte heller bör därför en tillväxt bli ett helt övergripande mål utan hänsyn till stabiliteten.

Ha en bra dag
AE


Humor hos Transportstyrelsen

Att muta till sig körkort

Vem är överraskad, nu har det visat sig att ett 30 tal ungdomar, med visst ursprung,
hemmahörande i Angered, Göteborg, mutat till sig körkort och fått detta.

Ungdomarna har betalt inspektören en muta, uppgående i spannet 5 000 till 7 000 kr.

Handläggarna på Transportstyrelsen menar att ungdomarna ska få behålla sin körkort
med motiveringen:

Det är inte visat att de inte klarat provet ändå.

Många blogginlägg kommer troligen att ta upp denna fråga ur alla tänkbara aspekter.
Jag vill därför begränsa mig till det positiva, som ändå finns i handläggningen.

Våra myndigheter brukat ju orättvist beskyllas för att vara alltför allvarsamma, inget kan
ju vara mer fel, i vart fall inte när det gäller Transportstyrelsen.

En nästan oslagbart exempel på extremt skämtlynne, 30 undomar präglade av fattigdom
och utsatthet betalar drygt 6 000 i muta i onödan, då de ändå skulle klara provet.

Synd att andra statliga myndigheter inte tillåter sig samma skämtsamma utspel.

Transportstyrelsen verkar också förstå behovet av besparingar. Låtsas man att en muta
inte är en muta kan man ju hur enkelt som helst undvika kostsamma rättsliga processer.
Synd att denna insikt inte verkar omfatta alla etniciteter som mutar, det skulle bli ändå
mer kostnadseffektivt, fängelsevistelser är ju väldigt resurskrävande.

Baksidan av det hela verkar tyvärr vara att man överväger att ta ifrån inspektören kör-
kortet, det verkat vara en synnerligen inhuman åtgärd. Genom ett sådant förfarande
omöjliggörs inspektörens möjlighet att köra sin make. albanen med vilken hon ingått
skenäktenskap och dömts till böter.

Man får väl hoppas att albanen hittar andra sätt att transportera sina tunga ädodelar,
verktyg mm.

Häls mm
AE


Besparingar

Polisorganisation

Alla utredningar tycks nu peka i en mycket entydig riktning, ökningen med
3 000 poliser till c:a 20 000 har inte medför bättre resultat, tvärtom har
resultatet blivit sämre.

Denna verksamhet sorterar under Justitieministern, som betecknar det hela
som skräp. Man får väl utifrån detta anta att hon inte inser, förlåt anser, att hon
har något ansvar för detta.

Då alla empiriska studier visar att fler poliser ger sämre resultat verkar det
kontraproduktivt att fortsätta denna ökning.

Den ständigt pågående förändringsprocessen och förnyelseprocessen bör då
tillsammans med nya värdegrunder kanske få en annan inriktning.

Empiriska data visar ju tydligt att fler poliser ger sämre resultat. En rimlig slut-
sats bör då rimligen bli att färre poliser ger bättre resultat.

Utöver förbättrat resultat ger ju den ökade effektiviteten med färre poliser en
fantastisk besparingspotential, vilket motiverar en förändrad inriktning bara
detta.

Med hänsyn till ansvarsfrågor borde väl  denna förändringsprocess och
förnyelseprocess kanske också omfatta ett övervägande om inte besparingen
också bör omfatta ansvarig minister.

Utifrån empiriska data, färre poliser ger bättre resulat, kan man inte heller utesluta
att också färre justitieminstrar ger bättre resultat.


Detta förändrade synsätt skulle säkerligen också kunna medföra en positiv bi-
effekt, ett antal nya myndigheter skulle kunna skapas med stora möjligheter
att kvotera in grupper av anställda som har en kompetensnivå i nivå med den
som tycks råda inom Polisen.

Ha en bra dag.

AEVälfärdens kärna

Rättelse av föregående inlägg

I inlägget anges att en viss summa utbetalts per år under c:a 5 år. Den angivna
summan 1 000 är felaktig och rätt summa är 1 000 000. Texten som följer efter
detta ska vara:
" och vederbörande är lika funktionsduglig som alla vi andra".

Ber om ursäkt för slarvet.

Häls
AE

Välfärdens Kärna

Våra Allianspolitiker använder ofta begreppet vårda "Välfärdens kärnverk-
samhet". Tyvärr specifierar man aldrig vad som menas med detta utan man
överlåter till oss väljare och den enskilde att utifrån dessa difusa uttalanden
skapa sig en uppfattning.

Nedskärningar och besparingar inom olika områden indikerar dock att denna
sk kärna blir mindre och mindre. Detta är också helt i enlighet med Fredrik
Reinfeldts uttalade uppfattning, att vi som tror på den svenska välfärdsmo-
dellen är mentalt handikappade.

Det börjar nu bli mer och mer klart att vissa områden verkar fredade för dessa ned-
skärningar. Den krimiminella delen av den sk assistansverksamheten utgör tydligen
en prioriterad del av "välfärdens kärna".

Det uppdagas titt som tätt nya fall av kriminalitet inom detta område, av någon
underlig anledning knutna till sk kulturberikare, vilka enligt den allmänna retoriken
inte ska begå några brott överhuvdtaget.

Nu senast rapporterat fall från Västerås omfattar ett kurdiskt par som under 5 år
felaktigt fått c:a 1 000 kfunktionsduglig som alla vi andra.

Många av upptäckta fall har just detta gemensamt, ytterst enkla kontroll visar att
det rör sig om kriminalitet, egentligen verkar det ofta inte behövas någon kontroll
alls.

Enligt många bedömare utgör upptäckta fall endast "toppen på ett isberg" och fel-
aktigt utbetalda belopp beräknas uppgå till åtskilliga miljarder.

Med hänsyn till hur lättupptäckta dessa fall varit måste det vara helt uteslutet att
våra politiker och myndigheter är inkompententa att de inte kunnat förebygga
detta om ambitionen funnits att göra detta.

Då återstår bara slutsatsen att det är en uttalad ambition att överse med denna
kriminalitet och låta den utgöra en betydande andel av "välfärdens kärnverksamhet".

Lika lätt är det inte att förstå vilka drivkrafter som driver våra politiker och myndigheter
att prioritera denna del av välfärden.

En sak är alldeles uppenbar. Ingen, jag menar ingen, med normal begåvning skulle
kunna undgå att förebygga denna kriminalitet om man arbetade med dessa frågor
och hade ambitionen att förebygga felaktigt utbetalda medel.

Skulle dessa prioriterade satsningar möjliggöras genom att ansvariga är annat än
"normalt begåvade" ligger vi medborgare riktigt illa till.

Väl mött
AE

Kommunala innovativa lösningar

Föredömliga innovativa lösningar

Det har nu kommit till allmän kännedom, via olika bloggar, att kommunen Grums
hittat nya innovativa lösningar för att förbättra sin ekonomi.

Våra media i övrigt har tydligen inte insett det intressanta och innovativa inslaget
Grums vågar sig på, för man har valt att se detta inslag som mindre intressant och inte
publisera det.

Som många andra kommuner har Grums insett det lönsamma i att tillhandahålla
platser för sk "ensammkommande barn", en grupp som ofta och orättvist beskylls
för att ljuga om sin ålder.

Grums har också i sitt kommunala bostadsbolag hyresintäkter man anser vara för
låga och dessa skulle kunna ökas genom att upplåta bostäder till dessa "ensam-
kommande barn". På så sätt när man 2 tydliga ekonnomiska fördelar, dels statliga
bidrag, dels högre hyresintäkter, en närmast optimal lösning, märkligt att ingen
kommit på denna geniala kombination tidigare.

Det har dock förelegat ett litet problem, och även här har kommunen Grums visat
föredöme som innovatör och problemlösare.

De lägenheter som är tänkta upplåtas är bebodda av hyresgäster med sedvanliga
hyresavtal. Grums har dock sett detta som en "utmaning" man ska kunna lösa.
Man har därför helt enkelt vräkt de boende för att bereda plats för dessa barn.
Man är visserligheten medveten om att det vissa sk futiliteter, som hyresrätt mm,
som av vissa kanske kan ses som hinder för en sådan vräkning, men man har kallt
räknat med att ingen vågar driva detta, då man alltid har möjlighetet att åberopa
att motståndare till vräkningen är rasister, och det vill ju ingen vara.

Som medborgare blir man imponerad av Grums innovationsförmåga och djärvhet,
man hoppas att detta föredömliga agerande sprider sig över landet.

Det finns ju alltid en baksida av det mesta och här är baksidan att ett antal av de
vräkta har inte förstått och accepterat grunderna för kommunens agerande. Det
finns till och med hyresgäster som anser att de blivit orättvist behandlade.

Ännu sorgligare blir det när missnöjda vräkta hyresgäster hänvisar till hur Sverige
agerar och uttalar sig när motsvarande sker i andra länder, gärna långt bort och
avlägset i tiden.

Det finns alltså vräkta hyresgäster och andra som inte drar sig för att jämföra det
inträffade med vad som skedde när tyskar under 1930 och 1940 - talet tog över
judars lägenheter,men det får väl ursäktas med den affekt de troligen befinner sig
i.

Andra drar paralleller med evakuering av lägenheter i BAKU inför schlagerfestivalen
där hyresgäster vräktes i stor uppfattning. Man får nästan det intrycket att dessa
vräkta hyresgäster i Grums anser att vi ska ställa lika stora krav på oss sjäva som
vi ställer på andra. Eftersom vi är bäst i allt inser ju alla vi andra att detta är ett
helt befängt förhållningssätt, är vi bäst så gör vi rätt i allt och då kan vi kosta
på oss att anse att andra som gör samma sak gör det fel.

Det är bekymmersamt att vräkta hyresgäster i Grums inte inser detta. Man får hoppas
att andra kommuner som uppmuntras av Grums djärvhet inte möter samma oförstående
och oförsonliga attityd.

Man får också hoppas att firandet av Nationaldagen får dessa vräkta hyresgäster att
komma på bättre tankar.

Häls
AE

Nationaldagen

Som värde- och kulturkonservativ uppskattar jag firandet av vår Nationaldag.
Sedan urminnes tider har vi många seder och ett omfattande kulturarv, som
vissa av oss tycker är värt att bevara.

Tyvärr är det svårt att veta vad som är tillåtet att fira eller inte, gränserna verkar
väldigt vaga. Det tycks alltid vara någon som känner sig kränkt av något, inte
alltid lätt att förstå varför.

Själv hissade jag flaggan i morse. För säkerhets skull förvissade jag mig om att
ingen såg mig, när jag hissade flaggan, någon kan ju känna sig kränkt och låta
sitt trauma gå ut över mig.

Jag kommer också traditionsenligt att sjunga vår fina nationalsång. De sista
verserna kommer jag dock för säkerhets skull att sjunga tyst för mig själv, man
vet aldrig vem som kan lyssna och man är ju rädd för att bli beskylld för hatbrott.

Apropå hatbrott erinrar jag mig ett skämtsamt inslag som vår uppskattade minisister
Jan Björklund vågade sig på vid ett tillfälle.

Han var, på goda grunder naturligstvis, upprörd över att ett antal barn skulle ut-
visas. I sin visdom lät han då meddela att detta upprörande och inhumant och
skälet han angav var "barnen har ju inte valt sina föräldrar".

Nu vet ju alla att barn till och ifrån utvisas och att Jan Björklund, så vitt är känt,
inte gått på gator och torg och protesterat med detta inslag i vår asylpolitik.

Det medför ju rent logiskt utifrån Björklunds uttalande, att vissa barn har valt sina
föräldrar eller kanske rent av aldrig haft några.

Det är härligt med minstrar som vågar skämta med oss väljare och ta ut svängarna
på detta sätt, det borde fler våga sig på.

Fast från Fredrik Reinfeldt lär vi väl aldrig få höra något skämtsamt.

Ha en trevlig Nationaldag och fira så mycket Du vågar, fast å andra sidan behöver han
ju inte säga så mycket för att man ska skratta.

Man erinrar ju sig när han tog avstånd från c:a 8 - 9 % av sina väljare och uppgav att
"han inte skulle ta i dessa ens med tång".

Tänk vilket skämtlynne, alla vet ju att Fredrik Reinfeldt inte går omkring med en tång,
så det var ju menat som ett stort skämt.

Häls
AE

Rättssamhälle ?

I dag har SD Thoralf Alfsson blivit dömd för förtal. Bakgrunden är att han på
internet återgett en faktisk händelse. Huruvida domen är korrekt eller inte
har undertecknad ingen uppfattning om.

Däremot ger rättens motivering till domen en synnerligen obehaglig känsla.

Motiveringen lyder: Det saknar betydelse för uppsåtet om uppgiften är
riktig.Det räcker att Thoralf Alfsson varit medveten om innehållet.

Undertecknad har själv den uppfattningen att en handling i första hand ska
bedömas efter det faktiska innehållet och att uppsåtet inte bör ha en avgör-
ande betydelse.

Däremot väcker det en viss förvåning om man jämför denna dom med den
dom som nyligen avkunnades av Solna Tingsrätt i Arena målet.

Här dömdes stadsdirektören för tagande av muta medan PEAB:s ägare fri-
kändes för bestickning. Den ene hade gett och den andre hade fått. Den som
fälldes hade förstått (uppsåt) och den som gett hade inte förstått (inget upp-
såt). Frikännandet av Erik Paulsson motiverade rätten med:

Åklagaren hade inte lyckats bevisa uppsåt.


Det är, enligt min mening, förenat med uppenbara svårigheter att förstå hur
man kan se på uppsåtsfrågan med så vitt skilda preferenser.

Man får nästan den känslan att domarna och motiveringen utgår ifrån en form
av omvänd rättsprocess.

Först bestämmer man sig för (rätten) om en åtalad är skyldig eller inte,
sedan anpassar man domens motivering till detta.

En sådan process är i så fall inte medvetet driven utan följer en mental process
där vederbörande inför sig själv förtränder processen.

Kan det vara så illa`?? Mycket talar för det.

Häls
AE


Traditioner

Firande Nationaldagen

När det gäller nationaldagen och skolavslutningar har vi fått backa från gamla
traditioner steg för steg. Ingen kritik har tillålits föras fram.

Trots alla dessa framsteg, som syftar till att sudda ut det "svenska", finns det
uppenbarligen viktiga nya områden som man måste ta sig an.

TV reporten Elisabeth Höglund räds inga utmaningar, förresten vem skulle våga
utmana henne i denna fråga ?

Hon anser att den svenska nationalsången är gammalmodig mm och bör ersättas.
Hon har ju helt rätt. Inte ska vi svenskar få glädjas över något vi är stolta över.

Man får väl anta att hon eftersträver en variant av Koranen där man besjunger
mänskliga rättigheter och kvinnans frigörelse.

Sedan finns det väl anledning tro att många svenskar inte är så begåvade som
nämnde reporter och inte heller inser vikten lika fullt ut att uttrycka sig kotrrekt
i gällande tidsanda. Det är då inte heller omöjligt att det finns en och annan in-
snöad nationalist som ser det poitiva med traditionella dygder mm. Man får väl
utgå ifrån att dessa medborgare är, vad den högst stående moderaten Batra
Kindlund anför, obegåvade lantisar.

I Frankrike och många andra länder hade ett inlägg av denna typ varit otänkbart.
Men självklart, Sverige är ju bäst i världen och inte ska vi utgå ifrån hur andra
mindre utvecklade länder, som Tyskland, Franrike, USA mm, kan tänkas bete sig
när man vårdar sina traditioner.

Om Du vågar, i strid med Elisabeth Höglund, sjung ändå vår älskade nationalsång.

Häls mm
AE

yttrandefrihet

Tyvärr är det ju så idag att vi har vissa, ganska så uppenbara, problem i
vårt samhälle som är knutna till bl yttrandefrihet, mötesfrihet, hatbrott,
invandsringspolitik mm mm.

Tyvärr är vi tillsagd att inte framföra kritik inom dessa områden. Ännu ner tyvärr
har vi svenskar accepterat att vi inte får säga vår uppfattning i vissa avse-
enden. Den självpåtagna cesnuren är mycket effektiv, vem vill bli beslylld
för att vara rasist ? eller vem vill sitta resten av sin karriär på en öde ö
som fyrvaktmäste på en fyr som innan uttalandet var obemannad ?

Naturligsvis ingen, och då blir det tyst.

Jag roar mig med att skriva dikter inom detta område och nedan följer en:

SKYMNINGSLANDET

Våldet mot svensken ökar och ökar
När Barnen kommer till oss och stökar

Om detta vi inget får yppa och förtälja
När Fredrik vår trygghet till andra sälja

Våldtäkterna i landet slår klart rekord
När män utan pass tar sig för av dukat bord

På andra håll kan det medföra stening
Men här vi inte får säga vår mening

Bilar sätts ständigt i brand här och där
När mångkulturen sin kultur oss lär

Inte heller om detta får media berätta
Då allt som sker ska ses som det rätta

Skolor och hem brinner ständigt ner
Man tiger och bygger nytt och alltfler

Polis och andra får värja sig mot stenar
När andra respekten för dessa förklenar

Kritik mot detta får inte nå fram
Om kastare kommer från annan stam

Steg för steg vi flyttar vår position
Och ingen skyddar vår gamla bastion

Allt sker under tystnad och sämja
När man i stället ordningen bör främja

Hur det slutar man finner inget svar
Men allt mindre av det gamla blir nu kvar

Läs och begrunda

Häls mm
AE

Välarundersökningar

SIFO och United Minds

Dagens väljarundersökningar visar samma tendens som tidigare, dvs att de sk
"rödgröna" har absolut majoritet.

Kvarstår dessa väljarpreferenser ökar sannolikheten för att sk svaga och utsatta
grupper efter nästa val ska får lite bättre ekonomiska förutsättningar.

Det systemskifte som genomförts / genomförs under Moderaternas ledning är om-
fattande och sänkta ersättningar för a kassa och sjukpenning mm har drabbat
många hårt och orättvist (sjuka ingen hjälp mm). Dessa nedskärningar är inget
oplanerat utan ingår i en långsiktig stragegi som syftar till att genomföra ett
mycket omfattande systemskifte.

Den som önskar se den närmare och mer konkreta bakgrunden till detta bör ägna
en stund att läsa den bok Fredrik Reinfeldt skrev under sin tid som ordförande i MUF.
Denna heter "Det sovande Folket" och där uppger Fredrik Reinfeldt att hela svenska
välfärdsmodellen är en felkonstruktion. Han definierar sin syn på hur en bättre modell
ska se ut och uppger på ett antal ställen i boken att "inga bidrag" ska utgå över svält-
gränsen, ja just det svältgränsen är det ord han använder.

De omfattande nedskrärningarna mm bör nog ses som ett planerat mycket omfattande
systemskifte där den aktuella boken bör ses som ett manifest och en programförklaring.

Den som är intresserad att se bakgrunden till Moderateras systemskift, där målet då är
att inga bidrag ska ligga över svältgränsen, har möjlighet att hämta hem boken på nätet.
Förr fanns boken på vissa bibliotek, men vissa moderater fann den så besvärande att den
"försvann".

Fredrik Reinfelds retorik om "välfärdsmodell" och "välfärdens kärna" bör ses mot bakgrund
av dessa ambitioner. Den uppmärksamme har noterat att han aldrig specificerat vad som
enligt honom bör vara "välfärdsmodellens faktiska innehåll" eller vad som rent faktist är
"välfärdens kärna".

I sin bok har han däremot beskrivit det mycket utförligt, läsvärd.

Häls
AEVäljarundrsökning

Idag presenterar United Minds en väljarundersökning som visar en intressant
trend sett ur demokratisk synvinkel.

Att det idag föreligger ett stort demokratiskt underskott i Sveige är ställt utom all
tvekan. Detta tar sig uttryck i att vissa ord får inte uttalas och vissa problemom-
råden får inte bli föremål för diskussion. Detta påtalas ofta av utländska media men
inte ens avsaknaden av yttrandefriheten får tas upp till debatt i Sverige.

Än värre är att det i Sverige i dag förekommer regelrätt politisk förföljelse som tar
sig olika uttryck, alla främmande inslag i en verklig demokrati.

Exempel på detta syns tydligt när de gäller SD valda representanter:

1) Ren misshandel av dessa förekommer
2) Kränkande behandling med spottning mm
3) Brandbomber kastas in i deras lägenheter
4) Deras bilar sätts i brand
5) Avskedas från arbeten
6) Utesluts från fackliga organisationer
7) utsätts för spott och spe rent allmänt

Listan kan göras mycket längre. De enda som kan göra något är de sk etablerade aprtierna
men dessa väljer att tiga och "sitta still". Deras tystnad är därför ett klart samtycke.

Med ovanstående summariska beskrivning av den politiska förföljelsen, som sker med ledande
politikers samtycke, måste frågan ställas hur omfattande en politisk förfölelse kan vara och
landet i fråga fortfarande beskrivs som en demokrati.

Man erinrar sig också att länder som Kina och förutvarande Sovjetunionen beskriver / beskrev
sig som föredömliga demokratier..

United Minds undersökning utvisar en poitiv trend utifrån ovanstående:

Andelen väljare, som anser att den grundlagsstadgade yttrandefriheten och mötesfriheten mm
friheter ska gälla alla medborgare, har ökat till 8,7 %. Detta bör rimligen ses som positivt.

Baksidan är dock tyvärr nattsvart, då 91,3 % av väljarna genom sitt politiska val samtycker att
regelrätt politisk förföljelse sker av vissa demokratiskt valda företrädare.

Man bör också komma ihåg vårt beteende när motsvarande förföljelse sker i andra länder,
gärna långt bort och gärna små och betydelselösa. När motsvarande förföljelser sker där är vi
ofta väldigt snabba att fördöma och kräva en demokratisk utveckling.

Det gamla ordspråket om "bjälken i Ditt eget öga" äger tydligen full giltighet i denna fråga.

Som sagt, många har anledning att ompröva sitt preferenser när det gäller synen på vissa
inslag av antidemokratisk karaktär.

Häls
AE

Malmö - Judehatets epicentrum

I vår politiska retorik är de flesta politiker väldig måna om att framstå som
företrädare för "allas lika värde". Det finns dock en grupp som i verkligheten
inte omfattas av detta begrepp och där politikerna blundar för vad som sker.

Ofta fördöms de judeförföljelser som skedde i Nazi Tyskland, och detta med rätta,
och man försöker upprättahålla minnet av detta för att, som man säger, kunna
dra lärdom av historien.

När det gäller den förföljelse som sker i Malmö med omnejd är det dock knäpp-
tyst, man får söka sig till utländska media och bloggar (motsv) för att få informa-
tion om vad som där utspelas.

Det finns inslag i detta, som borde föranleda oss svenskar att verkligen ompröva
om denna tystnad är den rätta vägen. Situationens allvar är lätt att se:

1) Olika centra hävdar att Sverige vid sidan av Turkiet är det land i Västvärlden
    där den strukturella judeförföljelsen är störst.
2)  BBC och ett antal utländska media har gjort, vad man benämner studiebesök,
     för att på platsen få information om vad som sker.
3)  Wisenthalcentret i New York avråder judar ifrån att resa till "Södra Sverige" då
     det bedöms som alltför farligt för judar att vistas där.
4)  USA:s president sände nyligen ett sk sändebud till Sverige för att informera sig
     om de omfattande judeförföljelserna.
5)  Den judiska församligen uppger sig ständigt bli utsatta för både fysiska och
     verbala övergrepp.

Exempel på verbala övergrepp, uppgiften kommer från den judiska församlingen är:

"Där går en jude som Hitler glömde gasa ihjäl"

"Hel Hitler, döda judesvinet"

Det framstår som synnerligen anmärkningsvärt att det i princip förbigås med tystnad,
även bland de personer som skulle kunna påverka situationen. Malmö:s starke man
Ilmar Repalu har förhållit sig till problemet på sätt som borde vara omöjligt i ett sk
civiliserat land. Han har uttalat sig i termer som inte kan tolkas på annat sätt än att
judarna får stå ut med detta då de inte "kritiserar" Israels politik i Gaza / på Västbanken.

Till och ifrån blir den internationella uppmärksamheten alltför besvärande. Tidigt under
2012 föranledde sådan uppmärksamhet minister Ullenhag att ta upp detta problem.
Han uttryckte sig dock på ett sådant sätt att skuldfrågan försköts till att omfatta vad
han benämnde "svenskar som förföljer judar i Malmö".

Man får väl se denna formulering som ytterligare en myt på hans lista. Frågan är om det
är acceptabelt att skuldbelägga "svenskar" för dessa hatbrott, då alla initierade vet vilka
 som ligger bakom dessa hatbrott.

Alla som känner ansvar för att Sverige inte ska utvecklas på sätt som sker i detta avseende
bör hålla sig informerade och ta alla tillfällen i akt att ta avstånd från vad som sker. Det är
tillåtet att tycka vad man vill om än den ene, än den andre, men denna typ av hatbrott /
förföljelse borde Sverige enhälligt ta avstånd ifrån, vilket tyvärr inte sker.

Näringsministerns besök i Kina

Näringsministerns, Annie Lööfs, besök i Kina har utvecklat sig väldigt lyckosamt.
Besöket föranleddes av att kineserna uttryckte sig på ett sätt som svenska poli-
tiker inte kunde förstå.

Näringsministern har nu fått de kinesiska ledarna att komma till insikt om vad
man egentligen menat med ambitionen att investera i Sverige. Det får väl anses
som en väl investerad kostnad att vår näringsminister tar sig tid att resa till
Kina och upplysa de kinesiska ledarna vad de egentligen menat när man sagt
sig vilja investera i Sverige.

De kinesiska ledarna har då också fått träffa de mest högst uppsatta ministrarna
i Sverige. Vår egen näringsminister har uttryckt detta mycket väl, då hon i en
intervju sagt sig se fram mot att få informera sin motsvarighet i Kina.

Det finns väl all anledning att utgå ifrån att de kinesiska ledarna fullt ut inte
förstått vilken vikt landet Sverige representerar i det internationella spektrat.

Den kinesiske näringsministern får väl därför anses vara mycket tacksam för att
ha blivit beskriven som Annie Lööfs motsvarighet i Kina.

Det är ju inte bara kineserna som har det svårt för sig när det gäller att inse be-
tydelsen av vårt lands storlek och betydelse. I USA verkar man , minst sagt, lida
av samma bekymmer.

Affären Gripen / Schwietz är ju en ytterst viktig affärshändelse, under förutsätt-
ning att Schweitz prioriterar ekonomiska fundamenta, dvs att köpa något som
är mycket sämre till ett pris som är något lägre. En nyhetskanal i USA uppmärk-
sammade detta affär och uttryckte sig i TV på ett sätt som okunniga amerikaner
bara kan göra: " Det verkar ju som att Scheitz och Sverige är 2 olika länder".

Det är riktigt svårt att förstå att ett nyhetsankare i USA inte har insikt i vilka
länder som är betydelsefulla och driver utveckligen framåt.

I dag presenteras uppgifer om väljarnas partitrohet mm. Centerpartiets andel
av väljarna ligger fortfarande marginellt över 4 %. Det verkar som om svenska
väljare fullt ut inte förstått Annie Lööfs insatser i Kina.

Väl mött inför nya inslag
AEDe nya Moderaterna

Enligt den aktuella retoriken från DE Nya Moderaterna är partiet det "Nya Arbetarpartiet".
Retoriken är då anpassad till att få medborgarna / väljarna till att tro på detta budskap.
Ett återkommande inslag i retoriken, framför allt från Fredrik Reinfeldt, är att partiet
värnar om den sk svenska välfärdsmodellen och att kärnverksamheten inom välfärden
måste prioriteras.

Vare sig partiet eller Fredrik Reinfeldt har närmare i denna retorik specificerat vad som
ska utgör den "svenska välfärdsmodellen" eller vad som ska utgöra "kärnverksamheten".

Går man tillbaks i tiden till 1993, då Fredrik Reinfeldt var ordförande i MUF, skrev han en
bok med titeln "Det Sovande Folket". Denna utgjorde ett manifest där han mycket tydligt
beskrev hur han såg på just dessa omständigheter.

Fredrik Reinfeldt dödförklarade den "svenska välfärdsmodellen" och angav ett antal gånger
mycket tydligt, på olika platser i boken, att de medborgare som inte delade hans syn som den
beskrevs i boken led av vad han benämnde "mentalt handikapp".

Boken låg till en början ute på biblioteken, em när Moderaterna blev starkare och vädrade
regeringsmakt försvann boken härifrån. Det uppges från olika håll att många moderater
kände sig besvärade av den syn Reinfeldt stod för som den presenterades i boken.

Det är inte känt att Reinfeldt tagit avstånd från den uppfattning han då lät meddela, dvs
att huvuddelen av svenska medborgarna led av "mentalt handikapp".

Många inslag i de sk besparingarna och nedskärningarna, a kassa, sjukpenning mm, tyder
väl närmast på att han fullföljer den ambitionen han beskrev i boken, dvs att nedmontera
den svenska välfärdsmodellen.

All retorik får då ses som ett sätt att dölja denna ambition och detta systemskifte.

Såvitt är känt har ingen statschef i moderna tid uttalat sig så kränkande mot en stor del
av "sin" befolkning".

Närmast till hands ligger väl jämförelsen med Kadaffi som beskrev de delar av befolkningen,
som inte delade hans syn, som råttor och kackerlackor. De olika sätten att se ner på medbor-
garna får väl närmast ses som olika nyanser på samma skala och de olika ordvalen bör väl
mest ses som olika kulturyttringar.

Boken finns att läsa på nätet och ger många tankeväckande associationer. De medborgare
som fortfarande tror på en svenska välfärdsmodell kanske inte känner sig helt bekväma med
att ses som "mentalt handikappade" av statsministerna.

Boken innehåller också andra kontroversiella uttalanden, mer om detta senare.

Premiär

Denna blogg är nystartad 2012-06-02 och kommer att omfatta analyser
och kommentarer i anknytning till dagsaktuella politiska händelser.
Inriktningen kommer att vara mot svensk inrikespolitik men även viktiga
lokala händelser inom Boråsregionen kan komma att tas upp.

Likaså kommer viktiga händelser med betydelse för svensk inrikespolitik
att behandlas.


Med vänliga hälsningar
AE

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0