ETT RÄTTSSAMHÄLLE I FRITT FALL ?

Kollaps i systemet, när vare sig vilja eller förmåga räcker till
 
Många av oss förundras många gånger över den flathet och naivitet som präglar
rättssamhällets attityd till brottslingar och deras gärningar.
 
Under de senaste dagarna nåddes vi av nyheten om en uppmärksammad dom i
Sundsvalls Tingsrätt.
 
En 18 åring fick samhällstjänst för våldtäkt.
 
VÅLDTÄKTEN SKEDDE MOT EN 12 ÅRING OCH VAR FÖRENAD MED VISS
MISSHANDEL.
 
Uppenbarligen kände rätten större sympati för gärningsmannen än offret.
 
I dag har Borås Tidning en krönika, där man beskriver ett brott som begåtts av
en 18 åring och den straffpåföljd som sedan skett.
 
Eller rättare sagt den straffpåföljt som inte skett, för det skedde ingen så-
dan.
 
BROTTET OMFATTADE ATT MED EN KOLSYREPISTOL SKJUTA MOT TVÅ
OFFER OCH SKADA DEM TÄMLIGEN ALLVARLIGT.
 
STRATTPÅFÖLJDEN, OM NU DET ÄR RÄTTA BENÄMNINGEN, BLEV SAM-
HÄLLSTJÄNST.
 
Men enligt krönikan blev det ingen samhällstjänst heller.
 
För att samhällstjänst ska kunna "utdömas" krävs gärningsmannens sam-
tycke, och något sådant var han inte beredd att lämna.
 
DET HELA SLUTADE MED ATT DET INTE BLEV NÅGON SOM HELST PÅ-
FÖLJD.
 
Krönikan i Borås Tidning beskriver brottet, domen och utdrag ur Tingsrättens
motivering tämligen utförligt, och bör läsas av de, som har intresse av samhälls-
utveckling och rättsutveckling.
 
Men krönikan ska inte läsas av de som fortsatt vill tro på samhället och
definitivt inte av de 37% som enligt en nyligen utgiven rapport tycker att
Sverige utvecklas i rätt riktning.
 
AE
 

DOMEDAGEN BANKAR PÅ DÖRREN ?

Vart är Sverige på väg, egentligen ?
 
En våt filt tycks lägga sig över hela samhället, det går inte en enda dag utan att vi
matas om att domedagen är nära förestående.
 
Nu har ju för all del domedagen varit förestående så länge vi kan minnas, men i
alla fall ?
 
I dag nalkas vi domedagen genom två tydliga tecken:
 
Det ena är att sjukskrivningarna fortsätter att öka dramatiskt, nu har de sedan
2010 ökat med 60 %.
 
Detta ska de som orsakar domedagens antågande, politikerna, lösa genom att, som
de uttrycker sig, minska tillströmningen till sjukförsäkringen.
 
MAN SKA ALLTSÅ HÅLLA STÅND INFÖR DOMEDAGEN GENOM ATT SJUKA
SKA FÅ SÄMRE EKONOMI, EN GÅNG TILL.
 
Det andra tecknet är att dagens elever har fått en kraftigt minskad studiemoti-
vation, hälften av dagens gymnasieelever saknar helt motivation och var fjärde
elev på yrkesprogrammen överväger att avbryta sina studier.
 
Vad gäller den senare delen, uppger eleverna att de vill sluta, för att de känner sig
understimulerade och att de har en för liten arbetsbelastning, vilken slutsats ska man
då dra av detta ?
 
Man ska kanske i vart fall INTE dra den slutsatsen att kravlöshet och självför-
verkligande förhindrar domedagens ankomst.
 
När man ser dessa tecken på domedagens ankomst, ställer man sig frågan, vart är
Sverige på väg ?
 
Den frågan fick vi svar på i går:
 
Då fick vi veta genom en undersökning att 63 % av väljarna anser att landet är
på väg i fel riktning.
 
KANSKE I RIKTNING MOT DOMEDAGEN ?
 
Det märkliga med denna undersökning var att 63 % menade inte att vi var på väg i fel
riktning, för att man fick "mindre i plånboken", politikers uttryck för om vi är på väg i
fel eller rätt riktning.
 
63 % ansåg att vi är på väg i fel riktning på grund av helt andra orsaker än att
man får "mindre i plånboken", tvärtom anser man att man framöver räknar med
att "få mer i plånboken".
 
DET MAN ANSER VISAR ATT VI ÄR PÅ VÄG I FEL RIKTNING ÄR DET SOM
KOPPLAS TILL EXISTENSIELLA FRÅGOR OCH TRYGGHETSFRÅGOR, SOM
TRYGGHET, SÄKERHET, SAMMANHÅLLNING OCH HÖR OCH HÄPNA, FRÅ-
GOR SOM HÄNGER SAMMAN MED MORAL, ETIK OCH TILLIT.
 
Numera vet vi ju alla vad "utmaning" är, utmaning är något som beskriver något
man vare sig vill eller kan göra något åt, men frågan är om inte detta är landets
största utmaning inför framtiden.
 
ATT SE TILL ATT SAMMANHÅLLNINGEN I LANDET ÖKAR, SÅ ATT I VART
FALL EN MAJORITET ANSER ATT LANDET ÄR PÅ VÄG I RÄTT RIKTNING.
 
Hur märkligt det än låter i mångas öron, är det nog främst på det viset, inte genom
att fylla plånböckerna, man skapar en framtidstro, att se till att landets invånare
får en sammanhållning, som gör att man strävar i samma riktning.
 
Det är först då man kan nå resultat i form av mindre sjukskrivning, bättre
kunskapsutveckling, bättre motivation och mycket annat "bättre".
 
Hur man ska nå dit är "den stora utmaningen", och just nu tycks politiker, och
vi själva, stå ganska så handfallna inför hur vi ska hantera denna "stora utma-
ning".
 
Vi vet att polariseringen i samhället i dag är stor, mycket stor, större än tidigare
och att den utgör en destruktiv kraft i samhället.
 
Vi vet också att den nödvändiga sammanhållning i samhället står i di-
rekt motsatsförhållande till en ökad polarisering.
 
Vi har i dag inget bra recept hur vi ska motverka denna utveckling, att samman-
hållningen blir allt mindre och att allt fler anser att Sverige är på väg i "fel  rikt-
ning". Däremot vet vi ganska så väl hur vi ska bete oss för att sammanhåll-
ningen ska bli mindre, och att ännu fler ska anse att Sverige är på väg i "fel'
riktning".
 
MAN SKA I ÖVERGRIPANDE MENING BLI ÄNNU MER KRAVLÖS, MAN
SKA BYGGA ÄNNU FLER "NO - GO" ZONER, MAN SKA BLI ÄNNU MER
ÖVERSEENDE MED ALLTFLER SKOTTLOSSNINGAR PÅ VÅRA GATOR,
MAN SKA BLI ALLTMER ÖVERSEENDE MER ALLT STÖRRE BROTTS-
LIGHET I FORM AV MORD, VÅLDTÄKTER MM, OCH FRAMFÖR ALLT
SKA MAN KOMMA TILL INSIKT ATT HANDGRANATER BÖR VARA DET
MAN BÄR PÅ SIG, NÄR MAN RÖR SIG UTE I FOLKVIMPLET.
 
Enligt polisen tycks handgranaten "kommit för att stanna" i folkvimlet, så
nästa gång vi får uttala oss om hur många som anser att Sverige är på väg
i fel riktning, kanske det inte är 63 %, utan 93 %, vem vet ?
 
Landet behöver alltså någon form av "gemensam nämnare" för att öka den
nödvändiga sammanhållningen. som får allt fler att tro på en utveckling i
rätt riktning.
 
Och den "gemensamma nämnaren" är INTE mer handgranater och mer
skottlossning på våra gator.
 
I en alltmer globaliserad värld blir det också allt svårare att hitta någon form
av "gemensam nämnare" som utgör det nödvändiga "kittet" för att invånarna
ska få den nödvändiga sammanhållning.
 
Att det blivit svårare att hitta någon form av "gemensam nämnare" be-
tyder att politiker, och vi själva måste anstränga sig mer än tidigare
för att skapa detta.
 
ATT POLITIKERNA KAPITULERAT FÖR DENNA "UTMANING" ÄR JU
ALLDELES UPPENBART, MEN HAR VI VÄLJARE OCKSÅ KAPITULE-
RAT ?
 
AE
 
 
 
 

VI HAR POLITIKER VI INTE KAN HA

Regeringen blåser liv i svarta marknaden.
 
Dagens Industri har i dag en ledare med rubriken "Regeringen blåser nytt liv
i den svarta marknaden".
 
Ledaren bygger på föreställningen att ROT och RUT är portalen till himmel-
riket, om det kan man nog ha olika uppfattningar.
 
Men ledaren är skriven med en naivitet, som annars är främmande för DI,
en naivitet lika stor som den man annars finner bland de "föremål" ledaren
beskriver.
 
Man kan då läsa i ledaren:
 
" Vi kan inte ha politiker som på grund av ideologiska skygglappar
inte ser verkligheten"
 
Ledarskribenten tycks ha lika stora skygglappar som de beskrivna "föremå-
len".
 
Visst kan vi ha politiker som på grund av ideologiska skygglappar inte
ser verkligheten
 
TITTA BARA IN PÅ ROSENBAD OCH HELGEANDSHOLMEN, SÅ HIT-
TAR MAN EN MÄNGD SÅDANA "FÖREMÅL".
 
För det man har "måste man väl kunna ha", för annars hade man ju inte
haft det, eller ?
 
Decemberöverenskommelsen har också gjort oss trygga i uppfattningen
att vi framöver "kommer att ha det vi inte kan ha" under en längre tid än vad
varit fallet utan överenskommelsen.
 
AE

ÄR VÄNSTEKOMMUNSITEN IDA LEGNEMARK FÖDD UNDER NE BYRÅ?

Den svenska modellen vittrar sönder
 
Alla vi vanliga dödliga, vi som arbetar ihärdigt och ser till att de vanliga odödliga
kan uppbära löner för att säga hur dumma saker som helst, vi kan ibland bli gan-'
ska så trötta på den retorik vi får höra från de odödliga, som vi dödliga betalar
skatter till.
 
En av dessa odödliga är vänsterkommunisternas gruppledare i Borås,
vänsterkommunisten ida Legnemark.
 
HON SKRIVER IDAG EN LEDARE I BORÅS TIDNING, SOM VITTAR OM
ATT FÖRTROENDET FÖR VÅRA POLITIKER ÄR FÖR HÖGT, INTE FÖR
LÅGT.
 
Ida Legnemark framför då den uppfattningen att politikerna inte ska hushålla med
våra pengar, och de som hushållar med våra pengar skymfar skattebetalarna.
 
Till grund för detta något anmärkningsvärda uttalandende, att man skymfar
skattebetalarna genom att uttala en vilja att man vill hushålla med deras
pengar, ligger den befängda uppfattningen att alla i Borås Kommun gör
sitt "yttersta" och ingen förbättringspotential finns vad gäller att förbätt-
ra effektiviteten.
 
Hur ser då detta "yttersta" ut om man ser på det "yttersta" med andra ögon än
vänsterkommunistens Ida Legnemarks ögon, ögon som tycks täckta av mäng-
der av indoktrinerade skygglappar.
 
För oss vanliga "dödliga" utgör ju verkligheten en bättre kompass  när
vi navigerar än att hänfalla till  politisk retorik.
 
I denna verklighetsbaserade kompass finns i Borås ett visst boeende, ett bo-
ende för psykisk sjuka, vad det heter är mindre intressant, men det som nu
följer är en mer verklighetsbaserad beskrivning, än Isa Legnemarks befängda
uppfattning att alla i kommunen gör sitt yttersta.
 
På detta boende finns 9 patienter, alla med psykiska problem, personalen
uppgår till 3. 1 "vårdare" på 3 patienter låter ju väldigt bra, men är det verk-
ligen väldigt bra ??
 
Vi berömmer oss för att ha en världsbäst och individbaserad vård på denna typ
av boende. Hur ser det ut i verkligen, verkligen är något skild från Ida Legnmarks
extremt ideologiserade uppfattning.
 
För att patienterna inte ska behöva få den vård och tillsyn de är berättigade
till. "vårdar" man patienterna så att de vare sig vet det ena eller det andra.
Man ger dem alltså lugnande mediciner., så att de vandrar omkring mer dö-
da än levande. De är inte mottagliga för vård överhuvudtaget, vi talar om ren
förvaring.
 
Detta har personalen insett, att det inte tjänat något till att försöka nå ut till patien-
terna vid andra tillfällen. än när de ska matas.
 
UNGEFÄR SOM I BORÅS DJURPARK.
 
Personalen vid boendet har insett detta, och bryr sig inte nu heller, de sitter i
personalrummet dagen i ända med det enda avbrottet att de ska mata djuren,
förlåt patienterna.
 
DETTA FÖRKLARAR IDA LEGNEMARK MED ATT PERSONALEN GÖR SITT
YTTERSTA.
 
En annan aspekt på att personalen gör sitt "yttersta" är patienternas rätt att få
frisk luft, den är också en schimär, när personalen nu gör sitt "yttersta".
 
Vi som närmar oss "livets slut" tror oss kunna se fram med promenader på ett
äldreboende.
 
GLÖM DET, I VART FALL OM IDA LEGNEMARK FÅR SIN VILJA IGENOM,
ATT "ALLA" GÖR SITT "YTTERSTA".
 
För någon tid sedan var bemanningen 4 "vårdare" på 9 patienter. För att man inte
skulle hushålla med skattebetalarnas pengar, som Ida Legnemark väljer att uttryc-
ka sig, kom man fram till att det skulle hushållas med frisk luft för patienterna.
 
Man skar då ner bemanningen från 4 till 3 "vårdare" på 9 patienter.
 
RESULTATET LÄT INTE HELLER VÄNTA PÅ SIG, NU KUNDE MAN HUSHÅLLA
MED DEN FRISKA LÚFTEN.
 
Patienterna tappade möjligheten att gå ut och få frisk luft, varför kan man fråga, och
den frågan bör ställas till bland annat ida Legnemark, vänsterkommunist av Guds
Nåde.
 
Och det finns faktiskt ett svar på varför man väljer att man väljer att hushålla med
patienteras friska luft.
 
Det finns regler på kommunens boenden, och de är självklart till för att hål-
las
 
EN SÅDAN REGEL ÄR ATT BRUKARe/PATIENT/VÅRDTAGARE BARA KAN FÅ
FRISK LUFT, OM DEN LEDSAGaS AV TVÅ VÅRDARE.
 
EN ANNAN REGEL ÄR ATT DE SOM INTE FÅR FRISK LUFT, UTAN STANNAR
INNE HOS PERSONALEN ,SOM GÖR SITT "YTTERSTA", MÅSTE "VÅRDAS"
AV MINST 2 PERSONER SOM GÖR SITT "YTTERSTA".
 
2 SOM GÅR UT OCH 2 SOM STANNAR INNE KAN ALDRIG BLI MINDRE ÄN 4.
 
MEN BEMANNINGEN 3 ÄR FAKTISKT MINDRE ÄN 4, MED DET RESULTAT
ATT INGEN GÅR UT, DET ÄR FÖRBJUDET OCH MAN HUSHÅLLAR MED FRISK
LUFT,  OCH ALLA SITTER INNE MED PERSONAL SOM GÖR SITT "YTTERSTA".
 
Men personalen som är för få till antalet för att man ska kunna gå ut, kan ju inte gö-
ra sitt yttersta, för de patienter som inte ska få frisk luft, ska ju medicineras så myc-
ket, att de inte begriper att de inte får frisk luft, och inte begriper något annat heller.
 
Därför sitter personalen i personalrummet och gör sitt "yttersta" utom när "dju-
ren" matas.
 
DETTA ÄR ALLTSÅ IDA LEGNEMARKS UPPFATTNING OM HUR DET SER UT
NÄR PERSONALEN INOM KOMMUNEN GÖR SITT YTTERSTA.
 
Att begreppet "det yttersta" skulle kunna fyllas på om bemanningen blev sådan
att den friska luften inte skulle hushållas bort, föresvävar tydligen inte vänsterkommu-
nisten Ida Legnemark.
 
Vänsterkommunist hushållar med vad som
finns "mellan pannbenen"
AE
 
 

VÄNSTERPARTIET VILL INTE HUSHÅLLA MED VÅRA PENGAR

För vänsterkommunisterna löser höga skatter alla problem
 
Det har länge funnits en ideologisk klyfta mellan borgerliga partier och "röda"
partier, när det gäller att tömma våra plånböcker, de förra vill begränsa skat-
teuttaget så långt som möjligt, det senare vill lägga beslag på allt vi har, som
om pengarna vore deras egna.
 
I Borås, bland många andra städer, är kritiken från invånarna hård, när det gäl-
ler vissa besparingar som skeTt, och här visar sig den ideologiska klyftan sig
fortfarande vara tydlig.
 
Allianspartierna, företrädda främst av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson,
Ni vet han som tycker att vissa kommunikationsministrar är dumma som tå-
get, vill då hushålla med våra skatter.
 
De "röda" partierna, främst företrädda av vänsterkommunisternas gruppledare
Ida Legnemark, vill inte hushålla med våra skatter.
 
På temat "hushåll inte med våra skatter" skriver i dag Ida Legnemark en
ledare i Borås Tidning.
 
DENNA LEDARE VISAR ATT IDA LEGNEMARK FÅTT MYCKET, ELLER
KANSKE ALLT, OM BAKFÖTTERNA.
 
Hon avfärdar Morgan Hjalmarsson, som vill hushålla med våra skatter, med
orden:
 
" Att prata om att hushålla bättre med skattebetalarnas pengar är en skymf
mot alla dem som varje dag gör sitt yttersta för att boråsarna ska garante-
ras ett gott bemötande".
 
Alla bör läsa detta, inte en gång, inte två gånger, utan ett flertal gånger.
 
HÄR HAR VI ALLTSÅ ETT PARTI, VARS GRUPPLEDARE I BORÅS ANSER
ATT DET ÄR EN SKYMF MOT SKATTEBETALRNA ATT PRATA OM ATT
HUSHÅLLA MED DERAS PENGAR.
 
Så långt kan det alltså gå, när vänsterkommunisterna får fotfäste i den svenska
politiken.
 
Men visst låter det bra att "alla" gör sitt "yttersta", det är bara ett fel, ett enda stort
jättefel, "alla" gör inte sitt yttersta.
 
De flesta gör ett hyfsat jobb, en del gör ett väldigt dåligt jobb, väldigt få gör sitt
"yttersta".
 
DET RÄCKER MED ATT RINGA EN TJÄNSTEMAN EN FREDAG EFTER LUNCH,
FÖR ATT OMEDElBART INSE ATT ALLA INTE GÖR SITT "YTTERSTA", I SÅ
FALL MÖJLIGEN MED ATT SNICKRA PÅ SOMMARSTUGAN.
 
SKULLE DET INTE RÄCKA MED ATT RINGA TILL KOMMUNEN EN FREDAG
EFTERMIDDAG, KAN MAN JU GÖRA ETT BESÖK PÅ NÅGON FORM AV VÅRD-
INRÄTTNING, SJUKHUS ELLER LIKNANDE.
 
I personalens dagrum kan man då nog påräkna att hitta fler anställda än vad som
för tillfället gör sitt "yttersta" med vårdtagare.
 
Ett antal "empiriska" iakttagelser bekräftar detta.
 
DET ÄR ALLTSÅ RENT NONSENS ATT PÅSTÅ ATT "ALLA" GÖR SITT "YTTER-
STA".
 
Man brukar ofta, ofta lite enfaldigt, tala om förbättringspotential. Den reella förbätt-
ringspotentialen är ju ganska så begränsad om ansvariga politiker går omkring med
den något befängda uppfattningen att "alla" "alltid" gör sitt "yttersta".
 
Som en parentes bör också noteras, att det inte ens är optimalt om personalen gör
sitt ytterstA.
 
Att ständigt göra sitt yttersta sliteR lätt ut personal, vilket visat sig tydligt i
slimmade organisationer, med den följden att sjukskrivningarna ökar.
 
Men frånsett allt detta är Ida Legnemarks ledare befängd även ur ett annat perspek-
tiv.
 
Det arbete och de ansträngningar personalen utför har sina begränsingar, inte
bara i att de inte alltid gör sitt yttersta, utan av omständigheter, över vilka de
inte råder.
 
DET KAN RÖRA SIG OM ALLT FRÅN INEFFEKTIVT REGELSYSTEM, INEFFEK-
TIVA RUTINER, OCH DÅLIGT LEDARSKAP TILL TRASIGA DATORER, OCH
MYCKET ANNAT.
 
Personalen har alltså inte ens möjlighet att i de flesta fall att  göra sitt "yttersta", om
de så önskade.
 
Det som begränsar möjligheterna att då göra sitt yttersta hänger ihop med
organisatoriska förhållanden, strukturer, ledarskap, kultur mm, över vilket
de anställda råder lite, eller inte alls.
 
DÄREMOT RÅDER IDA LEGNEMARK OCH HENNES KOLLEGOR ÖVER DES-
SA OMSTÄNDIGHETER.
 
OM ETT PARTI HAR EN GRUPPLEDARE, SOM INTE INSER DESSA SJÄLV-
KLARA SAKER, VILKA ALLTID BÖR BLI FÖREMÅL FÖR LÖPANDE ÖVER-
SYN, FÖR ATT JUST KUNNA HUSHÅLLA LITE BÄTTRE, KANSKE PART-
IET BORDE FUNDERA PÅ ATT SKAFFA SIG EN ANNAN GRUPPLEDARE.
 
En gruppledare, som har den befängda uppfattningen att alla gör sitt "yttersta"
och att en organisation inte kan trimmas, har helt enkelt inget existensberätti-
gande, som gruppledare är det bäst att tillägga.
 
ATT BEKVÄMT LUTA SIG BAKÅT OCH VARA NÖJD MED ALLT RÖRANDE
KVALITETEN PÅ ORGANSIATIONENS EFFEKTIVITET KAN VÄL KNAPPAST
HA ETT BERÄTTIGANDE, ELLER ?
 
Att det i dagens Sverige blivit ens möjligt för en ledande politiker att mena att
det är en skymt mot skattebetalarna att tala om att man vill hushålla med deras
pengar, visar tydligt vilka svårigheter vi har framför oss.
 
AE
 
 
 

VÅRA TRADITIONER HINDRAR OSS BEKÄMPA IS

Varför är Sverige alltid flummigast av alla ?
 
De flesta tycks numera vara medvetna om det hot IS utgör och kommer att utgöra.
Inget tyder heller på att detta hot kommer att försvinna eller minska, snarare tvär-
tom.
 
Vad gör då Sverige för att möta detta hot ?
 
SVERIGE FLUMMAR PÅ SOM VANLIGT I DEN TRON ATT FLUMMAR MAN TILL-
RÄCKLIGT MYCKET SÅ SKA 200 ÅR UTAN KRIG BLI 300 ÅR UTAN KRIG.
 
En viss tillnyktring har skett genom att ny lagstiftning är på förslag att införas, som
ska syfta till att kriminalisera vissa inslag knutna till jihadistbarbarerna.
 
Ingen ska dock förledas tro att Sverige inför den lagstiftningen frivilligt, hade
vi själva fått bestämma hade vi flummat vidare, fråga Mona Sahlin och politi-
kerna i Örebro och Stockholm, om det låter osannolikt.
 
DEN LAGSTIFTNING SOM 'ÄR PÅ FÖRSLAG ATT INFÖRAS ÄR RESULTATET
AV EN TVINGANDE FN RESOLUTION, SVERIGE HAR ALLTSÅ INGET VAL, VI
MÅSTE FÖLJA RESOLUTIONEN.
 
Men Sverige vore ju inte Sverige om vi inte satte flummet i högsätet även här. Det
är inte deltagandet i halshuggningarna, som ska kunna lagföras, det är något man
ska titta på, till dess man tittat på detta flummar vi vidare.
 
Det som ska kunna lagföras är själva resan till halshuggningen.
 
UNGEFÄR SOM OM EN MÖRDARE I SVERIGE INTE KAN STRAFFAS FÖR
SJÄLVA MORDET, I STÄLLET STRAFFAS HAN FÖR RESAN TILL MORD-
PLATSEN.
 
Man kan ju knappast på allvar mena att detta är ägnat att sätta skräck i hals-
huggargänget.
 
Nu ska vi flumma mer, vi ska inte bara flumma i vår relation till FN, vi ska också
flumma i vår relation till EU.
 
EU kommer inom kort att storsatsa på att bekämpa och slå ut det rekryteringsar-
bete och den propaganda IS bedriver på sociala medier, något som ökat kraf-
tigt och nu är mycket stort. Uppgifter pekar på att många "resenärer" vidtar sin
resa efter att ha påverkats av just sociala medier.
 
Medan FN resolutionen är tvingande, vilket gör att Sverige tvingas följa med, del-
vis, är EU storsatsning inte tvingande, man kan avstå att delta om man inte vill
delta.
 
Gissa om Sverige vill delta i denna storsatsning EU gör mot IS verksamhet
på sociala medier ?
 
RÄTT GISSAT, SVERIGE VILL INTE DELTA, HÄR HELLER, BÄTTRE ATT
FLUMMA VIDARE I HOPP OM ATT ANDRA LÄNDER SKA DRA DET TUNGA
LASSET.
 
Vilka motiv anför då regeringen för att vi ska flumma och andra EU länder dra det
tunga lasset, här också.
 
DET SOM UPPGES HINDRA SVERIGE ATT DELTAGA ÄR VÅR GRUNDLAG
OCH TRADITIONER.
 
Det mesta pekar nog ändå på att det är våra traditioner som fått vara styrande,
och traditioner ska man ju vara rädd om, i vart fall viktiga sådana.
 
Och de traditioner som åberopas måste väl vara viktiga, för att bekämpa IS rek-
rytering och propaganda kan väl knappast vara en oviktig sak, eller ?
 
Vilka viktiga traditioner är det då man från regeringen talar om ?
 
FLUM OCH ATT ANDRA SKA DET TUNGA LASSET ÅT OSS, FÖRSTÅS.
 
Men grundlagen då, den uppges ju också hindra att Sverige inte är med i denna
terrorbekämpning, det är inte utan att man blir lite misstänksam här, här också.
 
SKULLE SVERIGE ALLTSÅ HA EN GRUNDLAG, SOM HINDRAR ATT MAN
BEKÄMPAR IS REKRYTERING OCH PROPAGANDA PÅ NÄTET, MEDAN
ALLA ANDRA EU LÄNDER HAR EN GRUNDLAG, SOM TILLÅTER EN SÅ-
DAN BEKÄMPNING.
 
Skulle det vara på det viset är det ju inte övriga EU länder det är fel på, här hel-
ler.
 
Men det låter "mysko", i vart fall för en demokratikämpe helt utan avsaknad av
kunskap om vår grundlag, att just vår grundlag skulle vara så erbarmerligt kor-
kat skriven.
 
Men misstänksam blir man, som amatör och okunnig om grundlagen. Face-
book och andra sociala medier blockerar och stänger ju av kontoinnehavare,
som inte anses följa Facebooks regler.
 
Man får väl då anta att Facebook inte bryter mot grundlagen, eller ?
 
Vad kan det då vara för omständigheter, som hindrar våra myndigheter
att inleda ett samarbete med Facebook och andra sociala medier, där des-
sa inbegriper IS rekrytering och propaganda som skäl att stänga av kon-
tohavare ?
 
INTE KAN ETT SÅDANT SAMARBETE BRYTA MOT GRUNDLAGEN, I VART
FALL KAN INTE EN AMATÖR OCH OKUNNIG OM GRUNDLAGEN FÖRSTÅ
ATT SÅ SKULLE SKE.
 
Vad är det då för omständigheter som får våra politiker att låta andra dra det
tunga lasset och försöka lura i oss att det beror på att grundlagen förhindrar
detta ?
 
VÅRA TRADITIONER FÖRSTÅS, ATT ALLTID ANDRA SKA DRA DET
TUNGA LASSET, OCH SÅ FÖRSTÅS VÅRT STÄNDIGA FLUMMANDE,
DÄR VI FÖR DET MESTA VISAR STÖRRE OMSORG OM HALSHUGGARE
OCH ANDRA BANDITER ÄN OM DERAS OFFER.
 
AE
 
 
 
 
 

FÖRSVARETS NYA UBÅT EN GÖKUNGE ?

Saab ska nu ta för sig, den här gången också
 
Så gick det så småningom som många av oss befarat.
 
Superubåten A 26 tycks bli ett fiasko, den också.
 
Att det skulle bli på det viset följer logikens lagar, här har ingen upphandling
skett, ingen realistisk kostnadsberäkning skett och man har främst haft mål-
sättningen att gynna SAAB, den här gången också.
 
Redan när FMW gjorde räden mot Thyssen Krupp, en olaglig räd, då den bör
ha utgjort egenmäktigt förfarande, befarade man att det skulle gå överstyr.
 
Thyssen Krupp, som kunde tillverka ubåtar, fick stå tillbaka för att SAAB, som
aldrig "sett" en ubåt, skulle träda in.
 
Sådant borde inte kunna ske ostraffat, och sådant tycks nu inte heller kun-
na ske ostraffat.
 
FÖRHANDLINGEN MED SAAB TYCKS GÅ I STÅ, DÄRFÖR ATT SAAB VILL
HA MER BETALT.
 
Självklart arbetar SAAB för att man vill ha mer betalt. Trots att ubåtsinköpet hand-
lar om 8,2 miljarder har FMW / regeringen avstått från upphandling, upphand-
lingen är reducerad till en "förhandling" med SAAB.
 
 
Läget är alltså på det viset att FMW / regeringen har bestämt sig för att köpa
ubåtar, man har bestämt sig för att SAAB ska leverera, och SAAB vill ha mer
betalt än vad som preliminärt avsattes.
 
Utan upphandling styr naturlagarna hur utfallet av denna "förhandling"
blir.
 
SAAB KOMMER ATT FÅ SÅ ATT DE BLIR NÖJDA, OCH MER DÄRTILL.
 
Att en affär i denna storleksordning sker utan upphandling skulle inte vara nå-
got annat än en megaskandal i varje annat land.
 
Andra länder upphandlar ubåtar så att de får valuta för pengarna, Sverige
upphandlar ubåtar så att SAAB och Wallenberg får valuta för sina kon-
takter med regeringen.
 
Australiengenomför nu en ubåtsupphandling, betydligt större än den som nu är
på gång i Sverige, ingen där skulle komma på iden att göra olagliga räder mot
utländska tillverkare, för att undanröja all konkurrens till inhemska tillverkare.
Landet genomför nu en upphandling, där olika länder ges möjlighet att medver-
ka på något så när lika villkor.
 
Något sådant skulle aldrig Wallenberg tillåta skedde i Sverige.
 
Hur går då förhandlingen med Saab ?
 
Att Saab skulle få affären avgjordes i praktiken i mars 2015, då affären offent-
liggjordes. Utan att någon realistisk kostnadsberäkning skedde bestämde sig
regeringen för att 8,2 miljarder skulle avsättas.
 
Man avsatte 8,2 miljarder och skulle se hur "mycket ubåt man fick", ungefär som
när man byggde Nya Karolinska, först byggde man bygganden och sedan be-
slöt man sig för att föra in den vård byggnaden medgav.
 
Saab sitter alltså i "GULDSITS", hur det än går i "förhandlingen" kommer fö-
retaget ut som vinnare.
 
KVARSTÅR RAMEN 8,2 MILJARDER BYGGER MAN EN UBÅT MED SÄMRE
KVALIFIKATIONER, MAN FÅR HOPPAS ATT DEN FLYTER, ÖKAR MAN RA-
MEN, SÅ FÅR FÖRSVARET EN UBÅT, SOM GÖR ATT FÖRSVARET INTE
FLYTER.
 
För om ramen ökas är affären kopplad till att "Försvarsmakten ges ansvaret för
att eventuella fördyringar kompenseras så att den totala ekonomiska ramen kan
hållas", med andra ord:
 
Kommer ubåten att kosta mer än u8,2 miljarder blir det en gökunge, en gök-
unge till, som tränger undan andra viktiga och nödvändiga satsningar.
 
Vad säger då Försvarsmakten om detta ?
 
Försvarsmakten säger inget om detta, för man har ingen insyn i förhand-
lingarna.
 
MED ANDRA ORD, HURUVIDA FÖRSVARET FÖRSES MED EN UBÅT SOM
UPPFYLLER STÄLLDA KRAV ELLER INTE ANSES INTE SOM EN ENGELÄ-
GENHET FÖR FÖRSVARET.
 
Man kan ju annars tycka, om inte annat för att ryssen numera "står och bankar"
på dörren, att Försvarsmakten i vart fall borde vara en lika viktig intressent som
Wallenberg.
 
Hur ska man då sammanfatta "superubåten" ?
 
FMW / Regeringen gör en olaglig räd för att få bort en konkurrent, sedan
beslutar man sig för att lägga beställningen hos SAAB, utan konkurrens-
utsättning och utan upphandling, SAAB får anses bestämma pris och
kvalitet, Försvaret får en ubåt, som antingen inte fyller ställda krav eller
tränger undan andra viktiga materielbehov.
 
Påminner lite väl mycket om Nya Karolinska, där skedde heller ingen upphandling,
då Skanska var ensam budgivare, och man var där också i händerna på leveran-
tören, med våldsamma kostnadsfördyringar som följd.
 
Tove Lifvedahl skriver i dag i SvD en krönika under rubriken "När skatt blir stöld".
Hon tar då upp Nya Karolinska i krönikan, frågan är om inte superubåten också
skulle ha nämnt ?
 
Hur kommer nu detta att utvecklas ?
 
Mycket är osäkert, men en sak vet vi nog ganska så säkert, SAAB kommer
att få det de vill ha, och med därtill, medan Försvaret kanske inte får det
de redan fått (blir nu undanträngt).
 
 
AE
 
 
 
 

VÅRA SKATTETJUVAR GÅR HELT FRIA

Stöld i förklädnad av skatt
 
I dag kan man i SvD läsa en krönika, skriven av Tove Lifvendahl, under rubriken:
 
NÄR SKATT BLIR STÖLD.
 
Krönikan  är som vanligt välskriven, logiskt resonerande och mycket samhällskri-
tisk utan att gå till överdrifter.
 
Läser man krönikan, och tänker till, bara lite, inser man snart att vad Sverige
behöver är helt enkelt en mindre "revolution", där vi får helt andra rättesnö-
ren för vårt agerande.
 
ETT FÖRHÅLLANDE SOM MEDFÖR ATT STÖLD ÄVEN SOM FÖRKLÄDNAD
AV SKATT SKA VARA STRAFFBART.
 
I krönikan citeras socialdemokraten Gustav Möller:
 
" Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket"
 
Vi vet att det varje dag, året runt, förslösas skattekronor. Enligt Gustav Möller blir
då folket bestulen varje dag, året runt, år efter år.
 
Den som begår en stöld är en tjuv.
 
ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT ATT EN TJUV FÅR IMMUNITET BARA FÖR ATT
DET STULNA GODSET UTGÖRS AV SKATTER ?
 
Tove Lifvendahl menar att många av stölderna utgörs av fördyringar av många pro-
jekt, där fördyringen orsakats av lättsinne och oaktsamhet.
 
Är det verkligen rimligt att skattebetalarnas ska bli bestulna därför att politiker
och tjänstemän hänfaller till lättsinne och är oaktsamma ?
 
Lek med tanken att vi skattebetalare hänfaller till lättsinne och oaktsamhet, när vi
deklarerar med följden att "staten" blir bestulen, då vankas skattetillägg, böter och
kronofogdemyndighetens blåslampa, i värsta fall fängelse.
 
Vi har fått läRa oss att "alla är lika mycket värda".
 
VARFÖR ÄR DÅ INTE ALLA TJUVAR LIKA MYCKET VÄRDA ? VARFÖR ÄR
TJUVARNA POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN MER VÄRDA, SÅ MYCKET MER
VÄRDA ATT DE KAN ÄGNA SIG ÅT STÖLDER UTAN ATT STRAFFAS ?
 
Tove Lifvendahl tar upp Nya Karolinska som ett exempel, där "stöld" kan anses ha
begått och menar att "stölden" här kan vara hänförlig till incitament i form av "per-
sonlig" vinning, den så kallade skrytfaktorn.
 
Är det verkligen rimligt att politiker och tjänstemän ostraffat ska kunna stjä-
la för personlig vinning och bygga monument  för att skryta över sig själva ?
 
FRÅGAN BEHÖVER NOG INTE HÄNGA OBESVARAD I LUFTEN, DE FLESTA
ANSER SÄKERT ATT STÖLDGODS INTE SKA ANVÄNDAS FÖR ATT TJUVEN
SKA SKRYTA ÖVER SIG SJÄLV.
 
Mycket av krönikan är inriktad på den fördyring som skett på Nya Karolinska och
Tove Lifvendahl pekar då på det förhållandet att upphandlingen skedde till "fast
pris", ett fast pris som uppgick till 14,5 miljarder.
 
TJUVARNA INOM LANDSTINGET SKRÖT DÅ ÖVER HUR BRA EN "FAST
PRIS MODELL VAR" FÖR MAN HADE KONTROLL PÅ VARJE KRONA OCH
DET KUNDE INTE BLI DYRARE, OCH BLEV DET DYRARE SKULLE DET
DRABBA SKANSKA.
 
Det var enligt tjuvarna omöjligt att det skulle bli dyrare.
 
Men plötsligt blev det omöjliga möjligt, det blev dyrare, mycket dyrare, 14,5
miljarder blev plötsligt 22,8 miljarder.
 
Hur är det då möjligt att det omöjliga kan bli möjligt på det viset ?
 
Jo, att det omöjliga blir möjligt på det viset, är bara möjligt om vi överlåter
ansvaret för våra skattepengar till tjuvar, som kan stjäla våra skatter utan att
det bekommer dem det minsta.
 
ÄR DET RIMLIGT, VISST I SVERIGE ÄR DET RIMLIGT, DÄR KAN TJUVARNA
STJÄLA VÅRA SKATTER UTAN ATT DET BEKOMMER DEM DET MINSTA.
 
Krönikan leder ut i frågeställningen vad kan man göra för att tjuvarna inte ska stjä-
la våra skatter, och Tove Lifvendahl pekar på ett antal vägar man bör och kan gå.
 
En ide är att tillsätta en vetenskaplig granskning, som leder fram till hur det
kunde gå så snett.
 
MÅ SÅ VARA, FÖR ATT MAN SKA UNDVIKA ATT FRAMTIDEN OCKSÅ FOR-
MAR TJUVAR BLAND POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN, MEN DET RÄCKER
INTE SOM ANSVARSUTKRÄVANDE BLAND DE TJUVAR SOM NU FINNS.
 
Vem skulle komma på iden att tillsätta en vetenskaplig utredning när ett antal
maskerade banditer utfört ett bankrån, med all säkerhet ingen, då skulle häk-
ting, rannsakan och fängelse utgöra den "vetenskapliga granskningen".
 
Är det verkligen rimligt att olika tjuvar och banditer behandlas så olika ?
 
ÄR INTE ALLA TJUVAR OCH BANDITER LIKA MYCKET VÄRDA ?
 
Det finns bara ett sätt att komma åt alla de fördyringar och direkta stölder av
våra skatter, som sker av politiker och tjänstemän, ibland genom lättsinne och
oaktsamhet, men ofta för att bygga monument över sig själva (skrytfaktorn).
Det sättet är att se på alla stölder på samma sätt.
 
EN STÖLD AV VÅRA SKATTER ÄR DÅ EN STÖLD, OM ÄN I GYLLENE
FÖRPACKNING, OCH EN POLITIKER ELLER TJÄNSTEMAN, SOM STJÄL,
ÄR EN TJUV, OM ÄN I GYLLENDE FÖRPACKNING.
 
Med andra ord är det nödvändigt att vi i lagstiftningen inför ett ansvarsutkrä-
vande som en variant av "trolöshetmot huvudman", där lättsinne, oaktsamhet
och skryt i form av stöld av skatter inte hanteras just så lättsinnigt som nu sker.
 
Det fina med en sådan lagstiftning är att den sällan, eller aldrig, skulle
behöva tillämpas.
 
SAMMA DAG MAN INFÖRDE ETT ANSVARSUTKRÄVANDE, PÅ RIKTIGT,
SKULLE DEN AVHÅLLANDE EFFEKTEN BLI SÅ STOR ATT LÄTTSINNET
FÖRSVANN, OAKTSAMHETEN ERSATTES AV AKTSAMHET OCH  SKRY-
TET FASTNADE I HALSEN.
 
AE
 
 
 
 

ROBIN HOOD GER TILLVÄXT

Pengar ska sippra ner, inte upp
 
Omfördelning tycks vara ett rött skynke för alla rättänkande "kapitalister", all omför-
delning är av onda.
 
Pengar ska enligt deras tankesätt sippra upp, från fattiga till rika.
 
För att dölja att den bakomliggande orsaken är att gynna sig själv, brukar man hävda
att tillväxten mår bättre av att pengar sipprar uppåt.
 
Om man vill visa att man är en "renodlad kapitalist" då ska man faktiskt tänka precis
tvärtom, om man ser tillväxten i vid mening som viktigare än den egna tillväxten.
 
TILLVÄXTEN GYNNAS AV ATT PENGAR I STÄLLET SIPPRAR NER, FRÅN
RIKA TILL FATTIGA.
 
Många utredningar har under årens lopp visat på just detta, det kapitaliska systemet
och tillväxten gynnas bäst av att pengar sipprar i rätt riktning, och det är ner, från rika
till fattiga.
 
Alla dessa utredningar har gömts väl undan, för att folk inte ska ta del av dessa vis-
domsord, då kan ju vad som helst hända.
 
Om man alltså är en "renodlad kapitalist" och vill att tillväxten i vid mening, inte bara
den egna, ska gynnas, ska man alltså sträva efter att pengar sipprar ner till alla fat-
tiga.
 
Detta sker inte av egen kraft, utan detta "sipprande" måste få hjälp på traven. Ett
sådant sätt att hjälpa "sipprandet" och tillväxten på traven är att omfördela pengar
från rika till fattiga.
 
För en "renodlad kapitalist" borde alltså inte omfördelning vara ett rött skyn-
ke.
 
DÄREMOT ÄR DET LÄTT ATT FÖRSTA ATT "JOAKIM-VON ANKA- KAPITA-
LISTER" SER OMFÖRDELNING AV PENGAR SOM ETT RÖTT SKYNKE, HÖ-
GEN PENGAR ATT SITTA PÅ BLIR JU MINDRE.
 
Tidigare utredningar om detta har som sagts gömts undan för att "von anka- kapita-
lsternas" högar inte ska bli mindre.
 
Någon som däremot inte gått att gömma undan är IMF chefens, Christine Lagarde,
analysrapport, som nyligen kommit. Denna borde få alla "von anka - kapitalister" att
lyfta "på häcken" och låta pengar sippra ner till alla fattiga.
 
IMF rapporten är tydlig, mycket tydlig på vissa punkter, många punkter.
 
Överdrivet ojämlika inkomstskillnader är en hämsko för den ekonomiska till-
växten.
 
När man läser detta bör man erinra sig att Sverige i dag är det land, där inkomst-
skillnaderna ökat och ökar mest, sett till jämförbara länder. Vilken slutsats ska man
då dra av detta, att överdrivet ojämlika inkomstskillnader hämmar tillväxten och
att Sverige ligger i topp när det gäller inkomstskillnader ? Slutsatsen måste vara enkel,
mycket enkel, att dra:
 
DET POLITISKA SYSTEMET OCH DET "KAPITALISTISKA" SYSTEMET VILL
ATT DET SKA LIGGA EN HÄMSKO ÖVER TILLVÄXTEN I SVERIGE.
 
Någon annan slutsats kan man väl knappast dra, eller, såvitt man inte gör gällande
att IMF och Christin Lagarde går Karl Marx ärenden.
 
IMP rapport, som bygger på forskning, är intressant, mycket intressant. Den visar att
om inkomstandelen för fattiga och medelklass ökar, så höjs också tillväxten. Man har
enligt forskningen "siffror" på detta.
 
Om inkomstandelen för fattiga och medelklass höjs med en procentenhet, då
ökar BNP tillväxten med 0,38 % i ett land under 5 år.
 
Inte mindre intressant är att även det motsatta gäller.
 
Lyfter man inkomstandelen för de "rika" med en procentenhet, då sjunker BNP
med 0,08 %.
 
IMF slutsats av detta är då.
 
Fördelarna med högre inkomster sipprar upp, högen att sitta på blir större,
och detta är tvärt emot vad de flesta "von anka kapitalister" brukar hävda.
 
DE FLESTA "VON ANKA KAPITALSITER" HÄVDAR ATT BARA MAN LÅTER DE
RIKA BLI RIKARE, SÅ SIPPRAR PENGARNA NER TILL FATTIGA OCH MEDEL-
KLASS.
 
IMF slår nu hål på den myten, så vitt man inte anser att IMF och Christin Lagarde
går Karl Marx ärenden förstås.
 
Detta är något vi aldrig ska räkna med att "von anka kapitalisterna" kommer
att förstå, i deras värld finns bara en kapitalistisk bibel,
 
DEN BIBELN SÄGER ATT BARA DEN EGNA HÖGEN BLIR STÖRRE, SÅ BLIR
ANDRAS SMULOR FLER.
 
Vi andra, vi som får hålla till godo med smulorna, likt medeltidens "tionde", vi har
lättare att förstå det IMF kommit fram till.
 
"Rika" har redan en sådan inkomst- och förmögenhetssituation, att ett sipp-
rande uppåt av pengar inte påverkar deras konsumtion, de köper redan allt
de vill köpa, och lägger i stället på hög, högen de sitter och ruvar på blir ba-
ra större och större.
 
DETTA GYNNAR INTE TILLVÄXTEN.
 
Fattiga och medelklass får däremot hushålla med sina medel. Sipprar pengar
ner till dem ökar genast deras konsumtionsutrymme.
 
DETTA GYNNAR TILLVÄXTEN.
 
Inte heller detta resonemang och denna rapport gör saker så enkla som det sken-
bart kan framstå.
 
Alla kapitalister är inte "von anka kapitalister", de ruvar inte på sina pengar utan
låter dem arbeta i olika verksamhet, något som också, självfallet, gynnar tillväx-
ten.
 
Vilka slutsatser ska man då dra av detta, slutsatserna kan vara flera.
 
En slutsats är att omfördelning av inkomster och förmögenheter är ett vik-
tigt inslag i ett kapitalistiskt system, som vill främja i stället för att lägga en
hämsko över tillväxten.
 
En annan slutsats kan vara att skattesystem och annat ska utformas så
att ruvhönornas högar att sitta på blir mindre, det ska med andra ord bli
väsentligt mer lönsamt och samhällsbevarande att investera mer och ruva
mindre.
 
Hur kommer man att ta emot IMF rapport, kommer man att försöka gömma den
också ? Som samhället ser i dag, tycks det mesta  tyda på att ingen kommer att ta
till sig det faktum att omfördelning, på rätt sätt, gynnar tillväxt och även samman-
nhållnng inom ett samhälle.
 
Att "von anka kapitalisterna" kommer att förstå rapportens budskap kan
vi dock ta för uteslutet, dessa ruvhönor kommer att fortsätta att ruva på
sina högar, och i deras ögon är varje lite "sipprande neråt" ett tecken på
samhällets sammanbrott.
 
VI ANDRA DÅ, VI SOM FÖRSTÅR RAPPORTENS BUDSKAP, SKA VI
NÖJA OSS MED ATT RUVA PÅ VÅRA "SMULOR" ?
 
AE

DYRARE OFFENTLIG UPPHANDLING

Långtidsarbetslösa ska nu göra upphandlingen dyrare
 
Nu kommer tydligen det förslag alla väntat på.
 
ALL OFFENTLIG UPPHANDLIG SKA GÖRAS DYRARE OCH UTFÖRANDET
MINDRE EFFEKTIVT.
 
För att möjliggöra dessa ambitioner avser tydligen regeringen att lägga ett förslag
där företag "tvingas" att anställa långtidsarbetslösa för att kunna delta i en offent-
lig upphandling.
 
Om ambitionen att få långtidsarbetslösa i arbete är det inte mycket att säga om,
det borde de flesta kunna enas kring.
 
Men sättet att göra det tyder inte på någon större insikt.
 
MAN SKULLE OCKSÅ KUNNA SÄGA ATT FÖRSLAGET, NÄSTAN OBERO-
ENDE AV HUR DET KOMMER ATT SE UT, HELT ENKELT BARA ÄR KORKAT.
 
Hur man än vrider och vänder på det blir upphandlingen dyrare och tjänsterna
mindre effektivt utförda.
 
De flesta företag är i dag slimmade, ingen har för många eller för få anställda.
Tvingas man då anställa "långtidsarbetslösa" inträffar endera situationen.
 
1) Det ena alternativet är att företaget står med fler anställda än vad man
    behöver, man behöver då inte åkalla Einstein för att inse att företagets
    tjänster kommer att bli mer kostsamma.
 
2) Det andra alternativet är att man anställer långtidsarbetslösa och avske-
    dar delar av befintlig personal, inte heller här behöver man åkalla Einstein
    för att inse att företagets tjänster blir mer kostsamma. Avsaknaden av ad-
    vekat erfarenhet och företagsspecifik kunskap kräver en viss inlärnings-
   sträcka, vilket under tiden medför högre kostnader och lägre effektivitet.
 
Självklart kan man tänka sig situationer där ett företag behöver "nyanställa" ett
antal för att kunna utföra just det objekt upphandlingen avser. Även detta måste
rimligen medföra ökade kostnader om företaget tvingas anställa "långtidsarbets-
lösa" i stället för personal med adekvat utbildning och erfarenhet. Just "långtids-
arbetslösheten" har sin näring i att de som ingår i den gruppen ofta har haft
svårigheter att "matchas" mot tidigare befintliga jobb.
 
Det finns ingen anledning att tro att detta "matchningsproblem" bortfaller bara
för att företag "tvingas" att anställa långtidsarbetslösa.
 
Anar man kanske en annan avsikt bakom förslaget / tanken:
 
I sedvanlig socialistisk yra ska företagen få någon form av bidrag för att
täcka den kostnadsökning, som oundvikligen uppkommer ??
 
DÅ BEHÖVER JU FAKTISKT INTE UPPHANDLINGEN BLI DYRARE, OCH
INGENTING ANNAT HELLER, FÖR VI HAR JU SEDAN LÄNGE LÄRT OSS
ATT EN ÖKNING AV EN BUDGETPOST ALDRIG MEDFÖR EN SÄNKNING AV
EN ANNAN BUDGETPOST, SÅ LÄNGE VI RÖR OSS MED "OLIKA PENGAR".
 
AE

FLUM STYR VÅR TERRORBEKÄMPNING

Nu ska IS bekämpas, men bara lite
 
Sverige har länge fört en hård kamp, inte mot IS, utan för IS, man har inte velat
ansluta sig till FN resolutuioner riktade mot terrorbekämpning.
 
Under galgen tänker man nu lägga ett förslag av typiskt svenska karaktär, flum-
mighet och naivitet ska tillåtas styra, och helst ska ingen tvingas till något.
 
Den formulering man nu väljer att gå fram med väcker både förvåning och be-
störtning, man anslutet sig då till FN resolutionen:
 
Resor ska kriminaliseras som sker i syfte att utföra, planera eller delta i
terroristhandling eller terroristträning.
 
Man bör observera ordvalet "resor", det sägs inget om själva gärningen.
 
Man lämnar dock ett område utanför, och det ska utredas ytterligare.
 
Man ska utreda om själva stridandet i en väpnad konflikt med terrorist-
organisationer ska kriminaliseras.
 
Det är nu man blir förbryllad och bestört, och man ställer sig frågan hur Sverige
ser på IS ?
 
DET SKA KRIMINALISERAS ATT DELTA I TERRORISTHANDLING MEN
BARA UTREDAS ATT DELTA I SJÄLVA STRIDANDET.
 
Formuleringarna kan ju inte upplevas på annat sätt än motstridiga, mycket mot-
stridiga och kan bara vara förenliga under två "villkor".
 
Det ena villkoret är att utredningen ska avse när man strider MOT IS,
men det ska vara kriminaliserat att strida med IS, för IS är ju en terrorist-
organisation och deltar man i dess terror är det ju kriminaliserarat, i
vart fall resan dit.
 
Det andra villkoret 'är att man inte vet vad man "pratar" om, för det kan
ju rimligen inte vara kriminaliserat att resa för att delta i IS krigfö-
ring, samtidigt som det bara ska utredas om det ska vara kriminaliserat
att delta i terror i form av IS krigföring.
 
ATT UTFÖRA SJÄLVA TERRORHANDLINGEN BORDE MAN JU SE HÅR-
DARE PÅ ÄN SJÄLVA RESANDET, ELLER ??
 
Det finns faktiskt också ett tredje villkor, men det är så typiskt korkat
och typiskt svenskt, att det vill man helst utesluta.
 
DET ÄR DÅ ATT RESAN TILL TERRORHANDLINGEN ÄR KRIMINALI-
SERAD, MEN INTE SJÄLVA TERRORHANDLINGEN ???
 
Man kan ju inte med bästa vilja i världen påstå att det som nu är känt kring
det förslag som är tänkt att läggas skapar klarhet i hur man ser på terrorbe-
kämpningen.
 
Vem blir förvånad, man skulle ju nästan kunna tro att den nationella
samordnaren är inblandad ?
 
 
AE

LANDSTINGET BRILJERAR MED VÅRA PENGAR

Ska följetongen NKS sluta i KU ?
 
SvD har i en artikelserie belyst svindlerierna kring Nya Karolinska, vid det här laget
vet vi en hel del om dessa svindlerier.
 
Vi vet att bygget blev dyrare för att man accepterade att man bara hade en anbuds-
givare, Skanska.
 
Vi vet att man la fast en kostnadsram för att lura alla, så att man kunde hålla sig till
en anbudsgivare.
 
Vi vet att man tog bort ett antal viktiga funktioner, för att kunna hålla sig inom ramen,
och vi vet att man landstingsledningen ansåg att dessa behövdes.
 
Vi vet att dessa borttagna funktioner, viktiga för verksamheten, senare återkommit
och fördyrat projektet, som dyra tilläggsarbeten.
 
Vi vet att man beslöt att bygga NKS innan man kommit till klarhet vad bygget skulle
rymma, man byggde "ett tomt skal".
 
Vi vet att landstingsledningen ljugit å det allra grövsta för att hålla hemligt hur stor
kostnadsfördyringen blivit så här långt.
 
På senare tid har kritiken ökat mot landstingets revisorer, och dessa har då kvicknat
till för att försvara sitt agerande.
 
Vi har då fått veta en hel del till, som inte borde kunna förekomma i Sverige.
 
Revisor Lennart Björk, verksam som revisor i 17 år, tyckte att det var konstigt att man
byggde en "kåk" utan att bestämma vad den skulle innehålla.
 
Inte märkligt att Lennart Björk tyckte detta var konstigt, att "kåken" byggdes
utan att man bestämde vad den skulle innehålla var en bidragande orsak till
att bygget blev 10 gånger dyrare än två likvärdiga projekt i Tyskland.
 
DÄR GJORDE MAN TVÄRTOM, BESLÖT VILKA FUNKTIONER BYGGNADEN
SKULLE INRYMMA OCH BYGGDE DÄREFTER.
 
HÄR LÄGGER MAN ALLT EFTERHAND TILL DYRBARA TILLÄGGSARBETEN
I STÄLLET, NÄR MAN FÖRSTÅTT VILKA FUNKTIONER MAN VILL HA.
 
Lennart Björk är i själen en snäll människa och nöjer sig med att säga att detta är
uppseendeväckande.'
 
Kenneth Ström hade varit revisor i 24 år och saknade öppenhet, saknade dokumen-
tation över tilläggsarbeten och ändringar samlad efterlyste en samlad kostnadsbild
av projektet.
 
När han begärde det han ville ha, vilket han som revisor hade rätt att kräva,
struntade man bara i vad han sa.
 
LANDSTINGETS LEDNING, BESTÅNDE AV ALLIANSPOLITIKER, SOM SLÅR
SIG FÖR BRÖSTET FÖR SITT ANSVARSTAGANDE MED SKATTEBETALAR-
NAS PENGAR, STRUNTAR ALLTSÅ I VAD REVISORN SÄGER, NÄR HAN EF-
TERLYSER BLAND ANNAT EN SAMLAD KOSTNADSBILD.
 
Det är så provokativt och ansvarslöst så man orkar inte ens bli arg, man blir bara
uppgiven.
 
Kjerstin Sjölander var ytterst tveksam till hela upplägget med OPS modellen, och
menade att  man skulle kunna låna pengar billigare på annat sätt.
 
Även detta struntade man i, även här var ansvarstagandet som bortblåst,
det fick kosta vad som helst.
 
Göran Hamberg var revisor i många år och hävdar att bakom allt låg statusjakt,
med "ansvarstagande" med andras pengar.
 
MAN VILLE GÖRA NÅGOT SOM VAR BÄST OCH STÖRSTA MENAR GÖRAN
HAMBERG.
 
Detta känner vi igen, politiker som vill bygga monument över sig själva, och samti-
digt har fräckheten att hävda att de företräder väljarna och ansvarar för deras pen-
gar,.
 
Revisor Hans Nord har en bakgrund som bankman och bör kunna detta "med pen-
gar", han är inte nådig i sin kritik:
 
KAN MAN INTE ANVÄNDA DE FYRA RÄKNESÄTTEN, SKA MAN KANSKE IN-
TE GÖRA AFFÄRER. HÄR KOM DET TILL EN MASSA TILLÄGGSBESTÄLL-
NINGAR, OCH SÅ LÄGGER HAN TILL:
 
POLITIKERNA RÄCKTE INTE TILL, DE VILLE BRILJERA, MEN VAR FÖR
NAIVA.
 
POLITIKERNA VILLE BRILJERA, BYGGA STÖRST OCH BÄST MED ANDRAS
PENGAR.
 
OCH FORTFARANDE HAR INTE LANDSFISKALEN HÄKTAT DEM, DE SIT-
TER FORTFARANDE KVAR OCH VILL BRILJERA MED VÅRA PENGAR ???
 
Hans Nord hävdar att han framförde synpunkter men ansvarig politiker, Stig Ny-
man, tyckte bara att han var besvärlig.
 
DE ANSVARSFULLA POLITIKERNA I LANDSTINGET TYCKER ALLTSÅ ATT
HANS NORD ÄR "BESVÄRLIG" NÄR HAN MENAR ATT DE INTE SKA BRIL-
JERA MED ANDRAS PENGAR.
 
Hur allt detta kommer att sluta vet vi med bestämdhet.
 
Ingen ansvarig i Landstinget kommer att ställas till ansvar för att de briljerat
med andras pengar.
 
VI BEFINNER OSS I ALLA FALL I SVERIGE, OCH DÄR SKA INGEN POLITIKER
BEHÖVA TA ANSVAR.
 
AR
 
 

ALLIANSEN TÄNKER DUNKELT, ELLER INTE ALLS

När tanken inte räcker till
 
I går fick vi då den slutgiltiga bekräftelsen på att demokratin i Sverige befinner sig
i fritt fall.
 
Decemberöverenskommelsen fortlevde genom att regeringens budget rösta-
des igenom.
 
ALLIANSEN RÖSTADE ALLTSÅ FRAM, GENOM ATT LÄGGA NER SINA RÖS-
TER, DEN BUDGET MAN VAR ENIG OM VAR SKADLIG FÖR LANDET.
 
Vilken slutsats kan man då dra av detta, någon annan slutsats kan man rimligen
inte dra än att Alliansen vill ha en budget, som är skadlig för landet.
 
Var och en ska naturligtsvis dra sina slutsatser av detta, men visst verkar det märkligt,
om man skulle rösta på ett parti, som medvetet och uppsåtligen röstar fram en budget
som är skadlig för landet.
 
Regeringen röstar visserligen fram samma budget, men saknar den insikt, som för
till att budgeten är skadlig för landet, man anser i stället att budgeten ska rädda lan-
det från alla fasor. Här föreligger det alltså inget uppsåt, att medvetet vilja skada lan-
det, ett uppsåt som Alliansen uppenbarligen har, om man drar ut logiken i tangentens
riktning.
 
Vi känner igen uttrycket:
 
´Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
 
Men vad händer om man inte ens tänker dunkelt, man tänker inte alls.
 
DÅ TRÄFFAR MAN EN ÖVERENSKOMMELSE SOM DECEMEMBERÖVERENS-
KOMMELSEN.
 
Som en följd av gårdagens röstning skriver i dag Tove Lifvendahl i SvD en ledare,
som är starkt kritisk mot överenskommelsen. På sitt sedvanliga analytiska och logiska
sätt klarlägger hon att decemberöverenskommelsen är allt annat än bra, om man nu
väljer att uttrycka sig milt. Läsningen av ledaren bör få många att "nykta till", men
Tove Lifvendahl tar upp en aspekt, som borde få de flesta att vakna upp.
 
Hon återger Alliansens motiv för att träffa överenskommelsen.
 
MOTIVET VAR ATT ALLIANSEN DEFINITIVT INTE VILLE UTGÖRA ETT STÖD FÖR
EN SOCIALDEMOKRATISKT LEDD REGERING.
 
Detta tål att upprepas hur många gånger som helst.
 
ALLIANSEN VILLE DEFINITIVT INTE UTGÖRA ETT STÖD FÖR EN SOCIALDEMO-
KRATISK REGERING.
 
Man baxnar.
 
I Alliansens tankevärld, om nu ordet tanke är rät plats i detta sammanhang, stödjer man
alltså inte regeringen om man väljer att rösta fram deras budget, när man skulle kunna
rösta fram sin egen budget.
 
När det gäller hur man ska förhålla sig till överenskommelsen behöver man inte
känna till mer än just det motiv man anförde för att gå med på överenskommelsen.
 
VI TALAR OM EN UPPOCHNEDPÅVÄND VÄRLD, DÄR SAKER MISTER SIN ME-
NING OCH FÅR MOTSATT BETYDELSE, ICKESTÖD BLIR STÖD.
 
Detta är inte ens dunkelt tänkt, det är inte tänkt alls.
 
AE

NOLL KOLL PÅ MILJARDER OCH ANSVAR

Miljardslöseri genom extrem ineffektivitet
 
´Tove Lifvendahl på SvD har i dag en ledare, som tar upp miljardslöseriet vad gäller
byggnationen av Nya Karolinska (NKS).
 
Som vanligt är Tove Lifvendahl ledare välskriven och hon drar sig inte, som vanligt,
från att framföra tydliga kritiska synpunkter där man har anledning att vara kritisk.
 
Bygget av NKS har mötts av mycket kritik, och har redan blivit rena följetongen. Tove
Lifvendahls ledare har rubriken:
 
NOLL KOLL PÅ MILJARDERNA.
 
Bakom denna kritik, välgrundad, ligger en jämförelse med två likvärdiga sjukhusbyg-
gen i Tyskland. Man kan sammanfatta jämförelsen med:
 
NÄR SVERIGE BYGGER 1 (ETT) SJUKHUS BYGGER TYSKLAND 10 (TIO) LIK-
VÄRDIGA SJUKHUS FÖR UNGEFÄR SAMMA KOSTNAD.
 
Då är ju faktiskt rubriken "noll koll på miljarderna" riktigt snäll, nästan lite för snäll,
för det är inte bara "noll koll" på pengarna, det är också "noll koll" på ansvar och
ledning.
 
Just avsaknaden av ansvar och avsaknad av ledning, en kompetent sådan,
tycks vara de främsta anledningarna till att Tyskland bygger 10 likvärdiga sjuk-
hus, när Sverige bara bygger 1.
 
När man tittar på detta projekt, bör man lyfta blicken och se lite vidare, i vilket annat
land som helst skulle ett genomförande som detta innebära en skandal och medföra
ansvarsutkrävande.
 
I SVERIGE SKER INGET ANSVARSUTKRÄVANDE, LÖGNER FÖRDUNKLAT I
STÄLLET SIKTEN OCH ALLA FLUMMAR VIDARE, SOM OM INGET SKETT.
 
Vi har i Sverige ett tydligt systemfel, inget ansvar utkrävs inom det offentliga, inte
ens vid de mest grava misstagen.
 
För det måste väl ändå vara ett gravt misstag att låta skattebetalarna betala
10 gånger mer än vad som behövs, bara för att de ansvariga bakom projek-
tet är inkompetenta, extremt inkompetenta, och ovanpå detta lögnaktiga, ex-
tremt lögnaktiga.
 
Alla med intresse för samhällsstrukturer och demokratiska strukturer bör läsa Tove
Lifvendahls ledare och förfasas.
 
Men fasan och blicken ska inte stanna vid bygget av NKS. Fasan bli mycket
större om vi lyfter blicken lite grann.
 
Det kommer titt som tätt rapporter från OECD om tillståndet i Sverige, där det som
röd tråd går att effektiviteten i vårt land numera är satt på undantag. Man behöver
som sagt inte gå längre än till bygget av NKS.
 
Att man genomför en byggnation och låter den kosta 10 gånger mer än nöd-
vändigt måste väl ändå vara världsrekord i ineffektivitet. Att man inte heller
utkräver det minsta ansvar av någon måste väl också innebära att vi är inha-
vare av ett annat världsrekord.
 
ATT LÅTA KORRUPTA, LÖGNAKTIGA OCH INKOMPETENTA POLITIKER
HÄRJA FRITT UTAN ATT UTKRÄVA ANSVAR.
 
OECD rapporter om vår bristande effektivitet sträcker sig över många områden,
och vi ser många av dem i vår vardag.
 
Poliser finns det gott om, jämfört med likvärdiga länder, men vi ser dem inte
och inte ger de oss det skydd vi har rätt att kräva.
 
FÖR DET MESTA RYCKER DE INTE UT ÖVERHUVUDTAGET, BROTTSLIN-
GAR GRIPS INTE ALLTID, UTREDNINGAR BLIR LIGGANDE OCH MÅNGA
ANDRA FÖRSUMMELSER DÄRTILL. HITTAS NUMERA NÅGON SAKNAD
ÄR DET REGELMÄSSIGT MISSING PEOPLE SOM STÅR BAKOM DET HE-
LA.
 
Kunskapsutvecklingen i den svenska skolan är nu vida känd över hela världen.
Där är effektivitetet sammantaget på den nivån att vi har sämst kunskapsutveck-
ling inom OECD.
 
Antalsmässigt har vi både många läkare och sjuksköterskor, jämfört med lik-
värdiga länder, men produktiviteten på våra sjukinrättningar är trots detta lägre,
mycket lägre än på andra håll.
 
Man skulle kunna göra denna "lista" mycket längre, listan över samhällsvikti-
ga funktioner som fungerar illa, eller mycket illa, trots att det avsätts större re-
surser än i många länder, där man når avsevärt bättre resultat-
 
Det är alledels uppenbart att vi har tydliga systemfel i vår samhällsstruk-
tur och bakom detta ligger självfallet många faktorer, men frågan är om
inte de två viktigaste bristerna är lätta att identifiera:
 
1) INKOMPETENTA CHEFER PÅ dE HÖGSTA NIVÅERNA, SOM INTE HAR
    FÖRMÅGAN ATT SE TILL HELHETEN, DET SOM IBLAND KALLAS
    "HELIKOPTERPERSPEKTIV"
2) ATT ANSVAR SÄLLAN, ELLER ALDRIG, UTKRÄVS OAVSETT VILKA
    FÖRSUMMELLSER VEDERBÖRANDE CHEH GÖR SIG SKYLDIG TILL.
 
Tvärtom är det bevisat att inkompetenta, ansvarslösa ocjh lögnaktiga chefer på
hög nivå, exempelvis generaldirektörer, år efter år kan sitta kvar oavsett hur
dåliga de visat sig vara. Många gånger flyttar de in stället runt som GD och
"förstör" myndighet efter myndighet.
 
Det Tove Lifvendahl pekar på är "en droppe i havet" och ska vi ha en
chans i världen att hävda oss i den globala framtida konkurrensen mås-
te vi tänka om, inte lite, utan helt och hållet.
 
Man skulle kunna tolka vissa antydningar, både från Stefan Löfven och Anna
Batra Kinberg, som om man är medveten om dessa problem, men det räcker
inte.
 
DET RÄCKER INTE MED ANTYDNINGAR, DET KRÄVS VAD MAN KAL-'
LAR DRAKONISKA ÅTGÄRDER, TROLIGEN PÅ EN NIVÅ SOM INTE ÄR
MÖJLIGA I SVERIGE.
 
Vi såg reaktionerna på olika håll när Stefan Löfven vågade uttala sin uppfatt-
ning om förekomsten av mobiler i klassrummet.
 
Hur skulle då reaktionerna bli om man tar till de krafttag, som erfordras ?
 
AE

ÅSIKTSKORRIDOREN HALSHÖGG EN TILL

Åsiktskorridoren drabbar KD politiker i Borås
 
KD politikern Sven Wergård har nu fått känna på hur det är att leva i dagens Sverige.
 
Man säger inte ostraffat det man inte får säga, hur sant det då är saknar intresse.
 
Sven Wergård har då gjort ett antal inlägg på Facebook av den karaktären att han blir
beskylld för att vara rasist och gå rasisternas ärenden.
 
Vänner omkring honom faller som käglor, mer måna om åsikstkorridoren än om
sanning och vänskap.
 
Sven Wergård är känd för att vara engagerad, och hederlig, om det nu är till fördel i vår
tid. Alla engagerade, och även alla oengagerade, gör sig förr eller senare skyldiga till
uttalanden, som man kan ha anledning att ångra. När det dock gäller inslag i debatten
av den karaktär man nu talar om, ärenden kopplade till åsikstkorridoren, får många
dock ångra uttalanden, man egentligen inte har anledning att ångra.
 
Sven Wergård får nu löpa gatlopp för ett antal länkade inslag, några viktiga, några
mindre viktiga. I den störtflod som nu väller mot honom tappas tyvärr perspektivet
på vad som är viktigt och inte viktigt.
 
En viktig länkning är den länkning, som visar vad en iman i Sverige uttalat under ett
telefonsamtal. Översättningen visar det gamla vanlig, islamskt herravälde, alla otrogna
ska dödas och en massa smörja.
 
Sven Wergård får nu kritik för att han länkat detta inslag. Är den kritiken berättigad,
knappast. men ändå måste Sven Wergård försvara sig med att han "inte förstår ara-
biska" och utgått ifrån att översättningen är korrekt. Om detta finns en del att säga.
 
Få av oss förstår "arabiska", skulle alla som inte förstår arabiska vara förbjudna att
lyfta fram översättningar, skulle kommunikationen mellan människor blir ganska så
ringa, för samma måste rimligen gälla alla andra språk, eller ?
 
Så, om man inte lever instäng i åsikstkorridoren, bör man rimligen kunna lyfta fram
ett översatt inslag utan att kunna språket ifråga.
 
Hur troligt är då att det översatta uttalandet från imanen är korrekt, att alla otrogna
ska dödas, kalifat, herravälde mm, är sant. Med säkerhet går det inte att ha en be-
stämd uppfattning OM detta, för det erfordras att man som sagt kan språket.
 
Men om man ser till hur olika uttalanden sker från ett antal imaner världen
runt, ofta i arabiska kanaler, så bör man nog inte utgå ifrån att översättnin-
gen är fel.
 
Det är legio att man från obskyra imaner världen runt får höra att USA och
även Europa är onskans makter, att islamskt herravälde i form av kalifat ska
upprättas i dessa områden, och på vägen dit ska alla otrogna utrotas.
 
SÅ MER TALAR NOG FÖR ATT ÖVERSÄTTNINGEN ÄR KORREKT ÄN ATT
DEN INTE ÄR KORREKT.
 
Om det är på det viset att översättningen är korrekt, hur ska man då se på Sven
Wergårds inlägg, när det gäller just den punkten.
 
Då har han inte bara en rättighet att lyfta fram inslaget, vare sig det länkas
från en "hatsajt" eller inte, utan han har också en skyldighet att länka insla-
get, eller på annat sätt göra det känt.
 
FÖR DET ÄR FAKTISKT PÅ DET VISET ATT ALLA, OCH DET INKLUDERAR
OCKSÅ SVEN WERGÅRD, HAR EN SKYLDIGHET ATT LYFTA FRAM OCH
RAPPORTERA GROV BROTTSLIGHET, HUR OGÄRNA EN DEL INOM Å-
SIKTSKORRIDOREN ÄN SER DET.
 
Och hur hemskt en del än tycker att det är, så är det faktiskt förbjudit att hota
andra till döden, vare sig de är otrogna eller inte, och vare sig hotet utövas av
en iman eller inte,
 
I juridiska sammanhang i övrigt brukar vi kalla det olagligt hot, och när det
gäller dödshot brukar man se allvarligt på det, utom när de uttalas av ima-
ner världen runt förstås.
 
SÅ ÄR ÖVERSÄTTNINGEN RÄTT HAR SVEN WERGÅRD GJORT BÅDE DET
HAN HAR RÄTT OCH SKYLDIGHET TILL.
 
Som Stefan Löfven numera säger, han har gjort sin plikt.
 
Utifrån detta borde nog kritikerna mer intressera sig för om översättningen är kor-
rekt eller inte. Visar det sig då att översättningen är korrekt, finns det ett antal som'
borde be Sven Wergård om ursäkt, på just den här punkten, när det gäller övriga
inslag må det vara osagt.
 
Men problemet är långt större än så. Om en eller flera imaner hotar att döda
alla otrogna i Sverige, och det ligger allvar bakom, då utgör detta ett allvar-
ligt hot mot landet och dess invånare.
 
I EN SÅDAN SITUATION ÄR DET DEFINITIVT INTE POLITIKERNAS UPPGIFT
ATT ÄGNA SINA KRAFTER MOT SVEN WERGÅRD.
 
POLITIKERNAS UPPGIFT ÄR ATT TRYGGA LANDETS SÄKERHET OCH MED-
BORGARNAS TRYGGHET, BLAND ANNAT INGÅR DETTA I SÄPO UPPGIFTER.
 
Att politiker av de flesta kulörer bortser från detta allvarliga inslag i vår omvärld,
inträngda mentalt i sin åsiktskorridor, är något som är fullständigt obegripligt, och
många historiker framöver kommer säkert att "att klia sig i huvudet" över att det
kunde gå så snett.
 
Det borde även i vår tid ses som något fullständigt oacceptabelt att man slun-
gar ur sig dödshotelser riktade mot grupper som "otrogna" eller "kristna",
 
Det är lätt att föreställa sig hur åsiktskorridoren "bosättare" skulle agera om låt säga
en sverigedemokrat utslungade hotelsen " Sverige ska vara ett kristet land och vi ska
döda alla muslimer".
 
Det är knappast troligt att man då skulle ägna sina krafter åt att mena att sve-
rigedemokraten har säkert inget menat, och de flesta har säkert missföstått
honom.
 
ELLER ??
 
 
AE

ÄR SVERIGE VERKLIGEN SÅ KORRUPT ?

Det ineffektiva och korrupta Sverige
 
SvD har haft ett antal kritiska inslag om det dyrbara sjukhusbygget i Solna, Nya
Karolinska.
 
Redan från början var byggnationen förenad med skandaler i olika former.
 
UPPDRAGET GAVS TILL SKANSKA, UTAN ATT NÅGON ANNAN ANBUDS-
GIVARE HAFT MÖJLIGT / INTRESSE ATT LÄMNA BUD.
 
Det säger sig själv att ett sådant bygge blir dyrare än det borde bli, och det blev
det.
 
Redan här skulle ett antal ansvariga ställts inför "skranket", om Sverige
varit ett mindre korrupt land förstås, nu ställdes ingen inför "skranket".
 
Genom att uppdraget gavs till Skanska utan konkurrens och blev mycket dyrare,
rymdes Skanskas anbud inte inom angiven budgetram, och goda råd var då dyra.
 
Och de goda råden blev dyra, mycket dyra.
 
För att vara riktigt fiffig i detta läge lät man ta bort ett antal nödvändiga inslag i
byggnationen, med avsikten att senare lägga in dem som tilläggsarbeten, vil-
ket också har skett.
 
Detta kan aldrig upprepas för många gånger.
 
FÖR ATT HÅLLA SIG INOM RAMEN  LÄT MAN TILLFÄLLIGT, UPPSÅTLI-
GEN, ETT ANTAL INSLAG FÅ ANSTÅ, FÖR ATT SENARE LÄGGA TILL
DEM SOM TILLÄGGSARBETEN, I FÖRHOPPNINGEN ATT DET INTE SKUL-
LE MÄRKAS.
 
Det säger sig själv att dessa tilläggsarbeten blev dyrare.än om de tagits med från
början, men var gör det tycks man ha tänkt, det gäller ju bara andras pengar,
skattebetalarnas.
 
De som inom landstingsledningen är skyldiga till detta bedrägliga beteende bor-
de inte ställas inför "skranket", de borde buras in direkt, om Sverige varit ett an-
ständigt land förstås.
 
I SVERIGE FORTSÄTTER DE ATT UTGÖRA LANDSTINGETS LEDNING OCH
DE FORTSÄTTER ATT LJUGA.
 
Bland annat har de ljugit länge och ihärdigt om fördyringen, det skulle inte bli nå-
gon fördyring.
 
Först när SvD presenterar hemligstämplat material kryper man till korset
och erkänner fördyringen och att man ljugit.
 
DE POLITIKER, SOM LJUGER LÄNGE OCH IHÄRDIGT, BORDE INTE SITTA
KVAR SOM POLITIKER KAN MAN TYCKA, OM SVERIGE VARIT ETT ANSTÄN-
DIGT LAND FÖRSTÅS.
 
SvD presenterar i dag material som gör att man "tappar både haka och andan".
 
Det visar sig nu att Landstinget hela tiden varit medvetna om att sjukhusbygget
skulle bli "onödigt dyrt", och av det skälet skickade man en grupp som skulle
studera två likvärdiga sjukhusbyggen i Tyskland. Dessa två likvärdiga sjukhus
hade lika många vårdplatser och har ungefär samma tekniska standard som
NKS.
 
Studiegruppen kommer hem starkt kritisk och försöker hitta förklararingar till att
de tyska byggnationerna blivit väsentlig mycket billigare än bygget av NKS.
 
Och det var inte lite väsentlig billigare, båda tyska sjukhusen byggdes för
en kostnad, som uppgick till ungefär 1/10 av kostnaden för NKS.
 
2 - 3 MILJARDER FÖR ETT BYGGE I TYSKLAND BLIR UNGEFÄR 22 MIL-'
JARDER FÖR UNGEFÄR SAMMA BYGGE I SVERIGE.
 
OCH ÄNNU ÄR INGEN ANSVARIG INLÅST PÅ LIVSTID, DET SÄGER EN
DEL, ELLER ALLT, OM SYNEN PÅ ANSVAR I SVERIGE.
 
Tyskarna ler lite generat när de förklarar varför de bygger så mycket billigare
än vi svenskar, och förklarar.
 
När vi bygger tittar vi på vårdbehovet, och när detta är utklarat, bygger
vi så att vårdbehovet tillgodoses.
 
NÄR NI BYGGER GÖR NI TVÄRTOM, NI BYGGER EN ALLTFÖR DYR
BYGGNAD, OCH NÄR DEN STÅR KLAR, TITTAR NI PÅ VILKET VÅRDBE-
HOV DEN KAN TILLGODSE, OCH SEDAN BYGGER NI LITE TILL, OM DET
REDAN BYGGDA INTE RÄCKER.
 
Den landstingsledning, som står bakom detta, sitter alltså kvar, och ingen är ens
häktad.
 
DET SÄGER EN HEL DEL, ELLER ALLT, OM SYNEN PÅ ANSVAR I SVERIGE.
 
Studiegruppens rapport från sitt besök i Tyskland, och som var mycket kritisk till
den svenska kostnaden, kan ju tyckas borde vara intressant, men se det ansågs
den inte vara, av landstingsledningen.
 
Den ansågs så ointressant att man inte ens diareförde  den, trots att rapporten enligt
gällande regler skulle diareförts inom 24 timmar. Man får nästan det intrycket att
landstingsledningen inte ville att andra skulle få vetskap om kritiken.
 
DEN VAR INTE HELLER DIAREFÖRD 2 MÅNADER SENARE, NÄR SVD BE-
GÄRDE ATT FÅ SE DEN.
 
All kritik i rapporten avfärdar landstingsledningen, som vid det här laget bor-
de sitta inburad "hela bunten" med att man inte kan jämföra "äpplen och pä-
ron".
 
OM DET NU ÄR FRUKT MAN SKA HÅLLA SIG TILL BÖR JU I ALLA FALL
JÄMFÖRELSEN VARA KORREKT.
 
DÅ SKA VI INTE TALA OM "ÄPPLEN OCH PÄRON" UTAN OM "RUTTNA ÄPP-
LEN OCH PÄRON" OCH DET ÄR INTE TYSKLAND SOM ÄR DET RUTTNA
ÄPPLET.
 
AE

UNDERBARNETS KEPSPOLITIK

Stefan Löfven utför cirkuskonster
 
Hur bär man sig åt för att få "kepspolitik" att framstå som inslag i en "gigantisk inves-
tering" ?
 
Jo, man gör som Stefan Löfven.
 
MAN GÅR IFRÅN ATT VARA I OPPOSITION, DÄR KEPSPOLITIK ÄR KEPSPOLITIK,
TILL ATT SITTA I REGERINGSSTÄLLNING, DÄR KEPSPOLITIK PLÖTSLIGT BLIR
GIGANTISK INVESTERING.
 
Stefan Löfven har nu ryckt ut till skolans försvar och vill skapa möjligheter att skapa
mindre oro ute i skolklasserna. För att åstadkomma detta vill han då i förebyggande syfte
ge lärarna möjlighet att frånta eleverna sina mobiltelefoner i skolsalen.
 
Det Stefan Löfven lutar sig emot är vissa fakta, kända från vår egen odisciplinerade sko-
la och från den engelska skolan. Dessa fakta är då:
 
Oorganiserat nyttjande av mobil i klassrummet skapar oro bland eleverna. Den engelska
studien visar då att borttagandet av mobiler i klassrummet minskar denna oro och skapar
en bättre kunskapsinhämtning.
 
DETTA ÄR FAKTA.
 
Det Stefan Lövfen inte beaktat är att man inte i Sverige ska falla för frestelsen att hänge
sig åt fakta, utan man ska gå olika särintressens ärenden och använda en retorik, som
helst ger intryck av att man gör mycket, när man i själva verket inte gör något.
 
Stefan Löfven borde alltså ha begripit bättre än att lufta åsikter, som bygger mer
på fakta än olika särintressens "skyttegravsståndpunkter".
 
Förslaget är ändå intressant, då det lyfter fram vissa inslag i vår samhällsbild, som vi
säkert skulle kunna klara oss utan.
 
Ett sådant inslag är hur en god ide kan förvandlas till en dålig ide, eller tvärtom, bero-
ende om man sitter vid makten eller inte.
 
Jan Björklund föreslog för ett år sedan exakt samma sak, mobilförbud i klassrummet.
 
DET BLEV DÅ ETT "RAMAKSRI" BLAND OPPOSITIONEN, MED INSLAG VI SÄKERT
SKULLE KLARA OSS BRA UTAN.
 
Det som nu regeringen beskriver som en "gigantisk investering" beskrev man då som
"symbolåtgärder" . Som "vanlig svensk" blir man då fundersam.
 
Är verkligen politiker vuxna att sitta vid makten, om de inte kan skilja mellan
"symbolåtgärder" och "gigantiska investering" och framför allt om de i ena stun-
den kallar det ena för det andra.
 
ÄR DETTA VERKLIGEN RIMLIGT, ATT FOLK MED DETTA FÖRHÅLLNINGSSÄTT,
ATT INTE KUNNA "SKILJA AGNARNA FRÅN VETET", SKA SKYDDA OSS NÄR
SAMHÄLLET UTSÄTTS FÖR PÅFRESTNINGAR ?
 
Kanske är det därför man skär ner på försvarsförmågan hela tiden, försvaret är en
"symbolåtgärd", medan man kallar nedskärningar för "gigantiska satsningar" ?
 
Det verkliga lågvattenmärket satte nog ändå Gustav Fridolin, underbarnet Ni vet, när
han recenserade Jan Björklund.
 
Dels kallade han denna "gigantiska investering" för en kepsinvestering, dels på-
minde han i nedlåtande former att Jan Björklund minsann hade en bakgrund som
major, och en sådan kan ju inte lika mycket om skolan som underbarnet, som löste
alla skolans problem redan efter 100 dagar vid makten.
 
Vad är förresten kepspolitik, det tycks bara vara underbarnet Gustav Fridolin som kän-
ner till detta.
 
Är det verkligen rimligt att ett barn, hur stort underbarn barnet än är, ska sitta
som minister och ansvarig för skolan, när han i ena stunden kallar en satsning
för "kepspolitik" för att i nästa stund beskriva det som en "gigantisk investering"?
 
DE FLESTA AV OSS VÄLJARE VET VAD SOM ÄR RIMLIGT, DET ÄR BARA UNGE-
FÄR 6 % SOM INTE VET VAD SOM ÄR RIMLIGT.
 
Det där med att vara nedlåtande mot "majoren" hänger väl ihop med Det Meningslösa
Partiets syn på försvaret. Hellre ett rysk styre än en massa majorer.
 
Men den nedlåtande tonen låter ändå illa, varför skulle en minister vara en sämre mi-
nister bara för att han/hon har en bakgrund som major ?
 
Det är ju som om en minister skulle vara en sämre minister, bara för att han/hon har
en bakgrund som lärare, om än för en ynka kort tid.
 
Den jämförelsen haltar kanske och är lite farlig, för underbarnet var ju faktiskt
lärare under en ynka kort tid.
 
DÅ ÄR NOG BAKGRUNDEN SOM MAJOR BÄTTRE, DÄRIFRÅN FINNS I ALLA
FALL VISSA INSLAG AV DISCIPLIN, VILKET TYDLIGEN SAKNAS PÅ VISSA
HÅLL.
 
Ett märkligt inslag, som följer på Stefan Löfvens utspel, är reaktionen från olika lärar-
förbund.
 
Man agerar som om man styr riket, vilket knappast kan vara fallet, man lyckas
ju inte ens styra i sina klassrum.
 
Skolan och den kunskapsinlärning som sker där är viktig för landet i många avseen-
den. Mycket av det som borde ske där sker inte där på grund av oro och bristande
disciplin.
 
Att få ordning på detta, om det nu går, är av överordnat intresse. Vi kan också
se att vi har stora problem i skolan.
 
VI HAR EN REGERING, SOM BLAND ANNAT HAR SOM UPPGIFT ATT TA SIG AN
STORA PROBLEM SOM ÄR KNUTNA TILL ÖVERORDANDE INTRESSEN.
 
Lärarnas reaktion tyder på att vi har andra problem i skolan, än i klassrummet. Må så
vara att lärarna både har rätt och kanske också skyldighet, att framför berättigade
synpunkter på olika framlagda förslag.
 
MEN DET SKA INTE SKE UNDER FORMER, SOM TYDER PÅ ATT DE ANSER ATT
DE HAR ETT ÖVERGRIPANDE ANSVAR FÖR HUR SKOLAN UTVECKLAS.
 
Och även om synpunkterna framförs under former, som tyder på att lärarna insett
"sin plats". är det ingen nackdel om synpunkterna bygger på fakta, exempelvis de
fakta som den engelska studien visar.
 
PISA rapporterna borde väl ändå ha lärt oss något, om inte annat så att vi inte
är bäst i allt.
 
Hur ska man då sammanfatta allt detta ?
 
Jo, det är lätt att sammanfatta.
 
NÄR DÅVARANDE OPPOSITIONEN KRITISERADE JAN BJÖRKLUND FÖR
HANS FÖRSLAG, SOM NU STEFAN LÖFVEN GJORT TILL SITT EGET,
VAR DET DIREKT OANSTÄNDIGT OCH DET SKEDDE UNDER OANSTÄNDI-
GA FORMER.
 
Och det var inte lite oanständigt, det var så oanständigt, att i vart fall underbarnet
inte kan anses värdig sitta där underbarnet nu sitter.
 
AE
 
 
 
 

ÄR SAMHÄLLSBYGGET PÅ VÄG ATT KRACKELERA ?

Ser man inte vägen hamnar man lätt i diket
 
Man kan bygga stabila byggen, men man kan också rasera vad som byggts.
 
Just nu tycks det som om vi i rasande fart är på väg att rasera mycket
av vad som tidigare byggts.
 
Vi vet från PISA att vi har OECD sämsta kunskapsutveckling, vi vet från PISA
och andra undersökningar att ordningen och disciplinen i skolorna är i särklass,
vi vet att antal våldtäkter är högre än i andra andra jämförbara länder, vi vet
att antalet skolbränder är skyhögt högre än i alla andra länder, vi vet att värl-
dens friskaste folk är mer sjukskrivna än andra, vi vet att den psykiska ohälsan
ökar lavinartat och vi vet att detta gäller främst ungdomar, vi vet att antalet
självmord bland unga är högre än i andra jämförbara länder, somliga hävdar
att vi har världens sämsta polis, vi vet att vi har EU sämsta integrationspolitik,
vi vet att antalet äldreboenden minskat och att många äldre far väldigt illa,
vi vet att försvaret inte kan lösa sina uppgifter, vi vet att kustbevakningen
inte kan lösa sina uppgifter, vi vet att socialsekretera arbetar under rent
orimliga förhållanden, vi vet att lärarna inte anser sig kunna undervisa, och
det är mycket annat vi också vet.
 
Under gårdagen blev vi ännu mer "vetande", då fick vi veta hur ytterligare
ett antal byggstenar är på väg att rasera i vårt samhällsbygge.
 
Det ena vi fick veta är att sjukskrivningarna bland lärarna ökar lavin-
artat, en stor del av ökningen är knuten till psykisk ohälsa, man gör
alltså gemensam sak här med många elever.
 
ÖKNINGEN ÄR SÅ KRAFTIG ATT UNDERVISNINGEN HOTAS PÅ MÅN-
GA HÅLL, I VART FALL PÅ DE HÅLL DÄR DET FÖREKOMMER UNDER-
VISNING VÄRD NAMNET.
 
Det andra vi fick veta är att antalet dödsfall bland unga till följd av nar-
kotikamissbruk är 4 gånger högre än EU snitt och näst högst inom EU.
 
ALLT DETTA VET VI OCH ÄNDÅ FORTSÄTTER VI RESAN SOM OM DET
BARA FINNS EN SLUTSTATION.
 
När vi nu vet allt detta, och mycket därtill, borde vi då inte stanna upp för ett
ögonblick och tänka till, i vart fall lite grann, och ställa frågan.
 
Kan det möjligen vara på det viset att vi organiserar samhället i vissa
avseenden på ett sådant sätt att vi skapar problem vi skulle undvika
om vi drev utvecklingen på ett annat sätt ?
 
AE

MODERATERNA SMARTARE ÄN ANDRA ?

Moderaterna smartare än vad man tror
 
Debatten om tiggeriet går vidare, med bland inslaget att moderaterna vill förbjuda
vad man kallar "organiserat tiggeri".
 
Vem kunde i hela världen ana sig till att moderaterna var så smarta de nu vi-
sar sig vara.
 
DEN MODERATE RIKSDAGSMANNEN JAN ERICSON BESKRIVER NU UTFÖR-
LIGT I DAGENS BORÅS TIDNING HUR SMARTA MODERATERNA I VERKLIG-
HETEN ÄR.
 
Genom illistiga steg vill de inte bara förbjuda vad man kallar "organiserat tiggeri",
man vill gå vidare och kalla allt tiggeri för "organiserat tiggeri" och då skulle man
ju kunna förbjuda allt tiggeri.
 
Med moderaternas smarta drag skulle alttså alla tiggare vara borta med vin-
den.
 
För att kunna förbjuda allt tiggeri vill man ta kommunerna till hjälp. Jan Ericson be-
skriver utförligt hur denna hjälp ska utformas för att man ska kunna förbjuda allt
"organiserat tiggeri".
 
Vi kan då läsa i dagens BT, skrivet av den moderate riksdagsmannen Jan Ericson:
 
" VI VILL FÖRÄNDRA ORDNINGSLAGEN SÅ ATT KOMMUNERNA FÅR ÖKAD
MÖJLIGHET ATT I SINA ORDNINGSSTADGOR REGLERA VAR TIGGERI SKA
VARA TILLÅTET ELLER FÖRBJUDET, ELLER OCKSÅ SKA DE KUNNA INFÖ-
RA TILLSTÅNDSPLIKT FÖR TIGGERI, PRECIS SOM FÖR ANNAN INSAMLINGS-
VERKSAMHET"
 
Vem i alla världen trodde moderaterna om detta smarta drag, nästan så smart att
det framstår som illistigt.
 
Nu ska alltså kommunerna organisera allt tiggerie, och moderaterna vill för-
bjuda allt "organiserat tiggeri".
 
DET KAN VÄL KNAPPAST INNEBÄRA ANNAT ÄN ATT MODERATERNA VILL
FÖRBJUDA ALLT TIGGERI, ELLER ????
 
Tydligare, och smartare, än så kan man inte framföra budskapet:
 
FÖRBJUD ALLT TIGGERI GENOM ATT GÖRA ALLT TIGGERI ORGANISERAT.
 
Samtidigt får man vara försiktigt med att dra alltför långgående slutsatser. Det kanske
även här är som det brukar vara inom politiken.
 
MAN ANVÄNDER RETORIK OCH ORDVAL UTAN ATT SJÄLV FÖRSTÅ VAD MAN
SÄGER.
 
Kan det vara så även här, då är man ju inte så smart, som det inledningsvis kan
framstå.
 
 
 
AE
 
 
 
 

VARFÖR TILLÅTER VI ATT POLITIKER LJUGER ?

Varför ljuger politiker så ofta ?
 
SvD har haft en intressant, och skrämmande, artikelserie rörande utbygganden
av Nya Karolinska Sjukhuset.
 
Trots att Svd pekat på kostnadsfördyringar har Landstinget med en druckens
envishet hävdat att det inte skett, eller kommer att ske, någon kostnadsfördy-
ring.
 
Man har från landstinget hävdat att den ursprungliga kostnaden på 52
miljarder ligger fast och kommer att ligga fast.
 
SvD Å SIN SIDA HAR PEKAT PÅ OLIKA FÖRDYRINGAR, BLAND ANNAT
TILLÄGGSBESTÄLLNINGAR, SOM MEDFÖR ATT KOSTNADEN ÖKAR.
 
En del av dessa tilläggsbeställningar har utgjorts av delar, som togs bort ur
den ursprungliga budgeten, för att man skulle kunna hålla ramen, ett något
märkligt förfarande redan detta, när man nu ser att dessa arbeten får ett nytt
liv.
 
Men Landstinget håller med en druckens envishet fast vid det ursprung-
liga ramen, inte en krona dyrare ska det blir.
 
Som av en slump ? kommer dock SvD över hemligstämplade uppgifter som
visar att kostnaden nu beräknas springa i väg till ungefär 62 miljarder.
 
Det hemligstämplade materialet utgörs av en presentaion, som Landstin-
get gjorde för en tid sedan, och där man angav fördyringen till en sluten
krets.
 
TROTS DETTA VIDHÖLL MAN UTÅT HELA TIDEN, MED EN DRUCKENS EN-
VISET ATT NÅGON FÖRDYRING INTE VAR AKTUELL.
 
MAN LJÖG HELT ENKELT HELA TIDEN.
 
Det är först när SvD hänvisar till det hemligstämplade materialet, som Lands-
tinget kommer till insikt om att man inte ska ljuga.
 
Man erkänner nu att kostnaden, för närvarande är det bäst att tillägga, be-
räknas höjas till ungefär 62 miljarder.
 
SINA LÖGNER MOTIVERAR MAN MED ATT STOCKHOLMARNA FÅR I
ALLA FALL ETT BRA SJUKHUS.
 
Är det verkligen rimligt att politiker får ljuga på detta viset, helt ogenerat, ofta
och mycket.
 
Uppenbarligen är det rimligt.
 
DE FÅR JU FORTSÄTTA ATT LJUGA, OFTA OCH MYCKET, UTAN ATT
DET FÅR NÅGRA KONSEKVENSER, FÖR DEM SJÄLVA.
 
AE

ÄR ANSVAR ATT HÖJA VÅRA SKATTER ??

Vänsterkommunisterna förnekar sig inte, nu heller
 
I Borås pågår sedan en tid en infekterad debatt mellan skolelevers föräldrar och
kommunens politiker. Lite förenklat kan man beskriva problemet, som att föräld-
rarna vill ha mer till skolan, medan politiker vill ha mer till att bygga monument
över sig själva, exempelvis i form av ett dyrt kongresshus, som många anser
inte behövs, samtidigt som det stjäl pengar från andra områden, exempelvis
den skola föräldrarna oroar sig över.
 
I dagens Borås Tidning kan man nu läsa ett inlägg i denna debatt, från vänster-
kommunisten Ida Egnemark, gruppledare för vänsterkommunisterna i Borås.
 
Ida Egenmark vill ha mer pengar till skolan, inte helt ovanligt i dessa kretsar,
där är ökade resurser ofta ett självändamål, som får ta över en ansvarsfull hus-
hållning med det man har.
 
Nu vill Ida Egnemark ta ansvar i denna fråga, och synen på ansvar visar hur
vänsterkommunisterna ser på ansvar:
 
" ATT FÖRESLÅ EN SKATTEHÖJNING ÄR ATT SÄNDA SIGNALER TILL
BORÅSARNA ATT VI ÄR BEREDDA TA ANSVAR "
 
Att det är ett av dagens dummaste inlägg är nog ganska så klart, om inte rent
av det dummaste.
 
Att sända signaler genom att föreslå skattehöjningar skulle alltså vara att
ta ansvar.
 
Politiker älskar ju att ta ansvar, i vart fall hävda att så är fallet, varför då sända
små signaler, ta små steg och ta lite ansvar, när man kan ta steget fullt.
 
MED IDA EGNEMARKS UTTALANDE SOM GRUND MÅSTE JU DET MAXI-
MALA/OPTIMALA ANSVARET UTGÖRAS AV MAXIMALA SKATTER, DET
VILL SÄGA 100 % UTTAG.
 
Ett naivt uttalande med andra ord, kanske med lite inslag av ren enfald, ansvaret
tas ju när man hushållar med resurserna och håller nere skatterna så långt det
är möjligt med bibehållen ambitionsnivå.
 
DET ÄR ANSVAR, RIKTIGT ANSVAR, INTE VÄNSTERKOMMUNISTISKT AN-
SVAR.
 
Men Ida Egnemark nöjer sig inte med detta, när hon vill sända sina fina signaler,
hon påvisar också att effektiviteten i skolan, med nuvarande resurser, är så hög
man kan kräva. Detta bevisar hon efter att "ha åkt runt i skolorna" genom att upp-
täcka:
 
" INGENSTANS SITTER PERSONALEN OCH RULLAR TUMMARNA"
 
Den här typen av uppfattningar tyder på en extrem naiv uppfattning, byggd på
ren okunskap, med inslag av lite enfald.
 
Man mäter helt enkelt inte effektiviteten i skolorna, eller på något annat stäl-
le genom att åka runt och se om folk "rullar på tummarna".
 
MAN MÄTER EFFEKTIVITETEN GENOM ATT SE TILL ATT "FOLK" GÖR
RÄTT SAKER PÅ RÄTT SÄTT.
 
Gör man fel saker på fel sätt kan det till och med vara ett bättre alternativ att
sitta och "rulla på tummarna".
 
Det kan till och med vara bättre att sitta halva dagen och rulla på tummarna,
för att under resten av dagen göra rätt saker, vare sig man gör det på fel sätt
eller rätt sätt, än att hela dagen göra fel saker på fel sätt.
 
Vi vet sedan många undersökningar att effektiviteten inom många myndighe-
ter är låg, mycket låg, vilket många gånger beror på otillräcklig styrning från
ledningen, bland annat.
 
Anställda använder en stor frihet, alltför stor frihet, att ägna sin verksam-
het åt sådant som är av sekundär betydelse, eller ingen betydelse alls,
för huvuduppgiften.
 
MAN GÖR HELT ENKEL FEL SAKER, KANSKE PÅ RÄTT SÄTT, MEN ÄVEN
OFTA PÅ FEL SÄTT.
 
Frågan om effektiviteten i skolan är en viktig fråga, en mycket viktig fråga, av
stor betydelse för kunskapsinhämtningen, och det finns därför anledning att ta
den på större allvar.
 
BETYDLIGT STÖRRE ALLVAR ÄN ATT SÄNDA SIGNALER TILL FÖRÄLD-
RARNA ATT MAN TAR ANSVAR GENOM ATT HÖJA SKATTER, OCH ATT
MAN MÄTER EFFEKTIVITETEN GENOM ATT SE HUR MÅNGA SOM RUL-
LAR SINA TUMMAR.
 
Om frågan om effektivitet i boråsskolorna också skulle vara kopplad till bristande
resurser, vilket mycket väl skulle vara fallet, är måttet på ansvar inte att man reag-
gerar med ryggmärgen och höjer skatterna, redan alltför höga enligt många.
 
Ett betydligt mått på ansvar är att se i vilken utsträckning man kan ompriori-
tera inom befintliga resurser.
 
REDAN EN YTLIG BEDÖMNING VISAR ATT DEN TYPEN OM OMFÖRDEL-
NINGAR TYCKS VARA MÖJLIGA ATT GENOMFÖRA, I VART VARIT MÖJ-
LIGA ATT GENOMFÖRA.
 
Redan en ytlig bedömning indikerar att de resurser Ida Egnemark efterlyser
skulle kunna ha funnits, om man framöver slapp det driftsunderskott Borås
Kongresshus tycks komma att redovisa.
 
AE
 
Det hade nog många elevföräldrar uppskattat, och den typen av avväg-
ningar är nog tecken på större ansvar än att höja skatterna medelst rygg-
märgsreflexer.
 
 
 

RSS 2.0