STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag alla i min familj ska inneha viktiga politiska poster.
 
Vi får dagligen rapporter om att vår brottsbekämpning och invandringspolitik blir
alltmer framgångsrika.
 
Under det senaste dygnet har det bara skett två skottlossningar, en i Malmö och
en i Norsborg. I den först nämnda förhindrades lyckligtsvis fortsatta övergrepp från
polisen genom resoluta ingrepp från lokalbefolkningen.
 
Dagens stora händelse är annars väljarundersökningen från Ipsos, där oppositio-
nen bara leder med 21 %, om man tar hänsyn till att centerpartiet och kristdemo-
kratern hamnar utanför riksdagen.
 
Detta är inget jag känner oro för, utvecklingen inför valet 2010 medför ju att vi går
mot en säker valseger i år också.
 
Dessutom ställde Ipsos fel frågor, hade vi ställt frågorna hade resultatet blivit ett
annat.
 
Samtidigt måste vi ta hänsyn till centerpartiets fortsatta framgångar. Det var inte
länge sedan Annie Lööf satte målet att partiet skulle bli landets statsbärande par-
ti. Vi måste ge henne tiden fram till valet för att visa att målet var realistiskt.
 
Vi kan också notera att mätningarna gjordes innan min som Gustav, kallad föl-
ungen , placerades på en viktig position i Solna. Redan denna framsynta och an-
svarsfulla handling medför att vi går mot en säker valseger.
 
Vi har fått viss kritik, för att vi besätter viktiga poster med familjemedlemmar, men
denna kritik bygger på att man inte ser till helheten.
 
Långsiktigt är det tanken att hela den politiska processen i Stockholm ska priva-
tiseras och bli ett familjeföretag.
 
Genom att tidigare Filippa och nu Gustav besätter viktiga positioner når vi en god
bit på vägen.
 
Nästa steg blir att min son Erik också kommer att får en viktig post, och då räknar
vi med att familjen får ett så säkert grepp över den politiska processen att vi kan ta
steget att privatisera den politiska processen.
 
Tyvärr har min pappa fått förhinder att fortsätta sina avknoppningar i Täby, då
han inte längre kan köra bil.
 
När det gäller Erik räknar vi med att hans speciella erfarenheter gör det möjligt att
inför valet träffa breda uppgörelser med miljöpartiets slagskämpar i Haninge.
 
Den moderledda vården inom Region Skåne utvecklas positivt och vi använder här
erfarenheterna för att genomföra ytterligare försöksverksamheter.
 
Det senaste försöket, som syftar till att lyfta jobblinjen, medför att privata vårdcent-
raler bara tar emot patienter med lättare åkommer. De patienter, som har svårare
åkommer, kommer inte att få tillträde till vård, då risken är stor att de inte kommer
att kunna inlemmas i jobblinjen.
 
En annan del av försöksverksamheten innebär att bara patienter med de rätta åsik-
terna kommer i åtnjutande av vård. De patienter, som haft fräckheten att framföra
synpunkter som Region Skåne inte godkänt, kommer inte heller att beredas möjlig-
het till vård.
 
Det är så vi utvecklar sjukvården och demokratin i landet.
 
Ansvaríga för denna försöksverksamhet har fått utstå viss kritik, som de inte lyc-
kats stå emot. De har därför försökt slingra sig och menar att de kanske varit li-
te klumpiga.
 
Man kan ju bli förbannad för mindre, den moderata sjukvårdspolitiken inom Region
Skåne är inte klumpig, vi har gjort så stora nedskärningar, så den är nu allt annat
än klumpig.
 
Dessutom borde väl alla vid det är laget ha förstått att vår sjukvårdspolitik inte syftar
till att ge alla vård, det övergripande målet är att slussa pengarna åt rätt håll.
 
Polisens kraschade IT system har ju som bekant väckt mycket kritik och justiemin-
istern har inte kunnat stå emot detta tryck, och menar nu att det är Rikspolischefens
ansvar att rätta till detta.
 
Efter detta blev jag uppringd av rikspolischefen, som var helt förbannad, här hade
han under många år invaggats i tron att han inte hade ansvar, och så ska han bli
påhoppad på detta sättet, menade han.
 
Jag är nog tvungen att hålla med honom på den punkten, man vet aldrig hur det
skulle sluta, om man började utkräva ansvar av höga chefer inom den offentliga
förvaltningen.
 
Risken finns ju dessutom att det skulle kunna smitta av sig till den politiska sfären,
det borde faktiskt Beatice ha tänkt på, innan hon gav sig ut på detta vågstycke.
 
Jag tar ansvarsfult ansvar förlandet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
          
 
AE
 
 
 
 

PÄRONET ANNIE LÖÖF STÖTTAR HUGGE

Det sägs att inte päronet faller långt från päronträdet
 
I så fall kanske Annie Lööf är ett päron, för hon tycks tappert följa i sin pappas fot-
spår.
 
Annie Lööf har ju i samband med otillbörligheterna i samband med att skatte-
pengar slussats från Inlandsfonder till vänner inom centerpartiet uppgett sig
se ren korruption som en ideell verksamhet.
 
DETTA SYNSÄTT TYCKS HON HA ÄRVT I RAKT NEDSTIGANDE LED FRÅN
SIN PAPPA, HANS GÖRAN JOHANSSON, MER KÄND SOM "HUGGE" OCH
VERKSAM SOM KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I VÄRNAMO.
 
Så det är bara att konstatera att päronet faller inte långt från päronträdet, för nog
är det motiverat att beskrivas som "päron" om man själv beskriver ren korruption
som ideell verksamhet.
 
Päronet Annie Lööf tycks ha gått i lära hos päronträdet Hugge, som också tycks
ha en viss förkärlek för otillbörligheter och korruption.
 
Mot stort motstånd har man genomfört en ombyggnad av Trelleborgs Gamla Gum
mifabrik. Denna kostnadsberäknades till 337 miljoner men när kostnaden kom att
uppgå till 575 miljoner fick man kalla fötter, och ett antal politiker valde att distan-
era sig från projektet.
 
DOCK INTE HUGGE, HAN VILL FORTSÄTTA ATT ÖSA IN YTTERLIGARE MIL-
JONER I PROJEKETET.
 
Projektets genomförande har kantats av otillbörligheter och märkligheter, eller vad
sägs om följande beskrivning:
 
MAN REKRYTERADE INKOMPETENTA CHEFER, MAN UPPHANDLADE UTAN
ATT FÖLJA UPPHANDLINGSLAGEN, MAN GJORDE GROVA FEL I KOSTNADS-
BERÄKNINGEN, MAN BRAST I INFORMATION BÅDE EXTERNT OCH INTERNT,
DET FÖREKOM VÄNSKAPSKORRUPTION MM
 
Så uppenbarligen faller inte päronet så långt frånpäronträdet.
 
När korruptionen inom fonden Inlandsinnovation blev alltför tydlig ryckte pä-
ronet ut till försvar av den korrupte Per Åsling.
 
HAN ÄGNADE SIG ENBART ÅT IDEEL VERKSAMHET.
 
Nu när korruptionen i Värnamo tycks bli alltmer uppenbar, rycker Annie Lööf ut
och stöttar Hugge, band annat med orden:
 
Man ska inte alltid acceptera den mediebild som ges.
 
NEJ BEVARE OSS FÖR VERKLIGHETEN, DEN SKA VI INTE ACCEPTERA.
 
Förresten, bara den omständigheten att Annie Lööf "stöttar" sin far Hugge, är inte
den omständigheten både jäv och vänskapskorruption ?
 
Man kan väl utgå ifrån att Annie Lööf menar att även Hugge driver ideell verksam-
het.
 
Det blir allt lättare att förstå att övriga alliansen vill få tyst på päronet inför va-
let, bland annat genom att ge Eskil Erlandsson uppgiften att se till att hon hål-
ler sig tyst och undan.
 
 
AE

OS SOM FÖRDUMMAR

Ansvarslösheten och enfalden tar över OS
 
När man hör ansvariga på olika nivåer inom OS uttala sig om OS i Sotjin blir man
bara deprimerad.
 
Kan verkligen folk som anförtrotts så stort ansvar och getts så stora friheter
verkligen vara så enfaldiga och ansvarslösa, som de ger uttryck för.
 
SÅ ENFALDIGA KAN DE INTE VARA, MEN SÅ ANSVARSLÖSA ÄR DE.
 
För att försvara sina möjligheter att åka iväg och ha trevlig återkommer man hela
tiden med den drucknes envishet till:
 
VI ÄGNAR OSS ÅT IDROTT OCH VI BLANDAR INTE IHOP IDROTT OCH PO-
LITIK.
 
Maken till enfald är svår att uppbringa.
 
När blev brott mot mänskliga rättigheter en "politik", och en "politik" i den
meningen att idrottsmän skulle blunda för brott mot mänskliga rättigheter.
 
SKULLE DET VARA "POLITIK" ATT TORTERA FOLK GENOM ATT STICKA
UPP JÄRNSPETT I ANALÖPPNINGEN.
 
Skulle så vara fallet, så bevare oss för allt vad politik heter, men nu är tortyr
inte "politik" utan tortyr är brott mot mänskliga rättigheter.
 
Alla mänskliga varelser, idrottsmän inkluderade, har ett övergripande an-
svar för att gemensamt se till att brott mot mänskliga rättigheter inte före-
kommer.
 
DET ANSVARET TAR MAN INTE, MAN BLUNDAR FÖR DETTA FÖR ATT
KUNNA TA FÖR SIG AV VAD SOM BJUDS.
 
Debatten framstår som extremt enfaldig, när man beskärmar sig över att man
inte ska blanda ihop "politik" och idrott.
 
Man blandar inte ihop idrott och politik.
 
MAN VÄLJER ATT INTE BLANDA IHOP IDROTT MED BROTT MOT MÄNSK-
LIGA RÄTTIGHETER, DET ÄR VAD SOM GÄLLER, OCH MAN GÖR DET FÖR
ATT MAN VILL TA FÖR SIG AV VAD SOM BJUDS.
 
Och då väljer man att blunda och framstå som extremt enfaldig.
 
Debatt tog upp detta i dag, och där fick höjdhopparen Sfefan Holm uttala sig.
 
HAN BORDE NOG BEGRÄNSA SIG TILL ATT HOPPA HÖGT, DET ÄR HAN
BRA PÅ.
 
Men det är inte bara så att man blandar ihop idrott och brott mot mänskliga rät-
tigheter, man väljer att göra idrotten beroende av brott mot mänskliga rättighe-
ter.
 
MAN GÖR HÄR ETT MEDVETET VAL, MITT UTÖVANDE AV IDROTTEN ÄR
SÅ VIKTIG, ATT JAG KÄNNER MIG BEKVÄM MED ATT DEN BASERAS PÅ
BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.
 
Finns det någonstans utanför idrottsrörelsen någon gruppering, som an-'
ser sin verksamhet så viktig, att man ska basera den på brott mot mänsk-
liga rättigheter.
 
MAN FÅR HOPPAS ATT DENNA EFALD ÄR BEGRÄNSAD TILL IDROTTS-
RÖRELSEN OCH HÄR FRÄMST OS.
 
AE
 
 

MILJÖPARTIET TAR TILL KNYTNÄVARNA

Miljöpartister förhandlar med knytnävarna
 
Härom dagen blev det känt att två miljöpartister i samband med en partipolitisk över-
läggning tog till partiets nya förhandlingsteknik.
 
Man pucklade på varandra med knytnävarna för att övertyga motståndaren vems
argument som hade mest tyngd.
 
FÖRHANDLINGARNA SLUTADE FÖRST NÄR POLISEN ANLÄNDE.
 
Man hoppas nu bara att Stefan Löfven nu rustar sig väl för de förhandlingar man tvingas
föra med Miljöpartiet i samband med regeringsförhandlingar efter valet.
 
Men det är inte bara partiets förhandlingsteknik som fått en ny inriktning inför va-
let.
 
ÄVEN PARTIETS ÖPPENHET HAR OCKSÅ FÅTT EN NY INRIKTNING.
 
Förhandlingarna mellan de bägge miljöpartisterna filmades och det skulle ju kunna bli
sevärda inslag, om de funnits kvar.
 
MEN FILMINSLAGET FINNS INTE KVAR, FILMARENS TVINGADES AV  PARTIETS
FÖRHANDLARE ATT RADERA UT ALLT HAN FILMAT.
 
Och miljöpartisterna hade så starka argument, att filmaren såg sig tvungen att radera ut
allt han filmat.
 
OM SÅ INTE SKEDDE SÅ SKULLE FILMAREN OCKSÅ FÅ SMAKA PÅ PARTIETS
NYA FÖRHANDLINGSTEKNIK.
 
Detta är alltså MIljöpartiet år 2014 och man går till val med en öppenhet, som innebär
att man hotar att misshandla de som filmar vad man gör.
 
Man önskar att  någon kunde säga att man drömmer.
 
 
Miljöpartister inför valet
AE
 
 
 
 
 
 
 

DEN LÖGNAKTIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGEN

För alla bakom ljuset
 
Den moderata kommunikationsstrategin tycks ganska så enkel och följer ett bestämt
mönster.
 
LJUG OM ALLT SOM GÅR ATT LJUGA OM OCH FÖR ALLA BAKOM LJUSET.
'
För att kunna upprättahålla denna kommunikationsstrategi anställde man kommu-
ikationsstrategen Per Nilsson, om vilken det ryktas att han inte kan säga ett sant
ord.
 
Rekryteringen tycks ha lyckats över förväntan.
 
KOMMUNIKATIONSSTRATEGEN PER NILSSON TYCKS INTE KUNNA SÄGA
ETT SANT ORD.
 
Det blev i dag känt att Per Nilsson ljuger om det mesta. Bakgrunden är att han
via en bostadsrätt disponerar en lägenhet, vilken han har valt att hyra ut.
 
Eftersom bostadsrättsföreningen inte tillåter att han hyr ut lägenheten, har han
utannonserat lägenhet på en sajt i USA med förhoppning, att det hela skulle
passera.
 
När det ändå blir känt att  har Per Nilsson  hyrt ut lägenheten, de som bott i lä-
genheten betalt och tackat för den fina bosstaden är det  enligt kommunikations-
strategen Per Nilsson bara synvillor, de finns inte.
 
Alla mail, som bekräftar att synvillorna finns är också synvillor, de finns inte, och
skulle de finnas, säger mailen något annat än mailen säger.
 
SÄGER KOMMUNIKATIONSSTRATEGEN FÖR MODERATERNA PER NIL-
SSON.
 
Men det är inte bara annonssajten och mailen, som är synvillor, även bostads-
rättsföreningen är en synvilla.
 
När bostadsföreningen hävdar att man aldrig skulle ha tillåtet uthyrnin-
gen, och att man inte känt till att den förekommit, uppger kommunikations-
strategen att även detta är en synvilla.
 
LÄGENHETEN HAR INTE HYRTS UT, OCH SKULLE DEN HA HYRTS UT HAR
BOSTADSFÖRENINGEN KÄNT TILL DET MAN INTE KÄNT TILL OCH GOD-
KÄNT DET MAN INTE GODKÄNT.
 
Allt är bara synvillor, och är det inte synvillor, så ska alla föras bakom ljuset.
 
Kommunikationsstrategen Per Nilsson tycks nöjd med att ha fört även
Skatteverket bakom ljuset, inte ska en kommunikationsstrateg hos mode-
raterna skatta för denna typ av inkomster som alla andra.
 
HÄR HAR HAN JU DELVIS RÄTT, MÅNGA LEDANDE MODERATER HAR
JU TIDIGARE VISAT ATT DE INTE SKA SKATTA SOM ALLA ANDRA, SÅ
'VARFÖR SKA INTE PARTIETS KOMMUNIKATIONSSTRATEG ÅTNJUTA
DENNA GRÄDDFIL OCKSÅ.
 
Lätt att förstå.
 
Mindre lätt att förstå att moderaterna rekryterar en kommunikationsstra-
tag med dessa talanger inför valet.
 
Det verkar nästan som om man VILL föra väljarna bakom ljuset, det ver-
kar nästan som om man VILL ljuga om sin politik.
 
FÖR ANNARS HADE MAN VÄL HÅLLT SIG MED EN KOMMUNIKATIONS-
STRATEG, SOM INTE KAN SÄGA ETT SANT ORD.
 
Och skulle man rekryterat något man inte borde ha rekryterat då skulle man väl
förhållit sig till detta på ett korrekt sätt.
 
ELLER`?
 
AE

SKATTEPENGAR RÅKAR TRILLA PÅ CENTERPARTIST

Maud Olofsson
 
Centerpartiets nya kärnverksamhet, korruption som medför att man slussar medel
från statliga fonder till egna bolag,  beskrivs numera enligt Annie Lööf som ideell
'verksamhet.
 
Detta har imponerat på många håll, och berömmet har tagit sig många uttryck.
 
SvD väljer att vara försiktig i sitt beröm och skriver:
 
HOS CENTERPARTIET TYCKS SKATTEPENGAR HA EN BENÄGENHET ATT
TRILLA PÅ FÖRETAGARE, SOM RÅKAR VARA BEKANTA.
 
På många håller framhåller man också centerpartisten Per Åsling som mer ideell
än andra centerpartister.
 
INGEN ANNAN CENTERPARTIST HAR LYCKATS FÅ SÅ MÅNGA SKATTEKRO-
NOR ATT RÅKA TRILLA NER PÅ FÖRETAG, SOM HAN ÄGER ELLER HAR O-
LIKA INTRESSEN I.
 
Annie Lööf brukar ofta framhålla att centerpartiet är det parti som allra mest står för
vad hon kallar entreprenörskap, vad hon nu kan veta om detta.
 
MAN FÅR VÄL DÅ ANTA ATT HON MED ENTREPRENÖRSKAP MENAR ATT
SÅ MÅNGA SKATTEKRONOR SOM MÖJLIGT SKA RÅKA TRILLA NER PÅ
ENTREPRENÖRER INOM PARTIET.
 
Nu är inte alla nöjda med denna ideella verksamhet. Socialdemokraterna har tyd-
ligen bestämt sig för att kalla in Annie Lööf till riksdagen för att höra hennes mo-
tiv till att man använder statliga fonder för ideell verksamhet, när avsikten är att
de ska ge viss avkastning.
 
För att man inte ska riskera att man kommer alltför nära sanningen tycks nu Maud
Olofsson kallats tillbaka under fanorna, för att ljuga allt till rätta.
 
Valet kunde väl knappast vara bättre.
 
ALDRIG NÅGONSIN HAR VÄL  NÅGON POLITIKER LJUGIT SÅ MYCKET SOM
MAUD OLOFSSON, DET RÄCKER MED ATT SE TILL NUONAFFÄREN OCH
SAABAFFÄREN.
 
Det skulle i så fall möjligen vara Carl Bildt den Store.
 
Maud Olofsson har i sin kamp för den rätta sanningen börjat väl men ändå
lite försiktigt.
 
JAG VET INTE SÅ MYCKET, HÄR HELLER, MEN JAG UTGÅR IFRÅN ATT
ALLA IDEELLA KRAFTER INOM CENTERPARTIET GÖR RÄTT.
 
När man nu ska lyssna på denna sanningssägare, som ska ställa lögnen till rätta,
kan det vara bra att komma ihåg en sak.
 
DET VAR JUST MAUD OLOFSSON, SOM EFTER STARKA PÅTRYCKNINGAR
FRÅN JUST PER ÅSLING, SOM FICK REGERINGEN ATT GE EFTER OCH BE-
SLUTA OM 2 MILJARDER TILL INLANDSFONDEN.
 
Trots att man egentligen inte ville, men man kände sig tvungen att rädda
Alliansen, och då kan ju offentliga medel vara en väg att gå.
 
Det är dessa miljarder, som till vissa delar, nu råkar trilla ner på företag, som rå-
kar ha bildats eller ägas av just Per Åsling.
 
SÅ MAUD OLOFSSON HAR ALLA SKÄL I VÄRLDEN ATT VARA FÖRSIKTIG
MED SANNINGEN, DEN HÄR GÅNGEN OCKSÅ.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att gynna min egen son Gustav.
 
Så fick man då vakna upp till ytterligare en väljarundersökning, när Novus i morse
gladde oss med att vårt regeringsalternativ nu är mer trovärdigt än man någonsin
vågat hoppas.
 
Nu skiljer det bara 15,5 % mellan blocken, och då räknar vi med CP och KD, som
är borta ur bilden, bägge under 4 %.
'
Bättre än så här kan det inte bli, och jag säger återigen, vi kan nu luta oss bekvämt
bakåt i förvissningen om att det blir som år 2010.
 
Samtidigt visar SIPO att vi ni inte längre leder i vår paradgren, den svenska ekono-
min, trots att vi växlar mellan att höja och sänka skatterna för att se vad som ger
mest röster.
 
Men jag säger återigen, samtidigt som jag tar ansvar, frågorna SIFO ställt är fel for-
mulerade, hade vi fått formulera frågorna, hade vi fortfarande haft störst förtroende.
 
Trots att utvecklingen 2010 leder till att vi vinner valet i år, får vi inte ta några risker.
Jag har därför placerat min son Gustav på en ledande post i Solna och han kommer
där att leda oss till seger under namnet fölungen.
 
En del kallar detta svågerpolitik, men Gustav är inte min svåger, han är min son.
 
Och varför skulle jag inte kunna bedriva en svågerpolitik, förlåt sonpolitik. Kan Carl
Bildt den Store placera sin fru som EU parlamentariker kan väl jag placera min son
var jag vill.
 
Förresten driver inte heller Carl någon svågerpolitik, Corazza är inte alls hans svåger,
hon är hans fru.
 
Vår kommunikationschef Per Nilsson visar sig nu vara en riktig rackare till moderat.
Nu har han lyckats gå bakom både sin bostadsrättsförening och Skatteverket utan
att kommunicera med någon av dem.
 
Den typen av kommunikations tyder på att vi valt rätt strateg.
 
Detta är inget vi moderater i Alliansregeringen ser så allvarligt på, jag känner ingen
som inte går bakom ryggen på Skatteverket. Genom Per Nillsons likaledes ansvars-
fulla kommunikation räknar vi med att hans entreprenörskap ska lyfta oss inför valet.
 
 Men Per Nilsson är inte den ende kommunikationsstrateg med säregna förmågor vi
har inom Alliansen. Eric Ullenfån visade sig igår inneha kvalifikationer inte många
väntat sig.
 
När han jämförde smärtan och riskerna förenade med religiös manlig omskärelse
med smärtorna och riskerna med ett kristet barndop, då såg vi genast att en valse-
ger låg inom räckhåll.
 
Lyfter inte detta begåvade uttalande Alliansen i opinionen vet jag inte vad vi ska ta
till oss.
 
I går fick vi veta att socialdemokraterna i lönndom skrivet ett avtal med Svenska Mus-
limska Rådet om att i lönndom trixa in så många muslimer som möjligt på alla vallis-
tor.
 
Man kan ju bli förbannad för mindre. Här har vi gett Waberi en plattform i riksdagen för
att han ska kunna införa sharia och den vägen ge oss islamisternas röster.
 
Och så går socialdemokraterna bakom ryggen på oss för att ta ifrån oss alla islamis-
ters röster.
 
Det är minsann inte så  lätt att arbeta för demokratin alla gånger.
 
Igår erfor vi att vår lilla dagisfröken Annie Lööf uppmuntrar korruption inom partiet
genom att kalla den för ideell verksamhet.
 
Vanföreställningar hos en del ansvarslösa har lett till att kritik riktats mot att hon be-
skriver denna korruption som ideell verksamhet.
 
Vi har därför bett Maud att rycka in till försvar för att rädda Annie Lööf. Vi räknar med
att Mauds stora erfarenhet av att ljuga väljarna rakt upp i ansiktet även denna gång
ska rädda Alliansen.
 
När vi väl rett ut detta ska vi låsa in Annie Lööf inför valet, så att vi får tyst på henne,
en gång för alla.
 
Kritiken mot den illegala utländska lastbilstrafiken har nu blivit så stor, att vi tvingats
till kraftfulla åtgärder.
 
Vi kommer därför att överväga om vi ska överväga att tillsätta en utredning, själfallet
först efter valet, då vi inte vill framstå som främlingsfientliga.
 
Ulf Kristersson har nu också insett att vi närmar oss ett valloch lovar nu att det orange
kuvertet ska utformas så att pensionssparare begriper vad som står i kuvertet.
 
Jag säger återigen, för att det inte ska uppstå missförstånd, detta är det enda undan-
tag vi gör inför valet, i övrigt kommer vi att förvissa oss om att väljarna begriper så li-
te som möjligt av vad vi håller på med.
 
Vi vill ju inte kasta in handsken i förtid.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, är det förresten någon som hört mig
säga ansvar förut  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE

MIGRATIONSMINISTERN REDLÖST BERUSAD ?

Vissa alliansministrar kan nog ha haft bättre dagar
 
I dag fick höra av forskare att den moderna människan fortfarande har mycket gemen-
samt med vår föregångare "neanderthalaren". Forskarna menar att ett antal generfort-
farande finns kvar i oss.
 
Hos några av alliansens ministrar tycks det finna många sådan gener.
 
Läkarförbundet går nu och och kräver att den religiösa manliga omskärelsen ska förbju-
das, därför att den är förenad med stora smärtor och stora risker.
 
Minister Eric Ullenfån adderar nu sin mytlista, och menar att det bara är en myt
att denna omskärelse medför smärta och kan innebära stora risker.
 
ERIC ULLENFÅNS ÖVRE KROPPSHALVA TYCKS TYDLIGEN VARA HELT FULL
AV GENER FRÅN "NEANDERTHALAREN", DET ÄR VÄL DET ENDA SOM SKULLE
KUNNA FÖRKLARA DETTA FULLSTÄNDIGT BEFÄNGDA UTTALANDE.
 
Man har rätt att inta olika uppfattningar huruvida denna omskärelse är rätt eller fel, ska
förbjudas eller inte.
 
Men om man hävdar att omskärelsen inte är förenad med smärta och att det inte
finns några risker, då utgör man nog inte något bättre avelsdjur.
 
Men alla vet ju att när Eric Ullenfån är i farten, så har han svårt för att sluta, och han gör
ingen besviken nu heller.
 
Myten att ingreppet inte medför smärta anser han bevisat och framför.
 
JAG HAR INTE TRÄFFAT EN VUXEN MAN SOM ERINRAR SIG ATT HAN UPPLEVDE
SMÄRTA VID DETTA INGREPP.
 
Så i myternas värld erinrar sig vuxna män att de inte kände smärta som spädbarn.
 
KAN MAN VARA HUR KORKAD SOM HELST OCH ÄNDÅ BLI MINISTER I SVERIGE,
MAN HAR JU ANLEDNING ATT UNDRA.
 
Det sägs att vi har de politiker vi förtjänar, arma folk är det enda man kan säga.
 
Men som sagt, när Ullenfån är i farten, ger han sig inte, och visar än mer att en minister
kan vara hur korkad som helst.
 
Han menar vidare att ska man förbjuda den religiösa manliga omskärelsen, då ska
man också titta över om man ska förbjuda det kristna barndopet.
 
ÄR KARLN VETTLÖST BERUSAD ELLER DROGAD, NÅGON ANNAN FÖRKLARING
GÅR NU KNAPPAST ATT FINNA.
 
Läkarförbundet vill förbjuda omskärelsen enbart av det skälet att den medför smärta och
risker, inget annat, och nu menar Eric Ullenfån att man då ska förbjuda även det kristna
barndopet, vilket måste antas bygga på att det också medför stor smärta och stora ris-
ker för det lilla spädbarnet, som får genomlida ett grymt barndop.
 
ARME STACKARE, MAN KAN JU INTE ANNAT ÄN ATT TYCKA SYND OM HONOM.
 
Av någon underlig anledning hakar minister Stefan Attervall också på att då kanske man
ska titta över det kristna barndopet, då man inte vill att de smål iven ska känna stpr smärta
när de får några droppar vatten i håret.
 
Att Attervall ansluter sig till detta fullständigt vettlösa resonemang överraskar, till
skillnad från sin mytkamrat inträffar det ju att han säger saker som kan tolkas som
något så när vettiga.
 
ATT DÅLIGT SÄLLSKAP SMITTAR DET VET VI , MEN ATT DET KAN SMITTA SÅ DÅ-
LIGT DET VISSTE MAN INTE.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTERSKANDAL

I Centerpartiet är nu korruption ideell verksamhet
 
Dagens Industri skrev igår och skriver idag om den korrupte ? centerpartisten Per
Åsling.
 
Redan efter gårdagens uppgifter kunna man inte dra annan slutsats än att otillbör-
ligheter skett.
 
Pådrivande kraft när det gäller att starta fonden Inlandsinnovation var just
Per Åsling.
 
EFTER DET ATT FONDEN BILDATS HAR HAN ARBETAT FÖR ATT STYRA
INVESTERINGAR TILL EGNA FÖRETAG OCH FÖRETAG DÄR HAN HAR
EGNA INTRESSEN.
 
Socialdemokraterna med Mikael Damberg kräver nu att Annie Lööf ska utreda
vad som hänt.
 
Men här är socialdemokraterna ute i ogjort väder, som vanligt ?
 
DEN ANSVARSFULLE NÄRINGSMINISTERN ANNIE LÖÖF HAR REDAN
RETT UT VAD SOM HÄNT.
 
För att inte partiet skulle förlora röster inför valet, redde hon redan igår ut
vad som hänt.
 
DEN ANSVARSFULLA NÄRINGSMINISTERN SKICKADE DÅ UT ETT PRESS-
MEDDELANDE, DÄR HON UNDERSTRYKER ATT PER ÅSLINGS KORRUP-
TION OCH ENGAGEMANG HELT ÄR IDEELL VERKSAMHET OCH ATT DET
INTE FINNS NÅGRA INTRESSEKONFLIKTER.
 
Att den ideelle Per Åsling haft styrelsearvode i de företag dit han slussat pen-
gar tycks inte ha bekymrat den ansvarsfulla näringsministern.
 
Men alla är inte lika ansvarsfulla som näringsministern eller ideella som Per Ås-
ling.
 
Alltid tycks man kunna hitta en liten Quisling överallt.
 
I DETTA FALLET HETER QUISLINGEN JOHAN LUNDQWIST OCH HAN VAR
VD FÖR EKONORD AB 2008 - 2009, ETT AV DE INTRESSEBOLAG GENOM
VILKA PER ÅSLING SLUSSAT PENAGR TILL SIG SJÄLV OCH SOM HAN
SJÄLV GRUNDAT.
 
Quislingen beskriver saken något annorlunda.
 
DET VAR ÅTERKOMMANDE JÄVSSITUATIONER, JAG BLEV HELA TIDEN
OMBEDD ATT GÖRA INVESTERINGAR I BOLAG SOM PER ÅSLING HADE
INTRESSEN I OCH ÄVEN ÄGDE.
 
Så säger bara en riktig Quisling,och alla vet vi ju vad som händer med sådana.
 
EN DEL BLIR AVRÄTTADE OCH EN DEL BLIR AVSKEDADE.
 
Quislingen vet också att berätta att Per Åsling kämpade hårt, och även ideellt
tydligen, för att förmå styrelsen i Ekonod AB att gå in som ägare i bolag där Per
Åsling var ägare.
 
När man läser DI uppgifter, som tycks vara väl underbyggda rakt över, blir
man bara deprimerad.
 
DEN SOM VILL BLI DEPRIMERAD BÖR ALLTSÅ LÄSA DI IDAG OCH IGÅR.
 
De väljare, som är osäkra i sitt val inför hösten, kan i DI hitta viss vägledning.
 
Annie Lööf hade möjlighet att reda ut detta, och hon valde att reda ut detta.
 
Hon valde att reda ut detta på ett sådant sätt att vi väljare nu vet var Annie
Lööf står i dessa frågor.
 
I HENNES VÄRLD ÄR REN KORRUTION IDEELL VERKSAMHET.
 
Om detta förhållninssätt återspeglat Annie Lööfs personlighet, kan man dra på
slutsatser:
 
1)  Någor mer ansvarslöst torde vara svårt att hitta
2)  De 3,7 % centerpartiet fick i SIFO senaste undersökning var 3,7 % för
     mycket.
 
FÖR VI VÄLJARE VILL VÄL INTE HA IDEEL VERKSAMHET AV DET SLAG
ANNIE LÖÖF STÅR FÖR.
 
Eller vill vi ?
 
AE
 
 
 
 
 

ETNISKA KONFLIKTER

Etniska och kulturella konflikter
 
Svenska Dagbladet har idag en ledare, där man försöker beskriva bakgrunden till
konflikten i Ukraina.
 
Per Gudmundson skriver då:
 
Konflikten i Ukraina bottnar i ett land kluvet etniskt och kulturellt.
 
Lyfter man upp denna fråga i ett vidare perspektiv är de flesta forskare övertygade
om att ett samhälles stabilitet förutsätter en viss form av sammanhållning, och att
det krävs en viss grad av homogenitet för att åstadkomma denna sammanhållning.
 
Även självaste ansvarspredikanten och hans megafoner återkommer ofta
till att beskriva hur viktigt det är med sammanhållning.
 
MEN MED SAMMANHÅLLING MENAR ANSVARSPREDIKANTEN NÅGOT AN-
NAT ÄN DET FORSKNING KOMMIT FRAM TILL OCH DET KONFLIKTEN I
UKRAINA BOTTNAR I.
 
I ansvarspredikantens värld skapar man i stället den sammanhållning som erford-
ras genom att skapa så stora etniska och kulturella skillnader som möjligt.
 
I denna värld anses det till och med att det är positivt att olika etniska grupper
för med sig de konflikter de har i sina "hemländer".
 
I denna värld är man också mycket förlåtande och överseende med de nya kon-
fliktmetoder, som följer med nya etniska grupper.
 
Kastar man sten i sitt hemland och fortsätter kasta sten efter sin ankomst
till Sverige, då är plötsligt stenkastning inget allvarligt.
 
DET SES BLAND ANNAT SOM EN PÅGÅENDE DEBATT EFTER ATT EN MAN
SKJUTITS I HUSBY.
 
Medför olika kulturella synsätt att man ser på kvinnans roll på ett sätt vi inte är vana
vid, då blundar man, då är jämlikhet och sammanhållning värt "noll" plötsligt.
 
Inte ens när kulturella skillnader sträcker sig så långt att man anser sig ha rätt
utöva sexuellt våld mot så kallade svennehoror upphör den förlåtande atti-
tyden.
 
Delar man inte den officiella synen på hur ett samhälle bäst når en god sammanhåll-
ning stämplas man omgående som rasist.
 
SvD ledare idag borde stämma till viss eftertanke.
 
MAN BORDE FAKTISKT KUNNA DISKUTERA HUR MAN NÅR BÄST SAMMAN-
HÅLLNING I SAMHÄLLET UTAN ATT FÖR DEN SKULL AVFÄRDAS SOM RA-
SIST.
 
Ukraina är inte Sverige, långt därifrån, och det ska vi vara tacksamma för.
 
Men kan etniska och kulturella skillnader där orsaka stora slitningar i samhäl-
let kanske vi inte ska se det som något som aldrig kan drabba Sverige.
 
 
AE
 

POLISENS BÄSTA ARBETSVERKTYG HAR KRASCHAT

Det bästa hos Polisen har kraschat
 
Många hävdar att vi har världens sämsta polis, bland annat GW Persson. När man
följer brottsutvecklingen, brottsundersökningarna och antalet fällande domar är det
svårt att  argumentera emot en sådan uppfattning. 
 
Allt fler poliser ger allt sämre resultat.
 
DÅ KAN DET VÄL KNAPPAST BLI SÄMRE.
 
Nu har det bästa hos polisen kraschat. Sedan rapporteringssystemet PUST infördes
har allt arbete inom polisen försämrats och alla användare har framfört mycket stark.
Man har velat återgå till tidigare system.
 
När systemet 2011 infördes beskrev Rikspolischefen Bengt Svensson PUST enligt
följande:
 
PUST ÄR VÅRT BÄSTA ARBETSVERKTYG.
 
Nu har det bästa arbetsverktyget polisen disponerar kraschat.
 
VAD SÄGER DET OM ÖVRIGA ARBETSVERKTYG.
 
Det säger bland annat att det där om världens sämsta polis kanske inte är helt fel.
 
Att införandet av rapporteringssystemet kostade 5 gånger så mycket som det skulle
kosta, behöver väl knappast tilläggas.
 
Vad det kostat i försämrat polisarbete innan det bästa arbetsverktyget kraschade
finns att utläsa i all den tid polisen ägnat åt fruktlös rapportering i systemet.
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att sprida en positiv bild av Sverige.
 
Jag är stolt över den bild jag sprider av Sverige. Efter att ha satt den finske presi-
denten på plats i Sälen, satte jag Camerun på plats i Davos.
 
Brittiska tidningar visar nu också sin fulla uppskattning av utvecklingen i Sverige.
Man beskriver Sverige som i praktiken en enpartistat, understödd av ett par ljus-
skygga ägarfamiljer.
 
Jag förmodar man menar bland annat familjen Wallenberg, som vi gett vårt fulla
stöd sedan man underlättade Hitlers krigföring.
 
Man berömmer oss också för att ha tyglat friheten och undertryckt allt oliktänkande
och att vi påminner om ett "nordiskt Kina".
 
Den typen av beröm värmer ett ansvarsfullt hjärta, att vi kommit så långt i vårt åsikts-
förtryck kunde jag själv inte ens drömma om.
 
SvD skriver idag om konflikten i Ukraina och man menar att den bottnar i etniska och
kulturella skillnader, vilket då skulle skapa stora motsättningar.
 
Det är då skönt att konstatera, att motsättningarna i vårt land går åt andra hållet, här
blir motsättningarna mindre, desto större skillnader i kultur och etnicitet vi skapar.
 
På tal om etnicitet skottskadades nu en ung man allvarligt i stadsdelen Holma i Mal-
mö, där majoriteten består av etniska grupper, som bekämpar varandra.
 
Vi ser detta som en ytterligare bekräftelse på att Sverige framgångsrikt väljer att
skapa större sammanhållning på ett sätt som avviker från alla andra länder.
 
Tyvärr nåddes vi också av uppgifter om en ny assistenhärva i Linköping, där ett stort
antal miljoner försvunnit i olika former av bedrägerier.
 
Illvilliga tungor uppger att de inblandade är irakier och iranier, men så kan det ju inte
vara.
 
Alla ingående i dessa grupper är ju företagssamma entreprenörer, det har ju både '
Maud och jag hävdat sedan lång tid.
 
Regeringsförhandlingarna efter valet tycks kunna bli en munter tillställning. Vi nås
nu av uppgifter, som tyder på att man redan påbörjat dessa förhandlingar i Haninge.
 
Där har två ledande miljöpartister påbörjat ett slagsmål efter ett möte, då de inte lyc-
kats komma överens.
 
Med denna interna förhandlingsteknik ska det bli intressant att  se vilken teknik man
kommer att använda då man ska komma överens med socialdemokraterna i kärn-
kraftsfrågan.
 
Vi får nu fortlöpande rapporter om att den illegala landsvägstrafiken tar över allt stör-
re andel av godshanteringen. Bland att medför detta att Green Cargo gör sig av med
120 lok.
 
Vi ser positiv på denna utveckling av två skäl, dels så underlättar vi för den inhemska
åkerinäringen, då man inte behöver arbeta så  mycket, dels medför det att allt färre
tåg spårar ur.
 
Det är genom att stimulera denna utveckling vi tar ansvar för miljön och den svenska
åkerinäringen.
 
Polisen stödjer oss i detta arbete, då man  tycker att det är så jobbigt att arbeta med
dessa frågor, också.
 
Dagens Industri har under några dagar skrivit om centerpartisten Per Åsling, det får
nu anses bekräftat att han starkt medverkat till att offentliga medel slussats till före-
tag, där han har egna intressen.
 
För att inte detta ska oroa de få väljare centerpartiet har kvar, har nu vår dagisfröken
Annie Lööf gått ut i ett meddelande och beskrivit Per Åslings verksamhet som ideell
verksamhet. Visserligen har denna ideella verksamhet också innefattat lite styrelse-
arvoden och andra dusörer, men så här inför valet får vi inte vara så nogräknade.
 
Apropå ideell verksamhet har vi moderater mer gemensamt med centerpartiet än vad
man först föreställer sig.
 
Vissa av oss har också ägnat sig åt ideell verksamhet i samband med byggnationerna
av Arenor i Stockholm.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
           
 
AE

SKATTER SKA FÖRDELAS RÄTTVIST

Fjärrvärme blir mat åt aporna
 
Den smygbeskattning som sker i Borås, av både kunder till Borås Elnät och Borås
Energi, tyder knappast på transparens och öppenhet gentemot medborgarna.
 
Viss förståelsekan man ha för en överdebitering av kunder till Borås Energi,
om man hållit sig till den ursprungliga avsiktsförklaringen.
 
ALLTFÖR HÖGA TAXOR TILL FJÄRRVÄRMEN SKULLE GÅ TILL INVESTE-
RINGAR PÅ SOBACKEN.
 
Det kan nog de flesta ta till sig.
 
Men när smygbeskattning går till att mata apor uppstår en skriande orätt-
visa.
 
DE FLESTA BORÅSARE ÄR NOG TÄMLIGEN ENIGA ATT BORÅS DJURPARK
ÄR EN TILLGÅNG,OCH ATT DEN SKA VARA KVAR.
 
Då måste också förluster täckas på ett eller annat sätt, och en rättvis fördelning av
detta bör väl eftersträvas.
 
Men att fjärrvärmekunder skulle ha ett alldeles speciellt ansvar för att täcka
förluster för att aporna är för dyra kan ju knappast betecknas som annat än
befängt.
 
OCH SANSLÖST ORÄTTVIST.
 
Det mest näraliggande alternativet borde rimligen vara att öka intäkterna i Djur-
parken, men låt gå för att det kanske inte är en gångbar väg.
 
Högre inträden kan ju faktiskt ge lägre totala intäkter, inte helt ovanligt.
 
Men det öppnar knappast upp för att fjärrvärmekunder skulle ha ett specifikt an-
ansvar för aporna i Djurparken.
 
Detta ansvar måste väl ändå åligga andra än köpare av fjärrvärmelika mycket som
just köpare av fjärrvärme.
 
När nu kommunalfullmäktige går till beslut i denna fråga vore nog en viss be-
sinning på sin plats.
 
DET FINNS FAKTISKT ETT ALTERNATIV.
 
Ett alternativ, som är öppet, transparent, ärligt och framför allt rättvist, och det är att
underskottet täcks av den driftsbudget, som gäller för Borås Stad. Då får alla betala
en någon så när rättvis andel.
 
Kan man inte på det kommande fullmäktigemötet förklara varför just fjärrvärme-
anslutna medborgare ska finansiera Djurparkens underskott, då borde det ut-
mynna i en viss besinning.
 
DET BORDE MAN FAKTISKT KUNNA HOPPAS PÅ.
 
AE
 
 
 
 

SMYGBESKATTNING AV FJÄRRVÄRME

Smygbeskattning av fjärrvärme
 
Som framgått i media har Borås Stad ställts inför fullbordat faktum, efter det att
Förvaltningsrätten i en dom kommit fram till att vinstöverföring inte är tillåten
från Borås Elnät till andra kommunala bolag.
 
Detta hindrar inte kommunen från att smygbeskatta medborgarna på annat
sätt och då väljer man Borås Energi, där delar av verksamheten är av den
karaktären att vinstöverföring är laglig.
 
De delar, som gör det möjligt att hitta en väg att smygbeskatta medborgarna, är
produktionsverksamheten, i detta fall produktion av fjärrvärme.
 
Att särskilja de delar i Borås Energi, som kan medge vinstöverföring och som
inte medger vinstöverföring, torde för en utomstående vara en ren omöjlighet.
 
Så kommunen kan nog känna sig trygg med denna nya smygbeskattning.
 
OAVSETT TILLÅTET ELLER INTE UTGÖR EN TAXESÄTTNING, SOM MÖJLIG-
GÖR VINSTÖVERFÖRING, INGET ANNAT ÄN REN OCH SKÄR SMYGBESKATT-
NING, NÅGOT ALLA POLITIKER BORDE HÅLLA SIG FÖR GODA FÖR.
 
Som köpare av fjärrvärme bör man kunna räkna med att taxesättningen ligger på
en sådan nivå, att den täcker kostnader och rimlig vinst/avkastning.
 
Som köpare av fjärrvärme får man nu betala även underskott i Djurpark och
annat, något troligen få tänkt sig.
 
I detta läget kompliceras situationen av att taxesättningen i Borås Energi satts på
sådan nivå, att vinsten skulle kunna utgöra delfinansiering av Sobacken.
 
HELT PLÖTSLIGT GÖR NU POLITKERNA HELT OM OCH ANVÄNDER DET
ÖVERSKOTT, SOM VAR TÄNKT TILL SOBACKEN, FÖR TÄCKNING AV FÖR-
LUSTBRINGANDE VERKSAMHETER.
 
Detta bör rimligen få konsekvenser för framtiden.
 
Om nu Borås Energi avkastning ska möjliggöra både vinstöverföring till förlustverk-
samheter och till finansiering av Sobacken kan det rimligen bara innebära en enda
sak.
 
TAXORNA FÖR FJÄRRVÄRMEN MÅSTE SÄTTAS PÅ EN ÄNNU HÖGRE NIVÅ.
 
Nog är det ett anständighetskrav, att politikerna öppet redovisar sin syn på hur ta-
xorna på fjärrvärme nu ska sättas, och vad överskottet är tänkt att finansiera.
 
Att stora höjningar står inför dörren är ingen vågad gissning med detta
nya upplägg.
 
EN RIMLIG BEDÖMNING LÄR VÄL DÅ VARA ATT MAN ÄR FÖRSIKTIG MED
ATT TECKNA NYA AVTAL OM FJÄRRVÄRME.
 
Öppenhet är ordet, sa Bill
Öppenhet skulle inte skada, säger då Bull
 
 
AE
 
 
 

BORÅS STAD GÅR UT I KRIG

Provokationen mot rättsordningen rullar vidare
 
Väljarna i Borås Stad är ju inte precis bortskämda med att den politiska ledningen
håller sig till gällande rättsordning.
 
ÄR DET INTE REN PROVOKATION MOT DOMAR I FÖRVALTNINGSRÄTTEN
ÄR DET REN PROVOKATION MOG GÄLLANDE UPPHANDLINGSREGLER
OCH KONKURRENSLAGSTIFTNING.
 
Man tycks föra ett regelrätt krig både mot väljarna och lagstiftarna.
 
Det senaste, men inte det sista, inslaget kom i dagen för en vecka då Förvalt-
ningsrätten kom fram till att Borås Stad smygbeskattade medborgarna genom
att överdebitera taxorna i Borås Elnät, för att sedan kunna slussa, i strid mot gäl-
lande lag, dessa vinster vidare till förlustverksamheter.
 
Förvaltningsrätten var tydlig med vad kommunallagen reglerade vad avser ett
kommunalt  bolag och den så kallade självkostnadsprincipen, och det fanns in-
get utrymme för smygbeskattning här.
 
Borås Stad stod samtidigt inför ett behov av att täcka förlustbringande verksamhet
med just koncernbidrag. Men detta oroade inte kommunstyrelsens ordförande, när
han kommenterade domen.
 
Vi ska inte föregipa den juridiska procesen, men det finns andra kommunala
bolag, där vi smygbeskattat medborgarna och från vilka vi kan överföra me-
del olagligt.
 
FÖR DET VAR VÄL EXAKT SÅ HAN SÅ ?
 
Och mycket riktigt utvidgar ni Borås Stad krigsfronten, fullt krig mot väljarna och
lagstiftarna.
 
KOMMUNSTYRELSEN FÖRESLÅR NU ATT SMYGBESKATTADE VINSTER
FRÅN ATT ETT KOMMUNALT BOLAS, BORÅS ENERGI AB, OLAGLIGT SKA
ÖVERFÖRAS TILL FÖRLUSTBRINGANDE VERKSAMHETER.
 
För visst är det olagligt, detta också ?
 
Förvaltningsrättens dom är specifik för just Borås Elnät, men gäller analogt även
andra kommunala bolag.
 
Den krigförande parten, Borås Stad, tycks här ha hittat ett listigt sätt att över-
lista lagstiftaren.
 
MAN HÄNGER DÅ UPP SIG ATT FÖRVALTNINGSRÄTTEN I JUST FALLET
BORÅS ELNÄT HADE EN VISS PROCENTUELL AVKASNING, HÄR 13 %, SOM
SOM DÅ ANSÅGS FÖR HÖG.
 
Tillämpar man kommunallagens regler, förarbeten och lagens andemening innebär
inte detta att alla avkastningar under 13 % medger någon form av "laglig vinstöver-
föring".
 
SÅ HAR DOCK DEN KRIGFÖRANDE PARTEN BORÅS STAD UPPFATTAT
DOMEN, EN SYNNERLIGEN MÄRKLIG TOLKNING.
 
Lagen, förarbeten och andemening är tämligen tydlig.
 
Verksamheten ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen. Den enda avkastning
utöver detta, som medges, är sådan avkastning, som erfordras för bolagets ut-
veckling.
 
Var denna ligger procentuellt varierar för olika bolag och över tiden, men vare sig
lagen eller andemeningen innebär att avkastningen ska vara så hög att den för-
utom utveckling av bolagets egen verksamhet medför vinstöverföring.
 
KLOCKREN TOLKNING.
 
Allt detta är både kommunledningen och den så kallade kommunjuristen ytterst
väl medvetna om.
 
Nu väljer kommunstyrelsen att låtsas som att Förvaltningsrättens dom är begränsad
till just Borås Elnät och så försöker man vara listig och bekämpa lagstiftning och väl-
jarna.
 
Vi väljare har "rätt" att kräva att våra valda politiker följer lagen ALLTID och
FULLT UT, detta inkluderar också lagens andemaning.
 
Vi ska inte behöva hålla tillgodo med politiker, som följer lagen och dess ande-
mening IBLAND och i MINDRE UTSTRÄCKNING.
 
Tyvärr är systemet sådant att man vet att man inte kan förlora kriget, det kan aldrig ut-
krävas personligt ansvar i denna typ av frågor, hur mycket man än bryter mot gällande
lagar.
 
ÄVEN DETTA VET KOMMUNLEDNINGEN OCH KOMMUNJURISTEN OCH DÄR-
FÖR TYCKER DE ATT DE KAN KOSTA PÅ SIG ATT FÖRA FULLT KRIG, DE KAN
INTE FÖRLORA.
 
Den enda förlust de kan drabbas av är att inte bli omvald, och få gå med kommunalråds-
pension.
 
ETT SÅDANT NEDERLAG KAN NOG DE FLESTA TÅLA.
 
Advokaten Olle Lindeblad har gjort en hedervärd insats, när han drev detta ärende till
seger i Förvaltningsrätten, men han fäller nog många tunga suckar en sådan här dag.
 
Man får hoppas att omständigheterna kring Borås Energi AB och Olle Lindeblad
egen ambition medger att även detta krig kan föras vidare till Förvaltningsrätten.
 
De finns de som hävdar att politikernas viktigaste uppgift är att verka för sammanhåll-
ning i samhället, en förutsättning att andra områden ska kunna utvecklas.
 
Det går inte att tolka Borås Stads politiska ledning på annat sätt än att den tyc-
ker att sammanhållning är av mindre värde, rentav helt utan värde.
 
Sedan många år har utvecklingen i Sverige antytt ökade motsättningar mellan medbor-
gare och politiker, och mellan olika grupper av medborgare.
 
Att Sverige har västvärldens mest omfattande sjukskrivning i form av psykiska sjukdo-
mar kan vara ett uttryck för att den tillit, som måste till i samhället, blir mindre och mind-
re.
 
När tilliten sjunker övergår den lätt i annat, som uppgivenhet, avsky för att i sin
mest extrema form landa i hat.
 
BORÅS STADS KRIG MOT MEDBORGARNA I FORM AV SMYGBESKATTNING
OCH ILLEGAL VINSTÖVERFÖRING KAN LÄTT FÖRA UTVECKLINGEN I EN NE-
GATIV RIKTNING.
 
För en ansvarskännande politiker borde en aldrig så hög kommunalrådspension ge
utrymme för ett agerande, som vi nu ser.
 
Nästa steg i processen blir att beslut om vinstöverföringen ska beslutas i kom-
munalfullmäktige.
 
DÅ ÅTERSTÅR ATT SE OM DÄR INGÅENDE VALD APOLITIKER HAR SAMMA
FÖRAKTFULLA ATTITYD TILL VÄLJARNA OCH LAGSTIFTAREN.
 
Med hänsyn till det ansvar man kände för åsiktsfriheten när det gällde att besluta om
Kongresshuset, lär nog även här beslutet föregås av partipiska och hot i olika former.
 
Att man nått stadiet uppgivenhet är ju helt klart, och man får väl anta att Borås
Stad vill ha uppgiva medborgare, kriget kan ju då föras lättare.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTERPARTIST EN " FAT CAT"

Centerpartist slussar skattepengar till egna företag
 
SIFO senaste väljarundersökning, visade var centerpartiet hör hemma, då man
hamnade under 4 %, partiets väljare uppgick bara till 3,7 "
 
En del tycker att detta är lite.
 
LÄSER MAN DAGENS INDUSTRI IDAG ÄR DET 3,7 % FÖR MYCKET OM
PARTIET STÅR BAKOM DET DE LEDANDE CENTERPARTSITERNA PER
ÅSLING OCH LEIF ZETTERBERG.
 
Bakom detta fiffel med offentliga medel, att slussa skattepengar till egna bolag
låg Maud Olofsson.
 
MEN DET GLÖMDE HON VISST ATT BERÄTTA OM I SIN BOK.
 
I vart fall är bakgrunden att Maud Olofsson tillsammans med Per Åsling och
Leif Zetterberg lyckades lura regeringen till att avsätta ett antal miljardertill en
riskkapitalfond, Inlandsfonden,där sedemera Leif Zetterberg blev ordförande.
 
Inlandsfonden slussade sedan skattepengar från fonden till olika före-
tag, som Ekonord, Trångsviksbolaget, Mittkapital, Vindpenningen och
ett antal andra bolag.
 
SOM AV EN HÄNDELSE RÅKADE PER ÅSLING HA GRUNDAT DESSA
FÖRETAG, FÖR ATT SEDAN DRIVA DEM SJÄLV ELLER I NÄRA FÖREN-
ING MED KÄRA OCH NÄRA.
 
Dagens Industri är ganska detaljerad när man beskriver allt detta, och man be-
höver inte för ett ögonblick sväva i det minst tvivelsmål, vad det hela gäller
 
Den som är intresserad av att ta del av hur grov korruption ser ut år
2014 i Alliansens Sverige, bör läsa Dagens Industri.
 
AV NÅGON UNDERLiG ANLEDNING GLÖMDE SOM SAGT MAUD OLOF-
SSON ATT TA UPP DETTA ANSVARSFULLA AGERANDE I SIN BOK.
 
Man behöver inte läsa mycket av det DI skriver. för att snabtt komma fram till
att 3,7 % är 3,7 % för mycket, under förutsättning att detta återspeglar partiets
hållning.
 
OM SÅ INTE ÄR FALLET HAR MAN JU MÖJLIGHET ATT OFFENTLIGT
KOMMENTERA DET HELA, TILL OCH MED TA AVSTÅND FRÅN DET.
 
 
Per Åsling kanske ?
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för de äldre.
 
Äldrevården tycks nu oroa alltfler, och mycket tyder på att vården av de äldre mås-
te ses över.
 
Inom Stockholmsområdet visar det sig nu att så många som fyra av fem äldre, som
blir intagna på äldreboenden, överlever i mer än en månad.
 
Resultatet är ju häpnadsväckande, bara en av fem äldre dör inom en månad efter
att de tagits in på äldreboende. Det positiva med denna utveckling blir att vi kan
skära ner på antalet platser inom vården ytterligare, och på det sättet ge ännu
fler äldre möjlighet att stanna kvar i sina hem, ännu längre.
 
En utveckling som i sin tur kan medföra att ytterligare fler äldre dör inom kort tid
efter att de tagits in bo äldreboende.
 
För att skapa möjligheter till ytterligare besparingar kommer vi nu att se över möj-
ligheterna att förlägga kvarvarande äldreboenden i anslutning till begravningsplat-
ser, så att vi slipper dyrbara omlastningar.
 
Äldreminister Maria Larsson, mer känd som grodan för alla sina grodor, låter häl-
sa att de äldre inte ska oroa sig, då oroar de sig bara i onödan.
 
Alla äldre ska ju dö ändå.
 
Maud Olofsson bok "jag är den jag är" väcker många minnen och ger oss erfaren-
heter att gå vidare.
 
Bland annat får vi nu läsa att Maud stängde in Annie Lööf, i samband med att vi
skulle lura på väljarna FRA lagen, och inte släppte ut henne innan hon höll tyst.
 
Det här får vi ta upp med centerledningen, Eskil Erlandssons försök att få tyst på
vår dagisfröken inför valet tycks inte ha lyckats alltför väl.
 
Kanske ska vi följa i Mauds fotspår och låsa in Annie i ett rum, så att hon håller tyst
inför valet.
 
Apropå centerpartiet kan vi i dag läsa om hur olika centerpartister skor sig själva på
offentliga medel. Jag tänker då på Per Åsbring och Lerif Zetterberg, hur de lyckats
slussa över statliga medel till företag de själva bildat och själva driver, eller driver
ihop med goda vänner.
 
Det är så Alliansen låter korruptionen frodas.
 
Vi får mycket oberättigad kritik för vår järnvägspolitik och vanföreställningarna på
detta område tycks vara omfattande.
 
I dag skriver Sven Jernberg, fd VD vid Inlandsbanen, ett ilägg i Göteborgsposten
tillsammans med ett antal forskare inom tågtrafikområdet.
 
Man hävdar här att avregleringen gett en Vilda Västerndrift av både tågtrafik och ban-
underhåll, samt sovjetisk byråkrati och mindre verkstad, mycket beroende på fel or-
ganisation och styrning.
 
Man går så långt att man liknar vår politik med den brända jordens taktik.
 
Där ser man hur vanföreställningarna kan breda ut sig, vad jag känner till har inte
 ett enda tåg spårat ut på två dagar. Dessutom tycker jag att vi mer är värda en
eloge, för att vi visat ansvar genom att spara så att tågen spårar ur.
 
Vi fick igår rapport om att många vädrar sitt missnöje med den privata hemtjänsten
i Stockholm. Södertäljes erfarenhet av privat hemtjänst är att den alltför mycket för- enas med fusk och bedrägerier, och man väljer nu att begränsa den privata hem-
tjänsten.
 
I Stockholm kommer vi att fortsätta att verka för fusk och bedrägerier, att brukarna
är missnöjda är inget vi fäster avseende vid, här heller.
 
Vi får för var dag uppmuntrande rapporter hur vår urbarbariska svenska kultur av-
vecklas i allt snabbare tempo.
 
I går nåddes vi av den glädjande nyheten att en utrikesfödd, från Afrika, fattat tyc-
ke för små barn. Tyvärr hade han blivit oskyldigt dömd för detta ett antal gånger,
då han bara ville visa dem sin kärlek.
 
När han skulle föra bort två små pojkar för att visa även dessa sin kärlek, han äl-
skade små pojkar som han uttryckte det, hade han oturen att bli upptäckt av po-
lisen.
 
För att visa den kvinnliga polisen att han var oskyldig även i detta fal, drog han ner
byxorna och visade könsorganen för polisen med orden:
 
Kvinnan är till för mannen.
 
Särskilt Eric Ullenfån uppger sig mycket nöjd med dessa tecken på att vi så snabbt
närmar oss ett läge där all urbarbarisk svensk kultur är borta.
 
Socialdemokraten Carina Hägg har nu plockats bort från partiets vallistor till riks-
'dagsvalet, därför att hon kritiserat partiet för att vara överseende med islamiserin-
gen inom partiet.
 
Min gode vän Waberi, själv koranrektor sedan många år, uttryckte sin glädje över
detta, då han bedömer att den typen av utrensningar underlättar för honom själv
att arbeta för införande av sharia lager. Då är det bra att ha riksdagen som platt-
form, som han uttryckte sig.
 
Själv kommer jag aldrig att kunna förstå att det fortfarande finns riksdagsmän, som
anser att de representerar väljarna. Inser de inte att de representerar partiet har de
inget i riksdagen att göra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
         
AE

VILL ALLIANSEN VERKLIGEN VINNA VALET ?

Bort med de äldre utgör den röda tråden
 
Aftonbladets reportageserie om vanvården i landet följs nu upp av en undersökning,
som visar på utvecklingen av antalet platser inom äldrevården.
 
Under ett antal år har antalet platser sjunkit med 28 000 platser, det säger inte så
mycket men den procentuella nedgången säger desto mer.
 
FÖR NÅGRA ÅR SEDAN HADE 21 % AV DE ÄLDRE ÖVER 80 ÅR TILLGÅNG
TILL EN PLATS PÅ ÄLDREBOENDE, NU HAR 14 %  I SAMMA ÅLDER TILL-
GÅNG TILL EN PLATS.
 
Äldreboendet är allt mer på väg att bli en omlastningsstation på väg till bårhuset,
då den allmänna bilden är att man närmast får vara på väg att avlida för att i stor
ynnest få en plats på äldreboende.
 
Vi vet sedan tidigare att antalet vårdplatser inom sjukvården också gått ner kraf-
tigt under senare år, undersökningar visar nu att Sverige har lägst antal vårdplat-
ser inom OECD.
 
FÄRSKA UPPGIFTER VISAR NU OCKSÅ ATT DE VIKTIGASTRE FRÅGORNA
FÖR VÄLJARNA ÄR JUST SJUIKVÅRDEN OCH ÄLDREVÅRDEN.
 
Att då skryta över att man skapar ordning och reda i finanserna, när detta är strikt
kopplat till försämringar inom ovanstående områden, tyder knappast på någon
större vilja att vinna valet.
 
KAN DET VARA SÅ ATT MAN INTE VILL VINNA VALET , EFTER ALLT MAN
STÄLLT TILL DET.
 
För visst har man ställt till det.
 
Förutom nedgången på ovanstående områden räcker det att peka på alla
urspårningar av tåg, avskaffandet av försvaret, invandringspolitiken, kun-
skapsutvecklingen, budgetunderskottet och mycket annat.
 
Det ät lätt att förstå om man vill slippa ta tag i allt det man ställt till med.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge
 
Särskilt ansvar tar jag för att den privata hemtjänsten ska fungera i Stockholm.
 
Mitt möte med terapeuten i TV igår blev ju en bejublad succe, om jag får säga det
själv. Utan att bli avbruten en enda gång kunde jag sitta och upprepa "ansvar" och
"jag tar ansvar" hur många gånger som helst. När jag i slutet av intervjun lyckades
pressa in ordet ansvar en hundrade gång tyckte jag mig höra att det gick ett sus
av beundran över hela landet.
 
Full av självbeundran tänkte jag för mig själv, nu ser alla att jag är en stridshingst,
Att jag i stället skulle framstå som en åsna föll mig aldrig in.
 
Agenda igår blev en het uppgörelse mellan Åsa Romson och Jan Björklund. Åsa
tycks ha vuxit in i sin roll som politiker och blir svår att tampas med. Hur många gån-
ger än Jan frågade henne, om man kommer att acceptera fortsatt utbyggnad av kärn-
kraften lyckades han inte få ett vettigt svar.
 
Förutom inställningen till kärnkraften var annars likheterna mellan Jan och Åsa mer
påfallande.
 
Har man ingen vettig politik, kan man ju inte heller avge vettiga svar.
 
När man talar om trollen, brukar de komma fram, och på tal om Björklund kommer
jag att tänka på Maud Olofsson, som nu är aktuell med boken "jag är den jag är".
 
I boken skriver hon att hon inte kunde lita på Jan Björklund, och i mitt stilla sinne
tänkte jag då:
 
Vem kan lita på Jan Björklund, honom vet man inte var man har, förhandlar han in-
te med socialdemokraterna om ministerposter, så yrar han omkring och orerar om
förstatligande av skolan.
 
Det är så vi formulerar ett trovärdigt regeringsalternativ.
 
Vår ideologiska privatisering av hemtjänsten väcker nu beundran världen över. Som
känt är har ju hemtjänsten privatiserats mer i Stockholm än någon annan stad. Som
bevis för att detta är rätt får vi nu rapporter om att också stockholmarna är mest miss-
nöjda i landet med sin hemtjänst, hela 54 % är missnöjda med sin hemtjänst.
 
En stor andel privatiserad hemtjänst och ett rekordartat missnöje utgör dock en ren
tillfällighet och får aldrig tas till intäkt att kritisera att vi skänkt bort offentlig egendom.
 
Jag säger återigen, verkligheten får aldrig ta över vår retorik, när vi beskriver förde-
larna med våra ansvarsfulla avknoppningar.
 
Konjukturinstitutet hissar nu varningsflagg för de kommande åren och menar att det
blir en tuff mandatperiod oavsett vilken regering vi kommer att få. Man räknar med
att det erfordras skattehöjningar på minst 100 miljarder och ovanpå detta finansier-
ing av akassa och annat, där vi hållit tillbaka alla höjningar sedan 2006.
 
Vi ärvde en guldsits 2006, men lämnar efter oss en ren rävsax, så det ska bli skönt
att slippa eländet.
 
Vi vår nu uppgifter, återigen, om att antalet vårdplatser inom äldrevården drastiskt har
sjunkt under vårt ansvarsfulla styre.
 
Det är synd att vi inte kan sitta kvar vi makten, och en gång för alla se till att dessa
platser försvinner fullt ut.
 
Med vår jobblinje finns det ingen plats i samhället för dessa äldre ,och lyckas de än-
då uppehålla livhanken med sin allt lägre pension, får de allt se till att sköta sig själva
i hemmet så gott det går.
 
Själv ser helst att de sköter sig så illa det går, det finns ingen plats för äldre i vårt
samhälle, då vi inte kan inkludera dem i arbetslinjen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
           
 
AE
 
 

MARIA LARSSON HAR GJORT SITT

Äldreministern Maria Larsson oroar äldre
 
Aftonbladet har ju under en tid haft en reportageserie om äldrevården och
den har påvisat stora brister, många av den karaktären att man trodde att
sådant inte kunde förekomma.
 
SOM ATT PERSONAL TRYCKERUPP "BAJS" I ANSIKTET PÅ ÄLDRE,
SOM HAR FRÄCKHETEN ATT STÖRA RUTINERNA.
 
Nu har SvT i samarbete med SIFO gjort en undersökning om medborgar-
nas attityd till äldrevården, och den stämmer ganska så väl med e uppgifter
Aftonbladet presenterar.
 
LÄGET INOMÄLDREOMSORGEN INNEHÅLLER OERHÖRDA BRISTER
'OCH MEDBORGARNAS FÖRTROENDE ÄR NÄRMAST OBEFINTLIGT.
 
Undersökningen visar att 2 meborgare av 100 medborgar oroar sig för att
bli gamla, därför att de tror sig veta att bristerna är så stora att vården blir
lidande.
 
Det är främst personalbristen som skrämmer.
 
Hur ställer sig då ansvarig minister till att medborgarna hyser denna oro.
 
Äldreminister Maria Larsson, ofta kallad grodan för alla sina grodor,
gör ingen besviken denna gång heller.
 
NÄR MARIA LARSSON KOMMENTERAR MEDBORGARNAS ORO ÄR
DET BARA ATT KONSTATERA ATT VI HÖR EN NY GRODA,
 
Och denna nya groda får väl ses som en förolämpning mot allt vad anstän-
dighet heter.
 
NU FÅR VI HÖRA AV GRODAN ATT VI INTE SKA OROAOSS, VI OROAS
OSS I ONÖDAN.
 
Det är ju också ett sätt att förhålla sig till alla de brister, som nu uppenbarats
för alla.
 
MAN HÅLLER SIG HELT ENKELT FÖR PANNAN, ATT EN SÅDAN
GRODA SKA FÅ ANSVARA FÖRÄLDREVÅRDEN ÄR JU HELT BEFÄNGT.
 
Men tänk om grodan har rätt, tänk om vi oroar oss i onödan.
 
Men då måste ju valet utfalla sig att vi inte behöver oroa oss för grodan.
 
Att uttrycka sig på det viset, när allabrister uppenbarats som nu skett, tyder
på att minister Maria Larsson, kallad grodan, inte är rätt hen på denna post.
 
SÅ TONDÖV OCH CYNISKT KALLHAMRAD FÅR MAN BARA INTE VARA
SOM ÄLDREMINISTER.
 
 
Äldre oroar sig i onödan, inte ska de
oroa sig för att få bajs upptryckt i
ansiktet, det får ju väljarna ofta.
AE
 

ALLIANSPOLITIK SOM SPÅRAR UR

Att värva röster inför valet
 
Genom Maud Olofsson vet vi nu att moderaterna avsiktligt höll tillbaks underhållet
av järnvägarna, med det resultat vi ser i form av ständiga urspårningar.
 
Genom Maud Olofsson vet vi också varför moderaterna, under påverkan av
främst Fredrik Reinfeldt, tog detta steget.
 
MAN BEDÖMDE ATT MAN INTE SKULLE FÖRLORA VÄLJARE, OM TÅGEN
SPÅRADE UR.
 
Vi vet också att moderaterna intog samma strategiska hållning, när det gäller för-
svaret.
 
FÖRSVARET INTRESSERAR VÄLJARNA SÅ LITE, SÅ AVSKAFFAR VI FÖR-
SVARET, FÖRLORAR VI INGA VÄLJARE PÅ DETTA.
 
Vissa omständigheter tyder på att denna strategi inte var riktigt lyckad, om man
väljer att uttrycka sig försiktigt.
 
Nu finns det anledning till att ställa samma fråga när det gäller nerdragningen av
antalet vårdplatser i vården och antalet platsen för äldre inom äldreboenden.
 
SKER DESSA NERDRAGNINGAR OCKSÅ FÖR ATT MAN BEDÖMER ATT MAN
INTE TAPPAR VÄLJARE OM MAN GÖR NERDRAGNINGARNA ?
 
Skulle så vara fallet, är det inte bara tågen som har spårat ur.
 
 
 
AE
 
 
 

MAUD OLOFSSON AVSLÖJAR NU SANNINGEN

Maud Olofsson ljuger inte alltid
 
I sin bok "Jag är den jag är" skriver Maud Olofsson om sina erfarenheter från sin
tid som minister.
 
Där finns mycket intressant att läsa.
 
BLAND ANNAT FÅR VI MYCKET SÄKRA OCH ENTYDIGA UPPGIFTER OM
VARFÖR TÅGEN SPÅRAR UR TITT SOM TÄTT.
 
Maud Olofsson anger här tydligt bakgrunden, och man får väl anta att hon inte
alltid ljuger;
 
MODERATERNA VILLE INTE SATSA PÅ UNDERHÅLL AV JÄRNVÄGARNA,
FÖR DET GAV INGA RÖSTER.
 
Själv beskriver Fredrik Reinfeldt detta, att inte satsa på underhåll av järnvägarna,
som en ansvarsfull politik, som syftar till att säkra järnvägsunderhållet.
 
Nu vet man vad man behöver veta, men en sak vet man inte.
 
OM DETTA ÄR EN ANSVARSFULL POLITIK INOM KOMMUNNIKATIONSOM-
RÅDET, HUR SER DÅ EN ANSVARSLÖS POLITIK UT INOM KOMMUNIKA-
TIONSOMRÅDET ??
 
Tankarna svindlar.
 
Nu återstår att se om väljarna lägger sin röst på det parti som inte ville un-
hålla järnvägen för att tågen skulle spåra ur, för att de inte förlorade några
röster på det.
 
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge     
 
Särskilt ansvar tar jag för att den urbarbariska svenska kulturen ska försvinna så fort
som möjligt.
 
Och jag tycker att tecken blir allt tydligare på att vi lyckats väl med detta, under går-
dagen kastades en handgranat in i en lägenhet i Malmö, sådant var vi inte vana vid
förr.
 
Av någon underlig anledning skedde detta just på Rasmusvägen, en ytterligare be-
kräftelse på att vi lyckats i våra mål. Vi kunde också under gårdagen glädja oss åt yt-
terligare en skottskadad i Örebro.
 
Annars är ju dagens stora nyhet SIFOP senaste väljarundersökning, som nu visar
att Alliansen fortfarande är det enda trovärdiga regeringsalternativet.
 
Vi står nu starkare och trovärdigare än någonsin, både centerpartiet och kristdemo-
kraterna ligger under 4 %.
 
SvD skriver att det är för tidigt att räkna ut de borgerliga, och här får jag ge SvD rätt.
 
Det finns fortfarande frågor kvar, där vi kan byta uppfattning inför valet, för att lura
väljarna, och vi kan fortsätta att föra ut en politik vi inte tror på i form av höjda skat-
ter och annat.
 
Skulle detta inte räcka när vi närmar oss valet får vi väl byta namn till socialmodera-
terna, det tror jag en gång för alla skulle lura väljarna att rösta fel.
 
Annie Lööfs pappa Hans Göran Johansson, känd centerpartist i Värnamo, beskyller
nu sverigedemokraterna för att sprida nidbilder av honom. Han uppger sig inte veta
att det är just sverigedemokraterna som ligger bakom detta, men menar att nidbil-
den av sverigedemokraterna gör det lättare för honom att skylla på just dem.
 
Sverigedemokraterna hävdar bestämt att de inte ligger bakom nidbilderna av Annie
Lööfs pappa. Här är jag nog benägen att för en gångs skull hålla med sverigedemo-
kraterna.
 
Med den kännedom jag har om Annie Lööf och hennes pappa har jag svårt att se att
någon skulle kunna sända nidbilder av dem.
 
Apropå nidbilder kommer jag att tänka på Maud Olofsson. DN återger nu att hon i sin
bok skriver att moderaterna inte var intresserade av att underhålla järnvägarna, för att
vi inte trodde att det skulle ge röster.
 
Maud Olofsson har helt rätt, det är så vi långsiktigt planerar för säkra kommunikatio-
ner.
 
Miljöpartiet anklagar nu Jan Björklund för att sprida lögner om kärnkraften. Jan Björk-
lund vänder sig nu starkt mot dessa beskyllningar och säger att han inte sprider lögner,
det är bara trams han sprider.
 
Aftonbladet fortsätter att skriva om den vanvård vi bedriver av äldre. Det Aftonbladet in-
te uppmärksammat är att denna vanvård minskat i takt med att vi drar ner på vården.
 
Får vi bara förtroende en period till, kommer vi att ha avskaffat all vanvård i takt med
att vi avskaffat kvarvarande äldrevård.
 
Rasismen tar sig hela tiden nya och grövre former. Nu har en man i Jönköping hittat
nya vägar att sprida rasistiska alster.
 
Han har filmat en fest, där deltagarna har varit en grupp afrikaner, och lagt ut på You-
tube.
 
Nu vet ju alla att man inte får filma afrikaner, som har fest, och mycket riktigt har nu
filmaren åtalats för hets mot folkgrupp.
 
Åklagaren anser sig ha mycket goda bevis för att hets mot folkgrupp föreligger, han
har hittat bilder av sprutor och narkotika på olika filminslag.
 
Apropå hets mot folkgrupp visade Novus senaste undersökning att sverigedemokra-
terna fortfarande är det parti, som en majoritet av väljarna anser har den bästa invand-
ringspolitiken.
 
Jag säger återigen, det är inte fråga om att ha den bästa invandringspolitiken, det
är frågan om att hetsa mot sverigedemokraterna, och där tycker jag mig ha lyckats
väldigt bra.
 
Det hat jag hyser mot sverigedemokraterna, och som jag gärna visar så ofta jag kan,
riktar sig självfallet också mot den majoritet av väljarna, som anser att SD har den bäs-
ta invandringspolitiken.
 
Nu återstår att se om en majoritet av väljarna vill ha en statsminister, som hatar dem.
 
Jag säger återigen, som jag skrev i mitt fina manifest, de flesta svenskar är mentalt
handikappade.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
              
 
AE
 
 
 
 

FRÅN INVANDRARNA KOMMER DEN NAKNA SANNINGEN

Den får vi bara höra av flyktingarna själva
 
Sedan många år är det kungjort i landet att man inte får framföra åsikter i invandrar-
frågan, som inte certifierats av ledande politiker.
 
Och ve den som inte följer kungörelsen, den blir omgående stämplad som rasist.
 
De enda som vågar "öppna käften" i dessa frågor är sverigedemokraterna och
flyktingarna själva.
 
OFTAST FÅR MAN HÖRA DEN MEST NAKNA SANNINGEN FRÅN FLYKTINGAR-
NA SJÄLVA.
 
En sanning, en för många obehaglig sanning, får vi ta del av i SvD idag. Där skriver
Zulmay Afzali, själv flykting från Afghanistan och som bor i Sverige sedan 3 år, och nu
verksam som lärare.
 
Han skriver att han inledningsvis fick många "blodiga" beskrivningar om hur ra-
sistiska svenskarna var.
 
MEN EFTER TRE ÅR I SVERIGE OCH MED MYCKET RESANDE HAR HAN INTE
MÖTT NÅGON FORM AV RASISM.
 
Från svenskar, men däremot har han mött mycket rasism från utrikesfödda riktade
mot svenskar.
 
Redan här blir man bestört, hur vågar han ta upp en så känslig fråga, det vet ju
alla efter kungörelsen att det inte förekommer någon rasism mot svenskar, ba-
ra från svenskar.
 
Men Zumali går längre, han går mycket längre, när han skriver.
 
MÅNGA AV MINA LANDSMÄN OCH ANDRA SOM INVANDRAT BÄR HAT OCH
FÖRAKT I SINA HJÄRTAN MOT SVENSKAR OCH VILL INTE ANPASSA SIG EL-
LER INTEGRERAS I DET LAND SOM GETT DEM ALLA MÖJLIGHETER,
 
Kungörelsen är ju väldigt tydlig med att man absolut inte får hävda något sådant, man
undar nu vad som ska hända med Zumali Afzali.
 
INTE FÅR MAN HÄVDA ATT MÅNGA UTRIKESFÖDDA NÄR ETT HAT TILL ALLA
SVENSKAR, DET SKULLE OMKULLKASTA HELA FUNDAMENTET FÖR VÅR
FLYKTINPOLITIK.
 
Men som sagt. Zumali är inte den som räds ,och skriver vidare:
 
DEN SVENSKA ASYLPOLITIKEN MÅSTE BLI STRIKT, TYDLIG OCH RÄTTSÄ-
KER OCH SVENSKARNA BÖR INTE ACCEPTERA ATT LÄTTVINDIGT KALLAS
FÖR RASISTER.
 
Och för många av mina landsmän blir de rasister när de får sina pengar en dag för sent
från Socialbyrån, när busschauffören ber dem visa sina biljetter och när läkaren inte
ger dem den medicin de vill ha och så vidare.
 
Det finns all anledning att vi ska känna oss träffadeav denna oerhört hårda kritik. Vår
"rättsäkra" bygger på att vi ska acceptera vilka galenskaper som helst när det gäller
att beskriva sin flyktinstatus i form av ålder och härkomst.
 
INGET FÅR IFRÅGASÄTTAS.
 
Zulami är också klok nog, till skillnad från oss själva, att se konsekvenserna av vårt be-
tende, som han beskriver som själutplånande.
 
ACCEPTERAR VI ATT LÄTTVINDIGT BLI KALLADE FÖR RASISTER BLIR VI GISS-
LAN I VÅRT EGET LAND OCH FÖRAKTET FÖR OSS VÄXER HOS DE ASYLSÖKAN-
DE.
 
Förklara det för Fredrik Reinfeldt, den som kan.
 
Detta kan bara uttalas av en som själv är flykting, kungörelsen Fredrik Reinfeldt utfärdat
gör det ju omöjligt för oss själva att säga något som ens kommer i närheten av vad Zu-
may Afzali säger.
 
MEN DET HINDRAR JU INTE ATT VI LYSSNAR TILL DET HAN SÄGER.
 
ELLER ??
 
 
AE
 
 
 
 

SVERIGEDEMOKRATER BEGÅR ÖVERGREPP I MALMÖ

Sverigedemokraterna är nu i farten igen
 
Vi tycks aldrig bli av med dessa förfärliga sverigedemokrater, slåss de inte med
järnrör i Stockholm, så blir deras bostäder utsatta för attentat.
 
Operasångaren Richard Söderberg, öppet homosexuell, har nu utsatts för
övergrepp igen i Malmö, denna gången genom stenkastning och äggkastning.
 
Vi vet ju sedan länge att det främst är sverigedemokrater, som kastar sten på öp-
pet homosexuella, så det kan ju inte vara andra än sverigedemokraterna som lig-
ger bakom detta.
 
Vi vet ju också att det är sverigedemokraterna, som har tagit över territoriet
Malmö.
 
DET KAN JU INTE VARA NÅGRA ANDRA, VI FÅR ALDRIG IFRÅGASÄTTA
DE MYTER SJÄLVASTE ERIC ULLENFÅN STÅR BAKOM.
 
AE
 
 

POLITISKT DUBBELSPEL

Tiggeriet avslöjar dubbelmoralen och hyckleriet
 
Rumänska tiggare tycks bli ett allt större problem i Sverige, det tyck de flesta numera
eniga om.
 
Det flesta med "rätt uppfattning" tycks också vara eniga om att detta problem ska lö-
sas i Rumänien.
 
Riksdagsmannen Jan Ericsson, känd som partihögkvarterets megafon, har då tagit
initiativet till att kalla till ett möte med Sjuhärads (Borås mm) politiker för att diskutera
kring detta problem.
 
Diskussionerna kring problemet tiggeri visar då att det råder en total mental härd-
smälta bland politikerna i denna fråga.
 
SPECIELLT TYCKS DENNA MENTALA HÄRDSMÄLTA HAR DRABBAT DEN MODE-
RATE RIKSDAGSMANNEN ULRIK NILSSON, MER KÄND SOM RESENÄREN SOM
RESER VÄRLDEN RUNT PÅ SKATTEBETALARNAS BEKOSTNAD.
 
Resenären Ulrik Nilsson uppger enligt Borås Tidning sin syn på problemet enligt följan-
de:
 
"VI MÅSTE HITTA MÖJLIGHETER ATT KANALISERA HJÄLP I DERAS HEMOMRÅ-
DEN, DET ÄR DÄR DEN LÅNGSIKTIGA LÖSNINGEN LIGGER"
 
Har resenären blivit sverigedemokrat, detta är ju exakt det sverigedemokraterna säger:
 
VI SKA INTE TA HIT UTRIKESFÖDDA I SÅ STORA MÄNGDER, VI KAN HJÄLPA
FLER OM VI HJÄLPER DEM I DERAS HEMOMRÅDEN.
 
Det är ju exakt så sverigedemokraterna uttrycker sig, och då blir de beskyllda för att
var främlingsfientliga, även av resenären.
 
Men resenären har tidigare uttalat sin syn på långsiktighet inom detta område
och då är det annat ljud i skällan.
 
DÅ MENAR RESENÄREN ATT DE LÅNGSIKTIGA PROBLEMEN I SVERIGE,SOM
VÄLFÄRDREFORMER,  PENSIONER, SYSSELSÄTTNING MM, BARA KAN LÖSAS
OM UTRIKESFÖDDA I SÅ STORA MÄNGDER SOM MÖJLIGT KOMMER TILL SVE-
RIGE OCH RÄDDAR LANDET.
 
Enligt resenären finns det tydligen två olika kategorier av utrikesfödda:
 
1)  En kategori som inte tillför landet något överhuvudtaget, utan bara är en be-
     lastning och där den "långsiktiga lösningen" är att de erbjuds hjälp i sina hem-
    områden
 
2)  En kategori som det är nödvändigt att vi tar hit i så stora mängder som möjligt
     för att de ska rädda landets framtid.
 
En kategori är alltså en tillgång som är nödvändig för att lösa landets framtid, medan
en annan kategori är en belastning, som äventyrar landets framtid, om de inte erbjuds
hjälp i "sina hemområden".
 
Vi får till leda hör att vi inte ska ställa "grupp mot grupp" och vi får absolutinte tänka i
"vi och dom tänkande".
 
Resenärens uttalande väcker nu frågan om "grupp inte får ställas mot grupp"
inte är det som just här sker mest av de som mest hävdar att så inte får ske.
 
Det enda som skiljer dessa "grupper" är en EU gräns, men den kan ju knappast av-
göra om en individ ska vara en till gång, och få tillgång tillvälfärdens alla inslag,el-
ler en belastning, som ska erbjudas hjälp i sitt "hemområde".
 
Att EU gällande regler tvingar fram ett förhållningssätt av detta är en sak, men
att vi ska upphöja gällande EU regler inom detta område till höjden av visdom
är en helt annan sak.
 
Att resenären inte begriper detta håller nog de flesta säkert hålla med om, men det
behöver ju inte innebära att alla andra drabbas av en mental härdsmälta.
 
 
Resenären tänker
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge   
 
Särskilt ansvar tar jag för att manipulera väljarna inför valet.
 
Novus förtroendeundersökning visar nu att förtroendet för Alliansen har minskat dra-
matiskt på 25 viktiga sakområden, i allt väsentligt beroende på att vi varit alltför tyd-
liga med att föra ut vår politik.
 
Detta minskade förtroende insåg vi tidigt och har redan lagt om vår strategi inför valet,
vi fokuserar nu på att driva frågor vi inte står för, såsom höjda skatter, ett försvar av
Sverige och ett antal andra frågor.
 
Maud Olofsson och jag har ju länge hävdat att alla utrikesfödda är mer företagssamma
än alla oföretagssamma svenskar, och vi har ju blivit besannade gång på gång i detta
avseende.
 
Senast har vi nu blivit besannade om de utrikesföddas företagssamhet när det kom fram
att långtradarchaufförer ,som är utrikesfödda, ofta är försedda med körkort som ger dem
möjlighet att åberopa 4 identiteter.
 
På det sätter kommer de aldrig i konflikt med våra regler om maximal körtid, utan kan
köra till dess de stupar av trötthet.
 
Det är så vi främjar den svenska transportnäringens konkurrenskraft.
 
I Davis attackerade Corazza Bildt hårt Camerun för att han inte hade samma uppfattning
som hon själv när det gäller invandrarfrågor.
 
Det visade sig då att Camerun inte skämdes det minsta för att han och alla andra ledare
i Europa, förutom Sverige förstås, hade en annan uppfattning i invandrarfrågor än Coraz-
za Bildt, vilket hårt smärtade Corazza, som är van vid att alla ska tvingas till samma å-
sikt som hon själv.
 
Camerun borde ju också ha förstått Corazzas särställning, genom svågerpolitik har hon
blivit tillsatt som EU parlamentariker för att hon är gift med Carl Bildt den Store.
 
Det borde Camerun ha skämts för.
 
Apropå Carl Bildt den Store oroar han sig nu för att han ofta blir missförstådd både i traditio-
nella media och digitala media.
 
Här håller jag inte med Carl, jag tror ingen uppfattat honom på annat sätt än att han förstår
allt bättre än alla andra.
 
Mäklare är ju sedan länge kända för att ta till vilka säljargument som helst när de säljer
fastigheter och bostadsrätter. Aftonbladet har nu gjort en intressant undersökning, som
visar hur långt mäklarna kan gå i sina lögner för att tjäna pengar.
 
Aftonbladet har då uppgett sig vara spekulanter och ringt olika mäklare, för att ställa
frågor om objekten. Bland annat har man ställt frågor om det bor araber i området.
 
Samtliga mäklare har då sagt att det inte bor araber i området utan det bor bara sköt-
samma och mestadels välutbildade människor i området.
 
Här går man för långt i sina lögner, det vet väl alla att det bor araber överallt i Malmö.
 
Inför valet kommer vi nu att storsatsa på en bättre kunskapsutveckling. Jag kommer där-
för att åka runt och besöka landets skolor inför valet för att visa hur hårt en dålig kunskaps-
utveckling kan slå.
 
En undersökning visar nu att ungefär hälften av medborgarna fortfarande förespråkar all-
män värnplikt.
 
Att andelen var så stor visste vi inte ,vi kanske borde lägga ett förslag om allmän värn-
plikt, bara inför valet förstås, kan vi svänga på alla andra områden, kan vi säl svänga
även här, men bara inför valet förstås.
 
Vi halverade ju krogmomsen för att krogägarnas vinst i verksamheten skulle fördubblas
och komma ägarna till god.
 
Vi går nu vidare i våra stödinsatser för att stödja denna näring.
 
Som ett led i detta stöd till krognäringen kommer framöver alla allianspolitiker att inta
sina måltider på MAX kedjans serveringar, det ser vi som en angelägen satsning på
näringslivet.
 
Som ansvarsfulla politiker får vi inte väja för de stora frågorna.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
            
 
AE
 
 
 
 
 

BRISTER INOM RÄTTSSYSTEMET

Dumma domare ska kunna avsättas
 
De senaste dagarna har vi uppmärksammats på att en stor och långdragen rätts-
process i Malmö kommer att få göras om.
 
DETTA BEROR UTESLUTANDE PÅ ATT EN DOMARE VISAT SIG EXTREM
OMDÖMESLÖS, EXTREMT ANSVARSLÖS OCH VISAT DEN GRÖVSTA O-
AKTSAMHET.
 
Rättegången har varit dyrbar och kommer inte att bli mindre dyrbar, när den görs
om.
 
Händelsen blottlägger två systemfel vad gäller utkrävande av ansvar.
 
Det ena felet är att offentligantällda i princip inte kan krävas på ansvar i
den meningen att de får betala någon form av skadestånd, oberoende av
hur stor skada som uppkommer och oberoende av hur grov oaktsamhe-
ten är.
 
Går man tillbaks i tiden fanns det möjligheter att utkräva ansvar av tjänstemän
i form av skadestånd, så det borde inte vara en omöjlighet nu heller.
 
REGLER SOMGÖR DET MÖJLIGT ATT UTKRÄVA SKADESTÅND SKULLE
TROLIGEN NÄRMAST ELIMINERA DE TOKIGHETER MÅNGA OFFENTLIG-
ANSTÄLLDA TYCKER DET HASR UTRYMME ATT GÖRA SIG SKYLDIGA
TILL.
 
Ett sådant eventuellt skadestånd behöver inte omfatta hela skadan, då kan det-
ta också bli orimligt.
 
Det andra systemfelet, i detta fallet, är att en domare i princip inte kan avsättas,
enbart om vederbörande blir fälld för vissa brott.
 
I just detta fallet har vi en domare som är extremt omdömeslös, visar extrem
ansvarlöshet, visar grov oaktsamhet, gör sig skyldigt till historiens största
jävssituation och ovanpå detta åsamkar det allmänna stora kostnader.
 
MED HANDEN PÅ HJÄRTAT, HUR MÅNGA TYCKER, INNERST INNE, ATT
EN DOMARE MED DESSA KVALIFIKATIONER SKA FORTSÄTTA ATT DÖ-
MA.
 
Våra politiker gör det uppenbarligen, men tycker vi andra på det sättet, troli-
gen inte så många.
 
Vad tjänar det till att väcka sådana frågor och peka på sådana systemfel ?
 
DET TJÄNAT INGET TILL.
 
Sverige är och kommer troligen att fortsätta vara ett land, där utkrävande av an-
svar inte finns på kartan, som det heter.
 
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsa de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att skolelever inte ska våga äta fläskkött.
 
Dödsskjutningen i Ulvsunda visar att vi är på rätt väg, den innehåller att de kompo-
nener, som visat att vi avlägsnar oss från den barbariska ursvenska kulturen.
 
Skatterna kommer att spela en stor roll inför valet, Anders Borgs utspel medför
nu att positionerna blir helt annorlunda. Valet kommer nu inte att stå mellan läg-
re och högre skatter, utan mellan högre skatter eller mycket högre skatter.
 
Det är så vi utvecklar den moderata skattepolitiken.
 
Dagens Industri skriver idag om att vi inför valet gör reträtt på viktiga områden för
att värva röster, och pekar på valfriheten och skattepolitiken.
 
Vi är beredda till alla reträtter, som kan medföra att vi värvar röster, titta på  hur
Folkpartiet övergav kravet på avskaffande av värnskatten, för att vi inte ska förlo-
ra valet.
 
Det är så vi bedriver långsiktig och ansvarsfull politik.
 
När det just gäller värnskatten förstår jag Carl B Hamilton, att lägga den på is till
efter valet kan vara ett bra sätt att lura väljarna.
 
Näringstoppar framför idag stark kritik mot vår skattepolitik, och tycker att vi gått
för långt när vi genomför det femte jobbskatteavdraget. Man menar att detta kan
äventyra kunskapsutvecklingen och andra viktiga välfärdsreformer.
 
Vad näringslivets toppar inte tycks ha förstått är att vi är beredda att gå hur långt
som helst för att värva röster inför valet.
 
Viktiga samhällsintressen får inte stå i vägen för denna ansvarsfulla politik.
 
I Davos har jag med framgång övertalat, jag menar övertygat, alla hur överlägsen
den svenska modellen är. Alla har visat sig mycket tacksamma för att bli upplysta
hur underlägsna deras modeller är.
 
Utvecklingen går snabbt, det var inte länge sedan jag skrev i mitt fina Manifest, att
alla som trodde på den svenska modellen var mentalt handikappade, nu är jag ock-
så mentalt handikappad.
 
I Davos pekade vi bland annat på att utrikesfödda står för den största delen av sys-
selsättningsökningen, och menade då att alla andra skulle ta efter vår arbetskrafts-
invandring, den enda ansvarsfulla i hela EU.
 
Särskilt uppmärksammade vi då alla på att detta berodde på att vi utestängde sven-
skar från arbetsmarknaden, bland annat genom instegsjobb och andra åtgärder, som
inte kommer andra än utrikesfödda till del.
 
Genom detta satte jag Cameron på plats också, tidigare har jag ju satt Norge och
Finland på plats.
 
SVT satsning inför valet "Din Röst" vill ju fånga upp väljarnas viktiga frågor och å-
sikter inför valet.
 
Det har tyvärr visat sig att många väljare har åsikter de inte får ha, och därför har
SVT raderat alla inlägg som kan tolkas som invandrarfientliga.
 
Det är så vi utvecklar demokratin i landet.
 
Tyvärr har fortfarande rasismen ett starkt grepp om många medborgare, och den
tycks tränga allt längre ner i åldrarna.
 
I Finspång blev en skolelev allvarligt misshandlad, bland annat med allvarliga tand-
skador, efter att ha ätit fläskkött i skolmatsalen.
 
Har man sådana värderingar att man äter fläskkött, då får man skylla sig själv.
 
Sjukskrivningarna fortsätter att öka dramatiskt och har gjort så sedan 2006, och
främst sker ökning av psykiska sjukdomar.
 
Som alla förstår är detta oppositionenes fel, hade vi inte drivit den välfärdspolitik
vi driver, hade ökningen varit ännu större.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, 'än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
           
 
AE
 
 
 

HUMOR I TINGSRÄTTEN

Domare blir nu dummare
 
Det har väckt viss uppmärksamhet att en stor rättegång i Malmö fått göras om för
att det förelåg jäv.
 
Bedömare anser att detta är det mest allvarliga jävsfallet inom svenskt rättsväsen.
 
Men det är inte bara ett rättsligt problem, det är även humor av högsta kvali-
tet.
 
Den som inte följer detta har gått miste om många skratt.
 
Det hela bottnar i att en domare inte får påverka parterna i en rättegång, vare sig
åklagare eller försvarsadvokat.
 
HÄR HAR DOMAREN BJÖRN SELANDER GJORT ALLT FÖR ATT PÅVERKA
ÅKLAGAREN FÖR ATT DET SKA BLI EN FÄLLANDE DOM, BLAND ANNAT GE-
NOM ATT GE ÅKLAGAREN MATERIAL OCH "GODA RÅD".
 
Men det är nog de humoristiska inslagen som kommer att skrivas in i det svenska
rättsväsendets historia.
 
Domaren Björn Selander har alltså i mail till åklagaren gjort sig lustig över några
av de åtalade.
 
En åtalad beskrivs i ett mail:
 
" X ÄR SÅ KORKAD ATT HAN UTEBLIVT FRÅN FRIVÅRDEN NÄR DE SKULLE
GÖRA EN PERSONUTREDNING"
 
"Korkad", man kan ju undra vem som är korkad ?
 
I ett annat mail skriver domaren Björn Selander, efter att en åtalad bett att få visst
materiel, vilket han haft rätt att tillgå.
 
"EVENTUELLT FÅR JAG FÖRSE HONOM MED EN FLASKA WHISKY SÅ ATT
HAN KAN ARBETA ÄVEN NATTETID"
 
En interiör från det svenska rättsväsendet, att det fanns så mycket humor inom det-
ta område kunde man ju inte föreställa sig.
 
Det inträffade ger anledning att ställa två frågor:
 
1) HUR BLIR MAN DOMARE OCH KAN VEM SOM HELST BLI DOMARE ?
2) ÄR DOMARE OCH DUMMARE NUMERA SAMMA SAK ?
 
Det finns många tecken på att Sverige tappat mycket av det man tidigare kallade
"en objektiv och kunnig ämbetsmannakår".
 
Detta var inte ett sådant tecken.
 
DET VAR ETT BEVIS.
 
Det är också motiverat att ställa ytterligare en fråga:
 
Är Sverige fortfarande civiliserat ?
 
 
Svensk domare i tappning 2014
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansbarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfulle ansvar för landet, än så länge     
 
Särskilt ansvar tar jag för äldrevården.
 
Aftonbladet fortsätter att belysa våra framgångar inom äldrevården, man uttrycker
sin stora beundran för att vi under så kort tid lyckats avskaffa så många platser på
äldreboenden.
 
Jag tycker vi har rätt att vara stolta över detta, vi har nästan avskaffat lika många
plaster inom äldreboenden, som vi lyckats avskaffa vårdplatser.
 
Sven Wollter ger sig nu in i debatten och framför stark kritik. Han menar att han blir
så arg att han får blodsmak i munnen, när han hör hur illa det är.
 
Av någon underlig anledning skyller han på systemet, men här har han trampat i
fel tunna.
 
Inte kan det vara systemets fel, systemet bygger ju på valfrihet och vinstintressen.
 
Förvarsfrågan tycks aldrig lägga sig, och nu får vi kritik också för att viktiga stödfun-
tioner saknas, som gör det omöjligt för förbanden att verka utan stort civilt stöd i
form av sjukvård, matlagning, transporter mm.
 
Jag vänder mig starkt mot denna kritik, Alliansregeringen är bra på att ta ansvar
för försvaret, vi låtsas bara att det finns.
 
När det gäller sådant som sjukvård och matlagning bygger vi vår planering på att
vi låtsas att detta finns, på samma sätt som vi låtsas att mycket annat finns.
 
Vår flyktingpolitik imponerar nu stort på Finland, som gör allt för att kopiera vår
politik på detta område. Man är framför allt imponerade av vår förmåga att lyc-
kas attrahera 23 000 syrier att ta sig till Sverige det senaste året.
 
Man har själva satt som första mål att ta emot 500 syrier, men inte ens detta har
man lyckats med, varför man har bett oss om råd hur man ska lyckas attrahera
fler syrier till Finland.
 
Mitt råd till Finlands president blev att göra som vi gjort, se till att så många finska
pass som möjligt är på drift.
 
Vi blev i går uppmärksammade på att ägaren till kedjan Max gick ut och varnade
sina anställda för att rösta på oppositionen.
 
När vi införde halverad krogmoms var ju motivet att vi skulle värva röster bland
krogägare genom att de över en natt fick fördubblad lönsamhet.
 
Vi hade räknat med tacksamhet för detta i form av deras röster, men att tacksam-
heten skulle bli så stor att de försökte värva borgerliga röster bland sina anställda
vågade vi aldrig hoppas på.
 
I går blev det också känt, att Ungdomsstyrelens beslut att inte ge SDU bidrag som
alla andra ungdomsförbund bygger på maktmissbruk, maktövergrepp och tjänste-
fel.
 
Man ska inte skylla Ungdomsstyrelsen för att de inte vill ta i SDU med tång. Genom
att jag uppmanat alla till att inte ta i SD med tång blir det en naturlig följd att Ung-
domsstyrelsen gör sig skyldig till maktmissbruk, maktövergrepp och tjänstefel på
sätt som nu skett. Man kan gott säga att jag krattat manegen för att Ungdomsstyr-
elsen nu gör som man gör.
 
Det är så jag utvecklar demokratin i landet.
 
Vi kommer nu att lansera moderaten Tomas Tobe som utbildningsminister om vi
vinner valet. Tydligen trodde Jan Björklund att han skulle få sitta kvar som utbild-
ningsminister, om han avstod från folkpartiets hjärtefråga att avskaffa värnskatten.
 
Men så enkelt är det inte, vi kan ju inte ha en utbildningsminister som vill skada
landet, för det uppger ju han själv att han gör när han släpper kravet på avskaffad
värnskatt.
 
Tydligen är Jan Björklund beredd på strid, då han säger att han inte tänker släp-
pa utbildningsdepartementet, vad väljarna än säger.
 
Vi får nu se över möjligheterna att använda Jans kompetens på annat håll, vi över-
väger då att ge honom posten som invandrarminsiter, där kan man ju fritt driva
alla frågor utan att behöva bry sig om vad väljarna säger.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
          
 
AE
 

ILLEGA VINSTÖVERFÖRINGAR INOM BORÅS STAD

Borås Elnät tycks dyka upp i ny skepnad
 
Under gårdagen blev det känt att Förvaltningsrätten underkände Borås Stads
vinstöverföring från Borås Elnät.
 
Hade Borås Stad beaktat gällande rättsordning skulle detta aldrig ha blivit före-
mål för en dom i Förvaltningsrätten.
 
I dag kan man läsa om hur Kommunstyrelsen avser att förhålla sig till den-
na dom
 
I DETTA FÖRHÅLLNINGSSÄTT FINNS KLARA POSITIVA INSLAG OCH KLA-
RA NEGATIVA INSLAG.
 
Det positiva är att kommunstyrelsens ordförande på ett tydligt och klart sätt anger
att man ska ha respekt för den juridiska processen och att det inte är aktuellt att
strunta i domen.
 
Så långt bra, trots att man har en viss erfarenhet av att man struntar i För-
valtningsrättens domar.
 
MEN SÅ KALLAT FÖRBÄTTRINGSARBETE OCH UTVECKLING AV VÄRDE-
GRUNDER I DEN MENINGEN ATT MAN FÖLJER RÄTTENS DOMAR KAN BA-
RA AV GODO.
 
Däremot finns det andra inslag i kommunstyrelsens förhållningssätt som inger oro,
betydande oro.
 
Besväret till Förvaltningsrätten och domen avser specifikt Borås Elnät; men nu
menar Kommunstyrelsens ordförande att det "finns ju andra bolag vi kan ta vins-
ter ifrån".
 
Med tillämpning av så kallad analog rättstillämpning är dock domen mer
vittgående.
 
FÖRVALTNINGSRÄTTENS MOTIVERING KAN KNAPPAST TOLKAS PÅ AN-
NAT SÄTT ÄN ATT MAN MENAR ATT KOMMUNALLAGENS SJÄLVKOST-
NADSREGLER GÄLLER ALLA KOMMUNALA BOLAG, INTE BARA BORÅS
ELNÄT.
 
Ska man följa Förvaltningsrättens dom, och det bör man väl ?, så finns det alltså
inga andra kommunala bolag, från vilka man kan ta vinster för att täcka upp för-
lustbringande verksamheter, vare sig Parkeringsbolaget AB eller något annat.
 
DET BÖR KOMMUNJURISTEN KUNNA INFORMERA OM.
 
AE
 
 
 

ETT FÖRSVAR SATT PÅ SVÄLTKUR

Försvarsoförmågan större än försvarsförmågan
 
Att försvaret i allt väsentligt tycks vara ett minne blott, framgår ibland med förfärande
tydlighet.
 
Vi har fått höra att resurserna räcker till högst en vecka, men bara på en enda
plats.
 
DE MEST OPTIMISTISKA TROR ATT MAN SKULLE KUNNA FÖRSVARA STOCK-
HOLM NÅGRA DAGAR, MEN DÅ FÅR INTE FIENDEN VARA ALLTFÖR STARK
OCH ELAK.
 
Väsentliga funktioner saknas, som artilleri, luftvärn, tunga fordon och möjligheter att
'gå över vattendrag.
 
Nu tyder uppgifter på att försvarsoförmågan blivit väsentligt större till följd av all foku-
sering på internationella insatser.
 
Stämmer tillgängliga uppgifter så saknar de få förband som finns resurser för
sjukhus, utan man måste förlita sig på civila resurser.
 
SOM DET REDAN SER UT PÅ OLIKA AKUTAVDELNINGAR I STOCKHOLM BÖR
DET KUNNA BLI EN LUSTIGER DANS, NÄR SÅRADE SOLDATER SKA TAS OM
HAND.
 
Även vad som tidigare kallades kokenheter tycks ha försvunnit, med den följden att
många förband inte kan laga sin egen mat, utan måste även här förlita sig på civila
resurser.
 
NU HAR JU STOCKHOLM GOTT OM KROGAR, SÅ DET KANSKE LÖSER SIG.
FRUKOST PÅ GRAND, LUNCH PÅ OPERAKÄLLAREN OCH MIDDAG PÅ GON-
DOLEN.
 
Man får bara hoppas att fienden inte har fräckheten att komma olägligt, fast det
kanske man kan möta genom att förlita sig på catering.
 
Det kanske därför inte gör så mycket att man inte kan försvara mer än Stock-
holm och inte heller kan förflytta sig därifrån när man väl hamnat där.
 
UTAN TILLGÅNG TILL EGEN SJUKVÅRD OCH EGEN MATLAGNING GÖR MAN
NOG KLOKT I ATT HÅLLA SIG TILL HUVUDSTADEN.
 
Om dessa uppgifter är helt korrekta, ställer man en stillsam fråga.
 
VEM ÄR ANSVARIG FÖR ATT DET GICK SÅ HÄR LÅNGT ?
 
 
Hoppas kriget snart är över, jag måste
hem och äta.
AE
 
 
 

GLESBYGDEN SKA RÄDDA ALLIANSEN

Varje röst är guld värd
 
Det tycks som om vi får vänja oss vid de ständiga lappkasten, när det gäller viktiga
politiska beslut och deras konsekvenser.
 
Vi har sett många olika exempel på när ogenomtänkta reformer nått vägs ände och
man tvingas till lappkast.
 
Särskilt många lappkast ser vi inför valet, varje röst tycks här vara guld värd.
 
FÖRST SKA SVERIGE INTE FÖRSVARAS, SEDAN SKA DET FÖRSVARAS,
FÖRST FÅR VEM SOM HELST DRIVA FRISKOLA, SEDAN FÅR INTE VEM SOM
HELST DRIVA FRISKOLA, FÖRST SKA JÄRNVÄGARNA INTE ALLS UNDER-
HÅLLAS, SEDAN SKA DE UNDERHÅLLS.
 
Raden av lappkast till följd av ogenomtänkta beslut kan göras lång, och många hän-
ger samman med att det är val i år.
 
Nu har regeringens lilla dagisfröken Annie Lööf börjat bekyrma sig om glesbygden
inför valet.
 
Här ser vi ånyo samma lappkast.
 
BENSINSTATIONER FÖRSVANN, LANTHANDLAR FÖRSVANN, POSTEN FÖR-
SVANN, TELIAS TRÅDNÄT FÖRSVANN OCH GENOM PRIVATISERINGEN FÖR-
SVANN APOTEKEN.
 
Och med allt detta försvann även invånarna, dock inte de som var så gamla att de
snart ändå skulle försvinna.
 
ALLT DETTA SÅG ANSVARIGA POLITIKER, MEN DE IDDES INTE ENS LYFTA
PÅ ÖGONBRYNEN.
 
Allt fokus låg på de större tätorterna och glesbygden fick klara sig bäste det gick,
och det visade sig att det inte gick något vidare.
 
Och som sagt,ingen brydde sig ett dyft, utvecklingen fick gå så långt att det
är svårt att tänka sig att den går att driva tillbaka.
 
MEN NU ÄR DET VAL OCH DÅ SKA DET TILL YTTERLIGARE LAPPKAST.
 
Nu ska, enligt dagisfröken, de orter som tappat allt, inklusive sina invånare,plöts-
ligt få tillgång till något som benämns post och apotek.
 
FÖRST KÖR MAN BORT APOTEKEN OCH POSTEN, OCH SEDAN KÖR MAN DIT
APOTEKENOCH POSTEN.
 
Inför valet, sedan får nog glesbygden slumra till igen.
 
Samma lappkast som med skatterna, inför valet.
 
FÖRST SÄNKER VI SKATTERNA INFÖR VALET, SEDAN HÖJER VI SKATTERNA
EFTER VALET.
 
Lappkast på lappkast på lappkast, allt som en följd av att regeringen experimenterat
med viktiga system utan att göra nödvändiga konsekvensanalyser.
 
Då blir det mesta också som det blir, det mesta når vägs ände.
 
OCH MAN MÅSTE GÖRA LAPPKAST PÅ LAPPKAST, FÖRE VALET.
 
Att glesbygden borde fått en chans att leva vidare är nog de flesta överens om, men
den tanken borde nog hos ansvariga ha infunnit sig innan allt flyttat.
 
 
AE

JAN BJÖRKLUND UPPGER SIG VILJA SKADA LANDET

Jan Björklund prioriterar husfriden
 
Anders Borg skattehöjarutspel ruskade om riktigt i alliansen.
 
FÖLJDEN BLEV ATT FOLKPARTIET NU STÅR UTAN HJÄRTEFRÅGA, DET
VILL SÄGA ATT AVSKAFFA VÄRNSKATTEN.
 
Folkpartiets hjärtefrågor har varit dels makten, dels värnskatten. Genom Anders
Borgs utspel tvingades Folkpartiet välja mellan dessa hjärtefrågor för att rädda
husfriden.
 
DÄRFÖR VALDE MAN ATT VÄRNA OM HUSFRIDEN FÖR ATT FÅ EN MÖJ-
LIG CHANS ATT STANNA KVAR VI GRYTORNA.
 
Tar man del av vad folkpartiet och Jan Björklund sagt tidigare om värnskatten är
det alldeles uppenbart att Jan Björklund och partiet mer värnar om köttgrytorna
än landets väl och ve.
 
Vad har då Jan Björklund tidigare sagt om värnskatten ?
 
I ett så kallat nyhetsbrev går Jan Björklund ut och beskriver ett avskaffande av värn-
skatten som partiets hjärtefråga och han beskriver tydligt vilken effekt denna skatt
har.
 
SKATTEN ÄR SKADLIG OCH INEFFEKTIV.
 
SKATTEN STRAFFAR UTBILDNING, KOMPETENS OCH MOTVERKAR HÅRT
ARBETE.
 
TOTALT LEDER DEN TILLL ÄGRE SKATTEINTÄKTER.
 
Det är inte utan att man blir fundersam, när partiet nu så tydligt vill skada landet för
att få en chans att sitta kvar vid köttgrytorna.
 
NU HAR VI ALLTSÅ ETT PARTI SOM HELT ÖPPET OCH OGENERAT SÄGER
ATT DE VILL SKADA LANDET, DE VILL GÖRA EKONOMIN INEFFEKTIV, DE
VILL SE TILL ATT UTBILDNING STRAFFAR SIG OCH DE VILL MOTVERKA
SÅ ATT SÅ MAN INTE SKAFFAR SIG KOMPETENS OCH DE VILL INTE ATT
FOLK SKA ARBETA HÅRT.
 
De är nog ensamma i hela världen om att kunna se att detta låter sig förenas med
Alliansens jobblinje.
 
MEN VAD GÖR MAN INTE FÖR ATT KUNNA SLEVA UT KÖTTGRYTAN.
 
Värnskatten inbringar ungeför 0,3 % av statens intäkter och det betyder i runda
tal ungefär 5 miljarder.
 
Tänk att man avstår från en så billig reform som kan medföra så mycket
fördelar, allt enligt Jan Björklunds nyhetsbrev, för att kunna sleva ur kött-
grytan.
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT DET ÄR DETTA JAN BJÖRKLUND AVSER NÄR
HAN HÄVDAR ATT HAN OCKSÅ TAR ANSVAR FÖR LANDETS EKONOMI.
 
 
Jag har ändrat mig, nu vill jag skada landet
så att jag får en chans att sitta kvar.
AE
 
 
 

EN URSPÅRAD ARBETSMARKNADSPOLITIK

Sunt förnuft en bristvara
 
Att arbetsmarknaden inte är den bästa idag är väl känt, lika känt är att arbetslös-
heten är alltför hög.
 
Många politiska åtgärder syftar till att trixa med statistik och att använda ny-
svenska, så att arbetslöshet och sysselsättning framstår bättre än vad som
är fallet.
 
Socialdemokraterna beskyller regeringen för trixande med LAS, och det finns mäng-
der av andra avarter inom marknadspolitiken.
 
Men det är ändå när man kryper ner på den nivå verkligheten utgör, man fullt
ut förstår hur vansinnigt arbetsmarknadspolitiken kommit att utvecklas.
 
I en viss stad i ett visst stall har ett antal hästägare organiserat sig i en förening för
att driva sin hobby att rida och utöva därmed förenliga aktiviteter.
 
Så långt bra, och värd all uppmuntran.
 
MEN FRÅGAN ÄR HUR LÅNGT DENNA UPPMUNTRAN SKA DRIVAS.
 
I detta fallet tycks trixandet medsiffror/statistik tagit över sunt förnuft.  Hästägarna
i detta faller får all tänkbar, och otänkbar, hjälp från kommunen.
 
För att trixa med siffror som gäller ungdomsarbetslösheten ställer kommunen
upp med ett antal ungdomar, som ska utföra de sysslor som är kopplade till
hobbyn att rida.
 
Och för att trixa ännu mer handleds dessa ungdomar av en handledare, när
de matar ägarnas hästar.
 
Hästägarna kan nu ägna sig åt att bara rida, "mockning", matning av hästar, in- och
utsläpp sköts av ungdomar, som nu inte längre är arbetslösa.
 
Statistiken över ungdomsarbetslösheten ser ny mycket bättre ut på den ak-
tuella  och alla slår sig för bröstet.
 
TITTA PÅ OSS PÅ DUKTIGA VI ÄR.
 
Men är detta verkligen vettigt, ska inte en hobbyridare "mocka" efter sin egen häst
och mata sin egen häst ?
 
Och om nu detta verkligen anses som höjden av visdom, varför gäller det
bara ridning.
 
Själv spelade jag ofta golf, men slutade med detta då det var för jobbigt.
 
Jag fick ingen hjälp med att bära mina klubbor och leta efter bortslagna
bollar.
 
GER JÄMFÖRELSEN NÅGRA VIBBAR, TROLIGEN INTE.
 
För då skulle hästägarna redan ha fått mata sina hästar själva.
 
 
AE

BORÅS STAD FÖR VÄLJARNA BAKOM LJUSET

Borås Stad vilseleder och smygbeskattar medborgarna
 
Borås Tidning skriver idag om en dom från Förvaltningsrätten i Jönköping, som
borde få politikerna i Borås att skämmas.
 
MEN POLITIKERNA I BORÅS KOMMER INTE ATT SKÄMMAS DET ALLRA
MINSTA, DE ÄR INVAGGADE SEDAN LÄNGE I TRON ATT DE HAR RÄTT
ATT VARA ILLOJALA MOT RÄTTSORDNINGEN.
 
Domen gäller det smygbeskattning Borås Stad ägnat sig åt genom att det egna
bolaget Borås Elnät tagit ut för höga avgifter.
 
Advokaten Olle Lindeblad har drivit detta ärende under många ¨år och kan sä-
gas vara värd "många dagens rosor", något man inte kan hävda gäller för den
politiska ledningen i Borås, sett utifrån denna dom.
 
Olle Lindeblad har hävdat inför Förvaltningsrätten att kommunallagens bestäm-
melser om självkostnadsprincipen ska gälla fullt ut.
 
KOMMUNEN HAR UNDER HELA PROCESSEN ANSETT SIG STÅ ÖVER KOM-
MUNALLAGEN.
 
Det överraskande i detta mål är att Förvaltningsrätten överraskar, och man över-
raskar riktigt ordentligt.
 
Dels går man tvärs emot en kommun i en viktig fråga, vilket inte tillhör vanligheter-
na, vilket inte kan tolkas på annat sätt än att Borås Stad har haft väldigt fel.
 
Förvaltningsrätten är inte heller nådig i sina formuleringar, och pekar på omstän-
digheter som visar att ledande politiker borde skämmas.
 
MEN SOM SAGT, DET KOMMER DE INTE ATT GÖRA, SMYGBESKATTNING
OCH VILSELEDANDE INGÅR I DERAS ÖVERGRIPANDE STRATEGI.
 
Förvaltningsrätten är som sagt inte nådig och skriver:
 
"Att koncernbidrag lämnas kan tyda på att verksamheten bedrivs i syfte att ge ett
större överskott än vad som motiveras av nödvändiga kostnader"
 
Ganska så klarläggande, mindre klart är varför Borås Stad inte insett detta
så uppenbara faktum.
 
Förvaltningsrätten skriver också:
 
"Det är inte meningen att kommunen ska ta ut en avgift som folk är tvungna att
betala för att man ska bygga fotbollsplaner och annat"
 
Den politiska ledningen i Borås Stad kan ju bara inte vara så "korkad" att'
man inte inser detta.
 
MAN TROR SIG VARA SÅ STARK I DEN KOMMUNALA SJÄLVBESTÄMMAN-
DERÄTTEN ATT MAN KAN SMYGBESKATTA OCH VILSELEDA MEDBORGAR-
NA PRECIS HUR SOM HELST.
 
Men den här gången gick man vilse, Förvaltningsrätten visade att oväntat mod och
höll sig till lagen, till skillnad från vissa andra.
 
Olle Lindeblad är inte heller imponerad av kommunens agerande under processen.
Han uppger att kommunen vägrat att ta någon som helst debatt när han försökt att
få svar på frågor.
 
Påminner lite om ickedebatten om det nyligen beslutade Kongresshuset i Borås, där
fick inte heller kritiker några som helst svar på frågor.
 
Man anar sig nu också till hur underskottet av Kongresshuset skulle finansi-
eras.
 
YTTERLIGARE SMYGBESKATTNING OCH VILSELEDANDE AV VÄLJARNA ?
 
Borås Tidning skriver också att Borås Stad nu står inför problem, då man under näs-
ta vecka ska fatta beslut om en vinstöverföring på 23 miljoner från Borås Elnät.
 
Borås Tidning behöver nog inte oroa sig.
 
Goda odds talar för arr Borås Stad struntar i Förvaltningsrättens dom, den här
gången också.
 
DET TYCKS SITTA I RYGGMÄRKEN ATT MAN SKA SMYGBESKATTA OCH VIL-
SELEDA MEDBORGARNA OCH OBSTRUERA MOT RÄTTSORDNINGEN.
 
Borås Stad brukar ofta hänvisa till att man litar på sin stadsjurist, när man trampar
i fel tunna.
 
Man behöver inte bli besviken på Borås Stads kommunjurist den här gången
heller.
 
ÄVEN DEN HÄR GÅNGEN HAR HAN RÄTT OCH FÖRVALTNINGSRÄTTEN FEL.
 
Att Borås Stad skulle upphöra med smygbeskattning och att vilseleda medborgarna
är det nog ingen som har förhoppningar om.
 
Däremot borde man kanske överväga en organisatorisk förändring.
 
ATT BYTA UT KOMMUNJURISTEN, FÖRVALTNINGSRÄTTEN KAN JU INTE BARA
ALLTID HA FEL OCH KOMMUNJURISTEN ALLTID RÄTT.
 
Och vidgar man perspektiven lite, så är det ju inte bara Förvaltningsrätten som alltid
har fel, även Konkurrensverket har ju alltid fel.
 
OM KOMMUNJURISTEN FÅR RÅDA, FÖRSTÅS.
 
 
AE
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Vi har all anledning att fira i dag, då vi träffat en ny ansvarsfull överenskommelse med
Miljöpartiet.
 
Efter stora påtryckningar från det svenska folket har vi nu träffat en överenskommelse
om att ta emot fler äldre invandrare, som utgör sig för att vara barn.
 
Överenskommelsen har mottagits med tacksamhet av de båda lärarförbunden, då detta
kommer att medföra en ytterliga höjning av kunskapsutvecklingen.
 
Tyvärr har vi också blivit utskällda av Bert Carlsson, som ringde och var grov i munnen.
Han var förbannad för att han inte visste var han skulle göra av med alla pengarna, nu
när han var tvungen att bygga ytterligare boende för dessa barn.
 
Det viktigaste skälet till denna överenskommelse är att sätta käppar i hjulet för sverige-
demokraterna, och då får inte ens Bert Carlsson lägga hinder i vägen.
 
Att Anders Borg flaggade för höjda skatter har tydligen upprört många. SvD skriver idag
att detta kan vändas mot regeringen, man skriver då:
 
Om skatterna, bland annat i form av det femte jobbavdraget, sänkts så mycket att de nu
måste höjas, så sänkte man kanske för mycket.
 
Precis som om inte vi skulle förstå att vi sänkte för mycket, däremot tycks inte SvD förstå
att vi har valår.
 
Aftonbladet har genom uppgifter från IVO gjort en granskning av äldrevården och har då
funnit vad man beskriver som allvarliga brister.
 
Under 1 år har på olika äldreboenden 10 dött och 31 har blivit allvarligt skadade till följd
av ren vanvård och bristande säkerhet.
 
Vi har gjort vad vi kunnat för att bringa ner dödsfallen och de allvarliga skadorna på vå-
ra äldreboende genom att drastiskt dra ner på antalet plaster på våra äldreboenden.
 
Får vi bara fortsatt förtroende nästa mandatperiod kommer inga dödsfall eller skador
alls att uppstå på några äldreboenden, när vi lagt ner de få som nu återstår.
 
Som kuriosa kan nämnas att IVO och Aftonbladet gör reklam för mitt fina manifest "Det
Sovande Folket" när man beskriver vanvården.
 
Man beskriver då ett fall när ett nattvikaritet ger de äldre extra lugnande medel för att de
ska sova bättre, så att han kan själv kan sova lite bättre.
 
Bättre reklam kan jag inte få för mitt fina manifest, inte heller för kvaliteten i äldrevården.
 
Maud Olofsson ger sig nu på konststycket att skriva en bok om sitt liv, och den får tydli-'
gen namnet "Jag är den jag är".
 
Vi som arbetat med Maud Olofsson vet nog vem hon är, hon var den störste lögnaren vi
hade i regeringen, tänk bara som hon ljög angående NUON affären och SAAB affären
 
Även om jag själv ljuger så att det osar om det när jag besöker KU når jag aldrig upp
till Maud Olofsson.
 
Nu är många rädda att hennes avslöjanden kan bli pinsamma för regeringen, men vi
har inget att oroa oss för.
 
Vi avfärdar hennes uppgifter på samma sätt vi alltid gjort.
 
Hon ljuger ju bara.
 
Vi får nu uppmuntrande rapporter från Schweiz angående vår export av JAS Gripen i
samband med den förestående folkomröstningen.
 
Gripens kvalitet har fått väljarna i Schweitz att beteckna planet som ett IKEA flyg,
något vi känner oss stolta över.
 
Efter att ha spritt IKEA möbler över världen kröns nu framgångarna med att vi sprider
ett IKEA flyg.
 
Planets kvalitet har tydligen tvingar SAAB att gå in och finansiellt stödja JA sidan inför
folkomröstningen. Regeringen är ju inblandad i denna affär och ser positivt på SAAB:s
finansiella stöd.
 
Det är så vi motarbetar korruption i våra exportaffärer.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE
 
 
 
 

POLISEN GER OSS RÅD ATT BLUNDA

Goda råd är inte alltid dyra
 
Vi fick idag uppgifter om brottsutvecklingen genom en rapport från Dagens Nyheter,
ingen upplyftande läsning.
 
Anmälningar läggs på hög och utreds inte, i bästa fall blir de en så kallad ba-
lansunder några år.
 
VI VET OCKSÅ ATT DET FÖREKOMMER, GANSKA SÅ OFTA, ATT POLISEN
TILL OCH MED VÄGRAR ATT TA EMOT ANMÄLNINGAR.
 
Men ibland tycks polisen ändå ta sina uppgifter på allvaroch ger till och med goda
råd, i vart fall råd, i samband med anmälan om brott.
 
En 16 årig tonårsflicka anmäler till polisen att hon på internet blivit både kränkt på
olika sätt och att hon blivit hotad till livet. För att underlätta för polisen har hon ock-
så uppgifter om vem som mordhotat henne.
 
Alla vet ju att hot om mord,olaga hot, är ett allvarligt brott, så detta kan ju inte
polisen lägga åt sidan, och det gör man inte heller.
 
FLICKAN FÅR DET GODA RÅDET, JA RÅD I ALLA FALL, ATT BLUNDA, SÅ
SLIPPER HON SE HOTET.
 
Polisen motiverar rådet med att det är så svårt att utreda brott på nätet.
 
Man får väl tacka för rådet och tillsammans med flickan blunda när man ser
något på nätet.
 
Det händer ju fortfarande att verbala hot om mord framförs i andra former än på
internet.
 
MAN FÅR VÄL DÅ UTGÅ IFRÅN ATT POISEN MENAR ATT MAN SKA HÅLLA
FÖR ÖRONEN.
 
Världens sämsta polis ?
 
Ja, enligt  G W Persson, och troligen också enligt flickan.
 
 
AE
 
 
 
 
 

TRAFIKVERKETS NÄSA VÄXER HELA TIDEN

Frågan är om Trafikverket kan spåra ur mer
 
Alla tågurspårningar och märkligheter har ju medfört att man förletts tro att förtro-
endet för Trafikverket bottnat.
 
Värre än så här kan det väl bara inte bli tänkte man i sin enfald.
 
MEN MAN HADE FEL, HÄR OCKSÅ, DET KUNDE BLI REJÄLT VÄRRE.
 
Urspårningen mellan Laholm och Halmstad härom dagen slutade lyckligt, märkligt
med hänsyn till vad som kommit fram.
 
För att få urspårningen att verka "ofarlig" gick Trafikverket ut på sin hemsida och
informerade om att tågets hastighet "bara" var 10 km/tim.
 
Nu hade tyvärr Trafikverket lite otur, när det gällde denna information, på-
passliga passagerare talade efter olyckan med lokföraren och de fick in-
formation om den rätta hastigheten.
 
180 kilometer i timmen.
 
Försynen måste alltså ha varit framme, då skadorna inte blev värre.
 
Men att klämma sanningen ur Trafikverket och deras hantlangare är inte den enk-
laste sak i världen.
 
Ställda mot väggen tog man bort uppgifterna från hemsidan och uppger först att
tåget kanske gick lite fortare än 10/km i tim.
 
Efter ytterligare lite påtryckningar får man veta att tåget nog höll den hastighet det
skulle hålla.
 
MEN INGEN UPPGIFT OM VILKEN HASTIGHET TÅGET SKULLE HÅLLA.
 
På direkt fråga om vilken hastighet tåget skulle hålla krystas efter mycket pus-
tande fram.
 
180 km i timmen.
 
DET ÄR INGEN DÅLIG RESA TRAFIKVERKET GÖR, FÖRST 10 km/tim SOM
SEDAN SUCCESSIVT ÖKAR PÅ TILL 180 km/tim.
 
Och fortfarande har ansvariga ministrar förtroende för dessa vettvillingar på Trafik-
verket.
 
För hos den begåvad eliten i vår högsta politiska ledning gäller ju att man har
förtroende för "sina" generaldirektörer intill dess man sagt att man inte har för-
troende för sina generaldirektörer.
 
OCH INTE HAR MAN SAGT ATT FÖRTROENDET ÄR FÖRBRUKAT FÖR TRAFIK-
VERKETS GD.
 
Inte ens i sinnevärlden borde det kunna förekomma att en myndighet förvanskar san-
ningen på sätt som nu skett.
 
Men på Trafikverket sker det, och med den ledning man har i dag lär det väl fort-
sätta på detta viset.
 
Och så trodde man att Pinnochio hade längst näsa.
AE

SLITTRADALLIANSPOLITIK

Allianssamarbetet, alla mot alla
 
Nu inför valet tyder både offentliga uppgifter och "informella" uppgifter på att kampen
mellan partierna inom både alliansen och oppositionen ökar.
 
Att oppositionen har problem med energifrågan, privatisering av välfärd, vinster
i välfärd mm är väl känt och ger ju inga större "förhoppningar" om att detta ska
leda till något vettigt, när man internt krigat färdigt i form av ett eventuellt rege-
ringsmanifest.
 
Men hur ser det ut inom Alliansen ?
 
DÄR TYCKS DET MESTA TYDA PÅ ATT HELA HAVET GUNGAR.
 
Havet gungade till riktigt ordentligt, när Anders Borg började tala i termer av skattesän-
karstopp.
 
Detta blottade plötsligt och abrupt skilda ståndpunkter, som inte tidigare lyfts
fram så tydligt.
 
ALLA MINDRE ALLIANSPARTIER PROTESTERAR, MEN FRÅN SKILDA STÅND-
PUNKTER.
 
Kristdemokraterna ska absolut sänka skatterna för pensionärerna och arbetarna, och
tycks inte kunna vika från dessa krav, inte just nu i alla fall.
 
Centerpartiet ska absolut sänka arbetsgivaravgifterna, och kan inte tänka sig att vika
från detta krav, inte just nu i alla fall.
 
Folkpartiet ska absolut ha bort värnskatten, och kan inte tänka sig att vika från detta
krav, inte just nu i alla fall, och så ska LAS bort också.
 
HELA HAVET STORMAR PÅ SKATTEOMRÅDET.
 
Hur ser det ut på övriga områden ?
 
I försvarsfrågan står kristdemokraterna och folkpartiet, i vart fall deras talesmän, så
långt från den moderara ståndpunkten, att de nästan närmar sig den ståndpunkt mo-
deraterna en gång hade, före Fredrik Reinfeldt.
 
HELA HAVET STORMAR ÄVEN HÄR.
 
Folkpartiet driver förstatligandet av skolorna som ett bestämt krav, och tycks här reta
moderaterna till gallfeber.
 
När det gäller det långsiktiga och numera även det varaktiga ägandet av skolor och
vårdbolag har moderaterna gjort tvärtom och lämnar de andra bakom sig.
 
Moderaterna ville då först ha långsiktiga ägare, som numera kallas varaktiga ägare,och
i denna grupp ingår då inte riskkapitalbolagen. Men detta gäller bara vissa moderater,
en del har inget alls emot riskkapital i skolor och vårdbolag. Redan inom moderaterna
internt tycks svallvågorna gå höga,
 
Centerpartiet tycks inte veta till sig av frustration, här ska minsann inga riskkapitalbolag
portförbjudas och vinsterna får bli vad de blir.
 
HELA HAVET STORMAR ÄVEN HÄR.
 
När det gäller invandringspolitiken vet vi ganska så väl att hälften av mnoderaterna e-
gentligen är sverigedemokrater.
 
Vi vet också att centerpartiet på sikt vill ta in 30 000 000 vad man kallar nyanlända.
Folkpartiet kastar ibland in ogenomtänkta förslag som bara retar upp de andra, me-
dan kristdemokraterna inte tycks ha en bestämd uppfattning, här heller.
 
Vi vet också att det inte är helt ovanligt att moderater och kristdemokrater i denna stor-
miga miljö byter fot och går över till sverigedemokraterna.
 
UNDER YTAN TYCKS HELA HAVET STORMA ÄVEN HÄR,
 
Vid sidan av dessa olika positioner i olika sakfrågor tycks de interna slitningarna vara
så ganska stora, dels beroende på att de mindre allianspartierna inte tycker sig kunna
få gehör, dels beroende på hur man ska profilera sig inför valet.
 
Hur det kommer att gå?
 
DET KOMMER NOG INTE ATT GÅ ALLS,LIKA LITE SOM DET KOMMER ATT GÅ
¨FÖR OPPOSITIONEN.
 
 
En illusion ?
AE
 
 

MER POLISER GER SÄMRE PRODUKTIVITET.

Allt tycks bara bli sämre och sämre
 
Till och ifrån beskylls vi för att ha världens sämsta polis,och ibland är det nog lätt
att få den känslan.
 
Att det finns stora brister tycks de flesta seriösa bedömare vara eniga om.
 
Alliansens recept för att lösa detta är att vräka in miljard efter miljard och
öka på antalet poliser, som inte sköter sitt jobb.
 
NÄR DETTA INTE NÅR EFFEKT FRISER MAN BRÅ:S STATISTIK OCH SKIC-
KAR MED JÄMNA MELLANRUM  UT EN OCH ANNAN MEGAFON, SOM SKA
FÖRSÖKA LURA I OSS ATT BROTTSLIGHETEN MINSKAR.
 
Mest antal våldtäkter i världen och ett antal mord per dag, året runt, inger knappast
känslan av att det blivit mindre brott, snarare tvärtom.
 
Dagens Nyheter har tagit fram uppgifter som visar en utveckling, som kan få nack-
håren att resa sig.
 
Ökade resurser i form av ett antal miljarder och ett antal fler tusen poliser vi-
sar sig ha medför mindre produktivitet i systemet.
 
STATISTIEK VISAR DÅ ATT ANTAL ANMÄLDA BROTT HAR ÖKAT MED 2 %,
ANTAL ÄRENDEN SOM LEDER TILL ÅTAL HAR DÄREMOT MINSKJAT MED
18 % OCH ANTALET FÄLLANDE DOMAR HAR MINSKAT I TAKT MED DETTA.
 
Att antalet åtal blivit färre beror då i allt väsentligt på att polisen helt enkelt inte gör
sitt jobb. Man genomför inte utredningar, och de utredningar som genomförs är
så bristfälliga, att de inte kan användas som grund för åtal.
 
VÄRLDENS SÄMSTA POLIS ? I VART FALL ENLIGT G WPERSSON.
 
Åklagarna värjer sig mot att åtalen blivit färre och menar att utflödet av utredningar
från polisen ger inflödet av möjligheter till åtal.
 
ALLTSÅ INGA UTREDNINGAR, INGA ÅTALOCH INGA FÄLLANDE DOMAR.
 
VÄRLDENS SÄMSTA POLIS?
 
Några som inte borde värja sig är de politiker som är ytterst ansvariga för denna
utveckling.
 
Utvecklingen kan inte förklaras med annat än bristande ansvar för medbor-
garnas trygghet eller ren inkompetens, eller en kombination av båda.
 
JAG TAR ANSVAR, SOM STRIDSHINGSTEN SÄGER, EN MÄRKLIG DEFINI-
TION AV ANSVAR.
 
I vart fall tycks utvecklingen skrida mot en allt värre situation och detta är inget
politikerna bara bör ruska av sig, det också.
 
Magdalena Andersson fick mycket skäll för att hon ville tillsätta en expertgrupp
efter valet, som skulle se över olika myndigheters effektivitet.
 
De politiker, som är ansvariga för den utveckling DN siffor visar, raljerade
då över Magdalena Andersson med:
 
JAHA, HUR MÅNGA POLISER SKA DÅ FÅ GÅ HEM ?
 
Med hänsyn till DN siffor kanske man borde vända på frågan.
 
MED HÄNSYN TILL VAD POLISEN PRESTERAR, HUR MÅNGA SKA EGENT-
LIGEN TILLÅTAS STANNA KVAR.
 
Man kan ju också raljera lite över utvecklingen.
 
OM NU FLER POLISER GER FÄRRE UTREDNINGAR, HUR SKULLE DÅ GÅ
OM POLISERNA BLEV FÄRRE ?
 
FLER UTREDNINGAR GENOMFÖRDA ?
 
Titta inte på mig, jag ska ju ändå sluta i höst.
AE
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGE TIGGER OM PROBLEM

Grupp ställs mot grupp
 
Ledande folkpartister, Lotta Edholm och Erik Scheller, skriver idag om man bör han-
tera det stigande problemet med rumänska tiggare på våra gator.
 
Att man måste förhålla sig till problemet på något sätt, är ganska så klart, vi ser ett
stadigt stigande problem i form av allt fler tiggare.
 
Skribenterna menar då att Rumäninen ska ta ansvaret för dessa romer.
 
På den punkten är det också lätt att hålla med, självklart ska inte Sverige utan
Rumänien i första hand ta ansvar för sina medborgare.
 
MEN SEDAN ÄR DET INTE LÄTT ATT FÖLJA MED LÄNGRE, ELLER RÄTTARE
SAGT, DET ÄR HELT OMÖJLIGT ATT FÖLJA MED.
 
De flyktingströmmar som kommer från andra håll än Rumänien, och då från länder
utanför EU, kommer också från länder som har regeringar som har ett ansvar att ta
hand om sina medborgare.
 
Många ingående i denna flyktingström är i likhet med romerna inte på flykt från tor-
tyr, terror och krigsskådeplatser, utan söker sig till Sverige för att i ekonomisk me-
ning få ett bättre liv.
 
Har inte dessa länders regeringar ansvar för att ta hand om sina utsatta med-
borgare, på samma sätt som Rumänien och Sverige har ansvar för att ta hand
om dessa medborgare.
 
DET ENDA SOM SKILJER ÄR EN EU GRÄNS, PÅ ENA SIDAN RÅDER VISSA
REGLER OCH PÅ ANDRA SIDAN RÅDER ANDRA REGLER.
 
Ett uttalat "vi och dom"  tänkande som "solklart" ställer grupp mot grupp.
 
Hur befängt detta är i verkligheten framgå om man ser till de länder som kan
tänkas komma att ingå i EU framöver.
 
I dag ska Sverige ta ansvar för turkar, som beger sig till Sverige och begär asyl.
 
När Turkiet gått med i EU ska Turkiet ta ansvar för de turkar, som önskar ta sig
'till andra länder för att få det bättre.
 
ÄR DETTA REGELSYSTEM VERKLIGEN VETTIGT, BORDE INTE ALLA MEDBOR-'
GARE, SOM INTE ÄR "RIKTIGA" FLYKTINGAR BEHANDLAS PÅ SAMMA SÄTT,
DET VILL SÄGA DE SKA TAS OM HAND AV RESPEKTIVE REGERING.
 
Precis på det sättet som Lotta Edlund och Erik Scheller kräver, när det gäller
Rumänien.
 
Beslut om regler om fri rörlighet mm kan ju komma att visa sig fel, eller rent av riktigt
tokiga.
 
Man har då att välja på att förhålla sig passivt till det som är tokigt och med den druc-
nes envishet istadigt tillämpa gällande regler.
 
Eller också arbeta för en förändring till det bättre.
 
OCH DIT HÖR SKRIBENTERNS DEBATTINLÄGG, MEN DET NÅR INTE ÄNDÅ
FRAM.
 
Grupp ska inte ställas mot grupp och "vi och dom" tänkandet ska inte odlas, hur mån-
ga EU gränser vi än hittar.
 
DEN FRIA RÖRLIGHETEN BÖR NOG BEGRÄNSAS I DEN MENINGEN ATT AN-
SVAR FÖR ETT VISST LANDS MEDBORGARE INTE UPPHÖR VID EN VISS GRÄNS.
 
Ganska så självklart, egentligen, om man tänker efter det allra minsta.
 
MEN HELT OMÖJLIGT ATT DEBATTERA, DÅ EU LEDARE SAGT ATT VI SKA
STÄLLA GRUPP MOT GRUPP OCH ODLA "VI OCH DOM" TÄNKANDET.
 
 
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Särskilt ansvar tar jag för att skottlossningarna på våra gator ska hållas på en kon-
stant hög nivå,
 
Och här kan man säga att vi lyckats, bara under det senaste dygnet skottskadades
en man i Malmö och en i Järfälla, den senare svårt skadad i bröstet.
 
Parallellt med denna utveckling ökar antalet anmälda brott, polisen utreder färre
brott, färre brott leder till åtal och färre brottslingar döms.
 
Vi ser detta som bevis för vår framgångsrika brottsbekämpning, när vi tar ansvar
förmedborgarnas trygghet.
 
Igår talade jag om för Aftonbladet att jag har humor.
 
Så här i efterhand har jag kommit fram till att det var det mest humoristiska jag sagt
i hela mitt liv.
 
I går framkom det att vi utsett flyktingsamordnare för att förmå kommuner med god
arbetsmarknad att försämra arbetsmarknaden. Dessa samordnare har direktiv att
få kommunerna motiverade till denna förändring.
 
Lyckas inte samordnarna att fåkommunerna motiverade, kommer Eric Ullenfån, att
sätta in medel som får dem motiverade.
 
Ledande folkpartister går idag ut och kräver att Rumänien ska ta ansvar för de romer,
som tigger i Sverige. För att ingen ska missförstå detta budskap vill jag understryka
att det är Sverige som ska ta ansvar för romer, bosatta utanför EU.
 
Det är så vi ställer grupp mot grupp och odlar "vi och dom" tänkandet.
 
Vi får nu uppgifter om att svenska jihadister utbildas och indoktrineras för terrorverk-
samhet i Sverige, när de återvänder hem.
 
Min god vän Waberi har lugnat mig på den punkten. Upplåter vi bara tillräckligt mån-
ga valbara plaster på moderaternas vallistor inför valet, så kommer han att se till att
jihadisterna håller sig lugna.
 
Mycket handlar nu inför valet om ekonomin och Magdalena beskyller oss för att skuld-
sätta svenskarna före valet. Jag säger här som Anders Borg, har man vår styrka i de
offentliga finanserna, så ska man stötta inhemsk efterfrågan, men bara nära inpå va-
let.
 
Magdalena uttrycker idag också oro för hur de offentliga finanserna utvecklas. Den
oron delar vi inte heller, inför valet.
 
Det blir först efter valet vi kommer att uttrycka denna oro.
 
Tyvärr tycks våra alliansbröder nu sätta sig på tvären, när det gäller Anders Borgs
budskap att vi inte ska sänka mer skatter, inför valet.
 
Kristdemokraternas Anders Sellström säger nu att KD inte ställer upp på Anders Borgs
skattesänkarstopp.
 
Vi har fått KD att ställa upp på allt annat vi sagt att de ska ställa upp på, så vi kommer
säkert att få KD att ställa upp på detta också.
 
Det är så vi utvecklar Alliansens samarbete.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
           
 
 

SMITTAR SYRIEN AV SIG ?

Attacker förbereds mot Europa
 
Känt tidigare är att SÄPO uttryckt oro för att så kallade "svenskar", det vill säga
jihadister som deltar i krigföringen i Syrien, ska radikaliseras under vistelsen i
Syrien.
 
SÄPO:s oro får nog anses som ett understatement,om man ska tro på de
uppgifter som kommer från olika underrättelsetjänster i Europa.
 
Tillgängliga uppgifter bygger på en källa,som tillhört Al Quida, men som hoppat
av.
 
Enligt denna källa tränas jihadister i Syrien av Al Quida för att bilda vad
man kallar terroristceller när man återvänder till sina "hemländer".
 
"SVENSKA" JIHADISTER UPPGES INGÅ I DE GRUPPER SOM TRÄNAS FÖR
DETTA.
 
Enligt avhopparen indoktrineras de att utveckla ett starkt hat mot Västeuropa och
tränas att attackera mål i Europa.
 
Enligt avhopparen är vidare den ideologiska framtoningen mycket hög och
många drömmer om att bli självmordsbombare mot olika mål.
 
Hur sant är detta ?
 
Scotland Yard bekräftar uppgifterna och uppger att man redan sett tecken på
återvändande jihadister, som kan ha ingått i de grupper, som blivit utsatta för
indoktrinering och terrorförberedelser.
 
Var den "misslyckade" självmordsbombaren bara en föraning om vad vi
har att vänta oss ?
 
 
Trojansk häst ?
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS SATIR ÖVER SIG SJÄLV

Fredrik Reinfeldt har humor
 
Som om det vore nödvändigt upplyser Fredrik Reinfeldt idag Aftonbladet om att
han har humor.
 
Bara den omständigheten att Fredrik Reinfeldt upplyser Aftonbladet om att
han har humor, räcker för att visa att han har humor.
 
DET TILLHÖR INTE VANLIGHETERNA ATT EN STATSMINISTER SÅ ÖPPET
GÖR SATIR ÖVER SIG SJÄLV.
 
Egentligen behöver ju inte statsminstern upplysa omgivningen om att han har humor,
det framgår liksom av omständigheterna.
 
Att en statsminister går omkring och försöker hävda sig genom att kalla
sig stridshingst och vinnarskalle tillhör inte heller det vanligheterna.
 
SATIR ÖVER SIG SJÄLV OCH LITE LYTESKOMIK I EN OHELIG SAMMAN-
BLANDNING KAN BLI EN RIKTIGT LYCKAD KOMBINATION NÄR STATS-
MINSITERN MÖTER SIN PSYKOLOG NÄSTA VECKA.
 
 
AE

VALUTGÅNGEN BLIR EN RIKTIG SOPPA

Socialdemokraterns utrymme är minimalt
 
Att många inom socialdemokraterna ser vänsterkommunisterna som paria är väl
känt, men inte alla gör inte det.
 
En undersökning visar nu att 40 % av ledande socialdemokrater önksar få
till stånd en regering, där vänsterkommunisterna ingår.
 
OCH DETTA I ETT LÄGRE DÄR VÄNSTERKOMMUNISTERNA SEGLAR I MED-
VIND OCH FÅR ÖKAT VÄLJARSTÖD.
 
Stefan Löfven och högsta ledningen inom partiet försöker i detta läget få det att
framstå som om man "håller dörrarna öppna" till folkpartiet och centerpartiet, för
att inte pestsmittas av vänsterkommunisterna.
 
Ju närmare valet vi kommer, desto mer omöjlig torde denna situation bli.
 
VÄLJARNA KOMMER ALLT EFTER HAND ATT INSE ATT DET BARA FINNS
EN MÖJLIG REGERINGSSAMVERKAN, OM OPPOSITIONEN VINNER VALET.
 
Under förutsättning att nuvarande väljarsympatier består i stort, förstås.
 
OCH DENNA ENDA SAMVERKAN KAN BARA SKE I FORM AV SOCIALDEMO-
KRATER, MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET.
 
Med vänsterpartiet ingående direkt i regeringen eller som stödparti.
 
MEN SOM STÖDPARTI SÄGER SIG VÄNSTERKOMMUNISTERNA, ENVETET,
ATT MAN INTE KOMMER ATT AGERA.
 
Så vad återstår ?
 
Troligen en riktig sörja, både före och efter valet.
 
 
AE
 
 
 

SKATTER SOM FAR UPP OCH NER

En skattepolitik som följer valcykler
 
Utan att ta ställning för endera "sidan" i politiken kan man efter gårdagens debatt mellan
Anders Borg och Magdalena konstatera en sak.
 
SKATTEPOLITIKEN ANVÄNDS KALLHAMRAT OCH CYNISKT I ETT ENDA SYFTE, ATT
ERÖVRA VÄLJARE INFÖR VALET.
 
Magdalena Andersson beskyller Anders Borg att bedriva, vad hon kallar, en skattepolitik
som går i valcyklar  i stället för att gå i konjukturcyklar.
 
Detta verkar vara en rättvis beskrivning.
 
Tidigare har Alliansregering utfäst ett löfte att hålla sig till det så kallade överskottsmålet,
och att inte sänka några skatter om detta inte kunde hållas.
 
I detta löfte ingick att inte införa ett femte jobbskatteavdrag om överskottsmålet äventyra-
des.
 
Med lång tid till valet förde också Alliansregeringen en politik som sammanföll med detta
löfte, vilket innebar att man inte sänkte skatterna, när en låg tillväxt egentligen kunde ha
motiverat att man så gjorde.
 
Med ett val som närmar sig och med "urusla" väljarsympatier betyder detta löfte
inte ett smack.
 
Nu ser man sedan en tid tillbaka indikationer på att tillväxten ska ta lite fart, och då om
någonsin är det mindre motiverat att sänka skatterna.
 
Trots sitt löfte sänker då Alliansregeringen skatterna genom bland annat det femte
jobbskatteavdraget.
 
OCH MAN SÄNKER SKATTERNA, SÅ ATT MAN FÅR ETT UNDERSKOTT SOM ÄR
STÖRRE ÄN PÅ MÅNGA, MÅNGA ÅR,
 
Underskottet är till och med så stort att Alliansregeringen nu kommit fram till att man "nog"
kan tänka sig att höja skatten igen, men först efter valet tycks vi kunna erfara i vilken ut-
sträckning.
 
SÄNKTA SKATTER FÖRE VALET FÖR ATT ERÖVRA VÄLJARE, OCH HÖJDA SKAT-
TER EFTER VALET, FÖR ATT DET ÄR LÅNGT TILL NÄSTA VAL.
 
En skattepolitik i valcykler, som Magdalena Andersson säger.
 
Inger det förtroende, knappast, framstår det som ansvarsfullt, knappast.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att skatterna ska åka upp och ner.
 
Dagen har börjat bra, vi lyckas hålla både mordfrekvensen och skjutningarna på en
fortsatt hög nivå genom att en man sköts till döds i Östhammar.
 
Det är genom denna utveckling vi säkerställer tryggheten i landet.
 
Däremot hade Alliansen en dyster dag igår, inte ett enda tåg spårade ur. Lyckligsvis
började dagen bättre genom att ett tåg spårade ur mellan Halmstad och Laholm tidigt
i morse.
 
Vi säkerställer dessa urspårningar genom att avsätta så lite underhåll som möjligt. Av
de medel vi låtsas avsätta till underhåll går därför bara 20 % till sådant underhåll som
kan förbättra säkerheten.
 
Resten går till vår vän, generaldirektören Gunnar Malm, och övrig administration.
 
TV samtal med Jonas Sjöstedt igår var intressant på många sätt, det visade att Jonas
avviker från oss andra partiledare på många sätt, förutom att han aldrig suttit vid mak-
ten.
 
Han uppger sig nu ha varit mobbad i unga år, och det tillhör ju vanligheterna att mobb-
ningsoffer senare i livet mobbar andra, så på det viset utgör Jonas inget undantag.
 
Ingen av oss andra partiledare blev mobbad i tidig ålder, vi har valt politiken för att kun-
na ge igen av helt andra skäl.
 
Jonas uppger också att han ofta betraktades som dum för att han hade dyslexi, även
här skiljer han sig från oss övriga partiledare.
 
Vi betraktas som dumma av helt andra skäl.
 
I Agenda igår framstod Magdalena Andersson som mindre vetande, när hon kritiserade
våra skattesänkningar före valet, som medför att vi senare måste höja skatterna, men
först efter valet.
 
Det vet väl alla att man som regering sänker skatten före valet, och sedan efter valet
höjer samma skatt, det är ju en förutsättning för att kunna sitta kvar.
 
Det borde ju även Magdalena Andersson kunna förstå.
 
Den stora händelsen igår var ändå när den där sverigedemokraten Kent Ekeroth släng-
des ut från krogen, då njöt jag i fulla drag. Aldrig har det blivit så tydligt att jag fört in ha-
tet i politiken.
 
Tyvärr uppdagades det att den där Ekeroth inte gjort något fel, utan det var krogen som
gjort sig skyldig till olaga diskriminering.
 
Det spelar ingen roll, sverigedemokrater ska inte få visats på våra krogar, heller, det
'ska jag minsann bli garant för, bara jag får sitta kvar en period till.
 
Nu går den där KG Bergström ut i Expressen och håller på den där Ekeroth, något jag
aldrig kommer att förlåta.
 
Nu kan jag inte ta i KG Bergström med tång heller.
 
Regeringen har nu utsett två flyktingsamordnare, Lars Stjernqwist och Gunnar Hedberg,
som ska tvinga självständiga kommuner att ta emot fler flyktingar. Det gäller i första hand
de kommuner som har en god arbetsmarknad och som tar emot färre flyktingar.
 
Avsikten med detta är i första hand att se till att arbetsmarknaden i dessa kommuner inte
längre är bättre än i andra kommuner, och det är Eric Ullenfån som kommit på denna bril-
janta ide.
 
Det är så vi utvecklar vår arbetsmarknadspolitik.
 
Det har framkommit, tyvärr, att vi moderater uttalat hot mot våra alliansbröder för att de
ska föra den politik vi vill i försvarsfrågan.
 
Det stämmer att vi hotade kristdemokraterna för att de skulle ligga lågt i försvarsfrågan, men
det tycks ju inte längre spela så stor roll.
 
Partiet ska ju ändå ut ur riksdagen.
 
Tyvärr var vi också tvungna att hota folkpartiet för att de ska driva den skolpolitik vi vill i
stället för den politik de själva vill föra.
 
Inte heller detta tycks ha lyckats, så vinner vi valet blir vi moderater tvungna att ta över pos-
ten som utbildningsminister, det ingick ju i vårt hot.
 
Jag får också kritik för att jag åkte till Sälen för att som man uttrycker det, skulle läxa upp
övriga allianspartier i försvarsfrågan.
 
Jag tycker att det är beklagligt att jag måste läxa upp de mindre partierna, det ska inte va-
ra nödvändigt i en moderatledd regering, där vi till slut styr i allt ändå.
 
På tal om Sälen lyckades jag också läxa upp Finlands president, genom att åka hem i för-
tid, så att jag inte kunde deltaga i den gemensamma middagen. Avsikten med detta var
att sätta honom på plats.
 
Norge har jag ju redan satt så mycket på plats, så att de avbrutit allt försvarssamarbete.
 
Det är så jag utvecklar det Nordiska försvarssamarbetet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE
 
 
 
 

VD FÖR BERNS SALONGER HAR OCKSÅ FÅTT FNATT

Åsiktsförtryck är nu plötsligt helt OK
 
Kent Ekeroths utslängning från krogen tycks nu få helt andra vändningar.
 
En begåvad jurist från Helsingsborgs Tingsrätt låter nu meddela att
att diskrimineringslagen inte omfattar åsiktsförtryck och åsiktsdiskri-
minering.
 
SÄPO SKULLE I SÅ FALL HA ANMÄLT ETT BROTT SOM INTE FINNS,
NU ÅTERSTÅR ATT SE VAD DET HELA MYNNAR UT I.
 
Klart är i alla fall att Kent Ekeroth slängts ut för sina åsikter och inget annat.
 
Skulle detta visa sig är vidden av skandalen större än någotnkunde fö-
reställa sig.
 
SVERIGE SKULLE I SÅ FALL VARA DET ENDA LAND I HELA DEN UT-
VECKLADE DELEN AV VÄRLDEN, DÄR DET ÄR ACCEPTABELT ATT
KASTA UT FOLK FRÅN EN KROG FÖR ATT DE HAR FEL ÅSIKT.
 
Den så kallde juristen vid Helsingborgs Tingsrätt borde ta i beaktande
att det finna andra regelsystem i världen än svensk lagstiftning rörande
diskriminering.
 
ETT SÅDANT  REGELSYSTEM ÄR  ALLA KONVENTIONER OM MÄNSK-
LIGA RÄTTIGHETER. DESSA ÄR ÖVERORDNANDE SVENSKA DISKRI-
MINERINGSLAGAR OCH STADGAR ATT ALLA HAR RÄTT TILL EN FRI
ÅSIKT.
 
Nu återstår att se om vi ska bekänna oss till NF konventioner om mänskliga
rättigheter, att uttrycka en fri åsikt, eller om va ska följa den så kallade juris-
ten vid Helsingsborgs Tingsrätt.
 
Goda odds pekar på att vi som vanligt får överlåta till EU domstolen att
tala omför oss, att vi borde begripa bättre.
 
VD för Berns Salonger, ägare till den aktuella krogen, går nu ut och garanterar
att det som hänt inte stämmer överens med vad Kent Ekeroth, ljudinspelningar
och vittnen från SÄPO hävdat.
 
Hon uppges beklaga att hon inte varit på plats, men har ändå en bestämd
uppfattning.
 
HON, UPPGIFTER GÖR GÄLLANDE ATT HOM ÄR AKTIV I FEMINISTISK
INITATIV, GÖR NU GÄLLANDE AT TANDEÖVERFÖRING MÅSTE TA ÖVER
VITTNESUPPGIFTER PÅ PLATSEN.
 
Och ska man gå på andeuppgifter kan ju VD för Berns Salonger inte  ha fel.
 
 
 
Ledningen för Berns Salonger reder ut läget
AE
 
 

MÖRHYAD BEGÅR BROTT ??

Idag tycks många ha fått fnatt
 
En grov misshandel av en taxichaufför  i Muteholm avviker från det vanliga
mönstret.
 
Aftonbladet återger denna misshandel och tycks ha drabbats av någon
form av hybris.
 
AFTONBLADET UPPGER ATT GÄRNINGSMANNEN ÄR MÖRKHYAD.
 
Man ställer sig nu från om Jan Helin tagit time out och upplåter redaktionen
åt rasistiska krafter, iklädda brunskjortor.
 
En annan förklaring skulle ju kunna var att avpixlatmaskinen upphört att fun-
gera.
 
FÖR ATT DET KAN VÄL INTE VARA SÅ ATT AFTONBLADET VILL UN-
DERBLÅSA FRÄMLINGSFIENTLIGHETEN, NÅGON SOM I VISSA KRET-
SAR SES SOM NÅGOT MYCKET VÄRRE ÄN ATT MISSHANDLA EN TAXI-
CHAUFFÖR GROVT.
 
Nyligen fick vi erfara att SÄPO anmäler en krog för olaga diskriminering när
det gällde att kasta ut Kent Ekeroth.
 
Frågan är om vi klarar av så mänga så häftiga kast under en och samma
dag.
 
EN MÖRKHYAD KAN VÄL  BARA INTE BEGÅ ETT BROTT OCH SKULLE
EN MÖRKHYAD KUNNA BEGÅ ETT BROTT FÅR MAN JU DEFINITIVT IN-
TE TALA OM DET.
 
Eller ??
 
Idag ska vi underblåsa främlingsfientligheten
och se vart vinden vrider.
AE

ENFALDEN PÅ RETRÄTT

Där satt den, och den satt riktigt ordentligt
 
Många jublade när rasisten med järnrör, Kent Ekeroth, blev utslängd från krogen.
 
INGA RASISTER PÅ VÅRA KROGAR BORT MED DEM ALLA, ROPEN SKAL-
LA.
 
Och jublet i Rosenbad visste inga gränser, stridshingsten firade med champagne,
han hade fått hatet att tränga in även på våra krogar.
 
Men vissa tycks ha jublat för tidigt.
 
DET INTE DE SÅ KALLADE ANTIRASISTISKA KRAFTERNA PÅ KROGEN. FÖR-
SEDDA MED ALLA GODKÄNDA VÄRDEGRUNDER, HADE TÄNKT PÅ, VAR ATT
TVÅ VAKTER FRÅN SÄPO RÅKADE VARA NÄRVARANDE OCH ÅHÖRDE DET
HELA.
 
Alla vet ju att man inte ska lyssna på rasisten Kent Ekeroth, han ljuger ju nästan li-
ka mycket som statsministern, men hur förhåller man sig när SÄPO går till torgs
medsamma åsikter som Kent Ekeroth.
 
Eller ska man fortsätta på enfaldens väg och hävda att även SÄPO vakterna
ljuger lika mycket som statsministern.
 
För en gångs skull tycks  några antirasister, försedda med alla godkända värde-
grunder, kvalitetssäkringar, certifieringar och allt vad det heter, ha trampat i fel
tunna.
 
EN RIKTIGT FEL TUNNA.
 
SÄPOANMÄLER NU KROGEN FÖR OLAGA DISKRIMINERING OCH TÄCKER
TILL FULLO UPP ALLT VAD KENT EKEROTH HAR SAGT.
 
Krogen har ljugit från början till slut, precis som statsministern brukar göra när
han råkar besöka KU.
 
Kan detta vara ett tecken på att Sverige ändå inte är hopplöst förlorat.
 
KAN DET MÅNNE VARA PÅ DET VISET ATT HUT GÅR HEM ÄVEN OM SÅ
KALLADE ANTIRASISTER ANNARS FÅR HÄRJA BÄST DE VILL.
 
Att Säpo är värd dagens ros är alldeles uppenbart.
 
 
Dagens ros till SÄPO
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att hatet ska sprida sig i samhället.
 
Expressen skriver idag att Jimmie Åkesson inte är nöjd, och det är lätt att förstå,
men desto nöjdare har jag anledning att känna mig.
 
Att Kent Ekeroth slängdes ut från krogen känns som ljuv musik i mina öron, här har
jag efter 7 år vid makten lyckats föra in hatet i politiken , och nu har jag också lyc-
kats föra in hatet i krogvärlden.
 
Finns det något jag hatar så är det sverigedemokrater.
 
Tyvärr var krogen tvungen att ta till svepskäl för att slänga ut Ekeroth, och ännu trå-
kigare var att Ekeroth lyckades spela in att krogen använde sig av svepskäl.
 
Får vi bara förtroende ytterligare en mandatperiod ska vi säkerställa att det inte be-
hövs några svepskäl för att slänga ut folk som har fel åsikter.
 
Jag säger återigen, det är så vi bygger sammanhållning i landet och utvecklar demo-
kratin.
 
Vi nås nu av uppmuntrande uppgifter att det finns hela 177 000 svenska pass i drift,
de flesta i händerna på människosmugglare. Bara under förra året lyckades vi se till
att 60 000 pass kom i händerna på dessa researrangörer.
 
Vi har länge kunnat slå oss för bröstet genom att vara det land i hela världen som
lyckas få flest pass på drift.
 
Med denna utveckling kommer vi att kunna öka den illegala invandringen långt mer
än vi vågat hoppas på, vill det sig väl kanske till och med centerpartiet blir nöjda, ä-
ven om vägen till 30 000 000 nyanlända kan tyckas lång.
 
Vi nås nu också av uppgifter att allt fler ungdomar sparar mindre till sina pensioner.
Får vi bara fler pass på drift, bör detta minskade sparande kunna uppvägas av att
allt fler analfabeter kommer och förbättrar våra pensionsförmåner.
 
Gudrun Schyman tycks vara på ordentligt skämthumör, och räknar med att Femi-
nistiskt Initiativ till hösten kommer in i riksdagen. Hon pekar på att partiet bara ef-
ter den uppmärksammade TV serien fått hela 500 nya medlemmar, alla lika rub-
bade som tidigare medlemmar.
 
Illvilliga rykten hävdar att hon tittat lite för djupt i flaskan igen, när hon tror att par-
tiet ska komma in i riksdagen.
 
Expressen skriver idag att Centerpartiets miljöpolitik inte är trovärdig, och beteck-
nar partiet som alliansens fikonlöv.
 
Här får man nog ge Expressen rätt, det var inte länge sedan vår lilla dagisfröken
hävdade  att centerpartiet skulle bli det största och statsbärande partiet.
 
Den som fikar efter mycket, mister ofta hela stycket.
 
Kvällsposten försöker sig också på att vara lustig idag, och kritiserar min försvars-
politik. Från tidningen menar man då att man kanske inte vinner några val på att
driva försvarspolitik, men man kan förlora val på att driva försvarspolitik.
'
Här är ju tidningen helt fel ute, alla vet jag att jag lagt ner försvaret och då kan man
ju inte driva en felaktig försvarspolitik.
 
Forskare pekar nu på att ett införande av sextimmarsdag med full lön kan medföra
vinster för både anställda och företag.  Forskningsresultaten verkar övertygande,
hade det inte varit så att vänsterpartiet stått bakom detta krav, hade vi säkert ta-
git oss an denna reform.
 
Men så långt vänsterut kan vi ju inte gå, inte just nu i alla fall.
 
SvD skriver idag också om hur god kunskapsutveckling man kan nå i skolan om
man prioriterar ordning och reda i skolan.
 
Det SvD glömmer i detta sammanhang är att den goda ordningen och redan inte kan
kombineras med den stora valfrihetens evangelium.
 
Skulle man kräva ordning och reda i skolan skulle åtgärder tvingas fram som med-
förde att många elever tvingades till ett annat beteende.
 
Och då skulle de ju välja en annan skola, med mindre ordning och reda, och så kan
vi ju inte ha det, det förstår ju alla.
 
Skolornas varumärken måste få komma före ordning och reda, och även före en
bättre kunskapsutveckling, det förstår ju alla.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE

JAN BJÖRKLUNDS SKOLA

Ordning och reda i skolan ger ökad kunskap
 
Ordning och reda i statens finanser ska det vara, annars går det riktigt illa, det vet
vi efter 7 år.
 
Vad vi också borde veta är att ordning och reda i skolan ger en bättre kunskaps-
utveckling, vilket också "PISA" visade.
 
Nu ska en "utländska expertgrupp" i OECD regi se över skolan, och det finns många
fördelar med detta, friska och fler ögon ser mer än få blinda.
 
Men måste vi verkligen gå över bron för att hämta vattnet,och innebär inte detta
en viss abdikation från ansvar hos oss själva ?
 
Grundaren av Internationella Skolan är intevjuad i SvD i dag och i denna intervju kan
man utläsa att man inte behöver gå över bron för att hämta vatten, eller kunskap för
den delen heller.
 
Det är väl känt att Internationella Skolan når goda resultat och det där råder ord-
ning och reda.
 
Grundaren Barbara Bergström ser här enkla och klara samband.
 
Forskning ger stöd för att oordning sprider sig, på samma sätt som ordning spri-
der sig, därför ska det vara ordning i skolan, så att ordningen sprider sig.
 
Ganska enkelt att förstå, men tydligen måste vi upplysas av OECD om detta. Barbara
Berström exemplifierar detta med:
 
OM DET ÄR SKRÄP PÅ GOLVET OCH GRAFFITI VÄGGARNA, DÅ KOMMER ELE-
VERNA FÖR SENT OCH BLIR OCKSÅ KUNSKAPSUTVECKLINGEN SÄMRE.
 
Också ganska lätt att förstå, vid närmare eftertanke, och inget man borde abdikera in-
för.
 
Grundaren hävdar därför att tydliga regler för ordning, disciplin och klädkoder är den
närmaste vägen till bättre kunskapsutveckling.
 
ALLTSÅ INGA FÖTTER PÅ BORDET, INGA SLAGSMÅL I SKOLSALEN, INGA
KEPSAR PÅ UNDER LEKTION OCH INGET "MESSANDE".
 
Också ganska så enkelt att förstå, vid närmare eftertanke.
 
Men Barbara Bergström räds inte att sticka ut hakan, och menar att en god disciplin
bygger på att det inte är eleverna som bestämmer.
 
SKOLAN ÄR INGEN DEMOKRATI DÄR MAN RÖSTAR FRAM BESLUT OCH RESUL-
TAT. VUXNA FÅR INTE ABDIKERA FRÅN SIN ROLL OCH REDUCERA SIG TILL
KOMPISAR.
 
Här svär hon rejält i kyrkan, men tydligen ger det bättre kunskapsresultat när man svär
i kyrkan, så varför ska vi inte få svära i kyrkan ?
 
Även detta är väldigt lätt att förstå, vid minsta eftertanke.
 
Hon menar också att man måste agera direkt, om något går fel, och är man inte tydlig
med vad som gäller, så går det "åt skogen".
 
Här tycks hon ju rejält vara ute på villovägar, eller ?
 
DET VET JU ALLA ATT SKOLANS VARUMÄRKE NUMERA ÄVENTYRAS OM MAN
AGERAR ÖVERHUVUDTAGET, OM NÅGOT GÅR FEL.
 
Eleverna kan ju bli färre, och klirret i kassan mindre.
 
Sedan ställer hon krav på alla rektorer.
 
DE SKA KUNNA NAMNET PÅ PERSONAL OCH ELEVER OCH HÄLSA PÅ ALLA
PÅ MORGONEN, DET SKAPAR TRYGGHET.
 
Man måste också ha starka värderingar, som står sig under lång tid, och som alla kän-
ner att man kan lita på.
 
Det är när man kommer så långt man inser att Barbara Bergström kommer från
en annan planet, inga regler ska väl få gälla så mycket som ett helt läsår, det
är i vart fall Jan Björklund en god förespråkare av.
 
Sedan har hon avskedat rektorer för att de gjort fel, och fel har då varit att inte ha stop-
pat exempelvis mobbning och klotter.
 
Här får nog också Barbara Bergström vara ute på svag is.
 
DET VET JU ALLA ATT ALLA REKTORER MÅSTE SÄGA ATT DET INTE FINNS
NÅGRA PROBLEM PÅ SKOLAN, NÄR DET FÖREKOMMER MOBBNING OCH
KLOTTER.
 
Varumärket får ju inte solkas ner.
 
Är detta, det Barbara Bergström så tydligt framför, verkligen så svårt att ta till sig
att våra ledande politiker måste abdikera från ansvaret att se till att även andra
skolor än Internationella Skolan fungerar väl ?
 
OECD KAN SÄKERT GE OSS EN HEL DEL, MEN TÄNKER VI EFTER, DET ALLRA
LILLA MINSTA, BÖR VI NOG OCKSÅ KUNNA KLARA UT EN HEL DEL ALLDELES
PÅ EGEN HAND.
 
 
Vill nog väl
AE
 
 

ÄVEN JONAS SJÖSTEDT KAN HA RÄTT

En sextimmarsdag tål att diskuteras
 
Inom lättsinniga kretsar har alltid kravet på en sextimmarsdag med full lön alltid varit
ett angeläget behov.
 
På vänsterkommunisternas kongress vilde många ombud driva denna fråga men möt-
te på motstånd från partiledningen.
 
Så lättsinniga krav ska man inte driva så öppet inför valet.
 
MEN ÄR KRAVET VERKLIGEN SÅ LÄTTSINNIGT ??
 
Både forskning och erfarenheter från företag visar nu att en sextimmarsdag kan vara
ett bra alternativ, i vissa branscher och i vissa företag.
 
Både forskning och erfarenher visar nu att produktivitetet nedgår kraftigt om man
jobbar 8 timmar i stället för sex, giltigt i vissa branscher och vissa företag, men
inte överallt, man orkar helt enkelt inte "ge järnet hela tiden".
 
TILLSPETSAT KAN DETTA INNEBÄRA ATT MAN SAMMANTAGET FÅR LIKA MYC-
KET GJORT PÅ SEX TIMMAR SOM PÅ 8 TIMMAR, INOM VISSA BRANSCHER  OCH
INOM VISSA FÖRETAG, INTE ÖVERALLT.
 
En ganska så komfortabel lösning i så fall, arbetstagaren arbetar mindre, får lika mycket
betalt och företagets lönsamhet påverkas inte, då en ökad produktivitet kompenserar
bortfallet i arbetade timmar.
 
Av vare sig forskning eller erfarenheter går det att dra slutsatset att det går att dra ut
detta trendmässigt. så att man kan arbeta hur litet som helst och ändå få lika mycket'
gjort, och det är ju ganska så självklart.
 
Men under just sex timmar kan man få lika mycket gjort som under 8 timmar, i
vissa branscher och i vissa företag, men inte överallt.
 
Ett antal företag har prövat detta i "verkligheten", och erfarenheterna är ganska så en-
tydiga, tycks det.
 
Förutom att lönsamheten inte går ner, till följd av ökad produktivitet under ett färre an-
taltimmar, inträffar också något annat.
 
DEN KORTARE ARBETSTIDEN GÖR ATT HÄLSAN HOS DE ANSTÄLLDA BLIR
BÄTTRE, UTAN ATT HÄLSAN HOS FÖRETAGET BLIR SÄMRE I FORM AV LÄG-
RE LÖNSAMHET.
 
Egentligen ganska så naturligt och får det goda med sig att sjukskrivningarna minskar
och därmed ökar också företagets möjligheter att planera.
 
ETT EKORRHJUL I RÄTT RIKTIGT.
 
Varsamt hanterat, och med detta menas tillämpat i rätta branscher och rätta företag,
tycks alltså en sextimmarsdag erbjuda öppningar som är till godo för alla parter.
 
Är det verkligen så farligt att pröva detta ?
 
DET SKULLE MÖJLIGEN VARA FÖR ATT VÄNSTERKOMMUNISTERNA STÅR
BAKOMDET.
 
 
 
AE
 

DÖDFÖDD ENERGIPOLITIK

Trovärdiga regeringsalternativ
 
Alliansregeringen framhåller sig ständigt som det enda trovärdiga regerings-
alternativet.
 
Men hur trovärdigt är det ?
 
MED NUVARANDE VÄLJARSTÖD ÄR TROVÄRDIGHETEN "0" ÄVEN OM
KRISTDEMIOKRATERNA SKULLE HALKA IN I RIKSDAGEN.
 
Men hur trovärdigt är det andra alternativt ?
 
Går man på djupet tycks trovärdigheten inte heller på "andra sidan" vara så
där rasande stor.
 
Att vänsterpartiet skulle komma att sitta med i en regeringen är det väl få som tror
i dag. Återstår för socialdemokraterna att komma överens före och efter valet med
Miljöpartiet, så att denna konstellationen framstår som trovärdig inför valet.
 
Här har man anledning att ställa sig tveksam,och enbart energipolitiken kan
bli den utlösande faktorn.
 
På kongressen 2009 beslöt socialdemokraterna att avveckla kärnkraften, men ba-
ra i princip, inte på riktigt.
 
Att det finns två falanger inom partiet i denna fråga är väl känt. Stefan Löfven vå-
gar inte bekänna färg utan hummar och mumlar, vi får väl se blir svaret.
 
När dessa falanger på något underligt sätt har samsats ska man samsas med
Miljöpartiet, vars inställning är mer än klar.
 
Lufter man fram detta till en valfråga kan nog vad som helst hända i väljarkåren.
 
ÄR DET JUST DETTA SOM NU ÄR PÅ VÄG ATT SKE.
 
Alliansregeringen har ju inte precis gjort sig kända som starka och ansvarsfulla ä-
gare i Vattenfall mm.
 
Nu börjar Vattenfall röra på sig i en viss riktning.
 
MAN SONDERAR MÖJLIGHTERNA ATT KÖPA MARK I ANSLUTNING TILL RING-
HALS, NÅGOT SOM TYDER PÅ VISSA AVSIKTET.
 
Åsa Romson betecknar Vattenfalls planer som dödfödda. Skulle denna fråga dyka upp
i valspurten blir det nog mer än Vattenfalls planer som är dödfött.
 
Att lyfta fram detta tydligt inför valet skulle vara ett nackskott på oppositionen
som de skulle få svårt att hantera.
 
ÄR DET JUST VETSKAPEN OM DETTA SOM LIGGER BAKOM VATTENFALLS
SONDERINGAR I ANSLUTNING TILL RINGHALS ?
 
I så fall lär vi få en oförutsebar valrörelse.
 
Ska Stefan Löfven kunna hantera detta måste detta ske innan valspurten, inte i valspurten
och inte heller i förhandlingar med Miljöpartiet, där är det dödfött.
 
Klarar Stefan Lövfen av att hantera båda falangerna i partiet i denna fråga och sedan gå
i mål med en vettig överenskommelse med Miljöpartiet.
 
I dag är det nog svårt att se att detta skulle vara möjligt.
 
KAN VERKLIGEN ALLIANSEN VARA SÅ LISTIGA ATT DE LIGGER BAKOM VATTEN-
FALLS AGERANDE ??
 
Det lär visa sig.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Det kan inte ha undgått någon att vi tar vårt fulla ansvar för landet, och detta inklu-
derar då allt. Självklart inkluderar detta också tågtrafiken.
 
Som planerat går nu inte tågen i Norrland, heller, och Arriva motiverar detta med att
det är kallt och långt till civilisationen.
 
Sedan 2006 har Arriva och andra anpassat trafiken då det blivit allt längre till civili-
sationen.
 
Både Regeringen och Arriva räknar med att stoppet kommer att bestå, då det blir
varmt till sommaren och vi då kommit ännu längre från civilisationen.
 
Infrastrukturministern säger nu att det måste kosta om man förstör järnvägen.
 
Här håller jag nog med henne, men bara delvis, jag hoppas att hon inte menar att det
ska kosta oss en valseger, så mycket har vi inte förstört järnvägen, i går kunde vi no-
tera att minst ett tåg kunde avgå från Stockholm i tid.
 
SvD skriver idag om den diplomatkris som kan komma att segla upp med Norge, för
de haverier som skett när det gällde upphandling av artillerpjäser och tunga fordon.
 
Det är så vi bedriver långsiktig försvarspolitik och säkerhetspolitik.
 
SvD skriver nu också om att försvaret måste skära ner på anskaffningen av tunga for-
don, för att kunna finansiera industriprojektet JAS Gripen. Detta kommer att medföra
att försvaret inte kommer att kunna genomföra förflyttningar i framtiden, heller.
 
Vi hade hoppats på att SvD inte skulle skriva om detta före valet.
 
Vi lämnar nu också klara besked om att vi före valet inte tänker göra en den översyn
av Arbetsförmedlingen vi utlovat, som bekant är ju löften bara till för att hållas ibland.
 
En översyn före valet kan komma att lyfta fram saker som påverkar valet, samtidigt som
det bara vore rätt åt oppositionen om de fick städa upp efter oss, här också.
 
Kärnkraftsutbyggnaden tycks nu kunna bli en stor valfråga. Socialdemokraterna tycks
inte veta var de står, på kongressen 2009 fattade de beslut om en avveckling, men inte
på riktigt, bara i princip.
 
Stefan Löfven mumlar sig nu fram i denna fråga. När han har mumlat färdigt inför valet,
ska han sedan sätta sig och mumla med Miljöpartiet, som säger att Stefan Löfven är död-
född i denna fråga.
 
Vi kanske inte ska sörja så mycket över att förlora makten nu i höst, mulmar Stefan Löf-
ven det minsta fel, bör vi kunna få en promenadseger 2018.
 
Förlossningsvården i Muteholm har ju fått orättvis kritik och nu går den där Carin Jämtin,
eller vad hon nu heter, ut och hävdar att Fillippa  redan har abdikerat totalt.
 
Här måste jag stödja Fillippa, det tycks jag inte gjort tidigare, hon har inte alls abdikerat
totalt.
 
Under veckan visade hon sig minst en gång, visserligen försvann hon snabbt när hon fick
frågor om förlossningsvården, men någon total abdikation är det inte fråga om, ännu.
 
Beträffande Muteholm tar den där Stefan Löfven till stora ord och går nu till val i Muteholm
med 4 vallöften, bland annat att skapa ordning och reda i vård och omsorg.
 
För oss räcker det med ett vallöfte.
 
Allt ska bort.
 
Mycket av välfärden är redan på väg att försvinna, de resurer vi avsätter går mer och mer
till personalens löner.
 
Får vi bara förtroendet en mandatperiod till, räknar vi med att välfärden bara utgörs av lö-
ner.
 
Kampen mot rasismen går vidare hela tiden. Nyligen upptäckte vi att det fortfarande fanns
lakritsbitar ute i butikerna, som kallades Skipper MIx.
 
Eric Ullenfån blev helt chockad när han fick veta detta och lyckades snabbt få alla butiker
att plocka bort allt lakritsgodis.
 
Eric Ullenfån kommer nu att disponera resten av tiden inför valet att resa runt i landet och
förvissa sig om att det inte finns lakritsgodis i butikerna.
 
Även på biblioteket i Hjällbo, Göteborg, lyckades vi få bort alla rasistiska inslag. Med hjälp
av 30 talet nyanlända, vilka utvecklade sin speciella kultur, lyckades vi få biblioteket att
stänga alla kvällar, så att de barn som ville läsa TinTin fick hålla sig hemma.
 
Det är så vi arbetar för att få bort den urbarbariska svenska kulturen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

BORÅSKOMMUNALRÅD PRATAR STRUNT

En politisk provokation mot väljarna
 
Nu är beslutet om utbyggnad av kongresshuset i Borås taget, och alla har att lämpa
sig efter detta.
 
Huruvida detta, sett i ett större perspektiv, blir en bra eller dålig affär lär vi
aldrig få veta.
 
DET ENDA VI VET MED STOR SÄKERHET ÄR ATT ALLA INDIKATIONER PÅ
ATT DET BLEV EN DÅLIG AFFÄR  KOMMER ATT UNDANHÅLLAS STADENS
MEDBORGARE.
 
Vägen fram till beslut har varit den väg politiker vanligstvis beträder, när de har att
göra med omedgörliga väljare och det gäller beslut, som inte kan förklaras fullt ut.
 
LÖGNENS OCH PARTIPISKANS VÄG.
 
I detta fallet kryddat med lite provokationer mot väljarna.
 
Ledande politiker har med stor bestämdhet hävdat att det är bra att det förts en debatt.
 
DET ÄR LÄTT ATT HÅLLA MED OM ATT EN DEBATT ÄR BRA NÄR DET GÄLLER
FÖR VÄLJARNA VIKTIGA FRÅGOR, MEN DET RÄCKER INTE ATT DET ÄR BRA
MED EN DEBATT, DEBATTEN BÖR OCKSÅ VARA BRA.
 
Och där finns mycket att önska.
 
Ledande politiker har också utan den minsta tvekan hävdat att den "bra" debatten tvin-
gat fram att man belyst alla fördelar och nackdelar.
 
DETTA ÄR OCKSÅ LÄTT ATT HÅLLA MED OM, MEN BARA UNDER FÖRUTSÄTT-
NING ATT BERÖRDA BESLUTSFATTARE VARIT VAKNA ELLER NÄRVARANDE.
 
Kommunalrådet Lena Palmen kan knappast ha varit vaken och närvarande när man gått
till djupet med att analysera fördelar och nackdelar.
 
Refererar man till Borås Tidning ska hon ha uttalat:
 
VI BEHÖVER KONGRESSHUSET FÖR ATT KLARA VÄLFÄRDEN.
 
Maken till trams får man nog leta efter, det kan bara tyda på att kommunalrådet Lena
Palmen inte deltagit i de "djupa analyser" som fört fram till att bygget av Kongresshu-
set är "en strålande hantering av skattebetalarnas pengar".
 
Alla inblandade vet att kongresshusets drift kommer att gå med förlust. Många hoppas
att denna förlustbringande verksamhet ska medföra att olika näringar får ett sådant
uppsving, att det ändå ska kunna försvara byggnaden.
 
Huruvida detta uppsving blir så stort att dess inverkan på den kommunala eko-
nomin blir så stort att det väger upp driftsförlusten är det ingen som har den
minsta aning om.
 
VARKEN LENA PALMEN ELLER NÅGON ANNAN.
 
Därför är detta inte bara trams att ge uttryck för en sådan uppfattning, det är en ren
provokation.
 
Bygger det på rent oförstånd är det illa nog.
 
BYGGER DET PÅ EN MEDVETEN STRÄVAN ATT FÖRA VÄLJARNA BAKOM
LJUSET ÄR DET ETTER VÄRRE.
 
Om Borås kommer att klara välfärden i den mening vi har idag, är det ingen som
kan förutse.
 
Skulle Borås Stad klara välfärden, så är det inte Kongresshuset som gjort detta
möjligt
 
MAN SKA HELT ENKEL KUNNA KRÄVA MER AV ETT KOMMUNALRÅD, SOM
SÄGER SIG VERKA FÖR STADENS BÄSTA.
 
Jag älskar män och att provocera
väljarna.
AE

STATSMINISISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulleoch mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Det gångna dygnet har varit lugnt och bekräftar att vi håller vår världsledande ställ-
ning på viktiga områden.
 
En större anlag brand på en skola i Kalmar och en hel radhuslänga nedbränd i Up-
lands Bro gör det möjligt att behålla vår ställning som världsetta.
 
Sentios väljarundersökning i januari bekräftar fortsatt att alliansen är det enda trovär-
diga regeringsalternativet, vi når upp till hela 36,9 %, medan opposition ligger kvar
på låga 49,3 %.
 
Kristdemokraterna ligger självfallet fortfarande under 4 %, mer förvånande är dock
att centerpartiet och folkpartiet lyckats ligga kvar över 4 %.
 
Det senare är troligen ett resultat av den sämre kunskapsutveckling PISA visade.
 
Vi får nu rapporter att mängder av bävrar uppehåller sig kring Rosenbad.
 
Förklaringen till detta är ganska så enkel, de är ute efter alla träskallar.
 
Vi har under dagen att se fram mot snökaos på olika håll. Trafikverket uppmanar där-
för alla att ta det lika lugnt som Trafikverket.
 
Dagens Nyheter skriver idag om den optimism ledarna i EU visar efter det att viss sta-
tistik har framstått som positiv. DN varnar då för att EU ledarna kan bli blinda.
 
Detta ser vi i så fall som en stor fördel, då det blir lättare för oss att träffa överenskom-
melser i olika EU frågor.
 
Vår erfarenhet av att vara blinda sträcker sig minst 7 år bakåt i tiden.
 
Finansutskottet kallar nu Anders Borg till förhör för att han ska förklara varför han inte
redovisar det större budgetunderskottet i sin senaste prognos.
 
Man tycker ju att Finansutskottet borde ha annat att göra, alla vet ju att det är val i
höst och då kan vi ju inte tala öppet om vårt ekonomiska lättsinne.
 
Magdalena Andersson uppger då också att det inte blir roligt att städa upp efter en bor-
gerlig regering.
 
Den nya regeringen får det säkert inte roligt, för städas behöver det, jag förstår inte själv
hur vi lyckats smutsa ner så mycket under bara 7 år.
 
Anders Borg varnar nu för att det kommer att krävas både höjda skatter och besparingar
för att vi smutsat ner så mycket. Anders understryker då att det skulle behövts ändå stör-
re skattehöjningar och besparingar om vi inte lyckats få hit så många nyanlända.
 
Det är ju nästan så att det känns skönt att få lämna Rosenbad för Täby, jag räknar också
med att det fortfarande finns  någon skola kvar i Täby som jag kan skänka bort till goda
vänner.
 
Den där Åsa Romson tar sig ton till och ifrån. Nu påstår hon att Vattenfalls planer på att
bygga ut ny kärnkraft är dödfödd när den nya regeringen tar vid.
 
Jag vet nog vad som är dödfött när Åsa Romson och Stefan Löfven ska komma överens
om den framtida kärnkraften. Risken är då stor att vi får städa upp efter oss själva,.
 
Svenskt Näringsliv riktar nu hård kritik mot oss för att vi inte påbörjat översynen av Ar-
betsförmedlingen och dess organisation samt utsett ny chef för AF.
 
När det gäller en ny generaldirektör tänker vi avvakta till dess vi kan sluta oss till hur va-
let slutar, det finns säkert många träskallar på Rosenbad, som vill åt denna post, något
jag har svårt att förstå.
 
Själv tycker jag att det är mycket bättre att vi utnyttjar den oanvändbarhetsgaranti vi gett
oss själva, inte ska vi behöva arbeta mer i livet.
 
När det gäller själva översynen tycker jag att den nya regeringen gott kan få städa upp
här också.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
            
 
AE
 
 
 

DEN ÖDMJUKE MODERATEN

Man tar sig för pannan
 
Som väntat blev det ett beslut om att bygga kongresshus i Borås.
 
Kritiken mot förslaget har varit både omfattande och kraftig, så man kan
tycka att beslutet borde förenas med en viss ödmjukhet.
 
SÅ BLEV DET NU INTE, I STÄLLET KUNDE MAN TA DEL AV UTTALAN-
DEN SOM MER BÖR BETRAKATS SOM RENT PROVOKATIVA.
 
Förutvarande kommunstyrelsens ordförande Björn Bergqwist, känd för att ha
mycket höga tankar om sig själv, gjorde vad han kunde för att framstå som
allt annat än ödmjuk.
 
Vad sägs om inlägget:
 
DET ÄR ETT STRÅLANDE SÄTT ATT HANTERA SKATTEBETALARNAS
PENGAR PÅ.
 
Som sagt, man har all anledning att hålla sig för pannan.
 
Sedan finns det faktiskt mer strålande sätt att hantera skattebetalarnas pen-
gar på.
 
DET MEST STRÅLANDE SÄTTET ÄR ATT SKATTEBETALARNA FÅR HAN-
TERA SINA PENGAR SJÄLVA.
 
Alla moderater tycks inte iakttaga denna föraktfulla attityd till de som vänder sig
mot en utbyggnad.
 
Vid en sluten omröstning innan fullmäktigebeslutet tycks 13 ha röstat för
den strålande iden, medan 11 röstat mot den strålande iden.
 
Oraklet med tidigare bakgrund som styrelseordförande borde nog ha insett
det passande att inta en något mer ödmjuk attityd, om inte annat än mot de
moderater, som inte insåg/ansåg att kongressbygget är en strålande ide.
 
Oraklet hade tidigare anledning att engagera sig i ett annat strålande objekt,
Borås Arena.
 
Ännu har inget förstått varför det inte blev så strålande, som oraklet då hävda-
de.
 
STORA ENGAGEMANG SKULLE DRA SOM LÄMMELTÅG TILL BORÅS
ARENA.
 
Andra än oraklet skulle nog ha valt sina ord med större omsorg efter den strå-
lande hanteringen av skattebetalarnas pengar.
 
AE

BÄVRAR INVADERAR MUTEHOLM

Vildsvinen i Stockholm får nu sällskap
 
För en kort tid sedan fick rapporter om att mängder av vildsvin synts till i Muteholm,
dessa flesta iakttagelser tyder på att de höll till inne i eller i närheten av Rosenbad.
 
Nu får vildsvinen sällskap i Stockholm av bävrar, som lättare tycks hitta föda i Mute-
holm än på landet.
 
Även här tyder de flesta rapporter på att de flesta iakttagelser är knutna till
Rosenbad eller dess närhet.
 
Många Muteholmbor har hört av sig och undrar varför bävrarna flockas kring Rosen-
bad.
 
Jan Björklund förklarar fenomenet med att det hänger ihop med kunskapsutveck-
lingen och att antalet träskallar i området lockar till sig bävrarna.
 
AE

LÅT EN SPADE VARA EN SPADE

Någonstans tappade vi svenskar kompassen
 
Rädslan för att benämna saker vid dessa rätta namn har nu antagit sådana pro-
portioner att man inte vet om man ska skratta eller gråta.
 
Vi har nåtts av nyheterna att en kvinna skjutits i Gyttorp av en arab. Denne arab
har varit Sverige enbart några månader och under den tiden vistats kort tid i Skåne.
 
EFTER ATT HA KOMMIT FRÅN MELLERSTA ÖSTERN FÖR NÅGRA MÅNADER
HAR ALLTSÅ ARBABEN VISTATS I SKÅNEH, HUNNIT BEVÄPNA SIG, HUNNIT
FÖRFLYTTA SIG TILL NÄRKE OCH DÄR SKJUTA EN KVINNA.
 
I media kallas nu denna arab för SKÅNING, och det är ju så befängt och löjligt att det
bara kan förekomma i tystnadens rike.
 
Edward Persson var Skåning.
 
EN ARAB SOM PASSERAR GENOM SKÅNE ÄR INGEN SKÅNING, HAN ÄR EN
ARAB.
 
Om man nu ska falla för frestelsen att hänfalla i denna dårenskap kan ju media i alla
fall försöka vara lite konsekvent.
 
EFTERSOM HAN SKÖT KVINNAN I GYTTORP KAN HAN JU INTE HA VARIT
SKÅNING, HAN MÅSTE JU DÅ HA VARIT GYTTORPSBO.
 
Och på vägen från Mellersta Östern via Skåne till Gyttorp var han kameleont.
 
EFTER ATT HA VARIT SKÅNING BLEV HAN HALLÄNNING, FÖR ATT SEDAN
BLI GÖTEBORGARE, FÖR ATT SEDAN BLI BOHUSLÄNNING, FÖR ATT SEDAN
BLI VÄRMLÄNNING FÖR ATT SEDAN BLI GYTTORPSBO.
 
Någon "djävla ordning" måste det väl ändå vara även i Sverige skulle Hermansson
nog sagt.
 
AE
 
 

LÅT INTE ENFALDIGA VÄLJARE SÄGA SITT

Folkomröstning kan ibland vara rätt väg
 
Politikerna i Borås har sedan länge planerat ytterligare ett monument över sig
själva.
 
ATT BYGGA ETT DYRBART KONGRESSHUS.
 
Det speciella med detta kongresshus är att alla redan från början  vet att det
kommer att gå med förlust.
 
DÅ MAN SEDAN LÄNGE VETAT HUR DET BRUKAR GÅ FÖR DE PROJEKT
SOM FÖRVÄNTAS GÅ MED VINST, KAN MAN JU ANA VAR DETTA KOM-
MER ATT LANDA.
 
Projektet har väckt starka känslor på många håll.
 
En av de få politiker i Borås, som har tillräckligt med självförtroende för att inte
behöva monument över sig själv, är kristdemokraten Karl Gustav Drotz. Men
han har inte bara självförtroende.
 
Han vågar också ha en egen uppfattning, och inte nog med detta.
 
HAN VÅGARS STÅ FÖR DEN EGNA UPPFATTNINGEN, NÅGOT VI VÄLJARE
INTE ÄR BORTSKÄMDA MED.
 
Karl Gustav Drotz skriver idag om detta i Borås Tidning och framkastar förslaget
att den politiska ledningen borde våga sig på att låta folkomrösta om förslaget.
 
Verkar vara en synnerlig förnuftig tanke, projektet rymmer alla de indigri-
enser, som väl borde motivera en folkomröstning.
 
EN MAJORITET AV BEFOLKNINGEN VILL INTE HA KONGRESSHUSET,
VISSA NÄRINGAR SOM TROR SIG VINNA PÅ PROJEKTET VILL HA KON-
GRESSHUSET, DE NÄRINGAR SOM TROR SIG FÖRLORA PÅ PROJEK-
TET VILL INTE HA KONGRESSHUSET OCH SÅ GÅR DET MED FORTLÖP-
ANDE FÖRLUST.
 
Och ovanpå detta politiker, som på andras bekostnad vill bygga monument.
 
De näringar som tror sig kunna vinna på projektet sitter delvis i samarbets-
organ med de politiker, som vill bygga monument över sig själv, men det
tycks inte bekymra någon.
 
Ett antal politiker är starkt negativa till projektet, men har blivit tillsagda
att hålla tyst av de politiker som vill bygga monument över sig själva.
 
Så allt talar för en folkomröstning, medan väldigt lite, bara en enda
liten sak, talar mot en folkomröstning.
 
OCH DEN ENDA LILLA SAKEN ÄR ATT DE POLITIKER SOM VILL
BYGGA MONUMENT ÖVER SIG SJÄLVA VET ATT DE INTE FÅR NÅG-
RA MONUMENT ÖVER SIG SJÄLVA OM DE SLÄPPER FRAM EN FOLK-
OMRÖSTNING.
 
Karl Gustav Drotz, som annars tycks både förnuftig och begåvad, ställer
här en fråga, som är lite väl naiv:
 
Varför vågar Ni inte släppa fram en folkomröstning ?
 
DET VET JU ALLA, DET BLIR INGA MONUMENT DÅ, I VART FALL IN-
TE I FORM AV KONGRESSHUS.
 
Sedan finns det ju faktiskt en sak som talar emot en folkomröstning. Huru-
vida projektet är bra eller dåligt råder det ju delade uppfattningar om. Med
hänsyn till den stora kostnaden och den förutsedda förlustdriften får det
nog också anses vara en viktig fråga.
 
Utifrån detta talar det mesta för att väljarna inte ska få säga sitt.
 
VI VET JU SEDAN LÄNGE ATT VÄLJARNA ÄR SÅ DUMMA OCH ENFAL-
DIGA OCH BEGRIPER SÅ LITE, ATT DE BARA SKA FÅ UTTALA SIG I
OKOMPLICERADE FRÅGOR.
 
De riktigt stora frågorna ska ju avgöras av den elit, som förstår det
väljarna inte förstår.
 
 
Tysta inte den tysta majoriteten
AE

SJ INFÖR PARKERINGSSERVICE

SJ satsar stort på ökad bekvämlighet
 
Nu tar tydligen SJ konsekvenserna av att tågen får allt större svårigheter att
komma igång.
 
Och i de fall de kommer i gång, kommer de i bästa fall för sent, i värsta
fall spårar de ur.
 
Nu har SJ bestämt sig för att satsa stort, man satsar 1 300 000 000  för att
minska olägenheterna för resenärerna.
 
Enligt tillförlitliga källor kommer huvuddelen av summan att satsas på
bekvämligheter, som gör det möjligt att utstå lång väntan på avresesta-
tionen samt filtar som gör det möjligt att hålla sig varm, när tåget spå-
rat ur.
 
Samma källor uppger också att infrastrukturministern kommer att fortsätta
att provåka tågen, för att följa upp om filtarna är tillräckligt varma. Källorna
uppger också att hon ser stora fördelar med att åka tåg, då slipper hon när-
vara när stridshingsten spårar ur.
 
 
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge   
 
Särskilt ansvar tar jag för att det ska fuskas i våra valnomineringar.
 
Gårdagen präglades i allt väsentligt av partiledardebatten, och jag tycker jag gjorde
väl ifrån mig. Särskilt nöjd blev jag når jag tvålade till den där Mikael Damberg, och
hatet fullkomligt lyste då  om mig.
 
Det är när jag för in hatet i politiken jag som mest kommer till min rätt.
 
Ändå får jag kritik från retorikexperter för att jag satt och tuggade på nötter när andra
talade.
 
En påse nötter är en gång för alla en påse nötter, som jag brukar säga.
 
I går fattade Förvaltningsrätten ett beslut i vargfrågan, som kan få drastiska följder.
Detta har Lena Ek skött riktigt illa. Att vi gått emot EU rovdjursregeler i denna fråga
är ju helt kopplat till att vi vill värva röster bland skjutglada jägare för att hålla cen-
terpartiet flytande över 4 %.
 
Det är så vi tar ansvar för utrotningshotade djur.
 
Vår valnomineringar i Stockholm tycks nu återigen vara riggade och föremål för fusk.
Detta är någon vi måste vänja oss vid, när vi tar in ansvarsfulla kandidater som Edip
Noyan.
 
Vi måste ändå se till helheten, vad är lite valfusk mot att behöva ta time out efter
att ha varit inblandad i mordutredningar.
 
Genom att ta in kandidater som Edit Noyan säkerställer vi att det förekommer fusk
i våra nomineringar.
 
Sedan gnälls det över att MUF medlemmar ringt runt till andra och sagt till dem hur
de ska rösta. Detta är väl inget att gnälla över, det hör till MUF traditioner, där intri-
ger och fusk hör till rutinerna sedan min tid i MUF.
 
Man försöker väl bara leva upp till hur jag intrigerade och manövrerade ut den där
Ulf Kristersson.
 
Jag är också övertygad om att man försöker leva upp till mitt utmanövrerande av
den där Carl Bildt, hade inte detta skett kanske han fortfarande varit partiledare.
 
Det är genom att tysta kritiker och manövrera ut andra jag utövar mitt ledarskap.
 
Talesmannen för Örebromoskeen informerade oss ju härom dagen att Sharon Ariel
gjorde blodpudding av blod från palestinska barn, och går nu orättvist under beteck-
ningen "blodpuddingsmannen"
 
Nerikes Allehanda har nu fräckheten att påstå att detta skulle vara antesemitism och
kräver att blodpuddingsmannen ska lämna sin post.
 
Waberi blev alldeles vansinnig när han fick höra att man hade synpunkter på att "blod-
puddingsmannen" var grovt antesemitisk. Han krävde rasande av vi omedelbart skul-
le stoppa alla media, som försökte upprätthålla någon form av anständighet i landet.
 
Han hotade också med att inte en enda antisemitit skulle rösta på oss moderater, om
vi inte gick honom till mötes.
 
Det fördjupade försvarssamarbetet med Norge tycks fördjupas alltmer. Först fördju-
pades det med att Norge avbröt allt samarbete angående artilleripjäser, sedan för-
djupades det alltmer när man avbröt samarbetet med tunga fordon.
 
Då ville jag fördjupa samarbetet genom att hota Norge med represallier, och det har
nu burit frukt.
 
Norge fördjupar nu samarbetet till fulländning, och tar hem alla sina samarbetsoffi-
cerare, de har stationerade i Sverige.
 
Det är så jag tar ansvar för det Nordiska Försvarssamarbetet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
          
 
AE
 
 
 

ALLIANSENS ÅSNELASAGNEPOLITIK

Stridshingsten har gått till slakt
 
Många har hävdat att Stridshingsten är så trött, att han inte förmår att dra ut i strid
någon mer gång.
 
I dag fick vi tydligen den slutgiltiga bekräftelsen på att stridshingsten tjänat
ut sin rätt.
 
HAN HAR GÅTT TILL SLAKT OCH MAN HAR GJORT HÄSTLASAGNE AV
HONOM.
 
På annat sätt kan man väl knappast tyda Annie Lööfs information att socialdemo-
kraterna bedriver hästlasagnepolitik,  en vad hon kallar innehållslös politik.
 
STRIDSHINGSTEN UTTRÖTTAD OCH FÖRSVUNNEN, OCH I STÄLLET DYKER
DET UPP INNEHÅLLSLÖS POLITIK I FORM AV HÄSTLASAGNE.
 
Kan knappast tyda på annat än att stridshingsten en gång för alla är slaktad.
 
Fast frågan är om inte det är mycket annat som också är slaktat.
 
NÄR LANDET STYRS AV EN SOM UTGER SIG FÖR ATT VARA EN STRIDSHINGST
OCH NÄR LANDETS NÄRINGSMINISTER BESKRIVER OPPOSITIONENS POLITIK
SOM HÄSTLASAGNE DÅ ÄR NOG DET MESTA SLAKTAT.
 
Åsa Romson kanske hade helt rätt, när hon beskrev Fredrik Reinfeldt som en åsna.
 
Kretsen omkring honom tyder ju på att det rör sig om en hel flock.
 
 
Alliansen för en åsnelasagnepolitik
AE

ANNIE LÖÖF OCH HÄSTLASAGNE

Ordlistan kompletteras med tiden
 
För varje år tillförs det nya ord till det svenska språket ,och många av dem, ofta
med utländsk anknytning kommer med i Svenska Ordlistan.
 
I dag gav oss den begåvade ministern Annie Lööf oss ett nytt ord.
 
HÄSTLASAGNEPOLITIK
 
För att ingen skulle behöva undra vad det nya ordet betydde, hade vår begåvade
minister Annie Lööf vänligheten att tala om för oss vad hästlasagnepolitik är för
något.
 
HÄSTLASAGNEPOLITIK ÄR EN POLITIK UTAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
 
Så nu vet vi vad hästlasagnepolitik är, det är politik utan innehållsförteckning, och
vi fick också veta vilka det är som bedriver hästlasagnepolitik, en politik utan inne-
hållsförteckning, och det är de ansvarslösa socialdemokraterna.
 
Annie Lööf har ju aldrig framstått som annat än ytlig, men det känns befriande att
hon så öppet erkänner att det är ytligheten som räknas.
 
Vi andra, som ser mindre till innehållsförteckningen. fäster större avseende
vid innehållet.
 
MEN DET ÄR JU LÄTT ATT FÖRSTÅ ATT ANNIE LÖÖF RÄDS ATT TALA OM
INNEHÅLLET OCH HÅLLER SIG TILL YTLIGHETEN INNEHÅLLSFÖRTECK-
NINGEN.
 
Alla vet vi ju att man inte kommer så långt med en tom påse, oavsett vad det står
på den tomma påsen.
 
Men om man nu vill fokusera på ytlighet och innehållsförteckning, så kan
man ju inte beskylla alliansen för att sakna innehållsförteckning:
 
- Försvaret
- Trafikverket
- Äldreomsorgen
- Tak över huvudgaranti för migranter
- Kunskapsutvecklingen
- Världsrekord i antal skolbränder
- Världsrekord i antal våldtäkter
- Extrem ökning av antalet mord.
 
Innehållsförteckningen kan göras mycket längre, den kan till och med göras så
lång att man kan få det intrycket att det är bättre med en fylld påse än en fylld inne-
hållsförteckning.
'
Efter detta utspel om hästlasagne fattas nu bara att den begåvade ministern
Annie Lööf ska ingå i den krets av forskare och experter, som ska säkra den
svenska kunskapsutvecklingen.
 
Hjälp, vart tog Eskil Erlandsson vägen idag ??
 
Han skulle ju se till att Annie Lööf inte sa några dumheter inför valet.
AE
 

DET KRAFTLÖSA STYRET

Generaldirektörerna har övertagit ledningen
 
I dag fick vi en färsk rapport om hur utlokaliseringen av svenska statliga myndigheter
har utvecklat sig.
 
I LIKHET MED FÖRSVARET, KUNSKAPSUTEVECKLINGEN OCH TRAFIKVERKET
HAR UTLOKALISERINGEN INTE UTVECKLAT SIG ALLS.
 
I avsaknad av ledning från Regeringen har verkens generaldirektörer tagit över lednin-
gen för att tillgodose sina egna intressen.
 
Det visar sig nu att av 100 statliga myndigheter har 26 statliga myndigheter fort-
farande sin ledning kvar i Stockholm, det vill säga generaldirektören och några
till.
 
AV DESSA 26 STATLIGA VERK VISAR DET SIG AV NÅGON UNDERLAG ANLED-
NING ATT JUST GENERALDIREKTÖREN PÅ 25 STATLIGA VERK BOR PÅ JUST
DEN ORTEN DÄR MAN VALT ATT ETT LEDNINGSKONTOR VID SIDAN AVHU-
VUDKONTORET.
 
Man skulle ju nästan kunna förledas tro av dessa dessa siffor ,"26/25", att general-
direktörerna på just dessa verk inte velat flytta med och att just dessa verk inrättat
särskilda ledningskontor för att deras generaldirektörer ska ha det bekvämt.
 
För en generaldirektör är ju ofta utnämnd tack vare sin goda vänskap med led-
ande politiker, och vänner ska man ju värna om så de ska  ha det bekvämt.
 
Men nu är det inte alls så konspiratoriskt, ledningskontoren är inte alls bildade för att
generaldirektören ska få det bekvämt och nära till jobbet.
 
Ledningskontoren är bildade för att skapa ordning och reda i statens finanser
då hyrorna i Stockholm är mycket lägre och att resorna mellan huvudkontor
och ledningskontor blir färre om man får resa så mycket som möjligt.
 
Samtidigt måste man ju förstå att generaldirektörerna måste kunna möta folk i
Stockholm, för det finns ju inget folk någon annanstans.
 
Illvilliga tungor hävdar då att det måste väl kunna finnas ett mindre ledningskontor
utan generaldirektör, som kan träffa folk i Stockholm.
 
Detta argument är lätt att slå undan, någon gång måste man ju besöka Stockholm
som generaldirektör, om inte annat så på julmiddagen.
 
Här ser man återigen ett exempel på den ansvarsfulla alliansregeringens kraftfulla
styre.
 
GENERALDIREKTÖRERNA GÖR PRECIS SOM DE VILL OAVSETT VAD POLITI-
KERNA BESTÄMMER.
 
Ordnar de inte James Bondsfester lutar de sig bekvämt bakåt i fåtöljen hemma i
Stockholm när de borde arbeta i Norrköping eller annorstädes.
 
Kostnader för detta är inte försummabara, merkostander hyror,utökad personal,
resor mm.
 
Det är den ansvarsfulla alliansregeringens sätt att skapa ordning och reda
i finanserna.
 
EN DEL KALLAR DET OCKSÅ VÄLFÄRDENS KÄRNA, FÖR DET ÄR JU BARA
DIT VÅRA SKATTER SKA GÅ ?
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappader ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
'välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge     
 
Det mesta under dagen kommer att kretsa kring partiledardebatten och där kommer
vi att peka på att vi tar ansvar, medan andra inte tar ansvar.
 
Vi räknade med att debatten skulle bli hård, och det visade sig redan från första att
vi skulle få rätt.
 
Den där Åsa Romson beskyllde mig för att vara en motsträvig åsna. Jag kan försäk-
ra Er alla att jag inte är det minsta motsträvig.
 
Sedan kan jag väl hålla med om att jag mer önskade att jag var en stridshingst.
 
Men den där Åsa Romson nöjer sig inte med att konstatera att jag är en åsna, hon
går så långt som att påstå att jag gett upp.
 
Även här kan jag försäkra Er alla, jag har inte gett upp, jag köpte ju nyligen en bo-
stad i Täby.
 
Centerpartiet vill nu ge en "tak över huvudet" garanti för alla EU migranter, och tän-
ker då i första hand på tiggande rumäner.
 
Vi är inte främmande för att ställa upp för människor i nöd, men först måste vi för-
vissa oss om att en sådan garanti inte kan omfattas av eller missbrukas av sven-
skar i nöd.
 
Jan Björklund presenterade ju igår förslag om en skolkomission, som skulle rädda
den svenska skolan. Konturerna tycks nu klarna alltmer hur den ska arbeta.
 
Komission kommer i första hand att inrikta sin forskning på att undersöka om fler
lärare och mer lärartid kan ge bättre kunskapsutveckling. Man kommer även att
forska i ämnet om mindre sena ankomster och mindre datorspel i skolsalen kan
skapa bättre studiemiljö.
 
Försvarsministern informerade igår om att vi kommer att fördjupa försvarssamar-
betet med Finland. Vi hoppas att detta djupa samarbete kommer att sträcka sig
lika långt som det djupa samarbete vi hade med Norge när vårt djupa samarbete
med anskaffning av haubitser och tunga fordon havererade.
 
Föredettingen Anders Björck tog igår till orda och beskyllde oss för att lura sven-
ska folket i försvarsfrågan.
 
Anders Björck vet inte vad han pratar om , vi har inte lurat på det svenska folket
något försvar, tvärtom har vi sett till att det försvunnit.
 
Att vi bara betalar 1,2 % av BNP till försvaret borde väl få även Anders Björck att
förstå att vi inte lurat på det svenska folket något försvar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
          
 
AE
 
 
 
 

FÖRSVARSKAOS

Kaos i avsaknad av ledning
 
Mycket har sagts i försvarsfrågan dessa dagar, men ändå tycks debatten inte ha
nått själva kärnfrågan.
 
FINNS DET NÅGON LEDNING AV FÖRSVARSMAKTEN OCH FINNS DET NÅ-
GON STYRNING FRÅN REGERINGEN ÖVERHUVUDTAGET.
 
På vissa håll finns det tydligen en viss insikt, och på vissa håll ingen insikt alls.
 
Statsministern och försvarsministern tycks sakna all insikt över huvudta-
get.
 
DESSA SÄGER ATT INFÖRANDET AV INSATSORGANISATIONEN 2014 GÅR
BRA.
 
Det finns anledning att då gå tillbaks lite i tiden och se uppspelEt till hur beslut mm
togs rörande insatsorganistionen.
 
2009 beslutade man om att införa Insatsorganisation 2014, år 2014. Samma år, 2009,
stod ÖB i Sälen och gjorde gällande att man hade pengar och resurser i övrigt för
att genomföra detta så att Insatsorganisationen 2014 var på plats 2014.
 
SEDAN EN TID TILLBAKA UPPGER FÖRSVARSMAKTEN LAKONISKT ATT DET
GÅR INTE TILL 2014, VI ÄR KLARA FÖRSTA 2023.
 
En fördröjning på 9 år.
 
 
Och detta betecknar Statsminstern och Försvarsministern som att införandet går bra.
 
EN FÖRDRÖJNING PÅ 9 ÅR.
 
Och detta får liksom bara passera, det sker inga som helst reaktioner från den poli-
tiska ledningen, man konstaterar själva bara lakoniskt.
 
jA, GÅR DET INTE SOM VI BESLUTAT TILL 2014, FÅR VI VÄL VÄNTA TILL 2023.
 
En handfallenhet, en ansvarslöshet och en inkompetens. som inte borde vara möjlig
på dessa nivåer.
 
Ska insatsorganisationen vara på plast 2014, ska den vara på plats 2014, inte
2023.
 
Det påminner nästan om den svenska skolan, där tycks inte heller något vara på plats.
 
Det verkar nästan som om landet saknar ledning, här kan det gå till hur som helst
utan att det sker några som helst reaktioner.
 
Det påminner nåstan om Trafikverket, där tycks inte heller någon ha den minsta kontroll
på någonting överhuvudtaget.
 
ETT LAND HELT UTAN LEDNING ?
 
Viss insikt hittar man ändå på visst håll.
 
Allan Widman (FP) tycks ha viss insikt, likaså Mikael Oscarsson (KD), men de tycks slåss
för helt döva öron.
 
Även Andreas Braw, kristdemokraternas ungdomsförbund, tycks också ha en viss insikt.
Han ställer en rak fråga till Försvarsministern:
 
"Du säger att införandet går bra, hade det gått bra hade organisationen varit genom-
förd. Nu är den 9 år försenad, alltså först 2023. Tycker Du att det är tillräckligt bra?"
 
Självklart talar han för döva öron, och svaret blir därefter.
 
DET ÄR TILLRÄCKLIGT BRA.
 
Slutsatsen är given.
 
SVERFIGE STÅR HELT UTAN LEDNING, I VART FALL NÄR DET GÄLLER FÖRSVARET.
 
AE

BORÅS STAD I FULLSTÄNDIGT KAOS

Borås Stad slår till en skamfylld reträtt
 
I går kunde vi läsa i Borås Tidning, om 93 åringen, som blev utsatt för ett regelrätt
övergrepp av Borås Stad.
 
93 ÅRINGEN FICK INTE TILLGÅNG TILL DET SÄRSKILDA BOENDE, HON EN-
LIGT KOMMUNENS EGNA REGLER HAR RÄTT TILL.
 
Detta är ett övergrepp, ett i en lång rad, och följs nu av en ny reträtt, en reträtt i en
lång rad.
 
93 ÅRINGEN FÅR VARA KVAR DÄR HON ÄR.
 
T I L L F Ä L L I GT
 
Vad då tillfälligt, hon begär särskild boende under den tid hon har rätt till eget, bo-
ende, och då är det de för stunden gällande reglerna som ska tillämpas.
 
Inget annat.
 
DET ÄR SOM OM SKATTEVERKET SKULLE TA UT MINDRE SKATT 2013,
FÖR ATT MAN INFÖR ETT 5 JOBBSKATTEAVDRAG I JAN 2014.
 
DET ÄR HELT ENKELT FULLSTÄNDIGT SANSLÖST.
 
Även med beaktande av att det sker en TILLFÄLLIG reträtt pågår fortfarande ett
regelrätt övergrepp.
 
DET SKA INTE SKE EN BISTÅNDSBEDÖMNING, DET SKA SKE EN FÖRENKLAD
BISTÅNDSBEDÖMNING, AV 93 ÅRINGEN.
 
Allt annat är fullständigt sanslöst.
 
Kommentarer från berörda visar nu att det är mer än sanslöst.
 
I morgon behandlar kommunalfullmäktige förslaget om att slopa den förenk-
lade biståndsbedömningen.
 
DET FRAMGÅR NU ATT FÖRVALTNINGEN SEDAN EN TID TILLBAKA TILL-
LÄMPAR DE REGLER SOM ÄR PÅ FÖRSLAG, OCH SOM SKA BLI FÖREMÅL
FÖR DEBATT I MORGON.
 
Mer än sanslöst.
 
MAN STRUNTAR ALLTSÅ I DE REGLER SOM GÄLLER OCH TILLÄMPAR HEM-
MASNICKRADE REGLER.
 
Solklart tjänstefel alltså.
 
Ännu mer sanslöst blir de, när man tar del av vad ansvariga politiker säger. Stads-
delsnämndens Malin Carlsson uppger sig inte ha en aning om att tjänstemännen
tillämpar en förmodad kommande regelförändring.
 
Malin Carlsson menar också att det är "solklart" att rådande regler ska tillämpas.
 
När man följer dessa ärenden, utifrån den information man lyckas få, tycks man
kunna dra bara en slutsats, och den är enkel att dra,
 
DET TYCKS RÅDA TOTAL ANARKI INOM BORÅS STAD, OCH I DEN MÅN
DEN FINNS NÅGON SOM HELST STYRNING TYCKS DEN VARA INRIKTAD
MOT ATT BEGÅ ÖVERGREPP MOT ENSKILDA, OCH GÄRNA DÅ ÄLDRE,
OCH GÄRNA DÅ ÄLDRE FÖRSVARSLÖSA.
 
I detta läget finns det bara en vettig reträtt:
 
LÄGG NER BISTÅNDSBEDÖMNINGEN, GE 93 ÅRINGEN DEN PLATS HON
HAR RÄTT TILL INTILL TORSDAD (EVENTUELLT) OCH BE OM URSÄKT.
 
Allt annat är fullständigt sanslöst.
 
 
AE

CARL BILDT DEN STORE SKÄLLER TILL

Den mellanstora hunden skäller till i debatten
 
Nu börjar försvarsdebatten att bli riktigt underhållande.
 
Moderaterna behöver tydligen inga yttre "fiender" i denna debatt, här gäller
tydligen katten på råttan leken.
 
MIKAEL ODENBERG OCH ANDERS BJÖRCK PÅ FREDRIK REINFELDT
OCH KARIN ENSTRÖM OCH SEDAN CARL BILDT DEN STORE PÅ ALLA.
 
Sköts detta, som saker brukar skötas i dessa kretsar, kan det hela utveckla
sig till en lustiger dans.
 
Resenären Carl Bildt den Store, välkänd eller ökänd för att anse Sverige
som en ankdamm, som inte rymmer hans stora eminens, ryter nu till
som den mellanstora hund han är.
 
På sin blogg går han nu till angrepp mot allt och alla som inte har samma
storvulna perspektiv som han själv.
 
Man kan nu läsa Carl Bildts skall:
 
VI FÅR INTE BLI FÖR INSKRÄNKTA I VÅRA PERSPEKTIV.
 
Moderaterna kan tacka sin skapare för att de rymmer Carl Bildt i sina led, då
behöver ingen tvivla över vem som är inskränkt eller inte inskränkt.
 
Vi kan också läsa:
 
VÄRLDEN ÄR STÖRRE ÄN DALARNA.
 
Men störst är ändå Carl Bildt den Store, för är man så stor att man inte anser sig
kunna rymmas i Sverige, då måste man vara riktigt stor.
 
Man får nu bara hoppas att Mikael Odenberg och Anders Björck inte är så
inskränkta i sina perspektiv, att de inte förstår att de är inskränkta.
 
FÖR SÅ HAR JU CARL BILDT DEN STORE NU LÅTIT MEDDELA.
 
Moderaterna brukar ju inte precis göra sig kända för att vara lustiga, det skulle
möjligen i så fall ha varit Ulf Adelsohn, när han dansade i bastkjol, men så fick
han ju gå från SJ också, där gick det inte att man gjorde sig lustig över säkerhe-
ten.
 
Men nu verkar det som om moderaterna kommit på andra tankar, så vi tycks
kunna se fram emot många skratt när det gäller försvarspolitiken.
 
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet , än så länge 
 
Särskilt ansvar tar jag för vår försvarförmåga.
 
Försvaret fortsätter att debatteras efter Sälen, och det är märkligt att något som är så litet
kan debatteras så mycket.
 
Förre försvarsministern Mikael Odenberg påstår nu att vi kört fast i försvarsfrågan och häv-
dar att vi skönmålar försvarsförmågan.
 
Karin Engström slår här ifrån sig och menar att vi har inget att köra fast med och att Oden-
berg svartmålar vår skönmålning.
 
Här får jag nog ge Karin rätt, hon är ju kvinna, och dessutom kan man inte skönmåla något
som inte finns, det borde ju Mikael veta, han avgick ju för att vi beslöt att inget skulle fin-
nas.
 
För att vi ändå inte ska köra fast innan valet lägger nu Jan Björklund ut lite dimridåer och
föreslår att vi ska införa någon form av värnplikt.
 
Vi som vet bättre vet ju att vi beslöt om Försvarets Insatsorganisation  2014 och den var ute-
slutande avsedd för internationella insatser.
 
En anpassning till nationellt försvar låter sig därför inte göras utan mycket stora kostnadsök-
ningar, och det vet ju alla att vi inte är beredda att tillskjuta.
 
Försök i den riktningen beskriver ledande militärer som att försöka banka in en fyrkantig bult
i ett runt hål, och det vill vi ju inte försöka göra.
 
Den där Odenberg menar då att vi skjuter problemen framför oss, men att verkligheten så
småningom kommer ifatt oss.
 
Här får jag nog hålla med den där Odenberg trots allt, men verkligheten överlämnar vi med
varm hand till oppositionen efter valet, så oss kommer verkligheten inte ifatt.
 
Som alla vet har förlossningsvården i Stockholm utsatts för stark kritik. Filippa visar nu att
så många som 98 % av de stockholmare som fött barn är nöjda med förslossningsvården.
 
Tyvärr glömde hon bort att komplettera bilden med att dessa 98 % avsåg de stockholmare
som tvingats resa till Västerås, Södertälje och Upsala för att kunna föda.
 
Vår förre medarbetare, Nyanko Sabuni, går nu ut och erkänner att hon inte kunde ta debat-
ten med Jimmie Åkesson,och att detta berodde på att hon inte kunde bemöta honom med
sakargument.
 
Det var då en evinnerlig tur att hon valde att sluta som minister, vi kan ju inte ha ministrar,
som för debatter med sakargument, då skulle vi ju inte kunna ta en enda debatt.
 
Nej, genom att använda ständiga upprepningar och mantra ska vi vinna debatterna, och
räcker inte det får vi föra in lite, eller mycket, hat i debatterna.
 
Carl Bildt den Store hyllade häromdagen Sharon Ariel som en stor politiker, och vi valde
då att stötta Carl, trots all den kritik han fick.
 
Talesmannen för moskeen i Örebro, Aisan Al Shawabkeh, har nu gett oss information, som
visar att vi måste ompröva detta stöd.
 
Talmannen informerar oss nu om att Sharon beordrade israeliska soldater att slakta och
tömma palestinska barn på blod. Han skulle då göra blodpudding som skulle serveras på
hans födelsedag.
 
Det känns tryggt att vi av oberoende och opartiska källor ges sådan information att vi
kan ompröva felaktiga beslut. Samtidigt kan förekomsten av sådana talesmän påskynda
avskaffandet av vår egen urbarbariska svenska kultur.
 
Jan Björklund kommer nu att tillsätta en skolkomission, med inslag av utländska forskare
och experter.
 
Denna komission har till uppgift att presentera en rapport över vad som gjorts bra efter
2006 och vad som gjorts dåligt före 2006.
 
Godsbolagen, bland annat Green Cargo, väljer nu bort tågtrafik till fördel för biltrafik, på
grund av den osäkerhet som gäller tågtrafiken. Vi får då kritik för att inte ha avsatt till-
räckligt med underhåll för att säkerställa tågtrafiken.
 
Vi har försökt få dessa bolag att förstå att starka och sunda offentliga finanser alltid måste
prioriteras före en hållbar och sund miljö.
 
Det är så vi tar ansvar för en hållbar miljö.
 
Sedan gäller ju även här att alla försummelser, som medför en mindre säkerhet på spåren.
är kopplade till oppositionens ansvarslösa styre före 2006.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 

FRANKRIKE VISAR VÄGEN

Orosmolnen tätnar över Frankrike
 
Väl känt är att finanskrisen skördade många offer, först Grekland, sedan Portugal,
sedan Spanien och sedan nästan Italien.
 
Näst på tur att krisa ihop tycks vara Frankrike, orosmolnen är många.
 
Ett stort orostecken tycks vara landets bilindustri, som går på "knäna" och
tvingas till stora nedskärningar, vilket tycks få omfattande konsekvenser.
 
Man har inte längre råd att hålla landets president med bil utan han tvingas åka
vespa och man kan nu läsa i olika tidningar.
 
"SÄKERHETSAGENTER SKJUTSAR EN MASKERAD FRANCIOS HOLLANDE
PÅ VESPA TILL ROMANTISKA MÖTEN MED EN SKÅDESPELERSKA I ETT
KÄRLEKSNÄSTE SOM HAR KOPPLINGAR TILL EN KORSIKANSK GANGS-
TER"
 
Nu har ju Sverige inte president, och tacksam för det bör man väl vara, när man
läser detta.
 
Tacksam bör man också vara mot Anders Borg, som lotsat oss igenom finans-
krisen.
 
 
HOS OSS HAR KUNGEN FORTFARANDE RÅD ATT ÅKA FERRARI TILL OCH
IFRÅN OLIKA MÖTEN.
 
Vi har till och med råd att hålla honom med egna mynt.
 
När får vi förresten se Fredrik Reinfeldt åka vespa till och ifrån olika kärleks-
möten, självklart under stort ansvarstagande, enligt olika rykten vid en viss
tidpunkt har han ju ett gott öga till unga tjejer i MUF.
 
Och gangsters har han ju redan fullt om runt omkring sig, visserligen inte från Corsica
utan bara Rosenbad, men ändå.
 
 
AE
 

VÄLFÄRDSSLAGET MOT DE ÄLDRE

Offren blir bara äldre och äldre
 
Vi medborgare,och väljare, får tydligen vänja oss vid att den politiska ledningen i
Borås slår på redan utsatta och svaga.
 
Det vi också tycks få vänja oss vid är att Borås Stad slår mot allt äldre och
äldre.
 
Förra gången mans slog till mot en äldre, i behov av särskild omsorg enligt sin egen
bedömning, var offret bara 90 år.
 
NU STEGRAR MAN KAMPEN MOT DE ÄLDRE OCH GER SIG PÅ FÖRSVARS-
LÖSA 93 ÅRINGAR, SOM SJÄLVA GÖR BEDÖMNINGEN ATT DE BEHÖVER
SÄRSKILD VÅRD.
 
Vi minns 94 åringen i Stenungsund, som kastade sig ut från balkongen och dog för
att kommunen där visade samma omsorg om äldre, som Borås Stad nu visar. Ska
kampen mot de äldre stegras även här så att man går upp i åldrarna och tvingar
94 åringarna att kasta sig ut från balkonger ?
 
Borås Stad har, som tidigare är känt, förenklat beståndsbedömningen på det sättet
att äldre, 90 år och mer, själva ska få bestämma om de ska ha tillgång till särskilt bo-
ende eller inte.
 
Denna regel gäller fortfarande, men förslag ligger från den politiska majoriteten att
reglerna ska ändras.
 
Nu har det visat sig, tydligen något överraskande för den politiska ledningen,
att denna förenklade biståndsbedömning kan kosta något, och alla vet ju nu-
mera at den omtalade välfärden inte får kosta något, men Borås Stad kostar
ändå på sig något.
 
MAN KOSTAR PÅ SIG ATT INTE FÖLJA SINA EGNA REGLER.
 
93 åriga Klaudia Andersson drabbades av en svår stroke och har fortfarande stora
problem med många vardagssysslor. Hon är också intagen för vård sedan en tid
tillbaka.
 
Hon vill ha tillgång till särskilt boende, och har enligt kommunens egna regler
rätt till detta.
 
MEN MINDRE ÖVERRASKANDE TYCKER ANSVARIGA INOM KOMMUNEN ATT
HON INTE SKA FÅ SIN RÄTT TILLGODSEDD, DET KAN JU KOSTA NÅGOT, ME-
NAR MAN.
 
Och då får ju inte några ogenomtänkta regler man beslutat om lägga några hinder
i vägen, för kosta får det inte, framför allt inte i välfärden.
 
Nu skickas alltså Klaudia "hem" i avvaktan på att en biståndsbedömning blir
klar, och underförstått är att hon ska få stanna "hemma".
 
BISTÅNDSBEDÖMNING ??
 
Enligt kommunens egna regler ska ju denna vara "förenklad" och medge att Klaudia
själv fattar beslut över sitt eget liv.
 
Har kommunen verkligen så gott om resurser att man måste göra en göra
en biståndsbedömning, när det inte erfordras ??
 
ATT BEHANDLA  EN ÄLDRE MÄNNISKA PÅ DETTA SÄTTET, HELT I STRID
MED GÄLLANDE REGLER. ÄR INGET ANNAT ÄN ETT RENT ÖVERGREPP,
VILKET VI TYCKS FÅ VÄNJA OSS VID.
 
Ansvariga inom kommunen hanterar ärendet, som om den förenklade biståndsbe-
dömningen inte existerar. Man hänvisar då till en praxis, om en så kallad "brytpunkt"
som gäller för "yngre" där en biståndsbedömning ska genomföras.
 
Denna praxis och denna brytpunkt är inte tillämplig på Klaudia, då hon ska omfat-
tas av den förenklade bedömningen.
 
Men redan hänvisningen till praxis visar vad det är frågan om:
 
"Vid brytpunkten 120 - 130 timmar talar EKONOMIN för att det blir mer fördel-
aktigt med ett omsorgsboende".
 
EKONOMIN ?????????????????????????????????????????????????
 
Försvann människan ?? Ekonomin är nog så viktigt, men då ekonomi blir styrande
och  den mänskliga aspekten blir helt underordnad ekonomin, då blir det bara fel.
 
Är det inte just sådana "fel" socialdemokraterna annars beskyller de hemska höger-
krafterna för ??
 
OCH FEL HAR DET BLIVIT I DETTA FALLET, BÅDE MÄNSKLIGT OCH FOR-
MELLT.
 
Ansvariga politiker försöker självfallet distansera sig i detta ärendet, också, och
talar om ett så kallat verksamhetsärende, och då anser man tydligen att man kan
hålla sig undan.
 
Men det är inte "bara" ett verksamhetsärende, och det är inte bara ett över-
grepp mot en äldre människa.
 
DET ÄR OCKSÅ ETT TJÄNSTEFEL AV VERKSAMHETSANSVARIGA, OCH
DETTA SKA VÄL KNAPPAST KUNNA PÅGÅ INFÖR ÖPPEN RIDÅ SOM OM
DET BARA ÄR ETT "VERKSAMHETSÄRENDE".
 
För fortfarande gäller väl att verksamhetsansvariga är skyldig att följa de regler
Borås Stad fattar beslut om, i detta fallet att förenklad biståndsbedömning ska
gälla ??
 
Eller har den politiska ledningen "undfer bordet" låtit verksamhetsansvariga
förstå att man ska gå tvärs reglerna för att spara pengar.
 
ELAKA TUNGOR HÄVDAR ATT SÅ ÄR FALLET.
 
 MED HÄNSYN TILL ATT ÖVERGREPPEN ÅTERKOMMER MED EN VISS SYS-
TEMATIK TALAR MYCKET FÖR ATT SÅ OCKSÅ ÄR FALLET.
 
En annan märklig omständighet skymtar också i dessa "verksamhetsåtgärder", som
inte är något annat än rena övergrepp mot utsatta äldre, helt i strid med gällande
regler.
 
Man talar ofta om triangulering, där partier närmar sig varandras positioner. I dag
förekommer det till och med att partierna byter positioner.
 
När det gäller omsorgsfrågor är vi medborgare vana vid att kallhamrad cynism of-
tast kommer från så kallade högerextrema krafter, som går till attack mot vad man
kallar svaga grupper.
 
I Borås Stad gäller den omvända situationen.
 
HÄR FÖRSÖKER DEN BORGERLIGA MINORITETEN, I VART FALL DELAR AV
DEN, BIBEHÅLLA DEN FÖRENKLADE BESTÅNDSBEDÖMNINGEN, AV DET
ENKLA SKÄLET ATT MAN SER ETT BEHOV SOM BEHÖVER TILLGODOSES.
 
TVÄRTOM MOT VAD MAN ÄR VAN VID GÅR DÅ I BORÅS STAD DEN SÅ KAL-
LADE RÖDGRÖNA MAJORITETEN, TILL GROV ATTACK MOT UTSATTA
ÄLDRE, SOM INTE VILL NÅGOT ANNAT ÄN ATT KOMMUNENS EGNA REGLER
SKA GÄLLA, AV DET ENKLA SKÄLET ATT ÄLDRE FÅR INTE KOSTA.
 
Hur kan det politiska landskapet i en kommun förändras så drastiskt utan att någon
ägnar den minsta omtanke åt annat än "vad det får kosta". ?
 
Vad säger vänsterkommunisterna, de brukar ju annars vara pigga på att ha
synpunkter, när högern går till attack på svaga grupper ??
 
BORDE INTE SAMMA SYNPUNKTER FRAMFÖRAS NÄR SOCIALDEMOKRA-
TERNA GÅR TILL ATTACK MOT SVAGA GRUPPER OCH I SÅDANA FORMER
ATT MAN BRYTER MOT SINA EGNA REGLER.
 
Enbart av det skälet att det inte får kosta.
 
Men det som inte kostar på kort sikt, kan kosta på lång sikt, det har många
partier fått erfara i olika val.
 
Vill  ingen ha min röst ??
 
AE

RUMÄNSKA TIGGARE OCH KÅKSTÄDER

Kåkstäder som svärtar ner både miljö och Sverige
 
Allt mer uppmärksamhet riktas nu mot de kåkstäder, som växer upp som förgiftade
svampar ur jorden.
 
SVT gör besök i ett område och betecknar det hela som ren misär.
 
Det är lätt att hålla med SVT.
 
Man kan ha olika uppfattningar hur man ska hantera detta problem, ett vanligt för-
hållningssätt är att detta är något som ankommer på Rumäninen att hantera,så att
tiggare inte tar sig till Sverige.
 
Må så vara, men rättvist är det inte, inte heller hållbart, och inte heller vare sig
logiskt eller rationellt.
 
Utan att föreslå att tiggarna ska "omfamnas" av välfärdsstaten Sverige finns det anled-
ning att peka på vårt något irrationella beteende.
 
I retoriken gäller från alla håll, ställ inte grupp mot grupp, vi får inte falla för frest-
elsen att dela in människor i "vi och dom".
 
DET ÄR EXAKT JUST DET VI GÖR NÄR VI FÖRHÅLLER OSS TILL RUMÄNSKA
TIGGARE.
 
Rumänska tiggare är en grupp, som inte ska ha, och vi tilldelar dem rangen av "dom".
Kontrasten mot den grupp vi anser är "vi" är något slående, om man väljer att uttrycka
sig milt.
 
Det finns många etniciteter, som omfamnas av "vi" tänkandet, man kan som exempel
ta somalier.
 
När somalier,och många andra grupper, tar sig till Sverige blir de inte avfärdade
medatt detta får Somalias regering eller andra regeringar se till att ta hand om.
 
I stället har Migrationsverket som uppgift att se till att ge dem husrum" före dagens slut",
se till att de får fri tandvård, psykologhjälp, mat och annat nödvändigt för uppehållet och
ovanpå detta lite pengar, tillgång till internat och annat.
 
Vad skiljer en tiggare från Rumänien från en somalier ?
 
DEN ENA KOMMER INIFRÅN EU OCH DEN ANDRE UTIFRÅN EU, MEN DÄR UPP-
HÖR SKILLNADERNA.
 
Bara en gräns, men gränser finns ju inte i retoriken när vi ska förhålla oss i vår globali-
serade värld när det gäller människor från världens olika hörn.
 
Så vad är det vi egentligen håller på med ??
 
VI GÖR EXAKT JUST DET VI SÄGER ATT VI INTE FÅR GÖRA.
 
Vi ställer grupp mot grupp, rumänier som EU medborgare, mot somalier mm som icke
EU medborgare.
 
ETT SOLKLART FALL AV ATT STÄLLA GRUPPMOT GRUPP.
 
Vi delar in olika grupper i "vi och dom", rumänierna är "dom" och somalierna mm är "vi".
 
ETT SOLKLART FALL AV INDELNING I "VI OCH DOM".
 
Hur många tänker på att de delar in folk i "vi och dom" och "ställer grupp mot grupp" när
de rabblar dessa mantran i sömnen.
 
Ser man på hur vi förhåller oss till ovan nämnda grupper i verkligheten är dessa
mantra, troligen uttalademed en god avsikt, inget annat än innehållslösa floskler.
 
HUR MÅNGA TÄNKER I DESSA TERMER, NÄR DE RABBLAR FLOSKLER I TV OCH
I SÖMNEN.
 
Med detta är det inte sagt att tiggare från Rumänien ska omfamnas av välfärdsstaten,
men vi kanske skulle ägna lite eftertanke åt hur det slår i verkligheten, när vi framhåller
oss som godare än godheten själv.
 
VI KANSKE VARE SIG ÄR GODA, LOGISKA ELLER KONSEKVENTA.
 
 
AE
 
 

ALLIANSREGERINGENS SVEK I FÖRSVARSFRÅGAN

Jan Björklund tar nu bladet från munnen
 
När Jan Björklund uttalar sig är vi ju inte precis vana vid att visdomen flödar allt-
för ymnigt.
 
I dag uttalar sig Jan Björklund på försvarskonferensen i Sälen och föga
oväntat flödar inte nu heller visdomen för ymnigt.
 
DÄREMOT TAR HAN BLADET FRÅN MUNNEN OCH AVSLÖJAR NU DET
FALSKA DUBBELSPEL ALLIANSREGERINGEN FÖRT NÄR DET GÄLLER
VÅRT FÖRSVAR OCH VÅR FÖRSVARSFÖMÅGA.
 
Jan Björklund föreslår nu att en form av allmän värnplikt ska återinföras.Mycket
talar för att en kombination av "allmän värnplikt" och "yrkesarmé" skulle kunna
vara en bra lösning.
 
Kanske en kostnadseffektiv kombination av kvalitet och kvantitet.
 
Men hur motiverar då Jan Björklund denna plötsliga "kovändning" ??
 
YRKESARMÉ ÄR BRA, MEN DET ÄR DYRT OCH DET GICK VÄL BRA NÄR
VI BARA SKULLE SATSA PÅ INTERNATIONELLA INSATSER.
 
MEN NÄR VI NU SKA FÖRSVARA HELA LANDET RÄCKER DET INTE MED
EN YRKESARMÉ.
 
Nu får vi alltså veta den fulla och brutala sanningen. Bakom allt struntprat om ett
tillgängligt, användbart och flexibelt försvar har det alltså inte ens funnits den min-
sta ambition att försvara vare sig delar av eller hela landet.
 
Den så kallade försvarsreformen syftade alltså "bara" till att satsa på inter-
nationella insatser.
 
När nu "riktiga" moderater gör uppror tillsammans med alliansbröder och oppo-
sition tvingas man till reträtt och då avslöjas hela den brutala sanningen.
 
VI HAR ALDRIG HAFT FÖR AVSIKT ATT FÖRSVARA LANDET, VI HADE BARA
FÖR AVSIKT ATT SATSA PÅ INTERNATIONELLA INSATSER, NÅGOT ANNAT
RÄCKTE PENGARNA INTE TILL.
 
Hur många har uppfattat denna brutala sanning bakom alla floskler om tillgänglighet,
användbarhet och flexibilitet ??
 
Troligen inte många.
 
MEN TACK VARE JAN BJÖRKLUNDS OFÖRSTÅND, FÖR DET MÅSTE DETTA
UTTALANDE   VÄL ÄNDÅ BOTTNA I, SÅ VET VI NU BÄTTRE.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen har aldrig haft för avsikt att försvara delar av el-
ler hela landet.
 
Det skulle bli för dyrt,och då fick det räcka med en yrkesarmé som bara var
avsedd för internationella insatser.
 
Vad kallades sådant förr i tiden ??
 
HÖGFÖRRÄDERI SKULLE DET NOG KALLAS.
 
 
Tack Jan Björklund för Din uppriktighet.
AE
 
 
 
 
 

INFRASTRUKTURMINISTERN BLIR SEN TILL JOBBET

Synden straffar sig själv
 
Att orättvisorna är stora det vet vi sedan länge, men ibland tycks det ändå som
om det finna en viss rättvisa här i livet.
 
Någon "där uppe" tycks ibland önska att det skipas rättvisa på sina håll.
 
Mängder av urspårningar tycks inte ha fått infrastrukturminstern  att inse att tågen
inte går som de borde gå.
 
Full av tillförsikt och fylld av förtroende för tågens punktlighet och Trafik-
verkets ansvarskänsla antar hon Expressen utmaning att under en månad
pröva på hur det är att åka, eller inte åka, med tåget.
 
Redan första dagen tycks högre makter haft sin hand med i spelet och det ville sig
inte riktigt.
 
Till en början blev det att inte åka alls med tåget, men efter vissa initialprob-
lem tycks tåget ändå kommit igång och lyckats ta sig hela vägen till Stock-
holm.
 
SJÄLVKLART KOM INFRASTRUKTURMINISTERN FÖR SENT TILL "JOBBET"
MEN VAD GÖR DET, STRIDSHINGSTEN VAR JU I SÄLEN OCH PRATADE
STRUNT, SÅ HON LYCKADES TA SIG FÖRBI STÄMPELKLOCKAN UTAN
ATT BLI SEDD.
 
Hur går alltså hem ibland, ingen kan kräva att infrastrukturminisitern kan göras
ansvarig för att tåget inte går just den här dagen.
 
MEN NÄR DET GÄLLER HUMORINNEHÅLL SLÅR DEN NOG DE FLESTA
RALLARHISTORIER.
 
Historien förtäljer inte om infrastrukturministern skat fortsätta att ta pendeltåget
och därmed fortsätta att komma för sent till "jobbet", i vart fall fick nog övriga re-
senärer roligt en dag.
 
Kanske borde också Trafikverkets generaldirektör ta sig en provtur med tåget,
sannolikheten talar för att han då också kommer för sent till "jobbet", vilket
kanske bara vore en fördel.
 
 
AE
 
 
 

FÖRVIRRAD FÖRSVARSDEBATT

Alla tycks vara oense i försvarsfrågan
 
När det gäller försvarsfrågan tycks vi kunna se fram emot de långa knivarnas natt
inför valet.
 
Alla tycks vara oeniga om allt, och alla beskyller alla för ansvarslöshet.
 
UTOM STRIDSHINGSTEN, SOM SER ETT BRETT SAMFÖRSTÅND I DENNA
DJUPA OCH VITTGÅENDE OENIGHET.
 
Nu drar försvarsministern sitt strå till stacken och beskyller socialdemokraterna
för att vara ansvarslösa. Socialdemokraternas ansvarslöshet uppges då bero på
att de inte är tydliga med var de står i försvarsfrågan.
 
Försvarsministern anser att denna otydlighet är oroväckande för medbor-
garna.
 
MODERATERNA ÄR INTE SPECIELLT OTYDLIGA VAR DE STÅR I FÖRSVARS-
FRÅGAN.
 
DERAS TYDLIGHET INGER NOG MEDBORGARNA STÖRR ORO ÄN SOCIAL-
DEMOKRATERNAS EVENTUELLA OTYDLIGHET.
 
Bättre med ett otydligt försvar än inget alls.
 
De enda som inte behöver känna sig oro över moderaternas tydlighet i försvars-
frågan är nog ryssarna, kanske också finnarna med det säkerhetsvakuom  mo-
deraternas tydlighet ger uttryck för.
 
 
AE
 
 
 

MODERAT FÖRSVARSPOLITIK

Den kan inte vara helt lätt att försvara
 
I moderaternas tidigare värld var försvaret en paradgren.
 
NU BLIR MODERATERNA UTSKRATTADE OCH FÖRHÅNADE SÅ FORT FREDRIK
REINFELDT TAR ORDET FÖRSVAR I SIN MUN.
 
K G Bergström beskriver statsministerns agerande i Sälen, som att han kommer tom-
hänt.
 
HAR MAN INGET ATT KOMMA MED, DÅ KOMMER MAN TOMHÄNT, DET GÄLLER
INTE BARA FÖRSVARSFRÅGAN.
 
Men kommer Fredrik Reinfeldt tomhänt till Sälen gäller det motsatta Anna Lööf, hon
har händerna fulla av "skit", för på något annat sätt kan man väl knappast beskriva det
hon har i händerna.
 
Magdalena Andersson har ju tidigare angett att nästa regering har som mål att
skära i de statliga myndigheterna.
 
MÅLET PRECISERADES TILL DE 20 STÖRSTA MYNDIGHETERNA OCH BESPARIN-
GEN UPPSKATTADES GROVT TILL 10 000 000 000.
 
Ny fyller Anna Lööf händerna fulla med "skit" för att göra livet surt för Stefan Löfven inför
hans tal i Sälen.
 
Först exemplifierar hon i SMS till journalister i Sälen att detta är en stor besparing
och anger vad detta skulle få för konsekvenser om hela denna besparing skedde
inom försvaret.
 
DETTA SKULLE MEDFÖRA ENLIGT ANNA LÖÖF EN PERSONALREDUCERING PÅ
3 600 INOM FÖRSVARET.
 
Detta angavs i SMS som ett exempel på hur det "SKULLE" gå om all besparing skedde
inom försvaret, vilket Magdalena Andersson inte ens antydde.
 
Med väl denna exemplifiering på plast blir i nästa steg, i Anna Lööfs värld, att just denna
besparing är den som kommer att ske.
 
EN EXEMPLIFIERING FRÅN ANNA LÖÖF BLIR NU PLÖTSLIGT DEN FASTSTÄLLDA
POLITIK SOCIALDEMOKRATERNA KOMMER ATT FÖRA.
 
3 600 bort från Försvaret.
 
I nästa steg går Anna Lööf lite längre, eller mycket längre.
 
 
HON BESKYLLER NU STEFAN LÖFVEN FÖR ATT VARA EXTREMT ANSVARSLÖS
OCH BEDRIVA EN ANSVARSLÖSPOLITIK FÖR ATT URGRÖPA FÖRSVARET GE-
NOM ATT TA BORT 3 600.
 
En siffra som kommer utifrån att hon själv valde att exemplifiera med denna.
 
Må vara att Fredrik Reinfeldt kommer tomhänt till Sälen.
 
MEN HANS MEDARBETARE, I DET HÄR FALLET ANNA LÖÖF, TYCKS VARA TOM
NÅGON ANNANSSTANS.
 
Om man nu ska använda ordet ansvarslös är det väl svårt att tänka sig något mer ansvars-
löst än att själv välja ett siffertrixande som en exemplifiering och sedan påstå att just detta
siffertrixande är någon annans fastställda politik.
 
Man kan ju förstå att moderater och andra är desperata efter inledningen i Sälen och
efter dagens väljarundersökning.
 
MEN ATT MODERATERNA ÄR SÅ DESPERATA, SOM ANNA LÖÖF GER UTTRYCK ,
LOCKAR NÄRMAST TILL SKRATT.
 
En kommer tomhänt, och en annan kommer  tom någon annanstans.
 
Anna Lööfs utspel borde få "hederliga" moderater av den gamla "hederliga" sorten
att känna både vämjelse, ilska och sorg.
 
AE 
 
 
 

JONAS SJÖSTEDT AVUNDSJUK PÅ SD

Att ha eller inte ha
 
När man som politiker saknar något "att komma" med visar historien många exempel
på att man vänder intresset mot en inre eller yttre fiende.
 
Vänsterkommunisterna är här inget undantag.
 
På sin kongress lägger både partiledare och ombud ner stort intresse på att vända
fokus mot en yttre fienden.
 
SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Jonas Sjöstedt deklarerar då glatt att sverigedemokraterna bara har en bärande
ide.
 
Rasismen.
 
Jonas Sjöstedt kan tydligen inte tygla sin avundsjuka över att det finns partier som
har bärande ideer.
 
 
AE
 

FÖRSVARSPOLITIK - VEMS ARMÉ SKA VI HA ?

Sverige visar nu på nya möjligheter
 
I Sälen pekar statsministern på det breda samförstånd som råder när det gäller för-
svarspolitiken.
 
När man tar del av vad olika företrädare för Alliansen framför, verkar det nog vara
lite si och så med detta samförstånd.
 
Göran Hägglund intar en starkt kritisk hållning och menar;
 
"Det är tveksamt om den nuvarande försvarspolitiken kommer att ge oss det
fredsbevarande försvar som vi behöver"
 
BRETT SAMFÖRSTÅND ?
 
Göran Hägglund pekar ändå på att vår försvarspolitik åstadkommit det inget annat
land kunnat åstadkomma.
 
Han citerar då Mao:
 
"Varje land har en armé - sin egen eller någon annans".
 
PÅ DEN PUNKTEN HAR ALLIANSREGERINGEN VERKLIGEN LYCKATS MED
VAD INGEN ANNAN LYCKATS MED.
 
Vi har nu vare sig det ena eller det andra, än så länge, vem vet vad ryssen hittar på
när vi inte har en egen armé ?
 
MAO skulle säkert ha blivit imponerad.
 
 
För detta är väl ingen armé ?
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge   
 
Särskilt ansvar tar jag för att skapa så stora motsättningar som möjligt i landet.
 
Dagens båda väljarundersökningar, United MInds och YouGov, ger lugnande besked
inför valet.
 
I båda undersökningarna befäster Alliansen sin ställning som det enda trovärdiga rege-
ringsalternativet, särskilt tydligt framgår detta av United Minds undersökning.
 
I denna leder oppositionen bara med 12 % och kristdemokraterna har lämnat in för gott.
 
I övrigt har den senaste dagarna handlat mest om vår försvarsförmåga.
 
Det är viktigt att framhålla att det råder ett brett samförstånd om inriktningen på vår för-
svarspolitik. Inom Alliansen är det bara folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet
som har en uppfattning, som avviker från oss moderater.
 
När det gäller Göran Hägglunds breda samförstånd vill han särskilt framhålla att den
nuvarande försvarspolitiken inte leder till ett fredsbevarande försvar.
 
När det gäller oppositionen hävdar den där Peter Hultqwist att det inte alls råder ett
brett samförstånd om försvarspolitiken och pekar på ett antal punkter, där socialdemo-
kraterna har en avvikande uppfattning.
 
Jag har nu låtit meddela den där Peter Hultqwist att det är jag som avgör om vi har ett
brett samförstånd eller inte.
 
Vårt breda samförstånd inom försvarspolitiken imponerar nu på omvärlden. I Finland
menar man att det är viktigt att inte gå samma väg som Sverige och man ställer frå-
gan hur vi ska kunna hjälpa andra, när vi inte kan hjälpa oss själva.
 
Nu är det inte bara invandringspolitiken, som verkar avskräckande på andra, nu verkar
också vår försvarspolitik avskräckande på andra.
 
Den där Jimmie Åkesson, jag kan knappt ta namnet i  min mun, skriver nu i Expressen
och tycker att vi ska anstränga oss inför valet och undvika polariserande språk.
 
Min ambition ligger på ett helt annat plan, det viktiga är att skapa så stora motsättningar
som möjligt inom landet, och har jag fört in hatet i politiken har det kommit för att stanna.
 
Våra framgångsrika privatiseringar framskrider som väntat och vi ser hela tiden tecken
på hur väl detta utvecklar sig.
 
Nu senast visar det sig att även privatiseringen av Bilprovningen medfört betydligt dy-
rare priser för kunderna, det är så vi värnar om den fria konkurrensen.
 
Min tidigare vän, Per Schlingerman, ger nu Alliansen råd inför valet och formulerar det-
ta i fem punkter. Jag vill peka särskilt på två av dessa.
 
Den ena punkten är att vi ska visa vilja inför valet, jag ser detta som den viktigaste
punkten.
 
Det finns inget jag hellre vill än att sitta kvar vid makten och skapa motsättningar inom
landet.
 
Den andra viktiga punkten är att vi ska utveckla Alliansen. Detta arbete har redan påbör-
jats  genom att vi nu avvecklar kristdemokraterna, de ligger ju under 4 % i varje under-
sökning.
 
Migrationsverket försöker nu vara lustiga på vår bekostnad, när man skriver i ett internt
hemligt dokument att man har problem med löss och att dessa kommer från olika an-
komstboenden.
 
Vad jag känner till kommer ingen i Rosenbad från något ankomstboende.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
          
 
AE

VÄNSTERPARTIETS LÄTTSINNE

Vänsterpartiets lättsinne
 
Ränderna tycks aldrig går ur zebran, lika lite som vänsterpartiet kan lämna Karl Marx
och Das Kapital bakom sig.
 
Partiet blir ofta beskyllt för ekonomiskt lättsinne, allt åt alla, men gränsen mellan lätt-
sinne och vansinne tycks hårfin för vissa grupperingar i partiet.
 
Starka krafter i partiet vill fortfarande driva kravet på sextimmarsdag.
 
HÄR ÖVERGÅR LÄTTSINNET TILL VANSINNE.
 
Oberoende på hur man vill "finansiera" detta finns det två "ytterlighetsalternativ".
 
Det ena är att arbetstagaren går ner i arbetstid och lika mycket i lön, vilket gör det möj-
ligt för företaget att fylla ut tomrummet med kompletterande arbetskraft. För företaget
medför detta med högsta sannoliket ökade administrativa kostnader, troligen också ö-
kade kostnader för OB tillägg och övertid, då rimligen reglerna för detta måste ses över.
 
Resultatet blir alltså en lönesänkning för arbetstagaren med 25 % och motsvarande
sänkning av levnadsstandardensamt samt kraftigt ? ökade kostnader för företagen.
 
ENBART FÖRLORADE ALLTSÅ, LÄTTSINNE ELLER VANSINNE ?
 
Det andra ytterlighetsalternativet är krav på bibehållen lön, men bara arbeta 75 %.
 
Katastrof för företaget, kan enbart lösas genom kraftiga prishöjningar (omöjligt)
eller kraftiga personalnedskärningar, som i sin tur kräver en ökning av produktivi-
teten med minst 25 %, rakt av över en natt, vilket också får betecknas som helt o-
möjligt.
 
En utslagning av företag lär bli den omedelbara följden, och arbetstiden för mån-
ga reduceras inte till 6 timmar, utan 0 timmar(arbetslösa).
 
ENBART FÖRLORADE ALLTSÅ, LÄTTSINNE ELLER VANSINNE ??
 
Mellan dessa två ytterlighetsalternativ finns ett oändligt antal "mellanalternativ", som
i varierande grad innehåller de nackdelar som är förknippade med de båda "ytterlig-
hetsalternativen".
 
Man ställer sig frågan, om de som driver detta krav, överhuvudtaget besvärat sig
med att fundera på konsekvenserna.
 
Har man inte funderat på konsekvenserna, då tyder det på lättsinne.
 
HAR MAN FUNDERAT PÅ KONSEKVENSERNA MEN ÄNDÅ DRIVER KRAVET
TYDER DET PÅ VANSINNE.
 
Att sedan en reducering av arbetstiden kan ske i mjuka steg är en helt annan sak, men
då måste det ske succesivt och under förutsättning att en ökad produktivitet gör detta
möjligt, såvitt man inte är beredd att gå ner i lön i motsvarande utsträckning.
 
Det är inte så man uppfattar kravet på sextimmarsdag.
 
Kommer detta krav att föras in i de förhandlingar, som kan bli aktuella efter en
valseger för oppositionen, och bli en del i en överenskommelse, då lär vi få ve-
ta att vi lever.
 
 
Skuggor från det förflutna
AE
 
 

SVERIGE VÄL RUSTAT VID ANFALL

Försvarsförmågan långt bättre än före 2 VK
 
Försvaret fåri dagarna mycket kritik för att inte räcka till,men jämför man med grann-
länderna och jämför man över tid är läget inte så dåligt, som det kan framstå.
 
Jämför man vår försvarsförmåga med Finland kommer Finland till korta, där består
försvarsnumerären bara av 230 000 man/kvinnor, medan Sverige kan ställa upp med
hela 57 000 inklusive hemvärn. Att våra enheter är dåligt bemannade gör ju att jäm-
förelsen haltar ännu mer, självklart till Finlands nackdel.
 
Och kostandseffektiviteten ska vi inte ens tala om, medan Sverige för en numerär på
57 000 bara har en budget på drygt 40 000 000 000 kostar Finlands försvar nästan
hela 30 000 000 000.
 
Uträknat per capita gör  detta att Sverige kan hålla nere kostnaden så lågt som till
ungefär 740 000 SEK per "soldat", medan Finland lägger ner hela 122 000 SEK per
"soldat".
 
Det säger något om de rationaliseringar olika regeringar framgångsrikt lyckats med
under senare år.
 
Och jämför man med läget före och under andra världskriget, så är ju läget nu av-
sevärt bättre.
 
Nu kan vi försvara hela Stockholm.
 
Men framför allt har utvecklingen på kommunikationssidan gjort att vi nu står mycket
starkare.
 
Under kriget kunde tyska styrkor oförhindrat ta sig genom hela Sverige per tåg, ända
från södra Sverige till norra Sverige och vidare in i Norge.
 
Idag är läget helt annorlunda, och framför allt kan stockholmarna känna sig mer
säkra.
'
Vid transitering av trupper söderifrån kan dessa i bästa fall räkna med att nå i höjd med
Huddinge, innan tåget spårar ur.
 
När de sedan väl avlastat efter urspårningen, förmodligen redan då kraftigt deci-
merade, kommer de att mötas av välbeväpnade maffiagrupper från Södertälje, nå-
got vi inte hade möjligheter att sätta in under kriget.
 
SÅ FRÅN SÖDER KAN NOG HOTET MOT STOCKHOLM BEDÖMAS SOM RINGA.
 
Vid transitering av trupper norrifrån kan dessa, om lyckan står dem bi, kanske i bästa
fall nå ända i höjd med Märsta, innan tåget spårar ur.
 
Här kommer fienden efter avlastning i samband med urspårningen att möte ett
motstånd, de inte är utbildade för.
 
DÅ FIENDEN INTE ÄR UTBILDAD FÖR DJUNGELSTRIDER LÄR DE HA SMÅ
MÖJLIGHETER ATT MÖTA PARTISANER, VÄLUTRUSTADE MED MACHETES
OCH ANDRA TILLHYGGEN.
 
Så även från norr tycks stockholmarna ha lite att frukta.
 
Nu bedöms ju risken liten för att trupper ska transiteras västerifrån, men skulle detta
ändå ske, har de små chanser att nå Stockholm. Någonstans mellan Sala och Väste-
rås kan de räkna med att tåget spårar ur.
 
Det enda hot som återstår tycks vara anfall från luften, vilken i vart fall ryssen
tycks vara väl inövad på.
 
I AVSAKNAD AV DET TILLGÄNGLIGA, ANDVÄNDBARA OCH FLEXIBLA LUFT-
VÄRN, SOM INTE FINNS PÅ RIKTIGT ÖVERHUVUDTAGET, KOMMER VI SÄKERT
ATT KLARA DETTA OCKSÅ.
 
Den svenska försvarsförmågan
AE
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet ,än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag idag för särintresset Försvaret.
 
Varje år tvingas vi tyvärr träffas i Sälen och diskutera särintresset Försvaret, själv
har jag arbetat hårt för att vi inte ska ha något särintresse att diskutera.
 
Debatten kring försvaret blommar alltid upp kring konferensen, så även i år. Alla tycks
vara överens om att vår försvarspolitik varit framgångsrik, aldrig har bemanningen
varit mindre och aldrig har det övats så lite, och vi vet nu också att det bara kan
försvara Muteholm, i bästa fall.
 
Det är detta vi stolt kallar ett tillgängligt, användbart och flexibelt insatsförsvar.
 
Miljöpartiet kommer tydligen senare under dagen att föreslå att vi ska avväpna för-
svaret och bilda en europeisk fredskår. Motiven tycks vara att partiet inte tycker om
att man skramlar med vapen.
 
Här slår partiet in helt öppna dörrar, vi moderater har sedan länge försäkrat oss om
att Försvaret inte har några vapen att skramla med, titta bara på det gamla artille-
riet, där finns inte en enda kanon att skramla med.
 
Luftvärnet har heller inget att skramla med, och flygvapnet skramlar heller inte så
mycket, då man inte kan fåplanen att lyfta.
 
Miljöpartiet motiverar också förslaget om en fredskår med att denna kan omvandla
konflikter, som skapats av människor.
 
Här får man ju hålla med partiet, nuvarande särintresse kan ju bara omvandla kon-
flikter, som skapats av andra än människor, som varelser från mars och andra pla-
neter.
 
Miljöpartiet tycks i dagarna vara riktigit på alerten, det är inte bara försvaret man vill
bli av med, man vill även bli av med generaldirektören för Trafikverket, och här tycks
man få stöd även av socialdemokraterna och vänsterpartisterna.
 
Att de senare stöder detta är ju inte oväntat, med deras lättsinniga syn på ekonomin
kan man inte vänta sig annat än att de är beredda lägga ner de resurser, som erford-
ras för att tågen inte ska spåra ur.
 
Sådant lättsinne kan vi inte tänka oss, för den ansvarsfulla Alliansregeringen får all-
tid säkerheten stå tillbaka för starka offentliga finanser.
 
Generaldirektören själv anser sig inte ha gjort fel, och framställer sig bara som en bud-
bärare av en kris.
 
Budbärare ska man ju som bekant inte skjuta, så vår infrastrukturminister har nu tydligt
meddelat att Gunnar Malm inte får skjutas, han är bara en budbärare för kriser.
 
Infrastrukturministern pekar också på att budbäraren insett det allvarliga i den nuvarande
situationen.
 
Vi ser med tillfredsställelse på att generaldirektören inser allvaret i det bud han framför,
det vittnar om en konsekvent inställning till hur man ska lösa problemen.
 
Förra gången han insåg allvaret, var när infrastrukturministern hade ett allvarligt samtal
med honom, där det krävdes att han insåg allvaret och bättrade sig.
 
Man kan ju inte kräva allt på en och samma gång, även om vi inte sett något förbättring
så får vi nöja oss med att han inser allvaret, den här gången också.
 
Till hans fördel talar också att antalet fel, som kan komma att medföra urspårningar, un-
der de senaste åren bara ökat med 181 %.
 
Under gårdagen skedde vissa kulturella yttringar i anslutning till stationshuset i Märsta,
ofta kallar Little Africa av någon underlig anledning, där vi såg tydliga tecken på att vår
urbarbariska svenska kultur är på väg att försvinna.
 
Man slogs vilt med machetes, som om man tog sig fram i djungeln, men det gjorde man
ju inte.
 
Man tog sig fram i Märsta.
 
Ett tag var vi rädda för att det nya partiet, Kristna Värdepartiet, skulle skymma möjlighe-
terna att vinna valet till hösten.
 
Göteborgsposten skriver nu att detta nya parti inte har någon framtid för sig, samtidigt
som man framhåller att det också finns andra stora likheter med kristdemokraterna.
 
Vänsterkommunisterna säger nu på sin kongress att man inte är till salu. Det är alltid
lika rörande och tragiskt när försmådda friare försöker förklara att ingen vill ha dem.
 
Det sägs  också att allt går att sälja med mördande reklam, men här är det kanske just
den mördande reklamen hos partiets rötter, som gör att partiet inte går att sälja, eller
är till salu, som man väljer att uttrycka sig.
 
Carl Bildt den Store får nu stark kritik för sin hyllning till Ariel Sharon.
 
Vi som känner Carl Bildt vet ju sedan länge att han sällan säger något vettigt och för
det mesta ljuger, men här får man nog ge honom rätt.
 
Får han kritik av Mehmet Kaplan  kan han ju inte ha fel.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
AE
 

HUR MÅNGA POLISER SKA DÅ FÅ GÅ HEM, DÅ ?

Surt sa räven om rönnbären
 
Magdalena Andersson lämnade häromdagen ett besked, som troligen togs emot med
glädje av de flesta.
 
Statliga myndigheter skulle skäras ner kraftigt, och medborgarna skulle kunna andas
lite friare luft.
 
Men alla tog inte emot beskedet med glädje, en del tog tydligen illa vid sig för att
de inte kommit på något så bra själva.
 
Så vår pratglade minister, snabb som en kulspruta i munnen,Elisabeth Svantesson
tyckte att rönnbären var sura och visade en sur min.
 
Av någon anledning, det framgick inte varför,fick vår kulspruta för sig att denna besparing
skulle drabba polisen och ställde då den sura frågan:
 
HUR MÅNGA POLISER MÅSTE GÅ HEM DÅ, DÅ ??
 
Vad kulsprutan troligen inte själv insåg var att detta var ju det bästa tips den tilltänkta ex-
pertgruppen kunde få.
 
En besparing på 10 000 000 000 rakt upp och ner på ett bräde.
 
FÖR SÅMYCKET MÅSTE MAN VÄL KUNNA SPARA INOM BARA POLISEN OM DE
FICK GÅ HEM SOM OMFATTADE FÖLJANDE GRUPPER:
 
1)  DE SOM BEGÅR GROVA ÖVERGREPP MOT MEDBORGAR UTAN ANLEDNING
 
2)  DE SOM BLIR BLINDA, DÖVA OCH TAPPAR MINNET NÄR EN KOLLEGA BEGÅR
     GROVA ÖVERGREPP MOT MEDBORGARE
 
3)  DE POLISER, SOM VÄGRAR ATT ARBETA PÅ DE TIDER OCH DE PLATSER DÄR
     BROTTEN ÄR MEST FREKVENTA
 
4) DE POLISER, SOMÄR SÅ LATA OCH OBEKVÄMA ATT DE DIREKT LÄGGER NER
    EN UTREDNING, TROTS ATT DET FINNS EN MISSTÄNKT GÄRNINGSMAN, DE
   SOM ÄR SÅLATA OCH BEKVÄMA ATT DET TAR 5 ÅR ATT UTREDA ETT ENKELT
   BROTT KAN GOTT GÅ HEM OCKSÅ.
 
5) DE POLISER SOM ÄR SÅ LATA OCH BEKVÄMA ATT DE INTE RYCKER UT VID
    BROTT
 
6) DE POLISER SOM ÄR SÅ NONCHALANTA ATT DE INTE ENS TAR EMOT EN AN-
    MÄLAN FRÅN ETT BROTTSOFFER.
 
7) DE POLISER SOM LJUGER I RÄTTEGÅNGAR FÖR ATT DELS SKYDDA KOILLEGOR,
    DELS SÄTTA DIT EN OSKYLDIG
 
8) DE POLISER SOM PLANTERAR BEVIS FÖR ATT KUNNA "SÄTTA DIT NÅGON"
 
PLUS NÅGRA TILL.
 
Expertgruppen tycks kunna få ett lätt arbete, bara inom polisen bör man kunna spara
den aktuella summan.
 
Hoppas expertgruppen har vett att tacka Elizabeth Svantesson för det utmärkta
tipset.
 
Som marginaleffekt kan ju också de polismästare få gå hem, som ljuger och upprättar
olagliga register, och även de jurister som också ljuger för att skydda sina lögnaktiga
 chefer till polismästare.
 
TÄNK VILKET HÄRLIGT SAMHÄLLE VI SKULLE FÅ OCH HUR MYCKET FRISKARE
LUFT VI KUNDE ANDAS OM EXPERTGRUPPEN NAPPADE PÅ MINISTERNS TIPS.
 
AE
 
 
 

POLITISKT PAJASERI

Med kriser växer man sig stark
 
Men det är ju bara under förutsättning att man kan hantera en kris.
 
Kan man inte hantera en kris, och inte själv inser att man inte kan detta, är
risken stor att man i stället framstår som en ren pajas.
 
ATT INFRASTRUKTURMINISTER  CATHARINA ELMSÄTER-SWÄRD INTE
FÖRMÅTT HANTERA DEN KRIS TRAFIKVERKET SKAPAT, OM DET TOR-
DE DET RÅDA VÄLDIGT LITE TVIVEL.
 
Tyvärr har ministern själv inte insett att hon inte kunnat hantera krisen.
 
Snarare har hon visat att hon är en del av problemet.
 
När man inte inser själv att man inte kan hantera en uppenbar kris, och uppträ-
der som om man hanterade den väl, då är som sagt risken stor att man utmanar
löjet.
 
Det finns fog för att hävda att infrastrukturministern idag utmanade löjet, för
all del har hon föregångare som utmanat löjet på exakt samma sätt, men viss
förnyelse kunde urskiljas idag.
 
"Ställd mot väggen" när det gällde Trafikverkets försummelser fick vi höra hur hon
agerade gentemot SINA MYNDIGHETER.
 
SINA MYNDIGHETER ??
 
Det är i de små, små orden man kan urskilja nyanserna, och denna nyans är nog att
infrastrukturministern ser på sin egen person med större ögon än vad många andra
gör.
 
RIKTIGT SÅ VIKTIG ÄR HON INTE.
 
Vi väljare har nog närmare gett henne dessa myndigheter till låns, för tanken kan väl
inte vara att hon ska ta med sig myndigheterna efter valet, samtidigt som hon packar
ner allt annat som är "hennes".
 
Det var nyansen.
 
Löjeväckande blir det när en ministers förtroende för en viss generaldirektör eller mot-
svarande kommer på tal, vilket skedde idag, och förtroendefrågan gällde alltså den
totalt oduglige generaldirektören Gunnar Malm.
 
JAG HAR FÖRTROENDE FÖR HONOM, OCH JAG HAR FÖRTROENDE FÖR HO-
NOM FRAM TILL DESS ATT JAG SÄGER NÅGOT ANNAT.
 
Nu har ju för all del en mängd ministrar utmanat löjet tidigare med exakt samma for-
mulering. En minister gick längre i sin utmaning av löjet och sa (kanske slant tungan)
 
JAG HAR FÖRTROENDE FÖR HONOM TILL DESS ATT JAG INTE HAR FÖR-
TROENDE FÖR HONOM.
 
Hum, kan man då säga om man väljer att vara snäll.
 
Den senare formuleringen uttalades av försvarsministern och gällde ÖB i samband
med hans sjukskrivning och uttalande om "veckoförsvar".
 
Men åter till infrastrukturministern.
 
Alla med någon form av hjärnsubstans inser ju omedelbart att hon inte kan ha
fullt förtroende för Gunnar Malm, om inte framgick detta väldigt tydligt, när hon
för några månader sedan hade ett så kallat "allvarligt samtal" med honom och
krävde att han och Trafikverket skulle "bättra sig".
 
Vittnar knappast om fullt förtroende för vederbörande, och man kanske inte ska säga
något som minister, som alla vet är helt fel.
 
Kanske borde hon sagt:
 
Jag vill just nu inte uttala mig i frågan om jag har förtroende eller inte, eller:
 
JAG HAR INTE FULLT FÖRTROENDE FÖR HONOM JUST NU, MEN RÄKNAR MED
ATT HAN SITTER KVAR OCH ÅTERUPPRÄTTAR FÖRTROENDE.
 
Men det gagnar vare sig regeringen eller ministern själv i fråga att hon så öppet ljuger
alla rakt upp i ansiktet.
 
Man undrar om politiker blivit fartblinda och ljuger av bara farten så fort de"öppnar
käften" ?
 
Skulle det dock vara på det viset att hon inte ljuger, utan har fullt förtroende för
Gunnar Malm, då finns det bara en enda lösning som är vettig.
 
INFRASTRUKTURMINISTERN AVGÅR SJÄLV IDAG, FÖR VI KAN INTE HA EN
INFRASTRUKTURMINISTER SOM INTE INSER OCH BEGRIPER DET ALLA AN-
'DRA INSER OCH BEGRIPER.
 
Någon djävla ordning måste det väl ändå vara i regeringen skulle Hermanssom nog
sagt.
 
 
Jag har också förtroende för Gunnar Malm,
visst var det roligt, ha ha
AE
 
 

MILJÖPARTIET KRÄVER NU ANSVAR

Infrastrukturministern hårt ansatt av Miljöpartiet
 
Svallvågorna efter tågurspårningen tycks inte lägga sig.
 
Det är nu känt att Trafikverket valde att vidta åtgärder, som kom att medföra att
posttåget spårade ur.
 
Hade man i stället valt att följa sina egna föreskrifter hade posttåget inte
spårar ur.
 
Det är ingen som kräver att generaldirektören själv ska springa omkring och la-
ga växlar.
 
Men det krävs vare sig större kunskap eller begåvning för att snabbt kom-
ma fram till att det är generaldirektörens uppgift att säkerställa att organi-
sationer prioriterar säkerhet i stället för att spara en och annan futtig krona.
 
Nu har olika grupper krävt GD avgång, utifrån allt det som hänt, dock inte Allians-
regeringen som har som vana att hålla sina goda vänner bakom ryggen.
 
Miljöpartiets språkrör ansluter sig nu till de, som kräver GD avgång.
 
Hon menar nu att inftrastrukurministernska göra sittjobb och avskeda gene-
raldirektören.
 
Detta är ett långtgående och orimligt krav., och fjärran vad som är möjligt och tänk-
bart.
 
Sviten av ständiga urspårningar visar väl mer än tydligt att infrastrukturminis-
tern hitintills inte skött sitt jobb överhuvudtaget.
 
 
MAN LÄR INTE GAMLA HUNDAR SITTA, ATT NU KOMMA PÅ IDEN ATT INFTA-
STRUKTURMINISTERN SKULLE KUNNA FÅS ATT SKÖTA SIG JOBB ÄR MER
ÄN NAIVT.
 
Det är helt befängt, gamla hundar går aldrig att lära sig sitta.
 
Däremot kanske inte heller gamla hundar, som inte kan lära sig sitta, vara kvar på
sina poster.
 
 
AE

PRIVAT OCH OFFENTLIG VERKSAMHET

Som ler och långhalm
 
Vi har ofta fått höra att skillnaden mellan privat sektor och offentlig sektor är stor,
men tydligen är det inte så stor skillnad mellan den närande och tärande delen av
vårt samhälle,
 
Nordenchefen för Boston Consulting Group beskriver nu den närande verk-
samheten i Sverige.
 
BOLAGEN ÄR VÄLSKÖTTA,MEN GÖR FÖR LITE, GÖR DET FÖR LÅNGSAMT,
TÄNKER FÖR KORTSIKTIGT, SAKNAR OFTA EN LÅNGSIKTIG STRATEGI
OCH FÖRSTÅR INTE VAD SOM DRIVER FÖRETAGETS VÄRDE.
 
När det gäller den tärande verksamheten vet vi sedan länge:
 
VI HAR STARKA OFFENTLIGA FINANSER, POLITIKERNA GÖR FÖR LITE,
DET DE GÖR GÖR DE FÖR LÅNGSAMT, POLITIKERNA TÄNKER FÖR KORT-
SIKTIGT, DE SAKNAR ALLTID EN LÅNGSIKTIG STRATEGI OCH FÖRSTÅR
INTE VAD VÄLJARNA VILL INNAN DET ÄRFÖR SENT.
 
Skillnaden mellan närande och tärande verksamhet tycks alltså vara hårfin, och
det blir nu lättare att förstår varför höga politiker inom den tärande verksamheten
ofta går över till höga poster inom den närande verksamheten.
 
Förmodligen märker de inte själva skillnaden, de fortsätter bara göra för
lite, göra allt för långsamt, tänka kortsiktigt och inte förstå vad de gör.
 
 
AE

INGET FÖRSVAR AV OBEGÅVADE LANTISAR

Försvarspolitiken är slarvig
 
Styrkt av olika väljarundersökningen och inför konferens i Sälen tycks Stefan Löfven
kunna kosta på sig att vara skämtsam.
 
I skämtsam ton menar han nu att den förda försvarspolitiken är slarvig.
 
VILKEN FÖRSVARSPOLITIK, MAN KAN VÄL INTE HA EN FÖRSVARSPOLITIK
UTAN ATT HA ETT FÖRSVAR ??
 
Såvitt man inte kallar en dagslända för ett försvar.
 
En dagslända, som ena dagen är i Afghanistan och andra dagen I Sverige, be-
roende på vilket som för stunden väntas ge mest röster inför valet.
 
Nu hävdar dagsländan, ordföranden i Försvarsutredningen Cecilia Widegård, att För-
svaret ska försvara landets gränser.
 
Vilka gränser ? Vi lever ju i den globaliserade världen, där gränser upphört att
existera och i den mån gränser finns på papperet så ska gränserna vara öpp-
na för allt och alla.
 
ÄR DET DETTA FÖRSVARET SKA FÖRSVARA ??
 
Kanske undervärderar vi del lede fienden.
 
Tänk om de lämnar sina vapen gömda, när de passerar gränsen, precis som nu,
och tänk om de passerar den öppna gränsen utan att säga varifrån de kommer,
precis som nu.
 
OCH BYGGER SIN ANFALLSPLAN PÅ ATT DE SKA SÄGA ASYL.
 
Vad gör vi då, kallar försvarsmakten in Migrationsverket, som ska ge angriparen tak
över huvudet innan dagen är slut ?
 
Förmodligen står vi tämligen handfallna om en angripare är listig nog att utnytt-
ja vår akilleshäl.
 
ÖB tycks ha insett detta dilemma och vill nu undvika de öppna gränserna. ÖB förkla-
rar då:
 
VI SKA FÖRSVARA HELA SVERIGE, MEN VI KAN INTE FÖRSVARA HELA YTAN
PÅ EN GÅNG.
 
ÖB förtydligar detta med att man då först ska försvara Muteholm,och sedan försvara
andra ytor efter hand.  Detta operativa val uppger han sig tvingad att göra efter att Anna
Batra förklarat att alla obegåvade lantisar inte är värda att försvara på samma gång.
 
Nu avslöjar alltså ÖB försvarets strategiska planering fullt ut.
 
På order av Anna Batra försvarar man bara Muteholm, resten får vara. Man behö-'
ver ju inte gissa tre gånger var då en eventuell angripare anfaller.
 
OCH INTE ÄR DET MUTEHOLM.
 
Och vad är det då man ska "kraftsamla" till Muteholm, när man släpper resten av lan-
det.
 
Insatsorganisationen omfattar 57 000 man, av vilka många inte finnas annat än på
papperet, av dessa är 22 000 man ingående i hemvärrnet.
 
MAX 35 000 MAN, INKLUSIVE MARINENS FREGATTER UTAN BEVÄPNING, KAN
DÅ KRAFTSAMLAS TILL MUTEHOLM.
 
Denna styrka saknar fungerande artilleri, fungerande luftvärn och tillgänglig fordonspark
är till stor del belagd med körförbud.
 
Fienden kanske inte behöver hålla sig borta från Muteholm heller, det hela verkar
vara en ren promenadseger.
 
Fast fortfarande kvarstår en oklarhet. Enligt ÖB ska man först försvara rikets ledning i
Mutehom,  undersförstått stridshingsten , Anna Batra, koranrektorn Waberi och några till,
 
FÖR ATT SEDAN FÖRSVARA ÖVRIGA LANDET.
 
Man får väl här anta att ÖB med "sedan" menar "aldrig" för han kan väl inte på fullt
allvar mena att max 35 000 man ska spridas ut i Norrland, på Gotland, i Muteborg
och i Skåne efter att ha försvarat koranrektorn och några, och att denna utspridning
i "krigshärjade" zoner ska ske utan fungerande artilleri, utan fungerande luftvärn
och utan fungerande fordonspark.
 
För att detta ska fungera krävs att vi inte har någon fiende.
 
Och då kanske vi inte behöver något försvar heller.
 
DÅ RÄCKER DET KANSKE MED DEN DAGSLÄNDA VI NU HAR, OCH DEN DAGS-
LÄNDA VI HAR I MORGON.
 
Och hur morgondagens dagslända ser ut får man väl anta bero på hur väljaropinionen
ser ut.
'
I GÅR ETT FÖRSVAR I AFGHANISTAN, I DAG ETT FÖRSVAR I SVERIGE OCH I
MORGON INGET FÖRSVAR ALLS.
 
ÖB får nog se till att sova ännu mer om han ska stå ut med detta.
 
 
Några obegåvade lantisar ska vi i alla fall inte försvara,
vi håller oss till Muteholm
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KYLIGA VINDAR VÄNTAR OSS

Elden är dock släckt, men en ny istid är på väg
 
Så bör man kunna sammanfatta Pauk Krugmans besök i Stockholm.
 
Det visade sig att han inte alls kom till Sverige för att sprida beröm över Alliansen
i stort och Anders Borg i synnerhet.
 
HAN KOM TILL SVERIGE FÖR ATT GE RÅD OCH SPRIDA DEN SANNING HAN
ANSER VARA SANNING.
 
Vi vet att Japan under flera decennier haft en mycket ansträngd situation till följd av
en långvarig deflation.
 
Enligt Paul Krugman är Europas öde, och vårt ,mycket värre men allt större arbets-
löshet och han sträcker sig så långt att Japans öde kan komma att framstå som en
avundsvärd situation.
 
Inte heller inger han något hopp om att USA ska kunna hjälpa oss den här gången,
även om de får fart på sin ekonomi.
 
Paul Krugmans uppfattningar bygger i allt väsentligt på att han ser deflationen
som den stora risken i ekonomin, och att hans recept för att komma ur detta in-
te är åtstramningar utan stimulanser.
 
En uppfattning, som är under debatt även i stora delar av Europa, men som på all-
var inte nått Sverige.
 
Här är det väl enbart fackliga organisationer som ser stimulanser som rätt väg
ur krisen.
 
Egentligen är det ganska lätt att förstå huvuddragen i Paul Krugmans tankegångar.
 
De bygger då på att stimulanserna ska ske genom konsumenterna och då är
det viktigt att de riktas rätt.
 
Man kan grovt indela konsumenterna i tre grupper, en gruppvars köpkraft inte räcker
till det basala, en grupp som har köpkraft så att de hela tiden kan avsätta till sparande,
och mellan dessa grupper en tredje grupp, som går ganska så jämt upp.
 
Paul Krugmans "lära" utgår då ifrån att konsumtionen inte ökar om en stimulans
riktas till den mest köpstarka gruppen, då ökar bara sparandet.
 
Riktar man däremot en stimulans till den grupp, som inte kan tillgodose sina ba-
sala behov, ger en stimulans en kraftig expansion i konsumtionen.
 
Egentligen ganska så lätt att förstå,men stämmer ganska så lite med den ambition
som kommit till uttryck i Sverige under ett antal år.
 
ATT ÖKA INKOMSTKLYFTORNA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.
 
Paul Krugman går så långt att han exemplifierar ökat stöd till arbetslösa som en lämp-
lig stimulans för att få fart på konsumtion och tillväxt.
 
Det är ju tur att vi inte lyssnar till sådant struntprat, utan vet bättre.
 
Men tänk om Paul Krugman har rätt, han har ju haft rätt innan.
 
DÅ HAR VI JU FEL ?
 
Och då kanske vi får än mer ansträngt än vad Japan haft under några decennier.
 
En sådan utveckling sett i kombination med ett antal strukturella problem Japan inte
har/hade, ger kalla kårar utmed ryggraden.
 
EN NY ISTID ?
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge   
 
Demoskops senaste väljarundersökning gav oss ingen ro, den tyder att vi har nått
ut med vår politik.
 
Vi kommer därför att fortsätta med att ändra vår politik, på de områden där vi nått
ut med vår politik.
 
Vi ändrar därför nu vår politik på försvarsområdet, väljarna tycks ha förstått att vi
inte vill ha ett försvar, och vi ändrar nu vår politik, så att det tycks som om vi vill ha
ett försvar.
 
Vi ger nu därför ÖB uppdraget att försvara hela Sverige, men ger honom så lite
resurser att han bara kan låtsas försvara Muteholm.
 
Detta gör vi inrådan av vår begåvade Anna Batra, som hävdar att alla obegåvade
lantisar utanför Muteholm ändå inte är värda att försvara.
 
Paul Krugmans besök i Muteholm blev en klar besvikelse, vi hade ju räknat med att
han skulle be Anders Borg om råd, och så tar han sig friheten att ge oss råd.
 
Och han ger oss inte bara råd, han kritiserar vår politik på flera punkter, som om vi
inte alltid hade rätt och inte alltid visste bäst.
 
Vi nåddes igår av nyheten att Trafikverket fick larm om att tåg troligen skulle komma
att spåra ur, men att man inte brydde sig om detta, heller.
 
Detta har fått många att kräva att Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm ska av-
gå, men här går man förl ångt.
 
Vi delar ju inte ut generaldirektörsposter till våra goda vänner, för att de ska behöva
avgå när de visar sig odugliga.
 
Då hade vi ju gjort en meritvärdering av deras lämplighet innan de blev utnämnda,
det trodde jag alla förstod.
 
Regeringen får nu kritik från Advokatsamfundet för att vi inte följer FRA lagen, när
vi utser ombud till Försvarsunderrättelsedomstolen.
 
Det är ju inte för mycket begärt att även Advokatsamfundet borde kunna begripa att
vi inte kan låta Advokatsamfundet påverka valet av ombud, då skulle vi ju kunna ris-
kera att det upptäcks att vi inte följer FRA lagen på andra punkter, heller.
 
Vi går nu från klarhet till klarhet i våra ambitioner att utrota den urbarbariska svenska
kulturen.
 
Inom områden som att elda upp bilar och anlägga bränder i skolor och andra byggna-
der har vi redan nått långt.
 
Gårdagens anlagda brand i en buss med passagerare i Mölndal visar här att vi är på
rätt väg och att det finns ytterligare objekt att elda upp.
 
Vi nås också av andra rapporter som visar att vi är på god väg att helt bli av med den
urbarbariska svenska kulturen.
 
Taxi Tony i Stockholm visar här upp tecken på den entreprenörskap, som vi sällan ser
hos de taxiförare, som kommer från grupper med mindre företagssam inställning.
 
Genom att leverera narkotika med taxi från dörr till dörr till kända stockholmare visar
man att det finns nya sätt att utveckla taxinäringen, bara man lyckas frigöra sig från
de stela arbetsformer vår urbarbariska kultur vant oss vid.
 
Maud Olofsson skulle bara veta hur rätt hon hade, när hon hävdade att etniska sven-
skar var mindre begåvade, mindre välutbildade och mindre företagssamma än andra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
            
 
AE
  
 
 

GD GUNNAR MALM EN RIKSTÄCKANDE FARA

Trafikverket bör ställas till ansvar
 
När dimmor skingras brukar det mesta klarna.
 
När nu dimmorna skingras efter urspårningen i Huddinge, kontaktledningen
vid Karlberg och alla andra urspårningar står nu allt klart.
 
DE ANSVARSLÖSA VID TRAFIKVERKET OCH BERÖRDA ANLITADE FÖRE-
TAG BÖR STÄLLAS TILL ANSVAR OCH PLACERAS SÅ LÅNGT FRÅN ALLT
SÄKERHETSARBETE SOM MÖJLIGT.
 
Dagens uppgifter är så förfärande att de knappast går att till  sig, man har svårt
att tro att det hela är sant.
 
Trafikverket har klara riktlinjer hur man ska bete sig när det kommer larm om
att räls / spår är i trafikfarligt skick.
 
DESSA RIKTLINJER FÖLJDE MAN INTE.
 
En timme innan godståget spårade ur passerade alltså ett X 2000 tåg på samma
spår och föraren på detta tåg hörde en kraftig smäll när loket passerade den aktu-
ella växeln.
 
 
Detta tåg hade då 119 passagerare och i enligthet med sina riktlinjer larmade då
lokföraren Trafikverket.
 
Trafikverket i sin tur hade riktlinjer för hur man ska hantera ett sådant larm,
all trafik ska stoppas tillfälligt.
 
DETTA STRUNTADE MAN I OCH VI HAR NU FACIT, EFTERFÖLJANDE POST-
TÅG SPÅRADE UR.
 
Nu tycks ändå turen ha varit framme, tänk vad som hänt om växeln brakat samman
när X 2000 passerademed sina 119 passagerare.
 
I stället för att Trafikverkets riktlinjer följdes skickade man ut någon som skul-
le "titta på" växeln, men ingen hann "titta på" växeln innan godståget spårade
ur.
 
NU HAR DET BARA BLIVIT FÖR MYCKET.
 
Nu återstår att se om Sverige är en bananmonarki eller inte.
 
FÅR INTE DETTA ÅTERVERKNINGAR FÖR DEN ODUGLE GENERALDIREK-
TÖREN GUNNAR MALM, ODUGLIG ÄR HÄR ETT MILT UTTRYCK, OCH FÖR
ANSVARIG MINISTER ÄR SVERIGE INGET ANNAT ÄR EN REN BANANMON-
ARKI.
 
Det är inte fråga om enstaka fel, det är fråga om systematiska fel, som hänger
samman med bristande ansvar, en kultur som inte går att beskriva, en närmast
ofattbar inkompetens och en nonchalans som allt sammantaget utgör en fara
för hela landet.
 
DETTA KAN BARA INTE TILLÅTAS FORTSÄTTA.
 
Vem är Gunnar Malm så god kompis med att det gör att han kan sitta kvar ???
 
 
Sätt Gunnar Malm där han hör hemma
AE

NYANSERAD INVANDSRINGSDEBATT

Invandringsdebatten behöver nyanseras
 
I dagens SvD kan man läsa en "kolumn" skriven av en av Svd skribenter.
 
Kolumnen bygger delvis på  vad en utvecklingsekonom, Paul Colliers, skriver om
i boken Exodus.
 
Här hittar man många tänkvärda inlägg, som borde sätta större avtryck både i den
debatt, som förs rörande invandringspolitiken, och i hur vi hanterar den faktiska in-
vandringen.
 
Man kan då bland annat läsa:
 
ÄVEN OM EN IMMIGRATION KAN VARA POSITIVT FÖR ETT LAND, FRÄMST
STORA LÄNDER MED GLES BEFOLKNING, KAN EN FÖR SNABB INVAND-
RING ÖKA PÅ MISSTRON I EN NATION OCH FÖRSVÅRA SAMARBETET MEL-
LAN MÄNNSISKOR PÅ KORT SIKT.
 
När en välrenomerad forskare uttrycker sig på det viset väcker det respekt världen
över, med undantag för Sverige, där betecknas man i bästa fall som främlingsfient-
lig om man bara nuddar vid tanken.
 
Man kan också läsa att författaren och forskaren anser att man ska se relevant och
pragmatiskt på invandringspolitiken och menar med detta:
 
MAN SKA SE TILL HUR MYCKET INVANDRING SOM FUNGERAR FÖR VARJE
LAND, SOM DÅ HAR RÄTT ATT REGLERA INSTRÖMNINGEN UTIFRÅN SINA
EGNA MÖJLIGHETER.
 
Något likande gav en känd svensk socialdemokratisk nationalekonom uttryck för
nyligen, men han blev självfallet både raskt och bryskt förvisad till skamvrån.
 
Författaren och forskaren menar vidare att även om en invandring just för stunden
framstår som motiverad, utifrån ett pågående krig mm, bör en sådan invandring va-
ra generös, men tillfällig.
 
Han motiverar detta med utbildad och arbetsför befolkning är precis vad "ska-
kiga" länder behöver för att komma på fötter igen, de behöver alltså åka hem
igen för att bygga upp landet.
 
När man läser detta erinrar man sig att Sverige är det enda land som ger Syrier per-
mant uppehållstillstånd.
 
Man får väl här anta att Sveriges Regering har mer och annan erfarenhet och
forskning att luta sig mot än forskaren och författaren Paul Collier.
 
Författaren och forskaren motiverar denna inställning med:
 
INVANDRINGEN BESTÅR MEST AV VÄLUTBILDAD OCH ARBETSFÖR AR-
BETSKRAFT, DÅ DE ALLRA FATTIGASTE OCH MINST VÄLUTBILDADE NÄM-
LIGEN SÄLLAN TAR SIG NÅGONSTANS.
 
Nu är ju allt tämligen relativt här, men väl känt är att de fattigaste tar sig inte någon-
stans överhuvudtaget, möjligen till ett flyktingläger i närområdet, så när vi slår oss
för bröstet hur generösa och humana vi är, väljer vi medvetet bort de som bäst be-
höver hjälpen.
 
Slutsatsen blir då enligt forskaren och författaren att gapet mellan rika och fattiga na-
tioner bara kommer att öka.
 
Är man verkligen främslingsfientlig om man tycker att det ligger en hel del i
det författaren tar upp och ganska så väl kan motivera ??
 
ATT MAN ÄR DET I SVERIGE DET VET JU ALLA NUMERA, MEN ÄR MAN
VERKLIGEN DET PÅ RIKTIGT ??
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Demoskops väljarundersökning ger nu Alliansen ordentligt med råg i ryggen och aldrig
har vårt regeringsalternativt framstått som mer trovärdigt.
 
Nu gäller det bara att upprepa ordet så många gånger, att även andra tror på det.
 
Nu leder bara oppositionen över alliansen med drygt 16 %, kan vi bara förhindra att vår po-
litik inte når fler väljare, kommer jag som Er stridshingst att leda Er till ännu en valseger
vid valet.
 
Med dessa starka siffror i ryggen spelar det mindre roll att kristdemokraterna hamnar un-
der 4 %, framför allt då moderaterna får hela 22,3 %, som vi nu ser som den högsta siff-
ran inför valet.
 
Man skulle kunna säga att vår valrörelse går som tåget, och alla vet ju hur tåget går.
 
Apropå tåget får vi kritik för att dessa spårar ur, men den kritiken är lätt att bemöta. Sedan
vi tog makten har större andel än någonsin lagts på administration av undehåll av järnvägs-
nätet.
 
Enligt våra beräkningar går hela 18 % av det vi avsätter för underhåll av järnvägsnätet till
underhåll, medan bara 82 % av det vi avsätter går till adminstration, som inte medför ökad
säkerhet på spåren.
 
Får vi bara fortsatt förtroende nästa mandatperiod är det vår ambition att vårt kraftfulla sty-
re ska kunna minska administrationsdelen till 81 %, då kanske ett och annat tåg kan hålla
sig på spåret.
 
Vi nåddes igår också av nyheten att en kontaktledning orsakade störningar i trafiken norr
om Muteholm.
 
För oss som arbetar i Rosenbad är det ingen nyhet att våra kontakter ofta orsakar stör-
ningar,
 
Ekonomen Paul Krugman är nu på besök i Stockholm och visar att  han inte förstått Anders
Borgs budskap.
 
Krugman hävdar, mot bättre vetande och Anders Borgs vetande, att  Västeuropa står inför
stora utmaningar och liknar vår ekonomi vid en döende cancerpatient, som nyligen genom-
gått en svår hjärtattack. Detta gäller ju inte Sverige, det vet ju alla, tack vare Anders Borg,
utom Paul Krugman förstås.
 
Men har han rätt, återstår det att se om vi  överlever även  nästa hjärtattack, den när vi ska
hantera årets underskott i statens finanser på minst 87 000 000 000.
 
Vi nåddes igår av den dystra nyheten att bara 60 00 svenska pass kommit i omlopp under
2013 för att trygga affärerna för människosmugglare, För att få bättre tillväxt i denna fram-
tidsbransch kommer vi att sätta som mål för 2014 att denna siffra ska fördubblas.
 
Apropå människosmuggling är den där Bo Frank i Växjö i farten igen. Nu påstår han att
de som köper sig en framtid i Sverige ska vara tacksamma för att vi tar hand om dem,
i stället för att ställa en massa krav.
 
Värre rasism får man leta efter, jag förstår inte hur han kunnat hamna i de Nya Modera-
terna, sedan borde ju även Bo Frank förstå att det är vi som ska vara tacksamma, det
har ju självaste Eric Ullenfån varit tydlig med.
 
Samtidigt kan vi i SvD idag läsa andra rasistiska inslag, när en skribent hävdar att vi ö-
kar klyftorna mellan fattiga och rika länder, när vi okontrollerat tillåter flyktingar att bosät-
ta sig i Sverige.
 
Skribenten menar då att det inte är de fattigaste och minst välutbildade som köper sig en
framtid i Sverige, vilket då medför att de fattigaste och minst välutbildade stannar kvar i
sina hemländer.
 
Det går inte att ha invändningar mot detta, men vi har ingen anledning att ta ansvar för
fattiga i fattiga länder, särskilt inte som vi inte tar ansvar för våra egna fattiga.
 
Socialdemokraterna går nu till val på att minska den statliga administrationen och sät-
ter som mål att minska kostnader vid de 20 största myndigheterna med 10 000 000 000.
 
Detta kan Alliansen aldrig gå med på, det skulle ju innebära att många av oss tvinga-
des leda myndigheter med färre anställda efter valet, då många av oss räknar med att
bli generaldirektörer, poster som även vi politiker tycks kunna konkurrera om.
 
Själv aspirerar jag på att bli generaldirektör för Trafikverket, för att säkerställa att tågen
inte går nästa mandatperiod heller.
 
Vi nåddes nyligen av nyheten att en pappa till elev i Alingsås polisanmälts för att kan
lyft fram information om hur det kan låta i en skolklass. Nu tycks åklagaren ha kom-
mit fram till att detta inte var olagligt, vílket nu öppnar upp för att föräldrar tillåts spri-
da information om hur det låter i våra skolklasser.
 
Vi tvingas nu därför att söka andra medel för att tysta alla de föräldrar, som har syn-
punkter på hur skolverksamheten bedrivs.
 
I Alliansens Sverige får ingen, vare sig föräldrar eller andra, invaggas i tron att man
tillåts sprida information, som inte är förankrad i Rosenbad.
 
Vi får nu kraftig kritik från forskare av utbyggnaden av tunnelbanan blir vad man kal-
lar "svindyr" och det  blir ett slöseri i miljardklassen.
 
Att det blir ett slöseri i miljardklassen det vet vi sedan länge, men på något sätt mås-
te vi återerövra de röster vi tappat i Muteholm, och vad passar då bättre än att vi mu-
tar stockholmarna med ett miljardslöseri.
 
Sedan vänder vi oss mot ordvalet "svindyr", även om det är vi som sett till att det
blivit dyrt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

OPPOSTIONEN BANTAR PÅ KÖTTBERGET

Nu går väl ändå skam på torra land
 
Vi har vant oss vid att partierna närmar sig varandra, och att de tar efter var andra.
 
Dagens besked från socialdemokraterna tycks tyda på att man i vart fall från
det hållet är beredd att gå ännu längre.
 
ATT LÄGGA SIG TILL HÖGER OM DE SÅ KALLADE NYA MODERATERNA,
MEN DET ÄR JU INTE FÖRENAT MED STÖRRE SVÅRIGHETER NUFÖRTI-
DEN.
 
Den ambition Magdalena Andersson skissar i dag får nog ses som både en stor
överraskning och en stor sensation.
 
Trots alla uttalade ambitioner från olika håll att olika myndigheter ska ban-
tas har det aldrig blivit mer än en "tumme". Har man lyckats banta en myn-
dighet på ett ställe med 100 man, har det omgående växt fram en annan myn-
digheten med minst lika många anställda.
 
Vi har vant oss vid att myndigheterna är  stora, och har såmånga anställda, av
vilka många är övertaliga om man ser till kärnuppgifterna. Detta har i sin tur med-
fört att myndigheterna hela tiden försöker erövra nya revirer, ofta förenade med
stora olägenheter för medborgarna.
 
Är det inte den ena rapporten som ska lämnas in, så är det en annan rapport
som ska lämnas in.
 
HEDER ÅR SOCIALDEMOKRATERNA, SOM VÅGAR TA NYA GREPP PÅ DET-
TA OMRÅDE.
 
Ambitionen att banta de 20 största myndigheterna på personal med en beräknad be-
sparing på 10 000 000 000 känns mycket befriande.
 
Innan de så kallade Nya Moderaterna tog över erinrar man sig att det fanns nå-
got som hette Moderater, som brukade resonera i dessa termer.
 
ATT NU SOCIALDEMOKRATERNA AXLAR DENNA POLITIK KÄNNS SOM OM
MAN HAR HOPP OM ATT KUNNA ANDAS IGEN.
 
Nu kanske man som företagare slipper ständiga telefonsamtal från SCB och andra,
som tycks ha mängder av folk, som inte har något vettigt att göra.
 
 
 Dagens ros till Magdalena Andersson
AE
 
 

INGA TÅG I DAG HELLER

Spårar det inte ur nerifrån, spårar det ur uppifrån
 
Tågurspårningen i Huddinge hinner inte lämna rubrikerna, innan en kontaktled-
ning ramlar ner på Karlbergs Pendeltågsstation och skapar stora störningar i
trafiken norrut.
 
Uppgifterna ger inget besked om vad som orsakat att en kontaktledning "ram-
lat ner", man får väl anta att den bara "ramlat ner".
 
Förmodligen av samma skäl som gör att rälsen inte sitter fast.
 
DET ÄR INGEN SOM LÄNGRE BRYR SIG ETT DYFT OM VARE SIG RÄLS
ELLER KONTAKTLEDNING  INTE RAMLAR UPP ELLER NER.
 
Det enda som räknas är tydligen att de offentliga finanserna ska stärkas så
mycket som möjligt för staten, genom att de gör så lite som möjligt, och att
lönsamheten maximeras för anlitade företag, genom att de också gör så lite
som möjligt.
 
Ansvarslösheten är total, monumental och spänner över hela fältet.
 
Man vet inte om man ska skratta eller gråta åt eländet.
 
DÄREMOT VET MAN ATT DET ÄR VAL I HÖST, INTE ENS VÄNSTERKOM-
MUNISTERNA KAN VÄL SKÖTA DETTA SÄMRE.
 
 
AE
 
 

ALLIANSENS POPULISTISKA SKOLPOLITIK

Vända kappan efter vinden politik i skolan
 
När det gäller skolfrågan tycks slagfältet se olika ut för varje dag, och reträtterna
är ofta så påfallande, att man får intrycker att slaget redan tycks vara förlorat.
 
Redan reträtten när det gäller friskolorna och riskkapitalbolagens ägande
i dessa var så påfallande tydligt, att man hade anledning att undra vad det
var som var på gång.
 
TRODDE MAN INTE LÄNGRE PÅ SIN EGEN POLITIK.
 
Detta är inget man längre behöver fundera över, nu tycks det vara helt uppenbart
att man inte tror på sin egen politik när det gäller skolfrågan.
 
Vid kristdemokraternas riksting i höstas röstade man mot en tioårig skolplikt.
 
I GÅR MEDDELADE SAMMA PARTI ATT SKOLANS PROBLEM SKULLE LÖSAS
JUST GENOM BLAND ANNAT EN 10 ÅRIG SKOLPLIKT.
 
Det tog tre månader för partiet att helt  byta uppfattning i en viktig fråga, och man kan
ju inte tro på båda förhållningssätten.
 
När socialdemokraterna förslog en obligatorisk sommarskola avfärdades detta kate-
goriskt av moderaterna. Partiets talesman, Tomas Tobé; skrev då i ett debattinlägg:
 
"Socialdemokraterna vill nu tvinga alla de elever som inte klarar målen att genomgå
en obligatorisk sommarskola. Om de verkligen vill komma åt skolans dåliga resultat
så börjar det tyvärr i helt fel ände"
 
DET TOG INTE LÅNG TID INNAN MODERATERNA HÄR OCKSÅ "BYTTE FOT",
VID PRESSKONFERENSEN I GÅR FICK VI HÖRA ATT DE OCKSÅ HADE BE-
SLUTAT SIG FÖR ATT BÖRJA I HELT FEL ÄNDE.
 
För om socialdemokraterna gör något och det då är "att börja i helt fel ände", då
måste det väl ändå vara att "börja i helt fel ände " även när moderaterna gör det.
 
Eller ??  Gäller även här, att det pappa gör är alltid rätt ??
 
Det är nog svårt att hitta "maken" till en politik, som är mer populistisk, mer kortsik-
tig, mindre hållbar och mindre genomtänkt.
 
Alldeles uppenbart är ju att Alliansens företrädare inte själva tror på sin egna ut-
spel, att tro på två helt oförenliga ståndpunkter lär väl inte ens kunna gottskrivas
Alliansen.
 
Men hur ser andra på dessa utspel, tror andra på att detta löser skolans problem ?
 
K G Bergström påstår rakt ut och kategoriskt att Alliansens förslag inte löser skolans
problem och finner många av Alliansens helt motstridiga motiveringar för "ihåliga".
 
SACO avfärdar kort och gott det hela med:
 
EN DÅLIG SKOLA BLIR INTE BÄTTRE FÖR ATT DEN BLIR LÄNGRE.
 
SvD skriver:
 
SÅ LÄNGE ELEVERNA BEHÖVER HÖRSELSKYDD UNDER LEKTIONSTID FÖR
ATT INTE TA SKADA, VERKAR SNARARE KORTARE SKOLTID VARA ATT FÖRE-
DRA.
 
Finns det någon som tror att Alliansens förslag leder till förbättrad kunskapsutveckling.
 
Tydligen ingen och framför allt inte allianspartierna själva byter uppfattning titt
som tätt.
 
Populism och röstvärvning är det säger då Bill
Värre populism får man leta efter säger då Bull
 
 
 
Den svenska skolan
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge   
 
Särskilt ansvar tar jag för att vi ska vända kappan efter vinden så ofta som möjligt,
det ser vi också tydligt på vår utformning av vår skolpolitik.
 
Som alla nu känner till presenterade Alliansen igår en skolpolitik, som i grunden
kommer att förändra den svenska skolan.
 
Våra genomtänkta förslag bygger på att kunskapsutvecklingen ska vara hållbar och
då krävs det långsiktiga lösningar.
 
Så sent som på rikstinget i höstas röstade kristdemokraterna mot en tioårig skolplikt.
Denna långsiktighet höll till igår, vi var då alla i Alliansen överens om att kappan
måste vändas efter vinden, och då får vi finna oss i att långsiktighet blir kortsiktighet
och att hållbart håller längst tre månader.
 
Det är med denna genomtänkta och långsiktiga skolpolitik vi bygger landets framtida
kunskapssamhälle.
 
Vissa bedömare påstår att vi nu närmar oss socialdemokraternas skolpolitik, det gör
vi inte alls.
 
När socialdemokraterna föreslog obligatorisk sommarskola var vår talesman i skolfrågor,
Tomas Tobé, mycket tydlig i en debattartikel, där han tog avstånd från obligatorisk som-
marskola. Han skrev då:
 
"Socialdemokraterna vill nu tvinga på alla elever, som inte klarar målen, en obligatorisk
sommarskola. Om de verkligen vill komma åt skolans dåliga resultat så börjar de tyvärr
i helt fel ände"
 
Som nu alla förstår bygger nu vår långsiktiga skolpolitik  på att vi bygger vårt framtida
kunskapssamhälle genom att också börja i helt fel ände.
 
Det är så vi utformar vår långsiktiga, hållbara och ansvarsfulla skolpolitik.
 
Den där K G Bergström kan naturligsvis inte avhålla sig ifrån att ha negativa synpunkter
på vår långsiktiga och ansvarsfulla skolpolitik och hävdar nu att våra förslag inte kommer
att lösa skolans problem.
 
K G Bergström borde veta bättre efter så många år som politisk reporter, vi är inte ute ef-
ter att lösa några problem, vi är ute efter att värva röster.
 
Dessutom hävdar den där Bergström att våra argument är ihåliga, när vi i det ena ande-
taget säger att det finns tillräckligt med lärare, medan vi i andra andetaget säger att det
inte finns tillräckligt med lärare.
 
Även här borde Bergström veta bättre, han vet mycket väl att om verkligheten inte passar
oss i ett visst avseende, då får verkligheten vika för ihåliga argument.
 
Under helgen bildades det nya partiet Kristet Värdeparti, som i allt väsentlig räknar med
att ta röster från missnöjda kristdemokrater.
 
Vi ser detta som ett mindre problem, även om de skulle lyckas värva alla KD sympatisörer
kan de ändå inte komma in i riksdagen och ställa till det.
 
Aftonblader tar idag i en intervju upp våra framgångar när det gäller att öka sysselsättnin-
gen. Som alla vet har ju sysselsättningen ökat, trots att arbetslösheten gått upp, och som
alla också vet beror detta på att befolkningen och därmed arbetskraften ökat.
 
För oss i Alliansen är det viktigt att kunna peka på att det är bättre att 10 av 15 arbetar än
att 9 av 10 arbetar, det senare är ju bara 90 %, medan det förra är hela 67 %.
 
Det är genom att trixa med siffror och statistik vi bygger vår arbetsmarknadspolitik.
 
Som jag också tar upp i intevjun så är det ju väl känt att inga väljare känner till socialde-
mokraterna, partiet är ju ett oskrivet blad.
 
Och hur skulle väljarna kunna känna till socialdemokraterna, de har ju bara suttit vid mak-
ten huvuddelen av tiden sedan mitten på förra seklet.
 
Det är inte bara vi politiker, som ofta blir beskyllda för att vara inkompetenta, även polisen
blir ofta utsatta för samma kritik. Vi delar inte den uppfattningen, då vi bedömer att de flesta
av polisens brottsutredningar tvärtom tyder på hög kompetens.
 
Under dagen har man funnit en död person i Hörby, och i brottsutredningen framför man
då att  polisens teori är att personen ifråga är avliden.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE
 

ETT NYTT PARTILANDSKAP

Kristet värdeparti
 
I den "innersta kretsen" blir man säkert inte överraskad av tillkomsten av ett nytt
parti inför valet.
 
Men utanför denna krets har man anledning att bli både förvånad och för-
stummad.
 
ETT NYTT VÄRDEKONSERVATIVT PARTI MED KRISTEN LIVSYN SER DA-
GENS LJUS I JÖNKÖPING.
 
Och detta nya parti motiverar sitt bildande med att KD nu övergett alla sina röt-
ter, vilka också får anses inte bara en del av sanningen utan hela sanningen.
 
Vad får detta för effekter, självklart kan ingen just nu uttala sig om vad det kom-
mer att innebära.
 
Men partiet behöver inte erövra många röster i höstens val för att det ska
få en plats i historieböckerna.
 
OCH DÄR KOMMER I SÅ FALL ATT STÅ ATT KRISTDEMOKRATERNA FÖLL
BORT UT RIKDSDAGEN OCH ATT ALLIANSEN DÄRFÖR TAPPADE REGER-
INGSMAKTEN OCH STÖRRE DELEN AV SIN MAKT I RIKSDAGEN.
 
Utan kristdemokraterna torde möjligheterna för Alliansen att sitta kvar vara tämli-
gen uttunnade.
 
Som sagt, ibland går hut hem, men inte alltid.
 
I det här fallet får man nog anse att hut gått hem, man kan ju inte precis på-
stå att partiets nuvarande ledning väl vårdat det Alf Svensson lämnade ef-
ter sig.
 
Tydliga och välgrundade principer och visioner har lagts åt sidan och fram har
trätt ett parti med en enda punkt på sin agenda.
 
ATT KUNDA SITTA KVAR VID MAKTENS GRYTOR OCH DÅ HAR MAN AN-
SETT SIG KUNNA GÖRA AVKALL PÅ VAD SOM HELST.
 
Så visst går hut hem ibland.
 
En något överraskande information är att det nya partiet räknat med att ta medlem-
mar inte bara från KD, utan också från sverigedemokraterna.
 
Där ju finns ju bara rasister, enligt den officiella synen, så det är onekligen ett
vågspel man ger sig in på.
 
Det finns ju också andra partier som tappat sina rötter och helt saknar andra visio-
ner annat än att utöva makt.
 
Dit får väl i första hand räknas de så kallade Nya Moderaterna, kommer vi att
få samma avknoppning där ?
 
KANSKE UNDER NAMET "MODERAT VÄRDEPARTI" FÖR NÅGOT SÅDANT
FINNS JU INTE IDAG.
 
Eller ?
 
 
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Tågurspårningen i går har rört upp många känslor och många kritiska röster har
höjts för att vi inte säkerstället att rälsen gör det möjligt för tågen att gå.
 
Det är ingen tillfällighet att 24 tåg under 5 år spårat ur, därför att kända och ej åtgär-
dade fel fått tågen att spåra ur.
 
Vi har här gjort ett medvetet val och infrastrukturministern förklarade igår hur vi ser
på situationen.
 
Den organisation vi har idag gör det ej möjligt att skapa den säkerhet resenärerna
kräver, däremot medger organisationen att vi stärker våra offentliga finanser.
 
Som infrastrukturminstern sa skulle kostnaden öka med 25 % om vi valde att ha en
organisation, som gjorde det möjligt att 24 tåg under 5 år inte spårade ur, därför att
kända fel ej åtgärdas..
 
Den typen av kostnadsökningar skulle allvarligt påverka våra offentliga finanser.
 
I det här läget har vi satsat på att tågen ska spåra ur, det är så vi tar ansvar för kom-
munikationerna i landet.
 
Vi ser nu många tecken på att temperaturen nu höjs inför supervalåret.
 
Dagens Industri menar att många problemområden kräver att nästa mandatperiod
så måste vi välja politiker, som tänker längre än till nästa val.
 
Vi delar Dagens Industris uppfattning, och har sedan länge sökt efter en politiker,
som ser längre än till nästa val.
 
Tyvärr har vi ännu inte hittat någon.
 
Även ordvalen tyder på att temperaturen nu höjs rejält, Det socialdemokratiske kommu-
nalrådet Lennart Holmlund I Umeå kallar nu reportrar för ungdjävlar, när de vill få en in-
tervju med honom, då att han har rätt att uttrycka sig så när han är förbannad.
 
Inom moderaterna är vi alla förbannade och vi kommer nu att kalla alla äldre inom op-
positionen för gubbdjävlar.
 
Egentligen ska ju åldern inte spela så stor roll, alla borde kunna kallas både ungdjävul
och gubbdjävul. Förskolan Paviljongen visar här vägen i sin verksamhet. Självfallet har
man där plockat bort både bilar och dockor, så att ingen ska veta vad man är.
 
Nu tar man bort även firandet av födelsedagar på förskolan, så att ingen heller ska kun-
na veta hur gammal man är.
 
Den principen har vi länge tillämpat på Migrationsverket, ingen över 18 år får där vara
över 18 år
 
Göran Hägglund tycks ha påverkats av den höjda valtemperaturen och kräver nu av mig
att han ska bli justitieminister efter valet.
 
Jag lovade honom att ta kontakt med Stefan Löfven och höra om det var tänkbart.
 
Skolan upptar nu en allt större del av debatten inför valet, vi kommer därför att profilera
oss som det Nya Skolpartiet.
 
Som ett första steg i ambitionen att värva röster från folkpartiet kommer vi att föreslå att
man förlänger grundskolan till 10 år.
 
Vi räknar med att det tar 10 år för en lärare att kunna göra sig hörd i klassrummet.
 
Det har framförts kritik mot att det finns alltför få lärare inom vissa ämnen, bland annat
vad gäller naturvetenskap. Skolverkets rapport visar nu att läget inte är så allvarligt,
som det kunnat uppfattas.
 
Rapporten visar att nästan hälften av de som undervisar i fysik har utbildning i ämnet,
bara drygt hälften har ingen som helst utbildning i ämnet.
 
Oppositionen har ansvaret för de som saknar utbildning, medan den ansvarsfulla Alli-
ansregeringen har ansvaret för de som har utbildning.
 
Som alla vet brottas vi med många allvarliga problem, ett sådant är att vi tyvärr ännu
inte lyckats uppnå centerpartiets mål att ta hit 30 000 000 analfabeter, som ska rädda
våra pensioner och glesbygden.
 
Israel har det motsatta problemet, där har man mängder av eritraner man av någon un-
derlig anledning vill bli av med. Vi har därför träffat en överenskommelse med Israel om
att dessa eritraner ska få en fristad i Sverige.
 
För att snabba på den processen innebär överenskommelsen att varje eritran ska erbju-
das  3 500 dollar för att ta sig till Sverige så snabbt som möjligt.
 
Har vi tur kan det röra sig om så många som  50 000.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
           
 
 
 
 
 

MINISTERN SOM BEHAGAR SKÄMTA

Humor som kostar skjortan
 
Tågurspårningar som ett pärlband, gång på gång, på ställe efter ställe, och anled-
ningen är för det mesta densamma.
 
VÄLKÄNDA FEL PÅ RÄLSEN LAGAS INTE, FÖR DET KOSTAR ATT LAGA FEL.
 
23 tågurspårningar under fem år av samma skäl, kända fel på rälsen lagas inte, för
det kostar.
 
IDAG INTRÄFFADE DEN 24 URSPÅRNINGEN AV SAMMA SKÄL, ETT VÄL KÄNT
FEL PÅ RÄLSEN MEDFÖRDE EN OMFATTANDE OCH KOSTSAM URSPÅRNING.
 
De flesta initierade bedömare tycks ha en ganska så välgrundad uppfattning, vad det
är som ligger bakom detta ständiga gnetande, om att det inte får kosta.
 
Från Regeringens sida en allmän syn att det är viktigare att de offentliga finans-
erna blir starkare än att tågen kan föras fram på rälsen.
 
Avregleringen har medfört att kostnader också ifrågasätts av ansvariga, margi-
nalerna i verksamheten blir ju högre ju mindre underhållet får kosta.
 
Och egentligen är allt ganska så enkelt att förstå.
 
Ju mindre repartationer man utför desto bättre blir de offentliga finanserna och
desto högre avkastning får de företag, som ska, eller kanske mer rätt skulle ha
utfört reparationerna.
 
OCH JU FÄRRE REPARTIONER AV KÄNDA FEL MAN GÖR, DESTO FLER TÅG
SPÅRAR UR.
 
Det är ganska enkelt att förstå, är det kanske just detta att det är enkelt att förstå, som
gör att generaldirektören Gunnar Malm snålar på reparationerna.
 
Nu ger sig infrastrukturministern, återigen kan man säga, in i leken och ger sin syn på
hur man ska förhålla sig till alla tågurspårningar.
 
Man ska definitivt inte återföra ansvaret för banunderhåll till Banverket, så att
underhållet blir bättre, vilka de flesta tycks vara överens om att det blir.
 
Och infrastrukturministern motiverar också varför man definitivt inte ska organisera
underhållet så att rälsen hålls hel.
 
ATT HÅLLA RÄLSEN HEL, SÅ ATT TÅGEN INTE SPÅRAR UR SKULLE KOSTA
25 % MER.
 
I Rosenbad är alltså avvägningen att det är bättre att 24 tåg under 5 år spårar ur, än
att man tillåter en kostnadsökning på 25 % som möjliggör att kanske inget tåg spårar
ur.
 
En djärv infrastrukturminister, som vågar sig på att skämta omså allvarliga sa-
ker.
 
FÖR HON MÅSTE VÄL ÄNDÅ SKÄMTA ?
 
 
Minister på skämthumör
AE

CIRKUS TRAFIKVERKET

Hur inkompetent får en generaldirektör vara
 
Efter dagens urspårning i Huddinge är det lätt att svara på den frågan.
 
EN GENERALDIREKTÖR, I VART FALL PÅ TRAFIKVERKET, FÅR VARA PRECIS
HUR INKOMPETENT SOM HELST.
 
Hårda ord, knappast, de bör i stället ses som en komplimang i detta läget.
 
Det är inte bara generaldirektören som tycks vara komplett oduglig, hela verket tycks
vara komplett odugligt.
 
För inte så länge sedan uppmärksammades att Trafikverket var komplett odugligt och
bakom detta avslöjande låg att det under 5 år spårat ur 23 tåg, på grund av fel man
känt till på Trafikverket.
 
23 URSPÅRNINGAR UNDER 5 ÅR DÄR ORSAKEN ÄR FEL PÅ RÄLSAR, DÄR MAN
UNDER EN TID KÄNT TILL FELET, MEN VALT ATT INTE GÖRA NÅGOT ÅT DET.
 
Detta avslöjande blev för mycket för vår infrastrukturminister, som kallade till sig odug-
lingen Gunnar Malm för ett samtal av det allvarligare slaget.
 
Detta möte resulterade i att Trafikverkets oduglige generaldirektör fick uppdraget
att se till att Trafikverket bättrade sig.
 
OCH DENNA "FÖRBÄTTRING" SKULLE VARA SKÖNJBAR REDAN VID ÅRSSKIF-
TET 2013 / 2014.
 
Hur gick det då efter det allvarliga samtalet och den förbättring som skulle ha kommit till
stånd 2013-12-31 ?
 
2014-01-07 SPÅRAR ETT TÅG UR I HUDDINGE PÅ GRUND AV FLERA FEL PÅ EN
VÄXEL, DÄR MAN UNDER LÅNGT TID VARIT MEDVETEN OM ATT FELEN FANNS
OCH ATT DE MÅSTE ÅTGÄRDAS.
 
Det är väl dokumenterat att det vid besiktningar upptäckts flera allvarliga fel på detta
växelområde, det är också väl dokumenterat att man insett att dessa fel måste rättas
till för att tågen inte skulle spåra ur.
 
Det är också väl dokumenterat att man satt tidsramar för att komma till rätta med
de fel, som skulle medföra att tågen spårade ur om man inte gjorde något.
 
ALLA DESSA TIDSRAMAR INNEBAR ATT ALLA DE FEL MAN FÅTT KÄNNEDOM
OM,  SOM SKULLE MEDFÖRA TÅGURSPÅRNINGAR OM INGET GJORDES, SKUL-
LE HA RÄTTATS TILL FÖRE DEN NU AKTUELLA URSPÅRNINGEN.
 
Och ändå lyckades den oduglige generaldirektören och hans odugliga verk inte skrida
till verket, och resultatet såg vi i morse.
 
EN NY STOR URSPÅRNING, FÖRANLEDD AV ETT FEL MAN KÄNT TILL OCH DÄR
MAN INSETT ATT FELET MÅSTE ÅTGÄRDAS.
 
Hade det inte rört sig om så enormt stora värden som går till spillo skulle man ju kunnat
ha skrattat åt eländet, när är det lätt att hålla sig för skratt.
 
Men man ställer frågan:
 
HUR KAN EN GENERALDIREKTÖR VARA SÅ KOMPLETT ODUGLIG, ATT HAN EF-
TER EN ALLVARLIG VARNING FRÅN ANSVARIG MINISTER INTE LYCKAS ORGA-
NISERA VERKSAMHETEN, SÅ ATT MAN LAGAR DE FEL MAN KÄNNER TILL OCH
HAR VETSKAP OM ATT DE MÅSTE LAGAS.
 
Annars spårar tågen ur.
 
Man trodde ju i sin enfald att ingen generaldirektör, ingen annan heller för den delen,
kunde vara så komplett oduglig.
 
NU VET MAN BÄTTRE.
 
Som om tågurspårningen i Huddinge inte skulle räcka är nu regiontrafiken kring Göteborg
i stora avseenden helt lamslagen.
 
Gissa tre gånger vad det beror på ? Det räcker kanske med en gissning.
 
I OLKSKROKEN (GÖTEBORG) HAR FEL UPPTÄCKTS PÅ ETT ANTAL VÄXLAR,
SOM GÖR ATT TÅGEN INTE KAN KÖRA PÅ SPÅREN UTAN ATT SPÅRA UR.
 
Detta har man också känt till en längre tid, men ingen har gjort något, här heller.
 
Nu uppstår frågan:
 
SKA GENERALDIREKTÖREN FÅ RESPASS REDAN IDAG ELLER FÖRST I MORGON ?
 
Infrastrukturministern då, som hade ett allvarligt samtal med Gunnar Malm och krävde att
han skulle bättra sig.
 
MEN SEDAN STRUNTADE I OM HAN BÄTTRADE SIG ELLER INTE.
 
Resulatet av infrastrukturministerns försummelse , ointresse och bristande ansvar vet vi
också idag.
 
ETT TÅG TILL SPÅRADE UR.
 
Det har gått rykten om vilka som kan vara aktuella för att efterträda Fredrik Reinfeldt, ett
namn som då dykt upp är just infrastrukturministern.
 
Skälet till att hon kommit på tal, tycks enligt interna källor ha varit att hon inte, som
alla andra tydligen, inte "gjort bort sig".
 
NU FÅR MAN NOG LETA EFTER NÅGON ANNAN SOM "INTE GJORT BORT SIG".
 
Trafikverket
AE
 

URSPÅRADESYSTEM GÖR ATT TÅG SPÅRAR UR

Ytterligare ett offer på avregleringens altare
 
När ett posttåg spårade ur tidigt i morse väckte det knappast några reaktioner alls.
 
Man konstaterade bara lite lakoniskt, att si och så mycket störningar blir det
och den och den banan blir berörd, kanske under en vecka.
 
NÄR DET GÄLLER VÅRA SPÅRBUNDNA KOMMUNIKATIONER TYCKS UPP-
GIVENHETEN VARA SÅ TOTAL, ATT INGEN LÄNGRE ORKAR REAGERA HUR
MYCKET SOM ÄN TYCKS SPÅRA UR.
 
Nu tycks man ha fått kännedom om vad som orsakat just denna tågurspårning.
 
EN VÄXEL OCH INTE VILKEN VÄXEL SOM HELST.
 
Just denna växel tycks ha blivit föremål för en inspektion under hösten, varvid det då
konstaterades att ett antal "skruvar" var lösa.
 
Att skruvarna var lösa bedömdes som så farligt att skadan måste repareras
senast inom loppet av en månad.
 
MEN NÅGON REPARATION TYCKS INTE HA SKETT, OCH EN SÖNDERROSTAD
OCH SÖNDERTRASAD VÄXEL ORSAKADE ALLTSÅ DENNA TÅGURSPÅRNING.
 
Med hänsyn till den uppenbara skadan och den uppenbara farligheten och den likale-
des uppenbara försummelsen kan man dra en viss slutsats
 
INOM DEN ORGANISATION, SOM SVARAR FÖR ATT SÄKERHETEN PÅ VÅRA
SPÅR SKA VARA SÅ STOR ATT TÅGEN INTE SPÅRAR UR I ONÖDAN TYCKS
MAN HA NÅGOT GEMENSAMT MED DE VÄXLAR SOM INTE FUNGERAR.
 
Bägge tycks ha "skruvar lösa".
 
Det fanns en tid då det fanns en yrkesstolthet inom de grupper som svarade för vår
infrastruktur, såsom post, tåg mm.
 
TÅG OCH POST SKULLE FRAM, OCH INGA LÖSA SKRUVAR FICK HINDA DET-
TA.
 
Den yrkesstoltheten tycks som bortblåst och mycket med denna.
 
Nu är det avreglering som gäller i stället för yrkesstolthet och fungerande väx-
lar.
 
Detta tåget har inte spårat ut av bara farten, det har spårat ur för att systemet har
spårat ur.
 
Vi ser nästan dagligen bevis för att avregleringen av infrastrukturen, här tåg,
'medfört olägenheter i olika former, som här också mycket kostsamma.
 
Vi vet nu också vad allt detta beror på.
 
DET HAR INTE GENOMFÖRTS NÅGRA KONSEKVENSANALYSER ÖVER VAD
AVREGLERINGEN SKULLE KOMMA ATT FÖRA MED SIG I FORM AV ATT AN-
SVARET FÖR MYCKET HAMNADE MELLAN OLIKA STOLAR.
 
Ingen kände ansvar och i den mån någon ändå kände ansvar fick åtgärder stå till-
baka för att lönsamhet och avkastningskrav fick ta över säkerhet mm.
 
Riksrevisionen var nyligen i en kritisk rapport mycket tydlig på den punkten.
 
Nu vet vi hur det gick med avregeringen, dagens urspårning är bara en urspår-
ning bland många.
 
Och inte har det blivit bättre av att starka offentliga finanser har fått ta över behovet
av att underhålla våra rälsar, så att tågen kan ta sig fram.
 
Bakom dagens olycka, och många andra liknande olyckor, finns det faktiskt
ett ansvar som borde gå att utkräva.
 
Ingen påstår att olika aktörer och operatörer medvetet underlåter nödvändigt under-
håll, för att tågen ska spåra ur.
 
Men man kan definitivt påstå att olika aktörer och operatörer medvetet håller
nere kostnaderna för att lönsamhet fått ta över styrningen och för att systemet
ger utrymme för detta.
 
OCH BAKOM UTFORMNINGEN AV DESSA SYSTEM FINNS FAKTISKT MÄNNI-
SKOR AV KÖTT OCH BLOD, SOMÄR ANSVARIGA FÖR HUR SYSTEMEN UT-
FORMATS,
 
Så visst borde det gå att utkräva ansvar.
 
Men det kommer inte att hända den här gången heller, resenärerna får stå för
hela ansvaret, den här gången också.
 
.
En lite för vanlig syn
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappadeansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att skylla allt på oppositionen, så fort det händer något, el-
ler inte händer något.
 
Dagens stora händelse tycks vara att ett posttåg spårat ur i anslutning till Huddinge
och att detta medför stora störningar i trafiken under en hel vecka.
 
Här ser vi återigen ett tydligt exempel på hur den ansvarslösa oppositionen låtit un-
hållet av bansystemet få stå tillbaka för att vi ska kunna skapa starka offentliga finan-
ser.
 
Om tågurspårningen var dagens stora händelse, var ju gårdagens stora händelse
den uppmärksamhet Beatrice Ask väckte. Hon hånades ju grovt på nätet för att hon
lurats tro på ett skämtsamt satirinslag.
 
Nu hävdar många att Beatrice saknar humor och inte kan skämta. Här kan man verk-
ligen tala om vanföreställningar, om det är någon i regeringen som kan skämta så är det
Beatrice.
 
Hur många gånger har vi inte hört henne skämta om att den grova brottsligheten gått ner
och att detta är Alliansens förtjänst.
 
Sedan påstår man att hon i ett senare skede ljuger, när hon hävdar att hon varit medve-
ten om att det rörde sig om ett satirinslag.
 
Har hon ljugit har hon gjort det av bara farten, då vanans makt är stor.
 
Aftonbladet går som vanligt hårt åt mig och beskyller nu mig för att inte ha hängt med
i det värderingsskifte, som skett i viktiga politiska frågor, samt att jag skulle sakna vi-
sioner.
 
Det är närmast pinsamt att konstatera att Aftonbladet inte följer hur vi skiftar fokus i
vår viktigaste fråga,
 
Före 2006 var vi enbart inriktade på att erövra makten, medan vi nu enbart är inrikta-
de på att behålla makten, och med denna kraftiga fokusering borde väl även Afton-
bladet förstå att vi inte har tid med några visioner.
 
Vi nås nu av nyheten att Schweitz i februari ska genomföra en folkomröstning, där med-
borgarna ska ges möjlighet att välja en politisk inriktning, där invandringspolitiken mer an-
passas till att tillgodose landets intressen.
 
När man tar del av detta ska vi vara glada att vi inte bor i Schweitz, att bara komma på
tanken att medborgare skulle kunna få inflytande på flyktingpolitiken, framkallar ju kal-
la kårar längs ryggraden.
 
Nej, då känns våra överenskommelse med Miljöpartiet mer ansvarsfulla, genom dessa
äventyras inte vår politik med någon form av medborgarinflytande.
 
Sedan känns det ju nästan genant att man ser till landets intressen, det hoppas jag att
ingen beskyller oss för att göra.
 
Vi får nu en rapport, som visat att vården av de äldre i en allt större omfattning tas över
av anhöriga, när vi nu med de äldres bästa för ögonen lyckats skära ner antalet platser
på äldreboenden med 30 %.
 
Många av dessa anhöriga har då fått möjligheten att lämna sina arbeten eller att kraftigt
gå ner i arbetstid för att orka med vården av sina äldre anhöriga.
 
Här ser vi ännu en lyckosam kombination av stärkta offentliga finanser och en ökad priva-
tisering.
 
Gårdagens rapport om kraftigt ökade inkomstklyftor mellan könen har nu fått sin förklaring.
 
Alliansen har suttit vid makten i 7 år.
 
Vi nås nu av en makaber nyhet om ett antal döda kossor som flyter i land längs sydkusten,
en del av dem har benen fastbundna med rep.
 
Polisen kan inte uttala sig om varifrån de kommer av utredningsskäl, men uppger att deras
teori är att det rör sig om kossor.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE
 
 
 
 
 
 

ANHÖRIGVÅRD AV ÄLDRE

Alla mynt har två sidor , även äldrevården
 
För någon dag sedan höjde minister Maria Larsson äldrevården i landet till
skyarna.
 
SÅ GOTT SOM ALLA ÄLDRE VAR NÖJDA, SÅ NÖJDA.
 
Att det förekommer att äldre är så nöjda att de slänger sig ut från en balkong tycks
inte ha nått fram till Rosenbad, Inte heller att många äldre ligger i sin egen avföring
eller i bästa fall får en potta placerad  i vardagsrummet.
 
Men låt gå för att många äldre verkligen är nöjda med den omsorg de får, men
det kostar.
 
REGERINGEN FÅR I MORGON EN RAPPORT SOM VISAR VAD DET KOSTAR
ATT MÅNGA ÄLDRE SKA VARA NÖJDA MED DEN VÅRD DE FÅR.
 
Att många äldre är nöjda tycks då i många fall bero på att anhöriga gör dem nöjda,
men denna omsorg är så slitsam, att det närmast framstår som ett "nollsummespel".
 
En nöjd äldre på bekostnad av en mindre nöjd anhörig.
 
Rapporten visar att 90 000 kvinnor och 40  000 män har gått ner i arbetstid eller helt
lämnat sitt arbete, för att kunna ta hand om en anhörig, när samhället inte räcker till.
 
DEN ENKLASTE BERÄKNING VISAR GENAST ATT SAMHÄLLSKOSTNADEN
FÖR DETTA PRODUKTIONSBORTFALL BÖR VARA MYCKET STORT.
 
114 000 kvinnor och 70 000 män har fått finna sig i att gå ner i inkomst för att kunna
ta hand om en anhörig, när samhället inte räcker till.
 
3/4 av de kvinnor, som tvingas vårda en anhörig, närmare 100 000 kvinnor, har fun-
nit detta mycket psykiskt påfrestande och man uppger sig ha svårt att hinna med fa-
miljeliv och annat man tidigare gjort i livet.
 
Många finner det också så slitsamt, främst medelålders kvinnor, att de tvingas
sjukskriva sig längre perioder.
 
Kopplar man denna rapport till den hyllning Maria Larsson gav uttryck för, de allra
flesta äldre är mycket nöjda med den vård de får, se man att myntet har två tydliga
sidor.
 
ETT ANTAL ÄLDRE ÄR NÖJDA PÅ BEKOSTNAD AV ATT ETT ANTAL ANHÖRIGA
ÄR MINDRE NÖJDA, TILL OCH MED SÅ LITE NÖJDA ATT DE IBLAND TVINGAS
TILL SJUKSKRIVNING.
 
När Maria Larsson skrev sin hyllning, var det lätt att få det intrycket att samhället skul-
le få "credit" för att många äldre var nöjda med den vård de fick.
 
RAPPORTEN VISAR JU TYDLIGT ATT SÅ INTE ÄR FALLET.
 
I rimlig utsträckning är det rimligt, och kan vara bra, att äldre tas om hand av anhöriga
i viss utsträckning, men inte i sådan utsträckning att det sliter ut en senare generation
och medför stora samhällskostnader, som inte syns direkt i den budget, som styr äldre-
vården.
 
En annan viktig fråga vi ska ställa oss är också:
 
ÄR DET RIMLIGT ATT VI SKA FÖRLEDAS TRO ATT ÄLDREOMSORGEN I ALLT
VÄSENTLIGT BEKOSTAS AV DET ALLMÄNNA,ÖVER SKATTSEDELN, NÄR DET
DEFINITIVT HAR SKETT EN OMSVÄNGNING, SOM VISAR ATT SÅ LÄNGRE IN-
TE ALLTID ÄR FALLET.
 
Vi blir ofta "tillsagda" att se våra höga skatter mot bakgrund av vad vi får för dem.
 
SKA VI SE PÅ SKATTERNA PÅ SAMMA SÄTT NÄR VI INTE LÄNGRE FÅR DET
VI FÖRVÄNTAT OSS ATT FÅ.
 
De siffror rapporten anger bör föranleda en mycket enkel fråga.
 
ÄR DET SÅ HÄR VI VILL HA DET ??
 
Kanske dags för en "äldrepeng, som följer den äldre i den vård den anhörige lämnar ?
 
 
AE

VÅRA ANSTALTSBARN

Missbrukare och psyksjuka på våra fängelser
 
Att antalet fångar på våra fängelser gått ner ganska så radikalt är numera väl känt,
men vilka är det som då finns kvar på våra anstalter ?
 
Regeringen får i morgon en rapport som visar vilka som finns kvar på våra
anstalter.
 
70 % AV DE INTAGNA ÄR MISSBRUKARE OCH 45 % ÄR PSYKISKT SJUKA
OCH LIDER AV EN ELLER FLERA DIAGNOSER.
 
70 % ihop med 45 % blir mer än 100 % vilket medför att många av de intagna är
både missbrukare, ofta blandmissbrukare, och psykiskt sjuka, något som är känt
sedan tidigare.
 
Både ledning och personal inom kriminalvården är eniga i ett avseende, Kriminal-
vården saknar resurser och kompetens att hantera både missbrukare och psykiskt
sjuka. Följden av detta är lätt att se.
 
En missbrukat blir intagen på anstalt, för att så småningom komma ut och
fortsätta sitt missbruk.
 
En psykiskt sjuk blir intagen på anstalt, för att så småningom komma ut,
troligen än mer psykiskt sjuk, till en samhälle där psykvården går på "knäna"
och knappast kan ge en utsläppt fånge det minsta lillfinger.
 
Missbruk och psykisk sjukdom i förening med kriminalitet kostar ett oändligt
lidande för många och medför enligt alla beräkningar enorma samhällskost-
nader.
 
HAR VI VERKLIGEN RÅD MED DETTA ??
 
Kriminalvården har prioriterat säkerheten på våra anstalter,och rymningarna har bli-
vit allt färre.
 
INGEN BORDE KOMMA FRAM TILL EN ANNAN SLUTSATS ÄR DET ÄR BRA,
MEN RÄCKER DET ??
 
Borde inte en förhöjd säkerhet kunna förenas med personanpassad vård för de som
är missbrukare eller psykiskt sjuka.
 
EGENTLIGEN SKA JU DEN SENARE GRUPPEN ÖVERHUVUDTAGET INTE SIT-
TA PÅ FÄNGELSEANSTALER, DE HÖR HEMMA PÅ VÅRDINSITUTIONER.
 
Att den senare gruppen hamnat på fel ställe och inte får den vård de borde få och
egentligen också har "rätt" till beror ju på att kostnadsaspekten i det korta perspekti-
vet väger tyngst.
 
HAR VI VERKLIGEN RÅD MED ETT KOSTNADSASPEKT I ETT KORT PERSPEK-
TIV, NÄR VI VET ATT KOSTNADEN FÖR UTEBLIVEN VÅRD I ETT LÄNGRE PER-
SPEKTIVT TROLIGEN BLIR MÅNGFALT GÅNGER STÖRRE.
 
Försöksverksamhet i USA visaratt vissa försök gett mycket goda resultat, när det gäl-
ler att slussa ut grova brottslingar, även sådana med missbruk och diagnoser.
 
Dessa försök har ofta byggt på att olika former av djur, hästar mm, fått ett domi-
nerande inslag i vården.
 
SMÄRRE FÖRSÖK I SVERIGE I MINDRE SKALA PEKAR I SAMMA RIKTNING,
"HUNDVALPAR" KAN FÅ DEN MEST FÖRHÄRDADE BROTTSLING ATT FRAM-
STÅ SOM EN "ÄNGEL".
 
När nu denna rapport läggs på bordet och vi vet att missbrukarna och de psykiskt sju-
ka inte får någon som helst vård, är det då inte dags att ställa frågan.
 
HAR VI VERKLIGEN RÅD, MÄNSKLIGT OCH EKONOMISKT, ATT LÅTA DETTA
FORTSÄTTA I SAMMA SPÅR ??
 
Vart tar förresten "vi och dom" vägen i denna fråga och är inte också psyksjuka och
missbrukande fångar en "grupp som inte ska ställas mot andra grupper".
 
 
Frisläpp fånge med psykiska problem
AE

ARBETSFÖRMEDLINGEN STÄLLER HÅRDA KRAV

Alla går inte till jobbet varje dag.
 
I vart fall inte i Lund, där går många inte till jobbet alls.
 
Eric  Ullenfån är ju riktigt rörande, när han försöker skapa en myt att 600 000
nyanlända går till jobbet varje dag.
 
HAN BORDE I STÄLLET FOKUSERA MER PÅ HUR DET ÄR, INTE HUR HAN
ÖNSKAR HUR DET ÄR.
 
Vill han lära sig hur det är kan han ägna en liten stund åt att ta i betraktelse hur en
taxiåkare kan drabbas i det land där 600 000 nyanlända går till jobbet varje dag.
 
Taxiåkaren ifråga har en taxirörelse i Lund och tar uppdrag åt färdtjänsten.
Sedan några år har han haft svårigheter att anställa förare och har nu stora
problem att ställa upp på de uppdrag färdtjänsten medför.
 
Taxiåkarens berättelse går naturligtsvis bara att ta del av på hatsajter, alla andra
media ställer ju sig avvisande till att återge "hathistorier".
 
Under lång tid har han via Arbetsförmedlingen försökt att få tag i taxiförare, sedan
länge vet vi också att huvuddelen av de som då kan bli aktuella är så kallade ny-
anlända.
 
Vid besök på Arbetsförmedlingen har han varje gång fått en lista på arbetslösa
taxiförare, som enligt AF var mer än villiga att gå till jobbet varje dag. Som ett
bevis för denna ambition har de mailat åkaren om att de söker jobb, för att sedan
göra sig oanträffbara.
 
Åkaren har lagt ner stora ansträngningar på att få tag på de arbetslösa taxiförare,
som mailat om att de vill få jobb. Det visar sig att många av dem lämnat felaktiga
kontaktuppgifter, i syfte att man inte ska kunna få tag på dem. De arbetslösa å-
karen ändå lyckas få tag på erkänner detta helt oförblommat:
 
"Enda skälet till att de mailat om intresse för arbete är att de ska kunna visa
upp just att de sökt arbete, men arbete vill de inte ha."
 
Så där i förbifarten är detta en sätt att bete sig som inte är begränsat till taxinär-
ingen och Lund.
 
Innehavare att pizzerior och motsvarande uppsöks ofta i Borås av personer,
som viftar med ett papper och glatt tillkännager.
 
SKRIV PÅ HÄR ATT VI SÖKT ARBETE, VI VILL INTE HA ARBETE, MEN VI VILL
VISA ATT VI SÖKT ARBETE.
 
Tillbaks till taxiåkaren, som så småningom hittade en arbetslös, som inte direkt ne-
kade att ta anställning, men vederbörande hade vissa önskemål.
 
Det första önskemålet var att han inte ville arbeta på kvällarna.
 
Den desperate taxiåkaren gick med på detta, då han inte ansåg sig ha något
val. Då ställdes han inför nästa önskemål.
 
Det andra önskemålet var att den arbetslöse kunde ta pauser så att han kunde
lämna och hämta sina barn på visst sätt.
 
Fortfarande desperat i jakten på förare går taxiåkaren med även på detta och
får då till svar:
 
ÄR DU DUM I HUVUDET, FATTAR DU INTE ATT JAG INTE VILL HA JOBB.
 
Det framgår inte av berättelsen om den arbetslösa taxiföraren var en vetenskaps-
man, som i detta fallet valt att inte köra taxi i stället för att köra taxi.
 
Taxiåkaren räknar med att det bara är en tidsfråga innan han inte heller går till
jobbet varje dag.
 
Självfallet har man ju rätt att tycka att möjligheten att agera på detta sättet är ett
uttryck för en ansvarsfull "jobblinje", vi påstås ju ha åsiktsfrihet även i denna frå-
ga.
 
Men man har också rätten att tycka det motsatta.
 
OCH MAN HAR TILL OCH MED RÄTT ATT LÅTA DENNA MOTSATTA ÅSIKT
STYRA HUR MAN RÖSTAR I NÄSTA VAL.
 
 
"Suggans tid" var nog inte alltid så tokig ändå ?
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Särskilt ansvar jag för att antalet mord hålls på en hög och jämn nivå, och här tycker jag
vår politik lyckats mycket väl. Gårdagens antal mord kan vi summera till hela 2 mord, ett
i Stockholm och ett i Falkenberg, sämre kunde det ha varit.
 
Även antalet anlagda bränder lyckas vi hålla på en hög och konstant nivå. När ett antal
bilar satts i brand i Avesta lyckades man också få eld på en bensinstation, så vi kan ju
inte säga annat än att utvecklingen går framåt.
 
En större industribrand har också skett i Katrineholm, även detta tycks vara en utveckling
framåt, men det kan ju vara en tillfällighet , om det just nu inte finns några förskolor kvar
att bränna ner.
 
Att vi har högst antal anlagda bränder i världen hoppas jag inte undgått någon, även detta
något vi uppnått sedan 2006, det magiska året.
 
Dagens Nyheter skriver idag om situationen i Kairo och menar att befolkningen där  inte
har tid för demokratiska frågor bland all skottlossning och alla bränder.
 
Jag hoppas att de som läser detta lite mer förstå varför vi inte heller fäster så stor vikt
vid demokratiska frågor. Vem har tid att fundera över yttrandefriheten bland all den
skottlossning som nu pågår och bland alla bränder som anläggs.
 
I Storbritannien tycks man ha tid att fundera över demokratiska frågor. Vi får nu veta
att BBC medger att man tidigare vägrat släppa fram invandringskritiska röster och man
ber nu omursäkt för detta. Man erkänner att man genom detta bara ville skapa en posi-
tiv bild av invandringen. Man går också så långt att man erkänner att det var ett fruktans-
värt misstag att tysta debatten.
 
När man läser detta finns det all anledning i världen att tacka högre makter att vi inte fallit
för frestelsen att göra samma fruktansvärda misstag.
 
Skoldebatten får alltmer bränsle efter PISA rapport om kunskapsutvecklingen. Socialdemo-
kraterna tycks nu vara på väg att bilda ett "skolnätverk", för att samla röster inför valet.
 
I det läget känns det skönt att vi redan ligger steget före. Nu när vi förlorat kampen om job-
ben har vi beslutat att inför valet återigen byta namn på partiet, ett namn som är bättre an-
passat till de frågor som är aktuella.
 
Vi kommer därför att döpa om "De Nya Moderaterna" till "Det Nya skolpartiet". Vi hoppas
då att skolfrågan håller sig levande intill valet, så att vi inte tvingas byta namn en gång till.
 
Vår talesman i skolfrågor, Tomas Tobé, visar också på vilka stora konfliktytor det finns
mellan partierna, just när det gäller skolpolitiken. Han skriver nu:
 
"Inför valet kommer det att bli en konflikt som handlar om vilka som vill ha mer kunskap i
skolan gentemot de som vill ha mindre kunskap i skolan".
 
Vi räknar med att vinna den konflikten, alla vet ju att oppositionen vill ha mindre kunskap
i skolan.
 
Gudrun Schyman tycks ha vaknat till livs och skriver nu i Dagens Nyheter tillsammans med
Per Bolund att inkomstklyftorna mellan män och kvinnor ökat med43 % sedan 2006.
 
Vi får nog ändå ge dem rätt, räknar man in inkomster från olika tillgångsslag som kapital och
fastigheter, så har säkert inkomstklyftorna ökat, de flesta vet ju att kvinnorna har annat att
syssla med än att förvalta kapital.
 
Vi kommer därför att tillsätta en utredning, som ser över möjligheterna att kvotera inkoms-
terna från olika tillgångsslag, så att denna orättvisa minskar.
 
Vi vet också sedan länge att män oftare än kvinnor spelar på trav och stryktips. Utredningen
kommer därför också att få mandat att se över möjligheterna att kvotera vinsterna från trav
och tips mellan könen, så att inkomstklyftorna även här blir mindre.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet,  än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE

MARIA LARSSON NÖJDMED ÄLDREVÅRDEN

Grodan Boll får ständigt sällskap
 
Maria Larsson, internt kallad Grodan för alla sina grodor, slår återigen följe med
den kände Grodan Boll.
 
Maria Larsson har dessutom varit flitig, riktigt flitig.
 
På sin kammare har hon kommit underfund med hur folkhälsan,och syste-
mets affärer, ska förbättras.
 
I grodornas värld blir folkhälsan bättre om företaget Systembolaget kör hem
spriten än om något annat bolag kör hem samma sprit.
 
SÅ NU VET VI HUR FOLKHÄLSAN SKA FÖRBÄTTRAS I GRODORNAS VÄRLD.
 
Men Maria Larsson har i sin iver att värva röster inför valet hunnit med mycket annat
också.
 
Bland annat har hon skrivit inlägg om hur nöjda alla äldre är som bor på e äldrebo-
enden, som råkar vara kvar, och som får hemtjänsten serverad på ett silverfat när
de anställda med blicken på klockan rusar förbi.
 
I grodornas värld är nästan alla förbrukade gamla nöjda, får de bara ha till-
gång till en potta i vardagsrummet och en balkong att kasta sig ut för, så att
de inte blir alltför nöjda, då är de nöjda.
 
I GRODORNAS VÄRLD.
 
I Smålandsposten faller man in i kören av de som hyllar hemtjänsten och kvalite-
ten på kvarvarande äldreboenden.
 
Där skriver tidningen att det är sådan brist på personal att man är tvungen att kal-
la in berusade vikarier, när det gäller att vaka över döende nöjda förbrukade äldre.
 
Ska man utgå ifrån Maria Larssons hyllning till vården och Smålandsposten beskriv-
ning av den krassa verkligheten, då gäller fortfarande den gamla devisen.
 
ALLT ÄR RELATIVT HÄR I VÄRLDEN.
 
Alliansen har länge uppmärksammat att man ska hålla Annie Lööf borta från all of-
fentlighet inför valet, om man ska ha den minsta chans att sitta kvar vid makten.
 
Eskil Erlandsson har tydligen fått till uppgift att hålla tyst på partiledaren.
 
Kanske man också borde överväga att försöka sätta dit någon som kan få tyst ock-
så på Maria Larsson.
 
FAST DET ÄR NOG EN ÖVERMÄKTIG UPPGIFT.
 
 
Hur orkar hon ?
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge   
 
Tryggheten och lugnet lägrar sig alltmer över landet tack vare vår ansvarsfulla brotts-
bekämpning. Under gårdagen skottskadades bara två personer och bara en blev svårt
knivskuren. Av någon outgrundlig anledning råkade dessa dåd också inträffa i Bergsjön i
Muteborg och Lindängen Malmö.
 
När vi nu gått in i supervalsåret lyfts de politiska frågorna fram alltmer och polariserin-
gen blir allt tydligare, främst ser vi det inom skatteområdet.
 
En ansvarsfull regering som går till val på att inte sänka skatterna och en ansvarslös
opposition, som går till val på att inte öka skatterna.
 
Vi utgår därför ifrån att väljarna rättar sig efter det gamla ordspråket "det pappa gör
är alltid rätt".
 
Aftonbladet tycks dock ha kommit riktigt på efterkälken redan under inledningen av
året. Där hävdar man att regeringen redan mentalt verkar ha börjat packa ihop.
 
Det är inte bara mentalt vi redan har packat ihop, själv har jag redan påbörjat packnin-
gen inför min flyttning till det hus jag köpt i Täby.
 
Då är Expressen mer i takt med tiden, när Anna Dahlberg i dag skriver om den alarmism
och negativism, som breder ut sig i landet. Hon hävdar då:
 
"Det finns en utbredd känsla av att de långsiktiga trenderna inte pekar i rätt riktning".
 
Här ger vi henne fullt stöd, inom regeringen har vi länge insett att vår politik inte är håll-
bar på längre sikt.
 
Det är därför vi för en retorik, som syftar till att den ska framstå som hållbar, så länge vi
'innehar makten, sedan blir den allt annat än hållbart, och det kommer att bli den ansvars-
lösa oppositionens fel, som inte lät oss sitta kvar.
 
Vårt främsta verktyg för att få denna ohållbara situation att framstå som hållbar är att ge
folk mer pengar i plånboken. Genom denna tillfälligt hållbara politik lyckas vi nu pressa
upp budgetunderskottet till 87 miljarder, större än på många år och större än vad någon
vågat hoppas på.
 
Kunskapsutvecklingen fortsätter att oroa folk, i dag skriver ett antal forskare i Dagens Ny-
heter om den katastrofala bristen på sökande till lärarutbildning inom de naturvetenskap-
liga kurserna.
 
Antalet sökande för högstadiet uppges då vara så lågt, att det inte ens går att arrangera
kurser för lärarstudenterna.
 
Självfallet är även detta oppositionens fel, det förstår ju alla, vi har ju bara suttit vid makten
i 7 år.
 
Mycket av debatten kretsar och kommer att kretsa kring vår ansvarsfulla flyktingpolitik, där
allt nu pekar på att integrationen fungerar så bra man kan kräva. På flera orter finns det fle-
ra nyanlända som går till jobbet, visserligen med hjälp av instegsjobb, men ändå.
 
De svenskar, som tack vare dessa instegsjobb hamnat i utanförskap genom att de förlorat
sina jobb, tittar ofta storögt på, när deras efterträdare går till jobbet, ofta varje dag.
 
Näthatet breder ut sig alltmer. Superstart.se, en sajt för de värsta näthatarna, har nu ställt
frågan, vilket parti man skulle rösta på om det var val idag. Men hänsyn till vår ansvarsfulla
flyktingpolitik blev svaret överraskande:
 
Sverigedemokraterna 36 %, socialdemokraterna 21 %, moderaterna 11 %,vänsterpartier
6% och övriga partier närmast 0 %.
 
Dessa siffror kan tyckas oroande, men oron är bara skenbar. De flesta av dessa 36 % nät-
hatare är unga och har inte möjlighet att rösta förrän i samband med valet 2018.
 
Vi får därför goda möjligheter att under tiden fram till detta val genomföra omskolningskur-
ser, så att de flesta av dem får rätt åsikt.
 
Vi har därför god tid på oss att utveckla demokratin i rätt riktning.
 
Vi får nu också god hjälp av ärkebiskopen att ge folk den rätta åsikten. Hon framför nu att
hon fått många brev, där kristna framför kritik mot islam, och menar då att detta inte hän-
ger ihop med kristen livssyn.
 
Alla de brev hon erhållit där företrädare för islam framfört kritik, ofta även rent hat, mot
kristna, uppger hon sig också använda som undervisningsmateriel när hon predikar om
den rätta åsikten och den rätta kristna livssynen.
 
Kommunalpolitiker i Dorotea och på några andra ställen hävdar nu att etableringsreformen
blivit en flopp, flyktingar flyttar omkring hur de vill utan att bekymra sig ett dugg om glesbyg-
den.
 
Så länge ingen annan än Dorotea kommun insett att etableringsreformen är en flopp ser
vi etableringsreformen som en lyckad satsning, där bor ju ändå inte så många väljare.
 
Dagens Nyheter skriver att Sveriges psykvård inte klarar av att hjälpa alla barn och vuxna
som flyr till Sverige. Röda Korset och ett antal kommuner slår nu larm, och menar att denna
grupp, ungefär 30 % av de nyanlända, utan behandling inte kommer att klara sig i samhället.
 
Vi kan stilla denna oro fullt ut, då vi redan påbörjat en omställningsprocess, som medför att
svenska ungdomar med svåra psykiska problem inte ska få den hjälp de annars skulle få.
 
Vi har redan siffor som visar att alltfler svenska ungdomar mår allt sämre av ångest och
depressioner och att detta förvärras genom att vården styrs till andra områden.
 
Når resurserna inte räcker till måste vi prioritera våra resurser och då går vi alltid efter en
så rättvis fördelning som möjligt.
 
Den enes bröd är den andres död.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarasfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

NAZISTER SÄTTER BILAR I BRAND

Högerextremsiter åter på plats i Kärrtorp
 
Den stora manifestationen I Kärrtorp tycks bara ha lett till ett tillfälligt lugn.
 
Nassarna tycks nu åter vara i farten och ställa till oroligheter. Polisen
rapporterar att ett stort antal bilar satts i brand.
 
Efter omfattande utredningsarbete vågar sig polisledningen på en vågad gissning
om vad som hänt och skriver i ett pressmeddelande.
 
MAN KAN INTE UTESLUTA ATT BILARNA SATTS I BRAND.
 
AE
 

FÖR MÅNGA MÄN I SVERIGE

Miljöpartiet sätter Sverige på kartan
 
Olika miljöpartister tycks nu tävlas om att minska partiets möjligheter att värva röster
inför valet.
 
Tidigare under dagen erfor vi att snöplogning på Södermalm i Muteholm skulle ske
i genusordningens tecken, och inte åtfölja patrialkaliska strukturer.
 
Inga plogningar av vägar för att kunna ta sig fram till förskolan, men väl plog-
ning av förskolana område, där kvinnor mest uppehöll sig.
 
Sporrade av denna geniala ide, som troligen också får omvärlden att "inte tro sina
öron", går nu miljöpartisten Magda Andersson vidare.
 
Hon ställer nu frågan "hur många män tål Sverige" och ger själv svaret.
 
SVERIGE TÅL INTE SÅ MÅNGA MÄN SOM FINNS I SVERIGE.
 
Men miljöpartisten Magda Andersson är en smart miljöpartist, hon ställer inte bara
frågor, hon har också svar på de frågor hon ställer. Och svaret på  den fråga hon nu
ställer blir då:
 
DÅ SVERIGE INTE TÅL SÅ MÅNGA MÄN SOM FINNS I SVERIGE, SKA VI BÖR-
JA ATT UTVISA MÄN I STÄLLET FÖR INVANDRARE.
 
Hade Magda Andersson varit ännu smartare hade hon ju förstått ytterligare en sak,
 
MAN KAN JU FAKTISKT GÖRA BÅDE OCH.
 
Nu är ju socialdemokraternas främsta val i en regeringssamverkan just miljöpartiet,
så man får önska lycka till med orden.
 
MED SÅDANA VÄNNER BEHÖVS INGA FIENDER.
 
AE

PATRIALKALISK SNÖPLOGNING

Den patrialkaliska snöplogningen
 
Det finns många sätt att värva röster på inför valet i år.
 
Det finns också många sätt att förvissa sig om att så få röster som möjligt
värvas.
 
MILJÖPARTIET I STOCKHOLM / SÖDERMALM TYCKS HA KOMMIT PÅ ETT
AV DE MER EFFEKTIVA SÄTTEN ATT FÖRVISSA SIG OM ATT MAN VÄRVAR
SÅ FÅ RÖSTER SOM MÖJLIGT.
 
Man har nu kommit fram till att snöplogningen sker ojämnställt och styrs av patrial-
kaliska strukturer. Snöplogningen sker då i huvudsak på vägar, där i huvudsak det
är män som kör bil.
 
Nu vill man rätta till denna oerhörda orättvisa på det sättet att snöplogning i stället i
första hand ska ske på de platser, där i huvudsak kvinnor tar sig fram, såsom i an-
slutning till förskolor och dylikt.
 
Vissa försök har tydligen gjorts för att förklara för dessa miljöpartister att man måste
ploga vägarna för att överhuvudtaget komma fram till förskolor och annat.
 
Men när man talar med miljöpartister talar man som vanligt för döva öron, så även
här, samtliga tycks sticka huvudet i snön.
 
Kommentarer är nog överflödiga men en fråga är nog på sin plats.
 
MENAR VERKLIGEN SOCIALDEMOKRATERNA ALLVAR, NÄR DE HÄVDAR
ATT MILJÖPARTIET ÄR DET PARTI MAN SKA SAMREGERA MED ??
 
Blir det rikligt med snö nästa vinter, kan Muteholm kanske åter sättas på kartan.
 
Bilar fullastade med barn på väg till förskolan, som dras av stressade för-
äldrar på oplogade vägar, kanske på medar, för att sedan kunna köras om-
kring obehindrat på förskolans lekplats.
 
Utgår det månne då rabatt på den höjda trängselskatten ??
 
 
 
AE
 

BJÖRKLUND LEDER SKOLPOLITIKEN

Jan Björklund nu i opposition
 
Aldrig tidigare har inkomstklyftorna i landet varit större, men det finns andra klyftor
som inte heller varit större.
 
NÄR DET GÄLLER SYNEN PÅ SKOLAN HAR KLYFTAN ALDRIG VARIT STÖRRE
OCH SYNLIGARE ÄN NU MELLAN FOLKPARTIET OCH ÖVRIGA ALLIANSPARTIER.
 
Folkpartiet står tämligen eniga i frågan om att förstatliga skolan, och får bara stöd av vän-
sterkommunisterna samt SD, men de senare räknas ju inte.
 
Moderaterna stänger nu alla dörrar för ett förstatligande.
 
LÄRARFÖRBUNDET GÅR SÅ LÅNGT ATT MAN SÄGER ATT DET GÅR INTE ATT
HA EN SKOLMINISTER, SOM ÄR I STÄNDIG OPPOSITION.
 
En skolminister i ständig opposition, det påminner inte speciellt mycket om ett kraftfullt
och ansvarsfullt styre.
 
Tidigare under dagen gjorde Jan Björklund gällande att folkpartiets väljare var de enda
väljare som var "välutbildade och medvetna".
 
När det nu gäller den infekterade debatten om förstatligande har Jan Björklund sprungit
och gömt sig och överlåter kommentarer till Tina Acketoft, talesman i skolfrågor. Hon sä-
ger då:
 
"Folkpartiet går före och leder skolpolitiken"
 
TYDLIGEN ÄR DET BARA PARTIETS VÄLJARE SOMÄR VÄLUTBILDADE OCH
MEDVETNA.
 
I ständig opposition
AE
 

ÅSIKTSFÖRTRYCK I DEN SVENSKA SKOLAN

Skolans rektor polisanmäls för att ha privata åsikter
 
Nu ska kunskapsutvecklingen  i skolan vändas efter PISA rapport, och det med besked.
 
Alla som har åsikter ska polisanmälas och utsättas för förföljelse.
 
DÅ FÖRST GÅR DET ATT FÅ KUNSKAPSUTVECKLINGEN ATT SE BÄTTRE UT ÄN
DEN ÄR.
 
Först ut på plan var en pappa till en elev på en Alingsåsskola, som tyckte att larmet i skol-
salen inte skulle vara större än att läraren kunde göra sig hörd.
 
Och skolledningen minskar larmet i skolsalen, så att läraren kan göra sig hörd, ge-
nom att polisanmäla pappan.
 
I SVERIGE SKA INGEN OSTRAFFAT KUNNA SPRIDA INFORMATION OM ATT LARMET
I SKOLSALARNA ÄR SÅ HÖGT ATT LÄRARNA INTE KAN GÖRA SIG HÖRDA.
 
Nu ska tydligen kunskapsutvecklingen ta ett ytterligare steg framåt genom att man utsätter
Vasaskolans rektor för förföljelse och eventuell polisanmälan.
 
Rektor Hans Hultin har gett uttryck för en åsikt och det gör man inte ostraffat i Sverige, vi
måste alla hålla tyst för att kunskapsutvecklingen ska kunna framstå bättre än den är.
 
Rektorn har gjort sig skyldig till det hemskaste av allt hemskt i Sverige, han återger en ob-
jektiv bild av sanningen.
 
OCH DET FÅR MAN INTE GÖRA OSTRAFFAT I SVERIGE, NU GÅR MODERATERNAS
TALESMAN I ÅSIKTSFÖRTRYCK, TOMAS TOBÉ, TILL ANGREPP MOT DEN FRISPRÅ-
KIGE REKTOR.
 
Vad är det då rektorn säger, han säger bland annat:
 
"Den extremlikande svenska modellen saknar motstycke i världen".
 
Detta är ju inget nytt, alla vet sedan länge att ingen land i hela världen gett finansieringen
av skolan så fria tyglar som Sverige, för arr riskkapitalbolag ska kunna förbättra sina av-
kastningsmål.
 
Detta är ju själva finessen med det fria skolvalet och friskolorna och deras finansie-
ring, och något som alliansen vanligtsvis skryter om.
 
NÄR NU EN REKTOR BARA RENT OBJEKT ÅTERGER VAD ALLIANSEN ÅSTADKOM-
MIT OCH VANLIGTSVIS SKRYTER OM , DÅ SKA DEN REKTORN BE OM URSÄKT OCH
I FÖRLÄNGNINGEN KANSKE POLISANMÄLAS.
 
Alliansens företrädare brukar ju skryta över att vi "liberaliserat" finansieringen av våra frisko-
lor mer än alla andra länder.
 
Ska då en rektor be om ursäkt för att han återger vad alliansens företrädare skryter om
och i förlängningen kanske polisanmälas ?
 
Vad säger rektorn mer, jo han säger då:
 
"Svenska elever får inte rätt till den utbildning de har rätt till i strid med skollagen"
 
Detta är väl exakt det OECD kommit fram till i sin PISA rapport, kunskapsutvecklingen
är så dålig, så eleverna har inte fått den utbildning de har rätt till.
 
Och för detta ska alltså rektorn, enligt moderaternas talesman i åsiktsförtryck Tomas Tobé,
be om ursäkt och i förlängningen kanske polisanmälas för.
 
Man får väl då anta att talesmannen i åsiktsförtyck också avkräver en ursäkt från OECD
för att de presenterat PISA rapporten, och då med hot om polisanmälan.
 
Rektorn blir också beskylld för att ha en privat politisk åsikt, och något värre kan man väl knap-
past tänka sig i Sverige i dag, om den avviker från Alliansens uppfattning förstås.
 
OCH DENNA PRIVATA POLITISKA ÅSIKT ÄR ATT ÅTERGE VAD ALLIANSEN SJÄLVA
SKRYTER ÖVER OCH VAD PISA RAPPORTEN GER UTTRYCK FÖR.
 
Åsiktsförtryck är vad det är säger då Bill
Åsiktsförtryck är bara förnamnet säger då Bull
 
Tänk att jag fick vara med i tidningen  idag också.
AE
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Vi lägger nu förslag om att kraftigt höja trängselskatterna i Muteholm och Muteborg.
Tyvärr tycks fortfarande många väljare gå omkring i tron att trängselskatterna tillkom
för att förbättra miljön.
 
Detta var bara någon vi ljög om i samband med införandet, för att protesterna inte skul-
le bli för stora. Nu när vi så tydligt markerar att höjningarna syftar till att finansiera olika
projekt, hoppas vi verkligen att ingen framöver går omkring i tron att dessa skatter på
något sätt syftar till att förbättra miljön.
 
Maria Larsson, internt kallad för grodan för alla sina grodor, vill nu gå emot EU rätten
och begränsa handeln av vin på nätet. Vi hoppas att så många som möjligt ska tro att
vi gör detta av folkhälsoskäl.
 
Man skulle ju annars kunna tro att vi gör detta för att hålla systemet under armarna och
optimera våra skatteintäkter, så är det naturligtvis inte.
 
Maria Larssons förslag ligger också väl i tiden, när statistik visar att alkoholkonsumtio-
nen minskar, kan ju systembolaget drabbas extra hårt om vi inte går mot EU rätten när
det gäller handel av vin över nätet.
 
Nu undrar säkert många varför vi så ofta går mot EU rätten i vissa frågor, och där kan jag
lunga alla väljare.
 
Vi går aldrig mot EU rätten när vi kan använda den mot medborgarna, men vi drar oss inte
för att gå emot EU rätten, om den inte rimmar med regeringens intressen.
 
Det har blåst mycket kring Jan Björklund när det gäller utvecklingen inom skolan, men i
en intervju i media idag förklarar Jan Björklund att det inte blåst något alls. Han förklarar
detta med att:
 
"Jag står för det jag tycker även när det blåser".
 
Med hänsyn till hur Jan Björklund ändrat uppfattning om riskkapitalbolag och vissa frågor
rörande skolan kan det ju inte blåst alls kring honom, det förstår ju alla.
 
På många sätt tycks tyvärr Jan Björklund skapa splitting inom alliansen, alla minns vi när
han förhandlade med den där Stefan Löfven om att få ingå i hans regering efter valet. Nu
ökar han på splittringen genom att avslöja vilka väljare som röstar på folkpartiet.
 
I intervjun säger han då att de som röstar på folkpartiet är mer välutbildade och medvetna
än andra.
 
Detta har vi ju känt till länge, men många moderater och centerpartister kan säkert ta illa
vid sig när det sägs så öppet.
 
Tomas Tobé går nu ut i Dagens Nyheter och talar sig varm för alliansens skolpolitik. För
att sätta den där Jan Björklund riktigt på plats, det där med välutbildade och medvetna väl-
jare kommer vi inte att glömma i första taget, meddelar nu Tomas att något förstatligande
kommer aldrig att bli aktuellt, i vart fall inte så länge Jan Björklund är partiledare.
 
Tomas för också fram de viktigaste inslagen i vår skolpolitik, som fört oss fram till PISA:s
sämsta kunskapsutveckling.
 
Ett viktigt inslag är då att varje elev ska bli sedd.
 
Vi vill verkligen understryka att detta inte gäller resurssvaga elever, det är därför vi sett till
att antalet specialpedagoger blivit mindre, samtidigt som vi dragit ner på särskilt stöd till
de skolor, som har just resurssvaga elever.
 
En annan viktig punkt Tomas tar upp är att vi måste avsätta mer tid mellan lärare och elev.
 
Det är därför vi satsat så hårt på valfrihet och friskolor, där kravet på lönsamhet ofta tvingar
fram en lägre lärartäthet.
 
Tomas pekar också på vikten av att ha skickliga lärare.
 
Även här vill vi peka på valfriheten och friskolorna som viktiga verktyg för att åstadkomma
detta, då dessa ofta försöker hålla nere kostnaderna genom att ha större andel obehöriga
lärare än kommunala skolor.
 
Sist men inte minst pekat Tomas på att lönerna spelar en viss roll.
 
Det är just av det skälet vi arbetat för att lärarna i Sverige ska ha mycket lägre löner än
snittet på lärarlöner i OECD, och framför allt måste vi ha mycket lägre lärarlöner än i Fin-
land, där har man ju visat att höga lärarlöner ger en bättre kunskapsutveckling.
 
Som alla förstår kan vi ju inte lära av andra, här heller, vi måste gå vår egen väg, här ock-
så, då vi som alla vet vet bäst, här också.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
            
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappadeansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Särskilt ansvar tar jag för att invandringen ska bli så stor som möjligt, och där kan man
sägas att jag lyckats, över förväntan.
 
Invandringen har inte varit så stor sedan 1992 och väntas bli ännu större i år, får jag ba-
ra förtroende en mandatperiod till så ska allt svenskt vara borta, det lovar jag.
 
Den första väljarundersökningen på supervalåret, den från Barometern, ger oss råd i ry-
gen inför valet.
 
Nu är inte bara CP och KD under fyraprocentsgränsen, nu får folkpartiet höga 4 % och ba-
lanserar till att också falla ur riksdagen.
 
Nu är vårt regeringsalternativt trovärdigare än någonsin.
 
Riksrevsionen banar nu väg för att vi ska kunna fortsätta vårt ansvarsfulla och kraftfulla
styre. I en rapport pekar man på hur framgångsrika våra avregleringar varit, de har både
blivit dyrare och medfört påtagliga olägenheter för medborgararna.
 
Enligt rapporten har vi åstadkommit detta genom att inte ta lärdom av vad vi gjort, samt
genom att inte genomföra riskanalyser före olika avregelringar och för att sedan ha brus-
tit i tillsyn och utövat en alltför passiv styrning.
 
Det är så vi utöver ett kraftfullt och ansvarsfullt styre.
 
SvD uppmärksammar nu oss på att svenska pass är mer eftertraktade än andra pass,
främst i Turkiet, varifrån det är enklast att ta sig illegalt till Sverige. Vi har förstått att det
finns stora vinster att hämta i denna bransch.
 
För att få del av denna växande marknad kommer nu Exportrådet att organisera en sär-
skild enhet i Istanbul, som ska underlätta för främst afghaner och pakistanier att få tillgång
till svenska pass, där en del av ersättningen ska komma Exportrådet till del.
 
Samtidigt kommer vi att stimulera ännu fler att tappa sina pass, om detta visar sig möjligt.
 
Fortfarande upplåter media plats åt den där Jimmie Åkesson, trots allt jag sagt om detta.
Idag ges han utrymme att skriva om att jag är den som mest öppet visar hat och avsky
när jag debatterar med honom.
 
Han påstår också att alla de andra är trevliga.
 
Tacka sjutton för det, hela min politiska plattform bygger på att vi indelar väljarna i "vi
och dom" och de där 700 000 som sympatiserar med sverigedemokraterna är inte vär-
da annat än hat och avsky.
 
Dessa 700 000 väljare skulle jag inte ens kunna ta i med tång, så hatar jag och avskyr
dessa näthatare.
 
Det är så jag visar stort statsmanaskap.
 
Ibland kommer det tyvärr fram att vi försöker göda våra vänner inom riskkapitalbranschen
genom att sälja ut offentlig egendom, ofta för billigt, till dessa. Vi hittar ofta våra moderata
vänner i toppen på dessa bolag, så vi ser inget konstigt i att gynna dem på olika sätt.
 
Nu kom det tyvärr fram att vi sålde Arbetslivsresurs till några vänner, som har kopplingar
till skatteparadis, det var inte meningen att det skulle bli känt.
 
Vi beklagar att det blev känt, vi kommer nu se över våra rutiner, så att kommande affärer
inte blir kända.
 
Kunskapsutvecklingen blev ju känd genom PISA, nu har en pappa till en elev i Alingsås
försökt att göra kunskapsutvecklingen ännu mer känd, genom att spela in lite slagsmål
och annat under en lektion.
 
Skolan har här agerar föredömligt och polisanmält pappan, för att folk ska ju inte få känna
till vad som händer i skolan och framför allt ska de inte få känna till varför det som händer
i skolan händer.
 
Vi är imponeradeav detta ansvarsfulla agerande och kommer nu att se över möjligheterna
att få stopp på medborgarnas kännedom om andra brister i samhället.
 
Som ett första steg kommer därför alla kommuner uppmanas att polisanmäla alla som på-
talar att antalet äldreboenden blivit mindre samt alla de som talar om att invandringen ö-
kat.
 
Industrin klandrar oss nu för att vi tar ut fastighetsskatt även på maskiner, och då som enda
land som gör detta. Man menar då att detta medför att industriproduktionen i landet kom-
mer att minska ännu mer.
 
Det är så vi tar ansvar för att utveckla näringslivet i Sverige.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag, men fy fasen för dessa äckliga sverigedemokrater.
 
            
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

CENTERPARTIET -IGEN

Ordets makt över tanken
 
Riksdagskandidaten Kerstin Hermansson, centerpartiet, försöker nu närma sig
grytorna genom att skriva insändare i Borås Tidning.
 
I dag skriver hon ett inlägg under rubriken "äldre måste få bestämma själva".
 
DEN RÖDA TRÅDEN I DETTA INLÄGG ÄR ATT EN TRÅD SAKNAS.
 
Ordets makt över tanken är den enda röda tråd man kan skönja.
 
Det är lätt att hålla med om rubriken, vem vill inte bestämma själv, men sedan är
det inte längre helt lätt att hänga med.
 
Riksdagskandidaten hyllar som alla andra i alliansen valfriheten till skyarna och pe-
kar då på hur viktigt det är att äldre i hemtjänsten ska få bestämma vem/vilka som
kommer i deras liv.
 
Det låter vackert, lika vackert som "ord över tanken" ofta brukar låta.
 
Kerstin Hermansson skriver då:
 
"För oss centerpartister är det självklart att alla äldre, oavsett kommun, ska ha den
fulla rätten att själva bestämma vem som kommer in i hemmet och ger hjälp och stöd
i vardagen".
 
Inlägget är skrivet mot bakgrund av att alla kommuner fullt ut inte infört valfrihetens
evangelium när det gäller hemtjänsten.
 
Visst låter det vackert, men det är bara ett litet tankefel, inte så litet förresten.
 
De äldre väljer inte, hur stor valfrihet som än råder,"vem" som ska få komma
in i deras hem.
 
DE ÄLDRE VÄLJER ETT FÖRETAG, SOM SEDAN I SIN TUR VÄLJER "VEM" SOM
SKA FÅ KOMMA IN I DEN ÄLDRES HEM.
 
Och detta är inte riktigt samma sak, undersökningar visar att verkligheten är en helt
annan än den riksdagskandidaten försöker beskriva.
 
Undersökningar har visat att så många som 70, S J U T T IO, olika anställda kan
komma att komma in i en äldres hem under en kort tid, efter det att en äldre ut-
nyttjat den fria valfriheten för att bestämma "vem" som ska få komma in i den
äldres hem.
 
Om riksdagskandidatens formulering beror på en monumental avsaknad av insikt om
de äldres verklighet eller styrs av en ambition att manipulera läsarna till att omfattas
av det heliga evangeliet förtäljer inte inlägget.
 
MEN BÅDA ALTERNATIVEN ÄR LIKA SKRÄMMANDE OM MAN BEAKTAR ATT
DET ÄR EN RIKSDAGSKANDIDAT SOM STÅR BAKOM INLÄGGET.
 
 
Tänk att jag fick vara med tidningen idag igen
AE
 
 
 

STUPRÖRSPOLITIK STYR SVERIGE

Riksrevisionen ryter till
 
Valet närmar sig och många väljare är fortfarande osäkra över vilket parti man ska
lägga sin röst på.
 
Osäkra väljare, och för den delen också många "säkra" väljare, bör kunna få en god
vägledning, om man ägnar några minuter åt  att läsa Dagens Nyheters inlägg om
Riksrevisionens granskning av Alliansregeringens ansvarsfulla privatiseringar.
 
Då är det lätt att bli säker på hur man ska rösta, och hur man inte ska rösta.
 
DET KAN  VARA VÄRT NÅGRA MINUTER.
 
Riksrevisionens granskning är en ganska intressant läsning, men den känns lite främ-
mande.
 
MAN HITTAR INGET OM DE FÖRDELAR VI SKULLE UPPNÅTT MED ALLA DE AN-
SVARFULLA AVREGLERINGAR DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN
GENOMFÖRT.
 
Inte heller hittar man något som kommer i närheten av att vara en följd av ett kraftfullt
och ansvarsfullt styre.
 
Men man hittar mängder av information som tyder på motsatsen.
 
Man kan ju inte precis skylla verket för att gå regringens ärenden, eller också har man
redan ställt om för ett regeringsskifte.
 
Vi kan nu i rapporten läsa att många avregleringar, tåg-, apotek-,elmarknad-, tele- mm,
blivit mycket dyra och åsamkat medborgarna både stora kostnader och olägenheter.
 
Priserna för tågresor, el, medicin, tel mm har blivit mycket dyrare än vad annars
skulle vara fallet, samt medfört stora olägenheteri övrigt.
 
Slutsatsen blir då enkel.
 
DYRARE OCH SÄMRE, OCH DET GÅR ALLIANSEN TILL VAL PÅ.
 
Men det är ingen naturlag som gjort att allt detta blivit dyrare och sämre, att det blivit dyrare
och sämre beror, enligt Riksrevisionen, på att regeringen inte lärt sig av sina misstag allt
efterhand avregleringarna fortskridit.
 
I SIN DOGMATISKA IVER HAR MAN TUFFAT PÅ LIKT EN BLINDBOCK.
 
Riksrevisionen pekar på ett antal faktorer,som medfört att allt blivit dyrare och sämre.
 
Bland annat pekar man på att regeringen inte gjort några riskanalyser, man har brustit
i tillsyn, styrningen har varit för passiv och lärandet har uteblivit.
 
Detta med utebliven riskanalys stämmer ju ganska så väl med Jan Björklunds yrvakna bete-
ende varje gång något i det fria skolvalet gått snett.
 
VI HADE INTE "EN ANING" OM ATT DET SKULLE BLI SÅ HÄR.
 
Så här blir det när man inte gör några riskanalyser, då har man "ingen aning" om vare sig
det ena eller det andra.
 
En rapport från Riksrevisionen som ligger fjärran från allt vad kraftfullt och ansvarsfullt
regerande kan stå för.
 
Osäkerheten inför valet bör definitivt bli mindre, om man ägnar sig åt att läsa Dagens Nyheter
idag rörande denna rapport.
 
Riksrevisionen går så långt att man betecknar allt detta som stuprörspolitik.
 
ALLIANSEN GÅR ALLTSÅ TILL VAL MED EN FORTSATT STUPRÖRSPOLITIK SOM
VALSTRATEGI.
 
 
Alliansens valmanifest
AE
 
 

UFO HAR LANDAT I ALINGSÅS

Kunskapsutvecklingen har nu fått sitt svar
 
Många förfasades över den kunskapsutveckling som blev känd genom PISA under-
sökningen, och många har försökt att hitta förklaringar till hur det kunnat bli på det
här viset.
 
Nu har ett UFO varit synligt i Alingsås och gett den fulla förklaringen till hur det kunnat
bli som det blivit.
 
Ufo:t har på något underligt sätt lyckats smyga sig in i Alingsås skolvärld och
fått ett ledande befattning.. I samband med detta har man försett Ufo:t med ett
namn, Cecilia Knutsson.
 
Bakgrunden är att en förälder till en skolelev försökt lyfta fram att det är stökigt i klassen,
så stökigt att ingen undervisning kunde bedrivas.
 
Detta ville inte Ufo:t lyssna till, på Mars tillhörde det rutinerna att det var så stökigt
att ingen kunde lära sig någonting, det var själva finessen enligt Ufo:t med att man
gav alla elever datorer.
 
INGEN UNDERVISNING VÄRD NAMNET, ALLA ELEVER SITTER OCH SPELAR, LOG-
GAR IN PÅ FACEBOOK OCH SKRIKER FULLT UT I STÖRSTA ALLMÄNHET, OCH
SÅ LITE SLAGSMÅL OVANPÅ DETTA.
 
Då detta inte bekymrar Ufo:t låter pappan sin pojk spela in hur det låter på en lektion i en
skola i Alingsås.
 
OCH DET LÅTER, DET LÅTER NÅGOT SÅ IN I HELSICKE,SÅ MYCKET ATT INGEN
KAN GÖRA SIG HÖRD.
 
Pappan tycker att det är viktigt att det kommer ut hur lektioner bedrivs i den skola där ett
Ufo har en ledande befattning och lägger ut galenskaperna på Yuotube.
 
OCH NU VET "HALVA SVERIGE" HUR DET LÅTER I EN SKOLA I ALINGSÅS, NÄR MAN
LÅTER UFON TAR ÖVER ANSVARET FÖR KUNSKAPSUTVECKLINGEN.
 
Nu blir Ufo:t bekymrat, riktigt bekymrat,det Ufo som inte tidigare blev det minsta bekymrad
när pappan ville diskutera hur det gick till på lektionerna.
 
Ufo:t blir så bekymrat att Ufo:t anmäler pappan till polisen för att han spritt informa-
tion om hur Ufon hanterar kunskapsutvecklingen i svenska skolor.
 
OCH I TV TYCKER UFO:T ATT DET ÄR BRA ATT PAPPAN "LYFTER" FRAM DETTA,
MEN HAN FÅR INTE "LYFTA FRAM" DET SÅ MYCKET ATT DET "LYFTS FRAM",
DÅ KOMMER POLISEN.
 
Tydligen har Ufo:t någon duffus uppfattning att något elev kan ha blivit kränkt, för att ovä-
sendet spelats in. Ufo:t kan vara lugnt, larmet var så bedövande att ingen enskild skulle kun-
na urskiljas hur högt hen än skrek.
 
Så gör tydligen Ufon, för det kan väl inte ha varit en jordisk varelse,som anmäler en
pappa till polisen för att han lyfter fram något som skolledningen skulle ha tagit tag i för
länge sedan.
 
Här kan man tala om att skjuta budbäraren.
 
Trots allt ska vi vara tacksamma mot Ufo:t, som nu gett oss den fulla kunskapen om varför
kunskapsutvecklingen i Sverige blivit vad den blivit. Vi vet nu också hur vi ska komma till
rätta med utvecklingen.
 
VI SKA INTE UTSE UFON TILL LEDANDE BEFATTNINGAR I SKOLVÄRLDEN.
 
Vad blir då konsensus av vad som uppenbarat sig i Alingsås.
 
KONSENSUS BLIR ATT DET ALDRIG KOMMER ATT BLI NÅGON FÖRBÄTTRING VAD
GÄLLER KUNSKAPSUTVECKLINGEN SÅ LÄNGE UFO:N TILLÅTES PÅVERKA SKOL-
MILJÖN OCH SKJUTER ALLA BUDBÄRARE, SOM VILL FÅ FÖRBÄTTRINGAR TILL
STÅND.
 
Något mer sanslöst ansvarslöst än Ufo:t i Alingsås går troligen inte att hitta hur långt ut i
rymden man än letar.
 
Leker man blindbock i Alingsås när man tillsätter chefer inom skolvärlden ??
 
 
Ufo har landat i Alingsås
AE
 
 

KRIGSFÖRBRYTARE GES ASYL

Dårhuset har många ingångar.
 
Enligt tillgängliga uppgifter har Migrationsverket fullt upp att göra med att pröva alla
asylansökningar.
 
Bland de asylansökningar man just nu prövar är det tre ansökningar som är sär-
skilt intressanta.
 
DE TRE ASNÖKNINGAR AVSER TRE IRAKER SOMÄR MISSTÄNKTA FÖR KRIGS-
FÖRBRYTELSER OCH FOLKMORD UNDER HUSSEINS TID.
 
En av dessa hade en framskjuten position som borgmästare och ska enligt alla tillgäng-
liga uppgifter har varit Husseins hantlangare i många viktiga frågor rörande folkmord.
 
Nu prövas deras asylansökningarav Migrationsverket, samtidigt som SÄPO tycks
göra en utredning om deras status som krigsförbrytare.
 
Vi får ständigt höra hur viktigt det är att asylrätten finns, tillämpas på rätt sätt och han-
teras generöst.
 
Det skäl, som då anges för detta är att människor måste kunna skyddas från de
som begått och kan tänkas begå övergrepp mot dem.
 
I Sverige har vi en benägenhet att gå vår egen väg, alltid den enda rätta vägen, och
det gör vi också nu.
 
NU PRÖVAR VI ASYLANSÖKNINGAR TILL DE SOM BEGÅR ÖVERGREPP MOT
DE SOM VI UPPGER OSS GE SKYDD ÅT.
 
Kan vi möjligen vara i maskopi med dessa krigsförbrytare, för att göra det lättare för dem
att komma åt sina forna offer ??
 
NÄR ANDRA LÄNDER TAR ANSVAR GENTEMOT OFFREN FÖR OLIKA FOLKMORD
OCH SKICKAR FÖRÖVARNA TILL HAAG, TAR VI ANSVAR FÖR FÖRÖVARNA
OCH GER DEM EN FRISTAD, SÅ ATT DE LÄTTARE KOMMER I KONTAKT MED SINA
FORNA OFFER.
 
Som sagt, dårhuset har många ingångar och dimensioner.
 
 
Hade tyvärr inte "vett" att söka asyl i Sverige,
utan fick finna sig i Haag.
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar tar jag för att värna om våra kriminella inom politiken.
 
Jag kan ju inte med bästa vilja påstå att det nya året började bra. Nu visar en förteck-
ning över opinionsbildare i landet att den där Jimmie Åkesson är en bättre opinions-
bildare än jag, trots att jag utnämnt mig till stridshingst.
 
Nu visar det sig att den där Jimmie Åkesson intog en fjärdeplatsplacering, medan jag
hamnade bara på 6:e plats.
 
Jag får nog använda en annan verktygslåda, som innehåller andra verktyg än tänger,
för att kunna ändra på detta, för så här kan det ju inte vara, den där Åkesson gör ju
inget annat än säger sådant man inte får säga.
 
Att många politiker ägnar sig åt bedrägerier och korruption är ju ingen nyhet, en del
mer än andra, centerpartisten och riksdagskvinnan Al Sahlani mycket mer än andra.
 
Tyvärr blev hon upptäckt när hon förskingrade biståndsmedel på 3 200 000 och blev
tvungen att ta time out.
 
Som tur är tar nu centerpartiet väl hand om sina förbrytare och låter henne vara ledig
med fullt arvode från riksdagen, som en belöning för sin förskingring.
 
Samtidigt är det viktigt att vi drar ut på förundersökningen, så att Al Sahlanis brott
inte belastat valrörelsen.
 
Det är så vi politiker tar hand om våra kriminella politiska kollegor, man vet ju aldrig
vem som har oturen att bli upptäckt nästa gång.
 
Tre araber från Irak är nu föremål för undersökning av SÄPO, då de är misstänkta för
omfattande folkmord under Husseins tid.
 
Samtidigt har de sökt asyl och Migrationsverket prövar nu deras ansökningar. Vi får
aldrig falla för frestelsen att dela in människor i "vi och dom" och därför är krigsförbry-
tare lika välkomna som alla andra att bli försörjda av oss svenskar.
 
Många resenärer upprördes under helgen av att de inte kunde boka biljetter för att
åka med SJ. Jag har svårt att förstå denna oro, privatiserar man utan att tänka sig
för kan man ju inte räkna med att allt ska fungera.
 
Samtidigt borde resenärerna i stället vara tacksamma. Att få bokat biljetter till tåg,
som inte kommer att gå kan ju göra många besvikna, då är det nog bättre att inte
få några biljetter alls.
 
Särskilt tacksamma bör de resenärer vara, som inte kunnat få biljetter till de tåg,
som ändå kanske skulle ha kunnat komma iväg.
 
Risken är påtaglig att de skulle kunna skadas, när tåget spårade ur.
 
Många klagar på tillgängligheten vid våra sjukhus, det är också något jag har svårt att
förstå. Vid Östra Sjukhuset i Muteborg är i alla fall tillgängligheten hög.
 
Där kunde man ta emot hur många poliser som helst när man skulle gripa alla skott-
skade, som tagit sig till sjukhuset.
 
Att det i samband med att sjukhuset ställer om sig för katastrofsituationer blir en aning
kaotiskt får vi lära oss att leva med, det är själva kärnan i vår nya kultur.
 
Jag tror inte att någon så småningom kommer att sakna det trygga tillvaron vid våra
sjukhus, när vi en gång för alla blivit av med vår egen urbarbariska kultur.
 
Tragedin i Borås, där en 12 årig pojke blev svårt skottskadad, lämnar ingen oberörd.
Samtidigt får vi inte blunda för att händelsen var en ytterligare bekräftelse på värdet av
våra öppna gränser.
 
Gärningsmannen tycks ju ha varit vad man kallar sydeurope och bar ju tydligen både
pistol och kniv, de flesta beväpnade svenskar bär ju fortfarande bara kniv.
 
Under helgen inträffade vad många uppfattar som en obehaglig händelse på en kyrko-
gård i Västra Götaland.
 
Ett antal, troligen ungdomar som saknade tillgång till fritidsgård, ägnade helgen åt att
vandalisera kyrkogården, bland annat genom att välta ner ett stort antal gravstenar.
 
Vi får ta lärdom av detta, och de som fortfarande är kristna måste nog lära sig att döl-
ja detta lite bättre, stora gravstenar kan då lätt framstå som provocerande.
 
Jag säger återigen, jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
           
 
AE
.
 
 
 
 

SVERIGE UTMÄRKER SIG IGEN

En ovanligt stök nyårsnatt
 
Det är så polisen i Västra Götaland summer nattens händelser.
 
En nyårsnatt stökigare än annars.
 
OCH SÅ HÄR LÅNGT MED 9 ANMÄLDA VÅLDTÄKTER.
 
Det är polisens summering av antalet våldtäkter, så här långt, bara i Västra Götaland.
Och polisen noterar att antalet är fler än någonsin tidigare.
 
VAD HAR HÄNT I SVERIGE ??
 
Opinionsbildare världen runt tillskriver vår regering och frågar vad de ska gör åt den
våldtäktsepidemi som råder i Sverige, media  utomlands skriver spaltmil om hur mån-
ga våldtäkter, som begås i Sverige, och sändebud och andra avlöser varandra för att
beskåda det stora undret.
 
I PRINCIP VÄRLDSLEDANDE I ANTAL VÅLDTÄKTER.
 
Själva gör vi inget för att sätta stopp för denna utveckling.
 
VÄRLDENS FLESTA VÅLDTÄKTER HAR BLIVIT ETT NORMALTILLSTÅND I SVE-
RIGE, SOM INTE BYKYMRAR MAKTHAVARE OCH MEDIA DET ALLRA MINSTA.
 
De enda ansträngningar rättsväsendet tycks visa upp är att förnedra våldtäktsoffren
ytterligare en gång, om polis och klagare behagar få till stånd ett åtal.
 
I andra länder, där våldtäkter är vanligt förekommande, brukat det förklaras
med att det ingår i en krigföring, där avsikten är att sätta skräck i civilbefolk-
ningen.
 
Krig påstås det att vi inte har och inte haft på länge, men de övergrepp, som konstitu-
erar krigföring i andra länder det har vi.
 
ATT SVERIGE BLIVIT ETT LAND, DÄR ANTALER VÅLDTÄKTER LIGGER I VÄRLDS-
KLASS OCH NUMERA SES MER ELLER MINDRE SOM ETT NORMALTILLSTÅND,
DET SÄGER EN HEL DEL.
 
Polisen rapporterar också om en omfattande våldsinslag, misshandlar mm, under natten,
också där mer än vanligt.
 
NORMALTILLSTÅND I SVERIGE,  MEN OTÄNKBART I ANDRA LÄNDER DÄR KRIGS-
TILLSTÅND INTE ÄR AKTUELLT.
 
Någon måste det ju ändå vara fel på, det är ingen naturlag som säger att Sverige ska vara
världsledande i denna typ av "grenar".
 
Är det fel på offren, gärningsmännen, polisen, makthavarna, rättssystemet ??
 
ELLER, VILKET KANSKE ÄR MER TROLIGT, DET ÄR FEL PÅ OSS ALLA.
 
För något måste vara genuint fel i grunden, när det ses som ett normaltillstånd att man
har störst antal våldtäkter i världen, frånsett några krigförande regioner i Afrika.
 
Det enda man kan säga är att detta är inget som bekymrar vare sig politiker eller
andra makthavare, inte heller rättssystemet.
 
HADE MAN BEKYMRAT SIG HADE MAN GJORT NÅGOT ÅT DET.
 
 
 
 
Vi väljer inte mellan öppna gränser och många
våldtäkter, vi väljer både och, det är det som ut-
märker oss ansvarsfulla moderater numera.
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, ett tag till     
 
Särskilt ansvar tar jag för att det femte jobbskatteavdraget nu ska urholka statens
finanser ännu mer.
 
Jag hoppas att de flesta av Er haft ett trevligt nyårsfirande och allt tyder på att ny-
årsfirandet passerat någorlunda lugnt, trots att vädret innebar en stor risk för mån-
ga våldsbrott utomhus.
 
De mest uppmärksammade brotten tycks ha varit två mordförsök, ett på en 12 årig
pojke i Borås och ett på en man i Jönköping. När det gäller det senare tycks polisen
ha ett sådant signalement på gärningsmannen, att det finns gott hopp att få fast ho-
nom.
 
Polisen väljer dock att inte gå ut med komplett signalement, så vi kan därför tryggt ut-
gå ifrån att vi har att göra med en gärningsman med svensk etnisk bakgrund.
 
Inte ens en dag som denna kan Aftonbladet avhålla sig ifrån att vara sarkastisk. Man
försöker nu vara lustig genom att  hävda att vi lämnar en springnota efter oss, uppgå-
ende till 87 000 000 000, som måste betalas av någon annan.
 
Vad Aftonbladet glömmer att berätta är vad man fått för denna springnota, vi har fått
mindre antal vårdplatser, färre äldreboenden, lägre arbetslöshetsersättningar, lägre
sjukpenning och besparingar på många andra områden. Det borde Aftonbladet tryc-
ka på i stället för att försöka göra sig lustig.'
 
Jag tror inte heller att ens Aftonbladet skulle kunna åstadkomma ett sådant rekordar-
tat underskott i finanserna samtidigt som man gör stora nedskärningar i driften, den
bedriften borde Aftonbladet uppmärksammat mer.
 
Ser man till den kombinationen har vi varit mer kostnadseffektiva än alla andra EU
länder.
 
Även Svenska Dagbladet försöker göra sig lustig på vår bekostnad, men där blir det
inte lustigt, bara osmakligt.
 
Tidningen jämför nu vården av människor och djur , och menar nu att dessa får unge-
fär samma vård.
 
Visserligen lämnar vi nu också ofta äldre att dö ensamma i avskildhet, precis som
djuren ofta väljer att dö, men att framställa detta så öppet blir bara osmakligt.
 
Inför ett nytt år kräver ju traditionen att man både ska avge löften inför det nya året, och
att man ska önska sig något under året.
 
När det gäller mina önskningar är det främst tre önskningar jag tänker på.
 
Den första är att jag hoppas att Muteholm ska fortsätta att växa i den snabba takt Mute-
holm nu växer. Fortsätter denna tillväxt kan vi redan under året räkna med minst 100
kåkstäder i våra ytterområden.
 
Den andra önskningen jag har är att man ska sluta jämföra Sverige med våra grannländer
främst då Finland. Vi fick nyligen höra att Sverige har sämst kunskapsutveckling i OECD,
medan Finland toppar. Sådant vill vi inte höra.
 
Vi får också höra att Finland har ett försvar som är mer kostnadseffektivt än vårt försvar.
Finlands numerär uppgår till ungefär 230 000 och kostar under 3 miljarder euro, medan
vår numerär uppgår till ungefär 40 000 och kostar över 5 miljarder euro. Sådant vill vi in-
te heller höra,
 
Min tredje önskan är att oppositionen vinner valet, så att vi slipper att genomföra de ned-
skärningar och skattehöjningar, som kommer att erfordras för att komma till rätta med un-
skottet på 87 miljarder.
 
Även mina löften inför det nya året är tre.
 
Det första löftet är att vi ska träffa fler överenskommelser med Miljöpartiet, så att mot-
sättningarna mellan olika grupper ökar ännu mer.
 
Det andra löftet är att jag vid nästa EU möte kommer att meddela alla andra EU länder
att jag inte kommer att ta i dem med tång. Det har nu visat sig att vi står ganska isole-
rade i vår uppfattning om hur öppna gränserna ska vara, och de övriga länderna visar
sig nu ha en politik, som ligger i nivå med eller är ändå värre än sverigedemokraternas.
 
Det tredje löftet är att jag lovar att fortsätta arbete för mindre trygghet i landet och på vå-
ra gator. Att antalet grova våldsbrott sedan 2007 ökat med 39 % och att antalet våldtäk-
ter escalerar, främst gruppvåldtäkter, ska vi därför se som  delmål.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag samt ett Gott Nytt År.
 
             
 
AE

RSS 2.0