UTRIKESPOLITIKEN GÅR INTE ATT SÄTTA IHOP

Billig utrikespolitik, billig som IKEA
 
Erkännandet  av Palestina lär väl knappast gå till historien som den mest lyckosamma
utrikespolitiken, vilket Margot Wallström sent omsider tycks insett.
 
Nu ska tydligen den drivna utrikespolitiken mest ses som ett skämt.
 
Men som utrikesminister bör man nog vara försiktig med en alltför skämtsam ton,
och framför allt bör man sträva efter att få skrattarna på sin sida, något Margot
Wallström tycks ha svårt att få.
 
Att jämföra den svenska utrikespolitiken med att exportera platta paket från
IKEA är onekligen ett vågat steg.
 
MEN VID NÄRMARE EFTERTANKE TYCKS LIKHETERNA VARA FLER ÄN
SKILLNADERNA.
 
Vad står IKEA för och vilka erfarenheter har vi av IKEA ?
 
Billigt, platta paket, saknar ofta skruvar och går inte få ihop.
 
Som sagt, ett vågat steg att jämföra det IKEA står för med det nu utrikespoliti-
ken står för.
 
Det är då betydligt lättare att skönja likheterna än att hitta några skillnader.
 
EN BILLIG UTRIKESPOLITIK, SOM FALLER PALTT TILL MARKEN OCH
INTE GÅR ATT FÅ IHOP MED EU POLITIK I FRÅGAN SAMT FÖRS AV EN
FÖTETRÄDARE SOM TYCKS SAKNA SKRUVAR.
 
Inte får man skrattarna på sin sida med den typen av humor, tycks mer tyda
på lyteskomik.
 
AE
 
 
 

VEM BESTÄMMER I PALESTINAFRÅGAN ?

Fort ska det gå i Palestinafrågan
 
Många har överraskats över att erkännandet av Palestina gick så fort, så
väldigt fort.
 
Och det gick fort, fortare än någon kunde ana.
 
SÅ FORT ATT NÅGON UTLOVAD "DIALOG" MED ISRAEL INTE KUNDE
KOMMA TILL STÅND.
 
Fast kanske är det så att inte alla är överraskade över att det gick så fort.
 
Kanske är vänsterpartiet, med rötter i den människofientliga kommun-
nismen, inte överraskade ?
 
Man ska inte spekulera över sådant man inte känner till, men ibland kan man
kosta på sig att spekulera, lite.
 
Att vänsterpartiet, med rötter i den människofientliga kommunismen,
sitter vid ratten och styr regeringen är det ingen som hymlar med.
 
Man spekulerar inte heller när man konstaterar att vänsterpartiet, med rötter
i den människofientliga kommunismen, inom sig rymmer dels starka antise-
mitiska´krafter, dels starka sympatier för Hamas.
 
Man spekulerar inte heller när mans äger att regeringen är kraftigt beroende
av vänsterpartiet, med rötter i den människofientliga kommunismen, för att
få igenom sin budget.
 
Utifrån detta kan man nog kosta på sig att spekulera, lite.
 
KAN DET MÅNNE VARA PÅ DET VISET ATT VÄNSTERPARTIET, MED
RÖTTER I DEN MÄNNISKOFIENTLIGA KOMMUNISMEN OCH OMFAT-
TANDE STARKA ANTISEMITISKA KRAFTER, DELVIS RENT JUDEHAT,
KAN HA TVINGAT FRAM ETT SNABBT ERKÄNNANDE AV PALESTINA
FÖR ATT BUDGETEN SKA GODKÄNNAS.
 
Veta kan man inte, inte som oinsatt i förhandlingarna, men spekulera kan
man.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

LIGGER VÄNSTERPARTIET HÄR BAKOM - OCKSÅ ?

Säg en sak, och gör en annan
 
I dag erkänns då Palestina, man får väl anta att Hamas känner sig nöjda och vi kan
nog räkna med många gröna flaggor på Malmös gator och vajande från balkongerna
idag.
 
Kanske i sällskap med en och annan svartvit sådan, tillhörande IS ?
 
Redan i regeringsförklaringen fick vi veta att Palestina skulle erkännas, kritiken lät
inte vänta på sig, vare sig i Sverige eller utomlands.
 
Stefan Löfven tog till sig av kritiken, vilket vi alla bör göra.
 
VI FICK DÅ VETA ATT ERKÄNNANDET BARA SKULLE SKE EFTER EN DIALOG
MED ISRAEL.
 
Redan då var det lätt att förstå att Stefan Löfven inte förstod vad han pratade om, då
heller. En dialog efter ett preliminärt beslut om erkännande känns inte meningsfullt,
det känns till och med falskt.
 
Som om det syftade till att lägga ut dimridåer.
 
i dag blir erkännandet ett faktum, varav också följer att "dialogen" med israel är ett fak-
tum.
 
Denna dialog omfattade att Israel i går fick veta att erkännandet skulle ske i dag.
 
Tack Stefan Löfven, vi väljare uppskattar tydlighet.
 
TYDLIGARE ÄN SÅ KAN DET INTE BESKRIVAS HUR DU SER PÅ ATT FÖRA DIA-
LOG MED ANDRA.
 
 
AE
 
 
 
 
 

REGERINGEN ERKÄNNAR HAMAS

Säg en sak, och gör en annan
 
I dag erkänns då Palestina, man får väl anta att Hamas känner sig nöjda och vi kan
nog räkna med många gröna flaggor på Malmös gator och vajande från balkongerna
idag.
 
Kanske i sällskap med en och annan svartvit sådan, tillhörande IS ?
 
Redan i regeringsförklaringen fick vi veta att Palestina skulle erkännas, kritiken lät
inte vänta på sig, vare sig i Sverige eller utomlands.
 
Stefan Löfven tog till sig av kritiken, vilket vi alla bör göra.
 
VI FICK DÅ VETA ATT ERKÄNNANDET BARA SKULLE SKE EFTER EN DIALOG
MED ISRAEL.
 
Redan då var det lätt att förstå att Stefan Löfven inte förstod vad han pratade om, då
heller. En dialog efter ett preliminärt beslut om erkännande känns inte meningsfullt,
det känns till och med falskt.
 
Som om det syftade till att lägga ut dimridåer.
 
i dag blir erkännandet ett faktum, varav också följer att "dialogen" med israel är ett fak-
tum.
 
Denna dialog omfattade att Israel i går fick veta att erkännandet skulle ske i dag.
 
Tack Stefan Löfven, vi väljare uppskattar tydlighet.
 
TYDLIGARE ÄN SÅ KAN DET INTE BESKRIVAS HUR DU SER PÅ ATT FÖRA DIA-
LOG MED ANDRA.
 
 
AE
 
 
 
 
 

ANNIE LÖÖF OROAR SIG I ONÖDAN

Palestinafrågan i fokus
 
I dag erkänner Sverige Palestina, och det framstår som ett logiskt och riktigt
beslut.
 
Kan vi erkänna Malmö och Södertälje bör vi väl kunna erkänna Palestina.
 
Förra regeringens lilla dagisfröken, Annie Lööf, tycks dock inte hålla med om
detta.
 
Annie Lööf oroar sig nu för att Sverige ska få skadat anseende efter det
att man erkänner Palestina.
 
ANNIE LÖÖF BEHÖVER INTE OROA SIG DET MINSTA.
 
Efter Stefan Lövfens agerande i EU nämnden och hans välkomsthälsning inför
Nordiska Rådet är detta inte längre möjligt.
 
 AE
 

RIKSBANKEN FAMLAR I MÖRKER

Eller en ekonomi utan modeller
 
Så fick vi då "nollränta", en del jublar, en del oroar sig.
 
Som väntat fick vi också en ny räntebana, något ytterligare förskjuten i framtiden.
Uttalanden från olika håll, riksbank mm, tyder på att man ser inflation och ränta
som mer eller mindre en vetenskap, som grundar sig på modeller man tillämpat
under lång tid.
 
Men dessa modeller är inte längre tillämpbara, när det gäller inflationen och
dess följder och räntenivån och dess följder, så famlar vi helt i mörker.
 
INGEN VET HUR EKONOMIN UTVECKLAS, NÄR INFLATIONEN OCH RÄNTAN
BEFINNER SIG PÅ DESSA NIVÅER.
 
Förre riksbankschefen i England menade att "vi befinner oss i ett land utan karta".
Många centralbankschefer är också öppna med att man egentligen inte vet vad man
sysslar med, utan försöker köpa sig tid, för att förstå vad det är man sysslar med.
 
Men riksbankschefen vet vad han sysslar med, när han klamrar sig fast vid
gamla, ej längre tillämpbara, ekonomiska modeller och teorier.
 
INFLATIONEN SKA UPP TILL 2 % OCH RÄNTAN SKA UPP TILL NORMAL-
RÄNTAN 4 %, PUNKT OCH SLUT, INGEN HÄNSYN TILL FAKTORER SOM
BÖR LÄGGAS TILL GAMLA MODELLER.
 
Varför klamrar sig riksbankschefen fast vid inflationsmålet just 2 %, det hänger kan-
ske till stor del samman med att just Riksbanken formulerade denna inflationsnivå
som den optimala.
 
Vem vill bli överraskad med "brallorna nere", vilket skulle bli fallet, om det
visade sig att just inflationsnivå 2 % inte är den optimala.
 
Inflationsmålet formulerades av Riksbanken i en miljö, där inflationen var för hög,
och då gjorde man bedömningen, att den skulle ner till 2 %, för att det var DÅ det
optimala.
 
Nu är miljön helt annorlunda, och gamla beprövade modeller gäller inte längre, vi
famlar helt i mörker och prövar oss fram i "landet utan karta".
 
Att inflationen var för hög, när den låg högt, behöver inte innebära, att den
'nödvändigtsvis ska upp, när den ligger under 2 %.
 
De som är mindre tvärsäkra än riksbankschefen vågar ställa frågan;
 
VARFÖR ÄR INFLATIONEN NU SÅ LÅG ?
 
De vågar sig då också på ett nytänkande och kommer fram till att detta beror på
ett antal faktorer, där digitaliseringen, globaliseringen, det sjunkande oljepriset,
den stora arbetslösheten och konjukturen är viktiga faktorer.
 
Vissa av dessa faktorer, digitalisering och globalisering kommer fortsätt-
ningsvis att utvecklas så att det medför en press på inflationen.
 
SvD beskriver detta träffande med formuleringen; "Den som stirrar sig blind på
inflationsmålet riskerar att missa den stora bilden".
 
SOM ATT INTE SE SKOGEN FÖR ALLA TRÄD.
 
I "landet utan karta" möter också centralbankerna varje problem och "bubbla" med
allt mer stimulanser, som dopar tillgångsvärden allt mer, vilket för med sig att nya
problem adderas till gamla.
 
OCH DÄR TYCKS VI BEFINNA OSS NU, GAMLA PROBLEM ÄR INTE LÖSTA,
NYA HAR I STÄLLET ADDERATS TILL DE GAMLA PROBLEMEN.
 
Fallhöjden i ekonomin blir då också högre var var gång ekonomin dopas med ränte-
sänkning eller annan stimulans.
 
Och varje dopning tycks medföra att nästkommande dopning måste bli större, va-
rav följer att fallhöjden stiger i tangentens riktning.
 
Vi har nu världens lägsta ränta efter att gått ifrån att ha en ränta högre än snittet
inom OECD.
 
Farten är det alltså inget fel på, kanske tamjningen och kartan.
 
Räntan kommer nu att medföra ökade värden på olika tillgångar och en ökad skuld-
sättning, något som riksbanken säger sig vilja motverka.
 
Skulle riksbanken ha rätt, och vi kan se fram mot en "normalränta" på låt säga
4 %, då kommer många att leva farligt.
 
OCH FALLHÖJDEN BLIR STOR, MYCKET STOR.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATEN HAR ABDIKERAT I VISSA OMRÅDEN

Den Humanitära Stormaktens "No Go" zoner
 
Nyligen fick vi ta del av en rapport, som visade att Sverige har ett antal områden,
där gällande lagstiftning inte kan upprätthållas och där parallellsamhällen utveck-
lats.
 
Rapporten kommer fram till att det finns 55 sådana onråden, och lite till-
spetsat kan man säga att landets styrande funktioner inte har kontroll över
dessa områden.
 
ENLIGT FN KONVENTIONERNA BORDE ALLTSÅ DESSA OMRÅDEN INTE
"ERKÄNNAS", NÅGOT TILLSPETSAT, MEN INDIKERAT PROBLEMETS
VIDD.
 
SvD, per Gudmundson skriver i dag om detta och beskriver då vad som utmärker
dessa zoner, där gällande lagstiftning har upphört att gälla.
 
Polisbilar angrips, poliser utsätts för våld och hot, näringslivet utsätts för
skadegörelse, inbrott, rån och utpressning, narkotikaförsäljning sker helt
öppet, kanske med Miljöpartiets välsignelse, territoriet kontrolleras, bland
annat genom kontroll av fordon mm.
 
Till detta kan läggas att invånarna ofta vare sig vågar anmäla brott eller
vittna.
 
Mindre formella rapporter, men inte mindre trovärdiga, visar också att så
kallade "svennar", som råkar besöka dessa "No Go" zoner blir utsatta för
både rasistiska övergrepp och ren misshandel, ofta med orden "detta är
vårt land, här har Du inget att göra".
 
Vill vi ha det på det viset, svaret är inte givet, då vi visar stor undfallenhet och
i vissa fall genom mindre genomtänkta åtgärder och uttalanden får det att fram-
stå som att detta är helt i sin ordning.
 
SvD anser i alla fall att man inte ska ha det på det viset och menar att man mås-
te eftersträva trygghet och säkerhet för de boende, bland annat genom en när-
varande polis och bemannade polisstationer.
 
Detta skulle då syfta till att få bort de kriminella från gatorna, men är det
tillräckligt, bör man inte få bort de kriminella överhuvudtaget ?
 
Rapporten är tydlig i den meningen att den pekar ut vilka som ligger bakom
skapandet av dessa "No Go" zoner, och dessa har passerat den Humanitära
Stormaktens öppna gränser.
 
Men en öppen gräns är inte mycket till öppen gräns, om den inte kan öpp-
nas åt båda hållen.
 
Rättsväsendet använder idag i väldigt lite utsträckning, i praktiken ingen utsträck-
ning alls, det "verktyg" som medför att den öppna gränsen passeras en gång till,
men i andra riktningen.
 
GENOM ATT TILLÄMPA LAGSTIFTNINGEN PÅ DET SÄTT SOM URSPRUNG-
LINGEN AVSÅGS, DET VILL SÄGA UTVISNINGAR FÖR GROVA BROTT N'ÄR
DET GÄLLER UTRIKESFÖDDA, SKULLE MAN INTE BARA FÅ BORT DESSA
KRIMINELLA FRÅN GATORNA.
 
MAN SKULLE FÅ BORT DEM FRÅN LANDET.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVEN KLANTAR TILL DET - IGEN

Sverige gör sig till åtlöje - igen
 
För bara några dagar sedan gjorde sig Stefan Löfven sig till åtlöje och drog med
sig hela landet.
 
Mötet i EU nämnden utgjorde en ren katastrof, för Stefan Löfven personligen
och för Sverige.
 
STEFAN LÖFVEN FRAMSTOD SOM SÅ VIRRIG OCH SNURRIG ATT DET SNUR-
RADE I HUVUDET PÅ ÖVRIGA LEDAMÖTER I EU NÄMNDEN.
 
Ingen förstod vad Stefan Löfven menade i sitt inlägg, inte han själv heller visade det
sig senare.
 
Dagens Nyheter försökte vara snäll och menade att Stefan Löfven hade piruet-
ter för sig i EU nämnden.
 
DET LÅTER JU SNÄLLARE ÄN VIRRIG OCH SNURRIG.
 
När man såg inslaget från EU nämndens möte trodde man inte för allt "smör i Små-
land" att en statsminister kunde vara mer virrig och snurrig än vad Stefan Löfven var
vid mötet.
 
Men man lär sig aldrig, tydligen.
 
Vid Nordiska Mötet skulle Stefan Löfven hälsa övriga regeringschefer välkom-
na, och var kanske inte helt till sin fördel.
 
KORTSLUTNING ÄR NOG BARA FÖRNAMNET.
 
När hans skulle välkomna övriga regeringschefer och namnge dessa, visade det
sig att han inte visste vad vissa hette.
 
Långa, otroligt pinsamma pauser, som fick fyllas ut med att man viskade
namnet i örat på honom.
 
EFTER YTTERLIGA LÅNGA PAUSER FÖRSTOD TYDLIGEN STEFAN LÖF-
VEN ATT DET VAR NAMNET PÅ EN VISS REGERINGSCHEF MAN VISKADE
I ÖRAT PÅ HONOM.
 
Stefan Löfven har nog alltid framstått som en snäll och rekorderlig människa, så
även under valrörelsen, men få trodde nog att han skulle vara vuxen uppgiften
att vara statsminister.
 
Nu när han på kort tid gjort både sig själv och Sverige till åtlöje finns det an-
ledning att gå ett steg längre och ställa frågan.
 
HAR VI FÅTT EN "BYFÅNE" SOM CHEF I REGERINGSKANSLIET ?
 
Inslaget finns att läsa på Aftonbladets nätupplaga, och där går det inte att undgå
intrycket att det kan röra sig om en "byfåne".
 
Och ovanpå detta har vi narkomanen och miljöbrottslingen Åsa Romson som
vice statsminister.
 
Med den här farten närmar vi oss en punkt då man kanske till och med bör-
jar sakna Fredrik Reinfeldt.
 
OCH DÅ HAR DET GÅTT LÅNGT.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

BOKO HAREM TAS TILL HEDERS

Mats Utas gillar Boko Haram
 
På många håll runt om i världen sker illgärningar man knappast kan föreställa sig.
 
Mest kända är Al Quida, IS och Boko Haram, vars illgärningar trotsar alla beskriv-
ningar.
 
Det man talar om väldigt lite är att dessa rörelser och deras illgärningar lätt
kunde stoppas.
 
OM DESSA ORGANISATIONER INTE HADE STÖD PÅ OLIKA HÅLL INOM
DEN "ETABLERADE VÄRDEN".
 
När det gäller IS vet vi sedan ett tag att rörelsen har stort stöd på olika håll i
Sverige.
 
Ett betydande antal reser ner till krigszoner för att delta, det sker öppet rek-
rytering i ett antal moskeer och ISIS flagga kopplad till propagandamöten
ses på alltfler håll.
 
RUNT OMKRING DENNA AKTIVA KADER FINNS MÄNGDER AV SÅ KALLADE
NYTTIGA IDIOTER, SOM I BÄSTA FALL INTE VILL SE DETTA.
 
Det är den typen av stöd, som gör det möjligt för dessa rörelser att begå sina ill-
gärningar utan att man kan stoppa dem.
 
Boko Haram är mindre känt, men det som är känt vittnar om samma omfattning
och samma typ av illgärningar.
 
Bland annat tycks kidnappningar av unga flickor samt nyttjande av dessa
som sexslavar vara ett stört "nöje".
 
BOKO HARAM ÖKAR NU KRAFTIGT SINA KIDNAPPNINGAR AV UNGA FLIC-
KOR.
 
Man kan ju tycka att detta inte skulle väcka sympatier i den så kallade "utveckla-
de världen", men på sina håll väcker det faktiskt både sympatier och förståelse,
vilket är en förutsättning för att illgärningarna kan pågå.
 
Även förståelsen för detta har vi mitt ibland oss, bland annat finner vi den
på Nordiska Afrikainstitutet, representerat av någon vid namn Mats Utas.
 
Hans syn och hans uttalande är sympomatiskt för de som "gillar" dessa rörelser,
men känner att de inte kan visa detta öppet.
 
Bland annat försvarar han mer eller mindre kidnappningarna genom att häv-
da:
 
" DET KAN VISA SIG VARA ETT GOTT TECKEN"
 
Man får väl anta att han med detta avser att det är ett gott tecken för de unga
flickor som blir sexslavar.
 
OCH EN SÅDAN HERRE RYMS IBLAND OSS, FÖRSEDD MED EN FIN TITEL
OCH GOD FÖRSÖRJNING.
 
Hans sammanfattning av Boko Haram är inte dålig den heller:
 
" BILDEN AV ATT BOKO HARAM SKULLE VARA ENBART BESTIALISK
ÄR FELAKTIG".
 
Må så vara, men för vanliga dödliga räcker det nog att Boko Haram är bestia-
lisk till 99 % för att det skulle vara omöjligt att försvara dem.
 
Sensus av detta ?
 
VI KOMMER ALDRIG ATT KUNNA GÖRA OSS KVITT DESSA RÖRELSER,
OM VI TILLÅTER ATT GRUPPERINGAR BLAND OSS SJÄLVA ÖPPET
SYMPATISERAR OCH STÖDJER DESSA TERRORGRUPPER.
 
Naiviteten bland oss är, för att uttrycka sig milt, mycket milt, inte försumbar
till 100 %.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINA BARN OCH ANDRAS UNGAR

Att mäta med olika måttstockar
 
I Svenljunga, en liten kommun utanför Borås, har det värsta av allt tänkbart
illa inträffat.
 
EN SVERIGEDEMOKRAT HAR HAMNAT I KOMMUNSTYRELSEN, OCH
DEMOKRATINS FÖRKÄMPAR HAR FÅTT HYBRIS.
 
Nu visar det sig att sverigedemokraten också är fälld för narkotikabrott, och de
som inledningsvis fick "hybris" har nu fått "superhybris".
 
ATT BARA SÅdANT HÄR KAN HÄNDA, DET BORDE INTE KUNNA SKE OCH
DET BORDE VARA FÖRBJUDET.
 
USCH, USCH, VILKEN USEL MÄNNISKA VI FÅTT IN I KOMMUNSTYRELSEN,
SÅDANA HAR INTE SAMMA MÄNNSIKOVÄRDE SOM VI ANDRA.
 
Fördömandet är enhälligt. Vederbörande sverigedemokrat erkänner öppet sina
synder, har länge sagt att han vill bättra sitt liv, och att han vill ägna sig åt nå-
got positivt.
 
När det gäller sverigedemokrater gäller inte gamla vanliga regler, att har
man sonat sitt brott, så ska man få en ny chans.
 
SVERIGEDEMOKRATER SKA INTE FÅ NÅGRA CHANSER ALLS, I VART
FALL INGA NYA CHANSER.
 
Nu avslöjas att Åsa Romson till sig i regeringskansliet knutit en topptjänsteman,
som är fälld för narkotikabrott.
 
Nu är tongångarna helt annorlunda, nu får vi höra att han ångrat sig, han har
sonat sitt straff och han tänker inte göra om det.
 
Och alla miljöpartister med Åsa Romson i spetsen bedyrar sitt stora för-
troende för den dömde narkotikabrottslingen.
 
SAMTIDIGT SOM ALLA MILJÖPARTISTER I REGERINGSKANSLIET OCKSÅ
BEDYRAR ATT DE MINSANN OCKSÅ ANVÄNT OLIKA FORMAR AV NARKO-
TIKA, SÅ DET KAN JU INTE VARA SÅ FARLIGT.
 
Andras barn och ungar kommer man då osökt att tänka på.
 
Inte med en bästa vilja i världen kan man i dessa fall säga att personerna
ifråa mäts med samma måttstock.
 
Vad säger detta om vårt samhälle?
 
DET SÄGER ATT VISSA DELAR AV SAMHÄLLET ÄR GENOMRUTTET.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅSA ROMSON EN BELASTNING I REGERINGEN

Gud bevare oss för Åsa Romson
 
Minister Åsa Romson var nöjd med regeringens första sammanträde och sammanfat-
tade resultatet från mötet:
 
INGEN HADE GJORT BORT SIG.
 
Det är till att ha höga ambitioner i den nya regeringen, ingen ska göra bort sig.
 
Inte ens dessa lågt ställda ambitioner tycks Åsa Romson klara av att fullgöra.
 
SEDAN DET FÖRSTA REGERINGSSAMMANTRÄDET, DÄR INGEN GJORDE
BORT SIG, HAR ÅSA ROMSON INTE GJORT ANNAT ÄN GJORT BORT SIG.
 
Vi minns hennes målning av båten, där hon använde förbjuden och miljöfarlig färg.
Efter att ha ljugit ett antal gånger om detta tvärvände hon och erkände det hela. Hen-
nes förklaring bör väl få en framträdande plats i våra historieminister
.
JAG ÄR BARA MILJÖMINISTER, INTE SKA JAG KUNNA VETA VILKA FÄR-
GER SOM ÄR FARLIGA OCH FÖRBJUDNA.
 
Vi minns också att hon körde samma båt med förbjuden diesel. Efter att ha ljugit ett
antal gånger om detta tvärvände hon även här och erkände att hon kört på förbju-
den diesel. Även hennes förklaring i detta avseendet bör få en framträdande plats
i historien.
 
JAG ÄR BARA EN MILJÖMINISTER, SOM ARBETAR FÖR ETT GRÖNARE
SAMHÄLLE, INTE SKA MAN KUNNA KRÄVA AV MIG ATT JAG SKA KUNNA
SE OM DIE SEL ÄR GRÖNFÄRGAD.
 
Nu är Åsa Romson på tapeten igen, och även denna gång har hon gjort bort sig.
Nu visar det sig att hon till regeringskansliet har knutit en "topptjänsteman", som
är fälld för narkotikabrott.
 
Efter de senaste bortgöringarna har man tydligen satsat stort på krishantering
inom regeringskansliet, för den här gånger ljuger inte Åsa Romson, i vart fall in-
te lika mycket som tidigare.
 
Nu förklarar hon varför hon anställt en "topptjänsteman", som är fälld för
narkotiabrott.
 
JAG HAR OCKSÅ ANVÄNT CANNABIS OCH HASCH.
 
Kjell Olof Feldt har i dag ett uppmärksammat debattinlägg i Expressen, där han
ger rådet till Stefan Löfven att utlysa nyval, för att få ordning på maktstrukturen
i riksdagen. Kjell Olof Feldt menar att Stefan Löfven måste göra sig av med mil-
jöpartiet och vänsterpartiet, det senare med rötter i den gamla kommunismen.
 
En bra start vore kanske att göra sig av med Åsa Romson.'
 
VI VÄLJARE ÄR VÄRDA ETT BÄTTRE ÖDE ÄN ATT STYRAS, MISSTYRAS,
AV NARKOMANER, SOM INTE GÖR ANNAT ÄN GÖR BORT SIG.
 
Har jag gjort bort mig nu igen
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄR VI BLINDA FÖR ETT SYSTEMSKIFTE ?

Gamla ekonomiska modeller är just gamla
 
Under veckan räknar många med att Riksbanken åter sänker räntan, denna gång
nästan ner till "0".
 
Många räknar också med att Riksbanken ändrar sin räntebana och skjuter en
så kallad normalränta till en senare tidpunkt.
 
Men fortfarande tycks en så kallad "normalränta" på tidigare nivåer vara
ristat i sten.
 
INGEN TYCKS KUNNA IFRÅGASÄTTA DEN GAMLA NORMALRÄNTAN OCH
SE DEN NU AKTUELLA LÅGA RÄNTAN SOM EN NY OCH ANPASSAD NOR-
MALRÄNTA.
 
Norrmalränta enligt gängse synsätt är ingen exakt "vetenskap", men de flesta
tycks vara överens om att den ligger kring 4 %.
 
Och de flesta tycks vara överens om att en återgång sker till denna "nor-
malränta", det är bara frågan om när.
 
Riksbanken och de flesta expertera är i princip eniga om en sådan återgång
och ingen kan, vill eller orkar ifrågasätta om en sådan återgång överhuvudta-
get blir aktuell.
 
" Alla " talar då om att denna återgång ska ske i olika steg, det första ste-
get ska då inom en viss framtid, och övriga steg med en viss förskjutning.
 
TÄNK OM ALLT DETTA "TÄNKANDE" ÄR HELT FEL, OCH VITTNAR OM
EN BRIST PÅ FÖRMÅGA PÅ ATT TÄNKA NYTT.
 
TÄNK OM DEN NU AKTUELLA LÅGA RÄNTAN ÄR DEN "NYA" NORMAL-
RÄNTAN" OCH EN ÅTERGÅNG TILL DEN GAMLA "NORMALRÄNTAN"
ÖVERHUVUDTAGET INTE SKER, VARE SIG ENLIGT RÄNTEBANAN EL-
LER I ÖVRIGT-
 
I SÅ FALL TÄNKER JU "ALLA" FEL, OCH MYCKET TYDER PÅ ATT "ALLA"
FASTNAT I GAMMALT TÄNKANDE OCH GAMLA, ÖVERSPELADE, EKONO-
MISKA MODELLER.
 
Det som drivit fram denna nya låga ränta är globalisering, digitalisering, hög
arbetslöshet och ett antal andra faktorer.
 
En del av dessa faktorer, som globalisering och digitalisering är inte bara
bestående, de utvecklas hastigt i en viss riktning.
 
DÅ BORDE DET JU INTE HELLER VARA ORIMLIGT ATT TÄNKA SIG TAN-
KEN ATT DEN NYA LÅGA RÄNTAN OCKSÅ BLIR BESTÅENDE OCH HAR
SAMMA TENDENS ATT UTVECKLAS I SAMMA RIKTNING.
 
I så fall talar vi om ett tydligt systemskifte inom ekonomin, som ingen ansvarig
har kunnat, velat eller orkat se.
 
Skulle så vara fallet använder man gamla och överspelade ekonomiska model-
ler, som ger föga eller ingen information om framtiden, kanske till och med fel
information om framtiden.
 
TÄNK OM DET ÄR SÅ, MYCKET TYDER PÅ ATT DET KAN VARA SÅ.
 
Att ansvariga för landets ekonomi, riksbanksfullmäktige, regering, riksdag och
alla till dessa knutna experter inte ens överväger möjligheten av att det kan va-
ra på det viset är illavarslande.
 
När det gäller planeringen av den ekonomiska utvecklingen i framtiden är rän-
tenivån en viktig faktor.
 
PLANERAR MAN UTIFRÅN EN NORMALRÄNTA PÅ 4 % LEDER DETTA
TILL HELT ANNAT RESULTAT ÄN OM MAN PLANERAR UTIFRÅN EN
NORMALRÄNTA PÅ LÅT SÄGA 0,1 %.
 
Att man inte ens överväger denna möjlighet, utan bara talar om en normalränta
på 4 %, och en viss räntebana på vägen till denna normalränta, är illavarslande,
mycket illavarslande.
 
DET ÄR TILL OCH MED SÅ ILLAVARSLANDE, ATT DET TYDER PÅ ATT
ANSVARIGA INTE ÄR VUXNA DEN UPPGIFT DE ANFÖRTROTTS.
 
Det behöver inte vara så, men det kan vara så, redan det är illavarslande, myc-
ket illavarslande.
 
Samma oförmåga att blicka in i framtiden och se vad den för med sig, gäller
det mer eller mindre imbecilla målet regeringen satt upp att man ska ha Euro-
pas lägsta arbetslöshet år 2020.
 
Då Österike har en arbetslöshet på 4,9 % och denna också måste antas
sjunka intill 2020, om vår kan sjunka kraftigt. måste vi ner på nivåer i
storleksordningen 3 % för att kunna nå detta mål.
 
MED EN JÄMVIKTSARBETSLÖSHET PÅ UNGEFÄR 6,5 % ÄR DETTA,
ALLT ANNAT LIKA, INGET ANSVARIGT MÅL. DET ÄR MER SANNO-
LIKT ATT DET LEDER TILL NÅGOT MAN FÖR ALLT I VÄRLDEN INTE '
VILL NÅ.
 
Med en arbetyslöshet på låt säga 3 % bör inte Riksbanken få några problem
hålla inflationen på 2 %, det blir nog mer motiverat att sätta "en nolla efter".
 
Detta mål är alltså regeringens arbetsmarknadspolitik, att ge Sverige
exceptionellt höga löneökningar och en exceptionellt hög inflation.
 
DÅ KANSKE VI OCKSÅ FÅR EN NORMALRÄNTA ENLIGA GAMLA
MODELLER, SAKER HÖR SOM SAGT IHOP, HUR OGÄRNA MAN
IBLAND TYCKS VILJA SE DETTA, ATT SAKER HÖR IHOP.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVENS OMVANDLING

Den store förhandlaren har ändrat frisyr
 
Stefan Lövfens bakgrund som ordförande i Metall har beskrivits som en stor
framgång, en ren framgångssaga.
 
Ingen förhandlare har varit en så stor förhandlare som Stefan Löfven.'
 
OCH MOTPARTEN SVENKT NÄRINGSLIV HAR JUBLAT VARJE GÅNG
DEN STORE FÖRHANDLAREN FÖRHANDLAT.
 
Man kan ju undra varför Svenkst Näringsliv jublat varje gång den store för-
handaren förhandlat ?
 
Mycket av denna oklarhet tycks kunna utläsas av de resultat den store
förhandlaren nått i sina förhandlingar med vänsterpartiet, ett parti med
rötter, som det så vackert heter, i den rena kommunistiska fåran.
 
MAN SKULLE KUNNA SAMMFATTA DESSA FÖRHANDLINGSRESULTAT
SOM ATT VÄNSTERPARTIET, MED RÖTTER I KOMMUNISMEN, FÅTT DIK-
TERA NÄSTAN ALLT, OCH VÄNSTERPARTIET, MED SINA RÖTTER I
KOMMUNISMEN, JUBLAR OCKSÅ.
 
Var det kanske av samma skäl Svenskt Näringsliv jublade, att man fick diktera
nästan allt ?
 
Om det kan man bara spekulera.
 
Däremot tycks man ha mindre anledning att "bara spekulera" över den om-
vandling den store förhandlaren genomgått under sin korta tid som statsmin-
ister.
 
Dagens Industri beskriver träffande denna omvandlig i tre steg:
 
I DET FÖRSTA STEGET, SOM I MÅNGT SAMMANFÖLL MED VALRÖREL-
SEN, VAR ALLT SJÄLVFALLET. SJÄLVFALLET VAR ATT VINSTINTRES-
SET SKULLE VARA KVAR, SJÄLVFALLET VAR ATT BROMMA SKULLE
VARA KVAR, SJÄLVFALLET VAR ATT FÖRBIFART STOCKHOLM SKUL-
LE BYGGAS UT OCH MYCKET ANNAT VAR OCKSÅ SJÄLVFALLET.
 
I DET ANDRA STEGET ÖVERGICK DET SOM VAR SJÄLVFALLET TILL
ATT UTGÖRA INGÅNGSVÄRDEN, FÖR ATT MARKERA OCH TYDLIGGÖRA
DENNA OMVANDLING VALDE STEFAN LÖFVEN ATT UPPREPA ORDET
"INGÅNGSVÄRDEN" SÅ MÅNGA GÅNGER SOM MÖJLIGT.
 
I DET TREDJE STEGET OMVANDLAS INGÅNGSVÄRDEN TILL ÄNNU
STÖRRE OSÄKERHETER OCH DET RESES FRÅGETECKEN KRING DET
MESTA, SKA BROMMA VARA KVAR, SKA FÖRBIFART STOCKHOLM BYG-
GAS UT, SKA FÖRSVARET FÅ MER PENGAR, SKA VINSTERNA I VÄLFÄRDEN
VARA KVAR OCH MYCKET ANNAT BLEV BARA RENA FRÅGETECKEN.
 
Detta tredje steg i omvandlingen markerar Stefan Löfven med att besvara all
frågor på samma sätt.
 
VI FÅR SE HUR DET GÅR.
 
I avvaktan på att vi väljare får se hur det går, får vi nog snabbt se hur det går
med denna taktik.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKENANDE BETYG OCH STÖRRE SKOLPENG

Sämre kunskaper och högre betyg
 
Man kan ju tycka att kombinationen sämre kunskaper och högre betyg borde vara
en omöjlig ekvation, men i kunskapsnationen Sverige är sådant inte omöjligt.
 
Betygsinflationen rasar vidare i allt hetsigare tempo, visar nu nya rapporter.
 
För att få stopp på betygsinflationen infördes nya betygskriterier, som skulle hejda
inflationen, vars syfte var att framställa skolorna bättre än vad de är.
 
Men vem lyssnar på sådant trams, som att sätta betyg efter kunskaper, i
vart fall inte stora delar av den svenska lärarkåren.
 
BETYGSINFLATIONEN FORTSÄTTER I OFÖRMINSKAD TAKT, ELLER KAN-
SKE TILL OCH MED I ÖKAD TAKT, I TAKT MED ATT KUNSKAPERNA BLIR
LÄGRE OCH LÄGRE, TROTS ATT SYFTET MED DE ÄNDRADE BETYGSKRI-
TERIERNA VAR ATT FÅ NER BETYGEN.
 
Helst så att betygen motsvarade kunskaperna, men dessa blir ju lägre och lägre,
och så kan det ju inte få gå till, menar då stora delar av lärarkåren.
 
Och då tycks man ha kommit på en fiffig ide för att kunna höja betygen i
olika ämnen, trots att kunskaperna blir lägre och lägre.
 
MAN VÄLJER DÅ ATT SÄTTA BETYG PÅ ANNAT ÄN KUNSKAPER, MAN
SÄTTER BETYG PÅ SÅDANT SOM INTE SKA BETYGSÄTTAS.
 
Forskning och nya rapporter visar nu att delar av lärarkåren sätter betyg, inte
på kunskaper, för sådana finns ju knappast längre, utan på sådant som inte ska'
betygsättas.
 
SOM HUR VERBALA ELVERNA ÄR, HUR INTRESSERADE ELEVERNA ÄR
OCH LIKNANDE VARIABLER.
 
Fiffig lösning, på det sättet kan man ju sätta hur höga betyg som helst och sko-
lorna kan framstår som hur bra som helst.
 
OCH SKOLPENGEN KAN TRILLA IN, HUR STOR SOM HELST, FÖR DET ÄR
JU DEN YTTERSTA AVSIKTEN.
 
Man kan ju tycka att det borde vara omöjligt att denna typ av betygssättning, ren
obstruktion mot betygssystemet, förekommer, men i den globaliserade nya värl-'
den är inget omöjligt, i vart fall inte i Det Nya Sverige.
 
HÄR KALLAR VI SÅDANT SOM BORDE VARA OMÖJLIGT FÖR VALFRIHET.
 
Och nog tycks valfriheten för lärarna vara stor, när de väljer betygskriterier,
där betygen kan sättas precis hur subjektivt som helst, vilket också tycks
ske.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU BANAR VÄG FÖR TURKIET

Vart är EU på väg ?
 
I många avseenden finns det stark kritik mot mycket inom EU, och med tiden har
det också visat sig att det finns stora brister, både när det gäller EU mål, organi-
sation och sätt att arbeta.
 
Bland annat har många av finanskrisen konsekvenser visat sig hänga samman
med eurovalutans inverkan
 
USA beskriver EU projektet som att man byggt ett hus med tak, men utan väggar.
 
EU ledningens ambitioner har inte alltid varit i samklang med EU invånarnas
ambitioner, om man väljer att uttrycka sig försiktigt.
 
ETT OMRÅDE DÄR SAMKLANGEN VARIT VÄLDIG DÅLIG ÄR DEN SNABBA
UTVIDNINGEN, DÄR LÄNDER TAGITS UPP SOM MEDLEMMAR, TROTS ATT
DE INTE HAFT DEN "MOGNAD" SOM ERFORDRATS FÖR ATT KUNNA AGE-
RA SOM FULLVÄRDIGA MEDLEMMAR.
 
Bara den omständigheten att vi ser tiggare på våra gator i en allt större omfatt-
ning vittnar om att utvidgningen sker efter andra motiv än omsorg om EU.
 
Här tycks gälla, som på många andra områden, ju större organisation jag
leder, desto större blir min egen självbild.
 
NÄR MAN SER VISSA EU LEDARE "STRUTTA OMKRING" OCH GÖR SIG
STORA ÖVER DET STORA ANTALET EU LÄNDER BEKRÄFTAS DENNA
BILD.
 
Nu vill EU ledningen "strutta omkring" och känna sig ännu större genom att låta
utvidgningen omfatta bland annat Turkiet, förberedelserna för detta har då kom-
mit ganska så långt.
 
Vad är det då vi får in i EU om Turkiet blir medlem ?
 
Många har förundrats över och kritiserat att Turkiet inte griper in i norra Iraq för
att stoppa IS framfart. Stillastående stridsvagnar har setts passiva stående vid
gränsen utan att ingripa.
 
Många har undrat varför, men man tycks inte längre behöva undra varför.
 
Samstämmiga uppgifter tyder nu på att stödet inom Turkiet för IS är så
stort att regeringen måste ta hänsyn till denna opinion, en opinion som
är stark västfientlig och som hyllar IS trots, eller kanske tack vare, alla
de vedervärda brott organisationen gjort sig skyldig till.
 
DETTA ÄR VAD VI FÅR IN I EU, OM TURKIET BLIR MEDLEM.
 
SvD har varit på besök i Istanbul och besöker en stadsdel, där stödet för
IS är särskilt omfattande.
 
" Vi viker av från huvudgatan, och plötsligt är det som om alla färger
försvinner. Här är alla kvinnor klädda i korpsvarta heltäckande slöjor,
och även barnen är beslöjande från topp till tå. De hastar fram på ga-
torna med blicken i marken. Männen bär mörka kappor, haremsbyxor
och har svarta skägg. Borta är restaurangerna, souvenirbutikerna och
tehusen. Här hörs ingen musik, inget glam och inget folkliv. På dessa
gator finns det ingen som röker. Det är avskalat och behärskat, stäm-
ningen är kvävande och blickarna vaksamma"
 
SÅ BESKRIVER SvD EN STADSDEL I ISTANBUL, OCH DET ÄR DET
VI FÅR IN I EU OM TURKIET BLIR MEDLEM.
 
Man kan ju annars tycka att det borde räcka att Rosengård, Rinkeby,
Husby, Tensta och ett antal andra områden ingår i EU, där går också
många omkring i haremsbyxor och korpsvarta slöjor.
 
Varför kommer man förresten osökt att tänka på minister Mehmet Kaplan
när man läser SvD beskrivning av Istanbul, säg det ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUR SKA VI KLARA OSS UTAN CARL BILDT ?

Nu kan det bara gå utför
 
I Dagens Nyheter i dag kan man läsa hur Carl Bildt den Store ser på
sin gångna karriär, nu när den avslutats, i vart fall på det politiska pla-
net.
 
Han summerar då de gångna åren.
 
MÄNSKLIGHETENS BÄSTA TID ÄR SLUT.
 
AE

DET MODERNA SAMHÄLLET KRÄVER SIN TRIBUT

Den psykiska ohälsan ökar
 
Borås Tidning skriver idag om den ökade psykiska ohälsan under rubriken "Har vi
gjort livet till en sjukdom".
 
Mänger av rapporter har under en tid bekräftat bilden av att den psykiska ohälsan
ökar, och att den ökar kraftigt, och många andra än BT har skrivit om detta under
senare tid.
 
BT skriver att besvären blir allt vanligare och yttrar sig i form av "ont i nacken",
"svårt att sova", "oro", "ångest" och "depression" och att detta emanerar från stress
och andra psykiska påfrestningar.
 
Det Borås Tidning inte skriver om, men som olika rapporter visar, är att den-
na utveckling i Sverige inte motsvaras av en liknande utveckling i de flesta
andra jämförbara länder.
 
SVERIGE STICKER HÄR UT PÅ DET VISET ATT DEN PSYKISKA OHÄLSAN
ÖKAR FORTARE OCH FRÅN HÖGRE NIVÅER. SPECIELLT STICKER VI UT
GENOM ATT DEN PSYKISKA OHÄLSAN BLAND YNGRE ÄR MYCKET STÖR-
RE I SVERIGE ÄN I ANDRA JÄMFÖRBARA LÄNDER.
 
Den slutsats man kan dra av detta är ganska så given.
 
Det är inslag i vårt samhälle, och vårt sätt att organisera detta, som gör att
den psykiska ohälsan är större i Sverige än i andra jämförbara länder.
 
BT nämner att sjukskrivningar främst ökar bland lärare och förskollärare, och det
är här vi ser det tydliga sambandet.
 
HAR VI MEST STÖKIGA ELEVER INOM OECD, OCH MEST VÅLD I KLASSRUM-
MEN INOM OECD, VORE DET I STRID MOT NATURLAGARNA OM INTE OCK-
SÅ LÄRARNA I SVERIGE MÅR SÄMRE ÄN LÄRARNA INOM OECD I ÖVRIGT.
 
Psykiatern Åsa Kadowakis är inne på denna linje och ser den tilltagande psykiska
ohälsan som ett existentiellt problem.
 
Hur löser man då detta, Borås Tidning är inne på samma linje som de flesta and-
ra.
 
Man låter allt vara vid det som är och så plåstrar man om, och det man då
pekar på är att utöka samtalsformerna och att hitta nya arbetssätt.
 
BRA I DEN GIVNA SITUATIONEN, MED OTILLRÄCKLIGT OCH ÄNDRAR
INTE DEN GRUNDLÄGGANDE UTVECKLINGEN.
 
Detta problem måste kunna diskuteras öppet och rationellt, utan låsningar till
att inget får vara som förr.
 
När det gäller barn som klättar på ställningar och ramlar ner och slår sig är
vi öppna och rationella.
 
I STÄLLET FÖR ATT HELA TIDEN TILLVERKA STÖRRE PLÅSTER STRÄ-
VAR VI EFTER ATT BARNEN INTE SKA BALANSERA PÅ STÄLLNINGAR
OCH RAMLA NER OCH SLÅ SIG.
 
PÅ SAMMA SÄTT BÖR VI STRÄVA EFTER ATT DEN PSYKISKA OHÄLSAN
INTE ÖKAR, HELST MINSKAR, I STÄLLET FÖR ATT STRÄVA EFTER ATT
UTÖKA SAMTALSFORMERNA.
 
Att den psykiska ohälsan nu är större än tidigare pekar i den riktningen att det
förr fanns något i samhället, som höll tillbaka en sådan utveckling.
 
Vågar man ta upp detta blir man genast betecknad, i bästa fall som nos-
talgisk, oftare som en ren "bakåtsträvare".
 
MEN UTVECKLINGEN VISAR ATT DET FINNS SÅDANT SOM VAR "BÄTTRE
FÖRR", HUR HEMSKT DET ÄN LÅTER.
 
Det som var bättre förr borde man därför sträva efter att behålla, man behöver
inte alltid "kasta ut barnet med badvattnet" när något ska förändras i en viss
riktning.
 
I enlighet med detta borde det ligga inom ramen för vår förmåga att bibehålla
de faktorer, som gjorde att man förr mådde bättre, samtidigt som man utveck-
lar annat, som i faktiskt mening medför att vi får det bättre.
 
SÄRSKILT SOM MAN LYCKAS ÅSTADKOMMA EN SÅDAN BÄTTRE BA-
LANS I ANDRA JÄMFÖRBARA LÄNDER.
 
I stället för att bara utveckla samtalsformer, vilket är nödvändigt i rådande situa-
tion, borde man därför sätta sig ner och fundera över hur man ska organisera
vårt samhälle i en vidare mening för att stressen och de psykiska påfrestningar-
na inte hela tiden ska escalera.
 
De flesta rapporter, eller alla, pekar entydigt i den riktningen, att man ska
påbörja en sådant förändrat förhållningssätt inom skolans värld, vem kan
må bra av att växa upp i en sådan miljö, där en lärare blir sparkad på ben-
nen och kallad "hora", i bästa fall, om hon vågar påpeka att det ska vara
lugnt i klassen.
 
Det är enkelt att konstatera att man inte släcker en brand med eld, lika enkelt är
det att konstatera att man inte hindrar barn från att ramla ner från ställningar med
större plåster.
 
Lika enkelt borde det vara att konstatera att man inte hindrar en utökad psy-
kisk ohälsa med utökad samtalsform, det är i bästa fall inget annat än "plås-
ter".
 
ETT SÄTT ATT MÖTA DETTA VORE ATT KONSTATERA, ATT VISST VAR
FAKTISKT BÄTTRE FÖRR, BLAND ANNAT EN MINDRE PSYKISK OHÄLSA,
OCH FORMA VÅRT MODERNA SAMHÄLLE UTIFRÅN DE ERFARENHETER
MAN KAN FÅ AV DETTA.
 
Teknik i all ära, utveckling likaså, men vissa saker står ändå fast.
 
Och dit hör nog ändå att människans hälsa måste sättas i första rummet,
till och med före förmågan att sända så många SMS som möjligt under en
dag.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÅLDTÄKTER SKA UTREDAS -PÅ TIDEN

Jönssonligan har tydligen kvicknat till
 
Vi vet sedan länge att Sverige sticker ut när det gäller antalet våldtäkter, som begås
i landet.
 
Vi vet också att vi sticker ut också på ett annat sätt, våldtäkterna sker i allt större ut-'
sträckning som gruppvåldtäkter, och med allt grymmare och våldsammare inslag.
 
Vi vet också att polisen, Jönssonligan tycks vara en mer korrekt beskrivning, inte
har fäst så stort avseende vid att våldtäkter begås.
 
Vi har ett antal, många, exempel där Jönssonligan inte behagat rycka ut ens
under det att en våldtäkt pågår.
 
DEN SOM DÅ RINGT IN OCH ANMÄLT EN PÅGÅENDE VÅLDTÄKT HAR DÅ FÅTT
HÖRA ATT "VI HAR INTE TID MED DETTA" RING IGEN OM VÅLDTÄKTEN DRAR
UT PÅ TIDEN.
 
Att Jönssonligan inte har lust att utreda våldtäkter är inte heller någon nyhet, till det
krävs det ju insatser, som Jönssonligan inte känner sig ha lust till.
 
Man kan alltså summera situationen inom området enligt följande.
 
SVERIGE HAR MEST ANTAL VÅLDTÄKTER INOM DEN UTVECKLADE VÄRLDEN,
ENDAST BOTSWANA SLÅR OSS I DENNA GREN, VÅLDTÄKTERNA BLIR ALLT
GRYMMARE OCH JÖNSSONLIGAN GÖR ALLT MINDRE.
 
Nu har ledningen inom Jönssonligan tydligen förstått att det ingår i deras uppgift att
utreda även våldtäktsbrott, och nu ska tydligen Jönssonligan ta krafttag i detta avse-
ende.
 
Det är bra, något är bättre än inget.
 
MEN DET BORDE INTE KOMMA SOM EN ÖVERRASKNING ATT DET INGÅR I
JÖNSSONSLIGANS UPPGIFT ATT UTREDA VÅLDTÄKTSBROTT.
 
När nu Jönssonligan kommit så långt i klarhet, borde kanske också andra komma
en bit på vägen när det gäller klarhet i denna fråga.
 
Polisens uppgift är inte bara att bekämpa och utreda brott.
 
POLISENS UPPGIFT ÄR OCKSÅ ATT FÖREBYGGA BROTT, ÄVEN VÅLDTÄK-
TER, OCH DENNA UPPGIFT DELAR POLISEN MED ANSVARIGA POLITIKER.
 
Vi vet mycket väl vilka grupper, som är överrepresenterade, när det gäller att begå
våldtäkter. Vi vet också vilka som nästan uteslutande står bakom den grymma grupp-
våldtäkterna.
 
OM DETTA FÅR MAN INTE TALA OM I DAGENS SVERIGE, DÅ KAN ÄNNU FLER
RÖSTA PÅ DE FÖRFÄRLIGA MONSTREN I SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Men om man fick tala om detta i dagens Sverige skulle det kunna låta enligt följande.
 
Det är ingen naturlag som säger att Sverige ska ha det flesta och grymmaste
våldtäkterna inom den utvecklade delen av världen.
 
DET ÄR EN SITUATION VI PÅ EGEN HAND DRIVIT FRAM SJÄLVA, OCH MÅN-
GA TYCKS STOLTA ÖVER DETTA HUR MÄRKLIGT DET ÄN LÅTER.
 
Vissa ansvariga stoltserar med att vi har mest antal våldtäkter i världen med att
det ingår i att vi är en Humanitär Stormakt.
 
Enligt dessa politiker, och dit hör Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf, Jonas Sjöstedt
och ett antal andra, vilka ser det som en humanitär insats att driva en politik, som'
skapar detta läge, ett läge som väcker både internationell uppmärksamhet och
kritik.
 
VI VET ALLTSÅ MYCKET VÄL VILKA SOM LIGGER BAKOM ATT SVERIGE
STICKER UT I DETTA AVSEENDE.
 
Det står inte stämplat i pannan på utrikesfödda, som begär asyl i Sverige,
att de tänket ägna sig åt våldtäkter.
 
DET ÄR DÄRFÖR SVÅRT I DET LÄGET ATT FÖREBYGGA BROTTSLIGHET,
VILKET INGÅR SOM UPPGIFTER BÅDE HOS JÖNSSONLIGAN OCH ANSVA-
RIGA POLITIKER.
 
Men när en, eller många i grupp, som utgör asylsökande begått en våldtäkt
finns det anledning att förutsätta, att vederbörande kan tänkas återfalla i brotts-
lighet.
 
I det läget har både Jönssonligan och ansvariga politiker sådana verktyg,
ett populärt uttryck, som gör det möjligt att förebygga fortsatt brottslig-
het.
 
DET VERKTYGET UTGÖRS AV ATT UTVISA DEN OCH DE SOM GJORT
SIG SKYLDIGA TILL VÅLDTÄKTER, I DEN MÅN DET RÖR SIG OM UTRI-
KESFÖDDA.
 
Det verktyget använder rätTsväsendet sällan, eller mer korrekt aldrig, och då
har man också sagt att man värnar mer om gärningsmännen än om brottsof-
fren.
 
DENNA PRIORITERING INGÅR SOM EN DEL I ATT UTGÖRA EN HUMA-
NITÄR STORMAKT.
 
Detta är, om man uttrycker sig milt, en vilseledande retorik, att prioritera om-
sorgen av gärnningsmännen före våldtäktsoffren kan aldrig utgöra en huma-
nitär satsning.
 
INTE I ETT CIVILISERAT LAND.
 
Det är först när man anstränger sig att förebygga våldtäkter man i detta avse-
ende kan tala om en humanistisk syn.
 
Och den förebyggande insatsen kan utgöras av att man utvisar de så kal-
lade utrikesfödda, som begår våldtäkter.
 
SÅ LÅNGT HAR VI INTE KOMMIT, OCH FRÅGAN ÄR OM VI NÅGONSIN
KOMMER SÅ LÅNGT.
 
Får man inte debattera ett problem, går det aldrig att lösa.
 
Så där vid sidan kan man notera att även så kallade "etniska svenskar" också
begår våldtäkter, om än i mindre utsträckning,
 
Hur gärna man än vill medger inte lagstiftningen att man "utvisar" dessa ock-
så.
 
Men även här gäller den gamla regeln.
 
BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT GOTT ÄN ATT INTE GÖRA NÅGOT GOTT
ALLS.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUR BLIR MAN STATSMINISTER ?

Är Stefan Löfven vuxel rollen som statsminister
 
Dagens Nyheter, och många andra, tar upp frågan om Stefan Löfvens uppträdande
i EU nämnden.
 
Dagens Nyheter kallar detta uppträdande för Stefan Löfvens piruetter.
 
OBEGRIPLIGA PIRUETTER BORDE VARA EN MER KORREKT BESKRIVNING.
 
Uppträdandet reser frågor om Stefan Löfven är vuxen rollen som statsminister, vissa
krav måste väl ändå ställas på innehavaren av detta ämbetet.
 
SOM ATT KUNNA UTTRYCKA SIG BEGRIPLIGT OCH ATT INTE GÖRA SIG TILL
ÅTLÖJE.
 
Stefan Lövfen var uppskattad av näringslivets företrädare som ordförande i Metall.
Kan detta månne bero på att Näringslivet lätt fick som man ville, i så fall kan man
skönja en röd tråd i förhandlarens agerande.
 
Stefan Lövfen har som statsminister förhandlat med vänsterpartiet, och där tycks
han också ha uppskattats, mycket.
 
Det mesta tyder på att vänsterpartiet förhandlat sig till det man vill, och lite
till, och då har man alla anledning att vara nöjd.
 
KAN DETTA MÖJLIGEN VARA EN RÖD TRÅD, ATT INTE KUNNA FÖRHANDLA
SIG FRAM TILL EN LÖSNING, DÄR MAN SJÄLV FÅR RUDIMENTÄR DEL I FÖR-
HANDLINGSLÖSNINGEN ?
 
I så fall är vi illa ute, och agerandet i EU nämnden tyder inte bara på detta, det ty-
der också på något annat.
 
DET TYDER PÅ ATT STEFAN LÖVFEN INTE SJÄLV BEGRIPER VAD HAN FÖR-
HANDLAR OM.
 
En sådan brist går aldrig att kompensera med aldrig så många förhandlinspersoner,
inte heller genom att säga ingångsvärden och samarbetsregering så många gånger
som möjligt.
 
När det gäller Stefan Lövfens agerande i EU nämnden, rörande Sveriges ståndpunkt
i klimatfrågan, är tre saker tämligen klara:
 
STEFAN LÖVFENS GJORDE SIG TILL RENT ÅTLÖJE, VILKET STYRKS AV ATT
NÄMNDENS ÖVRIGA LEDAMÖTER MER ELLER MINDRE SKRATTADE UT HO-
NOM, STEFAN LÖFVEN HADE INTE FÖRMÅGAN ATT UTTRYCKA SIG SÅ ATT
HAN SJÄLV BEGREP VAD HAN SA, INTE HELLER SÅ ATT ANDRA BEGREP VAD
HAN SA.
 
Ska man ställa sådana minimikrav på en statsminister som att han ska kunna uttrycka
sig, så att det framstår som begripligt, och att han inte gör sig till åtlöje, då tycks en
sak vara tämligen klar:
 
STEFAN LÖFVEN ÄR INTE VUXEN ROLLEN SOM STATSMINISTER.
 
Fredrik Reinfedlt uttryckte sig på ett annat sätt, när han i valrörelsen tog upp denna
fråga:
 
Stefan Löfven är inte värdig rollen som statsminister.
 
Detta är dock inte riktigt samma sak. Stefan Löfven kan på det personliga planet vara
en värdig statsministerkandidat utan att för den delen vara vuxen rollen.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPPRÄTTELSE FÖR GEORGE BUSCH ?

Kriget om sanningen
 
I dag finns det anledning, all anledning, att återkomma till USA krigsföring i Iraq och
hur den startade.
 
USA under ledning av Busch hävdade, stödda av Storbritannien, att Sadam
Hussein hade tillgång till kemiska vapen.
 
STORA DELAR AV VÄRLDEN, SOM VANLIGT ANFÖRDA AV VÄNSTERKOM-
MUNISTER, NUMERA BENÄMNDA ANTIRASISTER, GICK DÅ TILL ANFALL MOT
USA UNDER LEDNING AV BUSCH.
 
Dagens antirasister hävdade då att det absolut inte fanns några kemiska vapen och
att USA angrepp mot Irag därför var en krigsförbrytelse.
 
Som vanligt dräller det av "nyttiga idioter" som inte vill något hellre än att gå andra
skummas ärenden, så denna uppfattning fick stå som en oemotsagd sanning.
 
FRAM TILL I DAG.
 
För idag tycks denna oemotsagda sanning, som den då förklarades av dagens an-
tirasister, ha all anledning att ifrågasättas.
 
I dag tycks initierade bedömare/experter vara eniga i två avseenden när det
gäller IS krigföring i Kurdistan.
 
DET FÖRSTA MAN NU TYCKS VARA ENIGA OM ÄR ATT IS ANVÄNT KEMIS-
KA STRIDSMEDEL, SANNOLIKT SENPASGAS, I SIN KRIGFÖRING I NORRA
IRAQ, KURDISTAN. SKADOR PÅ SÅRADE TYDER PÅ DETTA.
 
DET ANDRA MAN DÅ NU TYCKS VARA ÖVERENS OM ÄR ATT DESSA KE-
MISKA VAPEN PÅTRÄFFATS I LAGER FRÅN SADAM HUSSEINS TID, OCH
ATT DESSA INGICK I SADAM HUSSEINS VAPENARSENAL.
 
Att antirasister i sina mer extrema varianter gärna lever med dubbla buskap och
ännu mer gärna förvrider sanningen är så vanligt, att man inte ens rycker på ax-
larna åt det.
 
Men vi andra, borde vi inte göra lite mer än att rycka på axlarna, kanske borde
vi ägna frågan en viss eftertanke.
 
Kan det verkligen vara förenliga ståndpunkter, dels att Sadam Hussein ab-
solut inte förfogade över kemiska stridsvapen, dels att IS nu lagt beslag
på delar av de kemiska  vapen Sadam Hussein absolut inte förfogade över ?
 
Kriget om sanningen, avseende befintligheten av kemiska stridsmedel i Iraq
under Sadam Hussein, tycks nu gå in i en nys fas.
 
OCH INTE TYCKS DET VARA AFA OCH REVOLUTIONÄRA FRONTEN SOM
SER UT ATT SEGRA, DEN HÄR GÅNGEN HELLER.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DET BLEV INGEN MING, DET BIDDE INTE ENS EN TUMME

Underrättelseoperationen gav ingen underrättelse
 
Så  var då marinens underrättelseoperation över, och man får väl nu anta att
fiskaren Ove kan bedriva sitt fiske utan att beskyllas vara en rysk grodman.
 
Vad har man då hittat under denna veckolånga underrättelseoperation.
 
MAN UPPGER ATT MAN INTE HAR HITTAT NÅGONTING.
 
Särskilt noga är man att understryka att man inte hittat en konventionell ubåt,
man får väl då anta att man inte hittat något hangarfartyg eller slagskepp hel-
ler.
 
Förra gången hittade man inte heller någon konventionell ubåt, då hittade
man en mink, och det är ju ingen konventionell ubåt.
 
NU HITTADE MAN INGENTING, INTE ENS EN MINK.
 
Trots allt kan underrättelseoperationen ha varit nyttig.
 
Marinen behöver öka sin övningsverksamhet.
 
ATT MAN INTE KAN SKILJA FISKAREN OVE FRÅN EN RYSK SPETSNAZ-
AGENT TYDER PÅ ATT MARINEN BEHÖVER ÖVA MER ÄN MYCKET.
 
AE
 

RIK STAT GER FATTIGA UNDERSÅTAR

Ett stelbent tänkande är bara förnamnet
 
Hit och dit tvistas det nu om Sveriges överskottsmål, ska det nås inom si många
år, eller ska det nås inom så många år.
 
Några röster i öknen har insett hur galet detta är, men de ledande aktörerna
är låsta vid överskottsmålet.
 
SVERIGES NYA HELIGA KO, EN HELIG KO BLAND MÅNGA ANDRA HELIGA
KOR.
 
Rösterna i öknen skulle hellre vilja haett balansmål.
 
Denna fråga diskuteras som den hängde fritt i luften och ingen hänsyn ska tas till
bakgrund, omständigheter och annat.
 
Det hävdas att Sveriges står sig stark inom EU, när det gäller de offentliga finan-
serna, och ser man till statskulden som en andel av BNP är detta en korrekt be-
skrivning.
 
I Sverige utgör statskulden 39 % av BNP.
 
SNITTET I EOROLÄNDERNA ÄR 93 %.
 
Sett till dessa siffror står sig Sverige starkt, och det finns ett betydande utrymme för
att diskutera lämpligheten av att ha kvar överskottsmålet, främst med beaktande av
det rådande konjukturläget och behovet av offentliga investeringar.
 
Ser man till historiken ger denna en bild av ett överskottsmål, som är förlegat.
 
Överskottsmålet infördes, när statsfinanserna var i obalans, och statskuldens
andel av BNP uppgick då till ungefär 80 %.
 
NÄR MAN INFÖRDE ÖVERSKOTTSMÅLET VAR MÅLET ATT NÅ EN STATS-
SKULD, SOM UPPGICK TILL 60 % AV BNP, VI ÄR NU NERE PÅ 39 %.
 
Som att göra mål två gånger. Politikerna har fastnat vid begreppet "överskottsmål"
utan att beakta hur det kom till, och hur behovet av ett sådant ser ut idag.
 
UNGEFÄR LIKA BEGÅVAT SOM ATT HÄVDA ATT JORDEN ÄR PLATT.
 
Samtidigt borde vi vara försiktiga med vårt skryt i detta avseende, Sverige har inte
låga skulder, vi har flyttat skulderna.
 
SKULDERNA ÄR FLYTTADE FRÅN STATEN TILL HUSHÅLLEN.
 
Om man lägger ihop statsskulden och hushållens skulder, och ser denna summa
som en andel av BNP, blir bilden plötsligt inte lika smickrande.
 
Skuldsättningen blir då 293 % av BNP.
 
EUROZONENS SNITT LIGGER PÅ 257 % OCH ENDAST JAPAN UTVISAR
STÖRRE SKULDSÄTTNING ÄN SVERIGE.
 
Så var det med det skrytet, vi skryter över att ha flyttat skulderna från Staten till
hushållen, de senares stora skuldsättning har nu gett upphov till stora problem,
något de flesta är överens om.
 
MAN SKULLE OCKSÅ KUNNA SÄGA ATT VI SKRYTER ÖVER ATT VI HAR
SKAPAT EN RIK STAT OCH FATTIGA MEDBORGARE.
 
Är det verkligen något att skryta över ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGERINGEN FÖRNEKAR SITT MÅL

Regeringen tror inte på sina egna mål
 
När nu regeringen lägger fram sin budget visar det sig att regeringen inte ens tror
själv på de mål de angett beträffande arbetslöshetens utveckling.
 
Under 2015 räknar man med att abetslösheten går ner 0,2 % motsvarande 10 000
jobb, det vill säga "en droppe i havet".
 
Vid mandatperiodens slut 2018 ger man en prognos, som bygger på att arbets-
lösheten sjunkit till 6,1 %.
 
DET ÄR MED DENNA PROGONAS REGERINGEN VISAR ATT MAN INTE TROR
PÅ SIG SJÄLV, NÄR MAN SKISSAR MÅLET ATT NÅ EUROPAS LÄGSTA AR-
BETSLÖSHET.
 
Österrike har idag en arbetslöshet på 4,9 % och blir konjukturen bättre går hela Eu-
ropa i takt, och alla länder förbättrar sin arbetslöshetssiffror.
 
SVERIGES ARBETSLÖSHET 6,1 % OCH ÖSTERRIKE NÅGOT LÄGRE ÄN 4,9
%.
 
Hur man kan förena dessa siffror till att man når målet att ha Europas lägsta ar-
betslöshet måste man nog vara socialdemokrat för att förstå.
 
Man måste nog också vara socialdemokrat för att inte inse att det skissade målet
är förenat med stora risker, om man mot all förmodan skulle nå det.
 
Den så kallade jämviktsarbetslösheten ligger idag någonstans kring 6,5 %,
en nivå som ger förutsättningar att hålla en jämn tillväxt och en inflation i
schakt.
 
EN ARBETSLÖSHET LÅNGT UNDER 4 % SKULLE, ALLT ANNAT LIKA, FÅ
INFLATIONEN ATT RUSA, OCH OBALANSERNA I EKONOMIN SKULLE
BLI STORA.
 
Men det måste man väl också vara socialdemokrat för att inte förstå, eftersom man
ställer ut ogenomtänkta förslag om att ha Europas lägsta arbetslöshet.
 
Som tur är  förslaget inte bara ogenomtänkt.
 
DET ÄR INTE HELLER REALISTISKT.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETT HAVERI AV SÄLLAN SKÅDAT SLAG

Svensk arbetsmarknad rena Vilda Västern
 
Uppdrag Gransking i kväll gav en god bild av vad Alliansregeringen ställt till med.
 
DELAR AV SVENSK ARBETSMARKNAD UTGÖR ETT LAGLÖST TILLSTÅND.
 
UG visade väl hur arbetsmarknaden fungerar för utsatta ungdomar, redan utsatta
ungdomar utsätts av halv- och helkriminella arbetsgivare för den värsta sorten av
rena övergrepp, systematiskt och helt öppet.
 
LÖNER SOM NÄRMAR SIG "0" OCH AVTALADE ARBETSVILLKOR SOM I
BÄSTA FALL INNEHÅLLER INSLAG AV LAGLIGA AVSNITT.
 
Ledare för både LO och Svensk Näringsliv fick uttala sig och enigheten bland
dessa var total, och kritiken förödande.
 
DETTA ÄR BARA FÖR DJÄVLIGT FICK VI HÖRA, OCH VI FICK HÖRA ATT
AVTALEN MED UNGDOMARNA I ALLT VÄSENTLIGT BRÖT MOT ALL LAG-
STIFTNING INOM ARBETSMARKNADSOMRÅDET.
 
SLAVERI OCH SVINERI ÄR EN BRA SAMMANFATTNING.
 
Hur kunde det gå så här illa, allt sker ju helt öppet och ingen hycklar med vad
det gäller.
 
Arbetsgivarna får här skulden, och skenbart är skulden deras.
 
HADE DETTA SKETT I LÖNNDOM OCH MAN LJUGIT OM VAD SOM SKETT,
HADE ARBETSGIVARNA HAFT DET YTTERSTA OCH ENBARA ANSVARET.
 
Nu sker detta inför helt öppen ridå, och ingen hycklar med vad som gäller, och allt sker
med ansvariga politikers gillande.
 
Med full vetskap om vad som sker är det politikernas "förbaskade" ansvar att
sätta stopp för denna typ av utnyttjande på arbetsmarknaden.
 
NU HAR MAN HAFT FULL VETSKAP, MAN HAR INTE AGERAT, OCH DET FINNS
NÅGON SOM HETER TYST SAMTYCKE.
 
Detta tysta samtycke har ingått i Alliansregeringens så kallade ansvarsfulla politik
för att skapa laglöshet på arbetsmarknaden, vilket i vissa kretsar ses som den yt-
tersta bekräftelsen på att marknaden är fri.
 
Extrem ideologi av det fundamentalistiska slaget är väl en bättre beskrivning.
 
DET ÄR HELT ENKELT FÖR BEDRÖVLIGT ATT IDEOLOGISKA EXTREMISTER
MED SKYGGLAPPAR RUNT "HELA HUVUDET" SKA SITTA VID MAKTEN OCH
STÄLLA TILL MED DET UPPDRAG GRANSKING I KVÄLL VISADE.
 
Anders Borg var euforisk efter sin rundtur i Afrika och hävdade att vi måste bli som'
Afrika.
 
I VISSA AVSEENDEN ÄR VI REDAN DÄR, HAVERI AV DEN FÖRDA POLITIKEN
ÄR EN SNÄLL BESKRIVNING.
 
En snäll beskrivning av Alliansen sorti
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERAT POLITIKER GÖR SIG LÖJLIG - IGEN

Moderat politiker kräver saklighet
 
Ibland blir det uppenbart att politiker innehåller en större grad av humor än vad
man vanligtsvis förväntar sig.
 
Finansminisiter Magdalena Andersson var inte helt humorfri när hon me-
nade att "ladan var" tom, nog såg man glimten i ögat.
 
HON VAR FÖRSTÅR UTE LITE I FÖRVÄG OCH MENADE HUR HON SÅG
PÅ "LADAN" EFTER DEN KOMMANDE MANDATPERIODEN.
 
Då kan vi nog räkna med att "ladan" är nedbränd till grunden.
 
Nu nappar en moderat politiker i finansutskottet på den humoristiska beskriv-
ning av politik och dess innehåll.
 
Moderaten i fråga är inte rädd för att ta ut svängarna och hävdar, med
glimten i ögat, att Magdalena Andersson inte var saklig, och att grund-
lagen kräver att så ska vara fallet.
 
MODERATEN IFRÅGA HAR TYDLIGEN VALT FEL YRKE, BORDE HA
BLIVIT KOMIKER PÅ RIKTIGT, VEM HAR HÖRT TALAS OM EN POLITI-
KER SOM ÄR SAKLIG, OCH VEM HAR HÖRT TALAS OM EN POLITIKER
SOM FÖLJER GRUNDLAGEN.
 
Mer humoristiskt borde det inte kunna bli, men moderaten tar ut svängarna
ännu mur.
 
HAN ANMÄLER MAGDALENA ANDERSSON TILL KU FÖR BRISTANDE
SAKLIGHET.
 
Nu är det bara att hoppas att denna anmälan inte formar någon ny form av pra-
xis.
 
SKULLE POLITIKER ANMÄLAS TILL KU FÖR BRISTANDE SAKLIGHET
TVINGAS VÄL KU SÖKA SIG NYA LOKALER, GLOBEN KANSKE I BÄSTA
FALL DÅ RYMMER DE MEST ANGELÄGNA FALLEN.
 
Vän av ordning undrar sedan, vad ska man göra med alla de humorister, som
hävdar att "ladan är full", ska de också anmälas till KU.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINKEN ÄNNU EJ UPPTÄCKT

Underrättelseoperationen går vidare
 
Marinens underrättelseoperation går vidare, man tycks dock inte vara på det klara
m vad man letar efter.
 
Uttrycket är lite vagt, om man uttrycker sig milt, man letar efter "någon eller
något".
 
KANSKE EN MINK ?
 
Att försvaret saknar förmåga till ubåtsjakt tycks nu vara ett faktum. Det normala är
att man avstår ifrån att göra något, när man saknar förmåga att göra något.
 
Marinen väljer en annan väg än den "normala".
 
NÄR MAN INTE KAN GÖRA DET ENA, SÅ GÖR MAN NÅGOT ANNAT I STÄL-
LET, UBÅTSJAKT FÅR ERSÄTTAS AV "UNDERRÄTTESLEOPERATION".
 
Går man på kända uppgifter drogs denna "underrättelseoperation" igång genom'
att besättningen på en stridsbåt 90 trodde sig köra på en sändarboj, som slitits
loss från en ubåt.
 
ÖB dementerar denna uppgift, och menar att det enda han känner till är att
stridsbåten i fråga kört på en lysboj.
 
ÄR DESSA UPPGIFTER KORREKTA, SÅ BORDE ALLTSÅ "UNDERRÄTTELSE-
OPERATIONEN" ALDRIG HA DRAGITS IGÅNG.
 
När väl "underrättelseoperationen" dragits igång fick allmänheten fritt tillträde till fan-
tasin.
 
En fiskare vid namn Ove, från Nynäshamn, blev tagen för en grodman, tillhö-
rande ett spetsnaz- förband.
 
DETTA MEDFÖRDE ATT AMFIBIESOLDATER LETADE EFTER RYSSAR, SOM
INVADERAR ETT ANTAL SMÅÖAR.
 
Allmänhetens fantasi visade sig alltså kunna överträffas av Försvarets fanta-
si.
 
En "trolig" undervattenfarkost visade sig tillhöra ett eventföretag, som hade "kick-
off" med en "trolig" ubåt, som visade sig vara en ubåt, men av helt annat slag.
 
Så långt det är känt är det dessa tre observationer, som dels dragit igång
"underrättelseoperationen", dels hållit den vid liv.
 
För att hålla "underrättelseoperationen" vid liv ännu mer rapporterar Försvaret
om två nya observationer, som man menar motiverar att man håller "underrätt-
elseoperationen" vid liv.
 
För att inte väcka alltför stora förhoppningar tillägger man att ingen av dessa
två nya observationer har samma kvalitet som tidigare observationer, fiska-
ren Ove mm.
 
Vän av ordning undrar då:
 
FINNS DET VERKLIGEN OBSERVATIONER, SOM KAN HA LÄGRE KVALITET
ÄN OVAN NÄMNDA TRE OBSERVATIONER.
 
Försvaret uppger sig spana efter brytningar i vattnets ytmönster och brytningar, som
avviker från "ytmönstret".
 
Den som är det minsta bekant med vattnets "ytmönster" vet att minsta våg-
rörelse kan skapa en  avvikande bild, när den möter en "grynna" eller
grundare vatten.
 
DETTA GER ALLTSÅ OÄNDLIGA MÖJLIGHETER FÖR ATT GE FANTASIN
FRITT SPELRUM, VILKET TYCKS HA SKETT HÄR.
 
Nu uppger Försvaret att man ska "trappa ner" insatsen, om man inte hittar något
efter att man fått de två senare observationerna av "lägre kvalitet".
 
Det enda man nu kan hoppas på är att man hittar "något eller något".
 
ALLT ANNAT SKULLE UTGÖRA ETT FULLBORDAT FIASKO.
 
Det är fullt tänkbart att Försvaret har annan viktig information än den som blivit
känd genom media, tre viktiga observationer, Ove mm, och två observationer
av lägre kvalitet.
 
FÖRSVARETS TROVÄRDIGHET SKULLE NOG MÅ BRA, OM DET KOM
FRAM ATT DET FINNS ANDRA ÄN "OBSERVATIONER" ÄN DE SOM ÄR
KÄNDA VIA MEDIA.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINKEN HAR ERSATTS AV EN LYSBOJ

Löjets skimmer sprider sig nu alltmer
 
Den största militära operationen på många år tycks få ett allt större löjes skimmer
över sig.
 
I går fick vi veta att en fiskare från Nynäshamn, vid namn Ove, togs för en
grodman, när han vadade i vattnet och skulle fiska öring.
 
Det fotografi, som visade en "trolig" ubåt, visade sig vara en "nöjesubåt" till-
hörande ett eventföretag i Stockholm, som var ute och roade överförfriskade
svenskar.
 
Bara dessa omständigheter medför ju att man drar på munnen en hel del, ryssarna
drar inte på munnen, de hånskrattar högt.
 
Idag kompletteras löjet med att vi får reda på vad det var som satte i gång denna
jättelika "underättelseoperation".
 
DET SOM TYCKS HA SATT IGÅNG HELA OPERATIONEN VAR ATT EN STRIDS-
BÅT 90 KÖRDE PÅ VAD MAN HÄVADE VAR EN RYSK HUVUDSÄNDARE, SOM
I VANLIGA FALL 'ÄR KOPPLAD TILL EN UBÅT OCH SOM SÄNDER INFORMA-
TION TILL MODERFARTYG OCH "MODERLAND".
 
Denna huvudsändare skulle alltså ha satt igång hela denna operation, som med
största allvar följs av allt från försvarsministern till riksdagens försvarsutskott.
 
I dag klarlägger ÖB hur det ligger till med "huvudsändaren" och dementerar klart
och tydligt denna uppgift.
 
VI FÅR DÅ HÖRA ATT DETTA ÄR INGET ÖB KÄNNER TILL, DÄREMOT KÄN-
NER ÖB TILL ATT EN STRIDSBÅT SKULLE HA KÖRT PÅ EN LYSBOJ.
 
Om nu dessa uppgifter är korrekta, skulle alltså detta pådrag i form av en så
kallad underrättelseoperation igångsatts av en händelsekedja bestående av
följande inslag.
 
FÖRST KÖR EN STRIDSBÅT 90 PÅ EN LYSBOJ, SEDAN SER NÅGON FISKA-
REN OVE VADA I VATTNET OCH SEDAN TAR NÅGOT ETT FOTO PÅ EN
SVENSK "NÖJESUBÅT" SOM ÄR UTE OCH ROAR SVENSKAR PÅ EN "KICK-
OFF"
 
Är dessa uppgifter korrekta har man således ingen anledning att dra vare sig på
munnen eller att skratta, däremot förstår man fullt ut ryssarnas skrattovationer.
 
Däremot har man all anledning i världen att fälla en och annan tår.
 
En annan tanke gör sig också gällande, stark kritik har ju riktats mot vår låga för-
svarsförmåga, och den kritiken kanske måste omvärderas.
 
ÄR DETTA VAD VI KAN ÅSTADKOMMA MED ETT LITET FÖRSVAR, TÄNK
VAD VI DÅ SKULLE KUNNA STÄLLA TILL DET MED ETT STORT FÖRSVAR.
 
Man kommer då osökt att tänka på den gamla refrängen: "Är det så här att vara
kär, när man är liten, hur är det då att vara kär, när man är stor"
 
Vi får nog akta oss för att bli så "kära" i försvaret att Ove och andra inte
får fiska i fred.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

SKA DET NYA BORGARRÅDET DÖDA ALLA MÄN ?

Trafiksituationen i Stockholm på väg mot en lösning
 
Valet av nya borgarråd i Stockholm tyder på att Förbifart Stockholm inte kommer
att behöva byggas, inga andra nya leder heller.
 
Miljöpartisten Daniel Helldén blir borgarråd med ansvar för trafikrotel, en
garanti för att inga vägar kommer att behövas.
 
Sissela Nordling Blanco från Feministiskt Initiativ blir borgarråd för rådet
för mänskliga rättigheter.
 
Redan första dagen blev det klart att rådet kommer att döpas om till "Rådet
för kvinnliga rättigheter".
 
Kombinationen Daniel Helldén co Sissela Nordling Blanco känns spännande
och partiet har alla möjligheter att lyckas få ordning på trafiksituationen i Stock-
holm.
 
DÅ DET FÖR DET MESTA ÄR PATRIALKALET SOM FRAMFÖR ALLA
BILAR, SOM SVINAR NER PÅ GATORNA, LÄR DET VÄL BLI GANSKA
GLEST PÅ GATORNA I STOCKHOLM NÄR ALLA MÄN ÄR DÖDADE.
 
Som man sår får man skörda brukar det heta.
 
Stockholmarna lär nog få veta de fyra närmaste åren vad man sått och vad
man får skörda.
 
AE

FÅRFLOCKEN JAGAR MINK ?

Ryssarna tycks i alla fall ha roligt
 
Så var det då tydligen dags igen för Sverige att göra sig till åtlöje i samband
med så kallade "ubåtsjakter".
 
Sist marinen gick ut på krigsstig och jagade ubåtar rörde det sig om min-
kar.
 
Viktiga inslag i denna eventuella repris på minkjakt är en misstänkt grodman med
ryggsäck på ryggen, som vadar i vattnet, och ett foto på en trolig ubåt, den näst
starkaste misstänksgraden, som man uttrycker sig.
 
Den misstänkte grodmannen med ryggsäck på ryggen, som vadade i vatt-
net misstänktes utgöra en del av ett spetsnaz förband, som tagit sig i land.
 
GRODMANNEN MED RYGGSÄCKEN PÅ RYGGEN, SOM VADADE I VATTNET,
VISADE SIG NU VARA OVE FRÅN NYSNÄSHAMN, SOM SKULLE FISKA ÖRING.
 
Den "troliga" undervattenfarkosten utgjorde länge den starkaste incidenten på att
Sverige var utsatt för en kränkning.
 
Den "troliga" ubåten tycks nu visa sig mer än "trolig".
 
DET TYCKS RÖRA SIG OM EN RIKTIG UBÅT.
 
Ett eventföretag uppger nu att kan kört omkring med en "nöjesubåt" för att roa över-
förfriskade svenskar.
 
Ryssland har hjärtligt roligt och erbjuder hjälp för att hitta "underrättelseopera-
tionen".
 
AV NÅGON UNDERLIG ANLEDNING SÄGER MARINEN NEJ TILL DETTA ERBJU-
DANDE, ETT MÄRKLIGT STEG, DÅ MAN SJÄLV INTE KAN JAGA UBÅTAR.
 
Lustfyllda ryssar stannar inte vid detta, utan menar att om det rör sig om en
ubåt, så måste det vara en holländsk ubåt.
 
SKAMSA HOLLÄNDARE SLÅR IFRÅN SIG OCH MENAR ATT MAN INTE "GLÖMT"
NÅGON UBÅT I SVENSKA VATTEN.
 
Man kan ju undra varför holländarna använder ordet "glömt", de kanske inte har "glömt"
en ubåt i svenska vatten ?
 
NU FATTAS DET BARA ATT MARINEN HITTAR EN MINK OCH BEKÄMPAR DEN
MED SJUNKBOMBER.
 
Under kriget gick de tyska ubåtarna till anfall mot handelsfartyg i vad man kallade
"vargflockar".
 
KAN MÅNNE "FÅRFLOCKAR" VARA EN RELEVANT BESKRIVNING PÅ VISSA
ANDRA INSATSER ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

UBÅTSJAKT ETT MINNE BLOTT

Försvaret klarar av att spana
 
Den stora frågan för dagen är den så kallade underrättelsespaningen i Östersjön.
 
Som allt annat anpassar vi vårt ordförråd till vad som faktiskt gäller.
 
När vi kunde jaga ubåtar hette det att vi ägnade oss åt ubåtsjakt.
 
NU ÄR FÖRMÅGAN ATT JAGA UBÅTAR MED ELLER MINDRE BORTA MED
VINDEN, OCH DÅ HETER DET AV VI SPANAR EFTER UNDERRÄTTELSE-
OPERATIONER.
 
Blir nästa steg i denna anpassningsprocess att vi frågar Ryssland, om de har nå-
got på gång ?
 
Det som nu pågår i Östersjön är kattens lek med råttan, och vem som är råttan
framstår kanske så klart, att katten kanske fått fel på svansen i detta läget för-
ändrar inte detta faktum.
 
Det tycks som om försvarsförmågan inte täcker förmågan till så kallade skarpa
insatser.
 
ATT FRITIDSBÅTAR OCH ANNAT FÅR RÖRA SIG HELT FRITT INOM OM-
RÅDET TYDER PÅ ATT INGEN ENS NUDDAT VID TANKEN ATT NÅGON
INSATS SKULLE KUNNA BLI AKTUELL.
 
Och det är kanske inte så konstigt, under de senaste 25 åren har försvaret
tappat 80 % av kapaciteten för ubåtsjakt, och då utgör avsaknaden av heli-
koprar den största bristen.
 
Bedömare menar att vår förmåga är begränsad till enstaka insatser med
hygglig kvalitet, men utan uthållighet.
 
Begreppet hygglig kvalitet inger farhågor, i nivå med "veckoförsvaret".
 
HELIKOPRAR KOMMER, I BÄSTA FALL, ATT TILLFÖRAS 2018 OCH EN
NÅGOT SÅ NÄR KAPACITET FINNS PÅ PLAST EN BRA BIT IN PÅ 2020-
TALET, I BÄSTA FALL, OM DEN POLITISKA VILJAN FINNS.
 
Självbilden tycks vara godutvecklad inom marinen, det är mot ovanstående
bakgrund lätt att förstå, att man väljer att inte tala om ubåtsjakt.
 
Ser man operationen begränsat som en möjlighet till utvidgad övningsverksam-
het, har den ju ett gott syfte, men det förutsätter att man får resurser, som gör
det möjligt att använda erfarenheterna från övningsverksamheten, och där är vi
inte ännu.
 
Nu gäller det bara att hålla tummarna för att man inte hittar vare sig någon
"riktig" ubåt eller något "underrättesleorgan".
 
DET SKULLE BARA BLI PINSAMT, NÄR DET BLIR TYDLIGT ATT VI I
ETT SÅDANT LÄGE VARE SIG VET HUR VI SKA AGERA, ELLER HAR
FÖRMÅGA ATT AGERA.
 
Bättre att ringa till Putin och fråga om han har något "på gång", det blir be-
tydligt billigare.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

SANNINGEN I VITÖGAT

Naiv är bara förnamnet, inte ens det
 
I SvD idag skriver en flykting från Afghanistan om sina erfarenheter från sin tid i
Sverige och sin syn på asylhanteringen.
 
Det han beskriver borde komma från oss själva, men nu är det en gång för
alla, att man måste söka sig utomlands eller till utrikesfödda för att höra
vissa sanningar i och om Sverige.
 
Zulmay Afzali, före detta regeringstjänsteman i Afghanistan och sedan tre år
lärare i Sverige,skriver alltså om sin syn på asylhanteringen och hur den gyn-
nar och främjar ren terrorism.
 
Han beskriver hur har regelbundet gått till sin moské i Norrköping i samband
med fredagsbönen, moskén var tidigare alltid full, många unga män.
 
Plötsligt upptäcker han att moskén inte är full längre, och att alla unga
män är borta.
 
NÄR HAN FRÅGAR VART ALLA UNGA MÄN TAGIT VÄGEN, FÅR HAN
SVARET ATT DE FLESTA ÅKT TILL SYRIEN OCH IRAQ FÖR JIHAD.
 
Han upplever detta så hemskt, att han i fortsättningen ber fredagsbönen i sitt
hem, och ställer frågan:
 
Vad händer när dessa krigare kommer tillbaka ?
 
SKA DE UTFÖRA HELIGT KRIG, JIHAD, OCKSÅ I SVERIGE ?
 
Ännu mer orolig känner han sig när han får höra att jihadister, medlemmar i
IS, nu kommer till Sverige som asylsökande, och ställer frågan vad de vinner
på detta;
 
SVARET BLIR DÅ, ATT NÄR TIDEN ÄR INNE KOMMER DE ATT RESA SIG
OCH KALLA TILL JIHAD ÄVEN HÄR, I SVERIGE.
 
Trots sin oro, uppger Zulmay att han inte är särskilt förvånad, då han anser att
hanteringen inom asylområdet är undermålig och extremister kan ta sig in i lan-
det hur lätt som helst.
 
Zulmay uppger vidare;
 
" INGEN ENDA AV MINA ASYLSÖKANDE VÄNNER OCH BEKANTA HAR
NÅGONSIN SAGT ATT DE BEHÖVT SVARA PÅ EN ENDA FRÅGA VID IN-
ELLER UTRESA I SVERIGE ".
 
Zulmay avslutar sitt inlägg med en sammanfattning. där han menar att asylhan-
teringen måste reformeras, så att den ges en rimlig chans att förhindra att ex-
tremistiska jihadister  kommer in i landet.
 
Zulmays inlägg är sympatiskt, upplyst, logiskt och omfattar kan man tycka vik-
tiga problem, men hela inlägget bygger på felaktiga ingångsvärden, som Stefan
brukar säga.
 
Förutom att Zulmay uppenbarligen är både främlingsfientlig och rasist
tycks han aldrig ha hört talas om den Humanitära Stormakten.
 
EN HUMANKITÄR STORMAKT SKA ALDRIG HINDRA EXTREMISTISKA
JIHADISTER FÖR ATT TA SIG IN I LANDET OCH SPRÄNGA LANDET
I LUFTEN.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITIKERNAS FÄLTTÅG MOT VÄLJARNA

Bekämpa politikerna i stället för att kämpas ner av dem
 
SvD (Tove Lifvendahl) har idag en intressant, mycket intressant, ledare under
rubriken:
 
PRISLAPPEN AVGÖR POLITIKEN.
 
För de som redan har tappat alla illusioner utgör ledaren ingen nyhet, men för
de som fortfarande har några illusioner om politiker kvar, måste ledaren vara
en ren "chock".
 
Sammanfattar man ledaren bli sammanfattningen att politikerna inte går väljar-
nas ärenden, utan sina egna,
 
Ingen nyhet för de som tappat alla illusioner, men en "chock" för de som
tror på systemet och politikerna.
 
Tove Lifvendahl sammanfattar sin syn på politikerna med att deras ambitioner
inte är kopplade till omsorg om väljarna, utan till omsorg om sig själva, och be-
skriver politiken som:
 
SOM ETT KRIG OM MAKTEN.
 
För att vi ska kunna nalkas politikerna på rätt sätt menar därför Tove Lifvendahl
att vi måste förstå och anpassa oss till att politikerna bara svarar på incitament som
påverkar deras utsikt att erövra eller behålla makt.
 
Vad innebär denna syn på politikerna, om den är allmängiltig ?
 
DEN INNEBÄR ATT VI BEFINNER OSS I KRIG MED POLITIKERNA, OCH
I KRIG FINNS DET ALLTID EN FIENDE.
 
Mycket av det Tove Lifhendahl beskriver eller antyder känns bekant.
 
INTE SKULLE MAN LJUGA SÅ OFTA SOM MAN GÖR INOM POLITIKEN,
OM MAN SÅG VÄLJARNA SOM SINA VÄNNER, MAN LJUGER FÖR DET
MESTA BARA FÖR OVÄNNER OCH FIENDER.
 
Tillspetsat medför ledaren att man måste dra en slutsats, som är ganska så
obehaglig.
 
FÖR ATT VI SKA KUNNA BEHÅLLA NÅGOT AV VÅRA MÖJLIGHETER
ATT PÅVERKA POLITIKEN, SKA VI SE VÅRA VALDA POLITIKER SOM
FIENDER VI FÖR ETT KRIG EMOT.
 
I sin förlängning är SvD ledare obehaglig, men de flesta känner nog igen
beskrivningen utifrån egna erfarenheter, man får dock inte glömma att det
inom politiken, som på alla andra håll, finns undantag, som driver en politik,
som är ägnad att utgöra omsorg om väljarna.
 
Men det är huvudfåran som gäller i alla lägen.
 
OCH DÅ ÄR HUVUDFÅRAN KRIG, KRIG OM MAKTEN.
 
Och syftet med detta "krig" är kristallklart, för politkerna gäller det att gynna
sig själva, och för väljarna gäller det också att gynna sig själva.
 
Det destruktiva i systemet formulerades väldigt väl av en politiker, som be-
skrev sina och kollegernas ambitioner inom politiken, enligt en rangordning
prioritering.
 
När man ska uttala sig eller utföra något rangordnar med detta i följ-
ande ordning:
 
FÖRST SKA JAG SE TILL ATT DET GYNNAR MIG, SEDAN SKA JAG SE
TILL ATT DET GYNNAR PARTIET, OM DET INTE MISSGYNNAR MIG, OCH
ALLRA SIST SKA JAG SE TILL ATT DET GYNNAR VÄLJARNA, OM DET
INTE MISSGYNNAR MIG ELLER PARTIET.
 
Har den politiker, som gjort denna rangordning,  rättär det svårt att se valda poli-
tiker som annat än "fiender" och att det utkämpas ett "krig"
 
Välgörande att SvD vågar sig på konststycket att koka ner politiken till den nivå
det troligen i verkligheten rör sig om.
 
Kriget om makten från pallperspektiv
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRHANDLINGSPERSONEN HAR ÖVERTAGIT MAKTEN

Gör inget idag om Du kan vänta med det till i morgon
 
Socialdemokraterna gick till val på att man skulle skapa en handlingskraftig regeringen,
som skulle se till att allt  skulle lagas, som hade "gått sönder".
 
Nu vet vi hur det gick med den handlingskraften.
 
HANDLINGSKRAFTEN UTGÖRS NUMERA AV EN FÖRHANDLINGSPERSON.
 
Regeringen har abdikerat i viktiga frågor, Förbifart Stockholm Bromma, Kärnkraften
och annat, och överlåtit makten till vad man kallar:
 
FÖRHANDLINGSPERSONEN.
 
Förhandlingspersonen har till uppgift att ta över regeringens ansvar i viktiga frågor
och skjuta allt på framtiden, allt under devisen:
 
Gör ingenting av vikt, om Du kan skjuta upp det till en senare tidpunkt.
 
FÖRHANDLINSPERSONENS UPPGIGFT ÄR NU ATT SVEPA IN ALLA VIKTIGA
FRÅGOR I EN DIMMA, MED FÖRHOPPNINGEN ATT DET NÅGON GÅNG I FRAM-
TIDEN SKA RAMLA NER EN LÖSNING, SOM BÅDE SOCIALDEMOKRATERNA
OCH MILJÖPARTIET KÄNNER SIG NÖJDA MED.
 
Vad innebär detta i praktiken, i praktiken har regeringen abdikerat.
 
Många har oroats av att vi skulle få en ny regering, genom att ett nyval tvinga-
des fram, nu har vi fått en ny regering utan nyval.
 
FÖRHANDLINGSPERSONEN.
 
Vi har alltså nu en regering, som inte ser som sin viktigaste uppgift att agera i vik-
tiga frågor.
 
VI HAR EN REGERING, SOM SER SOM SIN VIKTIGASTE UPPGIFT ATT UNDVIKA
ATT AGERA I VIKTIGA FRÅGOR.
 
Var det verkligen så väljarna ville ha det ?
 
VÄLJARNAS INGÅNGSVÄRDE VAR NOG INTE ATT DE SKULLE FÅ EN FÖRHAND-
LINGSPERSON SOM STATSMINISTER.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEM KAN LITA PÅ MILJÖPARTIET

Trovärdigheten ett minne blott
 
I den mån Miljöpartiet någon gång haft någon form av trovärsdighet, får man väl
nu anse denna borta med vinden.
 
Den nya miljöministern Åsa Romson har gjort vad hon kunnat för att få bort det
som kanske aldrig funnits.
 
Att använda förbjudna och farliga färger och att använda förbjuden diesel
och ovanpå detta ljuga om all sin inblandning, brukar ju i mer demokratiskt
utvecklade länder omedelbart medföra att man får gå.
 
Miljöpartisten Daniel Helldén i Stockholm var kaxig redan före valet. Nu har MP
lyckats stoppa allt som inte borde gå att stoppa, Förbifart Stockholm, Bromma,
Kärnkraften mm; och kaxigheten har knappast blivit mindre, inte heller har tro-
värdigheten blivit större.
 
Den kaxige Daniel Helldén motionerade 20012 för att borgarråden skulle ha lägre
borgarrådslöner, han ansåg att de var för höga.
 
Den nu ännu kaxigare Daniel Hellden anser nu, när han själv är på väg att
bli borgarråd, att borgarrådslönerna INTE ska sänkas.
 
HAN MOTIVERAR DETTA MED ATT SYSTEMET INTE GÅR ATT ÄNDRA.
 
Vän av ordning tycker kanske annars att Daniel Helldén borde ha förvissat sig
om detta innan han motionerade år 2012, eller är det kanske mer personliga
skäl som ligger bakom den plötsliga omsvängningen ?
 
Borås har haft ett miljöpartistiskt kommunalråd, Tom Andersson, den gångna
mandatperioden. Ännu fortsätter diskussionerna i Borås hur den kommande
maktkonstellationen ska se ut.
 
Media gör nu gällande att förutvarande kommunalrådet, Tom Andersson,
vill fortsätta att vara kommunalråd med sina gamla "kompisar", den så
kallade "rödgröna sörjan", men att detta inte av övriga anses som helt
självklart.
 
MEDIA HÄVDAR DÅ VIDARE ATT KOMMUNALRÅDET HOTAR MED ATT
SKAFFA SIG NYA "KOMPISAR" PÅ DEN ANDRA SIDAN, DEN SÅ KALLA-
DE "BORGERLIGA SÖRJAN", OM HAN INTE FÅR SOM HAN VILL.
 
Miljö, visioner, ideologier och anständighet står tydligen inte högt i kurs i dessa
kretsar.
 
Vad säger då allt detta om Miljöpartiet ?
 
DET SÄGER ALLT.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

TYSTA FOLK GENOM ATT INTE SÄTTA BETYG

Ju mindre folk vet desto bättre
 
Studerar man historiens diktaturer kan man se en röd tråd.
 
Ju mindre folk vet och förstår desto lättare är det att förtrycka medborgarna.
 
OCH HJÄLPER INTE EN BEGRÄNSING AV KUNSKAPERNA FÅR MAN JU DÅ
TA TILL EN CENSUR, SOM SER TILL ATT KUNSKAPER INTE SPRIDS.
 
Känns det igen, visst känns det igen, på många håll, även i Sverige.
 
Betygssättning är ett sätt, bland många andra, att mäta kunskapsnivån och lärdo-
men. Utan betyg kan man lättare få ett samhälle, där förtrycket blir lättare genom
att det inte kommer till allmän kännedom om hur lite medborgarna känner till och
är upplysta om.
 
Vänsterkommunisterna vill inte för "allt smör i Småland" att eleverna ska be-
tygssättas.
 
KAN DET MÅNNE HÄNGA IHOP MED DET HISTORISKA MÖNSTRET ATT FÖR-
TRYCKET BLIR LÄTTARE NÄR FOLK INGEN KAN OCH INGET BEGRIPER ?
 
Kunskapsnivån i Sverige har under många år blivit mycket sämre, det är "alla"
överens om, samtidigt har förtrycket blivit större och yttrandefriheten blivit mindre,
det är de flesta överens om, innerst inne.
 
Kommunisterna och radikala falanger inom socialdemokratin formade under mitten
av 1990 - talet vår utbildningspolitik, där flummet skulle sitta i högsätet och kunska-
pen i "lågsätet".
 
Berodde denna utveckling på en slump eller en politisk ambition, att medbor-
garna skulle lära sig mindre och den vägen kunna förtryckas mer.
 
GÅR MAN TILLBAKS TILL DEN TID DET BEGAV SIG, 1970 - TALET, PEKAR
DET MESTA I DEN RIKTNINGEN ATT MAN FAKTISKT, PÅ FULLT ALLVAR
VILLE ATT MEDBORGARNA SKULLE INHÄMTA SÅ LITE KUNSKAP OCH
LÄRDOM SOM MÖJLIGT.
 
Läser man de politiska ambitionerna från den tid det begav sig, ser man tydliga sig-
naler i den riktningen.'
 
BETYGSUTREDNINGEN 1977 ÄR NÄRMAST ÖVERTYDLIG, NÄR DET GÄL-
LER ATT FÖRKLARA DE POLITISKA MÅL, SOM NU HAR MEDFÖRT ATT
SVERIGE HAR DEN SÄMSTA KUNSKAPSUTVECKLINGEN INOM OECD.
 
Ett citat ur utredningen (SOU 1977:9) visar med chockerande tydlighet, vilka
ambitioner som ligger bakom den allt sämre kunskapsutvecklingen och det allt
större förtrycket mot yttrandefriheten.
 
" KUNSKAP ANSES SOM SEKUNDÄR, OCH DÄRFÖR MEDFÖR BETYGENS
HITINTILLSVARANDE ROLL SOM DEN HUVUDSAKLIGA GRUNDEN FÖR UR-
VAL TILL FORTSATT UTBILDNING OCH ARBETSLIV ATT ARBETEN I SKOLAN
RISKERAR ATT FÅ EN INRIKTNING MOT ATT MEDDELA KUNSKAP OCH FÄR-
DIGHETER"
 
En inriktning mot kunskapsförmedling och lärdom skulle enlig detta alltså
vara till men för den politiska makten.
 
När man tar del av denna politiska ambition från 1970 - talet förstår man lättare
varför kunskapsutvecklingen I Sverige utvecklat som skett, och man förstår
också lättare varför yttrandefriheten reducerats som skett.
 
HÖGA KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER GER MAKTGALNA POLITIKER
MINDRE MÖJLIGHET ATT FÖRTRYCKA MEDBORGARNA, OCH ETT SÄTT
ATT FÖRVERKLIGA MÅLET ATT GE MEDBORGARNA MINDRE KUNSKAPER
OCH FÄRDIGHETER ÄR ATT DÖLJA HUR SITAUATIONEN SER UT.
 
ATT DÅ INTE SÄTTA BETYG ÄR EN EFFEKTIV METOD FÖR ATT FÖRVERK-'
LIGA MÅLET ATT FÖRTRYCKA MEDBORGARNA.
 
Vilka slutsatser kan man då dra av detta, det är lätt att dra de slutsatserna.
 
RADIKALA KRETSAR INOM SOCIALDEMOKRATIN, VÄNSTERKOMMUNI-
TERNA SAMT MILJÖPARTIET SKA HÅLLAS UTANFÖR ALLA DISKUSSIO-
NER HURUVIDA BETYG BEHÖVS I SKOLAN ELLER INTE, OCH PÅ VILKA
NIVÅER BETYG SKA SÄTTAS.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VETTVILLINGAR I AGENDA

Dumheten tycks inte ha några gränser
 
De flesta "vettiga" människor inser att ordet rasist har urholkats och blivit helt
meningslöst efter att ha används om negerbullar, Pippi Långstrump, Tin Tin,
Nogger Black och annat vi vant oss vid tidigare.
 
Fram till i torsdag kväll trodde man, felaktigt visade det sig, att dumheten i det-
ta avseende nått så långt det var möjligt.
 
Under torsdagskvällen, i Agenda, visade det sig att det finns människor,
som helt enkelt är så "korkade" att det trotsar all beskrivning.
 
Ett ämnesinslag var spridningen av Ebola, och självklart ska då Ebola kopplas
till rasism som allt annat, Tin Tin och liknande.
 
PÅ FULLT ALLVAR, FÅR MAN FÖRMODA, SITTER DÅ EN KOMPLETT VETT-
VILLING I AGENDA OCH BESKRIVER SIN SYN PÅ SPRIDNINGEN AV EBOLA.
 
DE SOM OROAR SIG FÖR ATT EBOLA SKA SPRIDAS TILL SVERIGE ÄR
RASISTER.
 
Visst vet vi att vettvillingar går lösa, men att sådana galningar går lösa trodde man
inte, i vart fall fram till Agenda.
 
Beträffande oron för att Ebola ska sprida sig till Sverige, så finns det på
denna skala bara två nivåer.
 
ANTINGEN SÅ OROAR MAN SIG FÖR ATT EBOLA SKA SPRIDA SIG TILL'
SVERIGE, ELLER SÅ OROAR MAN SIG INTE FÖR ATT EBOLA SKA SPRIDA
SIG TILL SVERIGE.
 
Det finns inget medelläge och det finns inga ytterligheter på skalan, antingen så
oroar man sig, eller så oroar man sig inte.
 
Enligt vettvillingen i Agenda så är man alltså rasist, om man intar det ena
läget, oroar sig för att Ebola ska spridas till Sverige.
 
Vart leder då detta, om man vill iakttaga den allra minsta respekt för att vårda
språkets nyanser.
 
DET LEDER RAKT OCH ENTYDIGT TILL ATT DE SOM INTE OROAR SIG
FÖR ATT EBOLA SKA SPRIDA SIG TILL SVERIGE ÄR ANTIRASISTER.
 
Förmodligen samma rasister, som ägnar sig åt att kasta sten på polis
och räddningstjänst, dessa galenskaper ligger väl på samma nivå som
att inte oroa sig för att Ebola ska sprida sig till Sverige.
 
NOG ÄR DET PÅ TIDEN ATT VI TAR OSS SAMMAN OCH LÄGGER NER
DETTA MER ELLER MINDRE IMBECILLA TUGGANDE OM RASIST ÄN
HÄR OCH ÄN DÄR.
 
Eller ??
 
Aktör i Agenda
AE
 
 

ATT VÄRMA SIG GEMOM ATT KISSA I BYXAN

Den gamla finanskrisen knackar på dörren
 
Andreas Cervenka, känd för att kunna beskriva ekonomin i begripliga termer, skriver
idag i SvD om den senaste börsutvecklingen och orsakerna till denna.
 
Man blir något pessimistisk när man läser detta och tar till sig vad det innebär.
 
Cervenka menar bland annat att vi har inte en ny kris, utan det är den gamla finans-
krisen, som knackar på dörren. Vi gjorde aldrig några allvarliga försök at lösa den
krisen, utan sköt allt på framtiden.
 
OCH NU ÄR FRAMTIDEN HÄR.
 
Tanken i samband finanskrisen 2008 var att man skulle göra allting lite bättre då,
för att lösa det jobbiga sedan.
 
NU TYCKS VI VARA FRAMME DÄR VI MÅSTE LÖSA DET JOBBIGA.
 
Denna taktik, att kissa i byxorna för att först hålla sig varm och sedan kylas ner,
tycks ha omfamnat Stefan Löfven.
 
DE FLESTA FÖRHANDLINGARNA MED MILJÖPARTIET TYCKS JUST GÅ UT PÅ
ATT VI STÄLLER PROBLEMET ÅT SIDAN JUST NU, OCH DET  JOBBIGA SEDAN.
 
Cervenka bygger i allt väsentligt sin argumentering på skuldsättning. I samband med
finanskrisen ansågs skuldsättningen utgöra det stora problemet.
 
I dag är skuldsättningen större än någonsin.
 
VILKA VIBBAR DET GER ÄR LÄTT ATT GISSA, OCH DET GER UPPHOV TILL ETT
STÄNDIGT EKORRHJUL.
 
Höga skulder betyder svag tillväxt, och svag tillväxt gör att förmågan att betala skulderna
blir allt mindre, och tillväxten avtar allt mer -----.
 
DÄR ÄR VI TYDLIGEN NU OCH ALLA VAPEN ATT HANTERA KRISEN TYCKS VARA
UTTÖMDA.
 
I princip nollränta, och problemet förstärks i Europa genom valutalunionen.
 
MAN SKULLE KUNNA SÄGA ATT VI STÅR MED BYXORNA NERE, ETT "JAPAN
SCENARIO" FRAMSTÅR ALLTMER SOM SANNOLIKT.
 
I detta läge fortsätter vi att lura oss själva och varandra, och ser den låga räntan som
nyckeln till alla lösningar, hur det gick efter valutakrisen 2008 med denna "nyckel" det
har vi nu facit på.
 
I stället borde man kanske, som Cervenka uttrycker sig, se den låga räntan som
en signal som i stället signalerar en enorm pessimism.
 
Cervenka citerar också en amerikansk bedömare och återger hans beskrivning av
situationen:
 
" Vi har gjort oss beroende av en aldrig sinande ström av kreditbubblor. Det
är dags att börja krångla sig ur detta djävulens förbund "
 
GÅRDAGENS UTVECKLING I GREKLAND, PORTUGAL OCH SPANIEN MOT-
SÄGER JU INTE ATT DET ÄR DEN GAMLA FINANSKRISEN, SOM KNACKAR
PÅ DÖRREN.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cervenkas slutsats om krishanteringen borde kanske Stefan Löfven lyssna till.
 
DET KÄNNS BEKVÄMT I BÖRJAN, MEN SKAPAR ETT ÄNNU STÖRRE PRO-
BLEM SENARE.
 
 
 
 
 
 

BORÅS STAD BRYTER NY LAGLÖS MARK

Borås Stad banbrytande på många områden
 
Vi har vant oss vid att Borås Stad är banbrytande på många områden.
 
Veterligen har ingen annan stad i landet haft så många tvister i förvaltninsgsrätten
och olika tingsrätter förorsakade av att man ständigt bryter mot lagen. Antalen
viten och skadestånd duggar som regn mot marken.
 
Konkurrensverket har och har haft så många mål rörande Borås Stad, att det vore
motiverat att öppna en filial si staden.
 
Den politiska ledningen i Borås Stad menar att man genom alla dessa stän-
diga lagbrott, tvister, viten och skadestånd sparar pengar åt skattebetalarna.
 
ANDRA KAN SÄKERT HA EN ANNAN UPPFATTNING.
 
Nu bryter Borås Stad ny mark och blir den första stad i landet, där Skolinspektio-
nen hotar med vite för att kvaliteten i förskolorna är för låg.
 
Skolinspektionen har vid kontroller noterat stora brister och vid uppföljande besök
har bristerna varit kvar, därav det aktuella hotet om vite, uppgående till 600 000:-.
 
Med sedvanlig retorik från den politiska ledningen får man väl anta att inget
görs trots vitet, i syfte att spara pengar för skattebetalarna.
 
Hur ställer sig då kommunledningen till detta hot om vite. Ansvarigt kommunalråd,
Lena Palmen, mest känd för att älska män, talar om hur kommunledningen stäl-
ler sig.
 
HON MENAR ATT DET ÄR DJUP TRAGISKT ATT STADSDELSNÄMNDEN
INTE ANVÄNDER DE 20 MILJONER MAN AVSATT FÖR FÖRSKOLAN.
 
Så talar en politiker, som abdikerat från allt ansvar förenat med det politiska
uppdraget.
 
ÄNNU MER TRAGISKT ÄR FAKTISKT ATT KOMMUNLEDNINGEN INTE IN-
SETT ATT DET UTGÖR DERAS ANSVAR ATT SE TILL ATT STADSDELS-
NÄMNDEN ANVÄNDER TILLDELADE PENGAR PÅ AVSETT SÄTT.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLIANSREGERINGEN TAPPADE KONTROLLEN

Den Humanitära Stormakten skapar en ny välfärd
 
Många klagar över att delar av välfärden försämrats, detta må vara sant, men
samtidigt har vissa delar av välfärden förbättrats.
 
För vissa.
 
FÖR DE SOM ARBETAR INOM DET NYA TILLVÄXTUNDRET ASYLINDUSTRIN
HAR VÄLFÄRDEN ALDRIG VARIT BÄTTRE ÄN I DAG.
 
Vi vet att asyladvokater, ägare till asylförläggningar, tolkar och många andra in tillväxt-
undret håvar in förmögenheter utan att anstränga sig alltför mycket.
 
De som får anstränga sig för att tillväxtsundrets entreprenörer ska kunna håva
in förmögenheter är i stället skattebetalarna.
 
Och som Anders Borg beskriver situationen, så skenar dessa kostnader, som gör att
entreprenörerna håvar in förmögenheter. Det är lätt att förstå varför dessa kostnader
skenar när man ser hur det går till inom tillväxtundret.
 
Sveriges Radio har nu kartlagt kostnaderna förenade med de resor tjänstemän inom
Migrationsverket gör i samband med avvisningar.. Alldeles uppenbart är att dessa
tjänstemän nu också vill omfattas av Den Nya Välfärden.
 
Kostnaderna för dessa resor är inte försumbara, de är faktiskt så stora att det sticker
ut, och det finns också förklaringar till varför de är så stora.
 
ENLIGT SVERIGES RADIO LEVER TJÄNSTEMÄNNEN LYXLIV UNDER DESSA
TJÄNSTERESOR.
 
Kostnaderna för dessa resor uppgick under det senaste året till 240 miljoner, och
även dessa kostnader skenar, för att använda Anders Borgs beskrivning. Beloppet
utgör en höjning med 20 % jämfört med året innan, trots att antalet resor blivit färre.
 
Hur kan då kostnader skena, trots att antalet resor blivit färre, jo därför att
tjänstemännen vill leva lyxliv, som Sveriges Radio väljer att uttrycka sig.
 
FÖR ATT GÖRA RESORNA RIKTIGT BEHAGLIGA STANAR MAN KVAR 2 - 3
EFTER AVVISNINGEN FÖR ATT KOPPLA AV MED NÅGRA EXTRA LEDIGA
DAGAR, OCH UNDER DESSA DAGAR VÄLJER MAN ATT BO PÅ DE ALLRA
DYRASTE HOTELLEN, 5 STJÄRNIGA HOTELL.
 
Det är sådant som gör att kostnaderna skenar.
 
Annie Lööf beskyller nu den nya regeringen för att ha tappat kontrollen. Ovan
nämnda inslag skedde under 2013, då Annie Lööf satt i regeringen och tyder
nog på att andra än den nya regeringen tappat kontrollen.
 
ATT ALLIANSREGERINGEN VALDE ATT BESKRIVA DENNA NYA VÄLFÄRD
SOM ATT DE TOG ANSVAR FÖR SKATTEBETALARNAS PENGAR LÄR NOG
INTE FÖRÄNDRA DENNA SLUTSATS.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VREDGAD FILIPPA REINFELDT LÄMNAR POLITIKEN

Självsanering sker nu i politiken
 
Filippa Reinfeldt lämnar nu politiken, och erbjuder Näringslivet att ta emot henne.
 
Bakgrunden är inte att Filippa har tröttnat på politiken i sig, utan bakgrunden är att
hon inte tilldelas en så hög post, att hon kan fortsätta att glida fram i gräddfil.
 
Kampen om den högsta posten inom landstinget tycks vara hård, men i dag
förlorade Filippa den kampen med rösterna 20 mot 22 för utmanaren.
 
Vad säger detta, det säger en hel del. Omfattande kritik har tidigare framförts mot
Filippa Reinfeldt för att hon inte lyssnar, för att hon fattar egensinniga beslut och kan-
ske mest för att hon använder politiken som plattform för att framhäva sig själv.
 
Nu får det väl anses bevisat att hon använder politiken för att framhäva sig
själv.
 
NÄR PLATTFORMEN FÖR ATT FRAMHÄVA SIG SJÄLV BLIR FÖR LITEN
FÖRLORAR HON HELT INTRESSET.
 
Och erbjuder generöst Näringslivet att hon kan tänka sig olika poster där, själv-
fallet på sådana nivåer att hon kan framhäva sig själv i tillräcklig utsträckning.
 
De flesta politiker brukar säga att de väljer den politiska banan för att de vill
förändra samhället till det bättre, enligt egen uppfattning är nog bäst att tillägga.
 
När det gäller Filippa Reinfeldt gäller nog det omvända.
 
HON TYCKS HA VALT POLITIKEN FÖR ATT SAMHÄLLET SKA STÅ UPP
FÖR HENNE.
 
Före valet togs en skum typ bort från de moderata listorna i Stockholm, känd
för diverse kriminella aktiviteter.
 
Att man nu fortsätter att rensa bort skumma typer inom moderaterna får
väl ses som en välbehövlig självsanering.
 
DEN TIDIGARE KONSTELLATIONEN, FREDRIK REINFELDT SOM STATS-
MINISTER OCH FILIPPA REINFELDT SOM HÖGSTE POLITIKER INOM
LANDSTINGET TYCKS TYDA PÅ ATT ALLA INTE VET VAR GRÄNSERNA
SKA DRAS.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DET FRAMTIDA FÖRSVARET

Regeringen talar nu klarspråk även i försvarsfrågan
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet uppges nu ha träffat en överenskommelse om
det framtida försvaret och vänsterpartiet uppges ha lämnat sitt godkännande.
 
Uppgörelsen uppges följa det mönster, som gäller för tidigare överenskommel-
ser mellan regeringspartierna, och bygger på att bägge parter ska kunna tolka
överenskommelsen bäst det passar.
 
ÄVEN I DENNA UPPGÖRELSE TYCKS LEDORDEN VARA TYDLIGHET OCH
KLARHET.
 
I stort uppges uppgörelsen gå ut på att man ska vara tydliga med att man ska över-
väga om man ska ha ett försvar eller inte, och den största tydligen ska tydligen lig-
ga vid att parterna fritt ska kunna tolka innehållet.
 
Både socialdemokraterna och Miljöpartiet uppges sätta stor vikt vid att uppgörelsen
bygger på klarhet om det framtida försvaret, och man tillsätter därför en utredning,
som ska utreda om man ska ha ett försvar eller inte.
 
Ingen tidpunkt anges för när utredningen ska vara klar, men källor uppger
att man helst ser att utredningen är klar, innan Ryssland tar Gotland.
 
DET UPPGES OCKSÅ ATT MAN I UPPGÖRELSEN ÄR TYDLIG MED HUR MAN
SKA AGERA OM RYSSLAND TAR GOTLAND INNAN UTREDNINGEN ÄR KLAR.
 
Man har då som ingångsvärde att man ska vara tydlig med att man ska vänta och
se hur Ryssland agerar när de tagit Gotland.
 
Redan har regeringen fått översvallande beröm för sin tydligheten i denna nya
försvarsuppgörelse, som man menar i mångt och mycket bygger på samma
tydlighet och klarhet som i uppgörelsen om den framtida energiförsörjningen.
 
NU ÄR DET BARA ATT HOPPAS ATT OCKSÅ RYSSLAND VÄNTAR OCH SER.
 
 
AE

SÄG ÅSA ROMSON - DET RÄCKER

Ingenting förvånar nu längre omvärlden
 
Ingenting tycks nu längre kunna förvåna omvärlden, när det gäller miljöminister
Åsa Romson.
 
Redan efter det första regeringssammanträdet satte hon ribban för rege-
ringens ambitioner och utbrast stolt.
 
MÖTET GICK VÄLDIGT BRA, INGEN GJORDE BORT SIG.
 
Inte ens denna ambition, något lågt satt kan man tycka, har Åsa Romson lyc-
kats infria.
 
Först gjorde hon bort sig när det visade sig att hon använde förbjuden och miljö-'
farlig färg vi målningen av sin båt, och ljög om detta.
 
Sedan gjorde hon bort sig ännu mer, när det visade sig att landets miljöminister
inte visste vad som var miljöfarligt.
 
Sedan gjorde hon bort sig ännu en gång, när det visade sig att hon använde
"grön diesel" till sin båt, och ljög om detta.
 
Nu gör hon bort sig en gång till och har, som Allan Widman hävdar, fel
från början till slut.
 
DENNA GÅNG GÖR HON BORT SIG, SPORRAD AV FRAMGÅNGEN AV
ATT KUNNA HA STOPPAT BROMMA FLYGPLATS, GENOM ATT MENA
ATT ÄVEN ANDRA CITYNÄRA FLYGPLATSER SKA AVVECKLAS OCH
ANVÄNDAS FÖR BOSTÄDER.
 
Särskilt mycket gör hon då bort sig, när hon menar att flygplatsen Ärna, be-
lägen utanför Uppsala, bör kunna avvecklas.
 
Ärna utgör en militär flygplats och är den sista militära flygplatsen som finns
kvar för luftförsvar av Stockholm, och den används nu allt flitigare för viktiga
incidentinsatser.
 
Försvarsminister Peter Hultqwist, som är beroende av att hålla sig på god
fot med Åsa Romson för att kunna sitta kvar, är försiktig i sin kritik och me-
nar.
 
DE MILITÄRA FLYGPLATSER VI HAR, DE BEHÖVER VI.
 
Försvarsutskottets ordförande, Allan Widman, känd för att vara insatt i de
frågor han uttalar sig om och mindre beroende av att hålla sig på god fot
med Åsa Romson, uttrycker sig något annorlunda:
 
" DE TANKAR SOM MILJÖMINISTERN GER UTTRYCK FÖR ÄR FEL
FRÅN BÖRJAN TILL SLUT. ÄRNA HAR EN CENTRAL BETYDELSE
FÖR FÖRSVARET AV SVERIGE. MAN KAN INTE MER ÄN FÖRVÅ-
NAS ÖVER ATT DETTA INTE ÄR KÄNT BLAND REGERINGENS
LEDANDE MEDLEMMAR "
 
Här förvånar faktiskt Allan Widman, han borde nog veta lite bättre.
 
OM INTE EN MILJÖMINSTER VET VAD SOM ÄR FÖRBJUDNA GIFT-
FÄRGER SÅ KAN MAN VÄL KNAPPAST KRÄVA ATT HON VET VAD
ÄRNA ÄR. DESSUTOM BORDE ALLAN WIDMAN FAKTISKT FÖRSTÅ
ATT DEN SOM STÄNDIGT GÖR BORT SIG FORTSÄTTER MED ATT
GÖRA BORT SIG.
 
Men nu uppstår en viktig fråga.
 
SKA VERKLIGEN EN POLITIKER GES FÖRTROENDE ATT SITTA SOM
MINSITER, NÄR AMBITIONEN ÄR ATT "INTE GÖRA BORT" SIG OCH
DET SEDAN VISAR SIG ATT VEDERBÖRANDE HELA TIDEN ÄNDÅ
GÖR BORT SIG ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVEN , UTREDAREN

Dimmorna lägrar sig över politiken
 
Allt är relativt här i världen, och med god vilja, mycket god vilja skulle man kunna
hävda att Stefan Löfven, efter någon veckas regerande, talar klartext i viktiga frå-
gor.
 
Fyra viktiga frågor där han talar klartext är:
 
KÄRNKRAFTSFRÅGAN, VINSTER I VÄLFÄRDEN, FÖRBIFART STOCKHOLM
OCH BROMMA FLYGPLATS.
 
När det gäller kärnkraftsfrågan har han talat klartext och sagt:
 
Vi får vara tydliga och vänta och se hur det blir, under tiden får vi utreda frå-
gan.
 
När det gäller vinster i välfärden har han varit lika tydlig och sagt:
 
Vi får vara tydliga och vänta och se hur det blir, under tiden får vi utreda frå-
gan.
 
När det gäller Förbifart Stockholm har han varit ännu tydligare och sagt:
 
Vi får vara väldigt tydliga med detta och vänta ett år och se hur det går, un-
der tiden får vi utreda frågan.
 
Det senaste klarläggandet, rörande Bromma Flygplats, tycks om möjligt ha varit
ännu mer klarläggande, när han uttalar:
 
Vi får vara synnerligen tydliga med vad vi vill i denna fråga och vänta och
se hur det går, under tiden får vi utreda frågan.
 
SvD, ibland med visst sinne för humor, sammanfattar idag Stefan Löften förmåga
att tala klartext i samband med att man skriver om Bromma Flygplats.
 
Statsminister Stefan Löfven satte på onsdagen personbästa i grenen nebulö-
sa rekord, när han kommenterade flygplatsens framtid, SvD menar då att det
mest begripliga Stefan Löfven uttalade i frågan var:
 
DET ÄR MYCKET KOMPLEX MATERIA SOM VI MÅSTE GÅ IGENOM, OCH DET
KOMMER ATT TA TID.
 
Det var alltså det mest begripliga.
 
Redan efter några dagar regerande landets "driftkucki".
 
DET ÄR INTE DÅLIGT MARSCHERAT FÖR EN METALLARE.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOBELSTIFTELSEN UTE PÅ HAL IS

Nobelstiftelsens motiv klingar falskt
 
En ny Nobelfest och en ny bekräftelse på att någonting är genomruttet, både i
Nobelstiftelsen och landet Sverige.
 
Sverigedemokraterna representerar drygt 13 % av väljarna och partiets
ordförande blir inte inbjuden till Nobelfesten, inte nu heller.
 
Det är inte enbart en markering mot SD och dess ordförande, det är också
en förolämpning mot alla som röstat på partiet.
 
Dagens Industri hade härom dagen en ledare i vilken man uppmanade
Nobelstiftelsen att tänka om, men i övrigt är det tyst i det officiella
Sverige.
 
KNÄPPTYST.
 
Rent formellt har stiftelsen rätt att bjuda in vem som helst.
 
OCH MAN BJUDER IN VEM SOM HELST, TILL OCH MED REPRESEN-'
TANTER FÖR DE MEST BLODBESUDLADE REGIMER, SOM NORD
KOREA OCH ANDRA LIKASINNADE.
 
Det finns all anledning att  ställa frågan om salig Alfred Nobel avsåg att hans
arv skulle användas för att förolämpa stora delar av den svenska befolkningen
och parallellt med detta hylla de mest blodbesudlade regimerna i världen.
 
För med sin motiveringg till att utestänga Jimmie Åkesson är det just
det man gör, hyllar Nord Korea för deras fina värderingar.
 
Motivet att inte bjuda in Jimmie Åkesson är just att partiet inte har sådana
värderingar att det passar att bjuda in SD.
 
Nord Korea blir inbjuden, varav följer att landets ledning har sådana värde-
ringar att det passar att den blir inbjuden.
 
Det är nog bara en tidsfråga innan insikten om detta absurda beteende
blir mer allmänt känd och då lär ledningen för Nobel stiftelsen ha gjort
sig omöjlig på många håll.
 
DET SOM INTE ÄR HÅLLBART HÅLLER INTE, DET RÖR SIG BARA
OM EN TIDSFRÅGA INNAN DET SPRICKER.
 
Har till skillnad från Jimmie Åkesson rätt värderingar
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVEN LJÖG INFÖR VALET

Förtroendet rasar nu i botten
 
Politik sägs ju vara en fråga om förtroende och tillit, och gäller detta har vi ingen
politik i landet längre.
 
Tveksamt är om Åsa Romson någonsin förknippats med förtroende och tillit,
var så fallet bör det vara borta med vinden efter alla hennes lögner kopplade
till hennes nyttjande av förbjudna miljöfarliga färger och skattebrott i samband
men användandet av "grön diesel".
 
Stefan Löfven får nog anses i större utsträckning ha förknippats med förtroende och
tillit, framför allt kopplad till sin bakgrund som ordförande i Metall.
 
Frågan är om inte det förtroendet och den tilliten fått sig en sådan "törn" att
den närmast är utraderad.
 
"Alla" väljare insåg vad som förestod om dåvarande oppositionen skulle vinna valet.
 
Många kompromisser var att vänta, det gällde att ge och ta för att kunna tala
sig samman.
 
INSÅG "ALLA" VÄLJARE DETTA BORDE OCKSÅ STEFAN LÖFVEN INSETT
DETTA OCH ANPASSAT SINA VALARGUMENT TILL DETTA.
 
Nu valde han i stället att föra väljarna bakom ljuset i ett antal frågor och ställa ut
kategoriska löften, som nu "förhandlats" bort.
 
NU ÄR ALLTSÅ DET KATEGORISKA LÖFTET ATT BROMMA SKULLE VARA
KVAR OCKSÅ BORTFÖRHANDLAT, NU SKA BROMMA HELT ENKELT BORT.
 
Stefan Löfvens politiska argumentering börjar mer och mer anta formen av ett
luftslott.
 
Det finns många skäl till både att bevara och stänga Bromma, men en sak
borde vara fullständigt självklar.
 
MAN BYGGER INTE FÖRTROENDE OCH TILLIT GENOM ATT STÄLLA UT
ETT KATEGORISKT LÖFTE, FÖR ATT SEDAN TVÄRT FÖRHANDLA BORT
LÖFTET FÖR ATT BIBEHÅLLA TABURETTEN.
 
I Brommafrågan, och ett antal liknande frågor, hade det varit rimligt att Stefan'
Löfven anpassat sina valargument och löften till vad som skulle kunna komma
ut ur förhandlingar med MP och V.
 
I STÄLLET VALDE STEFAN LÖFVEN ATT LJUGA, SÅDAN BYGGER MAN
SOM SAGT VARE SIG FÖRTROENDE ELLER TILLIT PÅ.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYSTEMHAVERI ?

Dagens läsråd ger kalla kårar
 
Alla kan inte alltid läsa allt, men ibland dyker det upp inslag som bör läsas av
så många som möjligt.
 
Ju fler som har god samhällskunskap, desto bättre är det, att vissa anser
att den bästa samhällskunskapen erhålls genom att dölja vissa inslag så
mycket som möjligt förändrar inte denna sanning.
 
Nätet ger stora möjligheter att förbättra sin samhällskunskap och få bättre in-
sikt och vidgade vyer.
 
I dag kan bättre insikt och vidgade vyer erhållas genom att på nätet läsa två
inslag i tidning "`Dagens Samhälle".
 
Det ena inslaget har rubriken "Svensk Flyktingpolitik står inför ett haveri"
 
Rubriken avskräcker självfallet de rättrogna, ryggmärgen säger ju genast på
dessa att det ligger konspiratoriska sverigedemokrater bakom inlägget, och
då gäller ju som vanligt.
 
Skjut budbäraren, men ska man här skjuta budbäraren får man skjuta
både moderater, centerpartister och socialdemokrater, för det är fem
skribenter från dessa partier som står bakom inlägget.
 
Skribenternas slutsats är klar.
 
Nuvarande flyktingpolitik bygger på Miljöpartiets fantasier och leder
till ett systemhaveri, om vi inte gör något.
 
Samma slutsats delas av många ledande ekonomer, inte heller dessa
sverigedemokrater.
 
Det andra inlägget har rubriken "Kaplans islamism ett allvarligt problem".
 
Inte heller detta är skrivet av islamofobister, vilket ryggmärgen direkt säger,
utan skrivet av en professor med rötter inom den muslimska världen.
 
Det räcker med att läsa några rader för att omgående komma fram till att
Sverige har stora problem med att låta denna trojanska häst ta plats i
regeringen för att kunna flytta fram islams positioner.
 
Klart läsvärda inlägg, som bör lösas av även de som vill skjuta alla bud-
bärare, som säger något som inte passar.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERAT DEMOKRATI

Det demokratiska underskottet tycks vara betydande
 
Inga samhällen eller partier är fulländade i demokratisk mening, det finns alltid
demokratiska underskott.
 
Någonstans finns det en omslagspunkt, där det demokratiska underskottet blir
så stort att demokratin upphör.
 
Debatten om ny partiledare har nu tagit ordentlig fart och man hör nu röster, som
tyder på att De Nya Moderaterna  har ett demokratiskt underskott som är stort,
väldigt stort.
 
Redan när den tillträdande statsministern, Fredrik Reinfeldt, gjorde gällande
att man inte skulle ta i en viss del av befolkningen med tång, blev det demo-
kratiska underskottet så stort, att det är tveksamt om inställningen är förenlig
med demokratiska principer.
 
DESSA BYGGER PÅ ATT STATSCHEF OCH REGERING REPRESENTERAR
ALLA MEDBORGARE, OCH DETTA ÄR INTE FÖRENLIGT MED ATT INTE VIL-
JA TA I ALLA MED TÅNG.
 
En annan larmsignal fick vi när nationalekonomen Ann Marie Pålsson lämnade
moderaterna.
 
Hon lämnade moderaterna för att partiets riksdagsmän var försedda med munkavle
av Fredrik Reinfeldt personligen.
 
Stämmer Ann Marie Paulssons uttalanden i hennes bok ska Fredrik Reinfeldt
ha kallat samman riksdagsgruppen efter det att vissa framför sina uppfattnin-
gar, och då skrikit orden:
 
" VAD TROR NI ATT NI ÄR ?"
 
Riksdagsmännen är valda av väljarna och det ankommer inte på partiledaren att
agera på sätt som beskrivs i hennes bok.
 
Redan här tycks det demokratiska underskottet vara lite väl stort.
 
Nu adderas till detta uttalanden, som tyder på att det varit lite väl lågt i taket i par-
tiet. En som gjort sin röst här är ett känt moderat kommunalråd i Växjö, Bo Frank.
 
Visserligen kanske man ska vara lite försiktig med att lyssna på vad han säger,
han är ju bara en obegåvad lantis, för att hänvisa till den begåvade stockholmskan
Anna Kinblad Batra, men man ska ju ge alla en chans att få sin röst hörd.
 
Vi får nu höra följande:
 
Partiet har aldrig varit så toppstyrt som under de senaste 8 åren.
 
Det har inte funnits någon dialog med oss ute i landet överhuvudtaget.
 
MAN FÅR VÄL VARA BÅDE STOCKHOLMARE OCH MODERAT FÖR ATT KÄNNA
ATT DESSA BESKRIVNINGAR, OM DE ÅTERSPEGLAR SANNINGEN, ÄR FÖREN-
LIG MED EN VÄL UTVECKLAD SYN PÅ HUR EN DEMOKRATI FÚNGERAR.
 
Kan man inte föra en dialog med obegåvade lantisar på ledande poster ute i landet,
lär det väl vara helt omöjligt att föra en dialog med de man representerar, på riktigt.
 
Kan man inte föra en dialog blir inte heller demokratin bättre hur många reser
man än gör och låtsas "lyssna" på olika verkstadsgolv.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN ÖFVEN FÖRSTÅR INTE VAD HAN SÄGER

Stefan Lövfens värdegrunder bryter mot grundlagen
 
I dag har SvD en ledare under rubriken "Vilken samarbetsregering ?" skriven av Per
Gudmundson, lika klarsynt och tydlig som det mesta skribenten brukar föra fram.
 
Att Stefan Lövfen vill framstå som samarbetsvillig är han mer än angelägen att
få det att framstå som.
 
LIKA TYDLIGT ÄR ATT HAN I VERKLIGHETEN INTE ÄR DET MINSTA SAMAR-
BETSVILLIG, OM MAN UTGÅR IFRÅN DE ÖVERENSKOMMELSER HAN TRÄF-
FAT MED MILJÖPARTIET (DET MENINGSLÖSA PARTIET ENLIGT BIRGER
SCHLAUG) OCH VÄNSTERPARTIET (KOMMUNISTERNA).
 
Så långt är allt känt och per Gudmundson är tydlig med detta.
 
Man bör kunna sträcka sig så långt att man får det intrycket att han anstränger
sig hårt för att inte hitta öppningar på blocköverskridande samarbeten, mycket
som sker är i stället rena provokationer mot Alliansen.
 
Annat är också känt, men inte lika uppmärksammat, och det är att Stefan Löfven
på avgörande punkter tycks vilja bryta mot grundlagen, och faktiskt också tycks
göra detta, bryta mot grundlagen.
 
Våra grundlagar är tämligen tydliga på ett antal områden, bland annat gäller att Stats-
ministern och regeringen representerar alla medborgare och är ansvariga gentemot
landets alla medborgare. Man väljer således inte ut de man behagar representera
och struntar i resten.
 
Så långt bör allt vara självklart och inte kunna ifrågasättas, men det är när man kom-
mer till Stefan Löfvens uttalande det finns mycket att ifrågasätta.
 
Vad Stefan Löfven uttalar i ett visst sammanhang är viktigt, men ännu viktigare är att
ta hänsyn till vad som inte sägs, och mest viktigt är att väga samman olika uttalan-
den.
 
I regeringsförklaringen är Stefan Löfven tydlig med sin inriktning beträffande
samarbetet:
 
" VI TÄNKER VARA EN SAMARBETSREGERING FÖR HELA SVERIGE "
 
Utifrån valutgången och regeringsbildning får Stefan Löfven samarbeta med
vem han vill, även "hela landet", men det är just här det uppstår problem.
 
Man måste kunna utgå ifrån att regeringsförklaringen är genomtänkt och av-
vägd och inte uttrycker stundens ingivelser, därför bör man kunna utgå ifrån
att även "hela landet" är genomtänkt och avvägt.
 
STEFAN LÖFVENS REGERINGSFÖRKLARING ÄR TYDLIG OCH KLAR PÅ
DEN PUNKTEN, SAMARBETSREGERING FÖR "HELA LANDET".
 
Som många andra förklaringar och uttalanden blir också denna regeringsförkla-
ring än tydligare och konkret om man väger samman den med andra uttalanden
Stefan Löfven gjort i andra sammanhang.
 
I MÅNGA OLIKA SAMMANHANG HAR STEFAN LÖFVEN MYCKET TYDLIGT
KLARGJORT ATT HAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN TÄNKA SIG
ATT SAMARBETA MED SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Vart leder denna addering av olika uttalanden, dels en samarbetsregering för
hela landet, dels att inte samarbeta med sverigedemokraterna.
 
Adderingen leder i en mycket bestämt riktning.
 
SVERIGEDEMOKRATERNA INGÅR INTE I "HELA LANDET".
 
Detta är inga hårklyverier eller överdrifter, adderingen är mycket tydlig och klar.
 
Stefan Löfven hävdar alltså, på fullt allvar får man anta, att sverigedemo-
kraterna inte ingår i "hela landet".
 
Det är således en betydande andel av befolkningen som inte ingår i "hela lan-
det" för närvarande drygt 15 %.
 
Nu är ju inte "hela landet" helt lätt att definiera, men att grundlagen tar sikte
på att statschef och regering representerar "hela landet" bör vara lika själv-
klart som att representation gäller "alla medborgare i Sverige"
 
Nu har troligen inte Stefan Löfven förstått vad han säger själv.
 
MEN ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT ATT VI PÅ DEN ALLRA HÖGSTA
NIVÅN SKA HA EN STATSCHEF, SOM INTE FÖRSTÅR VAD HAN SJÄLV
SÄGER ??
 
I en välutvecklad demokrati är det säkert orimligt, förhoppningsvis.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGE BORDE STÄLLAS VID SKAMPÅLEN

Ett land som inte fungerar
 
Kalla fakta visade i kväll upp Sveriges rätta sida.
 
ETT VERITABELT DÅRHUS, DÄR MAN FÖLJER GÄLLANDE LAG, DÄR
MAN INTE TAR ANSVAR OCH DÄR INGEN STÄLLS TILL ANSVAR.
 
Kalla fakta tog upp ett antal fall, där barn med problem placerats i familjehem.
Socialtjänstlagen tycks vara glasklar för hur denna placering ska gå till, och
man kan särskilja två viktiga inslag där kommunen har ett tydligt och klart an-
svar, som inte kan överlåtas på andra.
 
Kommunen ska utreda familjehemmet innan placering sker och kommu-
nen ska utöva tillsyn.
 
KALLA FAKTA VISADE ETT ANTAL FALL DÄR KOMMUNEN GÖR SIG
FRI FRÅN ALLT ANSVAR GENOM ATT HELT SONIKA LÄMNA UT BARN
TILL PRIVATA FÖRETAG.
 
Varsågod, här får ni ett barn /en ungdom med stora problem, som är i be-
hov att stort stöd och mycket hjälp, gör vad Ni vill med det men kom in-
te och stör oss på kommunen.
 
VI SKICKAR MED 3 000:- PER DYGN AV ANDRAS PENGAR FÖR ATT NI
SKA GÖRA DET VI SKA GÖRA, MEN KOM SOM SAGT INTE OCH STÖR
OSS PÅ KOMMUNEN, VI HAR VIKTIGARE SAKER ATT GÖRA ÄN ATT
FÖLJA SOCIALTJÄNSTLAGEN OCH EN MASSA ANNAN "SKIT".
 
En femtonårig flicka i ett familjehem i Simrishamn dog för att Attendo tog
kommunen på ordet och gjorde vad de ville med flickan utan att störa kom-
munen.
 
Ett antal ansvariga tjänstemän, som borde sitta bakom galler, tillfrågades
hur de såg på de fall, där de lämnat över ansvaret till andra. Här framkom
omständigheter, som borde vara otänkbara i ett civiliserat samhälle.
 
Ett antal uttalanden kunde inte tolkas på annat sätt än att vederbörande
såg socialtjänsten som ett enda stort skämt, som inte rörde deras verk-
samhet i ryggen det minsta.
 
När det gäller socialtjänstlagens tillämpning angående familjehem finns ett
antal olika ansvar som faller på kommunen och man kan begå ett antal fel.
 
Ansvariga på Socialstytelsen konstaterade då lakoniskt rörande de fall
Kalla Fakta visade.
 
HÄR HADE KOMMUNEN LÄMNAT IFRÅN SIG ALLT ANSVAR, SOM GICK
ATT LÄMNA IFRÅN SIG OCH GJORT ALLA FEL MAN KAN GÖRA.
 
Någon som ändå gjort fel, självklart inte, inte i dårhuset Sverige.
 
Någon som ställs till ansvar, självklart inte, inte i dårhuset Sverige.
 
Förr fanns en form av tjänstemannaansvar och felande tjänstemän kunde stäl-
las till ansvar. I dag är det närmast uteslutet att någon ställs till ansvar oavsett
uppsåt, brottets art och hur många brott som begås.
 
I Dårhuset Sverige har vi därför inom detta område med familjehem, och
också inom många andra områden, ett klart urskiljbart systemfel.
 
CHEFER OCH HANDLÄGGARE KAN GÖRA PRECIS VAD DE VILL, OCH
UNDERLÅTA ATT GÖRA PRECIS VAD DE VILL, UTAN ATT DET NÅGON-
SIN BLIR AKTUELLT MED UTKRÄVANDE AV ANSVAR.
 
Det är precis därför denna typ av underlåtelser sker, hade vederbörande vetat
att de ställts till ansvar om de struntade i lagen, då hade de inte struntat i la-
gen.
 
Det finns också andra systemfel inom verksamheten.
 
Alldeles uppenbart kan vilken oseriös idiot sitta på en kommun och fatta
vilka idiotiska beslut som helst.
 
DET ÄR ALLTSÅ INTE BARA PÅ LÄRARHÖGSKOLAN IDIOTER KOMMER
IN, DE KOMMER OCKSÅ IN PÅ VIKTIGA POSTER, DÄR VIKTIGA BESLUT
SKA FATTAS OM VÅRDEN AV BARN OCH UNGDOMAR SOM FAR ILLA.
 
Sverige har en nattsvart historia, när det gäller övergrepp om omhändertagna
barn.
 
NU VISAR DET SIG OCKSÅ ATT VI HAR EN NATTSVART NUTID.
 
För att få perspektiv på hur nattsvart denna nutid är kan man peka på hur
många barn som kan finnas placerade i ett hem, som aldrig utretts och
kan vara hur olämpligt som helst.
 
DET FÖREKOMMER ATT UPP TILL 8 UNGDOMAR PLACERATS SAMTI-
DIGT I ETT OCH SAMMA FAMILJEHEM, UNGDOMAR DÄR VAR OCH EN
HAR STORA PROBLEM OCH DÄR VAR OCH EN ÄR I STORT BEHOV AV
HJÄLP OCH DÄR "FOSTERFÖRÄLDRARNA" I VÄRSTA FALL SKITER
I ALLT.
 
Hur otroligt det än låter tycks det också förekomma att vederbörande
kommun inte ens vet om att upp till åtta barn finns i samma hem, det
har lycksökaren inom valfriheten sett till.
 
Fullständigt horribelt, vilken idiot som helst borde ju begripa detta, men på
kommunerna sitter tydligen idioter, som är värre idioter än vilken idiot som
helst.
 
Det är helt absurt.
 
Inte ens väl fungerande föräldrar kan idag fostra så många som 8 barn,
hur välartade de än är.
 
ATT DÅ PLACERA 8 UNGDOMAR MED SVÅRA PROBLEM I ETT OCH
SAMMA FAMILJEHEM ÄR HELT ENKELT SINNESSJUKT, FÖR ATT UT-
TRYCKA SAKEN MILT.
 
Attendo var själfallet inblandad i det fall som ledde till döden. Attendo fick då
3 000:- per dygn för att inte då det ansvar kommunen överlät på dem att ta.
Även Attendo struntade i att utreda hemmet och struntade i tillsyn.
 
ALLA LED OCH ALLA HANDLÄGGARE "SKET" I ALLT OCH PENGARNA
STRÖMMADE ÄNDÅ IN, 3 000:- PER UTSATT BARN OCH DYGN.
 
Det kallas för valfrihet och påstås utgöra den bästa välfärden i världen.
 
En skam för Sverige är vad det är, och det finns skyldiga som är ansvariga
för att denna skam förekommer.
 
OCH DET ÄR INTE I FÖRSTA HAND VÄLJARNA.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGDALENA ANDERSSON, LJUSET SOM SLÄCKTES

Än är det si, än är det så enligt Magdalena
 
Ska en finansminister vara hederlig mot väljarna, självfallet inte, i vart fall inte om
man frågar landets nye finansminister.
 
Att säga en sak, och mena en annan tycks vara hennes slogan.
 
ATT EN SAK RÅKAR VARA FÖRE VALET, OCH EN ANNAN SAK RÅKAR VARA
EFTER VALET ÄR NATURLIGSTVIS INTE KONSTIGT.
 
Är man ohederlig, ska man ju vara det genuint, och Magdalena Andersson tycks vara
genuint ohederlig.
 
DEN OHERLIGTHET HON VILL FÖRKNIPPA MED SIN PERSON KALLAR VI AND-
RA ATT LJUGA, OCH DEN ÄR DEFINTIVT INTE ANSTÄNDIG.
 
I går fick vi höra dystra siffor om vår ekonomi, och dessa gällde i allt väsentligt under-
skott i de offentliga finanserna.
 
Detta var i sak ingen nyhet, redan i valrörelsen fördes detta fram som en stark
kritik mot Alliansregeringen.
 
MAN HADE LÅNAT OCH SKULDSATT SVENSKA FOLKET FÖR ATT KUNNA
SÄNKA SKATTERNA FÖR DE RIKA.
 
Då, före valet, beräknade dåvarande oppositionen underskottet till 70 miljarder. Det
nya var att det nu beräknades till ungefär 90 miljarder, således en viss höjning, och
sant är att underskottet ökar för var dag, till och med för var timme.
 
Då, före valet, var Magdalena Andersson inte nådig i sin kritik, och vi fick då
höra.
 
"VI KRITISERAR REGERINGEN FÖR ATT MAN BRYTER MOT BUDGETREG-
LERNA. JAG ÄR LITE GAMMALDAGS OCH JAG TYCKER ATT MAN SKA HÅL-
LA SIG TILL REGLER. SJÄLVKLART ÄR DET RIMLIGT ATT NÅ ÖVERSKOTTS-
MÅLET"
 
För att undanröja alla tvivel om oppositionens förträfflighet la Magdalena Andersson
för säkerhets skull då till:
 
"HADE SOCIALDEMOKRATERNA STYRT HADE VI NÅTT DIT LÅNGT TIDIGARE"
 
Vid en senare tidpunkt fick vi höra:
 
" DET JAG KRÄVER AV ANDRA SKA JAG KRÄVA OCKSÅ AV MIG SJÄLV"
 
Hoppsan, tänker man då till, kräver man av Alliansen att de ska nå överskottsmå-
let kanske man ska kräva det av sig själv också, eller ??
 
Nu, efter valet, låter det annorlunda, då vill regeringen frigöra pengar för olika
vidlyftiga löften, och det kan man åstadkomma genom att överge överskottsmå-
let.
 
OCH DÅ ÄR DET INTE LÄNGRE AKTUELLT ATT AV SIG SJÄLV KRÄVA DET
MAN HÄVDAR ATT MAN KRÄVER AV ANDRA.
 
En del beskriver ett sådant beteende som mindre trovärdigt, en del ohederligt, en
del oanständigt och en del som direkt lögnaktigt.
 
EN BRA SAMMANFATTNING ÄR NOG ATT DET ÄR ALLT PÅ SAMMA GÅNG.
 
I själva sakfrågan är nog de flesta initierade ekonomer eniga. I det läge vi just nu
befinner oss, bör man kanske vara försiktigt att sträva mot detta mål, och i stället
aktivera ekonomin.
 
Även Magdalena Andersson ansluter sig till denna uppfattning, och det finns
inget som tyder på att hon hade en annorlunda uppfattning före valet.
 
BRISTANDE TROVÄRDIGHET ÄR SÅLEDES BARA FÖRNAMET, ATT ENA
DAGEN HÄVDA SI, OCH NÄSTA DAG HÄVDA SÅ, BYGGER INTE LÅNGSIK-
TIGT FÖRTROENDE.
 
Vill vi att politiker ske bete sig som Magdalena Andersson nu bettet sig ?
 
Tydligen vill vi att politiker ska bete sig på det viset ?
 
ALTERNATIVET SKULLE JU VARA ATT VI INTE KAN PÅVERKA VILKA
POLITIKER VI GER VÅR RÖST TILL.
 
Kanske är det på det viset, för utrymmet för detta är klart begränsat, men det
kommer vi aldrig att få politikernas välsignelse att tycka.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATT TÄNKA RÄTT OCH ATT TÄNKA NYTT

Moderat politiker saknar det rätta nytänkandet
 
I Borås Tidning pågår en debatt huruvida den stora invandringen kan ha påverkat
pensionärernas villkor.
 
Moderaten Jan Ericsson har gett sig in i debatten och menar att en sådan koppling
är en felaktig beskrivning.
 
Moderaten Jan Ericksson har en bakgrund inom bankväsendet och med denna
borde han kunna räkna pengar, och därmed förstå bättre än vad han nu ger sken
av.
 
Till viss del går Jan Ericsson motparten till mötes och menar att det är natur-
ligt att man diskuterar omfattningen av flyktingmottagandet.
 
HAN STRÄCKER SIG OCKSÅ SÅ LÅNGT ATT HAN PERSONLIGEN TYCKER
ATT DET KRÄVS ETT NYTÄNKANDE.
 
För nytänkande finns det olika nivåer, på samma sätt som det finns olika nivåer
för det mesta.
 
FÖRMÅGAN TILL NYTÄNKANDE KAN VARA OBEFINTLIGT, DET KAN VARA
LÅGT OCH DET KAN VARA HÖGT.
 
Moderaten Jan Ericsson tycks ha passerat den lägsta nivån på nytänkande, obe-
fintligt, men därefter stannat upp.
 
ALLA INITIERADE ERKÄNNER IDAG ATT DEN STORA INVANDRINGEN FÖR
MED SIG KOSTNADER, ANDERS BORG BESKREV DESSA SOM "SKENANDE
KOSTNADER"
 
Av detta följer att någon annat får stå tillbaka, allt annat lika.
 
Vad som får stå tillbaka är en politisk prioritering.
 
DET ÄR SÅLEDES STÄLLT UTOM ALLA TVIVEL ATT ETT EKONOMISKT UT-
RYMME SKULLE SKAPAS, OM DEN STORA INVANDRINGEN GJORDES
MINDRE.
 
Hur detta ekonomiska utrymme skulle disponeras vore en politisk prioritering.
 
Det skulle exempelvis kunna användas till fler lärare, till sänkta skatter, till
bättre äldrevård och mycket annat.
 
MEN DET SKULLE OCKSÅ KUNNA ANVÄNDAS TILL ATT GÖRA PENSIO-
NÄRERNAS VILLKOR BÄTTRE, OM POLITIKERNA VALDE ATT GÖRA DENNA
PRIORITERING.
 
Tidigare överenskommelser om pensionssystem är inte gjutna i sten över tid, utan
kan ändras, om politikerna väljer att göra detta, efter ett visst mått av nytänkande.
 
Såvisst finns det ett samband mellan bättre villkor för pensionärer och mind-
re kostnader för flyktingmottagning.
 
MEN DET FÖRUTSÄTTER ATT PENSIONÄRERNAS VILLKOR SES SOM VIK-
TIGA OCH DET FÖRUTSÄÄTTER ETT STORT MÅTT AV NYTÄNKNADE.
 
Moderaten Jan Ericsson är tyvärr inte ensam inom den politiska sfären om att
sakna sådant mått av nytänkande att man inte sitter fast i gammalt tänkande
och rena slentrianer.
 
DET ÄR BLAND ANNAT DÄRFÖR VISSA FRÅGOR ÄR SÅ SVÅRA, IBLAND
HELT OMÖJLIGA, ATT DEBATTERA KRING.
 
Det var först efter visst nytänkande Indiens heliga kor lämnade gatorna, i vissa
avseenden har vårt eget nytänkande inte nått denna nivå.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄR ANNIE LÖÖF PARANIOD ?

Annie Lööf tappar kontrollen igen
 
Den nya regeringens dystra siffor faller tydligen inte allianspartierna i smaken,
här finns mycket som tyder på att Alliansen vanskött svensk ekonomi och
fört medborgarna bakom ljuset.
 
I skenet av dessa avslöjanden blir nu Annie Lööf ännu mer desperat,
man trodde annars att hon nått höjden av desperation när hon tvinga-
des att resa hem från Thailand för att låtsas ta avstånd från det ide-
program hon initierat och ställt sig bakom, till dess reaktionerna blev
lite väl starka.
 
MEN NU ÄR HON UPPENBARLIGEN ÄNNU MER DESPERAT, OCH SÅ
DESPERAT ATT HON TAPPAR HELT KONTROLLEN ÖVER SIG SJÄLV
OCH VAD ALLIANSEN ÅSTADKOMMIT.
 
När nu Magdalena Andersson presenterar nya och dystrare siffror över svensk
ekonomi, beskyller Annie Lööf regeringen för att "ha tappat kontrollen".
 
Man kan inte tappa något man inte haft och den nya regeringen har inte haft
tillgång till dessa dystra siffror eller haft kontroll över hur de uppkommit.
 
DET ÄR ALLIANSEN, SOM UNDER 8 ÅR HAFT KONTROLLEN ÖVER SVENSK
EKONOMI, ELLER KANSKE MER RÄTT, SOM DET VISAR SIG, INTE HAFT
KONTROLLEN ÖVER SVENSKA EKONOMI.
 
Att den nya regeringen under loppet av en vecka både skulle ha tagit kontrollen
över allt som hänt under 8 år, och sedan ovanpå detta hunnit med att också tap-
pa denna kontroll överträffar det mesta man hört och upplevt.
 
Att någon överhuvudtaget kommer på en så befängd att påstå detta över-
träffar det mesta här i världen.
 
ATT DENNA "NÅGON" ÄR LANDETS FÖRRA NÄRINGSMINISTER FRAM-
STÅR NÄRMAST SOM PINSAMT.
 
MYCKET PINSAMT, MAN TAPPAR INTE NÅGOT MAN INTE HAR.
 
Det kanske inte heller är på det viset att Annie Lööf och hennes allianskollegor
tappat kontrollen under alla sina 8 år.
 
I stället är det mer korrekt att beskriva det som att den nya regeringen, om Mag-
dalena Anderssons dystra siffor är korrekta, tagit den kontroll Alliansregeringen
i bästa fall själva tappat, mer troligt aldrig tappat.
 
Mycket tyder nu på, bl annat ett skenande budgetunderskott och skenande
kostnader för invandringen, att inte heller Annie Lööf och hennes allianskol-
legor haft någon kontroll att tappa under alla sin 8 år vid makten.
 
Har Magdalena Andersson rätt i sin syn på dessa siffor framstå det nästan som
mer eller mindre paranoivt att försöka få det till att den nya regeringen tappat kont-
rollen.
 
Pinsamt är vad det är, säger då Bill
Pinsamt är bara förnamnet, säger då Bull
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄVEN KAKOR SKA BENÄMNAS RÄTT

Jag känner mig kränkt
 
I går blev jag kränkt, av min hustru, visserligen i all välmening, men ändå,
så kränkt ska man inte behöva bli.
 
Efter maten serverades kaffe, och det var då jag blev kränkt, djupt in i
själen.
 
Min hustru hade inköp SYSTERKAKA till kaffet, först vägrade jag äta
den, men tog sedan försiktigt en bit, för den såg faktiskt god ut.
 
När jag förklarade för min hustru den djupa kränkning jag kände blev hon
skamsen och lovade att tala med den affär som sålt SYSTERKAKAN.
 
Nu är det bara att hoppas att detta ger effekt, men det gör det säkert, ett
säkert vite på minst 50 000:- bör nog avhålla de flesta på att sälja den
kränkande produkten SYSTERKAKA,
 
Så nästa gång jag får något gott till kaffet hoppas jag det blir HENKAKA.
 
Låter det tokigt och överdrivet.
 
PRECIS LIKA TOKIGT OCH ÖVERDRIVET SOM "NEGERBULLAR"
KANSKE ?
 
 
AE

YRVAKNA POLITIKER

Den nya regeringen är i alla fall vaken
 
Det är inga ljusa utsikter i vår ekonomi, om man får tro de prognoser regeringen
nu gör.
 
Redan efter en vecka konstaterar man att "ladan är tom" och att det fram-
över saknas reformutrymme i allt väsentligt.
 
Bra marscherat på en vecka, att konstatera detta, till det krävs både energi och
att man är vaken.
 
Annie Lööf kritiserar nu regeringen för att den är vaken och menar att
den är yrvaken.
 
HUR SKULLE REGERINGEN KUNNA VARA ANNAT ÄN YRVAKEN, NÄR
DEN NU HAR TILLGÅNG TILL UPPGIFTER, SOM VISAR ATT FÖREGÅENDE
REGERING VARIT ALLT ANNAT ÄN VAKEN.
 
Det hade räckt med att den förra regeringen varit yrvaken för att de problem vi
nu har inför oss hade sluppits.
 
Det hade Alliansregeringen upptäckt, om man varit vaken, det hade räckt
med att den varit yrvaken.
 
I vilket tillstånd befann sig Annie Lööf under den tid det blev allt mer uppenbart
att överskottsmålet framstod som allt mer överlägset ?
 
Kanske på tiden att hon lämnar sitt verklighetsfrämmande tillstånd, och
i vart fall blir lite yrvaken.
 
AE
 
 

LADAN ÄR PÅ VÄG ATT BRINNA NER

Katten går nu kring den heta gröten
 
Ytterligare tycks ett steg vara tagit ur den dvala våra politiker tycks befinna
sig i.
 
Ett viktigt steg togs när stridshingsten, numera valacken, klargjorde att
att det framtida reformutrymmet var mycket begränsat och att skatter
kunde komma att behöva höjas.
 
Till valackens fördel måste sägas att han här gjorde en koppling till vad som
numera betecknas som "skenande kostnader" för invandringen. Anders Borg
hade tidigare krattat manegen kring detta tidigare tabubelagda ämne.
 
Den nya regeringen konstaterar nu lakoniskt att "ladan är tom" och detta är
inget som förvånar initierade.
 
INGET LAND I VÄRLDEN KAN TILLÅTA SIG ATT HA EN INVANDRING
PÅ DEN NIVÅ SVERIGE HAR, UTAN ATT LADAN FÖR ELLER SENARE
BLIR TOM.
 
Ett antal ekonomer har vid skilda tillfällen påtalat detta i termer av "hur myc-
ket" invandring tål Sverige.
 
Nu har vi svart på vitt hur mycket invandring Sverige tål, eller rättare
sagt inte tål.
 
SVERIGE TÅL INTE EN INVANDRING PÅ NUVARANDE NIVÅ, DÅ DEN
ÖDELÄGGER LANDETS EKONOMI.
 
De signaler vi får idag är bara en inledning och en lägesavstämning. Under
de kommande åren kommer landets ekonomi att ödeläggas allt mer då en
fortsatt hög invandring ackumulerar problemen.
 
Den nya regeringen väjer för orsakerna till att landets ekonomi nu är på väg
att ödeläggas. Man hänvisar till demografiska problem, och med detta får
väl man anta att man menar att antalet äldre blir allt fler.
 
Att detta är ett problem förnekar ingen, men det finns ett annat demo-
grafiskt problem, som är ännu större, och det demografiska proble-
met ödelägger inte bara landets ekonomi, det ödelägger också sam-
manhållning inom landet, det ödelägger också tryggheten genom
en allt grövre och mer omfattande kriminalitet.
 
Så långt har man ännu inte kommit, att man vågar tala om detta.
 
NÄR LADAN BRUNNIT NER KOMMER MAN ATT VÅGA TALA OM
DETTA.
 
När ladan har brunnit ner får man hoppas att den politiska debatten tillåter
att vi diskuterar rimligheten i att skatter ska höjas hela tiden, att allt reformut-
rymme försvinner, att nedskärningarna inom välfärden blir allt större, bara
vi att vi ska hålla en nivå på invandringen, som alla andra länder anser
är en katastrof.
 
Det är tänkbart att väljarna, när ladan väl brunnit ner, vill ha en fortsatt hög
invandring, men då bör debatten medge att man också blir informerad om
vad det medför.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETT MODERAT KOMMUNLARÅD PÅ IRRVÄGAR

Moderat kommunalråd ute på hal is
 
Det moderata kommunalrådet i Borås, Annette Carlsson, skriver i dagens Borås
Tidning ett debattinlägg av det mer ömkliga slaget.
 
Inslaget är tänkt att slå en lans för valfriheten, samtidigt som det ska få opposi-
tionen att framstå som ideologiskt förblindad.
 
Att det moderata kommunalrådet själv är blind, både ideologiskt och i bild-
lig bemärkelse framgår klart av debattinlägget.
 
Annette Carlsson menar att regeringen nu går till omfattande "angrepp" mot män-
niskors rätt att välja inom vår välfärd.
 
Det kommunalrådet här tycks ha missat, helt, är att myntet alltid har två
sidor, och att det finns en stor grupp medborgare, som starkt motsätter
sig den valfrihet Annette Carlsson nu talar sig så varm för.
 
MED ANDRA ORD BÖR MAN LIKA VÄL KUNNA HÄVDA ATT DEN FÖRRA
REGERINGEN GICK TILL OMFATTANDE "ANGREPP" MOT DE SOM MOT-
SATTE SIG VALFRIHETEN PÅ DET SÄTT DEN UTFORMADES.
 
Politiker bör hålla sig för goda för att nedlåta sig till att föra fram argument på
denna låga nivå.
 
Det moderata kommunalrådet menar vidare att de "rödgröna" är försedda med
ideologiska skygglappar när det gäller valfriheten.
 
Här är det dags att sätta sig ner och hålla sig för pannan.
 
VALFRIHETEN INOM MÅNGA OMRÅDEN GENOMFÖRDES AV FÖRRA
REGERINGEN JUST AV IDELOGISKA SKÄL.
 
Av resultatet att döma, tåg som ej går, apotek som skär ner lager, skolor som
inte fungerar, äldreomsorg i kris mm i kris, så kan ju knappast dessa ideologiskt
genomförda systemförändringar genomförts utan att skygglappar suttit på de
flesta inblandade.
 
Om det är något som framgår klart efter Alliansens 8 år vid makten är det just
att systemförändringarna genomförts av ideologiska skäl, och att man just där-
för valt att bortse från de negativa konsekvenserna.
 
Tydligare skygglappar än här lär nog vara svårt att hitta, att kasta sten
när man sitter i glashus är bara "förnamnet".
 
Politiker bör hålla sig för goda för att vränga till sanningen på sätt som här sker.
 
Den verkliga godbiten kommer kommunalrådet med när kommunalrådet menar
att "hundratusentals" jobb riskerar att försvinna.
 
Kommunalrådet har en lärarbakgrund, en yrkesgrupp numera känd för att
kunna göra karriär utan den minsta kunskap eller kompetens. Man får väl
se detta med "hundratusentals" jobb mot denna bakgrund.
 
Kommunalrådet tycks gå omkring i den villfarelsen att alla skolor, all
vård och all omsorg i landet nu ska läggas ner och upphöra, om valfri-
heten begränsas eller upphör.
 
VI SOM INTE ÄR KOMMUNALRÅD GÅR SNARARE OMKRING I DEN TRON
ATT DENNA VERKSAMHET KOMMER ATT FINNAS KVAR, MEN I ANNAN
REGI.
 
Med andra ord kommer "hundratusentals" jobb inte att försvinna, men dessa
anställda kommer att vara anställda i annan regi, offentlig regi.
 
Med erfarenhet av bemanningssiffor är det väl snarare så att antalet anställda
kommer att öka, om driften läggs i offentlig regi.
 
Det får väl anses som ytterst pinsamt att ett kommunalråd inte inser
detta utan går omkring i villfarelsen att "hundratusentals" jobb kommer
att försvinna.
 
Villfarelsen tycks också vara stor på andra områden, och kommunalrådet
Annette Carlsson månar om att framföra att de flesta av företagen inom väl-
färden är mindre företag.
 
Må så vara att de mindre företagen är fler än de större, konstigt vore det
annars, men merparten av de "hundratusentals" jobb som riskerar att
försvinna finns i de stora företagen, som är färre till antalet.
 
ATT INTE SE DETTA VITTNAR OM IDEOLOGISKA SKYGGLAPPAR.
 
Man kan komma fram till att valfrihet är bra, man kan komma fram till att val-
frihet är mindre bra, men när man argumenterar för endera ståndpunkten,
borde det finnas ett minimum av krav, också på moderata kommunalråd.
 
DESSA MINIMIKRAV ÄR ETT MINIMUM AV KUNSKAP OCH ETT MINIMUM
AV VERKLIGHETSFÖRANKRING.
 
Aldrig så stora skygglappar kan ersätta dessa minimikrav.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄR SJUKVÅRDSMINISTERN EN ÅSNA ?

Hur lyckas man bli minister
 
I dag uppmärksammades bristen på vårdplatser inom psykiatrin, under 20
år har antalet reducerats med 70 %, Sverige ligger då i botten jämfört med
övriga länder inom OECD.
 
Även här frestas man tillägga.
 
Problemet framstår som än större, när man beaktar att den psykiska
ohälsan i Sverige är högre än i de länder, som har fler vårdplatser.
 
Hur ställer sig då ansvarig minister till detta.
 
Ansvarig minister sedan en tid tillbaka, sjukvårdsminister Gabriel Wik-
ström, ställer sig till detta som förväntat.
 
SOM EN ÅSNA.
 
"Åsnans" kommentar till detta är:
 
"DET ÄR HELT KLART ATT VI INTE NÅTT ÄNDA FRAM".
 
Åsnan tycks inte ens ha färdriktningen i stort klart för sig, en nedgång på
70 % medför ju att man inte nått någonstans överhuvudtaget, tvärtom har
man verkat i fel riktning.
 
Att då beskriva detta, som att man "inte nått ända fram" framstår inte
som speciellt begåvat, om man väljer att uttrycka sig milt.
 
SÅVITT DEN POLITISKA AMBITIONEN ÄR ATT FÅ NER ANTALET VÅRD-
PLATSER TILL "0" OCH EN REDUCERING PÅ 70 % ÄR ETT STEG I RÄTT
RIKTNING.
 
Med en sådan ambition blir det lättare att förstå vad "åsnan" Gabriel Wikström
menar.
 
Sverige tycks vara ett utarmat land, när vi inte ens lyckas attrahera politiker
till landets högsta poster, som kan uttrycka sig på ett begripligt sätt.
 
Man erinrar sig då det gamla talesättet, "det dunkelt sagda är det dunkelt
tänkta".
 
Om man beskriver "åsnans" retorik som det dunkelt sagda, får man nog
se detta som en komplimang, men vad säger det om förmågan att tänka.
 
VAD ÄR VÄRRE ÄN ATT TÄNKA DUNKELT ?
 
GABRIEL WIKSTRÖM ?
 
Jag har inte nått ända fram
AE
 
 
 
 
 
 

WANJA LUNDIN DUMMARE ÄN TÅGET

Världens enfald tycks vara samlad i LO
 
Så fick vi så småningom förklaringen till varför Håkan Juholt  fick avgå.
 
Politiker och ledande pampar inom LO är precis så elaka som vi
haft anledning att befara.
 
ATT CARIN JÄMTLIN TILLHÖR NÅGOT AV DET ELAKASTE SOCIAL-
DEMOKRATIN KUNNAT UPPVISA FÖRVÅNAR INGEN.
 
Men att LO förre ordförande Wanja Lundin är så elak som hon nu visar
sig vara, trodde man inte var möjligt.
 
Att skicka iväg "Håkan" för att sedan samlas med resten av VU
är precis så elakt som man trodde var omöjligt att vara.
 
När nu det elakaste av allt man kan tänka sig, LO förre ordförande
Wanja Lundin, ska försvara detta, framstår hon inte bara som elak.
 
HON FRAMSTÅR SOM NÅGOT AV DET DUMMASTE VÄRLDEN
KUNNAT SKAPA.
 
Att "Håkan" inte hade stöd som partiets ordförande på slutet framstår
lätt som ett "understatement".
 
Det elakste världen kunnat skapa, LO förre ordförande Wanja
Lundin, försvarar nu detta med att VU samlades av ett helt annat
skäl.
 
MAN VILLE HJÄLPA "HÅKAN" OCH HITTA ETT SÄTT ATT STÖDJA
HONOM OCH DÄRFÖR SKICKADE MAN IVÄG HONOM SÅ ATT
HAN INTE SKULLE VETA ATT VU SAMLADES BAKOM RYGGEN
PÅ HONOM FÖR ATT HJÄLPA OCH STÖDJA HONOM.
 
Nu uppstår frågan.
 
Hur dum och elak kan någon vara, och vem är det då som är så
dum och elak.
 
DET FINNS DÅ TRE ALTERNATIV ATT VÄLJA MELLAN.
 
Det första alternativet är att politiker och ledande inom den fackliga
rörelsen är precis så dumma och elaka som Wanja Lundin framstår.
 
ATT NÅGON ÄR SÅ DUM OCH ELAK SOM WANJA LUNDIN NU
FRAMSTÅR MÅSTE BETECKNAS SOM OMÖJLIGT, SÅ DETTA
ALTERNATIV MÅSTE NOG REDAN FRÅN BÖRJAN FÖRKASTAS
SOM OTÄNKBART.
 
Det andra alternativet är att elaka och obegåvade pampar tror sig veta
att medborgarna är så erbarmerligt dumma och obegåvade att man
kan bete sig hur elakt som helst utan att dessa begriper något över
huvudtaget.
 
VISSERLIGEN SES VI AV OMVÄRLDEN SOM "DIR DUMME
SCHWEDEN", MEN INTE ENS DIE DUMME SCHWEDEN KAN
VARA SÅ DUMMA OCH ENFALDIGA ATT DE INTE BEGRIPER
ATT WANJA LUNDIN OCH HENNES LIERADE ÄR SÅ ELAKA
OCH KORKADE ATT DET ÖVERSTIGER ALLAS FATTNINGS-
FÖRMÅGA.
 
Så inte heller detta andra alternativ framstå som tänkbart, så elak
och korkad kan inte ens Wanja Lundin vara.
 
Då återstår endast det tredje och sista alternativet.
 
Att Wanja Lundin och hennes kumpaner inom VU är politiker,
inte valda av rörelsen utan av sig själva, för att kunna utöva
den makt de inte kunnat utöva, om väljarna själva kunnat
välja sin representanter.
 
DET FRAMSTÅR PLÖTSLIGT SOM HÖGST TROLIGT OCH SOM
DEN ENDA FÖRKLARINGEN.
 
Representativt förtryck gillar jag säger då Wanja
Förtryck är just vad det är säger då Bull
 
Socialdemokraterna VU
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSYKVÅRD I FRITT FALL

Vårdplatser in psykiatrin ett minne blott
 
Vi har nu en rapport, som visar att även vårdplatserna inom psykiatrin minskat
kraftigt, att de minskat kraftigt inom vården i stort vet vi s edan länge.
 
Under 20 år har antalet vårdplatser alltså minskat med 70 %, inom OECD
är det numera bara Italien, Ungern och Spanien, som har färre vårdplat-
ser.
 
För att få grepp om förfallet i Sverige kan man relatera antalet vårdplatser vi
har till snittet inom OECD.
 
SVERIGE HAR 47 VÅRDPLATSER PER 100 000 INVÅNARE, MEDAN
SNITTET INOM OECD LIGGER ÖVER 100.
 
Japan har exempelvis 269 platser per 100 000 invånare.
 
Varför har det blivit så här.
 
I BÄSTA FALL FÖR ATT POLITIKERNA INTE BEGRIPER BÄTTRE, I
VÄRSTA FALL FÖR ATT DE BEGRIPER.
 
Vi vet att Sverige fått en kraftigt ökad psykisk ohälsa, vi vet också att antalet
självmord ökat, främst bland unga.
 
Vi vet också att dessa ökningar varit större i Sverige än i andra jämför-
bara länder.
 
POLITIKERNA I SVERIGE HAR ALLTSÅ MÖTT EN KRAFTIGT ÖKAD PSY-
KISK OHÄLSA OCH ÖKAT ANTAL SJÄLVMORD MED ATT DRA NER PÅ
ANTALET VÅRDPLATSER MER ÄN ALLA ANDRA LÄNDER.
 
Göran Hägglund har haft ansvaret för detta i 8 år, frågar man honom hur lä-
get kan beskrivas, får man en helt annan bild.
 
ALLIANSEN HAR TILLFÖRT ÖKADE RESURSER SEDAN 2006.
 
I denna skeva, verklighetsfrämmande värld, blir alltså en minskning av anta-
let vårdplatser med 70 % en ökning av resurser.
 
Vilka följder får detta, om detta vet vi en hel del, bland annat kan vi läsa i
media om ständigt återkommande vansinnesdåd, begångna av sådana som
sökt hjälp men inte fått det.
 
Det är den mänskliga sidan av problemet, den ekonomiska sidan utgör
inte ett mindre problem.
 
FÅTALET VÅRDPLATSER MEDFÖR ATT PSYKISK SJUKA INTE KAN
FÄRDIGBEHANDLAS, UTAN MÅSTE SLÄPPAS UT "PÅ GATAN", OFTA
UTGÖRANDE EN FARA BÅDE FÖR SIG SJÄLVA OCH ANDRA.
 
Att de inte är färdigbehandlade när de "släpps ut" medför ofta att de måste
tas in för ny behandling, gång på gång.
 
KOSTNADEN FÖR EN ENSKILDS BEHANDLING BLIR PÅ DET SÄTTET
OFTA STÖRRE ÄN OM EN BEHANDLING KAN SLUTFÖRAS.
 
Föga genomtänkt med andra ord med färre vårdplatser, det man drar in
på gungorna förlorar man på karusellen.
 
En ökad kostnad per enskild med återkommande nya behandlingar med-
för också i sin tur att köerna blir längre, och vi får ett ekorrhjul, som
snurrar allt snabbare, och blir allt dyrare.
 
SAMTIDIGT SOM POLITIKERNA SKRYTER ÖVER ATT MAN MINSANN
ALDRIG HAR TILLFÖRT SÅ STORA RESURSER.
 
SvD skriver idag om optimala skatteintäkter, och detta berör även detta om-
råde.
 
Om vi vill göra anspråk på att leva i ett civiliserat samhälle, ska vi också ha
ett civiliserat sätt att ta hand om psykiskt sjuka, det har vi inte i dag fullt ut.
 
Dessa psykiskt sjuka har ett antal anhöriga, vilka ofta med stor bestört-
ning ser hur illa någon mår, och inte får adekvat hjälp.
 
DEN KÄNSLAN AV HJÄLPLÖSHET, NÄR MAN BORDE KÄNNA ATT MAN
KAN FÅ HJÄLP, KAN TENDERA ATT MINSKA DEN SAMMANHÅLLNING
MAN BÖR KÄNNA MED SAMHÄLLET I STORT.
 
Jag betalar skatt, men nu får jag inte den hjälp jag borde få ------------------
 
Den typen av reaktioner kan i sin tur medföra en "anpassning" av de
skatter man är "villig" att betala.
 
INSATT I "EKORRHJULET" MEDFÖR DETTA I SIN  TUR ATT SKATTE-
INTÄKTERNA BLIR LÄGRE, ANTALET VÅRDPLATSER ÄNNU LÄGRE,
DEN PSYKISKA OHÄLSAN ÄNNU HÖGRE -----------------------------------
 
Under ett antal år har alltså självmorden ökat, och vårdplatserna minskat,
och uppenbarligen är det på det sättet ledande politiker vill prioritera verk-
samheten.
 
MEN VILL VI HA DET PÅ DET SÄTTET ??
 
Sammanhållning är ordet, säger då Bill
Sammanhållning är vad vi behöver säger då Bull
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOD SAMMANHÅLLNING GER HÖGA SKATTEINTÄKTER

Sammanhållning är nyckelordet
 
SvD har idag genom Tove Lifvendahl en intressant krönika under rubriken "Alliansens
ofullbordade" och den gäller principen om nivån på våra skatter.
 
Krönikan rör elementära grundläggande principer rörande nivån på vårt skattetryck och
man önskar att våra politiker hade både förmågan och viljan att tillämpa dessa principer.
 
SvD hänvisar till den så kallade elasticitetsprincipen, som inte bara gäller skatter utan
även andra ekonomiska samband.
 
Elasticitetsprincipen innebär kort uttryckt att det finns en så kallad optimal skat-
nivå, där skatterna maximeras.
 
ÖKADE SKATTER MEDFÖR ENLIGT DENNA TEORI INTE NÖDVÄNDIGSTVIS ATT
SKATTEINTÄKERNA ÖKAR, DET KAN BLI TVÄRTOM, LIKA LITE SOM MINSKAT
SKATTETRYCK MEDFÖR ATT SKATTEINTÄKTERNA MINSKAR, DET KAN BLI
TVÄRTOM.
 
Det finns alltså en optimal skattenivå, där skatteintäkterna maximeras. Det är denna
elasticetsmodell som ligger bakom hur ett pris på en vara ska sättas, för att vinsten
ska maximeras.
 
Högre priser medför då lägre försäljning, medan lägre priser medför högre för-
säljning, detta känner alla till.
 
SAMMA PRINCIP GÄLLER "I PRINCIP" SKATTENIVÅ.
 
Rubriken "ofullbordad" gäller även krönikan innehåll, vilket väl få anses vara meningen,
frågan om optimala skatteintäkter är inte bara kopplad till skattenivån.
 
Storleken på skatteintäkterna styrs också i vid mening om en skatt anses som skadlig
eller nyttig, och här varierar uppfattningen mellan medborgarna.
 
En skatt som anses skadlig kan medföra, och medför, att ett antal medborgare
undandrar sig beskattning, medvetet eller omedvetet, lagligt eller olagligt, just
därför att de anser att skatten är skadlig, för dem själva eller i en vidare me-
ning.
 
DETTA GÄLLER DEN TYP AV SKATTER, DÄR MEDBORGARNA KAN KÄNNA
SIG ORÄTTVIST BEHANDLADE SKATTEMÄSSIGT, TILL FÖLJD AV IDEOLOG-
ISKT STYRD SKATTEPOLITIK, AV TYPEN VÄRNSKATTER, FASTIGHETSSKAT-
TER, BÅTSKATTER, CHARTERSKATTER MM.
 
Motsatsen gäller nyttiga skatter, för sådana finns också, och dessa kan medföra att
solidaritetskänslor medför att man styr mot större skatteintäkter.
 
FÖR VISSA GRUPPER KAN ALKOSKATT, TOBAKSSKATT OCH MILJÖSKATTER
MED MERA FÅ DEN EFFEKTEN.
 
Medborgarna vill känna att de får nytta av den skatt de betalar, saknas denna nytta
kan det medföra att skattemoralen urholkas.
 
Finns stora upplevda brister inom något område, som sjukvård, äldrevård, rätts-
väsen, försvar mm, kan skattemoralen urholkas på det viset att man undandrar
sig viss eller hela skyldigheten att betala skatt, lagligt eller olagligt.
 
På samma sätt kan skattemoralen urholkas, om man sätter en viss befolkningsgrupp
på undantag, anses man inte tillhöra samhället och får se sina rättigheter begränsa-
de, leder detta lätt till att man tappar känslan av sammanhållning med samhället och
undandrar sig beskattning, lagligt eller olagligt.
 
Ett sådant tydligt exempel idag är hetsjakten på sverigedemokrater, vilka idag
inte anses som fullfjädrade medborgare, att avskeda sådana är fullt tillåtet, att
utesluta dem från föreningar mm är också fullt tillåtet mm mm.
 
ATT DETTA LEDER TILL EN SÅDAN FORM AV UTANFÖRSKAP, ATT DET LEDER
TILL SÄMRE SKATTEMORAL ÄR GANSKA SÅ SJÄLVKLART.
 
Man bör nog känna en viss förståelse för att någon inte vill betala skatt till ett samhälle
man inte anses tillhöra i vissa avseenden, ingen kräver att en kackerlacka som ska
förgöras med kemiska giftbekämpning ska betala skatt till giftbekämparen, för det
är ju så sverigedemokrater framställs i media ibland.
 
Rent allmänt bör man nog också kunna dra den slutsatsen att motsättningarna när
det gäller invandringspolitiken i dag är så stora, att detta i sig medför att skatteintäk-
terna inte blir optimal, lagligt eller olagligt.
 
Utifrån ovanstående är det lätt att komma fram till att de optimala skatteintäk-
terna uppstår av andra skäl än att skattenivån sätts på en viss optimal nivå.
 
DE OPTIMALA SKATTEINTÄKTERNA UPPNÅS NÄR SAMHÄLLET ÄR FULLBOR-
DAT, INTE BARA ALLIANSEN, OCH DET BLIR FULLBORDAT FÖRST DEN DAG
DÅ SAMMHÅLLNINGEN I SAMHÄLLET ÄR SÅ STOR, ATT DEN OCKSÅ ÄR OP-
TIMAL.
 
Alltför stor sammhållning kan tyvärr också ge negativa effekter, tyvärr är människans
natur av den arten.
 
Har vi ett sådant samhälle idag, knappast, vi ligger i dag långt från ett sådant
samhälle.
 
DET VÄRSTA ÄR ATT DET MESTA TYDER PÅ ATT "OFULLBORDADE POLITI-
KER" INTE ENS VILL HA ETT SÅDANT SAMHÄLLE, FÖR DÅ SKULLE MYCKET
SE ANNORLUNDA UT.
 
Så någon optimal skattepolitik lär vi väl inte få uppleva så länge vi lever, det mesta
tyder på att vi även fortsättningsvis får fortsätta en ojämn kamp för att uppnå ett
optimal skattenivå.
 
FÖR OSS SJÄLVA.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅSA ROMSON NAMNET FÖR DAGEN

Det Meningslösa partiet
 
Som gammal boråsare erinrar man sig en reklamslogan från den tiden det be-
gav sig:
 
"Säg Algots det räcker", och då skulle man tänka på billiga kläder.
 
Nu tycks vi kunna modernisera denna reklamslogan:
 
"Säg Åsa Romson, det räcker", och då ska man tänka på billiga politiker.
 
I de inledande regeringsförhandlingarna döpte Birger Schlaug om Miljöpartet till
ett mer passande namn.
 
DET MENINGSLÖSA PARTIET.
 
Och utvecklingen visar att Birger Schlaug låg väl framme.
 
Vad kan vara mer meningslöst än ett miljörparti, som säger sig värna om
miljön, men som har ett språkrör, tillika miljöminister, som sätter en ära
i att själv bryta mot gällande miljöregler.
 
Meningslöst är bara förnamnet.
 
Att Åsa Romson målat sin båt med en förbjuden miljöfarlig färg, hade kunnat
stanna vid detta, om det stannat vid detta och saken skötts rätt.
 
Nu har det inte stannat vid att handa om en förbjuden miljöfarlig färg, och
saken harv skötts precis så illa man kan förvänta sig från detta håll.
 
Nu tycks det vara bevisat att Åsa Romsen också kört den aktuella båten på
"grön diesel" och detta brukar ju förknippas med rent kriminella element.
 
Har vi nu ett rent kriminellt element som miljöminister ?
 
DET MESTA TYCKS TYDA PÅ ATT VI HAR ETT RENT KRIMINELLT ELE-
MENT SOM MILJÖMINISTER.
 
Egentligen bör man inte bli förvånad, mycket av det Miljöpartiets medlemmar
har gjort och gjort tangerar ofta och överskrider ibland lagens gränser.
 
Så varför ska man förvänta sig något annat än att partiets språkrör nu
tycks visa sig vara ett rent kriminellt element.
 
I  sedvanlig ordning besvaras detta avslöjande med sedvanliga dimridåer och
rena lögner, och till sin hjälp att ljuga har nu Åsa Romson tagit sin partisekre-
terare Anders Wallner till hjälp.
 
Förutom att denne nu avslöjat sig som en veritabel lögnare, visserligen
inte i nivå med Maud Olofsson, men i alla fall, så har Anders Wallner
avslöjat sig som en sällsynt korkat person.
 
Åsa Romsons miljöarbete, målning med förbjuden och miljöfarlig färg och
användandet av "grön diesel", har tagits upp av tidningen Nyheter i Dag,
en till SD närstående publikation.
 
Anders Wallner uppger sig nu kunna bevisa att beskyllningarna mot
Åsa Romson är felaktiga och att hon inte gjort något fel, och han an-
ser sig ha goda grunder för att påstå detta.
 
DESSA GODA GRUNDER UPPGER ANDERS WALLNER ÄR ATT NYHE-
TER I DAG SKRIVIT OM ÄRENDET.
 
Miljöpartiet har alltså en partisekreterare, som värderar en uppgift, på fullt
allvar får man förmoda,  huruvida den är sann eller inte, inte efter sannings-
halten, utan om Nyheter i Dag skriver om den eller inte.
 
Frågan är om världen skådat en mer korkad partisekreterare, tycks
vara helt i klass med sitt språkrör.
 
Många har ansett sig kallade att ge synpunkter på Åsa Romsons sätt
att agera för miljön, en i mängden är moderaten Jan Ericsson, som
tycks helt vara ute på villovägar när han kommenterar affären med:
 
Åsa Romson förtroende tycks ha fått sig ytterligare åter en törn.
 
Har moderaten Jan Ericsson rätt, tycks vi stå inför världens åttonde
underverk.
 
SÅ LÅNGT VI SÅ HÄR LÅNGT KÄNNER TILL KAN BARA EXISTE-
RANDE SAKER FÅ SIG EN TÖRN.
 
AE
 

CHICAGO LIGHT

Som man skördar får man så
 
Det är en diger skörd veckan kan visa upp så här långt.
 
En dag en ung man nerskjuten på öppen gata i Malmö, nästa dag 3 män
nedskjutna på öppen gata i Stockholm och strax därpå 3 män nerskjutna
i Malmö.
 
LIKHETERNA MED CHICAGO UNDER FÖRBUDSTIDEN ÄR TYDLIG.
 
Även i Chicago skedde skottlossningarna helt öppet på öppna gator mitt
"i city", ofta från bilar och ofta med bilar som flyktväg.
 
PRECIS SÅ SER DET UT I SVERIGE I DAG PÅ VISSA HÅLL.
 
Reaktionerna på denna utveckling har varit måttliga, om man väljer att ut-
trycka sig milt.
 
INTRYCKET ÄR NÄRMAST ATT MEDBORGARNA BETRAKTAR DESSA
SKOTTLOSSNINGAR SOM ETT NORMALTILLSTÅND OCH RYCKER PÅ
AXLARNA.
 
Detta är inget normaltillstånd i ett välutvecklat och civiliserat land, där det
finns en välutvecklad kultur och ett fungerande rättsväsen.
 
DETTA ÄR BARA ETT NORMALTILLSTÅND I LÄNDER DÄR POLITIKER
OCH MYNDIGHETER TAPPAT BÅDE GREPPET OCH KONTROLLEN.
 
För man vill ju inte i sin vildaste fantasi tro att politiker och myndigheter vill
ha det på det här sättet.
 
Av någon underlig anledning tycks de flesta av dessa skottlossningar ske
i vad som utgör invandrartäta områden.
 
Kan möjligen denna utveckling, allt fler skottlossningar och dödsskjutningar,
ha något med att göra att vi är en större Humanitär Stormakt än alla andra ?
 
I så fall borde det ju att få en förbättring till stånd, eller ?
 
AE
 
 
 

MALMÖ, EN SKJUTBANA MED LEVANDE MÅL

Malmö a la Chicago
 
Likheterna med Chicago under förbudstiden blir allt mer slående, främst i Malmö
och Göteborg.
 
I dag åter en skottlossning, idag mitt på "blanka eftermiddagen" blir en ung poj-
ke nedskjuten på öppen gata i centrala Malmö
 
Händelsen visar att den kritik Stefan Lövfen och regeringen fått för erkän-
nandet av Palestina är dåligt underbyggd.
 
KAN MAN ERKÄNNA MALMÖ SKA MAN VÄL KUNNA ERKÄNNA PALE-
STINA, ELLER ??
 
Likheterna är ju slående, skotten vinner ständigt genom luften, myndigheterna
har inte kontroll över vissa områden, arabiska är modersmålet inom stora om-
råden och stränga sharialagar blir allt vanligare.
 
Så Stefan Löfven är konsekvent.
 
KAN MAN ERKÄNNA MALMÖ OCH DELAR AV GÖTEBORT, SAMT VISSA
FÖRORTER TILL STOCKHOLM, SÅ BÖR MAN VÄL FÖR ORDNINGENS
SKULL OCKSÅ KUNNA ERKÄNNA PALESTINA.
 
 
AE

HOVNARRARNA HAR TAGIT ÖVER

Börsen i dag går i moll
 
Den nya regeringen bygger sin makt på miljöpartiet och vänsterkommunisterna,
vilket redan satt vissa avtryck, många av det mindre angelägna slaget.
 
I dag gå börsen ner rejält, och mer än andra börser, allt sådant har för det mesta
sin förklaring.
 
Den förklaring analytiker och mäklare nu ger att den nya regeringen inte
står för den stabilitet, och inte heller för en politik, som kommer att gynna
svenskt näringsliv.
 
På den tiden det begav sig, och man hade treåriga mandatperioden hade man
en god tumstock för hur börsen skulle gå beroende på vilken regering man fick.
 
En borgerlig regering medförde då arr börsen gick upp tre dagar, för att
sedan sjunka resten av mandatperioden.
 
En regering. ledd av socialdemokrater, medförde i stället att börsen gick
ner under tre dagar, för att sedan gå upp resten av mandatperioden.
 
Vi ser redan tecken på att denna tumstock inte gäller längre.
 
NU TYDER I STÄLLET DET MESTA PÅ ATT BÖRSEN GÅR NER UNDER
FYRA ÅR.
 
USA bestämmer inte min politik
AE
 

STÄNG NER CAREMA/VARDAGA IDAG

Demenssjuk hittad avsvimmad på toielletten
 
Carema bytte namn till Vardaga för att inte förknippas med alla skandaler på Carema.
 
Inte så lyckat kan man tycka, nu förknippas man med alla skandaler på Vardaga.
 
KANSKE DAGS ATT BYTA NAMN TILL CAREMA.
 
Man vill ju inte "för allt smör i Småland" hålla med Jonas Sjöstedt på någon punkt, men
efter denna nya skandal är man nog ändå tvungen.
 
Demenssjuk äldre kvinna spänns fast på toiletten och glöms bort.
 
DAGEN DÄRPÅ HITTAR MAN HENNE AVSVIMMAD, FORTFARANDE FASTBUNDEN
VID TOILETTEN.
 
Slutsatsen är väldigt enkel.
 
ETT FÖRETAG SOM VARDAGA, SOM GÅNG PÅ GÅNG UPPVISAR OLIKA SKAN-
DALER, SKA INTE FÅ BEDRIVA NÅGON FORM AV OMSORG ÖVERHUVUDTAGET.
 
Detta är bara en gång för mycket och för grovt.
 
Nu uppger källor att ledningen för Vardaga försöker vända detta till något positivt.
 
Man hänvisar då till tidigare kritik mot att äldre demenssjuka inte fått gå på
toiletten utan tvingas gå omkring med blöjor.
 
MAN MENAR NU ATT MAN VERKLIGEN VISAT ATT ÄLDRE DEMENSSJUKA
FÅR GÅ PÅ TOILETTEN.
 
AE
 

MARGOT WALLSTRÖM REDAN EN "LAME DUCK"

Förstår man inget blir det mesta fel
 
Margot Wallström har redan satt avtryck i historien som utrikesminister, och
det avtrycket lär nog inte många avundas.
 
Godkännandet av Palestina är inte Margots Wallströms "förtjänst", men
däremot är försvaret av detsamma hennes "förtjänst".
 
Att hävda att godkännandet skulle medföra att Sverige kan ges en större roll
i "fredsprocessen" är inte bara naivt och verklighetsfrämmande.
 
DET ÄR HELT ENKELT URBOTA KORKAT.
 
Genom att konfrontera både Israel och USA i denna långdragna fråga har
man en gång för alla klargjort sin roll i denna process.
 
DET MESTA TYDER PÅ ATT SVERIGE GENOM ERKÄNNANDET FRÅNSAGT
SIG ALLA MÖJLIGHETER ATT KUNNA MEDVERKA I ALLA KOMMANDE PRO-
CESSER I "PALESTINA FRÅGAN".
 
Var det detta man ville åstadkomma, eller begrep man inte bättre ?
 
Margot Wallström uttalanden, bland annat "USA bestämmer inte vår poli-
tik", tyder definitivt på det senare.
 
ATT SOM UTRIKESMINISTER REDAN EFTER 3 DAGAR LYCKAS GÖRA
SIG TILL NÅGON FORM AV "LAME DUCK" I VIKTIGA FRÅGOR ÄR INTE
DÅLIGT RUTIT.
 
AE

ÅSA ROMSON GÖR BORT SIG

Satir och självhumor som går hem
 
Den nya regeringens första möte sågs som en stor framgång, främst av Åsa
Romson, som triumfierande efter mötet.
 
SÅ HÄR LÅNGT HAR INGEN GJORT BORT SIG.
 
Det gäller tydligen att ha högt ställda krav på landets politiska ledning.
 
Nu är Åsa Romson polisanmäld för att hon inte förstått att måla sin båt med till-
låten färg.
 
I vanliga fall är just Åsa Romson väldigt angelägen att gå till frontalanfall mot
företagare och enskilda vid minsta brott mot gällande miljölagar.
 
Då ska blåslampan fram och miljön ska gynnas  med sanktioner, straff, bö-
ter och avgifter.
 
SÅ ATT ALLA SKA FÖRSTÅ HUR MAN MÅLAR SIN BÅT.
 
Nu får man väl se Åsa Romsons "miljöbrott" för vad det är, en liten pikant och
rolig historia, men med bakgrund av Åsa Romson glädjeyttringar efter regerin-
gens första möte:
 
INGEN HAR GJORT BORT SIG SÅ HÄR LÅNGT.
 
kan man bara konstatera.
 
Någon har i alla fall gjort bort sig.
 
AE
 
 

REGERINGEN LIGGER INTE PÅ LATSIDAN

Högt tempo för den nya regeringen
 
Säga vad man vill om den nya regeringen, men på latsidan har den inte legat.
 
Att den sedan tycks ha legat på fel sida är en helt annan sak.
 
Bara en liten och snabb resume av regeringens insatser gör ju att man blir stum
av beundran, i vart fall stum.
 
- statsministern anmäld till KU för brott mot grundlagen
- miljöministern polisanmäld för brott mot miljölagen
- konfrontativ utrikespolitik mot Israel, diplomatisk protest innan regeringen
  hunnit sätta sig ner
- kraftig och välgrundad kritik från USA, som på sikt antas försämra relatio-
  nen med USA
- genom överenskommelse med vänsterkommunisterna ökar man margi-
  nalskatterna, som redan är världens högsta
- genom överenskommelse med vänsterkommunisterna stänger man dör-
  ren för samarbete med allianspartierna
- arbetande pensionärer beskattas hårdare, förmodligen för att man ska
   få fler i arbete
- utrikesministern har troligen gjort sig omöjlig i alla seriösa samman-
  hang
- omvärlden har upplysts om att socialdemokraterna spelar en underordnad
   roll och låter sin politik styras av miljöpartiet och vänsterkommunisterna
   för att "man ska få igenom sin budget"
 
Det heter att man ska spara på krafterna för att orka med hela resan.
 
LIGGER DET DET ALLRA MINSTA I DETTA TALESÄTT LÄR INTE REGE-
RINGEN BLI LÅNGLIVAD, DETTA HÖGA TEMPO SKULLE FÅ VILKEN
REGERING SOM HELST ATT FALLA IHOP, FÖRR ELLER SENARE.
 
 
AE
 

ATT DÖLJA I POLITIKEN DET ALLA VET

Den ena papegojan efter den andra
 
Den ena papegojan har inte hunnit flyga ändå till Täby innan den andra papegojan
landat.
 
Den förra papegojan skulle frälsa landet med att upprepa ansvar så många
gånger som möjligt.
 
DEN ANDRA PAPEGOJAN SKA FRÄLSA ENERGIFÖRSÖRJNINGEN GENOM
ATT UPPREPA IGÅNGSVÄRDEN SÅ MÅNGA GÅNGER SOM MÖJLIGT.
 
Efter att ha lyssnat på Agenda och Stefan Löfven blir man matt, mycket matt, ef-
fet att ha hört "ingångsvärden" 10 gånger blev man så matt att man somnade till.
 
Att vi väljare inte ställer höga krav på våra politiker är ingen nyhet.
 
MEN ATT POLITIKERNA SJÄLVA OFTA INTE STÄLLER DE MINSTA KRAV PÅ
SIG SJÄLVA ÄR RENT BEKLÄMMANDE.
 
Att försöka dölja djupa splittringar inom regeringen, när det gäller synen på energi-
försörjningen, gör en matt, mycket matt.
 
Det är beklämmande att Regeringen försöker detta så tafatt som nu sker, man
får lätt det intrycket att Stefan Lövfen ser väljare som kompletta idioter, som
inte förstår det minsta.
 
MEN VI FÖRSTÅR INTE BARA DET MINSTA, VI FÖRSTÅR DET MESTA.
 
Bland annat förstår vi att regeringen försatt sig i en högst obekväm sits genom att
behandla energiförsörjningen som nu sker.
 
Miljöpartiets ståndpunkt är ju kristallklar, enligt deras egen uppfattning.
Genom att sabotera förutsättningarna för kraftbolagen ska man tvinga dem
att med egna beslut stänga ner minst två reaktorer under mandatperioden.
 
KLARARE KAN DET INTE BLI.
 
För Stefan Lövfen är allt lika kristallklart, jag förstår inte vad Miljöpartiet talar om,
och inte tycks de förstå det själva. Överenskommelsen var ju tänkt att lägga ut
dimrådeer, inte att stänga reaktorer på riktigt.
 
OKLARARE ÄN SÅ KAN DET INTE BLI.
 
Miljöpartiet och Stefan Lövfen lever helt enkelt på olika planeter i denna fråga,
de framförda uppfattningarna är helt oförenliga, och förtroendet hade tjänat på
att man erkänt detta.
 
I stället för att bygga förtroende på att erkänna det alla vet, försöker nu Stefan
Löfven att bygga förtroende och att säkra energiförsörjningen genom att säga
"ingångsvärden" så många gånger som möjligt.
 
Det kommer inte att hålla, då det som inte är hållbart i längden inte håller.
 
Miljöpartiets listiga och sluga uträkning, som syftade till att lura medborgarna
tycks inte heller hålla, då strålsäkerhetsmyndigheten tycks sätta käppar i hju-
let.
 
Nu föreslår myndigheten att de reaktorer den listiga Åsa Romson menade
skulle avvecklas under mandatperioden, inte ska behöva belastas med de
kostnader den listiga Åsa Romson ville belasta dem med.
 
DET ÄR INTE ALLTID LÄTT ATT VARA POLITIKER, SÄRSKILT INTE NÄR
MAN HELA TIDEN FÖRSÖKER FÖRA ANDRA BAKOM LJUSET.
 
Nu tycks man själv ha blivit förd bakom ljuset av strålsäkerhetsmyndigheten.
 
Nu kommer säkert Miljöpartiet att hitta en lösning på detta i samråd med Ste-
fan Lövfen. Man kan ju införa ytterligare ett ingångsvärde.
 
STRUNTA I STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN SÅ ATT VI SÄKERSTÄL-
ATT VI FÅR SÅ LITE EL SOM MÖJLIGT, OCH ATT DEN BLIR SÅ DYR SOM
MÖJLIGT.
 
Om man ser till vad som åstadkommits så här långt inom området energiför-
sörjning och utrikespolitiken, så får man ändå ge regeringen en eloge
 
Inte har de legat på latsidan, det måste kosta på att åstadkomma så mycket
strul och motsägelser.
 
Som ingångsvärde är det inte alls bra.
.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

SNURRIGARE ÄN MARGOT WALLSTRÖM KAN INGEN VARA

Mer snurrigt än så här kan det inte bli
 
Margot Wallström sitter och surrar i TV om sina snurrigheter.
 
Om Margot Wallströms snurrigheter kommer att styra vår utrikespolitik
de närmaste 4 åren lär man kunna hålla sig för skratt.
 
Hennes snurrigheter är närmast skrattretande och när hon ska förklara sina
snurrigheter surrar hon omkring på ett  sätt som avslöjar att hon inte har
den minsta kontroll vare sig här eller där.
 
Först är det klara och bestämda besked, Palestina ska erkännas, punkt
och slut. 130 länder tycker som vi, vilka länder detta är spelar ingen roll,
men är avslöjande för regeringens hållning.
 
SÄG MIG VILKA DU UMGÅS MED SÅ SKA JAG SÄGA VEM DU ÄR.
 
Då säger Wallström och Löfven i korus, vi umgås med Hamas och 130
länder som tycker om Hamas.
 
Först ett bestämd besked, Palestina ska erkännas, sedan snurrar det till
när Margot Wallström märker att det bränns.
 
Då får vi höra att man ska förhandla med Israel innan man erkänner
Palestina.
 
II dag blev det ändå snurrigare, då vi fick reda på hur dessa förhandlingar
med Israel ska gå till.
 
VÅRT BESLUT ÄR ATT ERKÄNNA PALESTINA, OCH DET SKA VI TALA
OM FÖR ISRAEL.
 
Nu vet vi vad en förhandling är i dessa kretsar, först besämmer vi, när vi för-
står att det vi bestämt är tokigt, talar vi om för Er vad vi bestämt.
 
DET BLIR SÄKERT 4 UNDERHÅLLANDE ÅR.
 
Och relationen till USA är om möjligt ännu snurrigare.
 
USA BESTÄMMER INTE VÅR POLITIK.
 
Ingen annan än Margot Wallström tycks känna till att USA bestämmer vår
politik på ett sådant sätt, att detta måste klarläggas, men så är hon ju ock-
så snurrigare än de flesta.
 
Nu brände det till även här, och det brukar bränna till när ledande politiker
vimsar till det nu.
 
Nu fick vi höra att relationen till USA är viktig, och vi måste visa respekt för
dem, och jag förstod aldrig vad jag sa.
 
Det senare var faktiskt innebörden av vad hon sa, när hon försökte
tillrättalägga att "USA bestämmer minsann inte vår politik"
 
Förr hette det att "Gud bevare Konungen och Fosterlandet".
 
Det tycks mer aktuellt än någonsin med Margot Wallström som chef för
UD.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSYKISKA DIAGNOSER ÖKAR

Alla mår nu bättre ?
 
Vi vet sedan tidigare att antalet patienter inom den psykiska slutenvården ökar, och ökar
kraftigt från redan höga nivåer.
 
Socialstyrelsens senaste rapport bekräftar nu den bilden, sedan 2007 har antalet pati-
enter ökat med 15 %,
 
En förfärande utveckling.
 
ÄNNU MER FÖRFÄRANDE ÄR ATT DEN STÖRSTA ÖKNINGEN SKER I LÄGRE
ÅLDRAR.
 
OM MÖJLIGT MER FÖRFÄRLIGT ÄR ATT SVERIGE ÄVEN HÄR "STICKER UT",
VI HAR STÖRRE ÖKNING ÄN JÄMFÖRBARA LÄNDER, FRAMFÖR ALLT BLAND
UNGA.
 
Noterbart är också att 40 % av sjukskrivningarna avser psykiska diagnoser.
 
När det gäller den här typen av tendenser finns det för det mesta bakomliggande or-
saker, särskilt om man "sticker ut" jämför med jämförbara länder.
 
NÅGOT I SÄTTET ATT FÖRHÅLLA OSS TILL VARANDRA OCH I ATT ORGANI-
SERA VÅRT SAMHÄLLE GÖR ATT ANTALET PSYKISKA PATIENTER I SVE-
RIGE ÖKAR MER ÄN I ANDRA LÄNDER.
 
Hur ska man då förhålla sig till detta, en handläggare på Socialstyrelsen vet hur man
ska förhålla sig till detta.
 
Handläggare, Ing Marie Wieselgren, låter i TV meddela.
 
MEDBORGARNA HAR ALDRIG MÅTT BÄTTRE ÄN DE GÖR I DAG.
 
Det gäller alltså att inte se skogen för alla träd, och med den attityden lär väl vi alla
vara psykiskt sjuka så småningom, då man har anledning utgå ifrån att politiken
syftar till att vi ska må bättre.
 
Kanske är det så att vi alltmer närmar oss nidbilden, att man måste vara psykiskt
sjuk för att kunna leva i vårt samhälle.
 
Socialstyrelsen inser vidden av problemet och räknar upp ett antal åtgärder, som
man har genomfört eller har för avsikt att genom föra.
 
ALLT GÅR DÅ I SAMMA RIKTNING, MER RESURSER, MER PLATSER OCH
ÄNNU MER RESURSER OCH ÄNNU MER PLATSER.
 
Att verkligheten oftast går i den motsatta riktningen tycks inte bekymra någon på
ansvarig nivå, kanske inte heller gör något, vi har ju aldrig mått så bra som nu.
 
Och därför ökar de psykiska diagnoserna dramatiskt, förstå det den som kan,
man måste tydligen vara expert på Socialstyrelsen för att förstå detta sam-
band.
 
I ställer för mer av samma sort, mer resurser och mer platser, borde man kanske
stanna upp och tänka till.
 
Kanske borde man då ägna en tanke på alternativt tänkande.
 
KAN VI FÖRHÅLLA OSS TILL VARANDRA OCH ORGANISERA VÅRT SAM-
HÄLLE, SÅ ATT DE PSYKISKA DIAGNOSERNA MINSKAR I STÄLLET
FÖR ÖKAR.
 
Går man den vägen slår man två flugor i en smäll, resurserna kan minska sam-
tidigt som de kvarvarande sjuka kan ges större resurser.
 
Det är ju uppenbart att samma hjulspår kommer att fortsätta med fler psykiskt
sjuka, mer resurser, fler psykiskt sjuka och mer resurser.
 
Lika uppenbart blir då att vi måste tänka till och tänka nytt.
 
MER RESURSER ÄR INTE ALLTID LÖSNINGEN UTAN KAN IBLAND, SOM
HÄR, SES SOM EN KAPUTILATION INFÖR UTVECKLINGEN.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGOT WALLSTRÖM HAR ROLIGT

Margot Wallström gör sig bara löjlig - igen
 
Att feminismen är förenad med övertoner vet numera alla, de flesta övertoner är av
den artad att de slår tillbaka.
 
Som att döda alla män, vittnar inte precis om något högre form av begåvning.
 
DÅ KAN JU INTE ENS KVINNORNA STYRA LÄNGRE, FÖR PÅ NÅGOT SÄTT
MÅSTE DE JU OCKSÅ KOMMA TILL.
 
Även jämlikhetssträvanden tycks numera många gånger vara förenat med mindre
genomtänkta förslag och uttalanden.
 
Stefan Lövfen ansträngde sig för att få till stånd en jämlik fördelning av statsråden,
enligt 50/50.
 
Behövde han inte göra avkall på kompetens i något avseende är detta självfallet
bra.
 
Margot Wallström går andra vägen, och gör sig bara löjlig, enligt henne ska det
inte finns några jämlikhetssträvanden alls.
 
100 % kvinnor på UD.
 
NU ÄR DET TVÅ KVINNLIGA MINISTRAR PÅ UD, OCH TVÅ KVINNLIGA STATS-
SEKRETERARE PÅ UD, VAD ROLIGT.
 
Vad är det för roligt med det ??
 
Man kan förstå att kvinnor lättare kan arbeta med kvinnor, i vissa fall, och man kan förstå
att kvinnlig kompetens väger tyngre, i vissa fall.
 
MEN VAD ÄR DET FÖR ROLIGT MED DET ??
 
Precis lika roligt som att en börs VD skrockade efter styrelsemötet.
 
NU ÄR DET BARA MÄN I STYRELSEN, VAD ROLIGT, HA HA.
 
Margot Wallström är populär, men många frågar sig.
 
VAD HAR HON EGENTLIGEN GJORT EGENTLIGEN FÖR ATT FÖRTJÄNA DENNA
UPPSKATTNING.
 
Det är inte känt att någon kunnat svara på denna fråga, men nu vet vi vad hon gjort.
 
PÅ BARA NÅGRA FÅ DAGAR HAR HON SKAPAT EN KONFRONTATIV HÅLLNING
TILL USA OCH GJORT SIG LÖJLIG I JÄMLIKHETSSAMMANHANG.
 
Det är bra jobbat på bara några dagar.
 
Nu är det bara får i hagen
 
AE
 
 
 

SVERIGE ISOLERAR SIG

Samarbetsinviterna haglar
 
Det gick ju inte att ta fel på Stefan Lövfens löften, nu ska landet drivas genom
samarbete.
 
Och inga konflikter skulle sökas.
 
DET HANN INTE GÅ MER ÄN EN DAG, INNAN MAN PÅ DET UTRIKES-
POLITISKA PLANET SÖKTE EN KONFLIKT, SOM I VÄRSTA FALL KAN
FÅ LÅNGTGÅENDE NEGATIVA KONSEKVENSER.
 
Beslutet att erkänna Palestina. vilket omgående fick kraftig kritik från bland
annat USA.
 
Kritik från USA kan vi leva med, om våra beslut är väl underbyggda.
 
USA KRITIK TYCKS DOCK HÄR VARA MER UNDERBYGGD ÄN VÅRT
EGET BESLUT.
 
USA kritik bygger på att det ska finnas vissa förutsättningar uppfyllda, för att
man ska godkänna en ny stat.
 
En sådan är att staten ifråga ska ha kontroll över sitt "område".
 
LÄGET PÅ VÄSTBANKEN OCH I GAZA ÄR SÅDANT ATT INTE ENS DE
MEST HÄNGIVNA HAMAS SYMPATISÖRER KAN HÄVDA ATT SÅ ÄR
FALLET.
 
En annan viktig omständighet, som bör uppfyllas, är att landet i fråga bör
uppfylla de mest elementära krav på civilisation.
 
ATT UPPGE SIG VILJA UTPLÅNA GRANNSTATEN OCH DÖDA ALLA
DESS INVÅNARE KAN KNAPPAST ANSES UPPFYLLA ELEMENTÄRA
KRAV PÅ EN VISS NIVÅ PÅ CIVILISATION.
 
Så USA kritik får nog anses mer motiverad än vårt kontroversiella beslut.
 
Även EU har insett de problem som just nu är förenat med en "tvåstatslös-
ning", något som Sverige tydligen inte vill ta till sig.
 
Nu gör uppgifter gällande att Israel kommer att kalla till sig vår ambassadör
för att överlämna en protest.
 
SÅ GICK DET ALLTSÅ MED ALLT TAL OM SAMARBETE INOM GRÄN-
SERNA OCH UTOM GRÄNSERNA.
 
DET TOG EN DAG, SÅ LYCKADES VI SKAPA EN STORPOLITISK KON-
FLIKT MED OMVÄRLDEN.
 
Hur kunde det gå så här illa.
 
PRECIS SÅ HÄR ILLA GÅR DET NÄR MAN SÄTTER SIG I KNÄT OCH
GÖR SIG BEROENDE AV EXTREMA GRUPPERINGAR INOM PARTIET,
AV EXTREMISTER INOM MILJÖPARTIET OCH AV VÄNSTERPARTIET.
 
Nu kanske detta inte betyder något, vi har ju en fått en utrikesminister,
som försöker att vara lika kaxig som Carl Bildt.
 
USA BESTÄMMER INTE VÅR POLITIK.
 
Nej, USA bestämmer inte vår politik, men vi borde ha en utrikesminister,
som inser vikten av att vara i samklang med övriga världen.
 
OCH DESSUTOM BESTÄMMER USA ÖVER SIN POLITIK, OCH OM VI
VÄLJER EN KONFRONTATIV POLITIK MOT USA, LÄR DET KOSTA
OSS MER ÄN USA.
 
Det borde både en statsminister och utrikesminister inse och förstå.
 
Under en mörk period i vårt förflutna valde likasinnade till Margot Wallström
att driva en politik, som också byggde på att USA inte bestämde vår politik.
 
Vår politik skulle då bestämmas av andra än USA.
 
ETT ANTAL SÅDANA AKTÖRER VAR UNDER DENNA MÖRKA PERIOD
MAO, NORDKOREA, NORDVIETNAM, ÖSTTYSKLAND (DET EKONOMISKA
UNDRET), SANDINISTGUERILLAN, FIDEL CASTRO OCH ETT ANTAL LI-
KASINNADE.
 
Är regeringens beslut nu en återgång till denna politik kan vi i bästa fall räkna
på en ökenvandring.
 
I VÄRSTA FALL EN TOTAL ISOLERING FRÅN DEN DEL AV OMVÄRDLEN
DÄR DE FLESTA AV OSS ANSER OSS HÖRA HEMMA.
 
Så gick det alltså med allt tal om samarbete.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE SHOW MUST GO ON

Demografiska problem
 
Merit Wagner, känd skribent i invandrarfrågor, skriver idag i SvD om den svenska
farsen.
 
VUXNA ENSAMSTÅENDE BARN.
 
Merit Wagner presenterar siffor, som visar att det man i Norge och Danmark tar
på allvar, i Sverige tycks utgöra en fars.
 
Hon refererar då till en av dessa medaktörer i farsen, en lärare som arbetar med
undervisning i modersmål. Enligt referatet har denne lärare insett, vad många
andra borde ha insett, när han beskriver sin gärning i undervisningen.
 
SOM 32 ÅRIG LÄRARE KÄNNS DET MÄRKLIGT, SOM ATT SPELA MED I
EN FARS, ATT UNDERVISA "BARN" SOM ÄR LIKA GAMLA SOM JAG SJÄLV.
 
Han gör nog bäst i att fortsätta att spela med i farsen, vi har många lärare som fått
erfara, vad det innebär att inte spela med i den svenska farsen.
 
SLUT PÅ LÄRARKARRIÄREN.
 
En annan farsakör, en handläggare på Migrationsverket, ser farsen som en bisarr
fars.
 
"DET KÄNNS RENT BISARRT ATT SITTA OCH UTREDA "BARN" SOM UPPEN-
BARLIGEN ÄR I MIN EGEN ÅLDER. VAD HÄNDER  NÄR DESSA VUXNA MÄN
BÖRJAR I GYMNASIET OCH GÅR MED RIKTIGA 16 - 17 ÅRINGAR"
 
Svaret på den frågan är lika enkel som självklar.
 
FARSEN FORTÄSTTER.
 
Merit Wagner avslutar sin ledare med:
 
"HAR VI BESTÄMT OSS FÖR ATT LÄGGA STORA RESURSER PÅ MOTTAG-
ANDET AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE MINDERÅRIGA, BÖR VI OCK-
SÅ SÄKERSTÄLLA ATT RESURSERNA GÅR TILL DEM SOM DE ÄR AVSEDDA
FÖR, PÅ SAMMA SÄTT SOM SKER I NORGE OCH DANMARK.
 
Ja, varför säkerställer vi inte detta.
 
Den 32 årige läraren har redan gett svaret.
 
I RENA FARSER BEHÖVER MAN INTE KOSTA PÅ SIG ATT SÄKERSTÄLLA
VARE SIG DET HELA ELLER ANDRA, JU GALNARE DET ÄR DESTO MER
FARSARTAT BLIR DET.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅSA ROMSON GJORDE INTE BORT SIG

Regeringssammanträde som gick på räls
 
Så var då det första regeringsmötet avklarat, och allt gick som på räls och enligt
planerna.
 
Allt gick också mycket bättre än de högt ställda förväntningar många hade
inför mötet.
 
En som tycktes särskild nöjd var miljöpartisten och språkröret Åsa Romson, som
förtjust och överraskad utropade.
 
DET VAR INGEN SOM GJORDE BORT SIG.
 
Vi är många som delar Åsa Romsons överraskning, vi är inte vana vid överrask-
ningar av detta slag.
 
Men Åsa Romson behöver inte oroa sig.
 
NÄR DEN FÖRSTA SPÄNNINGEN VÄL LAGT SIG I REGERINGEN KOMMER
MAN ATT ÅTERGÅ I GÄNGSE RUTINER.
 
AE

SVERIGE VÄLJER KONFRONTATION

Hamas viktigare än USA
 
Ränderna går inte ur zebran, och inte heller tycks ränderna gå ur socialdemo-
kraterna.
 
Att bestämma sig för att erkänna Palestina tyder på att man valt att välja sida
i mellersta östern konflikten.
 
Och den sida man valt är inte vilken sida som helst.
 
DET ÄR DEN SIDA, SOM HAR SOM MÅL ATT TA DÖD PÅ ALLA JUDAR
MELLAN "HAVEN" OCH UTPLÅNA STATEN ISRAEL.
 
USA betecknar erkännandet som förhastat, att det är förhastat styrks också
av att EU valt att inte erkänna "staten" Palestina.
 
Sverige under socialdemokratiskt styre går som vanligt sin egen väg, ofta den
väg som sammanfaller med diverse suspekta regimer.
 
Margot Wallström avfärdar USA kritik med en retorik vi känner igen från
den tid då relationerna med USA var frostiga.
 
USA BESTÄMMER INTE VÅR POLITIK.
 
Kanske inte de mest välavvägda ord från landets utrikesminister, inte heller
är det någon som går i den tron att USA har den uppfattningen att USA styr
vår politik.
 
Det USA kritik tycks gå ut på är att vår politik ska styras av oss själva,
gärna i samråd med EU.
 
DEN SKA INTE STYRAS AV HAMAS, NÅGOT SOM DELAR AV "RÖRELSEN"
TYCKS TYCKA.
 
Vare sig erkännandet eller utrikesministerns avfärdande av USA kritik bådar
gott för framtiden.
 
Vi minns den tid, då socialdemokrater "gullade" med allt från Mao till Che
Guevara.
 
Har dessa ränder ännu inte gått ur "rörelsen" ?
 
 
 AE
 
 
 
 
 

KAN VEM SOM HELST BLI MINISTER ?

Stefan Löfven förolämpar väljarna
 
Att statsministerns utser sina ministrar är självklart.
 
LIKA SJÄLVKLART BORDE VARA ATT DETTA URVAL SKER MED ETT VISST'
INSLAG AV RESPEKT FÖR VÄLJARNA OCH MEDBORGARNA.
 
Så tycks inte vara fallet med valet av ministrar fullt ut.
 
Vi gör alla fel, vi ska kunna komma igen, och vissa förseelser får anses bagatellar-
tade.
 
Självfallet ska en politiker kunnat bli minister om man "pallat äpplen" i sin
ungdom eller rökt lite "hasch" någon gång, kört för fort eller varit på "lyset"
någon gång.
 
MEN DET BORDE FINNAS EN GRÄNS FÖR VILKA FÖRSEELSER MAN SKA
SE MELLAN FINGRARNA PÅ NÄR MAN UTSER EN MINISTER.
 
Det borde vara en självklarhet att förseelser i form av ren kriminalitet inte är en
merit när det gäller att utses till minister.
 
Tvärtom bör inslag av kriminellt beteende utgöra ett kraftigt "rödljus".
 
DENNA RESPEKT HAR STEFAN LÖFVEN INTE VISAT VÄLJARNA OCH MED-
BORGARNA VID VALET AV MINISTRAR, INTE FULLT UT.
 
Ardalan Shekarabi borde inte ha utsetts till minister.
 
Motivet till detta påståendet är ganska välgrundat.
 
UNDER SIN TID I SSU FÖRSKINGRADE HAN PENGAR FRÅN FÖRBUNDET,
OCH FÖRSKINGRINGEN AVSÅG ATT GYNNA HONOM SJÄLV.
 
PENGAR SLUSSADES FRÅN FÖRBUNDET TILL HANS EGET KONTO.
 
2005 BLEV HAN AVSATT JUST FÖR DENNA FÖRSKINGRING.
 
Den som följt SSU genom tiderna anar sig till att det behövs betydande oegent-
ligheter för att någon i organisationen ska höja på ögonbrynen.
 
Med hänsyn till "förseelsens" art, är det förvånande att händelsen inte ledde till
åtal och fällande dom.
 
FÖRSKRINGRING ÄR FAKTISKT INTE TILLÅTIT I SVERIGE, INTE ENS I
POLITISKA KRETSAR.
 
Att Ardalan Shekarabi i sin senaste inkomstdeklaration lämnat vildeledande upp-
gifter, som kunnat medföra en felaktig och lägre ´beskattning, borde ju inte ut-
göra en omständighet som fick Stefan Löfven att bortse från förskingringen i
SSU.
 
Är Sverige verkligen så utarmat på ärliga politiker, att vi måste ta in
förskingrare i regeringen ?
 
TYDLIGEN, ELLER OCKSÅ HAR STEFAN LÖVFEN VAD VI NUMERA
TYCKER OM ATT ANVÄNDA FEL VÄRDEGRUNDER.
 
AE

REGERINGENS DIFUSA MÅL

Att treva sig fram i dimma
 
Vi har hört det ett antal gånger inför valet.
 
Sverige ska år 2020 har EU lägsta arbetslöshet.
 
Vad innebär detta konkret som mål ??
 
INGEN HAR DEN MINSTA ANING OM DETTA, INGEN VET HUR ARBETS-
LÖSHETEN I OLIKA LÄNDER SER UT ÅR 2020.
 
Ska man då formulera mål, som bygger på att man inte har en aning om hur
målet ser ?
 
TYDLIGEN, I VART FALL OM MAN SITTER I EN SOCIALDEMOKRATISKT
LEDD REGERING.
 
Måttet på arbetslösheten är inte alltid lätta att jämföra, men idag tyder det mes-
ta på att Österrike har lägst arbetslöshet, den uppgår till 4,9 %.
 
Snittet inom EU området ligger på drygt 10 %, (10,1 %) och Sverige ligger nå-
gonstans i mitten mellan dessa två nivåer.
 
Regeringens mål, som det är uttalat och uppfattat, medför då att man har
som mål att komma under Österrikes arbetslöshet (4,9 %) år 2020.
 
Att sätta detta som mål för vår egen arbetslöshet år 2020 är, milt uttryckt, både
naivt, okunnigt och verklighetsfrämmande.
 
Om de ekonomiska förutsättningar och satsningarna inom EU förändras,
så att Sverige kan minska sin arbetslöshet med cirka 40 %, för det är det
vi i så fall talar om, bör man ha all anledning att utgå ifrån att Österrike
också lyckas få ner sin arbetslöshet i väsentlig grad.
 
EN RIMLIG BEDÖMNING ÄR ATT ÖSTERRIKE LYCKAS UTNYTTJA BÄTT-
RE KONJUKTURER MM LIKA BRA SOM SVERIGE, VILKET DÅ OCKSÅ
INNEBÄR ATT MAN FÅR NER SIN ARBETSLÖSHET MED CIRKA 40 %.
 
Och då hamnar på ungefär 3 %.
 
FÖR ATT DET SATTA MÅLET SKA VARA MENINGSFULLT OCH KORREKT
INNEBÄR DETTA SÅLEDES ATT SVERIGE MÅSTE MINSKA SIN ARBETS-
LÖSHET MED DRYGT 60 % FÖR ATT HAMNA UNDER ÖSTERIKE, ALLT
ANNAT LIKA.
 
Att hamna under 3 % arbetslöshet, vad innebär detta, bäst att inte tänka på
det för mycket.
 
Skulle tidigare teorier om en jämviktsarbetslöshet (arbetslöshet kontra inflation)
ha den allra minsta bäring medför detta att vi får en inflation rakt upp i rymden.
 
Är det det målet regeringen vill nå ?
 
TYDLIGEN.
 
Man behöver inte ägna sig åt alltför halsbrytande intellektuella ansträngningar för
att komma fram till vad regeringens mål egentligen är:
 
Det är naivt, det är verklighetsfrämmande, det saknar substans, då vi inte vet
läget 2020 och framför allt är det inte uppnåeligt.
 
OCH SKULLE DET GÅ ATT UPPNÅ, EN ARBETSLÖSHET UNDER 3 %, ÄR
DET TROLIGT ATT INFLATIONEN DRAR UPP "I RYMDEN".
 
Finns det verkligen sådana, som sätter så "korkade" mål, som helt saknar substans ?
 
JA, MAN ÅTERFINNER DEM I SVERIGES NYA REGERING.
 
Att man inte kommer att nå målet, vilket man egentligen inte heller bör vilja m h t
inflationen, är mer eller mindre givet.
 
ATT MAN KOMMER ATT TRIXA MED STATISTIKEN FÖR ATT FÅ DET ATT
FRAMGÅ ATT MAN NÅTT MÅLET ÄR ÄNNU MER GIVET.
 
Spetsar man till saker, brukar tokigheter ofta framgå lite tydligare.
 
Leker man med tanken att konjukturerna i Europa är väsentligt sämre år 2020
kan ju det inträffa att Sverige når sitt mål att ha EU lägsta arbetslöshet även
om vår egen blivit sämre år 2020.
 
För om andra fått det ännu sämre kan ju faktiskt den situationen inträffa.
 
ÄR DET SÅ REGERINGEN MENAR ?
 
AE
 
 

STRUTSEN REGERAR VIDARE

Regeringsskiftet förändrar inte politiken
 
Många har satt sitt hopp till en förändring av politiken med en ny regering.
 
Får man tro taleshen för Liberala Ungdomsförbundet, Tove Henriksson och
Filip Wästberg, tycks dessa förhoppningar helt komma på skam.
 
I SvD idag skriver dessa liberala skribenter om den nya regeringen och kritiserar
den för att den inte omfattar en "integrationsminister".
 
Om den saken kan man självklart ha olika uppfattningar, men när det gäller den
slutsats skribenterna drar av detta, bör det inte finnas utrymme för mer än en
slutsats.
 
De liberala skribenterna menar här att Alliansens politik i allt väsentligt
kommer att fortsätta och fullföljas.
 
INGA STÖRRE VÄSENTLIGA SKILJAKTLIGHETER ÄR ATT VÄNTA.
 
Skribenterna formulerar denna slutsats på ett lite udda, men träffande sätt.
 
4 ÅR AV STRUTSPOLITK VÄNTAR.
 
Den nya regeringen går i Alliansens
spår.
AE
 

SVERIGE TAR STRID IM PALESTINA

Sten Andersson spökar i frågan
 
Sveriges ställningstagande i internationella frågor har väl inte alltid varit vare sig
genomtänkta eller okontroversiella.
 
Vi minns Sten Anderssons och Olof Palmes förhållningssätt i Palestinafråg-
gan.
 
FÖRSIKTIGT UTTRYCKT KAN MAN SÄGA ATT DEN VAR NÅGOT SUBJEKTIV
OCH DET LÅG INTE LÅNGT BORT ATT DE ANSLÖT SIG TILL KRAVET
ATT iSRAEL SKULLE UTPLÅNAS.
 
Sedan dess ryms inom partiet stora grupperingar, som lever vidare med denna
syn på konflikten i Mellersta Östern, allt Israel gör är fel och allt Hamas gör går att
försvara.
 
Broderskapsrörelsen är väl den del av partiet, som gått längst i sitt ställningstag-
ande, och det är nog ingen överdrift att påstå att denna del rymmer stora och
djupa antisemitiska krafter.
 
Göran Persson gjorde vissa försök att skapa en lite bättre balans på detta om-
råde, men lyckades aldrig komma till rätta med de antisemitiska krafter inom
partiet, som har ett stort inflytande.
 
Tydligast ser man detta i Malmö, där ledande socialdemokrater under många år
genom tystnad samtyckt till övergrepp mot den judiska befolkningen.
 
Vissa politker i Malmö har varit så tydliga i sitt ställningstagande, att de
stolt paraderat på stadens gator under Hamas fana, tillsammans med "brö-
der och systrar från Gaza"
 
Nu ska alltså Sverige erkänna "staten" Palestina och man går därmed ett stort
steg längre.
 
EU, till vilket Sverige påstår sig höra, vägrar att erkänna "staten" Palestina,
något som inte bekymrar vissa grupperingar inom socialdemokraterna det
minsta.
 
Regeringens sammansättning ger också dåliga "vibbar" inför det vi nu kan se
framför oss.
 
Miljöpartisten Kaplan, ny minister, har ju inte gjort någon hemlighet av var han
hör hemma. Vissa uttalanden kan tolkas som en mycket stor förståelse för de
mest extrema yttringarna inom islam.
 
Inte ens IS, tycks beröra honom negativt, vilket framgår av hans utttalande,
där han jämför jihad krigare, som reser till Syrien och Iraq och halshugger
oskyldiga, samtidigt som de stjäl familjernas döttrar och våldtar dem, med
de svenskar som stred för Finland mot ryssarna under 2 VK.
 
Att göra den jämförelsen framstå närmast som befängt, och det är illa-
varslande att detta uttalande och dessa sympatier för extrema islam-
grupperingar anses som meriterande till en ministerpost.
 
MEDVERKAN I AKTIONEN "SHIP TO GAZA" VAR OCKSÅ SÅ SPEKTA-
KULÄR OCH OMDÖMESLÖS, ATT BARA DEN HANDLINGEN BORDE
RESA KRAFTIGA FRÅGETECKEN FÖR EN MINISTERPOST.
 
Ingenting hos Stefan Löfven har tidigare tytt på att han själv hyser antisemtiska
värderingar, vare sig i uttalanden eller handlingar. Att hans så kallade "samar-'
betsambitioner" riktar sig i denna riktning lär nog få återverkningar på Sveriges
möjligheter att agera inom utrikespolitiken.
 
Vi ska inte böja oss för USA, för att USA är mäktigt, men vi bör inte heller ut-
mana USA genom att visa att Sverige hyser så starka antisemitiska krafter,
att det tillåts påverka vår utrikes- och säkerhetspolitik.
 
Man kan ju annars tycka att det borde räcka med att USA redan tidigare, för
några år sedan, genom ett sändebud tog upp frågan om antisemitismen i
Sverige, framför allt i "södra Sverige".
 
Att då gå vidare och nu erkänna Palestina, i strid mot både USA och EU håll-
ning, tyder vare sig på omdöme eller fingertoppskänsla.
 
Men allt här i världen är ju relativt, så även på detta området kunde det ja
ha blivit värre.
 
VI SKA DÅ VARA TACKSAMMA ATT VI INTE FICK DROR DEILER SOM
MINISTER, MEN DET ÄR KANSKE NÄSTA STEG I DENNA TRAGISKA
UTVECKLING.
 
AE
 
 
 

EU LJUGER OSS UR KRISEN

Som man skördar får man så
 
Bildande av euroområdet hyllades av alla med skygglappar på, ingen brydde
sig om de svårigheter man byggde in med en gemensam valuta, som omöjlig-
gjorde prövade och kända metoder för att lösa ekonomiska kriser.
 
Nu får vi också kris på kris och ingen kan lösa dem, läget är enligt ECB
ledning dystrare än på länge.
 
I går störtdök alla europabörser bara för att ECB ledning uttalat sig, inte så
konstigt.
 
Man har inget att komma med, längre, frågan är om man haft det någon-
sinn.
 
Man konstaterar nu att utvecklingen är mer än dyster, mycket hög arbetslös-'
het, lågt kapacitetsutnyttjande, fortsatta bankkriser och stigande globala risker.
 
OCH MAN HAR INGET ATT KOMMA MED, DET MAN SKULLE KUNNA HA
ATT KOMMA MED FÖRSVANN VID BILDANDET AV EUROOMRÅDET.
 
I stället för kända och beprövade metoder ska man därför, enligt ECB ledning
genomföra vad man kallar "okonventionella åtgärder"
 
Dessa okonventionella metoder är metoder, som hittills ansetts så riskfyllda, att
de varit förbjudna.
 
MAN SKA KÖPA UPP SKRÄPLÅN FRÅN GREKLAND OCH CYPERN, NÅGOT
SOM SÅ HÄR LÅNGT VARIT FÖRBJUDET, FÖR ATT DET VAR FÖR RISKFYLLT
OCH KUNDE BLI FÖR DYRT.
 
Detta döps nu om från "förbjudet" till "okonventionella metoder".
 
BEDÖMARE BESKRIVER DETTA SOM ATT ECB TAR ÖVER "INVESTERINGS-
SKROT" OCH ATT AVSIKTEN ÄR ATT RÄDDA KRISDRABBADE BANKER I
SYDEUROPA.
 
Hur långt har man då kommit i alla denna krishantering, inte så värst långt.
 
EUROZONENS BNP LIGGER FORTFARANDE UNDER DEN NIVÅ SOM GÄLLDE
FÖRE FINANSKRISEN.
 
Bra jobbat, tycker man själv, det kunde ja har varit värre.
 
Men det räcker inte med dessa "förbjudna" och "okonventionella metoder".
 
SKULLE DET INTE RÄCKA MED ATT KÖPA "INVESTERINGSSKROT" FRÅN
GREKLAND OCH CYPERN UPPGER SIG ECB LEDNING BEREDD ATT GÅ
VIDARE.
 
Man kan ju fundera över vad som är mer "okonventionellt" än att köpa förbjudna
lån därför att det är för farligt.
 
Man börjar nu undra vad EU håller på med, men behöver dock inte undra länge,'
det räcker att lyssna på EU kommissionens ordförande, Jean Claude Juncker.
 
Han talar om vad EU och ECB ledning håller på med.
 
NÄR DET GÄLLER VIKTIGA EKONOMISKA OCH POLITISKA SAKER MÅSTE
MAN LJUGA.
 
Det är nog det enda sanna som kommit från det hållet.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRBIFART STOCKHOLM REDAN ETT DYRT KALAS

Det dunkelt tänkta blir det tydligt dyra
 
Beslutet att skjuta på Förbifart Stockholm kan liknas vid det gamla ordspråket:
 
"KISSAR MAN PÅ SIG BLIR DET VARMT I BÖRJAN, MEN DET BLIR SEDAN
BARA KALLT OCH VÅTT".
 
Kompromissen värmer själarna i den nya regeringen till en början, men frågan
är hur länge värmen håller i sig.
 
Kanske försvinner värmen redan när den första notan dyker upp, och det
tycks inte dröja så länge.
 
DEN FÖRSTA NOTAN KOMMER LÅNGT INNAN MAN SKA BESLUTA SIG
FÖR ATT BYGGA FÖRBIFARTEN, SOM REDAN ÄR BESLUTAD ATT BYG-
GA.
 
Ogenomtänkta kompromisser, som har det enda syftet att rädda ansikten, blir
ofta dyra och just ogenomtänkta. Här erinrar man sig det gamla talesättet:
 
Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, och nog tycks det vara förhöjt
i dunkel vad som ska hända.
 
MEN DYRT BLIR DET OAVSETT VAD SOM HÄNDER I FRAMTIDEN, MEN
VAD GÖR DET.
 
ANSIKTEN RÄDDAS OCH ANDRA BETALAR.
 
Men frågan är om ansikten verkligen räddats, när man ser till vad som händer,
kanske blir det tvärtom när det går upp vad som sker och kommer att ske.
 
VISSA ARBETEN PÅGÅR REDAN OCH VI PRATAR INTE OM SMÅSUMMOR.
 
700 personer arbetar med detta till en kostnad på 4 miljoner per dag, pen-
gar som strömmar ut till ingen nytta, om ansikten ska räddas längre än
1 år.
 
FÖR TIDEN FRAM TILL DÅ DET DUNKELT TÄNKTA SKA BLI TYDLIGT, I-
NOM ETT HALVÅR, KOMMER DESSA KOSTNADER ATT UPPGÅ TILL 700
MILJONER.
 
Pengar som strömmar ut till ingen nytta, om ansikten ska räddas längre än ett
halvt år.
 
Men vad gör det, andra betalar.
 
Ovanpå detta kommer med all sannolikhet stora skadeståndsanspråk att resas,
om vissa pågående arbeten avbryts.
 
Det är alltså dyrt att rädda ansikten.
 
Den praktiska hanteringen tycks ingen ha tänkt på överhuvudtaget.
 
Under den närmaste tiden är det tänkt att många större upphandlingar
skulle ske, dessa är omfattande och sträcker sig ofta över längre tider.
 
MED ALLA UPPKOMNA OSÄKERHETER ÄR DET VÄL KNAPPAST ATT
NÅGON GER SIG IN I DENNA UPPHANDLINGSPROCESS, VILKET MED-
FÖR ATT FÖRBIFARTEN SKULLE BLI AVSEVÄRT FÖRSKJUTEN I TID,
ÄVEN OM DEN KOMMER ATT BYGGAS.
 
 Bilden både inom trafikverket, som upphandlare, och bland inblandade entre-
prenörer är tydlig.
 
Ingen vet något om något.
 
DET BRUKAR BLI SÅ NÄR MAN TÄNKER DUNKELT OCH DÅ ENDA
SYFTET ÄR ATT RÄDDA ANSIKTEN
 
AE
 
 
 
 

KONJUKTUREN MATTAS AV

Energiuppgörelsen mindre väl tajmad
 
Vi ser nu på bred front att konjukturen tycks vika världen över, enda undantaget utgör
USA.
 
EU området ska vi inte ens tala om, där står till och med "loket" Tyskland stilla och
kan inte längre dra euroområdet.
 
Värstingen Frankrike får ett allt större budgetunderskott, vida överstigande det EU
tillåter, och det blir bara värre och värre.
 
Utvecklingen oroar vissa bedömare i landet att den kan komma att medföra att "euro-
området" spricker.
 
Bara farhågorna om en sådan utveckling kan skapa höga svallvågor i olika länder.
 
Tillväxten i Kina mattas av, och efterfrågan i Asien som helt blir lägre. Till och med
Syd Korea, som annars står stadigt, mattas nu också av.
 
Med den helhetsbilden borde väl kanske åtgärder sättas in som motverkar
dessa krafter, eller ?
 
ATT DÅ MED DENNA EKONOMISKA UTVECKLING INFÖR DÖRREN GÖRA EN
"ENERGIUPPGÖRELSE", SOM SKAPAR ORO INOM NÄRINGSLIVET OCH SOM
FÅR ANTAS KOMMA ATT HÖJA ENERGIPRISERNA VITTNAR INTE OM DEN
INSIKT, SOM BORDE FÖRELIGGA I DETTA AVSEENDE.
 
Med den bakgrundsbilden borde ju till och med en miljöpartist inse att företagen
behöver höjd konkurrenskraft, inte sänkt sådan, eller ??
 
AE
 
 

SANNINGENS MINUT ÄR HÄR

Nu är det slugt att lura väljarna
 
Överenskommelsen om vår framtida energiförsörjning har väckt många farhågor
inför framtiden.
 
Aftonbladet har sitt speciella förhållningssätt till denna uppgörelse.
 
Aftonbladet menar då att man gjort det så svårt att driva kärnkraftverk,
och så dyrt att driva desamma, att följden av överenskommelsen blir att
kraftbolagen tvingas att stänga ner reaktorer "frivilligt"
 
DETTA BESKRIVER AFTONBLADET SOM EN SLUG OCH LISTIG ÖVER-'
ENSKOMMELSE.
 
Att driva en politik, som stänger ner näringslivet, som ställer hushållen utan
energiförsörjning och som orsakar en stor kapitalförsörjning skulle med andra
ord vara en "slug och listig politik".
 
Vi kan nog räkna med många "sluga och listiga" politiska kompromisser
under de närmaste åren.
 
MED DEN HÄR TYPEN AV "SLUGA OCH LISTIGA" KOMPROMISSER
BLIR VALET 2018 KNAPPAST EN ÖVERRASKNING.
 
AE
 
 
 
 

VIND OCH SOLKRAFT SKA NU RÄDDA PLANETEN

Uppgörelsen en härdsmälta enlig Alliansen
 
Energiuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Det Meningslösa Partiet ger
inte upphov till jubel inom Alliansen.
 
En härdsmälta säger Jan Björklund.
 
DET UTGÖR I SÅ FALL DEN FÖRSTA I RADEN AV HÄRDSMÄLTOR VI KAN
RÄKNA MED DE KOMMANDE ÅREN.
 
Annie Lööf vill inte stänga dörren för blocköverskridande samtal rörande energi-
frågan, men uppger att hon inte förstår vad Socialdemokraterna och Det Menings-
lösa Partiet kommit överens om.
 
För en skull är Annie Lööf med på banan, hon behöver inte oroa sig, det hon
inte förstått har förhandlarna inom Socialdemokraterna och Det Meningslösa
Partiet inte heller förstått.
 
DET ENDA MAN FÖRSTÅTT ÄR ATT MAN ÄR ÖVERENS OM ATT MAN INTE FÖR-
STÅTT VAD MAN KOMMIT ÖVERENS OM.
 
Som Expressen skriver, den här typen av så kallade kompromisser får två dåliga för-
slag att bli ett ännu sämre förslag, som ingen förstår.
 
Det Meningslösa Partiet beskylls av många att leva i "det blå" och vara både
naiva och verklighetsfrämmande.
 
Det finns en uppgörelse, som öppnar upp för ny kärnkraft under vilka villkor.
 
Att då komma fram till att man under madatperioden kommer att avveckla
"två reaktorer med råge" tyder inte på att dessa beskyllningar är fel, snarast'
får de väl som vänliga omskrivningar för något annat.
 
 
AE
 
 
 
 

DET MENINGSLÖSA PARTIET ÄR ÖVERENS

Dörrmattan är överens med sig själv
 
Ny regering ska presenteras på fredag, och nu är det bråda tider, så bråda att
socialdemokraternas och miljöpartiets uppgörelse framstår som alltmer des-
perata.
 
NU HAR MAN TRÄFFAT EN ÖVERENSKOMMELSE OM ENERGIFÖRSÖRJ-
NINGEN.
 
Skulle denna överenskommelse utgöra en prototyp för de kommande 4
årens samarbetsinviter lär det uppstå många lustiga turer.
 
Överenskommelsen tolkas lite olika av Socialdemokraterna och det Meningslösa
Partiet, om man uttrycker sig välvilligt.
 
Det meningslösa Partiet kämpar för att behålla i alla fall en kofta, som KG
Bergström väljer att uttrycka sig, och tolkar överenskommelsen som en enda
stor framgång.
 
Språkröret Åsa Romson, språkröret utan kofta, tolkar då överenskommelsen som
en enda stor och lysande framgång.
 
"I VALRÖRELSENS KRÄVDE VI ATT TVÅ REAKTORER SKULLE STÄNGAS
UNDER MANDATPERIODEN, OCH MED ÖVERENSKOMMELSEN KOMMER
VI ATT NÅ DETTA MED RÅGE"
 
Mer råg i ryggen tycks förre svetsaren, landets blivande statsminister, ha, när han
tolkar överenskommelsen på lite annorlunda sätt:
 
"HÄR SKA INTE STÄNGAS NÅGRA REAKTORER I FÖRSTA TAGET. NU SKA
VI UTREDA, SÅ ATT INGA BESLUT BEHÖVER TAS, SÅ LÄNGE JAG FÅR BE-
STÄMMA".
 
Den minnesgode erinrar sig kärnkraftsdebatten under Torbjörn Fälldins tid vid mak-
ten.
 
FRÅGAN ÄR OM INTE DEN KOMMER ATT FRAMSTÅ SOM EN MILD VÄSTAN-
FLÄKT.
 
AE

MILJÖPARTIET HAR INGA KOFTOR LÄNGRE

Dörrmattan Miljöpartiet har vikt sig på alla punkter
 
Mycket av debatten idag rör sig kring de olika uppgörelser, som träffats mellan
Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
 
Dessa har en sådan inriktning och ett sådant innehåll att de flesta miljöpar-
tister bör kunna hålla sig för skratt.
 
Expressen upptar idag en hel del kring detta, och det visar sig nu att både politik
och Expressen kan vara roligt.
 
Miljöpartiet har väl aldrig framstått som något särskilt seriöst, men Expres-
sen lyckas nu få partiet att framstå som rena skämtet, med god hjälp av
Annie Lööf, Birger Schlaug och KG Bergström.
 
Samtidigt är Expressens underton allvarlig, då man pekar på hur dessa så kallade
kompromisser slår. Man menar då att risken är stor för att:
 
"KOMPROMISSERNA SKAPAR DEN SÄMSTA AV TVÅ VÄRLDAR".
 
Lätt att hålla med om, två dåliga förslag bakas samman till ett urvattnat och ännu
sämre förslag, man får inget, men ingen annan får något heller.
 
Expressen pekar också på andra kompromisser, där man också får inte bara den
sämsta kompromissen, man får världens två sämsta förslag. Expressen pekar då
på den utbytespolitik, som nu är föremål för förhandlingar, och som på många sätt
påverkar väljarna.
 
"OM JAG FÅR BEHÅLLA MIN KÄPPHÄST, FÅR DU BEHÅLLA DIN KÄPP-
HÄST, DET ÄR JU BARA VÄLJARNA SOM DRABBAS".
 
Men förstår man reaktionerna rätt, är det nu inte bara väljarna som drabbas, även
Miljöpartiet drabbas hårt.
 
Birger Schlaug är stark kritisk till många av uppgörelserna, och menar att
strävan efter makt fått språkrören att ge upp politiken. Genom Schlaug får
nu partiet en mer rättvis benämning.
 
MENINGSLÖSA PARTIET.
 
Många väljare hyser säkert stora förhoppningar om att detta nya namn ska visa
partiets inverkan på politiken de närmaste åren.
 
Även Annie Lööf tycks haft en av sina bättre dagar, när hon beskriver partiets fram-
gångar i förhandlingarna:
 
"MILJÖPARTIET UTGÖR DÖRRMATTA ÅT SOCIALDEMOKRATERNA".
 
Här vet ju Annie Lööf vad hon talar om, centerpartiet har ju under 8 år utgjort
dörrmatta åt De Nya Moderaterna.
 
Inte heller KG Bergström skräder orden:
 
"STEFAN LÖFVEN HAR LURAT KOFTORNA AV SPRÅKRÖREN".
 
Efter en sådan dag kan det knappast vara roligt att vara språkrör längre.
 
Men Expressen räds inte heller idag att öppna upp de dammluckor, som borde ha
öppnats upp för länge sedan, Man kritiserar då den uppgörelse som gjorts beträf-
fande den fortsatta migrationspolitiken. Tro det eller ej, men i Expressen kan man
nu läsa:
 
" I ETT LÄGE DÄR SVERIGE TAR EMOT ÖVERLÄGSET FLEST ASYLSÖKANDE
PER CAPITA I HELA VÄSTVÄRLDEN, ÄR DET DÅ RIMLIGT ATT VI SAMTIDIGT
GÖR ALLT VI KAN FÖR ATT DE MIGRANTER SOM INTE HAR ASYLSKÄL OCK-
SÅ SKA FÅ STANNA I SVERIGE".
 
Frånsett att det öppna hjärtat försvann i en vindputs, och att Expressen öppnade
hjärnan på glänt är det många dammluckor som här öppnas.
 
Den ena är att man nu en gång för alla, förhoppningsvis, kan föra debatten i
form av asylanter per capita, och inte gör den fördummande jämförelsen med
Tyskland.
 
Den andra är att man öppnar upp för en debatt att allt som rör sig inom den
så kallade rörligheten inte ska få stanna i Sverige.
 
INGEN DÅLIG BÖRJAN OM MAN HAR FÖR AVSIKT ATT FÖR EN GÅNGS SKULL
PÅBÖRJA EN RÖRELSE I RÄTT RIKTNING.
 
Socialdemokraternas överenskommelse med dörrmattan ger tydligen Expressen inte
heller mycket för.
 
AE

RSS 2.0