VÅR SELEKTIVA LAGSTIFTNING

All lagstiftningsmakt utövas numera i "vindens riktning"
 
Vi svenskar beskylls ofta för att vara "fyrkantiga", inget kan vara mer fel, i vart fall
gäller det inte inom det vi förr kallade det "svenska rättsväsendet" numera mer känt
som att "orätt ska med orätt bekämpas"-
 
Den lagstiftning vi tidigare varit stolta över, har nu delats upp i tre kategorier:
 
Den ena kategorin utgörs av lagstiftning, som tillämpas på det sättet lagens före-
skriver, det området tycks dock bli mindre för var dag som går.
 
Den andra kategorin utgörs av områden, där gällande lagstiftning inte gäller, eller
tillämpas överhuvudtaget. Detta område har en viss tendens att vidga sitt revir,
så fort gärningsmännen har annan bakgrund än "etnisk svensk". Ockupation av
andras hus / mark, där ofta tiggare /romer är inblandade, är här ett gott exempel,
eller mindre gott exempel, beroende på om man tillhör "änglakören" eller inte.
 
Den tredje kategorin utgörs av den selektiva lagstiftningen. Här utövas lagen
olika, eller tillämpas överhuvudtaget inte, beroende på om gärningsmannen till-
hör "änglakåren" eller inte.
 
Sverigedemokraterna Martin Kinnunen tillhör definitiv´ inte "änglakåren", en
omständighet som nu medför att han drabbas av den selektiva lagstiftningen.
Som styrelseledamot i företag, där bokföringen skötts mindre exemplariskt, el-
ler inte alls, ska nu Martin Kinnunen ställas inför rätta.
 
Alla styrelseledamöter i alla aktiebolag har det yttersta ansvaret för de oegentlig-
heter som kan tänkas ske i ett företag. Styrelsens ansvar begränsas i viss mån av
att andra inom organisationen har olika former av ställningsfullmakter.
 
Martin Kinnunen är inte direkt ansvarig för bokföringen i d t aktuella bolaget,
det direkta ansvaret är knutet till den som enligt ställningsfullmakt har till upp-
gift att sköta bokföringen.
 
Martin Kinnunens ansvar i styrelsen är knutet till att ansvara för att bolaget har
sådan rutiner, och sådan inre kontroll, att bokföringen ska kunna utövas på rätt
sätt och "riskfritt".
 
Att rent allmänt i dessa frågor fördela ansvaret mellan styrelsen och den som
har ställningsfullmakt, är en delikat uppgift och rymmer en betydande "gråzon".
 
När det gäller sverigedemokrater, som Martin Kinnunen, gäller att gråzonen
ska vara liten , eller obefintlig. och sverigedemokraten ska då "sättas dit"
till varje pris, kosta vad det vill, rasister är ju ändå inte som vi andra.
 
NÄR DET GÄLLER ANDRA ÄN SVERIGEDEMOKRATER, SOM EXEMPEL-
VIS FRAMSTÅENDE SOCIALDEMOKRATER, ÄR GRÅZONEN STOR, ELLER
KANSKE OÄNDLIG.
 
Vi, med minnet i behåll, erinrar oss Malmös "starke man", Ilmar Repalu, mest
känd för att underblåsa antisemitismen i Malmö.
 
Som många andra seriösa, ansvarsfulla och kunniga socialdemokrater satt
även Ilmar Repalu i olika styrelser. en sådan var styrelsen för Bomässan i
Malmö.
 
Som av en händelse, kanske beroende på att Ilmar Repalu borde skött sitt
arbete bättre, gick Bomässan i konkurs, varefter det uppdagades mängder
av oegentligheter.
 
Mindre vetande inom rättsväsendet ville då åtala Ilmar Repalu, åberopande
det ansvar han hade som styrelseledamot, åtal väcktes också, men den selek-
tiva lagstiftningen tog över.
 
Ilmar Rapalu frikändes och grunderna känner vi igen från andra fall, där den
selektiva lagstiftningen tagit över lagstiftningen.
 
Ilmar Repalu menade att han "bara satt i styrelsen" och "inte hade en aning
om någonting" som skedde eller inte skedde i styrelsen.
 
STYRKT AV SIN EGEN BETYDELSE HÄVDADE OCKSÅ ILMAR REPALU ATT
BOMÄSSAN HADE STOR NYTTA AV ATT HAN SATT SOM "GALJONSFIGUR"
I STYRLESEN OCH INTE "HADE EN ANING OM NÅGONTING", ÄN MINDRE
NÅGON FORM AV ANSVAR FÖR NÅGONTING.
 
Inte helt oväntat frikände den selektiva lagstiftningen  Ilmar Repalu. I anslutning
till detta ansvarstagande visade Ilmar Repalu också ansvar på ett annat område.
Han lät sig bjudas på en mutresa till Kanarieöarna av en inte helt okänd så kal-
lad " It - entreprenör". Att Ilmar Repalu inom Malmö kommun var ytterst ansva-
rig för kommunens upphandling hos samme "It - entreprenör" såg den selek-
tiva lagstiftningen som ett signum att frikänna den ansvarsfulle Ilmar Repalu
även i denna fråga.
 
Så vad kan nu Marin Kinnunen förvänta sig för utslag, nu när den selektiva lag-
stiftningen ska avgöra hans framtid ?
 
Fällande dom, självfallet, allt annat är otänkbart, Kinnunen är ju ändå en
rasist, nazist och allt det där andra, och sådana ska "sättas dit" av den selektiva
lagstiftningen.
 
Ilmar Repalu var ju inte rasist, han var bara antisemit, och ovanpå detta en av
de som styrde och ställde, och avgjorde vilka som ska omfattas av lagstiftningen
eller inte.
 
Vad är sensus av ovanstående ? Att vi alla är lika mycket värda, och inför lagen
lika, eller ??
 
AE

ÄR HELA VÄSTVÄRLDEN SINNESSJUK ??

Förbrytelser premieras
 
Man börjar ställa sig frågan om hela västvärlden blivit sinnessjuk ?
 
Lag och ordning, moralbegrepp och sunda värderingar har allt slängts på soptippen.
Ju högre upp man kommer på maktstegen ju mer roffar man åt sig, längs upp på
stegen roffar man åt sig summor som ligger bortom vad som går att "räkna".
 
Förbrytelser på dessa nivåer premieras, att någon ska ta ansvar står inte ens "skri-
vet i stjärnorna".
 
Senast ur på denna bisarra scen var då WW nu "förre VD" Martin Winterkorn.
 
Under ett antal år har han som ytterst ansvarig (VD) lett en organisation, som
tjänat 3 000:- per bil genom att lura "hela världen".
 
Så länge "hela världen" lät sig luras firades den rent kriminelle Martin Winterkorn
som en hjälte.
 
Med girigheten satt i högsätet är nu västvärldens hjältar de som lyckas
lura "hela världen" utan att bli upptäckt.
 
Att den kriminella Martin Winterkorn och alla andra kriminella på WW/Audi
inte upptäckts framstår som en gåta.
 
Som en röd tråd lyser sedan 2007 att bolaget varnats ett antal gånger för att
tillvägagångssättet varit "olagligt".
 
MEN ALLA HAR VARIT TYSTA, VÄLDIGT TYSTA, INBLANDADE HAR KUNNAT
TJÄNA "EN KOVA" PÅ ATT VARA TYSTA.
 
Som vanligt är det i USA man upptäcker dessa kriminella personer, som sätter i
system att lura "hela världen".
 
Ny tycks även åklagaren i Tyskland ha vaknat, hur det nu gått till. Kanske Schwiez
och Belgiens förbud mot försäljning av WW / Audo gett en viss draghjälp här, för
att en åklagare i Tyskland av rena moraliska skäl skulle ställa WW och Martin
Winterkorn inför rätta, finns inte på kartan.
 
I vart fall ska nu åklagaren i Tyskland genomföra en förundersökning mot den
kriminelle Martin Wintertorn, för att se om brott begåtts.
 
SE OM BROTT BEGÅTTS, NÄR HELA VÄRLDEN LURATS GENOM ETT SYS-
TEMATISKT OCH REGELRÄTT BEDRÄGER ??
 
Det låter nästan som i Sverige, när åklagare lägger ner uppenbara brott med hän-
visning till "att brott kan ej styrkas".
 
Bra att någon i vart fall försöker reda ut om den kriminelle Martin Wintertorn
är så kriminell som man kan tro, eller ändå värre.
 
Men allt är nog ändå rent spel för galleriet, för man kan väl inte  ge 568 miljoner i
avgångsvederlag till en VD som lurat hela världen, hur skulle det se u om det kom
ut.
 
568 miljoner för att satt i system att lura "hela världen".
 
Bäst att göra som i ABB, där Percy Barnevik också lurade "hela världen", se
till att det inte kommer ut. risken finns ju alltid att man av ren förskräckelse
skapar system som hindrar att eliten för svårare att lura "hela världen" och så
vill vi ju inte att det ska gå, eller ?
 
Vad är konsensus ? Kanske konsensus är att man ska ställa sig frågan om
hela västvärlden blivit sinnessjuk ?
 
FÖR NÅGON MÅSTE JU VARA SINNESSJUK OM EN KRIMINELL VD, SOM
LURAT HELA VÄRLDEN FÅR 568 MILJONER FÖR ATT HAN "LURAT HELA
VÄRLDEN", ELLER ????
 
Åtal, rättegång, galler och skadestånd skulle ha varit utgången i en värld
som inte blivit helt "sinnessjuk".
 
Korruption är "bara förnamnet"
AE
 
 

POLITIK - KONSTEN ATT TALA MOT BÄTTRE VETANDE

Nu behöver vi inte undra längre vad en politiker är
 
Man har många gånger förundrats över politikers oförmåga att lyssna, samtidigt
som de tycks ha en oändlig förmåga att tala.
 
Ian Wacktmeister tecknade detta i en "lysande jämförelse", när han jämförde po-
litiker och krokodiler:
 
"BÅDA HAR STORA KÄFTAR MEN SMÅ ÖRON".
 
i Svd i dag kan man "Under Strecket" läsa ett intressant inslag av en "retorikerexpert".
Vad denne beskriver är väldigt intressant, och bör kanske läsas.
 
Två inslag är särskilt intressanta, dels återfinner man en definition på "populism",
dels åtefinner man vad som kan upplevas som en beskrivning av en politiker,
 
Populism har vi fått lära oss sedan "barnsben" vad det är.
 
Det är något väldigt fult, det, så fult att man inte får ägna sig åt det.
 
Man kan i inslaget läsa att "populism" som begrepp uppstod när man ville beskriva
att man inte enbart skulle lyssna på eliten, och det såg som ett politiskt hälsotecken.
Det ansågs också som något som vitaliserade politiken och som tvingade politiker
att debattera lite öppnare och djupare.
 
Men denna defintion förstår man att politiker valt att göra begreppet "populism"
till något fult, riktigt fult.
 
ATT INTE BARA LYSSNA PÅ ELITEN, ATT VITALISERA POLITIKEN OCH ATT
DEBATTERA VIKTIGA FRÅGOR ÖPPET OCH DJUPARE, DET ÄR FULT DET,
RIKTIGT FULT, MAN SKULLE JU KUNNA FÖRLEDAS TRO ATT MAN LEVDE
I EN RIKTIG DEMOKRATI.
 
Så visst förstår man att alla korrekt uppfostrade politiker valt att förklara krig mot
all populism, inte ska deras verksamhet bli föremål för en kritisk syn från en mas-
sa "folk" utanför eliten, det är fult det, riktigt fult.
 
Inte mindre intressant är definitionen på en demagog, eller en politiker, för det
är väl detsamma, eller ?
 
Demagogen, eller politikern, beskrivs då på följande sätt:
 
"Demagogen, eller politikern, är en person som predikar doktriner den inte
tror på själv, och som hden  vet är osanna, inför folk som han vet är idioter"
 
Man kommer då osökt att tänka på den manipulation vi väljare är utsatta för på
många områden, så helt fel väl inte definitionen vara, visst måste många tro att
vi är idioter, som de håller på många gånger, eller ?
 
AE

NORMLÖSHET VÅR STARKASTE NORM ?

Nu vet vi varför många unga lider av psykisk ohälsa.
 
Många har förundrats över varför Sverige drabbas av så  höga sjukskrivningstal,
jämfört med andra länder.
 
Men ingen har vågat sig på konststycket att försöka förklara vad det möjligen kan
bero på , kanske av rädsla för att bli beskylld för att vara "bakåtsträvare" eller "nos-
talgiker", och vem vill vara det ?
 
Jan Björklund och Stefan Löfven har nuddat vid orsaken. Jan Björklund med att
hävda "att någon djävla ordning måste det väl ända vara i vår skola".
 
Nu sa han inte exakt så HAN SA men andemeningen var klar.
 
Stefan Löfven i sin tur var också tydlig när han sa: "Någon djävla ordning måste
det väl ändå vara även i vårt land".
 
Nu sa han inte exakt så, men mellan orden "plikt" och "moral" kunde man utläsa
andemeningen.
 
Redan kommunisten CH Hermansson oroade sig på sin tid på det som han såg som
början på tidens normlöshet: "Någon djävla ordning måste det väl ändå vara i vårt
partI
".
 
I en ledare i dag går SvD vidare på detta tema och menar: "Någon djävla ordning måste
vi väl ändå ha".
 
Nu uttrycker sig inte ledarskribenten på det sättet, utan ledare har rubriken:
 
KRAVET PÅ NORMÖSHET VÅR STARKARE NORM?
 
Denna ledare bör läsas av alla, även de som uttrycker förundran över varför ungas
psykiska ohälsa ökar dramatiskt. De senare tror ofta att denna förundran kan stillas
genom fler social experiment och att slänga friska pengar efter dåliga.
 
Ledarskribenten ser ett klart samband mellan den ökade psykiska ohälsan bland
unga och avsaknaden av normer.
 
Detta är inget nytt, det är inte heller något konstigt.
 
I alla tider har samhället, på olika nivåer, hållts samman av gemensamma vär-
deringar och normer.
 
Sverige har under decennier satt en ära i att förklara krig mot "alllt vad normer och
gemensamma värderingar står för".
 
Resultatet har blivit, inte oväntat, att unga, även gamla, känner en rotlöshet
och en stark oro. Man vet helt enkelt inte hur man bör bete sig.
 
SEDAN BLIR EN DEL FÖRUNDRADE ÖVER ATT DEN PSYKISKA OHÄLSAN
ÖKAR.
 
Om det är något man ska förundras över är att vissa blir förundrade över detta.
 
Ledaren sätter fingret på en mycket öm punkt. när det gäller tillståndet i Sverige
och vad det är som lett fram till att det är som det är, när det gäller ökningen av
den psykiska ohälsan.
 
Men man ska nog inte räkna med att någon ansvarig vågar läsa detta med
eftertanke.
 
DET SKULLE JU KRÄVA ATT MAN TÄNKER OM, OCH DET DUGER INTE,
BÄTTRE DÅ ATT AVSKAFFA EVENTUELLA NORMER SOM KAN TÄNKAS
FINNAS KVAR, ELLER VARFÖR INTE, HÄLLA BENSIN PÅ ELDEN ?
 
AE
 
 

INTERIÖR FRÅN STORPOLITIKEN

Putin och Obama tvistar i sandlådan
 
Är det någon som är förvånad över att världen ser ut som den gör, mängder av
pågående konflikter, svåra lidanden och ett lamslaget FN ?
 
Upphör då att vara förvånad, det finns en förklaring till att världen ser ut som den
gör,
 
Barack Obama och Vladimir Putin ska nu träffas i USA.
 
Om nu någon råkade tro att de ska träffas för att lösa konflikter, tänk då om.
 
DE SKA TRÄFFAS FÖR ATT GÖRA DET MÖJIGT ATT SKAPA NYA KONFLIK-
TER.
 
SANDLÅDAN ÄR BARA "FÖRNAMNET" PÅ DEN KONFLIKT DE NU SKAPAR.
 
Världens största ledare tvistar nu om vem som begärt att få träffa vem.
 
Barack Obama hävdar att Vladimir Putin begärt att få träffa honom, och Vladimir
Putin hävdat att Barack Obama begärt att få träffa honom.
 
SOM SAGT. VÄRLDENS STÖRSTA SANDLÅDA ÄR BARA "FÖRNAMNET".
 
Nu behöver vi inte längre fundera över varför konflikten i Syrien är inne på sitt femte
år, inte heller varför hela Mellersta Östern utgör en krutdurk, inte heller att flykting-
strömmarna slår alla rekord eller att FN är lamslaget
 
MAN SKA INTE KRÄVA AV SMÅBARN ATTD E SKA KUNNA HANTERA DENNA
TYP AV PROBLEM, DE TYCKS JU INTE ENS KUNNA HANTERA SITAUTIONEN
I SANDLÅDAN.
 
AE
 
 

SVEARIKETS UPPGÅNG OCH FALL

Nu sluttar det inte längre
 
Efter att ha sett TV programmet Debatt inser man utvecklingen inte längre sluttar
neråt.
 
Den dyker brant ner i rena avgrunden.
 
Vi har tidigare sett andra kulturellt högstående länder i historien genomgå denna
utveckling:
 
Först en stor uppgång, sedan extrema utsvävningar, sedan ett sluttande plan,
sedan avgrunden.
 
VI MINNS HÄR DET ANTIKA KINARIKET, ANTIKENS ROMARRIKE OCH SODOM
OCJ GOMORRA.
 
Står nu Sverige på tur, det finns anledning att  ställa frågan ?
 
Såg man dagens debatt i TV och adderar den till vad Uppdrag Granskning avslöjade
om våra kåkstäder, då blir man oroad, mycket oroad.
 
En sak man då blir oroad över att det närmast infantila uppfattningen om vad ett
land behöver för att kunna byggas:
 
För att kunna bygga ett land behöver man ett fungerande rättssystem.
 
UPPDRAG GRANSKNING OCH PUBLIKEN I DEBATT VISADE ATT VI INTE HAR
ETT FUNGERADE RÄTTSSYSTEM, NÄR DET GÄLLER ATT BIBEHÅLLA DEN DEL
AV VÅRT SAMHÄLLE, SOM INTE INKLUDERAR KÅKSTÄDER.
 
Alla har med stort emfas hävdat att ingen kan göra något, polisen kan inte göra något,
kronofogdemyndigheten kan inget göra, kommunen kan inget göra och fastighetsägaren
kan definitivt inget göra för att ha tillgång till sin mark.
 
ALL DENNA BRIST PÅ ANSVARSTAGANDE OCH UPPRÄTTHÅLLANDE AV LAG
OCH ORDNING UPPGES HÄNGA SAMMAN MED ATT MAN MÅSTE KUNNA IDENT-
FIERA BROTTSLINGAR MED PERSONNUMMER, FÖR ATT POLISEN SKA KUNNA
INGRIPA.
 
För det tycks röra sig om brottslingar, som ockuperar annans mark, och tänkbara brotts-
rubriceringar bör kunna vara "hemfridsbrott" och "egenmäktigt förfarande".
 
Polisen har ett antal grundläggande uppgifter, viktiga för samhällets fortbestånd, man kan
peka på uppgiften att förebygga brott och ATT INGRIPA NÄR BROTT BEGÅS.
 
Begår det brott, egenmäktigt förfarande och hemfridsbrott, lär polisen ha inte bara möjlighet
utan även skyldighet att ingripa, och vare sig "halvfigurer" från kronofogdemyndigheten del-
tar eller inte.
 
FÖR POLISEN SKA INGRIPA NÄR BROTT BEGÅS OCH STRÄVA EFTER ATT DEN
BROTTSLIGA VERKSAMHETEN UPPHÖR.
 
Hur skulle envar uppleva det om man efter ett besök "på stan" kom hem och fann
bostaden invaderad och övertagen av "romer". Trolige skulle man ringa polisen.
Hur skulle man då uppleva det när polisen låter hälsa att de ingriper inte för de
saknar personnummer på de som invaderat och övertagit Din bostad.
 
Detta gömmer sig nu polisen bakom genom att brottslingarna inte kan identifieras, och
då kan inte polisen ingripa.
 
I den logiska och rationella värld en del av oss lever i, polis och kronfogdemyndighet inte
inräknat, bör väl detta gälla alla brott, som polisen har skyldighet att ingripa mot för att
brottsligheten ska upphöra.
 
Således bör vi framöver kunna räkna med att polisens ingripande blir tämligen spo-
radsikt, som tidigare frestas man tillägga, så våldtäktsmän, mördare, rånare och all-
sköns banditer bör kunna känna sig säkra.
 
SER DE BARA TILL ATT POLISEN INTE KÄNNER TILL DERAS IDENTIFIKATION
BÖR DE JU KUNNA KÄNNA SIG SÄKRA, ELLER ??
 
Det tog innan Romarriket föll i träda, frågan är om inte Sverige går snabbare detta möte till
mötes ?
 
Som en liten parentes undrar man hur polisen tänkte, eller inte tänkte, när de kände till
att mängder av bilar i Högfors körde omkring med körförbud, och valde att inte ingripa.
 
Styrdes möjligen polisen av "att alla är lika mycket värda" ?, för det tycks kunna
rymma en hel mängd galenskaper i dag.
 
I debatt fanns även en representant för "fettaktivisterna". Fetma ska hanteras för vad det är,
ett problem för utsatta och ett problem för samhället.
 
Men när "fettaktivister" går samman och menar att man har rätt till sina feta kropp,
då framstå Sodoms och Gomorras sönderfall som en mild västanfläkt.
 
ATT PÅSTÅ ATT FETTAKTIVISTER HAR RÄTT ATT ÄGA SINA "FETA KROPPAR"
OCH ATT INGEN DRABBATS AV DETTA ÄR SÅ BEFÄNGT ATT  MAN BARA BLIR
"TRÖTT".
 
Extremt feta individer är främst ett problem för dem själva, men även ett stort problem
för samhället genom produktionsbortfall och ökade sjukvårdskostnader.
 
Fettaktivisterna drabbar alltså andra, i väldigt hög grad.
 
Leker man med tanken att alla i Sverige var "fettaktivister", som inte "drabbade någon
annan" skulle det inte finnas några "fettaktivister".
 
Bortfallet i produktionen och extrema sjukvårdskostnader skulle medföra att ingen kunde
äta sig mätt, ännu mindre bli "fettaktivist".
 
Man får väl anta att inte ens romarna i slutskedet inför Romarrikets fall fick höra sådana
galenskaper som tittarna matades med i Debatt i dag.
 
AE
 

SJUKSKRIVNINGSVANSINNET

Går inte det ena vansinniga, får man väl försöka med det andra vansinniga
 
Att Sverige har höga sjukskrivningstal, jämfört med andra länder, är känt sedan många
år.
 
"Skämtsamt" uttrycks ofta förvåningen att "världens friskaste folk är världens sjukaste
folk"
 
Politiker av olika kulörer har försökt sig på att komma tillrätta med detta, och det ena
vansinniga förslaget har avlöst det andra.
 
Alla vansinniga förslag har haft annat fokus än varför folk är "sjuka", man har
försökt angripa problemet med den underförstådda, tydligt uttalade uppfatt-
ningen att folk inte är sjuka, i stället för att fundera över varför så många är
sjuka på "riktigt" eller låtsas vara sjuka.
 
DE LÅTSAS BARA VARA SJUKA HAR VARIT UTGÅNGSPUNKTEN.
 
Med det förhållningssättet som grund har man sedan angripet problemet att många är sjuka.
Inte så konstigt att de flesta förslag och åtgärder då blir "vansinninga".
 
Det första riktigt vansinniga förslag kom från Alliansen, som bestämde att sjuka bara
fick vara sjuka en viss tid, den så kallade tidsgränsen.
 
EFTER DEN BESTÄMDA TIDEN VAR EN SJUK INTE SJUK, UTEN DEN SJUKE VAR
FRISK OCH SKULLE SLÄPA SIG TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖR ATT KANSKE
BÅRLEDES STÅ TILL ARBETSMARKNADENS FÖRFOGANDE.
 
Det säger sig självt att den typen av vansinniga åtgärder inte biter på riktigt sjuka, möjli-
gen biter det på riktigt friska, som blir riktigt sjuka bara på tanken hur vansinnigt allt var.
 
Trots "reformen" fortsatte sjuktalen att skena, världens "friskaste" folk blev ännu sjukare.
Den stora ökningen hänger i allt väsentligt ihop med ökad psykisk ohälsa. De som har
den minsta vetskap om vad psykisk ohälsa innebär, baxnar bara vid tanken på att någon
kan komma på den befängda iden att bestämma hur lång tid en psykisk sjuk person får
vara psykisk sjuk.
 
Alliansens vansinniga förslag bar alltså inte frukt, utan sjuktalet ökade återigen, då är
det läge för nästa vansinniga förslag från Alliansen.
 
Nu föreslår man att det ska finnas "volymtal".
 
SI OCH SÅ MÅNGA SKA NU ENDAST FÅ VARA SJUKA, SKULLE NÅGON BLI SJUK
NÄR TAKET ÄR NÅTT, SÅ SKA DEN DÅ SJUKE BEDÖMAS SOM FRISK.
 
När man tar del av ett sådant förslag undrar man vem som är sjuk, och vem som är frisk ?
 
Nu går den "rödgröna" regeringen vidare på "vansinnesstråket", nu ska man inte angripa
de sjuka, nu ska man angripa arbetsgivarna.
 
De sjuka, som enligt för första vansinnesiden var sjuka för länge, och de sjuka, som
enligt den andra vansinnesiden var sjuka för många, är nu enligt den tredje vansinnes-
iden utsatta för en komplott av arbetsgivaren.
 
FOLK 'ÄR NU SJUKA FÖR ATT ARBETSGIVAREN INTE SKÖTER SIN REHABILITE-
RING PÅ RÄTT SÄTT.
 
Alltså en tredje vansinneslinje, där man återigen angriper annat än vad som är roten till det
onda.
 
Det onda är inte att arbetsgivaren inte rehabiliterar på rätt sätt, det onda är den sjuke
är sjuk eller låtsas vara sjuk.
 
HUR MAN SKA KUNNA KOMMA ÅT DETTA GENOM ATT STRAFFA ARBETRSGIVARE,
SOM ENLIGT NÅGOT "KLURIGT" KRITERIUM INTE SKÖTER REHABILITERINGEN
PÅ RÄTT SÄTT, LÄR VÄL VARA OCH FÖRBLI EN GÅTA.
 
Kanske man i stället ska se det som en ambitionshöjning i strävan att göra livet surt för
småföretagare ?
 
När man tittar på dessa tre fullständigt sanslösa och vansinniga ideer i strävan att få ner
sjukskrivningstalen erinrar man sig talesättet:
 
Alla sätt är bra utom de dåliga.
 
Kanske det borde skrivas om när det gäller åtgärder, som syftar till att göra "sjuka friska".
 
ALLA DÅLIGA SÄTT ÄR BÄTTRA ÄN BRA ?
 
Sverige sticker helt klart ut när det gäller sjukskrivningstalen, och ut sticker mest ökningen
vad gäller psykisk ohälsa.
 
BORDE INTE DETTA VARA UTGÅNGSPUNKTEN FÖR ÅTGÄRDER I STÄLLET FÖR
ATT KOMMA MED EN MASSA VANSINNIGA FÖRSLAG, SOM I BÄSTA FALL HIND-
RAR SJUKA IFRÅN ATT VARA SJUKA, I SÄMSTA FALL ANGRIPER HELT ANDRA
SAKET ÄN "ROTEN TILL ONDA".
 
Roten till det onda utgörs av 2 faktorer, dels är en stor del av ökningen psykisk ohälsa,
dels är många sjuka inte så sjuka att de inte borde  kunna arbeta, i vart fall delvis.
 
Alla åtgärder, som bara ligger i pereferin av att se riktigt sjuka som friska, borde
bannysas.
 
Med ett sådant förhållningssätt kanske vi kommer fram till helt andra slutsatser.
 
KANSKE HAR VI ORGANISERAT JUST VÅRT SAMHÄLLE, SÅ ATT VI ÄR SJUKARE
ÄN ANDRA, KANSKE HAR VI ORGANISERAT JUST VÅRT SAMHÄLLE SÅ ATT DEN
PSYKISKA OHÄLSAN ÄR STÖRRE ÄN I ANDRA LÄNDER.
 
Kan det då möjligen bero på att landet under decennier stuckit ut med så kallade
sociala experiment, som fått till följd att alltfler känner en ökad rotlöshet, otrygg-
het, samtidigt som sammanhållningen i samhället kracklerat med den följden
att värderingar och lojaliteter inte är vad de var ?
 
Lek bara med tanken att det kan vara på det sättet, vilket det troligen är, då måste vi ju
tänka om i grunden.
 
I stället för att angripa arbetrsgivare och ge sig på ytterligare vansinniga experiment
måste vi rannsaka oss själva, om vi så här lågt organiserat vårt samhälle på ett
sådant sätt att det befrämjar hälsan i vid bemärkelse.
 
Nu är ju ändå kopplingen  "arbetsgivare" och "sjuk" inte helt gripen ur luften, men i ett helt
annat avseende än rehabilitering.
 
Det är ett känt faktum att idag är många arbetsplatser, inte sällan med en offentlig arbets-
givare, så slimmade och arbetssituationen så trängd att detta medför att personalen "stu-
par".
 
Detta får väl på sätt och vis ses som ett bevis på att vi i vissa avseenden "organise-
rat vårt samhälle fel".
 
Adderar man detta till regeringens senaste vansinneside innebär politiken att man tänker
sig komma åt sjukskrivningstalen genom att gå via "arbetsgivaren" i två steg.
 
FÖRST SKA ARBETSGIVAREN STRESSA SINA ANSTÄLLDA SÅ ATT DE BLIR
SJUKA, SEDAN SKA SAMMA ARBETSGIVARE ÅLÄGGAS ETT STÖRRE REHABI-
LITERINGSANSVAR FÖR DE SOM ARBETSGIVAREN STRESSAT TILL ATT BLI
SJUKA.
 
Verkar det klokt ? Regeringen tycks tycka så.
 
Varför inte tänka om och i stället inrikta alla åtgärder på att "folk" håller sig friska ?
 
AE
 
 
 

DIN LÖN TILLHÖR SOCIALDEMOKRATERNA

Finansminister i falsett
 
I dag återger SvD i en kort ledare vad finansminister Magdalena Andersson uttalade
i budgetdebatten:
 
" Att be om lägre skatt är att be någon annan betala".
 
SvD menar då att detta är ett utmärkt exempel på att beskriva regeringens syn på
"mitt och ditt", på medborgarmakt och politikens gränser.
 
Översatt till "mer begriplig socialdemokratisk retorik" säger här Magdalena Andersson.
 
" De pengar Du tjänar genom att arbeta är inte Dina pengar, det är regeringens
pengar, och Du har dem bara till låns. Du ska också vara tacksam för det lilla
du får behålla som lån, och tacksam för att kunna betala för andra".
 
Det framgår också att Magdalena Andersson tycker att ju mindre av lånet man får
behålla, som lån, desto bättre är det.
 
Detta framgår när hon försvarar att 8 av 10 får en mindre disponibel inkomst genom
den nu lagda budgeten. Vi får då höra att man inte bara kan se till den disponibla in-
komst man får behålla.
 
För att få vidgade perspektiv på den disponibla inkomsten måste man, enligt
Magdalena Andersson, lyfta blicken och se vad man får för den del av inkoms-
ten man inte disponerar.
 
OCH VAD HITTAR MAN DÄR, NÄR MAN LYFTER BLICKEN, ENLIGT MAGALDENA
ANDERSSON.
 
JO MAN HITTAR FLER LÄRARE.
 
En både intressant och tydlig bild av hur regeringen ser på Dina pengar, de är bara
till låns.
 
Men varför ska vi bara vara tacksamma för att överlåta vår lön, den vi fått tills låns,
till lärarlöner.
 
Lika tacksamma bör vi väl vara, när vi skickar i väg pengar vi intjänat, men som
inte är våra, för att kraftigt höja riksdagsmännens arvoden, att säkerställa att
Fredrik Reinfeldt inte behöver avräkna sitt avgångsvederlag, när han arbetar,
och för att säkerställa att politiker på en hög nivå får pensionsförmåner vi andra,
vi som bara lånar deras pengar, aldrig kommer i åtnjutande av, eller ??
 
AE
 
 

ERIC ULLENFÅ SLÅR TILL -IGEN

FP öppet för svensk militär till Syrien
 
Med den rubriken skriver SvD i dag om Eric Ullenfåns uttalande, där han menar att man
inte ska utesluta att Sverige skickar trupper till Syrien "om andra länder gör det".
 
Redan när Eric Ullenfån satt hemma på sin kammare och skrev myter framgick det att
han är mer än lovligt naiv.
 
Men så här naiv kunde man inte tro att vare sig Eric Ullenfå eller någon annan
kan vara.
 
PROBLMET JUST NU ÄR JUST ATT "ANNAT LAND SKICKAT TRUPPER TILL
SYRIEN" OCH DET ANDRA LANDET ÄR INGET ANNAT LAND ÄN RYSSLAND.
 
Rysslands agerande vänder upp och ner på all debatt kring huruvida man ska sätta
in trupper i Syrien eller inte.
 
Under 5 år har FN diskuterat ingripande i Syrien, men alla lösningar har blockerats
av Ryssland. Alla lösningar som ventilerats har byggt på en under tiden ökat insikt
om att Syriens ledning måste störtas för att en lösning ska kunna komma till stånd.
 
Rysslands motstånd i FN har byggt på att man ställer sig på regimens sida, och nu
tar Ryssland ett steg vidare i denna riktning.
 
Man stationerar flygstridskrafter i Syrien och säger sig nu vara beredd att ak-
tvit stötta regimen.
 
DETTA INNEBÄR ATT ALLT DET FN TIDIGARE DISKUTERAT NU ÄR ÖVER-
SPELAT, DET BORDE ÄVEN ERIC ULLENFÅN INSE.
 
Om andra länder än Ryssland nu ska ingripa militärt i Syrien, mot nuvarande regim,
innebär det ju i praktiken att dessa länder ingriper aktivt mot Ryssland.
 
Så ska man nu ta Eric Ullenfån på orden så menar han att Sverige ska sätta
in trupper i Syrien MOT RYSSLAND, om andra länder gör det.
 
TYDLIGEN KAN MAN SOM FOLKPARTIST INTE BARA VARA NAIV, MAN KAN'
VARA MER ÄN LOVLIGT NAIV.
 
Till och med en folkpartist borde kunna se när en händelseutveckling medför att
vissa förutsättningar är överspelade.
 
Även talet om "flygförbud" måste anses överspelat, ska Sverige, om andra länder
gör det, nu förbjuda Ryssland att flyga över Syrien.
 
Hur naiv kan man bara vara.
 
Militärt ingripande i Syrien skulle ha skett för ungefär 4 år sedan, och Ryss-
land visar nu, återigen, att ett ingripande kan ske utan att "FN kommer över-
ens".
 
Gång på gång visar det sig att Väst, inklusive Sverige, inte förmår blicka
framåt i tiden, och agera i tid, utan förmår först lyfta blicken, när det är för
sent.
 
DETTA GÄLLER INTE BARA ETT MILITÄRT INGRIPANDE I SYRIEN, DET
GÄLLER ÖVER HELA LINJE, ETT ANNAT TYDLIGT EXEMPEL ÄR UTVECK-
LINGEN INOM EU OCH FLYKTINGKATASTROFEN.
 
Gång på gång visar man upp sin ´handlingsförlamning och oförmåga att i tid
"komma till skott".
 
I flyktingkatastrofen är det nu flyktingarna som bestämmer vad som ske ,
och hur det ska ske, och i Syrien är det Ryssland, som avgör vad som ska
ske, och hur det ska ske.
 
Oförmågan att se verkligheten och vad som följer av denna blir än tydligare när
man ser hur Väst, inklusive Sverige, såg på Syriens regim, om man går 5 - 6 år
bakåt i tiden.
 
Då var allt ljuv musik, regimen i Syrien skulle smekas medhårs, exportintäk-
ter hägrade.
 
REPRSENTANTER FÖR BÅDE REGERINGEN OCH EXPORTKREDITNÄMNDEN
ÅKTE I SKYTTELTRAFIK TILL DAMASKUS FÖR ATT FJÄSKA FÖR REGIMEN
SÅ ATT MAN KUNDE SÄLJA SVENSKA PRODUKTER.
 
Redan då borde förhållningssättet till Syriens regim ha varit annorlunda, kanske
hade vi också sett en annan, och mindre katastrofal, utveckling i området.
 
Som det nu ser ut tycks Ryssland helt sidsteppat FN, och Sverige, och helt från-
tagit FN, och Sverige, möjligheten att agera militärt.
 
I det här fallet, till skillnad från Krim och Ukraina, kanske vi ska vara tack-
samma för att det finns någon kraft som kan sätta annat än retorik i förar-
sätet, när det gäller att bekämpa IS.
 
Räcker man inte till, så räcker man inte till
AE

MIKAEL DAMBERG UNDERMINERAR DEMOKRATIN

Mikael Damberg blottar sitt rätta jag
 
I ett nyhetsinslag i dag i Dagens Nyheter framför Mikael Damberg kritik mot näringslivet
för att man har kontakt med SD.
 
När näringsministern hävdar att han är kritisk till näringslivets kontakter med SD, kan
han ju lika gärna hävda att han är kritisk till att näringslivet har kontakter med 20 % av
väljarkåren, för det måste väl ändå vara samma sak, eller ??
 
Tydligen kan det inte sägas för många gånger att sverigedemokraterna är inget
förbjudet parti.
 
DET ÄR ETT TILLÅTET PARTI, SOM KOMMIT IN I RIKSDAGEN GENOM LEGALA
VAL, OCH SOM ENLIGT GÄLLANDE GRUNDLAGAR SKA BEHANDLAS PÅ SAM-
MA SÄTT SOM ANDRA I RIKSDAGEN INVALDA PARTIER.
 
Det får nog anses synnerligen anmärkningsvärt att en näringsminister i ett demokra-
tiskt land inte förmår ta till sig detta.
 
Formuleringarna Mikael Damberg använder tyder på allt annat än demokratiskt sinne-
lag.  Vi får nu höra:
 
"Kontakterna med SD riskerar att försämra näringslivets relation med regeringen"
 
ETT NÄRMAST MAKABERT UTTALANDE I ETT DEMOKRATISKT LAND.
 
Det är näringslivets rättighet, och skyldighet att driva sina intressen, och det är alldeles
uppenbart att SD som en maktfaktor i riksdagen ingår i den krets näringslivet har anled-
ning att ha kontakt med.
 
På "hederlig svenska skulle man ju kunna säga" att detta är en omständighetet
som det överhuvudtaget inte ankommer på Mikael Damberg som näringsminis-
ter att uttala sig om, så vitt han inte vill slå en lans för att vi ska begränsa demo-
kratin i landet förstås.
 
Men Mikael Damberg inte bara uttalar sig i "nattmössan", han hotar en för landet vi-
tal organisation, om organisationen har kontakt med parti som privatpersonen Mikael
Damberg personligen ogillar.
 
Men Mikael Damberg inte bara pratar i "nattmössan" och hotar, han hotar också med
repressalier, om näringslivet följer gällande regler och rättigheter har kontakt med ett
parti som privatpersonen Mikael Damberg personligen ogillar.
 
För det måste väl ändå vara privatpersonen Mikael Damberg som hotar Svenskt
Näringsliv och hotar med sanktioner, inte kan regeringen officiellt stå för detta
närmast makabra beteende, eller ??
 
Frågan är inte obetydlig, när relation ska bli sämre är ju utgångsläget att Svenskt
Näringsliv inte kommer att ta några kontakter med regeringen "som försämrar rela-
tionen". Det är underförstått regeringen som kommer att försämra relationen om
Svenskt Näringsliv inte följer bannbullan.
 
Då står stora intressen på spel, försämras relationen med regeringen, försämras
troligen också förutsättningar för Näringslivets konkurrenskraft, vilket i sin tur ska-
dar landets vitala intressen.
 
Mikael Damberg är alltså beredd att försämra relationen med Svenskt Närings-
liv, som i sin tur bör medföra att landets ekonomi skadas, för att privatperso-
nen Mikael Damberg hyser motvilja mot ett visst parti.
 
PRATA OM ATT UTNYTTJA SIN MAKTPLATTFORM FÖR PERSONLIG VENDET-
TA.
 
Mikael Damberg kräver också att Svenskt Näringsliv "öppet redovisar" sina kontak-
ter med SD.
 
Man får väl det detta anta att Mikael Damberg menar att Svenskt Näringsliv ska
vara lika öppen med dessa kontakter, som man är med sina kontakter med rege-
ringen och socialdemokratiska, för de är ju helt öppna, eller ???
 
Mikael Damberg tycks inte ha mycket stöd av regeringen i övrigt:
 
Stefan Löfven menar i stället:
 
`"Om Svenskt Näringsliv vill ha kontakt med SD och känner att de mår bra av
detta så är det deras val".
 
VISSERLIGEN LITE VÄL SYRLIG  FÖR ATT PASSA IN I EN STATSMINISTER-
ROLL, MEN TYDER ÄNDÅ PÅ EN VISS RESPEKT FÖR DEMOKRATIN.
 
Magdalena Andersson tycks inte heller stödja privatpersonen Mikael Damberg i
denna fråga och säger:
 
" Vi är ett demokratiskt land och alla är fria att träffa vem man vill"
 
TÄNK ATT DET INTE TRÄNGT FRAM TILL MIKAEL DAMBERG ATT VI ANTAS
LEVA I ETT DEMOKRATISKT LAND OCH HAR RÄTT ATT TRÄFFA VEM VI VILL.
 
När det gäller de borgerliga partiernaär synen också enad, vilket borde vara en själv-
klarhet, även för privatpersonen Mikael Damberg.
 
" Ingen taleshen för något parti uppger sig känna att det skulle föreligga något
problem med dessa kontakter".
 
Vilka slutsatser bör man då dra av att privatpersonen Mikael Damberg använder sin
maktplattform för att underminera demokratin i landet ?
 
Den abslolut snällaste varianten är att han LÄMNAR en pudel, en jättepudel,
visserligen föga trovärdig, men ändå.
 
MEN FÖRMÅR HAN INTE LÄNMA EN PUDEL, BÖR HAN LÄMNA NÅGOT ANNAT.
 
HAN BÖR LÄMNA POSTEN SOM NÄRINGSMINISTER, OCH REGERINGEN, DEN
HÄR TYPEN AV HOT OM SANKTIONER MOT EN ORGANISATION, SOM UTNYTTAR
SINA RÄTTIGHETER, OCH FULLFÖLJER SINA SKYLDIGHETER FÅR BARA INTE
FÖREKOMMA I EN VÄLUTVECKLAD DEMOKRATI.
 
AE

ANDERS BORG, VÄRLDENS NÄST SÄMSTA FINANSMINISTER ?

Att plocka russin ur kakan
 
Under gårdagen blev det känt att politikerna i Stockholm minsann ville visa PISA att
kunskapsresultatet var bra.
 
Man valde därför att föreslå att man skulle plocka bort ett russin ur kakan.
 
DET RUSSIN MAN DÅ SKULLE PLOCKA BORT FÖR ATT FÅ BÄTTRE GENOM-
SNITTSBETYG VAR RUSSINET UTLANDSFÖDDA BARN, SOM PRESTERADE
SÅ DÅLIGT ATT DE DROG NER GENOMSNITTSBETYGET.
 
Man får väl här anta att politikerna med detta menade "att alla var lika mycket värda",
eller ??
 
I dag kan vi läsa i SvD, skrivit av den alltid så träffsäkre Andreas Cervenka, om ett
annat russin som plockats ur kakan.
 
Man plockade då fram russinet, svenska statens upplåning, för att få Anders
Borg till att bli världens bästa finansminister.
 
Andreas Cervenka beskriver nu skuldsättningen på ett sådant sätt att man nästan
förleds tro att Anders Borg inte alls var världens bästa finansminister.
 
MAN FÖRLEDS NÄSTAN ATT TOR ATT HAN VAR VÄRLDENS NÄST SÄMSTA
FINANSMINISTER.
 
SvD skriver om skuldsättningen i världen, där uppgifterna bygger på en rapport från
BIS, centralbankernas bank. Det visar sig att den totala skuldsättningen, statens,
företagens och hushållens, sedan 2007 stigit i en sådan utsträckning, att en ny fi-
nansbubbla nästan framstår som oundviklig.
 
När Anders Borg blev världens bästa finansminister byggde detta på att svenska
statens upplåning sedan 2007 bara ökat med 7 %,  den lägsta ökningen i värtvärl-
den efter Schweiz.
 
Men skuldsättningen i ett land utgör inte bara statens skulder, den totala skuld-
sättningen omfattar också företagens och hushållens skulder.
 
För att kunna bli världens bästa finansminister plockade man därför bort de två
senare russinen ur kakan och behöll bara russinet "statens upplåning".
 
Ser man till de andra inslagen i den total skuldsättningen är bilden lite mer dyster,
de två senare russinen tycks vara mycket mer skrynkliga än det förra.
 
DEN SAMMANLAGDA SKULDSÄTTNINGEN I SVERIGE, STATENS, FÖRETA-
GENS OCH HUSHÅLLENS, HAR RUSAT I HÖJDEN PÅ ETT SÄTT SOM INTE
HAR SIN MOTSVARIGHET I VÄSTVÄRLDEN.
 
Den samlade skuldsättningen i Sverige uppgår nu till 295 % av BNP och Sverige
hamnar då som god två i den globala skuldligan, det är bara Japan som har en
höge skuldsättning med 393 %.
 
Med en mer samlad bild, där man inte plockar russin ur kakan, borde kanske
därför inte Anders Borg setts som "världens bästa finansminister" ?
 
KANSKE BORDE HAN I STÄLLET SETTS SOM "VÄRLDENS NÄST SÄMSTE
FINANSMINISTER", ENDAST SLAGEN AV JAPANS FINANSMINISTER PÅ
NEDSIDAN.
 
Hur det gick för Japan, och går, det vet vi.
 
Hur det går för Sverige anar vi oss till, med krymp välfärd på många områ-
den, och hur det kommer att gå kan man gissa sig till.
 
ATT PLOCKA BRA RUSSIN UR KAKAN KAN SE BRA UT EN KORT TID, MEN
SENARE KANSKE ÄVEN DE MINDRE BRA RUSSINEN TVINGAS PLOCKAS
FRAM, UNGEFÄR SOM NÄR MAN "KISSAR I BYXAN", FÖRST BLIR DET
VARMT OCH SKÖNT MEN SEDAN BLIR DET MINDRE VARMT OCH SKÖNT.
 
Skuldsättningens fördelning, mellan stat, företag och hushåll, har också en annan
dimension.
 
I andra länder har man större respekt för att hushållen får behålla mer av intjänade
pengar, i  Sverige är den respekten nästan försummbar, ingen fantasi lämnas åt
sidan när det gäller att skattevägen klämma åt skattetrötta medborgare.
 
Det är bland annat den vägen vi får straka offentliga finanser och världens
högsta skuldsättning hos hushållen-
 
MAN SKULLE KUNNA SIG ATT AMBITIONEN I SVERIGE ÄR ATT SKAPA
EN RIK STAT, MED STÁRKA OFFENTLIGA FINANSER, OCH SOM EN
FÖLJD AV DETTA UPPSTÅR FATTIGA UNDERSÅTAR.
 
Detta är också ett uttryck för hur politikerna ser på demokratifrågorna. Det är
inte bara för staten det gäller "den som står i skuld är inte fri". Fördelning av
förmögenheter och skulder mellan det offentliga och hushåll fördelar också
"friheten" mellan grupperna.
 
Höjd bensin skatt ger då en "friare stat", men mindre "fria hushåll", man får väl
anta att det är den typen av drivkrafter, som styr just Miljöpartiet i just besnin-
skattefrågan.
 
Den ena skuldsättningen är inte farligare än den andra, det är den sammanlag-
da skuldsättningen som utgör den avgörande risken, och där toppar Sverige på
uppsidan (risk) efter Japan. Japan har strukturer i sin ekonomi, som gör att man
troligen bättre kan hantera dessa risker, om bubblan brister.
 
Är den bilden av japan rätt har Sverige den största risken i världen, som är
knuten till storleken på landets sammantagna skuldsättning.
 
NÅGON ELLER NÅGRA LIGGER BAKOM DENNA UTVECKLING SEDAN 2007,
EN AV ARKITEKTERNA BAKOM DETTA VAR JUST ANDERS BORG.
 
VAR DET MOT DENNA BAKGRUND  SÅ VÄLMOTIVERAT ATT LANSERA SIG
SJÄLV, OCH LÅTA ANDRA LANSERA SIG, SOM VÄRLDENS BÄSTA FINANS-
MINISTER.
 
Den som vill ha mer sifferstatistik kring detta kan med fördel läsa Andreas Cerven-
kas inslag i SvD i dag med rubriken:'
 
"SVENSKARNAS LÅNETÖRST STÖRST I VÄSTVÄRLDEN"
 
AE

FREDRIK RWEINFELDT STYRS AV GIRIGHET

Nu vet skattebetalarna vart de "skenande kostnaderna" tog vägen
 
Anders Borg talade om skenande kostnader innan han lämnade det sjunkande skeppet.
Många trodde att med skenande kostnader avsågs ökade kostnader för flyktingmottagning,
men det var inte hela sanningen.
 
En del av de skenande kostnaderna tog inte vägen förbi ikonen Fredrik Reinfeldt.
 
DE STANNADE UPP HOS IKONEN OCH SLANT IN PÅ HANS KONTO.
 
Ikonen lämnade också det sjunkande skeppet med ungefär samma budskap, som världens
bästa statsminister:
 
Öppna Era hjärtan och plånböcker och stäng Era hjärnor.
 
VAD IKONEN INTE SA VAR ATT VI SKULLE ÖPPNA VÅRA PLÅNBÖCKER, INTE BARA
FÖR FLYKTINGAR, UTAN ÄVEN FÖR FREDRIK REINFELDT, SÅ ATT HAN KUNDE TRI-
XA MED AVGÅNGSVEDERLAG.
 
Nyheterna i dag hade ett inslag om trixaren och ikonen Fredrik Reinfeldt, för all del var det
inga nyheter, det mesta var känt tidigare, men det skadar aldrig att vi påminns om vad som
drev ikonen, trixaren och politikern Fredrik Reinfeldt.
 
Politikerna och trixaren Fredrik Reinfeldt drevs hårt av en av de sju dödssynderna.
 
GIRIGHET.
 
Som avgående statsminister och riksdagsman fick Fredrik Reinfeldt ett avgångsvederlag,
väl tilltaget, så långt är allt väl.
 
Detta avgångsvederlag ska avräknas mot inkomster, så långt är allt väl.
 
Men när trixaren Fredrik Reinfeldt trixat färdigt med systemet sker ingen avräkning,
och så långt är inget väl, inget alls.
 
rapport hade ett inslag i dag, som visade att Fredrik Reinfeldt i sitt bolag Fredrik Reinfeldt AB
dragit in ungefär 2 200 000 sedan han avgick, mindre än ett år alltså. Ingen avräkning mot
hans avgångsvederlag har skett, då hans arvoden gått in i hans bolag, och han valt att inte
ta ut någon lön.
 
Fredrik Reinfeldt har hårt drivit linjen att han, och ingen annan, mest hårt arbetat för att ta
ansvar för skattebetalarnas pengar.
 
Nu vet vi hur det ansvaret är utformat.
 
Fredrik Reinfeldt har också lett en regering som hårt drivit att nivån på arbetslösheten och
sjukförsäkringen ska hålla låg, så att "folk" får ökat incitament för att ingå i "jobblinjen".
 
Nu vet vi hur Fredrik Reinfeldt personligen ser på sin egen roll contra "jobblinjen",
det ska trixas så mycket som möjligt, så att han får ut så mycket som möjligt.
 
NÄR VI ANDRA TRIXAR MED SYSTEMET VET VI GANSKA SÅ VÄL VAR VI HAMN-
NAR.
 
INFÖR SKRANKET.
 
Det Fredrik Reinfeldt gör är inte olagligt, så han hamnar inte "inför skranket" och han är inte
ensam om att trixa.
 
Skulden ligger hos politikerkollektivet, som anser att de själva ska kunna trixa sig
till så mycket som möjligt genom att runda systemet.
 
LEGAL PLUNDRING AV SKATTEBETALARNA TYCKS VARA EN LÄMPLIG RUBRICE-
RING.
 
Man ska alltså inte se till Fredrik Reinfeldt personligen annat än på det sättet att han själv
drivit frågan om ansvarstagande så hårt.
 
Att trixa med systemet på sätt som Fredrik Reinfeldt är allt annat än ansvarsfullt,
om man uttrycker sig milt.
 
Fredrik Reinfeldt "tappar" inte tillgången på de pengar som flyter in i bolaget, uttag av lön
förskjuts bara framåt i tiden, troligen intill den tidpunkt då avgångsvederlaget upphör.
 
Under tiden kan Fredrik Reinfeldt lyfta en hyfsad utdelning från bolaget, som inte alls på-
verkar avräkningen.
 
Att politiker beter sig på det här viset och trixar genom att runda systemet är inte
skamligt.
 
DET ÄR SVINAKTIGT.
 
Det sägs att vi har de politiker vi förtjänar, och ser vi till Fredrik Reinfeldts trixande,
och andra trixande, så tycks vi inte ha gjort oss förtjänta av så mycket, kanske inget
alls.
 
Men bakom politikerkollektivets trixande med systemet, som de själva utformat, finns
ju väljarna. Som väljare borde vi ju kunna se lite längre och välja politiker som inte
trixar till sig förmåner till vilka det är tänkt att de inte ska få tillgång till.
 
Kan det vara så illa att vi också har de väljare vi förtjänar, då tycks hoppet inför
framtiden slockna ordentligt.
 
AE
 
 
 
 
 
 

REGLERAD INVANDRING, ETT SKÄMT ?

Flyktingar bestämmer numera vad som är reglerat
 
Att vi har en flyktingkatastrof inom vår omvärld, om det råder det ingen tvekan.
Men vi har också många andra "katastrofer", som visar sig i spåren av denna'
"flyktingkatastrof".'
 
Vi har en "ledningskatastrof", vi har en "politikerkatastrof", vi har en "an-
svarskatastrof" och vi ser många andra "katastrofer".
 
KORT SAGT SER VI NU ETT SAMMANBROTT ÖVER HELA FRONTEN.
 
Enligt de flesta politiker har vi en så kallad reglerad invandring, senast ut
var Jan Björklund, som sa:
 
"DET BEGRPIPER JU ALLA ATT VI INTE KAN HA ÖPPNA GRÄNSER
UTAN ATT VI MÅSTE HA EN REGLERAD INVANDRING".
 
Hur ser då den reglerade invandring vi "måste ha" ut i dag?
 
Den "reglerade invandringen" styrs av tre regelverk:
 
SCHENGENAVTALET, DUBLINFÖRORDNINGEN OCH FN FLYKTINGKON-
VENTION.
 
Schengenavtalet medför i korta drag att ingen illegalt ska kunna passera EU
"yttre gräns". Hur det ser ut i dag, det vet vi, EU yttre gräns har upphört att
fungera som en "yttre gräns", de som illegalt vill passera gränsen tas emot
med öppna famnar.
 
De länder, som försöker upprätthålla Schengenavtalet, innebärande att
ingen illegalt ska kunna passera in i EU via EU yttre gräns, får löpa gat-
lopp i Bryssel.
 
Dublinförordningen innebär i korta drag att de som passerar EU yttre gräns,
något de inte har tillstånd att göra, ska söka asyl i det land de först kommer
till, där ska de registreras som asylsökande.
 
Dyker de senare upp i ett annat land har detta land "rätt" att återförvi-
sa dem till det "första asyllandet".
 
Hur det ser ut i dag, det vet vi, ingen fäster det minsta avseende vid Dublin-
förordningen.
 
Kombinerar man Schengenavtalet och Dublinförordningen kan slutsatsen
bara bli en.
 
Följde man gällande regelverk och upprätthöll gränsskyddet skulle det
inte finnas en enda asylsökande inom EU.
 
MILT UTTRYCKT SER DET INTE UT PÅ DET SÄTTET I DAG, DET VET
ALLA, OCH INGEN TYCKS BRY SIG DET MINSTA OM ATT UPPRÄTT-
HÅLLA GÄLLANDE REGELVERK I DESSA AVSEENDEN.
 
FN flyktingkonvention ska man inte ens prata om, den är inte ens tillämpbar.
Den tillkom 1951 och hade sikte på de flyktingar som efter 2 VK befann sig
i olika länder inom Europa. Man bestämde sig då för att länderna inom  Eu-
ropa inte skulle få skicka tillbaks flyktingar till de länder de kom ifrån före
1951, utan de skulle ha rätt att söka asyl i DE LÄNDER DE DÅ BEFANN
SIG I.
 
Kopplar man detta till dagens situation med flyktingar som vill från ett land
till ett annat, och kopplar detta till Schengenavtalet och Dublinförordningen
kan slutsatsen bara bli en.
 
FN FLYTKINGKONVENTIONELL ÄR INTE TILLÄMPBAR ÖVERHUVUD-
TAGET PÅ DEN FLYTKINGSTRÖM , SOM NU TAR SIG I EU.
 
Reglerad invandring, hur ser då denna reglerade invandring ut mot ovan-
stående regelverk.
 
Flyktingtrafiken / smuggeltrafiken över Medelhavet är väl känd. Den bygger
i allt väsentligt på att Eu upprätthåller en marknad för smugglarna och att EU
samarbetar med smugglarna.
 
Samarbetet går till på det sättet att flyktingsmugglarna sätter flyktingarna i
bristfälliga båtar, för att sedan skicka nödsignaler till EU räddningstjänst,
bland annat Posedion, som sedan på smugglarnas "uppdrag" forslar flykt-
ingarna vidare till Italien. Väl i Italien bortser Italien från Dublinförordnin-
gen för att underlätta för flyktingarna för att  kunna fortsätta mot norra
Europa.
 
Detta kallas för "reglerad invandring".
 
Väl på väg till norra Europa når de Tyskland, där stannar en del, men en
del vill fortsätta ännu mer norrut. För att underlätta för dessa senare, bort-
ser Tyskland från Dublinförordningen, för att möjliggöra för flyktingarna
att ta sig vidare norrut.
 
Man underlättar till och med så mycket att man enligt uppgift betalar flykt-
ingarnas biljetter när det väljer att ta färjan (Stena) till Sverige.. För att
Stena ska underlätta för Tyskland att bryta mot Dublinförordningen avstår
Stena att kräva identifikation av flyktingarna, vilket de har skyldighet att
göra.
 
Detta kallas för "reglerad invandring".
 
Väl på plats i Sverige avstår Sverige ifrån att registrera de flyktingar som
inte vill bli registrerade, ofta av det skälet att de inte vill utsättas för risken
att Dublinförordningen tillämpas och de sänds åter till annat "första asyl-
land".
 
Vissa flyktingar vill vidare inom. Sverige och till andra länder, såsom Norge,
Finland och Storbritannien. För att underlätta detta, helt i strid med Dublin-
förordningen, avstår bland annat SJ ifrån att ta betalt för resan och att kräva
identifikation, Detta har fått Finland att reagera, då man anser att det är fel av
Sverige att inte tillämpa Dublifnörordningen och man menar att Sverige bi-
drar till att Finland ska få ta hand om flyktingar som rätteligen borde regist-
rera sig I Sverige och söka asyl i Sverige.
 
Detta kallas "reglerad invandring".
 
Alla flyktingar, som vill vidare norrut från Tyskland, tar inte vägen till Sverige
via Stena, utan tar vägen över Danmark. I Danmark har Danmark skyldigheten
att registrera flyktingarna enligt Dublinförordningen, men avstår ifrån detta
för att möjliggöra för flyktingarna att ta tåg till Sverige eller på annat sätt ta
sig till Sverige.
 
För att underlätta att Dublinförordningen inte efterlevs avstår man ibland ifrån
att ta betalt för resan från Danmark till Sverige.
 
Stefan Löfven kritiserar Danmark för att inte efterleva Dublinförordningen, men
har inget svar på varför man agerar på samma sätt när flyktingar, som inte vill
registreras i Sverige, inte registreras i Sverige.
 
Detta kallas "reglerad invandring".
 
Detta sammantaget gör att den oinvigde ställer sig frågan.
 
OM DETTA ÄR, VAD POLITIKERNA HÄVDAR, REGLERAD INVANDRING
HUR SER DÅ OREGLERAD INVANDRING UR ??
 
Den oinvigde kan ju annars få den uppfattingen att invandringen är reglerad på
ett annat sätt än det Jan Björklund menat.
 
DEN OINVIGDE KAN JU FÅ DEN UPPFATTINGEN ATT INVANDRINGEN ÄR
REGLERAD AV INVANDRARNA SJÄLVA, DET ÄR INVANDRARNA SOM BE-
STÄMMER HUR MÅNGA SOM SKA INVANDRA, OCH DET ÄR INVANDRAR-
NA SJÄLVA SOM BESTÄLLER VILKA SOM ÄR MEST NÖDSTÄLLDA OCH
SOM SKA GES ASYL I OLIKA EU LÄNDER.
 
MEN SÅ KAN DET VÄL INTE VARA, ELLER ??
 
AE
 
 

FLYKTINGSSMUGGARE SAMARBETAR MED EU ?

Smugglare ser EU som en "nyttig idiot" ?
 
Vi möter ofta "nyttiga idioter", människor som vill väl, men som genom sitt agerande
får till stånd ett resultat, som är mindre gott.
 
I dagens SvD kan man läsa ett nyhetsinslag med rubriken:
 
" Nya insatser mot smugglare"
 
När man läst inslaget slås man av tanken att rubriksättningen borde vara en annan:
 
"NYA INSATSER FÖR SMUGGLARE"
 
Inslaget handlar om EU räddningsinsatser i Medelhavet, bland annat beskrivs hur
smuggelarbetet går till, när flyktingar försöker korsa Medelhavet i bristfälliga båtar.
 
Vi har många gånger erfarit att räddningsinsatser skett med ledning av nödrop från
olika båtar, men det har aldrig, så vitt är känt, sagts rent ut varifrån dessa nödrop
kommer.
 
SvD säger nu rent ut varifrån dessa nödrop kommer.
 
DE KOMMER FRÅN SMUGGLARNA.
 
SvD beskriver också hur detta går till:
 
"Man sätter ett antal flyktingar, ett stort antal, i en gummibåt, skickar iväg gummibå-
ten några distansminuter, sedan räknar smugglarna ut var båten befinner sig och
skickar en nödsignal, standardiserat meddelande med mayday och position".
 
Denna typ av meddelande är all sjöfart skyldig att biträda med hjälp, så långt är
möjligt. vilket smugglarna tar med i beräkningen, och vilket EU villigt ställer upp
på.
 
SvD kunde ha tillagt att efter hjälpinsatsen biträder EU smugglarna genom att
frakta flyktingar till olika plaster inom EU.
 
Man kan ha olika uppfattningar om lämpligheten i detta förfaringssätt, alterna-
tiver skulle ju kunna vara att stoppa trafiken, vilket EU nu tycks mer vara inne
på att göra.
 
Men slutsatserna är lätta att dra.
 
En slutsats torde nog vara att smugglarna ser EU som en "nyttig idiot".
 
En annan slutsats är nog att det är EU som öppnat upp för denna marknad,
där smugglarna "skär guld med täljkniv".
 
EN TREDJE SLUTSATS SKULLE KUNNA VARA, OCH DEN KÄNNS JU INTE
HELT BEKVÄM. EU UTGÖR EN LÄNK I SMUGGELKEDJAN.
 
AE

ÖVERGE FN FLYKTINKONVENTION ?

Ska vi överge FN flyktingkonvention ?
 
I dag skriver Joakim Ruist, migrationsforskare vid Göteborgs Universitet, i SvD under
Brännpunkt ett intressant inlägg under rubriken:
 
"Överge flyktingkonventionen"
 
Med tanke på det flyktingkaos som råder låter det spontant som ett vågat förslag, men
läser man inlägget och ser bakgrunden till konventionen inser man ganska så omgå-
ende att rubriken logiskt leder i rätt riktning.
 
För det flesta är nog FN konventionen inte känd i sin helhet, och vissa saker som tas
upp är nog nyheter för de flesta.
 
Asylsökande har i dag inga legala vägar in i Europa, något som kan vara svårt att för-
stå, när asylsökande , som tar sig in illegalt, ändå får asyl.
 
FN konventionens tillkomst förklarar i allt väsentligt hur denna situation har uppstått.
Konventionen tillkom 1951, i ett läge då många flyktingar befann sig på flykt efter 2 VK,
de vistades då i olika länder.
 
FN konventionen tog då sikte på dessa flyktingar och skrivningen blev;
 
"MÄNNISKOR SOM PÅ GRUND AV HÄNDELSER FÖRE 1951 VAR PÅ FLYKT I
ANNAT LAND OCH RISKERADE FÖRFÖLJELSE OM DE ÅTERVÄNDE TILL SITT
HEMLAND FICK INTE SKICKAS TILLBAKA.
 
Konventionen tog alltså sikte på att asyl skulle ges till asylsökande som redan befann
sig på plats i ett visst land, ingen tänkte tanken att flyktingar skulle ta sig från ett land
till ett annat, och söka asyl.
 
Dagens läge, med flyktingar i ett land, som vill till ett annat land, gör i princip att
FN flyktingkonvention inte kan tillämpas.
 
I DAG LEVER VI ALLTSÅ MED EN FLYKTINGKONVENTION SOM INTE GÅR ATT
TILLÄMPA PÅ DEN FLYKTINGSITUATION SOM RÅDER I DAG.
 
Skribenten pekar då på den absurda situation som uppstått. Europas ledare har insett,
utan att säga det rent ut, att man inte kan hjälpa alla nödställda. Då FN konventionen
efter 1967 gett alla nödställda rätten till asyl har därför politiken inriktas på att försöka
förhindra nödställda ifrån att kunna söka asyl.
 
Här ligger bakgrunden till att politiker envist håller fast vid att "asyl ska sökas
i asyllandet"
 
ENLIGT DEN GÄNGSE POLITISKA UPPFATTNINGEN SKA DET ALLTSÅ VARA
SVÅRT, HELST OMÖJLIGT, ATT SÖKA ASYL.
 
I takt med att gränsövervakningen upphört att fungera har denna situation framstått
som mer och mer absurd, och allt fler krav ställs nu på att asyl ska kunna sökas "i
annat land".
 
Skribenten tar sikte på detta, samtidigt som han manar till en rakryggad politik och
menar att:
 
EUROPA BÖR RAKRYGGAT ERKÄNNA ATT MAN INTE KAN ELLER TÄNKER
GE SKYDD TILL ALLA VÄRLDENS SKYDDSBEHÖVANDE. FÖRST DÅ MAN
GENOM POLITISKA BESLUT, CENTRALT INOM EU, SÄTTER ETT TAK FÖR HUR
STOR ASYLINVANDRINGEN TILLÅTS VARA KAN MAN TILLÅTA ATT ASYL
SÖKS FRÅN ANNAT LAND.
 
Man behöver då inte försöka hindra någon från att söka asyl, utan alla som vill söka
asyl ges den möjligheten. EU  har sedan utifrån dessa ansökningar möjlighet
att välja ut de som är mest behövande.
 
Skillnaden mot idag blir betydande, i dag hjälper man inte alla, men har små,
eller inga, möjligheter att välja ut de mest behövande, medan man med ett an-
nat system kunna hjälpa lika många, men välja ut de mest behövande.
 
Skribenten är väldigt tydlig i sin ståndpunkt, när det gäller möjligheten att söka asyl
" på distans".
 
Att söka asyl på distans kommer aldrig att kunna genomföras inom det exi-
sterande systemet, så länge EU inte är berett att ta emot alla med legitima
skyddsskäl, som väljer att söka asyl.
 
HAN MENAR DÅ ATT RÄTTEN  ATT SÖKA ASYL "PÅ DISTANS" BARA KAN
FÖRENAS MED POLITISKA BESLUT OM TAK FÖR DEN TOTALA ASYLIN-'
VANDRINGEN.
 
Frågan är hur rimlig en sådan utveckling är ?
 
Läser man mellan raderna vad Angela Merkel säger om Tysklands möjlighet att ta
emot flyktingar ( 500 000 per år under flera år) i förening med uttalanden om tving-
ande kvotering och mekanismer för fördelning av flyktingar inom ramen för den
tvingande kvoteringen tycks skribentens ambitioner inte vara så avlägsna.
Stefan Löften återkommer ofta till att asylmottagningen måste ske "under ord-
ning och reda". Även om han, till skillnad från Angela Merkel, "krumbuktar" och
"duckar" så fort antal och tak kommer på tal, så leder nog hans uttalanden i
samma riktning.
 
Det mest intressanta är hur FN konventionen från 1951, utformat från då rådande
situation, förhindrar ett vettigt utformat asylsystem utformat ifrån i dag rådande
läge.
 
Man känner igen dessa politiska låsningar från andra områden, man kan inte fri-
göra sig från gamla låsningar, när världen förändras.
 
Många likheter med tillämpningen av asylssystemet finner man i det envisa fast-
hållandet av att inflationsmålet, satt till 2% utifrån de omständigheter som rådde
1993, fortfarande ska sättas till 2 % utifrån de omständigheter, som råder i dag,
trots att världen förändrats i grunden.
 
När det gäller asylsystemet, att kunna söka på distans, troligen förenat med någon
form av kvotering och "tak", tycks vi röra oss mot en förändring, om det sedan blir
en lösning återstår att se.
 
När får vi se att vi rör oss i samma riktning när det gäller att sätta inflationsmålet ?
 
AE

LAGLIGA VÄGAR IN I EU ?

Talar vi åter om ordets makt över tanken ?
 
Vi är vana vid att ordet ofta tar makten över tanken, och ju mer desperationen styr
tanken, desto mer tycks ordet ta över.
 
Mycket av vad som nu sägs och görs inom flyktingpolitiken tycks vara styrt av
ren desperation och ordets makt tycks väga mycket mer än tankens.
 
VAD MENAS MED "LAGLIGA VÄGAR IN I EU" OCH "ATT AVSKAFFA TRANS-
PORTÖRANSVARET" ?.
 
De flesta tycks vara eniga om att man ska införa någon form av "lagliga vägar in i EU".
Kommunikationen kring detta har inte varit sådan att det fullt framgår hur man tänkt
sig hur detta ska utformas, i vart fall har inte undertecknad förstått hur man menar.
 
Att lagliga vägar ska skapas via beskickningar och annat, där man då kan ansöka om'
asyl redan "utanför EU", så långt tycks allt vara klart, men sedan tycks ordet ha tagit
makten över tanken.
 
Ska alla som söker asyl vid beskickning (motsv) ges positivt asylbesked ?
I vart fall har undertecknad inte uppfattat hur man tänkt sig detta, när man för
fram att "lagliga vägar ska skapas in i EU".
 
Frågan är av den karaktären att den kan besvaras enkelt med "ja" eller "nej", ja, alla
som söker asyl, ska medges asyl, nej alla som söker asyl ska inte medges asyl.
 
Besvarar man frågan med "nej", vilket troligen  är avsikten med förslaget, uppstår ju
den situationen att en grupp medges "laglig väg in i EU", medan en annan grupp för-
nekas "laglig väg in i EU".
 
Vad som händer med den gruppen som medges asyl ger inte upphov till problem,
det är enkel biljett till asyllandet som gäller.
 
Men vad händer med den grupp, som inte medges asyl i den meningen att
man får en "laglig väg in i EU" ??
 
ÄR DET VERKLIGEN NÅGON, SOM PÅ FULLT ALLVAR, MED HANDEN PÅ
DET ÖPPNA HJÄRTAT, TROR ATT DE SOM INGÅR I DENNA GRUPP LÅTER
SIG NÖJA MED DETTA ??
 
Talar inte det mesta, kanske allt, för att ingående i denna grupp på samma sätt
som nu tar sig in i EU på allt annat än lagliga vägar ??
 
Problemet i dag är ju just "illegal passage" in i EU och i viss utsträckning skulle
ju detta problem mildras, antalet skulle bli färre. Men för de som inte får tillgång
till "laglig väg in i EU" blir ju situationen oförändrad och problemet kvarstår, eller?
 
I viss mening skulle man vara tillbaks på "ruta 1".
 
Besvarar man frågan med "ja", alla som söker asyl vid beskickning (motsv) ska
ges en "laglig väg in i EU", blir ju situationen mycket enklare, i vart fall administra-
tivt, inga överväganden, inga utredningar, bara ett enkelt "ja", asylbeslut är taget
och biljett utfärdas.
 
Men frågan är då om inte administrationen kan göras ändå enklare, mycket enk-
lare ? Om man i förväg har bestämt sig för att alla som söker asyl vid beskickning
(motsv), erfordras då asylbeslut överhuvudtaget, alla får det ju "av bara farten".
Räcker det inte då med att sätta en stämpel på biljetten med texten "laglig väg
in i EU". För avsikten kan väl knappast vara att säkerställa arbetstillfällen på o-
lika beskickningar ?
 
Frågan om "transportöransvar" följer samma mönster, tar man bort flygbolagens
ansvar kommer då alla att släppas in över gränsen, eller bara vissa ??
 
Hur flyktingfrågan ska utvecklas lär nog påverkas av hur "folkviljan" ställer sig
i olika länder. Borde inte därför kommunikationen kring "lagliga vägar in i EU"
och "slopande av transportöransvar" utformas så att det något så klart framgår
hur man tänkt sig i ovanstående avseenden ??
 
I debatten har många förslag framkastats hur man ska förhålla sig till den stora
flyktingkatastrofen, ett sådant är att upprätta en motsvarighet till Marshallhjälpen,
något som kanske borde övervägas.
 
Länderna i närområdet har så stora problem att de inte kan bemästras,
EU tycks också ha så stora problem att de inte kan bemästras och UNHCR
tycks ha fått slut på "sin kassa", så att man inte heller där kan bemästra
problemen.
 
BORDE DÄRFÖR KANSKE INTE HJÄLPEN SYNKRONISERAS I DEN ME-
NINGEN ATT HJÄLP I NÄROMRÅDET SYNKRONISERAS MED HJÄLP
TILL FLYKTINGSTRÖMMAR OCH UNHCR HJÄLPINSATSER ?
 
En sådan tänkt synkronisering kräver en samordning av typen "Marshall-
hjälp".
 
Ett inte obetydligt inslag i en sådan tänkt synkronisering skulle vara att mili-
tärt en gång för alla stoppa IS och dess barbari.
 
AE
 
 
 
 
 

EU:s LEDNINGSKATASTROF

Vår beredskap är allt annat än god
 
Under 2 VK fick vi höra att "vår beredskap" var god, senare visade det sig att den
var allt annat än god.
 
Den beredskap EU ledning och olika länders ledningar nu har visat sig ha inför
flyktingkatastrofen får väl också sägas vara allt annat än god.
 
MER KORREKT ÄR NOG ATT SÄGA ATT DEN BEREDSKAP EU LEDNING OCH
NATIONELLA REGERINGAR VISAT SIG HA INFÖR "FLYKTINGKATASTROFEN"
ÄR SÅ NÄRA "O" MAN KAN KOMMA.
 
Stefan Löfven vill inte kalla katastrofen en flyktingkatastrof, utan vill tala om en "an-
svarskatastrof".
 
Minst lika motiverat är att kala det en "ledningskatastrof".
 
Många har under flera år utlovat, eller skrämt, beroende på hur man ser på det, med
denna utveckling, man kan ju därför tycka att det borde finnas någon typ av mental
beredskap inför vad som utspelas.
 
I stället duggar ogenomtänkta förslag och uttalanden genom luften, det ena mer av-
slöjande än det andra. Krismöten planeras och utspel görs, desperation lyser som
ett eldklot kring berörda politiker.
 
Den nakna sanningen visar sig nu vara att det finns ingen beredskap, det finns
ingen planering, det finns överhuvudtaget inget förberett som förmår EU och
berörda länder att reagera det minsta rationellt.
 
Möjligen saknas förutsättningar att agera "rationellt", men då borde en hyfsad bered-
skap i vart fall innebära att man insåg och erkände detta.
 
EN MINST LIKA NAKEN SANNING ÄR ATT DET ÄR INTE EU LEDNING SOM NU
STYR OCH UTFORMAR UNIONENS SÅ KALLADE GEMENSAMMA FLYKTINGPO-
LITIK.
 
DET ÄR FLYKTINGARNA SOM FORMAR POLITIKEN OCH FÖSER EU LEDARE
FRAMFÖR FÖR SIG. UTTALANDEN OCH UTSPEL ÄR I BÄSTA FALL ANPASSA-
DE TILL DET SOM FÖRSIGGÅR JUST FÖR STUNDEN, OFTA INTE ANPASSADE
ÖVERHUVUDTAGET.
 
Angela Merkel hyllas nu till skyarna för att Tyskland tar täten och planerar för att ta
emot 800 000. Genom detta kommer ju "bara" Tyskland upp i den nivå per capita, som
Sverige haft under många år.
 
Sett enbart till detta är det väl knappast Angela Merkel och Tyskland som ska hyllas
till skyarna, utan snarare Sverige.
 
Angela Merkel sticker inte heller under stol med vad det innebär att ta emot 800 000
under 1 år.
 
HON MENAR ATT DET KOMMER ATT FÖRÄNDRA TYSKLAND I GRUNDEN.
 
Motsvarande antal, per capita, har alltså Sverige tagit emot under flera år och skulle
någon ha kommit på iden att påstå att detta skulle förändra Sverige i grunden är det
gatlopp i pressen som gällde.
 
Vem har rätt. Angela Merkel eller Sverige, det får väl framtiden utvisa.
 
Ett av aktuella förslag är att under 2 år fördela 120 000 flyktingar genom "tvingande
kvoter". Vem har kommit på denna geniala ide ? Om de senaste dagarna visat nå-
got så är det att flyktingströmmarna under låter sig tvingas in i några "tvingande
kvoter", utan söker sig dit de bedömer nyttan som störst.
 
Inga Eu beslut i världen lär väl kunna ändra på detta i rådande läge, utan flyktin-
gar lär nog även framöver söka sig dit nyttan bedöms som bäst eller där anhöriga
tidigare funnit sin tillflyktsort.
 
Händelserna under dagen visar också att regelsystemet inte går att tillämpa, lika
lite som "tvingande kvotering" lär kunna tillämpas.
 
Hundratals flyktingar på marsch genom Danmark, skanderande "No Denmark, No
Denmark, Malmö, Malmö" bär väl syn för sägen att strömmarna inte låter sig styras
dit ledare i Bryssel bestämmer.
 
Marschen mot Malmö får dock ett slut och klungan vänder åter i riktning Tyskland, då
rädslan är stor att man måste registrera sig i Danmark.
 
Som man bäddar får man ligga brukar det heta. Det är inte säkert att man bäddat bättre
för sig om man förberett sig för denna utveckling, men troligt är att man sluppit höra de
allra värsta avarterna när det gäller desperata utspel.
 
Som att länder, som inte vill inordna sig i "tvingande kvoter" ska kunna köpa sig
fria ifrån att ta emot flyktingar.
 
SKULLE DET UTGÖRA EXEMPEL PÅ EN ENAD EU POLITIK, SÅ FÅR MAN INNER-
LIGT HOPPAS ATT EU POLITIKEN FRAMFÖR BLIR ALLT ANNAT ÄN "ENIG" I O-
LIKA FRÅGOR.
 
AE

STYRA PASSIVA POLITIKER MOT NÄSTA FINANSKRIS ?

Riksbanken bäddar för nästa finanskris ?
 
Ingen lär väl ha undgått att vi har en desperat Riksbank, som till varje pris vill undvika
att de blir avslöjade med "byxorna nerdragna".
 
FÖR RISKEN FÖR DETTA FINNS OM MAN SATT FEL INFLATIONSMÅL OCH VÄG-
RAR ERKÄNNA DETTA.
 
Kritiken mot riksbankens självpåtagna inflationsmål på 2 % tycks växa för varje dag,
men Stefan Ingves står fast vid sin uppfattning som en tennsoldat.
 
Dagens Industri återkommer nästan dagligen med kritik mot det mål Riksbanken väl-
jer att nagla fast sig vid. I dag kan man läsa en ledare med rubriken:
 
"Upplagt för lånefest".
 
Här kan man läsa en del intressanta saker.
 
En intressant sak är att riksbankens mål INTE är att få inflationen att uppgå till just 2%,
detta mål har Riksbanken satt själva.
 
RIKSBANKENS MÅL ÄR ATT UPPRÄTTHÅLLA ETT FAST PENNINGVÄRDE.
 
Det är när man tittar närmare på dessa mål, ett fast penningvärde, som är Riksban-
kens uppgift att nå, och inflationsnivån, som inte är Riksbankens uppgift att nå, som
det blir intressant, eller kanske mer rätt, rent skrämmande.
 
Riksbankens självpåtagna uppgift, att hålla inflationen på 2 %, försöker man nå genom
räntevapnet, allt lägre ränta ska då ge allt högre inflation.
 
Men samtidigt utgör en allt lägre ränta ett allt större tryck på valutan och vi får i praktiken
en viss devalvering.
 
När man då matchar dessa två mål, ett fast penningvärde och ett inflationsmål, blir
slutsatsen inte uppmuntrande.
 
VI HAR ALLTSÅ EN RIKSBANK, SOM VÄLJER ATT GÅ PÅ TVÄRS MED UPPGIFTEN
ATT HÅLLA ETT "FAST PENNINGVÄRDE", EN RIKSBANK SOM I STÄLLET VÄLJER
ATT DEVALVERA VALUTAN, UN UTVECKLING SOM RIMMAR ILLA MED MÅLET ATT
UPPRÄTTHÅLLA ETT FAST PENNINGVÄRDE, OM MAN UTTRYCKER SIG MILT.
 
I STÄLLET FÖR ATT LÖSA DEN UPPGIFT MAN HAR SKAPAR MAN ETT SJÄLVPÅ-
TAGET MÅL, OCH STYR MOT DETTA, HELT OBERONDE AV HUR DET SLÅR MOT
GRUNDUPPGIFTEN, ETT FAST PENNINGVÄRDE.
 
Som framgår av DI ledare är DI något kritisk till detta och man avslutar ledaren med att
sammanfatta Riksbankens agerande;
 
"   Man gömmer sig bakom en passiv riksdag, men glömmer att de som mest om-
sorgsfullt lagt grunden till nästa finanskris är Riksbanken själva".
 
Om DI har rätt i sin analys har man ju anledning att bli fundersam.
 
Dels har vi då en Riksbank som genom sitt agerande,struntar i sin uppgift och ger
sig själv en annan uppgift, som lägger grunden genom detta till nästa finanskris.
 
Dels har vi en riksdag, som passivt åser hur Riksbanken struntar i sin uppgift, och
i stället ger sig själv en annan uppgift, samtidigt som man passivt åser hur Riks-
banken med sitt agerande styr mot nästa finanskris.
 
DET ÄR BARA ATT HOPPAS ATT DI INTE HAR RÄTT, FÖR DÅ SKULLE JU DET
HELA KUNNA SLUTA MED EN REN KATASTROF.
 
Inte ens en "passiv" riksdag vill väl att det hela ska sluta med en ren katastrof ??
 
Varför är då riksdagen så passiv, så passiv att DI anser att man accepterar att Riks-
banken struntar i sin uppgift och lägger grunden för nästa finanskris ?
 
SKÄLET FINNS ATT FINNA I DEN SVENSKA LEDARKULTUREN.
 
Nu har man en gång för alla bestämt att Riksbanken ska vara "självständig". De
exakta gränserna för vad som är "självständigt" är naturligtsvis flytande.
 
ATT RIKSBANKEN SKA ANSES "SJÄLVSTÄNDIG" BÖR RIMLIGEN INTE KUN-
NA TOLKAS SOM ATT RIKSDAG OCH REGERING SITTER PASSIVA OCH ÅSER
HUR RIKSBANKEN DRIVER LANDET MOT EN KATASTROF.
 
Men den svenska ledningskulturen förhindrar politikerna att lyfta frågan om var grän-
sen kan anses gå för hur "självständig" Riksbanken får vara, inte ens om de struntar
i den uppgift de fått, och inte ens om man som DI antyder lägger grunden för nästa
finanskris.
 
Blir man imponerad av så passiva politiker och en så passiv riksdag ?
 
Knappast, i vart fall om man inte är politiker själv.
 
AE
 

ÖB KAN INTE STÄDA

Hur dum får en chefsjurist vara ?
 
Efter att ha tagit del av ett uttalande Försvarsmaktens chefsjurist Carin Bratt gjort,
är det nog aktuellt att ställa frågan:
 
Hur dum kan en chefsjurist tillåtas vara ?
 
SER MAN TILL FÖRSVARETS CHEFSJURIST TILLÅTS TYDLIGEN EN CHEFS-
JURIST ATT VARA HUR "DUM" SOM HELST.
 
Bakgrunden är att ÖB haft fri städhjälp, till ett sammanlagt värde av 100 000:-, nå-
got det finns anledning att ha en uppfattning om.
 
EN ÖB SOM INTE KAN STÄDA HEMMA KANSKE INTE ÄR DEN MEST LÄM-
PADE ATT STÄDA I FÖRSVARSMAKTEN ELLER I VÅRA LUFTRUM OCH
TERRITORIALVATTEN VID OLIKA KRÄNKNINGAR.
 
Men just nu är det inte städförmågan hos ÖB saken gäller. Förmåner av denna
karaktär ska godkännas av regeringen, vilket inte skett.
 
FÖRSVARSMAKTEN HAR I STRID MED GÄLLANDE REGELSYSTEM ÄNDÅ,
UTAN REGERINGENS GODKÄNNANDE, GETT ÖB FRI STÄDHJÄLP, TILL
ETT VÄRDE AV 100 000:- PER ÅR.
 
Inte heller kan väls ses som någon större "riksolycka", om regler följs i övrigt vad
gäller förmåner av detta slag.
 
FEL KAN VI ALLA GÖRA.
 
Det som inte kan förstoras upp är med vilken enfald Försvarets chefsjurist försöker
förklara, eller mer rätt bortförklara, detta regelbrott.
 
FÖRSVARET HAR INTE SETT DET SOM EN FÖRMÅN UTAN SOM ETT SÄKER-
HETSARRANGEMANG.
 
Detta måste väl ändå vara ett av de enfaldigaste uttalanden en chefsjurist gjort i
modern tid.
 
Låt vara att ÖB inte vill/kan städa, låt vara att ÖB hustru inte vill/kan städa och
låt vara att dammet lägrar sig för att man inte heller med egna pengar vill göra
det andra anser sig behöva göra.
 
ÄNDÅ KAN MAN VÄL KNAPAPST TÄNKA SIG ATT DAMMET LÄGRAR SIG I
EN SÅDAN OMFATTNING ATT SPIONER OCH ANNAT KAN GÖMMA SIG I DAM-
MET.
 
Vi kan alla göra fel, och mänskligt är att försöka nedtona felet, kanske inte så klok
taktik, den bästa taktiken är ändå att öppet erkänna ett fel, inger ofta respekt.
 
Men om man ändå saknar den personliga styrkan och omdöme, och ägnar sig
åt bortförklaringar, bör väl ändå självbevarelsedriften medföra att det man sä-
ger innehåller en antydan till att kunna vara trovärdigt.
 
CHEFSJURISTENS UTTALANDEN INNEHÅLLER INTE ETT EMBRYO TILL TRO-
VÖRDIGHET, DET ÄR REN OCH SKÄR ENFALD, MEN INTE BARA DET, DET
ÄR SÅ ENFALDIGT ATT DET UTMANAR LÖJET.
 
Man måste väl ändå utgå ifrån att en chefsjurist inom Försvarsmakten har någon form
av utbildning och "begåvning".
 
ATT NEDLÅTA SIG TILL DENNA TYP AV SMÅAKTIGHET OCH ENFALD ÄR BARA
PINSAMT, MYCKET PINSAMT.
 
AE

VET RIKSBANKEN VAD DEN GÖR ?

Ren desperation styr nu Sveriges Riksbank
 
I dag kan man i Dagens Industri läsa hur desperat vår Riksbank är i sin strävan att
få upp inflationen till 2 %. Ett mål de flesta seriösa bedömare är överens om är över-
spelat.
 
Av döma av vad DI skriver är Riksbanken mycket desperat, så desperat så att
man har anledning att undra om de just nu är skickade att lösa sin uppgifter.
 
Vi får nu veta att Riksbanken träffat olika arbetstagarorganisationer med det under-
förstådda syftet att få hjälp i kampen att få upp inflationen.
 
RIKSBANKEN FÖRSÖKER HÄR INFILTRERA LÖNERÖRELSEN OCH MÅLET ÄR
ATT FÅ UPP LÖNEÖKNINGARNA MER ÄN VAD INFLATION OCH ANDRA FAK-
TORER MOTIVERAR.
 
RIKSBANKEN MENAR DÅ ATT EN STÖRRE LÖNEÖKNING ÄN VAD OLIKA OM-
STÄNDIGHETER MOTIVERAR SKULLE VARA INFLATIONSDRIVANDE.
 
LO ordförande är, inte helt oväntat, inte sen att hoppa på tåget.
 
Man ska inte fråga vad dessa "herrar" tänker på, då de inte tycks tänka alls. Infla-
tionen i Sverige styrs inte enbart av löneutvecklingen, utan faktorer som digitalise-
ring, automatisering och globalisering har betydande inverkan på inflationen.
 
De senare faktorerna får nog i dag anses ha så stor inverkan på inflationsut-
vecklingen att löneutvecklingens inverkan får stå tillbaka.
 
EN INTE ALLTFÖR VÅGAD GISSNING ÄR DÄRFÖR, OM RIKSBANKEN FÅR SOM
DEN VILL, ATT LANDET STÅR DÄR MED FORTFARANDE LÅG INFLATION MEN
MED LÖNEÖKNINGAR SOM KRAFTIGT FÖRSÄMRAR INDUSTRINS KONKURRENS-
KRAFT.
 
Frånsett att det inte ingår i riksbanekn uppgift att utöva påtryckningar på industrin eller
att intervenera i lönebildningen är detta inte bara desperat, eller mycket desperat, det
är också ansvarslöst, eller mer rätt mycket ansvarslöst.
 
Sverige har under vissa år haft en utveckling, där man anpassat löneutveckling
till gällande inflation, inte den inflation man "drömt om".
 
DETTA HAR, SOM DET HETER, I ALLT VÄSENTLIGT "TJÄNAT LANDET VÄL".
 
Nu vill man vända på sambandet och försöka få inflationen att anpassas till löneut-
vecklingen.
 
Detta är inte bara desperat, det är inte heller bara ansvarslöst, det mesta tyder
också på att det blir verkningslöst.
 
OCH ÄR DET VERKNINGSLÖST I DEN MENINGEN ATT DET INTE PÅVERKAR
INFLATIONEN UTAN BARA FÖRSÄMRAR KONKURRENSLÄGET, DÅ ÄR DET
INTE HELLER BARA VERKNINGSLÖST OCH ANSVARSLÖST, DET FRAMSTÅR
OCKSÅ SOM ENFALDIGT.
 
Riksbanken har nu under en rad av år experimenterat med åtgärder, så kallade
"verktyg" på politikerspråk/nysvenska. Detta experimenterade har rört sig inom om-
råden där man haft ringa eller ingen erfarenhet, såsom låg ränta, minusränta och
kvantitativa lättnader i olika former.
 
När detta nu visat sig verkningslöst går Riksbanken alltså in i nya områden,
där man har ringa, eller ingen erfarenhet, här att vända på sambandet löne-
utveckling och inflationsutveckling.
 
Om man väljer att uttrycka sig milt, mycket milt, är agerandet inte ägnat skapa
förtroende för Riksbankens förmåga att "tjäna landet väl".
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0