EFFEKTIVISERA MER, SKATTA MINDRE

Valet står mellan ökade skatter och ökade lån.
 
Stämningen på socialdemokraternas kongress är tämligen tydlig i ett avseende.
 
Man vill ha ökade investeringar, för att bland annat nå det mål man inte kan
nå, EU lägsta arbetslöshet år 2020.
 
MAN ANSER SIG DÅ ATT HA ATT VÄLJA MELLAN, DELS ÖKADE SKAT-
TER, DELS ÖKADE OFFENTLIGA LÅN.
 
Varför välja mellan pest och kolera, när man kan välja att bli friskare ?
 
Varför inte överväga att i stället öka effektivitetet i samhället, här tycks
finnas gigantiska slumrande möjligheter.
 
Utebliven tillväxt per capita, minskad produktivitet i näringslivet, ökat antal sjuk-
skrivna, minskat antal arbetade timmar mm mm, raden av inslag, som visar att
den aggregerade effektiviteten i samhället är tämligen låg kan göras hur lång som
helst.
 
Så varför står valet mellan hur mycket sjukare man ska bli, när man genom
friare val kan bli friskare ?
 
KAN DET MÅNNE VARA SÅ ATT DET ÄR LÄTTARE ATT ADMINSTRERA
ÖKADE LÅN / ÖKADE SKATTER ÄN ATT EFFEKTIVISERA EKONOMIN.
 
I så fall är ett litet förtydligande på sin plats.
 
Vi väljer inte politiker för att de ska göra det lätt för sig själva.
 
AE
 
VI VÄLJER POLITIKER FÖR ATT DE SKA GÖRA DET LÄTT FÖR OSS ANDRA.
 
 

STEFAN LÖFVEN VILL HA DYRARE UPPHANDLING

Stefan Löfven vill öka inflationen genom dyrare upphandling
 
Kampen mot inflationen var förr en viktig kugge i samhällsekonomin, nu är denna
kugge utbytt mot en annan kugge.
 
Nu gäller kampen att kämpa FÖR inflation.
 
Stefan Löfven ger nu sitt bidrag till denna kamp, och ger sig in i striden genom att
föreslå att offentlig upphandling ska bli dyrare och leverantörernas tjänster inne-
hålla större kvalitetsbrister.
 
STEFAN LÖFVEN FÖRESLÅR ALLTSÅ ATT LAGEN OM OFFENTLIG UPP-
HANDLING SKA ÄNDRAS, SÅ ATT MAN VID UPPHANDLINGEN SKA KUNNA
KRÄVA ATT LEVERANTÖREN "ANSTÄLLER LÅNGTIDSARBETSLÖSA".
 
Den första fråga som då infinner sig är, hur har Stefan Löfven tänkt här ?
 
Det mest troliga är att han inte tänkt alls, här heller frestas man tillägga.
 
Vad detta innebär för upphandlaren (Stat, kommun och landsting) är lätt att före-
ställa sig, lika lätt är det att föreställa sig vad det betyder för leverantörerna.
 
Man kan här särskilja två olika inslag, beroende på i vilket läge leverantören be-
finner sig.
 
Det ena läget är att leverantören redan har befintlig arbetsstyrka och inte be-
höver anställa fler för att utföra ett offentligt uppdrag.
 
Det andra läget är att leverantörens arbetsstyrka är otillräcklig för att kunna
utföra det aktuella offentliga uppdraget, och att då nyanställningar måste
ske.
 
Hur har Stefan Löfven tänkt i det första skisserade läget ?
 
Här är det alldeles uppenbart att Stefan Löfven inte tänkt alls, inte det allra
minsta.
 
Med Stefan Lövfens förslag skulle alltså företaget, som redan har tillräcklig arbets-'
styrka, tvingas nyanställa ett antal långtidsarbetslösa. Här uppstår då två alterna-
tiv.
 
Det ena blir då att företaget avskedar tidigare anställda, och står kvar med
nyanställda, tidigare långtidsarbetslösa, med rimligen mindre erfarenhet
än de som nu avskedas.
 
Resultatet blir då följande.
 
LÅNGTIDSARBETSLÖSA ERSÄTTS MED NYA ARBETSLÖSA, FÖRETAGETS
KOMPETENS DRÄNERAS, EFFEKTIVITETEN I FÖRETAGET BLIR LÄGRE OCH
UPPHANDLINGEN MÅSTE RIMLIGEN BLIR DYRARE, SÅ VITT MAN INTE MENAR
ATT LEVERANTTÖREN SKA MINSKA SINA MARGINALER TILL FÖLJD AV
MINSKAD EFFEKTIVITET I NÅGON FORM AV VÄLDFÄRDSBIDRAG.
 
För det är väl knappast någon som inbillar sig att en leverantör står med en massa
övertaliga för at vara Stefan Löfven till lags, eller ?
 
Tyder ett sådant resultat på att förslagsställaren har tänkt, det allra minsta, knappast,
I så fall ska vi eftersträva politiker, som inte tänker, det allra minsta.
 
I det andra skissade läget behöver leverantören nyanställa, för att kunna utföra det
aktuella uppdraget. Valet står då mellan att välja fritt eller att tvingas välja "långtids-
arbetslösa". Man behöver ingen längre betänketid för att komma fram till att det se-
nare innebär en tämligen stor risk för att man eftersätter lämplig kompetens och får
mindre effektivitet.
 
Man andra ord blir upphandlingen mycket dyrare, så vitt man inte kräver att leveran-
tören ska stå för effektivitetsförlusten, något som knappast man kan räkna med.
 
Om man vill ha en lägre effektivitet i näringslivet och dyrare upphandling, då
kan förslaget innebära att Stefan Löfven tänkt, lite.
 
Det är svårt att tänka sig att det aktuella förslaget inte medför ökad administration,
både hos upphandlare och leverantörer. Den ökade krångligheten kan nog också upp-
leves så omfattande att ett antal leverantörer avstår ifrån att lägga anbud, någon som
med hög sannolikhet driver upp anbuden.
 
Är då dessa konsekvenser ett tecken på att Stefan Löfven tänkt, ja tyvärr är det tec-
ken på att han tänkt, mycket.
 
KRÅNGEL OCH REGLERINGAR ÄR NÅGOT MÅNGA POLITIKER ÄLSKAR,
OCH STEFAN LÖFVEN TILLHÖR KNAPPAST DET PARTI DÄR MAN LOVORDAR
KRÅNGEL OCH REGLERINGAR MINST.
 
AE

STEFAN LÖFVEN BORDE SE TILL HELHETEN

Dags för ett värderingsskifte ?
 
Stefan Löfven slår en lans för kunskapsförbättring i skolan, och det gör han då genom
att avkräva elever och föräldrar ett större ansvar.
 
Äntligen ett embryo till förståelse att det inte är avsaknaden av "resurser" som gör
att kunskapsinhämtningen halkar efter.
 
SER VI INLEDNINGEN PÅ EN AMBITION ATT SKAPA ETT VÄRDERINGSSKIFTE I
SAMHÄLLET ÄR STEFAN LÖFVEN INNE PÅ RÄTT VÄG.
 
För som det nu är har vi format ett samhäll där det inom vida grupper råder värderingar,
som är det rakt motsatta, gör definitivt inte Din plikt, och kräv så mycket Du kan av and-
ra.
 
Knappast hållbart i längden, inte ens med Åsa Romson vid makten, så det vore bra,
mycket bra, om Stefan Löfven, för en gångs skull ?, menar vad han säger.
 
Men som sagt, ambitionen och uppmaningen får nog just nu ses som ett embryo.
 
Skolan är ingen isolerad ö, utan skolan är en spegelbild av samhället i övrigt.
 
GÖR MAN INTE SIN PLIKT INOM ANDRA OMRÅDEN, SÅ GÖR MAN INTE HELLER
SIN PLIKT INOM SKOLAN.
 
Så uppmaningen borde ges en bredare innebörd och utgöra en inledning till ett värde-
ringsskifte inom hela samhället.
 
De som inte är sjuka skulle då göra sin plikt, och inte sjukskriva sig, polisen skulle
göra sin plikt och ryka ut vid brott, raden skulle kunna göras hur lång som helst.
 
DEN SKULLE TILL OCH MED KUNNA GÖRAS SÅ LÅNG ATT DEN OMFATTADE
VISSA POLITIKER, GÖR DIN PLIKT INNAN DU KRÄVER OBSKYRA PENSIONSFÖR-
MÅNER, SOM INGEN ANNAN, SOM GÖR SIN PLIKT, ANSES HA RÄTT TILL.
 
AE
 

SOCIALDEMOKRATINS FATTIGPENSINÄRER

Socialdemokratin går från klarhet till klarhet
 
De som trott att socialdemokratins visioner skulle framstå som otydliga, även i
samband med partiets kongress, trodde fel, helt fel.
 
Lagom till firandet träder en av partiets tidigare frontpersoner, förutvarande minis-
tern Ines Ussman, fram och förtydligar partiets syn på en tidigare oklarfråga, där
Stefan Löfven duckat och duckat.
 
Men Ines Uusman duckar inte.
 
Koopertiva förbundet har fått kritik för att man varit för generös med pensionsutbe-
talningen till förutvarande VD.
 
Förutvarande VD får en årlig pension på 2,8 miljoner per år, värd ungefär 67 mil-
joner totalt.
 
Inez Uusman duckar inte, som Stefan Löfven, när hon ska försvara de vik-
tiga visioner partiet står för.
 
EN AV PARTIETS VIKTIGA VISIONER ÄR ATT INGEN MEDBORGARE SKA
BEHÖVA VARA FATTIGPENSIONÄR.
 
Socialdemokratins talesmän har alltid duckat för den viktiga frågan vem som är
fattigpensionär eller inte, men förutvarande socialdemokratiske ministern Ines
Uusam duckar inte utan är tydlig, när hon säger:
 
VI GER VÅRAN VD 2,8 MILJONER I ÅRLIG PPENSION FÖR VI VILL JU INTE
ATT VÅR FÖRUTVARANDE VD SKA VARA FATTIGPENSIONÄR.
 
Man får väl anta att socialdemokraterna på kongressen sänder en tacksamhetens
tanke till Ines Ussman, som dristar sig att definiera en fattigpensionär på detta tyd-
liga sätt, något som ingen annan vågat sig på.
 
Jämlikhet är något vi kämpat för säger då socialdemokraten Bill
Jämlikhet är bara förnamnet och fattigpensionär får ju ingen vara säger då Bull
 
AE

POLITIKER FRAMSTÅR ALLTMER SOM RYMDVARELSER

Den politiska verklighetsförankringen en schimär
 
Man överraskas ofta, kanske inte överraskas, mer påminns om, hur lite politiker
ofta baserar sin uttalanden och beslut på den krassa verkligheten.
 
OFTA VERKAR DET SOM OM POLITIKER SVÄVAR FRITT I RYMDEN OCH
TAPPAT ALL KONTAKT MED VERKLIGHETEN PÅ JORDEN.
 
I går blev vi uppmärksammade på att moderaten Finn Bengtsson ansåg sig mob-
bad i riksdagen av sina partikamrater. Bakgrunden tycks vara att han framför kri-
tik mot decemberöverenskommelsen, och mobbningen tog sig bland annat så-
dama uttryck att forna partivänner inte hälsade på honom.
 
Ren vuxenmobbning i riksdagen bör man se allvarligt på, det är ju riksda-
gen, som i sin tur ska säkerställa, ytterst genom lagstiftning mm, att mobb-
ning inte sker, eller begränsas, i övriga samhället.
 
DETTA ARBETE BLIR FÖGA TROVÄRDIGT OM RIKSDAGSMÄNNEN SPRIN-
GER OMKRING OCH MOBBAR VARANDRA.
 
Detta inser Finn Bengtsson, men inte hans forna partivänner, vilket får Finn
Bengtsson att vända sig till riksdagens talman, Urban Ahlin, för att denne ska
ta upp mobbningen i riksdagen.
 
Hur ställer sig då Finn Bengtssons forna partivänner, mobbarna, till att
Finn Bengtsson anser sig mobbad ?
 
DE STÄLLER SIG INTE ALLS, DE SVÄVAR FRITT I RYMDEN, HELT OBE-
RONDE AV DEN VERKLIGHET JORDENS BEFOLKNING UPPLEVER.
 
Verkligheten på jorden är alltså den att Finn Bengtsson anser sig mobbad i
riksdagen, man har all anledning tro på goda grunder, och tar upp detta med
talmannen.
 
I rymden svävar då moderaternas gruppledare och ger sin syn om tillstån-
det på jorden.
 
" JAG UTGÅR IFRÅN ATT MAN HAR EN HÖVLIG OCH RESPEKTFULL TON
MOT VARANDRA"
 
Detta "utgår" alltså rymdvarelserna ifrån, när jordens moderater blir mobbade på
riktigt, man får väl då anta att sikten i rymdkikaren inte är den bästa.
 
Och så finns det fortfarande rymdvarelser, som tycker att det är konstigt att för-
troendet för politiker är lågt, eller obefintligt ?
 
Slottsnarrarna tycks ha överlevt pesten
AE
 
 

SKAPAREN GAV OSS EN HJÄRNA, ANVÄND DEN

Förbjud inte stöld och mord
 
Vissa saker tycks fördunkla tänkandet hos många. Vad som fördunklar tänkandet
varier över tid och är mycket beroende av vad som kan anses vara "rätt tyckande".
 
Just nu är tid för att tycka om tiggeriet, och många tycker om tiggeriet, en del
tycket inte om det.
 
Många av de, som tycker om tiggeriet, motiverar sitt förhållningssätt, på ett sätt som
tyder på mindre eftertänksamhet, eller kanske ren enfald, vem vet ?
 
När det kommer förslag om att förbjuda tiggeriet reser sig alla, som tycker
om tiggeriet, mangrannt upp och ropar:
 
VI KAN INTE FÖRBJUDA TIGGERIET, FÖR DÅ FÖRBJUDER MAN JU FATTIG-
DOM.
 
Spontant är det lätt att falla i fällan, vem skulle kunna komma på tanken att vilja
förbjuda fattigdom, ett lovvärt förbud i sig, men föga realistiskt.
 
Men hur eftertänksamt är då detta, att tillåta tiggeriet för att man anser att man
inte kan förbjuda fattigdom.
 
DET ÄR INTE DET MINSTA EFTERTÄNKSAMT, DET ÄR SÅ LITE EFTERTÄNK-
SAMT ATT DET NÄSTAN, ELLER HELT, FRAMSTÅR SOM REN ENFALD.
 
Fattiga "tvingas" till olika saker för att klara sitt uppehälle, en del av dessa "saker"
passar mindre in, eller passar inte alls, i ett modernt och civiliserat samhälle.
 
Dit hör tiggeriet, som vissa vill tillåta med motiveringen att man inte kan förbjuda fat-
tigdom.
 
Men många fattiga "tvingas" till annat än att tigga för att klara sitt uppehälle, bland
annat så stjäl en del fattiga för att kunna överleva.
 
Enligt logikens lagar ska vi ju då, enligt vissa, tillåta stöld, som sker från fat-
tiga, för man kan ju inte förbjuda fattigdom, eller ?
 
En del fattiga blir så desperata i sin överlevnadskamp att de "tvingas" att begå mord
för att kunna överleva.
 
Enligt logikens lagar ska vi ju då, enligt vissa, tillåta mord som utövas av fat-
tiga, för man kan ju inte förbjuda fattigdom, eller ?
 
Vi människor har utrustats på olika sätt, bland annat har vi utrustats med en hjärna.
 
Skaparens visdom var stor, så stor att alla våra organ ingick i ett överordnad
system.
 
VI FICK BEN FÖR ATT KUNNA GÅ, VI FICK HÄNDER FÖR ATT KUNNA TA FÖR
OSS, LAGOM ÄR BÄST ATT TILLÄGGA, OCH VI FICK EN HJÄRNA FÖR ATT
VI SKULLE TÄNKA.
 
 
AE

BEHÖVER VÄRLDEN EN NY INKVISITION ?

Världen tycks ha nått vägs ände
 
Ibland blir det bara för mycket, idag är en sådan dag.
 
Högst ledningen i Internationella Fotbollsförbundet  (FIFA) i princip "rubbet"
häktade för korruption och ovanpå detta Telia med en ny megakorruptions-
affär.
 
DET VÄRSTA ÄR DOCK INTE VAD SOM NU UPPDAGAS, DE VÄRSTA ÄR ATT
DETTA ÄR JUST DET MAN FÖRVÄNTAR SIG, OCH ALLT DETTA HAR GJORTS
MÖJLIGT GENOM ATT MÅNGA INOM DEN HÖGSTA ELITEN BARA HAR EN
ENDA AMBITION.
 
ATT SKO SIG SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT PÅ ANDRAS BEKOSTNAD.
 
Det börjar nu så mycket av denna "vara" att man börjar undra om det inte är dags
för en helt ny världsordning och en helt ny syn på hur saker och ting ska värderas
och organiseras.
 
Solen snurrar inte runt vare sig ledningen i FIFA eller ledningen i Telia, och det är
vare sig ledningen i FIFA eller ledningen i Telia, som är garantier för att världen
ska fungera så gott det går.
 
De som får världen att fungera så gott det går och vilka solen borde snurra
kring är alla de miljarder människor som går till arbetet varje dag och utför
enskilda insatser, som sammanbakat till en helhet gör att världen fungerar
så gott det går.
 
SOM TACK FÖR DETTA PLUNDRAS DET INPÅ BARA KROPPEN AV LED-
NING I TELIA, LEDNING I FIFA OCH LEDNINGAR I MÅNGA ANDRA FÖRE-
TAG OCH ORGANISATIONER.
 
Annorlunda uttryckt skulle man kunna formulera sig på följande sätt.
 
JORDEN SKULLE INTE UPPHÖRA ATT SNURRA OM LEDNINGEN FÖR
TELIA OCH LEDNINGEN FÖR FIFA FÖRSVANN NER I UNDERJORDEN,
OM EN DAMMLUCKA ÖPPNADES UNDER FÖTTERNA PÅ DEM.
 
DÄREMOT SKULLE JORDEN UPPHÖRA ATT FUNGERA OM MILJARDER
MÄNNSISKOR UPPHÖRDE ATT SLITA HÄCKEN AV SIG FÖR OLIKA LED-
NINGAR, SOM INTE ÄR LIKA OUMBÄRLIGA, SOM DE SJÄLVA OFTAST
ANSER.
 
Det är helt enkelt dags för en ny tidsräkning, där man uppvärderar insatser
som är nödvändiga och nervärderar insatser av den typ förra ledningen i Telia
och ledningen i FIFA stått för.
 
Detta måste ske på alla plan, det måste ske genom att den så kallade tran-
sparansen görs tydlig på alla områden, öppenhet ska vara ett livsvillkor, an-
svar ska utkrävas, så att alla vet som gäller, om man blir upptäckt med han-
den i fel "gryta".
 
Minsta tecken på girighet, snikenhet, korruption och annat fiffel på hög nivå
ska omgående rendera i avsättning, åtal och hög straffskala, allt syftande till
att få stopp på allt fiffel som sker på vissa nivåer.
 
Det är inte ficktjuvarna som utgör den största samhällsfaran, det är tjuvarna
på de yttersta posterna, som utgör den största samhällsfaran.
 
Vi måste också bort från den närmast imbecilla attityden att vissa anser sig
och kretsen omkring sig som Guds förlänga arm, och man anser sig oumbärlig
och viktigare än alla andra.
 
Allt det där är bara trams, som det heter, ingen är oumbärlig, det står
alltid myriader av lämpliga kandidater att ta vid, om någon girigburk vi-
sar sig inte hålla måttet.
 
Var ska man börja, en ny världsordning inför man inte på en dag.
 
Man skulle ju kunna börja genom att bojkotta VM i Ryssland år 2018.
 
Att Ryssland, med hänsyn till sina bravader och brott mot mänskliga rättighe-
ter fick OS senast far en skandal, inte utan like, för den var helt i nivå med OS
i Nazityskland år 1936.
 
Alla var medvetna om att Ryssland inte var värdigt OS, men det hindrade inte
de flesta som anser sig viktiga att ändå åka till OS och frottera sig med andra,
som också ansåg sig så viktiga att de måste visa upp sig på OS.
 
Nu pekar det mesta, troligen allt, på att Ryssland fått VM 2018 tack vare
en av historiens största mutaffärer.
 
SKA DÅ SVENSKA POLITIKER OCH ANDRA, SOM ANSER SIG VIKTIGA, DÅ
OCKSÅ ÅKA TILL RYSSLAND VM 2018 OCH FROTTERA SIG MED ANDRA,
SOM OCKSÅ ANSER SIG SÅ VIKTIGA ATT DE MÅSTE ÅKA DIT.
 
Självfallet borde de inte åka dit, och lika självklart bör vi kunna räkna med att
de flesta ändå åker dit.
 
När det gäller att motivera egna excesser sätter inte ens fantasin några
gränser för hur påhittiga många kan vara.
 
MEN MED AVSLÖJANDET OM FIFA BORDE MAN TÄNKA TILL, BÅDE
EN OCH TVÅ GÅNGER. ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT ATT MAN SPELAR
MED I DESSA KRIMINELLA SCHARADER ?
 
Det finns anständiga och hederliga politiker, det finns mängder av dem. Vi kom-
mera aldrig att få en bättre värld, än mindre en ny och bättre världsordning, om
inte alla dessa hederliga och ärliga politiker skärper till sig och tar täten i något
som skulle kunna utgöra en pånyttfödelse,
 
ATT UTIFRÅN DAGENS AVSLÖJANDE TA TÄTEN OCH BOJKOTTA VM
ÅR 2018 SKULLE VARA EN BRA BÖRJAN. SKER DET PÅ RÄTT SÄTT
OCH UNDER RÄTT FORMER KOMMER OCKSÅ ALLA OHEDERLIGA OCH
OANSTÄNDIGA POLITIKER, DET FINNS MÄNGDER AV SÅDANA OCKSÅ,
TILL INSIKT OM ATT DET GYNNAR DEM ATT SPELA MED I ETT NÅGOT
HEDERLIGARE SPEL.
 
Alltså, börja morgondagen med att planera för att bojkotta allt som hänger
ihop med VM i Ryssland år 2018.
 
BOJKOTTA SAMTIDIGT TELIA OCKSÅ, DET TYCKS VARA DET ENDA SOM
SKULLE KUNNA HJÄLPA DENNA ORGANISATION DÄR KUNDFIENTLIG-
HETEN OCH KORRUPTIONEN TYCKS VARA INCEMENTERAD I VÄGGARNA.
 
AE
 
 
 

VARFÖR VILL SVERIGE SKYDDA IS JIHADISTER ?

Sverige smeker IS krigare medhårs
 
Sverige väljer ofta att gå sin egen väg i många frågor, varför det inte är överraskande
att Sverige går sin egen väg när det gäller synen på hur IS jihadister ska hanteras.
 
Utvecklingen i vissa andra länder, som Frankrike och Australien, visar att man
kan agera mot IS jihadister - om man vill.
 
DEN FRÅGA SOM DÅ UPPSTÅR ÄR VARFÖR VISSA LÄNDER VILL BEKÄMPA
IS KRIGARE, MEDAN VISST LAND, SVERIGE, INTE VILL BEKÄMPA IS LIHADIS-
TER.
 
En försvårande omständighet är självklart Miljöpartiet med dess islamist, som tagit
plats i regeringen. det säger sig självt att eventuella åtgärder blir "halvdana" med en
sådan bemanning på en ministerpost.
 
Men Miljöpartiets ställning är inte sådan att detta är avgörande, avgörande är att
stora delar av den svenska opinionsbildningen inte vill att Man ska bekämpa IS jiha-
dister. För att slippa detta konstruerar man alla tänkbara, och otänkbara, skäl till
att det ska vara svårt, helst omöjligt att bekämpa dessa extremister.
 
Allt från svår, helst omöjligt bevisföring, till långa handläggningstider, helst
oändliga, för införandet av regler, som gör en bekämpning möjligt.
 
DET SOM ÄR SVÅRT, HELST OMÖJLIGT, I SVERIGE ÄR DOCK MÖJLIGT OCH
ÖNSKVÄRT I VISSA ANDRA LÄNDER.
 
Man kan därför inte dra en annan slutsats av den förda debatten att grupperingar
med starkt inflytande helt enkelt inte vill att man ska vidta åtgärder som begränsar
manövreringsutrymmet för "svenska" jihadistkrigare.
 
Hur gör man då i andra länder ?
 
I Frannrike är det numera straffbart att ha deltagit i IS operationer, vare sig
man misstänker att brott begåtts eller inte.
 
ÅTERVÄNDANDE MÖTS DÄRFÖR INTE AV BOSTÄDER OCH JOBB, UTAN ÅTER-
VÄNDANDE MÖTS AV POLIS, BLIR HÄKTADE, ÅTALADE, DÖMDA OCH INLÅS-
TA.
 
I länder, där man vill göra något åt problemet, anser man inte att bevisläget och bevis-
föringen är en så komplicerande, helst omöjlig, faktor, som man anser i Sverige.
 
Bland annat anser man att bevisläget är gott, när en viss IS jihadist sprider bil-
der av sig själv, när han deltar i operationer, och skryter med sitt deltagande på
Facebook.
 
I SVERIGE MEDGER INTE KUNSKAPSLÄGET ATT DETTA SES SOM ETT LED I
BEVISFÖRINGEN. DETTA BRISTANDE KUNSKAPSLÄGE, SOM AV ANDRA
MÅNGA GÅNGER BESKRIVS I ANDRA TERMER, REN DUMHET, BESKRIVER
VI SJÄLVA SOM "RÄTTSSÄKERT".
 
I Australien är man nu på väg att införa en lag, där deltagande i IS operationer medför
att man förlorar sitt medborgarskap, dock enbart under förutsättning att man har dubb-
la medborgarskap. Detta är tänkt att tillämpas utan hänsyn till om brott begåtts eller
inte.
 
I vissa andra länder har man startat processer, som syftar i samma riktning.
 
Varför kan man då vidta åtgärder mot IS jihadister i vissa länder, men inte i Sve-
rige ?
 
SVARET ÄR LIKA ENKELT SOM SKRÄMMANDE, EFTERSOM MAN KAN MÅSTE
DET HELT ENKELT BERO PÅ ATT MAN INTE VILL.
 
AE

HEMTJÄNSTENS SCHEMALÄGGNING VÄRRE ÄN ETT SKÄMT

Inget löpande band slår hemtjänsten
 
Vi har länge förknippat löpande band med effektivitet, där kugge direkt tar vi en
annan kugge.
 
Allt går då som "på räls".
 
De effektiva löpande banden får nu ses som ålderdomliga effektivitetsmässigt.
 
Inom hemtjänsten har man "uppfunnit" ett löpande band, där kugge inte
tar vid efter kugge.
 
KUGGARNA ÖVERLAPPAR VARANDRA FÖR ATT DET LÖPANDE BANDET
INOM HEMTJÄNSTEN SKA GÅ FORTARE, HYSTERISKT FORT, SÅ HYSTERISKT
FORT ATT KUGGARNA I BANDET BLIR UTMATTADE.
 
Överlappningen sker då genom att en anställd har avsatt en viss tid hos en så kallad
brukare, låt säga fram till klockan 0900.
 
Samtidigt visar då schemaläggningen kanske att den anställde ska vara hos nästa
brukare redan innan den första brukaren är förbrukad, låt säga kanske redan 0845.
 
Hur man kan komma fram till att en sådan schemaläggning skulle kunna främ-
ja effektiviteten "står nog skrivit i stjärnorna".
 
DET ENDA SCHEMALÄGGNINGEN KAN FRÄMJA ÄR ÖKAD STRESS HOS DE
ANSTÄLLDA, MEN ÄVEN HOS BRUKARNA, OCH DETTA FRAMKALLAR RIM-
LIGEN DE ÖKADE SJUKTAL MAN NU SÄGER SIG VILJA MINSKA.
 
Lite respektlöst, men inte desto mindre sant, bör man kunna anta att de som lägger
upp sådan schemaläggning inte kan ha mycket till övers vare sig för anställda, för
brukare eller för effektiviteten, man skulle till och med kunna anta att de inte har
"mycket innanför pannbenet" som det ibland brukar heta.
 
AE

SLÅ TILLBAKA "KRIMINELLA" ADVOKATER OCH REVISORER

Advokater och revisorer förklarar nu krig mot samhället
 
Vi har sedan länge sett grovt kriminella som samhällets fiender.
 
Nu fogar sig två nya grupper till gruppen "samhällets fiender".
 
ADVOKATER OCH REVISORER.
 
Tidigare fann dessa samhällets fiender en lucka i lagstiftningen, som gjorde det
möjligt att inom "lagens ram" omvandla inkomst av tjänst till aktieutdelning, vilket
då medförde en väsentligt lägre beskattning.
 
Till och med Alliansregeringen fann detta anstötligt och införde ett nytt regelsys-
tem som var tänkt att sätta stopp för detta.
 
Lagens andemening  var mycket tydlig, inkomst av tjänst för advokter och
revisorer skulle inte kunna omvandlas till aktieutdelning.
 
DET ÄR VÄL KÄNT ATT MAN VID INFÖRANDET AV NYA LAGAR INTE KAN
FÖRUTSE ALLT, LIKA KÄNT BRUKAR VARA LAGENS ANDEMENING.
 
Inga kan anses mer kompetenta att utläsa en ny lags andemening än just advo-
kater och revisorer, man bör därför kunna kräva att dessa grupper följer just
andemeningen i en ny lag.
 
Båda grupperna är dessutom stöttepelare i vårt rättssystem, gruppen advokater
upprätthåller ett antal intressen, som är avgörande för att vårt rättssystem ska
fungera och gruppen revisorer är avgörande för att kontrollen av näringslivet
ska bli effektiv.
 
Det kan ju tilläggas att det inte är första gången kända revisorer inte följer gällan-
de regelverk utan styrs av extrem girighet, om man nu uttrycker sig milt.
 
När det gäller näringslivet i övrigt delar de flesta seriösa företagsledare den upp-
fattningen att företaget har en roll i samhället som sträcker sig längre än till att
bara "tjäna pengar" och vinstmaximera. Då man för sin verksamhet är beroende
av samhällets infrastruktur mm, delar de flesta seriösa företagsledare numera
den uppfattningen att man i allt väsentligt inte bara ska hålla sig till lagstiftnin-
gen, man ska även hålla sig till lagens andemening.
 
Ovantående hindrar tyvärr inte att vi fortfarande har ett antal, tyvärr många, före-
tagsledare, som anser att man vare sig ska följa gällande lagstiftning, än mindre
lagens andemening.
 
Även revisorer och advokater är beroende av viktiga samhällsstrukturer för att
kunna utöva sitt yrke, och är dessutom priviligierade genom att kunna arbeta
genom sin legitimation.
 
Allt detta sammantaget medför att det bör anses att dessa grupper så långt det
är möjligt inte bara ska följa gällande lag, utan också följa lagarnas andemening,
särskilt som de utövar sitt yrke med legitimation med vissa etikkrav.
 
Det visar sig nu att dessa samhällsviktiga grupper, som är starkt beroende av
samhället för att kunna utöva sina yrken, inte anser att de ska följa lagarnas
andemeningar.
 
I stället strävar de efter att hitta så många luckor i lagen som möjligt och
utnyttjar dessa, hur tydligt det än framgår att andemeningen i lagen är
en helt annan.
 
ADVOKATER OCH REVISORER VISAR NU TYDLIGT ATT DE INTE HAR
DET MINSTA SAMHÄLLSANSVAR OCH FÖRKLARAR MER ELLER MINDRE
KRIG MOT SAMHÄLLET I ÖVRIGT.
 
MAN HAR HITTAT EN LUCKA I DEN NYA LAGEN, EN LUCKA SOM INTE
SKULLE KUNNA ANVÄNDAS OM MAN HAR DET ALLRA MINSTA INTRES-
SE ATT FÖLJA ANDEMENINGEN I LAGEN.
 
Genom nybildning av aktiebolag lyckas man därför fortsätta med att om-
vandla det som lagstiftaren tänkt ska vara inkomst av tjänst till aktieutdel-
ning.
 
OCH MAN ÄR INTE SEN ATT UTNYTTJA DENNA LUCKA, I EN SÅDAN OM-
FATTNING ATT DET NÄRMAST KAN SES SOM EN KRIGSFÖRKLARING MOT
HELA SAMHÄLLET I ÖVRIGT.
 
Hur möter man då en fiende, som själv bekämpar viktiga samhällsnintressen, man
slår tillbaka.
 
Man får nu innerligt hoppas att ansvariga politiker inte drar sig för att lagstiftnings-
vägen se till att införa en stopplag, gärna av retroaktiv karaktär, gärna i kombina-
tion med "straffskatter" på det som är tänkt att undanhållas.
 
Vare sig advokatsamfundet eller FAR har visat vare sig vilja eller förmåga att  hål-
la rent i sina led så att grupperna inte äventyrar viktiga samhällsintressen.
 
Legitimation av advokater och revisorer bör därför fråntas Advokatsamfundet och
FAR och ske under andra former, där samhället ges ett större inflytande.
 
En bra början skulle då vara att frånta legitimationen för alla de advokater
och revisorer, som valt att kringgå lagens andemening på sätt som nu skett.
 
SKIT SKA BORT, VARHÄN MAN ÄN HITTAR SKITEN.
 
SAMHÄLLETS FIENDE ARBETAR I SKYDD
AV SAMHÄLLETS LEGITIMATION
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

GÖR SAMHÄLLET FRISKARE, SÅ BLIR "FOLK" MINDRE SJUKA

Ekorrhjulet snurrar allt fortare
 
Nu går allt i repris, ekorrhjulet snurrar på och sjukförsäkringstalen ökar dramatiskt,
igen.
 
Särskilt ökar då diagnoserna när det gäller psykisk ohälsa, och särskilt bland
unga.
 
OCH KONSTIGT VORE ANNARS, SJUKSKRIVNINGSFREKVENSEN ÄR, SOM
MYCKET ANNAT, KANSKE ALLT, EN SPEGELBILD AV SAMHÄLLET, OCH
MYCKET TYDER PÅ ATT MYCKET I SAMHÄLLET ÄR "SJUKT".
 
Nu ska "staten" ta sig an denna så kallade utmaning, en utmaning bland många
andra, med de sedvanliga krafttagen.
 
Blåslampan ges mer bränsle och kontrollerna ska öka.
 
På kort sikt, och just nu när ökningen är ett faktum, kan ökade kontroller möjligen
vara ett sätt att dämpa ökningen, men som vanligt ger man sig på symptomen, när
man borde angripa orsakerna.
 
Det finns ingen som helst anledning att tro att svenskar skulle vara avsevärt mer "sjuka
på riktigt" än andra jämförbara länder, möjligen marginellt med hänsyn till vår "fetma".
 
ANLEDNINGARNA FINNS I STÄLLET ATT SÖKA I VÄRDERINGAR OCH STRUK-
TURER.
 
När det gäller värderingarna har svenskarna i mångt och mycket blivit ett "rättighets-
folk" där rättigheter ska tas tillvara, med råge, men där skyldigheterna inte ska beak-
tas.
 
Samhället har under decennier utvecklats i en riktning, där principen har varit att
"folk" ska "förverkliga sig själva", men ingen har brytt sig om i vilken riktning man för-
verkligat sig.
 
VI SER NU RESULTATET, SVENSKARNA HAR BLIVIT ETT "RÄTTIGHETSFOLK",
DÄR ANSVAR OCH SKYLDIGHETER ÄR SATT PÅ UNDANTAG.
 
Men det finns också andra orsaker, över vilka "folk" inte kan råda.
 
En sådan är extremt ökade klyftor och extremt ökad ekonomisk otrygghet och ojäm-
lighet. Samhällets strukturer bygger på att det i grunden finns någon form av samhälls-
kontrakt, där medborgarna känner att de får något i utbyte mot att de ger något. Någon
form av samförstånd och samhällskitt med andra ord, som också tar sig uttryck i vär-
deringar, som styr bland annat sjukfrekvensen.
 
Stressen i arbetslivet gör sitt till, ständigt mer slimmade företag och organisationer för
med sig en ständigt ökad stress, och en ständigt ökad psykisk ohälsa. Detta får man
inte bukt med genom ökat antal kontroller, det får man bukt genom att i grunden ifrå-
gasätta hur vi organiserat vårt samhälle.
 
Kanske borde "effektiviteten" med en slimmad organisation få stå tillbaka något för att
man ska få en effektivitet i en vidare mening. Hur otroligt det än låter finns det faktiskt
moderata politiker som skissar en sådan utveckling, senast i agenda i går.
 
Tar man bort grunderna för ett sådant samhällskontrakt, och det har skett i stor
utsträckning, då försvinner också ansvarskänslan, samhörigheten och strävan
att kombinera rättigheter med skyldigheter.
 
ETT SADANT SAMHÄLLE HAR VI I DAG, VI HAR INTE FÅTT DET, VI HAR SKA-
PAT DET.
 
På kort sikt kan man sätta "plåster" på detta genom att öka kontrollerna, i antal och
i "noggrannhet", men på sikt måste man gå på djupet.
 
Strävan ska vara att minska inflödet av sjuka, inte att ta hand om sjuka med bätt-
re "rehabilitering" och kontroller, och vägen till minskat inflöde är lätt att staka
ut. Att fokusera på 90 dagars regel och 180 dagars regel tyder på att man inte
har förmåga att se var problemet ligger.
 
BÄTTRE FOLKHÄLSA  (MINDRE FETMA MM), ÖKAD SAMMHÅLLNING I SAMHÄL-
LET, DÄR MAN SER KOMBINTIONEN RÄTTIGHETER/SKYLDIGHETER OCH
"BÄTTRE" VÄRDERINGAR, SOM TAR SIG UTTRYCK I EN STÖRRE SAMFÖR-
STÅNDSANDA.
 
Vi vet ganska så väl hur det går i länder där man angriper ökande problem med stän-
digt ökat antal kontroller och ständigt ökad repressivitet.
 
SÄKERT SOM "AMEN I KYRKAN" FJÄRMAR MAN SIG ALLTMER FRÅN DET
VI VANT OSS ATT SE SOM ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE.
 
Vill va ha det på det viset ?
 
Tydligen, för vi accepterar att politikerna driver samhället i den riktningen.
 
En del samhällsdebattörer hävdar att det är en "utopi" att vi skulle kunna förändra
vårt samhälle i grunden, i den riktningen att det blir ett "bättre" samhälle i vidare
mening.
 
Har dessa debattörer rätt, ska vi ägna oss åt "utopier" för glatta livet.
 
AE
 
 
 

ALLA VET HUR EN ÅSNA SER UT

Moderaternas halmbal
 
SvD ledarskribent Tove Lifvendahl tycks för det mesta veta både vad hon tycker
och vad hon vill framföra.
 
Och det sker för det mesta, alltid ?, på ett sätt som är lätt att följa och lätt att föstå.
 
I dag skriver Tove Lifvendahl om decemberöverenskommelsen under rubriken:
 
HALMBALEN FRÅM MODERATERNA.
 
Det sägs inte rätt ut i inlägget, men man får lätt det intrycket att Tove Lifvendahl
med rubriken vill associera till ett visst djur som lätt fastnar i andra balar, höbalar.
 
De frälsta inom moderaterna bör läsa denna ledare, för med ett minimum av
tänkande kommer man direkt fram till att decemberuppgörelsen inte bara
är ogenomtänkt.
 
DEN ÄR DUM SÅ DET FÖRSLÅR, SÅ DUM ATT TANKARNA LEDS TILL ETT
VISST DJUR, SOM FASTNAR MELLAN HÖTAPPARNA.
 
I ledaren är Tove L tydlig, övertydlig, med vad som drev fram överenskommelsen.
 
Det som drev fram överenskommelsen var en ambition, om nu ambition är
ett bättre ord än enfald, att man inte skulle låta sverigedemokraterna kunna
påverka politiken.
 
Så långt är det lätt att hänga med, om man bara vill gräva i halva sandlådan, men
vill man gräva i hela sandlådan blir bilden något annorlunda.
 
Nu skryter moderaterna om att man med sverigedemokraternas hjälp/stöd åstad-
kommit 100 tillkännagivanden, något som inte skulle ha kunnat ske utan SD stöd.
 
Vad blir då sensus av detta ?
 
Jo, sensus av detta blir att ett visst djur mellan höbalarna plötsligt framstår
som tämligen begåvat.
 
FÖRST GÖR MAN ALLTSÅ ETT STORT NUMMER AV ATT MAN HÅLLER SD
UTANFÖR ALLT INFLYTANDE GENOM DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN,
SEDAN GÖR MAN ETT ÄNNU STÖRRE NUMMER AV ATT MAN MINSSAN Å-
STADKIMMT 100 TILLKÄNNAGIVANDEN DÄR SAMRBETET MED SD VARIT
EN FÖRUTSÄTTNING.
 
Tove L ställer den motiverade frågan, förstå det den som kan ?
 
SvD ska ju vara ett "bihang" till moderaterna. Att så stark, för att inte säga hän-
synslös, kritik här kommer till uttryck borde få en och annan moderat till viss be-
sinning.
 
Men besinningen tycks vara av begränsad, mycket begränsad, karaktär.
 
DEN BESINNING MAN LYCKAS MOBILISERA ÄR ATT MAN AVKRÄVER
MOTSTÅNDARE TILL ÖVERENSKOMMELSEN ATT MAN SKA PRSENTERA
ETT ALTERNATIV.
 
Återigen leds tankarna till ett visst djur, som sägs stå mellan hötapparna.
 
Om en "idiot" presenterar ett "idiotiskt" beslut/förslag ska de som inte är
"idioter" behöva presentera ett alternativ, det räcker med att säga/hävda:
 
LÅT BLI ATT GENOMFÖRA DET "IDIOTISKA" FÖRSLAGET.
 
Alla vet hur en åsna ser ut.
 
AE

EN NARR KÄNNER VI JU ALLA IGEN

Moderaten Ulrik Nilsson får till det - igen
 
Det sägs att ingen resebroschyr i världen undgått moderaten Ulrik Nilsson, mer känd
under namnet "Resenären".
 
Uppbackad av statens kassakista har han rest land och rike runt, både som kommunal-
politiker och riksdagsman.
 
Elaka tungor gör gällande att ingen "solkust" är obekant för resenären.
 
MAN SKULLE, NÅGOT ELAKT, KUNNA HÄVDA ATT RESENÄREN ÄGNAR SIG
ÅT ÖVERUTNYTTJANDE AV SYSTEMET.
 
Men det hindrar självallet inte resenären att se smulan i grannens öga, i stället för
att se bjälken i det egna.
 
Resenären har i dag ett satiriskt och samtidigt självkritiskt inlägg i Borås Tidning, där
han bland annat skriver om andras överutnyttjande.
 
Man måste ju anta att det är satiriskt, för han kan väl inte vara så fräck att han
beskyller andra för överutnyttjande av systemet, med den resefrekvens han
själv haft, eller ?
 
I sitt satiriska inlägg menar Resenären att medborgarna har ett samhällskontrakt
att leva upp till, där man bryter mot kontraktet om man ägnar sig åt överutnyttjande
av systemet.
 
Ska man ta Resenären på ordet finns det väl inte många "bidragsfifflare" som
brutit mer mot samhällskontraktet än vad resenären själv gjort.
 
ATT SKRIVA OM ANDRAS ÖVERUTNYTTJANDE NÄR MAN SJÄLV ÖVERUTNYT-
JAR SYSTEMET MED ATT UNDER BÄSTA SEMESTERTID ÅKA TILL KORSIKA,
PÅ SKATTEBETALARNAS BEKOSTNAD FÖRSTÅS, VITTNAR INTE OM ÖVER-
DRIVEN SJÄLVINSIKT, SÅVITT INSLAGET INTE ÄR TÄNKT ATT VARA SATIR-
ISKT FÖRSTÅS.
 
Det bör förstås tilläggas att överutnyttjandet av Korsikas stränder är ett överutnytt-
jande av stränder bland många andra stränder.
 
Men så är ju inte heller resenären känd för att ha vare en framträdande självinsikt,
om man väljer att uttrycka sig försiktigt.
 
Frågan är också om moderaterna i Borås saknar ren självbevarelsedrift, som fort-
sätter att nära denna "överutnyttjare" vid sin barm ?
 
En narr känner vi ju alla igen
AE

HOT MOT LÄRARE HÖJER BETYGEN

Anständighet ett minne blott ?
 
Vi vet sedan tidigare att många skolor har vad vi kallar betygsinflation.
 
Skolorna sätter högre betyg än motiverat, för att dra till sig elever i det fria
skolvalet, och därigenom förbättra sin ekonomi.
 
VI VET ATT DET FÖREKOMMER, VI VET ATT INGET GÖRS ÅT DET, VAR-
FÖR MAN FÅR ANTA ATT DETTA ÄR HELT I SIN ORDNING.
 
I DET NYA SVERIGE.
 
I dag kan man läsa om en annan typ av betygsinflation, som breder ut sig.
 
Lärare blir uppringda kvällar och helger av arga föräldrar, som kräver att
läraren ska ompröva sin betygssättning.
 
UNDER HOT OM ANMÄLAN TILL SKOLSTYRLESEN FALLER OFTA LÄRAR-
NA TILL FÖGA.
 
VI VET ATT DET FÖREKOMMER, VI VET ATT INGET GÖRS ÅT DET, VARFÖR
MAN FÅR ANTA ATT DETTA OCKSÅ ÄR HELT I SIN ORDNING.
 
I DET NYA SVERIGE.
 
AE
 
 

KAN VEM SOM HELST BLI REKTOR ?

Rektorn är tacksam för en "börda"
 
I vissa avseenden tycks vi gå från klarhet till klarhet.
 
Vi mins den tid, när Eric Ullenfån fick härja fritt.
 
NÄR HAN SATT HEMMA PÅ SIN KAMMARE OCK SKREV MYTER OCH FÖR-
FATTADE UTREDNINGAR, SOM VISADE ATT VARJE NYANLÄND UTGJORDE
ETT NETTTOTILLSKOTT TILL VÅR EKONOMI.
 
När Eric Ullenfån inte längre fick härja fritt skedde en viss tillnyktring och i visst
avseende gick vi från ingen klarhet alls till en antydan till klarhet.
 
ERIC ULLENFÅNS NETTOTILLSKOTT HAR NU FÖRVANDLATS TILL EN BÖR-
DA SOM SKA FÖRDELAS TILL ANDRA EU LÄNDER.
 
Med tiden är det så det brukar gå med myter, papperskorgen blir slutdestinationen.
 
Men inte alla tycks gå från klarhet till klarhet.
 
SvD har idag en artikel om hur utländska elever fördelas på olika skolor i Stockholm.
Vi vet sedan tidigare hur det oftast blir när andelen utländska elever blir högt, studie-
resultatet rasar i botten, konstigt vore annars, skolpengen ökas för att kompensera ett
ökat elevstöd, konstigt vore annars och stökigheten på skolan ökar ofta.
 
Allt detta vet vi, och det borde också rektorn på Bredängsskolan i Stockholm, Eva
Sarén , veta. Men hon vet inte detta, det tycks som om hon gått i lära hos mytskri-
varen Eric Ullenfån.
 
Eva Sarén har sin egen lilla syn på hur fördelningen av elever ska vara i svenska
skolor.
 
Det opitmala är när andelen svenska elever utgör 2/3 och andelen utländska
elever utgör 1/3 av eleverna.
 
Sedan tillägger hon, och här måtte Eric Ullenfån bli grön av avund:
 
JAG TYCKER FAKTISKT SYND OM SKOLOR SOM INTE HAR DE HÄR ELEVER-
NA I DAG.
 
Där fick kommunerna så de "teg"
 
Nu fick de minsann lära sig att inte "ösa" en massa extra skolpengar till sko-
lor med många utländska elever.
 
I STÄLLET SKA DE TYCKS SYND OM DE SKOLOR, SOM INTE BEHÖVER
MÄNGDER AV PEDAGOGER OCH PSYKIATRIKER OCH ÄVEN POLIS FÖR
ATT LÖSA DE MÄNGDER AV PROBLEM, SOM UPPSTÅR PÅ VISSA SKO-
LOR.
 
MEST SYND KANSKE KOMMUNERNA SKA TYCKA OM DE SKOLOR SOM INTE
TVINGAS STÄNGA, FÖR ATT DE INTE HAR DEN ANDEL UTLÄNDSKA
ELEVER REKTOR EVA STARÉN TALAR SIG VARM FÖR.
 
 
AE

SKATTEVERKET HÅLLER KRIMINELLA BAKOM RYGGEN

Dårhuset Sverige förnekar sig inte - nu heller
 
I SvD i dag kan man läsa ett inslag, som sänder kalla kårar utefter ryggen.
 
At vi svenskar är slappa i mångt och mycket det vet vi sedan länge, vi vet
också sedan länge att Sverige styrs med extrem flummighet.
 
MEN ATT VI ÄR SÅ SLAPPA OCH SVERIGE SÅ FLUMMIGT SOM SVD NU VI-
SAR DET KUNDE MAN INTE ENS FÖRESTÄLLA SIG, INTE ENS I SIN VIL-
DASTE FANTASI.
 
Det SvD nu beskriver är hur internationellt efterlysta krimínella finner en fristad i
Sverige och kan driva företag helt ogenerat.
 
Och ingen, inte ens Skatteverket, bryr sig det minsta, som vanligt frestas man
tillägga.
 
MAN INTE ENS HÖJER PÅ ÖGONBRYNEN ELLER RUSKAR PÅ AXLARNA,
MAN BRYR SIG HELT ENKELT INTE ETT DYFT, HÄR HELLER.
 
SvD beskriver hur en 32 åring driver företag i Sverige. 32 åringen är efterlyst i hela
EU och har så varit i 9 år. Arresteringsorder har utfärdats av polsk polis och denna
arresteringsorder ligger i Schengens efterlysningssystem.
 
I de flesta andra EU länder skulle 32 åringen gripas bara han satte sin fot i lan-
det.'
 
I SVERIGE KAN HAN INTE BARA SÄTTA SIN FOT, HAN KAN ANVÄNDA FÖT-
TERNA FÖR ATT GÅ TILL SKATTEVERKET OCH STARTA FÖRETAG, VILKET
OCKSÅ 32 ÅRINGEN GJORT.
 
Sedan 2010 driver 32 åringen företag i Sverige, han har f skattesedel, han har an-
ställda, han äger bilar och betalar skatt.
 
Något man i de flesta andra länder inte ens ser som möjligt, men som i Sve-
rige inte bara ses som möjligt, det är inget man överhuvudtaget reflekterar
över.
 
Skatteverket sover som vanligt sin "törnrosasömn". Vi minns hur de sov när det
genom Uppdrags Granskning uppmärksammades att det fifflades med ROT av-
drag, fördelning arbete/material. Då tog det 2 år innan Skatteverket vaknade och
insåg att detta fiffel var ett problem.
 
När det gäller 32 åringen och andra efterlysta kriminella företagare har tyd-
ligen Skatteverket återfallit i "törnrosasömn" och mumlar i sömnen:
 
"VI GÖR INGA KONTROLLER OM PERSONER HAR NÄRINGSFÖRBUD I SITT
HEMLAND ELLER ÄR EFTERLYSTA FÖR BROTT"
 
I stället för att göra kontroller ger man dem alltså f skattsedel, vilket inte kan upp-
fattas på annat sätt än att Sverige inte vill leva upp till övriga EU länders kamp mot
internationell brottslighet.
 
Frågan är om det mer eftertryckligt kan visas att Sverige i vissa avseenden är
både kriminella och dårars hemvist.
 
Samtidigt noterar man att Skatteverket inte sover när det gäller att hålla efter
svenskar med näringsförbud, där blir det ingen f skattsedel minsann.
 
Men förmågan och viljan att leva upp till samma krav när det gäller inter-
nationellt efterlysta lämnar tydligen mycket övrigt att önska.
 
ELLER ÄR DET DEN HELIGA KON "ÖPPNA GRÄNSER" SOM TAR DÖD
PÅ HJÄRNVERKSAMHETEN, I DETTA AVSEENDE OCKSÅ FRESTAS MAN
TILLÄGGA.
 
AE
 

BETYGSRUSNING UTAN MOBILER

Så var det då bevisat -  igen
 
Skolforskning i England har visat det vi redan visste, det gäller förstås bara oss som
vill veta.
 
Kunskapsutvecklingen gynnas av att mobiler inte får användas i klassrummen.
 
FORSKNING I ENGLAND VISAR NU ATT KUNSKAPSUTVECKLINGEN GYNNAS
VÄSENTLIGT OM TEKNIKEN FÅR STÅ TILLBALA LITE, HÄR ATT MOBILER IN-
TE FÅR ANVÄNDAS I KLASSRUMMEN.
 
Forskningen kommer här fram till den genomsnittliga ökningen uppgår till 6,4 %, men
det är inte det bästa.
 
Det bästa av allt är att svaga elever gynnas bäst.
 
DÄR HAR VI ALLTSÅ SVARET PÅ VAD SOM BEHÖVER GÖRAS I SKOLAN.
 
I stället för att våndas över att det saknas medel för specialpedagoger, stäng av
alla telefoner, det kostar inget.
 
Förutom att lärare behöver lite pondus förstås, möjligen kan detta hindra
att viktig forskning inte kan tillämpas.
 
MEN ÄNDÅ, VAD VÄNTAR VI PÅ STÄNG AV TELEFONERNA OCH BETYGEN
RUSAR, UTAN BETYGSINFLATION, OCH MEST FÖR SVAGA ELEVER.
 
Låter nästan för bra för att vara sant, men det tycks vara sant.
 
Vågar man ta detta steg, kan man ju passa på att stänga av mobiler på and-
ra ställen.
 
MAMMOR SOM DRAR SINA BARNVAGNAR BÖR KUNNA STÄNGA AV MOBI-
BILEN SÅ ATT DE KAN ÄGNA SIG ÅT SINA BARN, MIDDAGSGÄSTER BÖR
STÄNGA AV SINA MOBILER, SÅ ATT DE KAN UMGÅS MED ANDRA GÄS-
TER, BILISTER BÖR STÄNGA AV SINA MOBILER, SÅ ATT DE KAN KONCENT-
RERA SIG PÅ KÖRNINGEN.
 
Tänk vilket samhälle vi skulle få, elever skulle lära sig mer, folk skulle umgås som
folk och framför allt.
 
VI BESTÄMMER OSS ATT TA BEFÄLET ÖVER TEKNIKEN I STÄLLET FÖR
ATT TEKNIKEN SKA HA BEFÄLET ÖVER OSS, SOM DET ÄR JUST NU TYCKS
MÅNGA HA REDUERATS SJÄLVA TILL MOBILANTENNER.
 
AE
 

CARIN JÄMTIN PÅ SKÄMTHUMÖR

Partisekreteraren tar ut svängarna
 
Socialdemokraternas partisekreterare, Carin Jämtin, är knappast känd för att vara
en muntergök, men med anledning av SIFO senaste väljarundersökning kostar
hon på sig att skämta.
 
Och det är inga dåliga skämt hon kommer med.
 
Först skämtar Carin Jämtin om att det låga väljarstödet beror på att partiet inte
nått ut med sitt budskap och "kanske måste förmedla sina intentioner bättra".
 
Ett närmast ofattbart skämtsamt inslag för att komma från ´Carin Jämtin,
samtidigt som det tycks innehålla en viss självrannsakan.
 
SOM VÄLJARE FÅR MAN JU SIG HÄR ETT HJÄRTLIG SKRATT, OM DET
ÄR NÅGOT SOM SOCIALDEMOKRATERNA LYCKATS MED, SÅ ÄR DET
JUST ATT FÖRMEDLA SINA INTERNTIONER.
 
Men skämtlynnet stannar inte vid detta. Carin Jämtin menar att det blir bättre till
hösten, när partiets intentioner framstå ännu tydligare. Dessutom har hon ett re-
cept för hur väljarstödet ska bli högre.
 
FÖR ATT FÖRÄNDRA OPINIONSKLÄGET MÅSTE PARTIET FÖRÄNDRA
VERKLIGHETEN.
 
Här kiknar man ju av skratt, för väljarna är det ingen nyhet att socialdemokrater-
na förändrar verkligheten.
 
Fast väljarna sätter ju ett annat namn på detta, eller flera andra namn,
såsom manipulation, lögner och svek.
 
Den som inte tror att Carin Jämtin vill förändra opinionsläget genom att för-
ändra verkligheten kan läsa SvD i dag, sid 08, där henne uttalande återges.
 
AE
 

ARBETSLÖSHETSMÅLET ÅR 2020

Målet en ren utopi, men också en ren dumhet
 
Regeringen har gjort ett stort nummer av sin "jobbpolitik", där man siktar på att nå
EU lägsta arbetslöshet år 2020.
 
Hur rimligt är detta mål ?
 
Det får nog anses som en ren utopi, men ändå mer som helt orimligt och kan-
ske också som en ren dumhet.
 
Vad innebär målet ?
 
Det vet vi inte. Diskussionen förs som om man ska inrikta sig på den nivå där
arbetslösheten är lägst i dag, Österrike och Tyskland. Tyskland har idag en ar-
betslöshet på 4,7 jämfört med Sveriges 7,6.
 
REDAN HÄR BLIR DET FEL, HELT FEL, SKA VI HA EU LÄGSTA ARBETSLÖSHET
ÅR 2020, MÅSTE VI HA LÄGRE ARBETSLÖSHET ÄN DEN TYSKLAND HAR, OCKSÅ
ÅR 2020.
 
HUR STOR DEN DÅ ÄR HAR VI INTE EN ANING OM, OCH DET ÄR JUST DET MÅ-
LET REGERINGEN SATT.
 
Regeringen har satt ett mål för arbetslösheten år 2020, ett vars storlek man inte har
en aning om hur stort det måste vara för att ligga under Tyskland.
 
Redan här blir det fel, gruvligt fel, ska man sätta mål, måste man veta vad målet innebär,
för att i tid kunna sätta in "rätt verktyg".
 
Sverige utgör inte en ö i detta avseende, medger förhållandena omkring oss att vi kan dra
ner vår arbetslöshet kraftigt till 2020, kommer länder som Tyskland och Österrike också
med största sannolikhet att kunna dra ner sin arbetslöshet. Hur detta exakt ser ut har vi
"inte en aning om i dag" men man kan göra vissa antaganden som vägledning.
 
Om Sverige i "ett första varv" ska sänka sin arbetslöshet till 4,7 (Tysklands nuvarande ni-
vå) innebär det en sänkning med 38 %.
 
Att Tyskland under perioden också sänker sin arbetslöshet får vi ta för givet, däremot
vet vi inte med hur mycket.
 
Om man accepterar att Sverige hittar någon forma av mirakelmedicin, att vi i utförandet
är bättre än Tyskland och man tar hänsyn till att det är svårare att sänka en låg arbets-
löshet än en hög sådan, kan man tänka sig att Tyskland sänker sin nivå med 1/3 av 38 %,
d vs 12 %.
 
Givet lär nog också vara att om Sverige hittar en "mirakelmedicin" lär andra länder ta
efter.
 
Med dessa antaganden som grund har Tyskland reducerat sin arbetslöshet till
4,11 %, när Sverige nått nivån 4,7. Sverige måste alltså ner ännu lägre.
 
Med ungefär samma antaganden som grund måste Sverige komma ner till en nivå på
ungefär 3,6 % för att komma i fatt Tyskland, som då har en marginellt lägre nivå.
 
Med fortsatt samma antaganden måste Sverige ner till minst 3,5 % för att hamna
under Tysklands nivå.
 
Hur sannolikt är detta ?
 
Det är inte ens högst osannolikt, det är en ren utopi.
 
Gjorda antaganden är ytterst gynnsamma för Sverige, det finns ingen anledning tro att
Sverige besitter någon "mirakelmedicin" på detta område, eller att vi skulle vara mer
effektiva än Tyskland, snarare tvärtom.
 
Den enda faktor som talar för att Sverige kan göra gapet till Tyskland mindre är
att det är lättare att sänka en hög arbetslöshet än en hög sådan.
 
INRÄKNAT DETTA TALAR ALLT FÖR ATT SVERIGE MÅSTE KOMMA NER UNDER
NIVÅER PÅ 3 %.
 
Det framstår vare sig som troligt eller möjligt att vare sig Tyskland eller Sverige kan när-
ma sig dessa nivåer, givet den omvärld vi har i dag och kan ana oss till fram till år 2020.
 
En ytterst komplicerande faktor blir också den så kallade jämviktsarbetslösheten. Denna
har tidigare legat kring 4 %, men har nu anpassats uppåt och ligger omkring 6 %, något
alla politiker, av alla kulörer, väljer att hålla tyst om.
 
Nivåer under jämviktsarbetslösheten skapar andra problem inom ekonomin, som
man absolut vill undvika, som överhettning och skenande inflation.
 
Vad säger då allt detta om regeringens mål att nå EU lägsta arbetslöshet å2 2020 ?
 
Det säger att målet inte går att nå, det säger att målet är en ren utopi.
 
DET SÄGER OCKSÅ ATT MÅLET ÄR ORIMLIGT, OGENOMTÄNKT OCH HELT
ENKELT DUMT UTTALAT, UNGEFÄR SOM OM MAN INTE VET VAD MAN PRA-
TAR OM.
 
DET SÄGER TILL OCH MED ATT DET ÄR LIKA DUMT UTTALAT SOM GUSTAV
FRIDOLINS MÅL / LÖFTE ATT LÖSA ALLA PROBLEM INOM SKOLVÄRLDEN INOM
100 DAGAR.
 
När det gäller det senare målet har vi facit, det nåddes inte ,med ett milt uttryckt, och när
det gäller det andra målet kommer det inte heller att nås.
 
Hur viktigt är det då att man blottlägger möjligheterna att nå detta mål ?
 
Ytterst viktigt, arbetar man för att nå mål, man inte kan nå, kanske man inte heller
når de mål man skulle kunna nå med större inslag av realism.
 
AE
 
Självfallet kan viss del av arbetslösheten döljas med maskara, det har vi vant oss vid,
men här talar vi om maskara i sådan gigantisk mängd att ingen statistik och ingen reto-
rik i världen lär kunna dölja vad som göms bakom maskaran.
 
 
 

KORRUPTION INOM SL ?

Sila inte mygg och svälj elefanter
 
Drevet mot Anders Lindströn, VD för SL, rullar på och allt fokus är riktat mot hans
"snatteri" av en plånbok.
 
Frågan hänger i luften om han ska få avsked, en fråga som bör kännas besvärande
att hantera.
 
Å ena sidan bör ju inte ett "snatteri" få hur stora konsekvenser som helst, å
andra sidan kan SL inte ha en VD som "snattar".
 
MEN MAN KAN LÄMNA DEN FRÅGAN DÄRHÄN, MAN KAN SLUTA ATT SILA
MYGG OCH SVÄLJA ELEFANTER, OCH MAN KAN FOKUSERA PÅ ELEFANTEN.
 
Elefanten är jämfört med myggan en riktigt stor elefant. Elefanten är den upphandling,'
som pågår, och där MTR är inblandad.
 
Det Hongkongbaserade företaget MTR är operatör inom SL och är nu en part i en på-
gående upphandling. Det hävdas att denna pågående upphandling är den största i-
nom järnvägsområdet i Europa för närvarande. Ett stort antal miljarder står på spel.
 
För att detta stora antal miljarder inte ska bli fler än nödvändigt gäller under 30
dager före upphandlingen en så kallad "tyst period", där inga kontakter får tas
med anbudsgivarna.
 
TANKEN MED DENNA "TYSTA PERIOD" ÄR ATT INGEN ANBUDSGIVARE SKA
FÅ KONKURRENSFÖRDEL GENOM ATT GES FÖRETRÄDE TILL VISS VIKTIG
INFORMATION.
 
DETTA KÄNNER VD FÖR SL, ANDERS LINDSTRÖM TILL, OCH ÄNDÅ ÅKER
HAN TILL HONGKONG FÖR ATT TRÄFFA MTR.
 
Väl medveten om att detta är både olämpligt och förbjudit ser han till att hans chef
inte får vetskap med reseavsikten.
 
UTAN ATT LINDA IN ORDEN KAN MAN FRANKT PÅSTÅ ATT ANDERS LIND-
STRÖM GÅR BAKOM RYGGEN PÅ SIN CHEF.
 
Väl i Hongkong ser MTR till att ta väl hand om Anders Lindström. Han bereds till-
träde till exlusiva klubbar. dit han inte har tillträde utan att MTR öppnar upp portar-
na, och Anders Lindström får känna på det verkliga lyxlivet.
 
MTR avsikt med detta är naturligstvis Anders Lindström ska känna sig vik-
tig och tacksam.
 
KANSKE SÅ TACKSAM ATT HAN LÄMNAR SÅDAN INFORMATION, SOM DEN
TYSTA PERIODEN ÄR TÄNKT ATT FÖRHINDRA.
 
Hur stor är då sannolikheten för att Anders Lindström lämnat sådan information som
den "tysta perioden" är tänkt att förhindra.
 
Den sannolikheten är hög.
 
MYCKET, MYCKET HÖG.
 
Och här kan "snatteriet" ge vägledning. Att en chef på denna nivå "snattar" på sätt
som skett, kan bero på tre saker:
 
1) Antingen lallar han omkring halvfull, eller helfull, efter allt festande med MTR
2) Eller också är han extremt omdömeslös
3) Eller också har han inte kontroll på hur han beter sig, gör alltså saker, som han
    inte inser att han gör (uppsåt saknas med en snäll beskrivning).
 
Vilken av dessa tre omständigheter talar för att sannolikheten är låg för att Anders
Lindström skulle ha "läckt" till MTR ?
 
INGEN AV DESSA TRE OMSTÄNDIGHETER TALAR FÖR ATT ANDERS LIND-
STRÖM INTE SKULLE HA "LÄCKT".
 
Vilken av dessa tre omständigheter, i förening med snatteriet, och i förening med ett
festande, som lite för mycket pekar i riktning mot ren korruption, talar för att Anders
Lindström ska kunna vara kvar som VD för SL.
 
INGEN, SJÄLVKLART.
 
Det mest troliga nu, förhoppningsvis, är att Anders Lindström kommer fram till detta
på egen hand, det skulle bespara många obehagligheter, honom själv, SL, SL led-
ning och Landstingets ledning.
 
Frågan är inte "akademisk". Har Anders Lindström "läckt" viktig information till MTR,
vilket är högst troligt, annars skulle besöket inte omgärdats av de festligheter mm
som uppenbarligen skett. Detta innebär i sin tur, troligen, att MTR fått information,,
som ger företaget konkurrensfördelar.
 
Bara misstanken om detta kan medföra överklagande, om det senare visar sig
att just MTR vunnit upphandlingen.
 
HUR MAN ÄN VÄNDER OCH VRIDER PÅ ATTT TYCKS ANDERS LINDSTRÖM MED
SITT EXEMPELLÖST OMDÖMESLÖSA AGERANDE ORSAKAT LANDSTINGET
STORA MERKOSTNADER, KNUTNA TILL UPPHANDLINGEN OCH DESS TROLI-
GA KONSKEKVENSER.
 
Talar detta, i förening med snatteriet, att Anders Lindström kan sitta kvar som VD för
SL ?
 
Knappast.
 
AE
 
 

HAR ANNA BATRA KINBERG NYKTRAT TILL ?

Även en blind höna kan hitta ett korn
 
Vi minns Stefan Löfvens hot om nyval, det finns dock många, som mer såg det som
ett löfte.
 
Moderatledaren Anna Batra Kinberg såg det som ett hot, och blev då sinnebil-
den för en blind höna.
 
ANNA BATRA BORDE HA SETT MÖJLIGHETEN, INTE HOTET.
 
Nu har tydligen den blinda hönan hittat ett korn, kan det möjligen vara utvecklingen
i väljaropinionen, som föranlett omsvängningen ?
 
I Expressen uttalar hon sig nu så att man kan förledas tro, att hon ser mer möjlighe-
ter än hot med ett nyval.
 
Men tillnyktringen har inte varit enkel, baksmällan har varit lång med ständig
ångest och svåra smärtor.
 
OCH FORTFARANDE SLUDDRAR ANNA BATRA KINBER PÅ MÅLET, FÖR TYD-
LIG ÄR HON INTE, NU HELLER.
 
 
AE

SL VID SLICKAR I SIG GENOM KORRUPTION

Snatteri övergick till korruption
 
SL VD upptäckt med att snatta i Hongkong, tillfälligt avstängd från sin tjänst.
 
Allt såg till en början ut som en tragisk händelse, oavsett vilka perspektiv
man hade.
 
DEN TRAGISKA HÄNDELSEN TYCKS NU HA ÖVERGÅTT TILL REGELRÄTT
KORRUPTION.
 
SL är mitt uppe i en upphandlingsprocess med operatören MTR i Hongkong.
 
Inför denna upphandling gäller så kallat "30 tysta dagar", under vilken tid
SL inte har rätt att ta kontakt med anbudsgivarna, varav en är just MTR.
 
UNDER DENNA TYSTA PERIOD ÅKER ALLTSÅ SL VD, ANDERS LINDSTRÖM,
OCH LEVER ETT YTTERST UTSVÄVANDE LIV PÅ SL BEKOSTNAD MED JUST
MTR.
 
Frågan är om korruptionen kan få ett tydligare ansikte ?
 
Illegala kontakter med anbudsgivaren, tillträde till privara exlusiva klubbar
med hjälp av MTR, ytterst exklusivt leverne tillsammans med MTR.
 
KAN KORRUPTIONEN FÅ ETT TYDLIGARE ANSIKTE, KNAPPAST.
 
Kryddat med detta kostar sig Anders Lindström och hans medresenärer på att
flyga ytterst exklusivt och dyrt, för andras pengar förstås.
 
Detta motiverar man med att man ska ha viktiga möten med MTR, som man
inte får träffa.
 
ÄR ALLA PÅ SL KOMPLETTA IDIOTER ??
 
DET TYCKS SE SÅ UT, I VART FALL SÅ HÄR LÅNGT.
 
AE

DET VAR BÄTTRE FÖRR ?

Sov gott utan mobil
 
Borås Tidning har i dag ett intressant inslag om den psykiska ohälsan bland
ungdomar, främst förekommande bland flickor.
 
Vi vet redan att Sverige sticker ut i detta avseende, negativt, mycket negativ.
Den fråga man då ställer sig är:
 
Ska vi fortsätta på samma sätt vi gör, helst i ett ständigt ökat tempo,
eller ska vi tänka till och byta riktning, kanske i linje med vad ett antal
andra länder har, länder med lägre psykisk ohälsa bland ungdomar.
 
SJÄLVKLART SKA VI STÅ PÅ OSS FORTSÄTTA SOM FÖRUT, VI TA-
LAR JU HÄR BARA OM EN STOR GRUPP UNGDOMAR, SOM SÄGS
UTGÖRA VÅR FRAMTID.
 
"Experter"  som arbetar med denna grupp ungdomar kommer i tidningen
till tals, och de har en ganska så bestämd uppfattning om vad som ligger
bakom den ökande ohälsan.
 
STORA UPPLEVDA ? KRAV FRÅN OMGIVNINGEN, STÄNDIGT TILL-
GÄNGLIG OCH NEGATIV PÅVERKAN FRÅN REALITYSERIER MM.
 
Ständigt tillgänglig hör intimt samman med den tekniska utvecklingen.
Ungdomarna beskriver då sitt stora beroende av tekniken:
 
VI ÄR STÄNDIGT UPPKOPPLADE, FÖR FINNS MAN INTE DÄR SÅ
FINNS MAN INTE.
 
VI SOVER DÅLIGT FÖR VI VÅGAR ALDRIG STÄNGA AV TELEFONEN.
 
När man erfar detta ställer man sig minst sagt frågande till hur så många
ändå ställer sig frågande till varför så många unga mår så dåligt.
 
INTE KUNNA SOVA FÖR ATT VISA ATT MAN FINNS.
 
Kan man då göra någonting åt detta, knappast, numera tycks den rådande
uppfattningen vara att tekniken är överordnad människan och att tekniken ska
styra människans utveckling och mognad.
 
Har man en annan uppfattning, att människan ska använda tekniken för att
utvecklas positivt, beskrivs man, i bästa fall, som mindre vetande och ägnar
sig åt nostalgi.
 
Så det är nog inte främst frågan om man kan göra någonting åt utvecklingen,
snarare om man vill göra något åt den, och inget tyder på att man vill göra det.
 
NU ÅTERSTÅR BARA ATT 5 G FÅR ERSÄTTA 4 G, SÅ ATT UNGDO-
MARNA INTE KAN SOVA PÅ DAGEN HELLER.
 
I den mån man överhuvudtaget tänker på åtgärde för att hejda denna utveck-
ling är det som vanligt.
 
Man ägnar sig åt utflödet, när man borde ägna sig åt inflödet.
 
I STÄLLET FÖR ATT UNGDOMARNA SKA LÄRA SIG KUNNA SOVA UTAN
ATT MOBILEN PÅ HELA TIDEN. BORDE MAN INRIKTA SIG PÅ ATT DEN
SITUATIONEN ALDRIG INTRÄFFAS.
 
Det måste vara fel i samhället någonstans, i en vidare mening, när ung-
domar upplever att "de inte finns" om de inte ligger vakna på natten med
telefonen påslagen.
 
DET KAN MAN NOG KONSTERA MED EN ELLER ANNAN RISK FÖR ATT
BESKYLLAS FÖR ATT VARA NOSTALGISK.
 
AE

HYFSA DEBATTEN, TA BORT HELIGA KOR

Bortom debattens catwork
 
Under den rubriken skriver Towe Lifvendahl om Sveriges heliga kort.
 
Som vanligt är ledaren välskriven, väl avvägd och ser både problem och lösningar
på problem, där de flesta andra vare sig ser problem, än mindre lösningar.
 
VI TALAR OM SVERIGES HELIGA KOR.
 
Indien hade, och har, sina heliga kort. Dessa hade varit heliga under sekler, och det
tog decennier innan landets heliga kor lämnade gatorna.
 
Sverige har byggt upp andra heliga kor under decennier, och dessa lämnar nog inte
våra ryggmärgar i första taget.
 
Towe Lifvendahl skriver alltså om de heliga kor, plattityder och floskler som styr vår
integrationspolitik, eller mer rätt, ser till att den inte blir styrd.
 
Towe Lifvendahl nämner några och visar att dessa är både meningslösa, luftiga och
många gånger rent felaktiga, men ändå ser vi på dem som "heliga kor". Towe tar upp
några och menar att dessa måste bort för att "debatten ska kunna hyfsas":
 
"Sverige ska vara ett öppet land", "Vissa vill stänga Sverige", "Vissa vill förhindra att
andra kommer hit", "Vi måste sätta tryck på andra länder", "Vi måste bli bättre på in-
tegration", "Vi behöver ta krafttag mot segregationen" och ett antal andra plattityder.
 
Towe Lifvendahl menar att dessa plattityder är fullständigt meningslösa och innehålls-
lösa och menar att debatten måste hyfsas på det sättet att vi konkretiserar:
 
HUR STÄNGT OCH ÖPPET SKA SVERIGE VARA ?
 
För hon pekar ju på, mycket riktigt, att alla är rörande överens om att alla partier är
emot helt öppna gränser och helt fri invandring.
 
Det är bara nivåerna som skiljer.
 
ALLT FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNAS 5 000 OM ÅRET, ÖVER ANNIE LÖÖFS
30 000 000 UNDER ETT ANTAL ÅR TILL FREDRIK REINFELDTS DIFFUSA "VÅ-
RA NORRLÄNDSKA SKOGAR GÖR ATT VI KAN TA EMOT ALLA".
 
Debatten skulle alttså hyfsas, om vi lämnade alla dessa plattityder åt sidan, och gjorde
som Indien, lämnade stadiet med vissa heliga kor.
 
Vi kunde då övergå till att konkret tala om vad vi vill i stället för att hela tiden tala
om att vi inte har en aning om vad vi vill.
 
Towe Lifvendahl tog ett rejält steg framåt i ledaren, men vågade tydligen inte ta steget
fullt ut.
 
Det finns andra heliga kor, som måste bort för att debatten ska kunna hyfsas.
 
Dit hör främst all beskylla alla för att vara rasister / nazister, så fort någon vå-
gar säga vad som inte får sägas.
 
Men dit hör också andra floskler, fullständigt meningslösa och innehållslösa, men som
får många att se sig själva som goda och andra som onda. Dit hör då flosklerna:
 
"Alla är lika mycket värda", "Vi får inte dela in folk i vi och dom" och liknande
plattityder.
 
För inte ens de mest förhärdade hyllare av heliga kor kan väl ändå påstå, innerst inne,
med handen på hjärtat, att alla är lika mycket värda, eller att detta är något vi ska sträva
mot, eller ?
 
Driv då den tesen under nästa löneförhandling, så inser även den mest förhärda-
de floskelhyllare, att alla inte är lika mycket värda.
 
MEN OM MAN MED "ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA" MENAR ATT VI ALLA ÄR
MÄNNISKOR OCH SKA BEHANDLAS SOM MÄNNISKOR, ÄR DET SÅ SJÄLVKLART
ATT VI INTE BEHÖVER GÖRA DET TILL EN HELIG KO, OCH UTSE SIG SJÄLV TILL
GOD, OCH ANDRA TILL ONDA, DET BEHÖVER INTE ENS UTTALAS.
 
AE
 
 

DEN POLITISKA ONDSKAN

Det brinner när man häller bensin på elden
 
Det brinner till och med ibland för bra, när man häller bensin på elden.
 
Decemberöverenskommelsen är som att hälla bensin på elden.
 
DEN ELD MAN DÅ FÖRSÖKTE SLÄCKA MED BENSIN VAR ALLIANSENS
MIGRATIONSÖVERENSKOMMELSE MED MILJÖPARTIET.
 
SvD har sin ljusa stunder, sådana stunder inträffar när skribenten Thomas Gur
tar sig tid att skriva.
 
I en ledare i SvD skriver Thomas Gur i dag under rubriken:
 
" ALLIANSEN SKADAD AV MÖK OCH DÖK "
 
Thomas Gur har flera egenskaper, vi sällan träffar på i tystnadens rike, han vå-
gar lyfta fram det andra inte vågar lyfta fram, och han lyfter fram saker logiskt
och mycket träffande.
 
Thomas Gur gör ingen besviken i dag heller, såvitt man inte hyllar tystnadens
rike förstås.
 
Thomas Gur inleder sin ledare med att konstatera att Alliansen på mindre än 4
år gått med på två överenskommelser, som orsakat skada för både landet och
för dem själva.
 
MIGRATIONSÖVERENSKOMMELESEN MED MILJÖPARTIET (MÖK) OCH
DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN MED REGERINGEN (LÄS VÄNSTER-
PARTIET).
 
Den första överenskommelsen åstadkom skada på det sättet att många inom
Alliansen tappade fotfästet och förankringen i verkligheten.
 
När det gäller den bristande verklighetsförankringen pekar Thomas Gur speci-
ellt på Centerpartiet.
 
Centerpartiet gick i tangentens riktning och förespråkade en invandring på
minst 30 000 000.
 
VI ALLA, FÖRUTOM CENTERPARTIET FÖRSTÅS, VET VAD DET INNEBÄR
ATT MAN GÅR I TANGENTENS RIKTNING.
 
Dåvarande integrationsministern, Eric Ullenfån, menar Thomas Gur sysslade
med skönmålning och spred falsarier.
 
När Eric Ullenfån inte ägnade sig åt skönmålning och att sprida falsarier,
satt han hemma i köket och författade myter, som syftade till att medbor-
garna skulle leva i samma förvrängda värld, som han själv hamnat i.
 
Thomas Gur sammanfattar  resultatet av MÖK med:
 
MILJÖPARTIETS FANTASIER KOM ATT DIKTERA SVENSK INTEGRATIONS-
POLITIK.
 
Det är alltså inte märkligt att Sverige är illa ute i ett antal avseenden, när vi tillåter
att skönmålningar, falsarier, myter och fantasier utformar viktiga inslag i vår poli-
tik.
 
Thomas Gur har också förmågan att vara elak, vilket han visar när han skriver:
 
Decemberöverenskommelsen innebar att två minoriteter uteslöt en tredje
minoritet.
 
FÖRUTOM ATT DET STRIDER MOT VÅR PARLAMENTARISKA SYSTEM OCH
VÅR GRUNDLAG, SKULLE DET PÅ SKOLGÅRDEN HA KALLATS MOBBNING
OCH PÅ ALLA ANDRA ARBETSPLATSEN VUXENMOBBNING.
 
Men på Helgeandsholmen är inte vuxenmobbning vuxenmobbning, där är det ett
bevis på att man hyllar principen att alla är lika mycket värda, ingen få ställas utan-
för och vi ska inte dela in riksdagsmännen i "vi och dom".
 
Thomas Gur är fyndig, och lite elak, när han beskriver det politiska spelet.
 
POLITIKER FATTAR ETT DÅLIGT BESLUT (MÖK). FÖR ATT FÅ BUKT MED DE
SKEVHETER SOM DET DÅLIGA BESLUTET (MÖK) MEDFÖR, FATTAR MAN ETT
NYTT OCH SÄMRE BESLUT (DÖK).
 
Den politiska maktutövningen hamnar då i en ond cirkel och Thomas Gur citerar
då Friedrich Hayek:
 
I STÄLLET FÖR ATT UPPNÅ STÖRRE KONTROLL ÖVER VÅRT ÖDE, FINNER
VI ATT VI SLÅR IN PÅ EN VÄG SOM VI INTE VALT MEDVETET OCH VI MÖTER
OUNDVIKLIGHETER I FORM AV YTTERLIGARE ÅTGÄRDER.
 
Här kommer man osökt att tänka på Jan Björklunds sätt att utrycka sig, när han möts
av "oundvikligheter" till följd av dåliga beslut rörande det fria skolvalet:
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA BLI PÅ DET HÄR VISET.
 
Migrationsöverenskommelsen och Decemberöverenskommelsen visar nu att Jan
Björklund inte behöver känna sig ensam.
 
FLERTALET POLITIKER TYCKS INTE HAFT EN ANING OM ATT DET SKULLE
BLI PÅ ETT VISST SÄTT NÄR DE FATTADE VISSA BESLUT.
 
Tomas Gur är inte heller rädd för att ge goda råd, även här, och presenterar sin syn
på vad man ska göra i stället för att fatta dåliga beslut (DÖK) som gör att redan tidi-
gare dåliga beslut blir ändå sämre. Han menar då:
 
Man ska inte frångå de övergripande principer som utmärker ett frihetligt och
öppet samhälle.
 
TILL DESSA PRINCIPER HÖR ATT MAN SKA INTE TRICKSA MED ELLER AV-
TALA BORT RIKDSDAGSMÄNNENS GRUNDLAGSSKYDDADE RÄTTIGHETER.
 
En bra summering av Decemberöverenskommelsen.
 
TVÅ MINORITETER INOM RIKSDAGEN TRICKSAR MED VIKTIGA PRINCIPER
OCH AVTALAR BORT GRUNDLAGSSTADGADE RÄTTIGHETER FÖR ATT HÅL-
LA EN TREDJE MINORITET UTANFÖR DE RÄTTIGHETER DE ENLIGT GRUND-
LAGEN SKA HA.
 
Hur försvarar då DÖK tillskyndare detta, att man tricksar med grundlag och avtalar
bort grundlagsstadgade rättigheter ?
 
Jo, man avkräver av kritikerna att de ska komma med vad man kallar "altena-
tiv".
 
ÄR INTE DET ETT TILLRÄCKLIGT BRA ALTERNATIV ATT MAN SKA HÅLLA
SIG TILL VIKTIGA PRINCIPER OCH GRUNDLAGSSTAGDADE RÄTTIGHETER ?
 
Arkitekterna bakom överenskommelsen tycker inte att det är ett tillräckligt bra al-
ternativ. att hålla sig till grundlagen.
 
Nu återstår att se vad framtiden har i "sitt sköte" ?
 
Kanske dyker Jan Björklund upp och menar att "vi hade inte en aning om att
det skulle bli på det här viset". Att Anna Batra Kinberg skulle kunna ägna sig
åt den sortens självrannsakan är det nog ingen som kan föreställa sig.
 
KANSKE FÅR VI UPPLEVA EN TREDJE ÖVERENSKOMMELSE, SOM SKA
KOMMA TILL RÄTTA MED SKEVHETERNA I DEN FÖRSTA OCH DEN ANDRA
ÖVERENSKOMMELSEN, SÅ ATT NYTT ONT GÖR ATT TIDIGARE ONT VÄ-
XER SIG ÄNNU ONDARE ?
 
AE
 

MOERAT IGÅR, SVERIGEDEMOKRAT I DAG

Anständigheten får sig lätt en törn
 
Moderaterna lägger i dag ett förslag om att alla, förutom kvotflyktingar, ska få
tillfälliga uppehållstillstånd, dessa ska sedan omvandlas till permanenta uppe-
hållstillstånd.
 
I grunden en förnuftigare inställning än den tidigare rådande.
 
Det är bra att man ändrar uppfattning, om det tillkommer nya omständlig-
heter och/eller man av olika skäl blir klokare.
 
MEN DET ÄR INTE BRA ATT MAN ÄNDRAR UPPFATTNING ALLTFÖR
TVÄRT, FRAMFÖR ALLT INTE OM DET INTE FRAMSTÅR SOM TROVÄR-
DIGT.
 
Moderaternas tvära kast ger inte intryckt av att vara trovärdigt, det ger intryck
av att ske under galgen, och att syfta till att återta väljare.
 
Hur var moderaternas förhållningssätt i denna fråga intill i dag, den var ganska
så tydlig.
 
Alla som inte insåg att tillfälliga uppehållstillstånd förhindrade integrationen,
ansågs i bästa fall som mindre vetande, i värsta fall inordnades de i gruppen
främlingsfientliga.
 
ENLIGT PARTILEDNINGENS SYN MEDFÖRDE TILLFÄLLIGA UPPEHÅLLS-
TILLSTÅND ATT OSÄKERHETEN OM FRAMTIDEN BLEV SÅ BESVÄRANDE
ATT INTEGRATIONEN FÖRSVÅRADES.
 
Det var i går det, sedan dess har inget i sak inträffat, som skulle kunna medföra
att integrationen inte försvårades om flyktingar "bara" fick tillfälligt uppehållstill-
stånd.
 
Det som var fel i går, kan alltså inte vara rätt idag, lika lite som det som var
rätt i går kan vara fel i dag.
 
Sverigedemokraterna menade i går, det moderaterna menar idag.
 
Att sverigedemokraterna hade fel i går det vet vi, innebär nu moderaternas
ändrade förhållningssätt att sverigedemokraterna har rätt i dag ?
 
ELLER ÄR DET PÅ DET VISA VISET ATT SVERIGEDEMOKRATERNA I DAG
HAR FEL, NÄR DE NU TYCKER SAMMA SOM MODERATERNA, SOM NU AN-
SER ATT DE HAR RÄTT.  ?
 
Man blir inte överraskad om moderaterna intar den attityden, visserligen tycker
vi i denna fråga lika, men ändå tycker vi rätt och sverigedemokraterna fel.
 
Man ska inte förvänta sig att de politiska besluten följer logikens lagar, lika
lite som man ska förvänta sig att de håller sig inom anständighetens ramar.
 
Den nya hållning moderaterna nu intar är bättre än den förra, men den förra skul-
le aldrig ha intagits.
 
När man nu byter ställning och man erinrar sig hur meningsmotståndarna be-
handlades, som i går tyckte det moderaterna tycker idag, då är det lätt att
inta en viss hållning.
 
DELS ATT DET SOM VAR RÄTT I GÅR, INTE KAN VARA FEL I DAG, DELS
ATT  PÅ DET SÄTT MAN MOTIVERADE SIN HÅLLNING I GÅR, MÅSTE MEDFÖRA
ATT MAN I DAG BESTÄMT SIG FÖR ATT FÖRSVÅRA INTEGRATIONEN,
ELLER ??
 
För man försvårar ju integrationen med tillfälliga uppehållstillstånd, det vet vi, i vart
fall visste vi det i går.
 
Har man då lärt sig något under resans gång, inte mycket kan det tyckas.
 
Det tillfälliga uppehållstillståndet ska omvandlas till permanent efter 3 år, om fly-
tingen då har att arbete och uppbär inkomst.
 
Vi vet i dag att det handlas med falska handlingar inom detta område. Dels sker
handel med falska pass mer eller mindre öppet, det är bara att hämta ut pass
efter pass, trots att "alla" vet vad det rör sig om.
 
Vi vet också att den så kallade arbetskraftsinvandringen drar till sig falska hand-
lingar som flugor till en sockerbit. Utomeuropeer tvingas betala stora belopp till
oseriösa och obskyra arbetsgivare, som förser dem med falska "avtal/arbets-
tillstånd" för att de ska kunna vistas i landet, ofta i förening med rent slavarbete.
 
Finns det verkligen moderater, som på fullt allvar, med handen på hjärtat,
menar att dess oseriösa och obskyra arbetsgivare inte mot betydande
betalning skulle tillhandahålla bevis på att "anställning innehas och in-
komst uppbärs" ?
 
FINNS DET SÅDANA MODERATER, ÄR DE INTE BARA NAIVA, DE ÄR
OCKSÅ NÅGOT ANNAT.
 
När man sedan går ner i detaljer, så småningom måste man komma dithän,
lär vi mötas betydande svårigheter.
 
Ska exempelvis "instegsjobb" räknas som om man har ett "arbete och
uppbär inkomst" ?
 
BLIR SÅ FALLET KAN VI NOG RÄKNA MED YTTERLIGARE EN TILLVÄXT-
MARKNAD, DENNA GÅNG PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN, DÄR MAN MED
HÖG SANNOLIKHET I VISSA KRETSAR KOMMER ATT "HANDLA" MED
INSTEGSJOBB.
 
AE
 

SKATTEBETALARNA STÅR FÖR POLISÖVERGREPP

Ansvar ska utkrävas på "rätt ställe"
 
I dag kan man i Borås Tidning läsa om ett polisingrepp som skedde för ett par år
sedan.
 
En kvinna får nu skadestånd för det hon utsatts för av polisen.
 
PROCESSEN VITTNAR OM ETT SYSTEMFEL I SVERIGE, OM MAN HAR DEN
UPPFATTNINGEN ATT ANSVAR SKA UTKRÄVAS PÅ RÄTT STÄLLE.
 
Bakgrunden är att en polisbil passerade en plats, där tre unga "tjejer" stod i vägen.
En av dessa flyttade sig inte tillräckligt fort, och visade då, enligt polisen, en demon-
strativ långsamhet, var uppkäftig och aggressiv.
 
Så får ju inte unga tjejer uppträda, allt vet ju att vi alla är till för polisen, så
polisen ska man vara artig mot.
 
FÖR ATT VISA SIN MAKT TRYCKTE EN AV POLISERNA UPP DEN UNGA
TJEJEN MOT EN VÄGG, TVINGADE SEDAN IN HENNE I BILEN, ÅKTE UT
I SKOGEN OCH DUMPADE HENNE I SKOGEN.
 
Det kan tilläggas att det var kallt och det var mörkt, det brukar det vara under vin-
tern, på natten, i skogen.
 
Efter att ha dumpat den unga tjejen i skogen åkte polisen förnöjt åter till centrum.
 
I Tingsrätten blev sedan polisen dömd för tjänstefel, rätten ansåg att han handlat
omdömeslöst och brutit mot lagen, Han dömdes till 40 dagsböter för tjänstefel.
 
Det behöver väl knappast tilläggas att den enskilde polisen ansåg att han hand-
lade rätt, även i Tingsrätten, likaså hans kollegor.
 
Så långt, allt väl, men processen slutar inte här,
 
Den unga tjejen har nu utdömts ett skadestånd och ersättas för lidande, och det
är nu det hela vittnar om ett systemfel.
 
De flesta tycker nog rent allmänt att den som åstadkommit en skada, också
ska erlägga skadestånd.
 
SÅ ÄR DET INTE I DENNA TYP AV DALL, HÄR ÄR DET SKATTEBETALRNA,
SOM BETALAR SKADESTÅNDET, EN NÅGOT MÄRKLIG ORDNING.
 
Skattebetalarna har ju inte här gjort fel, utan det är en enskild polis som gjort fel.
Man kan ju då tycka att ansvar ska utkrävas på rätt ställe, hos den enskilde poli-
sen.
 
Den ordningen gäller ju andra som får erlägga skadestånd, om Du slår grannen
på käften, inte står staten för eventuellt skadestånd, eller ?
 
Numera utkrävs ju inte ansvar i Sverige överhuvudtaget, för det mesta, men
när det sker borde det väl ändå ske på rätt ställe, eller ?
 
Väl medveten om att höga skadestånd kan slå hårt, kan man ju förena en sådan
ordning med jämkningsregler, för någon ansvar har väl ändå den ansvarige, eller ?
 
AE
 

SVENSK MYGELKULTUR

Politiskt mygel från början till slut
 
SvD har de senaste dagarna granskat Nya Karolinska.
 
När man läser det SvD skriver tappar man både andan och hakan.
 
INTE ENS DE SOM TAPPAT ALLT FÖRTROENDE FÖR POLITIKER KAN UNDGÅ
ATT BLI "CHOCKADE", HELA PROCESSEN ÄR EN MYGELPROCESS FRÅN BÖR-
JAN TILL SLUT.
 
FAST MYGELPROCESSEN ÄR FÖRSTÅs INTE SLUT ÄNNU, ÄNNU ÅTERSTÅR MÅN-
GA MILJARDER ATT MYGLA BORT.
 
Det beslutade utgiftstaket för Nya Karolinska uppgick till 14,5 miljarder, vilket också
uppges vara värdet av avtalet med Skanska.
 
Men för Skanska är avtalet värt mer, betydligt mer.
 
FÖR ATT INTE VISA VÄRLDEN ATT MAN MYGLADE MED SKANSKA MYGLADE
POLITIKERNA BORT DETTA ÖVERVÄRDE.
 
Redan i detta skede var kritiken mycket skarp, då Skanska erhöll jobbet, utan att det
fanns någon annan anbudsgivare.
 
Skanska ville ha, enligt sitt bud, 16 267 miljoner, utan att ha någon konkurrens, och
utgiftstaket var 14,5 miljarder.
 
Hur hanterar landstingspolitiker en sådan fråga ?
 
MAN MYGLAR FÖRSTÅS, SOM VANLIGT FRESTAS MAN TILLÄGGA.
 
För att underlätta myglet hemligstämplar man alla förhandlingar och avtal, som vanligt
frestas man tillägga.
 
Sedan, när allt är hemligstämplat, skriver man ett avtal med Skanska, innan för-
handlingarna är avslutade. Nu gör det ju inget att allt är fel, med allt hemligstämp-
lat kan man ju göra som man vill, som vanligt frestas man tillägga.
 
SEDAN, FÖR ATT UTGIFTSTAKET SKA HÅLLA SKRIVER MAN IN I AVTALET, ATT
MAN SKA KOMMA ÖVERENS OM BESPARINGAR I ETT SENARE SKEDE.
 
Om inte Skanska redan tidigare gnuggat sönder sina händer av förtjusning, så lär det
väl ske nu.
 
Som krydda på laxen lyfter man sedan bort nödvändiga inslag, såsom laboratorium mm,
för att kunna hålla utgiftstaket.
 
Med väl avtalet på plats och någon tid begången, och många brott också begång-
na, så kan man ju lyfta in dessa igen..
 
SOM TILLÄGGSAVTAL, VILKET OCKSÅ SKEDDE.
 
Först lyfte man ur arbeten / besparingar på 520 miljoner, sedan lyfte man ut arbeten /
besparingar på 400 miljoner och slutligen lyfte man ut arbeten / besparingar på 327
miljoner, och simsalabim så kunde man hålla utgiftstaket.
 
OCH SEDAN LYFTE MAN IN SAMMA ARBETEN, NÅGOT SENARE FÖRSTÅS, FÖR
EN SUMMA PÅ UNGEFÄR 1, 3 MILJARDER.
 
Systembolaget uppger att det såldes mängder av champagne till Skanska dessa dagar,
fast cheferna hade nog själva svårt att dricka champagnen, händerna måste ha varit
söndergnuggade helt vid detta laget.
 
Vem kan ha förtroende för politiker efter detta ?
 
POLITIKERNA SJÄLVA FÖRSTÅS, ÖVRIGA RÄKNAS JU INTE, FÖR DET GÖR MAN
VÄL INTE OM ALLT HÅLLS HEMLIGT INFÖR VÄLJARNA, TROTS ATTD ET ÄR DE
SOM BETALAR.
 
AE
 

SVERIGE PÅ DEKIS

Anarkin i Sverige måste upphöra
 
Expressens avslöjande om "sinnessjuka" hyresnivåer rörande bostäder till så
kallade "ensamstående flyktingbarn" utgör det slutliga beviset.
 
SVERIGE HAR BLIVIT EN FARLIG KOMBINATION AV DÅRHUS OCH ANARKI.
 
INGEN ANSVARIG POLITIKER / MYNDIGHET ÄGNAR LÄNGRE DEN MINSTA
OMTANKE GÄLLANDE ANSVAR, OMDÖME, MORAL OCH ETIK.
 
Att Mölndals Kommun betalar upp till 68 000:- i månaden för en enrumslägenhet
för att härbärgera "ensamkommande flyktingbarn" tycks inte röra någon " i ryggen".
 
I det anarkistiska dårhuset Sverige är det numera fritt fram att begå vilka
vansinnigheter som helst när det gäller att roffa åt sig av offentliga medel.
 
INGEN BRYR SIG ETT DYFT, INGEN SÅ MYCKET SOM RYCKER PÅ AXLARNA.
 
Ställföretädande chefen för den myndighet, som borde ha det största ansvaret
för att dessa galenskaper kan pågå, Migrationsverket, säger bara lakoniskt.
 
Vi kan inte göra något åt det, heller frestas man tillägga.
 
HELT BEFÄNGT, OTROLIGT ANSVARSLÖST, FINNS INTE MÖJLIGHETER
ATT OMGÅENDE SE TILL ATT DETTA VANSINNE UPPHÖR HAR MIGRA-
TIONSVERKET MÖJLIGHET ATT LYFTA UPP FRÅGAN.
 
I STÄLLET VÄLJER MAN ATT FULLSTÄNDIGT "SKITA" I DET HELA OCH
BARA RYCKER PÅ AXLARNA.
 
Moderaternas talesman i integrationsfrågor tycker att det är "provocerande dyrt"
men i övrigt har man inte hört att det avses vidtagas något som kan få stopp
för vansinnet.
 
Ansvariga politiker i Mölndal, kommunstyrelse mm, bjäbbar till lite grann och menar
att det inte är "OK" med dessa hyror.
 
Efter att man bjäbbat fram detta lutar man sig förnöjt tillbaka och låter allt
rulla på som vidare.
 
DET ÄR JU ÄNDÅ BARA SKATTEBETALRNAS PENGAR DET GÄLLER.
 
Det finns rejäla möjligheter att se till att Sverige upphör att vara ett rent dårhus.
Det finns en ockarlag, som är tänkt att kunna utnyttjas när det gäller ockerrän-
tor.
 
Det är absolut inget som hindar att man också inför en likartad ockerlag
när det gäller "provocerande hyresnivåer".
 
GÖR MAN INGET PÅ DETTA OMRÅDE BEROR DET PÅ ATT MAN VILL ATT
DETTA SKA FORTGÅ.
 
Det bör också gå att utforma hyreslagstiftningen, så att denna typ av galen-
skaper ges möjligheter att prövas i någon form av hyresnämnd.
 
Man måste helt enkelt få stopp på detta, och det är två saker man måste få stopp
på.
 
Det ena är att rena banditer, i form av uppgivna hyresvärdar, plundrar stats-
kassan.
 
Det andra är att ansvariga politiker och myndigheter lever upp till minimala
krav och slutar rycka på axlarna åt allt som händer.
 
DET ÄR JU ALLDELES UPPENBART ATT VARE SIG BANDITERNA, MYNDIG-
HETER ELLER POLITIKER HAR DEN MINSTA AVSIKT ATT AGERA SÅ ATT
SVERIGE UPPHÖR ATT VARA ETT RENT DÅRHUS.
 
Banditerna går att komma åt med ockerlag och hyreslagstiftning.
 
Förr hade man ett mer långtgående tjänstemannaansvar, som gjorde att offentlig-
anställda tjänstemän / chefer höll sig på mattan, det kostade att ta kostsamma gen-
vägar.
 
Nu visar chef efter chef, myndighet efter myndighet, att myndighetssverige inte
längre fungerar.
 
Det är dags att göra något åt detta, ansvarslösa och fifflande chefer / tjänste-
män ska utkrävas ansvar, när de åsidosätter sitt ansvar och sina arbetsupp-
gifter.
 
Politiker lever i dag i någon form av immunitet, och de visar, gång på gång, att
detta inte fungerar.
 
Det är inte OK att en politiker i  exempelvis Mölndal beslutar om att betala
68 000:- i månaden för en enrumslägenhet, och när det blir upptäckt, bara
rycker på axlarna och säger att det är "inte OK".
 
DEN TYPEN AV EXEMPELLÖST ANSVARSLÖSHET MÅSTE HELT ENKELT GÅ
ATT KOMMA ÅT MED ANSVARSUTKRÄVANDE GENOM LAGSTIFTNING.
 
DET ÄR HELT ENKELT INTE OK ATT VARE SIG MYNDIGHETER ELLER POLI-
TIKER LIERAR SIG MED RENA BANDITER OCH PLUNDRAR SKATTEBETALAR-
NA.
 
När "vanliga" Svenssons plundrar statskassan finns det minsann lagstiftning, som gör
det möjligt att åtala och utdöma straff.
 
Skattebetalarna är uppdragsgivare till både politiker och i förlängningen också till
olika myndigheter.
 
DET ÄR HELT ENKELT ETT PERVERST OCH ABSURT SYSTEM NÄR MAN
FORMAR REGELSYSTEMET SÅ ATT DEN SOM HAR ETT UPPDRAG SKA
KUNNA STRAFFA UPPDRAGSGIVAREN, MEN DÄR UPPDRAGSGIVAREN
INTE KAN UTKRÄVA MOTSVARANDE ANSVAR AV DET SOM ANFÖRTROTTS
UPPDRAGET.
 
DET MÅSTE HELT ENKELT TILL EN SKÄRPNING ÖVER HELA LINJEN.
 
Detta är också kopplat till den nu aktuella debatten om vad man ska göra inom skolan
för att eleverna ska kunna lära sig att räkna, stava och läsa,
 
Saker och ting hänger ihop, av det ena följer det andra.
 
Skolan är en spegelbild av övriga samhället.
 
HAR MAN ETT SAMHÄLLE PÅ "DEKIS" FÅR MAN OCKSÅ EN SKOLA PÅ "DE-
KIS".
 
AE
 
 

ETT SKOLSVERIGE PÅ DEKIS

Skolan är en spegelbild av samhället
 
PISA senaste rapport ruskade om oss en gång till, även denna gång riktigt ordent-
ligt.
 
Men när vi ruskat färdigt kommer allt att förbli som det varit, och vi återgår till att
känna oss trygga med att vara bäst i allt.
 
När det gäller kunskapsutvecklingen i skolan är förstås PISA rapport nu så
alarmerande, att vi får anstränga oss lite mer för att det ska framgå, att vi
gör rätt och alla andra fel, här också frestas man tillägga.
 
Rapporten är intressant på många sätt, bland annat genom att Sverige sticker ut
på ett föga smickrande sätt.
 
Bland annat har innehåller rapporten statistik över sen ankomst. Här är Sverige
outstanding, mest sen ankomst Sverige, sedan en lång rad av "ingen" och senare
övriga länder.
 
PISA har satt en "siffra" på detta, och visar hur stor den sena ankomsten är.
 
UNGEFÄR 2 UNDERVISNINGSÅR PER ELEV I GENOMSNITT GÅR FÖRLO-
RADE GENOM SEN ANKOMST, OCH DÅ HAR MAN RÄKNAT MED ELEVER
SOM INTE HAR SEN ANKOMST ALLS.
 
2 UNDERVISNINGSÅR FÖRLORADE, OCH SÅ FÖRSÖKER GUSTAV FRIDO-
LIN HITTA PÅ ALLA MÖJLIGA, OCH OMÖJLIGA, URSÄKTER FÖR DETTA.
 
Som vanligt försöker man nu hitta lösningar på detta genom att gå kring proble-
men.
 
HÖJDA LÄRARLÖNER OCH FÖRSTATLIGANDE SKA NU GÖRA SUSEN
PÅ KUNSKAPSUTVECKLINGEN OCH DEN SENA ANKOMSTEN.
 
PISA pekar på något ännu viktigare.
 
Den svenska skolan har "förlorat sin själ" och man måste ändra elevernas
attityder.
 
Detta låter sig inte göras "över en natt", har det tagit en eller flera generationer
att skapa sämre attityder, tar det en eller flera generationer att återskapa bättre
attityder.
 
Men elevernas sämre attityder är inte hela sanningen.
 
Skolan är en spegelbild av samhället i en vidare mening. och har skolan
"tappat sin själ" så beror det på att samhället har "tappat sin själ".
 
VILKET INNEBÄR ATT HELA SAMHÄLLET MÅSTE STÖPAS OM SÅ ATT
"SAMHÄLLET" ÄNDRAR SINA ATTITYDER, SÅ ATT ELEVERNA ÅTER-
FÅR "SIN SJÄL" OCH ÄNDRAR SINA ATTITYDER.
 
Men inte heller detta är hela sanningen. Internationella Engelska Skolan har
nått helt andra resultat, till följd av att man strävat efter ändrade attityder. Där
pekar man på, styrkt av egna framgångar, det är inte okänd och banbrytande
forskning som erfordras, det som erfordras, det känner vi redan till.
 
Ordning i skolmiljön, , ledarskap och rekrytering till läraryrket.
 
MEN SOM SAGT, SKOLAN ÄR EN SPEGELBILD AV SAMHÄLLET, SKA DET
KUNNA BLI ORDNING I SKOLMILJÖN, MÅSTE DET FÖRST BLI ORDNING I
"SAMHÄLLSMILJÖN" OCH DET KAN MAN KNAPPAST SÄGA ATT DET ÄR
I DAG.
 
Men grundaren av Internatinella Engelska Skolan vågar gå längre, mycket längre
än de flesta andra, när hon pekar på ytterligare en faktor, som påverkar kunskaps-
utvecklingen, en faktor man bara får tala om utanför landets gränser, men som
är tabubelagt i  Sverige.
 
DET SÄMRE RESULTATET PÅVERKAS OCKSÅ AV EN SVÅRARE FRÅGA,
NÄMLIGEN DEN SAMHÄLLSSTRESS SOM DEN UNIKT HÖGA INVANDRIN-
GEN MEDFÖR.
 
Så var alltså det sagt, det alla känt och erfarit, utan att våga tala om det, och åter-
igen talar vi om att skolan är en spegelbild av samhället.
 
DEN UNIKT HÖGA INVANDRINGEN SKAPAR I EN VIDAR MENING EN STOR
SAMHÄLLSSTRESS, SOM OCKSÅ MEDFÖR ATT STRESSEN I SKOLVÄRL-
DEN BLIR HÖG.
 
Detta har inget med vare sig rasism eller nazism att göra, inte ens med främlings-
fientlighet.
 
På alla håll blir man stressad om man ställs inför större uppgifter än vad
resurser och annat medför att man klarar av.
 
DETTA GÄLLER SAMHÄLLET I STORT OCH DET GÄLLER SKOLVÄRLDEN.
 
I skolan kan man helt enkelt inte ge rimlig utbildning, inte ens om man blir stressad,
när antalet barn med speciella behov, låt säga ingen utbildning, analfabetism, språk-
svårigheter och trauma, överstiger en viss nivå.
 
SÅ LÄNGE VI INTE FÖRSTÅ DENNA ELEMENTÄRA SANNING KOMMER VI IN-
TE HELLER ATT FÖRSTÅ VARFÖR KOMMANDE RAPPORTER FRÅN PISA
KOMMER ATT VISA PÅ EN SJUNKANDE KUNSKAPSUTVECKLING.
 
 
 
 

SUBOPTIMERING I SKOLVÄRLDEN

PISA bekräftar nu PISA
 
Den senaste PISA rapporten sände chockvågor genom samhället, var vi verkligen
så dåliga ?
 
För att få svar på om vi verkligen var så dåliga gav förutvarande regeringen upp-
drag till PISA, var vi verkligen så dåliga ?
 
Pisa kommer nu med sin rapport, som svar på regeringens uppdrag.
 
NEJ, VI VAR INTE SÅ DÅLIGA, VI ÄR ÄNNU SÄMRE.
 
Ojämlikheterna i skolorna ökar, och en allt större grupp elever blir allt sämre.
 
Hur ska man då komma till rätta med detta ?
 
POLITIKERNA HAR BESTÄMT SIG FÖR ATT INTE KOMMA TILL RÄTTA
MED DETTA, MAN SKA GÅ SOM KATTEN KRING HET GRÖT OCH UND-
VIKA DET SOM KAN BRÄNNAS.
 
Att höja lärarlönerna bränns inte det minsta, tvärtom så ger det applåder bland
lärarna, kanske inte helt oväntat, så då får det väl bli högre lärarlöner.
 
Resultatet av detta blir då högre löner, men inte bättre och högre resultat.
 
FÖR DET ÄR DEFINITIVT INTE DÄR PROBLEMET LIGGER, ÄVEN OM HÖG-
RE LÖNER MARGINELLT KAN SES SOM EN FAKTOR, SOM KAN BIDRA
TILL BÄTTRE KUNSKAPSUTVECKLING.
 
Skolan är en spegelbild av samhället i övrigt, och där har man ständigt mobilen
på, kepsen på och luvan uppdragen, och säger något något som inte passar,
så ligger våldet nära till hands.
 
Så ser samhället ut, och därför ser skolan också så ut, och ingen hög lärar-
lön i världen kan förändra detta faktum.
 
Vissa skolor har försökt sig på äventyret att förbjuda mobiler på lektioner, förbju-
da kepsar på lektionerna och förbjudit eleverna att dölja sig bakom uppdragna
luvor.
 
Och resultatet har blivit det man kan förvänta sig, utan högre lärarlöner,
lugnare i klassen, mindre oro och bättre inlärning och kunskapsutveck-
ling.
 
DÄR, BLAND ANNAT, LIGGER NYCKELN TILL PROBLEMET.
 
Disciplinen i svenska skolor är sämre än i andra länders skolor och då blir också
kunskapsutvecklingen därefter.
 
Den riktigt heta gröten, som  bränns så mycket att ingen ens vågar antyda
att den finns, finns dock på ett helt annat område.
 
Sverige tar emot mest utrikesfödda jämfört med övriga länder inom OECD, många
barn/ungdomar i denna grupp är analfabeter, har ringa skolgång eller ingen alls i
bagaget. Detta i kombination med språksvårigheter skapar mycket stora svårig-
heter i skolan.
 
Det finns ett uppenbart samband med att Sverige tar emot mest utrikesföd-
da och har den sämsta kunskapsutvecklingen.
 
AV DET ENA FÖLJER DET ANDRA.
 
I VISS MÅN HAR VI VÅGAT BÖRJA PRATA OM DET OCH I PRAKTIKEN VI-
SAR SKOLSYSTEMET ATT SÅ ÄR FALLET, GENOM ATT DE FLESTA KOM-
MUNER ANSLÅR HÖGRE SKOLPENG TILL VISSA SKOLOR.
 
Det står var och en fritt att hysa olika uppfattningar, båda att vi tar emot för få flyktin-
gar, att vi tar emot lagom med flyktingar eller att vi tar emot för många flyktingar.
 
Men har man inte förstått, kanske inte vågat förstå, att det förstnämnda medför
en större ojämligkhet i skolorna och en sämre kunskapsutveckling i landet,
då har man inte förstått, eller vågat förstå, speciellt mycket.
 
Vi tvingas träffa många val här i livet, både på det individuella planet och nationellt.
 
Ett sådant val vi träffat är att ta hit mycket fler flyktingar än andra länder, mån-
ga barn / ungdomar med bristfällig skolgång bakom sig, eller ingen alls.
 
NÄR VI TRÄFFAR DET VALET TRÄFFAR VI OCKSÅ ETT ANNAL VAL, ATT
SVERIGE SKA HA EN SÄMRE KUNSKAPSUTVECKLING ÄN ANDRA LÄNDER
INOM OECD.
 
NÄR VI DÅ TRÄFFAR VALET ATT HA EN SÄMRE KUNSKAPSUTVECKLING
ÄN ANDRA LÄNDER TRÄFFAR VI OCKSÅ VALET ATT SVERIGE BLIR MINDRE
AV EN KUNSKAPSNATION ÄN ANDRA LÄNDER.
 
NÄR VI DÅ TRÄFFAR VALET ATT SVERIGE SKA BLI MINDRE AV KUNSKAPS-
NATION ÄN ANDRA LÄNDER, DÅ TRÄFFAR VI OCKSÅ VALET ATT SVERIGE
FÅR SÄMRE KONKURRENSSITUATION ÄN ANDRA LÄNDER.
 
NÄR VI DÅ TRÄFFAR VALET ATT SVERIGE SKA HA SÄMRE KONKURRENS-
SITUATION ÄN ANDRA LÄNDER, DÅ TRÄFFAR VI OCKSÅ VALET ATT VI SKA
FÅ EN SÄMRE UTVECKLING INOM VÄLFÄRDEN.
 
Allt detta är fullständiga självklarheter, och vi borde se det som självklarheter.
Saker och ting hänger ihop och av det ena följer ofta det andra.
 
Det sagda medför inte med automatik att man ska ta emot färre flyktingar, humani-
tära aspekter kan tala emot detta.
 
Men det brukat vara en fördel att förstå vad man håller på med och vad konse-
kvenserna blir av det man håller på med.
 
AE
 
JUST NU ÄR VI TILLSAGDA ATT INTE FÖRSTÅ VAD VI HÅLLER PÅ MED, I STÄL-
LET TALAR VI OM HÖJDA LÄRARLÖNER.
 
 
 

GULDFISKARNA I ROSENBAD

Politisk relativism
 
Tove Lifendahl skriver i dag i SvD en läsvärd ledare under rubriken:
 
" Varning för politisk relativism"
 
I ledaren, mycket läsvärd och träffsäker, skriver beskriver hon politikerna som guld-
fiskar, simmande om kring i en fiskskål, helt avskärmad från verkligheten utanför
och helt fångade i sina egna uppfattningar.
 
Allt detta känner vi igen.
 
Politiker som övertygar varandra om att de, endast de har rätt, politiker som
talar om för andra vad de ska tycka, vare sig det är rätt eller fel, politiker som
lever helt avskilkt från verkligheten mm mm.
 
ALLT DETTA KÄNNER VI IGEN, MEN ---
 
Även om Tove Lifvendahls ledare är läsvärd och intressant, den här gången också,
har hon fel på en punkt, helt fel.
 
Politiker är inga guldfiskar som simmar i en avskärmad fiskskål.
 
POLITIKER ÄR PIRAJJOR, DET ÄR BARA ATT TITTA I PLÅNBOKEN NÄR
SKATTEN ÄR BETALD, INTE "EN SPÄNN KVAR", ALLT HAR TAGITS FÖR
ATT FINANSIERA POLITIKERNAS FELAKTIGA BILD AV VERKLIGHETEN.
 
AE

ERKÄNN ALDRIG DE PROBLEM SOM FINNS

Bo Rothstien är ute och reser
 
Professor Bo Rothstein har skaffat sig ett gott rykte som statsvetare och forskare.
 
Men i ett inlägg i Dagens Samhälle visar Bo Rothstien att även han kan hamna på
villovägar.
 
Han har fräckheten att hävda att man ska erkänna problem.
 
OCH INTE VILKA PROBLEM SOM HELST, MAN SKA ERKÄNNA DE PROBLEM
SOM SVERIGEDEMOKRATERNA PEKAR PÅ.
 
Här går han för långt.
 
För det första har Sverige inge problem, vi är bäst det är bara andra länder som har
problem.
 
För det andra hanterar vi problemen effektivare än alla andra länder, om verklig-
heten trilskas med att det finns problem.
 
VI TILLSÄTTER UTREDNINGAR OCH NATINELLA SAMORDNARE, SÅ ÄR PROB-
LEMET BORTA I ETT VIPS.
 
Det värsta i Bo Rothsteins inlägg är ändå att vi ska erkänna de problem som sverige-
demokraterna pekar på.
 
Sverigedemokraterna pekar inte på problem, de är ett problem.
 
DE TRILSKAS HELA TIDEN MED ATT PEKA PÅ VERKLIGHETEN, DET BORDE
FAKTISKT PROFFESSOR BO ROTHSTEIN FÖRSTÅ, ELLER ?
 
AE

LANDET KRYLLAR NU AV NATINELLA SAMORDNARE

Får vi nu det nya förbundet "nationella samordnare"
 
Så blev det alltså en ny nationell samordnare, med uppgiften att samordna utanför-
skapet bland vissa ungdomsgrupper.
 
Väl medveten om svårigheterna blir inte uppgiften att lösa utanförskap och
arbetslöshet bland vissa ungdomsgrupper.
 
SOM NAMNET, NATIONELL SAMORDNARE, SÄGER MÅSTE JU UPPGIFTEN
BLI ATT SAMORDNA UTANFÖRSKAP OCH UNGDOMSARBETSLÖSHET.
 
Ett på ytan "smart" sätt att förpassa problem, till problemens utanförskap, utan att
behöva anstränga sig det minsta för att göra något åt problemet.
 
Nu börjar antalet nationella samordnare bli så många att de troligen måste organi-
sera sig, så att de kan samordna sig själva.
 
Inom kort bör vi därför kunna räkna med att landet förses som ett nytt fack-
förbund.
 
NATIONENS NATINELLA SAMORDNARE ?
 
Med den här farten, allt fler nationella samordnare, och allt färre LO medlemmar
bör vi kunna räkna med att det nya fackförbundet blir större än LO.
 
I VART FALL OM STEFAN LÖFVEN SITTER KVAR OCH INTE SJÄLV TAR AN-
SVAR FÖR SINA UPPGIFTER, UTAN LÄGGER UT ALLT PÅ ANDRA.
 
Man kan förstå att det kan vara motiverat att utse en så kallad nationell samordnare
en gång, två gånger och kanske fler gånger.
 
MEN SÅ FORT MAN INTE KAN LÖSA ETT PROBLEM UTSE EN NATIONELL
SAMORDNARE, FÖR ATT DET SKA FRAMSTÅ SOM ATT MAN GÖR NÅGOT,
DÅ BLIR DET BARA LÖJLIGT, OCH ANSVARSLÖST.
 
Undantaget är dock Mona Sahlin, som ska samordna alla jihadistkrigare, här har
man funnit rätt kvinna, för Mona Sahlin är väl en kvinna, inte bara ett "hen" ?
 
Här har regeringen gjort ett gott val, någon lämpligare att samordna alla ji-
hadistkrigare kan man väl knappast finna, då Mona Sahlin själv är så nära
jihadist man kan komma.
 
LIKA BARN LEKER BÄST SOM DET HETER, OMAR MUSTAFA LÄR HA
MORRAT AV FÖRTJUSNING.
 
Men i övrigt tycks valen av nationella samordnare bara syfta till att förpassa ett
problem in i ett hörn, när man tycker att det är ett svårt problem.
 
Vi har myndigheter på olika nivåer för att lösa aktuella problem. Vi har departement,
som har till uppgift att säkerställa att myndigheterna fungerar.
 
OVANPÅ ALLT DETTA HAR VI EN REGERING, SOM SAGT ATT DE ÄR LÄMP-
LIGA ATT STYRA RIKET, SOM HAR TILL UPPGIFT ATT SE TILL ATT MYNDIG-
HETER OCH DEPARTEMENT FUNGERAR.
 
När myndigheter och departement ínte fungerar, är det då verkligen regeringens
uppgift att abdikera från ledarskapet och förpassa alla problem in i ett hörn tillsam-
mans med en nationell samordnare ?
 
ÄR DET INTE REGERINGENS UPPGIFT ATT LÖSA PROBLEMEN SJÄLVA,
INTE ATT FÖRPASSA DEM IN I ETT HÖRN UNDER LÅNG TID, I VART FALL
ETILL ETER NÄSTA VAL.
 
Om Stefan Löfven och regeringen i övrigt känner sig maktlösa för de problem de
har skyldighet att lösa, så finns det faktiskt alternativ till att låtsas att något sker,
när något inte sker, på riktigt, annat än att man abdikerar från ledarskapet.
 
Man kan avgå, på riktigt.
 
INTE PÅ SKOJ, SOM NÄR MAN UTLYSTE NYVAL.
 
AE
 

RSS 2.0