DET POLITISKA SPEKTAKLET

Skandal på skandal, och haveri på haveri
 
IT skandalen följdes av en informationsskandal, som följdes av ett intellektuellt
haveri.
 
NU TYCKS DE INTELLEKTUELLA HAVERIERNA HOPAS PÅ HÖG, EN RIK-
TIGT STOR HÖG.
 
Kommentarerna kring Stefan Löfvens utspel, att behålla Peter Hultqwist, spre-
tade åt olika håll, helt olika håll.
 
De flesta är nog överens om att utspelet var oväntat, men också smart, i den
meningen att Löfven köpte sig tid, spelade över bollen till Alliansen och fick ett
mer hanterbart problem genom att "bara" en minister kunde bli föremål för
misstroendeförklaring.
 
Men där slutar enigheten, plötsligt kan i stort sett alla bara se "en sak i sänder",
intellektuellt haveri staplas på intellektuellt haveri.
 
Ett sådant intellektuellt haveri uppstår når man beskyller Stefan Löfven
för att "trotsa" riksdagen, ett uttryck som även en så välrenoverad jour-
nalist som K G Bergström använder.
 
STEFAN LÖVFEN HAR INTE "TROTSAT" RIKSDAGEN GENOM ATT I DETTA
LÄGE BEHÅLLA PETER HULTQWIST, VI ÄR INTE DÄR ÄNNU, OCH KOMMER
KANSKE ALDRIG DIT.
 
Ett trots kan bara uppstå, i detta fall, om Stefan Löfven skulle välja att behålla Peter
Hultqwist efter en formell omröstning i riksdagen, som ger majoritet för en missför-
troendeomröstning riktad mot Peter Hultqwist.
 
Att Alliansen informerar om att de KOMMER att rikta ett sådant medför inte
att Stefan Löfven utifrån denna information är skyldig att rätta in sig i ledet.
 
ATT PÅSTÅ NÅGOT ANNAT ÄR ETT INTELLEKTUELLT HAVERI AV GIGAN-
TISKA MÅTT.
 
Ett annat intellektuellt haveri uppstår när man inte visar förståelse för att Stefan
Löfven ställs inför an svår avvägning, där man kan komma till olika slutsatser
utan att ha "rätt eller fel". I denna svåra avvägning valde Stefan Löfven att be-
hålla Peter Hultqwist, huruvida detta var "rätt" eller "fel" kan bara framtiden utvisa.
 
Ytterligare ett intellektuellt haveri uppvisar Stefan Löfven när han avfärdar oppo-
sitionens krav på misstroendeförklaring som "extremt oseriöst".
 
Även Alliansen ställdes här inför svåra avvägningar, ingen kan med hedern i be-
håll påstå att det är "rätt eller fel" att ställa missförtroendeförklaring eller inte, även
det kan bara framtiden utvisa.
 
Stefan Löfven får nog anses ´här visa upp intellektuell undermålighet som inte
förstår denna balansgång och avfärdar Alliansen som "extremt oseriös".
 
När misstroendet är begränsat till Peter Hultqwist tilltar det intellektuella have-
riet.
 
PETER HULTQWIST UNDERLÄT ATT INFORMERA OM SÄKERHETSFARAN,
FRÄMST I SÄKERHETSRÅDET, OCH VISADE DÄRIGENOM EN ANMÄRK-
NINGSVÄRD OMDÖMESLÖSHET, EN OMDÖMESLÖSHET AV DEN GRADEN
ATT HAN UTGÖR EN FARA FÖR RIKET I DEN MENINGEN ATT HANS DÅ-
LIGA OMDÖME KAN LEDA HONOM FEL I EVENTUELLA KOMMANDE
KRISSITUATIONER.
 
Detta är ingenting som har förändrats genom att Anna Johansson och Anders
Ygeman är borta ur bilden.
 
ATT PÅSTÅ NÅGOT ANNAT ÄR ETT INTELLEKTUELLT HAVERI AV GIGAN-
TISKA MÅTT.
 
I denna situation uppstår ett nytt intellektuellt haveri när man inte inser och har
förståelse för att Alliansens krav på misstroendeomröstning hamnat i ett helt an-
nat läge,
 
Objektivt kvarstår fullt ut motiveringen att Peter Hultqwist bör avgå, men det
kravet måste nu vägas mot andra förutsättningar.
 
Detta medför en helt ny avvägningssituation, där det korrekta och formellt
motiverade kravet måste vägas mot de konsekvenser det kan få, främst
för Alliansen.
 
VILKA KONSEKVENSER ENDERA ALTERNATIVET FÅR, ATT KVARSTÅ VID
KRAVET ELLER AVSTÅ FRÅN OMRÖSTNING, KAN BARA FRAMTIDEN UT-
VISA, HÄR OCKSÅ.
 
Vi kan alltså inte nu påstå att det är "rätt eller fel" att fullfölja kravet eller "rätt el-
ler fel" att avstå från kravet.
 
Man skulle kunna kalla det "situationsanpassat ledarskap"  och det ut-
gör inte en "prestigeförlust" här att komma fram till att välja vare sig det
ena eller andra alternativet, det blir resultatet av en svårt avvägning.
 
MEN DET FÅR ALDRIG RÅDA NÅGON TVEKAN OM ATT MAN ANSER
ATT PETER HULTQWIST BORDE BORT.
 
Det största intellektuella haveriet har nog inträffat när ett antal debattörer,
mer eller mindre enfaldiga, hävdar att man skulle avvaktat resultatet i KU.
 
VILKA FÖRSUMMELSER AKTUELLA MINISTRAR GJORT SIG SKYLDIGA
TILL NU ÄR HELT KÄNT, DEN BILDEN KOMMER INTE, OCH KAN INTE,
FÖÄNDRAS GENOM KU FÖRHÖR.
 
Att i det läget, före KU förhör, begära en missförtoendeförklaring är en poli-
tisk process, där man hävdar att aktuella ministrar saknar riksdagens förtro-
ende och bör anses som olämpliga.
 
Förhören i KU är en konstitutionell prövning, skild från den politiska prövnin-
gen, där man prövar om det skett formella fel.
 
De flesta inser nog, dock inte alla, att man kan vara olämplig att sitta
i en regering utan att ha begått "konstitutionella fel"
 
ATT PÅSTÅ NÅGOT ANNAT ÄR LÅNGT VÄRRE ÄN ETT GIGANTISKT
HAVERI.
 
Ett intellektuellt haveri, som har drag av löje, inträffar också när man moti-
verar varför Petet Hultqwist bör vara kvar.
 
Man menar då att Peter Hultqwist är ju så trevlig och så är han ju dal-
mas.
 
DÄR SLÅR ENFALDEN FÖLJE MED LÖJET.
 
Lika löjligt är att påstå att Peter Hultqwist i någon mening skulle vara oum-
bärlig och därför få stanna kvar. Bara hans omdömeslöshet medför i högsta
grad att han är "umbärlig".
 
Dessutom är ingen oumbärlig, det lär nog "krylla" av individer i Sverige som
skulle vara minst lika lämpliga som Peter Hukltqwist att inneha denna post.
 
MEN SÅ LÄNGE MAN ÄGNAR SIG ÅT "INAVEL", VÄNNER OCH VÄN-
NERS VÄNNER, SÅ BLIR JU KRETSEN BEGRÄNSAD.
 
Den som menar att Hukltqwist är oumbärlig, på fullt allvar får man utgå
ifrån, bör lyssna till det kinesiska gamla ordspråket som säger.
 
Den som anser sig vara oumbärlig bör ta fram en hink med vatten och
sticka ner ett finger i vattnet,
 
DET HÅL SOM SEDAN UPPSTÅR NÄR MAN DRAGIT UPP FINGRET
ÄR ETT BEVIS PÅ HUR OUMBÄRLIG MAN ÄR.
 
Den som påstår något annat gör sig skyldig till ett gigantiskt intellektuellt
haveri.
 
Förresten, varför inte låta Peter Hultqwist låta genomgå detta test. Låt
honom före riksdagen sticka ner ett finger i en vattenhink.
 
KVARSTÅR DET ETT HÅL I VATTNET EFTER DET ATT HAN DRAGIT
UPP FINGRET BÖR ALLIANSEN AVSTÅ FRÅN MISSFÖRTROENDE-
FÖRKLARING.
AE
 
 
 

ÄR HELA SVERIGE ETT ENDA STORT HAVERI ?

IT skandalen bara en droppe i havet
 
Kopplat till Transportstyrelsens hantering av utkontraklering talar vi om två haverier, dels
IT haveriet och dels in formationshaveriet.
 
Men frågan är långt större än så.
 
MAN STÄLLER SIG FRÅGAN OM INTE HELA SVERIGE, ELLER STORA DELAR
DÄRAV, UTGÖR ETT ENDA STORT HAVERI.
 
Vi kan således vid sidan av regeringskrisen redan tidigare kunnat skönja ett antal, ett
stort antal, haverier:
 
Kunskapshaveriet i skolan, polisorganisationens haveri, kustbevakningens
haveri, tullens haveri, haveriet inom delar av sjukvårdens, haveriet inom stora
delar av Försvaret, Totalförsvarets totalhaveri, haverier inom delar av rättsord-.
ningen, haveriet inom brottsutvecklingen, integrationshaveriet och många andra
haverier, små som stora.
 
Och ovanpå alla dessa haverier, små som stora, har korruptionen seglat upp, eller
mer rätt blivit mer synligt, som ett stort samhällsproblem.
 
Knutet till regeringskrisen ser vi nu ett ytterligare haveri, ett gigantiskt haveri, avgörande
för Sveriges framtid:
 
DET INTELLEKTUELLA HAVERIET.
 
Vi har tidigare sett det intellektuella haveriet, men vi ser det än tydligare nu.
 
Man kan inte fokusera, man kan inte skilja mellan orsak och verkan, man kan
inte skilja på stort och smått och man byter åsikt som man byter skjorta.
 
Det intellektuella haveriet tydliggörs nu av ett antal socialdemokraters och vänster-
kommunisters förhållningssätt till ansvarsfrågan rörande informationshaveriet.
 
Dessa påstår nu, på fullt allvar får man väl förmoda, att informationsmissen
beror på att Alliansregeringen fattade beslut om utkontraktering.
 
HUR "KORKAD" FÅR MAN VARA, EGENTLIGEN ? TYDLIGEN HUR "KORKAD"
SOM HELST.
 
Här skiftar man fokus, man struntar i orsak och verkar, och skillnaden mellan stort
och smått låtsas man inte om.
 
Den avgörande kritiken mot Anders Ygeman och Peter Hultqwist är kopplad till
att de underlät informera om krisen, främst borde de agerat inom det Nationella
Säkerhetsrådet.
 
DENNA UNDERLÅT TYDER PÅ EN SÅDAN UTVECKLAD OMDÖMESLÖSHET
ATT DE INTE ÄR KOMPETENTA INNEHA ANSVARSFULLA BEFATTNINGAR OCH
ÄVENTYRAR REGERINGSFUNKTIONEN.
 
Denna omdömeslöshet bär de med sig även om utkontraktering ej skett..
 
Det intellektuella haveriet omfattar även en annan omständighet.
 
När beslut om utkontraktering fattades skedde det i enighet, mellan Alliansen
och dåvarande opposition. Den enda kritik man återfann kom från vänsterkom-
munisten Ulla Andersson.
 
MED SIN KRITIK NU SKJUTER MAN ALLTSÅ SÖNDER HELA GLASHUSET.
 
Hur allvarligt är då det intellektuella haveriet ? Det är så allvarligt att det sträcker
sig bortom det begripliga.
 
Underlåtenheten och omdömeslösheten skulle alltså ursäktas med att man
beslutat om utkontraktering.
 
EN FULLSTÄNDIGT BEFÄNGD STÅNDPUNKT, INTE ENS INTELLELLEKTUELLT
HAVERI TÄCKER DETTA !!
 
DET ÄR LIKA BEFÄNGT SOM OM MAN SKULLE URSKULDA EN MÖRDARE
MED ATT DET FINNS  JU ETT MORDOFFER.
 
Fanns inte mordoffret skulle ju mordet inte kunna ha skett !!!!!
 
Visst är det så, det kan ju ingen förneka, eller ?
 
Med den insikten är det lätt att hävda.
 
SÅ VISST ÄR DET HELA ETT GIGANTISKT INTELLEKTUELLT HAVERI, ELLER ?
 
Socialdemokrater går nu till motattack / AE
 

LÖFVENS SÄKERHETSPOLITISKA HAVERI

Hur många gånger och hur allvarligt kan en statsminister tillåtas haverera ?
 
IT skandalen inom transportstyrelsen har gett upphov till flera haverier, ett inom
Transportstyrelsen och ett inom Regeringen / Regeringskansliet.
 
MEN FRÅGAN 'ÄR OM INTE DET ALLA STÖRSTA OCH ALLVARLIGASTE
HAVERIET SKETT INOM STEFAN LÖFVENS EGET LILLA SKÖTEBARN -
 
STEFAN LÖFVENS NATIONELLA SÄKERHETSPOLITISKA RÅD.
 
Stefan Löfven fick en brådstörtad start som statsminister, försvaret larmade om en
ubåt, som tydligen inte fanns, den gången heller. Detta fick Stefan Löfven att ta i
med "hårdhandskarna" och vidta en åtgärd som skulle säkerställa landets säker-
het ett effektivare sätt.
 
Han inrättade då det NATIONELLA SÄKERHETSPOLITISKA RÅDET.
 
Stefan Löfven var tydlig med Rådets uppgift och sammanfattade denna enligt:
 
FRÅGOR SOM BERÖR SÄKERHETSPOLITIK I VID BEMÄRKELSE BEHÖVER
HANTERAS PÅ ETT MER SAMMANHÅLLET SÄTT.
 
Läs detta "hundra gånger" och med eftertanke och fäst avseende vid:
- säkerhetspolitik
- vid bemärkelse
- sammanhållet sätt
 
Inget "stuprörstänkande" där inte !!
 
IT skandalen var en säkerhetspolitisk fråga av "mycket allvarlig karaktär", enligt
Stefan Löfven själv, och det råder inga som helst tvekan om att just denna fråga
skulle behandlas i det Nationella Säkerhetsrådet för att säkerställa att den han-
terades på ett "sammanhållet" sätt.
 
INGA STUPRÖR FICK FÖREKOMMA I RÅDET.
 
Om man inte insett det förut, inser man nu en viktig sak, även den en säkerhetspo-
litisk fråga.
 
STEFAN LÖFVEN ÄR LÅNGT MER ENFALDIG ÄN MÅNGA HÄVDAR, ELLER
OCHSÅ ÄR HAN LÅNGT MER ANSVARSLÖS, OMDÖMESLÖS OCH LÖGNAK-
TIG, DET ÄR BARA ATT VÄLJA FRITT.
 
I det Natinella Säkerhetsrådet sitter Anders Ygeman och Peter Hultqwist.
 
UNDER DRYGA ÅRET HAR DE DÅ SUTTIT I DETTA RÅD OCH HAFT SKYL-
DIGHETEN ATT I RÅDET LYFTA DENNA ALLVARLIGA SÄKERHETSPOLI-
TISKA FRÅGA SÅ ATT DEN KUNDE HANTERAS PÅ ETT SAMMANHÅLLET
SÄTT.
 
Rådets uppgift, som Stefan Löfven formulerat den, innebär helt enkelt att det
varit Anders Ygemans och Peter Hultqwist "förbannade" skyldighet att lyfta denna
fråga i Rådet.
 
Denna fråga har de ändå inte lyft, trots att den varit säkerhetspolitisk viktig,
av allvarlig karaktär och krävt en sammanhållen hantering.
 
HERRARNA YGEMAN OCH HULTQWIST MÅ URSÄKTAS FÖR DETTA OM
DE VARIT SÅ ENFALDIGA ATT DE INTE BEGRIPET DETTA, MEN HAR DE
INTE BEGRIPIT DETTA, OCKSÅ, SÅ SKA DE DEFINITIVT INTE UPPRÄTT-
HÅLLA DE POSITIONER DE NU HAR.
 
Däremot kan inte Stefan Löfven ursäktas för att han överser med dessa all-
varliga försummelser, såvitt han inte är lika enfaldig som Ygeman och Hult-
qwist, vilket "Gud förbjude" för då är landet verkligt illa ute.
 
MEN DÅ SKA HAN HELLER INTE SITTA SOM STATSMINISTER, ELLER ?
 
Om oppositionen inte lägger så stor vikt vid den allvarliga försummelsen i detta
råd, gällande Hultqwist och Ygeman, att be begär misstroendeförklaring mot
dessa, då har man inom oppositionen också sagt att man inte utgör någon
opposition, nu heller / AE
 
AE
 
 

TRYGGA NORRMÄN OCH RÄDDA SVENSKAR

Trygga norrmän och otrygga svenskar
 
I dagens SvD återger Tove Lifvendahl ett sommarsamtal med Norges försvars-
minister.
 
Sin vana trogen återger Tove Lifvendahl ett antal uttalanden, utan åthävor,
som uttalat av en svensk skulle ge upphov till många ramaskrin.
 
Sommartalet visar att det finns stora skillnader mellan Norge och Sverige i
vissa avseenden, inte alltid till Sveriges fördel.
 
Till skillnad från Sverige förekommer inte parallellsamhällen, skottlossningar och
våldtäkter i Norge på samma nivå. Mycket tyder på att detta är resultatet av en
mer genomtänkt och stringent politik i Norge.
 
Vissa inslag i samtalet borde få många av oss att ställa oss frågan:
 
HUR HAR VI KUNNAT VARA SÅ ENFALDIGA OCH NAIVA ??
 
Försvarsministern konstaterar att Norge i mindre grad än andra europeiska län-
der fått parallellsamhällen och tillägger:
 
Är du 6 år och inte kan kommunicera med andra barn eller lärarna, hur o-
troligt utanför måste du då inte känna Dig redan från start ? Vad gör det
med Dig när Du inte känner att Du är en del av gemenskapen ?
 
Sverige har faktiskt tidigare erfarenheter av detta problem, erfarenheter som vi
inte tagit tillvara fullt ut och tillämpat.
 
MÅNGA INVANDRADE "FINNAR" FOR ILLA I DET SVENSKA SAMHÄLLET
GENOM ATT  DE INTE ASSIMILERADES I VÅRT SAMHÄLLE, DEN ERFA-
RENHETEN HAR VI INTE LYSSNAT TILL.
 
Sedan drämmer försvarsministern till med:
 
VI BEHÖVER SÄGA ATT DET FINNS NÅGRA KÖRREGLER I ETT SAMHÄLLE.
RESER MAN TILL ETT ANNAT LAND SÅ SKA MAN INTE FJÄRMA SIG UTAN
AGERA SÅ ATT MAN BLIR EN DEL AV SAMHÄLLET.
 
Det är som om Norge och Sverige befinner sig på olika planeter, vi har ju faktiskt
gjort precis tvärtom, när nyanlända kommer så ska vi fjärma oss från vårt eget
land och vår egen barbariska kultur, barbarisk enligt Fredrik Reinfeldt.
 
Sedan får vi höra visdomsord som ljuv musik, något vi inte är vana vid i detta Av-
seendet:
 
I grunden handlar det om att vi vågar vara trygga i vår kultur. Ingen blir stött
av att Du firar jul, sjunger nationalsången eller hissar flaggan.
 
DU KAN INTE VARA ÖPPEN MOT ANDRA OM DU INTE ÄR TRYGG I DIN EGEN
IDENTITET !!!
 
Tänk vad mycket "elände" vi kunnat slippa om vi haft samma insikt som Norge om
denna elementära mänskliga egenskap.
 
Människor utan egen identitet är ofta otryggA, och rädda, och rädda människor
är farliga, både för sig själva och andra !!
 
Försvarsministern återger ett samtal med Erna Solberg, som borde få oss alla att
vilja försvinna "ner i jorden" av skam.
 
Det kom upp till diskussion om somliga barn skulle medges frånvara vid skolguds-
tjänster och Erna Solberg säger då, och nu ska man lyssna noga, väldigt noga:
 
NEJ, DET HAR MAN BARA GOTT AV. MAN BEHÖVER INTE VARA KRISTEN,
MEN DET ÄR EN DEL AV DEN NORSKA KULTUREN, SÅ HÄR FIRAR VI JUL
OCH DET FÅR MAN TÅLA.
 
OCH DET FÅR MAN TÅLA !!!
 
I Sverige har vi faktiskt också här gått den motsatta vägen.
 
SVENSKAR HAR FÅTT TÅLA VÄLDIGT MYCKET FÖR ATT NYANLÄNDA INTE
SKA BEHÖVA "TÅLA" !!
 
När man läser detta sommartal blir man lite nedstämd.
 
TÄNK ATT MAN KAN STÄLLA TILL SÅ MYCKET ELÄNDE SOM VI GJORT GENOM
ATT GÖRA SAKER KOMPLICERADE, NÄR DE I GRUNDEN FAKTISKT ÄR GAN-
SKA SÅ ENKLA.
 
AE

SVERIGE - RÄDSLANS MECKA

Hur kan ett helt land våndas så mycket för den enkla sanningen ?
 
Hela affären med IT skandalen och Transportstyrelsen är djup tragisk och djupt
sorglig.
 
Den uppvisar ett samhälle, som styrs av hyckleri, verklighetsförvanskning och en
extrem rädsla för sanningen.
 
DETTA GÄLLER REGERINGEN, DET GÄLLER OPPOSITIONEN OCH DET
GÄLLER MEDIA.
 
En viktig kugge i detta sammanhang är vad visste Stefan Löfven och när fick
han vetskap om detta.
 
Här tassar alla omkring i tredubbla filttofflor, ingen vågar sig ens närma
sig frågan.
 
DET GÄLLER REGERINGEN, DET GÄLLER OPPOSITIONEN OCH DET
GÄLLER MEDIA.
 
Jag påstår att det är klarlagt att Stefan Löfven hade vetskap om detta, och det
är skälet till att han håller sig undan.
 
HAN VILL AVVAKTA UTVECKLINGEN OCH SE VILKET UTRYMME HAN HAR
ATT LJUGA, HAN OCKSÅ.
 
Anna Johansson hade inte den känslan, hon satte i gång att ljuga utan minsta
tanke på vad som skulle kunna avslöjas eller inte.
 
Vilka bevis har vi då för att Stefan Löfven hade vetskap om detta, de är flera
och de är ganska så starka.
 
Ett starkt bevis är Anna Johanssons utsaga. Hon får en direkt fråga rörande
Stefan Löfvens vetskap och vägrar svara på den.
 
Då är ju allt klarlagt:
 
HADE STEFAN KLÖFVEN INTE HAFT VETSKAP SÅ HADE HON SAGT
DETTA, MEN NU VILLE HON INTE LJUGA, DEN HÄR GÅNGEN OCKSÅ,
OCH DÅ VALDE HON ATT INTE SVARA.
 
Helt klart med andra ord, Stefan Löfven hade vetskap om detta, och det är
därför han gömmer sig i de norrländska skogarna.
 
BÄTTRE FLY ÄN ATT BEHÖVA SÄGA EN SANNING, FÖR LJUGA HADE
HAN NOG INTE VÅGAT I DETTA LÄGET.
 
Det andra beviset utgörs av Anders Ygemans agerande. Han fick vetskap om
detta  i början av 2016. Att han skulle hållt detta för sig själv under dryga året
är inte bara osannolikt, det ligger bortom det sannolika.
 
DÅ SKULLE JU ANDERS YGEMAN GJORT SIG SKYLDIG TILL RENT
TJÄNSTEFEL, DÅ DET ÄR HANS UPPGIFT OCH ANSVAR ATT INFOR-
MERA STATSMINISTERN I I DETTA LÄGET, OCH DET VILL HAN VÄL
INTE GÖRA SIG SKYLDIG TILL, ELLER ?
 
Så det får anses klarlagt att Stefan Löfven hade vetskap om detta och det
är därför han gömmer sig i de norrländska skogarna.
 
Och detta vågar ingen förhålla sig till ,man tassar omkring i tredubbla
filttofflor.
 
DET GÄLLER REGERINGEN, SJÄLVKLART, MEN DET GÄLLER OCKSÅ
OPPOSITIONEN OCH MEDIA.
 
Ingen vågar förhålla sig till sanningen, men nu ska sanningen utmanas.
 
JAG PÅSTÅR ATT STEFAN LÖFVEN HADE KÄNNEDOM OM DETTA,
OCH DET PÅSTÅR JAG UTAN NÅGON SOM HELST RESERVATION.
 
En del kanske kan tycka att jag sträcker mig för långt, att jag inte vet vad
jag talar om, men den risken tar jag, mina odds är ganska goda. Någon
skulle kanske till och med tycka att jag ägnar mig åt förtal.
 
Skulle någon komma på iden att hävda att jag ägnar mig åt förtal
är mitt vapen ganska så starkt.
 
ETT MOTDRAG DÅ SKULLE VARA ATT RIKTA ETT ENSKILT ÅTAL
MOT BÅDE ANNA JOHANSSON OCH ANDERS YGEMAN FÖR ATT
DE UNDERLÅTIT ATT INFORMERA STATSMINISTERN.
 
Och då kan jag garantera en sak, ingen, absolut ingen, kommer att
vilja pröva mitt påstående.
 
Kanske skulle aktuell Tingsrätt, efter att något låtit den förstå hur den
ska förhålla sig, välja att inte ta upp åtalet med någon grumlig motive-
ring, men då är ju halva slaget redan vunnet, eller ?
 
AE

BANKERNA - NUTIDENS OCKRARE

Det tycks vara dags att göra "revolution"
 
En del går omkring i villfarelsen att vi har låga räntor, detta är fullständigt fel.
 
VI HAR SKYHÖGA RÄNTOR, GIVET RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER.
 
Hur många känner till vilken vinstmarginal, räntemarginal, bankerna arbetade
med för några år sedan, före det vi fick "låga räntor" ?
 
Troligen är det få som känner till detta.
 
MEN DENNA VINSTMARGINAL, RÄNTEMARGINALEN PÅ BOLÅNEN,
UPPGICK TILL UNGEFÄR 0,5 %.
 
Och redan då gick bankerna med vinst, stor vinst.
 
Hur många känner till vilken vinstmarginal bankerna i dag arbetar med när
det gäller bolånen ?
 
Troligen är det få som känner till detta.
 
MEN DENNA VINSTMARGINAL UPPGÅR I DAG TILL UNGEFÄR 2 %.
 
Vinstmarginalen har alltså fyrdubblats under några få år, och detta anser
banker, och politiker, är helt OK.
 
VI ANDRA TYCKER NOG ATT DET ÄR HELT ANNAT ÄN OK OCH SER
DET MER SOM RENT OCKER, SOM UTÖVAS MED POLITIKERS VÄL-
SIGNELSE.
 
Vad betalar en bolånetagare i dag på rörliga lån, det bör ligga i spannet
1,5 % till 2 % med en viss spridning.
 
Hur många känner till hur stor ränta en bankanställd får betala på sina lån ?
 
Troligen är det också här få, som känner till den verkliga situationen.
 
MEN INOM SWEDBANK ÄR RÄNTAN 0,04 %, INOM HANDELSBANKEN
0,25 % OCH INOM NORDEA 0,5 %.
 
Då man måste utgå ifrån att även Swedbank inte går med "förlust" på sina
lån till anställda bekräftar man genom detta att vinstmarginalen uppgår till
ungefär 2 %.
 
Detta tycker politiker är OK.
 
VI ANDRA, TROLIGEN DE FLESTA ANDRA, TYCKER ATT DET HELA
UTGÖR RENT OCKER.'
 
SÅ STORT OCKER ATT MAN KANSKE BORDE GÅ "MAN UR HUSE"
FÖR ATT RENSA UPP I TRÄSKET, ELLER ?
 
AE

HAR ANDERS YGEMAN ETT "HÅL I HUVUDET" ?

Är Anders Ygeman en större kris än poliskrisen ?
 
Att Stefan Löfven inte ser en kris, hur stor och påtaglig den är, har vi vant oss
vid.
 
För honom skulle Sverige, bara under socialdemokratisk regim förstås, alltid
vara på väg i rätt riktning även om så "solen skulle gå under".
 
ATT HAN SJÄLV VISAT SIG VARA EN STOR RISK DÄR HAN SITTER OCH
GÖMMER SIG I DE NORRLÄNDSKA SKOGARNA MITT UNDER PÅGÅENDE
IT KRIS LÄR HAN VÄL SJÄLV ALDRIG FÖRSTÅ.
 
Stefan Löfven är alltid på rätt väg, det är bara alla andra som är på väg i fel rikt-
ning.
 
Nu sällar sig Anders Ygeman till skaran av ministrar, som aldrig ser en kris, hur stor
den än är, och därmed själv utgör en kris.
 
Pågående IT skandal visar med full tydlighet vilken kris Anders Ygeman är, en
enda stor risk med "ett stort hål i huvudet" om man tillåter ordvalet.
 
För man måste väl ha "ett stort hå i huvudet" om man under 1 1/2 år går omkring
och känner till IT skandalen och inte informerar vare sig statsministern eller Anna
Johansson, eller ?
 
Men "hålet i huvudet" hos Anders Ygeman måste vara större än vad IT skandalen
visar, det tycks som om "hela huvudet" är ett enda stort hål.
 
I dag kan man läsa ett inslag i SvD, där Anders Ygeman bedyrar att han har "ett
stort hål" i huvudet, under rubirken:
 
POLISHOPPEN FORTSÄTTER - ANDERS YGEMAN SER INGEN KRIS.
 
Stefan Löfven har tidigare sagt att det inte finns någon kris inom polisorganisa-
tionen, och med det visat att även han har "ett hål i huvudet", alla andra vet ju
att krisen inom polisorganisationen är stor, väldigt stor, till och med Dan Eliasson
vet ju nu att den är stor, och det säger ju inte så lite.
 
Nåja, kanske inte alla, nu visar det sig ju att inte heller Anders Ygeman ser  en kris
inom polisorganisationen, men han vill gå ett steg längre.
 
Anders Ygeman säger nu:
 
JAG ANSER ATT DET INTE FINNS NÅGON POLISBRIST !!
 
Om man anser att det inte råder någon brist på poliser, och tydligt uttalar den upp-
fattningen, och samtidigt kräver att det ska tillföras 10 000 poliser för att det finns
för få poliser, då kan väl bara slutsatsen bli en, eller ?
 
OCH DEN SLUTSATSEN MÅSTE VÄL  ÄNDÅ BLI ATT "HELA HUVUDET ÄR ETT
ENDA STORT HÅL", ELLER ?
 
AE
 
 

PROBLEMTYNGT TELIA

Strategisk planering tycks inom Telia vara ett okänt begrepp
 
Nu är vi där igen, en VD, här på Telia, kvicknar till vid en kvartalsrapport och
utropar käckt.
 
VI GÅR SÅ DÅLIGT ATT VI MÅSTE GÄRA OSS AV MED SI OCH SÅ MÅNGA,
HÄR 650 ANSTÄLLDA.
 
Man ställer sig nu frågan:
 
Vad gör Telias VD, och många andra VD, mellan kvartalsrapporterna ??
 
SPELAR DE BARA GOLF ??
 
Att si och så många är för många, 650 anställda, är väl knappast något som kan
uppkomma över en natt, eller ? Denna övertalighet måste väl ha uppkommit under
en längre period, eller ?
 
Och var var VD då, spelade han bara golf ?
 
Och att övertaligheten på 650 försvinner måste ju innebära att företaget är tänkt
att gå bättre, för man "sparkar" väl inte 650 för att företaget ska gå sämre, el-
ler ??
 
Utifrån detta uppstår frågan:
 
VARFÖR JOBBAR INTE VD MELLAN KVARTALSRAPPORTERNA ??
 
Om man som VD jobbade mellan kvartalsrapporterna skulle man ju kunna in-
rikta jobbet på att löpande slimma organisationen, så att man aldrig hade
för många anställda och så att företaget kunde göra sig av med övertaliga
löpande, med följden att företaget aldrig hade för stora kostnader och hela
tiden gick bättre.
 
Då skulle ju kostnaderna, vad gäller antalet anställda, aldrig vara för
höga. och företaget skulle aldrig ha någon större övertalighet.
 
Så frågan, eller frågorna, uppstår:
 
Varför jobbar VD inte mellan kvartalsrapporterna ?
 
Varför kvicknar VD bara till vid kvartalsrapporter för att notera att före-
taget har si och så för många anställda ?
 
Detta skulle väl kunna ske med mindre "buller & bång" löpande, eller ?
 
ELLER SKER DET HELA FÖR ATT EN VD, SOM INTE JOBBAR MELLAN
KVARTALSRAPPORTERNA, VILL VERKA KRAFTFULL , NÄR HEN I
SJÄLVA VERKET INTE ÄR DET ?
 
Visst finns det anledning ställa frågan, eller ?
 
AE

REGERINGENS MASTODONTSKANDAL

Regeringens största skandal hitills
 
Mycket har så här långt sagts om IT skandalen på Transportstyrelsen, men
ännu återstår nog mycket att säga.
 
SvD har i dag en ledare under rubriken:
 
HÄR LIGGER EN KENNEL BEGRAVD
 
Man brukar säga att en "hund ligger begravd" när någon ljuger, men här är nog
beteckningen "en kennel ligger begravd" motiverad, då alla ansvariga tycks ljuga
eller avstå ifrån att uttala sig.
 
SvD kallar skandalen en "mastodontskandal" och KG Bergström menar att det
är regeringens största kris hitills.
 
INGET FRAMSTÅR SOM ÖVERORD MED HÄNSYN TILL VAD SOM SAGTS,
OCH INTE SAGTS.
 
Det heter ofta att det är i "detaljerna" man ser det, och i SvD idag kan man läsa
en detalj, om det nu är en detalj
 
Anna Johansson uppger sig ha känt till skandalen en kortare tid och gör ett stort
nummer av att "regeringen inte blivit informerad". Med kort tid får väl anses unge-
fär ett halvår utifrån vad som är känt.
 
Helt oskyldigt, och förmodligen utan avsikt, punkterar Anders Ygeman denna lögn.
 
ANNA JOHANSSON HAR KÄNT TILL DETTA MYCKET LÄNGRE, VILKET
OCKSÅ DE FLESTA FÖRSTÅTT.
 
Detta bekräftar Anders Ygeman oskyldigt mellan raderna.
 
Anders Ygeman uppger, helt ärligt får man anta och helt oskyldigt, att han via SÄPO
fick information i samband med att förundersökning inleddes av SÄPO
 
Av andra tillgängliga uppgifter framgår att detta borde ha varit för ungefär 1 1/2 år
sedan, och så tillägger han, helt oskyldigt får man anta;
 
JAG BETVIVLAR ATT JAG INFORMERADES OM HÄNDELSEN FÖRE ANNA
JOHANNSON !!
 
Vadå, hur hänger detta ihop ??
 
Anna Johansson känner ju bara till det sedan 1/2 år, då kan hon väl inte känna till
det sedan 1 1/2 år, eller ??
 
Såvitt hon inte ljuger, här också.
 
För att ingen ska missförstå Anders Ygeman tillägger han:
 
MIN MINNESBILD ÄR ATT INFORMATIONEN TILL MIG SKEDDE I SAMMA VEVA
SOM ANNA JOHANSSON INFORMERADES.
 
Den satt den, den fula sanningen:
 
ANTINGEN ÄR ANDERS YGEMANS "MINNESBILD" FEL ELLER OCKSÅ LJUGER
ANNA JOHANNSON OCH SLUTSATSEN ÄR TÄMLIGEN KLAR.
 
Endera måste "gå", vi kan ju inte ha en minister som ljuger, lika lite som vi kan ha en
minister som har "suddiga minnesbilder" av mycket viktiga händelser, eller ?
 
Så saken borde redan vara klar.
 
VEM BLIR DET ??
 
Ett gott stalltips är Anna Johannson.
 
Vart tog förresten Stefan Löfven vägen, har han gömt sig i stugan utanför Örnskölds-
vik ??
 
Här talar vi om en mastodontskanal, regeringens största kris hitills och en kennel som
är begravd.
 
OCH SÅ ÄR OCKSÅ STEFAN LÖFVEN BEGRAVD, I VART FALL SÄGER HAN INTE
ETT "KNÄPP".
 
Är inte det märkligt, det också ?
AE
 
 

ANNA JOHANSSON HÅLLER INTE MÅTTET

Anna Johansson utgör ett rent hån mot väljarna
 
Skandalen inom Transportstyrelen utvisar återigen att Anna Johansson inte håller
måttet, vare sig som minister eller som kommunpolitiker.
 
Som kommunpolitiker var hon ytterst ansvarig för ett antal tjänstemäns utsvävningar
på Rivieran, där man bland annat inköpte privata kläder och champagne för skatte-
medel.
 
DETTA FÖRNEKADE ANNA JOHANNSON I DET LÄNGSTA OCH NÄR SANNIN-
GEN BLEV ALLTFÖR OBEKVÄM FÖRRINGADE HON, OCH DELVIS FÖRSVARADE,
HON OEGENTLIGHETERNA.
 
Anna Johansson visade redan då att hon inte höll måttet som kommunpolitiker.
 
Ganska nyligen fick hennes statssekreterare gå för att han också ägnade sig åt
oegentligheter och hade oturen att bli upptäckt. Denne höll sig sällan hemma utan
reste hela tiden världen runt och roade sig på alla sätt, särskilt på varma stränder.
Motivet till resorna uppgavs vara att han tyckte om att resa, och därför reste så
mycket han kunde.
 
När detta uppdagades menade Anna Johansson att hon inte kände till att stats-
sekreterarens utsvävningar.
 
Här visade Anna Johansson att hon inte håller måttet som minister.
 
DET ÄR HENNES UPPGIFT ATT PLANERA OCH ANSVARA FÖR STATSSEK-
RETERANS VERKSAMHET OCH DET ÄR  HENNES "FÖRBANNADE" SKYL-
DIGHET AT VETA ATT RESOR SKETT SOM SKETT.
 
Redan här borde Anna Johansson fått respass.
 
Nu har vi återigen ett fall, där Anna Johansson inte har "en aning" om vad som
sker inom sina domäner, påstår hon.
 
Klart är att tjänstemän inom departementet känt till oegentligheterna inom Transport-
styrelsen och Anna Johansson menar att de inte informerat henne.
 
Detta vittnar om en bisarr kultur inom departementet, där höga chefer inte ens anser
det motiverat informera sin chef i viktiga frågor.
 
OM DET ÄR SANT, ATT DE UNDERLÅTIT ATT INFORMERA SIN MINISTER, ÄR
DET SÅ ANMÄRKNINGSVÄRT ATT DE OMGÅENDE BÖR TAS UT TJÄNST.
 
Att så inte skett, redan, om Anna Johansson talar sant, visar också att Anna Johan-
sson inte håller måttet som minister.
 
Mest troligt , synnerligen troligt,är dock att Anna Johansson ljuger så att det osar
om det, då det också är känt att SÄPO informerat regeringen om vad som skett.
 
SKULLE ANNA JOHANSSON VARA OMEDVETEN OM DENNA INFORMATION ??
 
Då håller hon ju inte måttet som minister enbart av detta skäl.
 
MAN HÅLLER INTE MÅTTET VARE SIG SOM KOMMUNPOLITIKER ELLER MIN-
ISTER BARA FÖR ATT MAN HAR EN FAR SOM TJÄNADE GÖTEBORG VÄL UN-
DER MÅNGA ÅR.
 
Det borde Stefan Löfven ha insett.
 
AE
 
 

DEN SVENSKA NAIVITETETN HAR INGA GRÄNSER

Visdom från håll man minst väntar sig
 
Svenska Dagbladet har i dag en nýhetsrapportering  om radikalisering i Eskilstuna
under rubriken:
 
FLERA BARN OCH UNGA VUXNA HAR RADIKALISERATS I ESKILSTUNA
 
Ett intressant inlägg, som återigen visat att Sverige utgör Flummets Mecka och
som återigen bekräftar det gamla talesättet att "även en blind höna kan hitta ett
korn".
 
Som bevis för det flum som numera styr det offentliga Sverige kan man peka på
den ordförande i en "församling" som på Facebook hyllat olika terrordåd.
 
Denne ordförande är tillika anställd inom kommunen, inte en helt ovanlig variant
i Flummets Mecka, sätt bocken som trädgårdsmästare och Du har ingen trädgård
kvar !!
 
Denne ordförande hade till en början kommunens välsignelse för sin hyllning av'
terrordåd, men när trycket blev för stort började handläggare yra och palddra om
värdegrunder.
 
En del pladdermakare gick till och med så långt att man menade att terrorsympati-
sören riskerade avsked.
 
RISKERADE !!!
 
Och så till den blinda hönan som hittade ett korn, den från Tv kände konvertiten
Abd al Haqq Kielan, som avslutar rapporteringen  med:
 
I ANDRA LÄNDER NÄR IS TERRORISTER ÅTERVÄNDER SÅ RÅKAR DE UT
FÖR RÄTTVISAN DIREKT, MEN VI FRÅGAR DEM OM DE VILL HA EN LÄGEN-
HET !!  DET VISAR PÅ EN VÄLDIG NAIVITET !!
 
Det är ju synnerligen märkligt att man måste leta sig till moskeer för att hitta den o-
sminkade sanningen om Sveriges extremt ansvarslösa hållning till vad de kallar
"återvändare", i de flesta fall med mycket blod på händerna.
 
 
AE

RSS 2.0