ÄR VI SVENSKAR FIFFLARE MED STORT MUNLÄDER ?

Stefan Fölster har svaret på detta
 
I SvD kan man i dag läsa en ledare under rubriken:
 
HAR RYGGRADSLÖSA DJUR SVENSKA VÄRDERINGAR ?
 
Ledaren / kolumnen är skriven av Stefan Fölster, inte helt okänd, och Stefan
Fölster visar med denna kolumn att han besitter en samlad och sammanfattad
erfarenhet av vad moral innebär, långt mer samlad än vad man normalt möter.
 
En mycket,  mycket läsvärd och tankeväckande kolumn !
 
Stefan Fölster ställer inte bara frågan om "ryggradslösa djur har svenska vär-
deringar".
 
HAN PEKAR OCKSÅ UT ETT ANTAL PERSONER SOM UPPFYLLER ALLA
KRAV PÅ RYGGRADSLÖSHET OCH DET ÄR SAMMA PERSONER SOM
UTGETT SIG FÖR ATT VARA BÄRARE AV DEN "SVENSKA MODELLEN"
 
Förstår man honom rätt, så kan man också uppfatta kolumnen som att just vi
svenskar är mer ryggradslösa än de flesta andra, och denna ryggradslöshet
sträcker sig långt, ända in i Rosenbad.
 
Stefan Fölsters egen moraliska kompass leder ut i en kortfattad sammanfattning,
en sammanfattning som alla icke ryggradslösa djur är beredda att bejaka per
omgående:
 
JU MINDRE MORAL, DESTO MER MUNVÄDER.
 
Tankarna leder här onekligen till den svenska sjukan att inför hela världen stup
i ett tala om att vi är världsbäst i allt.
 
Är detta då ett tecken på mindre moral, ja, en hel del tyder i dag på detta.
 
Men Stefan Fölsters klarsyn om moral stannar inte vid detta, vi kan här också
läsa:
 
" Människor som högljutt proklamerar moraliska budskap fifflar i snitt
oftare än andra. Brösttonerna tjänar som kamouflage"
 
Den satt den skulle man kunna säga, en fullständigt fullträff !!
 
Mycket tyder i dag på att vi är både fifflare och har stort munläder, fifflet i Sverige
har blivit så omfattande och frekvent att vi tar det som naturligt.
 
Det som i andra länder ses som "vardagskorruption" och vänskapskorrup-
tion" ser vi som naturliga inslag i den "svenska modellen".
 
När Stefan Fölster talar om brösttoner och munläder nämner han i samma ande-
tag Margot Wallström.
 
Undra hur det kommer sig ?
 
AE
 
 

MILJARDRULLNING INOM FÖRSVARET

Patriocaffären tycks få svida hur mycket som helst
 
Dagens Industri har under en tid skrivit en hel del om den förstående luftvärns-
affären, anskaffning av systemet Patrioc för ungefär 28 miljarder.
 
Detta system är dyrare än andra, det är i många avseende sämre än andra och
det uppfyller inte det viktiga kravet "räckvidd 360 grader"
 
Ända tycks affären landa i början av augusti trots invändningar från många
håll!!
 
Bland annat har Carl Bildt, med erkänt stora kunskaper på området, uppgett sig
vara ytterst kritisk till affären och förespråka ett mer kostnadseffektivt system.
 
Nu ger sig även förre försvarsministern Mikael Odenberg in i leken, även han
känd för stora kunskaper inom området.
 
Han uppger sig nu också tveksam och kritisk till affären och menar att den
i vart fall bör skjutas upp till efter valet.
 
ETT MINST SAGT MOTIVERAT KRAV / FÖRSLAG !!
 
Att Peter Hultqwist inte tänker det vet vi sedan länge, men hur tänker den modera-
ta ledningen, som stödjer affären ??
 
Många går omkring i villfarelsen att försvarsförmågan ökar, då alla politiker lägger
ut dimridåer om detta, men det är fel, helt fel.
 
INOM FÖRSVARET PÅGÅR OCH PLANERAS FÖR BANTNINGAR FÖR ATT
MÖTA KOSTNADSPROBLEMEN, DÅ FÖRSVARET "SAKNAR" 9 MILJARDER!!
 
Detta är den "bittra sanningen", helt väsenskilt från uppgifter om ökad försvars-
förmåga.
 
Skulle man i stället för Patrioc välja ett mer kostnadseffektivt system, som dessutom
har nödvändiga / viktiga prestanda Patrioc saknar, då skulle man spara i storleksord-
ningen 15 - 20 miljarder.
 
MAN SKULLE DÅ UNDER NÅGRA ÅR TÄPPA HÅLET PÅ 9 MILJARDER OCH
KUNNA ÖKA FÖRSVARSFÖRMÅGAN, PÅ RIKTIGT.
 
Källor inom FMW menar att beslutet om Patrioc är "politiskt" och föga har att göra
med en optimal försvarsförmåga.
 
SÅ HUR TÄNKER DEN MODERATA LEDNINGEN ?
 
AE
 

STATLIG MILJARDRULLNING TILL INGEN NYTTA !!

Den svenska modellen slår till igen !!
 
I dagens Dagens Industri kan man läsa en intressant artikel rörande anskaffning
av nytt luftvärn under rubriken:
 
MILJARDSMÄLL FÖR PARTRIOTKÖP - SOCIALDEMOKRATERNAS NYA
KAROLINSKA !!
 
Vad gäller saken, som brukligt är när tokigheter inträffar så är den "svenska
modellen" inblandad, den modell som "har tjänat oss väl, tjänar oss väl och
kommer att tjäna oss väl ".
 
Ett antal av modellens grundbultar blir i denna affär väldigt tydliga:
 
1) Ta aldrig ansvar för skattebetalarnas pengar
2) Köp därför så dyrt som möjligt och strunta i att det finns mer kostnadsef-
    fektiva system
3) Sträva efter att det man köper är sämre än vad som i övrigt erbjuds på mark-
    naden, det viktigaste är att sätta skattebetalarna på plats.
4) Se till att underhållet blir så dyrt som möjligt, så att skatter måste höjas med
    motiveringen att vi ska värna om välfärden.
 
Ovanstående grundbultar i modellen blir pinsamt tydliga i denna luftvärnsaffär.
 
Vad gäller kostnaden är kostnaden för systemet beräknad till runt 28 miljarder.
Ett jämförbart system, inköpt från Frankrike, skulle kosta ungefär 8,5 miljarder.
 
Ursprungligen fanns i upphandlingen krav på så kallad "täckning 360 grader",
en viktig komponent för försvarsförmågan. Detta kunde inte Patrioc uppfylla,
däremot det billigare franska alternativet. För att möjliggöra ett köp av Patrioc
tog man därför bort detta krav, för att man skulle kunna köpa ett system som
var så dyrt som möjligt, och så dåligt som möjligt.
 
Kostnaden för framtida underhåll visar sig nu bli stora, väldigt stora, och detta
är i allt väsentligt kopplat till underhåll av missiler. Israel kan tillhandahålla mot-
svarande missiler, med samma prestanda, men med avsevärt lägre underhålls-
kostnader.
 
Dessa billiga modeller passar inte in i den "svenska modellen" om man ska köpa
så dyrt som möjligt och få så dålig teknik som möjligt.
 
Den som är mest ansvarig för denna affär är geniet Peter Hultqvist, samma geni
som såg till att IT skandalen på Transportstyrelsen blev en riktigt stor säkerhets-
läcka.
 
Peter Hultqwist tycks vara mycket angelägen om att tillämpa den "svenska mo-
dellen", att köpa dyrt och få något dåligt eller inget alls, och man kan då notera
att den "svenska modellen" i dessa avseenden tillämpats i tidigare stora försvars-
affärer, där man köpt dyrt, men fått något dåligt eller inget alls.
 
I ett samarbete med Norge inköptes ett stort antal haubitser, dessa kom
aldrig att inordnas i det svenska försvaret och man tvingades förrådsställa
dessa och inget vet i dag vad som kommer att hända.
 
DE MEST FÖRHOPPNINGSFULLA HOPPAS PÅ ATT NÅGON SKA KOMMA
ATT KÖPA DESSA BILLIGT, DET SOM MAN SJÄLV KÖPT DYRT.
 
I ett annat stort samarbetsprojekt med Norge skulle ett stort antal lastbilar inköpas
till Försvaret. Efter det att stora summor lagts ner på upphandling mm föll hela
affären, för Sveriges del. Att så skedde berodde på att Sverige hela tiden ändrade
på allt, så att allt så småningom skulle, även här, bli så dyrt som möjligt.
 
Patriocaffären är tänkt arr ske i början av augusti, en tidpunkt som styrs av att
'USA ockerfärgade offert går ut.
 
Den "svenska modellen" tillåter inte att man passerar detta datum och förhandlar
fram ett billigare pris, vilket borde vara möjligt genom att förhandla med det franska
alternativet som ett jämförelseprojekt.
 
Det som är ansvariga för att genomföra alla dessa fullständigt absurda affärer
försöker nu i höst bli omvalda, så att de även framöver ska kunna genomföra så
dåliga affärer, att Sverige alltid har högst skatter i världen.
 
Att Peter Hultqwist saknar både ansvar och kompetens ger dessa affärer tydligt be-
vis på, men en annan fråga inställer sig:
 
VAD ÄR DET FÖR UNDERLIGA MEKANISMER SOM MEDFÖR ATT VI SKATTE-
BETALARE STILLATIGANDE ÅSER DENNA FULLSTÄNDIGT VANSINNIGA MIL-
JARDRULLNING ??
 
Är vi verkligen så "dumma" eller gör vi oss bara till ?
 
Dagens Industri pekar på den omständigheten att även moderaterna ställer sig ba-
kom Patriocaffären. Denna moderata ledningen borde därför, före valet, motivera
sitt ställningstagande, och då är det 3 frågor som är av intresse;
 
1) Varför vill man köpa system som är avsevärt dyrare än andra tekniskt jäm-
    förbara system, i vissa avseenden till och med bättre ?
2) Varför bortser man ifrån behovet av "täckning 360" grader, när detta är
    ytterst viktigt, och då man kan köpa den förmågan från annat håll till en
    betydligt lägre kostnad.
3) Varför avstår man är köpa missiler från Israel, missiler med samma för-
    måga men med betydligt billigare underhåll.
 
Så länge den moderata ledningen inte besvarar dessa frågor på ett adekvat sätt
gör de sig inte förtjänta av väljarnas röster, de heller.
 
AE
 
 
 
 

HUR EFFEKTIVIT ÄR SVERIGE, EGENTLIGEN ?

Att vare sig vilja eller kunna
 
Hur effektivt är Sverige, egentligen ??
 
Läser man Dagens Industri och lyssnar till företrädare för byggnadsindustrin  är
vi allt annat än effektiva.
 
Om detta kan man läsa i dagens Industri under rubriken:
 
EN ENORM SKILLNAD
 
Där kan man läsa, tydligt och klart, att vi inte allas är så effektiva som vi vill på-
skina.
 
I SJÄLVA VERKET ÄR VI SÅ INEFFEKTIVA ATT MAN HÄPNAR, HÄPNAR
RIKTIGT ORDENTLIGT.
 
Vi är så ineffektiva att man nästan får nypa sig i armen för att inte tro att man
drömmer när man läser hur ineffektiva vi är. Vi kan då läsa, och häpnas:
 
KOSTNADEN FÖR ATT PRODUCERA EN LÄGENHETSTREA 20 MINUTER
UTANFÖR BERLIN ÄR 2,2 MILJONER MEDAN MOTSVARANDE LÄGENHET
UTANFÖR STOCKHOLM KOSTNAR NÄRMARE 5 MILJONER.
 
Mer än dubbelt så dyrt för samma sak !!!
 
Men det är mer ineffektivt än så, det är inte ens "samma sak".
 
BYGGNADSPROCESSEN I SVERIGE ÄR FLERA ÅR LÄNGRE ÄN I TYSK-
LAND !
 
Hur har det kunnat bli så här, frågan man sig då ?
 
Därför att vi är så ineffektiva att man rent av häpnar !!
 
Vi kan alltså inte, men inte bara det, vi vill inte heller.
 
DÅ ALLA ANDRA LÄNDER I HELA VÄRLDEN SETT FRÅN VÅR SYNVIN-
KEL ÄR "UDDA", SÄMRE OCH MINDRE EFFEKTIVA SKULLE VI ALDRIG
KOMMA PÅ TANKEN ATT LYSSNA PÅ HUR MAN BETER SIG  I TYSKLAND.
 
Det ligger under vår värdighet att överhuvudtaget nudda vid tanken att någon
annan kan göra något bättre än vi själva.
 
Vi vare sig kan eller vill alltså bygga så effektivt som i Tyskland, eller andra
länder.
 
Men ineffektiviteten stannar inte vid detta, vi hittar även stor ineffektivitet på ett
högre, aggregerat plan.
 
Om vi har världens högsta skatter, då borde väl också ha världens bästa
"offentligt finansierade verksamhet" på ett sammantaget och aggregerat
sätt, eller ??
 
Alla vet ju numera att så inte är fallet, så man undrar, var tar alla pengar vägen
i detta högst ineffektiva system ??
 
En krona in i systemet borde ju i vid mening ge 1 krona ut i systemet, men så är
det ju inte, det vet ju "alla", för i så fall skulle ju en krona in i bättre fungerande
länder ge mer än 1 krona ut, och så kan det ju inte fungera, det vet ju också
"alla", eller ?
 
Sammantaget kan man alltså säga, att jämfört med andra jämförbara
länder, så stoppar vi in mer pengar i systemet än vi får ut.
 
Hur kan det ha blivit på det är sättet undrar man då ? Svaret är givet:
 
PÅ ETT AGGREGERAT PLAN ÄR VI SÅ INEFFEKTIVA ATT MAN RENT
AV HÄPNAR.
 
Till grund för denna ineffektivt finns många orsaker, en tydlig sådan är vårt
skattesystem, som hämmat i princip allt som går att hämma.
 
Självklart ska vi inte heller göra något åt detta. Andra länder med lägre skat-
tetryck och bättre fungerande system är ju "udda" och vet inte bättre, inte är
det värt att lyssna på vad de kan ha att komma med.
 
När man ägnar den minsta eftertanke åt detta ineffektiva skattesystem så blir
man ju mer än häpen.
 
VI STRÄVAR INTE EFTER ATT HA ETT OPTIMALT SKATTESYSTEM, I DEN
MENINGEN ATT DEN GER MAXIMALA SKATTEINTÄKTER, VI SÄTTER
ETT EGENVÄRDE I ATT HA SÅ HÖGA SKATTEKVOTER SOM MÖJLIGT,
TROTS ATT "ALLA", UTOM SOCIALDEMOKRATER, VÄNSTERKOMMU-
'NISTER OCH CENTRGARDISTER FÖRSTÅS, VET ATT SAKER FÖRHÅLLER
SIG HELT ANNNORLUNDA.
 
ALLA ANDRA VET ATT SKATTENIVÅN INTE SKA SÄTTAS SÅ HÖGT SOM
MÖJLIGT FÖR ATT FÅ EN OPTIMALT FUNGERANDE VÄLFÄRD, UTAN
SKATTENIVÅN SKA SÄTTAS OPTIMALT SÅ ATT SKATTEINTÄKTERNA
MAXIMERAS.
 
Det vet ju alla, utom socialdemokrater, vänsterkommunister och centergardis-
ter förstås.
 
I Sverige sätter vi en ära i att arbeta med lägre effektivitet som om Laffer-
kurvan inte finns och aldrig har funnits.
 
AE
 
 
 
 

SKA MAN ELDA MÅSTE MAN HA NÅGOT ATT TÄNDA MED

Är vi helt "korkade" eller gör vi oss till ?
 
Tyskarna har länge hävdat att vi svenskar är "dumma" och ibland blir det
svårt att säga emot, mycket svårt.
 
Bevisen för vår "dumhet" står ibland som spö i backen !!
 
I DAG ÄR DET MYCKET "SPÖ"
 
Tiggeriet har länge diskuterats, ska det vara tillåtet att tigga eller inte ? Man
kan i frågan urskilja 3 strategier:
 
1) Tillåta tiggeri
2) Vare sig tillåta eller förbjuda tiiggeri
3) Förbjuda tiggeriet
 
Eskilstuna Kommun har tröttnat på sakernas ordning och skrider nu till verket,
nu ska frågan om tiggeriet avgöras, därmed basta.
 
För att visa att tyskarna har helt rätt använder man sig av linje nummer 2, det
ska vare sig vara tillåtet eller förbjudet att tigga.
 
MAN KOMMER DÄRFÖR BARA ATT KUNNA TIGGA PÅ LICENS / TILLSTÅND
OCH AVGIFTEN KOMMER ATT UPPGÅR TILL 150:- .
 
Att tiggarna inte har tillstånd att vistas i Sverige, med följden att gängse sätt att be-
tala knappast fungerar.
 
Är det månne meningen att särskilda indrivare ska lägga beslag på 150:-
direkt ur burken om avgift ej erlagts, för det är väl ingen som tror, på fullt
allvar, att polis eller annan kommer att avlägsna tiggare utan tillstånd, eller ?
 
Stefan Löfven gör nu sitt bästa för att visa att tyskarna har rätt, helt rätt. Han uppger
sig nu se positivt på Eskilstunas försök att komma tillrätta med tiggeriet med motive-
ringen:
 
MAN SKA INTE BEHÖVA TIGGA FÖR SIN ÖVERLEVNAD !!
 
Den satt den !!
 
Man måste nog vara socialdemokratisk statsminister för att komma fram till att man
kan komma "att tigga mindre för sin överlevnad" om man betalar 150:- för att kunna
tigga för sin överlevnad.
 
"Vän av ordning" kan annars kanske tycka att man måste tigga mer för att få fram
pengar till denna avgift, eller ??
 
Kommentarer om Stefan Löfvens mentala hälsa är nog överflödiga utifrån detta
uttalande, eller ?
 
I dag varnas vi också för att man kan få demens om man ägnar sig åt "vedeldning",
den minnesgode erinrar sig tidigare påbud om hur många hårda smörgåsar man fick
äta.
 
När stenen väl satts i rullning gnuggar ansvariga myndigheter händerna av förtjusning,
ska det eldas så måste det regleras hur, när och varför, den "svenska modellen" måste
styra oss här också.
 
Den svenska modellen medför nu att en representant för ansvarig myndigheter upp-
träder i TV under bästa sändningstid och kungör vilket påbud som nu ska gälla för att
man inte ska få demens om man eldar med ved.
 
Påbudet innehåller då 3 viktiga inslag:
 
1) Veden bör ha legat och torkar i 1/2 år
2)¨MAN MÅSTE HA NÅGOT ATT TÄNDA MED.
3) Man ska tända veden i övre ändan
 
Det är inte utan att man studsar till:
 
VI FÅR NU VETA ATT MAN MÅSTE HA NÅGOT ATT TÄNDA MED OM MAN SKA
ELDA MED VED OCH DÅ DEMENS.
 
"Vän av ordning" kan kanske annars tycka att man bäst undviker demens om man inte
har något att tända med, för då blir det ju ingen vedeldning, eller ?
 
Har svenska myndigheter inget annat för sig än att elda med ved som torkat
mindre än 1/2 år ??
 
Ska Ni elda måste Ni ha något att tända med / AE
 
 
 
 
 

FLERA KRÖKTA RYGGAR GER ETT HELT ROSENBAD

Stå upp för Dig själv och andra
 
I dag talas det alltmer om ett samhälle som är "splittrat" och som "dras i sär".
 
Många ställer sig undrande till dessa begrepp, men lyssnar man till orakel
som Stefan Löfven och Annie Lööf, så framstår tydligt vad som menas med
ett "splittrat samhälle".
 
ETT SAMHÄLLE ÄR SPLITTRAT OM MAN INTE TYCKER SOM STEFAN
LÖFVEN OCH ORAKEL ANNIE LÖÖF.
 
Det finns andra sätt, betydligt bättre, att åstadkomma mindre splittring, än att
tycka som Stefan Löfven och oraklet Annie Lööf.
 
För att förbättra samhörigheten i samhället och minska splittringen kan
man i stället tänka i de termer socionomen Brené Brown ger uttryck för.
 
MAN FINNER DÅ FYRA KOMPONENETER SOM UTGÖR GRUNDEN FÖR
"ÄKTA TILLHÖRIGHET" OCH SOM MINSKAR SPLITTRINGEN.
 
1. För samtal med de som inte tänker som Du !! För att minska polariseringen
    behöver vi samtala med människor som är olika oss själva.
    Not: Socionomen tycks inte ha hört talas om SD, dessa kan man väl inte
    samtala med, eller ?
2. Hör Du någon ägna sig åt "skitsnack" bemöt detta med fakta !! Våga då
    säga ifrån men var trevlig.
    Not: Finns det så mycket fakta att man med dessa kan bemöta Stefan
    Löfvens "skitsnack" ?
3. Ta kontakt med okända människor !!
    Not: Denne socionom tycks inte ha hört de fördelar som är förknippade med
    att förvara "okända" människor i getton som Tensta mm.
4. Ha en rak rygg ! Men var mjuk framåt !! Vi behöver visa sårbarhet för att
    kunna öppna oss för andra.
    Not: Är det någon som hört talas om en "rak rygg" i Sverige ? Vad krokigt ska
    böjas i tid och alla framgångsrika karriärer börjar i Sverige med att ryggen
    kroknar för gott
En del som tål att tänkas på, eller ?
 
AE
 

FREDSPRIS TILL TRUMP

Trump förtjänar inte det andra förtjänar, eller ?
 
Trumps möte med Kim har utlöst febrila tankegångar i flera avseenden:
 
- Kommer avtalet att hålla eller inte ?
- Kommer Trump att få Nobelpris eller inte ?
 
Svaren på dessa frågor hänger samman med den så kallade "betraktarens
ögon".
 
De som gillar Trump anser att han ska ha Nobelpris oavsett vad han säger/
gör, medan de som ogillar honom menar att han inte ska ha priset oavsett
vad han säger / gör.
 
Detta är ett dilemma, ett dilemma som SvD ledarskribent, Tove Lifvendahl ,
i dag tar upp på ett förtjänstfullt sätt, ett sätt som borde mana till eftertanke,
hos många, kanske särskilt hos oraklet Margot Wallström.
 
Sant är, historiskt, att NordKorea brutit många tidigare överenskommelser
och inte är att lita på, vilket medför att man ska se på avtalet med en sund
skepsis.
 
Men viktiga skeenden har förändrats förut och man ska aldrig säga aldrig,
en positiv utveckling på Koreahalvön är alltför viktig för att döma ut avtalet
bara för att Trump är en medaktör.
 
Sant är också att inget möte på denna nivå skett tidigare, och för detta bor-
de Trump få visst positivt gensvar, vilket han inte får av alla (läs bland annat
Margot Wallström".
 
DETTA ÄR ETT DILEMMA, ETT RIKTIGT STORT DILEMMA.
 
Sant är att Donald Trump är bufflig, lite vulgär och har en retorik som inte
alltid är rumsren,, och detta leder andra agerande i fel riktning, helt fel rikt.- ning".
 
Och denna felaktiga riktning känner vi igenom, mönstret är solklart:
 
NÄR NÅGON MAN KÄNNER SYMPATI FÖR SÄGER NÅGOT "DUMT"
SÅ MEDFÖR SYMPATIN ATT DET LÄTT SES MED ÖVERSEENDE.
NÄR DEN MAN KÄNNER SIG AVOG MOT DÄREMOT SÄGER NÅGOT
"KLOKT", SÅ DÖMS DET UT PÅ FÖRHAND.
 
Detta får till följd att Trumps agerande inte bedöms utifrån vad han säger
och gör, inte ens efter resultat, det bedöms utIfrån att det är Donald Trump
som säger/gör någonting.
 
OCH DÅ ÄR ALLT ÄR PER DEFINTION NEGATIVIT, HUR POSITIVT DET
ÄN ÄR OBEJEKTIVT SETT.
 
Tove Lifvendahls slutsats borde mana till eftertanke hos många, särskilt hos
oraklet Margot Wallström, och slutsatsen är:
 
HADE BARACK OBAMA ÅSTADKOMMIT DETTA MÖTE HADE HAN HAFT
FREDSPRISET SOM I EN ASK !!
 
Apropå oraklet Margot Wallström kommenterade hon avtalet i TV, och där
lyste det fram väldigt tydligt.
 
DONALD TRUMP SKA INTE BEDÖMAS UTIFRÅN VAD HAN SÄGER OCH
GÖR RENT OBJEKTIVT, UTAN HAN SKA BEBÖMAS UTIFRÅN ATT MAR-
GOT WALLSTRÖM FINNER HONOM OSYMPATISK, VILKET MÅNGA
GÖR.
 
Detta tog sig uttryck på ett högst klandervärt sätt i Rapport.
 
Margot Wallström satt närmast och hånskrattade åt att mötet skett, var ytterst
raljant och förlöjligade det hela.
 
Margot Wallström borde kanske besinna sig här, Trumps möte med Kim har
troligen större betydelse för fred på halvön än Sverige ekonomiska bistånd
till NordKorea, som medför  att stärka förtryckarregimen.
 
Ingen kräver av Margot Wallström att hon ska besinna sig som andra, det
klarar hon inte av, relationen med Hamas är bevis nog för detta, men hon
borde förstå en sak:
 
DET FINNS MER SERIÖSA SÄTT ATT BEDÖMA OCH KOMMENTERA
DET MÖTE SOM SKETT ÄN ATT FÖRLÖJLIGA OCH HÅNSKRATTA ÅT
DONALD TRUMP.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

KU ÄR EN SKYMF MOT VÄLJARNA

Svaghet i systemet bygger på svaga politiker
 
I dagens Svd kan man läsa ett inlägg av Jonas Gummesson under rubriken:
 
KU:S GRANSKNING AVSLÖJAR SYSTEMETS SVAGHET
 
Detta är nog dagens "understatement", om avsikten är att utkräva ansvar så
har vi inget system, vi har ett antal statister, som sprattlar omkring för att
driva med väljarna.
 
Men om det finns ett system, och detta är svagt, så finns det något annat
som är ännu svagare.
 
DE RYGGRADSLÖSA OCH ANSVARSLÖSA POLITIKER SOM SITTER I KU
OCH LÅTSAS ATT DE UTKRÄVER ANSVAR.
 
Hela KU verksamhet är ett rent hyckleri och en fasad tänkt att ge oss illusionen
att vi har ett demokratisk system, där ansvar ska utkrävas gentemot väljarna.
 
KU fungerar inte på det sättet, har aldrig fungerat på det sättet och kommer al-
drig att fungera på det sättet så länge vi har de ryggradslösa politiker som sit-
ter, dels i KU, dels i Riksdagen och dels i Regeringen.
 
I KU ÄR DET ALDRIG FRÅGAN OM ATT UTKRÄVA DET ANSVAR SOM
VÄLJARNA RÄTTELIGEN HAR RÄTT ATT KRÄVA. I KU ÄR AMBITIONEN
ATT UPPRÄTTHÅLLA ILLUSIONER OCH ATT FÖRFLYTTA FOKUS TILL
MINDRE VIKTIGA FRÅGOR.
 
Ett bättre bevis för detta är den så kallade "kritiken" i IT skandalen kan man
nog inte hitta.
 
Man skjuter på två redan vingklippta politiker, Anders Ygeman och Anna Johan-
sson, med följden att fokus läggs där det inte hör hemma.
 
FOKUS BORDE VARA STEFAN LÖFVEN, DELS AV DET SKÄLET ATT HAN
HAR DET "YTTERSTA" ANSVARET, DELS AV DET SKÄLET ATT HAN UT-
SETT DESSA FADÄSER TILL MINISTRAR.
 
Men som sagt, KU ser inte som sin uppgift att utkräva ansvar, där det hör hem-
ma, agenden ser helt annorlunda ut.
 
Den som till äventyrs tror att KU det allra minsta sneglar på vad väljarna kan
tänkas ha för rätt att utkräva har anledning att bli besviken.
 
KU ledamöter har 3 amitioner, och det är lätt att prioritera dessa:
 
1) Att se till att ingen kritik riktas mot politiker tillhörande det egna partiet
2) Att se till att ingen, eller så liten som möjligt, riktas mot politiker tillhörande
    oppositionen
3) Att bortse ifrån allt som kan tänkas ligga i väljarnas intressen.
 
Man kan tycka att ledamöter i KU borde mer se till väljarna än opposi-
tionen, men så är det inte, här gäller vänskapskorruption.
 
OM MAN I EN VISS FRÅGA MILDRAR KRITIKEN MOT EN POLTIKER
TILLHÖRANDE OPPOSTIONEN, SÅ FÅR MAN SOM TACK MOTSVA-
RANDE BEHANDLING NÄR "EGNA" POLITIKER STÄLLS INFÖR
SKRANKET.
 
Det är så det fungerar när ryggradslösa varelser genom vassa armbågar
slår sig fram till positioner de inte är vuxna att hantera.
 
Just i detta ärende borde Stefan Löfven och Hultqwist fått minst lika
mycket kritik som Anders Ygeman och Anna Johansson.
 
STEFAN LÖFVEN I EGENSKAP AV REGERINGSCHEF OCH HULTQWIST
I EGENSKAP AV LEDAMOT I SÄKERHETSPOLITISKA RÅDET.
 
Men vänskapskorruptionen lägger hinder i vägen för detta, vem sågar av
den gren man sitter på ??
 
OCH GRENEN ÄR I DETTA FALLET ÄR ATT EN VÄNSKAP MED OPPOSI-
TIONEN VÄGER TYNGRE ÄN ANSVAR GENTEMOT VÄLJARNA.
 
KU har sammanträde i IT skandalen / AE
 
 

ÄR REGERINGEN VÄRLDENS SÄMSTA UPPHANDLARE ?

Vad dåligt är ska köpas dyrt, eller ?
 
I augusti är det tänkt att Sverige ska skriva under avtal med USA om köp av
luftvärnssystemet Patrioc.
 
Dagens Industri följer upp utvecklingen med artiklar. Vi informeras då om
att Sverige i budgeten avsatt 10 - 12 miljarder och att USA offert ligger på
drygt 28 miljarder.
 
En ekvation som alla begriper inte går ihop.
 
DETTA ÄR TÄNKT ATT LÖSAS GENOM ATT MAN SKÄR NER ANTALET
MISSILER TILL NÄRMAST "0" !!.
 
Ett luftvärnssystem med avskjutningsramper men utan missiler !!
 
Ungefär som att köpa en bil utan hjul, eller , eller kanske bara 1 hjul ?
 
I dagens industri kan man läsa intressanta uppgifter om denna affär, det framgår
då, och har framgått tidigare, att Patrioc utvärderades först tillsammans med
franska Astern, tekniskt ett likvärdigt eller bättre system.
 
Detta franska Astern har nu köpts in av Singapore, som hade ungefär likartade
krav som Sverige.
 
Singapore betalar för Astern ungefär 1/3 av vad Sverige kommer att betala för
Patrioc.
 
SVERIGE KÖPER ALLTSÅ DYRARE ÄN ANDRA OCH FÅR SÄMRE TEKNIK
ÄN ANDRA.
 
Bedömare inom branschen menar att Singapore har världens "bästa upphandlare"
vad gäller upphandling inom detta område.
 
Man köper billigt och får valuta för pengarna.
 
Om Sverige köpen en sämre teknik och betalar 3 gånger så mycket för detta så
bör väl kanske slutsatsen landa i:
 
SVERIGE MÅSTE HA VÄRLDENS "SÄMSTA UPPHANDLARE" INOM DETTA
OMRÅDE, ELLER ?
 
Förutom tekniken och kostnaden rymmer affären också en annan dimension.
 
Sverige köper eldenheter och avskjutningsramper, men få, närmast "0"
missiler.
 
VI FÅR ALLTSÅ ETT LUFTVÄRNSSYSTEM SOM ÄR DYRARE ÄN NÖDVÄN-
DIGT MEN INTE GER NÅGON ÖKAD FÖRSVARSFÖRMÅGA.
 
Inköp av missiler, nödvändiga för att öka försvarsförmågan, sägs komma att ske
"i framtiden" och överlåts till kommande regeringar.
 
SÅ GICK DET ALLTSÅ MED DEN UTLOVADE SATSNINGEN PÅ LUFTVÄRNS-
FÖRMÅGA, EN FÖRMÅGA SVERIGE HITTILS SAKNATS HELT, OCH ÄVEN
TYCKS KOMMA ATT SAKNAS FRAMÖVER.
 
AE
 

RSS 2.0