EU MEDEL MONTERAR NER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ett EU på djupaste irrvägar
 
EU projektet har många brister, ibland stora brister.
 
Felaktiga beslut i olika krissituationer har medfört att man skapat kriser och förlängt
kriser i stället för att lösa dem.
 
Demokratifrågor och medborgarinflytande har inte heller varit EU starka sida.
 
Men frågan är om EU brister blottlagts så tydligt tidigare som nu, när Turkiet
ska omfamnas av EU.
 
Turkiets utveckling är alarmerande, det är de flesta eniga om.
 
Nedmontering av rättssystemet, nedmontering av demokratiska institutioner,'
fängslande av oliktänkande, tortyr i fängelser, inblandning i andra länders po-
litik, ekonomiskt stöd till samhällsomstörtande krafter inom EU och mycket,
mycket annat.
 
Och som krydda en retorik som skapat diplomatiska kriser med många EU länder,
bland annat Sverige och Tyskland.
 
I Tyskland har krisen eskalerat i en sådan utsträckning att man talar om att frysa
Erdoganklanens tillgångar inom EU, tillgångar som klanen skapat på allt annat än
hederligt sätt.
 
Mot denna bakgrund kan man ju tycka att EU skulle hålla sig för god att arbeta
för Turkiets medlemskap i EU.
 
MEN ICKE, SA NICKE, DÅ HAR MAN MISSBEDÖMT EU, DEN HÄR GÅNGEN
OCKSÅ.
 
EU är inte bara på irrvägar i denna fråga, olika delar av EU är på irrvägar åt olika
håll.
 
EN DEL AV EU VILL HÅLLA TURKIET "PÅ IS" MEDAN EN ANNAN VILL HA
MED EU SÅ FORT SOM MÖJLIGT.
 
Och när man synar hur det går till, i verkligheten, blir man oroad, riktigt oroad.
 
MEDLEMSSTATERNAS AVGIFTER ANVÄNDS DELVIS TILL ATT "ÖSA
PENGAR" ÖVER TURKIET FÖR ATT FÅ MED DEM I EU.
 
Flyktingavtalet med Turkiet, som gav landet 6 miljarder euro, var en separat sak
och ligger vid sidan av nedanstående summor.
 
EU vräker alltså pengar över Turkiet och man baxnar när man tar del av vad
pengarna är avsedda för.
 
4,5 miljarder euro går till Turkiet för att hjälpa landet att förbereda sig för EU - med-
lemsskap.
 
När landet fjärmar sig från demokrati och rättssystem i en sådan omfattning
att EU inte borde "ta i Turkiet med tång" !!!
 
Men inte nog med detta, del av beloppet är öronmärkt på ett sätt som gör att man
baxnar, över EU enfald och naivitet.
 
1,5 MILJARDER ÄR DÅ ÖRONMÄRKTA FÖR ATT FÖR ATT STÄRKA RÄTTS-
STATEN OCH DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.
 
Man tror knappt det är sant, kan ett "fredsprojekt" vara så enfaldigt och naivt ?
 
MAN DELAR UT ÖRONMÄRKTA PENGAR OCH LÅTAS ATT DE SKA GÅ TILL
ATT STÄRKA RÄTTSSTATEN OCH DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.
 
Och så blir det precis tvärtom !!
 
ÖRONMÄRKTA PENGAR FRÅN EU, OCH ANDRA PENGAR, ANVÄNDS I STÄL-
LET FÖR ATT MONTERA NER RÄTTSSTATEN OCH BEGRÄNSA DE MÄNSK-
LIGA RÄTTIGHETERNA.
 
Men detta är nog ändå inte värsta.
 
DET VÄRSTA ÄR NOG ATT EU LÅTSAS SOM ATT MAN INTE SER DETTA.
 
AE
 

MODERATERNA GÅR I MÅL I FÖRSVARSFRÅGAN !

Äntligen "bidde det mer än en tumme" !!
 
Moderaterna, som enda parti i Sverige, signalerar nu fullt ansvar i försvarsfrågan,
när man vill fördubbla försvarsanslaget och nå nivån 2 % av BNP.
 
MAN TAR INTE ETT STEG FRAMÅT UTAN MAN GÅR I MÅL !!
 
Tidshorisonten 10 år, att nå 2 % av BNP, kan diskuteras, det borde gå fortare, men
nivån är den rätta.
 
Tyvärr har debatten i mångt och mycket låst sig kring nivån 2 % av BNP därför att
det är NATO riktmärke.
 
Detta riktmärke är viktigt, också, om vi vill värna om samarbetet med NATO och bäd-
da för ett medlemskap.
 
Men det viktigaste med nivån är att försvarsförmågan då når upp till vad seriösa
analyser visar var den borde ligga, just på ungefär 2 % av BNP.
 
Sverige kan aldrig på egen hand uppnå en försvarseffekt, som utgör en tröskelnivå mot
alla tänkbara hot.
 
MEN VI KAN UPPNÅ EN TRÖSKELNIVÅ, SOM FÅR EN ANGRIPARE ATT TÄNKA
SIG FÖR, BÅDE EN OCH TVÅ GÅNGER, INNAN MAN ANGRIPER SVERIGE.
 
Tyvärr har försvarsfinansieringen så här långt byggt på floskler mer än analyser, men
nu tycks en tillnyktring ha skett. Anslagen har inte utformats efter hotbilder, analyser
och tröskeleffekter, utan efter hur mycket man vill lägga på försvaret, helst så lite som
möjligt.
 
Moderaternas mål ansluter nu till seriösa analyser av tröskeleffekter och hotbilder.
 
FÖR ATT NÅ RIMLIGA TRÖSKELEFFEKTER MOT RIMLIGA HOTBILDER VISAR
STUDIER ATT SVERIGE BEHÖVER EN PLATTFORM PÅ 4 BRIGADER, INTE
TVÅ BRIGADER.
 
För att nå upp till denna effekt erfordras en fördubbling av anslaget, så nu tycka i vart
fall moderaterna vara på plats i denna fråga.
 
Men varför springer liberalerna och KD och gömmer sig, i stället för att ansluta
sig till moderaterna i frågan ?
 
BÅDA PARTIERNA HAR VI VISAT VISS INSIKT GENOM ATT LÄMNA FÖRSVARS-
GRUPPEN DÄRFÖR ATT DE TYCKT TILLSKOTTET BLIVIT FÖR LITE.
 
Är det inte dags att visa "insikt" fullt ut och ansluta sig till moderaternas mål.
 
Liberalerna menar ju också att Försvaret ska behålla de 100 Gripen man vill göra
sig av med när 60 Gripen levereras.
 
Det är inte kostnadsfritt.
 
Så !!
 
LIBERALER OCH KRISTDEMOKRATER, KRYP NU FRAM UR ERA GÖMSTÄLLEN
OCH ANSLUT ER TILL MODERATERNAS VERKLIGHETSBASERADE MÅL I FÖR-
SVARSFRÅGAN.
 
AE
 
 

HEMLIGA FÖRSVARSUPPGIFTER LÄMNAS UT, TILL KINA

 
Man blir bara mållös
 
IT skandalen har inte hunnit avklinga innan nästa liknande skandal tornar upp sig.
 
Stor upprördhet på vissa håll när Transportstyrelsen lämnade ut bland annat försvars-
hemligheter till obehörig personal i utlandet.
 
INGEN TYCKA VETA, ELLER LÅTSAS OVETANDE, HUR STOR SKADA DETTA'
KAN HA MEDFÖRT .
 
Under kriget användes dekalen "En svenska tiger" och vi lärde oss att hålla tyst om
det man skulle hålla tyst om.
 
DEN SVENSKA TIGERN ÄR NU ETT MINNE BLOTT, NU HAR VI EN MUSS SOM
INTE TIGER.
 
Nu visar det sig att Fortfikationsförvaltningen också lämnat ut klassificerat hemligt
material till utlandet, i detta fallet Kina.
 
Fortifikationsförvaltningen förvaltar bland annat militära anläggningar, varav många är
hemliga.
 
Så hemliga att man inte får beträda området, inte heller fotografera området.
 
Man finner bland dessa hemliga försvarsanläggningar, som stabsplatser, flygbaser
befästningar mm.
 
I SAMBAND MED EN UPPHANDLING HAR NU FORTIFIKATIONSVERKET LÄMNAT UT
RITNINGAR PÅ MÅNGA AV DESSA HEMLIGA FÖRSVARSANLÄGGNINGAR, TILL
KINA.
 
När det gäller omdömeslöshet och ansvarskänsla kan alltså Transportstyrelsen känna
sig som "lillebror" och "slänga sig i väggen".
 
Mycket tyder också på att ansvariga, politiker och myndighetschefer, vill mörka denna
skandal också.
 
Inte ens media tycks ha vaknat, är materialet för hemligt att publiceras i Sverige, det
kanske bara går i Kina ?
 
AE
 
 

DEN RÄTTA SVERIGEBILDEN

Det stora och spektakulära skymmer det mindre
 
Under de senaste dagarna har vi haft 2 spektakulära illdåd nära inpå oss.
 
Barcelona med 14 döda och Åbo med 2 döda.
 
Dessa är mycket uppmärksammade, och konstigt vore annars, samtidigt som man
kan konstatera en sak.
 
VI HAR EN VISS FÖRMÅGA ATT UPPMÄRKSAMMA STORA OCH SPEKTAKU- LÄRA HÄNDELSER, MEDAN VI LÅTER SIKTEN SKYMMA MINDRE HÄNDELSER.
 
Gårdagens facit i Sverige kan sammanfattas:
 
4 olika skjutningar på 4 olika platser med två döda som följd !!
 
Utifrån gårdagens "statistik" kan man då göra följande jämförelse:
 
DET TAR 7 DAGAR ATT NÅ UPP TILL BARCELONA, MED 14 DÖDA, OCH EN-
DAST 2 DAGAR ATT NÅ UPP TILL ÅBO, MED 2 DÖDA.
 
Är inte det värt att uppmärksamma lite mer, eller ?
AE

DET FRIVILLIGA TIGGERIET

Hur frivilligt är tiggeriet, egentligen
 
Tiggarnas status har länge varit föremål för debatt, tigger de frivilligt eller ingår
de i organiserad kriminalitet ?
 
En del så kallade rasister menar till och med att många tiggare är tvingade
att tigga !!
 
VILKET PÅASTÅENDE, TVINGADE ATT TIGGA !!
 
Alla politiker, utom sverigedemokraterna förstås, har ju med emfas hävdat att
tiggarna tigger frivilligt, helt frivilligt.
 
I politikernas spår följde de flesta svenska väljare, de som tycker som de är
tillsagda att tycka.
 
OCH DÅ TYCKER DE ATT TIGGARNA TIGGER FRIVILLIGT, HELT FRIVILLIGT,
OCH DÅ SKA MAN JU LÅTA DEM TIGGA, FRIVILLIGT.
 
2 bulgarier är nu föremål för rättsprocess i Växjö, brottsrubrivcringen är tydlig och
klar.
 
MÄNNISKOROV, GROV MISSHANDEL OCH MORDFÖRSÖK.
 
De två bulgarierna har tagit med sig en annan bulgar ut i skogen, misshandlat ho-
nom, torterat honom och lämnat honom fastbunden vid ett träd med livshotande
skador.
 
Motivet till detta grymma dåd ??
 
MOTIVET TILL DETTA GRYMMA DÅD VAR ATT DEN TORTERADE BULGAREN
INTE VILLE TIGGA FRIVILLIGT.
 
Kanske borde Stefan Löfven och Morgan Johansson åka på studiebesök till Växjö ??
 
Återigen uppkommer frågan:
 
HUR KAN ANSVARIGA POLITIKER, VARA SÅ OANSVARIGA, ANSVARSLÖSA,
NAIVA, VERKLIGHETSFRÄMMANDE OCH KANSKE OCKSÅ LÖGNAKTIGA, ATT
DE INTE SER DETTA.
 
ELLER KANSKE LÅTSAS INTE SE DET
 
AE
 
 

VÅGA ERKÄNNA ETT MISSLYCKANDE

Misslyckande får inte förstöra den egna självbilden
 
I den "svenska modellen" ingår att vi gör allting bättre än alla andra, och att vi solar
oss i vår egen glans.
 
Därför får vi aldrig misslyckas.
 
ETT MISSLYCKANDE FÅR DÄRFÖR ALDRIG ERKÄNNAS VARA ETT MISS-
LYCKANDE.
 
Vissa avsteg har vi sett, men de är inte många. Carl Bildt den Store hade modet i
samband med finanskrisen att kalla ett misslyckande för ett misslyckande.
 
Det ska han ha heder av, men inte av att han drev fram misslyckandet.
 
I dagens Borås Tidning kan vi läsa om en kommunal chef i Borås, skolchefen Per
Arvidsson Fäldt, denne har inte samma mod som Carl Bildt den Store.
 
Borås Kommun har lärarbrist inför skolstarten och har skickat en delegation till
Finland för att försöka rekrytera lärare till Borås.
 
Ambitionen / målet var att rekrytera 2 lärare.
 
RESULTATET BLEV 0 LÄRARE.
 
Detta ser inte skolchefen som ett "misslyckande", man får väl därför anta att han
ser det som ett lyckat resultat, och då uppstår frågan. ?
 
Hur ser ett misslyckande ut i Borås ??
 
MAN VÅGAR INTE ENS STÄLLA FRÅGAN !!
 
Detta är mycket större fråga än vad man lätt kan antas tro inledningsvis.
 
I den svenska modellen är det inte tillåtet att misslyckas, alla misslyc-
kanden ska förnekas så långt det är möjligt och när det inte är möjligt
ska misslyckande skyllas på andra.
 
Detta är en "modell" som ständigt leder till misslyckanden.
 
FÖR ATT KUNNA LYCKAS MÅSTE MAN HA EN KULTUR SOM MEDGER
ATT MAN MISSLYCKAS OCH SOM UPPMUNTRAR TILL FÖRSÖK, SOM
KANSKE INTE ALLTID LEDER TILL FRAMGÅNG.
 
Men frågan rymmer en annan dimension, en stor dimension.
 
Hur stark är en chef i sin chefsroll, om hans självbild och självförtroende inte
medger att han/hon vågar erkänna ett uppenbart misslyckande ??
 
Självbilden kanske är lika stark som självförtroendet är lågt ?
 
Eller:
 
SJÄLVBILDEN ÄR SÅ STARK OCH SJÄLVFÖRTROENDET SÅ SVAGT ATT
VEDERBÖRANDE KANSKE SKA PRÖVA PÅ ATT VARA NÅGOT ANNAT ÄN
CHEF ?
 
För att vara chef, på riktigt, måste man våga pröva även osäkra alternativ, och
man måste kunna erkänna ett uppenbart misslyckande.
 
Kan man inte det senare fyller man alltså inte chefsrollen annat än i rent
formellt avseende, eller ?
 
Höjer man blicken över Borås hamnar den i Rosenbad.
 
DÄR VÅGAR MAN INTE HELLER ERKÄNNA ETT MISSTAG, NÅGOT VI
STÄNDIGT BLIR PÅMINDA OM, SENAST, MEN INTE SIST, I SAMBAND
MED IT SKANDALEN.
 
Sensus ??
 
Vi ska våga oss på att försöka, även när vi är osäkra på utfallet, och vi ska
våga erkänna ett misstag, annars är man inte chef, på riktigt.
 
Eller som ett gammalt militärt ordspråk lyder.
 
URAKTLÅTENHET ATT HANDLA LIGGER EN CHEF MER TILL LAST ÄN
FEL VAL AV MEDEL..
 
Ordspråket saknar tyvärr en "mening".
 
URAKTLÅTENHET ATT ERKÄNNA ETT FEL LIGGER EN CHEF MER TILL
LAST ÄN FEL VAL AV MEDEL, ELLER ??
AE
 
 

EN ÄKTA MODERAT, FINNS DET SÅDANA ?

En svala gör ingen sommar.
 
Många vill  se Anders Borgs agerande som en privatangelägenhet och skild från
allt annat, och i viss mening kan det finnas viss logik, om än liten, i detta.
 
En ihjälfrusen svala gör ingen sommar heter det !!
 
MEN FLERA SVALOR GER BÅDE VÅR OCH SOMMAR VET VI OCKSÅ.
 
Det finns därför anledning att ägna viss eftertanke åt vad som flockades i den
förra moderattoppen, och vad det säger om partiet då, och kanske även nu.
 
Den innersta kretsen bestod i allt väsentligt av Fredrik Reinfeldt, Anders Borg
och Littorin, en bedömning man gör som utomstående.
 
Under Fredrik Reinfeldts statsministertid gick rykten om vissa "eskapader" i
Halland. Dessa blev aldrig klarlagda, inte heller dementerade, till stor del be-
roende på media ovilja, eller rädsla, att nalkas denna ryktesspridning.
Sant är i vart fall att Fredrik Reinfeltds skilsmässa sammanföll med denna
ryktestspridning.
 
Fredrik Reinfeldts dåvarande presschef, och nuvarande relation, hade en viss
förkärlek för bombastiska uttalanden, lika starkt förankrade i personligheten som
föraktet för vår demokrati.
 
När TV har planer på att uppmärksamma vissa inslag, ringer presschefen upp
reporten och talar om vad som gäller:
 
TAR DU UPP DETTA KOMMER JAG ATT SKÄRA BALLARNA AV DIG !!
 
Littorin fick avgå, och skälen därtill känner vi väl till.
 
Nu går Anders Borg vidare på denna linje, och det är nu uppmärksammat.
 
Tomas Tobé har övervintrat från de Nya Moderaterna och ser inga problem med
Anders Borgs agerande.
 
Sammantaget kan man skönja en "röd tråd" i denna krets, som motiverar
frågan:
 
VAD VAR DET FÖR FOLK SOM FLOCKADES I FÖRRA MODERATTOPPEN?
 
Vill moderaterna bryta den nedåtgående trenden kanske ett viktigt, och nödvändigt,
inslag är att klargöra hur nuvarande ledning ser på denna "röda tråd".
 
FINNS DEN KVAR SKA MAN NATURLIGSVIS INTE KLARLÄGGA DET, FÖR
DET HAR JU REDAN TOMAS TOBÉ KLARLAGT, ELLER ?
 
AE

FÅR EN GENERALDIREKTÖR VARA HUR ENFALDIG SOM HELST ?

Migrationsverkets generaldirektör gör ingen besviken
 
En rad skandaler och oegentligheter ramar in våra generaldirektörers postum.
 
Det verkat nästan ibland som om man försöker överträffa varandra när det gäller
att vara oseriös, ansvarslös och omdömeslös.
 
TRANSPORTSTYRELSENS GENERALDIREKTÖR, SOM STÅR FÖR DEN
SENASTE DOCK INTE DEN SISTA SKANDALEN, ÄR DOCK BARA EN SKAN-
DAL I RADEN OCH TOPPEN PÅ ETT ISBERG.
 
Det verkar utgöra en naturlag när GD utses bland politikernas vänner, och där
vänskapen ses som enda merit.
 
Nu försöker Migrationsverkets GD Mikael Ribbenvik överträffa sina ansvarslösa
kollegor i omdömeslöshet och ansvarslöshet.
 
Han lämnar nu en intervju i dagens SvD och bakgrunden är att media fäst uppmär-
samheten på att ett antal mer eller mindre oumbärliga IT tekniker utvisats från
Sverige.
 
Intervjun är en enda lång bekräftelse.
 
EN BEKRÄFTELSE PÅ ATT ÄVEN GENERALDIREKTÖREN MIKAEL RIBBEN-
VIK TILLHÖR DEN SÅ KALLADE "BEGÅVNINGSRESERVEN".
 
 
I intervjun menar han att han varit överdrivit nitisk, men en mer korrekt beskrivning
är nog ändå att han uppvisat "överdriven enfald".
 
När han ska förklara utvisningarna visar han att han tagit emot den lärdom politikerna
gett honom, han skyller på andra, i detta fallet Migrationsöverdomstolen. Han hänvi-
sar då till en vägledande dom i Domstolen.
 
Denna vägledande dom säger att minsta avsteg KAN resultera i konsekvens
för arbetstagaren.
 
Detta tolkar den nitiske, eller enfaldige ?, Mikael Ribbenvik som att minsta av-
steg SKA resultera i konsekvenser och sätter igång med trakasserier och för-
följelser som leder tankarna till GULAG systemet i förutvarande Sovjetunionen.
 
MIKALE RIBBENVIK SÄTTER UTIFRÅN DENNA NÅGOT LÄTTSINNIGA, ELLER
ENFALDIGA TOLKNING, IGÅNG MED ATT RETROAKTOVT GÅ TILLBAKS FLERA
ÅR OCH MÅNAD FÖR MÅNAD FÖSÖKA HITTA MINSTA AVVIKELSE SOM SKUL-
LE KUNNA MOTIVERA EN UTVISNING.
 
Redan här ställer man sig frågan:
 
Hur enfaldig kan en generaldirektör verkligen få vara ?
 
Till saken hör också att en enstämmig juristkår menar att GD tolkat den vägledande
domen helt fel.
 
Utlänningslagen innehåller också en proportionalitetsprincip som mynnar ut i att en
sanktion, här utvisning, inte får ske om överträdelsen inte står i överenstämmelse
med sanktionen.
 
Av detta har GD inte fattat "ett dyft" och motiverar detta med:
 
SEDAN DEN VÄGLEDANDE DOMEN KOM, SOM DÅ ÄR FELTOLKAD, BÖRJADE
VI GRANSKA VILLKOREN RETROAKTIVT.
 
För att komma åt så många som möjligt ?
 
Återigen, hur enfaldig kan en GD tillåtas vara ?
 
Jag är en tänkande person, säger Mikael Ribbenvik.
 
DETTA UTTFALANDE LEDER DIREKT TANKARNA TILL ÅSNAN, SOM OCKSÅ
FÅR ANTAS TÄNKA.
 
I slutet på intervjun ger Mikael Ribbenvik en sammanfattning, som väl sammanfattar
hans mentala tillstånd, ett tillstånd som nog inte bara ska beskrivas som "nitiskt".
 
VI RIKTAR VÅRA RESURSER DÄR DE GÖR MEST NYTTA !!!
 
Så när företagen blir av med oumbärlig arbetskraft så menar alltså generaldirektören
att man utför "nytta" för samhället ??
 
ARMA LAND, SOM ÄR UNDERKASTADE NYTTAN AV GENERALDIREKTÖRER,
SOM "TÄNKER" PÅ DETTA SÄTT.
 
AE
 
 
 
 
 

RSS 2.0