SKA ISLAM SMEKAS MEDHÅRS ELLER BEKÄMPAS ?

Är Burkinin ett tvång, eller inte ?
 
I dagens SvD kan man läsa en krönika av författaren Per Wästberg, och i den
ger han sin syn, och andras syn, på islam och burkinin.
 
Man behöver inte i allt delta hans uppfattning, men krönikan är intressant för
den som vill öppna upp för fler perspektiv än det "slutna rummet".
 
Vi kan i krönikan då läsa:
 
Burkinin kan ses som vågkammen på salafisternas offensiv att påtvinga
samhället sin livsform ända till plagerna.
 
På stranden får det ena könet visa muskler och virilitet, medan kvinnornas hud
inte får betraktas. Per Wästberg skriver med anledning av detta:
 
Det ena könet är orent och skamligt. Men att gömma hälften av befolk-
ningen hotar demokratin och föraktar feminismens segrar.
 
ATT KOMPROMISSA MED SALAFISTERNAS PROVOKATIONER VORE ATT
GE UPP.
 
Wästberg återger också den syriske poeten Adonis, som skriver:
 
DET FINNS INTE "TVÅ" ISLAM, ETT EXTREMT OCH ETT MODERAT, BARA
ETT ISLAM SOM KONFISKERATS AV DEN POLITISKA MAKTEN.
 
Wästberg citerar också essäisten Caroline Fourest som menar att den son bär
burkini på stranden ser det som ett signalvärde.
 
ANDRA KVINNOR ÄR OANSTÄNDIGA.
 
Vi kan också läsa vad en känd egyptisk predikant har hävdat.
 
TACK VARE ERA DEMOKRATISKA LAGAR KOMMER VI ATT KOLONISERA
ER,
 
Vidare citeras författaren Boulem Sansat, som skriver:
 
ISLAMISMEN ÄR ETT RELIGIÖST OCH POLITISKT PROJEKT FÖR ATT LÄG-
GA UNDER SIG JORDEN, BLAND DESS ANHÄNGARE FINNS EN ELIT OCH
EFFEKTIVA OCH LYDIGA KADRAR, ORGANISERADE I OTALIGA GRUPPER
OCH FÖRENINGAR SOM SAMORDNAR, REKRYTERAR OCH SPRIDER BUD-
SKAP OCH HOT. DE HAR EN FLYGEL SOM DÖDAR, VÅLDTAR OCH PLUND-
RAR SAMT MEDBROTTSLINGAR I ALLA MILJÖER, NYTTIGA IDIOTER EL-
LER STRATEGER.
 
Vad är förresten en "nyttig idiot" i detta sammanhang.
 
EN NYTTIG IDIOT I DETTA SAMMANHANG ÄR NÅGON, SOM PÅ FULLT
ALLVAR, TROR OCH HÄVDAR ATT KVINNOR BÄR BURKINI AV EGEN FRI
VILJA.
 
Att Per Wästberg själv är kritisk till burkinen kan man inte ta fel på, när han skri-
ver:
 
TÄCKANDE KLÄDSEL, ÄVEN BURKINI, ENBART FÖR KVINNOR ÄR UT-
SLAG AV ISLAMISM SOM FÖRAKTAR UPPLYSNINGENS VÄRDE.
 
Man måste därför också kunna diskutera islamismens olika skepnader får
vi också till livs.
 
Har Per Wästberg rätt ?
 
Självfallet har han inte rätt i allt, kanske har han fel i det mesta.
 
MEN DET RÄCKER ATT HAN HAR LITE RÄTT FÖR ATT VI SKA HA ANLED-
NING ATT OMVÄRDERA VÅR HÅLLNING TILL ISLAM.
 
AE
 
 

STARTA RÄTTVISEUPPROPET

Låt alla svenskar ljuga om sin ålder
 
Uppdrags Granskning har i kväll ett inslag, som visar hur det svenska rätts-
systemet fungerar, eller inte fungerar, för vissa.
 
OM DU ÄR NYANLÄND, GÄRNA FRÅN NORDAFRIKA,OCH HAR BEGÅTT
ETT GROVT BROTT, LJUG DÅ OM DIN ÅLDER FÖR ATT SLIPPA STRAFF.
 
Alla vet att så sker, men väljer att blunda för att så sker.
 
För att underlägga nordafrikanernas ljugande har Rättssystemet underlättat
för nordafrikanerna.
 
Om det föreligger olika uppgifter rörande ålder, så ska Rättssystemet
utgå ifrån den ålder som är mest gynnsam för gärningsmannen och
som då också medför lägst straff.
 
Utifrån denna praxis behöver man ju inte vara avlad av Einstein för att inse
att nordafrikaner, och andra, har hjärtligt roligt, när de står i rätten och flinande
uppger att de är 13 år. trots att alla vet att åldern ligger över 20 år.
 
Detta är orättvist, grovt orättvis, alla blir på det sättet "inte lika" och
man "ställer grupp mot grupp".
 
Det är dags att rätta till denna grova orättvisa, att rättssystemet skulle vilja,
eller klara av, att utgå ifrån nordafrikaners, och andras, rätta ålder är att
hoppas på för mycket.
 
Man måste därför hitta en annan lösning, som gör det möjligt att uppnå
rättvisa inför rättssystemet.
 
EN SÅDAN VÄG, ATT UPPNÅ RÄTTVISA, SKULLE VARA ATT TILLÅTA
ATT ÄVEN VUXNA SVENSKAR LJUGER OM SIN ÅLDER, OCH HÄVDAR
ATT DE ÄR 13 ÅR FÖR ATT SLIPPA STRAFF.
 
Ibland kan självfallet det bli lite provocerande om en person, som uppenbart
passerat pensionsgränsen, flinande står i rätten och hävdar att han/hon är
13 år, men även en sådan problematisk situation har sin lösning.
 
lAGSTIFTA DÄRFÖR OM DEN PRAXIS SOM NU GÄLLER FÖR NORDAFRI-
KANER, OCH ANDRA NYANLÄNDA, ATT OM DET FÖRELIGGER OLIKA
UPPGIFTER OM ÅLDER, SÅ SKA RÄTTEN KATEGORISKT UTGÅ IFRÅN
DEN ÅLDER, SOM UPPGES AV GÄRNINGSMANNEN OCH GER LÄGST
STRAFF, HELST INGET STRAFF ALLS.
 
Särskilt bör man lagstifta om att inget avseende får fästas vid pass eller
andra ovidkommande handlingar, gärningsmannens uppgifter om ålder
för att slippa straff måste gå före allt annat.
 
STARTA DÄRFÖR RÄTTVISEUPPROPET, OCH KRÄV ATT ALLA MED-
BORGARE, ÄVEN DE SOM ÄR FÖDDA I LANDET, FÅR LJUGA OM SIN'
ÅLDER FÖR ATT SLIPPA STRAFF.
 
AE
 
 

EN POLISBIL ANSVARAR FÖR HELA DANMARK, I SVERIGE

Rättsäkerheten riskerar att kollapsa
 
Mycket kritik har de senaste dagarna riktats mot polisen underbemanning på vissa
håll i landet.
 
Särskild i Norrland får väl ordet "underbemanning" ses som en omskrivning för o-
bemannat.
 
PÅ ETT OMRÅDE STORT SOM DANMARK FINNS TIDVIS BARA EN POLISBIL,
SOM SKA PATRULLERA ETT OMRÅDE SOM STRÄCKER SIG ÖVER 45 MIL.
 
Rikspolischefen Dan Eliasson uppges bemöta denna kritik med att han kräks så
fort han får höra den, samtidigt som han enligt källor kräver att medborgarna inte
ska gnälla så mycket utan vara nöjda och ha tålamod.
 
HAR POLISBILEN BARA ETT ÄRENDE OM DAGEN OCH DETTA INTRÄFFAR
TIDIGT PÅ DAGEN, SÅ KAN JU BILEN I ALLA FALL HINNA FRAM INNAN
DAGENS SLUT.
 
Mycket av den kritik som nu riktats mot den underbemanning, som medför att den
politiska ledningen givit upp om vissa delar av landet, är dock överdriven och fel-
aktig.
 
Kommunalrådet och polisen Göran Bergström i Strömsund tillhör den skara som
borde välja sina ord lite bättre.
 
Han menar nu att polisens underbemanning är så omfattande att den äventyrar
folks säkerhet, och tillägger:
 
POLISEN SPELAR RYSK ROULETT MED FOLKS SÄKERHET.
 
Här har kommunalrådet och polisen Göran Bergström fel, helt fel.
 
Polisen spelar inte rysk roulett med folks säkerhet,
 
I RYSK ROLUETT HAR MAN EN CHANS ATT KLARA SIG GENOM ATT DET
INTE FINNS PATRONER I ALLA LOPP, MEDAN MAN I NORRLANDS INTE
HAR EN CHANS ATT KUNNA FÅ HJÄLP AV EN POLIS.
 
AE
 
 

ALLIANSREGERINGENS GROVA SLÖSERI

Bestod Alliansregeringen bara av rena "dilletanter"
 
Hur många gånger fick vi höra under Alliansregeringen att de "tog ansvar för skatte-
betalarnas pengar" ?
 
SÅ MÅNGA GÅNGER ATT DET SLUTLIGEN FASTNADE I HALSEN.
 
I verkligheten var det delvis tvärtom.
 
Man slösade "så in i Norden" med skattebetalarnas pengar.
 
ÄN I DAG SLÖSAR DEN MEST ANSVARSFULLE AV DEM ALLA, FREDRIK
REINFELDT, MED SKATTEBETALARNAS PENGAR. DET GÖR HAN GENOM ATT
FIFFLA OCH LEVA PÅ BIDRAG.
 
Den som lever på bidrag är alltså Fredrik Reinfeldt, författaren till boken "Det svältande
Folket". I den boken ger han sin bild på hur man ska sätta sig på bidragstagare.
 
I BOKEN KAN MAN ALLTSÅ LÄSA, TYDLIGT OCH KLART, ANGIVET PÅ ETT
FLERTAL STÄLLAS.
 
BIDRAGSTAGARE SKA HÅLLAS KORTA OCH LEVA PÅ SVÄLTGRÄNSEN.
 
Lever bidragstagaren Fredrik Reinfeldt på svältgränsen, nej definitivt inte.
 
Likt fifflarna inom assistansverksamheten har fifflaren Fredrik Reinfeldt i
stället skapat sig en förmögenhet, bland annat genom bidragsförsörjning.
 
Det är också samme Fredrik Reinfeldt, som under åtta eviga år predikade om
att alla, utom han själv och hans kompisar, skulle försörja sig på "jobb".
 
NU VET VI VAD "JOBB" ÄR FÖR BIDRSGATAGAREN FREDRIK REINFELDT,
DET ÄR BIDRAG, OCH ÅTER BIDRAG.
 
Men denna syn på att ansvara för "skattebetalarnas pengar" blir man alltså inte
förvånad över att slöseriet gällde rakt igenom.
 
SLÖSERIET VAR SATT I SYSTEM, OFTA BEROENDE PÅMREN OCH SKÄR
INKOMPETENS.
 
I dag kan man i SvD läsa om ett uppseendeväckande slöseri, som skedde under
Alliansregeringens slösaktiga år.
 
Alliansregeringen tecknade då genom FMW en beställning av 48 haubitsar till
försvaret, 24 avsedda för Sverige och 24 avsedda för Norge, avtalet skedde i
samarbete med Norge.
 
Nu står Sverige med 48 haubister, varav 24 ska användas och 24 ser ut att
vara på väg att "slängas". Det är inga småpengar det rör sig om, summa är
till och med större än Fredrik Reinfeldts ackumulerade bidrag.
 
SUMMA FÖR 48 HAUBISTER UPPGÅR SÅLUNDA TILL 1,3 MILJONER.
 
Nu ska 24 av dessa "slängas" och det innebär ju direkt att 650 miljoner också
"slängs i sjön".
 
Hur kan då detta fullständigt vanvettiga slöseri har gått till ?
 
ATT "SLÄNGA" 24 HAUBITSER OCH DESSUTOM 650 MILJONER RAKT NER
I SJÖN ?
 
Detta kan ske genom att Norge kliver av avtalet, och låter Sverige stå där med
"lång näsa", inte bara med "lång näsa", också med 24 haubitser som inte kan och
ska användas.
 
DE SKA SLÄNGAS.
 
Norge "kliver av avtal" och låter Sverige stå där med "lång näsa".
 
Vem kan tänkas skriva avtal, där motparten bara helt fräckt kliver av avtalet och
låter Sverige stå där med "lång näsa" ?
 
Den som skriver den typen av avtal var Alliansregeringen, förmodligen kan
ingen annan regering i hela världen tänkas skriva den typen av avtal.
 
SAMMA ALLIANSREGERING SOM TOG ANSVAR FÖR "SKATTEBETALAR-
NAS PENGAR".
 
Nu vill Fredrik Reinfeldts skyddsling, Anna Batra Kinberg, återerövra mak-
ten 2018 och återigen ansvara för "skattebetalarnas pengar", samtidigt
som hon vill göra Sverige "starkt".
 
HUR MAN GÖR SVERIGE "STARKT" GENOM ATT KÖPA 24 HAUBITSAR,
SOM SEDAN "SLÄNGS I SJÖN" FÅR VI NOG ALDRIG VETA.
 
 
AE
 

ETT AVGÅENDE KOMMUNALRÅD SKA "JOBBA" !!!!!!!

Kommunalrådet hoppar av efter 10 år
 
Kan en politiker framstå som sympatisk, den frågan ställer man sig ofta.
 
Kommunalrådet Lena Palmén i Borås avgår efter 10 år som kommunalråd, blir i samband
med detta intervjuad i Borås Tidning och framstår, faktiskt, som sympatisk.
 
Men som det heter, man får aldrig låta sig förledas av det skenbara.
 
EN POLITIKER KAN FRAMSTÅ SOM SYMPATIKS, MEN ÄR PER DEFINTION INTE
SYMPATISK, ANNAT ÄN I UNDANTAGSFALL, DÅ POSITIONENEN NÅTTS GENOM
ATT MAN MED VASSA ARMBÅGAR, LÖGNER OCH MANIPULATIONER GÅTT ÖVER
ANDRAS LIK.
 
Men framstå som sympatisk kan man, bara det är en prestation i politiska kretsar.
 
Lena Palmen ska nu återgår till sin tidigare arbetsplats vid Arbetsförmedlingen, trots att
hon skulle få 27 000:- i månaden om hon "startade ett bolag och gömde inkomsten i
detta".
 
Man tror knappt sina ögon och öron.
 
HAR LENA PALMEN DRABBATS AV HJÄRNSVIKT, HAR HON INTE HÖRT TALAS
OM SINA BRÖDER OCH SYSTRAR FREDRIK REINFELDT, GÖRAN PERSSON,
CARL BILDT OCH ULRIKA MESSING, FÖR ATT NÄMNA NÅGRA.
 
Dessa har ju avgått, inte för att "jobba", utan för att kunna plundra det offentliga, på
samma sätt som det offentliga plundras av andra bedragare.
 
Bra att Lena Palmén avstår från denna giriga lyx, kanske finns det i alla fall något
sympatiskt bakom den politiska fasaden.
 
I intervjun säger Lena Palmén att när hon fick erbjudande om att bli kommunalråd,
så sa hon först nej.
 
Det är här man måste sätta sig ner.
 
ALLA ANDRA POLITIKER, MED FÅ UNDANTAG, SER JU SIG SOM UPPHÖJDA
PERSONDER, INGEN ANNAN ÄR MER LÄMPADE ÄN DE ATT LEDSAGA EN
MASSA OBEGÅVADE VÄLJARE, OCH FÖR ATT KUNNA ERBJUDA FÅRSKOC-
KEN SINA FÖRTJÄNSTER BRUKAR MAN LÄMNA ETT ANTAL LIK EFTER SIG PÅ
VÄGEN.
 
Och här kommer Lena Palmén och säger att hon kanske inte var den lämpligast kan-
ditaten för posten, man tror knappt det är sant, men det tyder ändå på en viss verk-
lighetsförankring, och kanske en viss lämplighet för posten.
 
DE LÄMPLIGASTE CHEFERNA, SÅVÄL INOM POLITIK SOM INOM NÄRINGS-
LIV, ÄR DE SOM INTE SER SIG SOM BÄTTRE ÄN ANDRA OCH DE SOM INTE
SER SOM SITT YTTERSTA MÅL ATT SÄTTA SIG PÅ ANDRA.
 
Dessa blir ofta bra chefer, lika sällan som politiker blir bra chefer.
 
Vi är vana vid att politiker efter sin pension är mer öppenhjärtliga än under sin ak-
tiva tid. Lena Palmén är inget undantag, vi får nu höra hur hon sett på sin politiska
omgivning:
 
jAG LESSNADE PÅ POLITIKENS TRÖGHET. EFTER 10 ÅR HAR JAG HÖRT
SAMMA DISKUSSIONER FRÅN SAMMA MÄNNISKOR, JAG VILL INTE LÄNGRE.
IBLAND ÄR DET FRUKTANSVÄRT PINSAMT.
 
Pinsamt är bara förnamnet brukat Bill och Bull säga, Lena Palmen skulle bara
veta vad vi väljare tycker när vi hört samma elända skiva spelas upp under
50 år, kanske mer.
 
Men uttalandet får en att sväva på målet.
 
Lena Palmén kanske inte bara framstår som sympatisk hon kanske ÄR sympatisk,
överraskningarnas tid är i så fall inte förbi.
 
Sedan får vi också erfara från Lena Palmén:
 
8 år inom samma område räckte, det man inte får gjort inom 8 år blir inte gjort.
 
Här har många politiker mycket att lära.
 
DE SOM ALDRIG FÅR NÅGOT GJORT BORDE KANSKE NÅGON GÅNG INSE ATT
DE ALDRIG FÅR NÅGOT GJORT.
 
Hon räds inte heller att ge sig på sin tidigare "husse", kommunalrådet Ulf Olsson, mer
känd som Jesus:
 
ALLA VET VEM HAN ÄR MEN INGEN HAR SETT HONOM.
 
Jesus har fått kritik för att ingen har sett honom och detta kommenterar Lena Palmén:
 
Min personliga åsikt är att det är viktigt att vara på plats som ledare.
 
LENA PALMÉN MÅSTE VARA SYMPATISK, TROTS SIN POLITISKA BAKGRUND.
 
Man anar en viss irritation mot Jesus, i så fall motiverad.
 
Jesus anser sig så oumbärlig att han kan utföra ett arbete och ha två löner,
något som få, eller ingen, är beredd att hålla med om.
 
Märkligt är att Jesus själv inte insett denna anade irritation och insett att ingen är så
oumbärlig och viktig att vederbörande måste vara på alla platser samtidigt och upp-
bära arvoden för att vara någon annanstans än på sin plats som ledare.
 
ÄNNU MÄRKLIGARE ÄR OM JESUS ANAT DENNA IRRITATION MEN SOM GI-
RIGHETENS OFFER, EN AV DE 7 DÖDSSYNDERNA, VALT ATT BLUNDA FÖR
DETTA.
 
För den politiker, och alla andra också för den delen, som anser sig likt Jesus att
de är oumbärliga och måste vara överallt alltid, och ha betalt för att inte göra något,
de bör lyssna till de gamla kineserna.
 
I stället för atts tändigt resa till Kina och inte utföra något bör de lyssna till kineserna,
då får de höra hur oumbärliga ska bota sin sjukdom.
 
Man tar fram en hink, fylle den med vatten och stoppar ner en hand, för att
sedan ta upp handen.
 
DET HÅL SOM DÅ KVARSTÅR I VATTNET ÄR ETT TECKEN PÅ HUR OUM-
BÄRLIG JESUS OCH ANDRA ÄR.
 
Hoppas nu bara att Lena Palmen i sin nya roll blir den första på Arbetsförmedlingen
som får något gjort.
 
Elaka tungo gör gällande att generaldirektören själv inte fått så mycket gjort
trots alla sina år som generaldirektör.
 
MEN SÅ ÄR JU OCKSÅ HANS FRÄMSTA MERIT ATT HAN ÄR KUSIN TILL
GÖRAN PERSSON.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

MIGRATIONSVERKETS KOSTNADER SKENAR ?

Media sprider desinformation
 
I dag sprider media, bland annat Expressen, desinformation om kostnaderna för
migrationen.
 
Man kan då läsa i Expressen att kostnaderna "skenar".
 
Igen frestas kanske många tillägga, men rubriken ger en skev bild av verkligheten.
 
KOSTNADERNA "SKENAR" INTE ALLS, KOSTNADERNA UNDER 1 HALVÅ-
ÅRET UPPGÅR "BARA" TILL 4 GÅNGER KOSTNADERNA FÖR MOTSVAR-
ANDE PERIOD FÖRRA ÅRET.
 
Och en kostnad kan ju aldrig skena om Migrationsverket hela tiden får så mycket
medel de vill ha, då måste ju kostnadsläget sägas vara under kontroll.
 
I stället ska man se det som en framtidsforskning vi tidigare bara kunnat drömma
om.
 
Alla känner till, och skäms över, de dåliga resultat landet uppvisat på PISA tester,
 
Ser vi nu tiden an några år bör vi kunna räkna med betydligt högre resultat,
då elevunderlaget kommer att bestå av allt fler elever med högre begåvning
och bättre framåtanda, allt enligt Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf, och det
är vad landet behöver, det bör vi alla kunna inse.
 
Vissa sektorer på arbetsmarknaden "skriker" efter folk. Vi kan nu räkna med att
den nya jobblinjen "enkla jobb till lägre lön" fullt slår igenom om några år. Många
har ställt sig frågande till vad ett "enkelt" jobb egentligen är, men även här har
vi fått ett svar. Ett "enkelt jobb" kan då vara att bära "andras väskor". Ser vi då
tiden an bör vi kunna räkna med att ingen längre behöver bära sina egna väs-
kor.
 
Migrationsverket har tidigare fått mycket kritik för sitt dåliga omhändertagande,
men även denna kritik visar sig nu vara orättvis, då verket säkerställt att det
finns madrasser i Småland
 
AE

LIGISTER KASTAR HANDGRANATER ?

Flum och dalt styr numera Sverige
 
Under rubriken "De som leker med elden" skriver i dag Linda Nordlund i SvD om
bilbrännare och stenkastare och hur delar av samhället ser på dessa inslag.
 
SKA MAN TOLKA LINDA NORDLUND SER SAMHÄLLET ALLS DESSA IN-
SLAG, OCH NÄR MAN SER DEM TITTAR MAN ÅT SIDAN.
 
´Det får nog anses förbluffande, ytterst förbluffande, hur en del av den politiska
eliten förhåller sig till dessa bilbränder och stenkastningar.
 
Gemensam röd tråd är på vissa håll att inget ansvar ligger hos bilbrännare och
stenkastare.
 
ALLT ANSVAR LIGGER HOS "SAMHÄLLET" OCH INGA STRAFFPÅFÖLJ-
DER SKA DÄRFÖR VARA AKTUELLA.
 
SvD återger bland annat uttalande från vänsterkommunisternas rättspolitiska
talesman Linda Snecke, ökänd i övrigt från olika sammanhang.
 
Enligt henne är bilbränderna och stenkastningarna ett resultat av den po-
litik som förts sedan "nittiotalet".
 
Med det förhållningssätt ska man ju inte bli överraskad över att bilbränderna
ökar i antal, men vad annat är att vänta från det hållet.
 
Vänsterkommunister har i alla tider, i alla länder, arbetat för att destabi-
lisera de länder, som inte har Lenin som staty på alla torg.
 
Värre är nog Annie Lööfs hållning, hon vill införa en ny påföljd för bilbrännare
och stenkastare.
 
MAN SKA PRAKTIKTJÄNSTGÖRA HOS POLIS OCH RÄDDNINGSTJÄNST.
 
Att Annie Lööf är helt verklighetsfrämmande vet vi sedan tidigare.
 
Hennes uppfattning att " Sverige klarade av att ta emot 30 000 000" lär väl
gå till historiens som något av det "dummaste" som sagts i landet.
 
MEN ATT ANNIE LÖÖF VAR SÅ HÄR VERKLIGHETSFRÄMMANDE KUNDE
MAN INTE FÖRSTÄLLA SIG.
 
Praktik hos polis och räddningstjänst innebär ju en belöning i stället för påföljd.
 
SIGNALVÄRDET TORDE VÄL BLI ATT ALLA ARBETSLÖSA SÄTTER I-
GÅNG ATT BRÄNNA BILAR OCH KASTA STEN-.
 
Justitieministern visar att man sitter "i knät" på vänsterkommunisterna och vill
inte göra dessa besvikna.
 
Han väljer därför att kalla bilbrännare och stenkastare för "ligister".
 
NÄSTA STEG BLIR VÄL OCKSÅ ATT KALLA HANDGRANATKASTARE
FÖR LIGISTER ?
 
AE
 

NÄRINGSLIVETS OMVÄNDA TYNGDLAG

Dags för en "jordreform" i Näringslivet ?
 
SvD upptar i dag betydande utrymme vad gäller bolaget Ericsson och rakt igenom är
SvD kritisk till bolaget, dess ledning och dess huvudägare.
 
VÄLDIGT, VÄLDIGT KRITISK.
 
En av skribenterna är Andreas Cervenka med en säregen talang att framhålla väl-
grundad kritik öppet och tydligt. Men anledning av alla chefer som fått gå inom
Handelsbankssfären, dit Ericsson får anses höra, sammanfattar Cervenka sin
kritik på ett träffande sätt.
 
HANDELSBANKEN FÅR VÄL ANSES HA UTVECKLAT EN SÄREGEN TALANG,
ATT NOSA UPP SÄREGET ODUGLIGA CHEFER OCH ANSTÄLLA DEM.
 
För denna något säregna talang har alltså både ledning och "uppnosade" chefer
ersättningsnivåer som är helt bisarra. Även här har Cevenka ett träffande sätt att
beskriva detta horribla system.
 
INOM NÄRINGSLIVET GÄLLER EN OMVÄND TYBNGLAG, JU HÖGRE UPP
MAN KLÄTTAR DESTO MJUKARE FALLAR MAN.
 
Är det inte dags att se till att även Näringslivet håller sin inom tyngdlagens ra-
mar ?
 
I andra länder där näringseliter plundrat landets invånare har man genom-
fört olika reformer för att städa upp. Det har förekommit olika former av så
kallade "jordreformer".
 
FRÅGAN ÄR OM DET INTE ÄR DAGS ATT GENOMFÖRA NÅGON LIKNANDE
REFORM I SVERIGE ?
 
ATT FULLSTÄNDIGT ODUGLIGA CHEFER SKA "NOSAS UPP" FÖR ATT INOM
KORT AVSKEDAS MED EN RYGGSÄCK PÅ ETT ANTAL TITAL MILJONER ÄR
SÅ BISARRT ATT DET INTE BORDE FÅ FÖREKOMMA I ETT CIVILISERAT
LAND.
 
Varför förekommer då dessa fullständigt bisarra ersättningsnivåer ? Vi kan glömma
allt "pladder" och "dravel" om att cheferna annars flyttar till USA.
 
Dessa fullständigt bisarra ersättningar har bara en, enbart bara en, bakgrund.
 
OM STYRELSEN ÄR "GENERÖS" MOT ANDRA BLIR DET LÄTTARE ATT VA-
RA GENERÖS MOT SIG SJÄLVA OCH RÄTT SOM DET ÄR KANSKE MAN
SJÄLV ÄR EN "UPPNOSAD" ODUGLIG CHEF.
 
Mycket av det Svd Skriver om handlar om Ericsson. Nu visar det sig att avskedandet
av Hans Vestberg inte kommer som en "blixt från en klar himmel".
 
STYRELSEN I ERICSSON HAR I 2 ÅR LETAT EFTER EN CHEF UTAN ATT KUNNA
FINNA NÅGON.
 
TVÅ ÅR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Det sägs, troligen med rätta, att styrelsens viktigaste uppgift är att anställa rätt VD.
 
DEN STYRELSE SOM INTE INOM LOPPET AV TVÅ ÅR KAN "NOSA UPP" EN
KOMPETENT CHEF BÖR KANSKE SE SIG OM EFTER ENKLARE JOBB.
 
Kanske ett så enkelt jobb, som Anna Batra Kinberg missionerar om, och med en
sådan "lägre lön" ett sådant jobb medför.
 
Men styrelsens inkompetens sträcker sig längre än att inte kunna hitta en ny chef.
 
Det visar sig nu att man också velat avskeda finanschefen Jan frykhammar,
men inte "kunnat" detta.
 
I STÄLLET HAR MAN BEFORDRAT HONOM TILL TILLFÖRORDNAD VD.
 
MED ANDRA ORD KAN MAN VARE SIG ANSTÄLLA RÄTT CHEF ELLER AV-
SKEDA FEL CHEF.
 
Frågan uppstår då om styrelsens kompetens räcker till för ens de så kallade nya
"enkla jobb" man nu missionerar om.
 
Mycket av denna utmanande inkompetens påminner lite väl mycket om politiken.
 
ALLA RELEVANT TAKTIK, ALL RELEVANT STRATEGI FÅR VIKA FÖR DET
OÖVERORDANDE MÅLET.
 
SÄKRA DEN EGNA MAKTEN.
 
Och här har politiker i Sverige i en säregen utsträckning spelat i symbios med
Näringslivet.
 
I STÄLLET FÖR ATT VÄRNA OM BOLAGET OCH DESS ÄGARE HAR MAN VÄR-
NAT OM ATT SÄKRA MAKTEN FÖR DE HÖGRE TJÄNSTEMÄN, SOM SITTER
I LEDNINGEN OCH ROFFAR ÅT SIG.
 
Detta kan man göra genom den rösträttsdifferens, som råder i Sverige, men inte har
sin motsvarighet i något annat land.
 
Det är just denna rösträttsdifferens som åstadkommer att höga tjänstemän
kan sitta i bolagsledningar och styrelser och äventyra både bolagets fram-
tid och bolagets ägares tillgångar.
 
EN FULLSTÄNDIGT BISARR SITUATION SOM INTE HAR SIN MOTSVARIGHET
I NÅGOT ANNAT LAND.
 
Och resultatet blir därefter, Ericsson är nu ett tydligt offer, men inte det enda, nyligen
skrivs mycket om ett annat offer för denna bisarra ordning, SCA mm.
 
Så frågan är nu:
 
ÄR DET INTE DAGS FÖR EN RIKTIGT ORDENTLIG UPPSTÄDNING I DET
SVENSKA NÄRINGSLIVET, I FORM AV EN "JORDREFORM" KOPPLAD
TILL EN DEMOKRATISERING, DÄR DE RIKTIGA ÄGARNA ÅTERTAR
MAKTEN FRÅN DE HÖGRE TJÄNSTEMÄN SOM ROFFAR ÅT SIG.
 
Man undrar varför dessa maktspelare, många av dem uppenbarligen otillräck-
liga som företagsledare, valt denna bana.
 
Politiken borde ha passat dem bättre, där kan man uppträda som Hans
Vestberg mm utan att riskera att drabbas av avsked.
 
AE

STEFAN LÖFVEN TAR NU KRAFTTAG, NYA SLAG I LUFTEN

Flummet når nya höga nivåer.
 
Sverige har under ett antal dagar drabbats av mängder av bilbränder.
 
DEN SVENSKA INTIFAFAN IMPORTERAD FRÅN MELLERSTA öSTERN,
 
Men nu uppger sig Stefan Löfven vilja ta KRAFTTAG mot den svenska intifadan.
 
OCH KRAFTTAGET ÄR TYDLIGT FORMULERAT  OCH IMPONERAR STORT:
 
" INGEN REGERING KAN GARANTERA ATT BILBRÄNDERNA UPPHÖR".
 
Spontant känner man en viss frustration inför denna uppgivenhet, men vid närmare
eftertanke slås man av den "kranka verkligheten".
 
VARFÖR SKULLE STEFAN LÖFVEN OCH HANS "ANHANG", FÖRLÅT UT-
TRYCKET, KUNNA GÖRA NÅGOT PÅ DETTA OMRÅDE, NÄR DE INTE KAN
GÖRA NÅGOT PÅ NÅGOT ANNAT OMRÅDE  ?
 
Kontrasten mot Alliansregeringen är också slående, där kunde man lova saker och man
kunde se att löftena ifriades.
 
Alla minns vi Fredrik Reinfeldts löften:
 
LÅT OSS ÖPPNA VÅRA HJÄRTAN SÅ ATT BILBRÄNNARE KOMMER OCH
HJÄLPER OSS ATT ELDA UPP VÅRA BILAR.
 
När han sedan fick stöd av Annie Lööf och Maria Ferm infriades löftet med råge:
 
BILBRÄNNARNA VÄLLDE IN I LANDET I STORA MÅNGDER OCH ELDADE
UPP ALLT SOM KOM I DERAS VÄG.
 
Detta kunde Alliansregeringen åstadkomma, och kontrasten mot nuvarande re-
gering är som sagt slående.
 
OM FREDRIK REINFELDT, ANNIE LÖÖF OCH MARIA FERM KAN GARANTE-
RA ATT VÅRA BILAR BRÄNNS UPP, BORDE DÅ INTE NUVARANDE REGE-
RING KUNNA GARANTERA ATT DE INTE BRÄNNS UPP ??? / AE
 
ÖHH ?? är det jag som är rikspolischef, jag trodde jag var en pajas ?
Är det jag som ska stoppa bilbränderna, jag som eldat på dem ?? / AE

VIKTIGA SAMHÄLLSFUNKTIONER FUNGERAR INTE

Kaos är numera bara förnamnet på många viktiga samhällsfunktioner
 
I dagarna ägnar media mycket uppmärksamhet åt Postnords verksamhet,
och den samlade bilden är lätt att ge.
 
DEN VIKTIGA SAMHÄLLSFUNKTIONEN POSTNORD STÅR FÖR FUNGERAR
HELT ENKELT INTE.
 
Återigen visar svensk debatt och svensk media sin begränsning.
 
Att skapa uppmärksamhet kring en viss fråga någon eller några dagar för
att sedan låta den falla i glömska.
 
OCH VARFÖR SUBOPTIMERA OCH ÄGNA POSTNORD SEPARAT UPP-
MÄRKSAMHET, VARFÖR INTE LYFTA BLICKEN ?
 
Lyfter man blicken ser man att många viktiga samhällsfunktioner fungerar illa,
eller inte alls. Vissa är kända och kan lätt "pekas ut":
 
Som tågkommunikationer, som skolan, som vitala delar inom vården, som
polisen, som försvaret, som kustbevakning, som integrationen mm mm
 
I stället för att någon enstaka dag diskutera något enstaka problem, som brukar
landa i att man tar politiskt ansvar och tillskjuter med medel, är det inte dags att
stanna upp och ställa frågan:
 
VARFÖR FUNGERAR SÅ MÅNGA VITALA SAMHÄLLSFUNKTIONER SÅ
DÅLIGT, ELLER INTE ALLS, NÄR DE FUNGERADE BÄTTRE "FÖRR" ?
 
Visst är det dags att ställa den frågan, och ännu mer dags att ge svaret ?
 
ELLER HAR VI GJORT OSS SÅ BEROENDE AV VÅRA SKYGGLAPPAR
OCH CYKLOSKOP ATT VI INTE LÄNGRE KAN FLYGA HELIKOPTER
UTAN MÅSTE FÄSTA BLICKEN RAKT FRAM HELA TIDEN, MOT VAD
SOM TIDIGARE KALLADES "CYKELSTÄLL" ?
 
AE

SVNERI MED OFFENTLIGA MEDEL

Vänd på steken när det gäller skatter
 
SvD har i dessa dagar en intressant artikelserie om vården, dess kvalitet och dess
kostnader.
 
Informationen visar att det finns all anledning att tänka om.
 
Nuvarande politik bygger på antagandet att vården blir bättre när resurserna
blir större.
 
STATISTIK VISAR NU ATT DET ÄR TVÄRTOM, PRECIS TVÄRTOM.
 
Lägre kostnader ger bättre vårdkvalitet, ner till viss gräns är det bäst att till-
lägga.
 
Undersökningen visar att när resurserna blir mindre, så blir vården bättre.
 
Detta vänder ju upp och ner på allting, men borde inte göra det, det är ner till en viss
gräns ganska så naturligt.
 
TVINGAS MAN HUSHÅLLA MED RESURSERNA SÅ TVINGAR MAN FRAM EN
HÖGRE EFFEKTIVITET. HAR MAN TILLGÅNG TILL OSINADE RESURSER
(SKATTEMEDEL) SÅ BLIR MAN SLAPP, ÖVERGÖDD OCH STRUNTAR I OM
EFFEKTIVITETEN ÄR HÖG ELLER INTE.
 
Det är ju bara att "ropa" efter mer resurser, och få det, och bli ännu mindre
effektiv.
 
Detta samband gäller självfallet inte fullt ut, nedåt finns den en nedre gräns då
möjligheterna till effektivisering är uttömda, då blir effektiviteten lägre med lägre
resurser.
 
Varför envisas man då alltid att lösa vårdproblem med att "ropa" på mer resurser ?
 
Säg det den som kan, kanske det beror på att ansvariga inte förstår sig på adekvata
samband, det mesta tyder på detta.
 
Men varför stanna inom vården, varför inte se till samhället i stort.
 
ÖKA EFFEKTIVITETEN I SAMHÄLLET I STORT GENOM ATT TVINGA FRAM
EN EFFEKTIVISERING AV ALLA VERKSAMHETER GENOM ATT MAN FÅR
TILLGÅNG TILL MINDRE RESURSER.
 
Eller kort uttryckt.
 
MINSKA SKATTERNA, PÅ RÄTT STÄLLE OCH I OPTIMAL UTSTRÄCKNING, SÅ
ATT DET GER MER VÄLFÄRD.
 
Alla hushåll vet ju sedan "barnsben" att det lönar sig att hushålla med tillgängliga me-
del, varför begriper då inte politiker detta ??
 
Säg det den som kan, kanske det beror på att de inte begriper adekvata samband.
 
 
ELLER OCKSÅ KAN DE BERO PÅ ATT VI I SVERIGE ARBETAR MED EN MER
UTPRÄGLAD AP EKONOMI ÄN ANDRA LÄNDER.
 
Vad är då en AP ekonomi, som tycks göra att  effektiviteten och hushållningen
av offentliga medel blir sämre ?
 
 
AP EKONOMI ÄR KORT UTTRYCKT "ATT ARBETA MED ANDRAS PENGAR"
OCH INTE BEGRIPA ATT DET INNEBÄR ETT ANSVAR ATT HUSHÅLLA MED
DESSA.
 
AE
 
 
 
 
 
 

HAR SVERIGE BLIVIT EN REN DJURPARK, LEDD AV ÅSNOR ?

Vikingatiden närmar sig med stormsteg
 
Så fort Stefan Löfven ställs inför en obehaglig fråga han inte vill svara på, får vi höra
det statsmannaliknande uttalandet:
 
JAG HAR INTE TID ATT SVARA, JAG HAR FULLT UPP MED ATT REGERA.
 
Självfallet är "regera" ett subjektivt ord, som kan fyllas med mycket, eller väldigt lite.
 
JUST NU TYCKS DET FYLLAS MED LITE, VÄLDIGT LITE, OCH NÄR DET GÄL-
LER KOMMUNIKATIONER OCH INFRASTRUKTUR TYCKS REGERANDET
VARA VÄLDIGT BEGRÄNSAT.
 
När det gäller fasta telefonnätet tycks regerandet gått i dvala, helt i dvala.
 
ingen kommer på iden att kräva att regeringen ska avhjälpa kabelfel, men
många går nog med uppfattningen att politiker och myndigheter i vart fall
har någon form av övergripande ansvar för att infrastrukturen fungerar.
 
DET GÖR DEN INTE.
 
Att tågen inte går har vi vant oss, men brister, stora brister, finns också på
andra håll.
 
I fredags morse upphörde våra fasta telefoner att fungera, linjen var helt död. Fel-
anmälan sker till operatören Glocalnet, som glatt meddelar att det tar upp till 5 ar-
betsdagar att fixa ett ledningsfel.
 
5 DAGAR FÖR ATT FIXA ETT ENKELT LEDNINGSFEL, MAN TROR KNAPPT
ATT DET ÄR SANT, OCH DET ÄR DET INTE HELLER.
 
DET TAR DRYGT 1 1/1 MÅNAD.
 
I dag erhåller man då att ett SMS meddelande från något diffust företag, som tycks ha
uppgiften att fixa enkla kabelfel. Innebörden är klar, kristallklar, Sverige rutschar med hög
hastigheter åter till Medeltiden.
 
Man kan då läsa:
 
FELET ÄR ETT KABELFEL, OCH FELAVHJÄLPNINGEN HAR BLIVIT FÖRDRÖJD,
VI RÄKNAR MED ATT FELET SKA VARA AVHJÄLP DEN 29/9.
 
inte den 29 augusti, utan den 29/ september, inom 1 1/2 månad.
 
Med dagens kabeltekning, med dagens felavhjälpningsutrustning och med dagens
grävskopor är detta ett lätt, mycket lätt, fel att avhjälpa.
 
MAN SKICKAR UT EN LITEN GRÄVMASKIN, MAN GRÄVER EN GROP OCH
SÅ UTFÖR 1 ELLER 2 TEKNIKER FELAVHJÄLPNINGEN.
 
Svårare än så är det inte och den tid man kan tänka sig det tar bör utgöra maximalt
1 dag.
 
MEN I SWEDEN TO DAY TAR ETT ENKELT FEL ATT AVHJÄLPA 1 1/2 MÅNAD.
 
Förmodligen har det med PISA att göra ? Hittar man inte till en grop så kanske det
tar 1 1/2 månad att finna platsen, eller ?
 
 
Post- och Telestyrelsen under sammanträde / AE
 
 
 

POSTNORD LJUGER OM UTSKICK

Nu ljuger ledningen för PostNord, den också
 
Under senare tid har mycket kritik riktats mot PostNords så kallade "kvalitet".
Det framgår då att en hel del, eller rättare sagt rasande mycket, helt enkelt
inte fungerar.
 
¨Företagsledningen tillbakavisar kritiken och menar att det är lite som inte
fungerar, och mycket som fungerar.
 
FÖRETAGSLEDNINGENS ATTITYD ÄR EN REN LÖGN OCH ETT RENT HYCK-
LERI
 
NÄR KUNDERNA UPPLEVER ATT POSTNORD INTE FUNGERAR, SÅ FUNGE-
RAR POSTNORD JUST SÅ SOM LEDNINGEN TYCKS VILJA.
 
En hel del av kritiken bygger på att PostNord inte levererat paket till bostäder,
där  "ingen varit hemma".
 
DET VISAR SIG NU ATT POTSNORDS AFFÄRSIDE TYCKS BYGGA PÅ ATT
INGEN SKA VARA HEMMA UNDER DAGEN.
 
Då slipper man ju köra ut paketet.
 
En son (till mig) har under en tid arbetat just på "Posten", just på den avdelning,
som låtsas köra ut paket.
 
Där fick han lära sig affärsiden och kulturen på PostNord.
 
CHAUFFÖRERNA SKULLE UTGÅ IFRÅN ATT INGEN VAR HEMMA UNDER
DAGEN, ALLA SKULLE UTGÅS INGÅR I ANNA BATRA KINBERGS JOBB-
LINJE, OCH DÄRFÖR SKULLE PAKETEN INTE LEVERERAS UTAN LÄMNAS
PÅ UTLÄMNINSSTÄLLE DIT KUNDEN I STÄLLET SKULLE TVINGAS TA SIG.
 
För att denna affärside och denna kultur inte skulle uppmärksammas alltför mycket
har man inför en bestämmelse, som innebär att man i ett rapporteringssystem ska'
ange att man försökt leverera paketet i bostaden.
 
MAN SKULLE DÅ RAPPORTERA ATT MAN FÖRSÖKT LEVERERA PAKETET
I BOSTADEN, MEN ATT MAN INTE KUNNA GÖRA DETTA, DÅ "INGEN VAR
HEMMA".
 
I rapporteringen utgick man alltså ifrån att ingen var hemma, därför åkte
man inte ut, och därför ljög man, och allt tycks peka på att denna kultur är
förankrad inom företaget, informellt, hos ledningen.
 
Nyligen fick min  son ett paket som skulle levereras i bostaden. Till sin förvåning
fick han i stället en avisering från PostNord, där paketet kunde hämtas på visst
utlämningsställe, därför att "ingen varit hemma" när paketet skulle levereras.
 
Sonen ifråga, som känner till hur systemet fungerar, och som visste att någon
av föräldrarna "alltid var hemma", "köpte" inte detta utan tog kontakt med Post-
Nord.
 
Han fick då svaret att "ingen varit hemma" och därför kunde paketet inte
levereras som tänkt.
 
Sonen ifråga hävdade då att detta var trams/lögn och att han visste att "någon
varit hemma". Han informerade då om att han själv arbetat på PostNord och
visste hur det gick till med dessa leveranser.
 
Det svar han då fick av den han kontaktat var ärligare, mycket ärligare, än det
ledningen för PostNord nu uppgett till följd av kritiken.
 
VILKEN OTUR VI HADE DEN HÄR GÅNGEN, ATT DU VET HUR DET GÅR
TILL. FÖR DET MESTA ÅKER VI INTE UT ALLS, DÅ VI NUMERA UTGÅR
IFRÅN ATT ALLA ÄR PÅ ARBETET. VI  SKRIVER ÄNDÅ RAPPORTER OM
ATT VI FÖRSÖKT LÄMNA UT PAKETET DÅ VI RÄKNAR MED ATT INGEN
SKA KUNNA UPPTÄCKA ATT VI INTE VARIT DÄR.
 
En ganska så bra bild av hur man ser på ansvar och arbetsmoral i "Sweden
To Day", eller hur ?
 
Sweden To Day ?
AE

LÅT DE KRIMINELLA GÅ FRIA

Staffan Danielsson, centerpartist, går från klarhet till klarhet
 
I dagens SvD kan man läsa att debattinlägg av centerpartisten Staffan Danielsson,
en centerpartist som går från klarhet till klarhet i motsats till partiledningen.
 
Staffan Danielsson gjorde sig redan tidigt känd för att vara kritisk till den invandrings-
politik nu alla är kritisk mot.
 
SOM TACK FÖR ATT HAN HADE INSIKT TIDIGARE ÄN PARTILEDNINGEN BLEV
STAFFAN DANIELSSON UNDER EN TID UTFRUSEN FRÅN PARTIET.
 
Det är också bilden av Sverige i dag.
 
HA INTE RÄTT UPPFATTNING, DU SKA HA DEN UPPFATTNINBG DU ÄR TILL-
SAGD ATT HA, OCH HAR DU RÄTT UPPFATTNING INNAN ANDRA NÅR SAM-
MA INSIKT, HÅLL DÅ TYST OM DET TILL DESS DU ERHÅLLER TILLSTÅND
ATT VISA ATT DU HAR RÄTT.
 
I debattinlägget, som bör läsas av alla, visar nu Staffan Danielsson att han på ett
nytt område har den insikt alla borde ha, men få har, men som inom kort alla kom-
mer att ha tillstånd visa att de har
 
Staffan Danielsson pekar då på det angelägna behovet av att inte mörklägga kri-
minaliteten. Och motivet är det bästa av alla.
 
STAFFAN DANIELSSON VILL BEGRÄNSA BROTTSLIGHETEN OCH HAN VILL
ATT BROTTSLINGAR SKA GRIPAS.
 
Den ambitionen har inte politiker och ansvariga myndigheter i dag, de sätter lite, eller
ingen alls, fokus på at begränsa brottsligheten eller att gripa brottslingar.
 
Som Danielsson skriver:
 
"Hur ska polis och andra kunna få hjälp att gripa en brottsling, när man vägrar
att lämna ut ett känt signalement ? "
 
Danielsson tar också upp ett annat näraliggande problem. I alla andra länder forskar
man om etnisitet kopplat till kriminalitet. Denna forskning syftar inte till att vara "rasis-
tisk", den syftar till att möjliggöra effektiva insatser, som syftar till att förhindra brott.
 
En normalt begåvad människa inser omedelbart att det är lättare att sätta in
effektiva brottsförebyggande åtgärder, om man vet vilken grupp som är brotts-
belastad.
 
"Vän av ordning" ställer sig då omedelbart frågan om man inte är "normalt begåvad"
om man inte omedelbart inser detta, det är nog bäst att avstå från det självklara
svaret.
 
Om man vill förebygga jaktbrott, ska man då sätta in brottsförebyggande åtgärder
mot de som jagar, eller mot de som inte jagar.
 
Alla inser omedelbart svaret, mot de som jagar.
 
Om man vill förebygga fortkörning med bilar, ska man då sätta in brottsförebyggande
åtgärder mot bilister, eller mot de som inte har körkort.
 
Alla inser omedelbart svaret, mot bilisterna.
 
Om man vet att en viss grupp står för det allt överskuggande antal gruppvåldtäkter,
ska man då sätta in brottsförebyggande åtgärden mot den gruppen, eller mot grup-
per som man vet inte begår gruppvåldtäkter.
 
Alla inser omedelbart vilket svaret bör bli, men få, Staffan Danielsson undantaget,
vågar ge det rätta svaret.
 
För att ingen ska kunna ge det rätta svaret vägrar politiker, BRÅ och andra ansvariga
myndigheter att skapa information som gör det möjligt att rikta brottsförebyggande åt-
gärder mot de grupper som begår brott.
 
Av någon underlig anledning är dessa begränsningar bara aktuella då det gäller
att begränsa möjligheterna att gripa brottslingar med annan etnicitet än svensk.
 
Förklara det den som kan, I inget annat land än Sverige kan man heller förklara detta
utan man har valt en annan väg. Man forskar om kriminalitet kopplat till etnicitet för att
möjliggöra effektivare brottsförebyggande åtgärder.
 
Gör man då rätt i alla andra länder, och Sverige fel ?
 
Självfallet inte, det är Sverige som gör rätt och alla andra länder fel.
 
DET ÄR DÄRFÖR BROTTSLIGHETEN ÖKAR LAVINARTAT I SVERIGE, DÄRFÖR
ATT SVERIGE GÖR RÄTT OCH ALLA ANDRA FEL.
 
AE
 
 

HAR LEDNINGEN I EU FÅTT "FNATT" ?

Demokratin i Turkiet är nu en ren schimär
 
EU hållning gentemot Turkiet motiverar en fråga.
 
HAR EU LEDNING FÅTT HJÄRNSVIKT ?
 
Chamberlains felbedömning, när han återvände hem med de bevingade orden
"Fred i vår tid", framstår nu som en mild västanfläkt vad gäller naivitet och en-
fald.
 
För att inte behöva ta ställning till utvecklingen i Turkiet klamrar man sig en-
faldigt fast vid:
 
ERDOGAN BLEV JU I ALLA FALL VALD I DEMOKRATISK ORDNING.
 
Det är inte sättet Erdogan blev vald på som avgör om Turkiet är en demokrati,
eller inte.
 
Det är situationen i Turkiet "här och nu" som konstitutionerar om landet
är en demokrati, eller inte.
 
OCH DET MESTA PEKAR NU PÅ ATT ERDOGAN STÄRKT OCH UTVECK-
LAT SIN MAKT SÅ ATT DEMOKRATIN ÄR "BORTA MED VINDEN" OM MAN
TILLÄMPAR SEDVANLIGA KRITERIER.
 
I stället för att stirra sig blind på valet efter att ha satt på sig både skygglappar och
cykloskop borde man se läget "här och nu".
 
Man försöker i denna uttalade och tydliga enfald rättfärdiga fängslandet av ett stort
antal personer med:
 
DE ÄR JU I ALLA FALL "OPPOSITIONELLA" OCH DÅ MÅSTE MAN JU FÖRSTÅR
ATT ERDOGAN MÅSTE FÄNGSLA DEM OCH TORTERA DEM.
 
Vad är då en "oppositionell" i en demokrati ?
 
Om vi håller oss till Sverige, så är alla moderater, alla liberaler, alla kristdemkrater,
alla vänsterkommunister och alla sverigedemokrater "oppositionella", det ligger i sa-
kens natur i den demokrati vi har.
 
Hur många skulle komma på iden att rättfärdiga Stefan Löfven med att "han är ju
ändå demokratiskt vald", om han kom på iden att fängsla många "oppositionella"
bara för att de är oppositionella ?
 
MED HÖGSTA SÄKERHET INGEN, OCH STEFAN LÖVEN SKULLE INTE ENS KUNNA
TÄNKA SIG TANKEN.
 
Oppositionella i Turkiet är "oppositionella" i samma mening och ska ha samma rätt till
opposition i Turkiet, om landet ska ses som demokratiskt.
 
EN LÄRARE SOM ÄR KRITISK TILL DEN TURKISKA REGIMEN ÄR INGEN KUPP-
MAKARE AV DET SKÄLET, UTAN EN "OPPOSITIONELL", OCH DEN DAGEN HAN
FÄNGSLAS HAR DEMOKRATIN UPPHÖRT ATT EXISTERA.
 
Det är just det som just nu sker "här och nu" i Turkiet och det 'är just detta som borde
konstituera EU förhållningsätt till Turkiet vad gäller landets demokratistatus.
 
Det borde ledningen för EU hålla sig för god att blunda för.
 
Erdogan har också beordrat "man ur huse" för att på gatorna hylla den "Store ledaren".
 
Även detta har hycklande ledare i EU, och i Sverige, tagit fasta på och berömmer
det stöd den demokratiskt valde "Store ledaren" har.
 
 
Detta förhållningssätt är fullständigt befängt.
 
I en demokrati beordrar inte regimen medborgarna att gå ut på gatan för att skan-
dera:
 
VÄ ÄLSKAR VÅR STORE LEDARE, SOM LEDER OSS RÄTT HÄR I LIVET.
 
Den typen av manifestationer leder i stället tankarna till regimer som den i Nord Korea,
Kina, Burma mm mm.
 
Det borde ledarna i EU, och i Sverige, hålla sig för goda att blunda för.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGE HAR INGEN FUNGERANDE STATSFÖRVALTNING

Bebisen Andreas Norlén har tagit till orda
 
i SvD i dag skriver Jenny Nordberg ett läsvärt inslag om KU "förhör" med de så
kallade riksrevisorerna, i folkmun mer kända som "riksrövisorerna".
 
Inslaget är som sagt läsvärt och sätter fingret på en öm punkt, en mycket öm
punkt:
 
SVERIGE HAR NUMERA INGEN FUNGERANDE STATSFÖRVALTNING.
 
De som sitter på olika poster, delvis för att granska varandra, sluter sig vid kri-
tik samman och ser sina uppdragsgivare, medborgarna, mer som fiender än
uppdragsgivare.
 
I fallet med KU "förhör" av riksrevisorerna blev detta tydligt, mer än tydligt.
 
RIKSREVISORERNA SKA FÖRSVARAS TILL SISTA BLODSDROPPEN
MOT FIENDEN MEDBORGARNA.
 
Redan det faktum att det är KU som tillsätter riksrevisorer, gör ju att man ham-
nar fel, helt fel, när man ska avgöra om revisorerna är lämpliga att sitta kvar.
 
Det finns ett betydande egenvärde i att de sitter kvar, i annat fall återfal-
ler det på KU, som gjort ett felaktigt val av revisorer.
 
OCH SÅ FÅR JU INTE SKE.
 
Därför blev inte heller "förhöret" något förhör, Jenny Nordberg beskriver det
lite annorlunda, och mer korrekt.
 
ETT LITET SAMMANTRÄDE DÄR RESONLIGA MÄNNISKOR RESONERADE
LITE LÅGMÄLT FRAM OCH TILLBAKA FÖR ATT SEDAN SKYNDA HEM TILL
MIDDAGEN.
 
Sedan kanske man ska akta sig för att använda ordet "resonlig" i detta fallet.
 
Det framgår också tydligt att revisorerna själva insåg att allt var tänkt att utfalla
till "belåtenhet" och att de inte hade något att riskera. Jenny Nordberg beskriver
detta som att:
 
FÖRAKTET MOT MEDIA OCH ALLMÄNHETEN LYSTE IGENOM NÄR DE
TYCKTE SIG HA BLIVIT MISSFÖRSTÅDDA.
 
Många hävdar, felaktigt, att riksrevisionen är den slutliga och yttersta bastionen,
när det gäller att säkerställa regelupplevnad inom statsförvaltningen.
 
Formellt korrekt, men i viss mening fel.
 
DEN YTTERSTA BASTIONEN ÄR MEDBORGARNA, VILKA ÄR UPPDRAGS-
GIVARE, YTTERST, TILL RIKSREVISORERNA, OCH DETTA BORDE KUNNA
FÖRUTSÄTTA ATT DESSA INTE MÖTS MED FÖRAKT.
 
Bara det förhållandet att riksrevisorerna intar en föraktfull attityd mot kritiken och
uppdragsgivarna, borde rendera i en avgång.
 
NU, I DAG.
 
Vare sig KU eller Riksrevisionen har förstått vikten av att Riksrevisionen efterle-
ver regelverket, vilket SvD skribent har gjort, och som skriver:
 
OM RIKSREVISIONEN KAN SLIRA PÅ REGLERNA, SÅ LÄR ANDRA FÖLJA
EFTER.
 
Eller som man säger om bebisar, för att använda skribentens utrryck:
 
Bebisar gör inte som pappa säger, bebisar gör som pappa gör.
 
DET BORDE BEBISEN ANDREAS NORLÉN INSETT.
 
Världens största auktoritet på korruption, Transparency International anser att
riksrevisorernas felsteg är så allvarliga att de måste avgå, Nu.
 
DET BORDE BEBISEN ANDREAS NORLEN OCH HANS BEBISKOMPISAR
I KU HA FÖRSTÅTT OCKSÅ.
 
I stället för att komma fram till ett relevant beslut menar nu KU att:
 
NU MÅSTE RIKSREVISIONENS LEDNING "JOBBA HÅRT" FÖR ATT ÅTER-
SKAPA FÖRTROENDET.
 
SvD skribent kallar detta för ett "konstigt bebisspråk", varav i så fall följer att
Andreas Norlèn är en "konstig bebis".
 
Med "konstig" får väl här avses att en sådan pajas anförtros den viktiga
uppgiften att vara ordförande i KU.
 
SvD skribent ställer frågan; Vad är det Riksrevisionen  ska "jobba hårt" med ?
 
Jobba hårdare på att driva Riksrevisionen som en "egen liten firma" vilket
de tycks ha gjort ?
 
Jobba hårdare på att framstå som arroganta, maktfullkomliga och så för-
träffliga att de inte kan avsättar, vilket de redan tycka ha gjort ?
 
SvD inlägg om Ku förhör i detta avseende är ett bevis i raden av många.
 
SVERIGE HAR I DAG INGEN FUNGERANDE STATSFÖRVALTNING
 
AE

SVERIGE, DEN NYTTIGA IDIOTEN ?

Frankrike stänger ner ett 20 tal moskeer.
 
Härom dagen nåddes vi av nyheten att Frankrike stänger ner moskeer, ett 2o tal.
 
Anledningen är/var att man inte vill att det ska rekryteras jihadister i dessa moskeer,
att man inte vill att besökare ska radikaliseras och att budskap förs fram som inte
stämmer med "franska värderingar".
 
SOM VÄL KÄNT ÄR DE SVENSKA VÄRDERINGARNA NÅGOT ANNORLUNDA,
VI STÄNGER INTE MOSKEER MED DENNA OBSKYRA VERKSAMHET OCH IN-
RIKTNING, VI FÖRVISSAR OSS OM ATT DERAS VERKSAMHET BLIR HÅLLBAR
GENOM ATT GE DEM BIDRAG AV OFFENTLIGA MEDEL.
 
SvD skriver om detta i dag, på ett avslöjande sätt.
 
Avslöjande i den meningen att det rådet en avgrundsdjup skillnad i synen på hur
jihadister ska motverkas / bekämpas.
 
I inslaget refereras till en svensk professor i folkrätt, Ove Bring, som ofta får bli tales-
man för Sverige i folkrättsfrågor.
 
Han oroar sig nu för RISKEN att Frankrikes exempel, att stänga moskeer, att kampen
mot terrorismen sprids till andra länder.
 
DET ANDRA LÄNDER SER SOM EN MÖJLIGHET ATT BEGRÄNSA TERRORISMENS
UTBREDNING SER ALLTSÅ TALESMÄN FÖR SVERIGE SOM EN RISK ATT MAN FÖR-
HINDRAR SAMMA UTBREDNING.
 
Undra vad tyskarna menar med "Die Dumme Schweden?"
 
AE 
 
 
 
 

KU FRIAR SINA VÄNNER I ANKDAMMEN

Alla i eliten sitter på en och samma stol.
 
Så fick vi då åter bekräftat, det vi alla vetat sedan länge.
 
Sverige är en ankdamm, en väldigt liten ankdamm.
 
I dag hade då KU förhör med Riksrevisionens kriminella revisorer, och det utföll
precis, som det gör i den svenska ankdammen.
 
DE KRIMINELLA REVISORERNA FÅR SITTA KVAR, INGET ANSVAR TAS,
NU HAR DEV FÅTT EN NY UPPGIFT, ATT UTFÖRA "FÖRBÄTTRINGSARBETE"
PÅ SIG SJÄLVA.
 
"Alla" experter är chockade, "alla" anser att revisorerna borde fått gå. I ledare efter'
ledare ställs frågan; Hur kunde de få sitta kvar ??
 
Eftersom Sverige är en ankdamm, en väldigt liten ankdamm, är svaret på den frå-
gan givet.
 
I DEN SVENSKA ANKDAMMEN SITTER ALLA PÅ SAMMA STOL, ELLER
BÄNK, ALLA FÖRSEDDA MED EN SLEV SOM DE ANVÄNDER NÄR DE SLE-
VAR UR EN OCH SAMMA KÖTTGRYTA.
 
Skulle någon "knysta det allra minsta" blir vederbörande omedelbart nerknuffad
från bänken och fråntagen sleven.
 
I det här fallet är ankdammen väldigt tydlig. Det är KU som utser dessa riksrevisorer,
och skulle dessa visa sig ha felat återfaller det på KU.
 
KU skulle då kunna få kritik för att man inte utsett riksrevisorer på ett grann-
laga sätt.
 
OCH DET VILL JU INTE KU HA KRITIK FÖR, DET MÅSTE MAN JU FÖRSTÅ.
 
Så "förhöret" får antas ha haft ett annat syfte än att klarlägga om riksrevisorerna
gjort fel.
 
SYFTET FÅR ANTAS HA VARIT ATT HITTA EN VÄG UT FÖR KU, EN VÄG
DÄR KU KUNDE HITTA MOTIVERING FÖR ATT "FRIA" REVISORERNA, SÅ
ATT INGEN KRITIK ÅTERFÖLL PÅ KU.
 
Hur ska man då lösa en så delikat fråga som att klarlägga huruvida riksrevisorerna
ska kunna/få sitta kvar eller inte.
 
I ankdammen Sverige löser man denna delikata fråga genom att KU egentli-
gen granskar sig själva och frikänner sig själva.
 
I ETT LAND DÄR ANKDAMMEN ÄR BANNLYST OCH DÄR DET KACKLAS
LITE MER GENOMTÄNKT SKULLE ORDNINGEN VARA KRISTALLKLAR.
 
Eftersom KU tillsatt riksrevisorerna skulle ett annat organ/myndighetet så för
det "förhör" som syftar till att klarlägga om riksrevisorerna kan sitta kvar eller
inte.
 
"Enkelt som en plätt" och dessutom inte oanständigt.
 
AE

EU ÄR EN NICKEDOCK

Hur långt låter man Erdogan gå ?
 
En ledare i DN ställer i dag fråga;.
 
HUR LÅNGT TÄNKER EU LÅTA ERDOGAN GÅ, INNAN EU REAGERAR.
 
Svaret på den frågan är självjklart:
 
EU TÄNKER LÅTA ERDOGAN SÅ PRECIS SÅ LÅNGT SOM HELST UTAN
ATT MAN REAGERAR.
 
Och varför tänker EU låta Erdogan gå hur långt helst kan man ju då undra ?
 
DÄRFÖR ATT EU I FRÅGAN OM TURKIET, OCKSÅ FRESTAS MAN TILLÄGGA,
ÄR EN NICKEDOCKA, SOM BARA KAN NICKA ÅT ETT HÅLL.
 
Sedan tycks ledarskribenten i DN var "lite efter sin tid" , då frågan borde ha for-
mulerats något, eller helt, annorlunda.
 
VARFÖR HAR EU LÅTIT ERDOGAN GÅ SÅ HÄR LÅNGT UTAN ATT REAGERA ?
 
 AE
 
 

SANNINGEN OM EU

Storbritannien kan nu tacka sin lyckliga stjärna
 
Med facit i hand kan man nog konstatera att Storbritannien står som segrare efter
sitt "brexit"
 
Landet kan nog tacka sin "lyckliga stjärna" för att man slipper vara med i EU, och
kanske bli nästa offer för att "rädda" EU ansikte.
 
En rapport riktar nu kraftig kritik mot IMF och dess ordförande Christine Lagarde.
 
Så där i förbifarten kan man konstatera att det är samma Cristine Lagarde,
som nu får stark kritik i en rapport, som den Christine Lagarde, som väntar
på åtal för att ha "försnillat 400 miljoner euro ur Frankrikes kassakista.
 
Vad riktar då den starka kritiken in sig på ?
 
RAPPORTEN KRITISERAR, STARKT, IMF OCH DESS ORDFÖRANDE
CHRISTINE LAGARDE FÖR ATT MAN OFFRAT GREKLAND FÖR ATT RÄDDA
EURON.
 
Detta har skett i symbios med EU ledningen och ECB.
 
Det är alltså samma EU som kallar sig "Det Stora Fredsprojektet", och det EU
gör alltså ett "bondeoffer" för att rädda ansiktet.
 
Inte mycket till "fredsprojekt" kan man tycka, snarare går tankarna till "krigsförklarning"
 
En slutsats man nu kan dra, är då given.
 
VILKET LAND KOMMER ATT OFFRAS NÄSTA GÅNG EU BEHÖVER RÄDDA AN-
SIKTET.
 
Med den agendan EU nu visat sig ha gentemot Grekland är också slutsatsen given..
 
BÄTTRE FLY ÄN ILLA FÄKTA, VEM VILL BLI NÄSTA BONDEOFFER ? / AE
 
AE

RSS 2.0