HELIGA KOR BITER SIG ENVIST FAST

Hyckleriet firar nya segrar
 
Så Tar vi då ett ytterligare steg mot ett hyckleri utan gränser.
 
Malmö Stad har då beslutat att ge så kallade illegala barn försörjningsstöd och
bostadsbidrag.
 
Och reaktionerna har inte vänta på sig, allt från att vi måste ge skäggen en bostad så 
att de kan raka sig till att det rör sig om vansinne och landsförräderi.
 
Visst är det vansinne, kanske också sabotage mot den förda flyktingpolitiken,
kanske till och med landsförräderi.
 
MEN VAR BÖRJAR I SÅ FALL DETTA VANSINNE OCH DETTA SABOTAGE.
 
Ja, inte kan vansinnet börja med att illegala barn som getts rätt till att gå i skolan ges
rätt till försörjningsstöd och bostadsbidrag.
 
Vissa saker hänger faktiskt samman, som ler och långhalm, och dit hör rätten
att gå i skola och mat för dagen och tak över huvudet.
 
RÄTTEN FÖR ETT ILLEGALT BARN ATT GÅ I SKOLAN BLIR JU EN REN SCHI-
MÄR, ELLER VARFÖR INTE RENT HYCKLERI,OM DET ILLEGALA BARNET IN-
TE GES MAT OCH TAK ÖVER HUVUDET, SÅ ATT DET KAN TA SIG TILL SKO-
LAN.
 
Så det eventuella vansinnet börjar långt innan man beslutar att ett illegalt barn ska
få mat innan det går till den skola, det har rätt att gå till.
 
DET EVENTUELLA VANSINNET BÖRJAR,  NÄR MAN BESLUTAR OM ATT ETT
ILLEGALT BARN INTE LÄNGRE ÄR ILLEGALT, UTAN LEGALT.
 
Och som legalt barn ska det få mat innan det går till den skolla det har rätt att gå till,
samtidigt som det ska ges möjlighet att vila, så att det kan gå till den skola det har rätt
till.
 
RÄTTEN ATT GÅ TILL SKOLAN OCH RÄTTEN TILL FÖRSÖRJNINGSSTÖD, I
EN ELLER ANNAN FORM, SAMT BOSTADSBIDRAG,I EN ELLER ANNAN FORM,
HÄNGER I HOP SOM LER OCH LÅNGHALM.
 
Fungerar inte det ena, så fungerar inte det andra.
 
DEN BESLUTADE RÄTTEN FÖR ETT ILLEGALT BARN ATT FÅG Å I SKOLAN
BLIR EN REN SCHIMÄR OM DEN RÄTTEN INTE FÖLJS UPP AV RÄTTIGHE-
TER, SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT UTNYTTJA DEM FÖRRA RÄTTIGHETEN.
 
För det kan väl aldrig ha varit avsikten att de illegala barnen skulle få en rättighet,
som de inte skulle kunna utnyttja ??
 
I SÅ FALL LÅTER DET JU SOM OM DE FÖRFÄRLIGA SVERIGEDEMOKRAT-
ERNA VARIT FRAMME, IGEN.
 
Ska vi alltså kunna förhålla oss till denna situation på ett logiskt och rationellt sätt,
måste vi bestämma oss för var ett eventuellt vansinne börjar.
 
FINNS DET ETT EVENTUELLT VANSINNE BÖRJAR DET MED ATT ETT IL-
LEGALT BARN GES RÄTTEN ATT GÅ I SKOLAN.
 
Det finns goda grunder för att beteckna ett illegalt barn som ett legalt barn som ett
uttryck för vansinne, när det illegala barnet ges rättigheter som bara är förbehållna
legala.
 
Och som medborgare har vi friheten att förhålla oss fritt till om det är vansinne el-
ler inte att ha en uppfattning om det är vansinne eller inte att ge illegala barn le-
galas rättigheter.
 
Och hur konstigt det än låter borde ett demokratiskt statsskick också ge oss möj-
ligheten att fritt uttrycka vår uppfattning i denna fråga, men där sätter korrekthe-
ten tydliga gränser.
 
Vi är strängt tillsagda att inte tycka att illegala är illegala, de ska omdefinieras till
att vara legala.
 
Men en sak borde vi alla kunna vara överens om.
 
OCH DET ÄR VAR DET EVENTUELLA VANSINNET BÖRJAR.
 
Och finns det ett "vansinne" i denna fråga, börjar inte det vansinnet vid att Malmö
Stad ger försörjningsstöd och bostadsbidrag, till de som har rätt att gå till skolan.
 
DET EVENTUELLA VANSINNET BÖRJAN LÅNGT INNAN.
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKATTAR SIST SOM SKRATTAR MEST

Skattefusket inom Rosenbad allt mindre
 
Ansvarspredikanten sprider idag lovord över Regeringen i Svenska Dagbaldet med
rubriken " inför valåret 2014 %.
 
Till mångas förvåning tycks de mesta av lovorden vara rent självberöm, något man
vanligtsvis inte förknippar med ansvarspredikanten, alias Stridshingsten.
 
Nu får vi veta att befolkningens har en mer positiv syn på skattesystemet.
 
MAN FÅRVÄL ANTA ATT DENNA ÖKADE POSITIVA SYN GRUNDAR SIG PÅ
ATT BEFOLKNINGEN NUMERA KAN FIFFLA MED ROT OCH RUT HUR MYCKET
SOM HELST, DÅ GÖR SJÄLVNYTTAN ATT DET BLIR LÄTT ATT BLI MER POSI-
TIV.
 
Ansvarspredikanten skriver därför i inlägget  att idag tycker hälften av svenskarna att
det är omoraliskt att köpa svarta tjänster, för sju år sedan var det bara var femte, som
höll med om detta påstående.
 
Vad stridshingsten glömde att föra fram var,  att sedan dess har ROT och RUT fått fullt
genomslag.
 
DET SOM FÖRR ANSES SOM FIFFEL ANSES NU INGÅ I REGERINGENS SKAT-
TEREFORMER.
 
Delvis stämmer denna inställning bland befolkningen överens med hur alliansens min-
istrar såg och ser på köp av svarta tjänster.
 
När Alliansregeringen bildades ansåg 100 % av ministrarna, fostrade i MUF och
olika tankesmedjor, att det var helt acceptabelt att köpa svarta tjänster.
 
EFTERHAND EN DEL AV DESSA MINSTRAR HAR ERTAPPATS ANSER NUMERA
OFFENTLIGT BARA HÄLFTEN AV REGERINGENS MINSITRAR ATT DET ÄR AC-
CEPTABELT ATT KÖPA SVARAT TJÄNSTER.
 
Hur det är inofficiellet vill de inte svara på, de de uppger att de inte vill kommentera en-
skilda fall.
 
När det gäller det skattefiffel, som är kopplat till viljan att göra rätt för sig när det
gäller att betala tv licens, visar alliansens ministrar på en mycket lovande utveck-
ling.
 
När Alliansregeringen bildades vägrade alla ministrar, fostrade i TIMBROS anda, att
betala tv licenser.
 
Nu visar det sig att Timbro tappat mark riktigt ordentligt.
 
NU ÄR DET BARA EN AV ALLIANSENS MINISTRAR, SOM VÄGRAR ATT BETALA
TV LICENS SOM ALLA VI ANDRA TYCKER ATT MAN SKA BETALA.
 
 
Andra tar ansvaret för våra tv licenser
AE
 

STATSMINISTERNS NYÅRSHÄLSNING

Mitt nyårstal till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Som jag skriver i SvD idag står Sverige inför ett vägval nästa år och det är nu dags att
summera det gångna året.
 
Vi får då en glädjande rapport från BRÅ, som visar att anmälningar om våldsbrott har
ökat med 39 % under ett antal år. Särskilt stor har ökningen varit det senaste året. De
öppna gränserna har bidragit till denna positiva brottsutveckling.
 
Särskilt i Göteborg hävdar polisen att antalet mord i staden aldrig varit större. Jag vill
inte förringa Göteborgs brottsbekämpning, men Malmö har inte heller skött sig så illa.
Vi har de öppna gränserna att tacka för mycket.
 
Vi får också en färsk summering av ID kapningarna under året, de har ökat framgångs-
rikt med 30 %. Vår generöra utdelning av nya pass, när gamla tappats, har bidragit till
denna lyckosamma utveckling.
 
Samtidigt har våra öppna gränser gjort att betydelsen av en kapad identitet blivit mind-
re. Genom att alltfler numera uppträder med flera identiteter spelar det inte så stor roll
om man tappar en och annan identitet.
 
Parallellt med dessa framgångar får vi också andra rapporter, som visar att polisen med
allt fler poliser klarar upp allt färre brott.
 
Genom nämnda satsningar har vi under det gångna året skapat ökad trygghet och sam-
manhållning i landet.
 
Vi lyckades också under det gångna året förbereda oss inför 2014 så väl, att det statliga
underskottet blir hela 87 miljarder, inte under något år under detta sekel har vi lyckats
skapa så stort underskott i finanserna.
 
Som jag skriver i Svd är det genom att skapa detta underskott vi inför 2014 bäddar för
stabila reformer och en bättre skola.
 
Som Ni redan känner till lyckades vi också få den sämsta kunskapsutvecklingen inom hela
OECD. Genom att ta bort specialpedagogerna lyckades vi ta bort förutsättningarna för de
flesta svaga elever att inhämta kunskaper.
 
Valfrihetens evangelium arbetade sedan åt oss så att även de resursstarka eleverna skul-
le prestera sämre.
 
Det är så vi bäddar för ett konkurrenskraftigt framtida Sverige.
 
Vår satsningar på ungdomsarbetslösheten har gett resultat, inte någonsin under modern
tid har så många unga så länge gått arbetslösa.
 
Som en bieffekt av dessa satsningar har det visat sig att även många äldre går arbetslösa
längre än tidigare, den effekten hade vi inte räknat med, och vi får nog tillskriva vår lyckade
styrning av Arbetsförmedlingen den framgången.
 
Under det gångna året lyckades vi också dra ner på antalet platser inom äldreboendet, de
är nu 30 % mindre än för bara några år sedan.
 
Inom sjukvården i övrigt har vi fått mycket beröm av OECD, som hävdar att vi nu lyckats dra
ner antalet vårdplatser, så att vi har minst antal vårdplatser inom hela OECD.
 
Men det räcker inte med denna framgång, på många orter finns det idag inga vårdplatser
alls. Särskilt framgångsrika har vi varit när det gäller att se till att antalet barnmorskor blir
så få som möjligt.
 
Den positiva effekten av det senare blir ju att landsbygden återupplivas, när invånarna i
Muteholm föder sina barn bland vad Anna Batra kallar obegåvade lantisar. En annan po-
sitiv bieffekt är att gruppen resandefolk ökar, då många nyfödda ser dagens ljus i en bil
på väg till landet.
 
Jag vill särskilt peka på de resurser vi avsatt för folkhälsan. Antalet psykiskt sjuka med ån-
gest, depression och utmattning har aldrig varit större.
 
Genom att denna utveckling nu accelererar och i allt väsentligt omfattar unga skapar vi ett
ökat reformutrymme för framtiden.
 
Genom stora satsningar i form av kvalitetssäkringar och certifieringar inom arbetsmiljön
har vi också lyckats öka antal sjukskrivna för vart år sedan 2007. Ökningen har varit
störst under 2013 , samtidigt som sjukskrivningsperioderna blir allt längre.
 
Det är så vi framgångsrikt bekämpar innanförsskapet, vi kan nu notera att hela 200 000
arbetstagare är inte längre föremål för innanförsskap.
 
En del har också tappat sitt innanförskap genom att andra tappat sitt utanförsskap, bland
annat genom ansvarsfulla satsningar på instegsjobb, som vi sedan länge vet medför näs-
tan 100 % ig undanträngning på arbetsmarknaden.
 
Detta för snabbt landet framåt, då både jag själv och tidigare Maud alltid hävdat, att etnis-
ka svenskar har så lite framåtanda och begåvning, att de bör ersättas av andra.
 
Det är ju tidigare känt att vi nästan lyckats lägga ner vårt försvar. Vi räknar med att redan
nästa år kvarlevorna av försvaret ska vara så tillgängliga att vi kan hålla högvakten beman-
mad, självklart ingen beriden sådan, de stridshingstar vi har kvar huserar numera i Rosen-
bad.
 
Berömmet från OECD har under året ibland känts ganska besvärande, det kan ibland bli
lite för mycket av det goda. Flera gånger fick vi beröm för att inkomstklyftorna i landet ökat
mer än i alla andra OECD länder.
 
OECD pekar här också på att detta betyder mycket för sammanhållningen inom landet in-
för framtiden.
 
Apoteksreformen hann under året visa sina fördelar. Många i glesbygderna behöver inte
längre besväras av apotek som är tillgängliga.
 
Samtidigt har reformen medfört det positiva att läkemedelsförbrukningen minskat drast-
iskt, många av de läkemedel som efterfrågats har saknats i lager och ej varit tillgängliga.
 
En av de största framgångarna vi kan peka på är hur vi som ägare lotsat Telia och Vatten-
fall genom de svårigheter, som uppstått genom oss som ägare.
 
När det gäller våra kommunikationer är vi själva överraskade hur väl privatiseringen im-
plementerats. Till vår stora överraskning finns det flera tåg som inte spårat ur utan lyc-
kas ta sig fram på rälsen, visserligen ofta med reducerad hastighet, men ändå.
 
Det känns nästan genant att kunna peka på allt vi åstadkommit under året. Aftonbladets
undersökning, genomförd av SIFO, över väljarnas förtroende för ministrarna i Alliansrege-
ringen visar ändå att jag inte tar i för mycket.
 
På en femgradig skala får 5 ministrar av 24 godkänt, det kunde ha varit sämre. Annie
Lööf får betyget 2,5, klart underkänt, men vi trodde inte hon skulle få något betyg alls.
 
 
Den som fått betyget sänkt mest sedan förra året är Jan Björklund, som fått se sitt betyg
sjunka lika snabbt och mycket som kunskapsutvecklingen.
 
Eric Ullenfån tycks också vara en av de, som väljarna uppskattar allt mindre, men det ska
vi kanske inte fästa så stor uppmärksamhet vid, han är ju ändå bara en myt.
 
Sammanfattningsvis visar ju Aftonbladets undersökning att väljarna uppskattar det kraft-
fulla styre vi har, som jag återigen säger att vi har. 5 godkända ministrar av 24, sämre kun-
de det varit.
 
Att förtroendet för mig sjunkit tre år i rad och nu är det lägsta på flera år, finns ingen anled-
ning att fästa avseende vid, undersökningen är ju inte gjord i samband med ett val, och myc-
ket kan hända inför valet.
 
Som jag skriver i SvD idag vaknar vi i morgon till ett nytt år, år 2014,och vi ska då ställa
oss frågan vilken väg som är bäst för Sverige.
 
Jag säger då återigen, för mig är svaret enkelt.
 
Jag säger då återigen att man ska rösta på ett trovärdigt regeringsalternativ, som gör det
möjligt att fortsätta på den inslagna vägen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag och Ett Gott Nytt År.
 
             
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Särskilt ansvar tar jag för att statens underskott ska bli så stort som möjligt.
 
Under helgen fick vi en riktigt glad överraskning, vårt skattetryck visar sig nu ha blivit
betydligt mindre. Nu är det inte bara Danmark som har högre skatter än Sverige-,även
Belgien och Frankrike har högre skatter. Våra skatter, som andel av BNP, har sjunkit
från 50 % till 45 % på kort tid.
 
Det är genom denna politik vi lyckats skapa det största underskott i statens finanser
på 13 år, nästa år uppgår det till 87 miljarder. Hade vi inte genomfört det femte jobb-
skatteavdraget kanske underskottet inte blivit så stort, och Frankrike och Belgien
hade kanske fortfarande lägre skatter än vi.
 
Vad vi än säger så här inför valet är vårt mål att sänka skatterna ännu mer, målet är
då 40 % av BNP, och då kommer underskottet självfallet att bli ännu större.
 
För att nå dit behöver vi underlätta för de gamla att bo kvar hemma, och medborgarna
måste komma till insikt om att de inte är sjuka när de är sjuka. Ulf Kristersson kommer
därför att ta kontakt med arbetsgivarna för att försöka hitta en lösning, där framför allt
de psykiskt sjuka kommer till insikt om att de inte är psykiskt sjuka.
 
På tal om de gamla skriver Göteborgsposten om detta i dag och menar att avvecklin-
gen av bostäder för äldre gått för fort. Man skriver att under 10 år har minst 25 % av
platserna försvunnit.
 
Då alla känner till att de äldre kommer att bli allt färre, kan vi därför fortsätta på den in-
slagna vägen.
 
Kommer de äldre inte fort nog att bli betydligt färre kommer vi att se över möjligheter-
na att skärpa kraven för att få tillgång till äldreboende.
 
På det sättet kanske vi kan få bort all efterfrågan på äldreboenden och då bör vi snabbt
kunna få ner skatterna ytterligare.
 
Malmö visar nu vägen hur vi ska förbättra kommunernas ekonomi. Man kommer därför
från årsskiftet att betala försörjningsstöd och bostadsbidrag till illegala barn.
 
Man räknar att med denna reform kraftigt kunna få ner inflödet av illegala barn och de-
ras föräldrar.
 
När detta visat sig falla väl ut kommer vi att se över möjligheterna att införa denna välfärds-
reform över hela riket.
 
Reformen kommer att vara självfinansierad på det sättet att allt färre bedöms komma till
Sverige, då de kan bli försörjda utan att arbeta.
 
Skulle reformen inte finansiera sig fullt ut på det sättet är vi beredda att sänka försörjnings-
stödet för legala grupper.
 
Landskrona går här före och visar vägen. Man ber nu legala invånare i staden med försörj-
ningsstöd flytta till annan ort, så att man slipper dem.
 
Faller denna välfärdsreform väl ut kommer vi också att införa den över hela riket. Vi kommer
då att uppmana alla legala i landet med försörjningsstöd att flytta till utlandet, så att vi kan
bereda plats för illegala som får försörjningsstöd. Vi räknar att med en sådan reform kunna
slippa många legala i landet.
 
Som alla säkert förstår räcker ju inte sänkta skatter till allt.
 
Vår energiöverenskommelse med centerpartiet tycks nu kunna vålla problem inför valet. Vi
kunde ju genomföra reformen genom att lura Annie Lööf till att tro att vi inte gick in med sub-
ventioner till Vattenfall, om vi valde att inte dela ut bolagets vinst.
 
Annie är ju lättlurad, men nu tycks andra centerpartier ha fått upp ögonen på att centerpartiet
blev lurat i överenskommelsen.
 
Det förstår ju alla att vi går in med subventioner i Vattenfall för att bygga kärnkraftverk, om vi
som ägare väljare att avstå från vinstutdelning, utom Annie Lööf förstås.
 
Apropå Annie tog ju hon till storsläggan mot Jan Björklund och Anders Borg härom dagen,och
beskyllde dem för att vara populistiska. Aftonbladet tar upp detta i dag och menar att Annie har
för vana att säga saker, som ingen annan håller med om, som månggifte och lite andra saker.
 
Aftonblader ställer då försynt frågan om det är en bra valstrategi att ständigt säga saker som
ingen annan håller med om och att ständigt säga saker, som visar att man är okunnig.
 
På den punkten håller jag med Aftonbladet, vi måste helt enkelt få tyst på Annie Lööf inför
valet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

BORÅS STAD ÅTER PÅ KARTAN

En ekonomi i gungning
 
Så nådde då verkligenheten även medborgarna i Borås Stad, och det var Borås Tid-
ning, som hade vänligheten att upplysa dem om hur verkligheten ser ut.
 
Och den verkligheten ser inte alls ut som den verklighet ledande politiker och
förvaltningschefer försökt förmedla till stadens medborgare.
 
MAN KAN LUGNT SÄGA ATT LEDANDE POLITIKER OCH FÖRVALTNINSCHE-
FER LJUGIT FÖR MEDBORGARNA OCH FÖRT DEM BAKOM LJUSET.
 
Man har ideligen skrutit och skrävlat över stadens starka finanser och goda ekonomi.
 
Och nu får vi via Borås Tidning veta att allt detta är en ren skröna.
 
BORÅS HAR INGA STARKA FINANSER, I DEN MÅN MAN HAR EN EKONOMI
ÄR DEN I STARK GUNGNING.
 
Borås Tidning visar nu att kommunalanställda inom Borås Stad lönemässigt ligger i
det absoluta bottenskiktet.
 
DET ÄR SÅ MAN ALLTSÅ SKAPAR EN EKONOMI, MAN SKRYTER ÖVER.
 
Det slår ju till och med Anders Borg, som skapar starka finanser genom att lägga
ner Försvaret och ta död på de äldre.
 
BORÅS STAD BEDRIVER ALLTSÅ ROVDRIFT PÅ ALLA KOMMUNALANSTÄLL-
DA, FÖR ATT FÅ EN EKONMI I BALANS MAN KAN SKRYTA ÖVER.
 
Detta är helt enkelt bedrövligt.
 
Enligt överslagsberäkningar skulle en marginell löneökning på 500:- medföra löne-
ökningar på ungefär 100 000 000 om året, inkl diverse avgifter.
 
Då skulle hela det överskott, man ständigt skryter om, vara helt uppslukat.
 
OCH ÄNDÅ SKULLE MAN INTE KOMMA UPP I EN LÖNENIVÅ, SOM GÖR ATT
BORÅS STAD LIGGER PÅ EN GENOMSNITTLIG NIVÅ.
 
Borås Stad skulle helt enkelt bli helt "ruinerat" om man valde att betala skäliga lö-
ner i stället för att idka rovdrift på anställda.
 
Andra ställen där man idkar rovdrift på motsvarande sätt är Pakistan, Indien
Bangladesh och några andra länder.
 
Är det verkligen något att skryta över att man sällar sig till denna skara.
 
Ledande politiker och förvaltningschefer tycks vara totalt okunniga om vad de håller
på med.
 
Vanliga kommentarer på detta avslöjande är att lönen betyder ju inte så mycket,
det är andra saker som gör att Borås Stad är konkurrenskraftigt, som lite par-
ker och annat grönt.
 
MAN FÅR NÄSTAN DET INTRYCKET ATT LEDANDE POLITIKEROCH FÖRVALT-
NINGSCHEFER LEVER I DEN TRON ATT DET INTE FINNS PARKER OCH ANNAT
GRÖNT I ANDRA STÄDER OCH ATT HÖGAVLÖNADE KOMMUNALANSTÄLLDA
I ANDRA STÄDER VALLFÄRDER TILL BORÅS FÖR ATT FÅ EN LÅG LÖN OCH
NJUTA AV STADENS PARKER.
 
Kanske borde ledande politiker och förvaltningschefer ta sig en funderare och sänka
sina löner i nivå med landets bottenskikt, de har väl tillgång till samma parker mm ??
 
ELLER ??
 
Den bistra sanningen är en helt annan.
 
Borås Stad har ingen stark ekonomi, staden har ingen ekonomi alls.
 
BORÅS STAD ÄR HELT ENKELT PÅ OBESTÅND, SÅ STARKT OBESTÅND ATT
STADEN INTE KAN BETALA SINA ANSTÄLLDA SKÄLIGA LÖNER.
 
Detroit var den första stad i USA som gick i konkurs.
 
SKA BORÅS STAD NU GÅ ETT LIKNADE ÖDE TILL MÖTES.
 
Allt kan inte ske över en dag, men vissa saker kan ske över "en dag".
 
Dit hör att omgående sluta skryta över att Borås Stad har en stark ekonomi.
 
DET FINNS DESTO STÖRRE ANLEDNING ATT LEDANDE POLITKER FÖRKLA-
RAR FÖR MEDBORGARNA HUR DET KAN KOMMA SIG ATT STADEN STYRTS
MED SÅDANT VANSTYRE, ATT STADEN ÄR PÅ SÅDANT OBESTÅND, ATT
SKÄLIGA LÖNER EJ KAN ERBJUDAS DE ANSTÄLLDA.
 
Det borde vi faktiskt få veta, i stället för att höra detta bedrövliga skryt titt som tätt.
 
OCH VI BÖR FÅ REDA PÅ DET I GOD TID FÖRE SEPTEMBER 2014, DET ÄR
JU FÅ MEDBORGARE, SOM VILL HA KVAR ETT STYRE, SOM LIGGER BAKOM
ATT BORÅS STAD MER ELLER MINDRE ÄR PÅ  OBESTÅND.
 
Ideligen kommer det också varningssignaler om att Borås Stad i olika samman-
hand njuter av att bryta mot olika upphandlingsregler. Man anser sig också kun-
na kosta på sig att ha stora egna registyrkor, som är kostbarare än att handla
upp motsvarande tjänster på den öppna marknaden.
 
DET ÄR INGEN VÅGAD GISSNING ATT DET ÄR DESSA AVARTER DE KOM-
MUNALANSTÄLLDA NU FÅR BETALA MED OANSTÄNDIGT LÅGA LÖNER.
 
Ynkligt är vad det är, säger då Bill
Ynkligare än ynkligt är det, säger då Bull
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet 
 
Särskilt ansvar tar jag för att Sverige har störst antal mordbränder i hela världen.
 
Helgen har varit lugn, förutom att det brunnit lite här och där. Mest brann det i Falken-
berg, där hela idrottshallen till en skola brändes ner till grunden efter att ha anlagts.
 
Här kan vi verkligen slå oss för bröstet, inget land i hela världen har så många mord-
bränder som Sverige, och antalet har ökat för vart år sedan 2006.
 
I faktiska tal har vi faktiskt så många mordbränder att USA i absoluta tal inte har fler än
vårt land.
 
Vi kan också slå oss för bröstet att vi har störst invandring inom hela OECD.
 
Under helgen har det politiska fältet förändratats i grunden, då vi nu fått en helt ny hu-
vudmotståndare.
 
Vår dagisfröken Annie Lööf vill inte längre bara vara dagisfröken, hon försöker få oss att
tro att hon är vuxen. Nu går hon till frontalanfall mot Alliansen och beskyller både Anders
Borg och Jan Björklundför att vara populistiska och att vända kappan efter vinden.
 
Och inte nog med detta, hon beskyller dessa för att gå i Jonas Sjöstedts ledband.
 
Och här har jag gått omkring och trott att dessa två går i mitt ledband, i vart fall Jan Björk-
lund.
 
Supervalåret tycks bli allt svårare, nu blir vi inte bara anfallna från höger och vänster, nu
blir vi också anfallna från landsbygden.
 
SvD återger i dag en intervju med Carl Bildt den Store och skriver att han inte påverkas
av kritik och att han alltid tycker att han har rätt.
 
Vi ser detta som ett utslag av nyhetstorka under helgen, SvD har ju också rätt här, Carl
Bildt har alltid rätt, och har han inte rätt, så ljuger han så mycket att de flesta tror att han
har rätt.
 
Expressens ledarskribent Anna Dahlberg tycks vara ute efter att sabotera våra möjlighe-
ter att vinna valet.
 
Hon skriver nu i ett inlägg att den inskränkta debatten i Sverige, där den politiska korrekt-
heten bara medger en åsikt i olika frågor, är både förlamande och fördummande.
 
Här riskerar ju hela vårt valarbete att äventyras i grunden, allt vi säger är ju förlamande och
fördummande, hur skulle det kunna vara annorlunda, vi har ju varit själva så dumma att vi
målat in oss i ett hörn och själva förlamat all debatt i vissa frågor.
 
Anna Dahlberg pekar också på det fundamentala i vår politik, att alla som inte tycker som jag,
utmålas som den store Satan.
 
Detta är inget nytt i politiken, har man inget att komma med, måste man fokusera på en inre
eller yttre fiende för att avleda uppmärksamheten.
 
Det gjorde MAO, det gjorde Stalin och det gjorde Hitler, och nu gör vi samma sak, vad är det
för konstigt med det.
 
Men Anna Dahlgren sträcker sig längre än så och pekar på det vi vare sig vill eller kan erkän-
na att vi har en reglerad invandring.
 
Vi är ju själva för en reglerad invandring, och då menar hon att det är rimligt att debatten ock-
så får omfatta de uppfattningar som förespråkar en helt öppen invandring och en invandring
som är i överensstämmelse med våra grannländer.
 
Här ger sig Anna Dahlgren in på ett farligt spår, i förlängningen skulle man ju kunna tolka
henne som att hon anser att yttrandefriheten skulle gälla på riktigt.
 
På den punkten har jag varit tydlig, jag säger återigen, yttrandefriheten är inte till för att
kunna utnyttjas, vem vill förresten vara Satan.
 
En debatt kring invandringspolitiken på dessa villkor skulle vara förödande, att man skulle
komma på iden att driva en politik som stämmer överens med våra grannländer, nej så långt
får åsiktsfriheten inte sträcka sig, det borde till och med Anna Dahlgren begripa.
 
Hon menar också att den förlamande och fördummande debatten riskerar att göra oss kol-
lektivt dummare.
 
På den punkten kan jag lugna henne, som jag skriver i mitt fina manisfest är de flesta med-
borgarna redan så mentalt handikappade att de inte kan fördummas mer.
 
Dagens Nyheter upplåter idag utrymme åt den där Stefan Löfven, som då hävdar att man
måste göra något åt underskottet. Här kräver han för mycket, men det beror väl på att han
inte begriper bättre.
 
Skulle det inte räcka med att vi gjorde något åt överskottet, detta avskaffade vi ju helt. Ska
man nu också kräva att vi ska göra något åt underskottet.
 
Nej, det får allt anstå till efter valet, nästa regeringska ju inte skämmas bort med att komma
till ett alltför dukat bord.
 
Den där Stefan Löfven bekräftar på flera sätt att han inte begriper något och påstår i sin okun-
nighet att sänkta skatter inte leder någon vart.
 
Visst leder sänkta skatter någon vart, han pekar ju själv på att det lett till ett stort underskott.
Även Stefan Löfven måste väl ändå försöka hitta en röd tråd i sin politik.
 
Sedan försöker han skapa sympatier genom att framhålla att man som politiker måste göra
något annat ibland än att ägna sig åt politik.
 
Han breder då ut sig och säger att han brukar sitta med barnbarnen i famnen och berätta
sagor för dem.
 
i Alliansregeringen behöver vi minsann inga barnbarn för att kunna berätta sagor, titta bara
på hur många myter Eric Ullenfån kan åstadkomma utan att ha en massa barnbarn i fam-
nen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 

ANNIE LÖÖF SKJUTER SKARPT MOT ALLIANSEN

Annie Lööf vänder kappan mot vinden
 
Nu är tydligen desperationen i centerpartiet så stor att Annie Lööf känner att hon måste
visa att hon finns till.
 
Trots att kollegan Eskil Erlandsson fått uppdraget att hålla Annie Lööf borta så
mycket som möjligt från all offentlighet inför valet.
 
Utifrån sina stora erfarenheter om hur näringslivet fungerar ger hon sig alltså in i debatten
om vinster och vinstutdelning i välfärdsbolag.
 
Att Jonas Sjöstedt i mångt och mycket satt agendan inom detta område torde väl
ingen kunna förneka.
 
DET BEHÖVER INTE INNEBÄRA ATT DET ÄR FEL, ÄVEN JONAS SJÖSTEDT KAN
HA RÄTT, ÄVEN OM ANNIE LÖÖF ANSER ANNORLUNDA.
 
Anders Borg och Jan Björklund, som då närmat sig Jonas Sjöstedt en del, får nu av Annie
Lööf kritik för att "vara populistiska" och för att "vända kappan efter vinden". Ibland kan det
vara både motiverat klokt att "vara både populistisk" och att "vända kappan efter vinden"
om detta medför en positionsförskjutning i rätt riktning.
 
Att Annie Lööf själv visat sig ha en förkärlek för att "vända kappan i fel riktning", vilket hon
uppenbarligen gjorde i partiets så kallade programförklaring borde väl rimligen föranleda en
och annan eftertanke i detta avseende, men så tycks inte kunna ske.
 
Och Annie Lööf slåss inte bara mot de populistiska Anders Borg och Jan Björklund, hon slåss
i stort med alla i denna fråga.
 
Fredrik Reinfeldt glider på svaret, Anna Batra glider ännu mer på svaret. Ovanpå detta
uttalar sig Carl Bennet om att man bör hitta en rimlig lösning på en "lagom" nivå i den-
na fråga och får stöd av ledande personer inom Wallenbergs sfären.
 
Ovanpå detta hävdar Riksskatteverkets chef att företagen bör känna någon form av
socialt ansvar, som medför att de ser lagen som den "lägsta ribban" för sin skattepla-
nering.
 
OCH VAD MAJORITETEN AV VÄLJARNA TYCKER, DET VET VI,OCH INTE ANSLUTER
DE SIG TILL DEN UPPFATTNING ANNIE LÖÖF SÄGER SIG HA OM VINSTER OCH VINST-
UTDELNING.
 
Så Annie Lööf tycks stå ganska så ensam med "kappan vänd i rätt riktning" och man undrar
vad som får henne till denna positionering just nu.
 
REN DESPERATION ??
 
I vart fall är det ju knappast ett förhållningssätt, som är ägnat att inge förtroende för det så kal-
lade trovärdiga regeringsalternativet.
 
Ska Alliansen ha den minsta chans att ta igen vad som erfordras för att hålla sig kvar
vid makten måste nog Eskil Erlandsson se allvarligare på den uppgift han tilldelats in-
för valet.
 
ATT SE TILL ATT ANNIE LÖÖF VARE SIG SYNS ELLER HÖRS.
 
 
 
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Mitt tal till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälar de flesta av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Särskilt ansvar tar jag för att alla ska visa alla sin kärlek till andra.
 
Vårt antirasistiska engagemang med AFA och Revolutionära Fronten i Kärrtorp
ger nu svallvågor på andra orter.
 
I Kalmar demonstruerar  nu våra vänner under parollen "Hugg en nasse och våldta
deras barn".
 
Detta kärleksbudskap ger större hopp för framtiden än alla rasisters näthat.
 
Antirasisternas paroll att "våldta deras barn" har redan gett god utdelning, här ser vi
att vårt gemensamma värdegrundsarbete ger god utdelning.
 
Under helgen blev ett 92 årigt barn till alla dessa "nassar" våldtagen av en antirasist i
Töreboda.
 
Det är så vi gemensamt ,med AFA och Revolutionära fronten bekämpar främlingsfient-
ligheten i landet.
 
Vi fick också under helgen en slutgiltig bekräftelse på hur denna kamp mot rasismen
lyckas på alla fronter.
 
En 17 årig flicka påstod att hon blivit våldtagen av fyra unga somalier under flera tim-
mat i Älvsjö. Rätten insåg så småningom att flickan led av ADHD och att hon var drog-
påverkad samt att hon blev chockad av den flera timmar långa våldtäkten.
 
Allt detta medförde att hon inte kunde lämna en helt detaljerad redogörelse för den
flera timmar långa våldtäkten ,vilket gjorde att rätten fann en möjlighet att frikänna so-
malierna.
 
Rätten motiverar frikännandet med att gärningsmännen är somalier, hade de varit sven-
skar hade domslutet sannolikt blivit ett annat menar rätten. 
 
Själva uppger de åtalade somalierna att de bara ville visa horan lite kärlek.
 
Under helgen fick vi rapport om hur vår avregleringe av tandvården fungerat. Den har
fungetat väldigt väl.
 
Bara drygt 50 % av de privata tandläkarna ägnar sig åt rent bedrägeri, när vi ansvars-
fullt genomförde reform hade vi räknat med att 100 % skulle insett den potential mark-
nadskrafterna inrymmer.
 
De allt fler tiggarna på våra gator har upprört många.
 
Professor Bo Rothstein kommer nu med ett intressant förslag och menar att vi ska kri-
minalisera att ge till tiggarna.
 
Vi utgår ifrån att professorn beaktat alla gränsdragningsproblem och ser detta som en
öppning för att komma till rätta med tiggeriet.
 
Genom att förbjuda tiggeriet räknat vi med att många föräldrar kommer att rösta på oss,
här hittar de en möjlighet att säga nej till alla sina barn, som tigger om en större vecko-
peng.
 
Alla som tycker det är jobbigt att säga nej till alla välgörenhetsorganisationer, som tigger
pengar, kommer kanske också att lägga sin röst på oss om vi följer professorns råd.
 
Hur blev man professor förresten ?
 
Valfriheten inom skolverksamheten tycks ha fallit bättre ut än vi vågat hoppas på. När
Skolinspektionen inspekterade en skola i Uddevalla visade det sig att den friskolan inte
hade tillstånd eller fanns.
 
Detta ser vi som ett bevis på att det fria skolvalet fungerar väl, att kunna välja en skola
som inte finns borde väl tysta de flesta kritiker.
 
Den gångna helgen visar att våra tvåsstatslösningar fungerar väldigt väl. I Oxie i Malmö
har många butiker tvingats stänga för att antirasister skjuter raketer in i deras butiksfön-
stren för att manifestera mot främlingsfientligheten.
 
Många av dessa antirasister är ditresta från Kärrtorp för att för att solidarisera sig med
riksdagens talman och ett antal partiledare, som fått förhinder att skjuta raketer i Oxie.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lid dag,
 
           
 
AE
 

VALFRIHET TILLNÅGOT SOM INTE FINNS

Skolinspektionen inspekterar skola som inte finns
 
Friskolan Bohusläns Helhetsskola i Uddevalla för elever som fodrar extra stöd, lär
väl gå till historien.
 
EN FRISKOLA SOM FINNS MEN SOM INTE FINNS.
 
Sätter inte detta båda Uddevalla och Sverige på kartan, så finns det ingen karta.
 
Friskolan har drivits sedan 2011.
 
HELT UTAN TILLSTÅND.
 
Att friskolan saknade tillstånd uppdagades av en slump i december i år, fram till
dessa hade ingen "ingen aning" om att skolan saknade tillstånd att som friskola
bedriva skolverksamhet.
 
Som om inte detta räcker sker en inspektion av friskolan i november 2013.
 
AV SKOLINSPEKTIONEN.
 
Skolinspektionen inspekterar alltså en skola som saknar tillstånd i tron att skolan
har tillstånd.
 
Jösses, säger man bara.
 
AE
 

SKAMMEN BREDER UT SIG

Svensk jul i vår nya kultur
 
Att vårt julfirande tar sig allt nya former kan väl knappast ha undgått någon vid det
här laget.
 
Men man måste ändå ställa sig frågan:
 
VART ÄR  VI EGENTLIGEN PÅ VÄG ??
 
Julaftonsfirandet blev inte vad det borde ha blivit för alla äldre, som sett fram mot
en lugn och fridfull jul.
 
EN 92 ÅRIG DAM BLIR UTSATT FÖR VÅLDTÄKT I TÖREBODA.
 
Av en 23 åring från Dalarna. som lyckligstvis är häktad.
 
Men man frågar sig vart är vi på väg ?
 
ÄR VI HELT PÅ VÄG ATT LÄMNA CIVILISATIONEN FÖR GOTT ??
 
Kommentarer i övrigt är nog överflödiga.
 
 
Bättre med 10 Maria Larsson i skogen än en vid makten
AE

CARL BILDT BESKRIVS SOM EN FEGIS

Den mellanstore hunden tycks krympa allt mer
 
Det är ju ingen hemlighet att Carl Bildt den Store är ytterst imponerad av sig själv, en
uppfattning som inte alltid delas av andra.
 
Tomas Bodström skrev i en bok att Carl Bildt den Store är Sveriges mest över-
skattade politiker.
 
Den amerikanske ambassadören tonade ner hans roll till att vara en mellanstor
hund som skäller som en stor hund.
 
NU FÅR DEN MELLANSTORE HUNDER FRÅN USA HÖRA ATT HAN INTE SKÄL-
LER ALLS, I VART FALL INTE NÄR DET GÄLLER RYSSLAND.
 
Frågan gäller förhållningssättet till Ryssland och från USA kommer nu synpunkter på
eminensens agerande:
 
Carl Bildt försöker vara en tuff kille mot Ukraina, men är en fegis när det kommer
till Ryssland.. Det enda han är intresserad av är att tillfredsställa Putin.
 
Carl Bilds beskrivning av sig själv är ju lite annorlunda, om man väljer att uttrycka sig
milt.
 
USA har ju infört sanktioner mot Ryssland med anledning av det öde juristen Magnitsky
gick till mötes och EU parlamentet tycks ha funderingar i samma riktning.
 
Men tyvärr har EU parlamentet helt fel, enligt Carl Bildt, sanktioner är helt fel väg
att gå, då kan Putin bli arg, enligt Carl Bildt.
 
När det gäller USA sanktioner är de inte särskilt effektiva och USA tycker egentligen
samma sak som Carl Bildt den Store, de tycker inte sanktioner är bra, och inför dem
därför att de är dåliga.
 
 
Enligt eminensen Carl Bildt.
 
Carl Bildt något märkliga inställning till vad USA egentligen tycker, upprör nu bedömare i
USA, som menar att Carl Bildt inte vet van han pratar om.
 
NU HELLER.
 
Carl Bildt får nu från USA veta att han är antingen oärlig eller okunnig.
 
NU OCKSÅ.
 
Sedan försöker man lindra kritiken med att Carl Bildt förstår nog lite av vad världen efter-
frågar, men han är bara för feg att våga säga det.
 
HAN LÅTSAS ATT HAN BRYR SIG MEN NÄR SAKER STÄLLS PÅ SIN SPETS GÖR
HAN INGET.
 
Känns det igen ?
 
Sveriges mest överskattade politiker ?
 
Efter sin avgång som statsminister satt Carl Bildt den Store kvar i riksdagen och uppbar
arvode som riksdagsman.
 
MEN I STÄLLET FÖR ATT VERKA SOM RIKSDAGSMAN RESTE HAN RUNT PÅ BAL-
KAN OCH INFORMERADE ALLA OM HUR BEGÅVAD HAN VAR OCH HUR OKUNNI-
GA ANDRA VAR.
 
MOTIVET TILL ATT INTE VERKA I RIKSDAGEN UPPGAVS VARA ATT SVERIGE VAR
EN SÅDAN LITEN ANKDAMM ATT DET LÅG UNDER HANS VÄRDIGHET ATT GÖRA
SKÄL FÖR ARVODET.
 
Hade han tagit konsekvenserna av detta uttalande hade han varit kvar på Balkan och vi
hade sluppit att ha Sveriges mest överskattade politiker som utrikesminister.
 
De signaler, som nu kommer från USA, om hur man ser på Carl Bildt den Store, är ju inte
precis upplyftande, om man väljer att uttrycka sig milt.
 
 
AE
 

KRIMINELLA TANDLÄKARE

Ogenomtänkta reformer utan kontroller skapar kriminalitet
 
Vi ser samma fenomen på område efter område.
 
REFORMER, TROLIGEN OFTA GENOMFÖRDA MED ETT VÄLLOVLIGT SYFTE,
VISAR SIG VARA OGENOMTÄNKTA OCH MEDFÖRA STORA NEGATIVA KONSE-
KVENSER.
 
Tyvärr omfattar också dessa negativa konsekvenser rena inslag av kriminalitet. Vi ser
det på område efter område:
 
Skolan, taxinäringen, äldrevården, sjukvården, RUT, ROT och många andra områden
där den extrema marknadsinriktningen, mer långtgående i Sverige än i andra länder,
lockar fram det sämsta hos människan.
 
GIRIGHETEN.
 
Systemen är ofta så slappt och ogenomtänkt genomförda, ofta i föreningen med ingen
som helst kontroll värd namnet, att annars hederliga medborgare frestas testa gränser-
na.
 
Och när de testar gränserna ser de att det finns inga gränser och då öppnar det
ofta upp för fullskalig kriminalitet.
 
Man tycker ju annars att samhället / politikerna borde anmstränga siog för att nya system
ska utformas, så att frestelsen att ägna sig åt bedrägerier mm blir så liten som möjligt.
 
NU TYCKS I STÄLLET MÅNGA SYSTEM VARA SÅ UTFORMADE ATT FRESTELSEN
ATT ÄGNA SIG ÅT BEDRÄGERIER BLIR SÅ STOR SOM MÖJLIG.
 
Men inom vissa områden ägnar sig ännu inte alla verksamma åt kriminalitet. En undersök-
ning bland privata tandläkare visar nu att inte alls alla privata tandläkare ägnar sig åt ren
kriminalitet.
 
BARA 50 % AV DEN UNDERSÖKTA PRIVATA TANDLÄKARNA ÄGNAR SIG ÅT REN
KRIMINALITET.
 
Det är ju långt ifrån alla, ännu, i detta fallet bara 11 av 20 kontrollerade.
 
De bedrägerier dessa ägnar sig åt är av två slag, dels att begära ersättning för behandling
en viss patient inte fått, dels begära ersättning för patienter som inte ens "finns som patien-
ter", helt påhittade patienter.
 
Tidigare undersökningar bland tandläkare har visat samma tendens, även bland privata
läkare förekommer samma slag av bedrägerier.
 
Nu ska man då efter denna "upptäckt" internsifiera kontrollen, och det tycks vara
motiverat.
 
MEN MER MOTIVERAT VORE NOG ATT UTFORMA SYSTEMEN FRÅN BÖRJAN SÅ
ATT FRESTELEN BLIR MINDRE ATT ROFFA ÅT SIG OFFENTLIGA MEDEL.
 
I grunden är vare sig tandläkare eller läkare sämre människor än andra.
 
DET ÄR SYSTEMEN DE VERKAR I SOM ÄR SÄMRE ÄN ANDRA.
 
Eftersom nu detta problem dyker upp gång på gång, i bransch efter bransch måste det ju
finnas något grundläggande strukturellt problem.
 
Vi får ständigt höra att vi ska vara tacksamma för att vi har världens näst högsta skatter,
då det är en garant för vår välfärd.
 
DET GÄLLER UPPENBARLIGEN INTE ALLA SKATTER, EN DEL SKATTER TYCKS
MER VARA EN GARANT FÖR I DET HÄR FALLET TANDLÄKARES VÄLFÄRD.
 
Sådant här går faktiskt att lösa, men då erfordras förstås både vilja och kompetens.
 
Härom dagen fick vi höra att en tandläkare ersatt tandröntgen med att fotografera med
en vanlig kamera, sådant går också att hindra, även detta bara om man vill förstås.
 
AE
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappadeansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar tar jag för att så många unga sverigedemokrater som möjligt utsätts
för oprovocerad misshandel.
 
Helgen har inte gett mig någon ro, sedan Novus visade att den där Stefan Lövfen har
väljarnas förtroende lika mycket som jag. Det störde mig kanske inte så mycket, de fles-
sta väljare är ju ändå mentalt handikappade, som jag skriver i mitt fina manifest.
 
Men att kvinnorna sviker mig, det har jag svårare att överse med, när jag utropade mig
till stridshingst, trodde jag att alla ston skulle flockas runt mig, men av detta blev det tyd-
lingen inget.
 
Efter nästa val drabbas vi tydligen av att ett stort antal riksdagsledamöter hoppar av sina
'uppdrag. Vissa motiverar detta med att kan känner sig obekväm med uppdraget då "man
vinner genom att klanka ner på andra stället för att själva komma med goda ideer. Mycket
tid tycks då gå åt för att hitta fel hos andra" .
 
Man uppger sig då bli deprimerade av detta.
 
De som tycker det är obekvämt att prata skit om andra och blir deprimerade av detta ska
naturligtsvis inte syssla med politik, så vi ser fram emot att få in nya krafter, som är mer
lämpade att prata skit om andra.
 
Våra internationella insatser, finansierade med etableringsstöd, tycks ha lidit stora förlur-
ster. Vi får nu rapport om att minst 25 ambassadörer för Sverige stupat i Syrien.
 
SÄPO tröstar oss med att inflödet av nya ambassadörer är så stort att dessa förluster in-
te kommer att påverka storleken på våra internationella insatser.
 
PISA rapport om kunskapsutvecklingen ruskade om oss för ett ögonblick. Forskare pekar
nu dock på att betygen inom våra friskolor inte tagit skada av detta, tvärtom har betygen
hela tiden blivit högre. Man pekar då på att vår valfrihet i skolan skapat ett alltmer mark-
nadsstyrt skolsystem som gör att betygen glider allt mer från verkligen.
 
Vi är tacksamma för detta beröm, att vår valfrihet skulle medföra att betygen blir mindre och
mindre sanna hade vi inte vågat hoppas på.
 
Samtidigt ser vi fördelar med att skolsystemet glider allt närmare det politiska systemet ge-
nom att betygen glider alltmer ifrån verkligheten.
 
Vi får nu ständiga rapporter om att RUT reformen blev precis det vi hade hoppats på. Avdra-
gen har fördubblats på tre år, samtidigt som vi får uppgifter om att reformen utnyttjas av en
allt bredare krets, främst den breda krets som tjänar mest.
 
Mest avdrag kan man finna i Danderyd, där snittavdraget är 10 gånger högre än rikets snitt.
Vi vågade aldrig hoppas på att framgången skulle bli så stor, inte heller vågade vi säga att
vi hade hoppas på att utnyttjandet av reformen skulle bli så brett, som den visade sig bli.
 
Sjukvårdens ersättningssystem tycks nu åter segla upp som ett problemområde. Svenska
Läkarsällskapet tycks tillhöra de kritiker, som inte förstått vad reformen syftade till. Man menar
nu att våra fina reform NPM (New Public Management) får läkarna att leka affär i stället för
att träffa patienter. Har reformen fallit så fel ut får vi göra en översyn.
 
Meningen var inte att läkarna skulle leka affär, de skulle göra affärer på bekostnad av patient-
omsorgen.
 
Kritikerna menar vidare att synen på patienten som en hel människa försvinner mer och mer.
Även denna kritik visar på att läkarna fullt ut inte förstått vad reformen skulle leda till.
 
Reformen skulle leda till att patienten inte skulle ses som en människa överhuvudtaget, den
skulle ses som en produkt, man kunna tjäna pengar på. Dessutom kommer reformen inte
heller till sin fulla rätt, så länge läkarna inte fullt inser att de är producenter i stället för läkare.
 
Amerikanska bedömare menar nu att Carl Bildt den Store är oärlig eller obildad, och syftar
då på hans hållning till Ryssland.
 
Vi ställer oss frågan till denna kritik, enligt våra erfarenheter är Carl Bildt både oärlig och out-
bildad, erfarenheter som många gånger kommit till nytta och som bör göra det lättare att kla-
ra sig i de KU förhör som väntar.
 
Våra värdegrunder tycks  omfatta allt större stora grupper av befolkningen. Nu senast fick vi
en positiv rapport om värdegrundsarbetet i Luluå. Där blev en ung sverigedemokrat, 17 år
gammal, under helgen svårt misshandlad bara för att han var sverigedemokrat.
 
Med hänvisning till vårt värdegrundsarbete ser vi positivt på den typen av ansvarstagande.
Som jag brukar framhålla ska man räkna med att utsättas för misshandel, om man har den
typen av åsikter,
 
Vi får aldrig svikta på målet när det gäller att säkerställa att väljarna har rätt åsikter.
 
Den där Magdalena Andersson kritiserar oss nu för att ha brutit två vallöften, både löftet om
att nå överskottsmålet och löftet att införa det femte jobbskatteavdraget endast under förut-
sättning att överskottsmålet hade nåtts.
 
Det märks att den där Magdalena Andersson har kort erfarenhet av politik, vi ställer inte
ut löften för att de ska hållas, vi ställer ut löften, så att vi kan lura väljarna att rösta på oss.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
              
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag, samtidigt som jag önskar en del av Er en fortsatt God Helg.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Särskilt ansvar tar jag för våra charmfulla förorter och kåkstäder.
 
Vid det här laget har väl alla hunnit smälta in intrycken från de julklappar de fått.
Alliansen fick också julklappar, varav två klappar gladde oss speciellt mycket.
 
Lagom till julen och som en julklapp kom Novus undersökning, som visade vilket
förtroende väljarna har för oss partiledare.
 
Bättre julklapp kunde jag inte ha fått, väljarnas förtroende för mig har inte sjunkit mer
än att jag fortfarande har förtroende från lika många som den där uppkomlingen Ste-
fan Löfven.
 
Aftonbladet pekar på att undersökningen visar att Gustav Fridolins förtroende rakat i
höjden, och att detta beror på att han är mer pratglad än andra. Samtidigt pekar Afton-
bladet på att mina siffror kan bero på att jag inte visar mig glad alls.
 
Den andra julklappen var Novus sammanvägda väljarbarometer, som visar att Alli-
ansen möter det nya året starkare än någonsin, oppositionen ligger fortfarande kvar
på låga 50,5 %, medan Alliansen är nära all time, då vi når hela 39 %.
 
Tyvärr drar sig Novis inte för att dra slutsatser, som vi inte godkänt. Novus pekar då
på att inte vi heller kan anses ha ett färdigt och trovärdigt regeringsalternativ.
 
Här går Novis defintivt för långt, beaktar man att KD inte kommer in i riksdagen når ju
övriga allianspartier sammanlagt över 35 %., trovärdigare än så kan det knappast bli.
 
Styrkta av detta räknar vi med att kunna sitta kvar, bara vi lyckas undvika att komma ut
med vårt politik, som Kent Persson brukar säga.
 
Den gångna helgen har också präglats av debatter kring viktiga samhällsfrågor. Expres-
sen har visat på hur ansvarsfullt olika aktörer vårdar den reform vi genomförde rörande
arbetskraftsinvandringen. Fortfarande har vi dock problem med denna då ett antal arbets-
givare fortfarande betalar för höga löner och tar in personal som har för hög utbildning.
 
Debatten har också kretsat kring befolkningstillväxten i Muteholm och då bland annat på
den förnyelse vi fått i stadsbilden med 30 talet charmiga kåkstäder.
 
Får vi bara förnyat förtroende i nästa val kommer vi att ombilda dessa kåkstäder till bo-
stadsrätter, för att hyresrätterna inte ska bli för många.
 
Vi är beredda att möta de utmaningar som fortfarande finns genom att arbetskraftsinvand-
ringen ofta får för höga löner och att nya hyresrätter breder ut sig alltför snabbt i våra kåk-
städer.
 
Den borgerliga majoriteten i Muteholm har därför snabbutarbetat ett komplement till vårt
valmanifest, där vi pekar på de satsningar vi gör inför valet.
 
För att komma till rätta med kåkstäderna och arbetskraftsinvandringen kommer vi därför
att intensifiera våra ansträngningar att bortse från det uppenbara och vi kommer att klip-
pa alla band till verkligen, inte bara de flesta.
 
Carl Bildt den Store är nu då anmäld till KU för att ha förhalat utlämnandet av offentliga
handlingar. Vi räknar med att han kan ljuga sig ifrån ansvar här också, men lyckas han
inte denna gången ljuga så han klarar sig räknar vi med att KU har förståelse för den
uppkomna situationen.
 
Med den ordning Carl Bildt har skapat på sitt departement borde till och med KU kunna'
förstå att tre månader är ingen lång tid för att kunna hitta ett papper i denna röra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsattt trev-
lig helg.
 
Undvik bara täta folksamlingar de närmaste dagarna, risken finns att Ni kan bli träffade
av en eller annan raket, som hamnar rätt i den allmänna festyran.
 
             
'
AE

ZIGENARE STÄLLS MOT SOMALIER

Alla är inte lika mycket värda
 
Någonstans i vårt välutvecklade samhäller måste det finnas ett genuint strukturellt
fel i hur vi hanterar den viktiga frågan att handla i enlighet med vad vi säger.
 
Vi ska inte ställa grupp mot grupp, och vi ska veta att alla är lika mycket vär-
da.
 
LEVER VI SOM MEDBORGARE INTE EFTER DESSA RÄTTESNÖREN, ÄR DET
STOR RISK ATT DET GÅR ILLA FÅR OSS, RIKTIGT ILLA.
 
SvD har nu inslag, som gäller utvecklingen av kåkstäder i och utanför Stockholm, mer
känt numera som Muteholm.
 
Vi får då veta att antalet kåkstäder uppgår till ungefär 30 till antalet.
 
FÖR INTE SÅ LÄNGE SEDAN UPPGICK ANTALET TILL UNGEFÄR 20 KÅKSTÄ-
DER.
 
En ökning på kort tid med 50 %, drar man ut den trendlinjen så lär väl tankarna börja
svindla, i den mån tankarna inte redan svindlar.
 
I vår iver att öppna upp landet, haka på gobaliseringen och vara human i någon diffus
mening, tycks vi ha tappat kontrollen över oss själva och vår omgivning.
 
I STÄLLET FÖR ATT STYRA UTVECKLINGEN SÅ GOTT DET GÅR STYRS VI AV
PRINCIPLÖSHET OCH KORTSIKTIGA DÅLIGT GENOMTÄNKTA BESLUT.
 
Utan att hamna i en destruktiv debatt angående främlingsfientlighet och annat bör
det vara lätt att komma fram till att utvecklingen av dessa kåkstäder inte är precis
det vi drömmer om.
 
Men bakom denna utveckling ligger en strukturell oförmåga att hantera dessa prob-
lem, som leder till att resultatet blir tvärt emot det vi säger oss eftersträva.
 
VI STÄLLER VERKLIGEN GRUPP MOT GRUPP, NÄR VI SÄGER ATT GRUPP
INTE FÅR STÄLLAS MOT GRUPP.
 
OCH NÄR VI SÄGER ATT ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA, MEDFÖR DEN FÖR-
DA POLITIKEN DET MOTSATTA, ALLA ÄR INTE ALLS LIKA MYCKET VÄRDA.
 
För utomeuropeiska illegala, ofta från Irak, Somalia och Eritrea, finns stränga krav
på hur de ska hanteras.
 
MIGRATIONSVERKET ÄR ÅLAGDA ATT SE TILL ATT DESSA ILLEGALA FRÅN
UTOMEUROPEISKA LÄNDER SKA HA "TAK ÖVER HUVUDET" FÖRE DAGENS
SLUT.
 
Legala besökare från europeiska länder, låt säga Rumäninen och Bulgarien, kom-
mer till Sverige av samma skäl som flertalet illegala besökare från utomeuropeiska
länder.
 
ATT FÅ ETT BÄTTRE LIV,
 
För dessa gäller helt andra regler, eller mer rätt inga regler överhuvudtaget. Dessa
ska inte ha "tak över huvudet" före dagens slut, de ska inte ha något tak överhuvud-
taget.
 
HUR MAN KAN FRAMSTÄLLA DENNA POLITIK SOM HUMAN OCH RÄTTVIS ÄR
EN FULLSTÄNDIG GÅTA.
 
ATT MAN STÄLLER GRUPP MOT GRUPP ÄR JU ALLDELES UPPENBART, LIKA
UPPENBART ÄR ATT DESSA TVÅ GRUPPER BEHANDLAS SOM OM DE INTE ÄR
LIKA MYCKET VÄRDA.
 
Hur är man egentligen funtad för att komma fram till att detta är en rättvis och hållbar
hantering av det stora problem flyktingströmmar från olika länder utgör.
 
Vi ser tyvärr här samma problem och utveckling, som vi kan skönja på många andra
områden.
 
I bästa välmening, troligen är det bäst att tillägga, utformar man regler, som man
tror ska vara hållbara över tiden.
 
NÄR SEDAN DESSA UTFORMADE REGLER VISAR SIG VARA INTE HÅLLBARA
HÅLLER MAN ENVIST FAST VI DE REGLER, SOM SKAPAT EN OHÅLLBAR OCH
OHANTERLIG SITAUTION.
 
Hur det gick för Sven Dufva, det vet vi.
 
Lösningen ligger inte i att ge alla grupper "tak över huvudet" före dagens slut, i längden
skulle detta vara förödande.
 
Lösningen ligger inte heller i att riva kåkstäderna och låta de "poppa upp" på andra plat-
ser.
 
LÖSNINGEN LIGGER I ATT TÄNKA EFTER FÖRE, NÄR MAN FATTAR BESLUT OM
REGLER, SOM SKA GE RIMLIGA MÅTT PÅ RÄTTVISA MELLAN OLIKA GRUPPER
OCH VARA RIMLIGT HÅLLBARA ÖVER TID.
 
Finns det verkligen någon i vårt avlånga land, som på fullt allvar tyckar att en kurd ska få
tak över huvudet "före dagens slut" medan en rumän inte ska få tak över huvudet över-
huvudtaget ??
 
Man får innerligt hoppas att det inte finns många av den sorten, för då är det ock-
så riktigt illa.
 
Nu är det nog bara en tidsfråga innan internationella media kommer till Sverige för att
"studera" våra kåkstäder.
 
OCH SÅ BLIR VI SATTA PÅ EN NY KARTA, OCH OMVÄRLDEN KOMMER INTE
ATT TRO SINA ÖGON, DEN HÄR GÅNGEN HELLER.
 
 
Den nya Sörgårdsidyllen
AE

SLAVERI I VÅR TID

Arbetskraft och slaveri
 
Arbetskraftsinvandringen är en av de så kallade reformer, som troligen genomförts
med goda avsikter, men där den så kallade implementeringen blivit helt annan än god.
 
IMPLEMENTERINGEN FÖR SNARAST TANKARNA TILL ONKEL TOMS STUGA.
 
Fast ett slaveri på närmare håll.
 
I SVERIGE ÅR 2013.
 
Bevisen för att arbetskraftsinvandringen är förenad med slaveriliknande former är
nu så många och så övertygande att det är en fullkomlig gåta att ansvariga inom
Alliansregeringen inte förmår ta till sig de avarter, som nu blivit en vardag för många.
 
I dag kan vi i Expressen läsa en vardagsbeskrivning över livet för en av de sla-
var Alliansregeringen anser ska leva under slavliknande former i Sverige.
 
ÅR  20013, MITT FRAMFÖR ÖGONEN PÅ OSS OCH HELT ÖPPET PÅ ANSVARIGA
POLITIKER.
 
Man ser denna oförmåga till konsekvensanalyser och verklighetsuppfattning på om-
råde efter område.
 
PÅ OMRÅDE EFTER OMRÅDE GENOMFÖR MAN REFORMER, TROLIGEN MED
SÅ KALLADE GODA AVSIKTER, MEN UTAN ATT GÖRA KONSEKVENSANALY-
SER, SÅ ATT MAN GES MÖJLIGHET ATT FÖRSTÅ VAD REFORMEN KAN KOM-
MA ATT FÖRA MED SIG.
 
Och reformerna för med sig mycket, ofta mycket som inte är förenligt med de goda av-
siket man uppger sig ha vid införandet.
 
DET GÄLLER INTE BARA ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN, DET GÄLLER DET
FRIA SKOLVALET, DET GÄLLER PRIVATISERINGAR PÅ MÅNGA OMRÅDEN.
 
Stora systemförändringar i form av godtyckliga experiment, där man inte ens genom-
för elementära konsekvensanalyser, som gör det möjligt att förutse hur reformen kom-
mer att falla ut.
 
FORTFARANDE MED MUFBLODET I ÅDRORNA OCH LIVLIGT PÅHEJADE AV
TANKESMEDJOR, SOM ALDRIG VARIT I NÄRHETEN AV VERKLIGHETEN TU-
TAR MAN OCH KÖR PÅ FÖR FULLT.
 
Och när verkligheten tränger sig på ägnar man sig åt besvärjelser för att få missta-
gen att framstå mindre klart.
 
I DENNA VERKLIGHETSFRÅNVÄNDA VÄRLD BLIR EN MISSLYCKAD ARBETS-
IKRAFTSINVANDRING EN LYCKAD ARBETSKRAFTSINVANDRING MED  HJÄLP
AV DIVERSE BESVÄRJELSER.
 
Vi har sett samma beteende förut och lyssnat till samma besvärjelser tidigare.
 
HELIGA KOR I INDIEN, KOLSCHOSER OCH JÄTTEFABRIKER I FÖRUTVAR-
ANDE SOVJETUNIONEN SAMT DET ÖSTSTYSKA UNDRET.
 
Med hjälp av besvärjelser och verklighetsfrånvända beteenden påminner Alliansens
agerande i dessa avseenden närmast om Öst Tyskland, innan det undret föll samman.
 
SKA SVERIGE BLI NÄSTA UNDER, SOM FALLER SAMMAN FÖR ATT VERKLIG-
HETEN TVINGAS STÅ TILLBAKA FÖR OLIKA BESVÄRJELSER OCH TROLLKON-
STER.
 
Arbetskraftsinvandringen idag är sett i ett större perspektiv ett totalt misslyckande. Men
det räcker inte, än värre är att den medfört att stora grupper lever som Onkel Tom tvin-
gades göra i Sydstaterna, dock med en stor skillnad.
 
ONKEL TOMS ÄGARE VISADE OFTA EN VISS RESPEKT FÖR SINA SLAVAR, VIL-
KET INTE ALLTID ÄR FALLET FÖR DE SLAVAR, SOM NU TVINGAS LEVA SOM
SLAVAR I SVERIGE.
 
Rätt utformat och rätt implementerat och med rätta sanktioner vid missbruk kan arbets-
kraftsinvandringen vara ett nödvändigt och välmotiverat inslag på vår arbetsmarknad.
 
MEN DET FÖRUTSÄTTER ATT ATT DEN INTE SLÄPPS FÖR HELT FRIA TYGLAR
OCH FÅR UTGÖRA ETT NYTT MARKNADSMONSTER, UTAN ATT DEN ANPAS-
SAS TILL VÅRA BEHOV OCH UTSÄTTS FÖR EN RIMLIG OCH EFFEKTIV KON-
TROLL.
 
Att möta avarter med trollkonster och besvärjelser fördröjer bara ett totalt samman-
brott.
 
Om man har följt i verklighetens spår i denna fråga och sedan läser Expressen
idag och sedan fortfarande tror på arbetskraftsinvandringens evangelium i dess
nuvarande utformning, då bör man snabbt uppsöka närmast institution.
 
 
AE
 

OKUNNIGHET RÄDDAR PARTIERNA

Demokratins räddning, alltfler röstar med hjärtat
 
SIFO och andra oroar sig nu får att väljarna inte har sådan kunskap att de vet vad
de röstar på.
 
Detta fick vi reda på redan genom PISA kunskapsutveckling.
 
KAN DU INTE RÖSTA MED HJÄRNAN ÅTERSTÅR BARA ATT RÖSTA MED
HJÄRTAT.
 
SIFO och andra bedömare menar nu att det är en fara för demokratin, om väljarna
inte har kunskap om vad de röstar på.
 
Men hur går det för ett parti som vinnlägger sig om att tala om för väljarna hur de
vill driva politiken, och beskriver det på ett sådant sätt, att väljarna begriper det ?
 
Centerpartiet försökte sig på vågstycket att göra det helt klart för väljarna,
vad det innebar att rösta på partiet.
 
30 000 000 LÅGUTBILDADE TILL SVERIGE FRÅN UTOMEUROPEISKA LÄN-
DER, VARAV MÅNGA ANLAFABETER.
 
Vi vet hur det gick för partiet, när  väljarnas kunnighet var så stor att de begrep vad
de röstade på.
 
VÄLJARNA FÖRSVANN MED BLIXTENS HASTIGHET.
 
Hur det går med demokratin lär vi väl aldrig få erfara, men det mesta tyder nog ändå
på att partierna ska utforma sin politik, så att väljarna inte får kunskap om vad de rös-
tar på.
 
Det är ganska så lätt att kunna gissa sig till hur det skulle gå för de partier, som utfor-
made sin retorik, så att väljarna fick kunnighet om vad de röstade på.
 
" Vi tänker lägga ner försvaret,men vi säger att vi ska ha det kvar"
Hur många skulle rösta på det partiet, vänsterpartiet kanske, men vem mer ?
 
" Vi tänker privatisera kommunikationerna under sådan former, att tågen för det
mesta antingen inte går alls eller kommer för sent"
Hur många skulle rösta på det partiet ?
 
" Vi tänker införa valfrihet i skolan under sådana former att vi inte har en aning
om hur det kommer att falla ut "
Vem skulle rösta på det partiet ?
 
" Vi tänker öppna upp våra gränser så mycket som möjligt, och skulle det medfö-
ra att vi åter får sjukdomar i form av tuberkulos och annat vi blivit av med för län-
ge sedan, så tänker vi blunda för det "
Vem skulle rösta på det partiet ?
 
" Vi tänker privatisera apoteken under sådan former att tillgängligheten i glesbyg-
derna blir lägre och att många viktiga läkemedel inte finns tillgängliga i lager "
Vem skulle rösta på det partiet ?
 
" Vi tänker utforma rättssystemet, så att antalet mord och våldtäkter hela tiden ökar"
Vem skulle rösta på det partiet ?
 
" Vi tänker genomföra ekonomiska åtgärder, som medför att arbetslösheten ökar, och
för att dölja detta, kommer vi att införa olika mycket dyrbara former av åtgärder för att
dölja detta "
Vem skulle rösta på det partiet ?
 
" Vi kommer att göra vad som står i vår makt att göra inkomstklyftorna störst i OECD "
Vem skulle rösta på det partiet "
 
" Vi kommer att utforma äldrevården så att många äldre far riktigt illa"
Vem skulle rösta på det partiet ?
 
LISTAN KAN GÖRAS LÅNG, MYCKET, MYCKET LÄNGRE.
 
En slutsats är nog given.
 
De flesta partier, ska nog vara lite försiktiga med att utforma sin retorik, så att väljar-
na får en kunnighet i vad de röstar på.
 
JU KUNNIGARE VÄLJARNA ÄR RÖRANDE ETT PARTIS PROGRAM, DESTO MINDRE
RÖSTER LÄR PARTIET FÅ.
 
Och hur går det då för demokratin ?  Det vet vi redan.
 
RÄDSLAN FÖR ATT HA EN AVVIKANDE ÅSIKT BREDER UT SIG OCH RÄDLSAN FÖR
ATT UTTALA EN AVVIKANDE UPPFATTNING BREDER UT SIG ÄNNU MER.
 
AE

ETT LAND SOM SVERIGE

Svallvågor från FRA och NSA
 
Vågorna från Alliansens skapelse, spionsamarbete med USA, Storbritannien, Canada,
Australien och Nea Zeeland, tycks inte kunna lägga sig.
 
Och svallvågorna tycks vara både högre och spetsigare utanför de gränser, vi
numera inte har.
 
UTOMLANDS TROR MAN INTE SINA ÖGON OCH TROR INTE ATT DET ÄR SANT,
DET VI GÖR I SVERIGE.
 
Reaktionerna utomlands och retoriken kring detta borde vara av mer intresse än att
lyssna till alldeles så spännande bortförklaringar här "hemma".
 
Och det är genom att avläsa nyanserna i vad som sägs man kam mäta hur man ser
på Sverige.
 
Norge varnas nu av olika källor för Sverige och ges rådet att lägga om sitt kabal-
nät, så att trafiken behöver gå över vårt land.
 
DET KALLAS FÖR NORDISKT SAMARBETE.
 
Finland och Danmark har redan börjar se över sina strukturer för att se om man kan
slippa spionage från grannlandet.
 
Man ges då rådet att lägga kabelnätet, så att det inte går genom ett land som Sver-
ige.
 
ETT LAND SOM SVERIGE.
 
Det går att avläsa många nyanser i detta ordval, de flesta mindre positiva för vår del, om
man vill förstås.
 
MAN KAN JU OCKSÅ VÄLJA ATT SE DET SOM EN KOMPLIMANG.
 
Går genom ett land som Sverige
AE

BILBRÄNDER YSER UPP VINTERMÖRKRET

Juleljus i var stuga och torp
 
Det är så vi minns våra jular, ljus som lyser upp ett annars så dystert mörker.
 
Nu har vi andra tider, och ljusen tindrar inte bara i stuga och torp, nu behöver
det inte längre heller vara mörkt i våra garage.
 
I Bergsjön, förort till Göteborg, var det riktigt ljust natten mellan julafton
och juldagen.
 
ETT GARAGE I FULL BRAND, TRE BILAR TOTALSKADADE OCH UPP TILL
150 BILAR BRANDSKADADE.
 
Räddningstjänst och polis fick jobba hela natten.
 
Räddningstjänsten meddelar finkänsligt, att man inte vet vad som orsakat
branden.
 
Miljöpartiet och Centerpartiet låter hälsa att de gärna ser att ännu fler bilar sätts
i brand, och att man inte då heller bör ha en uppfattning om vad som kan ha va-
rit orsaken.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag och önskar Er en fortsatt God Jul.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Själv har jag lidit av ren ångest sedan jag lämnade julottan i morse, där predikade
man om att alla var lika mycket värda och att man inte fick ställa grupp  mot grupp.
 
Och prästen menade vad han sa, på riktigt, sedan dess har jag inte haft en lugn stund.
 
Vår demonisering av sverigedemokraterna plågar mig nu därför svårt, vi hävdar ju att
de har rötter långt i det förgångna, från en tid de inte ens fanns.
 
Själva gör vi ju allt för att glömma de rötter vi moderater har, på riktigt. Få partier gick
Hitler till mötes så mycket som våra rötter Högerpartiet, och vi gjorde allt för att förlän-
ga kriget, så att Hitler skulle vinna.
 
Här kan man tala om rötter och mörka krafter, många av oss har säkert bevarat sina
brunskjortor, att jag kunnat blunda för detta förstår jag inte.
 
Det hade varit bättre om prästen inte hjälpt mig komma ihåg detta.
 
Och vänsterpartiet ska vi inte tala om, här hyllade man länge både Lenin och Stalin för
deras grymma slakt på tiotals miljoner människor.
 
Och dessa går vi hand i hand med, när vi inte kan ta i sverigedemokraterna med tång,
tur att prästen fick mig att komma ihåg detta.
 
Här kan man verkligen tala om mörka krafter och rötter i det förgångna, som ger kalla
rysningar.
 
Men värst av allt är nog ändå centerpartiets rötter, man förstår nu att ingen vill rösta
på dessa främlingsfientliga krafter.
 
När jag kom hem efter julottan slog jag upp dåvarande bondeförbundets partiprogram,
och då fick jag en sådan ångest, att jag ställde mig frågan vad vi håller på med.
 
Kan vi verkligen ta med tång i dessa mörka krafter från det förgångna. Man ryser
när man läser programmet:
 
"Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning
av mindervärdiga utländska element samt motverkandet av invandring till Sverige av icke
önskvärda främlingar"
 
Jag kunde också läsa:
 
"Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett
energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degene-
rande inflytelser"
 
Det fanns ännu värre saker man kunde läsa i centerpartiets rötter:
 
"Då kristendomen är den säkraste grundvalen  för en redbar och allmängagnelig livsföring
måste kristen tro och livsåskådning främjas och bevaras som grundval för svensk grundupp-
fostran".
 
Väl kommen så långt blev ångesten så stor att jag inte kunde läsa mer av programmet.
 
Att vi samarbetar med ett parti med denna hemska bakgrund och hemska rötter är ju vär-
re än att vi själva samarbetade med Hitler.
 
Det är inte bara moderaterna, centerpartiet och vänsterpartiet, som har rasistiska rötter
och en bakgrund där vi fiskade i grumligt vatten. I övriga Europa breder sig också främ-
lingsfientligheten ut som en cancersvulst.
 
Den Brittiska Regeringen går nu så långt att man drar in medborgarskapet för jihadkri-
gare, som väljer att åka till Syrien och kriga. Man menar då att "de gott kan stanna i Arab-
världen, när de krigat färdigt".
 
Motivet britterna anför är att de vill skydda befolkningen.
 
Allinasregeringen har aldrig haft och kommer inte heller någonsin att ha ambitionen att
skydda sin befolkning, det överlåter vi med varm hand till andra länder att göra.
 
Även Hollands Regering möter det nya året med  hårdare och främlingsfientliga krav på
asylsökande. Man kräver då att grundprincipen för medborgarskap är att man integrerat
sig i samhället, skaffat sig utbildning och egen försörjning. Man utsträcker därför kravet
på bosättning för att kunna få medborgarskap från 5 till 7 år.
 
Man skulle ju kunna tro att alla britter och holländare är sverigedemokrater, jag får se om
jag vågar gå så långt vid nästa EU möte att jag tar upp att jag inte tar i dem med tång.
 
Även inom Sverige ser vi ökade tecken på rasism. Genom sin hemska existens har riks-
dagsmannen Thoralf Alfsson kränkt en muslim så hårt att muslimen känt sig tvungen att
försvara sin religion genom upprepade mordhot.
 
Tyvärr åtalas han nu för detta, då han är dum nog att erkänna gärningen, som han motive-
rar med att Thoralf Alfsson är en äcklig jude och som ska malas till hund-och grisfoder.
 
Genom att nära samarbeta med dessa progressiva krafter visar vi att vi har de rötter vi har.
 
Jag kan nog aldrig förlåta mig själv att jag besökte julottan, så mycket självrannsakan och
ångest har jag aldrig tidigare känt.
 
Jag hoppas dock att ångesten snabbt släpper, så att jag kan återgå till min egen verklighets-
beskrivning.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig jul-
helg.
 
           
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag, en alldeles speciell dag, julafton, då alla ska vara snälla,
även vi i Alliansen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
I dag vaknade jag till vacker julmusik, vi alla är vana vid, snön lyser inte vit på taket
och endast Skatteverket är vaken.
 
Anders Borg och jag hade inför det nya året ett ansvarsfullt debattinlägg i Expressen
där vi listade de viktigaste  tre målen för vår politik nästa år.
 
Et av de viktigaste målen är återgå till överskottsmålet, vi vet ju alla att vi nästa år kan
räkna med att ha 87 miljarder i underskott, det största underskottet på tretton år.
 
För att nå detta mål inleder vi året med att införa det femte jobbskatteavdraget.
 
Ett annat viktigt mål är att ta fler steg mot full sysselsättning.
 
Vi kommer därför att ihop med Miljöpartiet slåss ännu kraftigare för att öka arbetskrafts- invandringen.
 
Förre Volvochefen Leif Johansson menar i en intervju i SvD att om vi ska lyckas att få
mer industri i Europa krävs mer av högutbildad arbetskraft.
 
Alliansregeringen och Miljöpartiet delar inte denna uppfattning, för oss är det viktigare
att fortsätta på den inslagna vägen, där Sverige valt sin egen väg, att säkerställa att ar-
betskraften är så lågutbildad som möjligt.
 
Det är först då vi kan räkna med att få ner våra löner så mycket som möjligt och få mer
industri till Sverige.
 
I går blev det också känt att sjukskrivningarna ökar dramatiskt, både till antal och längd,
främst vad gäller stress, depression och ångest, och att detta påbörjades redan år 2007.
 
Även denna omständighet underlättar våra möjligheter att ta fler steg mot full sysselsätt-
ning, de sjuka måste ju ersättas.
 
Redan i år lyckades vi också få upp ungdomsarbetslösheten, så att EU gick in med kris-
stöd till Sverige. Vår politik medför att vi även nästa år kan räkna med omfattande kris-
stöd.
 
Det tredje viktiga målet är att fortsätta våra investeringar i kunskap.
 
Vi kommer därför att gå på Jan Björklunds linje och stänga ute alla eleverna från sina skol-
salar.
 
Den där Per Nuder talar nu ut i Dagens Industri för att alla ska få reda på att han varit på
besök i USA.
 
Han säger sig vara förbryllad över att man i USA ser ökade inkomstklyftor som ett stort
och avgörande problem, när vi i Sverige arbetar för att de ska bli så stora som möjligt, och
där har vi lyckats bra kan jag tillägga, det har vi fått beröm för från självaste OECD.
 
Per Nuder menar då att kraftigt ökade klyftor leder till social oro, som leder till populism,
som leder till extremism, som sedan leder till en vansinnig politik. I USA tycks man vara
orolig för en sådan utveckling.
 
Vi kan stilla Per Nuders oro på den punkten, i Sverige behöver vi inte oroa oss för den
utvecklingen, vi har passerat alla dessa skeden och bedriver redan en vansinnig politik,
se bara på allt vi avskaffat och allt som inte fungerar, vansinnigare kan det inte bli.
 
Får vi bara förnyat förtroende kommer vi att fortsätta med denna vansinniga politik, vi
kommer inte att ge oss innan inget tåg kan rulla  och kunskapsutvecklingen är lägst i he-
la världen, inte bara inom OECD.
 
Behövs det ytterligare valfrihet för att nå det senare, är vi beredda att pröva den vägen.
 
SvD har nu ett intressant inlägg om hur vi partiledare ser på det omfattande tiggeri vi nu
har runt omkring oss. ´Den stora skiljelinjen inom svensk politik går nu i hur vi ser på det-
ta omfattande tiggeri.
 
Som SvD mycket riktigt skriver, så ger Alliansens partiledare inget till tiggare, heller, me-
dan oppositionen ger till tiggare, också.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
julafton och en God Jul.
 
Samtidigt vill jag resa ett varningens tecken till Er alla, var försiktiga om Ni nalkas en okänd
tomte, det kan vara en förklädd anställd vi Skatteverket, som vill år Era julklappsspengar.
 
            
 
AE

STRESSEN ÖKAR BLAND BEFOLKNINGEN

ALLIANSENS TILLVÄXT GÄLLER DE SJUKA
 
Under 7 magra år har vi ständigt från Anders Borg fårr höra hur duktig den ansvars-
fulla Alliansregeringen har varit är.
 
Bland annat flödar vår tillväxt över alla gränser, om man får tro Anders Borg.
Men det ska man absolut inte göra, tillväxten flödar inte alls, inte mätt på rätt
sätt.
 
MÄTT PER CAPITA, DÄR HÄNSYN TAS TILL BEFOLKNINGSÖKNINGEN FLÖ-
DAR DEN INTE ALLS, PER ÅR LIGGER DÅ TILLVÄXTEN SEDAN 2006 MED
UNGEFÄR 0,1 % PER ÅR.
 
Man skryter alltså om en tillväxt, som inte är en tillväxt.
 
MEN DEN TILLVÄXT MAN SKAPAR PÅ ALLDELSES EGEN HAND, DEN SKRY-
TER MAN INTE MED.
 
I Novis senaste väljarundersökning visade en delundersökning att en majoritet an-
ser att Sverige är på väg i fel riktning, från 2006 får man väl anta då.
 
Den tillväxt man skapat, på alldeles egen hand, visar nu hur mycket Sverige är på
väg i fel riktning.
 
SVERIGE ÄR PÅ VÄG I FEL RIKTNING NÅGOT HELT OTROLIGT.
 
Under den ansvarsfulla och kraftfulla Alliansregeringens styre har tillväxten inom
sjukskrivningarna accelererat och ökar nu år för år.
 
ALLIANSEREGRINGEN STRESSAR SÖNDER BEFOLKNINGEN, SÅ ATT BE-
FOLKNINGEN MER ÄN NÅGONSIN LIDER AV STRESS, DEPRESSIONER OCH
ÅNGEST.
 
Denna politik brukar man benämna att bekämpa utanförskapet.
 
Det finns många skäl till detta, en del är svåra att ta på medan en del är lätta att ta
på. En del av ansvaret kan knytas direkt till Alliansregeringen medan andra delar
av ansvaret är mer svårt att knyta till en viss omständighet.
 
ALLIANSENS ANSVAR LIGGER I DETTA STÄNDIGA EXPERIMENTERANDE
AV VIKTIGA SYSTEM, DÄR INGEN NU LÄNGRE VET VARE SIG UT ELLER IN
OCH MYCKET INTE FUNGERAR.
 
ALLIANSEN HAR OCKSÅ ETT SPECIFIKT ANSVAR FÖR ATT MAN SKAPAT DE
STÖRSTA MOTSÄTTNINGAR BLAND BEFOLKNINGEN I MODERN TID.
 
Att landets statschef stöter bort och marginaliserar drygt 10 % av landets befolkning
genom att själv inte vilja ta i dem med tång och ovanpå detta underblåser politistiskt
våld mot denna grupp saknar också motstycke i modern tid i den utvecklade delen
av världen.
 
Närmast till hands liggande jämförelse är Kaddafi, som kallade de väljare han inte
gillade för råttor och kackerlackor.
 
NU SER VI RESULTATET AV DETTA EXPERIMENTERANDE, DÄR MÅNGA TAP-
PAR FOTFÄSTET I TILLVARON OCH DETTA EXTREMA FÖRAKT FÖR STORA
BEFOLKNINGSGRUPPER.
 
Sjukskrivningarna för stress, depressioner och ångest ökar i en takt som aldrig förr.
 
2010 tog det 90 dagar innan 75 % av denna grupp upphörde att lida av stressrelate-
rade sjukdomar, nu tar det 100 dagar innan detta sker, en dramatisk ökning bara un-
der några år.
 
OCH ANTALET SOM DRABBAS AV STRESS, DEPRESSIONER OCH ÅNGEST
ÖKAR DRAMATISKT HELA TIDEN, ÅR FÖR ÅR, OCH REHABILITERINGSTIDEN
BLIR HELA TIDEN ALLT LÄNGRE.
 
I takt med att motsättningarna inom landet helt tiden underblåses av ledande
politiker och i takt med att man alltmer experimenterar med viktiga system och
människor utan att förvissa sig om vad experimenten leder till.
 
VALFRIHETEN I SKOLAN OCH DET DÄRPÅ FÖLJANDE RESULTATET ÄR BARA
EN DEL I DETTA ELÄNDE, TÅGEN SOM SPÅRAR UR ÄR BARA EN ANNAN DEL
'AV DETTA ELÄNDE.
 
Nu ska ansvarig minister, Ulf Kristersson, tydligen ta sig an detta problem och därför
planerar att ta kontakt med arbetsgivare och fackliga organisationer.
 
Arbetsgivare och fackliga organisationer kan säkert medverka till att detta problem
angrips så att man når en lösning.
 
MEN BARA MEDVERKA.
 
Ulf Kristersson bör nog i första hand "ta kontakt" med de som är ansvariga för att den
svenska befolkningen i mångt och mycket tappat fotfästet i tillvaron och drabbats av
stressrelaterade sjukdomar.
 
Och dessa sitter på nära håll, väldigt nära håll.
 
ULF KRISTERSSON HAR DAGLIG KONTAKT MED DEM VARJE DAG PÅ NÄRA
HÅLL.
 
 
Alliansens offer
AE
 
 
 
 
 
 

KÄRRTOTP BLEV VAD MAN HADE ATT RÄKNA MED

Nyttiga idioters stöd till onyttiga idioter
 
Världshistorien kryllar av exempel på nyttiga idioter, som gjort det möjligt för kända
barbarer att förtrycka befolkningar och begå allsköns övergrepp.
 
I GÅR KRYLLADE DET AV NYTTIGA IDIOTER I KÄRRTORP.
 
Det som är det största problemet med nyttiga idioter är att de aldrig tycks lära sig
det minsta av någonting.
 
När revolutionära rörelser ger sig in i ett visst sammanhang, det må vara en
demonstration eller hyllning till "freden" eller något annat, då ska man tänka
till. Dessa krafter har alltid en tydlig agenda och vet vad de vill, och det stäm-
mer sällan med vad vi andra vill.
 
I STÄLLET FÖR ATT VARA EN NYTTIG IDIOT, SOM GÖR DET MÖJLIGT FÖR
DESSA ANITDEMOKRATISKA KRAFTER ATT FLYTTA FRAM SINA POSITIO-
NER BÖR MAN HÅLLA SIG DÄRIFRÅN.
 
Revolutionära Fronten, AFA och lite annat slödder av den sorten deltog inte i Kärr-
torp med omtanke om demokrati, öppenhet, öppna gränser eller antirasism eller
något liknande.
 
DE DELTOG I KÄRRTORP FÖR ATT FLYTTA FRAM SINA POSITIONER OCH
FÖR ATT FRAMSTÅ I EN ANNAN DAGER ÄN DEN DAGER SOM RÅDER.
 
Och då hjälper det på traven att ha nyttiga idioter, som ger positionsframflyttnin-
gen legimitet.
 
Och ju högre upp på samhällsskalan dessa nyttiga idioter befinner sig ju
större positionsframflyttning når de.
 
'KAN DE DÅ FÅ PARTILEDARE OCH RIKSDAGENS TALMAN AGERA NYTTIGA
IDIOTER FÅR MAN VÄL ANSE ATT DERAS FRAMGÅNG ÄR MONUMENTAL.
 
Nu försöker en del nyttiga idioter att framstå som bara idioter genom att hävda att
man ska väl kunna deltaga i en manifestation mot rasism och liknande även om
AFA och allsköns slödder deltar.
 
Det är precis det man inte ska kunna.
 
AFA OCH ALLSKÖNS SLÖDDER AV DETTA SLAG DELTAR INTE I DENNA
TYP AV MANIFESTATIONER, DE ARRANGERAR OCH STYR MANIFESTATIO-
NEN.
 
Annars deltar de inte.
 
AFA och allsköns slödder av detta slag har också en mångårig erfarenhet av
att arrangera och styra alla manifestationer de befinner sig i närheten av.
 
ALLDELSES SÅ VÄLMENANDE NYTTIGA IDIOTER TYSTAS NER GENOM ATT
DETTA SLÖDDER ÖVERRÖSTAR ALLA ANDRA.
 
SKULLE VERBALT NEDTYSTANDE INTE VISA SIG MÖJLIGT, TYSTAS ALLA
ANDRA NER MED HOT OCH VÅLD.
 
Alla med den minsta insikt vet att det går till exakt på det visat, och det var exakt på
det visat det gick till i Kärrtorp i går.
 
ANTIDEMOKRATISKA KRAFTER TOG ÖVER PRECIS SOM DE HADE PLANE-
RAT ATT TA ÖVER.
 
Och de nyttiga idioterna tittade på och lät dessa krafter ta över, de minst "idiotiska"
valde att ta sig därifrån.
 
En del nyttiga idioter är så "idiotiska" att de inte ens inser att de är nyttiga idioter
utan tycker att det är bra att de stödjer denna "breda typ av manifestationer som
är riktade mot rasism".
 
En sådan olycka tycktes vara den nyttige idioten Eric Ullenfån, som inte ens
tycks se en mina när den exploderar under foten på honom.
 
I täten på detta spektakel kan man bland annat se Stalins nyttige idiot Lars Orhly
framföra att han är glad för denna stora manifestationen för demokratin.
 
Bara det borde väl få den allra störste nyttige idiot att fundera var man har ham-
nat.
Nyttig idiot eller bara det ena ?
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
I dag fick vi en välkommen tidigarelagd julklapp med Ipsos väljarbarometer. Denna
bekräftar vårt redan tidigare trovärdiga regeringsalternativ.
 
Oppositionen når bara 50,4 % medan Alliansen når hela 39,3 %. Att då kristdemo-
kraterna ligger under 4 % spelar mindre roll.
 
Kristdemokraterna försöker ändå värva röster utanför Jönköping, ända upp i Wil-
helmina satsar man på att nå nya väljare. Där har kristdemokraten Göran Jonzon
slagit en lans för partiet i kommunalfullmäktige genom att vifta med en kniv.
 
Han förklarade det hela med att det kan ju komma en neger eller arab, och då mås-
te man ju ha en kniv.
 
Av någon underlig anledning tycks de flesta väljare enligt undersökningen först
nu ha insett att Sverige är på väg i felriktning.
 
Det har ju Sverige varit ända sedan 2006.
 
I samband med Omar affären visade Veronica Palm egenskaper och sidor, som skul-
le ha varit svårt att förstå, om hon inte varit socialdemokrat.
 
Nu förklarar hon bakgrunden till detta när hon i en öppenhjärtlig intervju inför julen lo-
var att hon inte ska supa så mycket under julen som hon gör annars.
 
Bakgrunden till den egenskaper hon då visade tycks då ha varit att också hennes mor-
far söp för mycket under julen och var elak mot alla barn.
 
Veronica Palm framhåller att alla egenskaper inte går i arv, och att hon inte är elak mot
alla, Omar var hon inte alls elak mot.
 
Demonstration i Kärrtorp blev en fin manifestation för vårt öppna samhälle, jag beklagar
nu att jag valde att inte vara med.
 
Man blev varm om hjärtat när motståndare till nazismen. Revolutionära Fronten och AFA
livligt uppbackade av talmannen Per Westerberg och Eric Ullenfån, med vackra sångrös-
ter sjöng att "man skulle slipa knivarna och skicka grisarna till slaktning".
 
Särskilt gladde det mig att motståndarna till näthatet så tydligt sjöng att de skulle slakta
Jimmie Åkesson.
 
Alla vet ju att det var Jimmie Åkesson, som var den nazist som förra veckan anföll nät-
hatets försvarare, och det var ju i protest mot detta man nu hade manifestationen.
 
Så att man just här, just igår, sjöng om att slakta Jimmie Åkesson tyder på att alla in-
ser värdet av att försvara vårt öppna samhälle.
 
Expressens reporter Britta Svensson såg dock manifestationen som ett vänstermö-
te med extrema inslag och menade att demonstrationen var den största politiska och
medmänskliga miss hon sett.
 
Eric Ullenfån, som hörde sångerna om att Jimmie Åkesson skulle slaktas, försvarar
dock  Revolutiuonära Fronten och menar att Britta Svensson är en myt.,
 
Tyvärr kunde en av de frontfigurer som mest aktivt bekämpar näthatet, Joel Bjurström
Almgren från Revolutionära Fronten, inte deltaga i det öppna mötet, då han häktats för
dråpförsök.
 
Carl Bildt den Store är nu anmäld av Morgan Johansson för att ha vägrat lämna ut offent-
liga handlingar från UD. Detta gjorde han ju bara för att det inte skulle lomma fram att
centerpartiet har en riksdagman, som ägnat sig åt bedrägerier av biståndsmedel. Det är
ju inte bra att sådant kommer fram så nära inför valet.
 
Carl Bildt kommer säkert att kunna ljuga sig fri här också, ljuga är ju hans främsta parad-
ugren förutom att resa upp våra pengar och skryta över sig själv förstås.
 
Vi får ständiga rapporter som visar vårt ansvarstagande av ekonomin. Revisorerna i Mute-
holm hyllar nu den borgerliga majoriteten för att de lyckats göra åt så mycket som 800
miljoner i konsultkostnader, många av dessa kostnader saknar tidsrapporter, vilket under-
lättar att göra åt så mycket skattemedel som möjligt.
 
Särskilt imponerade är revisorerna av att den borgerliga majoriteten anlitat konsultet för attes-
tering av fakturor, där konsulterna varit knutna till de leverantörer som skickat aktuella fakturor.
 
Detta har medför att miljonrullningen gått mycket fortare än vad den annars skulle kunna
ha gjort, och det är så vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Så här nära på julen är det dags att också framföra kära julhälsningar till alla kära
och nära. Sverigedemokraterna önskar jag absolut inte god jul. När jag skrev mitt
fina manifest pekade jag på att huvuddelen av landets medborgare är mentalt han-
dikappade,för att de inte tycker som jag. Under året tycks antalet mentalt handikap-
pade ha ökat, vi har ju nu lägre antal sympatisörer än på länge.
 
Dessa mentalt handikappade önskar jag naturligtsvis inte heller god jul, någon ord-
ning får det vara även hos oss.
 
Anna Batra framför att även hon vill önska vissa en god jul, främst då de som bor i
Stockholm, övriga i landet bedömer hon som så obegåvade lantisar, att de inte ens
förstår vad jul är.
 
Anna vill också understryka att så här inför jul är det tillåtet att ställa grupp mot grupp.
 
Jämtlänningarna vill vare sig Anna eller jag önska god jul. Man kan ju sympatisera
med tanken att man släcker lyset och privatiserar ljuset på det sättet att medborgar-
na får hyra sin lyktstolpar, men där går gränsen.
 
Men när man tar sillen och laxen från skolbarnens julbord då går man för långt. Hade
man gett laxen och sillen till våra nyanlända hade det varit lättare att förstå, de går ju
till jobbet varje dag. Men nu ger man sillen och laxen till de äldre, som aldrig mer kom-
mer att jobba, och då går det absolut för långt.
 
Vi överväger nu att ta upp förhandlingar med Norge för att se om vi kan slippa Jämt-
land.
 
När vi nu går in i ett nytt år och närmar oss valet ser vi att det bara finns ett regerings-
alternativ och Jan Björklund beskriver detta med att man "köper grisen i säcken" om
man ändå röstar på oppositionen.
 
Som Anders Borg tog upp härom dagen kan Alliansen nu bara erbjuda en tom säck,
så valet tycks nu stå mellan en gris eller inget alls.
 
Nord Korea tycks nu fortsätta sina utrensningar. Efter förebild från Nord Korea gör vi
också så gott vi kan.  Vi har därför kommit överens med LO om att LO ska utesluta
alla aktiva sverigedemokrater.
 
Vad LO inte tycks förstå, och här har vi allt lurat dem riktigt ordentligt, är ju att  30%
inom LO nu röstar på SD och att denna uteslutning då medför att denna andel kom-
mer att öka.
 
På det sättet minskar vi oppositionens väljarandel samtidigt som vi utvecklar demokratin
i rätt riktning.
 
Talmannen, moderaten Per Westerberg, får nu kritik för att han i Kärrtorp manifesterar
med Revolutionära Fronten och AFA. Faller detta samarberte väl ut kommer vi att låta
även Black Cobra och Hells Angels ingå i detta samarbete.
 
TCO ordförande skriver nu i Dagens Nyheter att hon vill få bort blockpolitiken. Här kan
man tala om att slå in öppna dörrar och vara sent ute.
 
Vårt samarbete med Revolutionära Fronten och AFA syftar ju just till att få slut på block-
politiken.
 
Vi har också fått kritik rörande vår arbetskraftsinvandring, bland annat från LO. Den här
kritiken förs ju fram i rent egenintresse och i falsk omsorg om sina egna medlemmar.
 
Alla borde ju förstå att alla har nytta av att våra löner sänks så fort som möjligt så myc-
ket som möjligt.
 
Dessutom medför ju arbetskraftsinvandringen mängder av innovationer och förbättrin-
gar inom olika näringar.
 
När det gäller taxinäringen behöver ju taxiförarna inte längre vara lika rädda för taxi-
rån längre, däremot uppmanas passagerarna till en viss försiktighet, framför allt de kvinn-
liga passagerarna.
 
Men vi ser även avancerade innovationer inom olika områden, som följer i spåren på den-
na arbetskraftsinvandring.
 
I går kunde vi läsa om en tandläkare, visserligen en falsk sådan men ändå, som gjort
stora framsteg när det gäller utnyttjandet av dyrbar röntgenteknik.
 
Genom att fotografera tänderna med en vanlig kamera lyckades han få bort den dyrbara
röntgentekniken helt och hållet.
 
Det är den typen av innovationer och förbättringar, som för vårt land framåt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE

SARAJEVO LEVER KVAR I MINNET

Så blev då fredsprojektet en ny krutdurk
 
Med skottet i Sarajevo i minnet ser man nu hur utvecklingen inom EU blir mer och
mer kaosartad.
 
Och politikerns lösning på att fredsprojektet EU blir mer och mer kaosartat
är att hälla bensin på elden.
 
SÅ ATT KAOSET BLIR ÄNNU STÖRRE.
 
Begränsning i möjligheterna för rumäner och bulgarer att förflytta sig fritt inom EU
upphör vid årsskiftet, och detta är inget Storbritannien ser med blida ögon.
 
Opinionen i Storbritannien har tvingat Cameron att ett flertal gånger gå den opinion
tillmötes, som   ser dessa folkvandringar som ett problem.
 
ENGELSMÄNNEN HAR ÄNNU INTE INSETT DET  VI HAR INSETT, ATT VARJE
UTOMEUROPE OCH FATTIG EUROPE, SOM KOMMER TILL LANDET ÄR ETT NET-
TOTILLSKATT, SOM BIDRAR TILL ATT RÄDDA LANDET FRÅN EN EKONOMISK
KATASTROF.
 
Trängd av opinionen, tydligen har man inte insett i Storbritannien att man kan avfärda
en opinion och oskadligöra den genom att beskylla alla ingående i opinionen för rasister,
går nu Cameron vidare i sin kamp mot eliten i Bryssel.
 
STOPPA MASSINVANDRINGEN FRÅN RUMÄNIEN OCH BULGARIEN, ANNARS
HOTAR JAG ATT BLOCKERA ALBANIENS OCH SERBIENS MEDLEMSSKAP.
 
Man blir ju alldeles paff, hur i himmelens namn vågar karln använda begreppet mass-
invandring.
 
Nu får vi väl se honom uthängd i Expressen som nazist.
 
Cameron lindrar sig våghalsiga spel lite genom att försöka urskulda EU grundare.
 
GRUNDARNA KUNDE JU INTE RÄKNA MED ATT BILDANDET AV EU SKULLE
MEDFÖRA EN OMFATTANDE FOLKVANDRING INOM EUROPA.
 
Kanske inte, men mer märkligt att en del inte ens ser att en folkvandring pågår, när
den pågår.
 
Man får hoppas att eliten i Bryssel sätter hårt mot hårt och avfärdar Cameron.
 
DÅ SLIPPER VI I ALLA FALL FOLKVANDRINGAR FRÅN SERBIEN OCH ALBA-
NIEN.
 
Fredsobjektet, som blev en krutdurk, det kunde nog inte heller grundarna föreställa
sig.
 
ÄNNU VÄRRE ÄR NOG ATT VISSA IDAG INTE KAN SE EN KRUTDURK NÄR DE
SER DEN..
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

ANDERS BORG SLÅR TILL RETRÄTT

Nu säger Anders Borg att det är klippt
 
Och då tänker Anders Borg i första hand inte på sin hästsvans, utan han menar helt
frankt att det är klippt för våra finanser, ingen som helst ordning och reda tycks nu
kunna skymtas.
 
Anders Borg summerar nu 7 års framgångsrikt regerande att man skapat så
stor ordning och reda i statens finanser, att det inte finns något reformutrym-
me.
 
OCH ORSAKEN ANGER HAN OCKSÅ, DET FINNS VISSA UTGIFTSÖKNINGAR
SOM TICKAR PÅ, OCH DET ÄR INTE VILKA UTGIFTSÖKNINGAR SOM HELST,
DET ÄR ÖKANDE SJUKSKRIVNINGAR OCH ÖKAD FLYKTINGSTRÖM.
 
Nu är det vare sig Jesus eller Allah, som ligger bakom dessa utgiftsökningar, utan
det är 7 års vanstyre.
 
Och vanstyret ska nu få till följd att dessa utgiftsökningar ska mötas av antin-
gen skattehöjningar eller utgiftsomprioriteringar.
 
OM NU SJUKA OCH FLYKTINGAR SKA FÅ MER AV KAKAN, MÅSTE ANDRA
FÅ DET MINDRE, DET ÄR JU DEN LOGISKA FÖLJDEN AV EN "OMPRIORITE-
RING".
 
SKOLAN , ELLER INFRASTRUKTUREN, ELLER FÖRSVARET, ELLER VÅRA
KOMMUNIKATIONER, ELLER ÄLDREVÅRDEN, ELLER SJUKVÅRDEN  ??
 
Nu erkänner alltså Anders Borg att någon måste krafsa kastanjerna ur elden efter
7 års vanstyre, där utebliven tillväxt  sedan 2006och stora skattesänkningar medför
att till och med Anders Borg inser att det är klippt.
 
DET ÄR DÅ EN EVINNERLIG TUR ATT VI I DETTA LÄGET KAN LUTA OSS
MOT DET FEMTE JOBBSKATTAVDRAGET.
 
Mer räddare i nöden av det slaget och vi kan hälsa hem för gott.
 
AE
 
 

ALLIANSEN SAKNAR STYRFART

Ett fyllo stöttar ett annat fyllo
 
Är det inte så det brukaR beskrivas när två överfriskade vänner försöker ta sig hem
från krogen på egen hand.
 
Den ene stöttar den andre, och den andre stöttar den ene.
 
PÅ SÅ SÄTT KAN MAN HÅLLA SIG UPPE PÅ VACKLANDE BEN.
 
Opinionsinstitutet Novus beskriver nu läget i Alliansen på morsvarande sätt efter att
ha mätt sympatierna för de olika partierna.
 
På frågan vilket parti man skulle rösta på idag, om det vore val, svarar då 4,1 %
kristdemokraterna och 4,7 % centerpartiet.
 
För att identifiera de olika partiernas kärnväljare ställer man också frågan, vilket par-
ti man sympatiserar med, och då blir svaret.
 
3,0 % SYMPATISERAR MED KRISTDEMOKRATERNA OCH 3,6 % MED CENTER-
PARTIET.
 
Skillnaden förklaras med "Vän 4%" röster, det vill säga stödröster från ett eller flera an-
dra partier.
 
I DET HÄR FALLET KOMMER STÖDRÖSTERNA I ALLT VÄSENTLIGT FRÅN MO-
DERATERNA, SOM SJÄLVA  UPPVISAR DE LÄGSTA VÄLJARSYMPATIERNA PÅ
MÅNGA ÅR.
 
Novis bekräftar nu med siffrorna att vi bara ett  trovärdigt regeringsalternativ.
 
ETT VACKANDE TROVÄRDIGT REGERINGSALTERNATIV, DÄR EN SJÄLV  VACK-
LAR OMKRING OCH TVINGAS STÖTTA TVÅ ANDRA FÖR ATT DE INTE SKA RAM-
LA OMKULL.
 
Valet nästa år kan nog bli riktigt spännande.
 
Tyvärr ser opinionsläget idag ut på ett sådant sätt att sker det inga större för-
skjutningar i opinionen kan vi med 100 % säkerhet påräkna även en vacklande
regering.
 
Där socialdemokraterna hålls uppe av miljöpartiet och vänsterkommunisterna och tvin-
gas i allt väsentligt ge dessa vad de kräver för att inte slå undan fötterna på Stefan
Löfven.
 
MAN KOMMER NOG ATT KUNNA HÅLLA SIG FÖR SKRATT.
 
Det finns faktiskt ett alternativ i denna rent deprimerande sörja, och det är ett alternativ
som medför ett omtag och omtänkande i alla avseenden, och den skulle kunna ta Sverige
ur de svårigheter vi har anledning tro står framför oss.
 
EN "SAMLINGSREGERING" SOM BYGGER PÅ SOCIALDEMOKRATERNA OCH MO-
RATERNA, EVENTUELL MED INSLAG AV FOLKPARTIET OCH KRISTDEMOKRATER-
NA,OM DE SENARE ÅTERFINNS I LIVET.
 
Med omtag 180 % och omtänkande i alla frågor, och med Fredrik Reinfeldt i Täby finns det
nog vissa förutsättningar.
 
MEN DÅ MÅSTE MAN JU SÄTTA LANDETS INTRESSEN I FÖRSTA RUMMET,OCH DÅ
SER DET GENAST MÖRKARE UT.
 
 
AE
 
 
 

INAVEL I JÄMTLAND ?

Kommunala mattjuvar
 
Många blev förbluffade när PISA visade att Sverige hade en kunskasputveckling,
som var mer negativ än alla andra länder inom OECD.
 
Nu behöver vi inte undra över detta, vi vet nu varför.
 
DET ÄR JÄMTARNA, SOM DRAR NER RESULTATET.
 
I en skola utanför Östersund, Undersåker, hittar man förklaringen till varför kun-
skapsutvecklingen är så negativ.
 
Där har kommunen insett allvarer i den ekonomiska situationen och utfär-
dat förbud för skolan att servera julbord, vilket man gjort tidigare år.
 
TYDLIGEN ÄR DOCK INTE ALLA JÄMTAR RENA VETTVILLINGAR UTAN SKO-
LANS KOCK OCH LÄRARE TYCKTE VISST ATT SKOLBARNEN SKULLE BLI
SERVERADE JULBORD.
 
Så man samlar på egen hand in medel, som gör det möjligt att servera skolbarnen
ett dignande julbord med sill, lax och allt det andra.
 
Men det skulle man tydligen inte ha gjort.
 
NU KVICKNAR JÄMTEN OCH CHEFEN LENA MODIGH TILL OCH VISAT DET
MOD SOM KARAKTERISERAR JÄMTAR OCH SVEN DUFVA.
 
Hon skickar resolut ut kommunala tjänstemän, som lägger beslag på sillen och laxen
med motiveringen att barnen inte ska få äta ett alltför lyxigt julbord och att kommunens
direkt måste lydas.
 
Visst var det överraskande att PISA kunskapsrapport var så bra, kanske var jäm-
tarna inte med i testet ?
 
Man undrar om detta kan hända i något annat land än det förlovade landet Sverige
där vi är bäst  i alla man kan vara bäst i ?
 
Nu ligger ju Jämtland lite isolerat till, så man kanske kan förklara det hela med att in-
avel förekommer, i så fall får man väl ha lite överseende.
 
 
Kommentar är nog överflödig
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar tar jag för att hålla jägarna vid gott mod, så att centerpartiet får en
chans att komma över 4 %.
 
Så här inför julen kretsar ju mycket om vad vi ska ge varandra i julklapp. Jag har förstått
att man rekommenderar att jag själv ska få vad man kallar en upplevelse i julklapp. Man
föreslår då att jag ska få en korvkurs, då jag är intresserad av matlagning.
 
Det tycker jag är en god ide, korvstoppning är jag bra på, jag tror ingen i landet slår mig
när det gäller att säga "ansvar" så många gånger som möjligt.
 
Beträffande vargar och vargjakt får vi nu kritik för att vi tillåter jakt trots att EU har en på-
gående process mot oss för tidigare tillåten skyddsjakt.
 
Vi måste hålla jägarna vid gott mod, de flesta av dessa är centerpartister, och vi har inte
råd att tappa en enda av dessa väljare.
 
De böter vi kan få genom en dom i EU för vårt uppenbara trots kan knappast uppgå till
mer än 100 miljoner och det är det värt om vi på det sättet kan få kvar centerpartiet i riks-
dagen.
 
Och det är ju inte Alliansen som betalar heller, det är ju bara skattebetalarna.
 
Det är så vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar.
 
Vi får kritik för att vi plockat ner tavlan Juno i riksdagens gästmatsal. Tavlan har ju bara
hängt där så länge man kan minnas, och vi har förstått att muslimska gäster kan känna
sig kränkta av vår kultur. Att vi då plockar ner tavlan kan ju bara bli föremål för kritik från
främlingsfientliga kretsar, vi andra ser det som ett bidrag att snabba på utvecklingen så att
vi blir av med vårt urbarbariska kultur.
 
Vi har också i dagarna fått en förfrågan från ett muslimskt land om en delegation kan få
komma och besöka vårt Nationalmuseum.
 
Vi ser med glädje fram mot detta celebra besök och har redan börjat plocka ner alla de
tavlor, som finns på museet, så att ingen gäst ska behöva känna sig kränkt.
 
I går fick vi ta del av en rapport, som visade att vår satsning på att sänka arbetsgivarav-
gifterna för unga inte gav någon effekt och dessutom var oerhört kostsam.
 
Denna rapport ger oss stöd att fortsätta med dessa sänkningar.
 
Det är så vi tar lärdom av våra erfarenheter.
 
I går blev en förskola I Husby föremål föranlagd mordbrand för tredje gången. Detta be-
kräftar ånyo att vi är bäst i världen även här, inget land i hela världen har så många an-
lagda skolbränder som Sverige.
 
Eric Ullenfån bekräftar att denna utveckling inte kan knytas till att vi samtidigt också tar
emot mest flyktingar i hela OECD.
 
Beträffande flyktingar har nu flyktingar i Rinkeby fått problem att ta sig till jobbet varje
dag.
 
Skälet är har bussbolaget Arriva blivit tvungna att ställa in många bussturer, då främlings-
fientliga krafter nästlat sig in i området och skjuter raketer mot bussarna och kastar sten
så att säkerheten äventyras.
 
Beröm strömmar nu emot oss för det samarbete vi bedrivit ihop med Expressen och Re-
search Gruppen för att få stopp på näthatet.
 
Man pekar då på det samarbete som sker med styrelsen för gruppen, som består av
Ayman Osman, Fredrik Martinsson och Mathias Wåg.
 
Samtliga av dessa har goda erfarenheter av det svenska rättssystemet och särskilt Ay-
man Osman har även goda erfaren från att tidigare ha bekämpat allt näthat.
 
Som ett led i denna kamp att bekämpa näthatet skrev han på Twitter:
 
"Sverige är ett djävla rövhål med inavlade efterblivna rasistiska bönder".
 
Han beskrev också i berömmande ordalag den svenska poliskåren med orden:
 
"Det finns många bra poliser, alla är döda".
 
Det är genom att samarbeta med dessa krafter vi räknar att få slut på näthatet, samtidigt
som vi kan få slut på vår egen urbarbriska kultur.
 
Särskilt Anna Batra uppger sig imponerad av Ayman Osman beskrivning av svenska bön-
der och delar hans uppfattning, alla bor de ju utanför Stockholm.
 
Gustav Fridolin föreslår nu att lärare och riksdagsmän ska få lika stora löner.
 
Av döma av kunskapsutvecklingen enligt PISA och närvaron i riksdagssalen tycks detta
vara ett förslag vi bör kunna diskutera.
 
Bägge grupperna tycks ju vara lika frånvarande, men det kan bli svårt att hitta en gemen-
sam lönenivå, vi kan ju inte ge dem den lön de är värda.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE
 

NU FÅR DET BARA VARA NOG

Grottmänniskan har tagit över Sverige
 
Läser man Aftonbladet "Just Nu" får man åter bekräftat.
 
SVERIGE BEFOLKAS NUMERA AV GROTTMÄNNISKOR.
 
En kvinna blir våldtagen under de mest vidriga förhållanden av två vidriga grott-
människor, bunden medsnaror kring halsen och lite andra innovationer.
 
ALLA BÖR LÄSA DETTA OCH ÄGNA DETTA VISS EFTERTANKE.
 
Eftertanken bör inriktas på att ge svar på en specifik fråga.
 
SKA VI ÖVERLÅTA LANDETS STYRE TILL POLITIKER, SOM TYCKER ATT
GROTTMÄNNISKOR AV DETTA SLAG SKA FÅ PLOCKA LITE SKRÄP I DI-
KET, NÄR DE BETER SIG SOM GROTTMÄNNISKOR.
 
Kvinnan med snaran runt halsen och grottmänniskor i och kring henne har säkert
svaret redan klart.
 
Vi andra då, ska vi fortsätta att också vara grottmänniskor och acceptera att des-
grottmänniskor fårplocka lite skräp i diket, när de beter sig som Aftonbladet nu be-
skriver.
 
I bästa fall.
 
MER VANLIGT ÄR ATT EN KÄNDISADVOKAT BETER SIG SOM EN ÄNNU VÄR-
RE GROTTMÄNNISKA OCH SER TILL ATT DE INTE BEHÖVER PLOCKA SKRÄP
I DIKET HELLER.
 
 
Nu får det faktiskt vara nog
AE
 

BORÅS - NU PÅ RÄTT KARTA

Mörkrets furste har inte tagit över helt
 
ÄNNU.
 
I dagens BT kunde vi läsa en upplyftande artikel, om att man stänger ute unga
under 18 år från att kunna kissa och bajsa på resecentrets toilette.
 
Tekniken är så svårhanterlig, att man även stänger ute många gamla, så att inte
heller de kan kissa och bajsa på toiletten, utan måste uppsöka naturen.
 
Men misströsta inte, ännu finns det hopp, även i Borås.
 
Vi kan till och från läsa om offer för den moderna tekniken, där vi blir slavar un-
der tekniken.
 
SMÅ BARN BLIR UTSLÄNGDA MITT I SKOGEN FÖR ATT DE INTE LÖST
FULL BILJETT OCH GAMLA FÅR BÖTA FÖRMÖGENHETER FÖR ATT DE
INTE FÖRSTÅTT HUR SMS FUNGERAR.
 
Men det finns ljusglimtar i detta kompakta mörker, även i Borås.
 
En riktig solskenshistoria har inträffat i detta kompakta mörker, där SMS och
andra tekniska slavdrivare förvandlat tillvaron till rent slaveri för många grup-
per.
 
Och vilken solskenshistoria, och den är sann, tro inget annat.
 
En passagerare stiger på en buss i Borås , men har inte riktigt kläm på hur han
ska betala, vanan att åka buss var inte så stor.
 
En vänlig förfrågan till chauffören om hur man beter sig för att betala ger
också ett vänligt svar.
 
GÅ OCH SÄTT DIG.
 
Det är så Borås ska sättas på kartan, inte genom att stänga ute unga och gam-
la från toiletten.
 
Chauffören ifråga är värd en ros för detta mänskliga och flexibla beteende, men
operatörens rykte och beteende i övrigt gör att man avhåller sig från denna man-
ifestation, att än finns det hederlighet, även i Borås.
 
MAN VILL JU INTE RISKERA ATT DAGENS ROS FÖRVANDLAS TILL EN
VARNING TILL CHAUFFÖREN.
 
 
Det finns ljuspunkter, trots allt
AE

MIGRATIONSVERKET HAR STÄNGT GRÄNSERNA

Dårhuset escalerar för var dag
 
Nu är det fullt krig.
 
ÖPPNA GRÄNSER GÅR TILL FULL ATTACK MOT ÖPPNA GRÄNSER.
 
Har Ni hört den förut, sjöngs det glatt landet runt:
 
Öppna gränser,öppna gränser, öppna gränser, sången sprider sig med
vinden, men budskapet är inte helt lätt att förstå.
 
Moderater, folkpartister, centerpartister, miljöpartister, vänsterpartister
och socialdemokrater, alla tävlas de med varandra om att sjunga de öpp-
na gränsernas lov allra högst.
 
SÅ HÄR LÅNGT TYCKS MILJÖPARTIET, CENTERPARTIET OCH VÄNSTER-
KOMMUNISTERNA KUNNA SJUNGA HÖGST.
 
Om den öppna gränsernas evangelium.
 
Och det är ovanstående nämnda som står bakom uppdraget till Migrations-
verket att inte glänta på dörren till Sverige alltför mycket.
 
ATT VI SÄGER ATT DET ÄR ÖPPNA GRÄNSER BEHÖVER JU INTE BETYDA
ATT VI MENAR ATT DET SKA VARA ÖPPNA GRÄNSER, TYCKS DE MENA.
 
Bara lite öppna gränser, och så tar de på sig rätten att kalla alla som vill glänta på
dörren lite mindre för rasister och främlingsfientliga.
 
Eliten vill alltså ta på sig den exklusiva rätten och förmågan att exakt ange hur
många som ska "släppas" in i Sverige.
 
VILL MAN SLÄPPA IN FÄRRE ÄN DET EXAKT RÄTTA EVANGELIET, DÅ ÄR
MAN RASIST, OCH VILL MAN SLÄPPA IN FLER ÄR MAN ANSVARSLÖS.
 
Och i ingenmansland mellan detta lever ett antal tiotusental illegala omkring i
landet, när de inte får vara i landet.
 
Och i takt med att flyktingströmmen varierar varierar också evangeliets grän-
ser, som tycks utgöra en vetenskapligt bekräftad gräns, sett innifrån det in-
målade hörnet förstås.
 
Nu tycks dock evangelisterna möta på problem, när de sitter i sitt inmålade hörn
och bräker samma mantra dag ut och in.
 
En aktionsgrupp har då gjort en samordnad attack på ett antal anläggningar,
som inrymmer Migrationsverket, med omfattande skadegörelse som följd.
 
AKTIONSGRUPPEN MENAR DÅ ATT DE ÖPPNA GRÄNSERNAS FÖRETRÄ-
DARE HAR STÄNGT SINA GRÄNSER, SÅ ATT MÄNNISKOR DRABBAS AV
TORTYR OCH DÖD.
 
Och dessa aktioner sker alltså inte mot de förfärliga kackerlackorna sverigede-
kraterna, utom mot de som bräker "öppna gränser" dygnet runt och då beskylls
dessa för att ha stängda gränser av sådana som vill ha öppna gränser.
 
EN GRUPP SOM NU BEDRIVER KRIG MOT EN GRUPP SOM MAN PÅSTÅR
HA FÖR STÄNGA GRÄNSER, SOM I SIN TUR BEDRIVER KRIG MOT EN AN-
ANNAN GRUPP, SOM MAN PÅSTÅR HAR ÄNNU MINDRE STÄNGDA GRÄN-
SER.
 
Visar inte den nu uppkomna situationen att det borde vara lite utrymme för en
sådan eftertanke, att evangelisterna kryper fram från sina inmålade hörn.
 
DET BEHÖVS NOG INTE MYCKET EFTERTANKE FÖR ATT HITTA UT FRÅN
DET INMÅLADE HÖRNET, BARA EN LITEN SMULA.
 
Men finns ingen tanke, finns heller ingen eftertanke.
 
 
Skönt att det är val nästa år, så vi kommer ut
härifrån
AE
 

STATSMINSITERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
För oss i Alliansregeringen tycks ibland otack vara världens lön, om man ser till alla
otacksamma väljare. Det känns då bra att forskare från Statens Institut för Arbetsmark-
nadspolitik öser beröm över oss.
 
I en rapport uttrycker de nu sin förtjusning över att vår ansvarsfulla reform att sänka
arbetsgivaravgifterna gett så mycket som ungefär 5 000 jobb. Visserligen har det medfört
att många äldre i stället fått stå tillbaka på arbetsmarknaden genom undanträngning,men
sådana futiliteter väger lätt, om man inte vill se till helheten förstås.
 
Forskarna är imponerade av att denna reform bara kostat ungefär 17 miljarder, och det
medför enligt forskarna att kostnaden per jobb och år bara uppgår till 1 600 000, för vis-
grupper bara 7 400 000.
 
Vi hoppas att väljarna blir lika imponerade av dessa uppgifter, så att de kan fatta rätt val
nästa år.
 
Andra ekonomiska uppgifter visar också på att vi är värda mer beröm, än vad väljarna
just nu ger uttryck för.
 
Redan för några dagar sedan fick vi rapport från Ekonomistyrningsverket har underskottet
i statens finanser nästa år bara blir 87 000 000, det största underskottet på 13 år och det
utgör då bara 2.3 % av BNP.
 
Det borde väljarna ta hänsyn till och lägga sin röst i rätt urna.
 
Nu får vi också mer beröm från olika håll. Bland annat pekar man på att vi lyckats bryta
vårt vallöfte om att överskottsmålet på  1 % skulle hålla under mandatperioden.  Särskilt
imponerade är många bedömare av att vi lyckats bryta detta vallöfte, samtidigt som vi ge-
nomfört stora skattesänkningar.
 
Beröm får vi också för att vi lyckades bryta vårt vallöfte om att ett femte jobbskatteavdrag
bara  skulle genomföras om vi inte lyckades bryta vårt vallöfte om att överskottsmålet skul-
le hållas.
 
Så här i efterhand får vi erkänna att det krävdes en hård kamp i riksdagen för att kunna
bryta även detta vallöfte.
 
Anders Borg ger nu optimistiska prognoser inför framtiden, om vi får förnyat förtroende i
nästa års val naturligtsvis, annars ställs alla progoser på ända.
 
Vi har ju imponerat på oss själva genom att tillväxten sedan 2006 är hela 0,1 % per år
om man beräknar tillväxten per capita, men det vill vi ju inte göra, då kommer ingen att
rösta på oss.
 
Då ser det bättre ut att bortse från befolkningstillväxten och få tillväxten till hela 1 %  i år,
alltid kan vi lura någon, som vi brukar säga på Rosenbad.
 
Nästa år beräknar vi tillväxten till 2,5 % , under förutsättning vi får sitta kvar vid makten
förstås, och sedan ökar den varje år ju osäkrare underlag vi har, under förutsättning vi får
sitta kvar vid makten förstås.
 
När man väger samman allt detta beröm framstår Anders Borgs uppgifter och prognoser
under senare år som mycket ödmjuka, men det är ju också något som kännetecknar allt
'Anders Borg säger och gör.
 
Dagens Nyheter skriver nu om att politikernas löneökningar under senare år varit mycket
större än andra gruppers löneökningar.
 
Detta ter sig naturligt i vår nya moderata värld, där vi implementerar allt vi kan och lite till
från särintresset Näringslivet.
 
Där har man ju med framgång lyckats få stor förståelse för att ju sämre ett företag går,
desto större bonus ska man ha, det är ju så jobbigt att driva företag som går dåligt, det
förstår ju alla.
 
Då förstår ju också alla att det är jobbigt för oss politiker att skära ner på allt det skatte-
betalarna förväntar sig att få för sina skatter, mycket jobbigare än att driva igenom refor-
mer.
 
Och med ständiga besparingar och nedskärningar, som utvecklar vår välfärd, inser nog
alla att vi politiker har det så jobbigt att vi ska ha större löneökningar än alla andra.
 
Av detta följer ju också att vi, i likhet med näringslivet, ska ha större oanvändbarhets-
garantier än alla andra, när vi inte vill jobba längre.
 
Expressen får nu kraftig kritik för att man i sina uthängningar av förfärliga sverigedemo-
krater citerat dessa kackerlackor lite fel.
 
Vi ser detta som ett gott tecken på att Expressen politiserats allt mer.
 
Inom politiken vet vi ju sedan länge att med sanningen kommer man inte långt, nu tycks
det förstås också verka för oss i alliansen att man inte heller med lögner kommer så långt.
 
Det blir nu alltmer spritt att man i Strömsunds Kommun avser att släcka belysningen
för invånarna och låta dem hyra lyktstolpar, så att de kan ta sig fram i mörkret.
 
Denna privatisering av infrastrukturen ser vi som ett innovativt steg i riktningen att sta-
ten inte ska stå för någonting, att då släcka belysningen i hela landet skulle ju medföra
ett stort framsteg inom privatiseringsområdet.
 
Inom Rosenbad tycke vi att iden var så lysande, att höra ut lysande ljus, att vi överväg-
de att hyra ut lysande ljus från Rosenbad också.
 
Men tyvärr hittade vi inga lysande ljus inom Rosenbad, vi hittade inga ljus överhuvudta-
get. Tyvärr blev det lite pinsamt i kretsen, när Annie föreslog att vi skulle hyra ut henne,'
när hon ändå inte får deltaga i valrörelsen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

HÅLLBART, ATT UNGA INTE FÅR KISSA ?

I Borås får man hålla sig ordentligt
 
I alla tider har unga haft det svårt att hålla sig , till det gamla.
 
I Borås kräver man nu att alla unga ska kunna hålla sig, även när gamla
inte behöver hålla sig.
 
MAN HAR ALLTSÅ KOMMIT FRAM TILL DEN SMÅTT GENIALA OCH REVO-
LUTIONANDE UPPFATTNINGEN ATT UNGA UNDER 18 ÅR INTE BEHÖVER
GÅ PÅ TOILETTEN.
 
För att implementera dessa nya och revolutionerande forskningsrönen har man
därför i Borås på resecentrum stängt ute alla under 18 år från att kunna gå på
toaletten.
 
För att kunna åstadkomma detta geniala framåtinriktade steg mot en mer
global värld, där alla är lika, dock inte de unga, tar man tekniken till hjälp.
 
BORT MED ÅLDERDOMLIGA MYNTINKAST OCH IN MED IT TJÄNSTER,
SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR UNGA UNDER 18 ÅR.
 
Så i vår nya globaliserade värld behöver inte unga under 18 år vare sig kissa
eller bajsa längre, i vart fall inte i Borås.
 
VÄSTTRAFTIK LIGGER BAKOM DETTA GENILA FRAMSTEG, ATT FÅ EN HEL
GENERATION ATT INTE BEHÖVA UTRÄTTA SINA BEHOV, SÅ MAN FÅR VÄL
ANTA ATT DETTA TEKNISKA FRAMSTEG IMPLEMENTERAS ÄVEN PÅ AND-
RA ORTER I REGIONEN.
 
Ansvaret för detta geniala steg vid Västrtafik tycks vara chefen för infrastruktur,
Stefan Ekman, man får väl anta att han bygger sina erfarenheter från sin egen
ungdom och inte under sina första arton år vare sig behövde kissa eller bajsa.
 
Geniet Stefan Ekman uttalar sig nu om sin syn på att unga under 18 år inte
behöver vare sig kissa eller bajsa.
 
SITUATIONEN VI HAR IDAG ÄR HÅLLBAR OCH FUNGERAR.
 
Sedan tillägger geniet, kan de inte hålla sig får de väl hålla till i buskarna.
 
De unga uppger sig både bekymrade och diskriminerade, men vad gör det, här
gäller det att ställa grupp mot grupp.
 
EN DEL FÅR KISSA, ANDRA FÅR INTE KISSA.
 
Västtrafik uppger sig också vilja framhålla att i Borås är inte alla lika mycket värda,
en del tillåts gå på toalettten, andra inte.
 
Geniet Stefan Ekman tycker alltså att situationen är hållbar och fungerar.'
 
MEN DET FÖRUTSÄTTER JU ATT DE UNGA KAN HÅLLA SIG, ANNARS FUN-
GERAR DET INTE.
 
Det har sagts många gånger i olika sammanhang.
 
Det som inte är hållbart håller inte i längden.
 
ALDRIG HAR DET FRAMSTÅTT SOM MER TYDLIGT.
 
Borås brukar framhålla sig som en ort, där man ligger långt fram med vad man kal-
lar hållbarhet inom miljöområdet, man får väl anta att detta innovativa framsteg till-
hör detta område.
 
Så var då Borås satt på kartan ännu en gång.
 
 
 
Chefen för Västtrafiks infrastruktur har tänkt till
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

REGERINGSBESLUT HÅLLER ÖVER DAGEN

Alliansens kortsiktighet blir nu ingen sikt alls
 
Hur länge sedan var det Alliansen drev igenom beslutet om att det femte jobbskatte-
avdraget skulle genomföras ?
 
Ett par veckor, högst.
 
Då skulle det femte jobbskatteavdragets drivkraft svara för att arbetslösa i stora hopar
skulle strömma in på arbetsmarknaden och ta plats.
 
Och ekonomin skulle fås att blomstra som aldrig förr.
 
DÅ, FÖR NÅGRA VECKOR SEDAN, VAR SKATTESÄKNINGAR EN FÖRUTSÄTT-
NING FÖR ATT LANDET INTE SKULLE GÅ UNDER.
 
I DAG HAR ANDERS BORG VÄNLIGHETEN ATT INFORMERA  OSS OM ATT DET'
MED ALL SANNOLIKHET KRÄVS SKATTEHÖJNINGAR FÖR ATT LANDETS EKO-
NOMI SKA BLOMSTRA SOM ALDRIG FÖR.
 
I går skattesänkning som recept, i morgon skattehöjning som recept.
 
Alliansens skattepolitik har blivit en dagslända där besluten är så ogenomtänkta,
att de inte håller mer än några dagar.
 
VISST KÄNNS DET IGEN.
 
För några år sedan skulle landet räddas genom att avgiften till arbetslöshetskassan
höjdes ordentligt, riktigt ordentligt.
 
NÅGRA ÅR SENARE, LITE NÄRMARE NÄSTA VAL, SKA SAMMA LANDS EKO-
NOMI RÄDDAS EN GÅNG TILL.
 
Men då räddas landets ekonomi med det omvända receptet, avgiften till arbetslöshets-
kassan ska nu sänkas ordentligt, riktigt ordentligt.
 
FÖR ATT FÅ FART PÅ DEN EKONOMI, SOM TIDIGARE FICK FART GENOM ATT
SAMMA AVGIFT HÖJDES.
 
Och nu ska alltså ekonomin få fart genom att skattebeatalrna först får en skattesänkning
i form av det femte jobbskatteavdraget, för att sedan få förnyad fart genom att skatterna
höjs,
 
Visst är det lätt att följa med.
 
FÖR DEN SOM ÄR VAN VID ATT ALLT SNURRAR.
 
 
Visst är den en riktig cirkus, regeringens skattepolitik
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Särskilt ansvar tar jag för att säkerställa att antalet mord i landet ökar så mycket
som möjligt, de dagar inget mord sker ser vi då som ett stort misslyckande, men
det numera sällan vi misslyckas i denna ambition.
 
Det är genom denna utveckling vi tar ansvar för att medborgarna ska kunna kän-
na sig trygga.
 
Novis senaste väljarundersökning ger oss nu råg i ryggen och ger en gång för alla
oss alla en slutlig bekräftelse på att det bara finns ett trovärdigt regeringsalternativ.
 
Alliansen når nu hela 38,5 %, en siffra som inte varit lägre sedan 2008,medan oppo-
sitionen bara når 49,9 %.
 
Vårt regeringsalternativ framstår nu som så trovärdigt att jag tackar min lyckliga stjär-
na att jag var så förutseende att jag skaffade mig en bostad i Täby.
 
Centerpartiet hamnar fortfarande i skuggan under 4 %. I avvaktan på att de lyckats få
hit 30 000 000 analfabeter, som ska rösta på dem genom tumavtryck, får vi hitta på
andra sätt att höja partiet i opinionen.
 
Vi har därför kommit överens med partiet att Annie Lööf ska hålla sig undan så mycket
som möjligt, och varje steg hon tar ska följas av Eskil Erlandsson.
 
Till sin hjälp kommer då Eskil Erlandsson att få två skötare, som ska ingripa om Annie
försöker säga något.
 
Alla vet ju att hälften av moderaterna sympatiser med sverigedemokraternas flykting-
politik och tycker att man ska ta i dem med tång.
 
Det gör inget så länge de inte visar detta för öppet, har vi målat in oss i ett hörn, får
det ju inte framstå alltför klart att vi målat in oss i ett hörn.
 
Moderaten Nicklas Platow i Karlskrona har tyvärr visat alltför öppet att han vill ta i
sverigedemokraterna med tång.
 
Vi var därför tvungna att flytta ut honom ur det inmålade hörnet, så nu kan han ta i
sverigedemokraterna med tång hur mycket han vill.
 
Moderaten och kommunstyrelseledamoten I Skövde, Torbjörn Bergman, satsar nu
hårt på att mot alla odds  alliansen ska vinna valet.
 
Han motsätter sig därför lärarnas krav på högre löner genom att hävda att lärarna är
lågpresterande, och motiverar detta med:
 
"Lärarna kommer från den lägst intellektuellt presterande halvan av befolkningen"
 
Samtidigt är han angelägen att följa den moderata linjen att vi aldrig får dela in folk
i "vi och dom" eller ställa "grupp mot grupp".
 
Vi räknar med att detta kan medföra att vi snabbt ökar vår andel inom väljarkåren, sär-
skild bland dem som är lärare.
 
Lärarförbundet är kritiska till denna generalisering och menar att det är att dra alla över
en kam.
 
På den punkten håller jag med lärarförbundet, jag känner själv en lärare, som klarade
högskoleprovet helt på egen hand.
 
Krister Andersson på särintresset Svenskt Näringsliv visar nu hur naiva ett särintresse
kan vara. Krister Andersson ställer sig nu bakom en sänkning av ränteavdragen, och
menar att symmetrin inom skattelagstiftningen då medför att kapitalbeskattningen ock-
så blir lägre.
 
Man undrar hur naivt ett särintresse egentligen kan vara, vi skulle aldrig kunna komma
på iden att sänka kapitalskatterna bara för att vi sänker ränteavdragen.
 
Det är statens ekonomi det ska vara ordning och reda på, inte medborgarnas ekonomi,
och då kan ingen symmetri i världen få oss att försöka skapa ett rättvist skattesystem.
 
Konjukturinstitutet kritiserar nu riksbanken för att skönmåla inflationen och Alliansrege-
ringen för att skönmåla ekonomin.
 
Man motiverar detta med att det är Konjukturinstitutets uppgift, och menar att det är de-
ras roll som oberoende myndighet.
 
Nu tycker tydligen Konjukturinstitutet att man är lustig, alla förstår väl att inte vi skulle
kunna göra oberoende bedömningar av ekonomin, då skulle ju alla få veta att vi under
nästa år skapat det största underskottet i landets ekonomi på 13 år.
 
Det vinner man inga val på, och då inser ju alla att man måste anpassa sin bedömnin-
gar och progoser efter detta.
 
Expressen skriver idag att man borde utreda Jan Björklund för att hans skolpolitik är
trasslig.
 
Jan Björklunds skolpolitik är inte alls trasslig. Redan inför valet 2006 hävdade han högt
och tydligt hur viktigt det var att man snabbt skapade ordning och reda i skolsalarna.
 
Redan nu inför valet 2014 föreslår han nu en utredning, som syftar till att skapa ordning
och reda i skolsalarna.
 
Med den snabbheten räknar vi att utredningen ska kunna ge utslag redan 2025.
 
Vi kan läsa i tidningsannonser att alkohol är beroendeframkallande, detta är ju något som
också gäller oss som ägnar oss åt politiken, då vi blir  berusadeav makten.
 
Men liknelsen stannar inte här, berusningen av detta beroende leder i båda fallen till
beslut fattade i hastigt mod och dåligt genomtänkta.
 
Men det har väl alla redan förstått.
 
Som bekant har vi ju utnämnt Carin Götblad till regionpolismästare i Upsala, som tack för
hennes insatser på Gotland. Med hänsyn till hennes tidigare så väl kända insatser utgår
jag ifrån att ingen tror att det rör sig om kvotering i detta fallet.
 
Carin Götblad lämnar inte sin bosättning i Muteholm och motiverar detta med att "det är
svårt att vänja sig av med att cykla till jobbet".
 
Där har vi också det viktigaste skälet till utnämningen, vi strävar efter att utnämna polis-
chefer som  är ute och cyklar.
 
Tittar man på riskpolischefens insatser och många länspolischefers insatser, jag nämner
bara länspolismästaren i Malmö, så kan vi slå oss för bröstet för att vi lyckats över förvän-
tan.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
              
 
AE

POLITISK FÖRFÖLJELSE I SVERIGE

Stasi lever och frodas i Sverige
 
Expressens övergrepp mot oliktänkande framstår för var dag som alltmer absurt.
Expressen själva hävdar att de inte ägnar sig åt någon åsiktsregistrering.
 
De herrar Expressen samarbetar med, Fredrik Marinsso, Wåg och några
andra grovt kriminella har dock en helt annan uppfattning.
 
DESSA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMSIETR EXTREMT LÅNGT UT PÅ VÄN-
STERKANTEM, OCH DÖMDA FÖR FLERTALET GROVA BROTT, TWITTRAR
DÄREMOT GLATT OM SIN VERKSAMHET.
 
Och vilken verksamhet twittrar de då om:
 
VI ÄGNAR OSS ÅT ÅSIKTSREGISTRERING ÖVER OLIKTÄNKNADE OCH VI
ÄR STASI, FAST FETARE.
 
Detta är alltså de samarbetspartner Expressen väljer att samarbeta med när de be-
går övergrepp mot oliktänkande, som får till följd att dessa utsätts för bombattentat.
 
Omvärlden tycks ha fått upp ögonen för vad somhänder i Sverige, och man uppger
sig inte tro att det är sant eller tro sina ögon.
 
När ska vi få upp ögonen för att det som nu pågår i landet är helt sjukt.
 
ÅSIKTSREGISTERING AV OLIKTÄNKANDE AV SÅDANA SOM UPPGER SIG
VARA STASI, MEN FETARE.
 
SOM SAMARBETAR MED EXPRESSEN OCH FREDRIK REINFELDT.
 
Vad fordras det mer för att vi ska få upp ögonen ?
 
Stämmer det tyskarna säger ?
 
DIE DUMME SWEDEN.
 
 
AE

IF METALL SLÅR EN LANS FÖR DEMOKRATIN

Demokratin firar nya framgångar
 
IF Metall i Skåne ställer nu grupp mot grupp och på bred front ut och värvar sympa-
tisörer till sverigedemokraterna.
 
Allan Jönsson från Bjuv, var tidigare huvudskyddsombud på sin arbetsplats.
 
VAR, NU ÄR HAN DET INTE LÄNGRE.
 
Facket, IF Metall, uppger sig imponerade av att sverigedemokraten Anders Dahlberg
utsatts för bombangrepp att man nu går vidare på den svenska demokratins något
vingliga färd.
 
ALLAN JÖNSSON FÅR NU INTE LÄNGRE ENLIGT IF METALL VARA HUVUD-
SKYDDSOMBUD FÖR ATT HAN HAR ETT ENGAGEMANG I EN "RASISTISK
RÖRELSE"
 
Att minst 30 % av IF Metalls egna medlemmar sympatiserar med sverigedemokraterna,
och på det sättet också "engagerar sig i en rasistisk rörelse" tycks inte bekymra den be-
gåvade avdelningsföreståndaren Mikael Andersson.
 
Inte heller tycks det bekymra den begåvade Mikael Andersson har alla sansade bedö-
mare är överens om att SD inte är rasistiskt, inte heller bekymrar det honom att par-
tiet sitter riksdagen.
 
Den begåvade avdelningsföreståndaren Mikael Andersson följer ett klart spår.
 
KAN MAN BOMBA ANDERS DAHLBERG, SKA VÄL VI KUNNA UTESLUTA AL-
LAN JÖNSSON,OCH FÖRRESTEN FÖLJER VI BARA FREDRIK REINFELDTS
RÅD ATT INTE TA I ALLAN JÖNSSON MED TÅNG.
 
Vi kan ju inte ha ett huvudskyddsombud vi inte kan ta i med tång, det förstår ju alla,
tång är ju något vi ofta måste använda i IF Metall.
 
Den begåvade Mikael Andersson jämför kackerlackan Allan Jönsson med sådana
som är med i motorcykelklubbar.
 
DESSA SOM ÄR MED I MOTORCYKELKLUBBAR HAR ENLIGT DEN BEGÅVADE
MIKAEL ANDERSSON INTE HELLER VÄRDERINGAR SOM STÄMMER ÖVERENS
MED IF METALL VÄRDEGRUNDER.
 
Efter dessa visdomsord får man väl räkna med att inga framöver kommer att köpa
motorcyklar, vem vill ingå i en rörelse med "rasistiska engagemang".
 
Hur det går med motorcykelförsäljningen efter detta är svårt att bedöma, men
en annan sak är lättare att bedöma.
 
DET BEHÖVS INTE MÅNGA FLER "MIKAEL ANDERSSON" FÖR ATT SVERIGE-
DEMOKRATERNA SKA NÅ 50 % I VÄLJAROPINIONEN.
 
För vem vill leva i ett dårhus ?
 
Mikael Andersson från IF Metall har ordet.
AE

MODERAT SOM SKYR SANNINGEN

Moderat riksdagman är vulgär i debatten
 
Én av partihögkvarterets trognaste megafoner, moderaten Jan Ericsson, gör sig åter
påmind i debatten, genom att skriva i Borås Tidning under rubriken:
 
VULGÄRDEBATT I SKATTEFRÅGOR
 
Och nog är megafonens debatt vulgär, det går inte att ta miste på, man ser här tyd-
ligt konturerna av hans bakgrund inom bankvärlden, Ebberöds Bank.
 
Frågan gäller vilka som fått betala mer skatt, och vilka som fått betala mindre skatt
under Alliansen många långa år vid makten.
 
Inledningsvis påpekar megafonen att Sverige har världens näst högsta skattetryck
och att vi i år betalar mer skatt än någonsin. Av någon underlig anledning tycks det
sistnämnda vara något svårförenligt med moderaterna som "skattesänkare för van-
ligt folk".
 
Inlägger för också ett lite snurrigt resonemang om att dessa skatter är så höga att
välfärden också bör vara "väldens bästa välfärd".
 
Jan Björklund har mycket riktigt påpekat att det finns inget linjärt förhållande mel-
lan de resurser skolan får och det resultat man får.
 
Det finns alltså inget direkt samband mellan höga skatter och en bra kunskaps-
utveckling eller en bra välfärd i en vidare mening.
 
DET ÄR FÖRST NÄR SKATTERNA ANVÄNDS RATIONELLT, FÖRNUFTIGT
OCH ANSVARSFULLT SOM MAN KAN SE ETT SÅDANT SAMBAND.
 
Och så är det inte över hela linjen. Skulle alla politiker använda världens näst hög-
sta skatter som Madeleine Mutfeldt och ett antal andra, skulle det "inte bli en spänn
över till välfärden".
 
Sedan tar vulgärdebatten vid. Megafonen försöker genom olika statistikuppgifter
ge sken av att höginkomsttagare drabbats hårdare av den förda skattepolitiken.
 
Om detta påstående beror på ren okunskap eller syftar till att föra läsarna ba-
kom ljuset framgår inte av inlägget.
 
I inlägget kan man alltså utläsa:
 
"De med förvärvsinkomster över 40 000:- har ökat sin andel av de samlade skatte-
inbetalningarna från 30;7 % till 32,6 % från 2006 till fram i dag"
 
Det står också:
 
"Den femtedel som tjänar mest har däremot ökat sin andel av de samlade skatterna
med 2;4 % och står idag för hela 48,5 % av de samlade skatterna på förvärvsinkom-
ster, mot 46,1 % 2006".
 
Slutsatsen i inlägget blir då:
 
"Allinsens skattepolitik har främst gynnat dem med låga och normala inkomster,
medan höginkomstdagarna står för en allt större del av de samlade skatterna i
Sverige".
 
HÄR KAN MAN TALA OM VULGÄRDEBATT OCH MAN UNDRAR VILKEN PLA-
NET MEGAFONEN BEFUNNIT SIG PÅ SEDAN 2006 ??
 
Under tiden megafonen befunnit sig på en annan planet har OECD presenterat siff-
ror som är intressanta i detta sammanhang, mycket intressanta.
 
OECD siffor visar då att det inte finns något land inom OECD som har haft så
stora ökningar när det gäller inkomstklyftor mellan normalinkomsttagare och
höginkomsttagare.
 
DETTA INNEBÄR RENT KONKRET ATT EN HÖGINKOMSTTAGARE FÅTT EN
STÖRRE INKOMSTÖKNING ÄN EN LÅGINKOMSTTAGARE, VILKET I SIN TUR
LEDER TILL NÄSTA STEG.
 
FÅR MAN EN STÖRRE LÖNEÖKNING ÄN NÅGON ANNAN BELASTAS MAN
 PER AUTOMATIK OCH ENLIGT ALLA NATURLAGAR OCKSÅ MED HÖG-
RE SKATTER.
 
Genom den utvecklingen får alltså höginkomsttagarna betala en större andel av de
samlade skatteintäkterna. Samtidigt är det också så att man parallellt med detta'
också får en allt högre nettolön.
 
PÅ DET SÄTTET HAR SKATTEUTVECKLINGEN GYNNAT HÖGINKOMSTTA-
TAGARE TROS ATT DE FÅTT STÅ FÖR EN HÖGRE PROCENTUELL AN-
DEL AV DE SAMLADE SKATTEINTÄKTERNA.
 
Megafonens siffertrixande behöver inte vara fel, alla angivna procentsatser
kan vara helt rätt.
 
ANALYSEN OCH SLUTSATSERNA ÄR DOCK SÅ FEL DE BARA KAN VARA.
 
Om detta sedan beror på att megafonen medvetet ägnar sig åt att driva en vul-
gärdebatt, som syftar till att lura läsarna, eller det hela beror på oförmåga att se
helheten och samband i den process som leder fram till "att höginkomstagare
betalar en större andel av de samlade skatteintäkterna", det får väl anses vara
en öppen fråga,
 
MEN ATT DEBATTINLÄGGET ÄR EN VULGÄRDEBATT ÄR INGEN ÖPPEN
FRÅGA.
 
 
AE
 
 
 

MODERAT VULGÄRDEBATT

Moderat riksdagman är vulgär i debatten
 
Én av partihögkvarterets trognaste megafoner, moderaten Jan Ericsson, gör sig åter
påmind i debatten, genom att skriva i Borås Tidning under rubriken:
 
VULGÄRDEBATT I SKATTEFRÅGOR
 
Och nog är megafonens debatt vulgär, det går inte att ta miste på, man ser här tyd-
ligt konturerna av hans bakgrund inom bankvärlden, Ebberöds Bank.
 
Frågan gäller vilka som fått betala mer skatt, och vilka som fått betala mindre skatt
under Alliansen många långa år vid makten.
 
Inledningsvis påpekar megafonen att Sverige har världens näst högsta skattetryck
och att vi i år betalar mer skatt än någonsin. Av någon underlig anledning tycks det
sistnämnda vara något svårförenligt med moderaterna som "skattesänkare för van-
ligt folk".
 
Inlägger för också ett lite snurrigt resonemang om att dessa skatter är så höga att
välfärden också bör vara "väldens bästa välfärd".
 
Jan Björklund har mycket riktigt påpekat att det finns inget linjärt förhållande mel-
lan de resurser skolan får och det resultat man får.
 
Det finns alltså inget direkt samband mellan höga skatter och en bra kunskaps-
utveckling eller en bra välfärd i en vidare mening.
 
DET ÄR FÖRST NÄR SKATTERNA ANVÄNDS RATIONELLT, FÖRNUFTIGT
OCH ANSVARSFULLT SOM MAN KAN SE ETT SÅDANT SAMBAND.
 
Och så är det inte över hela linjen. Skulle alla politiker använda världens näst hög-
sta skatter som Madeleine Mutfeldt och ett antal andra, skulle det "inte bli en spänn
över till välfärden".
 
Sedan tar vulgärdebatten vid. Megafonen försöker genom olika statistikuppgifter
ge sken av att höginkomsttagare drabbats hårdare av den förda skattepolitiken.
 
Om detta påstående beror på ren okunskap eller syftar till att föra läsarna ba-
kom ljuset framgår inte av inlägget.
 
I inlägget kan man alltså utläsa:
 
"De med förvärvsinkomster över 40 000:- har ökat sin andel av de samlade skatte-
inbetalningarna från 30;7 % till 32,6 % från 2006 till fram i dag"
 
Det står också:
 
"Den femtedel som tjänar mest har däremot ökat sin andel av de samlade skatterna
med 2;4 % och står idag för hela 48,5 % av de samlade skatterna på förvärvsinkom-
ster, mot 46,1 % 2006".
 
Slutsatsen i inlägget blir då:
 
"Allinsens skattepolitik har främst gynnat dem med låga och normala inkomster,
medan höginkomstdagarna står för en allt större del av de samlade skatterna i
Sverige".
 
HÄR KAN MAN TALA OM VULGÄRDEBATT OCH MAN UNDRAR VILKEN PLA-
NET MEGAFONEN BEFUNNIT SIG PÅ SEDAN 2006 ??
 
Under tiden megafonen befunnit sig på en annan planet har OECD presenterat siff-
ror som är intressanta i detta sammanhang, mycket intressanta.
 
OECD siffor visar då att det inte finns något land inom OECD som har haft så
stora ökningar när det gäller inkomstklyftor mellan normalinkomsttagare och
höginkomsttagare.
 
DETTA INNEBÄR RENT KONKRET ATT EN HÖGINKOMSTTAGARE FÅTT EN
STÖRRE INKOMSTÖKNING ÄN EN LÅGINKOMSTTAGARE, VILKET I SIN TUR
LEDER TILL NÄSTA STEG.
 
FÅR MAN EN STÖRRE LÖNEÖKNING ÄN NÅGON ANNAN BELASTAS MAN
 PER AUTOMATIK OCH ENLIGT ALLA NATURLAGAR OCKSÅ MED HÖG-
RE SKATTER.
 
Genom den utvecklingen får alltså höginkomsttagarna betala en större andel av de
samlade skatteintäkterna. Samtidigt är det också så att man parallellt med detta'
också får en allt högre nettolön.
 
PÅ DET SÄTTET HAR SKATTEUTVECKLINGEN GYNNAT HÖGINKOMSTTA-
TAGARE TROS ATT DE FÅTT STÅ FÖR EN HÖGRE PROCENTUELL AN-
DEL AV DE SAMLADE SKATTEINTÄKTERNA.
 
Megafonens siffertrixande behöver inte vara fel, alla angivna procentsatser
kan vara helt rätt.
 
ANALYSEN OCH SLUTSATSERNA ÄR DOCK SÅ FEL DE BARA KAN VARA.
 
Om detta sedan beror på att megafonen medvetet ägnar sig åt att driva en vul-
gärdebatt, som syftar till att lura läsarna, eller det hela beror på oförmåga att se
helheten och samband i den process som leder fram till "att höginkomstagare
betalar en större andel av de samlade skatteintäkterna", det får väl anses vara
en öppen fråga,
 
MEN ATT DEBATTINLÄGGET ÄR EN VULGÄRDEBATT ÄR INGEN ÖPPEN
FRÅGA.
 
 
AE
 
 
 

FÖRSVARSLÖGNARNA

Den ansvarsfulla Alliansregeringen ljuger igen
 
Riksrevisionens rapport om försvaret måste ses som förödande, och i andra länder
skulle den också vara förödande.
 
I Sverige är den inte förödande.
 
OCH SKÄLET ÄR ATT DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN LJUGER
OM VÅR FÖRSVARSFÖRMÅGA, OM DEN OCKSÅ.
 
Vi minns Per Albin Hansson, som ljög om vår försvarförmåga, men då fanns det hyf-
sat goda grunder för det.
 
NU HAR VI EN ALLIANSREGERING SOM OCKSÅ LJUGER OM VÅR FÖRSVARS-
FÖRMÅGA, MEN SKÄLEN TILL LÖGNEN ÄR NU HELT ANDRA.
 
Nu ska man dölja att man inte är vuxen uppgiften att skapa ett rimligt stort och funge-
rande försvar.
 
SvD tar upp detta under rubriken "Försvarskritiken kan bli en valfråga".
 
Låt oss hoppas på att det blir en valfråga.
 
Svd skriver att Riksrevisinens rapport är en "exceptionell läsning" som blottar en av-
grundsdjup klyfta mellan vad riksdagen beslutat Försvaret ska klara av och vad För-
svaret klarar av.
 
DET ÄR BLAND ANNAT DETTA DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN
LJUGER OM.
 
Man säger då att det som inte finns och inte fungerar är:
 
Tillgängligt, användbart och flexibelt.
 
DET ÄR BARA ATT TA PÅ SIG FÅNTRATTEN.
 
Svd skriver vidare att "bristerna hålls hemliga för svenska folket och media.
 
SVD SKRIVER ALLTSÅ RENT UT ATT VI HAR EN REGERING SOM LJUGER
OSS RAKT UPP I ANSIKTET.
 
Och den regeringen röstar man på, en regering som helt frankt ljuger oss rakt upp
i an siktet, i denna fråga också,
 
Regeringens sätt att hantera materialbristerna framkallar mer skratt än ilska.
 
PÅ MED FÅNTRATTEN IGEN.
 
Riksrevisionen menar att materialbristerna är ett avgörande skäl till att det
lilla som finns inte fungerar, vare sig nu eller kommer att fungera senare.
 
De med fåntrattarna ser inte detta som ett problem, fåntrattarna säger då:
 
MATERIALBRISTERNA ÄR INGET PROBLEM, DÅ MATERIALEN GÅR "SNABBT
ATT ANSKAFFA VID BEHOV".
 
Det låter ju bra, "går snabbt att anskaffa vid" behov, inte behöver vi bekymra oss då.
 
Försvaret Materielverk har vänligheten att specificera lite närmare vad "snabbt" är
i dessa avseenden.
 
"SNABBT" ÄR DÅ MINST ETT OCH ETT HALVT ÅR  OCH MÅNGA GÅNGER
LÄNGRE ÄN SÅ".
 
Med de krigsförlopp man i dag kan se som sannolika hinner ett antal världskrig
både påbörjas och avslutas innan:
 
DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN "SNABBT" INFÖRSKAFFAR
DEN MATERIAL SOM ERFORDRAS.
 
Nu uppstår en berättigad fråga:
 
DRIVER FÅNTRATTARNA MED OSS VÄLJARE ELLER ÄR MAN SÅ INKOM-
PETENT PÅ RIKTIGT ?
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Dagen kunde inte ha börjar bättre, nu känns det verkligen som om morgonstund har
guld i mun.
 
Jag har ju tydligt visat mitt hat mot alla väljare, som inte röstar som jag tycker, och
ingen behöver ju betvivla att jag gjort vad jag kunnat för att underblåsa grovt politiskt
våld mot de förfärliga sverigedemokraterna.
 
Äntligen ger mitt samarbete med Expressen, ResearchGruppen och AFA full utdelning.
Vi fick nu den glädjande rapporten att sverigedemokraten Anders Dahlberg blivit utsatt
för ett grovt bombdåd, tyvärr så klarade han sig utan skador.
 
Jag har förstått at vissa väljare med omfattande vanföreställningar ställer sig kritisk
till sådana demokratiska manifestationer, men den kritiken är lätt att bemöta.
 
I den demokrati Alliansen formar ska det framstå som naturligt att man blir utsatt för
grova bombdåd om man har åsikter av det slaget Anders Dahlberg har.
 
Det är så vi ansvarsfullt formar vår demokrati.
 
Att vi valt att samarbeta med Research Gruppen och AFA ställer sig naturligt. Här
finns flera våldsbejakande extremister, tung belastade rent kriminellt, åtalade för mord-
bränder och lite annat, erfarenheter som det gäller att ta tillvara när man ska utrota
alla sverigedemokrater.
 
Riksrevisionens rapport i går var en munter läsning, nu har vi nästan lyckats utrota
hela försvaret. 
 
Aftonblader skriver att moderaterna kört sönder försvaret och att det inte längre finns
något försvar.
 
Vi tackar för berömmet, men tycker nog Aftonbladet överdriver lite grann, ser man sig
noga omkring finns det  tyvärr fortfarande rester kvar av försvaret.
 
Försvarsministern kommer nu inför valet att låtsas stärka försvaret, så att vi i vart fall
kan återfår några röster. Försvaret kommer därför att åläggas att öka jämlikheten och
vi räknar då med att alla de brister Riksrevisionen pekar på kommer att försvinna om-
gående.
 
Vår ansvarsfulla allianspolitiker Madeleine Mutstedt är nu föremål för en förundersök-
ning för mutbrott av Riksenheten mot korruption. Vi hoppas man lägger ner denna ut-
reding, hon gör ju bara som alla vi andra och skapar lite bättre ordning och reda i sina
egna finanser.
 
Avundsjuka väljare tar nu också upp att hon tillsammans med några goda vänner, som
senare också fick lukrativa uppdrag av Muteholm, gjorde en dyrbar resa till Tyskland för
att se på fotboll.
 
Vad då dyrbar, resan kostade bara 373 000:- och det kostar att se på fotboll, särskilt
om man ska bjuda in alla sina vänner på Muteholms bekostnad.
 
Nu får vi rapport om att en god vän till mig i Upsala också skapat ordning och reda i si-
na finanser genom att av misstag råkat få ut 400 000:- han inte har rätt till. Även han är
nu polisanmäld.
 
Nu när alla mutaffärer bland allianspolitiker kommer upp i dagen hoppas jag verkligen
att alla förstår vikten av att rösta på Alliansen i nästa val.
 
Centerpartiet försöker också göra så gott de kan för att förbättra oddsen i nästa val. Där
har riksdagsledamoten Abir Al Sahlani lagt beslag på biståndspengar uppgående till
6 000 000:-i olika försöka att skapa ordning och reda i sin ekonomi, hon är mu också
polisanmäld för bedrägeri och har tagit time out.
 
För att hon inte ska bli ekonomiskt lidande har vi valt att låta henne behålla fullt riks-
dagsarvode fram till dessa hon hamnar i fängelse.
 
Det är så vi tar ansvar för våra kriminella allianspolitiker.
 
Jan Björklund ger sig inte, nu ska han plötsligt utreda hur man ska minska skolket
i skolan. Vi får bara hoppas att han inte låter utredningen omfatta även den låga när-
varon i riksdagen ,då kan utredningen svälla och dra ut på tiden.
 
Lite oväntat sänktes räntan i går, och kritiker är genast framme och säger att sänknin-
gen var för liten och för sen.
 
Återigen en vanföreställning, som visar att medborgarna är mentalt handikappade,
som jag skrev i mitt fina manifest. Vi måste bedriva en balanserad och genomtänkt
politik, och då är det rätt att göra en räntesänkning, som är för liten och för sen. när
tidigare räntehöjningar varit för tidiga och för stora.
 
Vi får aldrig ta risken att exportindustrin tar fart.
 
SÄPO chefen är nu kallad till riksdagen för förhör om SÄPO illegala metoder, när det
gäller att försöka bedriva massavlyssning av alla dessa mentalt handikappade väljare.
 
Jag hoppas att han då har vett att ljuga lika mycket, som vi ljuger i KU förhör, för an-
nars vet man aldrig var det kan sluta.
 
Danskarna är tydligen ett folk för sig, man vet aldrig vad de kan hitta på. Nu har de
genomfört en undersökning, för att utreda hur somaliers kriminalitet är i förhållande
till andra grupper, precis som om man skulle få prata om detta.
 
Sedan har de kommit fram till att denna etniska grupp har fällande domar som är 10
gånger fler än vad som gäller för danskar, en grov lögn förstås, det är säkert dansk
Folkeparti som ligger bakom detta.
 
Och ovanpå det påstår man, felaktigt förstås, att gruppen har fällande domar som är
2 gånger vad som gäller för andra etniska grupper.
 
Så är det naturligsvis inte i Sverige, här får man inte ställa grupp mot grupp, såvitt
man inte är sverigedemokrat förstås, då ska man som grupp bomdas bort, för de-
ras åsikter finns det ju inte plats för i vår demokrati.
 
Risken tycks nu inte vara obefintlig för att vi måste lämna över regeringsmakten näs-
ta år. Visserligen hann vi förra året genomföra en höjning av våra obskyra pensioner,
som gör det möjligt att slippa ingå i jobblinjen för resten av året, men det finns mer att
göra på det området.
 
Vi kommer därför omgående att tillsätta en utredning, som ser över möjligheterna att
öka denna oanvändbarhetsgaranti en gång till.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 

ETT DÖTT FÖRSVAR

Vår försvarsförmåga är god hette det under kriget
 
I dag vet vad detta betydde, vi hade ingen försvarsförmåga alls.
 
Idag får vi höra andra förskönande omskrivningar.
 
Nu är vårt försvar tillgängligt, användbart och flexibelt.
 
NU TALAR RIKSREVISIONEN OM VAD DETTA BETYDER, OCH DET VISAR
SIG DÅ ATT DET INTE BETYDER NÅGOT NU HELLER.
 
I debatter kring vår försvarsförmåga försöker man ibland blåsa liv i försvaret.
 
Riksrevisionen försöker nu blåsa liv i ett dött försvar.
 
ETT DÖTT FÖRSVAR SOM ÄR TILLGÄNGLIGT, ANVÄNDBART OCH FLE-
XIBLET.
 
Riksrevisionens rapport efter en gransking har inte mycket gemensamt med
Alliansregeringens förskönande omskrivningar.
 
Lika lite gemensamt som Anders Borgs skryt om ordning och reda i sta-
tens finanser har med ett underskott nästa år på 87 miljarder.
 
Riksrevisionen skriver då:
 
Försvaret kommer varken i år eller de närmaste åren att kunna nå upp till de
insatser riksdag och regeringen formulerat och beslutat.
 
Så var det med den tillgängligheten och användbarheten.
 
Man kan också läsa att personal och material saknas i en sådan utsträckning
att  beslutade insatser inte kan genomföras. Man motiverar detta med att Rege-
ringen inte gett Försvaret de förutsättningar Försvaret behöver för att kunna le-
va upp till insatskraven.
 
Det är den rätta substansen bakom de fagra orden, om att säkerställa
landets säkerhet genom att tillföra medel till Försvaret.
 
Rapporten hävdar vidare att  vissa stödfunktioner saknas helt och då är direkt
gränssättande.
 
I klartext betyder detta att förbanden inte kan sättas in överhuvudtaget,
och det är detta Alliansregeringen beskriver som flexibilitet.
 
Förbanden uppges inte heller vara så samövade, att de kan sättas in som
uppgiften till Försvaret anger.
 
Tillgängligt och användbart var det.
 
Riksrevisionen drar också slutsatsen att bristerna är så stora att den "bristande
förmågan" kommer att leva kvar även efter 2019, då allt ska vara på plats.
 
För att ingen ska behöva sväva i tvivelsmål om vad Riksrevisionen menar
och förledas tro vi har ett försvar värt namnet hävdar man också i rappor-
ten.
 
DET SAKNAS PLANERING, SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT GENOMFÖRA DE
4 INSATSER MED SAMMANTAGET 2 000 MAN, SOM LIGGER TILL GRUND
FÖR FÖRSVARETS INSATSÅTAGANDEN.
 
Tillgängligt, andvändbart och flexibelt är det ändå.
 
Rent komiskt är att vi formulerar uppgifter till Försvaret, där en 4 insatser med
sammantaget 2 000 soldater är gränssättande.
 
ÖB uttalande om en veckas försvar på en lokal liten "plätt" tycks med
denna beskrivning vara ett rent önsketänkande.
 
OM RIKSREVISIONENS RAPPORT ÅTERSPEGLAR ETT FÖRSVAR SOM ÄR
TILLGÄNGLIGT, ANVÄNDBART OCH FLEXIBELT, DÅ KAN MAN DRA EN
MYCKET BESTÄMD OCH LOGISK SLUTSATS.
 
DÅ ÄR ALLT ANVÄNDBART, TILLGÄNGLIGT OCH FELXIBELT, TILL OCH
MED VÅRA KOMMUNIKATIONER.
 
Det visar sig nu på punkt efter punkt att Alliansregeringen inte är vuxen uppgif-
ten att skapa fungerande institutioner på viktiga samhällsområden.
 
Det är inte bara försvaret, samma gäller kunskapsutvecklingen, elmarkna-
den, kommunikationer, apotek, polisverksamhet och en hel del annat.
 
Många andra länder betraktar idag Sverige som en experimentverkstad och en
lekstuga för dogmatiker.
 
För var dag framstår nog detta som alltmer korrekta bedömningar.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar tar jag att alla privatiseringar ska skapa så många problem som
möjligt.
 
De gångna dagarna har varit lugna, förutom ett antal mord, som bekräftar att de
brottsbyggande åtgärder vi genomfört nu ger god effekt.
 
Vi fick också uppgift om att drygt 40 bilar blev vandaliserade i Södertälje under
helgen, något som sätts i samband med den debatt som fortfarande pågår ef-
ter det att polisen sköt ihjäl en man i Husby.
 
Vårt arbete med att skapa ordning och reda i statens finanser tycks nu ha gett
full effekt. I går meddelade Ekonomistyrningsverket att underskottet i statens
finanser nästa år kommer att uppgå till det högsta på tretton år. Underskottet
uppgår då till 87 miljarder och utgör då 2,3 % av BNP.
 
Nu skiljer det också bara 30 miljarder i underskott, innan vi bryter mot EU kon-
vergenskriterier. Får vi bara förnyat förtroende i nästa val, ska vi nog klara av
att öka underskottet, så att vi lyckas bryta även mot denna brytpunkt.
 
Det är genom att skapa denna ordning och reda i statens finanser vi tryggar
landets framtid.
 
Detta underskott kommer att medföra antingen kommande skattehöjningar el-
ler stora besparingar inom ett antal områden.
 
Detta dukade bord överlåter vi med varm hand till den regering som tar vid näs-
ta år, som alla förstår kommer vi att ha goda grunder för att då kunna skylla detta
underskridande på den oansvariga oppositionen.
 
I dag sänktes räntan, så nu har Sverige bara 3 gånger så hög ränta som jämför-
bara länder.
 
Det är så vi tar ansvar för att säkerställa att exporten inte blir för hög.
 
Bedömare menar att det inte är räntan som är det problem, som motiverat att
riksbanken hållit tillbaka tidigare räntesänkningar.
 
På den punkten håller vi med dessa kritiker, det är riksbankschefen Stefan
Ingves, som är problemet.
 
Vi vet att han arbetar för att höja räntan fortare och mer än alla andra, vi vet
också att han sänker räntan saktare och mindre än alla andra länder.
 
Den prestige han satsat i detta är så viktig, att den får företräde framför att se
till att Sverige har en konkurrensmässig ränta.
 
Det är så vi tar ansvar för landets ekonomi.
 
Våra ansvarsfulla privatiseringar och avregleringar visar sig nu alltmer effekti-
va. Vi har i dagarna fått rapport om att elbolagen både skinnar och plundrar
sina kunder. En del kallar detta ocker.
 
Anna Karin ska nu hatta omkring med elbolagen och låtsas att vi tänker göra
någonting med detta ocker.
 
Det är genom dessa avregleringar vi säkerställer att landet får en fungerande
elmarknad.
 
Även privatiseringarna inom försvaret tar nu ny fart. SÄPO rapporterar nu att
våra internationella insatser ökat till minst 75 jihadkrigare. Kostnaderna för
dessa är begränsade till etableringsstöd, som följer med till det land där de 
valfritt utför sin insats.
 
Det är genom att uppmana till dessa internationella satsningar vi tar ansvar
för säkerheten i landet.
 
SKOP har nu genomfört en undersökning, som visar att en majoritet av lan-
dets företagare räknar med en seger för socialdemokraterna i nästa val. 60
% av företagarna räknar då med ett regeringsskifte, medan bara 30 % räknar
med att alliansen vinner.
 
Vi räknar  också med ett regeringsskift, det är därför vi lämnar över ett dukat bord,
med det största underskottet i statens finanser på 13 år.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
             
 
AE

ALLA ÄR INTE LIKA MYCKET VÄRDA

Alla är inte lika mycket värda i Alliansens Sverige
 
Demonstrationen i Kärrtorp som avbröts av maskerade "nazister" väckte stor och
berättigad uppmärksamhet.
 
Kritik har också riktats mot att polisen inte utförde arbetet på det sätt man tycker
sig kunna förvänta sig, något polisen också instämmer i.
 
SÄPO chefen Anders Thornberg uttalar sig då på följande sätt med anledning av
vad som inträffat:
 
DET ÄR NATURLIGTSVIS HELT OACCEPTABELT ATT EN DEMONSTRATION
STÖRS PÅ DET HÄR SÄTTET SOM I KÄRRTORP.
 
Lätt, mycket lätt, att hålla med om detta, demonstrationer medtillstånd ska inte stö-
ras vare sig i Kärrtorp eller på andra platser, av vare sig nazister eller andra.
 
Men det är inte så SÄPO chefen, vissa demonstrationer ska få störas, men
andra inte.
 
Troligen har inte sverigedemokraterna genomfört en enda demonstration med till-
stånd i landet utan att extremister på vänsterkanten stört och/eller avbrutit den, un-
gefär på sätt som i nivå med vad som hände i Kärrtorp.
 
Då är det ingen SÄPO chef, ingen annan heller för den delen, som framför att
en demonstration inte får störas "på det sättet".
 
I DEN MÅN NÅGON KOMMENTERAR ATT DEN DEMONSTRATION AV SD BLI-
VIT STÖRD GÅR KOMMENTAREN OFTAST I EN HELT ANNAN RIKTNING.
 
Dessa förfärliga människor, som vill inte vill ta emot alla flyktingar, på samma sätt
som Migrationsverket och deras uppdragsgivare inte vill ta emot alla flyktingar,
ska inte få tillstånd att demonstrera på våra gator.
 
VÅRA GATOR ??
 
Alldeles uppenbart är att demonstrationer bedöms annorlunda beroende vem som
står bakom demonstrationen.
 
MAN SKULLE KUNNA SÄGA ATT ALLA ÄR INTE LIKA MYCKET VÄRDAOCH
GRUPP STÄLLS MOT GRUPP OCH MAN DELAR IN MEDBORGARNA I "VI
OCH DOM".
 
Ungefär som i andra kända fall i historien.
 
Att SÄPO chefen har rätti sitt uttalande angående "Kärrtorp" är så självklart att
det inte behöver kommenteras, men det är en helt annan sak.
 
 
 
AE

REGERINGEN ÄVENTYRAR LANDETS SÄKERHET

Sverige beväpnar jihadkrigare i Syrien
 
För det är just det vi gör,och allt fler tycks få upp ögonen för detta och tröttna.
 
Vi Inbjuder dem via vår så kallade öppna gräns, öppnar upp plånboken
för dem för att de ska kunna återvända till krig och våld.
 
BARA DET FÖRHÅLLANDET ATT VI GER SKYDD OCH ÖPPNAR UPP
PLÅNBOKEN FÖR DE SOM VILL SLIPPA VÅLD OCH KRIG, FÖR ATT
DE SEDAN MED VÄLFYLLDA PLÅNBÖCKER SJÄLVA SKA GE SIG UT
OCH UTÖVA VÅLD OCH TERROR BORDE FÅ NACKHÅREN ATT RESA
SIG PÅ DE FLESTA.
 
Men Sveriges regering och riksdag ser inget problem med detta, för dem är
ett nettotillskott ett nettotillskott, en del av dessa har till och med inget nack-
hår som kan resa sig.
 
En stridshingst utan man, man kan bli full av skratt för mindre.
 
Men SÄPO tycks se allt större problem med detta.
 
OCH ALLTFLER VÄLJARE TYCKS ALLTMER SE ETT VÄLDIGT STORT
PROBLEM MED DETTA.
 
En sådan väljare är Olof Ljungberg från Gävle.
 
Han har skrivit ett öppet brev till den ansvarsfulla alliansregeringen och
till riksdagen.
 
DÄR PÅMINNER HAN DEN POLITISKA ELITEN ATT DE HAR ETT VISST
ANSVAR FÖR ATT TILLGODOSE MEDBORGARNAS SÄKERHET OCH
OVANPÅ DETTA STÄLLER HAN ETT ANTAL FRÅGOR.
 
Det öppna brevet kan man läsa på hatsajten Exponerat, men nalkas hatsajten
väldigt försiktigt, risken är stor att bli uthängd i Expressen.
 
Och de som ser kartan som en bättre vägvisning än verklighet ska ju sjävlfal-
let inte läsa en hatsajt, som kan förmedla något annat än den enda sanningen.
 
Men Olof Ljungberg är något så ovanligt som en ärlig och upplyst röst
som vill ha svar på ett antal frågor.
 
HAN KOMMER INTE ATT FÅR NÅGOT SVAR PÅ SITT ÖPPNA BREV, VA-
RESIG FRÅN REGERINGEN ELLER RIKSDAGEN.
 
INTE NU.
 
Men den dagen kommer då ett svar kommer att avkrävas och då ansvariga in-
te har något annat val än att svara.
 
Var så säkra.
 
FRÅGAN ÄRBARA OM DEN SITUATIONEN INTRÄFFAR INNAN ELLER EF-
TER ETT STORT TERRORDÅD BEGÅTTS AV SÅ KALLADE JIHADKRIGARE
I SVERIGE.
 
Sker det efteråt blir det svårt att föklara varför man inte besvarade Olof Ljungbergs
öppna brev.
 
Man får väl då använda Jan Björklunds favorituttryck.
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT VI INTE HADE EN ANING OM.
 
 
Skjut budbäraren fortare än kvickt
AE
 
 
 
 
 

ANDERS BORG HAR LJUGIT SÅ DET OSAR OM DET

Sanningen tycks snart nå även Sverige
 
Vad har tagit år Ekonomistyrningsverket, har ledningen fått fnatt fullständigt så
här nära inpå julen.
 
Har det blivit för många snapsvisor eller vad är det frågan om.
 
FÖR DET KAN JU INTE VARA SANNINGEN EKONOMISTYRNINGSVERKET
KOMMER MED, DET STÄMMER JU INTE ALLS MED VAD VÄRLDENS BÄS-
TA FINANSMINSITER HAR HÄVDAT.
 
Har Ekonomistyrningsverket rätt har ju Anders Bort, Fredrik Reinfeldt och Anna
Batra och hela det övriga gänget ljugit hela vägen till kyrkan.
 
Vi skapar ordning och reda i statens finanser har det heta.
 
DET VAR DÅ EN MÄRKLIG ORDNING OCH REDA.
 
Och så detta gång ansvar för landets ekonomi, har det också hetat, nu vet vi vad
detta så kallade ansvar för med sig.
 
ETT ANTAL VARGAVINTRAR, SOM DE ÖVERLÄMNAR TILL OPPOSITIONEN
ATT LÖSA BÄST DEN GITTER.
 
ANSVAR,  JOJO.
 
Man tar sig förpannan, hur i himmelsens namn kan detta ha gått, nettotillskotten
som strömmar över vårt öppna gränsa har ju aldrig varit större ??
 
NÄSTA ÅR ETT UNDERSKOTT I DE OFFENTLIGA FINANSERNA, SOM UPPGÅR
TILL 87 MILJARDER.
 
87 MILJARDER ÄR 2,3 % AV BNP OCH UNDERSKOTTET ÄR DET STÖRSTA PÅ
13 ÅR.
 
En sak är då säker.
 
DET ÄR INTE DET HÄR BUDSKAPET ANDERS BORG TRUMPETAT UT.
 
AE
 
 

YLVA JOHANSSON GER JÄRNET

Tiden läker alla sår
 
Debatten mellan Ylva Johansson och Elizabet Santessons kan bedömas som Goliaths
kamp mot David, fast här vann Goliath.
 
Trots att Ylva Johansson är renlärig socialdemokrat, fortfarande med lite vänster-
ränder under ytan, gjorde hon väl ifrån sig under debatten.
 
PÅLÄST, LUGN, SÄKER OCH ÖVERTYGANDE.
 
Men så kämpade hon också för en god sak.
 
David, Elizabeth Santesson, var allt annat än lugn, säker och övertygande, men så käm-
pade hon inte heller för en god sak.
 
Att försöka slå knock out på Ylva Johansson genom att så snabbt som möjligt
haspla ur sig så många floskler sommöjligt, är vare sig lugnt, säkert eller över-
tygande.
 
INTE ENS GENOM ATT UPPREPA "VI OCH DOM" TILL LEDA LYCKADES  ELISA-
BETH SANTESSON INTE ÖVERTYGA NÅGON MER ÄN SIG SJÄLV.
 
Kanske inte ens det ?
 
Vi vet att arbetskraftsinvandringen är problematisk, och man kan särskilja ett antal del-
problem:
 
1)  Är det verkligen rimligt att Sverige ska gå sin egen väg i alla vägen och låta sven-
    skar stå tillbaka på arbetsmarknaden för att ge utrymme för allsköns fiffel
2) Är det verkligen rimligt att suspekta arbetsgivare ska ta betalt under bordet för att
    locka hit "arbetskraft" som sedan kanske inte i värsta fall får något arbete
3) Är det verkligen rimligt att denna "arbetskraft" ofta ska leva i misär med mycket
   låga löner eller inga löner alls.
 
DETTA ÄR VAD VI HAR ATT FÖRHÅLLA OSS TILL, OCH DESSA PROBLEM LÖ-
SER MAN INTE HUR MÅNGA GÅNGER MAN ÄN MANTRAR "VI OCH DOM".
 
Ylva Johansson och LO kanske inte just nu har den perfekta lösningen, men de inser
problemet. Det brukar vara en bra början.
 
Moderaterna, här representerad av Elizabeth Santesson, styrs i stället av dogmer
och ser inte problemet hur det än tornar upp sig.
 
Vi har sett samma förhållningssätt inom skolan, dogmer styr och hur mycket tokig-
heter som än dyker upp är allt bra.
 
Leve dogmer, privatiseringar och valfrihet alltså.
 
Genom att i stor sett vartannat tåg spårar ur och kunskapsutvecklingen blev som
PISA visade blev de dogmatiska moderaterna tvingade att kasta in handsken.
 
Måste det gå lika illa med arbetskraftinvandringen, måste även här prob-
lemen bli ännu mer ohanterliga innan moderaterna lyckas få upp ögonen.
 
Ylva Johanssons och LO hållning är inte okontroversiell, man ligger farligt nära
de rasistiska och förfärliga sverigedemokraterna. Att ta det steget och se till hel-
het och landets bästa hedrar dessa.
 
Att avstå ifrån att ha rätt uppfattning, bara för att sverigedemokraterna tyc-
ker detsamma är bara fånigt, milt uttryckt.
 
Men vägen hit för Ylva Johansson har varit lång och slingrig. Vi minnesgoda e-
rinrar oss de våndor honställdes inför då en förfärlig sverigedemokrat förirrat sig
in i hennes rum i riksdagshuset.
 
DÅ GÄLLDE KARTAN, INTE VERKLIGHETEN.
 
Samma dilemma drabbade moderaten Jan Evert.
 
Denna långa och slingriga väg Ylva Johansson beträtt är nu värd en liten hyll-
ning så här före juletid. Rubriken är naturlig:
 
MAKT UTAN ANSVAR
 
Ibland är det bra att i SD ta med tång
Listan blir både pinsam och ganska lång
 
Moderaten Jan Evert inför dilemmat bävar
När han på målet och sanningen svävar
 
Jag är inte säker att jag säker är
Om jag ringt eller inte ringt Tony där
 
Har jag ändå ringt har jag inte talat
Och sanningen har jag för alltid halat
 
Och har jag talat har jag inte förhandlat
Då jag med SD mig aldrig beblandat
 
Vår kära Ylva vill inte sämre vara
Och fogar sig till de veligas skara
 
Inte kan SD har varit på mitt rum
Då skulle Mona blivit arg och stum
 
Och har en SD ändå varit inne
Det finns inte kvar i mitt minne
 
Om jag ändå minns att så är rätt
Jag löser problemet på mitt lilla sätt
 
Han har varit där men inte sig befunnit
Så än en gång har den rena lögnen vunnit
 
Väljaren tycker av skam de rodna borde båda
När de beter sig som barn i en omtalad låda
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Uppträdandet i Agenda var lugnt säkert och övertygande, men som sagt.
 
VÄGEN DIT VAR SLINGRANDE OCH LÅNG.
 
Det är riktningen som räknas, även när det gäller utvecklingen på arbetskrafts-
invandringen.
 
DÅ ÄR DET BÄTTRE MED RÄTT RIKTNING ÄN FEL RIKTNING.
 
Och aldrig så många "vi och dom" kan ge fel färdriktning rätt riktning.
 
AE
 
 

ALL HEDER OCH ÄRA FÖRÄRAS NU JOHAN AKELIUS

Johan Hakelius tar avsked från Aftonbladet ?
 
I dag kan man i Aftonbladet läsa ett alldeles lysande debattinlägg av Johan Hakelius.
 
I inlägget beskriver han hysterien kring "annonsen" i DN för boken "Invandring och mörk-
Läggning" och hysterien kring hela invandringsdebatten.
 
Med kristallklar logik och rationella argument visar han hur tokig hela den svenska
debatten är.
 
DEN SVENSKA INVANDRINGEN ÄR REDAN REGLERAD, KAN DET VARA EN NATUR-
LAG SOM SÄGER, ATT JUST DEN NU AKTUELLA NIVÅN PÅ DENNA REGLERING ÄR
DEN JUST EXAKT RÄTTA.
 
Johan Hakelius ställer frågan men räknar troligen inte med svar.
 
Det är svårt att tänka sig att den hysteriske Jan Helin kan ha "godkänt" detta så
man får väl ana att den hysteriske Jan Helin varit på toiletten eller tagit julledigt.
 
Finns det någon logik i denna galna värd är Johan Halelius tid på Aftonbladet inom kort
ett minne blott.
 
Heder och dagens ros för en sådan klarsynthet och sådant mod.
 
 
Egentligen borde det vara en hel bukett.
 
AE

UPSALA GÅR EN DYSTER TID TILL MÖTES

Upsalaborna får nu veta av genusgenierna
 
 
Carin Götblad, känd för sina piruetter på Gotland och sin tid somlänspolismäs-
tare i Stockholm, tycks nu bli "polischef"  i Upsala.
 
Med hänsyn till Expressens aktioner mot oliktänkande och ledande genusfor-
skares starka påverkan på vissa områden, ska man själfallet avhålla sig från
kommentarer i detta fallet.
 
Kvotering har det j aldrig varit fråga om i detta fallet, det vet ju alla.
 
Det är bara att säga grattis.
 
TILL STOCKHOLMARNA.
 
 
Ska jag leda världens sämsta polis, igen ?
AE

STATSMINSITERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar tar jag för alla ungdomars framtid.
 
Vårt stöd i väljaropinionen tycks just nu vara lågt, orättvist lågt, men vi får nu upp-
gifter som medför att vi kommer att lyfta i opinionen.
 
Positiva siffor visar nu att under de senaste 10 åren har  förtidspensioneringen bland
unga i åldern 16 - 29 år bara ökat med 42 %. Ökningen accelererar också för var-
je år vi suttit vid makten.
 
Det är så vi tar ansvar för de ungas framtid och förbättrar statistiken inom arbetsmark-
naden.
 
Varje år går  ur årskullen 13 000 unga till förtidspensionering och ekonomer beräknar
samhällskostnaden för en sådan årskull till 260 miljarder sett över en livscykel.
 
Det är så vi tar ansvar för landets framtid.
 
Beträffande de ungas framtid får vi nu uppgifter från polisen att cannabis och andra
droger är mycket vanliga vid Muteholms skolor. Elever röker droger rutinmässigt un-
der rasterna.
 
Många unga tjejer uppges också tillhandahålla sexuella tjänster för att finansiera si-
na droger.
 
Polisen uppger att skolorna döljer detta för at inte gå miste om sina skolpengar.
 
Genom att blunda för detta tar vi ansvar för att det fria skolvalet kan utvecklas som
vi planerat.
 
Jan Björklunds samarbete med oppositionen tycks nu bekräftas allt mer. I går  fick vi
höra att vårt kulturarv är värt att vårda.
 
Då Alliansens politik bygger på att vår svenska kultur är urbarbarisk, jag vet inte hur
många gånger jag måste påpeka detta, så är det inget som är värt att vårda.
 
Ska Jan Björklund nu driva motsatt uppfattning är han och hans parti något vi inte
heller kommer att vårda, någon måtta måste det ändå vara på svenskvänligheten.
 
Aftonbladet skriver idag om att allt fler i Sverige blir fattiga, hade man verkligen vän-
tat sig något annat.
 
Jag skrev tidigt i mitt fina manifest att alla med bidrag, och det är ju nästan alla, ska
inte kunna leva över svältgränsen.
 
Det vore väl själva sjutton om vi efter 7 år vid makten inte kommit en bra bit på vä-
gen mot detta mål, det borde väl även Aftonbladet kunna begripa.
 
Moderatledda Region Skåne ställer nu in vården under två veckor i samband med
julen för att skapa ordning och reda i sina finanser. Vi har uppgifter, som tyder på
att sjuka och skadade ställer sig positiva till detta, bara de får ett femte jobbskatte-
avdrag.
 
Det är så vi tar ansvar för sjukvården i landet.
 
Ytterligare en hög chef inom Telia får nu lämna sin post för sin roll de mutaffärer
som skett i Asien.
 
Som störst ägare i Telia ser vi dessa återkommande avsked, knutna till olika oegent-
ligheter, som bevis på att vi tar vårt fulla ansvar för att Telias hållbarhet utvecklas
i linje med Muteholms hållbarhet.
 
Expressens uthängningar fortsätter att vara föremål för debatt. Vi vet nu att motsvar-
ande agerande i USA skulle medför fängelse för ansvariga utgivare.
 
Det visar vilket ansvar vi tar för den personliga integriteten.
 
Vi får inte heller sky några medel när det gäller att bekämpa näthatet, ofta kan nät-
hatet passera gränsen för både det lagliga och lämpliga.
 
Dagens Industri citerar idag en ledaskribent som beskrev Annie Lööfs floskler med:
"Det borde vara utsläppsskatt på sånt skitsnack".
 
Även om ledarskribenten har rätt måste vi värja oss mot den typen av näthat.
 
Apropå Annie Lööf informerar nu centerpartiet om att Eskil Erlandsson kommer att
få en tyngre roll i partiets valarbete.
 
Hans roll tycks komma att bli att följa med Annie Lööf och få henne att framskymta
så lite som möjligt.
 
SvD har en ledare idag som är kritisk till Sverige och beskriver Sverige som ett land
där myndigheterna är ofelbara, och därför påstås det att vi mörklägger, förnekar och
förtiger vad som händer.
 
Här är SvD verkligen ute på villovägar.
 
Myndigheterna mörklägger inte, inte heller förnekar de och förtiger vad som hänt
för att de är ofelbara.
 
De mörklägger, förnekar och förtiger för att följa att vi politiker inte är ofelbara.
 
Det är så vi tar ansvar för att utveckla det öpnna samhälletr, så att så få politiker
som möjligt ska bli avslöjade när de tar emot mutor.
 
När det gäller Madeliene Mutstedt misslyckades vi tyvärr, trots alla våra ansträngnin-
gar att mörklägga, förneka och förtiga.
 
Men vi räknar ändå med att kunna mörklägga så mycket att hon undgår ansvar, i
värsta fall får vi skriva nya kvitton över vad som hänt i USA.
 
Vi har redan förberett oss för detta genom att konsultera ett antal föredömen från
Muteborg.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
        
 
AE
 
 
 

GLOBARISERINGENS FRÖJDER

Ulrik Nilsson gör nytt avtryck i världshistorien
 
Riksdagsmannen och resenären Ulrik Nilsson tycker om sig själv, det går det inte
att ta miste på.
 
Debattinläggen är många där han höjer sig själv till skyarna, och andra får finna
sig i att framstå som lite förkrympta.
 
KANSKE HAR HAN CARL BILDT DEN STORE SOM FÖREBILD, MODERAT
SOM HAN ÄR.
 
Ulrik Nilssons bakgrund som politiker är annars lätt att sammanfatta.
 
EXTREMT FOKUSERAD PÅ ATT ANVÄNDA SKATTEBETALARNAS PENGAR
FÖR EGNA NÖJESRESOR OCH HAR GANSKA SÅ SLÄTASTRUKNA AVTRYCK
PÅ TIDIGARE POLITISKA POSITIONER, SÅ SLÄTSTRUKA ATT MAN INTE KUN-
KAT HA KVAR HONOM.
 
Om man väljer att uttrycka sig milt förstås.
 
Nu skriver resenären och moderaten Ulrik Nilsson åter ett inlägg i Borås Tidning
där han förstorar sig själv och förminskar Jimmie Åkesson.
 
Ämnet den här gången och det nya avtrycket i världshistorien gäller globa-
liseringens välsignelse.
 
OCH HÄR FÅR VI DÅ VETA HUR LITEN JIMMIE ÅKESSON ÄR SOM FORT-
FARANDE TYCKER ATT SVERIGE SKA HA NATIONSGRÄNSER.
 
Med det utgångsläget finns det många stora internationella ledare, som är "små"
med världsmedborgarens Ulrik Nilssons perspektiv.
 
De flesta politiker i världen förespråkar faktiskt fortfarande nationsgränser,
finns det någon som inte gör det.
 
DET ULRIK NILSSON INTE FÖRSTÅR OCH ALDRIG KOMMER ATT FÖRSTÅ ÄR
ATT DE TIDER VI LEVER I KRÄVER ATT VI HITTAR EN RIMLIG BALANS MEL-
LAN BIBEHÅLLNA NATIONSGRÄNSER OCH EN MEDVERKAN I EN ALLT STÖR-
RE GLOBALISERING.
 
Det är med detta som allt annat, när det blir för mycket av det goda blir det inte alls
gott.
 
Går man dessutom utanför Sveriges gränser finns det troligen inte heller nå-
gon politisk ledare, vare sig levande eller död, som inte insett eller inser vikten
av att försöka upprätthålla en rimlig homogenitet och sammanhållning i
samhället.
 
DET ÄR DÄRFÖR FREDRIK REINFELDT I SINA MEST DYSTRA STUNDER HÄV-
DAR ATT VI MÅSTE ARBETA FÖR SAMMANHÅLLNING I SAMHÄLLET.
 
Bortser man från de som vet bäst kan man faktisk hitta viss vägledning inom detta
område även i Sverige, som leder i samma riktning.
 
LÄROPLANEN REGLERAR SKOLANS UPPGIFT  OCH SÄGER DÅ " ATT SKO-
LAN HAR TILL UPPGIFT ATT ÖVERFÖRA OCH UTVECKLA SAMHÄLLETS
KULTURARV".
 
Knappast en skrivning, som tyder på vikten att alla nationsgränser ska utplånas
och att Ulrik Nilsson är stor och Jimmie Åkesson liten.
 
Till och med Jan Björklund tvingas nu inför valet, förmodligen under gal-
gen, att hävda "att det är viktigt att vi vårdar vårt kulturarv".
 
Det är nu man ser Ulriks Nilssons storlek.
 
Jimmie Åkesson är ett lovligt byte och jämförs med en kackerlacka, att
ge sig på honom fordrar vare sig mod eller storlek och ger heller inget av-
tryck i världshistorien.
 
VILL ULRIK NILSSON FRAMSTÅ SOM SÅ STOR HAN ANSER SIG VARA
BÖR HAN KANSKE DISKUTERA DETTA MED NATIONSGRÄNSER MED
ATT GE SIG PÅ JAN BJÖRKLUND OCH DE SOM SKRIVIT LÄROPLANEN.
 
Och alla världens stora ledare vid sidan av Ulrik Nilsson.
 
i stället för att ge sig på ett lovligt byte, som har mer gemensamt med de flesta
än vad resenären och världsmedborgaren Ulrik Nilsson har.
 
AE

MOMENT 22 BLIR MOMENT 44 I FRA

Moment 44 gör det olagliga lagligt.
 
FRA debatten böljar ju fram och tillbaka, de flesta tycks veta vare sig ut eller in.
 
Men ordföranden i Försvarsunderrättelsedomstolen, Runar Viksten, vet
både ut och in.
 
Mycket av tveksamheterna kring FRA handlar ju om FRA ägnar sig åt datain-
trång, vilket många hävdar är olagligt.
 
NU REDER RUNAR VIKSTEN UT OKLARHETERNA OCH BEKRÄFTAR ATT
FRA INTE ÄGNAR SIG ÅT OLAGLIGT DATAINTRÅNG, ÄGNAR MAN SIG
ÅT DATAINTRÅNG ÄR DET LAGLIGT.
 
Runar Viksten har en motivering, som imponerar, eller ??
 
DET ÄR OMÖJLIGT ATT FRA ÄGNAR SIG ÅT OLAGLIGT DATAINTRÅNG,
EFTERSOM ALL FRA VERKSAMHET ÄR GODKÄND AV DOMSTOLEN OCH
DÄRMED LAGLIG.
 
Benägenheten att uttala sig om huruvida domstolens beslut är förenliga med
svensk lagstiftning tycks vara försumbar.
 
Detta är inte moment 22.
 
DET ÄR MOMENT 44.
 
 
AE

ROSEN GÅR TILL JAN BJÖRKLUND

Även en blind höna kan hitta ett kort
 
Nu tar Jan Björklund revansch efter att ha fått schavottera med anledning av kunskaps-
utvecklingen, som den framgick av PISA undersökningen.
 
Och det är ljuv musik man hör i natten.
 
REGERINGEN SER ÖVER SKOLLAGEN OCH KOMMER FRAM TILL ATT MAN SKA
FÅ SJUNGA PSALMER I KYRKAN I SAMBAND MED SKOLAVSLUTNINGAR.
 
Och Jan Björklund är inte sen att skicka ut hakan och chockar hela svenska folket med
att säga.
 
JAG TYCKER VI SKA VÅRDA VÅRT KULTURARV.
 
Som sagt, ljuv musik för våra öron, och en helt annan musik vi är vana vid från Jan
Björklunds husse. Där har vi i stället fått höra:
 
DEN SVENSKA KULTUREN ÄR URBARBARISK OCH VI MÅR BAR AV ATT DEN
ERSÄTTS UTIFRÅN.
 
Man undrar ju hur Jan Björklund vågar, här ska det tydligen inte bara gå att sjunga
psalmer i kyrkan.
 
MAN SKA KUNNA SVÄRA I KYRKAN OCKSÅ, FÖR DET GÖR JAN BJÖRKLUND
RIKTIGT ORDENTLIGA.
 
Jag tycker vi ska vårda vårt kulturarv.
 
ÄNTLIGEN ETT VETTIGT ORD FRÅN ALLIANSREGERINGEN, DEFINITIVT VÄRT
EN ROS.
 
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar tar jag för alla  ska känna sig trygga.
 
Lite skjutningar runt om i landet och tre anlagda bränder i Muteholmsområdet det senaste
dygnet befäster vår rankning som världsledande inom dessa områden.
 
Mest skolbränder i hela världen och mest skjutningar på öppna gator i hela EU, vi
har all anledning att vara stolta över våra 7 år vid makten.
 
SIFO decembermätning för december gav oss i går råg i ryggen inför valet. Nu är
alliansens regeringsalternativ så trovärdigt, att vi knappt kan tro på det sjäva. De röd-
gröna har bara egen majoritet på 51,3 % och alliansen når ända upp till 38,7 och då
får trovärdigheten hjälp av att KD ligger under 4 %.
 
SvD summerar i dag partiernas framgångar under det senaste året och hävdar då att
vi moderater stått stilla under året och inte nått några resultat.
 
Här är SvD helt ute på villovägar, vi har under det senaste året nått framgångar på vå-
ra två viktigaste områden.
 
Dels har vi lyckats höja våra egna pensioner mer än alla andra , och så har vi trots alla
avundsjuka skattebetalare lyckats få till stånd att vi kan behålla våra obskyra fördelar
som medför att vi inte själva behöver ingå i jobblinjen för resten av livet.
 
Här får Svd skärpa sig, större framgångar kan man väl knappast nå om man bara ser
till sig själv.
 
Expressens uthängning av de, som har felaktiga åsikter, väcker nu beundran över he-
la världen.
 
Själv har jag ju tidigt uttryckt mina sympatier för att Expressen driver detta nära samar-
bete med våldsbejakande extremister inom AFA mm.
 
Att dessa våldsbejakande själva hetsar till mycket värre näthat på sin egen sajt Mot-
kraft och att de ägnar sig åt samhällsomstörtande verksamhet, måste vi överse med.
 
Vi får inte sky några medel när det gäller att begränsa yttrandefriheten, här har vi ett
gemensamt intresse med dessa extremistgrupper.
 
Danska tidningar är så imponerade av Expressens skriverier att man uppger sig inte tro
sina ögon och man tror inte det är sant.
 
Jag har försökt förklara för dessa journalister att det är sant, men de har fortfarande svårt
att tro att det är sant.
 
Berömmet för våra media tycks inte veta några gränser. Vissa utländska media uppger
nu att de uppfattar att våra journalister upphört att vara journalister och övergått till att
bli propagandister.
 
Detta beröm värmer starkt i själen, vi har länge arbetat för att media ska hjälpa oss att
likrikta medborgarnas åsikter, så att de bara tycker det de ska tycka.
 
Att vi nu får beröm för detta från utländska media ser jag som en tidig julklapp.
 
Vissa politiker är nu så imponerade av våra journalster att de inte vågar tala med dem
och vägrar därför att ställa upp på intervjuer.
 
Vi får då beröm för att vara väldigt duktiga på att föra fram min och journalisternas
sanning.
 
Många minns också den framgångsrika kamp USA drev mot kommunister i anslutning
till andra världskriget, under beteckningen MacCarthy processen.
 
Vi får nu beröm för att ha kunnat kopiera denna för dåtiden uppmärksammade demo-
kratisatsning.
 
Detta är också beröm som värmer, alla vet ju hur omsorgsfullt man letade efter kriti-
ker till systemet och vilken rättvis behandling dessa fick.
 
Trots allt beröm vi nu får från utlandet och tackar för, så har vi tydligen fortfarande
stora brister i landet, bland annat på diskrimineringsområdet.
 
I går fick vi den chockartade nyheten att en chaufför, anställd vid ett transportföretag
i Malmö, inte kunde närvara vid fredagsbönen, för att hans arbete hindrare detta..
 
Nu begär han skadestånd för detta och jag utgår ifrån att det blir rikligt tilltaget, vi
får ju inte diskriminera muslimer på detta sättet, så öppet.
 
Här har nog också Eric Ullenfån  anledning att visa viss eftertanke.
 
Hade inte muslimen vandrat till jobbet hade han ju kunnat vara med på fredagsbö-
nen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
              
 
 AE
 
 

PLÅGAS KENT EKEROTH GIRIGHET

Sverigedemokrat på villovägar
 
Händelsen på Sveavägen, där några sverigedemokrater beväpnade sig med järnrör,
och i samband med detta fällde ett antal oöverlagda uttalanden, valsade runt i pressen
under lång tid.
 
De flesta "sansade" bedömare är nog överens om att händelsen förstorades upp
och användes som ett vapen i en allmän ambition att förinta allt vad sverigedemo-
krater.
 
Oavsett hur man ställer sig till händelsen och debatten kring den, har ju agerande knap-
past ökat förtroendet vare sig för de inblandade eller partiet.
 
Enligt all grundläggande teori inom marknadsföring och motsvarande ska man
ligga så lågt  med negativt laddade händelser och uttalanden som möjligt, så att
de så fort som möjligt kan falla i glömska.
 
Kent Ekeroth har nu stämt media för intrång i upphovsrätten, gällande de filmsekvenser
han tog i samband med händelsen och kräver då ett visst skadestånd.
 
SvD skriver om detta idag och anger moraliska synpunkter på både händelsen i sig och
sitt återgivande av filmsekvenserna. Man antyder då en viss förståelse för att Kent Eke-
roth kan ha rätt i sak och få ett skadestånd utdömt.
 
Men hur tänker Kent Ekeroth  ???
 
HAR HAN TRÄFFATS AV ONDA ANDAR OCH SKA FÖRGÖRA SIN FORNE "VÄN".
 
Ett mer idiotiskt och enfaldigt agerande är nog svårt att tänka sig. I vissa fall kan det va-
ra värt att hylla "principer", men för den något så när begåvade finns det alltid en gräns
för hur mycket det får kosta.
 
Här river Kent Ekeroth upp såren i något som tycks ha kunnat läkas något så när,
och händelsen kommer att valsa runt både i press och rättegångssalar.
 
ATT KENT EKEROTH SKULLE VINNA SYMPATISÖRER UTANFÖR EN REDAN
FRÄLST KRETS I DETTA LÄGE ÄR NOG MINDRE SANNOLIKT.
 
Många kommer nog att "maximera det negativa värdet" av järnrörsaffären och väcka
den till liv på många sätt. Samtidigt kommer nog många att ställa sig frågan hur någon
kan vara så korkad att han för en viss summa pengar driver en princip och väcker detta
till liv.
 
Bland världens sju synder anser många att Girigheten är den största.
 
KAN KENT EKEROTH PLÅGAS AV VÄRLDENS STÖRSTA SYND ?
 
 
 
AE
 
 
 

ATT LYSSNA OCH LÄRA AV ANDRA

Mandela tycks ha en del att lära oss alla
 
En hel värld hyllar Nelson Mandela i samband med hans död, en hyllning säkert de
flesta tycker är honom värd.
 
SvD har intervjuat en medfånge till Nelson Mandela, från det tiden det begav sig, som
ger sitt porträtt av honom under deras vistelse i lägret.
 
En mycket intressant läsning, som borde leda till många eftertankar oss många
av oss.
 
EN RÖD TRÅD I PORTRÄTTET ÄR ATT NELSON MANDELA STRÄVADE EFTER
ATT NÄRMA SIG SINA FIENDER OCH DEN VÄGEN NÅ FREDLIGA MÅL.
 
Detta känner vi till, och det var en av anledningarna till att Nelson Mandela vann freds-
priset.
 
Minst lika intressant är de slutsatser SvD drar med anledning av den bild som ges av
Syd Afrika och Nelson Mandela.
 
SvD pekar då på vad ett totalitärt system för med sig, och menar att en stark medborgar-
kultur växer inte fram över en natt, och skriver sedan.
 
ETT LÅNGVARIGT FÖRTRYCK FÖRGIFTAR SÅ MYCKET I ETT SAMHÄLLE OCH I-
NOM MÄNNSISKAN ATT DESS SKUGGOR FORTSÄTTER ATT VERKA LÅNGT EF-
TER ATT SYSTEMET UPPHÖRT.
 
Nu ska vi inte jämföra Syd Afrika och Sverige, utan se till det allmängiltiga.
 
I dag håller Sverige faktiskt på att skapa en stark medborgarkultur på ett visst om-
råde.
 
DENNA STARKA MEDBORGARKULTUR SYFTAR TILL ATT ALLA SKA HATA OCH
FÖRINTA ALLA DE 800 000 VÄLJARE, SOM INTE HAR BÄTTRE VETT ÄN ATT SYM-
PATISERA MED SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Man demoniserar en stor del av befolkningen, och skapar på detta sätt stora mot-
sättningar inom landet.
 
HAT FÖDER HAT.
 
i detta skapande av en stark medborgarkultur använder det politiska systemet av pressen
för att likrikta och påverka opinionen, något som sker i just Syd Afrika i dag också.
 
Det finns ingen anledning att vi som människor i ett längre perspektiv ska fungera på ett
annat sätt än andra "humans beeeings".
 
Sätter man därför tilltro till SvD slutsats innebär det att vi bygger upp motsättningar
inom landet, där "skuggorna verkar långt efter det att systemet upphört".
 
ÄR DETTA VERKLIGEN VAD DE FLESTA AV OSS VILL ?? 
 
Läser man vad SvD skriver om detta idag, och funderar över Nelson Mandelas sätt att
tänka och verka, är det svårt att inte dra slutsatsen.
 
DET FINNS BÄTTRE SÄTT ATT VERKA FÖR EN LÅNGSIKTIG SAMMANHÅLLNING
INOM LANDET ÄN ATT ANVÄNDA SIG AV DEMONISERING OCH FÖRFÖLJELSE.
 
AE
 

EXPRESSEN STYRS AV SAMHÄLLSOMSTÖRTANDE ELEMENT

Vänsterextremister finner nu en plattform på Expressen
 
De övergrepp Expressen ägnar sig åt föranleder I Sverige debatter på det ytliga
planet.
 
De utländska media som följer spektaklet tror inte sin ögon och öron, och
beskriver Sverige som den politiskt korrekta diktaturen.
 
VI BORDE NOG OCKSÅ ANVÄNDA VÅRA ÖGON OCH ÖRON, DÅ SKULLE
NOG FLER STÄLLA SIG KRITISKA, VÄLDIGT KRITISKA. TILL EXPRESSENS
ÖVERGREPP.
 
Det är ingen hemlighet att Expressen samarbetar med den våldsbejakande extre-
mistgruppen Research Gruppen i denna fråga, och där är Martin Fredriksson en le-
dande figur, känd för vissa rättsliga efterspel.
 
Martin Fredriksson har också en sajt.
 
HÄR KAN MAN TALA OM NÄTHAT, MEN INTE I DEN RIKTNINGEN EXPRES-
SEN ÄR INTRESSERAD AV DEN.
 
På Martin Fredrikssons sajt uttalar sig den så kallade Autonoma Gruppen i ett in-
lägg med anledning av ett demokratiprojekt de ägnat sig åt i samverkan med Ar-
betsförmedlingen.
 
Autonoma Grupper berömmer sig då på Martin Fredrikssons sajt för att begått ett
attentat mot två tjänstemän på Arbetsförmedlingen. Attentatet bestod i sönderslag-
na rutor i tjänstemännens hem och inkastad ammoniak.
 
Motivet till attentatet är att alla tjänstemän är parasiter.
 
PÅ Fredrik Martinssons sajt tar då gruppen på sig skulden för detta attentat och ö-
ser beröm över sig själva.
 
Man skriver också på sajten:
 
REVOLUTIONEN KOMMER INTE ATT SKE MED VITA HANDSKAR OCH VÅRA
METODER KOMMER INTE ATT VARA MJUKA ELLER POLITISKT KORREKTA.
 
Här kan vi tala om verkligt näthat.
 
Den sajt som ägnar sig åt detta extrema näthat, som mest framstår som sam-
hällsomstörtande verksamhet, drivs av Martin Fredriksson.
 
SAMMA MARTIN FREDRIKSSON SOM MAN SAMARBETAR MED NÄR DET GÄL-
LER ATT HÄNGA UT PERSONER I TIDNINGEN.
 
Och allt detta uttrycker vår statsminister sympati för.
 
Visst är Sverige ett fantastiskt land, det är så fantastiskt att utländska media inte tror
sin ögon och öron, när de läser och hör vad som sker i Sverige.
 
Kanske lite eftertanke vore på sin plats ??
 
 
AE
 

MÅNGA FÅR DELA PÅ ÄRAN I MUTEHOLM

Att skapa ordning och reda i egna finanser
 
Rättvisan är inte alltid vad den borde vara, ofta äras inte alla de som äras bör.
 
Madeleine Mutstedt får nu ensam ta åt sig äran för att huvudstaden byter namn
till Muteholm.
 
Men många ansvarsfulla borgerliga politiker i förutvarande Stockholm har under åren
bidragit till denna utveckling.
 
DET ÄR DÅ INTE MER ÄN RÄTT ATT DE OCKSÅ HONORERAS FÖR STOCK-
HOLMS UTVECKLING TILL MUTEHOLM.
 
Vad passar då bättre så här i juletider än att förära dessa upphöjda herrar den ära
de förtjänar genom att hylla dem med lite poesi.
 
För att inte man ska glömma deras ansvarsfulla bakgrund får hyllningen då rubriken:
 
MODERAT ANSVARSTAGANDE
 
Det luktar mygel, det luktar mygel, fördyringen blir stor
Så blir det ofta när ansvarsfulla moderater styr och ror
 
Arenan i Solna kan ses som ett tecken i skyn
Moderatens ansvar ligger långt ner i dyn
 
Lars Erik har styrt och notan blir dyr
Som ofta blir när mutor och annat styr
 
Reinhold har fått sina pengar och Lars Erik är nöjd
Med time out han av ingen med ansvar är sörjd
 
I Cannes Lars Erik och Reinhold gärna fick sprätta
Med mutor och mygel man avtryck då ville sätta
 
I Båstad man också sig fann  tillrätta
Och båda  på andras pengar blev här så mätta
 
Med tystnad Fredrik med ansvar detta bemött
Man kan utgå ifrån  han anser Lars Erik sig skött
 
Elitens etik tycks låg och moralen är borta
Väljarens intresse som alltid kommer till korta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
 
Det är inte meningen att förminska Madeleine Mutfeldts insatser i Muteholm, så
man får hoppas att hon inte tar illa upp för att hennes insatser sätts in i ett större
sammanhang.
 
Och det större sammanhanget tycks vara:
 
ARENOR  -  BORGERLIGA POLITIKER  -  MUTOR
 
God Jul
AE
 
 
 

OLAGLIGA LASTBILSAFFÄRER

Så rullar då den olagliga affären vidare
 
Dagens Industri har skrivit en hel del om den olagliga upphandling, som skett av
lastbilar och andra fordon för försvarets räkning.
 
Olagligheten består i att Alliansregeringen olagligt fattat ett regeringsbeslut
om att upphandlingen ska ske efter norska upphandlingsregler, trots att det
är svenska som ska gälla.
 
Tyska MAN vann denna kamp med nu känt resultat:
 
- priset blir mycket dyrare än vad anbudet anger
- bilarna blir mycket enklare än vad anbudet anger
- den "höge" chef från FMV som ingick i styrgruppen fick ett toppjobb på MAN
  som tack för hjälpen.
 
EN BRA AFFÄR, FÖR TOPPCHEFEN PÅ FMV.
 
Annars brukar ju inte affärer uppfattas som bra, när ett anbud efter hand blir väl-
digt mycket dyrare och den upphandlade produkten (här fordon) efter hand blir
mycket enklare och billigare.
 
Som känt är har Scania, en av anbudsgivarna, överklagat upphandlingen/affären
till Förvaltningsrätten, som tillfälligt stoppadeaffären, då man också kom fram till
att upphandlingen var olaglig.
 
En ny tur i affären medför att Scania, efter order från ägaren Wolkswagen och som
också äger MAN, tar tillbaks överklagande med det resultatatet att Förvaltningsrätten
avslutat ärendet och den olagliga affären med dyrare och enklare bilar rullar vidare.
 
Strikt juridiskt och affärsmässigt gör Scania inga fel, ägaren har haft möjligheter att
påverka denna utveckling.
 
Men sensmoralen tål inte att nämnas vid namn.
 
OCH FORTFARANDE ÄR UPPHANDLINGEN OLAGLIG OCH DEN AFFÄR SOM
NU RULLAR PÅ BYGGER PÅ EN OLAGLIG UPPHANDLING.
 
Man tycker ju att det borde vara omöjligt, men det är det inte.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen borde ju ha besinnat sig, nu när man insett
vad som skett och sker, men den ansvarsfulla Alliansregeringen besinnar sig
sällan, i vart fall inte i de fall marknadskrafter får härja fritt.
 
DÅ SPELAR DET INGEN RILL OM DE BILAR MAN BESTÄLLT BLIR BÅDE DY-
RARE OCH ENKLARE.
 
Med sin egen terminologi skapar man ordning och reda i statens finansergenom att'
låta bilarna bli dyrare och enklare.
 
MED RÄTT TERMINOLOI SKAPAR MAN I STÄLLET ORDNING OCH REDA I
MANS FINANSER, DÅ DE KAN SÄLJA ENKLARE BILAR ÄN URSPRUNGLIGEN
AVTALAT TILL HÖGRE PRISER ÄN URSPRUNGLIGEN ÖVERENSKOMMIT.
 
Tillgängliga uppgifter tyder på att Konkurrensverket kommer att "titta på" ärendet.
 
Man får då hoppas att denna fullständigt galna affär stoppas och att man gör
om upphandlingen.
 
VOLVO OCH DAIMLER ÄR DÅ FORTFARANDE TÄNKBARA ANBUDSGIVARE
OCH KAN SÄLJA DESSA BILAR TILL LÄGRE PRISER.
 
Det är genom att utnyttja den möjligen man skapar ordning och reda i statens finan-
ser.
 
Det rör sig inte om "småpengar", för Sveriges del bör anbudssumman ligga
en bra bit över 10 miljarder.
 
Det finns en annan märkligt omständighet i denna något märkliga affär. Det finns
då kritiker, som hävdar att antalet lastbilar man beställer och avser köpa antals-
mässigt överstiger det behov Försvaret har.
 
Det fordras en ingående kunskap om försvarets behov i detta avseende för
att kunna ha en uppfattning kring detta.
 
MEN TÄNK OM KRITIKEN ÄR RÄTT ??
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGON

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Här i Muteholm har dagen börjat lugnt, de flesta politiker inväntar ännu möjlighe-
ten att bli bjuden på lunch eller en och annan bjudresa.
 
Många av oss är avundsjuka på Madeleine Mutstedt, hon fick ju mängder av bjud-
resor till avlägsna länder och blev inbjuden till galafester vi andra bara kan dröm-
ma om.
 
Och som alltid i sådana här lägen dyker Jantelagen upp, mängder att avundsjuka
har hört av sig och menar att även Madeleine Mutstedt borde hålla sig till lagen och
Muteholms egna regler.
 
En del kritiker, självklart avundsjuka och ansvarslösa oppositionspolitiker, går så
långt att de menar att Madeleine Mutstedt ska ta time out.
 
Att oppositionen driver en ansvarslös politik vet vi alla sedan länge ,men nu går den
för långt. Skulle Madeline Mutstedt ta time out och detta får prejudicerande konse-
kvenser blir ju hela Muteholm och landet utan ledning.
 
Den omdebatterade Lastbilsaffären, där Försvaret och Alliansregeringen vill köpa bilar
av MAN, som är dyrare än alla andra bilar, har nu fått ett lyckligt slut.
 
Vi kan nu gå vidare med den olagliga upphandlingen och köpa bilarna till ett mycket
högre pris än vad vi annars skulle behöva betala.
 
Det är så vi bedriver en ansvarsfull politik och skapar ordning och reda i vår ekonomi.
 
Enklare bilar än vi beställt till dyrare pris än vad vi kom överens om vittnar också om
den ansvarsfulla Alliansregeringens kraftfulla styre.
 
Vi får nu bara hoppas att Konkurrensverket inte vågar rota alltför djupt i denna affär,
vi får sätta vår tillit till att verkets Generaldirektör inte vill hamna på Elefantkyrkogår-
den.
 
På tal om Madeleine Mutstedt och andra mutkolvar, så skriver nu Dagens Nyheter
att de kriminella gängen sprider sig över landet.
 
Vi välkomnar denna utveckling, vi har länge haft platsbrist i både Muteholms Stads-
hus och Rosenbad.
 
Expressens uthängning av sympatisörer till sverigedemokrater välkomnas av oss alla
som inte tycker att demokratin är så mycket värd. Själv vill jag inte ta i demokratin med
tång.
 
Vi vet ju alla att sverigedemokraterna finns till av bara ett enda skäl, att sprida hat,
och för att ge sig på invandrare.
 
Att hälften av väljarna, och även hälften av moderaterna, sympatiserar med SD flyk-
tingpolitik vill en del med vanföreställning få till att även dessa bara finns till för att
sprida hat och ge sig på invandrare.
 
Men så är det ju inte, det förstår ju alla.
 
Och skulle det vara på det visat har jag sagt till alla, att de inte får säga att det är på
det visat, Här hjälper Expressen mig att få bort åsikts-och yttrandefriheten, vem vill
bli uthängt på det sättet.
 
En del mindre förstående hävdar att Expressens uthängningar strider mot både press-
etiska regler och vissa lagar, men vad gör det, här man vi verkligen hävda att ändåmå-
let helgar medlen.
 
På något sätt måste vi till slut få stopp på all denna yttrandefrihet vi fortfarande dras
med.
 
En del ungdomar tycks inte förstå sitt eget bästa. I går fick vi höra att en 15 åring
var vittne till en koranbränning och därefter blev kidnappad och bortrövad av några
muslimer, som gjort ett kort uppehåll under sin vandring till jobbet.
 
Muslimerna ville tydligen pressa fram uppgifter om vilka koranbrännarna var, så att
man kunde ge dem en ny koranbok, och detta uppfattade 15 åringen felaktigt som
om muslimerna ville skrämma honom.
 
I samband med detta åsamkade sig 15 åringen själv vissa skador, för det kan ju
inte ha varit muslimerna, som åsamkade honom dessa skador.
 
Vi måste nu vara varsamma, så att man inte eldar upp fler koranböcker, vi vill ju inte
att fler 15 åringar ska få för sig att de blir kidnappade och bortrövade.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
 
 

KALLA ALDRIG EN SPADE FÖR EN SPADE

Visst var det mycket bättre förr
 
Då kunde man skoja om det mesta, bland annat föräldrarnas roll:
 
Far är rar och mor är en orm.
 
FOLK PÅ DEN TIDEN FÖRSTOD FAKTISKT ATT DETTA VAR MENAT SOM
ETT SKÄMT OCH MAN KUNDE BÅDE SKRATTA OCH LE ÅT DET.
 
På den tiden det begav sig fanns det till och med utrymme för lite satir.
 
Idag tycks satir vara förbjudet och skratta och le får man inte heller.
 
Expressens häxjakt på så kallade näthatare visar att Sverige blivit just vad norr-
männen anser:
 
ETT SJUKT LAND, DÄR PERSPEKTIVEN ÄR NÅGOT BEGRÄNSADE I VISSA
AVSEENDEN, OM MAN VÄLJER ATT UTTRYCKA SIG MILT.
 
Det är alldeles uppenbart att det finns "näthatare" som uttrycker sig på sätt som är
både olämpligt, osmakligt och olagligt.
 
Det kan finnas fog för att skapa en debatt kring detta, men då bör den vara
sansad och framför allt objektiv.
 
NU ÄR EXPRESSENS HÅLLING VARE SIG SANSAD ELLER OBJEKTIV.
 
Att den inte är objektiv är ju alldeles uppenbart, man har här valt att ge sig på en
viss specifik grupp, läsare på vissa sajter ofta med en viss politisk uppfattning.
 
Expressens uppgifter har tagits fram av våldsbejakande extremister på yttersta
vänsterkanten, som ofta på nätet själva gjort sig skyldiga till kommentarer och
inlägg, som i osmaklighet, vidrighet och olaglighet vida överträffar de exempel
Expressen väljer att föra fram.
 
En del av dessa dygdemönster dra sig inte heller för att gå från ord till handling.
 
Så objektiv är Expressen inte, tidningen är pinsamt subjektiv.
 
Sansen och måttan tycks vara helt borta och man hänger ut folk, som tillhör en
specifik grupp, bara de slirar på orden det allra minsta.
 
Man går helt enkelt för långt, väldigt mycket för långt.
 
EN SOM HÄNGS UT OFFENTLIGT HAR BESKRIVIT ANNIE LÖÖF MED OR-
DEN "KOPPARÖDLAN MED MEDIEFLINET".
 
Och detta är alltså så förfärligt att vederbörande ska springa gatlopp i media.
 
Såvitt är känt är Annie Lööf rödhårig och nog är leendet ofta lite ansträngt och
konstlat i TV.
 
Detta kan man alltså inte skoja om i dagens läge, man ställer sig frågan
hur det kan ha gått så här långt.
 
Om man ska värdera ondskan och hatet framstår nog Expressens häxjakt
som både ondare och hatfullare än den som står bakom citatet ovan.
 
FÖRMODLIGEN ÄR DE FLESTA GANSKA ÖVERENS OM ATT BÅDE ANNIE
LÖÖF OCH ANDRA I MOTSVARANDE STÄLLNING SKA KUNNA TÅLA DEN
TYPEN AV SKÄMT OCH SATIR.
 
Är de inte tillräckligt hårdhudade för att tåla detta har de nog hamnat på fel
post.
 
Många så kallade "vanliga människor" är innerligt trötta på den så kallade "rasist-
jargongen", där man blir beskylld som rasist så fort man "öppnar käften" i invand-
rarfrågor, om man har fel åsikt förstås.
 
Detta föranleder ofta många med att lägga sig till med jargonen "jag är väl
rasist då" när man framför en åsikt, som media inte har satt kvalitetsstäm-
pel på.
 
EN SÅDAN JARGONG TOLKAR EXPRESSEN SOM ATT MAN STOLTSERAR
MED ATT MAN ÄR RASIST.
 
Återigen, hur kan det ha gått så här långt ? Har man ett antal år "på nacken" vet
man att det inte är en naturlag, som medför att vi tappat sans och måtta.
 
Sedan borde dessa "gossar" kanske ställa sig frågan vart detta leder.
 
Om avsikten är att skrämma folk från att rösta på ett visst sätt, kommer de
sannolikt att erfara att de bedragit sig själva.
 
KONTRAPRODUKTIVT ÄR VAD DET ÄR, SÄGER DÅ BILL
 
MER ÄN KONTRAPRODUKTIVT ÄR VAD DET ÄR, TILLÄGGER DÅ BULL
 
Att man i utlandet numera höjer på både ögonbryn och annat när Sverige kommer
på tal, blir allt lättare att förstå för var dag som går.
 
 
En kopparödla är en kopparödla
AE
 
 
 
 
 

MUTEHOLM OCH BJUDRESOR

Alliansregeringen formar det nya Sverige
 
Nu går utvecklingen i rasande takt, kartan hinner inte bli uppdaterad med nya namn
förrän nya namn kräver nya uppdateringar.
 
Mutkolvarna i Göteborg gav staden ett nytt namn.
 
MUTEBORG.
 
Madeleine Sjöstedt, kulturborgarråd i Stockholm och folkapartist, ligger också i or-
dentligt för att forma Alliansens nya Sverige.
 
Ett antal bjudresor av AEG visar på vart Allianens nya Sverige är på väg.
 
EN BJUDRESA TILL LAS VEGAS, NÅGRA BJUDRESOR TILL LOS ANGELES
OCH NÅGRA BJUDRESOR TILL, DEN SENASTE BJUDRESAN  VÅREN 2013.
 
Till samtliga bjudresor kan kopplas gynnsamma och lukrativa avtal mellan AEG och
Stockholm
 
Kartan får alltså ritas om en gång till och nu har vi en ny huvudstad.
 
MUTEHOLM.
 
Och som kulturborgarråd i MUTEHOLM sitter tydligen:
 
FOLKPARTISTEN MADELEINE MUTSTEDT.
 
Nu ska tydligen riksenheten mot korruption titta på detta och man får väl hoppas
att Madeleine Mutholm får den behandling en mutkolv förtjänar.
 
Vi är alla människor med fel och brister, men vissa har mer fel och brister än andra,
Mutärenden av denna typ lär vi aldrig förskonas ifrån, men en sak är ännu värre.
 
HUR ÄR DE BORGERLIGA POLITIKERNA I MUTEHOLM FUNTADE SOM HÅL-
LER MUTKOLVEN MADELEINE MUTSTEDT OM RYGGEN.
 
Det svaret bör väljarna ha inför valet 2014.
 
 
Det verkar som om AEG gillar mig
AE
 
 
 

CARL BILDT DEN STORE

Carl Bildt den Store reder ut FRA affären
 
Många frågor har rests kring FRA agerande och man behöver inte vara speciellt
konspiratoriskt för att komma fram till att valet 2014 ger oss möjligheter till påtag-
liga förbättringar.
 
Att Carl Bildt den Store framstår som ett enda stort dåligt skämt torde väl
hela världen vara medveten om vid det härlaget.
 
ÄNDÅ TYCKS SKÄMTET CARL BILDT DEN STORE ARBETA FRENETISKT
FÖR ATT ALLA SKA FÖRSTÅ VIKET STORT DÅLIGT SKÄMT HAN ÄR.
 
Nu har oraklet uttalat sig om FRA.
 
JAG ÄR TILLTAGANDE ÖVERTYGAD OM ATT FRA FÖLJER SVENSK LAG.
 
Tilltagande övertygad ?????????????????????????????????????????????
 
Tydligen har oraklet inte tidigare varit tillräckligt övertygad om att FRA föl-
jer svensk lag och Uppdrag Granskning medförde att han blev:
 
TILLTAGANDE ÖVERTYGAD.
 
Men detta tilltagande övertygad har tydligen ändå inte nått ända fram, för när orak-
let får en känslaigfråga om den språkanalys FRA utför på beställning av USA, så sva-
rar oraklet:
 
DETTA VET JAG INGET OM, JAG HAR ETT ARBETE ATT SKÖTA, SÅ JAG
HINNER INTE LÄSA TIDNINGAR.
 
Men han hinner bli "tilltagande övertygad" om att FRA i allt följer svensk lag.
 
Förresten, när skötte oraklet ett arbete ??
 
SKULLE DET VARA ETT ARBETE ATT MISSKÖTA ALLT PÅ UD OCH I STÄL-
LET ÅKA VÄRDLEN RUNT FÖR ATT TALA OM HUR BEGÅVAD HAN ÄR OCH
HUR OBEGÅVADE ALLA ANDRA ÄR ??
 
Tomas Bodström skrev i en bok att oraklet Carl Bildt den Store är den mest över-
skattade politikern i Sverige genom tiderna.
 
TOMAS BODSTRÖM TYCKS VARA EN SNÄLL TOMTE.
 
 
AE

BORÅS STAD ÅTER PÅ KARTAN

Borås Stads ledning utgör en säkerhetsrisk
 
I dag kan man läsa om ytterligare en säkerhetsrisk, som ingår i den politiska led-
ningen i Borås stad.
 
DEN MODERATE POLITIKERN TILLIKA ORDFÖRANDEN I TEKNISKA NÄMN-
DEN, ALEXIS MOUSCHOPANIS.
 
Den moderate så kallade"toppolitikern" är tidigare känd för att vilja begränsa den'
fria konkurrensen vad gäller försäljning av biogas.
 
Nu blir han också känd för att inte kunna hålla ordning på sin ekonomi.
 
Vi väljare har under senare år blivit ganska så bortskämda med att Borås Stad ska
ledas av politiker, som inte kan hålla ordning på sin ekonomi.
 
Kommunalrådet Tom Andersson har figurerat flitigt hos Kronfogden. Detta har
han förklarat med att han bara får ut 33 000:- i månaden, och då kan man ju inte
betala sina skulder.
 
NU ÄR JU TOM ANDERSSON EN MILJÖPARTISK, SOM iNTE KAN HÅLLA ORD-
NING PÅ SIN EKONOMI, OCH DET FINNS VÄL KNAPPAST NÅGON ANLENDING
ATT SE SÅ ALLVARLIGT PÅ DETTA.
 
Miljöpartister kan ju inte hålla ordning på någonting, så varför skulle de kunna hålla ord-
ning på sin egen ekonomi.
 
Med Alexis Mouschopanis är det annorlunda, hans viktigaste budskap är att
hans parti är världmästare att skapa ordning och reda i andras ekonomi.
 
OCH DÅ FÅR DET NOG ANSES NÅGOT ÖVERRASKANDE ATT KRONOFOGDEN
TITT SOM TÄTT TVINGAS INGRIPA FÖR ATT HÅLLA ORDNING OCH REDA PÅ
HANS EGEN EKONOMI.
 
Bakom dessa frekventa kunder hos Kronofogden, för skattefifflare är ju numera kun-
der hos Kronofogden, så rymmer sig ett betydligt större problem.
 
ETT MONUMENTALT FÖRAKT FÖR VÄLJARNA.
 
Det ryms också ett annat problem.
 
ETT MONUMENTALT FÖRAKT FÖR ALLA SÄKERHETSASPEKTER.
 
Egentligen är saken ganska enkel. En ledande politiker har bland annat till uppgift att
ta ansvar för andras ekonomi, ibland hela landets ekonomi.
 
Att då aspirera på ledande befattningar inom politiken, om man missköter sin e-
gen ekonomi, vittnar om ett monumentalt förakt för väljarna.
 
Detta gäller på alla andra områden. En busschaufför måste kunna köra buss, en svet-
sare måste kunna svetsa, en pilot måste kunna flyga mm mm.
 
MEN EN SOM SKA SKAPA ORDNING OCH REDA I ANDRAS FINANSER OCH AN-
DRAS EKONOMI KAN TILLÅTAS SKAPA HUR STOR OREDA OCH OORDNING I
SIN EGEN EKONOMI.
 
Knappast trovärdigt, men trovärdigt i de kretsar, som sitter framför grytan och tar för
sig.
 
En av de som sitter framför grytan och tar för sig, är moderaten Marie Friden, som för-
svarar Alexis Mouschopanos, och tycker att det inte spelar någon roll om en politiker
inte kan hålla reda på vare sig sin egen eller andra ekonomi, för det påverkar inte den
politiska rollen.
 
Man får väl anta att moderaten Marie Friden har samma höga förtroende för en
moderat politiker, som på fritiden rånar banken, för det påverkar ju inte heller
den politiska rollen.
 
MAN KANSKE INTE SKA FÄSTA SÅ STORT AVSEENDE VID VAD MODERATEN
MARIE FRIDEN TYCKER OCH TÄNKER, HON ÄR MEST KÄND FÖR ATT VILJA
BYGGA HÖGHUS SOM BLOCKERAR SIKTEN FRÅN STADEN MUSEUM HEMGÅR-
DEN.
 
Så hon främjar nog sitt parti bäst genom att bara hålla tyst.
 
Marie Friden och andra begåvade representanter för oss väljare tycks dock bortse från
en annan viktig aspekt.
 
I ALLA TIDER HAR DÅLIG EKONOMI ANSETTS SOM EN FÖRSVÅRANDE OMSTÄN-
DIGHET OM MAN SKA BEKLÄDA ETT VIKTIGT ÄMBETE,
 
Sedan kanske Marie Friden och andra begåvade representanter för oss väljare inte tyc-
ker att ledande politiker bekläder viktiga ämbeten, men de flesta av oss väljare tycker
nog annorlunda.
 
DENNA SÄKERHETSASPEKT BORTSER MAN IFRÅN FULLKOMLIGT.
 
Det är känt att alla människor i alla läger, såväl politiker som alla andra, lättare frestas
till att begå oegentligheter i olika former om man har en dålig ekonomi, som man ser
kunna förbättras.
 
Detta faktum ligger till grund för personkontroller när det gäller att besätta vik-
tiga ämbeten, man anser på goda grunder att viktiga ämbeten inte ska besättas
av rena säkerhetsrisker.
 
ATT POLITIKERNA INTE SJÄLVA SER PÅ SIN EGEN ROLL PÅ DETTA SÄTT FRAM-
STÅR SOM EN FULLSTÄNDIG GÅTA.
 
Det kan bara förklaras med ett enda sätt.
 
Vi har i historien många exempel på när viktiga befattningshavare fallit för freste-
senatt förbättra en dålig ekonomimed olika former av oegentligheter.
 
UTIFRÅN ALLA DESSA ERFARENHETERBORDE DET VARA EN SJÄLVKLARHET
ATT MAN INTE BESÄTTER VIKTIGA POLITISKA POSTER MED RENA SÄKERHETS-
RISKER.
 
Det borde även moderaten Marie Friden kunna förstå.
 
Möjligheten att förbättra sin ekonomi begränsas inte till att hantera skulder hos
Kronofogdemyndigheten, även andra kan förledas av ren girighet och social
ambitioner att ägna sig åt rena oegentligheter.
 
Spionen Stig Wennerström är ett sådant känt exempel. Han utnyttjade sin sitaution
för att förbättra sin ekonomi.
 
Drivkrafterna till den typen av oegentligheter är normalt betydligt större hos de
individer, som har en privatekonomi som raserat.
 
GER MAN DEM DÅ CHANSEN ATT SKAPA ORDNING OCH REDA I SINA EGNA
FINANSER GENOM ATT SKAPA OORDNING OCH OREDA I ANDRA FINANSER
GER MAN SIG UT PÅ ETT VÅGSPEL.
 
Det borde även moderaten Marie Friden kunna förstå.
 
ATT SÄTTA UPP ALEXIS MOUSCHOPANIS SOM EN KANDIDAT TILL RIKSDAGEN
VITTNAR OM ETT FÖRAKT FÖR ALLT SÄKERHETSTÄNKANDE SOM ÄR SVÅRT
ATT FÖRSTÅ.
 
Det är nog bara moderater, som har förståelse för denna typ av förakt för väljarna och
säkerhetstänkande.
 
Ser man alla moderater, som figurerar i alla tänkbaka och otänkbara korruptions-
ärenden blir det lättare att förstå hur moderaten Marie Friden tänker, eller inte tän-
ker.
 
Jag var också en säkerhetsrisk, har Ni inte lärt Er något
sedan des ??
AE
 
 
 

FRÄMLINGSFIENTLIGHET

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta
 
Att så är fallet vet vi sedan länge, men vad är då det idiotiskt sagda ?
 
Vi vet också sedan länge att alla sverigedemokrater är främlingsfientliga, det
är den snällaste benämningen.
 
SEDAN I GÅR VET VI OCKSÅ ATT 7,3 % AV NYANLÄNDA UTRIKESFÖDDA
"RÖSTAR" PÅ SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Dessa nyanlända utrikesfödda är då " främlingar" som passerat vår öppna gräns.
 
FRÄMLINGAR SOM ÄR FRÄMLINGSFIENTLIGA MOT SIG SJÄLVA ??
 
Borde det inte ringa en varningsklocka ??
 
Ska nu Sveriges eftermäle inte bli "det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta".
 
BLIR DET I STÄLLET DET IDIOTISKT SAGDA ÄR DET IDIOTISKT TÄNKTA ??
 
Är det inte god tid att vi besinnar oss i retoriken, innan det är för sent, som det mes-
ta nu ser ut styrs vi inte längre av förnuft och rationellt tänkande.
 
VI STYRS AV VISSA ORD OCH MANTRA, SOM UPPREPAS I DET OÄNDLIGA,
TILL DESSA ALLA GÅR OCH RABBLAR SAMMA ORD OCH MANTRA I ETT
'EVIGT EVIGHETSHJUL.
 
Främlingar som kommer hit och är främlingsfientliga mot sig själva.
 
BLIR INTE DET LITE FÖR MYCKET AV DET "GODA" ??
 
 
AE
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Särskilt ansvars tar jag för allianspolitikers korruption.
 
Snön ligger vit på taken, endast FRA är vaken. De är till och med så vakna att advo-
katsamfundet ser FRA som ett problem för det fria samhället.
 
Jag håller med alla kritiker på denna punkt, både regering och riksdag gav 2008 en
helt felaktig bild av vad FRA verksamhet skulle komma att innebära.
 
Med denna vetskap har jag ingen anledning att tro  annat att än att vi gav en korrekt
bild av vad FRA verksamhet skulle komma att innebära.
 
Jag utgår också ifrån att FRA följer de lagar de inte följer.
 
Sentios väljarundersökning igår bekräftade återigen att Alliansen utgör det enda tro-
värdiga regeringsalternativet, moderaterna har inte fått så låga siffror sedan 2008.
 
Moderaternas dåliga siffor tolkar vissa som at vi inte nått ut med vår politik, men vi
som förstår bättre har nu gett Kent Persson uppdraget att utforma vår politik inför valet
så att väljarna får så lite information som möjligt om den politik vi bedriver.
 
Samtidigt fick de förfärliga sverigedemokraterna 13,7 %, också en mycket högre siffra
än tidigare. Vi ser detta som ett resultat av den dåliga kunskapsutvecklingen vi fick rap-
port om genom PISA, alla vet ju att sverigedemokrater är så obegåvade att de inte vet
vad de röstar på.
 
Vi har nu fått bekräftat att ledande moderater i Blekinge haft ett nära samarbete med
de förfärliga sverigedemokraterna. Moderaten Nicklas Platow bekräftar nu detta och
jag har meddelat honom att jag inte kan ta i honom med tång.
 
Lite överraskande är ändå att så många som 7,3 % av de utrikesfödda är beredda att
lägga sin röst på näthatet. Detta medför att vi nu överväger att inför valet lägga ett fil-
ter utmed våra gränser, så att de blir mindre öppna, och tanken är då att vi inte ska släp-
pa  in fler rasister och främlingsfientliga.
 
Driften vid Tele 2 Arena har nu visat sig vara kopplad till omfattande korruption. Den
ansvarsfulla folkpartisten Madeleine Sjöstedt har fått många fina gåvor och fått uppleva
många fina resor, och det har hon haft mycket nytta och glädje av.
 
Tyvärr har hon inte fått sin bostad ombyggd ännu, så tacksamheten hos byggherrarna
i Stockholm tycks vara lägre än i Göteborg. Får vi bara förtroende ytterligare en man-
datperiod ska vi skapa likvärdighet på detta område, vi politiker i Stockholm är inte
mindre värda än politikerna i Göteborg.
 
Som tack för dessa fina gåvor och upplevelser har hon återgäldat genorisiteten med
att ge driftbolaget AEG lukrativa uppdrag.
 
Detta kallar den ansvarslösa opposition för korruption och man tycks ha fått med sig
riksenheten mot korruption i dessa vanföreställningar.
 
Jag föreslår att kritikerna tar ett samtal med moderaterna bakom Friends Arena i stäl-
let, så förstår de vad korruption är, och man får då hoppas att de får lite bättre förstå-
else vad riktig korruption är.
 
Genom att utveckla goda kontakter med arenornas byggherrar och driftsansvariga ska-
par vi ordning och reda i deras finanser, till glädje för alla de moderata vänner vi har i
deras ledningar.
 
SvD skriver idag om Eric Ullenfåns samarbete med det våldsbejakande AFA och ställer
frågan om Eric Ullenfån förstår vad han lånar ut sig till.
 
Jag kan försäkra att Eric Ullenfån inte förstår vad han lånar ut sig till i sitt samarbete
med AFA, varför skulle han förstå det när han inte förstår något annat.
 
Vi fick igår uppgift om att arbetslösheten steg från 7,3 % till 7,5 % samtidigt som vi fick
uppgift om att år 2013 kommer att gå till historien som Sveriges sämsta exportår.
 
Det är så vi tar ansvar för att utveckla arbetsmarknaden och landets näringsliv, att det
inte blivit bättre beror på oppositionens ansvarslösa politik för 7 år sedan.
 
Vi vet sedan länge att Sverige är det land i världen, där det förekommer mest skolbrän-
der, vi vet också att vi har OECD största invandring.
 
I dagarna blev en förskola i Husby föremål för mordbrand, samma skola blev helt ned-
brunnen för något år sedan.
 
Personalen är orolig och försöker hitta en logisk förklaring, men uppger sig inte hitta
någon. Inom Alliansregeringen är vi övertygade om att det finns en logisk förklaring.
 
Personalen uppger också att man inte fattar "vad de vill" och avser då mordbrännarna.
För att lugna personalen har vi föreslagit att de ska utgå ifrån att de ska se dessa mord-
bräder som uttryck för tacksamhet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
 
 
             

ALLIANSREGERINGEN SCHABBLAR BORT PENGAR

Alliansregeringen saknar erforderlig kompetens
 
Från morgon till kväll får vi höra att den ansvarsfulla Alliansregeringen skaparordning
och reda i våra finanser.
 
MIndre sällan blir vi upplysta om när den samma regering skapar oreda och oordning i
samma finanser.
 
MEN DET SKER, VAR SÅ SÄKER PÅ DET.
 
Försvaret står inför en av sina större upphandlingar på länge och denna är samordnad
med Norge, som också står inför stora inköp.
 
Inköpen gäller ett stort antal lastbilar, dumprar och andra fordon.
 
Väldigt lite har skrivits om detta i media, en av de få tidningar som vågat eller velat ta
upp skandalen är Dagens Industri.
 
FÖR DEN ÄR EN SKANDAL, EN RIKTIGT STOR SKANDAL, FRÅN BÖRJAN TILL
SLUT.
 
Genom regeringsbeslut beslöt Alliansregeringen att upphandlingen skulle styras av
norska upphandlingsregler, vilket nu lett till affären tillfälligt är stoppad av Förvaltnings-
rätten.
 
GÄLLANDE LAG ÄR TYDLIG, UPPHANDLING AV FÖRSVARET / FMV UNDERORD-
NAS SVENSK LAGSTIFTNINGOCH EN ALDRIG SÅ SJÄLVGOD REGERING KAN
ÄNDRA PÅ DETTA.
 
Ändå ändrade man på detta och beslöt att norska upphandlingsregler skulle styra upp-
handlingen.
 
Alliansregeringen rymde alltså inte den kompetens, som gjorde det möjligt att följa
lagstiftningen, här heller. Trots att man bör kunna kräva att en justitieminister, en han-
delsminister och finansminister bör kunna klara av detta hantverk.
 
INTERN I ROSENBAD KALLAR MAN DETTA STYRE FÖR ETT KRAFTFULLT
STYRE.
 
Redan från början gick "allt" snett av många skäl. MAN som vann upphandlingen
lyckades efter upphandlingen höja priset på ett sätt som inget kunnat förstå.
 
DEN SOM GJORDE MAN LYCKLIG HÄR VAR EN HÖG CHEF PÅ FMV, SOM STYR-
DE VERKSAMHETEN, SÅ ATT MAN KUNDE SKO SIG RIKTIGT ORDENTLIGT, OM
AFFÄREN SKULLE KOMMA ATT GÅ IGENOM ÄR DET BÄST ATT TILLÄGGA JUST
NU.
 
Som tack för att den höge chefen på FMV gjorde MAN lycklig på skattebetalarnas bekost-
nad fick den höge chefen ett toppjobb på MAN.
 
I ANDRA LÄNDER BRUKAR SÅDANT BENÄMNAS KORRUPTION.
 
Nu tycks regeringens inkompetens medföra att det hela slutar med en förskräckelse. På
grund av att regeringsbeslutet är olagligt har då Förvaltningsrätten tillfälligt stoppat affä-
ren. Det mesta pekar nu på att det blir en ny upphandlingsrunda, utan en hög korrupt
chef, i vart fall inte densamme.
 
En ny upphandslingsrunda kommer att medföra en kostnad på ett antal hundra
nya sköna miljoner, bara för att regeringen inte känner till att svensk lagstiftning
råder i Sverige.
 
DETTA ANSVARSFULLA BETEENDE KALLAR DEN ANSVARSFULLA REGERINGEN
FÖR ATT SKAPA ORDNING OCH REDA I STATENS FINANSER.
 
Affären har inte bara ekonomiska dimensioner. Försvaret lider brist på fordon av den typ
man nu upphandlar, och de man har är gamla och kräver ett kostsamt underhåll.
 
KORT SAGT HAR VI INGET FUNGERANDE FÖRSVAR UTAN NYA LASTBILAR.
 
Men det hade vi ju inte tidigare heller förstås.
 
Att åstadkomma detta schabbel, orsakat av ren och skär inkompetens benämner den an-
svarsfulla Alliansregeringen att utöva ett kraftfullt styre.
 
Affären omfattade också inköp av ett antal artilleripjäser. Här backade Norge ur innan
Förvaltningsrätten han sätta stopp för affären, därför att det gick inte att göra affärer med
svenskar, i vart fall inte med en ansvarsfull och kraftfull regering inblandad.
 
Man behöver bara följa denna affär ytligt för att förstå en sak.
 
ALLT ÄR INTE ORDNING OCH REDA I ROSENBAD.
 
I den mån någon form av ansvar kommer att utkrävas kommer väl alla inkompetenta
schabblare att lägga huvudet på sned, och säga att man utgår ifrån att alla som inte
följer svensk lag följer svensk lag.
 
Precis som nu sker i FRA affären, där lägger alla huvudet på sned och säger att
man utgår ifrån att alla följer svensk lag, trots att allt pekar på att man just inte
följer svensk lag.
 
SOM I UPPHANDLINGEN AV LASTBILAR.
 
 
Utan lastbilar är det kört
AE

DE RASISTISKA INVANDRARNA

Verkligheten överträffar dikten
 
Vem kunde ana att statistik var så underhållande, som det nu visar sig.
 
Nu visar olika undersökningar hur stor del av invandrarna som avser att rösta
på sverigedemokraterna.
 
Både i gruppen "utlandsfödda" och "andra generationen" invandrare hittar men en stor
andel, som avser att rösta på sverigedemokraterna.
 
NÄRMARE BESTÄMT 7,3 % .
 
Hur ställer sig då Miljöpartiet, centerpartiet, vänsterkommunisterna, Mona Sahlin, Veronica
Pal, Fredrik Reinfeldt och Eric Ullenfån till detta.
 
Det skapar ingen huvudbry alls, man behöver ju bara gissa en gång varför.
 
MEN DET BORDE SKAPA HUVUDBRY I MÅNGA AVSSENDEN.
 
Enligt de som inte kan få huvudbry, vad det nu beror på, är ju sverigedemokrater per de-
fintion:
 
RASISTER, NAZISTER, FRÄMLINGSFIENTLIGA, SLÅSS MED JÄRNRÖR, BRUN-
SKJORTOR, SOCIALT HANDIKAPPADE LÅGUTBILDADE OCH MISSANPASSADE
I STÖRSTA ALLMÄNHET.
 
Det får man höra varje dag, från de som inte kan få huvudbry av någon anledning.
 
Nu borde man ju också varje dag få höra från Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänster-
partiet, Mona Sahlin, Veronica Palm, Fredrik Reinfeldt och Eric Ullenfån att 7,3
% av de invandrare som går till jobbet varje dag är rasister och allt det där andra.
 
Och Fredrik Reinfeldt borde ju får mer huvudbry än alla de andra nämnda, ska dessa
7,3 % av invandrarna inte heller kunna tas i med tång.
 
Räcker det inte att han nu inte kan ta i alla de moderater som gått över till SD med tång ?
 
Världen kanske inte är så enkel och Sverige kanske inte alltid är bäst, nämnda
siffor borde ju rimligen medföra en viss rannsakan, under förutsättning att man
kan få huvudbry förstås.
 
ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT ATT DEMONISERA EN GRUPP VÄLJARE PÅ DET
SÄTT SOM SKER, NÄR DET INOM GRUPPEN RYMS INVANDRARE I DEN UTSTRÄCK-
NING UNDERSÖKNINGAR VISAR.
 
Man kan ju leka med tanken att denna självrannsakan sker, man skulle ju då kunna kom-
ma fram till den hemska insikten.
 
TÄNK OM ALLA ANDRA LÄNDER KAN HA LIKA MYCKET RÄTT SOM SVERIGE I
SIN SYN PÅ HUR MAN SKA HANTERA OCH DEBATTERA FLYKTINGPOLITIKEN.
 
Men det är ju en dröm, det inser alla omedelbart.
 
Det finns många sätt att måla in sig i ett hörn riktigt ordentligt.
 
MAN KA DÅ KONSTATERA ATT NÅGOT ÄR VI JU BÄST I VÄRLDEN PÅ.
 
 
AE

BETTLERI FÖRBJUDET

Att falla till föga när det blir svårt
 
Under en lång period har Borås förärats med ett zigenarläger i en av stadens parker,
ett problem som Borås inte tycka ha varit ensamma om.
 
Runt Stockholm uppges det finnas 20 vad man kallar kåkstäder.
 
Undfallenheten mot lägrens boende, som bedriver tiggeri bland annat. har varit bety-
dande.
 
HANDFALLENHETEN FRÅN KOMMUNEN HAR VARIT SVÅRSLAGEN.
 
Olaglig tältning i parken i förening med upprättandet av en ny soptipp har fått pågå
helt ohämmat.
 
Nu har då Borås Stad tröttnat på detta och genomför en lösning a lá Kejsarens nya
kläder.
 
Man erbjuder tiggarna en gratis resa hem.
 
ETT ANTAL AV TIGGARNA UPPGES JUBLA ÖVER ATT FÅ RESAN HEM TILL
JUL BETALD OCH HOPPAS ATT DE BLIR LIKA VÄLKOMNADE NÄR DE KOM-
MER TILLBAKA EFTER JUL.
 
Ansvariga inom kommunen andas en viss realism och uppger uppgivet att man är
medveten om att vissa av de som får åka hem till jul, kommer att återvända efter
helgen.
 
Man tycks också ha planer på att ta bort soptippen, när hemresan inför julen har
påbörjats.
 
Sett i en helhetslösning kan en "bussning hem" vara motiverad, att ta bort
soptippen borde ha gjorts för länge sedan.
 
MEN SETT I ETT HELHETSPERSPEKTIV ÄR DETTA INGEN LÖSNING, DETTA
ÄR BARA ATT ABDIKERA INFÖR DE SVÅRIGHETER PROBLEMET MED TIG-
GARNA UTGÖR.
 
Ska en "bussning hem" och ett borttagande av soptippen ha en effekt på sikt, så
måste tiggeriet upphöra.
 
Vi väljare väljer inte politiker för att de ska abdikera inför de problem de har att
lösa.
 
VI VÄLJER POLITIKER, FÖR ATT VI FÖRVÄNTAR OSS ATT DE SKA LÖSA DE
PROBLEM SOM FINNS, SJÄLVKLART UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DE GÅR
ATT LÖSA.
 
Och här går problemet att lösa.
 
MEN DÅ FORDRAS ANDRA "VERKTYG" ÄN UNDFALLENHET OCH HANDLINGS-
FÖRLAMNING.
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Särskilt ansvar tar jag för att alla ska kunna känna trygghet.
 
I morse vaknade jag till den ljuva musiken av intensiv skottlossning i anslutning till
tunnelbanan, det visade sig senare att två blivit skottskadade.
 
Vi har säkra uppgifter från FRA, som säger att de skjutna var sverigedemokrater, så
vi beklagar att de bara blev skadade.
 
Beträffande FRA visade ju Uppdrag Granskning igår att myndigheten ägnar sig åt
både aktiv signalspaning och dataintrång, båda aktiviteterna olagliga enligt svenska
lag.
 
FRA motiverar detta med att man inte bedriver annan spaning än man har tillstånd till.
 
Många ställer sig nu frågande till hur detta kan hänga ihop.
 
Runar Viksten från Försvarsunderrättelsedomstonen förklarar idag i SvD hur detta hän-
ger ihop.
 
Han förklarar då att domstolen gett FRA tillstånd att bedriva olaglig spaning. och då kan
ju FRA inte beskyllas för att bedriva annan spaning än man har tillstånd till.
 
Det är så vi ansvarsfullt upprätthåller respekten för lagen.
 
Alliansregeringen led ett mindre nederlag i går, när vi förlorade kampen om en höjd bryt-
punkt. Vi insåg tidigare att vi skulle förlora denna kamp, och av det skälet har både Anders
Borg och jag hållit oss undan debatten kring detta, vi vill ju inte framstå som de förlorare
vi är.
 
Vi har överlåtit allt till vår begåvade Anna Batra, men inte hon heller lyckades övertyga sina
obegåvade lantisar att de skulle rösta fel.
 
Samtidigt är vi tacksamma att det gick som det gick, nu kan vi ju helt hämningslöst hämnas
på oppositionen när de vunnit valet, hämnden är ljuv, som Anna Batra nu säger.
 
Då vi nu ersatt vår skattesänkarpolitik med en välfärdspolitik  medför detta att nederlaget
egentligen bör kunna ses som en seger för Alliansen.
 
Kommuner har nu på egen hand insett betydelsen av att skapa ordning och reda i sina finan-
ser och samtidigt genomföra ansvarsfulla privatiseringar. Vissa kommuner visar nu vägen och
förenar dessa mål. Ett gott föredöme är då de kommuner som släcker ner lyset för sina med-
borgare och erbjuder dem att hyra lyktstolpar för att man ska kunna ta sig fram i mörkret.
 
Vi har nu tillsatt en arbetsgrupp inför valet för att se över möjligheterna att utnyttja denna po-
tential för att skapa ytterligare ordning och reda i våra finanser.
 
Vi kommer därför att inleda en försöksverksamhet i Stockholm, där invånarna får hyra en
del av trottoaren och gatan som är belägen i anslutning till bostaden. I annat fall kommer vi
låta snö och annat ligga kvar, så att ingen kan ta sig fram.
 
Faller detta väl ut kommer vi att stänga stadens parker och ge medborgarna möjlighet att
hyra in sig för besök i parken.
 
Som alla känner till har våra få stora elbolag monopol på marknaden och kan ta ut hutlösa
elpriser, vilket då medför att industrin får svårt att konkurrera.
 
Utvecklingen av oljemarknaden i USA medför nu också att priserna på el där går ner och
medför ytterligare svårigheter för vår industri.
 
För att möta detta har vi gett Förvaltningsrätten utrymme att ge våra energibolag möjligheter
att kraftigt höja sina elpriser de närmaste åren.
 
Redan tidigare fick vi rapport om att industriproduktionen sjunkit kraftigt i landet. Genom des-
sa höjningar räknar vi med att den ska sjunka ytterligare.
 
Det är så vi tar ansvar för industrins utveckling i landet.
 
Debatten går tydligen högt angående Expressens presentation av invandringskritiska sve-
rigedemokrater.
 
Ett tag var vi rädda för att Expressen även skulle presentera invandringskritiska moderater
med bild och foto, men vi lyckades avstyra detta, genom att låta Expressen förstå att deras
presstöd inte är givet en gång för alla.
 
Skolverket tar nu bort rekommendationen att förskolegrupperna ska innehålla max 15 barn,
då man vill ha en lugnare miljö i förskolorna.
 
Faller detta väl ut kommer vi att ta  bort hastighetsbegränsningar på de vägar där bilisterna
kör för fort, för många kör ju ändå för fort.
 
Beslutet att ta bort rekommendationen betecknas av oppositionen som huvudlöst.
 
Själva ser vi rekommendationen som ett steg att göra vår politik mer enhetlig, det är ju
huvudlöst att bara vissa delar av vår politik ska vara huvudlös.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
Kan Ni inte undvika att vistas ute, se då till att ni har försett Er med en skottsäker väst,
man vet aldrig vad som kan hända i det nya moderata Sverige.
 
             
AE
 
 

FRA SJUKARE ÄN SJUKAST

Uppdrag Granskning reser många frågor
 
För den tekniskt oinvigde var dagens Uppdrag Granskning inte helt lätt att tillgodogöra
sig fullt ut.
 
De flesta förstod nog tillräckligt mycket för att förstå att något är sjukt.
 
RIKTIGT, RIKTIGT SJUKT.
 
Mycket kom att handla om aktiv signalspaning och hackning av datorer. Förre general-
direktören och många andra har varit tämligen tydliga med att dessa åtgärder inte är
förenliga med svensk lagstiftning.
 
Om detta svävade FRA talesman betänkligt på målet.
 
Om utgångsläget är att aktiv signalspaning och datorattacker inte är förenligt med svensk
lagstiftning bör ju inte den största sekretess i världen förhindra FRA från att svara på frå-
gan:
 
Använder FRA aktiv signalspaning och datorattacker ?
 
NU VÄGRADE MAN SVARA PÅ DETTA MED MOTIVET ATT MAN INTE KAN AVSLÖ-
JA VILKA "VERKTYG" MAN ANVÄNDER I SPANINGEN.
 
Men dessa "verktyg" är ju förbjudna, så det borde vara den lättaste sak i världen att i stäl-
let svara:
 
SJÄLVKLART ANVÄNDER VI INTE DESSA"VERKTYG", DE ÄR JU INTE FÖRENLIGA
MED SVENSK LAGSTIFTNING.
 
Inte skulle det röja någon sekretess, det undvikande svaret röjer i stället att något är sjukt.
 
RIKTIGT, RIKTIGT SJUKT.
 
Det blir ju inte mindre sjukt av att FRA talesman vägrar svara om han anser att aktiv sig-
nalspaning och datorattacker är lagliga eller inte.
 
Att förre generaldirektören Ingvar Åkesson tydligt sagt att dessa "verktyg" är olagliga
avfärdades av FRA talesman med att "det får stå för honom".
 
Den typen av arroganta avfärdanden brukar ske neråt i organisationen, men på
FRA vänder man tydligen upp och ner på det mesta, även sanningen.
 
Efter de ickesvar FRA talesman lämnade på ovanstående frågeställningar är det
lätt att komma fram till en bestämd slutsats.
 
NÅGOT INOM FRA ÄR RIKTIGT, RIKTIGT SJUKT.
 
Det är också lätt att komma fram till en annan bestämd slutsats.
 
FRA BEDRIVER AKTIV SIGNALSPANING OCH ÄGNAR SIG ÅT DATAINTRÅNG.
 
Ett par politiker tillfrågades om de fortfarande hade förtroende för den granskningsmyn-
dighet, som ska se till att FRA håller sig till lagen.
 
En politiker, folkpartist, uppgav sig ha fortsatt förtroende.
 
DET SÄGER EN HEL DEL OM FOLKPARTSITEN IFRÅGA.
 
Blir inte denna sörja föremål för en undersökning, som går till botten med allt sjukt inom
FRA, och får inte detta politiska konsekvenser på något sätt, då kan man också dra en
annan slutsats.
 
SVERIGE, INTE BARA FRA, ÄR RIKTIGT, RIKTIGT SJUKT.
 
FRA parlamentariska granskningskommission
AE
 

ALLIANSEN PLANERAR HÄMNDATTACKET

Hämnden är ljuv
 
Så är då det "stora" budgetbråket över.
 
När man ny lyckas åstadkomma så mycket buller och bång kring en fråga, som i
ekonomiska termer uppgår till 3 000 000 000, så undrar man hur mycket buller
och bång det blir om stora värden står på spel.
 
Vad är det egentligen man bråkat om, är det så mycket att bråka om, några
futtiga miljarder.
 
OCH ÄR DET VERKLIGEN SÅ ATT NÅGON FÅTT OFFRA PRESTIGE I NÅGON
STÖRRE OMFATTNING.
 
Alla vet vad Alliansregeringen vill i denna fråga, och att de stöp på vägen borde inte ses
som någon större prestigeförlust. I någon rationell mening hade man nog hyfsad grund
för att gå till riksdagen med detta inslag.
 
Rent objekt tycks de utgått ifrån att regelsystemet gynnade deras upplägg och inte gav
utrymme för några förändringar. Att oppositionen i detta läge tolkar allt på ett annat
sätt kan väl knappast ses som en världsomspännande prestigeförlust.
 
Alliansregeringen tycks också haft hyfsat fog för att kunna utgå ifrån att "har man al-
drig gjort så här förr, så gör man det inte nu heller".
 
Att opposition inte drog sig för att "göra som man aldrig gjort förr" kan väl knappast
heller ses som en jätteförlust i prestige.
 
Oppositionen kan dock tillgodoräknas en viss prestigehöjning i form av visad
'handlingskraft, men det behöver väl knappast sätta Alliansen i gungning.
 
SÅ VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM ÄR SÅ FÖRFÄRLIGT ??
 
Betydligt värre är nog att ett antal allianspolitiker öppet talar om att detta ska föranleda
hämndaktioner om valet medför att alliansen förlorar regeringsmakten.
 
Anna Batra var tämligen tydligen med ett låta ett sådant hämndbegär framskymta när hon
senast framträdde i Agenda. Ett antalet andra allianspolitiker har också låtit förstå att de
ska låtas sig styras av primitiva hämndkänslor.
 
Lyckligsvis tycker inte alla allianspolitiker att hämnden ska bli ljuv, till dessa tycks
höra folkpartristen professor Carl B Hamilton.
 
HAN MENAR NU ATT MAN INFÖR NÄSTA MANDATPERIOD SKA FÖRSÖKA UTRÖNA
RÄTTSLÄGET, SÅ ATT UTRYMMET FÖR HÄMNDAKTIONER SKA KUNNA BEGRÄN.
SAS.
 
Synnerligen kloka ord för att komma från en professor, men direkt förödande för politikers
trovärdighet är att åtgärder måste vidtas för att vissa politiker inte ska ägna sig åt rena
hämndåtgärder och på det sättet sabotera en regerings och riksdags arbete.
 
Alltså heder åt Carl Hamilton i detta avseende.
 
DESTO MINDRE HEDER ÄR DE ALLIANSPOLITIKER VÄRDA, SOM NU MER ELLER'
MINDRE ÖPPET LÅTER FÖRSTÅ ATT DERAS AGERANDE KOMMER ATT STYRAS
AV ATT HÄMNDEN ÄR LJUV.
 
Inte ens en professor kan ha rätt i allt, och Carl B Hamiltons logik haltar nog betänkligt,
när han hävdar att dagens riksdagsbeslut kommer att "drabba" oppositionen.
 
Väljarna har ju tydligt låtit förstå att de numera mer värdesätter satsningar i välfärden mer
än fortsatta skattesänkningar.
 
Lite ologiskt blir det då om dagens beskut skulle "drabba" oppositionen.
 
I den mån det "drabbar" någon kan det möjligen ge opposition viss ökad prestige just nu
för att man visat handlingskraft.
 
När alla bitar fallit på plats och alla besinnat sig pekar nog ändå det mesta på att
dagens beslut inte kommer att få den betydelse många vill få det till.
 
STÖRRE HÄNDELSER HAR INTRÄFFAT I VÄRLDSHISTORIEN, INTRÄFFAR OCH
KOMMER ATT INTRÄFFA.
 
 
AE
 
 
 
 
 

PAPEGOJORNA I ALLIANSREGERINGEN

Budgetens hundra poster
 
Sedan ett antal år är vi ju vana vid att Alliansregeringen formar sin politik i form av
mantra, som ska upprepas intill dess att mottagarna blivit så trötta på "papegojandet"
att de faller till föga.
 
Vi har hört till mer än leda, mantra som upprepas åter och åter utan det minsta
samband med det för tillfället aktuella ämnet.
 
ANSVAR, ANSVARSTAGANDE, TROVÄRDIGT REGERINGSALTERNATIV, ORDNING
OCH REDA I FINANSERNA, SKAPA STARKA OFFENTLIGA FINANSER OCH LITE
MERA.
 
Nu fyller man på i skafferiet, och nu ska vi ständigt också får höra.
 
BUDGETENS HUNDRA POSTER.
 
Detta intellegenta mantra hänger då ihop med att den ansvarsfulla Alliansregeringen för-
lorade dragkampen om brytpunkten.
 
Det började med den likaledes intelligente och ansvarsfulle Tuve Skånberg, som menade
att nu öppnar man upp för att hundra poster i budgeten kan bli föremål för ändring i riks-
dagen "bit för bit".
 
Ny fyller andra likaledes ansvarsfulla och intelligenta allianspolitiker på med detta trams.
 
ÄNDRING AV HUNDRA POSTER I BUDGETEN KOMMER ATT STÄLLA TILL KAOS.
 
Detta är ju inget annat än  rent trams.
 
Kan verkligen ett lands politiska elit ge uttryck för en sådan monumental enfald,
man blir ju riktigt orolig.
 
Det är ju regeringens styrka och riksdagens sammansättning, som avgör att "budgetens
hundra poster ska ändras bit för bit".
 
Man kan skönja två alternativa scenarion.
 
DET ENA ÄR ATT REGERINGEN ÄR EN MAJORITETSREGERINGOCH HAR STÖD
AV EN MAJORITET I RIKSDAGEN.
 
I det fallet lägger regeringen budgetförslag, som har stöd av riksdagens majoritet, och
då finns det inga förutsättningar för kaos genom  att "budgetens hundra poster ändras
bit för bit".
 
Såvitt inte ett antal ledamöter sitter och sover och trycker på fel knapp.
 
DET ANDRA SCENARIOT ÄR ATT VI HAR EN MINORITETSREGERING, SOM I
OLIKA FRÅGOR MÅSTE FÖRVISSA SIG OM ATT DERAS UNDERLASG I RIKS-
DAGEN, UTGÖRANDE EN MINORITET, FÅR STÖD AV ANDRA I EN ELLER FLE-
RA FRÅGOR.
 
För en regering med rimligt mått av ansvarstagande och med det minsta förnuft medför
detta att man inte lägger förslag, där man i förväg vet att en majoritet i riksdagen kom-
mer att fälla förslaget.
 
OM EN MINORITETSREGERING ÄR SÅ EMBARMELIGT ENFALDIG ATT DEN LÄG-
GER EN BUDGET MED HUNDRA POSTER, DÄR MAN I FÖRVÄG VET ATT EN RIKS-
DAGSMAJORITET KOMMER "ATT ORSAKA KAOS GENOM ATT ÄNDRA BUDGE-
TENS HUNDRA PUNKTER BIT FÖR BIT", DÅ ÄR DET INTE RIKSDAGSARBETET
OCH KONSTITUTIONEN DET ÄR FEL PÅ.
 
DET ÄR REGERINGEN DET ÄR FEL PÅ.
 
Låt oss för guds skull slippa detta tuggande om "de hundra poster i budgeten bit för bit".
 
Även om många i riksdagen framstår som regelrätta dummskallar i denna fråga,
så "please".
 
VISA DET INTE SÅ TYDLIGT, DET ÄR BARA PINSAMT.
 
Det skulle också vara skönt att slippa en annan tramsighet, som får tuggas fritt utan
att någon reagerar.
 
Vi får ideligen höra att oppositionen inte ska få göra som de nu gör, och skälet
som angavs tycks hänga samman med den kunskapsutveckling PISA visade.
 
NI SKA INTE GÖRA PÅ DET SÄTTET FÖR DET HAR INGEN GJORT TIDIGARE.
 
Om framtiden ska avgöras av att vi inte gör något vi inte gjort tidigare kan vi lika bra
återgå till grottstadiet med en gång.
 
Det är möjligt att riksdagens ledamöter inte finner anledning att ställa ens mini-
mala krav på sina argument för vissa frågor och beslut.
 
MEN VI VÄLJARE TYCKER VI HAR RÄTT ATT DET I VART FALL SKA FINNAS
EN ANTYDAN TILL SUNT FÖRNUFT I DE ARGUMENT LEDAMÖTERNA FRAM-
FÖR.
 
Ett ganska så rimligt krav.
 
Eller ?
 
 
Hundra poster bit för bit
AE
 

PRIVATISERINGAR TAR NY FART

Nya privatiseringar sprider ljus över landet
 
I takt med att besparingar sker runt om i landet, sker nya innovationer på privati-
seringens altare.
 
SvD skrev härom dagen om den alltmer begränsade yttrandefriheten i Sverige
och ställde frågan:
 
VEM SLÄCKTE LJUSET ?
 
Vissa kommuner och nu svarat på denna fråga och släcker ljuset på riktigt.
 
MAN SLÄCKER DÅ NER GATUBELSYNING PÅ OLIKA HÅLL FÖR ATT SPARA
PENGAR.
 
Att en del kommuner tidigare försökt sig på detta ljusskygga experiment och det då
medfört att kommunens tjyvar försett sig i skydd av mörkret tycks inte bekomma det
minsta.
 
Vissa kommuner tycks dock ändå ha en viss förståelse för att mörkret inte ska lägra
sig över kommunen och erbjuder då invånarna att "hyra en lyktstolpe".
 
ONEKLIGEN EN INNOVATIV TANKE PÅ DEN ALLTMER BISARRA PRIVATISE-'
RINGSFRONTEN.
 
"HYRA EN LYKSTOLPE" FRÅM KOMMUNEN FÖR ATT FÅ LJUS PÅ GATAN.
 
Hade det varit 1 maj hade man ju utgått ifrån att det var ett 1 maj - skämt, men nu är
det alltså på riktigt.
 
Nästa steg i denna marknadsyra lär väl då bli att det bildas "call center" bolag
som ringer runt och försöker få de som hyr lyktstolparna att hänga reklamskyl-
tar på lyktstolparna, för att i sin tur komma ifrån kostnaden.
 
När nu redan ändå är påbörjad, att få hyra en lyktstolpe, varför stoppa resan här.
 
Man kan väl gå vidare och hyra andra faciliteter kommunen äger eller driver:
 
MAN FÅR HYRA EN BIT AV TROTTOAREN OCH GATAN UTANFÖR, ANNARS
PLOGAS DET INTE, MAN FÅR HYRA EN DEL AV STADENS PARKOMRÅDE,
ANNARS VÅRDAS INTE GRÖNOMRÅDET.
 
Har man väl öppnat upp för detta marknadsinriktade, begåvade och innovativa tän-
kande finns det obegränsade möjligheter att skära i kommunens kostnader.
 
Kanske kan man får bort alla kostnader, man kan ju också få hyra ett antal
tjänstemän på kommunen, så slipper kommunen alla löner osv.
 
I Norge skrev man häromdagen, att Sverige är ett sjukt land.
 
Då visste man inte att svenskarna skulle få hyra sina lyktstolpar.
 
UNDRA HUR DE SER PÅ NORGE EFTER DETTA.
 
Hyr en statsminister
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskild ansvar tar jag för att ingen ska förledas äta pepparkakor inför julen.
 
Inför den stundande julen tycks mina drömmar blir mer uppfyllda än tidigare år. Allt
fler kommuner har nu insett vikten av att förbjuda alla inom kommunen att visa jul-
tomtar, att äta pepparkaksgubbar och att förbjuda guldstjärnor.
 
Jag tackar alla kommuner, som underlättar för mig att se till att vi blir av med al-
la urbarbariska jultomtar och pepparkaksgubbar.
 
Tyvärr har avvecklandet av vår urbarbariska tradition att visa rödklädda jultomtar
väckt förargelse på oväntat håll. Västerkommunisterna accepterar visserligen att
man förbjuder jultomtar, men vänder sig emot att man samtidigt förbjuder att vi-
sa rött.
 
Fortfarande finns det tydligen kommuner där man tillåter att föräldrarna fotografe-
rar luciatåg, så vi har mycket kvar att göra inom detta område.
 
Jan Björklunds begåvade förslag att låsa ute alla elever, som kommer för sent, tycks
ha mött på stort motstånd. Man menar då att de elever, som kommer för sent, ofta är
svaga elever med viss socioekonomisk bakgrund. Dessa skulle då få svårigheter från
'ytterligare ett håll och likvärdigheten i skolan skulle bli ändå sämre.
 
Jan Björklund kommer nu i stället att föreslå att man låset ute alla elever, som kommer
i tid, så att likvärdigheten i skolan blir högre. Som alla känner till är Jan Björklund inte
sen att komma med genomtänkta förslag.
 
Debatten kring brytpunkten tycks nu rulla vidare. Kristdemokraten Tuve Skånberg me-
nar att Magdalena Andersson och Stefan Löfven "tycks inte vara klar över vad de ställt
till med".
 
Till skillnad från oppositionen vet Alliansen numera väldigt väl vad vi ställt till med, det
är bara att titta på kunskapsutvecklingen, tågtrafiken, äldrevården, sjukvården och myc-
ket annat.
 
Vi är själva förvånade över att vi kunnat ställa till med så mycket bara under 7 år.
 
Tuve Skånberg menar vidare att "när vi går i opposition kan vi gå in i budgetprocessen
och ändra flera hundra poster bit för bit".
 
Tuve Skånberg är ju bara kristdemokrat, så man får väl inte begära för mycket, men jag
trodde ändå att alla riksdagsmän visste att man måste ha en riksdagsmajoritet bakom
sig för "att gå in hundra gånger i en budgetprocess och ändra bit för bit".
 
Nu vet vi att Tuve Skånberg inte känner till detta, så det är ju för väl att partiet har pe-
tat ner honom på riksdagslistan inför valet.
 
I Agenda visade den begåvade Anna Batra att hon inte kände till detta heller, så vi får
väl peta ner henne också.
 
Vi kan ju inte alltid utgå ifrån att nuvarande oppositionen också kommer att vara så kor-
kade att de lägger förslag, när de i förväg vet att en majoritet kommer att gå emot det.
 
Spänningen ökar nu inför Uppdrag Gransknings program i kväll, nu när det blivit känt
att FRA brutit mot lagen.
 
Aftonbladet ställer frågan om svenska folket nu är fört bakom ljuset, och det ska till Af-
tonbladet för att ställa så dumma frågor.
 
Det begriper väl alla att vi var tvungna att föra svenska folket bakom ljuset, annars hade
vi ju aldrig fått igenom FRA lagen. Själv gjorde jag den bedömningen att väljarna aldrig
skulle acceptera att vi talade om för dem att FRA skulle syssla med olaglig aktiv signal-
'spaning och ännu olagligare dataintrång.
 
Vissa kritiker menar nu också att både FRA och vi drabbats av fartblindhet och går mer
och mer utanför lagen, för att tekniken nu ger allt större möjligheter till nya olagligheter.
 
På den punkten måste jag nog ge kritikerna rätt, att vi blivit fartblinda kan man se på
många andra områden också.
 
Det visar sig nu att vi blivit fartblinda inom skolområdet och genomfört alltför många re-
former alltför snabbt, vi har också alltför snabbt drivit igenom ogenomtänkta privatiser-
ingar och vi har också visat oss fartblinda på många andra områden.
 
Men vi har en bra ursäkt för denna fartblindhet, är man blind så är man blind, nu åter-
står att se omväljarna nästa år vill ha fartblinda och blinda politiker.
 
SCB visar nu att den svenska industriproduktionen minskar 5 % i årstakt, medan jämför-
bara länder ökar sin industriproduktion.
 
Analytiker ser dessa siffror som förbryllande och förvånande, medan Alliansregeringen
inte är det minsta förbryllad över att industriproduktionen sjunker i Sverige, medan den
ökar i jämförbara länder.
 
Med vårt politik hade det varit mer förbryllande om industriproduktionen ökat.
 
Försvarssamarbetet med Norge tycks nu totalhaverera. Detta visar sig nu genom att
Norge inte vill fullfölja köp av artilleripjäser samt kräver skadestånd för att vi schabb-
lat i vår upphandling av lastbilar till Försvaret.
 
Att vi schabblat med upphandlingen av lastbilar till Försvaret har medfört att priset
ökat dramatiskt efter anbudstiden, något som Norge inte tycker borde kunna ske.
 
Vi har försökt förklara för Norge att detta schabblande beror på att en hög chef på
FMV styrt upphandlingen på ett sådant sätt att det gynnat anbudsgivaren.
 
Norge ville inte till en början tro att vi kunde vara så korrupta, att vi arbetade på det
sättet, men när den schabblande chefen som tack för sitt schabblande fick ett topp-
jobb på MAN var även Norge tvungen att tro på att vi kunde vara så korrupta.
 
Det är så vi motarbetar att korruptionen ska breda ut sig.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
Ni glömmer väl inte att vi ansvarsfullt skapar ordning och reda i MAN:s finanser.
 
             
 
AE

POLITISKA HÄXPROCESSER I SVERIGE 2013

Förföljelserna på oliktänkande escalerar
 
Den minnesgode erinrar sig klappjakten på kommunister i USA i anslutning till
andra världskriget.
 
General MacArthur skulle utrota alla kommunister, alla som kände kommu-
nister och alla som kände kommunister som kände kommunister.
 
EN REGELRÄTT KLAPPJAKT SKEDDE PÅ DESSA PERSONER OCH REGEL-
RÄTTA HÄXPROSESSER INLEDDES MOT DEM.
 
Efteråt tog nästan hela världen avstånd från dessa fruktansvärda övergrepp och USA
bad om ursäkt.
 
NÄSTAN HELA VÄRLDEN, MEN INTE SVERIGE.
 
Sverige har valt en helt annan väg än att ta avstånd från dessa övergrfepp.
 
MAN HAR NU VALT ATT KOPIERA DENNA KLAPPJAKT OCH DESSA HÄXPRO-
CESSER.
 
Nu är det inte kommunister, som blir utsatta för dessa övergrepp, det är systematiska
övergrepp mot sverigedemokrater.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen ger nu Expressen det utrymme man behöver
för att kunna stoppa alla som väljer att sympatisera med SD.
 
Sympatisörer till SD blir nu uthängdamed foto och kränkande beskrivningar i tidningen,
av ett och allena ett skäl.
 
DE ÄR INVANDRARKRITISKA OCH DE HAR FRAMFÖRT SÅDANA UPPFATTNIN-
GAR PÅ AVPIXLAT.
 
Vissa kommentarer på Avpixlat är av den karaktären att det kan motivera att "hängas
ut" i Expressen, men Expressen går nu vidare och "hänger ut" personer, som enbart
framfört kritik mot den förda invandringspolitiken.
 
Expressen hade aldrig kunna ägna sig åt dessa övergrepp, om den omgivande
miljön, politiker mm, inte intagit en "förlåtande" och "tillåtande" attityd.
 
I normalfallet visar media viss hänsyn till den personliga integriteten, denna hänsyn har
man nu lagt helt åt sidan.
 
DEN POLITISKA KLAPPJAKTEN OCH HÄXPROCESSERNA MOT INVANDRINGS-
KRITISKA ÄR NU I FULL GÅNG.
 
PÅ ETT SÄTT DÄR ALL HÄNSYN TILL PERSONLIG INTEGRITET LAGTS ÅT SIDAN
OCH DÄR RENA ÖVERGREPP ÄR LEGIO.
 
Detta sker nu i Sverige år 2013.
 
DET HADE ALDRIG SKETT, OMANSVARIGA MYNDIGHETER OCH POLITIKER
LÅTIT FÖRSTÅ ATT DENNA TYP AV POLITISK FÖRSFÖLJELSE INTE HÖR HEM-.
MA I EN DEMOKRATI.
 
Våra nordiska grannländer har under de senaste dagarna i olika sammanhang framför
att Sverige är ett sjukt land.
 
DET BLIR FÖR VARJE DAG LÄTTARE ATT HÅLLA MED OM DETTA.
 
Det blir inte heller mindre sjukt genom att de uppgifter, som ligger till grund för dessa över-
grepp, tycks ha blivit tillgängliga genom olagliga dataintrång.
 
 
Tillåts nu härja fritt i Sverige genom Expressen
AE

GRÄSHOPPOR MER VÄRDA ÄN KACKERLACKOR

Grupp ställs mot grupp bland insekterna
 
Nu rasar alla högljudda vettvillingar landet runt, en ledande sverigedemokrat
har använt ordet gräshoppsvärmar om invandrare.
 
Man behöver ju inte anstränga hjärnverksamheten alltför mycket för att snabbt
inse att detta uttalande är mindre lämpligt, för att uttrycka sig milt.
 
Men vad väger en gräshoppa mot en kackerlacka ?
 
I KACKERLACKAN VILL MAN INTE TA I MED TÅNG, MEDAN GRÄSHOPPAN
SKA HA INSTEGSJOBB DÄRFÖR ATT GRÄSHOPPAN RÄDDAR VÅRA PEN-'
SIONER.
 
"Skämt åsido".
 
För inte så länge sedan beskrev ett antal tidningar sverigedemokraterna som kacker-
lackor, som skulle förintas till sista kackerlackan genom att besprutas med insektsgift.
 
De enda som reagerade på detta var kackerlackorna själva.
 
Nu har alltså ett antal kackerlackor använt beteckningen gräshoppor om vissa grupper.
 
OCH DÅ TAR DET TYDLIGEN DIREKT HUS I "HELSICKE".
 
Här ställer man grupp mot grupp.
 
Man ställer gräshoppor mot kackerlackor.
 
OCH DÅ VISAR SIG GRÄSHOPPORNA SIG VARA MER VÄRDA ÄN KACKERLAC-
KORNA.
 
Norska och ett antal andra utländska media har de senaste dagarna skrivit om den
debattnivå och den brist på yttrandefrihet som råder i Sverige.
 
Man beskriver då Sverige som ett sjukt land.
 
SÄG EMOT DET DEN SOM KAN.
 
 
AE
 
 

NORGE SER SVERIGE SOM ETT SJUKT LAND

Diktaturen har slagit rot i Sverige
 
En annons i Dagens Nyheter med ett antal faktauppgifter tycka kunna försätta
världen i gungning, i vart fall Sverige.
 
MEN SÅ UTGÖR VI JU OCKSÅ STÖRRE DELEN AV VÄRLDEN, I VART FALL
SETT MED EGNA ÖGON.
 
Ett antal faktauppgifter, publiserade som en annons, medför alltså att en grupp
vettvillingar börjar yra om rasism, nazism, främlingsfientlighet och en mängd
andra tokigheter.
 
Att de publiserade faktauppgifterna i allt väsentligt stämmer med den rap-
port SCB presenterade härom dagen, "Invandring - en beskrivning av läget
i Sverige" , tycks inte bekomma dessa  högljudda vettvillingar ett dugg.
 
Annonsen har fört det goda med sig att försäljningen av boken, "Invandring och
Mörkläggning", rasat i höjden.
 
DÖR BÖR JU KUNNA TOLKSAS SOM ATT INTE ALLA I SVERIGE ÄR HÖG-
LJUDDA VETTVILLINGARNA.
 
Som vanligt, frestas man numera säga, betraktar andra länder vad som händer
i Sverige med största förundran.
 
På vissa håll har denna förundran övergått i något annat, alltför vågat för
att kunna uttryckas i klartext på den här sidan av gränsen, där yttrandefri-
heten numera upphört.
 
Aftonbladet i Norge har sin bild helt klar:
'
DETTA BEKRÄFTAR ATT SVERIGE ÄR ETT SJUKT LAND.
 
Andra bedömare uttrycker samma sak på ett annat sätt:
 
SVERIGE HAR INGEN DEMOKRATILÄNGRE, YTTRANDEFRIHETEN ÄR HELT
BORTA, GÖR ER AV MED ANSVARIGA POLITIKER, SÅ LÄNGE NI HAR FRIA
VAL.
 
Det är den bild utlandet har av Sverige år 2013.
 
Yttrandefrihet och demokrati borta.
 
EFTER 7 ÅR MED DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN.
 
I ärlighetens namn måste man ju medge att Mona Sahlin och hennes anhang krat-
tade väl i manegen för denna utveckling.
 
Då återstår om vi ska lyssna på dessa kritiska röster från utlandet.
 
Rösta bort dem som tagit ifrån oss yttrandefriheten.
 
SÅ LÄNGE VI HAR FRIA VAL.
 
Av döma av tonerna i utländsk press ser man "så länge" som bara en tidsfråga.
 
 
AE
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfulle ansvar för landet  
 
Jag glömde väl inte säga att jag skapar ordning och reda i statens finanser.
 
De senaste dagarnas debatt om annonsen i DN för boken "Invandring och mörklägg-
ning" blottläggar stora strukturella problem i landet.
 
Till och med forskare tycks tro att det råder yttrandefrihet i landet, trots att vi styrt riket
i 7 år.
 
Författaren Karl Olof Arnsberg motiverar nu att han skrivit boken för att han som fors-
kare är förbannad över att man inte får föra fram sanningen i Sverige.
 
Bland annat skriver han i boken att invandrarna utgör 15 % av den befolkningen i
landet, men uppbär 60 % av försörjningsstödet.
 
Det förstår ju alla inte vi inte kan delge väljarna den typen av uppgifter, de skulle ju
kunna få för sig att vi borde behålla våra äldreboenden i stället.
 
Vi behöver inte en massa forskare, som skriver några sanningar om integrationen i
Sverige, det räcker med att jag inte fått tyst på utländska media.
 
Däremot behöver vi forskare, som hjälper Eric Ullenfån att skriva myter och sannings-
sägner om vetenskapsmän som kör taxi.
 
DN tycks ändå ha lärt sig något efter debatten om boken. I går hade man en webben-
kät där man ställde frågan "Hur skulle Du rösta idag om det var val idag".
 
Efter det att man fått 5 500 svar visade det sig att var mest socialt handikappade och
lågutbildade som lämnade svar, hela 21 % uppgav de skulle rösta på SD.
 
När detta blev känt inom Rosenbad lät vi förstå att DN skulle stoppa enkäten, väljarna
skulle kunna förledas tro att vi förde dem bakom ljuset annars.
 
DN var inte sena att förstå vad som skulle hända om de inte gjorde som jag lät dem för-
stå, så enkäten stoppades omedelbart.
 
Det är så vi i samråd med media utvecklar demokratin i landet.
 
Debatten om kunskapsutvecklingen rullar vidare och många pekar nu på lärarnas bris-
tande utbildning och menar att vissa rektorer inte ens har vare sig lärarutbildning eller
pedagogisk bakgrund.
 
Några kritiker sträcker sig så långt att man menar att man tar in lärare och rektorer
direkt från gatan.
 
Jag ser inga fel i rekryteringen av lärare och rektorer, kan man ta in en statsminister
direkt från MUF, måste man väl kunna ta in lärare och rektorer direkt från gatan.
 
Jan Björklund presenterar nu lösningen hur vi ska vända kunskapsutvecklingen. En
viktig faktor till raset anses vara den stora "sena ankomsten", här ligger vi högst i hela
EU.
 
Jan föreslår nu att vi ska låsa ut alla elever, som kommer för sent. Detta förslag får ett
bejublat mottagande i internationella media, då man ser lösningen på hur det ska ska-
pas lugn och ro i klassrummet.
 
Jag delar den bedömningen att Jan Björklunds förslag skapar lugn och ro i klassrum-
met om man låser ute sena elever, samtidigt som jag ställer mig tveksam till om det
är lämpligt att låsa in en lärare ensam i klassrummet.
 
Vissa utländska media har pekat på svårigheten att förmedla kunskap i klassrummet
överhuvudtaget, när alla eleverna befinner sig i korridoren.
 
Även detta har Jan Björklund en lösning på, och föreslår att man ska låsa ute läraren
också, så att undervisningen helt kan ske utanför klassrummet.
 
Vår gode vän, generaldirektören på Kriminalvårdsstyrelsen Nils Öberg, framför nu att
antalet fångar nedgått kraftigt, antalet har sjunkit med 25 %.
 
Nils Öberg försöker nu förstå vad som hänt, men vi ger honom rådet att inte försöka
förstå vad som hänt, då han är tillsatt på politiska meriter.
 
Däremot vet vi i Rosenbad vad som hänt och som medfört att antalet fångar blivit
lägre.
 
För att inte situationen på anstalterna ska bekräfta att invandrarna är överrepresen-
terade på anstalterna har vi låtit förstå att landets tingsrätter ska utfärda mildare do-
mar.
 
Då är samhällstjänst för grova brott ett bättre alternativ än att spärra in brottslingar
på anstalter.
 
Aftonbladet skriver  nu att jag förlorade valet denna veckan. Här går den där Karin
Pettersson händelserna i förväg
 
Det är först nästa år jag förlorar valet, och dessutom säger Kent Persson att under
fortfarande kan inträffa.
 
Jag får därför sätta min tilltro till att under kan inträffa, ett sådant under skulle
kunna vara Annie Lööf håller tyst intill nästa val.
 
Det tycks nu som att riksdagen kommer att rösta om brytpunkten inom kort. Att
oppositionen inte följer våra regler kan få förfärande följder i framtiden.
 
Som Anna Batra sa i Agenda kan ju detta få den följden i framtiden att vi inte hel-
ler följer våra regler.
 
På tal om Anna Batra anses hon inom moderaterna som en stark kandidat som
partiledare, den dagen jag inte kan få tyst på alla längre.
 
Vi utgår ifrån att detta kommer att stärka moderaternas ställning utanför Stock-
holm, då de obegåvade lantisarna kan rösta på vem som helst, till och med på
Anna Batra.
 
Redan kallas hon internt i partiet för stridsstoet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulleoch mentakt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Särskilt ansvar tar jag för det fria skolvalet, som ger oss en allt bättre kunskapsutveck-
ling.
 
Morgonstund har guld i mun heter det, och det har aldrig framstått som mer rätt, i dag
fick jag tre tidigarelagda julklappar, som gör hela livet till en enda stor fröjd.
 
Vi fick idag tre väljarundersökningar presenterade och alla visar att Alliansen är det enda
trovärdiga regeringsalternativet.
 
I Yuogovs undersökning är vi till och med så trovärdiga att Alliansen sammantaget når
ända till 36,8 % och för att ge denna trovärdighet ännu större tyngd når KD och CP inte
upp till 4 %.
 
Moderaternas framgångar visar sig främst i Marknadsinsikts undersökning, där vi når
en väljarandel på hela 21,2 %.
 
Lite smolk i bägaren är det ändå då de förfärliga sverigedemokraterna flyttar fram sina
positioner i alla tre undersökningarna. Många av dessa rasister kommer från modera-
terna, och innan de började sympatisera med sverigedemokraterna var de ju inga ra-
sister, det förstår ju alla.
 
För att ytterligare bekräfta våra framgångar gjorde vår begåvade Anna Batra ett bejublat
framträdande i Agenda i går, hon visade sig då mer begåvad än alla de obegåvade lan-
tisar hon ser ner på så mycket.
 
Inte mindre är tretton gånger formulerade hon vår framgångsrika slogan "ordning och re-
da". När hon upprepade detta för trettonde gången reste vi oss alla på partihögkvarteret
och  applåderade spontant.
 
Sporradeav denna framgång kommer moderaterna nu att inför valet inrätta en floskelkom-
mitte, där vi kommer att välja ut ett antal floskler, som ska leda oss till framgång i valet.
 
"Ansvar" och "ordning och reda" kommer då att vägleda alla våra valarbetare.
 
Tyvärr slant tungan på Kent Persson igår då han kommenterade Demoskops väljarunder-
sökning, där vi moderater fick hela 23,4 %. Kent sa då att "vi får nu anstränga oss mer
för att få ut vårt budskap".
 
Alla förstår ju att han uttrycke sig fel, det han menade var att "vi måste nu anstränga oss
mer för att INTE få ut vårt budskap". Skulle vi tala om vad vi tänker göra, skulle aldrig
så många "ansvar" och "ordning och reda" kunna hjälpa oss.
 
Igår uppstod en bred debatt rörande DN annons för boken "Integration och Mörkläggning".
SvD skriver idag om detta och ställer sig kritisk till att media vill begränsa yttrandefriheten.
 
SvD ställer då frågan "vem släckte ljuset", den frågan kan jag svara på.
 
Jag släckte ljuset 2006.
 
Maria Wetterstrand skriver i dag i Dagens Industri kritiskt om vårt framgångsrika riskkapi-
talbolag Inlandsinnovation. Hon klagar bland annat över att detta ärendet inte bereddes
av Maud Olofsson innan vi beslöt om det.
 
Maria har tydligen sett sina bästa dagar, det begriper väl alla att det inte behövdes någon
särskild beredning, om avsikten var att gynna vissa ledande centerpartister.
 
Maria gnäller också över att Inlandsinnovation har den största förvaltningskostnaden bland
alla riskkapital, samt att man inte åstadkommit några.
 
Inlandsinnovation har visst åstadkommit mycket, flera ledande centerpartister har blivit för-
mögna tack vare bolaget. Att förvaltningskostnaden är hög är bara naturligt, ska vi gynna
vissa centerpartister, så måste det få kosta.
 
Vi får nu uppgifter om industriproduktionen i landet, som bekräftar vår framgångsrika närings-
politik. Medan andra länder återhämtat sig efter den finansiella krisen ligger vår industripro-
duktion 16 % under den nivå som gällde före krisen 2007/2008.
 
Genom vår ansvarsfulla politik har vi skapat ordning och reda i företagens verksamhet, man
har fått mindre att hålla reda på.
 
Det är så vi tar ansvar för att utveckla landets näringsliv.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
 
 
 

FRA LAKEJ ÅT USA

Sverige tycks gå i USA:s ledband
 
Du uppgifter som läckt rörande FRA samarbete med USA tycks bekräfta en skandal,
som har flera bottnar.
 
Den ena delen av skandalen är ju att lite, eller inget, av det Fredrik Reinfeldt
angav som motiv fört att införa FRA lagen stämmer med det som nu läcker
ut.
 
DET MESTA, ELLER ALLT, SOM FREDRIK REINFELDT DÅ ANGAV FRAMSTÅR
NU SOM RENA LÖGNER.
 
Vi som inte trodde på Fredrik Reinfeldt, då heller, fick höra av vi hade vanföreställ-
ningar, när vi ifrågasatte de motiv som angavs för lagens införande.
 
Spioneriet mot civila "mål" i form av energobolag mm visar nu med all tydlighet
vem som hade vanföreställningar.
 
OM ANSVARSPREDIKANTEN SJÄLV TRODDE PÅ VAD HAN SA, ÄR DET LÄTT
ASTT KONSTATERA VEM SOM HADE "VANFÖRESTÄLLNINGAR".
 
Inom FRA tycks man nu få kalla fötter och är mycket angelägen att framhålla att man
till 100 % håller sig till lagen.
 
MAN UTFÖR INGA UPPDRAG FÖR NÅGRA ANDRA ÄN REGERINGEN ELLER
ANDRA "SVENSKA" UPPDRAGSGIVARE.
 
Ganska så självklart, de uppgifter som läckt visar inte att USA ger "direktorder" till
FRA och det är det heller ingen som tror.
 
DÄREMOT TYDER NU ALLT PÅ ATT USA DIRIGERAR BÅDE DEN SVENSKA
REGERINGEN OCH ANDRA "SVENSKA" UPPDRSGAGIVARE, SÅ ATT DERAS
UPPDRAG TILL FRA TILLGODOSER USA INTRESSEN.
 
Så i viss mening talar FRA kanske sanning, men formulering tycks inte vara något
annat än en ren dimråda.
 
DENNA FORMULERING ÄR DÅ TÄNKT ATT LIGGA SÅ NÄRA SANNINGEN SOM
MÖJLIGT,SÅ ATT SENARE AVSLÖJANDEN INTE MEDFÖR ATT MAN KAN BE-
LÄGGAS MED RENA LÖGNER.
 
Vi utför inga andra uppdrag än de vi utför åt regeringen och andra "svenska" intres-
sen.
 
Visst. 
 
MEN REGERINGEN OCH ANDRA "SVENSKA" INTRESSEN GÅR I USA LEDBAND
OCH GER FRA UPPDRAG SOM TILLGODSER USA INTRESSEN OCH JUST NU FRAM-
STÅR SOM OLAGLIGA.
 
Än ligger Ryssland lågt, tydligen i avvaktan på mer detaljer i samband med uppdrag
Granskning på onsdag.
 
Enligt oraklet Carl Bildt behöver vi tydligen inte oroa oss så mycket för Rysslands
reaktioner.
 
RYSSLAND HAR JU INTE ENS NOTERAT ATT DET PÅGÅR EN DEBATT OM DETTA
I SVERIGE, ALLT ENLIGT ORAKLETS BEGÅVADE BEDÖMNING.
 
Men reaktionerna efter UG på onsdag blir troligen ändå intressanta. En inte alltför vågad
gissning är att FRA talesmän får ännu mer kalla fötter.
 
OCH DÅ BRUKAT DET SLINKA MED LITE "SANNING" AV BARA FARTEN.
 
AE
 
 
 
 

SANNINGEN OM SVERIGE

En epedemi som breder ut sig i Sverige
 
Vi har sedan länge lärt oss sitta vackert, och låta oss hunsas med riktigt ordentligt.
 
Blir vi tillsagda att inte prata om något, så pratar vi inte om något.
 
VÅLDTÄKTER, FRÄMST DÅ GRUPPVÅLDTÄKTER, HAR ÖKAT DRAMATISKT
I SVERIGE UNDER ETT ANTAL ÅR, OCH DETTA HAR VI BLIVIT TILLSAGDA
ATT INTE PRATA OM.
 
Även media har i många frågor, bland annat just denna, lärt sig sitta vackert och
visa att de uppskattar de tdningsstöd de får.
 
Det är då tacksamt att opinionsbildare och media i andra mindre utvecklade län-
der ännu inte lärt sig sitta vackert och hålla tyst i de frågor de ska hålla tyst om.
 
För några år sedan uppmärksammades det att ett antal kända amerikanska
opinionsbildare tillskrev den svenska regeringen och frågade vad de skulle
göra åt det faktum att Sverige hade näst högst våldtäkter i världen.
 
Vilken reaktion skapade detta ??
 
TYSTNAD, TYSTNADOCH ÅTER TYSTNAD.
 
Det enda vi lyckades åstadkomma var att applådera när FN skickade Margot
Wallström till Afrika för att försöka väcka förståelse för vilket grymt brott våldtäten
utgör.
 
MEN DE SVENSKA VÅLDTÄKTSOFFREN VAR INTE VÄRDA ENS EN GÄSP-
NING.
 
Till och ifrån har sedan i olika sammanhang uppmärksammats att Sverige skiljer ut
sig när det gäller förekomsten av våldtäkter, och då främst gruppvåldtäkter.
 
Det finns till och med bedömare, självfallet utanför Sveriges gränser, som vå-
gat påtala att statistiken visar att invandrare är överrepresenterade när det gäl-
ler dessa brott.
 
Nu skriver dessa förskräckliga media i mindre utvecklade länder återigen om våra
interna angelägenheter, som vi själva är tillsagda att inte tala om.
 
Ett antal stora tidningar i Europa tar nu upp det faktum att Sverige har vad man kal-
lar en gruppvåldtäktsepidemi, där en viss grupp ägnar sig åt övergrepp av en viss
grupp.
 
Inom dessa media, somännu inte lärt sig sitta vackert, talar man öppet om att
denna epidemi är kopplad till rena rasistiska undertoner.
 
UTLÄNDSKA MEDIA PEKAR UT FÖRÖVARNA SOM FRÄMST INVANDRARE.
 
OFFREN ÄR UNGA FLICKOR, I ÅLDRARNA 12 -15 ÅR, ALLT ENLIGT DESSA
FÖRSKRÄCKLIGA UTLÄNDSKA MEDIA, SOM ALDRIG KAN LÄRA SIG HÅLLA
TYST I DE RÄTTA FRÅGORNA.
 
Våldtäkterna uppges ske systematiskt, där en efter en i en viss grupp våldtar offret,
de andra tittat uppskattande på, och ofta filmas övergreppet.
 
Övergreppen uppges ofta vara förenade med allvarliga hot, som gör att offren
inte alltid vågar anmäla det som skett.
 
MÖRKERTALET UPPGES DÄRFÖR VARA MYCKET STORT.
 
Vilken reaktion kan man då räkna medefter att dessa uppgifter tas upp till debatt
i utländska media.
 
Självklart ingen reaktion.
 
SKA MAN SITTA VACKERT, SÅ SKA MAN SITTA VACKERT.
 
En liten fingervisning om förövarnas bakgrund kan man få om man tar del av upp-
gifter DN skrev vid ett tillfälle.
 
Man hade då studerat den vård våldtäktsdömda fick på anstalten Salberga, där mån-
ga av dessa förövare vistas.
 
Den terapivård man där använde kunde bara omfattat hälften av de intagna/
vårdade.
 
DEN ANDRA HÄLFTEN KUNDE INTE, ENLIGT DN, INTE ETT ORD SVENSKA
OCH KUNDE DÄRFÖR INTE OMFATTAS AV TERAPIVÅRDEN.
 
Då ska man veta att de intagna som kunde "ett ord svenska" omfattades av vården.
 
Vi får alltid höra att man inte ska ställa grupp mot grupp och en massa annat dravvel.
 
Men en sak vet vi sedan länge.
 
VÅGAR ELLER KAN MAN INTE IDENTIFIERA ETT PROBLEM KOMMER MAN
'ALDRIG ATT KUNNA LÖSA DET.
 
Höll på att mista liver på mångfaldens altare.
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar tar jag för att allt fler unga flickor blir utsatta för gruppvåldtäkter.
 
Vädret ska vi inte klaga på, ju mer snö det faller, desto bättre är det. Nu när tågen inte
går har vi inte bara oppositionen att skylla på för detta, vi kan också ursäkta oss med att
det snöar.
 
Alliansens fel är det i alla fall inte att mycket inte fungerar, vi har ju bara suttit vid makten
i 7 år.
 
Demoskops väljarundersökning i dag visar att Alliansens regeringsalternativ blir allt tro-
värdigare för var dag vi närmar oss valet.
 
Detta styrks av att moderaterna nu visar sina sämsta siffror sedan 2008 och att social-
demokraterna går fram lika mycket som moderaterna backar.
 
SCB presenterade i går sin rapport  "Integration - en beskrivning av läget i Sverige" och
den utgör rapport nummer 6 i raden av ett antal rapporter.
 
Rapporten visar bland annat att vi sedan Görans Perssons dagar lyckat höja invandrin-
gen till det dubbla och att den ökar markant för varje år.
 
Tyvärr håller sig rapporten inte till sanningen i övrigt, då rapporten visar att allt färre in-
vandrare arbetar än vad Eric Ullenfån uppger. Rapporten visar i stället att 800 000 in-
vandrare inte går till jobbet varje dag.
 
Rapporten visar också felaktigt att utbildningsnivån bland invandrare är mycket lägre än
vad Eric Ullenfån uppger, det är inte alls många forskare som kör taxi.
 
På grund av alla dessa felaktigheter i rapporten bör den inte läsas, man kan lätt få intrycket
att vi i Alliansregeringen förskönar beskrivningen av våra ansvarsfulla satsningar på integra-
tionsområdet.
 
När det gäller flyktingpolitiken i övrigt får vi nu alltmer beröm från utländska media. I dagar-
na uppmärksammar många utländska media den dramatiska utvecklingen som sker i Sve-
rige av gruppvåldtäkter, där främst unga flickor blir utsatta.
 
Media skriver då att dessa gruppvåldtäkter främst utförs av invandrare, någon som våra
egna medier inte får skriva om, vi vill ju inte slå oss för bröstet i alla lägen.
 
Jag delar detta beröm utländska media öser över oss, själv har jag alltid hävdat att ju fler
unga flickor som gruppvåldtas, desto större blir mångfalden.
 
Utländska media öser nu också beröm över oss för våra öppna gränser, som medför att
vi lyckats få hit fler invandrare än alla andra länder. Särskilt pekar man beundrande på
vårt beslut att ge alla syrier permanent uppehållsbeslut.
 
Tyvärr kan vi mellan raderna i detta beröm utläsa en stor avundsjuka, man antyder att vå-
ra öppna gränser medför att inte tillräckligt många flyktingar väljer att åka till andra län-
der för att rädda dessa länders pensioner.
 
Vi skulle aldrig ha talat om för dem att alla invandrare ger ett nettotillskott till ekonomin,
de kunde gått få vara kvar i tron att invandringen utgör en kostnad. Vi kommer därför
att distribuera SCB rapport till andra länder, som är avundsjuka på våra öppna gränser.
 
En av nobelpristagarna varnar nu för att vi nu riskerar en stor bostadsbubbla i Sverige.
Den risken ser jag som liten, som SCB rapport om integrationen visar har medianlönen
i stora grupper minskat kraftigt till följd av invandringen. Våra löner ligger alltså på en
lägre nivå, något vi moderater länge eftersträvat, och då förstår ju alla att risken för en
bostadsbubbla måste bedömas bli mindre ju lägre lönerna blir.
 
Aftonbladet skriver idag om att Attendo driver asylboenden där de boende behandlas
som hundar, och att detta beror på att vinstintresset får styra för mycket.
 
Attendo försvarar sin verksamhet med att man driver verksamheten enligt sina öppna
kvalitetsindex, och här måste jag hålla med dem.
 
Vi måste ju alla inse att kvaliteten på asylboendet blir lägre om de boende inte uppmär-
sammas på  att de inte ska lyfta på ena benet när de kissar för att inte kissa som en
hund.
 
Vi kan ju inte heller tillåta att dessa asylsökande fiskar i toiletten, så där ger jag också
Attendo  helt rätt.
 
Aftonbladet borde också vid det här laget ha lärt sig att i dessa riskkapitalbolag sitter
många av mina moderata kompisar, och är det något jag värnar om, så är det mina mo-
derata kompisar.
 
Riskkapitalbolagens plundring av skattebetalarna har därför kommit för att stanna, i vart
fall så länge vi ansvarsfulla moderater kan påverka detta.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE

ATTENDO SER FLYKTINGAR SOM HUNDAR

Har svenskarna blivit skvatt galna
 
PISA undersökning visade ju att vi svenskar "fördummats" om man väljer att for-
mulera sig lite tillspetsat.
 
Men efter att ha lÄst en beskrivning av ett asylboende, drivit av Attendo, finns det
anledning att formulera frågan lite annorlunda.
 
HAR VI BLIVIT SKVATT GALNA, MYCKET TYDER PÅ DET.
 
Man kan ha olika uppfattning hur stor invandringen ska vara och hur mycket Sve-
rige tål i det avseendet, det är en fråga som bör kunna diskuteras.
 
Men har vi bestämt oss för att våra öppna gränser ska vara så öppna att
flyktingar tar sig hit i stora mängder, då är det det vi ska förhålla oss till.
 
OCH DÅ SKA DESSA FLYKTINGAR BEHANDLAS SOM MÄNNISKOR, VARE
SIG BÄTTRE ELLER SÄMRE.
 
Att vinstintressen länge styrt mycket inom asylhanteringen är känt sedan länge, och
där finns mycket skattepengar att hämta, bland annat erfar Attendo detta.
 
Attendo driver på uppdrag av Migrationsverket asylboendet Blinkarpsgården
i Landskrona, varifrån det nu kommer uppgifter som tyder på att vissa av oss
blivit skvatt galna.
 
Mycket uppges vara av den karaktären att de boende inte anser sig behandlade
som människor, och är de uppgifter man tar del av korrekta, är det lätt att hålla
med på den punkten.
 
Toiletterna uppges vara av den karaktären vi ser i Kalla Fakta, när de beskriver
"skolsnusket", men skyltarna på utsidan av dörrarna gör att denna lort framstår som
en bagatell.
 
Då språkförbistringen är svår har man satt upp skyltar, som ska instruera de
boende hur de ska bete sig på toiletten.
 
MAN KAN DÅ SE/LÄSA FÖLJANDE SKYLTAR:
 
1)  Lyft inte på benet som en hund när Du kissar
2)  Fiska inte i toiletten med fiskespö
3)  Stå inte med fötterna på toaringen när Du kissar
4)  Drick inte vattnet ur toiletten
 
ÄR DETTA SANT ÄR DET DET SLUTLIGA BEVISET PÅ ATT VI BLIVIT SKVATT
GALNA.
 
Så behandlar man inte människor, vare sig de är svenskar eller flyktingar.
 
Ansvarig på asylboendet försvar detta med det gamla vanliga:
 
VI HAR ETT ÖPPET KVALITETSINDEX, SOM STYR HUR VI SKA BLI SÅ BRA
SOM MÖJLIGT PÅ ALLA OMRÅDEN.
 
När det gäller just skyltarna ska man enligt den ansvariga se dessa som ett utslag
av humor och så har det ju skett att toaringar gått sönder när man stått på toarin-
gen och kissat.
 
Dessa människor, som då förutsättes använda toiletten för fiske, uppger att de bli-
vit undfägnade med mycket undermålig mat, vilket medfört att många fått uppsöka
sjukhus.
 
När media vill se det matavtal man har med leverantören, vill  den ansvarige inte
visa upp detta, för då kan det framgå hur mycket man tjänar på dem som lyfter på
benet som en hund när de kissar.
 
SÅ VAR DET MED DET "ÖPPNA KVALITETSINDEXET".
 
Man blir ju förfärad när man ser stora flyktingläger i Libanon med, misären är på-
taglig i många avseende.
 
ATT ATTENDO DRIVER MOTSVARANDE VERKSAMHET I SVERIGE BORDE
FÅ EN OCH ANNAN ATT REAGERA.
 
Eric Ullenfån kanske skulle göra ett besök på boendet och följa upp deras "öppna
kvalitetsindex" och se hur många som lyfter på ena benet när de kissar.
 
Man talar ofta och ihärdigt om den hemska människosyn de förfärliga sverigedemo-
kraterna har, men det gamla talesättet gäller tydligen ännu.
 
MAN BEHÖVER INTE GÅ ÖVER BRON FÖR ATT HÄMTA VATTEN.
 
Det räcker att besöka Attendo.
 
Det känns här tryggt att ständigt få höra hur riktigt och viktigt det är att aktörer-
na inom vård, skola och omsorg ska tillåtas att göra stora vinster, så att de får
möjlighet att hålla en hög kvalitet.
 
Det borde vara en omöjlighet att i dagens läge,år 2013 i Sverige, hitta skattefinansi-
erad verksamhet, som styrs av denna extremt destruktiva människosyn.
 
MEN INGET ÄR OMÖJLIGT UNDER DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERIN-
GENS EXPERIMENTERANDE MED VIKTIGA SYSTEM INOM VÅRD,OMSORG
OCH SKOLA.
 
Lyfter kanske också på ett ben som en hund när han kissar ?
AE
 
 
 
 
 

BORÅS STAD EN REN SOPPTIPP

Park som tältläger och soptipp
 
Att Borås, som många andra städer nuförtiden, har invaderats av tiggare lär väl
knappast ha undgått någon.
 
Debattinlägg rörande detta har inte heller saknats, däremot har de flesta invånare
i staden saknat en kommunal ledning i denna fråga.
 
FÖR DET HAR VI SAKNAT, VI HAR HAFT EN KOMMUNALLEDNING, SOM
INTE VELAT ELLER VÅGAT FÖLJA DE LAGAR SOM GÄLLER.
 
Nu, sent omsider, tycks dock den politiska ledningen ha tröttnat, men efter den
långa resan till insikten "att nu håller det inte längre" finns det all anledning till
viss, inte bara viss, självrannsakan hos den politiska ledningen i Borås.
 
Den politiska ledningen i Borås, liksom oss alla andra, har en skyldighet
att efterleva de lagar och förordningar som gäller, så långt detta är möjligt.
 
EN SÅDAN LAG / FÖRORDNING ÄR ATT TÄLTNING FRITT INTE ÄR TILLÅTEN
I STADENS PARKER.
 
Förekommer sådan tältning, framför allt så att den medför ett störande inslag i en
vidare mening, är det kommunens "förbaskade" skyldighet att se till att tälten och
de boende i dessa avhyses.
 
Detta hade också hänt om de boende varit andra än romer.
 
NÄR DET GÄLLER ROMER OCH ANDRA GRUPPER AV INVANDRARE TYCKS
HJÄRNAN UPPHÖRA ATT FUNGERA PÅ DE FLESTA POLITIKER, NÄR DET
GÄLLER ATT FATTA VÄLGRUNDADE BESLUT.
 
TOTAL HANDLINGSFÖRLAMING INTRÄDER I ALLA KROPPENS ORGAN FÖR
ATT INGEN SKA KUNNA BESKYLLAS FÖR FRÄMLINGSFIENTLIGHET.
 
Hela denna del av parken har nu också förvandlats till en regelrätt soptipp.
 
Även här gäller i normaltfallet det självklara, vare sig kommunens invånare eller
tiggare från avlägsna länder har rätt att förvandla ett parkområde till en soptipp.
 
Även här framstår det som självklart att kommunen skulle vidtagit åtgär-
der om andra än romer gjort en park till en soptipp och om man vetat vil-
ka de skyldiga varit.
 
MEN NU ÄR DET ROMER SOM GJORT PARKEN TILL EN SOPTIPPOCH DÅ
INTRÄDER HJÄRNDÖD OCH TOTAL HANDLINGSFÖRLAMNING.
 
Mycket brister i kommuenens verksamhet, och ibland finns det utrymme för en
viss förståelse.
 
 
MEN DET FINNS INTE DET MINSTA UTRYMME FÖR FÖRSTÅELSE FÖR ATT
ROMER SKA FÅ TÄLTA DÄR ANDRA INTE FÅR TÄLTA OCH ATT DE FÅR
GÖRA EN PARK TILL EN SOPTIPP, BARA FÖR ATT DE ÄR ROMER.
 
Vi skulle ju inte få ställa grupp mot grupp ??
 
Inser man inte att man som politiker ska leva upp till kravet att gällande regler om
tältning och soptippar gäller för alla ska man kanske söka sig en annan inkomstkäl-
la än politiken.
 
ATT DE AKTUELLA "TÄLTEN" NU BLIVIT SÅ MÅNGA ATT SITUATIONEN
ÄVEN FÖR POLITIKERNA UPPLEVS SOM OHÅLLBAR BEROR PÅ TIDIGARE
UNDFALLENHET.
 
Hade man flyttat bort det första tältet hade det vare sig kommit fler tält eller fler
sopor.
 
 
Här finns väl vare sig tält eller sopor ?
AE

BORÅS FÖRKORTAR LIVET FÖR ÄLDRE

Sverige blir alltmer historielöst
 
Sverige tycks bli allt mer utan rötter, att de äldre inom vårt samhälle var de som
'byggde upp vår välstånd från grunden tycks ingen längre kännas vid.
 
Allt av värde tycks nu kunna härledas till IT teknikens införande, allt innan
detta är av "noll och intet värde".
 
I enlighet med denna ansvarsfulla politik, där människan bedöms utifrån sin lön-
samhet i maskineriet, ställs grupp mot grupp.
 
UNGA MOT GAMLA, LÖNSAMMA ,MOT LÖNSAMMA.
 
En linje man nu kan skönja inom politiken är att göra de äldres liv så kort
som möjligt, så att deras olönsamma period blir så kort som möjligt.
 
ATT DÅ BEHANDLA EN 94 ÅRIG GAMMAL DAM, SÅ ATT HON KASTAR SIG
UTFÖR BALKONGEN SES IDAG SOM ETT STEG I VÄLFÄRDEN, FÖR DE
UNGA LÖNSAMMA.
 
Kan man inte förkorta de äldres liv bör man tydligren göra det så eländigt som möj-
ligt.
 
Borås Tidning har idag ett inslag, som tydligt visar att Borås Kommun vill göra livet
för de äldre så eländigt som möjligt.
 
För att skapa utrymme för satsningar man inte får tala om försöker man nu
göra livet ännu eländigare för de äldre genom att skära ner på den tid hem-
tjänsten har till förfogande.
 
HEMTJÄNSTEN INOM BORÅS KOMMUN BLIR NÅGOT DÄR MÄNNISKAN
HELT FÖRSVUNNIT, MINUTER OCH TEKNIKALITETER STYR ALLT TÄNK-
'ANDE.
 
Man har nu kommit underfund med att man kan skära ner på den generösa tid hem-
tjänsten erbjuder de så kallade brukarna, de som förbrukats i sin satsning att lägga
grunden till vårt välstånd.
 
Man konstaterar då att hemtjänsten har 10 minuter för att servera frukost och 10
minuter för att tillhandahålla läkemedel.
 
MED SÅ GENERÖSA MÅTT INSER JU ALLA OMEDELBART ATT VÄRLDENS
UNDERGÅNG ÄR NÄRA, I VART FALL KOMMUNENS EKONOMI.
 
Men behöver man inte ta hänsyn till människan så går det ju att lösa denna typ av
världsproblem också.
 
Och då ligger naturligsvis inget närmare till hands än att servera frukost under
tiden de äldre petar i sig medecinen och då kan ju 10 plus 10 minuter bli 15 mi-
nuter, och det är exakt det det blir i Borås Kommun.
 
Detta synsätt är alltså det synsätt man tillämpar på de äldre som råkat överleva ambi-
tionen att göra deras liv så kort som möjligt.
 
DE ÄLDRE SOM UNDER SVETT OCH TÅRAR MEDVERKADE TILL ATT EN ÄLDRE
GENERATION KUNDE BYGGA UPP ETT VÄLSTÅND SOM EN NY GENERATION
ANVÄNDER FÖR ATT GÖRA LIVET SÅ ELÄNDIGT SOM MÖJLIGT FÖR DEM.
 
I denna vetenskapliga analys hur fort man kan forcera intagandet av frukost om man
samtidigt petar i sig piller/medicin finns uppenbarligen inte det minsta utrymme för att
även de äldre fortfarande är biologiska varelser.
 
Många av dessa äldre är ofta väldigt ensamma och behöver annan vård än den
som är direkt knuten till att få mat på tallriken och medicinen satt i strupen.
 
Nu påstår ansvariga tjänstemän att ansvaraiga politiker inte ligger bakom detta, då det
anses ett "verkställighetsbeslut" att förkorta de äldres liv så mycket som möjligt.
 
Föga trovärdighet, då det är den politiska ledningen, som skapar den kultur inom
kommunens förvaltning, att denna typ av omänskliga "verkställighetsbeslut" för-
verkligas.
 
SKULLE ÄNDÅ POLITIKERNA VARA OVETANDE OM VAD SOM HÄNDER FINNS
DET JU MÖJLIGHET ATT AGERA ?
 
En intressant omständighet tycks vara att just denna rationalisering att förkorta livet för
de äldre bara berör de brukare, som satsat på fel utförare, det vill säga privat utförare.
 
Ännu intressantare blir detta när man beaktar att Konkurrensverket varit på Borås Kom-
mun och gett dem "smisk på fingrarna" för att man redan innan detta "verkställighetsbe-
slut" var mer njugga mot privata utförare än mot den hemtjänst kommunen själva drev.
 
MAN KANSKE TILL OCH MED DÅ SKA LEKA MED TANKEN ATT BORÅS KOMMUN
HÄMNAS PÅ PRIVATA BRUKAR OCH DE SOM KÖPER DESSA TJÄNSTER FÖR ATT
DE FÅTT "SMISK PÅ FINGARNA" AV KONKURRENSVERKET.
 
I så fall är det inget "verkställighetsbeslut".
 
DÅ ÄR DET NÅGOT ANNAT, OCH DETTA ANNAT ÄR INTE VÄRT ATT NÄMNA VID
NAMN.
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Särskilt ansvar tar jag för att vi nu kastar ut många äldre från äldreboenden för att
skapa boende till de som ska säkra deras fortsatta pensioner.
 
Aftonbladet skriver att jag lever i en fantasivärld och att regeringen driver en politik
som vittnar om regeringsmaktens förfall.
 
När jag beskriver mig som en stridshingst måste väl ändå alla förstå att jag inte
lever i en fantasivärld.  Att jag framställer mig som kraftfull tyder väl knappast hel-
ler på att jag lever i en fantasivärld.
 
Som Göran Persson mycket riktigt sa är det bättre att regeringen faller än att rege-
ringsmakten förfaller. Tyvärr kan vi inte tidigarelägga valet utan vi måste acceptera
regeringensförfall intill dess regeringen faller nästa år.
 
För att regeringsförfallet inte ska bli alltför tydligt hoppas vi att rapporter och åtal i
NUON affären och alla Telia affärer inte ska bli klart innan regeringen faller.
 
Norge bryter nu en vapenaffär, där man utlovat att köpa tolv artilleripjäser från Sverige.
Försvarsministern hotar nu Norge med kraftiga repressalier och hotar att detta kommer
att påverka vårt samarbete.
 
Jag utgår ifrån att NATO låter sig skrämmas av detta hot, så att vi inte behöver visa
vilken styrka vi kan sätta bakom hotet.
 
Det är så vi eftersträvar förtroendefullt samarbete med grannländerna.
 
Mijöpartiets Per Bolund kritiserat nu Annie Lööf för kreativ bokföring, och syftar då
på att centerpartister utnyttjar statens riskkapital för att göda centervänner. Per Bo-
lund sträcker sig så långt att han menar att Annie Lööf antingen saknar grundläggan-
de kunskaper i ekonomi eller medvetet lämnar vilseledande information om hur le-
dande centerpartister göder centervänner på skattebetalarnas bekostnad.
 
Att bara tänka tanken att Annie Lööf skulle ha grundläggande kunskaper på något om-
råde fick oss andra i regeringen att skratta hjärtligt.
 
Att hon sedan lämnar vilseledande information tycker vi är förståeligt, när ledande cen-
terpartister drev igenom skapandet av Inlandsinnovation och andra verkningslösa stat-
liga riskkapitalbolag var ju själva iden att andra centerpartisters bolag skulle gödas på
skattebetalarnas bekostnad.
 
Per Slingerman, min gamle buktalare, skriver idag i Dagens Nyheter om tio framstids-
frågor, som kommer att avgöra valet.
 
 
En sådan viktig fråga är kampen om framtiden, som innebär att gjuta mod i väljarna
inför framtiden.
 
Denna kamp anser jag vi redan vunnit, den kunskapsutveckling vi lyckats skapa under
våra 7 år vid makten lägger grunden för både framtidstro och en världsledande ställning
som kunskapssamhälle.
 
En annan kamp Per Slingerman pekar på är kampen om dagordningen.
 
Även den tycker jag vi redan vunnit, alla talar varje dag om våra framgångsrika satsnin-
gar på tågnätet och välfärden, det gäller bara att hålla väljarnas beröm för detta uppe
till valet.
 
Per Slingerman pekar också ut kampen om politikers trovärdighet.
 
Även denna kamp vill jag påstå vi redan vunnit. Efter våra genuina ansträngningar att
reda ut vad som hänt i NUON och Telia och där "vänt på varje sten" för att ta vårt an-
svar kan vår trovärdighet knappast ifrågasättas.
 
Vår ambition att i olika förhör inför KU underlätta utskottets arbete genom att inte belas-
ta utskottet med alltför många detaljer har också ökat vår trovärdighet.
 
Kampen om höger - vänsterpositionen utpekas också som en viktig fråga.
 
Där vill jag bestämt hävda att vi redan vunnit denna kamp. vi har ju lagt oss både till
vänster och höger och är beredda att lägga oss var som helst, bara vi inte tappar väl-
jare.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
AE
 
 
 

KU VANÄRAS ÅTERIGEN

Politiker drar vanära över landet
 
Att partipiskan är vad som styr det politiska spelet har nog aldrig varit så tydligt som
i dagarna.
 
Att man ställer till spektakel i riksdagen i frågan om brytpunkten ska höjas eller
inte, må vara en sak.
 
MEN ATT MAN VANÄRAR LANDET GENOM ATT STÄLLA TILL MED SPEKTAKEL
I KONSITUTIONSUTSKOTTET ÄR EN HELT ANNAN SAK.
 
Nog är det mer regel än undantag att partipiskan styr utslag i KU, men nu har det bara
'gått för långt.
 
Som namnet säger är det KU uppgift att försöka klarlägga om en viss fråga be-
handlats i enlighet med gällande lagar.
 
Huruvida oppositionen har rätt att bryta ut frågan om brytpunkten, om detta tvistar de
lärde.
 
REDAN BLAND "DE LÄRDE" KUNDE MAN URSKILJA OLIKA UPPFATTNINGAR,
DÄR SKILJELINJEN INTE UTGJORDES AV VAD KONSITUTIONEN SÄGER, UTAN
'SKILJELINJEN UTGÖRS AV PARTITILLHÖRING.
 
Nu tar politikerna steget ut och vanärar både KU och konstitutionen.
 
KU uppgift är "juridisk" och frågan ska prövas "juridiskt".
 
ATT DENNA "JURIDISKA" PRÖVNING SKULLE UTFALLA PÅ DET SÄTTET ATT
ALLA I ALLIANSEN KOMMER FRAM TILL EN VISS UPPFATTNING OCH ATT ALLA
I OPPOSITIONEN KOMMER FRAM TILL MOTSATT UPPFATTNING, SANNOLIKHE-
TEN FÖR DETTA GRÄNSAR INTE TILL "NOLL".
 
DEN ÄR "NOLL".
 
Politikerna borde visa så mycket anständighet att de i KU prövar frågan utan partiskil-
jande uppfattning och kommer fram till en korrekt "juridisk" uppfattning, så långt detta
är möjligt.
 
Det som nu sker visar två saker:
 
DET ENA ÄR ATT INBLANDADE POLITIKER BÅDE VANÄRAR KU OCH KONSITU-
TIONEN, DET ANDRA ÄR ATT INBLANDADE POLITIKER VISAR ATT DE INTE ÄR
VUXNA UPPGIFTEN ATT SITTA I KU.
 
Det är inte första gången KU vanäras, många frågor har avgjorts, de flesta, utifrån par-
tipiskan, men här tycks det vara tydligare än vanligt.'
 
Det förekommer också att KU vanäras på annat sätt, kallade politiker sätter sig i KU
och ljuger helt frankt utskottet rakt upp i ansiktet.
 
KÄNDA EXEMPEL ÄR FREDRIK REINFELDT, ANNIE LÖÖF OCH MAUD OLOFSSON,
VISS TVEKAN FÖR GÖRAN PERSSON.
 
Tolgfors var väl inte heller så angelägen att hålla sig till det sanna.
 
Dessa omständigheter ger bottenbetyg åt inblandade politiker, men det ger också botten-
betyg åt oss väljare.
 
DET ÄR DIREKT OANSTÄNDIGT ATT VI ÄR SÅ HUNSADE ATT VI INTE VÅGAR GÖRA
RENT MED DE POLITIKER SOM VANÄRAR KU OCH KONSITUTIONEN.
 
Vi gör genom detta oss själva en otjänst och vanärar också oss själva.
 
Är vi fortfarande "grottmänniskor" ?
AR
 

ÄGARNAS STYRNING AV TELIA

Miljarderna fortsätter att rulla ut ur bolaget
 
Det väckte en viss förvåning när fyra höga chefer avskedades från Telia för en
kort tid sedan.
 
Då fick vi inte reda på vad som hänt.
 
NU FÅR VI REDA PÅ VAD SOM HÄNT GENOM DAGENS NYHETER.
 
Och det som har hänt är alltså en affär med Kazakstan, där upplägget är i-
dentiskt med upplägget i Uzbekistan.
 
Av dessa preliminära uppgifter går det inte att sluta sig till en annan slutsats,
än att allvarliga brott begåtts, och uppgifterna har också lämnats till åklagare.
 
Med vetskap nu om vad som hänt och vad som låg bakom dessa avsked,
finns det anledning att ställa ett antal frågor.
 
En viktig fråga är då.
 
HUR I HIMMELENS NAMN KUNDE TELIA LEDNING FÖRSE DESSA KRIMI-
NELLA, SOM BLEV FÖREMÅL FÖR AVSKED, MED AVGÅNGSVEDERLAG
UPPGÅENDE TILL MÅNGA MILJONER.
 
När ren kriminalitet ligger till grund för avsked, finns ingen skyldighet att betala
ut avgångsvederlag, som nu sker.
 
Det finns uppenbarligen andra nya affärer utöver Kazakstan, som nu blir
föremål för utredning.
 
KAN DET MÖJLIGEN VARA SÅ ATT DESSA AVGÅNGSVEDERLAG UTGÖR
ETT SÄTT ATT KÖPA TYSTNAD HOS DE AVSKEDADE, SOM ÄNNU EJ BLI-
VIT UPPTÄCKTA ??
 
Statens roll som huvudägare väcker också många frågor.
 
I samband med Uzbestan visste man inget om något, men affären skulle
föra det goda med sig att huvudägaren skulle ta sitt ansvar för ägandet
och förvissa sig om att det inte skedde igen.
 
PARALLELLT MED DESSA FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTIER FRÅN HU-
VUDÄGAREN OCH ANDRA SLUSSAS ALLTSÅ NYA MUTMILJARDER TILL
OBSKYRA MAKTHAVARE.
 
Har huvudägaren ingen som helst aning om vad som sker i bolaget ??
 
Många andra frågor är intressant, 1,5 miljard är ju inte felräkningspengar.
 
HUR I HIMMELENS NAMN KAN 1,5 MILJARDER FÖRSVINNA UR TELIA
UNDER TIDEN UZBEISTAN AFFÄREN DEBATTERAS UTAN ATT LED-
NING, ÄGARE OCH REVISORER HAR EN ANING OM VAD SOM SKER.
 
Utan att känna till de exakta turerna i dessa senare affärer framstår Telia
som det mest vanskötta företaget i världen.
 
OCH STATEN SOM HUVUDÄGARE FRAMSTÅR NOG SOM DEN MEST IN-
KOMPETENTA HUVUDÄGAREN I VÄRLDEN.
 
Och hur ska huvudägaren nu agera, och vilka svar ska de ge på de nya frå-
gor, som nu väcks.
 
Ska vi återigen få höra att staten som huvudägare suttit i styrelsen och
inget förstått, inget hört och inget sett.
 
Man kan ju bedriva näringspolitik på olika sätt, men för att den ska bli fram-
gångsrik erfordras vissa förutsättningar.
 
SOM ÄGARE OCH FÖRVALTARE AV SKATTEBETALARNAS PENGAR
MÅSTE MAN I ALLA FALL FÖRSTÅ LITE, MAN MÅSTE I ALLA FALL SE
NÅGOT OCH MAN MÅSTE I ALLA FALL HÖRA NÅGOT.
 
I annat fall går det som det går i Telia, och Vattenfall/Nuon också för den delen.
 
I förra "varvet" undkom den kriminelle lögnaren Lars Nyberg med blotta för-
skräckelsen. Man får väl hoppas att hans roll i bolaget nu blir föremål för ett annat
synsätt, än det man visade förra året.
 
Bedrövligt är vad det är, säger då Bill
Bedrövligare än bedrövligt är vad det är, säger då Bull
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappadeansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Särskilt ansvars tar vi som huvudägare i Telia.
 
Den senaste veckan har fyllts med rapporter och uppgifter som bekräftar de fram-
gångar vi nått med vår ansvarsfulla och kraftfulla politik.
 
PISA, Vårdanalys, Riksrevisionen, alla rapporter bekräftar nu de framgångar vi nått.
 
I dag kan vi lägga ännu en ansvarsfull satsning till raden av framgångar.
 
Den innovativa satsningen Inlandsinnovation visar sig nu bära frukt, mer frukt för vis-
sa centerpartister än vad vi räknat med.
 
Den ansvarsfulle centerpartisten Leif Zetterberg visar sig nu ha satsat skattemedel på
goda vänner inom centerrörelsen, man talar om regelrätt svågerpolitik, där den likale-
des ansvarsfulle centerpartisten Per Åsling fått sin beskärda del av skattebetalarnas
medel.
 
Den enda brist vi kan se i denna ansvarsfulla satsning är att ingen moderat fått ta
del av dessa frikostiga gåvor från Leif Zetterberg.
 
Får vi bara förtroende ytterligare en mandattid räknat vi med att denna svågerpolitik
ska kunna breddas till andra än centerpartister.
 
Det är så vi tar ansvar för näringspolitiken i landet.
 
Som huvudägare i Telia får vi nu det glädjande beskedet att man håller fast vid en
ansvarsfulla  och övergripenade strategin att dela ut miljard efter miljard utan att dessa
mutor kan spåras.
 
Den nu upptäckta affärfen i Kazakstan visar på att man håller sig fast vid denna linje.
Att den skedde så sent som under 2012 tyder ju på att alla talade sanning förra året,
när man hävdade att mutorna i Uzbekistan aldrig skulle kunna upprepas..
 
Som alla förstår kan ju inte vi som huvudägare kunna kännas vid detta, och framför allt
måste ju alla kunna förstå att vi som huvudägare inte kan ha det minsta ansvar för vad
som hänt.
 
Skulle det ändå visa sig att vi känt till vad som hänt, måste vi återigen ljuga om regerin-
gens roll, det hoppas jag alla förstår., vi kan inte vinna några val om vi talar sanning om
vår roll i affärer som Nuon och Telia.
 
Det är så vi driver näringspolitik i landet.
 
Media kopplar nu ihop denna nya Telia affär med vårt ansvarsfulla agerande i NUON
affären, som efter utredning kommer att presenteras i en rapport.
 
Media gör här gällande att ord står mot ord, och antingen är det Maud Olofsson eller
jag som har ljugit.
 
När rapporten kommer alla att bli besvikna på den punkten.
 
Om utredningen sker på ett korrekt sätt kommer det att visa sig att ord inte alls står
mot ord, rapporten kommer att visa att vi ljög båda två.
 
Det är så vi driver näringspolitik i landet.
 
FRA spioneri har föranlett viss kritik från några håll. Denna tyder på omfattande van-
föreställningar. Vår begåvad utrikesminister ser ju inte detta som något som påverkar
våra relationer till Ryssland.
 
Vår begåvade utrikesminister motiverar detta med att Ryssland vare sig noterat att vi
bedriver spionerimot Ryssland eller att det pågår en debatt om detta i Sverige.
 
Det förstår ju alla att Ryssland inte kan ha noterat att det pågår en debatt om detta i
Sverige.
 
Det är så vi bedriver en förtroendeskapande utrikespolitik.
 
Riksdagens behandling av en höjning av brytpunkten blev helt i enligt med den be-
ställning vi gjorde till talmannen.
 
I stället för att se detta pragmatisk gick han våra ärenden och lyckades få till stånd
en försening, som saknar betydelse.
 
Det är så ve bedriver förtroendeskapande politik inom riksdagen.
 
Jonas Sjöstedt beskyllde igår Jimmie Åkesson för att fortfarande vara kvar i sandlå-
dan.
 
Den typen av avundsjuka inom politiken betackar vi oss för, men Jonas Sjöstedt är
välkommen till oss andra i sandlådan, när han kan bygga sandslott i stället för luft-
slott.
 
Det moderata kommunalrådet Björn Schaerström gick till hårt angreppmot mig i går,
jag blev kallad både bedragare, bluff och förrädare.
 
Förmodligen tänkte han på mina uttalanden i samband med FRA lagen, i samband med
NUON affären och mitt snyltande på skattebetalarna, då jag inte vill betalat TV licens
som alla andra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE
 
 

CARL BILDT HAR TALAT - IGEN

FRA lagen blev precis vad kritikerna befarade
 
Avslöjanden rörande FRA spioneri för USA räkning har väckt viss uppmärksam-
het på vissa håll.
 
Men bara på vissa håll.
 
PÅ VISSA HÅLL HAR MNA INTE ENS UPPMÄRKSAMMAT ATT FRA SPIONE-
RAR FÖR NSA RÄKNING MOT RYSKA LEDARE.
 
Ett sådant "visst" håll är nu Ryssland, den part som utsatts för spioneriet.
 
Den som står för detta begåvade uttalande är världens mest begåvade utrikes-
minister, oraklet Carl Bildt den Store.
 
ORAKLET CARL BILDT DEN STOE FÖRKUNNAR NU ATT RYSSLAND FÖR-
MODLIGEN INTE ENS LAGT MÄRKE TILL DEN DEBATT SOM NU PÅGÅR,OCH
ATT DÄRFÖR RELATIONERNA INTE KOMMER ATT PÅVERKAS.
 
Tomas Bodström skrev i en bok att Carl Bildt den Store troligen är världens mest
överskattade politiker.
 
EFTER DETTA BEGÅVADE UTTALANDE FRÅN CARL BILDT IDAG FRAMSTÅR
BODSTRÖMS UTTALANDE MILT UTTRYCKT HA VISST FOG FÖR SIG.
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag har ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar tar jag för att NSA genom FRA ska få veta så mycket som möjligt om
ryska ledare.
 
Den där KG Bergström skriver idag att jag harften mardrömsvecka, han tycks inte längre
veta vad han talar om, hela veckan har ju krönts av stora framgångar för alliansen.
 
Framför allt visade ju PISA rapporten hur väl vi lyckats med vår skolpolitik, både Chile
och Mexico hade sämre värden i vissa avseenden.
 
Även inom vården fick vi stora ovationer. Starkt ökade inkomstklyftor har medfört att allt
fler lyckas köpa sig förbi alla långa köer.
 
Och ovanpå detta fick vi beröm för att vi lyckats åstadkomma mer tågstrul än alla andra.
 
Nej, någon mardrömsvecka har vi inte haft, KG Bergström borde mer sikta in sig på vårt
kraftfulla och ansvarsfulla styre, särskilt som flera andra händelser nu visar på vår fram-
gångsrika politik.
 
Hitintills har vi under dagen fått rapport om tre olika skottlossningar i Stockholm, det är
sådant som våra väljare uppskattar.
 
Vi är stolta över att så väl ha lyckats med brottsbekämpningen.
 
Vår framgångsrika arbetsmarknadspolitik uppmärksammas nu också utanför landet. Bland
annat EU bekräftar nu våra framgångsrika satsningar genom att ur EU krisfond ge oss bi-
drag för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
 
EU kostaterar att vi har lyckats att skapa 21 % ungdomsarbetslösetsedan 2006 och premi-
erar oss nu för detta. Andra länder Eu premierat är Rumänien, Irland och Slovenien.
 
Det är så vi tar ansvar för ungdomsarbetslösheten,
 
Även när det gäller långtidsarbetslösheten har våra satsningar visat sig väldigt framgångs-
rika. Sedan 2006 har denna bara tredubblats.
 
Det är så vi tar ansvar för utanförskapet.
 
Även från USA får vi nu beröm för vårt ansvarsfulla agerande när det gäller att spionera på
ryska ledare. NSA i USA får nu viktiga uppgifter FRA tagit fram som en följd av att vi enligt
väljarnas önskemål genomdrev FRA lagen.
 
Just dessa inslag, att vi skulle spionera på ryska ledare för USA räkning, var det jag särskilt
uppmärksammade väljarna på när vi förklarade varför vi ville genomföra FRA lagen.
 
Det är så vi tar ansvar för att inte föra medborgarna bakom ljuset.
 
Aftonbladet skriver nu att detta kan komma att medföra en diplomatisk kris med Ryssland.
Detta är inget vi oroar oss för, vi har ju Carl Bildt den Store, som är van att hantera denna
typ av kriser.
 
Carl Bildt den Store har ju ett omvittnat gott handlag, när det gäller att föra förhandlingar med
Ryssland, att man betraktar honom som en clown kan då vara en tillgång.
 
Även SIFO väljarundersökning igår visar att KG Bergström har helt fel i sin analys. Alla före-
tagare har ju ännu inte gått över till socialdemokraterna, inte heller har alla moderater gått
över till sverigedemokraterna.
 
När det gäller det sistnämnda visade  SIFO undersökning att 53 % av de få moderater
som finns kvar sympatiserar med sverigedemokraternas flyktingpolitik., något som tyder på
att vi bör inleda ett närmare samarbete med SD.
 
Lite överraskande var att Folkpartiets väljarandel sjönk till 5,4 %, den lägsta andelen sedan
2001. Detta förvånar, då skolområdet är partiets viktiga kärnfråga, och som PISA visade så
finns det ju fortfarande svenskar som kan läsa, i vart fall med hjälp av läsplatta.
 
Så vi tycker nog att Jan Björklunds framgångsrika skolpolitik borde fått ett bättre genomslag
i undersökningen.
 
Vi kan nu läsa om att djurrättsaktivister genomfört smygfilmningar mot olika grisfarmar och
funnit att grisarna gnager på varandra. Alla grisfarmar blev inte utsatta för detta.
 
Genom att vår säkerhetstjänst fungerade bra lyckades man inte ta sig in på Rosenbad och
filma hur vi gnager på varandra.
 
I går skrev den där Björn Schaerström att jag borde försvinna från moderaterna så långt
bort som möjligt.
 
Det ser jag som en ren vanföreställning, det var längesedan jag försvann från moderaterna.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             

DÅRARNA HAR TAGIT ÖVER NORRTÄLJE

Nu skönjer vi det vanlig mönstret inför julen
 
Norrtälje visar nu den korrekta vägen, men vilken väg, man hoppas det är en
återvändsgränd.
 
Det vanlig svamlet om att avsluta terminen i kyrkan dyker nu upp igen,
och som vanligt får förnuftet vika i Alliansens Sverige.
 
 DET BLIR SOM VANLIGT AVSLUTNING I GYMNASTIKSALEN I STÄLLET
FÖR KYRKAN.
 
Men mångkulturens agerande gör att positionerna flyttas hela tiden, och i Norr-
tälje har man flyttat positionen in i dårhuset.
 
NU CENSURERAR MAN DE SÅNGER SOM BAREN SKA SJUNGA OCH MAN
FÖRBJUDER VISSA ORD.
 
Vissa ord får inte sjungas, dessa ord är:
 
JUL, GUD OCH KRISTUS.
 
Detta är alltså läget inför julen i Sverige år 2013, landet har tydligen förvandlats
till ett veritabelt dårhus.
 
Galningarna i Norrtälje försvarar censuren med att det räcker med att någon
blir kränkt för att man ska ta bort orden Gud och Jul.
 
ATT MILJONER SVENSKAR KAN BLI KRÄNKTA AV ATT DERAS BARN INTE
FÅR ANVÄNDA ORDET JUL I SINA SÅNGER FÖRESVÄVAR TYDLIGEN INTE
DESSA KOMPLETTA GALNINGAR.
 
Moderaten Björn Schaerström twittrade idag om att man måste göra sig av med
vad han kallade bedragren och förrädaren Fredrik Reinfeldt.
 
DET FINNS I SÅ FALL TYDLIGEN NÅGRA I NORRTÄLJE SOM BÖR SLÅ FÖL-
JE MED FREDRIK REINFELDT.
 
Svenskarna måste vara det mest meningslösa folket i hela världen, som accepterar
sådan här "skit".
 
Rektorn i Norrtälje har ordet
AE

STRIDSHINGSTEN FRAMSTÄLLS NU SOM EN BLUFF

Än har inte stridshingsten fått tyst på alla
 
Ibland blir man ändå påmind om att Sverige inte är historielöst, hur gärna än strids-
hingsten vill få det till detta.
 
Vi hade våra hjältar och till och ifrån dyker det upp hjältar fortfarande.
 
NÄR HOPPET ÄR SOM MINST DYKER RÄDDNINGEN UPP.
 
Kan det möjligen vara räddningen som dyker upp i form av Björn Schaerström,
moderat kommunalråd i Vallentuna ??
 
I VART FALL ÄR KOMMUNALRÅDET EN AV DE FÅ FREDRIK REINFELDT
INTE LYCKATS BELÄGGA MED MUNKAVLE.
 
Björn Schaerström har vid många tillfällen gläntan på dörren att visat att allt
inte är frid och fröjd inom de moderata leden.
 
IDAG GLÄNTAR BJÖRN SCHAERSSTRÖM INTE PÅ DÖRREN, HAN ÖPP-
NAR UPP DEN PÅ VID GAVEL.
 
På Twitter kan man nu läsa:
 
NU MÅSTE FÖRRÄDAREN, BLUFFEN OCH BEDRAGAREN FREDRIK REIN-
FELDT BORT FRÅN MODERATERNA, CLOWNEN MÅSTE SÅ LÅNGT BORT
SOM MÖJLIGT. SVERIGE HAR UNDER HANS STYRE BLIVIT ETT LEKSANDS-
LAND.
 
Ord och inga visor med andra ord.
 
Undertecknad skrev tidigare idag på bloggen att Alliansens enda möjlighet
till valseger är att omgående genomföra ett så kallat förnyelsearbete och för-
bättringsarbete.
 
KAN DETTA MÖJLIGEN VARA INLEDNINGEN PÅ ETT SÅDANT ??
 
Innan man sätter mjölken i strupen när man hör detta bör man ta del av vad Björn
Schaerström för fram som helhet.
 
Det tål att tänka på.
 
MEN DET BRÅDSKAR, VALET ÄR REDAN INOM 9 MÅNADER.
 
Om detta är den riktiga bilden av moderaterna får man ju överväga att lägga sin
röst på partiet.
 
    
 
AE
 
 

ALLIANSEN FRAMSTÅR ALLTMER SOM FÖRLORARE

SIFO bekräftar i stort tidigare väljaropinion
 
Igår fick Alliansregeringen kalldusch nummer ett, när PISA rapport om kunskaps-
utvecklingen fick Sverige skolpolitik att framstå som ett havererat vrak.
 
Kallduschen efterföljdes av stänk från både Revisionsverket och Myndigheten för
Vårdanalys.
 
Snällt sagt var det inte Alliansregeringens dag, det var nästan så att man
tyckte synd om dem.
 
Idag kommer kalldusch nummer två i form av SIFO väljarundersökning.
 
SIFO undersökning anses vara den säkraste och mest omfattande undersöknin-.
gen och bekräftar nu i stort de siffor andra institut nyligen presenterat.
 
OPPOSSITIONEN NÄRA 50 %, ALLIANSEN NÄRA 40 %, SVERIGEDEMO-
KRATERNA 9,3 %, STATISTISKT SÄKERSTÄLLT OCH INNEBÄRANDE EN
VÅGMÄSTARROLL.
 
I samband med PISA rapporten igår menade forskare att dåliga resultat föder
dåliga resultat, och att goda resultat föder goda resultat. Detta trendresultat bör
även gälla inom politiken, vinnare ses som vinnare och förlorarare ses som för-
lorare.
 
Just nu framstår oppositionen som vinnare och Alliansen som förlorare.
 
GÅRDAGENS RAPPORTER, SOM INTE PÅVERKAT SIFO UNDERSÖKNING,
BÖR RIMLIGEN MEDFÖRA ATT DESSA TRENDER FÖRSTÄRKS.
 
9 månader kan i vissa sammanhang framstå som en lång period, men med dessa
gällande trender erfordras det nog ett underverk om vinnaren ska övergå till att be-
traktas som förlorare och förloraren som en vinnare.
 
Just nu framstår knappast Alliansens valstragei som en grogrund för en så-
dan omsvängning.
 
SKA MAN DÄRFÖR INTA VINNARROLLEN MÅSTE MAN NOG OMPRÖVA
MYCKET AV DET MAN IDAG TAR FÖR GIVET,OCH TIDEN ÄR DÅ SOM SAGT
MYCKET KNAPP.
 
Alliansens största hopp tycks nog nu vara att oppossitionen ska "göra bort sig"
i en viktig fråga.
 
DET SKA MAN NOG KANSKE INTE RÄKNA FÖR MYCKET MED STEFAN
LÖFVEN OCH LARSSON SOM KAMPANJLEDARE.
 
Så Alliansen gör nog bäst i att fortare än kvickt inleda ett så kallat förbättrings-
arbete och förnyelsearbete, där man omprövar de mesta frågor man driver.
 
FÖRUTSÄTTNINGARNA HÄRFÖR TYCKS GODA, SÅ HÄR LÅNGT HAR MAN
JU VISAT ATT MAN KAN TYCKA VAD SOM HELST FÖR ATT ERNÅ DEN EF-
TERTRAKTADE MAKTEN.
 
ae

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Särskilt ansvar tar jag för skolan och kunskapsutvecklingen.
 
PISA rapporten igår ruskade om oss riktigt ordentligt, vi ser nu resultatet av den
skolpolitik oppositionen fört under de senaste 7 åren.
 
Forskare knuta till rapporten menar nu att dåliga resultat föder dåliga resultat,och
vi får vänja oss vid en lägre kunskapsnivå. Får vi bara fortsatt förtroende att experi-
mentera med skolsystemet ska vi under nästa mandatperiod visa att detta är rik-
tigt.
 
Rapporten visar också att de resurser vi avsatt till skolan är högre än i andra OECD
länder samtidigt som lärartätheten i våra skolor är högre.
 
Att vi ändå lyckats nå en dramatisk sämre kunskapsutveckling ser vi som en bekräf-
telse på att vår ansvarsfulla satsning på friskolor och valfrihet visat sig precis så
framgångsrik, som vi alltid hävdat.
 
Att Norge nu framför Sverige som ett skräckexempel inom skolvärlden ska vi inte ta
så allvarligt, där har man aldrig förstått vikten av att privatisera allt så att inget fun-
gerar.
 
Samtidigt tycks det inom OECD råda en viss konspiration mos oss, som troligen byg-
ger på avundsjuka. Olika utbildningskonsulter inom OECD menar nu "att vårt läge
förvärrats av det katastrofala experimenterandet av den privata sektorn och friskolorna"
 
Den typen av oöverlagda uttalanden visar ju att man inte ska ta PISA rapporten på all-
var.
 
Alliansen tycks i dagarna bli översköljd av beröm. Myndigheten för Vårdanalys lämnar nu
en rapport som bekräftar vår ansvarsfulla vårdpolitik. Rapporten pekar på att vi har näst
mest läkare inom OECD och näst lägsta antal läkarbesök per patient.
 
Myndigheten för Vårdanalys ser vår ansvarsfulla privatisering av vården som den vik-
tigaste orsaken till denna framgång.
 
Det är så vi tar ansvar för vården inom landet.
 
Även vår styrning av tågtrafiken får nu oväntat beröm från Riksrevisionen. Genom våra
ansvarsfulla privatiseringar inom området menar Riksrevisionen att vi åstadkommit för-
bättringsåtgärder och förnyelser inom området, som de sammanfattar under begreppet
"Tågstrul".
 
Får vi bara förnyat förtroende i nästa val ska vi åstadkomma mer tågstrul.
 
SIFO förväntas under dagen komma med en ny väljarundersökning. Denna kommer
tyvärr inte ha hkunnat ta hänsyn till de omsvängningar som bör ha skett i väljaropin-
ionen till följd av de framgångar vi nu skördar inom skolpolitiken , vården, tågkommu-
nikationer och mycket annat.
 
Däremot har det redan läckt ut att många moderater sedan förra valt har gått över till
sverigedemokraterna, SIFO uppskattar antalet till 102 000 moderater.
 
Själv beklagar jag dessa övergångar, snart är sverigedemokraterna så många att min
tång inte räcker till och jag orkar snart inte med att underblåsa våld och övergrepp mot
dem, när de blivit så många.
 
Fortsätter det i den här stilen kan ju väljarna i värsta fall fatta mod och våga säga det
jag sagt till dem att de inte får säga.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
              
 
AE

PISA RAPPORTEN MÅSTE SKAKA OM OSS

Att våga ställa de svåra frågorna
 
Efter PISA rapporten tycks de flesta vara eniga om att Sverige har ett skolsystem, som
har havererat,
 
Experter och ickeexperter har lanserat tänkbara och otänkbara förklaringar till varför
det blivit som det blivit.
 
Fantasi har inte saknats.
 
Vad som inte diskuterats lika mycket är den del rapporten, som beskriver den påverkan
invandringen medför. Svenska Dagbladet vågar sig på att citera detta idag.
 
ELEVER FÖDDA, ELLER MED FÖRÄLDRAR FÖDDA, UTOMLANDS HAR LYCKATS
SÄMRE I SVERIGE JÄMFÖRT MED ANDRA GRUPPER.
 
Det torde utifrån detta vara klarlagt att det finns ett samband mellan att Sverige har OECD
största invandring och den sämsta kunskapsutvecklingen inom OECD. Hur man ska för-
hålla sig till detta råder det säkert delade meningar om.
 
Även Dagens Industri tar det djärva steget och vågar antyda att det här finns ett samband,
och skriver:
 
DET ÄR INTE BRA ATT HA EN SÅ STOR FLYKTINGINVANDRING OCH SAMTIDIGT
HA EN SÅ DÅLIG KOMPETENS ATT UTBILDA ELEVER MED UTLÄNDSK BAKGRUND.
 
Ensamma röster i öknen, som vågar nudda vid ett stort problem. Men lek med tanken att
det finns ett ännu känsligare område, som kan ha medfört denna dramatiska kunskapsut-
veckling.
 
Lek bara med tanken, är det känsligt att se ovanstående samband är det direkt TABU
att ens nudda vid vissa  andra omständigheter.
 
Vi brukar berömma oss för att ha världens högsta penetration när det gäller vissa tekniska
landvinningar inom IT området. I retoriken ses detta som en stark konkurrensfaktor.
 
Baksidan av detta mynt talas det lite om, eller inte alls.
 
Det är numera vetenskapligt belagt att den ständiga uppkopplingen inte ger hjärnan den
vila hjärnan behöver för att kunna utvecklas intellektuellt.
 
Samtidigt medför tillgången på hjälpmedel och den ständiga uppkopplingen att hjärnan
inte behöver ansträngas för att hitta lösningar, hjärnan övas helt enkelt inte.
 
Inom forskningen har man ganska så klart för sig vad detta medför, ligger vi således i
framkant när det gäller penetration och nyttjande av tekniska hjälpmedel är risken stor
att vi ligger i bakkant av intellektuell utveckling.
 
Många lärare för nu fram att svenska elever lätt tröttnar vid de minsta svårigheter och
avstår ifrån att finna lösningar. Experiment på chimpanser visar på vikten av att hjärnan
utsätts för påfrestningar i form av problemlösningar. Experimenten visar att hjärnvikten
ökar i takt med att man ställs inför och löser olika problem. Hjärnvikten är då ett mått på
den intellektuella nivån.
 
Den finns ingen anledning att anta annat än att dessa forskningsrön också gäller männis-
kor, vilket medför att obenägenheten att söka problemlösningar håller tillbaka den intellek-
tuella utvecklingen.
 
En annan omständighet är av så känslig karaktär att man knappt vågar antyda den, men
vill man hitta svar på svåra frågor måste också de känsliga frågorna ställas.
 
Det är väl känt att olika befolkningsgrupper kännetecknas av olika genomsnittliga IQ - ni-
våer, det är inget som säger att Sverige ligger eller har legat högst här.
 
Vi vet att en viss befokningsgrupp har en genomsnittlig IQ nivå på 68 jämfört med den i
Sverige rådande 100 . Just denna befolkningsgrupp har i stor utsträckning under ett an-
tal år valt att emigrera till just Sverige.
 
Det är ingen vågad gissning att denna utveckling bör ha påvrkat den genomsnittliga IQ
nivån i Sverige.
 
Sätter man en viss tilltro till ovanstående faktorer samverkar dessa med andra förklarings-
modeller som visar varför kunskapsutvecklingen sjunkit.
 
Men dessa faktorer medför effekter på ett djupare plan och är svårare att komma
till rätta med.
 
SKULLE MAN SÄTTA VISS TILLTRO TILL OVANSTÅENDE HYPOTES SKULLE DEN
GENERATION SOM OMFATTAS AV PISA UNDERSÖKNING HA SÄMRE FÖRUTSÄTT-
NIINGAR ATT INHÄMTA KUNSKAPER ÄN TIDIGARE GENERATIONER.
 
På ren svenska, och här svär man ordentligt i kyrkan, kan det ha skett en regelrätt "fördum-
ning".
 
Om denna hypotes då innefattar den minsta sanning, då har vi inte problem inför fram-
tiden.
 
DÅ HAR VI RIKTIGT STORA PROBLEM INFÖR FRAMTIDEN.
 
Ibland är det faktiskt tillåtit att svära i kyrkan, ändamålet helgar här medlet, som det heter.
 
AE
 
 
 
 

ÄN FINNS HEDER PÅ VISSA HÅLL I RIKSDAGEN

Talmannen får nu följe av fler riksdagsmän
 
Den dåliga kunskapsutvecklingen har präglat allinformation under dagen,
men än tycks som sagt inte allt hopp vara ute för Riket.
 
I går meddelade talmannen och moderaten Per Westerberg att han inte deltar
i den prisceremoni man anordnar för våldsbejakaren Timbukti.
 
ETT HEDERSVÄRT OCH RAKRYGGAT FÖREDÖME.
 
Nu får talmannen följe av fler, bland annat moderatet Jan Ericsson och folkpartisten
Johan Pehrsson.
 
Heder åt dessa, som vågar stå upp för det hela riksdagen borde stå upp för men inte
vill / vågar.
 
Kvällens ros får delas mellan dessa två riksdagsmän.
 
 
AE
 
 

PISA KUNSKAPSUTVECKLING

Många förklaringsfaktorer till en sämre kunskapsutveckling
 
Skolresultatet från PISA har ruskat om svenskarna riktigt ordentligt, ingen
med självaktning har avstått ifrån att ha synpunkter på varför det blivit som
det blivit.
 
Alla tänkbara orsakar till den katastrofala utvecklingen har kokats ner
till minsta detalj.
 
Felet är Björklunds, felet är Alliansens, felet är oppositionens, felet är
föräldrarnas, felet är bristande ansvar, felet är undervisningsmetoden,
felet är sena ankomster och utvecklingen beror på många andra orsa-
ker.
 
MEN INGEN, INGEN, HAR VÅGOT SIG PÅ ELEFANTEN I KLASSRUMMET.
 
Nu vet vi två saker, den ena är att vi har den sämsta utvecklingen av kunskaps-
utvecklingen inom OECD och vi vet också att vi har den största invandringen
per capita av alla OECD länder.
 
Med den största invandringen föjer per definition också de mest omfatt-
ande integrationsprogrammen inom OECD.
 
INGEN VÅGAR TALA OM DETTA, MEN ALLA GÖR ALLA EN OTJÄNST
OM MAN INTE VÅGAR SE ELEFANTEN I KLASSRUMMET.
 
Per definition är det närmast en naturlag att det blir svårare att nå goda kun-
skapsresultat ju fler språk som måste hanteras i en skolsal.
 
DETTA HAR INGET SOM HELST ATT GÖRA MED VARE SIG RASISM
ELLER FRÄMLINGSFIENTLIGHET.
 
Alla förstår att en skolklass i Afrika skulle få försämrat resultat, om klassen
plötsligt dominerades av svenskar, danskar, finnar och norska elever, som
inte behärskar det lokala språket.
 
PÅ SAMMA SÄTT BORDE ALLA KUNNA FÖRSTÅ ATT KUNSKAPSUT-
VECKLINGEN I EN SVENSKA SKOLKLASS PÅVERKAS OM DEN KOM-'
MER ATT DOMINERAS AV ELEVER FRÅN ERITRA, SOMALIA, IRAK
OCH AFHGANISTAN, DÄR INGEN BEHÄRSKAR DET SVENSKA SPRÅ-
KET.
 
Att konstatera ett så självklart faktum är vare sig rasism eller främlingsfientlig-
het, det är en tydlig "naturlag".
 
På sätt och vis erkänner vi redan detta faktum, men bara indirekt, då klasser/
skolor med många nyanlända ofta erhåller större skolpeng.
 
Klarar vi inte av att se detta orsakssammanhang kommer vi aldrig att kunna
sätta in de mest optimala åtgärderna för att vrida utvecklingen rätt.
 
Att förstå detta orsakssammanhang, som bara utgör en förklaringsfak-
tor men en viktig sådan, förutsätter att  man ser elefanten i klassrummet.
 
ATT VÅGA SE DENNA ELEFANT INNEBÄR INTE ATT MAN PLÖTSLIGT
ÄR RASISTOCH MOTSÄTTER SIG EN VISS INVANDRING PÅ EN VISS
NIVÅ.
 
Däremot får man en bredare förståelse för vad en stor, och okontrollerad invand-
ring kan föra med sig.
 
Alla har rätt att arbeta för en okontrollerad invandring, men det är en för-
del om man samtidigt med öppna ögon vågar erkänna de problem detta
kan föra med sig, bland annat när det gällerkunskapsutvecklingen.
 
DÄREMOT BORDE DET INTE VARA ACCEPTERAT ATT HÄVDA ATT EN
STOR,OCH OKONTROLLERAD INVANDRING, INTE FÅR EFFEKTER PÅ
KUNSKAPSUTVECKLINGEN.
 
Av det enkla skälet att det är fel, och det förstår alla vid den minsta eftertanke.
 
INGEN, ABSLOLUT INGEN, HAR UNDER DAGEN VÅGAT ERKÄNNA
ATT DENNA ELEFANT FINNS I KLASSRUMMET.
 
Frånvaron av denna insikt utgör väl knappast den bästa förutsättningen att
diskutera en förbättring av kunskapsutvecklingen förutsättningslöst.
 
Eftersom man omdelbart blir stämplad som rasist om man vågar erkänna
denna elefants närvaro, förtjänar det att upprepas.
 
ATT FÖRMÅ SE ETT SAMBAND MELLAN OECD STÖRSTA INVANDRING
OCH OECD SÄMSTA KUNSKAPSUTVECKLING INNEBÄR INTE ATT MAN
ÄR FRÄMLINSFIENTLIG ELLER RASIST, DET INNEBÄR INTE HELLER
ATT MAN ARBETAR FÖR SÅ KALLADE STÄNGDA GRÄNSER.
 
Det innebär bara att man lagt skygglapparna åt sidan.
 
Vill man spetsa till det lite kan man med fog kanske hävda.
 
DEN SOM ANSER ATT VI SKA OECD STÖRSTA INVANDRING PER CAPITA
ANSER OCKSÅ ATT VI SKA HA OECD SÄMSTA KUNSKAPSUTVECKLING.
 
Man kan inte äta tårtan, samtidigt som man behåller tårtan, var det inte så man
sa förr ?
 
 
AE

FÖRÄLDRARNA DRAR NER KUNSKAPSUTVECKLINGEN

PISA rubbar nu alla cirklar
 
Tagen av en stormvind sjöng Carola, nu tycks även vår utbildningsminister ha
svepts med i viden och blivit desperatare än desperat.
 
Resultat från PISA undersökning tycks vara så alarmerande dåligt att till och
med Jan Björklund insett att det är dåligt.
 
Redaktionen lät inte vänta på sig, alla har ansvar utom den ansvarsfulla Alliansre-
geringen och Jan Björklund.
 
Först hade socialdemokraterna ansvaret för vad de hade gjort fram till 2006. Sedan
tycks utbildningsministern förstått att det håller inte hela vägen och då måste man
hitta en annan syndare, bara inte Alliansregeringen.
 
Så nu är det föräldrarna som har ansvar, och då underförstått är orsaken till
att Sverige hamnat riktigt ordentligt på efterkälken.
 
Hur trovärdigt är detta att skylla på föräldrarna, inte det minsta trovärdigt. Självklart
påverkar föräldrarna och föräldraansvaret elevernas prestationer i stor utsträckning,
men här gäller ju en jämförelse med andra länder och en jämförelse över tid.
 
För att Jan Björklund skuldbeläggning av föräldrarna ska ha den minsta rele-
vans innebär det att svenska föräldrar tappat mer ansvar för sina barn än vad
som gäller andra OECD länder.,under den tid kunskapsutvecklingen försäm-
rats.
 
Hur stor är trovärdigheten för detta, i pricnip lika stor som för det trovärdiga regerings-
alternativ vi får höra till leda.
 
DET VILL SÄGA OBEFINTLIG TROVÄRDIGHET.
 
Skulle nu Jan Björklund ändå ha rätt, Alliansregeringen skolpolitik skulle ha varit fram-
gångsrik om det inte hindrats av bakåtsträvande och ansvarslösa föräldrar.
 
Men någon har ju då ansvaret för att föräldarna blivit mer ansvarslösa för sina
barn sedan 2006, är det också socialdemokraterna ?
 
Man kan vrida sig som en mask hur mycket som helst, kroken sitter ändå fast.
 
HAR INTE ALLIANSREGERINGEN ANSVARET FÖR ATT SKOLRESULTATET
FÖRSÄMRATSSEDAN 2006, SÅ HAR MAN ANSVARET FÖR ATT FÖRÄLD-
RARNAS ANSVAR MINSKAT SEDAN 2006.
 
För barnen gör som pappa gör, och pappa är här Alliansregeringen.
 
DRIVER MAN EN ANSVARSLÖSPOLITIK INOM MÅNGA OMRÅDEN ÄR DET
INTE HELLER ÖVERRASKANDE OM MAN FÅR MER ANSVARSLÖSA FÖRÄL-
DRAR, SOM TAR ALLT MINDRE ANSVAR FÖR ATT DERAS BARN PRESTE-
RAR I SKOLAN.
 
Så Jan Björklund är nog tämligen ensam om att anse att han är utan skuld, om
man går utanför allianskretsen förstås.
 
Kineserna, som fick väldigt goda resultat, lär knappast berömma MAO för att ele-
verna idag presterar bra.
 
Först gick romarriket under, sedan osänkbara Titanic.
Vad / vem står på tur härnäst ?
AE
 

ÄVENTYRA INTE SKOLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

Vårt sluttande plan
 
I går fick vi höra att vår sjukvård ligger i botten, idag får vi höra att vår skola ligger
i botten.
 
Ibland får vi höra att kommunikationer inte fungerar, polis rycker inte, brottslighet
escalerar, läkemedel finns inte eller är farliga, försvaret fungerar ej eller har för-
svunnit, de flesta statliga myndigheter leker amok och Högsta Domstolen skäm-
mer ut landet, och Arbetsförmedlingen framstår som ett enda stort skämt.
 
Idag ligger fokus på raset inom skolan, men det är fel fokus.
 
ALLA DE SAMHÄLLSFUNKTIONER, SOM INTE FUNGERAR ALLS ELLER
FUNGERAR DÅLIGT ÄR SPEGELBILDER AV ETT SAMHÄLLE SOM SEDAN
LÅNGT TID BEFUNNIT SIG PÅ ETT SLUTTANDE PLAN.
 
Troligen är det totalt meningslöst att fokusera på en sak i sänder och tillföra re-
surser på ett ställe utan att ta hänsyn till fundamentala strukturella fel /obalanser
i samhället.
 
Ska vi ha den minsta chans att "återerövra" de positioner vi tidigare hade, och
med all rätt hade anledning att vara stolta över, måste vi ta det djärva språnget
och ställa oss frågan.
 
HAR SAMHÄLLSUTVECKLINGEN I EN VIDARE MENING GYNNAT EN POSI-
TIV UTVECKLING INOM DE OMRÅDEN SOM NU ÄR I KRIS.
 
Vi måste också ställa oss den ännu mer obehagliga frågan:
 
Är det riktigt säkert att det i en övergripande mening är positivt för samhäl-
let att vi i alla lägen ska slå oss för bröstet och hävda att alla andra gör fel,
men vi gör rätt.
 
Kan det också vara så att decennier av experiment med människor och system,
som inga andra länder vågat sig på, nu nått vägs ände ??
 
Tar vi resultatet från PISA och ser detta som en isolerad utveckling "inom
skolan" kommer vi aldrig att vända den utveckling, som i många avseende
innebär att vi befinner oss på ett sluttande plan, ett kraftigt sluttande plan.
 
En god början skulle vara att Anders Borg och ett antal andra slutade drägla ö-
ver tillväxtsiffor och ser andra värden som minst lika viktiga.
 
 
AE

ALLIANSREGERINGEN POLITIK I ETT NÖTSKAL

Sämre kunskapsutveckling finns inte på kartan
 
Så var det då dags för lite verklighet igen.
 
Fast hur påträngande verkligheten är tycks vara kan den inte tränga fram till
alla.
 
INTE DEN MEST PÅTRÄNGANDE VERKLIGHET KAN TYDLIGEN TRÄNGA
FRAM TILL JAN BJÖRKLUND.
 
PISA världsomspännade undersökning över kunskapsutvecklingen bland ele-
verna tycks ha blivit mycket värre än man kunde befara.
 
EN REDAN DÅLIG KUNSKAPSUTVECKLING SJUNKER SOM EN STEN, FÖR
ATT CITERA LÄRARFÖRBUNDET.
 
Ett antal år med sämst utveckling i OECD följs nu upp med ett resultat som är dras-
tiskt sämre än alla länder inom OECD.
 
Svaga elever blir sämre, starka elever blir sämre, allt blir sämre, allt bara ra-
sar.
 
UTOM JAN BJÖRKLUND, HAN SER DET INGEN ANNAN SER.
 
Utbildningsminister Jan Björklundmåste har en självinsikt, som passerat "noll" på
nedvägen.
 
ATT I DETTA LÄGET SKYLLA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA GER NOG JAN
BJÖRKLUND EN PLATS I HISTORIEBÖCKERNA "FOR EVER".
 
Något mer verklighetsfrämmande får man nog leta efter och i böckerna får man
kanske läsa om Jan Björklund som den mest verklighetsfrånvända politikern i mo-
dern tid.
 
Det finns många anledningar till att kunskapsutvecklingen blivit sämre över
tid, och mycket kan säkert läggas makthavare före 2006 till last, därom råder
inget tvivel.
 
MEN OM MAN EFTER 7 ÅR VID MAKTEN INTE FATTAR ATT MAN HAFT MÖJ-
LIGHETET ATT PÅVERKA DENNA UTVECKLING LÄR MAN NOG ALDRIG KUN-
NA FATTA NÅGONTING ÖVERHUVUDTAGET.
 
Oraklet Jan Björklund gör ett stort nummer av att eleverna gått i skola ett visst an-
tal år innan den ansvarsfulla Alliansregeringen trädde till.
 
HAN BORDE HA GJORT ETT STÖRRE NUMMER AV ATT SAMMA ELEVER
GÅTT I SKOLAN 7 ÅR UNDER DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN.
 
Om detta bristande ansvarstagande från Jan Björklund är det bästa han kan visa
upp bör nog socialdemokraterna dra ner gardinen för alla förhandlingar med folk-
partiet efter en eventuell valseger.
 
JAN BJÖRKLUND VISAR NU EN SIDA SOM FÖRLORARE, SOM KNAPPAST
KAN FRAMSTÅ SOM MER NEGATIV.
 
Det är denna utveckling och detta ansvarstagande Fredrik Reinfeldt beskriver som
ett ansvarsfullt och kraftfullt styre.
 
JAN BJÖRKLUND TYCKS INTE VARA ENSAM OM ATT VARA HELT VERKLIG-
HETSFRÅNVARANDE.
 
Det är indianernas fel att kunskapsutvecklingen
blivit sämre under Alliansregeringen.
AE
 
 
 
 
 
 

EN DEBATT MED ONDA AVSIKTER

Det far gör är alltid rätt
 
SvD (Maria Ludvigsson) skriver idag en intressant ledare under rubriken "Hellre en
dålig vinnare än en god förlorare".
 
Bland annat tar hon upp arbetskraftsinvandringen och jämför här hur LO och Sve-
rigedemokraternas avsikter på detta område tas emot helt olika.
 
NÄR SD ÄR EMOT ARBETSKRAFTSINVANDRING BRYR MAN SIG BARA OM
SIG SJÄLVA.
 
Och det är ju en ond avsikt.
 
NÄR LO ÄR KRITISKA MOT SAMMA REFORM OCH PÅ SAMMA SÄTT BRYR
MAN SIG OM INVANDRARNA.
 
Och det är ju en god avsikt.
 
Att tycka samma sak om samma sak kan alltså vara både en god och en ond
avsikt, beroende på vilken avsikt man själv har.
 
Lyfter man upp denna delfråga på ett högre plan, invandringen i stort, ser man sam-
ma mönster.
 
EN GOD AVSIKT I ETT FALL, EN OND AVSIKT I ETT ANNAT FALL, FÖR EN OCH
SAMMA STÅNDPUNKT.
 
Det är den sittande regeringen som administrerar Migrationsverket, och där sitter hand-
läggare, som sorterar vilka som ska få stanna kvar i Sverige. En del får inte stanna i
landet och utvisas.
 
Det är den sittande regeringen som ansvarar för och administrerar gränspolisen, som
har till uppgift att utvisa de som inte får stanna kvar i riket, ofta under uppslitande for-
mer.
 
Den sittande regeringen ansvarar också för den rättspraxis, som innebär att ett antal
dömda brottslingar utvisas.
 
Migrationsverkets utvisning och gränspolisens verkställande beskrivs som ett
försvar av landets öppna gränser, likaså de utvisningar som sker.
 
Det är en god avsikt, i vart fall inom en bredare krets.
 
Sverigedemokraterna vill inte heller att alla nyanlända ska få stanna kvar i landet, och
vill att antalet som utvisas för brott ska bli fler.
 
Det är en ond avsikt.
 
Att avvisa och utvisa nyanlända kan alltså också utgöra en god eller ond avsikt
beroende på vem som formulerar avsikten.
 
Om man ser till de stora partierna, socialdemokraterna och moderaterna, och jämför
dem med sverigedemokraterna har de i grunden samma inställning till flyktingpoliti-
ken.
 
EN DEL SKA FÅ STANNA, EN DEL SKA AVVISAS OCH EN DEL BROTTSLINGAR
SKA UTVISAS.
 
Det som skiljer åt är mängden eller kvantiteten på den onda eller goda avsikten.
 
Alla har lika "goda" avsikter men på olika nivåer på samma skala, eller "onda"
avsikter om man väljer att använda detta uttryck.
 
Så länge en "god" avsikt är förbehållet de som vill demonisera sverigedemokraterna
kommer debatten kring flyktingpolitiken aldrig att kunna nå en sansad nivå.
 
Det finns säkert anledning att tycka både det ena och andra om sverigedemokrater,
och det har man rätt att göra, på samma sätt som man bör ha rätt att tycka både det
ena och andra om andra partier.
 
Men en sak borde alla kunna vara överens om.
 
DEN DAG MAN GER MODERATER OCH SOCIALDEMOKRATER EN GOD AVSIKT
I DEN MENINGEN ATT DE FÖRESPRÅKAR HELT ÖPPNA GRÄNSER, OCH SVE-
RIGEDEMOKRATER EN OND AVSIKT I DEN MENINGEN ATT DE FÖRESPRÅKAR
HELT STÄNGA GRÄNSER DÅ HAMNAR MAN FEL.
 
Därför att det är fel.
 
Tungan slant vid ett tillfälle på Tobias Billström och han använde termen "stora
volymer", men utöver detta har ingen på den kanten vågat sig på tilltaget att
våga beskriva vad Sverige "tål" eller "inte tål" trots att alla "vettiga" människor
vet att den finns en smärtgräns.
 
Sverigedemokraterna har vågat sig på vågstycket att sätta en konkret siffra på det an-
tal nyanlända man anser Sverige "tål".
 
Man har då nämnt antalet 5 000 per år, så gränsen kan ju inte vara "helt stängd".'
 
KANSKE SKULLE DEBATTEN KRING DETTA KUNNA HYFSAS NÅGOT OM MO-
DERATERNA OCH SOCIALDEMOKRATERNA I VART FALL ANTYDDE VAD
RIKET "TÅL" I DETTA AVSEENDE.
 
Att sedan läget i utsatta områden medför att man tvingas ta in fler än vad man anser
landet "tål" är en helt annan sak, men någon form av grundinställning vad gäller kvan-
titeten borde styra varje parti, under förutsättning att man vill föra en debatt kring vad
som är en "god" eller "ond" avsikt.
 
Centerpartiet har ju faktiskt också vågat sig på konststycket att sätta en siffra
på vad man anser att Sverige "tål" i detta avseende.
 
DEN SIFFRAN ÄR MINST 30 000 000.
 
Eftersom vänsterkommunisterna och miljöpartiet förespråkar "helt öppna" gränser
och helt "fri" invandring bör detta innebära "inga gränser alls".
 
THE SKY IS THE LIMIT.
 
Eftersom alla nu vet att alla undersökningar kring denna fråga tydligt visar att minst
hälften av väljarna tycker att invandringen är för stor, så borde alla partier också
i vart fall antyda var man står i denna fråga.
 
OCH DÅ RÄCKER DET INTE ATT HIMLA MED ÖGONEN OCH UPPREPA ÖPP-
NA GRÄNSER I DET OÄNDLIGA DÅ DE ÖPPNA GRÄNSERNA FÅR PASSERAS
TVÅ GÅNGER AV VISSA.
AE
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar tar jag för att sjukvården ska bli sämre.
 
Euro Health senaste rapport om sjukvården inom OECD hyllar vår framgångsrika
kamp att få starka offentliga finanser och att bringa ordning och reda i statens fi-
nanser.
 
Från att ha legat högt på listan har vi nu lyckats komma ner fem plaster och ligger
på elfte plats.
 
Övriga Nordiska länder har inte lyckats förbättra sina offentliga finanser lika mycket
utan har fortfarande bättre sjukvård än Sverige.
 
Euro Health framhåller särskilt vår låga tillgänglighet inom vården, som mer än något
annat bidrar till våra starka finanser. Vi får särskilt beröm för våra rättviseambitioner
att möjliggöra för högavlönade att köpa sig före i dessa köer.
 
Det är så Alliansen skapar rättvisa inom vården.
 
Tyvärr har fortfarande Serbien och Lettland sämre sjukvård än Sverige, men får vi fort-
satt förtroende  i nästa val räknar vi med att nästa undersökning ger oss en ännu läg-
re placering.
 
Vi får även beröm av Riksrevisionen för våra starka offentliga finanser. På punkt efter
punkt visar nu Riksrevisionen på stora  brister inom järnvägsunderhållet och styrning
av järnvägstrafiken. Riksrevisionen framhåller särskilt att många av dessa brister in-
te skulle ha funnits, om vi inte lyckats så bra med våra starka offentliga finanser.
 
Riksdagens talman, Per Westerberg, signalerar nu att han inte avser deltaga i den
prisceremoni vi planerar för en av våra större våldsbejakare. Timbukti. Skälet han
anger är att han inte vill delta i kontroversiella ceremonier.
 
Vi vänder oss starkt mot denna beskrivning, för oss är det inget kontroversiellt att
underblåsa våld mot sverigedemokraterna, det gör jag själv varje dag.
 
Gustav Fridolin tycks nu göra anspråk på att bli utbildningsminister i nästa regering.
Vi får önska honom lycka till, men konkurrens blir nog svår när Jan Björklund förhand-
lat färdigt med socialdemokraterna.
 
Jag har förstått att Jan Björklund gärna vill vara kvar som utbildningsminsiter, till var-
je pris.
 
Rysk TV skojar nu med Carl Bildt den Store om att han har komplex och vill hävda sig.
 
Själv uppger Carl Bildt att han inte anser inslaget vara en stjärnstund för rysk TV, men
tillägger att de fick i alla fall tillfälle att tala om en stjärna.
 
Även om vi tycker att Poltava ligger lite väl långt tillbaks i tiden kan vi hålla med rysk
TV om att Carl Bildt lite väl  tydligt visar att han har komplex och måste hävda sig.
 
Carina Hägg straffas nu för sin kritik mot Omar Mustafa och tycks kunna mista sin
riksdagsplats. Vi tackar nu vår lyckliga stjärna att vi valde en annan taktik och valde
in Waberi för att kunna värva röster från islamska extremister.
 
Det är genom denna taktik vi skapar sammanhållning i landet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för  landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             

TAXI VAR GOD DRÖJ

En taxinäring under strukturell förvandling
 
Att vi lever i en föränderlig värld ser vi tecken på varje dag, bland annat inom taxi-
näringen.
 
Den minnesgode, som hade fördelen att åka söderut på den tiden det begav sig,
hade stort nöje av taxitjänster.
 
DET VAR INGEN HEJD PÅ HUR LURAD MAN BLEV OCH HUR PRISER TRIS-
SADES UPP.
 
Men man kunde skratta åt det, för kronans köpkraft var så stor, att det inte gjorde
så stora hål i plånboken.
 
Nu har senare generationer av dessa taxichaufförer i avlägsna länder valt att bli
svenskar och berikar oss med flexibla priser vid taxiåkning.
 
PRISERNA ÄR SÅ FLEXIBLA ATT UTLÄNDSKA TURISTER SKRIVER I UT-
LÄNDSKA MEDIER ATT DE BLIVIT RÅNADE VID TAXIFÄRDER, AV TAXI-
CHAUFFÖREN.
 
Uppfinningsrikedomen är inte dålig och kunderna får veta att de lever. På vä-
gen till Arlanda stoppar taxin och de passageraren blir upplyst om att det inte
blir vidare färd, om chauffören inte får mer betalt än vad man kom överens om.
 
KAIRO  1975 ??  NEJ DET ÄR STOCKHOLM 2013.
 
Fast kanske ska dessa turister vara glada, för i denna strukturomvandling tycks
flexibla priser utgöra ett av de oskyldigaste inslagen.
 
KVINNLIGA PASSAGERARE SOM BLIR VÅLDTAGNA, PASSAGERARE
SOM BLIR RÅNADE AV CHAUFFÖREN, STRUKTUROMVANDLINGEN IN-
RYMMER MÅNGA INTRESSANT INSLAG.
 
Fast Stockholm kanske ändå hamnat på efterkälken i denna strukturomvandling,
Malmö tycks ha kommit en bit längre i utvecklingen.
 
DÄR FÖREKOMMER DET ATT TAXICHAUFFÖRERNA BESKJUTER VAR-
ANDRA.
 
Nu ska alltså politikerna se över taxinäringen i Stockholm och försöka stoppa
ockerpriser.
 
TAR DE AV SIG SKYGGLAPPARNA BÖR DE NOG I STÄLLET KOMMA
FRAM TILL ATT DET ÄR VISSA CHAUFFÖRER SOM BÖR STOPPAS.
 
Fredrik Reinfeldt har kämpat hårt för att bli av med vår urbarbariska kultur.
 
HÄR TYCKS HAN HA LYCKATS MED RÅGE.
 
Vi får för det mesta höra att allt förr var av mindre värde, och att barnet ska
kastas ut med badvattnet.
 
Men när man nu ser taxinäringen.
 
ÄR ALLT VERKLIGEN BÄTTRE NU ??
 
 Visst åkte man tryggt på den tiden och billigt var det.
Och tro det eller inte, chauffören hjälpte till med väskan.
AE
 
 
 

RASISTER SOM INTE FINNS

Eric Ullenfån försvinner när grupp ställs mot grupp
 
Fiaskot med invandringspolitiken tar sig ibland sådana former att man bara kan
skratta åt det, värre spektakel får man nog leta efter.
 
För att dölja problemen med detta gigantiska fiasko har vår ansvarsfulla
regering bestämt att rasism bara kan förekomma i en riktning.
 
SVENSKAR DISKRIMINERAR INVANDRARE OCH ÄR FRÄMLINGSFIENT-
LIGA, MOTSATSEN ÄR FÖRBJUDEN I LAG.
 
Vi har sett många tecken på motsatsen, men alla dessa tecken har tystats ner.
 
NÄR SVENNEHOROR VÅLDTAS GÄLLER LOCKET PÅ, DET HÄNDER INTE.
 
NÄR UNGA SVENNAR BLIR AV MED SINA JACKOR OCH MOBILTELEFONER
HÄNDER DET INTE, DET ÄR LOCKET PÅ.
 
Många tecken tyder också på att många så kallade nyanlända hatar allt västerländskt,
det enda de inte hatar är att komma hit och bli försörjda.
 
DET GÄLLER INTE ALLA MEN  TILLRÄCKLIGT MÅNGA.
 
En grupp som inte lägger locket på är vissa somaliska grupper, bland annat i Nässjö.
 
DESSA FÖRBJUDER HELT ÖPPET OCH FRANKT SINA BARN ATT UMGÅS
MED SVENNAR FÖR ATT DESSA ÄR MINDRE VÄRDA. OCH DE ÄR STOLTA
ÖVER ATT INTA DETTA FÖRHÅLLNINGSSÄTT.
 
Oförblommad rasism i sin mest extrema form, helt öppet inför öppen ridå.
 
VART TOG ERIC ULLENFÅN VÄGEN, FÖRSVANN HAN I ETT DJUPT HÅL ??
 
HÄR STÄLLS JU GRUPPMOT GRUPP ??
 
Sitter han kanske gömd i en grotta och skriver myter om att dessa somaliska grup-
per inte säger vad de säger och inte menar vad de menar ??
 
Vad säger detta om oss svenskar, faktiskt en hel del.
 
Att bara komma på iden att lägga pengar på så kallade integrationsobjekt
för att integrera rasister, som av rasistiska skäl inte vill umgås eller komma
i närheten av de underlägsna svenskarna, är så befängt att de flesta inte kan
ta till sig det.
 
MEN ERIC ULLENFÅN KAN TA TILL SIG DETTA, I HANS VÄRLD GÅR DESSA'
EXTREMA SVENSKFIENTLIGA RASISTER TILL JOBBET VARJE DAG.
 
 

RIKSDAGENS TALMAN ETT FÖREDÖME

Än tycks det finnas visst hopp i Riket
 
Att under högtidliga former i riksdagen dela ut "fredspriser" till rappare som
hyllar och uppmuntrar till våld tillhör inte vanligheterna i civiliserade länder.
 
ENLIGT TILLGÄNGLIGA UPPGIFTER HAR RIKSDAGENS TALMAN PER
WESTERBERG INSETT DETTA SJÄLVKLARA FAKTUM OCH VÄLJER
ATT INTE NÄRVARA VID DENNA AVSKYVÄRDA CEREMONI.
 
Är uppgifterna korrekta, vilket det mesta tyder på, visar nu talmannen Per
Westerberg att man gjorde ett gott val när man valde honom till talman.
 
NU ÅTERSTÅR ATT SE OM VÄLJARNA GJORDE SAMMA GODA VAL NÄR
DE VALDE LEDAMÖTER TILL RIKSDAGEN.
 
I så fall slår de följe med talmannen.
 
GÖR DET INTE DETTA VISAR DE BRISTANDE RESPEKT FÖR GRUND-
LÄGGANDE DEMOKRATISKA PRINCIPER OCH MAN FÅR HOPPAS ATT
DETTA FÅR KONESKVENSER I NÄSTA VAL.
 
Så Per Westerberg gör sig definitivt förtjänt av kvällens ros.
 
Den typen av rakryggade beslut vill vi gärna se mer av.
 
 
AE
 
 
 

CENTERPARTIETS HATTANDE

Centerpartiet utvecklar demokratin
 
En del uttalanden från centerpartiets minister Anna Karin Hatt kan väl knappast
tolkas på annat sätt än att hon "hattar" omkring.
 
Nu tycks Anna Karin Hatt hatta omkring även i fysisk mening.
 
FÖRST HATTAR HATT OMKRING I STOCKHOLMS LÄN, SEDAN HATTAR HON
IVÄG TILL STOCKHOLSM STAD, FÖR ATT HATTA OMKRING, OCH SEDAN
HATTAR HON IVÄG TILL SÖRMLAND FÖR ATT HATTA OMKRING RIKTIGT OR-
DENTLIGT.
 
Det är faktiskt också lite, eller kanske mer rätt, mycket hattande med demokratin
kring allt detta hattande.
 
Att Anna Karin Hatt vill klamra sig fast vid grytorna behöver ingen längre be-
tvivla, om nu någon betvivlat detta tidigare.
 
Med dåliga provresultat  i botten både i Stockholms Län och Stockholms Stad lyckas
hon då inte få en valbar plats.
 
Man kan ju då som väljare kanske tycka att hennes tid som förtroendevald borde vara
ett passerat stadie, men så tyckerinte demokratiförespråkarna på partiets högkvarter.
 
DÄR SER MAN ANNA KARIN HATT SOM VIKTIGARE ÄN VÄLJARNA OCH VAD
GÖR MAN DÅ INTE FÖR EN KOMPIS.
 
Jo, man struntar totalt i vad väljarna tycker och man lägger alla demokratiska grunder
åt sidan, för Hatt ska hattas in i riksdagen.
 
SEDAN FÅR VÄLJARNA SÄGA VAD DE VILL.
 
Och det kanske de också gör nästa år, när det gått upp för dem hur centerpartiet ser
på demokratin.
 
Utan att Anna Karin Hatt deltagit i det aktuella provvalet i Sörmland kuppar partilednin-
gen in henne på valbar plats, men den följden att de som vunnit provvalet ställs åt si-
dan.
 
ALLT I DET VÄLLOVLIGA SYFTET ATT ANNA KARIN HATT SKA GYNNAS PÅ
DEMOKRATINS BEKOSTNAD.
 
Fredrik Reinfeldt själv är angelägen att understryka att Alliansregeringen tar ansvar
för sina förmåner och Annie Lööf uppges låta hälsa att här måste demokratin få stå
tillbaka.
 
INGENTING ÄR HÄR VIKTIGARE ÄN ATT GYNNA ANNA KARIN HATT.
 
Nu återstår att se hur väljarna ser på detta.
 
 
Fredrik Reinfeldt uppges fortfarande vara förvånad över att SKOP nu visar att mindre
än hälften av väljarna har förtroende för regeringen.
 
 
AE
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Vi närmar oss nu med stormsteg valet och opinionsläget tycks väl inte vara det bästa.
Detta medför att många av oss blir desperata och försöker hitta olika sätt att gynna sig
själva.
 
En av de som blivit mest desperata och försöker gynna sig själv så mycket som möj-
ligt är vår uppskattade minister, Anna Karin Hatt.
 
Anna Karin Hatt visar sig nu vara en riktig karl för sin hatt, och gör vad som helst för
att kunna gynna sig själv så mycket som möjligt.
 
Först försökte hon gynna sig själv så mycket som möjligt genom att bli satt på valbar
plats både i Stockholms Län och Stockholms Stad, men i ingen av dessa valkretsar
ville man veta av henne.
 
För att försäkra sig om att hon skulle kunna gynna sig själv så mycket som möjligt lyc-
kades hon få partiet att genomföra en kupp i valkresten Sörmland och där få med henne
på valbar plats.
 
Då hon inte ens medverkat i provvalet visar det på hennes styrka att ta ansvar för sig
själv.
 
Det är så vi driver demokratiutvecklingen inom Alliansen.
 
SKOP:s siffror är inte heller uppmuntrande. Vi får nu rapport om att mindre än hälften av
väljarna tycker att regeringen gör ett bra jobb. Vi har inte haft sämre betyg sedan hösten
2008.
 
Detta har gjort ännu fler inom Alliansen desperata. Senast fick jag höra av Jan Björklund
att han tänker börja samarbeta med socialdemokraterna för att försäkra sig om en minis-
terpost, om siffrorna snabbt inte blir bättre.
 
Det sägs att det är råttorna som först lämnar ett sjunkande skepp, och vi börjar nu kunna
se vilka som är våra råttor i Alliansen.
 
Magdalena Andersson går nu till hårt angrepp på oss i DN och beskyller oss för hyckleri i
ett antal frågor, här slår hon in öppna dörrar.
 
Som om vi inte förstod att vi måste hyckla i de flesta frågor för att få väljarna med oss, tänk
om vi var ärliga mot väljarna, då skulle vi inte ha en råtta kvar i regeringen.
 
Många förfäras ju över våra ungdomars bristande ansvar och DN har ett intressant inlägg
kring detta tema idag.
 
Man ställer då frågan: "Hur självupptagen får en tonåring vara ?"
 
De flesta svar DN erhållit är förväntade och de flesta menar att en tonåring med hänsyn till
sin ålder får vara hur självupptagen som helst, bara han/hon inte blir lika självupptagen som
en politiker, där tycks gränsen gå.
 
Vi får bland kritik för att blunda för att många så kallade "ensamkommande barn" ljuger om
sin ålder och är äldre än 18 år. Vi har därför uppdragit åt ett antal integrationshandläggare
att genomföra undersökningar kring detta.
 
Vi vet nu resultatet av dessa undersökningar, och det visar sig att många av dessa barn
lider av betydande håravfall och därför begär att få hjälp med hårproteser.
 
Vi kan mot bakgrund av dessa rapporter avvisa all kritik gällande att någon av dessa "en-
samkommande barn" skulle ljuga om sin ålder. Vi avvisar också all kritik som tyder på att
vi skulle ha skygglappar.
 
Vi har också uppmärksammats på att det förekommer omfattande våld på många av våra
asylförläggningar. Vi har också följt upp detta och ser inte denna utveckling som alarmer-
ande.
 
Vi jämför oss då med Syrien, där alla slåss mot alla, och där är vi inte, ännu. Inom Allians-
regeringen prioriterar vi sammanhållningen inom landet.
 
Alliansregeringens privatiseringar och avregleringar väcker beundran över hela världen.
Nu senast imponeras vår omgivning av avregleringen inom taxi, där turister får möjlighet
att betala vad som helst för en kortare resa. En del ges numera också möjlighet att bli
rånade under sin taxiresa.
 
Det är genom dessa avregleringar vi räknar med att locka hit fler turister.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 

LAGRÅDET FÅR FÖRSTÄRKNING

Lagrådet blir nu en ny avstjälpningsplats
 
Elefantkyrkogården vet de flesta vad det är, den plats generaldirektörer hamnat på
när de inte längre ska behöva arbeta för sin lön.
 
Lagrådet däremot är nog mindre känt för de flesta, lagrådets uppgift är att
granska de nya lagar som föreslås av riksdagen.
 
Har lagrådet fört en anonym tillvaro tidigare, lär det nog bli ändring på den punkten.
 
NU TYCKS MAN ANVÄNDA LAGRÅDET FÖR SAMMA ÄNDÅMÅL MAN ANVÄN-
DER ELEFANTKYROKGÅRDEN.
 
En slutsatsstation för de som inte klarar av sitt ämbete.
 
Och där har man nu placerat Göran Lambertz.
 
Mycket har sagts av och om Göran Lambertz, men hans eget uttalande i samband med
denna "befordran" bör nog kunna gå till historien.
 
Att det mesta tycks rinna av Lambertz som på en gås tycks inte vara en överdrift.och
det bekräftar han nu själv.
 
"Gåsen" uppger nu:
 
DE SENASTE DAGARNAS KRITIK HAR INTE HAFT NÅGON INVERKAN PÅ HONOM.
 
Att förbli så oberörd av en massiv kritik klarar nog inte ens "gässen" av, men inte nog med
detta, han tillägger:
 
Jag berörs inte överhuvudtaget.
 
JAG KÄNNER ATT DET ÄR JAG SOM HAR UTSATT MEDIERNA FÖR EN KRITIKSTORM.
 
Hjärnblödning framstår nu som ett snällt alternativ.
 
Och efter att ha utsatt medierna för en kritikstorm ska alltså Göran Lambertz nu granska
nya lagförslag.
 
Det är bara att hoppas att han håller stilen uppe, så han får lämna lagrådet också.
 
 
AE
 

VALET 2014 - ETT VAL MELLAN PEST OCH KOLERA

Segerrus kan komma att övergå i bara rus
 
Idag vet vi ju att det inför valet nästa år bara finns ett trovärdigt regeringsalternativ,
bestående av moderater med 24 % av väljarkåren och folkpartiet med ungefär 5,5
%.
 
Skulle något av de övriga allianspartierna har turen att just då råka hamna över
"spärren" kan detta trovärdiga regeringsalternativ komma att uppgå till hela 34 %
av väljarkåren.
 
Så ser det ut idag.
 
Hur ser då det "trovärdiga regeringsalternativet" ut på "andra sidan" idag ??
 
Socialdemokraterna ser just nu ut att nå 34 % och miljöpartiet runt 10 %, till-
sammans alltså runt 44 % vilket då inte räcker för att skapa en stabil regering.
 
REDAN DENNA KONSTELLATION INGER DOCK STORA FARHÅGOR.
 
Miljöpartiet behöver i detta läget inte göra någonting annat än att sitta vackert och
vänta på att bli uppbjuden till dans.
 
Man kommer i detta läge att veta sitt värde, till och med kanske man kommer
att överskatta sitt rätta värde, och man tackar inte ja till en dans i första taget.
 
I FÖRHANDLINGAR KOMMER MAN ATT FÖRVISSA SIG OM ATT DEN POLI-
TIK, SOM KOMMER ATT FÖRAS, I VÄSENTLIG UTSTRÄCKNING KOMMER
ATT BÄRA MILJÖPARTIETS SIGNUM.
 
Vad det innebär vet vi ganska så väl idag, och det är inget som väcker någon stör-
re munterhet.
 
Även om man lyckas komma överens med Miljöpartiet om att föra en politik ,som för
landet åter till "medeltiden", så räcker inte detta för att få en stabil och fungerande
regering.
 
Vare sig vänsterkommunisterna blir med i regeringen eller inte, måste man ta upp
förhandlingar med partiet för att förvissa sig om att de agerar stödtrupp, i vart fall i
de flesta lägen.
 
Detta kommer att medföra viktiga eftergifter till vänsterkommunsierna,och även
där vet vi idag ganska så väl vad det kan komma att innebära.
 
Jonas Sjöstedt har varit ganska så tydlig med vad man kommer att kräva om man
inte "ska gå i opposition" mot en socialdemokratisk minoritetsregering. SvD tar idag
upp en del av detta.
 
Vi kan alltså räkna med krav på 6 timmars arbetsdag, vilket lär medföra en stor
minskning av tillväxten, då den i allt väsentligt är beroende av arbetade timmar.
 
Vi kommer också att ställas inför stora förändringar inom arbetsrätt och frågor som rör
vinstutdelningar inom skola och välfärd, allt som påverkar mycket av den struktur vi
har runt omkring oss idag.
 
Så vad har vi att välja på inför valet ??
 
REN PEST OCH REN KOLERA OM VÄLJAROPIONEN BESTÅR, SOM DEN NU SER
UT.
 
Vare sig alliansen "vinner" eller de rödgröna "vinner" kommer "segerkvällen" att firas
med champagne och ett riktigt rus.
 
MEN OAVSETT VILKEN SIDA SOM "VINNER" KOMMER DET BARA ATT DRÖJA
NÅGRA FÅ DAGAR INNAN DETTA RUS ÖVERGÅTT TILL ETT REJÄLT BAKRUS.
 
Under förutsättning att opionionen ser ut ungefär som idag, förstås.
 
ÄR LANDET OCH VI MEDBORGARE INTE VÄRDA ETT BÄTTRE ÖDE ÄN DET SOM
TYCKS STUNDA ??
 
Blockpolitiken då ??
 
Rent teoretiskt kan man ju tänka sig någon typ av samlingsregering, men detta förutsätter
att moderaterna får en ny partiledare.
 
För ingen kan väl tänka sig att Fredrik Reinfeldt skulle kunna underordna sig Stefan
Löfven som vice statsminister.
 
En "rödgrön" regering tillsammans med folkpartiet löser inte de grundläggande problemen,
man når troligen ändå inte upp till 50 % och en sådan konstellation komplicerar nog förhål-
landet till vänsterkommunisterna.
 
Åt andra hållet skulle alliansen kunna tänkas få med sig Miljöpartiet och den vägen i bästa
fall kunna nå upp till 40 %, vilket innebär att "Alliansen" får nya problem utan att ha löst det
grundläggande problemet, en stabil regering.
 
Och hur sannolikt är en sådan konstellation idag ??
 
Leker man med tanken på en blocköverskridande lösning, värd namnet, finns det nog bara
en lösning.
 
OCH DEN ÄR ATT FREDRIK REINFELDT LÄMNAR SIN POST.
 
Hur sannolikt är det ??  Även om så sker lär det nog bli både långdragna och sega förhand-
lingar innan man kan skönja konturerna av en "blocköverskridande regering" där moderater
och socialdemokrater enas kring viktiga frågor.
 
Så de slutsatser man kan dra idag, utifrån dagens opinion, är nog tyvärr rent förfärande.
 
NÅGOT ANNAT ÄN ETT VAL MELLAN PEST OCH KOLERA HAR VI TROLIGEN INTE.
 
Det värsta är nog ändå, att när vi valt mellan pest ock kolera, så kommer vi troligen att få
både pest och kolera.
 
 
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
I dag firar vi advent och jag hoppas att alla firar detta med den försiktighet som nu
krävs för att andra inte ska bli kränkta.
 
Blir Ni bjudna på pepparkakor, förvissa Er då att de har en lagom ljus färg, så att de
inte påminner om forna tiders pepparkakor.
 
Undvik också att ta med kameran om Ni ska bevista barnens luciafirande på dagis,
man kan lätt förledas ta ett och annat kort, och risken är då stor att någon blir kränkt.
 
Undvik också kyrkor så mycket som möjligt, risken är att man förleds att sjunga med i
en kär gammal psalm, och många har då anledning att känna sig kränkta.
 
Jag utgår också ifrån att ingen kommer på iden att låta sina barn klä ut sig till stjärn-
gosse i år, det fick vi nog av förra året.
 
Får vi bara förnyat mandat  i nästa val, så är vårt mål att vi inte ska fira jul alls, det har
vi ju också fått nog av.
 
Novus presentarar nu nya siffror som visar att moderaterna har det lägsta väljarstödet
sedan hösten 2008. Samma rapport visar att KD ligger under spärren, och att CP ligger
på exakt 4 %. Denna rapport visat återigen på styrkan i vårt trovärdiga regeringsalter-
nativ.
 
Statsvetare försöker förklara dessa siffror med att väljarna är trötta på en politik som in-
te fungerar. Den kritiken är orättvist, vår politik har aldrig fungerat bättre än i dag.
 
I morse nådde ett av tågen från Stockholm ända upp till Gävle, innan rälsen lossade,
ett gott tecken på att vår politik fungerar.
 
Vi får nu rapporter om att sexskandaler inom dövstummas skolor, som mörklagts av
ansvariga.
 
Dessa skolor lyder ju under Specialpedagogiska Skolmyndigheten, som sorterar direkt
under regeringen. Den sista larmrapporten om denna skandal erhöll vi så sent som hös-
ten 2013,och vi valde att mörklägga den också.
 
Det är så vi kraftfullt leder våra myndigheter och tar ansvar för de som är särskilt utsatta.
 
Just nu framhålls Södertälje som en mönsterort i media, något som vi tar som en bekräf-
telsepå att även vår integrationspolitik fungerar.
 
Bland annat måste Södertälje Sjukhus inrättas som en bevakad bunker för att personal
och patienter inte ska komma till skada.
 
Det är så vi tar ansvar för medborgarnas trygghet och sammanhållningen i samhället.
 
Man kan också idag i SvD läsa en ledare, skriven av Nuri Kino, där det framgår att mån-
ga bosatta i Södertälje ser etniska svenskar som fiender.
 
I takt med att centerpartiets ambitioner fullföljs, att landet ska ta emot minst 30 000 000
nyanlända, kommer dessa fiender att bli i minoritet.
 
Det är genom denna politik vi tar ansvar för sammanhållningen i landet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Var bara försiktiga om Ni äter pepparkakor, förvissa Er helst om att ingen ser Er.
 
             
AE
 
 

CIRKUSEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Lambertz farsen rullar vidare
 
Så går då spektaklet inom HD in i en ny fas, spektaklet Göran Lambertz avgår för
att tillträda en ny post inom Lagrådet.
 
Eller har han avgått ??
 
HAN KANSKE INTE ALLS HAR AVGÅTT ??
 
Underlång tid har då Göran Lambertz roat tittarna i TV med att föra en diskussion
om en tydlig rättsskandal är en rättsskandal eller inte.
 
Ska han nu under en lång tid roa TV tittarna på samma sätt och föra en diskus-
sion huruvida han avgått eller inte.
 
I SÅ FALL ÄR DET ETT GOTT STALLTIPS ATT HAN INTE AVGÅTT, HAN HAR
BARA GÅTT TILL LAGRÅDET.
 
Sedan undrar man hur de andra justitieråden är "funtade", bland annat Stefan Lindskog
borde nog ta sig en funderare, om han ska utgå ifrån att medborgarna är så "korkade" som
han tycks utgå ifrån.
 
För bara några dagar sedan stod Göran Lambertz i Tv och med emfas besvarade
frågan om han hade planer på att avgå.
 
Svaret han gav upprepades flera gånger och var mer än övertydligt.
 
NEJ, JAG HAR INGA SOM HELST PLANER PÅ ATT AVGÅ.
 
Och nu försöker alltså justitierådet Sfefan Lindskog torgföra att beslut togs för flera må-
nader sedan om att Göran Lambertz skulle "avgå".
 
Det är till att undervärdera mottagarna av detta besked, det utgås tydligen ifrån
att de "kan gå på vad som helst".
 
Med detta synsätt blir det lättare att förstå en del makabra domar som fattats av HD.
 
Placeringen i HD reser onekligen nya frågor, är verksamheten där av den arten att "vem
som helst" kan sitta där och granska lagförslag.
 
Det är oomtvistat att Göran Lambertz fram till en viss tidpunkt var en lysande jurist
med en hög integritet, som till skillnad från många andra vågade framföra åsikter
som var obekväma.
 
SÅDANA JURISTER BEHÖVS BÅDE I HD OCH LAGRÅDET.
 
Men lika oomtvistat är att en aldrig så lysande hjärna genomgår förändringar till följd av
yttre omständigheter, såsom stress, tryck från omgivningen mm.
 
Dessa kemiska processer i hjärnan kan medföra att en aldrig så lysande hjärna
blir rent av omtöcknad.
 
LAMBERTZ AGERANDE UNDER EN LÅNG TID TYDER PÅ ATT HAN GENOMGÅTT
EN FÖRVANDLING, DÄR PROCESSER MEDFÖRT ATT HAN NUMERA FRAMSTÅR
SOM MER ELLER MINDRE OMTÖCKNAD OCH FASTLÅST I RIGIDA FÖRESTÄLL-
NINGAR.
 
Är verkligen lagrådets uppgifter av den karaktären, att dessa egenskaper är mest lämpade
när det gäller att granska nya lagförslag ??
 
 
Cirkus HD
AE

RSS 2.0