EU FÖRKLARAR ORDKRIG MOT USA

Eu visar återigen sitt rätta "tryne", barnsligt trots
 
Under de gångna åren har vi gång på gång sett EU oförmåga att lösa olika
kriser.
 
I DEN MÅMNMAN LYCKATS PÅVERKA KRISER SÅ HAR MAN FÖRLÄNGT
DEM, SOM FINANSKRISEN, OCH SOM KRONAN PÅ VERKET SKAPAT
NYA KRISER.
 
Undfallenhet när stark ledning hade varit det rätta och trotsig enfald när lite öd-
mjukhet hade lett lite länge.
 
HELA TIDEN I OTAKT MED UTVECKLIGEN OCH FULLSTÄNDIGT O-
FÖRMÖGEN ATT SKILJA MELLAN STORT OCH SMÅTT, VIKTIGT OCH
OVIKTIGT.
 
För att visa att man minsann inte lär sig av vare sig egna eller andras miss-
tag så visar man återigen trotsig enfald, när lite mer lyhördhet hade varit
en bättre medicin.
 
NU BESKRIVER DONALD TRUSK USA ADMINSTRATIONEN SOM ETT
"EXTERNT HOT" MOT EU I NIVÅ MED KINA OCH RYSSLAND !!!
 
Det finns risker med det agerande man nu ser hos USA nya ledning, man att
möta detta genom att använda en retorik som höjer konfliktnivån och som
inte heller är precis saklig, vittnar inte om något större förstånd, snarare en
påtaglig enfald.
 
Undfallenhet mot Donald Trump är inte att rekommendera, men inte heller
att öka konfliktnivån på detta sätt.
 
Man vet inte, ännu, hur Donald Trump reagerar på den typen av barnslig-
heter, som närmast tyder på "mindrevärdighetskomplex", men av det man
sett hittills tyder det mesta på att han i sin tur reagerar med "trots" och slår
tillbaka på ett eller annat sätt.
 
EU har idag betydande problem med sina relationer till Ryssland.
 
ATT I DETTA LÄGE, HELT I ONÖDAN, SKAPA SPÄNDA RELATIONER
TILL USA, TYDER INTE PÅ UTTALAD DIPLOMATISK FINESS.
 
En del hävdar, helt felaktigt, att Donald Trump uttalat att USA ska dra sig
tillbaka från NATO. Detta är inte ens "alternatvi fakta", det är lögn och "för-
bannad dikt".
 
MEN FORTSÄTTER EU MED DENNA RETORIK KANSKE MAN BLIR
BÖNHÖRD FORTARE ÄN MAN TROR.
 
AE
 

SVERIGE STYRS NU FRÅN KARLSHAMN

ÖB uppfattning inte värt "ett vitten"
 
Den svenska konstitutionen har många inslag, en del viktigare än andra.
 
EN VIKTIG UPPGIFT, PÅ NATIONELL NIVÅ, ÄR DÅ ATT UTFORMA OCH
ANSVARA FÖR LANDETS SÄKERHETS. OCH FÖRSVARSPOLITIK,
OCH DEN UPPGIFTEN OMFATTAR OCKSÅ KARLSHAMN.
 
Kritik, kraftig sådan, riktas nu mot den så kallade regeringen, för att man
överlåter en viktig nationell angelägenhet på lokala affärsintressen i Karls-
hamn.
 
Och då ställer man sig frågan:
 
VILKEN REGERING ????
 
En samling personer, som inte tar ansvar för en av de viktigare nationella
kärnuppgifterna, kan väl inte utgöra en regering, eller ?
 
Denna samling personer menar fortfarande att man inte borde tillåta "rys-
rarna ta över hamnen i Karlshamn", men av rädsla för att bli beskyllda för
att ta ansvar överlåter de sina uppgifter på lokala affärsintressen i Karlshamn.
 
Förödmjukade och med ett fånigt leende på läpparna försöker de gjuta
mod i medborgare som säkerhetsmässigt lämnas åt sitt öde med att
detta motiveras av det "kommunala självstyret".
 
DET ÄR TUR ATT VI HAR ETT KOMMUNALT SJÄLVSTYRE FÖR NÅGOT
ANNAT STYRE TYCKS VI INTE HA !!!
 
Men som "vän av ordning" blir man lite förundrad.
 
VART TOG DET KOMMUNALA SJÄVSTYRET VÄGEN NÄR REGERINGEN
FOR SOM EN VIRVELVIND ÖVER LANDET OCH LA NER FÖRBAND SOM
KOMMUNER MED NÄBBAR OCH KLOR FÖRSÖKTE BEHÅLLA ???
 
OCH VART TOG DET KOMMUNALA SJÄLVSTYRET VÄGEN NÄR DENNA
SAMLING PERSONER TVINGADE KOMMUNERNA ATT SKAFFA BOSTÄ-
DER TILL FLYKTINGAR DE INTE VILLE HA ???
 
Som medborgare och väljare borde man kunna kräva mer än denna
ansvarslöshet, undfallenhet och enfald av de som gjort gällande att de är
mest lämpade att styra landet.
 
Bedrövligt säger då Bill,
Sanslöst bedrövligt tillägger Bull
Peter Hultqwist på besök i Karlshamn
AE
 

FÅR TRUMP OSS ATT TAPPA HUVUDET ?

Vi tappar huvudet så att analyserna blir både felaktiga och löjeväckande
 
Donald Trump har nu blivit hela världens "Gossen Ruda", alla tävlar om att visa upp
den största skylten om hur hemsk han är.
 
I SvD resonerar Tove Lifvendahl en del kring detta och menar att vi inte "får tappa
huvudet".
 
I och för sig så finns det väl så "många tappade huvuden" redan så några till spelar
väl ingen roll ??
 
Hon för bland annat fram den kritik som riktats mot Donald Trump rörande det urval
som skett av länder, där medborgare ska vägras inresetillstånd. Bland annat menar
kritikerna att Trump undvikit att ta upp länder, där hans egna ekonomiska intressen
kan påverkas.
 
Tove Lifvendahl pekar då det faktum att listan på länder, som tas upp, har upprät-
tats tidigare av USA säkerhetsmyndigheter på order av Barack Obama.
 
Så var det med dessa "alternativa fakta" och Tove Lifvendahl menar av vi måste hålla
huvudet kallt.
 
ALLA LYCKAS INTE HÅLLA HUVUDET KALL OCH I SVD KAN MAN  LÄSA ETT
INLÄGG DÄR FÖRFATTAREN DEFINTIVT INTE HÅLLER HUVUDET KALLT.
 
Det har rubriken:
 
FÖRBUD BYGGT PÅ FELAKTIG ANALYS
 
Skribenten menar här att inreseförbudet bygger på en felaktig analys, därför att ingen
statistik stödjer iden att amerikaner löper särskild stor risk att dö i terrordåd. Vi kan då
läsa:
 
RISKEN ÄR GENERELLT BEYDLIGT STÖRRE ATT DÖ I HJÄRTINFARKT, AV EN
ÖVERDOS ELLER AV SKOTTLOSSNING SOM INTE HAR  MED TERRORISM ATT
GÖRA.
 
Sedan rabblas mängder av statistik upp som visar hur många som dött i hjärtinfarkt,
hur många som dött av överdos och hur många som skjutits ihjäl av andra galningar
terrorister.
 
ALLT MYNNER UT I ATT BESLUTET OM INRESEBEGRÄNSNINGAR BYGGER
PÅ EN FELAKTIG ANALYS.
 
Inreseförbudet syfte är klart angivet, det syftar till att begränsa terrordåden.
 
Kopplar man förbudets syfte med analysen och framlagda rabblande av vissa
fakta, så kan slutsatsen bara bli en.
 
VISSA ÅTGÄRDER I KAMPEN MOT TERRORISMEN SKA STÅ TILLBAKA AV
DET SKÄLET ATT FLER DÖR I HJÄRTINFARKT, AV ÖVERDOS ELLER AV
"INHEMSKA SKOTTLOSSNINGAR" ÄN AV TERRORDÅD.
 
HUVUDET PÅ SKRIBENTEN MÅSTE MED ANDRA ORD VARA VÄLDIGT
"VARMT", TILL OCH MED "ÖVERHETTAT".
 
Med detta sagt finns det anledning att notera en sak, som framkommit väldigt
tydligt.
 
Inreseförbudet bör ses i två dimensioner, ett som gäller övergången, och ett som
gäller på längre sikt.
 
NÄR DET GÄLLER SJÄLVA ÖVERGÅNGEN ÄR DET MER ÄN TYDLIGT ATT
DET FATTADE BESLUTET VAR OGENOMTÄNKT, IRRATIONELLT OCH O-
LOGISKT OCH SKAPADE EN MÄNGD AV PROBLEM, SOM SKULLE HA UND-
VIKITS OM MAN TÄNKT IGENOM KONSEKVENSERNA MER.
 
AE

LEDARSKAPETS VÄNSKAPSKORRUPTION

Fel att låta medlen bli målen !!
 
I dagens SvD kan man läsa ett utomordentligt intressant debattinlägg, skrivet av
professor Göran Arnqwist, med rubriken:
 
Fel att låta medlen bli målen.
 
INTE BARA INTRESSANT, UTAN ÄVEN TANKEVÄCKANDE, KRITISKT OCH OROVÄCKANDE.
 
Debattinlägget och kritiken rör det ledarskap inom myndighetsutövning, som det utvecklats med
New Public Management (NPS), en av de grundbultar som utgjorde Alliansens ansvarsfulla poli-
tik.
 
Vi kan då läsa:
 
DELAR AV DET OFFENTLIGA SVERIGE HÅLLER PÅ ATT IMPLODERA.
 
Det är inte utan att tankarna då går till Dan Eliasson och den nyligen avsatte polischefen i region
Syd, både utan all erfarenhet av kärnverksamheten.
 
Skribenten skriver då "Ett antal offentliga organ odlar en oförmåga att utföra sin kärnverksamhet,
vare sig det handlar om myndighetsutövning, utbildning, forskning, förvaltning, museal verksamhet
eller vård och omsorg"
 
LÄS DAN ELIASSON OCH LARS LEIONBORG !!
 
Detta är en välkänd och skadlig sidoeffekt av NPS, vilken uppstår då politiskt tillsatta chefer och
andra externt rekrýterade chefer förväntas styra en linjeverksamhet som de vare sig förstår el-
ler har kunskap om.
 
LÄS: GÄLLER I PRINCIP ALLA GENERALDIREKTÖRER, ALLA LANDSHÖVNINGAR OCH
ALLA STYELSELEDAMÖTER I STATLIGA BOLAG, OCH MYCKET ANNAT.
 
Då dessa tillsatta chefer, som saknar kompetens om kärnverksamheten, ska styra verksamhe-
ten inträder ett lyckligt, men fullt begripligt, fenomen.
 
FÖR ATT BEVARA SIN AUKTORITET SOM LEDARE STYRS VERKSAMHETEN MOT SÅ-
DANT SOM DE BÄTTRE BEGRIPER OCH KAN UTVECKLA, VILKET I ALLMÄNHET ÄR
OLIKA FORMER AV STÖDFUNKTIONER.
 
Det är inte utan att tankarna här går i riktning mot alla dyrbara IT satsningar, av vilka många
visat sig helt onyttiga, en hel del till och med så skadliga att de fått läggas ner !!!
 
I BRIST PÅ KUNSKAP OCH ERFARENHET OM KÄRNVERKSAMHETEN STYRS DÅ SJÄL-
VA SYFTET MER MOT STÖDVERKSAMHETERNA OCH DESSA SES TILL SLUT SOM
ORGANISATIONENS EGENTLIGA SYFTE.
 
Spetskompetens värderas här lågt, ibland kan den till och med ses som ett hot mot den led-
ning som själv saknar kunskap och erfarenhet.
 
LÄS DAN ELIASSON SOM OMGER SIG MED POLISCHEFER SOM KOMMER FRÅN
SKATTEVERKET !!!
 
På detta sättet bygger man upp en överbyggnad av inkompetens vad gäller kärnverksam-
heten inom alla ledande poster.
 
I DENNA VÄRLD TAPPAR MAN PERSPEKTIV OCH INVERTERADE MÅLSÄTTNINGAR
SKAPAR INGA VINNARE, ALLRA MINST FÖR MEDBORGARNA.
 
Alla är i längden förlorare på den avprofessionalisering som sker av det "offentliga Sverige".
 
Kan det månne vara någon som känner igen denna beskrivning ??
 
KANSKE 20 000 POLISER, KANSKE ALLA SOM ARBETAR PÅ KAROLINSKA INSTI-
TUTET, KANSKE ALLA SOM JOBBAR PÅ FASTIGHETSVERKET, KANSKE ALLA SOM
JOBBAR PÅ _ _ _ _ _
 
Så långt man kan minnas har stark kritik riktats mot att "avdankade", även aktiva, politiker
sätts att leda organisatuioner de inte förstår, har kunskap om eller erfarenhet av.
 
Men ingen del av denna kritik har beaktats, man kan ju undra vad det beror på ?
 
Inte behöver man undra över det, det stavas!!
 
V Ä N S K A P S K O R R U P T I O N
 
 
 
AE

KAN EN MAJORITETSREGERING SE UT SÅ HÄR ??

Politiska rörelser utifrån djupanalyser av väljarna
 
I ett annat inlägg på facebook återgav jag ett inlägg i dagens SvD, som visar
vad viss forskning kommit fram till när det gäller vilka förklaringsfaktorer som
styr väljarnas partisympatier.
 
Slutsatsen av denna forskning blir att både moderaterna och socialdemokra-
terna har latenta sverigedemokrater, dvs väljare som röstar på dessa partier
men som "borde" rösta på SD om man utgår ifrån deras värderingar mm.
 
SLUTSATSEN BLIR ATT SD HAR EN STOR POTENTIAL ATT ÖKA,
 
Leker man med de siffror forskningen kommit fram till är det lätt att förstå
den ompositionering moderaterna tycks ha gjort.
 
Om moderaterna och socialdemokraterna "tappar" sina latenta sd - väljare
skulle SD kunna nå upp till, låt säga ungefär 33 %.
 
Samtidigt med detta "tappar" moderaterna var femte väljare och backar till,
låt säga ungefär 18 %.
 
Utgår man ifrån att dessa rörelser, grundade på vissa förklaringsfaktorer,
slår igenom fullt ut och att KD lyckas klamra sig fast i riksdagen så skulle
en majoritetsregering kunna se ut som nedan:
 
Moderaterna       18 %
Sverigedemokraterna  33%
KD låt säga                    4 %
Sammantaget alltså runt 55 %.
 
Genom att redan nu göra en positionsförändring kan moderaterna hindra
en "fullskalig" överströmning av latenta sd - väljare från just moderaterna,
vilket medför att 18 % blir lite mer, och 33 % blir lite mindre, men summan
55 % kvarstår.
 
Bygger Anna Batra Kinberg ompositioneringen på denna forskning och
på vad den kan komma att medföra, så kan man ju knappast hävda att
moderaterna är fel ute, eller ?
 
Men det vet vi först 2018 / AE
 
AE

POLITIK, VÄDERKVAN ELLER INTE ?

Alliansen, svaret på frågan ingen ställer ??
 
Mycket har sagts om Anna Batra Kinbergs utspel och mycket återstår att säga.
 
SvD har i dag ett intressant inslag där man försöker nalkas frågan lite mer djup-
gående än vad debatten återspeglar.
 
Man ser då en utveckling i riktning mot att det politiska fältet nu indelas i 3 block,
där uet block utgörs av moderater, sverigedemokrater och kristdemokrater, ett
block av liberaler och centerpartister och ett tredje block av övriga partier,
 
Som SvD skriver:
 
DEN DYSTRA TOLKNINGEN AV DETTA ÄR ATT ALLIANSEN I DAG ÄR
ETT SVAR PÅ EN FRÅGA VÄLJARNA INTE LÄNGRE STÄLLET.
 
Är denna "dystra" `? tolkning rätt, då är det ju också rätt av moderaterna att
göra en positionsförändring i den riktningen, allt enligt det gamla talesättet:
 
NÄR DET STORMAR ÄR DET BÄTTRE ATT BYGGA VÄDERKVARNAR ÄN
ATT BYGGA SKYDD.
 
Moderaterna får väl då anses följa linjen att "bygga väderkvarnar", medan
liberalerna och centerpartiet klamrar sig fast "vid ett svar på en fråga som
väljarna inte längre ställer", dvs man "bygger skydd".
 
Den närmaste framtiden får väl utvisa vilken taktik som är bäst, men den som
varit ute i storm vet hur det brukar gå:
 
MAN KOMMER LÄNGRE OM MAN FÖLJER MED STORMEN ÄN OM MAN
STRETAR EMOT STORMEN.
 
När det gäller inriktningen mot tre block hänvisar SvD till viss forskning, som
är intressant just nu i denna fråga. Denna forskning undersöker mer "djupgå-
ende förklaringsfaktorer" till väljarnas partisympatier, och man studerar då
faktorer som tillit, människosyn och värderingar.
 
Man kommer då fram till att en indelning enligt dessa faktorer delar in väl-
jarna i de grupper, ungefär lika stora och som mycket, men inte fullt ut, åter-
speglas i de tre block som anges ovan.
 
Dessa 3 tydliga och jämnstora "kluster" är då:
 
1) Ett humanorienterat, där man återfinner majoriteten av de rödgröna
    partiernas väljare
2) Ett självorienterat, där man återfinner majoriteten av alliansens väl-
    jare
3) Ett normorienterat, dit man räknar samtliga SD väljare.
 
Det intressant med denna indelning är att det tredje "klustret" utgör ungefär
1/3 av väljarna, dvs ungefär dubbelt så mycket som opinion som i dag sä-
ger sig vilja rösta på SD.
 
Forskningen drar då den slutsatsen att många "normorienterade", som ideo-
giskt "borde" rösta på SD i dag röstar på andra partier, främst moderaterna
och socialdemokraterna.
 
MAN HAR DÅ KOMMIT FRAM TILL ATT VAR FJÄRDE SOCIALDEMOK-
RAT OCH VAR FEMTE MODERAT ÄR "NORMORIENTERAD" OCH "BOR-
DE" RÖSTA PÅ SD.
 
Det finns alltså ett stort antal latenta sverigedemokrater enligt denna forsk-
ning och skulle denna potential ge fullt utslag i form av rörelser från mode-
raterna och socialdemokraterna så skulle SD, enligt denna forskning, ha
potential att nå upp till närmare 35 % av väljarna.
 
Är det kunskap om denna forskning som fått Anna Batra Kinberg att ta
det steg man nu tagit ??
 
I så fall följer man det gamla taletsättet:
 
BYGG VÄDERKVARNAR
 
AE

FÖRSVARSFÖRMÅGAN HAVERERAR, IGEN

Återigen ett haveri i Sverige
 
Återigen sker ett haveri i Sverige rörande en viktig samhällsfunktion, och snart, eller
nu, uppstår frågan:
 
ÅTERSTÅR DET NÅGONTING SOM INTE HAVERERAT
 
Detta haveri avser Försvarsbeslutets haveri.
 
Regeringsbeslutet att inte kompensera Försvarsmakten för ökade kostnader i form
av valutaförändringar rörande stora vapenkontrakt får stora  konsekvenser, så stora
konsekvenser att "Försvarsbeslutet havererat ekonomiskt".
 
DETTA MÅSTE JU INNEBÄRA ATT FÖRSVARSBESLUTET I SIN HELHET HA-
VERER, FÖR ETT EKONOMISKT HAVERI MÅSTE VÄL FÅ DEN EFFEKTEN,
ELLER ???
 
SvD skriver om detta i dag under rubriken:
 
" FÖRSVARSBESLUTTET HAR HAVERERAT EKONOMISKT "
 
Varav följer att Försvarsbeslutet havererat, eller ??
 
Det Försvarsbeslut som skulle höja försvarsförmågan i en utsträckning som
skrämde slag på "ryssen".
 
Nu skrattar nog "ryssen" mer än räds, än en gång.
 
Försvarsmakten får alltså, enligt regeringsbeslut, inte ersättning för skenade kost-
nader i form av valutaförändringar rörande större vapenkontrakt som JAS Gripen
och ubåt A 26.
 
Den oinvigde ställer sig frågan hur det kommer sig att detta fastslås i ett regerings-
beslut och inte behandlas inom Försvarsgruppen ???
 
VAR DET INTE "BRETT SAMFÖRSTÅND" SOM GÄLLDE NÄR DET GÄLLER
FÖRSVARETS INRIKTNING ?????
 
De skenande kostnaderna är allt annat än marginella, just nu är bedömningen 5
miljarder under perioden 2016 - 2020 och på lite längre sikt 9 miljarder.
 
DE ANSLAGSÖKNINGAR MAN FATTADE BESLUT OM ÄR MED ANDRA ORD
HELT BORDA MED VINDEN, SOM HÄR BORTA MED VALUTAN.
 
Enligt många bedömare, bland annat försvarsutskottets ordförande Allan Widman,
får detta stora konsekvenser, allt annat vore konstigt.
 
I PRAKTIKEN MEDFÖR DETTA ATT MÅLEN I FÖRSVARSUPPGÖRELSEN
OCH REGERINGSINRIKTNINGSPROPOSITION INTE KAN UPPNÅS.
 
Allan Widman menar då att "Regeringen lämnar Försvarsmakten och försvars-
uppgörelsen åt sitt öde"
 
DET ÄR INTE FÖRSTA GÅNGEN FÖRSVARET LÄMNAS ÅT SITT ÖDE,
VI MINNS BESKRIVNINGEN AV SÄRINTRESSET, UTTALAT AV FREDRIK
REINFELDT, SOM MENADE ATT FÖRSVARET OCH FÖRSVARSFÖRMÅ-
GAN SKULLE HÅLLAS KORT, MYCKET KORT.
 
Men detta är ingen korrekt beskrivning.
 
DET ÄR INTE FÖRSVARET SOM LÄMNAS ÅT SITT ÖDE DET ÄR SVERIGE
OCH DESS MEDBORGARE SOM LÄMNAS ÅT SITT ÖDE !!!
 
Hur kommer då detta att hanteras ??
 
De fasta kostnader är stora och anpassningen måste ske genom bantning av
rörliga kostnader, i princip knutet övnings- och utbildningsverksamhet, något
som för bara några månader ansågs viktigt för att öka försvarsförmågan.
 
MEN NU GÄLLER INTE DETTA LÄNGRE.
 
Man kan ha både respekt och förståelse för att det i en viss situation kan tvingas
fram kostnadsreduceringar, men då ska det ske med "transparans", d vs regering
och andra redovisar behovet av reduceringar och vilka konsekvenser detta får.
 
INGEN HAR VARE SIG NYTTA AV ATT FÖRSVARET, ÄN EN GÅNG FÅR
IKLÄDA SIG KEJSARSENS NYA KLÄDER,
 
Men respekten och förståelsen är knuten till just detta.
 
OM UTLOVADE ANSLAGSÖKNINGAR GÅR TILL ATT FINANSIERA EUROPAS
MEST OMFATTANDE KORRUPTION OCH EUROPAS MEST ANSVARSLÖ-
SA OCH OCH DYRBARA FLYKTINGPOLITIK DÅ FINNS KVAR VARE SIG
RESPEKT ELLER FÖRSTÅELSE.
 
Då återstår bara att svenskarna lämnas åt sitt öde.
 
AE
 
 
 
 

VÅR KORRUPTA MAKTELIT

Vi ser inte bjälken i vårt eget öga
 
SvD har i dag ett läsvärt inslag under rubriken:
 
DET HAR VUXIT FRAM EN ELIT.
 
Den handlar i stort om den korrupta kultur som växt sig allt starkare i
Sverige.
 
Hör finns vissa skrivningar, som kan ses som förklaringsmodeller till varför
det blivit som det blivit, bland annat anger professor Olle Lundin, professor
i förvaltningsrätt:
 
DET HAR VUXIT FRAM NÅGON SLAGS ELIT SOM SVÄNGER SIG MEL-
LAN OLIKA HÖGA POSTER OCH SOM TYCKS HA FÅTT UPPFATTNINGEN
ATT REGLER GÄLLA ANDRA, MEN INTE DEM SJÄLVA.
 
Här har vi nog roten till mycket av det onda. När man rekryterar någon till
en hög post så begränsar man urvalet, mycket snävt, och hänsyn tas ringa,
eller inte alls till meriter i form av kunskap, erfarenheter och kompetens.
 
UTAN NÅGON SOM HELST MERITVÄRDERING BEGRÄNSAR MAN UR-
VALET TILL NUVARANDE ELLER AVDANKADE POLITIKER, TILL
LEDARE UR OLIKA FACKFÖRENINGSRÖRELSER OCH SLÄKTINGAR
OCH VÄNNER TILL NU NÄMNDA.
 
Sedan får dessa snurra runt på olika poster utan att någon som helst hänsyn
tas till om de presterar/levererar eller inte, och utan någon som helst hänsyn
till vad de levererar, om de levererar.
 
Olle Lundin har också sett en ökad korruption växa fram, och som spridit sig
i systemet.
 
Trots detta menar han att vi fortfarande går omkring i den felaktiga tron att vi
inte har någon korruption i Sverige, och han formulerar sig då:
 
INTE ENS NÄR MAN HÅLLER FRAM KORRUPTIONEN MITT FRAMFÖR
NÄSAN PÅ OSS SE VI VAD DET HANDLAR OM
 
Man kan också formulera sig på ett annat sätt.
 
KORRUPTIONEN HAR BLIVIT SÅ VANLIG I VÅR VARDAG ATT DEN
"SATT SIG I VÄGGARNA" OCH ATT DEN BITET SIG FAST I VÅRA
GENER OCH RYGGMÄRG PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT VI TAR DEN
SOM GIVEN.
 
AE

FÖRSTÅR VI SJÄLVA ALLVARET ??

Varför gå "över ån för att få vatten" ??
 
Mycket kritik har riktats mot Donald Trump med anledning av att en rådgivare
beskrivit vissa inslag som "alternativa" fakta.
 
VARFÖR GÅ ÖVER ÅN FÖR ATT FÅ VATTEN ??
 
Professor Ingrid Enkvist skriver i dag i SvD en tänkvärd ledare kring detta med
rubriken:
 
FÖRSTÅR DE ALLVARET I DET SOM HÄNDER ??
 
Det är då inte USA som åsyftas, utan Sverige, och Ingrid Enkvist har ställt
samman ett antal rapporter/insikter som publiserats de senaste dagarna.
 
Intressant läsning om "alternativa fakta" !!
 
Utifrån dessa rapporter/insikter menar skribenten att "Sveriges framtid är
hotad" och ställer frågan:
 
Hur fungerar skola och forskning i Sverige just nu ??
 
Frågan besvaras delvis av en avhoppad gymnasielärare i matematik och fy-
sik:
 
I ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET HADE HAN KLASSER DÄR 1/3 AV ELE-
VERNA INTE KUNDE MELLANSTADIES KUS. HAN FICK DÄRFÖR FÖRST
LÄRA DEM MELLAN- OCH HÖGSTADIETS KURS, SEDAN ÅRSKURS 1 I
GYMNASIET FÖR ATT SEDAN SLUTLIGEN GE SIG IN PÅ SITT EGENTLIGA
UPPDRAG, MATEMATIK OCH FYSIK I ÅRSKLASS 2
 
Det säger sig väl själv att detta inte fungerar och alla hoppfulla uttalanden att
allt nu blivit mycket bättre måste väl vara "alternativa fakta", eller ??
 
Skribenten tar sedan upp själva lärarutbildningen och återger mycket av vad
som tidigare är känt:
 
DET TAS IN ALLT FLER STUDENTER MED ALLT LÄGRE KUNSKAPER,
ALLT FLER TENDERAR ATT HOPPA AV DÄRFÖR ATT DE INTE KLARAR
KRAVEN, TROTS ATT KRAVEN I DENNA UTBILDNING ÄR LÄGRE ÄN
PÅ ALLA ANDRA HÅLL.
 
Problemet är alltså mycket större än vad man säger, det kommer ut många
lärare med helt otillräckliga kunskaper.
 
ÄR DÅ INTE "FÖRSTE - LÄRARE", 3 000:- HIT OCH 10 000:- DIT VAD MAN
KALLAR "ALTERNATIVA FAKTA" ??
 
Skribenten återger sedan vad som benämnes "postmodernismen" där vi idag
lär ut "en sanning som inte finns".
 
UNIVERSITETSLÄRARE PÅSTÅR SEDAN DECENNIER ATT VAD SOM ÄR
SANNING VÄXLAR BEROENDE PÅ IDENTITETEN HOS DEN SOM YTTRAR
SIG.
 
Speciellt just inom lärarutbildningen påstår man med eftertryck att var och én
"konstruerar sin egen sanning och sin egen kunskap".
 
JUST ORDET KUNSKAP SÄTTS INOM CITATIONSTECKEN ELLER UTE-
LÄMNAS HELT !!!.
 
En slutkläm är inte nådig när det gäller att bedöma lärarutbildningen:
 
SKULLE NÅGON PÅ LÄRARUTBILDNINGEN RÅKA NÄMNA ORDET
"KUNSKAP" MÖTS DENNE AV "ROAT ÖVERSEENDE".
 
Ungefär samma "roade överseende" som visade över "alternativa fakta"
over there !!
 
Slutsatsen i ledaren blir:
 
DENNA INRIKTNING MÅSTE ÄNDRAS OM DET SKA FINNAS NÅGOT
ATT BYGGA PÅ NÄR MAN VAKNAR UPP. INGET TYDER DOCK PÅ
ATT NÅGOT AV DAGENS POLITISKA PARTIER FÖRSTÅR DJUPET
OCH ALLVARET I DET SOM HÅLLER PÅ ATT HÄNDA FRAMFÖR Ö-
GONEN PÅ OSS.
 
Utöver denna slutsats bör man också kunna dra 2 andra slutsatser:
 
1) VILL VA HA "ALTERNATIV FAKTA" BEHÖVER VI INTE RESA ÖVER
    ATLANTEN FÖR ATT FINNA DEM.
 
    Detta sägs utan att försvara "alternativa fakta" i USA !!
 
2) VILL MAN VISA "ROAT ÖVERSEENDE"  ÖVER ANDRAS BRISTER
    KANSKE MAN SKA VISA "ROAT ÖVEREENDE" ÖVER SINA EGNA
   BRISTER FÖRST
   
AE
 
 

DIE DUMME SCHWEDEN ??

Kan det vara så att tyskarna ändå har rätt ??
 
Redan på ett tidigt stadium uppmärksammade man utom Sveriges gränser
att fördumningen i Sverige var anmärkningsvärd.
 
Tyskarna sammanfattade detta på sitt vanliga korta och effektiva sätt:
 
DIE DUMME SCHWEDEN
 
Sedan dess har mycket talat för att tyskarna hade rätt, mycket rätt, vilket
bekräftats på många sätt.
 
Bland annat har vi fått det bekräftat i ett antal PISA rapporter, som inte bara
mäter kunskapsinhämtningen utan också mäter den "komplexa förmågan",
som just är ett uttryck för fördumningen.
 
OCH DESSA MÄTNINGAR VISAR ATT VI BLIR DUMMARE OCH DUMMARE.
 
Detta visar sig också i vår vardag, bland annat genom hur vi kommunicerar,
vi använder då oss av floskler, mantra och uttryck, som kan få håret att
resa sig i nacken på den mest förhärdade "dumskalle".
 
Vanliga sådana floskler är då "jag kommenterar inte enskilda fall", "jag har
förtroende för NN så länge jag har förtroende för NN" och "jag säger inte att
Du ljuger för detta är säkert Din UPPLEVELSE".
 
Varje gång någon uttalar dessa enfaldigheter får man en bekräftelse på att
tyskarna hade rätt, mycket rätt.
 
Ibland framstår detta med övertydlighet, som i dagens Borås Tidning, där
man har ett inslag om missförhållanden på privatägda Frösunda AB, ingå-
ende i att våra större evangelium, Aleris.
 
En kritik som återkommer ständigt är den låga bemanningen och täta chefs-
byten. Bland annat återger många bland brukarna att under en viss kort tid
hade man haft 6 chefsbyten
 
JUST 6 OLIKA CHEFER UNDER KORT TID, INTE 5 CHEFER OCH INTE
7 CHEFER.
 
I Borås Tidning tas bland annat detta upp och nedanstående kommunikation
utspinner sig mellan tidningen journalist och en chef på Frösunda AB, och
ett visst avsnitt gäller specifikt de täta chefsbytena, just 6 byten under en
kort  tid:
 
BT frågar då:
Hur har de boende drabbats av Frösundas problem ?
Svar:
Generellt vill jag säga att de inte drabbats alls, då det är en subjektiv upplev-
else !!!
 
Not: I dagar "firar" man minnet från förintelsen. Med ovanstående logik får man
väl anta att offren i förintelselägren inte heller drabbades alls, då det också
var en "subjektiv upplevelse !!!
 
BT frågar då:
Varför har Frösunda så svårt att behålla chefer ?
 
Svar:
Våra krav är att man ska jobba väldigt nära och kundorienterat och det är inte
alltid vanligt i omsorgen !!!
 
BT frågar då:
Hur många region- och verksamhetschefer har slutat sedan februari i fjol ?
 
Svar:
Jag har inte fått fram den siffran !!!
 
Kommentar: Chefen har ingen aning om eller låtsas ha ingen aning om hur
många det är, se koppling till nästa fråga.
 
BT frågar då:
På ett boende berättar anhöriga att de är inne på sin sjätte verksamhetschef ?
 
Svar:
OM DE UPPLEVER ATT DET ÄR SEX CHEFER SÅ ÄR DET DERAS UPP-
LEVELSE !!!!!!!!!!
 
Bt frågar då:
Men antalet chefer är väl ingen UPPLEVELSE ?????
 
Svar:
JO, DET KAN VARA SÅ ATT MAN HAFT VIKARIER UNDER EN PERIOD !!!!
DÅ ÄR DET ALLTID EN DEFINTIONSFRÅGA (=upplevelse ?).
 
Vi vänder på det i stället:
 
VI HAR HAFT SVÅRT ATT REKRYTERA OCH DÄRFÖR HAR VI HAFT ETT
ANTAL TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR !!!!
 
Utifrån detta finns det anledning att ställa frågan:
 
Kan det vara så att tyskarna hade rätt ???
 
DET ÄR EN DEFINITIONSFRÅGA SOM FÅR SES SOM EN SUBJEKTIV
UPPLEVELSE !!!!
 
AE
 

SVERIGE - KORRUPTIONENS MECKA

Kan vilken "idiot" som helst numera bli generaldirektör ???
 
Förhandsinformationen om Kalla Fakta i kväll gav en föraning om att en del oegent-
ligheter skulle avslöjas.
 
MEN ATT FÖRFALLET I SVERIGE GÅTT SÅ DJUPT OCH SÅ LÅNGT SOM KALLA
FAKTA VISADE KUNDE MAN INTE FÖRESTÄLLA SIG I SIN VILDATSE FANTASI.
 
Kalla Fakta gjorde här ett bra program, de som inte såg det bör se reprisen eller på
"nätet". Programmet visade tydligt konturerna på två av Sveriges mest omhuldade
egenskaper.
 
DELS BEKSREV MAN HUR DEN "SVENSKA MODELLEN" ARBETAR, DEN UTGÖR
NUMERA DEN MEST KORRUPTERADE "MODELLEN" I DEN UTVECKLADE VÄRLDEN.
 
DELS BESKREV MAN DEN SVENSKA VÄLFÄRDEN, SOM I BETYDANDE UTSTRÄCK-
NING TYCKS GÅ UT PÅ  ATT VÄRLDENS HÖGSTA SKATTER SKA GÅ DIREKT NER
I FICKORNA PÅ EKNOMISKA BROTTSLINGAR.
 
Normalt blir man "förbannad" när man ser den här typen av program och avslöjanden,
men den här gången blev i vart fall inte jag förbannad,
 
JAG BLEV LEDSEN, PÅ GRÄNSEN TILL GRÅTFÄRDIG, OCH KÄNDE MIG HELT
UPPGIVEN.
 
HUR I HELA FRIDEN KAN FÖRFALLET I SVERIGE HA INTAGIT SÅDANA PRO-
PROTIONER ??
 
Vi talar om en av de största korruptionsaffären i Sverige i modern tid, och den har pågått
år ut och år in, med ansvariga chefers kännedom och inför helt öppen ridå.
 
MELLANCHEFER HAR KÄNT TILL DET, GENERALDIREKTÖREN HAR KÄNT TILL
DET, ALLT HAR SKETT INFÖR ÖPPEN RIDÅ.
 
Vilket innebär att GD Björn Andersson är medansvarig brottsling, högst medansvarig
brottsling.
 
Man baxnar över vidden av hans brottslighet.
 
MED KÄNNEDOM OM KORRUPTIONENS OMFATTANING HAR HAN UNDET TVÅ
ÅR MED NÄBBAR OCH KLOR KÄMPAR FÖR ATT INGET SKA BLI KÄNT.
 
trots att han enligt lag är skyldig att anmäla till åtal de oegentligheter han fått
kännedom om.
 
Vi vet sedan länge att det är vanligt, väldigt vanligt, att en entreprenör saltar en räkning
och att beställarens ombud i gengäld får ett garage eller annat byggt.
 
MEN HÄR HAR DEN KORRUPTE MIKAEL STACKHÄLL FÅTT UPPBYGGT PÅ
VÅR BEKOSTNAD EN EXLUSIV STUGA I ROSLAGEN OCH EN EXLUSIV STUGA
I FINLAND.
 
Hur är detta möjlighet ?
 
MÖJLIGHETEN HETER BJÖRN ANDERSSON, HAN HAR MED NÄBBAR OCH KLOR
GJORT ALLT FÖR ATT DETTA SKULLE BLI MÖJLIGT.
 
För att visa hela världen sitt förakt för gällande regler valde han att befordra den så
kallade "statshöjdaren" i stället för att anmäla honom till åtal.
 
Vissa omständigheter är ju rent kuriosa.
 
Ett av de fiffelbolag Fastighetsverket fifflade ihop med redovisade inte underlag på
sina fakturor. När sådant infordrades visade det sig att ett antal timmars arbete skett
av en som avlidit.
 
EN DÖD HADE ALLTSÅ STIGIT UPP UT SIN GRAV OCH UTFÖRT ARBETE FÖR
ATT FASTIGHETSVERKET SKULLE FÅ SALTADE RÄKNINGAR.
 
Hur är detta möjligt ??
 
Möjligheten heter Björn Andersson, troligen den mest korrupte chefen i "hela
världen" och tillika så inkompetent att det inte ens går att ta in.
 
Av Kalla Faktas intervju får man också det intrycket att Björn Andersson är närmast
"imbecill", mer om det nedan .
 
En annan kuriositet är att ett fiffelbolag utbetalar 10 % av sin omsättning till fifflaren
Mikael Stackhäll.
 
FÖR ATT HÅLLA ORDNING PÅ DETTA SKRIVER MAN PÅ SITT UNDERLAG
" 10 % TILL MIKAEL STECKHÄLL" SÅ ATT ALLA SKA FÅ KÄNNEDOM OM
FIFFLET.
 
Hur är detta möjligt ??
 
MÖJLIGHETEN HETER BJÖRN ANDERSSON, FÖRMODLIGEN DET MEST
ANSVARSLÖSA DET OFFENTLIGA SVERIGE KAN VISA UPP IDAG.
 
Allt har alltså skett helt inför öppen ridå, man får väl säga med generaldirektörens
välsignelse.
 
Vi påstår att vi lever i en rationell värld, och gäller det så gäller också något annat.
 
DEN OBSKYRE BROTTSLINGEN BJÖRN ANDERSSON HADE FULL VETSKAP
OM DETTA OCH LÄT DET PÅGÅ, NÅGOT SOM INTE KAN HA SKETT UTAN
NÅGON FORM AV MOTPRESTATION.
 
Fick fifflaren Börje Andersson också ett och annat däck utbyggt på skattebetalrnas
bekostnad ?
 
Men tanken sträcker sig längre än så. Allt har skett inför öppen ridå, ingen har bemö-
dat sig att dölja något.
 
MIKAEL STACKHÄLL FIFFLADE HELT ÖPPET FÖR ATT HAN VISSTE ATT
HAN SKULLE BACKAS UPP, STÖTTAS OCH BEFORDRAS AV BÖRJE ANDER-
SSON.
 
Om det berodde på att Stackhäll hade en hållhake på Björn Andersson, eller om
Börje Andersson fick ett "däck" utbyggt eller om Börje Andersson är "hjärndöd",
om det går det inte att ha en bestämd uppfattning i dag.
 
MEN DET KOMMER ATT VISA SIG OM INTE REGERINGEN OCKSÅ LÄGGER
LOCKET PÅ, VILKET ÄR TROLIGT.
 
Men vad är det som gör att Börje Andersson medverkar till allt detta fiffel inför
öppen ridå ??
 
Vet han också att han kommer att backar upp och stöttas uppifrån ??
 
KAN DET MÅNNE DÅ VARA SÅ ATT EN ELLER ANNAN STATSSEKRETERARE
OCH/ELLER MINSTER OCKSÅ FÅTT ETT OCH ANNAT "DÄCK" UTBYGGT.
 
Frågan måste resas, för hela affären är fullständigt absurd.
 
Hur kan i övrigt en sådan komplett "idiot" som Börje Andersson få en chefspost
överhuvudtaget ??
 
Vi vet att hans tillsättning skedde genom ansvarig minister på den tiden, minister
Attervall.
 
DÅ BJÖRN ANDERSSON SAKNAR ALLA FORMER AV MERITER OCH FÖR-
TJÄNSTER, SOM GÖR ATT HAN KAN ERBJUDAS EN CHEFSPOST, SÅ
MÅSTE MAN STÄLLA FRÅGAN:
 
VAD FICK ATTERVALL ATT UTSE "IDIOTEN" BJÖRN ANDERSSON TILL
GD ?
 
Någon form av vänskapskorruption måste det ändå ha varit ?
 
Hur kommer nu detta att sluta ?
 
Hur det borde sluta det vet vi.
 
POLISEN BORDE HÄMTA BJRÖN ANDERSSON I HANDFÄNGSEL REDAN I
MORGON.
 
Troligen slutar det inte så, det slutar säkert på ett helt annat sätt.
 
BÖRJE ANDERSSON BLIR SÄKERT OCKSÅ BEFORDRAD, VI FÅR INTE
GLÖMMA ATT HÅLLA OSS TILL DEN "SVENSKA MODELLEN".
 
Det är ju fullständigt sanslöst att man ska behöva skämmas "för att man är svensk",
graden av denna skam styrs av hur Regeringen hanterar detta ärende.
 
ALLT ANNAT ÄN ATT BÖRJE ANDERSSON SLUTAR SIN TJÄNST IDAG OCH
HÄMTAS AV POLISEN GÖR "ATT MAN FÅR SKÄMMAS HÄCKEN" AV SIG
FÖR ATT MAN ÄR SVENSK.
 
 
 
AE

SKA VI FÖRLÅTA DEM OSS SKYLDIGA ÄRO ?

Förlåt dem oss skyldiga äro ?
 
Tove Lifvendahl skriver i dag i SvD en intressant ledare, där hon för ett resonemang
kring förtroendet för politiker, vad de säger och vad de gör.
 
Som vanligt för Tove Lifendahl ett väl genomtänkt och logiskt resonemang, som
mynnar ut i slutsatser, lätta att förstå, och dela,
 
En slutsats 'är värd att lägga på minnet, och den avser hur politiker för oss, och sig
själva "bakom ljuset":
 
DE SÄGER INTE VAD DE GÖR, OCH DE GÖR INTE VAD DE SÄGER.
 
En bra, mycket bra, sammanfattning, över modernt hästskojeri, det som numera
inte kallas för hästskojeri, utan för politiskt ansvarstagande.
 
Men som solen har Tove Lifendahl sina fläckar, och i d t här fallet glömde hon
en viktig komponent i sin slutsats:
 
DE VET INTE HELLER VAD DE GÖR.
 
Detta bekräftas övertydligt på annan plats i SvD, där det moderata landstingsrådet
i Stockholm, Irene Svenonius, ger sin syn på Stockholmslandstinget och hur det ska
utvecklas.
 
MAN SÄGER INTE VAD MAN GÖR, MAN GÖR INTE SOM MAN SÄGER OCH MAN
VET INTE VAD MAN GÖR ?
 
En del av den beskrivning vi får till livs av Irene Svenonius är onekligen något över-
raskande, om man uttrycker sig milt, nedan följer delar av beskrivningen:
 
1)  VI MÅSTE SKAPA ORDNING OCH REDA
Stockholmslandstinget har alltså fram till i dag drivit sin verksamhet utan att det rått
"ordning och reda", det kan i och för sig förklara många av de egendomligheter, där
politikerna "inte velat säga vad de gör".
 
2) VI SKA ALLTID FÖLJA LAGAR.
 
Den som följt turerna kring Nya Karolinska förstår vad som menas, här får man väl
intrycket att lagar ALDRIG följs. Som väljare måste man ställa sig frågan hur man
som väljare kan vara så vilsen att man väljer höga politiker, som tycker att man inte
alltid ska följa lagar och "inte göra som man säger".
 
Möjligen kan det bero på att urvalet av politiker kan vara sådant att det inte finns
någon att välja som "gör som hen säger" utan bara "säger vad hen inte gör"
 
3) ALLA UPPHANDLINGAR SKA BLI AFFÄRSMÄSSIGA
 
Alltid gäller att när något sägs, så ska man också lyssna till vad som inte sägs.
När man säger detta, fullständigt självklara kan man tycka, så ska man också
lyssna till det som inte sägs.
 
UPPHANDLINGAR HAR INTE ALLTID SKETT AFFÄRSMÄSSIGT.
 
Tar man del av Nya Karolinska och många andra uppseendeväckande upphand-
lingar, flera med inslag av omfattande korruption, så förleds man lätt att tro att
man sällan, eller aldrig, genomfört affärsmässiga upphandlingar.
 
Man gör inte det man säger, och gör det man inte säger !!
 
4) MAN SKA SAMORDNA ALLA IT SATSNINGAR
 
Jesus Maria, har man tidigare lagt ner miljarder på IT satsningar utan att samordna
dessa insatser ??
 
Borde inte sådant vara straffbart ??
 
5) NU SKA MAN SPARA 2 MILJARDER
 
Genom att dra ner på  konsulter och minska på administrationen.
 
Jesus Maria igen !!
 
Här har man tydligen haft möjlighet att skära i kostnaderna med 2 miljarder
men avstått från detta och år efter år drivit en minst sagt konstnadsinneffektiv
verksamhet !!
 
Varför just nu ?? Varför inte tidigare ?? Borde inte sådant vara straffbart ??
 
6) NU SKA MAN BLI EFFEKTIV
 
Återigen, man ska lyssna också till vad som inte sägs om och detta uttalande
kan bara ske, om man inte tidigare varit ineffektiv.
 
STOCKHOLM OCH STOCKHOLMSLANDSTINGET ÄR MODERATERNAS
SKYLTHUS MOT LANDET OCH VÄRLDEN, HÄVDAS DET IBLAND, OCH
DÄR ÄR MAN INNEFFEKTIV !!
 
Hur ser det ut på andra ställen ??
 
Samtidigt säger Irene Svenonius en hel del annat, som är värt att lyssna på,
och som också är av arten "man säger det man inte gör". Vi får då lyssna
till:
 
I ALLA STORA ORGANISATIONER BEHÖVER MAN DÅ OCH DÅ GÅ
IGENOM OCH SE TILL ATT MAN ÄR EFFEKTIV, INTE ÄR FÖR MÅNGA
OCH ATT MAN HAR RÄTT ARBETSFÖRDELNING.
 
Otroligt kloka ord och ett otroligt bra exempel på när "man säger det man
inte gör".
 
För hur många har sett något exempel på att man inte är "för många" inom en
stor offentlig organisation och där man har rätt "arbetsfördelning" ??
 
Det skulle ju möjligen vara inom äldrevården, men där är man ju "för få" för
att öka dödligheten bland brukarna, så det får väl också ses som ett exempel
på att man "säger inte det man gör"
 
Vi har alltså denna dag, äntligen, en bra beskrivning på vad en "politiker" är,
något som många frågat sig i alla tider:
 
EN SOM INTE SÄGER VAD HEN GÖR, SOM INTE GÖR SOM HEN SÄGER
OCH SOM INTE VET VAD HEN SJÄLV GÖR
 
Man kommer osökt in på det gamla bibliska uttrycket:
 
FÖRLÅT DEM OSS SKYLDIGA ÄRO, TY DE FÖRSTÅ ICKE VAD DE GÖR
 
 
AE
 
 

DEN SVENSKA MODELLEN SLÅR TILL IGEN

Återigen en bekräftelse på bristande chefskap på KI
 
En ny skandal, enligt vissa bedömare större än den förra.
 
Och ett uppgivet och lakoniskt försvar från "Ledningen" :
 
DETTA SKA INTE KUNNA SKE.
 
Vilken ledning, tänker man då uppgivet ??
 
OM NÅGONTING SOM INTE SKA KUNNA SKE, ÄNDÅ SKER, OCH DESSUTOM
SKER FORTLÖPANDE UNDER ETT ANTAL ÅR, DÅ KAN VÄL KI  INTE HA NÅ-
GON "LEDNING" , ELLER ??
 
Såvitt man inte med "ledning" avser förre partiledaren för Liberalerna, som i egenskap
av ordförande för styrelsen för KI, ansåg att "han bara satt där".
 
HANS UPPGIFT VAR ATT "BARA SITTA DÄR" OCH INTE BEFATTA SIG MED
NÅGONTING OCH ABSOLUT INTE HA KÄNNEDOM OM VAD SOM HÄNDE.
 
Med en sådan "ledning" kan man förstå att det händer saker, som inte ska kunna
ske !!
 
Detta tycks vara ett återkommande mönster i den "svenska modellen", ofta visar
det sig att utsédda chefer inom offentlig förvaltning (motsv) inte uppfyller de mest
elementära krav på "ledarskap".
 
Det kan ju knappast vara så att Sverige saknar chefsförmågor, så att man måste
ta till "vad som helst".
 
SLUTSATSEN KAN BARA BLI EN, OCH DEN GRUNDAR SIG PÅ OMFATTANDE
HISTORIK.
 
Man rekryterar ur ett begränsat urval, där den viktigaste meriten tycks vara att vara
god vän med någon viktig person, eller känna någon som är god vän med en viktig
person.
 
DEN TYP AV "LEDARSKAP" SOM KI HAFT SKA INTE KUNNA FÖREKOMMA,
FÖR ATT ANVÄNDA "LEDNINGENS" EGNA ORD .
 
AE
 

VART ÄR VI PÅ VÄG ????

Ska vi räkna med omvälvande "världsförändringar" ?
 
Vi har sedan en tid plågats av osäkerheter hur Brexit kan komma att utvecklats.
 
ETT HÅRT BREXIT ELLER ETT MJUKT BREXIT ?
 
Många ledare inom EU har talat sig varma för ett "hårt" Brexit för att varna andra
länder att gå samma väg.
 
Uppgifter tyder nu att vi får ett "hårt" Brexit, kanske hårdare än man tänkt
sig.
 
UPPFGIFTER TYDER NU PÅ ATT STORBRITANNIEN KAN TÄNKA SIG ATT
LÄMNA EU GEMENSAMMA MARKNAD.
 
Stämmer detta är detta knappast något förespråkare för "hårt" Brexit vare sig
tänkt sig eller önskat sig.
 
Detta sker då samtidigt som ett antal andra omvärldsförändringar, som hänger
samman med presidentvalet i USA.
 
Man kan utifrån Trumps uttalanden dra den slutsatsen att man är mindre intresserad
av breda avtal med EU och Kina, medan man är mer intresserad av avtal med enskil-
da länder.
 
Särskilt har då lyfts fram ambitionen att öka samarbetet med Storbritannien, det
man tidigare kallade den "Transatlantiska länken".
 
Konturer växer då fram med att sargat Europa, ett stärkt samarbete mellan USA och
Storbritannien, och ett sargat Europa som ska slåss mot stora problem i övrigt, som
finanskris och flyktingkris.
 
Storbritanniens tanke att lämna den gemensamma marknaden tycks just hänga ihop
med vissa EU ledares krav på ett "hårt" Brexit för att just varna andra EU länder.
 
Stämmer uppgifterna så tycks vissa EU ledare kunna ha gjort EU en verklig
"björntjänst".
 
OCH I SÅ FALL INTE FÖRSTA GÅNGEN.
 
Otaliga tycks de fall nu vara där EU ledning, till följd av intressemotsättningar och
inkompetens, skapat och förlängt kriser i stället för att lösa dem.
 
Kommer nu USA och Storbritannien att mer gå i "ledband" och fjärma sig från Eu-
ropa, så lär vi nog komma att märka det i våra "plånböcker".
 
DETTA KAN DÅ OCKSÅ INTRÄFFA PARALLELLT MED ATT USA SKAPAR
VISSA LUCKOR I EUROPA, SOM FYLLS PÅ MED PUTIN ??
 
En lika spännande som skrämmande utveckling med andra ord.
AE
 
 

FÖRSTATLIGA ADVOKATSAMFUNDET

Dags för storstädning i gamla Swedala ?
 
Dårhuset Sverige blir allt tydligare i sina konturer.
 
I en farsartad utveckling spelas akt upp efter akt, denna ena akten sanslösare
än den andra.
 
I akt nummer 1 i farsen "dyraste strumpan i världen" fick vi veta att Stockholms
Landsting betalade 6 000:- för en specialstrumpa, den dyraste strumpa världen
någonsin skådat.
 
När akten spelades upp jublade publiken, att en strumpa kunde bli så dyr var
uppskattat.
 
Nu spelas  akt nummer 2 upp på Dårhusets scen, och den är inte mindre fars-
artad.
 
På scen visas nu i akt nummer 2 att Stockholms Landsting ville att avtalet skulle
tecknas av en "oberoende" tredje part och valde därför att vända sig till en viss
advokatbyrå:
 
ADVOKATBYRÅ FIFFEL OCH BÅG AB.
 
Advokatbyrån ställde villigt upp i farsen och skrev ett "oberoende" avtal som
medförde att vi fick "världens  dyraste strumpa".
 
BAKOM KULISSERNA PÅ SCENEN BEDREV DOCK ADVOKATFIRMAN
FIFFEL OCH BÅG AB ETT ANNAT SKUMRASKSPEL.
 
Det visade sig att Advokatfirman Fiffel och Båg AB hade Landstingets leve-
rantör, bolaget Onemed, som uppdragsgivare.
 
SOM AV EN REN HÄNDELSE SKREV MAN DÄRFÖR ETT "OBEROENDE"
AVTAL, SOM AV EN REN HÄNDELSE RÅKADE MEDFÖRA ATT VI FICK
VÄRLDENS DYRASTE STRUMPA OCH ADVOKATFIRMANS KLIENT
VÄRLDENS LUKRATIVASTE AVTAL.
 
Vän av ordning kan ju tycka att detta är lite märkligt, eller kanske mer korrekt,
fullständigt åt "helvete".
 
AFVOKATFIRMAN FIFFEL OCH BÅG AB ÄR JU UNDERKASTADE ADVO-
KATSAMFUNDETS ETIKSA REGLER OCH BORDE VÄL I VART FALL HÖRT
TALAS OM JÄV OCH LOJALITETSPRINCIPER.
 
Visst, Advokatfirman Fiffel och Båg AB visar sig känna till Advokatsamfundets
etiska regler, men menar att dessa behöver man inte ta hänsyn till.
 
ENLIGT DEN SVENSKA MODELLEN TAR JU INGET ANSVAR FÖR NÅGON-
TING SÅ VARFÖR SKA BOLAGET FIFFEL OCH BÅG AB TA ANSVAR LÅTER
MAN MEDDELA.
 
Sensus?
 
Advokatsamfundet har etiska regler, och omfattar inte dessa det som nu inträffat
är det läge att se över dessa regler.
 
Dessutom har det visat sig, gång på gång, att Advokatsamfundet ser sina egna
regler  som "låtsasregler", och tillämpar dem inte utan väljer att skydda medlem-
mar oberoende hur suspekta dessa än är.
 
Ungefär som andra "låtsasregler" av typen "alla är lika mycket värda" mm.
 
Sensus av detta i sin tur blir att Advokatsamfundet lever inte upp till de krav på
självsanering i branschen som man tänkt sig, och då kan slutsatsen bara bli en.
 
FÖRSTATLIGA ADVOKATSAMFUNDET SÅ ATT DET BLIR "NÅGON DJÄVLA
ORDNING" ÄVEN BLAND ADVOKATER, SÅ HÄR FÅR DET BARA INTE GÅ
TILL.
 
Landstingets roll ?
 
För en gångs skull tycks det inte finnas anledning rikta kritik mot politikerna i
Stockholms Landsting.
 
DE SKA KUNNA VÄNDA SIG TILL EN ADVOKATBYRÅ, MEDLEM I ADVOKAT-
SAMFUNDET, OCH KUNNA FÖRUTSÄTTA ATT DEN INTE BEMANNAS AV
BANDITER.
 
AllTså:
 
FÖRSTATLIGA ADVÓKATSAMFUNDET OCH RENSA UPP I DETTA TRÄSK.
 
AE

ATT STYRA MED INSKRÄNKT HJÄRNA

Utmattningssyndromets konsekvenser
 
Under de senaste dagarna har det väckt en viss uppståndelse när SSU ordförande
ville visa omvärlden sin stora betydelse genom att åka taxi från Sälen.
 
Lena Mellin ställde då frågan om det berodde på ren "dumhet" eller om det berodde
på en "förvrängd självbild".
 
SvD har i dag några artiklar om just stress och utmattningssyndrom, och där kan man
delvis finna svar på Lena Mellins frågeställning.
 
SSU ordförande motiverar ju sitt agerande att han inte "kunde stiga upp ur sängen"
som en följd av stress och utmattningssyndrom.
 
EN BIFRÅGA I DETTA SAMMHAND ÄR FÖRSTÅS HUR SSU KAN HÅLLA SIG
MED EN ORDFÖRANDE SOM INTE "KAN STIGA UPP UR SÄNGEN", MEN
FÖR OSS MEDBORGARE KANSKE DET ÄR BÄST OM DEN TYPEN AV PO-
LITIKER INTE KAN "STIGA UPP UR SÄNGEN".
 
De gör nog mindre skada där, får man hoppas.
 
Artiklarna pekar nu på vad forskningen kommit fram till, och detta är att stress
och utmattning påverkar hjärnan, bland annat.
 
DETTA HAR MAN VÄL ANAT LÄNGE, MEN FORSKNINGEN VISAR NU ATT
HJÄRNAN BLIR FÖRMINSKAD 8VÄGER MINDRE) OCH BLIR INSKRÄNKT.
 
Så nu har vi svaret på lena Mellins fråga:
 
SSU ORDFÖRANDE ÅKTE TAXI FRÅN SÄLEN FÖR ATT HAN FÅR ANTAS HA,
UTIFRÅN FORSKNINGEN, EN INSKRÄNKT HJÄRNA,
 
AE

ÄR SVERIGE ETT LAND I "FÖRFALL OCH KAOS" ?

Ska man verkligen lyssna till "utlandet" ??
 
Dagens Nyheter har i dag ett inslag under rubriken:
 
SVERIGE FRAMSTÄLLS SOM ETT LAND I FÖRFALL
 
Där framgår hur man i utlandet numera ser på Sverige, och ledorden är KAOS
och FÖRFALL.
 
Självklart ska vi inte lyssna på detta, heller, ingenting har ju egentligen förändrats,
fortfarande vet vi ju "bäst", och då ska man inte ta intryck av hur man beskriver
vårt land i "utlandet", "urlandet" kan man till och med läsa på vissa håll.
 
Och man är inte lite fräck, när man fantiserar om "förfall och kaos", fräckheten tar
sig många exempel, nedanstående är bara en skumning på ytan:
 
Försvaret
På sina håll påstår man att Sverige inte kan försvara sig, tros att vår alliansfrihet
tjänat oss väl, tjänar oss väl och framledes kommer att tjäna oss väl
 
Totalförsvaret
 
Man har till och med fräckheten att påstå att det inom Totalförsvaret inte skett
någon planläggning för att minska landet sårbarhet och säkerställa stödfunk-
tioner till Försvaret, tros att alla vet att så sent som för 20 år sedan kunde man
hitta exempel på sådan planläggning.
 
Pensioner
 
Här hävdas att Sverige fått fler fattigpensionär än andra jämförbara länder, men
man tycks ha bortsett från helheten. Några måste ju få det sämre om några ska
få det bättre, och Fredrik Reinfeldts och Göran Perssons pensioner har ju blivit
bättre.
 
Kriminalitet
 
Här går man över gränsen i "utlandet", man kommer med de värsta tänkbara
beskyllningar, man påstår att det föreligger en poliskris, trots att Stefan Löfven
sagt att den inte finns någon sådan. Sedan har man fräckheten att påstå att
det förekommer gruppvåldtäkter, skottlossningar, handgranatkastningar, mord-
bränder och annat elände på en nivå långt högre än i andra länder.
 
Alla vet ju att inget av detta har förekommit, och skulle de ha förekommit någon
gång så upphörde allt sådan när Dan Eliasson blev rikspolischef och delade ut
armband till kvinnor som låtsades otrygga.
 
Inte heller tycks man ha beaktat det goda resultat man nådde när polisen gril-
lade korv med grova förbrytare.
 
Stort intresse tycks man i utlandet ha av våra laglösa områden, dit polis och
räddningstjänst inte vågar sig. som om det inte fanns lagliga områden i Sverige.
Alla vet ju att huvuddelen av Sverige fortfarande står under Regeringens kon-
troll.
 
Sjukvård
 
Här går man så långt att Sverige får kritik för att SOS Alarm inte skickar ut
ambulanser och att man stänger ner avdelningar för att det saknas läkare
och sjuksköterskor.
 
Det är som om man aldrig har hört talas om hyrläkare och bemanningsföre-
tag.
 
Skola
 
Fortfarande har man fräckheten att kritisera Sverige för att ha dålig kunskaps-
inhämtning, man tycks inte lära sig någonting, allt detta har ju Sverige lagt
bakom sig.
 
Det är som om man aldrig hört talas om att Gustav Fridolin löste alla dessa pro-
lem redan 100 dagar efter maktövertagandet.
 
Äldrevård
 
Det finns inga gränser hur långt man kan gå för att framställa Sverige i negativ-
dager. Nu får vi kritik för att antalet äldreboenden skurits ner när alla vet att
alla äldre vill bo hemma så länge som möjligt. Elaka tungor gör till och med
gällande att denna reform tillkommit för att spara pengar. Man tycks också
ha tagit intryck av att vissa kommuner serverar näringsfattig kost och påstår
att detta är för att också spara pengar.
 
Alla vet ju att detta beror på att man dör i förtid genom allt för mycket närings-
fattig, och billig, mat och då inser ju alla fördelarna med denna reform.
 
Landets skuldsättning
 
Vi får också kritik för att Sverige har en för hög skuldsättning, det tycks som
ingen har lyssnat till Anders Borg och Magdalena Andersson.
 
Man får nästan det intrycket att det inte bara är den offentliga skuldsättningen
som påverkar landets finansiella sårbarhet, man går till och med så långt att
man hävdar att hushållens skuldsättning också är ett problem.
 
Skulle man här ändå ha rätt, så vet ju alla att Japan har större än skuldsätt-
ning än Sverige, så var ligger problemet ?
 
Flyktingpolitik
 
Här får vi ogrundad kritik för att denna varit ansvarslös och man går så långt
som att kritisera oss för att integrationen inte fungerat, trots att alla problem
nu är på väg att lösas med "enkla jobb till låga löner" . Utlandet tycks fort-
farande klamra sig fast vid mottagandet förra året, men alla vet ju att vi
lämnat allt detta bakom oss.
 
Att påstå att det skulle kunna dyka upp andra problem än mottagsningspro-
lem när det gäller att hantera flyktingströmmen är ju inget annat än en ren
nidbild. Bostadsfrågan har vi ju redan löst med modulbostäder i fina grön-
områden och vi vet nu att bara 9 av 10 herionmissbrukare polisen griper
är "ensamstående barn", så var ligger problemet ?
 
Man pekar också på att 75 % av de grova brottslingar som utvisats efter
frigivingen fortfarande rör sig fritt i landet och kan begå, och begår, nya
brott.
 
Det är som om man inte vill låtsas om att hela 25 % efter frigivningen kan
bli föremål för utvisning.
 
Attitydproblem
 
Det är väl på det här området man går längst i sin nidbild. Att vi framställs
som självgoda, som alltid gör rätt, är ju ingen nyhet, men nu beskyller
man oss också för att ha ett stort demokratiunderskott, knutit till yttrande-
friheten, som om man inte fick säga vad man vill.
 
Alla vet ju att man får säga vad andra vill.
 
Summerar man den nidbild "utlandet" ger så får man väl bedöma den som
ett sammelsurium av överdrifter och rena lögner.
 
Man får verkligen hoppas att ingen är så "dum" att hen tror på den bild av
"förfall och kaos" som utlandet vill beskriva ?
 
AE

RSS 2.0