SVERIGE LÄGGER SIG PLATT, HÄR OCKSÅ

Sverige öppet bara i en riktning
 
Så tog vi alltså ytterligare ett steg neråt på det sluttande planet.
 
En dom, som visar att rättsapparaten inte fungerar, kanske beroende på att både viljan
och förmågan saknas.
 
En dom som också visar att Sverige knappast tillhör de länder, som sätter kampen mot
terrorismen särskilt högt.
 
Man får väl anta att rättsapparaten anammat Mona Sahlins språkbruk.
 
JIHADISTMÖRDARE ÄR INTE JIHADISTMÖRDARE UTAN "ÅTERVÄNDARE".
 
En sådan återvändare, visserligen med skottskador, som mer tyder på att han är
en jihadistmördare, har nyligen häktats misstänkt för terroristbrott 2013.
 
Rättsapparaten har nu funnit att "återvändaren" inte ska vara häktad längre.
 
Skälet till att "återvändaren" inte ska vara häktad uppger rättsapparaten, är förresten
rättsapparaten rätt namn, bara apparaten eller orättsapparaten borde väl kanske pas-
sa bättre, är att "återvändaren" ådrog sig skottskador i Syrien.
 
Där ser man hur farligt det är för "återvändare" att låta sig luras till Syrien, för
att åter använda Mona Sahlins språkbruk, "låta sig luras till Syrien".
 
ÅTERVÄNDAREN ÄR SOM EN FÖLJD AV SKOTTSKADAN RULLSTOLSBUNDEN,
OCH ORÄTTSAPPARATEN GÖR DÅ DEN BEDÖMNINGEN ATT "ÅTERVÄNDAREN"
INTE KAN FLY ORÄTTSAPPARATEN, NÅGON SOM ANNARS INTE ÄR HELT O-
VANLIGT NÄR DET GÄLLER BROTTSLINGAR MED UTLÄNDSKA HÄRKOMST.
 
Men tänker man till lite, det allra minsta, verkar ju denna motivering lite krystad, för att
uttrycka sig milt.
 
" Återvändaren" har ju förflyttat sig från Syrien till Sverige med skottskada ??
 
Man kan ju då ställa sig frågan vad det är för underliga omständigheter att "åter-
vändaren" inte kan förflytta sig i andra riktningen ?
 
KANSKE HAR ORÄTTSAPPARATEN LYSSNAT LITE FÖR MYCKET PÅ DEN NA-
TIONELLA SAMORDNARENS RETORIK, OCH ANAMMAT ATT TERRORISTEN
FÅTT EN SKOTTSKADA I SAMBAND MED ATT "ÅTERVÄNDAREN" LURATS ATT
ÅKA TILL SYRIEN.
 
ELLER, VE OCH FASA, KAN DET BERO PÅ ATT ORÄTTSAPPARATEN, ELLER
APPARATEN, INTE BEGRIPER BÄTTRE ???
 
Då är vi verkligt illa ute i kampen mot terrorismen.
 
AE

RIKSBANKENS DÖDFÖDDA KAMP ?

Sven Dufva kämpar vidare
 
Vi minns den tappre kämpen, Sven Dufva, som tappert, in i det sista, kämpade
på bron, trots att allt var "dödfött".
 
Nu har vi försetts med en "modern Sven Dufva", som kämpar lika väl mot
det som är "dödfött".
 
STEFAN INGVES, VÅR HYLLADE RIKSBANKSCHEF.
 
Läser man dagens ledare i dagens Industri med rubriken "inflationen borta för
gott" kan man inte komma till en annan slutsats än att Stefan Ingves utgör en
modern "Sven Dufva", som kämpar en hopplös kamp.
 
Redan tidigare har många initierade hävdat, till den krets hör dock inte "Sven
Dufva", att  den låga inflationen kommit för att stanna.
 
Skälet till detta skulle då vara ökad konkurrens genom globaliseringen, digitali-
seringen och "robotiseringen".
 
Inflationsmålet 2 % sattes 1994 i en helt annan miljö än den vi nu befinner oss
i. Allt talar för att inflationsmålet är överspelat, då ekonomin i dag skapar en helt
annan, och lägre, "normalinflation".
 
Detta vill inte alla "Sven Dufvor" se utan de kämpar tappert kvar på bron
mot en fiende alla vet de inte kan övervinna.
 
Ledaren i Dagens Industri summeras genom att återge hur alla "Sven Dufvor",
inklusive vår egen "Sven Dufva" för kampen.
 
Felprissättningen av räntan, för låg ränta, utgör i realiteten en devalverad
valuta, något som är bra, om ett enskild land kan göra detta isolerat.
 
PROBLEMET NU ÄR ATT ALLA LÄNDER PRISSÄTTER RÄNTAN FEL
OCH I PRAKTIKEN DEVALVERAR SIN VALUTA.
 
NÄR ALLA LÄNDER DEVALVERAR INTRÄFFAR INGA POSITIVA EFFEKTER
FÖR NÅGOT LAND, DÅ VALUTAMARKNADEN I DETTA FALL UTGÖR ETT
NOLLSUMMESPEL.
 
Den enda effekt man då kan utläsa av devalveringarna är att alla tillgångsbubblor
blåses upp efter hand, för att så småningom spricka.
 
Detta är det troliga resultatet av "Sven Dufvas" dödfödda kamp mot inflatio-
nen.
 
Vem vill att man med felaktig prissättning på räntan ska bygga upp alla tillgångs-
bubblor, så att risken ökar för att dessa bubblor spricker ?
 
ALLA "SVEN DUFVOR" PÅ MÅNGA CENTRALBANKER, INKLUSIVE VÅR
EGEN, SAMT ALLA SOM LÅTER DESSA "SVEN DUFVOR" HÅLLAS, DET
VILL SÄGA ANSVARIGA POLITIKER.
 
Ska vi därför också se våra politiker som moderna "Sven Dufvor" ?
 
TYDLIGEN, OCH DÅ SKA VI INTE FÖRVÄNTA OSS MYCKET AV DEN
KAMP DE PÅSTÅR SIG UTKÄMPA I DETTA FALLET, KANSKE OCKSÅ
I ANDRA FALL ?
 
AE
 
 

HUMOR PÅ "SYDFRONTEN"

Galghumorn frodas i Malmö
 
Trots alla skottlossningar, trots alla granatattacker och trots att Malmö begärt hjälp
från nationella polisstyrkan, så tycks inte humorn ha lämnat ansvariga politiker i
Malmö.'
 
Eller kanske rör det sig om "galghumor" ?
 
I vart fall  visar kommunalrådet Andreas Schönström en hög grad av humor, eller
galghumor, när han uttalar sig om brottsligheten i Malmö:
 
"MALMÖ STAD HAR MER ATT GÖRA NÄR DET GÄLLER BROTTSFÖREBYG-
GANDE ARBETE"
 
Kan en politiker uttrycks sig mer humoristiskt ?
 
Eller är det dagens "understatement", där politikerna i Malmö än en gång
visar att de inte förstått vad de ställt till med ?
 
AE

HAR NU "VARGEN" KOMMIT PÅ RIKTIGT ?

Nu måste vi ropa på "vargen" en gång till
 
När det gäller Statens offentliga finanser har vi under många år slagit oss för bröstet
och utropat:
 
"Hurra, vad bra vi är, Vi är bättre än alla andra"
 
Frågan har ändå varit om vi verkligen ska slå oss för bröstet och utropa hur "bra" vi
är, för samtidigt som statens finanser med rätta kan anses ha varit bra, relativt många
andra länder, har hushållens finanser varit urusla.
 
Svenska hushåll har helt enkelt en högre skuldsättning än alla andra jämförba-
ra länder.
 
Därför bör man vara försiktigt och inte "hurra" alltför mycket, man skulle i stället kun-
na hävda.
 
MEDAN ANDRA LÄNDER HAR VALT ATT GÖRA STATEN FATTIG OCH MED-
BORGAREN RIK, HAR SVERIGE VALT ATT GÖRA STATEN RIK OCH UNDER-
SÅTEN FATTIG.
 
Med den mer korrekta beskrivningen kanske "hurraropet" i stället fastnar, där det
hör hemma, i halsen.
 
Många varningsrop har hörts, när den gäller de svenska hushållens skuldsättning,
man har "ropat på vargen" så många gånger, att risken är att man inte hör fler rop
på "vargen".
 
Sammanfattar man de varningar som hörts kan man summera situationen som att
Sverige står inför en stor finansiell risk. Från politiskt håll har man velat möta detta
med högre amorteringskrav, men ännu har inget skett på den fronten.
 
Nu kommer uppgifter från SCB, som tyder på att "vargen" är här på riktigt.
 
UNDER DET SENASTE ÅRET HAR HUSHÅLLENS SKULDSÄTTNING ÖKAT
MED 6,9 %.
 
INGET ANNAT JÄMFÖRBART LAND KOMMER I NÄRHETEN AV DETTA, INTE
HELLER KAN SVERIGE UPPVISA EN LIKNANDE ÖKNING NÅGOT TIDIGARE
ÅR.
 
En redan mycket stor finansiell risk har alltså blivit mycket större, eller annorlunda
uttryckt, den finansiella "bubblan" har nu blivit så stor, att risken är att "bubblan"
spricker.
 
När spricker då bubblan ?
 
VI VET INTE SÄKERT ATT DEN SPRICKER, MEN VI VET TÄMLIGEN SÄKERT
ATT DEN SPRICKER, OM OCH NÄR RÄNTAN STIGIT TILL SÅDANA NIVÅER
ATT EN STOR DEL AV HUSHÅLLEN "MÅSTE KASTA IN HANDSKEN".
 
Ska vi då oroa oss för en sådan utveckling ? Det bör vi nog göra, många av hus-
hållen "måste nog kasta in handsken" redan när räntan med historiska mått nått
ganska så beskedliga nivåer.
 
Redan så kallade "normalräntor" med historiska mått kommer att vara förödande
för många hushåll.
 
Varför har det då blivit så här ?
 
Främst därför att våra politiker, till skillnad från  vad som skett i andra jäm-
förbara länder, valt att göra "staten rik men undersåten fattig".
 
DETTA BRUKAR MAN BESKRIVA SOM ANSVARSFULL POLITIK I VÄRLDENS
BÄSTA DEMOKRATI.
 
Man bör också påpeka, att det också finns något som heter "total skuldsättning",
där man väger samman den offentliga skuldsättningen och hushållens skuldsätt-
ning, och då ligger Sverige "i topp" .
 
I debatten slår vi oss för bröstet och låtsas som om det bara finns en sida
av myntet, men det finns alltid två sidor av myntet.
 
SER VI ALLSTÅ TILL HELHETEN, SÅ LIGGER SVERIGE "RISIGT TILL",
MEN SER VI BARA TILL DET VI VILL SE TILL, LIGGER SVERIGE BRA TILL.
 
ÄR DET VERKLIGEN NÅGOT ATT YVAS FÖR ?
 
SCB uppgifter om hushållens ökade skuldsättning, en ökning med 6,9 % på ett
år, borde nu  få många att dra ner på "hurraropen". 
 
Hur kommer då politikerna att förhålla sig till denna nya situation, för ökningen
är så stor att vi har en "ny situation" ?
 
EN INTE ALLTFÖR VÅGAD GISSNING ÄR ATT DE FORTSÄTTER ATT YVAS
ÖVER MYNTETS ENA SIDA, MEN BLUNDAR FÖR MYNTETS ANDRA SIDA.
 
AE

DEN SVENSKA FÖRNEKELSEN

Det är alltid någon annans fel
 
Sedan framgångarna efter 2 VK, där man milt uttryckt kan säga att vårt bidrag var
försumbart, har vi haft en förvrängd självbild.
 
Vi är världsbäst, är vi inte världsetta så är vi världsledande.
 
VI ÄR VÄRLDSLEDANDE NÄR DET GÄLLER VÅLDTÄKTER, VI ÄR VÄRLDS-
LEDANDE NÄR DET GÄLLER BRINNANDE BILAR, VI ÄR VÄRLDSLEDANDE
NÄR DET GÄLLER SKOLBRÄNDER OCH VI ÄR VÄRLDSLEDANDE NÄR DET
GÄLLER SKOTTLOSSNINGAR PÅ ÖPPEN GATA.
 
NU 'ÄR VI OCKSÅ VÄRLDSLEDANDE NÄR DET GÄLLER HANDGRANATS-
KASTNING.
 
I går rapporterades den 8:e handgranatkastningen i Malmö under kort tid, inte
långt därefter, idag, fick vi rapport om ännu en attack med handgranat.
 
Sverige är nu alltså världsledande även när det gäller att använda det mili-
tära vapnet handgranat, avsett för att sätta fienden ur stridbart skick.
 
Vems är då felet att Sverige blivit världsledande på detta område, självfallet är
det inte vårt fel, med den självbild vi har, att landet nu blivit världsledande på
detta något tvivelaktiga område.
 
Det gäller därför att söka sig ut i världen för att hitta någon som är skyldig till
att Sverige nu är världsledande på detta område.
 
Den som söker sin lycka, hittar sin lycka, brukar det heta, och det tycks
gälla även här.
 
TILL VÅR STORA LYCKA HITTAR VI DEN SKYLDIGE PÅ BALKAN, MER
SPECIFIKT JUGOSLAVIEN.
 
Nu kan vi andas ut, nu vet vi att det inte är vårt fel att Sverige blivit världsle-
dande på detta något tvivelaktiga område.
 
Men hur riktigt är detta, på riktigt, med handen på hjärtat ? Föga riktigt lär
man kunna påstå.
 
Kastas det handgranater i Italien ? Nej - - Kastas det handgranater i
Frankrike ? Nej -- Kastas det handgranater i Tyskland ? Nej -- Kastas
det handgranater i något annat civiliserat land ? Nej.
 
DET TYCKS ALLTSÅ VARA ETT SPECIFIKT SVENSKT PROBLEM.
 
Kastas det handgranater i Linköping ? Nej -- Kastas det handgranater
i Karlstad ? Nej  -- Kastas det handgranater i Boden ? Nej -- Kastas
det handgranater i någon annan svensk stad än Malmö ? Nej.
 
Om man alltså lämnar förnekelsens territorium, och ägnar sig åt lite efter-
tanke, bara lite, kommer man alltså snabbt fram till följande:
 
Att det kastas handgranater i Malmö tycks vara ett specifikt svenskt'
problem, ännu mer specifikt ett problem i Malmö.
 
Men så kan vi ju inte resonera, då skulle vi ju tvingas lämna förnekelsens
territorium och hela vår självbild, uppbyggd med idogt arbete under många
decennier, skulle ju raseras över en natt.
 
Så låt oss därför stanna kvar i förnekelsens territorium och skyll på
någon annan, varför inte Jugoslavien, där finns det ju handgranater
i omlopp.
 
Elaka tungor, så kallade rasister och nazister, hävdar att det finns ett sam-
band mellan att vi nu är världsledande på handgranatkastning och att vi är
världsledande i invandring.
 
Men så kan det ju inte vara.
 
DET VET VI JU VI ALLA, I VART FALL ALLA VI SOM VÄGRAR ATT LÄM-
NA FÖRNEKELSENS TERRITORIUM.
 
Och skulle det ändå vara på det viset, som rasister och nazister menar, så
måste vi ju ändå förhålla oss rätt, i vart fall om vi ska stanna kvar i förnekel-
sens territorium.
 
Då far man inte tala om det.'
 
DET VET JU OCKSÅ ALLA.
 
AE

SVERIGES SLUTTANDE PLAN

Det sluttande planet
 
I dag kan man i Dagens Industri läsa en ledare under rubriken:
 
"Sveriges socialtjänst befinner sig i fritt fall"
 
I sak finns det inte mycket att erinra om innehållet, men ledaren karakteriseras av
vad som är det återkommande temat i Sverige.
 
Man diskuterar enskildheter och man kan bara diskutera en "sak" i taget.
 
MÅ VARA ATT SOCIALTJÄNSTEN BEFINNER SIG I FRITT FALL MEN DET ÄR
SVERIGE SOM BEFINNER SIG I FRITT FALL.
 
Detta övergripande problem förmår vi inte hantera, utan vi hanterar enbart enskild-
heter.
 
När PISA visar att Sverige har OECD sämsta kunskapsutveckling, då diskuterar vi
skolan, som om skolan vore en enskildhet, och inte en del av samhället.
 
Lösningen är då,som vanligt, högre löner och mer resurser.
 
När polisen inte löser sina uppgifter, ibland för att de inte vill, ibland för att de inte kan,
då diskuterar vi polisen, som om polisen vore en enskildhet, och inte en del av sam-
hället.
 
Lösningen är då, som vanligt, högre löner och mer resurser.
 
När sjukvården inte fungerar, då diskuterar vi sjukvården, som om sjukvården vore en
enskildhet, och inte en del av samhället.
 
Lösningen är då, som vanligt, högre löner och mer resurser.
 
När kriminaliteten escalerar och svämmar över alla bräddar, då diskuterar vi kriminalite-
ten, som om denna vore en enskildhet, och inte en del av samhället.
 
Man kan räkna upp samhällsområde efter samhällsområde, bilden är exakt densamma.
 
När det uppstår ett problem inom ett samhällsområde, diskuterar man detta som
om det vore en enskildhet, och inte en del av samhället.
 
DETTA ÄR FEL, TOTALT FEL, ALLA SAMHÄLLSFUNKTIONER ÄR SAMMANVÄVDA
I EN ENHET OCH ALLA SAMHÄLLSFUNKTIONER ÄR SPEGELBILDER AV SAMHÄL-
LET I EN VIDARE MENING.
 
I dag skriver då DI om socialtjänsten, som om denna vore en enskildhet, och inte en spe-
gelbild av samhället i övrigt. Troligen baserar sig ledaren på de uppgifter som framkom i
går, men som är känt tidigare, att socialtjänsten dignar under bördan att allt fler sociono-
mer mm flyr arbetet.
 
På samma sätt som många lärare flyr arbetsfältet och många andra yrkesgrupper flyr
sina "arbetsfält".
 
Vad beror då denna utveckling på:
 
Utvecklingen beror på en mängd faktorer, som väver in i varandra, och ofta för-
stärker varandra. Sverige stod utanför 2 VK, vilket kom att prägla oss och vår
intakta infrastruktur (industri) gick "som tåget", tågen på den tiden är bäst att
tillägga. Detta gav oss en förvräng sjävbild, som bland annat medförde att vi
utvecklade Sverige till någon form av "social experimentverkstad", vi minns
Alva Myrdal och hennes barnstugor. Detta social experimenterande med män-
niskor har fått oss att i viss utsträckning tappa fotfästet i tillvaron, vi värde-
sätter inte traditioner, vi ska tänja på alla gränser, ingen ska behöva lyssna
på någon annat mm mm.
 
DETTA OCH MYCKET ANNAT HAR MEDFÖRT ATT VI ÄR DÄR VI ÄR I DAG.
OCH VI 'ÄR DÄR ATT DET DAGLIGA INSLAGET ÄR ATT MAN SLÄNGER HAND-
GRANATER OMKRING SIG, OCH VI SER ÄVEN DETTA SOM EN "ENSKILDHET".
 
Redan för 30 år sedan förutsåg en amerikansk forskare denna utveckling. Han me-
nade att ett land, för att kunna fungerar, måste ha en "själ". Har ett land inte en "själ"
kommer landet att duka under.
 
Han menade att Sverige tappat sin "själ" och att Sverige till följd av detta
skulle komma att få problem, stora problem.
 
HANDEN PÅ HJÄRTAT, VILKEN ÄR VÅR "SJÄL" I DAG ???
 
Vad kan man då göra för att vända denna utveckling, om man vill vända utveck-
lingen är bäst att tillägga, alternativet finns ju alltid, att fortsätta att blunda för de
problem som finns och tornar upp sig.
 
Får man tro vissa forskare finns det väldigt lite vi kan göra för att vända utveck-
lingen, om vi vill förstås.
 
För några år satt 3 statsvetare i TV och debatterade just Sveriges problem som de
då framstod, och som sedan dess förstärkts. De 3 forsarna var eniga om att lan-
det hade stora problem och beskrev utvecklingen som att Sverige befann sig på
"ett sluttande plan".
 
Man var också eniga om att möjligheterna att vända utvecklingen var försumba-
bara, sluttningen skulle i stället bli brantare och senare övergå i vad man kal-
lade en "knäckpunkt", där sluttningen upphörde att vara svag och lutningen blev
väldigt brant.
 
Med hänsyn till alla skottlsonningar, alla handgranater, alla våldtäkter,
en socialtjänst i fritt fall, ett skolsystem i fritt fall mm mm, undrar man om'
vi inte redan passerat "knäckpunkten" ??
 
Forskarna diskuterade vad man kunde göra åt detta, och menade att vårt samhälls-
system inte inrymde möjligheter att vända utvecklingen.
 
Man menade att det fordrades vad man kallade "drakoniska åtgärder" för att
vända utvecklingen, den typen av drakoniska åtgärder, man enbart återfinner
i totalitära stater.
 
FORSKARNAS DEBATT I DENNA TV DEBATT SLUTADE I EN UPPGIVEN STÄM-
NING, UNGEFÄR DEN UPPGIVNA STÄMNING VI MÖTER INFÖR DEN UTVECK-
LING VI ÅSER IDAG, I FORM AV ETT LÅGINTENSIVT KRIG, JUST NU UTFÖRT
MED HANDELDVAPEN OCH HANDGRANATER, MEN KANSKE SENARE MED
STÖD AV GRANATGEVÄR OCH ROBOTAR, VEM VET ?
 
Drakoniska åtgärder för att vända utvecklingen ? Vem i Sverige är mäktig detta ?
 
Stefan Lövfen ?  Anna Batra Kinberg ?  Annie Lööf ?    ??????????????
 
VISST FINNS DET ANLEDNING ATT KÄNNA SIG UPPGIVEN.
 
AE

VATTENFALL OCH ANSVAR

Utan ansvar kan land inte byggas
 
Vattenfalls kvartalsrapport sätter återigen fingret på en av de "ömma tår" Sverige
lider av sedan ett antal år.
 
Avsaknaden av ansvar och ansvarsutkrävande.
 
Summerar man nu Vattenfalls nedskrivningar över kort tid, uppgår alltså dessa
till hissnande 134 miljarder, en gigantiska värdeförstöring orsakad av ansvarslös
politik och ansvarslösa affärsbeslut.
 
DET MEST HISSNANDE ÄR DOCK ATT INGEN, ABSOLUT INGEN, AVKRÄVS
ANSVAR FÖR DESSA GIGANTISKA FELSATSNINGAR.
 
En del av, en stor del, av nedskrivningarna är föranledd an en förändrad energi-
marknad, där lägre priser förändrat förutsättningarna.
 
Men den största delen av nedskrivningarna är knuta till felsatsningar som
köpet an NUON, satsningen på brunkol i Tyskland och införandet av effekt-
skatten, som i ett slag förändrade lönsamheten för våra kärnkraftsaggregat.
 
ÄR DET DÅ VERKLIGEN RIMLIGT ATT ALLA DE ANSVARSLÖSA, SOM
STÅTT BAKOM DESSA YTTERST ANSVARSLÖSA SATSNINGAR OCH FEL-
AKTIGA BESLUT HELT OCH HÅLLET SKA SLIPPA TA ANSVAR.
 
Den politiska eliten, med Maud Olofsson "i spetsen", tycker uppenbarligen att ingen,
absolut ingen, ska behöva ställas inför ansvar, men hur är det med oss andra, vi
andra som får stå för "slutnotan" ?
 
TYCKER VI OCKSÅ ATT DEN POLITISKA ELITEN GENOM FELAKTIGA BE-
SLUT SKA FÖRSNILLA VÅRA TILLGÅNGAR UTAN ATT NÅGON, ABSOLUT
INGEN, SKA BEHÖVA TA ANSVAR ?
 
TYCKER VI VERKLIGEN DET, PÅ RIKTIGT, MEN HANDEN, PÅ HJÄRTAT ?
 
KNAPPAST.
 
De flesta av oss, som får stå för slutnotan, tycker nog att denna nota ska delas på
ett annat sätt.
 
Det heter ju att "ju fler kockar, desto sämre soppa", och här har flera kockar varit
inblandade, affärsgeniet VD Lars Josefsson, styrelsen med affärsgeniet Lars We-
sterberg i spetsen, affärsgenierna inom Näringsdepartementet och slutligen Rege-
ringen och även i viss mån Riksdagen, som ansvarig för vissa beslut, som påver-
kat Vattenfall.
 
Den kock, som i störst utsträckning varit ansvarig för Vattenfalls gigantiska
felsatsningar, är kocken och VD Lars Josefsson.
 
ATT HAN LED AV STORHETSVANSINNE BEHÖVER INGEN TVEKA ÖVER,
SATSNINGEN PÅ NUON OCH BRUNKOL I TYSKLAND TYDER TYDLIGT PÅ
DETTA.
 
Med större lånta fjädrar såg han möjligheter att personligen framstå som större
än han var.
 
Är det då verkligen rimligt att en VD, med tydligt storhetsvansinne, tillåts
härja med offentliga tillgångar, på sätt som skett, utan att vederbörande
ska utkrävas det minsta ansvar ?
 
DE SOM STÅR FÖR SLUTNOTAN TYCKER NOG INTE DET, INNERST INNE ?
 
Köpet av NUON var ett led i Lars Josefssons planer att framstå som större än han
var. Ordförande i styrelsen, på den tid det begav sig, var affärsgeniet Lars Wester-
berg.
 
När galenskaperna i NUON framstod som mest tydligt ljög Lars Westerberg om
det mesta för att skydda både sig själv och VD med storhetsvansinne.
 
Är det då verkligen rimligt att en styrelseordförande kan hålla en VD med
storhetsvansinne om ryggen och ljuga för att skydda både sig själv och
VD med storhetsvansinne ?
 
DE SOM STÅR FÖR SLUTNOTAN TYCKER NOG INTE DET, INNERST INNE ?
 
De som stod för det avgörande beslutet om att köpa NUON var regeringen, i främ-
sta hand Maud Olofsson, i andra hand Fredrik Reinfeldt.
 
När konsekvenserna av NUON köpet blev lite väl tydliga ljög både Maud Olofsson
och Fredrik Reinfeldt om sin inblandning, för att skydda sin egen position.
 
Är det då verkligen rimligt att landets högsta politiska elit ska kunna fatta
beslut, som medför gigantiska värdeförstöringar, och sedan ljuga om sin
inblandning för att skydda sig själva ?
 
DE SOM STÅR FÖR SLUTNOTAN TYCKER NOG INTE DET, INNERST INNE ?
 
Bakom satsningen på brunkol i Tyskland stod samma "kockar", som nämns ovan.
 
Bara de miljökonsekvenser, som uppstått till följd av flyttning av hela byar och
öppnandet av gigantiska dagbrott borde ha medfört att alla inblandade "spärra-
des in" och att man slängde nycklarna till cellerna.
 
Är det då verkligen rimligt att denna elit av "kockar" ska kunna fatta beslut
som medför sådana gigantiska värdeförstöringar och sådana miljöskador,'
i förening med många mänskliga tradgedier, uatn att behöva ställa det allra
minsta till ansvar ?
 
DE FLESTA SOM STÅR FÖR SLUTNOTAN TYCKER NOG INTE DET, INNERST
INNE ?
 
Det politiska beslutet om effektskatten utgör tydligen den direkta orsaken till att
vissa kärnkraftsanläggningar "stängs i förtid". Att landets energiförsörjning även-
tyras av detta är ingen hemlighet samtidigt som beslutet utgör en av anlednin-
garna till den omfattande värdeförsämringen.
 
Är det då verkligen rimligt att politiker, oavsett nivå, ska kunna fatta extremt
ansvarslösa beslut, som direkt medför omfattande ekonomiska skadeverk-
ningar, samtidigt som landets energiförsörjning äventyras och industrins
konkurrenskraft urholkas, utan att behöva ta det minsta ansvar
 
DE FLESTA SOM STÅR FÖR SLUTNOTAN TYCKER NOG INTE DET, INNERST
INNE ?
 
Vad blir då sensus av detta ?
 
I dag utkrävs i princip mest ansvar "längst ner" medan lite, eller inget, ansvar ut-
krävs "längst upp".
 
Detta är något vi borde vända på, helt och hållet, och börja tänka i helt andra'
termer.
 
ANSVAR OCH BEFOGENHETER MÅSTE BÖRJA KOPPLAS TILL VARANDRA,
DESTO STÖRRE BEFOGENHETER, DESTO STÖRRE ANSVAR SKA UTKRÄ-
VAS.
 
Det låter ju självklart, varför är det då inte självklart ?
 
VI MÅSTE OCKSÅ KOMMA BORT FRÅN DEN STORA "SKYDDADE SEKTORN"
POLITIKEN UTGÖR, REGERING, RIKSDAG, LANDSTING OCH KOMMUNER
UTGÖR.
 
Det kan knappast anses rimligt att denna "skyddade sektor" ska ställas utanför
allt "ansvarsutkrävande" oberoende av vilka skador man ställer till med.
 
Svårt att hitta rimliga balanser i ett "sådant nytänkande", där ansvar dels
ska utkrävas, dels utkrävas där det hör hemma.
 
VISST, SVÅRT, FÖRMODLIGEN "JÄTTESVÅRT", MEN DET BÖR KNAPPAST
MEDFÖRA ATT MAN AVSTÅR FRÅN NÅGOT SOM BÖR ANSES SOM NÖD-
VÄNDIGT.
 
Apropå Vattenfall och ansvarutkrävande kan vi ju börja med det som just fram-
står som mest tydligt och mest motiverat.
 
SPÄRRA IN LARS JOSEFSSON OCH LARS WESTERBERG OCH LÅT DEM FÅ
SÄLLSKAP AV MAUD OLOFSSON OCH FREDRIK REINFELDT.
 
AE
 
 
 
 

PÅ VÄST-OCH SYDFRONTEN INGET NYTT

Kriget rullar bara vidare
 
Under "det stora kriget" gick dag för dag utan att ställningarna förflyttades. I nyhets-
rapporteringen beskrevs detta som:
 
"På Västfronten inget nytt"
 
Nyhetsrapporteringens innehåll sedan dess har inte förändrats mycket:
 
"På Väst- och Sydfronten inget nytt, bara de sedvanliga handgranaterna är
kastade och ett antal bussar beskjutna"
 
Detaljer från krigsskådeplatserna saknas dock inte.
 
På sydfronten dyker två "soldater" upp på en motorcykel och kastar handgrana-
ter in i "en lokal". Anfallet misslyckas såtillvida att ingen tycks ha blivit dödad,
bara ett antal skadade.
 
På Västfronten anfaller man i Gårda två bussar, man får väl anta att bussarna
sågs som "trupptransporter" av otrogna. Lite senare var krigsskådeplatsen
förflyttad till vägen mellan Landvetter och Göteborg, där en flygbuss blev
beskjuten. Man får väl anta att man ville förhindra tillförseln av förstärkningar.
 
DETTA ÄR ALLTSÅ VÅRT NYA SVERIGE, SOM VI VAKNAR UPP TILL VARJE
DAG.
 
Hur förhåller sig då våra politiker till att Sverige har förvandlats till en ren krigsskåde-
plats.
 
DE VÄLJER ATT INTE FÖRHÅLLA SIG ALLS, VÄL MEDVETNA OM ATT DET
ÄR DE SJÄLVA SOM ÄR GRUNDORSAKEN TILL ATT SVERIGE NUMERA ÄR
EN REN KRIGSSKÅDEPLATS.
 
Fredrik Reinfeldt däremot får väl anses "förhålla sig" genom att han deltar aktivt på
den ena sidan.
 
Enligt uppgift tillbringar han dagarna genom att flyga över Sverige och genom
rutan rekognosera nya lägerplatser för den ena sidans förstärkningar.
 
ENLIGT HONOM BLIR KRIGSKASSAN ALDRIG TOM.
 
Ibland tvingas dock politiker förhålla sig, när verkligheten tränger sig på alltför mycket.
Men sinnelaget ändras inte med detta, när man tvingas sluta blunda övergår man
till förnekelse och förringande.
 
För något år sedan var delar av Borås, en så kallad "No Go Zone" krigsskådeplatsen.
Även där besköts en buss, vilket då avfärdades av politiker som pojkstreck.
 
Varför har man förresten döpt om rena krigsskådeplatser till "No Go zoner" ??
 
Man får väl anta att samma politiker nu ser kastandet av handgranater på Syd-
fronten och kriget på Västfronten som "pojkstreck", fokus kan ju förskjutas hur
som helst om man saknar ansvar, och det saknar man helt.
 
Hur kommer då detta krig, för det rör som om ett lågintensivt krig, att sluta.
 
SÅ LÄNGE POLITIKER SER KRIGSINSATSERNA SOM "POJKSTRECK" SÅ
KOMMER "POJKSTRECKEN" INTE ATT SLUTA, DÄREMOT ÄR DET HÖGST
TROLIGT ATT "POJKSTRECKEN" ESCALERAR.
 
I dag "pojkstreck" genom att skada människor genom att kasta handgranater och
beskjuta bussar, i morgon "pojkstreck" genom att beskjuta marknadsplatser med
granatgevär ?
 
Som sagt, vill man inget göra och inget se, då kan fokus förskjutas precis hur som
helst, det viktiga tycks vara att man som politiker inte tar ansvar för utvecklingen.
 
Framåt dagen kanske vi ska räkna med att polisen i Malmö grillar korv med
handgranatkastarna på Sydfronten, vem vet ?
 
AE

ÄR SVERIGE PÅ VÄG ATT GÅ UNDER ??

Det Nya Sverige gör sig alltmer påmint
 
Dagens terrorhändelse i Turkiet påminner oss om det våld vi har runt omkring oss.
 
Men vi behöver inte resa till Turkiet för att påminnas om de faror som väntar
kring hörnet.
 
RESAN KAN GÖRAS KORT, DET RÄCKER MED ATT RESA TILL FALKENBERG.
 
I dag har polisen i Falkenberg gjort vad man kallar ett "beslag". Detta beslag skedde
i samband med att man gjorde en husrannsakan i en lägenhet, då man misstänkte att
det förvarades narkotika i lägenheten.
 
Men lägenheten hade inte mycket utrymme för narkotika, stor del av utrymmet
upptogs av DET NYA SVERIGE.
 
Det Nya Sverige utgjordes i detta fallet av 400 kg sprängmedel och sprängkapslar,
kanske inte tillräckligt för att spränga "Hela Falkenberg" i luften, men i vart fall delar
av staden.
 
Detta är alltså Sverige i dag, år 2015, vårt Nya Sverige.
 
I VÅRT NYA SVERIGE SKA VI ALLTSÅ FÖRVÄNTA OSS ATT NARKOTIKAHAND-
LARE FÖRVAROR "TONVIS" MED SPRÄNGMEDEL I SINA LÄGENHETER.
 
Beslaget väcker många frågor, och man bör kunna utgå ifrån att ingen, absolut ingen,
förvarar 400 kg sprängmedel i lägenheten utan att ha någon avsikt.
 
Vårt Nya Sverige börjar ju bli riktigt intressant.
 
VI HAR VANT OSS VID DAGLIGA SKOTTLOSSNINGAR PÅ VÅRA GATOR OCH
TORG, VI HAR VANT OSS VID ATT HANDGRANATER KASTAS VILT LITE HÄR
OCH DÄR, VI HAR OCKSÅ VANT OSS VID ATT BILAR OCH SKOLOR SÄTTS I
BRAND, VI HAR OCKSÅ VANT OSS VID ATT BILAR SPRÄNGS I LUFTEN OCH
VI HAR VANT OSS VID ATT LÄGENHETER BLIR UTBOMBADE.
 
NU SKA VI TYDLIGEN VÄNJA OSS VID ATT NARKOTIKALANGARE FÖRVARAR
"TONVIS" MED SPRÄNGMEDEL I SINA LÄGENHETER.
 
Det som nu sker i vårt Nya Sverige har inte inträffat "över en natt", Vårt Nya Sverige är
en produkt av decenniers nedmontering av rättsväsen, moral, etik och gemensamma
värdegrunder.
 
Ett antal politiker har satt värde i att skapa så stora motsättningar i samhället som möj-
ligt, detta i kombination med ett havererat rättssystem ger oss Det Nya Sverige vi nu ser
och tycks få vänja oss vid.
 
400 kg sprängämne och sprängkapslar i en lägenhet i Falkenberg, vad blir då nästa
steg i denna utveckling ?
 
Kanske en variant på det som skedde i Turkiet idag ?
 
AE
 
 

SAMHÄLLET KAPITULERAR FÖR VISSA BROTT - IGEN

Rättsapparaten uppluckras alltmer
 
Leif GW Persson brukar hävda att vi har världens sämsta polis.
 
Det låter lite tillspetsat, men ibland undrar man om han inte har rätt i alla fall.
 
Vi vet att polisen inte rycker ut vid "vardagsbrott", det har vi vant oss vid, vi vet
också att polisen inte utreder alla brott, det har vi också vant oss vid, på samma
sätt som vi vant oss vid att polisen inte sköter en mängd andra ålagda uppgifter.
 
I dag nås vi av en uppgift, som ytterligare talar för att Leif GW Persson
trots allt kan ha rätt.
 
NU SKA DET TILLSÄTTAS EN "NATIONELL POLISSTYRKA" FÖR ATT UT-
REDA TJUVJAKT.
 
Den nationella polisstyrkan tillsätts inte för att det saknas poliser "ute i landet".
 
DEN NATIONELLA POLISSTYRKAN TILLSÄTTS FÖR ATT POLISEN "UTE
I LANDET" INTE SKÖTER SITT JOBB.
 
Utredaren beskriver detta som att polisen på vissa håll "tittar bort" när tjuvjakt
bedrivs och att man vägrar genomföra utredningar.
 
Utredaren förklarar detta med att det förekommer  att polis "ute i landet" kanske
bor granne med tjuvjägare, eller kanske jagar i samma jaktlag.
 
Detta är känt sedan tidigare, genom ett antal tv dokumentärer har det uppmärk-
sammats att vissa poliser "ute i landet" gör gemensam sak med tjuvjägarna.
 
Det nya är nu att samhället abdikerar från detta ansvarsområde, låter po-
liser "ute i landet" titta bort vid vissa brott.
 
Den fråga man nu ställer sig är om samhällets abdikering stannar vid denna typ
av brott, tjuvjakt på rovdjur, eller kommer samhället att låta rättsapparaten abdi-
kera på andra områden.
 
Kommer utvecklingen då att medföra att samhället också tillåter att vissa po-
liser "ute i landet" tittar bort även när andra brott begås ?
 
MAN KANSKE DÅ KOMMER ATT ACCPETARA ATT POLISEN "TITTAR BORT"
OCH VÄGRAR UTREDA BROTT OM GRANNEN STJÄL, VÅLTAR ELLER MISS-
HANDLAR NÅGON ?
 
DET KAN BLI MÅNGA "NATIONELLA STYRKOR" OM MAN VÄLJER ATT
FORTSÄTTA PÅ DENNA VÄG.
 
Detta är ingen oroande utveckling, det är något långt värre.
 
I en rättsstat och i ett civiliserat samhälle borde det vara en självklarhet att
polisen inte "tittar bort" när brott begås eller vägrar utreda brott bara för
att en granne eller vän är inblandad.
 
ATT SAMHÄLLET KAPITULERAR INFÖR DETTA ÄR INGET ANNAT ÄN EN REN
OCH SKÄR SKANDAL.
 
Den självklara slutsatsen borde i stället ha blivit att poliser som "tittar bort" när brott
begås inte längre är poliser, eller ?
 
AE
 

MIGRATIONSVERKETS KAPITULATION

Muslimska fundamentalister tar nu över alltmer
 
Vi ser larmrapporter från olika internationella organ och från flertalet EU länder,
och dessa larmrapporter är entydiga.
 
IS utvidgar nu sina ambitioner om ett världsomspännande kalifat och lå-
ter "jihadistkrigare" infiltrera asylströmmarna.
 
GENOM ATT SÖKA OCH FÅ ASYL FÅR DESSA "JIHADISTBARBARER"
EN PLATTFORM I SVERIGE FÖR ATT VERKA FÖR SITT "BUDSKAP".
 
Vad gör Sverige åt detta ?
 
Inget, absolut ingenting, tvärtom går man jíhadisterna till mötes.
 
I VART FALL OM MAN SKA TRO, OCH DET SKA MAN VÄL TRO, MIGRA-
TIONSVERKETS EGNA UPPGIFTER OM VAD MAN KALLAR "FUNDAMEN-
TALISTISKA MUSLIMER".
 
Dessa "fundamentalistiska muslimer", beskrivningen är Migrationsverkets,
återfinns bland annat på en asylförläggning i Mönsterås.
 
Där har man visat sin  tacksamhet gentemot asyllandet/värdlandet Sve-
rige genom att visa att man är just "fundamentalistiska muslimer".
 
På asylförläggningen vistas även asylsökande "kristna" och hur de behandlas
i sina hemländer av så kallade "fundamentalistiska muslimer" vet vi alltför väl.
 
Nu behandlas dessa asylsökande kristna på asylförläggningen i Mönste-
rås på samma sätt som i sina hemländer.
 
DE FÖRFÖLJS, DE DISKRIMENERAS, DE BLIR OFREDADE, DE BLIR
MER ELLER MINDRE FÖRBJUDNA, PRECIS SOM I SINA HEMLÄNDER.
 
Och bakom detta står alltså vad Migrationsverket kallar ett antal "fundamen-
talistiska muslimer".
 
Här tar det sig konkret uttrycket att de kristna förbjuds att bära sin kristna
symboler och att besöka asylförläggningens kök.
 
Vad gör då Migrationsverket åt detta ?
 
INGENTING, ABSOLUT INGENTING, I VART FALL INTE NÅGOT SOM
KAN FÖRKNIPPAS MED VAD SOM ÄR RÄTT, DET MAN GÖR ÄR FEL,
HELT FEL RAKT IGENOM.
 
Man förflyttar nu de kristna till "ett säkert ställe", gärningsmännen, de "funda-
mentalistiska muslimerna", tar över asylförläggningen och man får väl anta
att nu gäller sharia rakt igenom, i avvaktan på det väntade kalifatet.
 
Tankarna går osökt till vad som hände för några år sedan, ett våldtäkstoffer
hotades av våldtäktsmannen, och myndigheterna föreslog att våldtäktsoffret
skulle flytta till London och ta med sin familj.
 
ATT DÅ FLYTTA ETT VÅLDTÄKTSOFFER FÖR ATT GÄRNINGSMANNEN
SKULLE KUNNA TA ÖVER VAR BISART, LIKA BISART ÄR NU ATT FLYTTA
DE KRISTNA OFFREN FÖR ATT GÄRNINGSMÄNNEN SKA KUNNA TA ÖVER.
 
Nu ska Migrationsverket ta i med "hårdhanskarna", då man menar att det inte
är acceptabelt att "fundamentalistiska muslimer" uppträder som just "fundamen-
talistiska muslimer".
 
Migrationsverkets tolkning av att ta i med "hårdhanskarna" är att man ska
informera.
 
MAN SKA ALLTSÅ "INFORMERA" DE "FUNDAMENTALISTISKA MUSLIMER-
NA" ATT DE INTE FÅR BETE SIG SOM JUST "FUNDAMENTALISTISKA MUS-
LIMER".
 
Hur dumma får man egentligen vara på Migrationsverket ?
 
Man kan ju leka med tanken hur Migrationsverket skulle betett sig om de asylsö-
kande kristna gjort motsvarande sak.
 
Hur skulle Migrationsverket agera, om dessa kristna var i majoritet, och för-
bjöd "fundamentalistiska muslimer" att bära religiösa symboler, för det är
just det det är frågan om i detta fallet ?
 
SKULLE MAN DÅ FLYTTAT DE "FUNDAMENTALISTISKA MUSLIMER" TILL
EN SÄKER PLATS OCH INFORMERAT DE KRISTNA OM ATT DE INTE FICK
BETE SIG SOM KRISTNA.
 
TROLIGEN INTE, DET VET VI ALLA, UNDFALLENHETEN MOT ALLT SOM
ANDAS ISLAM, MUSLIM ELLER JIHADIST HAR BLIVIT SÅ MÄRKBAR, ATT
VI HELT ENKELT TAPPAT FÖRMÅGAN ATT SE VAD SOM ÄR RÄTT ELLER
FEL.
 
I just detta fallet finns tydliga fel och tydliga rätt.
 
Det är mer än tydligt fel att Migrationsverket accepterar att det importeras
etniska och religiösa konflikter. Det är mer än tydligt fel att man tar ställning
för gärningsmännen och låter offren bli offer en gång till. Det är också mer
än fel att inte använda de rättsregler, som finns i landet.
 
VI HAR BEGREPP SOM OFREDANDE, HATBROTT , DISKRIMINERING MM.
DET FÅR NOG ANSES SOM EN SKANDAL, FÖR ATT UTTRYCKA SIG MILT,
ATT MAN HÄR LÅTER ALLT BERO MED ATT MAN FLYTTAR OFFREN OCH
"INFORMERAR" GÄRNINGSMÄNNEN.
 
Rätt skulle ha varit att lyssna på de röster, som menar att "jihadistkrigare"
infiltrerar asylströmmen och avser använda Sverige som plattform för
sitt budskap om det världsomspännande kalifatet. Att just dessa "fundamen-
talistiska muslimer" ingår i denna krets,  vet vi inget om, med säkerhet, men
deras agerande tyder på att "de är samma andas barn". Rätt skulle då ha va-
rit att inte låta dessa omfattas av asylprocessen.
 
RÄTT SKULLE OCKSÅ HA VARIT ATT FLYTTA GÄRNINGSMÄNNEN, INTE TILL
"EN SÄKER PLATS", UTAN DERAS HEMLÄNDER.
 
När man tar del av Migrationsverkets rapport i detta ärende och lyssnar till hur de
hanterar detta, ställer man sig osökt frågan:
 
HAR SVERIGE BLIVIT ETT VERITABELT DÅRHUS ?
 
AE
 
 
 
 

SVENSKA EU PARLAMENRIER GÅR VILSE

Högt tonläge får nu ersätta sunt förnuft
 
Som alla andra länder har Ungern problem med stora flyktingströmmar, man
har då valt att hantera detta problem genom att bygga ett staket mellan Un-
gern och Serbien, varifrån flyktingströmmen kommer.
 
Detta blir bara för mycket för ett antal svenska eu parlamentariker
som Anna Hedh (socialdemokrat) och Cecilia Wikström (folkpartist).
 
Som alla andra har dessa eu parlamentariker rätt att tycka till i olika frå-
gor, även sådana som man kan tycka är en intern angelägenhet för Un-
gern.
 
Men ska man tycka till som eu parlamentariker är det en fördel om man
använder ett rimligt tonfall, använder ett sansat ordval och framför allt
håller sig sakliga.
 
I DENNA FRÅGA TYCKS BÅDA EU PARLAMENTARIERNA HA ERSATT
DET RIMLIGA TONFALLET, DET SANSADE ORDVALET OCH DE SAK-
LIGA ARGUMENTEN MED ATT HÖJA TONFALLET SÅ MYCKET SOM
MÖJLIGT.
 
Sakläget är tämligen lätt att sammanfatta. De som befinner sig i Serbien
har inte rätt att ta sig in över gränsen till Ungern. Håller man sig till de la-
gar som finns och de rättigheter, som finns, ska alltså inga passera över
gränsen till Ungern från Serbien.
 
Lätt som en plätt att förstå kan man tycka, man fråntar ingen någon
som helst rättighet genom att bygga ett staket längs gränsen, däre-
mot kan man uppnå den positiva effekten att man förhindrar viss
illegal verksamhet.
 
DETTA BESKRIVER EU PARLAMENTARIERNA SOM VANSINNE, UPP-
RÖRANDE, SKANDAL OCH MYCKET MERA.
 
SOM LÖKEN PÅ LAXEN MENAR MAN ATT UNGERN BRYTER MOT
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH BÖR FÖRPASSAS UR EU.
 
Våra nämnda eu parlamentarier har tyvärr inte vänligheten att nämna
vilka mänskliga rättigheter Ungern bryter mot, och det är kanske inte så
konstigt.
 
EFTERSOM DET INTE FINNS NÅGON MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT
ILLEGALT TA SIG ÖVER GRÄNSEN KAN MAN KNAPPAST FRÅN-
TA NÅGON DEN RÄTTIGHETEN.
 
Det är nog bara i dessa eu parlamentariers förvirrade hjärnor man kan
frånta någon det vederbörande inte har.
 
Hade man haft den uppfattningen, och höjt tonläget efter detta, att EU
regler medförde att det var fritt fram för alla att ta sig över gränsen till
Ungern, då hade det höga tonläget varit lättare att förstå.
 
Nu finns inte den rättigheten, vare sig i Ungern eller i EU regelsystem,
så några rättigheter är knappast fråntagna någon.
 
Så fort det gäller flyktingfrågor tycks delar av hjärnan upphöra att fun-
gera på vissa, så fort någon inte rabblar "öppna gränser" i sömnen.
 
Alla markägare har en lagstadgad rätt att förhindra tillträde illegalt till
områden lagen medger att andra inte har tillträde utan tillstånd.
 
Parallellen industrimark är inte långsökt. Ett antal industritomter, och
ett antal stationsområden är omgärdade av staket för att förhindra il-
legalt tillträde. Det tillhör inte vanligheterna att någon i sådana sam-
manhang börjar yra om att någon fråntas någon mänsklig rättighet
och att landet i fråga ska kastas ut ur EU.
 
Den här typen av ogenomtänkta, desperata och oseriösa inlägg i
flyktingdebatten torde knappast gynna någon, snarast blir mot-
ståndet mot EU, redan stort, större med den här typen av inlägg.
 
Självklart kan man föra en sansad debatt huruvida det är lämpligt
att Ungern utnyttjar sina rättigheter och bygger ett staket längs
gränsen till Serbien, men den sekund man börjar yra om att nå-
gon genom detta fråntas sina mänskliga rättigheter då har debat-
ten i samma ögonblick upphört att vara sansad.
 
För serber har ju inte asylskäl, så det bör man väl kunna bortse
ifrån, eller ?
 
Många är negativt ställda till regimen i Ungern, då den ofta fram-
ställs som högerextrem, rätt eller inte må vara osagt, men verklig-
heten upphör inte att existera i ett land bara för att man har en ne-
gativ syn på regimen i landet.
 
AE
 
 
 

MED VÄNNER SOM TYSKLAND BEHÖVER MAN INGA FIENDER

En lektion i hur man förödmjukar sin motpart
 
Uppgörelsen med Grekland har nu fått sina tydliga konturer, nu återstår det
att se om uppgörelsen kan landa överallt.
 
Med facit i hand så här långt har vi fått mängder av erfarenheter, där man
kan peka ut två viktiga erfarenheter.
 
Även med de bästa föresatser blir ett projekt, här det stora fredsprojek-
tet EU/valutaunionen, aldrig framgångsrikt, om de viktigaste förutsätt-
ningarna saknats för att kunna genomföra projektet.
 
DÅ ALLA NU INOM "DET STORA FREDSPROJEKTET" TYCKS VARA
MER FIENTLIGT INSTÄLLDA TILL ALLA ANDRA SEDAN BILDANDET
TYCKS INTE BARA DE FLESTA, UTAN ALLA FÖRUTSÄTTNINGAR HA
SAKNATS.
 
Den andra viktiga erfarenheten vi lärt oss är då:
 
En lång och utdragen och mycket omfattande lektion i hur man  för-
nedrar en vän, för Grekland är väl en vän, eller ?
 
Tyskland har väl under förhandlingarna visat sig vara den store läromästa-
ren, när det gäller att förnedra sina vänner, man får väl anta att man försöker
ge igen efter sin egen stora förnedring under och efter 2 VK.
 
Redan i samband med förhandlingarnas slutskede fann sig den italienske
premiärministern tvungen att försöka få stopp på Tysklands agerande med
orden:
 
SLUTA NU UPP MED ATT FÖRNEDRA GREKLAND.
 
Tyskland uppges också under förhandlingar ha ställt krav, som hela tiden var
omöjliga att uppfylla, och som syftade till att förnedra Grekland och få landet
att göra en "frivillig grexit".
 
Men den italienske premiärministerns framställan klingade ohörd, Tyskland
fortsatte att förnedra Grekland, inte bara under förhandlingarna, utan även
efter fet att uppgörelsen är klar.
 
Vi andra, som inte är tyskar, inser ganska så snart och ganska så lätt, att
förutsättningen för att en sådan här uppgörelse ska kunna "implementeras"
så smärtfritt som möjligt, är att ingen av parterna känner sig förnedrad och
 kränkt av uppgörelsens innehåll.
 
Till och med "fylltratten" Juncker, med alla sina alkoholproblem, insåg att
båda parter måste känna att de lämnar förhandlingarna utan att ha blivit
alltför mycket förnedrande, vilket han uttryckte i försiktiga ordalag, tydligen
för stunden till allas överraskning helt nykter.
 
Men tyskarna vill ge oss en annan lektion, en oslagen lektion i hur man'
förnedrar en motpart i och efter en viktig förhandlingar. Man kan därför
nu i tyska media läsa följande:
 
UPPGÖRELSEN MED GREKLAND ÄR EN TOTAL KAPITULATION
OCH EN FÖRUDMJUKANDE UNDERKASTELSE FÖR ALEXIS
TSIPRAS.
 
Det är alltså så tyskarna ser på hur man ska förinta en "vän" inom det
"stora fredsprojektet".
 
Det är inte utan att tankarna går till den "Stora förintelsen", har tyskar-
na trots allt inte lärt sig något ?
 
I Spiegel kan man också läsa hur Tyskland ser på uppgörelsens inne-
håll.
 
DEN ÄR EN KATALOG ÖVER GRYMHETER MOT GREKLAND.
 
Det är Tyskland, som haft ett avgörande inflytande på förhandlingsresul-
tatet, och landets förhållningssätt till en "vän" inom  "Det Stora Fredspro-
jektet" kan nu sammanfattas med:
 
FÖR ATT FÅ NER VÅR EU VÄN GREKLAND RIKTIGT PÅ KNÄ SÅ
SKA VI SE TILL ATT LANDETS PREMIÄRMINISTER TVINGAS TILL
EN OFFENTLIG TOTAL KAPITULATION OCH TILL EN FÖRUDMJU-
KANMDE BEHANDLING OCH VI SKA UPPRÄTTA EN KATALOG ÖVER
GRYMHETER SOM HAN TVINGAS IMPLEMENTERA, FLERA REDAN
PÅ ONSDAG.
 
Hur många vänner får man på sikt behålla med det synsättet ?
 
Och hur många tror att Greklands förmåga, och framför allt vilja, medför
att man långsiktigt når en lösning efter denna behandling ?
 
Många initierade menade under förhandlingarna att Tyskland reste krav,
omöjliga att genomföra, som syftade till att få ur Grekland ur båda EU
och valutaunionen.
 
Mycket tyder nu på att Tyskland inte gett upp denna kamp, utan försöker
förnedra grekerna så mycket att landets parlament tvingas säga nej av
"ren och skär förbannelse".
 
Efter Tysklands lektion i hur man förnedrar en "vän inom EU" kan man
citera det gamla ordspråket.
 
" MED SÅDANA VÄNNER SOM TYSKLAND BEHÖVER MAN INGA
FIENDER".
 
AE
 
 

DET ÄR INTE BARA KEJSAREN SOM ÄR NAKEN

Förståndet tycks minska med kvadraten på avståndet till väljarna
 
Världens ledare samlade i Wien, samtalen gäller en vår tids stora ödesfrågor.
 
IRAN EVENTUELLA KARNVAPENPROGRAM.
 
Förhandlingarna har varit långdragna och dragit ut på tiden, år har gått efter
år, inga synliga framsteg har gjorts.
 
Nu äntligen, efter år av besvikelser, meddelar några av världens största
genier, att man gjort stora framgångsrika framsteg.
 
Det främsta framsteget uppges vara kopplad till FN inspektionsmöjligheter
av "militära anläggningar", och man vet inte till sig av glädje hur stort fram-
steget är.
 
Och berusade av denna glädje, över den oerhörda framgång man nu nått,
låter världens största genier oss andra veta hur framgångsrika de varit, och
vi får då veta hur det viktigaste framsteget är formulerat.
 
" FN har rätt att framställa att få inspektera militära anläggningar för
att undersöka om det finns kärnvapen/kärnvapenprogram"
 
För att verkligen klargöra vilket oerhört framsteg detta är låter man också
oss få vetskap om ytterligare ett inslag i den geniala uppgörelsen:
 
" MEN IRAN HAR RÄTT ATT SÄGA NEJ TILL VARJE SÅDAN FRAMSTÄ-
LAN".
 
Inga kärnvapen i vår tid skulle säkert Chamberlain utropat efter en sådan ge-
nial uppgörelse.
 
Hur kunde då världens största genier kunna komma fram till en sådan ge-
nial uppgörelse, där kejsarens med sina nakenhet får se sig slagen ?
 
Jo media rapporterar utförligt hur världens största genier kunde komma
fram till denna geniala uppgörelse.
 
Man åt mängder av "skräpmat" under de långa och många nätterna,
framför allt glass.
 
Där har vi svaret.
 
DET ÄR KLART ATT MÄNGDER AV SKRÄPMAT GER MÄNGDER AV
SKRÄP.
 
Undra hur mycket skräpmat förhandlarna i Bryssel åt under sina många
och långa förhandlingar med Grekland ?
 
Förhandlarna i Wien gnäggar förtjust
AE

TYSK SKULDAVSKRIVNING ATT MINNAS

Tyskt motstånd mot skuldavskrivning hyckleri
 
Ingen kan ju ha undgått tyskarnas hårda motstånd mot att Grekland får en skuld-
nedskrivning.
 
I vissa avseenden får väl detta ses som pinsamt hyckleri.
 
I Europa talas lite om tyskarnas hyckleri, ingen vill göra sig ovän med "fredspro-
jektets" ängel.
 
Däremot är man mindre tyst "over there", i USA höjs nu många röster för att Tysk-
land ska dämpa tonläget och återuppväcka minnen om sin historia.
 
USA pekar då på att Tyskland efter 2 VK fick en skuldavskrivning av astro-
nomisk storlek.
 
MAN FICK SINA SKULDER NEDSKRIVNA MED 50 %.
 
I USA menar man nu att Tyskland, och Angela Merkel, ska dämpa tonläget och
se på en skuldavskrivning mot Grekland på samma sätt som man själva krävde,
och fick, efter 2 VK.
 
Man kan ju undra varför USA vågar ta upp detta, men inte länderna i EU, för det
finns faktiskt länder i EU, som inte ser på en skuldavskrivning på samma sätt som
"fredsprojektets ängel".
 
Man kan ju också undra hur det kommer sig att Tyskland, och Angela Merkel, inte
upplever det pinsamt att bli påminda om denna sin historia.
 
Men tydligen har tyskarnas självbild nu antagit sådana proportioner att det
bara är andra som ska uppleva pinsamheter.
 
Bra att USA tar upp detta i elfte timmen, det borde få betydande effekt på slutför-
handlingarna, om avsikten inte enbart är att knäcka grekerna förstås.
 
Det är också bra att USA ger sin syn på krisen och menar "att EU måste hitta en lös-
ning där Grekland är kvar i EU".
 
Det är ju närmast ofattbart att EU länderna själva inte insett vad det kan komma
att betyda om Grekland lämnar EU, och i förlängningen NATO.
 
ÄR ALLA I LEDNINGEN LIKA "FULLA" SOM JUNCKER, SÅ ATT DE VARE SIG
SER ELLER HÖR.
 
DETTA ÄR EN KRIS SOM "MÅSTE" LÖSAS, OCH SÅ HÄR LÅNGT HAR EU LED-
NING INTE AGERAT SÅ ATT MAN UPPFATTAR ATT DE INSETT DETTA.
 
Att USA måste gå in och påpeka denna självklarhet ökar ju inte precis förtroendet
för EU ledning.
 
DET KANSKE INTE HELLER MINSKAR, LÄGET UTE I EU LÄNDERNA TYDER
VÄL PÅ ATT DETTA UTRYMME ÄR GANSKA SÅ BEGRÄNSAT.
 
Blir resultatet att Grekland tvingas på knä, går ur EU, och i förlängningen NATO, och
vi får se en rysk större flottbas växa upp i Pireus, då lär nog också EU saga vara all.
 
AE
 

ÄR RIKSBANKEN EN ÅSNA ?

Inflationsmålet ska sänkas, inte räntan
 
Vem är envetnare än åsnan ?
 
Dagens Industri skriver i dag om detta och vi får då svaret på vem som är envetnare
än åsnan.
 
Under rubriken "Räntechocken" beskriver DI vem som är envetnare än åsna,
 
STEFAN INGVES.
 
Av snällhet ? avstår DI ifrån att spekulera i om det finns fler likheter.
 
Däremot är DI i ledaren säker på att Stefan Ingves väljer fel väg, när räntan nu sänks
en gång till.
 
Skribenten menar då det är helt galet att sänka räntan utifrån de bedömningar Riks-
banken gör i övrigt.
 
Riksbanken egen prognos på tillväxten nästa ¨år 3,6 %, samtidigt som man menar att'
inflationen då har stigit till 2,1 %.
 
DET GER ENLIGT DI EN NOMINELL TILLVÄXT PÅ 5,7 % OCH I DET LÄGET ÄR
DET GALET ATT SÄNKA RÄNTAN, MENAR DÅ DI.
 
DI skribent hävdar att den nu lägre inflationen inte är tillfällig utan har hamnat där den
hamnat därför att vi är på väg in i ett "nytt ekonomiskt system/läge", styrt av globalise-
ring, digitalisering och automatisering.
 
Utifrån detta ska inte räntan sänkas för att höja inflationen, utan inflationsmålet ska
sänkas för att nuvarande mål är för högt.
 
Utvecklingen så här långt talar för DI skribent och mot Stefan Ingves och Riks-
banken.
 
Tänk om det är DI och DI skribent, som har rätt, sett även i ett framtida perspektiv.
 
DÅ KOMMER STEFAN INGVES INTE BARA ATT FRAMSTÅ SOM ENVETNARE
ÄN EN ÅSNA.
 
AE
 

GREKLAND STYRS AV EN "POLITISKT OERFAREN STUDENTLEDARE"

Oerfaret ledarskap rena mardrömmen för grekerna
 
I SvD i dag kan man läsa vad en känd grekisk nationalekonom, Panos Tsakloglou,
tycker om den grekiska mardrömmen och om Alexander Tsipras i synnerhet.
 
Panos Tsakloglou ser ett nej inför folkomröstningen så skrämmande att han helst
inte vill tänka på det.
 
Ett rent mardrömsscenario.
 
Hur ser han då på mannen bakom detta mardrömsscenario, Alexandet Tsipras,
som med sitt förordnande av ett "nej" också förordnar att Grekland ska ställas in-
för detta mardrömsscenario ? Han beskriver då mannen bakom allt detta med:
 
EN POLITISKT OERFAREN STUDENTLEDARE SOM PLÖTSLIGT BLIR STATS-
CHEF.
 
Beskrivningen "studentledare", gärna extremt radikal sådan, får nog anses som
rättvisande. När Alexander Tsipras gormar om att "Grekland är i krig", "Vi ska
segra i detta krig", "ingen ska besTämma över oss greker", leds tankarna lätt till
en extremt radikal studentledare, som står och gormat på en tillfälligt uppbyggd
barrikad, med brinnande däck runt omkring.
 
Det är då en evig tur att vi svenskar inte hänfaller åt frestelsen att välja
"en oPOLITISKT erfaren studentledare" till vår statschef, vi vet ju från dra-
mat i Grekland hur det då skulle kunna gå.
 
Nej, här ser vi till att den "svenska modellen" håller och ger oss den statschef
vi förtjänar och behöver för att säkra att vi har vare sig regering eller opposition,
genom decemberöverenskommelsen.
 
VAD HAR EN "POLITISKT OERFAREN STUDENTLEDARE, SOM PLÖTSLIGT
BLIR STATSCHEF" ATT SÄTTA EMOT "EN POLITISKT OERFAREN FACK-
LIG LEDARE, SOM PLÖTSLIGT BLIR STATSCHEF" ?
 
AE

15 ÅRIG GRAVID FLICKA FASTLÅST I SYRIEN

Social kapitulation inför verkligheten
 
Borås Tidning har under några dagar haft artiklar om en "15 årig" flicka, som valt att
resa till Syrien.
 
Valt kanske inte är det rätta ordet, hennes så kallade pojkvän, lär ha underlättat
valet.
 
Flickan, 15 år, är alltså gravid, reste till Syrien, och befinner sig nu i Syrien. Alla
uppgifter pekar i den riktningen att uppväxten, skolan och mycket annat varit bå-
de stökig och jobbig. Ropen på hjälp tycks ha varit många.
 
Bland annat har socialtjänsten i Marks Kommun fått många rop på hjälp,
men man valda att inte lyssna på nödropen, förrän flickan satt fast i Syrien.
 
NÅGON SOM ÄR ÖVERRASKAD, KNAPPAST ? SOCIALTJÄNSTEN I MARKS
KOMMUN HAR VID TIDIGARE TILLFÄLLEN AGERAT SÅ ATT MAN INTE LÄNG-
RE BLIR ÖVERRASKAD AV NÅGOT FRÅN DET HÅLLET.
 
Alla lär väl minnas den uppslitande historien om "fostermamman" ?
 
Men nu sitter den gravida 15 åriga flickan fast i Syrien, riktigt fast. Hon sitter i ett
tält ute i öknen, avskärmad från alla möjligheter att ta sig därifrån, iklädd burka, till-
sammans med några "arabiska kvinnor", också iklädda burka. Hon har haft möj-
lighet att ringa hem och det har då framgått att hon "vill hem" men inte får eller
kan "åka hem".
 
Under tiden den gravida 15 åringen, iklädd burka i ett tält i öknen, bedriver
social samvaro med ett antal "arabiska kvinnor", också iklädda burkar, vad
gör då deras män ?
 
JO DERAS MÄN, 15 ÅRINGENS SÅ KALLADE POJKVÄN, EN BETYDLIGT
ÄLDRE SÅ KALLAD RADIKALISERAD RELIGIÖS TROENDE, OCH DE
"ARABISKA KVINNORNAS" MÄN TRÄNAR FÖR GLATTA LIVET I ETT
NÄRBELÄGET UTBILDNINGSLÄGER FÖR TERRORISM.
 
Intressant är nu hur socialtjänsten ställer sig till denna situation, och man har fak-
tiskt vänligheten att ge uttryck för sina ambitioner på detta område.
 
Bland annat säger man det man vanligtsvis får höra i sådana här samman-
hang:
 
VI GÖR ALLT VAD SOM STÅR I VÅR MAKT ATT GÖRA.
 
Envar bör ju inse att situationen är sådan att någon "maktutövning" knappast kan
utövas från socialtjänstens sida, då man är tämligen, eller helt, maktlös och kan
inte åstadkomma något.
 
Hur ser då socialtjänsten på denna maktlöshet, att inte kunna göra något över-
huvudtaget ? Denna maktlöshet formulerar man i ett uttalande, som borde skr-
vas in i historieböckerna:
 
DET SOM ÄNDÅ ÄR POSTIVT ÄR ATT VI VET ATT HON BEFINNER SIG
NÅGONSTANS I SYRIEN.
 
Man får ju innerligt hoppas att talesmannen inte tänkt för mycket, helst inte alls,
innan detta uttalades.
 
För inte ens socialtjänsten i Marks Kommun kan väl på allvar mena, att
det är något "positivt" arr befinna sig någonstans i Syrien, för en 15 - årig
gravid flicka från Sverige, eller ?
 
Men även om man utgår ifrån att talesmannen inte tänkt mycket, helst inte alls
är uttrycket ändå ganska intressant.
 
SOM ETT MÅTT PÅ DE VISIONER OCH AMBITIONER SOM STYR SOCIAL-
TJÄNSTEN I MARK.
 
De flesta andra skulle nog ändå tycka att det vore negativt, synnerligen nega-
tivt, om man visste att en 15 årig gravid flicka, iklädd burka, satt i ett tält i
Syrien och ville resa hem, men inte fick resa hem.
 
AE
 
 
 

RSS 2.0